KELAB PETANQUE SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERANTAU DAMAI 26700 MUADZAM SHAH, PAHANG DARUL MAKMUR.

_____________________________________________________________________________________________ _
Tarikh : 29.01.2010 _____________________________ _____________________________ _____________________________ Melalui dan salinan : Pengetua, SMK Perantau Damai, 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara tersebut di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U. (A) 196, tuan telah dilantik sebagai ___________________ berkuat kuasa mulai 6 hb. Januari hingga 31 hb. Disember 2010. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Kelab PETANQUE SMKPD. Sekian, terima kasih. ``BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’’ Saya yang menurut perintah, ……………………………… (ROSLINA BINTI ALLI ) Ketua Guru Penasihat, Kelab PETANQUE SMKPD 26700 Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur.

TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA 1. PENGERUSI 1.1 Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. 1.2 Meneliti catatan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 1.3 Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. 1.4 Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 1.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. NAIB PENGERUSI 2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. 2.2 Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. 2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. SETIAUSAHA 3.1 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. 3.2 Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Penasihat. 3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. PENOLONG SETIAUSAHA 4.1 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 4.2 Bekerjasama dengan Setiausaha. 4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. BENDAHARI 5.1 Mengutip wang derma daripada ahli 5.2 Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. 5.3 Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. 5.4 Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. 5.5 Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. AHLI JAWATANKUASA 6.1Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 6.2Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. PEMERIKSA KIRA-KIRA 7.1 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful