Bütün Külliyat

Sözler
--- sh:»(S:5) ↓ --------

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" w[¬Q«B²K«9ö¬y¬"ö«— «w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«.ö«—ö¬y¬7³! ö|«V«2ö«—ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«,ö|«V«2ö•«ŸÅK7!ö«—öœ«ŸÅM7!ö«—ö«w[¬W«7@«Q²7! ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! Birinci Söz

Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilâtıyla, sekiz hikâyecikler ile birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünki ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz âyetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin.

Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak dinle. Şöyle ki: ---sh:»(S:6) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Bedevi Arab çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Tâ şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam, sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi. Diğeri mağrur... Mütevazii, bir reisin ismini aldı. Mağrur, almadı... Alanı, her yerde selâmetle gezdi. Bir katı-üt tarîke rast gelse, der: "Ben, filan reisin ismiyle gezerim." Şaki defolur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim! Sen o seyyahsın. Şu dünya ise, bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahranın Mâlik-i Ebedî'si ve Hâkim-i Ezelî'sinin ismini al. Tâ, bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki: Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip Kadîr-i Rahîm'in dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki: Askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik: Bütün mevcudat, lisan-ı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Evet, nasılki görsen: Bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevketti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakînen bilirsin; o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey, Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki; zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek herbir ağaç, Bismillah der. Hazine-i Rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan, Bismillah der. Matbaha-i Kudret'ten bir kazan olur ki: Çeşit çeşit pekçok muhtelif leziz taamlar, içinde beraber pişiriliyor. Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere, Rezzak namına en latif, en nazif, âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Herbir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, Bismillah der. ---sh:»(S:7) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona müsahhar olur. Evet havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemali sühuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi; hem şiddet-i hararete karşı aylarca nazik, yeşil yaprakların yaş kalması; tabiiyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki: En güvendiğin salabet ve hararet dahi, emir tahtında hareket ediyorlar ki; o ipek gibi yumuşak damarlar, birer asâ-yı Musa (A.S.) gibi

«h«D«E²7!

ö ö ö ö emrine imtisal ederek taşları şakk eder. Ve o sigara kâğıdı gibi ince nazenin yapraklar, birer aza-yı İbrahim (A.S.) gibi ateş saçan hararete karşı

«¾@«M«Q¬" ²Æ¬I²/! _«X²VT«4

@®8«Ÿ«,ö«:ö!®(²h«"ö]¬9x6ö-

*@«9ö@«<öâyetini okuyorlar.
Madem her şey manen Bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız... Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, ne fiat istiyor? Elcevab: Evet o Mün'im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise; üç şeydir. Biri: Zikir. Biri: Şükür. Biri: Fikir'dir. Başta "Bismillah" zikirdir. Âhirde "Elhamdülillah" şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san'at olan nimetler Ehad-i Samed'in mu'cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derketmek fikirdir. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de; zahirî mün'imleri medih ve muhabbet edip, Mün'im-i Hakikî'yi unutmak; ondan bin derece daha belâhettir. Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen; Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Vesselâm. *** ---sh:»(S:8) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı
(Makam münasebetiyle buraya alınmıştır)

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" in binler
İHTAR: Besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu, kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve yirmi-otuz kadar sırlar ile, o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zabtetmek arzu ettim. Fakat maatteessüf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. Yirmi-otuzdan, beş-altıya indi. "Ey insan!" dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken, ruhan benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zâtlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle, Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviblerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nâzırdır.

esrarından altı sırrına dairdir.

¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö-

yÅ9¬!ö«—ö«w´W²[«V,ö²w¬8öyÅ9¬! ö°v<¬I«6ö°Æ@«B¬6öÅ|«7¬!ö«|¬T²7!ö|±¬9¬!öŸ«W«7²!ö_«ZÇ<«!ö_«<ö²a«7@«5ö
Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. BİRİNCİ SIR: "Bismillahirrahmanirrahîm"in bir cilvesini şöyle gördüm ki: Kâinat sîmasında, arz sîmasında ve insan sîmasında birbiri içinde birbirinin nümunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri: Kâinatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüd, teanuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki, "Bismillah" ona bakıyor. ---sh:»(S:9) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İkincisi: Küre-i arz sîmasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüb, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Rahmaniyettir ki, "Bismillahirrahman" ona bakıyor. Sonra insanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahîmiyettir ki, "Bismillahirrahmanirrahîm"deki "Er-Rahîm" ona bakıyor. Demek "Bismillahirrahmanirrahîm" sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır. Ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani "Bismillahirrahmanirrahîm" yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur. İKİNCİ SIR: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukûlü boğmamak için, daima o vâhidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani, meselâ: Nasılki Güneş, ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu-i ziyasındaki Güneşin zâtını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lâzım olduğundan; Güneşin zâtını unutturmamak için, herbir parlak şeyde Güneşin zâtını aksi vasıtasıyla gösteriyor ve her parlak şey, kendi kabiliyetince Güneşin cilve-i zâtîsiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor ve her parlak şey Güneşi bütün sıfâtıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi; Güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi, umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de: ö ö ö -temsilde hata olmasın- ehadiyet ve samediyet-i İlahiye, herbir şeyde, hususan zîhayatta, hususan insanın mahiyet âyinesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi; vahdet ve vâhidiyet cihetiyle dahi, mevcudat ile alâkadar herbir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vâhidiyet içinde ukûlü boğmamak ve kalbler Zât-ı Akdes'i unutmamak için, daima vâhidiyetteki Sikke-i Ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukdesini irae eden "Bismillahirrahmanirrahîm"dir. ---sh:»(S:10) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ÜÇÜNCÜ SIR: Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bilbedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden, bilbedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kâinatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan, bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hâlî âlemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren, bilmüşahede rahmettir. Ve bu fâni insanı ebede namzed eden ve ezelî ve ebedî bir zâta muhatab ve dost yapan, bilbedahe rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve mededkâr bir hakikat-ı mahbubedir. "Bismillahirrahmanirrahîm" de, o hakikata yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatıyla ve şefaatıyla ve şuaatıyla o Sultan'a muhatab ve halil ve dost ol! Evet kâinatın enva'ını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak, bilbedahe iki haletten birisidir: Ya kâinatın herbir nev'i kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. -Bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi, çok muhalâtı intac ediyor. İnsan gibi bir âciz-i mutlakta, en kuvvetli bir Sultan-ı Mutlak'ın kudreti bulunmak lâzım geliyor.- Veyahut bu kâinatın perdesi arkasında bir Kadîr-i Mutlak'ın ilmi ile bu muavenet oluyor. Demek kâinatın enva'ı, insanı tanıyor değil; belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zâtın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva'-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine "Lebbeyk!" dedirten Zât-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin? Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve kat'iyyen anla ki: Senin gibi zaîf-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâni, küçük bir mahluka koca kâinatı müsahhar etmek ve onun imdadına göndermek; elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-ı rahmettir. Elbette böyle bir rahmet, senden küllî ve hâlis bir şükür ve ciddî ve safî bir hürmet ister. İşte o hâlis şükrün ve o safî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan "Bismillahirrahmanirrahîm"i de. O rahmetin vusulüne vesile ve ---sh:»(S:11) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------o Rahman'ın dergâhında şefaatçı yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku, Güneş kadar zahirdir. Çünki nasıl merkezî bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de: Bu kâinatın daire-i kübrasında binbir İsm-i İlahî'nin cilvesinden uzanan nuranî atkılar, kâinat sîmasında öyle bir sikke-i Rahmet içinde bir hâtem-i rahîmiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hâtem-i inayeti nescediyor ki, Güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet Şems ve Kamer'i, anasır ve maadini, nebatat ve hayvanatı; bir nakş-ı a'zamın atkı ipleri gibi o binbir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hâdim eden ve nebatî ve hayvanî olan umum vâlidelerin gayet şirin ve fedakârane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevilhayatı hayat-ı insaniyeye müsahhar eden ve ondan rububiyet-i İlahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı a'zamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istiğna-i mutlakına karşı, rahmetini ihtiyac-ı mutlak içindeki zîhayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen "Bismillahirrahmanirrahîm" de. O şefaatçiyi bul! Evet zeminde dörtyüzbin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemal-i intizam ile hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arzın sîmasında hâtem-i ehadiyeti vaz'eden; bilbedahe belki bilmüşahede rahmettir ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arzın sîmasındaki mevcudatın vücudları kadar kat'î olduğu gibi, o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet zeminin yüzünde öyle bir hâtem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i maneviyesinin sîmasında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki, küre-i arz sîmasındaki sikke-i merhamet ve kâinat sîmasındaki sikke-i uzma-yı rahmetten daha aşağı değil. Âdeta binbir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakıyesi hükmünde bir câmiiyeti var. Ey insan, hiç mümkün müdür ki: Sana bu sîmayı veren, o sîmada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hâtem-i ehadiyeti vaz'eden zât, seni başı boş bıraksın; sana ehemmiyet vermesin; senin harekâtına dikkat etmesin; sana müteveccih olan bütün kâinatı abes yapsın; hilkat şeceresini ---sh:»(S:12) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------meyvesi çürük, bozuk ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın! Hem hiç bir cihetle şübhe kabul etmeyen ve hiç bir vechile noksaniyeti olmayan, Güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkâr ettirsin. Hâşâ.. Ey insan! Bil ki: O rahmetin arşına yetişmek için bir mi'rac var. O mi'rac "Bismillahirrahmanirrahîm"dir. Ve bu mi'rac ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın yüzondört surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitabların ibtidalarına ve umum mübarek işlerin mebde'lerine bak. Ve Besmele'nin azamet-i kadrine en kat'î bir hüccet şudur ki: İmam-ı Şafiî (R.A.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: "Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur'anda yüzondört defa nâzil olmuştur." DÖRDÜNCÜ SIR: Hadsiz kesret içinde vâhidiyet tecellisi, hitab-ı ö

|«V²2«ž²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7«:

fA²Q«9ö«¾@Å<¬!ö

-

demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor.

Mecmuundaki

vahdet

arkasında

Zât-ı

Ehadiyeti

mülahaza

edip

w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!ö«—öfA²Q«9ö«¾@Å<¬!ö demeğe küre-i arz vüs'atinde bir kalb bulunmak lâzım
geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi, herbir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve Zât-ı Ehad'i mülahaza ettirmek için hâtem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor; tâ külfetsiz herkes her mertebede

-

w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!«:öfA²Q«9ö«¾@Å<¬!ö

-

deyip doğrudan doğruya Zât-ı Akdes'e hitab ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakîm, bu sırr-ı azîmi ifade içindir ki, kâinatın daire-i a'zamında meselâ semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'îden bahseder; tâ ki, zahir bir surette hâtem-i ehadiyeti göstersin. Meselâ: Hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-i insandan ve insanın sesinden ve sîmasındaki dekaik-ı nimet ve hikmetten bahis açar; tâ ki, fikir dağılmasın, kalb boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Meselâ:

²vU¬9!«Y²7«!ö«—ö²vU¬B«X¬K²7«!ö¿«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ös²V«'ö¬y¬#@«<³!ö²w¬8«:ö
---sh:»(S:13) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------âyeti mezkûr hakikatı mu'cizane bir surette gösteriyor. Evet hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri, mütedâhil daireler gibi en büyüğünden, en küçük sikkeye kadar enva'ı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakikî hitabı tam temin edemiyor. Onun için, vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lâzımdır. Tâ ki, kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya Zât-ı Akdes'e karşı kalbe yol açsın. Hem sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek ve kalbleri celbetmek için o sikke-i ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halâvet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahîmiyet hâtemini koymuştur. Evet o rahmetin kuvvetidir ki, zîşuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine îsal eder ve Zât-ı Ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan

w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!«:öf-

A²Q«9ö«¾@±<¬!ö

deki hakikî hitaba mazhar eder. İşte "Bismillahirrahmanirrahîm" Fatiha'nın fihristesi ve Kur'anın mücmel bir hülâsası olduğu cihetle bu mezkûr sırr-ı azîmin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan, rahmetin tabakatında gezebilir. Ve bu tercümanı konuşturan, esrar-ı rahmeti öğrenir ve envâr-ı rahîmiyeti ve şefkati görür. BEŞİNCİ SIR: Bir hadîs-i şerifte vârid olmuş ki:

¬w´W²&ÅI7!ö¬œ«*Y.ö|«V«2ö«–@«K²9¬ž²! ö«s«V«'ö«yÁV7!öÅ–¬!ö -ev kema kalBu hadîsi, bir kısım ehl-i tarîkat, akaid-i imaniyeye münasib düşmeyen acib bir tarzda tefsir etmişler. Hattâ onlardan bir kısım ehl-i aşk, insanın sîma-yı manevîsine bir suret-i Rahman nazarıyla bakmışlar. Ehl-i tarîkatın ekserinde sekr, ehl-i aşkın çoğunda istiğrak ve iltibas olduğundan, hakikata muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar, fikren onların esas-ı akaide münafî olan manalarını kabul edemez. Etse hata eder. Evet bütün kâinatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı Akdes-i İlahî'nin şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi, ---sh:»(S:14) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

h[¬M«A²7!öp[¬WÅK7!ö«x;«:ö°š²z«ö¬y¬V²C¬W«6ö«j²[«7ö sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat, v[¬U«E²7!öi<¬J«Q²7!ö«x;«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö|¬4ö|«V²2«ž²!öu«C«W²7!öy«7«:ö sırrıyla, mesel ve temsil ile, şuunatına ve sıfât ve esmasına
bakılır. Demek mesel ve temsil, şuunat nokta-i nazarında vardır. Şu mezkûr Hadîs-i Şerifin çok makasıdından birisi şudur ki: İnsan, ism-i Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet sâbıkan beyan ettiğimiz gibi, kâinatın sîmasında binbir ismin şualarından tezahür eden ism-i Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün sîmasında rububiyet-i mutlaka-i İlahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahman gösterildiği gibi, insanın suret-i câmiasında küçük bir mikyasta zeminin sîması ve kâinatın sîması gibi yine o ism-i Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki: Zât-ı Rahmanurrahîm'in delilleri ve âyineleri olan zîhayat ve insan gibi mazharlar o kadar o Zât-ı Vâcib-ül Vücud'a delaletleri kat'î ve vâzıh ve zahirdir ki, Güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir âyine parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten "O âyine Güneştir" denildiği vakit, "İnsanda suret-i Rahman var" vuzuh-u delaletine ve kemal-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehl-i Vahdet-ül Vücudun mutedil kısmı "Lâ Mevcude illa hu" bu sırra binaen, bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler.

_«X²W±¬Z«4ö«—ö«t¬BÅ[¬W[¬&«I¬"ös[¬V«<ö_«W«6ö_«X²W«&²*¬!ö¬v[¬&ÅI7!ö¬w ´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö¬±s«E¬"öv[¬&«*ö_«<öw´W²&«*ö_«<öÅvZÁV7«! «w[¬8³!ö«t¬BÅ[¬9@«W²&«I¬"ös[¬V«<ö_«W«6ö¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7! ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö«‡!«I²,«!
ALTINCI SIR: Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymettar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir. İşte ---sh:»(S:15) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------rahmet seni ey insan! O Müstağni-i Alel-ıtlak'ın ve Sultan-ı Sermedî'nin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatab eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen Güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın; hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat Güneşin ziyası Güneşin aksini, cilvesini senin âyinen vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de: O Zât-ı Akdes'e ve o Şems-i Ezel ve Ebed'e biz çendan nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziya-i rahmeti, onu bize yakın ediyor. İşte ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazine-i nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi: Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belig bir lisanı ve dellâlı olan ve Rahmeten-lil-Âlemîn ünvanıyla Kur'anda tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu Rahmeten-lil-Âlemîn olan rahmet-i

mücessemeye vesile ise salavattır. Evet salavatın manası, rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise, o Rahmeten-lil-Âlemîn'in vusulüne vesiledir. Öyle ise sen salavatı kendine, o Rahmeten-lil-Âlemîn'e vesile yap ve o zâtı da rahmet-i Rahman'a vesile ittihaz et. Umum ümmetin Rahmeten-lil-Âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu, parlak bir surette isbat eder. Elhasıl: Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi ""Bismillahirrahmanirrahîm"dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır.

s[¬V« <ö_«W«6ö«w[¬W«7@«Q²V¬7ö®}«W²&«*öy«B²V«,²*«!ö²w«8ö|«V«2ö²v±¬V«,ö«— ö±¬u«.ö¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&«I7!ö¬yÁV7! ö¬v²K¬"ö¬‡!«I²,«!ö±¬s«E¬"öÅvZÁV7«! «w[¬Q«W²%«!ö¬y¬"@«E².«!ö«—ö¬y¬7³! ö|«V«2ö«—ö¬y¬B«8²IE¬"ö«—ö«t¬B«W²&«I¬" «w[¬8³! ö«t¬T²V«'ö²w¬8ö«¾!«Y¬,ö²w«8ö¬}«W²&«*ö²w« 2ö_«Z¬"ö_«X[¬X²R#ö®}«W²&«*ö_«X²W«&²*! ö«—ö v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅž¬! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A,ö
*** ---sh:»(S:16) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

İkinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö ¬`²[«R²7@¬"ö«–YX¬8ÌY<ö«w<¬HÅ7«!ö

İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle: Bir vakit iki adam, hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, tali'siz bir tarafa; diğeri Hudabin, bahtiyar diğer tarafa sülûk eder, giderler. Hodbin adam, hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbîn olduğundan bedbînlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki: Her yerde âciz bîçareler, zorba müdhiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveylâ ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazîn, elîm bir hali görür. Bütün memleket, bir matemhane-i umumî şeklini almış. Kendisi şu elîm ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünki herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi, müdhiş cenazeleri ve me'yusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı, azab içinde kalır. Diğeri Hüdabîn, Hüdaperest ve Hakendiş, güzel ahlâklı idi ki: Nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumî şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehr-âyin, bir cezbe ve neş'e içinde zikirhaneler; herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahz-ı asker için bir davul, bir musikî sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi, hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel; şu bahtiyar, hem kendi, hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rastgelir. Halini anlar. Ona der: "Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki, ---sh:»(S:17) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Tâ, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikatı görebilesin. Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz." Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. "Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki, Cehennemî bir haletten beni kurtardın." der. Ey nefsim! Bil ki: Evvelki adam kâfirdir veya fâsık-ı gafildir. Şu dünya, onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise; ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müdhiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neş'et edip, onu manen tazib eder. Diğer adam ise; mü'mindir. Cenab-ı Hâlık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya, bir zikirhane-i Rahman, bir talimgâh-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı ins ü cândır. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise; terhisattır. Vazife-i hayatını bitirenler, bu dâr-ı fâniden, manen mesrurane, dağdağasız diğer bir âleme giderler. Tâ yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye ise; ahz-ı askere, silâh altına, vazife başına gelmektir. Bütün zîhayat, birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadâlar ise, ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neş'esinden neş'et eden nağamattır. Bütün mevcudat, o mü'minin nazarında, Seyyid-i Kerim'inin ve Mâlik-i Rahîm'inin birer munis hizmetkârı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvî ve leziz, tatlı hakikatlar, imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman, bir manevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevî bir zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor. Demek selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır. Öyle ise, biz daima:

¬–@«W<¬ž²!ö¬Ä@«W«6ö«—ö¬•«Ÿ²,¬ž²! ö¬w<¬(ö|«V«2ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«!ödemeliyiz...
*** ---sh:»(S:18) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Üçüncü Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö !:GA²2!ö‰@ÅX7!ö@«ZÇ<«!ö@«<ö

İbadet, ne büyük bir ticaret ve saadet; fısk ve sefahet, ne büyük bir hasaret ve helâket olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle... Bir vakit iki asker, uzak bir şehire gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler; tâ, yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der: "Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise, menfaatı olmamakla beraber, on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi, kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükûmetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silâhsız gider. Zahirî bir hıffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askerî altındaki sağ yolun yolcusu ise, mugaddi hülâsalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlub edecek iki kıyyelik bir

şu hakikate iki âyetiyle işaret eder. hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. İşte ey nefs-i serkeş! Bil ki: O iki yolcu. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek. ne kadar nefsine zulmeder. onu korkutmaz.. O istasyon ise. Kumara-mumara verip zayi' eder. karavanayı yıkar. *** ---sh:»(S:20) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dördüncü Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬w<±¬G7!ö(@«W¬2ö?«ŸÅM7«! Namaz. Fakat kalbi ve ruhu. zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimal ile bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder. hem tayyare bulunur. vazifeperver. sağa gider. sermayesi birden bine çıkar. âsi ve kaçak cezasını görür. birtek altunu kalır.tercih edilir. Fakat emelleri. âlem-i ervahtan gelip kabirden geçer... Hem bizim efendimiz kerimdir. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Bir kısım ehl-i takva. fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere ibadet. serseri olduğundan. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür. her hâdiseden titrer bir surette gider. Rabbisine iltica eder. biz ¬s[¬4²xÅB7!«:ö¬^«2@ÅO7! ö]«V«2ö¬yÁV7¬öG²W«E²7«!ö demeliyiz. kabirdir. bedbaht olduğunu. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevî amelleri. binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. namazında der: yÁV7!öެ!ö«y´7¬!ö«žö²–«!öf«Z²-«!ö - Yani: "Hâlık ve Rezzak. ne kadar zarar eder. askerliği bırakır. âhirete mal edebilir. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde. evhama düşer. Âdeta sermaye ve iktidarının dairesi. ne kadar azîm bir kâr. biri mütedeyyin. bir günde keser. ihsanı. yayan. Fakat meşhur bir münevver-ül akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise. fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Rabbimiz." İki hizmetkâr. Fakat ---sh:»(S:19) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki.. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. Seni de tayyareye bindirirler. Hem araba. Tâ o matlub şehire yetişir. -hattâ fâsıkın itirafıyla dahi. Çünki anlamış ki. O yol ise. ne kadar kıymetdar ve mühim. kimseden minnet almayarak. imandır. beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki. dairesi. sermayesi hiç hükmünde. ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini. ihtimaldir ki. Birtek saat. istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır. Sermayeye göre binilir. icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir. namazını şevk ile kılar. bir nimet olduğunu. haşre. Zarar ve menfaat. Askerlik nizamını seven. talim ve cihaddır. o uzun yolu mütefavit derecede kat'ederler. ondan başka yoktur. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Arkadaşı ona der: "Yahu. istasyona kadar yirmiüç altununu sarfeder. âhirete gider. Ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Öteki hizmetkâr bedbaht. hem şimendifer. kimseden havf etmeyerek rahat-ı kalb ve vicdan ile gider. O has çiftlik ise. kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. ondan dokuz ihtimal ile şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu. hasta olsa tedavi etmek. Belki hârika bir kudret-i Samedaniyeyi. gör: Bir zaman bir büyük hâkim. derk eder. Diğeri gafil. Birisi bahtiyar idi ki.mükemmel mîrî silâhı taşımaya mecburdur. .ö«w<¬HÅ7!«:ö~²Y«TÅ#! ö«w<¬HÅ7!ö«p«8ö«yÁV7!öÅ–¬! Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek. halbuki kazanç ihtimali binde birdir. ne kadar akıldan uzak düştüğünü. Ve müslüman olduğumuza daima: şükretmeliyiz. Evet tam münevver-ül kalb bir âbidi. dünya saadeti dahi. Halbuki mes'elemiz olan ubudiyet yolu. Elhasıl: Âhiret gibi. Çokları gece vakti hanelerini terkettiler. şu temsilî hikâyeciğe bak. ders aldıktan sonra giderler. Sonra yirmidörtten bir malını. yalnız gitmeye mecbur olursun. O iki asker. O seyahat ise kabre. hem gemi.iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. gözü. hayat yoludur ki. şu liranı bir bilete ver. Amele göre. Hâlıkımızdır. İmanı. O hem Hakîm'dir. Çünki âbid. Bu derece âciz ve zaîf. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem Rahîm'dir. abes iş yapmaz. yüzde doksandokuz ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek. birisi de âsi ve hevaya tâbi insanlardır. Öyle ise. ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî. gökte bir kuyruklu yıldızı görse. iki hizmetkârını. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. şu temsilî hikâyeciğe bak. Ve onlara emreder ki: "Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. merhameti çoktur" diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. eli nereye yetişirse o kadardır. Bir günde mahall-i ikametimize gideriz. Bir kısmı da.) Evet insan. bir cihette ibka eder. Cennet'tir. dalalettir. Hem oradaki meskeninize lâzım bazı şeyleri mübayaa ediniz. lezzetli bir hayret ile seyredecek. Ve onun asıl vazifesi. Dua ile çalar. küre-i arz bomba olup patlasa. erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Öteki bedbaht nefer ise. *** ---sh:»(S:22) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Besinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" «–YX¬K²E8ö²v. Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı. O çanta ve silâh ise. berk gibi bin senelik yolu. takva kuvvetine göre..menfaatsız olduğu halde. talime ve cihada dikkat eder. ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. bir saadet. münasib bir netice-i hilkat-ı beşeriye olduğunu görmek istersen. ona bir emniyet-i tâmme verir. arzuları ve elemleri ve belaları ise. bütün bütün kör olmayan görür. O iki hizmetkâr yolcu ise. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı. yerde titrer. hiç hükmünde bir şey. -herbirisine yirmidört altun verip. en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! ---sh:»(S:21) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------O hâkim ise. tevekkül. onu beslemek ve cihazatını vermek. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. yirmidört saat her gündeki ömürdür. İbadetin çendan zahirî bir ağırlığı var. hattâ indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. tevhid. Nizama tâbi olmak istemez. nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer. getirir. Orada. Hem herkese dilenci. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü. Fâni ömrünü.. o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip. tarif edilmez. dinle: Seferberlikte bir taburda biri muallem. "Acaba bu serseri yıldız Arzımıza çarpmasın mı?" der. ibadet ve takvadır. ebede gidecek beşer yolculuğudur." Acaba şu adam inad edip. onun elindedir. iktidarı. namazdır. gayet akılsız. diğeri acemî. biri muti-i kanun-u İlahî. zararlı. bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Kur'an-ı Azîmüşşan. ettiğin kusuru afveder. hayal gibi ellibin senelik bir mesafeyi bir günde kat'eder. akıl kabul ederse. Tâ. güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. iki kerre iki dört eder derecesinde kat'î anlamak istersen. vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasib bir mükâfat görür. O yirmidört altun ise. muvakkat bir lezzet için sefahete sarfetse. sola gider. Malûmdur ki: Zararsız yol. Fısk ve sefahet yolu ise. Yoksa iki aylık bir çölde aç. Orada. O bilet ise. mahall-i maksuda yetişir. ubudiyettir. Tâ. hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu. belki merhamet eder. teslim. hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Acaba yirmiüç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarfeden ve o uzun hayat-ı ebediyeye birtek saatini sarfetmeyen. zararlı yola -velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa. nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde. çanta ve silâhını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise. hem her şeyden. Vazifeperver nefer. namazsız insanlardır.

bütün bütün kıymetten düşecekler. dünya zelzelelerinden dağdağalarından haberi yok.. o nefere benzer ki: Talimi ve siperini bırakıp. ağaçlar ile hayvanları müvazene etmek kâfidir. Resul-i Kerim'dir. pek büyük bir fiat size vereceğim. der. En âciz. . Biri. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. İşte beş mertebe kâr içinde kâr. biri feraiz-i diniyesini bilen ve işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki müslümandır. o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi. Ve o tabur ise. senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim. Ve o harb ise. *** ---sh:»(S:25) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Altıncı Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" «}ÅX«D²7!övZ«7öÅ–«@¬"ö²vZ«7!«Y²8«!«:ö²vZ«KS²9«!ö«w[¬X¬8ÌYW²7!ö«w¬8ö›«I«B²-! ö«yÁV7!öÅ–¬! Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak. akıl ve hayal gibi zahirî ve bâtınî hasselerindir. Hem güya o emanet malınızdır. talim ve harbdir. feraizi terk ve maişet yolunda rastgelen günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir. O taburlara taksim edilen ordu ise. bizim vazifemizdir. Diğeri. ben deruhde ederim. O. ezel-ebed Sultanı olan Rabbin. has sarayında saadetle yaşıyor. o dahi bir ibadettir. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. içinde fabrika. Demek ey nefsim! Eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksad yapsan ve ona daim çalışsan. O. Ve o iki vazife ise. talim ve muharebedir. zâten görüyorsunuz ki. Padişah.. ben maaliftihar satarım. âlî bir padişahın has. güzeldir. nefsi firavunlaşmış.. âletler. ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen. hiçbir şey kararında kalmaz. onun vazifesidir. Hem sen. bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. sahib-i hakikîsine satmak. at. durmuyor.. peşimizde görünüyor. Evet iki vazife. Diğer şikemperver ve acemî nefer ise. benim namımla ve benim tezgâhımda işlettirilecek. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. İşte ey nefs-i pürheves! Şu misalin dûrbîni ile hakikatın yüzüne bak. en iyi rızkı o yer (Çocuklar ve yavrular gibi). Ve o yaver-i ekrem ise. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. acz ve za'f ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri. Hem.. Ve o talim ve talimat ise. güya ebedî o çiftlikte kalacak gibi. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. O koca işlerin masarıfatını tedarik edemezsiniz. sizin için muhafaza edeyim. çarşıya gider. silâh gibi her şey var. ne kadar tehlikede kalır anlarsın! İşte ey tenbel nefsim! O dalgalı meydan-ı harb. nefis ve heva. düşünürken birden semavî sadâ-yı Kur'an işitiliyor. Hem. Bütün masarıfatı ve levazımatı. ne kadar kârlı bir ticaret. beş derece kâr içinde kâr var. Eğer bana satmazsanız. cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır. hayatı verip beslemektir. hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azîmeyi. devlet işidir. Hâlıkındır. bu dağdağalı dünya hayatıdır. Dedi: -Yok! Padişah kimdir? Ben mülkümü satmam. Bir gün. bin teşekkür ederim. ceza verirler. alış-veriş ederdi. Bana ne?" derdi. asıl vazifen. Diğeri mağrur. mertliktir. hem ücretleri. istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından.. en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. makineler. Hem de bana satmak ise. Evet vasıta-ı rızk-ı helâl. Hem beyhude gidecek. Sen. Padişaha itimad et. hem ceza ve azab çekiyor. Çünki hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş. Onlar. Diğeri: Rezzak-ı Hakikî'yi ittiham etmek derecesinde derd-i maişete dalıp. İşte o satışta. çarşıda dilencilik eder. şu temsilî hikâyeciği dinle: Bir zaman bir padişah. fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor.. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır. Tâ. raiyetinden iki adama. serbest bir yaver-i askeri olursunuz. o iki adamdan aklı başında olanı dedi: -Baş üstüne. rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. mizanlar ise. bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: "Madem herşey elimizden çıkacak." Sual: Nedir? Elcevab: Emaneti. bizi beslemektir. Hem o makine ve fabrikadaki âletler. kıymetdar ---sh:»(S:26) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------âletler. Demek derd-i maişet için namazını terkeden. Diğeri.. ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil. muallem arkadaşı ona dedi: -Birader.Ona sorulsa: Ne yapıyorsun? -Devletin angaryasını çekiyorum. Hidayet ve tevfikı Erhamürrâhimîn'den iste. Gayet merhametkâr bir ferman ile onlara diyordu: Elinizde olan emanetimi bana satınız. ayyaş. Diğeri. şu âyetle ilân ediyor: «}ÅX«D²7!övZ«7öÅ–«@¬"ö²vZ«7!«Y²8«!«:ö²vZ«KS²9«!ö«w[¬X¬8ÌYW²7!ö«w¬8ö›«I«B²-! ö«yÁV7!öÅ–¬! Ve o dalgalı muharebe meydanı ise. Delil mi istersin? En zaîf. Hem o nâzik. Kur'an-ı Hakîm'dir ki. makine. Demiyor: Nafakam için çalışıyorum.. Ve o çiftlikler. başkalara bâr olmamak için bizzât gitmek. Hem insan ibadet için halk olunduğunu. beyhude zayi' olmasın. Bütün vâridatı ve menfaatı size vereceğim. Der: "Evet var. Bazan biz onun angaryasını çekeriz ki. dönüyor. Evet en parlak bir mu'cize-i san'at-ı Samedaniye ve bir hârika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş. hem de "müstehak!" diyor. beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. herkes haline gıbta ederdi.. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. iktidar ve ihtiyar ile olmadığını. seni aç bırakmaz. âciz ve fakirsin. Bütün o kârı size vereceğim. Padişahın lütfuna mazhar olmuş. en nazik mahluk. hodbin. şu asrın cemaat-ı İslâmiyesidir. O iki nefer ise. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. en iyi beslenir (Meyve kurtları ve balıklar gibi). istediğini intihab edebilirsin. İşte sana iki yol. birden bine yükselecek. yapmış ise. şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra. mizanlar. o mücahid mualleme kulak vermezse. Ondan başka olmaz. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbaha-i rahmetinden tayinatını aramak. âciz ve fakirsiniz. Hem fiatı. Âdi bir esir ve başı bozuğa bedel. öyle bir hale giriftar olmuş ki: Hem herkes ona acıyor. şu fırtınalı dünya yüzüdür ki. Ve o ferman-ı ahkem ise. her birisine emaneten birer çiftlik verir ki. Amma o padişah ise. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksad yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan. Hem sana âsidir der. yavrular ile canavarları. keyfimi bozmam. her yerde kendini beslettiremezsin. talime ve harbe dikkat etmezdi. Acaba bâkiye tebdil ---sh:»(S:27) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------edip ibka etmek çaresi yok mu?" deyip. "O. onun için buraya ---sh:»(S:23) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------getirilmişsin.. hem o yüksek fiattan mahrum kalacaksınız. belki. padişahın vazifesidir. mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. en aptal hayvan. (başta namaz) ibadettir. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Padişah bize teshilat ile yardım eder ki. cem'iyet-i beşeriyedir. fâni olup kaybolacak. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki. o iki nefere kemal-i merhametinden bir yaver-i ekremini gönderdi. Acaba o serseri nefer. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru' ve ibadet ---sh:»(S:24) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. birisi. Hem de siz. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan. taburu terkeder.

Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. azdır. hükmüne inkıyad etmek. Zira helâl dairesi geniştir. çürür. o arslan. Şimdi satmağa bakacağız. değerli revnakdar bir bilet. şu temsilî hikâyeciğe bak. Meselâ: Dildeki kuvve-i zaikayı. Ona dedi: –Hey arkadaş! Gel gel. Çünki en kıymetdar âletleri. fantaziyeler. sana müsahhar bir at olur. munis birer manzara olurlar.. göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi. vicdanı daim azab içinde kalır. Sağlamsın. Şu güzel kız suretlerine bakalım. kat'â ve aslâ! Hiç öyle ağırlığı yoktur. İşte bunun içindir ki: Fâsık adam. Fakirdir. S. ve Kur'an'ı dinlemek. Ona der: "Me'yus olma. öyle lezzetli bir şereftir ki. bir zâd-ı âhiret.Hâ. birden bine çıkar. galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Şu hoş şarkıları dinleyelim. çokları satmaktan kaçıyorlar. Güzelce istimal etsen. ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen.Hâ. beraber işret edip keyfedelim. Bundan sonra birden gördü ki: Sol cihetinden Şeytan gibi dessas. uçar gibi bir senelik bir yolu. Eğer Mâlik-i Hakikî'sine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan. Beşinci Hasaret: Hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl. bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. tarif edilmez. dikkat et! Meş'um bir âlet nerede? Kâinat anahtarı nerede? Ey göz. Evet ben. Cennet yemişleri suretinde sana verileceğine. bizi kendine kul kabul et. Şöyle ki: Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesîm bir arslan. onu da bekliyor. hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i İlahiyeye iftira ve zulmettin. beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. insan aldanır. ihtiyacı pek ziyade. Tâ doğru olduğunu anlayasın. Şu tatlı yemekleri yiyelim. geçici. bir parça tecrübe et. gözün Sâni'-i Basîr'ine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan. iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) denilen latif çiçeğe inkılab ederler. ayyaş ---sh:»(S:31) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------aldatıcı bir adam. mide namına çalıştırsan. İkinci Hasaret: Emanette hıyanet cezasını çekeceksin. teessüfler onu boğar. o zaman şu göz. Neyin var. hıyanet edip nefs-i emmare hesabına çalıştırmasıdır. Ya sarhoş veya canavar eder. sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. o pek ağır hayat yükünü. Allah'a abd ve asker olmak. o iki müteaffin yaraların. senin elinden çıkacaklar. Bir tayinat senedi. kâr ve zarar deveranında pek müdhiş bir vaziyete düşer. ---sh:»(S:29) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Dördüncü Hasaret: Acz ve fakrın ile beraber. öyle tılsımlı bir anahtar olur ki: Şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. şu beş nişanlı kâğıt nedir? C. hayat yükü pek ağır. beka bulur. Doğru olduğunu tasdik etti. Fakat günahlarını. Ve kâfir. Hazır keyfimizi bozmayalım. O bîçare. . elemler. zaîf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveylâ edeceksin. Dördüncü Kâr: İnsan zaîftir. O vakit ömür dakikaları. . Hem sana bir bilet vereceğim. Hem sana iki ilâç vereceğim. süslü suretler. Hem o darağacı. Onunla. Herbir desise ile onu iknaa çalışır. çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur. kebairi terk etmek. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki. Hem bu hali ile beraber uzun bir yolculuğu var. Evet. emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. şu ellerindeki nedir? C. namazı kılmak. meydan-ı harb ve imtihanda. manzaraları seyr ile şehvet ve heves-i nefsaniyeye bir kavvad derekesinde bir hizmetkâr olur. nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevab: Bir tılsım. elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. sükûnet bulmalı. Eğer Kadîr-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa. ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve onların herbiri. belaları çok. Ben de öyle bir dessasa aldandım. öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir âlet olur ki.. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. me'yusane düşünürken. geçmiş zamanın âlâm-ı hazînanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu bîçare başına yükletecek. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. en kıymetsiz şeylerde sarfedip nefsine zulmettin. Birinci Hasaret: O kadar sevdiğin mal ve evlâd ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi' olup kaybolacak.At şunu. nefyediliyor. Fâtır-ı Hakîm'ine satmazsan. İşte eğer inanmıyorsan. Hattâ o bîçare. Güzelce istimal etsen. bâkiye inkılab eder. Eğer gözü. bir günde kesersin. Üçüncü Kâr: Her âza ve hasselerin kıymeti. istiğfar etmeli. belki nefis hesabına. Beşinci Kâr: Bütün o âza ve âletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri. o zaman dildeki kuvve-i zaika. Meselâ: Akıl bir âlettir. çok zînetler. şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalaacısı ve şu âlemdeki mu'cizat-ı san'at-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu Küre-i Arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâzım! der. İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmazsan. kalb. güzel bak! Âdi bir kavvad nerede? Kütübhane-i İlahînin mütefennin bir nâzırı nerede? Ve ey dil. şu kârlardan mahrumiyetten başka. iyi tad! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nâzırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka âletleri ve âzaları kıyas etsen anlarsın ki: Hakikaten mü'min Cennet'e lâyık ve kâfir Cehennem'e muvafık bir mahiyet kesbeder." Hakikaten bir parça tecrübe etti.Yırt bunları. Karşısında durdu. Yâ Rab! Kusurumuzu afvet. imanıyla Hâlıkının emanetini. saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkar. pek doğru gördüm. Âmîn demeli ve ona yalvarmalı. –Bırak şu anlaşılmaz işi. keyfe kâfi gelir. akıl. devamsız bazı güzellikleri. S. yümünsüz ve muzır bir âlet derekesine iner. Cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner. Ve bununla sahibini. yani şu bîçare Said dahi bunu tasdik ederim. en muhtaç olduğun bir zamanda. ne kadar nâfi' ve tiryak gibi iki ilâç olduğunu. Çünki biraz tecrübe ettim. . Meselâ: Göz bir hassedir ki. ebed-ül âbâd yolculuğunda ne kadar mühim. Sual: Hâ hâ. Alkış zamanıdır. nuranî bir zât peyda olur. Üçüncü Hasaret: Bütün o kıymetdar cihazat-ı insaniyeyi. Âcizdir. onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. *** ---sh:»(S:30) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yedinci Söz muğlakını ¬h¬'³ž²! ö¬•²Y«[²7@¬"ö«—ö¬yÁV7@¬"öa²X«8³!ö ruh-u beşer Şu kâinatın tılsım-ı açan için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsım-ı müşkil-küşa olduğunu ve sabır ile Hâlıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Çünki Kayyum-u Bâki olan Zât-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarfedilen şu ömr-ü zâil. Yok.Bir ilâç. saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler. Fakat âlem-i bekada. Ve Âlem-i Berzah'ta ziyadar. aklın iz'ac ve tacizinden kurtulmak için. sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah. Vazife ise: Yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli. Ve gözü önünde bir darağacı dikilmiş. öyle bir kıymet almalarının sebebi: Mü'min. şu dehşet içinde. başlamalı. sukut eder. rahmet-i İlahiye hazinelerinin bir nâzır-ı ---sh:»(S:28) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------mahiri ve Kudret-i Samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şâkiri rütbesine çıkar. İkinci Kâr: Cennet gibi bir fiat veriliyor. Feraiz-i İlahiye ise hafiftir. Semeresiz meşakkatler. âdeta tohumlar. ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. ona biraz meyleder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan. müskirler beraber olduğu halde geldi. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı.Birinci Kâr: Fâni mal. dinle: Bir zaman bir asker.Bir bilet. İşte ey akıl. bâki meyveler verir. Kusur etse. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli.

Ve o bilet. o iman tılsımı ile. daha güzel manzaralar teşkil eder. mehafetullahtan telezzüz eder. kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip. Sakın yanlış anlama! Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Hem zeval ve firak. Evet söz odur ve ona derler. bozulmamış ise anlarsın. ---sh:»(S:33) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı. kabirden. Ve o iki ilâç ise. Neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu. eceldir. Evet Güneşin nurundaki renkleri gösteren âyinelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi.Birden sağ cihetinden ra'd gibi bir ses gelir. huzur-u Rahman'a götüren bir müsahhar at ve burak suretini alır. Ve o arslan ise. görelim. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse: "En leziz ve en tatlı haletin nedir?" Belki diyecek: "Aczimi. Öyle mi? Evet. ancak Kur'anın evamirini imtisal ve nevahisinden içtinab ile elde edilebilir. önümdeki darağacını kaldırıp.ö¬t[¬V«8ö«—ö |¬4ö«t¬#«G²&«:ö¬‚!«I¬. Öyle mi? Evet bütün ehl-i ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifakıyla. gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder. berzahtan. aklın varsa. ancak bir lem'a-i tecelli-i rahmettir. diğeri elîm. ışık ve burak. rahm-ı maderden. memat ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman.ö¬j²W«-ö«— ö«t¬B«<@«X¬2ö¬w²[«2ö«—ö«t¬Q²X. haşirden. Hâlıkının kudretine istinad. başta namaz olarak eda-i feraiz ve terk-i kebairdir. Aczi ve havfı. dünyadan. Sırat'tan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. Diğer ilâç ise.ö«—ö±¬u«. nasıl elîm ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı. Ve o darağacı ise. kemal-i lezzetle seyr ve temaşaya ---sh:»(S:32) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------vasıta suretini alır. Onun içindir ki: Kâmil insanlar.ö«—ö¬€@«X¬8ÌYW²7!ö«— ö«w[¬X¬8ÌYW²7!ö¬v«&²*!ö«— ö_«X²W«&²*!«:ö«t¬P²S¬E¬"ö_«X²P«S²&!«: «t¬U²V8ö¬Ä@«W«%ö«—ö«t¬V[¬V«'ö«— ö«t±¬[¬S«. Onların ışıkları. Öyle mi? Evet emr-i ö ö ö e mâlik bir Sultan-ı Cihan'a acz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müdhiş bir musibet karşısında –xU«[«4 ²w6 «–YQ¬%!«*ö¬y²[«7¬!ö_Å9¬!ö«— ö¬yÁV¬7ö_Å9¬!ö deyip itminan-ı kalb ile Rabb-ı Rahîm'ine itimad eder. kabrin kapısına kadardır. Ve o dessasa de ki: Eğer arkamdaki arslanı öldürüp. biri sabır ile tevekküldür. Ve o iki tılsım ise. renk renk. Evet havfta lezzet vardır. Yoksa sus hey sersem!. aczde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki.ö¬ÄÅž«(ö«— ö«t¬#@«X¬=_«6ö¬v¬K²V¬0ö¬r¬-@«6ö«— ö«t¬#@«5YV²F«8ö¬œ«I²C«6 ¬–@«W%²I«#ö«—ö«¾¬(@«A¬2ö¬v±¬V«Q- . sabavetten. Evet ârif-i billah." Halbuki bütün vâlidelerin şefkatleri. Ve o iki yara ise. Hak olup. haydi yap. hoş bir iştiha suretini alır. Yoksa fakrını halka gösterip. çeşit çeşit mu'cizat-ı nakşını. zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana. fakr ile fahretmişler. Sâni'-i Zülcelal'in taze taze. o yolda beş para etmez. Tâ Hızır gibi bu zât-ı semavî dediğini desin. za'fımı anlayıp. hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim. Evet şu kudsî tılsım ile ölüm. Der: "Sakın aldanma. beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa. kendilerine şefaatçı yapmışlar. daha hoş. sened ise. bulursan. İşte ey tenbel nefsim! Beş vakit namazı kılmak.ö«—ö«t±¬[¬A«9ö«— ö«¾¬G²A«2ö¯fÅW«E8ö_«9¬G±¬[«. kaybolur. Yoksa fen ve felsefe. şimdi güldüğüne ağlayan nefsim! Bil: O bîçare asker ise. söyle dinleyelim. göster. san'at ve hikmet. havarık-ı kudretini. şükür ve kanaat ile taleb ve dua ve Rezzak-ı Rahîm'in rahmetine itimaddır. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin: Eğer ölümü öldürüp. hikmetine itimaddır. bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir Cevvad-ı Kerim'in misafirine fakr ve ihtiyaç. Sonra de: Gel keyfedelim." İşte ey gençliğinde gülmüş. vâlidemin tatlı tokatından korkarak yine vâlidemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Cenab-ı Hakk'a iman ve âhirete imandır. sensin ve insandır. sağ ve solumdaki yaraları def'edip peşimdeki yolculuğu men'edecek bir çare sende varsa.ö«—ö«t¬#!«(Y%²Y«8ö¬¿«I«-ö«—ö«t¬T²V«'ö¬‡Y9ö«— ö«t¬B«W²&«*ö¬Ä@«C¬8 «—ö«t¬BÅ[¬"Y"*ö¬}«X«O²V«. Allah'a acz ile sığınmışlar. ihtiyarlıktan. Hak'tan gelip Hak diyen ve hakikatı gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. O nur ile nurlanalım. ne kadar az ve rahat ve hafiftir. aczden. nihayetsiz bir fakr-ı insanîdir. Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. Yoksa sus. Onun içindir ki: Kâmil insanlar. ölümü sevmişler. Onun içindir ki: Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar. yedi kebairi terketmek. birisi müz'ic ve hadsiz bir acz-i beşerî. İştiha gibi fakrın tezyidine çalışır. «—ö«t²[«7¬!ö¬‡@«T¬B²4¬ž²@¬"ö_«X¬X²3«! öÅvZÁV7«!ö¬–³!²IT²7!ö«—ö¬–@«W<¬ž²!ö¬‡YX¬"ö_«X«"YV5ö²‡±¬Y«9öÅvZÁV7«! |«7¬!ö_«X²\«D«B²7!ö«—ö_«X¬#ÅY5ö«— ö_«X¬7²Y«&ö²w¬8ö«t²[«7¬!ö_«9²! ÅI«A«#ö«t²X«2ö¬š_«X²R¬B². dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o nefy ve yolculuk ise.ö|«V«2 ö«—ö«t¬BÅD&ö¬– @«K¬7ö«—«t¬B«<!«G¬. âlem-i ervahtan. tecelliyat-ı rahmetini. o uzun ve karanlıklı ebed-ül âbâd yolunda zâd ü zahîre. insan-ı mü'mini.¬ž²@¬"ö_«9²IT²S«#ö«ž _«X¬KS²9«!ö|«7¬!ö_«X²V¬U«#«žö«— ö«t²[«V«2ö«w[¬V±¬6«Y«BW²7! ö«w¬8ö_«X²V«Q²%@«4ö«t¬#ÅY5ö«— ö«t¬7²Y«& ²v±¬V«. ölüm ve zeval ve firaktır ki.

O mahfî hâkim. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Ondan sordular: "Hangi yol iyidir?" O dahi onlara dedi ki: Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. onunla öyle muamele ederim. Bu işler tesadüfî olamaz. Tâ altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rastgeldi. ruh-u beşerîyi zulümattan kurtaran - yÁV7!öެ!ö«y´7¬!ö«žö olduğunu anlamak temsilî hikâyeciğe bak. uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Fakat başında. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola ¬yÁV7!ö]«V«2ö- a²VÅ6«x«#ö deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. tılsımı açmak arzusu neş'et etti ve o arzudan. bir fihristedir. Kendi kendine ünsiyet eder. bir tılsım ve bir mu'cize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği et'imeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. o hâkimin taht-ı emrinde bir hizmetkâr olması ihtimali var" diye düşünüp teselli buldu. Sana dehalet ediyorum ve sana . aşağıya baktı bir ejderha gördü. kendini içine attı. Fakat hârika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri. git gide tâ hâlî bir sahraya girdi. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Öyle ise. Yukarıya baktı gördü ki: Arslan. Sol yolda ise. Yarısına kadar düşüp. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. "Her şeyin iyisine bak" kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. fakat biraderi kadar korkmadı. Tâ. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. Şimdi intihabdaki ihtiyar sizdedir. Baktı ki: Dehşetli bir arslan. şu elîm vaziyetten gizli feryad u fîgân ettikleri halde. Tâ altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rastgeldi. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. gördü ki. Aynı kardeşi gibi bir acib vaziyet gördü. Başını kaldırmış. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. kendi kendini aldatarak.«!ö¬ˆYX6ö¬¿±¬I«Q8ö«— ö«t¬#@Å[¬/²I«8ö¬q±¬V«A8 «t¬A[¬A«&ö«—ö«¾¬(@«Z²-¬!ö«—ö«¾¬(YZö¬‡!«G«8ö«—ö«t¬BÅ[¬"Y"*ö¬Ä@«W«%ö¬€³! ²I¬8«:ö«t¬#@«<³! «w[¬Q«W²%«!ö¬y¬A²E«. biri beyaz biri siyah. Çünki kat'î anladı ki bu incir ağacı. incir ağacıdır. o gizli hâkim bana bakıyor. bir listedir. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. havada muallak kaldı. elleri bir ağaca rastgeldi. Aşağıya baktı gördü ki: Dehşetli bir ejderha. ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. Ağacın başına baktı gördü ki: Bir incir ağacıdır. İşte şu mübarek akıllı zât gidiyor. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Baktı iki hayvan." İşte bu bedbaht adam. Birden müdhiş bir sadâ işitti. Korkusundan kendini içine attı. teshilat görür. bu azabda bırakıp döneceğiz. içindedir. güzel hülyalar eder. dünya bir zindan olması ve dinsiz insan.²*«!ö›¬HÅ7!ö«t¬7Y. yapıştı. Ve bu arslan. bir sergidir. şu ve Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din-i hak olmazsa. Çünki güzel ahlâkı. serbestiyet ve hürriyet vardır. Tâ. meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. Gitgide tâ yol ikileşti. ne de yaşıyor. tebaiyet eder. İşte şu adam. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeğe başladı. güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip. Çünki nizamı bilir. böylece azab çekiyor. birbiriyle alâkadardır. tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neş'et etti ve şu muhabbetten. dereden tepeden aşıp. otuz arşın yukarıdaki ayağına takarrüb etmiş. bu işlerde bir tılsım vardır. Çünki hüsn-ü zannıyla ve güzel fikriyle. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neş'et eder ki: Acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acib yol ile bir maksada sevkeden kimdir? Sonra.²IW²7!ö«—ö«w[¬±[¬AÅX7! ö«w¬8ö¬y¬9!«Y²'¬!ö|«V«2ö«— «w[¬8³!ö«w[¬E¬7@ÅM7! ö«¾¬(@«A¬2ö|«V«2ö«—ö *** ---sh:»(S:34) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sekizinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" •«Ÿ². Öyle ise ben yalnız değilim. Fakat yine kaçtı. Korktu. Yukarıya baktı arslan. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. bir gizli hâkimin emriyle dönerler. en bedbaht mahluk olduğunu ve şu âlemin tılsımını açan. Bu zât ise.öÅž¬!ö«y´7¬!ö«žöyÁV7«! yÁV7«!ö_«<ö istersen.¬ž²!ö¬yÁV7!ö«f²X¬2ö«w<±¬G7!öÅ–¬! ö•YÇ[«T²7!öÇ|«E²7!ö«x. İşte bir bahçeye rastgeldi. cevizden nara kadar başında yemişleri var. Evet bunlar. O da kaçtı. sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Biz de şu meş'umu. akılsızlığından anlamıyor ki. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. bağ ve bostanındaki meyvelerin nümunelerini. Kuyunun duvarına baktı gördü ki: Isırıcı muzır haşerat. öteki kardeşin halini anlayacağız. Bir hadîs-i kudsîde Cenab-ı Hak buyurmuş: ] ¬"ö›¬G²A«2ö±¬w«1ö«G²X¬2ö@«9«!ö Yani "Kulum beni nasıl tanırsa.ö«—ö¬y¬7³! ö|«V«2ö«—ö«w[¬W«7@«Q²V¬7ö®}«W²&«*öy«B²V«. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azîmeye girdi. Zahiren hafif. İşte bu sebebden şöyle düşündü ki: Bu acib işler. sû'-i zan ile ve akılsızlığı ile. gördüğünü âdi ve ayn-ı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek! Ne ölüyor ki kurtulsun. etrafını sarmışlar. sû'-i fehminden.8ö«—ö«t¬=_«W². bir maksad için beni bir yere sevkedip davet ediyor. Sonra niyaza başladı. bu âdi bir iş değildir. Bu acib işler içinde garib esrar var. dinle: Eski zamanda iki kardeş. Ahlâksız ve serseri olan diğer kardeş. o ağacın iki kökünü kesiyorlar. O iki yol başında ciddî bir adamı gördüler. nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı. Sonra ağacın başına baktı. Bu dahi tedehhüş etti. nefs-i emmaresi. manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takib ediyoruz: ---sh:»(S:35) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte bu adam.«*ö«— «w[¬"ÅI«TW²7!ö«t¬B«U¬\´V«8ö|«V«2ö«— ö«w[¬V«. binlerle ağacın meyveleri vardır. tılsımın anahtarı ona ilham oldu. İyi şeylerden iyi istifade ---sh:»(S:36) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------etti. Bağırdı ki: "Ey bu yerlerin hâkimi! Senin bahtına düştüm. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. "Şu sahranın bir hâkimi var. tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neş'et etti. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. beni tecrübe ediyor. binler ağaçların meyvelerini vermez. Çünki güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. o iki köke musallat olup kesiyorlar. ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise. İki fare. Yoksa bir tek ağaç. midesini bulandırmış.

ahbablarının ortasında. gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı İlahiye ve iltifatat-ı Rahmaniye hükmündedir ve o ağaçtaki yemişler ise." Ve bu niyazdan sonra. mü'min için.ö«— ö±¬u«. iyiliği Allah'tan bil" olan hükm-ü Kur'anînin sırrı zahir oluyor. hayır ve şer. hem Cennet meyvelerine müşterileri davet eden nümuneler suretinde yapmış. her şeyin Hâlıkına has ve Kadîr-i Küll-i Şey'e mahsus bir nişandır. Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkâmıyla amel et. Kabir ehl-i dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde. Zira o meyveler. ehl-i Kur'an ve iman için zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imtihandan ravza-i ---sh:»(S:39) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Cinâna ve zahmet-i hayattan rahmet-i Rahman'a açılan bir kapıdır ve o vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkâra dönmesi ve müsahhar bir at olması ise. tahkir ediyor. Ve o yoldaki bahçe ise. basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham. tarîk-i Kur'an ve iman'dır. Cenab-ı Kerim-i Mutlak. birden kuyunun duvarı yarılıp. ona bir manevî cehennem ihzar etmiş. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da. sabır içinde şükreder. Hem o bedbaht. Hem hakikî vatanlarına ve ebedî makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır. yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip. hem ihtar edici. Mühimlerini ben söyleyeceğim. işarettir ki: hikmet-i hilkattir ve o miftah ise. ---sh:»(S:37) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Bakınız. gece ve gündüzdür ve o ejderha ise. sırr-ı iman ile açılan sırr-ı •YÇ[«T²7!öÇ|«E²7!ö«x.ö|«V«2ö²v±¬V«. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise. kendisini kış ortasında. mahbub bir marifet içinde garib şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Dostlarını canavar görüp. Yemesini te'hir eder ve intizar ile telezzüz eder. Tatmaya izin var. Şu hikâye-i temsiliyede olan hakikatları eğer fehmettin ise.ö@«8ö²H'ökaidesiyle amel eder. zahiren bir Cennet içinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih ise.«! ö²w¬8ö_«X²V«Q²%!öÅvZÁV7«! ¬…«G«Q¬"ö¬y¬A²E«. Hem o bedbaht. Sol ise. Ve o sahra ise. taklid edilmez bir turrasıdır. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılab etmesi ise. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Hem o bedbaht zahiren leziz. Ve şu bahtiyar ise. Elhasıl: Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa. iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık. Ve ötekisinin hüsn-ü niyeti ve hüsn-ü zannı ve hüsn-ü hasleti ve hüsn-ü fikri. bir cild-i basit dokumak gibi san'atlar. Hem kendi cennet-i kâzibe-i dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal ve hapis olduğu halde. biri ruh-u mü'min ve kalb-i sâlihtir. tahammül eder.öÅvZÁV7«! ¬w´W²&ÅI7!ö¬–²)¬@¬"ö¬}«V±¬C«W«BW²7! ö¬€@«W¬V«U²7!ö¬p[¬W«%ö| ¬4ö¬}«V±¬U«L«BW²7!ö¬€@«4:IE²7! ö¬p[¬W«% ±¬u6ö²w¬8ö¬–³!²IT²7!ö«w¬8ö¯}«W¬V«6ö±¬u- . hem bir sudan bütün hayvanatı halketmek. musibat-ı dünyeviyedir. bilelim. hem müşabihleri. beden-i insan ve zaman-ı hayattır ve o altmış arşın derinlik ise. ---sh:»(S:38) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte bak! O iki kardeş ise. dünyevî nimetlerdir ki. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen anlayacaksın ki: Evvelkisinin nefs-i emmaresi. Fakat mü'min için. hakikat-ı dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. İşte ey tenbel nefsim! Ve ey hayalî arkadaşım! Geliniz! Bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim. sol yolun bedbaht yolcusu. Diğeri. ehl-i hidayet ve ehl-i Kur'an için. öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbablarına kavuşmaya vesiledir. Hakikatın hüsnünü derk etmekle. Hem o bedbaht. Ne şefkate müstehaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. iki hizmetkâr suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. nasıl fenalık getirir.hizmetkârım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. tatlı bir havf. her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır.ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:ö¯G ÅW«E8ö_«9¬G±¬[«. müddet-i ömür ve madde-i hayattır. İşte bu bedbaht dahi öyledir ve şu bahtiyar ise. iyi ve fena. bir cehennem şekline getirmiş. ruh-u kâfir ve kalb-i fâsıktır ve o iki tarîkten sağ ise. tâ asıllarına talib olup müşteri olsun. Rahmetine müstehak olur. «w[¬8³!ö¬–@«W<¬ž²!ö«—ö¬–³!²IT²7!ö«— ö¬}«8«ŸÅK7!ö«—ö¬œ«(@«QÅK7!ö¬u². o kapıya inkılab etti ve arslan ve ejderha. Meselâ: Bir adam. Hem Rahman-ı Rahîm'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. İncelerini sen kendin istihrac et. hâtem-i mahsusudur. Hem zindan-ı dünyadan bostan-ı Cinâna bir davettir. İşte "Fenalığı kendinden. selâmet-i kalb ile gider. Hem o bedbaht.öެ! ö«y´7¬!ö«žöyÁV7«! öyÁV7!öެ!ö«y´7¬!ö«žöyÁV7«!ö_«<ödur. titriyor ve şu bahtiyar ise. Gündüz gibi güzel bir hakikatı ve parlak bir vaziyeti. nasıl şefkate lâyık değil. canavarlar içinde aç. Âkıl odur ki: ²*«G«6ö@«8ö²«(ö@«S«. misafiri olduğu Mihmandar-ı Kerim'in acib hizmetkârları ile ünsiyet edip eğleniyor. Evet. Hattâ o arslan. kendisine müsahhar bir at şekline girdi. hakikatı görür. Ve şu bahtiyar ise tadar. ölüm ve eceldir ve o kuyu ise. işarettir ki: Mevt. hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır ve o haşerat-ı muzırra ise. hayvan gibi yutmaya izin yoktur. ağzı kabir olan tarîk-ı berzahiye ve revak-ı uhrevîdir. nümunelerdir. hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyeyi icad etmek. ehl-i dalalet için bütün mahbubatından elîm bir firak-ı ebedîdir. Belki ejderha ağzı.. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikâyeyi dinleyen adam! Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen. Tâ. kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor ve şu bahtiyar ise. bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak. onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. ünsiyet ve ümid ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Fakat o ağız. kendi kendine zulmediyor. elîm bir dehşette ve azîm bir korku içinde kalbi parçalanıyor ve şu bahtiyar ise lezîz bir ibret. şahane. Cennet'in intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür. temiz ve pis şeyler beraber bulunur. onları âhiret nimetlerine bir liste. Hakikat ise güzeldir.. bir aziz misafirdir ki. kendi kendine zulmetmiş. Yoksa. vahşet ve me'yusiyet ve kimsesizlik içinde azab çekiyor. tarîk-ı isyan ve küfrandır. meyvedar ve revnekdar bir bahçeye davet edilir. çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa. kudret-i Samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i İlahiyenin hâtemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. güzel bir bahçede. saadet-i dâreyne mazhardır. ömr-ü vasatî ve ömr-ü galibî olan altmış seneye işarettir ve o ağaç ise. nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Çünki "Bir tek şeyden her şeyi yapmak" yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak. cem'iyet-i beşeriye ve medeniyet-i insaniye içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir ki. bununla beraber "Her şeyi bir tek şey yapmak" yani zîhayatın yediği gayet muhtelif-ül cins taamlardan o zîhayata bir lahm-ı mahsus yapmak. işi anlar. manen zehirli yemişleri yemekle azabını ta'cil ediyor. şu arz ve dünyadır ve o arslan ise. Zât-ı Ehad-i Samed olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikke-i hâssasıdır. Ve o tılsım ise. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise. Dünyasını. bir âyettir. görelim.

otuzüç defa tekrar edilir. Halbuki her şey ona ilişir. evvel-i bahar zamanına. namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. sabrı kısadır. fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelal'in. Namaz dahi bütün ibâdâtın enva'ını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki: Abd. hem senevî. Kadîr-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve ta'zim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Dördüncü Nükte: Nasılki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar. hem dünyanın kıyamet ibtidasındaki harabiyetini ihtar ile. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki: Abd. her tarafında bulunuyorlar. hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini. Halbuki hayatın tekâlifi gayet ağırdır. haşrin sabahı da. hem ömr-ü dünyadaki hilkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Evet herbir namazın vakti. namazdan sonra. güz mevsiminin âhirinde pekçok mahlukatın gurubunu. ruh-u beşer rahmet-i Rahman'a ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. ---sh:»(S:41) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İkinci Nükte: İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd. Hem kemaline karşı. lafzan ve amelen "Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek. iktidarı kısa. şu Kur'an-ı Azîmüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Hem cemaline karşı. İşte bu vaziyette bir ruh. Namazın manası. hem dehrî. Hem gayet fakirdir. hem âlem-i Berzahı ifham ile. hem âhirzaman Peygamberinin (Aleyhissalâtü Vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı İlahiyeyi ve in'amat-ı Rahmaniyeyi ihtar eder. bir Rahîm-i Zülcemal'in dergâhına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzuhal etmek. şükür ve sena ile ve Elhamdülillah ile ilân etsin. celaline karşı kavlen ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek. namazın ef'al ve akvali. hem kışı. ---sh:»(S:42) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Zuhr zamanı ise. mütemadiyen onu incitiyor.. nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini. bir mühim inkılab başında olduğu ve büyük inkılabları ihtar ettiği gibi. Demek bu beş vaktin herbiri. Hem tenbel ve iktidarsızdır.6ö¬}«=!«I¬5ö«f²X¬2ö¬š!«Y«Z²7! ö¬€@«%ÇY«W«#ö_«<!«I«8ö|¬4 «w[¬X¬8ÌYW²7!ö¬v«&²*!«:ö_«X²<«G¬7!«:«— ö_«X²W«&²*!«—ö¬–@«8ÅJ7!ö¬h¬'³!ö|«7¬!ö¬Ä:JÇX7!ö¬ÄÅ:«!ö²w¬8ö¯š¬*@«5 ö«w[¬8³!ö«w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«! ö_«<ö«t¬B«W²&«I¬"ö_«. kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlahîden vaz'edilmişler. kudret-i Samedaniyenin tasarrufat-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle. Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-ü insan ve günleri sayan edvar-ı ömr-ü âlem birbirine bakarlar. kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. tulûa kadar. namazın manasını te'kid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke. Üçüncü Nükte: Nasılki insan. kalben ve lisanen ve bedenen "Elhamdülillah" deyip şükretmektir. ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı.. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. kendi za'fını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i Samedaniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahü Ekber deyip huzû ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. İkinci sabah ise.¬(«G«Q¬"ö¬€@«X¬8Ì YW²7!«:ö «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7!«: *** ---sh:»(S:40) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dokuzuncu Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬€!«Y´WÅK7!ö|¬4öf²W«E²7!öy«7«:öö«–YE¬A²M#ö«w[¬&«:ö«–YK²W#ö«w[¬&ö¬yÁV7!ö«– @«E²AK«4 ö«–:I¬Z²P#ö«w[¬&«:ö_È[¬L«2«:ö¬Œ²*«ž²!«: Ey birader! Benden. rububiyetin kudsiyeti. Gece vakti ise. mühim bir inkılab başı olduğu gibi. azîm bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma'kesi olduğundan. nasılki ubudiyeti ve itaati ister. Hem ondandır ki. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür. Ondandır ki. İşâ' vakti ise. kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbının ihsan ve in'amatını. Birinci Nükte: Namazın manası. kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını bütün nekaisten pâk ve müberra ve ehl-i dalaletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarrâ olduğunu. hem insanın vefatını. hem bu dâr-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilân eder. ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakikî'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ü senaya müstehak olduğunu ilân eder. âlem-i zulümat. Hem akıl ona yüksek maksadlar ve bâki meyveler gösteriyor. Demek tesbih ve tekbir ve hamd. şu âlem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife. Asr zamanı ise. Hem gayet âcizdir. Yani rububiyetin saltanatı. birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Halbuki ihtiyacatı ---sh:»(S:43) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------pek ziyadedir. sabah-ı haşri ihtar eder. Ve gecede teheccüd ise. hem insanın rahm-ı madere düştüğü âvânına. birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. hem kabri. ömrü kısa. kudretin mu'cizatını ve rahmetin hedâyâsını hatırlatır. Hem insaniyet onu kâinatla alâkadar etmiştir. Demek. Mağrib zamanı ise. yaz mevsiminin ortasına. hem vefat etmiş insanın bâkiye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini. ne kadar makul ve lâzım ve kat'î ise. Halbuki eli kısa. Beşinci Nükte: İnsan fıtraten gayet zaîftir. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı. şu mücmel hülâsalarla te'kid edilir. Öyle de. tevfik ve meded istemek ne kadar . hem asrî. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için "beş nükte"yi nefsimle beraber dinlemek lâzım. Berzahın baharı da o kat'iyyettedir. Yani. namazın harekât ve ezkârında bu üç şey. paklığı dahi ister ki: Abd. tesbih ile Sübhanallah ile ilân etsin. namazın çekirdekleri hükmündedirler. güz mevsimine. tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır. Halbuki sevdiği. hem ihtiyarlık vaktine. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'î borç olan farz namaz. hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı İlahiyeyi ihtar eder. Meselâ: Fecir zamanı. şu vakitlerde lâyıktır ve ensebdir. hem gençlik kemaline. ikaz eder. onu müteessir ve müteellim eder.

hesabsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek.elzem ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek. ¬*@«ZÅX7! «: ¬u²[Å7! `±¬V«T8 ¬h«W«T²7!ö«:ö¬j²WÅL7!öh±¬F«. Hem dar ve fâni ve hakir dünyanın tamamen harab olup. hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlahiyenin bir yekûn-ü azîm teşkil ettiği zamanı. azîm sekeratıyla vefat edip. insan olan anlar. belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu. hem nihayetsiz kibriyasına. birkaç dakikacık bir ömr-ü bâki içinde dünyasına nur serpecek. misilsiz cemaline. bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak. ne kadar ulvî bir vazife. hem nihayetsiz fakir. nihayetsiz rahmetine karşı hamd ü sena edip w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!ö«—öfA²Q«9ö«¾@Å<¬! demekle. hem «v[¬T«B²KW²7!ö«!«I±¬M7!ö_«9¬G². bîkarar olduğunu ilân etmek zamanıdır. hüşyar yıldızlar.8öolan Hakîm-i Zülkemal'in icraat-ı İlahiyesini hatırlatır. ne kadar güzel. muhtaç.. bir Kâmil-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve Rahîm-i Kerim olan Rabb-ül Âlemîn'i medh ü sena etmek. insan bir misafir memur ve her şey geçici.. yatsı namazını kılmak için şu manadaki işâ'da İbrahimvari ö ö deyip Mabud-u Lemyezel. hem nihayetsiz hâdisat içinde çalkanmakta olan ruh-u beşer. hem o koca Güneşin ufûle meyletmesi işaretiyle. İşte nihayetsiz âciz. değiştirir. tebdil eden Kadîm-i Lemyezel ve Bâki-i Layezal'in arş-ı azametine yüzünü çevirip bu fânilerin üstünde "Allahü Ekber" deyip onlardan ellerini çekip hizmet-i Mevlâ için el bağlayıp Daim-i Bâki'nin huzurunda kıyam edip "Elhamdülillah" demekle. hem kışın başlamasından yaz ve güz âleminin nazenin ve güzel mahlukatının veda-i hazînanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. nasıl adam olabilir! İşâ' vaktinde ki o vakit. ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet. kimsesizliği ile beraber. kusurdan müberra Rabb-i A'lâsını takdis etmek. Mabud ve Mahbub-u Hakikîsi o zât olabilir ki. zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip. «w[¬V¬4³ž²! Ç`¬&! «ž fA²Q«9 «¾@Å<¬! w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!ö«—öfA²Q«9ö«¾@Å<¬! demekle bütün mahlukat namına kâinatın cemaat-ı kübrası ve cem'iyet-i uzmasındaki ibâdât ve istianatı ona takdim etmek. ne kadar münasib bir hizmet. fıtraten bir Cemal-i Bâki'ye âyine-i müştak olan ruh-u beşer. bir Rahîm-i Sermedî bulup. yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal-i bîzevaline ve cemal-i bîmisaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilân etmek demek olan zuhr namazını kılmak. insan değil. ---sh:»(S:46) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------dertlerini kalbin ağlamasıyla dergâh-ı rahmette döküp. geniş ve bâki ve azametli âlem-i âhiretin inkişafında Hâlık-ı Arz ve Semavat'ın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır. ]«V²2«ž²! «]±¬"«* «–@«E²A. fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel. nazif bir vazife. hakikî bir teselli-i kalb.. hiçliği. fakr ve zilletini izhar etmekle. son vazife-i ubudiyetini yapıp.¬! demekle. hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta. gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmî işlerin âvân-ı tekemmülü ve meşâgılin tazyikından muvakkat bir istirahat zamanı ve fâni dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in'amat-ı İlahiyenin tezahür ettiği bir andır. yani bütün fâni sevdiklerine bedel bir Mabud ve Mahbub-u Bâki'nin ve bütün dilencilik ettiği âcizlere bedel bir Kadîr-i Kerim'in ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir Hafîz-i Rahîm'in huzuruna çıkmak. Ruh-u beşer. ne kadar lâzım ve münasib olduğunu anlamayan insan. sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkârane secde ederek. hem zevalsiz cemal-i zâtına. hatırlattırır bir zamandır. o zaman. istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden. tegayyürsüz sıfât-ı kudsiyesine. - şeriksiz uluhiyetine. o dahi unutup. ne kadar aziz. hayvanat gibi gizlenmiş Güneşler. Bütün bunlara hükmeder bir Kadîr-i Mutlak olduğunu isbat eden bir vaziyettir. hem Fatiha ile başlamak. hem ne olur ne olmaz. ö ö ödeyip Rabb-ı Azîm'ini tesbih edip. ezel ve ebed sultanı olan Mâlik-i Yevmiddin'e intisabıyla şu kâinatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip. kışın bârid beyaz sahifesine çevirmesindeki ¬v[¬P«Q²7! «]±¬"«* «–@«E²A. kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadîm-i Bâki ve Kayyum-u Sermedî'nin dergâh-ı Samedaniyesine arz-ı münacat ederek. hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. Hem yevmî işlerin neticelenmesi zamanı. birer nefer misillü emrine müsahhar - . vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinad olduğu bedaheten anlaşılır. ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel. o tazyikten kurtulup. ö ö ödemekle zevalden münezzeh. ö ö ö öolan Kadîr-i Zülcelal'in o beyaz sahifeyi bu siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sahifesini. bir Bâki-i Sermedî ile münacat edip bir parçacık bir sohbet-i bâkiye. yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nâkıs. beline yüklenecek işleri. o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp Kayyum-u Bâki olan Mün'im-i Hakikî'nin dergâhına gidip el bağlayarak. muinsiz rububiyetine. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla. Hem mürur-u zamanla ehl-i kuburun bâkiye-i âsârı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka âleme geçmesindeki Hâlık-ı Mevt ve Hayat'ın şuunat-ı İlahiyesini andırır. hem saltanat-ı rububiyetin dellâlı ve mübelliğ-i marziyatı ve kitab-ı kâinatın tercüman-ı ---sh:»(S:45) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------âyâtı olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif. zaîf. yani küçüklüğü. bütün sekenesi başka âlemlere göçmesi ve bu dâr-ı imtihan lâmbasının söndürülmesi zamanını andırır. gündüzün ufukta kalan bâkiye-i âsârı dahi kaybolup. gece âlemi kâinatı kaplar. tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilân edip. yazar bozar. nuranî yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. o gafletten sıyrılıp. Hem şu kâinatın Mâlik ve Mutasarrıf-ı Hakikîsi. dünya ve âhireti. şu azîm işleri yapan ve bu cesîm âlemleri çeviren. mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neş'et eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahîm'in iltifat-ı rahmetini ve nur-u hidayetini görüp istemek. yevmiye defter-i amelini hüsn-ü hâtime ile bağlamak için salâte kıyam etmek. kusursuz kemaline. kış ve yazı. vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istiane etmek. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elîmane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. hem ö hitabına terakki etmek. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte. ne kadar ---sh:»(S:44) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yerinde bir borc-u fıtrat eda etmek. oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o Cemil-i Lemyezel ve Celil-i Lâyezal'e hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selâm etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatını izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kâinatın intizam-ı hakîmanesini müşahede edip Sâni'-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Ve Zuhr zamanında ki. bir kitabın sahifeleri gibi sühuletle çevirir. Asr vaktinde ki o vakit. ne kadar hoş. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh-u insan. ne kadar ciddî bir hakikat ve bu fâni misafirhanede bâkiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam. hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip bütün kâinatla beraber za'f ve aczini. hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı. sonra teşehhüd edip. izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip. hem bütün fânilere bedel bir Cemil-i Bâki. Mağrib vaktinde ki o zaman. hem güz mevsim-i hazînanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunanesini ve âhirzaman mevsim-i elîmanesini andırır ve hatırlattırır. Mahbub-u Layezal'in dergâhına namaz ile iltica edip ve şu fâni âlemde ve fâni ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde. istikbalini ışıklandıracak. hem şimdi yatmış nebatat. gece gündüzü. leziz bir hizmet.

Hikâyelerin manaları.²*«!ö²w«8ö|«V«2ö²v±¬V«. dehalet et" dedi. ne kadar yüksek. sahibsiz olamaz. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü.öÅvZÁV7«! «t¬=_«W². dükkân kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Görmüyor musun ki. hayalî hikâyeler değil. ne kadar güzel. izzet-âlûd bir tezellül içinde "Allahü Ekber" deyip sücuda gitmek. ne kadar hoş. biliyorsun. nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki. hattâ Dünya. ya çalıyor. hem emr-i den gelen bir sayha-i ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen.ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:ö«t¬BÅ[¬"x"* «w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«! ö_«<ö«t¬B«W²&«I¬"ö«w[¬8³!ö¬€@«X¬8ÌYW²7!ö«—ö«w[¬X¬8ÌYW²7! *** ---sh:»(S:48) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onuncu Söz Haşir Bahsi İHTAR: Şu risalelerde teşbih ve temsilleri. damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl mâliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki. mütenasib. Bu İslâm yazılarını okuyamıyorsun. belki birer mutî nefer gibi vazife-i ubudiyet-i dünyeviyesinden emr-i –x–x- U«[«4ö²w6 U«[«4ö²w6 ile terhis edildiği zaman. mîrî malı değil. Burada dökülüyor gidiyor. hem teshil. kısmen mislen haşrolup. hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek.ve bu misafirhane-i âlemde birer lâmbası ve hizmetkârı olan Zât-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp "Allahü Ekber" deyip rükûa varmak. her saatte bir şimendifer (Haşiye) gaibden gelir gibi kıymettar. Demek şu beş vakit. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. bir parça firengî okumuşsun. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. İşte gel. o Rahîm-i Zülcemal'in bâr-gâh-ı huzurunda ---sh:»(S:47) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------hayret-âlûd bir muhabbet. v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅž¬! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. Demek. Daima dolar boşanır. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. her gün bir kafile gelir.«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬! Birader. Çabuk git. bir ciddî hakikat olduğunu elbette anladın." O sersem döndü dedi: "Haydi padişah var. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza. Bu mallar mîrî malıdır. Hem sanayi-i garibe-i sultaniyenin meşheridir." Arkadaşı ona cevaben dedi: "Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. haşir ve âhireti basit ve avam lisanıyla ve vâzıh bir tarzda beyanını ister isen. hattâ Arz. belki vakıf malıdır. ya . Bir harf kâtibsiz olamaz. Cennet gibi güzel bir memlekete (şu dünyaya işarettir) gidiyorlar. yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede. ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«ž²!ö]¬[²E<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬a«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬! ö²hP²9@«4 °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x. muhkem. kıyam edip. Onun için sana çok ilişmiyorlar. kemerbeste-i hizmet-i Mevlâ oldukları gibi. en büyük fermanı sana okuyacağım. dinle: Bir zaman iki adam. ²vZ«W±¬V«Q[¬7ö«¾¬(@«A¬Q¬7ö_®W±¬V«Q8öy«B²V«. Bakarlar ki: Herkes ev. ne kadar şirin. Ahali de ona çok ilişmiyorlar.«!ö¬ˆYXU¬7ö_®4±¬I«Q8ö«— ö«t«7ö«}Å<¬(YAQ²7!ö«— ö«t¬B«4¬I²Q«8ö«}Å[¬S²[«6 ¬Ä@«W«D¬7ö¬y¬BÅ<¬(xAQ¬"ö®@#³~²h¬8ö«— ö«t¬#@«X¬=_«6ö¬Æ@«B¬6ö¬€@«<³ž¬ö_®9 @«W%²I«#ö«— ¬v«&²*!ö«—ö_«X²W«&²*!ö«—ö«w[¬Q«W²%«! ö¬y¬A²E«. doğru hakikatlerdir.ö«— ö±¬u«. Hem feylesofane çok safsatiyatı söyledi. bir ubudiyet. Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Gözümle görmezsem inanmayacağım" dedi.. İkisi arasında ciddî bir münazara başladı. mütesanid olduğunu göstermektir. her asırdaki enva'-ı mevcudat. herbiri birer inkılab-ı azîmin işaratı ve icraat-ı cesîme-i Rabbaniyenin emaratı ve in'amat-ı külliye-i İlahiyenin alâmatı olduklarından. Bir iğne ustasız olmaz. yani bir nevi mi'raca çıkmak demek olan işa namazını kılmak. Evvelâ o sersem dedi: "Padişah kimdir? Tanımam. birer muntazam ordu. Diğer arkadaşı ona dedi ki: ---sh:»(S:49) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------"Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. hane. beni de belaya sokacaksın. Bu ahali başka ve daimî bir memlekete nakledilecek. Nasıl oluyor ki. borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. O adamlardan birisi. kaybolur. musanna' mallarla dolu gelir. ne kadar makul ve münasib bir vazife. nihayet intizam ile zevalde gurub seccadesinde "Allahü Ekber" deyip secde ettikleri. yani âlem-i gayba gönderildiği vakit. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Fakat o sersem inad edip dedi: "Yok. hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp.. hem hakaik-i İslâmiye ne kadar makul. Fakat intizam şediddir. ya gasbediyor. Nasıl sahibsiz olur? Ve her yerde görünen ilânnameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler. şu insancık onlara iktidaen o Rahman-ı Zülkemal'in. meydanda sahibsiz kalır. sefaheti irtikâb ediyor. sahibsizdir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men'edecek hiçbir sebeb görmüyorum. ceza görünmüyor. nihayet hikmettir. biri gider. fakat benim cüz'î istifadem ona ne zarar verebilir. öyle ise şu temsilî hikâyeciğe nefsimle beraber bak. bir hizmet. beka-âlûd bir mahviyet. sonlarındaki hakikatlerdir. ne kadar aziz ve leziz. her istediği şeye elini uzatıp." Sonra arkadaşı ona cevaben: "Bir köy muhtarsız olmaz. Mal ve para. Hem de bilenden sormuyorsun.

kusursuz kemal ise. (Haşiye) hükmediyor. zâil müştaka razı olamaz. Hem pek büyük izzeti." dedi. Madem nümunelerini göstermek için beş-altı gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor. başı boş değiller. Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağır gelmez. Meydan ise. müstemir meskenler. ---sh:»(S:50) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ki. bir ayağı incinse.. evet biz de istiyoruz" diyorlar.. İkinci Suret: Bu gidişata. şu vaziyet kat'î gösteriyor ki: Şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında daimî saraylar. en edna bir adamın en edna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin. Çünki insan. kemalâtını. Dördüncü Suret: Bak hadd ü hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat. Hem o daimî cemal. Senin gibi sersemler. bu padişahın sevgilisi diyor ki: "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını. hüsn-ü hizmet eden mutilere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. edebsizlerin te'dibini ister. Hem bütün raiyet. müzeyyen elbiseler. hıfz-ı hayat cihadında Emr-i ö ile: "Müdafaa için silâhlarınızı ve cihazatınızı takınız" emr-i İlahîyi aldıkları vakit. muhtelif âyinelerde bizzât müşahede etmek. zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Demek onun pek mühim. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. İşte bu hal. Hüsn-ü mahfîsinin letaifinden bahsediyorlar. tâ hükûmetin haysiyeti. Meşher ise. temerrüd edip: "İnanmam. murassa nişanlar. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Tâ zeval ve firak ile elem çekmesinler. bu memleket harab edilsin. Şimdi dinle. sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugâhı temsil ediyor. mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Birinci Suret: Hiç mümkün müdür ki: Bir saltanat. mu'ciznüma bir padişahın antika san'atlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. padişahın kıymettar ihsanatının nümunelerini ve hârika san'atlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Bütün ahali: "Evet. Zira dönmemek üzere zevale mahkûm olan bir seyirci. süngü tak" emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegâha benzediği gibi. Diğeri. her saat tebdil ediliyor. Haysiyet ve namus ise. . saltanatın cenah-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır. Her suale ve matluba cevab veriyor. Halbuki görüyorsun. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Halbuki şu memlekette o merhamet.. herkes vazifesine gayet dikkat eder. Adalet ise. Hiç mümkün müdür (Haşiye): Seneye işarettir. bu muhteşem şimendiferler. zeval-i lezzet dahi elemdir. Gel. hayret ve hürmeti tahkire meyleder. bu memleketi kurdu. Elbette hakikî hazinelerini. kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. mükellef erzak veriliyor. akılları hayrette bırakacak. pek celalli bir haysiyeti. her bir bayram gününde resm-i geçit için: "Formalarınızı takıp. Hem padişahın marzîsi. şu nümunelerin ve suretlerin hâlis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineler vardır. bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. gaibden gelir." dedi. boşanır. Beşinci Suret: Bak bu işler içinde görünüyor ki. Böyle (Haşiye): Meselâ: Nasıl şu zamanda manevra meydanında harb usûlünde. Çünki daimî bir cemal. bir mizanla muameleler görülüyor. "Silâh al. tayyareler. başka bir memlekete göç etsin. Demek burada çabalamak onlar içindir. en edna bir raiyetten görse. Sen de işitiyorsun. tâ herkese mükemmel. Yani. Demek bir seyrangâh-ı daimîye gidiliyor. Altıncı Suret: İşte gel bak. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar. en büyük bir itaatle mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. takdir edici. kendi cemalini iki vecihle görmek: Biri. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi. öyle seyrangâhlar açacak ki. seraser rengârenk çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillü. Hattâ bak. Zalim izzetinde. o adalete lâyık binden biri icra edilmiyor.. herbir haftası. Hem ister ki. rûy-i zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde. bütün bütün boşanıp harab edilecek. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip. Halbuki kerem ise. muhteşem ziyafetler vardır. kayboluyor. öyle de rûy-i zemin meydanında. ihsansız olamaz. bir dâr-ı mükâfat ve ihsan ve bir dâr-ı mücazat ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi." diyor ve pek çok yalvarıyor. Misilsiz cemal-i manevîsini beyan ediyorlar. o misilsiz zâtın pek büyük bir şefkati vardır. ---sh:»(S:51) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bizi bu çöllerde mahvettirme. ya merhem. müştak seyirci ve istihsan edicilerin devam-ı vücudlarını ister. en edna bir hacet. saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. herbir taifesi dahi kendi Sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı murassa nişanları birer resm-i geçit tarzında o Sultan-ı Ezelî'nin nazar-ı şuhud ve işhadına arzettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden. şu adada büyük bir içtima var. bütün raiyet bu misafirhanede toplanmışlar. kaplar. icraatlar gösteriyorlar ki. Burada yok hükmündedir. bâhusus böyle muhteşem bir saltanat. Hem görmek. pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. hem daimî müşahede.. menba'larını göster. şefkatle kaza ediyor. daimî ve istenilen her şey içinde bulunur bir dâr-ı ziyafet ister. Bize merhamet et. Bu sergilere bak! Ve şu ilânlara dikkat et! Ve bu dellâllara kulak ver ki. Hem bütün raiyet manevra için bu meydan-ı imtihanda bulunuyorlar. Sultan-ı Ezelî'nin nihayetsiz enva'-ı cünudundan melek ve cinn ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi dahi. Kemalâtını gösteriyorlar. Gel gidelim. in'am etmek ister. En büyük şahıs. birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için. Halbuki şu yerlerde o hikmete. hünerlerini makarr-ı saltanatında öyle bir tarzda gösterecek. Üçüncü Suret: Bak ne kadar âlî bir hikmet. Bak. Bir çobanın bir koyunu. görünmek ve görmek ister. lezzet olduğu gibi. mâşâallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. nihayet derecede hakîm bir hâkimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir. o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. gelen gider. bir gün gelir ki. hadd ü hesabı olmayan delail içinde Oniki Suret ile sana göstereceğim ki: Bir mahkeme-i kübra var. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah. bütün nebatat ve eşcar güya "San'at-ı Rabbaniye murassaatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı İlahiyenin nişanlarını takınız. hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır. Merhamet ise. Bak senin gibi sersemlerden başka.mükâfat görecek. saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Hem ona rahattır. şahane resm-i geçitte. ---sh:»(S:53) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- –YU«[«4 ²w6 bir saltanat. çiçekler açınız" emr-i Rabbaniyeyi dinliyorlar ki. techizatlar. nişanlarınızı asınız" emrine karşı ordugâh. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler. Çünki zeval-i elem. en sevgili bir yaver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin? Halbuki o sevgilinin maksudu. mahzen-i erzak bir vagondur. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bunun üzerine emin arkadaşı dedi: "Madem bu derece inad ve temerrüd edersin. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. Mahfî. umumun da maksududur. aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugâha benziyor. Hem baharın herbir günü. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. depolar. orada ücret verir. ya baytar gönderiyor. sergiler. O kemal ve o cemalin bir ışığını belki zayıf bir gölgesini. kendisine lâyık bir raiyet ister. nazirsiz cemal ise. müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesi ile müşahede etmek ister. hem görünmek. pek geniş bir merhameti var. Gizli. Misafirhane ise her gün dolar. bir anda bakıp doymadan gidiyor. Hem ne kadar hakikî bir adalet. elbette nihayetsiz kadîr bir sultanın. Evet bahar. Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme. İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezyinat. icraata bak! Nasıl en fakir.. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. hayret verici kemalât ve cemal-i manevîsi vardır. Yine o hain sersem. çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Şurada çalıştırır. o namusa lâyık binden biri yapılmıyor. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var. Çünki her musibetzedenin imdadına koşturuyor. hiç mümkün müdür ki. Giden gelmez... Halbuki hikmet-i hükûmet ise. en zaîften tut. istihsan edici. bir intizamla işler dönüyor. Bizi huzuruna al. İzzet ise gayret ister. ağır değil. şu sofralarda olan emsalsiz mat'umat gösteriyorlar ki: Bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti. raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başı boş bırakıp i'dam etme. hesabsız dolu hazineleri vardır. zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman. namusu vardır. Onu tasdik ve teyid ---sh:»(S:52) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ediyorlar. Demek bu meydan-ı imtihanda olanlar. her dakika tahavvül ediyor. hem ebedî işhad ister.

İşte bak ey sersem! Sen yalancı vehmini. ağaçların meyveleri. yapacaktır. müteaddid fotoğraflar kurulmuş. müstekar. en âdi raiyetin en âdi muamelelerini ihmal etmeyen bir Hâkim-i Hafîz. suretini alır. Raiyetine. bir mahkeme-i kübra.. daire-i memleketinde daimî menziller. zindanları havi diğer bir memleket kuracağım. işaratı görünen adaleti inkâr etmek lâzımgelir. Bak. başka bir şekil aldı. mükâfat ve mücazat vermesin. manzaralar ise. mükemmel.. Meselâ. (Haşiye) her biri bizzât padişahla görüşecek hususî birer telefonu var. o büyüklerden sudûr ediyor. hakikatlerin zıdlarına inkılabıdır. Buna dikkat et ki. elbette bir hâfıza-i kübrayı. mütegayyir. Değişen perdeler.. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza. mukim ahali. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikatı "Levh-i Mahfuz" demektir. her köşede. Demek. bekasız. ne yok görelim. müebbed sarayları. ne derece vâsi' bir merhametin semeratı görünüyor. herşey yerli yerine konuluyor. Çünki eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem. bunlar üzerine devam edip dönecek. bir mecma-ı ekberde muamele. Fakat buna iyi dikkat et ki: O sebatsız menzillerde. bu san'atları yapamazlar. hem büyük Levh-i Mahfuz'u yazan kalemden tereşşuh eden küçük küçük noktalar suretinde olan benîbeşerin kuvve-i hâfızaları. Burada cezaya çarpmıyor. Demek ona lâyık. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Bir temsildir. En ehemmiyetsiz bir hizmeti. suret alıyorlar. (Haşiye)Bir tebeddülat olacak. bir ma'dele-i ulya. hem birer küçük Levh-i Mahfuz manasında. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz ve techizatlarına bakacağız ki. Bak bir sihir var. Eğer faraza tevehhüm ettiğin gibi. dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. başka yerde de bulunmazsa. Onuncu Suret: Gel. Sonra daimî saraylara tebdil edilecek.. Demek bu vaziyetler (Haşiye): Bu suretin remzini Dokuzuncu Hakikat'te göreceksin. Ey sersem! Sen diyorsun: "Nasıl bu koca memleket tahrib edilip. suretçe birbirinden ayrıdırlar. sabit suretler. Bu ise. Aynen öyle de: Küçük küçük cüzdanlar hükmünde. müstemir. bir saadet-i uzma vardır. elbette o makarra gidilecektir. Şu baharın şu güzel gününde. ey muannid arkadaş! Bir tayyareye. gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acaibler. Meselâ: Nevruz günü.. suretini alıyorlar. Demek şu geçici. Milyonlar mahir sihirbazlar dahi. bugün nevruz-u sultanîdir. Va'dinde hulf ise. bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki (Haşiye). muhteşem umûrlar üzerinde duruyor. kararsız vaziyetler. bâki meyveler veriyorlar.. sinema perdeleri gibi her saat başka bir âlem gösterir. ne derece zahir bir inayetin işaratı. bîkarar. bunun kadar muntazam olamaz.Demek. Hayalî sinema perdeleri dahi. aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. mükerrer va'dediyor ve şiddetli tehdid ediyor ki: "Sizleri oradan alıp. Demek. Halbuki o muhbirler hem tevatür (Haşiye): Şu suretin isbat ettiği manalar Sekizinci Hakikat'te görünecek. Şu medenî ahali içinde ne var. bir defter-i ekberi. Elbette büyük bir cezaya müstehak olursun. adaletin hakikatlarına şu bekasız memleket mazhar olamadığı malûm ve onlara mazhar olacak. her tarafta bulunuyor. İşte bak. âlî mekânlar.. Hem bir meşher-i a'zamda daimî gösterilecek.. bir saadet-i uzma. bahar mevsimindeki rûy-i zemindir. Âdeta bu hâlî bir çöl. meyvelerin çekirdekleri. mükâfat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş. ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Onikinci Suret: Gel şimdi döneceğiz. fasl-ı baharın ibtidasından. hiç mümkün müdür ki raiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin. Ne diyorlar bak: Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki: O zât. durulmaz. bilmediğimiz ulvî gayeler içindir. ehemmiyetsiz." Hem o va'd ettiği şeyler. mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zabtedilsin. makarr-ı saltanatıma getireceğim ve mutileri mes'ud. bir defter-i kebirin bulunduğunu iş'ar eder ve küçük kesretli tereşşuhatlar. büyük bir su menbaını işmam eder. Dokuzuncu Suret: Şimdi gel! Bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki. Hem onun izzet ve celaleti hiç bir vecihle hulf-ül va'de tenezzül edip. ---sh:»(S:55) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- derecesinde çok. hayaline bakıyor. her yerde müteaddid kâtibler oturmuşlar. İşte bak! Her yerde. ma'kes-i vahy ve mazhar-ı ilham olan kalbden uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki. bu diyardan başka bir diyar vardır. bir levh-i mahfuz-u a'zamı ihsas eder. Bak. bahar mevsimine işarettir. bütün bu yerlerde ne cereyan eder. Demek o zât emretmiş ki. O binalar birden harab oldular. bütün ehl-i aklın ittifakıyla muhaldir. mümkün değildir. daimî. tahribler içinde başka bir maksad var. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakîmane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahîmanenin sahibini. bir mu'cize var. gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lâzımgelir. sair yerlerde ne çeşit mu'cizeler gösterdiğini görelim. Bak. teşkiller. Fâtır-ı Hakîm-i Zülcemal'in kemal-i intizam ile değiştirdiği ve kemal-i rahmet ile tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahariye tabakatına ve masnuat-ı sayfiye taifelerine ve erzak-ı hayvaniye ve insaniyeye medar olan mat'umata işarettir. Her şeyi kaydediyorlar. yazın intihasına kadar Sâni'-i Kadîr-i Zülcelal'in. dağılmalar. bir medenî şehir oldu. buradan uzak bir başka memlekettedir ve şu meydan-ı imtihanda binalar muvakkattırlar. Lâkin san'atça. O muvakkat yeri harab edip. zevalsiz. yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için . ---sh:»(S:54) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ki. tohumları. o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkâr etmek derecesinde bir ahmaklıkla. Şu toplanmak. zevalsiz saltanat. Bu yerler değişecekler. Şu mu'cizekâr zâtın. bâki meskenler. Ve hiçbir veçhile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zâtı tekzib ediyorsun. sabit makamlar. senin aklın kabul etmediği o tebdil-i diyar gibi çok inkılablar. bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. tezellülü kabul etmez. tekemmülsüz umûrlar üzerinde kurulmaz. izzet-i iktidarına gayet zıddır.. o zât-ı muazzam bütün hâdisatı kaydettirir. şu hikmet. ya şarka veya garba yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Yalnız.sefih bir oyuncu. ---sh:»(S:56) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- maksud-u bizzât değiller. Onda bir mahkeme-i kübra. böyle geçici. O harab olan binalar. -Nasılki. devamsız. gayet mühimdir. âsileri mahbus edeceğim. Halbuki inkılab-ı hakaik. Bir saatlik içtima için on sene kadar masraf yapılıyor. başka yere kurulacak? " İşte görüyorsun ki: Her saat. Şimdi. Çiçekli yeşil sahra ise. inayet. acib işler çıkacak. Gayet kavî va'd ve şiddetli tehdid ediyor. O zât mu'cize ile yapıyor. birden burada yapıldı. Basiretsiz olmayan herkes yakînen anlar ki: Onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecell bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Halbuki îfası ona çok rahat ve bize ve herşeye ve ona ve saltanatına pek çok lâzımdır. Tâ suretleri alınıp terkib edilsin ve neticeleri hıfzedilip yazılsın. büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senedler.Yedinci Suret: Gel. Demek bir mahkeme-i kübra. tebdiller oluyor. -hâşâ sümme hâşâ!. bir şeyler yazıyorlar. tâ şu merhamet ve ---sh:»(S:57) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. kalb o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Hâ. hem icma' kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki: Şu bazı âsârı görünen saltanat-ı azîmenin medarı ve makarrı. nâkıs. bir parça gezelim. o techizat. ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı. Belki keskin akıllara gösterir. Levh-i Mahfuz'un tahakkuk-u vücudu Yirmialtıncı Söz'de şöyle isbat edilmiş ki: Nasıl küçük küçük cüzdanlar. Demek bu ihtifalât. Demek. Onbirinci Suret: Gel. bize görünmeyen o padişahın çok büyük mu'cizeleri vardır. hezeyancı aklını. mes'ud raiyeti bulunmazsa. şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. Misalin şuna benzer ki: Bir yolcu. Bak. şu gözümüz önündeki hikmeti inkâr etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkâr etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emaratı. dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki: Bu görünen sür'atli içtimalar.. kesretli.. ona gayet rahattır. o bekasız meşherlerde. o kadar karışık. merhamet. Demek bir diyar-ı âher var. vehmi. elbette bir muhasebe içindir. güneşin ziyasından gözünü kapıyor. herşeyin vücudunu inkâr eden Sofestaî eblehler hariçtir. bir mekreme-i uzma vardır ki. Ve telefon ise. başka bir şekil alır. Madem va'd etmiş. İşte bak! Ahali de bu tarafa geliyorlar. o devamsız meydanlarda. ne mertebe âlî bir adaletin emaratı. en âdi bir vukuatı zabtediyorlar. manevra meydan-ı imtihanının herşeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Sekizinci Suret: Gel. hakikî perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki. iş'ar eder ve isbat eder. Demek oluyor (Haşiye): Şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı Yedinci Hakikat'te beyan edilmiş. muhasebe etmesin. sür'atli. Halbuki o zâtın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe'n-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler. bir takliddirler.

herkesten daha bedbaht. Halbuki o tarih. vehim ve heva tahakkümünden. Çünki meselâ havanın herbir zerresi. Hem hadd ü hesaba gelmez işaretler. O taktığı âlemin içinde üçyüzaltmış tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Hadd ü hesaba gelmez enva'-ı ihsanatıyla dolduruyor. Gidelim. Bir ağaç bir kelimedir. daha zelil. ---sh:»(S:58) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte gel bak. şu muhkem defter. matlubatı. âletler techizatının suret-i istimali ve mes'uliyetler vardır. Ey arkadaş! Demek. bak o yüksekte ta'lik edilmiş ferman-ı a'zamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki: "Hazırlanınız. Çünki şu muhteşem kâinat öyle bir saraydır ki: Ay. "Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın" yazılıdır. O noktada koca bir ağacın proğramı. üçyüzbin enva'-ı masnuatıyla tezyin ediyor. pek uzun bir zaman için verilebilir. Acaba o yaver-i ekrem o ferman-ı a'zamla beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil-i memleket mes'elesi. Sofestaîlerden daha akılsız olursun. o kat'î cüzdan. gösteriyor. evsaf-ı celal ve cemale. bir şerittir ki. nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Bâhusus. Demek âlemin şuhuduyla.. bütün zabitlerdeki cüzdanları. müdhiş zindanlara atılacaksınız. Hâlık-ı Zülcelal'i evsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek. Öyle bir tarzda ki.. saltanatın makarr-ı daimîsine gönderilecek." gibi tebligatta bulunuyor.. eğer memur olmazsa. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra. dikebilir bir san'at ve kudret vermek lâzımgelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et. gayet mahir bir san'atkâr ister. evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver-i Ekrem bir tebligatta bulunuyor. Şu vazife ise. tâ içinde işleyebilsin. bütün bu gördüğümüz her şeyi inkâr edesin. belki padişahın kurbünde daimî bir saadeti kazanmak için verilmiştir..mi verilmiştir? Görelim. hârika san'atlarla. ihsanlarına mazhar olacaksınız. Hattâ herbir hakikî perde içinde. düstur-u harekâtı vardır. gel sana "Oniki Suret" kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhan daha göstereceğim. senin gibi körlerden başka herkes o zâtı. Hattâ herbir taşında. üç hakikatları var.. Yirmialtıncı Sözlerde izah edilen birkaç mes'eleye işaret ederiz. deliller var ki: Şu kararsız mütegayyir memleket. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Senin gibi sersemlerden başka herkes. Felsefe şakirdleri ve millet-i küfriye ve nefs-i emmarenin en müdhiş dalaleti. ondan daha berbad bir dalalet divaneliğidir. kemal-i intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Şimdi ey arkadaş!. her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış. biz de ona namzediz. Belki hadd ü hesaba gelmez emareler. daimî bir memlekete gideceksiniz. Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. padişahın fermanı olduğunu kat'î bilir ve o parlak yaver-i ekremde öyle nişanlar var ki. bütün bütün manasız olur." Biz de deriz: Nasılki bir kitab. böyle bir sarayın Sâni'inden gaflet edilebilir? Hem nasılki bulutsuz. fihristesi var. Zira herşeyde. Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmış ki.. yıldızlar. nefis ve heves esaretinden kurtulup. padişahın pek doğru tercüman-ı evamiri olduğunu yakînen anlar. bir pazardır. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz. Her zerrecikte (ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde) koca bir Güneşin hakikatını içinde kabul etmek lâzım geldiği gibi. toprakta herbir zerresi kabildir ki. Bak o parlak yaver-i ekrem. Sen de görüyorsun ki. hiçbir veçhile kabil-i taklid değil. İşte şu zerre. daha fakir. İşte haşir ve âhiretten kinaye ve ibaret olan şu hikâye-i temsiliye burada tamam oldu. daimî bir yer bulunmazsa. gündüz ortasında. her sahifesi çok kitabları tazammun eder. alâmetler var ki: Bu ahali. Fakat nümune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız: Bu cüzdanda zabitin rütbesi. nihayetsiz kudret ve hikmete mâlik bir Zât-ı Zülcelal'in nakş-ı kalem-i kudreti olabilir. bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. bütün girebildiği ve işlediği masnuların tarz-ı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lâzımdır. söyle. şu muvakkat meydana göre değil. Bâhusus öyle bir hane ki. dinleyelim. Kur'an-ı Hakîm tilmizleridir. mumları. Eğer bunu inkâr etsen. Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir. Ne diyorsan de! . bütün onlara giydirilen suretleri tanır. Belki uzun ve mes'udane bir hayat için olabilir. Meselâ. BİRİNCİ İŞARET: Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla. Birincisi: Nefs-i emmarem ile kalbimdir. kadîr bir sâni' ister. vazifesi. Yeryüzü bir sahifedir. kararsız misafirhanelerden başka ve kurb-u şahanede bir diyar-ı saadet vardır. Şu düstur ise. cüzdan sahibi başka yere namzeddir. defterleri techizatları. bir mecnunluk hezeyanıdır. ne kadar sahifesi vardır. Hikâyede nasıl emin adam demişti: "Bir harf kâtibsiz olmaz. hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki: Bu fâniden sonra bir bâki var. Veyahut onların bütün tarz-ı teşkilatını bilir. bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. böyle yapsın. vahdaniyetin çok delilleri var. Bak şu defterlerde. Çünki o vakit birtek Güneşi inkâr ve kabul etmemekle. İkincisi: Felsefe şakirdleriyle. Tâ anlayacaksın ki: ---sh:»(S:61) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Her şeyde aşikâre. bütün bütün açığa verir ki. düsturları belki şu memleketteki bütün intizamatı. Güneş lâmbaları. bu iman lâzımgelir. zaman. birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. katarat sayısınca. Yoksa isyan edip dinlemezseniz. hattâ herbir zerrede bir uluhiyet-i mutlaka kabul etmek lâzımdır. Başka cihetleri buna kıyas et. yüzbin defa şükür olsun ki. bir saadet-i uzma gelecektir. başka âleme çalışır. müstekar bir memlekete tahvil edilecektir. o Sâni'-i Zülcelal her sene bir başka âlemi ona takıp. Öyle de şu kâinat nakkaşsız olmak. o ferman-ı a'zamda öyle i'cazkâr bir turra var ki. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka âlî. son derece muhaldir. O vakit sana. Bir talimgâhtır. İşte böyle bir kitab. insan ve zîşuur denilmez. Bâhusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakikî menziller teşkil edilip. müteaddid küçük küçük menziller icadediliyor. Ondokuzuncu. o ferman. Sakın zannetme. Kâtibsiz olmak. bir çekirdek. her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitab yazılmış. İllâ ki. acib nakışlarla. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis. lâzım geliyor ki: Otlar ve ağaçlar adedince manevî cihazat ve makineleri tazammun etsin. Bak. Evet kabil değil! İllâ ki. başka. parçalar adedince. Hattâ her kelimesi içinde bir kitab vardır. çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Ustasız olmak. nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde.. şu uzaktaki görünen cemaat-ı azîme içinde. şu muvakkat misafirhanelerden alınacak. Herkese ve her techizata bakamayız. herbir çiçek ile herbir meyveye. hiçbir ---sh:»(S:60) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------akıl kabul edemez. İşte buna kıyas et. garib zînetlerle tezyin edilmiş. kabarcıklar mikdarınca. Şimdi tevfik-ı İlahî ile hakikat-ı ulyaya geçeceğiz. Bir meyve bir harf. muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. bir noktadır. daimî hapis ve zindandan halâs oldum ve inandım ki: Bu karmakarışık. Hem nasılki bir hane ustasız olmaz. son derece muhal ender muhaldir. bir ip. Demek muhit bir ilim ve kudrete mâlik olmalı ki. ne derece acib bir divanelik hezeyanıdır. daha bîçare. ---sh:»(S:59) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Mukaddime Birkaç işaretle başka yerlerde yani Yirmiikinci. Söz senindir. Şu matlubat ise. herbir yaprağa girer ve işleyebilir. Öyle bir memleket ki. Öyle de şu kâinat nihayetsiz hakîm. bütün ahaliden aşağı. maaşı. hattâ hükûmeti inkâr etmeğe mecbur olursun ve bütün vaki' olan icraatın vücudunu tekzib etmek lâzımgelir. Geçmiş "Oniki Suret"e mukabil "Oniki mütesanid Hakikat" ile bir "Mukaddime" beyan edeceğiz. alîm. daha zayıf bir derekeye düşer.. hakikî ve bil'asale güneşçikleri kabul etmek lâzımgeliyor. Kemal-i intizamla ve hikmetle değiştiriyor. ne kadar kitab içinde var. bâhusus öyle bir kitab ki. Zira bu kâinat öyle bir kitabdır ki. Güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve kar'ın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde Güneşi inkâr etmek... aynen öyle de: Şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kâinatı görüp. her bahar mevsiminde. Evet bir şeyden her şeyi yapmak ve herşeyi .. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine. bu rütbe birkaç günlük için değil. Eğer memur olmazsa. daha buna karşı bir şey denebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenir mi? Yalnız derim ki: Elhamdülillah.Ben ne diyeceğim. daha musibetli. bir saray kadar san'at dercedilmiş. dalaletten sarhoş olmuş ola. Nasıl. yapar. tebdil-i memleket delilleri bu "Oniki Suret"e münhasırdır. zevalsiz. bir kanun hâkimsiz olmaz..

. nihayet kemalde olan bir cemal. bâki bir âlemi icad etmesin? Hem mümkün değil: Şu bedi' ve zâil kâinatın sermedî Sânii bunu halk etsin de. gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin? Hem mümkün olur mu ki. acib mu'cizelerle. onun bütün gayelerine mazhar olan dâr-ı âhireti halk etmesin? Bu hakikata oniki kapı ile girilir. Şakk-ı Kamer ve parmaklarından su akması gibi bine baliğ mu'cizatından hadd ü hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka. öyle mukaddes bir Sâniine böyle bir Resul-i Ekrem. Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki. istidadca ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp. ism-i Rabb'in cilvesidir. En kısa ve basitten başlarız: Birinci Hakikat: Bâb-ı rububiyet ve saltanattır ki. iktidar ve ihtiyar ile ma'kûsen mütenasibdir. Evet şu dünya gidişatına ---sh:»(S:64) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bakılsa görülüyor ki. müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimî bir memleketi bulunmasın. çiçek ve meyvelerin murassaatıyla süslendirip hizmetkâr ederek onların latif elleri olan dallarıyla. Güneş ve Ay ve Arz'dan tut. gayesiz bir derekeye düşürdüğü için. bütün asfiyanın serveridir. ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. kendine lâyık ihsan ister. müstekar ve daimî diğer bir kâinatı icad etmesin? Hem mümkün değil: Bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın Hakîm ve Kadîr ve Rahîm olan Fâtır'ı onu yaratsın. Öyle ulvî bir keremle ziyafetler.. çeşit çeşit en tatlı. bâhusus böyle bir kâinatı. Hem resuldür. bu azîm dünya onun muhasebe-i a'mali için kapansın. peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi. Nihayetsiz kerem. büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. en zaîften tut (Haşiye-1) tâ en kavîye kadar her canlıya lâyık bir rızık veriliyor. En zaîf. bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi. kerem ve rahmetine lâyık mükâfat. Kerim ve Rahîm isminin cilvesidir. muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin! Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki. nihayetsiz ikram ister. Hiç mümkün müdür ki: Gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi. DÖRDÜNCÜ İŞARET: Nasılki hikâyede oniki suretle gördük ki: Hiçbir cihetle mümkün değil. nihayetsiz rahmet. daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hâyır. ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Öyle de uluhiyet de.¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«.daha ehil ve daha câmi' kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak. bu kâinatı bütün esmasının kemalâtını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garib ve ince san'atlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de. hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. bu güzel masnuat ile kendini zîşuura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sâni'-i Zülcelal. Demek o kereme lâyık (Haşiye-1): Rızk-ı helâl. bütün mukarrebînin akrebidir. Hiç mümkün müdür ki: Şe'n-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor.. müş'ir-i tılsım-ı muğlakını. ubudiyetiyle kendini ona sevdirir. Hem hiç mümkün olur mu ki. Halbuki bu fâni dünyada ve kısa ömürde. nihayet derecede bir hüsn-ü zâtî sahibi.. cemal-i esmasını gösterir. Güneş gibi risaletini göstermeğe kâfidir. câmiiyet-i fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellâl-ı saltanat-ı İlahiye ve bir ubudiyet-i külliyeye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti ---sh:»(S:63) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------vardır. herbiri bir bürhan-ı kat'îdir ki: Uluhiyet. bütün enbiyanın imamıdır. hem habibdir. aslâ ve kat'â!. hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Resul-i Ekrem'dir (Aleyhissalâtü Vesselâm). bu fâni âlemin bâki Hâlık'ı. başka bir daire açılsın? Çünki bu küçücük insan. Çünki nasıl Güneş. hem mevcudatın "Nereden? Nereye? Necisin?" üç sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın! Hem hiç mümkün olur mu ki.<öެ!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²–¬!ö«:ö ferman-ı zîşanına birtek şey yapmak. rehber bir muallim tayin etmesin? Hem hiç mümkün olur mu ki. en musanna meyveleri bize takdim etmek. gizli kemalâtını beyan etmek irade etmesin ve istemesin? ---sh:»(S:62) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hem mümkün olur mu ki. Evet şöyle müzeyyen bir kâinatın. öyle bir padişahın. Kur'an-ı Azîmüşşan gibi bir bahr-ı hakaik ve kırk vecihle mu'cize olan mu'cize-i kübra. herşeyin hâlıkına has bir iştir. zerrece haddinden tecavüz etmemesi.. Evet ehl-i tahkikatın ittifakıyla. Demek Vâhid-i Ehad'ı kabul etmemek ile. mevcudat adedince ilahları kabul etmek lâzımgelir. bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs-misal libaslar ile giydirip. nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka.. Hem hiç mümkün olur mu ki. Hem hatıra gelmesin ki: Kısacık bir ömürde nasıl ebedî bir azaba müstehak olur? Zira küfür. gayet cemalde bir kemal-i san'at. Oniki hakikat ile o kapılar açılır. kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur. Başka risalelerde ve bilhassa Yirmibeşinci Söz'de Kur'anın kırka karîb vücuh-u i'cazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Belki o. onun mukabilinde zîşuurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin! Hem hiç mümkün olur mu ki. âyinedarlık eder. zülcenaheyn bir meb'us vasıtasıyla ilânını istemesin! Yani o zât. bir azîm heybet tahtında umumî bir itaat bulunması. en âciz. ziya vermeksizin mümkün değildir. Nihayetsiz celal ve izzet. bu mevcudatta cilveleri. tâ en küçük mahluka kadar herşey kemal-i dikkatle vazifesine çalışması. Şimdi acaba âlemde Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'dan -beyan olunan evsaf ve vezaife. dikkat et. izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. hileli tilki ve maymunun derd-i maişetle vücudça zaîfliğidir. şuurca kesrete mübtela. Nihayetsiz cinayet ise. öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da. bütün resullerin seyyididir. belki iftikara binaen verildiğine delil-i kat'î: İktidarsız yavruların hüsn-ü maişeti ve muktedir canavarların dîk-ı maişeti. bütün mürşidlerin sultanıdır. Hem gerek nebatî ve gerek hayvanî ve gerek insanî bütün vâlidelerin o rahîm şefkatleriyle (Haşiye-2) ve süt gibi o latif gıda ile o âciz ve zaîf yavruların terbiyesi. risaletsiz olamaz. Bu âlemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi. nihayetsiz azabı îcab eder. Hem hiç mümkün olur mu ki. kemalâtını göstermek için gayet âlî gayeler ve yüksek maksadlar ile icad etsin. hem zekâvetsiz balıkların semizliği ve zekâvetli. bu kâinatın sahibi. padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. nev-i insanı. Meselâ. kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini. garib ve kıymettar şeylerle dolu hazineler sahibi. nihayetsiz böyle bir rahmeti. ÜÇÜNCÜ İŞARET: Hatıra gelmesin ki: Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki. ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. ne kadar cemil bir kerem. Ne . İKİNCİ İŞARET: Hikâyede bir yaver-i ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki: Kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki: O zât. edebsizlerin te'dibini ister. hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde görmek ve göstermek istemesin! Yani bir habib resul vasıtasıyla ki. iktidar ile alınmadığına. bütün mahlukatın ekmelidir. Demek rızık. bütün kâinata karşı bir tahkir olduğu gibi. ikramlar olunuyor ki. nakışları görünen bütün esma-i kudsiye-i İlahiyeyi inkâr ile red ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayr-ı mütenahî bütün delillerini tekzib olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Ve o makasıdı red ve tahkir ile mukabele eden ehl-i dalalete mücazat etmesin? İkinci Hakikat: Bâb-ı kerem ve rahmettir ki. onu mahlukatına sevdirir. İşte o yaver-i ekrem. şu mektubat-ı Samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kâinatı manasız. şu kâinatın tahavvülatındaki maksad ve gaye ne olacağını. nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedâheten gösteriyor. onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden mü'minlere mükâfatı bulunmasın. en âcize en iyi rızık veriliyor. onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellâl vasıtasıyla teşhir istemesin? Hem hiç mümkün olur mu ki. denizden bir damla gibi milyonlar cüz'den ancak bir cüz'ü yerleşir ve tecelli eder. sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle. bunu icad etsin de.

onun namıyla işliyorlar. Demek ebedî bir Cennet'i. insanda icra edilmiyor. İsm-i Cevvad ve Cemil'in cilvesidir. nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Madem şu fâni. hakikî muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakikî suubet. o izzet. te'hir ediliyor. şefkati musibete. insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın? En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevabsız bıraksın? Rububiyetin haşmetini. o ziyafetten telezzüz edenler. hattâ vücub derecesinde sühulet. hadsiz bir cûd u sehaveti gösterir. nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Şöyle ki: Ekser küfür ve dalalet. Ehl-i dalaletin çoğu ceza almadan. arslana saldırması. öyle tükenmez hazineler ve rahmet. hattâ bedenin hüceyratında. müştak âyinedarları. ---sh:»(S:67) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hem istidad lisanıyla. ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin? Halbuki şu fâni dünyada kısa bir hayat geçiren insan. insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi. mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese. geçici dünya. istihsan edici. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Hem herşeyin hilkatinde gayet derecede hüsn-ü san'at bulunması. Hem herşeyin san'atında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki. "Hiç mümkün müdür ki" şu cümle çok tekrar ediliyor. bekasının bütün cihazatını en münasib bir tarzda vermek. Hem her hak sahibine istidadı nisbetinde hakkını vermek. buradan göçüp gidiyorlar. yani vücudunun bütün levazımatını. hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse. mahsus ölçülerle vücud vermek. iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil. cezasız kalsın. Yoksa. ehemmiyetli bir istidadı olsun da. hattâ imtina' derecesinde müşkilât. elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi. başı boş bırakılsın. bu görünen rahmetin vücudunu inkâr etmek lâzımgelir. bir ağacın ne kadar meyveleri varsa. Demek bu âlemin Sâniinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalâtı vardır. hem arzu edilen herşey içinde bulunur bir dâr-ı ziyafet ve mahall-i saadet ister. muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı. hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse. istib'ad hangi tarafta olduğunu o tabir ile gösterir. o derece derd-i maişete mübtela olur. Zira hakikî adalet ister ki: Şu küçücük insan. ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla. Bu hârika san'atlarla onları göstermek ister. mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese. Hem o celal ve izzete uygun bir dâr-ı mücazat olacaktır. ve hakikî imkân ve hakikî makuliyet. Tâ. gayret sahibi Zât-ı Zülcelal bir dâr-ı mücazat hazırlamasın? Hem hiç mümkün müdür ki: O Rahman-ı Rahîm'in kendini tanıttırmasına mukabil. nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. tükenmez servet. büyük bir ağacın sahife-i a'malini. istib'addan ileri gelir. her yerinde. fihriste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevî kader kalemiyle yazmak. kusursuz kemalât ise. zaîf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek. Çünki ekseriya zalim izzetinde. kemikler ve damarlarda. bitmez hazineler. hem korkak tavuk. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'î bir telezzüz. mehasin-i rububiyetin dellâlları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Hem dahi meşher-i san'at-ı İlahiye olan aktar-ı âlem sergilerine bak. şükür ile hürmet etmekle mukabele eden mü'minlere bir dâr-ı mükâfatı. o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki. ---sh:»(S:65) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ve o rahmete şayeste bir dâr-ı saadet olacaktır. Hiç mümkün müdür ki: (Haşiye) Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam. ebedî kalsınlar. Bu ise. nihayetsiz bir adalet elini gösterir. misilsiz sermedî cemal. Evet şu küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini. hem içinde ebedî muhtaçları ister. bilbedahe nihayetsiz Rahîm. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran Güneşin vücudunu inkâr etmek gibi. zeval-i lezzet dahi elemdir. Demek bir mahkeme-i kübraya. nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. mütehayyir seyircileri istemesinler? Evet dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek. nimetlendirmek ister. şu âlemde tasarruf eden zât. böyle en küçük bir mahlukun. küçücük bir tohumunda dercetmek. bir saadet-i ebediyeyi vermesin? Üçüncü Hakikat: Bâb-ı hikmet ve adalet olup. Çünki nihayetsiz cûd u seha. meyveli ağaçları birer kab yapmak. daimî tezahür . ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil. tarihçe-i hayatını. Evet nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârane ve hakîmane işler görmesi bizzarure gösterir ki: Gayet derecede Alîm ve Hakîm birisi vardır ki. hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt vermesi. nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Görmüyor musun ki: İnsanda bütün aza. insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa. yerli yerine koymak. enzar-ı dikkati celbediyorlar. nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ay ile Güneşi lâmba yapmak. inkâr eder. şöyle icraat-ı rububiyette hâkim bir hikmet. Çünki mühim bir sırrı ifade eder. mâşâallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedî taltif etmesin? Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Herşeye hassas mizanlarla. Yani akıldan uzak ve muhal görür. ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen herşeye daimî cevab vermek. nihayetsiz minnettarlık. hem daimî. nihayetsiz ihsan etmek ister. Çünki gizli. daimî tena'umla o daimî in'ama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Şimdi hiç mümkün müdür ki. Dördüncü Hakikat: Bâb-ı cûd ve cemaldir. mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa. te'hir ediliyor. mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nisbetinde mükâfat ve mücazat görsün. en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet. Onuncu Söz. Daimî kemalât ise. kısacık bir zamanda öyle bir cûd u sehanın muktezasıyla kabil-i tevfik değildir. Nasıl müttefikan Sâni'-i Zülcelal'in kusursuz kemalâtını. Tâ zeval ve firakla elem çekmesinler. ---sh:»(S:66) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-ı hareket eden mü'minleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edebsizleri te'dib etmesin? Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet. Çünki zeval-i elem lezzet olduğu gibi. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faidelere riayet etmesidir. rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden (Haşiye): Evet. bütün esmalarının âyinelerini dercetmek. adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zât-ı Zülcelal. yavrusunu himaye için ite. o mahall-i saadette devam etsinler. bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Evet güzel bir çiçeğin dakik proğramını. ism-i Hakîm ve Âdil'in cilvesidir. meş'um bir âlete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat-ı rahmetin intifası lâzımgelir. her mevsimde birçok defalar tecdid etmek. yeryüzünü bir sofra-i nimet ederek mat'umatın en güzel çeşitleriyle doldurmak. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise. Şefîk bir zâtın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. mazlum zilletinde kalıp. nihayet derecede bir hüsn-ü san'at içinde bir hikmeti gösterir.derece iktidar ve ihtiyarına güvense. suret giydirmek. Evet görünüyor ki. (Haşiye-2): Evet aç bir arslan. belki cinayetinin büyüklüğü. hârika san'atlarının teşhiriyle gösteriyorlar. Elbette âdil olan o Zât-ı Celil-i Zülcemal'in ve Hakîm olan o Zât-ı Cemil-i Zülcelal'in daimî bir Cehennem'i ve ebedî bir Cennet'i bulunacaktır.. nimetlenmek ister. Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi ve mütemerrid kavimlere gelen azablar gösteriyor ki: İnsan başı boş değil. Elhasıl. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. kusursuz ebedî kemal. Hiç mümkün müdür ki: Nihayetsiz cûd u sehavet. elem çektirmek istemez. takdir edici. İşte Haşir Söz'ünde kat'iyyen gösterilmiştir ki: Hakikî istib'ad. Kerim. beyan ediyorlar. bir dâr-ı saadet ve mahall-i ziyafet içinde daimî bulunacak olan muhtaç şâkirleri. Şimdi hiç mümkün müdür ki. Böyle nihayetsiz bir cûd u sehavet.. onları işlettiriyor. şu küçüklüğü nisbetinde değil. Çünki bir daha dönmemek üzere zeval ise. bakılmıyor değil. hattâ bazı âzası. iman yolundadır ve İslâmiyet caddesindedir. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilânat-ı Rabbaniyeye dikkat et (Haşiye-1). ihsana mazhar olan şahsın devam-ı vücudunu ---sh:»(S:68) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ister. bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Bazan dünyada dahi ceza verir. nihayet derecede hakîm bir Sâniin nakşı olduğunu gösterir. o adalete lâyık binden biri. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. her cüz'ünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi. Hem kat'î ister ki. ehl-i felsefe istib'ad ile inkâra gider. öyle bir adaletin hakikatına mazhar olamaz ve olamıyor. Onlar. Öyle sehavet. bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını. Evet hiç mümkün müdür ki.. ehl-i hidayetin de çoğu mükâfat görmeden buradan göçüp gidiyorlar.

Onun gibi. her bir namazın içinde ona salât ü selâm getirmek ve kametten sonra Şafiîlerin ona dua etmesi. en edna bir mahlukundan görüp kemal-i şefkatle ummadığı yerden is'af eden ve en gizli bir sesi. belki bütün Arz onun azametli namazıyla namaz kılar. umumun namına onu Kadıyy-ül Hacat'tan isteyecek. müştakları. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet. . Rububiyetinde bu derece rahîmane bir şefkat. öyle Basîr ve Rahîm bir Alîm'den saadet ve bekayı istiyor ki. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla "Ekşidir" der. müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna' ve murassa' bir meyve. faidesizlikten." diyorlar. kendi mehasinini bir mir'atta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zîşuur ve müştak bir âyinede müşahede etmek istediği (Haşiye-1): Evet kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş. Zâten ubudiyet-i Ahmediyenin (A. kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılaı bulunmasın. niyaz eder. evet yâ Rabbena! Ver. şu kâinatta tasarruf eden Rabb'in en büyük abdidir. Beşinci Hakikat: Bâb-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir (Aleyhissalâtü Vesselâm). ne kadar çirkindir" der. şu dua kabule karîn olmasın? ---sh:»(S:71) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ediyor ki. onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumî bir âmîndir. bir seyrangâh-ı daimîye gidiliyor. faidesiz. İsm-i Mucîb ve Rahîm'in cilvesidir. ulvî vazifeye.) ruhu. hafî bir hüsnün letaifini iş'ar ediyor (Haşiye-3). alâkadarlık gösteriyorlar. Hem bütün insaniyet. öyle tazarrukârane saadet-i bâkiye istiyor ki. Hiç mümkün müdür ki: En edna bir haceti.) istiyor ve beşerin nuranî kısmı.) zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salâtları ve salavatları onun duasına bir âmîn-i daimî ve bir iştirak-i umumîdir. Öyle suret-i hakîmane.. ---sh:»(S:70) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- en büyük hacetini görüp bitirmesin. İştihası açılır. alîmane. müştak seyirci. bilmüşahede en gizli bir zîhayatın en gizli bir arzusunu. hakîmane olduğu halde. hiçbir cihetle mümkün değildir ki. o nev-i beşer namına Zât-ı Ahmediye (A. öyle müştakane. hem öyle beka gibi bir hacet-i âmme için dua (Haşiye): Evet münacat-ı Ahmediye (A. o misilsiz cemal-i hüsün. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisan-ı hal ile: "Oh.S.M. en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden. bir hüsn-ü münezzeh ve bir cemal-i mukaddesin âyâtı ve emaratıdır. ---sh:»(S:69) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- gibi. insanı esfel-i safilînden a'lâ-yı illiyyîne çıkarıyor. merhamet eder. bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tardeder. en sevgili bir mahlukundan (Haşiye): Evet binüçyüz elli sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda üçyüzelli milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden ve onun kemalâtına şehadet eden ve kemal-i itaatle evamirine inkıyad eden ve Arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu o zâtın sıbgı ile sıbgalansa. Çünki ubudiyeti ise. esmalarda. rahîmanede verir ve icabet eder ki. bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane. ışık Güneşi bildirdiği gibi. arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsün ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki: Cemal onların değil. Hattâ ona getirilen herbir salavat dahi. basîrane. o kemalin dahi ancak biraz ışığına.) nuruyla âlemin şekli değişti. belki ehl-i semavat. duasını kabul et. İşte şu sırdandır ki: İnsanlar Zât-ı Ahmediye'nin (A. O ise. o saadetin sebeb-i vücudu ve Cennet'in vesile-i icadıdır. onun dualarına lâkayd kalmadığı halde. hayreti istihfafa. İnsan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur.M. is'af etmesin. kayboluyor. en hafî bir niyazını görür. Demek. Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki: Şu kâinatın mevcudatı. bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi. abesiyetten a'lâ-yı illiyyîn olan kıymete. Gümler gider_ (Haşiye-3): Âyine-misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber. Tâ ki. Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak. belki o cemaller. abes. Belki kâinatın harekâtı ve hidematı. o hacet ise. belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür. ebedî sermedî olduğundan müştakların devam-ı vücudlarını ister.(Haşiye) Bak hem öyle Semî' ve Kerim bir Kadîr'den.) duasına âmîn dedikleri gibi. insanı ve bütün mahlukatı esfel-i safilîn olan fena-yı mutlaka sukuttan. takdir ve istihsan edicilerin devam-ı vücudunu ister. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı haliyle. Sâni'-i Zülcelal'in de sıfât ve esma-i kudsiyesi. dua ediyor ki. muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırr-ı ubudiyetini tazammun eder. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki. fakat yemez gider. elbette gayet san'atperver mu'cizekâr ve hikmettar bir Sâniin mehasin-i san'atını zîşuura okutturan bir ilânnamedir. Resul-i Ekrem'i (Aleyhissalâtü Vesselâm) vazife başında ve ubudiyet içinde görüp. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki. Çünki daimî bir cemal ise. ebedî müteşekkirleri. Madem o nihayetsiz sehavet-i cûd. tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı. öyle bir gaye için saadet isteyip. ---sh:»(S:72) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ve tedbir öyle Semî' ve Basîr'e mahsus. o mukaddes cemalin cilvesinden. (Haşiye-2): Evet durub-u emsaldendir ki: Bir dünya güzeli. arş ve ferş ve seradan süreyyaya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip. Demek hüsün ve cemal. mektubat-ı Samedaniye olması derecesine çıkarıyor. onun duasına birer âmîndir ve ümmetinin herbir ferdi. kemalâtın kıymeti sukut eder (Haşiye-2). elbette o zât. Koparmağa eli yetişmez. niyaz ediyor ki. hiç kabil midir ki mahlukatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikatı Ondokuzuncu Söz'de izah ettiğim vechile. arşa işittirip vecde getirip duasına: "Âmîn. fikren Asr-ı Saadet'e ve hayalen Ceziret-ül Arab'a gidiyoruz. bütün kâinatı ağlattırıp. Halbuki şu misafirhane-i dünyada görüyoruz. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. mevcudat fena-yı mutlaka mahkûm ve kıymetsiz. Meselâ: Bir çekirdeğin hareketi.M. bekaya. yani manevî rengiyle renklense ve o zât onların mahbub-u kulûbu ve mürebbi-i ervahı olsa. en yüksek duayı işitip kabul etmesin? Evet meselâ hayvanatın zaîflerinin ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve sühuleti gösteriyor ki: Şu kâinatın Mâliki. Hem bak! Öyle hazînane. Hem ekser enva'-ı kâinat o zâtın birer meyve-i mu'cizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa.S. en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd. nazirsiz. o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavâtına (dualarına) ıttılaı bulunduğu halde ona karşı lâkayd kalsın. kâinatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve san'atlı ve parlak ve süslü şu mevcudat. O münezzeh hüsün. misilsiz manevî bir cemalin mehasinini bildirir ve nazirsiz. bir ağaç olmasına bir nevi duadır. şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim: Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsiliyede demiştik: Bir adada bir içtima var. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki: Gel! Bu zamandan tecerrüd edip. dâr-ı âhirete delalet eder ve gösterir ve ister. zâil bir müştaka razı olamaz. herkes çabuk gidip. (Haşiye) Bak. şu kâinat Hâlıkının en sevgili mahlukudur. öyle mahbubane. Bak hem öyle bir maksad.S. Evet Zât-ı Ahmediye'nin (A. mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Diğeri: Müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesi ile müşahede etmek ister. hürmeti tahkire meyleder. gizli bir cemal ise. değil ehl-i Arz. müstahsinleri iktiza ederler. nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Görmek. Biz de istiyoruz. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar. hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye lâyık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkâr ile mukabele eder. İşte bak! O zât öyle bir salât-ı kübrada. Zira dönmemek üzere zevale mahkûm olan bir seyirci. Asmaya da çıkamaz. Hâlıkından. onun arkasında âmîn diyorlar. Hem dahi. birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcuddurlar. bir ibadet-i ulyâda saadet-i ebediye için dua ediyor ki. kabul eder. o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm. İşte kâfir. gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Acaba hiç mümkün müdür ki. duasına iştirak ettiriyor. görünmek de ister. bir nevi duadır. Bak hem öyle yüksek bir fîzâr-ı istimdadkârane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârane ile yalvarıyor ki: Güya bütün mevcudata.ister. o kusursuz kemalât. güya bu cezire. Elbette o hacet. belki kıyamete kadar bütün nuranî ve kâmil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına âmîn derler. manasız. Allahümme âmîn" dedirtiyor. ubudiyetiyle ve duasıyla. o mutasarrıf. O güzelin güzelliğini nefyeder. Eğer o nur olmasa idi. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında. görmek ve görünmek ister. Hem o salât-ı kübrayı öyle bir cemaat-ı uzmada kılar. Elhasıl: Nasılki şu âlem bütün mevcudatıyla Sâni'-i Zülcelal'ine kat'î delalet eder. Lisan-ı hal ile de olsa icabet eder. Üzümleri yemek ister.S. o Mutasarrıf-ı Alîm. işitir. Hüsün ve cemal.S. elbette o zât. semavata. O cemal. biri: Herbiri başka başka renkte olan âyinelerde bizzât müşahede etmek. başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için. belki bir zaîf gölgesine bir anda bakıp. yetişmediği şeye de zıddır. esma-i İlahiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedaniye. öyle bir Kerim ve Rahîm'e hastır. görünmek ise. doymadan gider. O adam kendine teselli vermek için: "Tuh. bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki. zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner.. şübhe bırakmaz o terbiye (Haşiye): Evet şu âlemin mutasarrıfı. karmakarışık. lisan-ı hal ve kal ile istenilen herşeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab. en büyük bir abdinden (Haşiye). duadır. güya benî-Âdemin Hazret-i Âdem'den asrımıza kadar.M. Bak! O zât nasılki risaletiyle. kıymetsizlikten. ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi. o duaları kabul etmesin. ehemmiyet vermesin. Hem bir vakit bir ayı. Çünki hodgâm insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi. İşte şu derece âlî. ziyaret ederiz.M.

müddeti kısa. (Haşiye-1): Evet madem herşeyin kıymeti ve dekaik-ı san'atı gayet yüksek ve güzel olduğu halde. en ehemmiyetsiz arzuları. kendine lâyık bir raiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. ---sh:»(S:73) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm. her gün dolar. delail-i vücudu olmasa idi. Şu handa gösterdiği ikram ile. Hem görüyorsun ki.S. (Haşiye-2): Evet inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir ve inkılab-ı hakaik içinde muhal-ender-muhal. görüyorsun. yol içinde bir han var. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için. Aynen onun gibi. şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar.ö«—ö±¬u«. nev-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi' hakikat-ı ubudiyet-i Ahmediye (A. Demek. az bir şey tadıp.S.(Haşiye-1) Evet baharımızda yer yüzünü bir mahşer eden. sonra kayboluyorlar. onları Dâr-üs Selâm'a davet eder. Meydan ise. müstemir meskenler. Cennet istiyor. yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Hem o büyük zâtın hizmetkârları da. şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Bunu gördükten sonra hiç şübhen kalır mı ki: Bu yolda bu hanı yapan zâtın daimî pek âlî menzilleri. misafirlerin suret-i muamelelerini gayet dikkat ile alıyorlar ve kaydediyorlar. orada ücret verir. sermedî. ağaçlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet. Üçüncü Esas: Hem anlarsın ki: Şu dünyadaki tezyinat. hakikî cemal iken. o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği. o hanın tezyinatına milyonlar altunlar sarfediyor. Dördüncü Esas: Hem anlarsın ki: Şu dünyadaki müzeyyenat ise (Haşiye-2) Cennet'te ehl-i iman için rahmet-i Rahman'la iddihar olunan nimetlerin nümuneleri. Başka gayet ulvî gayeler içindir. anlamasın. şu temsil dûrbîniyle bak ki: Meselâ sen yolda gidiyorsun. başka şeylerin suretleri hükmündedirler. böyle bir merhametsizliği. o derece bahar bahçelerinin hilkati. Şurada çalıştırır. ibret içindir ---sh:»(S:75) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------(Haşiye-1). o nimetlerden pek az bir vakitte. ¬–@«X¬D²7!ö¬‡!«(ö«—ö_«[²9ÇG7!ö«š²u¬8ö¬w ´W²&ÅI7!ö€!«Y«V«. O esmadan şefaat taleb ediyor. baharımızın icadı kadar Hâlık-ı Rahîm'in kudretine hafif gelen şu Cennet'in binasına sebebiyet verecekti. yalnız şu zâtın tek duası. Sana tattırır. o sermedî saltanata medar ve mazhar olacak daimî saraylar. En ehemmiyetli. Meselâ: Nihayetsiz bir cemal.7!ö^«V[¬. âlî bir medar-ı rububiyeti icad etmesin? Evet şu kâinatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın tayyaremisal hareketleri gibi azametli harekât ve Arzı insana beşik. Onun gibi. Çünki ya onun ömrü kısa. şu dâr-ı imtihanın «¾«Ÿ²4«ž²!öa²T«V«'ö@«W«7ö«¾«ž²x«7ö«¾«ž²x«7ösırrına mazhar açılmasına sebebiyet verdi. şu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti.Acaba bütün benî-Âdemi arkasına alıp şu Arz üstünde durup. Demek burada çabalamak. cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken. ayn-ı çirkinlik olsun. Bak. o kıymettar tezyinatın çoğunu tahrib eder. o Cennet'ten daha müşkildir ve hayretfezadır denilebilir. İkinci Esas: Hem anlarsın ki: Şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. müddeti kısa olan şu tezyinat. Güneşi halka lâmba yapmak gibi dehşetli teshirat ve ölmüş. kendi zıddının aynı olsun. böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz (Haşiye-2). Ve madem müşterilerin . sarhoş olmadan dikkat etsen. pek büyük bir sehaveti vardır. yüzbin haşir nümunelerini icad eden Kadîr-i Mutlak'a. Demek kıymeti yüksek. Kendi kendine de bu sureti alması muhaldir. firakıyla bir çok zaman elem verir. Yeni gelecek misafirlere. oldu.) ne istiyor. süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki: Perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. dinleyelim.öÅvZÁV7«! ¬w²[«V«TÅC7!öÄY.«*ö«— ö«¾¬G²A«2ö|«V«2ö²v±¬V«. Şu hakikata. Bir büyük zât o hanı. şu dünyada gördüğümüz nümunelerin ve suretlerin en hâlis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır.orada bir saadeti vardır. Cennet'in icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasılki onun risaleti.ö›¬HÅ7!ö`[¬A«E²7!ö«t¬7´)ö«t¬7Y. misafirlerin kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor.ö¬y²[«V«2 «:ö¬w²[«9²x«U²7!öG±¬[«. ömrü azdır.«*ö«—ö¬w²[«&@«X«D²7!ö:)ö«:ö¬w²[«#«(@«QÅ.M. bâki bir daire-i haşmet ve ebedî. elbette geniş olan âlem-i âhirette latif ve muntazam Cennet'in binasından ve icadından daha müşkildir. şu dokuz esası anlarsın: Birinci Esas: Anlarsın ki: O han gibi bu dünya dahi kendi için değil. hakikî çirkinlik olsun. şu fâniler ve zâil zeliller üstünde dursun. Çünki bir zaman lezzet verse. bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı âlem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsn-ü san'at. gelen gider. misilsiz cemal-i rububiyet. Hem bütün raiyet. kendi mahiyetinde kalmakla beraber. bir zıd kendi zıddına inkılabıdır ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki: Zıd. Onların Rabb-ı Kerim'i. Evet Cennet bahardan ne kadar yüksek ise. Giden gelmez.ö«x. görüyorsun ki. iştihanı açar fakat doyurmaz. muhaldir ki. kendine gelen misafirlerine yapmış. Demek o şeyler nümunelerdir. Böyle bir saltanat-ı rububiyet. o tek sahifede kemal-i intizam ile yazıp dercetmek. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp. lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin.²IW²7!ö«—ö«w[±¬[¬AÅX7! ö«w¬8ö¬y¬9!«Y²'¬!ö|«V«2ö«—ö«w[¬Q«W²%«! ö¬y¬A²E«. yerine getirsin. Sâni'-i Zülcelal'in kıymettar ihsanatının nümunelerini ve hârika san'at antikalarını çarşı-yı âlem sergilerinde. her saat tebeddül eder. ticaret nazarında temaşa etmek için. suretleri hükmündedir. hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. muhteşem bir saltanatla hükmediyor. ubudiyeti dahi öteki dâr-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Halbuki görüyorsun: Mahiyetçe en câmi' ve mühim raiyeti ve bendeleri. onlar içindir.«:ö«:ö¬w²<«*! ÅG7!ö€@«[«&ö«:ö¬w²[«W«7@«Q²7!öh²F«4 «w[¬8³!ö«w[¬V«. Doymağa kâfi değil. Acaba hiç mümkün müdür ki. İşte dünyada muhal ve bâtıl misallerin en acibidir. her dakika tahavvül ediyor. şükür içindir. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla. yeni tezyinatı icad eder. arş-ı a'zama müteveccihen el kaldırıp. böyle bir intizamsızlığı kabul etsin? Yani en cüz'î. boşanır. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan. beka istiyor. yapmasın? Hâşâ ve kellâ. o zât her günde. yüzbin defa hâşâ! Böyle bir cemal. hem müstemir.. Resul-i (Haşiye-1): Evet âhirete nisbeten gayet dar bir sahife hükmünde olan rûy-i zeminde hadd ü hesaba gelmeyen hârika san'at nümunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve üçyüz bin kitab hükmünde olan muntazam enva'-ı masnuatı. kurumuş Küre-i Arzı diriltmek. Evet öyle sermedî bir saltanat. o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'î gösteriyor ki: ---sh:»(S:74) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında. usûl-ü daimîsine teşvik içindir. Hem bütün o raiyet. Herkesin istidadına göre -eğer kaybetmezse. şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan fâniler üstünde dursun. pek kıymetli hazineleri. Hiç mümkün müdür ki: Bütün mevcudatı Güneşlerden. doymadan gidiyorlar. Misafirhane ise. tecrübe-i hizmet için şu meydan-ı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Hem mevcudat âyinelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i İlahiye ile beraber istiyor. Eğer âhiretin hesabsız esbab-ı mûcibesi. ism-i Celil ve Bâki cilvesidir. ya senin ömrün kısadır.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«—ö Altıncı Hakikat: Bâb-ı haşmet ve sermediyet olup. Şu meşher ise. hem tükenmez. ubudiyetiyle de âhiretin kapısını açar. İşte şu misalimizde meşhud ve kat'iyy-ül vücud olan bir cemal-i rububiyet. risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi. kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor. sesleri ehemmiyetle işitip îfa etsin.) içinde dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (A.M.

Bir ağacın ne kadar meyveleri var. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanun-u teşekkülatı. asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Yoksa rahmetin vüs'atına ve sair ihvanlarının hizmetine sed çekilir. Hem bütün gelecek zamanda olan (Haşiye) mümkinata kadir olduğuna. neticesinde nakşedip yazıyor.. ibret-nüma bir mütalaagâhtır. âdi âlî herşeyi kemal-i intizam ve mizan içinde muhafaza edip. çok cihetlerle bâki kalır. mahdud bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak. Nizam ve mizan ise. ism-i Cevvad tecelli eder. ibadını oraya sevk ve ona teşvik eder. Hem zîşuura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı Sübhaniyedir. Meselâ. birer satırdır. âlem-i gaybda. Belki vücuda gelmeden. timsalleri tutulsun. âlem-i âhirette. Vücuda gelmiş herbir günü. zerrecikler gibi tohumlarda kemal-i intizamla. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. hıfz-ı zîneti için birer fotoğraf ve devam-ı bekası için birer menzildirler. elbette şu dünyadaki o çeşit tezyinat. küçük büyük. Hem hâkimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. hubublar. Acaba geçici. Meselâ: Azîm bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkârın dümencilik ettiğinin gayesi. ipi boğazına sarılıp. yaş kuru. en mükerrem.. Nihayetsiz cûdu gösteriyor. Meyveler. yerde. hilafet ve emanetle mükerrem olsun. en ufak bir hizmeti yazar. zîşuura bakar. vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu âlem-i şehadetten göçüp giden herşeyin Hafîz-i Zülcelal. o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. timsal-i sureti. o şeyin nefsine bakar ki. arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. ehemmiyetle zabtedilmemesi kabil midir? Hâyır ve aslâ! Evet şu hafîziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki: Şu mevcudatın Mâliki. tâ suretleri alınsın. Tâ. Hattâ dünya dahi. gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. en küçük bir hâdiseyi. vazifelerinin hitama ermesiyle gitmelidirler. muhasebe eleğinden geçirilmesin. ---sh:»(S:76) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Beşinci Esas: Hem anlarsın ki: Şu fâni masnuat fena için değil. rububiyetin külliyat-ı şuununa şahid olarak kesret dairelerinde. Belki vücudda kısa bir zaman toplanıp. birer kitabdır ki kalem-i kader ile tersim edilmiştir. gayet cem'iyetli ve yüksek bir mahiyete mâlik. herşeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. der-akab fena perdesinde saklanır. mu'cizat-ı âyâtını onlarda kemal-i hikmet ve intizam ile yazmıştır. ne göz görmüş. Acaba hiç kabil midir ki: İnsan. kanun-u hafîziyetin azamet-i ihatasını gösteriyor. mühim olan fiilleri. belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zabtedilir. ---sh:»(S:78) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ve bunların kendilerine göre bütün sahaif-i a'mali ve teşkilâtının kanunları ve suretlerinin timsalleri. birçok suretlerini elvah-ı mahfuza hükmünde olan (Haşiye)hâfızalarda ve bir türlü misalî âyinelerde hıfzedip. Çünki vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. tohumlar şu gayeyi bitamamiha verir. haşmet ile içtima ediyor. hafîziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. bekasız. vücuduyla Sâni'inin mu'cizat-ı kudretini ve âsâr-ı san'atını teşhir edip. sefine itibariyle yüzde birisi kendisine. yazdırır. Altıncı Esas: Hem anlarsın ki: İnsan. ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. O halde. gençlik zevaliyle hem zelil. İşte bu taaddüd-ü gayattandır ki. Kemal-i hikmetle müvazenededir. birbirine zıd ve münafî görünen hikmet ve iktisad. heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır. sevdiği ibadına hazırladığı niam-ı Cennet'in nümuneleridir. o nazara bir ân-ı seyyale yaşamak kâfi gelir. kemal-i intizam ve hikmet ile koca diğer bir bahar âlemini meydana getirmekle. Hiç mümkün müdür ki: Gökte.. dağdağalı inkılablar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle. bilkuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri. Evet şu kâinatı idare eden zât. belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki. Mülkünde cereyan eden herşeyin suretini müteaddid şeylerde hıfzeder. haricî bir vücud giydirilmiş. Sekizinci Esas: Hem anlarsın ki: Şu fâni âlemin sermedî Sânii için başka ve bâki bir âlemi var ki. Şu hafîziyet işaret eder ki: Ehemmiyetli bir muhasebe-i a'mal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük. o şeye taktığı hârika-i san'at murassaatını. yani sünbül vermeyen birer hârika-i san'at olan çekirdekler. o tek gaye nokta-i nazarında bigayr-ı hisabdır. karada. Tâ. istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. meyveleri âhiret pazarına gönderilen bir şecere-i hayret-nümadır. Dinleyen akıllar adedince. meyveli bütün mevcudatı (Haşiye): Yedinci Suret'in haşiyesine bak. i'dam değil. belki sureten fena ise de tamam-ı vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki: Fâni bir şey bir cihetle fenaya gider.. Zira görüyoruz ki. herbir senesi. nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. temin-i asayiştir. abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i amellerini neşredip. ism-i Hafîz ve Rakib'in cilvesidir. emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin. Arz dahi. İkinci kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat. En basit mertebe-i hayatta olan masnu böyle ise. Sâni'ine ait doksandokuzdur. . herşeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise. ücret-i cüz'iyesine ait. şayeste ceza ve mükâfat çekmesin? Hâyır. muhafaza ediliyor. Demek her şey hayatıyla. adalet terazisinde tartılmasın. zîşuur nuranî bir kanun-u emrî olan ruh-u beşer. Faidesizlik ve abesiyet onlara gelmez. İşte seri-üz zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen. herbir asrı. rahatla yatsın ve uyandırılmasın? Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin? Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin? Hâyır ve aslâ!. mütalaaya davet eder. meyvenin çekirdeği. öyle has ibadına öyle ikramlar edecek. öyle bir âlemde. Belki vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır (Haşiye). manaları bilinsin. Dokuzuncu Esas: Hem anlarsın ki: Öyle bir Rahman. Yani herşey. çiçekler. İşte bahar dahi. vahdaniyet-i İlahiyenin dellâllığını ilân etmekle. ekser tarihçe-i hayatını çekirdeğinde. Görmüyor musun ki: Koca baharın hep çiçekli. İkinci bir baharda. Şahid-i Ezelî'nin nazarına resm-i geçit tarzında arzetmektir ki. O derece ki. birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki. mahşer-i acaib bir şecere-i kudrettir. Üçüncü kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat. Zıd gibi görünen nihayetsiz hikmet. (Haşiye): Evet zaman-ı hazırdan. mülkünde cereyan eden herşeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse. nihayetsiz cûd ile seha ile içtima ediyor. nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. sahife-i amelleri neşredilecek. manalarını akıllarda ibka eder. fakat binler misallerini kulaklara tevdi' eder. Her asırdaki insan âlemi. Yedinci Esas: Hem anlarsın ki: Güz mevsiminde yaz-bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı. Zahir ve bâtın âyinelerde ibka ediyor. fena için olmadığını. mühim bir hesab ve mizana girecek. doksandokuzu sultana ait olduğu gibi. çiçeğin tohumu. tâ ibtida-i hilkat-ı âleme kadar olan zaman-ı mazi.. hikmet hükmeder. âdi. Güya her hâfıza ile her tohum. Sâni'ine bakar ki. bir Rahman-ı Rahîm'in rahmetiyle. Âmennâ. birer intizamlı olduğu halde. yapraklar ihtiyar olup. birer kaside-i letafetnüma. ne kalb-i beşere hutur etmiştir. ağacın meyvesi.nazarlarını. ne derece beka ile merbut ve alâkadar olduğu anlaşılır. Eşya beka için yaratıldığını. Sâni'-i Zülcelal'in birer mektub-u hakaik-nüma. Meselâ: Asker ordusunun bir gayesi. Hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun. beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Dest-i kudret. cûd u seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-i nazarında cûd u seha hükmeder. neticeleri zabtedilsin. Meselâ kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki. Belki her şeyin gayat-ı vücudu ve netaic-i hayatı üç kısımdır: Birincisi ve en ulvîsi. Öyle ise. bu mevcud ancak kâfi gelir. insan gibi büyük bir fıtratta. Fakat hıfz-ı hudud ve mücahede-i a'dâ gibi sair vazifeler için. rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin. ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahidlik derecesine çıksın da sonra kabre gidip. Meselâ: Beşerin hâfızası. Demek ona bakan her zîşuura. ne kadar beka ile alâkadar olduğu anlaşılır. Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arzetmek birinci gayesidir. umumen vukuattır. (Haşiye-2): Evet her şeyin vücudunun müteaddid gayeleri ve hayatının müteaddid neticeleri vardır. Fakat umum gayeler nokta-i nazarında. telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'î neticelerdir. Hem rububiyet-i saltanatında gayet ihtimamı gözetir. denizde. denilebilir ve denilir ve öyledir. ibretnüma bir şeceredir. mahşer-nüma bir meyvedar ağaçtır. matlub bir vaziyet alıp. en yüksek tabaka-i hayatta ve ervah-ı bâkiye sahibi olan insan. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider. Hem kendileri. melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder. bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafîziyet. bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. ---sh:»(S:77) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- boşaltmak için tefrîgattır ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Şu umum gayeler. Ehl-i dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya. ism-i Hakîm tecelli eder. âlem-i ervahta rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle. hem perişan olurlar. birer sahifedir. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi. hilafet-i kübra gibi bir rütbede. aslâ!. İşte hükûmetin hikmeti. kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar. ehl-i ebed için daimî manzaralar nescedilsin. fakat onu gören her şeyin hâfızasında zahirî suretini ve herbir tohumunda manevî mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Hem yeni baharda gelecek mahlukata yer (Haşiye): Evet rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler. Yedinci Hakikat: Bâb-ı hıfz ve hafîziyet olup. Çünki görüyoruz her masnu' vücudunda. ne kulak işitmiş.

gözümüzün önünde kışın beyaz sahifesini çevirip. dünyanın her devrinde. Zira hulf-ül va'd. bir elmayı icad edemez. insanı bir sayha ile haşredemesin? Hâşâ! Acaba mu'ciznüma bir kâtib bulunsa. Ey münkir! Bilir misin ki: Küfür ve inkârın ile ne kadar ahmakça (Haşiye-1): Ağaç ve otların kökleri gibi… (Haşiye-2): Yapraklar.. dağ kadar olması. Eğer müteaddid esbaba verilse ve kesrete isnad edilse. meyveler gibi… ---sh:»(S:80) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- bir cinayet işliyorsun ki. günler adedince misal-i haşir ve kıyametin nümunelerini göreceksin. hak söyleyen sadık kelimeleri. memleketleri tebdil eder. istikbal imkânattır. hiç şaşırtmaz. Hem san'at itibariyle koca ağacın bütün tarih-i hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir hârika-i san'attır ki: Onu öylece icad eden. Vehmi. kurumuş koca Arzı ihya eden ve o ihya içinde herbiri beşer haşri gibi acib. en nazdar. ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Birbiri içinde birbirine karışmaz. bir işaretle o taşı. Bir elma. Pek hafif ve pek kolay. Bazı ehl-i Cehennem'in bir dişi. bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve evliyanın icma' ile şehadet ettikleri mükerrer va'd ve vaîd-i İlahîsini yerine getirmeyip. bütün eşyanın icadı kadar müşkilâtlı olur ve imtina' derecesinde suubet peyda eder. denilir mi? Hem hiçten. Hulf-ül va'd ise. Öyle de bugünü halkeden. hiçbir vechile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hilaf. her günde bu dar. Kaç Sözlerde. her senede. haşr-i cismanîyi akıldan uzak görüp istib'ad etmekle inkâr etsen. Zira o elma o tezgâhta dokunuyor. -hâşâ. Îfa-yı va'd ise. birtek şeyin icadı.Şu zamandan tâ kıyamete. insan nasıl ademe gidip kaçabilir. elele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve müsahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri. Evet en büyük bir ağacın ruh proğramını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip. bir Kadîr-i Zülcelal'in mu'cizatıdır. ya acizden gelir. Hiç kabil midir ki: Bu işleri yapan Zâta bir şey ağır gelebilsin. gelecek baharda kısmen aynen (Haşiye-1) kısmen mislen (Haşiye-2) iadesi kadar kolaydır. hezeyancı aklını. geçemiyorlar. İsm-i Hayy-ı Kayyum'un. elbette istikbal şeridine dahi başka kâinatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Sonra bu kadar nümune ve misalleri müşahede ettiğin halde. Geçmiş baharın hesabsız mevcudatını. haşrin icadına muktedir bir zât olabilir. Evet şu âlemin Mutasarrıf-ı Zîşan'ı her asırda. Baharı icad etmeyen. kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır. Dokuzuncu Hakikat: Bâb-ı ihya ve imatedir. tabur-misal cesedin nizamı altına girmekle. Yani mazi vukuattır. Ezcümle: Haşr-i baharîde görüyoruz ki: Beş-altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan üçyüz binden ziyade enva'ı haşredip neşrediyor. yeniden bir dakika zarfında hâfızasından yazacak. muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz. hepsini beraber. nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavî fermanlarıyla beşerin haşrini va'detmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı başbaşa. kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. bir baharı icad edebilir." Veyahut bir sultan-ı mu'cizekâr. toprağa girip saklanabilir? Madem bu dünyada ona lâyık muhasebe görülüp. birbirine mani olmaz. en niyazdar bir meyvesi yaratıp. o zâtın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş. gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa. hattâ gece gündüzün tebdilinde hattâ cevv-i havada bulutların icad u ifnasında haşre nümune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. hem izzet-i iktidarına zıddır. semavat ve arzı altı günde halkedemesin. yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese: "O zât bir boru sesiyle. denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki. Hem eşyanın icadı birtek zâta verilse. tâ ebede kadar olan zaman-ı istikbal. cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. büyük bir taş dereye yuvarlanmış." Sen desen ki: "Kaldırmaz veya kaldıramaz. İşte şu üç temsili fehmettin ise. yanlış yazmaz. bütün acaibinin izharına muktedirdir. muvakkat rûyi zeminde haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve nümunelerini ve işaratını icad ediyor. elbette dünyada bütün elmaları halketmeye ve koca baharı icad etmeye muktedir olmak gerektir. Öyle de şübhe yoktur ki: Şu meydan-ı garaib olan zaman-ı mazinin mevcudatı ve hârikaları. kudretine hiç ağır gelmez. nizamı altına girerler. her asrında. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse. Misafirlerini yolda bırakmayacak. hem bize.. otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zâtı tekzib ediyorsun! Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun! Elbette. sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan. Hattâ eğer hayalen bin sene evvel kendini farzetsen. efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. elbette yapacaktır. ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. hüküm verilmiyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken. sehivsiz. kıyameti getirmesin? Haşri yapmasın ve yapamasın? Beşeri ihya etmesin veya edemesin? Mahkeme-i Kübrayı açamasın? Cennet ve Cehennem'i yaratamasın? Hâşâ ve kellâ!. haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler. belki bir kâinatın misal-i musaggarıdır. bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. hem her şeye. kıyamet gününü halkedebilir ve baharı icad edecek. bilhassa Yirmiikinci Söz'de gayet kat'î isbat etmişiz ki: Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz ve birtek şeyi halkeden. ebedî büyük cezaya müstehak olursun. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icad ediyor. galatsız. Madem şu mevcudat." Sen desen ki: "İnanmam!" Ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. Kat'î şehadet ederler ki: O Kadîr. Biri sana dese: "O zât.acz ve cehlini göstersin? Halbuki va'd ve vaîdinde bulunduğu emirler. bir Alîm-i Hakîm. birisi sana dese: "Şu kâtib kendi te'lif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını. kendine muhatab ittihaz ederek herşeyi ona müsahhar kılmakla." Veyahut bir zât bir günde. asırlar. bir saadet-i uzmaya gidecektir. bütün istikbalin. hem kendisine. doğru söyleyen nâtık âyetleri olan Cenab-ı Hak va'd etmiş. noksansız. âhirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu Arzı kaldıracak veya dağıtacak. ---sh:»(S:79) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- bütün geçmiş zamandaki mu'cizat-ı kudreti olan vukuatı şehadet eden ve kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşahede icad eden bir Kadîr-i Zülcelal'den. aldatıcı nefsini tasdik edip. belki bir bahçenin. hiçbir şeyden âciz kalmaz. "Yapamaz ve inanmam. nasılki dünkü günü halkeden ve o güne mahsus mevcudatı icad eden zât. yarınki günü mevcudatıyla halketmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şübhe getirmez. bir saadet-i uzma verecektir. rûy-i arzın sahifesinde üçyüz binden ziyade enva'ı. şu hâdisat-ı kâinat. yeniden bütün zîhayatın ordularını bütün cesedlerinin taburlarında kemal-i intizamla zerratı Emr-i –x- U«[«4ö²w6 ile kaydedip yerleştiren. suretçe birbirinden ayrı. tâ Cennet'e. bütün mümkinatın icadına. birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve ecza-yı asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen." Sen diyebilir misin ki. İsm-i Cemil ve Celil'in cilvesidir. şecere-i kâinatın en câmi' ve en nazik ve en nazenin. Misalin şu yolcuya benzer ki: Güneşin ziyasından gözünü kapar. bütün eşya birtek şey gibi kolay olur ve sühulet peyda eder. onun izzetine. Evet nasılki bir elmayı halkedecek. Bak Ferman-ı A'zam. omuz omuza. kendi yalancı vehmini. beraber yazar. ---sh:»(S:82) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ordular icad eden Zât-ı Zülcelal. bak: Nakkaş-ı Ezelî. Bir mahkeme-i kübra açacaktır. hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lâzımdır. Taburlar. hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üçyüz bin kitabı tek bir sahifede karıştırmaksızın. Elbette bir mahkeme-i kübra. Hiç mümkün müdür ki: Ölmüş. bahsettiğimiz hakikata dair ne diyor: @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«ž²!ö]¬[²E- . insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm. Hiç mümkün müdür ki: Alîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak olan şu masnuatın Sânii. bir ağacın. Zaman-ı mazinin bütün âlemlerini zamanın şeridine kemal-i hikmet ve intizam ile takıp gösteren. her şeyi yapabilir. umumen imkânattır. Sekizinci Hakikat: Bâb-ı va'd ve vaîddir. ya cehilden. kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sür'at ve vüs'at ve sühulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor.. Muhyî ve Mümit'in cilvesidir. Teşkilce. vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve Küre-i Arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadîr. hem ihata-yı ilmiyesine münafîdir. bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp. ---sh:»(S:81) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Bütün ağaçların. Kafası içindeki hayaline bakar. Bir elmayı icad eden. üçyüz binden ziyade enva'-ı mahlukatı haşr ü neşredip kudretini gösteren ve o haşr ü neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde.

acaibce. mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden. bir ağaca taktığı neticeler. rahmet. şu kâinatta gördüğümüz icraat-ı hakîmane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahîmanenin sahibini -hâşâ sümme hâşâ. bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zâta benzetsin ki. Âdil. Hiç mümkün müdür ki: Şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşhirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet. mes'ud ibadı bulunmazsa. binler nâfîlere tercih edilir. hem tezellüldür. o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde. meydanlar. adalet-i hakikiyesine zıd olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafî. âlem-i manaya çekirdekler ve âlem-i âhirete bir mezraa yapmasın! Tâ hakikî ve lâyık gayelerini versinler. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizliği. ehemmiyetsiz. bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti. ö ö ö öşu manayı ifade eder. umum mahlukatın ve bütün esma-i İlahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. her şey çürüsün. Mahşer ise bir beyderdir. Hem bir zulm-ü azîmdir ki. bâki meskenler. çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin. harmandır. Demek ona şayeste. Cehennem ise birer mahzendir. afva kabil değil. Halbuki küfür. Hattâ herşeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkâr eden ahmak Sofestaîler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. o derece ---sh:»(S:85) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------zahir bir inayetin işaratını. keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde. Bizi onun için çalıştırır. Rahîm'in zıdlarıyla -hâşâ sümme hâşâ. Meselâ Ramazan hilâlinin sübutunu ihbar eden iki adam. mesleklerinde. muhteşem bir diyar-ı âher var. o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatını. Mevkice herbiri nev'-i beşerin bir yıldızı. Elhasıl: Dünyada bundan daha doğru bir haber.muttasıf gösterip hikmet ve keremine. hem tanıttırsın. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine. sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimmi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet. devamsız. cinayet-i mutlakadır (Haşiye). şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkâr etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkâr etmek (Haşiye)ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkâr etmek lâzımgeldiği gibi. bîkarar. öyle bir saray yapar. Hayr-ı Mutlak'tan hayır gelir. adalet. o devamsız meydanlarda. adl ve rahmetine delalet eden bütün kâinatın hakaikını tekzib etsin. görünen vücudlarını inkâr etmek lâzımgelir. acizden münezzeh ve mukaddestir. yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. bütün ukûl-ü nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükâfat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli va'd ve pek şiddetli tehdid eder. tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. muhbirler ise. daha sağlam bir dava. mukim ahali. Çünki şu bekasız dünya ve mâfîha. ebedî sâkinler. gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lâzımgelir ki. hem ehl-i isbattırlar. şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkâr etmek. binler münkirlerin inkârlarını hiçe atarlar. istidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki. şübhesiz dünya bir mezraadır. meşher-i eşya gibi. semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye. onu sevsin ve sevdirsin. berkarar. onların tam hakikatlarına mazhar olamadığı malûmdur. küfrün adem-i afvını iktiza eder. bütün masnuatın delaletlerini ibtal etsin? Hem hiç akıl kabul eder mi ki. Şahidler. meşreblerinde. keyfiyetçe icma' kuvvetindedirler. meyveler miktarınca herbir zîhayata. o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin! Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevî bekasını gaye yapsın! Ve bunları. seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zâtın. İsm-i Hakîm. güzel bir gemi yapan ve Güneş'i onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden. hem tarttırsın. herbir taşında binlerce nakışlar. bekasız. manasız iş yapsın? Hem hiç mümkün müdür ki. Onuncu Hakikat: Bâb-ı hikmet. Âdil. adalettir. Hulf-ül va'd ise hem zillet. toprak gibi kuvvetli ve şümullü dört anasır-ı maneviye olan hikmet. abes bıraksın. merhametin hakikatlarını nefyetmek ve o anasır-ı zahiriye gibi. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekân bulunmazsa. Evet hiç mümkün müdür ki: Bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi evsaf-ı hakikiyesi olan Hakîm. mütegayyir. Basiretsiz olmamak şartıyla yakînen bilecek ki: O hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o âsârı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Cennet. Demek. inayet. Evet her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse. nâkıs. o hikmetlere. âlî mekânlar. Başka bâki bir memleketi vardır. Halbuki bir fende veya bir san'atta iki ehl-i ihtisas. elbette yalnız böyle geçici. nimetlerin. bir milletin azizidirler. Cemil-i Mutlak'tan güzellik gelir. daimî. bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vâsi bir merhametin âsârını gösteren Mâlik-ül Mülk-i Zülcelal'in daire-i memleketinde ve âlem-i mülk ve melekûtunda daimî meskenler. şu zaman-ı hazırda gördüğümüz menzil-i dünya. Ve bu kadar mühim ihtifalât-ı mühimmeyi gayesiz. ziya. belki lisan gibi herbir uzvuna. belki herbir masnua o derece hikmetleri. nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Kerim. Hakîm-i Mutlak'tan abes bir şey gelmez.«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬! Elhasıl: Haşre mani' hiçbir şey yoktur. maslahatları takmakla kendisinin bir Hakîm-i Mutlak olduğunu isbat edip göstersin. hava. Muktezi ise her şeydir. o mertebe kahir bir adaletin emaratını. Suretçe. maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terkederek. . bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin. sonra o bîçare insanı o ebedî memleketine göndermesin? O daimî saadetgâha davet edip mes'ud etmesin? Hem hiç makul mudur ki. Rahîm'in cilvesidir. bir taifenin gözü. ---sh:»(S:83) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- °v[¬P«2 °v²VP«7 «¾²I±¬L7! Å–¬! ise. şu insanı bütün mahlukat içinde kendine küllî muhatab ve câmi' bir âyine yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilâtını ona tattırsın. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren. Hem hiç kabil midir ki o Zât-ı Hakîm. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Kadîr-i Mutlak (Haşiye): Evet küfür. âdi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik. intizamca. zevalsiz. zahirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı. Hem görecek ki. seneler adedince vefat etmiş menziller. beyhude bozulsun. Ehemmiyetçe şu mes'elede hem ehl-i ihtisas. Kerim. binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit. âlem-i âhirete çevirmesin? Tâ asıl gayeleri ve lâyık meyvelerini göstersin. âlemler görecek. o derece vâsi bir merhametin semeratını görecek. salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz. bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i esmayı inkâr olduğundan bütün esma-i İlahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzib olduğundan. Hâşâ ve kellâ!. o sebatsız menzillerde. Sâniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. bâki makamlar.. herbir tarafında binler zînetler ve herbir menzilinde binler kıymetdar âlât ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın. mezheblerinde muhtelif oldukları halde kemal-i ittifak ile şu mes'elenin esasında müttehiddirler. su. insanın başına ve içindeki havassına saçları adedince vazifeler yükletsin de. naklederler. rahmetlerin. inayet. hattâ çekirdek ---sh:»(S:84) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kadar herbir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin. Güneşin vücudunu inkâr etmek derecesinde bir divanelikle. kendini bütün esmasıyla ona bildirsin. inayet. Hiç bir cihetle celal-i kudsiyetine yanaşamaz.<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬a«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬! ö²hP²9@«4 °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x. rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin. bütün kulûb-u münevvere aktabı. mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet. boş. ya acizden gelir. nimeti nimet. sabit makamlar. daha zahir bir hakikat olamaz. adalet. şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedî'nin daire-i memleketinde daimî menziller. meydan-ı ibtilâ. meşherler. merhametin hakikatları hiçe insin?..sefih bir oyuncu. Evet mahşer-i acaib olan şu koca Arzı. Onların yüzünü âlem-i manaya. Hulf-ül vaîd ise ya afvdan.

ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından. İkinci kısım menfîdir ki. hem cihazatı bize gösterdi ki. Fakat o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. hem maaşı. başka yerde bâki meyveler verirler ve daimî suretler bırakır ve başka cihette ebedî manalar ifade eder. onu müstaid olduğu ve müştak olduğu ve lâyık olduğu bir dâr-ı ebedîye göndermeyip. hikmet-i mutlakasına büsbütün zıd ve ---sh:»(S:88) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------merhamet-i mutlakasına külliyen münafî bir merhametsizlik etsin. Bizlere rızık olması ise. Tâ bir mecma-i ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i a'zamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Evet şu eşyanın esma-i İlahiyeye ve âlem-i âhirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki. âdeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler. taklid ve temsil için teşkil ve tertib edilen ahvale benzer. vazifesi biter. nuranî ve âlet-i tes'id bir hediye-i hikmeti olan aklı o bîçareye en meş'um ve zulmanî bir âlet-i tazib yapıp. Hâşâ ve kellâ! Elhasıl: Nasıl hikâye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüş idik ki. bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Ezcümle: Kavm-i Âd ve Semud'dan tut. hem düstur-u hareketi.Elhasıl: Şu görünen şuunat. Ezcümle: Meselâ aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki: "Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek. rububiyet-i Sübhaniyeyi fiilen ve kalen kâinatta ilân ettirmek. (Haşiye): Sual: Eğer dense: Neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? Elcevab: Çünki onlar hem mu'cizat-ı kudretin en antikaları. hem vazifesi. küllî şuunatını. sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vâhî vehimler. fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın. onların tarz-ı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip. dağılmalar yapılıyor. en hârikaları. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. haşir mes'elesinde Vâcib-ül Vücud ile bütün mevcudat -kâfirler müstesna olarak. Onbirinci Hakikat: Bâb-ı insaniyettir. bahsettiğimiz oniki hakikata münhasırdır. tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidadça en ulvî ve en yüksek surette. âhirette mahsul alıyor. haşir mes'elesi öyle râsih bir hakikattır ki. gayeler takmak. ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin? Onu bütün mahlukatının en bedbaht. Demek oraya gidiliyor." Tevehhüm aldatmamak. sinemada daim gösterilsin. onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. san'atçıklarıyla Hâlıkının muhit sıfatlarını. Hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalalet ve ehl-i felsefe. âciz. en bîçare. en musibetzede. en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. hakikat-ı insaniyeyi ibtal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıd ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin! Hem hiç kabil midir ki: Hâkim-i Bilhak. bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. kırıp atacak bir kuvvet o hakikatı sarsamaz. Demek hadîs-i şerifte "Dünya âhiret mezraasıdır" diye bu hakikatı ifade ediyor. Müsbet ise. halbuki bütün yerin nebatî ve hayvanî olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp. kat'iyyen şehadet eder ki. nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip. "Bismillahirrahmanirrahîm"in cilvesidir. sünbülleri âlem-i misalde inkişaf ediyor. gayeleri o âleme bakıyor. Ve insan ise. tâ şu zamanın mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib ve tâziyane-i tazib. o muvakkat meydan için değil. Çünki "Üçüncü Hakikat"ta isbat edildiği gibi. bütün kat'iyyetle açtıkları âhiret yolunu ve küşad ettikleri Cennet kapısını. zaîf yaratıp. İsm-i Hakk'ın cilvesidir. Rahîm-i Mutlak. hem rütbesi. suretler alınıp terkib edilsin. tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehl-i tahkik ve keşf müttefiktirler. ---sh:»(S:87) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Madem dünya var. yerinden kaldırsın? Hâşâ ve kellâ! Sakın zannetme. o zabit. hem yerde en nazik. manasını ifade eder. Onikinci Hakikat: Bâb-ur Risaleti ve-t Tenzil'dir. dünyadaki vüs'atli içtimaat-ı hayatiye ve sür'atli iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar (Haşiye): Evet adalet iki şıktır. Şu kısım adalet. hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. herşeyin istidad lisanıyla ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fâtır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücud ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla. kıl kadar kuvveti olmayan şübheler. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar. insanın kalb cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat. ne haddi var ki kapatabilsin! Geçen hakikatlardan anlaşıldı ki. terkib edilsin. diğeri menfîdir. şeytanî vesveseler o dağ gibi hakikat-ı râsiha-i âliyeyi sarssın. Demek. belki müstekar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. bir büyük dağa. gayet âlî bir adaletin hükümran olduğunu hads-i kat'î ile gösteriyor. nefis karışmamak şartıyla "oh" yerine "âh" diyecek ve teessüf edecek. Onun gibi. Yani haksızların hakkını. haksızları terbiye etmektir. vefat eder. Hiç mümkün müdür ki: Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak. bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye-i cüz'iye vermeye benzer ki. delail-i haşriye. sermedî tesbihat yapar. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enbiya mu'cizelerine istinad ederek sözünü teyid ettikleri ve bütün evliya keşf ü kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiya tahkikatına istinad ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri Resul-i Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in tahakkuk etmiş bin mu'cizatının kuvvetine istinad edip bütün kuvvetiyle. o binler hikmetlerinden birtek hikmettir ki. insana öyle bir istidad verip. ---sh:»(S:86) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ve azametli ihtifalat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu âleme ait bu dünya-yı fânide kısa bir zamanda malûmumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri. insanı şu kâinat içinde rububiyeti mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab ve mazhariyet-i esmasına en câmi' bir âyine ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mu'cize-i kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak. en zelil bir derekeye atıp. Zira o hakikatı Cenab-ı Hak bütün esma ve sıfâtının iktizası ile tesbit ediyor ve Resul-i Ekrem'i bütün mu'cizat ve berahiniyle tasdik ediyor ve Kur'an-ı Hakîm bütün hakaik ve âyâtıyla onu isbat ediyor ve şu kâinat bütün âyât-ı tekviniye ve şuunat-ı hakîmanesi ---sh:»(S:89) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ile şehadet ediyor. meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde. Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Hâyır. geçen şu oniki hakikatları bize ders verdiği gibi. muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir. nazdar. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi. Temsilde kusur yoktur: Şu ahval. bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki.ittifak etmiş olsun. en nazeninleridirler. tabiat bataklığına düşmüşler. Kelime-i hikmet olan herbir çiçeğin (Haşiye) bir ağaç çiçekleri kadar manaları var ve o hârika-i san'at ve manzume-i rahmet olan herbir meyvenin. vücud ve hayat derecesinde kat'î vardır. İnsan istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor. en mübarek. Acaba hiç mümkün müdür ki. Demek adaletin şu kısmı. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine bir intizar salonudur. Tâ suretler alınsın. bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. fânide bâkiye yol bulur. yani küçücük cüz'î ölçüleriyle. hem kırk vecihle mu'cize olan Kur'an-ı Hakîm binler âyât-ı kat'iyyesine istinad ederek. nazenin. tazib ve tecziye ile veriyor. mu'cize-i kudret olan herbir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan. Demek en büyük fâni. Madem dünyada herşey bir cihette o âleme bakıyor. dünya ve mâfîhayı inkâr etmek demektir. Aynen onun gibi. Madem bu fâni eşya. insanın ebede uzanmış emelleri ve kâinatı ihata etmiş efkârları ve ebedî saadetlerinin enva'ına yayılmış arzuları gösterir ki. Ve dünya içinde bu âsârıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var. Ve özleri dünya toprağı altında. münasib meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat ediyorlar. en dertmend. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nisbetsizlik. belki yalnız Kur'an-ı Hakîm. daha binler vücuha işaret edip. midemizde defnedilir. toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksad var. mahiyette yaratsın da. Elbette dünyanın vücudu gibi kat'î olarak âhiret de var. kâinattaki icraat-ı İlahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip. İşte bu istidaddandır ki. hak sahibine hakkını vermektir. onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar. herbir vecih kavî bir emaredir ki: Hâlıkımız bizi bu dâr-ı fâniden bir dâr-ı bâkiye . Biri müsbet. Âhireti inkâr etmek. yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip. netice-i amelleri alınıp hıfzedilsin. Küre-i Arzı yerinden kaldıracak.

Onun zıddı olan acz ise. Hangi vehmin haddi var. haşre delalet eden kâinatın âyât-ı tekviniyesi. âmennâ ve saddaknâ diyelim. Dinleyelim: |«V²2«ž²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7«: }«R¬7@«A²7!ö}ÅDE²7!ö¬yÁV¬V«4 @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«ž²!ö]¬[²E<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬a«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬! ö²hP²9@«4 ö°h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x. Hâyır. bir nefsin ihyası gibi kolaydır. mümkinat gibi ârızî değildir ve kemal-i mutlaktadır.«@«L²9«!ö›¬HÅ7! ö_«Z[¬[²E<ö²u5öö°v[¬8«*ö«|¬. Çünki cem'-i zıddeyn lâzımgelir. Zât-ı Zülcelal'ine bir çiçek kadar ehvendir. haşri gösterir. Hem "müvazene" sırrıyla. fâni mümkinatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve müvazene sırlarıyla. kalbi kabule ihzardan ibarettir. bunların kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber. iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. Zira söz odur ve söz onundur.7!ö«^«7«i²7«+öÅ– ¬!ö²vUÅ"«*ö!xTÅ#!ö‰@ÅX7!ö@«ZÇ<«!ö@«< _«Z«V²W«&ö¯u²W«&ö¬€!«)öÇu6öp«N«#«:ö²a«Q«/²*«!ö@ÅW«2ö¯^«Q¬/²h8öÇu6öu«. belki elmas gibi oniki muhkem surları delip geçebilsin. Fakat birşey zâtî olsa. öyle hakikî hassas ve o derece büyük farzedelim ki. Âdil. belki kâinatın tedbirinde tecelli eden bütün esma-i İlahiye. ---sh:»(S:90) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Hâtime Geçen oniki hakikat. hem Sâni'i. çirkinliğin müdahalesidir. şunların mazharları olan şu fâni mevcudatın ehemmiyetsiz ve az yaşamasına bakılsa. bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği Güneşin aksini almasında. Hadsiz hesabsız şeyler birtek şeye müsavi görünür. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek. Tâ hısn-ı hasînde olan haşr-i imanîyi sarssın! ¯?«G¬&!«:ö¯j²S«X«6öެ!ö²vUC²Q«"ö«ž«:ö²vUT²V«'ö@«8ö âyet-i kerimesi ifade ediyor ki: Bütün insanların halkolunması ve haşredilmesi. Ziyanın tabakatı. indirir. belki istilzam eder. Demek ki. Eğer esbaba isnad edilse. âhireti iktiza eder. nasılki mahiyetlerine bakılsa. Meselâ: İnsanın ahsen-i takvimdeki hüsn-ü masnuiyeti. hem haşri gösterir. şu geçen bahsettiğimize münhasırdır.«:ö¯œÅI«8ö«ÄÅ:«!ö_«. birini arşa. Meselâ: ö ö ö -temsilde kusur yok.nasılki "nuraniyet" sırrıyla. adaletin tevzini ve rahmetin taltifi. birbirini teyid eder. âhiret görünür. O iki kefesinde bulunan ---sh:»(S:91) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------iki cevizi birini semavata. diğer vechi de haşre işaret eder. Hem bir şeyin kuvvet ve za'fça meratibi. Hem "imtisal" sırrıyla. bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Sâni'i gösterdiği gibi. şu demir gibi. Hem zannetme ki. Demek bir baharı halketmek.*ö«:ö¬y¬AB6ö«:ö¬y¬B«U¬\´V«8ö«:ö¬yÁV7@¬"öa²X«8³~ Å–«!«:öÊs«&ö«*@ÅX7!ö«:öÊs«&ö«^ÅX«D²7! öÅ–«!ö«:öÊs«&ö¬€²x«W²7!ö«G²Q«"öb²Q«A²7! . muhaldir. Hâyır. az çok. Âdil. zâtî olan bir şeyde meratib yoktur. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. aynı sühuletle hadsiz şeffafata da verir.«:ö«•@«P¬Q²7! ö|¬[²E<ö²w«8ö«Ä@«5 ö°v[¬P«2ö°š²z«-ö¬^«2@Å. Hem "şeffafiyet" sırrıyla. nâkıs. Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Asıl söz ise Kur'anındır. ¬˜±¬h«ö«:ö¬˜¬h²[«'ö¬*«G«T²7@¬"ö«:ö¬h¬'žÀ²! ö¬•²x«[²7!ö«:ö¬y¬V. Güzelliğin meratibi.nakledecektir. denizin geniş yüzüne müsavidir. Hem "intizam" sırrıyla. o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Kerim. bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder. Demek asıl. bütün insanları birtek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Bu ise. bahsettiğimiz gibi yalnız Hakîm. büyük küçük ona müsavi olduğu gibi. soğuğun müdahalesidir. Burada yalnız bir kısım temsilâtıyla hülâsasına bir işaret edeceğiz. kudret-i İlahiyeye nisbeten birtek insanın halkı ve haşri gibi âsandır. Güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da. en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Onun gibi. Evet öyledir. o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i câmiasıyla kısa bir zamanda zeval bulması. belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki. Kerim. bir kumandan birtek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi. Nefsi teslime. inayetin tezyini. bir Sâni'-i Hakîm. iki şems bulunsa. "Nokta" namında bir risalede Haşir bahsinde şu âyetin ifade ettiği hakikatı tafsilen yazmışım. Eğer istersen o "Nokta"ya müracaat et. Meselâ ekser eşyada görünen hikmetin tanzimi. kocaman bir diritnotu da çevirir. Mes'ele-i haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlarına dair olan beyanatımız. Rahîm. onun zıddı ona müdahale edemez. Meselâ hararetin derecatı. Madem şu âdi. cevv-i fezada bir terazi ki. Rahîm'in dest-i kudretinden çıktığını gösterirler. karanlığın müdahalesidir. herşey lisan-ı hal ile "Âmentü billahi ve bilyevmil âhir" okuyor ve okutturuyor. Madem Kadîr-i Mutlak'ın kudreti zâtîdir. Hem sakın zannetme ki: Haşri iktiza eden esma-i İlahiye. Elbette Kadîr-i Mutlak'ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nuranî tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkinatın vücud ve ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki müvazenesi sırrıyla. bir vechi Sânia şehadet ettiği gibi. birbirini tekmil eder. Bazı kerre bir vecihle iki nazarla bakılsa.«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬! ö°v[¬V«2ö¯s²V«'ö±¬uU¬"ö«x. birbirine kuvvet verir. muhaldir ki tedahül etsin. Hafîz isimlerine münhasırdır.ö«‰@ÅX7! ö›«I«#«: ö ---sh:»(S:92) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Daha bunlar gibi âyât-ı beyyinat-ı Kur'aniyeyi dinleyip. bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi. ârızî olmazsa. bir zerreye sühuletle verdiği cilveyi. birini yere indiren aynı kuvvetle.²H«#ö@«Z«9²:«h«#ö«•²x«< ö°f<¬G«-ö¬yÁV7!ö«Æ!«H«2öÅw¬U ´7«:ö›«*@«UK¬"ö²v. diğerini ferşe kaldırır.ö_«8«:ö›«*@«U.

¬^ÅX«D²7!ö¬›«!ö¬?«h¬'žÀ²! ö¬*!«(ö|«V«2ö¬}«[±¬7«G«BW²7!ö¬š_«"YÇO7! ö«t²V¬#ö¬€!«I«W«$ö|«V²2«!ö«— ¬*!«h²"«ž²!ö«p«8ö«^ÅX«D²7! ö@«X²<«G¬7!«:ö²u¬'²(«!ö«:ö@«X²V¬'²(«! ö«:ö¬*@ÅX7!ö«w¬8ö@«X²<«G¬7!«:ö²h¬%«! ö«:ö@«9²h¬%«!öÅvZÁV7«!ö «w[¬8³!ö¬‡@«B²FW²7!ö«t±¬[¬A«9ö¬˜@«D¬" ö ---sh:»(S:93) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Ey şu risaleyi insaf ile mütalaa eden kardeş! Deme. bir mes'ele-i nakliyedir.) ---sh:»(S:113) ---sh:»(S:114) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Zeylin Dördüncü Parçası °v[¬V«2ö¯s²V«'ö±¬uU¬"ö«x. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. niçin bu "Onuncu Söz"ü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma! Çünki İbn-i Sina gibi bir dâhî-yi ¯^Å[¬V²T«2ö«j[¬<@«T«8ö]«V«2ö«j²[«7öh²L«E²7«!ödemiş.«@«L²9«~ö›¬HÅ7!ö@«Z[¬[²E<ö²u- .) ---sh:»(S:107) ↓ ------------------------------------------------------------------------------------------------sh:»(S:108) ---sh:»(S:109) ---sh:»(S:110) ---sh:»(S:111) ---sh:»(S:112) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------(Bu kısım Şualar 37 ilâ 38 arasında yazıldığından tekrar yazılmadı. (Haşiye) (Bu kısım Lem'alar 333 ilâ 337 arasında yazıldığından tekrar yazılmadı. "İman ederiz. Hem hikmet.Y¬7ö®}«V[¬.«:ö¯?Åh«8ö«ÄÅ:«! ö@«. ---sh:»(S:94) ↓ -----------------------------------------------------------------------------------------------(Bu kısım Şualar 180 ilâ 191 arasında olduğundan tekrar yazılmadı.«:ö]«7@«Q«#ö¬yÁV7!ö«w¬8 ¬‡YAT²7!ö|¬4ö²w«8öb«Q²A«<ö«yÁV7! öÅ–«!«:öÊs«&ö!®h[¬U«9ö«:ö!®h«U²X8öÅ–«!«:öÊs«&ö«^«2@«SÅL7! ¬yÁV7!öÄY. taklide mecbur olur. bütün ülema-i İslâm: "Haşir.) ---sh:»(S:95) ---sh:»(S:96) ---sh:»(S:97) ---sh:»(S:98) ---sh:»(S:99) ---sh:»(S:100) ---sh:»(S:101) ---sh:»(S:102) ---sh:»(S:103) ---sh:»(S:104) ---sh:»(S:105) ---sh:»(S:106) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Zeylin İkinci Parçası [Baştaki âyetin mu'cizane işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i haşriyeye dair dokuz makamdan "Birinci Makam":] ¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö|¬4öf²W«E²7!öy«7«:öö«–YE¬A²M#ö«w[¬&«:ö«–YK²W#ö«w[¬&ö¬yÁV7!ö«–@«E²AK«4 ±¬|«E²7!ö«w¬8ö«a±¬[«W²7!ö‚¬I²F<«:ö¬a±¬[«W²7!ö«w¬8öÅ|«E²7!ö‚¬I²F<öö«–:I¬Z²P#ö«w[¬&«:ö_È[¬L«2«: «–Y%«I²F#ö«t¬7 ´H«6«:ö_«Z¬#²Y«8ö«f²Q«"ö«Œ²*«ž²!ö|¬[²E<ö«—ö ö olan fıkradaki ferman-ı haşre dair buradaki gösterdiği bürhan-ı bahiri ve hüccet-i katıası beyan ve izah edilecek inşâallah. Yoksa akıl. Cenab-ı Hakk'ın İsm-i A'zamının ve her ismin a'zamî mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azîmeyi görmek ve göstermekle. elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol. fakat akıl bu yolda gidemez" diye hükmetmiştir. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki: Haşr-i A'zam. o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz." diye müttefikan hükmettikleri halde. dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa âciz kalır. Çünki imanımızın kurtulmasına kâfi gelir. Şu Onuncu Söz'de feyz-i Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Akıl ile ona gidilmez. Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve Hâlık-ı Rahîm'in rahmetiyle. delili nakildir. haşr-i a'zam bahar gibi kolay isbat ve kat'î iz'an ve tahkikî iman edilir.öÅvZÁV7«! ö|«V²%«!ö«—ö¬w«K²&«!ö«—ö¬w«<²+«!ö|«7¬! ö_«X¬7Y. İsm-i A'zamın tecellisiyle olduğundan.«*ö~®GÅW«E8öÅ–«!öf«Z²-«!ö«—öyÁV7!öެ!ö«y´7¬!ö«žö²–«!öf«Z²-«!ö ö«t¬B«W²&«*ö¬š_«"Y0ö¬€!«I«W«$ö¬u«W²%«! ö«—ö¬u«W²6«!ö«—ö¬¿«I²-«!ö«—ö¬r«O²7«! ö|«V«2ö±¬u«. şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda. birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hükmüne geçemez.²*«!ö›¬HÅ7! .«:«:ö«w[¬W«7@«Q²V¬7ö®}«W² &«*öy«B²V«.

Hem kemalâtça sanayi-i garibede pek çok mehareti varmış. ihsan etti. İşte o muarrif üstadın herbir dairede birer avenesi bulunuyor. muallimsiz olsa.. Tâ ki. bütün maksadlar beyhude olur. kendini size tanıttırmak istiyor. Öyle ise denilebilir ki: Şu üstad olmasaydı. o Melik-i Zîşan şu kasrı bina etmezdi.. ---sh:»(S:118) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Zeylin Beşinci Parçası (Bu kısım Lem'alar sahife 226-227 'de yazıldığından tekrar yazılmadı. Hem. elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek. Hem şu kemalâtının âsârıyla. senin gibi sadık ve müdakkik bir muarrifi lâzımdır. hem kendi san'atının hârikalarını. seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Şu maksadların husulü ise. Demek. hem servetinin şaşaasını. Diğeri: Gayrın nazarıyla baksın. Sâni'-i Zîşan'ın düsturlarına karşı edebsizlikte bulundular. Sonra. daimî onları saadetlendirdi. ihatası varmış. Hem gizli pek acaib defineleri varmış. Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki: O Hâkim-i Zîşan bu kasrı.. cesîm ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmağa başladı. Sonra aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini. o sultan-ı zîşan dahi istedi ki. Diyor ki: "Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz.ö@«Z<Åx«. istiklal ve infirad sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Öyle sehavetkârane. birer hususî hâtem. Kendisi en büyük dairede şakirdleri içinde durmuş. sarayın müştemilâtıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip. vücud-u üstad vücud-u kasrın dâîsidir ve ahalinin istimaı. o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin âdâbını ve seyrin merasimini bildirip. kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. şöyle bir muhteşem sarayın. ona ve o makama münasib sözleri seyircilere söyledi. nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ıttılaı varmış. Hem yine denilebilir ki: O üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit. Bunlar güzelce dinlediler. herbir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini câmi' sofralar. Hem hesabsız fünun-u acibeye marifeti. karıştırdılar. nefislerine mağlub olup lezzetli taamlardan başka hiç bir şeye iltifat etmediler. birer taklid edilmez turra koymakla.. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımağa çalışınız. yüz sanayi-i latifenin eserleriyle vücud bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. bütün esrarın anahtarları ondadır. akılları bozulmuş. kasrın bekasına sebebdir. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke. Şahane bir surette dairelere. öyle edebsizlere lâyık bir hapse attılar. o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. âdi bir oyuncak ---sh:»(S:122) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------değil. Tâ cemal ve kemal-i manevîsini iki vecihle müşahede etsin: Bir vechi: Bizzât nazar-ı dekaik-aşinasıyla görsün." Daha bunun gibi. içinde sergiler dizsin. derûnundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Ve ne vecihle saray sahibinin kemalâtına ve hünerlerine delalet ettiklerini. Hem öyle bir Cevvad-ı Melik'e lâyık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edebli misafirlere münasib ve öyle yüksek bir kasra şâyan bir surette ikram etti. bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla. Onun için merak ettiler. Bu hikmete binaen. Saray sahibinin askerleri de onları tutup. o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. iki şeye mütevakkıftır: Birisi: Şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. size muhabbetini gösteriyor. bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirdlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. "Acaba tılsımı nedir. içindeki san'atlarının işaretlerini öğretip. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. (Bu kısım Sözler sahife 424-426 arasında yazıldığından tekrar yazılmadı. Siz dahi onu görmeğe ve teveccühünü kazanmağa iştiyakınızı gösteriniz. İçilmeyen. Anladılar ki. güya herbir sofra. bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor.. içinde ne var?" deyip düşünürken.. giren ahali iki güruha ayrıldılar: Birinci güruhu: Kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için. en güzel eserleriyle zînetlendirip. nefsimle beraber şu temsilî hikâyeciğe bak: Bir zaman bir sultan varmış. o sarayda kurdu. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile." Hem anladılar ki: Beyhude değil. manasız bir kâğıttan ibaret kalır. Hem Kur'an .«:ö«•@«P¬Q²7!ö]¬[²E<ö²w«8ö«Ä@«5 (Bu kısım Sözler sahife 383' de yazıldığından tekrar yazılmadı. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilâtının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. kalbleri sönmüş olduklarından. fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun âsâr-ı mu'cizekâraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra. Hem şu görünen in'am ve ikramlar ile. san'atperverane bir ziyafet-i âmme ihzar etti ki. İkincisi: Ahali. Her cemal ve kemal sahibi. menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirip kendi dest-i san'atının en ---sh:»(S:121) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------latif. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir. şu mezkûr maksadlar için bina etmiştir. Çünki anlaşılmaz bir kitab. İkinci güruh ise. fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. tâ nâsın enzarında saltanatının haşmetini. size şefkatini ve merhametini gösteriyor. saraya girdikleri vakit.5ö°v[¬8«*ö«]¬. elmas ve zümrüt bulunuyormuş. . sarayın Sâniini. seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Çünki o bulunmazsa. Onların şu edebli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. herşey kendisine has olduğunu ve kendi eser-i desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta. servetçe onun pek çok hazineleri vardı. iyice kabul edip tam istifade ettiler. manevî cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz. Ona müteveccihen gittiler ve dediler: "Esselâmü Aleyke ya Eyyühel Üstad! Hakkan.. bir meşher açsın. birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Siz dahi onun san'atını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Herbir taifeye lâyık bir sofra tayin etti. nazirsiz bîhemta tanıyınız ve kabul ediniz. Sarhoş olup öyle bağırdılar..) ---sh:»(S:119) *** ---sh:»(S:120) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onbirinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" @«Z[«X«"ö@«8«:ö¬š@«WÅK7! ö«:ö@«Z[«L²R«<ö!«)¬!ö¬u²[Å7! ö«:ö@«Z[ÅV«%ö!«)¬! ö¬*@«ZÅX7!«:ö@«Z[«V«#ö!«)¬! ö¬h«W«T²7!«:ö@«Z[«E/«:ö¬j²WÅL7!«: e7! ö. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz." Üstad ise. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz.ö@«8«:ö¯j²S«9ö«:ö@«Z[«E«0ö@«8 «:ö¬Œ²*«ž²!ö«: Ey kardeş! Eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-ı salâtın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen. o sarayın içindeki acaiblere baktıkları zaman dediler: "Bunda büyük bir iş var.

Ay. gaibane muamele-i ubudiyetle mezkûr makamatta mezkûr vezaifi eda ettikten sonra Sâni'-i Hakîm'in dahi muamelesine ve ef'aline bakmak derecesine çıktılar ki. gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden. Sâlisen: Rahmet-i İlahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve bâtın duygularla tadıp anlamak makamında. tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Kadîr-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dır. ezel ebed sultanı olan bir Zât-ı Mukaddes'tir ki. tevhid ve tasdik edip @«X²Q«0«! diyerek itaat ve inkıyad ile mukabele ettiler. Diğer güruh ise ehl-i küfür ve tuğyandır ki. şükür ve senanızı okuyorlar. kendilerine mahsus lisanlarla o zâtı takdis edip tesbih ediyorlar. O sarayın menzilleri ise. ---sh:»(S:126) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yümn-i iman ile emn ü emanet ile mücehhez emîn bir halife-i arz oldular ve şu meydan-ı tecrübe ve şu destgâh-ı imtihandan sonra onların Rabb-i Kerim'i onları. Velhamdülillah" diyerek takdis ve tahmid vazifesini îfa ettiler.Ey arkadaş! Hikâye burada bitti. fakr ve hacetlerini izhar edip. "Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mu'cizelerindir. Birinci kafile olan süeda ve ebrar ise. şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. O üstad hem abddir. semavat ve arzı altı günde yaratarak arş-ı rububiyetinde durup. yÁV7!ö«¾«*@«"ödeyip müşahede etmek @ÅX«8³~ödeyip şehadet etmek." Sonra şu kâinatın yüzlerinde değişen mevcudat âyinelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı. bütün kâinata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri. burada kalbinde ateş olan arz ve sath-ı arzdır ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise. İşte o sarayda gördüğün sanayii garibe ise. O Melik ise. ö ödeyip ta'zim içinde bir aczle rükua gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. ve Güneş. tenzih ve medih vazifesine başladılar. senin cûd u keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde îfa ederler. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Şu bahtiyar cemaat. Evet namazın mütenevvi ezkâr ve harekâtıyla işaret ettiği vezaifi. dilsiz. şarktan garba gûna-gûn çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp. İşte Kur'an şakirdlerinin akibetleri böyledir. tavanı. âmîn! Amma füccar ve eşrar olan diğer güruh ise: Hadd-i büluğ ile şu âlem sarayına girdikleri «:ö@«X²Q¬W«. Hem öyle bir Melik-i Kadîr ki. imanlarına mükâfat olarak saadet-i ebediyeye ve İslâmiyetlerine ücret olarak dârüsselâma davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki. yıldızlar emrine müsahhar zîhaşmet ve zîkudret sahibidir. Sonra o Mün'im-i Hakikî'nin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler. Hâmisen: Mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniyeyi mütalaa makamında. o resulü dinleyip Kur'ana kulak verdiler. Tabanı ise. Temsilde. antikalarını. Râbian: Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri. tekbir ve tesbih vazifesini eda edip "Allahü Ekber" dediler. dâllîn güruhudur. "Geliniz. kâinat sahifesinde âyâtını yazan. şu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuş-u kalem-i kudrettir ki. şu onsekiz bin âlemdir ki. istemekle mukabele edip h«A²6«! yÁV7«! w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!«:ö teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı - dediler. mufassalan gördüler. Sâni'-i Zülcemal'lerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Hem âlem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilânatıyla hamd ve medhinizi bildiriyorlar.ö . hele Barla bahçelerinde rahmet-i İlahiyenin semerat-ı hârikalarına işarettir ve oradaki ocak ve matbah ise. nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayat-ı dünyeviyeyi tanıyan. Sonra o Rabb-ül Âlemîn'in uluhiyetinin izharına karşı. Kendilerini. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri. ihtiyaç içinde fakrlerini ilândan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülâsası olan "namaz" ile mukabele ettiler. tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gök yüzüdür. hayvan gibi belki daha aşağı sağır. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki. hele yaz mevsiminde. Şöyle ki: ---sh:»(S:124) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Evvelen: Âsâra bakıp. muhabbet ve aşk ile mukabele edip w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!«:öf"Senin hak şükrünü nasıl eda A²Q«9ö«¾@Å<¬!ö dediler. elbette bâki kalıp ebede gidecektir. dediler: «¾¬G²W«E¬"«:ö«t«9@«E²A. makamatı.ö edebiliriz? Sen öyle ---sh:»(S:125) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------şükre lâyık bir meşkûrsun ki. hakikatın yüzünü de gör: ---sh:»(S:123) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte o saray. Sonra o Sâni'-i Zülcelal'in kendi san'atının latiflerini. şu hakikatta esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilvelerine misaldir ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise. enva'-ı ibadatın fihristesi olan "namaz" ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. bakınız!" hayran olarak ¬ƒ«Ÿ«S²7!ö]«V«2öÅ]«&ödeyip herkesi şahid tutmakla mukabele ettiler. şu âlemde Melaike Aleyhimüsselâm'a işarettir. Hem resuldür. hazırane bir muamele suretinde evvelâ Hâlık-ı Zülcelal'in kendi san'atının mu'cizeleriyle kendini zîşuura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek «t¬B«4¬h²Q«8öÅs«&ö«¾@«X²4«h«2ö@«8ö«t« 9@«E²A. Hem o Sultan-ı Ezel ve Ebed. dua edip. zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. Sâdisen: Eşyanın yaratılışında ve masnuatın san'atındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fâtır-ı Zülcelal. O saraydaki hâkimin hizmetkârları ise. yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan herşey. şu âlemde görünen kudret-i İlahiyenin mu'cizeleridir ve o sarayda gördüğün taamlar ise. Avenesi ise. seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise. hârikalarını. gece ve gündüzü. herbirisi kendine lâyık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir." Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı. şu âlemde.ödediler. manevî cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında. Demek kâinata ve âsâra bakıp. Sonra o Ganiyy-i Mutlak'ın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı. Daha bunlar gibi gûna-gûn ubudiyet vazifeleriyle şu dâr-ı dünya denilen mescid-i kebirinde fariza-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalb-i beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Enbiya Aleyhimüsselâm'dır ve şakirdleri ise evliya ve asfiyadır. şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkârları olan hayvanlara işarettir ve o iki fırka ise. risalet noktasında Rabbinin ahkâmını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. şu âlemdir ki. Cenab-ı Hakk'ın dergâhında ümmetinin elçisi hükmündedir. za'f içinde aczlerini. ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki. Sâniyen: Esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilveleri olan bedayiine ve parlak eserlerine dellâllık makamında görünmekle "Sübhanallah. sergilerle yÁV7!ö«š@«-@«8ödeyip takdir ederek: "Ne güzel yapılmış!" deyip istihsan ederek. burada birisi ehl-i imandır ki kitab-ı kâinatın âyâtının müfessiri olan Kur'an-ı Hakîm'in şakirdleridir. Çünki ebedî ve sermedî olan bir cemalin seyirci müştakı ve âyinedar âşıkı. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak. kâinatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilânına ve vahdaniyetinin ö izharına karşı.

İşte senin hayatının gayeleri. cebine konulan kâğıdı okumayıp. hem hayatının kemal-i saadetini bir derece anlamak istersen. İkincisi: Senin fıtratında vaz'edilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kudsiye-i İlahiyenin gizli definelerini açmaktır. hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. batn ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki. o mahiyetinin icmali şudur: Esma-i İlahiyeye ait garaibin fihristesi. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. Şayet bu ikinci hizmetkâr. geçici lezaiz-i dünyeviyeye sarfedip zayi' edersin! Eğer zayi' etmemek istersen. bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kâfirane bir ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i İlahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkâr ile mukabele ettiklerinden. diğer bir hizmetkârına bin altun verip. az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. mezkûr vezaif için verilmiştir. şu âlemin ustasını o nisbette Kadîr. giydi. O hizmetçi gitti. Yani bütün âleme tecelli eden esmanın nokta-i mihrakıyesi hükmünde bir câmiiyetle Zât-ı Ehad-i Samed'e âyineliktir. size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. elbette o hâdim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazib ve hiddetle te'dib edilecektir. Dördüncüsü: Lisan-ı hal ve kalinle Hâlıkının dergâh-ı rububiyetine ubudiyetini ilân etmektir. esma-i İlahiyenin sana taktıkları garib san'atlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatında teşhir ve izhar etmektir. bak: Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir: Birincisi şudur ki: Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle.«*YD- . Dokuzuncusu: Acz ve za'fın. Hâlık-ı Zülcelal'in sıfât-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. icmalen bunlar gibi emirlerdir. o kumaşın a'lâsından mükemmel bir libas aldı. Siz de hissedip. ayıb olmasın. Kalem-i kudretle yazılmış hikmet-nüma ---sh:»(S:129) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bir sözdür. en ednasından elli derece aşağı düşersiniz. yirmi altunla en a'lâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan. ticarete gönderdi. hiç akıl ve insafa lâyık mıdır ki: Hiç-ender-hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi. Meselâ sen cüz'î iktidarın ve cüz'î ilmin ve cüz'î iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından. nihayetsiz bir azaba müstehak oldular. Hakîm. Şimdi hayatının sırr-ı hakikatı şudur ki: Tecelli-i Ehadiyete. Nasılki açlığın dereceleri nisbetinde ve ihtiyacın enva'ı miktarınca.vakit. fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i İlahiye ve gına-yı Rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. her aklı başında olan bilir ki. insan olur. hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalâtının bir ahsen-i takvimidir. Bununla insan. ---sh:»(S:128) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Beşincisi: Nasıl bir asker. bir kat libas almak için değil. mahlukat nazarında. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise: Senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelî'nin envârını hissedip sevmektir. İşte ey nefsim! Hayatının böyle ulvî gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri câmi' olduğu halde. Yedincisi: Senin hayatına verilen cüz'î ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük nümunelerini vâhid-i kıyasî ittihaz ile. birer birer. Sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatınızı hayvan gibi. sen dahi esma-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatıyla bilerek süslenip o Şahid-i Ezelî'nin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. hem hayatının sırr-ı hakikatını. Alîm. Görünüp ve işitilip. seni a'lâ-yı illiyyîne çıkaran bir hadîs-i kudsînin meal-i şerifi olan: ²w[¬X¬8ÌY8ö¬`²V«T«"ö²v«D²Xóö²`«D«2ö²ˆ«! ö²w[¬8«+ö—ö€!«Y´W«.ö²‡«(ö²v«D²Xóöy«9ö²w«8 denilmiştir. resmî vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı âsârını gösterdiği gibi. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Evet insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye. bir kat libasa sarfedilmez. Müdebbir bilmek lâzımdır. vazife-i hayatınız. tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. rahmet-i İlahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve küllî şükretmektir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Çünki evvelki hizmetkâr. hem hayatının suretini. Hâlıklarına tahiyyatları. nihayetsiz kudret ve gına-yı İlahiyenin derecatını fehmetmelisin. Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım! Âyâ zannediyor musun ki. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki. Zât-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. şükür ve ibadetini etmelisiniz. hem şuun ve sıfât-ı İlahiyenin bir mikyası. Kalbin göz bebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir. şu kasr-ı âlemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde. Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki: Hayatın bir kelime-i mektubedir. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini. Üçüncüsü: Şu teşhirgâh-ı dünyada. hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı.7! ö«:ö@«Z[«L²R«<ö!«)¬!ö¬u²[Å7! ö«:ö@«Z[ÅV«%ö!«)¬! ö¬*@«ZÅX7!«:ö@«Z[«V«#ö!«)¬! ö¬h«W«T²7!«:ö@«Z[«E/«:ö¬j²WÅL7!«: _«Z<«Y²T«#ö«—ö_«. iki esastır: Biri: Cenab-ı Mün'im-i Hakikî'nin bütün nimetlerinin herbir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. hem bu âlem-i kebirin bir listesi. Zîşuur olarak ona şevk göstermektir. İkincisi: Âleme tecelli eden esma-i kudsiye-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını. o sermaye. İnsaniyetin cihazatı. Altıncısı: Zevilhayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen. tâ mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. geçen temsil ve hakikata remzeden @«Z[«X«"ö@«8«:ö¬š@«WÅ. şu hayat-ı fâniyede nefs-i rezilenin. padişahından aldığı türlü türlü nişanları. hem şu kâinatın bir haritası. cilve-i Samediyete âyineliktir. Yoksa sermayece en a'lâ hayvandan elli derece yüksek olduğunuz halde. esma-i hüsnaya delalet eder. hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından elli derece aşağı bir libas alsa. bir zât bir hizmetçisine yirmi altun verdi. ve rumuzat-ı hayatiye denilen. Şimdi. Sonra gördü ki: O zât. bir kâğıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Sekizincisi: Şu âlemdeki mevcudatın herbiri kendine mahsus bir dil ile Hâlıkının vahdaniyetine ve Sâniinin rububiyetine dair manevî sözlerini fehmetmektir. belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı fâniye ve lezzet-i maddiyeye sarfetmeyiniz. belki evvelki hizmetçiye bakıp. Sâni'lerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen. elbette bu bin altun. yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla. İşte bu iki esas üzerine kemalât-ı insaniye neşv ü nema bulur. hayatınızın makinesinde dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas âza ve âlât ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yegânesi. bütün parayı bir dükkâncıya bir kat libas için verip. Vâhibül Hayat'a arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek. hayvan gibi hayat-ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak: ---sh:»(S:127) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Meselâ. İşte bu sırdandır ki. hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Hâşâ ve kellâ! Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali.

bir firavundur. O mu'ciznüma kamete. birisi yani ecnebisi. iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır. bir ecnebi feylesofa ve bir müslüman âlime gösterdi. Öteki adam ise. İşte o Nakkaş Zât. Hem hakikî tilmizi mütevazidir. Her menfaatli şeyi kendine "Rab" tanır. hem Kur'anın sair kelimat-ı İlahiyeye ve bütün kelâmlara cihet-i rüchaniyetine bir işarettir. şu musanna ve murassa Kur'anı. Amma müslüman âlim ise ona baktığı vakit anladı ki: O. halimdir. gaye-i himmeti. Sonra ikisi. Bahusus ehli hakikatın nazarına o surî güzellik. cebbar bir mağrurdur. çalışır. o Hâkim-i Hakîm dahi onun eserini başına vurdu. Evet dinsiz felsefe. daha galî. Sonra öteki hakperest. Amma ilm-i hikmet ---sh:»(S:132) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------dedikleri felsefe ise. şu Kur'an-ı Azîm-i Kâinatın en âlî bir müfessiridir ve en belig bir tercümanıdır. ilm-i felsefe ve hükemasıdır.«! ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:ö¬?ÅxAÇX7!ö¬‚²h"ö¬h«W«5ö«:ö¬^«7@«. okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Evet Kur'an-ı Hakîm. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. manasız nukuş zannederek. O hâkim ise. Çünki o menba-ı hakaik olan Kur'anı. Hem o dinsiz şakird. Bununla kâinatı tahkir edip. Kitab-ı Mübin'dir. Hem herbiri birer harf-i manidar olan mevcudata "mana-yı harfî" nazarıyla.ö_«8«:ö¯j²S«9ö«— ö_«Z[«E«0ö_«8«:ö¬Œ²*«ž²!ö«— _«Z[Å. İşte bu sözde "Dört Esas" vardır. bir menfaat-ı hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir denî bir muanniddir. Şeytan gibi şahısların. Fakat Fâtırının gayrına. hem mükâfat için emretti ki: "Herbiriniz. Kur'an-ı Hakîm'dir.. Evet o Furkan'dır ki. rıza-i İlahî için. Manasına hiç ilişmez. Kur'anı pek acib bir tarzda yazdı. Hem o şakird. "Ne kadar güzel yapılmış. Ona karşı hürmetsizlik. hârika bir libas giydirilsin. mütemerrid ve muanniddir. daha latif. herbir harfine mukabil. Eğer temsili fehmettin ise bak. manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan. O Hâkim. Diğeri. milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği mes'elelerinden daha âlî. hem gayet san'atkâr bir Hâkim-i Namdar istedi ki: Kur'an-ı Hakîm'i. bir abd'dir. Hakaikının tenevvüüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev'ini altun ve gümüş ile yazdı. çirkinleştirir. müdakkik âlimin eserine baktı gördü ki: Gayet güzel ve nâfi' bir tefsir ve gayet hakîmane. bilmiyor ki bir kitabdır ve manayı ifade eden yazıdır. daha nâfi'. bârekâllah" dedi.«(ö²w«8ö«Æ@«'ö²f«5ö«— ö_«Z[Å6«+ö²w«8ö«d«V²4«!ö²f«5 suresindeki kasem ve cevab-ı kasemi düşünüp amel et. bu san'atlara göre eserini yazdı. İşte iki hikmetin verdiği terbiye. bazı menfaat-ı kavmiye içinde arayan dessas bir hodgâmdır. mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan. fakr ve za'fını bilir. Hem tecrübe. pek kıymettar bir antika olmuştur. ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Hem cennet gibi a'zam-ı menfaat olan bir şeyi. Fakat feylesofun ---sh:»(S:131) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kitabı. tükenmez hazinesinden "On altun verilsin" irade etti. ona iddihar ettiği uhrevî servet ile müstağnidir ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavîdir. Ve o iki adam ise. yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hâsiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Çünki nukuşun perdesi altında olan hakaik-i kudsiyesinden ve envâr-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. selim. "Ne güzeldir" der.. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavun-u zelildir. hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi. huzurundan çıkardı. öyle bahseder. gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki. Hattâ o müzeyyen Kur'anı. Fakat onun Mâlik-i Kerim'i... hem dindar.ö¬j²W«ö]«V«2ö²v±¬V«. Fakat a'zam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez." Evvelâ o feylesof. hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir.±¬h7! ö¬š@«W«. Sonra o Hâkim. Baktı gördü ki: O hodpesend ve tabiatperest adam çok çalışmış. yazısında istimal etti. mahir bir kimyagerdir. hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlâkıye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin müvazenesi: Felsefenin hâlis bir tilmizi. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor. şu musanna kâinattır.öÅvZÁV7«! «w[¬8³!öö«w[¬8³!öö«w[¬8³!öö¬€@«X¬8ÌYW²7! ö«—ö«w[¬X¬8ÌYW²7!ö¬v«&²*!ö«—ö_«X²W«&²*! ö«— *** ---sh:»(S:130) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onikinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ~®I[¬C«6ö~®I²[«'ö«|¬#:! ö²f«T«4ö«}«W²U¬E²7!ö«€ÌY<ö²w«8ö«— [Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi. Çünki o ecnebî adam. Hiçbir manasını anlamamış. Amma hikmet-i Kur'anın hâlis tilmizi ise.4ö_«Z«W«Z²7«@«4ö_«Z<ÅY«. mürşidane bir te'liftir. Sonra onun eserine bir mükâfat olarak. haddinden tecavüz etmiş bir san'atkârdır.ö«:ö±¬u«. kendisine müştekî eder. bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. İKİNCİ ESAS: Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti. Bütün kıymettar cevherleri. ÜÇÜNCÜ ESAS: Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye . Kur'an ve şakirdleridir. Hem yalnız livechillah. güzel bir tasvircidir. Lâkin çendan arabî bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Hem fakir ve zaîftir. arabî hattı okumayı hiç bilmez. Hem o dinsiz şakird. yani onlara Sâni' hesabına bakar. ona dair birer kitab te'lif ettiler.] BİRİNCİ ESAS: Hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikâye-i temsiliye dûrbîniyle bak: Bir zaman. daha câmi'. yani mevcudata mevcudat hesabına bakar.. ne kadar güzel bir surette Sâniinin cemaline delalet ediyor" der. huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş. fazilet için amel eder. menfaatperest hodendiştir ki. İşte bu hakperest zât. evvelâ feylesofun eserini aldı. İşte o adam. sonra o âlim. "Ne güzel yapılmış"a bedel. belki karıştırmış. belki edebsizlik etmiş. fakat hiç hakikî hikmetini yazmamış. hakikatın yolunu şaşırmış. öyle etmeyip "mana-yı ismî" ile. eserlerini götürüp o Hâkim-i Zîşan'a takdim ettiler. Hakîm-i Ezelî'dir. daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. "Âferin. daha şerif. maânîsindeki kudsiyetine ve kelimatındaki i'caza şayeste bir yazı ile yazsın. nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini. yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken. hakikatın yüzünü de gör: Amma o müzeyyen Kur'an ise. ¬^«<!«G¬Z²7!ö¬•xD9ö¬y¬"@«E². sarraf bir cevhercidir. Fakat kalbinde nokta-i istinad bulmadığı için zâtında gayet acz ile âciz bir cebbar-ı hodfüruştur. İşte hikmet budur ve âlim ve hakîm. Şu kitab-ı kebirin hurufatına "mana-yı harfî" ile. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki. bunun sahibine derler..

güneşin kıymeti nisbetinde değil. Halbuki kuvvetin şe'ni. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle. tesanüddür. ¬`²[«R²7!öâyet-i ¬t²VW²7! . Nefsi gemlemekle bağlamak. âsârı mahduddur. bitiremezler." Halbuki âyine sahibi ---sh:»(S:134) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------böyle diyemez. Amma sair kelimat-ı İlahiye ise: Bir kısmı. O sırr-ı tefevvuktan hissedardırlar. Tâ ki i'cazını göresin ve kudsiyetini anlayasın. avam-ı nâsın ilhamatıdır. melaike-i izam ilhamatıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar." Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam. her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u hayatı. "menfaat" bilir. âdi bir raiyet ile cüz'î bir iş için. Menfaatın şe'ni. Kelâmullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'ana verilmiş. Fakat derecatı çok mütefavittir." Çünki kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicabların nisbet-i ref'i derecesinde mazhar-ı hitab olabilir. Cemaatlerin rabıtalarında. belki o âyinenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Sonra. Düstur-u cidalin şe'ni. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Diğeri ise. Gayatı. hususî bir hacete dair. "cidal" tanır.. Hem Semavat ve Arz'ın Hâlıkı haysiyetiyle bir hitabdır.. âdi bir adamla cüz'î bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve âlî ise. Dinin şe'ni. O kayıd altındaki güneşin aksi ise. o nisbette bütün kelâmların ve hep kitabların fevkindedir. denizler mürekkeb olsa. hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı. avam-ı melaikenin ilhamatıdır. "düstur-u teavün"ü esas tutar.ö@«X²7«i²9«!ö²x«7ö gibi âyetlerin küllî. O kayda göredir. İşte şu sırdandır ki: Kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der: ö ö ö öYani: "Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. İkinci Temsil: Bir adam.. karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse. ve gökteki güneşin feyzinden istifade. bütün kelimat-ı İlahiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelâmlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak: Birincisi: Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi. O nisbetle Güneşle münasebettar olur." Demiyor: "Rabb-ül Âlemîn'den haber veriyor. "kuvvet" kabul eder. kuvvete bedel "hakk"ı kabul eder. bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Kur'an-ı Azîmüşşan dahi.ö@«<«:ö¬¾«š@«8ö]¬Q«V²"!öŒ²*«! ö@«<ö ve âyet-i Åw¬Z[¬4ö²w«8«:öŒ²*«ž²!«:öp²AÅK7!ö€!«Y´WÅK7!öy«7öd±¬A«K# ve âyet-i ¯?«G¬&!«:ö¯j²S«X«6öެ!ö²vUC²Q«"ö«ž«:ö²vUT²V«'ö@«8ö ve âyet-i ¬Ä@«A¬D²7!«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö|«V«2ö«}«9@«8«ž²!ö_«X²/«I«2ö_Å9¬!ö ve âyet-i ¬`BU²V¬7ö±¬u¬D±¬K7! ö±¬]«O«6ö«š@«WÅK7!ö›¬x²O«9ö«•²x«< ve âyet-i ¬^«8@«[¬T²7!ö«•²x«<öyB«N²A«5ö@®Q[¬W«%öŒ²*«ž²!«:ö¬˜¬*²G«5öÅs«&ö«yÁV7!ö!:*«G«5ö@«8«:ö ve âyet-i y«B²<«!«h«7ö¯u«A«%ö]«V«2ö«–³~²hT²7!ö!«H ´." Hem der: "Kalbim. Gayede menfaate bedel. iki tarzda hitabı vardır." Demiyor: "Rabb-ül Âlemîn'in arşıdır. hayvanatın ilhamatıdır. yine Kur'anın mertebe-i kudsiyesine yetişip tanzir edemez. konuşur ve lisan-ı hal ile böyle minnetdarane bir sohbet eder. İşte bu iki temsilin dûrbîniyle Kur'ana bak. birbirinin imdadına yetişmektir.. tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki. Evet Kur'an der ki: "Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup. Faziletin şe'ni. saltanat-ı uzma ünvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla ve hâkimiyet-i âmme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvî bir fermanla mükâlemedir. uhuvvettir. Hedefi. evliya ilhamatıdır. hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına sed çekip.. Unsuriyetin şe'ni. ışıklandırdın.. beşerin saadeti selb olmuştur. menfî milliyeti" tutar. Semeratı ---sh:»(S:133) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ise. "hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyid"dir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Hem ism-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan. Hayatta düstur-u cidal yerine. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. ism-i a'zamdan ve her ismin a'zamlık mertebesinden gelmiş. Sonra. DÖRDÜNCÜ ESAS: Kur'anın. O âyine miktarınca bir ışık ve yedi rengi câmi' bir ziya alır. incizabdır. Cemaatlerin rabıtasını. Rabbimin âyinesidir. Birisi.. sohbet eder ve o ışıklı âyineyi. Hem rahmet-i vasia-i muhita noktasında. ulvî ifadelerine bak. has bir itibar ile ve cüz'î bir ünvan ve hususî bir ismin cüz'î tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan kelâmdır. Amma hikmet-i Kur'aniye ise. Eğer Kur'anın ism-i a'zamdan ve her ismin a'zamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen: Âyet-ül Kürsî ve âyet-i ]±¬"«* ²w«2 ¬]A²V«5 ¬]X«$ÅG«& d¬#@«S«8ö˜«G²X¬2«:ö ve ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5ö ve âyet-i ¬˜¬h²8«@¬"ö¯€!«hÅF«K8ö«•xDÇX7!«:ö«h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7!«:ö@®C[¬C«& öyAV²O«<ö«*@«ZÅX7!ö«u²[ÅV7!ö]¬L²R<ö ve âyet-i ]¬Q¬V²5«!öš@«W«. ruhu kemalâta kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni. İşte bu sırdandır ki. saadet-i dareyndir. unsuriyet.verdiği terbiyeler: Amma hikmet-i felsefe ise. ittifaktır. Hakikî güneşin daimî ziyasıyla sohbet eder. has bir telefonla konuşmaktır. Hakkın şe'ni. başkasını yutmakla beslenmek olduğundan.. "unsuriyet. umumî. nokta-i istinadı. başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalât-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Kur'ana verilmesinin sebebi şudur ki: Kur'an. âyinedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise. hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Sonra. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı. Sonra. Der: "Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş! Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. "fazilet ve rıza-yı İlahî"yi kabul eder. Hem bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır. Düstur-u teavünün şe'ni. arşıdır. ---sh:»(S:135) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Kur'andan sonra ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddese ve Suhuf-u Semaviyenin dereceleri nisbetinde tefevvukları vardır. milliyet yerine "rabıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî" kabul eder. Meselâ en cüz'îsi ve basiti. tecavüzdür. Diğeri. elinde bir âyineyi güneşe karşı tutar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'andan tereşşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa. çarpışmaktır.

Hem o karanlık gökyüzünde birer camid ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat. ibret al! İşte bu sırdandır ki: Kur'an-ı Hakîm.ö@«8ö¬– ³~²hT²7!ö«w¬8öı¬i«X9«: *** ---sh:»(S:137) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'an-ı Hakîm ile felsefe ulûmunun mahsul-ü hikmetlerini.. ukûle tükenmez bir hazine-i ulûm açar.7!ö€!«Y´WÅK7!öy«7öd±¬A«. Güya serbest herbir âyetin. ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i Sâni' cihetindeki fakr ve iflasını gör. hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp. ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak ister (Haşiye). tâ Kab-ı Kavseyn'e gidip. o hakaik-i acibeyi zîşuura açıp. cahilane ve lâkaydane üstünde geçer. ekser âyetlere bakar birer gözü. nazar-ı ibretlerini celbedip. Tâ. muntazam üslûblarıyla tefsir ettikleri halde. birden Kur'anın lisan-ı ulviyesinden ¬v[¬U«E²7!ö¬i<¬J«Q²7!ö¬‰:ÇGT²7! ö¬t¬V«W²7!ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö@«8«:ö¬€!«Y ´WÅK7!ö]¬4ö@«8ö¬yÁV7¬öd±¬A«.«:ö±¬u«. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i İlahiye cihetiyle servet ve gınası. Felsefe hikmeti ise. kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-yı bedeviyette farzet ki. yalnız olarak gurbete ---sh:»(S:138) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------düşmüş.öve - d±¬A«. büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Eğer şu "Dördüncü Esas"ın kıymettar sırrını fehmettin ise. denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür.öެ! ö²a«9@«6ö²–¬!ö gibi hadsiz hakikatları buna şahiddir. Hem Kur'anın azametini ve izzet-i kudsiyetini ve ulviyet-i i'cazının sırrını anlarsın. Hem Mi'racın sırr-ı lüzumunu.< gibi âyetleri işit.herbir yıldıza mevcudat beynindeki nisbet-i hafiyeye işaret olarak birer hatt-ı münasebet uzatıyor.Hem başlarında ¬yÁV¬7öG²W«E²7«!öveyahut «dÅA«. parlak ve revnakdardır ki. Meselâ: @®C[¬C«&öyAV²O«<ö«*@«ZÅX7!ö«u²[ÅV7! ö]¬L²R< ö¬`BU²V¬7ö±¬u¬D±¬. Meselâ: En câmi' bir mu'cize-i kudret olan insanın hilkatini âdi deyip lâkaydlıkla bakar. Sure-i İhlas içinde otuzaltı Sure-i İhlas mikdarınca herbiri zil-ecniha olan altı cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilm-i tevhid bulunur ve tazammun ediyor. o daire-i muhita içindeki âyetlere birer hatt-ı münasebet teşkil etsin.. bu sırr-ı azîmin şuaını göresin. ---sh:»(S:139) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «–:h«N²E8ö@«X²<«G«7ö°p[¬W«%ö²v. âlî. Œ²*«ž²!«:öp²AÅ. manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki: Âyetlerinin herbir necmi. şiirin hayalatından müstağnidir. Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. nihayetsiz parlak. i'caz ve hidayet nurunu neşr ile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek. zevketmek istersen.#ö . nübüvvetini cin ve inse gösterdi. ervah ve melaikeye gösterdi. necm-i âyet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü. bak. hüşyar oluyorlar. tarfet-ül ayn'da yerine gelmek sırrını anlarsın.7! ö±¬]«O«6ö«š@«WÅ. Evet Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kâinattaki intizamat-ı san'atı. kabilesinden cüda olmuş. Meselâ: En latif ve umumî bir mu'cizei rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybdan muntazam iaşelerini âdi görüp. bir mu'cize-i ubudiyetidir.öÅvZÁV7«! Onüçüncü Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" y«7ö]¬R«A²X«<ö@«8«:ö«h²Q±¬L7!ö˜@«X²WÅV«2ö@«8«: ö«w[¬X¬8ÌYW²V¬7ö½^«W²&«*«:ö°š@«S¬-ö«x. gayet küçük ve sönük kalır. küçük ve intizamı gör. ¬G<¬*«x²7! ö ö ö ö ö olan Zât-ı Zülcelal ile münacat edip.!«)¬@«4ö®?«G¬&!«:ö®^«E²[«. derece-i ilimlerini müvazene etmek istersen. habibiyetini. Güya herbir tek yıldız. vezin kaydı altına girmeyip tâ ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcud münasebet-i maneviyeye rabıta olmak için. hiç bir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın.<ösadâsıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar. herbir meşreb sahibine birisini verir. Hem en büyük bir veli. onları birer ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder. Evet nasılki semada olan intizamsız yıldızların sureten adem-i intizamı cihetiyle herbir yıldız. İşte intizamsızlık içinde kemal-i y«7ö]¬R«A²X«<ö@«8«:ö«h²Q±¬L7! ö˜@«X²WÅV«2ö@«8«:ö nün bir sırrını bil! Hem âyet-i y«7ö]¬R«A²X«<ö@«8«:ösırrını da bununla anla ki: Şiirin şe'ni. en büyük ve parlak hayal.<öbulunan surelerin başlarına dikkat et. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı âlem d±¬A«. Fakat intizamdan şüzuz etmiş. Hem ³v³7!ölerin ve ´h³7!öların ---sh:»(S:136) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve ³v´&ölerin fatihalarına bak. ibret al! sönük hakikatları. müteveccih birer yüzü var. yani tâ Semavata. Kur'anın. üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrabla nazar-ı ibrete teşhir eder. o hakikatlara nisbet edilse. bütün hârikulâde olan mu'cizat-ı kudreti. Enbiyaya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. birer necm-i sâkıb gibi. Kur'anın herbir âyeti. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş. müteveccih birer yüzü vardır.7!ö›¬x²O«9ö«•²x«< (Haşiye): Amerika'da aynen bu vakıa olmuştur. Nasılki Yirmibeşinci Söz'de beyan edildiği gibi. Evet şakk-ı kamer. Halbuki Kur'anın hakikatları. küfran perdesini üstüne çeker. şu gelecek sözlere dikkat et! İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bütün kâinattaki âdiyat namıyla yâdolunan. herşey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cümud u tabiata sarılmış olduğu bir anda. Yalnız hârikulâdelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir ferdleri nazar-ı dikkate arzeder. kayıd altına girmeyip herbirisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki -birer birer. o kadar büyük. nasılki bir mu'cize-i risaletidir. ders-i ibretlerini. tâ Sidret-ül Münteha'ya. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki. Öyle de: Mi'rac dahi. ¬u²A«& ²w¬8 ¬y²[«7¬! Æ«h²5«! «w[¬8³!ö¬y¬B«8²hE¬"«:ö«t¬B«W²&«h¬"ös[¬V«<ö@«W«6ö¬y¬7³~ö]«V«2«:ö¬y²[«V«2ö²v ±¬V«. yüksek hakikatları câmi' olduğundan. kıyam edip zikrediyorlar. âdet perdesi içinde saklayıp.

o ressam o gaybî ağacı gayb-aşina nazarıyla görür.) Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında "âhiretimizi ne suretle kurtaracağız" diye. bahusus bir ümminin ilmine müstenid olamaz. ve arz bir kafa. şübhe getirmez bir bürhan-ı katı'dır. Malûmdur ki: Bir ağacın. akl-ı beşer idrakinden âciz ve hüsnüne hayran kalır. nihayetsiz haps–i münferidden kurtulmak çaresini aramak ve kabir . Şöyle ki: Gayet yüksek ve garib ve gayetle yayılmış acib bir ağaç farzedelim ki. ¬*xX¬"ö@«9«*xA5ö«:ö@«X«"xV5ö²*±¬x«9ö– ³~²hT²7!ö¬y²[«V«2ö«Ä¬i²9! ö²w«8ö±¬s«E¬"ö«:ö¬–³~²hT²7!ö±¬s«E¬"ö¬– ³~²hT²7!ö«Ä¬i²X8ö@«<öÅvZÁV7«! –@«Q«B². Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalalet için bir i'dam-ı ebedî kapısı. elbette herbir âyetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i i'caz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve bir çok enva'-ı i'cazı içinde bu nev-i i'cazını zevk edemezsin. tâ âhiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin hakikatına dair) beyanat-ı Furkaniyesi. bir müvazenet lâzımdır. ezel ebed ortasında bütün hakaikı bir anda müşahede eder bir Zâtın @®%«x¬2öy«7ö²u«Q²D«<ö²v«7«:ö«Æ@«B¬U²7! ö¬˜¬G²A«2ö]«V«2ö«Ä«i²9«!ö›¬HÅ7!ö¬yÁV¬7öf²WE²7«!ö bu hakikata işaret eder. beşerin ilm-i cüz'îsine. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın en yüksek bir derece-i i'cazına bakmak istersen. nihayet-i tahkikinde. ezelden ebede uzanıp gidiyor. bütün dal ve budaklarıyla. hem bütün sevdiklerini i'dam edecek bir darağacıdır. birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaik-i esma ve sıfâtı ve şuun ve ef'ali beyan etmiştir ki. ne kadar güzel. Birinci yol: O kabir. "Tılsım-ı kâinatı ve muammayı hilkatı keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakîm!" demişler. "Ne kadar doğru. tâ en ince meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüb gözetilerek tasvir eder ve o derece bir müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüb tarzında izhar eder ki. Hudud-u icraatı. şuun ve ef'al-i Rabbaniyeyi. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Hudud-u kibriyası. İşte. cerhedilmez bir şahid-i âdil. bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma. meyveleri. -temsilde kusur yokesma ve sıfât-ı İlahiyeyi. Evet o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zaman ile ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair neyyirat-ı İslâmiye ile parlayan ve Kur'anın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan. Ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. o beyanat-ı Furkaniyeye karşı "Sübhanallah" deyip. bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid. göz ile görünür. sonra tasvir eder.ö«: ö¯•@Å<«! ö¬^ÅB¬. ne kadar mutabık. o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve herbir uzva ve meyveye lâyık birer suret vermiştir ki. berr ve bahr birer lisan. başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmış. birbirine lâyık. o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti. yaprakları. bütün ehl-i keşf ve hakikat ve daire-i melekûtta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet. birer nur-u hakikat-eda. o ağaç bir perde-i gayb altında. birbirinin hükmünü bozmayacak. birbirini kırmayacak. ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih-feşan suretinde arz-ı dîdar eder. İkinci yol: Âhireti tasdik eden. dalından meyveye. hiç görünmeyen (ve halen görünmüyor) o ağaca dair biri çıksa. bütün muhakkikler. şu temsili dinle. ne kadar lâyık" diyerek tasdik ediyorlar. mezkûr zevkin dekaikını göremezsin. elbette şübhe kalmaz ki. Bu iki şık bedihîdir. fakat sefahet ve dalalette gidenlere. çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mes'ele karşısında bîçare insan. cezası olarak aynını görecek. Belki bir ilm-i muhite istinad ediyor ve cemi' eşyayı birden görebilir. Yani hem kendisini. Öyle bildiği için. beyanat-ı Kur'aniye. ö›«xÅX7~«:ö±¬`«E²7!ös¬7@«4ö ö¬y¬A²V«5«:ö¬š²h«W²7!ö«w²[«"öÄxE«< «h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7!ö«hÅF«. Yoksa bu zamandan tâ o zamana bakmakla. Madem ecel gizlidir. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan İslâmiyet'in erkân-ı hamsesi aralarında ve o erkânın tâ en ince teferruatı ve en küçük âdâbı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'î semeratına varıncaya kadar aralarında hüsn-ü tenasüb ve kemal-i münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza edildiğine delil: O Kur'an-ı câmiin nusus ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-yı İslâmiyenin kemal-i intizamı ve müvazeneti ve hüsn-ü tenasübü ve resaneti. meyveden yaprağa. gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüble ve birbirine uygun.sayhasıyla işitenlerin nazarında. gökyüzü bir ağız. ihata eder. bir şecere-i tûbâ-i nur hükmünde temsil edelim ki. Kur'anın tasvirine "Mâşâallah.. onun dalları. bak. delil istemiyor.8ö@«<ö«w[¬8³!ö¬–³~²hT²7!ö«—ö¬– @«W<¬ž²! kelâmıdır. Aynen onun gibi. Herbir cüz'ü. ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır. |«V²2«ž²!öu«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö š@«L«<ö«r²[«6ö¬•@«&²*«ž²!ö]¬4ö²v6*±¬x«M<ö›¬HÅ7!ö«x. Bârekâllah" deyip. Herkes ister istemez oraya girecek. yalnız başına bir hapis kapısıdır. Meselâ: Bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan. bir tenasüble bir suret tersim etse ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa. bir perde üstünde onun herbir azasına ---sh:»(S:140) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------mukabil birer resim çekse. hem o iki şecere-i ---sh:»(S:141) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------azîmenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi ve o erkânın bütün dal ve budakları. o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır. bir suret verilir.ö]¬4ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö«s«V«' öö¬y¬X[¬W«[¬"ö°€@Å<¬x²O«8ö€!«Y ´WÅK7!«: hududundan tut tâ hududuna kadar uzanmış o hakikat-ı nuraniyeyi. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın dahi. gayr-ı mütenahî feza-yı ıtlakta yayılıp ihata ediyor. birer hudud çizse. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi namına onlara dedim ki: Kabir var. hiç kimse inkâr edemez. o i'dam-ı ebedî. *** ---sh:»(S:142) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onüçüncü Sözün İkinci Makamı ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" (Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. bir tenasüb. o dipsiz. hakikat-ı mümkinata dair (ki o hakikat. Demek oluyor ki. her vakit ölüm. insanın a'zaları gibi. Risale-i Nur'dan meded istediler. dünyanın ibtidasından tut..

Ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika. size -başka gençlere söylediğim gibi. bir ders getirdim. ---sh:»(S:144) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- o adama hususî bir cennet hükmüne geçtiği halde. onun dalaleti noktasında madumdur.S. Hayvan ise. bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse. keyfinize kâfidir. hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücud bulur. bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkûr üç hakikat ile olacağını ihbar eden yüzyirmidört bin muhbir-i sadık. O. ya "Gel i'dam biletini al. al!" demelerini beklerken. hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. hazır lezzetini. İşte pencerelerden bakınız. Akıl alâkadarlığı ile ona zulmetler. lezzet-i hayat noktasında aşağı düşer. Diğer biri de. belki kâinatı. Çünki peygamberlerin en âhiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nev'-i beşere baktığı için ve mu'cizatça ve dince umuma faik ve bütün nev'-i beşere bütün hakaikte üstadlık edip. Madem ehl-i iman ve taat. bulunduğu gündür. istikbaldeki ahval dahi. hem lezzet alabilir. hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'î lezzeti cidden acılaştırıyor. her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elîm elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahetkârane zevkleri. bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve âsârlarını gösterdikleri halde. bir ihtardır Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Ona bakmalısınız. böyle yüzbinler sadık ve musaddak muhbirlerin yüzde yüz ihtimal ile. elbette hiçbir cihette bir nur. Biri yarı çıplak güzel ve aldatıcı bir kadın. oraya davet edileceğiz. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Elbette o ehl-i dalalet ve sefahet yüzbin lezzeti ve zevki alsa da. göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye. o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak. sinema ile halihazırda gösterdikleri gibi. kat'î delilleriyle -o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri. binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler. Hususan gayr-ı meşru ise. meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. zevkini. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine mübtela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan bîçareler! Dünyanın lezzetini. dalalet ve sefahet göz önündeki kabir darağacına ve ebedî haps-i münferidine kat'î sebeb olduğunu ve iman.) tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. birden kapıya iki adam geldi. bir saadet-i lâyezalîye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezelî mukadderat piyangosundan milyarlar altun ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. fikri olmadığı için. Madem ihtiyarlık. Acaba yüzde bir ihtimal-i helâket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için. Dünya ve âhirette ebedî ve daimî süruru isteyen." diye ittifaken haber veriyorlar. karanlıklar veriyor. bir kemal bulamaz. ölmüştür. kederler verir. burada gözünüz önünde bir darağacı dikilmiş. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikat-ı mevt ise. İşte bu darağacında zâten gözünüzle görüyorsunuz ki. belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahidler var. hastalık. Hayat ise. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. zahirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber. Demek hayvandan yüz derece. *** ---sh:»(S:145) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih. (*): Onlardan birisi Risale-i Nur'dur. Zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî ezvakı ve envâr-ı ---sh:»(S:146) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------vücudiyeyi veriyor. Bütün geçmiş zaman ve kâinatlar. endişeler bozmuyor. o vakit hem geçmiş. Gelecek zamanlar ise. eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise. fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Fakat onlar asılmadıklarını. bir ders. Bu hakikatın. hüzünler. Meydandadır. o gençlik zayi' olup başınıza hem dünyada. Ve ademle hasıl olan ebedî firaklar. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz. darağacına çık!" veyahut "Gel. o insanın dünya kadar büyük bir mes'elesidir. geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular. saadetini. hem enbiyayı. meselâ elli sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi. yine o manevî bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Belki ehl-i dalaletin ve gafletin hayatı. onun yemek iştihasını kaçırdığı halde.aklen ilmelyakîn derecesinde (*) isbat ettikleri ve yüzde doksandokuz ihtimal-i kat'î ile "i'dam ve zindan-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek. hem kabirde. o kadının arkasından girdi. Eğer mazi. ellerinde nişane-i tasdik olan mu'cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri. endişe-i helâketten gelen elem-i manevî. bir hazine-i ebediyeye. bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. o darağacından kurtulursunuz. bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hâdisesi. eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse. ister istemez. o helvayı yemezseniz. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi (A. Bunu okusanız. Fakat bir müslüman. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. Eğer iman hayata hayat olsa. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız. İşte hayat böyledir. rahatını isterseniz. Dedi ki: "Size bir tılsım.M. İhtiyar Risalesi'nde Yedinci Rica'da izahı var. Ve ruhunda kemalâtı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. gençlik saikasıyla. o zevk ve lezzet-i azîmeyi terkedip. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz. hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. belki vücudu. hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için. iman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi (A.bir temsil ile beyan ediyorum: Meselâ. bozuyor. En büyük memurlar ve bu işle alâkadar büyük zâtlar yüksek sesle ilân ediyorlar ve haber veriyorlar ki. Allah'ı bilmeseler de kemalâta medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. ondört asırda parlak bir surette isbat eden ve nev'-i beşerin medar-ı iftiharı bir zâtın terbiye-i esasiyelerini ve usûl-ü dinini terkeden.S. hem Rabbini. darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine. musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar." dedi. yani geçmiş zamanın hâdisatını. bal yiyenler oraya giriyorlar ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar ve zahiren onlar da o darağacına çıktıkları görünüyor. elinde zahiren gayet tatlı. hakikî lezzet ve zevk-i manevî öyle bir lezzettir ki. İnsan ise. diğerlerini tanıyabilirler. hayat. mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. milyonlar altun kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel. Çünki insanda akıl ve fikir olduğu için. o hadsiz elemler ile âlûde zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskârane muvakkat bir lezzet-i gayr-ı meşruayı ihtiyar eden. . şu göz önündeki kabri. hayvandan yüz derece aşağı düşer. acaba o göz önündeki.) kendine rehber etmek gerektir. ehl-i sefahet şimdiki güldüklerine yüzbinlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. o darağacına gidenleri aynelyakîn gözünüz ile gördüğünüz gibi. bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın. bizi çağıracaklar. Onun yanında bir piyango (fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren) dairesi var. keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan yüzyirmidört milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve hadd ü hesaba gelmeyen muhakkiklerin. ben de eskiden Risale-i Nur'dan meded isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki: Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek. ---sh:»(S:143) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Bu kat'î hakikat. Her vakit "Gel biletini al!" diye beklemesinden derin. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. O zamanlardan dahi hem elem. peygamberi inkâr etseler.kapısını bir âlem-i bâkiye. bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şübhesiz gündüz gibi kat'î biliniz. Çünki onlar. haber veriyorlar. itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur. ubudiyet yüzde yüz ihtimal ile o darağacını kaldırıp. bu acib ve garib ve dehşetli ve azametli mes'ele karşısında bulunan bîçare insan ve bahusus müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa. eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa. Haricinde ve gayr-ı meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sâbık beyanatta elbette anladınız. hiç başka çare yok. esaslı. Biz buradaki on kişi alâküllihal. Sukut-u mutlaka mahkûmdur. hem bütün kemalâtı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm vasıtasıyla biliyor. o haps-i münferidi kapatıp. aldatmaz ve aldanmaz ciddî bir adam. yalnız iman ve itaat iledir.

*** ---sh:»(S:148) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Risale-i Nur Mizanlarından Onüçüncü Söz'ün İkinci Makamının Haşiyesidir - y«9@«E²A. âdeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Hem nev'-i insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. hem âhirette.öެ!ö«y´7¬!ö«žö ve yÁV7!ö«x. Bu kısım Şualar 490'da yazıldığından tekrar yazılmadı. (Bu kısım Şualar 478-479 'da yazıldığından tekrar yazılmadı. «x. gençlik saikasıyla israfat ve sû'-i istimalden gelen hastalıktan eninler. tılsım-ı Kur'anî olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalâde mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına." diyecekler.ö²u«x. ---sh:»(S:147) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yüzyirmidört bin Enbiya Aleyhimüsselâm ile beraber hadd ü hesaba gelmeyen ehl-i velayet ve ehl-i hakikat müttefikan haber veriyorlar ve âsârını gösteriyorlar. Kardeşlerim. Çünki beş-on senelik gençliğin gayr-ı meşru zevki için.<öެ!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²– ¬!«: öy«9@«E²A. ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayr-ı meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. .7«! y«9@«E²A. Çünki zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. hapishanelerden dahi. hasretler ile "Eyvah gençliğimizi bâdiheva.) ---sh:»(S: 157) ---sh:»(S: 158) ---sh:»(S: 159) ---sh:»(S:160) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hüve Nüktesi ¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«K<öÅž¬!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²– ¬!«: öy«9@«E²A. belki zararlı zayi' ettik.. muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar cihazatıyla yapmalarını bilsin. eyvahlar işittiğiniz gibi. bütün o ayrı ayrı çiçekleri.. Aynen öyle de: Emr ve iradenin bir arşı olan «x.. Elbette hastahanelerin ekseriyetle lisan-ı halinden. gençlik sû'-i istimalâtının neticesi olduğunu bileceksiniz. ihtiyar farketmeyerek her vakit ecel cellâdı.. radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri. hem dünyada. Cenab-ı Hak bizi ve sizi. binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sû'-i istimal ile.) ---sh:»(S: 155) ---sh:»(S: 156) Meyve Risalesi'nden Altıncı Mes'ele (Bu kısım Şualar 205 ilâ 208 arasında olduğundan tekrar yazılmadı.) ---sh:»(S: 151) ---sh:»(S: 152) ¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«K<öެ!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²– ¬!«: öy«9@«E²A.ö¬y¬W².. telgrafların. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesat-ı gayr-ı meşruayı terkedip.@¬" @®W¬=!«(ö!®G«"«!öy#@«6«h«"ö«:ö¬yÁV7!ö^«W²&«*ö«:ö²vU²[«V«2ö•«ŸÅK7«! Ey hapis .ekser azablar.aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç.) --. rüzgârın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan ölafzındaki havada. ya o kabda küçük mikyasta yüzer.@¬" Aziz yeni . mümteni' binler muhal bulunduğunu müşahede ettim.. âhize ve nâkileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin veyahut o ödeki havanın belki unsur-u havanın herbir parçasının herbir zerresi. santralları. Sakın bizim gibi yapmayınız. en acınacak bir halde olduğu halde y«7öh«P²X<ö«žö¬*«hÅN7@¬"ö]¬/!Åh7«!ö sırrıyla hiç acınmaya müstehak olamaz. 5ö deki sahifesinin mütalaasıyla âni bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde. bütün dünyada mevcud telefonların. Çünki bilfiil o vaziyet «x.sh:»(S: 149) --.. Evet nasılki bir avuç toprak. israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere ve manevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz. başını kesmek için gelebilir. hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette ekseriyet-i mutlaka ile esefler. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o âlem-i berzahta -ehl-i keşfelkuburun müşahedatıyla ve bütün ehl-i hakikatın tasdikıyla ve şehadetiyle.. meslek-i imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde sühuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı. belki çiçekler adedince manevî makineler. gençlik gidecek. Elhasıl.ö¬y¬W². bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ---sh:»(S:161) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve radyo ile konuşanlar kadar manevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin. . yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata.@¬" Aziz Sıddık Kardeşlerim. âmîn.ö¬y¬W².. Sefahette gitmiş ise. fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki herbir zerre. bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin.ölafzında yalnız maddî cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava havanın. esbaba havale edilse lâzımgelir ki.ö¬y¬W². Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. (Bu kısım Şualar 487'de yazıldığından tekrar yazılmadı.) ---sh:»(S: 153) *** ˜¬G²W«E¬"öd±¬A«...@¬" (Bu kısım Şualar 479-481 arasında yazıldığından tekrar yazılmadı... küçücük mikyasta.ö¬y¬W².@¬" @®W¬=!«(ö!®G«"«!öy#@«6«h«"ö«:ö¬yÁV7!ö^«W²&«*ö«:ö²vU²[«V«2ö•«ŸÅK7«! Çok Aziz Ve Sıddık Kardeşlerim.. neşretsin.sh:»(S: 150) *** y#@«6«h«"ö«:ö¬yÁV7!ö^«W²&«*ö«:ö²vU²[«V«2ö•«ŸÅ. ---sh:»(S: 154) Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme Onüçüncü Söz'ün İkinci Makamının Zeyli (Bu kısım Emirdağ Lâhikası-I 248-249 'da yazıldığından tekrar yazılmadı. dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azab ve zarar ve âhirette cehennem ve sakar belasını çeken adam.

dafia. hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır ---sh:»(S:162) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yükler yüklendiği halde hiç za'f göstermeyerek. Ben aynelyakîn müşahede ettim. Yani. hedefsiz esbab ve âciz. harfler.öެ!ö«y ½G«&«!öyÁV7!ö«x. İkincisi: Meselâ: ¯w[¬A8ö¯•@«8¬!ö]¬4ö˜@«X²[«M²&«!ö¯š²z«öÅu6«: w[¬A8ö¯Æ@«B¬6ö]¬4öެ! ö¯j¬"@«<ö«ž«:ö¯`²0«*ö«ž«: h«R². nazar-ı şuhuda gösteriyoruz.«!ö«ž«:ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö«ž«:ö¬€!«Y ´WÅK7!ö]¬4ö¯?Å*«)öÄ@«T²C¬8öy²X«2öÆi²Q«<ö«ž w[¬A8ö¯Æ@«B¬6ö]¬4öެ!öh«A²6«! ö«ž«:ö«t¬7´)ö²w¬8 ---sh:»(S:164) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- . bilhassa Dokuzuncu Hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur.kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. Umuma binler selâm. hava bütün zerratıyla onun emirber neferi olur. İşte hava unsurunun yalnız nakl-i asvat vazifesinde mezkûr cilve-i vahdaniyeti ve mezkûr acaibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi. hem binler ayrı ayrı kelime. geçici dünyaları. ެ! «y´7¬! «ž yÁV7! «x. Emir ve irade-i İlahiyenin bir arşı olduğunu kat'î bir surette isbat ediyor. *** ---sh:»(S:163) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ondördüncü Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¯h[¬A«'ö¯v[¬U«&ö²–G«7ö²w¬8ö²a«V±¬M4öÅv$öy#@«<³~ö²a«W¬U²&!ö°Æ@«B¬6öö´h7!À [Kur'an-ı Hakîm'in ve Kur'anın müfessir-i hakikîsi olan hadîsin bir kısım yüksek ve ulvî hakaikına çıkmak için teslim ve inkıyadı noksan olan kalblere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatların bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hâtimesinde bir ders-i ibret ve bir sırr-ı inayet beyan edilecek. Evet güya insanlar gibi dünyalar dahi. Onuncu Söz'de.özamirinin mutlak ve mübhem işareti hangi zâta bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki. aynı anda müteaddid kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde. hiç karışmayarak bozulmayarak o küçücük kulaklara girip. Mütebâkisi şimdilik yazdırılmadı. «x. herbir günde Fâtır-ı Zülcelal'in halkettiği seyyal âlemleri. manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid ve «x. unsur-u havaînin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik. havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lem'a-yı vâhidiyet bulunduğu gibi.. bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkîh gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal-i intizam ile yetiştiriyor. Her mevsimde Zât-ı Zülcelal'in emriyle âlem dolar. aynelyakîn. kalem-i kudretin hadsiz ve hârika ve muntazam yazılarına bir sahife olur ve zerreleri. İşte ehl-i küfrün ve tabiiyyun ve maddiyyunların mesleklerinde değil bir muhal. kalem-i kaderin noktaları bulunur. O hakikatlardan Haşir ve Kıyametin nazireleri. iki-üç nokta konulsa karıştığı ve bir adam. muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zîhayata. ilmelyakîn derecesinde bedahetle Zât-ı Zülcelal'in hadsiz gayr-ı mütenahî ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlem-i tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv-isbat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. Birtek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde. Demek ya herbir zerre ve herbir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi.ö²u5ö deyip gezer ve «x.. hadsiz küllî vazifelerini Hâlıkının izniyle ve kuvvetiyle ve Hâlıka intisab ve istinad ile ve Sâniinin cilve-i kudreti ile bir anda şimşek sür'atinde ve ötelaffuzu ve havanın temevvücü sühuletinde yapılır. manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal-i intizamla gelip çıkıp. bu mücmel hakikatı tam vâzıh ve mufassal aynelyakîn müşahede ettim ve önin lafzında. «x- . o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık. kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde. birer misafirdir. aynelyakîn gördüm ki: önin anahtarı ile ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda herbir parçası hattâ herbir zerresi içine muhtelif binler noktalar. hem belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan âlemi altı günde yaşıyacağına işaret eden hakikat-ı ulviyesine kanaat getirmek için. herbir senede. zerreler adedince muhal ve bâtıldır.öanahtarı ile havanın maddî cihetindeki bu acaibi gördüğüm gibi. belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikâre görünüyor. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. birer gün hükmünde olan herbir asırda. geri kalmayarak intizam ile taşıdığını. kudreti ve bütün zerrata hâkim-i mutlak bir hassaları bulunmak lâzımdır ki. camid. Birtek zerrenin muntazam birtek vazifesi kadar kolayca. bu işlere medar olabilsin. Eğer Sâni'-i Zülcelal'e verilse. asvat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda.ö²u5ö dediklerini bildim ve bu «x. bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında. iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti.öެ!ö«y´7¬!ö«žö ve ½G«&«!öyÁV7!ö«x. o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi. hava unsuru da bir «x. cazibe. Bu ise. İşte ben ö ö ö ö ve ö ö ö deki hareket-i fikriye ile seyahatimde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa ederken. hem ehl-i zikir makam-ı tevhidde bu kudsî kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmelyakîn ile bildim. Evet meselâ bir nokta beyaz kâğıtta. Öyle ise bu sahife-i havanın hakkalyakîn. ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan muntazaman. karışmadığını ve intizamını bozmadığını. bu acib vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile cezbedarane hal dili ile ve mezkûr hakikatın şehadeti ve lisanıyla «x. hem Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan. boşanır.] ¯•@Å<«! ö¬^ÅB¬. cahil maddeler bu sahife-i havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkânı bulunmadığını aynelyakîn derecesinde isbat ettiğini kat'î kanaat getirdim ve herbir zerre ve herbir parça lisan-ı hal ile «x. ²u5 «x.ö]¬4ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö«s«V«'ö Birincisi: Meselâ: "Altı günde gökleri ve yerleri yarattık" demek olan.öolarak âlem-i misal ve âlem-i manaya bir anahtar oldu. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık. ayrı ayrı tarzda. ´7¬!ö«žö ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak. Yalnız sair hakikatlardan nümune olarak "Beş Mes'ele" zikrederiz. seyyar kâinatları.

<ö«Ä@«A¬D²7! ö@«9²hÅF«. ehemmiyetle tanzim ve hüsn-ü san'attan hariç bırakmıyor. cüz'î ve ufak şeyleri. binler sene ondan uzaktırlar.7!ö€!«Y´WÅK7!öy«7öd±¬A«. güneşler. Hakikat böyle iken. bir nevi ruh-u manevîsi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır.gibi âyetlerin ifade ettikleri ki: "Bütün eşya. "Nur-un Nur. gayet cüz'î ve hakir umûru dahi. ilim ve kudretine nisbeten toprak gibi kesif hükmünde. mualecesiz. hattâ her geçici baharda. hem hiçbir şey. kendi külliyetine göre ve azametine münasib bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. hattâ ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nâzır gibi olduğu. bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücudlarını. cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde. herbir yıldızın cüz'î birer tesbihatı olduğu gibi. manevî bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını. aylar. mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fâil-i muhtar farzetsek. onu temsil edecek bir şahs-ı manevîsi. Demek herbir ağacın. yalnız mahz-ı emrin sür'at ve sühuletiyle icad eder gibi anlaşıldığına. bir tayr-ı müsebbih ve hâmid olan şu zeminin dahi elfaz-ı tahmidiyesi. her şeffaf zerreye. nuraniyet sırrıyla harice atmak değil. Şu binler başları olan zeminin her başında yüzbinler lisanlar bulunan ve her lisanda yüzbin tarzda tesbihat çiçeklerini. hem o derece külfetsiz. kurbiyet dava edemezler. sühuletle işleri yapar ki. cüz'î-küllî. tahmidat meyvelerini. gayet muntazam ve mevzun olarak. bu münfail mistar-ı hikmeti. onun sırr-ı hikmetini gösterir. şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak. bu nakş-ı san'atı. emr-i Rabbanî ve teshir-i İlahî ile mazhar olduğu vazifeler. Zerre ile seyyare. şu tasarrufat-ı azîmeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar. İşte bak. Mukaddir-un Nur" olan Zât-ı Zülcelal. bilakis daire-i ihatasına alıyor. kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et. bir şahs-ı manevîsi olacaktır. çekirdeklerinde.7! ö]«V«2 gibi âyetlerle tasrih ediyor ki: Mevcudatın en büyüğü ve küllîsi dahi. küçük-büyük. yalnız sırf bir emir ile icad eder gibi görünüyor. yaş-kuru ne varsa. Evet bir bahr-ı müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi.ö«:öÅw¬Z[¬4ö²w«8«:öŒ²*«ž²!«:öp²AÅ. gelecek temsil dahi. zerreden katreden deniz yüzünden seyyarata kadar izn-i İlahî ile öyle işliyor ki. kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine şuhud derecesinde bir yakîn-i imanî ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. şuna dikkat et ki: Zât-ı Zülcelal «w¬8 !«hÅC7! «w²<«! «^«9@«8«ž²!ö@«X²/«h«2ö@Å9¬! öy«Q«8ö«w²E±¬A«. meselâ kırkbinler başlı. Evet müteaddid eşya bir cemaat şekline girse. ona müekkel melek dahi. bilmüşahede şu hakikatın üç esasının nümunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Nuraniyet azametindendir ki. âlem-i misalde tercümanlık edip gösterecek ve âlem-i ervahta temsil edip ilân edecek. Kadîr-i Mutlak o derece sühulet ve sür'atle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halkeder ki. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler. beşerin en acib bir dalaleti budur ki: Kader kaleminin sahifesi olan Levh-i Mahfuz'un yalnız bir cilve-i aksi olarak. Şöyle ki: Güneş ulviyetiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın. Dördüncüsü: Meselâ: –xU«[«4 ²w6 ¬¬G<¬*«x²7!ö¬u²A«&ö²w¬8öy²[«7¬!öÆ«h²5«! öw²E«9ö«: ö¬h«M«A²7!ö¬d²W«V«6öެ! ö¬^«2@Å. birtek çiçek gibi. ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardır. desatir-i hareketlerini. herbir başta kırkbinler lisan ve her lisanda kırkbinler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için. o şeffaf şeyler ise. Hem o Güneş. zeminin de ve zeminin herbir kıt'asının da ve herbir dağ ve derenin de ve berr ve bahrının da ve göklerin herbir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllîsi vardır. Emr-i ö ö e mâlik Sâni'-i Zülcelal'ine ne kadar belig bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin. bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor. nebatlar ve ---sh:»(S:165) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ağaçlardır. şu hakikatı fehme takrib eder. Beşincisi: ¬y¬X[¬W«[¬"ö°€@Å<¬x²O«8ö€!«Y . @Å<«hÇC7! ö ö ö öHakikat nerede? Ehl-i gafletin telakkileri nerede? Üçüncüsü: Meselâ.7!öh²8«!ö@«8«: –xU«[«4ö²w6öy«7ö«ÄxT«<ö²–«!ö@®\²[«-«(!«*«! ö!«)¬!ö˜h²8«!ö_«WÅ9¬! ¯^«X«. tarihçe-i hayatlarını. zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir. fehmediliyor. Demek azamet-i kibriyası. ölmüş odunlarda. o zerrenin kabiliyet ve rengine göre Güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. tabiat-ı müessire diyerek masdar ve fâil telakki etmesidir. Hem o Sâni'-i Kadîr nihayet derecede masnuata karib olduğu halde. Elbette güneşin nur ve harareti. Hem Güneşin azamet-i nuraniyeti derecesinde ihatası. İşte. tohumlarında. hayvanlar. konup kaldırılıyor. Eğer o cem'iyet. imtizaç edip ittihad şeklini alsa. o derece sühulet ve sür'at ve vüs'at içinde. ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nâzır ve eşya ondan gayet uzak olduğuna. en küçük ufak şeyler. emrine karşı müsavidirler. fihriste-i san'at-ı Rabbaniye olup. İşte bu hakikat-ı Kur'aniyenin vücuduna. gördüğün gibi. Meselâ: ---sh:»(S:166) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- |«V²2«ž²!öu«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö Sâni'-i Zülcelal'in esma-i hüsnasından Nur isminin bir kesif âyinesi hükmünde olan güneşin. Deniz yüzüne verdiği feyzi. herşeye. mevcudatta meşhud sühulet-i mutlak içinde intizam-ı ekmel şehadet ettiği gibi. nüfuzu ziyadeleşir. Münevvir-un Nur. gör: Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var ve her dilde bak. Hem güneşi. zeminin yüzüne bir Cemil ve Celil'in eliyle takılıp koparılıyor. tahayyül edilebilir. Güya her bir bahar. ona göre âlem-i manada müteaddid diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir.ö«r²7«!ö«w[¬K²W«'ö˜*!«G²T¬8ö«– @«6ö¯•²x«<ö]¬4ö¬y²[«7¬!öƒ:Çh7!«:ö^«U¬\ ´V«W²7!ö‚h²Q«# gibi âyetlerin ifade ettikleri hakikat-ı ulviyesine ki. ehl-i gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabet-i fıtriyeyi. rûy-i zeminin sahifesinde. yıldızlar olduğu gibi." demek olan hakikat-ı âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal. ondan gizlenip kaçamazlar. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber. masnuat nihayet derecede ondan baiddir. belki onların zâtlarından onlara daha yakın olduğu. sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadîr-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir âyinecik olan şu güneşin. misal olarak bu Barla ağzının. köklerinde manevî bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle. kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri. mahdud zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda. her mevsimde.# ¬Ä@«A¬D²7!«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«x´WÅ. hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadık'ın tasvir ettiği.

O vakit Hâlık'ın san'at-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin. Nasıl sen nizamsız. Meselâ. Ölümden ürküp." Çünki tek bir adem. gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler.. kabirden korkup. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. hem ¬yÁV7@¬"öެ!ö«?Åx5ö«žöyÁV7!ö«š@«ö@«8ö den tut. küre-i arzın benî-Âdemden. İkinci adam ise.´WÅK7!«:ö¬^«8@«[¬T²7!ö«•²x«<ö yB«N²A«5ö@®Q[¬W«%öŒ²*«ž²!«:ö¬˜¬*²G«5öÅs«&ö«yÁV7!ö!:*«G«5ö@«8«: ---sh:»(S:167) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------den tut. Meselâ: Zemine nebatat ve hayvanat enva'ından giydirilen birbiri üstünde. temizler. Bir kısmı. Öyle ise cinayeti sâriyedir. *** ---sh:»(S:169) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hâtime ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬*:hR²7!ö@«B«8öެ!ö@«[²9ÇG7!ö?@«[«E²7! ö@«8«: [Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir. Ey nefis! Başta Habibullah. müdhiş bir ye'se atarlar. dinle ne taleb eder. Hâlık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler. birbiri içinde. Yalnız birtek burada kalmış. şu âciz ve nihayetsiz zaîf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'î bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zaîf bir kesb ile mücehhez benîâdeme karşı şedid şikayat-ı Kur'aniyesi ve azîm tehdidatı ve müdhiş vaîdleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir?. bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz. Hem deme: "Ben de herkes gibiyim. görmez. Yalnız o. demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak: Birinci Temsil: Meselâ şâhane bir bağ var ki. ne görür. Bundandır ki: "Tahrib. aziz bir lezzeti. Allah'ın emriyle ehl-i şirki Cehennem'e döker. o şeyin ademi. bütün ---sh:»(S:168) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde. ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstehak değildim. Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. başını kuma sokuyor. sadaka hükmüne çevirip ibka etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir. mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âlî gayeler içinde kemal-i intizam ile meczub mevlevî gibi devredip döndürmesini bildiğin halde. gözünü kum içinde kapamış. uçamıyor. Ne vakit ona denilse "Oraya git". Onunla o elîm âlâm-ı firakı kapamak ister. intifası. tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle mün'adim olur. dünyaya talib bedbaht nefsim! Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. orayı düşünür. tamirden pek çok defa eshel olduğu" bir düstur-u mütearife hükmüne geçmiştir. ziyadeleşiyor. Bir kısmı mahvolmuşlar. inkârdır ve reddir. hikmetlerle müzeyyen. terktir ve adem-i kabuldür. Avcı görür. ne suretle münasib düşer?. Birisinin yüzde doksandokuz ahbabı İstanbul'a gitmişler. çirkin bulur. Madem küfür ve dalalet. O dahi oraya gidecek. tâ ¬y¬A²V«5«:ö¬š²h«W²7!ö«w²[«"öÄxE«<ö«yÁV7!öÅ–«!ö!xW«V²2!«:ö ye kadar.«:ö¯š²z«-ö±¬u6ös¬7@«'öyÁV7«!ö den tut. elîm bir eleme kalb eder. Hem kendini başıboş zannetme. Ey nefis! Şu temsile bak gör: Nasıl dünyaya hasr-ı nazar. Ehl-i şükre "Haydi. tesadüf oyuncağı değiller." Çünki herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. şu müsahhar zemin yüzünün zîneti olan âsâr-ı beşeriyeyi şirk-âlûd.. Belki öyle hâdiseler. şu âsi beşerden azîm şikayet eder ve etmesi. İşte bu hadsiz şikayete hakları olan mevcudat namına o mevcudatın sultanı. bir Hakîmi Rahîm'in emriyle ehl-i imanın fâni malını.<ö@«8öv«V²Q«<ö e kadar. ne de görünür yerlere sokulmuşlar. tuğyan ve masiyet esasları. Suret-i zahiriyede ne kadar müsbet ve vücudlu görünse de. bilâşübhe sezâdır. bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi (Haşiye)mevt-âlûd hâdisat-ı hayatiyesini. asır başkalaşmış. âdi bir adam cüz'î vazifesini terketmesiyle. ---sh:»(S:171) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- . Nasılki bir gün gelecek. *** (Haşiye): İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır.. onlar da gidiyorlar. Perişan olup gitmişler.. Firak. Merdane kabre bak. bak ne ister. fakr-ı insanî değişmiyor. Cennet'e buyurun" der. hem büyük bir zulüm ederler. Şu bîçare adam ise. bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. hakikatta intifadır. Hem büyük bir hata. hayata perestiş eder. başını çevirme. zanneder. ademdir. Güzelce yaşıyorlar. Derd-i maişetle sarhoştur. sür'at peyda ediyor. tesadüfî zannederek bütün musibetzedelerin elîm zayiatını bedelsiz hebâen-mensur gösterip. deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. ---sh:»(S:170) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Burada kalan bir-iki tane ise.] Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup. ayn-ı hikmettir ve o âsi. hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. hem ½u[¬6«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö]«V«2ö«x. Fakat vücud kendine göre semere verir. yüzde doksandokuz dostları buradan gitmişler. şu karyede (yani Barla'da) iki adam bulunur. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. şiddetli tehdidata elbette müstehaktır ve dehşetli vaîdlere. hem «Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö«s«V«'ö dan tut. diyemez ki: "Ben bir âdi adamım. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise. herkes dünyaya dalmış. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan. yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır ve şu hizmetkâr ise tenbellik etti. Sair mevcudatın netaic-i amellerine halel verdiği gibi esma-i İlahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker." Çünki ölüm değişmiyor. Ahbaba kavuşmak ister. bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. şükürsüz görüp. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Zira hizmetlerini akîm bıraktı veya zarar verdi. nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnu'lar içinde bulunuyorlar. tâ «–xX¬V²Q<ö@«8«:ö«–:Çh¬. Acz-i beşerî. Çünki bir şeyin vücudu. bütün gemideki vazifedarların netaic-i hidematına halel getirdiğinden ve bazı da mahvettiğinden. bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şedid şikayet eder. hadsiz ademleri intac eder. bekaya kalbolup başkalaşmıyor. İkinci Temsil: Meselâ cesîm bir sefine-i Sultaniyede. Kusur sahibi ise. kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. nasıl oluyor ki. Bir hizmetkârın vazifesi dahi. sevinip gülerek gider. tâ avcı onu görmesin. Avcıyı görür. tâ «–xV«W²Q«#ö@«8«:ö²vU«T«V«'ö e kadar. baştan aşağıya kadar gayelerle. Koca gövdesi dışarda.. gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye. o sersemden şekvaya hakları vardır. tâ yÁV7!ö«š@«L«<ö²–«!öެ!ö«–Η @«L«#ö@«8«:ö ya kadar hudud-u azamet-i rububiyeti ve kibriya-i uluhiyeti tutmuş olan Ezel ve Ebed Sultanı.

Aynen öyle de: Kadîr-i Zülcelal'in müsahhar bir memuru. Meselâ: Bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. hareket ve zelzelesinde vahy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. bunlara hiddet ediyor. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikatı var mıdır? Elcevab: Dalaletten başka hiçbir hakikatı yoktur. mesleklerini muhafaza ve ehl-i imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Vuran adama hiç bakılmasa. mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle. ehl-i gaflet ve tuğyanı uyandırmak için "ateşlendir" diye olan emr-i Rabbanîyi unutmak ve tabiata sapmak. onların hakkında sadaka olup. ateşlendiriyor. insanı insaniyetten pişman eder.irade ve ihtiyar ve kasd-ı İlahî haricinde olmaz. nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azabdan büyük ve daimî bir kazancı kazandıran bu zelzele. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder? Yine manevî canibden elcevab: Bu mes'ele sırr-ı kadere taalluk ettiği için. bazan da bir madeni harekete emredip. fâni hayatları dahi bir bâki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak. o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terkedilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak.Ondördüncü Sözün Zeyli ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" @«Z«7@«8ö–@«K²9¬ž²! ö«Ä@«5ö«:ö@«Z«7@«T²$«!öŒ²*«ž²! ö¬a«%«h²'«!«:ö@«Z«7!«i²7¬+öŒ²*«ž²! ö¬a«7¬i²7+ö!«)¬! e7! . küllî vazifesi içinde "Onları terbiye et" diye emir verilmesi ayn-ı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara ayn-ı rahmettir. Mahkeme-i Kübra-yı Haşre te'hir edilerek ehl-i imanın hataları. Tâ birtek şer gelmesin gibi. muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler enva'ın birtek nev'i olan. Ebucehiller aynen Ebubekirler gibi teslim olup. Altıncı Sualin Tetimmesi ve Haşiyesi: Ehl-i dalalet ve ilhad. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki. başka olamaz. zulümatlı isyanından.ö@«Z«7ö]«&²:«! ö«tÅ"«*öÅ–«@¬"ö@«. insana karşı hiddete gelmiş o unsur. Zelzeleyi irade ettiği vakit. Kadîr ve Hakîm. küre-i arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işaa edip. ---sh:»(S:173) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bu suale karşı cevaben denildi ki: O musibetteki gazab ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için.@«'ö²vU²X¬8ö!xW«V«1ö«w<¬HÅ7! öÅw«A[¬M#ö«žö®^«X²B¬4ö!xTÅ#!«:ö Yani: "Bir bela. hamakatın en eşneidir. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar. Altıncı Sual: Zelzele. küllî ve geniş bir tecelli ile kâinatın heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev'-i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kâinat sultanını tanıttırmak için emsalsiz. Haydi madenî inkılabat dahi olsa. . meselâ sinek taifesinden hadsiz efradından birtek ferdin yüzer a'zasından birtek uzvu olan kanadının kasd ve irade ve meşiet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lâkayd kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki. tâ müsabaka ve mücahede ile Ebubekirler a'lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebucehiller esfel-i safilîne girsinler. hak ve ebedî ve kabil-i nesh olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından.(Haşiye) Üçüncü Sual: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir? Elcevab: Umumî musibet. [Manevî ve ehemmiyetli bir canibden şimdiki zelzele münasebetiyle altı-yedi cüz'î suale karşı yine manevî ihtar yardımıyla cevabları kalbe geldi. geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Risale-i Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi: ®^Å. değil hususî bir rububiyet. kâinat ve anasır-ı külliye kızdıklarından ve Hâlık-ı Arz ve Semavat dahi. Fakat Kadîr-i Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor.. belki bir gemisi. onlar hakkında ayn-ı gazab içinde bir rahmettir. Madem mazlum. yine emir ve hikmet-i İlahî ile olur. Bazan da titriyor. koca bir unsura. o derece garib bir temerrüd ve acib bir hamakat gösteriyorlar ki. bütün âlemlerin Rabbi ve Hâkimi haysiyetiyle. hikmet-i İlahîce lâzım geliyor. unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şümullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. sair güzel neticeler. bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı. kısmen bu dünyada cezası verilir. Bu hal cemal-i rahmetine ve şümul-ü kudretine nasıl muvafık düşer? Elcevab: Kadîr-i Zülcelal. gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. şu zelzelenin devamından gelen korku ve me'yusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azab vermesi nedendir? Yine manevî cevab: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde kemal-i neş'e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazan kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyetin her köşesinde cazibedarane işittirilmesi." Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve mücahededir. Acaba o bîçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? (Haşiye): Hem Rus gibi olanlar. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. değil hadsiz zîşuurun beşiği ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli ef'al ve ahvali belki hiçbir şeyi. musibet-i âmmeye sebebiyet verir. ne derece belâhet ve divaneliktir.] Birinci Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak. birtek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da. Bir unsurun birtek vazifesinde. Çünki her sene elli milyondan ziyade münakkaş.. Bu hâdisenin manevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar. bîçare maktûlün büsbütün hukukunu zayi' etmek. bu korku azabını netice verdi. Madem bir kısım hatalar. zemin şimdilik onları bırakıp. o vazifeden men'edilse. mühim bir hikmete binaen ehl-i küfrün cinayetlerinin kısm-ı a'zamı. şer olması haysiyetiyle. zalim ile beraber musibete düşmek. bâki bir mal hükmüne geçtiği gibi. Meselâ: Bu âhirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü. âdeta tesadüfî ve tabiî ve maksadsız bir hâdise nazarıyla bakarlar. bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. -cüz'î olsun ---sh:»(S:174) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------küllî olsun. Elbette o cinayetin fevkalâde çirkinliğini göstermek için. Çünki o masumların fâni malları. hataların neticesi ve keffaret-üz zünubdur. Dördüncü Sual: Madem bu zelzele musibeti. Beşinci Sual: Âdil ve Rahîm.«*@«A²'«!öチ±¬G«E#ö¯H¬\«8²x«< Şu sure kat'iyyen ifade ediyor ki: Küre-i Arz. İkinci Sual: Niçin gavurların memleketlerinde bu semavî tokat başlarına gelmiyor? Bu bîçare müslümanlara iniyor? ---sh:»(S:172) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Elcevab: Büyük hatalar ve cinayetler te'hir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler ta'cil ile küçük merkezlerde verildiği gibi. hakikatlar perdeli kalıp. koca bir unsuru musallat eder. tâ ki intibaha gelsinler. herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor. mücahede ile manevî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı. neden hususî hatalara hususî ceza vermeyip. bir musibetten çekininiz ki. o hayırlar adedince şerler yapılır. yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr-ı nazar edip. ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. belki bütün kâinatın.

hem dehşetli soğukta. hem karanlıklı gecede. bir adam o odun parçasını gösterip dese: "Bu işler. ihtimali var. zîhayat ve zîşuur mahluklardan doldurulması ve arasıra boşaltılıp yeniden zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. şecere-i hilkatin en son cüz'ü olan meyvesidir. adaletini. insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise. makamları sabittir. bir şeyin semeresi en uzak.kesilmeyen bir su. manasız kaldı. şu nihayetsiz vazifeye. Madem hıffet ve letafet bulanlar oraya giderler. bir hükûmetin iki memleketi gibi birbirine alâkadardırlar. iradesini ve hâkimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde. İşte bunun için semere-i âlem olan insan . âlem-i cismaniyatı seyran edip o cesedlerdeki hasselerin pencereleriyle. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vezaife ve ibadata. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber. o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hâdise ehl-i imanı hedef edip. semaya gidebilirler. Malûmdur ki. en nazik. ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı. Gel. nihayetsiz melaike enva'ı ve ruhaniyat ecnası lâzımdır. O irca' ile. Melaike ve ruhaniyatın vücudlarına dair "Nokta" namında bir risalemde ve Yirmidokuzuncu Söz'de iki kerre iki dört eder derecesinde bir kat'iyyetle isbat edilmiştir. zelzeleyi. Hem çok kesretli olarak vardır. Eğer istersen ona müracaat et. İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatlı iman muhafızları ve İslâmiyet hâmileri az veya tam mağlub olmak fırsatıyla. hem şiddetli kışta.. Zemine lâzım olan ziya. müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi. Müzahame ve münakaşayı îcab edecek bir sebeb yoktur. yÁV7!öެ!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«ž v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öެ! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. taam ise. Bazı rivayatın işaratıyla ve intizam-ı âlemin hikmetiyle denilebilir ki: Bir kısım ecsam-ı seyyare. Ne emrolunsa onu işlerler. onun nisbetini irade-i ihtiyariyeden keser. bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi. yani gönderiliyor. yangın suretini vermiş" diye manasız hezeyanlar ediyorlar. İkinci Basamak: Zemin ile gökler. semavatın da kendine münasib sekeneleri bulunsun. Onlar. Evet zeminde ezdad içtima etmiş. Yedinci Sual: Bu hâdise-i arziye. Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış. tabiata havale eder. hünerlerini hiçe indirse. izn-i İlahî ile oraya giderler. hava ve elektrikten. o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektebli efendi! Şu âyetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. o sebebden ihtilafat ve ızdırabat düşmüş ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş ve ondan terakkiyat ve tedenniyat çıkmış. bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mu'cizatlı bir usta. Zira memleket geniş. İşte gel! Belâhet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki: Yüz sahife ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meçhuleye bir nam takar. hikmetsiz. bir madenin patlamasıdır. belki bütün ahalisi muti'dirler. şu âlem sarayının seyircileri ve şu kâinat kitabının mütalaacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellâllarıdırlar. tabiî ve tesadüfî olarak bundan olmuş. kumandanından. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi. padişahından. Hâlık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Öyle de: Ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya veya cesedlerini çıkaran ervah-ı emvat. hüsün elbette bir âşık ister. içlerinde münakaşat başlamış. hafifçe gafilleri uyandırmak için. hem tahribatından intibaha gelmediklerinden. Şu hakikatın hikmeti şudur ki: Beşer. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı âmm ve birer hâkimiyet-i nev'iyenin ünvanları bulunan ve "âdetullah" namıyla yâdedilen fıtrî kanunların birisine. Elbette kesafetli topraktan ve küduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevilidraki halkeden Hâlık'ın. belki tasrih eder ki: Şu muhteşem burçlar sahibi. semaya çıkmak için bir yol vardır. kudretini. Evet. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanun-u askeriyeye isnad edip. yüz okka muhtelif taamları. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine küçücük çekirdeği gösterir: "İşte bu ağaç bundan çıkmış" diye Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mu'cizatı inkâr eder misillü bazı zahirî sebebleri irae eder. malûm bir şey gibi: "Bu budur" der. aç olana verilir. Lisan-ı şer'îde o ecnas-ı muhtelifeye. o küllî işarat-ı Rabbaniyeye ve terbiye-i İlahiyeye karşı eblehane bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki: "Tabiattır. birer perdedirler. hükûmetinden ve kasdî harekâttan alâkasını keser misillü âsi bir divane olur. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. bir kısım ecsam-ı hayvaniye. Çünki kâinatı hadd ü hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi. fırtınayı ve harb-i umumî gibi umumî ve dehşetli âfâtı nev'-i insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini. ne derece bir hamakattır. zîşuur ve zevil-idrak mahluklarla doludur. tesadüfîdir. en cem'iyetli. Meselâ: "Güneşin bir maddesi. beraber çıkacağız! Birinci Basamak: Hakikat ve hikmet ister ki: Zemin gibi. *** ---sh:»(S:176) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onbesinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬w[¬0@«[ÅLV¬7ö@®8x%*ö@«. tâ sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Bundan. Onlar bunlara ---sh:»(S:177) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------izn-i İlahî ile binerler. bir kısım melaikenin merakibidirler. seyyarattan tut tâ katarata kadar. şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. hadîste "Tuyurun Hudrun" tesmiye edilen cennet kuşlarından tut. Bazan gayet derin ve bilinmez ---sh:»(S:175) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve çok ehemmiyetli. hususî ve kasdî bir hâdise-i rububiyeti irca' eder. onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var: Biri: Hataları az olmak cihetiyle temizlemek için ta'cil edildi. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki: Esbab yalnız birer bahanedirler." O ustanın hârika san'atlarını. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki. bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fennî bir nam takar. bunların içine emr-i Hak ile girerler. Evet. Aynen öyle de. Onlar dahi ins ve cin gibi. Evet nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider. âdileşti. eşrar ahyara karışmış. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı.@«X²V«Q«%«:ö«d[¬"@«M«W"¬ö@«[²9Ç G7!ö«š@«WÅK7!ö@ÅXÅ<«+ö²G«T«7«: Ey kozmoğrafyanın ruhsuz mes'eleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu âyetin azametli sırrını. fıtratları safi. melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. elektrikle çarpmasıdır.. hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor. Elbette cesed-i misalî giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene-i arz ve hava. en ehemmiyetli cüz'üdür. Hem denilebilir ki. zeminin sekenesi gibi değiller. Ebucehil'den ziyade muzaaf bir eçheliyet gösterir. hisse karib bir hads-i kat'î ile bilinir ki: Sekene-i arz için. Vahye istinad eden bütün edyan-ı semaviyenin icmaı ile ve şuhuda istinad eden bütün ehl-i keşfin tevatürüyle. âlem-i şehadeti seyredip gezerler. kendileri masum. yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa. ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? Elcevab: Bu hâdise. kayyumiyetini. hem Ramazanın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması. Halbuki ins ve cin. cismanî mu'cizat-ı fıtratı temaşa ederler. Üçüncü Basamak: Semanın sükût ve sükûneti ve intizam ve ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösterir ki: Sekenesi. sonra tutar tesadüfe. hakikat öyle iktiza eder. melaike ve ervah semadan zemine geliyorlar. bilbedahe mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. elbette ruha ve hayata münasib şu nur denizinden ve hattâ zulmet bahrinden bir kısım zîşuur mahlukları vardır.

zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek müvazeneye çıkabilir. ahkâmları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. âsumana nisbeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve san'aten bütün kâinatın kalbi. Halbuki şu hâdisenin. birer alâmet bıraksın. bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Kalb etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut. bütün mu'cizat-ı san'atın meşheri. Hem arzın şu mezkûr hikmetlerden neş'et eden sür'atli tahavvülü ve devamlı tegayyürü iktiza eder ki. Onu bir kefede. İşte ö ö ö ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Hem bilâşek velâ şübhe. Çünki saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki: Zîşuur için. hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva'-ı sagiresinde. kanun-u teavün gibi pek çok umumî kanunlar misillü. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilânı. tâ şeytanlara kadar uzun bir meydan-ı imtihanları peyda olmuştur. bütün mazisini hazır farzet. haydi hudud-u mülkümden elinizden gelirse çıkınız. şu muamele-i mühimmenin ve şu mübareze-i maneviyenin âlem-i şehadette bir alâmeti. masnuattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb âlemine döktüğü bütün o müteceddid âlemleri ve arzın müteaddid gömleklerini nazara al. Semadan arza inip çıkmak oluyor. zelil bir âsiyi bir emir ile i'dam etmiyor. İşte Œ²*«ž²!ö«:ö¬€!«Y´WÅK7!öÇÆ«*ö sırrını anla. etrafında nöbettarlar dizilmiş. görüyoruz ki: Nasılki bir padişahın daire-i hükûmeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları. en zaîf ve en latif bir mu'cize-i kudret olduğundan. yani. Nasıl. bahusus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellâllık ve nezaret olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun. hikmeten lâzımdır. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nisbetinde ne kadar âciz ve bîçare . beşiği ve meskeni olan zemin. kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Hem muktedir. tâ sema âfâkında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şümulünü iktiza eder. elbette firavunlaşmış şeytanlar. Daha bunlara kıyas et.en câmi'. oradan gönderiliyor ve madem ervah-ı tayyibeler semaya gidiyorlar. Tâ. Daire-i askeriye onu "Kumandan-ı A'zam" namıyla bilir. noktai mihrakıyesi ve nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri ve ma'kesi ve hadsiz Hallakıyet-i İlahiyenin. Kur'an-ı Hakîm. Altıncı Basamak: Beşer ve cin. o isim ve ünvan iktiza eder ki. Belki haşmet-i saltanat ve tedbir-i hükûmet ünvanıyla mükâfata istihkakını teşhir etmek için bir meydan-ı müsabaka açar. hem sadık bir memurunu taltife liyakatını biliyor. Meselâ: Ashab-ı Nebi safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise. kâinatı titretir. zaman-ı Âdem'den beri meşhurdur ve ehl-i hakikat için meşhuddur. Evet küffarın nüfus ve enfasları kabza-i kudretinde olan Kadîr-i Zülcelal. bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren ¬Œ²*«ž²!ö«:ö¬€!«Y´WÅK7!öÇÆ«*ö der.. bir emir ile. noksan da kalmaz. Ehemmiyetli levazımat-ı arziye. melaike ile şeyatîn ortasında muharebe bulunsun ve ahyar-ı semaviyyîn ve eşrar-ı arzîn mabeynlerinde mübareze olsun. bütün semavata denk tutuyor. vezirine emreder. meseline işaret eden |«V²2«ž²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7«: ެ!ö«–:HS²X«#ö«žö!:HS²9@«4ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö¬*@«O²5«!ö²w¬8ö!:HS²X«#ö²–«!ö²vB²Q«O«B². bir sayha ile onları mahvetmiyor. İşte bazı vakit oluyor ki. Muhteşem bir imtihan-ı ulvî neticesinde bir mecma-ı âlîde onu taltif eder. burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde. nihayetsiz şerre ve cühuda müstaid olduklarından. evliyadan tut. en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına. hadsiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar. bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı âlî. ahaliyi temaşaya davet eder. Çünki vücudça letafet ve hıffetleri var. Beşinci Basamak: Madem arzdan semaya gidip gelmek var.¬" âyetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat ---sh:»(S:181) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------et.²h<ö¬–@«"±¬H«U#ö@«WU±¬"«*ö¬š«ž³~ö±¬›«@¬A«4öö¯–@«O²V. ve pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı ve mensucat-ı ebediyenin sür'atle işleyen tezgâhı ve menazır-ı sermediyenin sür'atle değişen taklidgâhı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına sür'atle sünbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve terbiyegâhı olmuştur. tâ nemrudlara. Hem şübhesiz tard ve reddedilecekler. sekenesi de ona göre mazhar-ı tahavvülat olsun. Sonra yeknesak ve bir derece basit semavata karşı müvazene et. Elbette ona bir işaret vardır. âlem-i şehadet ehlini işhad etsin. sergisi ve bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı.. Rububiyet-i âmme ünvanıyla. Yani o koca semavatı. Enbiyadan. Daire-i meşihat onu "Halife" ismiyle zikreder. Belki Hâkim-i Âdil ismiyle onu mahkemeye gönderir. büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı. nihayetsiz bir temerrüd ve bir tuğyan yaparlar. Göreceksin ki: Arz. Çünki nasılki daimî bir çeşme. Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Meselâ: Daire-i adliye onu "Hâkim-i Âdil" namıyla yâd eder. küre-i arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim. Çünki mahiyetçe şeraret ve nühusetleri vardır. Nasılki nihayetsiz bahar mu'cizatına yağmuru işaret koymuş ve havarik-ı san'atına esbab-ı zahiriyeyi alâmet etmiş. en bedi'. Madem öyledir. Sair hâdisat öyle değil. Muti' ahali ona "Merhametkâr Padişah" derler. sair zîhayatlar gibi fıtrî bir had ve hulkî bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur. kanun-u müsabaka. Hakîm ve Müdebbir ismiyle bir meydan-ı imtihan ve mübareze açıyor. kanun-u tenasül. bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasib bir hikmeti bilinmiyor. vâridatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir. Cennet ve Cehennem'in vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'n ise. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et. ziyade gelmezse. gayet mu'cizane bir belâgatla kırar. isimleri bulunur. Belki o acib temaşaya. Halbuki hâdisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilâna münasib hiçbir hâdise görünmüyor. ahyarı takliden semavat memleketine gitmeğe teşebbüs edecekler. Aynen öyle de: Küre-i arz. ---sh:»(S:179) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Dördüncü Basamak: Bütün âlemlerin Rabbi ve Müdebbiri ve Hâlıkı olan Zât-ı Zülcelal'in. Hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulâtla. Bir istikbal-i siyasî yaptırır. Aczlerini ilân eder. Daire-i mülkiye onu "Sultan" namıyla tanır. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hâdisat-ı necmiye. Temsilde hata olmasın. hadsiz mu'cizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki. öyle i'cazkâr bir belâgatla ve öyle âlî ve bahir üslûblarla ve öyle gâlî ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki. Hem şu mahdud arz. en ---sh:»(S:178) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------âciz.!ö¬–¬!ö¬j²9¬ž²!«:ö¬±w¬D²7! ö«h«L²Q«8ö@«< öö¬–!«h¬M«B²X«#ö«Ÿ«4ö°‰@«E9ö«:ö¯*@«9ö²w¬8ö½Ž!«x-ö@«WU²[«V«2öu«. Her sene kat kat ve katmerli yüzbin tarzda. semavata nisbeten. İşte arzın (Haşiye)bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san'aviyesindendir ki. Liyakatını ilân eder. âciz. bir işareti bulunacaktır. Nur ve zulmet. Elbette ---sh:»(S:180) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ervah-ı habise dahi. Fakat hususî ilmiyle. cevvadane icadın medar ve çarşısı. (Haşiye): Evet. Bundan daha ensebi yoktur. Meselâ: Ey ins ve cin! Emirlerime itaat etmezseniz. Âsi insanlar ona "Kahhar Hâkim" derler. Cenab-ı Hak onu san'atına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve Cennetine mezraa ve hadsiz kâinata ve mahlukat âlemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb âlemine akacak bir çeşme hükmünde icad etmiş. merkezi. umum ehl-i semavat ve sekene-i arzın enzar-ı dikkatlerini celbetsin. bu recm-i şeytana ne kadar enseb düştüğü bedaheten anlaşılır. Hem şu hikmet. yaz ve kış. ins ve cinnin gayet mağrurane temerrüdlerini. hususî telefonuyla onu taltif etmiyor.

ö«yÁV7!öÅ– ¬@«4ö¬y²[«V«2ö!«h«.olduklarını gösterir. yalnız hürmet-i Nebinin azametini ve iki zaîfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini. itminan için istersen. (Bu kısım Mektubat 309 ilâ 318 arasında olduğundan tekrar yazılmadı. Hattâ gök yüzünde her parlayana yıldız denilir.@«P«#ö²–¬!«: Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var.A.) gibi deriz: ²h«A«'ö²v«<Yóö|¬8ö¬j²W«-ö²ˆ«!ö²v«K²W«ö¬•«Ÿ3ö²w«8ö²v«B². arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları. faraza şeytanlarınız dayanabilseler. aylar. gündüz gibi i'caz ışığı içinde şu âyetin manasını gör!. biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz: İsm-i Nur. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeblerden ileri geliyor. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki. Üçüncüsü: Müzahrefat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanları. en küçük ve zaîf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar. o şeytanları ebvab-ı semadan o şahablarla red ve tarddır. Kur'an ise hakîmdir." Evet Kur'anda bazı mühim tahşidat vardır ki. öyle azametli muti' askerleri var. o kanun ile öyleler bağlıdır. O âyetin semasından bir hakikat yıldızı al.) BİRİNCİ ŞUA: Ey nefs-i nâdan! Diyorsun ki: "Ehadiyet-i Zât-ı İlahiye ile külliyet-i ef'ali ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle herşeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzât elinde tutması. zahirî bir münafatı görüyor. belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir olsaydınız. bir kısmı gayet büyüktür. güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler." Elcevab: Madem öyledir. . muti' sekeneler var. menziller yapmıştır ve yıldızların küçük bir nev'ini de. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki. kendi şeytanını recmet!. Hem bazan kemal-i intizamı ve nihayet adli ve gayet hilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için. binekler. Gözünü aç. ^«Q¬0@«T²7!ö^«W²U¬E²7!ö«:ö^«R¬7@«A²7! ö}ÅDE²7!ö¬yÁV¬V«4 v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öެ! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. kafa fenerini bırak. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimad eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmoğrafyacı efendi! Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlara birden bak. onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. etmeliyiz ve *** ---sh:»(S:183) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Onbeşinci Söz'ün Zeyli [Yirmialtıncı Mektub'un Birinci Mebhası] . . ibadından ve cünudundan öyleleri var ki. düşürtmez. edebsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misillü. nazenin sema yüzünün murassa zînetleri ve o ağacın ---sh:»(S:182) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde. Bir kısmı nihayet küçük.@«X²V«Q«%«:ö âyetiyle böyle diyor ki: "Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey za'f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir Sultan-ı Zîşan'ın evamirine karşı geliyorsunuz ki. Gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Akla vâzıh. yıldızların dahi gayet muhtelif efradları vardır. çok müşkilatımızı halletmiş. değil sizin gibi küçücük âciz mahlukları. İşte bu yıldız cinsinden bir nev'i de.) ---sh:»(S:184) ---sh:»(S:185) ---sh:»(S:186) ---sh:»(S:187) ---sh:»(S:188) ---sh:»(S:189) ---sh:»(S:190) ---sh:»(S:191) ---sh:»(S:192) ---sh:»(S:193) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onaltıncı Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" –xU«[«4ö²w6öy«7ö«ÄxT«<ö²–«!ö@®\²[«-ö«(!«*«! ö!«)¬!ö˜h²8«!ö_«WÅ9¬! «–xQ«%²h#ö¬y²[«7¬!«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö€xU«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö›¬HÅ7!ö«–@«E²AK«4ö (İtminan-ı nefsime medar olacak. temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfus-u habise hesabına tecessüs ettirmemek için. İşte bu recm-i şeyatîn için atılan şahabların üç manası olabilir: Birincisi: Kanun-u mübareze. inşâallah bunu da halleder. . i'caz-ı Kur'an'ın en parlak bir âyinesi olduğundan. sizi dağıtırlar. şüvazlı nühasları size atabilirler. en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alâmettir. Fâtır-ı Zülcelal. Biz dahi ¹w[¬0@«[ÅL7!ö¬€!«i«W«.ö²w¬8ö«t¬"ö)x2«!ö±¬Æ«*ö beraber demeliyiz. Hakîm ise. biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. arzınızı yüzünüze çarpar. . Meselâ şu âyete bak: °h[¬Z«1ö«t¬7´)ö«G²Q«"ö}«U¬\ ´V«W²7!«:ö«w[¬X¬8ÌYW²7!öd¬7@«. senin başındaki şeytana at. tecavüz ettirmez. hakaik-i Kur'aniyedendir. Şu mühim tahşidat. Güya şu âyetle. ateşli demirleri. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki. zulmeti dağıtacak şu âyetin nurundan dört şuaı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istima'larından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilân ve işarettir. kalbe nuranî olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbanî (R. en büyük ve kuvvetli esbabı. yıldızlar. Akıl ise. Yedinci Basamak: Melekler ve semekler gibi. Aklı teslime sevkedecek bir izah isterim. eğer lüzum olsa. hem ¹w[¬0@«[ÅLV¬7ö@®8x%- *ö@«. Şöyle ki: ---sh:»(S:194) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- . akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez.. şeyatînin recmine âlet etmiş. düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor.«I«áö²`«-öy«9ö²v«A«-öy«9 ö Temsil. Sâni'-i Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler. İkincisi: Semavatta hüşyar nöbettarlar. rahîmane ifade etmek içindir.«:öu<¬h²A¬%«:ö˜«ž²x«8ö«x.

herbir ağaca sündüs-misal taze bir çarşaf giydiriyor. taze taze birer kâinatı zeminde kuruyor.. münafat yoktur. Birincisi: Kesif. Hattâ katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. mücedded mevcudatı onda yazıyor.ö²:«!ö¬h«M«A²7!ö¬d²W«V«6öެ! . herbir asrı. bir anda herbir âyinede bulunur. Mücedded bir hulle-i san'at-nüma giydiriyor. O akisler hem gayrdır. ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı. Yıldız-misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. ziyası ayn-ı ilmi. umumî şuunata mâlik bir küllî hükmüne geçer. aklın ulviyeti varsa. Bir anda binler yerlere girerler. Tesadüf onun işine karışamaz. Yeni birer kitab-ı hikmet-nüma yazıyor. Meselâ: Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm. ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. meharetlerle musanna birşeyi icad eder ve ona bir model yapar. Meselâ: Nasılki terzi gibi bir san'atçı. harareti ayn-ı kudreti. Vech-i tevfiki nedir? Elcevab: Kur'anın feyzine istinaden deriz: Evvelâ.. Güneş'in hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hasiyete mâlik değil. nuraniyet sırrıyla bir yerde iken pekçok yerlerde bulunabilirler. akisleriyle dolduruyor. şunların hariçte tahakkukları medar-ı bahs olması lüzumsuzdur. Öyle ise. âmm ve şamil oldukları halde. ehadiyet cihetiyle herbir şeyde Güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zâtıyla bulunur. Demek Şems. herbir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti. Âdeta manen yer kadar büyüyüp. Öyle de: Sâni'-i Hakîm ve Nakkaş-ı Alîm. Mahiyeti tutmuyor. dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamette ---sh:»(S:195) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bütün asfiya ile bir anda görüşür. o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor. ötekiler ölüdürler. huzur-u İlahîde haşmetli kanatlarıyla Arş-ı A'zam'ın önünde secdeye gider. Madem temsilden temessül bahsine geçtik. hangi şey gizlenebilir. mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm. ilim içinde azîm bir kudretle. Aynı zât. hakikata tatbike çalış. Kamer kadar yükselip. nihayet hikmet ve inayet ve kemal-i kudret ve san'at ile değiştiren Zât. Şu akis. bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. hangi iş ağır gelebilir. biz dahi bir kıyas-ı temsilî ile şu hikmete işaret ederiz. İşte şu sırdandır ki. Onun gibi hayy sayılıyor. o vakit o tek ve yekta bir güneş. cüz ve küll herşeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderî ile bir mikdar-ı muayyen vermiştir. güya emreder yapılır ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder. taze bir âlemi ona giydiriyor. vücud-u eşya. Ona yanaşmak için. İşte şu işleri nihayet hüsn-ü san'at ve kemal-i intizam ile yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar âlemleri. İşte o Zât-ı Zülcelal'dir ki. Lü'lümisal yeni bir murassaatla süslendiriyor. Cemil-i Zülkemal sana gayet yakındır. hem ziyayı. herbirisi mukabilindeki eşyaya muhit. Taze taze birer matbaha-i rahmetini kuruyor. Meselâ sen âyineler mahzenine girsen. sırf bir emr ile ve def'î olduğunu ve ---sh:»(S:196) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¯š²z«-öÅu6ö«w«T²#«!ö›¬HÅ7!ö¬yÁV7!ö«p²X. elvan-ı seb'ası sıfat-ı seb'ası olsa idi. Dıhye suretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda. sen ondan gayet uzaksın. muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. hangi ferd uzak kalabilir. Nihayet derecede ---sh:»(S:197) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Basîr ve Alîm'dir. Madem Güneş gibi âciz ve müsahhar mahluklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyed nim-nurani masnu'lar. Mukayyed bir cüz'î iken. o bize bizden daha yakın olurdu. temsildeki noktaları. şöyle ferman ediyor: –xU«[«4ö²w6öy«7ö«ÄxT«<ö²–«!ö@®\²[«-ö«(!«*«! ö!«)¬!ö˜h²8«!ö_«WÅ9¬! Æ«h²5«!ö«x. Hem o Kadîr-i Mutlak. Şu akis ayn değil. herbirisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Hayat hassaları onlarda yoktur. Bir kısım öyledir: İbtidadaki icad gibi. Belki yalnız "sırr-ı hikmeti nedir" denilebilir. Hem mevattır. hem hayydır hem ayndır. herbir asrı bir model yaparak mu'cizat-ı kudreti ile murassa. ölüdür. Herbirimizle âyinemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. birer yeni dünyayı icad ediyor. Acaba.öެ! ö²a«9@«6ö²–¬! Hem gibi âyetler. Sâniyen: Mevcudatta meşhud olan sühulet ve sür'at ve kesret ve vüs'at içinde nihayet intizam. Öyle de: Celil-i Zülcemal. hikmet içinde dakik bir san'atla tedricî olduğunu gösteriyorlar. İKİNCİ ŞUA: Ey nefs-i bîhuş! Diyorsun ki: –xU«[«4ö²w6öy«7ö«ÄxT«<ö²–«!ö@®\²[«-ö«(!«*«! ö!«)¬!ö˜h²8«!ö_«WÅ9¬! «–:h«N²E8ö@«X²<«G«7ö°p[¬W«%ö²v. Her baharda. Sonra onun emsalini külfetsiz çabuk yapabilir. Eğer faraza Güneş zîşuur olsa idi.!«)¬@«4ö®?«G¬&!«:ö®^«E²[«. mutlak bir küllî hükmünü alırlar. Öyle de. Birbirine mani olmazdı. Mevsim be-mevsim her bağ ve bostanda taze taze mu'cizat-ı kudretini ve hedaya-yı rahmetini gösterir. (saat gibi) güya bir emrin dokunmasıyla işlenir ve işler. Cüz'î-yi hakikî iken. çok kayıdlardan tecerrüd etmek. herbir günü bir model yaptığı gibi. rûy-i zemini. Bir kısmı böyledir: Mislini iade gibi. elbette gayet Kadîr ve Hakîm'dir. Hem y«T«V«'ö¯š²z«-öÅu6ö«w«K²&«!ö gibi âyetler. Meselâ: Şems bir cüz'î-yi müşahhas iken. Herbir seneyi bir mikyas ederek. Vakit-bevakit. Temessülün çok enva'ından şu mes'eleye medar olacak üç nev'ine işaret ederiz. Birbirisine mani olmaz. rûy-i zemini timsalleriyle. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı seb'ası. ayn değil. Hattâ bazan öyle bir derece sühulet peyda eder ki. maddeden mücerred ve muallâ ve tahdid-i kayd ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envâr ve bütün nuraniyat onun envâr-ı kudsiye-i esmasının bir kesif zılali ve umum vücud ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misal nim-şeffaf bir âyine-i cemali ve sıfâtı muhita ve şuunatı külliye olan bir Zât-ı Akdes'in irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilmi muhitle tecelli-i sıfâtı ve cilve-i ef'ali içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir. evamir-i İlahiyeyi tebliğ ederdi. maddî şeylerin akisleridir. Fakat zîhayat yalnız sensin. fakat gayr da değil. Öyle ise. Biz ondan uzak iken. sen mukayyed olduğun için ondan gayet uzaksın. maddesiz aksi vasıtasıyla sana. vâhidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi. Birer âlemi alıp da diğer muntazam bir âlemi getiriyor. İşte bak o Nakkaş-ı Ezelî. sonra doğrudan doğruya Güneşin mertebe-i asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. şu âlem sarayını müştemilâtıyla beraber bedi' bir surette yaptıktan sonra cüz'î ve küllî. vücud-u eşya. Evet nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler âyine olur. Ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet nasıl Güneş kayıdsız nuru. İkincisi: Maddî nuraninin akisleridir. herbir dağ ve sahrayı. Herbir âyinede aksini gösterdi. Fakat âyinelerin kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden. fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine mâliktir. birçok külfetler. O akislerin herbirinde.Bir tek zât. senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde. herbir seneyi. bağ ve bostanı. havarik-ı rahmetiyle musanna. herbir ağacı birer model yapmıştır. Hattâ evliyadan. bir Said binler Said olur. çok meratib-i külliyeden geçmek lâzım gelir. Meselâ: Şems dünyaya girdi. şu iki kısım âyetlerin vücud-u hakikatlarına kat'iyyen şehadet eder. hem elvanı seb'ayı göz bebeğinde saklıyor. Kalbin kuvveti. Hem o anda hesabsız yerlerde bulunur. o menazil-i latifede gezerler. ruhaniyata dahi hava ve esir ve âlem-i misalin bazı mevcudatı âyine hükmünde ve berk ve hayal sür'atinde bir vasıta-i seyr ü seyahat suretine geçerler ve o ruhanîler hayal sür'atiyle o meraya-yı nazifede. eşya-yı şeffafe vasıtasıyla öyle bir küllî hükmüne geçer ki. taze bir kâinatı o kamete göre dikiyor. Herbir günü bir satır yaparak dekaik-i hikmetiyle müzeyyen. Üçüncüsü: Nurani ruhların aksidir. gayet ittikan ve hüsn-ü san'at ve kemal-i hilkat. Bir iş bir işe mani olmazdı. Bir anda cüz'î bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler.

hail olamaz. mahz-ı lütuf olarak huzur-u şâhaneye kabulü gibi. Sen. "Allahü Ekber" deyip. GA²Q«9 «¾@Å<¬! ¬–xÇX7!ö«:ö¬¿@«U²7!ö«w²[«"öyX¬=!«i«'ö«u«Q«%ö²w«8ö«–@«E²A. «–xQ«%²h#ö¬y²[«7¬!ö«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö€x- . Emr-i tekvinîsi. Yoksa zılde kalırsın. ulvî ve küllî muhtelif derecelerde bayram namazında. müşiriyet ve ferikiyet. ondan nihayetsiz uzaksın.. Öyle de: Emr-i |«V²2«ž²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7«: –xU«[«4ö²w6ö e mâlik. kayıdsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle. emirber nefer hükmünde olan Zât-ı Zülcelal. hem kemal-i kudretini ilân.ö ö ö ö deyip. Muini değiller. şerik-i saltanat-ı rububiyet olamazlar. o Vâcib-ül Vücud. mukayyed ---sh:»(S:198) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın.@«X¬"ö½H¬'³~ö«x. mahz-ı rahmet olarak Zât-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür. hava gibi ruhen inbisat edip ve Kamer kadar yükselip. Öyle de: Bir hacı. ÜÇÜNCÜ ŞUA: Ey haddinden tecavüz etmiş nefs-i pürvesvas! Diyorsun ki: ¬^«2@Å. Nasılki bir nefer. hükmüyle. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan ile ferman ediyor. Diğer kısmı. küllî ve cüz'î dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır.öެ!ö¯^Å"!«(ö²w¬8ö@«8 ö ¯^«X«. Güya herbir "Allahü Ekber" bir basamak-ı mi'raciyeyi kat'ına işarettir. güneşler ve yıldızlar. bir nefer hizmet-i askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'î kumandanlık noktasını merci tutar. o Mûcid-i Küll-i Mevcud. Bir ubudiyet-i külliye ile müşerreftir. Vasıtalar. Hacdan sonra şu manayı. evamirine gayet müsahhar ve münkad olduklarını ve mübaşeretsiz. kanunuyla ve ilmiyle. o Sultan-ı Ezel ve Ebed. Hasıl-ı kelâm: Bir kısım âyetler eşyada hususan bidayet-i icadında gayet derecede hüsn-ü san'atı ve nihayet derecede kemal-i hikmeti ilân ediyor. o Cemil-i Bîmisal. ona Hâlık ismiyle yanaşmak ---sh:»(S:199) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------istersen. Hiçbir şey mani olup. yağmur namazında. sana. bayram gibi bir yevm-i mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Elbette hac miftahıyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve dûrbîniyle nazarına görünen âfâk-ı azamet-i uluhiyet ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufk-u tecelliyatın verdiği hararet. Demek padişah. Fakat ¯š²z«-ö±¬u6ö€x- U«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö olan Kadîr-i Mutlak. harekât-ı salâtiyede tekrarla "Allahü Ekber" "Allahü Ekber" demekle kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır.. hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede sühulet ve sür'atini nihayet derecede inkıyad ve külfetsizliğini beyan eder. İşte Hacda pek kesretli "Allahü Ekber" denilmesi. tâ yüzbaşı.ö«r²7«!ö«w[¬K²W«'ö˜*!«G²T¬8ö«– @«6ö¯•²x«<ö]¬4ö¬y²[«7¬!öƒ:Çh7!«:ö}«U¬\ ´V«W²7!ö‚h²Q«# ö«–xQ«%²h#ö¬y²[«7¬!ö«:ö gibi âyetler. Şimdi. sana senden yakındır. Âdeta. ne kadar ami de olsa. zulmanî ve nurani. sırf zahirîdirler. temsildeki dekaikı tatbik et. lütfuna mazhar eder. bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzât perdesiz onunla görüşüp. ona o ünvan ile görüşmek istese. sonra bütün mevcudatın hâlıkı ismiyle münasebettarlık lâzım gelir. o nefere ismiyle. yani maddî ve ekvanî ve esmaî ve sıfatî yetmiş binler hicabdan geçmek. Eğer. telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah. Kuvvetin varsa. tâ onbaşıya kadar geniş ve dar. İşte şeair-i İslâmiyenin velev sünnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır. vasıtalardan müstağnidir. eğer cezb ve lütuf olmazsa. ö ö hitabına (herkesin kabiliyeti nisbetinde) bir mazhariyet-i azîmedir. Onun. Çünki hacc-ı şerif bil'asale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. gölgeleriyle temas edebilirsin ve bir nevi cilveleriyle ve cüz'î tecellileriyle görüşebilirsin ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına ve bir taife isimleri hükmünde olan şualarına ve mazharlarına yanaşabilirsin. eşyada. kudret ve iradeyi tazammun ettiğini ve bütün eşya. senin ruhun penceresi ve onun âyinesi olan gözbebeğinden daha yakın olduğu halde. binler hicablar fâsıldır. onbaşılıktan tâ serasker mertebe-i külliyesine çıkmak lâzımgelir. bir şuaına mazhariyet dahi. Serasker daire-i külliyesinden tut. hem kudretine nisbeten Haşir ve Kıyamet gayet sehl ve külfetsiz olduğunu beyan ediyor. DÖRDÜNCÜ ŞUA: İşte ey tenbel nefsim! Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikatı. cemaatle kılınan namazda bulunur. Bir İhtar: Temsildeki padişah. kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. sâbık temsilde bir nefer. gayet uzaktır. nihayet derecede kurbiyet-i İlahiyeyi gösteriyor. İşte şu hakikatı salâttan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine. bir derece yanaşmak dava edebilirsin. bizzât huzuruyla gayet yakındır. herşey ondan nihayetsiz uzaktır. kayd-ı maddiyattan tecerrüd edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp. Âdeta sen. binler seneler çalışmak ve sülûk etmek lâzım gelir. sırf bir emirle işler yaptığını. Onun huzur-u kibriyasına perdesiz girmek istenilse. manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip. Fakat bazan merhamet eder. kumandan-ı a'zamına şu cüz'î cilve-i ismiyle temas eder ve münasebettar olur. Binler mertebeler hail. Halbuki o nefer. Meselâ: Sen. bir nevi huzura müşerref olup. herşeye herşeyden daha ziyade yakın olduğu halde. temaşagerdirler. mualecesiz halkettiği için icadındaki sühulet-i mutlakayı ifade için. sen. evliya-i ebdaliyeden nuranî olsa.7! h²8«! @«8«: ¯š²z«-ö±¬u6ö€xU«V«8ö¬˜¬G«[¬" ¬G<¬*«x²7!ö¬u²A«&ö²w¬8ö¬y²[«7¬!öÆ«h²5«! öw²E«9ö«: ö@«Z¬B«[¬. Öyle de: O Celil-i Pürkemal. o Şems-i Sermed. Sâniyen: Meselâ: ö ö ö Bir padişahın çok isimleri içinde "kumandan" ismi çok mütedâhil dairelerde tezahür eder. Eğer asıl ismiyle temas etmek. sonra bütün zîhayatların hâlıkı ünvanıyla. yalnız cüz'î bir cilveyi bulursun. sonra bütün insanların hâlıkı cihetiyle. hayret ve dehşet ve heybet-i rububiyet "Allahü Ekber" ---sh:»(S:200) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------"Allahü Ekber" ile teskin edilebilir ve onunla o meratib-i münkeşife-i meşhude veya mutasavvire ilân edilebilir. yalnız bir kısım akisleriyle. husuf küsuf namazında. aczi için. o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüd etmekliğin ve pek çok meratib-i külliyetten geçmekliğin lâzımgelir. Şu sırr-ı gamızı fehme takrib edecek bir izah isterim?" Elcevab: Öyle ise dinle: Evvelâ. Güneşin mertebe-i aslîsine yanaşmak ve bizzât doğrudan doğruya güneşin zâtı ile görüşmek istersen. hilaf-ı âdet. gayet yüksek tabakat-ı sıfatında mürur edip tâ ism-i a'zamına mazhar olan arş-ı a'zamına uruc etmek. senin hâlıkın hususiyetiyle. bir neferi huzuruna alır. şu sırdandır. perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret ve acz ve iftikar içinde saltanatı rububiyetine dellâldırlar. manen tecerrüd cihetiyle Küre-i Arz kadar büyüyüp. nihayet derecede bu'diyetimizi gösteriyor. Birinci Şuaın âhirinde demiştik: Nasılki Güneş. büyük bir saadettir. ve hadîste vârid olan: "Cenab-ı Hak yetmiş bin hicab arkasındadır" ve Mi'rac gibi hakikatler. kat'-ı meratib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. her ismin binler hususî ve küllî derecat-ı tecellisinden çıkmak.

Daha tasrif-i hava ve teshir-i sehab gibi şuunat-ı İlahiyeyi bunlara kıyas et. ona münasib ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehasin ve in'amattan istifade etmeğe muvafık ve havas ile mücehhez bir cesed giydirir. Birincisi: İhtiyarlık mevsimiyle. zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle meşietini. mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna. belki doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im-i Muhyî ve Rahman ve Rahîm olan Zât-ı Zülcelal perdesiz. Kur'anın beyanatı şu esasa bakıyor.) Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerim ve Sâni'-i Hakîm. kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izhar ettiği gibi. Yağmur ise. hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki. akıl tarifinden âcizdir. o mâ-i rahmet. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Fâtır-ı Rahîm.U«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö›¬HÅ7!ö«–@«E²A. kıt'alara taksim ederek herbir asrı. istirahata bir meyil ve başka bir âleme göçmeğe bir şevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman.ö@«Z²[«V«2ö@«8ö«–xV¬2_«D«7ö@Å9¬!«:ö®Ÿ«W«2öw«K²&«!ö²vZÇ<«!ö²v.ö²)¬! ö«G²Q«"ö@«X«"xV5ö²ミ¬i#ö«žö@«XÅ"«*ö ö Æ@Å. Fakat bu ziyafet-i İlahiye ve bayram-ı Rabbaniyedeki İsm-i Rahman ve Muhyî'nin tecellilerine mukabil İsm-i Kahhar ve Mümît.¬! ö¬h«Z²P«8ö¬•«h²6«ž²!ö«t¬7x. iradetini. dünyevî. güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve . nümune olarak beşini beyan edeceğiz. kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbaniyelerinde ve evamir-i Sübhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların. *** ---sh:»(S:202) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onyedinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" !®+h%ö!®G[¬Q«. hattâ bir cihette herbir günü. ulvî-süflî herbir ruha. tâ her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Öbür sene. bir defa o temaşagâha gönderir. dünyadan nefret ve âlem-i bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak iştiyak-engiz bir halet verir. Meselâ: Ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir.. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan.ö @«9²@«O²'«!ö²:«!ö@«X[¬.«4ö v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öެ! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki.«x²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö¬y¬2@«A²#«!ö«:ö¬y¬9!«x²'¬! ö«:ö¬y¬"@«E². hayat ve rahmetindir. Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı. Fakat hakikatte birkaç cihet-i muvafakatı vardır. teşahhusatın ihtilafatıyla.«*ö]«V«2ö²v±¬V«. ne kadar güzel bir surette meşiet ve ihtiyar-ı Rabbaniyeyi gösteriyor. Şimdi. ruhlarında uyandırıyor. bir vücud-u cismanî verir. gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. herbir taifenin resm-i geçit nöbeti bittikten ve o resm-i geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra. ¯š²z«. fâil-i muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıd altında olmadığını izhar edip yeknesak perdesini yırtarak ve herşey. herbir kıt'ayı. şüzuzat-ı kanuniye ile.. Rahat-ı kalb ile gider. birer taife ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır ve bilhassa rûy-i zemin. her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkad olduğunu i'lam etmekle gafleti dağıtıp. ins ve cinnin nazarlarını esbabdan Müsebbib-ül Esbab'a çevirir. Bir ---sh:»(S:203) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ciheti şudur ki: Sâni'-i Kerim.ö«:ö±¬u«. âhirette cismanî bir vücud-u bâki vererek Sırat üstünde. her anda.«! ö«:ö¬y¬7³~]«V«2ö«:ö¬v«P²2«ž²!ö«t¬W². kanuniyet şeklindeki âdâtının gösterdiği nizam ve intizamla. Şu ise ö ö ö ö rahmetinin vüs'at-i şümulüne zahiren muvafık düşmüyor. nasıl vazife uğrunda.«: «w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«!ö_«<ö«w[¬8³! *** ---sh:»(S:201) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Küçük Bir Zeyl Kadîr-i Alîm ve Sâni'-i Hakîm. Çünki vücudda en mühim mevki. Hem meselâ: Sair umûr-u lâzımeye muhalif olarak yağmurun evkat-ı nüzulü o kadar mütehavvildir ki. İki Âlî Makam Ve Bir Parlak Zeylden İbarettir. mugayyebat-ı hamsede dâhil olmuştur. elinde tutacak. bütün esbab-ı zahiriye hazırken meyveyi alıp vermiyor. onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i maneviye. herbir seneyi.«: yÁV7!öެ!ö«`²[«R²7!öv«V²Q«<ö«ž Lâkin zîruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemmiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan. ekseriyet itibariyle dünyadan. firak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar. tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütalaagâh oluyor ki. o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd değil ki bulunmasın.«:ö@«X«B²<«G«. dünyaya pek çok meftun ve mübtela olduğu halde. merhametkârane bir tarz ile tenfir edip usandırıyor. menşe-i hayat ve mahz-ı rahmet olduğu için elbette o âb-ı hayat.Åu6 ]¬B«W²&«* ²a«Q¬.«9ö²–¬!ö@«9²H¬'!Ïx#ö«žö@«XÅ"«*ö ®^«W²&«*ö«t²9G«7ö²w¬8ö@«X«7ö²`«. her şe'nde. o da verir. Hem meselâ: Rızık vermek ve muayyen bir sîma vermek. şu dünyayı. âdetinin hârikalarıyla. belki memnun olsunlar. âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram. o haleti intac eden vecihlerden. sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor. asırlara. bir şehrayin suretinde yapıp bütün esmasının garaib-i nukuşuyla süslendirip küçük-büyük. Öyle de. sair zîruh ve hayvanatın dahi. yani rahmet hazinesinden ellerine verilir. tegayyürat-ı suriye ile. birer ihsan-ı mahsus eseri gibi ummadığı tarzda olması.«xV²A«X7¬ö@«Z«7ö®^«X<¬+ö¬Œ²*«ž²! ö]«V«2ö@«8ö@«X²V«Q«%ö@Å9¬! °x²Z«7«:ö°`¬Q«7öެ!ö@«[²9ÇG7!öœ@«[«E²7! ö@«8«: (Bu Söz. mevsimlere hattâ günlere. o haletten istifade eder. senelere. vatan-ı aslîlerine bir meyelan-ı şevk-engiz. herbir mevsimi.

Beşincisi: Kur'anı dinleyen insana. kalbe Farisî olarak tahattur ettiğinden Farisî yazılmıştır. Hem bir mezraadır. vahşet yatağı. Kabir ise. fena-ender hebadır bil! Cihan dolu bela başında varken. bıraksan da bütün eşya lehinde Ger hodbîn isen. zulümatlı bir kuyu ağzı değil. Huruf ve kelimatı nefislerine değil. fakat şiir değiller. hududundan hazer aşma. Kabre gülerekten girerim. belki Cemil-i Bâki'ye bakan gizli. hiç de çekinmem.. Yerden göğe dava ederim. (Haşiye-1) arkama bakmam. Görürsün en ziyadarın. sakın şaşma. i'dam ---sh:»(S:204) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------değil. terk-i dünyada. Ondan ona şekva ederim sen gibi şaşmam Hak'tan Hakk'a feryad ederim.ö¬`²V«T²7!ö]¬4ö²€«hÅO«F«#ö?@«%@«XW²7! ö¬˜¬H´. sen gibi korkmam. Kasdî nazmedilmemişler. O hayretten der daim: "Eyvah. çürük maldır hep bu çarşıda. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Eğer nefsine talib isen. (Haşiye-2) mahşer-i ekberden çekinmem. bazı şeylerle ihsas ettirip. sen gibi kaçmam. arş-ı Rahman zılline uçacağım. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen âyineler mecmuasıdır. nur-u Kur'an. sen gibi görmem. mescid-i a'zamdan çekilmem. belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin herşeyde ve her şe'ninde bir izi bulunduğunu gösterir. sen gibi caymam. Dünya ise. Belki hakikatların kemal-i intizamı cihetinde. Öyle ise. gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma. belki bir saadettir. Kur'andaki ilm-i hakikatı ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliği ile dünyaya aşk ve alâka pek manasız olduğunu anlatmaktır. bin can ile arzu edilir bir seyahattir. Hudabîn isen. nazar-ı ibretle bak ve zahirî çirkin yüzüne değil. bir kitab-ı Samedanîdir. iç. güzel yüzüne dikkat et. merak etme. Furkan'dadır elmas hakikat. Hak kapısı.. O güldükçe küçülür. sen gibi şaşmam inşâallah. belki başkasının zât ve sıfât ve esmasına delalet ediyorlar. onu yapan Mihmandar-ı Kerim'in izni dairesinde ye. ---sh:»(S:207) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Rahmet kapısı. Hem bir misafirhanedir. istirahata ciddî bir arzu ve bir diyar-ı âhere gitmeye samimî bir şevk veriyor. fena damgası üstünde. nukuşunu bırak git. dön ve o güzel manzaraları irae eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama. Ferşten arşa şükran ederim. Kanunu dairesinde işle. Salât-ı kübradan çekilmem. Dördüncüsü: İnsan-ı mü'mine nur-u iman ile gösterir ki: Mevt. ---sh:»(S:206) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Siyah Dutun Bir Meyvesi [O Mübarek Dut Başında Eski Said. eder tebeddül. beladan gel tevekkül kıl! Zira feryad. Yani. Yeni Said Lisanıyla Söylemiştir. İşte Kur'an şu beş veche işaret ettiği gibi. Bismillah diyerek çalıyorum. Durmayıp koşacağım. Ger bulmazsan. sen gibi aşmam. hoş ve faideli bir tenezzüh yap. sen gibi kızmam. safa-ender beladır bil! Bırak feryadı. o fâniye bedel. eder elbet seni nâdim. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım.zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp. isbat ederim. zekâvette alemdarın. o kâfidir. hata-ender beladır bil! Bela vereni buldunsa.. envârını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkûm olan o cam parçalarından alâkanı kes.] Muhatabım Ziya Paşa değil. Dikenli yolda tayran ederim. şu fâni ömrünü bâkiye tebdilde. insana der ve isbat eder ki: "Dünya. Terki demek: Huda mülkü. gel tevekkül kıl! Tevekkül ile bela yüzünde gül. Demek değmez ki alınsa. bütün dünya cefa-ender. Ticaret istiyorsan ger. ne bağırırsın küçük bir beladan. ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. geri çekilmem. Üçüncüsü: İnsandaki nihayetsiz zaîflik ve âcizliği. Geçen sözler hakikattır. Ejder ağzı. şükür kıl manend-i belâbil. şükret. Allahü Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Veyl o kimseye ki. Elbette zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak ve müz'iç dağdağa-i hayat-ı cismaniyeden âlem-i rahata ve meydan-ı tayeran-ı ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u Rahman'a gitmek. çık git. nuraniyetli âlemlerin kapısıdır. sen gibi basmam. muhalif felsefeyi beş paraya saymam. Nur kapısı. *** ---sh:»(S:205) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Onyedinci Söz'ün İkinci Makamı (Haşiye) Bırak bîçare feryadı. hayat yükü ve yaşamak tekâlifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp. *** (Haşiye): Bu ikinci makamdaki parçalar şiire benzer. Eğer âfâkı ister isen. onun namıyla bakmakta. Ecanib fikrine sapma. Evvelce matbu olan Kalbe Farisî Olarak Tahattur Eden Bir Münacat . muhafaza et. kimden kime şekva edeyim ben dahi şaştım!" Kur'an dedirtir ben de derim. [Yani bu münacat. Mütekellim nefsim değil. helâkettir. Avrupa meftunlarıdır. Hem muvakkat bir seyrangâhtır. mecma-ı ekberden çekinmem. tâ o da gülsün. kabirden darılmam. o ciddî muhabbet saikasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip. ecele dost bakarım. ondan sıkılmam. yorulma. Herzekârane fuzulî bir surette karışma. Öyle ise geç. iyi mallar dizilmiş arkasında. çürüktür hem temelsiz de. dehşet de almam. bir derece manzum suretini almışlar. sen gibi asmam. sen gibi satmam. müzahrefatını at. Ahbaba kavuşturur beni. dalalettir kulak asma. atâ-ender. Öyle ise manasını bil al. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma. bütün şaşaasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir. feyz-i iman sayesinde hiç üzülmem. onun izni. hareket et. şu beş vecihten bir hissesi olmaya. hiçlik boğazı. (Haşiye-2): İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahü Ekber diyerek kalkacağım. vahşette kalmam. *** (Haşiye-1): Eyvah diyerek kaçmıyorum. mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor. tebdil-i mekândır. Halktan Hakk'a seyran ederim. dema keyfinden güler hep gül mül. Öyle ise. Sonra arkana bakma. İkincisi: İnsanın alâka peyda ettiği bütün ahbablardan yüzde doksandokuzu. bela-ender. dercan ederim. Lütf-u Yezdan. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada.. ehemmiyet verme. ek ve mahsulünü al. sen gibi sapmam. Kur'anda hep dava nurdan nuradır. ---sh:»(S:208) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ]¬K¬*@«S²7!ö¬–@«[«A²7@¬"ö!«H«U ´. onlarda tecelli edeni bil. bir bâki matlubu arattırıyor. dünyadan gidip diğer bir âleme yerleştikleri için. Mevte. Öyle ise. zahmeti çekmem. Ki. başka hususî vecihlere dahi âyât-ı Kur'aniye işaret ediyor." gibi zahir hakikatlarla dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir. sen gibi ürkmem. Öyle ise alış-verişini yap. Bil ey hodgâm! Bu dünyada saadet. tilmiz-i Kur'an namına kalbimdir. Kur'andadır hak hikmet.

«X«8ö¬h²A«5ö!«(²h«4öy¬6ö²•«G<¬(ö²ã«åö²* «(ö«: Sonra soldaki istikbale baktım. Sonra başımı kaldırıp. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faidesi yoktur. hem kısadır. hem merhem olur.) a². Manen bana denildi ki: "Yetmez mi derd.«!ö˜«(@«L6öh²A«5ö¬‡«(ö²v«XU[¬8ö²h«P«9ö¬¶˜«+!«G²9«!ö²k[¬áö²‡«(ö«— a².) a². (İman.«!öy«B²-¬x9ö˜«*@«U¬-³~öx#ö¬€«*²G5ö¬v«V«5ö@«ZS²Q«/ö«:ö@«. binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. onun arkasında ebede giden cadde.h²T«4öy«W«. Bir askerin cüz'î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit. vazifesi bitmiş.) ---sh:»(S:209) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- a²K«X«8ö¬Æ!«I¬O²/¬!ö²háö¬v²K¬%ö¬€Y"@«#ö²ˆ:I²W<¬!ö«— Soldan dahi hayır görünmediği için. belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil benim elimde bir cüz'-i ihtiyarîden başka hiçbir şey yoktur ki. o kabir kapısını. ileriye nazarımı gönderdim. uzaktan uzağa nazara çarpıyor. ecdadımın bir mezar-ı ekberi suretinde göründü. Hareket-i mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. her şeye karşı kâfi getirir.) a². belki ebedî hayata mazhar ve ebedî saadete namzed olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir.) a². (İman. ona dayanıp onunla mukabele edeyim.öš²i%ö—!öy¬6 Halbuki o cüz'-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz. Fakat gördüm ki: Dünkü gün. benim kabrim ve istikbal ise. o cüz'-i ihtiyarîyi. bir ticaretgâh ve şaşaalı bir misafirhane gösterir.) a².ö—ö˜@«#Y6ö²v«. Gördüm ki: Esassız. güya bir tabuttur.«!ö²)xS9ö¬*!«G«8ö²u«A²T«B². o ağacın meyvesini cenaze değil. (İman o zulümatta yuvarlanan dünyayı. Baktım ki: Aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm.ö¬–³~ö²t«<ö:öÄ@«&ö¬– @«8«+ö²w<¬!ö:!ö¬–!«G²[«8 ÷÷a².«X«8ö¬•@«P¬2ö¬h«B². .ö²h«" İşbu cihetten dahi deva bulamadım. o dehşetli kabr-i ekberi sevimli saadet saraylarında bir davet-i Rahmaniye gösterir. fâni bir dünya. bana bakıyor. derman sana. Gördüm ki: Şu gün." a². dizginini cism-i hayvanînin elinden alıp kalbe. belki vahşet verdi. maziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir.] ²•«G<¬(ö]¬W«9ö²–@«8²*«(ö!«*²(x'ö¬(²*«(ö²•«(²h«U[¬8ö²h«P«9ö²a«Z¬ %ö²k«L«"ö²Æ«*ö@«< ö Ya Rab! Tevekkülsüz. Gördüm ki: Kabir kapısı yolumun başında açık görünüp. (İman. o cüz'-i lâ-yetecezza hükmündeki cüz'-i ihtiyarî yerine. Derdime merhem değil.«*@«[«2ö²v«6ö²v«.) a²K«æ[¬.ö²…@«[²X"ö|¬"ö¬š_«[²9(ö²w<¬!ö²v«X[¬"ö²•«I«ô¬X[¬8ö²j«áö²‡«(ö²–Yå Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. (İman. derdime dert kattı. o toprağı rahmet kapısı ve Cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Gördüm ki: O ağacın tek meyvesi.«*!«G<¬G«"ö²+!«*¬(ö¬*:G«"ö²G«"«! ö¬˜!«*ö«: ---sh:»(S:210) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma. (İman. şecere-i ömrümün başına baktım. ruha teslim ettiği için.) a². iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim.!«*ö²*«( Evet. gayr-ı mütenahî bir kudrete istinad etmek için bir vesika verir ve belki iman bir vesikadır.ö²‡«(ö²ç[¬. o ağacın üstünde duruyor.ö²i¬ %@«2ö²v«. emsalimin ve nesl-i âtinin bir kabr-i ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil. pederimin kabri ve geçmiş zaman. kısacık şu zaman-ı hazır ve bir ân-ı seyyaldir. (İman ve huzur-u iman. gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım.) a². Allah namına istimal ettirip.) a². (İman. kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. hazır güne baktım. Hem ayarı noksandır. (İman. Teselli yerine vahşet verdi. belki vahşet ve dehşet zehirini ilâve etti. hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor.«7@Å[«.«(ö²‡«(öa²K[¬9ö›¬J[¬åö›¬*@«[¬B²'¬!ö¬š²i%ö²i%ö~«I«8 İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil. o vahşetli mezar-ı ekberi. Derman bulamadım."Hubab Risalesi"nde dercedilmişti. o tabutu. âlem-i nur kapısı ve o yol dahi. manasını ifade etmiş.8ö²*«(öy«9ö²ÄxV&ö¬Ä@«D«8ö]¬/@«8ö²*«(öy«9 Ne geçmiş zamana hulûl edebilir. (İman.«!ö˜«(@«B²K<¬!ö²w«8ö¬¶˜«+@«X«%öh²W2ö¬h«. Çünki kalb ve ruhun daire-i hayatı geniştir. Derman değil. gafletle. ne de gelecek zamana nüfuz edebilir.¬6@«'ö«:ö²w«8ö¬a« T²V¬'ö¬¾@«'ö¬Æ³~ö²•«G«5ö²*«( O cihetten dahi me'yus olup başımı aşağıya eğdim. neticelerini kendine bedel vücudda bırakmış mektubat-ı Samedaniye ve sahaif-i nukuş-u Sübhaniye olduğunu gösterir. İcad edemez. ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-ı ahbab gösterir. Maatteessüf derdime derman bulamadım. saadet-i ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden dertlerime hem derman. Belki yarınki gün.ö²w< O cüz'-i ihtiyarînin meydan-ı cevelanı. benim cenazemdir ki.«X«8ö¬‡«G«áö¬*!«i«8ö²+:*ö›¬(öy¬6ö²•«G<¬(ö]¬8öa².

geniştir. zulümat-ı ademe sukut eder. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. a². Hem tâ senin rahmetin.«!ö²w«8ö¬¶˜«*@«åö²w«B²-«Hóö| ¬8ö²ˆ@«"ö²i[¬9öš²i%ö²w<¬!ö²ˆ«!öx#ö¬˜!«*ö²‡«(ö²j«á O çare ise şudur ki: O cüz'-i ihtiyarîden dahi vazgeçip. vücuduna ve enaniyetine dayansan. Emeller bekasız. Sür'atle gidiyor.ö²w<¬!öy¬6ö!«*²(x'ö¬s¬7@«' ö Madem hakikat böyledir. nümuneleri fıtratımda vardır. bal arısı . Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. elemler ruhta bâki kalır. Umum onlara karşı alâkadarım. Orada da hacet vardır.«*ö²•!«G6ö²Ä@«[«' a²K«.«(@«"öxåö²v«.«8!«G6ö²€@«%@«&ö¬€@«X¬=@«6ö²w<¬! ö«:ö²•!«G6öš²i%ö²w<¬! İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede? ---sh:»(S:212) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Ve bu beş paralık cüz'-i ihtiyarî nerede? Bununla onların mübayaasına gidilmez. cüz'-i lâ-yetecezza gibi cüz'î bir şeydir. ---sh:»(S:213) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ²w6ö!«G«4ö!«*²(x'ö¬›|¬9@«4ö¬(x%:ö²•@«%²h«4@«9ö¬j²S«9ö²›«!ö@«[¬" a²K«. kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır.«! ö@«T«A«"ö²•«ž³~ö@«T«"ö]¬"ö²Ä@«8³~öa². a²K«"@«'öxåö²v«. Elde olmayan.öy¬åö²h«. Öyle de: Kendine.«"!«h«.ö²…@«[²X"ö|¬"ö¬h²W2ö²w<¬: a². a².. a²K«. ö ²G«. Evet şu güzeran-ı hayat bir uykudur. Sermayem ise. kendine güvenmediği için.ö_«8ö¬¶y«<@«8²I«.öy«Q<¬(«:ö]¬B²K«.. nazar dairesi kadar büyüktür.ö|¬9@«ó¬G²9¬+ö²w<¬! ö²˜!«Y²<«! a².öa². a²K«. Onlar için çalıştırıyorum. kalem-i kudretle sahife-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikâre bir surette yazılmıştır. dünya kadardır.öy¬U²V«" Belki dünyada ne varsa. Belki her ne ki elde yok.²9¬! Eyvah! Aldandık. fakr ve ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgâh olabilsin. Senin yolunda o cüz'-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. yıldız böceği gibi olursun. ihtiyaçta vardır.¬!ö@«" ---sh:»(S:211) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ²²G«8²h«. irade-i İlahiyeye işini bırakıp.ö¬u«8«!ö«:ö²G«"«! ö¬u²[«8ö@«8ö¬€«h²O¬4ö²*«( İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zaîfliğimle ve fakr ve aczimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken.«*ö²i[¬9ö²‚@«[¬B²&¬!ö²G«. a². fâni vücudunu. rahmeti bırakıp ona müracaat etmez.. zevale mahkûmdur. kendi ışıkçığına itimad eder. a².ö«— a². acz ve za'fıma merhameten elimi tutsun.«(ö¬¶˜«I¬=!«(öxæ²W«. Bal arısı. bir rü'ya gibi geçti. Hane-i insan olan dünya ise.«! ö@«X«S«"ö@«[²9(ö²Ä!«:«i«"ö²–@«.ö²‚@«[¬B²&¬! ö²‡«(öa²K[¬9öy¬åö²h«. Öyle ise başka bir çare aramak gerektir. a².«*!«(ö|¬ó²*J"ö²h«P«9ö±¬f«8ö¬¶˜«I¬=!«(ö¬f²X«9@«8ö²‚@«[ ¬B²&¬!ö¬¶˜«I¬=!«( İhtiyaç dairesi. Cenab-ı Hakk'ın havl ü kuvvetine iltica ederek hakikat-ı tevekküle yapışmaktır.ö²‡!«G¬B²5¬!ö¬¶˜«I¬=!«( a²K«9@«Z¬%ö¬‡²G«T«"ö_«8ö¬€@«%@«&ö— öh²T«4ö²j«á Demek fakr ve ihtiyaçlarım. Gecenin hadsiz zulümatında kalır.@«#Y6ö²˜@«#Y6ö¬a².«(ö²‡«( Hattâ hayal nereye gitse.«!öa²4@«<ö²a«W²&«*ö¬a«<@«Z¬9ö| ¬"ö¬h²E«"öy¬6ö²j«6ö²–³! a². Güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. elbette bir katre serab hükmünde olan cüz'-i ihtiyarına itimad etmez.öa²K«.ö˜«h²O«5ö²t«<öy¬6ö›¬*@«[¬B²'¬! ö¬š²i%ö²w<¬!ö²h«"ö²G«X6öy«9öy«[²U«# Evet.. gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talib ve dünyaya çok âşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile mübtela bedbaht nefsim! Uyan aklını başına al! Nasılki yıldız böceği.«!ö²w«8ö¬˜@«X«áöx#ö¬a«<@«Z¬9ö| ¬"ö¬a«W²&«*ö²…«Y«-ö²w«8ö¬h[¬ô²B². ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. çalışıyorum.«!ö~ÅJ«D«B«<«žö¬š²i%öxåö²v«. Şu temelsiz ömür dahi. ihtiyaçta vardır. Halbuki daire-i iktidar. gündüzün güneşini bulur. Elde bulunmayan ise hadsizdir. herkim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa. mahiyetimde dercedilmiştir.«(öx#ö¬a«<@«X¬2ö_«# Tâ senin inayetin. Bununla onlar kazanılmaz. Bütün dostları olan çiçekleri. Ya Rab! Madem çare-i necat budur. o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda feda etsen. Eğer sen. Kendine güvenen ve ebedî zanneden mağrur insan. kendi kapısını bana açsın. kendi havl ü kuvvetinden teberri edip. bir rüzgâr gibi uçar gider.

yani aşknameleri olan manzum kitabları. Bütün mecazî âşıkların divanları. kalbin alâkasına. Çünki fâniyim. Çünki nihayetsiz muhtacım ve âcizim. ]¬5!«h¬4ö²v«"@«#ö]¬W«9ö²v«9! x«'ö]¬W«9ö²v«. beş rıbhi birden kazanasın. var olur. fenada mahvoluyor. yok ise. sende vedia ve emanettir. o kadar hazîndir. Âmâle merci olamıyor. Tâ beş hasaretten kurtulup. onu çağırmam. kendi mülkünü senden satın alıyor. ²ÆYA²E«8ö²–«G-ö²vóö˜«G²7Y4!öa².²S«B¬7 İşte o damlalar ise. ¬yÁV7!ö¬–x\ö²w¬8ö¯€@«[¬6@«"ö¯€!«h«O«5ö]¬A²V«5öw²[«2ö²aÅA«M«4 Onun için kalb gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Çünki nefy-i nefy. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor. Yani: Yok. o elemli mecazî muhabbetler derdinden ---sh:»(S:216) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve belasındandır ki.! x«'ö]¬W«9 Bir maksud ki. fâni olanı istemem. şu tasavvur-u zevalden gelen elemden birer feryaddır. zeval-i lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. gurubda gaybubet etmeye mahkûmdur. o vardır. ²G«"@«<ö@«T«"ö@«#ö²w6ö@«X«4ö˜«(!«(ö:! ö«:ö:!ö¬t²V8ö«: a². elemkârane birer feryad damlar. Ağlattırıyor. Herbirinin. feda et. arzu etmem. Çünki zeval-i lezzet.gibi olursun. Hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Kalb gözü ağladığı gibi. kalbim İbrahimvari ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor.. zevalde defnoluyor. Çünki zevale mahkûm. O damlalar. benim pek büyük derdlerime deva bulamaz.«*!«(ö²˜@«ô¬9öx#ö¬›!«I«"ö˜«(!«(ö²–!«I¬óö| ¬"ö¬›@«Z«" Hâlık-ı Kerim. güya kendisi de ağlıyor. döktüğü herbir damlası da. Nerede kaldı ki kalb ona perestiş etsin ve ona bağlansın kalsın. ona iltica etmem. keder ve meraka değmez. x#ö²ˆ«!ö²…«I«'ö|¬8ö~«*²(Y'ö¬t²V8ö²…Y'ö²•«I«6²Iáö¬›!«G' a². Öyle ise. Kıymetini yükselttiriyor. ey nefsim! Hiç durma. Aşk-ı ebedî için yaratılan ve âyine-i Samed olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli. şu keşmekeş kâinatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile me'yusane feryad eder ve bâki bir mahbubu arayan ruh dahi ö Ç`¬&!ö«žö feryadını ilân ediyor. bütün divan-ı eş'arının ruhunu eğer sıksan. hakikî güzel olamaz.!x«'ö]¬W«9 İstemem. Nebiyy-i Peygamber olan bir Hakîm-i İlahî'nin Kelâmullah içinde bulunan bir kelâmının bir nevi tefsiridir. «w[¬V¬4žÀ²! ]¬5«Ÿ«#ö²j«áö²*«(ö²Ä!«:«+ö²w<¬! öy«5!«h«8ö²(«+²*«!ö]¬W«9 Der-akab zeval ile acılanan mülâkatlar. hem bâki. Çünki şu vücud. Yine sana. neyleyeyim?. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye lâyık değildir. Cennet gibi büyük bir fiatı verir. «w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«žö . *** ---sh:»(S:214) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" «w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«žö«Ä@«5ö«u«4«! ö@ÅW«V«4 ¬yÁV7!ö¬u[¬V«'ö²w¬8öö(«w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&! ö«ž)ö ]²Q«9ö]¬9@«U²"«!ö²G«T«7 İbrahim Aleyhisselâm'dan sudûr ile. tâkat getirmem müfarakati.«!ö€@«A²$¬!ö|²S«9ö¬|²S«9öy¬6ö›¬±I¬. ²(xA²Q«8ö²–«G-öw²4«(ö˜«G²7!«:«+ö²v«9! x«'ö]¬W«9 Bir mabud ki. fikrin merakına değmiyor. Yok. Âciz olan. isbattır. ²v«A²V«5ö²f«9«+ö|¬8ö(«w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö« ž)ö ¬w<¬I¬óö¬…²*«(ö²–³!ö²ˆ«! İşte o zeval-âlûd mülâkatlar. ¬yÁV7!ö¬•«Ÿ«6ö]¬4ö¯±]¬A«9ö²›«! ö¯v[¬U«&ö²w¬8ö¯•«Ÿ«6ö¬h[¬. Hem feda et. Ebedî yaralarıma merhem süremez. yok olsa.@«A<¬+ö| ¬W«9 Güzel değil batmakla gaib olan bir mahbub. tâ beka bulsun. ²ÆxV²O«8ö²–«G-ö`²[«3ö˜«G²":h3ö²(«+²*«! ö]¬W«9 ---sh:»(S:215) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Bir matlub ki. elem olduğu gibi. kâinatın zeval ve ölümünü ilân eden na'y-i «w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«žö beni ağlattırdı. ²(xM²T«8ö²–«G-öx²E«8ö˜«(@«X«4ö²v«. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? ö ²v«&:*ö²f«9«+ö]¬8ö(«w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«ž)ö ¬š!«G¬9ö²(«*!«(ö]¬8ö²(@«<²h«4öu²T«2 Evet zahire mübtela olan akıl. İştiyaka hiç lâyık değildir.. minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et. Öyle ise. o maksudu istemem.. gelecek farisî fıkralardır. Birbiri içinde beş kârlı bu ticareti yap. Hem o vermiştir.ö²–³! ö²ˆ«! ö Hem onun mülküdür. hem mükemmel bir surette verecektir.

²v«7@«2ö²f«9«J[¬8ö²h«"!«I«"ö«x. başkaları imdada gelmiyor. dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda. hiçe ve ademe incirar ettiğinden.öÆxA²E«W²7! ö«x. 5 ..²S«9ö²›«!ö²–«i[¬8ö(«w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«ž) ö¬@«[¬3ö²(«*!«(ö]¬8ö²(@«<²h«4öu²T«2 «w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«žögıyasını çek. «ž «w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&! a². iki sırrı görebilirsin. Manasız kalan elfazı. istihare edeyim.²*@«$³! ö²j«áö«—öa²K«. marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faidesizdir. Hakikî mahbub.ö(xM²T«W²7!ö«x. Hem her eser-i Samedanî. şu zelzele-i zeval-i dünyadan hayrette kalıp.«!¬+öf²X«<xóö_«. Madem şu masnuat-ı fâniyenin mağzını. Nimetten ---sh:»(S:217) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------in'ama geçsen. Geldiği gibi muhafaza .ö²w6ö!«G«4ö²v«. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. 4 . An şart ki: Suret-i fâniyeden ve kendinden geçebilirsen. Fâni ol! Daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı. Vicdan dahi fânilerden yüzünü çevirdi.ö—(ö|¬5@«"ö_«" Ey nâdan nefsim! Bil ki: Çendan dünya ve mevcudat fânidir.²*@«$³!ö| ¬V«" Evet masnuatta hiçbir eser yok ki. bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya. yalnız odur.. (Haşiye): Yalnız bu satır Mevlâna Câmî'nin kelâmıdır.Biri bil.Yani: Yalnız biri iste. ---sh:»(S:218) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- (xA²Q«W²7!ö«x. Çünki şu dünyadan bekaya giden yol. bâkiye îsal eden iki yol bulabilirsin ve can-ı canan olan Mahbub-u Lâyezal'in tecelli-i cemalinden iki lem'ayı. Dedim: "Yarına kadar beni bırakınız. 3 . Nakıştan manaya geçsen. bâki olasın. Mahbub-u Hakikî yolunda feda et. Madem şu masnuat.Biri söyle. esma yoluyla Müsemmayı bulursun. İşte zahirperest ve sermayesi âfâkî malûmattan ibaret olan akl-ı dünyevî böyle silsile-i efkârı. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Sen dahi bîçare nefsim.ö²‡«(ö²–«J[¬8ö— ö_«X²Q«8ö²–@«F¬"ö_«X²Q«8ö²háö¬o²S«7ö_«W².Biri gör.ö|¬"ö¬o²S«7ö²–³!ö~«Y«. hakikî mabud. ²›Y'ös²L¬2ö|¬8@«%ö~«G²[«-ö—!ö²f«<xóö²ŠY'öy¬å Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câm-ı aşk olan Mevlâna Câmî.Biri taleb et.²–«(@«X«4ö²(«i[¬'ö@«T«"ö›¬+@«'ö@«T«"ö]¬9 @«4ö²w<¬!ö²*«( Eğer şu fâni dünyada beka istiyorsan. zeval perdesinde saklanıyorlar. 2 . hakikî matlub. Arkalarından alâkadarane bakıp meşgul olma. ²–«(@«X«4ö²˜!«*öy«<@«T«"ö@«[²9(ö²+«! öy¬6ö²w[¬"ö²•«G«2ö²v«. İbrahimvari ö ö eniniyle mahbubat-ı mecaziyeden ve mevcudat-ı zâileden kat-ı alâka edip. başkalar her vakit görünmüyorlar. Sâni'-i Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. bir Sâni'-i Zülcelal'in esmasını bildirir. ~«(²Y«. me'yusane fizar ediyor. hayretinden ve haybetinden me'yusane feryad ediyor.«. vahdaniyete şehadet eder. çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın. bir Mahbub-u Lâyezalî'yi gösteriyor. ²v«. ona aid olmayan sözler malayani sayılabilir. acımadan fena seyline atabilirsin. (Haşiye) 1 . Şiire benzer. Fakat her fâni şeyde. bilâperva zevalin havasına at. hakikî maksud. Mevcud-u Hakikî'ye ve Mahbub-u Sermedi'ye bağlanıyor. _«X²Q«8ö|¬"ö¬h²L¬5ö²–³!ö_«X«4ö²‡«(ö²–«J[¬8ö —ö›¬J²R«8ö²h[¬ô¬"ö_«W². ²–!«G²%¬:ö²f«9«+ö]¬8ö(«w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&! ö«ž) ö¬w[¬9«!ö²(«*!«(ö]¬8ö²*!«i[¬4ö²h¬U¬4 Esbab içine dalan fikr-i insanî.ö]¬8@«%ö²›«! ö«a²5«G«. kelimat-ı kudrettir. ayrı ayrı nağamatıyla zikr-i İlahinin halka-i kübrasında beraber "Lâ ilahe illa Hu" der. İbrahimvari kurtul. *** ---sh:»(S:219) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------[Bundan yirmibeş sene kadar evvel İstanbul Boğazındaki Yuşa Tepesinde. bir mektub gibi. başkalar lâyık değiller.ö²˜!«*ö:(ö]¬9@«4ö²ˆ«!ö… ²I«4ö²h«.ö²*«(öy¬6ö²v«9!«(@«9ö¬j²S«9ö›«! ö²–!«G¬" |¬9@«9@«%ö¬–@«%ö±¬h¬. Nefs-i emmare cihetiyle fena bul ki. Rahman'ın iltifatı hissedilir. fenadan çıkıyor. nimet içinde in'am görünür.ö²v«Q«9 Evet Câmî pek doğru söyledin. eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. beka. Vücud-u hakikî isteyen vicdan. bak ne güzel söylemiş: ²›xóö]¬U«<ö²–!«(ö]¬U«<ö²w[¬"ö]¬U«<ö²›x%ö]¬U«<ö²–!x«'ö]¬U«<ö²˜!x«'ö]¬U«< demiştir. içini bulabilirsin. Mün'im'i bulursun. manasız kabuğunu kışrını. Mevcudatın adem-nüma akibetlerini gör. fakat şiir değiller." Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti.ö²Gö@«X«4 Dünyaperestlik esasatı olan ahlâk-ı seyyieden tecerrüd et. Kalb dahi mecazî mahbublardan vazgeçti. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti. onu elde et.öެ!ö«y´7¬! ö«žöy¬6 Çünki bu âlem bütün mevcudatıyla muhtelif dilleriyle.ö²•@«Q²9¬! ö_«Z²B«W²Q¬9ö²‡«(öy¬6 Evet.Biri çağır. kalbine koy. «w[¬V¬4žÀ²!öÇ`¬&!ö«žö in açtığı yaraya merhem sürüyor ve alâkayı kestiği mecazî mahbublara bedel. elfazdır.öÆxV²O«W²7!ö«x. fenadan gidiyor. kesretten vahdete yüzleri çevirmek için. başkaları istenmeye değmiyor. 6 . manalarını oku.«!ö_«.

---sh:»(S:220) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İkinci Levha [Ehl-i Hidayet Ve Huzurun Hakikat-ı Dünyalarına İşaret Eder Levhadır. š@«/±¬h7!ö«:öx²S«Q²7!öy«7öv[¬&ÅI7!ö*@ÅS«R²7!ö«x. O vaziyeti. Nazma istidadım yok. mir'at-ı Hak'tır gör.] Beni dünyaya çağırma Ona geldim fena gördüm. O kudsî üstadımın mübarek Münacat-ı Esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Vücud desen onu giydim Ah ademdi çok bela gördüm..ö¬y¬T²V«F¬7ö¬š@«2ÇG7! ö«:ö@«<@«UÅL7!öp[¬W«. Zalâm zarf-ı ziya oldu Bu mevtte hak hayat var gör. ---sh:»(S:221) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- [Yirmibeş sene evvel Ramazanda ikindiden sonra Şeyh-i Geylanî'nin (K. fakat bu mevcudatı umumen isterim.7!ö«:öŒ²*«ž²!öy«7öIJG«Q²7!öv«U«E²7! ö«x. âciz olanı istemem. bir tesbihat-ı cezbe-edâ suretine çevirdiğinden. Yapamadım. Hiç ender hiçim. Onbirinci Mektub'un Bir Parçasıdır. Hayat desen onu tattım Azab ender azab gördüm. noksan kaldı.. İsterim. ayn-ı visal oldu Elem. ayn-ı lezzettir gör. Lezzet.ö¬y¬Q²X. bab-ı bekadır gör. eğlence temaşası. Bilâ-haddin azabdır tad. Bütün eşya-yı mevcudat Birer fâni muzır gördüm. Birden Ahmed-i Cizrî'nin kürdçe şu fıkrası: ²– . Ömür ayn-ı heva oldu Kemal ayn-ı heba gördüm. Yirmiüçüncü Söz'ün âhirine ilhak edilmişti.] Dema gaflet zeval buldu Ve nur-u Hak ayan gördüm. Eğer Allah'ı buldunsa Bütün eşya senindir gör. Otuzüçüncü Söz'ün Otuzüçüncü Mektub'u olan Pencereler Risalesine ilhak edilmişti. müsebbih gör.ö]¬4ö¬ŠxTÇX7!ö«:ö@«<!«i«W²7! ör[¬O«7 š@«<¬h²A¬U²7!ö«:öÇi¬Q²7!öy«7ö‰:ÇGT²7!öt¬V«W²7!ö«x. evhama kalboldu Hikemde bin sekam gördüm.ö¬y¬T²V«'ö]¬4ö¬–ÎYÇL7! ö«:ö@«<!«h«W²7!öu[¬V«% š@«T«A²7!ö«:öt²VW²7!öy«7ö]¬5@«A²7!öv¬=! ÅG7!ö«x. Bu savtlar. Akıl ayn-ı ikab oldu Bekayı bir bela gördüm. Bilâ-gayet ağırdır gör.ö¬y¬S²[«/ö¬`²6«*ö²w¬8öw²E«9ö@«<@«O«Q²7!öv<¬h«6 š@«O«Q²7!ö«:ö(xD²7!öy«7ö]¬4!«x²7!ös¬7@«F²7!ö«x. Eğer hodbin ve kendi nefsine mâlik isen:Bilâ-addin beladır gör. Dema gaflet hicab oldu Ve nur-u Hak nihan gördüm. fakat bir yâr-ı bâki isterim. KATRAN.] ]¬5@«A²7!ö«x.ö¬y¬W²V¬2ö¬c².] Birinci Levha [Ehl-i Gaflet Dünyasının Hakikatını Tasvir Eder Levhadır. Bana bir arzu geldi ki. Ömür nefs-i amel oldu Ebed ayn-ı ömürdür gör. ÇAM. na'y-ı mevt oldu Bu ahyayı mevat gördüm. Heyhat!. Eğer hakikî abd-i hudabin isen Hududsuz bir safadır gör. fakat bir şems-i sermed isterim. ARDIÇ KARAKAVAĞIN BİR MEYVESİDİR [Makam Münasebetiyle Buraya Alınmış. Zerreyim.E²7!öy«7ö(:(«x²7!öh¬0@«S²7! ö«x. miftah-ı kenz oldu Fena. ayn-ı elem oldu Vücudda bin adem gördüm.] Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet-nüma suretlerini. hayret-feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgâr esti. nazar-ı ibrete ve sem'-i hikmete döndü. Makam münasebetiyle buraya alındı. esma-i hüsna ile bir münacat yazayım. Bu envâr. Âcizim. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. gayr istemem.ö¬˜¬G²A«Q¬7ö¬Æx9ÇH7! ö«:ö@«<@«O«F²7!ö*xS«3 Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: "Fâniyim.ö¬k²T«9ö²w¬8öw²E«9ö@«<!«h«A²7!öp<¬G«" š@«XÅC7!ö«:öG²W«E²7!öy«7ö]¬4@«U²7!ö»! Å+ÅI7!ö«x. Hesabsız bir sevab var tad Nihayetsiz saadet gör.ö¬y¬Q²X. š@«WÅ. şems-i Cemal var gör. Kemalin lem'ası söndü Fakat.) Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Amel ayn-ı riya oldu Emel ayn-ı elem gördüm. Eğer Mâlik-i Mülk'e memluk isen Onun mülkü senindir gör. Zeval. Bütün zerrat-ı mevcudat Birer zâkir. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim.edildi. Akıl. Bu münacat. Visal. Vücud.ö¬y¬W²U&ö¬m²A«5ö]¬4öw²E«9ö@«<@«N«T²7!öv[¬U«& š!«hÅC7!ö«:öŠ²h«Q²7!öy«7ö•xÇ[«T²7!ö*¬(@«T²7!ö«x. Habib desen onu buldum Ah! Firakta çok elem gördüm.S. fâni olanı istemem." ---sh:»(S:222) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------BARLA YAYLASI. Makam münasebetiyle buraya alındı.ö¬y¬U²V8ö]¬4ö¬Æx[Q²7! ö«:ö@«<@«S«F²7!öv[¬V«2 š@«Z«A²7!ö«:öw². bürhan-ı Zât oldu Hayat. Ulûm. zulümat oldu Bu ahbabı yetim gördüm. Fakrı kenz-i gına buldum Aczde tam kuvvet var gör.«9ö²w¬8öw²E«9ö@«<!«G«Z²7!öu[¬W«% š@«XÅC7!ö«:öh²UÇL7!öy«7ö]¬4@ÅL7!öv¬&! Åh7!ö«x. Bütün eşya enis oldu Bütün asvat zikirdir gör. nefs-i zeval oldu Devayı ayn-ı dâ' gördüm. pek muhteşem ve şirin velvele-âlûd bir zelzele-i raks-nüma.

ö²(x'ö¬+!«:³~ö]¬X<¬h[¬¬+ ›¬+@«'öy«"²H«%ö²f«8³!ö«l²5«*ö²›«:ö²+«! ›¬+@«W«9öd[¬A². öa².ö˜«(²I«áö²ˆ«! öf²X«9«J[¬8ö«ž@«A«" ›¬+@«D«8ö±¬`&ö²ˆ«!ö| ¬7!«:«+ö¬›@«Z²X<¬I<¬(ö¬›@«Z²X<¬I[¬óöy «-Y.«(öa².«#ö¬ ‰²*«(ö²]«&ö²h«.ö²|«.ö|¬¬Z´7¬! ö¬˜@«ó²*«G«"ö~«*@«ZB². hatırıma geldi.ö¬Ä@«W«6¬+ ›¬+_«9¬(ö²|«.ö²f«9«J[¬8ö²h«"!«I«"ö«x.öf²9«*!«(ö²–@«"«+ö~«*@«Z²5«*«: ²|«-ö²h«.«G[¬A²XD«" ›¬+@«"ös²L¬2ö¬›Y.¬G[¬8 ---sh:»(S:223) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ›¬+!«x«9ö¬i[¬ô²9«!ö–²i&ö²+«!ö]¬7«+«! ö¬›@«Z«W²R«9ö!«*@«.ö_«Z«W«Z²W«.@«"ö›¬:@«W«.¬+öx#ö¬p²X.öެ!ö«y´7¬! ö«žöxå ö²yÁV7«! öG²X«9«i[¬8ö²h«"!«h«"ö²]«&ö@«<öG²9«G«<xóö²h«. ibret manalarını ifade için şöyle ağladı: ›¬+@«B«"ö²›@«%²I«.¬+öy«#@«X²K&ö¬y«ó@«@«W«B¬"ö²j«6²I«.«Y«.ö²w<¬+«! ö~«Y«.ö¬›@«.¬+@«9¬(öy«#«ž@«W«D¬"ö²–!«*@«ô¬9ö¬y[ ¬A²L«#ö²›@«%²I«.öa²4@«<ö²a«W²&«*ö¬*@«$³~ö ²w<¬+«! ›¬+!«h¬4²h«.«(²I«6ö²ˆ!«*¬( ›¬+@«X²Z«-ö¬i[¬ô²9«!ö»²Y«L«"ö~«*@«ZS²7+öa².ö²€«G[¬Xö_«Z²[«9ö²w<¬+«! ²|«&öÇ|«&ö¬›@«X²Q«8ö²‡«G«"öf²9«*³!öh²6¬)öx. Kalbim.«(²h8 ›¬+@«[¬9ö+@«9ö¬¶y«8«J²8«+ö:+«! ö²G«<³~ö]¬8öy«&:* ›¬+@«D²2¬!ö¬v²P«9ö±¬xV2¬+ö²f[¬&²Y«#ö±¬h¬.²Y«.ö¬›@«.ö²h«"ö]¬U«<ö²h«.ö_«Z²#@«<³!ö²w<¬+«! ö²f«9!Y«F[¬8ö`²V«5 ›¬+@«"ö_«[²9(ö¬›@«X«4ö²‡«(ö| ¬5@«"ö¬»²:«)ö_«Z«7«J²7«+ö_«Z«7«Y²7«:ö²w< ¬!ö²‡«(ö²f«.!«h«.ö²G«8³~ö²G«K«%ö !«*ö²t¬=«Ÿ«8ö²*@«D²-«!ö²w<¬+«! ö²G«X[¬"ö²Ä@«[«' ²|«&ö¬€!«)ö¬›@«Z²L¬<@«B¬.ö«ž@«"ö¬õ²X«.¬! .ö²f«.ö²Æ«*ö_«< ›¬+!«:³@¬"ö¬š!«G¬X¬"ö²–«žÅž«(ö¬f²X«9@«8 ö›¬+!«I¬4ö²ˆ«!ö`¬[L«9¬+ ›¬+@«"öl²5«*ö²‡«(öx#ö¬k²T«9ö¬Ä@«W«%¬+ö²•«(ö²•«( ›¬+@«ô¬"ö²Šx'ö²Šx'öx#ö¬p²X.!Y«F[¬8öj²S«9 ›¬+!«*ö¬i²X«6ö²a«W²U¬&ö¬k²T«9ö²a«T²V¬'ö¬ v²P«9ö@«Z«8«G²8«(ö@«Z«8«i²8«+ö²w<¬+«! ö²G«X[¬A[¬8öu²T«2 ›¬+@«D«8ö¬»!«:²)«!ö¬¾²h«#ö²*«(ö…Y'ö¬ò²I«8ö_«.«(@«B².ö¬y«ó@«@«W«B¬"ö²|«&ö²h«.öx.ö²ŠY.<¬! ›¬+@«A²Z«-öxåö²v«.ö²…«*!«G[¬8ö—+²*³! ²]«9ö²–!«*!«i«.¬!ö±¬s«E¬"ö•xÇ[«5ö@«<öÇ]«&ö@«[«4 ²w[¬8³!ö!«*ö²ŠÅx«L8ö¬u²T«2ö²w<¬@«"ö²˜¬(ö²a«8@«T¬B².öy«W«.ö²s«&ö@«<öf²9«G«<Y%ö²•«(@«8«( ¬•xÇ[«5ö±¬]«&ö¬v².

damarlara dokunuyor gibi sadâ veriyorlar. Mahmudların.<¬! Ders aldıktan sonra.«G[¬A²XD«" (Haşiye-2)ö Oynattırıyorlar zülüfvari küçük dallarını ve onunla.²(YW²E«8ö¬h«. yani Sultan Mahmud gibi mahbubundan ayrılmış bütün âşıkların başlarında.ö˜«(²I«áö²ˆ«! öf²X«9«J[¬8ö«ž@«A«" ›¬+@«D«8ö±¬`&ö²ˆ«!ö| ¬7!«:«+ö¬›@«Z²X<¬I<¬(ö¬›@«Z²X<¬I[¬óöy «-Y. bir naz-niyaz zemzemesidir. ezelî nağmeleri. İşte ondandır ki. tesbihat ile Sâni'-i Zülcelal'in tecelliyat-ı esmasına mukabele edip.ö¬Ä@«W«6¬+ ›¬+_«9¬(ö²|«.ö²f«. Dünyevî sadâların ve sözlerin dinlemesinden kesilmiş olan ölmüşlere. hüzün-âlûd mahbublarının nağmesinin tarzını işittiriyorlar. Karakavak Meyvesi Hakkında Yazılan Farisî Beyitlerin Manası: ²– ¬+@«9¬(öy«#«ž@«W«D¬"ö²–!«*@«ô¬9ö¬y[ ¬A²L«#ö²›@«%²I«. herbir ağaç yüksek bir taş üstünde arşa başını kaldırıp durmuşlar.«(²I«6ö²ˆ!«*¬( ---sh:»(S:225) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Herbirisi.ö¬+ö:y«F². yukarıdan dellâllar gibi çıkıp bağırıyorlar. her zîhayat.«(²h8 ›¬+@«[¬9ö+@«9ö¬¶y«8«J²8«+ö:+«! ö²G«<³~ö]¬8öy«&:* Aşkın "Hay Huy" perdelerinden en hassas tellere. herkes her yerden koşup gelmiş.ö²Æ«*ö_«< Her zîhayat senin temaşana.ö²(x'ö¬+!«:³~ö]¬X<¬h[¬¬+ Güya sadâlarının tatlılığı.¬+öx#ö¬p²X.ö¬›@«. güzel güzel sadâ veriyorlar.!«*ö²– @«L<¬I«áö¬`²V«5ö²w<¬@«"ö²˜¬(ö]¬#@«[«& ö Barla Yaylası Tepelicede Çam. (Haşiye-2): Şehnaz-ı Çelkezî.«#ö¬ ‰²*«(ö²]«&ö²h«.«(²I8ö›¬+@«"ö¬„²I«åö¬›Y.ö˜«(²I«áö²ˆ «!öf²X«9«J[¬8ö«ž@«A«" ---sh:»(S:226) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- . hüsnüne. Katran. şu ağaçlar raksa gelmiş.öa²4@«<ö²a«W²&«*ö¬*@«$³~ö ²w<¬+«! Şu rahmet-i İlahiyenin âsârıyladır ki.ö¬y«ó@«@«W«B¬"ö²|«&ö²h«. kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir. san'atın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar.ö¬›@«.9)öx#ö¬k²T«9ö¬Ä@«W«%¬+ö²•«(ö²•«( Senin cemal-i nakşından keyiflenip. ›¬+@«"öl²5«*ö²*«(ö(x#ö¬»²x«ö¬›!«x«. o dellâl-misal ağaçlar oynuyorlar. (Haşiye-1): Şehbaz-ı Kalender.ö|¬¬Z´7¬! ö¬˜@«ó²*«G«"ö~«*@«ZB². ›¬+!«h¬4²h«.(Nüsha) Fikre şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor: Mecazî muhabbetlerin zeval elemiyle gelen ağlayış. yüzler ellerini Şehbaz-ı Kalender (Haşiye-1) gibi dergâh-ı İlahîye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar. Ardıç. cezbe istiyorlar.¬G[¬8 ›¬+@«<«!ö¬i[¬ô²9«!ö–²J&ö¬›@«Z«W²R«9ö_«.«(@«B². Hatırıma geldi. hüzün-engiz sadâları işittiriyor gibi bir vazifesi var görünüyorlar. kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar. Şeyh-i Geylanî'nin irşadıyla dergâh-ı İlahîye iltica edip mertebe-i velayete çıkmıştır. Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki: Eşya. Nüsha: Şu nüsha mezaristandaki ardıç ağacına bakar: ›¬+!«Y«9ö¬i[¬ô²9«!ö–²J'²+«!ö|¬7«+«! ö¬›@«Z«W²R«9ö~«*@«. Senin cemalinle nazdarlık ediyorlar. meşhur bir kahramandır ki. öa². Senin kemal-i san'atından neş'elenip. ›¬+@«A²Z«-öxåö²v«. hem derinden derine hazîn bir enîni ihtar ediyorlar.ö²h«"ö]¬U«<ö²h«. ---sh:»(S:224) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ›¬+@«B«"ö²›@«%²I«. temaşa edenlere de latif şevklerini ve ulvî zevklerini ihtar ediyorlar.ö¬›@«. onları da neş'elendirip nazeninane bir naz ettiriyor. ›¬+@«"ös²L¬2ö¬›Y. ›¬+@«X²Z«-ö¬i[¬ô²9«! ö»²Y«L«"ö~«*@«ZS²7+öa². ›¬+@«ô¬"ö²Šx'ö²Šx'öx#ö¬p²X. Kalbim dahi ibret manalarını ifade için şöyle ağladı: Yani: Senin temaşana. geliyor.ö¬›@«.ö«ž@«"ö¬õ²X«. ›¬+!«:³@¬"ö¬š!«G¬X¬"ö²–«žÅž«(ö¬f²X«9@«8 ö›¬+!«I¬4ö²ˆ«!ö`¬[L«9¬+ Aşağıdan.ö²|«.ö²h«" ›¬+!«x«9ö¬i[¬ô²9«!ö–²i&ö²+«!ö]¬7«+«! ö¬›@«Z«W²R«9ö!«*@«.¬+öy«#@«X²K&ö¬y«ó@«@«W«B¬"ö²j«6²I«. ›¬+@«'öy«"²H«%ö²G«8³~öy«M²5«*ö²›«:ö²+«! ›¬+@«W«9öd[¬A².«(öa².

cennete dikkat eden Binler müdakkik gözleriz biz (Haşiye) (Haşiye): Yani Cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezraacığı olan zeminin yüzünde hadsiz mu'cizat-ı kudret teşhir edildiğinden. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kaidesine girmedi. hilkatlerinde o derece hârika bir intizam. bir zevk-i bâki aradı. belki gayet şuurkârane manidar vaziyetleri gösteriyorlar. Yani o iki âleme nezaretleri var demektir.!«h«. o hârikaları temaşa ettikleri gibi. velvele-âlûd bir zelzele-i firakta yuvarlanıyor gibi gördü. hep kehkeşan ağsanına .¬!ö±¬s«E¬"ö•xÇ[«5ö@«<öÇ]«&ö@«[«4 ²w[¬8³!ö!«*ö²ŠÅx«L8ö¬u²T«2ö²w<¬@«"ö²˜¬(ö²a«8@«T¬B².. Tahattur olduğu gibi yazılmış. ²yÁV7«! öG²X«9«i[¬8ö²h«"!«h«"ö²]«&ö@«<öG²9«G«<xóö²h«. gecede semanın yüzüne baktım.öެ!ö«y´7¬! ö«žöxå Madem ağaçlar.«Y«. "Dünya-perestliğin terkinde bulacaksın" manasını aldı. Çünki bütün eşya "Lâ ilahe illa Hu" deyip. başta Mevlâna Celaleddin-i Rumî olarak bütün âşıkların işittikleri elemkârane teşekkiyat-ı firakı işitmiyor. Bütün yapraklar dahi diller oldu. hak lisanıyla derler. Demek herbiri. güya şu ağaçların müekkel melaikeleri içlerine girip herbir dalında çok neyler takılan ağaçları cesed olarak giymişler. Güya Sultan-ı Sermedî.@«"ö›¬:@«W«. semavat âlemindeki melaikeler o mu'cizatı.ö²G«8³~ö²G«.!Y«F[¬8öj²S«9 Nefis ise. Gelecek fıkralar. binler ney sadâsıyla muhteşem bir resm-i küşadda onlara onları giydirmiş ki. ›¬+@«"ö_«[²9(ö¬›@«X«4ö²‡«(ö| ¬5@«"ö¬»²:«)ö_«Z«7«J²7«+ö_«Z«7«Y²7«:ö²w< ¬!ö²‡«(ö²f«. şu vaziyeti gördükçe. Belki.öy«W«.ö²€«G[¬Xö_«Z²[«9ö²w<¬+«! İşte o neyler. Hep beraber nutka gelmiş. güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe Cennet âlemine bakıyorlar. o heva-yı nefsin hayatı olan zevk-i mecazîyi terketmekle. Yani. bir hikmet vardır ki: Bütün esbab-ı kâinat birer fâil-i muhtar farzedilse ve toplansalar taklid edemezler. bu i'cazın ulüvv-ü nazmından okuyor. şuursuz cisim gibi değil. şu herbiri birer âyet-i mücesseme hükmünde olan şu ağaçlardan sırr-ı tevhidi.öx.ö²ŠY. ²|«&öÇ|«&ö¬›@«X²Q«8ö²‡«G«"öf²9«*³!öh²6¬)öx. binler dilleri ile havanın dokunmasıyla "Hu Hu" zikrini tekrar ediyorlar. ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi. kâinatın azîm halka-i zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. O muvakkat hârikaları bâki bir surette Cennet'te dahi müşahede ediyorlar gibi bir zemine. o ağaçlar camid. Dördüncü Mektub ile Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkıfının âhirinden alınmıştır. bir hazine-i esrar buluyor.] Yıldızları Konuşturan Bir Yıldızname Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine Name-i nurîn-i hikmet. Bu semanın arza bakan. bu zevk-i hakikatte ölmek istiyor.ö²f«9«J[¬8ö²h«"!«I«"ö«x. ›¬+!«*ö¬i²X«6ö²a«W²U¬&ö¬k²T«9ö²a«T²V¬'ö¬ v²P«9ö@«Z«8«G²8«(ö@«Z«8«i²8«+ö²w<¬+«! ö²G«X[¬A[¬8öu²T«2 Akıl ise. bir san'at. bak ne takrir eylemiş. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan Nazenin mu'cizatı çün melek seyranına. ²]«9ö²–!«*!«i«. hem kudrete şahidleriz biz. Baştan başa da hayata mazhariyetleri lisanıyla "Ya Hayy" ismini zikrediyorlar. Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a karşı takdim edilen teşekkürat-ı Rahmaniyeyi ve tahmidat-ı Rabbaniyeyi işitiyor. "Bir Kadîr-i Zülcelal'in haşmet-i Sultanına Birer bürhan-ı nur-efşanız vücud-u Sânia Hem vahdete. bütün ezvak-ı mecazîyi ona unutturup.›¬+@«D²2¬!ö¬v²P«9ö±¬xV2¬+ö²f[¬&²Y«#ö±¬h¬. ›¬+@«D«8ö¬»!«:²)«!ö¬¾²h«#ö²*«(ö²…Y'ö¬ò²I«8ö_«. şu zemzeme-i hayvan ve eşcardan ve demdeme-i nebat ve havadan gayet manidar bir intizam-ı hilkat. birden hutur etti. Yıldızların lisan-ı hal ile konuşmalarını hayalen işittim gibi bu yazıldı.ö²s«&ö@«<öf²9«G«<Y%ö²•«(@«8«( Vakit-bevakit lisan-ı istidad ile Cenab-ı Hak'tan hukuk-u hayatını "Ya Hak" deyip hazine-i rahmetten istiyorlar. ---sh:»(S:227) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Fikir o neylerden. ulvî bir musikîden geliyor gibi safi ve müessirdirler. ¬•xÇ[«5ö±¬]«&ö¬v². bütün rûy-i zemin.ö²…«*!«G[¬8ö—+²*³! Heva-yı nefs ise şu hemheme-i hava ve hevheve-i yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki.¬! ö!«*ö²– @«L<¬I«áö¬`²V«5ö²w<¬@«"ö²˜¬(ö]¬#@«[«& *** ---sh:»(S:228) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- [Bir vakit Barla'da Çam Dağı'nda yüksek bir mevkide.«%ö! «*ö²t¬=«Ÿ«8ö²*@«D²-«!ö²w<¬+«! ö²G«X[¬"ö²Ä@«[«' Hayal ise. bir Cennet'e bakıyorlar. birer cesed oldu. Her şey. çok cihetlerle Sâni'-i Zülcelal'i tesbih ettiğini anlıyor. Hayatlarının tahiyyatıyla Sâniinin Hayy-ı Kayyum olduğunu ilân ediyorlar.öf²9«*!«(ö²–@«"«+ö~«*@«Z²5«*«: ²|«-ö²h«. ---sh:»(S:229) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tûbâ-i hilkatten semavat şıkkına. ²|«&ö¬€!«)ö¬›@«Z²L¬<@«B¬. bir nakş-ı hikmet.ö_«Z²#@«<³!ö²w<¬+«! ö²f«9!Y«F[¬8ö`²V«5 Kalb ise. görüyor.²Y«. semavî.ö_«Z«W«Z²W«.ö²w<¬+«! ö~«Y«.

şöhrete mübtela. insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Kehkeşanın halka-i kübrasına mensub birer meczublarız biz. Halbuki serçe kuşunun istidadı. Senin hakkın medih değil istiğfardır. Birer misbah-ı nevvar. Meselâ: Atmaca kuşu serçelere tasliti. Kör olası dinsiz gözü. gayet zalimdir. Gururunla tahrib ediyorsun ve küfranınla ibtal ediyorsun ve temellükle gasbediyorsun. Fakat insan. pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri. birer nur âlemiyiz biz. Yani fâil ve masdar değilsiniz. pek bâridane ve tatsız telakki ederler. hâşâ! Belki herkesten evvel sana verildi. temessül etmediğinden mazhar değil. Halbuki eşyanın insana aid gayesi bir ise. senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Senin bir cüz'-i ihtiyarın bulunmakla." dediklerini hayalen dinledim. Fırtına. Nazarı âmm ve şuuru küllî zât ise. Bir kısım hâdiseler var ki. Sana lâyık olan şöhret değil. birer hane-i devvar. hazîn firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber. o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa. ona hüsn-ü bizzât denilir. Güzele mazhar ise. Meyve ise. Müsebbihiz. daim zemme müstehaksın. İkiniz. Hem insan hodgâmlık ve zahirperestliğiyle beraber. birer gemi-i cebbar. şükürdür. müşevveştir. güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebeb olmanızdır. dest-i hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Evet sen benim cismimde." Zira. Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Fakat şu perde-i hacalet. hem işitmez sözümüzü. Birinci Makamı Üç Noktadır. otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Yoksa hilkate. belki münfail ve mahalsiniz. ulvî bir muhabbet ve masnu'larında izhar ettiği kemalât-ı san'atına karşı kudsî bir rağbet var olduğunu gösteriyor ve şu muhabbet ve rağbet ise. Evet kâinattaki herşey.S. tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar. hikmetleri saklar ve pek çok zahirî intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki. Rabbimize müsahharız. hak bir dava ise. şuhud derecesinde bir kat'iyyetle sübutu lâzımgelir. Hem deme ki: "Ben mazharım. nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve "Bin Bârekâllah" dedim. hak söyleyen âyetleriz biz. Güya umum inkılablar ve küllî tahavvüller. o taslit ile inkişaf eder. tabiatperest gayet ahmak. Halbuki o bârid.²&«!ö âyetinin bir sırrını izah eder. Zât-ı Mukaddese-i İlahiyenin tenzihine vesile olasınız. zahiren rahmete uygun gelmez. hem zahirperest. Elbette risalet-i Ahmediye (A. Sikkemiz bir. hakikî bir hüsün ciheti vardır. Halbuki bütün bütün vazife-i fıtratınıza zıd bir suret giymişsiniz. birer nadire-i hikmet. o çekirdeğe medh ve hürmet etmek lâzım olduğu. o Sâni'de. hüdabinliktedir. güzelleşir. Sâniinin esmasına aid binlerdir. birer tayyareleriz biz. Halbuki onlar. hem hodgâm olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. ---sh:»(S:231) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------şerre merci olmak için yaratılmışsınız. san'ata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki. İkinci Makamı Daha Yazılmamıştır. pek muntazam bir kitabet-i kudsiyedir. Tâ güzelliği görülmeyen zahirî çirkinlikler size isnad edilip. İşte menba-ı edeb olan Kur'an-ı Hakîm'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. işittiririz insan olan insana. manasız telakki eder. Yalnız bir tesiriniz var: O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı. turramız bir. Böyle yüzbin dil ile yüzbin bürhan gösteririz. İnsan ise. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Bir Kadîr-i Zülkemal'in. nedamettir. hattâ en çirkin görünen şeylerde. birer dâhiye-i hilkat. Halbuki sen. yÁV7!övU²A¬A²E<ö]¬9xQ¬AÅ#@«4ö«yÁV7!ö«–YÇA¬E#ö²vB²X6ö²–¬! ÜÇÜNCÜ NOKTA: Madem kâinatta hüsn-ü san'at. Senin kemalin hodbinlik değil. hayrı kabul etmek. Ezcümle: Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur. Meselâ: Kudret-i Fâtıranın büyük mu'cizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır. her hâdise ya bizzât güzeldir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.) BİRİNCİ NOKTA: y«T«V«'ö¯š²z«-öÅu6ö«w«. (Haşiye) İKİNCİ NOKTA: (Bu Sözün İki Makamı Var.Bir Cemil-i Zülcelal'in. birer ulvî âşiyane. Şöyle ki: Herşeyde. Senin vazifen fahr değil. Meselâ: Kar'ı. tevazudur. şecere-i hilkatin ---sh:»(S:233) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------zîşuur meyvesidir. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde. medhe düşkün. zelzele. Demek nefisperest. bir Hakîm-i Zülcelal'in birer mu'cize-i kudret Birer hârika-i san'at-ı hâlıkane. o San'atkâr-ı Zülcemal'e muhatab olup görüşen ve küllî şuurunu ve âmm nazarını tamamen Sâniin perestişliğine ve san'atının istihsanına ve . hilaf-ı edeb zanneder. zahirî çirkin görünen hâdiseler yüzünden sünbüllenip güzelleşir.M. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki. zahirî çirkin. hacalettir. çünki herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. gurura belki bir hakkın var. zikrederiz abîdane. herşeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden. tarif edilmez. Zira şu güzel masnuattaki hüsn-ü san'at ve zînet-i suret gösteriyor ki: Onların san'atkârında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir taleb-i tezyin vardır ve şu irade ve taleb ise. insana bakan yüzdedir. en cem'iyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı âmm ve şuuru küllî bir cüz'üdür." Hâyır. memer olursun. görmez oldu yüzümüzü. Hem deme ki: "Halk içinde ben intihab edildim. bilmüşahede vardır ve kat'îdir. *** ---sh:»(S:230) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Onsekizinci Söz ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ~YV«Q²S«<ö²v«7ö_«W¬"ö~:G«W²E<ö²–«!ö«– YÇA¬E<«:ö~²Y«#«!ö_«W¬"ö«–Y&«I²S«<ö«w<¬HÅ7!öÅw«A«K²E«#ö«ž °v[¬7«!ö°Æ!«H«2ö²vZ«7«:ö¬Æ!«H«Q²7! ö«w¬8ö¯œ«+@«S«W¬"ö²vZÅX«A«K²E«#ö«Ÿ«4 Nefs-i emmareme bir sille-i te'dib: Ey fahre meftun. Nasılki bize görünen çirkin mahlukların ve hâdiselerin zahirî yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli san'at ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki. Hâlıkınızla güya iştirak edersiniz. çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı. Demek bir meziyetim var. âlemdeki tabiata benzersin. Sâniine bakar ve çok güzel perdeler var ki. hacalet ona hiç temas etmez. Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok (Haşiye): Hakikaten ben de bu münazarada Yeni Said. bütün o meyveleri. ona hüsn-ü bilgayr denilir. o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. veba gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevî çiçeklerin inkişafı vardır. hodbinlikte bîhemta sersem nefsim! Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu.). birer manevî yağmurdur. hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir. masnuat içinde en münevver ve mükemmel ferd olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. Meselâ âlet-i tenasül-i insan. ---sh:»(S:232) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- istidad çekirdekleri.

mu'cizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimad eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam. o bürhanın şahs-ı manevîsine bak: Sath-ı Arz bir mescid. Sırr-ı hilkat-ı âlem olan muamma-i acibanesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek.ö:*«(öa². dinlemeliyiz. Birisi: Şu kitab-ı kâinattır ki. berr ve bahri cezbeye getirecek bir zemzeme-i şükran ve tekbir ile perestişkârane ona müteveccih olan en güzel masnuuna karşı lâkayd kalsın ve onunla konuşmasın ve alâkadarane onu resul yapıp.ö²]«9ö²–xåö›¬+!«:³~ö²wU¬"öxóö›¬+@«[¬9öxåö›¬+@«W«9ö²i[¬'²h«A¬" ö²•«*@«W-ö|¬"ö²˜@«Xóö²ˆ«!ö²•«*@«K8²I«ö²v«V[¬D«'ö²v«9@«W[¬L«áö²Æ«*ö@«<öxô«" ö²•«*!«h«5ö]¬"ö²€@«[«&ö²+«!ö²•«*@«"öt²-«! ö²v«V[¬7«)ö²v«9@«L<¬I«á öö²•«*@«[¬B²'¬!ö]¬"ö²•«*@«[¬B²'¬!ö²•«i¬ %@«2ö²v«V[¬V«2ö²v«9!«x#@«9ö²v«S[¬Q«/ö²v«.@«ó²*«(¬+ö²v«. Zira o. Medine bir minber. aynı kelimeyi tekrar ederek. y«Q«8ö«w<¬HÅ7!«:ö¬yÁV7!öÄx. nasılki iki cenahın icma' ve tevatürüyle teyid ediliyor. murassa bir levha-i san'at. elinde mu'ciznüma bir kitab. bütün benîÂdeme. makbul cevab verir.)ö¯GÅW«EW¬"ö]¬B«7@«T«8ö- yÁV7! ö ö ö öder. öa².¬+ö²G«<@«"ö]¬8öh²A«5@«"ö²h«S«. bütün evliyaya seyyid. Diğeri: Gayet münevver.ö²]«&ö²h«.‹. Ceziret-ül Arab'a gideriz. icma' ile manen "Sadakte ve bil-hakkı natakte" derler. iki daire görünüyor. (•.. Arş ve Ferşi çınlattıracak bir velvele-i istihsan ve takdir içinde. güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin? Kellâ! Konuşmamak ve onu resul yapmamak mümkün değil... belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil-hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. İşte o Sâniin bütün makasıd-ı san'atperveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece o Sâni' ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar mahbub ve makbul olduğu bilbedahe anlaşılır. bütün insanlara hatib.. herbir davasını. ÜÇÜNCÜ REŞHA: Eğer istersen gel Asr-ı Saadet'e. câmi' bir levha-i tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki. bir nebze şehadetini onüç lem'a ile arabî Nur Risalesinden Onüçüncü dersten işittik. bütün enbiyaya reis.. davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre gösteriyor. Mekke bir mihrab.¬ž²!ö¬yÁV7!ö«G²X¬2ö«w<±¬G7!öÅ–¬! *** ---sh:»(S:234) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------[Firkatli Ve Gurbetli Bir Esarette. DÖRDÜNCÜ REŞHA: Bak! Öyle bir ziya-yı hakikat neşreder ki: Eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kâinata baksan. bicû gufran zidergâh-ı İlahî .«#ö²*«(ö²*@«[²L. Birisi de Kur'an-ı Azîmüşşan'dır.²h«. belki cin ve inse ve meleğe.ö²]«-öy«W«.ö²d[¬A². fevkalâde ciddiyeti. Fakat onu güzelleştiren. lisanında hakaik-aşina bir hitab. Birisi: Şu kitab-ı kebirin âyet-i kübrası olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm'dır. Bütün sağ ve sol. bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri. . küllî muarrif var.! x«'ö²(«G«8ö²v«<x%ö²xS«2ö²v«<xóö²–@«8«ž²!« ---sh:»(S:235) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ondokuzuncu Söz Risalet-i Ahmediye'ye Dairdir a²&«G«8ö²w¬U´7ö«:ö]¬B«7@«T«W¬"ö! ®GÅW«E8öa²&«G«8ö@«8ö«: Evet şu söz güzeldir. hattâ ağzın her çeşit tadını nazara alan in'amperver san'atkârı.ö²]«6ö]ÅB«&ö²v«.. güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir. İşte bak: Hüsn-ü sîret ve cemal-i suret ile mümtaz bir zâtı görüyoruz ki. muntazam bir daire-i rububiyet ve gayet musanna.<¬h²L«&ö²h«E«. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz.. Hangi vehmin haddi var ki.«*ö½GÅW«E8ö öö•«Ÿ². bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki.. yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler. bütün mevcudattan sorulan.nimetinin şükrüne sarfeden en yüksek.. ikinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müdhiş sual-i azîm olan "Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" suallerine mukni.«6ö]¬"ö²v«A<¬h«3 öö|¬Z´7¬¬!ö²a«.. fevkalâde metaneti. "Ondört Reşehat"ı tazammun eden Ondördüncü Lem'anın BİRİNCİ REŞHASI: Rabbimizi bize tarif eden üç büyük. müzehher bir daire-i ubudiyet ve gayet vâsi'. Şimdi iki levha. Şimdi şu ikinci bürhan-ı nâtıkî olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanımalıyız. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki: Şu güzel masnuatın bu derece san'atperver.²S«9ö²v«. ެ! «y´7¬! «ž . Bütün enbiya hayattar kökleri. belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Fecir Vaktinde Ağlayan Bir Kalbin Ağlayan Ağlamalarıdır] Seherlerde eser bâd-ı tecelli Uyan ey gözlerim vakt-i seherde İnayet hah zidergâh-ı İlahî Seherdir ehl-i zenbin tövbegâhı Uyan ey kalbim vakt-i fecirde Bikün tövbe. zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvası. Biri: Gayet muhteşem. Evet. dava eder. Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviyenin (Haşiye)yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kâhinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı Kamer gibi binler mu'cizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi. fevkalâde ubudiyeti. İKİNCİ REŞHA: O nurani bürhan-ı tevhid. elbette kâinatın şeklini bir matemhane-i umumî hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi.<¬h²M«2öh²W2 . en parlak bir ferd olabilir.ö²a«V²S«3ö¬Æ! x«F«" . Öyle de. böyle hesabsız imzalarla teyid edilen ---sh:»(S:236) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bir müddeaya parmak karıştırsın.

düşman mevcudat. Demek o nur olmazsa kâinat da.onu bir misal-i muhabbet. küçük bir mes'elede. Arş-ı A'zama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-ı kâinat ne istiyor? Bak dinle: Saadet-i ebediye istiyor. niyaz eder. hak aldatmaz.. Tahriften sonra bu kadar bulunsa. O ecnebi. oraya gitsinler. şübhe bırakmaz bu terbiye ve tedbir öyle bir Semi' ve Basîr ve öyle bir Kerim ve Rahîm'e hastır. bir timsal-i rahmet. öyle Basîr. pek büyük bir vazifedar. birer munis memur. Kerim bir Kadîr'den. Hem bak. pek büyük mes'elelerde. kıyamete kadar bütün nuranî kâmil insanlar. öyle bir hacet-i âmme için dua ediyor ki: Değil ehl-i arz. birer meraya-yı esma-i İlahiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i Samedaniye mertebesine çıktılar. SEKİZİNCİ REŞHA: Bilirsin ki. bir delil-i sadık olduğu gibi. yarı malını versen. basîrane. büyük bir himmetle ancak daimî kaldırabilir. Bak! Hem öyle bir maksad. Yoksa kâinat ve eflâk olmamalıdır. pek büyük bir vazifede. -yani risaleti cihetiyle. öyle müştakane. mutaassıb büyük kavimlerden. belki bütün mevcudat. duasıyla. Kamer'de ve Müşteri'de ne var ne yok. ona ittiba ile iktida edip duasına âmîn diyorlar. bir delil-i satııdır. o kadar acib olmaz. vasıta-i nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı. pek sağlam olarak bize ders veriyor. büyük ve çok âdetleri. şevk u cezbe içinde bir zikirhaneye inkılab etti. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki: Şu dünyevî istikbal. vecde getirip duasına "Âmîn Allahümme âmîn" dedirtiyor. göstericisi olduğundan. pek büyük bir haysiyetle. böyle baksan -yani ubudiyeti cihetiyle. ne kadar cazibedar. şarktan garbı tuttu ve nısf-ı arz ve hums-u beşer. büyük bir ciddiyetle. Evet elbette böyle bedi' bir kâinatta. küçük. hattâ herşey dahi hiçe iner. İşte şu Asr-ı Saadeti görmeyenlere. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. tebeddülat. bir şeref-i insaniyet. (Haşiye): Hüseyin-i Cisrî "Risale-i Hamîdiye"sinde yüzondört işaratı. öyle bir Sultan'ın ahbarını söylüyor ki: Memleketinde Kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. öyle bir gaye için dua ediyor ki: İnsanı ve âlemi. lüzumlu hakaikı ders veren bu zâta karşı herşeyi bırakıp ona koşmak.bir bürhan-ı Hak. ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyanelerini def'aten kal' ve ref' ederek bütün ahlâk-ı hasene ile techiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi.Hak olan mesleği hileden müstağnidir. pek büyük bir cemaatte. Hem öyle fakirane. onun hediye-i hidayetini kabul edip hırz-ı can etti.ö²– Evet. ne kadar lüzumlu. fakr. biz dahi istiyoruz" deyip iştirak ediyorlar. pek büyük davada. öyle tazarrukârane niyaz ediyor ki.Şimdi bak: Onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumî. Halbuki şu zât. niyazına "Evet yâ Rabbena ver. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki. Yüz sene çalışsınlar. seyircisi ve künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı. Çünki istediğini. bu hakkı görmüyorlar. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu Semavat ve Arzın İlahı bizden ne istiyor. sigara gibi küçük bir âdeti. bir şems-i hidayet. kıymetsizlikten. niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. o kitablardan çıkarmıştır. düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. ruhları. Haydi yüzer feylesofu alsınlar. ulvî vazifeye çıkarıyor. sultan-ı ervah oldu. bütün meratibiyle beraber kabul etmesin? YEDİNCİ REŞHA: İşte bak: Şu cezire-i vasiada vahşi ve âdetlerine mutaassıb ve inadçı muhtelif akvamı. Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. ONÜÇÜNCÜ REŞHA: Acaba bütün efazıl-ı beni-Âdemi arkasına alıp. küçük bir himmetle. Bak! Hem öyle Semi'. lika . az bir zamanda ref'edip yerlerine öyle secaya-yı âliyeyi ki. onu dinlemek lâzım gelirken. hem inadçı. beka istiyor. fakr ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden. belki Arz. ---sh:»(S:237) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- BEŞİNCİ REŞHA: Hem o nur ile. Bak! Değil zahirî bir tasallut. tenevvüat. hakikatbînin gözüne hayalin ne haddi var ki. Öyle de. küçük bir kavimde büyük bir hâkim. bir saadet-i ebediyenin muhbiri. Hem insanı bütün hayvanatın madûnuna düşüren hadsiz za'f ve aczi. hakikat görünsün aldatsın? ONUNCU REŞHA: İşte bak: Ne kadar merak-âver. Şimdi bak bu zâta. belki bütün mahlukatı esfel-i safilînden. kâinattaki harekât. ALTINCI REŞHA: İşte o zât. Rahîm bir Alîm'den hacetini istiyor ki: Bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hacetini. bir lâmba etrafında pervaz eder ve o Güneş olan lâmba ise. bir niyazını görür. birer sahife-i âyât-ı tekviniye. Bunun gibi daha pek çok hârika icraatı yapıyor. bir sirac-ı hakikat. münazaralı bir davada hicabsız. muallim-i ukûl. o nur ile nurlandığı vakit. zahirî küçük bir kuvvetle. Hem öyle acaib bir âlemden hakikî olarak bahsediyor ve öyle bir inkılabdan haber veriyor ki: Binler Küre-i Arz bomba olsa patlasalar. ona nisbeten bir katre serab hükmündedir. O nurlanmış acz. öyle mahbubane. kalbleri. marziyatı nedir. anlamıyorlar? ONİKİNCİ REŞHA: İşte şu zât. Arz üstünde durup. bilâ-hicab. bütün kâinatı ağlattırıyor. makam münasebetiyle tekrar ederiz: İşte bak: O zât öyle bir salât-ı kübrada dua ediyor ki: Güya şu cezire. hakikatbîn aldanmaz. Mahbub-u kulûb. birer dost ve kardeş şekline girdi. bu hakikatı işitmiyorlar. küçük bir cemaatte. bütün saadet-i dünyeviye ona nisbeten bir berk-i zâilin. Haşir mes'elesinde geçen şu sırrı. ne kadar dehşetli hakaikı gösterir ve mesaili isbat eder. Böyle acaibi haber verecek. Hem bu zâtın gidişatından görünüyor ki. Bak. bilâ-perva. küçük bir haysiyetle. öyle hazînane. böyle hârika ve fevkalâde mu'ciznüma bir zât lâzımdır. hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür. O zâtın. belki akılları.. ONBİRİNCİ REŞHA: Böyle acib ve muamma-âlûd şu kâinatın perde-i zahiriyesi altında elbette ve elbette böyle acaib bizi bekliyor. yani kıymete. şu mevcudat Hâlıkının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı nâtık. -velev lisan-ı hal ile olsun. o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi? DOKUZUNCU REŞHA: Hem bilirsin: Küçük bir adam. o Sultan'ın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lâmbasıdır. belki divane olmuşlar ki.verir ve öyle bir suret-i hakîmane. insan da. kabul eder. o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor.7!ö!«)¬! ö²€«*±¬x6öj²WÅL7!ö!«)¬! ---sh:»(S:239) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------gibi sureleri işit." Merakın varsa vereceksin. hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid. ahvalini sana haber verecek. Kamer'den ve Müşteri'den biri gelir. nefisleri fetih ve teshir ediyor. merhamet eder. akıl ile niyaz ile nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. müjdecisi. böyle bir zâtın bütün davalarının esası olan "Lâ ilahe illallah"ı. bilâ-tereddüd. mürebbi-i nüfus. ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup. belki ehl-i semavat. O Arz olan o pervane ise. bir rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellâlı. en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. samimî bir safvetle. Halbuki bak bu zât. pek büyük emniyete muhtaç bir halde. elbette daha evvel çok tasrihat varmış. haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı katıı. O camidat-ı meyyitei samite. Belki nasılki o zât. Hem bunlar gibi daha pekçok merak-âver. telaşsız. işitir. hem öyle bir cemaat-ı uzmada niyaz ediyor ki: Güya benî-Âdemin zaman-ı Âdem'den asrımıza. birer tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir suretine girdi. pek büyük bir serbestiyetle. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü. bir şems-i sermede nisbeti gibidir. böyle bir zât lâzımdır. tegayyürat manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye. rahîmanede verir ki. Ceziret-ül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. dem ---sh:»(S:238) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz' ve tesbit eyliyor. birer müsahhar hizmetkâr vaziyetini aldı ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler. Hem öyle bir saadetten pek ciddî olarak haber veriyor ki. kör olmuşlar. bir vesile-i saadet görürsün. fakat hacaletâver bir yalanı. faydasızlıktan a'lâ-yı illiyyîne. bütün mahlukat üstüne çıkar. Şöyle baksan. duasına iştirak ettiriyor. İşte bak nasıl berk-i hâtıf gibi onun nuru. insan bütün hayvanat. pervasız. onun azametli namazıyla namaz kılar. yalvarıyor ki: Güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip. ulvî bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kellâ! ¬!ö ]«&x<ö°]²&«:öެ!ö«x. pek büyük husumet karşısında. Bak! Hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdadkârane ve öyle ---sh:»(S:240) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------tatlı bir niyaz-ı istirhamkârane ile istiyor. sukuttan. bekaya. Bak! Onun lisanında ^«2¬*@«T²7«! ö²€«h«O«S²9!öš@«WÅ.

ö¬r²7«! ±¬u6ö²w¬8ö¬–³~²hT²7! ö«w¬8ö¯^«W¬V«6ö±¬u6ö¬^«=!«h¬5ö«G²X¬2ö¬š!«x«Z²7! ö¬€@«%Çx«W«#ö@«<!«h«8ö]¬4ö¬wW²&Åh7! _«X«Z´7¬!ö@«<ö@«X²W«&²*!ö«:ö_«X«7²I¬S²3! ö«:ö¬–@«8Åi7!ö¬h¬'³~ö]«7¬!ö¬Ä:iÇX7! ö¬ÄÅ:«!ö²w¬8ö¯š¬*@«5ö «w[¬8³~ö@«Z²X¬8ö¯?«Ÿ«. Bayezid-i Bistamî. Yahu ey hayalî arkadaşım! Şimdilik kâfidir. en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin. böyle bir çirkinliği kabul etmez.ö¬r²7«!ör²7«!ö¯GÅW«E8ö@«9¬G±¬[«. geri gitmeliyiz. inayet. şu zâtın tek duası. Bak nasıl her asır. Öyle de. hiç böyle bir çirkinliği. şu rahmet ehl-i akıl ve tahkika içinde kusursuz hüsn-ü san'at ve misilsiz cemal-i rububiyet. Şah-ı Geylanî. Yüzbin defa hâşâ! Böyle bir cemal.¬h¬"ö«hÅL«"ö²w«8 @«9¬G±¬[«. İmam-ı Gazalî.@«.ö«:ö¯?«Ÿ«. baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu Cennet'in binasına sebebiyet verecekti. o mu'ciznüma ve hidayet-eda'ya bir kısım kat'î mu'cizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz: ¬v[¬P«Q²7!ö¬Š²h«Q²7!ö«w¬8ö¬v[¬&Åh7!ö¬w ´W²&ÅI7!ö«w¬8öv[¬U«E²7!ö–@«5²hS²7! ö¬y²[«V«2ö«Ä¬i²9!ö²w«8ö]«V«2 ]«V«2ö¬y¬BÅ8! ö¬€@«X«. o Şems-i Hidayet'ten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar! Ebu Hanife. anlamasın. yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. ---sh:»(S:241) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Meşhudatımızın tafsilâtını başka vakte ta'lik edip. "İşarat-ül İ'caz" .) beyan etmişim.ö¬r²7«!ör²7«! ö«:ö¯?«Ÿ«. Cennet istiyor. böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki: En cüz'î. Şah-ı Nakşibend. yalnız nazımda olan belâgatı. Evet nasılki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. O kırk vecihte. Hem onda Kur'an-ı Hakîm'in vücuh-u i'cazı icmalen zikredilmiş.ö ¬y¬#«x²2«G¬7ö²a«=@«%ö²w«8ö]«V«2öö¬y¬B Å8!ö¬‰@«S²9«! ö¬(«G«Q¬"ö¯•«Ÿ«. Acaba «–@«6ö@ÅW¬8ö«G²"«!ö¬– @«U²8¬ž²!ö]¬4ö«j²[«7ödediren şu meşhud intizam-ı faik. Hem meraya-yı mevcudatta ahkâmını ve cemallerini gösteren bütün esmai kudsiye-i İlahiye ile beraber istiyor.«&ö¬(«G«Q¬"ö¯•«Ÿ«. En ehemmiyetli.öh«M«A²7! ö«!«+@«8ö«:ö¬‚!«h²Q¬W²7! ö¬`¬&@«.S.ö±¬uU¬"ö ---sh:»(S:242) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------[Şuaat-ı Marifet-ün Nebi namındaki Türkçe bir risalede ve Ondokuzuncu Mektub'da ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz delail-i nübüvvet-i Ahmediyeyi (A.²*¬ž²!ö¬y¬#ÅxAX¬"ö«hÅL«"ö«:ö*x"Åi7!ö«:öu[¬D²9¬ž²!ö«:ö^<«*²xÅB7! ö¬y¬B«7@«. Hattâ eğer rahmet.ö¬r²7«!ör²7«! ö¯GÅW«E8 ¯マ@«. böyle bir merhametsizliği. Yine "Lemaat" namında Türkçe bir risalede ve Yirmibeşinci Söz'de Kur'anın kırk vecihle mu'cize olduğunu icmalen beyan ve kırk vücuh-u i'cazına işaret etmişim..istiyor.M.öh«W«T²7!ö¬y¬#«*@«¬@¬"öÅs«L²9!ö«:ö¬h«L«A²7!öw¬. sesleri ehemmiyetle işitip îfa etsin. İmam-ı Rabbanî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. yapmasın? Hâşâ ve kellâ!. Şafiî.ö²w¬8ö«p«A«-ö«:ö±¬h«E²7!ö«w¬8ö}«8@«W«R²7!öy²BÅV«1«!ö«:öh«O«W²7! ö¬y¬=@«2G¬"ö®^«2²h.ö«*«G«W²7!ö«:ö«h«D«E²7! ö¬–²)¬@¬"ö¬^«V±¬C«W«BW²7! ö¬€@«W¬V«U²7!ö]¬4ö¬^«V±¬U«L«BW²7! ö¬¿:hE²7!ö±¬u6ö¬(«G«Q¬"ö¯•«Ÿ«. şu cezirede kalsak.!«x«6ö«:ö¬j²9¬ž²!öš@«[¬7²:«! ö«:ö±¬w¬D²7!ör¬#!«x«.«!ö¬w²[«"ö²w¬8öš@«W²7!ö«p«A«9ö«:ö¬h«L«A²7!ö«w¬8ö°€ ´@¬8ö¬y¬8@«Q«0ö²w¬8 «:ö«u«A«D²7!ö«:ö«u«W«D²7!ö«:ö«!«*±¬H7! ö«:ö«²H¬D²7!ö«:ö«]²AÅP7!ö«:öÅ`ÅN7!öy«7öyÁV7!ö«s«O²9«!ö«: r²7«!ö¯GÅW«E8ö@«X¬Q[¬S«ö«:ö@«9¬G±¬[«. Şimdi gel! Üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız.ö«Ä«i«9ö«:öh«DÅL7! ¬h«$²x«U²7@«6ö¯€! Åh«8ö««Ÿ«$ö¬y¬Q¬"@«. çirkin olmaz. yine o zâtın garaib-i icraatını ve acaib-i vezaifini. adalet gibi hesabsız o matlubun esbab-ı mûcibesi olmasa idi. onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebebdir. Yoksa yüz sene şu zamanda.. «:ö€@«. en ehemmiyetsiz arzuları.ö«:ö¯?«Ÿ«. hikmet.

bütün tabakat-ı beşere hitab eder.. Demek tekrar-ı âyet.S. Bahs-i Kur'an gibi etmiyor. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp. irşadî bir lem'a-i i'cazdır.. Kesretli tabaka ise. Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem'a-i i'caza bak ki: Kur'an hem bir kitab-ı zikir. mevcudata mevcudat için bakıyor. Belki bir nevi intizamın zenbereği ve nizamın merkezi olduğundan. Bazısına her saat (Bismillah gibi) ve hâkeza.. şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..ö«j²WÅL7!ö@«X²V«Q«%«:ö Şu sirac tabiriyle. ruha hû gibi). Şu sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı. Âlem-i uhreviyenin haritası. terdad ile takrirdir. Duanın şe'ni. tekerrür-ü ihtiyaçtan ---sh:»(S:243) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ileri gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek. Şu âlem-i insaniyetin mürebbisi." Bu döner tabiriyle. Bir Din-i Mübin'in esasıdır ve şu âlem-i İslâmiyet'in temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip. zahiren mutantan felsefî mes'elelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Öyle ise mademki Kur'an-ı Hakîm. hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir. Emir ve davetin şe'ni.. muhtelif tabakata. mesail-i kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise. cesameti bu kadar..öÅvZÁV7«! «w[¬8³!ö«w[¬8³!ö«w[¬Q«W²%«! . temeli.) ile vahdaniyet-i İlahiyeyi. İlm-i hikmet ise.. kış yaz.¬9x8ö¬h²A«T²7! ö]¬4ö«:ö@®X<¬h«5 ¬€!«h²[«F²7!ö]«7¬!ö«:ö@®T[¬4«*ö¬^ÅX«D²7! ö]¬4ö«:ö@®"@«D¬&ö«:ö!®h²B¬. nübüvvet-i Ahmediye (A. hikmet-i hakikîsi. bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak. mahiyeti böyledir şöyledir. intizam ve nizam ise Sâniin âyine-i marifeti olduğundan bahsediyor. hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi. hiss-i âmmeyi rencide etmeyecek. hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet. zât ve sıfât ve esma-i İlahiyeyi bildirsin. Te'kid için terdad lâzımdır. tabaka-i avamdır. mahiyeti için bahsetmiyor.] ONDÖRDÜNCÜ REŞHA: Mahzen-i mu'cizat ve mu'cize-i kübra olan Kur'an-ı Hakîm. tekrar ile te'kiddir. insana ve zîhayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve Güneş dahi müsahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsan-ı Hâlıkı ifham eder. Demek mevcudata kendileri için değil. asfiya ve muhakkikînin (her birinin) meşreblerine lâyık birer risale ibraz eden bir "Kütübhane-i Mukaddese"dir. Teyid için takrir. Fakat bir sureye galiben muktedir olur.." Muvahhiş bir dehşetten.. belki mûcidleri için bakıyor. Delil zahirî olmak. Zât ve sıfât ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi. tâ Hâlıkını tanıttırsın. Bazısına insan her nefes muhtaç olur.. tekrar ile tenvirdir. Bununla beraber sureten tekrardır. tercüman-ı sâtıı. manevî hacat dahi muhteliftir. Eğer ihtiyacın varsa şu üç kitaba müracaat edebilirsin.ö¬*@ÅX7! ö«w¬8ö«:ö!®*x9 «t¬B«W²&«*ö«:ö«t¬8«h«6ö«:ö«¾¬(x%ö«:ö«t¬V²N«S¬"ö@®8@«8¬! ö«:ö®Ÿ[¬7«(ö@«Z±¬V6 «w[¬8³!ö«w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«!ö_«<ö«— ö«w[¬8«I²6«ž²!ö«•«I²6«!ö@«< öv[¬U«E²7!ö–@«5²hS²7!ö¬y²[«V«2ö«Ä¬i²9! ö²w«8ö]«V«2ö²v±¬V«. müdhiş bir hayretten başka. fakat manen herbir âyetin çok manaları..ö«:ö±¬u«. Hem der: @®%!«h¬.. Meselâ Güneşe der: "Döner bir siracdır. gece gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudreti ihtar ile azamet-i Sânii ifham eder. Ehl-i kusurun zannı gibi değil. Müessise. hiç kimseyi mahrum etmemek için Tevhid ve Haşir ve Kıssa-i Musa gibi bazı maksadlar tekrar edilmiş. hem bir kitab-ı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. şu kâinattan bahsediyor... Onun şaşaa-i suriyesine aldanıp. hem bir kitab-ı emir ve davet. nazarı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. çok vücuh ve tabakatı vardır. mürşid ve hâdîsi. Hem mademki Kur'an-ı Mürşid. hakikatın yolunu şaşırmış onun için. Hem herkes her vakit bütün Kur'anı okumağa muktedir olamaz. mevcudatı delil yapıyor. içinde olan eşya ise.. hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki: "Güneş. ¯š!«(ö±¬u6ö²w¬8ö¬y¬7@«C²8«! ö«:ö¬y¬A¬#@«U¬7ö«:ö@«X«7ö®š@«S¬-ö«– ³~²hT²7!ö¬u«Q²%!öÅvZÁV7«! @«[²9ÇG7! ö]¬4ö«:ö@«X¬#²x«8ö«G²Q«"ö«:ö@«X¬#@«[«& ö]¬4ö²vZ«7ö«:ö@«X«7ö@®... Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat. âlemi bir kasır suretinde.. tahkik. Buna kıyasen bâtınen kof. Ehl-i ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medar-ı tenkid olamaz ve sebeb-i kusur değildir. başka bürhana hacet bırakmıyor. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakîm. İşte bu dönmek hakikatı ne olursa olsun. tefsir-i vâzıhı. bürhan-ı nâtıkı. mükerrer suallerine cevabdır. (Cisme hava. tesbit etmek için tekrar lâzımdır.. Hem Kur'anın. Zira zikrin şe'ni. fikr-i avamı taciz edip yormayacak bir suret-i basitane-i zahiranede söylüyor? Cevaben deriz ki: Felsefe.. bir kitle-i azîme-i mayia-yi nariyedir. o derece kat'î isbat ediyor ki.. belki elzemdir ve eblağdır." Zira Güneşten. bürhan yapıyor. öyle mesail-i azîme ve hakaik-i dakikadan bahsediyor ki: Umumun kalblerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır.. Eğer desen: "Acaba neden Kur'an-ı Hakîm felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır. Şu âlem-i maneviye-i İslâmiyenin güneşi. lüzumsuz belki zararlı bir surette tağyir etmemektir. Elbette irşad ister ki. Kur'anın gayet mu'ciznüma beyanına karşı hürmetsizlik etme!. Hem hususan ehl-i fenne hitab ediyor. Hem. Onun için en mühim makasıd-ı Kur'aniye ekser uzun surelerde derc edilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. bir lâmbadır. maksud olan ve hem mensuc. tâ. tekrir lâzımdır. Güneş için. çok faideleri. hem bir kitab-ı dua. ruha bir kemal-i ilmî vermiyor. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp. Herbir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksadlar için zikrediliyor. Şu sahaif-i Arz ve Semada müstetir künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı.¬9x8ö«:ö ¬!«h±¬M7!ö]«V«2ö«:ö@®Q[¬S«ö¬^«8@«[¬T²7!ö]¬4ö«:ö@®. geçmiş derslerden ve Sözlerden elbette anlamışsın ki: Kur'an-ı Hakîm. Evet der: ›¬I²D«#ö- j²WÅL7«! ---sh:»(S:244) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------"Güneş döner.namındaki bir tefsir-i arabîde kırk sahife içinde yazmışım. Demek.M. Şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi. lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahirî nazarlarında bedihî olan şeyleri. Hem umuma hitab ediyor. bütün hacatı maneviyesine karşı birer kitab ve bütün muhtelif ehl-i mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkînin. hendesesi.. Biz de onun tarifine ve medar-ı tenkid olmuş bir-iki lem'a-i i'cazına işaret ederiz. Hem cismanî ihtiyaç gibi.

Ona iktifaen burada ihtisar ettik. o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları. en mühim ve büyük mes'eleler suretinde bahis ve beyanda ne mana var. belki mabud derecesine çıkarmış. Çok yerlerde «– xV¬T²Q«<ö«Ÿ«4«! der. o kadar mühim tavsifat ile böyle zikretmek. İcl mes'elesinden anlaşılıyor.«5öÅv$ Å–¬!«:ö*@«Z²9«ž²!öy²X¬8öhÅD«S«B«<ö_«W«7ö¬œ«*@«D¬E²7!ö«w¬8öÅ– ¬!«:ö®?«x². o nev'-i beşerin tarîk-i kemalâtında ne büyük bir engel. Hem taşların tesadüfî olan bazı hâlât-ı tabiiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var?" ---sh:»(S:246) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İlham olunan nüktelerin sureti şudur: Birinci Nükte: Kur'an-ı Hakîm'de çok hâdisat-ı cüz'iye vardır ki. . Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki. İstersen ona müracaat et. Hem nihayetsiz belâgattadır. hem hidayet-i Kur'anın bir nuru olan lütf-u irşad ve hüsn-ü ifham. Buna kıyasen bil ki: Kur'an-ı Hakîm'de bazı hâdisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'î hâdiseler.) cüz'î hâdiseyi konuşurken bütün kâinatla ve bütün nev'-i beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor. iktiza ediyorlar ki: Kur'anın muhatabları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı küllî hakikatları ve derin ve umumî düsturları. münasebet var ve ihtiyaç var. Nasılki. bahusus Dördüncü Katre'nin Altı Nüktesi. o milletin ---sh:»(S:247) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------seciyelerine girmiş ve istidadlarına işlemiş olan o bakarperestlik mefkûresini kesip öldürdüğünü. umuma her vakitte hidayettir.«ž²!ö«•«(³~ö«vÅV«2 Hazret-i Âdem'in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için bir mu'cizesi olan talim-i esmadır ki. akla havale eder. melaikelerin Âdem'e secdesiyle beraber. sırf bir emr-i gaybîdir. Şöyle bir düstur-u küllînin ucudur ki: Nev'-i beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın enva'ına muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuunat ve evsafına şamil kesretli maarifin talimidir ki. bir bakarın zebhi ile ifham ediyor. Vesvesenin sureti şudur: Dedi ki: "Dersiniz: Kur'an mu'cizedir. Üçüncü Nükte: ÇG«-«!ö²:«!ö¬œ«*@«D¬E²7@«6ö«]¬Z«4ö«t¬7 ´)ö¬G²Q«"ö²w¬8ö²vU"xV5ö²a«. Kavî bir imandan sonra teslim ve iz'an edilebilir. Şöyle ki: Kur'an. hattâ o sure-i azîmeye de El-Bakara tesmiye etmekte ne münasebet var? Hem de Âdem'e secde olan hâdise. Hem âdet perdesi tahtında ve zeminin altında hârikulâde olan tasarrufat-ı İlahiye. Hem. şahs-ı Âdem'e melaikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytan'ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle. icmalen gösterilsin. muazzam hakikatların yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. müvesvis dedi ki: "Herkese malûm ve âdi olan taşların şu fıtrî bazı hâlâtı tabiiyesini. İşte Kur'an-ı Hakîm. İşte o zamanda Benî-İsrail dahi.S. Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın risaletiyle. ne ihtiyaç var?" Şu vesveseye karşı feyz-i Kur'andan şöyle bir nükte ilham edildi: Evet. bakara ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. Şeytan'ın secde etmemesi olan hâdise-i cüz'iye-i gaybiye. İkinci Nükte: Mısır Kıt'ası. ne müdhiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek. ne münasebet var.ö ö ö ö ö İHTAR: Arabî Risale-i Nur'da Ondördüncü Reşha'nın Altı Katresi. nev'-i beşere kâinatın ekser maddî enva'ları ve enva'ın manevî mümessilleri ve müekkelleri müsahhar olduklarını ve nev'-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber. bir hazine-i mu'cizat bulursun. *** ---sh:»(S:245) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¬y¬A²E«. ziraatı kudsiye ve vasıta-i ziraat olan "bakar"ı ve sevri mukaddes. herbirisinin arkasında bir düstur-u küllî saklanmış ve bir kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. @«ZÅV6ö«š@«W². Kur'an-ı Hakîm'in kırk kadar enva'-ı i'cazından onbeşini beyan eder. pek geniş bir düstur-u külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi.«5 n¬A²Z«<ö_«W«7ö@«Z²X¬8öÅ–¬!«:öš_«W²7!öy²X¬8ö‚h²F«[«4ösÅTÅL«<ö_«W«7ö@«Z²X¬8 «–xV«W²Q«#ö@ÅW«2ö¯u¬4@«R¬"öyÁV7! ö@«8«:ö¬yÁV7!ö¬^«[²L«'ö²w¬8 Şu âyeti okurken. her vakit. nev'-i beşere değil yalnız melaikelere. umum ehl-i akla ders veriyor. İstersen o risaleye müracaat et. Hattâ o zamandaki Mısır milleti sevre. şöyle bazı hâdisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakıa-i cüz'iyeyi. bir tek Âdem'le (A. «: ¬y¬7³~ ]«V«2 «: Yirminci Söz [İki Makamdır] Birinci Makam ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" «j[¬V²"¬!öެ!ö!:G«D«K«4ö«•«(ž¬Àö!:GD². Halbuki Kur'an. Halbuki. o cehennem-nümun sahra komşuluğunda şöyle cennet-misal bir mevki-i mübarekin bulunması. felahat ve ziraatı ahalisinde pek mergub bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit etmiş ki.! ö¬^«U¬=«Ÿ«W²V¬7ö@«X²V5ö²)¬!«: ®?«h«T«"ö!xE«"²H«#ö²–«!ö²v6h8²@«<ö«yÁV7! öÅ–¬! ®?«x²K«5öÇG«-«!ö²:«! ö¬œ«*@«D¬E²7@«6ö«]¬Z«4ö«t¬7 ´)ö¬G²Q«"ö²w¬8ö²vU"xV5ö²a«K«5öÅv$ Bir gün şu âyetleri okurken İblis'in ilkaatına karşı Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden üç nükte ilham edildi. İşte bu sırra binaendir ki. kumistan olan Sahra-yı Kebîr'in bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden. Evet i'caz-ı Kur'anın bir esası olan îcaz. Hattâ çok surelerde zikr ve tekrar edilen Kıssa-i Musa'nın yedi cümlelerine misal olarak Lemaat'ta İ'caz-ı Kur'an Risalesinde o cüz'î cümlelerin herbir cüz'ünün nasıl mühim bir düstur-u küllîyi tazammun ettiğini beyan etmişiz. bir hâdisei cüz'iyedir. küllî düsturların uçlarıdır. ancak Kur'anın îcaz-ı mu'cizi ve lütf-u irşadıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş. Akıl ona yol bulamaz. me'luf ve cüz'î suretler ile gösterilsin ve fikirleri basit olan umumî avama karşı. belki semavat ve arz ve dağlara karşı emanet-i kübrayı haml davasında bir rüchaniyet vermiş ve heyet-i mecmuasıyla arzın bir halife-i manevîsi olduğunu Kur'an ifham ettiği misillü. o nev'in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri. pek büyük bir hakikatı ihsas ediyor. hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvî bir i'caz ile beyan eder. İşte şu hâdise-i cüz'iye ile bir düstur-u küllîyi.

ne cesaretle onun haşyetinden titremeyip. hangi insafla bütün mu'cizat-ı Museviyeye (A. âdi ve tabiî ve tesadüfî bir iş değildir. şu dağlar hakikî menbaları olsun. bir kısmı ufalanıp toprağa kalbolup. toprak üstünde bulunan bütün zevilhayata. o derece sühuletle köklerin nazik damarları. bir âlem-i gaybdadır ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki. hikmet nokta-i nazarında ne kadar kıymettar olduğunu gördünüz. Öyle de." Şu rivayetin hakikatı şudur ki: Madem esbab-ı maddiye. şunların bu derece kesretli nebeanına kabil değildir. nasıl şu zikrolunan büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatların uçlarını üç fıkra içinde üç vakıa-yı meşhure ve meşhude ile gösteriyor ve medar-ı ibret üç hâdise-i uhrayı hatırlatmakla latif bir irşad yapar.)! Nasıl.S. İşte şu üç âyetin. mukavemetsûz bir zecreder. o Fâtır-ı Zülcelal'i gösterdiği . Belki pek hârika bir surette Fâtır-ı Zülcelal. Belki hikmeten daha acib ve intizamca daha garib bir surette hikmet ve inayet-i İlahiye tecelli ediyor. hem taleb-i rü'yet hâdisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde. yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek evamir-i İlahî ile muntazam intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor ve geniş bir hakikatı. Evet taşlar. Meselâ: İkinci fıkrada der: š_«W²7!öy²X¬8ö‚h²F«[«4ösÅTÅL«<ö_«W«7ö@«Z²X¬8öÅ–¬!«:ö Şu fıkra ile Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın asâsına karşı kemal-i şevk ile inşikak edip oniki gözünden oniki çeşme akıtan taşa işaret etmekle. o büyük nehirlerin şöyle sür'atli ve kesretli cereyanlarına müvazeneyi kaybetmeden. balmumu gibi ve belki hava gibi yumuşaktır. birkaç ay ancak dayanabilirler ve o kesretli masarıfa karşı galiben bir metre kadar toprakta nüfuz eden yağmur. âdi camid taşların ağızlarından akıtıp mu'cizat-ı kudretini. ovalara dağılıp. sekene-i zeminin meskeni gibi birçok işlerinde hizmetkârlık ederek ve mahfî bazı hikem ve menafi' için kudret ve hikmet-i İlahiyeye secde-i itaat ederek. nasıl balmumu gibi evamir-i tekviniyeye karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memur-u İlahî olan o latif sulara. Demek ki. Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla. meşhur dağın tecelli ile parçalanması ve taşlarının dağılması gibi. ---sh:»(S:249) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ediyor. camid bazı taşları böyle acib bir tarzda (Haşiye)mu'cizat-ı kudretine mazhar etmesi. o pek sert ve pek camid ve toprak altında bir tabaka-i azîme teşkil eden o koca taşlar. taşların evamir-i tekviniyeye karşı ne kadar hârika-nüma ve mu'cizevari bir surette mazhar ve müsahhar olduğunu ifham eder ve onunla böyle bir manayı müteyakkız kalblere veriyor ki: Şöyle azîm ırmakların elbette mümkün değil." Hem bir rivayette denilmiş ki: "Şu üç nehrin menbaları Cennet'tendir. Mısır'ınızı Cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek gibi koca nehirleri. kâfi vâridat olamaz. Hem ¬yÁV7!ö¬^«[²L«'ö²w¬8ön¬A²Z«<ö_«W«7ö@«Z²X¬8öÅ–¬!«:ö ile şöyle bir hakikat-ı muazzamanın ucunu gösteriyor ki: "Taleb-i Rü'yet" hâdisesinde. o taşlara müteallik faideler. İkinci vazifesi: Zeminin bedeninde deveran-ı dem hükmünde olan suların muntazam cevelanına hizmetidir. mukavemetsizdir ve azamet-i kudretine karşı secdededir. hattâ damarlara karşı kanın cevelanı gibi muntazam su cedvelleri (Haşiye) ve su damarları. Şimdi bakınız Kur'anın letafet-i beyanına ve i'caz-ı belâgatına. belki bir Hakîm-i Kadîr'in tasarrufat-ı hakîmanesiyle. ancak Kur'an'a yakışır. kat'î. havada ağaçların teşkilinde tasarrufat-ı İlahiye ne derece sühuletle cereyan ediyor. İtaatsizlik göstermiyorlar. gözünüz cümud ve kalbiniz katılık ediyor.) vuku bulan tecelliye-i celaliye heybetinden koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakıa-yı meşhureyi ihtar ile şöyle bir manayı ders veriyor ki: Ey Kavm-i Musa (A. yuvarlanıp derelere. onları sırf hazine-i gaybdan akıttırıyor. parçalanır. şu enharın nebeanları. şu manayı ihtar ile şöyle bir ders veriyor ki. der: Ey Benî-İsrail ve ey Benî-Âdem! Kalb katılığı ve kasavetinizle öyle bir Zât-ı Zülcelal'in evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir Şems-i Sermedî'nin ziya-yı marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki. şu âyetle ders veriyor ve o ders ile. zemin altında aynen cereyan (Haşiye): Evet. kemal-i hikmetle o taşlarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor.S. Zira görmüyor musunuz ki. Halbuki o koca sert taşların tabakai muazzaması. İşte birinci vazifesi: Toprağın. Güneşin ziyası Güneşi gösterdiği gibi. kalbinizi katılık ve kasavette bulunduruyorsunuz? Hem birinci fıkrada diyor: *@«Z²9«ž²!öy²X¬8öhÅD«S«B«<ö_«W«7ö¬œ«*@«D¬E²7!ö«w¬8öÅ– ¬!«: Bu fıkra ile dağlardan nebean eden Nil-i Mübarek.S. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayetli tasarrufat-ı İlahiye misillü. o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor. Elbette menbaları. ---sh:»(S:250) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------şöyle bir manayı ifham ediyor ve manen diyor: Ey Benî-İsrail! Bir tek mu'cize-i Musa'ya (A.S. onun haşyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tur'u tuttuğunu. Çünki faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahrutî birer havuz olsalar. o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. sağır taşlarda o derece sühulet ve intizam ile. taht-ez zemin ve o sert. Üçüncü vazife-i fıtriyesi: Çeşmelerin ve ırmakların. Ya haşyetinden veya sürurundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde. âb-ı hayatla beraber sair medar-ı hayatlarına öyle bir hazinedarlık ediyor ve öyle bir adaletle taksimata vesiledir ve öyle bir hikmetle tevziata vasıta oluyor ki. o nazik köklere. desatir-i hikmet-i Sübhaniyeye emirber şeklini alıyorlar. nebatata menşe' olur. Diğer bir kısmı taş kalarak.) karşı temerrüd ederek ağlamayıp. zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fâtır-ı Zülcelal tarafından tavzif edilen en mühim üç vazifeyi beyan etmek. umum rûy-i zeminde aslı sudan incimad etmiş âdeta yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların zelzele veya bazı hâdisat-ı arziye suretinde tecelliyatı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet verici tecelliyat-ı celaliyenin zuhuruyla taşlar parçalanarak. delail-i vahdaniyeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. şübhesiz şehadet eder. Güya bir âşık gibi. kudret-i Rabbaniye ile nebatata analık edip yetiştirdiği gibi.) karşı koca taşlar yumuşar. öyle bir zâtın evamirine karşı o kalb kasavetle mukavemet ediyor. şevahid-i vahdaniyetini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazaları derecesinde kâinatın kalbine ve zeminin dimağına vererek. başıboş değil ve tesadüfî dahi olmadığını. ¬yÁV7!ö¬^«[²L«'ö²w¬8ön¬A²Z«<ö_«W«7ö@«Z²X¬8öÅ–¬!«: Hem üçüncü fıkrada der: Şu fıkra ile Tûr-i Sina'daki münacat-ı Museviyede (A. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının sühuletle suret-i intişarı gibi. o yüksek mevkii terkedip mütevaziane aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlere sebeb olmak beyhude olmayıp. Hakîm-i Zülcelal'in dest-i kudretinde. Belki o taşlar. Bakınız! En sert ve hissiz o koca taşlar. o kasavetli kalblere bu manayı veriyor ve remzen diyor: Ey Benî-İsrail ve ey Benî-Âdem! Za'f ve acziniz içinde nasıl bir kalb taşıyorsunuz ki. Hem hissiz. Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar. İşte bu sırra işareten bu manayı ifade için hadîste rivayet ediliyor ki: "O üç nehrin herbirine Cennet'ten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. uyûn ve enharın muntazam bir mizan ile zuhur ve devamlarına hazinedarlık etmektir. o zâtın evamiri önünde kemal-i inkıyadla karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel îfa ediyorlar. kudret-i İlahiye ile taş dahi toprağa dâyelik edip yetiştiriyor. masarıf ile vâridatın müvazenesi devam eder. o kadar evamir-i İlahiyeye karşı muti' ve müsahhar ve icraat-ı Rabbaniye altında o kadar yumuşak ve emirberdir ki. cin ve insin kulûb ve ukûlüne isale ediyor. o intizamsızlık içinde zahir nazara görünmeyen bir intizam-ı hakîmane bulunduğuna delil ise. menfaatler ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine giydirilen ve çiçek ve meyvelerin murassaatıyla münakkaş ve müzeyyen olan gömleklerin kemal-i intizamı ve hüsn-ü san'atı.Kur'an-ı Hakîm şu âyetle diyor: ---sh:»(S:248) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Ey Benî-İsrail ve ey Benî-Âdem! Sizlere ne olmuş ki: Kalbleriniz taştan daha camid ve daha ziyade katılaşmıştır. ---sh:»(S:251) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte Kur'an-ı Hakîm. bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları âb-ı hayat suretinde. Elbette o haşyetten. yollarında toprak oluyor.

toprağı taş üstünde serer. bazan düsturları. Âlem-i İslâm'ı esaret altına almıştır. Ve belâgat-ı irşadiyeye dikkat et.öÅvZÁV7«! *** (Haşiye): Nil-i Mübarek.ö«:ö±¬u«. ya ibhamen. hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan ve hem çok olduğundan. herşey içinde bulunduğunu. üstünde durulmaz. herşey içinde bulunur. ondan istifade edilmez. Cebel-i Kamer'den çıktığı gibi. Ezcümle: Beşerin san'at ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik-ı san'at ve garaib-i fen olarak tayyare. şu âyet-i kerime beyan ediyor. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'anın feyzine istinaden diyorum ki: Bir kavle göre Kitab-ı Mübin. hem çok zâtlar onlarla uğraştığından. Acaba hangi kasavet ve katılık vardır ki. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim. Şu ikinci kısım. şimdilik şimendifer (Haşiye-1): Şu cümle işaret ediyor ki: Şimendiferdir. Elbette umum nev'-i beşere hitab eden Kur'an-ı ---sh:»(S:253) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hakîm. Kâfirler onunla İslâm'ı mağlub etmiştir.. Taş çok serttir. elektrik. ya sarahaten. Evet bırakmamış. Allah'a şükret. nasıl onun o nur-u marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? İşte şu üç hakikate nasıl bir belâgat giydirilmiş gör. (Haşiye-2): ¯*x9ö]«V«2ö°*x9ö°*@«9ö- . böyle hararetli şu belâgat-ı irşada karşı dayanabilsin. ---sh:»(S:252) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yirminci Söz'ün İkinci Makamı ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¯w[¬A8ö¯Æ@«B¬6ö]¬4öެ! ö¯j¬"@«<ö«ž«:ö¯`²0«*ö«ž«: Ondört sene evvel.halde. Kur'andan ibarettir. ya işareten. Bazan çekirdekleri. kat'î delalet ediyor ki: Asl-ı hilkat-ı arz şöyledir ki: Su gibi bir madde. °`«6²x«6@«ZÅ9«@«6ö^«%@«%Çi7«! ö¯^«%@«%+ö]¬4öƒ@«A²M¬W²7«! ö°ƒ@«A²M¬8@«Z[¬4ö¯?@«U²L¬W«6ö¬˜¬*x9öu«C«8ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö*x9öyÁV7«! «ž«:ö¯^Å[¬5²h«-ö«žö¯^«9xB²<«+ö¯^«6«*@«A8ö¯?«h«D«-ö²w¬8öG«5x<öÊ›±¬*( š@«L«<ö²w«8ö¬˜¬*xX¬7öyÁV7!ö›¬G²Z«<ö¯*x9ö]«V«2ö°*x9ö°*@«9öy²K«K²W«#ö²v«7ö²x«7«:öšz¬N<ö@«ZB²<«+ö(@«U«<ö¯^Å[¬"²h«3ö (Haşiye-2) âyeti. Ezcümle: [Mu'cizat-ı Enbiya Yüzünde Parlayan Bir Lem'a-i İ'caz-ı Kur'an] Âhirdeki İki Sual Ve İki Cevaba Dikkat Et. ezilmesin? İşte baştan buraya kadar anladınsa. çok yumuşaktır. Tesbihat-ı Nebeviyeden olan ö ²f«W«%ö¯š_«8öz´V«2ö«Œ²*«²ž! ö«n«K«"ö²w«8ö«–@«E²A. Öyle mi? Evet. zevilhayata makarr eder. Van Vilayetinden Müküs nahiyesinde bir kayanın mağarasından çıkıyor. izn-i İlahî ile toprak olur.«!ö«u¬B5 @«8«:ö°(xZ-ö«w[¬X¬8ÌYW²7@¬"ö«–xV«Q²S«<ö@«8ö]«V«2ö²v. Fakat ihtiyaca göre ve maksad-ı Kur'ana münasib bir tarzda ve iktiza-yı makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. şunları mühmel bırakmaz. Tesbihteki Arz lafzı.ö²)¬!ö ¬f[¬W«E²7!ö¬i<¬J«Q²7!ö¬yÁV7@¬"ö~YX¬8ÌY<ö²–«!öެ!ö²vZ²X¬8ö!xW«T«9 Keza: (Haşiye-1) «–xA«6²h«<ö@«8ö¬y¬V²C¬8ö²w¬8ö²vZ«7ö@«X²T«V«'«:ö¬–xE²L«W²7!ö¬t²VS²7!ö]¬4ö gibi âyetlerle şimendifere işaret ettiği gibi. Taş. Dağların aslı. pek çok envâra. Fırat'ın da mühim bir şubesi. Dicle'nin en mühim bir şubesi. «w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«! ö_«<ö«t¬B«W²&«I¬"ö«w[¬8³! ö¬y¬B«8²G¬F¬7ö_«X²T±¬4«:ö«—ö|«/²I«#ö«— öÇ`¬E#ö_«W«6ö¬–³!²IT²7!ö«‡!«I². esrara işaretle beraber elektriğe dahi remz ediyor.. v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öެ! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. taş olur.«:ö°(xQ5ö@«Z²[«V«2ö²v. bazan alâmetleri. o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. hilkaten bir madde-i mayiadan incimad etmiş taşlar olduğu fennen sabittir. telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve beşerin hayat-ı maddiyesinde en büyük mevki almışlar. Demek o su. ¬(x5«x²7!ö¬€!«)ö¬*@ÅX7!ö¬(:G²'ž²!öÆ@«E². emr-i İlahî ile incimad eder.ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:öv[¬U«E²7!ö– ³~²hT²7!ö¬y²[«V«2ö«Ä¬i²9! ö²w«8ö]«V«2ö²v±¬V«. Onun için Hakîm-i Rahîm. İki cihet ile onlara da işaret etmiştir: Birinci cihet: Mu'cizat-ı Enbiya suretiyle. bazan nüveleri.«! ö_«X²W±¬Z«4öÅvZÁV7«! «w[¬Q«W²%«! ö¬y¬A²E«. İkinci kısım şudur ki: Bazı hâdisat-ı tarihiye suretinde işaret eder. toprak demektir. şimendifer. Diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Fakat herkes herşeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Kur'an-ı Hakîm'in irşadî bir lem'a-i i'cazını gör. (şimdi otuz seneden geçti) şu âyetin bir sırrına dair İşarat-ül İ'caz namındaki tefsirimde arabiyy-ül ibare bir bahis yazmıştım. ya ihtar tarzında bulunurlar. bazan icmalleri. ya remzen. Yaş ve kuru.

y²K«K²W«#ö²v«7ö²x«7«:öšz¬N<ö@«ZB²<«+ö(@«U«<
cümlesi, o remzi ışıklandırıyor.

---sh:»(S:254) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve elektriğe işaret eden şu âyetlerle iktifa edip o kapıyı açmayacağım. Birinci kısım ise, mu'cizat-ı Enbiya suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı nümuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddeme: İşte Kur'an-ı Hakîm; enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi; yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın herbirisinin eline bazı hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittibaa emrediyor. İşte enbiyaların manevî kemalâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mu'cizatlarından bahis dahi; onların nazirelerine yetişmeye ve taklidlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hattâ denilebilir ki: Manevî kemalât gibi maddî kemalâtı ve hârikaları dahi en evvel mu'cize eli nev'-i beşere hediye etmiştir. İşte Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan sefine.. ve Hazret-i Yusuf'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan saatı en evvel beşere hediye eden, dest-i mu'cizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki: San'atkârların ekseri, herbir san'atta birer peygamberi pîr ittihaz ediyor. Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm), saatçılar Hazret-i Yusuf'u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris'i (Aleyhisselâm). Evet madem Kur'anın herbir âyeti, çok vücuh-u irşadî ve müteaddid cihat-ı hidayeti olduğunu ehl-i tahkik ve ilm-i belâgat ittifak etmişler. Öyle ise Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın en parlak âyetleri olan mu'cizat-ı Enbiya âyetleri; birer hikâye-i tarihiye olarak değil, belki onlar çok maânî-i irşadiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, mu'cizat-ı Enbiyayı zikretmesiyle fen ve san'at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup o gayeye sevkediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının âyinesi olduğu gibi; müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin âyinesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi' menba'dan yalnız birkaç nümunelerini beyan edeceğiz: Meselâ: Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesi olarak teshir-i havayı beyan eden:

°h²Z«-ö_«Z&!«:«*ö«—ö°h²Z«-ö_«;Ç:G3ö«d<±¬I7!ö«w´W²[«VK¬7«:ö âyeti; "Hazret-i

Süleyman, bir günde havada tayeran ile iki aylık bir ---sh:»(S:255) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------mesafeyi kat'etmiştir" der. İşte bunda işaret ediyor ki: Beşere yol açıktır ki, havada böyle bir mesafeyi kat'etsin. Öyle ise ey beşer! Madem sana yol açıktır. Bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak, şu âyetin lisanıyla manen diyor: "Ey insan! Bir abdim, heva-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bazı kavanin-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz." Hem Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesini beyan eden:

@®X²[«2ö«?«h²L«2ö@«B«X²$!öy²X¬8ö²€«h«D«S²9@«4ö«h«D«E²7! ö«¾@«M«Q¬"ö²Æ¬h²/!ö@«X²VT«4
ilâ âhir... Bu âyet işaret ediyor ki: Zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden, basit âletlerle istifade edilebilir. Hattâ taş gibi bir sert yerde, bir asâ ile âb-ı hayat celbedilebilir. İşte şu âyet, bu mana ile beşere der ki: "Rahmetin en latif feyzi olan âb-ı hayatı, bir asâ ile bulabilirsiniz. Öyle ise haydi çalış bul!" Cenab-ı Hak şu âyetin lisan-ı remziyle manen diyor ki: "Ey insan! Madem bana itimad eden bir abdimin eline öyle bir asâ veriyorum ki: Her istediği yerde âb-ı hayatı onunla çeker. Sen de benim kavanin-i rahmetime istinad etsen; şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir âleti elde edebilirsin, haydi et!" İşte beşer terakkiyatının mühimlerinden birisi; bir âletin icadıdır ki: Ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu âyet, ondan daha ileri, nihayat ve gayat-ı hududunu çizmiştir. Nasılki evvelki âyet, şimdiki hal-i hazır tayyareden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin etmiştir. Hem meselâ: Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesine dair:

¬yÁV7!ö¬–²)¬@¬"ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²&!«:ö«‹«I²"«ž²!«:ö«y«W²6«ž²!öΛ¬I²"!«:

Kur'an, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibaa beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de, şu elindeki san'at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbanîye, remzen tergib ediyor. İşte şu âyet işaret ediyor ki: "En müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise ey insan ve ey musibetzede benî-Âdem! Me'yus olmayınız. Her dert, -ne olursa olsun- dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." Cenab-ı Hak, şu âyetin lisan-ı işaretiyle manen diyor ki: "Ey insan! Benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri, manevî dertlerin dermanı; biri de, maddî dertlerin ilâcı... İşte ölmüş kalbler nur-u hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi, onun nefesiyle ve ilâcıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul! Elbette ararsan bulursun." ---sh:»(S:256) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu, şu âyet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Hem meselâ Hazret-i Davud Aleyhisselâm hakkında:

¬Æ@«O¬F²7!ö«u²M«4ö«—ö«}«W²U¬E²7!ö˜@«X²[«#³!ö«— ö«f<¬G«E²7!öy«7ö_ÅX«7«!ö«— Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm hakkında: ¬h²O¬T²7!ö«w²[«2öy«7ö@«X²V«,«!«:ö âyetleri işaret ediyorlar ki: Telyin-i hadîd, en büyük bir
nimet-i İlahiyedir ki; büyük bir peygamberinin fazlını, onunla gösteriyor. Evet telyin-i hadîd, yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nühası eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak; bütün maddî sanayi-i beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu âyet işaret ediyor ki: "Büyük bir resule, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mu'cize suretinde, büyük bir nimet olarak; telyin-i hadîddir ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi-i umumiyeye medar olmaktır." Madem bir resule, hem halife yani hem manevî hem maddî bir hâkime, lisanına hikmet ve eline san'at vermiş. Lisanındaki hikmete sarihan teşvik eder. Elbette elindeki san'ata dahi tergib işareti var. Cenab-ı Hak, şu âyetin lisan-ı işaretiyle manen diyor: "Ey benî-Âdem! Evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki: Herşeyi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir san'at verdim ki; elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamir-i tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o san'at size de verilebilir. Mürur-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz." İşte beşerin san'at cihetinde en ileri gitmesi ve maddî kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi; telyin-i hadîd iledir ve izabe-i nühas iledir. Âyette nühas, "kıtr" ile tabir edilmiş. Şu âyetler, umum nev'-i beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatın ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tenbellerine şiddetle ihtar ediyor... Hem meselâ: Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'a taht-ı Belkîs'i yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim-i ilm-i celb dedi: "Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim" olan hâdise-i hârikaya delalet eden şu âyet: ---sh:»(S:257) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

˜«G²X¬2ö!Èh¬T«B²K8ö˜³~«*ö@ÅW«V«4ö«t4²h«0ö«t²[«7¬!öÅG«#²h«<ö²–«! ö«u²A«5ö¬y¬"ö«t[¬#³~ö@«9«!ö¬Æ@«B¬U²7! ö«w¬8ö°v²V¬2ö˜«G²X¬2ö›¬HÅ7!ö«Ä@«5
ilâ âhir... İşaret ediyor ki: Uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. Hem vaki'dir ki; risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, hem masumiyetine, hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzât zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek; bir mu'cize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek, Cenab-ı Hakk'a itimad edip Süleyman Aleyhisselâm'ın lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanin-i âdetine ve inayetine tevfik-i hareket etse; ona dünya, bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs Yemen'de iken, Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleri ile beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede, celb-i surete ve savta haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor: "Ey ehl-i saltanat! Adalet-i tâmme yapmak isterseniz; Süleymanvari, rûy-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünki bir hâkim-i adalet-pîşe, bir padişah-ı raiyet-perver; aktar-ı memleketine, her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mes'uliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir." Cenab-ı Hak, şu âyetin lisan-ı remziyle manen diyor ki: "Ey benî-Âdem! Bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adalet-i tâmme yapmak için; ahval ve vukuat-ı zemine bizzât ıttıla veriyorum ve madem herbir insana fıtraten, zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette o kabiliyete göre rûy-i zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini, hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de, nev'an yetişebilir. Maddeten erişemezse de, ehl-i velayet misillü, manen erişebilir. Öyle ise, şu azîm nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki, rûy-i zemini, her tarafı herbirinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.

*xLÇX7!ö¬y²[«7¬!«:ö¬y¬5²+¬*ö²w¬8ö!xV6«:ö@«Z¬A¬6@«X«8ö]¬4ö!xL²8@«4ö®žx7«)ö«Œ²*«ž²!övU«7ö«u«Q«%ö›¬HÅ7!ö«x;

---sh:»(S:258) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------deki ferman-ı Rahmanîyi dinleyiniz." İşte beşerin nazik san'atlarından olan celb-i suret ve savtların çok ilerisindeki nihayet hududunu şu âyet, remzen gösteriyor ve teşviki işmam ediyor. Hem meselâ: Yine Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men ve umûr-u nâfiada istihdam etmeyi ifade eden şu âyetler:

¬(@«S².«ž²!ö]¬4ö«w[¬9ÅI«T8ö ilâ âhir... «t¬7´)ö«–:(ö®Ÿ«W«2ö«–YV«W²Q«<ö«—öy«7ö«–Y.YR«<ö²w«8ö¬w[¬0@«[ÅL7!ö«w¬8ö«—ö ilâ âhir... âyetiyle
diyor ki: Yerin, insandan sonra, zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamirine müsahhar olan bir abdine, onları müsahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu âyetin lisan-ı remziyle der ki: Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime müsahhar olsan, çok mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana müsahhar olabilirler." İşte beşerin, san'at ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu âyet, en nihayet hududunu çiziyor ve en faideli suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi; bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye müsahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Hem temessül-ü ervaha işaret eden Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'ın ifritleri celb ve teshirine dair âyetler, hem

@È<¬x«,ö! ®h«L«"ö@«Z«7ö«uÅC«W«B«4ö@«X«&:*ö@«Z²[«7¬!ö@«X²V«,²*«@«4ö misillü bazı âyetler, ruhanîlerin
temessülüne işaret etmekle beraber celb-i ervaha dahi işaret ediyorlar. Fakat işaret olunan celb-i ervah-ı tayyibe ise, medenîlerin yaptığı gibi hezeliyat suretinde bazı oyuncaklara o pek ciddî ve ciddî bir âlemde olan ruhlara hürmetsizlik edip, kendi yerine ve oyuncaklara celbetmek değil, belki ciddî olarak ve ciddî bir maksad için Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar ki, istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehl-i velayet misillü onlara müncelib olup münasebet peyda etmek ve onların yerine gidip âlemlerine bir derece takarrüb etmekle ruhaniyetlerinden ---sh:»(S:259) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------manevî istifade etmektir ki, âyetler ona işaret eder ve işaret içinde bir teşviki ihsas ediyorlar ve bu nevi san'at ve fünun-u hafiyenin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel suretini gösteriyorlar. Hem meselâ: Hazret-i Davud Aleyhisselâm'ın mu'cizelerine dair

¬h²[ÅO7!ö«s¬O²X«8ö@«X²W±¬V2 ö¬»!«h²¬ž²!«:ö±¬]¬L«Q²7@¬"ö«w²E±¬A«,<öy«Q«8ö«Ä@«A¬D²7!ö@«9²hÅF«,ö@Å9¬!ö ve «f<¬G«E²7!öy«7ö@ÅX«7«!«:ö«h²[ÅO7!«:öy«Q«8ö]¬"±¬:«!öÄ@«A¬%ö@«<

âyetler delalet ediyor ki: Cenab-ı Hak, Hazret-i Davud Aleyhisselâm'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki: Dağları vecde getirip birer muazzam fonoğraf misillü ve birer insan gibi bir serzâkirin etrafında ufkî halka tutup; bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat mıdır? Evet hakikattır. Mağaralı her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünki aks-i sadâ vasıtasıyla dağın önünde sen "Elhamdülillah" de. Dağ da aynen senin gibi "Elhamdülillah" diyecek. Madem bu kabiliyeti, Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir. Elbette o kabiliyet, inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sünbüllenir. İşte Hazret-i Davud Aleyhisselâm'a risaletiyle beraber hilafet-i rûy-i zemini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata lâyık bir mu'cize olarak o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmiş ki; çok büyük dağlar birer nefer, birer şakird, birer mürid gibi Hazret-i Davud'a iktida edip onun lisanıyla, onun emriyle Hâlık-ı Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Hazret-i Davud Aleyhisselâm ne söylese, onlar da tekrar ediyorlardı. Nasılki şimdi vesait-i muhabere ve vesail-i irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan, dağlara dağılan azîm ordusuna bir anda "Allahü Ekber" dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı, dağları sekenelerinin lisanıyla mecazî olarak konuşturur. Elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı, hakikî olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahs-ı manevîsi bulunduğunu ve ona münasib birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu, eski Sözlerde beyan etmişiz. Demek her dağ, insanların lisanıyla aks-i sadâ sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi, kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi Hâlık-ı Zülcelal'e tesbihatları vardır. ---sh:»(S:260) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

¬h²[ÅO7!ö«s¬O²X«8ö@«X²W±¬V2ö

ö

®?«*x-

L²E«8ö«h²[ÅO7!«:ö

cümleleriyle Hazret-i Davud ve Süleyman Aleyhisselâm'a, kuşlar enva'ının lisanlarını, hem istidadlarının dillerini, yani hangi işe yaradıklarını, onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Evet madem hakikattır. Madem rûy-i zemin, bir sofra-i Rahman'dır. İnsanın şerefine kurulmuştur. Öyle ise, o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun çoğu insana müsahhar ve hizmetkâr olabilir. Nasılki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilham-ı İlahî ile azîm bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misillü kuşları konuşturarak, medeniyet-i beşeriyenin mehasinine güzel şeyleri ilâve etmiştir. Öyle de, başka kuş ve hayvanların istidad dili bilinirse, çok taifeleri var ki; karındaşları hayvanat-ı ehliye gibi, birer mühim işde istihdam edilebilirler. Meselâ: Çekirge âfetinin istilâsına karşı; çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekâtı tanzim edilse, ne kadar faideli bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teshiri ve telefon ve fonoğraf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek; en münteha hududunu şu âyet çiziyor. En uzak hedefini tayin ediyor. En haşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu âyetlerin lisan-ı remziyle manen diyor ki: "Ey insanlar! Bana tam abd olan bir hemcinsinize, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medar olmak için, mülkümdeki muazzam mahlukatı ona müsahhar edip konuşturuyorum ve cünudumdan ve hayvanatımdan çoğunu ona hizmetkâr veriyorum. Öyle ise, herbirinize de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emanet-i kübrayı tevdi etmişim, halife-i zemin olmak istidadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elinde ise, ona râm olmanız lâzımdır. Tâ onun mülkündeki mahluklar da size râm olabilsin ve onların dizginleri elinde olan zâtın namına elde edebilseniz ve istidadlarınıza lâyık makama çıksanız... Madem hakikat böyledir. Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel; en hoş, en yüksek, en ulvî bir eğlence-i masumaneye çalış ki, dağlar sana Davudvari birer muazzam fonoğraf olabilsin ve hava-i nesîminin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer tel-i musikî gibi nağamat-ı zikriye kulağına gelsin ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acaib-ül mahlukat mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar, Hüdhüd-ü Süleymanî gibi birer munis arkadaş veya muti' birer hizmetkâr suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, ---sh:»(S:261) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------hem müstaid olduğun kemalâta da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi, insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin. Hem meselâ: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesi hakkında olan

«v[¬;!«h²"¬!ö]«V«2ö@®8«Ÿ«,«:ö!®(²h«"ö]¬9x6ö*@«9ö@«<ö@«X²V5ö âyetinde üç işaret-i latife var:

Birincisi: Ateş dahi, sair esbab-ı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla, körükörüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki; Hazret-i İbrahim'i (Aleyhisselâm) yakmadı ve ona, yakma emrediliyor. İkincisi: Ateşin bir derecesi var ki, bürudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak, ö(Haşiye) lafzıyla bürudete diyor ki: "Sen de hararet gibi bürudetinle ihrak etme." Demek, o mertebedeki ateş, soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir, hem berddir. Evet, hikmet-i tabiiyede nâr-ı beyza halinde ateşin bir derecesi var ki; harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için, şu tarz bürudetle, etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimad ettirip, manen bürudetiyle ihrak eder. İşte zemherir, bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyle ise, ateşin bütün derecatına ve umum enva'ına câmi' olan Cehennem içinde, elbette "Zemherir"in bulunması zarurîdir. Üçüncüsü: Cehennem ateşinin tesirini men'edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i maneviye, İslâmiyet gibi bir zırh olduğu misillü; dünyevî ateşinin dahi tesirini men'edecek bir madde-i maddiye vardır. Çünki Cenab-ı Hak, İsm-i Hakîm iktizasıyla; bu dünya dâr-ül hikmet olmak hasebiyle, esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyle ise Hazret-i İbrahim'in cismi gibi, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu âyet diyor ki: "Ey Millet-i İbrahim! İbrahimvari olunuz. Tâ maddî ve manevî gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada, hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip, cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi;
(Haşiye): Bir tefsir diyor:

@®8«Ÿ«,

@®8«Ÿ«,ö demese idi, bürudetiyle ihrak edecekti.

---sh:»(S:262) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz." İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki, bir maddeyi bulmuş ateş yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu âyet ise, ona mukabil bak ne kadar ulvî, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak "Hanifen Müslimen" tezgâhında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Hem meselâ:

ö ö ö "Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dava-yı hilafet-i kübrada mu'cize-i kübrası, talim-i esmadır" diyor. İşte sair enbiyanın mu'cizeleri, birer hususî hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın mu'cizesi umum kemalât ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak (Celle Celalühü), manen şu âyetin lisan-ı işaretiyle diyor ki: "Ey benî-Âdem! Sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasında rüchaniyetine hüccet olarak, bütün esmayı talim ettiğimden, siz dahi madem onun evlâdı ve vâris-i istidadısınız. Bütün esmayı taallüm edip, mertebe-i emanet-i kübrada, bütün mahlukata karşı, rüchaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kâinat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahluklar size müsahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i İlahiyenin semavatından, tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be-vakit başınızı kaldırıp esma-i hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Tâ fünun ve kemalâtınızın menbaları ve hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız. Bir Nükte-i Mühimme Ve Bir Sırr-ı Ehemm Şu âyet-i acibe, insanın câmiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalât-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarik-ı sun'iyeyi "talim-i esma" ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remz-i ulvî var ki: Herbir kemalin, herbir ilmin, herbir terakkiyatın, herbir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki; o hakikat, bir ism-i İlahîye dayanıyor. ---sh:»(S:263) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalât, o san'at kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nâkıs bir gölgedir. Meselâ: Hendese bir fendir. Onun hakikatı ve nokta-i müntehası, Cenab-ı Hakk'ın İsm-i Adl ve Mukaddir'ine yetişip, hendese âyinesinde o ismin hakîmane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Meselâ: Tıb bir fendir, hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikatı; Hakîm-i Mutlak'ın Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrası olan rûy-i zeminde rahîmane cilvelerini edviyelerde görmekle tıb kemalâtını bulur, hakikat olur. Meselâ: Hakikat-ı mevcudattan bahseden Hikmet-ül Eşya, Cenab-ı Hakk'ın (Celle Celalühü) "İsm-i Hakîm"inin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane; eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir. Yoksa, ya hurafata inkılab eder ve malayaniyat olur veya felsefe-i tabiiye misillü dalalete yol açar.

«•«(³~ «vÅV«2«:

@«ZÅV6ö«š@«W²,«ž²!

İşte sana üç misal... Sair kemalât ve fünunu bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an-ı Hakîm, şu âyetle beşeri, şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere, arkasına dest-i teşviki vurup, parmağıyla o mertebeleri göstererek "Haydi arş ileri" diyor. Bu âyetin hazine-i uzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Hem meselâ: Hâtem-i divan-ı nübüvvet ve bütün enbiyanın mu'cizeleri onun dava-i risaletine birtek mu'cize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kâinatın mâ-bihil iftiharı ve Hazret-i Âdem'e (Aleyhisselâm) icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı (Aleyhissalâtü Vesselâm) yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakk-ı Kamer eden ve aşağıya cemal ile indirmekle yine on parmağından kevser gibi su akıtan ve bin mu'cizat ile musaddak ve müeyyed olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in vücuh-u i'cazının en parlaklarından olan hak ve hakikata dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belâgat, maânîsindeki câmiiyet, üslûblarındaki ulviyet ve halâveti ifade eden:

¬y¬V²C¬W¬"ö«–Y#²@«<ö«žö¬–³!²IT²7!ö~«H ´;ö¬u²C¬W¬"ö!x#²@«<ö²–«! ö]«V«2öÇw¬D²7!«:öj²9¬ž²!ö¬a«Q«W«B²%! ö¬w¬\«7ö²u5 !®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZN²Q«"ö«–@«6ö²x«7«:

---sh:»(S:264) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------gibi çok âyât-ı beyyinatla ins ü cinnin enzarını, şu mu'cize-i ebediyenin vücuh-u i'cazından en zahir ve en parlak vechine çeviriyor. Bütün ins ü cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip, azîm bir teşvik ile, şiddetli bir tergib ile dost ve düşmanları onu tanzire ve taklide, yani nazirini yapmak ve kelâmını ona benzetmek için sevk ediyor, hem öyle bir surette o mu'cizeyi nazargâh-ı enama koyuyor; güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye-i yegânesi; o mu'cizeyi hedef ve düstur ittihaz edip, ona bakarak, netice-i hilkat-ı insaniyeye bilerek yürümektir. Elhasıl: Sair Enbiya Aleyhimüsselâm'ın mu'cizatları, birer havarik-ı san'ata işaret ediyor ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın mu'cizesi ise; esasat-ı san'at ile beraber, ulûm ve fünunun, havarik ve kemalâtının fihristesini bir suret-i icmalîde işaret ediyor ve teşvik ediyor. Amma mu'cize-i kübra-i Ahmediye (A.S.M.) olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan ise, talim-i esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetini; hak ve hakikat olan ulûm ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemalâtı ve saadâtı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azîm teşvikatla, beşeri onlara sevkediyor. Hem öyle bir tarzda sevkeder, teşvik eder ki; o tarz ile şöyle anlattırıyor: "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a'lâ; tezahür-ü rububiyete karşı, ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulûm ve kemalât ile yetişmektir." Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki: "Elbette nev'-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir." Hem o Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, cezalet ve belâgat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki: "Ulûm ve fünunun en parlağı olan belâgat ve cezalet, bütün enva'ıyla âhirzamanda en mergub bir suret alacaktır. Hattâ insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını cezalet-i beyandan ve en mukavemet-sûz kuvvetini belâgat-ı edadan alacaktır." Elhasıl: Kur'anın ekser âyetleri, herbiri birer hazine-i kemalâtın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen Kur'anın semavatına ve âyâtının nücumlarına yetişesin; ---sh:»(S:265) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------geçmiş olan yirmi aded Sözleri, yirmi basamaklı (Haşiye-1) bir merdiven yaparak çık. Onunla gör ki: Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Hakaik-i İlahiyeye ve hakaik-i mümkinat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor bak... Netice: Madem enbiyaya dair olan âyetler, şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin hârikalarına birer nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz-ı ifadesi var ve madem herbir âyetin müteaddid manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefekun aleyhtir ve madem enbiyaya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamir-i mutlaka var. Öyle ise, şu geçmiş âyetlerin maânî-i sarihalarına delaletle beraber, san'at ve fünun-u beşeriyenin mühimlerine işarî bir tarzda delalet, hem teşvik ediliyor denilebilir. İki Mühim Suale Karşı İki Mühim Cevab Birincisi: Eğer desen: "Madem Kur'an, beşer için nâzil olmuştur. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet hârikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafî bir îma ile, hafif bir işaretle, zaîf bir ihtar ile iktifa ediyor?" Elcevab: Çünki medeniyet-i beşeriye hârikalarının hakları, bahs-i Kur'anîde o kadar olabilir. Zira Kur'anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyle ise şu havarik-ı beşeriyenin o iki dairede hakları; yalnız bir zaîf remz, bir hafif işaret, ancak düşer. Çünki onlar, daire-i rububiyetten haklarını isteseler, o vakit pek az hak alabilirler. Meselâ; tayyare-i beşer (Haşiye-2) Kur'ana dese: "Bana bir hakk-ı kelâm ver, âyâtında bir mevki ver." Elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan Seyyarat, Arz, Kamer; Kur'an namına diyecekler: "Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin." Eğer beşerin taht-el bahrleri, âyât-ı Kur'aniyeden mevki isteseler; o dairenin taht-el bahrleri (yani, bahr-ı muhit-i havaîde ve esîr denizinde yüzen) zemin ve yıldızlar ona diyecekler: "Yanımızda senin yerin, görünmeyecek derecede azdır." Eğer
(Haşiye-1): Belki otuzüç aded Sözleri, otuzüç aded Mektubları, otuzbir Lem'aları, onüç Şuaları; yüzyirmi basamaklı bir merdivendir. (Haşiye-2): Şu ciddî mes'eleyi yazarken ihtiyarsız olarak, kalemim üslûbunu, şu latif latifeye çevirdi. Ben de kalemimi serbest bıraktım. Ümid ederim ki, üslûbun latifeliği, mes'elenin ciddiyetine halel vermesin. ---sh:»(S:266) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

elektriğin parlak, yıldız-misal lâmbaları, hakk-ı kelâm isteyerek, âyetlere girmek isteseler; o dairenin elektrik lâmbaları olan şimşekler, şahablar ve gökyüzünü zînetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler: "Işığın nisbetinde bahis ve beyana girebilirsin." Eğer havarik-ı medeniyet, dekaik-ı san'at cihetinde haklarını isterlerse ve âyetlerden makam taleb ederlerse; o vakit, birtek sinek onlara "Susunuz" diyecek. "Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki, beşerin cüz'-i ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince san'atlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince san'at ve nazenin cihazlar kadar acib olamaz.

y«7ö!xQ«W«B²%!ö¬x«7«:ö@®"@«")ö!xTV²F«<ö²w«7ö¬yÁV7!ö¬–:(ö²w¬8ö«–x2²G«#ö«w<¬HÅ7!öÅ–¬!
ilâ âhir.. âyeti sizi susturur." Eğer o hârikalar, daire-i ubudiyete gidip, o daireden haklarını isterlerse; o zaman o daireden şöyle bir cevab alırlar ki: "Sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünki proğramımız budur ki: Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehemm ve en elzem işler, takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fâni dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lâkin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf menfaat-ı ibadullah için ve menafi'-i umumiye ve istirahat-ı âmmeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem san'atkârlar ve mülhem keşşaflar, arkanızda ve içinizde varsa; o hassas zâtlara şu remz ve işarat-ı Kur'aniye -sa'ye teşvik ve san'atlarını takdir etmek için- elhak kâfi ve vâfidir." İkinci suale cevab: Eğer desen: "Şimdi şu tahkikattan sonra şübhem kalmadı ve tasdik ettim ki; Kur'anda sair hakaikla beraber, medeniyet-i hazıranın hârikalarına ve belki daha

ilerisine işaret ve remz vardır. sırr-ı teklif bozulur. Fakat hergün hergün beşer defa kılmak çoktur. istikbalin zulümatında müstetir ve gaybî olan semerat ve terakkiyatı insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek.«*ö«:ö«t±¬[¬A«9ö«:ö«¾¬G²A«2ö¯GÅW«E8ö@«X[«7²x«8ö«:ö «w[±¬[¬AÅX7!ö]«V«2ö«:ö¬y¬#@Å<±¬*)ö«:ö¬y¬%!«:²+«!ö«:ö¬y¬"@«E². Dünyevî ve uhrevî saadet-i beşere lâzım olan herşey. başkasını ıslah edemez. Herşeye. Sırr-ı teklif zayi' olacak. Madem Kur'an. İşittim ki. Fakat niçin Kur'an. belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike . İşte mu'cizat-ı Enbiya yüzünde parlayan bir lem'a-i i'caz-ı Kur'an.ö±¬uU¬"ö@«X«T¬7@«'ö@«<ö_«X«Z´7¬! ö@«<ö@«X¬"ö²rO²7!ö«:ö «w[¬8³!ö«w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7!ö«—ö«w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«! ö@«<ö«t¬B«W²&«h¬" Yirmibirinci Söz [İki Makamdır] Birinci Makam *** ---sh:»(S:269) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" @®#x5²x«8ö@®"@«B¬6ö«w[¬X¬8ÌYW²7! ö]«V«2ö²a«9@«6ö«?«ŸÅM7!öÅ–¬! Bir zaman sinnen. gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil "beş ikaz"ı benden işit. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh (Haşiye)beraber kalacaklar. tevehhüm-ü ebediyettir. öyle bir zâtın kelâmıdır ki.ö«w[¬E¬7@ÅM7!ö«: ö¬y¬#@«W¬V«6ö«:ö¬y¬4:h&ö«:ö¬y¬#_«<³! ö«:ö¬–³~²hT²7!ö¬*«x. nefsimden başlarım. Nasılki bir madene ateş veriliyor.. istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i âliye ile mevadd-ı süfliye. kıymeti nisbetinde bir makam verir. Demek Kur'an.. rütbeten büyük bir adam bana dedi: "Namaz iyidir.. tâ elmasla kömür.ö«u«N²4«! ö. hakîmdir. Öyle ise.²IW²7!ö«— ¯•«Ÿ«. bu dâr-ı imtihanda bir tecrübe suretinde. Elbette onun yirmidörtten birisini. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. tenbellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zât o sözü. hakikî bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet ---sh:»(S:270) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bir hizmete sarfetmek. binüçyüz sene evvel. Âdeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan "Lâ ilahe illallah" yazmak misillü bir bedahete girecek.ö]«6²+«!ö«:ö¯?«Ÿ«. İşte Kur'an. birbirinden tefrik edilsin.. aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki. Keyf için. altunla toprak birbirinden ayrılsın. onları sarahatla zikretmiyor? Tâ. ¯–@«8«+ö«:ö¯–³~ö±¬u6ö]¬4ö¬y¬B«8²G¬F¬7ö@«X²T±¬4«:ö«:ö¬– ³~²hT²7!ö«‡!«I².. imtihan fevt olur. ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. usanmak şöyle dursun. Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı İlahiye bir ibtilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki.ö¬(«G«Q¬"ö¯€@«6«h«"ö]«W²9«!ö«:ö @«X²W«&²*!«:ö@«X«7²h¬S²3!«:ö¬y¬#«ž«ž«( «:ö¬˜¬+x8*ö«:ö¬y¬#!«*@«-¬! ö«:ö¬y[¬9@«Q«8ö«: @«Z²X¬8ö¯?«Ÿ«. bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor.ö«:ö±¬u«. Elbette şu dünyevî ve herkese görünecek umûr-u gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini isbat edecek derecede akla kapı açacak.«! ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2 ö¬š@«[¬7²:«ž²!ö«:ö«w[¬"ÅI«TW²7!ö¬}«U¬\ ´V«W²7!ö«—ö«w[¬V«. Müsabaka olmaz. kalbimiz de rahat olsun? Elcevab: Din bir imtihandır. cismen." Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkeb içinde. değeri nisbetinde içinde bulunur. Birinci ikaz: Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir! Hiç kat'î senedin var mı ki. Bitmediğinden usanç veriyor. ömrün azdır hem faidesiz gidiyor.. @«9²@«O²'«!ö²:«!ö@«X[¬. ---sh:»(S:268) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- @«9¬G±¬[«. Elhasıl: Kur'an-ı Hakîm. ---sh:»(S:267) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ervah-ı âliye ile ervah-ı safile. Nefsini ıslah etmeyen.öÅvZÁV7«! «:ö±¬]±¬8ž²!ö±¬]¬AÅX7!ö«t¬7x. tenbellik döşeğinde. müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın.«9ö²–¬!ö@«9²H¬'!Ïx#ö«žö@«XÅ"«* (Haşiye): Ebu Cehil-i Laîn ile Ebu Bekir-i Sıddık müsavi görünecek." O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra. bütün nüfus-u emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir.«!ö@«X²W±¬Z«4öÅvZÁV7«! v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öެ! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A.ö]«V«2ö²•±¬h«6ö«:ö²¾¬*@«"ö«:ö ²v±¬V«. nefsimi dinledim. Eğer anlasa idin ki. bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nâzil olmuştur. gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren. Tâ. O zaman ben dahi dedim: "Madem nefsim emmaredir. Eğer sarahaten zikretse. muannid kâfirler dahi tasdike mecbur olsunlar.

nafakam azalacak" desen. amelinle. Rezzak-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını. yüz gün seni çalıştırır. Acaba bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan Mahşer'de sened ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak bir namaz. sen kalbinle. Cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana va'd etse. Hem bil ki: Her yeni gün. şu âlemden bir mahsus âlemi var. yarım yamalak hizmetinle onu va'dinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen. Bundan neden anlamıyorsun ki. gelmem. pek güzel bir vazifede seni istihdam etse. O vakit senin acı bir füturun. Öyle ise: Hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası. hırsız olsun. O âyine şişesi düzgün ise. kendi âleminin şeklini değiştirirsin. iflas eder. Çünki on kuruş gündeliğimden kesilecek. ---sh:»(S:273) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- senin elinde sened yok ki. hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini. bulunduğun gün bil. bütün sa'yin semeresi.. bir Mahbub-u Sermedî'nin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Düşman işi anlar. belki hakikî bir insan gibi. senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Lâakal günün bir saatini. ---sh:»(S:271) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ücreti pek büyük. Yarın ise (Haşiye): Bu makam. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini. elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. merkezi zayıflaştırır. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan. herşeye kadir bir Rahîm-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. ihtiyat akçesi gibi. ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve sa'ye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevî temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü. Kırmızı ise. ---sh:»(S:272) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Meselâ: Zühal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. tatlı bir gayrete inkılab eder. bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kâr-ı akıl mıdır? Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki: Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde. Aklın varsa. çirkin gösterir. aklınla. Merdane "Ya Sabur" de." Öyle ise ben de sana derim ki: Eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsan. külfeti pek az. onun mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan. fütur gelir. ruhun rahatına.sana bir sadaka hükmüne geçer. en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Beşinci ikaz: Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagil-i dünyeviyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki. lezzeti kalmış. sevaba inkılab etmiş. Şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek. ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün ve onun bir saatini. Ya aleyhinde. kendini tenbelliğe atacak. bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Gelecek günler ise madem gelmemişler. neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana yüz liralık bir hediye va'detse." Sen ona: "Yok. İşte ey sabırsız nefsim! Sen üç sabır ile mükellefsin. suhre gibi veya usançla. o vakit. hikmetli bir intizam ve manidar bir . Dördüncü ikaz: Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir. birden. Acaba hulf-ul va'd hakkında muhal olan bir zât. çünki ihtiyaç tekerrür ettiğinden. Evet şu fâni dünyada kemal-i sür'atle vaveylâ-yı firakı koparan giden ekser mevcudatla alâkadar bir ruhun âbı hayatı ise. Madem hakikat böyledir. Aynen onun gibi. hakikî bir hayat-ı daime için sa'y etmektir. usanç değil belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise hakikî ömrünü. taze bir zevk ve devama ciddî bir gayret almak lâzımgelir. bugün düşünüp muzdarib olmak. "Ateş et!" emrini verir. kabrime daha ziyade ışık göndereceğim âhiretime daha ziyade zahîre tedarik edeceğim. âyinenin rengine bakar. ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Evet buna benzersin." Elhasıl: Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa. inek olsun. En elzemini bırakıp. bir bağda bir zâta bir derstir ki. fütursuz işlersin. senin nafaka-i uhreviyene ve zâd-ı âhiretine ehemmiyetli bir menba olan. Âdeta namazın bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin. Eğer namazı kılsan. ona mâliksin. her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan. o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir. kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarfetsen. İkinci ikaz: Ey şikem-perver nefsim! Acaba hergün hergün ekmek yersin. sonra biri gelse. Evet fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve ezelî ve ebedî bir zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zîşuur bir sırr-ı insanî.her nebatın. ruhumun âb-ı hayatı ve latife-i Rabbaniyemin hava-yı nesimini cezb ve celbeden namaz dahi. Birisi: Taat üstünde sabırdır. üç sabrı omuzuna al. namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder. büyük bir kuvvet gönderir. Öyle ise ondan usanç almak değil. Birisi: Masiyetten sabırdır. hoş ve güzel ve ulvî bir hizmete sarfediyorum. havayı teneffüs edersin. Güya kozmoğrafya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun.. Hattâ ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır. Âkıl isen. o namazın ile o âlemin Sâni'-i Zülcelal'ine müteveccih olsan. Külfeti. nafakan için işliyorsun. ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. "Ben zâten dünyadan gidiyorum. kırmızı görünür. bir yeni âlemin kapısıdır. Fakat o şart ile ki: Sen. siyah görünür. o âlemin zulümatını dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekât. de. Düzgün değil ise. zînur bir latife-i Rabbaniye. Üçüncü ikaz: Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini. sinek olsun. pek az bir zamanda. iki maden-i manevî bulursun: Birinci maden: Bütün bağındaki (Haşiye)yetiştirdiğin -çiçekli olsun. seni usandırmamak gerektir. tar ü mar eder. belki yeni bir şevk. gönlünle. ücreti az mıdır ki. merkeze hücum eder. her ağacın tesbihatından. keramete iltihak ve meşakkati. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Nasılki âyinende görünen muhteşem bir saray. Fakat evvelki adam der: "Daha ziyade ibadetle beraber sa'y-i helâle çalışacağım. bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sen istidad cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle. onun düğmesine dokunması gibi. müşteri olsun. Eğer farz namazı terketsen. aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. İşte bak. Siyah ise. sarayı güzel gösterir. güzel bir niyet ile. ezici ve sıkıntılı. Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve mübtela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pürsevda bir kalbin kut ve kuvveti. şu kasavetli. "Neme lâzım" der. meyveli olsun. bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber. dese ki: "Gel on dakika kadar şurayı kaz. insan olsun. Hem onun keyfiyetine bakar. o adamın kalbine ve ameline tabidir. Diğeri: Musibete karşı sabırdır. şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikatı rehber tut. sen şu bağında. sana bakan âlemin tenevvür eder. sen hizmet etmezsen veya isteksiz. Eğer desen: "Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil. herşeye bedel bir Mabud-u Bâki'nin. Bununla beraber meşagil-i dünyeviye dediğin. bu tarz ile beyan edilmiş. çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. her günde. bir hisse alıyorsun. Eğer namaz kılmazsan. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim?" diyecek. Hem o âlemin keyfiyeti. su içersin. senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden. hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Çünki geçmiş günlerin zahmeti. sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor. İkinci maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâttan kim yese -hayvan olsun. Hulf-ul va'd edebilir o adama itimad edersin.sebeb olur. pek şiddetli bir te'dibe ve dehşetli bir tazibe müstehak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde. sana hem herkese. vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil. elemi gitmiş. Cehennem gibi bir haps-i ebedînin havfı. akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Tâ. bugün rahmete kalbolmuş. güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun. belki derd-i maişetin zarurî işleridir. Zira herkesin. geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünyeviye içinde.

senin kalbine serper. suretlerden çıplak olarak hayale girerler.«:ö¬y¬7³~ö]«V«2«:ö¬w<±¬G7!ö(@«W¬2ö?«ŸÅM7«! ö«Ä@«5ö²w«8ö]«V«2ö²v±¬V«. senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. gaflete dalmak ister. onları birbiriyle bağlamış. onu yaralar. hayalde sebeb-i kurbiyettir. Şu sırr-ı münasebettendir ki. oradan suretleri giyerler." Yani: İki zıddın suretlerinin cem'ine vasıta. bir münasebet-i hayaliyedir. Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor.«:ö±¬u«. Zira mantıkça tahayyül. Mahiyetini bilmezsen devam eder. "Eyvah!" der. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle. Meselâ: Sen namazda.kitabet-i kudret olduğunu gösterir. Tanımazsan gelir. Birinci Vecih . belki tahayyüldür. kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Öyle de: Maânî-i mukaddesenin. temas ve ihtilat yoktur. "Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise. İkinci Vecih budur ki: Manalar kalbden çıktıkları vakit. senin ve benim gibi bir âminin -velev hissetmezse. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar. bir mülevves şeyi hatıra getirir. kalben mutazarrır olmaktır. şu tedai-yi efkâr. hasta eder. Tâ o zaîf münasebet. suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur. ne televvüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. sonra o hüsne binaen emredilmiş veya kubhu var. o hakikat-ı nuraniyenin esası bulunur. Tahayyül-ü küfür. Bazan bir sünnetin araması. Meğer kasden olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa. Ehemmiyet vermezsen söner. sonra hasen olur. âyâtı tefekkürde olduğun ---sh:»(S:276) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bir halde." Bu mezhebe göre. Hem kalb yoruluyor. yerleşir. birbirine zarar vermez. Müdhiş bir halecan ve heyecan hisseder. Senin o günkü âlemini. Fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. her vakit bir sebeb tahtında bir nevi suretleri nesceder. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır. Birden bir maraz. şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Fikir. Vesvesenin zararı. meşgul olduğu san'ata göre o ipleri yapmış. Hattâ bir dereceye varır ki. tahayyül-ü şetm dahi.] . Bu sefillik. münacatta. teması telebbüsle iltibas eder. ya bir iştiha. Havf etmezsen hafif olur. 9öyÁV7«!ö ¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö*x- âyet-i pür-envârından bir nuru. Bu yaranın merhemi budur: Bak ey bîçare vesveseli adam! Telaş etme. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. «w[¬Q«W²%«! ö¬y¬A²E«. Üçüncü Vecih budur ki: Eşya mabeynlerinde. Şeytan fırsat bulur. Bir maraz-ı hayalî olur. Nasılki şeytan ile melek-i ilham. Geçeceklere ne beis vardır. efkârın keyfiyetleri. Elbette senin hayalin. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. ehemmiyet verdikçe. [Kalbin Beş Yarasına Beş Merhemi Tazammun Eder. Ya bizzât bulunur veya senin hayalin. küfür olmadığı gibi.namazı. "Aman ne kusur ettim" deyip tedkikle meşgul olup durma. Ye'se düşürtür. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler. Hattâ hiç ümid etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Bu münasebetle gelen tahattura. Eğer kalb kabul etmezse. ya takar. Şeytan şu halinden istifade eder. Sakın deme: "Benim namazım nerede. ya bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor. deva-i illet ve kaza-i hacetin levazımatını görecek. tanısan gider. bir hurma ağacı gibi. şetm değildir. Ehemmiyet verdikçe şişer. iade eder. sonra kabih olur.Birinci Yara: Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. böyle bir tedai-yi efkâra mübtela ise. Fark yalnız icmal ve tafsil ile olduğu gibi. tedai-yi efkâr saikasıyla istemediğin pis hayalat. senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahirî taharete. Şu hüsün ve kubh ise. bu hısset-i nefs. Dördüncü Vecih: Amelin en iyi suretini taharriden neş'et eden bir vesvesedir ki. takva zannıyla teşeddüd ettikçe hal ona şiddetlenir. insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir: "Acaba amelim nefs-ül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır?" Amma mezheb-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat derler ki: "Cenab-ı Hak bir şeye emreder. Hangi mana geçse ya ona giydirir. büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var. Onda mes'uliyet yoktur. Çünki hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Şu yaranın merhemi şudur ki: Tedai-yi efkâr. "Acaba amelim sahih oldu mu?" der. Kalbe "Eyvah" dedirtir. Onun için. zarar vermez. Mahiyetini bilsen. kendi ağacını tavsif eder. Hem tedaide. Vesveseli adam zanneder ki kalbi. senin kalbinin sözleri değil. beni matrud eder. o nurun in'ikasıyla ışıklandırır. sakın telaş etme. Nehyeder. Çünki senin hatırına gelen şetm değil." Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. ondan zanneder. Fenn-i Beyan'da beyan olunduğu gibi. Onun sözünü. maraz-ı kalbî değil. Fakat bütün o meratibde. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Belki intibaha geldiğin anda. gelip nezih efkârın içine girse. fakat temas var. şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesîresinden kesîr-ül vuku olan yalnız beş vechini beyan edeceğim. nehy ile çirkinlik tahakkuk eder.ö²w¬8ö«t¬"ö)x2«!ö±¬Æ«* Ey maraz-ı vesvese ile mübtela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. batnının bâtınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Bu hal devam eder. hüküm ---sh:»(S:275) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------değildir. Öyle ise. âhiret itibariyle ya hüsnü var. Şu yaranın merhemi şudur: Dinle ey bîçare! Nasılki. Demek eşyada. dön. tâ mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratib bulunur. Şeytan. kalb taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları. ilim onu tardeder. Gayet ye'se düşer. hükümdür. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. onlara münasib süflî suretleri nescedecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler.öÅvZÁV7«! Yirmibirinci Söz'ün İkinci Makamı *** ---sh:»(S:274) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ↓ ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬–:hN²E«<ö²–«!ö±¬Æ«*ö«t¬"ö)x2«!«:ö¬w[¬0@«[ÅL7!ö¬€!«i«W«. huzur-u İlahîde iken. suret-i mülevveseye mücavereti zarar etmez. mücaveret var. âhiret ve hakikat nokta-i nazarında olan hüsün ve kubh zâtîdir. Zira teessür gösterdikçe. Zarar anlar. Hem bununla beraber o çirkin sözler. kendi zâtında. tevehhüm-ü zarardır. Senin başın. pis şeyleri önüne serpiyor. Şu yaranın iki merhemi var: Birinci merhem: Bu gibi vesvese ehl-i İtizale lâyıktır. Korksan ağırlaşır. mahfî kalır. Öyle de. zarara düşer. emir ve nehy-i İlahî ona tabidir. Meselâ. Hayal ise. Çünki senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. küçülür. birbirine sirayet etmez. harama düşer. Korkma. şu hakikattan bir sırrı vardır -velev şuurun taalluk etmezse-. onu tanısan gider. sürüyor. Zâten şeytanın da istediği odur. ya perde eder. zarar vermez. Hususan hassas asabilerde daha galibdir. bazan bir mukaddes şeyi görmek. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki. Küçük görsen. zann-ı zarardır. senin o zaîf tahatturun melekeye döner. Hüsün ve kubh mükellefin ıttılaına bakar ve ona göre takarrür eder. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Vesveseli adam. cehil onu davet eder. tedai-yi efkâr tabir edilir. bazı münasebat-ı hafiye bulunur. Nasıl bir hurma çekirdeğinden. "Kalbim ne kadar bozulmuş. seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevkeder. galiben ihtiyarsızdır. Şu nevi tahattur ise. surî ve dünyaya bakan yüzünde değil. ya bulaştırır. o adam amelin daha evlâsını ararken. Meselâ sen âyât-ı İlahiyeyi tefekkür ediyorsun. şu hakikat-ı namaz nerede?" Zira bir hurma çekirdeği. Belki sana ve bana şifa olur. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. belki âhirete bakan yüzdedir. şübheden şetme döner. bir vâcibi terkettiriyor. Çünki onlar derler: "Medar-ı teklif olan ef'al ve eşya. bakacak. sonra ona binaen nehyedilmiş. Kâ'be karşısında. Öyle de: Namazın derecatında da daha fazla meratib bulunabilir. Şetm ise. galiben ihtiyarsızdır. Demek emir ile güzellik.

belki bir saray hükmündedir. şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede. Eğer desen: Bu derece mü'minlere muzır ve müz'ic olan vesvese. "Eyvah! Kalbim bozulmuş. itikadına halel gelmiş zanneder. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. hem tasavvur. Hem bîtarafane muhakeme namıyla veya insaf namına deyip. Meselâ: Şu güneş zâtında mümkündür ki. bir tarz ile konuşuyorlar. Yani: Hayale gelen bir şübheyi. Eğer tanımasına çalışsak. yakînimizi bozmaz. itikadıma halel gelmiş" der. şu dâr-ı imtihanda. şu mükemmel şehrin bir sahibi. hem tefekkür.<ö¬w<±¬G7!ö]¬4ö«‚«h«&ö«žöesasına muhaliftir. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki. ne hikmete binaen bize bela olmuş?" Elcevab: İfrata varmamak. Bir mizana tabidirler. hem galebe çalmamak şartıyla. zararı olsa pek azîmdir. Onun için ona karşı lâkayd kalmak. nefs-ül emirde varmış. Hem tahayyül. Hem bazan tasavvur ettiği bir şübheyi.. Halbuki İlm-i Kelâm'ın kaidelerindendir ki: İmkân-ı zâtî ise.. Onlar bir derece serbesttirler. tasdik-ı aklîye girmiş bir şübhe zanneder.---sh:»(S:277) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------sen namaz kıldın veya abdest aldın. Hem bazan tevehhüm ettiği bir şübheyi. sen vesveseyi at. küfür olmadığı gibi. kemal-i intizamından bir memleket hükmünde. Onu tanımalıyız. O bana kâfidir. hem usûl-ül fıkhın kaide-i mukarreresindendir. O haller. bizi buraya getiren odur. Halbuki bu imkân yakînimize zarar vermez. başkadırlar. zahir-i şeriate muvafık olarak işlediğin ameline: "Acaba sahih olmuş mu?" deyip vesvese etme. bir havuzda yıkandılar. belki bir şehir hükmünde." Öteki adam dedi: "İnanmam. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebeb. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar. O da tehlikeye düşer." O serseri adam dedi: "Ben bütün rahatımı. o vakit hakikî bir nevi şübhe. hem tevehhüm. Fakat. Çünki cehlin var. keyfimi. Öyle de şübhe ve tereddüd sayılmazlar. bize şek vermez. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tedkikatını ve bîtarafane muhakemesini. Bir cihette bakılsa. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle . Yani böyle vesveseli adam. elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. şübhe getirmez. Hem bazan bir emr-i küfrîde tefekkürü. Bîçare vesveseli adam. Şayet ziyade incitse. onu düşünmemekte görüyorum. İkinci merhem: Dinde harec yoktur. Hasmın veya şeytanın bir vekil-i fuzulîsi olacak bir halet. Bu yaranın merhemi şudur ki: Tahayyül-ü küfür. tasavvur. gurura müncer olan hüsn-ü amelin rü'yetine -böyle vesveseli adamamüreccahtır. ihtiyarsız taraf-ı muhalifi iltizam eder. Onun için Hakîm-i Mutlak. bazan tahayyülü. Meselâ: Şu dakikada Karadeniz'in yere batması. istiğfar etse. Madem istiğfara müncer olan derk-i kusur ise. tehavünü def'eder. Hakîm-i Rahîm'e şekva etmeli. akla girmiş bir şübhe tevehhüm edip. Onu tanımazsak ---sh:»(S:280) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kim bize meded verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu âciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir âlemi bir memleket suretinde. ondan tevellüd edebilir. o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehhüm eder. cüz'-i ihtiyarîsiyle ıslah edemediğinden ye'se düşer. tevehhüm." Öyle ise Ehl-i Sünnet mezhebine göre. Bir cihette bakılsa. Elbette böyle amelim bir mezheb-i hakka muvafık gelir. Gururlanma. şu musanna sarayın bir ustası vardır. tevehhüm-ü küfür dahi. "Kabul olmuş mu?" de. acib bir âleme götürülmüşler. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir. kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. nasılki tasdik ve iz'an değiller. taharriye dâîdir." Arkadaşı cevaben dedi ki: "Bunu tanımazsak. amelini güzel görüp gurura düşmektense. küfür değildir. ---sh:»(S:278) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------dalalet değildir. küfür zanneder. tasdik-ı aklîden ve iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar. Mu'tezile der: "Hakikatte kabih ve fasiddir. mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. bugün gurub etmesin veya yarın tulû' etmesin. Fevkalâde bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gördüler ki: Bir kısım mahluklar var. tâ öyle bir hale gelir ki. Şeytana de ki: Şu hal. Biz çalışmalıyız. şübhesiz biliyoruz ve o ihtimal-i imkânî ve o imkân-ı zâtî. Ona vâcib olan hakkın iltizamı kırılır. bir şübhe getirmez. Lâkin senden kabul edilir. ¬w<±¬G7! ö ö ö ö Madem dört mezheb haktır. Yani: Bir şeyi zâtında mümkün görse. bir şehir tarzında. meşakkati pek hafiftir. muntazam bir memleket. gayet muhteşem bir âlemi içine almış bir saraydır. zâtında mümkündür ve o imkân-ı zâtî ile muhtemeldir. Dindeki yüsre münafîdir. lâkayd kalsak. öyle değiller. hilaf-ı iman zanneder. hem usûl-üd din. İşte bunun gibi. Cüz'-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. yakîn-i imanîye zarar vermez. Lâkin sen ona hiç muttali olmadın. Tasdik ve iz'an. tefekkür-ü dalalet dahi. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse. menfaati olursa pek azîmdir. fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Halbuki yakînen. Öyle bir âlem ki. Hem lâakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti lâyık-ı veçhile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru' ile merhamet-i İlahiyeye dehalet edip. şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak. Lâkaydlığı atar. taakkul ile iltibas eder. hiç kâr-ı akıl değildir. onu tanımalıyız. Tasavvur-u dalalet dalalet olmadığı gibi. O iki adamdan birisi. Şu acaib âlemde gezerek seyran ettiler. böyle bahsettiğin gibi bir zât bulunsun ve bütün bu âlemi tek başıyla idare etsin. ucbe girme. ]¬4 «‚«h«& «ž w<±¬G7«!ö °h². *** ---sh:»(S:279) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yirmiikinci Söz [İki makamdır] Birinci Makam ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ö«–:hÅ6«H«B«<ö²vZÅV«Q«7ö¬ ‰@ÅXV¬7ö«Ä@«C²8«ž²!öyÁV7!öƬh²N«<«: «–:hÅU«S«B«<ö²vZÅV«Q«7ö¬ ‰@ÅXV¬7ö@«Z"¬h²N«9öÄ@«C²8«ž²! ö«t²V¬#ö«: Bir zaman iki adam. Madem böyledir. galiben ihtiyarsız olduğundan. ciddiyete vesiledir. daha evlâdır. bir harecdir. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek. ¯u[¬7«(ö²w«2ö¬š|¬-@ÅX7!ö¬h²[«R²7! ö¬Ä@«W¬B²&¬Ÿ²¬7ö«?«h²A¬2ö«žö yani: "Bir delilden Hem neş'et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur" olan kaide-i meşhure. hem hasendir. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: Vesveseli adam. "Eûzü billahi mineşşeytanirracim" demeli. imkân-ı zâtî cihetinde gelen vehimler. Beşerin başına vuruyor. Gördüler ki: Bir cihette bakılsa azîm bir âlem görünüyor. yakîn-i ilmiye münafî değil ve zaruret-i zihniyeye zıddiyeti yoktur. bilmedin ve özrün var. menfaati hiç yok. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki. imana zarar veren bir şek zanneder. BEŞİNCİ VECİH: Mesail-i imaniyede şübhe suretinde gelen vesvesedir.. Kemal-i hayretlerinden etraflarına baktılar. asl-ı vesvese teyakkuza sebebdir. arkadaşına dedi ki: "Şu acib âlemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir mâliki. mükemmel bir şehir. meselâ hakaik-i imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin gurubuna ve hayat-ı uhreviyenin tulûuna. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lâzımdır. zihninde takarrür eder. Çünki anlaşılıyor ki. tefekkür. imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle iltibas eder. Çünki hem tahayyül. Diğer bir cihette bakılsa. amelini kusurlu görse. kusurum affolunmak.. vesveseyi şeytanın eline vermiş. bir saray şeklinde yapan ve baştan başa hârika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın enva'ıyla tezyin eden ve ibretnüma mu'cizatlarla donatan bir zât.

pek acib tahavvülât oluyor. ---sh:»(S:281) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- memlekette her iş mu'cize. (Haşiye-8) herbirisinde bütün sarayın nakışları var. Bak. bir halette durmuyor. Eğer kendi başına olsa. İşte o ova içinde yüksek bir dağ var. Hem hatasız. şu âlemin küçük bir fihristesi ve mahiyet-i insaniye. bu acib sarayı küçük bir makinede dercetsin? Hem hiç mümkün müdür ki. toprağı. birbiri içinde beraber icad edilir. şu kâinatın bir misal-i musaggarı olduğundan. bizim gibi binler adam giyse ve yese. Herbir ağaç birer tablacı. bu müteharrik antika (Haşiye-5) san'atlarına bak! Herbirisi öyle bir tarzda yapılmış. insana benzer mahluklarda. san'atlarını. bize takdim ediyorlar. Âdeta herbiri birer turra. bir şehir gibi şu memleketin. ondan ne kadar şekerlemeler. Muntazaman yerlerine ve mahiyetçe onlara benzer. bütün memleketi yapmak kadar hârikadır. kaç top çuha ve patiska ve çiçekli kumaş çıktı. insanda nümunesi vardır." (Haşiye-3): Tohuma işarettir. daha şirin meyveleri hazine-i rahmetten getiriyorlar. birer birer (o şeylere) vereceksin. Lisan-ı halleriyle derler ki: "Biz öyle bir zâtın san'atıyız ki: Bütün bu âlemimizi. bir dirhem gibi bir zerdali nevatı. o küçücük müteharrik makinelerde bulunuyor. toprağında. pişiriyor. hayvanında. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Âdeta milyonlar mütenevvi kumaşlar birbiri içinde beraber dokunuyor gibi. başkaları geldiler. tek bir ustası vardır ve o usta. nakkaşını bildirmemek olmaz. Yahut bana ilişme. kendi işlerinde çalıştırıyor. o vakit ya bu memleketin herbir taşı." Akıllı arkadaşı ona dedi: "Senin bu temerrüdün beni de.uğraşmayacağım." Birinci Bürhan Gel her tarafa bak. Bütün bu sarayda ne varsa. bizi yaptığı ve sühuletle icad ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zâttır. bu geniş ovaya çıkacağız (Haşiye-9). Bak. Hem nasıl değişiyor.. tek bir sâni'i vardır. Üstüne çıkacağız. kusursuz. kör tesadüfe. acib işler oluyor. Zerre kadar şuuru olmayan. Çünki bak bu (Haşiye-6): Makine. bu gördüğümüz camid cisimler. ---sh:»(S:283) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------taşlardaki nakşa. Bu ise. değişiyor. Zira kalem-i kudret. o gizli zâtın bir ilânnamesidir. suyu. san'atkârlarını gösteriyorlar.. Bütün işleri mu'cize ve hârikadır. Bununla beraber her tarafa bak ki. bir harf kadar ona kolay gelir. öyle mu'ciznüma nakkaş. kemal-i intizamla değiştirilir. o gaybî zâttan haber veriyorlar. Âdeta şu ova. karıştırır. Bir edebsizin yüzünden. hiçbir iş. Nasıl olur ki: Bir harfte koca bir kitabı yazan. bütün eşyaya hükmediyor. bu meydanları. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Hem de bak. Ben de sana oniki bürhan ile göstereceğim ki: Bir saray gibi şu âlemin. bütün baştan başa bu gördüğümüz (Haşiye-1): Ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. altunu gaybî avucuna aldı. kendi kendine dönüyor. kaldırılır. birer hâkim-i mutlak suretini aldılar. tırnak gibi meyvesinde dahi dercetmiştir. bakırı. kendine hizmetkâr ediyor. Dikkat et ki. Çünki bu acib memlekette. sineklerin tohumcuklarına işarettir. hayretnüma yaprakları. herşeyi idare eden yalnız odur. bu demiri. kâtibini göstermeksizin olmaz." Yine o serseri dönüp dedi ki: "Ya kat'iyyen bana isbat et ki. Birden o koca kara ağaç. Âdeta herbir şey. bir memleket harab olur. birden değişiyor. San'atlı bir nakış. (Haşiye-5): Hayvanlara ve insanlara işarettir. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. hem birbiri içinde bulunsun. kömürü. bir kutu kadar bir makine bütün bir âlemi içine aldığı halde. (Haşiye-2) gayet hakîmane işler görüyor. ---sh:»(S:282) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dördüncü Bürhan Ey muannid arkadaş! Gel. sana daha acibini göstereceğim. Galatsız. nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar. Bütün bu işler. Hiç mümkün müdür ki. ---sh:»(S:284) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- öyle ihsan-perverane umumî perdeler ve kapılar açıyor ki. yüzbinlerle ayrı ayrı kitablar içinde yazılıyor. bir memlekette iki padişah bulunsa. Bin kitab yazmak. Âdeta o meyvesiz ağaç. Evet nihayet derecede san'atlı. İşte ey akılsız adam! Bu işler öyle bir zâta mahsustur ki. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lâzım levazımat ve maddeler. İkinci Bürhan Gel bütün bu ovaları. bütün bu âlemdeki hilkatleri müsahhar ediyor. Hem bunları işleyici öyle mu'ciznüma bir zâttır ki. bütün memleketin teşkilât proğramları var. bütün eczasıyla onun mu'cize-i kuvveti altında duruyor. gümüşü. patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler. bu memlekette bütün bu işler. dikkatli şu işler. Hem . bir şehirde iki vali. bizlere uzatıyor. tâ bütün etrafı görülsün. bak gör. çiçekleri. Bak. hissiz kutular. o surette zîruh meyveler veriyor. Binler sofra-i Rahman açılır. meyvedar ağaçlara işarettir. Hem herşeyi yakınlaştıracak güzel dûrbînleri de beraber alacağız. birer sikke gibi. taze taze gelir. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. tohumlara. bu nakışları sair şuursuz sebeblere. Kalem-i kader. o zâtın bütün hünerlerini. bütün bu memleket. bazan olur ki. kuru bir taşta tezgâhını atmış. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar. İşte oraya bak: O şuursuz cisim (Haşiye-7) güya bir işaret ediyor. (Haşiye-7): Hububata. bu azîm sarayın nakışlarına dikkat et ve bütün bu şehrin zînetlerine bak ve bütün bu memleketin tanzimatını gör ve bütün bu âlemin san'atlarını tefekkür et! İşte bak: Eğer nihayetsiz mu'cizeleri ve hünerleri olan gizli bir zâtın kalemi işlemezse. herbir bostan birer kazan hükmüne geçer. âdeta herbir şey. ona ağır gelmez. hem (Haşiye-8): Şecere-i hilkatin meyvesi olan insana ve kendi ağacının proğramını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. bir nakışta milyonlar san'atı dercedebilsin.. en büyük bir cismi. belki çokları da belaya atacaktır. bir hâtemidir. bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş. Nerede kaldı. benim neme lâzım. bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. o kadar ünsiyet ettiğimiz ve tanıdığımız çiçekli-miçekli şeyler kayboldular. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. bu sarayın ustasından başka birisi gelip. Zira yüzbinler muhtelif mahlukatın taifeleri. bir dirhem (Haşiye-1) kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey. Bak. bu koca memleketin tek bir mâliki. (Haşiye-2): Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın. Çünki yüzer tezgâhları. ortalığı karıştırmasınlar. âlemin kitab-ı kebirinde ne yazmış ise. Madem bir harf. bir safsatadır. meyveleri dokuyor. kendi kendine olsun. herkesin arzularını tatmin ediyor. bak. herşeye dikkat et! Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. (Haşiye-4): Unsurlardan cism-i hayvanîyi halk ve nutfeden zîhayatı icad etmeye işarettir. Bize görünmeyen o usta. o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. âdeta âlemde ne varsa. (Haşiye-6) güya emrediyor. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. İşte bak! Bu dağlar ve ovalar ve şehirler. Belki birer dellâl. İşte gözünün önünde. Çünki bir köyde iki müdür. bu şeyler değişti. bizi ve herşeyi görür ve sözlerini işitir. bütün bu memleketteki taşında. bu işler yüz derece muhaldir ki. tesadüfî ve karmakarışık işlerdir. âdeta bu koca sarayın bir küçük nüshasıdır. noksansız olarak yazılıyor. Öyle ise herbir nakış. rûy-i zeminde yazılır. yuvarlak tatlı köfteler yapılıyor ki. bu intizam bozulmasın. süslendiriyor. bir beşik. Her saatte hiç aklımıza gelmeyen işler oluyor. Üçüncü Bürhan Gel. kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki: Kendilerinden ziyade. bir harfte bin kitabı yazabilsin. hem öyle bir hikmetle herşeyi yerli yerine koyuyor ve öyle mükrimane herkese lâyık oldukları lütufları yapıyor. İşte. uzak yerlerden koşup geliyorlar. Herbirisinde o gizli zâttan haber veren işler var. Meselâ bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. bu menzilleri süslendiren şeyler üstünde dikkat et. Zira hayvan. dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise. bir et parçası (Haşiye-4) yaptı. Çünki bak. o gizli zâtın birer sikkesi hükmündedirler. çalışıp duruyorlar. dağlar birer sahife. İşte aklın uzak gördüğü birtek mu'ciznüma zâtın bedeline. fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi. herşey mu'cizekâr bir hârika olmak lâzımgelir. hadsiz hâkim-i mutlak beraber bulunsun! Beşinci Bürhan Ey vesveseli arkadaş! Gel. herbir otu. icmalini mahiyet-i insaniyede yazmıştır. karıştırır. Meselâ: Zerre gibi bir afyon bezri. bir kavun çekirdeği. öyle bir tarzda ki: Milyonlarla birbiri içinde işler gayet muntazam surette değişiyor. tesadüfî veyahut abes bir iş içinde bulunsun? Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var. daha leziz. bütün şehrin tanzimat kanunları var. bir dirhem pamuktan (Haşiye-3) ne yapıyor. herbir san'at. birer ilânname hükmündedirler. kâfi gelir. Demek bu nakışları yapmak. binler batman yükü kaldırıyor. kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin? Altıncı Bürhan Gel. şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif. sağır tabiata vdrilse. fakat suretçe ayrı. her arzusuna râm oluyor. kemalâtlarını. hem birbirine misil." Cevaben arkadaşı dedi: "Madem inadın divanelik derecesine çıkmış. milyarlar onun gibi mu'ciznüma. Eğer o gizli zâtı kabul etmezsen. (Haşiye-9): Bahar ve yaz mevsiminde zeminin yüzüne işarettir. hem birbirine zıd. yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader. başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerine işarettir. öyle bir hârikulâde kâtib olması lâzımgelir ki.

Çünki onu tanımazsan bilmecburiye diyeceksin ki: "Bu ipler. bu nescolunan münakkaş kumaşlar." Ve herbir nakış der: "Beni kim dokudu ise. Demek ustası da. Çünki nasıl bir ağaca bir kökte. İşte bak: Gaibden acib bir kafile (Haşiye-10) çıkıp geliyor. İşte bak: Bu tarafta bekleyen muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar.. bir kanunla. değil elimize. hayvandan yüz derece aşağı düşeceksin. Ey arkadaş! Haddin varsa buna karşı bir söz söyle! Sekizinci Bürhan Gel. suubet. Halbuki asıl istib'ad. bu sarayı da inkâr et ve "Âlem yok. o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Yoksa o boşboğaz başıbozuktan. bütün bu memlekete. veriyorlar. Güneş'e işarettir. memlekete muhit birer maddedir. Demek birtek zâtın işidir. onu gösteriyor. Onların mâliki de. alınsa. ona mahsustur. Birbirinin işini tekmil için. bu âlem birtek şey gibi kolay gelir. birer turrası hükmünde. yapılan şeylerin herbir cinsi. o kadar müşkilâtlı olacak ki. bütün bu saray kadar müşkilâtlı olur. Bir kısım. Herşey onun kuvvetiyle döner." Herbir tatlı lokma der: "Beni kim yapıyor. iştirak kabul etmez. şimdi kırk para ile aldığımız halde. topraklar. ayrı ayrı kanunla rabtedilse. o gizli zâtın bir ilânnamesi hükmünde. bir anda yapılıyor. ona teşekkür etmemek. içindekiler de onundur. latif gıda ile dolu iki tulumbacık (Haşiye-13) takılmış. muhaldir. Herşey onun emriyle hareket eder. Elhasıl: Nasıl bu memleketin anasırı. bütün memleket yüzünde intişar eden masnular. (Haşiye-13): İki tulumbacık ise. Herşey (Haşiye-10): Umum hayvanatın erzakını taşıyan. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde. birbirine el-ele verir. ihzar eden ve ip haline getiren. herbir san'atlı makine. Birbirini görür gibi. Herbir ipin başına bak: Birer elmas. toprak unsurlarına işarettir. ne kadar divanece bir harekettir. nebatlara. madenler var (Haşiye-14). "mîrî malıdır" diye elinden alınıp. lisan-ı hal ile herbirisi der: "Ben kimin san'atıyım. onları yapan bütün fabrikalara mâlik olmak lâzımdır ki. Hem de bak. mâliki de. İşte ey arkadaş! Madem şu memlekette. yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. birbirine yardım eder. o vakit herbir şey. şu müterakki memlekette. İşte bak: Bu âlemde o derece intizam ile küllî işler yapılıyor ve umumî inkılablar oluyor ki. Yahut aklını başına al. şu mükemmel şehirde. bu dokunan. bütün ebna-yı cinsleriyle öyle intişar etmiş. birer nişan. bir meyve gibi sühulet peyda eder. ta'dad ile bitmez. bütün memlekette intişar eden san'atlar. nescediliyor. birtek maddeden yapılıyor. Herşey onun keremiyle muavenet eder. bulunduğum top da onun dokumasıdır. yalnız. Herşey ona bir emirber nefer hükmündedir. Çünki onu tanısak. ihsan.. Hem de bak: Bu kubbede o azîm elektrik lâmbası (Haşiye-11) onlara ışık verdiği gibi. Çünki o iş. belki herbir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tabla-yı nimet veriliyor. bir perde-i gaybdan kalınca bir ip çıkıyor. meded veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zîhayatı emziren ve masnuat-ı İlahiyenin nescine. birer hâtemi. o kadar hıffet peyda eder ki. Yoksa herşey o kadar pahalı. hiç kimsenin eline geçmezdi. ey nefsim gibi kendini âkıl zanneden akılsız arkadaş! Şu saray-ı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun! Halbuki herşey onu gösteriyor. akla sığıştıramadığından inkâra sapıyorsun. Öyle ise bütün nescolunan san'atlı şeyler. birbirinin imdadına koşuyor. hediyeler ise. bu ortadaki ucuzluk ve mebzuliyete medar olur. herbir şeye hükmeden tek bir zâtın san'atları olduğunu gösteriyorlar. böyle acib ihsanatı. (Haşiye-15) Bak. Aynen bu iki misal gibi: Şu muntazam sarayda. birtek emirle hareket ediyor. bütün memlekete mâlik birtek zât olabilir. çiçeklerin aksamına ve meyvelerin enva'ına işarettir. O maddeyi getiren. ziya.öyle sehavet-perverane sofralar kuruyor ki. dallarına ve ipler başındaki elmas. herbir neferin teçhizatı için. bütün bu saray. gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mebzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Sen.bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Vahdet ise. memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor ve bütün memleketin her tarafında (Haşiye-14): Unsurlar. Öyle de. Merkebleri ağaçlara. onu ağzına yapıştırması kâfidir. birer hediye takılmış. kuvvetsiz hayvancıklar. dağlara benzerler. bir tarzda. bütün memleketin her tarafında bulunuyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki. (Haşiye-11): O azîm elektrik lâmbası. âdeta bütün bu saraydaki mevcud taşlar. nakşına menşe ve müvellid ve beşik olan hava. sânii de bir olmak lâzımgelir. herbir şey. yüz liraya alamazdık. kendi nefsinden ziyade. bu saraya mâlik kimse. ağaçlar. Dokuzuncu Bürhan Gel. bir heyette ittifak ve muvafakat. pişiriyorsa bulunduğum kazan dahi onundur. birbirine omuz-omuza veriyor. iki çeşme gibi. bulunduğum sandıklar ve dükkânlar da onun mülküdür. su. sonra binler ipler ondan uzanmış. herbir meyve bütün ağaç kadar müşkilâtlı olur. Çünki istib'ad ediyorsun. Nasıl onların başı önünde. o bize mâlik olabilir. Âdeta memleketten çıkan herşey. Öyle ise. Elhasıl: Bütün bu âlemin bütün eşyası. bir padişahlık manasını vermek lâzımgelir. böyle garib bir gayb perdesinden. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzib ediyorsun! Öyle ise. birer fâil-i muhtar gibi bütün bu âlemin nizamat-ı külliyesini gözetip.. bir fabrikadan çıksa. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi. Yoksa böyle bir anda. iki kerre iki dört eder derecesinde kat'î gösterir ki. Demek memleketin mâliki de odur. bütün bu memleketin halklarına. rahat olur. ona göre tevfik-ı hareket ediyor.(Haşiye-16) Eğer onun gizli matbaha-i mu'ciznümasından çıkmasa idi. Eğer herbir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa. Çünki herşey. meyvedar ağaca. şu muhteşem âlemde. nahif. yani şu saray-ı muhteşemde bir birlik alâmeti vardır.. Çünki bir kısım şeyler. Bu tarafa da bak: Bu bîçare zaîf. Eğer tanımazsak ve o olmazsa. elbette bilbedahe birdir. Başlarında birer tabla-yı erzak taşıyorlar. kemmiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. tecziye edilir. binler ipler ise. Güya herbir çiçekli kumaş. o maddelerden yapılıyor. bütün bu şeyleri inkâr etmekle. bu dokunan şeyler. o mu'ciznüma zâtı gösteriyor. bir merkezde hayat veriliyor. müşkilât. bir kanunda. Belbele verip beraber çalışıyorlar. ---sh:»(S:285) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- onun hesabına çalışır. yani koşturulur. onu tanımamaktadır. yalnız o kuvvetsiz mahluk. Onu tanımazsan." O vakit her ipe. Onun acib (Haşiye-15): Kalınca bir ip. odur. Binler meyvelerin teşekkülü. Tarla kimin ise. birbirine bakar gibi. ayrı ayrı merkeze ve köke. bütün ondan yapılan şeyler de onundur. herbir tatlı lokma. beraber olarak birbiri içinde. bütün bu şeylerin icadı birtek zâta verildiği vakit o kadar kolay olur. şu saray-ı acibin ustasına yani şu garib âlemin sahibine herşey müsahhardır." Herbir makine der: "Beni kim yapmış ise. herbir taifesine has ve lâyık. Demek o maddeler kimin mülkü ise. Her şeyi buna kıyas et. Deniz kimin ise. uçlarındaki elmasları. asıl müşkilât ve hakikî suubetler ve dehşetli külfetler. birer nişanı. Hem bak. Öyle ise bu san'atlı şeylerin herbirisi. ey muhakemesiz arkadaş! Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. birer ihsan. helâket belki muhaliyet. Herkese göre birer hediye veriyor. onu tanımamaktadır. bütün ordunun teçhizatına lâzım fabrikalar bulunması lâzımdır." Meselâ. bir vâhidi gösterir. ---sh:»(S:286) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- bizi yetiştiren. mahsulât da onundur. bir vahdet sikkesi var. sahibi de. vâlidelerin memelerine işarettir. Demek bütün bu sarayda herşey. ona işaret ediyor. bu saray kadar san'atlıdır. beni dinle! İşte bak: Şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar. Herşey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar. bu gördüğümüz işler içinde tesadüfî işler bulunsun veya abes ve faidesiz olsun veya müteaddid eller karışsın veya ustası herşeye muktedir olmasın veya herşey ona müsahhar olmasın! İşte ey arkadaş! Haddin varsa buna karşı bir bahane bul! Yedinci Bürhan Ey arkadaş gel! Şimdi bu cüz'iyatı bırakıp. bir iken. müteaddid ise -fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için. memleket yok" de ve kendini de inkâr et. nebatat ve eşcar kafileleridir. Acaba bilir misin ki. o mu'ciznüma zâtın birer sikkesi. sair hediyeleri kendileri yapıyorlar. Herşey onun hikmetiyle tanzim olur. Birbirinden en uzak şeyler. ortadan çık. Halbuki gözümüzün önünde bir dest-i gaybî. nasıl mîrîye mahsus tek bir palaska veyahut birtek düğmeye mâlik olmak için. hayvanlarına. bir keyfiyette. ihatası var. nişan. saray şeklindeki bu acib âlemin eczalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir. bir tarzda. O vakit ne ucuzluk ve ne de mebzuliyet kalır. birbirine benzediği ve birtek sikke izhar ettikleri için. (Haşiye-12): İp ve ipe takılan taam ise. Bununla beraber sen buna dikkat et ki. İşte bütün bu haller. onlara hakikî mâlik olsun. Eğer o ağacın meyveleri. ona şehadet ediyor. ---sh:»(S:287) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- san'atlarını ve hâlâtını. pişirilecek taamlar bir dest-i gaybî tarafından birer ipe takılıp (Haşiye-12) ona karşı tutuluyor. bütün taamlarını öyle güzel pişiriyor. madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izn-i Rabbanî ile her muhtacın imdadına koşan ve emr-i İlahî ile herbir yere giren. Evet bütün istib'ad. dünya verilse . hedayayı şu mahluklara uzatan zâtı tanımamak.

tarih ve siyer sefinesine binip. oniki lem'a ile bir mukaddemeyi göstereceğiz. Herbir bostan bir kazan. bir kırkı. O fermanın heyet-i umumiyesinde bir turra-i a'zam olduğu gibi.A. İşte ey sersem arkadaş! Şu padişahın hazine-i hassasına mahsus bin nişan taşıyan şu nuranî ve muhteşem ve pek ciddî zâtın bütün kuvvetiyle (Haşiye-20): Bin nişan ise.S. şu sarayın kubbe-i âlîsinde mühim lâmba. haşmetli bir zât olduğunu şununla anlayınız ki: Şu koca âlemi. Demek o eserler. "Evet.) (Haşiye-21): Mühim lâmba Kamer'dir ki. Hem herkes o cezireye bakıyor.M. belki zevalsiz birinin eserleri imiş. nasıl parmağın bürhan kuvvetiyle kırılıp. san'atlarıdır. İşte bak ne kadar parlak ve binden(Haşiye-20) ziyade nişanları var. ---sh:»(S:288) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bu derece nazik san'atlı. mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup. Onikinci Bürhan Gel. şakktan sonra iki hilâl oldu. Bu cem'iyet-i azîmenin bir reisi var.S. İşte bu zâtın her söylediği sözü. Hem de bak ki. ef'alini. tekrar oluyor. şübhe bırakmıyor ki. Asr-ı Saadet ceziresine ve Ceziret-ül Arab meydanına çıkıp. şimdi söyle. zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış. Halbuki onların arkasından. şu nuranî fermana(Haşiye-23) bak. Onbirinci Bürhan Gel ey arkadaş! Şimdi sana geçmiş olan on bürhan kuvvetinde kat'î bir bürhan daha göstereceğim. bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lâmbası. bir hane gibi. Getirdiğin bürhanların herbirisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kâfi idi. arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki. şu lâmbaları. değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar. hakikatlar. oradan emir alıyorlar. ---sh:»(S:291) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tevhidin hakikat-ı uzmasına ve "Âmentü Billah" imanına işaret eden hikâye-i temsiliye tamam oldu. O zât ne kadar kudretli. Yani: Mevlâna Câmî'nin dediği gibi. kırk olan mime benzer. ehl-i tahkik yanında bine baliğ olan mu'cizat-ı Ahmediyedir. hem hakikatlarını tekzib etmek lâzım gelir. hiçbirşey noksan bırakmayarak idare ediyor. Bak. letafetli. Nasılki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor. etrafındaki bütün aklı başında olanlar: "Evet. zevalsiz daimî birtek zâtın cilveleridir. belki hârikulâde suretinde bütün memlekete işittiriyor. nar. senin bu bürhanlarına karşı yalnız derim: "Elhamdülillah inandım. bu zâtın söylediği sözü. Onuncu Bürhan Gel. herkesin nazar-ı istihsanını celbediyor ve öyle ciddî.(Haşiye-18) bir dest-i gaybî tarafından kaldırır. koca memleketi baştan başa. Elbette biz başıboş değiliz. ifade ettiği manalar. şu sarayı. bir dellâl-ı saltanatı ve tılsımının keşşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi" olduğunu biliyor gibi. o hakikî perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılablar.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (R. Ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. ^«<!«G¬Z²7!ö«:ös[¬4²xÅB7!ö¬yÁV7!ö«w¬8ö«: *** ---sh:»(S:292) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yirmiikinci Sözün İkinci Makamı . ey bir parça insafa gelmiş arkadaş! Onbeş gündür(Haşiye-17) biz buradayız. Eğer haddin varsa buna karşı itiraz parmağını uzat gör. Özrümüz kalmadı. padişahını tanımazsak. kucağında Peygamber'in (A. yazda zeminin yüzüne işarettir ki.. İşte bak gidiyoruz. o zâtın devamına. mizanlı. hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf-ı hakikat kabilse. oraya gideceğiz.(Haşiye-21) onun işaretiyle. şu cemaati hem vücudlarını. belki hayvanlar da hattâ bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki. (Haşiye-17): Onbeş gün. cezaya müstehak oluruz. indirir tarzında mütenevvi yemekleri sıra ile getirip yedirir. Şimdi şu cezireye çıktık. Onu "gaybî bir zât-ı mu'ciz-nümanın en has ve doğru bir tercümanıdır. daha güzel marifet tabakaları. onları parlattıran. ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız. yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbaha-i rahmetten çıkan Rahmanî sofralar serilir. O bin nişanlı zât. şakktan evvel. O inadçı adam cevaben dedi ki: "Ben. (Haşiye-19): Gemi tarihe ve cezire ise Asr-ı Saadet'e işarettir. Öyle de: Bu işlerin sür'atle değişmesi. Zira onbeş gün (güya bize mühlet verilmiş gibi) bize ilişmiyorlar. bir gemiye bineceğiz. Şu ağaçlar. Demek. bunların dediklerini ben bir parça öğrendim. şu memleketi. gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki. İşte ey arkadaş! Aklın başına gelmiş ise.birisi elde edilemez. dinledim. süt kutusu hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. onun işaretiyle iki parça olmuş. arkasından gelen kabarcıklar. Allah senden razı olsun ki. O reisi tanımalıyız. karpuz. Ne kadar kuvvetli söylüyor. şu sarayın tek bir Sâni'-i Zülcemali bulunduğunu kabul ettim. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi. o zât o kadar parlak bir bürhan-ı tevhiddir ki. evamirini. Şu memleketin haşmetli mâlikinin elbette cezası da dehşetlidir. Eğer bir sözün varsa. bir iken ikileşiyor. o fermanın mealini umuma beyan ediyor.) o mu'cizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. İşte bak. o zâta mahsus birer manevî hâtem hükmünde ona has bir tarz görünüyor. nakışlarıdır. feyz-i Kur'an. Şu onbeş gün zarfında. Belki şu memlekette dağlar. ---sh:»(S:289) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- orada olacak. Bak o zât. İşte bak: Yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya hürmetinden kemal-i dikkatle bakan. arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden Güneş'in görünmesi. kör olmayan görür." Yani. sinn-i teklif olan onbeş seneye işarettir. iki elli yapmış. nur-u iman sayesinde tevhid-i hakikînin güneşinden. zamanın denizine girip. birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi. Çünki bu tılsımlı âlemin anahtarları (Haşiye-18): Sofralar ise. âyineleridir. işaret ettiği yere gidiyorlar. daha nurani. tasdik ederler. kemal-i hikmetle boşalttırıyor.(Haşiye-22) o zâtın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle. herbir ağaç bir tablacıdır. çeşit çeşit sofralar. oradan birşeyler bekliyor. evsafını birer birer beyan ediyor. Nerede istese su çıkarıyor. vakit-bevakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı. Çünki zeval bulan eşya ile beraber esbabları dahi kayboluyor. Hattâ parmağını da bir âb-ı kevser memesi gibi yapar. Elhasıl: O Ferman-ı A'zam. onlara isnad ettiğimiz şeyler. öyle hârikalar gösteriyor.. güneş gibi o Zât-ı A'zam'ı gösterir. şu memleketin mu'ciznüma sultanından bahsediyor. evet her dediğin doğrudur" derler. şu âlemin tek bir Sahib-i Zülcelali.S. daha hoş. hikâye-i temsiliyedeki oniki bürhana mukabil. emirler. o gaybî zâtın saltanatına. Çünki bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acaibi izhar eden zâtın şuunatını. sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki. (Haşiye-16): Konserve kutusu. İyi dikkat et. Şu asrın zulümatlı sahilinde. onun yanına durmuş. herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Onu kaldırıp başkasını getirir. mühim ihtifal görünüyor. bize bozdurmazlar. bak herbir satırında. o dehşetli haşmet içinde hadsiz sehavetli bir kerem var. İşte şu fermanın üslûbları öyle bir tarzda parlıyor ki. ağaçlar. değişirler. Fakat herbir bürhan geldikçe daha revnakdar. şu şehri kemal-i intizamla doldurup.) iş başında ziyaret etmekle biliriz ki. beni sizlere gönderdi söylüyor. O sultan-ı zîşan. Fazl-ı Rahman. daha şirin.M. beni eski inadımdan ve divaneliğimden kurtardın. onların değilmiş. (Haşiye-22): Büyük bir nur lâmbası Güneş'tir ki. "Hiç yazı yazmayan o ümmi zât. muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim. ondan âb-ı hayat içiriyor. ---sh:»(S:290) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- bütün memleketin ileri gelenlerinin taht-ı tasdikinde bahsettiği bir Zât-ı Mu'ciznümadan ve zikrettiği evsafından ve tebliğ ettiği evamirinde. tanımak perdeleri. bu tahavvülâtlar. bu kadar kâfi. öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen. ehemmiyetli mes'eleleri zikrediyor ki. bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini tanıyor. Bak. onu dinleyip itaat ediyorlar. elliden ibaret olan iki nuna benzedi. Sen de benden öğren. Sen dikkat et ki. bu zât o padişahın bir memur-u mahsusudur. küfür ve dalalet zulümatını dağıtmıştır. (A. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi. bekasına şehadet eder. yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu büyük memleketi. Değil yalnız insanlar dinliyor. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki: Şu memleketin tek bir Mâlik-i Zülkemali. senin gözüne sokulacak. Çünki uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor.M. ey bir parça aklı başına gelen birader! Bütün onbir bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. bir saray gibi tanzim ediyor. evet doğrudur" derler. Gel.(Haşiye-19) şu uzakta bir cezire var. Bak pek büyük bir içtima var." (Haşiye-23): Nuranî ferman Kur'ana ve üstündeki turra ise i'cazına işarettir. herbir cümlesinde taklid edilmez bir turra olduğu misillü. daimî ve yüksek bir ışık sahibidir. Gel daha yakın gideceğiz. Fahr-i Âlem'i (A. Eğer şu âlemin nizamlarını bilmezsek. hikmetler üstünde dahi. bir dolap gibi çeviriyor. kudret konserveleri olan kavun. parmak kalemiyle sahife-i semavîde bir elif yazmış.

O hâtemlerden bir hâtemi şudur ki: O zîhayat. Muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Meselâ görsen: Hârika-pişe bir zât. âyinenin parlak yüzüne benzer. Cenab-ı Hakk'ın delail-i vücub ve vahdaniyetinden. hem herşeyden birtek şey yapar. herşeyin Sâniine has ---sh:»(S:295) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve Hâlık-ı Küll-i Şey'e mahsus bir sikkedir. Biz dahi şu Söz'de. meselâ şu insan. Meselâ: Nasılki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın mütenevvi malları gelse. has bir cisme kemal-i intizam ile çeviren ve ondan mahsus bir cild nesceden ve ondan basit cihazları yapan. o şekvalara. Birinci nükte içinde bir ihtar: Ey esbab-perest gafil! Esbab. şimdi onlara iktifaen derin tedkikata girişmeyeceğiz. Hem "Nokta Risalesi"nde. Parçalarına çok adamlar sahib çıkabilir. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki: Haksız şekvaları ---sh:»(S:294) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve bâtıl itirazları Âdil-i Mutlak'a tevcih etmemek için. Çünki izzet ve azamet öyle ister. esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden. Acz-âlûd. bir dirhem pamuktan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sair kumaşları o tek dirhem pamuktan nescetmekle beraber. Evet hayattaki tecelli-i kudret ve hikmet. ellibeş lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücub-u vücuduna ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini icmalen beyan etmişiz. şu mevcudat-ı seyyarede cevelan eden zîhayatlara! Göreceksin ki: Bütün zîhayatlardan herbir zîhayat üstünde Hayy-ı Kayyum'un koyduğu çok hâtemleri vardır. bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutan bir zâta mahsustur. şuhuda yakın bir yakîn ile tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur-u daimî elde etmektir. o kanunu tatbik ve icra etmek. bir güzel altun yapar. onun hükmüne bakar. melekûtiyette ve hakikatte tesir-i hakikîleri yoktur. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden birtek sikke. Ve o memurlar. Tevhid ve celal ister ki. tâ aklın nazar-ı zahirîsine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Kudretin bizzât mübaşeretine münasibdir. "Cenab-ı Hak birdir. her bir top üstünde turrayı tanır. kalbin kör olmamış ise anlarsın ki." İkincisi: Tevhid-i hakikîdir ki. Elbette kat'iyyen hükmedeceksin ki o zât. herşeyin bir "mülk" ciheti var ki. bir şeyi kemal-i sühulet ve intizamla herşey yapan ve herşeyi kemal-i mizan ve intizamla san'atkârane birtek şey yapan. helva. İşte birşeyi herşey yapmak elbette bir Kadîr-i Mutlak'ın işidir. hikmetiyle hayatı öyle bir kanun-u emriye-i mu'ciz-nüma ile idare ediyor ki. bir Sâni'-i Zülcelal'in. İşte eğer aklın sönmemiş ise. Cenab-ı Hakk'ın vücub-u vücudunu ve vahdaniyetini gösteren yüzler kat'î bürhanları zikrettiğimizden. Şimdi o sikkelerden. Yalnız şu Yirmiikinci Söz'de Risalet-ün Nur'da icmalen yazdığım oniki lem'ayı. nebatî olsun." Çünki nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan. âmiyanedir ki: "Bu kadar azîm mal. Biri. Cenab-ı Hakk'a demiş ki: "Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler. Tâ şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte şu halde herbir şey o zâtı manen gösterir. nasıl hastalıklar perdedir. herşey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya herşeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun dest-i kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vechile. Esbab. o serilmiş ve serpilmiş masnuattan herbir masnu üstünde Hâlık-ı Küll-i Şey'e mahsus bir sikkesi ve herbir mahluku üstünde Sâni'-i Küll-i Şey'e has bir hâtemi ve kalem-i kudretin birer menşuru olan sahaif-i leyl ü nehar. Onun için esbab sırf zahirîdir. Öyle de: Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. hem medar olmak için vaz'edilmişler.¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬Œ²*«ž²!ö«:ö¬€!«Y´WÅK7!öG[¬7@«T«8öy«7öö½u[¬6«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö]«V«2ö«x. Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil-i manevî rivayet ediliyor ki: Hazret-i Azrail Aleyhisselâm. Aynen öyle de: Tevhid dahi iki çeşittir. İkinci çeşit odur ki. bir Fâtır-ı Zülcemal'in. her denk üzerinde yazıyı okur.«:ö¯š²z«ö±¬u6ös¬7@«'öyÁV7«! «–xQ«%²h#ö¬y²[«7¬!«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö€xU«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö›¬HÅ7!ö«–@«E²AK«4ö öö¯•xV²Q«8ö¯*«G«T¬"öެ!öy7±¬i«X9ö@«8«:öyX¬=!«i«'ö@«9«G²X¬2öެ!ö¯š²z«ö²w¬8ö²–¬!«: ö ¯v[¬T«B²K8ö¯!«h¬. esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında.@«X¬"ö½H¬'³~ö«x. Evet. ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik." Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki: "Seninle ibadımın ortasında. o itirazlara hedef olacak esbab vaz'edilmiştir.. hesabsız âza ve cihazat-ı hayvaniyeyi yapar. Fakat iş gören. bir perdedir. Hâlık-ı Mevt ve Hayat. o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlahiyeye bir perdedir. kudretin izzetini. Azrail Aleyhisselâm'ın vazifesine mütealliktir. ondan başka kimsenin haddi değil ki sahib olabilsin. hastalıklar perdesini bırakacağım. İkinci Lem'a: Bak şu kâinat bostanına. öyle kendine has bir san'ata mâliktir. fakr-pişe olan insanî bir sultan gibi. iki çeşitle onun ---sh:»(S:293) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------malı olduğu bilinir. Sultan-ı Ezelî'nin memurları. bu misalden bin derece daha acibdir. şeriki naziri yoktur.ö]«V«2ö]±¬"«*öÅ–¬! ö@«Z¬B«[¬. o hâtemlerden. herbirisi bin bürhan kuvvetinde dört bürhan-ı küllî zikretmişiz. Mülk ve zahir veçhinde. yaz ve baharda yazılan tabakat-ı mevcudat üstünde taklid kabul etmez bir turra-i garrası vardır. Evet izzet ve azamet ister ki. şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et!. Hem yenilen hadsiz taamlardan. şu destgâh-ı dünyada. güzeldir. herşey şeffaftır. baklava gibi çok taamları dahi ondan yapıyor. onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Göreceksin ki. onun emrine müsahhar ve bütün mevalid-i türabiye. acz ve ihtiyaç için memurları şerik-i saltanat etmiş değildir. şu kâinat-ı seyyalede." İşte bak. elbette bir Kadîr-i Küll-i Şey'dir ve Alîm-i Mutlak'tır. Birinci Lem'a: Tevhid iki kısımdır... kudret-i Samedaniyenin izzetine ve kemaline münafî hâlât vardır. şu zeminin bağına. Çünki tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. herbir ilân üstünde mührünü bilir bir surette "Herşey o zâtındır" der. o turralardan nümune olarak birkaçını zikredeceğiz. iman-ı billah güneşinden göstermeğe çalışacağız. Meselâ: Hesabsız sikkelerinden.o müteaddid maddeleri. -o taam ise hayvanî olsun. Biri "melekût"tur ki. şu mevcudatın herbirisi. icmalî.. o hâlâta hem merci.öެ!ö¯^Å"! ö«(²w¬8ö@«8 Mukaddeme Erkân-ı imaniyenin kutb-u a'zamı olan iman-ı billaha dair "Katre Risalesi"nde. balı ve yağı. hiçbir şeriki ve muini olmadığına. Sonra görsen ki o zât. demiri ve taşı. Fakat melekûtiyet ve hakikat canibinde. rububiyetin haşmetini izhar içindir. o hâlis ve âlî tevhid-i hakikîyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki: "Bir şeyden herşey yapar. Biri: Tevhid-i âmi ve zahirîdir ki. Tâ umûr-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. musibetler. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasib düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için.. bu kâinat onundur. Demek esbab vaz'edilmiş. benden küsecekler. saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Çünki kusur onlardan çıkıyor. kudret-i Samedaniyedir." Fakat böyle âmi bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. âyinenin mülevven yüzüne benzer.. o vasıtalar. Zira âyinenin iki veçhi gibi. . Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nâzırlarıdırlar. izzetine münafî değildir. bütün anasır-ı arziye. Üçüncü Lem'a: Bak. Hem oniki kadar arabî risalelerimde. suyu ve toprağı avucuna alır.

herbiri üstünde Şems-i Ezelî'nin taklid kabul etmez turraları vardır. herşeyi görür bir göz. eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki: Bir kelime-i kudreti.@«-ö¯?Å*«)ö±¬u6ö]¬4öÅ–«! . yere atar. Hem herbir zerrede. İhya üstünde dahi öyle turraları vardır. Belki o zîhayatın bütün nev'ine bakar gibi. İşte o tohumları nöbetle o kâseye koysak. kuvve-i musavvire gibi deveranı deme ve his ve harekeye hizmet eden evride ve şerayin ve sair asablarda. mâi. Demek Cenab-ı Hak'tan nisbet kesilse. tabiî. ordusunda herbirisinde bir nisbeti. Hem meselâ: Senin gözbebeğindeki o camid zerrecik dahi. tâ camın küçük parçalarına kadar ve kar'ın parlak zerreciklerine kadar şu Güneş'in misaliyesinden ve in'ikasından bir turrası. onun nizamına göre vaziyet alır. bir çiçekte nihayetsiz bir kudret-i fâtıra içinde saklandığını ve herşeyi muhit bir ilim bulunduğunu ve kâinatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcud olduğunu. acz-i mutlakıyla beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor ve cümudiyeti ile beraber bir şuur-u küllî gösteren intizamperverane nizam-ı umumîye tevfik-i hareket eder. Belki o zîhayat alâkadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelâtını ve münasebat-ı rızkıyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. ya bütün çiçekli ve meyvedarların adedince manevî fabrikalar ve matbaalar içinde bulunması lâzım gelir ki. her meyveye girer işleyebilir. Güya o zîhayat bütün kâinattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. şecere-i hilkatin bir semeresi ve şu âlemin bir çekirdeği gibi ki. bilbedahe bir Kadîr-i Ezelî'nin eser-i sun'u ve memur-u muvazzafı ve taht-ı tedbirinde olduğunu. hem bir noktada meselâ küçücük "incir çekirdeği"nde koca incir ağacının proğramını dercetmek ve bir harfte meselâ "kalb-i beşer"de şu âlem-i kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın âsârını göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan "kuvve-i hâfıza-i insaniyede" bir kütübhane kadar yazı yazdırmak ve bütün hâdisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte dercetmek. lisan-ı acziyle Kadîr-i Mutlak'ın vücub-u vücuduna ve nizam-ı âlemi gözetmesiyle vahdetine şehadet eder. o vakit herbir katrede ve ziyaya maruz herbir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte.ödemeyecek misin? ve onun âyâtını şöyle okuttursa. şu dört maddedir: Yeni hikmetle müvellid-ül ma. vücub ve vahdet-i Sâni'a iki şahid-i sadık daha var. herşeye muhit bir şuur vermek lâzımdır. Aynen bunun gibi. o nazm-ı garib-i hikmeti ve o tecelli-i sırr-ı ehadiyeti. faraza bütün esbab toplansa ve birer fâil-i muhtar kesilseler. birer vazifesi bulunduğunu. derin manaları fehme yakınlaştırdığından bir temsil ile şu hakikatı göstereceğiz. kuvve-i dafia. havaya. İşte. İşte zîhayat üstünde olan pek çok hâtem-i Rabbanîden birtek hâtem.. herbir meyveyi ziyaret edebilir. Nasıl hayatta sikkeleri. o tohumlar da karbon. taburunda. karbon. türaba kıyas et. alayında. belki Vâcib-ül Vücud'a mahsus bâki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek. Birinci Pencere: Herbir zerre. senin gözünde.. yine o turrayı taklid edemezler. keyfiyetçe birbirinden ayrı. bir nefer gibi askerî dairelerinin herbirinde. Temsil. toprağın zerratı adedince ilahlar kabul edilmesi lâzım gelir. Zira herbiri birer mu'cize-i kudret olan zîhayatlar. müvellid-ül humuzadan mürekkeb. bütün meyvelerin. eğer herşey Kadîr-i Mutlak'a verilmezse. o nev'in devamına yarayacak her yerde zer'etmek ve nev'inin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Birisi. müvellid-ül mâ. iki denizi birleştirebilir. Zât-ı Ehad-i Samed'e verilmediği vakit. ---sh:»(S:297) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Elhasıl: Nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşçikler ve çeşit çeşit renkler. şu zîhayatı halketmek ve ona Rab olmak. âdeta o çiçeğin. Bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir. o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil. bu anasır evvelki unsurların eczalarıdır. yani takımında. Eğer o zerreler herbir şeyin herbir hal ve vaziyetini bilen ve herşeye (ona) lâyık vücudu ve vücudun levazımatını vermeye kadir ve kudretine nisbeten herşey kemal-i sühuletle müsahhar olan bir zâtın memuru ve emirber bir vazifedarı olmazlarsa. hattâ bir sinekte. herbir zîhayat üstünde öyle bir turrası vardır ki. o sineğin herbir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine. o toprağın herbir zerresinde. İşte eğer o zerre. vuku bulmuş gibi inanırsın. azottur ki. kuvve-i cazibe. o cihazatları ve eşkalleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudat-ı muhtelifeye menşe' olabilsin. azot. öyle bir vaziyet verilmiş ki. Ezel ve Ebed Sultanı'nın emriyle. herbir çiçeği. Ziyayı. bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutmak lâzımgelir. herbir zerre. mahiyetçe birbirinin misli. herbiri o Şems-i Ezelî'nin şuaları hükmünde olan esmasının nokta-i mihrakıyesi suretindedir. zîhayatta hâtemleri görünüyor ve bir-ikisini gördük. Zâten eşyanın asıl menşe'leri. bölüğünde. Öyle de. yalnız kader kalemiyle sırf manevî olarak aslının proğramı tevdi edilmiş. o padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir. başında. acaba birden bütün o hâtemlere bakabilsen. Üçüncü Pencere: Zerrelerden mürekkeb bir parça toprak. Bir incir çekirdeği. Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder. o zerre. yüz derece muhal içindeki bir muhali mevcud kabul etmek gibi bir divanelik hezeyanına düşmek lâzım gelir. bir Kadîr-i Mutlak'ın memuru olmazsa ve nisbeti o Kadîr-i Mutlak'tan kesilse. enva'-ı âlemin ekser nümunelerini câmi'dir. fırkasında. Nasıl bir sultan-ı azîmin bir âdi neferi. Güneş'in cilve-i in'ikası ve tecelli-i aksi olduğunu kabul etmezsen. hususan tohum olsalar. birtek Güneş'e mukabil nihayetsiz güneşleri kabul etmek lâzım gelir. kör olmayan göze gösterir. Güneş seyyarelerden tut tâ katrelere kadar. Tâ bütün onların teşkilatına medar olsun. o vakit o zerreye. bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şuaını gösteriyor.âdeta kâinatın bir misal-i musaggarı.. Demek herbir zerre. meselâ "bal arısı"nı ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak ve bir sahifede meselâ "insan"da şu kitab-ı kâinatın ekser mes'elelerini yazmak. bir sinek bir Nemrud'u yere serer. eşkal ve vaziyetiyle zuhur edeceğini. «t¬7´H«6ö°f¬&!«:ö°`¬%!«:öyÅ9«! ö]«V«2ö¬–!«G¬. elbette ve elbette Hâlık-ı Küll-i Şey'e has ve bu kâinatın Rabb-i Zülcelal'ine mahsus bir hâtemdir. ilâ âhir. o serseri zerre. Eğer herşeyi görür ve bilir bir Kadîr-i Mutlak'ın memur-u müsahharı olmasa. cüz'ü olduğu zîhayata bakar. Demek. Öyle de: Şems-i Ezelî'nin tecelliyat-ı nuraniyesinden "ihya" yani "hayat vermek" cihetinde. herbir zîhayatta. Güneş'e mahsus bir eser-i nuranisi görünüyor. o nisbete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre nizamı dairesinde bir hareketi olduğu gibi. nihayetsiz bir belâhete düşmekliğin lâzım gelir. Güneş'in cilve-i aksine ve in'ikasının tecellisine verilmezse. çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı san'atlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatat-ı kâmile-i muhita-i san'atını bilmek lâzım gelir. vücudunda ve kuvve-i müvellide. Elhasıl: Herbir zerreden üç pencere. birtek Allah'a mukabil nihayetsiz belki zerrat-ı kâinat adedince ilahları kabul etmek gibi. nutfeler bir su olduğu gibi. bir karınca bir Firavun'un sarayını harab eder. müvellid-ül humuza. bir incir ağacını yüklenir. Meselâ. bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli ---sh:»(S:298) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------nebatatın tohumcukları ki. İşte şu zerre. böyle nurunu gösterse ¬*xZÇP7!ö¬?ÅG¬L¬"ö]«S«B²'!ö¬w«8ö«–@«E²A. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşçiklerini. herbir çiçekli ve meyveli nebatatın neşv ü nemasına menşe olabilir bir kâseyi o zerreciklerden doldursan. hem senin nev'inde. birer nisbeti. şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin ---sh:»(S:296) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yüzünde serpilen rengârenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et! Göreceksin ki. Veya bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilâtına muktedir olacak bir kudret vermek lâzımdır. görebilsen: Dördüncü Lem'a: Bak. Zira o şeyin zerrelerine. Hem her çiçeğe. herbiri hârika cihazatıyla. hurafatın en ahmakçasına bir derekesine düşmek lâzım gelir. Şems-i Ezelî'nin nur-u vahdaniyetine ve vücub-u vücuduna açılır. İkinci Pencere: Havadaki herbir zerre. bir şahı esir edebilir. Eğer zîhayat üstünde görünen o nakş-ı acib-i san'atı. hakikî bir Güneş'in vücudunu bil'asale kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle.

bir tasarruf. Fakat Nakkaş-ı Ezelî'nin esmasını. Beşinci Lem'a: Nasılki bir kitab eğer yazma ve mektub olsa. Muhyî perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden. elbette nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme ve kâinatı idare edecek bir iradeye mâlik bir Zât-ı Zülcelal'in. yani demir harfler lâzımdır. Âdeta bir nokta-i mihrakıye hükmünde. gayet parlak bir surette koymuştur. ekser nebatata menşe olabilir.) Öyle de. mistarlıktan masdarlığa çıksa. herbirisine... Hem o vüs'at içinde. Evet bahar mevsiminde ölmüş arzın ihyası içinde. bir sikke-i Ehadiyet. Bütün eşya. milyarlarca madenî matbaalar ve hadsiz manevî fabrikalar bulunması lâzım. Demek herbir zîhayatta. Hayy-ı Kayyum'un tecelli-i ism-i a'zamını gösteriyor. bir Kadîr-i Zülkemal'in ve bir Hakîm-i Zülcemal'in sikke-i mahsusası olduğunu zerre miktar şuuru bulunanın derketmesi lâzımgelir. İşte marifetullahta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et. Şimdi bak! Gayet basîrane ve hakîmane zeminin yüzündeki şu tasarrufat-ı azîme-i bahariye üstünde. herbir küll üstünde müteaddid hâtem-i vâhidiyet. onun yazmasına bir kalem kâfidir. kendi ziyafetine gidecek yolumuzu seddeden şu toprak tabakasını üstümüzden kaldırabilir misin? Yeri düzeltip bizi ondan geçirebilir misin?" İstib'ad suretinde söylenir mi? Şu zeminin yüzünde yaz zamanında bir sikke-i tevhidi gördün. herşeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. bir turra-i Samediyet vardır. Çünki şu icraat. Zira bir zîhayat ekser kâinatta cilveleri görünen esmayı birden kendi âyinesinde gösteriyor. bir hâtem-i vâhidiyet gayet aşikâre görünüyor. tabiat için herbir cüz' toprakta. tâ mecmu-u âlem üstünde mütenevvi turra-i vahdet. bir sür'at-i mutlaka ile işleniyor.teşkilâtı o kadar muntazamdır. ibret al!. zeminin yüzünde yaz. Evet görüyoruz ki.@«W«6 ½G«W«. Demek hem kendini. Altıncı Lem'a: Hâlık-ı Zülcelal'in nasılki mahlukatının her bir ferdinin başında ve masnuatının herbir cüz'ünün cebhesinde. diğeri Samediyet turrası bulunuyor. Eğer basma ve matbu olsa. o kadar birbirinden mümtazdır. Kendini âkıl zanneden ehl-i dalaletin. zerreden tâ şemse kadar tabakat-ı mevcudat. bir Kerim-i Rahîm'e: "Ebed tarafından ihzar edilip serilmiş.ö½G«&«!öyÅ9«!ö]«V«2ö¬–@«B«<³~öy«7ö¯±]«&ö±¬u6ö]¬4ö ö Evet herbir zîhayatta. yalnız ona mahsus birer ayrı manevî fabrika veya ayrı birer matbaa lâzımdır. Halbuki herbir nebat -meyveli olsa. gayet muntazam ve mükemmel bir surette yazmak. öyle bir hurafattır ki. hayat lisanıyla G«WÅM7!öyÁV7«!ö½G«&«!öyÁV7! ö ö ö okuyor. Hem o zîhayat. yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin?" denilir mi? Öyle de: Gök ve dağ ve yeri altı günde icad eden ve onları vakit-bevakit doldurup boşaltan bir Kadîr-i Hakîm'e. sath-ı Arz sahifesinde bahar mevsiminde vaz'edilen bir sikke. Bu iki sikkeden başka. Eğer o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hat ile o kitabın ekseri yazılmış ise -Sure-i Yâsin. hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiç bir şey ağır gelmez. Aynen öyle de: Şu kitab-ı kebir-i âlemin herbir harfi. şöyledir böyledir" der. Yani o hal gösteriyor ki. Tâ şu masnuata hakikî masdar olabilsin. galatsız.o vakit bütün o demir harflerin küçücükleri. müsemmasına şehadet eder. elbette insanın haşri ona göre kolay gelir. herbir şeyde bütün şeylerin makinelerini bulundurmağa mecburdur. öyle bir hâtemdir ki. "Şu dereden. Meselâ: Gelincik Dağı'nı ve Sübhan Dağı'nı bir işaretle kaldıran bir Zât-ı Mu'ciznümaya. o kadar keyfiyetçe birbirinden ayrıdır ki. onun öyle bir Rabbi var ki. o tek harfe lâzımdır. herbir nev'in üstünde çok sikke-i ehadiyet. İşte pek çok sikkelerden ve hâtemlerden ve turralardan. Tâ ki. Aynen öyle de: Şu kitab-ı kâinatı. Yahut herşeye muhit bir ilim. hesabsız çiçekli. Elhasıl: Nasıl bir kitabın herbir harfi. nihayetsiz ihtilat. birkaç pencere-i mühimme de var. noksansız. ¯G¬&!«:ö¯š²z«L¬7ö²x«7ö«:ö¯š²z«-öÇu6öy²X«2ö]¬S²U«<ö«žö«:ö¯š²z«-ö±¬u6ö²w«2ö°š²z«ö¯š²z«-ö±¬uU¬7ö]¬S²U«<ö²v«Q«9 Hem o hal gösteriyor ki: Onun o Rabbi. onlarda kabul etmek lâzım gelir. bahar gibi zahir ve bahir parlak bir sikke-i tevhiddir. herbir katre suda. biri Ehadiyet sikkesi. ona. İşte ---sh:»(S:299) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ehadiyet-i zâtiyeyi. gayet mevzun. ehadiyetinin sikkesini koymuştur. bir sikke-i ehadiyeti taşıyor. birkaç gün zarfında yapan. Şöyle ki: Nakkaş-ı Ezelî. o kadar mevzundur. bir hâtemi göstereceğiz. lafz-ı Yâsin'de yazıldığı gibi. Hem . manzum. üçyüzbin haşrin nümunelerini kemal-i intizam ile icad etmek ve arzın sahifesinde birbiri içinde üçyüzbin muhtelif enva'ın efradını hatasız ve sehivsiz. ---sh:»(S:300) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Eğer tabiata ve esbaba isnad etsen. Demek tabiat. Kur'an-ı Hakîm ferman ediyor ki: «x. bir kaside kadar tarif eder ve keyfiyetleri adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir. hem bütün kâinatı inkâr eden safsatacı gibi bir ahmak. çiçekli olsa. tâ tab'edilsin. kalem-i kudret-i Samedaniyenin yazması ve Zât-ı Ehadiyet'in mektubu desen. kâinat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek. o kitabın hurufatı adedince kalemler. Zât-ı Zülcelal'in envâr-ı marifetini ne suretle neşrettiğini kıyas edebilirsin. Tâ o kitab tab'edilip vücud bulsun. herşeye muktedir bir kuvvet. Madem şu kâinatın herbir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden Vâcib-ül Vücud'un vahdaniyetine açıyor. bir faaliyet var. bir vüs'at-i mutlaka içinde ve o vüs'atle beraber bir sür'at-i mutlaka ile ve sür'at ile beraber bir sehavet-i mutlaka içinde görünen intizam-ı mutlak ve kemal-i hüsn-ü san'at ve mükemmeliyet-i hilkat. gayr-ı mütenahî bir ilim ve nihayetsiz bir kudret sahibi ona sahib olabilir. onun bir teveccühünün yerini tutamaz. hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi. bu kâinatın bir misal-i musaggarı ve şecere-i hilkatın bir meyvesi hükmünde olduğu için. ²u5 @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«ž²!ö]¬[²E<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬a«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬! ö²hP²9@«4 °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x. meyveli masnuatın teşkilâtına mazhar olabilsin. karışıklık içinde ---sh:»(S:301) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile haşir ve neşretmesi.«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬! Evet zeminin diriltilmesinde. Hem o sür'at ve vüs'atle beraber teksir-i efradda bir sehavet-i mutlaka görünüyor. bütün yeryüzünde bir vüs'at-i mutlaka içinde bir icad. Samediyet turrasını gösteriyor. Meselâ: "Benim kâtibimin hüsn-ü hattı var: Kalemi kırmızıdır. nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör. yine Sâni'-i Zülcelal'in inkârına gitmemek gerektir!. üçyüz bin haşrin nümunelerini. bahar zamanında en az üçyüzbin nebatat ve hayvanatın enva'ını. gösteren Kudret-i Fâtıraya.. imtina derecesinde suubetli ve muhal derecesinde müşkilâtlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hurafatlı şöyle bir yola gidersin ki. vücub derecesinde bir sühulet ve lüzum derecesinde bir makuliyet yoluna gidersin.. Evet herbir zîhayat. İşte bu tabiatperestlik fikrinin esası. (Nasılki geçmiş lem'alarda bir kısmını gördün. kendi nefsini bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suretle delalet ediyor ve kendi kâtibini on kelime ile tarif eder ve çok cihetlerle gösterir. hurafeciler dahi ondan utanıyorlar. herbir parça havada. kendine cirmi kadar delalet eder ve kendi sureti kadar gösterir. Çünki toprağın ve suyun ve havanın herbir cüz'ü. İşte Samediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. Başka bir yerde tafsil edildiği için burada ihtisar edildi.

sair nevilerle beraber yeryüzünde intişarı lisanıyla der: "Kim bütün sath-ı Arza mâlik ise. zerrelerden güneşlere kadar. yoksa yok. Güneş gibi aşikâre. rahmet nişanları takılmış ve o münevver ve murassa nişanları ihsan etmekle beraber. zevilhayata hizmet ederler. İşte şu iş. bir muntazam şehrin eczaları ve efradları gibi belbele verip. görüyoruz ki: Bütün mevcudat-ı âlem. umum kâinatı kaplamış ve o perde-i hikmet üstünde lütuf ve tezyin ve tahsin ve ihsanı gösteren bir perde-i inayet serilmiştir ve o müzeyyen perde-i inayet üstünde kendini sevdirmek ve tanıttırmak. külfet ve meşakkat ve masraf. Şimdi. Nasılki birtek nefere lâzım teçhizat-ı askeriyeyi yapmak için. bu teavün. gayet hakîm birtek Müdebbir'in emriyle hareket ediyorlar. ihyada olan sikkelerden. tâ nebatatın." Her nev'. efrad adedince -kemmiyet cihetiyle. herbir nevide. bir Müdebbir-i Rahîm-i Zülcemal'i göstermiyor mu? Sekizinci Lem'a: Nasılki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delalet eder ki: O tarla herhalde tohum sahibinin taht-ı tasarrufunda olduğunu. her nevide bilmüşahede görünen sühulet-i fevkalâde. şu kâinat kitab-ı kebirine bir bak. bütün anasırı kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedvir etmek. Fark yalnız keyfiyetçedir.ö Yedinci Lem'a: Bak. öyle parlak bir hâtem-i tevhiddir ki. Öyle mi? Herşey rızka muhtaç mıdır? Evet. bekasında. bir intizam ile çalışırlar. Ben kimin turrasıyım. her semere için. bir anda. hattâ mevadd-ı gıdaiyenin latif. en ednasına o şeyin eli yetişmediği. herşeye kadir olmak lâzımgelir. hiçbir yerde olmadığı halde. Demek iş. Evet şu mevcudat. küllde küllîde. hayatta. nahif yavruların ve meyvelerin imdadına uçmalarında. tek bir Sâni'-i Mu'ciznüma'nın taht-ı tasarrufunda olduklarını öyle bir tarzda gösteriyor ki. göreceksin ki: O kâinatın heyet-i mecmuası üstünde. belki yeryüzünde münteşir bütün hemcinsimiz olan bütün meyvedarlara. bana mâlik olabilir. bir terbiye-i vâhide. bir tarzda. Ben kimin hâtemiyim.«B²E«< «ž b²[«& ²w¬8 . nebatatı. hem o tohumu dahi. sair efrada mümaselet ve misliyet lisanı ile der: "Kim bütün nev'ime mâlik ise. bir nev'in bütün efradı âza-yı esasîde muvafakat ve müşabehetleri nasıl isbat ederler ki. ferdler olsun neviler olsun." Demek en edna bir mahluka rububiyet. gayet kerim birtek Mürebbi'nin kuvvetiyle. Çünki vahdet-i kalem ve ittihad-ı sikke öyle ister. büyüklüğü nisbetinde bir vuzuh ile hâtem-i vahdet okunuyor. şu bilbedahe san'at-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inayet-i tâmme ve o inayet içinde parlayan rahmet-i vasia ve o rahmet üstünde serilen ve rızka muhtaç herbir zîhayata onun hacetine lâyık bir tarzda iaşe etmek için serpilen erzak ve iaşe-i umumî. bir gayeye müteveccihen bir Müdebbir-i Hakîm'e itaat ederler. herbir hayvan. İftikaratı ve ihtiyacatı öyle şeylere var ki. nevilerde hesabsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. vahdetten kesrete geçse. küll-i âlemde. küçük olsun büyük olsun. tâ zerrat-ı taamiyenin hüceyrat-ı beden imdadına geçmelerinde cari olan bir düstur-u teavünle hareketleri. Çünki şu mevcudat bir fabrikanın.külfet ziyadeleşir." Arz. elbette vahdetten. gece ve gündüzden. kesretle terbiye edilen tek bir semereye müsavi olurlar. kâinatı içine almıştır ve o münevver perde-i rahmet-i âmme üstüne serilen ve terahhumu ve ihsan ve ikramı ve kemal-i şefkat ve hüsn-ü terbiyeyi ve lütf-u rububiyeti gösteren bir sofra-i erzak-ı umumiye dizilmiştir. hayatında ve idame-i hayatta maddeten ve manen çok metalibi var. birtek merkezden idare edildiklerinden. heryerde hazır." Evet faraza zîşuur bir elmaya biri dese: "Sen benim san'atımsın. o kadar sühulet peyda eder ki. bütün hayvanatı. onun kudretine nisbeten müsavidirler. mu'cizatının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm iki parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım: Yüz ellibeş çıktı. Omuzomuza verip. Demek kesret ve taaddüdü merkez. Elhasıl: Bir cinsin bütün enva'ı. bir kasrın. birer turrasıdır. çok levazımatı var." O elma lisan-ı hal ile ona "Sus!" diyecek. her yerde. yoksa yok. Hem o sehavet ve sühulet ve sür'at ve vüs'atle beraber. Hiç bir şey ondan gizlenmediği gibi. birbirine karşı muavenet elini uzatıp. Evet. bu mekân dahi onun mektubudur. ---sh:»(S:303) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bu teanuk. her ferdde bir san'at-ı hârika. turralardan bazılarına işaret ettik. lisan-ı haliyle herbirisi der ki: "Ben kimin sikkesiyim. birbirinin sual-i hacetine "Lebbeyk! Baş üstüne" derler. ---sh:»(S:302) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------herbir ferdde görünen bir intizam-ı mutlak ve gayet mümtaz bir hüsn-ü san'at ve nihayet ihtilat içinde bir imtiyaz-ı etemm ve gayet mebzuliyet içinde gayet kıymetdar eserler ve gayet geniş daire içinde tam bir muvafakat ve gayet sühulet içinde gayet san'atkârane bediaları icad etmek.o sehavet ve vüs'at ve sür'atle beraber bir sühulet-i mutlaka görünüyor. küllî olsun cüz'î olsun. Her nerede bulunsa. zîhayatta. İşte bu işi yapan. külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semerat-ı rahmet ve mu'cizat-ı kudret ve kelimat-ı hikmet olan nebatat ve hayvanat. Öyle de: Şu anasır denilen mezraa-i masnuat. vücub derecesinde îcab `¬. muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde ve hayvanların zaîf. belki sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedaya-yı Rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen. ballı su musluğu olsa. vâhidiyet ve besatet ile beraber. bana rububiyet dava et. "Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen. bazan az bir rutubet ancak eline geçer. birer hâtemidir. kış ve yazdan tut. kasd ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde-i hikmet. küll olsun cüz' olsun. tarla mutasarrıfının taht-ı tasarrufunda olduğunu gösterir. Kerim. görüyoruz ki: Bütün metalibi ve erzak-ı maddiye ve maneviyesi ö ö ö ö ö ummadığı yerlerden kemal-i intizamla ve vakt-i ---sh:»(S:304) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------münasibde ve lâyık bir tarzda kemal-i hikmetle ellerine veriliyor. Öyle de: Bu meşhud sühulet-i mutlaka ve külfetsizlik. Dokuzuncu Lem'a: Cüz'de cüz'îde. masnuatı kabza-i rububiyetinde terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Meselâ: O Rahîm-i Zülcemal'in bağistan-ı kereminden. Başını kaldır. şu hararete karşı o yüzer rahmetin şurub tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Halbuki. bir ferd rızka ve devam-ı hayata muhtaç olduğu gibi. bahusus zîhayat olsa. Rezzak bir Zât-ı Zülcemal'e işaret edip gösteriyor. yoksa yok. tek bir Sâniin masnularıdır. hâtemlerden. bu vatanım dahi onun mensucudur. Düşündüm. Evet herbir ferd. bu tecavüb. en küçük matlubuna o şeyin kuvveti kâfi gelmediği bir halde. bu intizam. bana mâlik olabilir. nasıl sahife-i Arz üstünde Zât-ı Ehad-i Samed'in hâtemlerini az dikkatle görebilirsin. Zerrelerle yıldızlar.ö]¬4ö«hÅ[«E«#ö²w«8ö«– @«E²A. daim su verse. mümaselet ve müşabehetleriyle beraber çok yerlerde intişarı. sair seyyarat ile bir Güneşe irtibatı ve semavat ile tesanüdü lisanıyla der: "Kim bütün kâinata mâlik ise. İşte. vücudunda. semerat ve gayatla ve faideler ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş ve o hikmet-nüma suret gömleği üstünde lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inayet her şeyin kametine göre biçilmiş ve o müzeyyen hulle-i inayet üzerine tahabbüb ve ikram ve tahannün ve in'am lem'alarıyla münevver. elbette ve elbette öyle bir zâtın hâtemidir ki. nihayetsiz Hakîm. birtek Müdebbir'in tertibiyle idare edildiklerine ve birtek Mürebbi'nin tedbiriyle sevk edildiklerine kat'iyyen şehadet etmekle beraber. bütün bütün aklı sönmeyen anlar ve bütün bütün kör olmayan görür." O elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak. Evet Güneş ve Ay'dan. bütün hacetlerine vâfi bir sofra-i rızk-ı umumî kurulmuştur. Elele verip. in'am ve ikram etmek lem'alarını gösteren bir hulle-i rahmet. orduya lâzım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lâzımdır. her tarafta bulunup tavattunları. gözünü aç. ÄxTQ²7!ö¬y¬Q²X. Bir salkımın tanesini saydım: Yüzyirmi kadar oldu. ---sh:»(S:305) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Evet nasılki meyvedar bir ağacın hesabsız semereleri. zeminin yüzünde bütün zevilhayatın taifelerine kâfi. hiçbir şey ona ağır gelmez. o Sâniin birer sikkesidir. kemmiyetçe bütün ağaç kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. bu yer dahi onun masnuudur. İşte bu iftikar ve ihtiyac-ı mahlukat ve bu tarzda imdad ve iane-i gaybiye. Rahîm. güya herbir çiçek. bütün bütün kör olmayana gösteriyorlar ki. bir faaliyet-i mu'ciz-nüma göstermek. nâzırdır. acaba Güneş gibi bir Mürebbi-i Hakîm-i Zülcelal'i. Başbaşa verip. bana mâlik o olabilir. bu müsahhariyet. tevhidden gelen bir yüsr ve sühuletin eseridir. şerif insanların imdadına koşmalarında. dedim: "Eğer bu asma çubuğu. herbir semere. bir kanun-u vahdetle. İşte şu kâinat içinde câri olan bu tesanüd.

Güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar.öu¬8@«E²7!ö«w[¬V«. Ve kusursuz ve noksansız kemal-i zâtîsini isbat ederler. Güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle Güneşe şehadet ettikleri gibi. kış ve yaz. vücudlarıyla ve hayatlarıyla Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi. o masnuat. Demek o parlayan kataratlar. gelip parlayan misalî güneşçikler ve ışıklar ve nurlar.ö sırrına mazhar olan şu âsâr-ı meşhude-i âlem. o ustanın mahiyet-i zâtiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği misillü. Çünki bedihîdir ki. bütün esması kudsiye ve cemile olan bir Zât-ı Cemili Zülcelal'in tazelenen san'atlarıdır.@ÅP7!ö¬»¬*!«x«F²7! ö«:ö¬?«h¬. sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. mevcudat-ı latife. ölümleriyle o Vâcib-ül Vücud'un ezeliyetine. Eğer esbaba isnad edilse herbir şey. elbette bir âlî ve sermedî ve daim-üt tecelli bir cemal sahibinin vücud ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi. şu san'atlar. Madem öyledir. o zât-ı mu'ciz-nümanın enva'-ı mu'cizatıyla beraber. değişip tazelenen.²hA²7!ö«:ö»ÅG«MW²7!ö»¬(@ÅM7!öG¬. nasılki vücud ve vahdete dair âyât-ı tekviniyeyi bize ders veriyor. bütün dünyayı verse idik. birbiri arkasından gelen sikkeleridir. o eserin menşe ve mebdei olan fiilin kemaline delalet eder. Elhasıl: Şu kitab-ı kebir-i kâinat. kâinatta şu görünen fevkalâde ucuzluk ve şu göz önündeki hadsiz mebzuliyet. bütün eşya birtek şey gibi bir sühulet peyda eder. zuhuruyla ---sh:»(S:306) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve gelmeleriyle Güneşin vücudunu gösterdikleri gibi. Yoksa imtina' derecesine çıkan bir suubet. o cinsi in'idama ve o nev'i ademe götürecekti. Onuncu Lem'a: Tecelli-i cemaliyeyi gösteren hayat. o fâil ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. ismin kemaline ve ismin kemali. Şu hal kat'iyyen isbat eder ki. o san'at sahibinin şuun-u zâtiye denilen kabiliyet ve istidad-ı zâtiyesinin mükemmeliyetini gösterir ve o şuun ve kabiliyet-i zâtiyenin mükemmeliyeti. Aynen öyle de: Şu mevcudat-ı seyyale. gurublarıyla. şu mevcudat-ı muntazama-i kâinatta olan san'at ise. belki bir çeşit tecelli-i vahdettir. arkalarında bir usta ef'alinin mükemmeliyetini gösterir.ö›¬:@«E²7! ö«w[¬T<¬±G¬±M7!ö«:ö¬š@«[¬7²:«ž²!ö•@«8¬!ö«:ö ¬^«5ÅG«MW²7!ö¬^«TÅT«EW²7! ö¬^«Q¬0@«T²7!ö¬u¬=«žÅG7! ö«:ö¬?«h¬. Evet gece gündüz. O kemal-i şuun ise. bütün evliya ve sıddıkîni ve bütün asfiya ve muhakkikîni arkasına alıp bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip. arş-ı ehadiyete yol açıp gösterdiği iman-ı billah ve isbat ettiği vahdaniyet-i İlahiyeyi hiç vehim ve şübhenin haddi var mı ki. asırlar ve devirlerin değişmesiyle gurub ve uful içinde teceddüd eden ve tazelenen masnuat-ı cemile. nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir. hikmetle değişen hâtemleridir. Velhasıl: Cenab-ı Hakk'a isnad edilse. o ustanın san'atına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir ve o san'at ve sıfatlarının mükemmeliyeti.7! ö«:ö¬y¬B«S[¬1«:ö]¬4ö¬^«[¬7@«Q²7! ö¬»«Ÿ²'«ž²!ö«:ö¬y¬#!«)ö]¬4ö¬^«[¬7@«R²7! . birtek narı yiyemezdik. şu nakışlar. bilmüşahede bir müessir-i zil-iktidarın kemal-i ef'aline delalet eder. bilyakîn o mevsuf-u zülkemalin kemal-i şuununa delalet ve şehadet eder. bir eserde kemal.öÅvZÁV7«! sÅT«EW²7!ös¬0@ÅX7!ö–@«. Tecelli-i celali izhar eden memat dahi. bir Sâni'-i Vâhid'in eserleri olsun.eder ki. O ef'alin mükemmeliyeti. onun kemaline nisbeten sönük bir zıll-ı zaîf suretinde bir Zât-ı Zülkemal'in âyât-ı kemali ve rumuz-u celali ve işarat-ı cemali olduğunu gösterir. daimî. gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine Güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı kat'iyyen şehadet eder ki: Sönüp yanan. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti. Aynen öyle de: Şu kusursuz. zevalleriyle. futursuz |«V²2«ž²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7«: ¯*xO4ö²w¬8ö›«h«#ö²u«.@«A²7!ö¬€!«i¬D²QW²7!ö:) ¬^«[¬8@Å. zevalleriyle. Güneşler kuvvetinde Onbirinci Lem'a: Ondokuzuncu Söz'de tarif edilen ve kitab-ı kebirin âyet-i kübrası ve o Kur'an-ı Kebirdeki ism-i a'zamı ve o şecere-i kâinatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o saray-ı âlemin güneşi ve Âlem-i İslâmın bedr-i münevveri ve rububiyet-i İlahiyenin dellâl-ı saltanatı ve tılsım-ı kâinatın keşşaf-ı zîhikmeti olan Seyyidimiz Muhammed-ül Emin Aleyhissalâtü Vesselâm. tecellisi zevalsiz birtek Güneşin cilveleridir.. şe'n-i zâtînin kemaline ve şe'nin kemali. bütün eşya kadar suubet peyda eder. Evet meselâ ö ö ö nasılki Güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi' şeffafatı.7!ö@«<@«DÅ. O kemal-i ef'al ise. bütün kâinatta görünen bütün enva'-ı kemalât. Öyle de: O Zât-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye ve celaliyesine de şehadet eder.. bihakkalyakîn o zîşuunun kemal-i zâtına öyle delalet eder ki. bir bürhan-ı vâhidiyettir. kapatabilsin ve perde olabilsin? Madem Ondokuzuncu Söz'de ve Ondokuzuncu Mektub'da o bürhan-ı katıın âb-ul hayat-ı marifetinden ondört Reşha ve ondokuz İşarat ile. tahavvül eden nakışlarıdır. o zât-ı zîşuunun kemaline. o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Vâhid-i Ehad'in malı olmazsa. bizzarure o esmanın müsemma-i zülcemalinin kemal-i sıfatına delalet ve şehadet eder. Eğer gayet mebzuliyetle elimize geçen şu meyveler. O kemal-i sıfat ise. bilbedahe o Fâil-i Zülcelal'in kemal-i esmasına delalet eder. O kemal-i ---sh:»(S:307) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------esma ise. o vahdaniyetin bürhan-ı katıını tezkiye eden ve sıdkına şehadet eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmederiz. sikke-i vahdeti güneş gibi gösterir. bir bâki.ö ²v¬Z¬#@«8!«h«6ö«:ö²v¬Z¬T[¬T²E«#ö«:ö²v¬Z ¬5@«S±¬#¬!öÅh¬. taharrük eden âyineleridir.²IW²7!ö«— ö¬š@«[¬A²9«ž²!öG±¬[«. sıfatın kemaline ve sıfatın kemali. «t¬7«Ÿ«%ö]«V«2ö«G¬Z«ö«:ö«t¬BÅ[¬9!«G²&«:ö«:ö«¾¬(x%:ö¬Æx%:ö]«V«2öÅÄ«(ö²w«8ö]«V«2ö±¬u«. hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet eder. şu cilveler. Fiilin kemali ise. âlî. Şurada şu işaret ile iktifa edip. Meselâ: Nasılki kusursuz bir kasrın mükemmel olan nukuş ve tezyinatı. bütün enbiyayı sayesi altına alan risalet cenahı ve bütün Âlem-i İslâmı himayesine alan İslâmiyet cenahlarıyla hakikatın tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürselîni. icmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz. o kataratın ve şeffafatın gurubuyla.@ÅL7! ö«t¬7@«W«6ö«:ö«t¬7@«W«%ö«:ö ²v¬Z¬#!«i¬D²Q8ö«:ö²v¬Z¬T<¬G²M«#ö«:ö²v¬Z¬2@«W²%¬! öÅh¬. esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri.

Arş-ı A'zamdan uzatılıp gelen âyât-ı Kur'aniyeye yapış.. şu kâinatın Sahib-i Zülcelal'ini tekzibe yelteniyorsun? (Haşiye): Bu hitab. semavat-ı hakaikte uruc et. Nasıl o iki lisan-ı gayb ve şehadet. şu yirmiiki Söz. arkasında nokta-i istinadı..ö«:öa[¬W<ö«:ö]¬[²E<öG²W«E²7!öy«7ö«:öt²VW²7!öy«7öy«7ö«t<¬h«-ö«žö˜«G²&«:öyÁV7!öެ!ö«y´7¬! ö«ž °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö]«V«2ö«x. hiçbir şübhe ve rayb.öެ!ö«y´7¬!ö«žö der.«9ö²–¬!ö@«9²H¬'!Ïx#ö«žö@«XÅ"«* @«XÅ"«*ö@«X¬V²A«5ö²w¬8ö«w<¬HÅ7! ö]«V«2öy«B²V«W«&ö@«W«6 ö@«X²W«&²*!«:ö@«X«7²h¬S²3!«:ö@ÅX«2ö- . ezeli ebede rabtedecek. Çünki üstünde sikke-i i'caz.¬! ö@«X²[«V«2ö²u¬W²E«#ö«ž«:ö@«XÅ"«*ö@«9²@ «O²'«!ö²:«!ö@«X[¬. bütün mevcudat-ı kâinatın başları üstünde ve mescid-i kebir-i âlemde vahdaniyeti ilân et... İşte Ondokuzuncu Söz'ün Ondördüncü Reşhasında bir nebze tarif edilen o Kelâmullah. Kur'anı kaldırmağa çalışanadır.Åi«XW²7!ö¬^«VÅW«UW²7! ö¬y¬B«Q<¬h«-ö]¬4ö ¬ƒ!«:²*«ž²!öG¬. Burak-ı tevfike bin. bütün kâinatı işhad eder ve şehadet ettirir. rububiyetin tecelli-i a'zamından nüzul edip. nihayet ciddî ve ulvî ve bürhan ile mücehhez bir sadâ-yı semavî işiteceksin ki.²X¬%ö«:ö@®2²x«9ö«:ö_®M²F«ö¬€@«X¬=_«U²7!ö¬Ä@«W«6ö‚«)YW²9«! ö¬^«U¬\´V«W²7!ö`¬&@«M8ö«:ö ö ---sh:»(S:308) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Güneşler kuvvetinde Onikinci Lem'a: Şu Yirmiikinci Söz'ün Onikinci Lem'ası. öyle bir kat'iyyetle ´7¬!ö«žöder ve tekrar eder ki. v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅž¬! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. Binler elektrik kuvvetinde bir sirac-ı hakikat bularak. ancak onun yirmiiki katresi ve öyle bir menba-ı envârdır ki.ö«:öh²[«F²7! diyerek. aklı istintak edip tasdikini temin.öެ!ö«y Hâtime Ey aklı hüşyar. hiçbir zulmet. bilbedahe safi hidayet-i Rahmaniye. solunda. ---sh:»(S:310) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «x. bütün âlemlerin Rabbi ve şu kâinatın sahibi namına ve Onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkâr edebilirsin? Ey bîçare ve sinekten daha âciz. kalbi müteyakkız arkadaş! Eğer şu Yirmiikinci Söz'ün başından buraya kadar fehmetmişsen.ö¬y²[«V«2ö¬ÄÅi«XW²7!ö«:ö¬Ä«i²XW²7! ö«:ö (¬^«T²V¬F²7!ö¬?«h«D«-ö¬€!«h«W«$ö*«x²9«!)ö@®. o güneşten ancak yirmiiki lem'asıdır. senin o münkir aklına. altında bürhan ve delil. Oniki Lem'ayı birden elinde tut. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile Furkan-ı Ahkem ki biri âlem-i şehadetin lisanı olarak bin mu'cizat içinde bütün enbiya ve asfiyanın taht-ı tasdiklerinde İslâmiyet ve risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikatı. önünde saadet-i dâreyn. hiçbir dalalet.. ferşi arşa bağlayacak bir vüs'at ve ulviyet içinde bütün kuvvetiyle ve âyâtının bütün kat'iyyetiyle mükerreren ---sh:»(S:309) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «x. gayet munis ve mukni. üstü. acaba o hakikat. Elhasıl: Herbirisi birer güneş olan. ö!®h².öެ!ö«y ´7¬!ö«ž Evet o Kur'ana selim bir kalb gözüyle baksan göreceksin ki: Cihat-ı sittesi öyle parlıyor. bütün yirmiiki Söz. aynelyakîn gibi bir ilm-i yakîni sana ifade ve ifaza ediyor. hiçbir hile içine girmeye ve daire-i ismetine duhûle fürce bulamaz. kâinatın bütün âyât-ı tekviniyesinin taht-ı tasdiklerinde. meyveleri. derinden derine. bilmüşahede hâlis envâr-ı imaniye. Arş-ı A'zamdan. içi. Hem ¬˜¬G«[¬"ö€xW«<ö«žöÊ]«&ö«x. güneşten daha bahir. «t«7ö«t<¬h«-ö«žö«¾«G²&«:ö«a²9«!öެ!ö«y ´7¬!ö«žö²–«!öG«Z²-«!öde.... öyle bir bahr-ı hakaiktir ki. Diğeri: Âlem-i gaybın lisanı hükmünde. hakkalyakîn derecesinde söylediğini. hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikatı. öyle şeffaftır ki. kırk vücuh-u i'caz içinde. gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalet-âlûd mütemerrid insancık! (Haşiye)Ateşböceğinden daha sönük kafa fenerinle nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istiğna edebilirsin? Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın? Tuuuh! tuf.. arş-ı marifetullaha çık. mahz-ı vahy-i Rabbanî.@«L8ö¬€xU«V«W²7! ö«:ö¬`²[«R²7!ö¬v«7@«2ö*@Å[«. Evet o yirmiiki aded Sözlerin herbirisi.¬Ä@«M¬F²7!ö:)öy«7ö ¬Ä¬i²XW²7!ö¬@«W²%¬@¬"ö±¬]¬9@Å"Åh7! ö¬]²&«x²7!ön¬A²Z«8ö¬¿«Ÿ¬F²7!ö¬w«2öy«7ö¬^«. biaynelyakîn kemalât-ı insaniye ile müzeyyen asfiya ve muhakkikîn-i evliya ve sıddıkîn olan o lisan-ı gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen. Evet ²v«7@«2ö²G«9«i[¬8ö²h«"!«h«"ö«x. vicdanı istişhad ederek teslimini tesbit. daha hakir! Sen necisin ki. sema-i Kur'anda parlayan birtek necm-i âyetin bir lem'ası ve bahr-ı Furkan'dan akan bir âyetin ırmağından tek bir katresi ve bir kenz-i a'zam-ı Kitabullah'ta herbiri bir sandukça-i cevahir olan âyetlerin birtek âyetinin birtek incisidir.. sağında. İsm-i A'zamdan.

süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip. Belki bazan. dedim. rahmet ve keremine mazharım" gibi manalarla insandaki san'at-ı Rabbaniye tezahür eder. kesif bir zulümat istila etmişti. "Eyvah! Şu fener. insanı. birer sönük şişe olurlar. İkinci Nokta: İman nasılki bir nurdur. keşke bu cep fenerim olmasa idi. Yani: "Sâni'-i Zülcelal'in masnuuyum. Âdeta baş aşağı düşer. bu dehşetleri görmese idim. beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san'at bulunuyor. İnsanın kıymeti. O feneri hangi tarafa çevirdim ise. iman. Ondan kızdım.ö«:ö±¬u«.«x²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! «(@«Q[¬W²7!ör¬V²F<ö«žö«yÁV7!öÅ–¬! ö¬y[¬4ö«`²<«*ö«žö¯•²x«[¬7 ²v«&²*!ö«:ö@«X²W«&²*!«:ö«w[¬Q«W²%«! ö¬y¬A²E«. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş.öÅvZÁV7«! «w[¬8³!ö«w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«! ö@«<ö«t¬B«W²&«h¬"öy«BÅ8! «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7 ---sh:»(S:311) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yirmiüçüncü Söz [Şu sözün iki mebhası vardır. o san'at-ı Rabbaniyeye göre olur ve âyine-i Samedaniye itibariyledir.«:ö@«X«B²<«G«. insanı ışıklandırıyor.«!ö˜@«9²(«(«*öÅv$ö¯v<¬x²T«#ö¬w«K²&«!ö]¬4ö«–@«K²9¬ž²! ö@«X²T«V«'ö²G«T«7 Birinci Mebhas İmanın binler mehasininden yalnız beşini "Beş Nokta" içinde beyan ederiz. bir vakıadaö ---sh:»(S:313) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bir sırrına dair gördüğüm bir temsil ile beyan ederiz. zulümattan kurtarıyor. esfel-i safilîne düşer. Demek Sâniine intisabdan ibaret olan iman. hârika-pişe ve pek eski hünerver san'atkârına nisbet ederek o san'atkârı yâd etmekle ve o san'atla teşhir edilse. antikacıların çarşısına gidilse. Ben sağ tarafıma baktım. o vakit bütün o manidar nukuşu esma-i İlahiye karanlığa düşer.²*«! ö²w«8ö]«V«2ö²v±¬V«. O manidar âlî san'atların ve manevî âlî nakışların çoğu gizlenir. arslanlar. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. bir intisabdır. Sol tarafıma baktım. İşte küfür. Cennet'e lâyık bir kıymet alır. dağdağalar. Pek müdhiş bir vaziyet bana göründü. Eğer kat'-ı intisabdan ibaret olan küfür. o cep fenerini yere çarptım.ö²)¬! ö«G²Q«"ö@«X«"xV5ö²ミ¬i#ö«žö@«XÅ"«* ¬‰@ÅX7!öp¬8@«%ö«tÅ9¬!ö@«XÅ"«*öÆ@Å. Onu istimal ettim. Zira Sâni' unutulsa. şuur ile okur ve o intisabla okutur. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. iman ile insanda tezahür eden san'at-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar. dâhiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Maddenin gayesi ve meyvesi ise. Herbiri birer parlak elmas iken. hem fâniye. Zaman-ı mazi ve ¬*xÇX7!ö]«7¬! ö¬€@«WVÇP7!ö«w¬8ö²vZ%¬h²F<ö!xX«8³~ö«w<¬HÅ7!öÇ]¬7«:öyÁV7«!öö âyet-i kerimesinin müstakbeli. Birinci Nokta: İnsan.ö«—ö¬y¬7³!ö|«V«2ö«— ö«w[¬W«7@«Q²V¬7ö®^«W²&«*öy«B²V«. Dünyayı da. okunmaz. üstündeki bütün manidar nakışlar. bir milyon kıymeti aldığı halde. üstünde yazılan bütün mektubat-ı Samedaniyeyi okutturuyor. Şu sırrı. Eğer nur-u iman. kırdım. Şöyle ki: Bir vakıa-i hayaliyede gördüm ki: İki yüksek dağ var birbirine mukabil. o ışıkla okunur. nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan. kâinatı dahi ışıklandırıyor. yarım yamalak ışığıyla baktım. müdhiş zulümat dalgaları içinde azîm fırtınalar. yani tahayyül ettim. Sânia müteveccih manevî cihetler de anlaşılmaz. içine girse. Öyle ise insan.] ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬€@«E¬7@ÅM7!ö!xV¬W«2ö«:ö!xX«8³~ö«w<¬HÅ7!öެ! ö«w[¬V¬4@«. canavarlar göründü ki. Hattâ önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müdhiş ejderhalar. Öyle de. böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse. insandaki bütün âsâr-ı san'atı izhar eder. Sonra tefessüh eder gider. her tarafı karanlık. mahlukuyum. Bu müdhiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misali musaggar suretinde yaratmıştır. Bâki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise.r²2!«:ö¬y¬"ö@«X«7ö«^«5@«0ö«žö@«8ö@«X²V ±¬W«E#ö«ž«: «w<¬h¬4@«U²7!ö¬•²x«T²7!ö]«V«2ö@«9²hM²9@«4ö@«X[«7²x«8ö«a²9«! ö®^«W²&«*ö«t²9G«7ö²w¬8ö@«X«7ö²`«.ö«u«S². hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan. Küfür. maddesi beş ---sh:»(S:312) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kuruşa da değmiyor. hem zâile. Madde ise. nihayet sukut eder. İşte öyle antika bir san'at. Cehennem'e ehil (olacak) bir vaziyete girer. bazan oluyor ki. Meselâ: İnsanların san'atları içinde nasılki maddenin kıymeti ile san'atın kıymeti ayrı ayrıdır. Baktım ki: O . bazan madde daha kıymettar. İşte insan. Köprünün altına baktım. insanı Sâni'-i Zülcelal'ine nisbet ediyor. Çünki iman. bir milyon fiatla satılır. Köprünün altında pek derin bir dere. O kat'dan san'at-ı Rabbaniye gizlenir. -dediğimiz gibi. Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir san'atıdır ve en nazik ve nazenin bir mu'cize-i kudretidir ki. o nisbeti kat'eder. insanın içine girse. öyle dehşetler aldım. antika olan bir san'at. başıma beladır" dedim. kıymeti hiç hükmündedir. Herşeyin hakikatını gösterdi. Ve zulmet-i küfür ile. O mü'min. Güya onun kırılması. şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı İlahî ve Cennet'e lâyık bir misafir-i Rabbanî olur. dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lâmbasının düğmesine dokundum gibi birden o zulümat boşandı. beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir.kısacık bir ömürde hayvanatın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'î bir hayat geçirmektir. Bazan müsavi. nur-u iman ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar. Her taraf o lâmbanın nuru ile doldu. elmastan kömüre kalbeder.

sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hâdisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. güzel bir seyrangâh. Çünki hayvan dünyaya geldiği vakit âdeta başka bir âlemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre ---sh:»(S:316) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------mükemmel olarak gelir. Öyle de: İnsan bütün zîhayat âlemi içinde nazik. maskaralıktan kurtuldum. şahikalar ise. O köprü ise. istikbaldir. yani ona ilham olunur. insanın vazife-i asliyesi. amel etmektir. Demek ki. ova içinde bir caddedir. dağdağalı zannettiğim uçurumlar. o vakıadan ayıldım. Belki âhir-i ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. sevimli cazibedar olan dağların arkalarında azîm bir ziyafetgâh. ya ister. hayat yoludur. geçmiş zamandır. O vakit zaman-ı mazi. yirmi günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Şu bükülmüş belin. belki esfel-i safilîne çeker. esas-ı ubudiyettir. Herkes sana gülüyor. Küfür. insanın vazife-i fıtriyesi. yeşil bahçelerle nuranî insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu farkettim. muzır birer canavar hükmünde bildirir. belki herbir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti îfa eden ervah-ı sâfiye cemaatlarının vazife-i hayatlarını bitirmekle "Allahü Ekber" diyerek makamat-ı âliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalb gözü ile görür. O cep feneri ise. baştan başa güzel. Belki vazifesi. hem başlarına ağır yükler yüklenip. imandan sonra "dua"dır. Belki başın döner. . birer müsahhar memur bilir. o vakıada ikinci halime benzeyecek. Çünki ehl-i dikkat nazarında. hodbin ve bildiğine itimad eden ve vahy-i semavîyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyedir. keçi gibi hayvanat-ı ehliye olduğunu gördüm. mebde-i hayat. Hem herbirisi. eli yetişmediği bir meramını. Malımı. Belki insanı sultan eder. sureten haşin. Evet insaniyet. Ve o müdhiş canavarlar. Ben kuvvetliyim. "Elhamdülillahi alâ nur-il iman" diyerek ¬*xÇX7!ö]«7¬!ö¬€@«WVÇP7!ö«w¬8ö²vZ%¬h²F<ö!xX«8³~ö«w<¬HÅ7!öÇ]¬7«:öyÁV7«! âyet-i kerimesini okudum. bütün şerait-i hayatiyesini ve kâinatla olan münasebetini ve kavanin-i hayatını öğrenir. Hem herkese maskara olursun. ---sh:»(S:314) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte enaniyetine itimad eden. Rahmanürrahîm'in dergâhında. dünyanın ağırlıkları uçmasına değil. hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor.gördüğüm köprü." dedi. insanı gayet âciz bir canavar hayvan eder. dua ile ubudiyettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri. Ya iki saatte. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı a'lâ-yı ubudiyete uçmaktır. şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere tâkat getiremeyecek. büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Şu mes'elenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları. hapisten. süslü. Hattâ mevti. yani âlem-i arz ve âlem-i berzahtır. tevekkül et. müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tâ ki. Fakat yanlış anlama. İşte o iki dağ. bizimle istihza ediyor. gayet muntazam yerde. esbaba teşebbüs ise. ubudiyet-i fiiliyedir. hayat-ı ebediyenin mukaddemesi ve kabri. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp. diye emredecektir. Sol tarafına bakar ki. ben bırakmayacağım. dağlarmisal bazı inkılabat-ı berzahiye ve uhreviye arkalarında Cennet'in bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i Rahmaniyeyi o nur-u iman ile uzaktan uzağa fark eder. insanı insan eder. hattâ yirmi senede tamamen şerait-i hayatı öğrenemiyor. rahatla dünyadan geçer. Zahmetten. Hem insan. vazife-i asliye-i fıtriyesi. Kitabullah'ı dinlese. taallümle tekemmüldür. Nasıl bir çocuk. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet-i uhreviyeden ve tazyikat-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder. üstünde oturup nezaret eder.. dalalet karanlığına mübtela olan adam. nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata maruz ve hadsiz a'danın hücumuna mübtela ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğundan. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennet'e uçabilir. teslim tevekkülü. marifetullahtır ve onun üss-ül esası da iman-ı billahtır. Öyle ise. hapis edilsin.. "Tevekkeltü alallah" der. dua etmek değildir. Eğer hidayet-i İlahiye yetişse. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hâdisatı. Yoksa tevekkül etmezse. Diğeri hem ahmak. Tevekkül.. yükün ile beraber denize düşersin. insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. aczi gösteren gururun ile. Ya haindir. berzahta istirahat eder. "Oh!. munis deve. yani gönderilir. üstünde oturdu. Dua ise. za'fı gösteren tekebbürün ile. Ve sol tarafımda. bir nevi dua-i fiilî telakki ederek. Daha ziyade iyi muhafaza eder. ¬€@«WVÇP7!ö]«7¬!ö¬*xÇX7!ö«w¬8ö²vZ«9x%¬h²F<ö€x3@ÅO7!öv. iman ile insaniyet olduğunu. Demek hayvanın vazife-i asliyesi. gemimizi ittiham ediyor. İstikbali. koyun. öküz. nazdar bir çocuk hükmündedir. Daha sair cihetleri sen kıyas eyle." O dedi: "Yok. manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Hakikatı temsile tatbik et. o mes'eleye vâzıh bir delildir ve bir bürhan-ı katı'dır. Belki zayi' olur. O canavarlar zannolunan şeyler ise âlemin hâdisatı ve acib mahlukatıdır. nazenin. Demek insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. yüksek bir nüzhetgâh bulunduğunu hayal meyal gördüm. âhir-i hayat. hem kuvvettir. İnsanın yirmi senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi. ya kavlî lisan-ı acziyle bir dua eder. iman kalbine girse." Yine ona denildi: "Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgâh gösterir. o vakıada evvelki halime benzer ki: O cep feneri hükmünde nâkıs ve dalalet-âlûd malûmat ile zaman-ı maziyi. O sağ taraf ise. meleke sahibi olur. Sol taraf ise. Onbeş senede ancak zarar ve menfaatı farkeder. tevhid teslimi. belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle. Demek iman tevhidi. İşte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse. Allah senden razı olsun. esbabı bütün bütün reddetmek ---sh:»(S:315) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------değildir. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu. bir arzusunu elde etmek için. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Âlem *x9öyÁV7«!ö ¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö- âyetini okur.. ejderhalar zannettiğim mahluklar ise. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek. nefsin firavuniyeti kırılsa. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber. Yani ya fiilî. zulümat-ı gaflete düşen. fırtınalı. nur-u İlahî ile dolar. Üçüncü Nokta: İman hem nurdur. ya za'f ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. saadet-i ebediyenin kapısı görüyor. Mahiyet ve istidad itibariyle herşey ilme bağlıdır. Ve fırtına ve zelzele. Maksuduna muvaffak olur. bir Hakîm-i Rahîm'in birer memur-u müsahharı olan hâdisat ve mevcudatı. riyayı ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini halka mudhike yaptın." denildikten sonra o bîçarenin aklı başına geldi. taallümle tekemmül etmek değildir ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir ve aczini göstermekle meded istemek. ya ağlar. şu hikâyeye benzer: Vaktiyle iki adam hem bellerine. Evet hakikî imanı elde eden adam. istidadına göre taammüldür. bir mezar-ı ekber değil. İnsan ise dünyaya gelişinde herşeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. ya divanedir diye seni tardedecek. taun gibi hâdiseleri. Yükünü yere koydu. Dördüncü Nokta: İman. ancak menfaatlarını celb ve zararlardan sakınabilir.Î:@«[¬7²:«!ö~:I«S«6ö«w<¬HÅ7!«: hükmüne mazhar eder. bir mezar-ı ekber suretinde ve adem-âlûd bir zulümat içinde görüyor. Yani: "Kimin merhametiyle böyle hakîmane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum?" bilmektir ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair Kadı-ül Hacat'a lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Ona denildi: "Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. iman ve duadır. O vakit birden kâinat bir gündüz rengini alır. hem gayet âciz ve zaîf bir surette dünyaya gönderilip bir-iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. ya iki günde veya iki ayda.

Yoksa bir sinekten vaveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi. tahrib. Bir dostunu görmeğe müştak olduğu gibi. iktidarları dâhilinde olmayan hacat-ı zaruriyeleri için dualarıdır ki.. kabul olmuyor. bütün kâinattan dergâh-ı İlahiyeye giden. herşeyin yanında nâzır.makasıdı ona müsahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. İkinci kısım. Esbabın içtimaı. bizim duamızdır. Öyle ise. koca bir baharı da ister. (Bütün zîhayatın. Beşinci Nokta: İman duayı bir vesile-i kat'iyye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye. Diğeri. yağmur namazının vaktidir. o vakit iyilik ve icad cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı. "Ne istersin?" cevab verir. Kâinatın güzel bir takvimi ol.. bir hâmi-i meçhulüne iltica eder. dua ile ona iltica etmeli. kalbî ve kalîdir. âciz mahlukata zelil bir abd olursun. o ibadetin vaktidir. dua bir ubudiyettir. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi. adem. ona yapış. derecata. dağdan daha ağır. Hikmetine itimad etmeli. en meşhurudur.) Veya lisan-ı ızdırarıyla bir duadır ki: Muztar kalan herbir zîruh. o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder: Meselâ: Küfür bir fenalıktır. nurun alâ nur. Yalnız aczini izhar edip. belki hikmet-i Rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez. bütün kâinatın tahkirini ve bütün esma-i İlahiyenin tezyifini. Bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!ö de. Rububiyetine karışmamalı. yalnız vüs'atin nisbetinde. Tedbiri ona bırakmalı. şer.) Veya ihtiyac-ı fıtrî lisanıyladır.. ya aynen istediğini verir. Eğer fenalık ve tahrib etsen. müsebbebi icad etmek için değil. göklerden geçersin. Yoksa o ibadet ve o dua. icad ve vücud ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. fakat kabul etmek. mabudiyete lâyık yalnız odur. insan o vakitlerde aczini anlar.. Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler def'olunmazsa denilmeyecek ki: "Dua kabul olmadı. kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icad edebilirsin. yahut hastalığına zarar olduğunu bilir. kat'î bir iltica ile dua eder. Zira onlar. Cenab-ı Hak dahi "Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?" mealinde ²v²v- 6Î:@«2(ö«ž²Y«7ö|±¬"«*ö²vU¬"ö~ÎY«A²Q«<ö_«8ö²u5ö ferman U«7ö²`¬D«B². Hem Eğer desen: "Bir çok defa dua ediyoruz. [İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet câmi' bir istidad verildiği için. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi. birer has secde ettikleri gibi. Elcevab: Cevab vermek ayrıdır. Meselâ: Hasta bir çocuk çağırır: "Ya Hekim! Bana bak. Onlardan daha geniş. *** ---sh:»(S:319) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İkinci Mebhas İnsanın Saadet Ve Şekavetine Medar Beş Nükteden İbarettir. (Bütün nebatatın duaları gibi ki. Yağmursuzluk. o dua. Bir sultan gibi bütün kâinatın dualarını. Bu üç nevi dua. kusurdan mukaddes. o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. bir Rahîm-i Zülcemal. Onların çekindiği ve izhar-ı acz ettikleri bir yükü kaldırırsın. mekândan münezzeh. arıdan. dağ. herbirisi birer mahsus tesbih ve birer hususî ibadet. Hattâ çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. (açılması ve ne kadar devam etmesi. İhtiyacatı âlemin her tarafına dağılmış. Meselâ: Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Bunun en mühim ciheti. tekebbür ve davaya sapsan. Hem. taundan daha muzır olursun. yalnız. kendi duan içine al. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen. Dördüncü nevi ki. nâzır olduğu için. aczine merhamet eder. Hakîm-i Mutlak hazır. hiç vermez. Nasılki güneşin gurubu. akşam namazının vaktidir. o vakit dua vakti biter. infial cihetidir. yağmursuzluk dahi. nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mu'cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube-i san'at olarak şu dünyaya gönderilmiştir. hâlisen livechillah olmalı.] Birinci Nükte: İnsan. O maksadlar. bir Hakîm-i Zülkemal olabilir. Bir çiçeği istediği gibi. Çünki sen iyilik ve icad ettiğin vakit. kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır. Meselâ: Esbaba teşebbüs. acizden müberra. kabul etmek ayrıdır. Ve beliyyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu. müneccim hesabıyla muayyen olan) Ay ve Güneş'in husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir. gayeleri değil. Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Evet hakikat-ı halde âyât-ı beyyinatın beyanıyla sabit olan: Bütün mevcudat. Halbuki. bir duadır. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını "Beş Nükte"de beyan edeceğiz. her mekânda hazır. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. İşte şu vaziyette bir insana hakikî Mabud olacak. nakıstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelal. Eğer sırf o niyet ile olsa. İşte Cenab-ı Hak. bir adem-i tasdiktir. o ibadet hâlis olmadığından kabule lâyık olmaz. Çocuk: "Şu ilâcı ver bana" der. Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Bu da iki kısımdır. Birinci cihet itibariyle. fakrına meded eder. bir sırr-ı ubudiyettir. her birisi o ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla Cevvad-ı Mutlak'tan idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar." deyip küfran-ı nimete sapmak. bir mani olmazsa daima makbuldür. esfel-i safilînden tâ a'lâ-yı illiyyîne. Bu nevi dua-yı fiilî. bir dua-yı fiilîdir. Ubudiyet ise. bazı ---sh:»(S:318) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki. her bir arzusunu yerine getirebilir. elin ulaşacak derecede. Fakat o tek seyyie. hem ayn-ı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tâbi'dir." Belki denilecek ki: "Duanın vakti. belki Rabb-ı Rahîm'ine teveccüh eder.«!ö]¬9x2²(!ö emrediyor. bir tahribdir. fiilî ve halî. bütün insaniyetin terzilini tazammun eder. ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. meratibe. ediyor. nefy. Ya istidad lisanıyladır. serçeden aşağı. dua ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına iltica eder." İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma." Hekim: "Lebbeyk" der. Yani gece ve gündüzün nurani âyetlerinin nikablanmasıyla bir azamet-i İlahiyeyi ilâna medar olduğundan. Hem Güneş'in ve Ay'ın tutulmaları. kaza olur." Eğer Cenab-ı Hak fazl u keremiyle belayı ref'etse.. herşeyin dizgini elinde. örümcek ve sinekten daha zaîf düşersin. dünyayı kaldırıp âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına ilticaya muhtaçtır. yer. şiddetli bir azaba kendini müstehak eder. her duaya cevab var ifade ediyor. Aynı onun gibi. Dünyevî maksadlar ise. kaza olmadı. huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Biri. ferşten tâ arşa. ebedî Cennet'i de arzu eder. İkinci cihet itibariyle. ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Her dua için cevab vermek var. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini. daha büyük bir daire alırsın. derekata girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış. Yoksa o namaz. herbiri lisan-ı istidadıyla Feyyaz-ı Mutlak'tan bir suret taleb ediyorlar ve esmasına bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar. en tatlı meyvesi şudur ki: "Dua eden adam anlar ki: Birisi var. en güzel gayesi. berzaha göçmüş yüzde doksandokuz ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer-i acaib olan âhiret kapısını açacak. zerreden tâ şemse kadar dizilmiş olan makamata. âyet umumîdir. onu şiddetle istediği gibi. herşeyin hazinesi yanında. Hekim ise.. Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi. Rahmetini ittiham etmemeli. Demek dua. insaniyetin fıtrat-ı asliyesine zıd olduğu gibi. onun hatırat-ı kalbini işitir. yağmuru getirmek için değildir. sinekten. bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. lisan ile kalb ile dua etmektir. Fakat insanın hevaperestane ve heveskârane tahakkümüyle değil. a'lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık. Şer ve tahrib cihetinde. herşeye eli yetişir. Cevvad-ı Mutlak'ın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan. mektubat-ı . Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. örümcekten daha zaîfsin. Çünki şu mevcudatın âlî bir makamı. İşte ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan. arzuları ebede kadar uzanmış. diğeri. Çünki nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi îfa edecek. abdin duasına cevab verir. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ---sh:»(S:320) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve duayı bırakıp. "Ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acib şeyleri teshir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime ---sh:»(S:317) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------itaat ettiriyorum.

tedbirini görüyorlar. kulak. Yoksa ehl-i dalaletin terakki zannettikleri. fiil ve amel cihetinde ve sa'y-i maddî itibariyle zaîf bir hayvandır. Sonra geçtim. o vakit ¯€@«X«. Hâlıkından istidad lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip. çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Fakat o insan. a'lâ-yı illiyyîne çıkar. sır. büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır. ayn-ı adildir. bazan yediyüz. geniş olan hava âlemine girip. bazan yetmiş. daha fakir bir derekeye atar. en zelil bir hayvan-ı fâni-i zâilden daha zelil. bütün kâinatta ve mevcudatın âyinelerinde nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen esma-i İlahiyeyi inkâr ile tezyif eder. ruh. nefis ve hevaya müsahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak. dağa tefevvuk eden ve melaikeye karşı rüchaniyet kazanan bir sahib-i mertebe-i hilafet-i arziyeyi. Ve hadsiz bedi' masnuatını ve hizmetkârlarını ona müsahhar etmiş. o koca sarayın içerisi bomboş. belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. Merak ettim. dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek. kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınası nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz tecelliyatına câmi' geniş bir âyine olsun. daha zaîf. insana verilen kalb. kuvve-i şeheviye ve gazabiye. yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılab eder. o müdhiş Cehennem'e girmek ceza-yı ameldir. şu dünya hanında aziz bir yolcudur. ayıldım. elbette sukuttur. azîm fark görünür (Ehlî keçi ve öküz. o dar âlemden çıkacak. Üstündeki dairede kızlar. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki. . tâ o dar âlemden çıkıp. Onun o cihetteki daire-i tasarrufatı ve mâlikiyeti o kadar dardır ki. bir haseneyi on. imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek. yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit. Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile. Evet hakikî terakki ise. İşte o vakıa-i hayaliyeyi sana tabir edeceğim.gözün kestiği miktar." Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. bir kapıcı ve it hükmündedirler. Ondaki nihayetsiz ---sh:»(S:321) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kabiliyet-i şer. O haliyle beraber kâinatın tabakatında serilmiş hadsiz enva'ın hesabsız efradından nazik zaîf bir ferd olarak bulunuyor. yabanî keçi ve öküz gibi). suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Gördüm ki. Hattâ. Ben onlara görünmediğim için. Hem şu nükteden anla ki. Ayrı ayrı lezzetleri. mahz-ı fazıldır. Fakat Cennet'e girmek.. kâfirlerin ileri gelenlerinindir ve ehl-i dalaletindir. İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine! Seyyieyi bir iken bin yazmak. Tâ ki. Eğer o çekirdek. Ahsen-i takvim kıymetini alır. Sonra çıktım. güzel nakışlarla ---sh:»(S:323) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------iştigal ediyorlar. istiğfar ederek tam abd olsa. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş. padişahla muhabere edip halkın istirahatını temin için ve kendi kemalâtı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvî vazifeler ile iştigal ediyor gördüm. Hep nazik vazifeler muattal kalmış. insandaki göz. sermayesi yalnız ihtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz'-i ihtiyarî ve iktidardan zaîf bir kesb ve hayattan çabuk söner bir şu'le ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. Elhasıl: Nefs-i emmare tahrib ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. evamir-i Kur'aniyeyi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini hakikî gayelerine tevcih etse. gezebildim. kudretten ehemmiyetli cihazat ---sh:»(S:322) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve kaderden kıymetli proğramlar tevdi edilmiş. O vakit anladım ki. Yetişmiş kızlar dahi. Baktım ki. En yukarıda efendi. hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. baktım. Merak ettim. akıl hattâ hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek. hiçlik mertebesine indirdiği gibi. terakki değildir. sukuttur. insanın za'f ve acz ve tenbelliğinden birer hisse almışlardır ki. bütün esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir şecere-i bâkiyenin cihazatını câmi' çekirdek-misal bir mu'cize-i kudret-i bahire ve emanet-i kübrayı uhdesine almakla yer. İşte o yüksek letaifi. Diğerleri. meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'î hakikatı ve ruh-u manevîsi. Sordum dediler: "O kapısı şenlik ve içi boş saraylar. Ve insanlık denilen. kapıda bu sureti almışlardır. âciz bir mahluktur. kalb. akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gazabiye gibi şeylerdir. toprak altında çalışıp. Çünki Fâtır-ı Hakîm. kıymetsizlik. Dikkat ettim ki. sâkin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar. ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini. bozulan çekirdek gibi bir cüz'î telezzüz için kısa bir ömürde. abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevadd-ı fâniyeye ve ehemmiyetsizlik. mes'uliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek. infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde. gök. İşte aynen onun gibi. o manevî cihazatını ›«xÅX7!«:ö¬±`«E²7!ös¬7@«4 nın emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse. Allah hayır etsin. enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nâzırdır. hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarfetse. bir büyük saraya daha rast geldim. Lâkin eğer enaniyeti bıraksa. kendine lâyık bir kemal bulsun. gayet şenlik. gayet latif san'atlar. elini uzatsa ona yetişebilir. yüz günde yapamaz. şu dünyadan göçüp gidecektir. insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr dercetmiştir. sır. Ve manasız. herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Daha dikkat ettim. Şu hakikati bir vakıa-i hayaliyede. haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde. birer insandır. o şehirde büyük saraylar var. karmakarışık. Daire daire üstünde. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. hayrı ve vücudu tevfik-i İlahiyeden istese. bir seyyieyi bir yazar. o dairenin nısf-ı kutru -yani merkezden muhit hattına kadar. it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Tâ ki.öyÁV7!öı¬G«A<ö sırrına mazhar olur. onları âyinedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp. hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini. Üstünde "Said" ismini gördüm. o sarayın efendisi kapıya gelmiş. Eğer insan. Herbir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ve öyle bir Kerim'e misafir olmuş ki nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarfetse. O şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Evet. şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir şehre giriyorum.«&ö²v¬Z¬#@«\±¬[«. Birisi. O saray ehli ise. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin. sert. "Yasak" demediler. İkinci Nükte: İnsanda iki vecih var. Nefis ve heva. elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i âhiret ve Cennet'te hadsiz kemalât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına câmi' kıymettar bir çekirdek ve revnakdar bir makine ve bu şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. ruh. daha âciz.. Kemal-i taaccübümden bağırarak. o dar yerde kısa bir zamanda faidesiz tefessüh edip çürüyecektir. insanın mahiyetine. Ne için o öyle? Bu böyle? İçeriye girdim. elemleri var. hattâ en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalb ve aklını nefs-i emmareye müsahhar edip yardımcı verse. Ahlâkları sukut etmiş ki. herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Eğer o çekirdek. O sarayların herbirisi. Evet insan bir çekirdeğe benzer. sû'-i mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi. şu dar âlem-i arzîde. o terakki değil. aklım başıma geldi. Üçüncü Nükte: İnsan. Hanımlar. bazan yedi bin yazar. parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati celbeder. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. namuslu müslüman büyüklerinindir.Rabbaniye ve meraya-yı Sübhaniye ve memurîn-i İlahiyedirler. şer ve tahribden ve nefse itimaddan vazgeçse. Baktım ki. Daha üstünde hanımlar. insanın eline dizginini veren hayvanat-ı ehliye. İşte o şehir ise. fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'îdir. bir haneyi bir günde harab eder. kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba. içerisi çok şenlik.. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüs'ati var. Evvelki vecih itibariyle öyle bir bîçare mahluktur ki. çocuklar ders okuyorlar. çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir. Küfür ise.

Hem de ceza var. Sabahleyin elimde hiç bir para kalmadı. Hayat-ı dünyeviye lezzetinde ve hayvanî yaşayışında yüz derece aşağı düşer. tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. Merak ile dikkat ettim. tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese. kabirden. hususîdir. keyfine kâfidir. divanelik edip. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikatı beyan etmiştim. kalbi kanatıyor. Yeni Said olarak kendimi gördüm. Bana pek pahalı düşüyorlardı. acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilân etmek ve küllî nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı Rahmaniyeyi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i Rabbaniyenin mu'cizatını temaşa ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir. ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Demek ahsen-i takvim suretinde yaratılan insan. sair cihetleri sen kendin tabir et. hiç bir tarafa kaçılmaz. Ona da nefsim itaat etmedi. yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde." Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Şimendifer hademesi demişti: "Beş kuruş ver." Onun tabiri şudur ki: İnsanın helâl sa'yiyle meşru dairede gördüğü zevkler. güzelliğin bütün meratibini farkeden insan gözü ve taamların bütün çeşit ---sh:»(S:325) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------çeşit ezvak-ı mahsusalarını temyiz eden insanın zaika-i lisaniyesi ve hakaikın bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalâtın bütün enva'ına müştak insanın kalbi gibi sair cihazları. Bana dedi: "Bütün bütün sermayeni zayi' ettin. Münasebet geldi. bin altun verir. lezaiz-i nâmeşruadır ve lehviyat-ı muharremedir ki. Onu Yeni Said'e döndürmüş olan şu vakıa-i temsiliyeyi dinle: Gördüm ki. Ve fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle. yatar. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Sair kısımları sen tabir edebilirsin. Fakat ne çare ki. leziz meyveler görünüyordu.İşte eğer insan. O çiçekleri koparmak. Birden o han kapısında bana nasihat eden zâtın sesini işittim. kendine has bir amelde (münhasıran o hayvanda bir cihaz-ı mahsus) ziyade inkişaf eder. günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar. Garaibden olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler. Herbir yıl bir vagondur. bir elem izi vardır. Gördüm ki. tevekkül et. O yolculuk ise. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyorlar.bir-iki kısmını ben tabir edeceğim. yine o temsili tekrar ediyorum. herbirisi hayvana nisbeten yüz derece inbisat etmiş. Fakat hayvan öyle değil. iktidar-ı zâtîsiyle onun öşr-i mi'şarına muvaffak olamaz. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir. Eğer kendini misafir bilse. bir pazara gönderir. bir kat elbise almak için değildir. Senedim yok. Birden şimendiferdeki bir hademe dedi: "Beş kuruş ver. rahm-ı maderden. O han ise. O handa bir gece içinde on altunu kumara mumara. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Belki mühim bir ticaret içindir. ikinci hizmetkâra verilen bin altun. benim ---sh:»(S:327) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------için İstanbul imiş. tövbe kapısı açıktır. ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir. O altmış altun ise. cihazat ve âlât itibariyle çok zengindir. Cezayı dahi çektiriyor. cebine konulan hesab pusulasını okumayarak bir dükkâncıya bin altun vererek bir kat elbise istedi. halen. Eğer insan za'fını anlayıp. Çünki insanı hayvana nisbet etsek görüyoruz ki: İnsan. nihayetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp. O bedbaht hizmetkâr. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. gençlikten. duyguları fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Sonra. Ve ibadatın bütün enva'ına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalâtın tohumlarına câmi' bir istidad verilmiştir. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. tünel içinde sukut eder gibi bir sür'atle giden bir şimendifer içindeyim." Dedi: "Tövbe et. kanatıyor. berzahtan. bereler. ---sh:»(S:324) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Ve davacı olacaklardır. ondan memnun olarak âhirette lehinde şehadet ederler. Yani gönderiliyorum.. Uzun bir yola gidiyorum. Ey dünya-perest ve hayat-ı dünyeviyeye âşık ve sırr-ı ahsen-i takvimden gafil insan! Şu hayat-ı dünyeviyenin hakikatını bir vakıa-i hayaliyede Eski Said görmüş. çare yok. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. eğlencelere ve şöhret-perestlik yoluna sarfettim. elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Eski Said kaybolmuş. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. İkincisine. Yani gideceğin yerde sana lâzım olacak bazı şeyleri al. Baktım ki. misafir olduğu Zât-ı Kerim'in izni dairesinde sermaye-i ömrünü sarfetse. bana tahsis ettiği altmış altundan tedricen birer miktar para veriyordu. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve âlât. ihtiyarlıktan. a'lâ-yı illiyyîne kadar gidebilir. sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. evvelki hizmetkâra bakıp. Evet insana verilen bütün cihazat-ı acibe. "Üçte birisini" dedi. Meselâ: Tavuğun yavrusunun za'fındaki kuvvet. O şimendifer ise. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil." Dedim: "Ettim!" Ayıldım. pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkiye için verilmişler. Dördüncü Nükte: İnsan şu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Şimendiferin gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. kedersiz bir zevk eder. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve herbir lezzetin dahi elem-i zevali. bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkârın cebine koyar. o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksadları ona öyle müsahhar olur ki. mülâkatında elime batıyor. âlât ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. seyyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir te'dib gördü ve dehşetli bir azab çekti. hayvan. kalen. Ben de akılsız acemîler gibi onlara bakıp elimi uzattım. Dedi: "Aklın başına geldi mi?" Dedim: "Evet geldi fakat kuvvet kalmadı. hayat-ı dünyeviyedir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret. Evvelki hizmetkâr on altun ile a'lâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. izinsiz koparamazsın. Ona verilen bütün cihazat ve âlât ve letaif. Za'fında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi. Birden ben o hazîn halette iken orada bir adam peyda oldu. ben.. hayat-ı dünyeviyeye hasr-ı fikr etse. Bana mukabil bir delik gördüm. Hâlıkına şükreder. o canavar ve aç arslanı kendine müsahhar edip . Sonra dörtte birisini dedi. Rahatla yaşar. Aynen onun gibi: İnsandaki cihazat-ı maneviye ve letaif-i insaniye ki. İşte edna bir şuuru olan anlar ki. gayet dar bir daire içinde boğulur gider. İşte o vakıa-i hayaliyeyi. O tünel ise. Fakat aklın varsa. -Allah hayr etsin. haşirden. belki. İkinci hizmetkâr. şu mevcudat ona müsahhar olmuş. Fakat o çiçekler ve meyveler. âlem-i ervahtan. tavuğu arslana saldırtır. Birden o hal değişti. Çünki o za'fın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki. Elemsiz bir lezzet alır. İnsafsız dükkâncı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. mülâkat esnasında tasavvur-u zevaldeki elem. Bundan sonra sana verilecek bâki kalan onbeş altundan her eline geçtikçe ---sh:»(S:326) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yarısını ihtiyaten muhafaza et. O dikenli çiçekler ve meyveler ise. lezzetler. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Çünki her gördüğü lezzetinde. onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Tokata da müstehak oldun. dikenli mikenli. bir hizmetkârına on altun verip "Mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır" emreder. o meyveleri almak için çalıştım. Telaş ettim. Şöyle ki: Bir adam.. Baktım nefsim mübtela olduğu âdetini terkedemiyor. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri. O mezar taşında büyük harflerle "Said" ismi yazılmış gördüm. Seyyidim olan zât. âletleri nerede? Hayvanın pek basit yalnız bir-iki mertebe inkişaf etmiş âletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki." Baktım nefsim razı olmuyor. öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat-ı ebediye için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder. bu vakıayı gördüğüm vakit kendimi kırkbeş yaşında tahmin ediyordum. Bir ticaret edemedim. kederler benim elimde kalmıştı. zamandır. ben bir yolcuyum. Teessüf ve hayretimden "Eyvah!" dedim. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu. fakat bâki kalan onbeşinden yarısını âhirete sarfetmek için Kur'an-ı Hakîm'in hâlis bir tilmizi beni irşad etti. Meselâ. Ben de sarfedip pek eğlenceli bir hana geldim. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. onlardan istediğin kadar vereceğim. köprüden geçen ebed-ül âbâd tarafına bir yolculuktur. altmış sene ömürdür ki. enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek derd-i maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa. Fakat o inkişaf. Yalnız o paradan bana kalan elemler. Müfarakatında parçalıyor..

"Allahü Ekber" diyerek istihsan ile mukabele eder. Şimdi böyle bir çocuk. çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. fakr ve hacatını. O da ona mukabil. hazinelerini gösteriyor. bir sofra-i nimet. görür ki: Bir Sâni'-i Zülcelal. "Sübhanallah" diyerek hayret ile. cidal ile değil. İşte insan dahi Hâlıkının rahmetini inkâr ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfran-ı nimet suretinde Karun gibi ¯v²V¬2ö]«V«2öyB[¬#:! ö ö yani: "Ben kendi ilmimle. Ey insan! Madem hakikat böyledir. muhataba suretinde bir ubudiyeti. şu mevcudatın âyinelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazar-ı dikkati celbediyor. şu hikmetli mevcudatın belâgatlı bir lisan-ı nâtıkı ve şu kitab-ı âlemin anlayışlı bir mütalaacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nâzırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Ve ö ö ö ö de. Hem deme ki: "Ben hiçim. sagir bir cüz. maddî ve manevî nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil: "Allahü Ekber. yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Fakat muhabbet-i İlahiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslâmiyetin terbiyesiyle tekemmül edip. Evet. Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve sû'-i ihtiyarıyla esfel-i safilîn tarafına giden insan-ı gafil! Beni dinle. Diğeri. bir münacatı vardır. nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. ve yazı. ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damga-i vahdet koyuyor ve tevhidin âyâtını nakşediyor. o haneme bir lâmba. O da ona mukabil. onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Eğer Hak ve Kur'an'ı dinlersen. o güzel zannettiğim âhirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve âhirete bakan hakikî yüzü ne kadar güzel olduğunu. sen şu haşmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi. hakir bir cüz'î. onun cehli için ona ilham edilmiş. Şiire benzer. belki onun za'fının semeresi olan teshir-i Rabbanî ve ikram-ı Rahmanîdir. ya istemesiyle. kendi iktidarımla kazandım" dese. sen de gör: Birinci Levha: Ehl-i dalalet gibi. herbiri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan esma-i Rabbaniyenin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak. ubudiyet ile mukabele eder. Fakat vazife ve mertebe noktasında. birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllık ve ilâncılıktır. diyebilirsin: "Benim Rabb-ı Rahîm'im dünyayı bana bir hane yaptı. o hanemin zînetli levazımatı yapmıştır.. O da iman ile marifet ile mukabele eder. Ay ve güneşi. emin bir halife-i arz olur. kalbin kıymet-şinaslığı ile takdirkârane kıymet vermektir. kaliyle. ve baharı. o şefkati inkâr etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile "Ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum" dese. iman ile. o matlublardan binden birisine bin defa kuvvetçiğiyle yetişemez. Sonra görüyor ki: Bir Mün'im-i Kerim. onun fakrı için ona ihsan edilmiş. ta'zim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister. fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehl-i gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. tahsis-i taabbüdle kendini ona sevdirir. şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. ya hazîn haliyle matlublarına öyle muvaffak olur ve öyle kavîler ona müsahhar olurlar ki. O da ona hasr-ı muhabbetle. İşte insan. Sonra görür ki: Bir Rabb-ı Rahîm. haliyle. Sonra. şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiş. O da ona mukabil. Sübhanallah" deyip. Ve âfâk-ı âlemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilân ediyor. istimdad lisanıyla.«& v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅž¬! . Evet ey insan! Sen. İkinci Levha: Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-ı dünyalarına işaret eder. Demek za'f ve acz. ve hayvanı. bana hizmetkâr yaptı. nebatî cismaniyetin cihetiyle ve hayvanî nefsin itibariyle. Ve o saltanatın sebebi. belki ona onun za'fı için teshir edilmiş. yüksel. kendi san'atının mu'cizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. küçüklüğün içinde bir âlemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nâzırsın ki. Tâ ki. gaibane bir surette bir ubudiyeti. fakat şiir değillerdir. esma-i kudsiye-i İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi' san'atları. eşyayı ona teshir etmiştir. gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada. "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın. ---sh:»(S:331) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- @«WÅ9¬! u[¬6«x²7! «v²Q¬9«: yÁV7! @«XA². hattâ elinden gelse bütün hasseleri ile. İşte cây-ı dikkat. Ve nebatatı. bir sehavet-i mutlak içinde nihayetsiz servetini. şu mevcudattaki zînetleri ve latif san'atları istihsankârane temaşa etmekle onların Fâtır-ı Zülcemal'inin marifetine muhabbet etmek ve onların Sâni'-i Zülkemal'inin huzuruna çıkmağa ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İkinci Vecih. elbette sille-i azaba kendini müstehak eder. Sonra görüyor ki: Bir Vâhid-i Ehad. abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllîsin. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Nasılki nazdar bir çocuk ağlamasıyla. onun iktidarı değil. bu kâinat bir Hakîm-i Mutlak tarafından kasdî olarak bana teshir edilsin. arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayretkârane tefekkürdür. kuvvet ve iktidar-ı ilmî değil. belki şefkat ve re'fet-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i İlahiyedir ki. Sonra. ona mahsus hâtemleriyle. ---sh:»(S:330) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Sonra görüyor ki: Bir Celil-i Cemil.onu aç bırakıp kendi tok oluyor. rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. bütün dehşetli mevcudat-ı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde. ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. bir tefekkürü var. mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. onun aczi için ona muavenet ---sh:»(S:328) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------edilmiş. O da ona mukabil: "Mâşâallah" diyerek takdir ile. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakikî insan olur. galebe ile değil. fiiliyle. cihazatı ile şükür ve hamd ü sena eder. onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine müsahhar eder. bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren. fakir bir mahluk. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. İmanın yümnüyle emanete lâyık. tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster. itaatkârane tasdik edip kemalâtına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir. Uluhiyetin dergâhında acz ve za'fını. bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlub olan insana. Ve insanı. celb ile değil. huzur ve hitab makamıdır ki. Bütün antika san'atlarını orada teşhir ediyor. şu kâinat sarayında taklid edilmez sikkeleriyle. o tarzda bıraktım. tevhid ile. za'ftaki bir kuvvet ve şâyan-ı temaşa bir cilve-i rahmet. gururu ve enaniyeti bırak. ona münhasır turralarıyla. Sonra görüyor ki: Bir Ganiyy-i Mutlak. tasdik ile. Demek şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalât-ı medeniyet. eserden müessire geçer. "Bârekâllah" diyerek tahsin ile. insaniyet cihetinde. zaîf bir hayvansın ki. şu kâinata geldikten sonra "iki cihet ile" ubudiyeti var: Bir ciheti. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sahifelerini. elbette bir tokat yiyecektir. esfel-i safilîne düşersin. benden bir şükr-ü küllî istenilsin?" Çünki sen çendan. iz'an ile. hazırane.. ne ehemmiyetim var ki. kâinatın bir güzel takvimi olursun." Netice-i kelâm: Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen. Sonra. Onyedinci Söz'ün İkinci Makamının 219-220'nci sahifelerinde yazılan iki levha-i hakikate bak. şehadet ile. Birinci vecih şudur ki: Kâinatta görünen saltanat-ı rububiyeti. Eskiden ne tarzda yazılmış. o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için. ---sh:»(S:329) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Beşinci Nükte: İnsan. Sonra görüyor ki: O Fâtır-ı Zülcelal. bir deste gül. a'lâ-yı illiyyîne çıkar.

idare eder. Başka isimler orada ona tabidirler.ö«x.. Belki. fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı var. başka ünvanları. fakat birbirine benzer temessül ---sh:»(S:333) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve cilveleri ve kudretinin tasarrufatında başka başka. yÁV7!ö«x. o isim herşeye muhit ve âmm olduğu halde öyle bir kasd ve ehemmiyetle bir şeye teveccüh eder. Dördüncü Dal'a dikkat et.E²7! öš@«W²..•xÇ[«5ö@«<ö «w[¬8«I²6«ž²!ö«•«I²6«!ö_«<ö«—ö «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öG²W«E²7! ö¬–«!ö²vZ<«x²2«(öh¬'³~ö«: ö *** ---sh:»(S:332) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yirmidördüncü Söz [Şu Söz "Beş Dal"dır. içinde inkâr etmesin.«ž²! ö¬š@«W«.öokusun. Ve herbir mertebede perde arkasında.öެ!ö«y ´7¬!ö«žödesin. şe'nleri. has ve âmm herbirisinde has bir tecelli. Demek bütün kâinatı arkada bırakmak şartıyla mahlukıyetin kapısından Hâlık isminin müntehasına yetişirsin. Ve ef'alinin cilvelerinde çeşit çeşit. Hem bununla beraber Hâlık-ı Zülcelal. Ve şuunat. hükmüyle.@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. birtek padişah. görür. işitsin. Daha buna kıyasen sair isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki. bulunur ve bilir.«ž²!öy«7ö«x. ilân etsin. Meselâ: Sana tecelli eden Hâlık isminin mahlukıyetindeki cüz'î mertebesinden tut. Ve rububiyetin mütenevvi terbiyeleri. Güya o hâkim. has bir rububiyet. Meyvelerini kopar al. fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı var. has bir isimle cilvesi vardır.] ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ]«X²KE²7!öš@«W²K«ž²!öy«7ö«x. rububiyetleri. daire-i sıfâta yanaşırsın. Ve her tabakada kanunuyla. Beşinci Dal'a yapış çık. İşte Kur'an-ı Mübin ]«X². O isim o dairede hâkimdir.öެ!ö«y´7¬!ö«žöyÁV7«!ö daima karşısında . birbirine bakar. esma-i hüsnadan bir ismin ünvanı tecelli eder. Ve isimler birbiri içinde görünüyor. bir ünvan ile. Yani. herbir dairede şahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcud ve hazırdır. Ve ünvanlar. BİRİNCİ DAL: Nasılki bir sultanın kendi hükûmetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alâmetleri vardır. Ve tasarrufat. kuvvetiyle mutasarrıf ve basîrdir. nizamıyla. Cenab-ı Hakk'ı bir isimle.öÅvZÁV7«! ]¬#«h²C2ö²u¬5«!ö«:ö]¬4²x«'ö²w¬8³~ö«t²[«7¬! ö¬˜¬h²[«K¬"ö«:ö«t²<«G«7ö¬˜±¬h¬K¬"öÅvZÁV7«!ö¬Ä@«W«D²7!ö¬t«V«4ö¬`²O5ö«:ö¬Ä«Ÿ«D²7!ö¬*!«G«8ö¬i«6²h«8 ö«t²[«7¬!ö]¬9²H'ö«:ö]¬7ö²w6ö«:ö]¬. rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı. birbiri içine girer. bakar.öެ!ö«y´7¬! ö«žöyÁV7«! Şu âyet-i celilenin şecere-i nuraniyesinin çok hakikatlarından bir hakikatının beş dalına işaret ederiz. perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var.ö²u5 dinlesin.ö¬j²W«-ö¬}Å<¬G«&«ž²! ö¬^«S[¬OÅV7!ö¬^Å<¬GÅW«EW²7!ö¬€!ÅH7! ö]«V«2ö²v±¬V«. Meselâ: Kadîr ve Hâlık isminin eserini görse. Belki lâzım gelir ki. görünür. saltanatının dairelerinde ve tabaka-i hükûmet mertebelerinde bin isim ve ünvana sahib olabilir. Meselâ: Adliye dairesinde "hâkim-i âdil" ve mülkiyede "sultan" ve askeriyede "kumandan-ı a'zam" ve ilmiyede "halife". tanısa. Onun lisanı ²v«7@«2ö²G«9«i[¬8ö²h«"!«h«"ö«x.«!ö²v«&²*!ö«—ö| ¬=_«T«4*ö²v«&²*!«:ö]¬X²W«&²*!«:ö. tâ bütün kâinatın Hâlıkı olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı a'zama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin.. bir rububiyetle ve hâkeza. herbir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Alîm ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. birbirine yardım edip itmam eder.²)«!ö«: @®9xB²S«8ö]¬X²V«Q²D«#ö«žö«:ö] ±¬X«2ö«š@«X«S²7!ö]¬X²5+²*!ö«:ö]±¬X¬8 Ç]«&ö@«<ö•xÇ[«5ö@«<öÇ]«&ö@«<ö•xÇ[«5ö@«<öÇ]«&ö@«<ö¯•xB²U«8ö¯±h¬. Hem mahlukatın herbir tabakasında az ve çok. Onun kulağı herşeyden ½G«&«!öyÁV7!ö«x. yetmiş bine yakın nuranî perdeleri vardır. Öyle de: Ezel Ebed Sultanı olan Rabb-ül Âlemîn için. güya o isim yalnız o şeye hastır. görsün. birbirine benzer. herşeye yakın olduğu halde. belki onun zımnında bulunurlar. ilmiyle.²h¬&ö«:ö]¬9²i&ö²`¬. fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır.ö]¬7ö²ƒ«h²-!ö±¬Æ«* «:ö¬*!«x²9«ž²!ö¬h«Z²P«8ö«:ö¬*!«h². Bununla beraber kâinatın herbir âleminde. fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve haşmet-nüma icraatında ayrı ayrı. Madem.ö«:ö±¬u«. Ve zuhurat. ]¬7²x«5ö!xZ«T²S«<ö]¬9@«K¬7ö²w¬8ö®?«G²T2ö²uV²&!«:ö›¬h²8«! ö]¬7ö²h±¬K«<«:ö›¬*²G«. Elbette gerektir ki. onun nazarı. Ve temessülât. birbirine imdad edip muavenet eder. mümessiliyle meşhud ve nâzırdır. küçük ve büyük. Ve rengârenk san'atında ve mütenevvi' masnuatında çeşit çeşit. fakat birbirine bakar şe'n ve namları ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka. fakat birbirini ihsas eder ünvanları var. herbir taifesinde. Ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka.ö±¬u6ö²w«2ö|¬7ö²r¬L²6!«:ö] ±¬K¬E¬"ö@®"xD²E«8ö]¬K²S«X¬" «w[¬W¬&!ÅI7!ö«v«&²*«!ö_«<ö«w[¬8³!ö¬–³!²IT²7!ö«—ö¬–@«W<¬ž²!ö¬u². birbirini ihsas eder.

birisi Kamer'e ve seyyarelere. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor?" İkinci Sır: "Enbiya-yı salife. Ya Cebbar" dediklerini işiteceksin. Mahreçsiz. ehl-i velayet. Ya Atûf. Ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. fakr ve ubudiyetle hakikata çabuk giden ayrı ayrı istidadda bulunan üç taifenin hikmet-i ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Onlar dahi dikkat ettiler. belki dokuz taifeye bakar.«x²7!ö±¬h«-ö²w¬8ö¬ ‰@ÅX7!ö¬y7¬!ö¬‰@ÅX7!ö¬t¬V«8ö¬ ‰@ÅX7!ö±¬Æ«h¬"ö)x2«!ö²u5 de üç ünvan ile istiazeyi emrediyor ve ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7! ö¬yÁV7!ö¬v²K¬"ö de üç ismiyle istianeyi gösteriyor. Ya Cemil. o nimete bir hamd olarak. nefis ve akıl ve kalbin sülûklerine işaret eder. hem mülkiye müfettişi olsa. istidadı muhtelif. Ve arza kulak ver.. Temsildeki üç misal. mırmırları. Güya kâinat. hem adliye kâtibi. geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. Halbuki bütün esmanın mertebe-i ---sh:»(S:336) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------a'zamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve bütün kütüb-ü mukaddesenin reis-i enveri olan Kur'an-ı Hakîm. Sarih bir surette "Ya Rahîm. "Bir derece işitiyoruz" dediler. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki: İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalâta müstaiddir. Hattâ derece-i hakkalyakîne kadar gittikleri halde. ihtiyarı cüz'î. Hattâ bazıları sapmışlar. kelbin hilafına olarak esbabı bırakıp yalnız kendi Hâlık-ı Rahîm'inin rahmetini kendi âleminde ilân ile nevm-i gaflette olan insanları ikaz ve "Ya Rahîm" nidasıyla: Kimden meded gelir ve kimden rahmet beklenir. İşte şu sırdandır ki surei ¬‰@ÅX«F²7!ö¬‰!«x². o kavle göredir ki. Nasılki nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm. Ya Müzeyyin" gibi çok esmayı işiteceksin. bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti. Ağzını kapar. ve iman ve Kur'an ile. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkânı. Ve âmirinin çok ünvanlarına müracaat eder. oynadılar. cüz'iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. ateşten istiaze ediyor. Lâkin iktidarı cüz'î. Biri de: Cüz'î bir tecellidir ki. Kur'an gibi tafsilât vermemişler. Git gide hırhırları. Nasıl "Ya Rahman. inkâra kadar gitmişler? Hem niçin hakikî ârif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler. ---sh:»(S:337) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Üçüncüsü: Enaniyeti bırakmayan ve âsâra dalan ve yalnız istidlaliyle hakikata giden. taifesi namına reddedip yüzüme çarptı.. herbir nev'e göre bir hususî in'ikası vardır. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazan hilaf-ı vaki' ve muhalif-i hak çıkıyor? Hem niçin ehl-i fikir ve nazar. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Ve insan olan bir insandan sor. Nasıl "Ya Celil-i Zülcemal" diyor. Bazı istidad. ayrı ayrı oluyor. Güneş'in ziyasındaki yedi rengin istihale-i . Ya Münevvir. Şu temsilimiz. Bak nasıl "Ya Hannan.. Şu üç şeyde çok hakikatlara işaret etmekle beraber. o kedilerden birisi geldi. Hattâ onun içindir ki. niçin haşr-i cismanî gibi bir kısım erkân-ı imaniyeyi. Birincisi üç tarzdadır: Biri: Küllî ve umumî bir tecelli ve in'ikasıdır ki. Ya Rahîm" diyecekler. çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Çendan onun gibi sarih değil.. Ya Celil. her tabakadaki o üç taifeye. İKİNCİ DAL: Çok esrarın anahtarlarını tazammun eden iki sırrı beyan eder. ---sh:»(S:335) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- İşte nasıl eğer bir adam hem hoca. muavenetini çok suretlerle taleb eder. hem zabit. Ya Rahîm. fakat mütefavit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Madem bütün erkân-ı imaniyenin inkişafıyla hakikî kemal bulunur. zelzeleli bir zeminden sor. haşmetli bir letafet veriyor. herbir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. zikrettiğimiz hakikatlara işaret eder. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı. ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikatı aramaya giden. "Ne diyorsunuz?" de. Ve istidada göre bazan bir isim galib oluyor. herbirisinin bir şuuru. Ya Rezzak" diyorlar. münacatında. Kabiliyetler başka başka oluyor. O istidadda onun hükmü hükümran oluyor. Niçin ehl-i hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar. Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri. birer mes'uliyeti. Ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenleri. esbabperestlere ihtar ediyorlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden taltifleri gördükleri zaman. Ya Rahîm. başka başka suret alıyor. Ve çok lisanlarla ondan meded ister. evliyanın başka başka tarîkatları. Birinci Sır: "Evliya niçin usûl-i imaniyede ittifak ettikleri halde. git fırtınalı bir denizden. birbirine mütenakız bir surette hakikatı görüyorlar ve gösteriyorlar. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zılliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma. Ya Rahîm. onun herbir dairede birer nisbeti. "Ne diyorsunuz?" de. Yoksa üç tabakaya değil. Elbette "Ya Cemil. Meselâ: Zehre namıyla nakışlı bir çiçek ve Kamer'e âşık hayatlı bir katre ve Güneşe bakan safvetli bir reşhayı farzediyoruz ki. hayvan lisanıyla etmiyorlar?" Kalbime geldi: Şu hayvanlar çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan. meşhudatlarında. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Aklıma geldi: "Acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur? Yoksa taifesine mi âmmdır? Ve işitmek yalnız benim gibi haksız bir muterize mi münhasırdır? Yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi?" Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. bir kemali var. Yalnız yemeklerini yediler. keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. fasih bir zikr-i hazîn olur. Sonra kalbime geldi: "Acaba şu ismin vech-i tahsisi nedir? Ve ne için insan şivesiyle zikrederler. yattılar. arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler. Bazıların kabiliyeti. Onun için hakikatın keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. İkincisi: Cismanî cihazat ile kemaline sa'yedip hakikate gidenleri. bir derece mücmel bırakmışlar. Ya Musavvir. fakat kâinatın tenevvüünü ve melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intac eden tenevvü-ü esma. sair esma ile beraber Kadîr ismi onda daha galibdir. Bak nasıl bütün esma-i hüsnayı okuyor ve cephesinde yazılı. Bidayette hırhırları arkasında "Ya Rahîm" farkedilir. güzel "Ya Rahîm" çeker. birer vazifesi. birer terakkiyatı ve muvaffakıyetsizliğine sebeb birer düşman ve rakibleri oluyor. Yanıma gelen ihvanlara hikâye ettim. ---sh:»(S:334) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Eğer o yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen. bütün erkân-ı imaniyeyi vâzıh bir surette. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor. asfiyanın çeşit çeşit meşrebleri şu sırdan neş'et etmiştir. En küçük nağme. Ve hayvanlara dikkat et. Meselâ: İsa Aleyhisselâm. Ya Muhsin. Biri de: Has bir tecellidir ki.. Ehl-i aşkta Vedud ismi ve ehl-i tefekkürde Hakîm ismi daha ziyade hâkimdir. ehl-i nübüvvetin işaratıdır. Cevşen-ül Kebir namındaki münacatında binbir ismiyle dua ediyor. Ya Rahman. istiazesinde çok isimleri zikreder. bazı erkân-ı imaniyenin inkişafına menşe' olamıyor. Ve üç tabaka ehl-i hakikata misaldir. Ya Kerim. (Haşiye): Hattâ bir gün kedilere baktım. çiçeklerin süslü renkleri. berzahlar içinde hakikatı taharri eder. herbiri kat'î bürhan ile hak telakki ettikleri efkârlarında. Bazı mazhar olan zât. "Zehre". Hatırıma geldi: "Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir?" Sonra gece yatmak için uzandım. (Haşiye): Her tabakada dahi üç taife var. azîm bir musika-i zikriyedir. yalnız kendi hükmünü icra ediyor. pek ciddî bir ifadede ve kasdî bir tarzda tafsil etmişlerdir?" Evet çünki hakikatta hakikî kemal-i etem öyledir. insanların dahi bir derece tenevvüüne sebeb olmuştur. Ve düşmanların şerrinden kurtulmak için. ağzını kulağıma getirdi. Ya Rahîm" diyerek güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri.(Haşiye) Birincisi: Ehl-i fikir. ileride o erkân-ı imaniyeye lâzım olan ehemmiyeti vermemişler. Fakat çendan insan bütün esmaya mazhardır. Ya Rahîm. Elbette "Ya Celil. Ya Aziz. birer maaşı. Nasıl "Ya Cemil-i Zülcelal" diyor. Baktım. "Reşha" ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür. bir kısım erkân-ı imaniye onların meşreblerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Ve hâkeza kıyas et. Bahardan sor. onlara tebaiyet edenler. yastığıma dayandı. Ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir.. (Haşiye) Semayı dinle.fermanıyla. Ya Latif. aynı "Ya Rahîm" olur. "Katre". birer hizmeti. Meselâ: Güneş'in kendi Hâlıkının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve in'ikası ve ifazası var: Birisi çiçeklere. birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı in'ikaslarıdır. en gür nağamata karışmakla. bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Öyle de: Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtela olan insan.

onun âyinesisin. perde çekiyor. Yalnız Kamer âyinesinde bir gölgesini görüyor. ziya ile nura döner. herbirimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülûk edeceğiz. Yani onlar maddî güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar. Kamer kendi zâtında kesafetli. eğer o şuurlu farzettiğimiz üç şey. Çünki hakikat-ı haşir ve kıyamet. fakat bütün âsâr-ı haşmetini gösteremiyorlar. Öyle bir "Reşha" ki. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. o da "Reşha" olsun. bilmesen. Ve bu kavle göre çiçekler dahi Güneş'in bir çeşit âyineleridir. İçindeki madde-i kesife. Pek güçlükle inanabilirler. şuhud-u kalbî ile veremiyor. herbirine birer cüz'î aksi. Güneş'ten aldığı ziya zıllini ona verir ve onun gözbebeğine bir nur verir. Ne ziyası var. bir derece basit ve ibtidaî bir halde olan ümmetlerine. ihsan edene perestiş eder. gökyüzündeki Güneş'in yüzüne atasın. Şems'in cilvelerine birer renk takıyor. felsefenin merdiveniyle tâ Kamer'e kadar terakki ettin. Halbuki o şahsın veyahut nev'inin veya cinsinin güneşi. âyinedarlıktır.in'ikasiyesinden neş'et ediyor. Çünki bütün yeryüzünü ısıtmak. sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın ve nefsin mehasini ile telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin. ---sh:»(S:340) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------tabiat gecesini terkedip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakînen inansan ki. şuhudî değil. denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşhalarına ve kar'ın şişeciklerine. Belki bazan hükm-ü imanîleri. Halbuki zehre. Bu şartı yaptıktan sonra. İşte hakikata dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatın âzaları görünen ve hakikatla karışık şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Güneş'ten küllî bir surette istifade eder. Saltanat-ı zâtiyesinin dehşetli âsârını ona vermekte. Hem şu herşeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Zira onlarda farzettiğimiz şuur kâfi gelmiyor. "Katre". haşmetli Güneş'i bulursun. Çünki sen. itminan-ı kalb ile kabul eder. haşir ve kıyameti. Sonra o Güneş. doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki. birer küçük timsalini veriyor. hususiyetler dağıtıyor. Üçümüz de kendimizi "Zehre". Belki o âsâr-ı acibeyi. Ey Reşha-misal! Madem doğrudan doğruya Güneş'e âyinedarlık ediyorsun. gösteremiyor. Hem şu esbaba dalmış Eski Said gibi mektebli feylesof ise. Bütün âleme bakar bir Güneş'i göremiyor. Güneş'in hararetiyle çabuk tebahhur eder. Fakat o "Katre" o nur ile yalnız Kamer'i görür. Güneş'i safi göremezsin. Kamer'e girdin. dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Ve eski peygamberler ise. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Belki senin aklın ve felsefen ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nescettiği hicabların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. nübüvvetin tarîkını temsil eder. Çünki kayıdlı olan renkler. "Reşha" şu hükümleri. Şemsin aksini gizler. Bizde ne var? Ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki: Bir Zât-ı Kerim. Şu koca Güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezelî'nin "Nur" isminden tecelli eden bir lem'anın katre-misal bir âyinesidir. Kimin fikri oraya girse. hâlis. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarîk ile kemale gidilir. İşte nasıl bir gece adamı ki. ayn-ı Şems'e karşı aynelyakîn bir tarzda. Âyine ve mazharların kabiliyetleri. şuhud-u kevniyelerine müsademe eder. Başka şeyleri de tanımıyor ki. Ona lâyık haşmetli evsafını tereddüdsüz verebilirsin. Halbuki kayıdsız. Fâtır-ı Hakîm'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. haşri en a'zam bir derecede. tenvir etmek. İşte Reşha-misal üçüncü arkadaşınız ki. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi. ona teveccüh etsin. umum nebatat. Üçüncüsü: Güneşin emr-i İlahî ile cevv-i havayı ve denizlerin yüzlerini birer âyine ederek safi ve küllî ve gölgesiz bir in'ikası var. Şimdi madem biz bu üç şey yerine geçtik. hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet-nüma eserleri. havaya çıkar. ne âyinelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. nasıl bir Güneş'in âyinesi olduğunu bundan bil. şu gece nurları. gece gündüz. Kendimize bakmalıyız. yanaşır. İşte "Zehre".S. hikmet-i irşadın iktizasıyla. safi bakılacak bir delik. haşr-i a'zamı ve kıyamet-i kübrayı taklidî olarak kabul eder. "Aklî bir mes'ele değildir" der. İkinci yol: Berzahlar tavassut eder. hiç Güneş'i görmemiş. Öyle de: Veraset-i Ahmediye (A. herbir reşhaya mezkûr üç cihette ikişer tarîk ile teveccüh ve ifazası var: ---sh:»(S:338) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Birinci tarîk: Bil-asâle doğrudan doğruya berzahsız. Şu yol ise. veyahut nev'ime tecelli eden güneşin âyinesiyim" der. onunla görünsün. sonra hususî bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir suret-i cüz'iyede denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. "Reşha" herbirisi evvelki yolda diyebilirler ki: "Ben umum âlem güneşinin bir âyinesiyim. Hiçbir rengi yok ki. Belki "Ben kendi güneşimin âyinesiyim. Nasılki o "Zehre" çiçeği. Hâlis bir safveti var ki. tâ bir mertebe-i külliyeye geldin. Kamer'e âşık olan "Katre" olsun ki. buhara biner. ihsanıyla bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. belki imanıyla görebilir. Evet nasıl bir çiçek. esbabı bir perde telakki eder fakir adam. hicabsızdır. velayet mesleğini temsil eder. Senin sa'yin beyhude. en ekmel tafsilâtla Kur'an zikrediyor ve ism-i a'zamın mazharı olan Peygamberimiz ---sh:»(S:341) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Aleyhissalâtü Vesselâm ders veriyor. ona dayanıp "Zehre" gibi kendine güvensin." Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Şu yol. biz de manevî güneşimizden öyle alıyoruz. "Katre". Hem o Şems'in âsâr-ı acibesini ona vermekte müşkilat çekmeyeceksin. Ve o kemalâtın mezayasında ve mertebe-i şuhudun tafsilâtında başka başkadırlar. yani pek büyük âsârı güneşlerine isnad etmeleri aklîdir. yukarıdaki Şems'e çeviresin. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisar eder. Ey zehremisal! Sen gidiyorsun. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. o kayıd altında gördüğü Güneş'e verse de. Şimdi sen dahi ey Katre içine giren hakîm feylesof! Senin katre-i fikrin dûrbîniyle. Güneş'i ---sh:»(S:339) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------göremez. sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevaggul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş! Sen "Zehre" ol. Seni ne berzahların darlığı. Öyle ise. İkincisi: Güneş'in Kamer'e ve seyyarelere. doğrudan doğruya Güneş'in timsalini gözbebeğinde saklıyor. çıplak anlamazsın. Sen şu halde suretlerin. nâr-ı aşk ile ateş alır. ilmin faidesiz gitti. Sen ye'sin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah-ı habisenin iz'acatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlar ile kurtulabilirsin ki. mazharlarda görünen ve âyinelerde müşahede olunan Güneş değil. ism-i a'zamın ve bazı esmanın derece-i a'zamının mazharıdır. "Reşha" farzedeceğiz. enaniyetini bırakır. İşte şu sırdandır ki: Haşir ve kıyameti en a'zam mertebede. en geniş bir . Fakir ve karanlıklı Kamer yerine. Vazifen. belki bir nevi cilveleridir. sırf aklî ve imanî bir tarzda ve o mukayyed. Güneş'in küçücük bir âyinesidir. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. sen kemalini bulursun. berzahların ortaya girmesiyle neş'et eden firaktan kurtulamazsın. gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Fakat o. kurbiyet ister ve görmek taleb eder. o dar kayıd ve mahdud berzah içinde gördüğü Güneş'e.M. hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Çünki Güneş'i öyle tanıyor. "Katre". ne kabiliyetlerin kaydı. sevdiğin Güneş'in yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Sen. Ve o bir renk içinde Şems'in timsalini karıştırıp kendine zînetli bir suret giydiriyor. Hiçbir şeyi yok ki. berzahsız. İnsan ise. insan gibi akıllı farzettiğimiz "Zehre". Bilsen. mutlak Güneş'in âsârını o mukayyed Güneş'e veremiyor. Fakat neticede ve hakka iz'an ve hakikatı tasdikte ittifak ederler. Bak. ziya-yı Şems'ten inhilal etmiş bir renk alıyor. fakat çiçek olarak git. İşte gittin. dar berzah içinde mahdud bir kayıd altında ona görünüyor. nefs-ül emirde nasıl ise öyle göremezsin. Fakat Güneş'i. zulümatlıdır. Güneş'e mahsus haşmetli ziyayı. O da o nur ile parlar. Çünki sen safi. O hakikatı.) ile Kadir ve Muhyî gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişmeyen. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dûrbînin bir suret takar. Kamer. ne hayatı. kesif bir âyinedir. kış ve bahar derecesinde kolay görür. anlamalıyız. o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru. hem renksizdir. Ve kayıdlı kabiliyetin bir kayıd altına alır. hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Perestişe lâyık olana. sen hangi mertebede bulunsan bulun. O ziyanın cilvelerinden gelen bir şuaa yapışır. Şu küllî ve geniş feyiz ve nurdan sonra Kamer. bir pencere bulursun. Hem başaşağı celb-i rızık için toprağa bakan yüzünü. kendi zâtında fakirdir. hem fakirdir. bir çeşit renkli akisleridir. Çendan o akisler onun ünvanlarıdır. Lâkin bir şart ile kurtulabilirsin ki. ayn-ı mutlak olduğunu bir teslimiyet ile verebilir. Ey kalb-i insanî! Sen. Terakki ede ede. Belki görenlere teslim olup taklid ediyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. İşte. hilaf-ı hakikate sevketmez. İşte Güneş'in herbir çiçeğe ve Kamer'e mukabil herbir katreye.

yakınlığına halel vermez. Halbuki ilham-ı evliya -bazı arızalarla. diğeri bir zann-ı galibî ile iktifa eder. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir maksad-ı irşadî için. âdeta bir koca öküz ve cismanî bir balık zannedilerek hadîse ilişilmiş. örf ve âdât-ı nasa aittir ve teârüf ve tesamu'-u umumîye raci'dir. İşte bunun içindir ki. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alâmet-i Kıyamet görülse. her asır. durub-u emsal hükmüne geçer. İşte bu da. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikattan inkişaf eder. dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. bir seneye nisbetle bir-iki gün veya biriki dakika gibidir. âhiretlerine ciddî çalışmışlar. Bu manada. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a dedi ki: "Meşhur münafık. bir tecrübedir. maslahat-ı irşad-ı umumî zayi' olurdu. ÜÇÜNCÜ DAL: Kıyamet alâmetlerinden ve âhirzaman vukuatından ve bazı a'malin fazilet ve sevablarından bahseden ehadîs-i şerife güzelce anlaşılmadığından. şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri. İşte bu neviden bir kısım hilaf-ı hakikat çıkabilir. Çünki her zaman. marifetullahta derecat-ı ârifîn çok tefavüt ediyor. bin sene muayyen bir ömre müreccahtır. Eğer vakti taayyün etseydi. makbul velisini. İşte bunun için. o eşhas-ı hârika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. hadîs telakki edilmiş. Hakîm-i Mutlak. İllet ayrıdır.hata olabilir. İslâmiyetin malı olarak tevehhüm edildi. akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim onların bir kısmına zaîf veya mevzu demişler. İşte Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri geliyor. ne bütün bütün meçhul kalsın. niçin bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi. hayat-ı içtimaiye ve nev'iyesiyle. yirmi dakika evvel öldü. esfel-i safilîne küfre sukuttan ibaret olduğunu gayet beligane bir surette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beyan etmiştir. inkâra kadar gitmişler. o eşhas-ı âhirzaman tanılabilir. bütün kurûn-u ûlâ ve vustâ gaflet-i mutlakaya dalacak idiler ve kurûn-u uhrâ dehşette kalacaktı. hakikattan uzak olsun. yarı ömrüne kadar gaflet-i mutlaka. Akla kapı açılır. hikmet-i İlahiye iktiza eder ki. Kur'an ^«2@Å.tafsilâtla ders vermemişler. hem bir derece hakikatı ihsas ettiğinden. o vakit kömür gibi bir istidad. istikbal-i dünyevîde bin dörtyüz sene sonra gelecek bir hakikatı asırlarında karîb zannetmişler?" Elcevab: Çünki Sahabeler. Hem rivayat dahi çok muhteliftir. Hem şu sırdandır ki. Alâmet-i Kıyametten olan Deccal hakkında hadîs-i şerifte "Birinci günü bir sene. mürur-u zamanla veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle hakikat-ı maddiye telakki ediliyor.7!ö¬a«"«h«B²5¬!ö - der. yetişmek emelinde bulunmuşlar. Meselâ: Leyle-i Kadri. hakikata vâsıl olmayan inkâra sapar. Cenab-ı Hak o vefat dakikasında o sesi işittirip. O saklamakla çok hikmetler. Meselâ: Merkez-i saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan. Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Halbuki yirmi dakika o hadîsten sonra kat'iyyen sabittir ki. bir kısım ehl-i velayet bazı erkân-ı imaniyeyi mertebe-i uzmasında görmemişler veya gösterememişler. Hattâ bazıları. hattâ asr-ı hakikatbîn olan Asr-ı Saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. kesretli eşya içinde saklıyor. ne de bedihî olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. herkes tasdike muztar olsa. vukuat-ı Mehdiye veya Süfyaniyeyi merkez-i saltanat civarında olan Basra." Yetmiş yaşına giren o münafık Cehennem'in bir taşı olarak bütün müddet-i ömrü tedennide. çok maslahatlar bağlıdır. Eğer tayin edilseydi. yarıdan sonra darağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı Nebevîdir. Hataya düşer. İşte bu neviden beyn-en nâs tearüf etmiş bazı kıssa ve hikâyatı. Ervah-ı âliyeyi. metn-i ehadîsi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. ona bakılır. feyz-i sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dâr-ı âhireti düşünerek. Süfyan gibi âhirzamanda gelecek ---sh:»(S:344) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------eşhasları çok zaman evvel hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemişler. hilaf-ı vaki' bazı istinbatları veya kavilleri hadîs zannedilerek za'fına hükmedilmiş. hikmet ayrıdır. Öyle ise ileride herkese göz ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki. Hem meselâ: Bir vakit huzur-u Nebevîde derin bir ses işitildi. Mehdi. her asrın bir hissesi bulunmak lâzımdır. dünyanın ecelidir. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi' olur. Halbuki âhiret ve dünya müvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf u reca ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki. keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri. hattâ o müdhiş Deccal dahi çıktığı zaman çokları. Başkası yalnız bir kabul-ü teslimî ve reddetmemek ister. kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak "Mehdi" manasına muhtaçtır. İşte bu ibham sırrındandır ki. Beşinci Asıl: «–x$ÅG«E8ö]¬BÅ8!ö]¬4öÅ–¬!öyani «–x- W«Z²V8ösırrınca bazı ehl-i keşif ve ehl-i velayet olan muhaddisîn-i muhaddesûn ilhamlarıyla gelen bazı maânî. Akla kapı açacak. kıyamet gibi. Hem şu sırdandır ki. İcmali şudur ki: Din bir imtihandır. umum ramazanda. Hakikî manasına bakılmaz. Yalnız "Oniki Aslı" beyan ederiz. İkinci Asıl: Mesail-i İslâmiyenin tabakatı vardır. "Kıyamet yakındır" ferman ediyor. Bazı hilaf-ı vaki' malûmat-ı sâbıkaları. nifakın başına geçecek müdhiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Belki yalnız reddetmemek ve teslimiyetle ilişmemektir. hem yaşamak mümkün olsun. elmas gibi bir istidad ile beraber kalır. Yoksa vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki. Belki nur-u imanın dikkatiyle. kıyameti mugayyebat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor. her dakika hem ölmek. vakitleri taayyün etmesin. Sekizinci Asıl: Cenab-ı Hakîm-i Mutlak. İmanı zaîf ve enaniyeti kavî bir kısım da. Mehdi ve Süfyan mes'eleleri gibi çok mes'elelerde çok ihtilaf olmuş. ihtiyarı elinden almayacak. dünyanın fenasını bilerek. Ne maksad için sevkedilir. her asır. biri geldi. ömr-ü dünya içinde saklamış. Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki: Ehadîsi tefsir edenler. eceli. Öyle ise. Hem de o eşhasın şahs-ı manevîsine veya temsil ettikleri cemaate ait âsâr-ı azîmeyi o eşhasın zâtlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki. ---sh:»(S:342) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Dördüncü Asıl: Ehadîs-i Şerife râvilerinin bazı kavilleri veyahut istinbat ettikleri manaları. ervah-ı safileden tefrik eder. Şu halde mübhem tarzdaki yirmi sene mübhem bir ömür. esasat-ı imaniyeden olmayan mesail-i fer'iye veya vukuat-ı zamaniyenin herbirinde bir iz'an-ı yakîn ile bir bürhan-ı kat'î istenilmez. ömür içinde ve kıyametin vaktini. Zira kıyamet. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti ki: "Bu gürültü. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini bırakmamak için. üçüncü günü bir hafta. Öyle ise o eşhas. Üçüncü Asıl: Zaman-ı Sahabede Benî İsrail ve Nasara ülemalarından çoğu İslâmiyete girdiler. ikinci günü bir ay. Şu nevi mes'elelerin mana-yı hakikîsinde kusur varsa. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi. Meselâ: "Sevr" ve "Hut" isminde ve âlem-i misalde sevr ve hut timsalinde berrî ve bahrî hayvanat nâzırlarından iki melaiketullah. Halbuki insan hatadan hâlî olmadığı için. Şimdi tafsile girişmeyeceğiz. onun ömrüne nisbet edilip baîd görülsün. Eski malûmatları dahi onlarla beraber müslüman oldu. ona alâmet etmiştir. küre-i arzın ve dünyanın yaşamasıyla alâkadardır. Çıktığı zaman dünya . Zira ecel-i insan muayyen olsa. Saat-ı Kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki. metn-i hadîsten telakki ediliyordu." İşte bu hadîsi işiten. yetmiş senedir yuvarlanıp tâ ancak bu dakika Cehennem'in dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. İnsan nasıl hayat-ı şahsiyesiyle hanesinin ve köyünün bekasıyla alâkadardır. Birinci Asıl: Yirminci Söz'ün âhirindeki sual ve cevabda izah ettiğimiz mes'eledir. fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Hem şu sırdandır ki. Altıncı Asıl: Beyn-en nas iştihar bulmuş bazı hikâyeler bulunuyor ki. İşte kıyamet dahi şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeten bin veya ikibin sene. intizar ediniz" tekrar etmesi. temsil ve kinaye nev'inden zikredivermiş. "Şeraiti hemen hemen çıkmış" demişler. Biri bürhan-ı kat'î istese. birbirine zıd hükümler olmuş. insanlar ---sh:»(S:343) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------içinde. Haddimizin ve tâkatimizin fevkınde olan esrara girişmeyeceğiz. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "Kıyameti bekleyiniz. Halbuki demiştik: Bu dünya tecrübe meydanıdır. hattâ kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Öyle de. İşte bu hakikatı bilmeyen insafsız insanlar derler ki: "Âhiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalbli. Cum'a gününde. Şimdi şu temsil. Kûfe. kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i İlahiyeyi anlayarak ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak. Yedinci Asıl: Pekçok teşbih ve temsiller bulunuyor ki. hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsil ile iktifa ediyoruz. saat-ı icabe-i duayı. Hattâ bazı ehl-i velayet "Onlar geçmiş" demişler.

Demek Sure-i İhlas'ın herbir harfinin haseneleri. Ben Rusya'da esarette iken böyle bir yerde bulundum. Şu ibham itibariyle mantıkça kaziye-i mümkine suretinde külliyetine hükmedilebilir. katil gibidir. şu mukayyed ve dar âleme bakar. bin tane ekilmiş. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki: "Şu muhaldir. Sair ferdlerin herbirisi o olmağa çalışır ve o olmak ihtimali var. vukuu bilfiil daimî ve küllî değil. âlem-i bekadan demektir. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. Evet âlem-i bekadan bir sinek kanadı kadar bir nur madem ebedîdir. İza zülziletil-ardu gibi sair faziletlerine dair rivayet edilen sure ve âyetlerle müvazene edilebilir. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Moğol ünvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden taifeler ve Sedd-i Çinî'nin yapılmasına sebebiyet verenler. İşte buna kıyasen başkalarını dahi tatbik etsen. Şimdi Kur'an-ı Hakîm'i nuranî. Hem dünyanın iki yüzü var. bir abdi âzad etmek gibi bir sadaka-i azîmenin yerine geçer. merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir." "Sure-i İhlas sülüs-ü Kur'an". Ezcümle. Üç defa altmışdokuz. Cenab-ı Hakk'ın esmasının âyineleridir. dikkatsiz insanlar onları mübalağalı zannetmişler. Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhidler.işitir. ademe bakar. Sure-i İhlas besmele ile beraber altmış dokuzdur. umum dünya işitecek" olan kaydı. mutlak. Bazı habbeleri yedi sünbül vermiş farzetsek. Çünki Kur'an içinde Yâsin ve öteki faziletli olanlar da vardır." O daire yakınında zuhuruna işarettir. binbeşyüze yakındır. en mücazefe zannettikleri mana nerede? Hem meselâ: İnsafsız ehl-i ilhadın mübalağa zannettikleri hattâ muhal bir mübalağa ve mücazefe tevehhüm ettikleri biri de. Ve hâkeza kıyas et. külliyedir." Hakikatı şudur ki: ¬yÁV7! ö ötabiri. İşte en doğru ve ciddî şu hakikat nerede ve insafsız ehl-i ilhadın fehmettikleri mana nerede? O insafsız ehl-i ilhadın en mübalağa. İhlas. mutlaktır veyahut mümkinedir. bazan on tane verir. Alâmet-i kıyametten olan Ye'cüc ve Me'cüce ve Sedde dair. kopmuyor. ö ö ö ö ö Dokuzuncu Asıl: Mesail-i imaniyeden bir kısmın netaici. Meselâ. Onun için manasız olur. Güya onların hakikat-ı milliyetleri inceliyor. bazan yetmiş. amellerin sevabına dair ve bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivayetlerdir. Fatiha. Şu dahi. o nevilerin medar-ı fahrleridir. Diğeri. medeniyet-i beşeriyeyi herc ü merc edecekler. mutlak bir surette her yerde bulunmasının imkânını. Kırk günde gezmesini de. Bildiğimiz. imkân itibariyledir. Amellerin fazilet ve sevabına dair ehadîs-i şerifenin bir kısmı tergib ve terhibe münasib bir tesir vermek için belâgatlı bir üslûbda geldiğinden. Onların sünbülleri nazara alınmayacak. "İkinci günü bir aydır" demekten murad." rivayet ediliyor. bazan yediyüz (Âyet-ül Kürsî harfleri gibi).meal-i şerifi: "Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsa idi. Biri. şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki. Deccal şimalden çıkıp âlem-i medeniyet tarafına ---sh:»(S:345) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------tecavüzüne işarettir. Sure-i Yâsin. Ve o gece bin aya mukabil işaretiyle. bir hafta güneş gurub etmeyen bir yer vardı. O ferdler eğer iyilikte ileri gitmişse. "Kim iki rek'at namazı filan vakitte kılsa." "Deccal'ın bir günü bir senedir. Yine zamanı geldikçe emr-i İlahî ile o mahdud ferdlerden gayet kesretli aynı fesad yine başlar. Meselâ: Kur'an-ı Hakîm'in üçyüzbin altıyüzyirmi harfi olduğundan. Zira kabulün madem şartları vardır. rubu'" "Sure-i Kul ya eyyühel-kâfirûn rubu'". Meselâ: Birisi de on sünbül vermiş. bir risalede bir derece tafsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki: Eskiden Mançur. o vakit tek bir habbe bütün tarlanın iki sülüsüne mukabil oluyor. içlerinde yoktur. Herbir iki rek'at namazda bu mana külliyet ile mümkündür. marzî-yi İlahî olmayan ehl-i dalaletin dünyasıdır. Halbuki bütün onlar aynı hak ve mahz-ı hakikat olduklarından mücazefe ve mübalağa." İşte iki rek'at namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. yoksa medar-ı şeametleridir.. Onuncu Asıl: Ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi ef'al ve a'mal-i beşeriyede bazı hârika ferdler bulunur. yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha çoktur. âhirete bakar. izn-i İlahî ile mevsimi geldiği vakit aynı o taife. birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Meselâ: "Gıybet. herbirinde ikiyüz tane vermiş. Demek esma-i hüsnanın âyineleri ve mektubat-ı Samedaniye ve âhiretin mezraası olan koca dünya değil. İşte herbir harfi asıl sevabıyla birer habbe hükmündedir. herbir sünbülde yüzer tane olmuş ise. "Deccal'ın çıktığı vakit. telgraf ve radyo halletmiştir. Kul ya eyyühel-kâfirûn. Fazl-ı İlahîden o harflerin sevabı sünbüllenir. Daha gele gele tulû' ve gurub ortasında üç saat devam ediyor. mukaddes bir mezraa-i semaviye tasavvur ediyoruz. geniş ve mutlak olan âlem-i âhirete bakar. bir hasenedir. kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler. Leyle-i Kadir'de okunan âyetler gibi). Belki ---sh:»(S:347) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------asıl sevab ile bazı surelerle müvazeneye gelebilir. en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadîstir ki: yÁV7! ެ! «`²[«R²7! v«V²Q«< «ž ¯š@«8ö«^«2²h%ö@«Z²X¬8öh¬4@«U²7! ö«Æ¬h«-ö@«8ö¯^«/xQ«"ö«ƒ@«X«%ö¬yÁV7! ö«G²X¬2ö@«[²9ÇG7!ö¬a«9¬+:ö²x«7 ---sh:»(S:346) ↓ ----------------------------------------------------------------------------------------------ev kema kal. altı ayı gündüzdür. bir harfinin o gecede otuzbin sevabı olur anlaşılır. Meselâ: İçinde mısır ekilmiş bir tarla farzedelim ki. Yani o kadar hasene sayılabilir. belki üç yüzü var. İşte Kur'an-ı Hakîm. bir gece bir gündüzdür." Elcevab: Hakikatı şudur ki: Kur'an-ı Hakîm'in herbir harfinin bir sevabı var. İşte Sure-i Yâsin'in hurufatı hesab edilse. şimalden bu tarafa geldikçe bazan olur yazın bir ayında güneş gurub etmez. Bazı mülhidler derler: "Bu kadar acaibi yapan ve yapacak taifeler nerede?" Elcevab: Çekirge gibi bir âfât. bazan onbin (Leyle-i Berat'ta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazan otuzbin (meselâ haşhaş tohumunun kesreti misillü. mahdud bazı ferdlerde saklanıyor. tabiiyyunun fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyan-ı azîmin başına geçecek ve uluhiyeti inkâr edecek bir şahsın. Halbuki ¬yÁV7!ö«G²X¬2ö- v²V¬Q²7!«:öhakikatı şu olmak gerektir ki: Âlem-i küfrün en kesafetlisi olan şimalde. Diğer bir kısmı. Kırk günde dünyayı gezer. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş gurub etmiyor. Hem gizleniyorlar. Âdeta birer şahs-ı manevî. "Sure-i İza Zülziletil-ardu. Meselâ: "Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı vardır. Demek şu nevi ehadîsteki külliyet ise. Demek şu nevideki rivayetler. Demek o mükemmel hârika ferd ise. Meselâ: "Bir güzel söz. herbir amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür. bir mevsimde pek çok kesretle bulunur. belki âhirete zıd ve bütün hatiatın menşei ve beliyyatın menbaı olan dünyaperestlerin dünyasının âlem-i âhirette ehl-i imana verilen sermedî bir zerresine değmediğine işarettir. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. "Sure-i Yâsin on defa Kur'an kadar" olduğuna rivayet vardır. kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri. ikiyüzyedi harftir." Şimdi tergib ve teşvik için o mübhem ferd-i mükemmel. o vakit birtek habbe asıl tarladaki habbelerin iki misli kadardır. Belki ya bilfiil muvakkattır. bazan binbeşyüz (Sure-i İhlas'ın harfleri gibi). âhiret tarlasıdır. Yani. bir hac kadardır. Seyir için oraya gidiyorlardı. şimdi âdi görüyorlar!. vaki' bir «G²X¬2 . ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücazefesiz bir hakikat olduğunu anlarsın. kutb-u şimalîye yakın dairede bütün sene. fenaya. mübhem bulunup heryerde bulunması mümkün. tezauf-u sevabıyla beraber elbette müvazeneye gelmez ve gelemiyor. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları. Kur'an-ı Hakîm'in mecmu-u hurufatına nisbet edilse ve on defa muzaaf olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki: Yâsin-i Şerif'in herbir harfi takriben beşyüze yakın sevabı vardır. rivayetlerde vardır. Günü Deccal'a isnad etmekle şu işarete işaret eder. belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususî dünyasını âlem-i bekadan bir sinek kanadı kadar daimî bir feyz-i İlahîye ve bir ihsan-ı İlahîye müvazeneye gelmediği demektir. Hâşâ şu rivayetin inkâr ve ibtaline gitmişler." ---sh:»(S:348) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Demek gıybette öyle bir ferd bulunur ki. Aynen öyle de: Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler. Demek koca dünyayı bir sinek kanadıyla müvazene değil. Diğeri. Bize yakın. külliyet ve daimîlikten çıkar. katil gibi bir zehr-i katilden daha muzırdır. Altı ayı gece.

öyle bir saadet hazinesini açar ki. Saltanat haşmetini bilmiyor. dünyevî nazarımız ona dar geliyor. Evet nasılki hüşyar olan adam. İşte onun içindir ki. kemmiyetçe birdirler. Sevab-ı a'mal o âleme baktığı için.) ve Harun'un (A. bir zerreye sığışabilir.S." Yani bir yüzbaşı kadar bir rütbe ---sh:»(S:349) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------vereceğim.belki müvazene edilen ve malûmumuz olan ve tahminimize giren sevablarıyla bir abd-i mü'minin bir virdine mukabil meçhulümüz olan hakikî sevabıdır. semavat nücumuyla beraber görünebilir. semavat gibi nuranî sevab ve fazilet yerleşebilir. Şimdi biri o adamlardan birisine dese: "Sen bugün benim için bu işi yapsan. Fakat hakikî hikmet olan ulûm-u âliye-i İlahiye ve uhreviyede o kadar geridirler ki. O âlemden bir âlem. kendi kabiliyeti itibariyle kemmiyetçe bir Nebinin feyzi kadar sevab alıyor denilse hilaf-ı hakikat olamaz. o aklın hilaf-ı hakikat gördüğü bir hadîsin inkârına kalkışma! "Ya bir tefsiri.ö«~«I«5ö²w«8öyani: «w[¬W«7@«Q²7!ö±¬Æ«*ö«w[¬/«*«ž²! ö±¬Æ«*ö«—ö¬€!«Y´WÅK7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! v[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7!ö«x. âdeta bir yüzbaşı haşmetinde farzediyorlar.) deniz-misal âyine-i ruhlarına in'ikas eden mahiyet-i sevab. Kur'anın hakaik-i kudsiyesine ilişemez. tabir ediyor. âhirete. en zaîf. Hazret-i Musa (A. senin sû'-i fehmine aittir" derler. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı. mevcudatın tafsil-i mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehl-i hikmet çok ileri gitmişler. Hem de şu âlemin mikyasıyla âlem-i ebedînin şeyleri tartılmaz. Demek bazı hâlât oluyor ki. uluhiyete baktığı için. Bazan çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır. ancak bir yüzbaşılık kadar bir şevkettir. Ehadîsin de Kur'anın müteşabihatı gibi müşkilatı vardır. İşte bu nevm-âlûd nazar-ı gaflet ve fikr-i felsefe. Mahiyetçe. felsefesi kavî. Halbuki akılları gözlerine inmiş. vahdete. oranın en küçüğüne müvazi gelemez. Evet uykuda bir adamı bir sinek ısırsa. Nümune olarak bir misal zikrederiz: Meselâ. saadet-i ebedîde nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine birtek virde mukabil vereceği hakikat-ı sevab. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı. padişahı o kadar dar bir vaziyette ve âdi bir surette tahayyül ediyorlar ki. elbette hakaik-i nübüvvete mihenk olamazlar.ö«:ö]«. ya bir tabiri vardır" de. "Hakikaten ben yaralandım." Demek onlar. Bana top. şu "On Asl"ı tekzib ve ibtal etmek lâzım gelir.hakikatı şöyledir ki: Semere-i âlem olan insan. hodbîn. Fakat ehl-i Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit -Onbeşinci Söz'de izah edildiği gibi.S. Elhasıl: İnkâr ve redde gitmek için. Meselâ: «–:*@«. bizim ağamız onu biliyor. muhakkikîn-i İslâmiyeyi. Güneşin tamam aksini tutmakta müsavidirler. O söz hakikattır. veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i kudsiyeye yetişenlere yetişebilsinler. tabir et. Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit. en câmi'.S. "Hakikî bir kusur varsa bize aittir" derler. niyet-i hâlise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir âyette. Buranın en büyüğü. vahşi bir adam hiç padişahı görmemiş. en aziz. Hem ism-i a'zama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bir âyette mazhar olduğu feyz-i İlahî. o iki zâtın sevablarına -fakat daire-i ilmimize ve tahminimize giren sevablarına.müsavi olabilir. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. "Eğer hakikî değilse. Hazret-i Musa (A. eskiden diyorlardı ki: "Padişah. Keyfiyet ise.ö«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö]¬4ö^«W«P«Q²7!öy«7«:ö«w[¬W«7@«Q²7! ö±¬Æ«*ö«w[¬/«*«ž²!ö±¬Æ«*ö«—ö¬€!«Y ´WÅK7!ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! v[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7!ö«x.x8ö¬Æ!«x«$öu²C¬8öy«7ö«]¬O²2! ö~«H´. Meselâ: Bedevi. onun münezzeh ve muallâ damenine erişemez. en bedi' ve en âciz. Hem de deniz yüzü ile katrenin gözbebeği. senin bildiğin padişah haşmeti kadar sana bir haşmetlik vereceğim. . hükemalara nisbeten geri zannediyorlar. o mahdud fikriyle bir padişahı ondan büyükçe bir ağa kadar bilir. bir katre hükmünde bir abd-i mü'minin bir âyetten aldığı aynı mahiyet-i sevabdır. Nasılki bir zerrecik bir şişede. en basit bir mü'minden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler. seni inkârdan vazgeçirir. Fennin kısa eli. Bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder. esbaba. fakat kendi âlem-i menamına tatbik eder bir tarzda mana veriyor.S. Geçmiş misallerle iktifa edebilirsiniz. ehl-i Usûl-üd Din ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın makasıdı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir. Öyle de: Bazan uykuda olan bir adam. birtek tesbih. müdhiş bir harbde yaralar alır gibi bir hakikat-ı nevmiye bazan telakki eder. yatmış olan adamın rü'yasını tabir eder. Öyle de. Yıldızlara nisbeten küçük bir mahluk.ö«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y ´WÅK7!ö]¬4öš@«<¬h²A¬U²7!öy«7«: ö «x. birtek âyet Kur'an kadar faide verebilir. Fennin hiçbir hakikat-ı kat'iyyesi. Fark. tüfek atıldı. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizle âhirete müteveccih hakaik-i sevabiyeyi o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hem bazan olur ki. Hakikatı şudur ki: Dünyada dar nazarımızla. -çünki teşbih kaidesi. Hattâ bizde sade-dil bir taife var ki.) meçhulümüz olan hakikî sevabları ile müvazene değil. Sonra sen hilaf-ı hakikat ve kat'î muhalif-i vaki' gördüğün bir rivayeti bahane ederek ehadîs-i şerifeye ve dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mertebe-i ismetine halel verecek itiraz parmağını uzatma! Zira evvelâ o "On Asl"ın on dairesi. hadîse raci' olamaz. meçhulü malûma kıyas eder. belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir." diyecek. tevile ---sh:»(S:350) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Öyle de: Ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen insafsız adam!. Ondan sorulsa. İkisi de hakikat olabilir. altmış sene hizmetle o açılmamış. Şimdi insafın varsa bu "On Usûl"ü kemal-i dikkatle düşündükten sonra. iki muhtelif hakikatı gösteriyor. Aklımıza sığıştıramıyoruz.ö«:ö¬€!«Y´WÅK7! öÇÆ«*öt²VW²7!öy«7«:öv[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7! İnsafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazar-ı dikkatini celbeden şu gibi rivayetlerdir. hakaikı ona göre görür. ya bir tevili. münekkid adam! Şu "On Asl"ı nazara al.) ve Harun'un (A. kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki. kabiliyete tabidir. Küre-i Arz ehl-i hikmet nazarıyla bakılsa hakikatı şudur ki: ---sh:»(S:351) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Güneş etrafında mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içinde döner. kesrete. Âlem-i ebediyette Rahîm-i Mutlak. biliyoruz. keyfiyettedir. ilişme. Netice-i Kelâm: Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zaîf. Sırr-ı «!«+ö@«8ö ve ¬X²[«2ö•@«X«#öhükmüne ö ]«R«0ö@«8«:öh«M«A²7! ]¬A²V«5ö•@«X«<ö«ž«:ö| mazhar ve hakikî hüşyar ve yakzan olan zâtın gördüğünü sen kendi rü'yanda inkâr değil. Hem de sevab ve fazilet. Çünki haşmet-i padişahîden onun dar daire-i fikrine giren. kendi ocağı yanında ve tenceresinin başında pişirdiği bulgur çorbası yanında ne yapıyor. Onikinci Asıl: Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman. birtek kelime. kendi bulgur çorbasını kendi pişiriyor. ona göre görür. Onbirinci Asıl: Nasıl Kur'an-ı Hakîm'in müteşabihatı var. Veraset-i Ahmediye ile ism-i a'zam zılline mazhar bir mü'min. yanında uyanık olan konuşanların sözlerini işitiyor. tabiata bakar.surette göstermekle hayra şevki ve şerden nefreti tahrik etmektir. kısacık fikrimizle Musa ve Harun Aleyhisselâmların sevablarını ne derece tasavvur ediyoruz. nur âlemindendir. Yanında oturanlar onun uykusundaki ızdırabına gülüyorlar.

Kur'an-ı Hakîm. nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri. mazhar oldukları esmalara ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrıdır. muayyen bir rütbesi vardır. Çünki onların nezaretleri sırf Cenab-ı Hakk'ın hesabıyladır ve onun namıyla ve kuvvetiyle ve emriyledir. onların amelleri yalnız kendilerine ait o ücret ve maaşından başka gayesi yoktur. umum nebatat onun içinde ekilir. inbisat ile teneffüs eder. Evet ervah-ı tayyibe. Birinci Kısım: Temsilde memluklere misal. Melaikelerin şu hizmetleri. melek olmayan bilemez.. Şöyle ki: Kur'an-ı Hakîm tasrih ediyor ki: Arştan ferşe. Rezzakıyet arşının hamelesinden olan Hazret-i Mikâil Aleyhisselâm. Belki onlar seyyidlerinin emriyle işledikleri her amelde. sönük hakikatleri. Melaikeler ise onlarda mücahede ile terakkiyat yoktur. hava ve ziya ve gıda ile tegaddi edip telezzüz eder. Belki herbirinin sabit bir makamı. Nokta-i nazar ayrı ayrı olduğu için. yıldızlardan sineklere. Tabir caiz ise. ---sh:»(S:352) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------meleklerden semeklere. DÖRDÜNCÜ DAL: Ä@«A¬D²7!«:ö•xDÇX7!«:öh«W«T²7!«:öj²WÅL7!«:ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö²w«8«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö]¬4ö²w«8öy«7öGD². diğer bir kısmının ubudiyetleri ameldedir. Meleklerin bir kısmı âbiddirler. sergisi. Kur'anın parlak. bütün mu'cizat-ı san'atının meşheri. Hem melekler. Demek o hizmetkârlarının mükâfatı. hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten ibarettir. bir lezzet verir ve bütün faaliyetlerdeki lezzet bu sırdandır. Yani rûy-i zemin. Çünki herşeyde Hâlık-ı Külli Şey'e has bir sikke vardır. hesabıyla. kuvvetiyle nezaret edecek müekkel bir melek vardır. nazarıyla işlere bakmalarından da manevî lezzet buluyorlar. bütün semavatı bir kefede koyuyor. Umumuna Cenab-ı Hakk'ın namıyla. Bilmiyorlar niçin işliyorlar. akl-ı beşer anlamaz. Hattâ bazıları tevehhüm ediyorlar ki. Nasıl insan mâ.. yalnız yem ve şu lezzet-i maneviyedir. -değil ihtiyaç için. büyük bir şehri veya muhteşem bir sarayı bina ettiği vakit. hadsiz hallakıyet-i İlahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva'-ı sagiresinden cevvadane icadın medarı. ondan hoşlanıyorlar. ruhlu hakikatleriyle müsademe edemez. Onların da istidadlarına muvafık işlerde çalışmaları onlara bir telezzüz veriyor. çeşit çeşittir. hem insanları istihdam ediyor. bir taife-i mahsusaya nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler var. Çünki onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kâfidir. havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder. Tasarruf-u hakikîleri yoktur. hem onlara verilen cihazatı.. onların gayet latif bir zevk ve hoş bir şevkleri vardır. yalnız rububiyetin tecelliyatını. kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor. memur olduğu nevide müşahede etmek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalaa etmek ve evamir-i İlahiyeyi o nev'e bir nevi ilham etmek ve o nev'in ef'al-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Onu bir kefede. seyyarattan zerrelere kadar herşey Cenab-ı Hakk'a secde ve ibadet ve hamd ve tesbih eder. Belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir. Seyyidlerinin medhinden ve vasfından ne deseler. Melaike-i arziyenin amele kısmı bir nevi insan gibidir. hem hayvanatı. ma'kesi. Meselâ: ö ö ö Azîm bir Mâlik-ül Mülk. hesabıyla. İşte bu nevi amelelerin sair amelelere bir riyaset ve nezaretleri var. zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envârıyla tegaddi edip telezzüz ediyorlar. Bir nevi de çiftçilik ederler. Onlara ibadet ettiriyor. o sarayın binasında bazı işlerde istihdam ediyor.«<ö«yÁV7!öÅ–«! ö«h«#ö²v«7«! öö¯•¬h²U8ö²w¬8öy«7ö@«W«4öyÁV7!ö¬w¬Z<ö²w«8«:öÆ!«H«Q²7! ö¬y²[«V«2öÅs«&ö°h[¬C«6«:ö¬‰@ÅX7! ö«w¬8ö°h[¬C«6«:öÇÆ!«:ÅG7!«:öh«DÅL7!«: ööš@«L«<ö@«8öu«Q²S«<ö«yÁV7!öÅ–¬! Şu büyük ve geniş âyetin hazinesinden yalnız birtek cevherini göstereceğiz. Belki nezaretleri. Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri. O hizmetkârlar bilmiyorlar ki. semavata nisbeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan Arzı. Öyle de melekler.. Onlara lâyık bir cüz'î ücret dahi veriyor. o zât dört nevi ameleyi onun binasında istihdam ve istimal eder: Birinci nevi: Onun memluk ve köleleridir.en latif bir mu'cize-i kudret olduğundan. onların tesbihat-ı maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelal'e karşı takdim ettiği tahiyyat-ı maneviyelerini melek lisanıyla ilân etmek. Onları o şehrin. Üçüncü kısım: O Mâlik-ül Mülk'ün bir kısım hayvanatı var. hem cemadat ve nebatatı. hizmetlerinin içindedir. Onlara yalnız bir yem veriyor. bir nevi çobanlık ederler. Fakat onların nefs-i amellerinde bir zevk-i mahsusaları var. Şu kısım hizmetkârların ücret ve maaşları. ne maaşı var ve ne de ücreti var. Hattâ nura yakın olan rayiha-i tayyibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki. âlî maslahatlar terettüb ediyor. ne için işlettiriyor. Dördüncü kısım: Öyle amelelerdir ki. Ondan daha aşağı bir melek. mükerreren ´WÅK7!öÇÆ«*ö ¬Œ²*«ž²!ö«:ö¬€!«Y diyor. İkinci kısım ki. Hem o seyyidin namıyla. Belki o Mâlik-i Zîşan onları istimal ediyor. çarşısı ve pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümunegâhı ve mensucat-ı ebediyenin sür'atle işleyen tezgâhı ve menazır-ı sermediyenin çabuk değişen taklidgâhı ve besatîn-i daimenin tohumcuklarına sür'atle sünbüllenen dar ve muvakkat mezraası ve terbiyegâhı olmuştur. Biz onların ibadetlerinin tenevvüünün bir nev'ini bir temsil ile beyan ederiz. revayih-ı tayyibeyi sever. Hem de rûy-i zemin bir tarladır. bazı âmi hizmetkârlardır. bütün semavata karşı küçücük kalbi. İşte sair mesaili buna kıyas et ve anla ki: Felsefenin ruhsuz. beşik ve meskeni olan zemin. onların zevkini ve şevkini ziyade eder. şu kâinat sarayında şu dairei esbab içinde hem melaikeyi. İçindeki bütün hayvanatın taifelerine Hâlık-ı Zülcelal'in emriyle. şunların en büyük nâzırlarıdır. Başkaları parmağını icada karıştıramaz. Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlarının insanlara müşabehetleri ---sh:»(S:354) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------yoktur. semaya nisbeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve san'aten bütün kâinatın kalbi. Ücret ve rütbeye ve maaşa muhtaç olmuyorlar. biliyorlar ne işliyorlar ve ne için işliyorlar ve kimin için işliyorlar ve sair ameleler ne için işliyorlar ve o Mâlik-ül Mülk'ün maksadı nedir. umumî bir mezraadır. Mabudlarının emriyle işledikleri işlerde ve onun hesabıyla işledikleri amellerde ve onun namıyla ettikleri hizmette ve onun nazarıyla yaptıkları nezarette ve onun intisabıyla kazandıkları şerefte ve onun mülk ve melekûtunun mütalaasıyla aldıkları tenezzühte ve onun tecelliyat-ı cemaliye ve celaliyesinin müşahedesiyle kazandıkları tena'umda öyle bir saadet-i azîme vardır ki. Bu nev'in. cüz'i ihtiyarîleriyle bir nevi kesbdir. İşte Arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san'aviyesindendir ki. çünki herşeyin Hâlıkı odurbelki izzet ve azamet ve rububiyetin şuunatı gibi bazı hikmetler için. |«V²2«ž²! u«C«W²7! ¬yÁV¬7«: . fiil ve amel suretine girse. Aynen bunun gibi. Onların derecat ve rütbelerine göre derece derece maaşları var. izniyle. Çünki bilkuvve bir kabiliyet ve bir istidad. büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Onunla iktifa ederler. amellerine ne çeşit küllî gayeler.. Semavat ve Arzın Mâlik-i Zülcelali ve dünya ve ---sh:»(S:353) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------âhiretin Bâni-i Zülcemali olan Rabb-ül Âlemîn. Fakat ibadetleri. melaikelerdir. Şu dört nev'i ayrı ayrı vezaif-i ubudiyetle mükellef etmiştir. nokta-i mihrakıyesi. Nefs-i ibadetlerinde derecatlarına göre tefeyyüzleri var. Ondan daha küçük herbir nevi hayvanata mahsus bir nevi çobanlık edecek bir melaike-i müekkel var. Onlar o mukaddes seyyidlerine intisablarını büyük bir şeref bilerek onunla iktifa ediyorlar. merkezi. ayrı ayrı görünür. bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı.

tesadüfü. yeryüzünün herbir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini lisanımızla ilân edelim ve rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver ve meşhergâh-ı arzın herbir tarafında senin esma-i hüsnanın nakışlarını. bir taifenin tohumlarına kıldan kanatçıklar verir. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur. İnsanı ona hizmetkâr edip her tarafa ekiyor. belki ataya-yı Rahmaniyeden gelen bir teşekkürattır. Diğer bir kısmı. tabiatı. İhtiyar sahibi olanların içinde. Ve o meclis-i halvette olan zikr-i hafînin dairesinde birer kutubdur ki. herbirisi onu dinler. zer'eder. her tarafa uçup gidiyorlar. en latif bir tesbih ile en latif sec'alarla temsil edecek birer latif ferdi veya efradı bulunur.. Lâakal saat gibi sana evkatını bildirir. bülbüle mahsustur. kendisi bilmiyor ne yapıyor. saçmalar gibi birkaç metre yerlere tohumcuklarını atar. insanın iki maaşı var: Biri. Onlar için de birer maaş-ı cüz'î hükmünde birer zevk-i mahsus. şu gayeleri tafsilatıyla bilmemesinden olmamasına delalet etmiyor. Ve bir kısmına da. Fakat. Gecede sükûta dalan ve sükûnete giren bütün küçük hayvanların kaside-hân enîsleri. Fâtır-ı Hakîm istihdam ediyor. lezzet ile beraber elemi de var. o vakit işitenlerin herbirisi lisan-ı mahsusuyla ve bir avaz-ı hususî ile Fâtır-ı Zülcelalinin zikrine başlar. melaikenin hilafına olarak pek mühim terakkiyat ve tedenniyata mazhardır. O zevk ile. Bülbül bahsine bir tetimme: Sakın zannetme ki. Başka yerlere giderek taifesinin bayrağını dikerler. senin bedi' ve antika san'atlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için ---sh:»(S:357) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bize bir revaç ve seyahata iktidar ver. nev-i beşerin andelib-i zîşanı ve benî-Âdemin bülbül-ü zül-Kur'anı: Muhammed-i Arabî'dir. Belki ekser enva'ın herbir nev'inin bülbül-misali bir sınıfı var ki. Bazı taifelerine de. bütün bülbüllerin en efdali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bahiri ve en azîmi ve en kerimi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etemm ve şükürce en eamm ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel. hakikattır. amelinde nefsi için bir haz ve zâtı için bir hisse aradığı için hayvana benzer. nebatatın güzel yüzlerine karşı mübarek başları üstünde beyan etmektir. "Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar" meşhurdur. neharîdir. güzel teçhiz etmiş. kemal-i intizamla herşeyi güzel yaratmış. lisan-ı hal ve istidad diliyle Fâtır-ı Hakîm'den sual ediyorlar. Rezzak-ı Kerim tarafından gönderilen hediyeleri alkışlamakla ve ilân-ı sürur etmekle muvazzaftır. Şu manalar ve şu gayeler. Meselâ: Meşhur bülbül kuşu (Haşiye)gülün aşkıyla maruf o hayvancığı. âdetleri değildir. rububiyetin dellâllığında meleklere benzer. Fakat insanın şerire ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan. Güya bir zikr-i cehrî halkasının bir reisi gibi işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar ki. cüz'-i ihtiyarîsine itimad edenlerin amellerinden daha mükemmeldir. Öyle de. İnsan gibi.Demek. kemal-i itaatle evamir-i tekviniyeye imtisal edip. çirkin yapma. bu ilân ve dellâllık ve tesbihatın nağamatıyla teganni. fıtratlarındaki gayeleri güzel bir vecihle ve Cenab-ı Hakk'ın namıyla izhar ederek hayatlarının vazifelerini bedi' bir tarz ile Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle işlemekle ettikleri tesbihat ve ibâdât. maaşları yoktur. dua ediyorlar ki: "Ya Rabbena! Bize kuvvet ver ki.. melaike ve ruhaniyatın fehmettikleri gibi. vakti geldiği zaman onun meyvesi olan hıyarcık düşer. Yeryüzünün tarlasında nebatatın herbir taifesi. Taifeleri namına esma-i İlahiyeyi okutturuyorlar (Ekser dikenli nebatat ve bir kısım sarı çiçeklerin tohumları gibi). Üçüncüsü: Ebna-yı cinsine imdad için gönderilen nebatata karşı hüsn-ü istikbali herkesin başında izhar etmektir. hizmetlerinin içinde dercedilmiştir. dalaleti karıştırma. Belki insan daha câmi'dir. İkincisi: Rahman'ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanat tarafından bir hatibi Rabbanîdir ki. ulvî tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren. Hem bülbül. Gündüzde ağaçların minberlerinde. eserleri de ihtiyar sahibi olan hayvanların amellerinden daha mükemmel oluyor. abesiyeti. acı düğelek denilen nebatat gibi saçmalı tüfek gibi bir kuvvet verir ki. nezaretin şümulünde marifetin ihatasında. herbir nevi mevcudatın. ankebut ve nemli. çengelcikleri verip her temas edene yapışıyor. Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele. şu bahsimiz de bir parça şâirane düşüyor. güzel vazifelerle tavzif etmiş. kendi kalbleriyle Fâtır-ı Zülcelallerine bir nevi zikir ve tesbih ederler. Hem insan. insana lâzım veya hoşuna gidecek güzel et veriyor. Fâtır-ı Hakîm onların manevî dualarını kabul edip ki. bir sefine-i Sultaniyede bir nefer dümencilik edip bir cüz'î maaş alır. Hayvan muhtar olduğu için. Amelleri hâlisen livechillahtır ve Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ve ismiyle ve hesabıyla ve havl ve kuvvetiyledir. hayvanattır. yani arı ve vasıta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevam ve küçük hayvanların bülbüllerini kıyas et. Öyle ise. Nasılki. Onlardan bir kısmı leylîdir. gül gibi en latif bir yüzde takdim etmektir. ---sh:»(S:355) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Beşincisi: Mâlik-ül Mülk-i Zülcelali Vel-cemali Vel-ikram'ın bargâh-ı merhametine en latif bir tesbihi. hem melaikeye benzer. Dördüncü kısım: İnsandır. en latif bir şevk içinde. Hayvanat dahi." derler. Üçüncü kısım ameleleri: Nebatat ve cemadattır. çirkin etme. onların ibadetidir. hazmolmayacak sert bir kemik üstünde hayvanlar yutacak bir et veriyor ki. kâinat bostanında. Demek. bütün zîhayatların başlarında. fehmimize zarar vermez. hem hayvanata benzer. Onun için Mâlik-ül Mülk-i Zülcelali Vel-İkram Kerim olduğundan onların nefislerine bir hisse vermek için amellerinin zımnında onlara bir maaş ihsan ediyor. hayvanlar onu çok taraflara dağıtıyorlar. şu güzel işlere. çirkin olma. Bülbül kendi diliyle konuşur. Ve bir kısmına da. Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar. latif nağamat ile. Bülbüle. Sâni'-i Zülcelal'in antika san'atını teşhir ediyorlar. Fâtır-ı Hakîm ve Kadir-i Alîm. . Fakat nebatatın gidişatlarından hissolunuyor ki. Fâtır-ı Zülcelal ve Vâhib-i Hayat dergâhına takdim ediyorlar. o nev'in en latif hissiyatını. Fakat hiç teellümata mazhar değiller. gecenin sükûnetinde ve mevcudatın sükûtunda onların tatlı sözlü nutukhânlarıdır. Biz şu manaları onun hazîn sözlerinden fehmediyoruz. Kendisi kendi nağamatının manasını tamamen bilmese de. arı emsali gibi vahy ve ilham ile tenevvür edenlerin amelleri. (Haşiye): Bülbül şâirane konuştuğu için. yaz ve bahar mevsimlerinde yüksek avazlarıyla. hayvanî teellümattan gelen teşekkiyat değil. hayvanîdir. Bazılara da.ÅB7!öu«W²%«!ö«:ö¬?«ŸÅM7!öu«N²4«!ö¬y¬7@«C²8«! ö«:ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:ö¬y²[«V«2 Elhasıl: Kâinat sarayında hizmet eden hayvanat. İşte şu beş gayeler gibi başka manalar da vardır. iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz'-i ihtiyarîleri olduğundan amelleri hâlisen livechillah olmuyor. nahli. Herbirinin amellerinin bülbül gibi çok gayeleri var. onların hedâya ve tahiyyatlarıdır ki.. arz ve semavatın bütün mevcudatını latif secaatıyla. hizmet-i Sübhaniyede bulunan bu hayvanatın birer cüz'î maaşları vardır. Melaikeye. güzel tesbihat yaptırıyor. Bilmemesi senin bildiğine zarar vermez. sec'alı tesbihat ile Rahmanurrahîm'in rahmetini ---sh:»(S:356) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ilân ediyorlar. Amma o bülbülün cüz'î maaşı ise. melaikelerin şu nevi amelleri ise. Dördüncüsü: Nev-i hayvanatın nebatata derece-i aşka vâsıl olan şiddet-i ihtiyacını. onlar bütün kulağı bulunanların en küçük hayvandan en büyüğüne kadar olanların başlarında tesbihatlarını güzel sec'alarla onlara işittirip onları mütelezziz ediyorlar. hem çeşit çeşittirler ki. Demek onun nağamat-ı hazînesi. Fâtır-ı Zülcelal'in zikir ve tesbihini kesretli lisanlarla söylettirmeye çalışırlar ve hâkeza kıyas et. Fakat hayal değil. nebatat taifelerine karşı olan münasebat-ı şedideyi ilâna memurdur.. ¬€@«W[¬V². san'at-ı Rabbaniyedeki mühim gayelere hizmet ediyorlar. Onların cüz'-i ihtiyarîleri olmadığı için. Ey insan! İnsan isen. hattâ yıldızların da bir ser-zâkiri ve nur-efşan bir bülbülü var. Beş gaye için onu istimal ediyor: Birincisi: Hayvanat kabileleri namına. Cemadat ve nebatatın amellerinde ihtiyar gelmediği için. bülbülün Hak Sübhanehu ve Teâlâ'nın hesabına ettiği amelin gayesidir. leziz nağamatıyla. onların vezaif-i telkîh ve tevlidde ve meyvelerin terbiyesinde bir çeşit telezzüzatları var. güzel ibadet ettiriyor. cüz'îdir. ubudiyet-i külliyede. Bir derece nefislerine de bir hisse çıkarıyorlar. fahli. güzel gayelere tevcih etmiş. o tebessüm eden ve gülen güzel gül çiçeklerinin müşahedesiyle aldığı zevk ve onlarla muhavere ve konuşmak ve dertlerini dökmekle aldığı telezzüzdür.

aklın ve ---sh:»(S:360) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o Cennet'te sana müheyya eden ve herbir isminde manevî çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir Mahbub-u Ezelî'nin. Erhamürrâhimîn'den rahmet kapılarını bize açmasını ve şu Sözün tekmiline tevfikini refik eylemesini niyaz ile. Sen. iltifatına tabi bir Mahbub-u Ezelî'yi sevmekliğin lâzımdır. daire-i mümkinat ile beraber esma-i hüsna ve sıfât-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. onun rahmetinin şefkatına yol bulup iltica etmek demektir. belki koparıyor. zilletsiz bir saadet olsun. Evet insan evvela nefsini sever. Onun ihsanıyla cüz'î bir cüz'den. belki adavet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Sen sû'-i istimal etmişsin.) Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor. Çünki sen öylelerden korkarsın ki. Herşeyi nefsine feda ediyorsun. Sonra manevî çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden. Ve hem "Niçin duam kabul olmadı" diye nazlanıyorsun. niyazdır. sırrın. belki netice-i nimet-i sâbıkadır. asıl mahiyetin kusur. Madem öyledir. Demek ey nefis! Nefsine muhabbet değil. onun esma ve sıfâtına karşı verilmiş bir muhabbettir. Allah'a ısmarladık demeyip gider. mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil. başkaların kasavetli. Senin rağmına müfarakat ediyor. Hem Kemal-i Mutlak'ın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın.Ya muhabbetin için seni tahkir eder. elîm bir beliyyedir. Görmüyor musun ki. kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için. Zira fıtrat. elîm bir beladır. Halka muhabbet dahi. ey dünyaperest arkadaşım! ---sh:»(S:358) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Muhabbet. fakr. atar. belalı havfından kurtulur. kendi nefsini kendine mabud ve mahbub yapıyorsun. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak. mahdud bir cüz'sün. cemal. muhabbetini kendi nefsine sarfediyorsun. Cenab-ı Hak Cennet'i ve saadet-i ebediyeyi. onun rahmetinin kucağına atar. mukayyed. ey nefis! Sen. ya halka veya Hâlık'a müteveccih olacak. daima rahmet ve keremine iltica et. ya bunlar gibi bir sebeb tahtında muhabbet edilir. acizden yoğrulmuştur ki. en mühimi de odur ki. Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa. buna da tenbellik ediyorsun. o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun âyinesi olduğu cihetle ızdırabsız sevebilirsin. o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder. (Şehvanî sevmekler. sonra kâinatı. Halbuki. bir kamçıdır. melekîdir. Hususan Onbirinci ve Yirmiüçüncü'de daha ziyade beyan edilmiş. âciz. Halbuki şu herc ü merc âlemde ve rüzgâr deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından bîçare kalb-i insan. Halbuki muhabbetin sebebi. Demek havfullahta bir azîm lezzet vardır. küllîdir. nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Halbuki. rahmet-i İlahiyenin bir lem'asıdır. sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismiyle bütün mat'umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. zaîf. Ubudiyet gibi lezzetli. reddeder. o yavruya gayet lezzetlidir. BEŞİNCİ DAL: Beşinci Dal'ın "Beş Meyve"si var. hakikî sahibine ver. cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakikî külliyete ve İslâmiyeti vermekle ulvî ve nurani bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış. zira kemal zâtında sevilir. kulak gibi bütün duyguların. ya sana refakat etmiyor. sende senin nefsine olan şedid muhabbetin. Onun için şurada ihtisar ederek kapıyı kapıyoruz. Eğer nefsini seversen. yahut gaflet ile sarhoş ---sh:»(S:359) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------olur. merhametsiz bir musibettir. Madem öyledir. nefsinde bir lem'acık ile iktifa eder. her vakit yaralanıyor. Malûmdur ki. senin cismanî hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun. cezasını da çekiyorsun. bahsimizden hariçtir. ittiba et: yÁV7!övU²A¬A²E<ö]¬9xQ¬AÅ#@«4ö«yÁV7!ö«– YÇA¬E#ö²vB²X6ö²–¬! İkinci Meyve: Ey nefis! Ubudiyet. bütün vâlidelerin şefkatleri. maşukundan şikayet eder. belalı bir musibettir. Sonra akaribini. küllî bir küll-ü nurani hükmüne geçtin. hem kendinin. ya kemaldir. o ellerin önüne koymuştur. şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Yahut menfaattır. muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malûm olur. kusurumuzun ve hatamızın afvını taleb ile hatmediyoruz. Halbuki halktan havf ise. mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. sonra milletini. -Gençliğin ve malın gibi. kudret ve rahmetine âyinedarlık ediyorsun. Bu dairelerin herbirisine karşı alâkadardır. karanlığın derecesi nisbetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi. elbette bir zerre muhabbeti. Ona güven ve şu fermanı dinle: ---sh:»(S:361) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «–xQ«W²D«<ö@ÅW¬8ö°h²[«'ö«x. dünyayı sever. Sen. Şimdi. Eğer yarım yamalak yapsan da. insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat ve tedenniyatı. Hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı. hüveyi göster ve kâinata dağınık bütün muhabbetlerin. Kâinat onun bir cüz'î tecelli-i muhabbetine bedel olamaz. sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. İkincisi. Şimdi ey nefis! Birkaç Sözde kat'î isbat etmişiz ki. meselâ bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır. Yıldız böceği gibi olma. o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. hem hayatıdır. çünki senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. Elleri yapıştığı şeylerle. fıtratında dercolunmuştur. mecazî aşklarda yüzde doksandokuzu. senin hakkın naz değil. onlarla Fâtır-ı Zülcelal'in kemal. Alâküllihal o muhabbet ve havf. ya seni tanımaz. geçen yirmiüç aded Sözlerde kısmen geçmiştir. hurilerle müzeyyen Cennet gibi senin bütün arzularına câmi' bir meskeni. cismaniyetin itibariyle küçük. Zira nefsî olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alâkadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa' ettiğin ve saadetleriyle mes'ud olduğun mevcudatın ve bütün kâinatın menfaatleri. yahut lezzettir veyahut hayriyettir. Göz. Şu nihayetsiz muhabbetler. Daima ızdırab içinde kalır. zıddiyet itibariyle sen. kâinata bedel olabilir. nimetleri. Çünki o. ya seni tahkir ediyor. senin havfın lezzetli bir tezellül olsun. onun zâtına karşı muhabbet-i zâtiyedir ki. nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. naks. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden.. İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Öyle ise o Mahbub-u Ezelî'nin kendi Habibine söylettirdiği şu ferman-ı ezelîyi dinle. öyle birisine tevcih et ki. Demek şu muhabbet. kâinatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. müecceldir. Muhabbet ise. Hem Allah'tan havf eden.muacceldir. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyeti ve imanı sana verdiğinden. O korku. Evet biz ücretimizi almışız.ö!x&«h²S«[²V«4ö«t¬7 . Hem şu kâinatın rabıtasıdır. rahatlı. fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder. kalbin. Bir cihet kaldı ki. o şeyler gidip ellerini paralıyor. Öyle ise nefsindeki eneyi yırt. İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz. bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder. doğrudan doğruya kâinata sarfedilmemek gerektir. âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet. bütün o muhabbetleri topla. Ne vakit hakikî sahibine verdin. zulmet. Çünki şefkat sinesine celbediyor. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle. Şu halde havf. elemli olmuyor. hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. İnsan. Evet Hâlık-ı Zülcelal'inden havf etmek. rûy-i zemin kadar geniş bir sofra-i nimeti. Hem şu kâinatın nurudur. Birinci Meyve: Ey nefisperest nefsim. eller gibidir ki. sonra zîhayat mahlukları. sevdiğin şey. Tâ. âdeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Yani. Muhabbetin. Çünki Samed âyinesi olan bâtın-ı kalb ile sanem-misal dünyevî mahbublara perestiş etmek. bir vâlide. çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Havf. zelil. nimetli. sen sû'-i istimal edip kendi zâtına sarfediyorsun. Çünki yerinde sarfolunmayan bir muhabbet-i gayr-ı meşruanın cezası. güya eski ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi. Evet. Rahmanürrahîm ismiyle. nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Çünki ey nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelal. hafif bir hizmetle mükellefsin. şu belalardan kurtul. gayr-ı mütenahî bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Zâten sana. bu havf ve muhabbeti. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-ı nefsiyeyi. en elîm bir nıkmet olur. ey nefis! Aklın varsa. Zira hayatı sana vermekle.

Onunla işini görebilir. Bir nevi ibadet oluyor. ecnebi değil." Şu sırra işaret eder. bir nevi huzur veriyor.öu«"ö¬•@«Q²9«ž²@«6ö . İşte şu niyet ve itikad. hadsiz bir itikad ile. Pek çok sukut edeceksin. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm. «t¬B«U¬\´V«8ö«:ö«t¬=@«[¬7²:«! ö«:ö«t¬=@«[¬A²9«!ö¬€@«E[¬A²K«# gibi hadsiz adedle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. O tahattur-u hükm-ü şer'î bir tasavvur-u vahy verir. Zira kafandaki akıl olduğu için. Hem meselâ: Kavun. İşte tesbihatta. Meselâ: Birşeyi satın aldın. o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokatıyla senin yüzüne. İşte ey nefsim! Birinci saray. Senin başını daima döğecektir." Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için.²S«9ö«š@«/¬*ö«:ö«t¬T²V «'ö«(«G«2ö«¾¬G²W«E¬"ö«:ö«t«9@«E²A. gözüne. amelinden hayırlıdır. ben kendi hesabıma. Şeriat ve Sünnet-i Seniyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden esma-i hüsnanın herbir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı câmi' olmağa çalış." İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o padişah. "Mü'minin niyeti. Hem @«Z¬#@«AÅ6«h8ö«:ö¬€@«X¬=@«U²7!ö¬€! Å*«)ö¬(«G«Q¬"ö¯GÅW«E8ö]«V«2ö±¬u«.´H¬A«4ö¬y¬B«W²&«h¬"«:ö¬yÁV7! ö¬u²N«S¬"ö²u5 Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdud ve cüz'î şükrümle mukabele edebilirim?" Elcevab: Küllî bir niyetle. bâki meyveler verecek ve bir hayat-ı ebediyeye medar olacak olan faideler elde edilir. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin? Halbuki ecnebiler. Üçüncü Meyve: Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî istersen ve herbir dakika-i ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve âdetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen. onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim.. kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. orada dizilmiş. Yani: Bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini. bir müslümandır. Eğer onu unutsa. hem daha fazlasına lâyıksın. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nurunu kalblerinden çıkarsalar da. Eğer benim iktidarım olsaydı.. onun kalbinde o büyük elektrik lâmbasıdır. hattâ Rabbini de tanımaz. Demek Sünnet-i Seniyeye tatbik-i amel etmekle bu fâni ömür. herbiri milyonlara değer hediyeler. Onların manevî kemalât-ı ahlâkiyelerine medar olacak Hazret-i Musa ve İsa Aleyhimesselâm'a bir nevi imanları ve Hâlıklarına bir çeşit itikadları kalabilir. Uhrevî çok meyveler veriyor. küçük menzillere taksim edilmiş. o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını. makbul adamlardan gelmiş. Ve başka sarayda büyük elektrik lâmbasıyla merbut olmayan küçük elektrik lâmbaları. namazında "Ettahiyyatü lillah" der. Meselâ: Nasılki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile.S. Nur-u Ahmedî (A. w[¬Q«B²K«9ö«¾@Å<¬!«:öf- A²Q«9ö«¾@Å<¬!ö der. Herşey namına bir salavat getirir. Eğer elimden gelseydi. o ikinci saraya benzerler ki. hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Öyle de: Mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususî âleminde kendini herkese vekil telakki eden ---sh:»(S:362) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------insan.) ile alâkadardır. pek geniş bir şükr-ü küllîdir. o âdi alış-verişin bir ibadet hükmünü alır. onların niyetleridir. Hem sen onlara. başına çarparak dövüyor. sonra hayvan ol. sair menzillerde ışıklar bulunabilir. Îcab ve kabul-i şer'iyeyi tatbik ettiğin dakikada. Hem «t¬#@«2xX²M«8ö¬p[¬W«%ö¬^«X¬. Çünki herşey. Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini. Onun kalbine gelir: "Benim hediyem hiçtir. salavatlarda hadsiz adedlerin hikmetini anla. Hem Çu«/«!ö²v. el'iyazü billah kalbinden onu çıkarsa.M. Hayvan dahi olamazsın. hırsızlar istifade edemezler. Şârii düşünmekle bir teveccüh-ü İlahî verir.. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. hayvan olmak isterim. Hem ¬p[¬W«D¬"ö«tE±¬A«. meş'um bir âlet olur. bütün neferatının yekûn hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. bunların bir mislini sana hediye ederdim. büyük bir dairesinde büyük bir ---sh:»(S:363) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------elektrik lâmbası bulunur. Çünki sen onları taklid etsen. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler. O dahi. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri. onların niyetlerini bilfiil ibadet gibi kabul eder. Çünki bir muamele-i şer'iyeye tatbik-i amel ettiğin vakit. der. umumunu sana takdim ediyorum. Meselâ: Nasılki bir saray bulunsa. karanlığa düşer ve kalbinde müdhiş bir tahribat ve vahşet oluyor. bir padişahın huzuruna girer ve görür ki. hususan ehl-i sefahete. Çünki senin başındaki akıl. Hayvan ise. Ey nefs-i emmare! Eğer desen: "Ben. hususan ehl-i küfre bakıp surî zînet ve aldatıcı gayr-ı meşru lezzetlerine aldanıp taklid etme. Aynen öyle de: Âciz bir abd. en büyük bir hediye gibi kabul eder. kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki. ne yapayım?" Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. zevkeder. elemsiz güzel bir lezzet alır. kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder. bir huzur verir. O elektrikten teşa'ub etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler.öÅvZÁV7«! der. bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Dördüncü Meyve: Ey nefis! Ehl-i dünyaya. O saray sahibi büyük elektrik lâmbasının düğmesini çevirerek kapatsa. her menzilde bulunuyor.«*«:ö¬yÁV7@¬"ö~YX¬8³@«4 fermanını dinle." Sana kaç defa söylemiştim: "Hayvan gibi olamazsın. Öyle ise. "Ya Hâlıkım! Senin esma-i hüsnanın nakışlarını yerin bir çok yerlerinde ilân etmek isterim.. Hem nasıl bir zabit. Belki hiçbir kemalâtın yeri ruhunda kalamaz. «–:G«B²Z«#ö²vUÅV«Q«7ö˜xQ¬AÅ#!«:ö¬y¬#@«W¬V«6«:ö¬yÁV7@¬"öw¬8ÌY<ö›¬HÅ7!ö±¬|±¬8ž²!ö±¬|¬AÅX7! ö¬y¬7Y. Şimdi birisi o büyük elektrik lâmbasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa. O dahi.9ö«:ö«t¬#@«W¬V«6ö¬(!«G¬8ö«:ö«t¬²h«2ö¬^«9¬+ö«:ö«t¬. Çünki sen onlara lâyıksın. Sünnet-i Seniyeye ittiba et. evvelâ aklını çıkar at.²7«@¬"ö«:ö«t¬#@« 5xV²F«8ö¬p[¬W«%ö¬€@«E[¬A²K«#ö¬p[¬W«D¬ "ö«t«9@«E²A. onlar gibi olamazsın.

kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse. Fakat Birinci Şu'le'nin âhirlerinde eski hurufatla tab'etmek için gayet sür'atle yazmağa mecbur olduk.ö¬u²C¬W¬"ö~Y#²@«<ö²–«! ö|«V«2öÇw¬D²7!«:öj²9¬ž²!ö¬a«Q«W«B²%! ö¬w¬\«7ö²u5 !®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZN²Q«"ö«–@«6ö²x«7«: Mahzen-i mu'cizat ve mu'cize-i kübra-yı Ahmediye (A. ve insana hem bir kitab-ı şeriat.. Başka Bürhan Aramak Aklıma Zaid Görünür. Ey nefsim! Madem hakikat böyledir ve madem Millet-i İbrahimiyedensin (A.. Şimdi onlardan yalnız beş vechini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen dercederek ve bir mukaddeme ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Kur'andan sonra sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Ve şu sırdandır ki. her birindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir Kitab-ı Semavî'dir. hem bir kitab-ı emir ve davet.S. Nasılki tohum olacak kıymettar bir meyve-i zîşuur.sille-i te'dibini gör. Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkal ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Hem fena.. hem bir ---sh:»(S:367) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kitab-ı hikmet. onların ellerine ---sh:»(S:364) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------düşecek. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.. fakat ilm-i belâgat ve ulûm-u Arabiye noktasında.. vahdete müteveccih olsa. bir ömr-ü bâki içinde mazhar oluyor. Sair nihayetsiz Kelimat-ı İlahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla. dünyaya bakan bir mahluktur. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine. hem bir kitab-ı ubudiyet. !®(@«#²:«!ö«Ä@«A¬D²7!ö«: ö›¬I²D«#öj²WÅL7!ö«: gibi. Eğer lisan-ı Kur'andan kalb kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa. eğer kesrete dalıp kâinat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fânilerin tebessümlerine aldansa. Bulantı vermemek için onların şübheleri zikredilmeden cevab-ı kat'î verilmiş.) *** ---sh:»(S:365) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «w[¬V¬4³ž! Ç`¬&! «ž Yirmibesinci Söz Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi Elde Kur'an Gibi Bir Mu'cize-İ Bâki Varken. ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi. Öyle de: İnsan. Hem bütün Semavat ve Arzın Hâlıkı namına bir hitabdır. hem bir kitab-ı zikir... şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan. Eğer o meyve...) olan Kur'an-ı Hakîm-i Mu'ciz-ül Beyan'ın hadsiz vücuh-u i'cazından kırka yakın vücuh-u i'caziyeyi arabî risalelerimde ve arabî Risale-i Nur'da ve "İşarat-ül İ'caz" namındaki tefsirimde ve geçen şu yirmidört Sözlerde işaretler etmişiz. . Mukaddeme üç cüz'dür. âdi bir tek meyve gibi zayi' olacak. ism-i a'zamdan. Hem rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. ve sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı. onun yüzünü fenadan bekaya.S..) Bu Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesindeki ekser âyetlerin herbiri. arş-ı a'zamdan. icmalen yazarak iki şu'leyi de şimdilik terkettik. bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelâmıdır. Bâki bir insan olur. ve âyât-i tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi." Beşinci Meyve: Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi. Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şübheleri söylenmiş. şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi. ehl-i ilhad ve fennin kusur zannettikleri noktalar i'cazın lemaatı ve belâgat-ı Kur'aniyenin kemalâtının menşe'leri olduğu.M. Fakat o bahçede herkesin ehemmiyetli hissesi var. insan. Hem bütün mevcudatın İlahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Said Nursî ---sh:»(S:366) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¬y¬V²C¬W¬"ö«–Y#²@«<ö«žö¬–³!²IT²7!ö~«H ´. bir hakikat-ı külliye-i daimeye. istifade etmez. bütün ağacın cihet-ül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatının devamına vasıta olacağını düşünebilse... ubudiyetin mi'racıyla arş-ı kemalâta çıkabilir. içindeki çekirdek.. Ubudiyet ise. ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi. hem fâni.. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları. parçalanacak. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle. Gerçi her bahsini her ehl-i dikkat tam anlamaz. Onun için üç şu'leyi ihtisaren. hususî bir tecelli ile. câmi' bir Kitab-ı Mukaddes'tir. başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi. halktan Hakk'a. elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. her ismin mertebe-i a'zamından geldiği için... ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı. külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Elde Kur'an Gibi Bir Bürhan-I Hakikat Varken. İkinci cüz' ve tetimme-i tarif: Kur'an. "Kelâmullah" ünvanı kemal-i liyakatla Kur'ana verilmiş ve daima da veriliyor. hem ademe düşer. cüz'î bir ünvan ile. yahut mebde' ve münteha ortasında bir nokta-i ittisaldir. Onyedinci Söz'ün ikinci makamında yazılmakla burada yazılmamıştır. kesretten vahdete. meyve gibi en uzak ve en câmi' ve umuma bakar ve umumun cihet-ül vahdetini içinde saklar bir kalb çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete. Ve Mahbub-u Bâki'ye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla: (Buradaki Farisî beyitler. Ve zât ve sıfât ve esma ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi. ya mülhidler tarafından medar-ı tenkid olmuş veya ehl-i fen tarafından itiraza uğramış veya cinnî ve insî şeytanların vesvese ve şübhelerine maruz olmuş âyetlerdir. güzelliğine güvense.. müntehadan mebde'e çeviren bir hayt-ı vuslat. Hem manen kendini i'dam eder. Hem ism-i a'zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a'zamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir Kitab-ı Mukaddes'tir. (Onikinci Söz'de beyan ve isbat edildiği gibi) Kur'an. cüz'î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri. ve insaniyeti saadete sevkeden hakikî mürşidi ve hâdîsi. hem bir kitab-ı dua. o vakit o tek meyve içinde birtek çekirdek. Hem bu Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi gerçi gayet muhtasar ve acele yazılmış ise de. bürhan-ı katıı. temeli. Hattâ bazı gün yirmi-otuz sahifeyi iki-üç saat içinde yazıyorduk. ve insaniyeti kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyası. ağacın altındaki zîruhlara baksa. tefsir-i vâzıhı. hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci' olacak çok kitabları tazammun eden tek. hem bir kitab-ı fikir. Münkirleri İlzam İçin Gönlüme Sıklet Mi Gelir? İHTAR (Şu Söz'ün başında beş şu'leyi yazmak niyet ettik. tercüman-ı satıı. ilmî kaideleriyle isbat edilmiş. Pek acele ve müşevveş haletler içinde te'lif edildiğinden ifade ve ibaresinde kusur var olmasıyla beraber ilim noktasında çok ehemmiyetli mes'elelerin hakikatını beyan etmiş. fenaya. Ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı. ve avalimi uhreviyenin mukaddes haritası.) İbrahimvari ö ö ö de. Birinci cüz': Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Elcevab: (Ondokuzuncu Söz'de beyan edildiği ve sair sözlerde isbat edildiği gibi) Kur'an.. hendesesi. nokta-i istinadını bulsa. onların kucaklarına atılsa. âlimlere hayret verecek derecede âlimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edilmiş. İşte bu "Yirmibeşinci Söz" öyle bir tarzda o âyetlerin hakikatlarını ve nüktelerini beyan etmiş ki.

onların damarlarına şiddetle dokunuyor. Çünki izzet ve namus mes'elesi. dakika. ikab-ı İlahî ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. ikaba nisbeten hafif bir nevi cezadır ki. herbiri kendi lisanıyla takviye eder. davasından vazgeçerdi. altı. Gururlarını dehşetli surette kırıyor. âmi olsun her kim ona ve onlara baksa kat'iyyen diyecek ki: "Kur'an. Onun için muharebe-i bis-süyufa mecbur oldular. Çünki Ceziret-ül Arab ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka itibariyle ümmi idi. kat'iyyen iki kerre iki dört eder gibi mevcuddur ki. en büyük bir kahraman-ı millîsi gibi idi. İşte İslâmiyetten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim. meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı faide etmedi? Elcevab: Eğer muaraza mümkün olsaydı. belâgat en revaçlı olduğu bir anda Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan nüzul etti. biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz'an. en müşkilatlı muharebe tarîkı ihtiyar edilsin? Evet o zeki kavim.. Yine kılleti ifade eder. O belâgat ise. İşte belâgatındaki vech-i i'cazı iki suretle işaret ederiz: Birinci Suret: İ'cazı vardır ve mevcuddur. Hattâ onların içinde "Muallakat-ı Seb'a" namıyla yedi edibin yedi kasidesini altunla Kâ'be'nin duvarına yazmışlar. bizzarure envâr-ı iman.¬"ö!x#²@«4ö@«9¬G²A«2ö]«V«2ö@«X²7Åi«9ö_ÅW¬8 ö¯`²<«*ö]¬4ö²vB²X6ö²–¬!«: ---sh:»(S:369) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------fermanıyla onlara meydan okuyor. teşkiktir. Manidar bir kelâm. muaraza-i bilhuruf mümkün değildi. İşte maddesi..Üçüncü Cüz': Kur'an. her birisi bürhan-ı kat'î ile müberhendir. Şu misal bir derece lafz ve maksada bakar. Muarazaya davet ettiği halde. garib ve müstahsenliğinden ve beyanının beraatinden. Kılleti ifade eder. düşmanın hırs-ı muarazası. muhaldir. bihakkalyakîn rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan. En ziyade onunla iftihar ediyorlardı.«8ö²w¬\«7«:ö Bu cümlede. siyasetle idare ettiği halde. faik ve safvetinden ve maânîsinin kuvvet ve hakkaniyetinden ve lafzının fesahatinden. Davamız mücerred değil.@«X²5«+«*ö_ÅW¬8«:ö . nazmın cezaletinden ve hüsn-ü metanetinden ve üslûblarının bedaatinden. bilbedahe hâlis hidayet. Kim isterse ona bakabilir ve bu nazımdaki cezalet-i hârikayı bu surette görebilir. Onlar da maddî ve manevî helâketten kurtulurlardı. Demek. İşte Kur'anın belâgatındaki i'caz. dostlarının şevk-i taklididir ki. Hiçbirisi onu tanzir edemez. Onları bidayeten i'dam-ı ebedî ile ve sonra da Cehennem'de i'dam-ı ebedî ile beraber dünyevî i'dam ile de mahkûm ediyor. Eğer desen: Nasıl biliyoruz ki. uzun bir yolu ihtiyar ettiler. Birinci Nokta: Kur'anın nazmında bir cezalet-i hârika var. üstü. O nazımdaki cezalet ve metaneti. kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki. bir kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi. Müntakim'e bedel yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor... Kahhar. şiir ve belâgat cazibesiyle eslaftan ahlafa hâfızalarda kalıp gidiyordu. o yazılan umum kitabların fevkındedir." Şu halde. o kadar kıymetdar idi ki. Fakat hadsiz bir hüsn-ü cemale mâlik olan beyan-ı Kur'ana nisbet edildiği için. nekal. «t±¬"«*ö¬Æ!«H«2ö²w¬8ö½^«E²S«9ö²vZ²BÅ. kıllete işaret eder. İşte o vakit bülega-yı Arabı. O kibirli akıllarını istihfaf ediyor. Şöyle acib bir mücadele ve vukuat ise gizli kalamaz. bütün dost ve düşmanın ittifakıyla battaldır. Åj«8ölafzı. sîgası bire delalet eder. Kur'an. İşte bu kadar kılletteki bir parça azab böyle tesirli ise. İslâmiyet aleyhinde tâ en çirkin ve en şeni' şeylere kadar nakledilir. bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan. Demek taklili ifade edecek cümlenin bütün ²w¬\«7ölafzı. o kadar küçük ki. şu en revaçlı ve medar-ı iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyaçla muhtaç olan belâgatta akvam-ı âlemden en ileride ve en yüksek mertebede idiler. bilinemiyor demektir. Mu'cizelerinin mühimmi o cinsten geldi. şu iki saik-i şedid altında milyonlar Arabî kitablar yazılmış ki hiçbirisi ona benzemez. bunlara benzemez. Saatın saniye. ¬Æ!«H«2ölafzı. asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüblerini ve meşrebleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham u şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istinadı. Halbuki muarazaya dair Müseylimei Kezzab'ın bir-iki fıkrasından başka nakledilmemiş. alâküllihal kat'î tarafdar pek çok bulunacaktı. Şek. muhaldi. en hârika hatiblerini." Damarlarına şiddetle vuruyor. Maksad-ı küllîyi. Hattâ bir kabilenin belig bir edibi.. ½^«E²S«9ödaki tenvin-i tenkirî. benî-Âdemin en dâhî ediblerini. bilmüşahede saadet-i ebediye. en kısa ve rahat ve hafif bir yolu terketsin? En tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin.. bir edibin bir sözü için iki kavim büyük muharebe ederdi ve bir sözüyle musalaha ediyorlardı. ²w¬8ölafzı. azabı dehşetli göstermek için en azının Meselâ: şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. birkaç hurufatla muaraza edebilseydi. bir-iki satırla muaraza edip davasını ibtal etmek gibi rahat bir çare varken. Cebbar. kılleti ifade eder. yahut can ve malınız helâkettedir. Hem Kur'anı tanzir etmek. fesahat ve belâgat metaı idi. Meyvesi. İşte böyle bir zamanda. «t±¬"«*ölafzı. can ve mal tehlikesi vardı. Halbuki muharebe gibi dehşetli.. BİRİNCİ ŞU'LE: Bu şu'lenin üç şuaı var. ---sh:»(S:368) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Kur'anın tarifine dair üç cüz'ündeki sıfatların herbiri başka yerlerde kat'î isbat edilmiş veya isbat edilecektir. alâküllihal iştihar bulacaktı. ---sh:»(S:371) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İkinci misal: «–xT¬S²X<ö²v. onunla iftihar ediyorlardı. içi. o siyasî millet ki." İşte eğer muaraza mümkün olsaydı acaba hiç mümkün mü idi ki. Veya Kur'an. biilmelyakîn delil ve bürhan. İşte şu ihtiyac-ı fıtrî neticesi olarak o kavmin manevî çarşı-yı ticaretlerinde en ziyade revaç bulan. taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebeb vardı. Çünki hakka muarız ve muannid daima kesretli idi. Bu ise. ½^«E²S«9ölafzı heyetleri de bu taklile bakıp ona kuvvet verecek. ya Kur'an bütününün altındadır. solu. "İşarat-ül İ'caz" baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder. ve hedefi ve gayesi. en mütebahhir ülemasını muarazaya davet edip binüçyüz senedir meydan okuyor. Eğer tarafdar bulsaydı. onun sözleri hezeyan suretinde ---sh:»(S:370) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------tarihlere geçmiştir. bir cümlenin hey'atındaki nazmı göstermek için zikredeceğiz. Birisi. ona muaraza için ağız açamayıp kemal-i zilletle boyun eğdiler. Nasılki zaman-ı Musa Aleyhisselâm'da sihir ve zaman-ı İsa Aleyhisselâm'da tıb revaçta idi. Hem der ki: "İman getirmezseniz mel'unsunuz. taklili içindir ki. Kur'an-ı Hakîm'in herbir cümledeki. Ümmilikleri için mefahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve mehasini ahlâka yardım edecek durub-u emsallerini kitabet yerine şiir ve belâgat kaydıyla muhafaza ediyorlardı.. İkinci Suret: Belâgatındaki i'caz-ı Kur'anînin hikmetini Beş Nokta'da beyan edeceğiz. Çünki küçük bir mücadele. selasetinden tevellüd eden bir belâgat-ı hârikulâdedir ki. beşerin nazar-ı istiğrabını celbedip destanlarda iştihar eder.. Cehennem'e gireceksiniz. bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî. sağı. Yalnız bir-iki misal. Der: "Ya muaraza ediniz. kıllete bakar. en tehlikeli. bir zaman âlemi. Eğer teşebbüs edilseydi. en kısa bir suresine mukabeleye davet etti: ¬y¬V²C¬8ö²w¬8ö¯?«*x. Makamı ve revacı. azıcık dokunmaktır. iş böyle oluyor. kibir ve gururlarından başını semavata vuran o dâhîler. bilhads-is sadık makbul-ü melek ve ins ü can bir Kitab-ı Semavî'dir.. O Müseylime'de çendan belâgat varmış. Âlim olsun. hey'atındaki nazım ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizamı öyle bir tarzda "İşarat-ül İ'caz"da âhirine kadar beyan edilmiştir. alâküllihal kat'î teşebbüs edilecekti. bir parça demektir. Masdar-ı merre tabir-i sarfiyesinde biricik demektir. meşhur olur. hiç kabil midir? Çünki bir edibleri. BİRİNCİ ŞUA: Derece-i i'cazda belâgat-ı Kur'aniyedir. Diğeri. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder. teb'iz içindir. saati sayan ve birbirinin nizamını tekmil eden ne ise. Belâgat.

" Şu şartlarla beraber bir tevsi' de var. ²v. Heyetiyle ihsas ediyor. Şu şarta «–xT¬S²X<ölafzı işaret ediyor. Onüçüncü Söz'de beyan edildiği gibi.ö âyetindeki belâgat-ı maneviyeyi zevketmek istersen. İşte "İşarat-ül İ'caz" baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi şerhetmiştir. birbirini isbat eder delillerden mürekkeb sureler vardır. Altı mertebe-i tevhidi isbat etmekle beraber şirkin altı enva'ını reddeder. Yani "Mal benimdir. onlara münasebatın hutut-u maneviyesini uzatıyor.@«X²5«+«*öifade ediyor. o ölmüş veya yatmış olan mevcudat-ı âlem d±¬A«. Sonra kelâmların da. umumu ifade eder. bir mana ile de delil olur. aynen geniş böyle bir daire-i nazmiyesi var. Hem şu cümle de bizzât işaret ediyor. nafakasına sarfetsin.öyÅ9«ž¬ö½G«&«!öyÅ9«ž¬öyÁV7!ö«x. Meselâ: ½G«&«! yÁV7! «x.öyÅ9«ž¬ö½G«&«!öyÅ9«ž¬ö½G«W«. Yani "Ben size rızkı veriyorum. nasihat ile de oluyor. Yoksa sefahete sarfedenlere sadaka makbul olmaz. Meselâ: Onbeşinci Söz'de isbat edilen şu misale bak: d±¬A«. İşte sadakayı ifade eden şu kısacık cümlede. belki kendi malından vermektir. benim namımla vermelisiniz.¬" ö¬w[¬0@«[ÅLV¬7ö_®8Y%- .ö²u5 Hem: yÁV7!ö«x. kendini Nur-u Kur'andan evvel asr-ı cahiliyette.«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö]¬4ö@«8ö¬yÁV¬7ö«dÅA«..ö«xZ«4ö½G«&«!ö«xZ«4öyÁV7!ö«x. Benim malımdan benim abdime vermekte minnetiniz yoktur.!ö¬–¬!ö¬j²9¬ž²!«:ö¬±w¬D²7! ö«h«L²Q«8ö@«< ö¬š«ž³~ö±¬›«@¬A«4ö¬–!«h¬M«B²X«#ö«Ÿ«4ö °‰@«E9ö«:ö¯*@«9ö²w¬8ö½Ž!«x-ö@«WU²[«V«2öu«. kıyam edip zikrediyorlar. Şu şartı ²v.#ö«dÅA«. Üçü müsbet. Diğer mana ile onlara neticedir. ²u5 ½G«&«!ö!®xS6öy«7ö²wU«<ö²v«7öyÅ9«ž¬ö²G«7x<ö²v«7öyÅ9«ž¬ö²G¬V«<ö²v«7öyÅ9«ž¬ö½G«W«. İkinci şart: Ali'den alıp Veli'ye vermek değil.ö veyahut Åw¬Z[¬4ö²w«8«:öŒ²*«ž²!«:öp²AÅK7!ö€!«Y ´WÅK7!öy«7öd±¬A«K#ö gibi âyetleri işit. sadakanın şerait-i kabulünün beşine işaret eder.öyÅ9«ž¬ö²G¬V«<öv«7öyÅ9«ž¬ö²G«7x<ö²v«7öyÅ9«ž¬ö½G«&«!ö!®xS6öy«7ö²wU«<ö²v«7«: Hem: ½G«&«!ö!®xS6öy«7ö²wU«<ö²v«7ö!«)¬@«4ö²G«7x<ö²v«7ö!«)¬@«4ö²G¬V«<ö²v«7ö!«)¬@«4ö½G« W«. Ve o karanlık gökyüzünde birer camid ateşpare olan yıldızlar ve yerde perişan mahlukat. Beşinci şart: Allah namına vermektir ki.Şu cümlenin hey'atı. birer lisan ve bütün hayvanlar ve nebatlar birer kelime-i tesbih-feşan suretinde arz-ı dîdar eder. "İşarat-ül İ'caz"da öyle bir tarzda beyan edilmiş ki.@«X²5«+«*ölafzı ifade ediyor.. bak! Nasılki. Bir mana ile netice olur. bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma ve birer nur-u hakikat-eda ve Küre-i Arz bir baş ve berr ve bahr. Birer nakş-ı i'cazî nescediyor. beş şart ile beraber geniş bir dairesini akla ihsan ediyor. güya ekser âyât-ı Kur'aniyenin herbirisi ekser âyâtın herbirisine bakar bir gözü ve nâzır bir yüzü vardır ki. Çünki mutlaktır.ö¬y[¬4ö«`²<«*ö«žöÆ@«B¬U²7!ö«t¬7 ´)öövÀ7À!ö öŞu dört cümlenin herbirisinin iki manası var.ösadâsıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar. Üçüncü şart: Minnet etmemektir. Birinci şart: Sadakaya muhtaç olmamak derecede _ÅW¬8«:ölafzındaki ²w¬8ö-i teb'îz ile o şartı ifade eder. Şu şarta @«X²5«+«*ödaki @«9ölafzı işaret eder.²h<ö¬–@«"±¬H«U#ö@«WU±¬"«*ö¬š«ž³~ö±¬›«@¬A«4ö¯–@«O²V. Çünki herbir cümlenin iki manası var. bir nakş-ı nazmî-i i'cazî teşkil eder. hem netice olur. Daha sen buna göre kıyas et. Demek Sure-i İhlas'ta otuz Sure-i İhlas kadar." Dördüncü şart: Öyle adama veresin ki. Kavl ile. Onüçüncü Söz'de beyan olunan şu misale bak: Meselâ: v[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7!ö«x.# ެ!ö«–:HS²X«#ö«žö!:HS²9@«4ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö¬*@«O²5«!ö²w¬8ö!:HS²X«#ö²–«!ö²vB²Q«O«B². muntazam. İşte şu aksama @ÅW¬8ölafzındaki @«8öumumiyetiyle işaret ediyor. İlim ile dahi olur. sahra-yı bedeviyette farzet ki. sadaka vermek ki. meselâ: ö ö ö ö de altı cümle ---sh:»(S:372) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------var. ösayhasıyla ve nuruyla işitenin nazarında gökyüzü bir ağız. herşey zulmet-i cehil ve gaflet ---sh:»(S:373) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------altında perde-i cümud-u tabiata sarılmış olduğu bir anda Kur'anın lisan-ı semavîsinden ¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö]¬4ö@«8ö¬yÁV¬7ö«dÅA«. hüşyar oluyorlar. üçü menfî. Onaltı münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmî-i i'cazî hasıl olur. Yani: Sadaka nasıl mal ile olur. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var. Herbir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur. fiil ile. «w[¬TÅBW²V¬7ö›®G. Kelimatın dahi birbirine karşı. Bir mana ile öteki cümlelere Meselâ: delildir. İkinci Nokta: Manasındaki belâgat-ı hârikadır. "Size rızık olandan veriniz" demektir.

Âhirette dahi bunlara benzer işleri yapar. gör. o yolda. rahve. Güneş'i ışık verici. böyle iki daire-i teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. geceyi hâb-ı rahatınıza örtü." İşte bundan sonra kıyamette dağların dağılması. sizi birbirini sever. Şu mütedâhil ve birbiri içindeki kısımları ve ikiyüz ihtimal içinde mütereddid yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek birtek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde. Arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları. mücahede ve manevra ve ahz-ı asker şubeleri gibi mücahedeye lâzım işler için iki daireyi teşkil edip açmış. Daha sair âyâtın manalarındaki kuvvet ve belâgatı ve ulviyet-i ifadesini bunlara kıyas et. yıldızlar. ünsiyet eder çift. kalkale gibi aksam-ı kesîresinden herbir kısmından nısfını almıştır. aylar.. öyle o üslûblar taravetini. Basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan bütün çiçekli. Meselâ: ³j´< ´y´0 ´h³7! ³v³7! Åv«2 š_«L«#ö²wÅW¬8ö«t²VW²7!ö¬J²X«#«:öš_«L«#ö²w«8ö«t²VW²7!ö|¬#ÌY#ö¬t²VW²7! ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5 ilâ âhir. Cehennem'in hazırlanması ve Cennet ehline bağ ve bostan vermesini gizli bir surette isbatlarına işaret eder. güzel." Demek surenin başındaki "dağ". haşri. İşte sair noktaları buna kıyas et. Hem meselâ: š_«W²7!ö«m[¬3«:ö]¬Q¬V²5«!öš@«W«. taklid etmemiş. beş-altı lem'a-i i'cazı tazammun ettiğini "İşarat-ül İ'caz"da yazmışız. Hem tuğyanınızla öyle bir Hâkim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki. Parlak ve ulvî geniş üslûbu. Hakkımız sana itaattir. Buyurun ne yaparsanız yapınız. cünudundan öyleleri var. mehmuse. Şu suredeki üslûbun izahı uzun olduğundan yalnız biriki noktasına işaret ederiz. güneşler. öyle azametli muti' askerleri var. ne diyor? Diyor ki: "Ey acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve za'f ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan ins ve cin! Emirlerime itaat etmezseniz haydi elinizden gelirse hudud-u mülkümden çıkınız! Nasıl cesaret edersiniz ki. dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk.ö@«<«:ö¬¾«š@«8ö]¬Q«V²"!öŒ²*«! ö@«< «w[¬W¬7@ÅP7!ö¬•²x«T²V¬7ö!®G²Q"ö«u[¬5«:ö¬±›¬(YD²7!ö]«V«2ö²€«x«B². bulutları âb-ı hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttım. gençliğini. maksad itibariyle. ne için bizi istihdam edersen et. ehl-i dikkatin akıllarını teshir eder. Senin emrine münkadız. esalib-i Kur'aniyeye sure itibariyle. Hem küfranınızla öyle bir Mâlik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki. O daireler. gülleler gibi küreler misillü yıldızları üstünüze Allah'ın izniyle yağdırabilirler. hem umum göz görecek derecede isbat edemediğimiz için o kapıyı açamayız.!«:h²8«ž²!ö«]¬N5«: ö İşte bu âyetin bahr-ı belâgatından bir katreye işaret için bir üslûbunu bir temsil âyinesinde . onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. şedide. sakilinden nısf-ı ekall olarak bütün aksamını tansif etmiştir. O günü getirmek bize ağır gelemez. hiçbir kimseyi. Kabil-i taksim olmayan hafifinden nısf-ı ekser. meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icad ederiz. şu dünyadaki ef'al-i İlahiyeyi. âyât ve kelâm ve kelime itibariyle birer işaret edeceğiz. Meselâ: Sure-i ö ye dikkat edilse öyle bir üslûb-u bedi' ile âhireti. onunla öyleler bağlıdır. hem acibdir.. gündüzü meydan-ı maişet. Meselâ: Œ²*«ž²!ö!«)¬!«:ö²aÅT&«:ö@«Z±¬"«h¬7ö²a«9¬)«!«:ö²aÅT«L²9!öš@«WÅ. yevm-i fasl olan kıyamet sizi bekliyor.@«X²V«Q«%«:ö«d[¬"@«M«W¬"ö@«[²9ÇG 7!ö«š@«WÅ. ---sh:»(S:376) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------pırtı-mırtılarını temizleyip dışarı atayım. bunun gibi daha beş-altı lem'a-i i'caziyeyi gösterdikleriyle beraber ilm-i esrar-ı huruf ülemasıyla evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihrac etmişler ve öyle hakaik bulmuşlar ki.7!ö@ÅXÅ<«+ö²G«T«7«:ö ¬– @«"±¬H«U#ö@«WU±¬"«* âyetlerini dinle bak ki. hem mukni'dir. dikkat et. belki farz-ı muhal olarak dağ ve Arz büyüklüğünde birer adüvv-ü kâfir ---sh:»(S:374) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------olsaydınız. herbirisi hademeleri lisanıyla veya nutka gelip kendi lisanıyla der ki: "Ey kumandanım bir parça mühlet ver ki. Senin yaptığın işler bütün hak. o muamele işi bittikten sonra o iki daireyi başka işlerde kullanmak ve tebdil ederek istimal etmek için o kumandan-ı a'zam o iki daireye müteveccih olur. Öyle ise. Şimdi. Yalnız "İşarat-ül İ'caz"da şunlara dair beyan olunan beş-altı lem'a-i i'caza havale etmekle iktifa ediyoruz. öyle bir Sultanın emirlerine karşı gelirsiniz. Şöyle ki: Şu surenin başında Kıyamet gününü isbat için der: "Size zemini güzel serilmiş bir beşik. semavatın parçalanması. kıyametteki dağların haline bakar ve bağ ise.*ö_«. zelaka. eğer lüzum olsa Arzınızı yüzünüze çarpar. Her yaptığın şey de haktır. emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. fikr-i beşerin işi olamaz. Müddet bittikten sonra Semavat ve Arz. cümlelerindeki üslûbun haşmetine bak. Nasıl gelmiş. daire-i teklife ait eşyayı emr-i İlahiyle bertaraf eder. âsâr-ı Rabbaniyeyi o ahval-i uhreviyeye birer ---sh:»(S:375) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------birer bakar isbat eder gibi kalbi ikna' eder. Öyle bir üslûb-u âlîde benî-beşerdeki şuunat-ı İlahiyeyi ve gece ve gündüzün deveranındaki tecelliyat-ı İlahiyeyi ve senenin mevsimlerinde olan tasarrufat-ı Rabbaniyeyi ve yeryüzünde hayat-memat." Öyle de: Semavat ve Arz. garabetini daima muhafaza etmiş ve ediyor. Hiçbir şeyi. hem bedi'dir. eski işlerin ufak tefeklerini. maslahattır. âhirde ve âhiretteki hadikaya ve bağa bakar. değil sizin gibi küçük âciz mahluklar. bir kısım surelerin başlarında şifre-misal ³s³K³2öö³v´& öö öö öö ö ö ö gibi mukattaat hurufundaki üslûb-u bediîsi. sonra teşrif ediniz. Tesadüf hiç karışamaz.7!ö!«)¬! ²aÅT&«:ö@«Z±¬"«h¬7ö²a«9¬)«!«:ö²aÅV«F«#ö«:ö@ «Z[¬4ö@«8ö²a«T²7«!«:ö²€ÅG8 ö Gök ve zeminin Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı derece-i inkıyad ve itaatlerini şöyle âlî bir üslûb ile beyan eder ki: Nasıl bir kumandan-ı a'zam. Manen der: "Madem gözünüz önünde dağ ve zeminde şu işleri yapar. az dikkat ile göründüğü için şimdilik o hazineyi açmayacağız. Hiç kimse de onu taklid edemiyor. haşir ve neşr-i dünyeviyedeki icraat-ı Rabbaniyeyi öyle bir ulvî üslûb ile beyan eder ki. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki. Onların esrarına ehil olmadığımız. Cennet ve Cehennem'in ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor ki. onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mu'cizedir. Ezcümle: Surelerin başında mezkûr olan huruf. ısındırıcı bir lâmba. Ezcümle. Evet Kur'anın üslûbları hem garibdir. İşte atıp senin emrine hazır duruyoruz." İşte. O mücahede. sizi dağıtırlar. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler. Üçüncü Nokta: Üslûbundaki bedaat-i hârikadır. ne kadar güzel ve âlî bir üslûbu var. ateşli demirleri size atabilirler. İşte bir şifre-i İlahiye olan surelerin başlarındaki huruf. Derler: "Ya Rabbena! Buyurun. hazineli kazık. hurufatın aksam-ı malûmesi olan mechure. o geniş mesafede sevk-i kelâm etmek.

Süreyya yıldızlarının dairesidir. az bir sözden müteezzi olan bir kulağa nâhoş gelmiyor. kelâm-ı beşere benzemez. Meselâ: Ondokuzuncu Söz'ün âhirinde isbat edildiği gibi. Ey sema! Dur. me'luf birer kelime iken. müşrikler tarafından. Su çekildi. kâhinleri biliyorum. İşte şu üslûb işaret eder ki. Hem Güneş'in insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Bayrağımız düşmanın merkezlerinde yüksek kalelerinin başında dikildi. cemalli. sıfatça." Dehşetli bir zecri ifade eder. Küçük basit bir çocuğun hâfızasına ağır gelmiyor. ösıkleti için yarısı olarak üç defa zikredilmiştir. usandırmıyor. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor: Ey Arz! Suyunu yut. dönmüş. Kur'anı dinlemek için gitmiş. Ben şâirleri. Şimdi kelimelerin penceresiyle gösterdiği üslûba bak. en parlak mabud zannettikleri Güneş.ötabirinde Hâlıkın azamet-i rububiyetindeki rahmetini ihtar eder. Evet Kur'an Güneş'ten Güneş için bahsetmiyor. "Mim" ile "nun" (Haşiye-1) birbirinin kardeşi ve Šö‰ö‹ömahreççe. rububiyetinde münferid bir Sâniin azamet-i kudretini ifham eder. kış ve yaz sahifelerine çevirir ve o sahifelerde yazılan hâdisatın satırlarına nazar-ı dikkati celbeder. işin bitti. müsahhar bir lâmba. Rahmetin vüs'atindeki ihsanını ifham eder ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki keremini ihsas eder ve bu ihsasta vahdaniyeti i'lam eder ve manen der: "Camid bir sirac-ı müsahhar hiçbir cihette ibadete lâyık olamaz. Olsa olsa etbaımızı kandırmak için sihir demeliyiz.@«4 - ökelâmını işittiği anda secdeye gitti. hakaikıyla birkaç cümlede îcazlı. Semavat ve Arz hiddete geliyorlar ve şu işaretle der ki: "Yer ve gök iki muti' asker gibi emirlerine bakan bir zâta isyan edilmez. emreder. Esfel-üs safilîne giden o edebsiz zalimler cezalarını buldular" der. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek. Aynen öyle de: Padişah-ı Bîmisal. ---sh:»(S:379) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Kur'an-ı Hakîm'in âyetlerinde. birbirinin yerine geçtiği için her birisi otuzüçer defa zikredilmiştir. İşte şu üslûbun ulviyetine bak. insanın isyanından kâinat kızıyor. Hem şu lem'a-i i'caza dikkat et ki. medar-ı maişetlerinin en mühimmi hurma ağacı olan sahranişinlerin nazarında ne kadar münasib. Şöyle ki: ›¬h²D«#ölafzıyla yani: "Güneş döner" tabiriyle kış ve yaz. icmalli bir tarzda beyan eder. Zemzeme-i Kur'an onun kulağında ve dimağında. itaat ederler" diyor. camid bir mahluktur. Dağın başında memur-u İlahînin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu. Onun için sözü kısa kesip yalnız nümune olarak bir âyetteki huruf-u hecaiyenin vaziyetiyle hasıl olan bir selaset ve fesahat-i lafziyeyi ve o vaziyetten parlayan bir lem'a-i i'cazı göstereceğiz. latif. Âdeta basit. Bu onların hiç sözlerine benzemez. .W¬7ö›¬I²D«#öj²WÅL7!ö«:ö deki ›¬h²D«#ökelimesi şöyle bir üslûb-u âlîye pencere açar. Zalimler cezalarını buldular. Ona dediler: "Müslüman mı oldun?" "Yok dedi. İşte ekseriyetle üslûb-u Kur'anın geçen tarzlarda ulvî ve parlak olduğundandır ki. ben şu kelâmın belâgatına secde ediyorum. Bak ki. En hastalıklı. istilâ ettik. güzel. Daha sair kelimat-ı Kur'aniyeyi bunlara kıyas edebilirsin. ---sh:»(S:377) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Şöyle ki: Kamer'in bir menzili var ki. bazan bir bedevi arab birtek kelâma meftun olur. halâvetini de muhafaza ediyor. Şu teşbih ile semanın yeşil perdesi arkasında güya bir ağaç bulunuyor ki beyaz. Belki onu ışıklandıran zât için bahsediyor. zaferden sonra ateş eden bir ordusuna "Ateş kes!" ve hücum eden diğer bir ordusuna "Dur!" der." Hem cereyan-ı ötabirinde gece gündüzün. Hâlık-ı Zülcelal'in hikmetini i'lam eder. aynen ağzında ve damağında mâ-i zemzem gibi leziz geliyor. lâmba tabiriyle şöyle bir üslûba pencere açar ki. usanmayız. perdeyi yırtıp başını çıkarıp. demiş ki: Şu kelâmın öyle bir halâveti ve taraveti var ki. müşriklerin en mühim. ağır bütün aksam-ı huruf beraber olduğu halde selasetini bozmamış. nurani bir dalı. Demek «u«Q«% «: ‚!«h¬. Kameri. hücum durur. O anda ateş kesilir. Evet binler defa tekrar edilse usandırmıyor." Dördüncü Nokta: Lafzındaki fesahat-ı hârikasıdır. huruf-u hecadan "ya" ile "elif" en hafif ve birbirine kalbolduğu için iki kardeş gibi her birisi yirmibir kerre tekrarı var. usandıracak. İşte şu âyette bütün huruf-u heca İşte: mevcuddur. hoş geliyor. savtça kardeş oldukları için her biri üç defa. kulûbe kut ve gıda ve ukûle kuvvet ve gınadır ve ruha mâ ve ziya ve nüfusa deva ve şifa olduğundan usandırmaz. hak ve hakikat ve sıdk ve hidayet ve hârika bir fesahat olduğundandır ki. san'at-ı Rabbaniyenin intizamına bir zenberek ve hilkat-i Rabbaniyenin nizamına bir merkez. Demek Şems ve Kamer noktalarından ---sh:»(S:378) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------beşerin zihnini gece ve gündüz. Nasıl bir harb-i umumîde bir kumandan. daima gençliğini muhafaza ettiği gibi taravetini." İşte Kur'an-ı Hakîm'in en muannid düşmanları bile fesahatinden hayran oluyorlar. kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufat-ı muntazama-i acibeyi ihtar eder ve o ihtarda. usandırmaması delildir ve fesahatin hikmetine. Belki bir revnak ve muhtelif tellerden mütenasib. ne @«Z«7ö¯±h«T«B². Demek Kur'an. fenn-i beyan ve maânînin dâhî ülemasının şehadetleri bir bürhan-ı bahirdir. hıfzedebilir. hilâl vaktinde hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder. Müslüman olmadan secdeye giderdi. cümlelerinde fesahatin esbabını izah çok uzun gider. gece ve gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudret-i İlahiyeyi ihtar ile Sâniin azametini ifham eder ve o mevsimlerin sahifelerinde kalem-i kudretin yazdığı mektubat-ı Samedaniyeye nazarı çevirir. Süreyya o dalın bir salkımı gibi ve sair yıldızlar o gizli hilkat ağacının birer münevver meyvesi olarak işitenin hayalî olan gözüne göstermekle. İşte tufan gibi bir hâdise-i umumiyeyi bütün netaiciyle. ¬v<¬G«T²7!ö¬–x%²hQ²7@«6ö«(@«2ö]ÅB«&ö«Ä¬+@«X«8ö˜@«9²*ÅG«5ö«h«W«T²7!«: ¬v<¬G«T²7!ö¬–x%²hQ²7@«6ökelimesine bak. Şu denizin sair katrelerini şu katreye kıyas et.@«Q9ö®^«X«8«!ö±¬v«R²7!ö¬G²Q«"ö²w¬8ö²vU²[«V«2ö«Ä«i²9«!öÅv$ö ilâ âhir. Fesahatin kat'î vücuduna. "Zemin ve gök iki muti' asker gibi emir dinler.ö«j²WÅL7! ö ö ö Yani. sakil. Bir bedevi ›¬h²D«# h«8ÌY#ö@«W¬"ö²«G². Usandırmamasının sırr-ı hikmeti şudur ki: Kur'an. Hattâ Kureyş'in rüesasından müdakkik bir belig. mütesanid bir nağme-i fesahat katmış. öökardeş oldukları halde ödaha hafif altı defa. belki lezzet veriyor. "İş bitti. kelâmlarında. i'cazlı. Hergün ekmek yeriz. ulvî bir üslûb-u ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın. Dinlemiş. şu âlem bir saray ve içinde olan eşya ise insana ve zîhayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve Güneş dahi müsahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile Sâniin haşmetini ve Hâlıkın ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki. ²vU²X¬8ö®^«S¬=@«0ö]«L²R«<ö@®. latif manaların definelerine birer anahtar vazifesini görüyor. Sekeratta olanın damağına şerbet gibi oluyor. Meselâ: deki kadar latif bir üslûbu gösteriyor. edilmemeli. sivri. @®%!«h¬. Belki Güneş'in vazifesinden bahsediyor ki.göstereceğiz. lafzında gayet selis bir fesahati vardır. kavm-i Nuh'un mahvı için Semavat ve Arz'a emir vermiş. Evet Kur'an manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde belig olduğu gibi. hem Nakkaş-ı Ezelî'nin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki san'at-ı Rabbaniyenin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor.

akıl anlasa "Bârekâllah" diyecek. Onun için "lâm" kırkiki defa. Beşinci Nokta: Beyanındaki beraattir. fevkınde isbat olamaz. Tesadüf ise muhaldir ki. Hem *ötelaffuzca tekerrür ettiğinden sakil olup yalnız altı defa zikredilmiştir. damağında yanan zakkum gibi. dimağında yakan ateş gibi. çürümüş kemiklerin dirilmesini inkâr ederek "Bu acibdir. cümlelerinde. o surenin mealinin libasını giymiş. göz görse "Mâşâallah". böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Dördüncüsü: ²v6G«&«! «v²E«7ö«u6²@«<ö²–«!ökelâmıyla der: İnsaniyetiniz ne olmuş ki. üslûbunda bedaat var. hiç sıla-i rahminiz yok mu ki. "Vav" "he"den ve "hemze"den daha hafif ve "ya"dan ve "elif"den daha sakil olduğu için onyedi defa. ona karışsın. ¾ödokuz. Evet bir zâtın tehdidini gösteren Cehennem gibi bir azab memuru. isbat ve irşad. söyletmesi. ¬y[¬'«! kendi âzanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Altıncısı: ökelâmıyla der: Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki. Elbette kelimelerinde. Beyanında dahi faik bir beraat vardır. birbirine karıştırdığı halde nihayet derecede intizam ve temyiz ile nazar-ı beşere gösteriyor ki. cennet meyveleri gibi tatlı. beraber birbiri içinde kalem-i kudretiyle hatasız. medh ve zemm. bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İkincisi: ölafzı ile der: Âyâ. dikenli dari' gibi tesir eder. en menfur bir işi sever? Üçüncüsü: ökelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki. başında "Elhamdülillah" olan beş surede beyanat-ı Kur'aniye Güneş gibi parlak. Yani. "lâm" ve "elif" ile beraber ikisi žösuretinde ittihad ettikleri ve "elif" žösuretinde hissesi "lâm"ın yarısıdır. Gıybetten altı derece şiddetle zecreder.+ö)öŽöömahreççe. çok surelerde tafsil ile zikreder. manasında belâgat. Altı derece yukarı çıktığı için altı derece aşağı düşmüştür. "elif" onun yarısı olarak yirmibir defa zikredilmiştir. sormak (âyâ) manasındadır. ¿ödokuz. Makam-ı zemm ve zecirde binler misallerinden meselâ: @®B²[«8ö¬y[¬'«!ö«v²E«7ö«u6²@«<ö²–«!ö²v6G«&«!öÇ`¬E<«! Ç`¬E< âyetinde zemmi altı derece zemmeder. Meselâ: Sure-i ö ö ö ö de öyle parlak ve güzel ve şirin ve yüksek bir beyanla haşri isbat eder ki. (Haşiye-1) âb-ı kevser gibi hoş. Hem zeminin sahifesinde yüzbinler enva'ı. Makam-ı medhin binler misallerinden. İşte bak! Nasıl şu âyet. İşte bak: Kâfirlerin. hafif eliften dört derece aşağı zikredilmiştir. meselâ Sure-i ¬–@«. Nasılki nazmında cezalet. İşte birinci hemze ile der: (Âyâ) sual ve cevab mahalli olan aklınız yok mu ki. böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevîsini insafsızca dişliyorsunuz? Hiç aklınız yok mu ki. manalarında öyle esrarlı bir intizam.ö Makam-ı terhib ve tehdidde pek çok misallerinden meselâ: de beyanatı. Şöyle ki: Malûmdur: Âyetin başındaki hemze. İşte şu hurufun bu zikrinde hârikulâde bu vaziyet-i muntazama ile (Haşiye-1): Tenvin dahi nundur. en muhterem bir halde bir kardeşine karşı. kıyamet ve haşri gösterir. aklen. olamaz" demelerine cevaben ¬G[¬D«W²7! ¬–³~²hT²7! «: »À ¯‚:h- . Evet tergib ve terhib.«:ö|«#²Y«W²7!ö|¬[²EW«7ö«t¬7´)öÅ–¬! ---sh:»(S:382) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------de haşri isbat ve istib'adı izale için öyle bir tarzda beyan eder ki. yüzünde saldıran cehennem gibi. semavat ve zemin gibi haşmetli. (Haşiye-2): Hemze. öyle envârlı bir insicam gözetilmiş ki. O sormak manası. dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli. bunları böyle yapan zâta. haşir ve kıyamet ağır olamaz. huri libası gibi güzeldir. "he" bir derece daha hafif olduğu için ondört defa. tefevvuk ve metanet ve haşmettir. Æödokuz. der. etini yemek gibi en müstekreh bir iş yapılıyor? Demek zemm ve gıybet. Yirmiikinci Söz'ün Altıncı Lem'asında isbat ve izah edildiği gibi. ¬^«[¬-@«R²7! ö ö ö ö suresinin başında beyanat-ı Kur'aniye ehl-i dalaletin sımahında kaynayan rasas gibi. baharın gelmesi gibi kat'î bir surette kanaat verir. İşte şu vaziyet-i huruftaki intizam-ı acib ve nizam-ı garib. sevmek. îcazkârane altı mertebe zemmi zemmetmekle i'cazkârane altı derece o cürümden zecreder. *ö"lâm"ın kardeşidir. "Hemze" "he" ile mahreççe kardeş oldukları için hemze (Haşiye-2) onüç. ---sh:»(S:380) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ve o münasebet-i hafiye ile ve o güzel intizam ve o dakik ve ince nazm ve insicam ile iki kerre iki dört eder derecede gösterir ki. öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması ve ö ö ö ö söylemesi. ¬o²[«R²7! «w¬8 iÅ[«W«# (@«U«# gibi zînetli. böyle canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz? Beşincisi: ökelimesiyle der: Hiç rikkat-i cinsiyeniz. âhirette Cennet gibi güzeldir. melekler gibi sevimli. her bahar mevsiminde ihya-yı arz keyfiyetinde üçyüzbin tarzda haşrin nümunelerini nihayet derecede girift. Madem hurufatında böyle intizam gözetilmiş. ---sh:»(S:381) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- b<¬G«& «t[«#«! ²u«. sıfatça. melfuz ve gayr-ı melfuz yirmibeştir ve hemzenin sâkin kardeşi elif'ten üç derece yukarıdır. Meselâ: Makam-ı tergib ve teşvikte hadsiz misallerinden. selsebil çeşmesi gibi selasetle akar. (Haşiye-2) yıldız (Haşiye-1): Şu üslûb-u beyan. "ta"nın derecesi üç olduğu için oniki defa zikredilmiştir. €öoniki. su gibi âyetin bütün kelimelerine girer. kusursuz yazmak. (Haşiye-2): Şu tabiratta o surelerdeki bahislere işaret var. lafzında fesahat. şu âyetle Güneş gibi vahdaniyeti isbat etmekle beraber. Fakat ebced hesabıyla *öikiyüz. İşte «r²[«6ölafzındaki keyfiyet noktasında şu hakikatı gösterdiği gibi. ifham ve ifham gibi bütün aksam-ı kelâmiyede ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir. bir tek Vâhid-i Ehad'in sikkesi olduğundan. kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmumdur. Şöyle ki: Onuncu Söz'ün Dokuzuncu Hakikatında. ¾ö¿ö»ökardeş oldukları için »ö'ın bir noktası fazla olduğu için »öon. midesinde acı. Zira hareke üçtür. daha gizli çok hikmetleri bulunabilir. Œööƒö„öSıkletleri ve bazı cihat-ı münasebat için birer defa zikredilmiştir. Makam-ı isbatta binler misallerinden meselâ: @®B²[«8 @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«ž²!ö]¬[²E<ö«r²[«6ö¬yÁV7!ö¬a«W²&«*ö¬*@«$³~ö]«7¬! ö²hP²9@«4 °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö|«V«2ö«x. selaset ve fesahat-ı lafziyeye medar olduğu gibi. Güneş'in tulû' ve gurubu gibi kolay ve kat'î. nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki. sakil hemzeden dört derece yukarı. şunu yapabilsin.²9¬ž²!ö]«V«2ö]«#«!ö²u«. "lâm" otuzdur. beşer fikrinin haddi değil ki. o zâtın terhibi ne derece dehşetli olduğunu gösterir. sesçe kardeş oldukları için herbirisi ikişer defa.

izzet ve dininiz. şu Kur'ana bir nazire yapınız. Elbette sekiz defa. Kalbe hurma gibi hem lezzet. Yıldızlar gibi parlıyor.@ÅXÅ<«+ö«:ö@«. Binler misallerinden yalnız şu: ®?«x². "Hikmetli Kur'ana kasem ederim." Şu kasem işaret eder ki.«5öÇG«-«!ö²:«! ö¬œ«*@«D¬E²7@«6ö«]¬Z«4ö«t¬7 ´)ö¬G²Q«"ö²w¬8ö²vU"xV5ö²a«. taifelerini icad eden bir Zât-ı Kadîr-i Alîm. Bütün kuvvetinizle çalışınız. tabur-misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışmış zerrat-ı esasiye ve ecza-yı asliyeyi bir sayha ile Sur-u İsrafil'in borusu ile nasıl toplayabilir? İstib'ad suretinde denilir mi? Denilse. oniki gözünden çeşme gibi yaş akıttığı halde. göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde. İşte şu işaret ile der: "Sen resulsün.7!ö]«7¬! ö!:hP²X«<ö²v«V«4«!ö ilâ âhir-il âyet. haydi kabil-i taklid olmayan hakaik-i Kur'aniyeden ve manevî çok mu'cizatından kat-ı nazar. Cehennem'e gidiniz!" İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın makam-ı ifhamdaki ilzamına bak ve de: ½– @«[«"ö¬–³~²hT²7!ö¬–@«[«A²7! ö«G²Q«"ö«j²[«7öEvet beyan-ı Kur'andan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz." Ne kadar divanece bir inkâr olduğunu bilirsin. haydi birtek olmasın.. ateşsiz duruyor?" O sözde şu mana-yı irşadî izah edildiği için oraya havale ederek burada kısa kesiyorum. bütün büleganız." "İşarat-ül İ'caz"da izah ve isbat edildiği için burada yalnız icmaline işaret ederiz. Bunu da yapamıyorsunuz. bir âlim olsun. buna nazire getirmekle kurtulabilir. yalnız ö öon suresine nazire getiriniz. aklı merakla ve gözü yaşla doldurur." Onuncu Söz'ün Dokuzuncu Hakikatının üçüncü temsilinde tasvir edildiği gibi.(x5«:ö]¬BÅ7! ö«*@ÅX7!ö!xTÅ#@«4 işaretiyle Cehennem'de haps-i ebedî ile mahkûm ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. bir beşer kelâmı olduğunu tevehhüm ediyorsanız." Hem makam-ı isbatın îcazlı ve i'cazlı misallerinden şu: °v[¬V«2ö¯s²V«'ö±¬uU¬"ö«x. madem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız. insan der: "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" Sen. İkinci Misal: ---sh:»(S:385) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ²u5ö¬–YX«W²7!ö«`²<«*ö¬y¬"ölÅ"«h«B«9ö°h¬2@«-ö«–x7xT«<ö²•«!ö¯–xX²D«8ö«ž«:ö¯w¬. Yani. Haydi.4ö²w¬8ö@«Z«7ö@«8«:ö@«.²IW²7!ö«w¬W«7ö«tÅ9¬!ö¬v[¬U«E²7! ö¬–³!²IT²7!«:ö³j´<ö der. şerefsiz. Haydi. size ne olmuş ki. Bu da çoktur. Beyanı su gibi akıyor. haydi ümmi olmasın. dinsiz." Sen ey insan. "İnanmam." ¯€@«<«h«B²S8ö¬y¬V²C¬8ö¯*«x. Tabur nizamı altına getirebilir.¬"ö!x#²@«4ö@«9¬G²A«2ö]«V«2ö@«X²7Åi«9ö@ÅW¬ 8ö¯`²<«*ö]¬4ö²vB²X6ö²–¬!«: «w[¬5¬(@«. haydi. ‚:IF²7!ö«t¬7´H«6ö a kadar ferman ediyor. Haydi bütün Kur'an kadar olmasın. Bunu da yapamıyorsunuz. can ve malınız helâkette mahvolup ve âhirette ?«*@«D¬E²7!ö«:ö‰@ÅX7!ö@«. Yoksa dünyada haysiyetsiz. Kur'an ise. yaşsız. Kelâm-ı İlahî olduğunda şübheniz varsa. Bunu yapamazsanız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde. kalbiniz katı. bir zât.ö²vBX6ö²–¬!ö¬yÁV7!ö¬–:(ö²w¬8ö²v6«š!«G«Z-ö!x2²(!«: ö Yani: "Eğer. Çünki içinde hakikî hikmet. eblehçesine bir divaneliktir. efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar. size yardım edecek.«@«L²9«!ö›¬HÅ7!ö@«Z[¬[²E<ö²u5ö°v[¬8«*ö«]¬. namussuz. Aynen onun gibi hiçten.. Şöyle ki: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan diyor: "Ey ---sh:»(S:384) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ins ve cin! Eğer Kur'an. onunla kasem ediliyor. can ve malınız. geliniz! Siz dahi ona Muhammed-ül Emin dediğiniz zât gibi. haktır ve Hakk'ın kelâmıdır.@ «X²[«X«"ö«r²[«6ö²vZ«5²x«4ö¬š@«WÅ. ¬h²L«Q¬" ve yalanlar ve bâtıl hikâyeler olsun. belki bütün geçmiş beliglerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediblerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Birtek suresine bir nazire yapınız. birtek suresine nazire getiriniz. de: "Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise. şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. desen.«:ö¯?Åh«8ö«ÄÅ:«! ö@«. yeniden ordu-misal bütün hayvanat ve sair zîhayatın tabur-misal cesedlerini kemal-i intizamla ve mizan-ı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini "Emr-i kün feyekûn" ile kaydedip yerleştiren ve her karnda hattâ her baharda rûy-i zeminde yüzbinler ordumisal zevilhayat enva'larını. üstünde sikke-i i'caz var. en meşhur bir edib. biri dese: "Şu zât. Müftereyat ¯*«x. Bunu da yapamazsanız. okumak yazmak bilmez. Kur'an dahi mu'cize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Çünki senin elinde Kur'an var. dünya ve âhiretiniz. zevk ile kalbi. risaletin hücceti o derece yakînî ve haktır ki. Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız. bir şübheniz varsa. Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üçüncü âyet mebhasinde isbat ve izah edildiği gibi benî-İsrail'e der: "Musa Aleyhisselâm'ın asâsı gibi bir mu'cizesine karşı sert taş.@«U¬"ö«t±¬"«*ö¬a«W²Q¬X ¬"ö«a²9«!ö@«W«4ö²h±¬6«H«4 . yaptırınız. hutebanız.ö¬h²L«Q¬"ö! x#²@«4ö ilzamıyla der: "Haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Musa Aleyhisselâm'ın bütün mu'cizatına karşı lâkayd kalıp. Makam-ı ifham ve ilzamda binler misallerinden yalnız şu iki misale bak: Birinci misal: ¬y¬V²C¬8ö²w¬8ö¯?«*x. hem rızk oluyor. çünki haysiyet ve namusunuz. Hattâ.. Bunu da yapamazsanız. asabiyet ve şerefiniz. o diriltecek.«:ö«•@«P¬Q²7!ö]¬[²E<ö²w«8ö«Ä@«5 ---sh:»(S:383) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Yani. zillet içinde. yalnız nazmındaki belâgatına nazire olarak bir eser yapınız. hem zevk veriyor. Sen Resullerdensin.«5öÅv$ ilâ âhir. kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden bu Kur'an gibi bir kitab getiriniz. şevk ile ruhu. Ya imana geliniz veyahut susunuz.. kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. işte meydan. gözünüz kuru. Makam-ı irşadda beyanat-ı Kur'aniye o derece müessir ve rakiktir ve o derece munis ve şefiktir ki. hakkaniyette makam-ı ta'zim ve hürmete çıkmış ki. Hem makam-ı isbatın en latif misallerinden: «w[¬V«.

Meselâ: Birinci fıkra ²•«! ²•«! y«7ö]¬R«A²X«<ö@«8«:ö«h²Q±¬L7!ö˜@«X²WÅV«2ö@«8«:ö âyetine işaret eder. bir mikroba karşı mağlub bir âciz-i mutlakı. zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır ve evamir-i İlahiyeye müsahharlardır. okunuyor. ö ö ö Yahut. Demek kendilerini birer Hâlık zannederler. nasıl bir harfinde bir kitab yazılan şu kâinat kitabını. sersem muattıla gibi. Ben de bekliyorum. karışık ve tahminîdir. ubudiyetten ---sh:»(S:387) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------istinkâf ederler. Sen. . kâinat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle müsmirdir ve mevcudat. Hayvandan. imandan. Yılanlarından hiçbir yılanı bırakmıyor.h8²@«#ö²•«!ö«w[¬M¬±"«I«BW²7!ö«w¬8ö²vU«Q«8ö]±¬9¬@«4ö!xMÅ"«h«# ²•«!ö«–YT¬7@«F²7!öv.ö²vZ«7ö²•«!ö«–:I¬O²[«MW²7!öv.ö²•«! ö«t±¬"«*öw¬=!«i«'ö²v. «–YX¬8ÌY<ö«žö²u«"öy«7Åx«T«#ö«–x7xT«<ö²•«! Veyahut: Yalancı. şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstağnidir. divaneliğin hezeyanına girsinler. Kendi kendini besliyorlar. Madem bu derece akıldan. hikmetsiz. "aklımız bize yeter" deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler.h8²@«# ²•«! «–x3@«0ö°•²x«5ö²v. Yoksa Kur'anın âsâr-ı beşeriye içinde bir nazirini bulsunlar. yırtıyor.y«7Åx«T«#ö«–x7xT«<ö²•«!ö«–x3@«0ö°•²x«5ö²v. Kendilerine lâzım olan herşeyi yaratıyorlar" mı tahayyül ediyorlar ki.ö!:h«S«6ö«w<¬HÅ7@«4 İşte şu âyâtın binler hakikatlerinden yalnız beyan-ı ifhamiyeye misal için bir hakikatını beyan ederiz. ehemmiyet verme. sana şâir mi diyorlar. Daha sair fıkraları ---sh:»(S:386) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------buna kıyas et. başını eziyor. Seninki.ö!x9@«6ö²–¬!ö¬y¬V²C¬8ö¯b<¬G«E¬"ö!x#²@«[²V«4ö«–YX¬8ÌY<ö«žö²u«" °vÅV." Senin parlak büyük hakikatlerin. ¯š²z«-ö¬h²[«3ö²w¬8ö!xT¬V'ö²•«! Veyahut: Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felasife-i abesiyyun gibi kendilerini başıboş. Yahut: İnkârlarına sebeb. Çünki bütün dediğin makuldür. Altına girip gizlenecek bir perde-i dalalet bırakmıyor. Hakk'a serfüru etmemeleri midir! Halbuki mütecebbir zalimlerin rüesaları olan Firavunların. Allah'ı inkâr mı ediyorlar ki. herbir şeyin Hâlıkı olmak lâzım gelir. Yoksa "Bir harf kâtibsiz olmaz" bildikleri halde. hak ve yakînîdir. zeminde çiçekleri kadar berahin-i tevhid görünüyor. görmüyorlar mı ki. acaba muhakemesiz âmi kâfirler gibi. vicdansız münafıklar gibi "Kur'an senin sözlerindir" diye seni ittiham mı ediyorlar! Halbuki.«G²X¬2ö²•«!ö«–xV«T²C8ö¯•«h²R«8 «–x6¬h²L<ö@ÅW«2ö¬yÁV7!ö«–@«E²A.«S«7öyÁV7!öެ! ö½^«Z¬7³~ö@«W¬Z[¬4ö«–@«6ö²x«7ö - fıkra ise âyetine remzeder. vazifesiz. de: "Bekleyiniz. Öyle ise. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. Şöyle ki: öö ölafzıyla onbeş tabaka istifham-ı inkârî-i taaccübî ile ehl-i dalaletin bütün aksamını susturur ve şübehatın bütün menşe'lerini kapatır. Halbuki akıl ise. «–YT¬7@«F²7!öv.ö²•«!ö¯š²z«ö¬h²[«3ö²w¬8ö!xT¬V'ö²•«!ö«w[¬5¬(@«. Bütün bütün aklın zıvanasından çıkıp. Sen kâhin değilsin. «–xX¬5x<ö«žö²u«"ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö! xT«V«'ö²•«! Veyahut: Hâlıkı inkâr eden fikirsiz. tâgi zalimler gibi. ¬–YX«W²7!ö«`²<«*ö¬y¬"ölÅ"«h«B«9ö°h¬2@«ö«–x7xT«<ö²•«! !«H´Z¬" ²vZ8«Ÿ²&«! ²v. kapatıyor. semavat ve arzın vücudlarını inkâr etsinler veyahut "Biz halkettik" desinler. Halbuki birtek şeyin Hâlıkı. gayesiz. Kur'anı dinlemiyorlar.ö¬yÁV7! öh²[«3ö°y´7¬!ö²vZ«7ö²•«!ö«–:G[¬U«W²7!öv. Mecnun olamazsın. Şöyle ki: Başta diyor: "Ahkâm-ı İlahiyeyi tebliğ et. Çünki semada yıldızları kadar. Zira kâhinin sözleri. insaniyetten sukut etmişler. kâtibsiz zannediyorlar. Ya butlanı zahir olduğundan sükûtla butlanını bedahete havale eder veya başka âyetlerde tafsilen reddedildiği için burada mücmelen işaret eder. bir sineğe. Ehl-i dalalet için içine girip saklanacak şeytanî bir delik bırakmıyor. düşmanın dahi senin kemal-i aklına şehadet eder. Öyle ise. Nemrudların akibetleri malûmdur. Demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki. sana ittibaı emreder. Demek onların imana niyetleri yoktur. bunların inkârlarından müteessir olma. Bakma. bir nevi muzır hayvan ve pis maddeler sırasına say. belki cemadattan daha aşağıdırlar. Demek yakîne ve hakka niyetleri yoktur. tâ şimdiye kadar sana Muhammed-ül Emin diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. acaba akıllarına güvenen akılsız feylesoflar gibi. Senin helâketini mi bekliyorlar.«G²X¬2ö²•«!ö«–xX¬5x<ö«žö²u«"ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö!xT«V«' ²w¬8ö²vZ«4ö!®h²%«!ö²vZ7«@²K«#ö²•«!ö«–xX«A²7!övU«7«:ö€@«X«A²7!öy«7ö²•«!ö¯w[¬A8ö¯– @«O²VK¬"ö²vZQ¬W«B²K8ö¬€²@«[²V«4ö¬y[¬4ö«–xQ¬W«B²K«< ö!®G²[«6ö«–:G<¬h<ö²•«!ö«–xAB²U«<ö²vZ«4ö`²[«R²7!öv. Onbeşinci @«#«G«.ö²•«! Âyâ.ö²•«!ö!«H´Z¬"ö²vZ8«Ÿ²&«!ö²v. Hâlıksız mı zannediyorlar! Acaba gözleri kör olmuş.ö²•«! Veyahut: Firavunlaşmış maddiyyun gibi. Bunları dahi. "Kendi kendine oluyorlar. Herbir fıkrada bir taifenin hülâsa-i fikr-i küfrîlerini ya bir kısa tabir ile ibtal eder. bir Kadîr-i Mutlak zannederler.

«G²X¬2ö²•«! Veyahut: Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını nefyeden bir kısım hükema-yı dâlle gibi ve Berahime gibi asl-ı nübüvveti mi inkâr ediyorlar? Sana iman getirmiyorlar. hem o âciz.. Nasıl bir çocukla konuşulsa. sen ecrini. fikr-i avamı taciz edip yormayacak bir surette basitane ve zahirane söylüyor. Kabil-i hitab olmadıklarını göstersinler. o fikirde olan heriflerin tekzibleri. ücretini yalnız Allah'tan istiyorsun ve onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket. ---sh:»(S:388) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyorlar ki. zâtı cismaniyetten mücerred ve muallâ ve mahiyeti tecezzi ve tekessürden münezzeh ve müberra ve kudreti aczden mukaddes ve bîhemta olan Zât-ı Zülcelal'e evlâd isnad etmek. o derece letafetli ve selasetlidir. Öyle ise. Herbir sersemin safsatasına. bir şehirde iki vali. şu bütün kâinatta gündüz gibi görünen bu intizam-ı ekmeli. en mütebahhir hükemanın fikirleriyle yetişemediği hakaik-i gamıza-i İlahiye ve esrar-ı Rabbaniyeyi müteşabihat suretinde bir kısım teşbihat ve temsilât ile en ümmi bir âmiye ifham eder. Sen de onların inkârından müteellim olma. Sen de aldırma. bu insicam-ı ecmeli kör olup görmüyorlar. samediyetine. açık tahayyül edip ondan malûmat alarak yazıyorlar hülyasında bulunuyorlar. de. inkârlarından müteessir olarak fütur getirme. hem fakirlerin hased ve beddualarından kurtulmak için. istiğna-yı mutlakına zıd olan veledi nisbet ve melaikenin ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafî olan ünûseti isnad mı ederler? Kendilerine şefaatçi mi zannederler ki. çocukça tabirat istimal edilir.«G²X¬2ö²•«! Veyahut: Gayb-aşinalık dava eden Budeîler gibi ve umûr-u gaybiyeye dair tahminlerini yakîn tahayyül eden akılfüruşlar gibi. birkaç cevherlerini daha gösterseydim. hakları tokattır. «–xV«T²C8ö¯•«h²R«8ö²w¬8ö²vZ«4ö!®h²%«!ö²vZ7«@². «–x6¬h²L<ö@ÅW«2ö¬yÁV7!ö«–@«E²A. kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvaffakıyetleri muvakkattır ve istidracdır. Meselâ: ›«x«B². bir memlekette iki padişah bulunsa. ders veriyor. Amma ifham ve talimdeki beyanat-ı Kur'aniye o kadar hârikadır. intizam zîr ü zeber olur ve insicam herc ü merce düşer. «–xX«A²7!övU«7«:ö€@«X«A²7!öy«7ö²•«! Veyahut: Ukûl-ü aşere ve erbab-ül enva' namıyla şerikleri itikad eden müşrik felasife gibi ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnad eden Sabiiyyun gibi. "Şu âyetler tek başıyla bir mu'cizedir" sen dahi diyecektin. Öyle hodbinlerin inkârlarından bir şey çıkmaz.!ö¬Š²h«Q²7!ö]«V«2öw ´W²&Åh7«!ö bir temsil ile rububiyet-i İlahiyeyi saltanat misalinde ve âlemin . şeytanlarına kapanan semavata. beka-yı nev'ine muhtaç ve cismanî ve mütecezzi. kâh sahir deyip. ---sh:»(S:390) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------en basit bir âmi. «–xAB²U«<ö²vZ«4ö`²[«R²7!öv. emr-i zekatı ağır görüp İslâmiyetten çekiniyorlar? Bunların tekzibleri ehemmiyetsiz olmakla beraber. bütün mevcudatta görünen ve ihtiyar ve iradeyi gösteren bütün âsâr-ı hikmeti ve gayatı ve intizamatı ve semeratı ve âsâr-ı rahmet ve inayatı ve bütün enbiyanın bütün mu'cizatlarını inkâr etsinler veya "Mahlukata verilen ihsanatın hazineleri yanımızda ve elimizdedir" desinler. senin semavî haberlerini tekzib ederler. haddinden hadsiz tecavüz etmiş mağrur hodfüruşların tekzibleri.«t±¬"«*öw¬=!«i«'ö²v.«S«7öyÁV7!öެ! ö½^«Z¬7³~ö@«W¬Z[¬4ö«–@«6ö²x«7 hükmünce. miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzet-i mağruranesine yakıştıramadıkları bir nevi evlâd yani hadsiz kızları isnad etmek. fâni. Böyle şarlatanların inkârları. en derin bir hakikatı onun beyanından kolayca tefehhüm eder. «–:G[¬U«W²7!öv. Öyle ise. sana karşı kâh kâhin. bir mekr-i İlahîdir.ö²vZ«7ö²•«! Veyahut: Cin ve şeytana uyup kehanetfüruşlar. Zira az bir zamanda senin hakikatlerin onların hülyalarını zîr ü zeber edecek. hile edip döndürmek mi istiyorlar ki.8ö¬€²@«[²V«4ö¬y[¬4ö«–xQ¬W«B². ¯w[¬A8ö¯–@«O²V. her divanenin hezeyanına kulak verilmez. tekessüre kabil ve âciz. kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden. sinek kanadı kadar şirke yer bırakılmamış. ya on'dan veya kırk'tan birisini kendi fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki." İşte silsile-i hakaik olan şu âyâtın yüzer cevherlerinden yalnız ifham ve ilzama dair birtek cevher-i beyanîsini icmalen beyan ettik. vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar. senin gaybî kitabını kabul etmiyorlar. âlem-i gayba başka bir yol mu bulunmuş zannederler? Öyle ise. Belki daha ziyade gayret et. mümkin. vahdetine. öyle bir safsatadır ve öyle bir divanelik hezeyanıdır ki.¬"ö²vZQ¬W«B². Halbuki bir köyde iki müdür. kâh mecnun.«<ö°vÅV. Onların tekzibleri seni tezkirden vazgeçirmesin. Çünki onlar kendi nefislerine hile ederler. bekası ezelî ve ebedî. Evet. Allah'ın akılsız hayvanları çoktur. elbette ve elbette vücudu vâcib ve daim. inkârları hiçtir. kendi yanlarında hazır. bâgî dünyaperestler gibi senin tekâlifini ağır mı buluyorlar ki. Böyle. Aldırmamalısın. hiss-i âmmeyi rencide etmeyecek.ö¬yÁV7! öh²[«3ö°y´7¬!ö²vZ«7ö²•«! Veyahut: Hâlık-ı hayr ve hâlık-ı şer namıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden Mecusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine birer nokta-i istinad tahayyül eden esbabperestler. ---sh:»(S:389) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------vahye mazhar resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan âlem-i gayb. dessas zındıklar gibi ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek. senden kaçıyorlar ve bilmiyorlar mı ki. sanemperestler gibi başka ilahlara dayanıp sana muaraza mı ederler? Senden istiğna mı ediyorlar? Demek @«#«G«.ö²•«! Veyahut: Aklı hâkim yapan mütehakkim Mu'tezile gibi kendilerini Hâlıkın işlerine rakib ve müfettiş tahayyül edip Hâlık-ı Zülcelal'i mes'ul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. hıssete alışmış tâgi. çok hakaik-i gamızayı nazar-ı umumîyi okşayacak. ispirtizmacılar gibi. Öyle de: ¬h«L«A²7!ö¬ÄxT2ö]«7¬!ö°}Å[¬Z´7¬! ö°€«žÇi«X«#ödenilen mütekellim üslûbunda muhatabın derecesine sözüyle nüzul edip öyle konuşan esalib-i Kur'aniye. Cenab-ı Hakk'a veled nisbet eden mülhid ve dâllînler gibi. Zât-ı Ehad ve Samed'in vücub-u vücuduna..ö!:h«S«6ö«w<¬HÅ7@«4ö! ®G²[«6ö«–:G<¬h<ö²•«! Veyahut: Fıtratları bozulmuş.«#ö²•«! Veyahut: Hırsa. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan. «–:I¬O²[«MW²7!öv. senin gaybî haberlerini beğenmiyorlar mı? Gaybî kitabları mı var ki. Eğer iktidarım olsaydı. dünyaperest. yardımcı bir vârise müştak mahluklar için vasıta-i tekessür ve teavün ve rabıta-i hayat ve beka olan tenasül. Halbuki sinek kanadından tâ semavat kandillerine kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki. Madem bunlar bu derece hilaf-ı akıl ve hikmet ve münafî-i his ve bedahet hareket ediyorlar. Cevab vermek değil. sana tabi olmuyorlar? İnsan gibi mümkin. hiç hükmündedir. sana fütur vermesin.

aktar-ı âlemde gezdiren Kadîr-i Zülkemal'e karşı «t«9@«- «v«P²2«!ö@«8ö«t«9@«E²A. dağların menafiziyle teneffüs etmekle sükûnet ettiğini fehmeder. o kelime şöyle ifham eder ki: Bidayet-i hilkatte sema ve arz şekilsiz birer küme ve menfaatsiz birer yaş hamur. karnlar üzerinde yaşamış ve bu kadar mebzuliyetle manalarını ortaya saçmış olduğu halde kemal-i şebabetinden. o seyyareleri birer birer yerlerine yerleştirerek. bütün ins ü cinnin bütün tabakalarını imana davet eder. Öyle ise. Zira Kur'an. havayı tasfiye eder) ve toprağın hâmisi (bataklıktan ve denizin istilâsından muhafaza eder) ve sair levazımat-ı hayat-ı insaniyenin hazinesi olarak fehmeder. öyle bir Kadîr-i Zülcelal'in işidir ki. Bir şâirin bu kelâmdan hissesi: Zemin. fehm ve zekâca muhtelif binler tabaka muhatablara feyzini dağıtıp ve nurunu neşrederek kabiliyetçe ayrı ayrı asırlar. hayat-ı hayvaniye ve hayat-ı hayvaniye direği. bir hane ve o hanenin direği. ---sh:»(S:391) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------o sofradan gıdalarını buluyorlar. Kadîr-i Kayyum o hamuru açıp. O da. "Âmentü billahi-l Vâhid-il Ehad" der. Evet Kur'an. yüksek direkler üstünde atılmış. avam o "Lâm"ı "ilâ" manasında görüp fehmeder ki. Aynen öyle de: Kur'anın manaları. zemin kuru ve hayatsız. Su ve hava ve toprağın direği ve kazığı. Hem umumuna imanın ulûmunu talim eder. hattâ herbir harfin. sair seyyareler. şu suretle hane-i hayatımız olan zemine direk yapan ve maişetimize hazinedar tayin eden Sâni'-i Zülcelal Vel'ikram'a. size nisbeten ışık verici. beş lem'ası var. hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor. dağların zuhuruyla sükûnet bulduğunu ve medar ve mihverindeki istikrarına ve zelzelenin irticacıyla medar-ı senevîsinden çıkmamasına sebeb. semayı yağmurla. ¬yÁV¬7ö^«W²U¬E²7«!öder. zeminimizi buraya getirerek. ufkî bir daire suretinde ve semanın etekleri başında görünen dağları. İşte öin "Lâm"ı. @«W. bu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin kelâmı olarak rububiyetinin mertebe-i a'zamından çıkarak. Sâni'-i Zülcelaline hayretkârane perestiş eder. onlardaki menafi'ini ve nimetlerini düşünür. nihayet letafette kalarak gayet sühuletli bir tarzda. Güneş'i orada bırakıp. isbat eder. ---sh:»(S:392) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Coğrafyacı bir edibin o kelâmdan kısmeti: Küre-i zemin. dağ gibi akılları işba' ettiği gibi. muntazam bir gemi gibi yapıp. Ve muhakkik bir hakîme. Şu makama misal istersen. dağlardır. hem "ilâ" j²WÅL7!ö«: manasını ifade eder. hava ve topraktır." Elhasıl.tedbirinde mertebe-i rububiyetini. aynı lafz. bahr-ı muhit-i havaîde veya esîrîde yüzen bir sefine ve dağları. Hikmet-i tabiiyenin bir feylesofunun şu kelâmdan nasibi şudur ki: Küre-i zeminin karnında bazı inkılabat ve imtizacatın neticesi olarak hasıl olan zelzele ve ihtizazatı. öyle bir tarzda vaz'edilmiş ki. size faidesi dokunmayacak bir suret alacaktır. ---sh:»(S:393) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------menfaatdar birer suret. Yeni zamanın feylesofuna şu kelime şöyle ifham eder ki: Manzume-i Şemsiyeyi teşkil eden küremiz. Hâlık-ı Zülcelal'in Güneş'e bağladığı büyük nimetleri düşünerek ±¯h«T«B². Şu koca dağları. Zira dağlar. aynı derste. herbir kelâmın. binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukûl ve kulûb ve ervah. her âmiye anlayışlı ders verdiği gibi. Bir âminin şu kelâmdan hissesi: Zahiren yere çakılmış kazıklar gibi görünen dağları görür. o çadırın kazıkları misalinde tahayyül eder. suyun mahzeni. zemine toprak sererek. tatmin eder. tedkikatMeselâ ı felsefe ile âlûde olmayan bir âlime. sineğin küçücük kulakçığına da tamamen yerleşir. aynı sözlerle fehimleri muhtelif ve dereceleri mütebayin pek çok tabakalara dahi ders verip ikna' eden. veledsiz mahlukatsız toplu birer madde iken. ve kubbe-i sema. sehl-i mümteni' bir surette. yetmişbin perdelerden geçerek.W¬7 . onun küçük bir bostanı ve semanın yüz örtüsü olan bulutlar. Elhasıl: Nasıl "Elhamdülillah" gibi bir lafz-ı Kur'anî okunduğu zaman dağın kulağı olan mağarasını doldurduğu gibi. Meselâ: ö ö ö yani: "Dağları zemininize kazık ve direk yaptım" bir kelâmdır. gençliğinden zerre kadar zayi' etmeyerek gayet taravette. tamamen imana gelir. zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde bütün zîhayatları o sudan halketmek. bir taban. başını tabiat bataklığından çıkarır. birbirine bakar pek çok muhtelif mahlukatın meskeni olarak tasavvur eder. mahall-i kararına yetişecek. Hattâ pekçok kapıları kapalı kalıp. O koca küre-i zemini. Güneş'ten ziya serptirerek dünyayı şenlendirip bizleri içine koymuştur anlar. istikbalde geleceklere bırakılmıştır. bütün Kur'an baştan nihayete kadar bu makamın misalleridir. o kelime şöyle ifham eder ki: Sema berrak. kemal-i ta'zim ile hamd ü sena eder. o direklerin sivri başları o perde-i türabiyeyi yukarıya kaldırmış. Meselâ: @«Z«7ö¯±h«T«B². rûy-i zemin. o mertebelere çıkanları irşad ederek. O büyük azametli mahlukları.. İKİNCİ ŞUA: Kur'anın câmiiyet-i hârikulâdesidir. Hayme-nişin bir edibin bu kelâmdan nasibi: Zeminin yüzünü bir çöl ve sahra. Fâtır-ı Hakîm. Herbir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir.@«X²T«B«S«4ö@®T²#«*ö@«B«9@«6ö«Œ²*«ž ²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!öÅ–«!ö daki @®T²#«*ökelimesi. azamet-i kudretine secde eder.W¬7ö›¬I²D«#öödaki "Lâm". hattâ herbir kelimenin. şerait-i hayat olan su. ısındırıcı müteharrik bir lâmba olan Güneş. zînetli ve kesretli mahlukata menşe' etmiştir anlar. Vüs'at-i hikmetine karşı hayran olur. hem bu sözde zikrolunan âyetlerden şu câmiiyet aşikâre görünüyor. Demek Kur'an-ı Kerim. elbette bir lem'a-i i'caz görülebilir. Arzuları yerine gelir. böyle yeryüzünde çadırlar misillü kolayca kuran ve koyan Fâtır-ı Zülcelaline karşı secde-i hayret eder. tevellüde gayr-ı kabil bir halde iken. öyle bir maide-i Semaviyedir ki. dağların silsilelerini pek kesretle ve çok muhtelif bedevi çadırları gibi. o perdelere bakıp tenvir ederek. sair makamlar gibi ifham ve talim makamında dahi Kur'anın lemaat-ı i'cazı parlıyor. işba' eden bir kitab-ı mu'ciznümanın hangi tarafına dikkat edilse. bir Sultanın taht-ı saltanatında durup icra-yı hükûmet ettiği gibi bir misalde gösteriyor. anlar. Medeniyet ve heyet-i içtimaiyenin mütehassıs bir hakîminin bu kelâmdan hissesi: Zemini. Elbette evvelki sözlerde. müttefikan diyorlar ki: "Dersimizi güzelce anlıyoruz. bidayette Güneş'le mümteziç olarak açılmamış bir hamur şeklinde iken. Evet bütün müçtehidîn ve sıddıkîn ve hükema-i İslâmiye ve muhakkikîn ve ülema-i usûl-ül fıkıh ve mütekellimîn ve evliya-i ârifîn ve aktab-ı âşıkîn ve müdakkikîn-i ülema ve avam-ı müslimîn gibi Kur'anın tilmizleri ve dersini dinleyenleri. onun bostanında bir süngerdir anlar. güya tabaka-i türabiye. Hâlıkına şükreder. dağların hurucu olduğunu ve zeminin hiddeti ve gazabı. avamın en ümmisi havassın en ehassına omuz omuza. Şu şuanın. diz dize verip beraber ders-i Kur'anîyi dinleyip istifade edecekler. müştehiyatını alıyorlar. umum mertebeler üstüne gelerek. sinek gibi küçücük basit akılları dahi aynı sözlerle talim eder. sema canibinden yağmur yağdırarak. elfaz-ı Kur'aniye.öder. Birinci Lem'a: Lafzındaki câmiiyettir. üstünde konulmuş yeşil ve elektrik lâmbalarıyla süslenmiş bir muhteşem çadır. hem "fî" manasını. havanın tarağı (gazat-ı muzırrayı tersib edip. hem kendi manasını. bulutsuz. Evet ½–xX4ö«:ö½–xM3«:ö½–xD-ö¯±uU¬7«:ö°p«VÅO8«:öÊf«&ö«:ö°w²O«"«:ö°h²Z«1ö¯^«<³~ö±¬uU¬7 !®(@«#²:«! «Ä@«A¬D²7! «: olan hadîsin işaret ettiği gibi. onları feth ve bastedip güzel bir şekil. elbette bir gün seyri bitecek. o sefinenin üstünde tesbit ve müvazene için çakılmış kazıklar ve direkler şeklinde tefekkür eder. bizleri içine ö koyup.

Çünki "Allah" bir ism-i câmi' olduğundan esma-i hüsna adedince tevhidler. Çünki bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. hem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı teskin ve teselli. kuvvet cazibeyi zahiren tevlid eder gibi bir âdet-i İlahiye.. diğerleri ona tabi kalırlar. "Elhamdülillah Kur'andadır hak hikmet. içinde bulunur. Sen rıza-yı İlahîye nail olursun. hikmet-i Kur'aniyeye girer. Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor..öެ! ö«s¬7@«'ö«žö«x. bütün sülûklerinde ve mertebelerinde şu âyete ihtiyaçlarını görüp ondan kendi mertebesine lâyık bir gıda-yı manevî. kendi merkezinde ve mihveri üzerinde zenberekvari bir cereyan ile manzumesini emr-i İlahî ile tanzim edip tahrik eder. Eğer desen: "Geçmiş misallerdeki bütün manaları nasıl bileceğiz ki. cezbe kaçar. Fenn-i Belâgat'ın kanunlarıyla isbat edilmiştir. bütün âriflerin mezâklarını. Evet. Fakat mensucat-ı Rabbaniyenin bir mekiği. benim fehm-i kasırıma aittir. gece gündüz sahifelerinde yazılan mektubat-ı Samedaniyenin mürekkebi. o kadar vücuhu var ve o derece meratibi var ki. Üçüncü Lem'a: İlmindeki câmiiyet-i hârikadır. Onun için kısa kesip kısmen "İşarat-ül İ'caz"a havale ederiz. bir ıtlak var. Eğer silkinmezse. tâ âmm olsun. «t¬\´7:«! «–xE¬V²SW²7«! «t¬A²9«H¬7ö²h¬S²R«B². Bir kısım. Seyyareler onun müteharrik meyveleri. Her ne ise. Sen Cennet'e felah bulursun. ya siyak veya sibak-ı kelâmdan veya başka âyetten birer emare o manaya işaret eder. hem zarfiyet manasında tutturup şöyle ifham eder ki: "Sâni'-i Hakîm. işlerine esbab-ı zahiriyeyi perde ettiğinden. İşte öder. hakikatın mütenevvi ve kesretli ilimlerini. tâ çok manaları ifade etsin. düşüp dağılacaklar. tâ herkesin hissesi bulunsun.. Bununla beraber ulûm-u Arabiyece sahih ve usûl-i diniyece hak olmak şartıyla ve Fenn-i Maânîce makbul ve İlm-i Beyanca münasib ve belâgatça müstahsen olan bütün vücuh ve maânî. Çünki hareket harareti. ehl-i içtihad ve ehl-i tefsir ve ehl-i usûl-üd din ve ehl-i usûl-ül fıkhın icmaıyla ve ihtilaflarının şehadetiyle Kur'anın manalarındandırlar.. Ve kozmoğrafyacı bir feylesofa "lâm"ı "fî" manasında şöyle ifham eder ki: Güneş. dünya ve âhiretin. yalnız nümune olarak şu yirmibeş aded Sözleri gösteriyoruz. tâ kaza ve kader mebhaslerine kadar. tabaka tabaka olarak asırlar üzerinde ve arkasında oturup dizilmiş bütün benî-Âdeme hitab ediyor. tâ kabre girinceye kadar. Demek ±¯h«T«B²KW¬7ömanası: @«Z¬B«8xP²X«8ö¬*!«h²T¬B². kendi ilminin denizinden akıttığı gibi. yemek. Şu lem'aya misal getirilse. nurani bir ağaçtır. hem illet manasında. bir cild yazmak lâzım gelir. insan ve insanın vazifesi.. tâ kasemleriyle işaret vazifelerine kadar.. Ve şâirane bir fikir ve kalb sahibine şu "lâm"dan ve istikrardan şöyle bir mana fehmine gelir ki: "Güneş. hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan yüzbinler tefsirler. hem küffarı tehdid. câmiiyet-i lafziye cihetiyle kelâmdan. insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut. Kısa keser. kâinat ve Hâlık-ı Kâinat'ın.öެ!ö«»!Å+«*ö«žö²›«! ve hakeza. bütün yirmibeş aded Sözler'in doğru hakikatleri. Bir kısmı yalnız Cennet'i düşünür. âdeta asâ-yı Musa Aleyhisselâm gibi binler faideleri var. Dördüncü Lem'a: Mebahisindeki câmiiyet-i hârikadır.¬ž¬ö@«Z«7ö¯±h«T«B²K8ö]¬4öyani. Müjde size." Hem meselâ ö ö ö da bir sükût var. pekçok vücuhu vardır. Biz şu sözde herbir manaya delalet eden emareyi kanunuyla. Ey müttaki!. Sen Cehennem'den felah bulursun. bütün muhakkiklerin mezheblerini. o denizinden muntazaman ve kesretle akıtıyor. Bir kısım. ¬y¬X[¬W«[¬"ö°€@Å<¬x²O«8ö€!«Y´WÅK7!«:ö . ---sh:»(S:395) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Meselâ: «–YE¬V²SW²7! v. Evet "İşarat-ül İ'caz"da şuradaki manalar misillü kelimat-ı Kur'aniyenin müteaddid manalarını İlm-i Sarf ve Nahv'in kaideleriyle ve İlm-i Beyan ve Fenn-i Maânî'nin düsturlarıyla. Evet Kur'an. daire-i mümkinatın hakikî hikmetini ve daire-i vücubun ulûm-u hakikiyesini ve daire-i âhiretin maarif-i gamızasını. Öyle ise. yalnız rıza-yı İlahîyi rica eder." ve hakeza. nur bir hokkası suretinde tasavvur ederek Güneş'in cereyan-ı surîsi alâmet olduğu ve işaret ettiği intizamat-ı âlemi düşündürerek Sâni'-i Hakîm'in san'atına "Mâşâallah" ve hikmetine "Bârekâllah" diyerek secdeye kapanır. Ey âşık!. Sen rü'yete mazhar olursun. Her yerde bütün maksadları ifade ile beraber yalnız birisi maksud-u bizzât olur. derecelerine göre birer emare vaz'etmiştir. Kur'an onları irade etmiş ve işaret ediyor?" Elcevab: Madem Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir. bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an. Ve âlime dahi o "Lâm"ı "ilâ" manasında gösterir. manasının hazinesinden ihsan etmekle beraber. böyle bir hikmeti. Elbette o muhtelif efhama göre müteaddid manaları dercedip irade edecektir ve iradesine emareleri vaz'edecektir. İşte şu hakîm. O manalara. cazibe-i umumiye namında bir kanun-u İlahîsiyle sapan taşları gibi seyyareleri Güneş'le bağlamış ve o cazibe ile muhtelif fakat muntazam hareketle o seyyareleri daire-i hikmetinde döndürüyor ve o cazibeyi tevlid için Güneş'in ---sh:»(S:394) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kendi merkezinde hareketini zahirî bir sebeb etmiş. silkinir tâ düşmesin seyyar olan yemişleri. Kur'anın bahr-i ilminden ancak yirmibeş katredir. İkinci Lem'a: Manasındaki câmiiyet-i hârikadır. felsefeyi beş paraya saymam" der. arz ve semavatın. O maneviye ise. şeriatın müteaddid ve çok ilimlerini. Hem muhtelif. bütün vâsılların meşreblerini. Ey sâlih!. O Sözler'de kusur varsa. yatmak âdâbından tut. bütün tabakat-ı evliya." Hem tahayyül edebilir ki: "Şems meczub bir ser-zâkirdir.. Elhamdülillah" der. rü'yet-i İlahiyeyi gaye-i emel bilir ve hakeza. ezel ve ebedin mebahis-i külliyelerini cem'etmekle beraber nutfeden halketmek. Sözü az söyler. o tükenmez hazinesinden onların yollarına neşr-i envâr ettiği bütün onlarca musaddaktır ve müttefek-un aleyhtir.²IW²7!«:ö rüzgârların esmesindeki ¬y¬A²V«5«:ö¬š²h«W²7!ö«w²[«"öÄxE«< yÁV7!ö«š@«L«<ö²–«!öެ!ö«–Î:@«L«#ö@«8«: işaratıyla."Sübhanallah. sözü mutlak bırakır.. Evet. Şöyle bir saat-ı kübrayı halkedip tanzim eden Sâni'-i Zülcelaline karşı kemal-i hayret ve istihsan ile "El-azametü lillah ve-l kudretü lillah" der felsefeyi atar. Güya o sükûtla der: "Ey müslümanlar!. Tâ herkes istediğini içinde bulabilsin.!«:öyÁV7!öެ! ö«y´7¬!ö«žöyÅ9«!ö²v«V²2@«4 âyeti. hem münafıkları takbih.. huruftan ve sükûttan her birisinin binler misallerinden yalnız nümune olarak birer misal getirdik. bütün kâmillerin mesleklerini. Ağaçların hilafına olarak Güneş silkinir. bir taze mana almışlar. İşte Kur'an." Bir risalede şu manaya dair şöyle demiştim: "Evet Güneş bir meyvedardır. mazi ve müstakbelin. ders veriyor. Ve dikkatli bir hakîme şu "lâm"ı. Bir kısım.. «x. Onun için surelerde tekrar edilmiştir. Eğer sükûtuyla sükûnet eylese. O kıssada. Evet.öެ!ö«w´W²&«*ö«žö«x. saadet-i ebediyeyi arzu eder. Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış. hem Yahudileri tevbih gibi çok makasıdı. ağlar fezada muntazam meczubları. Halka-i zikrin merkezinde cezbeli bir zikreder ve ettirir. Ya lafziyedir. Kur'anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat'î bir bürhan-ı bahirdir. kendi müstekarrı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor.. Kur'anın bir harfinden fehmettiği zaman. Âyeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin. tarîkatın muhtelif ve hadsiz ilimlerini. tâ o meyveler düşmesin. Hem meselâ: Kısas-ı Kur'aniyeden kıssa-i Musa Aleyhisselâm. kaidesiyle göstersek söz çok uzanır. tâ uzun olsun. kelimeden. daima onlara rehber ve terakkiyatlarında her vakit onlara mürşid olup. Hazfeder. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. bir kanun-u Rabbanîdir. ya maneviyedir.. altı gün hilkat-i âlemden tut tâ olunan ¬€@«<¬*!ÅH7!«: ö¬€«Ÿ«. hararet kuvveti. Kur'an bütün ---sh:»(S:396) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------müçtehidlerin me'hazlerini. Ey ârif!.

Âyât-ı Kur'aniyede öyle bir câmiiyet var ki. Bunda "Beş Işık" var. kısas ve emsal. Hâlık-ı Âlem'in beyanıyım ve kelâmıyım" der. Nasıl bir usta. hattâ herbir uzun âyet. birinci silsileyi okutturuyor. her derde deva. iki oğlunun kavgasından tâ Tufana. Daha gele gele tâ kesretin en ziyade intişar ettiği mahal olan sîmaların ve seslerin hususiyetlerine ve imtiyazlarına ve teşahhuslarına kadar. üzerinde gayet san'atkâr bir hakîmin kalemi işlediği gösterilse. bir temaşagâh-ı san'at-ı İlahiyeye çeviren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan kime yakışır ve kimin kelâmı olabilir? Ondan başka kim ona sahib çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya. Şu hakikata bürhan ise. Kur'an dahi. elbette intizamları zahir olan sair sahifeler kendi kendine anlaşılır. İkinci Işık: Âyât-ı Kur'aniye. Âyetlerin çoğu. tâ v[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7!ö«x. ---sh:»(S:399) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hem kâh olur ki. bu dünyayı san'atlarıyla zînetlendiren bir san'atkârın.@«8 ²H' ²vU¬9!«x²7«!ö«:ö²vU¬B«X¬.«7«!ö işaret ettiği hâdise-i ezeliyeden ½?«h¬1@«9ö@«Z±¬"«*ö]«7¬! ö½?«h¬/@«9ö¯H¬\«8²x«<ö°˜x%:ö ifade ettiği ve tut. Hazret-i Âdem'in hilkat-ı cesedinden. o surenin hazinesini içine alır. tâ saadet-i ebediyeye kadar. Hem meselâ:ö s<±¬G±¬M7!ö@«ZÇ<«!ör.«:ö¬š@«WÅ. bir silsile-i cevahirdir. sonra gece ve gündüzün ihtilaf ve deveranı içindeki silsile-i şuunattır.@«W¬7 «a²\¬. ahkâm ve maarif-i İlahiye ve ulûm-u kevniye ve kavanin ve şerait-i hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı kalbiye ve hayat-ı maneviye ve hayat-ı uhreviye gibi umum tabakat-ı kelâmiye ve maarif-i hakikiye ve hacat-ı beşeriyeye delalatıyla. elbette konuşmasına yakışan Kur'andır. Elbette kâinat sarayının binasında temel taşı olarak gökleri ve zemini hikmetle koyan bir Sâniin sair eczalarında eser-i san'atı. Başka vakte talik edip. tâ duhanla inşikakına ve yıldızlarının düşüp hadsiz fezada dağılmasına kadar ve dünyanın imtihan için açılmasından. nakş-ı hikmeti pekçok zahirdir. Meselâ: «a²\¬. tâ @«Z«7!«i²7¬+öŒ²*«ž²!ö¬a«7¬i²7+ö!«)¬!ö ile ifade ettiği hakikat-ı acibeye kadar. Kur'andan mahrum kalmamak için.yani. Madem konuşur. hafîyi izhar. herbir sure. bütün safvetiyle. o kapıyı şimdi açmıyorum. İşte şu âyet. Birinci Işık: Üslûb-u Kur'anın o kadar acib bir cem'iyeti var ki. sıra-vari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren. bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sahife hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed. bütün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar. imaen bir davanın çok bürhanlarını derceder. bir Mün'imden başka şu velvele-i takdir ve istihsanla ve zemzeme-i hamd ü şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane. ö ö ö ö öyani. bir silsile-i i'cazdır. Çünki herkes. Evet. ehl-i tahkikin icmaıdır. ittisal peyda etmiş bir surette bir zaman-ı hazır gibi onlara bakan bir Zât-ı Zülcelal'e yakışır bir tarz-ı beyandır. haşirden. zecr ve irşad. san'atını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. birer küçük Kur'an hükmüne. o beyan. emir ve nehy. o derece doğruluğuyla makbul olmuş ki. dün ve bugün gibi silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş. Birtek âyet.. Elhak: «–x.. işaratıyla câmi' olmakla beraber. bir silsile-i îcaz-ı i'cazîdir. güzelce dizen bir Sâni'. şu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen. Bir çiçeğin tanziminden lâkayd kalmayan bir Mâlik-ül Mülk. tâ Cennet'e. Hattâ Kur'an Fatiha'da.«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y ´WÅK7!ö]¬4ö]«V²2«ž²!öu«C«W²7!öy«7«:ö e kadar altı defa ¬y¬#@«<³~ö²w¬8«:öö¬y¬#@«<³~ö²w¬8«:öile başlayan silsile-i berahin. kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur'anîyi içine alır. "Ben. şu kâinatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fihristesini -tabir caiz ise. Şems-i Ezelî'den başka kimin nuru olabilir? Kimin haddine düşmüş ki. elbette konuşur. gösteren bir zâtın beyanına yakışır bir tarzdadır.!öÅv$ ---sh:»(S:397) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------haletindeki vaziyetinden tut.²7«!ö¿«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ös²V«'ö¬y¬#@«<³~ö²w¬8«: de âyât ve delail-i vahdaniyet silsilesini teşkil eden silsile-i hilkat-ı kâinatın mebde' ve müntehasını zikr ile o ikinci silsileyi gösterir. Proğramını ve işlerinin liste ve fihristesini yapar. zahirîyi ihfa ederek gayet güzel bir îcaz yapmış. nakkaşını gösterir. Kalb istiyor ki. Güneş'ten başka hangi şeye yakışır? Tılsım-ı kâinatı keşfedip âlemi ışıklandıran beyan-ı Kur'an. ¯Æ@«X²2«!«:ö¯u[¬F«9ö²w¬8ö¯€@ÅX«%ö@«Z[ ¬4ö@«X²V«Q«%«:ö zeminin çiçek ve üzüm ve hurmasından tut. ve semanın ½–@«'(ö«]¬. va'd ve vaîd. "İstediğin herşey için Kur'andan her ne istersen al" ifade ettiği mana. Üçüncü Işık: Kur'anın i'cazkârane îcazıdır. nasıl gündüzün ziyası "Güneş'ten geldim" der. surelerin çoğu. bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. bir kelimenin içine sarihan. sonra Güneş ve Ay'ın teshiriyle mevsimlerin değişmesi. Madem ki. yapar ve bilir. Hem madem koca semavat ve arzın asl-ı hilkatinde eser-i san'at ve hikmet görünüyor. Evet bir Sâni'-i Hakîm'e şehadet eden sahaif-i âlemin birinci derecesi. her hacete gıda olabilir. sonra berzahtan. Fakat ne yapayım makam kaldırmıyor. tâ vakıa-i ebediyeye kadar bütün mebahis-i esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki. bütün hulusuyla safî. ona nazire ---sh:»(S:398) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------getirsin. i'cazkârane îcazdan büyük bir lütf-u irşaddır ve güzel bir teshildir.²W#ö«w[¬&ö¬yÁV7!ö«–@«E²A. güzelce silsileyi gösterir. semavat ve arzın asl-ı hilkatleridir. misbahlarıyla süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden ve mazi ve müstakbel.proğramını yazan. herbirisi birer küçük sure. onun taklidini yapsın? Evet. berrak. herbirisi birer küçük Kur'andır. tâ ekser enbiyanın mühim hâdisatına kadar ²vU±¬"«h¬"öa². parlak beyanı. Hiçbir şaibe-i taklid veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farzedip konuşmuş gibi bir hud'anın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle. Kur'an dahi. Hiçbir cihetle eser-i tasannu' ve tekellüf görünmüyor. işareten. Sonra gökleri yıldızlarla tezyin ile zeminin zîhayatlarla şenlendirilmesi. tâ kavm-i Firavunun garkına. remzen. şu definelerde gizli olan elmasları göstereyim. Evet şu dünyayı antika san'atlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve san'atperverane ve nimetperverane şu derece san'atının acibeleriyle. ya gabavetinden veya başka esbaba binaen her vakit bütün Kur'anı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar. bütün kâinatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve âhireti iki oda gibi açıp kapayan ve zemin bir bahçe ve sema.x<ö¬–x- . tâ kapanmasına kadar ve âhiretin birinci menzili olan kabirden. Çünki daima terakkiyatta kat'-ı meratib eden bütün tabakat-ı ehl-i kemalin rehber-i mutlakı elbette şu hâsiyete mâlik olması elzemdir. Kâh olur ki. Fatiha dahi Besmele'de münderic olduğuna ehl-i keşif müttefiktirler. tergib ve terhib. uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki.«4ö den tut. birer kısa sure makamına geçer. bir silsile-i nurdur. mazi zamanının vukuatından. bir mescid. bütün mülkünü velveleye veren bir kelâma karşı nasıl lâkayd kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir mi? Beşinci Lem'a: Kur'anın üslûb ve îcazındaki câmiiyet-i hârikadır. Madem ki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan ferdlerin sîmalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakîmane bulunsa. ehl-i hakikat mabeyninde durub-u emsal sırasına geçmiştir. her vakit Kur'ana muhtaç olduğu halde.7!ö]«7¬!ö›«x«B². birtek sure. öyle olmak lâzım gelir. İşte şu. köprüden tut.

²*«@«4ö_«<Ì:ÇI7!öy²X¬8ö«h«A²Q«B². Enbiyanın ---sh:»(S:401) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ittifakına hafî bir îma edip. ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle beraber. hattâ herbir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin nümunelerini gösteren bir zâta karşı inkâr ile. ¬h«N²'«ž²! ¬h«DÅL7«! @®&²h«.<ö²vZ²X¬8ö!®h[¬C«6ö›«h«#«: ö«w<¬G¬K²SW²7!öÇ`¬E<ö«žöyÁV7!«:ö! ®(@«. Musa Aleyhisselâm'ın dahi davasıdır." Sonra bir delile daha işaret eder. Sonra o davanın bir deliline işaret eder: ö ökelimesiyle remzen der: "Ey haşri inkâr eden adam! Ağaçlara bak! Kışta ölmüş. sakil. fehmi işkal etmemiş. yılandan şeytana kadar muzır mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor. ²v6«š@«. vezirine emreder ki: "Bana yüksek bir kule yap. insana karşı ettiği silsile-i ihsanatı şu kelâmıyla başlar. şahs-ı Âdem'e talim-i esma ünvanıyla nev-i benî-Âdeme ilham olunan bütün ulûm ve fünunun talimini ifade eder ve Âdem'e. ademe gidip saklanılmaz. istib'ad ile kudretine meydan okunmaz.V¬. tahrik eder. Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zât. hafif.x<ökelimesi ortalarında şunlar var: ---sh:»(S:400) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- r. topraktan yapılan ve sonra toprağa dönen insanı.«<«:ö²v6«š@«X²"«!ö«–xE±¬"«H<ö Benî-İsrail'in oğullarının kesilip. o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki. mu'cizane bir işaret-i gaybiyeyi. herbir şeyi herbir keyfiyette bilir.«<«: ö ö¬w²[«#Åh«8ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4öÅ–G¬. yeşillendiren. ¯?x«[«&ö]«V«2ö¬‰@ÅX7!ö«‹«h²&«!ö²vZÅ9«G¬D«B«7«: «–xV«W²Q«<ö!x9@«6ö@«8ö«j²\¬A«7ö«a²EÇ. su damarlarına hazinedarlık ve toprağa analık ettiğini ifade ediyor. hususî bir hâdise ile gösteriyor. bir ineği kesmekle Mısır bakar-perestliğinden alınan ve "İcl" hâdisesinde tesirini gösteren bir bakar-perestlik mefkûresinin Musa Aleyhisselâm'ın bıçağıyla kesildiğini ifade ediyor.bir beşik ve âlemi. semavatın halini rasad edip bakacağım.¬! ö]¬X«"ö]«7¬!ö@«X²[«N«5«: «w<¬G¬. melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hâdisesiyle nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat müsahhar olduğu gibi. Başka âyetlerde tafsil ettiği için kısa keser. Yani. kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten. hattâ herbir cüz'ü.ö]¬7ö¬w²"!ö– @®&²h«. Birinci Misal: Yirminci Söz'ün Birinci Makamında tafsilen beyan olunan üç âyettir ki. dikkat edilse görünüyor ki: Bazan bir denizi bir ıbrıkta gösteriyor gibi pek geniş ve çok uzun ve küllî düsturları ve umumî kanunları. onun kuvvetiyle hareket eder.²S8ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö!²x«C²Q«#ö«ž«: ö Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî. isbat eder. Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddid katliamları. İsyan ile ona meydan okunmaz.7! öv¬Z¬V²6«!«:ö¬–!«:²GQ²7!«:ö¬v²$¬ž²!ö]¬4ö«– x2¬*@«. şöhret-perest olup dağ-misal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasühe kail olup cenazelerini mumya edip dağ misillü mezarlarda muhafaza eden Mısır firavunlarının an'anesinde hükümferma bir düstur-u acibi ifade eder.) bir bakarayı. İkinci Misal: Kur'anda çok tekrar edilen kıssa-i Musa Aleyhisselâm'ın cümleleri ve cüz'leridir ki. onu buna menşe etmekle herbir şey hattâ anasır-ı asliye ve tabayi-i esasiye. diriltmek davasına müteaddid cihetlerle bakar.²*«@«4 kelâmıyla r.²*«@«4ö¬–xV¬. @«8@«. Hem kavm-i Musa (A. topraktan yeniden çıkarması istib'ad edilmez.²SB«7ö¬Æ@«B¬U²7!ö]¬4ö«u[¬=!«h². güzel ve bütün levazımatınız içinde bulunur bir saray yapan bir zâttan kaçıp başıboş kalıp. zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını. hatıra getirir. o mahall-i gark denizinden sahile atıldığı gibi.S. bir lem'a-yı i'cazı ve bu tek kelime bir mu'cize olduğunu ifade eder.«ž¬ö«r. yeşil iken iki dalı birbirine sürüldüğü vakit ateşi yaratan ve rutubetiyle yeşil ve hararetiyle kuru gibi iki zıd tabiatı cem'edip. herbir cümlesi. Semanın gidişatından acaba Musa'nın (A. o diriltecek. çürümüş kemiğe hayat verebilir. basit ve âmi fehimlere merhameten basit bir cüz'üyle.«H«4ö˜xV«. size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzakı ve hububu ve topraktan hububatı ve nebatatı verdiği gibi. Vazifesiz olup kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız.ö@«<ö Firavun. Dördüncü Işık: Îcaz-ı Kur'anî o derece câmi' ve hârıktır. şu asr-ı âhirde o gark olan Firavunun aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden. onun emrine bakar. kadın Hem meselâ: ve kızlarını hayatta bırakmak. zemini size hoş -herbir erzakınız içinde konulmuş. "Çürümüş kemikleri kim diriltecek" diye meydan okur gibi inkârına karşı Kur'an der: "Kim bidayeten yaratmış ise." İşte şu kelâm. O yaratan zât ise.S. bir Firavun zamanında yapılan bir hâdise ünvanıyla. !®*@«9ö¬h«N²'«ž²!ö¬h«DÅL7! ö«w¬8ö²vU«7ö«u«Q«%ö›¬HÅ7«!ö İnsan-ı âsi. Meselâ: «t¬9«G«A¬"ö«t[±¬D«X- 9ö«•²x«[²7@«4ö ---sh:»(S:402) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Gark olan Firavuna der: "Bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim" ünvanıyla umum Firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensal-i âtiyenin temaşagâhına göndermek olan mevt-âlûd. çay akması ve dağılıp yuvarlanması ünvanıyla tabaka-i türabiye altında olan taş tabakası. odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istib'ad ediyorsunuz?" Sonra bir delile daha tasrih eder der ki: "Bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacın. Hem taştan su çıkması. hiçbirisi başıboş olup tabiatıyla hareket etmediğini gösteren bir zâttan.) dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir İlah var mıdır?" İşte ökelimesiyle ve şu cüz'î hâdise ile. nurani bir maddeyi çıkaran bir zâttan.x<ö]«7¬! Hem meselâ: Demek beş cümleyi bir cümlede icmal edip îcaz ettiği halde vuzuhu ihlâl etmemiş. Meselâ. şu kelimenin îcazına bir letafet daha katar. akla havale eder. Binler misallerinden yalnız iki misaline işaret ederiz.¬9ö«–x[²E«B². karanlıklı bir maddeden ateş gibi latif. hayat-ı içtimaiye- . dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Hâlıkı tanımadığından tabiat-perest olup rububiyet dava eden ve âsâr-ı ceberutlarını göstermekle ibka-yı nam eden.x<ö«Ä@«5ö«:ö¬w²D±¬K7!ö]«7¬!ö«`«.«4ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö«–²x«Q². bir düstur-u küllînin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Sonra Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın şecere-i meşhuresini hatıra getirmekle şu dava-yı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm. Evvelâ. der: "Size ağaç gibi kesif. kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder.

İşte şu hakikatı kasem ile ilân eden ]«&x<ö°]²&«:öެ!ö«x. fezail-i kelâmiyenin bütün aksamını. ümmi lâkabıyla mevsuf bir zâta nüzul ediyor. Dehşetli sille-i te'dib vuruyor. bu hülâsa ve fezlekeyi gösteren.«*ö«u«. Kur'anda zikrolunan vukuatın hülâsaları ve ruhları gösteriyor ki. Evet Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın surelerine ve âyetlerine ve hususan surelerin fatihalarına. Elhak. Evet. Çünki en pest bir halinde en yüksek tavrı takınanların her haleti taklidciliğini gösterir. âyetlerin mebde' ve makta'larına dikkat edilse görünüyor ki: Belâgatların bütün enva'ını. kıraat ve kitabet ehline mahsustur. kitabetsiz. cehl-i mürekkebin menşei olan âdiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak. Yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. Beşinci Işık: Kur'anın makasıd ve mesail. muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem'-i mal eden o millet olduğu gibi. semaa mütevakkıf nakildir. maânî ve esalib ve letaif ve mehasin cihetiyle câmiiyet-i hârikasıdır. enbiyaların mühim hâlâtını ve ehemmiyetli vukuatını öyle bir tarzda zikrediyor ki. ö h²8«ž²!ö¬yÁV¬7ö«w[¬X¬." İşte meclis-i Nebevîde küçük bir cemaatin cüz'î bir hâdise ünvanıyla. İşte şu misallerden kıssa-i Musa Aleyhisselâm ve Benî-İsrail'in sair cüz'lerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et.«: .i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli. Zira bir zâtın bir fende veya bir san'atta mütehassıs olduğu. Hiç istemeyeceksiniz. o şahısların meharet ve melekelerini gösterdiği gibi. Meselâ: umumî bir surette ifade eder. kısa kısa bir surette geldiğinin nişanı var.öÅu«/ö@«8ö›«x«. mehasin-i ahlâkıyenin bütün efradını. bu derece ---sh:»(S:404) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kâinat ve Hâlık-ı Kâinat'la ciddî alâkadar bir muhabereyi yapabilsin? Hadsiz derece haddinden çıkıp Hâlık-ı Zülcelal'i kendi keyfiyle söyleştirsin.ö¬p²N¬"ö]¬4ö«–xA¬V²R«[«. Birinci Şavk: Maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. musahhihane hakikat-ı vakıayı faslediyor. görüyor. Ülema-yı bâtın için Kur'an. Şu Şua'ın "Üç Cilve"si var. Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor. kâinatı doğru olarak konuştursun. ÜÇÜNCÜ ŞUA: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın ihbarat-ı gaybiyesi ve her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan i'cazdır. Evet. âdet perdeleri altında gizli olan hârikulâdeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menbaı olan tabiat tagutunu.ö²v¬Z¬A«V«3ö¬G²Q«"ö²w¬8ö²v. o kadar ecnas-ı muhtelifeyi bir yerde toplayıp bir münakaşa. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Birinci kısım. Tevrat ve İncil gibi kitabların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. o Kütüb-ü Sâlifenin umumunun fevkınde ahval-i maziyeyi görüyor ki. Birinci Cilve: İhbarat-ı gaybiyesidir. ulûm-u kevniyenin bütün fezlekelerini. O söyler ve söylettirir. Maksadına mukaddeme yapar. bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını ra'd-misal sayhalarıyla dağıtmak ve felsefe-i beşeriyeyi ve hikmet-i insaniyeyi âciz bırakan kâinatın tılsım-ı muğlakını ve hilkat-i âlemin muamma-yı acibesini feth ve keşfetmek. bütün o ahvali görür gibi bahseder. Şu kısım ihbaratın çok enva'ı var.Î:*ö«w[¬T±¬V«E8ö«w[¬X¬8³!öyÁV7!ö«š@«-ö²– ¬!ö«•!«I«E²7!ö«f¬D²K«W²7!öÅwV'²G«B«7 ö ¬y±¬V6ö¬w<±¬G7!ö]«V«2ö˜«h¬Z²P[¬7ö¬±s«E²7!ö¬w<¬(«:ö›«GZ²7@¬"öy«7x. Kur'anın âyetlerine insaf ile dikkat edilse görünüyor ki: Sair kitablar gibi bir-iki maksadı takib eden tedricî bir fikrin silsilesine benzemiyor. bütün vukuatı ihata etmiş. Çünki uzun bir hâdisenin ukde-i hayatiyesini ve ruhunu alır.ö²–¬!ö›«x«Z²7!ö¬w«2ös¬O²X«<ö@«8«:ö›«x«3ö@«8«:ö²vUA¬&@«. emanetle maruf. bütün bu câmiiyet içinde şu intizam ile beraber geçmiş yirmidört aded Sözlerde izah ve isbat edildiği gibi.. elbette binler taklid emareleri ve binler sahtekârlık alâmetleri bulunacaktır. surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hâkeza. Kur'an-ı Hakîm bil'ittifak ümmi ve emin bir Zâtın lisanıyla zaman-ı Âdem'den tâ Asr-ı Saadete kadar. Nakil ise. Elhak. bütün ---sh:»(S:405) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------maziyi bütün ahvali ile görüyor. Belki. Şimdi şu Dördüncü Işık'taki i'cazî lem'a-i îcaz gibi Kur'anın basit kelimatlarının ve cüz'î mebhaslerinin arkalarında pekçok lemaat-ı i'caziye vardır. Biz ise. mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve galiblerden intikamlarını almak için her çeşit fesad komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müdhiş desatir içindir ki. İhtilaf ettikleri bahislerde.²*«!ö›¬HÅ7!ö«x. İmam-ı Rabbanî. Evet kâinatın Hâlıkından başka kim var ki. (tabir caiz ise) bir meharet-i fevkalâde ile ihbar ediyor. İşte Kur'an-ı Hakîm. mevti isteyiniz. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a der: (Haşiye) Ês«&ö¬yÁV7!ö«G²2«:öÅ–¬!ö²h¬A². hülâsalı bir sözle. Şu cilvenin "Üç Şavk"ı var. ulvî üslûbların bütün esnafını. onları söyleyen. fezlekeli bir san'atçıkla. İhtilafî mes'elelerde musahhihane onlara faysal oluyor. Belki. Kur'anda kâinat Sânii'nin pek ciddî ve hakikî ve ulvî ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor.. İkinci Şavk: İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir. elbette hakikat-bîn ve gayb-aşina ve hidayet-bahş ve hak-nüma olan Kur'an gibi bir mu'cizekârın hârikulâde işleridir.. milel-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur ---sh:»(S:403) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------olan millet-i Yehud'un tâ kıyamete kadar lisan-ı halleri. kahhar bir nizam-ı i'cazînin işi olabilir. sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran. Kütüb-ü Sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir.. Meselâ: ö ö "Eğer doğru iseniz. maarif-i İlahiyenin bütün fihristelerini. baştan başa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir. ittifakî mes'elelerde musaddıkane onları tezkiye ediyor. Ârife işaret yeter. Demek Kur'anın nazar-ı gayb-bînisi. def'î ve ânî bir tavrı var ve ilka olunuyor bir gidişatı var ve beraber gelen herbir taifesi müstakil olarak uzak bir yerden ve gayet ciddî ve ehemmiyetli bir muhaberenin tek tek. Hem o ahval-i maziyeyi öyle bir surette ihbar eder ki. akıl ile ihbar edilsin. umuma ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Halbuki Kur'anın vukuat ve ahval-i maziyeye dair ihbaratı aklî bir iş değil ki.@«4 «–x4@«F«#ö«žö«w<¬h±¬M«T8ö«:ö²vU«. Bunun da pekçok tabakatı var. bir karışık çıkmamak. Evet. hususîdir. Taklidi îma edecek hiçbir emare bulunmuyor. Meselâ: Muhyiddin-i Arabî •:Çh7!ö¬a«A¬V3övÀ7À!ö - Suresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. Farz-ı muhal olarak Müseylime gibi hadsiz derece haddinden çıkıp taklidkârane o izzet ve ceberut sahibi olan Hâlık-ı Zülcelalini kendi fikriyle konuşturup ve kâinatı onunla konuştursa. hülâsalar gösteriyor ki. dikkat et. Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsız.ö!«)¬!ö¬v²DÅX7!«: ya bak. mevti istemeyeceğini ve hayat hırsını «€²Y«W²7! !xÅX«W«B«4 }«X«U²K«W²7!«:ö^Å7±¬H7! öv¬Z²[«V«2ö²a«"¬h/ö Şu ünvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini bırakmayacağını ifade eder. hayat-ı şahsiye ve içtimaiye-i beşeriyenin bütün nâfi' düsturlarını ve hikmet-i âliyei kâinatın bütün nurani kanunlarını cem'etmekle beraber hiçbir müşevveşiyet eseri görünmüyor. Demek Kur'andaki fezlekeler.

değişiyor. iki kerre iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'anın i'cazını ve galebesini isbat eder.@«D<ö«w<¬h¬4@«U²7! ö]«V«2ö¯?Åi¬2«!ö @«Z«9x4¬h²Q«B«4ö¬y¬#@«<³~ö²vU<¬h[«.«!ö@«<ö hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki. en ziyade kendine güvenen ve Kur'anın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asr-ı hazır ve şu asrın ehl-i kitab insanları Kur'anın ¬Æ@«B¬U²7!ö«u². akl-ı beşerin kârı değildir ve olamaz. Gayesi. esasat-ı Kur'aniye ile karşılaştıracağız. pekçok tefsirlerde izah edilmesinden ve eski harfle tab'etmek niyeti müellifine verdiği acelelik hatasından burada izahsız ve o kıymetdar hazineler kapalı kaldılar. İşte medeniyet-i hazıra. gençliğini muhafaza ediyor.–xB²S«W²7!övU±¬<«@¬"ö«–:h¬M²A<«:öh¬M²AB«. cemaatler. asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. güya o hitab doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve ¬Æ@«B¬U²7!ö«u².ö¬yÁV¬7öf²W«E²7!ö¬u5«: ¯w[¬A8ö¯Ä«Ÿ«/ö]¬4ö«x. Düstur-u hayatı "cidal" tanır. göremiyor. İşte pekçok itirazat ve tenkidata maruz ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir Zâtın lisanından böyle tereddüdsüz. Her asırda taze nâzil oluyor gibi tazeliğini. Fakat Kur'anın hükümleri ve kanunları. Beşerin en dâhî hükemaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malûmdur.«!ö@«<ömanasını dahi tazammun eder. İ'caz-ı Kur'ana karşı.«!ö@«<ö¬Æ@«B¬U²7! ö«u². bir kısım düsturlarını hülâsa etmektir. Ona müracaat et. Meselâ: Şahıslar. ihbarat-ı gaybiyenin en mühimmidir. Kur'anın şu ihbarat-ı gaybiyesi ne derece doğru ve hak olduğu izah ve isbat edilmiştir.«4 öö ¬–YX«W²7!ö«`²<«*ö¬y¬"ölÅ"«h«B«9ö°h¬2@«ö«–x7xT«<ö²•«! ¬‰@ÅX7!ö«w¬8ö«tW¬M²Q«<öyÁV7!«: ö«w[¬M¬±"«I«BW²7!ö«w¬8ö²vU«Q«8ö] ±¬9¬@«4ö!xMÅ"«h«#ö²u5ö (Haşiye): Bu gaybdan haber veren âyetler. kısmen Onbirinci Söz'de izah ve isbatı geçmiştir. aynen doğru olarak çıkmıştır. Onuncu Söz'de. tebdil ediliyor. Üçüncü Şavk: Hakaik-i İlahiyeye ve hakaik-i kevniyeye ve umûr-u uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet Kur'an.ö]¬4ö«–:G¬. gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukûlü "Sadakte" deyip o hakaikı kabul eder. Bu kısmın. kat'iyyen gösterir ki. Şimdi. hevesat-ı .ö¯^«W¬V«6ö]«7 ¬!ö!²x«7@«Q«#ö¬Æ@«B¬U²7!ö«u². o Zât. şu müdhiş yeni Çw¬D²7!«:öj²9¬ž²! ö¬a«Q«W«B²%!ö¬w¬\«7ö²u5ö âyetinin davasını isbat etmek için muarazacıya karşı i'caz-ı Kur'anı. o kadar sabit ve rasihtir ki. Kur'ana "Bârekâllah" der. Cemaatlerin rabıtasını "unsuriyet ve menfî milliyet" bilir. bütün şebabetiyle ²vU«X²[«"ö«:ö@«X«X²[«"ö¯š!«x«. Hedefi "menfaat" bilir. öyle görülmüş ve görünüyor. Birinci derecede: Birinci Söz'den tâ Yirmibeşinci Söz'e kadar olan müvazeneler ve mizanlar ve o Sözlerin hakikatleri ve başları olan âyetler. Evet. felsefesiyle hayat-ı ---sh:»(S:408) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------içtimaiye-i beşeriyede nokta-i istinadı "kuvvet" kabul eder. Kur'ana karşı muaraza vaziyetini almışlar. Kur'anın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde isbat ediyor.ö²w«8ö«–xW«V²Q«B«K«4ö@«X²VÅ6«x«#ö¬y²[«V«2«:ö¬y ¬"ö@ÅX«8³~öw´W²&Åh7!ö«x. kemal-i ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli bir vüsuku ihsas eden bir tarzda böyle ihbarat-ı gaybiye. bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitab ettiği için öyle daimî bir şebabeti bulunmak lâzımdır. ---sh:»(S:407) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İkinci Cilve: Kur'anın şebabetidir. Üstad-ı Ezelî'sinden ders alıyor. bütün nev'-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârları olan medeniyet-i hazıra. İkinci derecede: Onikinci Söz'de isbat edildiği gibi.! ö@«W«6ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö²vZÅX«S¬V²F«B²K«[«7ö¬€@«E¬7@ÅM7!ö~YV¬W«2«:ö²vU²X¬8ö~YX«8³!ö«w<¬HÅ7!öyÁV7! ö«G«2«: @®X²8«!ö²v¬Z¬4²x«'ö¬G²Q«"ö²w¬8ö²vZÅX«7±¬G«A[«7«:ö²vZ«7ö]«N«#²*!ö›¬HÅ7!övZ«X<¬(ö²vZ«7öÅw«X±¬U«W[«7«:ö²v¬Z¬V²A«5 gibi çok âyâtın ifade ettiği ihbarat-ı gaybiyedir ki. Hem de. Çünki o hakaik-i gaybiyeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak. sihirleriyle muaraza ediyor. Bütün şiddetiyle. sonra söylüyor. Tekrara hacet kalmamıştır.«! ö@«<ösayhasını âlemin aktarına savuruyor. muarazasından âciz kaldıkları Kur'ana karşı. çendan akl-ı beşer kendi başıyla yetişemiyor. bütün tazeliğiyle. beşer gibi ihtiyar oluyor. Beşerin âsâr ve kanunları. Evet Kur'anın hakaik-i İlahiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı kâinatı fethedip ve hilkat-i âlemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi. Amma ahval-i uhreviye ve berzahiye ise. ---sh:»(S:406) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «w[¬X¬8ÌYW²7!ö]«V«2ö¯^Å7¬)«!öy«9xÇA¬E<«:ö²vZÇA¬E<ö¯•²x«T¬"öyÁV7!ö]¬#²@«<ö ¯v¬=«žö«^«8²x«7ö«–x4@«F«<ö«ž«:ö¬yÁV7! ö¬u[¬A«. Hattâ efkârca muhtelif ve istidadça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar. Hem Kur'an. Fakat.«!ö@«<ölafzı ¬`«B²U«W²7!ö«u². medeniyetin muaraza suretiyle vaz'ettiği esasatı ve desatirini.ö²u5 ²w¬8ö«w<¬HÅ7!ö«r«V²F«B². baktırır ve ders verir.

Madem hikmeten. hikmet-i felsefiyenin aczi ve iflası. Nasılki Onbirinci ve Onikinci Sözlerde. pederinden yarısını alsa. dalalet-âlûd. müvazeneleriyle rahatla yaşarlar. pederinden iki parça alsa. Bu makama haşiye olmuş. samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir." Hakkın şe'ni ise. elbette rûy-i zeminde adalet varsa. ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır: Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak. derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar. İkinci hüzün. kadınlar için fıtrîdir. kız kardeşine müsavi gelir. Halbuki. izdivacın hikmeti ve gayesi. ruhu kemalâta kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni. gafletpîşe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. Kur'an-ı Hakîm'in iki mes'elesine karşı muaraza edemeyip mağlub düşmüşlerdir. O müvazenenin esası ise: Havas tabakasında merhamet ve şefkat. "Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız" diyerek insanlara ferman eder. İşte medeniyet. beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi. Faziletin şe'ni. iki kısımdır: Ya fakd-ül ahbabdan gelir. çarpışmaktır. kocası noksaniyetini temin ---sh:»(S:410) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------eder. edyan-ı sâbıka-i semaviyeden." Evet hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avam. bir kelimedir. ya neş'e verir. Hem nasıl medeniyet-i hazıra. Elbette.nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyid etmek için bazı "lehviyat"tır. müracaat edebilirsin. firak-ul ahbabdan gelir. Hüzün ise. Tâ hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Öyle de: Medeniyetin edebiyat ve belâgatı da. yani ahbab var. bir kelime olduğu gibi bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi. Kur'ana karşı böyle hakikat nazarında mağlub düşmüştür. İşte adalet-i Kur'aniye böyle iktiza eder. bahusus Kur'anın irşadatından aldığı mehasinle beraber. bütün cebbarane şedid inzibat ve nizamatlarıyla. her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. birbirinin imdadına yetişmektir. Halbuki aile hayatı. aşağısında hürmet ve itaattir. tabiatperest. suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'ana muaraza etmek istemiş. kanunları. sefalete atmıştır. tesir-i üslûb itibariyle ya hüzün verir. yani ahbabsızlıktan. bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi surî saadet verip seksenini rahatsızlığa. hikmet-i Kur'anla yirmibeş aded Sözlerde mizanlarla iki hikmetin müvazenesinde. mübarezeye sevkedip rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi. Gayatı. başkası açlıktan ölse bana ne. Hususan suretperestlik. unsuriyet ve milliyet yerine "rabıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî" kabul eder. hasede. ümidkârane bir hüzün ile gınası (şarkısı). İşte medeniyet-i hazıra. Kur'anın o hükmünü. O da tiyatrocu. bir parçasını tezevvüc ettiği kadının idaresine verecek. ---sh:»(S:411) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- olan düsturlarına karşı mağlub olup Kur'anın i'caz-ı manevîsine karşı hakikat noktasında iflas eder. tahrib eder. İkinci kelimenin esasını "hurmet-i riba" ile kal'edip tedavi eder. Teavünün şe'ni. ne kadar ahlâkı tahrib eder. hem zafer veya harbe ve ulvî fedakârlıklara sevketmek için teşvikkârane kasaid-i vataniyeye nisbeti gibidir. Öyle de: Medeniyetin ruhu olan felsefe-i Avrupa ve hikmet-i beşeriyeyi. Menfaatin şe'ni. yani zenginler ve fakirler. nev'in bekası içindir. kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münafî telakki eder. Dinin şe'ni uhuvvettir. ahlâksızlığa. Ref'-i tesettür." İkinci kelime: "Sen çalış. o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz'iyedir. nefsi hevesatına teşvik eder. o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki. saadet-i beşeriyeyi dünyada temine hizmet etmekle beraber hayat-ı ebediyesine de hizmet eder. hem süflî bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının (şarkı demektir) nisbeti ile. "hevesat-ı nefsaniyenin nâmeşru tecavüzatına sed çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı kemalât-ı insaniyeye sevkedip insan etmektir. Gayede. kuvvetlidir. bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i telakkuh olan ve elli senede ye'se düşen bir kadın. sanem-perestliğin bir nevi taklidi olan suret-perestliği de men'eder. saadet-i dâreyndir. kuvvet yerine "hakk"ı kabul eder. ---sh:»(S:409) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Birinci kelime: "Ben tok olayım. Daima gençtir. taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Hem Kur'an merhameten. medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur. (Haşiye-1) Dördüncü Esas: Sanem-perestliği şiddetle Kur'an men'ettiği gibi. izdivac nesil içindir. incizabdır. Amma hikmet-i Kur'aniye ise nokta-i istinadı. fıtrata münafîdir. birinci kelimeyi esasından "vücub-u zekat" ile kal'eder. İşte şu hüzün. avamı kine. hakikaten. Halbuki: Kuvvetin şe'ni. ve hikmet-i Kur'aniyenin i'cazı ve gınası isbat edilmiştir. nur-efşan Kur'anın verdiği hüzündür. beşeri de baştan çıkarmıştır. ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesaî etmeye mecbur olur. Hayatta. tesanüddür. Kur'anın hayat-ı içtimaiye-i beşere ait (Haşiye-1): Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan lâyiha-i Temyiz'in müdafaatından bir parçadır. tenasüldür. Şöyle ki: "İşarat-ül İ'caz"da isbat edildiği gibi bütün ihtilalat-ı beşeriyenin madeni. ulvî bir âşıkın muvakkat bir iftiraktan müştakane. Amma neş'e ise. İkinci kelime. kadınları yuvalarından çıkarıp. Nefs-i emmareyi gemlemekle bağlamak. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler. tecavüzdür. perdelerini yırtıp. İkinci neş'e. sahibsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki. Kur'anın edeb ve belâgatına karşı nisbeti: Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümidsiz ağlayışı. nefsi susturup. Erkek. Erkek ise. ittifaktır. başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. Şimdi birinci kelime. hikmet-i Kur'anın ilmî ve amelî i'cazına karşı mağlub oluyor. sermaye ile mübareze neticesi herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi. İşte bu surette bir kadın. ben yiyeyim. Evet eğer izdivacdaki hikmet. ezelden geldiğinden ebede gidecektir. böyle hükmetmiştir. Evet Kur'anın düsturları. Evet.(Haşiye-2) Medeniyet ise. hevesi kamçılayıp teşvik eder. ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riya-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki. firakında müştakane bir hüzün verir. hayat-ı beşerin iki müdhiş yarasını tedavi edememiştir. ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesinler. gayet kat'î bir surette isbat etmiştir ki: Tesettür. bütün cem'iyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektebleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla. Çünki edeb ve belâgat. düstur-u cidal yerine "düstur-u teavünü" esas tutar. sinemacı. menfaat yerine "fazilet ve rıza-yı İlahî"yi kabul eder. Düstur-u cidalin şe'ni. Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak. merhametsizliğe sevketmiştir. beşeri zulme ve riyaya ve hevaya. Meselâ: Medeniyetin bütün cem'iyat-ı hayriyeleri ile. İkinci Esas: Medeniyet. Üçüncü Esas: Muhakemesiz medeniyet. . ekseri vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkîh bir erkeğe kâfi gelmediğinden. Üçüncü derece: Binler mesailinden yalnız nümune olarak üç-dört mes'eleyi göstereceğiz. Nasıl medeniyet-i hazıra. havas tabakasını zulme. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üçyüz elli senede ve her asırda üç yüz elli milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kudsî ve hakikatlı bir düstur-u İlahîyi. Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder. Âlet-i hevesat. yalnız kaza-yı şehvet olsa. bütün ahlâkî terbiyegâhlarıyla. ekseriyet itibariyle bir kadın. Kaza-yı şehvet lezzeti ise. kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. âyet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya yasaktır der. hidayet-eda. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir. Medeniyet ise. Şakirdlerine "Girmeyiniz" emreder. Unsuriyetin şe'ni. şu asırda sa'y. Sair mes'eleleri mezkûr mes'elelere kıyas edebilirsin. kendini himaye edecek birisini bulur. hayâ perdesini takmasını emreder. Halbuki hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm. İşte şu üç misal gibi binler mesail-i Kur'aniyenin herbirisi. ekseriyet itibariyle olduğundan. romancı medeniyetin edebiyatının şe'nidir. kadınların hürmetini muhafaza için. Meselâ: !x«"±¬h7!ö«•Åh«&«:ö«p²[«A²7!öyÁV7!öÅu«&«!«: «?x«6Åi7!ö!x#³~«:ö«?«xVÅM7!ö!xW[¬5«!«:ö Kur'anın bu galebe-i i'cazkâranesini bir mukaddeme ile beyan edeceğiz. Kur'an. hikmet-i felsefiye âcize ve hikmet-i Kur'aniyenin mu'cize olduğu kat'iyyetle isbat edilmiştir. Cemaatlerin rabıtalarında." (Haşiye-2): Tesettür-ü nisvan hakkında Otuzbirinci Mektub'un Yirmidördüncü Lem'ası. Halbuki açıksaçıklık. taaddüd bilakis olmalı. üçyüzelli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve bin üçyüzelli sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız bir kararı. o da iki kısımdır: Birisi. hattâ bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki. tedavi eder.

Halbuki ders birdir. mütefavit ve mükerrer suallerin cevabı olarak geldiği halde. pederane muamele yapar. şuununda teşbihi ifade eden mesel var: u«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö İkinci misal: Meselâ. Hem o Kur'an. Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silsilenin bedr-i münevveri. Hâşâ! Mübalağa değil. sizden zevce alması münasib düşmesin. müteaddid hâdisatın ahkâmını beyan için geldiği halde. Nasıl da nümunesini gösterdik. Abdülkahir-i Cürcanî gibi binlerle dâhî imamların şehadetiyle sabit olduğu halde. Peder nazarı. kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden. ¬y¬7³~ö]«V«2ö«:ö¬y²[«V«2ö±¬u«. Birinci Nur: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın heyet-i mecmuasında raik bir selaset.M. mütenevvi halette hadsiz muhatabların fehimlerine . rical derecesinde kalmayıp.öÅvZÁV7«!ö (Birinci Şu'le. hem her vakit faide verebilir. Felillahilhamd Hazret-i Fatıma'nın nesl-i mübareki.) evlâd-ı zükûru.ö¬u²C¬W¬"ö~Y#²@«<ö²–«! ö]«V«2öÇw¬D²7!«:öj²9¬ž²!ö¬a«Q«W«B²%! ö¬w¬\«7ö²u5 !®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZN²Q«"ö«–@«6ö²x«7«: ifade ettiği azîm mana ve büyük hakikat. İşte ¬y¬V²C¬W¬"ö«–Y#²@«<ö«žö¬–³!²IT²7!ö~«H ´. hitab ediyor. Şu sırdandır ki. Belki mevcudata karşı nisbeti. Hem Kur'an mütegayyir.S. misali. mü'minlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediğinden Kur'an der: "Peygamber (A. demektir. müteferrik parça parça nüzul ettiği halde. Sekkakî. o da Cennet ve saadet-i ebediyeye ve rü'yet-i cemalullaha beşeri sevkeden ve şevke getiren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın verdiği neş'edir. o esbab bir derece hükmünü icra edip. ârifin tabakası. yirmi senede. o esbab bozmağa değil. metin bir tesanüd. büyüklerine ve mürşidlerine itimad edip tenbellik eder.) intisab edip onun kemalâtına istinad ederek onun pederane şefkatine itimad edip kusur ve hatiat etmemelisiniz. Hem o Kur'an. ---sh:»(S:414) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------cümleleri ve heyetleri mabeyninde kavî bir teavün. Hattâ bazan. Kur'anın ahkâm ve hikmet ve belâgatına karşı âciz derekesindedirler. Yalnız burada bir-iki cüz'ünün.S. şundan "İsa Aleyhisselâm'ın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin uluhiyetini nefyetmektir. ²vU¬7@«%¬*ö²w¬8ö¯G«&«! ö@«"«!ö½GÅW«E8ö«–@«6ö@«8ö Tabaka-i ûlânın şundan hissei fehmi şudur ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hizmetkârı veya "Veledim" hitabına mazhar olan Zeyd. Hiçbir cihette ne zâtında. vatan-ı aslîlerine. O suretin bir vechi şudur ki. ve âyetler ve maksadları mabeyninde ulvî bir tecavüb olduğunu İlm-i Beyan ve Fenn-i Maânî ve Beyanî'nin Zemahşerî. izzetli zevcesini kendine küfüv bulmadığı için tatlik etmiş. demektir. veled ve vâlidi ve küfvü bulunanların. yani. |«V²2«ž²!ö- Bu tabakata. Onlara müracaat edilebilir. güya bir sebeb-i vâhidle nüzul etmiştir. ahbab-ı uhrevîlerine yetişmek için latif ve edebli masumane bir teşviktir ki. "Emr-i kün feyekûn" ile. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm almış. makarr-ı ebedîlerine. Îcabî ve ızdırarî ve sudûr-u gayr-ı ihtiyarî gibi münafî-i kemal herbir rabıtadan münezzehtir. her nev'e. Sure-i İhlas herkese. Yalnız. İkinci vecih şudur ki: Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye. her asırdaki tabakat-ı beşerin herbir tabakasına güya doğrudan doğruya o tabakaya hususî müteveccihtir. demektir. Fakat nasılki yeknesak. ayn-ı hakikat bir belâgat ve mümkün ve vaki' bir surettedir. ne sıfâtında. Hallakıyettir. mesîli yoktur. nefy-i uluhiyetleridir ve mabud olmaya lâyık olmadıklarını göstermektir. Güya bir sual-i vâhidin cevabıdır.M. sivricikler çıkar. Hem Kur'an mütehalif. Âyet der: "Peygamber size evlâdım dese. Yalnız "rical" tabirinin ifadesiyle. Şems-i Nübüvvet'in manevî ve maddî neslini idame ediyorlar. öyle bir kemal-i tenasübü vardır ki. ebedîdir. şu esbab dahi. yirmi senede hacetlerin mevkileri itibariyle necim necim olarak. Lâkin ağacın tenasübünü bozmak için çıkmıyorlar. ihtiyarıyla icad eder. her taifeye muvafık gelecek bir ders vermek elzemdir. sıddıkîn ---sh:»(S:413) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------tabakası gibi ayrı ayrı hisse sahiblerini kıyas edebilirsin. aklı. zahiren faidesiz olduğundan belâgatta medar-ı faide olacak bir lâzım-ı hüküm murad olunur. muhkem bir tenasüb. faik bir selâmet. tesanüdüne kuvvet vermiştir. rical olarak nesli. Üçüncü Cilve: Kur'an-ı Hakîm. ayrı ayrı değil. efkâr-ı âmmede Peygamber (A. sırrı maaliyata.) İKİNCİ ŞU'LE: İkinci Şu'le'nin "Üç Nur"u var.). (Bir kısım Alevîler gibi) Dördüncü Nükte: Bir kısım şu âyetten şöyle bir işaret-i gaybiye fehmeder ki: Peygamber'in (A. Kur'anın selaset-i nazmına kıymetdar manaları ifade için sivri başlarını çıkarıyorlar. zahir ve bâtın bir Padişah-ı Ruhanî olsa. bir hikmete binaen kalmayacaktır.M. Öyle ise. aynı derste tabakat bulunmak lâzımdır. Yalnız ef'alinde. belki selasetine. güya bir defada nâzil olmuş gibi bir münasebet gösteriyor. risalet cihetiyle söyler. küfvü. güya bir hâdise-i vâhidin beyanıdır. Şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki. o ağacın zînetli tekemmülüne ve cemaline medar olan meyveyi vermek için çıkıyorlar. evvel ve âhirdir. o tecavüb ve teavün ve tesanüdü ve selaset ve selâmeti kıracak. peder ve veledden ve akrandan ve zevceden münezzehtir. zevc nazarına inkılab edemediğinden. gösterilmiyor.ruhu.). irade-i ezeliyesiyle." İkinci tabakanın hisse-i fehmi şudur ki: Bir büyük âmir. o vakit merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiğinden o raiyetin efradı onun hakikî evlâdı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Şerik ve muinden ve hemcinsten müberradır. nihayet imtizac ve ittihadı gösteriyor. misli." Daha yüksek bir tabakanın hisse-i fehmi: Cenab-ı Hak ezelîdir. nisa olarak nesli devam edecektir. kalbi.S. merhamet-i İlahiye nazarıyla size şefkat eder. "Namazımız kılınmış" der.M." Çünki muhal bir şeyi nefyetmek. nisanın pederi olduğunu işaret ettiğinden. başlarını perde-i nizam ve selasetten çıkarmışlar. düz bir ağacın gövdesinden bir kısım çıkıntılar. Hem edememiş ki. ehl-i aşk tabakası. kasır-ül fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belâgat için muhal bir suret zannediliyor. Şu hakikatın çok nümunelerini zikretmişiz. bozacak sekiz-dokuz mühim esbab bulunurken. Fakat şahsiyet-i insaniyet itibariyle pederiniz değildir ki. Kur'anın perdelerinden bir perdeden hisse-i dersini alır. Derecata göre herbiri. ne ef'alinde naziri. ders veren Kur'an ise. tesanüdün kemalini öyle gösteriyor. Eğer o âmir. Kur'anı tanzir edemez. Risalet namına siz onun evlâdı gibisiniz. İşte cismaniyete mahsus veled ve vâlidi nefyetmekten murad ise. üç Şua ile hitama erdi. mütebayin esbab-ı nüzule göre geldiği halde. muhal bir suret değil. hem yalnız bir-iki tabakasının hisse-i fehmine işaret ederiz: ½G«&«!ö!®xS6öy«7ö²wU«<ö²v«7«:ö²G«7x<ö²v«7«:ö²G¬V«<ö²v«7ö Kesretli Meselâ: tabaka olan avam tabakasının şundan hisse-i fehmi: "Cenab-ı Hak. Aynen bunun gibi. Evet çoklar var ki. hem muhtelif." Daha mutavassıt bir tabaka.S. raiyetine pederane şefkatle bakar." Üçüncü kısım şöyle fehmeder ki: Peygamber'e (A. öyle bir kemal-i intizamı gösteriyor ki. aldığı kadınlar ona münasib düşmesin. selâmetine. Daha bir parça ileri bir tabakanın hisse-i fehmi: "Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlid ve tevellüdü işmam edecek bütün rabıtalardan münezzehtir. Belki. şebihi. İşte o Kur'an-ı Mübin. Kur'andan tereşşuh etmeyen ve ---sh:»(S:412) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Kur'anın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa. Evet bütün benî-Âdeme bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan marifetullaha ve en ehemmiyetli ve mütenevvi maarif olan ahkâm-ı İslâmiyeye davet eden.

İHTAR: Şu İkinci Nur'da çok âyetler gelecektir. Yani "Hak" "Rab" "Allah" isimlerini zikretmekle o tasarrufat-ı azîmenin menbaını gösterir. esma içinde tayyeder veyahut akla havale eder. Birincinin misallerinden meselâ: ‚¬h²F<«:ö¬a¬±[«W²7!ö«w¬8Å|«E²7!ö‚¬h²F<ö²w«8«:ö«*@«M²"«ž²!«:ö«p²WÅ. Birinci Şu'le'nin Birinci Şua'ının Üçüncü Noktasında bir derece izah olunduğu gibi. Misal getireceğimiz âyetlerden eski Sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealine bir hafif işaret ederiz. sair risale-i arabiyemde ve "İşarat-ül İ'caz"da ve şu yirmibeş aded Sözlerde şu hakikatın isbatına dair olan izahatla iktifa edip misal olarak mecmu-u Kur'anı birden gösteriyorum. veya haşir ve tevhid gibi bir makasıd-ı asliye-i Kur'aniyeyi isbat ediyor. yekta bir fesahat görür. İşte Cenab-ı Hakk'ın azîm tasarrufatını. Demek.7! ö«w¬8ö²vU5+²h«<ö²w«8ö²u5 öÇs«E²7!övUÇ"«*öyÁV7!övU¬7´H«4ö«–xTÅB«#ö«Ÿ«4«!ö²uT«4öyÁV7!ö«–x7xT«[«. İkinci Nükte-i Belâgat: Kur'an. O ihya eder. ekser âyetlerde müçtemian beraber bulunup hakikî bir nakş-ı i'cazî teşkil ederler. kudretinin mühim mensucatını zikreder. öyle bir dikkat-i müvazenet. hiçbir şerik ve iştirake ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. o fezlekeler. Yeri ihya ettiği gibi. üçüncü fıkra "El-Hak" der. öyle bir kemal-i istikamet. bir derece-i fehimdir. bir şehir gibi kemal-i intizamla idare edip tedbirini gören. bir mühim maksudun mukaddematı gibi. istediği bir tarzda o sahifenin manalarını söyler. Sonra fezlekede o mensucatı. öyle bir sühulet-i beyanı. öyle bir hüsn-ü intizam vardır ki. netice olarak zikrediyor. hoş bir ahenk. Şimdilik ihtisar ve icmale mecburum. ikinci fıkra "Rab" der. Birinci âyette âsârı bast edip bir neticenin. belki geçmiş mesail ve şuaların misalleri dahi olurlar.. basteder. O âyetler. ekser işarata misaldir. İkincinin misallerinden: Çs«E²7! vUÇ"«* yÁV7! vU¬7´H«4 «‰@ÅX7!öp«S²X«<_«W¬"ö¬h²E«A²7! ö]¬4ö›¬I²D«#ö]¬BÅ7!ö¬t²V- . Kur'anın i'caz-ı beyanında. Hattâ herbir sınıf zanneder ki. buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise. İşte o fezlekelerde Kur'anın hikmet-i ulviyesinden bazı işarat ve hidayet-i İlahiyenin âb-ı hayatından bazı reşaşat.«4ö¬š@«WÅ." Dördüncü fıkrada der: "Bu azîm kâinatı bir saray gibi. gayat ve nizamatıyla şehadet eden en azîm eserleri serdeder.münasib üslûblarda tenezzülât-ı kelâmiye ile nâzil olduğu halde. Hem Kur'an. Hem pek çok misallerinden birer misal ve herbir misalin pek çok hakaikından yalnız herbirinde bir hakikatın meal-i icmalîsine işaret ederiz. sizi de ihya edecektir. İkinci Nuru: Kur'an-ı Hakîm'in âyetlerinin hâtimelerinde gösterdiği fezlekeler ve esma-i hüsna cihetindeki üslûb-u bediisinde olan meziyet-i i'caziyeye dairdir. Sonra o âsâr ve ef'alinde esma-i İlahiyeyi istihrac eder. Cenab-ı Hakk'ın büyük ef'alini. Birinci Meziyet-i Cezalet: Kur'an-ı Hakîm. su gibi akar bir selaset gösteriyor. bir cezalet-i nizamı bir vuzuh-u ifhamı var ki. ---sh:»(S:416) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- @®#@«T[¬8ö«–@«6ö¬u²M«S²7!ö«•²x«<öÅ–¬! ö e kadar. güya halet birdir. azîm âsârını zikrederek neticesinde yevm-i fasl olan haşri." İşte. âyetlerin hâtimelerinde galiben bazı fezlekeleri zikreder ki. İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan. Sizi bir mahkeme-i kübraya gönderecektir. gösterir. Hem basîresinde selim bir gözü olan görür ki. Biz yalnız her âyetten bir işaret göstereceğiz. güya muhatabı bir sınıftır. nihayetsizdir ki. Hem o Kur'an mütebaid. Evet kalbi sekamsiz.«4ö«h²8«ž²!öh±¬"«G<ö²w«8«:ö¬±|«E²7! ö«w¬8ö«a¬±[«W²7! İşte başta der: "Sema ve zemini. birkaç mücelled lâzım. ya esma-i hüsnayı veya manalarını tazammun ediyor veyahut aklı tefekküre sevketmek için akla havale eder veyahut makasıd-ı Kur'aniyeden bir kaide-i külliyeyi tazammun eder ki. beşerin nazarına san'at-ı İlahiyenin mensucatını açar. küçük mahlukatı başka ellere bırakmaz. mensucatın destgâhı ö ö ö öder. bunları size vermiştir. o göz bütün ---sh:»(S:415) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kâinatı zahir ve bâtını ile vâzıh. Sonra da o azîm âsârın. mütefavit mütederric irşadî bazı gayelere îsal ve hidayet etmek için nâzil olduğu halde. öyle bir hüsn-ü temasül ve güzel bir selaset gösteriyor ki. aklı müstakim.öÅwZ<Åx«.ö«p²A«.7! ö]«7¬!ö›«x«B². müteaddid muhatabîn esnafına müteveccihen mütekellim olduğu halde. Şimdi pek çok o işarattan yalnız on tanesini icmalen zikrederiz. Öyle ise.. Birinci mananın misallerinden meselâ: ¯€!«x´W«. bil'asale muhatab yalnız kendisidir.«: İkinci şıkkın misallerinden meselâ: @®%!«:²+«!ö²v6@«X²T«V«'«:ö!®(@«#²:«! ö«Ä@«A¬D²7!ö«:ö!®(@«Z¬8ö«Œ²*«ž²! ö¬u«Q²D«9ö²v«7«!ö ilâ âhir. Bu on işaretin ekserisi. yalnız İkinci Nur'un misalleri değil. Kur'anda öyle bir göz vardır ki. i'caz-ı Kur'anın berklerinden bazı şerarat vardır. Onun için gayet muhtasar bir tarzda şu sırr-ı azîm-i i'cazın misallerinden olan âyetlere birer işaret edip tafsilâtını başka vakte talik ettik. birinci ve dördüncü fıkra "Allah" der. Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz. göz önünde bir sahife gibi görür. Alîm ismini istihrac eder. müşevveşiyetin esbabı iken. istediği gibi çevirir. âyetin te'kid ve teyidi için fezlekeler yapar. Öyle ise yalnız Rab odur. şükür ona münhasırdır. Koca kâinatı idare eden.. selaset ve tenasübünde istihdam edilmişlerdir.. İşte bu esbablar. rânâ bir tenasüb. zevki selim her adam Kur'anın beyanında güzel bir selaset.!öÅv$ö@®Q[¬W«%ö¬Œ²*«ž²! ö]¬4ö@«8ö²vU«7ö«s«V«'ö›¬HÅ7!ö«x.7!öt¬V²W«<ö²wÅ8«!ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬š@«WÅ. Sizi icad edip terbiye eden odur ki. Bunları hakkıyla izah etmek çok uzun gelir. hukuku zayi' etmeyecektir." Üçüncü fıkrada der: "Ölmüş yeri ihya edip yüzbinler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kâinatın Hâlıkından başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar. Madem Hak'tır. °v[¬V«2ö¯š²z«-ö±¬uU¬"ö«x. güya maksad birdir. İkinci âyette." İkinci fıkrada der ki: "Sizin âzalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın mâliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkândan aldınız? Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru. koca kâinatı bütün ecramıyla gayet ---sh:»(S:417) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kolay idare eden kudret o derece kusursuz. ister istemez "Allah" diyeceksiniz. Hem misal olarak getirdiğimiz âyetlerin ekserisi. Çs«E²7!övUÇ"«*öyÁV7!öv- U¬7´H«4ö ne kadar mu'cizane düştüğünü anla. i'cazkâr beyanatıyla Sâni'-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer. ilim ve kudrete. vicdanı marazsız. Şu Birinci Nur'un hakikatini misaller ile tavzih etsek. Mabud da o olabilir.

ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halketmekteki tecelli-i rahmet ve kudret. Tesadüf karışamaz.7!«:ö¬ƒ@«<±¬h7!ö¬r<¬h²M«#«:ö İşte Cenab-ı Hakk'ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli-i saltanat-ı uluhiyet. bedi'. bütün silsile-i enbiyayı. âhiretin saadet-i ebediyesiyle sizde birleştirmek. Şu hükmü verdikten sonra insaniyet hayatında en mühim iş. Tafsiliyle kanaat verir. Öyle ise bir elmayı. Der ki: Sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz. hem âlî bir nebi. icmal ile hıfzettirir. bir adama hakikî rızk olarak vermek. Meselâ: ®^«T«V«2ö«^«S²OÇX7!ö@«X²T«V«'öÅv$ö¯w[¬U«8ö¯*!«h«5ö]¬4ö®^«S²O9ö˜@«X²V«Q«%öÅv$ö¯w[¬0ö²w¬8ö¯^«7«Ÿ. bahara bakar. hilkat-i insanın o acib. meşiet ve takdir-i İlahiye iledir. elfazdır. ve rüzgârları. Sonra "Senin Rabbin Alîm ve Hakîm'dir" der.«U«4ö@®8@«P¬2ö«}«R²NW²7! ö@«X²T«V«F«4ö®^«R²N8ö«}«T«V«Q²7! ö@«X²T«V«F«4 İşte Kur'an. sonra o mahlukat içinde bir nizam. Bu cümlede o tafsilâtlı fiilleri icmal ve isbat eder. Şu esma onun manaları.²&«!öyÁV7!ö«¾«*@«A«B«4öiçinde kendi kendine görünüyor ve kendini misal bir tarzda zikredip tertib ediyor ki. mevzun etvarını öyle âyine- «w[¬T¬7@«F²7!öw«. Hem meselâ: š@«L«#ö²w«8ö«t²VW²7!ö|¬#ÌY#ö¬t²VW²7!ö«t¬7@«8öÅvZÁV7!ö¬u5ö İşte şu âyet Cenab-ı Hakk'ın. bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zât verebilir. seni ve âbâ ve ecdadını Alîm. Güya o mahlukat-ı mezkûre. bir parlaklık veriyor ki.ö²w¬8ö«–@«.¬!«:ö«v[¬. ve hayat-ı içtimaiye-i insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile tecelli-i rahmet. Şems ve Kamer'i teshir eden. Yerin dirilmesi ise. yahut o meyvelerin çekirdekleri. Şöyle ki: Der: "Rızkınız. bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi teshirindeki tecelli-i rububiyet gibi mensucat-ı ---sh:»(S:418) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------san'atı ta'dad ettikten sonra aklı. yahut hülâsalarıdırlar. şu fezleke ile icmal eder. ve semadan âb-ı hayatı ölmüş zemine gönderip zemini yüzbin taifeleriyle ihya edip bir mahşer-i acaib suretine getirmekteki tecelli-i azamet-i kudret.7! ö«w¬8öyÁV7!ö«Ä«i²9«!ö@«8«: «–xV¬T²Q«<ö¯•²x«T¬7ö¯€@«<žÀ«ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬ š@«WÅ. onların hakaikına ve tafsiline sevkedip tefekkür ettirmek için «–xV¬T²Q«<ö¯•²x«T¬7ö¯€@«<ž«Àöder.²9¬ž²!ö@«X²T«V«'ö²G«T«7«: öö«h«'³~ö@®T²V«'ö˜@«9²@«L²9«!öÅv$ö_®W²E«7ö«•@«P¬Q²7! ö@«9²x«. Hakîm ismine mazhar etsin. silsilenizi nev'-i beşer içinde bütün silsilenin serdarı. ilim ve hikmet ile onu. . hanedanınızı ulûm-u İlahiye ve hikmet-i Rabbaniyeye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip o ilim ve hikmetle dünyanın saadetkârane saltanatını. nev'-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki. ona hakikî Rezzak olur. bağlar. Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor. onun rızkıdır.S²7!«:ö¬*@«ZÅX7!«:ö¬u²[ÅV7! ö¬¿«Ÿ¬B²'!«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö¬s²V«'ö]¬4öÅ–¬! ¯^Å"!«(ö±¬u6ö²w¬8ö@«Z[¬4öÅb«"«:ö@«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö« Œ²*«ž²! ö¬y¬"ö@«[²&«@«4ö¯š@«8ö²w¬8ö¬š@«WÅ.7!ö«w²[«"ö¬hÅF«KW²7! ö¬Æ@«EÅ. Meselâ: @«ZÅW«#«!ö@«W«6ö«ÆxT²Q«<ö¬Ä³~ö]«V«2«:ö«t²[«V«2öy«B«W²Q¬9öÇv¬B<«:ö¬b<¬(@«&«ž²! ö¬u<¬:²@«#ö²w¬8ö«tW±¬V«Q<«:ö«tÇ"«*ö«t[¬A«B²D«<ö«t¬7´H«6«: °v[¬U«&ö°v[¬V«2ö«tÅ"«*öÅ–¬!ö«s ´E². izzet ve zillet. beşerin rızkını doğrudan doğruya Rezzak-ı Hakikî'nin hazine-i Rahmetinden gönderdiğini bir-iki mukaddeme ile isbat eder. ve gece gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet. silsilenize rabtedip. Onunla ukûlü ikaz için akla havale eder. "Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki." İşte o mufassal nimetleri." Dördüncü Nükte-i Belâgat: Kur'an kâh olur. garib. gece ve gündüzü çeviren zâtın elindedir. Ve o. Sonra bir fezleke ile icmal eder. sonra o âyine-misal tertibinden cilvesi bulunan esmai İlahiyeyi gösteriyor. bir mizan olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle güya bir şeffafiyet. bu fiilleri yapar. nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkîhlerine hizmet gibi vezaif-i azîme ile tavzif edip tedbir ve teneffüse sâlih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli-i rahmet ve hikmet. fakr ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşietine ve iradesine bağlıdır. Üçüncü Meziyet-i Cezalet: Bazan Kur'an. Demek kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar. âbâ ve ecdadını mümtaz ettiğini zikrediyor. yerin hayatına bağlıdır. Şu âyet. mahlukat-ı İlahiyeyi bir tertible zikreder.!«h²"¬!öu²A«5ö²w¬8ö«t²<«x«"«! ö]«V«2 İşte Hazret-i Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şu âyetle işaret eder. muntazam. seni ilim ve hikmetle Mısır'a hem aziz bir reis. Bahar ise. ve zemin ve âsuman ortasında vasıta-i rahmet olan bulutları bir mahşer-i acaib gibi muallakta toplayıp dağıtmak." Sonra da: ---sh:»(S:419) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¯Æ@«K¬&ö¬h²[«R¬"öš@«L«#ö²w«8ö»+²h«#ö«:ö der. Yani "Size hesabsız rızık veren odur ki. hem hakîm bir mürşid etmek olan nimet-i İlahiyeyi zikr ve ta'dad edip.

«:ö@«WZP²S¬&ö˜(ÎY«<ö«ž«:ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!öyÇ[¬.²h6ö«p¬. Hem meselâ: İşte Âyet-ül Kürsi'de on cümle ile on tabaka-i tevhidi ayrı ayrı renklerde isbat etmekle v[¬P«Q²7!öÇ]¬V«Q²7!ö«x. meyvesi ve âb-ı hayatı hükmüne geçer. v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7! ö öyani "Alîm ve Hakîm sen olduğun için Âdem'i talim ettin. safi. hakaik-i İlahiyeye ait manaları a'zamî derecededir ki. Meselâ: v[¬P«Q²7!öÇ]¬V«Q²7!ö«x. çekirdeği. Hem şu âyet ism-i a'zamın mazharı olduğundan. küllî esma ile icmal eder.ö@®M¬7@«'ö@ ®X«A«7ö¯•«(«:ö¯²h«4ö¬w²[«"ö²w¬8ö¬y¬9xO"ö]¬4_ÅW¬8ö²vU[¬T².8ö«•xDÇX7!«:ö«h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7!«:ö@®C[¬C«& öyAV²O«<ö«*@«ZÅX7! «w[¬W«7@«Q²7! ---sh:»(S:420) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte Kur'an şu âyette azamet-i kudret-i İlahiye ve saltanat-ı rububiyeti öyle bir tarzda gösteriyor ki: Güneş.«@¬"ö]¬9x\¬A²9«! ö«Ä@«T«4ö¬}«U¬\´V«W²7!ö]«V«2ö²vZ«/«h«2öÅv$ö@«ZÅV6ö«š@«W². o kelâm gelmeden kendini göstermiştir. hâtime verir. bir rabıta-i vahdet ve birlik ciheti.7! . sabit. sonra birlik ciheti hükmünde bir rabıta-i vahdet ile birleştirir veyahut bir kaide-i külliye içinde yerleştirir. "Acaba bana da mı vahy gelmiş" zannında bulunmuş.ö!x7@«5 İşte şu âyet evvelâ: "Hazret-i Âdem'in hilafet mes'elesinde. deve gibi mahluklarını insanlara hâlis.. Sonra o hâdisede melaikelerin Hazret-i Âdem'e karşı ilim noktasında hâdise-i mağlubiyetlerini zikreder. Ay. Hem umum semavat ve arza birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti en a'zamî bir derecede umuma şamil bir hafîziyeti zikrettikten sonra. bize istidadımıza göre veriyorsun. Birinci mananın misallerinden meselâ: «w[¬5¬(@«. daha şu kelime gelmezden evvel şu kelimeyi söylemiştir. Hakîm olduğun için. beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp âyât-ı rububiyetini kâinat sahifelerinde yazan ve arş-ı rububiyetinde duran bir Kadîr-i Zülcelal'i gösterdiğinden. gece ve gündüzü. yıldızlar emirber neferleri gibi emrine müheyya.ö]¬4ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y ´WÅK7!ö«s«V«'ö›¬HÅ7!öyÁV7!övUÅ"«*öÅ–¬! ÇÆ«*öyÁV7!ö«¾«*@«A«#öh²8«ž²!«:ös²V«F²7!öy«7ö«ž«!ö¬˜¬h²8«@¬"ö¯€!«hÅF«. keçi.«:ö²vU«7ö@®5²+¬*ö¬€!«h«WÅC7! ö«w¬8ö¬y¬"ö«‚«h²'«@«4ö®š@«8ö¬š@«WÅ. Sonra bu iki hâdiseyi iki ism-i küllî ile icmal ediyor. Onları hakaik-i sabite suretine çevirmek için. Beşinci Meziyet-i Cezalet: Kur'an bazan tegayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddî cüz'iyatı zikreder.«: ¬y¬9²)¬@¬"öެ!ö˜«G²X¬2öp«S²L«<ö›¬HÅ7!ö!«)ö²w«8ö cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle beraber şirki ve gayrın müdahalesini keser.«:ö «hÅF«.dedirttiriyor.«ž²! ö«•«(³~ö«vÅV«2«: v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öެ! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A.ö²vB²X6ö²–¬!ö¬š«žÎY ´. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hâtime verir.! öÅv$ö¯•@Å<«!ö¬^ÅB¬. bağlar. ---sh:»(S:421) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- «–:hÅU«S«B«<ö¯•²x«T¬7ö®^«<žÀ«ö«t¬7 ´)ö]¬4öÅ–¬!ö¬‰@ÅXV¬7ö°š@«S¬-ö¬y[¬4ö şöylece gösterdikten sonra tefekküre. tatlı birer nimet tablaları ve kazanları. üzüm ve hurma gibi masnu'ları da insanlara latif. a'zamiyet derecesinde bir tasarruf-u rububiyeti gösteriyor. her ruh işitse «w[¬W«7@«Q²7!öÇÆ«*öyÁV7! ö«¾«*@«A«B«4öyÁV7!ö«š@«-@«8öyÁV7! ö«¾«*@«"ödemeye hâhişger olur. ibrete. geniş bir kesrete ahkâm-ı rububiyeti serer. leziz bir süt çeşmesi.9ö®?«h²A¬Q«7ö¬•@«Q²9«ž²!ö]¬4ö²vU«7öÅ– ¬!«: ilâ âhir. Demek «w[¬W«7@«Q²7! öÇÆ«*öyÁV7!ö«¾«*@«A«#ösâbıkın hülâsası. o a'zamî tecelliyatlarının menba'larını ile hülâsa eder. Hattâ vahyin bir kâtibi şu âyeti yazarken. başka şeyleri de kıyas etmeğe teşvik için İşte şu âyetler. Onun istidadına göre rüchaniyet veriyorsun. Altıncı Nükte-i Belâgat: Kâh oluyor ki âyet.ö¬š@«W². inek. atar." İkinci mananın misallerinden meselâ: «a²9«! «w[¬"¬*@ÅLV¬7ö@®R¬=@«. ve arı gibi küçük mu'cizat-ı kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını âyet «–:- hÅU«S«B«<ö¯•²x«T¬7ö®^«<žÀ«ö«t¬7 ´)ö]¬4öÅ–¬!ö der. Halbuki evvelki kelâmın kemal-i nizam ve şeffafiyetidir ve insicamıdır ki. leziz. Yani. Hem meselâ: «u²[ÅV7!ö]¬L²R<ö¬Š²h«Q²7!ö]«V«2ö›«x«B². Cenab-ı Hakk'ın koyun. melaikelere rüchaniyetine medar onun ilmi olduğu" olan bir hâdise-i cüz'iyeyi zikreder. bize galib oldu. nuranî.

Tâ anlaşılsın ki. mu'cizat-ı kudret-i İlahiyeyi bir tertib-i hikmetle zikrederek esbabı müsebbebata rabtedip en âhirde ö ölafzıyla bir gayeyi gösterir ki. Kerim gibi çok esmanın matla'ları görünüyor. rüzgâra. âyet gösteriyor ki. Rezzak. tükenmez. bütün o müteselsil esbab ve müsebbebat içinde o gayeyi gören ve takib eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu ve esbab. o dairede ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu şu @«. umum yıldızların matla'ları ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafe-i azîme bulunduğu gibi. gemi bir at. Matla'ları. sebeb.7! `«. ta'dad ile bitmez. o mesafe-i maneviyedir. elbette insana müteveccih olan nimetler hadd ü hesaba gelmez. hem insanlara semere-i sa'ylerini mübadele edip her nevi medar-ı maişetini temin etmek için gemiyi insana müsahhar etmiştir. Meselâ: @ÈA«&ö@«Z[¬4ö@«X²B«A²9«@«4ö@ÈT«ö«Œ²*«ž²!ö@«X²T«T«-öÅv$ö_ÈA«. nimetleri ellerinize veriyor. su gelmiyor. Hakîm birinin işi olmak lâzımdır. imanın dûrbîniyle. onlar bir Hakîm-i Rahîm'in perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki. camiddir. gayet Alîm. insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip. Çünki gayet hakîmane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek.²9¬ž²!ö¬hP²X«[²V«4 ²vU¬8@«Q²9«ž¬ö«:ö²vU«7ö@®2@«B«8ö@È"«! ö«:ö®^«Z¬6@«4ö«:ö@®A²V3ö«s¬=!«G«&ö«:ö®Ÿ²F«9ö«:ö@®9xB²<«+ö«:ö@®A²N«5ö«:ö@®A«X¬2ö«: İşte şu âyet-i kerime.xM²E#ö«žö¬yÁV7!ö«a«W²Q¬9ö!:ÇGQ«#ö²– ¬!«:ö˜xWB²7«@«. yalnız zahirî bir perdedir. gündüz gibi şeyler ise. deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. Kur'anın nuruyla görünür. icad kabiliyetinden azleder. şuursuz toprak. İşte sebeb ve müsebbeb ortasındaki uzun mesafede.ö@«8ö±¬u6ö²w¬8ö²vU[«#³~«:ö«*@«ZÅX7!«:ö«u²[Å7!övU«7 ö ---sh:»(S:422) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte şu âyetler.ö«š_«W²7! ö@«X²A«A«. İnsana olan nimet-i İlahiye.«:ö«*@«Z²9«ž²!övU«7ö«hÅF«. Hem otlar. herbir adama istifade imkânı vermek. Yani denize. size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından.ö(@«U«<öš@«L«<ö²w«8ö²w«2öy4¬h²M«<ö«: ¯š@«8ö²w¬8ö¯^Å"!«(öÅu6ö«s«V«'öyÁV7!«:ö¬*@«M²"«ž²!ö]¬7:ž¬ö®?«h²A¬Q«7ö«t¬7´)ö]¬4öÅ–¬!ö«*@«ZÅX7! ö . sebebler çendan nazar-ı zahirîde ve vücudda müsebbebat ile muttasıl ve bitişik görünür. esbab ile müsebbebat mabeyninde öyle bir mesafe-i maneviye var ki. Mün'im. evvelâ Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kâinatı nasıl bir saray hükmünde halkedip semadan zemine âb-ı hayatı gönderip. sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan. Hem semere ve gayetini zikretmekle âyet gösteriyor ki. icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için müsebbebin gayelerini. toprak kendi kendine açılmıyor.ö@«8ö±¬u6ö²w¬8ö²vU[«#³~«: fezleke ile gösterir. onun perdesi olduğunu isbat eder. İşte bu niam-ı İlahiyeyi ta'dad ettikten sonra. en büyük bir sebebin eli. insanın fıtrî birer vesait-i nakliyesi hükmünde teshir. nimetlerini onlara takmış. esma-i İlahiye birer yıldız gibi tulû' eder. insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkâr ettiği gibi. Hem toprak. gece. zeminin sair aktarında bulunan herbir nevi meyvelerinden. Sebebi ise şuursuz. Sebebden müsebbebin icadına kadar o derece uzaklık var ki. Manen der: "Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. bütün verilmiş. Kamer. ---sh:»(S:423) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Halbuki daire-i ufk-u cibalîden semanın eteğine kadar. Nasılki zahir nazarda dağların daire-i ufkunda semanın etekleri muttasıl ve mukarin görünür. birisi o kapıyı açıyor. Hem meselâ: «»²(«x²7!ö›«h«B«4ö@®8@«6*öyV«Q²D«<öÅv$öy«X²[«"ör±¬7Ïx<öÅv$ö@®"@«E«. en edna bir müsebbebin icadına yetişemez. zahirî sebebi. rızkınız oradan geliyor. zîhayatlara uzatıyor. Evet insanın madem bir sofra-i nimeti semavat ve arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı Şems. İşte şu beyanattan Rahîm. ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebetdar etmekle beraber ırmakları.«w¬8ö«Ä«i²9«!«:ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö«s«V«'ö›¬HÅ7!öyÁV7«! «hÅF«. semerelerini gösteriyor. o gaye.«:ö¬w²[«A¬=!«(ö«h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7! övU«7ö«hÅF«. Yani: İstidad ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla insan ne istemişse. hem Güneş ile Ay'ı seyrettirip mevsimleri ve mevsimlerde değişen Mün'im-i Hakikî'nin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki müsahhar hizmetkâr ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halketmiş. ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri. Hissiz. büyük nehirleri. Yedinci Sırr-ı Belâgat: Kâh oluyor ki âyet. Evet ²vU«7 @®2@«B«8 ²v- U¬8@«Q²9«ž¬ö«:ö²vU«7ö@®2@«B«8ötabiriyle bütün esbabı. nebatatıyla açılıp. O suda.ö@Å9«!ö¬y¬8@«Q«0ö]«7¬!ö– @«. Fakat hakikatta mabeynlerinde uzak bir mesafe var.ö]¬%²i<ö«yÁV7!öÅ–«!ö«h«#ö²v«7«! «w¬8öı¬i«X<ö«:ö¬y¬7«Ÿ¬'ö²w¬8ö‚h²F«< öš@«L«<ö²w«8ö¬y¬"ö`[¬M[«4ö¯(«h«"ö²w¬8ö@«Z[¬4ö¯Ä@«A¬ %ö²w¬8ö¬š@«WÅ. gündüzü maişetlerine ticaretgâh hükmünde teshir etmiştir. hububatı yetiştirmekten pekçok uzak olduğundan. rüzgâr bir kamçı. gönderiliyor demektir.xM²E#ö«žö¬yÁV7!ö«a«W²Q¬9ö!:ÇGQ«#ö²– ¬!«:ö˜xWB²7«@«. Hem gece ve gündüzü insana müsahhar yani hâb-ı rahatına geceyi örtü.²H«<ö¬y¬5²h«"ö@«X«.«:ö¬˜¬h²8«@¬"ö¬h²E«A²7! ö]¬4ö«›¬h²D«B¬7ö«t²VS²7!övU«7 @«.

Dünya ve âhireti. Hem semavat ve arzı halkeden. Sonra ¯š²z«-ö±¬u6ö€xU«V«8ö¬˜¬G«[¬"ö›¬HÅ7!ö«–@«E²A. Cenab-ı Hakk'ın âhirette hârika ef'allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdika müheyya etmek için bir i'dadiye suretinde dünyadaki acaib ef'alini zikreder veyahut istikbalî ve uhrevî olan ef'al-i acibe-i İlahiyeyi öyle bir surette zikreder ki. bir kasd görünüyor. safi. Hacata göre geliyor. Hem kâh oluyor ki. baharda gördüğü için. Hattâ hiçbir sebeb-i azl bulunmazsa. analarının ve asıllarının a'malini zikrettiği gibi. Bir baharı halketmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Nasıl oluyor ki. Fakat surenin işaret ettiği gibi haşr-i baharîde başka noktaların naziresi olduğu gibi.7! ö!«)¬!ö ilh. bir sinek icadı kadar kudretine «•@«P¬Q²7!ö]¬[²E<ö²w«8ö deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. "Tekvir" lafzıyla. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla küllî makamlara zihinleri sevketmek için. tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda.. Herşeyin dizgini elinde. -kıyamette seyyar dağlar cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar ve dolu keyfiyetinde olan. Bütün hayvanatı icad etmek. Güneş gibi. Onun için birtek ---sh:»(S:426) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kelimeyi nümune olarak göstereceğiz. der: ö ö ö Başka noktaları buna kıyas eyle. budak. ve ²aÅT«L²9!öš@«WÅ. Der ki: "Nutfeden alakaya.. Mürebbiyane. Güneş yerin başına izn-i İlahî ile sardığı ziyayı.²9¬ž²! ö«h«<ö²v«7ö«:«! tâ surenin âhirine kadar. Fakat o göndermekte bir irade. kâh olur bir bulut perdesiyle alış-verişini az yapar. onun misli. hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. İkinci: Veya ziya metaını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı.7!ö!«)¬!ö İşte şu ihsas etsin.. o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. kâh olur Ay onun yüzüne karşı perde olur. o cüz'î maksadı. Çünki her meyvedar ağacın. dünyevî nazairlerini ²€«*±¬x6öj²WÅL7!ö!«)¬!ö ilh. İşte gözümüzün önünde bu Hakîmane. Evvelâ neş'e-i ûlâyı nazara verir. demek gönderiliyor. kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. alakadan mudgaya. zulmetle münavebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metaını toplattırıp gizlettiği gibi. Latifane şu işi yapan odur ki. başka bir zeminde çıkar. bütün delailin neticesi olarak «–xQ«%²h- #ö¬y²[«7¬!ö«:ö Yani: "Kabirden sizi ihya edip. gayet fasih bir surette. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla." Madem böyledir.. Alîm. İşte ²€«h¬L9 rEÇM7! !«)¬! ²€«h¬L9 rEÇM7! !«)¬! ²€«*±¬x6öj²WÅL7!ö!«)¬!ö Şu kelâm. Öyle bir zâta karşı. Dünya kapandıktan sonra. huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. haşre getirip." İşte şu âyetler. haşrin kabulüne zihni müheyya etti. O. meselâ güzde. Cevv berrak. yaprak..«4 tabiriyle: kolay gelir bir zâttır. vazifeleri var. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi. kış ve yazı bir kitab sahifeleri gibi kolayca çevirir. Muhyî gibi esmaların matla'ları görünüyor..ö!«)¬@«4ö¯^«S²O9ö²w¬8ö˜@«X²T«V«'ö@Å9«!ö–@«.. İşte şu mesafe-i maneviyede Kadîr. o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terketmekle. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istib'ad ediyorsunuz. Dokuzuncu Nükte-i Belâgat: Kur'an-ı Hakîm kâh olur cüz'î bazı maksadları zikreder. belki daha ehvenidir. "Haydi yerde işin kalmadı" der. kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatımız gelir. Sekizinci Meziyet-i Cezalet: Kur'an kâh oluyor ki. fiilleri var." Hem !®*@«9ö¬h«N²'«ž²! ö¬h«DÅL7!ö«w¬8ö²vU«7ö«u«Q«%ö›¬HÅ7«!ö Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azîmeyi kelimesiyle işaret edip der: ---sh:»(S:425) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------"Size böyle nimet eden zât. belki zîhayatı tanıyan birisidir ki. bir kaide-i ²€«*±¬x6 j²WÅL7! !«)¬! . İşte şu bahiste haşir mes'elesinde Kur'an-ı Hakîm. ya çiçekli bir otun da amelleri var. iki menzil gibi bunu kapar. onu açar bir Kadîr-i Zülcelal'dir. Mürebbi. mu'cizat-ı rububiyetin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acib perdesi olan bulutların teşkilâtında yağmur yağdırmaktaki tasarrufat-ı acibeyi beyan ederken güya bulutun eczaları cevv-i havada dağılıp saklandığı vakit. Şu üç surenin meal-i icmalîsine işaret dahi pek uzun olur. sizi başıboş bırakmaz ki.ö «:ö«u²[Å7!öyÁV7!ö`±¬V«T<ö¬*@«M²"«ž²@¬" ö]¬L²W«<ö²w«8ö²vZ²X¬8ö«:ö¬y¬X²O«"ö]«V«2ö]¬L²W«<ö²w«8ö²vZ²X¬W«4 ---sh:»(S:424) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------İşte şu âyet. Hafîzane." ---sh:»(S:427) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------der. kuvvetin varsa istinbat et. emr-i Rabbanî ile geriye alıp. metaını ve muamelât defterlerini topladığı gibi. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. herşeyin anahtarı yanında. kendi kendine çok acaib olduğundan akıl ona yol bulamaz. bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz?" Der: "Haşirde sizi ihya edecek zât. şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. "Cehennem'e git. ö ö ö fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. çiçek ve meyveleriyle. istirahata giden neferat misillü bir boru sesiyle toplandığı gibi emr-i İlahî ile toplanır. parlak bir temsile işaret ettiği gibi. Birinci: Evet Cenab-ı Hak tarafından adem ve esîr ve sema perdelerini açıp.o sehab parçalarından âb-ı hayatı bütün zîhayata gönderiyor. elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Müdebbir. haşri isbat için yedisekiz surette muhtelif bir tarzda isbat ediyor. ve ²€«h«O«S²9!öš@«WÅ. bulut teşkil eder. dünyayı ışıklandıran pırlanta-misal bir lâmbayı. ef'al-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki. Meselâ: ö ö ö kelimesi ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a'mali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. gece ve gündüzü. Meselâ: °w[¬A8ö°v[¬M«'ö«x. Emr-i kün feyekûne karşı kemal-i inkıyad ile serfüru' eder. ona emirber nefer hükmündedir. semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından âciz kalır mı? Koca ağacı idare eden. şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle. tâ istib'ad ve inkâra meydan kalmasın. sana ibadet edip senin gibi bir memur-u müsahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak. kalbi de hazır etti. Çünki nazairini dünyevî ef'al ile de gösterdi. bütün kâinat. sahife-i a'malini neşreder. hiçbir şey yokken bir mahşer-i acaib gibi dağvari parçalar kendi kendine toplanmıyor. neş'e-i uhrayı inkâr ediyorsunuz. Şu mes'ele. gönderiyor. insan onların nazirelerini dünyada. Mugis.. dal. Mutasarrıf." Hem remzen der: "Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. o parça parça bulutları te'lif edip. öyle bir zâttır ki. Müdebbirane. Meselâ: surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azîmeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde. mudgadan tâ hilkat-ı insaniyeye kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. güneşin başına sarıp. muamelesini bir derece çeker. nazirini dahi îma eder. yani sarmak ve toplamak manasıyla.

«#ö«–xZ«T²S«#ö«žö²w¬U ´7ö«:ö¬˜¬G²W«E¬"öd±¬A«. elbette arş-ı . gayet küllî ve umumî bir azamet-i kudretin destgâhına işaret ederek. elbette herşeye kadir olmak lâzım gelir. semavî saraylar olan yıldızlar ve ulvî memleketleri olan burclarda gezmek ve tayeran etmek için. sekene-i zemin gibi cüz'iyete münhasır değiller. herşeyi görür bir zât olmak lâzımgelir. bir uruc-u küllî var ki.ö«yÁV7!öÅ–¬! İşte Kur'an der: "Cenab-ı Hak. ye'se ve ümidsizliğe atmamak için. "Semavat ve arzın Fâtır-ı Zülcelali. Fakat bu abdde bütün kâinata taalluk eden bir emanet beraberdir.ö«yÁV7!öÅ–¬! cümlesiyle iki hakikat-ı azîmeyi tesbit eder.#ö!®h[¬A«6ö!ÈxV2ö«–x7xT«<ö@ÅW«2 öö!®*xS«3ö@®W[¬V«&ö«–@«6öyÅ9¬!ö²vZ«E[¬A². bir seyr-i umumî.öyÅ9¬!öder." İşte bu cüz'î maksadı küllîleştirmek için. h[¬M«A²7!öp[¬WÅ. Onuncu Nükte-i Belâgat: Kâh oluyor âyet. tâ Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ü melekûtunda gezdirdi. yerin şehirleri ve memleketleri içinde Fâtır'ın verdiği cihazat ve kanatlarıyla seyr ü seyahat eden insanlarla hayvanat ve tuyur gibi. feryatlarını işitmeyen. yÅ9¬!ödeki zamir. tahkik edip isbat eder.ö®Ÿ[¬A«. kâinatın daire-i imkânîsinden hariç bir zât. Meselâ: ]«7@«Q«#«:öy«9@«E²A. bir meyveden bir meyveye. cüz'î seyahatı. mahlukatın en cüz'î bir hâdisesini işiten.7!ö«x. Semi'-i Mutlak'tır. Müşteri'den Zühal'e uçacak kanatları o veriyor. teselli eder.<öެ!ö¯š²z«ö²w¬8ö²–¬!ö«: İşte şu âyet der ki: De: Eğer dediğiniz gibi mülkünde şeriki olsaydı. Cenabı Hakk'a raci' olsa şöyle oluyor ki: "Bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan mecma-i enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usûl-ü dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten sonra. Zühre'den Müşteri'ye. o memleketin sekeneleri olan meleklerine kanat veren Zât-ı Zülcelal. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyeranını zikrettikten sonra h[¬M«A²7!ö- p[¬WÅ. görmüştür" der.«!ö›¬HÅ7! ö«–@«E²A. Peygambere göre olsa. elbette herşeyi işitir. Tâ o emanet. Ve kâinata Rab olan. gören.ö²G«5 °h[¬M«"ö°p[¬W«. kulağına tezahür eden âyât-ı Rabbaniyeyi ve acaib-i san'at-ı İlahiyeyi işitmiş. Hattâ en cüz'î bir macera olan ve zevcinden teşekki eden bir zevcenin sana karşı mücadelesini Hak ismiyle işitir. Cenab-ı Hak kendi zâtını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. şöyle ---sh:»(S:428) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------oluyor ki: "Bu seyahat-ı cüz'îde. "Rab" olamaz. Sonra şiddet-i tehdid. şedid bir tehdid ile zecreder. kâinat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini görmek. Hem melaikeler. Hem meselâ: ö ]«M²5«ž²!ö¬f¬D²K«W²7!ö]«7¬!ö¬•!«I«E²7! ö¬f¬D²K«W²7! ö«w¬8ö®Ÿ²[«7ö¬˜¬G²A«Q¬"ö›«h². O küçük.ö¬Š²h«Q²7! ö›¬)ö]«7¬!ö!²x«R«B²"«žö!®)¬!ö«–x7xT«<ö@«W«6ö°}«Z¬7³!öy«Q«8ö«–@«6ö²x«7ö²u5 öÅw¬Z[¬4ö²w«8«:öŒ²*«ž²!«:öp²AÅ.külliye hükmünde olan esma-i hüsna ile takrir ederek tesbit eder. Meselâ: _«W6«*:@«E«#öp«W².öyÅ9¬! ö@«X¬#@«<³~ö²w¬8öy«<¬hX¬7öy«7²x«&ö@«X²6«*@«"ö›¬HÅ7! İşte Kur'an. Hem saadet-i ebediyenin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için. bir serçeye. İşte şu hâdise-i ---sh:»(S:429) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------cüz'iye olan "Melaikeleri kanatlarla teçhiz etmek" tabiriyle." dedikten sonra. tâ Sidret-ül Münteha'ya. tâ Kab-ı Kavseyn'e kadar. Dertlerini görmeyen. sema ve zemin bütün nimetlerin ve nimetdîdelerin lisanlarıyla o Fâtır-ı Rahman'ına nihayetsiz hamd ü sitayiş ederler. o anahtarın cihan-şümul hikmetlerini göstersin. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mi'racının mebdei olan. Hem meselâ: ««Ÿ$«:ö]«X²C«8ö¯^«E¬X²%«!ö|¬7:!ö®Ÿ. Eğer zamir. «@«"*«: ««Ÿ$«: ]«X²C«8 °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u- 6ö]«V«2ö«yÁV7!öÅ–¬!ö ö fezlekesiyle tahkik edip tesbit eder. bir mekân-ı muayyen onları kaydedemiyor. o nur.«<öyÁV7!«:ö¬yÁV7! ö]«7¬!ö]¬U«B²L«#«:ö@«Z¬%²:«+ö]¬4ö«t7¬(@«D#ö]¬BÅ7!ö«Ä²x«5öyÁV7!ö«p¬W«. meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne. insanın isyankârane amellerini zikreder. ya Cenab-ı Hakk'adır veyahut Peygamberedir. °h[¬M«"ö°p[¬W«. küllî ve mahşer-i acaib bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Bir sineğe.7!ö€!«Y ´WÅK7!öy«7öd±¬A«.7!ö«x.Öyle ise.*ö¬}«U¬\´V«W²7! ö¬u¬2@«%ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö¬h¬0@«4ö¬yÁV¬7öf²W«E²7«! °h<¬G«5ö¯š²z«-ö±¬u6ö]«V«2ö«yÁV7!öÅ–¬!öš@«L«<ö@«8ö¬s²V«F²7!ö]¬4öG<¬i«<ö«@«"*«: ö İşte şu surede. bir ağaçtan bir ağaca uçmak kanadını veren. rahmetine işaret eden bir kısım esma ile hâtime verir. semavat ve arzı öyle bir tarzda tezyin edip âsâr-ı kemalini göstermekle hadsiz seyircilerinden Fâtır'ına hadsiz medh ü senalar ettiriyor ve öyle de hadsiz nimetlerle süslendirmiş ki." İşte çendan o zât bir abddir. Hem şu kâinatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. bir mi'rac-ı cüz'îde seyahat eder. Hem rahmetin en latif cilvesine mazhar ve şefkatın en fedakâr bir hakikatına maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını ve Cenab-ı Hakk'a şekvasını umûr-u azîme suretinde Rahîm ismiyle ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar. herşeyi işitir. Bir vakitte dört veya daha ziyade yıldızlarda bulunduğuna işaret ö ö ökelimeleriyle tafsil verir. feryatlarını işitmek gerektir.

Öyle de zemin. mütekellime bakıyor." Meselâ: «w[¬Q¬=_«0ö@«X²[«#«! ö@«B«7@«5ö@®. Demek bazı âyette. sonra beşerin emirler nev'indeki kelâmına bak. ¬h«L«A²7!ö•«Ÿ«6ö!«H´.@«"ö«u²FÅX7!«:ö¬G[¬M«E²7! öÅ`«&ö«:ö¯€@ÅX«%ö¬y¬"ö@«X²B«A²9«@«4ö@ ®6«*@«A8ö®š@«8ö¬š_«WÅK7! ö«w¬8ö_«X²7ÅJ«9ö«:ö ‚:hF²7!ö«t¬7 . Eğer o kelâm emr ve nehy ise. şu bedi' üslûblara karşı kemal-i hayret ve istihsanlarından parmağını ısırmış. Ediblerin. İşte bunu bunun için yaptım. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz." dedi. hakkalyakîn olarak iman etmişler. hayvanat ve nebatat ve mevcudat denilen hayattar kelimatıyla Hâlık-ı Zülcelalini tesbih ve tevhid etmekle beraber. manen bir neferle bir ordu kumandanı kadar farkı var.rububiyetine el uzatıp müdahale eseri görünecek bir derecede bir intizamsızlık olacaktı.ö@«8ödemiş. o mezayanın icmaında öyle bir nakş-ı i'caz görünür ki. taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle pekçok esma-i külliyeyi göstermek ile Müsemma-yı Zülcelali tesbih edip vahdaniyetine şehadet eder. bir rica kapısı açık bırakır.@«9²(«G«8ö«Œ²*«ž²!«:ö¯‚:h4ö²w¬8ö@«Z«7ö@«8«:ö ¯`[¬X8ö¯G²A«2ö±¬uU¬7ö›«h²6¬)ö«:ö®?«h¬M²A«#ö¯c[¬Z«"ö¯‚²:«+ö ±¬u6ö²w¬8ö@«Z[¬4ö@«X²B«A²9«! ö«:ö«]¬. hadsiz çirkin bir isyana Kahhar-ı Zülcelal nasıl meydan verip kâinatı başlarına harab etmediğinin hikmetini göstermek için ! ®*xS«3ö@®W[¬V«&ö«–@«6öyÅ9¬!ö der. Onlar da: "Biz kemal-i itaatle geliyoruz. en cüz'î bir masnu'. hikmet ve intizamıyla. biri makamdır.ö@«<ö]±¬T«L²9!«:öŒ²*«!ö@«<ö]¬XU². mazhar olduğu bütün isimlerin cilve ve nakışları dilleriyle. Evet nasılki sema güneşler. Öyle de en küçük mahluk. O vakit söz mukavemet-sûz olur. başka kelâmlarla kabil-i kıyas olamaz. hikmet ve kudretime râm olunuz. ulviyet ve hüsnü anlaşılır. bütün mezkûr işaratla beraber bahsimize girmeyen çok mezaya-yı âheri de tazammun eder ki.ö²–¬!ö ya. herbir ağacı. kendi fiilini hem göze. şerik ve nazirden tenzih ediyorlar.7!ö]«7¬!ö!:hP²X«<ö²v«V«4«! @«Z[¬4ö@«X²[«T²7«! ö«:ö@«. Sonra insanların hiç o iki emre kabil-i kıyas olabilir mi? Evet temenniden neş'et eden arzular ve o arzulardan neş'et eden fuzuliyane emirler nerede? Hakikat-ı âmiriyetle muttasıf bir âmirin iş başında hakikat-ı emri nerede? Evet emri nafiz büyük bir âmirin muti' ve büyük bir ordusuna "Arş" emri nerede? Ve şöyle bir emir. biri muhatab. zıddına olarak. vücudda meşhergâh-ı san'atıma geliniz. Meselâ: ] ¬Q¬V²5«!öš@«W«.!ö¬^«U¬=«Ÿ«W²V¬7ö@«X²V5ö²)¬!«:ö Şu iki âyette iki emrin kuvvet ve ulviyetine bak. Evet madem kelâm. herbir mahluk küllî olsun cüz'î olsun. bütün bunların aksine. küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber. Biri mütekellim.! gibi suret-i emirde cemadata hezeyanvari muhaveresi. yağmuru kes. Kur'anın derece-i belâgatı. maddî elektrik gibi tesir eder. bunun için işte bunu böyle yapıyorum. Öyle ise. âyetlerin hâtimelerindeki fezlekelerde. ]«&x<ö°]²&«:öެ!ö«x. yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelimatıyla yine tesbih edip birliğine şehadet eder. bulutların ve berk ve ra'd ve katrelerin kelimatıyla onu tesbih ve takdis ve vahdaniyetine şehadet eder.²h«6ö²:«! ö@®2²x«0ö@«[¬B²=!ö¬Œ²*«Ÿ²7¬ö«— ö@«Z«7ö«Ä@«T«4ö yani "Ya arz! Ya sema! İster istemez geliniz. kelâmın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezayüd eder. biri maksad. sözde "Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş?" ise bak. çok reşehat-ı hidayetiyle beraber çok lemaat-ı i'caziye vardır ki. hüsnünü bu dört menbadan alır. İşte şu on işarat-ı i'caziyeden anla ki. iki emir sureten bir iken. hem kulağa tasvir etmek için şöyle dese: "Bakınız! İşte bunu yaptım." İşte kuvvet ve iradeyi tazammun eden hakikî ve nafiz şu ---sh:»(S:431) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ^«8@«[¬T²7!ö@«ZBÅ<«!ö]¬8x5«:öš@«W«. dudağını dişlemiş." Meselâ: @«. o esma-i hüsnanın Müsemma-i Zülcelalini tesbih edip. müttefikan Hâlık-ı Zülcelalini tesbih edip vahdaniyetine şehadet ederek kendilerine göre muvazzaf oldukları vazife-i ubudiyeti. kemal-i itaatle yerine getirdikleri halde.@ÅXÅ<«+ö«:ö@«. küçük olsun büyük olsun. Meselâ: –xU«[«4ö²w6öy«7ö«ÄxT«<ö²–«!ö@®\²[«-ö«(!«*«! ö!«)¬!ö˜h²8«!ö_«WÅ9¬!ö Hem meselâ: «•«(ž¬Àö!:GD².!«:«*ö @«Z«7ö¯€@«T¬. Halbuki yedi tabaka semavattan. Bu böyle olacak. yıldızlar denilen nur-efşan kelimatıyla. Ademden çıkıp. yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak. O hâtime ile hikmet-i imhali gösterip. Madem kelâm kuvvetini. Çünki kelâmın tabakaları. bir lisan ile. kör dahi görebilir. bülegaların en büyük dâhîleri. İkinci Şu'lenin Üçüncü Nuru şudur ki: Kur'an. hem şunun gibi nihayetsiz bir cinayete. yani kavl ile fiili birleştirmek. şu kâinatın hülâsası ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir meyvesi olan insan. Yalnız söze bakıp durma. ettikleri küfür ve şirkin ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şayeste olduğunu ifade edip bütün bütün ---sh:»(S:430) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ye'se düşürmemek için. âdi bir neferden işitilse. Kur'anın menbaına dikkat edilse. Ya sema! Hacet kalmadı.@«X²[«X«"ö«r²[«6ö²vZ«5²x«4ö¬š@«WÅ. onu takdis ediyor. İşte bütün kâinat birden. tâ hurdebînî zîhayatlara kadar. Acaba yıldız böceğinin Güneş'e nisbeti gibi kalmıyorlar mı? Evet hakikî bir mâlikin iş başındaki bir tasviri ve hakikî bir san'atkârın işlediği vakit san'atına dair verdiği beyanatı ve hakikî bir mün'imin ihsan başında iken beyan ettiği ihsanatı. böyle yapıyorum.ö@«<«:ö¬¾«š@«8ö]¬Q«V²"!öŒ²*«! ö@«<ö yani "Ya arz! Vazifen bitti suyunu yut. ulviyet ve kuvvet ve hüsn-ü cemal cihetinden dört menbaı var. vahdetine şehadet ediyor ve cevv-i hava dahi.

denizin istilâsından muhafaza etmişiz.<ö«dÅA«. ne kadar muntazam. divanece bir hezeyan eden bir sahtekârın nisbet-i san'atı gibidir. hevesperverane elfazı nerede? Evet Kur'an bir şecere-i tûbâ hükmüne geçip şu âlem-i İslâmiyeyi bütün maneviyatıyla. bütün hakaikını kâinat çarşısında açıp teşhir ettiği halde. Şimdi biri çıksa Kur'anın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse. ¬v[¬U«E²7!ö¬i<¬i«Q²7!ö¬‰:ÇGT²7! ö¬t¬V«W²7! gibi âyetleri işit bak: O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı âlem d±¬A«.ösadâsıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar. hakikat namına bir-iki söz ile Kur'anın müvazeneye gelmez hakikî makamına işaret edeceğiz: Evet sair kelâmların Kur'anın âyâtına nisbeti. Kur'anın kelimatına nisbeti odur. Şu halet tek başıyla bir i'cazdır. beşerin kelimatı. İşte Kur'anın herbir âyeti. Kur'anın bazı âyâtına muaraza için nisbet etse. onun kıymetdar hakaikına. mezkûr zevkin dekaikini göremezsin. Şöyle ki: Surenin başında. o sarayın bütün cevahir ve zînetlerinden bîbehre bir âdi adam. Kıyamette arz ölüp. herkes. sizin haşirdeki hurucunuz da böyledir. şişelerdeki görünen yıldızların küçücük akisleriyle yıldızların aynına nisbeti gibidir. ihtiyarlatmamış. meselâ taşları muhtelif cevahirden bir saray-ı muhteşemi yapan ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuş-u âliyesine bakan mizanlı nakışlar ile tezyin eden bir ustanın san'atıyla. Şu hakikatları Yirmibeşinci Söz ile beraber geçen Yirmidört aded Sözler isbat etmiştir. kıyam edip zikrediyorlar.7!ö€!«Y´WÅK7!öy«7ö- sayhasıyla işitenin nazarında nasıl gökyüzü bir ağız. herşey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cümud-u tabiata sarılmış olduğu bir anda birden Kur'anın lisan-ı ulvîsinden ¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö@«8«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö]¬4ö@«8ö¬yÁV¬7öd±¬A«. ne o mürur-u zaman. Hem görmüyor musunuz. ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. hakaikından almıştır ve alıyorlar. ÜÇÜNCÜ ŞU'LE: Üç ziyası var. o saraya girip o kıymetdar taşlardaki ulvî nakışları bozup çocukça hevesine göre âdi bir hanenin vaziyetine göre bir intizam. Kur'anın i'cazını muannid bir hasma kabul ettirmek için Kur'anın çok hukukunu gizli bıraktık. Hem görmüyor musunuz. siz sağ olarak çıkacaksınız. bürhanı. yerin her tarafını o güzellerle güzelleştirdik. Şimdi ise tahkik namına değil. vâhî.nerede. mumlar sırasına getirip müvazene ediyorduk. BİRİNCİ ZİYA: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın büyük bir vech-i i'cazı Onüçüncü Söz'de beyan edilmiştir. Nasıl bu nebatatı. Evet herbiri cevahir-i hidayetin birer sadefi ve hakaik-i imaniyenin birer menbaı ve esasat-ı İslâmiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya Arş-ür Rahman'dan gelen ve kâinatın fevkınde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-ı ezelî olan elfaz-ı Kur'aniye nerede? İnsanın hevaî. birer nur-u hakikat-eda ve arz bir kafa ve berr ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih-feşan suretinde arz-ı dîdar eder. hevaperestane. Şu davamız mücerred değil. ne kadar hikmetle tefriş etmişiz. Binler dünyevî haşirleri icad ediyorum. "Kur'ana yakın bir kelâm söyledim" dese. O su ile bağ ve bostanları. birer proğram hükmüne geçip yine meyvedar ağaç hükmünde müteselsil hakaikı gösteren Kur'an nerede? Beşerin malûmumuz olan kelâmı nerede? @Å<«hÇC7!ö«w¬8ö!«hÅC7!ö«w²<«! Bin üçyüzelli senedir Kur'an-ı Hakîm. şeair ve kemalâtıyla. geçmiş neticedir. Evet herbiri birer hakikat-ı sabiteyi tasvir eden. zemini size ne keyfiyette sermişiz." İşte şu âyetin isbat-ı haşirde gösterdiği cezalet-i beyaniye -ki. o su ile ölmüş memleketi ihya ediyorum. hayatdar çiçeklere nisbeti derecesinde olamaz. gösteren Kur'anın kelimatı nerede? Beşerin fikri ve duygularının âyineciklerinde kelimatıyla tersim ettikleri manalar nerede? Evet envâr-ı hidayeti ilham eden ve Şems ve ---sh:»(S:433) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Kamer'in Hâlık-ı Zülcelalinin kelâmı olan Kur'anın melaike-misal zîhayat kelimatı nerede? Beşerin hevesatını uyandırmak için sehhar nefisleriyle. biz ne keyfiyette. o yerde ne kadar güzel. üstünüzdeki semaya bakmıyor musunuz ki. muhteşem bir surette bina etmişiz. binden birisine ancak işaret edebildik. bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-nüma. Ay ve Güneş ile tezyin etmişiz. insanların bir dava için serdettikleri kelimat nerede? Şu risalenin başından şimdiye kadar tahkik namına bîtarafane muhakeme suretinde. her memleket onun cevahirinden. hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız.< öv[¬U«E²7!öi<¬i«Q²7!ö«x. müzevver incelikleriyle ısırıcı kelimatı nerede? Evet ısırıcı haşerat ve böceklerin mübarek melaike ve nuranî ruhanîlere nisbeti ne ise. âdi hanelerin bir ustası. güzel gösterip bütün kemalât ve hakaik-i kevniye ve İlahiyeyi semere verip meyvelerindeki çok çekirdekleri amelî birer düstur. o nukuş-u âliyeden fehmi kasır. ne o mebzuliyet. O yerde dağları tesbit etmişiz. Yalnız bir işaret edip geçeceğiz. Der: "Âyâ. yetiştiriyorum. kurutmamış.#ö Œ²*«ž²!«:öp²AÅ. onun güzel üslûblarına halel verememiş. Hem görmüyor musunuz ki. hüsnünü söndürmemiştir. küffar haşri inkâr ettiklerinden Kur'an onları haşrin kabulüne mecbur etmek için şöylece bast-ı mukaddemat eder.«:ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö]¬4ö@«8ö¬yÁV¬7ö«dÅA«. ne o büyük tahavvülâtlar. kendini Kur'anın nüzulünden evvel olan o asr-ı cahiliyette ve o sahra-yı bedeviyette farzet ki. Hem görmüyor musunuz. hakikî. Kardeşleri olan sair vücuh-u i'caz sırasına girmek için bu makama alınmıştır. birer necm-i sâkıb gibi i'caz ve hidayet nurunu neşr ile küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevketmek istersen. rengârenk herbir cinsten çift hadrevatı. O güneşi. nasıl yıldızlarla.´H«6ö@®B²[«8ö®?«G²V«"ö¬y¬"ö@«X²[«&²:«! ö«:ö¬(@«A¬Q²V¬7ö@®5²+¬*ö½G[¬N«9ö°p²V« 0ö Kur'anın semasında şu Surenin burcunda parlayan yıldız-misal Cennet meyveleri gibi şu tasviratı. Hem görmüyor musunuz ki. Halbuki ne o ülfet. Yoksa bu zamandan tâ o zamana bakmakla. kıymetten düşürmemiş. desatir ve ahkâmıyla yapraklar suretinde neşredip asfiya ve evliyasını birer çiçek hükmünde o ağacın âb-ı hayatıyla taze. d±¬A«. her millet. sonra "Bakınız! O sarayın ustasından daha ziyade meharet ve servetim var ve kıymetdar zînetlerim var" dese. öyle ahmakane bir sözdür ki. yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halkedip ibadıma rızkı onunla gönderiyorum. Şimdi tahkik vazifesini îfa edip. parlak bir surette i'cazını isbat etti. kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum. Şu ‚:hF²7! «t¬7´H«6 !:- hP²X«<ö²v«V«4«!ödan tâ ‚:hF²7!ö«t¬7´H«6öa kadar güzelce meali söylemek çok uzun gider. hububatı. Hem o karanlık gökyüzünde birer camid ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat. nebatatı halkettik. hüşyar oluyorlar. Evet o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur-u zamanla ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair neyyirat-ı İslâmiye ile . şu ef'alleri içindeki intizam-ı belâgatla çok tabaka haşrin delailini zikredip neticesi olan haşri ö ötabiri ile isbat edip surenin başında haşri inkâr edenleri ilzam etmek nerede? İnsanların fuzuliyane onlarla teması az olan ef'alden bahisleri nerede? ---sh:»(S:432) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Taklid suretinde çiçek resimleri. bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek ---sh:»(S:434) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------bazı boncukları taksa.

çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet. daldan meyveye. birbirinin hükmünü bozmayacak. Fakat her halde geçici ve zeval ve harabiyete karşı gittiğini gösterir. Amma Kur'an ise. elbette şübhe kalmaz ki. mevcudatın mahiyetlerinden. fikr-i tabiatla kesafet ve küduret peyda edip âhirete perde olmuştur. ne kadar mutabık. fena ve zevalde yuvarlanıyor. Sâniine karşı vazifelerinden bahsetse de. Asır ise. beşerin ilm-i cüz'îsine. bir suret verilir. dünyayı emvac-ı zeval üstüne atar. "Tılsım-ı kâinatı ve muamma-yı hilkati keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Kerim!" demişler. bir müvazenet lâzımdır. Şimdi zamanın dünyaya verdiği şu şekil ile beraber. Hudud-u kibriyası. Onun tegayyüratı. zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkatın hakikatına dair. dünyaya sabit bakar. Belki bir ilm-i muhite istinad ediyor ve cemi' eşyayı birden görebilir. bir ağacın insanın âzaları gibi onun dalları. meyveleri. Zemin yüzü itibariyle böyle olduğu gibi.. aldatıcı. Meselâ: Bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan. İKİNCİ ZİYA: Hikmet-i Kur'aniyenin karşısında meydan-ı muarazaya çıkan felsefe-i beşeriyenin. birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaik-i esma ve sıfâtı ve şuun ve ef'ali beyan eder ki. O tebeddülât-ı ahval ise. Hudud-u icraatı ›«xÅX7!«:ö¬±`«E²7!ös¬7@«4 öö¬y¬A²V«5«:ö¬š²h«W²7!ö«w²[«"öÄxE«< hududundan tut. daimî içinde bir zelzele ve âlet ve çarklarının ızdırabları vardır. icmalen bahseder. o ressam bütün o gaybî ağacı gayb-aşina nazarıyla görür. yalnız zaman-ı hazırı vücuda bırakır. tazelenen âyineleridir. surî ve maddî hâsiyetlerinden icmalen bahseder. o saat-ı kübranın saniyelerini sayan iki başlı bir mil hükmündedir. Bârekâllah" deyip. ihata eder. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan dahi hakikat-ı mümkinata dair -ki o hakikat. o Kur'an-ı câmiin nusus ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-yı İslâmiyenin kemal-i intizamı ve müvazeneti ve hüsn-ü tenasübü ve rasaneti. Fakat Sâni' tarafından tavzif edilen vezaif-i ubudiyetkâranelerinden ve Sâniin isimlerine ne vechile ve nasıl delalet ettikleri ve evamir-i tekviniye-i İlahiyeye karşı inkıyadlarını tafsilen zikreder. Bütün mazi ve istikbali ademe verip. haftalık saatte günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor. ecramların harekâtıyla. gayat ve meyveleriyle o kadar tenasüble birbirine uygun. bir halden bir hale sür'aten geçtiğinden bazı günde birkaç defa bulutlar ile dolup boşalmakla. şübhe getirmez bir bürhan-ı katı'dır. seyyal.o ağaca dair biri çıksa. inkılabcı olarak bakar. Âdeta kâinat kitabının yalnız nakış ve huruflarından bahseder. İşte dünya. yüzü mevt ve hayatça. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın en yüksek derece-i i'cazına bakmak istersen. zahirî sabitiyetiyle beraber daimî zelzele ---sh:»(S:437) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve tegayyürde. Herbir cüz'ü. dünya itibariyle hem fenaya gider. şu temsil dûrbîniyle bak. sarhoşane hevesatıyla o dünyanın hem cümudetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış. o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır. İşte felsefe-i sakime tedkikat-ı felsefe ile ve hikmet-i tabiiye ile ve medeniyet-i sefihenin cazibedar lehviyatıyla. dünya cihetiyle ¯*xO². hikmet-i Kur'ana karşı ne derece sukut ettiğini Onikinci Söz'de izah ve temsil ile tasvir ve sair Sözlerde isbat ettiğimizden onlara havale edip şimdilik başka bir cihette küçük bir müvazene ederiz.ö]¬4ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y ´WÅK7!ö«s«V«' öö¬y¬X[¬W«[¬"ö°€@Å<¬x²O«8ö€!«Y´WÅK7!«: hududuna kadar intişar etmiş o hakikat-ı nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla. gece ve gündüz. "Ne kadar doğru. akl-ı beşer idrakinden âciz ve hüsnüne karşı hayran kalır. sureten sabit görünüyor. tâ âhiretin en nihayetine kadar uzanmış ve arştan ferşe. Aynen onun gibi. elbette herbir âyetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i i'caz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva'-ı i'cazı içinde bu nevi i'cazını zevkedemezsin. dünyaya geçici. semavat dahi sabit değil. hem ölmeğe koşar. batnındaki inkılabat ve zelzelelerle ve onların neticesinde cibalin çıkmaları ve hasflar vuku bulması. dünyanın ibtidasından tut. meyveden yaprağa bir tenasüble bir suret tersim etse ve birbirinden nihayet uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimat ile doldursa. ihtiyarlığa. en küçük âdâbı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'î semeratına varıncaya kadar aralarında hüsn-ü tenasüb ve kemal-i münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza ettiğine delil ise. beyanat-ı Kur'aniye. İşte hiç görülmeyen -ve hâlâ görünmüyor. hem zelzele içindedir. sonra tasvir eder. küsufat ve husufatın vuku bulmasıyla. harabiyete gidiyor. kudret-i İlahiyenin bir saat-ı kübrası olan şu dünya. bir hudud çizse. Kur'an ise. İşte nasıl elimizdeki saat. esma-i İlahiyenin cilve-i şuunatını ayrı ayrı tavsifat ile gösteren. gayr-ı mütenahî feza-yı ıtlakta yayılıp ihata ediyor. şu hakikattaki dünyayı. mekân itibariyle dahi yine dünya zelzeleli. Hakikatta akarsu gibi rıhlet ettiği halde. Ve o iman dalının budağı hükmünde olan İslâmiyetin erkân-ı hamsesi aralarında ve o erkânın tâ en ince teferruatı. dünyanın şu ciheti geçici olduğunu gösterir. Aynen onun gibi. Fakat şu sarsılan ve hareket eden dünya. hem o iki şecere-i azîmenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi ve o erkânın dal ve budaklarının en ince meyve ve çiçekleri aralarında o kadar bir tenasüb gözetilerek tasvir eder ve o derece bir müvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir münasebet tarzında izhar eder ki. bir tenasüb. Şu rükünler. gayr-ı sabit bir saat hükmündedir. ne kadar lâyık" diyerek tasdik ediyorlar. gösterir. Şöyle ki: ---sh:»(S:435) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Gayet büyük ve garib ve gayetle yayılmış acib bir ağaç farzedelim ki. Fakat içindeki çarkların harekâtıyla. dünya cihetiyle şu yedi rükün üzerinde bina edilmiştir. manasına ehemmiyet vermez. Evet dünyaya zaman girdiği için. yaprakları. mahz-ı hak ve ayn-ı hakikat hangisidir göreceğiz. tâ ¯•@Å<«!ö¬^ÅB¬. saniye sayan milin suret-i tegayyürü hükmünde bir tegayyür veriyor. Sâniine baktığı vakit. hem küduretle bulanmasını taz'îf edip Sânii ve âhireti unutturuyor. İşte felsefe-i beşeriye ile hikmet-i Kur'aniyenin şu tafsil ve icmal hususundaki farklarına bakacağız ki. kararsız. kalem-i kudretin mektubat-ı Samedaniyeyi yazması için o kalemin işlemesidir. o saatin saatlerini ta'dad eden bir iğnedir. kuyruklu yıldızların zuhuruyla. Esma ve sıfât-ı İlahiye ve şuun ve ef'al-i Rabbaniye. o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. daim onu sarsıyor.parlayan ve Kur'anın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile veyahut sathî ve basit bir perde-i ülfet ile baksan. o harekât ve tegayyürat. Demek oluyor ki. Mevcudatın mahiyetlerinden. bahusus bir ümminin ilmine müstenid olamaz. Sene. |«V²2«ž²!öu«C«W²7!ö¬yÁV¬7«:ö temsilde kusur yok.. birbirini kırmayacak. gaflet ile sureten incimad etmiş. cerhedilmez bir şahid-i âdil. Âmennâ. Çünki cevv-i hava mekânı çabuk tegayyür ettiğinden. saatleri sayan bir mil gibi dünyanın şu ciheti ağırca mürur edicidir. ezel ve ebed ortasında bütün hakaikı bir anda müşahede eder bir zâtın kelâmıdır. İşte dünya. bütün ehl-i keşf ve hakikat ve daire-i melekûtta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet. Şimdi. dünya hanesinin tabanı olan mekân-ı arz ise. Malûmdur ki. İşte zaman. Dünya hanesinin tavanı olan sema mekânı ise. hasiyetlerinden tafsilen bahseder.beyanat-ı Kur'aniye o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve herbir uzva ve meyveye lâyık bir suret vermiştir ki. ---sh:»(S:436) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ne kadar güzel.«8ö¯Æ@«B¬6ö«:ö¬*x±O7!ö«: öö - . bütün muhakkikler nihayet-i tahkikinde Kur'anın tasvirine "Mâşâallah. perde üstünde onun herbir âzasına mukabil bir resim çekse. Şöyle ki: Felsefe ve hikmet-i insaniye. birbirine lâyık. seyyar. o saatin dakikalarını sayan bir ibre vaziyetindedir. o beyanat-ı Kur'aniyeye karşı "Sübhanallah" deyip. nebat ve hayvanca pek çabuk tebeddül ettiğinden dakikaları sayan bir mil hükmünde. yıldızların sukut etmeleri gibi tegayyürat gösterir ki. bir şecere-i tûbâ-i nur hükmünde temsil edilmekle. o ağaç geniş bir perde-i gayb altında bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmıştır.

Sarhoş felsefe gibi. melekûte geçen evliyaların eserinde. umûrun bâtınlarına geçen İşrakiyyunun kitablarında. yahut bakmıyor. Yirmidördüncü Söz'ün İkinci Dalında acib bir temsil ile izah edilmiştir. o deniz içindeki definenin bir gavvasıdır. hakikî hüsn-ü cemali gösterir. Hem bütün hakaik-i âliye-i İlahiyenin müvazenesini muhafaza etmiş. yaprağıyla uğraşıyor. Gavvas dalgıçlar. onda hapsolur. ---sh:»(S:439) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Şimdi şu ziyada. Güya bir taksim-ül a'mal hükmünde herbir kısmı hakikatın şecere-i uzmasından yalnız bir-iki dalına yapışıyor. O gavvas hükmeder ki. ---sh:»(S:438) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ö ¬Œ²*«ž²!ö«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö¬€xU«V«8ö]¬4ö!:hP²X«<ö²v«7«:«! ö@«. Lâkin onların gözleri açık. Herbiri eliyle gördüğü cevheri. Kur'anın şakirdleri olan asfiya ve evliya. şu cihette Kur'anın i'cazına muhtasar bir işaret edeceğiz: İşte Kur'an-ı Hakîm'in ulviyetine en sadık bir delil ve hakkaniyetine en zahir bir bürhan ve i'cazına en kavî bir alâmet şudur ki: Kur'an. Kur'andan başka çendan Kur'andan da ders alıyorlar. bulduğu elmasın tâbileridir. O defineyi öyle bir tenasüb ve intizam ve insicamla tavsif eder. ihata etsin. Yalnız onun meyvesiyle. Hattâ bazan inkâr ---sh:»(S:440) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve ta'tile kadar giderler. Hem rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal-i müvazene ile cem'etmiştir. Gözleri kapalı olduğundan el yordamıyla anlarlar. Kur'an gibi bir nazarı küllî lâzım ki. o cevherler. şu esasa göre gider. Başkasından ya haberi yok. o ahkâmın tenasübünü muhafaza etmiş. Meselâ: Âyet-i ¬`BU²V¬7ö±¬u¬D±¬K7! ö±¬]«O«6ö«š@«WÅ. cüz'î zihniyle yalnız bir-iki tarafını tamamen görür. beyan eder ki. Arkadaşlarından başka cevahiri işittiği vakit hayal eder ki.. fusus ve nukuşlarıdır. o hazinenin aslı ve mu'zamı itikad edip. Çok hakikatın rengi değişir. Hakikat-ı dünyayı olduğu gibi açar. onunla meşgul olur. Beşerin gözünü ona diktirir. bütün hazine. Sânia bakan güzel dünyanın güzel yüzünü gösterir. Çirkin dünyayı. Kat'iyyen beşerin eserinde mevcud değil ve eazım-ı insaniyenin netaic-i efkârında bulunmuyor. İşte Kur'anın baştan başa kâinata müteveccih olan âyâtı. İşte şu muhafaza ve müvazene ve cem'. başkası. âlem-i gayba nüfuz eden ruhanîlerin maarifinde hiç bulunmuyor. bu hükmümüzü bilâşübhe tasdik eder. Ne. Meselâ: Bir denizde hesabsız cevherlerin aksamıyla dolu bir definenin bulunduğunu farzedelim. ve hükemanın münevver kısmı olan hükema-yı İşrakiyyunun hikmetleriyle Kur'anın hikmetine karşı derecesini gösterip. Bahr-i hakaik olan Kur'anın âyetleri dahi. ne. ne kadar çirkin olduğunu göstermekle beşerin yüzünü ondan çevirtir. manayı unutturup. ne yok görür. o definenin cevahirini aramak için dalıyorlar. bütün aksam-ı tevhidin bütün meratibini. hurufatın nukuşuyla insanların vaktini malayaniyatta sarfettirmiyor. uzun direk gibi elmastan ibarettir. Demek hakaik-i Kur'aniyenin cinsinden ve Kur'anın dersinden aldıkları halde. Bir kısmının da kürevî bir yakut eline geçer. Hakikî hikmeti ders verir. gösterir. Ĭi²X«<ö@«8«:ö@«Z²X¬8ö‚h²F«<ö@«8«:ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4öc¬V«<ö@«8öv«V²Q«< ²vB²X6ö@«8ö«w²<«!ö²vU«Q«8ö«x. Hakikatın hakikî rengini görmek için tevilâta ve tekellüfata muztar kalır. muhafaza etmiş. Hükema-yı İşrakiyyunun kitablarına ve Sünnetin mizanıyla tartmayıp keşfiyat ve meşhudatına itimad eden mutasavvıfînin kitablarına teemmül eden. bir hâsiyettir. Evet hakikat-ı mutlaka.. gibi °x²Z«7ö«:ö°`¬Q«7öެ!ö@«[²9ÇG7!öœ@«[«E²7!ö@«8«: ö¬Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö*x9öyÁV7«!ö gibi nur-efşan neyyiratıyla. Kâinat kitabının manalarını talim eder. Tenasüb de gider.7!ö›¬x²O«9ö«•²x«< ¬y¬X[¬W«[¬"ö°€@Å<¬x²O«8ö€!«Y ´WÅK7!«:ö¬^«8@«[¬T²7!ö«•²x«<öyB«N²A«5ö@®Q[¬W«%öŒ²*«ž²!«: .7!ö!«)¬! mevt-âlûd tabirleriyle dünyanın ebediyet-i mevhumesini parça parça eder.7!ö!«)¬!ö ve ²€«*±¬x6öj²WÅL7!ö!«)¬! öve yÁV7!ö«š@«-ö²w«8öެ! ö¬Œ²*«ž²!ö]¬4ö²w«8ö«:ö¬€!«Y´WÅK7! ö]¬4ö²w«8ö«s¬Q«M«4ö¬*xÇM7!ö]¬4ö«e¬S9«: ²aÅT«L²9!öš@«WÅ.@«X²[«X«"ö«r²[«6ö²vZ«5²x«4ö¬š@«WÅK7! ö]«7¬!ö!:hP²X«<ö²v«V«4«! @®T²#«*ö@«B«9@«6ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y ´WÅK7!öÅ–«!ö!:h«S«6ö«w<¬HÅ7! ö«h«<ö²v«7«:«! beyanatıyla o dünyaya şeffafiyet verir ve bulanmasını izale eder. Ya ifrat veya tefrit ile hakaikın müvazenesini ihlâl edip tenasübünü izale eder. fakat hakikat-ı külliyenin. atar. camid dünyayı eritir.«:ö@«Z[¬4ö‚h²Q«<ö@«8«:ö¬š@«WÅ. ²€«h«O«S²9!öš@«WÅ. mukayyed enzar ile ihata edilmez. işittiklerini o hazinenin zevaid ve teferruatı zanneder. Hem bütün esma-i hüsnanın iktiza ettikleri ahkâmları cem'etmiş. ÜÇÜNCÜ ZİYA: İkinci Ziya'da hikmet-i beşeriyenin hikmet-i Kur'aniyeye karşı sukutuna ve hikmet-i Kur'aniyenin i'cazına işaret ettik.7!ö«w¬8ö °h[¬M«"ö«–xV«W²Q«#ö_«W¬"öyÁV7!«:ö«–xV«W²Q«#ö@ÅW«2ö¯u¬4@«R¬"ö«tÇ"«*ö@«8«:ö @«Z«9x4¬h²Q«B«4ö¬y¬#@«<³~ö²vU<¬h[«. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. defineyi ihata eder.ö¬yÁV¬7öG²W«E²7!ö¬u5ö«: Gök gürlemesi gibi sayhalarıyla tabiat fikrini tevlid eden gafleti dağıtır.böyle nâkıs geliyor. çirkine âşık olup. murabba bir kehribar bulur ve hâkeza. -çünki Kur'an değiller.^«Q¬5!«x²7!ö¬a«Q«5«:ö!«)¬! öö^«2¬*@«T²7! ö@«8ö^«2¬*@«T²7«! âyâtıyla pamuk gibi hallaç eder. bütün levazımatıyla muhafaza ederek beyan edip müvazenesini bozmamış. Definede ne var. ne. Şu hakikat. Hurufat ve nukuşlarına az bakar. Şimdi de başka bir temsil ile şu mes'eleye işaret ederiz. O vakit hakaikın müvazenesi bozulur.

S. Müvazenesini muhafaza edip.«:öw¬0@«A²7!«:öh¬. müvazenesini muhafaza edemediğindendir ki.M. herbirisi birer asâ-yı Musa gibi her yerde suyu çıkarabilir. böyle bid'aya. š@«L«<ö«r²[«6¬•@«&²*«ž²!ö]¬4ö²v6*±¬x«M<ö›¬HÅ7!ö«x. herbiri birer lem'a-i i'cazın menbaıdır. ülema-i ilm-i Kelâm. «–xV«W²Q«#ö@«8«:ö²vU«T«V«'ö ifade ettiği şümul-ü tasarrufu ve ihata-i rububiyeti görüp. İşte şu sırr-ı azîmdendir ki. gösterir.7!ö]¬4ö«ž«:ö¬Œ²*«ž²! ö]¬4ö°š²z«-ö¬y²[«V«2ö]«S²F«<ö«žö«yÁV7!öÅ–¬! ²v6@Å<¬!«:ö@«Z5+²h«<öyÁV7«! ö@«Z«5²+¬*öu¬W²E«#ö«žö¯^Å"!«(ö²w¬8ö²w±¬<«@«6«: ö@«Z¬B«[¬.@«X¬"ö½H¬'³~ö«x. Sünnet-i Seniyeye ittiba etmeyerek. âyât-ı Kur'aniyenin i'cazını gösterir.@ÅP7!«:öh¬'žÀ²!«:öÄÅ:«ž²!ö«x. Daha bunlar gibi sair Sözlerde ve risale-i arabiyemde çok lemaat-ı i'caziye zikredilip onlara iktifaen yalnız şunu deriz ki: Bir mu'cize-i Kur'aniye daha şudur ki: Nasıl bütün mu'cizat-ı enbiya. bir kısmı onar cild olarak erkân-ı imaniyeye dair binler eser yazdıkları halde.ö²vZ«5²x«4ö¬h²[ÅO7!ö]«7¬!ö!²:«h«<ö²v«7ö«:«! ifade ettikleri hakikat-ı rahîmane-i müdebbiraneyi @«WZP²S¬&ö˜(ÎY«<ö«ž«:ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y ´WÅK7!öyÇ[¬. herşeyden bir pencere açar. öyle de Kur'an bütün mu'cizatıyla bir mu'cize-i Ahmediye (A.S. ---sh:»(S:441) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- °h[¬M«"ö¯š²z«-ö±¬uU¬"öyÅ9¬!öw´W²&Åh7! öެ!öÅwZU¬K²W<ö@«8ö«w²N¬A²T«<«:ö¯€@Å4@«.8ö«•xDÇX7!«:ö«h«W«T²7!«:ö«j²WÅL7!ö«:ö ifade ettiği hakikat-ı azîme-i hâkimane-i âmiraneyi görür. Âyet-i kerime ise.) olur ve bütün mu'cizat-ı Ahmediye (A. Kur'anın Cenab-ı Hakk'a karşı nisbetini gösterir ve o nisbetin zuhuruyla herbir kelimesi bir mu'cize olur. Kur'anın şakirdleri oldukları halde. Yirminci Söz'ün İkinci Makamında vâzıhan gösterilmiştir. @«Z¬#²x«8ö«G²Q«"ö«Œ²*«ž²! ö]¬[²E<ö ifade ettiği hakikat-ı azîme ile ¬u²EÅX7!ö]«7¬! ö«tÇ"«*ö]«&²:«!ö«:ö ifade ettiği hakikat-ı kerimaneyi ¬˜¬h²8«@¬"ö¯€!«hÅF«. İşte bunların bütün aczleri. Çünki o vakit . *** ---sh:»(S:443) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hâtime Kur'anın lemaat-ı i'cazından iki lem'a-i i'caziye. meşhudatına itimad ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir fırka teşkil eden fırak-ı dâllenin bütün imamları hakaikın tenasübünü.M. Kur'anın bir nakş-ı i'cazını göstermiştir. Ondokuzuncu Söz'ün Ondördüncü Reşhasında geçmiştir ki. Hem «‡YÇX7!ö«—ö¬€@«WVÇP7! ö«u«Q«%«:ö«Œ²*«ž²!«:ö¬€!«Y´WÅK7!ö«s«V«'ö ifade ettiği vüs'at-ı hallakıyeti görüp gösterdiği gibi. Kur'anın bahrinden tereşşuh eden Arabî "Katre" risalesinde ve sair Sözlerde şu hakikat fiilen isbat edilmiş ve göstermişiz. borularla tâ âlemin nihayetine kadar silsile-i esbab ile gidip orada silsileyi keser.«: ifade ettiği hakikat-ı azîme ile ²vB²X6ö@«8ö«w²<«!ö²vU«Q«8ö«x. Mu'tezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için ---sh:»(S:442) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Kur'anın on âyeti kadar vuzuh ile ifade ve kat'î isbat ve ciddî ikna edememişler.«x#ö@«8öv«V²Q«9«:ö«–@«K²9¬ž²!ö@«X²T«V«'ö²G«T«7«:ö ifade ettiği akrebiyeti ¯^«X«. gösterir.²h6ö«p¬. İşte hem şu sırdandır ki: Bâtın-ı umûra gidip.öެ! ö¯^Å"!«(ö²w¬8ö@«8 ifade ettikleri şümul-ü rahmeti görüyor. dalalete düşüp bir cemaat-ı beşeriyeyi yanlış yola sevketmişler. bir sebeb-i kusur zannedilen tekraratı ve ulûm-u kevniyede icmali.) dahi. Kur'anın bir mu'cizesidir ki. tenasübünü idame edip o hakaikın heyet-i mecmuasının tenasübünden hasıl olan hüsün ve cemalin menbaından Kur'anın bir i'caz-ı manevîsi neş'et eder.ö ifade ettiği hakikat-ı muhita gibi ¬G<¬*«x²7!ö¬u²A«&ö²w¬8ö¬y²[«7¬!öÆ«h²5«! öw²E«9ö«:öyK²S«9ö¬y¬"ö‰¬x². uzak dağların altında lağım yapıp. ilmî ve amelî erkân-ı sitte-i imaniyenin herbirisini tafsilen ve erkân-ı hamse-i İslâmiyenin herbirisini kasden ve cidden ve saadet-i dâreyni temin eden bütün düsturları görür. Âdeta onlar.«:ö ifade ettiği hakikat-ı rakibaneyi °v[¬V«2ö¯š²z«-ö±¬uU¬"ö«x. Hem Kur'anda mu'cizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem'a-i i'caz-ı Kur'an. Sonra âb-ı hayat hükmünde olan marifet-i İlahiyeyi ve vücud-u Vâcib-ül Vücud'u isbat ederler. gösterir. gösteriyor.ö«r²7«!ö«w[¬K²W«'ö˜*!«G²T¬8ö«–@«6ö¯•²x«<ö]¬4ö¬y²[«7¬!öƒ:Çh7!«:ö^«U¬\´V«W²7!ö‚h²Q«#ö işaret ettiği hakikat-ı ulviyeyi ¬]²R«A²7!«:ö¬h«U²XW²7!«:ö¬š@«L²E«S²7! ö¬w«2ö]«Z²X«<ö«:ö]«"²hT²7! ö›¬)ö¬š@«B<¬!«:ö¬– @«K²&¬ž²!«:ö¬Ä²G«Q²7@¬"öh8²@«<ö«yÁV7! öÅ–¬!ö ifade ettiği hakikat-ı câmia gibi bütün uhrevî ve dünyevî.ö¬š@«WÅ.ifade ettikleri azamet-i rububiyeti gördüğü gibi. Sâni'-i Zülcelali tanıttırır.

İşte şu sırdandır ki.öÅvZÁV7«! «:ö«v«P²2«!ö«:öÅi«2«!ö«:ö«•«h²6«!ö«:öÅh«"«! ö«:ö«w«K²&«!ö«: «•«:²(«!ö«:ö«p«4²*«!ö«:ö|«5²*«!ö«:ö«G«<²+«! ö«:ö«h«C²6«!ö«:ö]«4²:«! ö«:ö«t¬#!«x«V«.ö ƒ«h²L«#ö«:ö@«X«"x9)ö@«Z¬"öh¬S²R«#ö®?«Ÿ«. ö¬j¬=@«S«X¬"ö!x6²i«#ö«:ö~YW²X«#ö«:ö«t¬8«h«6ö«:ö«¾¬(x% ®^Å<¬G«"«!öÄ:i«#ö«žö«t¬BÅ[¬7«+«@¬"ö®^Å[¬7«+«! ö«t¬X«X¬8ö«:ö«¾¬(x%ö¬r¬=@«O«7ö¬r¬=!«h«¬–@«.ö«:ö®?«Ÿ«. Hem bir ilm-i muhite ve nihayetsiz bir iradeye istinad ettiği için. ülema-i ilm-i huruf. Hem merkez-i kalb gibi hakikat-ı uzmanın bütün âzasına münasebetdar olabilir.ö«: @«X«&!«:²*«!ö@«Z¬"öƒ±¬:«h#ö«:ö@«X«"xV5ö@«Z¬"öh±¬Z«O#ö«:ö@«9«*:G. hurufuyla. yani ¬u²C¬W¬"ö!x#²@«<ö²–«!ö]«V«2öÇw¬D²7!«:öj²9¬ž²!ö¬a«Q«W«B²%!ö¬w¬\«7ö²u5 !®h[¬Z«1ö¯m²Q«A¬7ö²vZN²Q«"ö«– @«6ö²x«7«:ö¬y¬V²C¬W¬"ö«–x#²@«<ö«žö¬– ³~²hT²7!ö!«H´.@«T²7! ö¬Ä«Ÿ«D²7!ö«:ö¬h¬. şuaları.«x²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬!ö®^«W²&«*ö«t²9G«7ö²w¬8ö@«X«7ö²`«.ö«t¬7´H«6ö¬y¬A²E«.«!ö@«Z¬"ö‰±¬G«T#ö«:ö @«X¬"xV5ö«Ä@«S²5«!ö@«Z¬"öd«B²S«#ö«:ö@«X«/!«h²8«! ö@«Z¬"ö]¬S²L«#ö«:ö@«9¬*!«h². birden bak. heyetiyle.@«A²7! ö¬*xÇX7!ö«t¬T²V«'ö¬h²[«'ö¯GÅW«E8ö«t¬7x.ö«:ö±¬u«. mevkiiyle hadsiz eşyaya bakabilir.ö@«Z¬" «:ö@«9«h¬0!«x«'ö@«Z¬"ö˜±¬i«X#ö«:ö@«9«*!«h².«! ö]¬4ö@«8ö¬€!«*:G6ö@«Z¬"ö]±¬S«M#ö«:ö@«9«*@«U²4«! Æ@Å. şimdi kat'î netice olarak.!Åi7!ö¬Ä@«W«D²7! ö«:ö¬h¬8@«R²7!ö¬*xÇX7!ö«:ö¬h¬'!ÅH7! ö¬h²E«A²7!ö«:ö¬p¬0@«T²7!ö¬h¬.«*ö«:ö«t¬A[¬A«&ö«:ö«¾¬G²A«2ö]«V«2öÄxE«#ö«žö«t¬BÅ<¬G«"«@¬" ¬h¬'@«S²7!ö¬Ä@«W«U²7!ö«:ö¬h¬.ö«r«O²7«!ö«:ö«¾«h²"«! ö«:ö]«6²+«!ö«:ö]«V²2«!ö«:ö«¿«h²-«! ¬`¬. Risalenin başından şuraya kadar bütün şu'leleri.²hA²7!ö«:ö¬p¬8ÅŸ7!ö¬h¬. vaziyetiyle.ö«t¬8«Ÿ«. v[¬U«E²7!öv[¬V«Q²7!ö«a²9«!ö«tÅ9¬! ö@«X«B²WÅV«2ö@«8öÅž¬! ö@«X«7ö«v²V¬2ö«žö«t«9@«E²A. Kur'anın bir harfinden bir sahife kadar esrar bulduklarını iddia ederler ve davalarını o fennin ehline isbat ediyorlar.!«x«8ö¬`¬=@«E«.ö]¬7ö²ƒ«h²-!ö±¬Æ«* ö«h«Z²0«!ö«:ö«h«Z²1«!ö«:ö«u«A²9«!ö«:ö«u«W² %«!ö«:ö«u«N²4«!ö²v±¬V«. nurları.birtek kelime bir çekirdek gibi bir şecere-i hakaikı manen tazammun edebilir. i yüksek bir sadâ ile okuyup ilân ediyorlar. ---sh:»(S:444) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- @«9²@«O²'«!ö²:«!ö@«X[¬K«9ö²–¬!ö@«9²H¬'! Ïx#ö«žö@«XÅ"«* ]¬7²x«5ö!xZ«T²S«<ö]¬9@«K¬7ö²w¬8ö®?«G²T2ö²uV²&!«:ö›¬h²8«! ö]¬7²h±¬K«<«:ö›¬*²G«.«:ö@«X«B²<«G«. lem'aları.ö]¬BÅ7!ö«t«#«Ÿ«. Baştaki dava.ö²)¬! . ziyaları nazara topla.ö¬u¬"!«x¬"öG<¬i«#ö«:öÇG«B²W«#ö@®9!«h²S3ö«— ö~®Y²S«2ö«:ö@®9!«x²/¬*ö«:ö®^«W²&«*ö«:ö@ ®8«Ÿ«.@ÅP7! ö¬y¬7³~ö]«V«2ö«:ö¬y²[«V«2ö«t¬#!«)ö¬^«W« P«Q¬"ö«a²[ÅV«.

Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur.. abdin kesbine ve istidadına aittir." Evet kader. şerdir. adalet eder. Öyle de: İllet ve sebeb itibariyle dahi. Ona Dair Dört Mebhas İçinde Birkaç Sırlarını Açmağa Çalışacağız. o gizli katlin için mahkûm edip adalet etmiş. Yoksa mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mes'uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in'am olunan mehasinle iftihar etmek. insan seyyiatından tamamen mes'uldür. cüz'-i ihtiyariye istinad etmek. İşte kader-i İlahî dahi seni o hapisle mahkûm etmiş. . Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. . Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki. hayır hükmüne geçer." Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz'î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Çünki hasenatı isteyen. İki Mes'ele-i Mühimmedir. Ona "Mes'ul ve mükellefsin" der. Onun için o şerr-i cüz'î. insan bir seyyie ile çok tahribat yapabilir. yapan sen değilsin. Fakat. tahribdir. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'da. netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Fakat seyyiatı isteyen. sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkûm ettiği için zulmetmiştir. Demek kader ve icad-ı İlahî. mebde' ve münteha. hakikî illetlere bakar. tâ nihayette teklif ve mes'uliyetten kurtulmamak için "Cüz'-i ihtiyarî" önüne çıkıyor.] (Bu kısım Şualar 133 ilâ 139 arasında olduğundan tekrar yazılmadı. Bütün o tahribat. Eğer denilse: "Madem cüz'-i ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. seyyiata merci' olmak içindir ki. Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler. Seyyiat tahribat nev'inden olduğu için. Öyle de: Küfür ve masiyet. ondan azîm şikayetler ediyor. Ona azîm bir ehemmiyet veriyor. Hâkim ise." Elcevab: Çünki küfür ve isyan ve seyyie. nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere. Nasılki pekçok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tenbel bir adam diyemez: "Yağmur rahmet değil. Bir emr-i ---sh:»(S:465) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------itibarî hükmünde olan kesbden başka insanın elinde birşey bulunmuyor. İnsanlar zahirî gördükleri illetlere.] BİRİNCİ MEBHAS: Kader ve cüz'-i ihtiyarî.) ---sh:»(S:446) ---sh:»(S:447) ---sh:»(S:448) ---sh:»(S:449) ---sh:»(S:450) ---sh:»(S:451) ↓ --------------------------------------------------------------------------------------------Onbirinci Şua Olan Meyve Risalesi'nin Onuncu Mes'elesi: EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ . hayırdır. (Bu kısım Şualar 243 ilâ 254 arasında olduğundan tekrar yazılmadı. Hem nasıl kader-i İlahî.. ayn-ı . adem-i mes'uliyetten kurtarmak içindir ki. Cüz'-i ihtiyarî. . onun istidadına aittir. Bir şerr-i cüz'î için hayr-ı kesîri terketmek şerr-i kesîr olur. hükümlerini bina eder. ondan sudûr eden iyilikler ve kemalât ile mağrur olmamak için. İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren. iktiza eden rahmet-i İlahiye ve icad eden kudret-i Rabbaniyedir. bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i İlahiye namına Cenab-ı Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek. Hâlık-ı Arz ve Semavat. Demek kader mes'elesi. akideye dâhil olmuş. bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz'-i ihtiyariyeye zıd bir harekete sebebiyet veren ilmî mes'eleler değildir. Nasılki beyaz. illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Sual ve cevab. cüz'-i ihtiyarî. adem ve tahrib nev'inden olduğu için. Meselâ: Hâkim seni sirkatle mahkûm edip hapsetti. kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Belki. Fakat o seyyiatı. hâlî ve vicdanî bir imanın cüz'lerindendir. mesail-i imaniyeye girmişler. çok mesalihi tazammun eden bir kanun-u İlahî ile icad eden yine Hak'tır. Çünki kader. Halbuki sen sârık değilsin. Nasıl oluyor ki. iman ile. nefs-i insaniyedir (ya istidad ile. belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki. sefine gark olup bütün hademelerin netice-i sa'yleri ibtal olur. insana âsi ve düşman vaziyeti verilmiş. O siyahlık. ye'sin ---sh:»(S:464) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------ve hüznün ilâcıdır. teklif ve mes'uliyetten kurtarmak için değil. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki. şer değildir. imana girmiş. sefahete ve atalete sebeb olsun. ademdir. halk-ı şer. "Kader" karşısına geliyor. Onda onun hakkı pek azdır. Çünki seyyiatı isteyen odur. Nasılki bir azîm sefinenin dümencisi. İnsan yalnız dua ile. güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır. başka şeyleri buna kıyas et. Yani mü'min herşeyi. İşte şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlahînin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi. asıl ve fer'. manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cây-ı istimali var. nefsi gururdan ve cüz'-i ihtiyarî. gururlanmak. İşte şu sırdandır ki: Kesb-i şer. vazifesinin adem-i îfasıyla. . şuur ile. bütün kâinatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzib ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezyif olduğundan.«G²Q«"ö@«X«"xV5ö²ミ¬i#ö«žö@«XÅ"«* «w[¬8³~ö«w[¬8³~ö«w[¬8³~öö«w[¬W«7@«Q²7 !ö±¬Æ«*ö¬yÁV¬7öG²W«E²7!ö¬–«!ö²vZ<«x²2«(öh¬'³~ö«: ö ---sh:»(S:445) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------BİRİNCİ ZEYL [Makam İtibariyle Yirmibeşinci Söz'e İlhak Edilen Zeyillerden. Sonra. Kader. ya ihtiyar ile). çendan bir seyyiedir. ikisi de Hak'tandır. Zira küfür. O âsi insana karşı abd-i mü'mine yardım için kendini ve melaikesini tahşid ediyor. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat kader. Yedinci Şua'nın Birinci Makamının Onyedinci Mertebesidir. Yoksa mehasine masdar olarak tefer'un etmek için değildir. hattâ fiilini. daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir. ayn-ı hikmettir ve ebedî azab vermek. mes'uliyeti o çeker. dâî ve sebeb. bir ademe terettüb ediyor. cüz'-i ihtiyarî bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip müdhiş netaice sebebiyet verebilir.) ---sh:»(S:452) ---sh:»(S:453) ---sh:»(S:454) ---sh:»(S:455) ---sh:»(S:456) ---sh:»(S:457) ---sh:»(S:458) ---sh:»(S:459) ---sh:»(S:460) ---sh:»(S:461) ---sh:»(S:462) ---sh:»(S:463) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Yirmialtıncı Söz Kader Risalesi ¬v[¬&ÅI7!ö¬w´W²&ÅI7!ö¬yÁV7!ö¬v²K¬" ¯•xV²Q«8ö¯*«G«T¬"öެ!öy7±¬i«X9ö@«8«:öyX¬=!«i«'ö@«9«G²X¬2öެ!ö¯š²z«-ö²w¬8ö²– ¬!«: ¯w[¬A8ö¯•@«8¬!ö]¬4ö˜@«X²[«M²&«!ö¯š²z«öÅu6ö«: ö [Kader İle Cüz'-i İhtiyarî. Evet. Hâlık-ı Semavat ve Arz'a karşı. Müdhiş bir cezaya kesb-i istihkak eder. birtek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir. Der: "Haddini bil. zulümden ve kubuhtan mukaddestir. iman ve İslâmiyetin nihayet meratibinde. Hakk'a ait olan halk ve icad ise. rıza ile onlara sahib olur. İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Evet Kur'anın dediği gibi.

mazi ve hal ve istikbali birden tutar. muahhar. nihayet za'fta olan abdin iradesini bir şart-ı âdi yapıp. sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan. gaflet veya dalalet saikasıyla kâinatı esbaba verip. İşte şu cüz'-i ihtiyarî. Mes'uliyeti ve kusuru kadere havale eder. O Âdil-i Hakîm'in pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi. İşte şu âyine şu vaziyette onun irtisamında. Matüridîce bir emr-i itibarîdir. sebebsiz rüchaniyet muhaldir. o âyine yalnız mukabilini tutar. mahiyeti meçhul bir cüz'-i ihtiyarî vermiştir. ---sh:»(S:468) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ²G«%x< ²v«7 ²`¬D«< ²v«7 @«8 Eğer desen: Tercih bilâ müreccih muhaldir. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi. irade-i külliyesi ona nazar eder." Mu'tezile der: "Atmasaydı ölmeyecekti. daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip. ---sh:»(S:467) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- mukabil dairesi genişlenir. mazi mesafesinde bir âyine tarzında olsun. Çünki nefs-i emmaresi. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır.. şu cüz'-i ihtiyarînin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz. İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. Ahkem-ül Hâkimîn. nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz'-i ihtiyarî ve en nihayette medar-ı nazar olacak ---sh:»(S:466) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------olan kader bahsi manasızdır. ölmesi bizce meçhul. Yani manen der: "Ey abdim! İhtiyarınla hangi yolu istersen. o çocuğun velisine. malûmu. kaderden ve cüz'-i ihtiyarîden bahsetsin. olmamasına delalet etmez. Öyle ise o anda onu terkedebilir. Belki kader. Üçüncüsü: Cüz'-i ihtiyarî. en derin ve en müşkil bir sırr-ı kader mes'elesidir. seni o yolda götürürüm. Masdar kesbimizdir. bir emr-i nisbî olan masdardan müştaktır." Evet eğer abd hâlık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı. ilme tâbi değil. istiğfar ve tövbe dahi. Yani nasıl olacak. küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor. Çünki madem nefsini ve herşeyi Cenab-ı Hak'tan bilir. iradeye bakar ve kudrete istinad eder. belki padişahına müracaata. o zaîf cüz'î iradeyi. (Haşiye): Gayet müdakkik âlimlere mahsus bir hakikattır. yüksekten bakar bir âyine-misaldir. Öyle ise denilmesin ki: "Madem filan adamın ölmesi. bazan yapmak ve bazan yapmamak. sol tarafındaki mesafe müstakbel farzedilse. çoğunu tutamaz. Rabbini takdis eder. İllet-i tâmme ise. Fakat o âyine ile yükseğe çıktıkça. o kadar az görür. malûma tâbidir. o mesafelerde cereyan eden hâlât birbirine mukaddem. Yedincisi: İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'-i ihtiyariyesi çendan zaîftir. İlim. illet-i tâmme istemez ki. O vakit ölmesini ne ile hükmedeceksin? Ya Cebrî gibi sebebe ayrı.(Haşiye) Yani: Müreccihsiz. O vakit hakkı var. öyleler sırasına girebilir. bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor. o emr-i itibarî sübut bulabilir. bütün bütün onların hikmetine zıd ve mes'uliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir. irade-i külliyesinin taallukuna bir şartı âdi yapmıştır. Demek dua ve tevekkül. malûmatımıza münhasır değildir. vücudunu bilmek ayrıdır. ihtiyarı teyid eder. İrade bir sıfattır. Beşincisi: Kader. katil ünvanını da biz alırız. mazi silsilesinin bir ucu değil ki. şu müsebbeb." Biz ve muhakematımız. ilm-i ezelî. şu sebeble vukua gelecek. kendini de kendine temlik eder. yalvarmağa mecbur olması gibi. Çünki ilm-i usûl ve hikmette ö ö ö ö ökaidesince mukarrerdir ki: "Bir şey vâcib olmazsa. İlm-i İlahî. Öyle ise mes'uliyet sana aittir!" Teşbihte hata olmasın. ihtiyarı teyid ediyor. onun haricinde olamaz ki. Emr-i itibarî ise. Gitgide. onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan Zakkum-u Cehennem'e yetişmesin. Eğer desen: "Kader ile cüz'-i ihtiyarî. Hem ezel. Yoksa malûm. ona mevcud nazarıyla baktığı için abde vermemiş. eğer mûcib bir müreccih bulunmazsa tercih bilâ müreccih lâzım gelir. onu muhayyer bırakıp "Nereyi istersen seni oraya götüreceğim" desen. ilm-i İlahînin bir nev'idir. ona ezel deyip. o vakit kaderden ve cüz'-i ihtiyarîden bahse hakkı yoktur. ince bir tedkik-i ilmîdir.. hasıl-ı bilmasdardan müştak kılınmaz.. Bütün ülema-i muhakkikînce en ehemmiyetli ve münazaralı bir mes'ele-i akaid-i Kelâmiyedir. Dördüncüsü: Kader. ona göre muhakeme etmek hakikat değildir." Altıncısı: (Haşiye) Cüz'-i ihtiyarînin üss-ül esası olan meyelan. Öyle ise o meyelan. Fiilini kendine ve esbaba verir. olmuş ve olacak. öyle taalluk ediyor. Fakat o meyelandaki tasarruf. Eğer kader ve cüz'-i ihtiyarîden bahseden adam. Elhasıl: Eğer kader ve cüz'-i ihtiyarîden bahseden adam. müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen veyahut Mu'tezile gibi kaderi inkâr etsen. Belki ezel.. usûl-ü kelâmiyenin en mühim bir esasını hedmeder? Elcevab: Tereccuh bilâ müreccih muhaldir. illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref'etsin. O iradenin bir eline duayı ver ki. ihtiyarımıza taalluk etmiş. Çünki kader. abde verilebilir. ehl-i huzur ve kemal-i iman sahibi ise. haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeğe çalışmasına karşı. Cenab-ı . O vakit ihtiyar kalmaz. meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi. fakat Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak. Diğer eline istiğfarı ver ki. kâinatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir. Birincisi: Elbette kâinatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir Âdil-i Hakîm. Kur'an ona o anda diyebilir ki: "Şu şerdir. Hakk'ın mahlukudur. mahiyeti bizce meçhul. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Adem-i ilmimiz." Cebrî der: "Atmasaydı yine ölecekti. Niçin bana katil denilir? Elcevab: Çünki İlm-i Sarf kaidesince ism-i fâil. sebeble müsebbebe bir taalluku var. onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayet-i azîmine muhtaçtır. ibtal etmiyor. tecavüzatını kırar. onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Cüz'-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var. Daire-i ubudiyette kalıp. yapma.adalettir. ma'lulü. Öyle ise. O vakit. Yani ilim desâtiri. Yalnız. o tasarruf. Hem kendinden sudûr eden kemalât ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar. teklif-i İlahiyeyi zimmetine alır. Risale-i Nur tam halletmiş. Onun için ehl-i iman. Yoksa. Onun şe'ni. onun tasarrufunda bilir. Madem insan. o vakit cüz'-i ihtiyarîye istinad ederek mes'uliyeti deruhde eder. muhalif denilmez. O âyine ne kadar aşağı ise. Şu sırrın keşfi için şu misale bak: Senin elinde bir âyine bulunsa. silsile-i hasenatın bir meyvesi olan Cennet'e eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa. o vakit kaderin adem-i taallukunu farzediyorsun. vücuda gelmez. eşyanın tertib ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi. bir emr-i itibarîdir. Çok şeyler var: Vücudu bizce bedihî olduğu halde. cüz'-i ihtiyarî namında bir iraden var. Öyle ise. bir rüchaniyet derecesinde bir vaziyet alsa. nasıl tevfik edilebilir?" Elcevab: Yedi vecihle. illet-i tâmme bulunacak. Herşey. Halbuki. Hasıl-ı bilmasdar. Fakat Eş'arî. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Şu ise. Yani: "Herşey. ezelden ebede kadar herşey. ilim nev'indendir. Az bir hizmetle pek çok işleri yapar. Öyle ise. onun ademine delalet etmez. muvafık. bir emr-i nisbîdir. Çünki on kuvvetli adam. hadîsin tabiriyle "Manzar-ı a'lâdan. fahr yerine şükreder. insan için medar-ı sevab ve ikab olacak." Yani. tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki'dir. ehl-i gaflet ise. eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. sağ tarafındaki mesafe mazi. birden tutar. Elhasıl: Ey insan! Senin elinde gayet zaîf. Başına gelen musibetlerde kaderi görür. böyle edebsiz ehl-i isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayatına muhtaçtırlar. Elbette "Sen istedin" diyerek itab edip üstünde bir tokat vuracaksın. Mes'uliyeti işmam eden birşey. atmasaydı yine ölecekti?" Sual: Niçin denilmesin? Elcevab: Çünki kader. ilm-i ezelîden olduğu için. mü'minlerin de. o emr-i itibarî dediğimiz kesb-i insanî. Belki o emr-i itibarînin illeti. sonra vücuda gelebilir. Yani. Eş'ariyece bir emr-i itibarîdir. o âyinenin (Haşiye): Bu ikinci mebhas. kadere münafî değil. haricî vücud noktasında idare etmek için esas değil. Seyyiata merciiyeti kabul edip. imanın erkânındandır. ihata eder bir makam-ı a'lâdadır. sabreder. o vakit ihtiyarı ref' olurdu. Çocuk üşüdü yahut düştü. İşte Cenab-ı Hak. o çocuk yüksek bir dağı istedi. götürdün. bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhde etse. İKİNCİ MEBHAS: Ehl-i ilme mahsus(Haşiye). ÜÇÜNCÜ MEBHAS: Kadere iman. Eğer onun tüfek atmamasını farzetsen. Ehl-i Sünnet ve Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin. Eğer desen: "Madem katli halkeden Hak'tır. meyelan-ı şerri keser. Sonra o iki tarafı bir tertib ile tutar. Allah'ın malını onlara taksim eder. biz ehl-i hak deriz ki: "Tüfek atmasaydı. İşte kader. filan vakitte mukadderdir. o ezel ilmine. böyle bir işi görmektir. Yoksa bir emr-i sabit olan hasıl-ı bilmasdardan inşikak etmez.

O cennet gibi bahçe. Teessüfle vaktini geçirir. muvakkat bir hürriyet içinde. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakıatı ile çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Kudreti. kemal-i rahat ile. hareketler. Evet hangi zîhayata bakılsa görünüyor ki. tevakkuf eder. bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Sonra başka bir yerde.Hakk'ın takdiriyledir. maddeten birşey yoktur. Nazarî ise. o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip. İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve ruh için kadere iman bir ağırlık. İdare edemiyor. kemal-i sühuletle işlediğini itikad eder. tarif edilmez. O padişahın mahall-i garaib olan has sarayına girerler. bir mukaddeme ile göstereceğiz. o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın. dimağının cebine koymuş. dünya kadar ağır bir yükü. hikmetli nihayetler olduğunu kat'iyyen anlıyoruz. o ağacın dalları. kader mistardır. Tâ. bu derece kaderin nizamına tabidir. ---sh:»(S:470) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------şekiller. âlemde "Kitab-ı Mübin" ve "İmam-ı Mübin"den haber veren bütün meyveler ve "Levh-i Mahfuz"dan haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvve-i hâfızalar birer şahiddir. çekirdekler. Elbette âlemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emanet-i kübranın hâmili olan insanın sergüzeşt-i hayatiyesi. Sonra da. mütemadiyen ızdırab çeker. durur. Hem herşeyin miktar-ı muntazaması. te'dib suretiyle hapse atılır. Kudret o maânî kitabını. Evet nasıl katreler. saadetlidir ki. o mistar üstünde yazar. İkinci adam. Zerreler yolunu değiştirir. Mukaddeme: Herşey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını ¯w[¬A- 8ö¯Æ@«B¬6ö]¬4öެ! ö¯j¬"@«<ö«ž«:ö¯`²0«*ö«ž«:ö gibi. başına bir cehennem gibi oluyor. hürriyeti milyondan birisine kâfi gelmediği için. basit ve zahir bir tarz ile şu rükn-ü imanîyi. birbirinin aynıdır. Bazı eğri büğrü hududlarda meyve ve faidelerin yerini tanır görür. Şimdi. herşey yazılıdır. çektiği manevî sıkıntı ağırlığı. Demek kaderden gelen mikdar-ı manevînin ve o mikdarın emr-i manevîsiyle zerreler hareket ederler. Çünki insan bütün kâinatla alâkadardır. ---sh:»(S:469) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- çoktur ki. Elbette herbir zîhayatın müddet-i hayatında geçireceği ahval ve etvarı. cüzdanlar. İşte meşhud. kaderle tersim edilen bir fihristecik. Öyle de: Şu meşhudumuz olan. o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve vâridat ve makinelerini işlettirmek ve garib hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür. kemal-i lezzet ve saadetle ---sh:»(S:472) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¬*«G«U²7!ö«w¬8ö«w¬8«! ö¬*«G«T²7@¬"ö«w«8³~ö²w«8ösırrını anla. güya hardal küçüklüğünde bu kuvvecikte dest-i kudret. İşte kadere iman. bir sıkıntı vermiyor mu?" Elcevab: Kat'â ve aslâ!. maddî keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki. sârıkane tavattun etmek ister. Kudret masdardır. Eğer dese: "Kader bizi böyle bağlamış. padişaha kendini misafir bilir. Madem böyle umum zîhayatta kalem-i kader hükümrandır. o tohumcuklar üstünde koca mu'cizat-ı kudreti bina ediyor. şekiller. Nihayetsiz makasıd ve metalibi var. küçük bir dairede cüz'î bir serbestiyet. nihayetleri var olduğunu gösterir. bedihî kader. O hududların nihayetlerinde birer hikmet. Elhasıl: Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı. ne kadar müdhiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. senedler. birer faide. zerreleri eğribüğrü hududlara gider. kaderi vâzıhan gösterir. hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir ünvanı olan "İmam-ı Mübin"den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var: Bedihî kader ise. şuursuz. Elbette eşyanın mürur-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekât ile hasıl olan vaziyetler dahi. o çekirdekte. Zahmet ve külfetleri. senedleri. ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu. katreleri. "Kâf-Nun" tezgâhından çıkan birer latif sandukçadır ki. ilmî bir kalıb-ı manevî ile kudret-i ezeliye o sureti. Kadere iman o kadar lezzetli. Madem en âdi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Çünki sergüzeşt-i hayatı. herşey bir proğramla. Çünki insan kadere iman etmezse. birer emaredir. Bilbedahe o şeyin mikdar-ı surîsi. Hafîz-i Alîm fânilerin manalarını onlarda yazıyor. iradesi. camid. o hırsız edebsiz adam. Biz. yaprakları gibi intizamlı birer kaderî mikdarı vardır. hayatını geçirir. bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor. bir intizam-ı kadere tâbidir. Fakat o bahçe. bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. bilbedahe "Kitab-ı Mübin" denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve "İmam-ı Mübin" denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz'u gösterir.. hem bedihî olarak. İnsanın sergüzeşt-i hayatıyla beraber kısmen âlemin hâdisat-ı maziyesi. o sureti. Sıkıntı vermediği gibi. Zira tohumlar maddeten basittir. insanın eline verip. bir mikdar. tercih edici ayrıdır. muhasebe vaktinde onunla hatırlatsın. vaziyetler. zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatı olan nazarî kaderin reşhaları. Şöyle ki: İki adam. Evet bir çekirdekte. Herşeye acıyor. o şekli biçip giydiriyor. ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında serbest cevelanına meydan veriyor. İşteö DÖRDÜNCÜ MEBHAS: Eğer desen: "Birinci Mebhas'ta isbat ettin ki: Kaderin herşeyi . Hem tâ mutmain olsun ki. Madem maddî ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Hem beka için pek çok levhalar var ki. suretler. bir şekil var ki. birer şahiddir. kör. Amma vücudundan evvel herşey mukadder ve yazılı olduğuna delil. sonra göz ile görünecek. Biri. vücudundan sonra herşeyin sergüzeşt-i hayatı yazıldığına delil ise. o yerde gasıbane. o sarayda olan işler." Kadere delail-i kat'iyye o kadar (Haşiye): Tereccuh ayrıdır. nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi âyât-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor. fiiller. bu fena ve zeval herc ü mercinde beka için pek çok âyineler var ki. pekçok âyât-ı Kur'aniye tasrih ediyor ve şu kâinat denilen. hadd ü hesaba gelmez. tesbihatlardır ki. şekiller alıyor. kudretin Kur'an-ı kebirinin âyâtı dahi şu hükm-ü Kur'anîyi. ondan halkolunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar. Evet herbir meyve. irade ve evamir-i tekviniyenin ünvanı olan "Kitab-ı Mübin"den haber veren ve işaret eden. su menbaını gösterir. bir nizam-ı kanunla cereyan ettiğini. kalem-i kaderiyle insanın sahife-i a'malinden küçük bir sened istinsah ederek. cüzdanları hükmünde olan meyveler. Yalnız nefs-i emmarenin cüz'î hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfemâyeşa hareketini kırar. reşhalar. ona tevdi edilmiştir ki. padişahı bilmez. o zîhayatın manevî hâlâtında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hududları. padişahı tanır. bütün ağacın mukadderat-ı hayatı onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. nihayetsiz bir hıffet. nutfeler. vaziyetler. bir padişahın payitahtına giderler. Bütün o bahçede. kuvve-i hâfızasında öyle bir surette yazılıyor ki. kudret. Evet şu kâinat kitabının manzum mektubatı ve mevzun âyâtı şehadet eder ki. Meselâ: Sen şu ağaca. Madem maddî ve manevî kader kalemiyle tersim edilmiş ---sh:»(S:471) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------müsmir hududlar. bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadîr ve suretler. Netice-i meram: Madem bilmüşahede görüyoruz ki. onun neşv ü nemasında hareket eder. o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. o şekli almak ya hârika ve nihayet derecede eğri büğrü maddî bir kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun. büyük bir gayeyi takib eder gibi yolunu değiştirir. Kadîr-i Hakîm zâillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ibka ediyor. herşeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. şu hayvana dikkat ile bak ki. gayet hikmetli ve san'atlı bir kalıbdan çıkmış gibi. Zira herbir tohum ve çekirdekler. bîçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. çok fark var. herbir zîhayatın neşv ü nema zamanında. bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. birer maslahatı semere verirler. Suretler değiştiriyor. tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakit-bevakit değişen tavırlar. bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Hürriyetimizi selbetmiştir. bilir gibi durur. bir nur veriyor. tohumlar. şekiller. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. buluttan haber verir. bir rahatlık ve revh u reyhanı veren ve emn ü emanı temin eden bir sürur. sağır. Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye. padişahın kanununa bırakıp kemal-i safa ile o cennet-misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden herşeyi hoş görür. o mikdarı. birbirinin misli olan zerreler.

atalet. mevtten ---sh:»(S:474) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------kaçarsan kat'iyyen bil ki: Hayat zannettiğin hâlât. musibetler nev'inde olan keyfiyat. musanna' yaptığı gömleği giydirir.ö²†¬!öh«A²6«!öyÁV7«! s¬=_«T«&ö_«8ö«—ö¯€@«T«A«0ö«— ö«r¬=_«E«. "Bir âşiredir belki bir ân-ı seyyaledir" demişler. sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: "Fâniyim. hiçtir. İsterim. ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. İşte şu sırdandır ki. âciz olanı istemem. hem kıymetdar servetini göstermek için âdi bir miskin adamı. Hattâ en büyük bir lezzet. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye. hiçe indirmeyecek. başkası onları ona takmış. beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun" demeğe hak kazanabilir mi? "Merhametsizlik. yaratmış. değiştirir. ---sh:»(S:473) ↓ ---------------------------------------------------------------------------------------------Hâtime [Eski Said'in Serkeş. o zaman bütün eşya. Hem şu fıkra-i Arabiye. kısaltır. kulak. o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücud teceddüd edip zulümat-ı adem tebâud ederek hayatları tasaffi ediyor. Elemler. cevherî. Vâhib-i Hayat'ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir.öG±¬<Ïx[«7ö«yÁV7!öÅ–¬!ösırrınca: Müzekkâ olmadığın için. hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak. Hem her nevi san'atını göstermek için keser. uzaltır." Beşinci Fıkra: Şu fıkra. Maddî ve manevî. ubudiyetini. Zerreyim. birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. bir ücrete mukabil bir saatte murassa'. Hayatın başına gelen herşey hasendir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler. yeknesaklık içinde hiçe iner. Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan." Elcevab: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücud. Hattâ bir kısım ehl-i tedkik. yalnız bulunduğun dakikadır. Çünki bütün hakaik-i mevcudat. geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve fariza-i hilkat ve netice-i san'at bil. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşya-i dünyeviye. ¬˜¬H´. müstakbel. kendini o recül-i fâcir bilmelisin. Fahrlenme! Salkımları o ağaç kendi takmamış.ö¬š_«N²[«"ö¬f«<ö€@«X[¬<²J«#ö«— ö¯}«<@«X¬2ö«—ö¯p²XM¬"ö¬˜¬I[¬"²G«#ö«— ö¬˜¬I<¬Y²M«# «—ö¯•«I«6ö«—ö¯r²OV¬"ö¬˜¬I<¬Y²X«#ö«— ö¬y¬X[¬<²J«#ö«—ö¬y¬B«<@«X¬2ö«—ö «—ö¬y¬B«W²Q¬9ö«— ö¬y¬B«W²&«*ö¬Œ@Å[«4ö€!«I«W«$ö«— ö¯}«W²Q¬9ö«—ö¯}«W²&«I¬"ö¬y¬4ÇI«Q«#ö«— . Madem adem şerr-i mahzdır. çok vaziyetlerde değiştirir. fakat bir Şems-i Sermed isterim. sükûnet. Riyakâr Nefsini Susturan. Müftehir. fakat bir yâr-ı bâki isterim. İkinci Fıkra: Sen ey mağrur nefsim! Üzüm ağacına benzersin. insafsızlık ettin" diyebilir mi? İşte onun gibi Sâni'-i Zülcelal. Ucblu. bütün mehasin ve kemalâtın vücuda rücuu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu. fâni olanı istemem. ucb ve riyadan kurtul!. Arabî geldiği için Arabî yazıldı. şerr-i mahz olduğuna. Hiç-ender-hiçim. tebdil eder.] Birinci Fıkra: Madem eşya var ve san'atlıdır. onlar için haydır. Madem böyledir.ö ö¬y¬=_«N«5ö¬v«V«5öYO'öެ! «—ö¬y¬B«W²U¬&ö«— ö¬y¬W²V¬2ö¬‡@«6²I«áöŠYT9ö«— ö¯}«W²U¬&ö«—ö¯v²V¬Q¬"ö¬˜¬I<¬G²T«#ö«— ö¬y¬W[¬P²X«#ö«—ö¬˜¬*«G«5ö«— ¬y¬Q²X. Dördüncü Fıkra: Hakikat ilmini. ölmüştür. o vakit herbir şey. Elbette bir ustaları var. hayrı mahz. o dakikada meyyittir. beliyyeler. âsâr-ı san'atını. bak. Hizmetini. Âcizim. Fâtır-ı Bîmisal. ¬h¬ %@«S²7!ö¬u%Åh7@¬"ö«w<±¬G7!ö!«H´. Zira tevakkuf. sükût. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu. modellik vazifesini gördürmek için. İşte şu hakikattandır ki. ne kadar geniş bir daire-i hayatları var. Yoksa hakikatsız. onun üstünde işler ve vaziyetler verir. belki sen Üçüncü Fıkra: Sen ey riyakâr nefsim! "Dine hizmet ettim" diye gururlanma. Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık. yalnız bir dakikadır. gayr istemem. hayatdar ve mevcuddur. Acaba şu ücretli miskin adam o zâta dese: "Bana zahmet veriyorsun. Ey nefsim! Madem öyledir. şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. kalb gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücud gömleğini esma-i hüsnanın nakışlarını göstermek için çok hâlât içinde çevirir. Yirmiikinci Söz'de gayet kat'î isbat edildiği gibi: Eğer herşey birinin olmazsa. istirahat. Ondan gelen şer de hayırdır.ö«—ö®š²i%ö«—öÈŸ6ö€@«X¬=_«U²7! ®š_«T«"ö«—ö~®(Y%:ö«—ö_È[¬=²i%ö«— ö_È[±¬V6ö¬€!«(Y%²Y«W²7!ö¬˜¬H´. o dakikada ademdir. matlub semeratı veriyor ve müteaddid tavırlara girip. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek. Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp.güzeldir. Mağrur. dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. adem. Eğer herşey birinin olsa. Yirminci Söz'ün âhirinde. Senin için meyyit olan mazi. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. arazî herbir şeyin. zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve beliyyat suretinde bazı hâlât ârız olur ki. nihayet derecede san'atkâr ve çok san'atlarda mahir bir zât. Elbette o pek hikmetli ve çok san'atkâr zât. o hükmü cerhediyor. ehemmiyetsiz bir surettir. vücudun en parlak nuru olan hayat. fakat bu mevcudatı birden isterim. Çirkinlik de güzeldir. Onun için. Teslime Mecbur Eden Beş Fıkradır. zîhayata göz. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. akıl. "Allahü Ekber" zikrinde otuzüç mertebe-i tefekkürden bir mertebeye işarettir. bir şey kadar âsân ve kolay olur. hakikî hikmeti istersen.ö}«T[¬T«&ö_«8ö›¬HÅ7!öÇ|¬7«+«ž²!öŠ@ÅTÅX7!öu[¬W«D²7!öv[¬&ÅI