Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid -Murid India

Suthanthiradevi A/P J.N.J.Money Master Sains Jabatan Pengajian Melayu,

ABSTRACT

This study seeks to find out the the effects of mother-tongue otherwise referred to as L1 intterference in the process of learning Malay- otherwise referred to as L2 among Indian students in Buntung, Perak. Research conducted made use of students written composition, produced in a formal classroom learning situation, their oral communication in BM and answers to a questionnaire given at the end of the study.

Results of the content analysis on the subjects written compositions produced in a formal class-learning situation indicates that vowel replacement in L2 is highly correlated with similar lexical items prevalent in L1 interference is apparent in verb fronting and how conjunctions such as language transfer also occurs at the semantic level, where meaning in L1 is imposed on L2.

Analyses of subjects oral communication reveals frequent use of L1 glottal stops /?/ for many L2 root words and words with affixes. On the other hand, the phenomenon of code-mixing in L1 and L2 is detected especially in the construction of interrogatives.

In an informal learning situation where data is collected by means of questionnaires, it is noted that the most dominant element of MT extralinguistics interference is language used everyday. Suggestions put forward in this study include the use of enrichment and reinforcement activities in L2 .

Latar belakang Kajian

Matlamat kerajaan Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sepenuhnya daripada peringkat pengajian dasar hingga ke peringkat pengajian tinggi, jelas terlaksana secara

memang terdapat berbagai-bagai masalah dalam mempelajari bahasa Melayu oleh murid-murid berketurunan India. Objektif kajian Kajian ini mengemukakan tiga objektif seperti yang berikut: . Penyataan masalah Daripada tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK(T)) Gunung Rapat. Didapati juga tidak semua guru bahasa Melayu berminat untuk mengajar mata pelajaran tersebut di SJK(T). namun tanda-tanda menunjukkan bahawa sebahagian murid-murid di negara ini masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka khususnya masyarakat bukan Melayu. Ipoh di Daerah Kinta. Walaupun penggunaan bahasa Melayu sudah begitu meluas di dalam dan di luar sekolah. Kelainan struktur ayat bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut mempengaruhi proses pembelajaran bahasa murid-murid India. Binaan ayat biasa (Subjek + Predikat) bahasa Melayu mengutamakan frasa nama pada awal ayat. suatu fenomena dapat dikesan. Manakala binaan ayat bahasa Tamil lebih mementingkan struktur Predikat + Subjek dengan kedudukan frasa nama diletak ditengah atau di akhir ayat.menyeluruh mulai tahun 1983. Apabila kata-kata Melayu atau kata-kata pinjaman dari bahasa lain dituturkan berlaku perubahan bunyi bunyi vokal dan konsonan yang terhampir dengan bahasa Tamil. Bahasa ibunda murid-murid India dirasakan mengganggu sebutan baku bahasa Melayu. Kelainan-kelainan tersebut tertumpu kepada Hukum DM (diterangkan-menerangkan) dalam kedudukan frasa nama dalam ayat. Pertukaran bunyi-bunyi tertentu mengakibatkan terjadinya proses penggantian konsonan. proses penghilangan konsonan dan proses menambah bunyi hentian glotts. Antara masalah yang timbul dan dapat dikesan secara am ialah murid-murid India menghadapi masalah sebutan huruf r semasa pembelajaran bahasa Melayu. Masalah percampuran kod i (code mixing) antara bahasa Tamil dengan bahasa Melayu turut membantutkan pembelajaran bahasa Melayu murid-murid India. Sehubungan dengan pengaruh bahasa ibunda bagi pembelajaran bahasa Melayu di SJK(T) itu juga. Masalah ini berkait dengan kemunculan unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dari semasa ke semasa ketika murid-murid berkenaan menggunakan bahasa Melayu. Murid-murid India menghadapi masalah menggunakan vokalvokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu yang agak asing kepada mereka.

