You are on page 1of 22

CHÖÔNG 8: KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH

PHAÀN I
KEÁ HOAÏCH ÑAÀU TÖ
1. Keá hoaïch taøi chính laø gì ?
Keá hoaïch taøi chính laø moät quaù trình bao goàm:
 Phaân tích caùc giaûi phaùp ñaàu tö , taøi trôï vaø coå
töùc maø doanh nghieäp coù theå löïa choïn.
 Döï kieán caùc keát quaû töông lai cuûa caùc quyeát
ñònh hieän taïi.
 Quyeát ñònh giaûi phaùp.
 Ño löôøng thaønh quaû ñaït ñöôïc so vôùi caùc muïc
tieâu ñeà ra.
2. Phaân loaïi :
Caên cöù vaøo chæ tieâu thôøi gian ta coù theå chia keá
hoaïch taøi chính ra laøm 2 loaïi :
 Keá hoaïch taøi chính ngaén haïn: thôøi gian thöïc
hieän khoâng quaù 1 naêm. Toát nhaát neáu coù ñieàu kieän
neân laäp KHTC cho töøng thaùng.
 Keá hoaïch taøi chính daøi haïn: thöôøng laø 5 ñeán
10 naêm. Nhöng treân thực tế nay caùc nhaø taøi chính
khuyeân moät keá hoaïch taøi chính daøi haïn chæ neân thöïc
hieän khoâng quaù 3 naêm ñeå haïn cheá taùc ñoäng cuûa
caùc yeáu toá thò tröôøng. Tuy nhieân moät CFO phaûi luoân
coù taàm nhìn chieán löôïc. Nghóa laø phaûi luoân coá gaéng
coù moät keá hoaïch taøi chính oån ñònh trong daøi haïn.
3. Moái quan heä giöõa keá hoaïch ngaén haïn vaø
keá hoaïch daøi haïn
 Keá hoaïch ngaén haïn laø nhöõng böôùc ñi ñeå thöïc
hieän keá hoaïch daøi haïn. KHTC ngaén haïn ñeå kieåm soaùt
ñaûm baûo KHTC daøi haïn ñi ñuùng höôùng vaø ñaûm baûo
nhòp ñoä mong muoán. Laø ñieàu kieän ñeå hoaøn thaønh
KHTC daøi haïn.
 Hay : laäp keá hoaïch taøi chính ngaén haïn phaûi
caên cöù vaøo muïc tieâu cuûa keá hoaïch taøi chính daøi haïn.
4. Quaù trình laäp keá hoaïch taøi chính.

1
a. Keá hoaïch taøi chính taäp trung :
Laø taäp hôïp nhöõng keá hoaïch chieán löôïc veà caùc
coâng vieäc kinh doanh maø doanh nghieäp coù lôïi theá caïnh
tranh vaø caàn ñöôïc môû roäng.

2
Laäp keá hoaïch taøi chính phaûi ñuû 3 keá hoaïch:
- Keá hoaïch taêng tröôûng trong tröôøng hôïp
toát nhaát mang tính tieán coâng, ñoøi hoûi voán lôùn vaø saûn
phaåm môùi, gia taêng thò phaàn hieän coù hay chieám lónh
thò tröôøng môùi.
- Keá hoaïch taêng tröôûng bình thöôøng :
doanh nghieäp seõ phaùt trieån cuøng vôùi thò tröôøng khoâng
coù söï caïnh tranh lôùn.
- Keá hoaïch haïn cheá chi tieâu vaø chuyeân
moân hoùa nhaèm toái thieåu hoùa caùc chi phí voán caàn
thieát (keá hoaïch cho thôøi kyø kinh teá khoù khaên).
Khi böôùc vaøo thò tröôøng môùi, doanh nghieäp tham gia
vôùi nhöõng lyù do chieán löôïc. Ñieàu naøy coù nghóa laø :
khoâng phaûi choïn keá hoaïch ñoù vì lyù do laø hieän giaù
thuaàn cuûa noù döông maø vì noù taïo ra caùc quyeàn choïn
cho caùc ñaàu tö tieáp theo coù giaù trò.
b. Keá hoaïch taøi trôï:
Moät keá hoaïch taøi trôï cho moät keá hoaïch taøi chính
daøi haïn luoân öu tieân laáy nguoàn taøi trôï töø lôïi nhuaän
giöõ laïi tröôùc, ñeán nôï vaø sau cuøng laø phaùt haønh coå
phaàn môùi do öu khuyeát ñieåm cuûa töøng nguoàn taøi trôï
( theo lyù thuyeát thöù töï taêng voán – pecking order theory).
Trong quaù trình hoaït ñoäng thì doanh nghieäp caàn chi
ñeå ñaàu tö cho nhaø maùy ,thieát bò,voán luaân chuyeån…
Neáu doøng tieàn töø hoaït ñoäng khoâng ñuû thì doanh
nghieäp phaûi huy ñoäng theâm töø beân ngoaøi.
Moät doanh nghieäp khi xaây döïng keá hoaïch taøi
trôï coù theå rôi vaøo moät trong caùc tình huoáng sau :
 Doanh nghieäp coù cô hoäi ñaàu tö haïn cheá, dö
thöøa doøng tieàn hoaït ñoäng, vaø moät chính saùch lôïi töùc
coå phaàn trung bình. Taát caû chuùng taïo neân moät “ öu
theá taøi chính” döôùi hình thöùc taøi saûn thanh toaùn vaø
khaû naêng vay khoâng söû duïng ñeán.
 Caùc tröôøng hôïp coøn laïi thì caùc doanh nghieäp
phaûi taêng voán baèng caùch phaùt haøng chöùng khoaùn.

3
Trong tröôøng hôïp naøy keá hoaïch taøi trôï cuûa hoï trôû neân
phöùc taïp bôûi nhöõng cam keát treân caùc khoaûn nôï.
c. Keá hoaïch taøi chính khoâng phaûi chæ laø döï
baùo.
Moät keá hoaïch taøi chính bao goàm :
 Nhöõng döï baùo
 Nhöõng vieäc khoâng chaéc chaén xaûy ra vaø
nhöõng vieäc chaéc chaén xaûy ra ñeå taïo neân tính linh hoaït
vaø phaûn öùng nhanh cho keá hoaïch.
Moät keá hoaïch taøi chính khoâng coá gaéng toái thieåu
hoùa ruûi ro, maø noù quyeát ñònh nhöõng ruûi ro naøo coù
theå chaáp nhaän vaø caàn phaûi loaïi boû nhöõng ruûi ro
naøo.
Khi laäp keá hoaïch taøi chính, caùc giaùm ñoác taøi chính
caàn phaûi xem xeùt nhöõng keát quaû coù theå xaûy ra cuûa
moãi keá hoaïch trong :
 Chính giai ñoaïn phaùt trieån maø doanh nghieäp
ñang toàn taïi.
 Boái caûnh töông lai hôïp lyù nhö : kinh teá theá giôùi
giaûm suùt hay moät neàn kinh teá noäi ñòa taêng cao …
d. Noäi dung cuûa moät keá hoaïch taøi chính
hoaøn taát.
Moät keá hoaïch taøi chính hoaøn taát phaûi bao goàm:
caùc baùo caùo taøi chính döï kieán :
 Baùo caùo thu nhaäp.
 Nguoàn vaø söû duïng nguoàn .
 Baûng caân ñoái keá toaùn.
Ñoàng thôøi moät keá hoaïch taøi chính phaûi trình baøy
chi tieâu voán döï kieán moät caùch cuï theå, keát hôïp chieán
löôïc kinh doanh seõ ñöôïc söû duïng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu
taøi chính naøy.
5. Muïc tieâu cuûa keá hoaïch taøi chính:
 Toái ña hoùa giaù trò cho doanh nghieäp.
 Toái thieåu hoùa chi phí söû duïng voán.
 Nhöng khoâng coá gaéng toái thieåu hoùa ruûi ro.
6. Ba yeâu caàu cuûa moät keá hoaïch taøi chính .

4
 Döï baùo :
Muïc tieâu : ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát coù theå ñaït
ñöôïc.
Ñaëc ñieåm : moät keá hoaïch taøi chính khoâng bao giôø
ñöa ra ñöôïc moät döï baùo hoaøn toaøn chính xaùc.
Vai troø : ñaây laø moät coâng vieäc trí tueä quan troïng
trong hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.
Nguoàn döõ lieäu laäp döï baùo : naèm trong taát caû caùc
boä phaän cuûa doanh nghieäp, thoâng tin töø nguoàn caùc
nhaân söï chuyeân moân ñeà xuaát, nhöng caàn phaûi coù söï
nhaát quaùn trong caùc ñôn vò kinh doanh cuûa doanh
nghieäp.
Chuù yù : laäp keá hoaïch taøi chính khoâng boû qua
nhöõng keá hoaïch cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh.
 Tìm kieám keá hoaïch taøi chính toái öu.
KHTC khoâng coù khuoân maãu hay chuaån möïc maø
chuaån möïc cuûa moät KHTC chính laø khaû naêng taøi chính
giôùi haïn cuõng nhö nguoàn löïc hieän coù cuûa doanh
nghieäp. Giaùm ñoác taøi chính phaûi caên cöù vaøo nhöõng gì
doanh nghieäp hieän coù vaø muïc tieâu chieán löôïc maø
doanh nghieäp höôùng tôùi trong töông lai. Caên cöù vaøo
hieän traïng cuûa doanh nghieäp, noäi boä ngaønh cuõng nhö
xu höôùng phaùt trieån taát yeáu cuûa ngaønh ngheà maø
doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng trong söï vaän ñoäng chung
cuûa neàn kinh teá. Coù xeùt ñeán caùc yeáu toá taùc ñoäng
nhö: chính saùch ñieàu tieát vó moâ laãn vi moâ cuûa nhaø
nöôùc, xu theá phaùt trieån kinh teá theá giôùi.
KHTC toái öu mang tính chaát töông ñoái, noù toái öu theo
phaùn ñoaùn cuûa giaùm ñoác taøi chính döïa treân nhöõng döï
baùo vaø kinh nghieäm cuûa giaùm ñoác taøi chính.
 Keá hoaïch taøi chính phaûi linh hoaït.
KHTC daøi haïn coù nhöôïc ñieåm laø thöôøng trôû neân
loãi thôøi do ñoù giaùm ñoác taøi chính phaûi tieân lieäu ñöôïc
tröôùc caùch ñieàu chænh khi caùc döï baùo coù nhöõng bieán
coá baát ngôø xaûy ra.

5
Muïc tieâu cuï theå cuûa doanh nghieäp trong töøng giai
ñoaïn vaø tình hình cuï theå mang tính chaát noäi taïi cuõng
nhö xu höôùng taát yeáu. Tuy nhieân KHTC toái öu phaûi ñaùp
öùng ñöôïc tính linh hoaït nghóa laø noù vaãn coù giaù trò trong
töøng hoaøn caûnh cuï theå.
Vieäc döï baùo nhieàu khaû naêng giuùp cho doanh
nghieäp phaûn öùng linh hoaït vaø hieäu quaû ñoái vôùi nhöõng
bieán coá coù theå xaûy ra ( duø chaéc chaén hay khoâng
chaéc chaén) nhöng khoâng coá gaéng laøm giaûm thieåu
hoaù ruûi ro.

Ñaùnh giaù vaø ño löôøng thaønh quaû:


 Cuõng nhö trong baát kyø coâng vieäc naøo. Sau
moät quaù trình nhaát ñònh caàn ñöôïc ñaùnh giaù hieäu quaû
coâng vieäc ñeå coù ñònh höôùng toát hôn cho thôøi gian saép
tôùi. KHTC ñöôïc xem laø baûn töû vi cuûa doanh nghieäp thì
vieäc ño löôøng vaø ñaùnh giaù keát quaû caøng quan troïng
hôn. Caùc KHTC ngaén haïn seõ giuùp doanh nghieäp kieåm
soaùt ñöôïc toác ñoä phaùt trieån cuûa döï aùn vaø vieäc theo
saùt KHTC ngaén haïn vaø ñaûm baûo cho KHTC cuûa doanh
nghieäp khoâng ñi cheäch quyõ ñaïo vaø nhaát laø ñaït ñöôïc
hieäu quaû mong muoán thoâng qua nhöõng chæ soá ñöôïc
ñònh löôïng cuï theå trong töøng giai ñoaïn. Ñoàng thôøi ñaùnh
giaù xem xeùt keát quaû ñaït ñöôïc ñaõ laø keát quaû toát
nhaát chöa vaø coi ñoù laø caên cöù cho KHTC trong giai ñoaïn
tieáp theo. Tuy nhieân vieäc ñaùnh giaù phaûi ñöôïc ñaët trong
moät ñieàu kieän cuï theå ñeå ñaûm baûo ñöôïc yù nghóa cuûa
coâng taùc döï baùo cuõng nhö hieäu quaû thöïc söï ñaït ñöôïc
cuûa KHTC.

PHAÀN II
MOÂ HÌNH TAØI CHÍNH COÂNG TY VDEC
I. TÌM HIEÅU VEÀ CAÙC BAÛNG BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
1. Baûng caân ñoái keá toaùn (CÑKT)
1.1 Thoâng thöôøng: moät baûng CÑKT goàm caùc yeáu toá sau
Taøi saûn löu Nôï ngaén haïn

6
ñoäng

(1)
(2)
(3)

Taøi saûn coá


Nôï daøi haïn
ñònh

TOÅNG TAØI TOÅNG NGUOÀN


SAÛN VOÁN

Tröôùc tieân, ta bieát raèng Voán luaân chuyeån cho bieát phaàn nguoàn daøi
haïn taøi trôï cho taøi saûn ngaén haïn cuûa coâng ty. Voán luaân chuyeån
ñöôïc tính baèng caùch laáy taøi saûn löu ñoäng – nôï ngaén haïn phaûi traû.
Ñeå taøi trôï cho nhu caàu ñaàu tö vaøo taøi saûn löu ñoäng coâng ty troâng
chôø nhieàu vaøo khoaûn nôï ngaén haïn (coâng ty cuõng theå tìm töø nguoàn
khaùc nöõa chaúng haïn nhö baùn thöông phieáu,…)
Taïi vò trí (1): Voán luaân chuyeån > 0  TSLÑ > Nôï ngaén haïn phaûi traû.
Do ñoù, chæ moät phaàn TSLÑ ñöôïc taøi trôï baèng nôï phaûi traû. Khoaûn
cheânh leäch giöõa TSLÑ vaø nôï ngaén haïn coøn thieáu moät trong nhöõng
giaûi phaùp ñöôïc coâng ty löïa choïn laø buø ñaép baèng khoaûn nôï daøi haïn.
Taïi vò trí (2): Voán luaân chuyeån = 0. Toaøn boä taøi saûn löu ñoäng ñöôïc
taøi trôï hoaøn toaøn baèng khoaûn nôï phaûi traû cuûa doanh nghieäp
Taïi vò trí (3): Voán luaân chuyeån < 0 Phaàn Nôï ngaén haïn lôùn hôn phaàn
taøi saûn löu ñoäng, phaân cheânh leäch coøn dö naøy coù theå ñöôïc coâng ty
duøng cho vieäc ñaàu tö theâm cho taøi saûn daøi haïn. Khoaûn nôï ngaén haïn
coøn dö coù theå ñöôïc duøng ñeå taøi trôï theâm cho taøi saûn daøi haïn.
Tuy nhieân vieäc söû duïng nôï ngaén haïn vaø daøi haïn ta caàn löu yù, khoaûn
nôï daøi haïn tính thanh khoaûn thaáp, thôøi gian thu hoài laâu trong khi ñoù
nôï ngaén haïn laø khoaûn ñoøi hoûi thöïc hieän trong khoaûng thôøi gian
ngaén, tính thanh khoaûn caàn phaûi cao. Cho neân coâng ty caàn caân nhaéc
trong quyeát ñònh cuûa mình, ñeå khoâng rôi vaøo tình traïng bò khoù khaên
veà taøi chính khi chuû nôï tôùi ñoøi.
Trong caû 3 tröôøng hôïp, thì tröôøng hôïp ñöôïc xem nhö laø traïng thaùi bình
thöôøng vôùi coâng ty laø tröôøng hôïp vò trí (1). So vôùi caùc vò trí khaùc thì
vò trí (1) cho thaáy tæ soá thanh toaùn hieän haønh > 1.0 (tyû soá thanh toaùn
hieän haønh Rc=taøi saûn löu ñoäng : nôï ngaén haïn), coù nghóa laø coâng ty
luoân saün saøng cho vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Vôùi:
• Taøi saûn löu ñoäng: bao goàm caùc khoaûn voán baèng tieàn maët ,
caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

• Nôï ngaén haïn bao goàm caùc khoaûn nôï phaûi traû cuûa coâng ty
trong ngaén haïn nhö vay ngaén haïn, vay daøi haïn ñeán haïn phaûi
traû, caùc khoaûn phaûi traû khaùc.

7
1.2. Taïi baûng caân ñoái keá toaùn cuûa moâ hình taøi chính coâng ty
VDEC
Voán luaân
Nôï vay
chuyeån

Taøi saûn coá


Voán coå phaàn
ñònh

TOÅNG TAØI TOÅNG NÔÏ VAØ


SAÛN VCP

Ñeå ñôn giaûn hoùa moâ hình khi tìm hieåu, nguoàn voán cuûa coâng ty laáy
töø 2 nguoàn chính laø vay nôï vaø voán töø coå phaàn. Trong quaù trình hoaït
ñoäng, neáu xaûy tröôøng hôïp coâng ty thieáu voán cho caùc doøng tieàn thì
giaûi phaùp doanh nghieäp löïa choïn hoaëc laø vay theâm hoaëc phaùt haønh
theâm coå phaàn môùi hoaëc caû hai thoâi. Cho neân phaàn nguoàn voán chæ
goàm nôï vay vaø voán coå phaàn. Khoaûn nôï vay naøy ñöôïc giaû ñònh laø
trong daøi haïn, cho neân ta khoâng xeùt tôùi nôï ngaén haïn nöõa taïm coi nhö
baèng 0.
Cho neân beân phaàn taøi saûn, thay vì phaûi ghi taøi saûn löu ñoäng thì ta
chæ quan taâm tôùi phaàn voán luaân chuyeån naêm tôùi seõ laø bao nhieâu
(do voán luaân chuyeån = taøi saûn löu ñoäng – nôï ngaén haïn) töø ñoù xaùc
ñònh thieáu bao nhieâu ñeå boå sung hoaëc dö bao nhieâu ñeå thu hoài bôùt
voán luaân chuyeån ñaùp öùng trong suoát ñôøi soáng kinh teá cuûa döï aùn
trong naêm tôùi.
 Toång taøi saûn vaø toång nguoàn voán beân moâ hình taøi chính VDEC
khaùc vôùi toång taøi saûn vaø toång nguoàn voán ôû baûng caân ñoái
keá toaùn bình thöôøng

2. Baûng baùo caùo thu nhaäp


2.1 Moät baûng baùo caùo thu nhaäp thöôøng coù caùc khoaûn muïc
sau:
- Doanh thu thuaàn töø caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty
- Giaù voán haøng baùn
- Chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (trong ñoù ñaõ coù
tính khaáu hao)
-Laõi tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT)
- Laõi vay
- Laõi tröôùc thueá
- Thueá
- Laõi sau thueá
- Coå töùc
- Lôïi nhuaän giöõ laïi
• Ghi chuù:

8
Ñaùng leõ phaûi ghi theâm khaáu hao vaøo baûng baùo caùo thu nhaäp nhöng
do:
Khaáu hao laø khoaûn ñöôïc phaân boå coù heä thoáng giaù trò cuûa moät taøi
saûn coù ñôøi soáng kinh teá daøi hôn moät naêm. Khaáu hao laøm giaûm thu
nhaäp baùo caùo vaø cuõng laøm giaûm möùc thueá maø doanh nghieäp phaûi
chi traû. Khaáu hao töï noù khoâng phaûi laø moät doøng tieàn. Ñuùng hôn, Noù
laøm giaûm thu nhaäp tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) vaø noù laøm giaûm
caùc chi traû thueá thu nhaäp (moät doøng tieàn chi ra). Do ñoù noù ñöôïc coi
laø moät khoaûn chi phí vaø ñöôïc tính chung vaøo chi phí hoaït ñoäng cuûa
doanh nghieäp.
2.2 Taïi moâ hình taøi chính coâng ty VDEC
Töø ghi chuù treân neân phaàn baùo caùo thu nhaäp khoâng ghi phaàn khaáu
hao vaøo baùo caùo thu nhaäp. Ngoaøi ra, ñeå ñôn giaûn hoùa moâ hình khi
nghieân cöùu thay vì ghi rieâng lôïi nhuaän giöõ laïi vaø coå töùc thì ñöôïc ghi
chung laø laõi roøng. Ngoaøi ra giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng, chi
phí hoaït ñoäng ñöôïc goïi chung laø chi phí haøng baùn hay chi phí hoaït ñoäng
Cho neân baûng baùo caùo thu nhaäp cuûa coâng ty VDEC ñöôïc vieát laïi nhö
sau
- Doanh thu (REV)
- Chi phí haøng baùn (CGS)
- EBIT
- Laõi vay (INT)
- Laõi tröôùc thueá
- Thueá thu nhaäp (TAX)
- Laõi roøng (NET)
3. Baûng baùo caùo nguoàn vaø söû duïng nguoàn
Muïc ñích laø: nhaèm caân ñoái giöõa nhu caàu tieàn maët maø doanh nghieäp
caàn trong kyø vôùi doøng tieàn hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
3.1 Phaàn nguoàn
a. Doøng tieàn hoaït ñoäng thuaàn (net operating cash flow – NCF)
cuûa coâng ty
* Voán luaân chuyeån: Haøng naêm doanh nghieäp seõ phaûi caàn coù moät
khoaûn voán luaân chuyeån nhaát ñònh naøo ñoù ñeå hoã trôï cho hoaït ñoäng
cuûa mình. Khoaûn voán ñaàu tö thuaàn naøy seõ ñöôïc doanh nghieäp thu
hoài laïi baèng tieàn maët vaøo cuoái moãi naêm. Vì vaäy vaøo cuoái moãi
naêm, taát caû caùc khoaûn ñaàu tö vaøo voán luaân chuyeån taêng theâm seõ
ñöôïc thu hoài laïi chöù khoâng chæ laø phaàn chi tieâu voán luaân chuyeån
ban ñaàu ôû thôøi ñieåm laø 0. Treân cô sôû voán luaân chuyeån caàn cho
naêm sau, doanh nghieäp seõ tính toaùn phaàn voán luaân chuyeån caàn
theâm hoaëc bôùt ñi (∆VLC) ñeå boå sung cho caùc hoaït ñoäng cuûa doanh
nghieäp
* Khaáu hao töï noù khoâng phaûi laø moät doøng tieàn. Khaáu hao laø khoaûn
laøm giaûm thu nhaäp tröôùc thueá (EBIT) vaø laøm giaûm caùc chi traû thueá
thu nhaäp (moät doøng tieàn chi ra). Tuy nhieân, noù vaãn ñöôïc coäng vôùi thu
nhaäp hoaït ñoäng sau thueá ñeå tính doøng tieàn hoaït ñoäng thuaàn sau
thueá vì :

9
- Noù laø moät khoaûn chi phí khoâng baèng tieàn maët, treân thöïc teá
ñoù chæ laø moät khoaûn buùt toaùn treân soá saùch maø thöïc teá doanh
nghieäp khoâng chi moät caéc naøo.
- Do ñoù, khoaûn tieàn daønh cho vieäc trích khaáu hao naøy coù theå
ñöôïc duøng cho nhieàu hoaït ñoäng khaùc cuûa doanh nghieäp.
+ Phaàn Nguoàn
1. Laõi roøng
2. Khaáu hao
Doøng tieàn hoaït ñoäng sau thueá cuûa coâng ty ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
Ta coù: CFtröôùc thueá = [Doanh thu(khoaûn thöïc thu baèng tieàn) – CPHÑ (khoâng
keå khaáu hao) – Laõi vay – Khaáu hao] + Khaáu hao
= EBIT + Khaáu hao
• Ghi chuù:

- Tröø khaáu hao vì khaáu hao luùc naøy ñöôïc coi nhö laø moät khoaûn chi
ra cuûa doanh nghieäp.

- Coäng khaáu hao vì khaáu hao luùc naøy ñöôïc coi nhö laø moät khoaûn
thu vaøo cuûa doanh nghieäp

Suy ra:
CFsau thueá = CFtröôùc thueá (1 – T%) + T x R + T x Khaáu hao
= (EBIT + Khaáu hao) x (1 – T%) + T x Khaáu hao
= EBIT (1 – T%) + Khaáu hao
=> Doøng tieàn hoaït ñoäng sau thueá = Thu nhaäp hoaït ñoäng sau thueá +
Khaáu hao
Trong ñoù:
CFtröôùc thueá = Doanh thu – CPHÑ (khoâng keå khaáu hao) – Laõi vay - Khaáu hao
+ Khaáu hao
= EBIT + Khaáu hao
Laõi vay khoâng bao giôø ñöôïc tính vaøo doøng tieàn vì :
- Chuùng ta ñaõ tính laõi vay trong laõi suaát chieát khaáu doøng tieàn hay
chi phí söû duïng voán cho neân khi tính vaøo seõ bò truøng 2 laàn

- Hôn nöõa, söï taùch rôøi trong quyeát ñònh ñaàu tö vaø quyeát ñònh taøi
trôï cho neân chi phí laõi vay khoâng phaûi laø chi phí hoaït ñoäng

b. Trong khi laäp döï aùn Doanh nghieäpseõ tieán haønh caân ñoái söû duïng
CFhoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø toång söû duïng nguoàn (nhu caàu tieàn
maët doanh nghieäp caàn trong kyø); khi caân ñoái coù 3 tröôøng hôïp xaûy ra:
o Ñuû tieàn: Doøng tieàn hoaït ñoäng = nhu caàu söû duïng

o Thöøa tieàn: Doøng tieàn hoaït ñoäng > Toång söû duïng nguoàn.
Trong tröôøng hôïp naøy doanh nghieäp caàn coù keá hoaïch söû
duïng phaàn tieàn thöøa sao cho coù hieäu quaû nhaát.

o Thieáu tieàn: Doøng tieàn hoaït ñoäng < Toång söû duïng nguoàn.
Tröôøng hôïp naøy doanh nghieäp quyeát ñònh boå sung khoaûn

10
thieáu huït ñoù baèng vieäc chæ vay theâm hoaëc chæ phaùt
haønh theâm coå phaàn hoaëc caû hai. Cho neân treân phaàn
nguoàn coù theâm 2 haïng muïc laø khoaûn vay theâm vaø khoaûn
phaùt haønh theâm coá phaàn

Töø nhöõng nhaän ñònh treân , thì moät baûng baùo caùo nguoàn vaø söû
duïng nguoàn cuûa coâng ty VDEC goàm caùc khoaûn muïc sau
+ Nguoàn:
- Laõi roøng (NET)
- Khaáu hao (DEP)
 Doøng tieàn hoaït ñoäng (OCF)
- Vay theâm ( ∆D)

- Phaùt haønh theâm coå phaàn (SI)

=> Toång nguoàn


+ Söû duïng nguoàn
- Voán luaân chuyeån caàn so vôùi naêm tröôùc ( ∆NWC)

- Ñaàu tö (INV)

- Chia coå töùc (DIV)

=> Toång söû duïng nguoàn


II. CAÙC PHÖÔNG TRÌNH TRONG MOÂ HÌNH TAØI CHÍNH VDEC
1. Chuoãi caùc phöông trình
BAÙO CAÙO THU NHAÄP
REV (revenue) = Theo döï baùo cuûa ngöôøi laäp moâ hình
CGS = a1 x REV
INT = a2 x D (a2: laõi vay)
LAÕI TRÖÔÙC THUEÁ = REV – CGS – INT
TAX = a3 x (REV – CGS – INT) = a3 LAÕI TRÖÔÙC THUEÁ (a3: thueá suaát)
NET = REV – CGS – INT – TAX = LAÕI TRÖÔÙC THUEÁ – TAX
NGUOÀN VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN
NGUOÀN
DEP = a4 x FA (a4 : Tæ leä khaáu hao)
OCF = NET + DEP
∆D = ∆NWC + INV + DIV – NET – DEP – SI
SI : TUYØ QUYEÁT ÑÒNH CUÛA COÂNG TY
SÖÛ DUÏNG NGUOÀN
∆NWC = NWC – NWC naêm tröôùc
INV = DEP + FA – FA (Naêm tröôùc)
DIV = a5 x NET (a5: tæ leä chia coå töùc)
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
NWC = a6 x REV (a6: tæ leä NWC/REV)
FA = a7 x REV (a7: tæ leä FA/REV)
TOÅNG TAØI SAÛN = NWC + FA

11
D = ∆D + D(naêm tröôùc)
E = E (naêm tröôùc) + NET – DIV + SI
TOÅNG NÔÏ VAØ VOÁN COÅ PHAÀN = D + E
2. Caùc kyù hieäu :
REV : revenue
CGS : cost of goods sold
EBIT : earnings before interest and tax
INT : interest (lôïi töùc)
D : debt
TAX : tax income
NET : net interest
DEP : depreciation (khaáu hao)
FA : fixed assets
OCF : operating cash flow (doøng tieàn hoaït ñoäng)
∆D : khoaûn tieàn vayï theâm
∆NWC : khoaûn voán luaân chuyeån taêng theâm
INV : investement (ñaàu tö)
DIV : dividend (coå töùc)
SI : stock issued (soá coå phaàn phaùt haønh theâm)
E : equity (voán coå phaàn)
III. TÍNH TOAÙN ROÀI BOÅ SUNG VAØO CAÙC BAÛNG BAÙO CAÙO TAØI
CHÍNH CUÛA COÂNG TY VDEC CHO NAÊM 2005
1. Baøi toaùn: Xem saùch giaùo trình trang 183
2. Caùc giaû ñònh trong vieäc laäp moâ hình taøi chính coâng ty vdec
 CGS = GIÖÕ NGUYEÂN ÔÛ MÖÙC 90% THU NHAÄP REV

 INT = 9% CUÛA NÔÏ VAY (D). (CAÙC KHOAÛN NÔÏ VAY ÑAÀU NAÊM,
LAÕI SUAÁT TÍNH THEO NAÊM, THÔØI GIAN TÍNH VAØO CUOÁI NAÊM)

 TAX = 50% LAÕI TRÖÔÙC THUEÁ

 DEP = GIÖÕ ÔÛ MÖÙC 10% TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH. CAÙC KHOAÛN
ÑAÀU TÖ MÔÙI ÑEÀU ÑÖÔÏC THÖÏC HIEÄN ÑAÀU NAÊM, TÍNH CHO CAÛ
NAÊM

 ∆D = HAÏNG MUÏC CAÂN ÑOÁI.

 SI = TUYØ QUYEÁT ÑÒNH CUÛA BAN ÑIEÀU HAØNH

 ∆NWC = TAÊNG TÖÔNG ÖÙNG VÔÙI REV (NWC = 9.260% REV)

 INV, FA = GIAÛ ÑÒNH TAÊNG TÖÔNG XÖÙNG

 DIV = 60% NET

 E = GIA TAÊNG COÅ PHAÀN THEO LÔÏI NHUAÄN GIÖÕ LAÏI

3. Tính toaùn

12
Döïa vaøo haïng muïc caân ñoái ñeå xaùc ñònh khoaûn tieàn doanh nghieäp
caàn vay theâm. Trong moâ hình döï baùo cho naêm 2005, coâng ty löïa choïn
giaûi phaùp ñi vay hoaøn toaøn khoaûn coøn thieáu (∆D ) vaø khoâng phaùt
haønh theâm coå phaàn. Sau khi tìm ñöôïc ∆D , boå sung vaøo caùc phöông
trình coøn laïi  vieát laïi caùc baûng baùo caùo taøi chính
PHAÀN TÍNH TOAÙN VIEÁT LAÏI CAÙC
BAÙO CAÙO

Naêm 2005 Naêm


2004
A. Phöông trình baùo caùo thu nhaäp BAÙO CAÙO
THU NHAÄP
Tính toaùn cho naêm 2005
1. Doanh thu = 2160 x 1.3 = 2808 Doanh thu : 2808 2160
2. CP haøng baùn = 1944 x 1.3 = 2527 CP haøng baùn : 1944
3. EBIT = 2808 – 2527 = 281 2527 216
4. Laõi vay = 0.09 x (400 + ∆D ) = 36 + EBIT : 281 36
0.09∆D Laõi vay : 59 180
5. Laõi tröôùc thueá = 281 -36– Laõi tröôùc 90
0.09∆D =245-0.09∆D thueá :222 90
6. Thueá = 0.5 x (245 – 0.09∆D) Thueá thu
= 122.5 – 0.045∆D nhaäp :111
7. Laõi roøng = 122.5 – 0.045∆D Laõi roøng :
8. Coå töùc = 0.6 x (122.5 – 0.045∆D ) 111
= 73.5 – 0.027∆D
9. Lôïi nhuaän giöõ laïi = 0.4 x (122.5 –
0.045∆D)
= 49 – 0.018∆D

B. Phöông trình baûng caân ñoái keá toaùn BAÙO CAÙO


NGUOÀN VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN

10. VLC = 200 x 1.3 = 260 4. Laõi vay = 36 + +Nguoà


11. TSCÑ = 800 x 1.3 = 1040 0.09∆D = 59 n
=> Toång nguoàn voán = Toång 5. Laõi tröôùc thueá = Laõi
taøi saûn = 1300 281 – 59 = 222 roøng :
12. Nôï daøi haïn = 400 + ∆D
13. Voán coå phaàn = 600 + (49 – 6. Thueá = 111 111
0.018∆D) 7. Laõi roøng = 111 Khaáu
=> (400 + ∆D) + (649 – 8. Coå töùc = 67 hao :
0.018∆D ) = 1300 9. Lôïi nhuaän giöõ laïi
(do toång nguoàn voán = = 44 104
1300) 12. Nôï = 400 + 256 = DT hoaït
=> ∆D = 256 656 ñoäng :
Thay ∆D = 256 vaøo caùc phöông 13. Voán coå phaàn =
trình treân 1900 – 656 = 644 215

13
Vay theâm : 256 40
Phaùt haønh theâm coå phaàn : 0 90 140
Toång nguoàn : 471 80 54
170 234
+ Söû duïng nguoàn 0
Taêng VLC : 60 64
Ñaàu tö : 344 234
Coå töùc : 67
Toång söû duïng : 471

C. Phöông trình baùo caùo nguoàn vaø söû duïng nguoàn :


BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÂ TOAÙN
+ Söû duïng nguoàn : + Taøi saûn :
14. Taêng VLC = 60 Voán luaân 200
15. Ñaàu tö = (1040 – 800) + 0.1 x chuyeån : 260 800
1040 = 344 TSCÑ : 1040 1000
=> Toång söû duïng nguoàn = 60 + Toång taøi saûn :
344 + 67 = 471 1300 400
+ Doøng tieàn + Nôï vaø voán coå 600
17. Laõi roøng = 111 phaàn : 1000
18. Khaáu hao = 104 Nôï : 256
=> Doøng tieàn hoaït ñoäng = 215 Voán coå phaàn :
644
Toång :
1300

14
IV. PHAÂN TÍCH YÙ NGHÓA CUÛA CAÙC BAÙO CAÙO TAØI
CHÍNH NAÊM 2005
Thoaït nhìn khi doanh thu naêm 2005 taêng 30% so vôùi naêm
2004 töùc baèng 2808 thì lôïi nhuaän roøng NET 05 = 111 > NET04 =
90
Theá nhöng ñeå ñaùnh ñoåi ñöôïc ñieàu ñoù, doanh nghieäp ñaõ
chaáp nhaän vay theâm 1 khoaûn = 255.6 ñeå chi traû cho vieäc
ñaàu tö theåm ñeå laøm taêng doanh thu
Tröùôc tieân ta phaân tích tyû soá quaûn lyù nôï
1. Tyû soá quaûn lyù nôï

a. Tyû soá quaûn lyù nôï treân toång taøi saûn : tyû soá
quaûn lyù nôï thöôøng goïi laø tyû soá nôï. Noù ño
löôøng möùc ñoä söû duïng nôï cuûa coâng ty so vôùi
toång taøi saûn.
tongno
Coâng thöùc : tyû soá nôï = tongtaisan
Toång nôï bao goàm nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn phaûi traû.
Chuû nôï thöôøng thích coâng ty coù tyû soá nôï thaáp vì nhö theá
coâng ty coù khaû naêng traû laõi cao hôn.Coøn coå ñoâng thì laïi
thích coâng ty coù tæ soá nôï cao vì nhö theá coâng ty ñang duøng
ñoøn baåy taøi chính. Vì hoï luoân kyø voïng raèng vieäc söû duïng
nôï noùi chung gia taêng khaû naêng sinh lôïi cho coå ñoâng
Ta coù :
400
+ Naêm 2004 : tyû soá nôï = = 0.4 = 40%
1000
655 .6
+ Naêm 2005 : tyû soá nôï = = 0.5043 = 50.43%
1300
=> tyû leä nôï treân soå saùch cuûa coâng ty VDEC naêm 2005
treân 50 %. Vieäc duy trì tyû leä nôï naøy toát hay xaáu, coøn tuøy
thuoäc vaøo heä soá thanh toaùn nhanh
* Neáu heä soá thanh toaùn nhanh > 1 -> thì vieäc söû duïng nôï
laø coù lôïi
* Nhöng neáu heä soá thanh toaùn nhanh < 1 -> thì vieäc söû duïng
nôï laø khoâng coù lôïi
Heä thanh toaùn nhanh = (giaù trò taøi saûn löu ñoäng – giaù trò
haøng toàn kho) : giaù trò nôï ngaén haïn
b. Tyû soá khaû naêng traû laõi (ability to pay interest)

Söû duïng nôï noùi chung laø ñeå taïo ra lôïi nhuaän cho coâng ty
nhöng coå ñoâng chi coù lôïi khi naøo lôïi nhuaän tao ra lôùn hôn
laõi phaûi traû cho vieäc söû duïng nôï.Neáu coâng ty khoâng coù
khaû naêng traû laõi thì gaùnh naêng laõi seõ gaây thieät haïi cho
EBIT
coå ñoâng. Tyû soá khaû naêng traû laõi =
INT
+ Xeùt ôû VDEC :
• Naêm 2004 : tyû soá traû laõi = 216 : 36 = 6 laàn
• Trong khi ñoù ôû naêm 2005 : tyû soá naøy laø 281 : 59 = 4.8
laàn => giaûm 1.2 laàn

=> Cho thaáy raèng : khaû naêng sinh lôïi cuûa coâng ty chæ coù
giôùi haïn trong khi coâng ty söû duïng quaù nhieâu nôï daãn ñeán
khaû naêng chi traû giaûm. Tyû soá naøy giaûm coù leõ do coâng ty
söû duïng nôï cao hôn so vôùi naêm 2004 . Ñieàu naøy daãn tôùi
vieäc nhaø ñaàu tö vaø ngöôøi cho vay seõ caân nhaéc trong
quyeát ñònh cuûa mình tröôùc khi quyeát ñònh ñaàu tö vaøo doanh
nghieäp.
2. Tyû soá khaû naêng sinh lôïi

a. Tyû soá lôïi nhuaän treân doanh thu (profit margin on


sales)

Tyû soá naøy cho bieát moät ñoàng doanh thu taïo ra ñöôïc bao
nhieâu ñoàng lôïi nhuaän cho coå ñoâng. Vaø ñöôïc tính baèng lôïi
nhuaän roøng daønh cho coå ñoâng chia cho doanh thu
+ ÔÛ naêm 2004 : tyû soá naøy = 90 : 2160 = 4.17%
+ ÔÛ naêm 2005 : = 111 : 2808 = 3.953%
 giaûm 0.22%
b. Tyû soá söùc lôïi nhuaän caên baûn (basic earning
power ratio):

Tyû soá ñaùnh giaù khaû naêng sinh lôïi caên baûn cuûa coâng ty
chöa keå ñeán aûnh höôõng cuûa thueá vaø ñoøn baûy taøi chính
Coâng thöùc : = EBIT : toång taøi saûn
+ ÔÛ naêm 2004 : tyû soá naøy laø 216 : 1000 = 0.216
+ ÔÛ naêm 2005 : tyû soá naøy laø 281 : 1300 = 0.21615
c. Tyû soá lôïi nhuaän roøng treân taøi saûn (return on
total assets)

Tyû soá naøy ño löôøng khaû naêng sinh lôïi treân moãi ñoàng taøi
saûn cuûa coâng ty. Coâng thöùc xaùc ñònh ROE baèng caùch laáy
lôïi nhuaän roøng sau thueá chia cho toång giaù trò taøi saûn.
ROA = Lôïi nhuaän roøng daønh cho coå ñoâng thöôøng : Toång taøi
saûn
Ta coù : ROA04 = 90 : 1000 = 0.09 ; ROA05 = 111 : 1300 = 0.085
 ROA04 > ROA05 . Tyû soá nay thaáp laø do chi phí söû duïng nôï
cao trong khi tyû suaát sinh lôïi caên baûn nhö nhau
d. Tyû soá lôïi nhuaän roøng treân voán chuû sôû höu
(return on common equity)

Tyû soá naøy ño löôøng khaû naêng sinh lôïi treân moãi ñoàng voán
boû ra cuûa coå ñoâng thöôøng . Ñöôïc tính baèng caùch laáy lôïi
nhuaän roøng danh cho coå ñoâng thöôøng : voán coå phaàn
thöôøng

+ ÔÛ naêm 2004 : = 90 : 600 = 0.15 = 15%


+ ÔÛ naêm 2005 : = 111 : 644.4 = 17%
 ROE04 = 15%< ROE 05 = 17%. Tyû soá naøy cao hôn naêm 2004
laø do coâng ty ñaõ söû duïng ñoøn baåy taøi chinh coù taùc duïng
laøm gia taêng lôïi nhuaän doøng daønh cho coå ñoâng
PHAÀN III
TAØI TRÔÏ TÖØ BEÂN NGOAØI VAØ
TAÊNG TRÖÔÛNG
Caùc keá hoaïch taøi chính buoäc caùc giaùm ñoác
phaûi nhaát quaùn trong caùc muïc tieâu taêng tröôûng,
ñaàu tö vaø taøi trôï. Vì vaäy tröôùc khi chaám döùt chuû
ñeà keá hoaïch taøi chính, chuùng ta seõ xem xeùt moái
lieân heä giöõa muïc tieâu taêng tröôûng cuûa moät
doanh nghieäp vaø caùc nhu caàu taøi trôï töø beân
ngoaøi.
ÔÛ phaàn 8.2 ta coù ví duï veà coâng ty VDEC ,chuùng ta
nhôù laïi raèng coâng ty VDEC coù :
• 1.000.000$ taøi saûn ban ñaàu
• Laõi roøng :111.000$
• Coå töùc : 66.600$
• Coâng ty döï baùo doanh soá taêng 30%
Ta tìm ñöôïc thu nhaäp giöõ laïi laø:
Thu nhaäp giöõ laïi = laõi roøng – coå töùc
=111.000 -66.600 =44.400$
Tuy nhieân doanh soá taêng leân 30% cuõng ñoøi hoûi
taêng taøi saûn leân 30% ñeå ñaùp öùng nhu caàu taêng
tröôûng ñoù. Nhö vaäy:
Toång ñaàu tö môùi vaøo taøi saûn = Tyû leä taêng
tröôûng x Taøi saûn ban ñaàu
=0,3 x 1.000.000 =300.000$
Toång taøi saûn ñöôïc ñaàu tö môùi ñöôïc chi traû moät
phaàn baèng lôïi nhuaän giöõ laïi, phaàn coøn laïi phaûi
ñöôïc taøi trôï töø beân ngoaøi. Vì vaäy:
Taøi trôï töø beân ngoaøi = Toång ñaàu tö môùi vaøo taøi
saûn – Lôïi nhuaän giöõ laïi
=300.000 – 44.400 =255.600$
Töø ñoù ta nhaän thaáy soá tieàn taøi trôï töø beân
ngoaøi maø VDEC caàn tuøy thuoäc vaøo möùc taêng
tröôûng döï kieán. Moãi 100$ taêng doanh soá laøm
taêng lôïi nhuaän giöõ laïi 6,85$ nhöng ñoøi hoûi theâm
46,3$ toång ñaàu tö môùi vaøo taøi saûn. Doanh nghieäp
taêng tröôûng caøng nhanh thì caàn ñaàu tö nhieàu vaø
vì theá caàn huy ñoäng theâm nhieàu voán môùi. Ñieàu
naøy ñöôïc minh hoïa trong hình sau:
Ñoà thò bieåu hieän quan heä taøi trôï töø beân
ngoaøi caàn cho VDEC vaø taêng tröôûng döï kieán:

Taøi trôï töø beân ngoaøi(1000%)

400

255,6
Toác ñoä
taêng tröôûng
döï kieán (%)
0
-20 3,8 30
Tyû leä taêng tröôûng
noäi taïi

-300

Coâng ty ñoùng vai troø laø ngöôøi cho vay

Khi tyû leä taêng tröôûng döï kieán taêng, caàn


nhieàu voán hôn ñeå chi cho caùc ñaàu tö caàn thieát. Vì
vaäy ñoà thò laø ñöôøng doác ñi leân. Khi tyû leä taêng
tröôûng döï kieán thaáp(töùc laø thaáp hôn 3,8),nguoàn
taøi trôï töø beân ngoaøi aâm,coâng ty khoâng caàn huy
ñoäng nguoàn voán môùi,luùc naøy coâng ty laø nguôøi
cho vay.
ÔÛ ñoà thò coù ñeà caäp ñeán tyû leä taêng tröôûng noäi
taïi. Vaäy tyû leä taêng tröôûng noäi taïi laø gì?
Tyû leä taêng tröôûng noäi taïi laø tyû leä taêng tröôûng
coù theå duy trì ñöôïc maø khoâng caàn theâm caùc nguoàn
voán töø beân ngoaøi maø chæ döïa vaøo lôïi nhuaän giöõ laïi
cuûa coâng ty
Coâng thöùc :
Lôïi nhuaä n giöõlaïi
Tyû leä taêng tröôûng noäi taïi =
Taøi saûn
Ñeå tìm hieåu caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán tyû leä taêng
tröôûng noäi taïi,aùp duïng phöông phaùp phaân tích
Dupont,ta coù:
Lôïi nhuaä n giöõlaïi Laõi roøng Voá
n coåphaà n
Tyûleätaê
ng tröôû
ng noä
i taïi = × ×
Laõi roøng Voán coåphaà n Taøi saû
n
Lôïi nhuaä n giöõlaïi Laõi roøng Voán coåphaà n
Tyûleätaê
ng tröôû
ng noä
i taïi = × ×
Laõi roø
ng Voá n coåphaà n Taøi saû
n
=Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi x Tyû suaát sinh lôïi treân voán
Voá
n coåphaàn
coå phaàn x
Taøi saû
n
Töø coâng thöùc treân,moät doanh nghieäp coù theå ñaït
ñöôïc moät tyû leä taêng tröôûng cao hôn maø khoâng caàn
huy ñoäng voán töø beân ngoaøi neáu:
• Doanh nghieäp taùi ñaàu tö cao
• Coù tyû suaát sinh lôïi treân voán coå phaàn(ROE) cao
• Coù tyû leä voán coå phaàn treân taøi saûn cao(ñoàng
nghóa vôùi coù moät tyû leä nôï treân voán coå phaàn
thaáp).ö
Ñeå hieåu hôn veà vaán ñeà naøy,ta xeùt baøi taäp 11,trang
102
Coâng ty Bio – Plasma ñang taêng tröôûng ôû möùc
30%/naêm. Coâng ty ñöôïc taøi trôï hoaøn toaøn baèng voán
coå phaàn thöôøng vaø coù toång taøi saûn laø 1 trieäu $. Laõi
treân voán coå phaàn thöôøng laø 20%. Tyû leä taùi ñaàu tö
laø 40%.
A. Tyû leä taêng tröôûng noäi taïi laø bao nhieâu?
B. Nhu caàu taøi trôï beân ngoaøi cho naêm nay laø bao
nhieâu?
C. Coâng ty seõ gia taêng tyû leä taêng tröôûng noäi taïi leân
bao nhieâu neáu tyû leä chi traû coå töùc coå phaàn giaûm
xuoáng baèng 0?
D. Vieäc giaûm tyû leä chi traû coå töùc coå phaàn xuoáng
baêng 0 naøy seõ laøm giaûm nhu caàu taøi trôï töø beân
ngoaøi xuoáng coøn bao nhieâu? Baïn keát luaän gì veà moái
quan heä giöõa chính saùch coå töùc coå phaàn vaø nhu caàu
taøi trôï töø beân ngoaøi?
Giaûi
• Tyû leä taêng tröôûng : g = 30%
• Voán coå phaàn = Toång taøi saûn = 1.000.000$
• Ta coù: ROE = 20% . Suy ra :
• Laõi roøng = 0,2 × 1.000.000 = 200.000$
• Lôïi nhuïaân giöõ laïi = tyû leä taùi ñaàu tö × Laõi roøng
= 0,4 x 200.000 = 80.000$
A . Tyû leä taêng tröôûng noäi taïi = 0.4 x 0.2 x 1 =
8%

B. Ñaàu tö môùi = Tyû leä taêng tröôûng × Taøi saûn


= 0,3 × 1.000.000 = 300.000$
Taøi trôï beân ngoaøi = Ñaàu tö môùi – Lôïi nhuaän giöõ laïi

=300.000 – 80.000 = 220.000$


C. Neáu tyû leä chi traû coå töùc baèng 0 thì tyû leä taùi
ñaàu tö laø 100%
Tyû leä taêng tröôûng noäi taïi = 100% x 0.2 x 1 =
20%
D. Lôïi nhuaän giöõ laïi = tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi x
Laõi roøng
= 100% x 200.000 = 200.000$
Taøi trôï töø beân ngoaøi = Ñaàu tö môùi – lôïi nhuaän giöõ
laïi
= 300.000 – 200.000 = 100.000$
Ta thaáy neáu doanh nghieäp coù chính saùch coå töùc coå
phaàn laø giaûm tyû leä chi traû coå töùc thì tyû leä taùi
ñaàu tö taêng leân vaø nhu caàu taøi trôï töø beân ngoaøi
giaûm xuoáng vaø ngöôïc laïi.
Thay vì taäp trung tyû leä taêng tröôûng toái ña coù theå
ñöôïc duy trì maø khoâng caàn baát cöù nguoàn taøi trôï naøo
beân ngoaøi ,caùc doanh nghieäp quan taâm ñeán tyû leä
taêng tröôûng coù theå ñöôïc duy trì maø khoâng phaùt haønh
theâm voán coå phaàn. Neáu doanh nghieäp ñaõ choïn ñöôïc
moät caáu truùc voán toái öu maø doanh nghieäp muoán duy
trì ngay khi voán coå phaàn taêng do thu nhaäp giöõ laïi.
Coâng ty phaûi phaùt haønh ñuû nôï ñeå duy trì caáu truùc
voán ban ñaàu. Vaäy :
Tyû leä taêng tröôûng duy trì ñöôïc laø tyû leä taêng
tröôûng cao nhaát maø doanh nghieäp coù theå duy trì maø
khoâng phaùt haønh theâm voán coå phaàn vaø khoâng taêng
ñoøn baåy taøi chính.
Coâng thöùc:
Tyû leä taêng tröôûng duy trì ñöôïc = Tyû leä lôïi nhuaän giöõ
laïi x tyû suaát sinh lôïi treân voán coå phaàn
Chuùng ta seõ chöùng minh coâng thöùc naøy:
Ta coù:
Voán coå phaàn phaùt haønh môùi=tyû leä taêng tröôûng x
taøi saûn – lôïi nhuaän giöõ laïi – nôï phaùt haønh môùi
Theo ñònh nghóa treân ta tìm tyû leä taêng tröôûng duy trì
ñöôïc baèng caùch cho voán coå phaàn môùi baèng 0 vaø tính
tyû leä taêng tröôûng
Lôïi nhuaä
n giöõlaïi +nôï phaù
t haø
nh môù
i
Tyûleätaê
ng tröôû
ng duy trì ñöôïc =
Taø i saû
n

Lôïi nhuaän giöõlaïi +nôï phaù


t haø
nh môù
i
=
Nôï +voá n coåphaà
n
Tuy nhieân, ñeå duy trì caáu truùc voán toái öu thì caû nôï vaø
voán coå phaàn taêng tröôûng cuøng tyû leä neân nôï phaùt
haønh môùi phaûi baèng lôïi nhuaän giöõ laïi nhaân vôùi tyû
leä nôï treân voán coå phaàn D/E. Vì vaäy:
Lôïi nhuaä n giöõlaïi x (1+D / E)
Tyûleätaê
ng tröôû
ng duy trì ñöôïc =
Voá n coåphaà n x (1+D / E)
Lôïi nhuaän giöõlaïi
=
Voá n coåphaàn

Lôïi nhuaän giöõlaïi Laõi roø


ng
= ×
Laõ
i roø
ng Voá
n coåphaàn

= Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi x ROE