1

Universiteti i Prishtinës
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: +381-38-244183 Fax: +381-38-244187 URL: http://www.uni-pr.edu Mail: rektorati@uni-pr.edu

Universiteti i Prishtinës
Shpall

KONKURS
PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE POSTDIPLOMIKE-MASTER PËR VITIN AKADEMIK 2010-11

Universiteti i Prishtinës për studimet postdiplomike-master, për vitin akademik 2010-11 do të regjistrojë 2006 studentë të rregullt. KUSHTET E PËRBASHKËTA TË KONKURSIT Në studimet postdiplomike-master në Universitetit të Prishtinës, mund të pranohen kandidatët të cilët në studimet bachellor dhe ato para hyrjes në fuqi të Deklaratës së Bolonjës kanë arritur notën mesatare 7.50 e më tepër. Përzgjedhja e këtyre kandidatëve për pranim në studimet master deri në numrin e përcaktuar sipas këtij konkursi bëhet sipas ranglistës prioritare të notës mesatare të arritur gjatë studimeve . Në rast kur numri i kandidatëve është më i vogël se numri i paraparë me konkurs, atëherë mund të pranohen edhe kandidatë me notë mesatare më të ulët se 7.50, por ata do t’i nënshtrohen provimit pranues. Kriteret dhe kushtet e provimit pranues i përcaktojnë fakultetet. Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve postdiplomike-master mund të ankohen kundër vendimit brenda tri ditëve të punës pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjes. Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni 5 anëtaresh, kryesuar nga prorektori për çështje akademike dhe me anëtarë të tjerë të emëruar nga rektori. Rangimi i kandidatëve bëhet në bazë të: 1. Notës mesatare gjatë studimeve dhe 2. Rezultateve të provimit pranues për ata që hyjnë në provimin pranues. Provimi pranues organizohet në fakultete dhe mbahet nga lëndët të cilat i përcaktojnë vetë fakultetet, por jo më tepër se tri lëndë. Numri maksimal i poenëve të arritur në provimin pranues është 100. Kandidatët të cilët dëshirojnë të pranohen në fakultete-departamente-drejtime në të cilat paraprakisht nuk kanë diplomuar, mund të pranohem me kusht që kandidatët t’ kenë dëgjuar dhe t’i kenë dhënë së paku pesë(5) provime nga lëmi i ngushtë para komisionit prej tre(3) anëtarësh. Dëgjimi i ligjëratave për këta kandidatë bëhet gjatë vitit vijues akademik, ndërsa provimeve do t’ iu nënshtrohen në qershor. Procesverbalet e provimeve të dhëna do të ratifikohen nga Senati, ndërsa procedurat dhe detajet tjera i përcaktojnë njësitë akademike me rregullore të veçanta. AFATET KONKURSIT Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve datat e sendërtimit të konkursit janë si vijon: Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej 11 deri 19. 10. 2010. Provimi pranues do të mbahet më 22. 10. 2010 në orën 09.00 Shpallja e rezultateve të provimit pranues bëhet deri më 25. 10. 2010. Regjistrimin e kandidatëve të pranuar do ta bëjë Administrata Qendrore e Universitetit të Prishtinës. Regjistrimi do të bëhet sipas këtij orari: Fakulteti Filozofik, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Fakulteti i Filologjisë dhe Fakulteti i Arteve më 26. 10. 2010 prej orës 10-15 në fakultetet përkatëse, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik më 27. 10. 2010 prej orës 10-15 në fakultetet përkatëse.

Pagesa bëhet në njërën prej bankave afariste .edu . Me rastin e paraqitjes për pranim kandidatët duhet të sjellin dokumentet origjinale të nevojshme për paraqitje në konkurs: . Kandidatët me rastin e paraqitjes paguajnë 10 euro Shtetasi i huaj.Fletëpagesën(e cila merret në fakultet) në shumën prej 300 € për një semestër. 10. Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë në Mitrovicë më 29.certifikatën e datëlindjes (nuk është me rëndësi data e lëshimit të saj) . Për informata të tjera të nevojshme. 2009 prej orës 10-15 në Fakultetin e Edukimit. Në Departamentin e Biologjisë 40 Drejtimi Arsimor 20 Drejtimi Ekologjik-mbrojtje e ambientit 20 5.Tri fotografi për indeks ( formati 6x4 cm) . Në Degën e Gjuhës Shqipe 45 Drejtimi shkencor 20 Drejtimi i mësimdhënies 25 2. Në Degën e Gazetarisë 20 . 2009 prej orës 10-15 në Fakultetet teknike. 10. Në Departamentin e Kimisë 60 Drejtimi Kimi fizike dhe inorganike 15 Drejtimi Kimi analitike dhe Kimi e mjedisit 15 Drejtimi Kimi organike 15 Drejtimi Kimi arsimore 15 4.vendimin mbi njohjen e shkollimit të kryer jashtë vendit. Në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Frënge 20 Drejtimi i gjuhësisë 10 Drejtimi i letërsisë 10 5. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike.uni-pr. paraqet edhe dëshminë për njohjen e gjuhës. 2009 prej orës 10-15 në fakultetet përkatëse. Në Departamentin e Fizikës 20 Drejtimi i Përgjithshëm 20 3.2 Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. Në Departamentin e Pedagogjisë-Drejtimi Pedagogji e përgjithshme 50 30 4. Në Departamentin e Historisë-Drejtimi Koha e Re 50 2. Në Departamentin e Sociologjisë 60 3. pos dokumenteve të lartcekura. Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit dhe Fakulteti i Edukimit më 29. Kandidatet e pranuar për regjistrim paraqesin: .Fletëregjistrimin e plotësuar( i cili merret në Administratën Qendrore të UP-es) . Në Departamentin e Gjeografisë 10 Drejtimi Resurset natyrore dhe mjedisi 10 FAKULTETI I FILOLOGJISË-PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 170 studentë të rregullt dhe atë: 1. Departamenti i Shkencave Politike-Drejtimi Shoqëria civile dhe Zhvillimi lokal Në Programin Shoqëria civile dhe zhvillimi lokal njohja e Gjuhës angleze është kusht për pranim dhe regjistrim. Në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze 40 Drejtimi gjuhësi 20 Drejtimi i letërsisë 20 4. Në Degën e Letërsisë Shqipe 45 Drejtimi shkencor 20 Drejtimi i mësimdhënies 25 3.diplomën-certifikatën e kryerjes së fakultetit . kandidatët mund t`i drejtohen fakultetit gjegjës ose ta hapin faqen e internetit www. 10. Në Departamentin e Matematikës 30 Drejtimi i Përgjithshëm 30 2. FAKULTETI FILOZOFIK-PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 190 studentë të rregullt dhe atë: 1. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Fakulteti i Bujqësisë më 28. FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE-PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 160 studentë të rregullt dhe atë: 1.

PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 60 studentë të rregullt dhe atë: 1.PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 50 studentë të rregullt dhe atë: 1. Në Departamentin e Konstruktimit dhe Disejnimit 20 FAKULTETI I ARTEVE . Në Drejtimin Civil 70 3. Në Departamentin e Elektroenergjetikë Industriale 30 30 30 30 30 30 FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE . Në Drejtimin Financiar 70 Programet WUS Austria 50 Në Drejtimin Marrëdhënie Ndërkombëtar 25 Në Drejtimin Civilo Juridik 25 Kandidatët të cilët paraqiten për regjistrim në Drejtimet e Programit WUS Austria duhet të kenë përfunduar studimet në sistemin katërvjeçar. Në Drejtimin Ndërkombëtar 70 5. Në Departamentin e Sistemeve Elektroenergjetike 6. të kenë thirrjen Jurist i diplomuar dhe të njohin Gjuhën angleze. Në Departamentin Menaxhment dhe Informatikë 120 3. FAKULTETI EKONOMIK . Në Drejtimin Penal 70 4. Ne Departamentin Ekonomiks 80 FAKULTETI I NDERTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS . Në Departamentin e Ndërtimtarisë 50 Në Drejtimin Konstruktiv 30 Në Drejtimin Hidroteknik 20 FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE . Në Departamentin e Kompjuterikes 2. Në Departamentin e Termoenergjetikës dhe Termoteknikës 20 3. Ne Departamentin Elektronikës 4. Në Departamentin e Prodhimtarisë dhe Automatizimit 20 2.PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 131 studentë të rregullt dhe atë: Dega e Arteve Figurative: 64 Drejtimi i Pikturës 24 Drejtimi i Skulpturës 10 Drejtimi i Grafikes 10 Drejtimi i Dizajnit grafik 15 Drejtimi i Skenografisë 5 Dega e Artit Muzikor 41 Drejtimi Moduli artistik 21 Piano 2 Violinë 1 Violë 1 Violonçeli 1 Klarinet 1 Flautë 1 Kitarë 1 . Në Departamentin Financa. Banka dhe Kontabilitet 120 2.PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 180 studentë të rregullt dhe atë: 1. Në Departamentin e Marketingut 80 4. Në Departamentin e Automatikës 5.PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 400 studentë të rregullt dhe atë: 1. Në Drejtimin Kushtetues dhe administrativ 70 2. Në Departamentin e Telekomunikacionit 3.3 FAKULTETI JURIDIK-PRISHTINË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 400 studentë të rregullt dhe atë: 1.

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE TË APLIKAURA – MITROVICË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 20 studentë të rregullt dhe atë: 1. Në Departamentin e Teknologjisë 45 Drejtimi Inxhinieria ushqimore 30 Drejtimi Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit 15 4.4 Oboa Fagot Trompetë Trombon Solokëndim Perkusione Kontrabas Dirigjim Komponim Saksofon Drejtimi Moduli pedagogjik Dega e Arteve Dramatike: Drejtimi i Aktrimit Drejtimi Dramaturgji Drejtimi Regji teatrore Drejtimi Regji filmi 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 20 26 8 6 6 6 FAKULTETI I BUJQËSISË DHE VETERINARISË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 30 studentë të rregullt dhe atë: Drejtimi i Blegtorisë 10 Lavërtari-Perimtari 10 Pemëtari-Vreshtari 10 FAKULTETI I XEHETARISË DHE METALURGJISË . Në Departamentin e Gjeologjisë 30 Drejtimi Vendburimet e lëndëve të para minerale 15 Drejtimi Hidrogjeologjia me Gjeologji inxhinierike 15 3. Në Departamentin e Makinerisë Industriale 20 Drejtimi Teknologjia e Përpunimit me prerje 20 . Në Departamentin e Xehetarisë 15 Drejtimi Xehetari 15 2. Ne Departamentin e Materialeve dhe Metalurgjisë 15 Drejtimi Materiale dhe Metalurgji 15 FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE DHE SPORTIT Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 30 studentë të rregullt(meshkuj dhe femra) FAKULTETI I EDUKIMIT Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 80 studentë të rregullt dhe atë: Programi Mësimdhënia dhe kurrikula 40 Programi Udhëheqja në arsim 40 Kandidatët që konkurrojnë për Programet Master në Fakultetin e Edukimit duhet të kenë të përfunduar studimet themelore 240 ECTS dhe të dëshmojnë se kanë një vit përvojë pune në arsim.MITROVICË Në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 105 studentë të rregullt dhe atë: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful