I

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI CAMERA DE CONTURI IA$l

DECIZIA nr. 29/2010

Avand ln vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea !?i functionarea Curti! de Conturi, republicata, ~i ale RegulamentuJui privind organizarea ~i desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum ~i valorificarea actelor rezultate din aceste activitati,

examinand abaterile de lalegaiitate ~i regularitate consemnate ln Procesul verbal de constatare nr. 11498 din 18.06.2010, Tncheiat In urma actiunii de audit financiar asupra contului de executie ouqetara aferent anului financiar 2009 efectuata la Prima-

ria municiphllul Pascani, judetulla~i, 0

SE CONST ATA:

1. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii ale autcritati. administrative ~i valorificarea rezultatelor aeestei act.uni s-a efectuat fara respectarea cadrului legal aplicabil institutiei, In sensu! ca:

.... nu au fost inventariate conturile de capital si de disponibilrtat: bancare ale institutiei;

.... nu au fost inventariate ~i inregistrate in evidenta financiar-contabila pe rnasura realizarii lor lucrarile de investitii efectuate in regie proprie de serviciul de Gospodarie Cornunala din cadrul Primarle: rnunicipiului Pascani la obiectivele instifutiei - str. Ion Creanqa, 13 Decembrie si George Enescu;

.... Lucrarile de investitli estimate la valoarea de 494.374,6 lei,eare nu se mai executa, care au fost sistate sau abandonate, nu au fost inventariate ?i tnscnse in liste de inventariere distincte, cu mentionarea cauzelor sistarf sau abandonarii, aprobarea de sistare ori abandanare f?i rnasurile ce se propun in legatura cu aceste lucrari:

.... Pentru investitiile puse in functiune (total sau partial) care au fast inventariate ~i lnscrise in liste separate de inventariere la 0 valoare estlrnata de peste 10.894,6 mii lei, nu au fast luate rnasurile legale in vederea Inreqistrarii ca irnobihzari corporale (Ex.: obiectivele de investitii pentru repararea 9i amenajarea strazilor din municipiul Pascani in -valoare de 2.419.669,7 lei, reparatiile capitale efectuate la Caminul Cultural Blage§ti, 9i la Sccala Sodomeni in valoare de 1.561.826,36 lei, etc.) .

.... Nu au fost valorificate si Inscrise in RegistruJ de inventar rezultatele inventarierii genera Ie anuale;

Nu au fest puse de acord rezultateie inscrise In listele de inventariere cu datele Tnscrise 1n evidenta contabila, sintetica !?i analitica, fapt ce a condus la raportarea eronata

Pagina 1 din 8

a valorii bun urilor patnmoniale cu suma (estirnata) de 20.865.719 lei (valoarea imobilizarilor corporale ln curs de executie determinata potrivit stadiu\ui de execujie, la data inventarierii acestora este mai mica dedit valoarea acestora reflectata in evidenta financiar-contabila, cu suma de 413.411,56 lei, iar, valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public §-i privat al municipiului Pascani, Tn reqistrata in evidenta analities a activelar fixe corporale 1?i necarporale este mai mare cu suma de 20.452.307,44 lei fata de valoarea bunurilar refiectate in conturile specifice de evidenta cont 103" Fondu! bunutilor care elcetuiesc domeniul public af uniteiilor administrativ-teritoriale" 9i cont 104 "Fondul bunurilor care a/catu/esc domeniul privet al unitatilor administrativ-teritoriale".

Au fast lncalcate prevederile art. 6, art. 11 +-13, art. 16+-18 si art. 20 din Legea nr. 82/1991, legea contabilitatii. republicata, cu rnodificarile 9i cornpletarile ulterioare, prevederile Normelor privind organizarea ;;i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii, aprobate prin O.M.F.P nr 2.861/2009, prevederile art. 3-9 9i art. 12 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora, cu modificarile ?i comp\etarile ulterioare

AbateriJe sunt prezentate succint la pet. 2, paginile 4-7, din cadrul procesului verbal de constatare.