imbuhan dan binaan ayat) mempengaruhi markah ujian karangan murid-murid India? Apakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India? Sejauh manakah perbezaan kekerapan pembolehubah-pembolehubah mempengaruhi penggunaan bahasa harian. sikap dan pendedahan bahasa murid -murid India itu? Kepentingan kajian Kajian ini penting kepada pihak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) Kementerian Pendidikan. Selanjutnya guru dapat melakukan kerja pembetulan latihan bahasa dengan lebih berkesan. Untuk mengenal pasti pengaruh bahasa ibunda yang terdapat dalam penulisan karangan bahasa Melayu murid-murid India. makna kata. Soalan Kajian Kajian ini akan cuba menjawab soalan-soalan yang berikut: Sejauh manakah unsur-unsur linguistik bahasa ibunda (leksikal. 2. Kajian ini berfaedah untuk menjelaskan perbezaan struktur bahasa ibunda murid -murid India dengan bahasa Melayu. Maklumat daripada perincian itu dapat membantu guru meramalkan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Untuk mengenal pasti unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdapat dalam pertuturan murid-murid India semasa mereka mempelajari bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Ia dapat dan mungkin boleh dijadikan sebagai asas untuk mengada sebuah kan buku panduan atau rujukan untuk guru-guru bahasa yang hendak mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di SJKT. Bidang bermasalah akibat perbezaan tersebut dapat diketahui melalui perincian hasil penulisan murid-murid India.1. . 3. hasil kajian ini nanti difikirkan boleh dijadikan panduan untuk sebarang perubahan kurikulum yang hendak dilakukan. Untuk menentukan pemboleh ubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India.

Unsur-unsur ekstralinguistik bahasa pertama (Tamil) yang bersifat positif atau negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Pengaru h bahasa ibunda Unsur-unsur linguistik bahasa pertama (Tamil) yang diserap ke dalam penulisan atau pertuturan bahasa Melayu. Unsur-unsur tersebut hadir dalam bentuk fonem. sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India. morfem. Juga menjadi panduan kepada Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. 2. Pihak panitia boleh memikirkan cara mengintepretasi kandungan kurikulum ke dalam bentuk yang sesuai dengan latar belakang murid-murid India. Definisi Operasional 1. iaitu untuk menanamkan perasaan milik bersama . Unsur pertama ialah unsur-unsur linguistik yang merangkumi aspek leksikal. semantik. makna kata. Nama Bahasa Malaysia mula digunakan secara meluas selepas 13 Mei 1969 untuk tujuan politik. Unsur-unsur tersebut ialah penggunaan bahasa harian. frasa atau sintaksis. Pengaruh bahasa ibunda dalam proses pembelajaran bahasa Melayu yang hendak dikaji dibataskan kepada dua unsur utama. Mereka terdiri daripada muridmurid tahun enam sahaja. imbuhan dan binaan ayat dalam aspek penu lisan dan pertuturan muridmurid India. Ipoh. pendedahan bahasa dan sikap murid -murid India terhadap bahasa Melayu.Kajian ini boleh menjadi panduan kepada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah khususnya di SJKT. Unsur kedua ialah unsur-unsur ekstralinguistik yang merangkumi aspek penggunaan bahasa harian.Pari dan SJKT Methodist. Bahasa Melayu Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda etnik Melayu. Buntung. Perak Darul Ridzuan. Batasan kajian Subjek kajian jenis deskriptif ini terbatas kepada murid-murid India yang sedang belajar di SJKT Sg.

Mereka lebih berminat mempelajari bahasa Inggeris secara berkelompok. Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid -murid berkenaan. Dalam konteks kajian ini. Jepun. Kajian peringkat pertama menunjukkan murid-murid Asia-Amerika tidak menyenangi pembetulan kesalahan bahasa yang dilakukan secara langsung. nama bahasa Malaysia telah ditukar semula kepada bahasa Melayu. Dalam kajian ini. Korea dan Vietnam. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Di peringkat yang pertama beliau menggunakan soal selidik. Di peringkat kedua pula beliau telah menjalankan satu kajian mikro ke atas murid-murid Cina. 3. Di samping itu. Cina. Murid-murid Swedish hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. pengkaji akan menyentuh proses pembelajaran yang berlaku pada struktur ayat dan pemilihan kata. Pada akhir kajian beliau mendapati murid-murid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding murid-murid Swedish. . manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat multilingual. Sikap mempelajari bahasa kedua pernah juga dikaji oleh Nguyen (1987:110 -112). Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Proses pembelajaran bahasa Melayu merujuk kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan bahasa Melayu. Responden beliau ialah murid-murid Asia. pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini ialah murid-murid India cuba memperolehi dan memanfaatkan daripada proses pengajaran dan pembela jaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kajian beliau dibahagikan kepada dua peringkat.Amerika. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. Pembelajaran bahasa menggunakan cara demikian boleh mengurangkan persaingan dan meningkatkan kerjasama antara mereka. Baru-baru ini pada tahun 1992. mereka mempelajari bahasa Inggeris kerana dorongan motivasi instrumental. Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Mereka terdiri daripada murid-murid Filipina.terhadap bahasa itu di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Tinjauan Literatur Ringbow (1976:1-14) telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua.

Hal demikian terjadi kerana persepsi mereka tentang linguistik bahasa Tamil telah mantap dalam sistem kognitif mereka. Murid-murid Melayu pula mempelajari bahasa Melayu kerana motivasi integrative dan instrumental. 1990).Onn dan Ajid Che Kob. kata /dadah/ menjadi /dada/. penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa (Farid M. Kesalahan perkataan-perkataan bagi contoh yang diberi itu terjadi kerana murid-murid India selaku penutur-penutur natif bahasa Tamil tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang wacana medan makna bahasa Melayu (Jamaliah Mohd. Beliau mendapati bahawa murid-murid yang bersikap bangga dengan bahasa ibunda mereka lebih gemar menggunakan Kaedah Terjemahan. Sikap merasa bangga terhadap bahasa ibunda akan menjejaskan penguasaan bahasa sasar jika sampai bahasa sasar diabaikan (Farid M. 1990). Akibatnya daripadanya. Oleh itu mereka mempelajari bahasa Melayu kerana didorong oleh motivasi instrumental. kata /besar/ menjadi /busar/ dan /seluar/ menjadi /silvaaru/. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian terutama dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama. Keamatan penggunaan bahasa ibunda ini tidak hanya berlaku di luar sekolah. Abdul Hamid Mahmood. Keadaan sedemikian dialami juga oleh murid-murid India. Ali. Bagi murid-murid yang tidak bersikap demikian Kaedah Terus adalah lebih sesuai. apabila murid -murid menggunakan bahasa Melayu akan berlaku kesalahan ke atas kosa kata bahasa Melayu tersebut (Alias Shamsuddin. 1969. Persepsi murid tentang aspek semantik. Beberapa kesalahan daripada contoh tersebut serupa dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid -murid India. 1990). Persekitaran bahasa murid-murid tersebut masih didominasi oleh bahasa Tamil. Daripada kajian Abdul Hamid Mahmood ( 1990).Onn dan Ajid Che Kob. Persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua seseorang murid. leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam bahasa kedua (Kellerman. Thomson dan Kuafman. 1981).Di peringkat kedua kajian Nguyen (1987) telah membandingkan sikap murid -murid Cina Kantonis terhadap bahasa ibunda dan bahasa keduanya. Murid-murid India sendiri merasa bangga dengan bahasa ibundanya. Di sini tentulah terdapat . Beliau juga ingin mengenal pasti kaedah pengajaran bacaan yang digunakan oleh murid-murid tersebut. Pada masa pelajaran bahasa Melayu sedang diajar oleh guru. Abdul Hamid Mahmood. Misalnya. terdapat contoh kesalahan kosa kata bahasa Melayu yang dilakukan oleh murid-murid daripada pelbagai bangsa di Malaysia. 1978. 1990). 1981.

cara pengaruh bahasa ibunda wujud dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu murid. Aspek kedua (penulisan) penyelidik menggunakan Kaedah Analisis Kandungan. pemahaman sebab murid-murid dipengaruhi bahasa ibundanya. Aspek kedua (pertutu ran) dikaji berdasarkan pemerhatian. Dua unsur utama teori tersebut dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar kajian ini. dikemukakan Model Kajian Kes yang merangkumi fenomena yang dikaji. Dapatan kajian Dapatan tentang pengaruh bahasa ibunda dibincangkan mengikut tiga taju kecil. Unsur-unsur utama dan jenis-jenis pembelajaran Teori Behaviorisme Bertujuan disimpulkan dalam Rajah 1. Pengkaji juga ada membuat penelitian turut serta di dalam kelas bahasa Melayu. Penekanan kajian kes adalah kepada dua aspek. Kedua. Pertama. Pari. Tiga jenis pembelajaran dalam teori tersebut pula dikaitkan dengan pembolehubah-pembolehubah bersandar (lihat Rajah 2). Sebagai kesimpulan. objektif. Kaedah kajian ini berbentuk deskriptif dari jenis kajian kes. Murid-murid tahun enam dari SJKT Sg. Seramai 180 murid dari dua buah sekolah dijadikan subjek kajian. dan analisis data (lihat rajah 3). Buntung seramai 131 orang dan SJKT Methodist.jurang perbezaan penguasaan bahasa Melayu antara murid-murid India dengan murid-murid Melayu. Bagi aspek pertama penyelidik menggunakan Kaedah Tinjauan (soal selidik). Umur mereka lebih kurang dua belas tahun. pengumpulan data. Beberapa set perbualan murid-murid dan pengajaran guru bahasa Melayu telah dirakam dan dianalisis. Penyelidik mengkaji beberapa aspek pembolehubah persekitaran bahasa murid. Buntung seramai 49 orang terdiri daripada kaum India. k . Teori tersebut diasaskan oleh Edward Chace Tolman (1886-1959). teori pembelajaran. Kaedah dan prosedur kajian Teori Behaviorisme Bertujuan (Purposive Behaviorism) dijadikan kerangka teori kajian ini. Kerangka konseptual kajian ini dibina berpandukan dua unsur utama dan tiga jenis pembelajaran yang terkandung dalam teori Behaviorisme Bertujuan. subjek kajian.

Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi carita kepada menjadi kapada b. Contohnya: a.36%. Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi songat . Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersam aan 74. penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu.1. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian.

Penggantian /e/ kepada /i/ terima menjadi tirima rehat menjadi rihat d.nama menjadi namo c. Penggantian /u/ kepada /o/ puku menjadi pukol untuk menjadi .

Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ bandar menjadi pandar b. iaitu: a. . Penggantian /i/ kepada /e/ habis menjadi habes pilihan menjadi pilehan Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan.untok e.

Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ faedah menjadi paedah d.Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ pecah menjadi bicah c. Penggantian /k/ kepada /h/ . Penggantian /g/ kepada /k/ bagus menjadi bakus e.

Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ tanpa menjadi tampa Proses penambahan fonem juga berlaku. a. Penggantian /w/ kepada /v/ kawan menjadi kavan g. Penambahan vokal depan rendah /a/ .awak menjadi awah f.

Penambahan konsonan /w/ semua menjadi semuwa Proses penghilangan juga berlaku . Penambahan konsonan /h/ meja menjadi mejah jumpa menjadi jumpah c.harga menjadi haraga b.

Penghilangan vokal /a/ soalan menjadi solan c. Penghilangan konsonan /k/ . Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ terima menjadi trima b. Penghilangan konsonan /h/ sekolah menjadi skola d.a.

Perkataan perkataan itu adalah: . Penghilangan konsonan /r/ besar menjadi besa Proses Pemindahan Bahasa Ibunda Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu.tak mahu menjadi tamau e. Penghilangan konsonan /g/ menggunakan menjadi mengunakan f.

makna kata. Berdasarkan data-data yang diperolehi./kaasi/ kasi wang /maata/ mata polis Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil.Contoh: 1. ketiga-tiga soalan kajian itu dapat jawapannya. Saya sura ada tulis. (Saya ada menulis surat) 2. Dia kooli kerja ada buat Dia membuat kerja buruh (kuli) Secara keseluruhan murid-murid bersikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan ayat. imbuhan dan binaan ayat memang ada mempengaruhi markah karangan bahasa Melayu murid-murid India walaupun dalam peratus yang berbeza-beza. (Bakul itu sudah penuh) 3. Unsurunsur linguistik bahasa ibunda yang terdiri daripada leksikal. Itu vakkul suda peno. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa unsur-unsur linguistik bahasa ibunda memang terdapat di dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu -bahasa Tamil murid-murid India. . Oleh yang demikian jangkaan mereka terhadap bahasa tersebut turut menjadi positif. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil. Unsur ekstralinguistik iaitu pendedahan bahasa murid bertindak secara bawah sedar ke atas Pembelajaran Terpendam.

Apa yang jelas ialah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memerlukan guru bahasa yang mengetahui deskripsi bahasa Melayu juga deskripsi bahasa ibunda murid-murid. aspek binaan ayat yang mempengaruhi bahasa ibunda telah dikenal pasti. Ringkasan kajian Dalam penulisan bahasa Melayu. Dalam keadaan tersebut. Pengaruh itu dikesan melalui proses penggantian. morfologi. Guru . Selain daripada itu. teguran spontan perlu diberi oleh guru sekiranya didapati murid menyimpang daripada fitur serta rumus bahasa Melayu baku. sikap dan pendedahan bahasa murid murid India itu. Guru juga boleh mengajar latihan menyebut perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan cara latih tubi. Kesalahan sebutan dan ejaan berlaku di kalangan murid India akibat daripada pengaruh bahasa ibunda dengan cara penambahan. aspek yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda ialah leksikal. Guru dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid struktur bunyi dan struktur kata sebenar bahasa Melayu sehingga murid-murid itu faham. Pertuturan bahasa Melayu murid-murid India tidak terkecuali daripada pengaruh bahasa ibunda khususnya pengaruh bunyi fonem vokal atau konsonan. Binaan-binaan ayat itu mengalami proses pendepanan. proses penghilangan fonem vokal merupakan yang paling kerap berlaku. Antara tiga proses tersebut. Kekerapan pembolehubah-pembolehubah itu berbeza-beza. iaitu pendepanan kata kerja. Ia terdiri daripada penggunaan bahasa harian.Juga didapati ada pembolehubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Aspek kedua yang paling kerap dipengaruhi bahasa ibunda ialah aspek penambahan dan ketiga ialah penggantian. proses penambahan dan proses penghilangan fonem-fonem. 2. serta pendepanan kata hubung gabungan dan . penghilangan dan penggantianfonem-fonem pada perkataan-perkataan bahasa Melayu. Pengaruh itu hadir dalam aspek leksikal dan ayat. pendepanan kata kerja tunggal ada dan kata penekan juga . 1. Berdasarkan keputusan kajian maka beberapa cadangan atau syor untuk memb aiki kelemahan mempelajari bahasa Melayu di kalangan murid India akan dikemukakan. sintaksis dan semantik hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat. Bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa ibunda maka pembetulan kesilapan-kesilapan leksikal. Penerangan dapat dilakukan dengan membandingkan struktur bunyi dan struktur kata bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. Dengan pengetahuan tersebut guru lebih arif tentang keperihalan keadaan dua bahasa itu.

Bagi mengatasi masalah murid yang tidak mempunyai cukup kosa kata bahasa Melayu. Sebagai kesimpulannya. bakal penyelidik boleh memajukan model percampuran kod yang telah diasaskan oleh Poplack (1980). guru hendaklah tidak menekankan aturan-aturan tatabahasa terlebih dahulu. Dengan yang demikian murid-murid dapat memahami makna kata dalam pelbagai konteks. Dalam pengajarannya. 5. tajuk dan situasi. 4. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan murid-murid menggunakan bahasa Melayu. buku atau seumpamanya kepada kumpulan yang menggunakan kurang percampuran kod. BIBLIOGRAFI Abdul Hamid Ahmad (1988) Pengaruh Bahasa Sungai dalam Pengajaran dan . Selanjutnya. Bakal penyelidik boleh menjalankan kajian jenis inferensi dengan menerapkan prosedur kumpulan eksperimen ujian pra dan ujian pasca.dapat memberi pengayaan bahasa kepada kumpulan pandai dan kumpulan lembab diberi pengukuhan bahasa. Latihan sedemikian dapat dilaksanakan dengan cara guru menayangkan filem. Guru boleh membahagikan murid-murid yang kerap dengan yang jarang menggunakan bahasa Melayu. Guru bolehmemberi ganjaran dalam bentuk pujian. Di samping itu. iaitu dengan melihat makna kata dalam konteks ayat. 3. penyelidik ingin mengajukan cadangan kepada bakal penyelidik. Langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan perbincangan antara murid-murid dalam bahasa Melayu yang betul. Integrasi murid dilaksanakan semasa perbincangan dalam kumpulan. Strategi jenis ini sesuai untuk memantapkan kosa bahasa Melayu murid-murid India. Boleh juga diadakan latihan bercerita dalam bahasa Melayu sebagai asas program pendedahan bahasa. cerita. Guru juga harus mengajar murid-murid untuk memahami makna kata dalam konteks budaya. lagu dan seumpamanya. Penekanan patut ditumpukan kepada struktur ayat yang menerbitkan makna. video atau rakaman perbualan. murid-murid dapat mengaitkan makna sesuatu kata dengan kata-kata sinonim lain dalam konteks yang berbeza. penyelidik mencadangkan strategi pembelajaran mencari makna kata berdasarkan kamus dan konteks klu. Woolford (1983) dan Bokamba (1988).Untuk menghidupkan suasana perbincangan maka konsep pertandingan antara kumpulan boleh dijalankan. Fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil di dalam bilik darjah boleh dikurangkan. Cara ini dapat menggalakkan murid -murid berbincang dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul tanpa percampuran kod.

and Ajid Che Kob (1981) Pengaruh Bahasa Daerah dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-pelajar Melayu..C.E. Farid. Working Papers on Bilingualism.. Clement. M. The Ontario Institute for Studies in Education. Dulay.J. London: Longman.(1977) Attitudes and Motivation in Second Language Acquisition. Fakulti Pengajian Pendidikan. No. and Frohlich. P. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.C. (1981) Problems of Learning English as a Second Language.C.(1977) Aspects of Second Language Learning in Classroom Settings . .Marina.. and Smythe. K. Universiti Pertanian Malaysia. Antonia. Penulisan Ilmiah Bacelor Pendidikan (PBMP). and Stephen..Major. Universiti Pertanian Malaysia.R. 13. H.L. M.Gardner. B.. Norainah Dani (1993) Pengaruh Bahasa Ibunda Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar pelajar Dusun . Penulisan Ilmiah Master Sains.London: Oxford University Press.Onn. Serdang.R..Pembelajaran Bahasa Malaysia Baku. Bialystok. Singapore: Regional Language Centre. (1982) Language Two. Serdang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful