You are on page 1of 3

1. Sӱ dөng .

htaccess đӇ chuyӇn tên miӅn tӯ non-www thành dҥng www (sӱ dөng redirect 301)

2. Gia hҥn tên miӅn cӫa bҥn thêm vài năm (khuyӃn khích trên 5 năm)

3. Đҧm bҧo răng khi khách click vào logo cӫa site bҥn thì hӑ dc đưa trӣ lҥi trang chӫ

4. NӃu font chӳ cӫa website bҥn quá nhӓ, hãy cho nó vӅ mӭc tiêu chuҭn (như thӃ này nè ), SE có
thӇ bӓ qua site bҥn nӃu font chӳ quá nhӓ

5. Loҥi bӓ các plugin ko cҫn thiӃt

6. Luôn chèn thông tin liên hӋ, hoһc trang liên lҥc cӫa bҥn ӣ cuӕi trang web

7. Nên cӕ gҳng sҳp xӃp site cӫa mình theo mӝt mүu CSS stylesheet

8. Sӱa hoһc loҥi bӓ các link sai, hoһc ³chӃt´ thưӡng xuyên nӃu bҥn không sӱ dөng ³nofollow´

9. Sӱ dөng alt tag cho tҩt cҧ bӭc ҧnh, đһc biӋt là ӣ trang chӫ

10. Loҥi bӓ các iframe trong site bҥn, phҫn lӟn các SE ko index các iframe, nó có thӇ làm cho cҧ
page chӭa iframe bӏ ҧnh hưӣng

11. Nên tҥo mӝt file robots.txt cho website cӫa bҥn

12. Nên sӱ dөng mӝt navigation cơ bҧn cho site bҥn

13. Sӱ dөng cùng mӝt mҫu cho các link

14. KiӇm tra lӛi chính tҧ trong nӝi dung website

15. Đӏnh dҥng website cӫa bҥn theo mӝt khuôn mүu xác đӏnh

16. Nên sӱ dөng ít nhҩt 1 bӭc ҧnh cho mӛi trang có kèm alt tag, đӯng nghĩ là loҥi bӓ hӃt tranh
ҧnh có thӇ cҧi thiӋn rank cho site bҥn

17. Tҥo mӝt about page cho site bҥn

18. Cung cҩp các thông tin cá nhân cӫa bҥn rõ ràng trong about page đó

19. Nên chèn 1 sӕ bӭc ҧnh vào about page (như logo, map«)

20. Nên loҥi bӓ các popup trong site bҥn

21. Chèn link đӃn các bookmark, các mҥng xã hӝi sau mӛi bài viӃt và about page

22. Nên chèn mӝt công cө tìm kiӃm cho site bҥn
23. Tҥo mӝt trang điӅu khoҧn cá nhân cho site bҥn

24. Đһt link tӟi điӅu khoҧn cá nhân ӣ dưӟi mӛi trang

25. Khi rewrite url nên sӱ dөng dҩu ³-´ thay cho dҩu ³_´

26. Nên chèn google maps vào trang liên lҥc (about page)

27. Nên chèn link tӯ trang này đӃn trang khác cho site

28. Sӱ dөng thҿ META description riêng biӋt cho mӛi trang

29. KiӇm tra mã nguӗn và sӱa các lӛi

30. Không nên có 1 trang trao đәi link

31. Chèn mӝt hӝp tìm kiӃm cӫa site ӣ 404 error page

32. Nên tҥo mӝt sitemap cho site

33. Chèn link đӃn site map ӣ cuӕi mӛi trang

34. Nên chèn dòng copyright abc« ӣ cuӕi mӛi trang

35. Gҥch chân các link ӣ website, cái này thì tӟ thҩy đӇ lҥi hơi làm xҩu mĩ quan nên thưӡng xóa
đi

36. Tҳt tҩt cҧ các file nhҥc, phim tӵ đӝng chҥy (automatically plays)

37. Nên thay thӃ các Flash animated = gif animated

38. Đһt logo cӫa site bҥn ӣ đҫu mӛi trang

39. Bҥn nên sӱ mua thêm các domain .net .org .biz« và redirect nó vӅ site cӫa bҥn

40. Nên tҥo mӝt trang support, help hoһc FAQ

41. Khi bҥn trҧ lӡi mӝt yêu cҫu, trӧ giúp gì đó nên trҧ lӡi ӣ trang support hoһc help đó, không
nên sӱ dөng email, đưa hӑ đӃn trang FAQ nӃu câu hӓi đó đã đưӧc trҧ lӡi, nên cұp nhұp FAQ cӫa
bҥn thưӡng xuyên

42. Nên cung cҩp đҫy đӫ thông tin liên lҥc cӫa bҥn ӣ trang liên lҥc

43. Nên chèn mã đӇ thӕng kê (analytics code) cho website cӫa bҥn ӣ tҩt cҧ các trang, bҥn có thӇ
sӱ dөng histat.com, statcounter.com, hay google analytics tùy theo đӏnh hưӟng phát triӇn cӫa bҥn
44. Xóa bӓ tҩt cҧ các mã tӵ đӝng điӅu chӍnh kích thưӟc trình duyӋt cӫa khách

45. Nên tҥo mӝt favicon riêng cho site bҥn

46. ChӍ nên sӱ dөng email dҥng @tenmiencuaban.com

47. Đһt thuӝc tính label=´´ cho tҩt cҧ các form cӫa site bҥn

48. Đһt mӝt thông báo xác nhұn khi đăng nhұp hoһc khi post bài, comment

49. Cұp nhұp website bҥn thưӡng xuyên

50. Sӱ dөng W3C Compliant đӇ kiӇm tra và sӱa chӳa các lӛi có thӇ gây ҧnh hưӣng đӃn quá trình
hoҥt đӝng cӫa SE bots

Nguӗn: Sưu tҫm