သဵု့ေရာငး်ခယးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့မပါတဲံ
ေရျ့ေကာကးပဲျဆနး႔က္ငးရြုတးခ္ခ္ကး
ေန႕စဲျ ။ ှွ ရကး၊ ေအာကးတိုဘာလ၊ ဿွှွ
- ေက္ာငး့သာ့်ပညးသူရဟနး့ရြငးလူအေပါငး့တို႔၏ အသကးေသျ့၊ေချ့္မ္ာ့်ဖငးံေ ပ့ဆပးဆငး
ႏဲႊခဲံသညး။ ရြစးေလ့လဵု့ဟုထငးရြာ့သညးံ ဗမာ်ပညးသူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေရ့ေတားပဵု
( သို႔ ) ှ၀၂ွ - ်ပညးံအေရ့ေတားပဵုၾကီ့သညး ( ဿဿ ) ႏြစး်ပညးံေ်မာကးခဲံ်ပီ့်ဖစးသညး။
- ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ အသကးစေတ့ခဲံၾကရသညးံ အေရ့ေတားပဵုၾကီ့၏ မ .ဆ.လ
စစးအာဏာရြငးစနစးဆို့ၾကီ့ကို ်ဖဳတးခ္ႏိုငးခဲံ်ပီ့ တိုငး့်ပညးအတျငး့ေနထိုငးၾကေသာ
ရဟနး့ရြငး၊ ်ပညးသူအေပါငး့တို႔လညး့ ႏိုငးငဵေရ့အသိတရာ့မ္ာ့ကို ရြငးသနးႏို့ၾကျလာေစ
ခဲံသညး။ ထို႔အ်ပငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ ဦ့တငးဦ့ ၊ ဦ့ဝငး့တငးႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့စသညးံ လူထုတိုကးပဲျၾကီ့၏ ေခါငး့ေဆာငးမြဳကို ေမျ့ထုတးခဲံသညး။
- ( ဿဿ ) ႏြစးတိုငးခဲံေသားလညး့ အေရ့ေတားပဵုၾကီ့၏ ရညးမြနး့ခ္ကး်ဖစးေသာ ဗမာ်ပညး
ဒီမိုကေရစီတိုကးပဲျကာ့ အဆဵု့မသတးႏိုငးေသ့ေပ။ ထိုထကးမက စစးအာဏာရြငးအုပးစု
သညး လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြ ငးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေပါငး့
( ဿွွွ ) ေက္ားကိုလညး့ ဖမး့ဆီ့အက္ဥး့ခ္ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး။ တခ္ိနးတညး့မြာပငး
( ၉ွ ) ခုႏြစးေရျ့ေကာကးပဲျရလဒးကို မ္ကးကျယး်ပဳထာ့်ပီ့ ( ဿွွ၈ ) ခုႏြစး စစးကျ္နး်ပဳ
ေသာ အေ်ခခဵဥပေဒကို မတရာ့သ်ဖငးံ ဖဲျ႕စညး့ခိုငး်မဲေအာငးၾကိဳ့စာ့ေနပါသညး။
- စစးကျ္နးဖဲျ႕စညး့ပဵုဥပေဒ၏ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးသညး လူထုေရျ့ေကာကးထာ့သညးံ
လႊတးေတားကိုေက္ားလျနးကာ တိုငး့်ပညး၏ အေရ့အရာမ္ာ့ကို စိတးတိုငး့က္ ခ္ယးလြယး
မြဳ႕ရိြ်ပီ့ အာဏာသိမး့ချငးံပါ ေပ့အပးထာ့ပါသညး။ ဗဟိုႏြငးံ်ပညးနယးလႊတးေတားမ္ာ့၏
ေလ့ပဵုတစးပဵုကို စစးတပးကသိမး့ပိုကးထာ့သညး။ လူထုကိုယးစာ့လြယးအမတးမ္ာ့၏
အချငးံအေရ့သညးလညး့ လဵု့ဝအာမခဵခ္ကးမရိြႏိုငးပါ။

- အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပးႏြငးံ ( ၉ွ ) ေရျ့ေကာကးပဲျအႏိုငးရပါတီမ္ာ့က (၉ွ) ခုႏြစး
ေရျ့ေကာကးပဲျရလဒးအာ့ တစးစဵုတစးရာအသိအမြတး်ပဳေရ့၊ ( ဿွွ၈ ) ဖဲျ႕စညး့ပဵု
အေ်ခခဵဥပေဒအာ့ ်ပနးလညး်ပငးဆငးေ ရ့၊ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ချ္ငး့ခ္ကးမရိြ
်ပနးလႊတးေရ့၊ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့အေ်ဖရြာေရ့စသညးံအခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး
ေတာငး့ဆိုမြဳမ္ာ့ကို ယေန႔ထိတိုငး လစးလ္ဴရြဳထာ့သညး။
- စစးကျ္နးဖဲျ႕စညး့ ပဵုကို ကနးကျကးသညးံအေန်ဖငးံ ပါတီမ္ာ့်ပနးလညးမြတးပဵုတငး်ခငး့မ်ပဳရနး
ႏြငးံ အတုအေယာငးေရျ့ေကာကးပဲျအာ့ သပိတးေမြာကးၾကရနး၊ လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့
်ဖစးၾကသညးံ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ ဦ့ဝငး့တငး၊ ဦ့ေအ့သာေအာငး၊
်ပညးသူ႕လႊတးေတားကိုယးစာ့်ပဳေကားမတီ ( CRPP ) တို႔မြလညး့ ေရျ့ေကာကးပဲျ ကို
သပိတးေမြာကးၾကရနး ်ပညးသူလူထုအာ့ လမး့ညႊနးႏို့ေဆား ခဲံၾက်ပီ့်ဖစးသညး။
- ထို႔ေၾကာငးံ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ မပါဝငးသညးံ
အတုအေယာငးေရျ့ေကာကးပဲျအာ့ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူတစးရပးလဵု့ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကး
သပိတးေမြာကးၾကပါရနး ေအာကးပါေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံသတိေပ့ႏို့ေဆားအပးပါသညး။

ှ၊

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ တိုငး့ရငး့ သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး
မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ချ္ငး့ခ္ကးမရိြ ခ္ကးခ္ငး့လႊ တးရနး။

ဿ၊

ဿွွ၈ အေ်ခခဵဥပေဒကိုဖ္ကးသိမး့်ပီ့ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပဲျကို ပယးဖ္ကးေပ့ရနး။

၀၊

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ကို ခ္ကးခ္ငး့လုပးေပ့ရနး။

ဆကးသျယးရနး ပါၾကီ့ ( ၃၃၈ှ၃ွ၁၉၈ှ၃ )
ၾကညးတို့ ( ၈ှ၉ွ၉၀ဿွှ၉၃ွ )
အီ့လးေမ့လး golden.voe.007@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful