την σύνδεση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΕΑΠ

(
http://class.eap.gr/library ).

Α
ρ
χ
ι
κ
ή

Στο χώρο αυτό θα βρείτε τις

οδηγίες

που χρειάζετε να ακολουθήσετε
βιβλιοθήκη (http://lib.eap.gr/)
Πανεπιστημίου.

Σ
ε για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική
λ
του Ελληνικού Ανοικτού
ί
δ
α
Α
ρ
χ
ι
κΑρχική Σελίδα
ήΑρχική Σελίδα
ΣMuseSearch
εMuseSearch
λ
ί
δ
α
M
u
s
e
S
e
a
r
c
h
M
u
s
e
S
e
a
r
c
h
Η
λ
ε
κ
τ
ρ
ο
ν
ι
κ
έ
ς
Π
η
γ
έ
ς
Π
λ

Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)
Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)
Διαδικασίες Δανεισμο
Βιβλίων
Βιβλίων
Διπλωματικών Εργασιών
Διπλωματικών Εργασιών
Διαδανεισμός
Διαδανεισμός

+
Μπορείτε να βρείτε τις Δ.Ε που σας ενδιαφέρουν στον Κύριο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Select Database:
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας
Πληροφόρησης:

Κύριος Κατάλογος

Αναζήτηση εγγραφών στη βάση [ Κύριος Κατάλογος ]:
Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού ...
- πάνω από 8,000 τίτλους και 22,000 τόμους Συμπληρώστε αυτή την φόρμα αναζήτησης:

ΕΜΦΑΝΊΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