ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทางานตามหน้าที่ 4 ส่วน
ด้วยกัน คือ
1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)
3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)
4.) หน่วยความจา (Memory Unit)

1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)

ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อ
ข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล(Process Unit) เพื่อทาการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจาก
อุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัสดิจิตอล (หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเอง อุปกรณ์
ส่วนรับข้อมูล ได้แก่

- คีย์บอร์ด (keyboard)

- เมาส์ (mouse)

- สแกนเนอร์ (scanner)

- อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger scan)

- ไมโครโฟน(microphone)

- กล้องเว็บแคม (webcam)

อุปกรณ์ใน ส่วนรับข้อมูล ยังมีอีกมากมายและสามารถจะยังมีเพิ่มตามขึ้นไปเรื่อยๆ ตามการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ที่มา : http://computer.kapook.com/component.php

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful