You are on page 1of 81

CHƯƠNG 2

HӦP ĐӖNG MUA BÁN QUӔC Tӂ


VÀ CÁC ĐIӄU KIӊN GIAO DӎCH

c
PHҪN I

TҰP QUÁN THƯƠNG MҤI QUӔC Tӂ

V
INCOTERMS 2000
1. Quá trình hình thành:
Œ 2: ra đӡi quy tҳc Vacsava ± Oxford vӅ đk
CIF
Œ : ICC ban hành Incoterms gӗm đk.
Œ Sӱa đәi qua các năm:  0
0 2000.
Œ 0/ 2000: đk (EXW FCA FAS FOB CPT
CIP CFR CIF DES DEQ DAF DDU DDP)

r
INCOTERMS 2000
V. Nӝi dung cӫa Incoterms V :
Œ Phân chia trách nhiӋm vӅ giao nhұn hàng
Œ Phân chia chi phí
Œ Di chuyӇn rӫi ro

Nӝi dung Incoterms không đӅ cұp đӃn:

ChuyӇn giao quyӅn sӣ hӳu hàng hoá


Giҧi thoát nghĩa vө miӉn trӯ trách nhiӋm khi gһp BKK
Hұu quҧ cӫa các hành vi vi phҥm hӧp đӗng
ö
r. ĐiӅu kiӋn cơ sӣ giao hàng theo
Incoterms V

Nhóm E EXW Ex Works + nơi đi


Nhóm F FCA Free Carrier + nơi đi
FAS Free Alongside Ship + cҧng đi
FOB Free On Board + cҧng đi
Nhóm C CPT Carriage Paid to + nơi đӃn
CIP Carriage and Insurance Paid to + nơi đӃn
CFR Cost and Freight + cҧng đӃn
CIF Cost Insurance and Freight + cҧng đӃn
Nhóm D DES Delivered Ex Ship + cҧng đӃn
DEQ Delivered Ex Quay + cҧng đӃn
DAF Delivered At Frontier + nơi đӃn
DDU Delivered Duty Unpaid + nơi đӃn
DDP Delivered Duty Paid + nơi đӃn '
r.1. EXW: Giao hàng tҥi xưӣng
Ngưӡi bán:
‡ Cung cҩp hàng hóa đúng hӧp đӗng và chӭng tӯ
chӭng minh
‡ Cân đo đong đӃm đóng gói bao bì
‡ Giao hàng cho ngưӡi mua tҥi đӏa điӇm quy đӏnh
chưa bӕc lên phương tiӋn vұn tҧi
‡ Rӫi ro chuyӇn sang ngưӡi mua khi hàng đưӧc đһt
dưӟi quyӅn đӏnh đoҥt cӫa ngưӡi mua tҥi đӏa điӇm
giao hàng
‡ Giúp ngưӡi mua làm mӝt sӕ công viӋc nhҩt đӏnh
nӃu ngưӡi mua yêu cҫu

X
. . EXW
Ngưӡi mua
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng
‡ Làm thӫ tөc thông quan xuҩt khҭu
‡ Chӏu mӑi rӫi ro tәn thҩt vӅ hàng hóa kӇ tӯ khi
hàng đã đһt dưӟi quyӅn đӏnh đoҥt cӫa mình
‡ Giám đӏnh trưӟc khi gӱi hàng
‡ Trҧ các chi phí vӅ các công viӋc mà ngưӡi
mua nhӡ ngưӡi bán làm hӝ

U
r.V. FCA: giao hàng cho ngưӡi
chuyên chӣ
ê Trách nhiӋm cӫa ngưӡi bán:
‡ Giӕng EXW: giao hàng đúng hӧp đӗng cân đo
đong đӃm đóng gói bao bì
‡ Thông quan xuҩt khҭu
‡ Chӏu mӑi rӫi ro cho tӟi khi hàng đã đưӧc giao cho
ngưӡi chuyên chӣ. Có 2 đӏa điӇm giao hàng (tҥi
cơ sӣ ngưӡi bán ngoài cơ sӣ ngưӡi bán).
‡ Cung cҩp bҵng chӭng chӭng minh đã giao hàng
cho ngưӡi chuyên chӣ

l
r.V. FCA

Ngưӡi mua:
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng
‡ Ký hӧp đӗng vұn tҧi và trҧ cưӟc
‡ Rӫi ro chuyӇn khi hàng đã đưӧc giao cho
ngưӡi vұn tҧi
‡ Hưӟng dүn ngưӡi bán gӱi hàng
‡ Các nghĩa vө khác

£
r.r. FAS: giao dӑc mҥn tàu
Ngưӡi bán
‡ Giӕng FCA: Cung cҩp hàng hóa các chӭng tӯ
chӭng minh hàng hóa cân đo đong đӃm đóng gói
bao bì làm thӫ tөc thông quan xuҩt khҭu
‡ Chӣ hàng ra cҧng và đһt hàng dӑc mҥn tàu. Rӫi ro
đưӧc chuyӇn khi hàng đã đưӧc giao dӑc mҥn tàu
‡ Thông báo cho ngưӡi mua (trưӟc khi giao hàng)
‡ Giúp ngưӡi mua mӝt sӕ công viӋc nӃu ngưӡi mua
yêu cҫu

c
r.r. FAS
Ngưӡi mua
‡ Giӕng FCA
‡ Thông báo cho ngưӡi bán (vӅ tàu)
‡ Chӏu mӑi rӫi ro vӅ hàng hóa khi hàng đã
đưӧc giao dӑc mҥn tàu

cc
r.4. FOB: giao hàng lên tàu
Ngưӡi bán:
‡ Giao hàng đúng hӧp đӗng cung cҩp chӭng tӯ
chӭng minh
‡ Cân đo đong đӃm đóng gói bao bì
‡ Thông quan xuҩt khҭu
‡ Thông báo giao hàng sau khi giao hàng
‡ Giao hàng lên tàu do ngưӡi mua chӍ đӏnh tҥi cҧng
bӕc hàng
‡ Cung cҩp chӭng tӯ chӭng minh
‡ Giúp ngưӡi mua

cV
÷ 
÷
 
 
‡ ± !"#$"%
!
‡ &' ( ")*%
‡ +,- ./!0$1

+  

cr
r.4. FOB

Ngưӡi mua:
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng như quy đӏnh
trong hӧp đӗng
‡ Làm thӫ tөc nhұp khҭu
‡ Thuê tàu đӃn lҩy hàng và thông báo
‡ Chӏu mӑi rӫi ro vӅ hàng kӇ tӯ khi hàng đã qua
lan can tàu tҥi cҧng bӕc
‡ Các công viӋc khác

r.5. CIF
Ngưӡi bán:
‡ Giӕng FOB: giao hàng đúng hӧp đӗng cân đo
đong đӃm đóng gói bao bì thông quan xuҩt khҭu
ranh giӟi di chuyӇn rӫi ro tәn thҩt hàng hóa là lan
can tàu thông báo sau khi giao hàng giúp ngưӡi
mua mӝt sӕ công viӋc.
‡ Thuê tàu trҧ cưӟc phí chһng vұn tҧi chính.
‡ Mua bҧo hiӇm (insurance policy/ insurance
certificate)
‡ Cung cҩp B/L
‡ Cung cҩp chӭng tӯ bҧo hiӇm
‡ Trҧ phí dӥ hàng nӃu phí này nҵm trong cưӟc phí c'
vұn tҧi
r.5. CIF

Ngưӡi mua:
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng
‡ Làm thӫ tөc nhұp khҭu
‡ Chӏu mӑi rӫi ro vӅ hàng hóa kӇ tӯ khi hàng qua lan
can tàu tҥi cҧng bӕc
‡ Phҧi chҩp nhұn các chӭng tӯ vұn tҧi như quy đӏnh
‡ Thông báo cho ngưӡi bán
‡ Các nghĩa vө khác

cX
r.6. CFR (cost and freight) +
cҧng đӃn:
‡ Trách nhiӋm cӫa ngưӡi bán: giӕng CIF trӯ
nghĩa vө mua bҧo hiӇm
‡ Trách nhiӋm cӫa ngưӡi mua: giӕng CIF

cU
r.7. CPT (carriage paid to) + nơi đӃn:

Giӕng FCA
‡ Ngưӡi bán: thuê phương tiӋn vұn tҧi trҧ cưӟc phí
đӇ chuyên chӣ hàng tӟi đӏa điӇm đích
‡ Đӏa điӇm di chuyӇn rӫi ro: sau khi ngưӡi bán đã
giao hàng cho ngưӡi chuyên chӣ ӣ nơi bӕc hàng
(nưӟc xuҩt khҭu). NӃu sӱ dөng vұn tҧi đa phương
thӭc thì rӫi ro đưӧc chuyӇn cho ngưӡi mua sau khi
giao hàng cho ngưӡi vұn tҧi đҫu tiên.

cl
r.8. CIP (carriage, insurance paid to)
+ nơi đӃn:
Tương tӵ CPT
Ngưӡi bán có thêm nghĩa vө:
Œ Mua bҧo hiӇm cho hàng hóa và cung cҩp cho
ngưӡi mua các chӭng tӯ bҧo hiӇm.


r.9. DAF (Delivery at frontier) + nơi đӃn:
giao hàng tҥi biên giӟi

Ngưӡi bán:
‡ Giӕng điӅu kiӋn FOB: giao hàng và cung cҩp chӭng
tӯ chӭng minh cân đo đong đӃm đóng gói bao bì
thông quan xuҩt khҭu giúp đӥ ngưӡi mua.
‡ Ký hӧp đӗng vұn tҧi chӣ hàng đӃn biên giӟi quy đӏnh
cung cҩp chӭng tӯ đӇ ngưӡi mua nhұn hàng.
‡ Giao hàng trên phương tiӋn vұn tҧi chưa dӥ ra
‡ Rӫi ro chuyӇn khi hàng đã đһt dưӟi quyӅn đӏnh đoҥt
cӫa ngưӡi mua tҥi biên giӟi quy đӏnh
‡ Thông báo cho ngưӡi mua và các nghĩa vө khác

V
r.9. DAF

Ngưӡi mua:
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng
‡ Làm thӫ tөc nhұp khҭu hàng hoá
‡ Chӏu mӑi rӫi ro khi hàng đã đưӧc giao tҥi biên giӟi
‡ Chӏu chi phí dӥ hàng
‡ Thông báo cho ngưӡi bán vӅ điҥ điӇm và thӡi hҥn
giao hàng
‡ Các nghĩa vө khác

Vc
r.1 . DES (delivered ex ship)
Ngưӡi bán
‡ Giao hàng trên tàu tҥi cҧng đích quy đӏnh và cung
cҩp chӭng tӯ đúng hӧp đӗng
‡ Thông quan xuҩt khҭu
‡ Ký hӧp đӗng vұn tҧi đӇ chӣ hàng tӟi cҧng đӃn
‡ Rӫi ro vӅ hàng hóa chuyӇn tӯ ngưӡi bán sang
ngưӡi mua khi hàng giao trên tàu biӇn tҥi cҧng đӃn
‡ Thông báo cho ngưӡi mua
‡ Cung cҩp chӭng tӯ vұn tҧi đӇ ngưӡi mua nhұn
hàng

VV
r.1 . DES
Ngưӡi mua
‡ Trҧ tiӅn hàng
‡ Thông quan nhұp khҭu
‡ Chӏu rӫi ro tәn thҩt vӅ hàng hoá khi hàng đã đưӧc
đһt dưӟi quyӅn đӏnh đoҥt cӫa ngưӡi mua
‡ Thông báo cho ngưӡi bán
‡ Trҧ chi phí do các công viӋc nhӡ ngưӡi bán làm hӝ

Vr
r.11. DEQ (delivered ex quay) + cҧng đӃn

Ngưӡi bán

‡ Ký hӧp đӗng vұn tҧi đӇ chӣ hàng tӟi cҧng


đӃn
‡ ChuyӇn rӫi ro khi hàng giao trên cҫu cҧng
đӃn
‡ Cung cҩp chӭng tӯ vұn tҧi đӇ ngưӡi mua
nhұn hàng


r.11. DEQ

Ngưӡi mua
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng
‡ Thông quan nhұp khҭu
‡ Chӏ rӫi ro tәn thҩt hàng hóa khi hàng đã đưӧc
đһt dưӟi quyӅn đӏnh đoҥt cӫa ngưӡi mua trên
cҫu cҧng

V'
r.1V. DDU (delivered duty unpaid) + nơi đӃn:
Giao hàng tҥi đӏa điӇm đӃn chưa trҧ thuӃ

Ngưӡi bán
‡ Giao hàng và cung cҩp chӭng tӯ đúng hӧp đӗng
‡ Cân đo kiӇm tra phҭm chҩt
‡ Thông quan xuҩt khҭu
‡ Ký hӧp đӗng vұn tҧi đӇ chӣ hàng tӟi nơi đӃn
‡ ChuyӇn rӫi ro khi hàng giao lên phương tiӋn vұn tҧi
chӣ đӃn

VX
r.1V. DDU

Ngưӡi mua
‡ Nhұn hàng và trҧ tiӅn hàng
‡ Thông quan NK
‡ Chӏu rӫi ro tәn thҩt hàng hoá khi hàng đã
đưӧc đһt dưӟi quyӅn đӏnh đoҥt cӫa ngưӡi
mua trên phương tiӋn vұn tҧi chưa dӥ ra

VU
r.1r. DDP (delivered duty paid) + nơi đӃn:
Giao hàng tҥi đӏa điӇm đӃn đã trҧ thuӃ

Ngưӡi bán
Giӕng DDU
‡ Thông quan XK NK

Vl
r.1r. DDP

Ngưӡi mua
Giӕng DDU nhưng không phҧi làm thӫ tөc
thông quan NK


ö. Lưu ý khi sӱ dөng Incoterms 2000

Œ Không bҳt buӝc sӱ dөng


Œ Không thay thӃ cho hӧp đӗng
Œ NӃu dùng phҧi dүn chiӃu phiên bҧn áp dөng
Œ ChӍ áp dөng vӟi giao dӏch MB hàng hӳu hình
Œ ChӍ giҧi thích nhӳng vҩn đӅ chung nhҩt vӅ trách
nhiӋm cӫa ngưӡi bán và ngưӡi mua liên quan đӃn
giao nhұn hàng nghĩa vө vұn tҧi bҧo hiӇm«
Œ Có thӇ tăng giҧm nghĩa vө nhưng không làm thay
đәi bҧn chҩt các đk
r
PHҪN II

HӦP ĐӖNG MUA BÁN QUӔC Tӂ

rc
. Khái niӋm
Œ Ê p đӗng là sӵ thӓa thuұn giӳa các bên
đương sӵ làm phát sinh thay đәi hoһc
đình chӍ mӝt quan hӋ pháp lý nào đó
(L.DSӵ)
Œ Ê p đӗng mua bán là là hӧp đӗng ký
kӃt giӳa các bên trong đó bên bán
chuyӇn giao quyӅn sӣ hӳu vӅ hàng hóa
cho bên kia và nhұn đưӧc mӝt khoҧn tiӅn
tương đương vӟi giá trӏ cӫa hàng hóa
hoһc dӏch vө đã giao. rV
. Khái niӋm

Œ Ê p đӗng mua bán ngoҥi thương là hӧp


đӗng ký kӃt giӳa mӝt bên là thương nhan VN
vӟi mӝt bên là thương nhân nưӟc ngoài
(L.TMVN 200)
Chӫ thӇ cӫa hӧp đӗng
Đӕi tưӧng cӫa hӧp đӗng
Đӗng tiӅn tính giá
Nguӗn luұt điӅu chӍnh

rr
2. ĐiӅu kiӋn hiӋu lӵc cӫa HĐMBQT

Œ Chӫ thӇ có tư cách pháp lý trong hoҥt đӝng


XNK
Œ Đӕi tưӧng cӫa hӧp đӗng phҧi đưӧc phép
XNK
Œ HĐ phҧi có các điӅu khoҧn mà luұt yêu cҫu
Œ Hình thӭc hӧp đӗng phҧi hӧp pháp


. Nӝi dung cӫa hӧp đӗng

. Sӕ HĐ ö. Các điӅu khoҧn thoҧ


2. Đӏa điӇm ngày tháng ký thuұn
kӃt Œ Tên hàng
. Phҫn mӣ đҫu Œ Quy cách phҭm chҩt
Œ Lý do căn cӭ ký kӃt Œ Sӕ lưӧng
Œ Tên đӏa chӍ sӕ đt« Œ «.
Œ Tên chӭc vө ngưӡi
. Chӳ ký cӫa các bên
đҥi diӋn
Œ Giҧi thích các thuұt
ngӭ dùng trong hӧp
đӗng

r'
ö. Các loҥi hӧp đӗng
º º 
 
Œ Hӧp đӗng 2 bên thành lұp
Œ Hӧp đӗng mүu
 º 
Œ HĐ xuҩt khҭu nhұp nhҭu HĐ gia công HĐ tái
xuҩt«
 º  
 º
  
rX
PHҪN III

CÁC ĐIӄU KIӊN GIAO DӎCH


TRONG MUA BÁN QUӔC Tӂ

rU
. ĐiӅu kiӋn tên hàng

CÁC CÁCH QUI ĐӎNH TÊN HÀNG


Œ Tên thương mҥi + tên thông thưӡng + tên
khoa hӑc.
Œ Tên hàng + xuҩt xӭ
Œ Tên hàng + tên nhà sҧn xuҩt
Œ Tên hàng + nhãn hiӋu
Œ Tên hàng + quy cách phҭm chҩt chính
Œ Tên hàng + công dөng
rl
. ĐiӅu kiӋn tên hàng
Œ Tên hàng + Mã sӕ hàng trong danh mөc hàng
hoá thӕng nhҩt (HS)
Bҧng HS (Harmonized System)
Chương Nhóm Phân Tên ThuӃ suҩt
nhóm hàng
Ưu Phә VAT
đãi thông
ö 20 0 0 Máy
ép bìa
giҩy

2. ĐiӅu kiӋn sӕ lưӧng
V.1. Đơn vӏ tính sӕ lư ng
a) Đơn vӏ tính theo cái/chiӃc
b) Đơn vӏ tính theo hӋ đo lưӡng
Œ Mét hӋ (metric system):
MT (metric ton) = 000kg
Œ HӋ Anh ± Mӻ (AngloŒAmerican system)
LT (long ton) = 0 0ökg
ST (short ton) = 0 kg
ounce vàng =  g
ounce hàng thông thưӡng = 2g

ö
2.2.Phương pháp quy đӏnh sӕ lưӧng

a) Phương pháp quy đӏnh cӕ đӏnh (quy đӏnh cө thӇ)


VD: 00 chiӃc ôtô
b) Phương pháp quy đӏnh phӓng chӯng
About 000 MT
Approximately 000 MT
From ö00 MT to 00 MT
000 MT 0%
000 MT moreless 0%

öc
2.. Phương pháp xác đӏnh khӕi lưӧng
a) Khӕi lưӧng cҧ bì (gross weight)
êCách xác đӏnh trӑng lưӧng bao bì:
‡ Tháo tҩt cҧ bao bì đem cân
‡ Trӑng lưӧng bì bình quân
‡ Trӑng lưӧng bì quen dùng
‡ Trӑng lưӧng bì ưӟc tính
‡ Trӑng lưӧng bì ghi trên hóa đơn
b) Khӕi lưӧng tӏnh (net weight)
Œ Khӕi lưӧng nӱa tӏnh
Œ Khӕi lưӧng tӏnh thuҫn túy
Œ Khӕi lưӧng tӏnh luұt đӏnh

öV
c) Khӕi lưӧng thương mҥi (commercial
weight):

c … 2
2 22
c … 22
d) Khӕi lưӧng lý thuyӃt (theorical weight)

ör
r. ĐiӅu kiӋn phҭm chҩt

r.1. Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:


a)Quy đӏnh phҭm chҩt dӵa vào mүu hàng (as per
sample)
Π 
 


 


 !"#$ %
Π&!'(
Π !(
Π)*+
 , -.! -/*.-0
.! 
 Bҧo quҧn mүu hӃt thӡi hҥn khiӃu nҥi öö
 Mүu không đưӧc có khuyӃt tұt kín
Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:

b) Dӵa vào tiêu chuҭn (as standard) hoһc thӭ


hҥng (as catergory)
Π1."23./45-
$67

!"-

8 9
:"90; <=>97
?%
Œ Cách ghi:
 Sӕ tiêu chuҭn tên tiêu chuҭn
 Cơ quan ngày tháng ban hành
 Đính kèm theo hӧp đӗng

ö'
Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:

c) Dӵa vào tài liӋu kĩ thuұt (as technical


documents)
Π1/45@?/?-6 

AB!C!-@0?-:6D
'E
Œ Cách ghi:
Tên TLKT
Tên ngưӡi phát hành năm phát hành
Trách nhiӋm các bên đӕi vӟi TLKT
Ngôn ngӳ trong TLKT

öX
Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:

d) Quy đӏnh phҭm chҩt dӵa vào hàm


lư ng chҩt chӫ yӃu (as per contents)
ΠF#0?9C90?

G#- A+
G %
ΠF
e) Dӵa vào dung trӑng cӫa hàng hóa (as
per natural weight)

öU
Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:

f) Dӵa vào quy cách cӫa hàng hóa (As


specification)
ŒVí dө: vӟi mһt hàng là tӫ lҥnh
Dung tích: 0 lít
Ngăn đá: lít
Ngăn lҥnh: ö lít
Ngăn rau quҧ: lít
HӋ thӕng xҧ đá: tӵ đӝng
HӋ thӕng làm lҥnh bҵng quҥt: không đóng tuyӃt
ĐiӋn thӃ nguӗn 220 ± 220 V/0Hz
öl
Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:

g) Dӵa vào mô tҧ (as per description of the


goods)
h) Quy đӏnh phҭm chҩt dӵa vào nhãn hiӋu (as
trademark)
i) Dӵa vào tiêu chuҭn đҥi khái quen dùng
ΠFAQ (fair average quality)
ΠGMQ (good merchantable)

ö£
Các phương pháp quy đӏnh phҭm chҩt:

k) Quy đӏnh phҭm chҩt dӵa vào xem hàng trưӟc


(as inspected & approved)
l) Dӵa vào hiӋn trҥng cӫa hàng hóa
(as is sale)
m) Dӵa vào sӕ lưӧng thành phҭm thu đưӧc

'
4. ĐiӅu kiӋn bao bì
2 234 56

'c
5. ĐiӅu kiӋn giá cҧ
5.1. Đӗng tiӅn tính giá
Phө thuӝc vào:
‡ Vӏ trí và sӭc mua cӫa đӗng tiӅn
‡ Tұp quán mua bán cӫa ngành hàng đó.
‡ Ý đӗ cӫa các bên
‡ HiӋp đӏnh giӳa ký kӃt giӳa nưӟc ngưӡi mua và
nưӟc ngưӡi bán.

'V
5.V. Phương pháp quy đӏnh giá

a) Phương pháp quy đӏnh giá cӕ đӏnh (fixed


price)
16r USD/MT
b) Phương pháp quy đӏnh giá linh hoҥt (flexible
price)
16r USD/MT
NӃu khi thӵc hiӋn h p đӗng, giá thӏ trưӡng
biӃn đӝng quá 5% thì sӁ điӅu chӍnh lҥi giá.

'r
5.V. Phương pháp quy đӏnh giá

c) Phương pháp quy đӏnh giá sau (deferred


price)
d) Phương pháp quy đӏnh giá di đӝng (sliding
price)

 [ 
 N
c    c

c
N
 [


5.r. Giҧm giá
a) Căn cӭ vào nguyên nhân:
Œ Giҧm giá do trҧ tiӅn sӟm
Œ Giҧm giá thӡi vө
Œ Giҧm giá đәi hàng cũ đӇ mua hàng mӟi
Œ Giҧm giá đӕi vӟi các thiӃt bӏ đã qua sӱ dөng
Œ Giҧm giá do mua sӕ lưӧng lӟn

''
5.r. Giҧm giá
b) Căn cӭ vào cách tính
Œ Giҧm giá đơn
Œ Giҧm giá kép (giҧm giá liên hoàn)
Œ Giҧm giá lũy tiӃn
Œ Giҧm giá tһng thưӣng

'X
.ö. Cách quy đӏnh trong hӧp đӗng
Đơn giá (unit price): 2 USD
Tәng giá (total price): 2.000 USD
2000 USD
2000 USD

Giá trên đưӧc hiӇu là giá CIF cҧng Hҧi Phòng ViӋt
Nam theo Incoterms 2000 đã bao gӗm chi phí bao bì.

'U
6. ĐiӅu kiӋn giao hàng

6.1. Thӡi hҥn giao hàng:


a) Quy đӏnh thӡi hҥn giao hàng có đӏnh
kǤ:
Œ Giao hàng vào mӝt ngày cӕ đinh
Œ Giao hàng vào mӝt ngày đưӧc coi là ngày
cuӕi cùng cӫa thӡi hҥn giao hàng
Œ Giao hàng vào mӝt khoҧng thӡi gian cө thӇ
Œ Giao vào mӝt khoҧng thӡi gian nhҩt đӏnh tùy
theo sӵ lӵa chӑn cӫa mӝt trong hai bên
'l
. . Thӡi hҥn giao hàng:

b) Qui đӏnh thӡi hҥn giao hàng ngay


‡ Giao nhanh (promt delivery)
‡ Giao ngay (immediately delivery)
‡ Giao càng sӟm càng tӕt (as soon as possible)
c) Qui đӏnh thӡi hҥn giao hàng không đӏnh kǤ/
hay giao hàng theo các điӅu kiӋn
‡ Giao hàng trong vòng 20 ngày kӇ tӯ ngày nhұn
đưӧc L/C
‡ Giao hàng khi nào xin đưӧc giҩy phép xuҩt
khҭu.
‡ Giao hàng khi thuê đưӧc phương tiӋn vұn tҧi

.2. Phương thӭc giao hàng

Giao vӅ sӕ lưӧng
Giao mӝt lҫn/ nhiӅu lҫn
Giao rӡi/ giao trong bao kiӋn
Giao vӅ chҩt lưӧng
 Giao sơ bӝ
 Giao cuӕi cùng

X
.. Đӏa điӇm giao hàng

Œ Đӏa điӇm giao hàng là đӏa điӇm đi hay đӃn


Œ Các đӏa điӇm cӕ đӏnh hay lӵa chӑn.
‡ Quy đӏnh đӏa điӇm cӕ đӏnh:
Cҧng đi: Hҧi Phòng
Cҧng đӃn: Liverpool
‡ Quy đӏnh đӏa điӇm lӵa chӑn:
Cҧng đi: Hҧi Phòng Quҧng Ninh Vũng
Tàu
Cҧng đӃn: Hamburg Amsterdam
Các đӏa điӇm thông qua

Xc
.ö. Thông báo giao hàng
Œ Thông báo trưӟc khi giao hàng
Ngưӡi bán phҧi thông báo cho ngưӡi mua viӋc hàng
đã sҹn sàng đӇ giao ngày đem ra cҧng/ga đӇ giao.
Ngưӡi mua thông báo cho ngưӡi bán nhӳng chi tiӃt vӅ
con tàu đӃn nhұn hàng hoһc nhӳng điӇm hưӟng dүn
ngưӡi bán trong viӋc gӱi hàng
Œ Thông báo sau khi giao hàng

XV
7. ĐiӅu kiӋn thanh toán

7.1. Đӗng tiӅn thanh toán


7.V. Thӡi hҥn trҧ tiӅn
Œ Trҧ ngay
Œ Trҧ trưӟc
Œ Trҧ sau = trong trưӡng hӧp thanh
toán ngay + x ngày nào đó
Œ Thanh toán hӛn h p

Xr
7.r. Êӕi phiӃu ± Bill of exchange
± Phương tiӋn thanh toán
Œ Hӕi phiӃu vô danh
Œ Hӕi phiӃu đích danh
Œ Hӕi phiӃu theo lӋnh (pay to order of«)


7.4. Các phương thӭc thanh toán

a. Các phương thӭc thanh toán không kèm


chӭng tӯ
a1. Phương thӭc trҧ tiӅn mһt
Œ CWO ± cash with order
Œ CBD ± cash before delivery
Œ COD ± cash on delivery
Œ CAD ± cash against documents
aV. Phương thӭc ghi sә (open account)
X'
ar. Phương thӭc chuyӇn tiӅn
(transfer)

NH NH

ö 2

XK NK

XX
b. Các phương thӭc thanh toán kèm
chӭng tӯ

b1. Phương thӭc nhӡ thu phiӃu trơn


2
NHXK NHNK
ö

ö ö 

NXK NNK
Hàng + ch.tӯ
XU
b. Các phương thӭc thanh toán
kèm chӭng tӯ

bV. Phương thӭc nhӡ thu kèm chӭng tӯ


‡ D/A : chҩp nhұn trҧ tiӅn đәi chӭng tӯ
‡ D/P : trҧ tiӅn đәi chӭng tӯ

Xl
br. Phương thӭc tín dөng chӭng tӯ

Œ Phương thӭc tín dөng chӭng tӯ là sӵ thoҧ


thuұn mà mӝt ngân hàng theo yêu cҫu cӫa
bên mua cam kӃt sӁ trҧ tiӅn cho bên bán
hoһc cho bҩt cӭ ngưӡi nào theo lӋnh cӫa bên
bán khi bên bán xuҩt trình đҫy đӫ các chӭng
tӯ và thӵc hiӋn đҫy đӫ các yêu cҫu đưӧc qui
đӏnh trong mӝt văn bҧn gӑi là thư tín dөng
(letter of credit) viӃt tҳt là L/C.


br. Phương thӭc tín dөng
chӭng tӯ


NH 
NH
2

 

XK ö NK
U
Phân loҥi L/C:
Œ Căn cӭ vào thӡi hҥn thanh toán
‡ L/C trҧ ngay (at sight L/C)
‡ L/C trҧ sau (L/C with deferred payment)
Œ Căn cӭ vào giá trӏ pháp lý cӫa L/C
‡ L/C huӹ ngang (revocable L/C)
‡ L/C không huӹ ngang (irrevocable L/C)
‡ L/C xác nhұn (confirmed L/C)

Uc
8. ĐiӅu kiӋn bҧo hành
2 234 56

UV
9. ĐiӅu kiӋn miӉn trách
Trưӡng hӧp bҩt khҧ kháng:
‡ Không lưӡng trưӟc đưӧc
‡ Không thӇ tránh đưӧc
‡ Không khҳc phөc đưӧc

Ur
9.1. Cách quy đӏnh

a) LiӋt kê nhӳng trưӡng hӧp đưӧc coi là bҩt khҧ


kháng. @ 705( "89
"( $:;343 7<:#<"=";<
>;2<?
b) Quy đӏnh các điӅu kiӋn các tiêu chí đӇ xác đӏnh
mӝt sӵ kiӋn có phҧi là trưӡng hӧp bҩt khҧ
kháng hay không.
c) Dүn chiӃu đӃn văn bҧn cӫa Phòng Thương mҥi
quӕc tӃ: @/342A5 */5( 
:;343 ' BC2D2EFGH

-;:4 I2' J++GKLM $ N3O
 53P( ")$Q Uö
9.V. Thӫ tөc khi gһp phҧi trưӡng
h p miӉn trách

Œ Khҳc phөc bҵng mӑi cách


Œ Thông báo cho đӕi tác
Œ Xin giҩy chӭng nhұn cӫa cơ quan có thҭm
quyӅn

U'
9.r. Cách giҧi quyӃt khi gһp trưӡng
h p miӉn trách

Œ Kéo dài thӡi gian thӵc hiӋn hӧp đӗng


Œ Hӫy hӧp đӗng
Œ MiӉn giҧm mӝt phҫn trách nhiӋm

UX
1 . ĐiӅu kiӋn khiӃu nҥi

1 .1. ThӇ thӭc khiӃu nҥi


‡ ViӃt thư khiӃu nҥi
‡ Cung cҩp các chӭng tӯ chӭng minh gӗm:
Bҧn sao hӧp đӗng mua bán
Bҧn sao bӝ chӭng tӯ hàng hóa
Các chӭng tӯ giám đӏnh

UU
1 .V. Thӡi hҥn khiӃu nҥi
Œ Dӵa vào tính chҩt cӫa hàng hóa
Œ Phө thuӝc vào tính chҩt cӫa viӋc k.nҥi
Œ Tương quan lӵc lưӧng giӳa ngưӡi bán và
ngưӡi mua
Œ Dӵa vào khoҧng cách đӏa lý giӳa các bên

Ul
1 .r. Cách thӭc giҧi quyӃt khiӃu nҥi

‡ NӃu trưӡng hӧp hàng thiӃu vӅ sӕ lưӧng:


Giao bù bҵng mӝt chuyӃn hàng riêng rӁ
Giao ghép vào mӝt chuyӃn hàng tiӃp theo
‡ NӃu khiӃu nҥi vӅ chҩt lưӧng:
Hàng là máy móc thiӃt bӏ: sӱa chӳa hoһc
thay thӃ
Hàng là hàng nông sҧn: thay thӃ hoһc
giҧm giá


11. ĐiӅu kiӋn trӑng tài
(Term of Arbitration)
11.1. Cách chӑn trӑng tài
Œ Trӑng tài vө viӋc (ad hoc)
Œ Trӑng tài thưӡng xuyên hay trӑng tài quy
chӃ (institutional arbitration)
11.V. Đӏa điӇm trӑng tài
Œ Nưӟc ngưӡi XK
Œ Nưӟc ngưӡi NK
Œ Nưӟc thӭ 

l
11.r. Trình tӵ tiӃn hành trӑng tài
Œ Chӑn trӑng tài viên
Œ Cung cҩp chӭng tӯ liên quan đӃn viӋc khiӃu nҥi
Œ TiӃn hành xét xӱ
Œ Ra phán quyӃt
11.4. Chҩp hành phán quyӃt

lc