NORDIJSKA MITOLOGIJA

InfoMistery - Radio Stella Maris 97,3 MHz InfoMistery - Radio Stella

ery - Radio Stella Maris 97,3 MHz

Narodi Germanskog podrijetla ukljuèuju Nijemce. Veæina bogova štovanih u staroj rusiji kao što je slavenski bog grmljavine Perun. koju u tradicionalnom stilu zovemo Nordijska mitologija. Svi su ovi narodi grupirani zajedno u mitološkoj povijesti. Slovaka. Bugara. Kao što su južnoeuropske zemlje i zemlje bliskog istoka grupirane kao antièke zemlje. Na Balkanu Slaveni su se suoèili ne samo s pravoslavnim kršæanstvom. Veæina slavenskih bogova rijetko su nešto više od imena. nego što je to mitologija sjeverne i istoène Europe. Srba. dok su Slaveni sastavljeni od Rusa. Istina je zapravo da je Europska mitologija izbjegla baltièkoj sudbini samo zato što je povijesnom sluèajnošæu bila zabilježena. Šveðane.3 MHz InfoMistery . Hrvata. Nakon što su germanski narodi pregazili zapadne provincije Rimskog carstva. Prusi. ery . kršæanski su redovnici u Irskoj brižljivo zabilježili drevne sage. mitologije boga grmljavine Odinova sina. Ipak drugi su narodi pridonjeli mitološkoj tradiciji tih podruèja kao što su žitelji baltièke obale. Kako slavenski mitovi nikada nisu bili pribilježeni. Islanðane. Engleze i ostale podrijetlom od navedenih.NORDIJSKA MITOLOGIJA Uvod u Nordijsku mitologiju Mitologija sjeverne i istoène Europe u suštini je mitologija dviju najvažnijih skupina. naroda germanskog i slavenskog podrijetla.Radio Stella . vjerojatno je apsorbirao velik dio Thorove mitologije. saèuvano je u samostanskim bibliotekama. U sluèaju keltske mitologije. a ono malo što je poznato o njihovom štovanju posljedica je njihova kršæanskog dokonèavanja. klasièno naslijeðe Grèke i Rima kao i keltsko. utjecaji kršæanske i islamske vladavine zamijenili su domaæe preprièavanje prièa i legenda starih slavena. Njihova je mitologija èak mnogo poznatija u mitološkom smislu. No iako bi se reklo da su Nordijski narodi jedni od najstarijih naroda našeg svijeta. Norvežane. Rumunja.Radio Stella Maris 97.3 MHz InfoMistery .Radio Stella Maris 97. nego su poslije bili i pod vlašæu islama. Litvanci i Letonci. te još sjevernije Finci i Laponci. Èinjenica je da je najveæi opseg preživjele mitologije iz sjeverne i istoène Europe skandinavskog i islandskog podrijetla. Dance. Nizozemce. i Poljaka.

i ledenim užasima utjelovio se u ljudskom vjerovanju kao Ledeni Divovi.Radio Stella . oluje i vatre koji utjelovljuju tajanstvene i prijeteæe sile prirode.Duhovi prirode Dramatièni oblik skandinavije sa svojim elektriènim nebom. dok su svijetli ðavolci oživljavali šume i jezera. kršne planine i olujne oblake. Stjenovite provalije i litice stvorili su divovi prejakim koraèanjem u osvit vremena. prijeteæe i omamljujuæe ledene mase sjevera. U podzemnim špiljama. nastali mrki patuljci. ledenim pustošima i kljuèajuæim izvorima uvelike je pridonio oblikovanju nordijske mitologije. Divovi stijena i oluja utjelovljavali su velike. planinska jeka bila je poznata kao «razgovor patuljaka». Planinski divovi .Radio Stella Maris 97.Radio Stella Maris 97. A kad smo veæ kod divova. Bogovi su ih meðutim držali suviše ružnima za gledanje pa su ih osudili na život u podzemlju. koje su oblikovali neki nerazboriti divovi kad ih je izlazak sunca zatekao vani. odnosno Div. U slavenskoj mitologiji. vojska životnih sila ispunjavala je svijet i prožimala šume. moæne. a time su obješnjene mnoge manje stijene i kamenje raštrkano diljem nordijskog krajolika. mrki patuljci iskopavali su svjetlucave dragulje i metale.3 MHz InfoMistery . ery . kao Riesengebrige. Krajolik skandinavije sa svojim ledenim obroncma. U meðuvremenu su ledeni divovi slali smrzavajuæe vjetrove da unište pupoljke ili su stresali lavine sa svojih ledenih ramena i èela. kao i patuljci. Time se objašnjavaju neke fantastiène kamene formacije. Kako su patuljci imali naviku šaputanja iza stijenja. što proizlazi iz rijeèi Jotun. Primjerice.3 MHz InfoMistery . Te su mase bila trajna opasnost sjevernjacima. polja i rijeke živahnim okretnim duhovima prirode. osjeæali su se najbolje u sumaglici i magli jer bi ih dnevno svijetlo okamenilo. za koje se kaže da su dvije skupine zaraæenih patuljaka koji su se zaboravili povuæi prije izlaska sunca. Jedna od možda najvažnijih smjernica u oblikovanju i razumjevanju cjelokupne nordijske mitologije jesu «Ledeni Divovi». jedna od legendi o nastajanju patuljaka kazuje kako su iz raspadnutog tijela ubijenog diva Ymira. Takvi duhovi lutali su planinama i snježnim obroncima kao divovi leda. legendi o sudbini bogova. Na dnevnom svijetlu bi se kao i divovi. Takav krajolik bilo je lako napuèiti duhovima prirode. vrlo nalik na ledene divove èije æe vjeèno neprijateljstvo nadvladati bogove u Ragnaroku. vrhovi blizanci Trold Tindternea. Isto se tako na Islandu najviši vrhunci zovu se Jolkul. pretvorili u kamen.

poput snaga koje su 842. rata koji je nakon mnogo godina završio blaženim mirom. koja je poèela na dalekim obalama Skandinavskih zemalja mitologija je pustolovnih. ubijene na bojnom polju koje je on osobno odabrao kao svoje sljedbenike. Obje su se loze zapravo zasitile ratovanja i bile su zadovoljne što se to okonèalo. napale Francusku ili 866. Danci. Norvežani i Šveðani upustili su se na more u potrazi za plijenom i zemljom. Legenda prièa kako je došlo do rata izmeðu mlaðih Aesira i starijih Vanira.Radio Stella Maris 97. ulijetali u sukob. Njihova smionost i osvajaèka moæ prikladno se odrazila u velièajnom vrhovnom bogu njihove mitologije. no znali su za odreðene prigode oformiti velike vojske i flote ratnih brodova. Aesiri i Vaniri Bile su dvije loze nordijskih božanskih obitelji. bogu rata Odinu. Bog rata je bio njihova zvijezda vodilja koji je zajedno s božicom plodnosti Freyom uzdizao kao svoje sljedbenike.3 MHz InfoMistery . Lokijevih i snaga Ledenih divova. Mlaða loza Aesiri bila je predvoðena Odinom i njegovim sinovima Balderom.Radio Stella . Nordijske legende koje se gotovo stalno vrte oko mlaðih Aesira kazuju kako su gotovo svi Aesiri trebali biti ubijeni tijekom Ragnaroka (sudbine bogova). kada se trebala voditi teška borba izmeðu Odinovih. Odin Agresivni Vikinški ratnici u svojoj su mitologiji štovali jednookog Odina kao poglavara germanskih bogova. No kao bog rata bio je prevrtljiv te je stanovito vrijeme pružao sreæu u bitci a onda bi ju opet iznenada uskratio.Radio Stella Maris 97. nekoliko vodeæih Aesira otišlo je živjeti meðu Vanire. te im omoguæila putovanja nadaleko i široko.Pustolovni sjevernjaci… i njihova mitologija Nordijska mitologija. sudbine bogova. dom Aesira. Sve do tada ratnici æe se svakog dana boriti i svake noæi gostiti.3 MHz InfoMistery . a ta je sudbina bila konaèna bitka izmeðu bogova i ledenih divova na Vigrid ravnici na kojoj im je bilo suðeno ponovno poginuti. ery . Bragijom. Kako bi zapeèatili mir. Vikinzi. Pustolovni sjevernjaci. ratnike koji bi zagrizli svoje štitove i ne obaziruæi se ni na šta. Forsetijom i Thorom dok je starija obitelj Vanira predvoðena bogovima plodnosti Freyrom i njegovom sestrom blizankom Freyom. Vikinški ratnici bili su najèešæe organizirani u male skupine ili brodske posade. tek se povremeno udružujuæi u saveze u svrhu vojnih ekspedicija. a svaka ozljeda koju zadobiju bit æe magièno izljeèena. trgovaèkih putovanja ili piratstva. Valhalla je bio dvor sagraðen u božanskom gradu Asgardu u kojemu je Odin okupljao junaèke mrtve (Einherjar) ratnike.g. Njihovi velièanstveni brodovi i pomorska vještina osigurala im je nadmoæ na rijekama i morima. Ubrzo su dobili i prikladno ime. Legenda kaže da su oni tvorili Odinovu privatnu vojsku koju je on okupljao u oèekivanju Ragnaroka. osvajaèkih i hrabrih naroda koji su bili borbeni i èasni. junake koji su pali na bojnom polju a takoðer je nadahnjivao glasovite berserkere. Mogli su neko vrijeme služiti glasovitom voði pa se onda raziæi. dok je odreðeni broj Vanira otišlo u Asgard.g. prodrle u Englesku.

Radio Stella Maris 97. bilo je jedino oružje od kojega su prema legendi strahovali ledeni divovi.3 MHz InfoMistery . nebesko prebivalište Odinove sablasne vojske. varalica i mjenjaè oblika. bio je «umoran od prediva dana koji se odmotava bez èvora ili petlje na njemu». bila je èarobna sprava sa sposobnostima razaranja. njihovom strpljenju je došao kraj. Loki je bio smutljivac. Valkirie. mraèni anðeli smrti koji su lebdjeli iznad bojnih polja kao ptice grabežljivice dok u ime Odina dodjeljuju sudbinu. Kolonistima koji su izbjegli iz južne Norveške kako bi izbjegli odinovskim aktivnostima voða kakav je bio Erik Bloodaxe. Ovaj upeèatljivi moderni prikaz zabilježio je drevnu viziju Valkiria kao divljih i raspoloženih duhova nereda i razaranja dok jašu na šišmišolikim zmajevima. Tada se trebao osloboditi i pojaviti da bi poveo vojsku zla u njezinu konaènu bitku s bogovima. Lokijev najveæi problem bila je dosada. Lokijev sin Vali bio je pretvoren u vuka koji je smjesta napao svog brata Narvija i usmrtio ga. bio je germanski bog vatre i sin divova Farbautija i Laufey. Svoju su mu privrženost iskazivali odabirom prezimena od kojih su Thorsten ili Thorlof bila najèešæa. Ovaj daleko privlaèniji portret razvijen je u Volsung Sagi i Niebelungenlied. Osobito su u opasnosti labuðe djevojke bile buduæi da su jednom uhvaæene bez svog perja. Okrutna misija Valkiria odražavala se u njihovim prijeteæim imenima kao Kreštava.3 MHz InfoMistery . bilo kao poljodjelci ili trgovci. èija je junakinja Brynhild. bogovi su i dalje podnosili njegovu prisutnost u Asgardu. djevice zlatnih kosa i snježnih ruku koje su pomno odabranim junacima služile vjeènu medovinu i meso u velikom dvoru Valhalle. Idealizirane Valkirie bile su beskrajno ranjivije od svojih okrutnih prethodnica i èesto su se zaljubljivale u smrtne junake. kao Odinomve zaštitnice. mogle lako ostati zatoèene na zemlji. Èak i nakon što je izazvao smrt Odinova sina Baldera. plodnosti i uskrsnuæa. najviše su štovali Odinova sina Thora. premda bi ih poslije obièno njegova hitra domišljatost spašavala. kao krvožedna Morrigu iz keltske mitologije. a progresivno je postajao sve zlobniji dok ga naposljetku bogovi nisu zatoèili u špilju do poèetka Ragnaroka. kraja svijeta. samo stoljeæe prije nego što je Skandinavija bila preobraæena na kršæanstvo. Loki Ponekad zvan Lopt. U tom užasnom zatvoru bog je èekao Ragnarok. Narvijeva crijeva su tad uporabili za vezivanje Lokija za stijenu ispod zmije iz èijih je usta kapao otrov. One su izvorno bile zlokobni duhovi pokolja. ery .Radio Stella Maris 97. Vrišteæa ili Goropadna. Thorov Mjollnir. demoni smrti koji su harali bojnim poljima ili olujnim morima. tkajuæi mrežu rata. Na bojnom polju lebdjele su iznad gomile kao ljupke labuðe djevojke ili velièanstvene jahaèice Amazonke.Thor Vikinški narodi koji su se ustalili na jednom mjestu kao kolonisti. Valkirie Još jedan važan dio nordijske mitologije su poznate Valkirie. On jednostavno nije mogao prestati izvoditi smicalice i bogove izlagati opasnostima. Thor je u sagama predstavljen kao poštena i iskrena osoba. U kasnijim nordijskim mitovima Valkirie su uèinjene romantiènim anðelima. prekrasna pala Valkiria. Thorov prikladan grmljavinski èekiæ Mjollnir. Upravo zahvaljujuæi tim svojim sposobnostima ne iznenaðuje da je pri kraju Vikinškog razdoblja Thor postao veæi bog od Odina. Meðutim kada je stigao na gozbu boga mora Aegira i poèeo uvredama i porugama kinjiti sve prisutne. Isprva nestašan vragolan. Odabrani junaci bili su pokupljeni i odneseni u Valhallu. Thor je bio ohrabrujuæa nadnaravna nazoènost.Radio Stella . Èinjenica da su mu roditelji bili divovi može pripomoæi objašnjenju njegove sklonosti zlodjelima.