You are on page 1of 3

ANKAN

Bài 1: Gọi tên các ankan sau:


CH3 − CH − CH − CH3 CH3 CH CH CH2 CH3
| |
CH3 C2H5 CH3 CH3
CH3 CH CH2 CH3
CH3

C2H5
|
CH 3 −C −CH 2− CH − CH 2− CH 3
| |
CH 3 CH 3
Bài 2. Mét ankan t¹o ®îc dÉn xuÊt monoclo cã %Cl = 55,04 %. Ankan nµy cã c«ng thøc
ph©n tö lµ?

Bài 3. §Ó oxi hãa hoµn toµn m gam mét hi®rocacbon X cÇn 17,92 lÝt O 2 (®ktc), thu ®îc
11,2 lÝt CO2(®ktc). CTPT cña X lµ?

Bài 4. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång
®¼ng cÇn dïng 6,16 lÝt O2 vµ thu ®îc 3,36 lÝt CO2. Gi¸ trÞ cña m lµ?

Bài 5. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng råi
hÊp thô hÕt s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng níc v«i trong d thu ®îc 25 gam kÕt tña vµ
khèi lîng níc v«i trong gi¶m 7,7 gam. CTPT cña hai hi®rocacon trong X lµ?

Bài 6. Hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng. §èt ch¸y hoµn toµn
hçn hîp X, s¶n phÈm ch¸y thu ®îc cho léi qua b×nh (1) ®ùng H2SO4 ®Æc, sau ®ã qua
b×nh (2) ®ùng 250 ml dung dÞch Ca(OH)2 1M. Khi kÕt thóc ph¶n øng, khèi lîng b×nh (1)
t¨ng 8,1 gam vµ b×nh (2) cã 15 gam kÕt tña xuÊt hiÖn. CTPT cña hai hi®rocacbon trong
X lµ ?

Bài 7. Oxi ho¸ hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp X gåm 2 ankan. S¶n phÈm thu ®îc cho ®i qua
b×nh (1) ®ùng H2SO4 ®Æc, b×nh (2) ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d th× khèi lîng cña b×nh
(1) t¨ng 6,3 g vµ b×nh (2) cã m gam kÕt tña xuÊt hiÖn. Gi¸ trÞ cña m=?

Bài 8. §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp X gåm hai hi®rocacbon no. S¶n phÈm thu ®-
îc cho hÊp thô hÕt vµo dung dÞch Ca(OH)2 d thu ®îc 37,5 g kÕt tña vµ khèi lîng b×nh
®ùng dung dÞch Ca(OH)2 t¨ng 23,25 g. CTPT cña 2 hi®rocacbon trong X lµ?

Bài 9. Một hiđrocacbon no mạch hở có %C là 83,33% có số đồng phân là bao nhiêu?

Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp gồm metan và hiđro cần 1 mol oxi. Phầm trăm theo thể tích các khí
trong hỗn hợp lần lượt là?

Bài 11. Isopentan tác dụng với Cl2/as (1:1) cho bao nhiêu sản phẩm thế monoclo, chỉ ra sản phẩm chính?

Bài 12. Một ankan có 12 nguyên tử H trong phân tử. Khi cho ankan đó tác dụng với clo có ánh sáng thu được 1
dẫn xuất monoclo. Tên của A là?
Bài 13. Một hh gồm 2 chất đồng đẳng ankan kế tiếp có khối lượng 24,8 g, thể tích tương ứng là 11,2 (l) ở đktc.
a. Xác định CTPT của ankan.
b. Xác định % thể tích của từng chất trong hh đầu?
Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn V (l) đktc hh A gồm 2 hiđro cacbon khí có KLPT hơn kém nhau 28 đvC. Sp cháy
lần lượt dẫn qua bình 1 đựng P2O5 dư, bình 2 đựng CaO dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 9 g, bình 2 tăng 13,2
gam.
a.Xác định 2 hiđrocacbon.
b. Nếu đảo ngược thứ tự bình thì khối lượng mỗi bình tăng lên bao nhiêu gam.
c.Tính % thể tích các khi trong hh A.
Bài 15. Đốt một hh gồm 2 hiđrocacbon A và B có KLPT hơn kém nhau 28 đvC thì thu được 0,3 mol CO 2 và 0,5
mol H2O. Xác định A và B.
6 Đốt cháy hoàn toàn hh A gồm 2 hiđrocacbon cùng thuộc 1 dđđ tạo ra 22 g CO2 và 12,6 g H2O.
a. Hiđrocacbon thuộc dđđ nào? xác định thể tích A ở đktc?
b. Xác định 2 hiđrocacbon, biết số nguyên tử cacbon trong 2 phân tử gấp đôi nhau.
Bài 16. Hỗn hợp 2 ankan có khối lượng 10,2 g. Đốt cháy hoàn toàn hh 2 ankan này cần dùng 25,8 (l) O2 (đktc).
a. Tìm tổng số mol của 2 ankan.
b. Tìm tổng khối lượng của CO2 và H2O tạo thành.
c. Tìm CTPT của ankan, biết KLPT của mỗi chất < 60 đvC.
Bài 17. Để đốt cháy hoàn toàn 11,2 l khí CH4 (đktc) cần dùng một thể tích không khí bao nhiêu? Biết thể tích oxi
= 1/5 thể tích không khí.
Bài 18. Đốt cháy hidrocacbon X thu đượcCO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 1:2. X là?
Bài 19. Đốt cháy hoàn toàn a gam metan, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thì thu được 1 gam
kết tủa. a=?
Bài 20. Đốt cháy 11,2 lit khí hỗn hợp CH4 và CO (đktc) rồi thu sản phẩm vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì thu
được kết tủa có khối lượng là?
Bài 21. Đốt cháy hết 15 gam hỗn hợp khí A: CO, CH4, C2H4, C2H2, thu được 41,58 gam CO2 và 18,54 gam H2O.
Phần trăm khối lượng của CO trong hỗn hợp A?

************************************************

TẠM BIỆT. HẸN GẶP LẠI!!!


Không ngờ tiết 3 ngày 30/01/2010 là tiết cuối cùng ở lớp của các em. Chiều cô mới biết chuyển lớp lại cho cô
Linh… cô thực sự bất ngờ!!!
Kết thúc là hai điểm 10 kiểm tra bài cũ. Vui đấy chứ!
Thật khó để nói hết suy nghĩ của mình nhưng cô biết lúc tình cảm của cô dành cho các em đang nhiều hơn cũng
là lúc chúng ta tạm thời chia tay.. 11 Sử à! Cảm ơn các em nhiều lắm, các em đã rất kiên nhẫn nhất để lắng nghe
các bài giảng của cô trong những ngày đầu trong nghề của mình. Các em còn nhớ giờ cô cho lớp tự học chứ,
hôm ấy cô thấy mình có lỗi lắm..
Tất cả là những điều đã qua, thật ngắn ngủi nhưng nó có ý nghĩa với cô.
Các em hãy thật cố gắng cho mục tiêu của mình, sự học thật là gian nan, cô cũng đã có những ngày tháng như
các em bây giờ nên cô hiểu.
Ngày mai lên lớp với các em là cô giáo ngày trước,hj, nhưng dù là ai đi nữa thì hóa học vẫn tuyệt vời như nó vốn
có. Cô hi vọng các em sớm nhận ra điều này và yêu thích nó như cô đang yêu nó vậy. http://forum.hoahoc.org

11 Sử, cố gắng nhé!!! Những học trò rất ngoan của cô..

- pH -