2. Inregistrarea operatiunilor economico - financiare nu a fost efectuata, ln mod cronologic 9i sisternatic, in conturi specifics de evidenta pe rnasura efectuani lor, fapt ee a condus la prezentare eronata a informatiilor de natura financiar-contabila consernnate stat In cadrul evidentelor analitice, cat si Tn cadrul situatiilor financiare anuale, denaturandu-se in acest fel imaginea fidela a activelor, datoriilor, a performantei financiare ~i a rezultatului patrimonial al entitatii.

Urmare analizei documentelor !?i situatiilor financiare, a testelor de audit efectuate asupra unor esantlcane selectate In mod aleatoriu, s-a constatat ca:

..... nu au fest inregistrate in contabilitate suprateteie ·de teren vandute de catre autoritatea aornlnlstrativa tocala (Ex: terenul ln suprafata de 570 mp vandut catre S.C. GEO-CON S.R.L. Pascani cu suma de 15.390 lei);

.... nu a fost inregistrata in contabilitatea institutiei si nu a fost raportata prin situatiile financiare, valoarea rezultata din operatiunsa de reevaluare a activelor fixe corporaIe !?i necorporale ale autoritatii administrative;

... nu au fost reception ate 9i inregistrate, pe rnasura realizaru lor, Tn conturi specifice de evidenta a lnvestltillor. lucrarile executate in regie proprie de catre Serviciul de Gospocarle Comunale al autoritatii locale la 0 serie de obiective de investitii: "

.... nu a fost orqanizata !?i condusa evidenla analities ;;i sintetica a garantiiior de buna executie constitulte/retinute de la antreprenorii de constructii ~i/sau prestatorii de servicii;

... creditele de angajament aferente lucrarllor de investitii multianuale nu au fast raportate in .contut de executi« - cbeltuiel!' intocmit la sfarsitul anului 2009.

Nu au fost respectate prevederile H.G. nr. 1.031/1999 pentru aprabarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc dornenlu: public al statului \?i al unitatllor administrativ-teritoriale, prevederile OMEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, prevederile Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatf tehnologice $i a punerii in functiune a capacitatilor de productie, aprobat prin H. G. nr. 51/1996, prevederile art. 4, art. 23 din Legea nr.276/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile ai cornpletarile ulterioare, prevederile art. 2, art.5, art. 9 :;;1 art. 20+-22 din Legea nr, 82/1991 - Legea contabilitatil, republicata, cu rnodificarile 9i completarile ulterioare, prevederiJe Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutillor publice, Planul de con-

Pagina 2 din 8

turi pentru institutiile publice si instructiunils de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005, cu rnodificar'le ~i cornpletarile ulterioare ~j, prevederile OtvlFP nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Tntocmirea ~i depunerea situatiitor financiare ale institutrilor publics la 31 decembrie 2009.

Ir timpul controlului, conducerea institutiel a dispus inreqistrarea Tn conturi specifice de evidenta, bunuri apart.nand domeniului public ln valoare de 991.444,51 lei aferenta lucrarilor de constructii-rnontaj si instalatii, finalizate si receptionate, la obiectivul de investitu "Tronson /I corp B §i C Plata Vale" si diminuarea valorii terenurilor evidentiate In conturi specifice de evidenta cu suma de 15.390 lei aferenta valorii terenului In suprafat3 de 570 mp ce a fost vandut catre S.C. Geo Con S,RL. (nota contabila nr. 2/1.06.2010).

Abaterea este prezentata succint la punctul 1, paginile 1-4, din cadrul procesului verbal de constatare.

3. Cu referire la modul de stabilire, inregistrare, urrnarire s: incasare a veniturilor cuvenite bugetului loeal:

.... nu s-au instituit masurile legale tn vederea stabilirii s. lncasarii la zi a taxelor pentru eliberarea autorizatiilor de constructie, in sensul ca, nu s-a urmarit de catre personalul de specialitate din cadrul prirnarlel, gradul de realizare a lucrarilor de constructf pe perioada de valabilitate a autorizatiei eliberate, In scopul identificar!i datei de la care cladirile sunt supuse Impozitarii, si, nu s-au luat toate rnasurile legale, In vederea stabilirii valorii reale a lucrarilor de constructli, pe baza declaratiilor ce trebuiau depuse de catre persoanele carora Ie-au fast eliberate autorizatii de constructii, Tn termen de 15 zlle de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de Ja data la care a expirat autorizatia respectiva;

In timpul actiunli de audit, au fost stabillte si Tnregistrate In contabilitatea institutiei, venituri suplimentare prin recalcularea, la zi, a obiiqatiuor de plata sub forma taxei pentru eliberarea autorizatiei de constructie asupra unui esantion de contribuabili extras In mod aleatoriu, ln valoare totals de 3.523,16 lei, din care, majorari de lntarziere in valoare de 1047,58Iei;

~nu s-au intreprins teats demersurile legale in vederea tncasarii la termen a tuturor veniturilor proprii, respectiv a creantelor cuvenite bugetului local al municipiului si nu s-au instituit rnasuri asiguratorii pentru stingerea creantelor bugetare, de executare silita a rau platnicilor, tn vederea evitarii termenului de prescriptie,

In timpul actlunii de audit, urmare analizei creantelor cuvenite bugetului local, s-a constatat ca, la data de 31,12.2009, valoarea creantelor neTncasate cu 0 vechime de peste un an, era de 5.552.430;'58 lei, cu rnentiunea ca, pe parcursul exercifiilor tiugetare ale anilor 2008'-2009, -nu a fest luata nici 0 rnasura leqala In vederea Incasarii creantelor Tn valoarede 1,848.611, 95 lei aferente taxei de ocupare a domeniului public fara forme legale, creante stabilite ~i Tnregistrate in contabilitatea institutiei anterior anului 2009.

Au fost tncalcate prevederile art. 5 ?i art.23 din Legea nr. 273/2006, legea privind finantele publice locale, cu moditicarile si cornpletarile ulterioare, prevederile art. 254 9i art. 291 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si cornpietarile ulterioare, prevederile art. 91, art. 131-;-.135, prevederile cap. VIII "Stingerea creanjelor fiscale prin executare silita" (art. 136 -;-.167) ~i art. 176 din OG nr. 92/2003 cu rnodificariIe ~i completarile ulterioare, prevederile Normelor metodologice de aplicare a OG 92/2003 privindCodul de procedura fiscala, aprobate prin HG nr. 1050/2004, prevederiIe art. 37 sl art. 39 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii tucrarilor de constructii,

Abaterile sunt prezentate succint la punctul4, paginile 10-;-.14, din cadru! procesului verbal de constatare.

Pagina 3 din 8

4. Au fast acardate ~i p latite. catre a ng ajatii i nstitutiei, d repturi sala ria Ie sub form a unor sporuri la salariul de baza care exced prevederile legale aplicabile institutiei In ceea ce pnveste salarizarea personalului angajat. Astfel, urmare ver ficarilor efectuate, S-8 canstatat ca. au fast acordate drepturi salariale anqajatilor institutiei. sub forma unor sporuri la salariul de baza care exced prevederiie legale aplicabile institutiei, la a va loare estirnata de 34.316,00 I~i (aferenta esantionului extras ln mod aleatoriu), din care: spor de fide/itate in procent de 5% calculat din salariul de baza in surna de 4.913,00 lei, sporde sires calculat in procent de 5% aplicat ia salariul de baza In valoare de 4.913,00 lei !?t, inoemmzetle de dispozitiv in procent de 25% din salariul de baza Tn surna de 24.490,00 lei.

Nu au fost respectate prevederile art. 14 din legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice locale, cu modificarile .;:;i cornpletarrle ulterioare, prevederile OG nr. 6/2007 privind unele rnasuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici, prevederile OG nr. 10/2008 privind salariile de baza al altar drepturi ale persanalului contractual, prevederile art. 8, art.12, 9i art. 24 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca si prevederile art. 3 din Contractul Colectiv de Munca Unic nr. 2895/2006 la nivel national pe anii 2007-2010.

Abaterile sunt prezentate succint la punctul 6, paginile 20+22, din cadrul procesului verbal de constatare.

5. Cu referire la modul de angajare, lichidare, ordonantare 9i plata a cheltuielilor efectuate in vederea procurarii unor bunuri (materials ~i aparatura specifica pentru instalatii) In cadrul obiectivului de investit.l ,,§trand municipal - reebiliiere, PIF 2009, insta/alie puriticare" in valoare de 119.741,31 lei:

... Procurarea unor bunuri Tn valoare de 119.741,31 lei s-a realizat prin aplicarea procedurii de achlzitie directa, de la acelasi furnizor (in mod repetat, pe parcursul exercitiului bugetar a) anului 2009, de la SC WAINCRIS SRL Pascani), Tara existents unui contract 9i a unor criterii tehnico-economice privind achizitia directa, avand in vedere ca, valoarea bunurilor procurate depaseste limita maxima (echivalentul a 15.000 eura) prevazuta de lege pentru achizitia directs de produse, servicii sau lucrarl:

.. Nu au fost prezentate documente justificative privind modul de fundamentare ~i aprobare a necesitatii si oportunitatii achizltie: bunurilor procurate, respectiv proiect de executie, estimarea valorii contractului de achizitie functie de lista de utilaje si situatiile de Jucrar: necesare realizarli obiectivuiui de investitii, etc.;

,

.... Pentru creditele bugetare alocate la cap. 70 "Servicii, dezvo/tare publica §i tocuin/e"- arlicolul 71.03, care au fast afectate realizarii obiectivului de investi1ii "Strend municipal - reabi/itare, PIF 2009, instaJa[ie purificare", care au fost utilizate pentru procurarea unor bunuri tn valoare de 119,741,31 lei, nu au fest prezentate docurnentatii tehnico-economice, respectiv note de fundamentare, etc., care au stat la baza includerii in proiectul de buget a acestor credite.

Nu au fost respectate, prevederile art. 22+23, art. 42, a rt,44+46 , art. 48 si art. 54 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publics locale,cu rnodificarile !?-i cornpletarlle ulterioare, prevederile art. 2, art. 19, art. 23+27, art. 29 ~i art. 35 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de cencesiune de servicii, cu moditicartle si cornpletarile ulterioare, prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatie: tehnico-economice aferente lnvestlttiior publice, precum ~i a structurii si rnetodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitli ~i lucrari de interventii si, Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale astfel cum au fost aprobate prin OMFP nr.1792/2D02.

Pagina 4 din 8

Abaterile sunt prezentate succint la pet. 3, paginile 7-10, din cadrul procesului verbal de constatare.

6. Angajarea, ordonantarea. lic~lidarea f?i plata cheltuielilor din bugetul local aferente lucrarilor de investitii privind reabilitare ~i rnodernizarea unor strazi municipale conform contraetului de lucrari nr, 11557/2008 incheiat cu S,C. Antrepriza de Lucreri de Drumuri §i Poduri S.A. lasi, preeum s: receptia ~i evidenta obieetivelor de mvestitii exe-

, cutate de antreprenorul de constructii s-a realizat fara respectarea prevederilm legale, ~I anume:

a) nu a fost organizata ~i condusa, 12 zi, evidenta analities !?i sintetica, pe capitole 9i subcapitole aledeviz.rlui general aprobat, pe stadii fizice realizate comparativ eu ofer-

ta ~i contractul Tncheiat, pentru fiecare obiectiv de mvestitie contractat; ~,

/" '"

. b) nu s-au Tntreprins rnasurile leg~le ln vedere~. actualiza~.~?t~!Ui de. achizi-

tie ca ur~are wa.~otelor_de renu~t~re si/sau de m_O?lflc~r~J'Jf~le·?t~IUI initial, .Orl_ c.a.urmare a etectuarti, de catre Serviciul de Gospodane-Comunala din cadrul Prirnariei, a unor categorii de lucrarii din eadrul celo_L.J3:ori'tractate !a 0 valoare (estirnata) de

69.536,59 lei;' ''''1'"''.\'''''' ~' .. :' .' " • . .

.•••.. ," '., n~.!:..'rr- I. " ,' •.

c) sup I imentarea)I,aldi'ri\'ir'ilfiale :a .ccntractu I ui :d~,f~~ecutie la data de 26.10.2009 cu

suma de' 295.;120 leiatetenta unor IUCra!l";~,l;Jp{fmentare si/sau schirnbarf de solutii, In conditiile in care parte din lucrarile r.e's·pe:Gfive, estimate la suma de 75.754,04 lei cu TVA, au fast facturate in ' )una'" septembrie 2007 ~i decontate in perioada noiembire/decembrie 2007, antenor datei de modificare/actualizare a eontractului de

execute: "

d) au fast" decontate situatii de lucrari facturate de catre constructor, atat cantitativ . cat ~i valorie, peste nivelul W8V8zut in contractu I de achizitie (actualizat), valoarea acestora fiind estimata la suma de 49.034,81 lei;

e) nu au fast receptionate lucrarile de reabilitarea executate ~i finalizate, avanc in vedere, pe deoparte, expirarea terrnenului prevazut Tn contractu) de executie a strazilor iar pe de alta parte, solicitarile constructorului adresate in acest sens autoritati' executive a municipiului precum ~i listele de inventar Tntocmite (separat) cu ocazia inventarierii generale anuale a elementelor de natura activelor.

Au fost lncalcate prevederiie art, 6 din Legea nr. 82/1991- legea contaoilitatir, republicata, cu modlficarile !?i ccmpletarile ulterioare, prevederile art 23, art. 48 ~i art.54 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu rncdificarile si cornpletarile ulterioare, prevederile 170 si.art. 171 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor .. de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contracteior de cancesiune de servicii, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, prevederile H.G. nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investltii ;;i lucrari de lnterve-itii, prevederile art. 35-36 ale Ordinului nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, prevederile din O.M.D.R.L 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarll lucrarilcr de constructii ~iJ prevederile Normeior metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantaraa $i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea, evidenta 9i raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin O.M.F.P nr. 1792/2002.

Abaterile sunt prezentate succint la pet. 5, paginile 14-20, din cadrul procesului verbal de constatare.

Pentru inlaturarea acestor abateri de la legalitate ~j regularitate, stabilirea $i urrnarirea eventualelor prejudicii, in baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicata, ~i ale Regulamentului privind organizarea 9i desfasurarea activltatnor specifice Curti: de Conturi, precum ?i valorificarea actelor rezultate din aceste activltati, aprobat de pJenul Curti: de Conturi prin Hotararea nr. 1 /2009 ~i publicat 'in Monitorul Ofieial al Romaniei, Partea /, nr. 78 din 10.02.2009, Directorul Camerer de Conturi lasi,

DECIDE:

1. Inventarierea tuturor elementelor de natura active lor, datoriilor 9i capitalurilor proprii detinute de autoritatea administrativa inclusiv a bunurilor ~i valorifor detinute cu orice titlu apartinand altor persoane juridice sau fizice, inregistrarea ;;i valorificarea rezultatelor aeestei actiuni;

Consemnarea rezultatelor inventarierii In Registrul - inventar. Termen de realizare: 30.09.2010.

2. Identificarea tuturor lucraritor de investitii care nu se mai executa, care au fest sistate sau abandonate, stabilirea cauzelor slstar! sau abandonarn dupa caz a finalizarii lucrarilor de investltl: ?i luarea rnasuriie legale ce se impun Tn legatura cu aeeste lu-

i:: t'

crari:

Termen de realizare: 30.09.2010.

3. Intreprinderea tuturor rnasurilor legale in vederea stabilirf valorilor reale ale bunurilor care alcatuiesc domeniul public ?i privat al municlplului Pascan. precum ~i a imobilizarilor eorporale In curs de executie (potrivit stadiului de executie), 9i punerea de acord a acestora cu sumele inscrise in evidentele contabile sl/sau raportate prin situatii-

le financiare, inclusiva dlterentelor'lr surna de 20.865.719 lei. .

Termen de realizare: 30.09.2010.

4. Cu privire la modul de organizare ~i conducere a contabllltatll, de lntocmire ~i raportare a situatlllor financiare:

4.1) Organizarea ?i cond ucerea, la zi, a evioentei analitice a tutu ror operati u n ilor desfasurate la nivelul entitatll, inregistrarea cronologica a operatiunilor economicofinaneiare In eonturi sintetiee ~i analitiee, pe baza de documente justificative, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intoemire sau de intrare a acestora ln unitate !?i cu respectarea principiufui constatarii drepturilor ~i obliqatillor in vederea reflectarii fidele 9i exacte a evolutiei situatiei finaneiare si patrimoniale, a excedentului sau deficitului patrimonial.

Termen de realizare: 30.09.2010.

4.2) inregistrare in contabilitatea 9i raportarea prin situatiile finaneiare a valorii reaIe rezultata din operatiunea de reevaluare a activelor fixe corporale lili necorporale ale autoritatii administrative.

,

Termen de realizare: 30.09.2010.

4.3) Organizarea s! conducerea evidentei analitice si sintetice a qarantiilor de buna executie constitulte/retinute de la antreprenorii de constructii si/sau prestatorii de servieii.

Termen de realizare: 30.09.2010.

Pagina 6 din 8

4.4) [ntocmirea corecta 9i complete a eonturilor de executie 91 a situatiilor finaneiare, respectiv raportarea ln eonturile de executie a creditelor de angajament aferente tuturor lucrarilor de investitii rnultianuale.

Termen de realizare: 30.09.2010.

5. Cu referire la mod u I de stab iii re, Tnreg istra re. urrna ri re si ineasa fe a ve n itu ril 0 r cuvenite bugetului loeal:

5 .. 1} Inventarierea tuturor taxelor pentrueliberarea autorizatiilor de constructii emise la nivelul munieipiului Pascani ~i luarea tuturor rnasurllor legale pentru, stabilirea, evidenta, urrnarirea, Tncasarea ?i raportarea la zj a taxelor pentru eliberarea autorizatiilor de constructii:

5.2) Instituirea tuturor rnasurilor legale Tn vederea inventarierii, ealeulul si inregistrarea la zi, in contabilitate, a tuturor creantelor cuvenite bugetului local al municipiului, a rnaiorarilor de tntarziere pentru neincasarea acestora la termenele prevazute ln contracte si/sai; de lege:

Luarea tuturor rnasurilor legale pentru stingerea tuturor creantelor bugetare, de executare sihta a rau platnieiior, in vederea evttarf termenului de prescrlptie, inc1usiv a creantelor aferente taxa; de ocupare a domeniului public fafa forme legale stabilite f?i inregistrate in eontabilitate anterior anului 2009 la 0 valoare de 1.848.611, 95 lei.

5.3) Evaluarea starr! de fapt a contribuabililor care nu au venituri sau bunuri urrnaribile in vederea declararii starii de insolvabilitate si trecerea creantelor fiscale datorate de debitori din evidenta curenta lntr-o 'evidenta separata in vederea urmarir] anuale a situatie: acestora pe toata perioada, pana la Tmplinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executa rea sllita:

Termen de reaUzare: 30.09.2010.

6. Organizarea si conducerea, la zi, a evidentei analitice §i sintetice, pe capitole !?i subcapitole ale devizului general aprobat, pe stadii fizice realizate comparativ cu oferteIe si contractele incheiate pentru fiecare obiectiv de investitie.

Termen de reallzare: 30.09.2010.

7. Inventarierea tuturor lucrarilor de reabilitare si modernizare a unor straz: rnunlcipale efectuate in cadrul obiectivelor de invastitii "imbracaminfi bituminoase - str. Ion Creanga, str. 13 Decembrie §i str. George Enescudin municipiul Pescenii' si "Amenajare intetsectie str. G. Enescu cu str. Crinilor §i amenajare inierseciii str. I.Creanga cu str. Liberrafii §; cu str. Independentei, parcare statie de autobuz Bosteni I §i W, in vederea stabilirii realitati situatiilor de lucrarf tacturate de catre S.C. Antrepriza de Lucrari de Drumuri si Poduri S.A. lasi, functie de prevederile contractuale si a ofertei financiare, a devizelor de lucrari legal aprobate 9i luand in considerare lucrarile executate ln regie proprie la aceste objective. Instituirea tuturor rnasurilor legale in vederea recuperarii prejudiciului adus bugetului local datorat de plata unor situati: de lucrarl facturate de catre S.C. Antrepriza de Lucrari de Drumuri 9i Poduri S.A. lasi peste nivelul prevazut in contractul de achizitie;

,

Extinderea verificarilor in termenullegal de prescriptie in vederea stabilirii intinderii

si rnarirnii prejudiciului adus bugetului local prin decontarea unor situatii de lucrari facturate de antreprenorii de constructii, peste prevederile contractuale 9i a ofertei financiare, si luarea tuturor rnasurilor legale pentru recuperarea inteqrala a prejudiciilor stabilite.

Termen de reallzare: 30.09.2010.

8. Instituirea tuturor masurilor legale ln vederea recuperarii prejudiciului adus bugetului local datorat ca urmare a procurarii u nor bun u ri In valoare de 119.741 ,31 lei fa ra

Pagina 7 din 8

respectarea procedurilor legale de achiz.tie si ln conditi.le In care nu exista documente justificative privind modut de fundamentare :;;i aprobare a necesitatii ~i oportunitatii achizitiei bu n u rilor p rocurate.

Extinderea veriftcarilor In termenul legal de prescriptie In vederea stabilirii Tntinderii ~i rnarirnf prejudiciului adus bugetului local prin procurarea unor bunuri, servicii ;;;1 lucrari, fafa respectarea procedurilor legale de achizitie si In cond itiile In care nu exista documente justificative privind modul de fundamentare ~i aprobare a necesitat!i ~i oportunitatii efectuarii lor si, recuperarea integra!a a prejudiciilor stabiiite.

Termen de realizare: 30.09.2010.

9. Receptionarea 9i Tnregistrarea in conturi specifice de evidenta, a tuturor bunurilor, lucrarilor de investitil si reparati. constructii-rnonta, 9i instalatli finalizate (inclusiv lucrarile de reabilitare si/s-au modernizare a strazllor efectuate Tn regie proprie) ~i Tntocmirea, la zi, a docurnentatiei aferente inventarului bunurilor din domeniului public al municipiului, In vederea atestarii (actualizarii) aparteoentei bunurilor la domeniul public de interes local.

Termen de rsallzare: 30.09.2010.

10. Identificarea tuturor anqaiatilor din cadrul Primerie! municipiului Pesceni carora le-au fast acordate drepturi salariale sub forma unar sporuri la salarul de baza (inclusiv sporu! de tkieliteie ::;oj sporu! de stres calculat prin apllcarea unui procent de 5% la salariul de baza 91, indemnizeiie de dispozitiv ~tabilita si acordata Tn cuantum de 25% din salariul de baza) care exced prevederile legale aplicabile instltutie: In ceea ce priveste salarizarea personalului angajat sl/sau alesilor locali.

Instituirea tuturor rnasurllor legale tn vederea stabilirii intinderii !?i rnarirnii prejudiciului datoratda plata nelegala a tuturor drepturilor salaria Ie sup forma unor sporuri care exced prevederile legale aplicablle institutiei (stat 18 nivelul exercitiului bugetar al anilor 2009-2010 cat 9i anterior acestora, In cadrul termenului de prescriptie) si, recuperarea prejudiciului stabilit concomitent cu regularizarea tuturor obiiqatillcr fata de bugetele publice.

Termen de realizare: 30.09.2010.

Despre rnasurile luate ~i rezultatele obtinute ne Yeti comunica pana eel mal tarziu 08.10.2010.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii ~j a neurmariri: de catre conducere a masunlor transmise de Curtea de Conturi, constituie lnfractiune si S8 pedepse!:?te cu lnchisoare de la 6 luni la 3 ani, conform" prevederilor art, 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ~i functicnarea-Curtii de Conturi, republicata.

In situatia in care cu ocazia aducerii la indeplinire a rnasurilor de mal sus, reies ~i alte fapte cauzatoare de prejudicii care Tntrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, potrivit prevederilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §>i sanctionarea fapteJor de coruptie, vetl sesiza, potrivit legil, organe!e de cercetare penala.

ln termen de 15 zile iucratoare de la comunicarea deciziei, partea interesata poate face contestatie la Camera de Conturi Jud. lasi

Contestatia nu suspenda obliqatia executarii rnasurilor dispuse prin prezenta deci-

zie.

la~i,22 107/2010

Cons

Pagina 8 din 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful