ve}i je Tira` ovog broja jeraka! od 105.

000 prim

Dnevni avaz
petak, 15. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5429 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

5&#524'/0#0#&1)1814 5&1&+-1/121&,'.+$H*
SDA tra`i da konsolidira svoju mo} oko bo{nja~kog politi~kog carstva onako kako je Dodik konsolidirao svoju mo} nad RS Bakir Izetbegovi} zamjerio se SAD zbog trgovine raketama zemlja-zrak
kojoj iznosi {okantne teze o nemogu}nosti stabilizacije BiH, odnosu bh. politi~kih faktora prema decentralizaciji dr`ave, pa ~ak i podjeli. U detaljnoj i vrlo pesimisti~noj analizi „Stratfor“ tvrdi da su ljudi iz SDA u kona~nici spremni na pregovore s Dodikom o razmjeni teritorije! 4. strana meri~ka agencija za strate{ka i geopoliti~ka istra`ivanja „Stratfor“ objavila je nakon op}ih izbora u BiH analizu u

ANALIZE

[okantne teze ameri~ke agencije „Stratfor“

A

Livno: Jo{ jedna brutalnost nad `ivotinjama

OSBiH

Ma~ka posuta benzinom i zapaljena

Dje~aci zapalili ma~ku
7. strana

Trgovine: Uprave u zajedni~koj akciji
Afganistan: Bh. vojnici odlaze u sastav danskog kontingenta u provinciji Helmand

Za danas planiran odlazak bh. vojnika u misiju ISAF-a

Spremni za Afganistan
11. strana

INSPEKTORI ]E KONTROLIRATI CIJENE NAMIRNICA

12. strana

Afere: Udar Finansijske policije na „Prevent“

ZUFER DERVI[EVI] OSTAVLJA BEZ POSLA 3.500 RADNIKA?

10. str.

ZENICA

Gimnazijalac pogo|en s dva hica

17. strana

2

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

ZAKONI [ta }e dobiti visoki zvani~nici po isteku mandata

Po 50.000 KM dr`avnim ministrima i poslanicima!
Federalni ministri inkasirat }e izme|u 30.000 do 36.000 KM, a poslanici od 30.600 od 37.440 maraka
Radon~i} s ambasadorom Munom

Odvojeni susreti u Centrali SBB BiH

Radon~i} primio ambasadore SAD, Francuske i Italije
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} u odvojenim jednosatnim susretima ju~er je razgovarao s ambasadorom SAD u BiH Patrikom Munom (Patrick Moon), ambasadorom Francuske u na{oj zemlji Rolandom @ilom (Gilles) i ambasadorom Italije u BiH Rajmondom de Kardonom (Raimondo de Cardona). Tokom sva tri susreta govorilo se o aktuelnoj politi~koj Predsjednik SBB BiH sa De Kardonom situaciji u BiH nakon izbora 3. nagla{en je zna~aj euroatlantskih oktobra. U pojedina~nim susretima integracija i {to br`eg uspostavljanja vlasti koja }e BiH voditi ka ubrzanom ekonomskom razvoju i politi~koj stabilnosti. U susretu s ambasadorom SAD posebno je istaknut zna~aj posjete ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) Sarajevu i njenih poruka. Ina~e, Radon~i} je u prijateljskoj atmosferi dobio i ~estitke za izvanredan rezultat SBB BiH na op}im izborima, saop}eno je iz SBB BiH. Razgovor Radon~i}a i @ila

Dr`avni ministri, poslanici i delegati koji su okon~ali svoj ~etverogodi{nji mandat u Vije}u ministara i Parlamentu BiH, dvanaest mjeseci nakon {to napuste fotelje primat }e punu pla}u kao i u vrijeme dok su radili. Tako }e svaki poslanik i delegat ~ija je osnovna pla}a 4.183 KM godinu po isteku mandata inkasirati 50.198 maraka.

[piri}ev primjer
S druge strane, biv{i predsjednici parlamentarnih komisija i dr`avni ministri ~ija je pla}a iznosila 4.233 KM ukupno }e za 12 mjeseci naplatiti 50.795 KM, dok }e ~lanovi kolegija oba doma koji su mjese~no napla}ivali 4.332 KM za godinu dobiti 51.984 marke. Predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri}, ~ija je osnovna pla}a bila 4.482 KM, prema Zakonu o pla}ama i naknadama u institucijama BiH, za 12 mjeseci bi dobio ukupno 53.784 KM. Me|utim, kako smo saznali da [piri} ponovo pretendira na neku od pozicija u Vije}u ministara BiH, jo{

Poslanici i delegati: Nov~ano osigurani 12 mjeseci

aktuelni dr`avni premijer bi mogao nastaviti u`ivati u svim dosada{njim povlasticama. Ministrima i poslanicima kojima je istekao mandat, a koji nisu ponovo dobili povjerenje bira~a ili je stranka ~iji su ~lanovi ostvarila lo{e izborne rezultate, 12-mjese~na primanja bit }e obustavljena ako dobiju novo zaposlenje. U sli~noj situaciji, ali sa znatno

ni`im primanjima, na}i }e se i federalni premijer, ministri, poslanici i delegati. Julska pla}a premijera Mustafe Mujezinovi}a iznosila je 2.949 KM, {to zna~i da }e on 12 mjeseci po okon~anju mandata ukupno inkasirati 35.388 maraka.

Razlike u FBiH
Kada je, pak, rije~ o pla}ama ministara, one se kre}u od 2.500 do 3.000 KM, {to zna~i da }e oni, zavisno od toga u kojoj se kategoriji nalaze, godinu po isteku mandata ukupno inkasirati od 30.000 do 36.000 maraka. Isto va`i i za federalne poslanike i delegate. Njihove pla}e kre}u se od 2.550 do 3.120 KM, {to zna~i da }e godinu nakon isteka mandata svaki od njih primiti izme|u 30.600 do S. R. - B. T. 37.440 maraka.

Brankovi} pokrenuo privatni biznis
Kako saznajemo od izvora iz Vlade FBiH, tokom dosada{njih smjena vlasti bilo je onih koji su nekoliko mjeseci nakon mandata prona{li novi posao i uredno „odjavili“ dr`avne pla}e. Takav je slu~aj s biv{im federalnim premijerom Ned`adom Brankovi}em koji je nakon odlaska iz Vlade pokrenuo vlastiti biznis. Tako|er, bilo je i onih koji su iskoristili sve blagodati funkcije koju su prethodno obavljali, odnosno primali su pla}e sve dok mogu.

Politi~ki analiti~ar @arko Puhovski

Zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur u Banjoj Luci

Odlazak Silajd`i}a dobra posljedica izbora u BiH
Politi~ki analiti~ar iz postjugoslavenske politike Zagreba @arko Puhovski - rekao je Puhovski za Rasmatra da je dobra posljedidio Slobodna Evropa, preca izbora u BiH odlazak nijela je Srna. Harisa Silajd`i}a s politi~ke Politi~ki analiti~ar iz Zascene, podsje}aju}i da su on greba ocjenjuje da zbog prii Mile \ukanovi} u Crnoj sustva me|unarodne zajedniGori zadnji „ostaci iz devece gra|ani BiH „mogu biti desetih godina u javnom frustrirani, nezadovoljni, jer `ivotu biv{e Jugoslavije“. Puhovski: zaista dr`e ljude u BiH u tom - Tako se barem perso- Najgore stanju permanentne nepunonalno prekida veza s najgo- razdoblje ljetnosti, a to sigurno nije rim razdobljem jugoslavenske ili gra|anska pozicija“.

OHR ostaje dok ne budu ispunjeni potrebni uvjeti
Neophodno {to prije trajno rije{iti snabdijevanje Br~ko Distrikta strujom
Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderik Mur (Roderick Moore) izjavio je ju~er u Banjoj Luci da }e OHR ostati u BiH sve dok ne budu ispunjeni potrebni uvjeti za njegovo zatvaranje, javio je Tanjug. Mur je ju~er u Banjoj Luci razgovarao s predsjednikom Narodne skup{tine RS Igorom Radoji~i}em i za te razgovore rekao da su bili otvoreni, konstruktivni i pozitivni. - Izrazio sam `elju da radim s vlastima ovdje, a mo`e ~ak i konkretno s predsjednikom Narodne skup{tine na rje{avanju preostalih otvorenih pitanja, kao {to je snabdijevanje strujom Br~ko Distrikta - re-

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Za sedam dana u Sarajevu od sepse umrle dvije bebe
- [ta drugo mo`emo o~ekivati, diplome se dobivaju preko „{tele“, radna mjesta se kupuju, novac iz bud`eta namijenjen zdravstvenim ustanovama se krade. Klini~ki centar Ko{evo postao je ku}a strave i u`asa. Sve dok se ne rije{imo ovih politi~ara i korupcije koja vlada me|u njima i ne dovedemo kompetentne ljude, boljem se ne mo`emo nadati. (Flash Dance)

Podr{ka INOBiH
Roderik Mur podr`ao je ju~er rad Instituta za nestale osobe (INO) BiH, ocijeniv{i da sve `rtve rata u BiH moraju imati ravnopravan tretman. - Ne pravim razliku izme|u `rtava - rekao je Mur nakon razgovora sa {eficom banjalu~kog ureda Instituta za nestale osobe Milijanom Boji}.
Mur i Radoji~i}: Razli~iti stavovi o OHR-u

kao je Mur. Kako je prenijela Fena, Mur i Radoji~i} ocijenili su da je neophodno {to prije trajno rije{iti snabdijevanje Distrikta elektri~nom energijom, ali su izrazili razli~ite stavove u vezi s transformacijom OHR-a.

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

Ostavljene sudije
Vlast je silan bud`etski novac tro{ila na sebe, a one koji su tu kako bi sudili ratnim zlo~incima ostavila da se snalaze kako znaju i umiju
Istinskoga pomirenja u na{oj domovini ne mo`e biti sve dok se ne procesuira svaki optu`eni pojedinac kojemu se na teret stavlja krivnja, odnosno odgovornost za po~injeni ratni zlo~in. Dakako, i odmjeri valjana kazna ako mu se u sudsko-tu`iteljskim tijelima vlasti BiH nedvojbeno doka`e da jeste kriv. S ovom su konstatacijom suglasni svi u na{oj dr`avi. Neovisno o tome iz reda kojega naroda bili. Uostalom, nejedanput su to kazivali i srpski, i hrvatski, i bo{nja~ki politi~ki predstavnici. No, {ta su svi oni u~inili kako bi se procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina dovr{ilo? - Nedostatak sudnica i kancelarija za sudije u Sudu BiH, mogao bi dovesti u pitanje provo|enje rokova iz Strategije za procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina. A Strategija koja je usvojena u decembru 2008. godine predvi|a da najslo`eniji predmeti ratnih zlo~ina budu rije{eni za sedam, a ostali za 15 godina - obznanjuje predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH Milorad Novkovi}. Glavni dio nirnber{koga procesa trajao je od 20. novembra 1945. do 1. oktobra 1946. godine. Dakle, za manje od godinu u Njema~koj se rije{ilo procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina. I nije sudijama u Nirnbergu manjkalo ni kancelarijskoga prostora, ni suradnika, ni bilo ~ega {to je neophodno za valjano su|enje. Za{to? Zato {to je bilo istinske volje u dru{tvu da se - poradi mirne i prosperitetne budu}nosti - spere ljaga s kolektiviteta tako {to }e krivnja biti individualizirana i primjereno ka`njena. A {ta je sa tom vrstom volje u bh. dru{tvu? U dijelu koji se kvalificira kao politi~ka volja - a ona je ta koja osigurava finansijski temelj za rad pravosudnih tijela vlasti - vi{e je nego jasno, posebno ako se ne ispusti iz vida Novkovi}evo upozorenje, te volje skoro pa da i nije bilo. Jer, vlast koju smo imali u protekle ~etiri godine serbes je silne bud`etske novce tro{ila na sebe, a one koji su tu kako bi sudili ratnim zlo~incima ostavila da se snalaze kako znaju i umiju. Dovedeni su sudije i tu`itelji u sramotnu poziciju: moraju prekidati rad na svom predmetu kako bi drugi sudija mogao otvoriti svoj predmet. Jer, manjka sudnica. Nevjerovatno. Umjesto da im osigura maltene otvorene ra~une za potrebe svoga posla, vlast je sudije i tu`itelje u BiH dovela u poziciju mornara u podmornici, u kojoj uvijek ima manje kreveta nego mornara. A dr`avni sudije i tu`itelji nisu mornari u podmornici.

Klinton i E{ton: Novi pristup bh. problemu

„Avaz“ saznaje O ~emu su razgovarale Klinton i E{ton

Zapad se okre}e BiH
Britanska vlada odlu~na da zaustavi negativni trend u na{oj zemlji Dr`avna tajnica ukazala na to da su potrebni „dodatni napori za stabilizaciju regiona“
Jedna od klju~nih tema razgovora dr`avne tajnice SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) i visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) bila je situacija u BiH, saznaje „Dnevni avaz“. Dvije politi~arke iscrpno su razgovarale o Balkanu, a kako nam je re~eno, razmatrana je i opcija „osvje`enog“ anga`mana me|unarodne zajednice u BiH.

Opasnost od radikalizma
Prema analizama nekih zapadnih medija, BiH bi se, ako uskoro ne bude formirane nove vlasti, mogla suo~iti s izolacijom. Londonski dnevnik „The Times“ prenosi da je Klinton upozorila bh. zvani~nike da }e „BiH biti isklju~ena iz procesa Ta odluka reflektira se i na pona{anje vode}ih zemalja EU, ali i samog Brisela, koji je razumio da se unutar Zapada po~inje definirati novi pristup BiH. integracija u EU i NATO ako se ne prekine s feudalnom politikom lokalnih lidera“. List isti~e i brige Va{ingtona da bi trenutna situacija u na{oj zemlji najvi{e pogodovala islamskim radikalima „koji bi mogli procvjetati na vratima Evrope“. - Ono {to je najva`nije, o BiH je razgovarano kao o prioritetu u na{em regionu, {to ranije, dok je bilo aktuelno Kosovo, nije bio slu~aj. Sada je to BiH, i to zahvaljuju}i Va{ingtonu. Klinton je Evropskoj uniji prenijela da su potrebni dodatni napori i E{ton se s time slo`ila - naveo je na{ izvor. Prema svim na{im informacijama, u danima i sedmicama pred nama imat }emo priliku gledati kako se plan Zapada u vezi sa BiH T. LAZOVI] razvija.

www.dnevniavaz.ba

Druga~iji smjer
[ta to konkretno zna~i, niko od na{ih sagovornika nije mogao precizno re}i. Ono {to se zna jeste posebna odlu~nost britanske diplomatije da se stvari u BiH pokrenu u „druga~ijem“ smjeru u odnosu na prethodne ~etiri godine. Prema diplomatskim izvorima, britanska vlada odlu~ila se, nakon {to su Beograd i Pri{tina „dobrovoljno primorani“ na dijalog, okrenuti drugom i mnogo ve}em balkanskom problemu - BiH.

Poruka Hilari Klinton bitna za budu}nost BiH
Pitanje: Je li poruka dr`avne tajnice SAD Hilari Klinton da nema secesije nijednog dijela BiH va`na za budu}nost BiH?
A) DA 61,07% B) NE 32,58% C) Ne znam 6,35%

Prioritet u regiji
Tokom razgovora Klinton E{ton potvr|ena je saglasnost da Brisel i Va{ington zajedni~ki djeluju. Postignut je i dogovor da su potrebni „dodatni napori za stabilizaciju regiona i BiH“, {to zna~i da ne}e biti nastavljeno kao do sada.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Bara{in na konferenciji u Neumu

A B

Tu`ila{tvo BiH otvoreno prema medijima
Tu`ila{tvo BiH ima otvoren i transparentan odnos prema medijima i gra|anima i kontinuirano radi na pobolj{anju komunikacije s medijima i javno{}u, kazao je glavni dr`avni tu`ilac Milorad Bara{in na konferenciji o saradnji policijskih i tu`ila~kih institucija u BiH s medijima i sredstvima informiranja, koja je ju~er po~ela u Neumu. - Tu`ila{tvo BiH informiranje medija i gra|ana o svom radu smatra izuzetno bitnim i u ovoj instituciji ve} postoje interni akti koji reguliraju proces informiranja javnosti - kazao je Bara{in na konferenciji ~iji je organizator EUPM.

C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 169.488 posjetilaca.

Sa skupa: Bitno informiranje

4

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

ANALIZE [okantne teze ameri~ke agencije „Stratfor“

Petrovi}: Osu|en na 40 godina zatvora

Pojedinci iz SDA su spremni na dogovor s [esterostruki ubica Dodikom o podjeli BiH! uskoro na slobodi?
Tomislav Petrovi} jo{ nije smje{ten
SDA tra`i da konsolidira svoju mo} oko bo{nja~kog politi~kog carstva onako kako je Dodik konsolidirao svoju mo} nad RS
Izbor Izetbegovi}a zapravo bi mogao biti signal da je vizija o saveznoj BiH zavr{ena odlaskom Silajd`i}a. Hrvatski i bo{nja~ki lideri polako uvi|aju da je Dodikov oblik beskompromisnog nacionalizma odr`iv primjer koji se mo`e slijediti. Ustvari, mnogi bo{nja~ki i hrvatski politi~ki lideri dive se Dodiku, koji se suprotstavio nekim zapadnim ambasadorima i OHR-u, de facto me|unarodnim administratorima BiH. Dodik je najmo}niji politi~ar u BiH, a da ne zauzima nikakvu saveznu funkciju. Kona~no bi bo{nja~ki i hrvatski lideri mogli iskoristiti RS kao primjer za rje{avanje problema Federacije BiH - decentralizaciju. Federalna vlada i dalje bi postojala i imala neke ovlasti, ali bi se politi~ka i ekonomska mo} smjestila u Odgovaraju}e zdravstvene ustanove na podru~ju FBiH nema, a u prethodnom periodu Kantonalni sud u Tuzli na ovaj problem je ukazivao Federalnom ministarstvu pravde i Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i nadle`nim organima, te tra`io poduzimanje odgovaraju}ih mjera za rje{avanje ovog problema. Solucija za njegov smje{taj bila je Psihijatrijska bolnica na Sokocu, iz koje isti~u da nemaju dovoljno kapaciteta, javila je Onasa. Ameri~ka agencija za strate{ka i geopoliti~ka istra`ivanja „Stratfor“ objavila je nakon op}ih izbora u BiH analizu u kojoj iznosi {okantne teze o nemogu}nosti stabilizacije BiH, odnosu bh. politi~kih faktora prema decentralizaciji dr`ave, pa ~ak i podjeli. Prenosimo najzanimljivije navode analize „Stratfora“:

Mjera pritvora Petrovi}u istje~e 19. oktobra
Ako se ne izna|e rje{enje za smje{taj Tomislava Petrovi}a do 19. oktobra, kada mu istje~e pritvor zbog ubistva {estero mje{tana, postoji realna mogu}nost da on bude pu{ten na slobodu, izjavila je ju~er Biljana Novak, predsjednica Op}inskog suda Tuzla. Novak je pojasnila da se ovakvo rje{enje mo`e donijeti na osnovu zakonskih odredbi, jer u BiH ne postoji adekvatna ustanova za smje{taj pacijenata poput Petrovi}a, koji je osu|en na 40 godina zatvora.

Razmjena teritorija
- Izbori od 3. oktobra zaklju~eni su zna~ajnim promjenama na nivou Predsjedni{tva - Haris Silajd`i} izgubio je od Bakira Izetbegovi}a, sina bo{nja~kog ratnog lidera Alije Izetbegovi}a. Ve}ina zapadnih medija ocijenila je ovu promjenu dobrodo{lom zamjenom „tvrdolinija{a“ jednim „umjerenjakom“, ali ta obilje`ja, koja nisu ta~na, prikrivaju kompleksnije kretanje u BiH, koje se udaljava od vizije savezne dr`ave u korist decentralizirane strukture. Poslije 15 godina tokom kojih savezna vlada u BiH uglavnom nije uspijevala nametnuti svoj autoritet, bosanski i hrvatski lideri okre}u se modelu koji je uspostavio dosada{nji premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji crpi svoju politi~ku i ekonomsku mo} iz svog beskompromisnog autoriteta u RS. To baca dr-

Faksimil teksta: Istaknuta decentralizacija dr`ave

Reisu-l-ulema Ceri} u posjeti IZ u Kini

lidirao svoju mo} nad RS. Neki politi~ari iz SDA privatno su nagovijestili da je dogovor s Dodikom u krajnjoj liniji mogu}. Postoji nekoliko mogu}ih osnova za saradnju - ~ak i potencijalna razmjena teritorija, pri ~emu bi se Dodik odrekao pojedinih dijelova isto~ne BiH.

alizaciji BiH. Prva je ta {to je za Bo{njake, posebno za Silajd`i}a, jaka savezna dr`ava bila pitanje nacionalne sigurnosti. Bo{njaci misle da bi BiH trebala imati jaku saveznu vladu koja bi njima predstavljala sigurnost, s obzirom na to da Srbi i Hrvati u susjednim zemljama imaju pristup paso{ima, a time i alternativnu domovinu i sigurnost. Argument je da bi Bo{njaci opet mogli biti `rtve ako nemaju jaku dr`avu da ih {titi.

Peking: Tokom posjete delegacije Rabite

Odbijenica Zapada
Stoga bi bilo kakav poku{aj da se odvoji hrvatski entitet po modelu RS nai{ao na konflikt, posebno ako bi Bo{njaci smatrali da proizlaze}a teritorija nije dovoljna da zadovolji njihove potrebe za sigurno{}u. Zato je bilo kakav razgovor o rekonfiguraciji etni~kih entiteta potencijalno minsko polje. Drugi i ve}i izazov decentralizaacije BiH je Zapad. Zapadne sile, posebno Evropska unija (EU), `ele da BiH postane odr`iva dr`ava sa saveznom vladom. Ali, za neke ameri~ke i evropske diplomate BiH je bila prvo me|unarodno pitanje koje su rje{avali. Stoga ideja savezne, jedinstvene i odr`ive BiH nije zasnovana samo na inerciji nego je vi|ena i kao normativni cilj. Za ove diplomate i zvani~nike, dozvola Hrvatima i Bo{njacima da koriste Dodikovu RS kao model za BiH, bila bi smatrana podr{kom nacionalistima i u krajnjem smislu neuspjeh zapadne politike u regionu. Ali, za bo{nja~ke i hrvatske politi~ke igra~e to bi mogao biti previ{e privla~an model da ga ne bi slijedili u budu}nosti.

Me|ureligijski dijalog nema alternativu
Jednosatnim susretom sa \ija ]ing Linom, predsjednikom Kineske narodne politi~ke konsultativne konferencije, visoka delegacija Rabite (Muslimanska svjetska liga) sa sjedi{tem u Meki, ju~er je zvr{ila {estodnevnu zvani~nu posjetu Islamskoj zajednici u Kini, javila je Mina. Delegacija Rabite susrela se u sjedi{tu IZ u Pekingu s predstavnicima crkava i vjerskih zajednica u Kini. Predstavnici vjerskih zajednica slo`ili su se da me|ureligijski dijalog nema alternativu i da vjerski autoriteti mogu pomo}i u rje{avanju mnogih pitanja s kojima se dana{nji svijet suo~ava. - Posjetom Kini uvjerili smo se da su muslimani ovdje doma}ini, da u`ivaju svoje zaslu`eno mjesto u dru{tvu i u dr`avi. Posebno smo obradovani spoznajom da u Kini rade i djeluju {kole gdje se islamski odgajaju i obrazuju muslimanska djeca i omladina - kazao je reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} na me|uvjerskom susretu u Pekingu.

Dodik: Neupitan autoritet u RS

Izetbegovi}: Neta~an opis

Izetbegovi} se zamjerio SAD zato {to je poku{ao prodati rakete teroristima u Iraku
Izetbegovi} nije toliko strog u zahtjevima da se u~vrsti federalizam, ali nije ni umjeren. Prema navodima vi{e izvora „Stratfora“ iz BiH i Evropske unije, Izetbegovi} vodi nacionalisti~ko i vi{e islamski orijentirano krilo SDA. Aktueuga~ije svjetlo na pohvale zbog izbora „umjerenog“ Izetbegovi}a nad „tvrdolinija{em“ Silajd`i}em. Silajd`i} nije toliko bio tvrdolinija{ koliko odani federalista, koji je pozivao na ujedinjenu, centraliziranu vladu. Kao takav, bio je u konstantnom sukobu s Dodikom, koji je Silajd`i}eve poku{aje da pro{iri ovlasti savezne vlade vidio kao prijetnju RS. lni {ef SDA Sulejman Tihi} zbog toga poku{ava izolirati Izetbegovi}a na vi{e ceremonijalnu poziciju u Predsjedni{tvu i tako ga udaljiti od vodstva stranke, gdje le`i prava mo}. Ovi izvori tako|er ka`u da se Izetbegovi} zamjerio entitetima poput RS. Hrvati, tako|er, glasno tra`e svoj entitet i mogli bi se udru`iti s Dodikovim nacionalisti~kim Srbima na saveznom nivou da bi ga dobili. SDA ima pragmati~niji pristup eventualnim ustavnim postavkama BiH - za razliku od beskompromisnog Silajd`i}a - i tra`i da konsolidira svoju mo} oko bo{nja~kog politi~kog carstva onako kako je Dodik konsoSjedinjenim Dr`avama posljednjih godina zbog poku{aja da proda rakete zemljazrak teroristi~kim grupama u Iraku. Izetbegovi}eva karijera je spa{ena jer on, navodno, nije znao ko su kupci zapravo bili, a i zbog odnosa njegovog oca sa SAD. Dok je Silajd`i} vidio Dodikovu RS kao politi~ki entitet izgra|en na genocidu i etni~kom ~i{}enju Bo{njaka, drugi Bo{njaci i Hrvati spremni su na kompromis da bi stvorili svoje verzije Dodikovog jakog politi~kog feuda. Ovo bi stvorilo BiH kojoj nedostaje koherentnost jedinstvene dr`ave, ali bi joj dalo stabilnost. Ipak, jo{ postoje dvije velike prepreke ka decentr-

Jovi~i}u 1.000 KM za najbolji govor
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Incko (Inzko) ju~er je 25-godi{njem Miodragu Jovi~i}u, ekonomisti iz sjeverne Bosne, uru~io nagradu od 1.000 KM za njegov govor koji je pobijedio na OHR-ovom natjecanju za pisanje govora. Od gra|ana BiH u dobi izme|u 18 i 35 godina zatra`eno je da sebe zamisle na poziciji predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i da napi{u govor koji bi pomogao unapre|ivanju politi~ke atmosfere u BiH, saop}io je OHR.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

5

INTERVJU Edhem Bi~ak~i}, predsjednik Sabora IZ

Komunisti iz SDA htjeli su se obra~unati sa mnom
Postoji paralela izme|u procesa 1983. godine i ovoga {to se sada doga|alo, ka`e Bi~ak~i} nakon {to je oslobo|en pred Kantonalnim sudom u Sarajevu
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Montirana optu`nica kojoj sam bio izlo`en imala je sve elemente politi~kog procesa kakav je bio i onaj 1983. godine, kada su mi sudili samo zato {to sam ~itao „Islamsku deklaraciju“ Alije Izetbegovi}a, izjavio je ju~er u intervjuu za „Dnevni avaz“ Edhem Bi~ak~i}, aktuelni predsjednik Sabora Islamske zajednice (IZ) u BiH i biv{i federalni premijer. Bi~ak~i} je pred Sudskim vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu oslobo|en svih optu`bi za nezakonitu dodjelu stana Ned`adu Brankovi}u. Kako isti~e, bio je `rtva politike Stranke demokratske akcije (SDA) po istim metodama koje je koristio i totalitarni komunisti~ki re`im.

Tihi}eva stranka zaslu`ila je da ode u opoziciju
Predsjednik SDA izjavio je da je ta stranka na ovim izborima pobijedila reisu-l-ulemu Mustafu Ceri}a. Kako komentirate takve izjave?
- Ako to Tihi} tvrdi, to su apsolutne gluposti. Niti je reisu-l-ulema bio u~esnik izbora, niti su ga pobijedili, niti to mogu. Tihi}eva stranka drugi je najve}i gubitnik ovih izbora unutar bo{nja~kog korpusa, poslije Stranke za BiH, koja je, prakti~no, izgubila sve. SDA je prvi put izgubila izbore i zaslu`ila je da bude ~ista opozicija. Naravno, oni se sada bacaju pod noge pobjednicima i ra~unaju da }e zadr`ati dio kola~a vlasti. To je sada odgovornost SDP-a, da povede zemlju. Ta stranka ima {ansu i nadam se da }e napraviti dobar izbor. - Da, na apsolutno izmi{ljenoj odluci. I onda je inkriminacija bila da smo stan dodijelili mimo te takve, izmi{ljene odluke. To nije moglo pro}i ni minimalnu pravnu provjeru. Velika je {teta {to je Tu`ila{tvo uop}e pristalo da se na taj na~in igra optu`nicama. Posebno je tu zanimljivo da se optu`nica di`e kada Brankovi} treba biti smijenjen, a SDA istrajava na svojoj glupoj floskuli da osobe s optu`nicama, kao, ne mogu biti u izvr{noj vlasti, u nadzornim odborima. SDA to selektivno primjenjuje, jer zamjenik Sulejmana Tihi}a (Asim Sarajli}, op. a.) ima optu`nicu za saobra}ajni udes s te{kim posljedicama, u alkoholiziranom stanju. To se na njega ne primjenjuje, ali se primjenjuje kada im treba da se s nekim obra~unaju na politi~ki na~in. Tu SDA pada na ispitu pravne dr`ave.
Mustafi}: Hrabar i moderan reditelj

Li~nost dana Dino Mustafi}

Pohvale u Beogradu
Premijerom Mustafi}eve predstave „Ro|eni u YU“ otvorena ovogodi{nja sezona u JDP-u
Dino Mustafi}, to mu moraju priznati i oni koji ga ne vole, jedan je od najzna~ajnijih bh. pozori{nih i filmskih reditelja. Posljednja potvrda stigla je iz Beograda, gdje je premijerom Mustafi}eve predstave „Ro|eni u YU“ otvorena ovogodi{nja sezona u Jugoslovenskom dramskom pozori{tu (JDP). ^ak i oni kojima se „o`ivljavanje“ Jugoslavije, makar u pozori{tu, nije nimalo dopalo, a bilo je i takvih, morali su priznati da se radi o sjajnom, hrabrom i modernom rediteljskom djelu. Biti Bosanac i Bo{njak u Beogradu i slu{ati pohvale o Mustafi}u i to od ljudi iz struke, me|u kojima i od velikog Du{ana Makavejava, bila je vrlo ugodna „uloga“. Hrabrost da se suo~i s osjetljivim temama i znanje da te teme prenese na pozori{ne daske i(li) filmsku traku, postali su Mustafi}ev za{titni znak. Mustafi} je i dugogodi{nji direktor Me|unarodnog teatarskog festivala MESS, ~ije jubilarno 50. izdanje po~inje sutra. Autor je „Rimejka“, ako ne najboljeg, onda sasvim sigurno najpo{tenijeg filma o agresiji na BiH. Mustafi} je ro|en 1969. godine u Sarajevu. Diplomirao je re`iju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te knji`evnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. O`enjen je Lejlom i imaju k}erE. H. ku Iman.

Sarajevski proces
- Postoji paralela izme|u ovoga sada i onoga {to je bilo 1983. godine. To je bio klasi~ni politi~ki proces. A ovaj sada imao je sve elemente toga...

Jedina razlika je {to ovog puta nije rije~ o komunisti~kom re`imu...
- Kako nije? Zar sta` i dignitet ovih nosilaca vlasti iz SDA ne dokazuje taj njihov debeli komunisti~ki pedigre? Kako je bila vladaju}a stranka, SDA se ne mo`e skrivati iza floskula da to rade institucije. Ona je postavila ljude u te institucije i ima kontrolu nad radom Vlade, pa i pravosudnih organa. Osloba|aju}a presuda pokazala je da je pravna dr`ava profunkcionirala na nivou sudskog vije}a, ali ovo {to se meni dogodilo jeste direktno kr{enje ljudskih prava i ne bi uop}e smjelo biti mogu}e.

Pende{ s delegacijom NATO-a iz Napulja

O~ekuje se odluka o prijenosu vojne imovine
Zamjenica ministra odbrane BiH Marina Pende{ istakla je ju~er da se o~ekuje politi~ka odluka o prijenosu vlasni{tva nad nepokretnom vojnom imovinom na 69 perspektivnih lokacija, saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH, prenijela je Srna. - BiH je ispunila dva Sa sastanka: BiH ispunila dva uvjeta od tri uslova kada je rije~ o primjeni Akcionog plana za municije - rekla je Pende{ u razgo~lanstvo, a to su aktivno ~lanstvo u voru s delegacijom Komande operaciji ISAF u Afganistanu i zdru`enih snaga NATO-a iz Napuuni{tavanje vi{kova naoru`anja i lja.

Skidanje glava
Spomenuli ste nakon dono{enja presude ~injenicu da bh. vlasti nikada nisu donijele zakon o lustraciji. Za{to mislite da bi to bilo potrebno?
- Zakon o lustraciji treba pripadnike obavje{tajnih struktura biv{eg re`ima poslati u penziju. Nisam ja ni za kakvo skidanje glava, ali jesam za hitnu penziju, to je neminovno. BiH je tamna mrlja u Evropi, koja to jo{ nije provela. Zamislite situaciju da u Zapadnoj Njema~koj pripadnici [tazija vr{e javne funkcije.

Gdje vidite paralelu izme|u Sarajevskog procesa i sada{njeg u kojem ste optu`eni za zloupotrebu polo`aja?
- Udba{ka struktura, kada mi je sudila 1983. godine, podmetala je optu`be za ~itanje „Islamske deklaracije“, kao da je samo ~itanje krivi~no djelo. To je bilo dovoljno da postane{ ~lan grupe i dobije{ vi{egodi{nju kaznu zatvora. Ovog puta nama je podmetnuta odluka, navodna odluka Vlade FBiH. Onda se sve koncipiralo na toj odluci, pri ~emu nije bilo originala, niti ovjerene kopije tog dokumenta. Finansijska policija FBiH tvrdila je da ju je prona{la u zajedni~kim slu`bama Vlade, a ona tamo nema svrhu, niti mo`e biti.

Vi ste direktno prozvali direktora Finansijske policije Zufera Dervi{evi}a i njegove udba{ke metode.
- Da, zato {to je on ovdje bio eksponiran do te mjere da je uticao na medije, davao intervjue, neovla{teno se eksponirao do besvijesti. Radi se o osobi koju je Vlada smijenila na legalan na~in, a on tu funkciju vr{i na potpuno nelegalnoj osnovi. On poku{ava pokazati svoju „svemo}“ da ostane na toj funkciji mimo svih zakona, Vlade i Parlamenta. To se u demokratiji ne mo`e tolerirati.

Bulatovi} oslobo|en ~uvanja dr`avne tajne
Biv{i predsjednik Crne Gore Momir Bulatovi} mo}i }e svjedo~iti bez obaveze ~uvanja dr`avne tajne na su|enju grupi pripadnika crnogorskog MUP-a, osumnji~enih za deportaciju bh. izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Odbor Skup{tine Crne Gore za odbranu i bezbjednost zaklju~io je ju~er da Bulatovi} mo`e svjedo~iti ako se kao svjedok na su|enju bude pozivao na dokumente iz nadle`nosti Skup{tine Crne Gore, javila je Onasa.

Zna~i da je optu`nica bila zasnovana na falsificiranoj odluci...

Bi~ak~i}: Nosioci vlasti iz SDA imaju komunisti~ki pedigre

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

mozaik

ZAKONI Za{to je do{lo do promjena u propisivanju lijekova

Recept za ’Analgin’ i ranije je trebao
Taksista ^an Kin-min oplja~kao 22 osobe

Farmaceuti su kr{ili propise i prodavali ga, ka`e Grubi{a
Odnedavno se u apotekama „analgin“ (metamizol) mo`e dobiti samo na ljekarski recept. Oni koji budu `eljeli do}i do ovih tableta, koje su do prije nekoliko dana mogli kupiti bez ikakvih problema, sada }e se morati naru~iti kod ljekara porodi~ne medicine, sa~ekati slobodan termin te uzeti recept.

Osu|en na zatvorsku kaznu

Taksista iz Hong Konga krao od pijanih mu{terija
Sud u Hong Kongu osudio je na 32 mjeseca zatvora voza~a taksija koji je krao od ljudi koji bi pijani zaspali dok ih je vozio ku}i. ^an Kin-min (45) priznao je da je `rtve lovio u kvartu Van ^ai koji ima puno ugostiteljskih objekata. Kada bi vidio nekoga jako pijanog, uveo bi ga u taksi, a ako bi putnik zaspao, uzimao bi satove, mobitele, kreditne kartice i gotovinu. ^an je priznao 22 slu~aja kra|e za godinu, a jednog mu{karca oplja~kao je dva puta u razmaku od osam mjeseci.

Novi zakon
Otkud odjednom uvo|enje ove mjere poku{ali smo ju~er saznati na vi{e adresa. - Re`im izdavanja medikamenata utvr|uje Agencija za lijekove BiH. Prema na{em Pravilniku o na~inu izdavanja i propisivanja lijekova iz 2008. godine kao i po novom Zakonu o apotekarskoj

„Analgin“ se slobodno mogao kupiti u apotekama

Porno-glumac zara`en HIV-om
Vijest s klinike u kojoj se testiraju porno-glumci izazvala je paniku u Los An|elesu. Jedna osoba ~ije ime, spol i dob jo{ nisu poznati, zara`ena je HIV-om {to je potvrdila i D`enifer Miler (Jennifer Miller), portparol klinike. - Imamo potvrdu da je jedna osoba pozitivna na HIV - kazala je Miler i dodala kako su sve izlo`ene partnere pozvali na individualne testove. Zbog ove vijesti dvije produkcijske ku}e „Wicked Pictures“ i „Vivid Entertainment“ do daljnjeg su zaustavile snimanje.

Kriza u Bakingemskoj pala~i

Per{i}: Raniji pravilnik

Grubi{a: Nekontrolirana potro{nja

konsultacije s farmaceutskom inspekcijom koja je tvrdila da su imali uo~enih nepo{tivanja re`ima izdavanja lijekova. Nata{a Grubi{a, direktorica Agencije za lijekove BiH, poja{njava da je proizvo|a~ „analgin“ registrirao kao lijek koji se izdaje isklju~ivo na recept. Izdavanje ovog lijeka uvijek je bilo samo na recept, ali su farmaceuti kr{ili propise i prodavali ga, ka`e Grubi{a.

Kraljica Elizabeta otkazala skupu bo`i}nu zabavu
Kraljica Elizabeta II (Elizabetha) otkazala je tradicionalni bo`i}ni prijem u Bakingemskoj pala~i kako bi pru`ila primjer gra|anima u ekonomskoj krizi. Tradicionalna bo`i}na zabava ko{ta oko 57.000 eura, a pla}a je kraljica svojim novcem. - S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, smatramo kako bi bilo primjereno da poka`emo {tedljivost. Kraljica je svjesna u kakvim se te{kim ekonomskim te{ko}ama nalazi zemlja - rekao je portparol Bakingemske pala~e. Iako }e Britanci vjerovatno ovaj gest do~ekati s odobravanjem, osoblje u pala~i nije odu{evljeno

djelatnosti FBiH, apoteke moraju po{tivati re`im propisivanja. To, dakle, nije ni{ta novo - ka`e portparol Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Per{i}. Naglasio je da su prilikom dono{enja novog zakona obavljene

Neadekvatan sistem
Dodala je da se u svijetu vode polemike u vezi s „analginom“. Neke dr`ave su ga potpuno zabranile. - [vedska jedno vrijeme nije dozvoljavala njegov promet zbog ne`eljenih dejstava. Ne}u ulaziti

u farmakoterapiju, ali se kod nas nekontrolisano uzima pa se javljaju ne`eljena dejstva kao {to su promjene u krvi - isti~e Grubi{a. Edin Hod`i}, predsjednik Udru`enja privatnih apoteka, ka`e da su farmaceuti du`ni po{tivati zakon bez obzira na to {to mnogi od njih smatraju da nije adekvatan. - Kod nas nije problem samo s „analginom“ ili drugim lijekovima. Ima puno problema ne samo u apotekarstvu i zdravstvu. Na`alost, nismo u{li u sr` problema koji ni novim zakonom nisu potpuno rije{eni. To {to su se takvi lijekovi izdavali bez recepta o~igledan je pokazatelj neadekvatnosti sistema ustroja i ure|enja tr`i{ta zdravstva E. HALA] - ka`e Hod`i}.

Nekontrolirana upotreba
U stru~noj literaturi stoji da „analgin“ prilikom nekontrolirane upotrebe mo`e izazvati agranulocitozu. To je smanjenje broja granulocita (vrste bijelih krvnih stanica) u krvi, {to dovodi do pove}ane sklonosti infekcijama.
Elizabeta II: Mjere {tednje

[ta se mo`e kupiti
Bez recepta se i dalje mogu dobiti odnosno kupiti „aspirin“, „andol“, „kofadon“, „kafetin“, „paracetamol“. „Brufen“ od 200 miligrama se tako|er mo`e slobodno kupiti, a dok za ve}e doze treba ljekarski recept.

Kazne i do 10.000 KM
Prema novom zakonu, apotekari }e za nepo{tivanje re`ima izdavanja lijekova biti nov~ano ka`njavani. Tako se mo`e desiti da za izdavanje table „analgina“ koja ko{ta ne{to vi{e od jedne marke budu ka`njeni sa 250 do 10.000 KM.

kraljicinom odlukom. - Svi smo razo~arani jer je to velika no} kada se svi pomalo opustimo - rekao je jedan od zaposlenika pala~e.

Sve~ana promocija na Sveu~ili{tu u Mostaru

BiH bogatija za 11 doktora nauka
Na Sveu~ili{tu u Mostaru ju~er je promovirano 11 doktora iz oblasti medicinskih, humanisti~kih, biotehni~kih, dru{tvenih i tehni~kih nauka. Prema rije~ima rektora Vlade Majstorovi}a, promocija novih doktora nauka zna~ajna je ne samo za Sveu~ili{te nego i za visoko obrazovanje u na{oj zemlji. - BiH nedostaje doktora znanosti u visokoobrazovnim ustanovama i istra`iva~kim institutima, stoga bh. institucije moraju jo{ ja~e raditi na provedbi visokog obrazovanja, ja~anja kadrovskih potencijala, a posebno na pravnom reguliranju i finansiranju ove oblasti - kazao je rektor Majstorovi}. Diplome doktora nauka uru~ene su: Editi ^erni-Obrdalj, Vajdanu Tomi}u, Amri Zalihi}, @eljki Ron~evi}, Ivoni [etki-^ili}, Dijani Kora}, Katici Arar, Ton~iju Svilokosi, Vesna Raspudi}, Nik{i KoboA. Du. evi}u i Aniti Ivankovi}.

Popularni magazin i „Eronet“ poklanjaju

U narednom broju „Azre“ uz dobre pri~e i 1.000 minuta besplatnih razgovora
Magazin za `enu i porodicu „Azra“ u idu}em broju od 20. oktobra svojim vjernim ~itaocima poklanja „Hej start paket“ sa 1.000 minuta besplatnih razgovora mjese~no prema jednom broju! Tako }e svi kupci magazina „Azra“ uz svoj omiljeni ~asopis i u`ivanje u ~itanju zanimljivih sadr`aja, ekskluzivnih razgovora sa zvijezdama iz svijeta i regiona, novostima iz mode i kozmetike mo}i i besplatno razgovarati uz „Hej start paket“ kompanije „Eronet“.

Uz novi broj „Azre“ „Hej start paket“

S promocije: Veliki zna~aj za BiH

mozaik

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Predrag Matvejevi}

LIVNO Jo{ jedna brutalnost nad `ivotinjama

Dje~aci zapalili ma~ku i u`ivali u njenoj patnji
Patnju jadne `ivotinje pratili bezobzirni komentari u~esnika brutalnog doga|aja Dr`ava podr`ava ovakvo pona{anje, ka`e Ivani{evi}
Na web-stranici YouTube nalazi se jo{ jedan brutalni videosnimak zlostavljanja `ivotinja, a koji je, kako se navodi, snimljen u BiH. Okrutnost je zabilje`ena u selu Mi{i kod Livna, a na snimku se vide dje~aci kako pale ma~ku i potom u`ivaju u prizoru `ivotinje u plamenu.

Kriti~nost ne treba zamjenjivati s manjkom ljubavi
Matvejevi}: Pokrali domovinu

- Kriti~nost ne treba zamjenjivati s manjkom ljubavi. Pa vidjeli smo kako su domoljubi pokrali domovinu. Va`no je da se jedna nacija mo`e pogledati u ogledalo. Rodoljub je onaj koji ka`e dijagnozu. Ne pomi{ljam na neku novu Jugoslaviju, ali se zala`em za zajedni{tvo i prijate(Knji`evnik u „Novom listu“) ljstvo me|u narodima.

Safet Su{i}

Ako su samo dvojica igra~a protiv mene, odlazim!
- Neka samo dva igra~a napi{u peticiju u kojoj }e re}i da su protiv mene, iste sekunde sam spreman da idem. Sumnjam u to da nemam povjerenje igra~a. Ko ima interesa da me bojkotuje? Da smo izgubili u Albaniji, vi{e nas nije- Su{i}: Imam dan selektor ne bi mogao spasiti. Ove kvalifikacije bi odmah povjerenje otpale. (Selektor bh. reprezentacije za „Avazov Sport“)

Damir Kajin

Uznemiruju}i snimak
Ovaj uznemiruju}i snimak na YouTubeu postavljen je 3. avgusta 2008. godine pod nazivom „Livno vatreni zmaj“. Na njemu se vidi kako dje~aci posipaju ma~ku benzinom i pale je. Jadna `ivotinja u plamenu tr~i dok se u pozadini ~uju smijeh dje~aka i bezobzirni komentari poput onog „da ma- Ivani{evi}: ~ka u plamenu smr- Provoditi zakon di“. I ovaj snimak, kao onaj nedavni kada je djevoj~ica bacila ku~i}e u rijeku, svojom brutalno{}u zgrozio je i ovda{nju javnost. Velimir Ivani{evi}, predsjednik Udru`enja za spre~avanje okrutnosti nad `ivotinjama SOS, zgro`en je zbog
Kajin: Demokratski izbori

U jamu HDZ-a upala je cijela Hrvatska
- HDZ je iskopao tako duboku jamu da je u nju upala cijela Hrvatska. Svi koji su donosili odluke u biv{oj Sanaderovoj i ovoj vladi u~estvovali su u jednoj velikoj plja~ki i zato oni ne}e suditi jedni drugima. Suditi im trebaju gra|ani na demokratskim izborima, a pravosudna tijela neka proce(Hrvatski politi~ar u „ Ve~ernjem listu“) suiraju kriminal.

[ta ka`u u narodu
Ma~ka posuta benzinom i zapaljena

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Svake zime ista pri~a o plinu
dr`ava ovakvo pona{anje. Ako se ne sankcioni{u stvari koje su zakonom zabranjene, onda smo gotovi. Neka se onda ne ~ude {to imamo dosta zlo~ina nad ljudima. Te ljude pod zemlju nisu poslale `ivotinje nego ljudi-ubice, a oni su brutalnost trenirali nad `ivotinjama E. Ha. ka`e Ivani{evi}. - Pred po~etak svake zime u BiH se ponavlja ista pri~a, ho}emo li ostati bez plina ili ne. Svake godine nas prepadaju i ucjenjuju grijanjem. Redovne plati{e godinama su taoci Republike Srpske koja ne pla}a dugove „Gazpromu“. Jednom treba rije{iti tu situaciju. Nedopustivo je da se (^italac S. H. iz Sarajeva) smrzavamo zbog neodgovornih.

tolike brutalnosti koju pokazuju pojedina djeca u BiH.

Nema sankcija
- Na`alost, bit }e takvih brutalnosti jer ako nisu kaznili roditelje djevoj~ice za bacanje ku~i}a u rijeku, {ta onda mo`emo poslije o~ekivati. Dr`ava svojim sistemom po-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

15. 10. 2010.

Zbog velike posje}enosti u Zetri

promjenljivo

Torabijeve seanse po~inju u devet sati
Termini seansi koje od 4. oktobra u Zetri odr`ava marokanski iscjelitelj Meki Torabi promijenjeni su zbog velike posje}enosti. Na sastanku predstavnika ZOI-ja 84, Udru`enja Savremena inicijativa gra|ana i Torabijevog menad`era Asada Sabe dogovoreno je da seanse umjesto u 10.30 po~inju u devet sati. Kao i do sada, zavr{avat }e se u 16 sati. - Ovo }e omogu}iti nesmetano odvijanje sportskih aktivnosti u olimpijskom kompleksu Zetra, koji prvenstveno mora biti u funkciji sporta - saop}eno je iz ZOI-ja 84. Kako smo saznali u Zetri, i ju~er je ovom dvoranom pro{lo desetak hiljada ljudi. Osim Sarajlija i gra|ana iz drugih krajeva BiH, na Torabijeve seanse dolaze i ljudi iz susjednih dr`ava. - Posje}enost ne opada. Osim bolesnika, invalida, ~ak i pacijenata u bolni~kim krevetima, dolaze i zdravi ljudi kako bi osjetili mo}i i energiju marokanskog iscjelitelja E. Ha. ka`u u Zetri.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 15 15 BANJA LUKA BR^KO 14 TUZLA 14 ZENICA 13 SARAJEVO 13 GORA@DE 13
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om O~ekuje se pre-

Torabi: Dolaze i iz susjednih dr`ava

Ho}e li i BiH zahvatiti veliki minusi

Meteorolozi najavljuju jednu od hladnijih zima
Prema predvi|anjima meteorologa u susjednoj Hrvatskoj, o~ekuje nas polarna zima, sa temperaturama ispod minus 20 stepeni. Na{i zapadni susjedi snijeg o~ekuju ve} naredne sedmice, dok ruski nau~nici tvrde da }e nas ove zime okovati snijeg i led. Hladniju zimu u odnosu na vi{egodi{nji prosjek prognoziraju i u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH, ali ne i toliko drasti~an pad temperatura. - Jo{ je rano prognozirati neke preciznije visine temperatura. ^injenica je da aktivnost El Ninja opada u odnosu na prethodne godine, {to ujedno zna~i da bi se moglo desiti da }e ova zima biti hladnija, a koliko, to je te{ko re}i. Primjera rada i ovog ljeta smo imali i poplave i su{e, kod nas je ljeto bilo toplije za dva do tri stepena u odnosu na dugogodi{nji prosjek, tako da ni ovo nije veliko iznena|enje. Precizniju prognozu za zimu imat }emo tek krajem novembra - ka`e @eljko Majstorovi}, glavni federalni meteorolog. Oslanjaju}i se na dugogodi{nje statisti~ke podatke januar }e biti najhladniji mjesec, jer je jedini u kojem je
(Foto: Arhiv „Avaza“)

te`no obla~no vriLIVNO jeme s mjestimi~no slabom ki{om. U ju12 tarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a najvi{a dnevna od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni.

17 MOSTAR

NEUM 20

PETAK
15. 10. 2010.

SUBOTA
16. 10. 2010.

NEDJELJA
17. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 4 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 4 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 40C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 100C do 200C

od 100C do 210C

od 110C do 210C

Ove zime mogu se o~ekivati obilnije padavine prosje~na temperatura u BiH sa predznakom minus. - Ruski nau~nici su ~ak bili skloni tome da ka`u da }e biti najhladnija u zadnjih 100 godina. No, temperature na na{im podru~jima vjerovatno ne}e biti toliko drasti~ne u odnosu na vi{egodi{nji prosjek, mada se mo`e o~ekivati vi{e padavina - rekao je Majstorovi}. E. G.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Pod utjecajem lo{ijih biometeorolo{kih prilika, meteoropati i hroni~ni bolesnici tokom dana }e imati poja~ane tegobe poput reumatskih bolova, glavobolje, nervoze i dekoncentracije. U Hercegovini }e biti ugodnije, ali }e sjeverno strujanje zraka povremeno stvarati probleme osjetljivim osobama.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.00 Zalazak 18.30

15. 10. 2010.
Izlazak 14.29 Zalazak nema

Brzo - kratko
Direktor Agencije Sejad Ma~ki}

8

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

teme

U BiH oko ~etiri posto neispravne hrane
Na nivou BiH ima oko ~etiri posto higijenski neispravne hrane, pokazale su analize koje su ra|ene za devet mjeseci ove godine tokom kojih je ura|eno 104.000 nalaza. Kako je u Mostaru izjavio direktor Agencije za sigurnost hrane u BiH Sejad Ma~ki}, u pore|enju sa 2008. i 2009. jasno se vidi pad broja higijenski neispravnih uzoraka hrane, a samim tim je smanjen i broj oboljeMa~ki}: Manji broj oboljelih lih, javila je Fena.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku

Prosje~na avgustovska pla}a 806 KM
Prosje~na neto pla}a u FBiH u avgustu iznosila je 806 KM, {to je nominalno za 0,3 posto vi{e u odnosu na juli, a tri posto u odnosu na avgust pro{le godine, podaci su Federalnog zavoda za statistiku, prenijela je Srna. Najvi{a prosje~na pla}a ispla}ena je u finansijskom sektoru - 1.303 KM, dok je u proizvodnji i snabdijevanju elektri~nom energijom, plinom i vodom ispla}eno 1.269 KM, a u dr`avnoj upravi i odbrani 1.111 maraka.
Projekt „Sava“ predvi|a spajanje Zvornika s Banjom Lukom i Bosanskim Novim Planirani plinovod Zenica Bosanski Brod s krakovima za Banju Luku i Modri~u

Op}inski sud u Mostaru dobio dokumentaciju

Bit }e registrirane „Autoceste FBiH“
U Op}inski sud u Mostaru ju~er je dostavljena dokumentacija za registraciju Javnog preduze}a „Autoceste FBiH“ koje formira Vlada FBiH, javlja Fena. „Autoceste FBiH“ }e preuzeti sve uposlene i aktivnosti koje je do sada provodila Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta. Preduze}em }e upravljati jedan direktor i ~etiri izvr{na direktora.
Plinovod Bosanski Brod - Zenica: Nesumnjivo isplativ projekt

PROJEKTI [ta }e biti s plinovodom Bosanski Brod - Zenica

Bh. konzorcij u ponedjeljak na koridoru 5C

Gradit }e se autoput od Gorice do Drivu{e
Bosanskohercegova~ki konzorcij, koji ~ine kompanije „Euroasfalt“, @GP , „Hidrogradnja“ i GP „Put“, zapo~et }e u ponedjeljak radove na LOT-u 3, na poddionici Gorica - Drivu{a, odnosno dionici autoputa Kakanj - Drivu{a. Rok za izgradnju poddionice Gorica - Drivu{a na trasi koridora 5C je dvije godine, a vrijednost ugovora je 24 miliona eura. Ju~er je potpisan i Ugovor za nadzor, koji }e na LOT-u 3 vr{iti kompanija „Inocsa“ iz [panije u saradnji s lokalnim partnerima, javila je Fena.

FBiH talac RS
Vlada }e morati odlu~iti da li da krenemo s realizacijom nekog drugog projekta kako bismo se priklju~ili na hrvatski plinski sistem, ka`e Be~irovi}
Federalna vlada ve} dvije godine ~eka odobrenje iz Banje Luke za gradnju plinovoda od Bosanskog Broda do Zenice. Kako nema naznaka da bi ono uskoro moglo sti}i, Vlada u Sarajevu trebala bi odlu~iti da li da ~eka odobrenje iz RS ili da tra`i novo rje{enje kojim }e se ve}i entitet priklju~iti na plinski sistem Hrvatske, ka`e za „Avaz“ direktor „BH-Gasa“ Almir Be~arevi}. bila siguran i stabilan sistem, tako {to bi imala napajanje iz dvije zemlje. Osim toga, ovaj plinovod s ekonomske ta~ke gledi{ta dokazano je opravdan, jer bi, prate}i dobrim dijelom trasu koridora 5C, prolazio teritorijom na kojoj se nalazi veliki dio stanovni{tva i industrije. - Za njegovu izgradnju zainteresiran je i EBRD. Preliminarno je dogovoreno oko 50 miliona eura za taj projekt. ^eka se samo odobrenje RS. Za sada nismo dobili ni odbijenicu ni potvrdu - ka`e Be~arevi} za na{ list. RS opstruira taj projekt zato {to namjerava graditi plinovod „Sava“, kojim bi se povezao Zvornik s Banjom Lukom i Bosanskim Novim, {to bi predstavljao jo{ jednu rutu za uvoz plina iz Srbije. To zna~i da bi BiH do{la u nelogi~nu situaciju da ima samo ulaze iz Srbije, a nijedan iz Hrvatske.

Iz Med`lisa Islamske zajednice Fo~a

Provala u stan glavnog imama
Nepoznati lopovi provalili su preksino} u stan glavnog imama Med`lisa IZ Fo~a Faruk-efendije D`anki}a i ukrali 50 maraka. Tom prilikom o{tetili su ulazna vrata i ispreturali namje{taj. U susjednoj prostoriji Med`lisa nalazilo se jo{ novca, zatim kompjuteri, TV prijemnik, DVD ure|aj i druge stvari, ali provalnike to nije zanimalo. - Po tome mogu zaklju~iti da je jedini cilj ovog napada zastra{ivanje povratnika. Policija zaklju~uje da se radilo o narkomanu koji se zadovoljio sa 50 KM, a ja od nje nisam ni o~ekivao druga~ije obja{njenje Al. B. ka`e ef. D`anki}.

Alternativni pravci
FBiH se ve} priprema za plinifikaciju Unsko-sanskog kantona njegovim priklju~ivanjem na mre`u u Hrvatskoj. Taj plinovod bio bi dug 90 kilometara, a sa EBRD-om je za njega ve} dogovoren kredit od oko 32,5 miliona eura. Za sada se, me|utim, ne planira povezivanje Krajine sa Zenicom, odnosno ostatkom FBiH, tako da }e ona ostati neka vrsta otoka. - Produ`enje plinovoda ka unutra{njosti ostaje kao alternativno rje{enje ako RS ne prihvati gradnju trase Bosanski Brod - Zenica. Druga mogu}nost je da se hrvatski plin uvozi iz pravca Splita ka Travniku - isti~e Be~arevi}. G. MRKI]

Dva ulaza
BiH trenutno plin uvozi samo iz Srbije. Gradnjom plinovoda od srednje Bosne do Save BiH bi do-

Narodna biblioteka ^e{ke

Priznanje Adamiru Jerkovi}u
Direktor Slavenske biblioteke u Pragu Luka{ Babka obavijestio je Adamira Jerkovi}a, autora trilogije „Alija izbliza“ i knjige „Sje}anja na Aliju Izetbegovi}a“, da je Narodna biblioteka ^e{ke odlu~ila uvrstiti njegova djela u svoju gra|u. Jerkovi}: Bio Jerkovi} je bio savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}a, a sada je direktor Arhi- savjetnik Alije Izetbegovi}a va FBiH.

„Sava“ neisplativ projekt
- Plinovod „Sava“ ulazio bi u BiH malo iznad Zvornika, i{ao 350 kilometara sjeverom Bosne, teritorijom na kojoj skoro da nema gradova i industrije, {to zna~i da ne bi bio isplativ. Pri~a se da za njega ima projekt, ja odgovorno tvrdim da nema. Ta koncesija dodijeljena je 2002. Dakle, osam godina nije se maklo s mjesta. Samo se mi blokiramo - ka`e Be~arevi}.

Prekinuto su|enje paljanskom krvoloku

Predmet „Agovi} protiv BHRT-a“ u Sudu BiH

Karad`i} se osje}ao lo{e
Su|enje Radovanu Karad`i}u prekinuto je ju~er u Hagu zbog lo{eg zdravstvenog stanja optu`enog. Predsjedavaju}i sudija O-Gon Kvon (Kwon) odlu~io je da, nakon skoro tri sata zasjedanja, prekine su|enje jer je odbrana upozorila da se Karad`i} ne osje}a dobro i da je pod utjecajem lijekova, javila je Fena. Ju~era{nje zasjedanje suda prekinuto je po zavr{etku ispitivanja balisti~kog stru~njaka Mirze Sabljice, koji je izjavio da je na mjestu eksplozije granate na sarajevskoj pijaci Markale proveo standardnu istragu i utvrdio pravac doleta projektila, ali da nije odredio upadni ugao, nego su to uradili drugi timovi. Su|enje Karad`i}u trebalo bi biti nastavljeno danas.

Zatra`eno izuze}e sutkinje D`indo
Na ju~era{njoj glavnoj raspravi odr`anoj pred Sudom BiH u predmetu tu`itelja Mehmeda Agovi}a protiv tu`ene BHRT „punomo}nik tu`ene advokat Nikica Gr`i} opravdano je zatra`io izuze}e sutkinje Mirsade D`indo iz razloga {to je mimo ustanovljenih kriterija prekidala izlaganje svjedoka Ahmeda @ili}a, predsjedavaju}eg UO BHRT-a“, saop}eno je iz Upravnog odbora BHRT-a. - Protivno zakonu i me|unarodnim standardima sudske nezavisnosti i nepristrasnosti, sutkinja D`indo ~ak je dopu{tala i Agovi}evom advokatu Plamenku ^ustovi}u prekidanje @ili}a, koji je protestirao zbog ovog diskriminiraju}eg tretiranja BHRT-a - navodi se u saop}enju UO BHRT-a, koje je potpisao predsjedavaju}i Ahmed @ili}, prenosi Fena. Sud BiH, kako se dodaje, dopustio je da bude politi~ki instrumentaliziran u procesu izbora generalnog direktora BHRT-a i onemogu}avanja poslovanja ovog javnog RTV servisa na nivou dr`ave BiH, o ~emu }e dodatno biti obavije{tene i druge nadle`ne institucije i naj{ira bh. javnost.
@ili}: Prekidan tokom izlaganja

Rodi} sporazumno priznao krivicu
Biv{i stra`ar u logoru „Kamenica“ u Drvaru Dragan Rodi} potpisao je s Tu`ila{tvom BiH sporazum o priznanju krivice za zlo~ine po~injene u tom gradu od 1992. do 1995. godine. Rodi} je prihvatio navode sporazuma koji podrazumijeva kaznu u trajanju izme|u sedam i osam godina zatvora, javio je Birn, prenijela je Srna.

teme

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

9

PREVARE Nepla}anje poreza na iznajmljivanje nekretnina

Stanodavci ostaju du`ni dr`avi ogroman novac
Nisu prijavljeni ~ak ni prihodi od izdavanja zgrada ambasadama Federalna porezna uprava dobiva anonimne prijave od biv{ih stanara
Desetine hiljada gra|ana BiH iznajmljuju nekretnine, ali vi{e od 50 posto njih ne pla}a porez dr`avi. Koliko ih je ta~no, niko ne zna, jer prave evidencije nema, ali sigurno je da dr`ava zbog toga gubi ogroman novac. Spaho Ljaji}, direktor sarajevske agencije za nekretnine „Sigenx“, isti~e kako redovno upozorava klijente da moraju prijaviti iznos stanarine Poreznoj upravi, ali priznaje da veoma mali broj njih to i uradi.

Skladi{te CIK-a na Stupu: Otvoreno 78 vre}a

(Foto: I. [ebalj)

Sjednica Centralne izborne komisije BiH

Uva`ena `alba SBB BiH na rad bira~kog odbora u Banovi}ima
Op}inskoj izbornoj komisiji nalo`eno da utvrdi je li jedna osoba glasala za dvije
U Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH o~ekuju da po~etkom naredne sedmice u Glavnom centru za brojanje bude zavr{en cijeli posao. Odmah potom bit }e utvr|eni i objavljeni kona~ni rezultati ovogodi{njih op}ih izbora. Kako nam je ju~er pojasnila CIK je na ju~era{njoj sjednici uva`io `albu Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}, ulo`enu 7. oktobra na odluku Op}inske izborne komisije (OIK) Banovi}i. SBB se `alio na rad ~lanova bira~kog odbora na jednom mjestu u Banovi}ima, gdje su pri-

Nerad inspekcija
- Stanodavci kradu dr`avu tako da uop}e ne prijavljuju kiriju ili prijave znatno ni`i iznos od stvarnog. Tako, recimo, oni koji izdaju stan za 1.000 KM poreznicima prijave samo 300 maraka. Na`alost, inspekcije tu ne rade ni{ta, a dovoljno je da, naprimjer, provjere ku}e i vile u kojima `ive stranci. Znam slu~ajeve da nisu prijavljeni ~ak ni prihodi od izdavanja nekih zgrada i ku}a u kojima su ambasade - kazao nam je Ljaji}. U Federalnoj poreznoj upravi isti~u da su svi vlasnici zgrada, ku}a, stanova, zemlji{ta koji ostvaruju prihod iznajmljivanjem nekretnina du`ni obra~unati i

Porezna uprava FBiH: Nepoznat broj vlasnika koji ne pla}aju porez

pla}ati porez na dohodak od imovine. - Iznajmljiva~i trebaju sami obra~unati i uplatiti godi{nji porez na imovinu i akontaciju poreza na dohodak od imovine sve do podno{enja kona~ne godi{nje prijave - kazali su nam u Poreznoj upravi FBiH. Navode da je od 1. januara do 31. avgusta 2010. u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo evide-

ntirano 1.190 poreznih obveznika koji izdaju stanove i ku}e. Oni su ve} uplatili oko 300.000 maraka poreza.

Ko nije dostavio imovinske kartone
CIK je ju~er utvrdio i da osam kandidata iz ~etiri stranke nije u dodatnom roku dostavilo izjave o imovinskom stanju, iako su to bili du`ni u~initi nakon prihvatanja kandidature. Ovu obavezu imalo je 3.900 ovjerenih kandidata, ali je nisu ispunili Muhamed Kova~evi} iz BOSS-a, Alen Proho iz Stranke Maksida Piri}, portparol CIK-a, danas }e biti poznat ukupan broj bira~a koji su glasali putem po{te i u odsustvu, dok je utvr|eno da je putem mobilnih timova glasalo 9.415 osoba, od registrirane 11.493. Ju~er je u skladi{tu CIK-a u sarajevskom naselju Stup otvoreno 78 vre}a s bira~kih mjesta na kojima ~lanovi odbora nisu prebrojali glasove kako treba. Uz to, CIK je ju~er odlu~io prebrojati glasa~ke listi}e sa jo{ jednog redovnog bira~kog mjesta iz Banje Luke, s kojeg nedostaje obrazac o rezultatima glasanja. udru`enih nezavisnih demokrata BiH, te kandidati SDU-a Milorad Boji} i Sumeja Osmanovi} i Hrvatske koalicije HDZ 1990 HSP BiH Perica Stani}, Mato Dadi}, Janja Petrovi} i Niko Mikuli}. CIK }e im na jednoj od narednih sjednica izre}i kazne zbog tog propusta. mije}eni prekr{aji, poput onoga da je jedna osoba glasala za dvije. CIK je nalo`io OIK-u da utvrdi potpuno ~injeni~no stanje u ovom slu~aju, uzimaju}i izjave od ~lanova bira~kog odbora i posmatra~a. Zahtjev PDP-a za pristup informacijama, odnosno uvid u kopije iz izvoda Centralnog bira~kog spiska s odre|enih bira~kih mjesta, u kojima su se potpisivali bira~i prilikom dolaska na glasanje, CIK je odbio, jer se radi o spiskovima na kojima se vide li~ni podaci gra|ana koji su za{ti}eni odgovarM. K aju}im zakonima.

Nema podataka
- Nemamo podatke o broju nelegalno izdatih stanova, pa prema tome, ne mo`emo ni govoriti o eventualnoj visini nepla}enog poreza. Ako saznamo ili dobijemo anonimnu prijavu o neplati{ama, poduzimamo sve da naplatimo porez. Anonimni dojavljiva~i su naj~e{}e podstanari koji nam prijave zakupodavce tek nakon {to isele iz stana koji su koristili - navode u Poreznoj upravi. Dodaju da podstanari, prema zakonu, nisu porezni obveznici i nemaju nikakvu poreznu obavezu. M. AVDI]

Utjecaj na visinu stanarine
Mnogi stanodavci neprijavljivanje i nepla}anje poreza pravdaju time da bi onda morali pove}ati stanarinu, ali Ljaji} tvrdi da to nije ta~no. - Trenutno je ogromna ponuda prostora za iznajmljivanje, a potra`nja je veoma slaba. Nekretnine koje su ranije iznajmljivane za 5.000 sada podstanare ko{taju 2.000 ili 3.000 KM ka`e Ljaji}.

Federalno ministarstvo finansija izmirilo dio obaveza

Upla}ene 61.598.462 KM za stare {tedi{e
Ovom isplatom izmirene obaveze prema 55,74 posto vlasnika obveznica
Federalno ministarstvo finansija obavje{tava vlasnike ra~una stare devizne {tednje da su otklonjeni tehni~ki problemi koji se odnose na spiskove za isplatu dospjelih obaveza po prvoj i drugoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih ra~una stare devizne {tednje i da su ste~eni svi uvjeti za isplatu. Vlasnicima obveznica Serije B iz prve emisije, ovo ministarstvo ju~er je uplatilo 55.230.740 KM, od ~ega se na glavnicu odnosi 51.564.144, a na kamatu 3.666.596 KM. Pojedina~na isplata glavnice za svakog vlasnika obveznice iznosi do 3.645 KM i uve}ana je za pripadaju}u kamatu, saop}ilo je Federalno ministarstvo finansija. Ju~er su upla}ena sredstva i vlasnicima Serije A (G) iz druge emisije obveznica. Ukupna isplata po ovoj seriji iznosi 6.367.722 KM, od ~ega na ime glavnice 5.894.456 KM i 473.266 KM na ime kamata. Pojedina~na isplata glavnice za svakog vlasnika obveznice iznosi do 1.663 KM i uve}ana je za pripadaju}u kamatu. Ovim isplatama izmirene su obaveze prema 21.940 osoba u iznosu od 61.598.462 KM. Na ovaj na~in, Federalno ministarstvo fina(Foto: Arhiv „Avaza“)

Musli} kandidat za na~elnika Biha}a

Lipova~a predstavio nasljednika
Na~elnik op}ine Biha} i predsjednik Kantonalnog odbora SDPa USK Hamdija Lipova~a najavio je ju~er vanredne izbore u toj op}ini i predstavio Albina Musi}a, kandidata te stranke za budu}eg na~elnika. Mr. Albin Musli}, asistent na Pravnom fakultetu u Biha}u, bio je zastupnik Skup{tine USK u S pres-konferencije: Najava vanrednih izbora pro{lom mandatu. - Ja sam svoj maksimum dao u 31.000 glasova i osvojio mandat u Biha}u, sada moram preuzeti obave- Parlamentu BiH. Me|utim, izjazu rje{avanja problema na vi{im ni- snio se da }e, ipak, preuzeti fuvoima - kazao je Lipova~a na ju~- nkciju u izvr{noj, a ne zakonodaera{njoj pres-konferenciji i dodao da vnoj vlasti. Pretpostavlja se da }e sljede}a Lipova~ina fotelja biti je SDP izborni pobjednik u USK. On je, kao nosilac dr`avne li- premijerska u Unsko-sanskom M. D. ste SDP-a u USK, dobio vi{e od kantonu.

[tedi{e: Podmirena tek polovina

Poziv za dostavljanje broja ra~una
Federalno ministarstvo finansija nije bilo u mogu}nosti izvr{iti uplatu onim vlasnicima obveznica koji Registru vrijednosnih papira FBiH nisi dostavili broj ra~una za uplatu dospjelih sredstava. Ju~er su oni pozvani da to {to prije u~ine.

nsija u cijelosti ispla}uje sve obaveze prema 8.302 starih deviznih {tedi{a, ~ime uz prethodno izmirenih 9.388 prestaju obaveze prema 17.690 vlasnika ra~una stare devizne {tednje, odnosno 55,74 posto vlasnika obveznica emitovanih po osnovi stare devizne {tednje.

10

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

teme

AFERE Ko je nalo`io udar Finansijske policije na „Prevent“

„Granit“: Preduze}e vra}eno dr`avi

Najavljen ulazak ste~ajnog upravnika

Zufer Dervi{evi} ostavlja bez posla 3.500 radnika?
Mo`emo o~ekivati da nam blokiraju ra~un, {to bi zna~ilo da 3.500 radnika ostaje bez pla}a, ali i da kompanija prebaci proizvodnju negdje drugo, tvrdi Adnan Smailbegovi}
Sarajevskoj kompaniji „Prevent“ prijeti blokada ra~una, zbog koje bi bez posla moglo ostati oko 3.500 radnika, koliko ih trenutno zapo{ljava najve}i bh. izvoznik. „Prevent“ se, naime, prije dvadesetak dana na{ao na udaru Finansijske policije FBiH, s glavnim inspektorom Zuferom Dervi{evi}em na ~elu, koja je nakon kratke kontrole dokumentacije ekspresno izdala rje{enje prema kojem je „Prevent“ duaka stane jedan dan. Tada }e ova kompanija odlu~iti proizvodnju prebaciti negdje drugo - upozorava Smailbegovi}. Ina~e, Finansijska policija FBiH poziva se na Ugovor o kupoprodaji udjela u preduze}u „Volkswagen“ ~ije je sjedi{te u Vogo{}i, a koji su u oktobru 2001. godine sklopili „Unis Holding“ i „Prevent“. U Federalnoj finansijskoj policiji tvrde da „Prevent“ nikada nije uplatio obaveze od 10,1 milion KM. Prema rje{enju Finansijske policije, to je sada du`an u~initi. Istovremeno je zara~unata i zatezna kamata u iznosu ne{to ve}em od 11,6 miliona KM.

[ehi}: Svojim `ivotima {titit }emo imovinu „Granit“
Ste~aj u ovoj firmi je nezakonito progla{en, ka`e Vahid [ehi}
Po nalogu sutkinje Op}inskog suda Konjic Senade Dautbegovi} za ponedjeljak u deset sati zakazano je uvo|enje novog ste~ajnog upravnika Abdulaziza Mahmutovi}a u jablani~ki „Granit“, saznaje „Dnevni avaz“. Mahmutovi}u }e, prema rje{enju Op}inskog suda, asistirati Sudska policija, jer nije isklju~eno ni nasilno otvaranje prostorija. Vijest o tome ju~er je {okirala radnike ovog preduze}a. Kako nam je rekao predsjednik [trajka~kog odbora „Granita“ Vahid [ehi}, Sindikat je na 30 adresa nadle`nih pravosudnih institucija, zakonodavne i izvr{ne lokalne, kantonalne i entitetske vlasti poslao obavje{tenja u kojima tra`i pomo} u za{titi imovine preduze}a. - Ne smije se dozvoliti ulazak u posjed imovine, jer je ste~aj u ovoj firmi nezakonito progla{en. Prema pravosna`noj presudi Kantonalnog suda u Mostaru o raskidu kupoprodajnog ugovora s orta~kom grupom, imovina „Granita“ vra}ena je dr`avi. U presudi o poni{tenju privatizacije ka`e se da je ste~ajni upravnik u ovom slu~aju „pravno nepostoje}a osoba“ istakao je [ehi}. On je dodao da radnici „Granita“ o~ekuju od svih nadle`nih institucija da sprije~e ovu nezakonitost. Kazao je da }e ~ekati na odgovor do danas u 14 sati, a ako ga ne dobiju, mobilizirat }e sve radnike i gra|ane Jablanice da svojim `ivotima brane imovinu „Granita“, poru~uju}i da }e na silu odgovoriti siA. Du. lom.

„Prevent“ odbija platiti navodni dug

`an na ra~un firme „Volkswagen“ Sarajevo uplatiti 21.732.549,34 KM. Iz „Preventa“ su ulo`ili `albu Finansijskoj policiji, ali je prigovor odbijen.

Veliki problem
Smailbegovi}: Penali su ogromni

Ministarstvo unutra{njih poslova Srbije

Direktor proizvodne divizije „Preventa“ Adnan Smailbegovi} ka`e za „Avaz“ da ova kompanija novac ne na-

Odbijen zahtjev Mladi}eve porodice
Ministarstvo unutra{njih poslova (MUP) Srbije odbilo je zahtjev Milo{a [alji}a, advokata porodice odbjeglog ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a, da izda potvrdu o posljednjoj prijavi boravka. Porodici Mladi} potrebna je potvrda o njegovom posljednjem prebivali{tu kako bi Prvom osnovnom sudu poslala novi zahtjev da Ratko Mladi} bude progla{en mrtvim. - U obrazlo`enju odluke MUP-a ka`e se da je pokrenut krivi~ni postupak protiv Ratka Mladi}a, pa ta potvrda ne mo`e biti izdata do njegovog okon~anja - rekao je [alji} za B92, prenijela je Fena. MUP Srbije poziva se na rje{enje tada{njeg Okru`nog suda u Beogradu od 8. maja 2002. godine, prema kojem je za Ratkom Mladi}em izdata potjernica.

Selimovi}i u pozadini napada?
Brzina kojom je sve ra|eno, kao i sama ~injenica da se rje{enje ve} sutradan pojavilo u pivarskom biltenu u vlasni{tvu ratnoprofiterske porodice Selimovi}, dodatno je pribli`ila nalogodavce cijelog slu~aja. - Ne mo`emo vjerovati da jedan finansijski inspektor mo`e napraviti tako bizaran nalaz. To nam ve} daje sumnje. Sve ove okolnosti daju nam za pravo da smatramo da ima neka pozadina svega ovoga. Ne bih kvalificirao i prejudicirao o ~emu je rije~, ali je u najmanju ruku ~udno kako se sve radi - tvrdi Smailbegovi}.

mjerava uplatiti iz vi{e razloga. Izme|u ostalog, zato {to smatra da je Finansijska policija iza{la iz svojih nadle`nosti. Tako|er, u kompaniji smatraju da bi taj novac, ako ga i uplate, „Volkswagen“ ve} sutradan vratio, jer bi tek tada napravili finansijski prek{aj. - S obzirom na to da je ono {to je do sada uradila Finansijska policija bilo bespravno i neovla{teno, mi mo`emo o~ekivati da nam blokira ra~un, za {ta nema formalno pravo. To zna~i da na{ih 3.500 radnika mo`e ostati bez pla}a, na{i dobavlja~i bez pla}enih ra~una za repromaterijal, da se naprave obustave... Samim tim „Volkswagen“ }e ostati bez presvlaka, a tada imamo veliki problem. Samo u „Volkswagenu“ su penali 750.000 eura ako tr-

Nema osnova
U „Preventu“ smatraju da je Finansijska policija iza{la iz svojih nadle`nosti, jer se ne radi o dugu prema porezima, taksama, javnim prihodima, doprinosima... U pitanju je presedan, jer se nala`e jednoj privatnoj firmi da uplati novac po ugovornim obavezama drugoj privatnoj firmi. - Mi za dokapitalizaciju moramo imati odluku Nadzornog odbora „Volkswagena“, koja nikada nije donesena i bez koje nema nikakve uplate. To, prakti~no, zna~i da nema osnova za uplatu. Da je NO „Volkswagena“ Sarajevo donio odluku o pove}anju kapitala, mi bismo taj novac uplatili. Ali, tada bi nas „Volkswagen“ trebao pratiti, jer je vlasnik 58 posto kompanije - mi{ljenja je SmaiF. KARALI] lbegovi}.

Danas sjednica NO „Elektroprivrede BiH“

Mladi}: @ele ga proglasiti mrtvim

U Sarajevu odr`an okrugli sto

Posljednji poku{aj da se proguraju unosni poslovi
Sjednica legalnog Nadzornog odbora „Elektroprivrede BiH“, koja je najavljena za danas, prema svemu sude}i bit }e jedan od posljednjih poku{aja pojedinih ~lanova NO, slijepih poslu{nika federalnog ministra energije i rudarstva Vahida He}e i Stranke za BiH da nezakonito proguraju pojedine projekte ~iji je nosilac ova dr`avna kompanija. Kako nam je kazao Zijad D`emi}, predsjednik NO EPBiH, na dana{njoj sjednici }e ~lanovi NO odlu~ivati o kupovini pojedinih firmi, projektu izgradnje HE Vranduk, koji }e ko{tati 112 miliona maraka, iako jo{ nije izdata ni okolinska dozvola, izgradnji bloka 8 u Kaknju, prodaji vi{kova struje... - Ovo je sve vi{e degutantno. Oni poku{avaju zavr{iti {to je mogu}e vi{e poslova dok su jo{ u foteljama. Ne osvr}u se da li je to zakonito ili ne. Planirali su da sve raznesu u okviru jedne politi~ke opcije. Te opcije vi{e nema, pa je odjednom nastupila totalna pometnja ka`e za „Avaz“ D`emi}. On upozorava da }e nastaviti sa zakonitim procedurama, projektima koji imaju i tehni~ke i upravne podloge, ali i da }e, najvjerovatnije, biti preglasan. D`emi} isti~e da odgovornost za sve {to se de{ava u „Elektroprivredi BiH“ snosi direktor Amer Jerlagi}, jer slijepo slu{a resornog miniD`emi}: Ovo je vi{e degutantno

Uskoro u BiH testiranje voza~a na drogu
Okrugli sto „Droga kao uzro~nik saobra}ajnih nezgoda“ odr`an je ju~er u Sarajevu, u organizaciji Ekspertnog tima Federalnog MUP-a za pra}enje implementacije Akcionog plana za provo|enje mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobra}aja 2008-2013“, javila je Fena. Osnovna tema okruglog stola je implementacija 1.500 probnih testera za narkotike. Prema rije~ima vi{eg inspektora MUP-a Kantona Sarajevo @eljka Klisare, testeri }e se primijeniti u okviru testne faze projekta. - Uvo|enjem testera voza~i }e biti testirani na droge ako se posumnja da su pod utjecajem narkotika - objasnio je Klisara.

stra. He}o je, ka`e D`emi}, poku{avao nare|ivati i njemu, ali ga on nije slu{ao, jer je ministar tra`io nezakonite F. KARALI] radnje.

teme

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

11

OSBiH Za danas planiran odlazak u misiju ISAF

Bh. vojnici spremni za opasnosti u Afganistanu
Pripadnici OSBiH osiguravat }e vojne baze u provinciji Helmand

Kantonalni sud Biha}: Optu`eni u sudnici

Su|enje Risti}u, Devi}u i Arseni}u

Od srpskih vojnika oteli 15 Bo{njaka i strijeljali ih
Optu`eni se izjasnili da nisu krivi
Glavna rasprava protiv optu`enih za ratni zlo~in Lazara Risti}a (77), Predraga Devi}a (51) i Petra Arseni}a (49) po~ela je ju~er u Kantonalnom sudu Biha}. Risti}, Devi} i Arseni} terete se za strijeljanje 15 civila bo{nja~ke nacionalnosti 10. oktobra 1995. godine u zaseoku Marjanovi}i-Domazeti, op}ina Sanski Most. RS, odveli ih na jednu livadu i potom strijeljali. Trojica optu`enih izjasnili su se da nisu krivi, kao i 25. juna prilikom potvr|ivanja optu`nice kod kantonalnog sudije za prethodni postupak Nurije Dervi{evi}a. Ina~e, Lazar Risti} ve} je osu|en za ratni zlo~in po~injen

Ubijeni zadnjeg dana rata
Ovo su|enje za jedan od najte`ih zlo~ina u op}ini Sanski Most trajat }e do kraja decembra, a na {est narednih ro~i{ta pojavit }e se veliki broj svjedoka Oni su, prema optu`nici, pod prijetnjom vatrenim oru`jem, od petorice srpskih vojnika oteli 15 bo{nja~kih civila koji su se vra}ali s radne obaveze za Vojsku bo{nja~ke i srpske nacionalnosti. Svjedo~it }e i srpski vojnici od kojih su trojica optu`enih oteli 15 bo{nja~kih civila i ubili ih zadnjeg dana rata u BiH. 1992. godine u sanskom selu Kijevo, kada je vatrenim oru`jem ubio dvije bo{nja~ke `ene. Presuda od 12 godina zatvora jo{ nije M. DEDI] pravosna`na.

Afganistan: Bh. vojnici odlaze u sastav danskog kontingenta

Pje{adijska jedinica Oru`anih snaga (OS) BiH, koju ~ini 45 obu~enih vojnika, danas bi s tuzlanskog aerodroma Dubrave trebala otputovati u misiju ISAF u Afganistanu.

Danski kontingent
Planirano je da na{i vojnici budu stacionirani na jugu zemlje, u opasnoj provinciji Helmand. Zadatak }e im biti da u sastavu danske borbene grupe osiguravaju vojne baze, bez izlaska iz tog prostora. - Sve je pripremljeno, jedinica je izuzetno obu~ena u skladu s

predvi|enim programom i preostaje joj jo{ samo da krene put Afganistana - izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH, generalpukovnik Miladin Miloj~i}. Pripadnici Oru`anih snaga Danske, koji su obu~avali na{e vojnike, prije odlaska u ovu opasnu misiju provjerili su njihove vje{tine. Prema onome {to su vidjeli, kako nam je prenio prvi ~ovjek OSBiH, bez ikakve dileme spremni su za zadatak. Upitan ho}e li na{i vojnici biti sigurni na ovom opasnom podru~ju, Miloj~i} odgovara da se

od momenta dono{enja odluke o slanju na{ih vojnika u Afganistan prati stanje u Helmandu.

Tajni podaci
- Naravno, imamo i ta~ne podatke o zbivanjima na tom terenu, ali nisu za javnost. Ne bih se izja{njavao je li podru~je opasno ili nije, ve} bih generalno rekao da upu}ivanje vojnika u bilo koju mirovnu misiju sa sobom nosi rizik - zaklju~io je Miloj~i}. Rotacija jedinice traje {est mjeseci, s jednim odmorom na S. RO@AJAC polovini misije.

Slu~aj „Medicinska elektronika“ u sudu

Za {tetu od 1,3 miliona maraka Goli}u ~etiri mjeseca zatvora
Biv{i v. d. direktora Investicionorazvojne banke RS Bojan Goli} osu|en je ju~er pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci na ~etiri mjeseca zatvora zbog nesavjesnog rada u slu~aju „Medicinska elektronika“. - Sud je cijenio vi{e olak{avaju}ih okolnosti na strani optu`enog, pa je izre~ena kazna ispod zakonskog minimuma - obrazlo`ila je predsjednica Sudskog vije}a Daniela Milovanovi}. Goli} se ju~er nije ni pojavio na izricanju presude u sudu, kojom je obavezan platiti 1.200 maraka za tro{kove procesa. Tereti se da je zanemario stvarne podatke o vrijednosti imovine „Medicinske elektronike“ u Banjoj Luci. Kao v. d. direktora i predsjednika Uprave IRB RS Go-

Cikoti} i Vu~ini} potpisali sporazum

Me|usobno kori{tenje vojnih centara u BiH i Crnoj Gori
Pokrenuta inicijativa za formiranje zajedni~ke jedinice dr`ava zapadnog Balkana za mirovnu misiju u Afganistanu
Ministri odbrane BiH i Crne Gore Selmo Cikoti} i Boro Vu~ini} potpisali su ju~er u Podgorci Sporazum o saradnji u oblasti odbrane izme|u dvije zemlje, koji }e, kako je ocijenjeno, doprinositi miru i stabilnosti u regionu zapadnog Balkana. - Mi imamo devet aktivnosti koje se trenutno realizuju - tri u Crnoj Gori, a {est u BiH, tako da }e potpisani sporazum zna~iti novi doprinos na{oj ja~oj i tje{njoj saradnji i ukupnoj stabilnosti u regionu i posve}enost na{im zajedni~kim ciljevima, a to su evroatlantske integracije i ~lanstvo u NATO-u i EU - rekao je Vu~ini} novinarima. On je istakao kako potpisani sporazum precizira da Crna Gora mo`e koristiti vojne centre u BiH, kao i da Bosna i Hercegovina mo`e koristiti crnogorske vojne centre. Vu~ini} i Cikoti} pokrenuli su ju~er i inicijativu za formiranje zajedni~ke jedinice dr`ava zapadnog Balkana za mirovnu misiju u Afganistanu. - Ta jedinica bi, osim BiH i Crne Gore, uklju~ivala i pripadnike oru`anih snaga Makedonije i Hrvatske, a dala bi sna`an doprinos miru i stabilizaciji prilika u Afganistanu. Politi~ke odluke o tome tek predstoje - kazao je Vu~ini}.

Okru`ni sud Banja Luka

li} je glasao da se prihvati ponuda Mile Radi{i}a za kupovinu dionica „Medicinske elektronike“ po cijeni od 0,0554 KM, zanemaruju}i njihovu stvarnu vrijednost i direktno nanose}i {tetu od 1,3 V. S. miliona maraka.

Izja{njenje u Sudu BiH

Adis Abaz i ostali negirali krivicu
Mijo Grgi}, Adis Abaz, Adnan Selimi}, Adis Sejdi}, Ermin Sejdi}, Jasmin D`ani} i Husnija Mu{i}, optu`eni za organizirani kriminal u vezi s neovla{tenim prometom opojnim drogama, oru`jem i vojnom opremom, ju~er su u Sudu BiH negirali krivicu. U optu`nici se navodi da je optu`eni Mijo Grgi}, zajedno s njemu poznatim osobama sa podru~ja Kraljevine Holandije, po~etkom marta 2009. godine, organizirao i rukovodio zlo~ina~kom organizacijom, osnovanom radi neovla{tenog me|unarodnog prometa drogama spid, ekstazi i kokain, kao i neovla{tenog prometa oru`jem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe. Ostali optu`eni, Husnija Mu{i}, Adis Abaz, Jasmin D`ani}, Adnan Selimi}, Adis Sejdi} i Ermin Sejdi}, postali su ~lanovi organizirane grupe radi stjecanja protupravne imovinske B. C. koristi.

Cikoti} i Vu~ini} u Podgorici

Klub poznatih

Emina Had`ipa{i}

12

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

teme

Mnoge politi~are bih otpremila u penziju
Li~ni profil bh. manekenke
Ime i prezime: Emina Had`ipa{i}. Datum i mjesto ro|enja: 24. juli 1989. u Biha}u. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U Sarajevu s cimericom Dinom. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 4. januar 2010. i, naravno, ro|endani najmilijih. Koji automobil vozite: U Sarajevu nemam automobil. Kako se odmarate: Dru`enje s prijateljima. Omiljeni muzi~ar: Zdravko ^oli}, @eljko Samard`i} i Haris D`inovi}. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: Sve od Paula Koelja (Coelho). Omiljeni pisac: Koeljo. Umjetnik kojeg cijenite: Danis Tanovi}. Za koji klub navijate: Reprezentacija BiH. Koga biste poveli na pusti otok: Momka. Jeste li ljubomorni: Desi se poneki izliv ljubomore kada je u pitanju ljubav prema de~ku, ostali vidovi ljubomore, kao i zavist, nepoznati su mi pojmovi. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Pona{anje, gard, zube i o~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Tr~anje i teretana su obavezni. Omiljena hrana i pi}e: Kuhana paprika s vrhnjem i cije|ena narand`a. Ko se brine o Va{em imid`u: Malo ja, malo prijateljice. Volite li i}i u {oping: Samo kada sam dobro raspolo`ena. Jeste li sujevjerni: Ni u kojem slu~aju.

TRGOVINE Federalna i kantonalne uprave u zajedni~koj akciji

Inspektori }e kontrolirati cijene bra{na, ulja i mlijeka
Cilj poja~ane kontrole je suzbijanje neopravdanih poskupljenja
Federalna uprava za inspekcijske poslove krenula je u obimnu kontrolu cijena prehrambenih proizvoda na podru~ju cijele Federacije BiH. - Ovom prilikom kontolirati }emo cijene svih osnovnih namirnica, bra{na, hljeba, mlijeka, {e}era, ali s posebnim akcentom na ulje, za koje je Vlada FBiH utvrdila mar`e, dok za ostale namirnice mar`e utvr|uju kantoni - isti~u u Upravi.

Najavljena poskupljenja
Dodaju da su i kantonalne inspekcije du`ne kontrolirati trgovce i pekare u skladu sa svojim nadle`nostima, ali da jo{ nemaju konkretnih informacija o stanju s cijenama osnovnih namirnica na tr`i{tu u Federaciji BiH. S poja~anom kontrolom onih koji se bave proizvodnjom i prometom bra{na i peciva na podru~ju Tuzlanskog kantona, po~ela je i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove. - Cilj poja~ane kontrole je suzbijanje neopravdanog rasta cijena osnovnih `ivotnih namirnica, posebno zbog najave pojedinih mlinara, pekara, trgovaca i drugih proizvo|a~a da }e pove}ati cijene

Trgovina: Poja~ana kontrola mar`i

Had`ipa{i}: Teretana obavezna

Imate li ku}nog ljubimca: Ne, ali sam oduvijek `eljela imati zmiju. Koji je Va{ `ivotni moto: Samo naprijed, ne odustaj, ne obaziri se, samo najbolji stignu do cilja. Va{ najbolji prijatelj je: Iz mno{tva njih izdvojit }u roditelje i Damira Jakupovi}a, ali najboljim smatram brata i Irnisa. Pratite li politi~ku situaciju: Odavno ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Mnoge politi~are otpremila bih u penziju. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Za veliki novac {to da ne.

svojih proizvoda. Tr`i{no-turisti~ki inspektori i inspektori za radne odnose poja~at }e kontrolu cijena i mar`i na bra{no i kruh na podru~ju Tuzlanskog kantona isti~u u inspekciji TK. Oni koji u odre|enom roku ne dostave Ministarstvu trgovine, turizma i prometa obavijest o promjeni cijena i mar`i bit }e ka`njeni sa 500 (firme), odnosno 200 maraka (odgovorna osoba).

U Ministarstvu trgovine, turizma i za{tite okoli{e Hercegova~ko-neretvanskog kantona tvrde da se trgovci u HNK uglavnom pridr`avaju propisanih mar`i od osam posto na osnovne `ivotne namirnice.

Redovni izvje{taji
- Imamo i odluku Kantonalne vlade za neke `ivotne namirnice koje nisu obuhva}ene odlukom Federalnog ministarstva trgovine. Iako, generalno, cijene prehrambenih artikala rastu, trgovci ne prelaze granicu od osam posto za osnovne `ivotne namirnice. Na{a tr`i{na inspekcija redovno kontrolira manje trgovine, a od trgova~kih lanaca, poput „Konzuma“ ili „Robota“, redovno dobivamo izvje{taje - kazali su nam u ovom ministarstvu. E. D. A.

Nema novih prekr{ilaca
Inspektori Uprave za inspekcijske poslove Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de ve} nekoliko sedmica obavljaju redovne kontrole visine mar`i, ali, prema rije~ima direktora Mithata Had`iomerovi}a, novi slu~ajevi njihovog prekora~enja nisu zabilje`eni. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Gora`de nedavno je kaznila 16 trgovaca koji se nisu pridr`avali ograni~enja.

SMS
UKRADI PA VLADAJ - Najve}a izborna kra|a na kojoj bi pozavidio i diktator Kim Jong-il, koji uvijek ima apsolutnu podr{ku, desila se u Sanskom Mostu pod komandom Asima Kambera Bonaparte. Kada su njegovi bira~ki odbori zavr{ili brojanje glasova, sa strahom su konstatovali da sanski gospodar `ivota i smrti nije pro{ao. Onda je stigla komanda „dopisati {to vi{e preferencija Kamberu“ i omogu}iti mu prolaz, {to je i ra|eno do ranog jutra. Tada su poni{tavani glasovi SBB BiH, koji je tako ostao bez 3.000 glasova po Kamberovom nare|enju. Tako }e taj klovn sjediti jo{ ~etiri godine u skup{tinskoj klupi mimo volje bira~a. To je SDA demokratija. Ukradi pa vladaj. Sanjanin

Dnevni avaz 061-142-015
}emo iza}i nakraj s Turcima nego sami sa sobom.“ BAHATI DIREKTORI - Do kada }e stola~ki vlasnici izmi{ljenih direktorskih fotelja voziti dr`avne automobile na teret poreskih obveznika i svojom bahato{}u provocirati one koji nemaju novca ni za autobuske karte do Mostara? l {ta uop}e rade ti umi{ljeni narcisi? Vrijeme je da se preispitaju njihova djela. Za to smo i glasali. Dosta su `ivjeli na grba~i sirotinje. AMATERIZAM U JAJCU - Ovo {to u Jajcu nazivaju sajmom zdrave hrane stvarno je smije{no. @alosno je {to su napravili pijacu u JU Dom kulture. Sve je totalno amaterski ura|eno, a nije ni ~udo kad je organizator svega Op}ina!

RED NA HE]U Nakon {to su najavljene krivi~ne prijave protiv hoh{taplera Mujezinovi}a i Kebe, nadam se da }e red do}i i na Vahida He}u, da odgovara za „Krivaju“ iz Zavidovi}a i zlo~in koji je napravio prema njenim radnicima. Nadam se da }e tu`ila{tvo imati volje da odradi i slu~aj kriminalne privatizacije „Krivaje“. TE[KO JE S NAMA - Nikada mi ne}e biti jasno kako je bo{nja~ki narod mogao podr`ati SDA i nakon izdaje boraca, podjele unutar Bo{njaka, podjele zemlje, izdaje Armije RBiH i njenih pripadnika, izdaje Srebrenice, plja~ke milijardi donacija, hiljada afera... Ali, {to re~e Husein-kapetan o Bo{njacima: „Lak{e

me|u gra|anima Br~kog, Gra~anice i Sarajeva Jesu li nova poskupljenja osnovnih `ivotnih namirnica neopravdana?

ANKETA

Novi udar na napa}eni narod
- Naravno da su najnovija poskupljenja neopravdana i zbog toga bi odgovorni trebali snositi sankcije, jer ni{ta ne rade da to zau- Faruk stave. Velijevi} - Sve evidentnija poskupljenja su neopravdana, posebno danas, kada se te{ko `ivi. Vlast samo aplaudira trgovcima i hvali se Sabit Mumi} da radi. - Naravno da su neopravdana, najgore je nama penzionerima. Vlast mo`e raditi na smanjenju, samo je pitanje `eli li [efika to. Kari} - Smatram da su sva poskupljenja napravljena kako bi odre|eni kriminalci profitirali na ra~un napa}enog naroda, a vlast ni{ta ne Enes ~ini. Mahmutovi} - Osu|ujem svako poskupljenje osnovnih namirnica. Da se vi{e tro{i doma}e, a manje uvozi strano, poskupljenja Mirsad ne bi ni bilo. Halilovi} - Svakako da su poskupljenja neopravdana, jer nema razloga za to, s obzirom na ovaj standard. Mora se raditi na zauEmina stavljanju rasta Plav~i} cijena. - Treba zaustaviti poskupljenja osnovnih `ivotnih namirnica koja nisu opravdana. Mislim da vlast ni{ta ne poduzima da tome Amna Bekta{agi}stane ukraj.
Begi}

Br~ko

- Poskupljenja su jo{ jedan udar na ionako nizak standard i to dobro osjetimo. Odlaze}a vlast i dalje plja~ka narod i Sead la`e ga. Begovi} - Naravno da nije opravdano. Treba raditi ili na zaustavljanju ili na sni`avanju cijena, ali vlast ne ~ini ni{ta u vezi s Muhamed tim.

Sarajevo

Gra~anica

E. R. - H. ^. - Ad. K. ^ehaji}

teme

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

13

EKONOMIJA Dok susjedne zemlje ostvaruju veliki suficit

BiH u okviru CEFTA-e izgubila pet milijardi KM
Je li na{oj zemlji potreban ovakav Sporazum Konkurentnije poslovanje firmi Potrebna za{tita doma}e proizvodnje, nagla{ava Lasi}
Bosna i Hercegovina bilje`i veliki deficit u trgovinskoj razmjeni sa zemljama potpisnicama Sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). U prvih {est mjeseci ove godine, u odnosu na dr`ave CEFTA-e, trgovinski minus iznosio je 725.883.861 marku. BiH je od 2006., kada je po~ela primjena CEFTA sporazuma, pa do kraja 2009. zabilje`ila deficit od pet milijardi KM. a posebno sa Srbijom i Hrvatskom, Lasi} ka`e da je to zbog toga {to nemamo dovoljno koli~ina roba na doma}em tr`i{tu, a i ono {to imamo, ekonomski ne {titimo.

Energoinvest-TAT: Gubitnik dana

Trgovanje 295.166 KM

Dionice fondova u fokusu ulaga~a
Energoinvest-TAT imao najve}i pad cijene
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 295.166 maraka, a u sklopu 44 transakcije prometovano je ukupno 161.135 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 11.247 KM, me|u fondovima 197.757, obveznicama FBiH 31.165, na primarnom tr`i{tu 24.456, a na sekundarnom 30.540 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti imao je Grupex iz Velike Kladu{e, od 18,42 posto, dok je najve}i pad registrirao Energoinvest-TAT

Komercijalni direktor
Prvi ~ovjek Privredne komore BiH istakao je da od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o~ekuje da se pona{a kao komercijalni direktor dr`ave i da {titi doma}u proizvodnju, {to mu je, kako ka`e, i funkcija. Ekonomski analiti~ar Vjekoslav Domljan ka`e za „Avaz“ da je najve}i problem u tome {to bh. institucije ne prave dobre analize za odre|ene poduhvate i tako uvijek na druga tr`i{ta ulazimo nepripremljeni. - Nema analiza o tome {ta gubimo, a {ta dobivamo u odre|enim aran`manima. Tako|er, nemamo dovoljno analiti~kih timova, a i one postoje}e ne stavljamo u funkciju - isti~e A. Du. - I. [m. Domljan.

Vrijednost indeksa
BIFX 0,08% 1.468,45 895,59 941,65 SASX-10 0,66% SASX-30 0,55%

@eljeni rezultati
S druge strane, na{i najve}i partneri Srbija i Hrvatska od ovog sporazuma imaju veliku korist. Hrvatski izvoz u zemlje CEFTA-e u devet mjeseci ove godine pove}an je za 36,3 posto dosegnuv{i iznos od 2,65 milijardi dolara. Hrvatska je u ovom periodu u na{u zemlju izvezla robe u vrijednosti ne{to manjoj od 1,77 milijardi dolara, dok je uvoz robe vrijedio 643 miliona dolara. Srbija je u sedam mjeseci ove godine ostvarila sufi-

Domljan: Nema analiza

Lasi}: Doma}e tr`i{te

cit u razmjeni sa zemljama CEFTA-e od 722,1 milion dolara. Region CEFTA-e jedno je od rijetkih tr`i{ta s kojima Srbija ima kontinuirani suficit u razmjeni. Kada pogledamo ovakve rezultate, postavlja se realno pitanje je li BiH potreban ovakav Sporazum? Predsjednik Privredne

komore FBiH Jago Lasi} smatra da na{oj dr`avi i dalje treba CEFTA sporazum, jer je na{a ekonomija mala tako da bez pro{irivanja poslovanja s doma}eg tr`i{ta na izvoz ne mo`emo posti}i `eljene rezultate, odnosno konkurentnije poslovanje firmi. Na pitanje za{to smo u deficitu s ve}inom ovih zemalja,

iz Sarajeva, od 31,65 posto, saop}ila je Sarajevska berza. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,08 posto, na 1.468,45 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,66 posto i iznosi 895,59 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,55 posto i iznosi 941,65 poena.

Kursna lista SASE na dan 14. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,39 2,90 2,95 37,51 35,52 33,04 33,97 30,60 96,00 91,50 18,52 8,70 71,00 2,70 26,86 33,00

Promjena kursa (%)
2,57

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
6 6 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 8 1 1 1 1

ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF BONUS DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I

731 63.554 4.429 844 736 647 61.725 1.396 5.360 4.220 20 60 40 290 724 15 16.000 11 100

11.247,15 184.704,76 13.052,39 316,58 261,43 213,77 20.939,25 427,22 5.145,60 3.861,30 370,40 522,00 2.840,00 783,00 19.446,00 495,00 15.200,00 247,50 15.000,00

KOTACIJA FONDOVA

Za tre}inu ukupne vrijednosti imovine

0,08 1,27
OBVEZNICE FBiH

Vlada RS kupila Jel{ingrad iz Banje Luke
Vlada Republike Srpske kupila je ju~er cjelokupnu imovinu nekada{njeg banjalu~kog giganta Fabrike alatnih ma{ina Jel{ingrad za 8,2 miliona maraka, {to je tre}ina ukupne vrijednosti ove firme, koja je procijenjena na 24 miliona KM. Ovo je za „Avaz“ potvrdio ste~ajni upravnik Jel{ingrada Aleksa Nje`i} nakon ju~er u Privrednom sudu u Banjoj Luci odr`ane druge licitacije za prodaju imovine ove fabrike. Budu}i kupac ima obavezu da nastavi obavljati registriranu djelatnost fabrike najmanje pet godina, kao i da zaposli 100 radnika. Nje`i} je podsjetio da na prvoj licitaciji ponu|a~i Hypo Grupa i Autoku}a Jaj~evi} iz Banje Luke nisu bili zainteresirani da za 9,4 miliona KM kupe objekte za proizvodnju s infrastrukturom. - Ukupna potra`ivanja vi{e od 1.500 povjerilaca Jel{ingrada iznose vi{e od 30 miliona maraka - dodao B. S. je Nje`i}.

0,00 0,00 0,09 7,72 0,93 0,10 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

0,00 -3,87 0,27 -6,90 3,66 -9,59 -31,65 18,42 7,14

SEKUNDARNO TR IŠTE

ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 0,95 GRUPEX D.D. VELIKA KLADUŠA 22,50 JKP JABLANICA D.D. JABLANICA (K4) 150,00

Promet 114.215 maraka

Dominacija obveznica ratne {tete
Jel{ingrad: Nastavlja obavljati registriranu djelatnost

U banjalu~koj fabrici Nova drvna industrija Vrbas

Otvoren pogon vrijedan 3,5 miliona maraka
U fabrici Nova drvna industrija Vrbas ju~er je otvoren novi pogon za proizvodnju masivnih plo~a li{}ara i najavljen ku}ni sajam „Lignoteh 10“ kompanije Lignopro, zastupni{tva Weinig grupe za BiH. Novi pogon, ~ija je vrijednost 3,5 miliona KM, obuhvata paletu ma{ina i ure|aja za obradu drveta po~ev{i od njegovog krojenja pa do formatiranja masivnih produ`eno-pro{irenih plo~a, koje se koriste za proizvodnju namje{taja. - Ova investicija osigurat }e 50 novih radnih mjesta, ~ime }e biti kompletirano 400 radnika koji su zaposleni u ovoj fabrici, a u narednoj godini osigurat }e izme|u 12 i 15 miliona maraka izvoza - kazao je Slobodan Puhalac, ministar industrije, energetike i rudarstva B. S. Republike Srpske.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 79 transakcija ostvaren promet od 114.215 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4, u vrijednosti od 43.447 maraka, uz rast cijene za 1,59 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Kristal investa, u iznosu od 2.107 maraka, uz rast cijene za 1,89 posto. Ovo je bio i najve}i skok cijene na ju~era{njem trgovanju, a gubitnik dana bila

Vrijednost indeksa
BIRS 0,14% FIRS 0,05% 863,41 1.438,47

je Bosna trgovina iz Banje Luke s padom od 20 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,14 posto, na 863,41 poen, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS uzletjela za 0,05 posto i iznosi 1.438,47 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. 10. 2010.
Naziv emitenta
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
100,02 1,47 7 34,7238 32,7157

Promjena u%
-1,84 1,38 1,89 1,81 1,59

Maks. cijena
100,02 1,47 7

Min. Ukupan cijena promet (KM)
100,02 1,47 7 34,1111 32,023 4.100,82 5.596,29 2.107,00 27.231,14 43.447,84

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
35,1289 33

Nova drvna industrija Vrbas: Posao za 50 radnika

14

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

panorama

APSURDI Milan Radi} od 2003. tra`i posmrtne ostatke svoje sestre

Protesti pred zgradom Vlade TK-a ju~er ujutro

Nezadovoljstvo studenata u Tuzli

Prije 10 godina ekshumirala ih Komisija za tra`enje nestalih RS
Kada se zna gdje je ko ukopan za{to da dira{ ne~ije grobno mjesto, pita se Milan

Manja grupa i {estu no} provela na otvorenom
Najupornija grupa nezadovoljnih studenata Univerziteta u Tuzli i preksino} je, {estu no} zaredom, prespavala pod otvorenim nebom ispred zgrade Vlade TK. Oni ne odustaju od zahtjeva da im se odobri bezuslovan prelazak sa tre}e na ~etvrtu godinu studija. Senat Univerziteta u Tuzli stava je da za njihove zahtjeve ne postoji zakonsko upori{te. Danas isti~e i rok za obnovu godine. Ve}ina studenata koji su protestvovali nakon jasnog stava Senata napustila je proteste i obnovila godinu studija. Do sutra bi trebala biti gotova i anketa kojom Senat tra`i mi{ljenje od studenata po kom procesu `ele A. Mu. nastaviti studije.

[ta mi se (ne)svi|a u Bosanskoj Krupi

Potrebno vi{e klubova u kojima bi plesali
- Sve mi se svi|a. Za sad je sve super. Trebalo bi nam malo vi{e klubova, po{to volim puno plesati. Da nam izgrade kakvu dvoranu za plivanje, bilo bi super ka`e u~enica Esmeralda Nuhano- Esmeralda Nuhanovi}, S. T. u~enica vi}.

Kolijevke: Ekshumirana tijela ukopana tokom rata

Milan pokazuje mjesto gdje je bila ukopana Zora

Sajamska manifestacija u Gora`du

Od povratka u Gora`de 2003. godine Milan Radi} poku{ava prona}i posmrtne ostatke svoje sestre Zore Kulji{. Grobno mjesto na kojem su po~ivali od 1995. godine u gradskom groblju Kolijevke vi{e i ne postoji, a Milan bezuspje{no obilazi institucije tra`e}i odgovore na pitanja ko je i zbog ~ega iz Gora`da odnio njeno tijelo.

Mihina poruka
- Zora je umrla 23.6.1995. u osam sati ujutro od sr~anog udara. Ustali smo normalno kao svako jutro. Dok sam ja lo`io vatru ona je oti{la da se umije i u hodniku je pala uka koju je zet Miho Kulji{ poslao familiji u ^ajni~e 23. juna 1995. godine. - Kada smo se vratili nekoliko puta obra}ao sam se SIPA-i, Tu`ila{tvu BiH, Institutu za tra`enje nestalih i drugim institucijama, ali ni do danas ne mogu da na|em tijelo svoje sestre ka`e Milan. Saznao je da su tijelo njegove sestre, zajedno sa od udara. Ne mogu jo{ ni sada da vjerujem da sam ostao bez nje... Sahrana je bila u Kolijevkama - pisao je tada Miho Kulji{, koji je nakon rata tako|er preminuo. jo{ vi{e od 30 tijela iz gradskog groblja u Kolijevkama, ekshumirali ~lanovi Komisije za tra`enje nestalih RS tokom ekshumacija obavljenih 14. jula i 21. septembra, te 24. jula 2000. godine. ^lanovi timova koji su radili na tim ekshumacijama bili su Milan Bogdani} i Slobodan Avlija{, sudije Dane Jamina i Sreto Cvijan, tu`itelji Nikola Sla-

doje i Rastka Ma{i}, a tokom druge ekshumacije i patolog @eljko Karan.

Krivi~no djelo
- Po meni je to krivi~no djelo, mo`da i te`e nego ubistvo. Ako te neko ubije iz pu{ke, ubio te i gotovo, ali ko ima pravo da te ubije nakon prirodne smrti. Po{tujem {to se prekopavao Peru}ac jer po{tujem svaku `rtvu, ali za{to kada se zna gdje je ko ukopan da dira{ ne~ije grobno mjesto?! Koja je to Komisija, ko je oformio, da iz RS dolazi i vadi tijela umrlih - ogor~en je Radi}, koji se za pomo} namjerava obratiti i ICMP-u, OHR-u, nadle`nim sudovima, te ostalim medijima.
Al. BAJRAMOVI]

Sr~ani udar
Rat i nekoliko godina poslije proveo je u Jagodini, u Srbiji, a sa sestrom se nije vidio niz godina. Posebno je to bilo nemogu}e tokom rata, kojeg je Zora sa suprugom Mihom, provela u opkoljenom Gora`du. Umrla je od posljedica sr~anog udara, o ~emu svjedo~i por-

Pored regionalnog puta Zvornik-Sapna
Sa {tanda Eko hrane „Jukan“

U br~anskom naselju Donji Brezik

Otvoreni Dani jabuke
Oko 80 poljoprivrednih proizvo|a~a i privrednih subjekata iz BiH i regiona predstavlja svoje proizvode na sedmoj tradicionalnoj sajamskoj manifestaciji Dani jabuke, koja se od ju~er do 16. oktobra odr`ava u Gora`du. Organizatori su imali dosta problema da sve zainteresirane smjeste u sportsku dvoranu „Mirsad Huri}“, a ve} prvog dana na stotine posjetitelja imalo je priliku da konzumira i po povoljnim cijenama kupi razli~ite poljoprivredne proizvode, stru~nu literaturu, vo}e iz okoline Gora`da, ljekovito bilje sa bh. planina, hercegova~ki sir i smokve, ali i prera|evine od vo}a i povr}a. Ju~er je promovirana i knjiga „Autohtone sorte vo}aka isto~ne Bosne“, autora Kenana Kanli}a, magistra poljoAl. B. privrede iz Gora`da.

Povremeno }e boraviti „kontakt policajac“
U sklopu projekta „Policajac u zajednici“, Policija Br~ko Distrikta BiH je i u naselju Donji Brezik otvorila prostoriju u kojoj }e povremeno boraviti „kontakt policajac“, koji }e obavljati redovne zadatke na terenu uz obavezu da dva dana u sedmici, po dva sata, provede u ovom prostoru, javlja Fena. - Cilj je da policija uspostavi neposredan kontakt s mje{tanima da bi im pomogla u rje{avanju njihovih svakodnevnih problema kazao je Niko Salatovi}, u ime br~anske policije zadu`en za cijeli projekt. Ovo je 14. prostor s identi~nom namjenom, koji je otvoren na podru~ju Distrikta.

Pobacani znakovi i trake upozorenja da se tu vr{i deminiranje

Na konkurs „Susreti Zija Dizdarevi}“

Pobacane oznake deminiranja
U selu [eti}i, na liniji razgrani~enja op{tina Zvornik i Sapna, RS i FBiH, za sada nepoznata lica, ju~er tokom popodneva i no}i pobacala su znakove i trake upozorenja da se tu vr{i deminiranje. Time su ugrozili deminere u obavljanju posla, a mje{tane doveli u opasnost da u|u u neobezbije|eno minsko polje. Trake su pobacane ne samo pored regionalnog puta Zvornik-Sapna, nego i duboko u {umi, a demineri ka`u da im se ne{to sli~no nikada nije desilo u dugogodi{njoj praksi. Pitaju se, s razlogom, kome je ovo trebalo. Deminiranje na ovom terenu zapo~elo je u ponedjeljak, planirano je da traje naredna dva mjeseca, a obuhva}eno je 35.000 metara kvadratnih povr{ine. - Policija je bila, izvr{ila uvi|aj i traga se za po~iniocima - rekao nam je na~elnik SJB Zvornik Stanimir M. M. Vidovi}.

Drvarsko odjeljenje suda u novim prostorijama
Drvarsko odjeljenje livanjskog Op}inskog suda napokon je preselilo u obnovljene prostorije ~ime su se stekli uslovi za normalan rad. U obnovu zgrade ovog sudskog odjeljenja Vlada Livanjskog kantona u posljednjih {est godina ulo`ila je oko 130.000 KM. Do sada je u ovom kantonu obnovljeno oko 80 posto pravosudnih objekata, a A. Ka. ostatak }e se obnavljati zavisno od sredstava.

Stiglo 159 pripovjedaka
U okviru knji`evno - kulturne manifestacije „Susreti Zija Dizdarevi}“ u Fojnici, 26. put raspisan je konkurs za najbolju kratku pri~u/pripovijetku, koji je zatvoren u septembru. Kako smo saznali od sekretara ove manifestacije Nevresa Jemend`i}a, na konkurs je pristiglo 159 radova, ne{to manje nego pro{le godine, od autora iz cijele BiH, kao iz Hrvatske, Srbije, [vedske, Francuske, Danske, Njema~ke, pa ~ak i iz Kanade. Rezultati ovogodi{njeg konkursa o~ekuju se polovinom novembra. U okviru „Susreta Zija Dizdarevi}“ raspisan je i konkurs za najbolje literarne radove u~enika srednjih {kola SBK na temu „Raznolikost je bogatstvo“. Ovaj konkurs je H. ^u. otvoren do kraja oktobra ove godine.

Krompir u Glamo~u dobro rodio
Na podru~ju op{tine Glamo~ pri kraju je sezona va|enja krompira, prinosi po hektaru iznose tri tone i jako su dobri, ocijenili su u Razvojnoj slu`bi op{tine Glamo~, prenosi Srna. Krompir je ove godine zasijan na blizu 400 hektara povr{ina u ovoj op{tini. Cijena na njivi je 60 feninga po kilogramu.

panorama

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

15

Bh. mozaik

TUZLA Nastavlja se skandal oko izbora direktora Gimnazije

Sekretar {kole v.d. direktoru ne da pe~ate ove ustanove
Nastava u hladnim u~ionicama jer Fahrudin Me|edovi} ne mo`e sprovesti nijednu odluku Izbor v.d. direktora nije zakonit, tvrdi sekretar Babaji}
Zbog sapunice oko, najbla`e re~eno, sumnjivog izbora novog direktora Gimnazije „Me{a Selimovi}“ u Tuzli, te li~nih interesa pojedinaca, oko 1.500 u~enika gubi pojedine ~asove, a nastavu prate u hladnim u~ionicama. Razlog tome le`i u ~injenici da novoizabrani v.d. direktora Fahrudin Me|edovi} ne mo`e sprovesti nijednu odluku, jer mu sekretar {kole Zijad Babaji} ne `eli ustupiti pe~ate ove ustanove. brao je i v.d. direktora, {to sekretar {kole ne priznaje. - Na sjednici [kolskog odbora Minela Spahi} je izabrana za direktora. Ovdje nema drugostepenog organa i sve {to se mo`e uraditi je preispitivanje te odluke od strane [kolskog odbora, ili eventualno rje{enje problema, ako ga ima, na sudu. Ovdje nema odlaganja izvr{enja odluke, pa samim tim i izbor v.d. direktora nije zakonit - tvrdi sekretar Babaji}. Pra{inu oko imenovanja Minele Spahi} za novog direktora podigao je Sindikat i profesori koji decenijama predaju u ovoj {koli. Prema tajnom glasanju uposlenika Gimnazije, na mjesto direktora trebao bi biti izabran profesor Midhat Pari}, koji je dobio 20 glasova, odnosno vi{e od 50 posto ukupnog broja zaposlenih. Drugo mjesto pripalo je Smiljani Vovni, dok je tek na tre}em mjestu sa svega sedam glasova bila novoizabrana direktorica Spahi}. ^etvrta je bila Azra Gazibegovi} bez ijednog A. Mu. glasa.

Trgovci mesom zadovoljno su trljali ruke

Okon~an tradicionalni va{ar u Pura~i}u

Bez janjetine i halve nije se i{lo ku}i
Nakon tri dana u Pura~i}u je okon~an 149. tradicionalni va{ar. Dobra posje}enost pra}ena je i bogatom ponudom. [tandovi su bili postavljeni od samog ulaza u Pura~i} sa magistralnog puta Tuzla-Doboj du` cijele ~ar{ije do sajmi{ta. A na {tandovima nema ~ega nije bilo, od kineGu`va na ringi{pilu skih igra~aka, ko`nih jakni iz Visokog, zemljanog i bakarnog posu|a, odje}e, obu}e do pravog buvljaka. Te{ko su posjetioci u Pura~i}u mogli odoljeti mirisu pe~ene janjetine. Kilogram je ko{tao 25 KM, a za }eif nije bilo te{ko ~ekati dok se janje ne ispe~e. Va{erluci bez kojih se ku}i ne ide svakako su tanan i bijela halva, ora{nice. Da je ovo bio jedan od najposje}enijih va{ara moglo se vidjeti i po gu`vi u dijelu za zabavu. Za nekoliko minuta na ringi{pilu ili ulaska u „ku}u straha“ pla}alo se po dvije i tri marke, ali opet svugdje je bila gu`va posebno u M. Ka. poslijepodevnim i ve~ernjim satima.

Preispitivanje odluke
- Nakon mog imenovanja za v.d. direktora medijski istupi pojedinaca iz li~nih interesa danima {tete ugledu {kole. Glas razuma je neophodan, ovo je vode}a {kola na TK po svemu. Sekretar {kole mi oneMe|edovi}: Ne mogu raditi Babaji}: Rje{enje na sudu

mogu}ava pristup pe~atima, zbog ~ega ne mogu raditi. Na ovu funkciju izabrao me je [kolski odbor do zavr{etka procedure imenovanja direktora, {to sekr-

etar Babaji} negira. Bojim se da }emo morati i nastavni proces prekinuti zbog hladno}e - kazao je ju~er Me|edovi} na pres konferenciji.

Izba~ena zbog jedinica
Nepovjerenje zaposlenika i nezadovoljstvo sindikalaca zbog izbora Minele Spahi}, navodno le`i i u ~injenici da je sredinom 90-tih poha|ala ovu {kolu. Ali je, navodno, zbog velikog broja negativnih ocjena po „preporuci“ napustila Gimnaziju i {kolovanje zavr{ila u @ivinicama.

Nema odlaganja
Na konkursu za imenovanje direktora, tri od pet glasova dobila je Minela Spahi}, koju je [kolski odbor imenovao za direktoricu. U me|uvremenu, dok se ne preispita odluka o imenovanju, isti odbor iza-

Novi slu~aj antraksa u Livnu
U povratni~kom naselju Radanovci u Donjem Livanjskom polju zabilje`en je novi slu~aj antraksa na jednoj kravi. Ovo je 10. registrovani slu~aj ove bolesti koja se tokom avgusta i septembra pojavila u Livanjskom polju, gdje je bila zabranjena i ispa{a, te nare|eno obavezno cijepljenje stoke. Da se radi o ovoj bolesti, analizom krvi uginule `ivotinje potvrdio je i sarajevski Veterinarski fakultet. Za sada nije zabilje`en nijedan slu~aj oboljenja ljudi od antraksa. A. Ka.

U~enici iz pet srednjih {kola na ekskurziji u Turskoj

Hrvatska lova~ka udruga „Mali~“

Kemal Bajsak Vlatki Strini} dao stipendiju do kraja {kolovanja
Studijsko-edukativna ekskurzija po mnogo ~emu }e ostati u dragom sje}anju 350 u~enika iz Maglaja, Fojnice, Visokog i Bugojna
Bugojanska turisti~ka agencija „Lambada“ ve} vi{e godina uspje{no organizuje brojne u~eni~ke ekskurzije, posebno u Tursku. Nedavno je oko 350 u~enika iz pet srednjih {kola iz Maglaja, Fojnice, Visokog i Bugojna boravilo na devetodnevnoj studijsko-edukativnoj ekskurziji u ovoj zemlji, koja }e im po mno-

Nemaju prihoda
Vlatka je odli~na u~enica Ekonomske {kole i `ivi sama sa pomajkom Rasemom. Nemaju nikakvih prihoda. O ovoj posjeti i interesu bh. u~enika za {kolovanje u Turskoj pisali su vode}i dnevni listovi u ovoj zemlji. ma iz Turske - ka`e Sead Fazlibegovi}, vo|a puta i vlasnik „Lambade“. U~enici su od Bajsaka tra`ili informacije o studiranju u Turskoj, te im je on dao upute kako da ostvare svoj san. Jednoj u~enici san se po~eo ostvarivati jer joj je obezbije|ena stipendija do kraja {kolovanja. - U~enici Vlatki Strini} iz Bugojna gospodin Bajsak dodijelio je stipendiju za 4. razred srednje {kole, kao i za vrijeme studija, bez obzira gdje odlu~i upisati fakultet. Vlatka je dobila i d`eparac te novac za poklon majci sa ekskurzije. Taj gest izazvao je op{te odu{evljenje svih u~enika i profesora na ovoj ekskurziji - ka`e Az. M. Fazlibegovi}.

Jubilarna lova~ka ve~er u Grudama
Deseta jubilarna lova~ka ve~er Hrvatske lova~ke udruge „Mali~“ odr`ana je u dvorani hotela „Otok“ u Grudama. Pored brojnih ~lanova HLD „Mali~“ i njihovih prijatelja iz susjednih op}ina, tr- Mladim lovcima uru~ene diplome adicionalnoj ve~eri prisustvovali su i premijer Vlade Zapadnohercegova~kog kantona Zdenko ]osi}, te predsjednik Op}inskog vije}a Grude Josip [imi} i drugi gosti. Vrhunac ve~eri bila je bogata tombola na kojoj su najsretniji osvojili pet lova~kih pu{aka, te brojne druge nagrade. An. K.

U galeriji „City Mall“ u Travniku

Otvorena izlo`ba Nermina Kozle
U galeriji „City Mall“ u Travniku otvorena je izlo`ba slika na kojoj se ljubiteljima likovne umjetnosti predstavio slikar Nermin Kozlo. Autor je izlo`io 19 slika ra|enih tehnikom ulje na platnu na kojima preovladavaju tradicionalni bosanski i motivi iz prirode. Nerim Kozlo je do sada imao tri- Kozlo: Izlagao {irom BiH desetak samostalnih i kolektivnih izlo`bi, a izlagao je {irom BiH. Njegova djela predstavljena su i u vi{e njema~kih gradova. Ina~e, ovaj autor predsjednik je Udru`enja likovnih umjetnika „Duga“ iz Kaknja. Izlo`ba u Travniku plod je saradnje sa prijateljima, umjeK. K. tnicima iz Travnika.

U Turskoj boravilo 350 u~enika

Vlatka sa zastavom BiH

go ~emu ostati u dragom sje}anju. - U Izmiru su u~enici imali veli~anstveni do~ek koji im je priredio Kemal Bajsak (Kemal A. Baysak), po~asni konzul BiH u Turskoj. Tom prilikom Bajsaku su predata pisma namjere o

bratimljenju bo{nja~kih sela u Turskoj (Halilbey i Gerdeme) i bugojanskih mjesnih zajednica Karad`e i Kula. Direktori i predstavnici ostalih srednjih {kola iz BiH tako|er su izrazili `elju za uspostavljanjem sli~nih kontakata sa {kola-

16

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

biznis

TR@I[TE VALUTA Naru{ena konkurentnost u inozemstvu

Toyota zbog prejakog jena bje`i iz Japana?
Dolar ju~er opao na novu najni`u vrijednost u odnosu na jen u proteklih 15 godina Izvoznici iz ove zemlje sve nervozniji Ograni~avanje rasta
Telekom Srbije: Tender naredne sedmice

Vlada Srbije raspisuje tender

Polovina Telekoma za 1,4 milijarde eura
Vlada Srbije raspisat }e sljede}e sedmice tender za prodaju 51 posto akcija Telekoma Srbije po minimalnoj po~etnoj cijeni od 1,4 milijarde eura. Tender }e biti objavljen u listu „Financial Times“ i predvi|at }e, kao i kod prodaje Mobtela, najprije prijavljivanje zainteresiranih kompanija i provjeru tehni~kih uvjeta, a nakon toga i licitaciju, javlja B92. Odluka Vlade predvi|at }e i podjelu 15 posto besplatnih akcija gra|anima, kao i 6,4 procenta sada{njim i biv{im zaposlenicima u Telekomu Srbije. Po~etna minimalna cijena od 1,4 milijarde eura ni`a je od prvobitnih o~ekivanja Vlade, koja je na osnovu preliminarnih procjena privatizacijskog savjetnika Citigroupa, o~ekivala najmanje 1,6 milijardi eura.

Berzanski barometar za 14. 10. 2010. godine

Euro/dolar 1,4091 Nafta 83,44 po barelu Zlato 1.379,60 $ po unci 0,52% 0,66% 0,93%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,379244 1,384824 26,624912 0,079826 0,261622 0,712985 1,704920 0,565032 0,241767 0,211277 1,457448 0,987218 2,218995 1,383547 0,046101 1,836134 1,955830 1,382701 1,388295 26,691641 0,080026 0,262278 0,714772 1,709193 0,566448 0,242373 0,211807 1,461101 0,989692 2,224556 1,387015 0,046217 1,840736 1,955830 1,386158 1,391766 26,758370 0,080226 0,262934 0,716559 1,713466 0,567864 0,242979 0,212337 1,464754 0,992166 2,230117 1,390483 0,046333 1,845338

Toyota razmi{lja o premje{tanju ve}eg dijela proizvodnje modela „corolla sedan“ izvan Japana do 2013. godine. Ja~anje jena nakon ljeta naru{ilo je konkurentnost japanskih proizvoda u inozemstvu i nagriza dobit japanskih kompanija pri prera~unavanju inozemnih prihoda u doma}u valutu. Najve}i svjetski proizvo|a~ automobila nada se da }e premje{tanjem proizvodnje u inozemstvo ubla`iti negativni utjecaj oja~alog jena na izvoz, objavila je agencija Kyodo pozivaju}i se na neimenovane izvore u kompaniji. U tvornicama u inozemstvu lani je proizvedeno 815.000 „corolla“, uklju~uju}i i one u Brazilu i Tajlandu, dok ih je u Toyotinim japanskim pogonima proizvedeno 235.000, navodi portparol kompanije. Toyota nije potvrdila da }e nastaviti premje{tati proizvodnju u inozemstvo. Japanski izvoznici sve su nervozniji s obzirom na to da vladine mjere ograni~avanja rasta jena ne donose ve}i plod. Tako je 15.

Japan: Dolar ju~er ko{tao 81,17 jena

septembra jen dosegnuo najvi{u vrijednost u odnosu na dolar u 15 godina potaknuv{i centralnu banku da prvi put u {est godina prodaje doma}u valutu, pi{u japanski mediji. Potisnut uvjerenjem da

}e ameri~ka centralna banka narednog mjeseca olabaviti monetarnu politiku, dolar je ju~er opao na novu najni`u vrijednost u odnosu na jen u proteklih 15 godina. Dolar se ju~er prodavao za 81,17 jena.

Bank of Japan odlu~io je po~etkom mjeseca da, tako|er, ponovno snizi klju~ne kamatne stope na raspon od nula do 0,1 posto te da uspostavi pet biliona jena vrijedan fond za kupovinu finansijske imovine.

Nisu predvidjele ekonomsku krizu

U sklopu procesa preustroja

Lloyds najavio ukidanje 4.500 radnih mjesta
Britanska banka Lloyds objavila je da }e ukinuti 4.500 radnih mjesta u odjelu informati~kih tehnologija, uklju~uju}i 1.750 izvan Velike Britanije, u sklopu bolnog procesa preustroja nakon krize.
Bernijer: Savjetodavne usluge

Ameri~ka kompanija AOL preuzima Yahoo?
Ameri~ka kompanija AOL, svojevremeno vode}i provajder internet-usluga u svijetu, razmatra mogu}nost podastiranja ponude za otkup preostalih udjela u pretra`iva~u Yahoo. Plan bi omogu}io da se ta dva internet-pionira bolje pozicioniraju na tr`i{tu u natjecanju s mo}nim Googleom, izvijestili su list „The Wall Street Journal“ i Bloomberg.

Banka prolazi kroz te`ak proces preustroja uz 41 posto udjela u vlasni{tvu dr`ave koja joj je pritekla u pomo} na vrhuncu krize injekcijom od 20 milijardi funti, javljaju agencije. U planu je ukidanje

EU poo{trava nadzor revizorskih kompanija
Evropska unija (EU) objavila je da }e ispitati je li dominacija ~etiri velike kompanije na tr`i{tu revizorskih usluga pridonijela kreditnoj krizi te mo`e li dovesti do dodatnih problema. Evropski povjerenik za tr`i{ta Majkl Bernijer (Michael Barnier) upitao je mogu li kompanije koje istovremeno provjeravaju finansijske izvje{taje i pru`aju im savjetodavne usluge, uistinu biti neovisne. - Revizorske kompanije nisu predvidjele krizu ni{ta bolje nego ostali uprkos tome {to su provjeravale bilanse banaka, poput Lehman Brothersa - naglasio je povjerenik EU prilikom najave konsultacija koje bi mogle rezultirati stro`ijom regulativom za velike ra~unovodstvene kompanije. Konsultacije }e biti zavr{ene 8. decembra, a cilj im je kreiranje primjerenog sistema nadzora revizorskih kompanija.
Lloyds: Ukidanje mjesta do 2012.

Radna mjesta bit }e ukinuta do 2012. u sklopu spajanja poslovanja s informati~kom tehnologijom u Lloydsu i HBOS-u. Lloyds je preuzeo HBOS za vrijeme finansijske krize.

1.600 stalnih radnih mjesta i 1.150 honorarnih u Velikoj Britaniji. Preostalih 1.750 radnih mjesta bit }e ukinuto u inozemstvu, navedeno je u bankinom saop}enju.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

17

PUCNJAVA Na {etali{tu u centru Zenice

Gimnazijalc pogo|en s dva hica dok je izlazio iz kafi}a
Kenan \ulan (18) krenuo s drugovima na nastavu kada su odjeknuli pucnji Pogo|en u ruku i nogu, nakon operacije metak izva|en
Osamnaestogodi{nji Zeni~anin Kenan \ulan ranjen je ju~er oko 12.30 sati dok je s drugovima izlazio iz kafi}a „Jazz Club“ u strogom centru Zenice, na {etali{tu na Trgu Alije Izetbegovi}a.

Droga koja je prona|ena u „opel kadetu“

(Foto: P. Mucovi})

Zaustavljeni na cesti Trebinje - Gacko

U automobilu krili pet kilograma skanka
Gata~ka policija uhapsila je dvije osobe u ~ijem je automobilu prona{la pet kilograma marihuane skank i druge predmete koji mogu poslu`iti kao dokaz u krivi~nom postupku, re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare u CJB Trebinje. Policajci PS za bezbjednost saobra}aja Gacko prekju~er su oko 10 sati u mjestu Ko{uta, na magistralnom putu Trebinje - Gacko, zaustavili automobil „opel kadett“ u kojem su se nalazili Ne|o [ipovac (24) i Du{ko Prodanovi} (33) i u kojem je prona|ena droga u pet pakovanja po kilogram, ukupne te`ine 5.108,20 grama, te ~etiri mobilna telefona i ~etiri SIM kartice. Obojica su uhap{ena i predata u nadle`nost Okru`nog . tu`ila{tva u Trebinju. P M.

Primjeran mladi}
- Dr`ao sam vrata i izlazio kad sam ~uo pucnje. Zaboljela me je prvo ruka kojom sam dr`ao vrata, a onda i noga. Krenuo sam nazad i onda su mi prisko~ili u pomo} - kazao nam je Kenan, prije nego {to su ga medicinari Kantonalne bolnice Zenica prebacili na operacioni sto. Kako nam je potvrdio dr. Kasim Spahi}, na~elnik Urgentnog bloka Kantonalne bolnice Zenica, mladi} ima jednu prostrelnu ranu desne ruke, sre}om bez loma kostiju i drugih te`ih povreda, te ustrelnu ranu u predjelu butne kosti lijeve noge. Nije `ivotno ugro`en, te je zbog „stranog tijela“, odnosno zrna metka, podvrgnut operativnom zahvatu. Kenanovi drugovi iz razreda kazali su nam da je

Sud Bosne i Hercegovine

Ukinut pritvor Erminu Deli}u
Inspektori tokom uvi|aja u ba{ti kafi}a
(Foto: A. D`onli})

on primjeran mladi}, te da sigurno on nije bio meta napada, nego neko drugi.

Na{ao se na putu
Prema izjavama o~evidaca i prolaznika, dvije grupe mladi}a, od kojih se jedna kretala pje{a~kom zonom od Robne ku}e „Bosna“, a druga od Kamenitog mosta, sukobile su se verbalno na {etali{tu odgoja u Drugoj gimnaziji. Pridr`avao mi je vrata kad smo ~uli pucnjeve, ali nismo vidjeli odakle su ispaljeni, niti smo slutili da je pucano u na{em pravcu. Kenan je kazao da ga boli ruka, pa noga. U{ao je nazad u objekt i skinuo jaknu, kad smo ugledali krv - kazao nam je Kenanov drug koji je, u`asnut incidenaspram „Jazz Cluba“. Nakon {to se nekoliko mladi}a sklonilo iza objekta koji grani~i sa „Jazzom“, uslijedila je pucnjava, pa se pretpostavlja da je Kenan stradao tako {to se na{ao na putu hicu. ntom, ~ekao informacije iz operacione sale. U MUP-u ZDK ju~er poslijepodne re~eno nam je da policija raspola`e samo indicijama, ali ne i mogu}im imenom osumnji~enog. Ipak, vr{e se provjere na terenu, te uzimanje izjava od o~evidaca ove pucnjave na najfrekventnijem mjestu u A. D@ONLI] Zenici.

Vidjeli krv
- Po`urivao nas je da ne zakasnimo na ~as tjelesnog

Sud Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i po prijedlogu Tu`ila{tva BiH, donio je 13. oktobra ove godine rje{enje u predmetu „Zijad Turkovi} i drugi“, kojim se osumnji~enom Erminu Deli}u ukida pritvor i odre|uju mjere zabrane. U saop}enju za javnost navodi se da se radi o zabrani napu{tanja mjesta boravi{ta te zabrani putovanja, uz privremeno oduzimanje putne isprave BiH, kao i zabrani izdavanja nove, uz zabranu kori{tenja li~ne karte za prelazak dr`avne granice BiH. Osumnji~enom Deli}u odre|ena je i zabrana sastaja-

nja s ostalima osumnji~enima i svjedocima u ovom predmetu, obavezno javljanje nadle`noj policijskoj stanici jednom dnevno. - Izre~ene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, a kontrola opravdanosti }e se vr{iti svaka dva mjeseca. U slu~aju da osumnji~eni prekr{i neku od izre~enih mjera zabrane, prema njemu se mo`e odrediti mjera pritvora - navodi se u saop}enju Suda BiH. Ermin Deli} osumnji~en je za krivi~no djelo organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{teni promet drogama i drugo.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo

Uhap{eni zbog bacanja bombe
Sarajevski policajci uhapsili su prekju~er D`. N. (24) iz Sarajeva, S. S. (20) iz Sarajeva i H. M. (18) iz Makarske, nastanjen u Sarajevu, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti. Oni su osumnji~eni za aktiviranje ru~ne bombe prije tri dana oko 6.10 sati u parku u ulici Dobrinjske bolnice. O svemu je obavije{ten

\ulan uo~i odlaska na operacioni sto

Vandalizam u Prijedoru

Polupali retrovizore na 21 automobilu
Policija iz Prijedora traga za grupom vandala koji su tokom pretpro{le no}i u najve}em gradskom naselju Pe}ani polupali retrovizore na 21 automobilu. Incident je policiji prijavljen ju~er ujutro nakon {to su vlasnici automobila koji su bili parkirani na nekoliko parkinga u jednom dijelu ovog naselja primijetili polomljene retrovizore. Dra{ko Papak, na~elnik Odjela kriminalisti~ke policije u SJB Prijedor, ju~er je kazao da su retrovizorska ogledala, prema dosada{njim saznanjima policije, uni{tavana redom kamenjem, nogama, {ipkama te da nisu birani automobili. - Malo je neuobi~ajeno da se za jednu no} toliko vozila na|e na meti vandala. Policiji su do sada obi~no prijavljivane kra|e retrovizora koji su kasnije preprodavani. Ovo je prvi slu~aj da su polupani - rekao je Papak i dodao da je u toku potraga za po~iniocima. Materijalna {teta uzrokovana ovim incidentom procijenjena je na oko M. Z. 2.000 maraka.

Bomba ba~ena u park

kantonalni tu`ilac, a bomba{i su zadr`ani u MUPu Kantona Sarajevo.

CJB Isto~no Sarajevo

Predao se Borivoje Ma~ar
Borivoje Ma~ar, za kojim se tragalo zbog poku{aja ubistva Danila Cicovi}a koje se desilo 9.oktobra na Palama, predao se policiji, potvr|eno je u Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. - Ma~ar se predao u srijedu popodne i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu poku{aja ubistva bit }e predat nadle`nom Okru`nom tu`ila{tvu - rekla je portparol CJB Danka Te{i}. Prema njenim rije~ima, prekju~er je uhap{en jo{ jedan u~esnik ovog doga|aja, Njego{ Purkovi} sa Pala, protiv kojeg }e biti podnesen izvje{taj zbog ugro`avanja sigurnosti. Te{i} je rekla da je u toku kriminalisti~ka obrada jo{ dva aktera doga|aja, nakon ~ega }e biti objavljena njihova imena.

Jedno od razbijenih ogledala

(Foto: D. Stojni})

18 Petak, 15. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

19

SUD BiH Razmatrana `alba na presudu za ubistvo Ljubi{e Savi}a

Dodik je iskoristio @dralu za predizbornu kampanju
Advokat Dragi{a Joki} iznio niz tvrdnji u neregularnost provedenog postupka
Govore}i o neregularnosti cijelog postupka, vje{ta~enjima, iznesenim dokazima i ~injenicama, a posebno o nenadle`nosti suda, ju~er je Dragi{a Joki}, advokat \or|a @drale, pred Apelacionim vije}em Suda BiH, kojim je predsjedavala sudija Medd`ida Kreso, obrazlo`io `albu na prvostepenu presudu. KPZ Kula, po kojoj je @drale navodno bio na dopustu u vrijeme ubistva Savi}a, to su samo, kako je istakao Joki}, indicije na osnovu kojih se nije mogla izre}i presuda. Na kraju svog izlaganja advokat Joki} je posebno napomenuo da je cijeli ovaj proces imao jednu politi~ku konotaciju koja se odnosi na tada vladaju}u strukturu SDS-a, a potom i ubistva Sr|ana Kne`evi}a.

(Foto: F. Fo~o)

Osumnji~eni do{li u pratnji advokata Omara Mehmedba{i}a

Policijska uprava Vogo{}a

Predala se dvojica osumnji~enih za pucnjavu
Policijskoj upravi Vogo{}a ju~er su se, u pratnji advokata Omara Mehmedba{i}a, predali Emir Dervi{evi} (26) i Nermin Dedi} (24), koji su osumnji~eni da su u~estvovali u pucnjavi koja se prije tri no}i desila u Omladinskoj ulici u Vogo{}i. Oni su istra`iocima predali automatsku pu{ku koja je kori{tena u incidentu. U pucnjavi, kako je saop}eno iz policije, nije bilo povrije|enih osoba, dok je jedan hitac zavr{io u izlogu supermarketa, a drugi u parkiranom automobilu „renault megane“. Dervi{evi} je, kako saznajemo, tokom saslu{anja u PU Vogo{}a izjavio da je pucao uzrak iz automatske pu{ke ne da bi nekog povrijedio, ve} kako bi se on i Dedi} za{titili od ~lanova porodice Numanovi} s Kobilje Glave s kojima ve} du`e vrijeme imaju problema. Nakon saslu{anja, oni }e biti predati nadle`nom tu`iocu na daljnji poD`. Ma. stupak.

Sporna nadle`nost
@drale je u prvostepenom postupku osu|en na 20 godina zatvora za ubistvo Ljubi{e Savi}a Mauzera, biv{eg na~elnika Uprave policije RS, koje se desilo 7. juna 2000. godine u Bijeljini. Joki} je, izme|u ostalog, naglasio da Tu`ila{tvo nije vodilo ra~una o mnogim zakonskim odredbama, po~ev od optu`nice koja je podignuta prije nego {to je donesena odluka o nadle`nosti suda, te se samim tim, kako je naveo, mo`e konstatirati da je optu`nicu podigao nenadle`ni sudija. Potom je govorio o neregularnostima prilo`enih dokaza, vje{ta~enja predmeta prona|enih na mjestu ubistva te spornim izvje{tajima DNK analize. On je istakao da se pro-

Politi~ka konotacija
- @drale je u ovom svemu kolateralna {teta, sve je krenulo s kampanjom SNSD-a i Milorada Dodika. U toj kampanji su se javno hvalili da je „@drale sklonjen s ulice“. Mislim da je Sud BiH zloupotrijebljen za jednu jeftinu predizbornu kampanju - istakao je Joki} na kraju svog obrazlaganja te predlo`io da se uva`i `alba na presudu i njegov branjenik oslobodi optu`be, ili da se presuda ukine i su|enje ponovi. Nakon toga je zastupnik optu`be, tu`ilac Bo`o Mihajlovi} kratko pojasnio da je sve ura|eno prema zakonu te predlo`io da se izre~ena presuda potvrdi. D`. Ma.

Na stadionu „Luke“ u Gra~anici

@drale ju~er na Sudu BiH: Osu|en na 20 godina

(Foto: Sud BiH)

U divljanju navija~a iz Lukavca ~etvero povrije|enih
Navija~ Radni~kog iz Lukavca A. N. (21) te{ko je povrije|en i prevezen je u UKC Tuzla, a trojica radnika za{titarske agencije „Sekjuriti“ iz Gra~anice zadobili su povrede o kojima se nisu izjasnili ljekari gra~ani~kog Doma zdravlja, u srijedu u petnaest sati, prilikom odigravanja prvenstvene nogometne uta- Moram re}i da nama kao organizatorima ove utakmice nije najavljen organiziran dolazak ve}e grupe navija~a iz Lukavca, a morao je biti prema propisima Nogometnog saveza BiH. Sve smo uradili da do nereda ne do|e i samo zahvaljuju}i prisebnosti navija~a Bratstva i na{em osigu-

blem DNK analize posebno odnosi na MUP RS koji vje{ta~enja vr{i u Beogradu, te da sud takve dokaze ponekad prihvati iz neznanja ili nedostatka vremena da se udubi u odre|eni pre-

dmet. Ako se u obzir uzmu sporne rukavice i ka~ket te izjave svjedoka koji su potvrdili da optu`eni nije osoba koja je vi|ena na mjestu zlo~ina, zatim nezakonito izuzeta dokumentacija iz

Ukrao 100 metara kabla
Nepoznati po~inilac je preksino} u Rudarskoj ulici, u krugu preduze}a „Rudstroj“ u Kaknju, provalio u skladi{te RMU Kakanj. Iz skladi{ta je ukrao 100 metara elektrokabla i za{titnu opremu.

Raznio se ru~nom bombom
Dvadesetjednogodi{nji Milan Kupilo iz Lu`ana izvr{io je preksino} samoubistvo u Lu`anima kod [ipova aktiviranjem ru~ne bombe. Pripadnici Policijske stanice [ipovo izvr{ili su uvi|aj na licu mjesta.

Stadion „Luke“: Nemile scene na tribinama

(Foto: H. ^ali})

kmice Druge lige - Sjever na stadionu „Luke“ u Gra~anici, saop}eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Do nemilih scena i divljanja navija~a Radni~kog, njih oko ~etrdesetak, do{lo je odmah nakon {to ih je osiguranje doma}ina, ekipe Bratstva, smjestilo na tribine namijenjene gostuju}im navija~ima koje su fizi~ki odvojene od doma}ih navija~a. Generalni sekretar Bratstva Nesib Oki} ju~er nam je povodom nemilih scena izjavio da su navija~i Radni~kog u Gra~anicu do{li vidno pijani i da su odmah na teren po~eli bacati pirotehni~ka sredstva, {to je potvr|eno i u policijskom izvje{taju.

ranju nije do{lo do kontakta i sukoba - kazao je Oki}. Nakon {to su policija i radnici za{titarske agencije u{li me|u navija~e Radni~kog kako bi ih upozorila da na teren ne bacaju pirotehniku, nastala je neopisiva gu`va, a navija~i udaljeni sa tribina pred stadion su nastavili s divljanjem. Jedan parkirani automobil je o{te}en, a navija~i iz Lukavca su uz psovke i vrije|anja Gra~anicu napustili autobusom kojim su i do{li. Policija i kantonalni tu`ilac i dalje rade na identifikaciji i ostalih aktera nemilih scena na tribinama i ispred stadiona „Luke“ u H. ^. Gra~anici.

20

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

globus

EUFORIJA U ^ILEU Okon~ana spasila~ka drama

Crkve zvonile {irom zemlje
Rudari u ^ileu do~ekani i pozdravljani kao nacionalni heroji i obasuti raznim poklonima
Posljednji rudar iz okna u ^ileu izvu~en je ju~er u jutarnjim satima, ~ime je okon~ana spasila~ka drama koja je privukla pa`nju cijelog svijeta. Svi spa{eni rudari su dobrog zdravlja, izuzev jednog kojem je konstantirana upala plu}a.
Posljednji spa{eni rudar Luis Urzula (lijevo)
(Foto: AP)

Vidio Boga i |avola
- Vidio sam i Boga i |avola - izjavio je Mario Sepulveda, rudar koji je me|u prvima izvu~en iz zemlje, s dubine od 625 metara gdje je s jo{ 32 radnika proveo ukupno 69 dana, {to je najdu`i period do sada u svijetu. Boravak i spa{avanje 33 rudara iz rudarskog okna, koje se uru{ilo 5. avgusta, u rudniku San Hoze, u blizini grada Ko-

Predsjedniku porasla popularnost
^ileanski predsjednik Sebastijan Pinera, ~ija je popularnost naglo sko~ila otkad se li~no anga`irao na rje{avanju ove situacije, bio je na licu mjesta u rudniku u pustinji Atakama kako bi pozdravio rudare i spasioce. Rudarima su odmah po~ele stizati brojne ~estitke iz svijeta od lidera mnogih zemalja, uklju~uju}i i ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack), uz isticanje da je ovaj podvig „inspirativan za sve u svijetu“.

tomobilske sirene, trube, uzvici ljudi „Viva ^ile“... Odahnuli su i radovali se i milionski gledaoci u svijetu koji su u direktnom televizijskom prijenosu gledali operaciju spa{avanja koja je trajala 22 sata dok svi rudari nisu izvu~eni i jo{ oko dva i po sata dok se na povr{inu nije vratilo svih {est spasilaca koji su si{li pod zemlju.

Suze radosnice
Euforija odu{evljenja kada je okon~ana operacija
(Foto: AP)

pijapo, oko 800 kilometara od prijestonice Santjaga, bili su u `i`i svjetske javnosti. Rudari su do~ekani i pozdravljani kao nacionalni heroji i obasuti su raznim poklonima. ^ileom je zavla-

dala euforija odu{evljenja kada je okon~ana operacija izvla~enja rudara pomo}u specijalne ~eli~ne kapsule, koju je konstruirala ~ileanska vojska. Crkve su zvonile {irom zemlje, ~ule su se au-

Rudare su do~ekale suze radosnice i dugi zagrljaji najbli`ih koji su od trenutka nesre}e u rudniku prvih 17 dana strahovali jesu li uop}e `ivi, a potom se brinuli vi{e od dva mjeseca dok je probijan tunel do podzemnog rudarskog nivoa.

Proces koji }e trajati do 25. oktobra

Drugi popis stanovni{tva u modernoj Rusiji
U Rusiji je ju~er po~eo popis stanovni{tva, koji }e trajati do 25. oktobra, javile su ruske novinske agencije, podsje}aju}i da je ovo drugi popis u historiji moderne Rusije. Popis je po~eo najprije na krajnjem istoku zemlje, u ^ukotki, pokrajini Kam~atka i Magadanskoj oblasti, a da je u 26 udaljenih i te{ko dostupnih oblasti, u kojima `ivi pribli`no pola miliona ljudi, popis po~eo jo{ 1. aprila. Prethodni popis odr`an je 2002. godine, kada je utvr|eno da je gradsko stanovni{tvo sa~injavalo 73, a seosko 27 posto, da je `ena bilo 10 miliona vi{e od mu{karaca i da je njihov `ivotni vijek prosje~no iznosio 72 godine, a mu{karaca 58,5 godina, prenio je ItarTas. Prosje~na starost bila je 37,1 godinu, podsje}a ruska agencija.

Popis po~eo najprije na krajnjem istoku zemlje

Zahtjev biv{eg hrvatskog premijera

Sanader tra`i natrag poslani~ki mandat
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebi} primio je pismeni zahtjev biv{eg premijera Ive Sanadera za aktiviranje poslani~kog mandata. Zahtjev je proslije|en mandatno-imunitetnoj komisiji. Takav zahtjev prije sedam dana podnio je Sanaderov prijatelj Mladen Bari{i}, doskora{nji {ef Carine koji se nalazi u pritvoru zbog umije{anosti u aferu „Fimi medija“ preko koje su izvla~ene pare iz dr`avnih preduze}a. ^lan komisije Arsen Bauk iz Socijaldemokratske partije rekao je da }e o Sanaderovom zahtjevu biti raspravljano na sjednici naredne srijede i ukazao da }e Sanader ponovno u}i u Sabor ako HDZ-ovi ~lanovi budu po{tovali svoju odluku iz jula 2009. godine kada mu je dozvoljeno da mandat protivpropisno zamrzne drugi put zaredom.

Sanader: Protivpropisno zamrznuo mandat

Prema zakonu, poslanik mo`e zamrznuti mandat samo jednom, i to po dva osnova ako mu je du`nost nespojiva s poslani~kom i na li~ni zahtjev. Sanader je kao premijer zamrznuo mandat zbog nespojivih du`nosti, a saborska ve}ina mu je u julu 2009., kada je podnio ostavku, dozvolila da i drugi put to u~ini, tada na li~ni zahtjev, uz protivljenje opozicije.

globus

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

21

Ukratko

SPORTSKO NASILJE I POLITIKA Tadi} se izvinio Berluskoniju

Arkanov duh u Srbiji
Dr`avni vrh u Beogradu tra`i odgovor na eskalaciju nasilja, dok zapadnoevropski mediji podsje}aju da je huliganstvo uvijek bilo i politi~ko sredstvo
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izvinio se u telefonskom razgovoru italijanskom premijeru Silviju Berluskoniju (Berlusconi) zbog incidenta koji su izazvali srbijanski navija~i u \enovi. ali i evropske javnosti. Zapadnoevropski mediji su tako|er analizirali posljedice, ali i uzroke ovakvog pona{anja navija~a iz na{eg isto~nog susjedstva. Tako britanski „Guardian“ zaklju~uje da me|u srbijanskim huliganima i dalje `ivi Arkanov duh, isti~u}i da je huliganstvo uvijek bilo i politi~ko sredstvo. „Guardian“ kao primjer navodi navija~e Crvene zvezde „Delije“ koji su, prema pisanju lista, odigrali nekoliko uloga tokom proteklih dvadeset godina, od brutalnih pripadnika paravojnih jedinica koje su vodile kampanje etni~kog ~i{}enja u BiH i Hrvatskoj, preko revolucionara u masi koja je 2000. godine svrgla s vlasti Slobodana Milo{evi}a, do uli~nih boraca u neofa{isti~koj kampanji protiv Vlade, ostatka Evrope i SAD. Ve}ina zvani~nika iz Srbije bila je spremna u srijedu - a na talasima mi{ljenja

Zgro`ena Evropa
Demonstrirano nasilje zgrozilo je dio srbijanske,

Do~ek predsjednika Venecuele

(Foto: AP)

Hugo ^avez u posjeti Rusiji
MOSKVA - Predsjednik Venecuele Hugo ^avez (Chavez) doputovao je u dvodnevnu posjetu Rusiji kako bi s ruskim rukovodstvom razmotrio planove bilateralne saradnje do 2014. godine. ^avez je najavio formiranje rusko-venecuelanske banke, ~ije }e sjedi{te biti u Moskvi, a filijale u Kini i Venecueli, dok }e osniva~ki kapital biti do ~etiri milijarde dolara.

Spaljena srbijanska zastava u Tirani
Srbijanski navija~ u \enovi: Nasilje s politi~kom pozadinom

Tadi}: Razgovor s italijanskim premijerom

Zabranjeno zaustavljanje autobusa
Dok je Evropa zgro`ena pona{anjem srbijanskih navija~a, oni koji su poharali \enovu vratili su se u srijedu kasno nave~er autobusima u Srbiju. Radio-televizija Srbije izvijestila je da se vozila nisu zaustavljala tokom putovanja iz sigurnosnih razloga.

tamo{nje javnosti kako je dr`ava pona{anjem navija~a osramo}ena - tra`iti hitan obra~un s nasiljem u sportu.

Stabilna situacija
Neki od njih, poput ministrice omladine i sporta Sne`ane Samard`i}-Markovi}, dovode u vezu do-

ga|anja tokom Parade ponosa i onih u \enovi, te pozivaju nadle`ne organe da ustanove da li se radi o istim organizatorima incidenata. Vije}e za nacionalnu sigurnost koje se sastalo u srijedu ipak je zaklju~ilo da je sigurnosna situacija u SrbiS. S. ji stabilna.

TIRANA - Situacija u Tirani se smirila poslije profesionalnog djelovanja tamo{nje policije koja je sprije~ila ugro`avanje imovine i `ivota radnika Ambasade Srbije, nakon {to su albanski huligani spalili srbija-

nsku zastavu ispred Ambasade Srbije u Tirani. Huligani su do{li u sukob s policajcima koji su osiguravali Ambasadu, a kada je jedan policajac pucao uzrak, demonstranti su se razbje`ali.

Otkrivena zavjera u Pakistanu
MULTAN - Pakistanska policija osujetila je zavjeru pobunjenika da ubiju premijera, ministra vanjskih poslova i pojedine visoke zvani~nike policije, vojske i vlade. Visoki policijski zvani~nik Abid Kadri izjavio je da su vlasti saznale za zavjeru tokom ispitivanja sedam pobunjenika uhap{enih u srijedu uve~er, prenijela je agencija AP .

Stvarni u~inci odluke holandskog parlamenta o Srbiji

„Ne“ ceremonijalnog karaktera
Kandidatura Srbije mo`e biti proslije|ena EK ako to izglasaju ministri EU 25. oktobra
Holandski parlament je, slijedom uputa glavnog ha{kog tu`ioca Ser`a Bramerca (Serga Bramertza), odlu~io da Holandija na narednom sastanku Vije}a EU zatra`i odga|anje dono{enja odluke o proslje|ivanju srbijanske kandidature Evropskoj komisiji do decembra kada }e biti predo~en novi izvje{taj iz Haga o saradnji Srbije s Tribunalom. To, ipak, ne zna~i da je Holandija u situaciji da zaista i mo`e zaustaviti proslje|ivanje kandidature, jer odluka 25. oktobra na sastanku u Luksemburgu mo`e biti donesena i bez njihovog pristanka glasanjem. Stare ~lanice Evropske unije, najve}e kontinentalne sile Britanija, Francuska, Njema~ka, Italija ve} su ranije dale podr{ku Srbiji, tako da je odluka holandskog parlamedo~ila ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) porukom u Beogradu. Srbijanska novinska agencija Beta je u Evropskoj komisiji dobila informaciju da se u ovom tijelu sla`u s ocjenama drugih ~lanica EU, odnosno da se nadaju da }e Vije}e ministara 25. oktobra donijeti odluku da zatra`i njihovo mi{ljenje o kandidaturi Srbije. Koliko se ve} u diplomatskim kuloarima prejudicira odluka o kandidaturi Srbije, govori i ~injenica da je i prije odluke holandskog parlamenta na dnevni red Vije}a zvani~no uvr{teno razmatranje zahtjeva Evropske komisije da mi{ljenjem ocijeni je li Srbija spremna za status kandidata za ~lanstvo u EU, {to govori u prilog tezi da je prvi plan Holandije ve} mrtvo S. S. slovo na papiru.

Odluka na sastanku u Luksemburgu 25. oktobra

nta bez stvarne politi~ke te`ine na vanjskom planu. Plan Holan|ana je da, stoji u usvojenoj rezoluciji, od Vije}a EU zatra`e odga|anje dono{enja odluke o proslje|ivanju zahtjeva. Ako do toga ipak ne do|e, a prema svemu sude}i ne}e, znaju to i Holan|ani, onda se ova zemlja od odluke Vije}a namje-

rava ograditi zahtjevom da ministri unesu u zaklju~ke zasjedanja da je svaki naredni korak Srbije u eurointegracijama uvjetovan saradnjom s Tribunalom u Hagu. To, me|utim, ne spore ni zagovornici omogu}ivanja Srbiji da proslijedi kandidaturu, me|u kojima su sada i Sjedinjene Dr`ave, {to je posvje-

Veze izme|u gr~ke i turske zone

Novi prijelaz na podijeljenom Kipru
LIMNITIS - Lideri dvije etni~ke zajednice na podijeljenom Kipru otvorili su novi prijelaz izme|u gr~ke i turske zone. Otvaranja prijelaza Limnitis-Jesilmark, na sjeverozapadu otoka, dolazi u vrijeme trajanja razgovora o ponovnom ujedinjenju Kipra, podsje}a AP .

Sukob gr~ke policije i demonstranata ispred Akropole
Gr~ka policija sukobila se s demonstrantima ispred Akropole koji zahtijevaju stalna radna mjesta. Dio demonstranata je evakuiran, a najmanje jedna osoba je privedena. Ispred Akropole protestiraju zaposlenici ministarstva kulture na odre|eno vrijeme koji zahtijevaju stalni posao. Oni su blokirali ulaz u najpoznatiju gr~ku gra|evinu, a turisti su se bunili radi ~injenice da je Akropola zatvorena. Pribli`no 320 osoba koje rade na odre|eno vrijeme izgubit }e posao krajem oktobra. Demonstranti tra`e da se prime za stalno te da dobiju zaostale pla}e. Sukob izme|u policije i demonstranata dogodio se kada je policija poku{ala ukloniti vi{e desetina u~esnika protesta koji su blokirali ulaz u Akropolu.

Poziv na ubistvo Ahmedined`ada
TEL AVIV - Izraelski opozicioni poslanik Arije Eldad iz ultradesne partije Nacionalna unija pozvao je na ubistvo iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada, navode}i da je njegova posjeta Libanu {ansa da se to u~ini. - Uo~i Drugog svjetskog rata, da je bilo ~ovjeka koji bi uspio ubiti Hitlera, on bi izmijenio tok historije, a svakako historiju jevrejskog naroda - rekao je Eldad gostuju}i na radiju.

22

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

kiosk

AFERA Sukob biv{ih ljubavnica ~uvenog golfera

^atikavanij: Promovira vladine mjere

Snimljena posebna epizoda

Porno-glumica Devon D`ejms prijetila smr}u D`oslin D`ejms
Policija trenutno istra`uje cijeli slu~aj, a detalji }e biti poznati javnosti
Dvije od brojnih ljubavnica najbolje pla}enog sportiste na svijetu golfera Tajgera Vudsa (Tiger Woods) D`oslin D`ejms (Joslyn James) i Devon D`ejms u{le su u sukob nevi|enih razmjera. Naime, prema tvrdnjama ameri~kog portala TMZ, D`oslin je Devon prijavila policiji zbog prijetnje smr}u. Ameri~ki portal TMZ navodno je do{ao u posjed sadr`aja e-maila kojeg je porno-zvijezda Devon D`ejms poslala striptizeti D`oslin D`ejms. - Vjeruj mi, zaklela bih se da }u te ubiti radi ovoga. I da, pri~ekaj samo da vidi{ koja ti nagrada sti`e za sve. D`oslin, trebala bi se bojati - stoji u navodnom e-mailu. Osim toga porno-diva Devon osvrnula se i na film koji je Vuds snimio s njom i D`oslin. - Bo`e, samo da ste vidjeli njeno lice kada je kamerman rekao koliko seksi izgledam. Nije ni ~udo da ju je Tajger napucao - pi{e u emailu. Policija trenutno istra`uje cijeli slu~aj, a detalji }e biti poznati javnosti.

Tajlandski ministar finansija glumio u TV sapunici
Tajlandski ministar finansija Korn ^atikavanij (Chatikavanij) nastupio je u posebnoj epizodi popularne sapunice „Wanida“ kako bi promovirao vladin plan pomo}i pojedincima pri reprogramiranju dugova. U sapunici ~ija se radnja odvija ~etrdesetih godina pro{log stolje}a jedan od glumaca ka`e da je prona{ao na~in kako da se izvu~e iz dugova. U tom trenutku na scenu je stupio Korn koji je pojasnio vladin plan kako da pomogne stanovnicima pri reprogramiranju li~nih dugova. Uo~i izbora koji se o~ekuju 2011. godine tajlandska vlada je uvela nekoliko populisti~kih mjera kojima namjerava pridobiti brojne glasa~e na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, gdje prevladavaju protivnici vlade.

D`oslin D`ejms: Navodno dobila e-mail

Policajac se i`ivljavao nad uhap{enim turistima
Australsku javnost {okirao je snimak koji pokazuje kako policajac mu~i uhap{enu turistkinju. Snimak je iza{ao dan nakon {to je policajcu Bend`aminu Prajsu (Benjamin Price) izre~ena zatvorska kazna od 27 mjeseci. U prvom dijelu snimka osu|eni Prajs se i`ivljava nad 21-godi{njom djevojkom. Bacao je na pod i dizao ~upaju}i za kosu. Tako|er, Prajs je zlostavljao i jednog mu{karca. Iznena|uju}e je i to da ukupno osam policajaca posmatralo oba slu~aja nasilja, ali nijedan nije poku{ao sprije~iti kolegu. Policija je objavila kako nema namjeru krivi~no ih goniti.

Mu{karac iz Ni{a iznenadio na alkotestiranju

Sa 6,27 promila alkohola pre`ivio nalet automobila
Litar `estokog pi}a u vrlo kratkom vremenu recept je za rekordnu pijanost, a to je dokazao mu{karac iz Ni{a u Srbiji. Sa 6,27 promila alkohola u krvi, 60-godi{nji pje{ak poku{ao je na obilje`enom pje{a~kom prijelazu prije}i cestu kada je na njega naletio automobil i lak{e ga povrijedio. Policija bi to rutinski odradila da u izvje{taju nakon alkotestiranja u~esnika nesre}e nije bilo podatka o 6,27 promila alkohola u krvi. - Do nesre}e je do{lo prije nekoliko dana kada je jedan voza~ oborio pje{aka, koji je prelazio ulicu na obilje`enom pje{a~kom prijelazu. Kada nam je stigao izvje{taj da je pje{ak u krvi imao ~ak 6,27 promila alkohola, svi smo se iznenadili. Mislim da je ovo do sada najve}i stepen pijanstva koji je zabilje`en u Ni{u - rekao je Dragan Pe{i}, zamjenik na~elnika saobra}ajne policije. Ako je vjerovati medicinskim stru~njacima, smrtna doza alkohola u krvi za ~ovjeka je ve} ~etiri promila.

kiosk

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

23

NEPAL Najni`i ~ovjek na svijetu napunio 18 godina

Kagendra kona~no u Ginisovoj knjizi rekorda teksa{kim glasa~kim listi}ima ^ileanska zastava na
Ne zna se koliko su listi}i kori{teni

Gre{ka otkrivena nakon vi{e godina

Visok je 56,5 centimetara, a te`ak oko 4,5 kilograma krenuo u vrti}, gdje je nau~io pisati

Pro{le godine

Nepalac Kagendra Tapa Magar visok je 56,5 centimetara. Ovaj i slu`beno najni`i ~ovjek na svijetu napunio je 18 godina i kona~no ulazi u Ginisovu knjigu rekorda. Kao beba, Magar nije bio ve}i od {ake svoje majke. Kao odrasla punoljetna osoba i slu`beno je ponio titulu najni`eg ~ovjeka. Kagendra je te`ak oko 4,5 kilograma. Sa porodicom `ivi u prostoriji velikoj 12 kvadratnih metara. Po tri kvadrata za svakoga. Od 2006. Kagendra `ivi u Pokhari, 150 kilometara zapadno od glavnog nepalskog grada Katmandua. Pro{le godine je krenuo u vrti}, gdje je nau~io pisati. Sanja o budu}nosti, `eli postati ljekar i svojoj porodici izgraditi veliku ku}u. Ka`e da je najsretnije vrijeme svog dosada{njeg `ivota proveo u Italiji.

Izborna komisija jednog okruga u Teksasu godinama je slala glasa~ke listi}e s od{tampanom ~ileanskom umjesto lokalne zastave. Zvani~nici okruga Ataskosa, blizu San Antonija, nekoliko godina unazad uredno su slali glasa~ima koji se nalaze u drugim ameri~kim dr`avama ili inozemstvu listi}e s reprodukcijom ~ileanske zastave, za koju su vjerovali da je trobojka ju`ne ameri~ke dr`ave.

Gre{ku je otkrio Troj Knudson (Troy), student iz Teksasa, koji `ivi u Japanu. Zastave Teksasa i ^ilea gotovo su identi~ne. Obje su podijeljene na tri polja - crveno, bijelo i plavo s bijelom zvijezdom, s tim {to ovo posljednje polje kod teksa{kog znamenja zauzima ~itavu lijevu stranu, za razliku od ~ileanskog, gdje je upola manje. Niko u izbornoj komisiji Ataskose nije znao re}i koliko dugo su glasa~ki listi}i {tampani sa ~ileanskom zastavom.

Magar: Vi{e nije stidljiv

Po~etkom 2010. tamo je susreo He Pingpinga, tada najni`eg ~ovjeka na svijetu. He je bio visok 74,61 centimetar i u me|uvremenu je umro. - Na po~etku je Kage-

ndra bio srame`ljiv, mrzio je kada bi ga ljudi fotografirali, ali sada vi{e nema srama u susretu s drugim ljudima - ka`e njegova majka. Njegova porodica ve} go-

dinama je od Ginisovog odbora tra`ila da Kagendru i slu`beno proglase najni`im, ali to ne dozvoljavaju pravila. Titulu smiju ponijeti samo punoljetne osobe.

24

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

kultura

REAKCIJE Nakon {to je ministar poni{tio odobrenje o snimanju filma

Sa ju~era{nje pres-konferencije u Sarajevu

(Foto: S. Jordamovi})

Izlo`bom Brace Dimitrijevi}a

Ve~eras po~inje 50. MESS
„@ivot sa idiotom“ je prva predstava koju }e publika vidjeti u subotu
Jubilarni 50. me|unarodni teatarski festival MESS zvani~no }e biti otvoren ve~eras izlo`bom „Budu}nost posthistorije“ svjetski priznatog bh. umjetnika Brace Dimitrijevi}a. Rije~ je o „Sarajevskim barkama“ koje je Dimitrijevi} postavio pro{le godine na Venecijanskom bijenalu. torfa) - istakao je na ju~era{njoj pres- konferenciji direktor MESS-a Dino Mustafi}.

[tukan: An|elina \oli je tu`na i izgubljena!
U Sarajevu obustavljene sve pripreme za snimanje do dono{enja pozitivne odluke Iz sarajevske „Deblokade“ zahtijevaju momentalno poni{tenje ove odluke
^uo sam se sa An|elinom \oli (Angelina Jolie) i ona je tu`na, ali ipak nesmetano nastavlja snimati svoj film u Ma|arskoj. Na`alost, u Sarajevu je obustavljena scenografija i svi radovi do dono{enja pozitivne odluke. Rediteljki sam poru~io da se ne brine, jer }e sve biti uredu. Sve mora biti uredu! Ovo nam je ju~er rekao izvr{ni producent i „location manager“ Edin [arki} nakon odluke federalnog ministra za kulturu i sport Gavrila Grahovca da poni{ti odobrenje za snimanje igranog filma „Untitled Bosnian Love Story“. htjeva predstavnica Udru`enja „@ena - `rtva rata“ da se zabrani snimanje filma u kojem se, kako su one navele, ra|a ljubav izme|u silovane `ene i njenog silovatelja. Brojne su reakcije [tukan: Otvorna Grahov~- eno pismo evu odluku me|u kulturnim i javnim radnicima u BiH, a uznemirena je bila i ekipa koja je prekju~er i ju~er bila na setu filma An|eline \oli. Upravo sa seta javio nam se sarajevski glumac Fe|a [tukan, koji je poslao `estoko otvoreno pismo bh. javnosti, a koje }e biti integralno objavlje-

Zauvijek mlad
Najstariji teatarski festival na Balkanu koji }e biti odr`an pod motom „Zauvijek mlad“, ove godine ne}e biti takmi~arskog karaktera. Ovogodi{nje jubilarno izdanje MESS-a nudi i raznovrstan sadr`aj za mla|u publiku u okviru programa Children MESS, a bit }e odr`an

Ugledni gosti
- Sam anga`man ljudi iz Ars Aevija, koji organiziraju moju izlo`bu, pokazuje koli-

Uznemirena ekipa
Podsje}amo, Grahovac je ovu odluku donio nakon za-

Pit i \oli sa Nikolom \uri~kom i Erminom Sijamijom na setu

Dimitrijevi} u Vije}nici: Pripreme za otvorenje

(Foto: J. Brutus)

ko je njima stalo da se stvari dobro predstave i oni su aktivni dio ove sredine. Vjerujem da }e ba{ kao i u Veneciji, „Barke“ i ovdje biti dobro primljene - kazao nam je Dimitrijevi}, ~ija }e izlo`ba biti postavljena u okviru prate}eg programa Festivala MESS. Publika }e na MESS-u prvu predstavu vidjeti dan nakon otvorenja izlo`be i bit }e to „@ivot sa idiotom“ Andreja @oldaka(Andriy Zholdak) iz Rumunije. - Najve}u pa`nju posjetilaca zasigurno }e privu}i gostovanje Boba Vilsona (Wilson), Matijasa de Koninga (Matthias), Jana Loversa (Lauwers) i dvostrukog dobitnika Zlatnog lovorovog vijenca za re`iju Franka Kastorfa (Cas-

i Future MESS, program za mlade reditelje do 30 godina, ~ija je selektorica mlada bh. rediteljka Selma Spahi}. Mustafi} je posebno naglasio da je ovogodi{nji bud`et dosta manji u odnosu na 1997. godinu. Grad Sarajevo je izdvojio 80.000 KM za MESS, a ugovor su prekju~er potpisali Mustafi} i gradona~elnik Alija Behmen. Uprkos smanjenom bud`etu, MESS }e ugostiti 600 gostiju i umjetnika. MESS se priklju~uje i Inicijativi za REKOM Fonda za humanitarno pravo, ~ija je direktorica Nata{a Kandi} ju~er istakla da }e gosti i publika MESS-a mo}i potpisati ovu inicijativu.
A. KENDI]

Prijateljski zagrljaj \oli i Branka \uri}a

(Foto: Reuters)

no u „Avazovom“ politi~kom prilogu „Sedmica“. Bio je s rediteljkom i njenim suprugom Bredom Pitom (Brad Pitt) upravo u trenutku kada su joj iz Sarajeva saop}ili vijest o odluci ministra Grahovca. - Vidio sam da je postala tu`na i izgubljena. Onakva kakvu je nikad ne mo`ete vidjeti. Tu`na jer joj upravo oni zbog kojih snima ovaj film zabijaju no` u le|a. Njoj, koja }e potro{iti 15 miliona svojih dolara da ubrza proces privo|enja pred lice pravde onih koji su na bilo koji na~in u~estvovali u zlo~inima nad `enama! - napisao je [tukan.

Grahovac na slu`benom putu
Iako smo ju~er poku{ali do}i do ministra Gavrila Grahovca kojem je Edin [arki} iz ku}e „Scout Film“ poslao scenarij rediteljskog prvjenca An|eline \oli, njegovu izjavu nismo uspjeli dobiti. Ba{ kao i [arki}u, iz njegovog kabineta nam je re~eno da ministar nije u mo- Grahovac: gu}nosti da se javi jer je na slu`benom Nedostupan za komentar putu.

Vrhunski primitivizam
Povodom odluke Federalnog ministarstva kulture i sporta ju~er se saop}enjem oglasila i sarajevska producentska ku}a „Deblokada“, koju predvode rediteljka Jasmila @bani} i producent Damir Ibrahimovi}, a koji „zahtijevaju momentalno poni{tenje ove odluke i dono{enje odluke koja }e omogu}iti sigurno,

neometano i ugodno snimanje rediteljki i njenoj ekipi“. - Podr`avamo snimanje filma An|eline \oli i `ao nam je {to cijelo snimanje nije odr`ano u BiH. Apsolutno vjerujemo u integritet rediteljke, bh. glumaca i produkcije, koji stoje iza ovog projekta. Smatramo da poni{tavanje odobrenja za snimanje filma rediteljke \oli predstavlja vrhunski primitivizam i totalitarizam. Na{a solidarnost sa `enama `rtvama rata je neupitna. Na`alost, iza ove zabrane ne stoje nikakvi plemeniti motivi, bol i ostali razlozi koji se spominju. Mediji i javnost su dovoljno osvije{teni da shvate prave razloge ove odluke - navodi se u saop}enju iz „Deblokade“. Sarajevski reditelj Pjer @alica tako|er apelira da se ohlade strasti u BiH jer se „pla{i da }e biti ura|en neki nesmotren potez i da }e BiH biti na listi onih zemalja koje zabranjuju umjetnicima da se izra`avaju, {to je veoma negativno“. A. GRABOVAC

KULT/ART TELEKS
KRAGUJEVAC - Predstava Narodnog pozori{ta Sarajevo „Gospo|ica Julija“ Augusta Strindberga u re`iji Gradimira Gojera gostovala je preksino} na „Joakim Interfestu“ u Kragujevcu. Igru glumaca Medihe Musliovi}, Izudina Bajrovi}a i Nele \enisijevi} pratilo je vi{e od 300 posjetilaca.

Promovirana knjiga Jasminka Halilovi}a i Nihada Kre{evljakovi}a

Luksuzna monografija o Sarajevu
Fotomonografija „Sarajevo - moj grad, mjesto susreta“ Jasminka Halilovi}a i Nihada Kre{evljakovi}a promovirana je preksino} u dupke punom Domu mladih u Sarajevu. - Knjiga je ra|ena protekle tri godine, a objavljena je osim na na{em i na engleskom jeziku. Od po~etka nam je bio cilj da ona izgleda modernija i dinami~nija od monografija koje su do sada izdate, a mislim da smo u tome i uspjeli - kazao nam je Halilovi}. Na promociji su govorili i autori fotografija Zijah Gafi}, Milomir Kova~evi} Stra{ni, Anida Kre~o te Haris ^alki}, koji je istakao da, za razliku od ostalih ~lanova autorskog tima, on nije ro|eni Sarajlija te da mu je zbog toga bilo lak{e raditi jer je bio objektivan. Kako bi ova luksuzno opremljena fotomonografija bila dostupna i turistima autori }e je objaviti i u formi turisti~kog vodi~a. Izdava~ monografije je Udru`enje „UrA. Ke. ban“ iz Sarajeva.

Turski kulturni centar

Slike i skulpture u Sarajevu
Kolektivna izlo`ba slika Mizal Karabiber-Nakarolu iz Turske, Drage Kop{ea iz Slovenije, Mirsade Balji} iz BiH te skulptura Franje Funkelja iz Slovenije preksino} je otvorena u Turskom kulturnom centru u Sarajevu. - U Sarajevu sam izlagala prije dvije godine. Odli~nu saradnju imam i s ovim centrom i zbog toga sam okupila umjetnike, koji su moji dragi prijatelji, kako bi se i ovdje predstavili s radovima, a ljubitelji umjetnosti ih mogu pogledati do 27. oktobra - kazala nam je KarabiberNakarolu, koja je i organizaA. Ke. torica izlo`be.

Halilovi} i Kre{evljakovi} na promociji u Domu mladih

(Foto: B. Nizi})

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 25

26

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

27

SARAJEVO Armin Muzaferija u „Avaz Twist Toweru“ predstavio „Vulkane“

Stigla i ekipa Turske televizije
Vi{e gostiju nego podijeljenih pozivnica Zaista sam sretan, jer neki ni na promociji albuma ne dobiju toliku podr{ku, ka`e mladi pjeva~
Batko: Novi termin emitiranja u 19 sati

„Udri mu{ki“ na Pinku BH
Huseinbegovi} i Muzaferija: Obra}anje prisutnima Veliki broj zvanica u „Avaz Twist Toweru“
(Foto: B. Nizi})

Promociju novog videospota „Vulkani“ pjeva~ Armin Muzaferija uprili~io je preksino} pred velikim br-

ojem zvanica u „Avaz Twist Toweru“ u Sarajevu. Prijatelji, rodbina, kao i brojne poznate li~nosti, me|u kojima

Ferovi}, Rizzo Ru`a i Bostand`i}: Ugodno dru`enje

su bili Nazif Gljiva, Naida Srnja, Alma Ferovi}, Kemal Ahmetovi}, Rizzo Ru`a, Zlatan Bostand`i}, Eldin Huseinbegovi}, Dejan Kukri} i drugi, u`ivali su u dru`enju uz prigodan koktel. Reakcije na videouradak, za koji se pobrinuo kreativni tim „Gotive“ i „Magazina plus“, redom su pozitivne. Spot je sniman polovinom avgusta u Istanbulu, a promociji je, uz brojne bh. medije, prisustvovala i ekipa Turske radio-televizije - TRT. - Nikada nisam gradio karijeru na skandalima i veoma mi je drago {to moj rad tako pa`ljivo prate ~ak i gosti iz Turske. Bilo je mnogo bolje nego {to sam o~ekivao. Uputili smo skoro stotinu pozivnica, a na 34. spratu „Awaz Twist Towera“, gdje

Batko: Ukinut }emo vijesti
Popularna emisija „Udri mu{ki“ autora Almira ^ehaji}a Batka od ponedjeljka, 25. oktobra, bit }e emitirana na Pinku BH, saop}eno je ju~er iz ove TV ku}e. „Udri mu{ki“ bit }e na programu od ponedjeljka do petka u 19 sati. Ovaj jedinstveni {ou, uz Pink BH, prenosit }e i 52 radiostanice u regionu. Do prije tridesetak dana „Udri mu{ki“ emitirao se na programu OBN-a u jutarnjem terminu, imao je veliku gledanost, a Batko je sa svojim saradnicima inicirao brojne humanitarne akcije. - Na Pinku BH smo dobili sjajan termin - od 19 do 20 sati, kada se na svim ostalim kanalima emitiraju vijesti. „Udri mu{ki“ treba da ukine sve vijesti i lo{e pri~e. TV ku}u smo promijenili, ali koncept ostaje isti. Emisiju }emo dobrim dijelom bazirati na gostima, a i dalje }emo ustupati prostor onima kojima je neophodna pomo} L. S. R. govori Batko.

Gljiva u razgovoru s Naidom Srnjom

smo nastojali napraviti ambijent Istanbula, stiglo je, na moje zadovoljstvo, tri puta vi{e gostiju. Zaista sam sretan, jer neki ni na promociji albuma ne dobiju toliku podr{ku - govori Muzaferija. Mladi Viso~ak uskoro }e po~eti s koncertnim aktivnostima, a ni rad na novom albumu ne `eli zapostaviti. A. I.

14. „Jazz Fest Sarajevo“

Frenkie priprema novi CD

Povratak programa „Late Nite Stage“
Organizatori „Jazz Festa Sarajevo“ ove godine ponovno pokre}u „Late Nite Stage“, klupski festivalski program, koji }e biti organiziran u „Pivnici“ na Marijin-Dvoru od 1. do 5. novembra. Prva ~etiri dana bend doma}in bit }e „Jazz Guerilla“, dok }e pete ve~eri nastupiti sastav koji ~ine pijanista Edin Bosni}, basista Enes Seferovi} i buBosni}: Nastupa 5. novembra bnjar Faik La~evi}. Solista svih pet ve~eri bit }e beo- ^arlija Parkera (Charlie Parker). Nakon tematskog dijela progragradski truba~ Marko \or|evi}, a program je zami{ljen tematski tako ma, na „Late Nite Stageu“ publika da }e svaka ve~er biti posve}ena re- }e ponovno, nakon ~etiri godine papertoaru jednog autora. Prve ~etiri uze, u okviru 14. „Jazz Festa Sarano}i bit }e posve}ene Beniju Golso- jevo“ mo}i u`ivati u „jam sessioninu (Benny Golson), Horasu Silve- ma“, na kojima mogu u~estvovati svi ru (Horace), Tadu Dameronu (Tadd) muzi~ari koji to `ele. Ulaznice po cii Klifordu Braunu (Clifford Brown), jeni od pet KM mo}i }e se kupiti u H. P . dok je peta rezervirana za repertoar „Pivnici“.

Bez pauza izme|u pjesama
Novi CD hiphopera Adnana Hamidovi}a Frenkieja, na kojem ne}e biti pauza izme|u pjesama i koji }e trajati skoro sat, trebao bi biti zavr{en idu}e sedmice. Ovaj neobi~ni album, na kojem gostuju Edo Maajka, Sterma i drugi, Fr- Frenkie: Sat enkie }e {tampati sam i neprekidnog prodavati u svojoj pro- hip-hopa davnici u Tuzli. - Rije~ je kompilaciji neobjavljenih pjesama, koje }e se nadovezivati jedna na drugu. DJ Soul zadu`en je za miksanje, a to {to sam preuzeo stvar u svoje ruke i postao sam svoj gazda, nimalo ne}e odmo}i tome da ovaj album bez izdava~a do|e do publike - govori Frenkie. Po~etkom januara naredne godine Frenkie putuje u Pariz, a zatim u Holandiju, gdje }e s reperima iz cijele Evrope nastupiti 16. januara. - Projekt „Diversidad“, na ~ijim sam radionicama u~estvovao u Briselu, redovno mi dodnosi iznena|enja. Svi u~esnici ponovo kre}u na put i turneju, {to me mnogo raduje - isti~e ovaj Tuzlak. A. I.

28

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 61. stav 2. Zakona o upravi („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 32/02 i 102/09) i Odluke ministra pravde o raspisivanju Javnog poziva za zaklju~enje Ugovora o djelu broj: 01-34-2-9194/10 od 24.08.2010. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine objavljuje:

O B A V J E [ T E NJ E
o produ`enju roka za prijavu po Javnom pozivu za anga`ovanje fizi~kih lica u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Obavje{tavaju se zainteresovana lica da po Javnom pozivu za anga`ovanje fizi~kih lica u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, po osnovu Ugovora o djelu, radi realizacije Projekta izgradnje zatvora visoke sigurnosti u Bosni i Hercegovini, objavljenom u dnevnim listovima “Oslobo|enje”, “Dnevni list” i “Glas Srpske” dana 30.08.2010. godine, produ`ava rok za prijavu do 30.10.2010. godine. Tekst Javnog poziva od 30.08.2010. godine, nalazi se na web stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine: http://www.mpr.gov.ba. Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti na telefone: +387 33 281 515 i +387 63 293 018, kontakt osoba: Dragan Granzov.

INSTITUT ZA GENETI^KO IN@ENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU U SARAJEVU JAVNA NAU^NA USTANOVA Na osnovu ~lana 29. Zakona o javnim ustanovama („Sl. list RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) i ~lana 22. Pravila Instituta za geneti~ko in`enjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu, Upravni odbor Instituta, objavljuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora instituta USLOVI: Kandidat mora biti iz reda zaposlenika koji su u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu, mora biti nau~ni radnik koji ima doktorat iz oblasti genetike mati~nog fakulteta i zvanje nau~nog saradnika, vi{eg nau~nog saradnika ili nau~nog savjetnika, te odgovaraju}e organizatorske i rukovodne sposobnosti i 9

godina radnog iskustva. Prednost imaju kadrovi sa odgovaraju}im akademskim stupnjem biolo{kih nauka, a zatim slijede specijalisti biotehni~kih, biomedicinskih i (bio)hemijskih nauka - sa disertacijama u oblasti molekularne genetike i na njoj bazirane biotehnologije. Pored posebnih uslova utvr|enih Pravilima i Pravilnikom o radu Instituta, kandidat mora da ispunjava op}e uslove. Pored navedenog, kandidati uz prijavu treba da prilo`e program rada i razvoja Instituta. Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od ~etiri godine. Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa potpunom dokumentacijom se dostavljaju na adresu Instituta u Sarajevu, ul. Gajev trg 4 ili direktno u Sekretarijat Instituta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na telefon: ++387 33 22 09 26

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 29

30

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

show biz

PAROVI Robert Patinson i Kristen Stjuart uskoro u bra~nim vodama

Zvijezde „Sumraka“ planiraju vjen~anje
Umjesto vjen~anog prstenja, par }e razmijeniti posebne medaljone, a tijelo }e ukrasiti tetova`ama
Glumica sa svojim kipom
(Foto: AFP)

U Muzeju „Madam Tiso“

Vo{tana dvojnica Longorije-Parker
Eva Longorija-Parker (Longoria) otkrila je preksino} svoj vo{tani kip koji }e se nalaziti u Muzeju „Madam Tiso“ („Madame Tussauds“) u Las Vegasu. Lijepa glumica predstavila je kip fanovima i novinarima u svom losan|eleskom no}nom klubu „Eve“, a u tome joj je pomogao i suprug, ko{arka{ Toni Parker (Tony). Kip je izra|en od voska, a u svim detaljima nalikuje pravoj Evi. Na ruci ima i kopiju njenog vjen~anog prstena, a obu~en je u kopiju crvene haljine Karoline Herere (Carolina Herrera). I sama Eva je blistala u kratkoj crvenoj haljini te se sa svojim kipom {alila ispred fotoobjektiva. Jedina razlika izme|u prave i vo{tane Eve je u boji kose. Dok je glumica trenutno brineta, kip ima crnu kosu.

Iako se donedavno {u{kalo kako je veza zvijezda filmskog serijala „Sumrak“ Roberta Patinsona (Pattinson) i Kristen Stjuart (Stewart) u krizi, gluma~ki par planira, navodno, da svoju ljubav okruni brakom. Ako je za vjerovati neimenovanom izvoru bliskom paru, za najva`niji dan u `ivotu glumci su izabrali vudu ceremoniju. - Svaki par ima uspomene i padove pa tako i ovo dvoje mladih glumaca. Privatni `ivot skrivaju daleko od o~iju javnosti, me|utim, istina je da planiraju vudu vjen~anje - kazao je izvor. Rije~ je o obredu koji se ve} godinama prakticira u nekim ameri~kim zemljama pa tako i u saveznoj dr`avi Luizijani. Umjesto Bo`ijeg, Robert Patinson i Kristen Stjuart zatra`it }e blagoslov od vudu lutaka Lo (Loe) i Ori{e (Orishe), a

Patinson i Stjuart: Odabrali vudu ceremoniju

umjesto vjen~anog prstenja, par }e razmijeniti posebne medaljone, a tijelo }e ukrasiti tetova`ama. O njihovoj vezi {u{kalo se jo{ tokom snimanja prvog nastavka sage „Sumrak“, isprva su oboje demantirali takve navode, me|u-

tim, poslije su ipak potvrdili da je njihov odnos mnogo vi{e od prijateljstva. „Sumrak“ je, podsjetimo, filmski serijal snimljen po ~etiri vampirsko-fantasti~na romana, koje je napisala ameri~ka knji`evnica Stefani Mejer (Stephenie

Meyer). Pri~a slijedi `ivot Izabel Svon (Isabele Swan), 17-godi{njakinje koja se iz Feniksa preselila u gradi} Forks te se u toj novoj sredini njen `ivot drasti~no mijenja nakon {to se zaljubi u vampira Edvarda Kulena (Edward Cullen).

Royal Jelly kapsule jaèaju imunitet
U svakodnevnoj ishrani, a posebno u periodu virusnih infekcija, našem su organizmu potrebne brojne hranjive i zaštitne materije koje èuvaju zdravlje i organizmu daju vitalnost. Matièna mlijeè je vrhunski koncentrat biološki aktivnih sastojaka bitnih za pravilno funkcionisanje organizma. Royal Jelly `elatinozne kapsule sadr`e matiènu mlijeè koja predstavlja izvanredan spoj vitamina, minerala i hranjivih materija i idealan je dodatak svakodnevnoj ishrani za sve generacije. Matièna mlijeè je u pravom smislu rijeèi multivitaminski proizvod jer sadr`i A, C, D, E vitamine, kao i sve vitamine B-kompleksa. Predstavlja najbogatiji izvor vitamina B6 i pantotenske kiseline (vitamin B5) koji imaju va`nu ulogu u metabolizmu masti i ugljikohidrata. U sastav matiène mlijeèi ulaze minerali kao što su kalcij, bakar, `eljezo, fosfor, kalij, silicij i

Manekenka ponovo slobodna

Presudan faktor u oèuvanju zdravlja
Royal Jelly kapsule sa sadr`ajem matiène mlijeèi jaèaju imunitet i daju organizmu energiju i vitalnost. sumpor, a oni imaju va`nu ulogu u graði organizma i uèestvuju u brojnim procesima kontrole i regulacije æelijskog metabolizma. Posebno znaèajan sastojak matiène mlijeèi koju sadr`e Royal Jelly kapsule su imunoglobulini koji direktno utièu na jaèanje otpornosti organizma prema virusima koji uzrokuju prehladu i gripu. Slaba aktivnost odbrambenog sistema èini organizam podlo`nijim za nastanak virusnih infekcija poput prehlade i gripe te je jaèanje otpornosti organizma prema zaraznim bolestima (imunitet) presudan faktor u oèuvanju zdravlja i preporuèuje se kao jedna od najva`nijih preventinih mjera koje se provode u cilju spreèavanja širenja i prenosa virusa uzroènka prehlade i gripe. Royal Jelly kapsule sadr`e optimalnu koncentraciju matiène mlijeèi u liofiliziranom stanju, što je najkvalitetniji i najsigurniji oblik za primjenu matiène mlijeèi jer omoguæava odliènu apsorpciju u tkivo i najviši stepen iskoristljivosti svih M. D. A. visokovrijednih sastojaka.

Linda Evan|elista prekinula sa momkom
Linda Evan|elista (Evangelista) prekinula je sa svojim momkom, osniva~em „Hard Rock Cafea“ Piterom Mortonom (Peter), javljaju ameri~ki mediji. Kanadski supermodel i biznismen prekinuli su svoju ~etverogodi{nju vezu jo{ prije nekoliko mjeseci, ali nisu `eljeli da se to sazna. Lani su se, navodno, bili zaru~ili. - Piter ima svoj `ivot u Malibuu i voli provoditi vrijeme u Los An|elesu, a Linda voli boraviti u Kanadi i Njujorku. Ba{ kao i ostali supermodeli, voli da bude ma`ena i pa`ena te da se svi prema njoj odnose kao prema princezi. Neki ~lanovi njegove porodice uop}e je nisu voljeli - ispri~ao je jedan izvor. Linda i Piter po~eli su izlaziti 2006. godine, kada je ona bila trudna i nosila sina Augustina. Nikada nije otkrila ko je djetetov otac. Lindin i Piterov prekid njihovi portparoli jo{ nisu `eljeli komentirati.

Evan|elista: Kraj ~etverogodi{nje veze

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

31

Ta~no Neta~no
za 1.Brija~ni~ka harmonija je nazivmusrednjovjekovne „brija~ni~ke zike“?

ISTRA@IVANJE U~inkovitija od tableta

Strastvena ljubav uklanja fizi~ku bol
Dok ljudi osje}aju strast i najintenzivniju fazu zaljubljenosti dolazi do mjerljive promjene raspolo`enja koja utje~e i na njihov do`ivljaj boli
Intenzivna, strastvena ljubav mo`e na iznena|uju}i na~in smanjiti osje}aj boli, sli~no kao i tablete protiv boli ili ilegalne droge, poput kokaina, tvrdi se u studiji objavljenoj na „Stanford University School of Medicine“. - Dok ljudi osje}aju ovu strast i najintenzivniju fazu zaljubljenosti dolazi do mjerljive promjene raspolo`enja koja utje~e i na njihov do`ivljaj boli. Po~eli smo posebno prou~avati sisteme nagrade u mozgu i na~ine na koje utje~u na bol. To su vrlo duboki, stari sistemi u na{em mozgu koji uklju~uju dopamin - neurotransmiter koji utje~e na raspolo`enje, nagradu i motivaciju ka`e dr. [in Mekej (Sean Mackey), profesor anestezije i jedan od autora istra`ivanja. Nau~nici ipak jo{ nisu spreLjudi mogu osjetiti olak{anje i bez nuspojava koje ostavljaju lijekovi [tapi} poma`e da ovisnici izbjegavaju drogu

2.Ruski grad Volgograd u pro{losti je nosio i druga~ije nazive? 3.Kamora je tajno dru{tvo u nekada{njem Napuljskom kraljevstvu?
1. TA^NO

Uspje{no testiran

Implantat protiv ovisnosti o heroinu
Istra`iva~i iz ameri~ke kompanije „Titan Pharmaceuticals“ razvili su minijaturni implantat koji ovisnicima poma`e u izbjegavanju uzimanja heroina i drugih droga. Implantat je {tapi} du`ine dva i po centimetra koji nakon implantacije u ruku tokom sljede}ih {est mjeseci izlu~uje odgovaraju}u koli~inu lijeka koji je po hemijskom sastavu sli~an heroinu, a ve} se osam godina koristi u smanjivanju potrebe za uzimanje heroina. Implantat je uspje{no testiran.

Brija~ka harmonija nastajala u brija~nicama
Brija~ni~ka harmonija (barbershop harmony) naziv je za prili~no banalne i siroma{ne harmonije srednjovjekovne „brija~ni~ke muzike“. U 16. i 17. stolje}u u brija~nicama su stranke, ~ekaju}i red, mogle drndati na nekom jednostavnom instrumentu. I brija~i su, ~ekaju}i ih, takvom svirkom stekli odre|eni svira~ki ugled, pa se u engleskoj knji`evnosti u 16. i 17. stolje}u ~esto spominju kao muzi~ari. Ta je sklonost brija~a prema muzici nestala u 18. stolje}u, no tradicija se odr`ala u Americi, gdje je „barbershop harmony“ obnovljena u 20. stolje}u.
2. TA^NO

mni poru~iti svojim pacijentima koji pate od hroni~ne boli da se ostave tableta i krenu u potragu za strastvenom ljubavnom aferom. Umjesto toga na-

daju se da }e boljim razumijevanjem ljubavi, tj. njenog djelovanja na prirodne sisteme za osje}aj zadovoljstva, prona}i bolji na~in ubla`avanja boli.

ORDINACIJA

Profesionalno oboljenje
Radim u trgova~koj firmi 40 godina. U tim godinama dobio sam anginu pectoris te bolesti le|a, krvnih sudova, vena, kao i hroni~no oboljenje oba uha. Za ovu posljednju bolest re~eno mi je da bi moglo da se konstatira kao profesionalno oboljenje. Po{to smo osigurani kod osiguravaju}eg zavoda za vrijeme rada, kao i poslije rada, interesira me kakva su moja prava da bi tra`io od{tetu za navedena oboljenja, pita D. H. iz Sarajeva. Prema Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju u FBiH, profesionalna bolest, u smislu ovog zakona, je odre|ena bolest prouzrokovana du`im neposrednim utjecajem procesa i uvjeta rada na poslovima koje je osiguranik obavljao na svom radnom mjestu. Profesionalne bolesti i radna mjesta na kojima se te bolesti pojavljuju, kao i uvjeti pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima, utvr|uje nosilac osiguranja po prethodno pribavljenom mi{ljenju odgovaraju}ih stru~nih i nau~nih organizacija uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ukoliko mo`ete pribaviti odgovaraju}e dokaze da su va{a oboljenja nastala kao posljedica profesionalnog oboljenja, pretpostavka je da biste kod osiguravaju}e ku}e gdje ste osigurani, a u skladu s uvjetima ugovora o osiguranju, mogli naplatiti od{tetu.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Uklanjanje made`a
Imam uro|eni made` na licu koji moram odstraniti po preporuci dermatologa. Je li opasno i potrebno skidanje made`a, pita ~itateljka iz Livna. Dr. Amela Karabeg, Oko 60 posto svih zlo}udnih made`a (ma- specijalista plasti~ne lignih melanoma) potje~e od pigmentisanih hirurgije dobro}udnih made`a. Pojava novog pigmentisanog made`a treba uvijek pobuditi sumnju na maligni melanom. Najve}a zabluda ljudi na{eg podneblja je da se made`i ne smiju „dirati’’, {to prakti~no zna~i hirur{ki odstraniti. Upravo suprotno - kada se dobro}udni made` hirur{ki odstrani i kada ljekar patolog potvrdi na PH (patohistolo{koj) analizi tkiva pod uve}anjem mikroskopa da je otklonjen u cijelosti, svaka opasnost po `ivot pacijenta prestaje. Iz ni~ega (dakle odstranjenoga) ne mo`e se desiti maligna transformacija. Su{tina je da ne smijemo dozvoliti da made` pred o~ima okoline i pacijenta, lako dostupan pogledu i pregledu ljekara, dovede do smrtnoga ishoPoliklinika da. Ne treba zaboraviti da se samo 4,6 „Karabeg’’ posto svih kancera ko`e svrstava u melanome, a oni su odgovorni za dvije SVE HIRUR[KE I tre}ine smrtnih ishoda kada govorimo o GINEKOLO[KE raku ko`e. OPERACIJE Po{to je hirur{ki zahvat jedini efikaESTETSKA HIRURGIJA sni na~in lije~enja, prepoznavanje i rano lije~enje atipi~nih pigmentiranih matel. 033 556 556 de`a bolesniku mogu spasiti `ivot.

Volgograd je osnovan kao Caricin
Ruski grad Volgograd u pro{losti je nosio i druga~ije nazive. Osnovan je 1589. godine kao Caricin (od osnivanja 1589. do 1925.) po obli`njoj rijeci Carici koja se ovdje ulijeva u Volgu i Staljingrad (od 1925. do 1961. kada su u sklopu demonta`e Staljinovog kulta li~nosti promijenjena sva imena mjesta nazvanih po njemu). Od tada je Volgograd. Nalazi se oko 900 kilometara ju`no od Moskve. Sa 881,55 kvadratnih kilometara jedan je od povr{inom najve}ih gradova svijeta; sjeverni kraj grada udaljen je od ju`nog punih 80 kilometara. Va`an je industrijski grad i sredi{te Volgogradske oblasti.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

POLOVINA KRAVE, OVCE I SL. (mn.) HOKEJA[KA PLO^ICA ISTO^NJA^KE LE@ALJKE

TURSKI DR@AVNIK KEMAL

KELNER

PI]E OD NARAN^E GRAD U VOJVODINI [ALOVI

LI^NA ZAMJENICA

STRANO MU[KO IME

ITALIJA

PROTIVOTROV

VRSTA TROPSKOG VO]A (mn.)

Kamora tajno dru{tvo nekada{njeg Napulja
VRSTA CVIJETA

GLUMICA BEGOVI] MJESTO ZA ^UVANJE SPISA I SL. HRVATSKI PJEVA^ GORAN MUSTRA, [NIT ENGLESKI FUDBALER VEJN DALMATIN. @EN. IME MU[KO IME P.M. ZA^IN JELU REOMIR

TRGOVAC LANOM

DAN U SEDMICI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA DNO, SAPRATI, MAMURNA, MAZ, PALESTRINA, KONOBARI, AZ, UK, GRMOLIKO, LORAN BLAN, V, TNT, OLA, ALI 2315

VRSTA AMBALA@E ZA KREME I SL. ^EPOVI NA KOPA^KAMA

PJEVA^ NA SLICI

Kamora (Camorra) je tajno dru{tvo u nekada{njem Napuljskom kraljevstvu koje u~estalije djeluje od tridesetih godina 19. stolje}a. Prvobitni cilj bio mu je pomaganje svojih ~lanova koji su se bavili raznim vidovima kriminala. Ustrojeni kao ~vrsto hijerarhizirano udru`enje djelovali su uglavnom u Napulju. U vrijeme burbonskog apsolutizma slu`e i policiji, a njihovim se uslugama (prijetnje, iznu|ivanje, ucjene) slu`e i razne politi~ke grupe. Poslije ujedinjenja Napulja s Italijom dolaze u sukob s dr`avnim vlastima; sve su ~e{}e progonjeni; broj ~lanova se smanjuje te po~etkom 20. stolje}a nestaju. Izraz kamora i danas se ve`e za grupe koje se u Napulju bave organiziranim kriminalom.

32

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 33

34

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

35

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 036597 07 P Mostar, 15. 09. 2010. godine

TU@BENI ZAHTJEV
Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 01. 03. 1999. godine do 01. 12. 2004. godine iznos od 5.695,04 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Istodobno tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 Zakona o parni~nom postupku FBiH). SUDAC Na|a Hamovi} Kova~evi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 000857 06 Mal Zenica, 05. 03. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: „JP Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Ulica dr. Mile Budaka broj 106 A Tu`ena: Zdravka Antunovi}, Ulica Splitska broj 9, Mostar Radi: isplate na temelju ~lanka 516. stavak 1., a u svezi sa ~lankom 324. stavak 1. ZOO i ~lanka 53. Zakona o parni~nom postupku Vrijednost predmetnog spora: 5.695,04 KM

OGLAS
Op}inski sud Zenica, sudija Albisa Kapi} u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog Advan Memi{evi} iz Zenice, ul. Prve zeni~ke brigade 19/6, radi duga, v.s. 132,70 KM, dana 05. 03. 2010. godine, van ro~i{ta donio je:

iznos od 132,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom, kako slijedi: - na iznos od 53,70 KM po~ev od 08. 08. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 40,50 KM po~ev od 08. 09. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 30,20 KM po~ev od 08. 10. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 8,30 KM po~ev od 08. 11. 2005. godine do dana uplate te iznos od 107,50 KM na ime tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija Albisa Kapi} Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a.

Presudu zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu

36

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 37

„avaz-roto press“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

KONKURS
Za prijem recepcionera .............................................................................4 izvr{ioca. Osnovni uslovi: Komunikativnost, Obavezno poznavanje engleskog jezika i po mogu}nosti nekog drugog stranog jezika, Iskustvo na istim ili sli~nim poslovima, Poznavanje rada na ra~unaru, Minimalno SSS (IV stepen). Dodatni uslovi: Dinami~nost i inovativnost, Visok stepen inicijative, samostalnosti i odgovornosti, Odgovornost i lojalnost dru{tvu. Ukoliko posjedujete tra`ene vje{tine i `elite biti dio kompanije koja: Pru`a mogu}nost kontinuiranog razvoja u okru`enju koje postavlja svjetske standarde, Pru`a mogu}nost usavr{avanja i napredovanja, Obezbje|uje izvanredno radno okru`enje, po{aljite Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova na adresu: „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71000 Sarajevo (sa naznakom za konkurs-recepcionera), ili na e-mail pravna@avaz.ba Krajnji rok za dostavu prijava je 20.10.2010. godine. Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vra}ati. Dodatne informacije mo`ete dobiti na kontakt telefon: 033/281-472.

38

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod poslovnim br:, 80 0 P 005289 08 P po tu`bi tu`ioca „Nova Banka“ a.d. Banja Luka, Filijala Bijeljina, zastupana po direktoru Miloradu And`i}u iz Banja Luke, radi duga, vsp. 3.712,57 KM, ovim putem se tu`enom Panti} Mariji Magnojevi}a i Stojanovi} Slavki iz Gornjeg Magnojevi}a, op{tina Bijeljina, sada na nepoznatim adresama mjesta prebivali{ta, odnosno boravi{ta, dostavlja: Tu`ba, sa prilozima, na obavezan pismeni odgovor, s tim da je tu`eni du`an dati i dostaviti pismeni odgovor na tu`bu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja, kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba sa prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli ovog suda, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama.
SUDIJA Destanovi} Senad

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 118187 09 Mals Sarajevo, 5. 7. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Defter d.o.o. Sarajevo, ul. Gata~ka br. 20, Sarajevo, kojeg zastupa punomo}nik Novo Adnan advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog FEDEPAL COMPANY d.o.o. Sarajevo, ul. Trg solidarnosti bb, radi duga, vsp. 510,16 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH OBJAVLJUJE

Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 510,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 156,58 KM po~ev od 23. 9. 2007. godine do isplate, - na iznos od 257,33 KM po~ev od 7. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 96,25 KM po~ev od 23. 11. 2007. godine do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 285,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

PRESUDU
zbog propu{tanja BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj. 65 0 I 101246 09 I Sarajevo, 26. 8. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR, protiv izvr{enika AMRA KUTIN^I], ul. Bjelave br. 111, ISMETA KADI] ul. Esada Pa{ali}a br. 10, KEMAL MUSI], ul. Gandijeva br. 2/2, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje RJE[ENJE O IZVR[ENJU Broj 65 0 I 101246 09 I od 24. 6. 2009. godine Na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice, serije broj AF2021544, bez protesta, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 24.799,78

KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate od dana podno{enja prijedloga pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{enicima, KUTIN^I] AMRI i KADI] ISMETU na nov~anim sredstvima, pljenidbom pla}e koju ostvaruju kod „MIMS“ DOO SARAJEVO, i prema izvr{eniku MUSI] KEMAL, na nov~anim sredstvima - pla}i koju ostvaruje kod „MERKUR“ DD SARAJEVO shodno ~lanu 138. Zakona o izvr{nom postupku, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 743,97 KM. Alisa Numi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 39

40

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 41

42

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 43

44

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Extra namje{ten stan dvos. na ^. Vili, II sp., blind., internet. Tel. 061 190 713. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Gara`a ^. Vila, od I. novembra, B. Me{e Selimovi}a. Tel. 061 724 327. Gara`a kod O[ Hrasno. Tel. 061 510 931. Gara`a u [opingu, Grbavica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912 565. Garsonjera Al. polje, na du`i period, zvati poslije 16 h. Tel. 061 252 808. Garsonjera namje{tena za dvoje, ozbiljne osobe, kirija 6 mj. unaprijed. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Garsonjera namjet{ena studentu ili studenticama, blizu medic. i arhitekture, naselje Breka. Tel. 061 160 044. Garsonjera [vrakino, namje{tena, centralno, II sprat, 250 KM, fix. Tel. 061 522 190. Garsonjera zapos. mu{karcu na du`e vrijeme kod MUP-a N. Grad. Tel. 677-504. Grbavica, dvos. renoviran stan 52 m2, 3 sp., plin, djelimi~no namje{ten. Tel. 618-491. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. Tel. 061 347 685. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdaje se prostor preko puta Robota. Tel. 535-052. Hrasno, izdajem trosoban namje{ten stan. Tel. 062 204 208. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak, povoljno. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a-Pejton pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, ima parking za istovar. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se nov dvosoban stan na Ba{~ar{iji, ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e, e. grijanje. Tel. 033/647-823, 061 233 428. Izdajem opremljen kozmeti~ki salon u frizerskom salonu. Tel : 061250-950. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu kod Bosmala, Hrasno. Tel. 062 138 905 Izdaje se novoizgra|eni poslovni prostor, centar Ilid`e, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 139 562. Izdaje se posl. prostor (vi{enamjenski) 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533123. Izdajem 1-soban stan polunamje{ten, centr. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213, Pofali}i. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan na Malti, namje{ten, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvoiposoban stan namje{ten na D. Malti, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa gara`om, centralno grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban stan blizu Ba{~ar{ije, Pirin brijeg 38. Tel. 534-368. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena, strancima, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem lijepo namje{ten stan 100 m2, kod FDS. Tel. 061 226 372. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan (Anex). Tel. 061 355 517. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{tenu kancelariju 25 m2, alarm, videonadzor, II sprat, Obala K. bana. Tel. 062 570 826. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem pos. prostor za trafiku, ulica ^ekalu{a. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem poslovne prostore, za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prostor sa galerijom 40 m2 u [entadi, prizemlje. Tel. 063 991 870. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan 75 m2, centralno grijanje, nenamje{ten, Bare-[ip. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 061 511 181. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban stan Dolac Malta, namje{ten, porodici na du`i period. Tel. 061 610 551. Izdajem trosoban stan nenamje{ten, Dobrinja C-5, kirija 300 KM. Tel. 065 836 513. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. Tel. 062 467 823. Jednos. namje{ten stan na Al. Polju, B faza. Tel. 033 202-850. Kanc. prostore u posl. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Kod Merkatora namje{ten stan na Al. Polju, A faza. Tel. 062 567 302. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Kompletno namje{ten konf. tan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 210. Ko{evo, dvoipos. lijepo opremljen stan u zgradi, I sp., centralno. Tel. 061 031 330. Ko{evo, groblje „Lav“, dvoipos. lijepo opremljen stan, I kat, centralno. Tel. 061 031 330. Krevete izdajem studentima. Tel. 061 378 640. Lijepo namje{tena soba sa upotrebom kuhinje i kupatila, `enskoj osobi. Tel. 033 457-722. Lijepo namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, povoljno. Tel. 033 457-722. Lijepo namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, `enskoj osobi, povoljno. Tel. 033 457-722. Mojmilo, tros. prazan useljiv stan 72 m2, 6 kat, lift, centralno, 300 KM izdajem. Tel. 061 145 853. Mojmilo, trosoban prazan stan 72 m2, kuh. elementi, balkon, centr. 300 KM izdajem. Tel. 061 145 853. Na Grbavici soba sa c.g., stud. nepu{a~u 180 KM. Tel. 061 911 385. Namje{ten jednos. stan djevojkama nepu{a~ima, blizu Kampusa. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Namje{ten jednos. stan, plin. grijanje, cijena povoljna. Tel. 235-873. Namje{ten jednos. stan, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-057. Namje{ten stan zapos. mu{karcu, grijanje, pos. ulaz, Bare-[ip. Tel. 033 485-934. Namje{tena soba centralno grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166.

MALI

OGLASI
Prodaja
cijena do registr. 7.200 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiesta 96. god. 1.3, benzin, cijena 3.800 KM. Tel. 062 008 374. Ford Fiesta 96. god., 1.3 benzin, o~uvana, 3.800 KM. Tel. 062 008 374. Ford Mondeo 2005., Volvo JTD 2002., Citroen Xsara 2001, Reno kango 2004., Reno Master 2001., Pe`o partner. Tel. 061 587 891. Ford Sierra, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Gepek (vrata) za Ford Fiesta 2003. gdo., 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2, 1986. god., prodajem. Tel. 061 398 534. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II, 1984. god., 1.6 D, bijeli, troja vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 106 679. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Jaguar X-type 2003. god., extra stanje, automatik, AWD, 2.5 V6, 16.200 KM. Tel. 062 600 111. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, grancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kombi Fiat Ducato furgon 2.8 JTD, maxi, 2003. god., pre{ao 88.000 km, u ispravnom stanju i reg. do 12. 2010., cijena 11.500 KM bez PDV-a. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi mercedes Vito, zatvoreni, 97. god., povoljno. Tel. 066 195 480. Kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7.mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Kombi VW putni~ki, produ`eni, 1993. god., odli~no o~uvan. Tel. 063 996 774. Korsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, ESP 2 vrata, 4x airbag, cr, vena, al. felge, servisna knjiga, reg. do 9. 2011. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Lada 112, 15. GLI 16 V, 5 vrata, god. 2004., pre{la samo 28.500 km, vlasnik penzioner, od prvog dana i ne vozi vi{e zbog bolesti. Tel. 033 410505 i 061 927 080. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna, alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Limarija i branici za novija auta, Audi, VW, [koda, Fiat, hladnjak klime i vode za Fokus dizel 2002. Tel. 061 227 070. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 1317, god. 91., registrovan 4. 2011. god., corada, 5.500 EURa. Tel. 061 165 150. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, crni, navigacija, ABS, esp, ful oprema, servisna knjiga, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes E 200 CDI, automatik, dizel, 320.000 km, ko`a, senzo ki{o senz. svijetla, 18.500, 2005. god. Tel. 061 745 589, 037 981 544. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Mijenjam Polo 94. god., dizel, za noviji Polo do 2002. god. Tel. 061 243 923. Mijenjam Punto 2001., registr. do 9. 2011. uz moju doplatu. Tel. 061 207 120. Nisan Almera dizel 2.2, 110 PS, reg. 1 god. 7.200, klima, ABS, ASR crveno, dalj. zaklju~., el. prozori. Tel. 061 745 589. Nisan automobil i dijelovi Golfa 1. Tel. 061 367 103. Nissan Murano, 48.000 km, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa C 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek registrovan, 1 vlasnik od uvoza, 95.000 pre{ao, cijena 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Opel Frontera 97. god., 2.2 benz., duga, zelena u dijelovima. Tel. 061 200 203. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 1.9 TDI, 130 KS, 6 brzina, kvatro, 2004. god., registrovan. Tel. 061 549 399. Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, ljubi{asti, ful oprema, pla}eni carina i PDv, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Piaggio Bevery 500 i6, 2004. god., 12.000 km, ura|en servis, posjeduje vizir i kozer. Tel. 065 924 066. Povoljno, dvije dobre gume za Yugu. Tel. 061 387 197. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem automobil „Nisan“. Tel. 061 367 103. Prodajem d`ip Grand [iroke god. proizv. 1996. Tel. 030 544 271, 030 544 272. Prodajem lavlju kand`u. Tel. 061 829 203. Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Putni~ki Nissan kombi 1+8 sjedi{ta, 2.500 kubika. Tel. 061 130 450. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Laguna dizel, karavan, 2004., siva boja, cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Reno 11, registr. izvanredno stanje, cijena dogovor. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., plavi met., 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDv, 65.000 pre{ao, cijena do registr 7.800 KM. Tel. 062 548 408. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata zltni, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 pre{ao, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Kangu 2005. - zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno klio 1.2 benzin, 2000. god., crni, 4 vrata, registr., 5.100 KM. Tel. 061 478 572. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan. Cijena 200 KM. Ul. ]amila Sijari}a 6. Tel. 061 564 760. 15593-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan, Muhameda ef. Pand`e 185, Donji Vele{i}i, mjesto za auto. Tel. 444-708. 15682-1tt Izdajem dva jednosobna namje{tena stana u privatnoj ku}i, sa centralnim grijanjem, posebni ulazi. Mob. 061 157 071. 15694-1tt Ve}i jednosoban komplet namje{ten stan u zgradi, centralno, kablovska, lokacija atraktivna, kirija 350 KM + re`ije. Tel. 033 650189. 13398-1Nd` Izdajem skladi{ni prostor 40 m2. Mo`e i kao gara`a za dva auta. Lokacija Grbavica - stadion @elje. Mob. 062 994 704. 13429-1Nd` Izdajem jednokrevetnu sobu u troiposobnom stanu, privatna ku}a. Upotrebna dnevne sobe-kuhinje. Centralno grijanje. Lokacija Grbavica stadion @elje. Tel. Mob. 062 994 704. 13429-1Nd` ^engi} Vila - „Vranica“, 1. sprat, dvosoban namje{ten stan, renoviran, izdajem na minimum godinu dana, cijena 400 KM + re`ije, zaposlenoj osobi ili studenticama. Tel. 062 331 399. 702-1Go Na Stupu izdajem kancelarijski prostor 100 m2, cen. grijanje, dobar prilaz, parking, alarm, 300 m od tramv. stanice. Tel. 033/625-636. Fax: 033/625-634. 13471-1Nd` Aerodrom. naselje, dvos. fino opremljen, I sprat, zgrada, plin, mo`e i gara`a. Tel. 061 031 330. Alipa{ino, jednoipos. stan namje{ten, 300 KM+re`ije. Tel. 061 864 457. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvoipos. moderno opremljen stan u zgradi, centr. grijanje. Tel. 062 465 466. Centar strogi, dvoipos. novoopremljen stan, centralno. Tel. 061 145 853. Centar, jednosoban namje{ten stan, stud., zaposlenim, bra~ni par, eta`no grijanje. Tel. 062 420 988, 066 361 650. Centar, namje{ten stan. Tel. 061 480 445. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten na du`i period. Zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar, ul. Ko{evo, stan 119 m2, na I sp. Tel. 065 834 901. Ciglane D., dvos.lijepo opremljen stan, Merhemi}a trg, 60 m2, centralno, 500 KM. Tel. 061 522 190. Ciglane Donje, Alipa{ina ul., stan 45 m2, jednos., ve}i, I sp., centralno, balkon, 400 KM. Tel. 062 465 466. ^. Vila, jednos. stan 40 m2, I sp., centralno. Tel. 062 465 466. Dev. pos. prostor 130 m2, Ko{. Brdo izdajem. Tel. 061 181 436. Dobrinja, dvoiposoban stan 250 KM. Tel. 062 971 539. Dvije sobe jednokrevetne samcima, blizu Kampusa, kod saobra}ajne {kole, D. Vele{i}i. Tel. 211-467. Dvoipos. stan na Drveniji, zvati iza 17 h. Tel. 061 141 910. Dvos. namje{ten stan kod Muz. {kole, 700 KM. Tel. 061 142 704. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. prazan stan, Trebinjska, B. Potok, blizu d`amije. Tel. 061 306 778, 649-556. Dvos. prazan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. stan novogradnja, Paromlinska, 450 KM. Tel. 061 214 306. Dvosoban namje{ten stan, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV, Ko{. brdo, A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Dvosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 033 235-685.

Dubinsko ~i{}enje automobila, auto bude kao nov, 40 KM. Tel. 061 107 285, 061 204 169. 13316-1Nd` Landrover-Frilander 2003., sve opcije, pla}eno do registracije. Cijena po dogovoru. Tel. 061 513 510. 15699-1tt Golf 3, 1.9 SDI diesel, 1996. god., pre{ao 163.000, reg. do 2./11., 3 vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 762 304. 13434-1Nd` [koda Felicija LX 1.9 D, 2000. god., [koda Fabia combi 1, ZHTP 2005. god., Ford Fiesta , 1.3, 2006. god. Mob. 061 702 280. 15751-1tt Aluminijske ~etiri felge trinaeske 175/70/13. Tel. 061 548 447. Aparat za ispusne gasove benzinskih motora. Tel. 061 200 203. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Audi A6 2.5 TDI, 1999., 6 brzina, sivi met., pre{ao 212.000 km, cijena 11.900 KM. Tel. 061 715 746. Audi A6 2.5 TDI, 1999., ura|en veliki servis, pre{ao 212.000 km, cijena 11.400 KM. Tel. 061 715 746. Auto dijelovi za PT Cruiser desni far i blatobran i za Golfa instrument tabla (novo). Tel. 061 715 746. Auto gume 165-70-14, 4 kom, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto gume polovne 245/70/1.6 4 kom., 205/55716 4kom., 195/65/160 4 kom., 195/65715 4 kom. Tel. 061 209 057. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto Pasat 1.9 TDI, 130 KS, 6 brzina, kvatro, tek registrovan, 2004. god. Tel. 061 170 308. Auto Reno 5, benzin, za dijelove, 350 KM. Tel. 062 972 512. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Chrysler sebring 2001. god., automatik, full orpema, ko`a, pre{ao 102.000 km, 8.800 KM. Tel. 061 715 746. Chrysler Sebring, 2001. god., automatik, ful oprema, per{ao 98.000 km, 8.700 KM. Tel. 061 715 746. Citroen AX 1.4 dizel, 91. god. Tel. 061 106 729. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dacija Logan 1.4 benzin, kravan 1+6, registr., 2008. god., cijena 11.000 KM. Tel. 061 478 572. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. \ip Hyundai Santa Fe, 2.9 (4x4), dizel, 2001. god., pre{ao 116.000 km, reg., o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Mitsubishi pajero pinin 1.8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000., cijena 10.400 KM, registrovan. Tel. 061 102 888. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Doblo cargo furgon, 8./2007. god., pre{ao 35.500 km, dogovor. Tel. 062 365 555. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Punto van 1999., odli~no stanje. Tel. 061 181 436. Fiat Tipo dizel, 90. god., tek registrovan, nove gume, jako dobro stanje. Tel. 062 315 616. Fiat Uno 75 IE, 88/95 u dobrom i voznom stanju. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, ful oprema, osim klime, pla}eni carina i PDv, uvoz Njema~ka,

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem ~eli~ne felge 14-ke, za seat toledo, 96. god. Tel. 061 215 235 Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217. Havarisana i ostala auta kupujem za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467.

Izdavanje
Iznajmljivanje stanova i soba studentima i u~enicima u Sokolovi} Koloniji, Ilid`a, nalaze se 500 m od Univerziteta, sve novogradnja! Opremljeno. Kontakt: 061 160 896. N. Izdajem dvoiposoban nenamje{ten stan, ul. ]amila Sijari}a 74. Tel. 033/444-685. Cijena: 200 KM. 15593-1tt

Dnevni avaz
Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Polunamje{ten ili prazan stan, priv. ku}a, pos. ulaz, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. Pos. prostor manji, skladi{ni, centar Ilid`e, 65 m2. Tel. 062 435 756. Pos. prostor na Most. raskr{}u uz glavnu cestu 65 m2. Tel. 061 509 337. Pos. prostor, 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. protor 100 m2, za sve namjene, grijanje. Tel. 663-101, 061 150 273. Pos. sklad. prostor 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Pos. skladi{ni protsor 120 i 40 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Pos.prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Potkrovni stan priv. ku}a 80 m2, prazan ili polunamje{ten. Tel. 061 206 332, Pofali}i. Prazan jednos. stan, B. Potok, M. Bu{atlije. Tel. 459-812. Prazan stan u priv. ku}i, povoljno. Tel. 061 572 742. Prostor 100 m2 za sve namjene, grijanje, parking. Tel. 663-101, 061 150 273. Prostor 44 m2, Had`i}i, centar, cijena dogovor. Tel. 033 420-606, 061 270 506. Samcu namje{tena garsonjera, c. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 485-934. Samcu namjet{ena garsonjera, c. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 485-934. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. T 062 943 493. el. Sarajevo, strogi centar, izdajem dvoiposoban namje{ten stan, 3. kat. Tel. 062 139 490. Soba na Ko{evu uz bolnicu, centr. grijanje, iza 16 h. Tel. 033 217-185. Soba namje{tena, centr. grijanje. Tel. 544-231. Soba namje{tena, centr. grijanje. Tel. 544-231. Soba za `enu koja ide na terapije u bolnicu Ko{evo. Tel. 033 213-629. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobu studentici ili zapos. djevojci, Al. Polje. Tel. 033 467-535. Sobu studentici ili zapos. djevojci, Alipa{ino polje, C faza. Tel. 033 4567535. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Stan 70 m2+2 terase+internet, alarm, namje{ten, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Stan sa 2 le`aja, Sarajevo, M. D`abi}a. Tel. 066 786 738. Stan u centru, adaptiran sa modernim namje{tajem. Tel. 063 325 729. Stan u priv. ku}i, sprat. T 642-746. el. Hitno i povoljno, garsonjera 24 m2/visoko prizemlje kao I sprat, Ko{evsko, ul. Muhameda Had`ijahi}a, useljiva, 41.000 KM. Tel. 061 269 835. 15748-1tt Prodajem pos. prostor 91 m2 na Breci, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene. Prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 15752-1tt Prodajem renoviran jednoiposoban stan sa centralnim grijanjem, 46 m2 za 50.000 KM. Adresa: Ante Babi}a 7, Alipa{ino. Kontakt telefon: 061 685 030, 061 549 038. 15759-1tt Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, centralno grijanje, 1. sprat. Mob. 063 209 378. 13455-1Nd` Dvoiposoban stan u Centru, 66 m2, sa dva balkona, jedan balkon ustakljen, sun~an i gara`a, kod Medic. fakulteta. Tel. 062 841 390. 15766-1tt Prodajem (ili mijenjam za manji, uz doplatu) troiposoban stan 81 m2, ulica Paromlinska. Tel. 061 863 144. 13482-1Nd` Grbavica kod [opinga, 41 m2 i 52 m2, Grbavica kod pijace 100 m2, I sprat. Tel. 062 279 222, 066 439 592. 15768-1tt A. Babi}a, dvos. tan, cijena 50.000 EUR-a. Tel. 061 268 567. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Adaptirana manja bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Al. Polje A-faza, TMP 1. sprat, 70 , m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija (Budakovi}i), 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Blagaj III - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Brije{}e, nova ku}a 8x8 p+s+p, sve useljivo, 90.000 KM. Tel. 061 241 646. Butmir, prodajem ku}u na sprat. Tel. 061 265 460. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan 56 m2, ul. Muh. Had`ijahi}a, III sp., Ko{evsko brdo. Tel. 061 219 180. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije, p+s+s, sa 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Dev. ku}a sa zemlji{tem 580 m2 na Pofali}ima, Humska, Sarajevo. Tel. 061 130 450. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, sa podrumom i mjesto za parkiranje,l cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. ipo zemlje u Rakovici, [. Gaj, (Kakrinjski put). Tel. 062 294 556, 033 514-565. Dvoipos. 64 m2, ^. Vila 2, kod Merkur-centra. Tel. 066 359 832. Dvoipos. stan 58 m2, c.g., 3 sprat, 2 balkona. Tel. 655-390. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|. prijateljstva, Alipa{ino A faza. Tel. 033 460-064. Dvos. 55 m2, Dobrinja 1, Trg Zl. ljiljana, 1 sp., c.g. Tel. 066 488 818. Dvos. stan 53 m2, Iv sp., ul. B. Muteveli}a, Grbavica. Tel. 061 359 197. Dvosoban stan 56 m2 + balkon + podrum, Dobrinja III, 1/1, u odli~nom stanju, 1.550 KM/m2 - dogovor. Tel. 061 184 653. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Firmu doo registr. 1987. god., sve su obaveze izmirene prema svima (200 KM). Tel. 061 100 135. Fo~a, dva dun. vo}njaka, pored ]ehotine, isto u selu [ubi prema Godijenu. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p, sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a 1/1 na ^. Vili. Tel. 109 903. Gara`a vl. 1/1, N. Filipovi}a kod Velepekare. Tel. 061 719 180. Garsonjera u Plo~ama (Hrvatska) i brod 55.000 EUR-a. Tel. 00385 98 396 275. Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5, P+S+P sa oku}nicom 618 m2 i dvije , gara`e, useljiva. Tel. 420-319 ili 521187. Had`i}i, jednos. stan 40 m2. Tel. 062 162 915. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, pored „Palme“ 53 m2+balkon, odmah useljiv, 1.950 KM/m2. Tel. 061 762 572. Hrasno, Trg heroja stan 38 m2, 72.000 KM. Tel. 065 021 556. I. Sarajevo, Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ilid`a Pejton, ku}a 1,25x11,5 prizemje+2 sprata sa gara`om i pos. ulazom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Lu`ani, trosoban stan 78 m2, c.g. Tel. 066 276 383. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, gra|. dozvola, pogled. Tel. 061 483 358. Jednos. 41 m2, N. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne, adapt. Tel. 061 375 787. Jednos. stan u [vrakinu 33 m2. Tel. 061 133 597. Jednos. stna 37 m2 u Vogo{}i, povoljno. Tel. 065 877 065. Jednos. stna u strogom cntru Sarajeva, zvati od 8-18 h. Tel. 033/201875, 062 204 717. Kijevo dvije parcele zemlje od 1.320 i 016 m2 sa dev. objektom 5 KM/m2. Tel. 061 520 392, 062 387 728. Kijevo, prodajem vikend. nova 85 posto ure|ena sa 460 m2 zemlje u ravni, svi priklju~ci, 27.000. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ku}a iza @eljinog stadiona, ukupno 410 m2 sa oku}nicom. Tel. 061 437 000. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u centru 170 m2 as 2 velike terase i balom ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u centru 170 m2 sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 062 315 398. Ku}a u Hotonju, papiri 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 033 481-775, 061 517 490. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 me zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 + gra|ena ostava - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux sa klimom, extra povoljno. Tel. 061 504 425. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Poljine 2.847 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 51 m2, ul. M. Maruli}a. Tel. 066 783 856. Pos. prostor 80 m2, na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili mijenjam 2 jednos. za dvosoban u Sarajevu. Tel. 062 762 915. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u na 2 sprata, posebni ulazi, 1/1, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem modernu ku}u u nizu na Ko{evskom brdu. Tel. 033 665926, 062 053 063. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem pos. prostor u Vogo{}i 240 m2, u dvije eta`e, 240.000 KM, hitno. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56 m2 u centru grada, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra re|en, gara`a, namje{ten, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542.

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

45

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Agenciji potrebni stanovi, ku}e i pos. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Kupujem manji stan M. Dvor Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1552-1TT HITNO! PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA XP SP3 SISTEMOM, TASTATURA, MI[, INTERNET, ITD. CIJENA 99 KM. TEL. 061 578 517. 13437-1ND@ Prodajem iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 65 KM. U cijenu je ura~unat prijevoz, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel. 066 439 275. 13459-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Televizore Filips i AOC, regal, bra~ni i francuski le`aj, komoda, lusteri razni. Tel. 065 097 899, 033/201051. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912.

Zamjena
Mijenjam jednosoban stan povr{. 41 m2 u Vitezu za ve}u garsonjeru u Zenici ili Travniku. Tel. 062 822 652. 314-1Tr Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo, strogi centar, dvoiposoban stan mijenjam za Zagreb ili Makarsku. Tel. 062 139 490. Stan 52 m2 ^. Vila, mijenjam za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Vla{i} za Sarajevo ili Jadran, apartmani na ski stazi, novogradnja. Tel. 061 144 086, 061 483 448. Biha} za Sarajevo ili Jadran, 3,5soban stan + gara`a, komplet renoviran. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Mijenjam jednos. stan u Visokom za sl. u Sarajevu. Tel. 061 451 056. Tros. stan za manji ili prodaja, pis. ma{ina, povoljno. Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Naselje Otoka, dvos. stan jako uslovan, vlas. 1/1 za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Zemlju kod Rogatice 20 dun. za KS. Tel. 061 397 814, 030 831 031.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. T 061 350 688. el. 12715-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042. 13246-1Nd` MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 14951-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 15539-1tt

Prodaja
Prodajem poslovni prostor u Sarajevu povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd` Prodajem ~etverosoban stan u strogom centru (kod Tr`nice). Luksuzno adaptiran. Tel. 061 130 342. 15599-1tt Prodajem dvoiposoban stan na Alipa{inu - Trg Me|unarodnog prijateljstva 8/III, 65 m2, cijena 1.550 IKM/1 m2. Tel. 065 450 114. 13255-1Nd` Blagaj, prodajem zemlji{te 1.935 m2, uz put za Vranjevi}e, 500 m od Vrela Bune. Tel. 036/572-392. Mob. 061 490 220. 14-1Mo Vogo{}a centar novogradnja, odmah useljivo, jednosobni 45 m2 i 47 m2 sa velikim balkonom, dvoeta`ni stanovi trosobni od 90 m2 i vi{e, lift, cijena 1.486 KM/m2 sa pla}enim PDV-om, mogu}e kreditom. T 061 916 208. 13418-1Nd` el. HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13444-1Nd` Prodajem stan 34 m2 - 39.000 KM, stan 82 m2 ^ekalu{a ~ikma 170.000 KM, 8 duluma zemlje Ilija{. Tel. 061 190 544. 15738-1tt Prodajem 2-soban (dvosoban) stan, III sprat, povr{ine 58 m2, Zmaja od Bosne 80, centralno grijanje, lift, ostava, zatvorena lo|a. Kontakt telefon: 061 130 522. 15756-1tt

VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` Podni grija~i - 35 KM. Elektri~ne deke - 40 KM. Tel. 033 522864, 061 358 261. 13177-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel. 066 285 938.

46

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 15740-1TT Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretman lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 790 493, 063 687 271. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054 Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717 Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. T 063 930 078. el. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/667-513. Potreban voza~ za ku}nu dostavu u }evabd`inici. Tel. 061 134 998. Vojni~ko polje, kafe „Nina“ - potrebna konobarica, dnevnica po dogovoru. Tel. 062 843 641. Slasti~arni Dalas, potrebna radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 517 544. Potrebne kuharice, kuhari, pomo}no osoblje sa iskustvom za rad u kuhinji. Tel. 061 555 709, 061 191 972. Certificirani ra~unovo|a vodi posl. knjige. Tel. 033 237-878, 061 482 045. Fizioterapeut, dolazak na adresu, povoljno, kvalitetno. Tel. 033 615675. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, pla}anje re`ija i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Apsolvent elektrotehnike daje instrukcije iz matematike. Tel. 061 571 361. Dubinsko ~i{}enje unutra{njosti auta, poliranje boje, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 209 057. Veoma povoljno i kvalitetno radimo termo fasade, rigips, {panski zidovi. Tel. 061 270 971. Instrukcije matematike osnovcima i srednjo{kolcima tokom cijele godine, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Iznajmljujem stolove i stolice dostavljamo na adresu. Tel. 061 841 292, Vratnik. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjenu baglama svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 677549. ^uvala bi dijete, stariju osobu, vodila doma}instvo. Tel. 648-588, 062 052 782. Crtam idejna rje{enja ku}a za urban. sagl., preko 1000 gotovih, povoljno. Tel. 061 537 576. Radimo sve vrste moleraja, fasade, ostalo, ~isto, kvalitetno. Tel. 062 672 258. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Vodoinst.-elektri~ar popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, autom. osigura~a.Tel. 061 180 120. Kre}im stanove, kvalitetno, uredno. Tel. 061 515 483. Bravar-varioc, radi ograde, balkone, terase, gitere, klizne kapije. Tel. 062 177 796. Potreban frizer sa du`im iskustvom, rad u smjenama. Tel. 061 108 152. Potreban radnik za odr`avanje objekta i lo`enje eta`. grijanja sa iskustvom. Zvati od 9-15 h. Tel. 033/460261, 061 130 504. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 46336 i 061 387 856. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. @elite li zaradu u svom domu, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Kvalitetno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja autom. osigura~a. Tel. 061 563 910. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno i pedantno. Tel. 062 760 012.

VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 13336-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve vrste popravki: bojlera, ~esmi, sanitarija, el. i vodo inst., pe}i, osigura~a, prekida~a i sl. Mob. 061 222 228. 13347-1Nd` PARKET, [IPOD, LAMINATI. Postavljamo, brusimo i lakiramo, vr{imo ugradnju svih gotovih parketa, uz garanciju. Tel. 062 828 306. 12845-1Nd` SZR TV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata, besplatan dolazak, ra~un, garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 12996-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kontrolnom kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 1504-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 15639-1tt Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 13370-1Nd` Radim vrlo povoljno molerske, kerami~ke radove, postavljanje rigipsa. Tel. 033 412-431. Mob. 061 379 189. 15731-1tt Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 15735-1tt Firma za ra~unovodstvo i finansije nudi usluge knjigovodstva i poslovnog savjetovanja. E-mail: info@capitalia.ba Tel./fax: 033/237878. Mob. 061 211 388. 15737-1tt Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 13461-1Nd` EL COMPANY. Radimo sve vrste unutra{njih radova: - struja, voda, - grijanje, - keramika, - moleraj, - rigips. Sve uz garanciju. Tel. 061 081 356, zvati od 8-20 h. 13470-1Nd` Bru{enje, lakiranje i opravka parketa i {ipoda po povoljnim cijenama. (Posjedujemo lakove). Kvalitetna i brza usluga. Tel. 062 255 046. 13475-1Nd` Bravar, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 13462-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, ~esme, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 565 985. 13468-1Nd` Profesionalac moler - radim samo profesionalno i odgovorno uz garanciju. Pla}anje u 2 rate. Tel. 033 698-549, 061 244 463. 13475-1Nd` Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS, najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15553-1tt Ginekolo{ka ordinacija dr. Zild`o Eski} preselila u ulicu Fojni~ka br. 11 - Dolac Malta. Tel. 033 522 033. Mob. 061 16 00 16. 15415-1tt Kupujem norve{ku gusanu pe} marke Jotul - humanitarna. Pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. 481-1Ze Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507.

Ponuda-potra`nja
Poznatoj buregd`inici i novootvorenoj piceriji na stadionu Grbavica, potrebne 3 ozbiljne djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kontakt tel. 061 546 443. 13349-1Nd` Frizerskom salonu potrebna frizerka za `ene i mu{karce, sa iskustvom. Plata redovna i prijava. Tel. 061 223 212, 033/450-694. 13371-1Nd` Salonu ljepote STAR - Ilid`a, potrebna radnica sa iskustvom za nadogradnju noktiju. Nudimo dobru platu i prijavu. Tel. 062 77 66 22. 15668-1tt Za rad u autoservisu potreban vulkanizer i pera~ na Ilid`i. Plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 13407-1Nd` Restoranu na Marin Dvoru potreban konobar sa iskustvom i poznavanjem engleskog jezika. Tel. 062 387 663. 15764-1tt Primaju se radnice (`enske osobe) na obuku i radni odnos {ivanja i ru~nog rada u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 13482-1Nd` ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu u svojoj ku}i, i odr`avala stanove, prednost Dobrinja. Tel. 061 220 782. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Italijanskom restoranu u Sarajevu

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz petak, 15. oktobar/listopad 2010. 47

48

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

majki na{eg uposlenika ocu na{e radne kolegice Aldene Tucakovi}

SADETA (AVDULAHA) HUSEJNOVI], ro|. ZUKI]
Uposlenici firme „FRUCTASA“ Stup - Ilid`a
13479-1nd`

MIRSUDIN RIZVANOVI]
Kolektivi Europlakat d.o.o. Sarajevo i Europlakat d.o.o. Banja Luka
N

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

U subotu, 16. oktobra 2010. navr{ava se {est godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi i nikad pre`aljeni suprug, otac, djed i brat

na{oj dragoj kom{inici

MLADENKI ^OLO
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost koju si nesebi~no pru`ala. Tvoje kom{ije Jusuf i Boka Tutund`i}
13480-1nd`

FEVZIJA BEGANOVI]
Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S po{tovanjem, Hilmija sa porodicom
13487-1nd`

FEVZIJA BEGANOVI]
Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S po{tovanjem, Mustafa, Ulfeta sa djecom, snahama i unu~adima
13487-1nd`

dr. IZET (DERVI[A) ^USTOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica
1082-1tz

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ZEKRIJA ALIHOD@I] RIZAHA HAD@IMUSTAFI]A
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom rado se sje}amo tvog plemenitog lika i vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati to sje}anje. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja supruga Senija i porodica
1089-1tz

Zbog tvoje dobrote, plemenitosti i ljubavi koje si imao prema nama, cijelog `ivota }emo te voljeti i nositi u svojim srcima dok smo `ivi. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko nam nedostaje{. Nismo te mogli zadr`ati, niti spasiti, ali te ne}emo nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Rabija, sin Damir, k}erke Damira i Elvira, snaha Filis, zetovi Admir i Sascha, unuci Armin, Miralem i Levin Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u ulici Ned`ada Deli}a 20, u nedjelju, 17. 10. 2010. u 13486-1nd` 14 sati.

Petnaestog oktobra 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke, svekrve i nene

Petnaestog oktobra 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke, svekrve, nene

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

ILDUZE (MUSTAFE) USTAMUJI], ro|. NO@I]
Uspomena i sje}anje ostaju na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Zahvalni sin Senadin, nevjesta Mirsada, unuci Faris i Tarik
40-1mo

ILDUZE (MUSTAFE) USTAMUJI], ro|. NO@I]
Uspomena i sje}anje ostaju na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Zahvalni sin Damir, nevjesta Fatima, unuci Selma, Sabina i Adnan
40-1mo

TEHVIDU TIDU CRNKI] CERO
iz Donjeg Vakufa 1986 - 2010.
Draga mama, Godine prolaze, a ljubav i sje}anje na tebe nikada ne blijedi. Tvoje k}erke Fatima Had`i} i Vahida Dedovi} sa svojim 13484-1nd` porodicama i sestri~na Nazenda iz Prijedora

Dana 17. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

Dana 17. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke i nane

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje
ESMA (HALIL) D@AFEROVI] 15. 10. 2002 - 15. 10. 2010. RAMO (ISMET) D@AFEROVI] 25. 9. 2003 - 25. 9. 2010.

had`i RAHIMA (ef. BE]IRA) SPAHI], ro|. ZUKANOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i nikad zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 17. 10. 2010. u ku}i rahmetlije, ul. Mustafe Busulad`i}a br. 3 u 14 sati. Tvoja porodica
15780-1tt

had`i RAHIMA (ef. BE]IRA) SPAHI], ro|. ZUKANOVI]
Ponosna sam {to sam te imala. Po dobru }u te pamtiti, u srcu nositi, sje}at }u te se sa ljubavlju, po{tovanjem i najljep{im uspomenama. Ni{ta nije kao prije, niti }e ikad biti. S tobom je oti{ao dio mene, ostala je praznina zvana bol i tuga. Nisam te mogla sa~uvati od smrti, ali }u te sa~uvati od zaborava. Vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Sadeta i unuke Meliha i Alma
1578-1nd`

Ponosni smo {to smo vas imali, a vje~no }emo `aliti {to smo vas izgubili. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i: k}erka Jasmina, sinovi Jasmin i Edin, zet Izet, snahe Delila i Elma, unu~ad D`enana, Naida, Aldijana, Kerim i Nedim
13485-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

49

na na{e roditelje i bra}u

Moja

ALMA
8. septembar 2010 - 17. oktobar 2010.
IBRAHIM SALIHOVI]
2. 8. 1992.

MU[A SALIHOVI]
15. 10. 2005.

D@EMAL SALIHOVI]
17. 11. 1996.

SEAD SALIHOVI]
9. 10. 2005.

Usnih te veselu i lijepu kao uvijek. Moj je Jasin tebi za ~eteresnicu otkako ti Allah d`.{. podari d`enetske odaje. Tvoja Saida
15771-1tt

Bili ste ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Va{im odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na vas je dio na{ih `ivota u kojima }ete nam zauvijek nedostajati. Neka vam Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Va{e k}eri i sestre: 15770-1tt Rabija, Saida, Adila i Fadila sa porodicama

SJE]ANJE

na na{e drage (majku i brata)

Danas se navr{ava 31 i 27 godina kako su na ahiret preselili moja majka i o~uh

SJE]ANJE

Dana 15. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SAFET (JUSUFA) ^ELIK
(1949 - 2010.)

MU[A SALIHOVI]
15. 10. 2005.

SEAD SALIHOVI]
9. 10. 2005.

D@EMILA - IJA PERI], ro|. BAKIJA

i

IVAN PERI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga D`ehva, sin i k}erka sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 17. 10. 2010. godine u d`amiji u Svrakama u 14.30 sati.
15760-1tt

Te{ko je `ivjeti i brojati godine koje prolaze bez vas, jer praznina koja je ostala za vama boli. Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i najmiliji: Vasvija, Kasim, Kenan, Amela i Vedad Muhi}
15769-1tt

Bol i tuga u mom srcu trajat }e sve dok sam ja `iva. Sje}anja na va{u dobrotu, ljubav i sve ono {to ste u~inili za mene i moju djecu, bra}u i sestre u svojim kratkim `ivotima nikad ne mogu i ne}u zaboraviti. Neka Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet vama, tvojoj bra}i i sestrama. Tvoji najmiliji: k}erka Nadija, zet ]amil, unu~ad Adaleta i Adis sa porodicom 39-1mo

Navr{ila se godina dana od kako nije sa nama na{a draga sestra, svastika i tetka

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i poslovnom saradniku

HAJRIJA TICA, ro|. NOVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostaje{ uvijek voljena i nikada zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Advija, zet Midhat sa djecom Almom i Aidom i njihovim porodicama
15750-1tt

MIRSUDIN - MIKI RIZVANOVI]
Ned`ad Selmani sa porodicom
N

S ljubavlju

^ENGI] ([EVKI-beg) NIHAD

IMAN, AMILA I ASMIR
N

Dana 17. 10. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti dragog oca, djeda i punca

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni i nikad pre`aljeni brat

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg na{em zetu

FARIZ (NE\AD) OMERBA[I] MILO[ SIMI]
U subotu, 16. 10. 2010. godine posjetit }emo njegov grob i odati pomen. Njegovi: k}erka Gordana, zet Toni i unuke Andrea i Antonela
32-1mo

ADIL HURI]
Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom vje~na. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hajrija, sin Adnan, k}erka Adisa, snaha 705-1go Senka

ADIL HURI]
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im suzama gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoje sestre Adila i Advija sa 704-1go porodicama

VOLODER D@EVADA
Vrijeme bez tebe prolazi, ali sje}anja ostaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Amer Klepo sa porodicom
15772-1tt

D@EMAIL - FIKRO SMAJLOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Salko, Fatima, Saita, Nina i Sani
13452-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: Dudija, Miralem, Emina, k}erka Lejla
13456-1nd`

50

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Dana 16. 10. 2010. godine navr{avaju se najtu`nije 4 godine od kada je na ahiret preselila na{a voljena mama

rahmetli had`i DIBA-hanuma ISANOVI], ro|. KATICA
28. 3. 1945 - 16. 10. 2006. El-Fatiha Voljena na{a mama, sa tobom smo imali sve, beskrajnu ljubav, pa`nju, razumijevanje i sre}u, a sa tvojim odlaskom ostala je ogromna tuga i praznina koja nikada ne}e nestati. Molimo Gospodara svih svjetova da ti podari najljep{e d`enetske ljepote. Vje~no zahvalna Tvoja voljena djeca - sin Mirza sa porodicom i k}erka Mirha sa porodicom

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

15765-1tt

Dana 16. 10. 2010. godine navr{avaju se 4 najtu`nije godine od kada nije sa mnom moja Jedina, Voljena, Najdra`a i Najljep{a moja Mila mama

rahmetli had`i DIBA-hanuma ISANOVI], ro|. KATICA
28. 3. 1945 - 16. 10. 2006.

El-Fatiha Mila moja mama, ne mogu re}i da te se sje}am danas ili sutra kada se navr{avaju godine od na{eg rastanka, Ti, mila moja mama, `ivi{ u svakom trenutku mog `ivota. Beskrajno sam tu`na {to je tako malo `ivota bilo predvi|eno za Tebe. Molim dragog Allaha d`.{. da Te primi u dru{tvo svojih najmilijih i da Ti d`enet prostranim u~ini. Jedina, Najdra`a, Najljep{a i Voljena moja Mila mama, znaj da mi beskrajno nedostaje{. Tvoja voljena k}erka Mirha, zet Fikret @iga i unuka Farah - Diba RAHMETULAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

15765-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em cijenjenom radnom kolegi

RIZVANOVI] MIRSUDIN - MIKI
Rukovodstvo i uposlenici SA Dundee group doo i Nesel Company doo Sarajevo
N

U nedjelju, sedamnaestog oktobra 2010. navr{ava se najtu`nija godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 17. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage i nikad pre`aljene

had`i NIJAZA (h. SADIKA) TATAREVI]A
mr. ecc. dipl. ing. {umarstva Tvoja dobrota, osmijeh i srda~nost bit }e na{a vodilja za dalje. Sretni smo {to smo dio tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u nedjelju u 13 h, ul. Josipa Slavenskog br. 9/IV.
13458-1nd`

ENISE DEDI]
Molimo te Uzvi{eni Allahu d`.{. da je nagradi{ lijepim d`enetom i vje~nim rahmetom. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 17. 10. 2010. godine u 11 sati u ku}i `alosti ul. Vi{egradska 22. O`alo{}ene porodice: Dedi}, [e}erbegovi} i Za}iragi}
13447-1nd`

Dana 14. 10. 2010. navr{ila se godina od smrti na{e

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i svekrva

HAJRIJA TICA
Pro|e godina, a bol i tuga ostaju u na{im srcima. Nikada te ne}emo zaboraviti. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti. Sestra Bahrija sa svojom djecom
13450-1nd`

MUSTAFA KOVA^ MUNIRA (HALIL) ]ORI]
Dragi na{ dedo, u~io si nas kako treba pravim putem i}i kroz `ivot, iza tebe ostaje tvoj evlad koji u dovama iskreno moli Allaha d`.{. da te uvede u d`ennet i d`ennetske ba{~e. K}erke [uhra i Zuhra, unuci Avdo i Admir, snaha Muratka i praunu~ad Remza i Rijad Okovi}
13463-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Suprug Alija, sin Esnef, unuk Bekir, unuka Lamija i snaha Samija
13467-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom tetku

mom zetu

MIRSUDINU MIKIJU RIZVANOVI]U

MIRSUDINU MIKIJU RIZVANOVI]U

MIRSUDINU MIKIJU RIZVANOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a nama ostaju uspomene na tvoj plemeniti lik, nikad te ne}emo zaboraviti.
13449-1nd`

Nikada te ne}emo zaboraviti. Porodica Curi} Porodica Vuki}evi}
13449-1nd`

Tvoja nana [erifa i D`emica
13449-1nd`

Dnevni avaz

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

51

SJE]ANJE

DARIO D@AMONJA
15. 10. 2001 - 15. 10. 2010.

Uvijek }emo se rado sje}ati i spominjati lik na{eg Da~e, kolumniste u ~asopisima Slobodna Bosna, Ve~ernje novine, Oslobo|enje, Komunist, Valter i Valter ekspres, te urednika u ~asopisu Lica. Njegovu briljantnu karijeru krasi nagrada Veselin Masle{a za najbolju knjigu proze za 1985. godinu, te Fund Free Expression Award 1993. Writes Club Madison II nagrada za Non-fiction 1994. godine i otkupne nagrade za poeziju Madison iz 1996. godine. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO KABINET MINISTRA
N

SJE]ANJE

ZEKERIJAH \EZI]
15. 10. 2002 - 15. 10. 2010.

Danas se navr{ava 8 godina otkako sa nama nije veliki ~ovjek i veliki umjetnik Zekerijah \ezi}. Osim {to je bio vrstan radijski spiker, sjajan interpretator sevdalinke, Zekerijah je bio i autor nezaboravnih tekstova i aran`mana velikog broja sevdalinki koje }emo svakako ba{tiniti kao kulturno blago BiH. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO KABINET MINISTRA
N

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Op}ina Had`i}i Udru`enje „Veterani Policije“ SJB Had`i}i HAD@I]I
SJE]ANJE

NA NA[E NAJMILIJE Jedanaestog oktobra 2010. godine navr{ava se petnaest godina od kada su na{i sinovi, bra}a, prijatelji, kolege heroji i gazije preselili na ahiret, hrabro brane}i domovinu Bosnu i Hercegovinu

ATIF (HAMID) TUFO
1962 - 1995.

[ABAN (ABDULAH) MUHIBI]
1968 - 1995.

ERIK (SEID) TIRO

AMIR (SALIH) AGI]
1973 - 1995.

SELIM (HAMID) TUFO
1967 - 1995.

RUSMIR (ASIM) NIK[I]
1968 - 1995.

EDIN (ADEM) HAJRO
1970 - 1995.

[EMSUDIN ([EMSO) ^ILA[
1995

UVIJEK ]EMO VAS SE SA PONOSOM SJE]ATI OP]INA HAD@I]I UDRU@ENJE „VETERANI POLICIJE“ SJB Had`i}i MZ TAR^IN Dana 11. 10. 2010. godine u 11 sati na lokalitetu Brda - raskrsnica za selo Godinja - op}ina Trnovo polo`eno je cvije}e na spomen-plo~u i prou~ena dova {ehidima.

PTT

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Petnaestog oktobra 2010. godine navr{ava se 17 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

TIRI] FERID
Rado }emo sa~uvati uspomenu na tebe i sje}ati se lijepih trenutaka provedenih zajedno. ^ast nam je da smo te poznavali. Porodice Aljovi} i Slipac
15734-1tt

AZRA ISLAMOVI], ro|. OSMANOVI]
Pomisao na Tebe budi drage uspomene, lijepa sje}anja i ljubav koju si nam pru`ala. Tvoji: Alija, Selma i Mirza
15722-1tt

52

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 18. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ najmiliji Dana 15. oktobra 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog oca, svekra i dede

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog sina, supruga i oca

AZAR - LAKI (MUHAMEDA) @ULJEVI]
U srcima praznina, u du{i tejeskoba. Osje}amo tvoju blizinu i znamo da si s nama. Ti si na{e svjetlo u tami. Tvoj prerani odlazak ostavio je duboku ranu u na{im srcima, uvijek }e{ biti u na{im mislima. Tvoji najmiliji: majka Fatima, supruga Indira i djeca Sanjin i Aldijana Zahvaljujemo se kolektivima Colorservis i Mostar bus, kom{ijama s Mazoljica i iz ulice Kneza Domagoja, ~lanovima FOM-a SDP Mostar, te svoj rodbini i prijateljima koji su bili uz nas u najte`im trenucima. 35-1mo

SAUDIN (TEUFIK) POROBI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi svim blagodatima onog drugog, boljeg svijeta. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 17. 10. 2010. godine u 13 sati, u ulici Urijan Dedina 116. Tvoji: supruga Fatima, k}erka Lejla, unuk Tarik i zet Rijad Jahjaefendi}
15762-1tt

NED@ADA (MEHMEDA) KALAMUJI]A
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 16. oktobra u ku}i rahmetlije u 11 sati, D`anin sokak 6. O`alo{}ena porodica
15757-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em zamjeniku direktora i suvlasniku

IBRAHIM BEGI]
iz Nemile
A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u D`ennet Moj! Vje~no }e{ `ivjeti u srcima svojih uposlenika. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. D`enaza namaz }e se klanjati u subotu, 16. 10. 2010. poslije podne namaza u Vranduku kod d`amije, a ukop i d`enaza }e se obaviti na mjesnom greblju Varo{i{te. Preduze}e „ASKOKOMERCE“ doo Zenica - Nemila
482-1ze

Dana 15. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi suprug, brat, otac, deda, svekar, punac i prijatelj

Dana 12. 10. 2010. navr{ilo se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i djed

SUAD (IBRAHIM) LIVNJAK
Obasipao si nas toplinom i ljubavlju cijeloga `ivota. Vrijeme prolazi, ali ne umanjuje svijetle uspomene na tvoj plemeniti lik. Nedostaje{ nam, deduka na{ dragi. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Supruga Razija, k}erka Bisera, sinovi Omer, Muhidin (Hitko), Mugdim, sestra Munevera, snahe Milenka, Dika, Hidajeta, zet Kemal, unuci Edis, Adin, Edin, Vedad, Senad, unuka Leila sa suprugom Paulom, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
15754-1tt

MIRSAD (MEHMED) RA[IDAGI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 16. oktobra u 12 sati u ku}i `alosti, ul. Saburina 24. O`alo{}ena porodica
15761-1tt

Dana 14. 10. 2010. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi sin, mu`, otac i punac

Dana 14. 10. 2010. navr{ilo se 40 dana otkako je zauvijek oti{ao sa ovog svijeta moj dragi babuka Mujo Hercegovac

MUJO HERCEGOVAC (PO[TAR)
Dani prolaze, a sve je te`e. Mnogo nam nedostaje{, sve nas podsje}a na tvoju dobrotu. Tvoj lik }e zauvijek ostati u nama. Oti{ao si onako kako si i `ivio, mirno i spokojno. Neka Ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji Majka Razija, supruga Emina, sin Zijad, k}erka Mirnesa i zet Ramiz (Beli)
15747-1tt

MUJO HERCEGOVAC (PO[TAR)
iz Vare{a Bio si najbolji babuka na svijetu. Uvijek }u te se sje}ati po tvojoj dobroti i ljubavi koju si nam svima davao bezuslovno ne tra`e}i ni{ta zauzvrat. Bojim se da ti nismo uzvra}ali onoliko koliko si zaslu`io. Neka ti Allah da lijepi d`enet. Tvoja jedina k}erka Mirnesa
15747-1tt

Dana 18. 10. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti

SJE]ANJE

SJE]ANJE

MILAN MANIGODA
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe vje~no ostaje. Osta}e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Tvoji najmiliji: supruga, djeca i unu~ad Obavje{tavamo prijatelje i rodbinu da }emo dana 16. 10. 2010. godine u 12.00 sati posjetiti groblje i obilje`iti godi{njicu na{eg voljenog supruga, oca, djeda i prijatelja
PTT

na dragog

Dana 15. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi

ADNANA OMANOVI]A
16. 10. 2002 - 16. 10. 2010.

BOGDAN PAVLOVI]
(1945 - 2008)
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.

U na{im srcima uvijek voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Tvoji najdra`i
24-1mo

Tvoji: supruga Koviljka, k}erka Vesna, sin Nenad, snaha Arijana, zet Benjamin, unuci Anel i Nela
13402-1nd`

Dnevni avaz
Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako je na bolji svijet preselila na{a Ujedno se sje}amo na{eg rahmetli oca

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

53

RABIJA (IBRAHIM) KUKI], ro|. BUKVA
Tim povodom }emo prou~iti tevhid u ku}i rahmetlije u subotu, 16. 10. 2010. u 14.00 sati. Pozivamo svu rodbinu, kom{ije i prijatelje da nam se pridru`e. Hvala vam oboma za sve u `ivotu. Porodica Kuki}

FEHIM (DERVI[) KUKI]
14. 8. 1993 - 15. 10. 2010.

13410-1nd`

Navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{a draga supruga, majka i nana

BEHIJA (AVDE) HOD@I]
Najdra`a na{a, Ostavila si nam najljep{i poklon predivnih uspomena na plemenito ljudsko bi}e koje zra~i toplotom i mudro{}u u o`ivljavanju radosti koju si jedino ti znala da oplemeni{ svojim jedinstvenim stilom i dobrotom, svemu tvome {to nam toliko nedostaje. Ostaje nam samo tvoja svjetlost da trajno isijava me|u nama ali i rana praznine jer boli pogled na svijet u kome nema tebe, tvog osmijeha, dobrote i glasa. I tek sad znamo koliko ljubav boli jer te sve vi{e volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: suprug Ahmed, k}erka Anina, unu~ad Alen i Vedran i tvoja Ivana Tevhid i mevlud }e se prou~iti 16. 10. 2010. u 12 h u stanu u ul. Bulevar Me{e Selimovi}a br. 35/IV. Tog dana posjeti}emo mezar te pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e.
13387-1nd`

Dana 16. 10. 2010. (subota) navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselio na{ otac, punac i djed

MEHMED (sin ABAZA) MUJANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodica Dupovac
13442-1nd`

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se pet godina otkako je preselio na ahiret na{

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

UMIJE [ABI], ro|. MANSO
Tevhid }e se prou~iti poslije podne namaza u 13 sati u ku}i `alosti u Hotonju, ul. Mitra [u}ura. Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`enet. O`alo{}ena porodica
15736-1tt

MEHMED (IBRAHIMA) FESTA
Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Uvijek }emo te se rado sje}ati. Neka ti dragi Allah podari d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Kata, k}erka Sandra, unuk Eldar i zet Nijaz
15729-1tt

ALIJA (OMER) EMINOVI]
Ne postoje rije~i utjehe koje mogu ubla`iti bol, tugu i prazninu koja je ostala iza tebe. Tebe nema, a mi poku{avamo da `ivimo, misle}i stalno da si tu negdje sa nama. Tevhid na godinu dana }e se prou~iti u ku}i `alosti, ulica Zaima [arca br. 72 u subotu 16. 10. 2010. u 13 sati poslije podne namaza. Tvoji: supruga Rasema, sin Sulejman i snaha Zulfija
15602-1tt

Dana 16. oktobra 2010. godine navr{ava se pola godine od kada je na{ dragi zet i tetak preselio na ahiret

Dana 16. oktobra 2010. godine navr{ava se pola godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi zet, bad`o i tetak

Dana 15. 10. 2010. godine navr{avaju se 3 (tri) godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

HILMO (EDHEM) ALI] MUHAMED MUJAK MUHAMED MUJAK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hiro{ Mustafa, Nadir, Nejra i Na|a
13290-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice: Ramizi, Suljevi} i Nieprasch
13101-1nd`

Dragi na{ babo, hvala ti za sve {to si nam dao za `ivota. Nedostaje{ nam mnogo. Ponosni smo {to smo te imali. Tvoji te sinovi nikad ne}e zaboraviti. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neizmjerno ti hvala za sve trenutke koje si proveo s nama. Da dragi Allah d`.{. olak{a du{i tvojoj, oprosti grijehe i uvede u lijepi d`ennet. Amin. Tvoji: supruga Vasvija, sinovi Kemal, Sead, D`evad i Ned`ad sa porodicama „A, oni koji vjeruju u Allaha, ~ine dobra djela i klone se grijeha, njih ~ekaju d`ennetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i.“ Hatma dova }e se prou~iti 17. 10. 2010. (nedjelja) u Begovoj d`amiji u 15547-1tt Sarajevu iza podne namaza.

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 18 tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni {ehid

Dana 14. oktobra 2010. godine navr{ilo se sedam (7) dana od preseljenja na{e drage majke

Dana 13. 10. 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi

SUADE MAGLAJLIJA, ro|. HUREMOVI] FADIL SOKOLOVI]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Brat ]azim sa porodicom
15741-1tt

[EFIK - MILE (MUSTAFE) ^IZMI]
Dragi na{ Dedo, vrijeme koje prolazi ne ubla`ava tugu, bol i prazninu u na{im srcima. @ivot u trenutku nestaje, ali uspomene na tebe vje~no `ive. U ti{ini mira neka te prati na{a ljubav. Bio si veliki ~ovjek jer si znao voljeti, davati i opra{tati. Ljubav prema tebi nikad ne mo`e prestati. Bio si i ostao na{ ponos koji nikad ne}e nestati i na{e po{tenje prema tebi je iskreno i veliko. Mislimo stalno na tebe i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga [evala, sinovi Bajro i Ibro, k}erke Maca i Zehra, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad Tevhid }e se prou~iti u subotu u 15.30 sati, ulica Vranja~e 22.
15742-1tt

S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Sin Muris, k}erka Edina, zet Benjamin i unuka Iman
15744-1tt

54

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{e drage mame

NEDIR (ESADA) HADROVI]
15. X 1993 - 15. X 2010.
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe onih koji te vole.

HASNA KALTAK, ro|. ZELJKOVI]
Draga mama, bol i tuga za tobom je velika rana na srcu do`ivotna. Sve dok `ivimo mi koji te volimo, `ivjet }e{ i ti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

TVOJA DJECA: EMIR I AJNA, TATA I NJANJA
15333-1tt

Tvoja djeca: sinovi Muhamed - [vabo i Sead, snaha Mevlida i unuka Naida Kaltak
14844-1tt

SJE]ANJE

VERICA PUTICA
2008 - 2010.

Draga na{a Vera, Na ovaj dan, kada je tvoj ro|endan mi smo sa velikim bolom i tugom za tobom, jer su pro{le 2 godine kako ti nisi sa nama. U na{im mislima i srcima zauvijek }e{ ostati voljena i nikada zaboravljena. Tvoja mama, sestre Zlata i Beba sa porodicom
15716-1tt

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 7 dana otkada je na ahiret preselio na{ dragi

HAMID (ASIM) BAK[I]
Zauvijek }emo se sje}ati tvoje plemenitosti, dobrote i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Istog dana prou~it }e se tevhid u Bakijskoj d`amiji u 16.00 h. Jedina k}erka Elma i zet Nihad
15717-1tt

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca i dede

Dana 17. 10. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke i supruge

SEJFO (OSMAN) IMAMOVI]
(1939 - 2010)
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: ]amila, Vildana, [ejla, Amir, Tarik, Mirza i Selma Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 16. 10. 2010. godine poslije podne namaza u 13.20 sati u Begovoj d`amiji.
13416-1nd`

MEDIHA (TAIBE i EDHEMA) MUJANOVI], ro|. ^OLAKOVI]
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: Enida, Larisa i Re{ad Tevhid }e se prou~iti 23. 10. 2010. (subota) u 13 sati, u ulici Hakije Kulenovi}a br. 1.
15706-1tt

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se 6 godina otkako je preselila na ahiret na{a majka, punica, svekrva i nana

Danas se navr{ava godina od kako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMA (KOLENDA) SELIMOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: Devla i Senad, Ibrahim i Azra, Kerim, Emir, Aida, Ajdin i Ajla
13448-1nd`

HARI (TEUFIKA) RED@EPOVI]
Prerano i iznenada nas je napustio ostaviv{i tugu u na{im srcima i lijepe uspomene na radost zajedni~kog `ivota. Tevhid }e biti prou~en u petak, 15. oktobra u d`amiji Hrasno iza d`uma namaza u 14,00 sati. O`alo{}eni: majka Biba, supruga Emira, sinovi Deni i Edvin i najbli`a porodica
13380-1nd`

had`i \EMALU DERVI[EVI]U

Od porodice Kamhi Suada, Ja{a, Ruben i Na|a
13446-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

55

U petak, 15. oktobra 2010. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog oca i ~etiri godine od smrti na{e drage majke

na na{eg dragog

PE[UT TRIVUN

VUKOSAVA TRIVUN

DERVI[ (TAHIRA) ALI[EHOVI]
15. 10. 2002 - 15. 10. 2010.
S ljubavlju, ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Tvoja porodica
13433-1nd`

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Sinovi Veljko i Zdenko, snahe Amra i Gordana, unuci Goran i Darko, Nina i Marko
13379-1nd`

SJE]ANJE

^etrnaestog oktobra 2010. navr{ava se godina tu`nih dana od smrti moje drage majke

^etrnaestog oktobra 2010. navr{ava se godina od kada nas je napustila na{a draga

HAJRIJE TICA
(1934 - 2009)

HAJRIJA TICA, ro|. NOVI]
Hvala ti za beskrajnu ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: brat Zaim, snaha Hajrija i djeca
13423-1nd`

Ne postoje rije~i koje bi opisale koliko mi nedostaje{. Bila si moj uzor, ponos i oslonac. Moja ljubav i sje}anje traja}e koliko i moj `ivot. Tvoj sin Haris sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u subotu, 16. oktobra 2010. godine u 13 sati u Bakijskoj d`amiji.
13424-1nd`

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni

Navr{ila se prva godina od kako vi{e nije sa nama

MUHAMED (AKIFA) MUJAK
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoju dobrotu i plemenitost }emo pamtiti dok smo `ivi. Ponosni smo i zahvalni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti 16. 10. 2010. u 16 sati u ku}i rahmetlije, ul. Sulejmena Filipovi}a 13283 8/I, Dobrinja V

HAJRIJA TICA
14. 10. 2009 - 14. 10. 2010.

Lijepo nam je bilo u blizini njene fino}e, naklonosti i nje`nosti. S ljubavlju i po{tovanjem: Irfan i D`em{id Tunji} sa porodicama
13422-1nd`

SJE]ANJE

Planinarsko dru{tvo „@eljezni~ar“ Sarajevo
IN MEMORIAM

na na{e drage

Svim ~lanovima koji vi{e nisu sa nama. Kao {to su planine vje~ne i vi }ete vje~no biti u na{em sje}anju.
13388-1nd`

NEDIM I. TERZIMEHI]
borac AR BiH 1995. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

IBRAHIM S. TERZIMEHI]
2008.
13333-1nd`

SJE]ANJE

Petnaestog oktobra 2010. godine navr{ava se dvanaest godina od smrti na{eg dragog i voljenog

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se pet godina od kada nas je napustila na{a majka

OMER-bega BU^O
@ivot nestane u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
13419-1nd`

ESMA VESELINOVI], ro|. DRA^O
Draga majko, ka`u da vrijeme lije~i sve. Vrijeme prolazi, a ljubav i uspomene ostaju. Praznina koja je ostala za tobom boli. Tvoju dobrotu i tvoj dragi lik ~uvamo u na{im srcima. Tvoji: sinovi Boris i Zlatko
13329-1nd`

A[^ERI] SENIJA
27. 12. 1922 - 15. 10. 2003.

A[^ERI] KEMAL (DUNDO)
5. 7. 1957 - 15. 10. 2008.
13412-1nd`

Vje~no o`alo{}eni sin - brat Vahid sa porodicom

56

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

SAFET VOLODER

BEGA VOLODER

D@EVAD VOLODER

17. 3. 1992 - 15. 10. 2010. 23. 6. 2010 - 15. 10. 2010. 15. 10. 2006 - 15. 10. 2010. S ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne lije~i nosimo vas u srcima. K}erke Voloder Jasminka - Jasna, Vra~o Fatima, zet Mirsad, unu~ad Arijana i Adi
15733-1tt

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti voljenog supruga, oca, dede, punca i svekra

NEZIR (MEHMEDA) FEJZAGI]
Dani prolaze, sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Bio si i osta}e{ uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Ostavio si iza sebe neizbrisiv trag. U tvoju ~ast `ivot te~e dalje, a to je put od gnijezda do zvijezda. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 16. 10. 2010. u d`amiji Bardak~ije (Stara Breka) u 15.00 sati. Oni koje si najvi{e volio: supruga Ziba, k}erka Amra, sin Mehmed, zet Fahrudin, snaha Nefisa, unuci Vedad, Omar i Faruk
13445-1nd`

Danas, 15. 10. 2010. godine {est je godina od kada je preminuo na{ voljeni i nikad pre`aljeni

prim. dr. JOSIP SINI[A [AGI
Dragi na{ Sini{a, `ivimo sa tugom {to smo te izgubili, ali ponosni da smo te imali. Iskreno zahvaljujemo svim Sini{inim i na{im prijateljima koji se sa tugom sje}aju njegove `ivotne radosti, radinosti i nesebi~ne brige za sve drage ljude oko njega. Vje~no o`alo{}ena rodbina

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

MUHIDIN - DINO MUMINOVI]
Neka nam niko bolnu du{u ne tje{i zbog odlaska dragog bi}a, nestrpljivi od ~ekanja onog ko nikad ne}e do}i. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od na{e ljubavi prema tebi. Sine, zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcima, nepodno{ljiva bol u grudima. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. TVOJI: OTAC, MAJKA I K]ERKA AIDA
310-1tr

MUHIDIN - DINO MUMINOVI]
15. 10. 2005 - 15. 10. 2010.
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolni rastanak s tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu koju osje}am. Ni{ta nije kao {to je bilo, ostale su samo uspomene na sretne dane. Neka ti Allah podari lijepi d`enet. TVOJ BRAT SENADIN - SENO
311-1tr

SJE]ANJE

na na{e drage

SJE]ANJE

MUHIDIN - DINO MUMINOVI]
15. 10. 2005 - 15. 10. 2010.
Dragi Dino, Vrijeme prolazi sa bolom i tugom jer nisi sa nama. Ali, ti dalje `ivi{ u na{im srcima i na{im pri~ama. Na{a ljubav i sje}anje na tebe trajat }e dok smo i mi `ivi. Ostat }e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoja sestra Azra sa porodicom
15702-1tt 310-1tr

SUADA KREHI], ro|. HALA^EVI]
1999 - 2010.

SEAD KREHI]
1992 - 2010.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, porodica Grabonji}

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 10 tu`nih dana od preseljenja na ahiret mog dragog babe

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi na{eg druga Senada

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg babe, punca i dede

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg mu`a, oca, punca i dede

ALIJA (RASIMA) NUMANOVI]
1932 - 2010.
iz Olova
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Jasmina sa djecom
15692-1tt

AHMETA ^OLO
Dragi Ahmo, istina je prete{ka i bolna. Utjeha ne postoji, tuga je svakim danom ve}a a bol ja~a. Lahko te bilo voljeti, prete{ko izgubiti a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Ismeta, zet Mirsad i sestri~ne Dalila i Amila

CRN^EVI] (ALIJE) LUTVO
15. 10. 2001 - 15. 10. 2010. Dragi na{ tata i dedo, Osta}e{ zauvijek u na{im srcima po{tovan i voljen. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}i Emila sa porodicom
13436-1nd`

RAZIJI - RAZI DUPOVAC
Od prijatelja „Kod Nedima“ Zijo, Re{o, Senadin, Ferid, Hamdija, Asim, Alija J., Futa, Sabit, Ado, Ataja, Sudo, [emso, Adil, Fehim, Vero, Arif, D`emo, Red`i}, Ibro, Nedim
15763-1tt

JUNUZA HERAKA
Bio si i ostao na{ ponos, oli~enje po{tenja i dobrote. Tvoji: k}erka Sanela, zet Haris, unu~ad Emina i Tarik Hatma dova }e se pokloniti 17. 10. 2010. u 12.00 h na groblju Vlakovo.
13451-1nd`

JUNUZA HERAKA
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Emina, k}erka Sada, sin Elvedin, zet Jakub, unu~ad Vahid, Muhidin i Elma, snaha Jasmina
13451-1nd`

15732-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE Dana 18. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nena, pranena, svekrva i punica POSLJEDNJI SELAM

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

57

MUSTAFA - MUFO HAD@IEFENDI]
15. 10. 2009 - 15. 10. 2010.
Tvoji: Zumreta, Mirsad, D`ejlan, Amela, Lanny, Emil, Vesna, Tarik i Adin
1091-1tz

[AHZA (OV^INA) ZUB^EVI]
Draga na{a majko, bolno je shvatiti da vi{e nikada ne}e{ biti me|u nama. Mo`da je smrt ja~a od `ivota, ali ne i od ljubavi i zaborava. Samo dragi Allah d`.{. zna kako nam je te{ko bez tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Miralem i Mirsad, k}eri Majda i Sadika sa porodicama U nedjelju, 17. 10. 2010. u 11 sati posjeti}emo vje~nu ku}u.
1092-1tz

iskrenom prijatelju i saborcu

MIRSUDINU RIZVANOVI]U MIKIJU
Nikad vi{e „... bijele ru`e, nje`ne ru`e...“ Neka ti je lahka ova zemlja bosanska. Zijad Bradi} sa porodicom
13483-1nd`

SJE]ANJE

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda
POSLJEDNJI SELAM

SMAJE (HASANA) MUSTAFI]A

na{em dragom

FARIZU (NED@ADA) OMERBA[I]U - FAJI
Beskrajno smo ponosni {to smo te takvog imali, pamti}emo te po tvojoj dobroti i plemenitosti. Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i sje}anju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Amin. El-Fatiha. Tvoji: daid`a [evko, daid`inica Fadila, dajd`i~ne Aldijana, Amina i Anela
15776-1tt

FARIZ OMERBA[I]

S po{tovanjem i ljubavlju, Tvoji najmiliji
1074-1tz

Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Ziza i Zi}ro, Emsudin i Muamera sa porodicama
15779-1tt

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{e voljene tetke

DANICE GRBI]

Dana 17. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti supruga i oca

Dana 17. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti

Dana 14. 10. 2010. navr{ilo se 8 godina od smrti na{eg oca, djeda i svekra

KEMAL (NAZIF) D@EKO
(1958 - 2008)
Ostavio si nam veliku tugu svojim odlaskom. Te{ko se priviknuti na `ivot bez Tebe. Ne postoji utjeha, niti zaborav samo velika praznina i sje}anje. Dragi na{, ostat }e{ vje~no u na{im srcima, vje~no voljen i nikad zaboravljen. Tvoji najmiliji: supruga Raza, djeca Nazif, Emina i Edin
13477-1nd`

Nedostaje{ nam, te~o. Tvoji Ana i Ro|eni
15775-1tt

KEMAL (NAZIF) D@EKO
Ostat }e{ vje~no u na{im srcima kao dobar i plemenit ~ovjek, spreman svima da pomogne. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S po{tovanjem: {ura Hajrudin i punica Hankija Durakovi}
13477-1nd`

FEHIM (HUSE) ME[I]
Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost nikada ne blijedi. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoja djeca sa unukama Asjom i Aminom
1088-1tz

Dana 17. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ voljeni otac

KEMAL (NAZIF) D@EKO
Dragi tata, jako se te{ko mirimo sa ~injenicom da nisi tu. Fale nam razgovori sa tobom, zajedni~ki ru~kovi, izleti, savjeti, toplina tvoga zagrljaja. Obe}avamo ti da }emo biti dobra djeca i ~estita ba{ onako kako si nam uvijek pri~ao i savjetovao nas. Volimo te. Tvoja vje~no o`alo{}ena djeca: Nazif, Emina i Edin
13477-1nd`

MIRSUDIN RIZVANOVI]

Bio si, jesi i osta}e{ sav moj svijet. Tvoja D`emila
15774-1tt

ZAHVALNOST

MIRSUDIN RIZVANOVI]

Dana 16. XI 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog oca, supruga, brata i djeda

Na prijateljskoj, svesrdnoj pomo}i u svakom momentu doktoru Salki Pa{ovi}u od porodica Rizvanovi} i Tucakovi}.

FARIZ OMERBA[I]
Ne postoje rije~i utjehe... Tvoji: tetak Reuf, tetka [evka i Sanela sa porodicom

Volimo te, ljubimo te, na{a si ljubav, na{ ponos, na{ u~itelj, na{a snaga. Sva tvoja djeca
15774-1tt

ZDRAVKA POPOVI]A
15774-1tt

15777-1tt

S ljubavlju u nama, Porodice Popovi} i Krneti} Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je na{ dragi babo i mu` preselio na ahiret
13465-1nd`

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od prerane smrti moje drage mame

D@EMAIL - FIKRO (HIBO) SMAJLOVI]
Tevhid }e se odr`ati istog dana u 16.00 sati, ul. Evlije ^elebije 1. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Porodica
13452-1nd`

FARIZ (NE\AD) OMERBA[I]
8. 11. 1968 - 13. 10. 2010.
Dragi na{ Farize, nikad te ne}emo zaboraviti, vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Vrijeme }e pro}i, ali uspomena i sje}anje na tebe nikad ne}e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Mirsada, majka Halima, djeca Admir, Minela i Lejla, svastika Azemina i njena djeca Amela i Adil, zet Jasmin i porodice: Omerba{i}, Brajlovi}, Kalkan, Man|o, Muharem, D`indo, Korjeni}, [ukalo, Varaga, [ehovi} i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 13443-1nd`

DANICE GRBI]

Mama, puno mi nedostaje{. Voli te tvoja k}erka Marela
13464-1nd`

58

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJA

na plemenite roditelje, majku, dedu, svekrvu i svekra

HAJRIJA AVDAGI], ro|. HAJDUK
15. 10. 2007 - 15. 10. 2010.
Hvala ti za tvoju nesebi~nu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si svima davala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{i d`enet. Tvoji najmiliji
13493-1nd`

MURTA KARAMEHMEDOVI] BRANKOVI]
4. 2. 2002 - 2010.

SULEJMAN-beg BRANKOVI]
17. 10. 2008 - 2010.

Va{e veliko srce imalo je mjesta za sve nas. Po dobrom }emo vas pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Hatme dove }e se prou~iti u krugu porodice. Va{i: Ibrahim, Amira i Edin
15782-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV na{em radnom kolegi

ZLATANU [E]EROVI]U

MUP KANTONA SARAJEVO
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

NA^ELNIKU

FEVZIJI BEGANOVI]U ZLATANU [E]EROVI]U
Dugogodi{njem ~lanu na{eg kolektiva u mirovini, saradniku i dragom kolegi S po{tovanjem, SEKTOR ZA PODR[KU MUP-a Kantona Sarajevo
15789-1tt

Uposlenici Energoinvest d.d. Sarajevo - Sektor Energoin`enjering
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{a draga sestra i tetka

Danas, 15. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage

na{em na~elniku

ZLATANU [E]EROVI]U

MEDIHA MUJANOVI], ro|. ^OLAKOVI]

RASEMA (SMAJO) TELAREVI], ro|. TUNOVI]
Tevhid }e se odr`ati 15. 10. 2010. u 14 sati u ku}i preminule, ul. Mjedenica br. 10. O`alo{}eni: sin Mirsad, snaha Nerma, unuci Jasmin i Deniz, sestra [emsa, sestri}i sa porodicama, te porodice: Telarevi}, Tunovi}, Hod`i}, Veliba{i}, Mari}, Be~a, Sad`ak, Be~irevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
15783-1tt

Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte Odjeljenje ra~unovodstva MUP-a Kantona Sarajevo: Sada, Bera, Sonja, Munevera, Amra, Safet, Sanela, Mula, Ifa, [ejla, Alma, Mensura i Kemo
15790-1tt

S tugom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Sestre Meliha i Nermina, brat Mahir, sestri}i Amer, Aida, Haris, Nadir i brati~na Sabina
15784-1tt

Danas, 15. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 8 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed i punac

AZIZ (HASAN) HAD@IMUSI]
@ivi{ u na{im srcima u najljep{im uspomenama, jer ono {to si ostavio iza sebe neuni{tiva je vrijednost, tvoja plemenitost i dobrota. Mo`emo samo biti ponosni {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Hajra, djeca Hasan, Suvada, Senada, zet Kasim, snaha Amela, unu~ad: Amer, Amela, Belma i Hana Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 17. 10. 2010. godine u 14 sati u ku}i rahmetlije ul. Esada 15788-1tt Mid`i}a 24.

AHMED (SULEJMANA) AZABAGI]

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Vasva, k}erke Hatid`a Pa{ali} i Almira Rizanaj sa porodicama
1090-1tz

Dnevni avaz
Suvi{e je malo rije~i kojima bi iskazali preveliku tugu i bol za tobom, vje~no }e{ `ivjeti u nama
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

59

dragom ro|aku, prijatelju, u~itelju, mom

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 5 godina od smrti

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e Jelene

KADA RIZVI]
Neka Ti Allah d`.{. podari d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Vesna i zet Emir (Elvis) i sin Eso
13489-1nd`

MIKIJU
Sretan sam {to sam sa tobom radio i dru`io se. Tvoji savjeti i sugestije su mi puno pomogli u `ivotu. Tvoj Nedim Golo
13492-1nd`

ISMET (HUSO) DOKARA
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fehra, k}erka Mirsada, sin Abid, unu~ad Almer, Amela i Ismet, zet Zaim, snaha Amira
15791-1tt

TOMISLAV (STEVAN) TO[I]
Od Slu`be za inspekcijski nadzor Op}ine Ilid`a. Senad, Amir, Enisa, Sanja, Mirsada, Fatima, Mesko, Fata H. i Muhamed
13500-1nd`

Dana 13. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg brata, djevera i amid`e

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog, voljenog i nikad pre`aljenog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

na{em voljenom

SJE]ANJE

KADA RIZVI]
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{em srcu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Od k}erke Zanfe sa obitelji
13489-1nd`

MUNIB IMAMOVI]
15. 10. 1993 - 15. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Zemira, k}erke Azira i Amela
13497-1nd`

JUNUZ (IDRIZ) HERAK
Nedostaje{ nam svaki dan i u svakom pogledu. Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. S ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj lik i tvoja djela. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: brat Ramiz, snaha Advija, brati~ne Adisa i Anesa 13490-1nd` i zet Admir

MUSTAFA (MAHMUT) MUJI]
Te{ko je prihvatiti istinu da vi{e nisi sa nama. U na{im srcima ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ao. S ljubavlju, Tvoji najmiliji: supruga Mila, sin Melvin, k}erke Melica i 13495-1nd` Maja, zet Naser POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj majci i punici

HAJRUDIN ([ABAN) ZUBAN
exhumacija - Vi{egrad 2010.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: sestra Hajra, sestri~ne Elvira i Elma i sestri} Huso sa svojom 13496-1nd` porodicom

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja

POSLJEDNJI POZDRAV

KADA RIZVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Od tvoje k}erke Sanije sa svojom obitelji
13489-1nd`

majci na{eg uva`enog rektora i profesora

SJE]ANJE
Dana 17. 10. 2010. godine navr{ava se 9 godina od prerane smrti supruga, oca i dede

JANJA MARKI]
1937 - 2010.
Kolektiv i studenti Internacionalnog univerziteta „Philip Noel-Baker“
N

Pro{lo je sedam dana od preseljenja na{eg dragog

SULJO (MEHMEDA) FAZLAGI]
Dragi Sulja, Ni{ta nije kao prije, niti }e ikada biti. S tobom je oti{ao dio mene, ostala je praznina zvana bol i tuga. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Hatma dova }e se prou~iti u petak, 15. 10. 2010. u Sjevernom Logoru prije d`ume namaza. Supruga Vezirka sa familijom
38-1mo

ALMASA ZOLJ, ro|. [EGALO
Molimo dragog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj djeci snagu da izdr`e te{ke trenutke kad su ostali bez svoje majke i nane. Tvoj zet Abid, k}erka Safija, unuka Sanela, Amela, praunuci Damir, Adnan, Amar, zetovi Jasmin i Avdo 15745-1tt

Dana 16. 10. 2010. navr{avaju se tri godine od d`enaze na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj nani

na{oj nani

MIRSADA (MEHMED) RA[IDAGI]A
Da ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestre Belma i Azra sa poPTT rodicama

MUJO (HAMID) D@INDO
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u ul. Kasindolskih `rtava poslije ak{am namaza. Supruga Hasnija sa djecom
13490-1nd`

AMIRI SINAN^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj unuk Sejo Bali}evac sa porodicom
15786-1tt

AMIRI SINAN^EVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja unu~ad: Sejo, Amra, Ismeta i Damir
15786-1tt

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

ALIJA (MUSTAFA) HAMZI]
POSLJEDNJI SELAM

Bol za tobom je velika, sje}anje na tebe `ivi i `ivjet }e sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: supruga Munevera (Hatid`a), sin Jasmin i Admir, snahe Zijada, Zehra, unu~ad D`enana, Amina i Bakir te 15767-1tt ostala rodbina i prijatelji

na{em zetu

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj nani

mojoj majci

mojoj majki

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

MIRSUDINU - MIKIJU RIZVANOVI]U
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja na lijepe trenutke ostaju zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Emina sa porodicama Biber i Be{irevi}
15795-1tt

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI] FIKRO
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Od: Bla`evi} Sulejmana, Senade, Elvedina, Elvedine i Jasmina
15796-1tt

AMIRI SINAN^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj unuk Suad Sinan~evi} sa porodicom
15786-1tt

AMIRI SINAN^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mizo sa porodi15786-1tt com

AMIRI SINAN^EVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Selima Bali}evac sa djecom
15786-1tt

60

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Sa dubokim bolom i `alo{}u obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je u Chicagu, poslije duge i te{ke bolesti, preselio na ahiret na{ dragi

MURAT ([EFKO) [PIRTOVI]
(03. 02. 1947 - 12. 10. 2010)
Datum d`enaze bit }e naknadno objavljen. O@ALO[]ENI: supruga Adisa, sin Adnan, k}erka Larisa, bra}a Mustafa i Ibrahim, sestra Zada, snaha Alena, zet Elvir, te porodice [pirtovi}, Bo{nji}, La`eti}, Kajevi}, Bakalovi}, Bijedi}, Halilovi}, Hasanovi}, Kola{inac, Sinikovi}, Varganin i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
15792-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

dr. ENEZ (SALKO) MI^IJEVI]
1955 - 2010.
dana 11. 10. 2010. u 55. godini nesretnim slu~ajem preselio na ahiret. D`enaza }e se klanjati u petak, 15. 10. 2010. u 10 sati u RAVENSBURGU NJEMA^KA, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: supruga Nazmira, sinovi Anis i Vedad, bra}a Omer i Enver sa porodicama, sestra Enisa sa porodicom, {ure Nazmir i Rusmir sa porodicama, svastika Nazifa sa porodicom, te porodice: Mi~ijevi}, Trnovac, Jakupovi}, Durakovi}, ]ati}, Ga{tan, Velagi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
37-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, djever i stric

TOMISLAV (STEVE) TO[I]
- profesor fizi~ke kulture u penziji preminuo 13. oktobra 2010. godine. Sahrana }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. godine u 14.00 sati, na groblju u Bla`uju. O@ALO[]ENI: supruga Jelena, k}erka Milica, sin Stevan, snaha Stojanka, brati} Bojan, brati~na Lada, {ure Ranko i Milan sa porodicama, te familije: To{i}, [ekara, Nikoli}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Samira ]atovi}a - Kobre 27/4, Ilid`a.
13481-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

[E]A (BE]IRA) ]I[I], ro|. ZE]O MIRSUDINU RIZVANOVI]U
udova rah. D`emala
dana 14. 10. 2010. u 14.45 sati u 78. godini nakon kra}e bolesti preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u petak, 15. 10. 2010. u 16 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 15 sati sa vrha Avenije sa stajali{tima: Ekonomska {kola, [panski trg, Luka, Pozori{te, Razvitak i Autobuska stanica. O@ALO[]ENI: sin Sa{o (Braco), k}er Narcisa, sestra Muhiba, djever Hamo, nevjeste Olga, Amira i Sadeta, zet Vedat, unu~ad: Lejla, Dino, Nino i Nina, praunu~ad Selia i Una, te porodice: ]i{i}, Ze}o, Grk, Dvizac, Sad`ak, @ugor, [pago, A~kar, D`anko41-1mo vi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{a draga

RADOJKA - RADA PJANI], ro|. TOMAS
preminula 11. 10. 2010. u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 10. 2010. u 14 sati na gradskom groblju „Sv. Josip“. O@ALO[]ENI: k}erke Meri i Sanda, unuci Sandro i Andrea, pomajka Mila, sestra Ljubica, bra}a Blago i Slavko, zet Sini{a, sestri~ne Rada, Zlata, Ljilja, Marijana i Snje`ana, brati}i Ivan, Tomislav i Daniel, brati~na Ornela, obitelji: Pjani}, Jankovi}, Horvat, Sedi}, Mrnjavac, Pralo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi. 111

S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Tvoji: Jasmin, Alma, Eldin, Zlatan i Kosta sa porodicom
15794-1tt

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog i voljenog supruga, oca, dede i punca

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ brat, djever, amid`a

TU@NO SJE]ANJE Dana 17. 10. 2010. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a draga

FAHRO LOKVAN^I]
Nismo znali da }e biti tu`no, bolno i prazno. Prazna je ku}a, prazna su srca, ali puni smo sje}anja na tebe i tvoj dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica: supruga Fadila, sinovi Adnan i Alis, k}erka Aida, snaha Aida, zet \emo, unu~ad Amar, Amsal, Anela, Irma Tevhid }e se prou~iti 15. 10. 2010. prije d`ume namaza u 13491-1nd` d`amiji Hrasnica.

SMAJLOVI] (HIBO) D@EMAIL - FIKRO
Dragi Fikro, ne mo`emo se jo{ pomiriti sa ~injenicom da vi{e nisi tu sa nama. Znamo da `ivot treba i}i dalje i da moramo biti jaki. Ali, jednostavno, ne mo`emo se pomiriti sa ~injenicom da si nas napustio. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: brat Mehmed, snaha Munira, brati} Denis, snaha Amina sa djecom Rijadom i Nadin
15797-1tt

]AMILA PIRIJA, ro|. AVDI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet i lijepi d`enet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: suprug \ulbo, sin \emal, k}erke Berina i Azemina, snaha Tid`a, zetovi \emal i Asim, unu~ad Mirnel, Nejra, Jasmin, Vildana, Evela i Ahmed. U nedjelju, 17. 10. 2010. godine u 13.00 prou~it }e se tevhid u ku}i, ul. Zahira Panjete br. 82, Pofali}i. 13501-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

61

NIHAD ([EVKI-beg) ^ENGI]
preselio na ahiret dana 13. 10. 2010. godine u 66. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 15. 10. 2010. godine poslije ikindije namaza (15.34 sati), ispred Perta~ke d`amije Visoko, a ukopat }e se na gradskom groblju u Visokom. Prijevoz obezbije|en autobusom sa Sebilja. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u petak, 15. 10. 2010. godine u 14.00 sati u velikoj sali Op}ine Visoko. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Saliha-Lila, sin Mahir, k}erka Amila, unuka Iman, sestre Nermana-Nahida i Nermina-Nera, zetovi Asmir Hod`i}, Nijaz i Sabrija, snaha Belma, sestri}i Enes i Bakir, sestri~ne Samra i Dina, nevjesta Amela, bad`o Dervo i svastika Sabaheta sa k}erkama Amrom i Lejlom, {ure Asaf, Husein i Esad sa suprugama Munirom, Muazezom, Hafom i k}erkama Mirhom, Selmom i Naidom, amid`i}i Emir-Braco, Re{ad i Salko, amid`i~ne Sabina i Suada, dajd`i}i Amir i Amira, teti}i Meho, Hamza, Nafa, Besko, Hiba i Nafa, prijatelji Ali~elebi} Maho i Minka, Karavdi} Zakir i Sead, te porodice ^engi}, Hakirevi}, Hod`i}, Karavdi}, Had`iahmi}, Omerbegovi}, Limo, U`i~anin, Avdagi}, Batoti}, Trhulj, Ku~uk, ^eljo, Halilbegovi}, @i{ko, Kurti}, Kazaferovi}, Verla{evi}, Vehabovi}, [ahovi}, Sara~, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Basamaci br. 4, Visoko iza ikindije namaza (`enski).

N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MLADENKA ^OLO, ro|. REBO
iznenada preminula 14. 10. 2010. godine u 75. godini. Sahrana drage nama pokojnice obavit }e se u petak, 15. 10. 2010. godine u 15.30 sati, na Rimokatoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: suprug Slavko, sin Ljubomir, k}erke Ljubica i Ru`ica, sestre Nada i Ivka, unu~ad Dragana, Jelena, Antonija, Darijo, Marin i Teo, djever Ivo, zaova Ana, jetrva Anika, snaha Mirjana, zetovi Branko i Ante, obitelji ^olo, Rebo, [imunovi}, Maju{evi}, Zori}, Bo{njak, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Adija Mulabegovi}a 14.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
13476-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSTAFA (HALIL) KOVA^
preselio na ahiret u srijedu, 13. 10. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Ragib, k}erke Zuhra, [uhra, Had`ira i Nura, brat Zi}ro, snahe Halima, Saima, Muratka, Suvada i Nermina, zetovi Ramo, Sejo, Haso, Sejo i Nermin, unuci Avdo, Admir, Nermin, Elvedin, Edin i Samir, unuke Nermina i Amela, praunu~ad Remza, Rijad, Sajra i Amna, brati~ne Mujesira, Ferida, Suvada i Emina, te porodice Kova~, ^anku{i}, Hakanovi}, Okovi}, Matuh, ^avdar, Selimanovi}, Had`ime{i}, Kaloper, Kand`ija{, Be~kovi}, Konjo, Spaho, Babi}, Lampa, Kiselica, Odoba{i}, Pekaz, Pilav, D`omba, Divjan, Smajkan, [ljivo, [eho, Selimovi}, Milatovi}, Puri{, Covo, Kobiljar, Veiz, Klinac, ^au{evi}, Muharem, Mecinovi}, Gu{ac, Fazli}, Kafed`i}, Pa{ali}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Sulje Jahi}a 156, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

had`i ESAD (SULJE) ZRNO
preselio na ahiret dana 14. 10. 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti dana 15. 10. 2010. godine poslije ikindije namaza u 15.30 ~asova, ispred Bilal d`amije u Bilalovcu. Tevhid }e se prou~iti isti dan u 15 sati prije ikindije namaza u d`amiji. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke [eherzada i Mirsada, unu~ad Jasmin, Ilma i Kemal, sestra Hiba, zetovi Kasim, Ha{im, Ibrahim i Atif, {ura Refik, brati}i, sestri}i i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji, te porodice Zrno, Deli}, Meru{i}, Helvida, Bukvi}, Kald`ija, Hebib, Karasalihovi}, Pa{i} i drugi
13457

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije da je na{a draga

prijatelje

i

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SADETA (AVDULAHA) HUSEJNOVI], ro|. ZUKI]
preselila na ahiret dana 13. 10. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. godine na mezarju Su}eska - Brda poslije d`ume namaza u 13,30 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti u Srebrenici selo Bu}inovi}i poslije d`enaze. Prevoz obezbije|en ispred ku}e umrle Blagovac do broja 1 Vogo{}a sa polaskom u 7,00 sati, sa stajanjem u Vogo{}i i Semizovcu, kao i u povratku poslije prou~enog tevhida. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: suprug Ramo, sin Mustafa, k}erka Fatima, snahe Hanifa, Iza i Tima, sestre Timka i Ai{a, unu~ad Mirza, Indira, Selmo, Imer, Adin i Aldin, brati}i Midhat, Memnuna, sestri}i Suad, Eso, Jakub, Rizo, Sakib, Zahid, sestri~ne Raza, Nerma, Zahida, Sakiba, Refija, te porodice: Husejnovi}, Zuki}, Zuhri}, Mehmedovi}, Fejzi}, Efendi} Uposlenici firme „Frutas“ d.o.o. Sarajevo, kao i ostala mnogobrojna 13478-1nd` rodbina, prijatelji i kom{ije

HIBA HASANAGI], ro|. BOJAD@I]
exhumacija, 1947 - 1992.
preselila na ahiret od zlo~ina~ke srbo~etni~ke ruke na podru~ju Bratunca u 45. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Elmir, k}erka Sanela, snaha Selma, zet Muftah, unuci Dino, Semir i Emir, sestra Adila, brat Fadil, zet Mujo, snahe Amira, Senija i Danica, sestri}i Samir, Aida i Anel, brati}i Enisa, Edin, Haris, Lejla, Denis i Jasmin, te porodice: Hasanagi}, Bojad`i}, Macanovi}, Alihod`i}, Kla~ar, [arak, Nikoli}, Velagi}, Begeta, Jordamovi}, Zorbi}, Pa{ali}, Arslanagi}, Had`i}, Silajd`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ALMASA (SALIH) ZOLJ, ro|. [EGALO
preselila na ahiret u srijedu, 13. 10. 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Bati}i - Kijevo. O@ALO[]ENI: sinovi Safet, Esed i Zaim, k}erka Safija, zetovi Abid, Jasmin, Avdo i Elvedin, snahe Safija, Hamida, Fatima i Sanela, unu~ad Sanela, Amela, Adisa, Adis, Senad i Lejla, praunu~ad Damir, Adnan, Amar, Imran i Eldar, brati}, brati~ne, te porodice: Zolj, [egalo, ^ohodar, Bunar, Bajraktarevi}, Golubi}, Delali}, ^au{evi}, Pendek, Suba{i}, Drakovac, Vatri}, Spahi}, Prasko, Belko, Uru~evi}, Ja{ar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, ul. Ibrahima Ljubovi}a 53/II, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

NURA (BAJRO) D@ANANOVI], ro|. AHMESPAHI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 14. 10. 2010. u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. u 15.30 sati na mezarju Gornji Dub - Rogatica. O@ALO[]ENI: sin Fadil, snaha Muniba, unuci Meho, Mehmed i Mesud, unuka Mesuda, zet Mensud, snahe Senija, Hasija, Mediha i Seniha, praunuci Mersudin, Vedad, Nermin i Mirnes, praunuke Dalila, Merisa, Nermina, Amila, Vildana i Hena, zaova Nazija sa porodicom, snaha Muniba, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice: D`ananovi}, Ahmespahi}, ]urevac, Selak, Turkovi}, Mirvi}, Ma{i}, Halimi}, \edovi}, Spori{evi}, U`i~anin, Solak, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 10.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 15793-1tt

IBRAHIM (IBRO) [I[I]
exhumacija, 1933 - 1992.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Svibo - Me|e|a -Vi{egrad. O@ALO[]ENI: supruga Esma, sinovi Salih i Salim, k}erke ]amila i Selvedina, brat Avdija, zetovi Kasim-Ramiz i Meho, snahe Had`ira, Mevlida, Mersija i Adisa, unu~ad Ahmed, Adnan, Arijana, Elma, Lejla, Aldijana, Edvin i Lamija, brati}i Nezir i Nail, brati~ne Indira, Galiba, Mirsada, Advija, Munira i Sajma, svasti}i Nermin i Suljo, te porodice: [i{i}, Kadri}, Alibegovi}, Kaljanac, Spori{evi}, D`anko, Katica, Memi}, Hod`i}, Lokmi}, Fejzi}, He}o, \edovi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Zabr|a-Smiljevi}i sa polaskom u 10.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Stup, Otoka i Vije}nica. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

ZLATAN (RASIM) [E]EROVI]
preminuo 14. 10. 2010. u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 10. 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Ljiljana, bra}a Narcis i Rasim sa porodicama, punica Domenika Kraji{nik i {ura @eljko sa porodicom, porodice: Ratkovi}, Ba{i}, Vra~evi} i ostala rodbina i prijatelji. 111 Ku}a `alosti: Trg Sarajevske olimpijade br. 13.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AMIRA (HUZEIR) SINAN^EVI], ro|. [UKURICA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 14. 10. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mizo, k}eri Selima i Mujesira, brat Adil, snahe Nefa, Latifa i Muratka, zet Hajro, unu~ad Sead, Suad, Damir, Safet, Zahir, Enis, Emir, Haris, Amra, Jasna, Ismeta, D`enana, Razija i Azemina, praunu~ad Anada, Danin, Amina, Lamija, Ilma, Amar, Ejla, Emela, Minela i Tarik, zaova Pa{a, te porodice Sinan~evi}, [ukurica, Bali}evac, ]osovi}, Kukuljac, Plani}, Kajevi}, Imamovi}, Topuzovi}, Alomerovi}, Moco, [alji}, Kazagi}, Ti~i}, Muklad`ija, Had`ibuli}, Podbi}anin, [mrkovi}, Rov~anin, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Fra Matije Divkovi}a 89, Donji Pofali}i. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

NAZA MUJEZIN, ro|. KALKAN
preselila na ahiret 13. 10. 2010. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. 10. 2010. godine u 15.00 sati na mezarju u selu Hran~i}i - Orahovice. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Asim i Jasmin sa porodicama, porodice Mujezin, Kalkan, Mutap~i}, Halilagi}, Pilav i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 707-1go

had`i FEVZIJA (HAMZA) BEGANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 13. 10. 2010. godine u Beranama u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Orhan i Omar, snahe Enisa i Danijela, unuke Selma i Amila, sestra [ef}eta sa porodicom, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati, ul. Malta 13/V. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

62

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi suprug, otac i brat

IBRAHIM ([EFKE) BEGI]
preselio na ahiret dana 14. 10. 2010. u 51. godini.

D`enaza namaz }e se klanjati u subotu, 16. 10. 2010. poslije podne namaza u Vranduku kod d`amije, a ukop i d`enaza }e se obaviti na mjesnom greblju Varo{i{te. Prevoz obezbije|en iz Nemile u 11.30 sati ispred stare samoposluge. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Semira, k}erke Delila i Anida, zet Kenan, bra}a: Rasim, Kasim, D`evad i Asim, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“ nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite El-Bekare 154). Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, djed, svekar, punac (I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“ nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite El-Bekare 154). Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, suprug, brat i zet

482-1ze

(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“ nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite El-Bekare 154). Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin, suprug, otac i brat

UZEIR (SULJO) VILA
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Mirsada i Elzabeta, zet Meho, snaha D`emila, unu~ad Sanin, Lejla i Elmir, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Vila, Kurtali}, Kasapovi}, Karaman, Fazli}, Halilovi}, Memi{evi}, Veletovac, Hod`i}, Tuzlak, Lika, Ohranovi}, Kurspahi}, Kahriman, Murti}, Marava, Puhalo, Bajri}, Gagula, Kadri}, Menzilovi}, Bosno, D`anko, Zuban, Ja{arevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111

SULJO (UZEIR) VILA
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 31. maja 1992. godine u 35. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Lejla, supruga D`emila, sestre Mirsada i Elzabeta sa suprugom Mehom, sestri} Elmir, brati} Sanin, punac had`i Be}ir, punica Behija, svastika Minka sa porodicom, {ura D`emal sa porodicom, tetke, daid`a, daid`inice, amid`inca, rodice i ro|aci, te porodice Vila, Kadri}, Fazli}, Halilovi}, Kurtali}, Kasapovi}, Karaman, Veletovac, Memi{evi}, Lika, Hod`i}, Puhalo, Murti}, Bosno, Tuzlak, Marava, Zuban, [ehi}, Ja{arevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111

NERMIN (MUSTAFA) VILA
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 31. maja 1992. godine u 29. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka had`i Emina, supruga ]amila, sin Ermin, brat Emin, sestra Razija, zet Vehedin-Fako, sestri~ne Fahra i Semra sa porodicama, brati~na Kristina, te porodice: Vila, [abanovi}, Selak, Katovi}, ^elik, Zuban, Kasapovi}, Hota, Duran, ]ati}, Vra`alica, Lika, Tuzlak, Halilovi}, Hajri}, Marava, Rizvan~evi}, Mujani} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111

(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“ nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite El-Bekare 154). Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat

ENVER (RASIM) [EHI]
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u 20. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Muhamed, snaha Samira, brati}i Faruk i Edin, te porodice [ehi}, Kurspahi}, [eta, Gakovi}, Me{i}, Murti}, Zuban, Vila, [uman i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111

(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“ nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite El-Bekare 154). Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, suprug, brat i zet

(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“ nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite El-Bekare 154). Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RASIM (MUJO) [EHI]
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u 45. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Muhamed, snaha Samira, unuci Faruk i Edin, brat Osman, sestra Ifeta, te porodice [ehi}, Kurspahi}, [eta, Gakovi}, Me{i}, Murti}, Zuban, Vila, [uman i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
111

HAJRUDIN ([ABAN) ZUBAN
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u 29. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke D`ejna i D`enana, supruga Hasija, brat Himzo, sestre Safija i Hajra, zet Mujo, snaha Safeta, brati} Almir, brati~na Almira, sestri}i Semir, Selim, Elvir i Huso, sestri~ne Mersiha, Elvira i Elma, {ura Kemal sa suprugom Mirsadom, svastika Hasena sa suprugom D`evadom, te porodice: Zuban, Sadikovi}, @uni}, Halilovi}, Jela~i}, Deliba{i}, Kurspahi}, Tvrtkovi}, Vila, Bosno, [ehi}, Lili}, Smajlovi}, Memi}, Murti}, Bajri}, Ohranovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije da je na{ dragi

prijatelje

i

MIRSUDIN (ENES) RIZVANOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. oktobra 2010. u 15 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, k}erka Aldena, sin Alden, zet Almir, snaha Nejra, unu~ad Danja i Afan-Rida, brat Dino, sestre Emina i Meliha, zet Mom~ilo, snaha Nadin, amid`a Ekrem, amid`inica Zehra, tetak Mile, punica [erifa, {ura D`emal sa porodicom, svastika Mirsada, bad`o Mirsad, te porodice Rizvanovi}, Golo, Bleki}, Tucakovi}, Aljovi}, Biber, Dragi~evi}, Dori}, Nenadi}, Vuki~evi}, D`ananovi}, Be{lagi}, Curi}, Be{irevi}, Andri}, Kr{o, Hercegli}, Muteveli}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Fadila Jahi}a [panca br. 31. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[EFAIL (KADRIJA) KOSOVAC
preselio na ahiret u ponedjeljak, 11. 10. 2010. u Njema~koj u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mujesira, sinovi Azem, Mirsad i Sabahudin, k}erka Mirsada, snahe Ismeta, Denisa, Amela i Aida, unu~ad Adnan, Mirza, Dino, Irma i Jasmina, brat Edhem, sestra Zejna sa porodicom, brati}i Edin i Amel sa porodicama, te porodice: Kosovac, Dori}, Babaji}, Kotori}, Huski}, Horvat, Kadrispahi}, Dizdarevi}, Struji}, Haskovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Soukbunar. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

POSLJEDNJI SELAM

na{em ro|aku

FERZI (MUSTAFE) GANI]U
Ovim putem obavje{tavamo familiju i prijatelje da je na{ Ferzo preselio na ahiret 12. 10. 2010. nakon kra}e bolesti. O@ALO[]ENE PORODICE: Gani}, Zahirovi}, Habibi}, Mehi}, Deli}, Hori}, Smajlovi}, Konjali}, Strmonja, Peratovi}, Vihri}, Balihod`i}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. D`enaza obavljena 13. 10. 2010. u Karauli kod Turbeta. Zahvaljujemo Klini~kom centru Ko{evo, kolektivu Borac - Travnik iz Travnika za svesrdnu pomo} kako prilikom bolesti, tako i prilikom d`enaze, gdinu Rasimu Bori}u, na{em ro|aku, koji se maksimalno anga`ovao prilikom bolesti i d`enaze. Molimo Allaha d`.{. da mu podari vje~ni D`enet. Edhem - Edo Balihod`i} 15746-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FARIZ (NED@AD) OMERBA[I]
preselio na ahiret u srijedu, 13. 10. 2010. godine u 42. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Prizren - Ustikolina. O@ALO[]ENI: majka Halima, brat Edin, supruge Mirsada i Dudija, sin Admir, k}erke Minela i Lejla, snaha Mersiha, brati} Amar, brati~na Amina, amid`a Re{ad sa porodicom, dajd`e Be}ir i [evko sa porodicama, tetke Mina, Hiba, Ziza i [evka sa porodicama, te porodice: Omerba{i}, Muharem, Brajlovi}, Omeragi}, Isanovi}, Korjeni}, [ehovi}, [onja, Softi}, D`indo, Puri{, [ukalo, Mu{anovi}, Durak, Plo~o, Ma{i}, Te{i}, Meco, Murti}, Paraganlija, D`omba, Dikonja, Rami}, Sir}o, Dedovi}, Nukica, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Ustikolina. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIMZO - NURKO ([E]O) BEGOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 13. 10. 2010. u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. 10. 2010. poslije d`uma namaza (14.00 sati) u haremu d`amije Ko{utica, a ukop }e se obaviti na mjesnom mezarju KO[UTICA - SOKOLAC. O@ALO[]ENI: k}erka Nurija-Samija, sinovi [aban, Nezir, Ramiz i Sakib, snahe, unu~ad i praunu~ad, amid`i} Fadil i snaha [efika, teti} Hod`i} Alija i teti~na Hasiba, te porodice: Begovi}, Dedi}, [ehovi}, Katica, ]urevac, Kamenica, Kuli}, [uvalija, Topalovi}, Smaji}, Rami}, Omerovi}, Hod`i}, Demirovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice, sa polaskom u 11.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku od 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Napomena: uz garantovano najni`e cijene, kod nas su i usluge lokalnog transporta besplatne. T 00 387 33 468-380 el.: Mob.: 00 387 61 191-010
13460-1nd`

oglasi

Dnevni avaz

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

63

64

Petak, 15. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: Mals. 2177/04 Tuzla, 2. 9. 2010. godine

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Ps-06-000662 Tuzla, 02. 09. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Had`i} Seadu u pravnoj stvari tu`ioca „ESPRIT International“ 584 Brodway, New York, US, zastupan po punomo}niku Mi}unovi} Draganu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „Good Trade“ DOO Grada~ac, Ormanica bb, radi naplate duga, v.sp. 20.744,24 primjenom odredbe ~lana 348. st. 3. i 4. ZPP-a,

Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca JP EP BiH dd Sarajevo „Elektrodistribucija“ Tuzla, Rudarska br. 38, protiv tu`enog „DJELO“ Poslovna jedinica Tuzla, ul. Franje Markovi}a br. 2, Tuzla, radi duga (Vsp. 502,50 KM) odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 2. 9. 2010. godine donio je:

OBJAVLJUJE
POZIV za tu`enog „Good Trade“ DOO Grada~ac, Ormanica bb za RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU koje }e se odr`ati dana ^ETVRTAK 11. 11. 2010. g. sa po~etkom u 13,00 ~asova u zgradi Op}inskog suda Tuzla - soba br. 51/II. Tu`eni se upozorava na posljedice izostanka, odnosno upozorava se da }e i u slu~aju da se tu`eni ne odazove i ne pristupi, rasprava odr`ati i bez njegovog prisustva. Na ro~i{tu za glavnu raspravu raspravljat }e se o osnovanosti i visini tu`benog zahtjeva tu`ioca, a provest }e se slijede}i dokaz - izvr{it }e se uvid i ~itanje slijede}ih isprava: - potvrde o registraciji `igova vlasni{tvo tu`itelja izdate od Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasni{tvo BiH a na okolnost da je tu`itelj nosilac prava /vlasnik `igova ESPRIT i EDC u BiH - u prilogu - kopiju jedinstvene carinske isprave br. C-22050 od 03. 08. 2006. godine na okolnost da je tu`eni vr{io uvoz majica u BiH - kopija u prilogu - ra~un od 29. 06. 2006. g. izdat od WENZHOU DAYU FEREIGN TRADE CO, LTD od koga je robu kupio na okolnost da je tu`eni uvozio u BiH robu sa za{ti}enim `igovima tu`itelja - kopija u prilogu - Zahtjev tu`itelja carinskoj ispostavi od 09. 03. 2006. g. na okolnost da je tu`itelj tra`io prekidanje carinskog postupka i zadr`avanje robe - kopija u prilogu - potvrdu CI TUZLA o privremenom zadr`avanju predmeta broj 05/5-II/-18-157-86/06 od 11. 08. 2006. godine na okolnost da su tu`enom zadr`ane 41.802 majice sa `igovima tu`itelja - u prilogu - koopije fotografije majica na okolnost da je tu`eni neovla{teno koristio `igove tu`itelja koji nisu njegovo vlasni{tvo i to na taj na~in {to je na nekoliko mjesta na majicama i ambala`i koristio za{ti}ene `igove tu`itelja - kopija u prilogu - fotografiju iz izloga gdje se prodaju originali majica ESPRIT INTERNATIONAL u Sarajevu a na okolnost izgleda - identi~nosti `iga ESPRIT i podra`avanja `iga EDC - ra~un firme Novo{ped br. 9651/2006 od 12. 12. 2006. godine a na okolnost da je mjese~na naknada za skladi{tenje privremeno oduzetih majica 290,16 KM. - ra~un RAIFFEISEN BANK Sarajevo broj 33020204 od 02. 08. 2007. godine a na okolnost da je naknada za tri mjeseca koja se pla}a za bankovnu garanciju 145,21 KM, tj. mjese~na 48,40 KM. Ovim putem dostavlja se tu`enom poziv za ro~i{te za glavnu raspravu i isti se obavje{tava da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUIDJA Had`i} Sead

PRESUDU - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 502,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 8. 2002. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 290,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude. Obrazlo`enje Dana 20. 8. 2002. godine tu`ilac je ovom sudu podnio prijedlog za izvr{enje-tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu ~iji je predmet prodaja elektri~ne energije koju tu`ilac uredno i kontinuirano isporu~uje tu`enom. Za isporu~enu elektri~nu energiju tu`ilac je tu`enom ispostavio ra~une koje tu`eni uredno primio ali iste nije platio tu`iocu. Kako tu`eni nije u cijelosti platio dug po ispostavljenim ra~unima, to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`nog na pla}anje glavnod duga, zakonskih zateznih kamata i tro{kova postupka. U tu`bi tu`ilac je predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu sa odredbom ~lana 348. stav 3.do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 23. 2. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 19. 2. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 19. 2. 2010. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (izvod iz poslovnih knjiga sa stanjem na dan 9. 7. 2002. godine i ra~uni za period 31. 1. 2002. godine do 28. 6. 2002. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. . Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, tj. od dospije}a svakog pojedinog ra~una pa do kona~ne isplate. Tro{kovi parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 290,00 KM, tro{kovi se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM te taksu na presudu u iznosu od 30,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 13/97 i 5/09), te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Mals-09-000224 Tuzla, 3. 9. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „ADESS“ d.o.o. sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Proleterskih brigada br. 60, radi duga, v.s. 389,65 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP)

OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor
Dana 13. 3. 2009. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 389,65 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti potra`ivanja, pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP-a) Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. (~l. 334. ZPP-a) U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. (~l. 71. st. 1. ZPP-a) Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP-a) Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a) Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava s tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

oglasi
Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduze}a (Sl. novine FBiH br. 28/08 i 53/07), Odluke Nadzornog odbora Dru{tva i Odluke Uprave dru{tva raspisuje:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 P 0366616 07 P Mostar, 06. 10. 2010. godine Zapisni~ar Dunja Jazvin

Dnevni avaz

petak, 15. oktobar/listopad 2010.

65

JAVNI POZIV
za prodaju nekretnine „Poslovna zgrada u privredi“ putem prikupljanja PISMENIH PONUDA Predmet prodaje je dio „Poslovne zgrade u privredi“ u vlasni{tvu PD „Idman“ d.d. iz Konjica ul. Donje polje br. 42., prostorije koje se nalaze na spratu zgrade a sastoje se od dijela hodnika, 4 kancelarije i sanitarnog dijela, ukupne povr{ine 89,90 m2. Objekat je sagra|en na parceli K.^. 1223/76, K.O. Konjic I Po~etna cijena objekta je 46.150,00 KM. Objekat je u ispravnom stanju i funkcionalan za upotrebu. Izvr{ena je opravka manjih, ratnih o{te}enja na dijelovima objekta i krovu. Izvr{eno je renoviranje unutarnjih prostorija objekta. Objekat je priklju~en na elektro-mre`u sa posebnim brojilom. Objekat je priklju~en na centrano grijanje preduze}a „Energoopskrba“. Objekat je priklju~en na gradsku vodovodnu mre`u i kanalizaciju. Prilaz prostoru je sa stubi{ta koje se nalazi u objektu, a za odvajanje predmetnog dijela prostora, potrebno je izgraditi novo stepeni{te. Objekat se nalazi u centralnoj zoni UNIS-ova lokaliteta, uz glavnu saobra}ajnicu. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja izvr{e uplatu polog - kaucije u iznosu od 10% od navedene po~etne cijene poslovnog prostora. Ponuda za javno nadmetanje treba da sadr`i: 1. Naziv i sjedi{te pravnog lica, odnosno ime i prezime fizi~kog lica; 2. Za pravna lica dokaz o upisu u sudski registar; 3. Dokaz o uplati pologa - kaucije. Zape~a}ene pismene ponude sa naznakom „PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE, NE OTVARAJ“ slati na adresu, PD „Igman“ d.d. Donje polje br. 42. 88400 - Konjic, u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Otvaranje pismenih ponuda }e se izvr{iti u prostorijama PD „Igman“ d.d. dana 21. 10. 2010. godine u 11,00 sati, kojem mogu prisustvovati zainteresirana lica li~no ili putem punomo}nika. Ugovor sa kupcem se zaklju~uje u roku od 15 dana od dana kupnje, u kom roku se mora izvr{iti i cjelokupno pla}anje. Tro{kovi prenosa nekretnine, ukoliko budu utvr|eni i drugi tro{kovi, padaju na teret kupca. Povrat pologa - kaucije licima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, }e se izvr{iti u roku od 3 dana, od dana otvaranja ponude. Za iznos pologa - kaucije, upla}ene od strane najpovoljnijeg ponu|a~a bit }e umanjena kupoprodajna cijena. U slu~aju odustajanja od kupovine od strane izabranog kupca, polog - kaucija se ne}e vra}ati. Sva zainteresirana lica mogu pogledati objekat svakim radnim danom od 07 - 15 ~asova. Za sve dodatne informacije, obratiti se na telefon: 036/726-742. PD „IGMAN“ d.d. KONJIC

ZAPISNIK o pripremnom ro~i{tu
Konstatuje se da su na dana{nje ro~i{te pristupili:

Sudija [emsa Jogunovi}

Sastavljen kod ovog Suda, dana 06. 10. 2010. godine, po sudiji [emsi Jogunovi}, u 9.00 sati.

Za tu`itelja; „Croatia osiguranje“, d.d. Ljubu{ki, punomo}nik Javorka Soldo, zaposlenik kod tu`itelja, po generalnoj punomo}i Su 2017/09. Za tu`enog: Emin Ga{evi}, nitko, dostava poziva uredna. Nakon uvida u spis sudija konstatuje da tu`enom do danas nije uredno uru~ena tu`ba, pa da nisu ispunjene ni procesne pretpostavke za odr`avanje dana{njeg ro~i{ta. Nakon toga, punomo}nik tu`itelja predla`e da se tu`ba tu`enom dostavi putem dnevnih novina, jer je o~igledno da tu`eni izbjegava prijem tu`be i da sud pozove tu`itelja da uplati na ime objavljivanja tu`be u dnevnim novinama i rok u kojem }e izvr{iti uplatu. Sud donosi Rje{nje Ro~i{te se odga|a, poziva se tu`itelj da u roku od 8 dana izvr{i uplatu na ime objave tu`be u dnevnim novinama, a kopiju uplatnice u dva primjerka dostavi za spis. Stranke izjavljuju da su slu{ale glasno kazivanje zapisni~aru, i nemaju prigovora na sadr`aj zapisnika. Dovr{eno Zapisni~ar Dunja Jazvin Sudija [emsa Jogunovi} Ljubu{ki, 28. 11. 2007. godine Broj: Na{ znak: Rs OP]INSKI SUD MOSTAR MOSTAR 88000 MOSTAR TU@BA TU@ITELJ: CROATIA OSIGURANJE d.d. LJUBU[KI GENERALNA DIREKCIJA LJUBU[KI N. Kordi}a b.b., 88320 Ljubu{ki TU@ENIK: EMIN (ERMINA) GA[EVI] Sili}a 15, 88000 Mostar RADI: regresnog duga vsp. za tu`bu: 4.264,00 KM Prilozi: - zapisnik o o~evidu - izvid {tete - medicinska dokumentacija (2x) - fotografije o{te}enja - fotografije l.m.n. - uvjeti AO - punomo} - nagodba (3x) - dokaz o isplati (3x) Ad.1. Stvarna i mjesna nadle`nost suda temelji se na odredbama ~lanka 27., 28. i 32. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. n. FBiH 53/03). Ad.2. Dana 5. 11. 2004. godine dogodila se prometna nezgoda u mjestu Mostar, op{tina Mostar. U nezgodi je sudjelovalo osobno vozilo marke MERCEDES, registarske oznake i broja 040-M-832, vlasni{tvo Emira Ga{evi}a, kojim je pod utjecajem alkohola upravljao tu`enik EMIN GA[EVI], sin VIDE i osobno vozilo marke VW GOLF, registarske oznake i broja 134-K-642, vlasni{tvo VI[NJE PEHAR. Tjelesne ozljede su zadobili ANITA PEHAR i ALBERT PEHAR. [tetu je skrivio tu`enik koji se kretao vozilom, suprotno odredbama ~l. 26. i ~l. 201. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne prilagodiv{i vo`nju stanju i uvjetima na cesti: Dokazi: Izvje{}e o izvr{enom prekr{aju s prometnom nezgodom PU Mostar broj: 253/04 od 5. 11. 2004. godine; izvidi {teta; fotografije l.m.n.;; fotografije o{te}enja; medicinska dokumentacija; Ad.3. Tu`itelj je, na ime naknade materijalne {tete za vozilo, dana 2. 12. 2004. godine isplatio o{te}enoj Vi{nji Pehar iznos od 1.800,00 KM. Tu`itelj je, na ime naknade materijalne i nematerijalne {tete za ozljede, dana 7. 01. 2005. godine isplatio o{te}enom, po punomo}niku odvjetni~ki ured Palameta, Albertu Peharu iznos od 1.232,00 KM. Tu`itelj je, na ime naknade materijalne i nematerijalne {tete za ozljede, dana 27. 1. 2005. godine isplatio o{te}enoj, po punomo}niku odvjetni~ki ured Palameta, Aniti Pehar iznos od 1.232,00 KM. Dokaz: preslika nagodbi i dokaza o isplati; Ad.4. [tetu je prouzro~io tu`enik upravljaju}i vozilom pod utjecajem alkohola, pa tu`itelj ima pravo regresa prema tu`eniku sukladno odredbama ~l. 3. st. 1. Uvjeta za osiguranje od automobilske odgovornosti. Dokaz: preslika uvjeta AO: Slijedom navedenoga podnosi se ova tu`ba i od naslovnog suda kao stvarno i mjesno nadle`nog tra`i se da donese, pa makar i zbog propu{tanja (~l. 182. ZPP-a) slijede}u PRESUDU Du`an je tu`enik na ime regresnog duga isplatiti tu`itelju iznos od 1.800,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 2. 12. 2004. godine, pa do kona~ne isplate pod prijetnjom izvr{enja. Du`an je tu`enik na ime regresnog duga isplatiti tu`itelju iznos od 1.232,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 7. 01. 2005. godine, pa do kona~ne isplate pod prijetnjom izvr{enja. Du`an je tu`enik na ime regresnog duga isplatiti tu`itelju iznos od 1.232,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 27. 01. 2005. godine, pa do kona~ne isplate pod prijetnjom izvr{enja. Du`an je tu`enik naknaditi tu`itelju i tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja. TU@ITELJ PO PUNOMO]NIKU Branka Komadina, dipl. iur.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD BIHA] Broj: 17 0 p 003709 07 P Dana, 23. 6. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Sablji} \enana, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Biha}, Ul. Bosanska br. 1, protiv tu`ene HAJDARPA[I] MURISE iz Biha}a, Ajvatovica bb, radi isplate vsp. 3.063,55 KM, bez odr`avanja ro~i{ta, dana 23. 6. 2010. god., donio je slijede}u:

- na iznos od 443,05 KM po~ev od 25. 4. 2007. god. do dana isplate - na iznos od 311,70 KM po~ev od 25. 5. 2007. god. do dana isplate - na iznos od 18,70 KM po~ev od 25. 6. 2007. god. do dana isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 184,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nala`e se tu`itelju da plati tro{kove sudske takse na tu`bu i odluku suda u ukupnom iznosu od 184,00 KM u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude. SUDIJA Sablji} \enana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 183. st. 1 ZPP-a). Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 329 ZPP-a, u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za proputanje od dana kada je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

PRESUDU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`ena Hajdarpa{i} Murisa iz Biha}a da tu`itelju Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Biha}, isplati iznos od 3.063,55 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 453,60 KM po~ev od 15. 1. 2007. god. do dana isplate - na iznos od 1.377,00 KM po~ev od 15. 2. 2007. god. do dana isplate - na iznos od 459,50 KM po~ev od 15. 3. 2007. god. do dana isplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD BIHA] Broj. 17 0 P 003612 08 P Dana, 18. 6. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Sabi} \enana, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „PRIZMA“, Ured Biha}, Ul. Harmanski sokak, koju zastupa generalni punomo}nik Mid`i} Ilijas, advokat iz Biha}a, protiv tu`enih AHMETA[EVI] SA]E iz Velike Kladu{e, [ilkova~ka br. 18, PEHLI] SELIME iz Velike Kladu{e, Glavica br. 61 i [ABI] FATIME iz Velike Kladu{e Nepeke br. 59, radi isplate vsp. 3.700,11 KM, bez odr`avanja ro~i{ta, dana 18. 6. 2010. god. donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja NALA@E SE tu`enima Ahmeta{evi} Sa}i, Pehli} Selimi i [abi} Fatimi svi iz Velike Kladu{e da tu`itelju Mikrokreditnoj fondaciji „PRIZMA“ Ured Biha}, solidarno isplate iznos od 3.700,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 25. 12. 2008. godine, kao dana podno{enja tu`be do isplate i da tu`itelju solidarno nadoknade tro{kove postupka u iznosu od 503,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nala`e se tu`itelju da plati tro{kove sudske takse na tu`bu i odluku suda u ukupnom iznosu od 222,00 KM u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude. SUDIJA Sablji} \enana PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e ovome sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 329 ZPP-a) u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kad je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

66

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

sport

POBUNE Pokrenuta akcija usvajanja novog statuta NSBiH

Bo{nja~ki kantoni tra`e vanrednu sjednicu Skup{tine
Stani}: Vi{e uloga

Prema Statutu, dovoljno je da 15 delegata zatra`i vanredno zasjedanje
Ako delegati Skup{tine Nogometnog saveza BiH do kraja marta 2011. ne usvoje novi statut u kojem ne}e biti mjesta za ~lan koji govori o tro~lanom Predsjedni{tvu, UEFA i FIFA }e nas suspendirati. U tom slu~aju, reprezentacija sigurno ne}e na Evropsko prvenstvo, a prvak }e mo}i igrati samo sa {ampionom Ju`ne Osetije. Od pro{log zasjedanja Skup{tine, na kojem su delegati, uprkos pritiscima UEFA-e i FIFA-e, odbili novi statut, malo se {ta promijenilo, a znakova da }e se ne{to popraviti skoro da i nije bilo. Sve do ju~er.

Sr|an Stani}, fudbaler @eljezni~ara

Pred nama su klju~ni me~evi
Protiv Slavije `elimo ostati nepora`eni
Pauza zbog reprezentativnih utakmica dobro je do{la @eljezni~aru, koji u narednom periodu o~ekuje serija te{kih okr{aja. U nedjelju }e aktuelni prvak gostovati Slaviji u Lukavici, u srijedu do~ekuje Borac u uzvratnom me~u osmine finala Kupa BiH, a u narednu nedjelju igra gradski derbi protiv Sarajeva. - Nemamo sre}e s povredama i kartonima u ovoj sezoni, ali je u konkurenciji ipak dovoljno igra~a tako da smo ostvarili dobre rezultate. Protiv Slavije `elimo ostati nepora`eni, va`no je da odigramo dobru odbranu, da ne primimo brz gol. Slavija je kod ku}e izuzetno opasna, ali mi imamo svoje adute - ka`e Sr|an Stani}. Nekada{nji fudbaler Slavije nastupao je u ovoj sezoni na vi{e mjesta, u napadu, vezi, na oba boka. - Va`no je da igram, {ef Amar Osim postavi me tamo gdje je najvi{e potrebno. Ne znam ho}u li i na kojoj poziciji igrati u nedjelju - govori Stani}. Prema rije~ima 21-godi{njeg fudbalera, naredni period veoma je bitan za cijelu sezonu. - Ove tri utakmice koje slijede, mogu biti klju~ne. Ako pro|emo dobro, u nastavku imamo mnogo bolji raspored, posebno u proljetnom dijelu, kada igramo vi{e utakmica na Grbavici Z. [. smatra Stani}.

Skup{tina NSBiH: Oni trebaju glasati za promjene koje tra`e FIFA i UEFA

Prijeti suspenzija
Naime, dok ~elnici Nogometnog saveza BiH Sulejman ^olakovi}, Iljo Dominkovi} i Bogdan ^eko ~ekaju da nas neko ~udo s neba spasi suspenzije, a oni uprkos pritiscima ipak zadr`e svoje tri stolice u Predsjedni{tvu, u akciju su stupili predstavnici pet kantonalnih saveza, koji su odr`ali sastanak na kojem su se slo`ili da }e tra`iti sazivanje vanredne sjednice Skup{tine NSBiH. Predstavnici saveza Sarajevskog (Jusuf Pu{ina), Tuzlanskog (Midhat Arnautovi}), Unsko-sanskog ([a}ir Faji}), Srednjobosanskog (Behudin Trbovi}) i Hercegova~ko-neretvanskog kantona (Samir ]emalovi})

slo`ili su se da je postoje}a situacija u bh. nogometu nepodno{ljiva te da neko treba pokrenuti proces kojim }e se udovoljiti zahtjevima FIFA-e i UEFA-e. Iako su bili pozvani, sastanku u Sarajevu, kako je saop}eno, nisu se odazvali predstavnici iz Bosanskopodrinjskog i Zeni~ko-dobojskog kantona, dok su SBK i HNK bili zastupljeni polovi~no, odnosno njihovim bo{nja~kim dijelovima.

Sankcije samo za krivce
Kantonalni savezi zaklju~ili su da eventualne sankcije od UEFA-e i FIFA-e ne smiju biti izre~ene onima koji su po{tovali preporuke FIFA-e i UEFA-e u vezi s usvajanjem novog statuta. Na ovaj na~in savezi ona mora biti odr`ana u roku od 30 dana od prijema pismenog zahtjeva. Sastanku su prisustvovali reprezentativni ~lanovi pet kantona iz Federacije BiH. U slu~aju da unutar tih kantonalnih saveza vlada ve}inski identi~no mi{ljenje, onda se mo`e konstatirati da broj delegata koje oni daju u Skup{tini mo`e pre}i brojku od 15, {to njihovom `ele da UEFA i FIFA me|u delegatima Skup{tine NSBiH razdvoje krivce od ostalih kako se ne bi desilo da i oni koji su glasali za novi statut, a to su ve}inom bo{nja~ki predstavnici, snose eventualne sankcije zbog opstrukcije ostalih. zahtjevu daje legitimitet. No, iako NSBiH ne}e mo}i ignorirati odluke sa sarajevskog sastanka, to nije nikakva garancija da }e problem biti rije{en. Naime, sastanak je samo inicijativa, a kako }e na nju reagirati delegati iz ostalih kantona i ostalih naroda, koji su i na pro{lom zasjedanju Skup{tine bili ko~nica dono{enju odluka, te{ko je re}i. M. TANOVI]

^elik bez prava na kiks protiv Leotara

Rok 30 dana
Ovakvih inicijativa do sada je bilo mnogo, ali ono {to ovu odvaja od ostalih je upori{te u Statutu NSBiH. On, naime, ka`e da do sazivanja vanredne sjednice Skup{tine NSBiH mora do}i u slu~aju da to zatra`i najmanje 15 delegata te da

Adilovi}: Osvetiti se za pro{lu sezonu

Dominkovi}: Gubljenje vremena i novca
Ne `ele}i osporiti zakonski temelj inicijative, ~lan Predsjedni{tva NSBiH Iljo Dominkovi} tvrdi da ne bi bilo pametno sazivati vanrednu sjednicu Skup{tine prije temeljitih priprema. - Iznena|en sam zato {to na taj sastanak nisu pozvani predstavnici svih deset kantona iz Federacije BiH. Nije upitno da li, prema postoje}em Statutu, 15 delegata mo`e tra`iti vanrednu sjednicu Skup{tine, ali bi bilo suludo sazvati je i podnijeti finansijski tro{ak dolaska 60 delagata samo da bismo zaklju~ili da ne mo`emo promijeniti ni{ta. FIFA i UEFA su nam lijepo rekle da se delegati u glasanju samo trebaju izjasniti s „da“ ili „ne“, bez ikakvih prijedloga izmjena i dopuna predlo`enog materijala. Zna~i, ako zasjedanje nije pripremljeno tako da }e delegati sigurno glasati „za“, onda bismo sazivanjem sjednice Skup{tine samo gubili i vrijeme i novac. A kada je rije~ o na{im mandatima, ne mo`emo imati nikakvu izbornu sjednicu Skup{tine sve dok se ne usvoji novi statut, jer su nam FIFA i UEFA jasno dale do znanja da mandat postoje}ih organa traje do verifikacije novog saziva. Zna~i, do usvajanja statuta nema ni izbora - ka`e Dominkovi}.

S pres-konferencije: Adilovi} i Ibrakovi} optimisti

(Foto: J. Had`i})

Iako test-utakmica u utorak protiv drugoliga{a Mladosti u Doboju kod Kaknja, u kojoj su vodstvo doma}ina od 2:0 anulirali u posljednjim trenucima utakmice, nije bila dobra uvertira za sutra{nji me~ protiv Leotara, puleni trenera Abdulaha Ibrakovi}a sutra nemaju pravo na novi kiks na svom terenu. Svjesni su toga u taboru ^elika, koji je u posljednjem prvenstvenom me~u na Grbavici pokazao da vrijedi mnogo vi{e od sada{njih devet bodova iz isto toliko utakmica.

- Poku{at }emo do}i do pobjede i osigurati sebi ugodniju situaciju. Poslije dobre igre na Grbavici `elimo pokazati da mo`emo dobro igrati i kod ku}e - kazao je Ibrakovi} na ju~era{njoj pres-konferenciji. Kapiten Eldin Adilovi} kazao je da im ne nedostaje motiva te da vjeruje u siguran trijumf. - Leotar nam je du`nik od pro{le sezone i `elimo da im se osvetimo. S tri boda iz ove utakmice rije{ili bismo dosta toga u nastojanju da se primaknemo sredini tabele poru~io je Adilovi}. V. B.

Poja~anje iz Srbije za sarajevski Olimpic

Doveli 17-godi{njeg Dugali}a
U sarajevskom premijerliga{u Olimpicu nastavljaju praksu dovo|enja mladih igra~a. Tako je novi ~lan kluba postao 17-godi{nji Rade Dugali}, doju~era{nji ~lan Radni~kog iz Ni{a. Dugali} igra na poziciji stopera, a ekipi }e se priklju~iti u zimskoj pauzi. - On je ve} neko vrijeme bio tu s nama i, nakon {to smo sve dogovorili, po~eli smo realizaciju. Potpisao je ugovor na ~etiri godine i zbog toga smo veoma zadovoljni. Prema na{im saznanjima, prestigli smo neke klubove iz Srbije, koji su planirali dovesti ovog mladog, ali veoma kvalitetnog igra~a. Mislim da je to fudbaler koji svakako mo`e veoma mnogo pomo}i na{em timu - rekao je Hamdija Spahi}, direktor Olimpica. Ina~e, u Olimpicu je ovih dana dogovoreno i da igra~i izme|u sebe biraju onoga ko je najvi{e pokazao u posljednjem mjesecu. Ovog puta to je, prema mi{ljenju njegovih suigra~a, Brazilac Tijago (Thiago). Prema Spahi}evim rije~ima, klub }e se uklju~iti u ovu akciju pa
Tijago: Nov~ana nagrada

}e veznjak „Vukova“ biti i N. D. nov~ano nagra|en.

sport

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

67

KIPAR Du{an Bajevi} o anga`manu u Omoniji i bh. reprezentaciji

^udi me {to Jahi} favorit, nije igrao u Tirani Austrija jepredaje ali nema
Kadetska reprezentacija: Po~inju kvalifikacije za EP

Kadeti na turniru u Estoniji

S novim klubom dogovorio sam saradnju do juna 2012. godine, ka`e bh. stru~njak

Nisu pro{le ni tri sedmice od kada je napustio kormilo atinskog AEK-a a istaknuti bh. fudbalski stru~njak Du{an Bajevi} ve} je prona{ao novi klub kiparskog prvaka Omoniju iz Nikozije. Omonija, ~iji je direktor fudbalske akademije nekada{nji igra~ i trener @eljezni~ara Nenad Starovlah, ima 20 titula i, uz APOEL, najtrofejniji je klub na Kipru.

boriti za naslov. Ekipa je solidna s dosta internacionalaca. Ima fudbalera iz [panije, Njema~ke, Brazila... Klub ima odli~ne uvjete za rad, ni{ta slabije u odnosu na one koje imaju, recimo, Olimpijakos ili AEK. Zbog toga mnoge evropske ekipe u zimskoj pauzi dolaze na Kipar na pripreme istakao je Bajevi}.

Imamo pokri}e za optimizam, ka`e Stojni}
Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas }e u Kusalu (Estonija) s vr{njacima iz Austrije odigrati prvu utakmicu u okviru kvalifikacionog turnira za Evropsko prvenstvo za igra~e do 17 godina. Na{ tim sastat }e se u nedjelju s Njema~kom, a u srijedu, 20. oktobra, s doma}inom Estonijom. Dvije prvoplasirane ekipe pro}i }e u drugi krug kvalifikacija. Selektor Denis Stojni} poveo je izabranike u utorak u Estoniju, a prethodno je, tokom petodnevnih priprema u Me|ugorju, otklonio i posljednje dileme o sastavu. Konkurencija golmanu @eljezni~ara Vedranu Kjosevskom bit }e Admir Pe~kovi} iz austrijskog Kafenberga, jer je Luka Gaji} povrije|en. Za o~ekivati je da }e protiv Austrije povjerenje dobiti sljede}a postava: Kjosevski, Mileti}, Lukomirak, Kondi}, Jotanovi}, Marin, Rahmanovi}, Meraji}, Danilovi}, Vlaho, Ar. Hod`i}. - Imamo pokri}e za optimizam. Start turnira je uvijek najbitniji, a mi }emo igrati s, objektivno, najja~im protivnikom. Austrija jeste favorit, ali mi se nipo{to ne predajemo unaprijed. Siguran sam da }e momci dati sve od sebe da opravdaju povjerenje - ka`e Stojni}. Njegove najve}e uzdanice su Armin Hod`i}, napada~ @eljezni~ara i uvjerljivo najbolji strijelac u omladinskoj Premijer ligi, zatim Amar Rahmanovi}, koji je ve} debitirao za prvi tim tuzlanske Slobode, te kapiten Sandro Marin, ~lan zagreS. A. ba~kog Dinama.

Odli~ni uvjeti
- Nakon odlaska iz AEKa, imao sam nekoliko ponuda, ali sam se, na kraju, odlu~io za Omoniju zbog vi{e razloga. Blizina Gr~ke, gdje `ivim, sli~an mentalitet, poznavanje jezika... presudili su da do|em u OmoBajevi}: S Omonijom u odbranu titule

Koristan igra~
Legendarni golgeter i trener Vele`a osvrnuo se i na utakmicu na{e reprezentacije protiv Albanije (1:1) u kvalifikacijama za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. - [teta je {to nismo uzeli tri boda. Nisam gledao utakmicu, ali sam se za~udio zato {to Sanel Jahi} nije uop}e igrao. Radi se o veoma korisnom fudbaleru, koji mo`e igrati na nekoliko pozicija - poru~io je Bajevi}.
A. DRINJAKOVI]

niju, gdje bih trebao ostati do juna 2012. godine - rekao je Bajevi} u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“ iz Nikozije.

Zar Mostaru nije stalo do Vele`a?!
- Pratim de{avanja u Vele`u i vidim da je klub u izuzetno te{koj situaciji, bez uprave, trenera, perspektive... Kako je to mogu}e, zar Mostaru nije stalo do „Ro|enih“?! - s gor~inom se zapitao Princ s Neretve.

Omonija je trenutno ~etvrta u nacionalnom prvenstvu, a „presuda“ dosada{njem treneru Takisu Lemonisu uslijedila je nakon te{kog poraza od APOEL-a (0:3). Prethodno je Omonija eliminirana u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Evropsku ligu. - Zaostajemo samo tri boda za vode}im Anortozisom i mislim da se mo`emo

Prijateljska utakmica

S nestrpljenjem se o~ekuje revan{-me~ Kupa

Rudar (HB) - Travnik 1:3
Stadion Han-Bila. Gledalaca: 100. Sudija: Haris Popr`enovi} (Travnik). Strijelci: 0:1 - D`afi} (3), 1:1 Em. Torlak (15), 1:2 - An. Deli} (29), 1:3 - Mujaki} (63). @uti kartoni: M. Kasumovi} (Rudar), An. Deli} (Travnik). RUDAR HAN-BILA: Klisura, Ad. Kasumovi}, Gopo, M. Zolota, Am. Kasumovi}, Em. Torlak, Al. Arnautovi}, Mukovi}, N. Zolota, M. Kasumovi}, I. Arnautovi}. Jo{ su igrali: Ah. Kasumovi}, Fazli}, Kova~evi}, Pi|o, El. Torlak, Dervi}, I. Zolota. Trener: Enver Torlak. TRAVNIK: Al. Deli}, Marjanovi}, Sejdovi}, Ribi}, Begi}, N. Varupa, Sa. Terzi}, An. Deli}, [iljak, Eri}, D`afi}. Jo{ su igrali: Adilovi}, Badrov, E. Varupa, Helvida, Zatagi}, Saraj~i}, ]uri}, Kola{inac, Pranjkovi}, Faji}, Mujaki}. Trener: S. P. Ned`ad Selimovi}.

Sarajevo u Bosanskom Novom nakon ~etvrtine stolje}a
Poklonici fudbala u Bosanskom Novom s nestrpljenjem i{~ekuju srijedu i revan{-utakmicu osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine izme|u doma}e Slobode i Sarajeva. Bit }e to prvo gostovanje bordo kluba u gradu na u{}u rijeke Sane u Unu nakon ~etvrtine stolje}a. - Tradicionalno je i veliko prijateljstvo izme|u Slobode i Sarajeva, ~iji su dres nosili na{i igra~i Fadil Ceri}, Stjepan Bla`evi}, Dragan Vujanovi} i Adem Bori}. Bordo tim je ~esto bio na{ drag gost u prijateljskim odmjeravanjima snaga.

Prva liga FBiH
Zajedni~ki snimak ekipa iz 1985., kada je Sloboda slavila 75. ro|endan

Radnik - Slaven 3:0
N. \. Stadion Famosa u Hrasnici. Gledalaca: 100. Sudija: Stipe Veli} (Livno) 8. Pomo}nici: Ljubo Mili~evi} (Livno) i Mujo Mujanovi} (Vitez). Strijelci: 1:0 - ^ili} (2), 2:0 - Sadikovi} (31 - penal), 3:0 - Mari} (88). @uti kartoni: Spahovi} (Radnik), Mulavdi}, Mujanovi}, Salihovi}, Softi} (Slaven). Igra~ utakmice: Jasmin Ibrica (Radnik) 8. RADNIK: Fejzi} -, Jahi} 6, Sejfovi} 7, ^ili} 7, Lemezan 7, Ibrica 8, [eko 6 (81. Mari} -), Ibrahimovi} 7, Spahovi} 6,5 (77. Dijabang -), Sadikovi} 6, [ib~i} 6. Trener: Amir Be}a. SLAVEN: Ba{~eli} 7, Hod`i} 6, Ali~i} 5, Mujanovi} 5, Omerki} 6, Mulavdi} 6, Zoleti} 5, Tomi} 5 (78. Majdan~i} -), Eldin Softi} 6 (79. Edin Softi} -), Salihovi} 5, [ehi} 5. Trener: Samir Had`imahovi}. Zbog priprema repreze-

Sarajevo je igralo na otvaranju stadiona Mlakve 1980. godine, a posljednji put je gostovalo u Bosanskom No-

vom 1985. uveli~av{i proslavu 75. ro|endana kluba. Tada je u predivnom ambijentu pred prepunim tribinama bi-

lo 5:1 za njih - prisjetio se ~uveni fudbaler, a potom i trener Slobode Milorad In|i}.

Tabela
1. GO[K 2. Jedinstvo 3. ^apljina 4. Kraji{nik 5. Bosna 6. Radnik 7. SA[K N. 8. Iskra 9. Slaven 10. Ora{je 11. Krajina 12. Gradina 13. Omladinac 14. Igman 15. Gora`de 16. Rudar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 0 2 2 1 1 0 5 1 3 3 3 3 2 4 4 4 5 4 4 5 5 6 3 13:3 12:9 18:18 10:9 12:13 9:7 15:14 13:14 9:12 12:13 10:9 11:18 11:11 9:12 13:12 9:13 20 16 16 14 14 13 13 13 13 12 11 11 10 10 9 8

Vedad Ibi{evi} poslao dresove {koli koju vodi njegov prvi trener

Djeca iz Kiseljaka najvi{e tra`ila majice s brojevima 19 i 14
Vedad Ibi{evi} podr`ava [kolu fudbala Kiseljak iz istoimenog mjesta pored Tuzle, koju vodi njegov prvi trener Nevzet Hasanba{i} Lija. Na{ reprezentativac i fudbaler Hofenhajma osigurao je preko svog sponzora, sportske marke „Puma“ da djeca u ovoj {koli fudbala dobiju novu opremu. Skoro osamdesetero djece godi{ta od 1994. do 2005. trenira u {koli. Prema Hasanba{i}evim rije~ima, u prvom planu je pru`iti mogu}nost djeci da se bave fudbalom. Kadeti i pioniri nastupaju u ligi T uzlanskog kantona. - Imali smo samo tri lopte tako da oprema koju je Ibi{evi} poslao, ima neprocjenjivu vrijednost za nas rekao je Hasanba{i} te je dodao da je za djecu poseban motiv ~injenica da ih je na{ reprezentativac sredinom ove godine posjetio. Djeca su najvi{e `eljela dresove s brojevima 19 i 14, koje Ibi{evi} nosi u svom klubu i reprezentaciji, tako da su morali organizirati poseban `rijeb kome }e pripasti. D. ^.

Mali{ani u novoj opremi

ntacije Bosne i Hercegovine u Hrasnici za susret s Albanijom, utakmica 8. kola Prve lige Federacije BiH izme|u Radnika i Slavena odigrana je naknadno. Doma}i su zabilje`ili najuvjerljiviju pobjedu u ovogodi{njem prvenstvu, a sude}i prema igri i {ansama, Had`i}ani su trebali posti}i jo{ barem tri gola. R. B.

68

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

sport

RUKOMET „Studenti“ u dramati~nom fini{u pora`eni od Konstance

Van Bomel: Igrao povrije|en

Stavrositu presudio sedam sekundi prije kraja me~a
Bosna BH-Gas u dva navrata sustizala {est, odnosno sedam golova zaostatka
Da je izgubila s deset razlike, poraz Bosne BHGasa od Konstance bio bi okarakteriziran kao te`ak, ali }e ovaj, od samo jednog gola zaostatka, „Studentima“ sigurno pasti mnogo te`e. Iako oslabljeni neigranjem nekolicine igra~a, posebno bekova, rukometa{i bh. prvaka su u nevjerovatno „ludoj“ i rastrzanoj utakmici, uz nekoliko katastrofalnih, imali jo{ toliko fenomenalnih perioda da bi im na kraju sre}a okrenula le|a. utorak nave~er igrao protiv [vedske. - Tra`ili smo od Holan|ana da puste Van Bomela da do|e u Minhen na pregled, ali oni ne samo da nisu odgovorili na{em zahtjevu nego su ga prisilili da igra 72 minute. Ovo je jo{ jedan dokaz da nacionalne federacije razmi{ljaju samo o svojim interesima zanemaruju}i ~ak i zdravlje igra~a - ka`e ~lan uprave Bajerna Karl-Hajnc Rumenige (Heinz-Rummenigge). On je dodao kako }e tra`iti UEFA-inu intervenciju i eventualno pokrenuti pravnu akciju. Njema~ki prvak ve} je u sukobu s Holan|anima zbog povrede Robena, koji je na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi zadobio povredu zbog koje ne}e mo}i igrati za Bajern do sljede}e (M. T.) godine.

Kriza odnosa Holan|ana i Bavaraca

Bajern pobjesnio zbog povrede Van Bomela
Selektor Van Marvijk uvrstio veznjaka u postavu uprkos povredi
Odnosi izme|u Holandske fudbalske federacije i Bajerna zapadaju u sve ve}u dubiozu. Jo{ se nije prona{lo rje{enje ni za ozljedu Arjena Robena (Robben) zbog koje Bavarci tra`e od Holan|ana visoku kompenzaciju, a isto to se desilo i Marku van Bomelu (Bommel), koji je, tako|er, zadobio povredu dok je bio na reprezentativnoj du`nosti. Van Bomel zbog ozljede ne}e igrati naredne dvije utakmice za Bajern, protiv Hanovera i Klu`a, pa je njema~ki prvak ponovo osuo te{ku paljbu po Holandskoj federaciji. Ako }emo realno, Nijemci su u pravu. Naime, Van Bomel je zadobio povredu u susretu protiv Moldavije pro{le sedmice, a selektor Bert van Marvijk (Marwijk) ga je, uprkos tome, uvrstio u tim koji je u

Boja`ljiv po~etak
Porazu je mo`da najvi{e kumovao nevjerovatan pad u posljednje dvije i po minute prvog poluvremena, kada su igra~i Irfana Smajlagi}a doslovno upropastili sve ono {to su te{kom mukom u prethodnih nekoliko minuta stvarali. Po~eli su vrlo boja`ljivo, u napadu nisu znali na}i rje{enje za rumunsku 5-1 odbranu, nakon nekoliko proma{enih {uteva na semaforu je vrlo brzo stajalo 2:0 za doma}ina. Pa`in je prekinuo dominaciju, ali su se doma}i potom ponovo raspucali pa je u 13. minuti bilo velikih plus {est za Konstancu (7:1).

Me|i}: Predvodio bh. prvaka sa {est golova

Poslije nereda u \enovi

Sve do tada bh. prvak ne da nije uspijevao zabiti gol nego nije odigrao nijedan te~an napad. Ipak, u 14. minuti „Studenti“ su se probudili. Prvo je Faruk Vra`ali} zabio za 7:2, a nakon {to su promijenili odbranu u 3-2-1, igra~i na{eg prvaka ubrzo su napravili seriju od 5:1, koju je tek u 20. minuti prekinuo sino} najefikasniji igra~ Laurenciju Toma (sedam golova iz sedam poku{aja).

Bugarska ne}e da igra sa Srbijom
Fudbalski savez Bugarske otkazat }e prijateljsku utakmicu protiv Srbije, koja se trebala igrati 17. novembra u Sofiji, objavili su ju~er bugarski mediji. Glavni razlog za otkazivanje susreta su incidenti koje su huligani iz Srbije napravili u utorak u \enovi, a navodno je mogu}e i da UEFA odlu~i da Italija i Srbija tog dana igraju novu utakmicu pred praznim tribinama. - Mala je vjerovatno}a da }e se to desiti, ali postoji i ta mogu}nost tako da se odri~emo utakmice sa Srbijom - objavio je Fudbalski savez Bugarske. Protivnik Bugarima 17. novembra najvjerovatnije }e biti Bjelorusija. (N. D.)

Tada je Bosna ve} imala pristojnih minus dva (6:8), ali tu nije stala. Igor Kara~i}, Ivan Divkovi} i Tarik Me|i} nastavili su probijati odbranu Rumuna te su u 28. do{li i do prvog izjedna~enja (12:12). I onda, serija gluposti. Za samo dvije i po minute, iako su dijelom imali i igra~a vi{e, dozvolili su doma}inu da napravi 4:0, i to, {to je najgore, nakon neshvatljivih poku{aja u napadu.

Grupa D
^etvrto kolo: Konstanca - Bosna 26:25, Zagreb - Sijudad Real (subota), Flensburg - Sankt Petersburg (nedjelja).
1. Sijudad 3 2. Zagreb 3 3. Flensburg 3 4. St. Petersburg 3 5. Konstanca 4 6. Bosna 4 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 3 93:70 94:77 83:72 83:94 99:121 101:119 6 5 4 2 2 1

Konstanca
Dvorana u Konstanci Gledalaca: 1.400 Sudije: Andrej Gusko i Sergej Repkin (Bjelorusija) Delegat: Alan Lund (Danska) Sedmerci: Konstanca 3 (2), Bosna 2 (2) Isklju~enja: Konstanca 6, Bosna 10 minuta Rezultat: Konstanca - Bosna BH-Gas 26:25 (16:12)

26:25
KONSTANCA Stanesku Popesku 11 odbr Nikolae 2 [uh Bai~eanu 2 Stavrositu 4 Sadoveak Toma 7 (2) Angelovski 1 Ad`i} ^epregi 4 Sabou 1 Mure{an 3 Onijekve 1 Riganas Buri~ea 1 Trener: Eden Hairi

Bosna
BOSNA BH-GAS Uvodi} 12 odbr Morozov Me|i} 6 Pucelj Kara~i} 5 (2) ^aki} Kapisoda 1 Pa`in 4 Vra`ali} 3 ^elica Mesari} 1 Neki} 1 Rakovi} Divkovi} 4 Trener: Irfan Smajlagi}

Nova serija
U drugo poluvrijeme sarajevski tim u{ao je mnogo bolje i zabio prva dva gola. Konstanca je svoj prvi dala u 35. minuti i, kada se o~ekivala igra gol za gol, uslijedila je nova rumunska serija. Od 35. do 43. napravili su 6:1 i oti{li na najve}ih, plus sedam (22:15). Potom su se u Bosni ponovo probudili i napravili 4:0, a za egal su se pobrinuli Divkovi} i Me|i} koji su

Formula 1 ulazi u Rusiju

od 53. do 59. postigli pet golova. Konstanca je u 55. minuti imala ~etiri razlike (25:21), ali je na{ predstavnik u fini{u sustigao zaostatak. Nakon odbrane Sandra Uvodi}a u 60. minuti, nekoliko sekundi poslije poravnao je Josip Pa`in da bi u posljednjem napadu sudijski par isklju~io Me|i}a na dvije minute pa su Rumuni sedam sekundi prije kraja preko Marijusa Stavrositua do{li do velika A. ^ULI] dva boda.

Od 2014. u kalendaru i So~i
Od 2014. godine ruski grad So~i bit }e doma}in utrke Formule 1. Sedmogodi{nji ugovor, navodno vrijedan 200 miliona dolara, potpisali su ju~er {ef Formule 1 Berni Eklston (Bernie Ecclestone) i guverner regije Aleksander Tka~ev i to nakon {to je pregovore uspje{no zavr{io ruski premijer Vladimir Putin. Grad na obali Crnog mora, koji }e 2014. godine biti i doma}in Zimskih olimpijskih igara, pridru`it }e se sve du`oj listi gradova koji }e u narednih nekoliko godina ugostiti najbr`i cirkus na svijetu.

Upitan nastup rukometa{ica Jedinstva

Odbojka{ice Kule u ^elend` kupu
Odbojka{ice Kule iz Grada~ca ovog vikenda u Azerbejd`anu igraju utakmice ^elend` kupa protiv ekipe Igtiza~i iz Bakua. Ekspedicija, predvo|ena trenerom \or|em Milo{evi}em i kapitenom Ernom Sinanovi}, otputovala je na evropski debi u ~etvrtak i danas bi Kula trebala odraditi prvi trening. Niko u Grada~cu ne gaji iluzije uo~i nastupa na me|unarodnoj sceni. - Znamo da su u protivni~koj ekipi samo dvije odbojka{ice iz doma}eg prvenstva, a da ih je ~ak deset iz inozemstva. Azerbejd`anke su jak protivnik, ali mi se ne}emo predati i poku{at }emo biti dostojan protivnik - rekao je Milo{evi}. Iskusna Mara Savki} zbog poslovnih obaveza nije otputovala u Azerbejd`an pa }e je na poziciji libera zamijeniti Belma Novali} i Nermina Iskri}. Kula sutra igra prvu utakmicu, a revan{ je u nedjelju, tako|er u D`. D. Azerbejd`anu.

Klub nema novca da Bez iluzija u Azerbejd`anu plati sudije i delegata
Eklston: Sve du`i kalendar F-1

Naime, u Formuli 1 sljede}e godine odr`at }e se rekordnih 20 utrka, uz debi Indije, a godinu poslije u kalendar se vra}aju Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave s gradom Ostinom. (M. T.)

Finansijski problemi toliko su pritisli Rukometni klub Jedinstvo Vulkan da je neizvjesna ve~era{nja utakmica protiv Kne`opoljke iz Bosanske Dubice, jer klub nema para da plati tro{kove slu`benih lica. Tuzlanske rukometa{ice ostvarile su u prva tri kola Premijer lige BiH sve tri pobjede. - Situacija je alarmantna. Nakon prve tran{e u iznosu od 4.000 KM, od

Vlade Tuzlanskog kantona jo{ nismo dobili ostatak od 6.000 KM, koliko je prora~unom izdvojeno za na{ klub. S tim novcem mogli bismo izgurati polusezonu. No, nema naznaka da }emo ih dobiti pa }emo poku{ati da se sna|emo na razne na~ine da makar pokrijemo tro{kove sudija i delegata i organiziramo utakmicu rekao nam je izvor iz kluba koji je zamolio za anoniE. M. mnost.

Dnevni avaz, petak, 15. oktobar/listopad 2010.

KO[ARKA Tu`ila{tvo u Sarajevu primilo zahtjev

KSBiH tra`i istragu protiv biv{eg generalnog sekretara
Provjerit }emo navode iz ovog pisma, ka`e Jasmina Omi~evi}
Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo provjerit }e prijavu Ko{arka{kog saveza BiH o navodnim nezakonitim radnjama u ovoj organizaciji. To nam je potvrdila i portparol Tu`ila{tva Jasmina Omi~evi}. Na pitanje na koga se prijava Upravnog odbora KSBiH ta~no odnosi, Omi~evi} je odgovorila rije~ima: - Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo dostavilo nam je prijavu koja se odnosi na navodne nezakonitosti u radu ve} razrije{enog generalnog sekretara Ko{arka{kog saveza BiH. O imenu osobe ne mogu govoriti dok ne obavimo odgovaraju}e radnje. Uglavnom, rije~ je o osobi koja je razrije{ena du`nosti - ka`e Omi~evi}. generalnog sekretara bio od 2006. godine nakon {to je ostavku podnio Husein \elilovi}. Trenutni vr{ilac du`nosti generalnog sekretara je Harun Mahmutovi}. - Ovo je jedan od novijih predmeta uz koji, za sada, nisu dostavljeni nikakvi drugi dokazi. Mi smo primili informaciju, a tek trebamo utvrditi postoje li elementi za otvaranje zvani~ne istrage. Provjerit }emo navode iz ovog pisma - izjavila je Omi~evi}. Kako smo nezvani~no saznali, prijava se odnosi na finansijsko poslovanje, odnosno na navodne nezakonite isplate prema tre}im licima zbog kojih je trenutno u blokadi ra~un SaE. J. veza.

Bliski susret centara: Rako~evi} (Igokea) i Kasun (Zagreb)

(Foto: Z. Vajki})

sport

69

Drugi poraz Igokee u NLB ligi

Klipa se izvinjava publici
Zagreb iskoristio nervozu bh. viceprvaka
Sportska dvorana u Lakta{ima. Gledalaca 2.500. Sudije: Damir Javor, Sa{o Petek, Mario Majki} (Slovenija). Rezultat: Igokea - Zagreb 70:79 (17:19, 18:18, 17:24, 18:18). IGOKEA: Heris 10, \erasimovi} 4, Dozet 9, Ivanovi} 4, \urica, Na|feji 3, - Znao sam da je doma}in pod pritiskom i pametnom igrom tu smo {ansu iskoristili iako smo imali problema u rotaciji, jer je Damir Mulaomerovi} istegao list noge na treningu prije utakmice - rekao je trener Zagreba Denis Bajramovi}. Doma}i trener Slobo-

Tabela
Rezultati 2. kola NLB lige: Budu}nost - Crvena zvezda 89:75, Radni~ki - Nimburk 82:87, Igokea - Zagreb 70:79, Zadar - Union Olimpija 66:72, Krka - Cedevita 77:81, Cibona - [iroki TT kabeli 83:72, Partizan - Hemofarm 77:66. Parovi 3. kola: Union Olimpija - Krka (17 sati), Cedevita - Cibona (20.15) 15. oktobar, Nimburk - Igokea (15.45), Crvena zvezda - Radni~ki (17), [iroki TT kabeli - Partizan (21.15) 16. oktobar, Zagreb - Zadar (17), Hemofarm - Budu}nost (17) - 17. oktobar.

Je li rije~ o Zdravki Kne`evi}u?

Opisu „generalnog sekretara koji je razrije{en du`nosti“ odgovara Zdravko Kne`evi}, koji je kra-

jem juna ove godine, na vlastiti zahtjev, raskinuo ugovor s KSBiH. Kne`evi} je na funkciji

^elik se u potpunosti konsolidirao

Vratio se kapiten Haris Jahi}
Ko{arka{ki klub ^elik ostao je u samo sedam dana bez trenera Marka Trbi}a i predsjednika D`afera Dautbegovi}a, koji su podnijeli ostavke, ali se zeni~ki liga{ ipak uspio u potpunosti konsolidirati. Prvo se iz Tuzle vratio centar Muris Andelija, a ju~er je iz Kaknja do{ao i pro{losezonski kapiten Haris Jahi}. On je proteklih desetak dana trenirao s Kakanjcima te odigrao i neke test-utakmice, ali je, prema rije~ima direktora ^elika Alije Por~e, izrazio `elju da se vrati u mati~ni klub, {to se i ostvarilo. ^elik otvara sezonu upravo protiv Kaknja u svojoj V. B. Areni.

Rahmanovi} iz Banovi}a u Jedinstvo za 8.000 KM
Jedinstvo BH Telecom platit }e Banovi}ima 8.000 KM od{tete i dobiti pravo registracije 19-godi{nje ko{arka{ice Irme Rahmanovi}, koja je jo{ tokom ljeta pre{la u Tuzlu, gdje }e studirati na Farmaceutskom fakultetu. Obe{te}enje }e biti upla}eno u dvije rate, potvrdila nam je direktorica Jedinstva Mara Laki}Br~aninovi}. Rahmanovi} }e imati pravo nastupa u prvom kolu, kaE. M. da }e sastav iz Tuzle gostovati u Trebinju.

1. Nimburk 2. Budu}nost 3. Zagreb 4. Olimpija 5. Cedevita 6. Partizan 7. Krka 8. Cibona 9. Hemofarm 10. Zadar 11. Radni~ki 12. Igokea 13. [iroki 14. C. zvezda

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2

181:155 168:153 161:146 133:120 151:143 155:145 149:143 163:158 152:157 132:142 158:169 124:140 134:155 148:183

4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2

^elik `eli prvi trijumf u gostima

Zeni~anke se uzdaju u iskustvo u Celju
Jahi}: Trenirao sa ekipom Kaknja

Mirkovi} 1, Rako~evi} 12, Vu~enovi}, Vitkovac 13, ^ejs 14. Trener: Slobodan Klipa. ZAGREB: Mulaomerovi}, Ma{i} 6, Halilovi}, Simon 16, Babi} 5, Kasun 16, Renfro 9, Petkovi}, Bubalo, @ori} 17, Denijels 10, [ari}. Trener: Denis Bajramovi}. Pritisak koji je Igokea sama sebi nametnula, bio je, o~ito, preveliki teret u debiju pred svojim navija~ima u NLB ligi. Bh. viceprvak pretrpio je drugi poraz u regionalnom takmi~enju, ovog puta od Zagreba (70:79).

dan Klipa ka`e da je o~ekivao pobjedu, ali da se u igri Igokee osjetila nervoza. - Utakmicu smo izgubili u odbrani, a iskusnija ekipa Zagreba uvela nas je u svoj ritam i preko centara ~esto poentirala. Odigrali smo lo{e, posebno krilni igra~i Lens Heris (Lance Harris) i Stevan Na|feji rije~i su Klipe, koji je podvukao da se izvinjava publici zbog slabog pristupa. Igokea danas putuje u ^e{ku, gdje sutra u tre}em kolu Z. V. igra s Nimburkom.

Odre|ene grupe za Eurokup

Olimpija pobje|uje i pored problema

Ne}e biti duela NLB liga{a
Barcelona je ju~er bila doma}in `rijeba osam grupa prve faze Eurokupa, koja starta 16. novembra i zavr{ava se 21. decembra. Sastav grupa: GRUPA A: Uniks, Le Man, Banvit, Oldenburg; GRUPA B: Hemofarm, Be{ikta{, Asvel, Getingen; GRUPA C: Gran Kanarija, Budiveljnik, [ijaulijai, Budu}nost; GRUPA D: Aris, Azovma{, Hapoel Galil, Cedevita; GRUPA E: Panelinios, Galatasaraj, Kantu, Groningen; GRUPA F: Beneton, Estudijantes, PAOK, Roan; GRUPA G: Kahasol, Nimburk, Hapoel Jerusalem, Riga; GRUPA H: Alba, Krasnije krila, KaV. B. zerta, Anvil.

[est igra~a ~eka zeleno svjetlo FIBA-e
Zabrana registracije novih igra~a od Me|unarodne ko{arka{ke federacije (FIBA), barem za sada, i ne poga|a pretjerano slovensku Union Olimpiju. Uprkos ~injenici da ne mogu registrirati Giorgija [ermadinija (Shermadini), Zorana Vrki}a, Sa{u Salina, Vladimira Boisu, Kevina Pinknija (Pinkney) i Kenija Gregorija (Kenny Gregory) Ljubljan~ani su pobijedili u dva uvodna me~a NLB lige (kod ku}e protiv Igokee, u gostima kod Zadra). Zanimljivo je da su u oba spomenuta me~a ponajbolji bili Vlado Ilijevski i Sa{o O`bolt zbog kojih je, odnosno zbog duga prema njima, FIBA i zabranila transfere ovom klubu. Ilijevskom su du`ni 349.774 eura iz pro{le sezone, a O`boltu 158.922, a kako im zajedni~ka menad`erica Mira Poljo istrajava na isplati duga, neizvjesno je ho}e li „Zmaj~eki“ biti kompletni i za skori nastup u (V. B.) Euroligi.
Iri{ki} i An|eli}: Hrabro protiv Slovenki
(Foto: J. Had`i})

Zeni~ke ko{arka{ice }e, nakon prvog trijumfa u regionalnoj IWBL ligi na svom terenu protiv beogradskog Vo`dovca, sutra u 3. kolu gostovati kod slovenskog Merkura iz Celja, za koji, zbog nedavne operacije koljena, ne igra na{a reprezentativka i biv{a ~lanica ^elika Mateja Tavi}. - Merkur niz godina igra ovu ligu. Pobijedile su u oba prethodna me~a i znaju kako

se treba igrati na svom terenu. Mi se jo{ uigravamo, a trudit }emo se da {to manje ponavljamo gre{ke koje smo pravile - kazala je Nata{a An|eli}. Na{a reprezentativka Aldijana Iri{ki} isti~e da znaju da su njihove sutra{nje rivalke mlad tim, ali da hrabrim, ~vrstim ulaskom u utakmicu ^elik mo`e slomiti njihov otpor te iskoristiti svoje iskustvo za prvu gostuju}u pobjeV. B. du.

Arenas izmislio povredu
Nakon {to je pro{le sezone zaradio suspenziju NBA lige na ~ak 50 utakmica i uvjetnu kaznu zatvora zbog uno{enja vatrenog oru`ja u klupsku svla~ionicu, najbolji ko{arka{ Va{ington vizardsa Gilbert Arenas ponovo je {okirao svoje {efove. Naime, Ol-star ko{arka{ priznao je medijima da je izmislio povredu koljena kako bi propustio pripremni me~ s Atlanta hoksima prije tri dana, a to je u~inio kako bi njegov saigra~ Nik Jang (Nick Young) dobio {ansu da zaigra u startnoj petorci. Naravno, {okiranom treneru Vizardsa Flipu Saundresu nije preostalo ni{a drugo nego da nov~ano kazni problemati~nog beka.

PETAK 15. 10. 2010.

21.20
EMISIJA, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

PE^AT

20.10

TV BINGO SHOW

17.10

ODRED ZA ^ISTO]U

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

18.00

ALL ABOUT

Intervju s Matom \akovi}em
Mladen Ivani} }e se ovog tjedna na}i u vru}oj stolici Mate \akovi}a. Kako predsjednik PDP-a vidi izbore koji su iza nas? Da li je, po njegovom mi{ljenju, bilo izborne kra|e? Kako je Mladen Ivani} podnio izborni poraz? Za{to je izgubio utrku za srpskog ~lana Predsjedni{tva...

21.50
SERIJA, BHT1

Mjesto zlo~ina New York
Ubistvo akcionarskog savjetnika vodi forenzi~are u svijet politi~ke korupcije, izdaje, silikonskih lutaka...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Tajni svijet evropskih sisara: Vuk, strani dokumentarni program 10.00 BHT vijesti 10.10 Intermeco 10.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 201/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.20 Zemlja: Snaga planete - Atmosfera, strana dokumentarna serija, 2/5 14.15 BHT vijesti 14.30 Bosna i vrijeme, dokumentarno-igrana serija, 2/8, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 11/66 Program za djecu i mlade 15.05 Mini school 15.20 Frenderi: Austrija, animirana serija 15.30 Zaboravljen, dokumentarni film 15.45 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.10 Ples `ivota, igrana serija, 108/124 16.55 Blaga civilizacije: Zemlja izlaze}eg sunca 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business news 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 1/13 20.30 Danilo Ki{, uspomene, se}anja - tv film 21.35 BHT vijesti 21.50 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 49/70 22.35 Ulica ~uda, meksi~ki igrani film 00.50 Zemlja: Snaga planete Atmosfera, strana dokumentarna serija, 2/5, r. 01.40 Pregled programa za subotu
20.00 20.45 21.30 21.40 Istina - repriza Muzika i EPP Vijesti Emisija Istina - repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 28. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 73. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 23. epizoda 10.50 Pri~e iz Hercegovine: Grude, dokumentarni program, 1. emisija 11.25 Hayd u park, program za mlade 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 29. epizoda 13.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 14.10 CSI Miami, igrana serija, 2. dio 15.05 Vijesti 15.15 Crna hronika, doma}a igrana serija, 20. epizoda 15.50 Dolina sunca, igrana serija, 156. epizoda 16.50 Federacija danas, informativni program 17.10 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 25. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 40. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.24 Dnevnik, najava 21.25 Dopunska nastava, 5. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.45 ^ista~, igrana serija, 4. epizoda 23.35 Sveti dim, ameri~ki igrani film 01.35 Federacija danas, r. 02.00 Dnevnik 3, r. 02.45 Pregled programa za subotu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 10.50 Spielberg, Povratak u budu}nost 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 The Border, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.05 Top Shop 15.35 Gümüº, turska telenovela 16.55 Vremenska prognoza 17.00 OBN Info 17.05 Vox Populi 17.10 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 17.40 Spielberg, Povratak u budu}nost 18.10 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Intervju s Matom \akovi}em: Mladen Ivani}, talk show 22.25 Vremenska prognoza 22.30 Vox populi 22.40 Red Carpet, showbiz emisija 23.45 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 29. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 29. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 29. epizoda 09.30 Jagodica Bobica Jago sitne pustolovine, crtani film, 29. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 29. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 57. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 58. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 29. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 39. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 35. epizoda 14.20 Ispuni mi `elju 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 40. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 40. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,15. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 41. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.00 Izbori, igrani film 01.00 Sport centar 01.05 Pali an|eo, igrana serija, 25. epizoda
21.00 Zehra

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Kursad`ije 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma u`ivo 17.45 Gusto tv 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Grand show, muzi~ki prog. 23.00 Mijau show 00.00 Farma u`ivo 01.00 Vidim duplo, film

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik, jutarnji program 08.00 Emisija [to da ne? repriza 08.45 Sponzorisani program 09.00 Inrervju dana, r. 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.45 Jukebox 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne? - revijalni program

21.00 Top music, top lista 21.30 SMS spotovi 23.30 Glas Amerike/Vijesti

TV Kakanj
16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 23.00 Gimnazijalci, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Dnevnik FTV Vijesti IC Gimnazijalci, serija Zanimljive pri~e Hutba Saga, serija Vijesti TV Sahar

TV TK
16.00 Vijesti u 16 16.30 D`ejmi kod ku}e, kulinarski show 17.00 Vikend program 17.30 Dizajneri zabavni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program

TV OSM
18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Peta no} Marketing 8

21.00 21.30 22.00 23.00

gram Bonaventura, dok. program Dnevnik 2 TV USK Capri 2, igrana serija, 5/4 Strogo povjerljivo, dok. program 3, 4/162

BN
16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 Doma}a serija, Jelena, r. Kradljivac srca, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Doma}a serija: Jelena Film: Kako je Hari postao drvo?

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.55 21.35 22.10 Razgovor s povodom, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Klinika - igrana serija Sevdah u srcu, muzi~ki program

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.10 Autogram, repriza 17.00 Discovery dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.05 Frej`er, humoristi~ka serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Igrani film

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame

TV Bugojno
15.49 15.50 16.50 18.00 18.10 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 01.20 01.25 Sport centar 1001 no}, igrana serija Indija, igrana serija Vijesti Sje}anja Crtani film Muzika Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori, igrani film Sport centar Pali an|eo, igrana serija

TV Gora`de
21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Liberty TV Pop-top Dokumentarni program Dnevnik, r. Glas Amerike

TV KISS
15.20 15.50 15.55 17.30 19.00 19.20 19.30 20.10 22.10 Izvidnica, r. FIS SHOP [port Lifestyle TV DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Film ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 23.10 Dnevnik KISS, r.

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 O~i du{e, igrana serija, r. 15.15 Smrt {pijunima, dok. program 16.30 U fokusu, r. 18.00 O~i du{e 10/3 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Duhovni svijet, vjerski program 20.30 Razmi{ljaj zeleno, dok. pro-

TV Jasmin
19.20 Na dana{nji dan 19.30 SMS spotovi 20.30 TV Sahar, vijesti

TV Cazin
19.00 19.30 20.00 20.30 Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.15
FILM, HRT1

21.05

VISOKI NAPON

23.15

KUGLANJE

20.30 FC KOLN - DORTMUND

21.15

MOTO GP PHILLIP

20.00

[APTA^ PSIMA

21.00 MTV WORLD STAGE

19.05 SVE [TO JE VA@NO

19.10

GALILEO

17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Visoki napon 22.00 Vijesti 22.05 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 [ta radite, bre 23.20 Evergrin klub

10.30 Fudbal: Uefa Euro 2012 Scotland [panija 11.15 Fudbal: Liga [. - Lion - Az Alkmar 13.00 Tenis 14.00 Tenis 17.45 Fudbal 17.55 Tenis 21.45 Traktori 22.15 Naja~i ~ovjek 23.15 Kuglanje

17.00 Hokej na travi: Ks Pomorzanin Torun - Dinamo Kazan 18.30 Svi sportovi 19.00 Svi sportovi 19.30 Vijesti 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal: Fc Koln - Dortmund 21.20 Fudbal: Fc Koln - Dortmund 22.30 Borila~ki sport

19.15 EBEL: Medvescak KAC (DIREKTNO) 21.15 Moto GP Phillip Island - Free Practice Moto 2 22.00 NHL Pregled 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker 00.00 ATP Masters Shanghai 1/4 finale

17.00 Poznati svemir 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Poznati svemir 23.00 [apta~ psima

18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography Today In Music 19.30 Friday Night Music Storytellers 20.30 MTV Take Over Klaxons 21.00 MTV World Stage Foo Fighters 21.50 3 From 1 22.00 MTV Express Elemental

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner?, {ou 21.15 Njema~ka nagrada za komediju 2010

13.05 Melkolm u sredini, serija 14.05 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Peti element, film 22.45 Romeo mora umrijeti,

Bourneov identitet
Nakon {to ga slu~ajno prona|u i spase ribari, ranjeni ~ovjek se ne sje}a ni ko je niti kako je dospio u more. S vremenom se po~inje prisje}ati pojedinosti iz svog `ivota poput toga da posjeduje ra~un u {vicarskoj banci, a uskoro se i sjeti da se zove D`ejson Born. Uloge: Met Dejmon, Franka Potente, Kris Kuper, Klajv Oven Reditelj: Dag Liman

PETAK 15. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Razmislite o svojim emocijama. Ne dopustite da vas sputava mi{ljenje okoline. Ipak, vi ste najva`niji! 21. III - 20. IV Posao: Pru`aju vam se primamljive mogu}nosti za napredak i uspjeh. Maksimalno iskoristite svoje talente. Zdravlje: Poku{ajte se odmoriti.

OVAN

20.00

FALI^NIH PANSION

18.29

KOD ANE

17.25

MOJA @ENA I DJECA

20.05

SUPERTALENT

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija (10./100) Medo Rupert, crtana serija (10./52) Tomica i prijatelji, crtana serija (10./100) Gora bisera, crtana serija (9./48) 09.55 Moja {pijunska porodica, serija (2./26) 10.20 TNT serija za mlade (1./26) 11.10 Karmelita, tv novela (35./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Najljep{e narodne pjesme, muzi~ka emisija (2.) 13.30 Pakov svijet, serija (61.) 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela (90./210) 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika - Posavina 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (36./170) 17.55 [arene ka`e (12.) 18.00 TV Bingo 18.45 Gora bisera, crtana serija (10./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Intervju 21.00 Ranjeni orao, serija (1./17) 22.00 Fali~ni pansion, serija (1./12) 22.30 Dnevnik 3 22.48 Sport 22.53 Finansijske novosti 23.00 100 godina Kurosave - Pijani an|eo, film 00.40 Nomadi, film

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.18 15.05 15.40 16.15 17.00 17.15 17.37 18.02 18.29 18.42 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 22.10 22.15 22.40 22.43 22.45 22.55 23.50 01.50 03.20 04.05 04.45 05.10

Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela (65/165)* Hitna slu`ba 14, serija (2/19)* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje: Dje~ja kirurgija Luda ku}a 2, humoristi~na serija (30/32)* Kad ~uje{ trubu, ti uzmi sombrero - emisija pu~ke i predajne kulture Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo Proces Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 2 TV serija (39’33“) (6/10)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Bourneov identitet, ameri~ki film* Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk-show Filmski maraton: Silent Hill, kanadsko-francuski film (18) (R)* Filmski maraton: Ti i ja i svi koje znamo, ameri~ko-britanski film (18) (R)* Galactica 4, serija (15/21) (R)* Pravi igra~i, serija (15) (4/11) (R)* Proces (R) Peti dan, talk-show (R)

07.55 Mala TV: TV vrti}: Spavanje Prugasti prijatelji Tajni dnevnik patke Matilde: [krtost 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (20/20)* 08.50 [kolski program: Tajni `ivot buba Puni krug Glazbeceda: Na slovo P 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (12/39)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (25/30)* 10.45 Euromagazin (R) 11.15 Fotografija u Hrvatskoj 11.30 Bo`o Milanovi} - tragovi jedne vizije, dokumentarni film (R) 12.05 Pola ure kulture (R) 12.35 Znanstvene vijesti (R) 12.45 Na rubu znanosti: Zemljovidi drevnih kraljeva mora (R) 13.35 Galactica 4, serija (15/21)* 14.15 [kolski program: Tajni `ivot buba (R) Puni krug (R) Glazbeceda: Na slovo P 15.00 Samo za ljubav, ameri~ki film (90’)* 16.30 Cocco Bill, crtani film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (15/22) 17.25 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (15/26)* 17.50 Briljanteen* 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Kirgistan-Kina, dokumentarna serija (6/13) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Filmovi na{ih susjeda: Nata{a, srpski film* 21.30 Zlatna igla, prijenos 23.10 Nijemi svjedok 11, mini-serija (12) (4/5)* 00.55 Pravi igra~i, serija (15) (4/11)* 01.35 Kraj programa

05:45 Hitni slu~aj, serija (13/14) 06:35 Na{a mala klinika, serija (4/15) 07:30 Mini kviz ep. 1 07:40 Mini kviz ep. 2 07:50 Bumba, crtana serija (117-118/150) 08:10 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (3/13) 08:25 Roary, crtana serija (30/52) 08:50 Dona Barbara, serija (179-180/190) 10:50 U ime ljubavi, serija (167-168/170) 12:40 IN magazin 13:30 Provjereno, informativni magazin 14:20 Dona Barbara, serija (181-182/190) 16:00 U ime ljubavi, serija(169/170) 17:00 Vijesti Nove TV 17:25 U ime ljubavi, seirja (170/170) 18:20 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:05 Supertalent, show 21:45 Glup i gluplji 2, igrani film 23:25 Akcijska zvijezda, igrani film (15)* 01:05 Policijska pri~a 2, igrani film 02:50 @ivot, igrani film (12)* 04:35 Ezo TV, tarot show (18)* 06:05 Kraj programa

Ljubav: Zaokupljeni ste nastojanjima da (opet?) izbjegnete otvoren, a neophodan razgovor sa partnerom. 21.IV - 22.V Posao: Budite veoma oprezni. Posebno pripazite na svoje izjave, jer je mogu}nost sukoba sa kolegama pove}ana. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.

BIK

obilje komplimenata, vra}a vam se poljuljano samopouzdanje. 23.V - 22.VI Posao: Imate odre|enih problema sa koncentracijom i konkretnim na~inom sprovo|enja u djelo novih ideja. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
Ljubav: Privla~i vas jedna komunikativna osoba, lucidnog {arma, koja zna {ta `eli od ljubavi i `ivota. 23.VI - 22.VII Posao: Iznimno zanimljivi i primamljivi su kontakti s inostranstvom. Riskanti su, ali mogu biti i vrlo uspje{ni. Zdravlje: Odli~no ste raspolo`eni.

BLIZANCI Ljubav: Imate priliku da upoznate nove ljude. Uz

RAK

naleta sna`nih emocija. Ne propu{tajte priliku za ljubav. 23.VII - 22.VIII Posao: Ako se situacija zapetlja, ne gubite nadu. Aktivirajte upornost i nepokolobljivost, to su jaki aduti. Zdravlje: Unesite promjene u `ivotni stil.
Ljubav: Nalazite se u pravom vrtlogu ljubavnih isku{enja, a ni sami ne znate kako ni za{to. U~inite korak naprijed. 23.VIII - 22.IX Posao: Ako `elite krenuti krupnim koracima naprijed, morate se osloboditi ostataka iz pro{losti. Zdravlje: Osjetljivi disajni organi.

LAV

Ljubav: Kao malo kada, zbunjeni ste od naglog

DJEVICA

Ljubav: Oslobodite se srame`ljivosti i/ili nepotrebnog ustru~avanja. Katkad nije lo{e pokazati strast. 23.IX - 22.X Posao: Kasnite sa rokovima, {to nije samo va{a gre{ka. Mo`da }ete biti pozvani na odgovornost, ali ne brinite. Zdravlje: Sasvim se opustite.

VAGA

Ljubav: Vodite veoma intenzivan dru{tveni `ivot. [KORPIJA Tako se uve}avaju i prilike za ljubavne avanture. Posao: U ve}ini poslovnih razgovora imate pravo.

FILM, PINK BH

01.00

Vidim duplo

Pop grupa od {estoro muzi~ara iz Engleske, sedamdesetih godina, zabavi}e vas u muzi~koj komediji, u kojoj su pomije{ani avantura, zabava i ironija. Jedan ludi nau~nik zamijeni}e ih sa identi~nim robotima koji }e na turu po Americi i}i umjesto njih. Uloge: Hana Sperit, Najd`el Dik, Reg Vilson Reditelj: Najd`el Dik

Sveti dim

23.35
FILM, FTV

Rut je mlada Australka koju isprazni zapadnja~ki `ivot navodi na odlazak u Indiju. Tamo se, nakon susreta s guruom, njen `ivot potpuno mijenja. Njena majka Mirijam vra}a je ku}i pod la`nom isprikom kako joj otac umire, a njenu duhovnu stranu u normalu treba vratiti P. J. Voters, kultni Amerikanac koji se bavi „izgubljenim du{ama“ i ~iji program garantira povratak u normalu kroz tri koraka i tri dana. Uloge: Harvi Kajtel, Kejt Vinslet, D`uli Hamilton, Sofi Li Reditelj: D`ejn Kampion

Zato, ne odstupajte od svojih ideja, uz dozu diskrecije. Zdravlje:Ne pretjerujte u jelu i/ili pi}u.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Po~inje va{ veliki povratak na ljubavnu

scenu. Postepeno se mirite sa svojim osje}anjima. Posao: Odlu~ite se za jednu varijantu, za jedan, ali kvalitetan posao. „Sva{tarenje“ nikuda ne vodi. Zdravlje: Odli~no raspolo`enje.
23.XI-22.XII

Ljubav: Budite iskreni, dobro procijenite `elje,

oslobodite se nedoumica. Nemojte pristati na polovi~na rje{enja. Posao: Ako lo{e isplanirate dan, kasnit }ete na sa23.XII-21.I stanke, poslove }ete dovr{avati u zadnji ~as... Zdravlje: Na|ite vremena da pro{etate.
VODOLIJA Ljubav: Opet osje}ate neku ~udnu netrpeljivost pr-

JARAC

Izbori
23.00
FILM, HAYAT TV

Trejsi Flik je najambicioznija u~enica srednje {kole Karver Haj, koja ima aferu sa jednim od svojih nastavnika. Jedan drugi nastavnik, g. MekAlister, svoju suprugu vara sa njenom najboljom prijateljicom. Pribli`avaju se izbori za predsjednika u~eni~kog odbora i g. MekAlister, iz li~nog zadovoljstva, nagovara Pola, de~ka iz {kolskog fudbalskog tima, da se utrkuje protiv Trejsi. Uloge: Metju Broderik, Riz Viterspun, Kris Klajn Reditelj: Aleksander Pejn

Ulica ~uda

FILM, BHT1

22.35

Pri~a prati tri para koja `ive u malenom sokaku u Meksiku. Alma je prelijepa djevojka zaljubljena u berberina. Rutilio je sredovje~ni porodi~ni ~ovjek koji otkriva da ga privla~e mu{karci. Suzanita je djevojka koja sanja da se uda. Niko ne mo`e ostvariti svoj san, a godine prolaze... Uloge: Selma Hajek, Ernesto Gomez Kruz, Marija Roho Reditelj: Horhe Fons

ema partneru. Kao da ne znate {ta zaista osje}ate. 22.I-19.II Posao: Poslovi su odli~no aspektirani. Poduzmite dalje korake, iskoristite maksimalno pru`enu {ansu. Zdravlje: Ne pose`ite olako za sedativima.
RIBE

Ljubav: Dolaze lijepi, sretniji trenuci. Imate mo-

gu}nost da opu{teno u`ivate uz osobu koju neizmjerno volite. 20.II-2O.III Posao: Krivite sredinu koja vam ne omogu}ava da se potpuno profesionalno usavr{ite. Ne{to je i do vas. Zdravlje: Privla~ni, opu{teni, sretni...

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Podzemni prolazi

Novi Koloseum
RIM - Od idu}e sedmice turisti koji borave u Rimu bit }e u prilici da posjete i podzemne prolaze Koloseuma, veli~anstvenog amfiteatra gdje su odr`avane gladijatorske borbe, saop}ilo je italijansko ministarstvo kulture. Suteren Koloseuma bit }e prvi put otvoren za posjetioce, dok je njegov gornji dio iz sigurnosnih razloga bio zatvoren od sedamdesetih godina pro{log stolje}a.
Stefani: Nije znala za suprugovu aferu s transvestitom

Slavna ameri~ka pjeva~ica iznena|ena intervjuom za „US Magazine“

ISPOVIJEST SUPRUGA GVEN STEFANI
Gevin Rosdejl poku{ao se nagoditi s izdava~em da ne objavi priznanje, no ve} je bilo kasno
LOS AN\ELES - Slavna ameri~ka pjeva~ica i modna dizajnerica Gven Stefani Rosdejl (Gwen Stefani Rossdale, 41), koja je zapo~ela karijeru kao pjeva~ica rok benda „No Doubt“, na{la se u sredi{tu skandala zbog priznanja njenog supruga. Gevin Rosdejl (Gavin, 44) petnaest godina je poricao da je osamdesetih godina pro{log stolje}a imao ikakvu vezu s transvestitom Merlin (Marilyn, 47), pjeva~em hita „Calling Your Name“. O aferi se prvi put po~elo pri~ati 1995. kada je Boj D`ord` (Boy George) objavio autobiografiju u kojoj je pisao o ljubavi izme|u pjeva~a grupe „Bush“ i transvestita. Suprug Gven Stefani sada je promijenio plo~u i u intervjuu za „US Magazine“ priznao da je bio s Merlin dok je imao samo 17 godina. Prijatelji pjeva~a tvrde da ve} sada `ali {to je priznao da je imao homoseksualno iskustvo jer o tome do sada nije pri~ao sa suprugom. Kako izdanje ~asopisa s njegovim priznanjem jo{ nije objavljeno, poku{ao se nagoditi s izdava~ima da ga ni ne objave, no odbili su ga.
Vulf: Prijem u Kremlju

Studij islamske vjeronauke
BERLIN - U Njema~koj }e prvi put biti uveden studij islamske vjeronauke, najavila je ministrica obrazovanja Anete [avan. Islam }e se u Njema~koj mo}i studirati na univerzitetima u Minsteru, Osnabriku i Tibingenu i time }e se islamski duhovnici prvi put mo}i obrazovati u dr`avnim visokim {kolama. Ve} du`e vrijeme postoje ideje da se imami obrazuju u Njema~koj i da govore o vjeri na njema~kom jeziku. Tema islam, naro~ito poslije govora njema~kog predsjednika Kristijana Vulfa (Christian Wulff), povodom 3. oktobra, Dana njema~kog ujedinjenja, kada je rekao da islam pripada Njema~koj, izaziva veliku politi~ku pa`nju i diskusije. Ankete pokazuju da ve}ina Nijemaca ne podr`ava svog predsjednika u izjavi o islamu.

Vulfu salata s glistama
MOSKVA - Guverner jedne ruske pokrajine objavio je na dru{tvenoj mre`i Twitter tekst o glistama poslu`enim u salati na primanju u Kremlju te naljutio jednog pomo}nika predsjednika Dmitrija Medvedeva, koji je rekao da bi taj du`nosnik trebao biti opozvan zbog „idiotizma“. Dmitrij Zelenin napisao je da je uz govedinu na ru~ku u ~ast posjete njema~kog predsjednika Kristijana Vulfa (Christian Wulff) poslu`ena salata sa `ivim glistama. Uz tekst je prilo`io sliku salate na kojoj se vidi glista koja gmi`e uz rub tanjira.

Iskosa
Princeza Karolina (lijevo): Podnijela tu`bu

Pitanje voditelju
AMSTERDAM - Tokom politi~ke emisije koja se emitira na holandskoj televiziji „Vara“ mladi}a koji je sjedio u publici uhvatio je „zov prirode“ te je bez ustru~avanja pri{ao gostima i pitao za toalet. Voditelj Paul Vitman (Wittman) uputio ga je na tra`eno mjesto. Mladi} je oti{ao, a voditelj i gosti nisu mogli nastaviti raspravu od smijeha.

Berlin: Tema islam izaziva politi~ku pa`nju i diskusije

Princeza se `alila Strazburu
STRAZBUR - Princeza Karolina od Monaka zatra`ila je od evropskih sudija u Strazburu da za{tite njeno pravo na privatni `ivot, po`aliv{i se da je njema~ko pravosu|e odbilo zabraniti objavljivanje fotografija snimljenih bez njenog pristanka. Fotografije princeze i njenog supruga na odmoru u {vicarskom skijali{tu Sent Moricu objavljene u njema~kim ~asopisima „Frau im Spiegel“ i „Frau Aktuell“ ilustrirale su ~lanke o bolesnom princu, o kojem se brine samo princeza Stefani (Stephanie). Njena sestra princeza Karolina podnijela je tu`bu smatraju}i da to ugro`ava njen privatni `ivot. Ustavni sud je u februaru 2008. smatrao da se u tim ~lancima pisalo o aktuelnoj temi, bolesti princa Rajnera (Rainier), i da {tampa ima pravo fotografijama podsje}ati na pona{anje ~lanova njegove porodice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful