Sean Kingston - Beautiful Girls

Arr. by Tony Dao (thepianocian)
http://www.thepianocian.com

Moderately

Piano

### c Œ œ œ
œ
&
f
? ### c

### œ
œœ œœ œ
&

6

? ###

œ.

### ˙ .
˙.
&

11

œ.

&

###

˙.

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ

œ. œ. œ œ

œ.

˙.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.

‰ œj œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œ
œ. œ

œ œ œœ .. œ œ ˙
J
œ

œœ œ œ
œ

˙˙

œ œœ œœ
œ . œ œ œœ œœ œ
œœ œ œ
œ
J

œ œ œ.

j
.
œ
œ
œ . œj ˙ .
? ###
œ. œ. œ œ œ.
16

œœœ

˙

œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ

œœ
˙.
w
œ. œ. œ œ œ. œ.

? ### w
œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ.

œ.

June 2007

œ œ œ.

œœ œœ œœ œœ œ œ
œœ

w
œ œ œ. œ.

œœ œœœœœ œœ œ œœœ œ
F
œ.

œ
œœ

œœ

j
œ œ œ œ œ. œ

œ œ œ.

œ. œ

j
œ
œ
œ
œ
2
œœ œœ œœ œœ œœœ ...
21
Ó
###
j
œ
œ
œ
œ
& œ œ œ œ œ. J
œ œ œ œ œ œJ œ . ˙
œ.
Ó
Sean Kingston - Beautiful Girls

? ###

26

&

###

œ.

œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ.

j
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ

˙˙˙
Œ

‰ œJ

œ. œ œ

j
j
œœ œ œ
œ
œœ œœ œ œœ .. œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ .. œ

‰œ ‰Ó
‰œ ‰Ó
‰œ
? # # # ‰ œœ ‰ Ó
œ
œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ .œ œ . œ œ .œ
j
œ
œ
œ
œ
œœ ... ˙˙
œ
œ
œ
œ
31
œ œœ œ œ ˙
Ó
###
œœ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
˙
œ
.
&
œœ œœ œœ œ œ œ œ
Ó
J

‰Ó
‰œ ‰Ó
œ
œ. œ œ œ. œ. œ œ

œœ œ œœ œœ œ
œ J J
œ
J

œœ
œ
œ
‰ ‰Ó
‰œ ‰Ó
‰ œ
œœ
œœœœ œœ
? # # # œœ
œ
œ
œœ
œ
œ
œ
œ
œœ
.
.
.
.
œ
œ
œ
œ. œ. œ
œ
œ
# # # œj
& œ œ

36

j
œœ œ .

j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ

˙.
˙.

œ
œ

œœ

œœ œœ œœ œœ œœ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ
œ
œ
œ
œ
? ### œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œœœœ œœ
œ
œ
œ
œ

Sean Kingston - Beautiful Girls

### .
& œœ .

j
œœ ˙˙

Œ œœ œœ œœ
œ œœ œœœ
œ
œ
œœ
? ### œ œ œ
œœ

40

### œ œ
& œ œ œœ œœ

45

### ˙
& ˙

50

œœœ
œ œ

? ### ˙ .
œ. œ.

˙˙ ..

œ.

? ### w
œ.

œ.

‰ œj œœ œœ œ œœ œ œœ

˙˙ ..

œœ œœ œœ œœ œ
˙
œ œ œ œœ œ ˙

w
œ œ œ.

‰ œj œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ
œ

j
œ œ . œ œ . œj ˙ .
œ œ œ. œ. œ œ œ.

œœ œœ œœ œœ

w
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ

œ.

œ
œ. œ

### œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ .. Jœ œ ˙
&
œ

55

œœ œ œ
œ

f
j
j
.
œ
œ
œ
.
˙
œ. œ ˙.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
.
.
œ œ. œ. œ
œ
œœ

œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ

œœ
? ### ˙ .
w
œ. œ. œ œ œ.

˙˙

3

œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ

œœ
˙.
w
œ. œ. œ œ œ.

œ.

œœ

œœ œœœœœ œœ œœœœœ œ
F

w
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ.

œ.

œ œ œ.

œ. œ œ

Sean Kingston - Beautiful Girls

4

œœ œœ œœ
œ œœ
Ó
###
j
œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . J œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œJ œ . ˙

60

? ###

œ.
j
œ
œœ ...
œ
65
œ
### œ
&
Ó

œ.
˙˙
˙
Œ

œ

œ.

œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ

œœœ œ œœ œœœ œ œ
œ
‰J œœœ œ
œœœ œ

j
œ
œœ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œ œœ .. œ

‰ ‰Ó
‰œ ‰Ó
‰œ ‰Ó
œ
œ
œ
œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ .œ œ . œ
j
œ
œ
œ
œ
œœ œœ œœ œœ œœœ ... ˙˙˙
70
Ó
#
## œ
j
Œ œœ
œ
œ
œ
&
œ œ œ œœ .. œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ . ˙
Ó
J
? ###

? ###

œ.

œœ

‰œ ‰Ó
‰œ ‰Ó
œ
œ
œ
œ. œ œ
.
œ
œ. œ œ œ. œ. œ

‰Ó

‰ ‰Ó
œœ
œ. œ. œ œ

œœ œœ œ
wJ J
œ
œœœœœœœœ

œ œ w
w
# # # œ œ œ œ œ œw œ
˙
œ
œ
œ
œ
wJ J
œ œ œ œ œ . œ œ œœ œœ œ œœ
˙.
œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ
&
J
J J
œœ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœœœ
#
œœœ œ
œœœ
œ
? ##
œœ
œ
œ
œ
œœ
œœ œœœ
œœ

75

Sean Kingston - Beautiful Girls

### w
œ.
&

80

œœ
J
? ### œ œ œ œ

Œ œœ œœ œœ
˙˙
œ œœ œœœ
œ
œœ
œœ

### œ œ
& œ œ œœ œœ

85

### ˙
& ˙

90

œœœ
œ œ

? ### ˙ .
œ. œ.

˙˙ ..

œ.

œ.

œœ œœ œœ œœ

w
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ

‰ œj œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œ
œ. œ

### œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ .. œJ œ ˙ .
&
œ
? # # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ

‰ œj œœ œœ œ œœ œ œœ

œœ œœ œœ œœ œ
˙
œ œ œ œœ œ ˙

w
œ œ œ.

j
œ œ . œ œ . œj ˙ .
œ œ œ. œ. œ œ œ.

95

˙˙ ..

f
j
j
.
œ
œ
œ
.
˙
œ. œ ˙.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
.
.
.
œ œ. œ. œ
œ
œœ

œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ

œœ
? ### ˙ .
w
œ. œ. œ œ œ.

œœ œ œ
œ

˙˙

5

œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ

œ œ œœ œ œ œ œ œ
˙.
œœ œœ œœ
œ
œ. œ. œ œ

œ œ œ
F
œœ œœ
w
œœ
œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ
œ

œœ œ œ œ œ
œœ
œ

œ

œœ œœ
œœ

œ

œœ
œ

œ

Sean Kingston - Beautiful Girls

6
100

&

###

? ###

œ
œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ

œœ œœ
œœ

œœ
œ

œ

j
œ
œœ ...
œ
105
œ
### œ
&
Ó

˙˙
˙
Œ

? ###

### œ œ
&
œ œ œœ œœ ..

œ.

### ˙ .
˙.
&

115

? ###

œœ

œ

œœ œœ
œœ

œ

œœ
œ

‰Ó
œ.

j
œ
œœ œœ œ œœ .. œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ

‰ ‰Ó
‰œ ‰Ó
‰œ ‰Ó

œœ
œ
œ
œ
œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ .œ
j
œœ œœ œœ œœ œœ .. ˙˙
œ œ œ œ œ. ˙
Ó
j
Œ œœ œœ œ ˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ . ˙
œ
J
f
‰œ ‰Ó
‰œ ‰Ó
‰ œ
˙˙ ..
œ
œ
œ
˙˙ ..
œ
œ
œ
œ
.
.
.
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
. .

‰ œj œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ
œ œ

œœ .. œ œ œ
œœ .. œœ œœ œ
Jœ œ

˙˙ ..
˙.

œœ
œ

œœ œœ œœ
œ œœ
˙

œœ œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ ˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ˙
œ
œ
œ
œ

œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ
œ
‰ J œ œ œ œ. œ œ œ œ œ

110

? ###

Ó
œ œ œ œ œ œJ œ .

˙˙ ..
˙.

œœ
œœ
œ
œ œœœ

œœ

‰Ó
œ. œ œ
œœœ
œ œ
œœ
œœ

œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ
œœ

œœ œœ
œ
œ

Sean Kingston - Beautiful Girls
120

### œ
œ
&

œœ

œœ

˙˙

ww

? # # # œœ

œ
œ

œ
œ

˙
˙

w
w

7

Related Interests