You are on page 1of 5

သဵု့ေရာငး်ခယးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အဖျဲ႕

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့မပါတဲံ
ေရျ့ေကာကးပဲျဆနး႔က္ငးရြုတးခ္ခ္ကး

ေန႕စဲျ ။ ှွ ရကး၊ ေအာကးတိုဘာလ၊ ဿွှွ

- ေက္ာငး့သာ့်ပညးသူရဟနး့ရြငးလူအေပါငး့တို႔၏ အသကးေသျ့၊ေချ့္မ္ာ့်ဖငးံေ ပ့ဆပးဆငး


ႏဲႊခဲံသညး။ ရြစးေလ့လဵု့ဟုထငးရြာ့သညးံ ဗမာ်ပညးသူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအေရ့ေတားပဵု
( သို႔ ) ှ၀၂ွ - ်ပညးံအေရ့ေတားပဵုၾကီ့သညး ( ဿဿ ) ႏြစး်ပညးံေ်မာကးခဲံ်ပီ့်ဖစးသညး။
- ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ အသကးစေတ့ခဲံၾကရသညးံ အေရ့ေတားပဵုၾကီ့၏ မ .ဆ.လ
စစးအာဏာရြငးစနစးဆို့ၾကီ့ကို ်ဖဳတးခ္ႏိုငးခဲံ်ပီ့ တိုငး့်ပညးအတျငး့ေနထိုငးၾကေသာ
ရဟနး့ရြငး၊ ်ပညးသူအေပါငး့တို႔လညး့ ႏိုငးငဵေရ့အသိတရာ့မ္ာ့ကို ရြငးသနးႏို့ၾကျလာေစ
ခဲံသညး။ ထို႔အ်ပငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ ဦ့တငးဦ့ ၊ ဦ့ဝငး့တငးႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့စသညးံ လူထုတိုကးပဲျၾကီ့၏ ေခါငး့ေဆာငးမြဳကို ေမျ့ထုတးခဲံသညး။
- ( ဿဿ ) ႏြစးတိုငးခဲံေသားလညး့ အေရ့ေတားပဵုၾကီ့၏ ရညးမြနး့ခ္ကး်ဖစးေသာ ဗမာ်ပညး
ဒီမိုကေရစီတိုကးပဲျကာ့ အဆဵု့မသတးႏိုငးေသ့ေပ။ ထိုထကးမက စစးအာဏာရြငးအုပးစု
သညး လူထုေခါငး့ေဆာငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြ ငးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေပါငး့
( ဿွွွ ) ေက္ားကိုလညး့ ဖမး့ဆီ့အက္ဥး့ခ္ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး။ တခ္ိနးတညး့မြာပငး
( ၉ွ ) ခုႏြစးေရျ့ေကာကးပဲျရလဒးကို မ္ကးကျယး်ပဳထာ့်ပီ့ ( ဿွွ၈ ) ခုႏြစး စစးကျ္နး်ပဳ
ေသာ အေ်ခခဵဥပေဒကို မတရာ့သ်ဖငးံ ဖဲျ႕စညး့ခိုငး်မဲေအာငးၾကိဳ့စာ့ေနပါသညး။
- စစးကျ္နးဖဲျ႕စညး့ပဵုဥပေဒ၏ ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးသညး လူထုေရျ့ေကာကးထာ့သညးံ
လႊတးေတားကိုေက္ားလျနးကာ တိုငး့်ပညး၏ အေရ့အရာမ္ာ့ကို စိတးတိုငး့က္ ခ္ယးလြယး
မြဳ႕ရိြ်ပီ့ အာဏာသိမး့ချငးံပါ ေပ့အပးထာ့ပါသညး။ ဗဟိုႏြငးံ်ပညးနယးလႊတးေတားမ္ာ့၏
ေလ့ပဵုတစးပဵုကို စစးတပးကသိမး့ပိုကးထာ့သညး။ လူထုကိုယးစာ့လြယးအမတးမ္ာ့၏
အချငးံအေရ့သညးလညး့ လဵု့ဝအာမခဵခ္ကးမရိြႏိုငးပါ။
- အမ္ဳိ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပးႏြငးံ ( ၉ွ ) ေရျ့ေကာကးပဲျအႏိုငးရပါတီမ္ာ့က (၉ွ) ခုႏြစး
ေရျ့ေကာကးပဲျရလဒးအာ့ တစးစဵုတစးရာအသိအမြတး်ပဳေရ့၊ ( ဿွွ၈ ) ဖဲျ႕စညး့ပဵု
အေ်ခခဵဥပေဒအာ့ ်ပနးလညး်ပငးဆငးေ ရ့၊ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ချ္ငး့ခ္ကးမရိြ
်ပနးလႊတးေရ့၊ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့အေ်ဖရြာေရ့စသညးံအခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး
ေတာငး့ဆိုမြဳမ္ာ့ကို ယေန႔ထိတိုငး လစးလ္ဴရြဳထာ့သညး။
- စစးကျ္နးဖဲျ႕စညး့ ပဵုကို ကနးကျကးသညးံအေန်ဖငးံ ပါတီမ္ာ့်ပနးလညးမြတးပဵုတငး်ခငး့မ်ပဳရနး
ႏြငးံ အတုအေယာငးေရျ့ေကာကးပဲျအာ့ သပိတးေမြာကးၾကရနး၊ လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့
်ဖစးၾကသညးံ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ ဦ့ဝငး့တငး၊ ဦ့ေအ့သာေအာငး၊
်ပညးသူ႕လႊတးေတားကိုယးစာ့်ပဳေကားမတီ ( CRPP ) တို႔မြလညး့ ေရျ့ေကာကးပဲျ ကို
သပိတးေမြာကးၾကရနး ်ပညးသူလူထုအာ့ လမး့ညႊနးႏို့ေဆား ခဲံၾက်ပီ့်ဖစးသညး။
- ထို႔ေၾကာငးံ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးႏြငးံ လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ မပါဝငးသညးံ
အတုအေယာငးေရျ့ေကာကးပဲျအာ့ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူတစးရပးလဵု့ ဆနး႔က္ငးကနး႔ကျကး
သပိတးေမြာကးၾကပါရနး ေအာကးပါေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံသတိေပ့ႏို့ေဆားအပးပါသညး။

ှ၊ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၊ တိုငး့ရငး့ သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး


မ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ ချ္ငး့ခ္ကးမရိြ ခ္ကးခ္ငး့လႊ တးရနး။

ဿ၊ ဿွွ၈ အေ်ခခဵဥပေဒကိုဖ္ကးသိမး့်ပီ့ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပဲျကို ပယးဖ္ကးေပ့ရနး။

၀၊ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ကို ခ္ကးခ္ငး့လုပးေပ့ရနး။

ဆကးသျယးရနး -

ပါၾကီ့ ( ၃၃၈ှ၃ွ၁၉၈ှ၃ )
ၾကညးတို့ ( ၈ှ၉ွ၉၀ဿွှ၉၃ွ )

အီ့လးေမ့လး -
golden.voe.007@gmail.com
သုံးေရာင္ျခယ္ေက်ာင္းသားမ်ားAဖဲြ႕
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားမပါတဲ့

ေရြးေကာက္ပဲြAေပၚသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စဲြ။ ၁၃ ရက္၊ ေAာက္တုိဘာလ ၂၀၁၀

- ေက်ာင္းသား ရဟန္းရွင္လူAေပါင္းတုိ႔၏ Aသက္ေသြး၊ေခၽြးမ်ားျဖင့္ ေ ပးဆပ္ဆင္


ႏႊဲခဲ႔သည္။ ရွစ္ေလးလုံးဟုထင္ရွားသည့္ ဗမာျပည္သူတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီAေရးေတာ္ပုံ
(သုိ႔) ၁၃၅၀ ျပည့္ Aေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ (၂၂)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
- ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ Aသက္စေတးခဲ့ၾကရသည့္ Aေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ မ.ဆ.လ
စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ဆုိးႀကီးကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္Aတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ
ရဟန္းရွင၊္ ျပည္သူAေပါင္းတုိ႔လည္း ႏုိင္ငံေရးAသိတရားမ်ားကုိ ရွင္သန္ႏုိးၾကႊလာေစ
ခဲ့သည္။ ထုိ႔Aျပင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၊ Uီးတင္Uီး၊ Uီး၀င္းတင္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံေရးAေရၿခံဳ တယူသန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ
ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။
- (၂၂) ႏွစ္တုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း Aေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္
ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြကား Aဆုံးသတ္ေတာ့မည္။ ထုိထက္မက Aစိုးရသည္
လူထုကိုေခါင္းမေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသား ေပါင္း
(၂၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ကုိလည္း ဖမ္းဆီးAက်U္းခ်ထားဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္
(၉၀)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားၿပီး (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ AေျခခံUပေဒကုိ
ဖဲြ႔စည္းခုိင္ၿမဲေAာင္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။
- စည္းပုံUပေဒ၏ ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္သည္ လူထုေရြးေကာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ
ေက်ာ္လြန္ကာ တုိင္းျပည္၏AေရးAရာမ်ားကုိ စိတ္တုိင္းက် ခ်ယ္လွယ္မႈ ရွိၿပီး
Aာဏာသိမ္းခြင့္ပါ ေပးAပ္ထားပါသည္။ ဗဟုိႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏
ေလးပုံတစ္ပုံကုိ စစ္တပ္ကသိမ္းပုိက္ထားသည္။ လူထုကုိယ္စားလွယ္ Aမတ္မ်ား၏
Aခြင့္Aေရးသည္လည္း လုံး၀Aာမခံခ်က္ရွိႏုိင္ပါသည္။
- Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီAဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ (၉၀) ေရြးေကာက္ပဲြAႏုိင္ရပါတီမ်ားက (၉၀)ခုႏွစ္
ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္Aား တစ္စုံတစ္ရာAသိAမွတ္ျပဳေရး၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံAေျခခံ
UပေဒAား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAား ခၽြင္းခ်က္မရွိ
ျပန္လႊတ္ေရး၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးAေျဖရွာေရး စသည့္Aခ်က္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ယေန႔ထိတုိင္ လစ္လွဴရွုထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ ေထာက္ခံသည့္
Aေနျဖင့္ ပါတီမ်ားျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြAား
သပိတ္မေမွာက္က်ရန္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၊
Uီး၀င္းတင္၊ UီးေAးသာေAာင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ ( CRPP)
တုိ႔မွလည္း ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္မေမွာက္က်ရန္ ျပည္သူထုAား
လမ္းညႊန္ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။
- ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားမပါ၀င္သည့္
ေရြးေကာက္ပဲြAား တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေထာက္ခံက်ပါရန္ သတိေပး
ႏႈိးေဆာ္Aပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္-

ပါႀကီး(၆၆၈၁၆၀၄၉၈၀၆)

ၾကည္တုိး (၈၁၉၀၉၃၂၀၀၉၆၀)

Aီးေမးလ္-

golden.voe.07@gmail.com