P. 1
i`Raabul Quran 2

i`Raabul Quran 2

|Views: 8|Likes:
Published by insawflondt8958

More info:

Published by: insawflondt8958 on Oct 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2010

pdf

text

original

ىبتجملا

نم ميركلا نآرقلا بارعإ لكشم
طارخلا دمحم نب دمحأ.د.أ
!ب"ح"ل ن#$ملا %دلا& ب'ت( )قحم
!*'+لا ,-جلا
./كلا 0%#1
2آ 3 م
4
ل
5
6
5
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا 8
7
د
7
ب
4
ع5 ى"
5
ع5 95 -:*أ
5
;<
7
ل
=
ا >
7
"
=
ل 7 د
?
م
4
ح
5
ل
4
ا@
A'B
5
#
5
ع7 >
?
ل
5
ل4 C
5
ج
4
ي
5
DلCجي مل6D E"مB6 FEلGج"ل HC* 9#I#م م1ا D;<لاD
.لCJل'ب )"Cتم D>لD %'جلا FE"$لا ى"ع EK#LCم
2آ M ن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا ر
5
شQ ب
5
ي
?
6
5
>
?
* 4د
?
ل
5
ن
4
م
7
اد
R
يد
7
S5 '1
R
T
4
ب
5
%
5
<
7
O 4N
?
ل 7 'م
R
N
Q
U
5
@
A'O RV
5
ح
5
ار
R
B
4
أ
5
م
4
/
?
ل
5
ن
=
أ
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا
%6رجملا %د$ملا6 FD>لD !K رNمXلا نم 9'ح D'مNUD
!Oبم !
Y
KرZ م1ا D>*دلD FD9-:*أD :ب )"Cتم D%<ONلD
FD'1TبD :ل ن
[
'\ HCOب )"Cتم رB لحم !K ن#كVلا ى"ع
]-:* ى"ع ب#$Oم DارBأ م/ل نأD 96Pملا %د$ملا6
.,'بلا ^K'خلا
2آ _ Aاد
R
ب
5
أ
5
>
7
NK7 ن
5
N+ 7(
7

5
@
`رaلا6 %'جلا6 FDم/لD !K رNمXلا نم 9'ح DنN+('مD
.نN+('مب ن'ق"Cتم
2آ b Aاد
R
ل
5
6
5
>
?
"
=
لا < 5 خ5 c =ا ا#ل
?
'U
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا %
5
<
7
O 4ي
?
6
5
@
رشبيD E"مB ى"ع EK#LCم D%<Oي6D E"مB
Mdb
e ن
4
م
7
f
?
ر
?
خ4 c 5 ER م
5
" 7(
5
W
4
ر
5
ب
?
(
5
م
4
/
7
g 7'ب
5
h i6
5
م
[
"
4
ع7 ن
4
م
7
>
7
ب
7
م
4
/
?
ل
5

5
@
A'ب
R
<
7
(
5

7
ن
5

?

?
ي
5
ن
4
إ
7
م
4
/
7
j
7
ا#
5
K
4
أ
5
%'جلا6 FE"م/م ENK'* D'مD 2Dم"ع نم >ب م/ل 'مD >ل#U
F0دgاk DنمD6 أدتبم Dم"عD FDم"عD ربخب )"Cتم Dم/لD
DنإD F-NNمc DEم"(D .Dم"عD نم 9'حب )"Cتم D>بD %'جلا
Fن'تJ*TتVم Dن#ل#قي نإD 6 DWرب(D'ت"مB6 FENK'*
.>ب 9#CJم D'ب<(D
2آ l ا#O ?م
7
P
4
ي
?
م
4
ل
5
ن
4
إ
7
م
4
j
7
%
7
'\
5
آ ى"
5
ع5 m
5
V
5
J
4
* 5 n
o
p7 'ب
5
m
5
"
=
C
5
"
5
K
5
@
A'J
R
1
5
أ
5
q
7
يد
7
ح
5
ل
4
ا ا< 5 /
5
ب
7
:ل 9#CJم DmVJ*D FEJ*TتVم Dnp'ب m"C"KD E"مB
Dا#OمPي مل نإD E"مB .Dnp'بD :ب )"Cتم %'جلا6 FDnp'بD
F>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
.>"Br 9#CJم D'J1أD .9دب DqيدحلاD
2آ s م
4
/
?
ي
t
أ
5
م
4
j? #
5
"
?
ب
4
O 5ل 7 '/
5
ل
5
ER O 5يk
7
u
7
%
4
rا ى"
5
ع5 'م
5
'O 5"
4
C
5
B
5
'* =إ
7
@
A Gم
5
ع5 ن
?
V
5
ح
4
أ
5

[
'\ 9#CJم DEOيkD FE"$ل'ب )"Cتم Du%rا ى"عD %'جلا
Dم/يأD FD'O"CBD :ب )"Cتم Dمj#"بOلD %6رجملا %د$ملا6
F-NNمc DGمعD Fربp DنVحأD 6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا
>*r w )"Cملا D#"ب*D :ل >ب 9#CJم DنVحأ م/يأD E"مB6
.x$* لحم !K Fم"Cلا xب1
2آ y Aاk
R
ر
?
B
?
اد
R
NC7 I
5
'/
5
N
4
"
5
ع5 'م
5
ن
5
#"
?
ع7 'ج
5
ل
5
'* =إ
7
6
5
@
.D'O"CB '*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#"ع'جل '*إ6D E"مB
)"Cتم D'/N"عD %'جلا F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD
لع'Jلا م1i ن
[
'\ 9#CJم DادNCID F0%دقملا E"$ل'ب
.HC* DاkرBD FDن#"ع'BD
2آ d ن
4
م
7
ا#* ?'(
5
م
7
NU7 ر
=
لا6
5
.
7
/
4
ك
5
ل
4
ا ب
5

5
I
4
أ
5
ن
=
أ
5
H
5
ب
4
V
7
ح
5
v
4
أ
5
@
A'ب
R
ج
5
ع5 'O 5c 7'ي
5
آ
FEJ*TتVم E"مجلا6 F0-م/لا6 لب ىOCمب ECLقOملا vأ
نمD %'جلا FxVح !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا6
.D'بجعD نم 9'حب )"Cتم D'Oc'يآ
2آ 3z ن
4
م
7
'O 5c 7آ 'O 5ب
=
%
5
ا#ل
?

5
K
5
.
7
/
4
ك
5
ل
4
ا ىل
5
إ
7
E? N
5
ت 4J7 ل
4
ا {6
5
أ
5
| 4 إ
7
@
Aاد
R
S5 %
5
'* 5ر
7
م
4
أ
5
ن
4
م
7
'O 5ل
5
}
4
N
Q
j5 6
5
ER م
5
ح
4
%
5
m
5
* 4د
?
ل
5
D{6أD E"مB6 FD'بجعD :ب )"Cتم ن'مk `رZ 2D|إD
`رح `<ح ى"ع !Oبم رمأ لCK 2D'OcآD .>Nلإ `'Xم
Dm*دل نمD %'جلا F>ب 9#CJم D'*D رNمXلا6 FE"Cلا
)"Cتم D'*رمأ نمD %'جلا FDEمح%D نم 9'حب )"Cتم
.9#CJملا DادS%D نم 9'حب
2آ 33 Aاد
R
د
5
ع5 ن
5
NO 71
7
.
7
/
4
ك
5
ل
4
ا !K7 م
4
/
7
* 7ا| 5 آ ى"
5
ع5 'O 5ب
4
ر
5
X5 K
5
@
ن'ق"Cتم D./كلا !KD FDم/*ا|آ ى"عD 2نا%
=
'جلا
HC* DاددعD FD'Oبر~D :ب )"Cتم `رZ DنNO1D FلCJل'ب
. 9#CJم ىOCمب لC
5
K
5
#j6 F0د6دCم ىOCمب
2آ 3M ا#+
?
ب
7
ل
5

5
ل 7 ى$
5
ح
4
أ
5
ن
7
N
4
ب
5
-
4
ح7 ل
4
ا ;
t
أ
5
م
5
"
5
C
4
O 5ل 7 م
4
j? 'O 5+
4
C
5
ب
5
م
=
\
?
@
Aاد
R
م
5
أ
5
Fu'م لCK Dى$حأD 6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا 2D;
Y
أD
)"
=
Cملا Dم"عD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم Wد
=
1 E"مجلا6
vGلا6 FD;
t
أD أدتبملا ربp Dى$حأD E"مB6 Fv'/Jت1i'ب
%6رجم %د$ملا6 FEي%د$م D'مD 6 F0%'B D'ملD !K
'Og'( ادمأ ى$حأ 2ريدقتلا6 FDاد
R
مأD نم 9'حب )"Cتم
wلNXJتلا لCKأ ى"ع Dى$حأD EN"CK HحB
=
رc6 Fم/+ب"ل
.%د'* لCKأ ى"ع !\G+لا •#K نم لNXJتلا ,'Oب نr
2آ 3_ ا#O ?م
5
آ Eo N
5
ت 4K7 م
4
/
?
* =إ
7
)
Q
ح
5
ل
4

7
م
4
j? T
5
ب
5
* 5 m
5
N
4
"
5
ع5 €
t
ق
?
* 5 ن
?
ح
4
* 5@
A{د
R
j? م
4
j? '* 5د
4
k
7
6
5
م
4
/
7
ب
Q
ر
5
ب
7
Dا#OمآD E"مB F9#CJملا نم 9'حب )"Cتم D)حل'بD%'جلا

[
'\ 9#CJم D{دjD FDENتKD :ل HC*
2آ 3b ب
t
%
5
'O 5ب
t
%
5
ا#ل
?

5
K
5
ا#م
?
'U
5
| 4 إ
7
م
4
/
7
ب
7
#"
?
U
?
ى"
5
ع5 'O 5L
4
ب
5
%
5
6
5
@
ا| R إ
7
'O 5"
4
U
?
د
4
ق
5
ل
5
'/
R
ل
5
إ
7
>
7
* 76د
?
ن
4
م
7
#
5
ع? د
4
* 5 ن
4
ل
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا
A'L
R
L
5
S5
D|إD FDمj'*دkD E"مB ى"ع EK#LCم D'OLب%6D E"مB
`'Xم Dا#م'UD E"مB6 FD'OLب%D :ب )"Cتم ن'مk `رZ
Dا| R إD FD'/لإD نم 9'حب )"Cتم D>*6د نمD %'جلا F>Nلإ
i#U 2;أ )"Lم 9#CJم xg'* D'LLSD Fبا#B `رح
>با#B6 مVقلا6 F%دقم مVU با#B D'O"U دقلD E"مB6
.EJ*TتVم E"مB
2آ 3e ن
5
#c ?T
4
ي
5
i#
4
ل
5
ER /
5
ل 7آ >
7
* 76د
?
ن
4
م
7
ا6< ? خ5 c =ا 'O 5م
?
#
4
U
5
,7iP
?
j5 @
>
7
"
=
لا ى"
5
ع5 {ر
5
ت 5K
4
ا ن
7
م
=
م
7
م
?
"
5
Z
4
أ
5
ن
4
م
5
K
5
ن
[
N
Q
ب
5
ن
[
'L
5
"
4
V
?
ب
7
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5
A'ب
R
<
7
(
5
D>*6د نمD %'جلا Fربp Dا6<خcاD E"مB6 F9دب D'Oم#UD
F96أ 9#CJم DE/لآD F%دقملا !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
6 FEJ*TتVم Dن#cTيD E"مB6 F^NXحc `رح Di#لD
نمKD E"مB .Dن'L"1D نم 9'حب )"Cتم Dم/N"عD %'جلا
)"Cتم DنممD %'جلا Fربp6 أدتبم !j6 FEJ*TتVم Dم"Zأ
{رتKاD :ب )"Cتم D>"لا ى"عD %'جلا FDم"ZأD :ب
Mde
3l ىل
5
إ
7
ا66
?
T
4
K
5
>
5
"
=
لا iإ
7
ن
5

?
ب
?
C
4
ي
5

5
6
5
م
4
j? #م
?
ت ?ل
4
-
5
ت 5ع4 ا |
7
إ
7
6
5
@
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5
}
4
N
Q
/
5
ي
?
6
5
>
7
ت 7م
5
ح
4
%
5
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ب
t
%
5
م
4
ك
?
ل
5
ر
4
ش? O 4ي
5
.
7
/
4
ك
5
ل
4
ا
A'ق
R
K
5
رم
7
م
4
(
?
ر
7
م
4
أ
5
E"مB6 FEJ*TتVم Dمj#متل-تعا |إ6D E"مB
)"Cتم ن'مk `رZ D|إD 6 F>Nلإ `'Xم Dمj#متل-تعاD
HU6 ^Cبل م/XCب 9'U 28ريدقc `6<حم لCJب
ى"ع !Oبم u'م لCKD مj#متل-تعاD6 .م/لا-تعا
9#CJم ,'/لا6 F]'بS•ل 6ا#لا6 Fلع'K ,'تلا6 Fن#كVلا
!K ,'/لا ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا D'مD 6 F>ب
ب#$Oم EلGجلا6 Fر$ح"ل DiإD 6 FDمj#متل-تعاD
E"مB ى"ع EK#LCم Dا66TKD E"مB6 FلCJلا
v6-جم ]%'Xم لCK 2DرشOيD >ل#U6 .Dمj#متل-تعاD
نم 9'حب )"Cتم Dم(رمأ نمD %'جلا .%دقم طرS با#B
. D'قKرمD
2آ 3s W
5
ا| 5 م
4
/
7
J7 /
4
(
5
ن
4
ع5 %
?
6
5
ا-
5
c 5 H
4
C
5
"
5

5
ا| 5 إ
7
ƒ
5
م
4
ش= لا {ر
5
c 56
5
@
!K7 م
4
j? 6
5
9
7

5
شQ لا W
5
ا| 5 م
4
/
?
~? ر
7
ق
4
c 5 H
4
ب
5
ر
5

5
ا| 5 إ
7
6
5
ن
7

7
N
5
ل
4
ا

7
ت 5/
4
م
?
ل
4
ا #
5
/
?
K
5
>
?
"
=
لا د
7
/
4
ي
5
ن
4
م
5
>
7
"
=
لا W
7

5
آ ن
4
م
7
m
5
ل 7| 5 >
?
O 4م
7
0
[
#
5
ج
4
K
5
Aاد
R
S
7
ر
4
م
?
'N

ل 76
5
>
?
ل
5
د
5
ج
7
c 5 ن
4
"
5
K
5
ل4 " 7X4 ي
?
ن
4
م
5
6
5
E"مB6 FDƒمشلاD نم 9'ح ىل6rا طرشلا E"مB
.طرشلا با#B D%6ا-cD E"مB6 F>Nلإ `'Xم DHC"‚D
!K مj6D E"مB6 .لCJل'ب )"Cتم ن'كم `رZ DWا|D
%'جلا FDم/~رقcD !K ,'/لا نم ENل'ح D>Oم 0#جK
W'يآ نم mل|D E"مB6 .D0#جKD :ل HCOب )"Cتم D>OمD
لCK6 F>ب 9#CJم طرS م1ا Dنم
5
D FEJ*TتVم D>"لا
ربp Dدت/ملاD FE"Cلا `رح `<حب v6-جم ]%'Xم
%'جلا FEK6<حملا ,'Nلا ى"ع 0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم
.DدجcD :ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D>لD
2آ 3y W
5
ا| 5 م
4
/
?
ب
?
"
Q
ق
5
* ?6
5
د
o
#U
?
%
?
م
4
j? 6
5
'Z
R

5
ي
4
أ
5
م
4
/
?
ب
?
V
5
ح
4
c 56
5
@
#
7
ل
5
د
7
NI
7
#
5
ل
4

7
>
7
N
4
ع5 ا%
5
|
7

o
1
7

5
م
4
/
?
ب
?
"
4
(
5
6
5
9
7

5
شQ لا W
5
ا| 5 6
5
ن
7

7
N
5
ل
4
ا
A'ب
R
ع4 %
?
م
4
/
?
O 4م
7
H
5

4
" 7م
?
ل
5
6
5
ا%
R
ار
5
K7 م
4
/
?
O 4م
7
H
5
N
4
ل
=
#
5
ل
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 H
5
C
4
"
5

=
ا
E"مB FDم/بVحcD !K ,'/لا نم 9'ح Dد#U% مj6D E"مB
E"مB6 .Dم/بVحcD E"مB ى"ع EK#LCم Dم/ب"ق*6D
E"مB6 FDم/ب"ق*D ى"ع EK#LCم D†1'ب م/ب"(6D
FلCJل'ب )"Cتم Dم/OمD %'جلا .EJ*TتVم طرشلا
vGلا6 F>"م'Cل `دارم )"Lم 9#CJم xg'* 2Dا%ارKD
)"Cتم Dم/OمD %'جلا6 F†برلا دN(Tتل DH‡"ملD !K
.-NNمc D'بع%D 6 لCJل'ب
2آ 3d م
4
/
?
O 4م
7
لo g 7'U
5
95 'U
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
ا#ل
?
, 5 'V
5
ت 5N
5
ل 7 م
4
j? 'O 5+
4
C
5
ب
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@
م
?
"
5
ع4 أ
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
ا#ل
?
'U
5
v
[
#
4
ي
5
^
5
C
4
ب
5
6
4
أ
5

R
#
4
ي
5
'O 5+
4
ب
7
ل
5
ا#ل
?
'U
5
م
4
ت ?+
4
ب
7
ل
5
م
4
(
5
E
7
O 5يد
7
م
5
ل
4
ا ىل
5
إ
7
8
7
<
7
j5 م
4
ك
?
U7 %
7
#
5
ب
7
م
4
(
?
د
5
ح
5
أ
5
ا#+
?
C
5
ب
4
'K
5
م
4
ت ?+
4
ب
7
ل
5

5
ب
7
A>
?
O 4م
7

[
k
4
ر
7
ب
7
م
4
ك
?
c 7T
4
N
5
"
4
K
5

R
'C
5

5
ى(
5
k
4
أ
5
'/
5
ي
t
أ
5
ر
4
a
?
O 4N
5
"
4
K
5
9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dmل<(6D >ل#U
'+
R
Cب مj'O+Cب 2ريدقتلا6 F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6 F)"Lم
%'جلا .EJ*TتVم Dمj'O+CبD E"مB6 .qCبلا mل| ل+م
`رZ v'/Jت1ا م1ا Dم(D .لg'قل HCOب )"Cتم Dم/OمD
`رZ D'م#يD 6 .'م#ي م( 2;أ %دقم 8-NNمc6 Fن'مk
ى"ع `#LCم م1ا D^CبD FلCJل'ب )"Cتم ن'مk
%د$ملا6 FEي%د$م D'مD F0%'B ,'بلا 2D'مبD .D'م#يD
9'حب )"Cتم DمكU%#بD %'جلا Fم"عTب )"Cتم %6رجملا
دم'B #j6 FHC* 0%'Sإ م1ا D8<jD FDم(دحأD نم
Dا#+Cب'KD E"مB .>Nلإ %'شملا 2;أ )تشمب 96Pم
E"مB ى"ع EK#LCم DرaON"KD E"مB6 FEJ*TتVم
Dى(kأD Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا 2D'/يأD >ل#U .Dا#+CباD
رaO"ل >ب 9#CJم E"مجلا6 F-NNمc D'م'C‚D F8ربp
!K ,'Jلا6 Fم"Cلا ىOCم نم
=
Xملا v'/Jت1i'ب )"Cملا
v6-جم ]%'Xم لCK6 Fرم‰ل vGلا6 FEJ‚'ع DمكcTN"KD
D>OمD %'جلا F>ب 9#CJم `'كلا6 FE"Cلا `رح `<حب
.•kرل HCOب )"Cتم
2آ Mz م
4
(
?

?
NC7 ي
?
6
4
أ
5
م
4
(
?

?
B
?
ر
4
ي
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ا6ر
?
/
5
a
4
ي
5
ن
4
إ
7
م
4
/
?
* =إ
7
@
Aاد
R
ب
5
أ
5
ا| R إ
7
ا#ح
?
" 7J
4
c ? ن
4
ل
5
6
5
م
4
/
7
ت 7"
=
م
7
!K7
)"Cتم Dم/ت"م !KD %'جلا FDن
=
إD ربp طرشلا E"مB
ى"ع EK#LCم Dا#ح"Jc نل6D E"مB6 F`'كلا نم 9'حب
م(6دNCيD E"مB
Mdl
M3 ن
=
أ
5
6
5
)
Š
ح
5
>
7
"
=
لا د
5
ع4 6
5
ن
=
أ
5
ا#م
?
"
5
C
4
N
5
ل 7 م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 '* 5ر
4
+
5
ع4 أ
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@
ا#ل
?

5
K
5
م
4
j? ر
5
م
4
أ
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
ن
5
#ع? k
5
'O 5ت 5ي
5
| 4 إ
7
'/
5
NK7 x
5
ي
4
%
5
i E5 ع5 'V
=
لا
ا#ب
?
"
5

5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
م
4
/
7
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5
م
4
/
?
ب
t
%
5
'* R'N
5
O 4ب
?
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ا#O ?ب
4
ا
Aاد
R
ج
7
V
4
م
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ن
=
< 5 خ7 ت =O 5ل
5
م
4
j
7
ر
7
م
4
أ
5
ى"
5
ع5
9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dmل<(6D >ل#U
م/N"ع '*ر+عأ 2ريدقتلا6 F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6 )"Lم
!ل#CJم د
=
Vم Wد
=
1 'jدCب 'م6 ن
=
أ6 Fmل| ل+م ا%'+عإ
!*'+لا %د$ملا6 FEJ*TتVم D'*ر+عأD E"مB6 F م"ع
:ب )"Cتم ن'مk `رZ D|إD F96rا ى"ع `#LCم
E"مB ى"ع EK#LCم Dا#ل'قKD E"مB6 FD'*ر+عأD
Dم"عأ م/ب%D E"مB F>ب 9#CJم D'*'NOبD FDن#عk'OتيD
با#B Dن<ختOلD E"مB Fربخل'ب )"Cتم %'جلا6 FEJ*TتVم
.9#قلا 9#قم >با#B6 مVقلا6 FمVقلا
2آ MM Eo V
5
م
4
p5 ن
5

?

?
ي
5
6
5
م
4
/
?
ب
?
"
4
(
5
م
4
/
?
C
?
ب
7
ا%
5
Eo \
5
G\
5
ن
5

?

?
N
5
1
5
@
م
4
/
?
O ?م
7
'\
5
6
5
Eo C
5
ب
4
1
5
ن
5

?

?
ي
5
6
5
x
7
N
4
‹5 ل
4

7

R
B
4
%
5
م
4
/
?
ب
?
"
4
(
5
م
4
/
?
1
?
د
7
'1
5
GK
5
لo N" 7U
5

7
م
4
/
?
م
?
"
5
C
4
ي
5

5
م
4
/
7
c 7د
=
C7 ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5

Q
%
5
ل4 U
?
م
4
/
?
ب
?
"
4
(
5
م
4
/
?
O 4م
7
م
4
/
7
NK7 H
7
J
4
ت 5V
4
c 5 i6
5
ار
R
j
7
'Z
5
, R ار
5
م
7

7
م
4
/
7
NK7 %
7

5
c ?
Aاد
R
ح
5
أ
5
م/Cبا%D E"مB Fمj 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2DE\G\D
9'حلا n~#م !K %د$م D'مB%D FE\G+ل HC* FDم/ب"(
:ل HCOب )"Cتم %'جلا6 FDن#ل#قيD !K 6ا#لا نم
E"مB ى"ع EK#LCم Dم/ب"( م/Oم'\6D E"مB .D'مB%D
FDم"عأDربخل'ب )"Cتم Dم/cد
=
CبD %'جلا FDECب1 مjD
6 Fلع'K DلN"UD FEJ*TتVم DلN"U iإ م/م"Cي 'مD E"مB
xg'* D,ارمD FEJ*TتVم D%'مc GKD E"مB .ر$ح"ل DiإD
.)"Lم 9#CJم
2آ M_ Aاد
R

5
m
5
ل 7| 5 لo ع7 'K
5
!* Qإ
7
,[!
4
ش5 ل 7 ن
=
ل
5

?
c 5 i6
5
@
لCK6 FENj'* DiD FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dنل#قc i6D >ل#U
لحم !K FدN(#ت"ل ن#Oلا6 FŒتJلا ى"ع !Oبم ]%'Xم
Fلع'Jلا م1i >ب 9#CJم 0%'Sإ م1ا Dmل|D Fv-B
.Dلع'KD :ب )"Cتم `رZ Dاد
R
„D
2آ Mb ل4 U
?
6
5
H
5
NV
7
* 5 ا| 5 إ
7
m
5
ب
=
%
5
ر
4
(
?
| 4 ا6
5
>
?
"
=
لا , 5 'ش5 ي
5
ن
4
أ
5

7
@
Aاد
R
S5 %
5
ا< 5 j5 ن
4
م
7
ب
5
ر
5
U
4
r !ب
Q
%
5
!O 7ي
5
د
7
/
4
ي
5
ن
4
أ
5
ىV
5
ع5
%د$ملا6 Fر$ح 0ادأ DiإD 2D>"لا ,'شي نأ iإD >ل#U
'V
R
بت"م 2;أ ,'بلا ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم 96Pملا
^حم `رZ Dا|إD .•رJم ,'O+ت1iا6 F>"لا E‡Nشمب
6 FىVع لع'K Dنيد/ي نأD %د$ملا6 FDر(|اD :ب )"Cتم
,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6 ب#$Oم ]%'Xم لCK Dنيد/يD
FDنيد/يD :ب )"Cتم DبرUrD %'جلا F>ب 9#CJم 0%دقملا
.-NNمc DادS%D FDبرUأD :ب )"Cتم Dا<j نمD %'جلا
2آ Me ا6د
?
اد
5
k
4
ا6
5
ن
5
NO 71
7
E
[
g
5

7
Ž5 G\
5
م
4
/
7
J7 /
4
(
5
!K7 ا#+
?
ب
7
ل
5
6
5
@
A'C
R
V
4
c 7
ا<(6 FلCJل'ب )"Cتم %'جلا6 FEJ*TتVم Dا#+بل6D E"مB
نم 9دب DنNO1D F>Nلإ `'Xم DEg'مD FDŽG\D `رaلا
ر(<ملا nمجب )ح"م >*r w,'Nل'ب ب#$Oم DEg'م ŽG\D
نإ لCJلا ا<j 2Dا6دادkا6D >ل#U .-NNمc D'CVcD Fمل'Vلا

=
Cc لC
5
K
5
ى"ع ن'( نإ6 F'مki %'I لCتKا ى"ع ن'(
.D'م"ع !*دkD2#ح* نNO\ا ىلإ
2آ Ml W
7
ا6
5

5
V
=
لا x
?
N
4

5
>
?
ل
5
ا#+
?
ب
7
ل
5

5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5
>
?
"
=
لا ل
7
U
?
@
i6
5
!

ل 76
5
ن
4
م
7
>
7
* 76د
?
ن
4
م
7
م
4
/
?
ل
5

5
n
4
م
7
1
4
أ
5
6
5
>
7
ب
7
ر
4
$
7
ب
4
أ
5
u
7
%
4
rا6
5
Aاد
R
ح
5
أ
5
>
7
م
7
ك
4
ح
?
!K7 •
?
ر
7
ش4 ي
?
%6رجم %د$ملا6 FEي%د$م D'مD F0%'B ,'بلا 2Dا#+بل 'مبD
9#I#ملا E"I Dا#+بلD E"مB6 FDم"عأD :ب )"Cتم
-Nح !K EJ*TتVم DWا#مVلا xN„ >لD E"مB F!
Y
Kرحلا
لCK 2Dر$بأD >ل#U6 .D>ب ر$بأD E"مB ا<(6 F9#قلا
رNم~ ,'/لا6 F0دgاk ,'بلا6 Fرمrا 0%#I ى"ع ,'B u'م
لع'K Eلiدل wEN*'+لا لع'K `<ح6 FDnم1أD ا<(6 Fلع'K
ENK'* D'مD 2D>*6د نم م/ل 'مD >ل#U .>N"ع ىل6rا
DنمD 6 FD!ل6D أدتبملا ربخب )"Cتم %'جلا6 FE"م/م
D!ل6D نم 9'حب )"Cتم D>*6د نمD %'جلا F0دgاk
ى"ع EK#LCم D•رشي i6D E"مB6 FEJ*TتVم E"مجلا6
.D!ل6 م/ل 'مD E"مB
2آ Ms 95 د
Q
ب
5
م
?
i m
5
ب
Q
%
5
ب
7
'ت 5(
7
ن
4
م
7
m
5
N
4
ل
5
إ
7
!
5
ح7 6أ
?

5
ل? c 4ا6
5
@
Aاد
R
ح
5
ت 5"
4
م
?
>
7
* 76د
?
ن
4
م
7
د
5
ج
7
c 5 ن
4
ل
5
6
5
>
7
c 7'م
5
" 7ك
5
ل 7
)"Cتم Dب'ت( نمD %'جلا F>ب 9#CJم Eل#I#م D'مD
نم 9'ح D>c'م"كل 9د
Q
بم iD E"مB6 F D'مD نم 9'حب
FDن
Y
إD لمع لمCc ƒOج"ل ENK'* DiD 6 F Dب'ت(D
FD9د
Q
بم iD ى"ع EK#LCم Dدجc نل6D E"مB6 F'/م1ا6
FDدB6D :ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D>*6د نمD %'جلا
96rا 9#CJملا Dادحت"مD
Mds
My 0
7
اد
5
‹5 ل
4

7
م
4
/
?
ب
=
%
5
ن
5
#ع? د
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا n
5
م
5
m
5
V
5
J
4
* 5 ر
4
ب
7
I
4
ا6
5
@
E5 O 5يk
7
د
?
ير
7
c ? م
4
/
?
O 4ع5 •
5
'O 5N
4
ع5 د
?
C
4
c 5 i6
5
>
?
/
5
B
4
6
5
ن
5

?
ير
7
ي
?
!
Q
ش
7
C
5
ل
4
ا6
5
n
5
ب
5
c =ا6
5
'* 5ر
7
(
4
|
7
ن
4
ع5 >
?
ب
5
"
4
U
5
'O 5"
4
J
5

4
أ
5
ن
4
م
5
n
4
L
7
c ? i6
5
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا
'‚
R
ر
?
K
?
8
?
ر
?
م
4
أ
5
ن
5
'(
5
6
5
8
?
ا#
5
j5 A
نم 9'ح Dن6ديريD E"مB FلCJل'ب )"Cتم `رZ DnمD
>*r w.لr'ب ]#Kرم لع'K D•'ONعD FDن#عديD لع'K
!K رتتVملا رNمXلا نم 9'ح DديرcD E"مB6 FىO+م
.Dد
?
C
4
c 5D
2آ Md ن
4
م
5
6
5
ن
4
م
7
P
4
N
?
"
4
K
5
, 5 'S5 ن
4
م
5
K
5
م
4
ك
?
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
)
t
ح
5
ل
4
ا ل
7
U
?
6
5
@
م
4
/
7
ب
7
ط
5

5
أ
5
ا%
R
'* 5 ن
5

7
ل 7'a
=
"ل 7 '* 5د
4
ت 5ع4 أ
5
'* =إ
7
ر
4
J
?
ك
4
N
5
"
4
K
5
, 5 'S5
;#
7
ش4 ي
5
ل
7
/
4
م
?
ل
4
'(
5
,['م
5
ب
7
ا#\
?
'‹5 ي
?
ا#+
?
N‹7 ت 5V
4
ي
5
ن
4
إ
7
6
5
'/
5
U
?
د
7
ار
5
1
?
A'ق
R
J
5
c 5ر
4
م
?
W
4
, 5 '1
5
6
5
ب
?
ار
5
ش= لا ƒ
5

4
ب
7
8
5
#B
?
#
?
ل
4
ا
E"مB6 FD)حلاD أدتبملا ربخب )"Cتم Dمكب% نمD %'جلا
Dنم
5
D .Dمكب% نم )حلاD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا
FEمk'جلا رم‰ل DنمPN"KD !K vGلا6 Fأدتبم طرS م1ا
م/ب ط'حأD E"مB6 FEJ*TتVم D'*دتعأ '*إD E"مB6
HCOب )"Cتم Dل/مل'(D %'جلا FDا%'*D :ل HC* D'/Uدار1
Dبارشلا ƒ‡بD E"مB6 Fن
[
'\ HC* D;#شيD E"مB6 .,'مل
2;أ #j 8ريدقc `6<حم v<ل'ب ‘#$خملا6 FEJ*TتVم
رتتVم لع'Jلا6 Fv<"ل u'م لCK DW,'1D 6 F,'ملا
.-NNمc D'قJcرمD 6 F%'Oلا 2;أ F!j 8ريدقc
2آ _z n
?
NX
7
* ? i '* =إ
7
W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@
AGم
5
ع5 ن
5
V
5
ح
4
أ
5
ن
4
م
5
ر
5
B
4
أ
5
2;أ %دقم †بارلا6 FDنإD ربp DnNX* i '* =إD E"مB
9#CJم DGمعD F>Nلإ `'Xم 9#I#م م1ا Dنم
5
D Fم/Oم
.>ب
2آ _3 %
?
'/
5
* 4rا م
?
/
7
ت 7ح
4
c 5 ن
4
م
7

7
ج
4
c 5 ن
[
د
4
ع5 W
?
'O =B
5
م
4
/
?
ل
5
m
5
‡ 7ل
5

?
@
ار
R
X4 p? 'ب
R
'N
5
\ 7 ن
5
#V
?
ب
5
"
4
ي
5
6
5
x
[
j5 | 5 ن
4
م
7
%
5
6
7
'1
5
أ
5
ن
4
م
7
'/
5
NK7 ن
5
#
4
"
=
ح
5
ي
?
م
5
C
4
* 7 m
7
g 7ا%
5
rا ى"
5
ع5 '/
5
NK7 ن
5
N‡ 7ك
7
ت =م
?

[
ر
5
ب
4
ت 51
4
إ
7
6
5

[
د
?
O 41
?
ن
4
م
7
A'ق
R
J
5
c 5ر
4
م
?
H
4
O 5V
?
ح
5
6
5
ب
?
ا#
5
+
=
لا
D;رجcD E"مB .Dm‡ل6أD أدتبملا ربp DW'OB م/لD E"مB
!K رNمXلا نم 9'ح Dن#"
=
حيD E"مB FW'Oجل HC*
نمD %'جلا FEJ*TتVم Dبا#+لا مC*D E"مB6 FDم/لD
لع'K نم 9'ح DنN‡كتمD F%6'1r HCOب )"Cتم Dxj|
>ل#U .DنN‡كتمD :ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا6 FDن#Vب"يD
.-NNمc 2D'قJcرمD
2آ _M ن
7
N
4
ت 5O =B
5

5
j
7
د
7
ح
5
r 'O 5"
4
C
5
B
5
ن
7
N
4
"
5
B
?
%
5
G+
5
م
5
م
4
/
?
ل
5
ب
4
ر
7
~4 ا6
5
@
A'عR %
4
k
5

5
/
?
O 5N
4
ب
5
'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
ل
[
خ4 O 5ب
7

5
j? 'O 5J
4
J
5
ح
5
6
5
ب
[
'O 5ع4 أ
5
ن
4
م
7
%'جلا FDنN"B%D HC* D'O"CBD E"مB6 F9دب DنN"B%D
Dب'Oعأ نمD %'جلا .!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D'مjدحrD
)"Cتم D'م/ONبD `رaلا FDنNتOBD :ل HCOب )"Cتم
.!*'+لا 9#CJمل'ب
2آ __ A'/
5
"
5
(
?
أ
?
H
4
c 5آ ن
7
N
4
ت 5O =ج
5
ل
4
ا 'ت 5"
4
(
7
@
.لrا ى"ع 0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم أدتبم 2D'ت"(D
DHcآD E"مB6 FدارKˆا D'ت"(D ربp !K ŒN$Jلا6 F%<Cت"ل
.ربp
2آ _b ر
?
+
5
(
4
أ
5
'* 5أ
5
8
?
%
?
6
7

5
ي
?
#
5
j? 6
5
>
7
ب
7
ح7 '$
5
ل 7 95 'ق
5
K
5
ر
o
م
5
\
5
>
?
ل
5
ن
5
'(
5
6
5
@
Aار
R
J
5
* 5 -
t
ع5 أ
5
6
5
i'م
5
m
5
O 4م
7
D8%6'حي #j6D E"مB FEJ*TتVم Dرم\ >ل ن'(6D E"مB
DmOمD %'جلا FD9'UD !K رتتVملا رNمXلا نم 9'ح
-NNمc Di'مD .ر+(Tب )"Cتم
Mdy
_e ن
4
أ
5
ن
t
Z
?
أ
5

5
95 'U
5
>
7
V
7
J
4
O 5ل 7 م
o
ل 7'Z
5
#
5
j? 6
5
>
?
ت 5O =B
5
ل5 p5 د
5
6
5
@
Aاد
R
ب
5
أ
5
8
7
<
7
j5 د
5

7
c 5
D>VJOلD FDلpدD لع'K نم 9'ح Dمل'Z #j6D E"مB
%د$ملا6 Fمل'aل 9#CJم D>VJ*D FEي#قت"ل 0دgاk vGلا
ن'مk `رZ Dاد
R
بأD6 FنZ !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 DدNبc نأD
.لCJل'ب )"Cتم
2آ _l !ب
Q
%
5
ىل
5
إ
7
W
?
د
4
د
7
%
?
ن
4
‡ 7ل
5
6
5
ER م
5
g 7'U
5
E5 ع5 'V
=
لا ن
t
Z
?
أ
5

5
6
5
@
A'ب
R
"
5
ق
5
O 4م
?
'/
5
O 4م
7
ار
R
N
4
p5 ن
=
د
5
B
7
r
FDنZأ 'م6D E"مB ى"ع EK#LCم DWدد% ن‡ل6D E"مB
`6<حم طرشلا با#B6 FمVقلا با#B Dن
=
دBrD E"مB6
F DارNpD :ب )"Cتم D'/OمD %'جلا F>"بU 'م >N"ع 9= د
.-NNمc D'ب"قOمD
2آ _s m
5
ق
5
"
5
p5 ;<
7
ل
=

7
W
5
ر
4
J
5
(
5
أ
5
8
?
%
?
6
7

5
ي
?
#
5
j? 6
5
>
?
ب
?
ح7 'I
5
>
?
ل
5
95 'U
5
@
AGB
?
%
5

5
ا#
=
1
5
م
=
\
?
E
[
J
5
L
4
* ? ن
4
م
7
م
=
\
?
ب
[
ار
5
c ? ن
4
م
7
FEJ‚'ع Dم\D FD>بح'ID نم 9'ح D8%6'حي #j6D E"مB
)"
=
Cتي6 FDبارc نمD ى"ع `#LCم DEJL* نمD %'جلا6
.`'كلا نم 9'ح DGB%D F>ب )"Cc 'مب
2آ _y Aاد
R
ح
5
أ
5

Q
ر
5
ب
7

?
ر
7
S4 أ
?
i6
5

Q
%
5
>
?
"
=
لا #
5
j? 'O =ك
7
ل
5
@
!K EJ*TتVم E"مجلا 8<j 2D!ب% >"لا #j 'O =كل D >ل#U
EJJخم •ا%دت1ا `رح DنكلD F)ب'Vلا 9#قلا -Nح
>c-مj HK<ح أدتبم ل$JOم رNم~ D'*أD FE"م/م

[
'\ أدتبم نTشلا رNم~ D#jD F'*أ نكل لIrا6 F'JNJخc
E"مB6 Fqل'+لا أدتبملا ربp D!ب%D Fqل'\ أدتبم D>"لاD
D!ب% >"لاD E"مB6 FD'*أD أدتبملا ربp D!ب% >"لا #jD
ى"ع EK#LCم D•رSأ i6D E"مB6 FD#jD أدتبملا ربp
.D!ب% >"لاD E"مB
2آ _d iإ
7
0 5 #
=
U
?
i >
?
"
=
لا , 5 'S5 'م
5
H
5
"
4
U
?
m
5
ت 5O =B
5
H
5
"
4
p5 د
5
| 4 إ
7
i#
4
ل
5
6
5
@
Aاد
R
ل
5
6
5
6
5
i'م
5
m
5
O 4م
7
ل= U
5
أ
5
'* 5أ
5
ن
7
ر
5
c 5 ن
4
إ
7
>
7
"
=
ل'ب
7
F>Nلإ `'Xم DH"pدD E"مB6 F^NXحc `رح Di#لD
vدقتملا `'O‡ت1iا ى"ع EK#LCم DH"U i#ل6D E"مB6
.Di#لD لبU .LCلا `رح6 F9#قلا -Nح !K د%6 ;<لا
;
=
أ 2;أ %دقم با#جلا6 Fvدقم 9#CJم EN‚رS 2D'مD
Dن'( >"لا ,'S 'مD E"مB6 FnU66 ن'( >"لا ,'S ,!S
!K EJ*TتVم D>"ل'ب iإ 0#U iD E"مB6 F9#قلا 9#قم
لCK6 FEN‚رS DنإD 2Dنرc نإD >ل#U .9#قلا -Nح
FEي'U#"ل ن#Oلا6 FE"Cلا `رح `<حب v6-جم ]%'Xم
D'*أD FH*أ رNم~ لع'Jلا6 F>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6
Eي“رلا نr 9'ح Dل= UأD F>ل لحم i ,'N"ل د(Pم رNم~
E"مB6 F-NNمc Di'مD FDلUأD :ب )"Cتم %'جلا6 FEير$ب
طرشلا با#B6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dنرc نإD
.ENل'تلا Eيhا !K
2آ bz Am
5
ت 7O =B
5
ن
4
م
7
ار
R
N
4
p5 ن
7
N
5
c 7P
4
ي
?
ن
4
أ
5

Q
%
5
ىV
5
C
5
K
5
@
نأD %د$ملا6 Fطرشلا با#B D!ب% ىVCKD E"مB
Fب#$Oم ]%'Xم لCK DنNcPيD FDىVعD ربp DنNcPي
DارNpD F>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6
.DارNpD :ب )"Cتم DmتOB نمD %'جلا Fن'\ >ب 9#CJم
2آ b3 A'ب
R
"
5

5
>
?
ل
5
n
5
NL
7
ت 5V
4
c 5 ن
4
"
5
K
5
@
.D'ب"‚D نم 9'حب )"Cتم D>لD %'جلا
2آ bM '/
5
S
7

?
ع? ى"
5
ع5 Eo ي
5
6
7
'p5 !
5
j
7
6
5
'/
5
NK7 )
5
J
5
* 4أ
5

5
ى"
5
ع5 @
Aاد
R
ح
5
أ
5

Q
ر
5
ب
7

4
ر
7
S4 أ
?
م
4
ل
5
!O 7ت 5N
4
ل
5

5
9? #ق
?
ي
5
6
5
%'جلا FD'/NKD !K رNمXلا نم 9'ح DEي6'p !j6D E"مB
.>NبOت"ل D'يD FDEي6'pD :ب )"Cتم D'/S6رع ى"عD
2آ b_ ن
5
'(
5

5
6
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
>
?
* 56ر
?
$
?
O 4ي
5
Eo ‡
5
K7 >
?
ل
5
ن
4
ك
?
c 5 م
4
ل
5
6
5
@
Aار
R
$
7
ت 5O 4م
?
FلCJل'ب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا FHC* D>*6ر$OيD E"مB
.Dنكc ملD E"مB ى"ع EK#LCم Dن'( 'م6D E"مB6
2آ bb A'ب
R
ا#
5
\
5
ر
o
N
4
p5 #
5
j? )
Q
ح
5
ل
4
ا >
7
"
=
ل 7 E? ي
5
i#
5
ل
4
ا m
5
ل 7'O 5j? @
ربخب )"Cتم ن'كم `رZ 0%'Sإ م1ا 2Dmل'OjD >ل#U
نم 9'حب )"Cتم D>"لD %'جلا FDEيi#لاD أدتبملا
.-NNمc D'با#\D FHC* D)حلاD FDEيi#لاD
2آ be ن
5
م
7
8
?
'O 5ل
4
-:*أ
5
,['م
5
(
5
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا ل5 +
5
م
5
م
4
/
?
ل
5
ب
4
ر
7
~4 ا6
5
@
8
?
6%
?
< 4 c 5 'م
R

7
j5 Œ
5
ب
5
I
4
T
5
K
5
u
7
%
4
rا W
?

5
* 5 >
7
ب
7

5
"
5
ت 5p4 'K
5
,7'م
5
V
=
لا
A”
?

5
ر
Q
لا
#j 28ريدقc أدتبمل `6<حم ربخب )"Cتم D,'مD %'جلا
0'Nحلا ل+مD نم 9'ح D,'م( !jD E"مB6 F F,'م(
'مNشjD :ل HC* D”'يرلا 86%<cD E"مB .D'N*دلا
Mdd
bl AGم
5
أ
5
ر
o
N
4
p5 6
5

R
ا#
5
\
5
m
5
ب
Q
%
5
د
5
O 4ع7 ر
o
N
4
p5 @
.-NNمc D'با#\D FDرNpD:ب )"Cتم DدOعD`رaلا
2آ bs 0R k
5
%
7

5
u
5
%
4
rا {ر
5
c 56
5
95 'ب
5
ج
7
ل
4
ا ر
?
N
Q
V
5
* ? v
5
#
4
ي
5
6
5
@
Aاد
R
ح
5
أ
5
م
4
/
?
O 4م
7
%
4
د
7
'‹5 * ? م
4
"
5
K
5
م
4
j? '* 5ر
4
ش5 ح
5
6
5
ر(|ا :ل 9#CJم Dv#يD FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
`'Xم DرN
Q
V
5
* ?D E"مB6 FEJ*TتVم Dر(|اD E"مB6 Fا%دقم
لع'K نم ENل'ح Dمj'*رشح6D E"مB F9'ح D0k%'بD F>Nلإ
%'جلا .مjرشح 9'ح !K رNNVتلا لCJ* 2;أ FDرN
Q
V*D
.DادحأD نم 9'حب )"Cتم Dم/OمD
2آ by 'م
5
(
5
'* 5#م
?
ت ?‡
4
B
7
د
4
ق
5
ل
5
'J

I
5
m
5
ب
Q
%
5
ى"
5
ع5 ا#~? ر
7
ع? 6
5
@
Aاد
R
ع7 #
4
م
5
م
4
ك
?
ل
5
ل5 C
5
ج
4
* 5 ن
4
ل
=
أ
5
م
4
ت ?م
4
ع5 k
5
ل4 ب
5
0
[
ر
=
م
5
95 6
=
أ
5
م
4
(
?
'O 5ق
4
"
5
p5
E"مB FDرNV*D E"مB ى"ع EK#LCم Dا#~رع6D E"مB
>با#B6 مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B D'*#مت‡B دقلD
]#Kرم نم 9'ح #j `6<حم 9#قل 9#قلا 9#قم
xg'* `'كلا D'م(D .م/ل i#قم ا#~رع 2;أ Dا#~رع? D
9#CJم xg'* D96أD FEي%د$م D'مD F)"Lم 9#CJم
ل+م '‡
R
Nجم '*#مت‡B 2ريدقتلا6 %د$ملا EJI #j6 )"Lم
F>Nلإ `'Xم DمتمعkD E"مB6 F0رم 96أ 'ق"p مكق"p
E"مB6 FنTشلا رNم~ '/م1ا6 FE"Nق+لا نم EJJخم Dن
4
أD
)"Cتم DمكلD %'جلا FEJJخملا DنأD ربp DلCج* نلD
.!*'+لا 9#CJمل'ب
2آ bd 'م
=
م
7
ن
5
Nق7 J7 ش4 م
?
ن
5

7
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا {ر
5
ت 5K
5
ب
?
'ت 5ك
7
ل
4
ا n
5
~
7
6
?
6
5
@
0R ر
5
N‹7 I
5
%
?
د
7
'‹5 ي
?
i ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا ا< 5 j5 9
7

5
'O 5ت 5"
5
ي
4
6
5

5
ن
5

?

?
ي
5
6
5
>
7
NK7
م
?
" 7a
4
ي
5
i6
5
ار
R
~
7

5
ا#"
?
م
7
ع5 'م
5
ا6د
?
B
5
6
5
6
5
'j5 '$
5
ح
4
أ
5

7
0 R ر
5

7
(
5
i6
5
Aاد
R
ح
5
أ
5
m
5
ب
t
%
5
:ب )"Cتم D'ممD %'جلا FنNمرجملا نم 9'ح DنNقJشمD
E"مB F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D>NKD %'جلا FDنNقJشمD
'يD .DنNقJشمD درJملا ى"ع EK#LCم Dن#ل#قي6D
.>Nلإ `'Xم رNمXلا6 Fب#$Oم `'Xم {د'Oم 2D'Oت"ي6
%'جلا6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD 2Dب'تكلا ا</ل 'مD
,ادOلا با#B E"مجلا6 F9دب Dب'تكلاD Fربخل'ب )"Cتم
.Dب'تكلاD نم 9'ح D%د'‹ي iD E"مB .رVحت"ل دNJملا
9'ح Dا6دB66D E"مB6 FD0رN‹ID HC* D'j'$حأD E"مB6
i6D E"مB .ن
[
'\ 9#CJم 2Dار~'حD FDن#ل#قيD لع'K نم
.EJ*TتVم Dم"a
4
ي
5
2آ ez iإ
7
ا6د
?
ج
5
V
5
K
5
v
5
د
5
h ا6د
?
ج
?
1
4
ا E
7
ك
5
g 7Gم
5
"
4
ل 7 'O 5"
4
U
?
| 4 إ
7
6
5
@
>
?
* 56< ? خ7 ت =ت 5K
5
أ
5
>
7
ب
Q
%
5
ر
7
م
4
أ
5
ن
4
ع5 )
5
V
5
J
5
K
5
ن
Q
ج
7
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5
'(
5
ƒ
5
N" 7ب
4
إ
7
ن
5

7
ل 7'a
=
"ل 7 ƒ
5

4
ب
7
6
Š
د
?
ع5 م
4
ك
?
ل
5
م
4
j? 6
5
!* 76د
?
ن
4
م
7
, 5 'N
5
ل 76
4
أ
5
>
?
ت 5ي
=
%
Q
| ? 6
5
Aiد
5
ب
5
ن#كVلا ى"ع !
Y
Oبم !
Y
KرZ م1ا D|إD FENK'O‡ت1ا 6ا#لا
E"مB .EJ*TتVم Dن'(D E"مB .ا%دقم ر(|ا 9#CJم
ى"ع `#LCم م1ا D>تي%|D 6 FEJ*TتVم v'/Jت1iا
)"Cتم D!*6د نمD %'جلا Fن
[
'\ 9#CJم D,'Nل6أD F,'/لا
FEي%<لا6 ,'/لا نم 9'ح D6دع مكل مj6D E"مB6 .,'Nل6Tب
E"مB6 F-NNمc DiدبD .D6دعD ربخل'ب )"Cتم DمكلD %'جلا
.EJ*TتVم v<لا
2آ e3 Aاد
R
X? ع5 ن
5
N"
Q
X
7
م
?
ل
4
ا < 5 خ7 ت =م
?
H
?
O 4(
?

5
6
5
@
96rا >ل#CJم6 FD<ختمD :ل ن
[
'\ 9#CJم DادXعD
.Gحم DنN"XملاD
2آ eM م
4
ت ?م
4
ع5 k
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا !
5
g 7'(
5
ر
5
S? ا6د
?
'* 5 9? #ق
?
ي
5
v
5
#
4
ي
5
6
5
@
A'ق
R
ب
7
#
4
م
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
م
4
/
?
ل
5
ا#ب
?

7
ت 5V
4
ي
5
م
4
"
5
K
5
م
4
j? #
4
ع5 د
5
K
5
ر(|i >ب 9#CJم Dv#يD FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
مj#متمعk 2;أ DمتمعkD i#CJم `<ح
?
6 .ا%دقم
!K 6ا#لا نم ENل'ح D'O"CB6D E"مB .!g'(رS
)"Cتم ن'كم `رZ 2Dم/ONبD >ل#U FDا#بNجتVيD
.96أ 9#CJم D'قب#مD 6 F%دقملا !*'+لا 9#CJمل'ب
2آ e_ 'j5 #C
?
U7 ا#
5
م
?
م
4
/
?
* =أ
5
ا#O ta
5
K
5
%
5
'O =لا ن
5

?
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا {أ
5
%
5
6
5
@
A'K
R
ر
7
$
4
م
5
'/
5
O 4ع5 ا6د
?
ج
7
ي
5
م
4
ل
5
6
5
!
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 'jدCب 'م6 Dن
=
أ
5
D نم 96Pملا %د$ملا
دB6D :ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D'/OعD %'جلا FنZ
_zz
eb ل
[
+
5
م
5
لQ (
?
ن
4
م
7

7
'O ="ل 7 ن
7
آر
4
ق
?
ل
4
ا ا< 5 j5 !K7 'O 5K
4
ر
=
I
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
Aiد
5
B
5
,[!
4
S5 ر
5
+
5
(
4
أ
5
ن
?
'V
5
* 4ˆا ن
5
'(
5
6
5
FD'OK
4
ر
=
ID :ب )"Cتم Dل( نمD %'جلا FD’'O"لD 2نا%
=
'جلا
.EJ*TتVم Dر+(أ ن'V*ˆا ن'(6D E"مB6
2آ ee {د
5
/
?
ل
4
ا م
?
j? , 5 'B
5
| 4 إ
7
ا#O ?م
7
P
4
ي
?
ن
4
أ
5

5
'O =لا n
5
O 5م
5

5
6
5
@
م
?
/
?
N
5
c 7T
4
ي
5
6
4
أ
5
ن
5
Nل 76
=
rا E? O =1
?
م
4
/
?
N
5
c 7T
4
c 5 ن
4
أ
5

7
م
4
/
?
ب
=
%
5
ا6ر
?
J7 ‹4 ت 5V
4
ي
5
6
5
AGب
?
U
?
ب
?
ا< 5 C
5
ل
4
ا
>تCOم 2#ح* DnOمD :ل ن
[
'\ 9#CJم Dا#OمPي نأD %د$ملا
6أ نNل#CJم ىلإ >VJOب {دCتي DnOمD لCJلا6 Fv#Oلا
:ب )"Cتم ن'مk `رZ D|إD FDن
4
م
7
D:ب !*'+لا 9#CJملا ىلإ
FDر$ح"ل iإD F>Nلإ `'Xم Dمj,'BD E"مB6 FDnOمD
نم 9'ح DGبUD FDnOمD لع'K Dم/NcTc نأD %د$ملا6
.Dبا<CلاD
2آ el ن
5
ي%
7
<
7
O 4م
?
6
5
ن
5
ير
7
شQ ب
5
م
?

7
ن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا ل? 1
7
ر
4
* ? 'م
5
6
5
@
)
=
ح
5
ل
4
ا >
7
ب
7
ا#X? ح7 د
4
N
?
ل 7 ل
7

7

5
ل
4

7
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 9? د
7

5
ي
?
6
5
Aا6
R
-
?
j? ا6%
?
<
7
* 4أ
?

5
6
5
!c 7'ي
5
آ ا6< ? خ5 c =ا6
5
D9د'جي6D E"مB6 FDنN"1رملاD نم 9'ح DنيرشبمD
2Dا6%<*أ 'م6D >ل#U .ENل'ح Dا6<خcا6D E"مB6 FEJ*TتVم
Dا6-jD FD!c'يآD ى"ع `#LCم %د$ملا6 FEي%د$م D'مD
.Dا6<خcاD :ل ن
[
'\ 9#CJم
2آ es '/
5
O 4ع5 u
5
ر
5
ع4 T
5
K
5
>
7
ب
Q
%
5
W
7

5
•ب
7
ر
5
(
Q
| ? ن
4
م
=
م
7
م
?
"
5
Z
4
أ
5
ن
4
م
5
6
5
@
ن
4
أ
5
ER O =(
7
أ
5
م
4
/
7
ب
7
#"
?
U
?
ى"
5
ع5 'O 5"
4
C
5
B
5
'* =إ
7
8
?
اد
5
ي
5
H
4
م
5
د
=
U
5

5
!
5
V
7
* 56
5
ن
4
"
5
K
5

5
/
?
ل
4
ا ىل
5
إ
7
م
4
/
?
ع? د
4
c 5 ن
4
إ
7
6
5
ار
R
U
4
6
5
م
4
/
7
* 7ا| 5 آ !K7 6
5
8
?
#/
?
ق
5
J
4
ي
5
Aاد
R
ب
5
أ
5
ا| R إ
7
ا6د
?
ت 5/
4
ي
5
م1ا Dنم
5
D FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dم"Zأ نم6D >ل#U
FلCJل'ب )"Cتم DنممD %'جلا F8ربp6 أدتبم v'/Jت1ا
:ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم Dم/ب#"U ى"عD %'جلا
2;أ >"Br 9#CJم D8#/قJي نأD %د$ملا6 FD'O"CBD
ى"ع `#LCم %
Y
'جلا 2DارU6 م/*ا|آ !KD >ل#U . Ejار(
FDEO(أD ى"ع `#LCم م1ا DارU6D 6 FDم/ب#"U ى"عD
.D'O"CB '*إD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB6
2آ ey ا#ب
?
V
5
(
5

5
ب
7
م
4
j? < ? p7 اP
5
ي
?
#
4
ل
5
E
7
م
5
ح
4
ر
=
لا 6| ? %
?
#J
?
‹5 ل
4
ا m
5
ب
t
%
5
6
5
@
>
7
* 76د
?
ن
4
م
7
ا6د
?
ج
7
ي
5
ن
4
ل
5
د
o
ع7 #
4
م
5
م
4
/
?
ل
5
ل4 ب
5
ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا م
?
/
?
ل
5
ل5 ج
=
C
5
ل
5
AGg#م
FDmب%D أدتبم"ل qل'\ ربp طرشلا E"مB Fن
[
'\ ربp D6|D
:ل HC* Dا6دجي نلD E"مB FEJ*TتVم Dدع#م م/لD E"مB6
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D>*6د نمD %'جلا FDدع#مD
2آ ed 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
ا#م
?
"
5
Z
5

=
ل
5
م
4
j? 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5

5
ق
?
ل
4
ا m
5
"
4
c 76
5
@
Aاد
R
ع7 #
4
م
5
م
4
/
7
ك
7
" 7/
4
م
5
ل 7

=
لD E"مB6 Fربp Dمj'Oك"jأD E"مB6 F9دب D{رقلاD
'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم Dا#م"Z
D{رقلا m"cD E"مB6 .مj'Oك"jأ ا#م"Z 'م
=
ل 2;أ F>"بU
.D%#J‹لا mب%D E"مB ى"ع EK#LCم
2آ lz n
5
م
5
ج
4
م
5
–5 "
?
ب
4
أ
5
ىت =ح
5

?
ر
5
ب
4
أ
5
i 8
?
'ت 5J
5
ل 7 ى1
5

?
95 'U
5
| 4 إ
7
6
5
@
A'ب
R
ق
?
ح
?
!
5
X
7
م
4
أ
5
6
4
أ
5
ن
7
ي
4
ر
5
ح
4
ب
5
ل
4
ا
ر(|ا :ل 9#CJم !KرZ م1ا D|إD EJ*TتVم 6ا#لاD
D'بقحD .%د'„أ ىOCمب ]%'Xم لCK D”ربأD Fا%دقم
.D!XمأD :ب )"Cتم ن'مk `رZ
2آ l3 <5 خ5 c ='K
5

5
/
?
c 5#ح
?
'N
5
V
7
* 5 'م
5
/
7
O 7N
4
ب
5
n
5
م
5
ج
4
م
5
'‹5 "
5
ب
5

=
"
5
K
5
@
A'ب
R
ر
5
1
5
ر
7
ح
4
ب
5
ل
4
ا !K7 >
?
"
5

7
1
5
F0%دقملا ر(|ا E"مB ى"ع EK#LCم D'‹"ب 'م"KD E"مB
D'NV*D E"مB6 F0رVكل'ب %6رجم >Nلإ `'Xم D'م/ONبD
ن
[
'\ 9#CJم D'بر
5
1
5
D Fطرشلا با#B
_z3
lM A'ب
R
$
5
* 5 ا< 5 j5 '* 5ر
7
J
5
1
5
ن
4
م
7
'O 5Nق7 ل
5
د
4
ق
5
ل
5
@
>با#B6 مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B D'ONقل دقلD E"مB
.HC* 0%'Sإ م1ا Dا<jD F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
2آ l_ H
?
NV
7
* 5 !* Q—
7
K
5
0
7
ر
5
خ4 $
=
لا ىل
5
إ
7
'O 5ي
4
6
5
أ
5
| 4 إ
7
H
5
ي
4
أ
5
%
5
أ
5
95 'U
5
@
>
?
"
5

7
1
5
< 5 خ5 c =ا6
5
8
?
ر
5
(
?
| 4 أ
5
ن
4
أ
5
ن
?
'L
5
N
4
ش= لا iإ
7
>
?
N* 7'V
5
* 4أ
5

5
6
5
W
5

?
ل
4
ا
A'ب
R
ج
5
ع5 ر
7
ح
4
ب
5
ل
4
ا !K7
2;أ ن'K6<حم 'ji#CJم6 F!*ربpأ ىOCمب DHيأ%أD
نم 9'حب )"Cتم `رZ D|إD ˜>تبU'ع 'م '*رمأ Hيأ%أ
>ل#U .EJ*TتVم DHNV* !*—KD E"مB6 F%دقملا D'*ر
5
م
4
أ
5
D
لCK6 FENK'* D'مD FEN~ارتعا 6ا#لا 2D>N*'V*أ 'م6D
FEي'U#"ل ن#Oلا6 F%<Cت"ل %دقملا ŒتJلا ى"ع !Oبم u'م
DiإD F!*'+لا 9#CJملا ,'/لا6 F96أ >ب 9#CJم ,'Nلا6
F,'/لا نم 9'متSا 9دب D8ر(|أ نأD %د$ملا6 Fر$ح"ل
E"مB ى"ع EK#LCم D<خcاD E"مB F8ر(| !*'V*أ 2;أ
Dرحبلا !KD %'جلا Fن
[
'\ 9#CJم D'بجعD .DHNV* !*إD
.D'بجعD نم 9'حب )"Cتم
2آ lb A'$
R
$
5
U
5

5
j
7
%
7
'\
5
آ ى"
5
ع5 اد
=
c 5%
4
'K
5

7
ب
4
* 5 'O =(
?

5
m
5
ل 7| 5 95 'U
5
@
A

]#Kرم ]%'Xم لCK D–
7
ب
4
* 5D FDmل|D ربp 9#I#م D'مD
F'م1% 'JNJخc EK6<حملا ,'Nلا ى"ع 0%دقملا EمXل'ب
.D9'UD EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم Dادc%'KD E"مB6
.نNI
Q
'U 2;أ 9'حلا n~#م !K %د$م D'$$UD
2آ le A'* 5د
7
O 4ع7 ن
4
م
7
ER م
5
ح
4
%
5
8
?
'O 5N
4
c 5آ '* 5د
7

5
ع7 ن
4
م
7
اد
R
ب
4
ع5 اد
5
B
5
#
5
K
5
@
نمD %'جلا FDادبعD :ل HCOب )"Cتم D'*د'بع نمD %'جلا
.Eمحرل HCOب )"Cتم D'*دOع
2آ ll Aاد
R
S4 %
?
H
5
م
4
"
Q
ع? 'م
=
م
7
ن
7
م
5
"
Q
C
5
c ? ن
4
أ
5
ى"
5
ع5 m
5
C
?
ب
7
c =أ
5
ل4 j5 @
A

FEبI'* Dن
4
أD F0%'B Dى"عD 2Dنم"
Y
C
5
c ? نأ ى"عD >ل#U
,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6 FEحتJل'ب ب#$Oم ]%'Xم لCK6
0%'جلا Dنم
7
D نم EJ
5
ل
=
P
5
م
?
2D'م
=
مD F>ب 9#CJم 0%دقملا
%د$ملا6 FلCJل'ب Eق"Cتم رB لحم !K Eل#I#م D'مD6
ى"ع 'Og'( 2;أ `'كلا نم 9'حب )"Cتم %6رجم 96Pملا
.D!Oم"
Q
CcD :ل ن
[
'\ 9#CJم DادS%D F!مN"Cc
2آ ly Aار
R
ب
4
p? >
7
ب
7

4
ح7 c ? م
4
ل
5

5
ى"
5
ع5 ر
?
ب
7
$
4
c 5 .5 N
4
(
5
6
5
@
v'/Jت1ا م1ا D.N(D FEJ‚'ع 6ا#لا 2D.N(6D >ل#U
ىOCم !K >*r w)"Lم 9#CJم xg'* DاربpD F9'ح
.N(6D E"مB6 FDاربp 8ربخي ملD 0#U !K #j |إ FلCJلا
.DnNLتVc نل m*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dرب$c
2آ ld m
5
ل
5
!$
7
ع4 أ
5
i6
5
ار
R
ب
7
'I
5
>
?
"
=
لا , 5 'S5 ن
4
إ
7
!* 7د
?
ج
7
ت 51
5
95 'U
5
@
Aار
R
م
4
أ
5
`6<حم طرشلا با#B6 FE~رتCم D>"لا ,'S نإD E"مB
ى"ع EK#LCم D!$عأ i6D E"مB .>"بU 'م >N"ع 9= د
.درJم ى"ع E"مB .Lع لNبU نم Dارب'ID درJملا
2آ sz ىت =ح
5
,[!
4
S5 ن
4
ع5 !O 7ل
4
T
5
V
4
c 5 GK
5
!O 7ت 5C
4
ب
5
c =ا ن
7

7
K
5
95 'U
5
@
Aار
R
(
4
|
7
>
?
O 4م
7
m
5
ل
5
Ž5 د
7
ح
4
أ
?
2;أ %دقم طرS با#جل ELبا% Dن—KD >ل#U !K ,'Jلا
9#قم DHم-ع نإD E"مB Fرب$لا ى"ع Hم-ع نإ
F%دقملا طرشلا با#B D!OتCبcا نإD E"مB .9#قلا
%'جلا6 F!*'+لا طرشلا با#B D!OلTVc GKD E"مB6
.Dار(|D نم 9'حب )"Cتم D>OمD
2آ s3 95 'U
5
'/
5
U
5
ر
5
p5 E
7
O 5NJ7 V
=
لا !K7 'ب
5
(
7
%
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5

5
"
5
L
5
* 4'K
5
@
Aار
R
م
4
إ
7
'‡
R
N
4
S5 H
5

4
B
7
د
4
ق
5
ل
5
'/
5
"
5
j4 أ
5
• 5 ر
7
‹4 ت ?ل 7 '/
5
ت 5U
4
ر
5
p5 أ
5
دقلD E"مB6 FENgادتبا DىتحD 6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
.EJ*TتVم >با#B6 مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B DH‡B
2آ sM Aار
R
ب
4
I
5
!
5
C7 م
5
n
5
NL
7
ت 5V
4
c 5 ن
4
ل
5
@
!K لع'Jلا نم 9'حب )"Cتم ن'كم `رZ D!CمD
.DnNLتVcD
2آ s_ ن
4
م
7
!O 7ق
4
j
7
ر
4
c ? i6
5
H
?
NV
7
* 5 'م
5
ب
7
!* 7< 4 p7 اP
5
c ? i 95 'U
5
@
Aار
R
V
4
ع? ;ر
7
م
4
أ
5
%6رجملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD F0%
=
'B ,'بلا D'مبD
نم 9'حب )"Cتم D;رمأ نمD %'جلا6 FلCJل'ب )"Cتم

[
'\ 9#CJم Dار
R
V
4
ع? D.DارVعD
2آ sb H
5
"
4
ت 5U
5
أ
5
95 'U
5
>
?
"
5
ت 5ق
5
K
5

R
G„
?
'N
5
ق7 ل
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5

5
"
5
L
5
* 4'K
5
@
Aار
R
ك
4
* ? '‡
R
N
4
S5 H
5

4
B
7
د
4
ق
5
ل
5
ƒ
[
J
4
* 5 ر
7
N
4
‹5 ب
7
ER N
=
(
7
k
5
'V
R
J
4
* 5
ى"ع EK#LCم D>"تقKD E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
%'جلا Fطرشلا با#B D9'UD E"مB6 FD'NقلD E"مB
با#B DH‡B دقلD E"مB6 FDH"تUD :ب )"Cتم DرN‹بD
EJ*TتVم >با#B6 مVقلا E"مB6 FمVقلا
_zM
se Aار
R
ب
4
I
5
!
5
C7 م
5
n
5
NL
7
ت 5V
4
c 5 ن
4
ل
5
@
!K لع'Jلا نم 9'حب )"Cتم D!CمD `رaلا
.DnNLتVcD
2آ sl د
4
U
5
!O 7ب
4
ح7 '$
5
c ? GK
5
'j5 د
5
C
4
ب
5
,[!
4
S5 ن
4
ع5 m
5
ت ?ل
4
T
5
1
5
ن
4
إ
7
95 'U
5
@
Aا%
R
< 4 ع? !* Qد
?
ل
5
ن
4
م
7
H
5
‹4 "
5
ب
5
م1ا DندلD FDmتلT1D لCJل'ب )"Cتم D'jدCبD `رaلا
:ب )"Cتم ن#كVلا ى"ع !Oبم رB لحم !K !KرZ
9'حب )"Cتم %'جلا6 FEي'U#"ل EN*'+لا ن#Oلا6 FDH‹"بD
.EJ*TتVم DH‹"ب دUD E"مB FDا%<عD نم
2آ ss '/
5
"
5
j4 أ
5

5
C
5
L
4
ت 51
4
ا E
[
ي
5
ر
4
U
5
ل5 j4 أ
5
'N
5
c 5أ
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5

5
"
5
L
5
* 4'K
5
@
^
=
ق
5
O 4ي
5
ن
4
أ
5
د
?
ير
7
ي
?
ا%
R
اد
5
B
7
'/
5
NK7 اد
5
B
5
#
5
K
5

5
j? #J
?
N
Q
X5 ي
?
ن
4
أ
5
ا#
4
ب
5
T
5
K
5
Aار
R
B
4
أ
5
>
7
N
4
"
5
ع5 W
5
< 4 خ5 c =i H
5

4
S
7
#
4
ل
5
95 'U
5
>
?
م
5
'U
5
T
5
K
5
با#B D'مCLت1اD E"مB FEJ*TتVم طرشلا E"مB
E"مB6 F>ب 9#CJم D'مj#JN
Y
X5 ي
?
نأD %د$ملا6 Fطرشلا
:ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D>N"عD %'جلا FHC* DديريD
.D<خcاD
2آ sy م
4
ل
5

5
ل
7
ي6
7
T
4
ت 5ب
7
m
5

?
ب
Q
* 5T
?
1
5
m
5
O 7N
4
ب
5
6
5
!O 7N
4
ب
5
• ? ار
5
K7 ا< 5 j5 95 'U
5
@
Aار
R
ب
4
I
5
>
7
N
4
"
5
ع5 n
4
L
7
ت 5V
4
c 5
F>Nلإ `'Xم 9#I#م م1ا D'مD F>Nلإ `'Xم D!ONبD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dm‡ب*T1D E"مB6
2آ sd ر
7
ح
4
ب
5
ل
4
ا !K7 ن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ن
5
N(
7
'V
5
م
5
ل 7 H
4
* 5'ك
5
K
5
E? O 5NJ7 V
=
لا 'م
=
أ
5
@
E
[
O 5NJ7 1
5
ل= (
?
< ? p? T
4
ي
5
m
o
" 7م
5
م
4
j? , 5 ا%
5
6
5
ن
5
'(
5
6
5
'/
5
ب
5
Nع7 أ
5
ن
4
أ
5
W
?
د
4
%
5
T
5
K
5
A'ب
R
$
4

5
E"مB6 FELبا% ,'Jلا6 FلN$Jc6 طرS `رح D'مأD
E"مB F>ب 9#CJم D'/بNعأ نأD %د$ملا6 Fربp DH*'(D
H*'كKD E"مB ى"ع EK#LCم Dm"م مj,ا%6 ن'(6D
!K %د$م D'ب$„D FHC* D<pTيD E"مB6 .DنN('Vمل
.9'حلا n~#م
2آ yz ن
4
أ
5
'O 5Nش
7
خ5 K
5
ن
7
N
4
O 5م
7
P
4
م
?
8
?
ا#
5
ب
5
أ
5
ن
5

5
K
5
v
?
G‹? ل
4
ا 'م
=
أ
5
6
5
@
Aار
R
J
4
(
?
6
5
'* R'N
5
‹4 ‚
?

5
/
?
ق
5
j
7
ر
4
ي
?
x"
=
„6 FDvG‹لاD ربp DنNOمPم 8ا#بأ ن'كKD E"مB
2>"+م6 F>مأ6 8'بأ ديري D8ا#بأD >ل#U !K ر(<ملا
ى"ع EK#LCم D'ONشخKD E"مB6 Fنارم
5
C
?
لا6 نارمقلا
.9'حلا n~#م !K %د$م D'*'N‹‚D FD8ا#بأ ن'(D E"مB
2آ y3 ب
5
ر
5
U
4
أ
5
6
5
0 R '(
5
k
5
>
?
O 4م
7
ار
R
N
4
p5 'م
5
/
?
ب
t
%
5

5
/
?
ل
5
د
7
ب
4
ي
?
ن
4
أ
5
'* 5د
4
%
5
T
5
K
5
@
A'م
R
ح
4
%
?
%د$ملا .D'ONشpD E"مB ى"ع EK#LCم D'*د%TKD E"مB
%'جلا Fن
[
'\ 9#CJم Dار
R
NpD F>ب 9#CJم D'م/لدبي نأD
.-NNمc D0'(kD FDار
R
NpD :ب )"Cتم D>OمD
2آ yM E
7
O 5يد
7
م
5
ل
4
ا !K7 ن
7
N
4
م
5
Nت 7ي
5
ن
7
N
4
م
5
G‹? ل 7 ن
5

5
K
5
%
?
اد
5
ج
7
ل
4
ا 'م
=
أ
5
6
5
@
ن
4
أ
5
m
5
ب
t
%
5
د
5
ا%
5
T
5
K
5

R
ل 7'I
5

5
j? #ب
?
أ
5
ن
5
'(
5
6
5

5
/
?
ل
5
-:O(
5
>
?
ت 5ح
4
c 5 ن
5
'(
5
6
5

5
6
5
m
5
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
ER م
5
ح
4
%
5

5
j? -:O(
5
'B
5
ر
7
خ4 ت 5V
4
ي
5
6
5

5
j? د
=
S? أ
5
'‹5 "
?
ب
4
ي
5
Aار
R
ب
4
I
5
>
7
N
4
"
5
ع5 n
4
L
7
V
4
c 5 م
4
ل
5

5
ل? ي6
7
T
4
c 5 m
5
ل 7| 5 ;ر
7
م
4
أ
5
ن
4
ع5 >
?
ت ?"
4
C
5
K
5
E"مB .D%ادجلاD أدتبملا ربp DنNمG‹ل ن'كKD E"مB
.DنNمG‹ل ن'(D E"مB ى"ع EK#LCم Dmب% دا%TKD
F>"Br 9#CJم DEمح%D F>ب 9#CJم D'‹"بي نأD %د$ملا
D>ت"CK 'م6D E"مB6 FEمحرل HCOب )"Cتم %'جلا6
F,'تلا نم 9'حب )"Cتم D;رمأ نعD %'جلا 6 FEJ*TتVم
.EJ*TتVم Dلي6Tc mل|D E"مB6
2آ y_ >
?
O 4م
7
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 #"
?
c 4T
5
1
5
ل4 U
?
ن
7
N
4
* 5ر
4
ق
5
ل
4
ا ;|
7
ن
4
ع5 m
5
* 5#ل
?
T
5
V
4
ي
5
6
5
@
Aار
R
(
4
|
7
9'حب )"Cتم D>OمD %'جلا .EJ*TتVم Dm*#لTVي6D E"مB
9#CJملا Dار
R
(|D نم
_z_
yb A'ب
R
ب
5
1
5
,[!
4
S5 لQ (
?
ن
4
م
7
8
?
'O 5N
4
c 5آ6
5
u
7
%
4
rا !K7 >
?
ل
5
'O =ك
=
م
5
'* =إ
7
@
%'جلا FلCJل'ب ن'ق"Cتم FDu%rا !KD FD>لD 2نا%
=
'جلا
.D'بب1D نم 9'حب )"Cتم Dل( نمD
2آ ye A'ب
R
ب
5
1
5
n
5
ب
5
c 4T
5
K
5
@
.D'O =كم '*إD E"مB ى"ع EK#LCم DnبcTKD E"مB
2آ yl !K7 ب
?
ر
?
‹4 c 5 'j5 د
5
B
5
6
5
ƒ
7
م
4
ش= لا ب
5
ر
7
‹4 م
5
–5 "
5
ب
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@
ن
4
أ
5

=
إ
7
ن
7
N
4
* 5ر
4
ق
5
ل
4
ا ا| 5 'ي
5
'O 5"
4
U
?

R
#
4
U
5
'j5 د
5
O 4ع7 د
5
B
5
6
5
6
5
E
[

5
م
7
ح
5
ن
[
N
4
ع5
A'O RV
4
ح
?
م
4
/
7
NK7 < 5 خ7 ت =c 5 ن
4
أ
5

=
إ
7
6
5
ب
5
< Q C
5
c ?
Fطرشلا با#B D'jدB6D E"مB FEJ*TتVم طرشلا E"مB
D'O"UD E"مB .DدB6D لCJل'ب )"Cتم D'jدOعD `رaلا
%د$ملا6 FرNNخc `رح 2Dب<Cc نأ 'مإD >ل#U .EJ*TتVم
'مإ6 م/ل mبي<Cc 'مإ 2رتpا 2;أ >ب 9#CJم 96Pملا
i#CJم6 .96rا ى"ع `#LCم !*'+لا %د$ملا6 F•|'خcا
.Dم/NKD %'جلا )"
=
Cتم6 FD'O RVحD 2D<ختcD
2آ ys >
7
ب
Q
%
5
ىل
5
إ
7
د
t
ر
5
ي
?
م
=
\
?
>
?
ب
?
< Q C
5
* ? `5 #
4
V
5
K
5
م
5
"
5
Z
5
ن
4
م
5

=
أ
5
95 'U
5
@
Aار
R
ك
4
* ? 'ب
R
ا< 5 ع5 >
?
ب
?
< Q C
5
N
?
K
5
D>ب<C* `#VKD >ل#U !K ,'Jلا6 Fأدتبم 9#I#م Dنم
5
D
ربp D>ب<C* `#1D E"مB6 Fطرشلا با#جل ELبا%
م1ا >*r w)"Lم 9#CJم xg'* D'ب
R
ا<عD FDنم
5
D أدتبملا
.xي<Cc 2%د$ملا6 F%د$م
2آ yy ىO 5V
4
ح
?
ل
4
ا , R ا-
5
B
5
>
?
"
5
K
5

R
ل 7'I
5
ل5 م
7
ع5 6
5
ن
5
م
5
آ ن
4
م
5

=
أ
5
6
5
@
Aار
R
V
4
ي
?
'* 5ر
7
م
4
أ
5
ن
4
م
7
>
?
ل
5
9? #ق
?
O 51
5
6
5
ELبا% ,'Jلا DىOVحلا ,ا-B >"KD F>ب 9#CJم D'ح
R
ل'ID
لم'Cل )"Lم 9#CJم D, R ا-BD Fربخل'ب )"Cتم %'جلا6
FرpPم أدتبم DىOVحلاD F,ا-B ;-جي 28ريدقc `6<حم
ن
4
م
7
9'حب )"Cتم D'*رمأ نمD %'جلا6 .>ب 9#CJم DارVيD
.DارVيD
2آ yd A'ب
R
ب
5
1
5
n
5
ب
5
c 4أ
5
م
=
\
?
@
& Eيhا !K '/cرNa* ى"ع EK#LCم Dnبcأ م\D E"مB ye .
2آ dz ى"
5
ع5 n
?
"
?
L
4
c 5 'j5 د
5
B
5
6
5
ƒ
7
م
4
ش= لا n
5
" 7L
4
م
5
–5 "
5
ب
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@
Aار
R
ت 41
7
'/
5
* 76د
?
ن
4
م
7
م
4
/
?
ل
5
ل4 C
5
ج
4
* 5 م
4
ل
5
v
[
#
4
U
5
Dم/لD %'جلا FENgادتبا DىتحD 6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
D'/*6د نمD %'جلا F%دقملا !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
.Dارت1D نم 9'حب )"Cتم
2آ d3 Aار
R
ب
4
p? >
7
ي
4
د
5
ل
5

5
ب
7
'O 5L
4
ح
5
أ
5
د
4
U
5
6
5
m
5
ل 7< 5 (
5
@
رB لحم !K 0%'Sˆا6 FرB `رح `'كلا 2Dmل<(D >ل#U
Fmل<( رمrا 2;أ `6<حم أدتبمل `6<حم ربخب )"Cتم
)"Cتم `رZ D>يدلD FEJ*TتVم DدU6D !K 6ا#لا6
2;أ F )"Lم 9#CJم xg'* Dار
R
ب
4
p? D F0%دقملا E"$ل'ب
.EJ*TتVم D'OLحأ دU6D E"مB . اربp '*ربpأ
2آ d_ 'م
R
#
4
U
5

5
/
7
* 76د
?
ن
4
م
7
د
5
B
5
6
5
ن
7
ي
4
د
=
V
=
لا ن
5
N
4
ب
5
–5 "
5
ب
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@
Ai#
4
U
5
ن
5
#/
?
ق
5
J
4
ي
5
ن
5

?

5
ي
5
i
)"Cتم D'م/*6د نمD %'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
F'م
R
#U HC* Dن6د'كي iD E"مB6 FD'م
R
#UD نم 9'حب
.د'( ربp Dن#/قJيD E"مB6
2آ db !K7 ن
5

?
V
7
J
4
م
?
f
5
#B
?
T
4
م
5
6
5
f
5
#B
?
T
4
ي
5
ن
=
إ
7
ن
7
N
4
* 5ر
4
ق
5
ل
4
ا ا| 5 'ي
5
@
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
6
5
'O 5O 5N
4
ب
5
ل5 C
5
ج
4
c 5 ن
4
أ
5
ى"
5
ع5 'B
R
ر
4
p5 m
5
ل
5
ل? C
5
ج
4
* 5 ل4 /
5
K
5
u
7
%
4

Aاد

1
5
%'جلا F,ادOلا با#B ى"ع EK#LCم DلCج* ل/KD E"مB
نأD 96Pملا %د$ملا6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DmلD
ن'كم `رZ D'OONبD FDلCج*D :ب )"Cتم %6رجم DلCجc
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
2آ de 0
[
#
=
ق
?
ب
7
!* 7#O ?Nع7 T
5
K
5
ر
o
N
4
p5 !ب
Q
%
5
>
7
NK7 !O Qك
=
م
5

5
95 'U
5
@
A'م
R
د
4
%
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
6
5
م
4
ك
?
O 5N
4
ب
5
ل4 C
5
B
4
أ
5
6 FDرNpD 8ربp Fأدتبم 9#I#م D'مD 2D!O Qك
=
م
5
'مD >ل#U
ى"ع %دقملا ŒتJلا ى"ع !Oبم u'م لCK 2D!O Qك
=
مD
!K لCJلا ن#* v'„دإ 8%#/Z نم nOم ىل6rا ن#Oلا
Fلع'K D!ب%D FلCJل'ب )"Cتم D>NKD %'جلا FEي'U#لا ن#*
با#B DلCBأD E"مB6 FEJ*TتVم D!*#ONعTKD E"مB6
.'/ل لحم i %دقم طرS
2آ dl ن
7
N
4
K
5
د
5
$
=
لا ن
5
N
4
ب
5
{6
5
'1
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
د
7
يد
7
ح
5
ل
4
ا ر
5
ب
5
k
?
!* 7#c ?آ@
>
7
N
4
"
5
ع5 •
4
ر
7
K
4
أ
?
!* 7#c ?آ 95 'U
5
ا%
R
'* 5 >
?
"
5
C
5
B
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
ا#خ? J
?
* 4ا 95 'U
5
Aار
R
L
4
U7
6ا#لا6 Fن#Oلا `<ح ى"ع !Oبم رمأ لCK 2D!*#cآD
Dرب
5
k
?
D F96أ 9#CJم ,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6 لع'K
FEJ*TتVم طرشلا E"مB6 FENgادتبا DىتحD .ن
[
'\ 9#CJم
ى"ع Dار
R
LUD #j6 %دقم D!*#cآD:ل !*'+لا 9#CJملا
.D•رKأD 6 D!*#cآD نNب ]k'Oتلا لNب1
2آ ds >
?
ل
5
ا#ع? 'L
5
ت 51
4
ا 'م
5
6
5
8
?

?
/
5
a
4
ي
5
ن
4
أ
5
ا#ع? 'L
5
1
4
ا 'م
5
K
5
@
A'ب
R
ق
4
* 5
)"Cتم D>لD %'جلا F>ب 9#CJم D86ر/aي نأD %د$ملا
'بق*D نم 9'حب
_zb
2 dy >
?
"
5
C
5
B
5

Q
%
5
د
?
ع4 6
5
, 5 'B
5
ا| 5 —
7
K
5

Q
%
5
ن
4
م
7
Eo م
5
ح
4
%
5
ا< 5 j5 95 'U
5
@
A'ق

ح
5

Q
%
5
د
?
ع4 6
5
ن
5
'(
5
6
5
, 5 '(
=
د
5
طرشلا E"مB FEمحرل HCOب )"Cتم D!ب% نمD %'جلا
Dدع6 ن'(6D E"مB6 F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم
.طرشلا E"مB ى"ع EK#LCم
2آ dd !K7 ™5 J7 * ?6
5
^
[
C
4
ب
5
!K7 f
?

?
ي
5
<
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
م
4
/
?
X5 C
4
ب
5
'O 5(
4
ر
5
c 56
5
@
A'C
R
م
4
B
5
م
4
j? 'O 5C
4
م
5
ج
5
K
5
%
7
#$
t
لا
D|
[
إD FD•رcD :ب )"Cتم ن'مk `رZ Dv#يD 2D<‡م#يD >ل#U
`'Xم رB لحم !K ن#كVلا ى"ع !Oبم !KرZ م1ا
:ل ن
[
'\ 9#CJم Df#ميD E"مB6 F^ي#Cت"ل ني#Oتلا6 F>Nلإ
.لع'K xg'* D%#$لا !KD %'جلا FD•رcD
2آ 3zz A'~R ر
4
ع5 ن
5
ير
7
K7 'ك
5
"
4
ل 7 <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
م
5
O =/
5
B
5
'O 5~4 ر
5
ع5 6
5
@
.D'O~4 ر
5
ع5 D :ب )"Cتم DنيرK'ك"لD %'جلا
2آ 3z3 ا#* ?'(
5
6
5

7
(
4
|
7
ن
4
ع5 ,['L
5
„7 !K7 م
4
/
?
O ?N
?
ع4 أ
5
H
4
* 5'(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
A'C
R
م
4
1
5
ن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
i
HCOب )"Cتم D;ر(| نعD %'جلا FHC* 9#I#م Dني<لاD
.D,'L„D :ل
2آ 3zM ن
4
م
7

7

5
ع7 ا6< ? خ7 ت =ي
5
ن
4
أ
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا x
5
V
7
ح
5
K
5
أ
5
@
Ai-:* ن
5
ير
7
K7 'ك
5
"
4
ل 7 م
5
O =/
5
B
5
'* 5د
4
ت 5ع4 أ
5
'* =إ
7
, 5 'N
5
ل 76
4
أ
5
!* 76د
?
!ل#CJم د
=
Vم د
=
1 %د$ملا FEJ*TتVم DxVحKأD E"مB
.D,'Nل6أD نم 9'حب )"Cتم D!*6د نمD %'جلا FxVح
.Di-:*D نم 9'حب )"Cتم DنيرK'ك"لD %'جلا
2آ 3z_ Ai'م
5
ع4 أ
5
ن
5
ير
7
V
5
p4 r'ب
7
م
4
ك
?

?
ب
Q
O 5* ? ل4 j5 ل4 U
?
@
.-NNمc Di'معأD
2آ 3zb م
4
j? 6
5
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا !K7 م
4
/
?
N
?
C
4
1
5
ل= ~5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
A'C
R
O 4I
?
ن
5
#O ?V
7
ح
4
ي
?
م
4
/
?
* =أ
5
ن
5

?
V
5
ح
4
ي
5
)"Cتم D0'Nحلا !KD %'جلا FنيرVp‰ل HC* Dني<لاD
د
=
1 Dن#بVحي م/*أD %د$ملا6 FDم/NC1D نم 9'حب
نم 9'ح Dن#بVحي مj6D E"مB6 FxVح !ل#CJم د
=

.9#I#ملا
2آ 3ze E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
4
/
?
ل
5
م
?
Nق7 * ? GK
5
م
4
/
?
ل
?

5
ع4 أ
5
H
4
L
5
ب
7
ح
5
K
5
@
A'* Rk
4
6
5
D'*k6D .DHLبحD E"مB ى"ع EK#LCم DمNق* GKD E"مB
.>ب 9#CJم
2آ 3zl !c 7'ي
5
آ ا6< ? خ5 c =ا6
5
ا6ر
?
J
5
(
5

5
ب
7
م
?
O =/
5
B
5
م
4
j? “
?
ا-
5
B
5
m
5
ل 7| 5 @
Aا6
R
-
?
j? !" 71
?
%
?
6
5
%د$ملا6 FEي%د$م D'مD 6 Fربp6 أدتبم 2Dمj“ا-B mل|D
.Dمj“ا-BD نم 9'حب )"Cتم %6رجملا
2آ 3zs Ai-:* ’
7
6
4
د
5
ر
4
J7 ل
4
ا W
?
'O =B
5
م
4
/
?
ل
5
H
4
* 5'(
5
@
.Di-:*D نم 9'حب )"Cتم Dم/لD %'جلا
2آ 3zy Ai#
5
ح7 '/
5
O 4ع5 ن
5
#‹? ب
4
ي
5
i '/
5
NK7 ن
5
يد
7
ل 7'p5 @
D'/NKD %'جلا FDم/لD !K رNمXلا نم 9'ح 2Dنيدل'pD
FDi#حD نم 9'حب )"Cتم D'/OعD %'جلا6 Fنيدل'خب )"Cتم
.Dم/لD !K رNمXلا نم 9'ح Dن#‹بي iD E"مB6
2آ 3zd ر
?
ح
4
ب
5
ل
4
ا د
5
J7 O 5ل
5

Q
%
5
W
7

5
" 7ك
5
ل 7 اد
R
اد
5
م
7
ر
?
ح
4
ب
5
ل
4
ا ن
5
'(
5
#
4
ل
5
ل4 U
?
@
Aاد
R
د
5
م
5
>
7
" 7+
4
م
7
ب
7
'O 5‡
4
B
7
#
4
ل
5
6
5

Q
%
5
W
?

5
" 7(
5
د
5
J
5
O 4c 5 ن
4
أ
5
ل5 ب
4
U
5
نأD %د$ملا6 FDاد
R
ادمD :ل HCOب )"Cتم DW'م"كلD %'جلا
6ا#لا 2Dاددم >"+مب 'O‡B #ل6D >ل#U .>Nلإ `'Xم DدJOc
9= د `6<حم طرشلا با#B6 F-NNمc DاددمD 6 FENل'ح
ى"ع HJLع ENل'ح 6ا#لا6 FENل'ح E"مجلا6 F>"بU 'م >N"ع
!ب% W'م"( دJOc i 2ريدقتلا6 F,'$قت1Gل 0%دقم 9'ح
.9'حلا 8<j !K #ل6 F9'ح ل( ى"ع
2آ 33z م
4
ك
?
/
?
ل
5
إ
7

5
* =أ
5
!
=
ل
5
إ
7
ىح
5

?
م
4
ك
?
"
?
+
4
م
7
ر
o
ش5 ب
5
'* 5أ
5

5
* =إ
7
ل4 U
?
@
A'ح
R
ل 7'I
5

5
ع5 ل4 م
5
C
4
N
5
"
4
K
5
>
7
ب
Q
%
5
, 5 'ق
5
ل 7 #B
?
ر
4
ي
5
ن
5
'(
5
ن
4
م
5
K
5
د
o
ح7 ا6
5
>
o
ل
5
إ
7
A

!j6 FDمك"+مD :ب 0ركOلا HC* k'B6 FHC* Dمك"+مD
نم دJتVc مل v'/بˆا !K E"„#م 0رك* '/*r wEK'Xم
E"مB6 Fلع'K xg'* 96Pملا %د$ملا6 .'J
R
يرCc EK'~ˆا
E"مB6 Fأدتبملا ربp D#BريD E"مB FEJ*TتVم طرشلا
طرشلا با#B DلمCN"KD
_ze
ميرم 0%#1
2آ M A'ي
=
ر
7
(
5
k
5
8
?
د
5
ب
4
ع5 m
5
ب
Q
%
5
E
7
م
5
ح
4
%
5
ر
?
(
4
|
7
@
أدتبمل ربp 2 D'ير(k 8دبع mب% Eمح% ر(|D >ل#U
FDEمح%D %د$م"ل >ب 9#CJم D8دبعD Fا<j 2;أ `6<حم
.D8دبعD نم 9دب D'ير(kD
2آ _ A'N

J7 p5 , R اد
5
* 7 >
?
ب
=
%
5

5
'* 5 | 4 إ
7
@
D{د'*D E"مB6 F9'متSا 9دب !KرZ م1ا 2D{د'* |إD
.>Nلإ `'Xم
2آ b ’
?
أ
4
ر
=
لا ل5 C
5
ت 5S4 ا6
5
!O Qم
7
م
?
a
4
C
5
ل
4
ا ن
5
j5 6
5
!* Qإ
7
ب
Q
%
5
95 'U
5
@
A'N

ق7 S5 ب
Q
%
5
m
5
g 7'ع5 د
?
ب
7
ن
4
(
?
أ
5
م
4
ل
5
6
5

R
N
4
S5
'م ى"ع 0%دقملا EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم {د'Oم 2Dب
Q
%D
نم 9'حب )"Cتم D!OمD %'جلا FEK6<حملا ,'Nلا لبU
لCتSا6 2;أ Fلع'K نم 9#حم -NNمc D'ب
R
NSD FDمaCلاD
E"مB6 Fربخل'ب )"Cتم Dmg'عدبD %'جلا F’أرلا x
?
NS
D %'جلا6 F'jربp6 ن'( م1ا نNب E~رتCم Dب
Q
%D
.D'NقSD :ب )"Cتم Dmg'عدب
2آ e !c 7أ
5
ر
5
م
4
ا H
7
* 5'(
5
6
5
!g 7ا%
5
6
5
ن
4
م
7
!
5
ل 7ا#
5
م
5
ل
4
ا H
?
J
4
p7 !* Qإ
7
6
5
@
A'N

ل 76
5
m
5
* 4د
?
ل
5
ن
4
م
7
!ل 7 x
4
/
5
K
5
ار
R
U7 'ع5
E"مB6 FD!لا#ملاD نم 9'حب )"Cتم D!gا%6 نمD %'جلا
Dx/KD E"مB6 FDHJpD !K ,'تلا نم ENل'ح DH*'(6D
.DHJp !*إD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ l A'N

~
7
%
5
ب
Q
%
5
>
?
"
4
C
5
B
4
ا6
5
ب
5

?
C
4
ي
5
9
7
آ ن
4
م
7
Ž? ر
7
ي
5
6
5
!O 7\
?
ر
7
ي
5
@
نNب EN~ارتعا Dب%D E"مB6 FD'N
R
ل6D HC* D!O\ريD E"مB
.DلCBD !
4
ل
5
#CJم
2آ s >
?
ل
5
ل4 C
5
ج
4
* 5 م
4
ل
5
ىN
5
ح
4
ي
5
>
?
م
?
1
4
ا v
[
G‹? ب
7

5
ر
?
شQ ب
5
* ? '* =إ
7

=
ر
7
(
5
k
5

5
@
A'N

م
7
1
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
ملD E"مB mل<(6 FDvG„D HC* DىNحي >م1اD E"مB
9#CJمل'ب )"Cتم D>لD %'جلا .DvG„D:ل ن'\ HC* FDلCج*
.DلCج*D :ب )"Cتم DلبU نمD %'جلا F!*'+لا
2آ y ار
R
U7 'ع5 !c 7أ
5
ر
5
م
4
ا H
7
* 5'(
5
6
5
v
o
G„
?
!ل 7 ن
?

?
ي
5
ى* =أ
5
ب
Q
%
5
95 'U
5
@
A'N

ت 7ع7 ر
7
ب
5
ك
7
ل
4
ا ن
5
م
7
H
?
‹4 "
5
ب
5
د
4
U
5
6
5
%'جلا6 F 9'ح x$* لحم !K v'/Jت1ا م1ا 2Dى*أD
DH*'(6D E"مB Fن'( م1ا DvG„D Fربخل'ب )"Cتم D!لD
)"Cتم Dربكلا نمD %'جلا6 FD!لD !K ,'Nلا نم ENل'ح
.D'NتعD نم 9'حب
2آ d ن
4
م
7
m
5
ت ?ق
4
"
5
p5 د
4
U
5
6
5
ن
o
N
Q
j5 !
=
"
5
ع5 #
5
j? m
5
ب
t
%
5
95 'U
5
m
5
ل 7< 5 (
5
95 'U
5
@
A'‡
R
N
4
S5 m
?
c 5 م
4
ل
5
6
5
ل? ب
4
U
5
رمrا 2;أ `6<حم أدتبمل ربp `'كلا 2 Dmل<(D >ل#U
)"Cتم D!
=
"عD %'جلا F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6 Fmل<(
!K ,'Nلا نم ENل'ح Dmتق"p دU6D E"مB6 FDن
o
NjD ربخل'ب
>ل#U6 .ENل'حلا ى"ع EK#LCم Dmc مل6D E"مB6 FD!
=
"عD
%دقملا ن#كVل'ب v6-جم €U'* ]%'Xم لCK 2 DmcD
.EK6<حملا ن#Oلا ى"ع
2آ 3z ’
5
'O =لا م
5
"
Q
ك
5
c ? iأ
5
m
5
ت ?ي
5
آ 95 'U
5
ER ي
5
آ !ل 7 ل4 C
5
B
4
ا ب
Q
%
5
95 'U
5
@
A'ي

#
7
1
5
9
[
'N
5
ل
5
Ž5 G\
5
Dم"كc iأD %د$ملا .!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D!لD %'جلا
D'ي
=
#1D FDم"كcD:ب )"Cتم `رZ DŽG\D Fأدتبملا ربp
.Dم"كcD لع'K نم 9'ح
2آ 33 ن
4
أ
5
م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
ىح
5
6
4
T
5
K
5
ب
7
ار
5
ح
4
م
7
ل
4
ا ن
5
م
7
>
7
م
7
#
4
U
5
ى"
5
ع5 f
5
ر
5
خ5 K
5
@
A'N

ش
7
ع5 6
5
0 R ر
5
ك
4
ب
?
ا#ح
?
ب
Q
1
5
E"مB6 .EيرNVJc Dن
4
أD6 FDfرpD:ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
لCJل'ب )"Cتم ن'مk `رZ D0ركبD FEيرNVJc Dا#حب
Q
1D
_zl
2 3M A 'N

ب
7
I
5
م
5
ك
4
ح
?
ل
4
ا 8
?
'O 5N
4
c 5آ6
5
0
[
#
=
ق
?
ب
7
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا <
7
p? ىN
5
ح
4
ي
5

5
@
E"مB6 F D<pD لع'K نم 9'حب )"Cتم D0#قبD%'جلا
'يD E"مB F,'/لا نم 9'ح D'NبID FEJ*TتVم D8'ONcآ6D
>"لا 9'U 2;أ .*TتVم %دقم 9#قل 9#قلا 9#قم DىNحي
.ىNحي 'ي
2آ 3_ A'N

ق7 c 5 ن
5
'(
5
6
5
0 R '(
5
k
5
6
5
'* =د
?
ل
5
ن
4
م
7
'* R'O 5ح
5
6
5
@
)"Cتم %'جلا6 FDمكحلاD ى"ع `#LCم م1ا D'* R'Oح6D
E"مB ى"ع EK#LCم Dن'(6D E"مB6 .D'* R'OحD:ل HCOب
.D8'ONcآD
2آ 3b A'N

$
7
ع5 ا%
R

=
B
5
ن
4
ك
?
ي
5
م
4
ل
5
6
5
>
7
ي
4
د
5
ل 7ا#
5
ب
7
ار

ب
5
6
5
@
)"Cتم %'جلا6 FD'NقcD ى"ع `#LCم م1ا 2Dار

ب
5
6D >ل#U
.ن'كل ن'\ ربp D'N$عD F Dار

بD :ب
2آ 3e q? C
5
ب
4
ي
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
W
?

?
ي
5
v
5
#
4
ي
5
6
5
د
5
ل 76
?
v
5
#
4
ي
5
>
7
N
4
"
5
ع5 v
o
G1
5
6
5
@
A'N

ح
5
D>N"عD Fأدتبم DvG1D FEJ‚'ع 6ا#لا 2DvG16D >ل#U
F,'عد ى"ع 9دc '/*r w0ركOل'ب ,ادتبiا k'B6 Fربخلا
.ربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم `رZ Dv#يD
vG16D E"مB6 .DqCبيD !K رNمXلا نم 9'ح 2D'NحD
.Dنكي ملD E"مB ى"ع EK#LCم D>N"ع
2آ 3l '/
5
" 7j4 أ
5
ن
4
م
7
W
4
< 5 ب
5
ت 5* 4ا |
7
إ
7
م
5
ي
5
ر
4
م
5
ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا !K7 ر
4
(
?
| 4 ا6
5
@
A'N

U7 ر
4
S5 '* R'ك
5
م
5
9دب !KرZ م1ا D|إD 6 FEJ*TتVم Dر(|ا6D E"مB
.>تC*6 F>ب 9#CJم D'* R'كمD FDميرمD نم 9'متSا
2آ 3s 'O 5ح
5
6%
?
'/
5
N
4
ل
5
إ
7
'O 5"
4
1
5
%
4
T
5
K
5

R

5
ح7 م
4
/
7
* 76د
?
ن
4
م
7
W
4
< 5 خ5 c ='K
5
@
A'ي

#
7
1
5
ار
R
ش5 ب
5
'/
5
ل
5
ل5 +
=
م
5
ت 5K
5
%'جلا FDW<بت*اD E"مB ى"ع EK#LCم DW<خc'KD E"مB
HC* D'ي#1D !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم Dم/*6د نمD
.Dار
R
شبD
2آ 3y A'N

ق7 c 5 H
5
O 4(
?
ن
4
إ
7
m
5
O 4م
7
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
ل'ب
7
| ? #ع? أ
5
!* Qإ
7
H
4
ل
5
'U
5
@
DHO( نإD E"مB6 .D|#عأD :ب )"Cتم DmOمD %'جلا
.>"بU 'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
2آ 3d A'N

(
7
k
5

R
G„
?
m
7
ل
5
x
5
j5 r m
7
ب
Q
%
5
9? #1
?
%
5
'* 5أ
5
@
.D9#1%D :ب )"Cتم DxjrD %6رجملا %د$ملا
2آ Mz ر
o
ش5 ب
5
!O 7V
4
V
5
م
4
ي
5
م
4
ل
5
6
5
v
o
G„
?
!ل 7 ن
?

?
ي
5
ى* =أ
5
H
4
ل
5
'U
5
@
A'N

‹7 ب
5

?
أ
5
م
4
ل
5
6
5
%'جلا F 9'ح x$* لحم !K v'/Jت1ا م1ا 2Dى*أD
ENل'ح Dرشب !OVVمي مل6D E"مB Fربخل'ب )"Cتم D!لD
ى"ع EK#LCم D•أ مل6D E"مB6 FD!لD !K ,'Nلا نم
.ENل'حلا E"مجلا
2آ M3 ER ي
5
آ >
?
"
5
C
5
ج
4
O 5ل 76
5
ن
o
N
Q
j5 !
=
"
5
ع5 #
5
j? m
7
ب
t
%
5
95 'U
5
m
7
ل 7< 5 (
5
95 'U
5
@
A'N

X
7
ق
4
م
5
ار
R
م
4
أ
5
ن
5
'(
5
6
5
'O =م
7
ER م
5
ح
4
%
5
6
5

7
'O ="ل 7
أدتبمل ربp Fل+م ىOCمب م1ا `'كلا 2Dmل<(D >ل#U
EN*'+لا D9'UD E"مB6 Fmل| ل+م رمrا 28ريدقc `6<حم
%د$ملا6 FEمحرل HCOب )"Cتم D'OمD %'جلا6 FEJ*TتVم
F>"CجOل mل<( 8'Oق"p 2;أ `6<حم لCJب )"Cتم 96Pملا
. DنNj !
=
"ع #jD E"مB ى"ع EK#LCم 0%دقملا E"مجلا6
2آ MM A'N

$
7
U
5
'* R'ك
5
م
5
>
7
ب
7
W
4
< 5 ب
5
ت 5* 4'K
5
>
?
ت 4"
5
م
5
ح
5
K
5
@
D'* R'كمD FDW<بت*اD لع'K نم 9'حب )"Cتم D>بD %'جلا
.>ب 9#CJم
2آ M_ !O 7ت 5N
4
ل
5

5
H
4
ل
5
'U
5
E
7
"
5
خ4 O =لا ]
7
< 4 B
7
ىل
5
إ
7
u
?
'خ5 م
5
ل
4
ا 'j5 , 5 'B
5
T
5
K
5
@
Aا< 5 j5 ل5 ب
4
U
5
H
t
م
7
EK#LCم E"مجلا6 F'jTجلأ ىOCم نمXc D'j,'BأD >ل#U
.>NبOc 0ادأ D'يD FDW<بت*اD E"مB ى"ع
2آ Mb m
7
ت 5ح
4
c 5 m
7
ب
t
%
5
ل5 C
5
B
5
د
4
U
5
!* 7-
5
ح
4
c 5 iأ
5
'/
5
ت 7ح
4
c 5 ن
4
م
7
'j5 اد
5
'O 5K
5
@
A'ي

ر
7
1
5
دUD E"مB6 FEيرNVJc 'jدCب E"مجلا6 FEيرNVJc DنأD
DmتحcD `رaلا FرNVJتلا -Nح !K EJ*TتVم DلCB
.DلCBD:ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
2آ Me 'ب
R

5
%
?
m
7
N
4
"
5
ع5 †
4
U7 'V
5
c ? E
7
"
5
خ4 O =لا ]
7
< 4 ج
7
ب
7
m
7
N
4
ل
5
إ
7
;-
Q
j? 6
5
@
A'N

O 7B
5
FmNلإ !Oعأ 28ريدقc `6<حم لCJب )"Cتم DmNلإD%'جلا
رمXملا لCK {دCتي i >*r wD;-
Q
j? D :ب >قN"Cc k#جي i6
FدقK6 نZ ب'ب رN„ !K ل$تملا 8رNم~ ىلإ ل$تملا
)"Cتم D]<جبD %'جلا F!Oت ?بر~ 6أ !ب H
?
حرK 29'قي GK
F]<جب 'O Rg'( x‚رلا ;-
Q
j 2;أ FD;-
Q
j? D 9#CJم نم 9'حب
طرS با#B !K nUا6 >*r wv6-جم D†U'VcD لCJلا6
%دقم
_zs
Ml ر
7
ش5 ب
5
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
=
ي
7
ر
5
c 5 'م
=

7
K
5
'O RN
4
ع5 ;ر
Q
U
5
6
5

7
ر
5
S4 ا6
5
!" 7ك
?
K
5
@
v
5
#
4
N
5
ل
4
ا م
5
"
Q
(
5
أ
?
ن
4
"
5
K
5

R
#
4
I
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 W
?
%
4
< 5 * 5 !* Qإ
7
!ل 7#ق
?
K
5
اد
R
ح
5
أ
5
A'N

V
7
* 4إ
7
D'مD FEN‚رS DنإD FEJ‚'ع ,'Jلا 2Dن
=
ي
7
ر
5
c 'م—KD >ل#U
>"Iأ Fن#Oلا `<حب v6-جم ]%'Xملا لCJلا6 0دgاk
F,'Nلا ى"ع 0رVكلا H"ق+ت1ا FدN(#تلا لبU نNي
7
7
أ
5
ر
4
c 5
%'$K Eم"كلا vi HK<حK Fن'O('1 ىقتل'K wHK<حK
0-م/لا HK<ح م\ F,ارلا ىلإ 0-م/لا E(رح H"ق* ? Fني
4
أ
5
ر
4
c 5
ن#* HK<حK vk'جلا لpد م\ Fني
4
ر
5
c 5 %'$K F.NJخت"ل
Fن'O('1 ىقتل'K Fن#Oل'ب د(أ م\ F;
4
ر
5
c 5 %'$K nKرلا
%'$K F0رVكلا !j6 F'/V*'جc E(رحب ,'Nلا H(رحK
Fلع'K ,'Nلا6 Fن#Oلا `<حب v6-جم ]%'Xم #/K Fن
=
ي
7
ر
5
c 5
نم 9'حب )"Cتم Dرشبلا نمD %'جلا6 FدN(#ت"ل ن#Oلا6
.DW
?
%
4
<*D E"مB ى"ع EK#LCم Dم"(أ ن"KD E"مB .Dاد
R
حأD
2آ Ms H
7

4
B
7
د
4
ق
5
ل
5
م
?
ي
5
ر
4
م
5

5
ا#ل
?
'U
5
>
?
"
?
م
7
ح
4
c 5 '/
5
م
5
#
4
U
5
>
7
ب
7
H
4
c 5T
5
K
5
@
A'ي

ر
7
K
5
'‡
R
N
4
S5
م
?
يرم 'يD E"مB . DHcأD لع'K نم 9'ح D>"محcD E"مB
با#B >با#B6 مVقلا E"مB6 F9#قلا 9#قم DH‡B دقل
.مVقلا با#B DH‡B دقلD E"مB6 FENK'O‡ت1ا ,ادOلا
2آ Md !K7 ن
5
'(
5
ن
4
م
5
م
?
"
Q
ك
5
* ? .5 N
4
(
5
ا#ل
?
'U
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
W
4
%
5
'S5 T
5
K
5
@
A'N

ب
7
I
5
د
7
/
4
م
5
ل
4
ا
)"Cتم Dد/ملا !KD %'جلا F9'ح v'/Jت1ا م1ا D.N(D
. D'NبID نم 9'حب
2آ _z A'N

ب
7
* 5 !O 7"
5
C
5
B
5
6
5
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا !
5
* 7'c 5آ >
7
"
=
لا د
?
ب
4
ع5 !* Qإ
7
95 'U
5
@
.ن'\ 9#CJم D'N
R
ب*D FDنإD م1ا نم ENل'ح D!*'cآD E"مB
2آ _3 H
?
O 4(
?

5
ن
5
ي
4
أ
5
'(
R
%
5

5
م
?
!O 7"
5
C
5
B
5
6
5
@

0
7
G$
=
ل'ب
7
!* 7'I
5
6
4
أ
5
6
5

A'N

ح
5
H
?
م
4
د
?

5
0
7
'(
5
-
=
لا6
5
FHO( طرشل'ب )"Cتم ن'كم `رZ طرS م1ا 2D'مOيأD
2DHمد 'مD .>"ع'K6 v'c u'م لCK DHO(D F0دgاk D'مD
:ب )"Cتم ن'مk `رZ %د$ملا6 FENKرZ Eي%د$م D'مD
نNب EN~ارتعا DHO( 'مOيأD E"مB6 FD!*'I6أD
E"مB ى"ع EK#LCم D!*'I6أ6D E"مB6 FنNJ‚'Cتملا
.>"بU 'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6 .D!O"CBD
2آ _M A'N

ق7 S5 ا%
R

=
B
5
!O 7"
4
C
5
ج
4
ي
5
م
4
ل
5
6
5
!c 7د
5
ل 7ا#
5
ب
7
ار

ب
5
6
5
@
)"Cتم D!cدلا#بD %
Y
'جلا6 FD'(%'بمD ى"ع `#LCم DاربD
E"مB ى"ع EK#LCم D!O"Cجي ملD E"مB FDار
R
بD :ب
Eمدقتملا D!O"CBD
2آ __ q? C
5
ب
4
أ
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
W
?

?
أ
5
v
5
#
4
ي
5
6
5
W
?
د
4
ل 76
?
v
5
#
4
ي
5
!
=
"
5
ع5 v
?
GV
=
لا6
5
@
A'N

ح
5
ملD E"مB ى"ع EK#LCم D!
=
"ع vGVلا6D E"مBD
;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم ن'مk `رZ Dv#يD !O"Cجي
.لع'Jلا xg'* رNم~ نم 9'ح D'NحD Fربخلا >ب )"Cc
2آ _b Aن
5

?
ت 5م
4
ي
5
>
7
NK7 ;<
7
ل
=
ا )
Q
ح
5
ل
4
ا 95 #
4
U
5
@
F9#U 9#Uأ 2;أ %دقم >"م'ع )"Lم 9#CJم 2D9#UD
.EJ*TتVم 0%دقملا 9#Uأ E"مB6
2آ _e ىX5 U
5
ا| 5 إ
7
>
?
* 5'ح
5
ب
4
1
?
د
[
ل
5
6
5
ن
4
م
7
< 5 خ7 ت =ي
5
ن
4
أ
5
>
7
"
=
ل 7 ن
5
'(
5

5
@

?

?
N
5
K
5
ن
4
(
?
>
?
ل
5
9? #ق
?
ي
5

5
* =—
7
K
5
ار
R
م
4
أ
5
ربخب )"Cتم D>"لD %'جلا Fن'( م1ا D<ختي نأ D %د$ملا
Dدل6D 6 .ادحأ 2;أ %دقم D<ختيD:ل 96rا 9#CJملا6 Fن'(
9#CJم xg'* D>*'حب1D F0دgاk Dنم
7
D 6 Fن'\ 9#CJم
Fبا#جلا ىOCمب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD F)"Lم
أدتبمل ربp Dن#كيD E"مB FEJ*TتVم طرشلا E"مB6
Dن#كي #/KD E"مB6 Fن#كي #/K 28ريدقc `6<حم
.EJ*TتVم
2آ _l ط
o
ار
5
I
7
ا< 5 j5 8
?

?
ب
?
ع4 'K
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
6
5

Q
%
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
6
5
@

o
Nق7 ت 5V
4
م
?
.D!ب% >"لا نإD E"مB ى"ع EK#LCم D86دبع'KD E"مB
%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم D!ب% >"لا نإ6D E"مB6
.EJ*TتVم DطارI ا<jD E"مB6 F.*TتVم
2آ _s ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
"
=
ل 7 لo ي
4
#
5
K
5
م
4
/
7
O 7N
4
ب
5
ن
4
م
7
ب
?
ا-
5
ح
4
rا .5 "
5
ت 5p4 'K
5
@

[
Na
7
ع5 v
[
#
4
ي
5
د
7
/
5
ش4 م
5
ن
4
م
7
Fأدتبم Dلي6D FEJ‚'ع ,'Jلا 2Dني<"ل لي#KD >ل#U

=
اد '/*r w0ركOل'ب ,ادتبiا k'B6 Fربخل'ب )"Cتم %'جلا6
ى"ع EK#LCم Dني<"ل لي#KD E"مB6 F,'عد ى"ع
)"Cتم Dد/شم نمD %'جلا .Eمدقتملا ENK'O‡ت1iا
.ربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب
2آ _y ن
5

?
ل 7'a
=
لا ن
7
ك
7
ل
5
'O 5* 5#c ?T
4
ي
5
v
5
#
4
ي
5
ر
4
$
7
ب
4
أ
5
6
5
م
4
/
7
ب
7
n
4
م
7
1
4
أ
5
@

[

7
م
?
9
[
G~5 !K7 v
5
#
4
N
5
ل
4
ا
,'بلا6 Fرمrا E‹NI ى"ع u'م لCK 2Dم/ب nم1أD >ل#U
w>"ع'K `<ح6 Dر$بأD >"+م6 Fلع'K ,'/لا6 F0دgاk
F>Nلإ EK'Xم D'O*#cTيD E"مB6 F>N"ع >"بU 'م Eلiدل
)"Cتم Dv#NلاD `رaلا FEJ*TتVم •ا%دت1iا E"مB6
ربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب
_zy
2 _d !K7 م
4
j? 6
5
ر
?
م
4
rا !
5
X
7
U
?
| 4 إ
7
0
7
ر
5
V
4
ح
5
ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
4
j? %
4
<
7
* 4أ
5
6
5
@

5
#O ?م
7
P
4
ي
?
i م
4
j? 6
5
E
[
"
5
J
4

5
i6 F ن
[
'\ >ب 9#CJم Dv#يD FEJ*TتVم Dمj%<*أ6D E"مB
D|إD Fv#Nلا mل| !K ن#كي i %ا<*ˆا نr w'K
R
رZ ن#كي
ENل'ح DE"J„ !K مj6D E"مB6 Fv#ي نم 9'متSا 9دب
i مj6D E"مB6 FDمj%<*أD !K 9#CJملا رNم~ نم
.DE"J„ !K مj6D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#OمPي
2آ bz Aن
5
#C
?
B
5
ر
4
ي
?
'O 5N
4
ل
5
إ
7
6
5
'/
5
N
4
"
5
ع5 ن
4
م
5
6
5
u
5
%
4
rا Ž? ر
7
* 5 ن
?
ح
4
* 5 '* =إ
7
@
Dن#CBريD E"مB6 FD'* =إD !K رNمX"ل دN(#c Dنح*D
.Dنح* '*إD EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ b3 A'N

ب
7
* 5 'ق
R
يد
Q
I
7
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا !K7 ر
4
(
?
| 4 ا6
5
@
.ن'\ ربp D'Nب*D FDمNjاربإD نم ENل'ح Dن'( >*إD E"مB
2آ bM ر
?
$
7
ب
4
ي
?
i6
5
n
?
م
5
V
4
ي
5
i 'م
5
د
?
ب
?
C
4
c 5 م
5
ل 7 H
7
ب
5
أ
5

5
>
7

7
r 95 'U
5
| 4 إ
7
@
A'‡
R
N
4
S5 m
5
O 4ع5 !O 7‹4 ي
?
i6
5
{د'Oم 2 DH
7
بأ 'يD FDمNjاربإD نم 9دب !KرZ م1ا D|إD
,'ي لبU 'م ى"ع 0%دقملا EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم
vGلا 2Dم
5
ل 7D F>Nلإ `'Xم !j6 F,'c Eلدبملا م"كتملا
'/Jلأ HK<ح
?
6 FرB لحم !K v'/Jت1ا م1ا D'مD F0%'B
xg'* D'‡
R
NSD FDدبCcD :ب Eق"Cتم '/ب رجلا `رح 9'$ci
.ار
R
N+( 6أ GN"U ,'O„إ 2;أ F)"Lم 9#CJم
2آ b_ m
5
c 7T
4
ي
5
م
4
ل
5

5
م
7
"
4
C7 ل
4
ا ن
5
م
7
!* 7, 5 'B
5
د
4
U
5
!* Qإ
7
H
7
ب
5
أ
5

5
@
A'ي

#
7
1
5
'‚
R
ار
5
I
7

5
د
7
j4 أ
5
!O 7C
4
ب
7
c ='K
5
D!OCبc'KD E"مB6 FD,'BD لع'K 9#I#م م1ا D'مD
]%'Xم لCK D•دjأD FD!*,'BD E"مB ى"ع EK#LCم
`<ح >م-B EمGع6 F%دقم طرS با#B >*r wv6-جم
2D'ي
R
#1D FD'‚ارID6 `'كلا 28i#CJم6 FE"Cلا `رح
.HC*
2آ bb A'N

$
7
ع5 ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 ن
5
'(
5
ن
5
'L
5
N
4
ش= لا ن
=
إ
7
@
.EJ*TتVم Dن'( ن'LNشلا نإD E"مB
2آ be ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ن
5
م
7
ب
o
ا< 5 ع5 m
5
V
=
م
5
ي
5
ن
4
أ
5
`? 'p5 أ
5
!* Qإ
7
H
7
ب
5
أ
5

5
@
A'N

ل 76
5
ن
7
'L
5
N
4
ش= "ل 7 ن
5

?
ت 5K
5
نمD %'جلا . D`'pأD 9#CJم DmVمي نأD %د$ملا
Dن#كتKD E"مB6 FDبا<عD :ل HCOب )"Cتم Dنمحرلا
)"Cتم Dن'LNش"لD %'جلا FDmVميD E"مB ى"ع EK#LCم
.D'N

ل6D :ب
2آ bl م
4
ل
5
ن
4
‡ 7ل
5
م
?
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7

5
!ت 7/
5
ل 7آ ن
4
ع5 H
5
* 4أ
5
x
o
„7 ا%
5
أ
5
95 'U
5
@
A'N

" 7م
5
!* 7ر
4
ج
?
j4 ا6
5
m
5
O =م
5
B
?
%
4
r >
7
ت 5O 4c 5
Dx„ا%D Fv'/Jت1Gل 0-م/لا 2 DH*أ x„ا%أD >ل#U
نعD %'جلا6 Fربخلا د
=
Vم د
=
1 لع'K DH*أD Fأدتبم
DمNjاربإ 'يD E"مB6 FDx„ا%D :ب )"Cتم D!ت/لآ
E‡‚#م Dن‡لD !K vGلا6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
-Nح !K EJ*TتVم D>
7
تOc مل ن‡لD E"مB6 FمVق"ل
با#B6 FمVقلا با#B DmO =م
5
B%rD E"مB6 F9#قلا
D!*رجjا6D E"مB6 F>"بU 'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا
`رZ D'N

"مD6 FD>تOc مل ن‡لD E"مB ى"ع EK#LCم
.DرجjاD:ب )"Cتم Gي#‚ 'O Rمk 2;أ Fن'مk
2آ bs !ب
7
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7

Q
%
5
m
5
ل
5
ر
?
J7 ‹4 ت 51
4
T
5
1
5
m
5
N
4
"
5
ع5 v
o
G1
5
95 'U
5
@
A'N

J7 ح
5
,ادتبiا k'B6 Fربخل'ب )"Cتم %'جلا6 Fأدتبم DvG1D
DرJ‹ت1T1D E"مB6 F,'عد ى"ع 9دc '/*r w0ركOل'ب
نم 9'ح Dن'( >*إD E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
.D!ب%D
2آ by !ب
Q
%
5
#ع? د
4
أ
5
6
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5
#ع? د
4
c 5 'م
5
6
5
م
4
ك
?
ل
?
-
7
ت 5ع4 أ
5
6
5
@
A'N

ق7 S5 !ب
Q
%
5
,7'ع5 د
?
ب
7
ن
5
#(
?
أ
5

5
ىV
5
ع5
نمD %'جلا 6 F`'كلا ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا 2D'مD
Fv'c u'م لCK DىVعD FD'مD نم 9'حب )"Cتم Dن6د
.EJ*TتVم DىVعD E"مB6 FDىVعD لع'K %د$ملا6
.D'NقSD ن'( ربخب )"Cتم D,'عدبD %'جلا
2آ bd >
?
ل
5
'O 5ب
4
j5 6
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
ي
5

5
6
5
م
4
/
?
ل
5
-
5
ت 5ع4 ا 'م
=
"
5
K
5
@
A'N

ب
7
* 5 'O 5"
4
C
5
B
5
G(
?
6
5
ب
5

?
C
4
ي
5
6
5
• 5 'ح
5
1
4
إ
7
Fب#B#ل ب#B6 `رح D'ملD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
>ب 9#CJم 2 DG(6D >ل#U Fطرشلا با#B D'Oبj6D E"مB6
. ن
[
'\ 9#CJم D'Nب*D 6 F96أ vدقم
2آ ez •
[
د
4
I
7
ن
5
'V
5
ل 7 م
4
/
?
ل
5
'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
'O 5ت 7م
5
ح
4
%
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
ل
5
'O 5ب
4
j5 6
5
6
5
@
A'N

" 7ع5
)"Cتم Dم/لD %'جلا FلCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
.Dن'VلD HC* D'N

"عD F!*'+لا 9#CJمل'ب
2آ e3 ن
5
'(
5
6
5
'$
R
"
5
خ4 م
?
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
ى1
5

?
ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا !K7 ر
4
(
?
| 4 ا6
5
@
A'N

ب
7
* 5 i#1
?
%
5
:ل ن'\ ربp D'N
R
ب*D .ى1#م نم 9'ح Dن'( >*إD E"مB
ن'(D
_zd
2 eM A'N

ج
7
* 5 8
?
'O 5ب
4
ر
=
U
5
6
5
ن
7
م
5
ي
4
rا %
7
#L
t
لا x
7
* 7'B
5
ن
4
م
7
8
?
'O 5ي
4
د
5
'* 56
5
@
FDi#1% ن'(6D E"مB ى"ع EK#LCم D8'Oيد'*6D E"مB
.,'/لا نم 9'ح D'Nج*D
2آ e_ A'N

ب
7
* 5 ن
5
6%
?
'j5 8
?
'p5 أ
5
'O 5ت 7م
5
ح
4
%
5
ن
4
م
7
>
?
ل
5
'O 5ب
4
j5 6
5
6
5
@
9'ح D'Nب*D F9دب Dن6%'jD FلCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
.D8'pأD نم
2آ eb •5 د
7
'I
5
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
ل5 Nع7 'م
5
1
4
إ
7
ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا !K7 ر
4
(
?
| 4 ا6
5
@

7
ع4 #
5
ل
4
ا
.DلNع'م1إD نم ENل'ح Dن'( >*إD E"مB
2آ ee A'N

~
7
ر
4
م
5
>
7
ب
Q
%
5
د
5
O 4ع7 ن
5
'(
5
6
5
@
.D'N
R
~رمD ن'( ربخب )"Cتم ن'كم `رZ 2DدOعD
2آ el A'N

ب
7
* 5 'ق
R
يد
Q
I
7
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
ƒ
5
ي%
7
د
4
إ
7
ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا !K7 ر
4
(
?
| 4 ا6
5
@
.Dƒي%دإD نم 9'ح Dن'( >*إD E"مB
2آ es A'N

" 7ع5 '* R'ك
5
م
5
8
?
'O 5C
4
K
5
%
5
6
5
@
D8'OCK%6D E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم ن'كم `رZ D'*'كمD
.Dن'( >*إD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ ey ن
4
م
7
ن
5
NN
Q
ب
7
O =لا ن
5
م
7
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 >
?
"
=
لا م
5
C
5
* 4أ
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا m
5
‡ 7ل
5

?
@
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
E
7
ي
=
%
Q
| ? ن
4
م
7
6
5

[
#* ? n
5
م
5
'O 5"
4
م
5
ح
5
ن
4
م
=
م
7
6
5
v
5
د
5
آ E
7
ي
=
%
Q
| ?
W
?

5
آ م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4c ? ا| 5 إ
7
'O 5N
4
ب
5
ت 5B
4
ا6
5
'O 5ي
4
د
5
j5 ن
4
م
=
م
7
6
5
ل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
6
5
A'N

ك
7
ب
?
6
5
اد
R
ج
=
1
?
ا6ر
t
p5 ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا
)"Cتم DنNNبOلا نمD %'جلا F9#I#ملا نم 9دب Dني<لاD
نم 9دب !*'+لا %'جلا6 FDم/N"عD !K رNمXلا نم 9'حب
)"Cتي6 DEي%| نمD ى"ع `#LCم Dنم
=
م6D %'جلا F96rا
>ل#U6 FDm‡ل6أD ربp طرشلا E"مB6 F>ب )"Cc 'مب
.6ا#لا نم 9'ح 2Dادج
=
1D
2آ ed ا#C
?
ب
5
c =ا6
5
0 5 G$
=
لا ا#ع? '~5 أ
5
.o "
4
p5 م
4
j
7
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
.5 "
5
خ5 K
5
@
A'N


5
ن
5
#
4
ق
5
"
4
ي
5
`5 #
4
V
5
K
5
W
7
ا#
5
/
5
ش= لا
HC* Dا#ع'~أD E"مB6 FEJ*TتVم D."خKD E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم Dن#ق"ي `#VKD E"مB6 FD."pD
.Dا#CبcاD
2آ lz ن
5
#"
?
p? د
4
ي
5
m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5

R
ل 7'I
5
ل5 م
7
ع5 6
5
ن
5
م
5
آ6
5
ب
5
'c 5 ن
4
م
5

7
@
A'‡
R
N
4
S5 ن
5

?
"
5
a
4
ي
?
i6
5
E5 O =ج
5
ل
4
ا
D'ح
R
ل'ID F,'O+ت1iا ى"ع ب#$Oم 9#I#م م1ا DنمD
D'‡NSD FEJ*TتVم Dن#"pدي m‡ل6TKD E"مB F>ب 9#CJم
6أ GN"U 'م
R
"Z ن#م"aي i 2;أ F)"Lم 9#CJم xg'*
.ار
R
N+(
2آ l3 >
?
* =إ
7
x
7
N
4
‹5 ل
4

7
8
?
د
5

5
ع7 ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا د
5
ع5 6
5
!ت 7ل
=
ا ن
[
د
4
ع5 W
7
'O =B
5
@
A'N

c 7T
4
م
5
8
?
د
?
ع4 6
5
ن
5
'(
5
F>Nلإ `'Xم DندعD6 FDEOجلاD نم 9دب DW'OBD
9'حب )"Cتم DxN‹ل'بD %'جلا6 DW'OBD:ل HC* 9#I#ملا6
Fم/Oع Eبg'„ !j6 2;أ FD'jدع6D 9#I#ملا دg'ع نم
. EJ*TتVم D'NcTم 8دع6 ن'( >*إD E"مB
2آ lM م
4
/
?
U
?
k
4
%
7
م
4
/
?
ل
5
6
5

R
G1
5

7
ا#
R
‹4 ل
5
'/
5
NK7 ن
5
#C
?
م
5
V
4
ي
5
i@
A'N

ش
7
ع5 6
5
0 R ر
5
ك
4
ب
?
'/
5
NK7
D'م
R
G1D FDندع W'OBD نم 9'ح Dن#CمVي iD E"مB
ى"ع EK#LCم Dم/U
?
k% م/ل6D E"مB6 FnLقOم ىO+تVم
%ارقت1i'ب )"Cتم `رZ D0ركبD FDن#CمVي iD E"مB
.Dم/Uk%D ربp >ب )"Cc ;<لا )ب'Vلا
2آ l_ A'N

ق7 c 5 ن
5
'(
5
ن
4
م
5
'* 5د
7

5
ع7 ن
4
م
7
Ž? %
7
#* ? !ت 7ل
=
ا E? O =ج
5
ل
4
ا m
5
"
4
c 7@
Fأدتبملا ربp 9#I#ملا6 F9دب 6 أدتبم 2DEOجلا m"cD
.ENل'تلا Dن
4
م
5
D ن
4
م
7
9'حب )"Cتم D'*د'بع نمD %'جلا
2آ lb 'م
5
6
5
'O 5يد
7
ي
4
أ
5
ن
5
N
4
ب
5

5
>
?
ل
5
m
5
ب
Q
%
5
ر
7
م
4
T
5
ب
7

7
9? -:Oت 5* 5 'م
5
6
5
@
A'N

V
7
* 5 m
5
ب
t
%
5
ن
5
'(
5

5
6
5
m
5
ل 7| 5 ن
5
N
4
ب
5

5
6
5
'O 5J
5
"
4
p5
)"Cتم DرمTبD %'جلا FEJ*TتVم D9-:Oت* 'م6D E"مB
F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم ن'كم `رZ DنNبD FلCJل'ب
mب%D نم 9'ح D'Oيديأ نNب 'م >لD E"مB6
_3z
2 le 8
?
د
4
ب
?
ع4 'K
5

5
/
?
O 5N
4
ب
5

5
6
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا ب
t
%
5
@
A'N

م
7
1
5
>
?
ل
5
م
?
"
5
C
4
c 5 ل4 j5 >
7
c 7د
5

5
C7 ل 7 ر
4
ب
7
L
5
I
4
ا6
5
ا<(6 FEJ*TتVم D8د
4
بع'KD E"مB FDmب%D نم 9دب Dب%D
.Dم"Cc لjD E"مB
2آ ll A'N

ح
5
f
?
ر
5
p4 أ
?
`5 #
4
V
5
ل
5
H
t
م
7

5
ا< 5 g 7أ
5
ن
?
'V
5
* 4ˆا 9? #ق
?
ي
5
6
5
@
2Dا|إD6 F0دgاk Dا|إD دCب D'مD FEJ*TتVم D9#قي6D E"مB
>N"ع 9#لدم %دقم لCJب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ
)"Cتي i6 FqCبأ H
t
م ا|إ 28ريدقc Dfر
5
p4 أ
?
`#Vل D>ل#قب
E"مB6 F'/"بU 'مNK لمCي i vGلا دCب 'م نr wDfرpأD:ب
vGلا6 F%دقملا لCJ"ل EيرNVJc Dfرpأ `#VلD
.دN(#ت"ل
2آ ls m
?
ي
5
م
4
ل
5
6
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
8
?
'O 5ق
4
"
5
p5 '* =أ
5
ن
?
'V
5
* 4ˆا ر
?
(
?
< 4 ي
5
i6
5
أ
5
@
A'‡
R
N
4
S5
Dن'V*ˆا 9#قيD E"مB ى"ع EK#LCم Dر(< 4 ي
5
i6
5
أD E"مB
E"مB F>ب 9#CJم D8'Oق"p '* =أD %د$ملا6 FEمدقتملا
لCK DmيD FD8'Oق"pD !K ,'/لا نم ENل'ح Dmي مل6D
ن#Oلا ى"ع %دقملا ن#كVل'ب v6-جم €U'* ]%'Xم
..NJخت"ل EK6<حملا
2آ ly م
4
/
?
* =ر
5
X
7
ح
4
O ?ل
5
م
=
\
?
ن
5
N‚
7
'N
5
ش= لا6
5
م
4
/
?
* =ر
5
ش? ح
4
O 5ل
5
m
5
ب
Q
%
5
#
5
K
5
@
A'N

+ 7B
7
م
5
O =/
5
B
5
95 #
4
ح
5
مVU `رح 6ا#لا6 FEJ*TتVم ,'Jلا 2Dmب
Q
%
5
#
5
K
5
D >ل#U
Fv6-جملا مVUTب )"Cتم %6رجم م1ا 2Dmب%D FرB6
نم 9'ح D'N+BD F,'/لا ى"ع `#LCم م1ا DنN‚'NشلاD
.,'/لا
2آ ld ى"
5
ع5 د
t
S5 أ
5
م
4
/
?
ي
t
أ
5
E
[
C
5
NS
7
لQ (
?
ن
4
م
7
ن
=
ع5 -:OO 5ل
5
م
=
\
?
@
A'N

ت 7ع7 ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا
!K مXلا ى"ع !Oبم 9#I#م م1ا 2DدSأ م/ي
t
أD >ل#U
`6<حم أدتبمل ربp 2DدSأD F>ب 9#CJم x$* لحم
%'جلا6 .9#I#ملا E"I DدSأ #jD E"مB6 F#j 28ريدقc
.-NNمc D'N

ت 7ع7 D 6FD'N

ت 7ع7 D :ب )"Cتم
2آ sz A'N

" 7I
7
'/
5
ب
7
ىل
5
6
4
أ
5
م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=

7
م
?
"
5
ع4 أ
5
ن
?
ح
4
O 5ل
5
م
=
\
?
@
Fvدقتملا مVقلا با#B !K ECUا6 vGلا 2DنحOلD >ل#U
م\D E"مB6 F-NNمc D'N

" 7I
7
D FDىل6أD :ب )"Cتم D'/بD %'جلا
.Dن
=
ع5 -:O*D E"مB ى"ع EK#LCم Dم"عأ نحOل
2آ s3 'م
R
ت 4ح
5
m
5
ب
Q
%
5
ى"
5
ع5 ن
5
'(
5
'j5 د
?
%
7
ا6
5

7
م
4
ك
?
O 4م
7
ن
4
إ
7
6
5
@
A'N

X
7
ق
4
م
5
)"Cتم DمكOمD %'جلا FENK'* Dن
4
إD FEJ*TتVم 6ا#لاD
DiإD FمكOم نg'( دحأ نإ6 2;أ F`6<حم أدتبمل EJ$ب
.EJ*TتVم Dن'(D E"مB6 Fأدتبملا ربp D'jد%ا6D Fر$ح"ل
2آ sM A'N

+ 7B
7
'/
5
NK7 ن
5

7
ل 7'a
=
لا %
?
< 5 * 56
5
@
.DنNمل'aلاD نم 9'ح D'N

+ 7B
7
D
2آ s_ ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
W
[
'O 5N
Q
ب
5
'O 5c ?'ي
5
آ م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4c ? ا| 5 إ
7
6
5
@
A'م
R

5
م
5
ر
o
N
4
p5 ن
7
N
4
ق
5
ير
7
J
5
ل
4
ا ;
t
أ
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
"
=
ل 7
Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا 2D;
t
أD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
.-NNمc D'م
R
'قمD Fربp DرNpD6
2آ sb '\
R
'\
5
أ
5
ن
?
V
5
ح
4
أ
5
م
4
j? ن
[
ر
4
U
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
"
5
ب
4
U
5
'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
م
4
(
5
6
5
@
A'N
R
g
4
%
7
6
5
)"Cتم DنرU نمD %'جلا Fvدقم 9#CJم Eيربp Dم(D
FDنرUD :ل HC* DنVحأ مjD E"مB6 FDم
4
(
5
D :ل EJ$ب
.-NNمc D'\'\أD F8'OCم ى"ع Gمح رNمXلا nم
7
B
?
6
2آ se اد

م
5
ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا >
?
ل
5
د
4
د
?
م
4
N
5
"
4
K
5
E
7
ل
5
GX= لا !K7 ن
5
'(
5
ن
4
م
5
ل4 U
?
@
E5 ع5 'V
=
لا 'م
=
إ
7
6
5
ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا 'م
=
إ
7
ن
5

?
ع5 #ي
?

5
ا6
4
أ
5
%
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
A'* R'ك
5
م
5
ر
Š
S5 #
5
j? ن
4
م
5
ن
5

?
"
5
C
4
N
5
V
5
K
5
)"Cتم DEلGX= لا !KD %'جلا6 Fأدتبم طرS م1ا 2DنمD
vi vGلا6 Fطرشلا با#B Dدد
?
م
4
N
5
"
4
KD E"مB6 Fربخل'ب
طرشلا E"مB6 FENgادتبا 2DىتحD FEمk'جلا رمrا
`رح D'م
=
إD F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا 2D'مD FEJ*TتVم
Dن#م"CNVKD E"مB6 FD'مD نم 9دب Dبا<CلاD FلN$Jc
.-NNمc D'* R'كمD Fطرشلا با#B
2آ sl W
?
'N
5
U7 'ب
5
ل
4
ا6
5

R
j? ا6
4
د
5
ت 5j4 ا ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا د
?
ي-
7
ي
5
6
5
@
A'ب
R
ا#
5
\
5
m
5
ب
Q
%
5
د
5
O 4ع7 ر
o
N
4
p5 W
?

5
ل 7'$
=
لا
Dدي-يD E"مB6 FD{دjD6 9#I#ملا 2Dدي-يD i#CJم
EK#LCم DرNp W'حل'$لا W'NU'بلا6D E"مB6 FEJ*TتVم
EJ*TتVملا ى"ع
_33
ss Aاد
R
ل
5
6
5
6
5
i'م
5
ن
=
N
5
c 56r 95 'U
5
6
5
'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ر
5
J
5
(
5
;<
7
ل
=
ا H
5
ي
4
أ
5
ر
5
K
5
أ
5
@
FEJ*TتVم ,'Jلا6 Fv'/Jت1Gل 0-م/لا 2DHيأرKأD >ل#U

=
N
5
c 56rD E"مB6 F9#قلا 9#قم >با#B6 مVقلا E"مB
.ن'\ 9#CJم 2Di'مD FمVقلا با#B
2آ sy Aاد
R
/
4
ع5 ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا د
5
O 4ع7 < 5 خ5 c =ا v
7
أ
5
x
5
N
4
‹5 ل
4
ا n
5
"
5

=
أ
5
@
FDل5 بجلا ن
o
GK
?
n
5
"
5

=
اD 2م/ل#U نم F>ب 9#CJم 2DxN‹لاD
9#CJم Dn"
5

=
أ
5
D 2E"مB6 FEJ‚'ع DvأD .8Gعأ ىقc%ا 2;أ
.DHيأ%أD :ل ن'\
2آ sd A اد

م
5
ب
7
ا< 5 C
5
ل
4
ا ن
5
م
7
>
?
ل
5
د
t
م
?
* 56
5
9? #ق
?
ي
5

5
x
?
ت ?ك
4
O 51
5
G(
5
@
Dاد
R
مD F>ب 9#CJم 9#I#مD'مD FرBk6 ]د% `رح DG(D
.Dد
=
م
?
* 5D :ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا6 F)"Lم 9#CJم
2آ yz Aاد
R
ر
4
K
5
'O 5Nc 7T
4
ي
5
6
5
9? #ق
?
ي
5

5
>
?
\
?
ر
7
* 56
5
@
Dاد
R
ر
4
K
5
D6 FD>\
?
ر
7
* 5D !K رNمXلا نم 9'متSا 9دب 2D'مD
.D'*D رNمXلا نم 9'ح
2آ y3 Aا-

ع7 م
4
/
?
ل
5
ا#* ?#ك
?
N
5
ل 7 ER /
5
ل 7آ >
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ا6< ? خ5 c =ا6
5
@
Dم/لD %'جلا F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
.Dا-

ع7 D نم 9'حب )"Cتم
2آ yM Aاد

~
7
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ن
5
#* ?#ك
?
ي
5
6
5
م
4
/
7
c 7د
5

5
C7 ب
7
ن
5

?
J
?
ك
4
N
5
1
5
G(
5
@
Dاد

~D د
5
ح
=
66 FDاد

~
7
D نم 9'حب )"Cتم Dم/N"عD %'جلا
FلIrا !K %د$م >*r wnمB نع ار
R
بp ن'( نإ6
.ر(
=
<م دح
=
#م %د$ملا6
2آ y_ ن
5
ير
7
K7 'ك
5
ل
4
ا ى"
5
ع5 ن
5
N‚
7
'N
5
ش= لا 'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
'* =أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
Aاk

أ
5
م
4
j? k
t
P
?
c 5
E"مB6 F{أ% !ل#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
.DنN‚'NشلاD نم 9'ح Dمj? k
t
P
?
c 5D
2آ yb Aم
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ل4 ج
5
C
4
c 5 GK
5
@
.D'O"1%أD E"مB ى"ع EK#LCم Dلج
5
C
4
c 5 GKD E"مB
2آ ye Aاد
R
K
4
6
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ىل
5
إ
7
ن
5
Nق7 ت =م
?
ل
4
ا ر
?
ش? ح
4
* 5 v
5
#
4
ي
5
@
نم 9'ح Dاد
R
K6D FDدC* D:ب )"Cتم `رZ Dv#يD
.DنNقتملاD
2آ yl Aاد
R
%
4
6
7
م
5
O =/
5
B
5
ىل
5
إ
7
ن
5

7
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا • ? #V
?
* 56
5
@
.DنNمرجملاD نم 9'ح Dاد
R
%6D
2آ ys ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا د
5
O 4ع7 < 5 خ5 c =ا ن
7
م
5

7
E5 ع5 'J
5
ش= لا ن
5

?
" 7م
4
ي
5
i@
Aاد
R
/
4
ع5
Dنم
5
D .DنNمرجملاD نم EN*'\ 9'ح Dن#ك"مي iD E"مB
9#CJمل'ب )"Cتم DدOعD `رaلا FىO+تVم 9#I#م
.`6<حملا !*'+لا
2آ yy Aاد
R
ل
5
6
5
ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا < 5 خ5 c =ا ا#ل
?
'U
5
6
5
@
.ىVNع 2;أ %د
=
قم D<خcاD :ل 96rا 9#CJملا
2آ yd Aاد

إ
7
'‡
R
N
4
S5 م
4
ت ?‡
4
B
7
د
4
ق
5
ل
5
@
. HC* Dاد

إD FEJ*TتVم E"مB >با#B6 مVقلا
2آ dz Aاد

j5 9? 'ب
5
ج
7
ل
4
ا ر
t
خ7 c 56
5
@
!K >"م'Cل `دارم #j6 F)"Lم 9#CJم xg'* Dاد

j5 D
.ىOCملا
2آ d3 Aاد
R
ل
5
6
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 ا#
4
ع5 د
5
ن
4
أ
5
@

]-:* ى"ع 96Pملا %د$ملا6 F;%د$م `رح DنأD
.vGلا 2^K'خلا
2آ dM Aاد
R
ل
5
6
5
< 5 خ7 ت =ي
5
ن
4
أ
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 !‹7 ب
5
O 4ي
5

5
6
5
@
لع'K 96Pملا %د$ملا6 FEJ*TتVم D!‹بOي 'م6D E"مB
.vGل'ب {دCتي D!‹بOيD لCJلا6 FD!‹بOيD
2آ d_ !c 7آ iإ
7
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ن
4
م
5
لt (
?
ن
4
إ
7
@
Aاد
R
ب
4
ع5 ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا

`'Xم 9#I#م م1ا Dنم
5
D Fأدتبم Dل(D ENK'* DنإD
نم 9'ح DادبعD FDل(D ربp D!cآD Fر$ح"ل DiإD F>Nلإ
.EJ*TتVم E"مجلا6 FD!cآD !K رNمXلا
2آ db Aاد

ع5 م
4
j? د
=
ع5 6
5
م
4
j? '$
5
ح
4
أ
5
د
4
ق
5
ل
5
@
>با#B6 مVقلا6 FمVقلا با#B Dمj'$حأ دقلD E"مB
.EJ*TتVم E"مB
2آ de Aاد
R
ر
4
K
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
>
7
Nc 7آ م
4
/
?
"
t
(
?
6
5
@
مVقلا با#B ى"ع EK#LCم D>Ncآ م/"(6D E"مB
>NcآD !K رNمXلا نم 9'ح DادرKD F)ب'Vلا
_3M
dl Aن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا م
?
/
?
ل
5
ل? C
5
ج
4
N
5
1
5
@
.لCجل %دقملا !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم Dم/لD %'جلا
2آ ds Aن
5
Nق7 ت =م
?
ل
4
ا >
7
ب
7
ر
5
شQ ب
5
ت ?ل 7 m
5
* 7'V
5
" 7ب
7
8
?
'* 5ر
4
V
=
ي
5

5
* =—
7
K
5
@
%6رجملا %د$ملا6 FEJ*TتVم D8'*رV
=
ي 'م*—KD E"مB
.D8'*رV
=
يD :ب )"Cتم DرشQ بتلD
2آ dy ن
4
م
7
م
4
/
?
O 4م
7
ƒ
t
ح7 c ? ل4 j5 ن
[
ر
4
U
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
"
5
ب
4
U
5
'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
م
4
(
5
6
5
@

[
ح
5
أ
5
>ب 9#CJم Eيربp Dم(D FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dم(6D >ل#U
E"مB FDم(D :ل EJ$ب )"Cتم DنرU نمD%'جلا6 Fvدقم
نم 9'حب )"Cتم Dم/OمD %'جلا6 FEJ*TتVم Dƒحc لjD
.DƒحcD 9#CJم DدحأD F0دgاk EN*'+لا Dنم
7
D 6 FDدحأD
>‚ 0%#1
2آ M Aىق
5
ش4 ت 5ل 7 ن
5
آر
4
ق
?
ل
4
ا m
5
N
4
"
5
ع5 'O 5ل
4
-:*أ
5

5
@
%د$ملا6 F!Kرحلا 9#I#ملا E"I DىقشcD E"مB
. D'Oل-:*أD:ب )"Cتم %6رجملا 96Pملا
2آ _ Aىش5 خ4 ي
5
ن
4
م
5
ل 7 0 R ر
5
(
7
< 4 c 5 iإ
7
@
,!جم xB66 F>"Br 9#CJم D0ر(<cD Fر$ح"ل DiإD
>"لا 9ا-:*ˆا لع'JK Fلع'Jلا `Gتpi vGلا nم 96rا
>N"ع >"لا ى"Iš 9#1رلا DىقشcD لع'K6 Fš>*'حب1š
ى"ع x$Oلا ط6رS لمكت1ا دقK D0 R ر(<cD 'م
=
أ Fšم"16
.>"Br 9#CJملا
2آ b AGC
?
ل
4
ا W
7
ا6
5

5
V
=
لا6
5
u
5
%
4
rا )
5
"
5
p5 ن
4
م
=
م
7
Gي-:Oc 5@
A

8'Oل-:* 2;أ F`6<حم لم'Cل )"Lم 9#CJم 2DGي-:OcD
#j6 FDGي-:OcD :ل HCOب )"Cتم Dنم
=
مD %'جلا Gي-:Oc
. Eل#I#ملا Dن
4
م
5
D6 F 0%'جلا Dن
4
م
7
D ن
4
م
7
.لPم
2آ e A{#
5
ت 51
4
ا ›
7
ر
4
C
5
ل
4
ا ى"
5
ع5 ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا@
. لCJل'ب )"Cتم %'جلا6 .نمحرلاD ربp D{#ت1اD E"مB
2آ l 'م
5
/
?
O 5N
4
ب
5

5
6
5
u
7
%
4
rا !K7 'م
5
6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 'م
5
>
?
ل
5
@
A{ر
5
+
=
لا H
5
ح
4
c 5 'م
5
6
5
E"مB6 F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم DWا#مVلا !KD %'جلا
Eيhا !K نمحر"ل ن
[
'\ ربp DWا#مVلا !K 'م >لD
. Eقب'Vلا
2آ s AىJ
5
p4 أ
5
6
5
ر
=
V
Q
لا م
?
"
5
C
4
ي
5
>
?
* =—
7
K
5
9
7
#
4
ق
5
ل
4

7
ر
4
/
5
ج
4
c 5 ن
4
إ
7
6
5
@
لCKأ #j6 FDرV
Q
لاD ى"ع `#LCم م1اD 2ىJ
5

5
6D >ل#U
.لNXJc
2آ y AىO 5V
4
ح
?
ل
4
ا , ? 'م
5
1
4
rا >
?
ل
5
#
5
j? iإ
7
>
5
ل
5
إ
7
i >
?
"
=
لا@
D#jD Fر$ح"ل DiإD Fربp >ي-:Oتلا E"مB6 Fأدتبم 2D>"لاD
E"مB6 F`6<حملا ربخلا !K رتتVملا رNمXلا نم 9دب

[
'\ ربp D,'م1rا >لD
2آ d Aى1
5

?
q? يد
7
ح
5

5
'c 5أ
5
ل4 j5 6
5
@
.EJ*TتVم D•'cأ لj6D E"مB
2آ 3z ا%
R
'* 5 H
?
V
4
* 5آ !* Qإ
7
ا#+
?
ك
?
م
4
ا >
7
" 7j4 r 95 'ق
5
K
5
ا%
R
'* 5 {أ
5
%
5
| 4 إ
7
@
A{د
R
j? %
7
'O =لا ى"
5
ع5 د
?
B
7
أ
5
6
4
أ
5
ƒ
[
ب
5
ق
5
ب
7
'/
5
O 4م
7
م
4
ك
?
Nc 7آ !"
Q
C
5
ل
5
E"مB FDq? يد
7
ح
5
D نم 9'متSا 9دب !KرZ م1ا 2D| 4 إD

?
B
7
أ
5
6
4
أD E"مB F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DمكNcآ !"
Q
C
5
ل
5
D
.DمكNcآD درJملا ى"ع EK#LCم
2آ 33 Aى1
5

?

5
;
5
د
7
#* ? 'j5 'c 5أ
5

=
"
5
K
5
@
Fطرشلا با#B D;
5
د
7
#* ?D E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
.لCJلا %د$م ى"ع د#Cي رNم~ لع'Jلا xg'*6
2آ 3M ’
7
د
=
ق
5
م
?
ل
4
ا ;د
7
ا#
5
ل
4

7
m
5
* =إ
7
m
5
N
4
"
5
C
4
* 5 n
4
"
5
p4 'K
5
m
5
ب
t
%
5
'* 5أ
5
!* Qإ
7
@
A{#
R

?
E"مB6 FDن
=
إD ربp Dmب
t
%D6 FD!* Qإ
7
D !K ,'N"ل دN(#c D'* 5أD
;دا#لاD نم 9دب 2D{#‚D FEJ*TتVم Dn"p'KD
_3_
2 3_ Aىح
5

?

5
ل 7 n
4
م
7
ت 51
4
'K
5
m
5
c ?ر
4
ت 5p4 ا '* 5أ
5
6
5
@
m*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dmc ?ر
4
ت 5pا '*أ6D E"مB
E"مB ى"ع `#LCم Dnم
7
ت1'KD E"مB .D;دا#ل'ب
.DmcرتpاD
2آ 3b 05 G$
=
لا م
7
U7 أ
5
6
5
!* 7د
4
ب
?
ع4 'K
5
'* 5أ
5

7
>
5
ل
5
إ
7
i >
?
"
=
لا '* 5أ
5
!O 7* =إ
7
@
A;ر
7
(
4
<
7
ل 7
ربp >ي-:Oتلا E"مB6 Fنإ ربp EلGجلا6 F,'N"ل دN(#c D'* 5أD
نم 9دب 2D'*أD Fر$ح"ل DiإD 2D'* =أ
5
iإD6 FDن
=
إD:ل ن
[
'\
D!*دبع'KD E"مB .`6<حملا ربخلا !K رتتVملا رNمXلا
. D>"لا '*أ !O*إD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ 3e 'م
5
ب
7
ƒ
[
J
4
* 5 لt (
?
{-
5
ج
4
ت ?ل 7 '/
5
NJ7 p4 أ
?
د
?
'(
5
أ
5
Eo N
5
c 7آ E5 ع5 'V
=
لا ن
=
إ
7
@
AىC
5
V
4
c 5
96Pملا %د$ملا6 FDن
=
إD:ل ن
[
'\ ربp Dد'(أD E"مB
D'مبD !K ,'بلا6 FD'/NJpأ
?
D:ب )"Cتم D{-
5
ج
4
ت ?ل 7D %6رجملا
.D{-جcD :ب )"Cتم %6رجم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م
2آ 3l 8
?
ا#
5
j5 n
5
ب
5
c =ا6
5
'/
5
ب
7
ن
?
م
7
P
4
ي
?
i ن
4
م
5
'/
5
O 4ع5 m
5
* =د
=
$
?
ي
5
GK
5
@
A{د
5
ر
4
ت 5K
5
لCK6 FENj'* DiD FEJ*TتVم ,'Jلا 2 Dm*د
=
$
?
ي
5
GKD >ل#U
ن#Oلا6 Fv-B لحم !K ŒتJلا ى"ع !Oبم ]%'Xم
.لع'K 9#I#م م1ا Dنم
5
D F>ب 9#CJم `'كلا6 FدN(#ت"ل
ب#$Oم ]%'Xم لCK6 FENبب1 ,'Jلا 2D{د
5
ر
4
ت 5K
5
D >ل#U
%د$م ى"ع `#LCم 96Pملا %د$ملا6 F0رمXم Dن
4
أD:ب


ر
5
ت 5K
5
د
Š
I
5
نكي i 2;أ F)ب'Vلا vGكلا نم دN
=
$
5
ت 5م
?
2آ 3s Aى1
5

?

5
m
5
O 7Nم
7
N
5
ب
7
m
5
"
4
c 7 'م
5
6
5
@
v'/Jت1ا م1ا D'مD FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dm"c 'م6D >ل#U
9'حب )"Cتم %'جلا6 Fربp v'/Jت1ا م1ا Dm"cD Fأدتبم
•'N1 !K ENK'O‡ت1ا Dى1#م 'يD E"مB6 F0%'Sˆا نم
.v'/Jت1iا
2آ 3y ى"
5
ع5 '/
5
ب
7
œ
t
j? أ
5
6
5
'/
5
N
4
"
5
ع5 T
?
(
=
#
5
c 5أ
5
;
5
'$
5
ع5 !
5
j
7
95 'U
5
@
A{ر
5
p4 أ
?
ب
?
%
7
•م
5
'/
5
NK7 !
5
ل 76
5

7
O 5„
5

?
%•م '/NK !ل6D E"مB6 Fن
[
'\ ربp DT
?
(
=
#
5
c 5أD E"مB
)"Cتم D'/NKD %'جلا6 FDœ
t
jأD E"مB ى"ع EK#LCم
.ربخلا >ب )"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب
2آ 3d Aى1
5

?

5
'/
5
ق7 ل
4
أ
5
95 'U
5
@
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dى1#م 'يD E"مB
2آ Mz AىC
5
V
4
c 5 Eo N
=
ح
5
!
5
j
7
ا| 5 —
7
K
5
'j5 'ق
5
ل
4
T
5
K
5
@
DEN
=
ح !j ا|—KD E"مB6 FEJ*TتVم D'j'قلTKD E"مB
E"مB 6 FENg'جK Dا|إD6 FD'j'قلأD E"مB ى"ع EK#LCم
.DENحD :ل HC* DىC
5
VcD
2آ M3 Aىل
5
6rا '/
5
c 5ر
5
N1
7
'j5 د
?
NC7 O ?1
5
.4 خ5 c 5 i6
5
'j5 < 4 p? 95 'U
5
@
>ل#U6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D'jد
?
NC7 O ?1
5
D E"مB
.,'/لا نم 9'متSا 9دب 2 D'/c 5ر
5
N1
7
D
2آ MM ر
7
N
4

5
ن
4
م
7
, 5 'X5 N
4
ب
5
f
4
ر
?
خ4 c 5 m
5
ح7 'O 5B
5
ىل
5
إ
7

5
د
5
ي
5
م
4
م
?
~4 ا6
5
@
A{ر
5
p4 أ
?
ER ي
5
آ ,[#1
?
طرS با#B !K nUا6 >*r wv6-جم 2DfرخcD لCJلا
نمD %'جلا .DfرخcD لع'K نم 9'ح 2D,'XNبD F%دقم
2DEيآD.DfرخcD لع'K نم EN*'\ 9'حب )"Cتم DرN„
FEيآ 'j'O"CB 28ريدقc `6<حم لCJل ن
[
'\ 9#CJم
.EJ*TتVم 0%دقملا E"مجلا6
2آ M_ A{ر
5
ب
4
ك
?
ل
4
ا 'O 5c 7'ي
5
آ ن
4
م
7
m
5
ي
5
ر
7
O ?ل 7@
D'j'O"CBD :ب )"Cتم %6رجم Dmي
5
ر
7
O ?ل 7D 96Pملا %د$ملا
)"Cتم D'Oc'يآ نم
7
D %'جلا FEقب'Vلا Eيhا !K %دقملا
mيرOل 2;أ FDmيرOلD !K %دقملا !*'+لا 9#CJم"ل EJ$ب
.'Oc'يآ نم '‡
R
NS
2آ Mb Aى‹5 ‚
5
>
?
* =إ
7
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ىل
5
إ
7
x
4
j5 | 4 ا@
.Dن#عرKD نم ENل'ح Dى‹5 ‚
5
>
?
* =إD E"مB
2آ Me A;%
7
د
4
I
5
!ل 7 ”
4
ر
5
S4 ا@
.D”رSاD :ب )"Cتم D!لD %'جلا
2آ Ms A!* 7'V
5
ل 7 ن
4
م
7
0 R د
5
ق
4
ع? ل4 "
?
ح
4
ا6
5
@
.D0دقعD :ل HCOب )"Cتم D!*'Vل نمD %'جلا
2آ My A!ل 7#
4
U
5
ا#/
?
ق
5
J
4
ي
5
@
با#B !K nUا6 >*r wv6-جم ]%'Xم لCK Dا#/
?
ق
5
J
4
ي
5
D
.%دقم طرS
2آ Md A!" 7j4 أ
5
ن
4
م
7
ار
R
يk
7
6
5
!ل 7 ل4 C
5
B
4
ا6
5
@
%'جلا FDلC
5
B
4
اD :ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D!لD %'جلا
.Dار
R
يk
7
6
5
D :ل HCOب )"Cتم D!"j4 أ
5
ن
4
مD
2آ _z A!p7 أ
5
ن
5
6%
?
'j5 @
.Dن6%'jD نم 9دب D!pأD6 FDاريk6D نم 9دب Dن
5
6%
?
'j5 D
2آ _3 A;%
7
k
4
أ
5
>
7
ب
7
د
4
د
?
S4 ا@
.EJ*TتVم Dدد
?
S4 اD E"مB
2آ __ Aار
R
N+ 7(
5
m
5
ح
5
ب
Q
V
5
* ? !
4
(
5
@
>ل#U6 Fار
R
N+( 'ح
R
NبVc 2;أ F)"Lم 9#CJم xg'* 2Dار
R
N+(D
%د$ملا6 Fx$*6 ;%د$م `رح !( 2Dmح
5
ب
Q
V
5
* ? !
4
(
5
D
.vGلا ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم 96Pملا
2آ _e Aار
R
N$
7
ب
5
'O 5ب
7
H
5
O 4(
?
m
5
* =إ
7
@
.ربخل'ب )"Cتم D'OبD %'جلا
2آ _l Aى1
5

?

5
m
5
ل
5
P
4
1
?
H
5
Nc 76أ
?
د
4
U
5
95 'U
5
@
DHNc6أD !K لع'Jلا xg'* ,'تلا6 Fن
[
'\ 9#CJم 2Dm
5
ل
5
P
4
1
?
D
نNب E~رتCم Dى1
5

?
'يD E"مB6 F96rا #j
.نNJ‚'Cتملا
2آ _s A{ر
5
p4 أ
?
0 R ر
=
م
5
m
5
N
4
"
5
ع5 'O =O 5م
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
>با#B6 مVقلا E"مB6 FEJ‚'ع Dدقل6D !K 6ا#لا
دقلD E"مB6 FEقب'Vلا DHNc6أ
?
D E"مB ى"ع EK#LCم
)"Lم 9#CJم xg'* D0رمD FمVقلا با#B DmN"ع 'O =Oم
_3b
2 _y Aىح
5

?

5
m
5
م
Q
أ
?
ىل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
أ
5
| 4 إ
7
@
9#CJم 9#I#م م1ا D'مD FD'O =O 5م
5
D :ب )"Cتم `رZ D| 4 إD
.>ب
2آ _d م
Q
N
5
ل
4
ا !K7 >
7
NK7 <
7
U
4
'K
5
W
7

?
'ت =لا !K7 >
7
NK7 <
7
U
4
ا ن
7
أ
5
@
H
?
N
4
ق
5
ل
4
أ
5
6
5
>
?
ل
5
6
Š
د
?
ع5 6
5
!ل 7 6
Š
د
?
ع5 8
?
< 4 p? T
4
ي
5
ل
7
ح7 'V
=
ل'ب
7
م
t
N
5
ل
4
ا >
7
ق7 "
4
N
?
"
4
K
5
A!O 7N
4
ع5 ى"
5
ع5 n
5
O 5$
4
ت ?ل 76
5
!O Qم
7
ER ب
=
ح
5
م
5
m
5
N
4
"
5
ع5
E"مجلا6 FEقب'Vلا Eيhا !K !ح#"ل EيرNVJc 2DنأD
F%دقم طرS با#B D8<pTيD E"مB6 .0رVJم 'jدCب
FEJ*TتVم DH
?
NقلأD E"مB6 FD6
Š
د
?
ع5 D :ب )"Cتم D!لD %'جلا
2 Dn
5
O 5$
4
ت ?ل 7D >ل#U FDER ب
=
ح
5
م
5
D :ل HCOب )"Cتم D!OمD %'جلا
96Pملا %د$ملا6 FلN"Cت"ل vGلا6 FEJ‚'ع 6ا#لا
Fmل| H
?
"CK nO$تل6 28ريدقc رمXمب )"Cتم %6رجملا
.DH
?
NقلأD E"مB ى"ع EK#LCم 0%دقملا DH
?
"CKD E"مB6
2آ bz ن
4
م
5
ى"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
t
د
?
أ
5
ل4 j5 9? #ق
?
ت 5K
5
m
5
ت ?p4 أ
?

7
م
4
c 5 | 4 إ
7
@
ن
5
-
5
ح
4
c 5 i6
5
'/
5
O ?N
4
ع5 ر
=
ق
5
c 5 !
4
(
5
m
5
م
Q
أ
?
ىل
5
إ
7

5
'O 5C
4
B
5
ر
5
K
5
>
?
"
?
J
?
ك
4
ي
5
H
5
+
4
ب
7
"
5
K
5
'* R#ت ?K
?

5
'O =ت 5K
5
6
5
م
Q
‹5 ل
4
ا ن
5
م
7

5
'O 5N
4
ج
=
O 5K
5
'V
R
J
4
* 5 H
5
"
4
ت 5U
5
6
5
Aى1
5

?

5
%
[
د
5
U
5
ى"
5
ع5 H
5

4
B
7
م
=
\
?
ن
5
ي
5
د
4
م
5
ل
7
j4 أ
5
!K7 ن
5
NO 71
7
D•
5
'O 5C
4
B
5
ر
5
K
5
D E"مB FDH
?
NقلأD :ب )"Cتم `رZ 2D| 4 إD
]-:* ى"ع ب#$Oم Dر
=
ق
5
c 5 !
4
(
5
D %د$ملا6 FEJ*TتVم
`رZ DنNO1D FEJ*TتVم DH
5
+ب"KD E"مB FvGلا ^K'خلا
مل'Vلا ر(<ملا nمجب )ح"م >*r w,'Nل'ب ب#$Oم ن'مk
`'Xم DنيدمD FDلjأ !KD %'جلا ا<(6 FلCJل'ب )"Cتم
ENم"C"ل `ر$لا نم ]#Oمم >*r wEحتJل'ب %6رجم >Nلإ
لع'K نم 9'حب )"Cتم D%دU ى"عD %'جلا6 FqN*Tتلا6
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم Dى1#م 'يD E"مB6 FDH‡BD
2آ b3 A!V
7
J
4
O 5ل 7 m
5
ت ?C
4
O 5L
5
I
4
ا6
5
@
.DH
5

4
B
7
D E"مB ى"ع EK#LCم Dmت ?COLIا6D E"مB
2آ bM A!c 7'ي
5
•ب
7

5
#p? أ
5
6
5
H
5
* 4أ
5
x
4
j5 | 4 ا@
م1ا 2D•#pأ6D >ل#U FرتتVملا لع'J"ل دN(#c DH*أD
%'جلا FDx
4
j5 | 4 اD !K رتتVملا لع'Jلا ى"ع `#LCم
.Lع 'م6 D•#p? أD نم 9'ح `6<حمب )"Cتم D!c'ي•بD
.>N"ع
2آ b_ Aى‹5 ‚
5
>
?
* =إ
7
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ىل
5
إ
7

5
j5 | 4 ا@
.Dن#عرKD نم 9'ح Dى‹5 ‚ >*إD E"مB
2آ bb Aىش5 خ4 ي
5
6
4
أ
5
ر
?
(
=
< 5 ت 5ي
5
>
?
"
=
C
5
ل
5
@
.EJ*TتVم Dر(< 5 تي >"
=
C
5
لD E"مB
2آ be ن
4
أ
5
6
4
أ
5
'O 5N
4
"
5
ع5 ط
5
ر
?
J
4
ي
5
ن
4
أ
5
`? 'خ5 * 5 'O 5* =إ
7
'O 5ب
=
%
5
i'U
5
@
Aى‹5 L
4
ي
5
`'Xم D'* 5D رNمXلا6 Fب#$Oم `'Xم {د'Oم 2D'Oب
=
%D
E"مB FD`? 'خ* 5D 9#CJم DطرJي نأD %د$ملا6 F>Nلإ
`#LCم %د$ملا6 F!Kرحلا 9#I#ملا E"I Dى‹Lي
5
D
.)ب'Vلا %د$ملا ى"ع
2آ bl A{%
5
أ
5
6
5
n
?
م
5
1
4
أ
5

5
ك
?
C
5
م
5
!O 7* =إ
7
'K
5
'خ5 c 5 i 95 'U
5
@
E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D'مكCم !O*إD E"مB

[
'\ ربp Dnم1أD
2آ bs !O 7ب
5
'O 5C
5
م
5
ل4 1
7
%
4
T
5
K
5
m
5
ب
Q
%
5
i#1
?
%
5
'* =إ
7
i#ق
?
K
5
8
?
'N
5
c 7T
4
K
5
@
v
?
GV
=
لا6
5
m
5
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
E
[
ي
5
•ب
7

5
'O 5‡
4
B
7
د
4
U
5
م
4
/
?
ب
4
< Q C
5
c ? i6
5
ل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
A{د
5
/
?
ل
4
ا n
5
ب
5
c =ا ن
7
م
5
ى"
5
ع5
Di#1
?
% '* =إD E"مB ى"ع EK#LCم Dل4 1
7
%
4
T
5
K
5
D E"مB
ا<(6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D•'O‡B دUD E"مB6
)"Cتم Dmب
Q
% نم
7
D%'جلا6 FDnبcا نم ى"ع vGVلا6D E"مB
.DEيآD:ل HCOب
2آ by ب
5
< = (
5
ن
4
م
5
ى"
5
ع5 ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا ن
=
أ
5
'O 5N
4
ل
5
إ
7
!
5
ح7 6أ
?
د
4
U
5
'* =إ
7
@
Aىل
=
#
5
c 56
5
.D!
5
ح7 6
4
أ
?
D:ل لع'K xg'* D... با<Cلا نأD 96Pملا %د$ملا
2آ bd Aى1
5

?

5

5
ك
?
ب
t
%
5
ن
4
م
5
K
5
95 'U
5
@
!ح6أ نإ 2;أ F%دقم طرشل ELبا% DنمKD !K ,'Jلا
طرS با#B D'مك
?
ب
t
%
=
ن
4
م
5
K
5
D E"مB6 ˜'مكب% ن
4
م
5
K 'مكNلإ
E"مB6 F9#قلا 9#قم D... !ح7 6أ
?
دU '* =إD E"مB6 F%دقم
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dى1#م 'يD
2آ ez A{د
5
j5 م
=
\
?
>
?
ق
5
"
4
p5 ,[!
4
S5 ل= (
?
ىL
5
ع4 أ
5
;<
7
ل
=
ا 'O 5ب
t
%
5
95 'U
5
@
. ن'\ >ب 9#CJم D>
?
ق
5
"
4
p5 D FD'Oب
t
%
5
D أدتبملا ربp D;<لاD
2آ e3 Aىل
5
6rا ن
7

?
ق
?
ل
4
ا 9? 'ب
5

5
K
5
95 'U
5
@
2;أ F%دقم طرS با#جل ELبا% ,'Jلا 2D9? 'ب 'مKD >ل#U
9#قم E"مجلا 8<j6 ˜9'ب 'مK mل<( مكب
t
% ن'( نإ
ربp D9'بD Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD F9#قلا
_3e
2 eM i6
5

Q
%
5
لt X
7
ي
5
i ب
[
'ت 5(
7
!K7 !ب
Q
%
5
د
5
O 4ع7 '/
5
م
?
"
4
ع7 95 'U
5
@
AىV
5
O 4ي
5
>ب )"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم Dب'ت( !KD %'جلا
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dلt X
7
ي
5
iD E"مB6 Fربخلا
2آ e_ '/
5
NK7 م
4
ك
?
ل
5
m
5
"
5
1
5
6
5
اد
R
/
4
م
5
u
5
%
4
rا م
?
ك
?
ل
5
ل5 C
5
B
5
;<
7
ل
=
ا@
ن
4
م
7
'B
R
ا6
5
k
4
أ
5
>
7
ب
7
'O 5B
4
ر
5
p4 T
5
K
5
, R 'م
5
,7'م
5
V
=
لا ن
5
م
7
95 -:*أ
5
6
5

?
1
?
Aىت =S5 W
[

5
* 5
DمكلD %'جلا F;<لا #j 2;أ F`6<حم أدتبمل ربp 2D;<لاD
HCOب )"Cتم DW
[
'ب* نم
7
D %'جلا FلCJل'ب )"Cتم
EJ"تخم EUرJتم 2;أ Fن
[
'\ HC* Dىت =S5 D FD'B
R
ا6kأD:ل
.v'CLلا6 نا#لrا
2آ eb !ل 76r W
[

5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
م
4
ك
?
م
5
'C
5
* 4أ
5
ا#
4
ع5 %
4
ا6
5
ا#"
?
(
?
@
Aى/
5
O tلا
9#قلا mل|6 F`6<حم 9#قل >ب 9#CJم Dا#"
?
(
?
D E"مB
2نN"g'U ا<( 'OBرpTK 2;أ FD'OBرpأD لع'K نم 9'ح
.DW'يآD :ل HCOب )"Cتم D!ل6
4
rD %'جلا6 .ا#"(
2آ ee 0R %
5
'c 5 م
4
ك
?
B
?
ر
7
خ4 * ? '/
5
O 4م
7
6
5
م
4
(
?
د
?
NC7 * ? '/
5
NK7 6
5
م
4
(
?
'O 5ق
4
"
5
p5 '/
5
O 4م
7
@
A{ر
5
p4 أ
?
F)"Lم 9#CJم xg'* D0 R %
5
'c .EJ*TتVم Dم('Oق"pD E"مBD
.رpآ 'B
R
ارpإ مكBرخ* 2;أ
2آ el A'/
5
"
=
(
?
'O 5c 7'ي
5
آ 8
?
'O 5ي
4
%
5
أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
.EJ*TتVم D8'O 5ي
4
%
5
أ
5
دق
5
ل6D E"مB
2آ es 'ي
5

5
ر
7
ح
4
V
7
ب
7
'O 5~
7
%
4
أ
5
ن
4
م
7
'O 5B
5
ر
7
خ4 ت ?ل 7 'O 5ت 5‡
4
B
7
أ
5
95 'U
5
@
Aى1
5

?
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم Dى1#م 'يD E"مB
2آ ey i اد
R
ع7 #
4
م
5
m
5
O 5N
4
ب
5
6
5
'O 5O 5N
4
ب
5
ل4 C
5
B
4
'K
5
>
7
" 7+
4
م
7
ر
[
ح
4
V
7
ب
7
m
5
O =N
5
c 7T
4
O 5"
5
K
5
@
A{#
R
1
?
'* R'ك
5
م
5
H
5
* 4أ
5
i6
5
ن
?
ح
4
* 5 >
?
J
?
" 7خ4 * ?
مVقلا E"مB6 F%دقملا مVقلا با#B DmONcT*D E"مB
Dل4 CB'KD E"مB6 F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم 0%دقملا
ن'كم `رZ 2D'OONبD FDm
5
O =N
5
c 7T
4
O 5لD E"مB ى"ع EK#LCم
:ل HC* D>
?
J
?
" 7خ4 * ? iD E"مB6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
رNمXلا6 FرتتVملا لع'J"ل دN(#c Dن
?
ح
4
* 5D FDاد
R
ع7 #
4
م
5
D
FD>J"خ4 * ?D !K رتتVملا رNمXلا ى"ع `#LCم DH*أD
.HC* D{#
R
1
?
D FDاد
R
ع#مD نم 9دب D'* R'كمD
2آ ed ’
?
'O =لا ر
5
ش5 ح
4
ي
?
ن
4
أ
5
6
5
E
7
O 5ي-
Q
لا v
?
#
4
ي
5
م
4
(
?
د
?
ع7 #
4
م
5
95 'U
5
@
Aىح
R
~?
.Dv
?
#يD ى"ع `#LCم Dر
5
ش5 ح
4
ي
?
ن
4
أ
5
D %د$ملا6 Fربp Dv
?
#
4
ي
5
D
2آ lz Aن
?
#
4
ع5 ر
4
K7 ىل
=
#
5
ت 5K
5
@
.EJ*TتVم Dىل
=
#
5
ت 5K
5
D E"مB
2آ l3 'ب
R
<
7
(
5
>
7
"
=
لا ى"
5
ع5 ا6ر
?
ت 5J
4
c 5 i م
4
ك
?
"
5
ي
4
6
5
ى1
5

?
م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
@
A{ر
5
ت 5K
4
ا ن
7
م
5
ب
5
'p5 د
4
U
5
6
5
ب
[
ا< 5 C
5
ب
7
م
4
ك
?
ت 5ح7 V
4
N
?
K
5
iD E"مB6 Fلم/م لCJل )"Lم 9#CJم 2Dم
4
ك
?
"
5
ي
4
6
5
D >ل#U
2Dم
4
ك
?
ت 5ح7 V
4
N
?
K
5
D >ل#U . 9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dا6رت 5Jc
دCب 0رمXم نTب ب#$Oم ]%'Xم لCK6 FENبب1 ,'Jلا
96Pملا %د$ملا6 F>ب 9#CJم `'كلا6 FENببVلا ,'K
i 2;أ F)ب'Vلا vGكلا نم دN
=
$تم
?
%د$م ى"ع `#LCم
!K EJ*TتVم Dب'p دU6D E"مB6 FH
o
حVK , o ارتKا نكي
.9#قلا -Nح
2آ lM Aم
4
/
?
O 5N
4
ب
5
م
4
j? ر
5
م
4
أ
5
ا#ع? k
5
'O 5ت 5K
5
@
.EJ*TتVم Dا#ع? k
5
'O 5ت 5K
5
D E"مB
2آ l_ م
4
(
?
'B
5
ر
7
خ4 ي
?
ن
4
أ
5
ن
7
اد
5
ير
7
ي
?
ن
7
ار
5
ح7 'V
5
ل
5
ن
7
ا< 5 j5 ن
4
إ
7
ا#ل
?
'U
5
@
Aى"
5
+
4
م
?
ل
4
ا م
?
ك
?
ت 7ق
5
ير
7
L
5
ب
7

5
j5 < 4 ي
5
6
5

5
j
7
ر
7
ح
4
V
7
ب
7
م
4
ك
?
~
7
%
4
أ
5
ن
4
م
7
FEU%'Jلا vGلا6 ربp6 أدتبم6 FE"م/م EJJخم Dن
4
إD
9#CJم Dم
4
(
?
'B
5
ر
7
خ4 ي
?
نأ
5
D %د$ملا6 FHC* Dنادير
7
ي
?
D E"مB
.HC* Dى"+ملاD F>ب
2آ lb v
5
#
4
N
5
ل
4
ا Œ
5
"
5
K
4
أ
5
د
4
U
5
6
5
'J

I
5
ا#ت ?g
4
ا م
=
\
?
م
4
(
?
د
5
N
4
(
5
ا#C
?
م
7
B
4
T
5
K
5
@
Aى"
5
C
4
ت 51
4
ا ن
7
م
5
!K EJ*TتVم DŒ
5
"Kأ
5
دU6D E"مB6 F6ا#لا نم 9'ح D'J
R
I
5
D
9#قلا -Nح
_3l
le 95 6
=
أ
5
ن
5

?
* 5 ن
4
أ
5

=
إ
7
6
5
!
5
ق7 "
4
c ? ن
4
أ
5

=
إ
7
ى1
5

?

5
ا#ل
?
'U
5
@
Aىق
5
ل
4
أ
5
ن
4
م
5
>ب 9#CJم D!ق"c نأD %د$ملا6 FرNNخc `رح D'م
=
إ
7
D
F96أ 'O*#( 6أ •,'قلإ 'م
=
إ رتpا 2;أ `6<حم لCJل
.)ب'Vلا %د$ملا ى"ع `#LCم Dن#ك* نأD %د$ملا6
. >Nلإ `'Xم Dن
4
م
5
D 9#I#ملا6
2آ ll >
7
N
4
ل
5
إ
7
ل? N
=
خ5 ي
?
م
4
/
?
N
t
$
7
ع7 6
5
م
4
/
?
ل
?

5
ح7 ا| 5 —
7
K
5
ا#ق
?
ل
4
أ
5
ل4 ب
5
95 'U
5
@
AىC
5
V
4
c 5 '/
5
* =أ
5
م
4
j
7
ر
7
ح
4
1
7
ن
4
م
7
2;أ F%دقم 9#قلا 9#قم6 FEJ*TتVم Dا#ق
?
ل
4
أ
5
لبD E"مB
Dا|إD FEJ‚'ع ,'Jلا 2 Dا|—KD >ل#U6 .i6أ !قلأ i
ا#
4
ق
5
ل
4
T
5
K
5
E"مB ى"ع EK#LCم 'jدCب E"مجلا6 FENg'جK
Fا#قلأ لب i6
=
أ !ق7 ل
4
أ
?
i 29'UD 2ريدقتلا6 F0%دقملا
ا#
4
ق
5
لTKD E"مB6 F%دقم 9#قلا 9#قم6 FDا|—K ا#ق
5
لTK
.لع'K xg'* DىC
5
V
4
c 5 '/
5
* =أD%د$ملا6 FEJ*TتVم 0%دقملا
2آ ls Aى1
5

?
ER J
5
Np7 >
7
V
7
J
4
* 5 !K7 ƒ
5
B
5
6
4
T
5
K
5
@
F>"Br 9#CJم DER J
5
Np7 D .EJ*TتVم Dƒ
5
B
5
6
4
T
5
KD E"مB6
.رpPم لع'K Dى1
5

?
D
2آ ly Aى"
5
ع4 rا H
5
* 4أ
5
m
5
* =إ
7
.4 خ5 c 5 i 'O 5"
4
U
?
@

=
إ ربp Dى"عrاD6 FDm*إD !K `'ك"ل دN(#c DH
5
* 4أD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dى"عrا H*أ m*إD E"مB6
2آ ld ا#C
?
O 5I
5

5
* =إ
7
ا#C
?
O 5I
5

5
.4 ق
5
"
4
c 5 m
5
O 7Nم
7
ي
5
!K7 'م
5
)
7
ل
4
أ
5
6
5
@
Aىc 5أ
5
q? N
4
ح
5
ر
?
ح7 'V
=
لا Œ
?
" 7J
4
ي
?
i6
5
ر
[
ح7 '1
5
د
?
N
4
(
5
E"مB6 FD.4 خ5 c 5 iD E"مB ى"ع EK#LCم D)
7
ل
4
أ
5
6D E"مB
Eل#I#م D'مD FEخ1'* Dن
=
إD F%دقم طرS با#B D.4 ق
5
"
4
c 5D
EK#LCم DŒ
?
" 7J
4
ي
?
i6D E"مB6 FDنإD ربp Dد
?
N
4
(
5
D F'/م1ا
.Dد
?
N( ا#C
?
O 5I
5

5
ن
=
إD 2EJ*TتVملا ى"ع
2آ sz ن
5
6%
?
'j5 ب
Q
ر
5
ب
7
'O =م
5
آ ا#ل
?
'U
5
اد
R
ج
=
1
?
0 ? ر
5
ح
5
V
=
لا !
5
ق7 ل
4
T
?
K
5
@
Aى1
5

?
6
5
F0رحVلا نم 9'ح Dادج
=
1
?
D FEJ*TتVم D!ق7 ل
4
T
?
K
5
D E"مB
.D0رحVلاD نم EN*'\ 9'ح Dا#ل'UD E"مB6
2آ s3 ;<
7
ل
=
ا م
?
(
?
ر
?

7
ك
5
ل
5
>
?
* =إ
7
م
4
ك
?
ل
5
ن
5
| 5 آ ن
4
أ
5
ل5 ب
4
U
5
>
?
ل
5
م
4
ت ?O 4م
5
آ 95 'U
5
@
`
[
Gp7 ن
4
م
7
م
4
ك
?
"
5
B
?
%
4
أ
5
6
5
م
4
ك
?
ي
5
د
7
ي
4
أ
5
ن
=
C
5
L
Q
U
5
‰K
5
ر
5
ح
4
V
Q
لا م
?
ك
?
م
5
"
=
ع5

R
ا< 5 ع5 د
t
S5 أ
5
'O 5ي
t
أ
5
ن
=
م
?
"
5
C
4
ت 5ل
5
6
5
ل
7
خ4 O =لا ]
7
6< ? B
?
!K7 م
4
ك
?
O =ب
5
"
Q
I
5
r6
5
Aىق
5
ب
4
أ
5
6
5
`رح Dن
4
أ
5
D F>Nلإ `'Xم Dن
5
| 5 آ
5
ن
4
أ
5
D 96Pملا %د$ملا
FHC* D;<لاD FEJ*TتVم Dم(ر
?
Nبكل >*إD E"مB F;%د$م
DنCLUrD E"مB6 FEJ*TتVم Dمكي
5
ديأ نC
5
LU‰KD E"مB
FEJ‚'ع 6ا#لا 2 Dن
=
م
?
"
5
C
4
ت 5ل
5
6D >ل#U6 F%دقم مVU با#B
]%'Xم لCJلا6 FمVقلا با#B !K ECUا6 vGلا6
6ا#لا6 F9'+مrا !لا#تل EK6<حملا ن#Oلا W#ب+ب ]#Kرم
FدN(#ت"ل ن#Oلا6 Fلع'K نNO 5('Vلا ,'قتلi EK6<حملا
F>Nلإ `'Xم رNمXلا6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا 2D'O 5ي
t
أ
5
D
`#LCم م1ا Dىقبأ6D F-NNمc D'با<عD Fربp Dد
t
S5 أ
5
D
م"
4
C7 لا لCJل >ب 9#CJم DدSأ 'O 5ي
t
أD E"مB6 FDد
Y
SأD ى"ع
.)
7
"
=
C
5
م
?
لا
2آ sM ;<
7
ل
=
ا6
5
W
7
'O 5N
Q
ب
5
ل
4
ا ن
5
م
7
'* 5, 5 'B
5

5
ى"
5
ع5 •
5
ر
5
\ 7P
4
* ? ن
4
ل
5
ا#ل
?
'U
5
@
05 'N
5
ح
5
ل
4
ا 8
7
<
7
j5 !X
7
ق
4
c 5 'م
5
* =إ
7
u
[
'U
5
H
5
* 4أ
5

5
^
7
U
4
'K
5
'* 5ر
5
L
5
K
5
A'N
5
* 4د
t
لا
`#LCم 9#I#ملا6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2 D;<لا6D >ل#U
FEJ*TتVم ,'Jلا 2 D^
7
U
4
'KD >ل#U6 FEمدقتملا D'مD ى"ع
H
5
*أD E"مB6 FE"Cلا `رح `<ح ى"ع !Oبم رمأ لCK6
E"I Du
[
'U H
5
*أD E"مB6 F9#I#ملا E"I Du
[
'U
05 'NحلاD F>ب 9#CJم 0%'Sإ م1ا D8<jD F9#I#ملا
!K EJ*TتVم D!X
7
قc 5 'م*إD E"مB6 F>تC*6 9دب 2D'N*د
t
لا
.9#قلا -Nح
2آ s_ >
7
N
4
"
5
ع5 'O 5ت 5j4 ر
5
(
4
أ
5

5
6
5
'* 5'ي
5
'L
5
p5 'O 5ل
5
ر
5
J7 ‹4 N
5
ل 7 'O 5ب
Q
ر
5
ب
7
'O =م
5
آ '* =إ
7
@
Aىق
5
ب
4
أ
5
6
5
ر
o
N
4
p5 >
?
"
=
لا6
5
ر
7
ح
4
V
Q
لا ن
5
م
7
`#LCم 9#I#م م1ا D'مD FEJ‚'ع 6ا#لا 2D'م6D >ل#U
نم 9'حب )"Cتم DرحVلا نمD %'جلا FD'*'ي'Lp5 D ى"ع
.EJ*TتVم Dر
o
N
4
p >"لا6D E"مB6 FD>N"عD !K ,'/لا
2آ sb W
?

?
ي
5
i م
5
O =/
5
B
5
>
?
ل
5
ن
=

7
K
5

R
ر
7
ج
4
م
?
>
?
ب
=
%
5
W
7
T
4
ي
5
ن
4
م
5
>
?
* =إ
7
@
A'N
5
ح
4
ي
5
i6
5
'/
5
NK7
Fأدتبم طرS م1ا Dنم
5
D FDن
=
إD ربp طرشلا E"مB
9'ح DW#مي iD E"مB FDW
7
TيD لع'K ن
4
م
7
9'ح 2D'م
R
ر
7
ج
4
م
?
D
.D>لD !K ,'/لا نم
2آ se م
?
/
?
ل
5
m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ل5 م
7
ع5 د
4
U
5
'O Rم
7
P
4
م
?
>
7
c 7T
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5
@
AW
?
'B
5
%
5
د
=
لا
نم 9'ح D'O RمPمD6 F D'O RمPمD :ل HC* Dلم
7
ع دUD E"مB
با#B D..م/ل m‡ل6TKD E"مB6 FD>
7
c 7Tي
5
D !K ,'/لا
.Dm‡ل6أD أدتبملا ربp DW'B%دلا م/لD E"مB6 Fطرشلا
2آ sl '/
5
NK7 ن
5
يد
7
ل 7'p5 %
?
'/
5
* 4rا '/
5
ت 7ح
4
c 5 ن
4
م
7

7
ج
4
c 5 ن
[
د
4
ع5 W
?
'O =B
5
@
Aى(
=
-
5
c 5 ن
4
م
5
, ? ا-
5
B
5
m
5
ل 7| 5 6
5
HC* D;رجcD E"مB6 FDW'B%دلاD نم 9دب DW
o
'OBD
م1ا Dنم
5
D FEJ*TتVم D,ا-B mل|6D E"مB6 FDW
?
'OBD
>Nلإ `'Xم 9#I#م
_3s
ss ب
4
ر
7
~4 'K
5

7

5
C7 ب
7
ر
7
1
4
أ
5
ن
4
أ
5
ى1
5

?
ىل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
Aىش5 خ4 c 5 i6
5
'(
R
%
5
د
5
`? 'خ5 c 5 i 'V
R
ب
5
ي
5
ر
7
ح
4
ب
5
ل
4
ا !K7 'ق
R
ير
7

5
م
4
/
?
ل
5
E"مB6 F0رVJم 'jدCب E"مجلا6 FEيرNVJc Dن
4
أD
!KD %'جلا FDر
7
1
4
أ
5
D E"مB ى"ع EK#LCم Dب
4
ر
7
~4 'KD

[
'\ HC* D'V
R
ب
5
ي
5
D FD'ق
R
ير‚D :ل HCOب )"Cتم Dرحبلا
ب
4
ر~ا 2;أ FDب
4
ر~اD رNم~ نم 9'ح D`'خc iD E"مB6
..g'p ر
5
N„
2آ sy 'م
5
م
Q
N
5
ل
4
ا ن
5
م
7
م
4
/
?
N
5
ش
7
‹5 K
5
8
7
د
7
#O ?ج
?
ب
7
ن
?
#
4
ع5 ر
4
K7 م
4
/
?
C
5
ب
5
c 4T
5
K
5
@

4
/
?
N
5
ش
7

5
EK#LCم Dم/Nش‹KD E"مB6 FEJ*TتVم Dم
4
/
?
C
5
ب
5
c 4T
5
KD E"مB
.لع'K Eل#I#م م1ا D'مD FDم/C
5
بcأD E"مB ى"ع
2آ sd A{د
5
j5 'م
5
6
5
>
?
م
5
#
4
U
5
ن
?
#
4
ع5 ر
4
K7 ل= ~5 أ
5
6
5
@
.Dم/
?
C
5
ب
5
c 4T
5
KD E"مB ى"ع EK#LCم Dل= ~5 أ
5
6D E"مB
2آ yz م
4
(
?
6
Q
د
?
ع5 ن
4
م
7
م
4
(
?
'O 5N
4
ج
5
* 4أ
5
د
4
U
5
ل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
!O 7ب
5

5
@

5
م
5
ي
4
rا %
7
#L
t
لا x
5
* 7'B
5
م
4
(
?
'* 5د
4
ع5 ا6
5
6
5
Dx*'BD FEJ*TتVم ,ادOلا با#B Dم('ONج*أ دUD E"مB
.Dx*'BD HC* DنميrاD F0دعا#م"ل ن
[
'\ 9#CJم
2آ y3 >
7
NK7 ا#
4
‹5 L
4
c 5 i6
5
م
4
(
?
'O 5U
4
k
5
%
5

5
W
7

5
N
Q

5
ن
4
م
7
ا#"
?
(
?
@
د
4
ق
5
K
5

7
X5 „
5
>
7
N
4
"
5
ع5 ل4 " 7ح
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5

7
X5 „
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ل= ح7 N
5
K
5
A{#
5
j5
)"Cتم DW'بN‚ نمD %'جلا FEJ*TتVم Dا#"
?
(
?
D E"مB
2Dل= ح7 N
5
K
5
D >ل#U6 F>Nلإ `'Xم 9#I#م D'مDF لCJل'ب
%د$م ى"ع `#LCم 96Pملا %د$ملا6 FENبب1 ,'Jلا
9#"حK ن'N‹‚ نكي i 2;أ F)ب'Vلا vGكلا نم دN
=
$تم
.EJ*TتVم Dل4 " 7ح
4
ي
5
نم
5
6D E"مB6 F!بX„
2آ yM Aن
5
م
5
آ6
5
ب
5
'c 5 ن
4
م
5
ل 7 %
o
'J
=
‹5 ل
5
!* Qإ
7
6
5
@
:ب )"Cتم DنملD %'جلا6 FEJ*TتVم D%
o
'J
=
‹5 ل
5
!*إ6D E"مB
.D%'J
=
„D
2آ y_ Aى1
5

?

5
m
5
م
7
#
4
U
5
ن
4
ع5 m
5
"
5
ج
5
ع4 أ
5

5
6
5
@
v'/Jت1ا م1ا D'مD FEJ*TتVم 6ا#لا Dm
5
"
5
ج
5
ع4 أ
5
'م6D
Dى1#م 'يD E"مB6 Fربp Dm"ج
5
ع4 أ
5
D E"مB6 Fأدتبم
.v'/Jت1iا •'N1 !K EJ*TتVم
2آ yb ب
Q
%
5
m
5
N
4
ل
5
إ
7
H
?
"
4
ج
7
ع5 6
5

7
\
5
أ
5
ى"
5
ع5 ,7i6أ
?
م
4
j? 95 'U
5
@
Aى~5 ر
4
ت 5ل 7
لCJل 9#CJم 0%'Sإ م1ا D,7i6أ
?
D6 Fأدتبم D,7i6أ
?
م
4
j? D
)"Cتم D;ر
7
\
5
أ ى"عD %'جلا F,iPj !Oعأ 2;أ F`6<حم

Q
%
5
D E"مB6 FEN~ارتعا D,i6أ !OعأD E"مB6 Fربخل'ب
.DH
?
"
4
ج
7
ع5 D :ب )"Cتم %6رجم Dى~رتلD %د$ملا6 FE~رتCم
2آ ye م
?
/
?
"
=
~5 أ
5
6
5

5
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
m
5
م
5
#
4
U
5
'O =ت 5K
5
د
4
U
5
'* =—
7
K
5
95 'U
5
@
A;
t
ر
7
م
7
'V
=
لا
E"مB6 F'* =—K mم#U رaتOc i 2;أ F%دقم 9#قلا 9#قم
E"مB6 F%دقملا 9#قملا ى"ع EK#LCم D'O =ت 5K
5
دU
5
'* =—KD
.D'O =تKD E"مB ى"ع EK#LCم D;رم'V
=
لا م/"
=
~5 أ6D
2آ yl 'ي
5
95 'U
5
'J
R
1
7
أ
5
ن
5

5
X4 „
5
>
7
م
7
#
4
U
5
ىل
5
إ
7
ى1
5

?
n
5
B
5
ر
5
K
5
@
د
?
/
4
C
5
ل
4
ا م
?
ك
?
N
4
"
5
ع5 95 'L
5
K
5
أ
5
'O RV
5
ح
5
اد
R
ع4 6
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
م
4
(
?
د
4
C7 ي
5
م
4
ل
5
أ
5
v
7
#
4
U
5
م
4
ت ?J
4
"
5
p4 T
5
K
5
م
4
ك
?
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
x
o
X5 „
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ل= ح7 ي
5
ن
4
أ
5
م
4
c ?د
4
%
5
أ
5
v
4
أ
5
A;د
7
ع7 #
4
م
5
{د'Oم 2Dv
7
#
4
U
5

5
D Fى1#م نم نi'ح 2D'J
R
1أ ن
5
'بX„D
,'Nلا لبU 'م ى"ع 0%دقملا EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم
ملأD E"مB ى"ع EK#LCم D9'LKD E"مB6 FEK6<حملا
FD9'‚D E"مB ى"ع EK#LCم Dمcد%
5
أ
5
D E"مB6 FDم(د
4
C7 ي
5
.Dمcد%أD E"مB ى"ع EK#LCم DمتJ"pTKD E"مB6
2آ ys 'O 5"
4
م
Q
ح
?
'O =ك
7
ل
5
6
5
'O 5ك
7
"
4
م
5
ب
7

5
د
5
ع7 #
4
م
5
'O 5J
4
"
5
p4 أ
5

5
ا#ل
?
'U
5
@
ىق
5
ل
4
أ
5
m
5
ل 7< 5 ك
5
K
5
'j5 'O 5K
4
< 5 ق
5
K
5
v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا E
7
O 5يk
7
ن
4
م
7
ا%
R
اk
5
6
4
أ
5
A;
t
ر
7
م
7
'V
=
لا
D'O 5"
4
م
Q
ح
?
'O =كل6D E"مB6 FD."pأD :ب )"Cتم D'O 5ك
7
"
4
م
5
بD %'جلا
)"Cتم DEOيk
7
نم
7
D %'جلا FD'OJ"pأ 'مD ى"ع EK#LCم
ى"ع EK#LCم D'j'OK<قKD E"مB6 FDا%
R
اk
5
6
4
أ
5
D :ل HCOب
>ل#U6 FEJ*TتVم Dىق
5
ل
4
أ
5
D E"مB6 FD'O"م
Q
ح
?
D E"مB
F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم ,'Jلا 2Dmل<كKD
;رم'Vلا ىق
5
ل
4
أ
5
2ريدقتلا6 F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا م1ا6
,'قلˆا mل| ل5 +م , R 'قلإ
_3y
2 yy ا< 5 j5 ا#ل
?

5
K
5
%
o
ا#
5
p? >
?
ل
5
اد
R
V
5
B
5

4
ع7 م
4
/
?
ل
5
f
5
ر
5
p4 T
5
K
5
@
A!
5
V
7
O 5K
5
ى1
5

?
>
?
ل
5
إ
7
6
5
م
4
ك
?
/
?
ل
5
إ
7
DادVBD FDىقلأD E"مB ى"ع EK#LCم Df
5
رpTKD E"مB
D!V
7
O 5K
5
D E"مB6 Fن
[
'\ HC* D%
o
ا#
5
p? >
?
ل
5
D E"مB6 FHC*
.9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم
2آ yd م
4
/
?
ل
5
m
?
" 7م
4
ي
5
i6
5
i#
4
U
5
م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
n
?
B
7
ر
4
ي
5

5
ن
5
6
4
ر
5
ي
5
GK
5
أ
5
@
A'C
R
J
4
* 5 i6
5
ار

~5
FE"Nق+لا نم EJJخم DنأD FEJ*TتVم Dن
5
6
4
ر
5
ي
5
GK
5
أ
5
D E"مB
FDنأD ربp Dn
?
B
7
ر
4
ي
5
iD E"مB6 FنTشلا رNم~ '/م1ا6
Dم/لD %'جلا FDن6ريD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 %د$ملا6
.Dار

~5 D نم 9'ح `6<حمب )"Cتم
2آ dz 'م
5
* =إ
7
v
7
#
4
U
5

5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
ن
?
6%
?
'j5 م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
A;ر
7
م
4
أ
5
ا#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
!* 7#C
?
ب
7
c ='K
5
ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا م
?
ك
?
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
>
7
ب
7
م
4
ت ?O 4ت 7K
?
دقلD E"مB6 FEJ*TتVم Dن
?
6%'j م/ل 9'U دقل6D E"مB
,ادOلا با#B Dمت ?O 4ت 7K
?

5
* =إD E"مB6 FمVقلا با#B D9'U
ى"ع EK#LCم Dن
?
محرلا مكب
=
% ن
=
إ6D E"مB6 FEJ*TتVم
ى"ع EK#LCم D!* 7#C
?
ب
7
c ='KD E"مB6 FDمتOتK 'م*إD E"مB
.Dنمحرلا مكب% نإD E"مB
2آ d3 'O 5N
4
ل
5
إ
7
n
5
B
7
ر
4
ي
5
ىت =ح
5
ن
5
NJ7 (
7
'ع5 >
7
N
4
"
5
ع5 ”
5
ر
5
ب
4
* 5 ن
4
ل
5
ا#ل
?
'U
5
@
Aى1
5

?
ربp DنNJ('عD Fب#$Oم ™1'* ]%'Xم لCK D”
5
رب*D
%6رجم FnBري نأ ىتح& 96Pملا %د$ملا6 FD”رب*D
.DنNJ('عD:ب )"Cتم
2آ dM Aا#"
t
~5 م
4
/
?
ت 5ي
4
أ
5
%
5
| 4 إ
7
m
5
C
5
O 5م
5

5
ن
?
6%
?
'j5 'ي
5
95 'U
5
@
D| 4 إD Fربp DmC
5
O 5مD E"مB6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD
`'Xم Dم/ت 5يأ%D E"مB6 FDnOمD :ب )"Cتم ن'مk `رZ
. ن
[
'\ 9#CJم Dا#"
t
~5 D E"مB6 F>Nلإ
2آ d_ A;ر
7
م
4
أ
5
H
5
N
4
$
5
C
5
K
5
أ
5
!O 7C
5
ب
7
ت =c 5 iأ
5
@
:ل ن
[
'\ 9#CJم %د$ملا6 F0دgاk i FEبI'* ن
4
أ 2DiأD
:ب6 >VJOب {دCتي DnOمD 6 ˜!ع'بcا mCOم 'م 2;أ FDnOمD
DنCبتcD E"مB6 Fv#Oلا نم
7
6 Fv
5
#Oلا >ت ?COم 2#ح* Dنم
7
D
EK#LCم DHN$
5
CKأD E"مB6 F!Kرحلا 9#I#ملا E"I
.DنCبتcD E"مB ى"ع
2آ db !* Qإ
7
!1
7
أ
4
ر
5
ب
7
i6
5
!ت 7N
5
ح
4
" 7ب
7
< 4 p? T
4
c 5 i v
=
أ
?
ن
5
ب
4
ا 'ي
5
95 'U
5
@
Aل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
!O 7ب
5
ن
5
N
4
ب
5
H
5
U
4
ر
=
K
5
95 #ق
?
c 5 ن
4
أ
5
H
?

7
p5
Dv
=
أ
?
D F`'Xم {د'Oم 2DنباD F,اد* 0ادأ 'ي 2 Dv
=
أ
?
ن
5
ب
4
'يD
,'ي لبU 'م ى"ع 0%دقملا 0رVكل'ب %6رجم >Nلإ `'Xم
!*إD E"مB F'JNJخc HK<ح م\ F'Jلأ Eب"قOملا م"كتملا
نأD %د$ملا6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DHNش
7
p
.>ب 9#CJم D9#ق
?
c
2آ de A;
t
ر
7
م
7
'1
5

5
m
5
ب
?
L
4
p5 'م
5
K
5
95 'U
5
@
E"مB6 F!pأ vG( ا<j 29'U 2;أ F%دقم 9#قلا 9#قم
م1ا D'مD F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم Dmب
?
L
4
p5 'مKD
.ربp Dmب
?
Lp6D Fأدتبم v'/Jت1ا
2آ dl ن
4
م
7
ER X5 ب
4
U
5
H
?
X4 ب
5
ق
5
K
5
>
7
ب
7
ا6ر
?
$
?
ب
4
ي
5
م
4
ل
5

5
ب
7
W
?
ر
4
$
?
ب
5
95 'U
5
@
A!V
7
J
4
* 5 !ل 7 H
4
ل
5
#
=
1
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
'/
5
c ?< 4 ب
5
O 5K
5
9
7
#1
?
ر
=
لا ر
7
\
5
أ
5
)"Cتم Dر\أ نم
7
D %'جلا FDW
?
ر
4
$
?
ب
5
D :ب )"Cتم D'مبD %'جلا
FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dmل<(6D >ل#U6 FDEXبUD :ل HCOب
Gي#Vc !ل H
4
ل#
=
1 2;أ F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا6
.EJ*TتVم DH
4
ل#
=
1D E"مB6 Fلي#Vتلا mل| ل5 +م
2آ ds i 95 #ق
?
c 5 ن
4
أ
5
0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا !K7 m
5
ل
5
ن
=

7
K
5
x
4
j5 | 4 'K
5
95 'U
5
@
;<
7
ل
=
ا m
5
/
7
ل
5
إ
7
ىل
5
إ
7
ر
4
a
?
* 4ا6
5
>
?
J
5
"
5
خ4 c ? ن
4
ل
5
اد
R
ع7 #
4
م
5
m
5
ل
5
ن
=
إ
7
6
5

5
'V
5
م
7
A>
?
O =U
5
ر
Q
ح
5
O ?ل
5
'J
R
(
7
'ع5 >
7
N
4
"
5
ع5 H
5
"
4
Z
5
رJكc نإ 2;أ F%دقم طرS با#B Dx
4
j|'KD E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم D..mل ن—KD E"مB6 Fxj|'K
DmلD %'جلا Fنإ م1ا D9#ق
?
c ن
4
أ D %د$ملا6 .Dxj|اD
نم 9'حب )"Cتم D0'Nحلا !KD %'جلا Fربخل'ب )"Cتم
F`6<حم ربخلا6 '/م1ا6 FƒOج"ل ENK'* DiD F`'كلا
FDاد
R
ع#مD HC* D>J
5
"خ4 c ? نلD E"مB6 Fد#B#م 28ريدقc
FمVقلا با#B D>
?
O =U
5
ر
Q
ح
5
O ?ل
5
D E"مB6 Fل= Z ربp D'J
R
('عD
.EJ*TتVم E"مB >با#B6 مVقلا6
2آ dy ,[!
4
S5 ل= (
?
n
5
1
7
6
5
#
5
j? iإ
7
>
5
ل
5
إ
7
i ;<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا م
?
ك
?
/
?
ل
5
إ
7

5
* =إ
7
@
A'م
R
"
4
ع7
HC* D;<لاD Fربp6 أدتبم6 EK#Jكم6 EK'( D'م
5
* =إD
9دب D#jD Fر$ح"ل DiإD FE"I >ي-:Oتلا E"مB6 FDمك/
?
لإD
E"مB6 F`6<حملا ربخلا !K رتتVملا رNمXلا نم
-NNمc D'م
R
"عD FEJ*TتVم Dn
5
1
7
6
5
D
_3d
dd •
5
'O 5N
4
c 5آ د
4
U
5
6
5
)
5
ب
5
1
5
د
4
U
5

5
,7'ب
5
* 4أ
5
ن
4
م
7
m
5
N
4
"
5
ع5 €
t
ق
?
* 5 m
5
ل 7< 5 (
5
@
Aار
R
(
4
|
7
'* =د
?
ل
5
ن
4
م
7
2;أ F>Nلإ `'Xم Dmل|D F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا
نا%
=
'جلا6 F€$قلا mل| ل+م '$
R
$U mN"ع €
t
ق
?
* 5
2Dار
R
(|D FEJ*TتVم D€
t
ق*D E"مB6 FلCJل'ب ن'ق"Cتم

[
'\ 9#CJم
2آ 3zz Aا%
R
k
4
6
7
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
ل? م
7
ح
4
ي
5
>
?
* =—
7
K
5
>
?
O 4ع5 u
5
ر
5
ع4 أ
5
ن
4
م
5
@
FDار
R
(|D :ل HC* طرشلا E"مB6 Fأدتبم طرS م1ا Dن
4
م
5
D
.v-B لحم !K طرشلا با#B Dلمحي >*—KD E"مB6
2آ 3z3 AGم
4
ح7 E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
4
/
?
ل
5
, 5 '1
5
6
5
>
7
NK7 ن
5
يد
7
ل 7'p5 @
nمجلا •J"ب ,'B6 FDل? م
7
ح
4
ي
5
D لع'K نم 9'ح Dنيدل'pD
ى"ع i6أ لمح6 FEمدقتملا Dنم
5
D ىOCمل 0'عارم
D .نيدل'pD :ب )"Cتم %'جلا6 FرNمXلا درKTK F'/aJل
>"ع'K u'م لCK D,'1D FEJ‚'ع 6ا#لا 2 D,'1
5
6
5
D >ل#U
9'حب )"Cتم Dم/
?
ل
5
D %'جلا Fلمحلا ,'16 2;أ F#j رNم~
FD,'1D رNم~ رV
=
K
5
F-NNمc DGمحD FDGمحD نم
,'16 2;أ Fمj? %
?
k
4
6
7
28ريدقc `6<حم v<ل'ب ‘#$خملا6
ى"ع EK#LCم FD,'16D E"مB6 Fمj? %
?
k
4
6
7
Gمح7 لمح7 لا
.Dنيدل'pD درJملا
2آ 3zM <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
ن
5

7
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا ر
?
ش? ح
4
* 56
5
%
7
#$
t
لا !K7 ™? J
5
O 4ي
?
v
5
#
4
ي
5
@
A'U
R
%
4
k
?
xg'* D%#$لا !KD %'جلا FDEم'Nقلا v#يD نم 9دبDv#ي
5
D
FDنNمرجملاD نم 9'ح D'U
R
%
4
k
?
D F D™J
5

?
D :ب )"Cتم لع'K
.E"مB نع ^ي#Cت"ل D<
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
D !K ني#Oتلا6
2آ 3z_ Aار
R
ش4 ع5 iإ
7
م
4
ت ?+
4
ب
7
ل
5
ن
4
إ
7
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
ن
5
#ت ?K
5
'خ5 ت 5ي
5
@

4
إD FDنNمرجملاD نم EN*'\ 9'ح Dن#ت ?K'ختي
5
D E"مB
E"مB6 FDمت ?+ب
7
ل
5
D :ب )"Cتم ن'مk `رZ Dار
R
ش4 ع5 D FENK'*
F6ا#لا نم 9'ح `6<حم 9#قل 9#قلا 9#قم Dمتب+ل ن
4
إD
8-Nمم ن
=
r wDار
R
شع5 D ن
4
م
7
,'تلا `<ح6 FنN"g'U 2ريدقتلا6
.!ل'N"لا
2آ 3zb ER ق
5
ير
7

5
م
4
/
?
"
?
+
5
م
4
أ
5
9? #ق
?
ي
5
| 4 إ
7
ن
5

?

?
ي
5

5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5
ن
?
ح
4
* 5@
A'م
R
#
4
ي
5

7
م
4
ت ?+
4
ب
7
ل
5
ن
4
إ
7
D'مD F0%
=
'B ,'بلا6 FEJ*TتVم Dم
?
"عأ
5
ن
?
ح*D E"مB
D| 4 إD FDم"عأD :ب )"Cتم %6رجملا %د$ملا6 FEي%د$م
FENK'* Dن
4
إD F-NNمc DER قير
7

5
D FDم"عأD :ب )"Cتم `رZ
.لCJل'ب )"Cتم `رZ D'م
R
#يD
2آ 3ze !ب
Q
%
5
'/
5
J
?
V
7
O 4ي
5
ل4 ق
?
K
5
9
7

5
ج
7
ل
4
ا ن
7
ع5 m
5
* 5#ل
?
T
5
V
4
ي
5
6
5
@
A'J
R
V
4
* 5
.Dm*#لTVي6D E"مB ى"ع EK#LCم Dل4 ق
?
K
5
D E"مB
2آ 3zl A'J
R
$
5
J
4
I
5
'عR 'U
5
'j5 %
?
< 5 N
5
K
5
@
D'عR 'U DFD'/J
?
V
7

5
D E"مB ى"ع EK#LCم D'j5 %
?
< 5 N
5
K
5
D E"مB
. EN*'\ 9'ح 2D'J
R
$
5
J
4
I
5
D F,'/لا رNمXلا نم 9'ح
2آ 3zs A'ت Rم
4
أ
5
i6
5
'B
R
#
5
ع7 '/
5
NK7 {ر
5
c 5 i@
.D'j%<يD !K ,'/لا نم E+ل'\ 9'ح D{ر
5
c 5 iD E"مB
2آ 3zy H
7
C
5
ش5 p5 6
5
>
?
ل
5
f
5
#
5
ع7 i !
5
ع7 اد
=
لا ن
5
#C
?
ب
7
ت =ي
5
<
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
@
A'V
R
م
4
j5 iإ
7
n
?
م
5
V
4
c 5 GK
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 W
?
ا#
5
I
4

نم 9'ح D>ل f
5
#
5
ع7 iD E"مB6 FEJ*TتVم Dن#Cبت =يD E"مB
ى"ع EK#LCم DWا#Irا H
7
Cش5 p6D E"مB6 F!عادلا
ى"ع EK#LCم Dn
?
مVc 5 GKD E"مB6 FDن#CبتيD E"مB
.DHCش5 pD E"مB
2آ 3zd >
?
ل
5
ن
5
|
7
أ
5
ن
4
م
5

7
E? ع5 'J
5
ش= لا n
?
J
5
O 4c 5 i <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
@

?
م
5
ح
4
ر
=
لا
FEJ*TتVم Dn
?
JOc iD E"مB6 FDnJOcD :ب )"Cتم D<‡م
5
#يD
. >ب 9#CJم 9#I#م م1ا Dنم
5
D
2آ 33z >
7
ب
7
ن
5
#L
?
Nح7 ي
?
i6
5
م
4
/
?
J
5
"
4
p5 'م
5
6
5
م
4
/
7
يد
7
ي
4
أ
5
ن
5
N
4
ب
5

5
م
?
"
5
C
4
ي
5
@
A'م
R
"
4
ع7
نم 9'ح Dن#LNحي i6D E"مB6 FEJ*TتVم Dم
?
"Cي
5
D E"مB
%د$م w)"Lم 9#CJم xg'* D'م
R
"عD .Dم/J"pD !K ,'/لا
. >"م'Cل `دارم
2آ 333 ل5 م
5
ح
5
ن
4
م
5
ب
5
'p5 د
4
U
5
6
5
v
7
#N
t
ق
5
ل
4
ا !
Q
ح
5
"
4
ل 7 8
?
#B
?
#
?
ل
4
ا H
7
O 5ع5 6
5
@
A'م
R
"
4
Z
?
دU6D E"مB ا<(6 FEJ*TتVم D8
?
#B
?
#
?
ل
4
ا H
7
O 5ع5 6D E"مB
.Dب'p
2آ 33M `? 'خ5 ي
5
GK
5
ن
o
م
7
P
4
م
?
#
5
j? 6
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ن
5
م
7
ل4 م
5
C
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5
@
A'م
R
X4 j5 i6
5

R
"
4
Z
?
9'ح DنمPم #j6D E"مB6 FEJ*TتVم Dل4 مCي نم
5
6D E"مB
أدتبمل ربp D`'خي GKD E"مB6 FDل4 مCيD لع'K نم
D`'خي i #/KD E"مB6 F`'خي i #/K 2;أ F`6<حم
D`'خي GKD E"مB ن#كc نأ k#جي i6 Fطرشلا با#B
.,'Jلا >ق
?
ح"c i DiD :ب نرتقملا ]%'Xملا نr w'با#B
F`6<حم W#COمل HCOب )"Cتم DW'حل'$لا نم
7
D %'جلا6
.W'حل'$لا نم 'O Rg'( '‡
R
NS 2;أ
2آ 33_ ن
5
م
7
>
7
NK7 'O 5K
4
ر
=
I
5
6
5
'N

ب
7
ر
5
ع5 '* Rآر
4
U
?
8
?
'O 5ل
4
-:*أ
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@
Aار
R
(
4
|
7
م
4
/
?
ل
5
Ž? د
7
ح
4
ي
?
6
4
أ
5
ن
5

?
ت =ي
5
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5
د
7
Nع7 #
5
ل
4
ا
9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dmل<(6D >ل#U
ل5 +م iا-:*إ 8'Oل-:*أ 2;أ F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6 F)"Lم
>ل#U6 FEJ*TتVم D8'Oل-:*أD E"مB6 F9
7
ا-:*ˆا mل|
FEK#I#م '/*r 0دم'B 9'حلا ,!جم k'B6 F9'ح 2D'* RآرUD
EJ*TتVم Dن#قتي م/"CلD E"مB6
_Mz
33b ن
4
م
7
ن
7
آر
4
ق
?
ل
4

7
ل4 ج
5
C
4
c 5 i6
5
)
t
ح
5
ل
4
ا m
?
" 7م
5
ل
4
ا >
?
"
=
لا ىل
5
'C
5
ت 5K
5
@
A'م
R
"
4
ع7 !* 7د
4
k
7
ب
Q
%
5
ل4 U
?
6
5
>
?
N
?
ح
4
6
5
m
5
N
4
ل
5
إ
7
ىX5 ق
4
ي
?
ن
4
أ
5
ل
7
ب
4
U
5
FD8'Oل-:*أD E"مB ى"ع EK#LCم D>"لا ىل
5
'C
5
ت 5K
5
D E"مB
D'م"
4
ع7 !* 7د
4
k
7
ب
Q
%
5
D E"مB6 FEلGج"ل ن'تC* D)حلا m"ملاD

[
'\ 9#CJم D'م
R
"عD6 F9#قلا 9#قم
2آ 33e د
4
ج
7
* 5 م
4
ل
5
6
5
!
5
V
7
O 5K
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
v
5
د
5
آ ىل
5
إ
7
'* 5د
4
/
7
ع5 د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
A'م
R
-
4
ع5 >
?
ل
5
EK#LCم Dد
4
ج
7
* 5 م
4
ل
5
6
5
D E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم D>
?
ل
5
D %'جلا
.D!V* 5D E"مB ى"ع
2آ 33l iإ
7
ا6د
?
ج
5
V
5
K
5
v
5
د
5
h ا6د
?
ج
?
1
4
ا E
7
ك
5
g 7Gم
5
"
4
ل 7 'O 5"
4
U
?
| 4 إ
7
6
5
@
Aىب
5
أ
5
ƒ
5
N" 7ب
4
إ
7
Fا%
R
دقم Dر
4
(
?
| 4 اD :ل 9#CJم D|إD FEJ*TتVم 6ا#لا 2D| 4 إ
7
6
5
D
.EJ*TتVم Dىب
5
أ
5
D E"مB6
2آ 33s GK
5
m
5
B
7
6
4
-
5
ل 76
5
m
5
ل
5
6
Š
د
?
ع5 ا< 5 j5 ن
=
إ
7
v
?
د
5
آ 'ي
5
'O 5"
4
ق
?
K
5
@
Aىق
5
ش4 ت 5K
5
E
7
O =ج
5
ل
4
ا ن
5
م
7

5
ك
?
O =B
5
ر
7
خ4 ي
?
`#LCم 2 Dm
5
B
7
6
4
-
5
ل 76
5
D >ل#U FEJ*TتVم D'O 5"
4
ق
?
K
5
D E"مB
GKD E"مB6 F>ب Hق"
=
Cc 'مب )"Cتم DmلD !K `'كلا ى"ع
,'Jلا6 FD6دع ا<j نإD E"مB ى"ع EK#LCم D'مكO =Bرخي
لCK 2Dىق
5
ش4 ت 5K
5
D >ل#U 6 FENببV"ل DىقشتKD !K
96Pملا %د$ملا6 F0رمXم نTب ب#$Oم ]%'Xم
i 2;أ F)ب'Vلا vGكلا نم دN
=
$تم %د$م ى"ع `#LCم
.mل ,'قشK 'مكل >Oم fارpإ نكي
2آ 33y A{ر
5
C
4
c 5 i6
5
'/
5
NK7 ]5 #ج
?
c 5 iأ
5
m
5
ل
5
ن
=
إ
7
@
DmلD %'جلا6 Fنإ م1ا D]#جc iأD 96Pملا %د$ملا
.لCJل'ب )"Cتم
2آ 33d Aىح
5
X4 c 5 i6
5
'/
5
NK7 T
?
م
5
a
4
c 5 i m
5
* =أ
5
6
5
@
)ب'Vلا %د$ملا ى"ع `#LCم DTمac i m*أ6D %د$ملا
.x$* لحم !K
2آ 3Mz m
5
ل
t
د
?
أ
5
ل4 j5 v
?
د
5
آ 'ي
5
95 'U
5
ن
?
'L
5
N
4
ش= لا >
7
N
4
ل
5
إ
7

5
#
5
1
4
#
5
K
5
@
Aى"
5
ب
4
ي
5
i m
[
"
4
م
?
6
5
د
7
"
4
خ? ل
4
ا 0
7
ر
5
ج
5
S5 ى"
5
ع5
EيرNVJc D9'UD E"مB6 FEJ*TتVم D’
5
#
5
1
4
#
5
K
5
D E"مB
.Dm
[
"
4
م
?
D :ل HC* Dى"ب
4
ي
5
iD E"مB FE1#1#"ل
2آ 3M3 E
7
O =ج
5
ل
4
ا •
7
%
5
6
5
ن
4
م
7

5
/
7
N
4
"
5
ع5 ن
7
'J
5
$
7
خ4 ي
5

5
J7 ‚
5
6
5
@
A{#
5
‹5 K
5
>
?
ب
=
%
5
v
?
د
5
آ ى$
5
ع5 6
5
E"مB6 Fا%
R
دقم D!OعأD :ب )"Cتم D'م/N"عD %'جلا
.EJ*TتVم Dى$
5
ع5 6D E"مB6 FD)J‚D ربp Dن'J$خيD
2آ 3MM A>
7
N
4
"
5
ع5 ب
5
'ت 5K
5
>
?
ب
t
%
5
8
?

5
ت 5B
4
ا م
=
\
?
@
.Dى$عD E"مB ى"ع EK#LCم D8
?

5
ت 5B
4
اD E"مB
2آ 3M_ 'م
=

7
K
5
6
Š
د
?
ع5 ^
[
C
4
ب
5
ل 7 م
4
ك
?
X? C
4
ب
5
'C
R

7
B
5
'/
5
O 4م
7
'L
5
ب
7
j4 ا 95 'U
5
@
i6
5
لt X
7
ي
5
GK
5
;
5
اد
5
j? n
5
ب
5
c =ا ن
7
م
5
K
5

R
j? !O Qم
7
م
4
ك
?
O =N
5
c 7T
4
ي
5
Aىق
5
ش4 ي
5
:ب )"Cتم %'جلا6 FD'LبjاD لع'K نم 9'ح D'CNمBD
نم EN*'\ 9'ح D6دع ^Cبل مكXCبD E"مB6 FD6د
?
ع5 D
D{د
R
j? !Oم مك
?
O =N
5
c 7T
4
ي
5
'م—KD E"مB6 FD'L
5
ب
7
j4 اD لع'K
D;
5
اد
5
j? n
5
ب
5
c =ا نم
5
D E"مB6 .9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم
أدتبمل ربp Dلt X
7
ي
5
iD E"مB6 F96rا طرشلا با#B
با#B DلXي i #/KD E"مB6 F#j 8ريدقc `6<حم
.!*'+لا طرشلا
2آ 3Mb 'ك
R
O 4~5 ER ش5 NC7 م
5
>
?
ل
5
ن
=

7
K
5

7
(
4
|
7
ن
4
ع5 u
5
ر
5
ع4 أ
5
ن
4
م
5
6
5
@
Aىم
5
ع4 أ
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
8
?
ر
?
ش? ح
4
* 56
5
نح*6& 2;أ `6<حم أدتبمل ربp D8
?
ر
?
ش? ح
4
* 56D E"مB
با#B ى"ع EK#LCم 8رشح* نح*6& E"مB6 F8رشح*
نr wأدتبملا ريدقc xB66 Fv-B لحم !K طرشلا

R
6-جم ن'( E"مجلا ى"ع .5 L
7
ع? ا|إ 8دح6 لCJلا
,'/لا نم 9'ح 2 DىمعأD >ل#U6 F'/"حم ى"ع .LCل'ب
.D8رشح*D !K
2آ 3Me Aار
R
N$
7
ب
5
H
?
O 4(
?
د
4
U
5
6
5
ىم
5
ع4 أ
5
!O 7c 5ر
4
ش5 ح
5
م
5
ل 7 ب
Q
%
5
95 'U
5
@
FرB لحم !K v'/Jت1ا م1ا D'مD6 F0%'B vGلا 2 Dم
5
ل 7D
نم 9'ح DىمعأD .'JNJخc %'جل'ب >قب
4
V
5
ل >Jلأ HK<
7
ح
?
6
!K ,'Nلا نم EN*'\ 9'ح DارN$ب HO( دU6D E"مB6 F,'Nلا
!Ocرشح
_M3
2 3Ml v
5
#
4
N
5
ل
4
ا m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
'/
5
ت 5NV
7
O 5K
5
'O 5c ?'ي
5
آ m
5
ت 4c 5أ
5
m
5
ل 7< 5 (
5
95 'U
5
@
AىV
5
O 4c ?
0%'Sˆا6 F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا 2Dmل<(D >ل#U
E"مB6 Fن'Ncˆا mل| ل+م '* R'Ncإ mتcأ 2;أ >Nلإ `'Xم
ى"ع EK#LCم DىV
5
O 4c ?D E"مB6 F9#قلا 9#قم DmتcأD
.D'/ت ?NV*D E"مB
2آ 3Ms >
7
ب
Q
%
5
W
7

5
•ب
7
ن
4
م
7
P
4
ي
?
م
4
ل
5
6
5
`5 ر
5
1
4
أ
5
ن
4
م
5
;-
7
ج
4
* 5 m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@
Aىق
5
ب
4
أ
5
6
5
د
t
S5 أ
5
0
7
ر
5
p7 hا ب
?
ا< 5 C
5
ل
5
6
5
E"مB6 FDىV
5
O 4c ?D E"مB ى"ع EK#LCم D;-
7
ج
4
* 5D E"مB
.دN(Tت"ل vGلا6 FEJ*TتVم Dد
t
S5 أ
5
0
7
ر
5
p7 hا ب
?
ا< 5 C
5
ل
5
6D
2آ 3My ن
7

?
ق
?
ل
4
ا ن
5
م
7
م
4
/
?
"
5
ب
4
U
5
'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
م
4
(
5
م
4
/
?
ل
5
د
7
/
4
ي
5
م
4
"
5
K
5
أ
5
@
Aى/
5
O tلا !ل 76r W
[

5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
م
4
/
7
O 7(
7
'V
5
م
5
!K7 ن
5
#ش? م
4
ي
5
A

Dم(D .{د/لا 2;أ لCJلا >N"ع 9د %د
=
قم Dد
7
/
4
ي
5
D لع'K
`6<حمب )"Cتم Dن
7

?
ق
?
ل
4
ا ن
5
م
7
D %'جلا F>ب 9#CJم Eيربp
!K ,'/لا نم ENل'ح Dن#شميD E"مB6 FDم(D :ل HC*
:ب )"
=
Cملا Dد
7
/
4
ي
5
D :ل >ب 9#CJم D'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
D E"مB6 FDم/لD
)"Cتم D!ل 76rD %'جلا6 Fم"Cلا ىOCم نم
Q
Xتملا Dم(D
.DW
[

5
hD HCOب
2آ 3Md لo B
5
أ
5
6
5

R
ا-
5
ل 7 ن
5

5
ل
5
m
5
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
H
4
ق
5
ب
5
1
5
Eo م
5
" 7(
5
i#
4
ل
5
6
5
@
Aىم

V
5
م
?
]'Oتما `رح Di#لD FEJ*TتVم DEo م
5
" 7(
5
i#
4
ل
5
6D E"مB
Fد#B#م 8ريدقc `6<حم 8ربp أدتبم DEم"(D6 Fد#B#ل
>ل#U6 F•Gjˆا رNم~ '/م1ا6 Fن'( ربp D'م
R
ا-
5
ل 7D
.DEم"(D ى"ع `#LCم 2 Dلo B
5
أ
5
6D
2آ 3_z ل5 ب
4
U
5
m
5
ب
Q
%
5
د
7
م
4
ح
5
ب
7
Œ
4
ب
Q
1
5
6
5
ن
5

?

?
ي
5

5
ى"
5
ع5 ر
4
ب
7
I
4
'K
5
@
Œ
4
ب
Q
V
5
K
5
ل
7
N
4
"
=
لا ,7'* 5آ ن
4
م
7
6
5
'/
5
ب
7

?

?
ل5 ب
4
U
5
6
5
ƒ
7
م
4
ش= لا ]
7
#"
?

?
Aى~5 ر
4
c 5 m
5
"
=
C
5
ل
5
%
7
'/
5
O =لا `5 ار
5

4
أ
5
6
5
%د$ملا6 FEي%د$م D'مD FEJ*TتVم Dر
4
ب
7
I
4
'K
5
D E"مB
)"Cتم Dد
7
م
4
ح
5
ب
7
D %'جلا6 FDر
4
ب
7
IاD :ب )"Cتم %6رجم 96Pملا
6ا#لا 2 Dل
7
N
4

=
ا ,7'* 5آ نم
7
6D >ل#U6 FDŒ
4
ب
Q
1
5
D لع'K نم 9'حب
F0دgاk ,'Jلا6 FDŒ
4
ب
Q
1
5
D :ب )"Cتم %'جلا6 FEJ‚'ع
D,'*آ ن
4
م
7
D لحم ى"ع `#LCم م1ا 2 D`5 ار
5

4
أ
5
D6
.EJ*TتVم Dى~5 ر
4
c 5 m
5
"
=
C
5
ل
5
D E"مB6 F>ب )"Cc 'مب )"Cتم6
2آ 3_3 م
4
/
?
O 4م
7
'B
R
ا6
5
k
4
أ
5
>
7
ب
7
'O 5C
4
ت =م
5

5
ىل
5
إ
7
m
5
N
4
O 5N
4
ع5 ن
=
د
=
م
?
c 5 i6
5
@
ر
o
N
4
p5 m
5
ب
Q
%
5
• ? k
4
%
7
6
5
>
7
NK7 م
4
/
?
O 5ت 7J
4
O 5ل 7 'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا 0 5 ر
5
j4 k
5
Aىق
5
ب
4
أ
5
6
5
ى"ع D'B
R
ا6kأD نم 9دب D0 5 ر
5
j4 k
5
D F>ب 9#CJم D'B
R
ا6kأD
96Pملا %د$ملا6 .0رj-لا ƒJ* م/"CB 2ريدقc
•? k
4
%
7
6D E"مB6 FD'O 5C
4
ت =م
5
D :ب )"Cتم Dم
4
/
?
O 5ت 7J
4
O 5ل 7D %6رجملا
.EJ*TتVم Dر
o
N
4
p5 m
5
ب
Q
%
5
2آ 3_M m
5
ل
?
T
5
V
4
* 5 i '/
5
N
4
"
5
ع5 ر
4
ب
7
L
5
I
4
ا6
5
0
7
G$
=
ل'ب
7
m
5
"
5
j4 أ
5
ر
4
م
?
أ
4
6
5
@
A{#
5
ق
4
ت ="ل 7 E? ب
5
U7 'C
5
ل
4
ا6
5
m
5
U
?
k
?
ر
4
* 5 ن
?
ح
4
* 5 'U
R
k
4
%
7
FDm
5
U
?
k
?
ر
4
* 5 ن
?
ح
4
* 5D E"مB ا<(6 FEJ*TتVم Dm
5
ل
?
T
5
V
4
* 5 iD E"مB
.D{#
5
ق
4
ت ="ل 7 E? ب
5
U7 'C
5
ل
4
ا6
5
D E"مB6
2آ 3__ E? O 5N
Q
ب
5
م
4
/
7
c 7T
4
c 5 م
4
ل
5
6
5
أ
5
>
7
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
E
[
ي
5
•ب
7
'O 5Nc 7T
4
ي
5
i#
4
ل
5
ا#ل
?
'U
5
6
5
@
Aىل
5
6rا .
7
ح
?
$
t
لا !K7 'م
5
:ل HCOب )"Cتم D>
7
ب
Q
% نم
7
D %'جلا6 F^NXحc `رح Di#لD
م
4
ل
5
6
5
أ
5
D E"مB6 F9#قلا 9#قم D'O 5Nc 7T
4
ي
5
i#
4
ل
5
D E"مB6 FDEيآD
.>Nلإ `'Xم 9#I#م م1ا D'مD FEJ*TتVم Dم
4
/
7
c 7T
4
c 5
2آ 3_b 'O 5ب
=
%
5
ا#ل
?

5
ل
5
>
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ب
[
ا< 5 C
5
ب
7
م
4
j? 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
'* =أ
5
#
4
ل
5
6
5
@
9= <
7
* 5 ن
4
أ
5
ل
7
ب
4
U
5
ن
4
م
7
m
5
c 7'ي
5
آ n
5
ب
7
ت =O 5K
5
i#1
?
%
5
'O 5N
4
ل
5
إ
7
H
5
"
4
1
5
%
4
أ
5
i#
4
ل
5
A{-
5
خ4 * 56
5
]'Oتما `رح D#لD FEJ*TتVم 6ا#لا D'* =أ
5
#
4
ل
5
6
5
D 2 >ل#U
E"مB6 Fا%
R
دقم DHب\D:ب لع'K 96Pملا %د$ملا6 F]'Oتمi
HCOب )"Cتم D>"بU نمD %'جلا6 FEJ*TتVم D'* =أ Hب\ #ل6D
FENبب1 ,'Jلا6 F^NXحc `رح Di#لD FDبا<عD :ل
,'K دCب 0رمXم نTب ب#$Oم ]%'Xم لCK Dn
5
ب
7
ت =* 5D6
دN
=
$تم %د$م ى"ع `#LCم 96Pملا %د$ملا6 FENببVلا
.'Oم ]'بc'K mOم 9'1%إ i#ل 2;أ )ب'Vلا vGكلا نم
2آ 3_e ن
4
م
5
ن
5

?
"
5
C
4
ت 5V
5
K
5
ا#$
?
ب
=
ر
5
ت 5K
5

o
ب
Q
ر
5
ت 5م
?
لŠ (
?
ل4 U
?
@
A{د
5
ت 5j4 ا ن
7
م
5
6
5
;
Q
#
7
V
=
لا ط
7
ار
5
$
Q
لا ب
?

5
I
4
أ
5
Fدحأ ل( 2;أ درJم نع ^ي#Cت"ل DلŠ (
?
D !K ني#Oتلا
FD€
o
ب
Q
ر
5
ت 5م
?
لŠ (
?
D E"مB ى"ع EK#LCم Dا#$
?
ب
=
ر
5
ت 5K
5
D E"مB6

?

5
I
4
أ ن
4
م
5
D E"مB6 FEJ*TتVم Dن#م"CتVKD E"مB6
م1ا Dن
4
م
5
D Fv'/Jت1i'ب )"
=
Cملا م"Cلا لCJل >ب 9#CJم
D{د
5
ت 5j4 ا ن
7
م
5
D E"مB6 F8ربp Dب'حIأD6 Fأدتبم v'/Jت1ا
ب
?

5
I
4
أ ن
4
م
5
D E"مB ى"ع EK#LCم
_MM
,'Nب*rا 0%#1
2آ 3 E
[
"
5
J
4

5
!K7 م
4
j? 6
5
م
4
/
?
ب
?
'V
5
ح7 ’
7
'O ="ل 7 ب
5
ر
5
ت 5U
4
ا@

5
#~? ر
7
C
4
م
?

5
#~? ر
7
C
4
م
?
D F%دقملا ربخل'ب )"Cتم DE
[
"
5
J
4

5
!KD %'جلا
.D’
7
'O =لاD نم ENل'ح DE
[
"
5
J
4

5
!K م
4
j? 6
5
D E"مB6 Fن'\ ربp
2آ M 8
?
#C
?
م
5
ت 51
4
ا iإ
7
Ž
[
د
5
ح
4
م
?
م
4
/
7
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
ر
[
(
4
|
7
ن
4
م
7
م
4
/
7
Nc 7T
4
ي
5

5
@

5

?
C
5
"
4
ي
5
م
4
j? 6
5
Fلع'K Dر
[
(
4
|
7
D6 FEJ*TتVم Dر
[
(
4
|
7
نم م/
7
Nc 7Tي 'مD E"مB
FDر
7
(|
7
D :ل HCOب )"Cتم Dم/
7
ب
Q
% نمD %'جلا. 0دgاk DنمD
نم 9'ح D8
?
#C
?
م
5
ت 51
4
اD E"مB FDر(|D :ل HC* DŽ
[
د
5
ح
4
م
?
D
لع'K نم 9'ح Dن
5

?
C
5
"
4
ي م
4
j? 6
5
D E"مB FDم/NcTيD 9#CJم
.D8#Cمت1اD
2آ _ ل4 j5 ا#م
?
"
5
Z
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا {#
5
ج
4
O =لا ا6ر
t
1
5
أ
5
6
5
م
4
/
?
ب
?
#"
?
U
?
ER N
5
j
7
i@

5

?
$
7
ب
4
c ? م
4
ت ?* 4أ
5
6
5
ر
5
ح
4
V
Q
لا ن
5
#c ?T
4
ت 5K
5
أ
5
م
4
ك
?
"
?
+
4
م
7
ر
o
ش5 ب
5

7
ا< 5 j5
:ب لع'K Dم/ب
?
#"U
?
D 6 FDن#بC"يD لع'K نم 9'ح DER N
5
j
7
iD

o
ش5 ب
5
D FDا6ر
t
1
5
أ
5
D !K 6ا#لا نم 9دب Dني<لاD FDENjiD
مل6 FDرش5 ب
5
D :ل HC* Dم
4
ك
?
"
?
+
4
م
7
D Fر$ح"ل DiإD 6FDا<jD ربp
Fv'/بˆا !K •ر‹تVم >*r wEK'~ˆا نم 'J
R
يرCc دJتVي
`6<حم 9
[
#قل 9#قلا 9#قم Dر
o
ش5 ب
5
iإ ا<j لjD E"مB6

5

?
$
7
ب
4
c ? مت*أ6D E"مB .نN"g'U 2;أ 6ا#لا نم 9'ح #j

5
#c ?T
4
ت 5K
5
أ
5
D E"مB6 FDن
5
#c ?T
4
c 5D !K 6ا#لا نم ENل'ح
.9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم
2آ b #
5
j? 6
5
u
7
%
4
rا6
5
,7'م
5
V
=
لا !K7 95 #
4
ق
5
ل
4
ا م
?
"
5
C
4
ي
5

Q
%
5
95 'U
5
@

?
N" 7C
5
ل
4
ا n
?

7
V
=
لا
E"مB6 F9#قلا نم 9'حب )"Cتم D,7'مV
=
لا !KD %'جلا
6 Dم
?
"Cي !ب
Q
%
5
D E"مB ى"ع EK#LCم Dn
?

7
V
=
لا #j6D
.ن'\ ربp Dم
?
N"C
5
لاD
2آ e ر
o
ع7 'S5 #
5
j? ل4 ب
5
8
?
ار
5
ت 5K
4
ا ل
7
ب
5
v
[

4
أ
5
Ž? '‹5 ~4 أ
5
ا#ل
?
'U
5
ل4 ب
5
@

5

?
6
=
rا ل5 1
7
%
4
أ
?

5
(
5
E
[
ي
5
•ب
7
'O 5c 7T
4
N
5
"
4
K
5
F`6<حم أدتبمل ربp DŽ? '‹5 ~4 أ
5
D Fبار~إ `رح DلبD
%دقم طرS با#جل ELبا% D'O 5c 7T
4
N
5
"
4
K
5
D >ل#U !K ,'Jلا6
D'Oc 7TيD6 Fرمrا vi vGلا6 F'OcTN"K 'U
R
د'I ن'( نإ 2;أ
xg'* `'كلا6 FE"Cلا `رح `<حب v6-جم ]%'Xم لCK
ل+م '* R'Ncإ 'OcTN"K 2;أ Eي%د$م D'مD6 F)"Lم 9#CJم
9#I#ملا E"I Dل5 1
7
%
4
أ
?
D E"مB6 .نNل6rا 9'1%إ
.!Kرحلا
2آ l Aن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
م
4
/
?
K
5
أ
5
'j5 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
"
5
ب
4
U
5
H
4
O 5م
5
آ 'م
5
@
FHC* D'j5 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
D E"مB .0دgاk Dن
4
م
7
D6 Fلع'K DE
[
ي
5
ر
4
U
5
D
.DH
4
O 5م
5
آD E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
م
4
/
?
K
5
أ
5
D E"مB6
2آ s ا#ل
?
T
5
1
4
'K
5
م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
!ح7 #* ? i'B
5
%
7

7
m
5
"
5
ب
4
U
5
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5

5
6
5
@

5

?
"
5
C
4
c 5 i م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
ر
7
(
4
< Q لا ل5 j4 أ
5
D!ح7 #* ?D E"مB6 Fر$ح"ل DiإD 6F>ب 9#CJم Di'B
5
%
7
D
Dمت ?O 4(
?
ن
4
إD E"مB6 FEJ*TتVم Dا#ل
?
T
5
1
4
'K
5
D E"مB6 FHC*
.>"بU 'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
2آ y ا#* ?'(
5

5
6
5
v
5
'C
5
L
=
لا ن
5
#"
?
(
?
T
4
ي
5
i اد
R
V
5
B
5
م
4
j? 'O 5"
4
C
5
B
5

5
6
5
@

5
يد
7
ل 7'p5
E"مB6 FHC* Dن
5
#"
?
(
?
T
4
ي
5
iD E"مB6 Fن'\ 9#CJم Dاد
R
V
5
B
5
D
.Dمj'O"CB 'مD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#*'( 'م6D
2آ d 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
6
5
, ? 'ش5 * 5 ن
4
م
5
6
5
م
4
j? 'O 5N
4
ج
5
* 4T
5
K
5
د
5
ع4 #
5
ل
4
ا م
?
j? 'O 5U
4
د
5
I
5
م
=
\
?
@

5
NK7 ر
7
V
4
م
?
ل
4
ا
ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D Fن'\ 9#CJم Dد
5
ع4 #
5
لاD
ى"ع EK#LCم D'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
6
5
D E"مB6 FDمj'ONج*أD !K ,'/لا
.Dمj'ONج*أD E"مB
2آ 3z Aن
5
#"
?
ق7 C
4
c 5 GK
5
أ
5
م
4
(
?
ر
?
(
4
|
7
>
7
NK7 'ب
R
'ت 5(
7
م
4
ك
?
N
4
ل
5
إ
7
'O 5ل
4
-:*أ
5
د
4
ق
5
ل
5
@
مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B D'O 5ل
4
-:*أ
5
د
4
ق
5
ل
5
D E"مB
FD'ب
R
'ت(D :ل HC* Dم
4
(
?
ر
?
(
4
|
7
>NKD E"مB FEJ*TتVم 0%دقملا
EJ*TتVم Dن#"قCcD E"مB6
_M_
2 33 'j5 د
5
C
4
ب
5
'* 5T
4
ش5 * 4أ
5
6
5
ER م
5
ل 7'Z
5
H
4
* 5'(
5
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
'O 5م
4
$
5
U
5
م
4
(
5
6
5
@

5
ير
7
p5 آ 'م
R
#
4
U
5
DE
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
D %'جلا6 Fvدقم >ب 9#CJم Eيربp Dم
4
(
5
D
FDE
[
ي
5
ر
4
U
5
D :ل HC* DH*'(D E"مB6 FDم
4
(
5
D :ل HCOب )"Cتم
.D'م
R
#
4
U
5
D HC* Dن
5
ير
7
p5 آD
2آ 3M Aن
5
#X? (
?
ر
4
ي
5
'/
5
O 4م
7
م
4
j? ا| 5 إ
7
'O 51
5
T
4
ب
5
ا#V
t
ح
5
أ
5

=
"
5
K
5
@
FD'O 5م
4
$
5
U
5
D E"مB ى"ع EK#LCم Dا#V
t
ح
5
أ
5

=
"
5
K
5
D E"مB
Dا|إ D6 Fن
5
#X? (
?
ر
4
ي
5
'/
5
O 4م
7
م
4
j? ا|إD E"مB طرشلا با#B6
.لCJل'ب )"Cتم D'/O 4م
7
D %'جلا FENg'جK
2آ 3_ >
7
NK7 م
4
ت ?K
4
ر
7
c 4أ
?

5
ىل
5
إ
7
ا#C
?
B
7
%
4
ا6
5
ا#X? (
?
ر
4
c 5 i@

5

?
T
5
V
4
c ? م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
م
4
ك
?
O 7(
7
'V
5
م
5
6
5
D'مD F%دقم 9
[
#قل 9#قلا 9#قم Dا#X? (
?
ر
4
c 5 iD E"مB
6 FDا#C
?
B
7
%
4
اD :ب )"Cتم رB لحم !K !م1ا 9#I#م
م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
D E"مB6 FD'مD ى"ع `#LCم م1ا Dمك
?
O 7(
7
'V
5
م
5
D
. EJ*TتVم Dن
5

?
TV
4
c ?
2آ 3b Aن
5

7
ل 7'Z
5
'O =(
?
'* =إ
7
'O 5"
5
ي
4
6
5

5
ا#ل
?
'U
5
@
9#قم >ت"مB6 Fب#$Oم `'Xم {د'Oم 2D'O 5"
5
ي
4
6
5

5
D
.EJ*TتVم ,ادOلا با#B DنNم
7
ل 7'Z
5
'O =(
?
'* =إD E"مB6 F9#قلا
2آ 3e اد
R
N$
7
ح
5
م
4
j? 'O 5"
4
C
5
B
5
ىت =ح
5
م
4
j? ا#
5
ع4 د
5
m
5
"
4
c 7 H
4
ل
5
اk
5

5
K
5
@

5
يد
7
م
7
'p5
FرB6 Eي'„ `رح DىتحD FD9اk 'مD ربp Dم
4
j? ا#
5
ع4 د
5
D
نم 9'حب )"Cتم %6رجم Dمj'O"CB نأD %د$ملا6
ب'ب نم Dنيد
7
م
7
'p6D Fن'\ 9#CJم DادN$حD FDمj? ا#
5
ع4 د
5
D
Fربp6 أدتبم نNل#CJملا لIأ نr w>ب 9#CJملا ددCc
FدN$ح ل+م 2ريدقتلا6 Fنيد#$حم ىOCمب Dاد
R
N$
7
ح
5
D6
.nمجي
?
مل mل<ل6
2آ 3l Aن
5

7
ع7 i 'م
5
/
?
O 5N
4
ب
5

5
6
5
u
5
%
4
rا6
5
, 5 'م
5
V
=
لا 'O 5ق
4
"
5
p5 'م
5
6
5
@
2Dن
5

7
ع7 iD F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D'م
5
/
?
O 5N
4
ب
5
D `رaلا
.D'O 5ق
4
"
5
p5 D !K D'*D رNمXلا نم 9'ح
2آ 3s 'O =(
?
ن
4
إ
7
'* =د
?
ل
5
ن
4
م
7
8
?
'* 5< 4 خ5 c =i ا#
R
/
4
ل
5
< 5 خ7 ت =* 5 ن
4
أ
5
'* 5د
4
%
5
أ
5
#
4
ل
5
@

5
N" 7ع7 'K
5
F>ب 9#CJم 96Pملا %د$ملا6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
رB لحم !K ن#كVلا ى"ع !Oبم !KرZ م1ا Dن
4
د
?
ل
5
D
'O =(
?
نإD E"مB6 FD8'*<خcاD !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم DنN" 7ع7 'K
5
.>"بU
2آ 3y #
5
j? ا| 5 —
7
K
5
>
?
‹? م
5
د
4
N
5
K
5
ل
7

7

5
ل
4
ا ى"
5
ع5 )
Q
ح
5
ل
4

7
`? <
7
ق
4
* 5 ل4 ب
5
@

5
#J
?
$
7
c 5 'م
=
م
7
ل? ي
4
#
5
ل
4
ا م
?
ك
?
ل
5
6
5
)
o
j
7
اk
5
EK#LCم D>
?
‹? م
5
د
4
N
5
K
5
D E"مB6 .EJ*TتVم D`? <
7
ق
4
* 5 ل4 ب
5
D E"مB
Dا|إD6 FEJ‚'ع Dا|—KD !K ,'Jلا6 FD`? <
7
ق
4
* 5D E"مB ى"ع
E"مB ى"ع EK#LCم D)
o
j
7
اk
5
#j ا|—KD E"مB6 FENg'جK
D'ممD >ل#U6 FEJ*TتVم Dل? ي
4
#
5
ل
4
ا م
?
ك
?
ل
5
6
5
D E"مB6 FD>
?
‹? م
5
د
4
ي
5
D
%د$ملا6 FEي%د$ملا D'م
5
D6 F0%'جلا Dن
4
م
7
D نم
7
.لPم 2
.ربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم %6رجم
2آ 3d i 8
?
د
5
O 4ع7 ن
4
م
5
6
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ن
4
م
5
>
?
ل
5
6
5
@
A>
7
c 7د
5

5
ع7 ن
4
ع5 ن
5

?
ب
7
ك
4
ت 5V
4
ي
5
6 Fربخل'ب )"Cتم D>لD %'جلا6 FEJ*TتVم Dن
4
م
5
>
?
ل
5
6
5
D E"مB
)"Cتم DWا#
5
مV
=
لا !KD %'جلا Fأدتبم 9#I#م Dن
4
م
5
D
Dن6ربكتVي i 8
?
د
5
O 4ع7 ن
4
م
5
6
5
D E"مB F0%دقملا E"$ل'ب
F DWا#مV
=
لا !K ن
4
م >
?
ل
5
6D 2EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
)"Cتم D8دOعD `رaلا6 Fأدتبم Dن
4
م
5
D 9#I#ملا6
.Dن
4
م
5
D أدتبملا ربp Dن
5

?
ب
7
ك
4
ت 5V
4
ي
5
iD E"مB6 FE"$ل'ب
2آ Mz Aن
5

?
ت ?J
4
ي
5
i %
5
'/
5
O =لا6
5
ل5 N
4
"
=
لا ن
5

?
ب
Q
V
5
ي
?
@
D E"مB6 FDن
5

?
ب
7
ك
4
ت 5V
4
ي
5
D لع'K نم 9'ح Dن
5

?
ب
Q
V
5
ي
?
D E"مB
.Dن#ح
?
ب
Q
V
5
ي
?
D لع'K نم 9'ح Dن
5

?
ت ?J
4
ي
5
i
2آ M3 Aن
5

?
ش
7
O 4ي
?
م
4
j? u
7
%
4
rا ن
5
م
7
ER /
5
ل 7آ ا6< ? خ5 c =ا v
7
أ
5
@
ن
5
م
7
D %
Y
'جلا6 F0-م/لا6 لب ىOCمب ECLقOملا Dv
4
أ
5
D
م
4
j? D E"مB6 FnOI ىOCمب D< 5 خ5 c =اD :ب )"Cتم Du
7
%
4

.DE/لآD :ل EJI Dن
5

?
ش
7
O 4ي
?
2آ MM >
7
"
=
لا ن
5

5
ب
4
V
?
K
5
'c 5د
5
V
5
J
5
ل
5
>
?
"
=
لا iإ
7
Eo /
5
ل 7آ 'م
5
/
7
NK7 ن
5
'(
5
#
4
ل
5
@

5
#J
?
$
7
ي
5

=
ع5 ›
7
ر
4
C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
ربخب )"Cتم D'م/NK7 D %'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
FE/لh EJI 2D>"لا iإD >ل#U6 F'/م1ا DE/لآD 6 FDن'(D
9#CJم xg'*6 FEJ*TتVم ,'Jلا 2Dن
5

5
ب
4
V
?
K
5
D >ل#U6
DنعD نم .لPم 2 D'م
=
عD >ل#U6 F9دب Dب
Q
%
5
D6 F)"Lم
Dم/JI6 نعD %د$ملا6 FEي%د$ملا D'مD6 0%'جلا
E"I Dن
5
#J
?
$
7
ي
5
D E"مB6 FŒب
Q
V* %دقملا لCJل'ب )"Cتم
.!Kرحلا 9#I#ملا
2آ M_ Aن
5

?
T
5
V
4
ي
?
م
4
j? 6
5
ل? C
5
J
4
ي
5

=
ع5 9? T
5
V
4
ي
?
i@

5

?
TV
4
ي
?
مj6D E"مB6 FEJ*TتVم D9? T
5
V
4
ي
?
iD E"مB
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ Mb ا< 5 j5 م
4
ك
?
* 5'j5 ر
4
ب
?
ا#c ?'j5 ل4 U
?
ER /
5
ل 7آ >
7
* 76د
?
ن
4
م
7
ا6< ? خ5 c =ا v
7
أ
5
@
ن
5

?
"
5
C
4
ي
5
i م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ل4 ب
5
!" 7ب
4
U
5
ن
4
م
5
ر
?
(
4
|
7
6
5
!
5
C7 م
5
ن
4
م
5
ر
?
(
4
|
7

5
#~? ر
7
C
4
م
?
م
4
/
?
K
5
)
=
ح
5
ل
4
ا
9#CJمل'ب )"Cتم D>
7
*6د
?
ن
4
م
7
D %'جلا6 FECLقOملا Dv
4
أ
5
D
رمأ لCK Dا#c ?'j5 D .96rا 9#CJملا DE/لآD6 F!*'+لا
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dر
?
(
4
|
7
ا<jD E"مB .>"ع'K6
ن'كم `رZ D!
5
C7 م
5
D F>Nلإ `'Xم 9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D
)"Cتم ن'مk `رZ D!" 7ب
4
U
5
D F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم
م/
?
K
5
D E"مB6 FEJ*TتVم Dم
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ل4 ب
5
D E"مB6 FE"$ل'ب

5

?
"
5
C
4
ي
5
iD E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5
#~? ر
7
C
4
م
t
_Mb
Me >
?
* =أ
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
!ح7 #* ? iإ
7
9
[
#1
?
%
5
ن
4
م
7
m
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5

5
6
5
@

7

?
ب
?
ع4 'K
5
'* 5أ
5

7
>
5
ل
5
إ
7
i
E"مB6 F0دgاk Dن
4
م
7
D6 F>ب 9#CJم 2 D9
[
#1
?
%
5
D >ل#U
Fر$ح"ل DiإD6 D'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
D لع'K نم 9'ح D!ح7 #* ?D
Fر$ح 0ادأ 2D'* 5أ
5

7
D FD!ح#*D 9#CJم 96Pملا %د$ملا6
E"مB6 F`6<حملا ربخلا !K رتتVملا رNمXلا نم 9دب6
ى"ع EK#LCم Dن
7

?
ب
?
ع4 'K
5
D E"مB6 FDن
=
أ
5
D ربp >ي-:Oتلا
ب#$Oم Dن
7

?
ب
?
ع4 'KD !K 0%دقملا ,'Nلا6 Fربخلا E"مB
.Eي'U#"ل ن#Oلا6 FلCJلا
2آ Ml د
o

5
ع7 ل4 ب
5
>
?
* 5'ح
5
ب
4
1
?
اد
R
ل
5
6
5
ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا < 5 خ5 c =ا ا#ل
?
'U
5
6
5
@

5

?
ر
5
ك
4
م
?
FEكgGملا نم 2;أ %دقم D< 5 خ5 c = اD :ل !*'+لا 9#CJملا
Œ
?
ب
Q
V
5
* ? & E"مB6 Fمj 2;أ `6<حم أدتبمل ربp Dد
o
'بع7 D
.Dد'بع مj لبD E"مB ا<(6 FEJ*TتVم >
?
* 5'ح
5
ب
4
1
?
2آ Ms Aن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
8
7
ر
7
م
4
T
5
ب
7
م
4
j? 6
5
9
7
#
4
ق
5
ل
4

7
>
?
* 5#ق
?
ب
7
V
4
ي
5
i@
D9#قل'بD %
Y
'جلا FDد
o
'بع7 D :ل ن'\ HC* D>
?
* 5#ق
?
ب
7
V
4
ي
5
iD E"مB
EK#LCم Dن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
8
7
ر
7
م
4
T
5
ب
7
م
4
j? 6D E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم
.Dد
o

5
ع7 م
4
j? D E"مB ى"ع
2آ My iإ
7
ن
5
#C
?
J
5
ش4 ي
5
i6
5
م
4
/
?
J
5
"
4
p5 'م
5
6
5
م
4
/
7
يد
7
ي
4
أ
5
ن
5
N
4
ب
5

5
م
?
"
5
C
4
ي
5
@

5

?
J7 ش4 م
?
>
7
ت 7N
5
ش4 p5 ن
4
م
7
م
4
j? 6
5
ىX5 c 5%
4
ا ن
7
م
5
ل 7
E"$ل'ب )"Cتم Dن
5
N
4
ب
5
D `رaلا Fqل'\ HC* Dم
?
"
5
C
4
ي
5
D E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5
#C
?
J
5
ش4 ي
5
i6D E"مB6 F0%دقملا
E"مB6 Fربخل'ب )"Cتم D>
7
ت 7N
5
ش4 p5 ن
4
م
7
D %
Y
'جلا6 FDم"CيD
.Dن
5
#C
?
J
5
ش4 ي
5
i6D E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5

?
J7 ش4 م
t
مj6D
2آ Md >
7
ي-
7
ج
4
* 5 m
5
ل 7< 5 K
5
>
7
* 76د
?
ن
4
م
7
>
o
ل
5
إ
7
!* Qإ
7
م
4
/
?
O 4م
7
ل4 ق
?
ي
5
ن
4
م
5
6
5
@

5

7
ل 7'a
=
لا ;-
7
ج
4
* 5 m
5
ل 7< 5 (
5
م
5
O =/
5
B
5
9'حب )"Cتم Dم
4
/
?
O 4م
7
D %'جلا FEJ*TتVم Dل4 ق
?
ي
5
نم
5
6
5
D E"مB

4
م
5
D أدتبملا ربp Dل4 ق
?
ي
5
D E"مB FDل4 ق
?
ي
5
D لع'K نم
FD>
o
ل
5
إ
7
D :ل HCOب )"Cتم D>
7
* 76د
?
ن
4
م
7
D %'جلا FEN‚رشلا
!K `'كلا6 .طرشلا با#B D>
7
ي-
7
ج
4
* 5 m
5
ل 7< 5 K
5
D E"مB6
F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6 F)"Lم 9#CJم xg'* Dmل<(D
F,ا-جلا mل| ل+م , R ا-B نNمل'aلا ;-ج* 2ريدقتلا6
.EJ*TتVم D;-ج*D E"مB6
2آ _z 'ت 5* 5'(
5
u
5
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا ن
=
أ
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ر
5
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5
@
GK
5
أ
5
!

ح
5
,[!
4
S5 ل= (
?
,7'م
5
ل
4
ا ن
5
م
7
'O 5"
4
C
5
B
5
6
5

5
j? 'O 5ق
4
ت 5J
5
K
5

R
c 4%
5

5
#O ?م
7
P
4
ي
?
د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا6 FEJ*TتVم Dر
5
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5
D E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم D'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
D E"مB6 F{ري !ل#CJم
.EJ*TتVم Dن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
GK
5
أ
5
D E"مB6 FD'O 5ق
4
ت 5K
5
D
2آ _3 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
م
4
/
7
ب
7
د
5

7
c 5 ن
4
أ
5
!
5
1
7
ا6
5
%
5
u
7
%
4
rا !K7 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
@

5

?
ت 5/
4
ي
5
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5

?
1
?
'B
R

5
K7 '/
5
NK7
Du
7
%
4
rا !KD %
Y
'جلا6 FD'O 5"
4
C
5
B
5
D :ل 96أ 9#CJم D!
5
1
7
ا6
5
%
5
D

5

7
c 5 ن
4
أ
5
D 96Pملا %د$ملا6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
)"Cتم D'/NKD %'جلا FدNمc نأ E5 Nشp 2;أ F>"Br 9#CJم
E"مB6 FD'B
R

5
K7 D نم 9دب DGب
?
1
?
D F!*'+لا 9#CJمل'ب
. EJ*TتVم Dن
5

?
ت 5/
4
ي
5
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5
D
2آ _M Aن
5
#~? ر
7
C
4
م
?
'/
5
c 7'ي
5
آ ن
4
ع5 م
4
j? 6
5
@
D'/
5
c 7'ي
5
آ نعD %'جلا6 FEJ*TتVم Dن
5
#~? ر
7
C
4
م
t
مj? 6
5
D E"مB
.ربخل'ب )"Cتم
2آ __ ر
5
م
5
ق
5
ل
4
ا6
5
ƒ
5
م
4
ش= لا6
5
%
5
'/
5
O =لا6
5
ل5 N
4
"
=
لا )
5
"
5
p5 ;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@

5

?
ب
5
V
4
ي
5
m
[
"
5
K
5
!K7 لŠ (
?
m
[
"
5
K
5
!K لŠ (
?
D E"مB6 FEJ*TتVم D;<لا #j6D E"مB
Dm"K !KD %'جلا FEمدقتملا ,'م1rا نم 9'ح Dن#ح
?
ب
5
V
4
ي
5
.درJم نع u#
5
ع7 DلŠ (
?
D ني#Oc6 FلCJل'ب )"Cتم
2آ _b م
?
/
?
K
5
H
=
م
7
ن
4

7
K
5
أ
5
د
5
"
4
خ? ل
4
ا m
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ر
[
ش5 ب
5
ل 7 'O 5"
4
C
5
B
5

5
6
5
@

5

?
ل 7'خ5 ل
4
ا
)"Cتم Dر
[
ش5 ب
5
ل 7D %'جلا FEJ*TتVم D'O 5"
4
C
5
B
5
'م6D E"مB
)"Cتم Dm
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
D %'جلا F%دقملا !*'+لا 9#CJمل'ب
!K v'/Jت1iا6 طرشلا nمتBا دU6 .Dر
[
ش5 ب
5
D :ل HCOب
م/KD 2>ل#U !K طرشلا x
5
NB
7
أ
?
6 FDH
=
م
7
ن
4

7
K
5
أ
5
D >ل#U
ى"ع EK#LCم DH
=
م
7
ن—KأD E"مB6 FDن
5

?
ل 7'خ5 لا
. EJ*TتVملا
2آ _e ر
7
N
4
خ5 ل
4
ا6
5
ر
Q
ش= ل'ب
7
م
4
(
?
#"
?
ب
4
* 56
5
W
7
#
4
م
5
ل
4
ا E? ق
5
g 7ا| 5 ƒ
[
J
4
* 5 لt (
?
@

5
#C
?
B
5
ر
4
c ? 'O 5N
4
ل
5
إ
7
6
5
ER O 5ت 4K7
ى"ع EK#LCم Dم
4
(
?
#"
?
ب
4
* 56
5
D E"مB6 FDلt (
?
D ربp DE? ق
5
g 7ا| 5 D
E"مB6 F>"Br 9#CJم 2 DER O 5ت 4K7 D >ل#U6 FEJ*TتVملا
Dم(#"ب*D E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5
#C
?
B
5
ر
4
c ?D
_Me
_l ا< 5 j5 أ
5
ا6
R
-
?
j? iإ
7
m
5
* 56< ? خ7 ت =ي
5
ن
4
إ
7
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا •
5
آ%
5
ا| 5 إ
7
6
5
@

5

?
K7 '(
5
م
4
j? ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ر
7
(
4
<
7
ب
7
م
4
j? 6
5
م
4
ك
?
ت 5/
5
ل 7آ ر
?
(
?
< 4 ي
5
;<
7
ل
=
ا
DنإD 2Dm
5
* 56< ? خ7 ت 5ي
=
نإD >ل#U6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
F96rا >ل#CJم6 F>"ع'K6 F]#Kرم ]%'Xم لCK6 FENK'*
Wا6دأ Dا|إD HJل'p دU6 .Dا6
R
-
?
j? D 2!*'+لا >ل#CJم6

4
إD 6أ D'مD :ب HبNBأ
?
ىتم Wا6دrا 8<j نإ |إ wطرشلا
WTLpأ 'مK H1%د ن
4
إ 2#ح* ,'Jل'ب ن'Ncˆا xB6 ENK'Oلا
D;<لا ا<jأD E"مB6 .WTLpأ 'م H1%د ا|إ 29#قc6F
%دقملا ا<j6 .ن#ل#قي 2;أ F%دقم 9
[
#
4
ق
5
ل 7 9#قلا 9#قم
مj6D E"مB6 FنN"g'U 2;أ Dm
5
* 56< ? خ7 ت =ي
5
D لع'K نم 9'ح
لع'K نم ENل'ح Dن
5

?
K7 '(
5
مj ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ر
7
(
4
<
7
ب
Dن6رK'(D 6 Fىل6‰ل دN(#c EN*'+لا DمjD 6 FDm
5
* 56< ? خ7 ت =ي
5
D
.ربp
2آ _s GK
5
!c 7'ي
5
آ م
4
ك
?
ي%
7
T
?
1
5
ل
[
ج
5
ع5 ن
4
م
7
ن
?
'V
5
* 4ˆا )
5
" 7p? @

7
#"
?
ج
7
C
4
ت 5V
4
c 5
E"مB6 FDن'V
5
* 4ˆاD نم 9'حب )"Cتم Dل
[
ج
5
ع5 ن
4
م
7
D %'جلا
EK#LCم Dن#"
?
ج
7
C
4
ت 5V
4
c 5 GK
5
D E"مB6 FEJ*TتVم Dم
4
ك
?
ي%
7
T
?
1
5
D
]%'Xم لCK6 FENj'* DiD FDمك
?
ي%
7
T
?
1
5
D E"مB ى"ع
FEي'U#"ل ن#Oلا6 Fلع'K 6ا#لا6 Fن#Oلا `<حب v6-جم
.لCJلا ب#$Oم 0%دقملا ,'Nلا6
2آ _y Aن
5
NU7 د
7
'I
5
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
د
?
ع4 #
5
ل
4
ا ا< 5 j5 ىت 5م
5
ن
5

?

?
ي
5
6
5
@
ربخل'ب )"Cتم ن'مk `رZ v'/Jت1ا م1ا DىتمD
طرشلا E"مB6 F9دب Dد
?
ع4 #
5
لاD6 أدتبم Dا<jD F%دقملا
9= د `6<حم طرشلا با#B6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
.>"بU 'م >N"ع
2آ _d ن
4
ع5 ن
5
#J
t
ك
?
ي
5
i ن
5
Nح7 ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا م
?
"
5
C
4
ي
5
#
4
ل
5
@

5

?
$
5
O 4ي
?
م
4
j? i6
5
م
4
j
7
%
7
#/
?
Z
?
ن
4
ع5 i6
5
%
5
'O =لا م
?
/
7
j
7
#B
?
6
?
2;أ `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
Dا#م"عD :ل >ب 9#CJم DنNحD Fبا<Cلا ا#"جCت1ا 'مل
F%'Oلا .Q ( vدع HU6 ن#م"Cي #ل 2;أ F'K
R
رZ ƒNل6
مj? i6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم Dن
5
#J
t
ك
?
ي
5
iD E"مB6
.Dن
5
#J
t
ك
?
ي
5
iD E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5

?
$
5
O 4ي
?
2آ bz 'j5 د
=
%
5
ن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
GK
5
م
4
/
?
ت ?/
5
ب
4
ت 5K
5
ER ت 5‹4 ب
5
م
4
/
7
Nc 7T
4
c 5 ل4 ب
5
@

5

?
a
5
O 4ي
?
م
4
j? i6
5
n~#م !K %د$م DER ت 5‹4 ب
5
D FEJ*TتVم Dم
4
/
7
Nc 7T
4
c 5 ل4 ب
5
D E"مB
GK
5
D E"مB6 FEع'Vلا رNم~ لع'Jلا6 F9'حلا
E"مB6 FDم
4
/
?
ت ?/
5
ب
4
c 5D E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
iD E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5

?
a
5
O 4ي
?
مj i6D
.Dن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
2آ b3 ن
5
ي<
7
ل
=

7
• 5 'ح
5
K
5
m
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ل
[
1
?
ر
?
ب
7
Ÿ5 -
7
/
4
ت ?1
4
ا د
7
ق
5
ل
5
6
5
@

5
#g
?
-
7
/
4
ت 5V
4
ي
5
>
7
ب
7
ا#* ?'(
5

5
م
4
/
?
O 4م
7
ا6ر
?
خ7 1
5
E"مB6 FEJ*TتVم Dل
[
1
?
ر
?
ب
7
Ÿ5 -
7
/
4
ت ?1
4
ا د
7
ق
5
ل
5
6
5
D E"مB
Fلع'K xg'* Dل
[
1
?
ر
?
ب
7
D %'جلا6 FمVقلا با#B DŸ5 -
7
/
4
ت ?1
4
اD
E"مB6 FDل1%D :ل HCOب )"Cتم Dm
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
D %'جلا
'مD >ل#U6 FDŸ5 -
7
/
4
ت ?1
4
اD E"مB ى"ع EK#LCم D• 5 'ح
5
K
5
D
. D• 5 'ح
5
D لع'K 9#I#م 2 Dا#*'(
2آ bM ل4 ب
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ن
5
م
7
%
7
'/
5
O =لا6
5
ل
7
N
4
"
=
ل'ب
7
م
4
(
?
P
?
"
5
ك
4
ي
5
ن
4
م
5
ل4 U
?
@
ن
5
م
7
م
4
ك
?
ل 7| 5 ى"
5
ع5 '* 5أ
5
6
5
ن
5
#~? ر
7
C
4
م
?
م
4
/
7
ب
Q
%
5
ر
7
(
4
|
7
ن
4
ع5 م
4
j?

5
يد
7
j
7
'ش= لا
F8ربp Dم
4
(
?
P
?
"
5
ك
4
ي
5
D E"مB6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا Dن
4
م
5
D
مj? ل4 ب
5
D >ل#U6 . لCJل'ب )"Cتم Dن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ن
5
م
7
D %'جلا
نعD %'جلا6 Fربp6 Fأدتبم6 Fبار~إ `رح 2 Dن
5
#~? ر
7
C
4
م
t
.EJ*TتVم E"مجلا6 .ربخل'ب )"Cتم Dر(|
2آ b_ ن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
i 'O 5* 76د
?
ن
4
م
7
م
4
/
?
C
?
O 5م
4
c 5 Eo /
5
ل 7آ م
4
/
?
ل
5
v
4
أ
5
@

5

?
ح
5
$
4
ي
?
'O =م
7
م
4
j? i6
5
م
4
/
7
V
7
J
?
* 4أ
5
ر
5
$
4
* 5

4
/
?
C
?
O 5م
4
c 5D E"مB6 F0-م/لا6 لب ىOCمب ECLقOملا Dv
4
أ
5
D
Dم/COمcD لع'K نم 9'ح Dن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
iD E"مB6 FHC*
iD E"مB ى"ع EK#LCم Dن
5

?
ح
5
$
4
ي
?
م
4
j? i6
5
D E"مB6
.Dن#CNLتVي
2آ bb ر
?
م
?
C
?
ل
4
ا م
?
/
7
N
4
"
5
ع5 95 '‚
5
ىت =ح
5
م
4
j? , 5 'ب
5
آ6
5
,7iP
?
j5 'O 5C
4
ت =م
5
ل4 ب
5
@
م
?
/
?
K
5
أ
5
'/
5
K7 ار
5

4
أ
5
ن
4
م
7
'/
5
$
?
ق
?
O 4* 5 u
5
%
4
rا !c 7T
4
* 5 '* =أ
5
ن
5
6
4
ر
5
ي
5
GK
5
أ
5

5

?
ل 7'‹5 ل
4
ا
FD'O 5C
4
ت =م
5
D :ب )"Cتم %6رجم D9'‚ نأ ىتحD %د$ملا
D!cT
4
* 5 '* =أD %د$ملا6 FEJ*TتVم Dن
5
6
4
ر
5
ي
5
GK
5
أ
5
D E"مB6
لع'K نم 9'ح D'/
5
$
?
ق
?
O 4* 5D E"مB6 FDن
5
6
4
ر
5
ي
5
D 9#CJم
EJ*TتVم Dن#ب
?
ل 7'‹5 ل
4
ا م
?
/
?
K
5
أ
5
D E"مB6 FD!cT*D
_Ml
be Aن
5
6%
?
< 5 O 4ي
?

5
ا| 5 إ
7
, 5 'ع5 د
t
لا م
t
$
t
لا n
?
م
5
V
4
ي
5
i6
5
@
`'Xم Dن
5
6%
?
< 5 O 4ي
?
D E"مB6 FEJ*TتVم DnمVي i6D E"مB
. 0دgاk D'مD6 F^حم `رZ Dا|إD6 F>Nلإ
2آ bl 'ي
5
ن
=
ل
?

?
N
5
ل
5
m
5
ب
Q
%
5
ب
7
ا< 5 ع5 ن
4
م
7
Eo ح
5
J
4
* 5 م
4
/
?
ت 4V
=
م
5
ن
4
‡ 7ل
5
6
5
@

5

7
ل 7'Z
5
'O =(
?
'* =إ
7
'O 5"
5
ي
4
6
5

[
ا<ع ن
4
م
7
D %'جلا FEJ*TتVم Dم/
?
ت 4V
=
م
=
ن‡ 7ل
5
6
5
D E"مB
با#B !K ECUا6 vGلا6 FDEo ح
5
J
4
* 5D :ل HCOب )"Cتم
FEK6<حملا ن#Oلا W#ب+ب ]#Kرم ]%'Xم لCK6 FمVقلا
E"مB6 FدN(#ت"ل ن#Oلا6 Fلع'K 0%دقملا 6ا#لا6
,ادOلا با#B D'O =(
?
'* =إ
7
D E"مB6 FمVقلا با#B Dن
=
ل
?

?
N
5
ل
5
D
.EJ*TتVم
2آ bs م
?
"
5
a
4
c ? GK
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
7
#
4
N
5
ل 7 †
5
V
4
ق7 ل
4
ا ن
5
يk
7
ا#
5
م
5
ل
4
ا n
?
X5 * 56
5
@
'/
5
ب
7
'O 5N
4
c 5أ
5
9
[
د
5
ر
4
p5 ن
4
م
7
E
[
ب
=
ح
5
95 'ق
5
+
4
م
7
ن
5
'(
5
ن
4
إ
7
6
5
'‡
R
N
4
S5 ƒ
o
J
4
* 5

5

7
1
7

5
'O 5ب
7
ىJ
5
(
5
6
5

?
"
5
a
4
c ? GKD E"مB6 FDnX*D :ب )"Cتم Dv
7
#
4
N
5
ل 7D %'جلا
D95 'ق
5
+
4
م
7
ن'( ن
4
إ
7
6D E"مB6 FDnX*D E"مB ى"ع EK#LCم
DنNب
7
1
7

5
'Oب ىJ
5
(
5
6D >ل#U .DnX*D E"مB ى"ع EK#LCم
رNمXلا6 F0دgاk ,'بلا6 Fu'م لCK6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2
.-NNمc DنNب1'حD6 Fلع'K D'*D
2آ by , R 'N
5
~
7
6
5
ن
5
'U
5
ر
4
J
?
ل
4
ا ن
5
6%
?
'j5 6
5
ى1
5

?
'O 5N
4
c 5آ د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5
Nق7 ت =م
?
"
4
ل 7 ار
R
(
4
|
7
6
5
Fن'\ 9#CJم Dن
5
'U
5
ر
4
J
?
لاD FEJ*TتVمD F'ONcآ دقل6D E"مB
.Dار
R
(|D:ل HCOب )"Cتم DنNق7 ت =م
?
"ل 7D %'جلا
2آ bd E
7
ع5 'V
=
لا ن
5
م
7
م
4
j? 6
5
x
7
N
4
‹5 ل
4

7
م
4
/
?
ب
=
%
5
ن
5
#
4
ش5 خ4 ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@

5

?
J7 ش4 م
?
9'حب )"Cتم Dx
7
N
4
‹5 ل
4

7
D %'جلا FDنNقتم"لD HC* Dني<لاD
ى"ع EK#LCم Dن
5

?
J7 ش4 م
t
مj? 6
5
D E"مB6 Fلع'Jلا نم
ربخل'ب )"Cتم DE
7
ع5 'V
=
لا ن
5
م
7
D %'جلا6 FDن
5
#
4
ش5 خ4 ي
5
D E"مB
.Dن#قJشمD
2آ ez Aن
5

?
ك
7
O 4م
?
>
?
ل
5
م
4
ت ?* 4T
5
K
5
أ
5
8
?
'O 5ل
4
-:*أ
5

o
%
5

5
م
?
ر
o
(
4
|
7
ا< 5 j5 6
5
@

5

?
ك
7
O 4م
?
>
?
ل
5
م
4
ت ?* 4T
5
K
5
أ
5
D E"مB6 Fن'\ HC* D8
?
'Oل-:*أD E"مB
.Dر
o
(
4
|
7
ا<jD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ e3 >
7
ب
7
'O =(
?
6
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
8
?
د
5
S4 %
?
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
'O 5N
4
c 5آ د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5

7
ل 7'ع5
!K D'ONcآ دقلD E"مB ى"ع EK#LCم D'ONcآ دقل6D E"مB
& Eيhا by E"مB6 F'O 5N
4
c 5آD :ب )"Cتم Dل? ب
4
U
5
نمD%'جلا F
.D'O 5N
4
c 5آD E"مB ى"ع EK#LCم D'O =(
?
D
2آ eM م
4
ت ?* 4أ
5
!ت 7ل
=
ا ل? N\ 7'م
5
ت =لا 8
7
<
7
j5 'م
5
>
7
م
7
#
4
U
5
6
5
>
7

7
r 95 'U
5
| 4 إ
7
@

5
#J
?
(
7
'ع5 '/
5
ل
5
2Dل? N\ 7'م
5
ت =لا 8<j 'مD >ل#U .D'ONcآD :ب )"Cتم `رZ D|إD
DلN\'متلاD6 F8ربp 0%'Sˆا6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD
.ربخل'ب )"Cتم D'/لD %'جلا6 FHC* 9#I#ملا6 F9دب
2آ e_ Aن
5
يد
7
ب
7
'ع5 '/
5
ل
5
'* 5, 5 'ب
5
آ '* 5د
4
B
5
6
5
ا#ل
?
'U
5
@
.Dنيد
7
ب
7
'ع5 D :ب )"Cتم D'/لD %'جلا6 Fن'\ 9#CJم Dن
5
يد
7
ب
7
'ع5 D
2آ eb Aن
[

7
م
?
9
[
G~5 !K7 م
4
(
?

?

5
آ6
5
م
4
ت ?* 4أ
5
م
4
ت ?O 4(
?
د
4
ق
5
ل
5
95 'U
5
@
Dم(“'بآD6 FDمتO(D !K nKرلا رNمXل دN(#c Dمت*أD
رNمXلا ى"ع رj'aلا .Lع k'B6 F,'تلا ى"ع `#LCم
با#B DمتO( دقلD E"مB6 FلI'Jلا د#B#ل ]#Kرملا
9#قم >با#B6 مVقلا E"مB6 F'/ل لحم i مVقلا
.9#قلا
2آ ee Aن
5

7
ع7 Gلا ن
5
م
7
H
5
* 4أ
5
v
4
أ
5
)
Q
ح
5
ل
4

7
'O 5ت 5‡
4
B
7
أ
5
ا#ل
?
'U
5
@
E"مB ى"ع EK#LCم DنNب
7
ع7 Gل
=
ا ن
5
م
7
H
5
* 4أ
5
v
4
أ
5
D E"مB
.D'O 5ت 5‡
4
B
7
D
2آ el ;<
7
ل
=
ا u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا ب
t
%
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
لب
5
95 'U
5
@

=
j? ر
5
L
5
K
5
'* 5أ
5
6
5
D E"مB FDب
t
%
5
D :ل HC* D;<لاD Fبار~إ `رح DلبD
م
4
ك
?
ب
t
%
5
D E"مB ى"ع EK#LCم Dنيد
7
j
7
'ش= لا نم م
4
ك
?
ل 7| 5 ى"ع
E"مB6 Fmل| Œ
t
$
7
ي
5
i 28ريدقc %دقم 9#قلا 9#قم6 FDب
t
%
5
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dب
t
% مكب
t
% لبD
2آ es Aن
5
ير
7
ب
7
د
4
م
?
ا#ل
t
#
5
c ? ن
4
أ
5
د
5
C
4
ب
5
م
4
ك
?
م
5
'O 5I
4
أ
5
ن
=
د
5
N(
7
r >
7
"
=
ل'c 56
5
@
%6رجملا6 FرB6 مVU `رح D,'تلاD6 FEJ‚'ع D6ا#لاD
D>"ل'ب مVUأ6D E"مB6 F0%دقملا م
?
V
7
U
4
T
?
ب )"Cتم
E"I Dا#ل
t
#
5
c ?D E"مB6 FDب
t
% مكب
t
%
5
D E"مB ى"ع EK#LCم
6 F>Nلإ `'Xم Dا#ل
t
#
5
c ? ن
4
أ
5
D %د$ملا6 F!Kرحلا 9#I#ملا
6ا#لا نم 9'ح Dن
5
ير
7
ب
7
د
4
م
?
D
_Ms
2 ey Aن
5
#C
?
B
7
ر
4
ي
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5
م
4
/
?
ل
5
ار
R

7
(
5

7
ا| R ا< 5 B
?
م
4
/
?
"
5
C
5
ج
5
K
5
@
A

Dار
R
Nب(
5
D F,'O+ت1ا 0ادأ DiإD Fن'\ 9#CJم Dا| R ا< 5 B
?
D
D E"مB6 FDار
R
Nب(D:ل HCOب )"Cتم Dم/لD %'جلا FىO+تVم
:ب )"Cتم D>NلإD %'جلا6 FEJ*TتVم Dن#C
?
B
7
ري
5
م/
?
"
=
C
5
ل
5
.Dن#CBريD
2آ ed Aن
5

7
ل 7'a
=
لا ن
5
م
7
ل
5
>
?
* =إ
7
'O 5ت 7/
5
ل 7•ب
7
ا< 5 j5 ل5 C
5
K
5
ن
4
م
5
ا#ل
?
'U
5
@
A

DنNمل'a
=
لا نم
7
ل
5
>
?
* =إ
7
D E"مB6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا Dن
4
م
5
D
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
2آ lz Aم
?
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
>
?
ل
5
9? 'ق
5
ي
?
م
4
j? ر
?
(
?
< 4 ي
5
ىت RK
5
'O 5C
4
م
7
1
5
ا#ل
?
'U
5
@
6 Fن'\ HC* D9? 'ق
5
ي
?
D E"مB6 FHC* Dم
4
j? ر
?
(
?
< 4 ي
5
D E"مB
.#j 8ريدقc `6<حم أدتبمل ربp DمNjاربإD
2آ l3 م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5

7
'O =لا ن
7
N
?
ع4 أ
5
ى"
5
ع5 >
7
ب
7
ا#c ?T
4
K
5
ا#ل
?
'U
5
@

5

?
/
5
ش4 ي
5
نإ 2;أ F%دقم طرS با#جل ELبا% Dا#c ?T
4
K
5
D !K ,'Jلا
%'جلا6 F9#قلا 9#قم #j %دقملا ا<j6 Fا#cTK mل<( ن'(
E"مB6 FD>بD !K ,'/لا نم 9'حب )"Cتم Dن
7
N
?
ع4 أ
5
ى"عD
.EJ*TتVم Dن6د/شي م/"CلD
2آ lM Aم
?
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7

5
'O 5ت 7/
5
ل 7•ب
7
ا< 5 j5 H
5
"
4
C
5
K
5
H
5
* 4أ
5
أ
5
ا#ل
?
'U
5
@
!K EJ*TتVم DمNjاربإ 'يD E"مB6 F>ب 9#CJم Dا<jD
.9#قلا -Nح
2آ l_ ا#* ?'(
5
ن
4
إ
7
م
4
j? #ل
?
T
5
1
4
'K
5
ا< 5 j5 م
4
j? ر
?

7
(
5
>
?
"
5
C
5
K
5
ل4 ب
5
95 'U
5
@

5

?
L
7
O 4ي
5
D>"
5
C
5
K
5
لبD E"مB6 F>
?
"
4
CKأ مل 2;أ F%دقم 9#قلا 9#قم
2;أ F)تشمب 96Pم HC* 2 Dا<jD >ل#U6 FEJ*TتVم
E"مB ى"ع `#LCم Dمj#لT
5
1
4
'K
5
D E"مB6 F>Nلإ %'شملا
FEJ*TتVم Dن#ق
?
L
7

5
ا#*'( ن
4
إ
7
D E"مB6 FDمj? رNب
7
(
5
>"CKD
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6
2آ lb م
?
ت ?* 4أ
5
م
4
ك
?
* =إ
7
ا#ل
?

5
K
5
م
4
/
7
V
7
J
?
* 4أ
5
ىل
5
إ
7
ا#C
?
B
5
ر
5
K
5
@

5

?
ل 7'a
=
لا
F`'ك"ل دN(#c Dمت*أD6 FEJ*TتVم Dا#C
?

5
K
5
D E"مB
.نإ ربp Dن#مل'aلاD6
2آ le ,7iP
?
j5 'م
5
H
5
م
4
" 7ع5 د
4
ق
5
ل
5
م
4
/
7
1
7
6, ? %
?
ى"
5
ع5 ا#V
?
ك
7
* ? م
=
\
?
@

5

?
L
7
O 4ي
5
E"مB6 F%دقملا مVقلا با#B DH
5
م
4
" 7ع5 دقلD E"مB
2;أ F9'ح %دقم 9#قل 9#قلا 9#قم >با#B6 مVقلا

5

?
L
7
O 4ي
5
,iPj 'مD E"مB6 .H
5
م
4
" 7ع5 دقل >"لا6 نN"g'U
D'مD ربp Dن#قLOيD E"مB6 Fم"ع !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم Wد
=
1
.x$* لحم !K
2آ ll '‡
R
N
4
S5 م
4
ك
?
C
?
J
5
O 4ي
5
i 'م
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
ت 5K
5
أ
5
95 'U
5
@

4
(
?
ر
t
X? ي
5
i6
5

5

?
ب
?
C
4
ت 5K
5
D E"مB6 ˜ن#‡Lخcأ 2;أ F%دقم 9#قلا 9#قم

7

?
ن
4
م
7
D %'جلا6 F%دقملا 9#قملا ى"ع EK#LCم
9#I#م م1ا D'مD 6 FENل'تلا D'مD نم 9'حب )"Cتم
GN"U 'C
R
J* 2;أ F)"Lم 9#CJم xg'* D'‡
R
NSD .>ب 9#CJم
.ار
R
N+( 6أ
2آ ls Aن
5
#"
?
ق7 C
4
c 5 GK
5
أ
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
c 5 'م
5
ل 76
5
م
4
ك
?
ل
5
`• أ
?
@
A

)"Cتم %'جلا6 Fر
?
ج
=
X5 c 5أ
5
2ىOCمب ]%'Xم لCK م1ا D`• أ
?
D
9#CJم نم 9'حب )"Cتم Dن
7

?
نم
7
D %'جلا FD`• أ
?
D :ب
-Nح !K EJ*TتVم Dمكل `أD E"مB6 F%دقملا Dن6دبCcD
.EJ*TتVم Dن#"قCcD E"مB F9#قلا
2آ ly Aن
5
N" 7ع7 'K
5
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
م
4
ك
?
ت 5/
5
ل 7آ ا6ر
?
$
?
* 4ا6
5
@
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DنN"ع'K متO( نإD E"مB
.>"بU 'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6
2آ ld Aم
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
ى"
5
ع5 'م
R
G1
5
6
5
اد
R
ر
4
ب
5
!* 7#(
?
%
?
'* 5 'ي
5
'O 5"
4
U
?
@
ى"عD %'جلا F8ربp6 >م1ا6 F€U'* رمأ لCK D!*#(
?
D
.D'م
R
G1D :ل HCOب )"Cتم DمNjاربإ
2آ sz Aن
5
ير
7
V
5
p4 rا م
?
j? 'O 5"
4
C
5
ج
5
K
5
اد
R
N
4
(
5
>
7
ب
7
ا6د
?
ا%
5
أ
5
6
5
@
:ل ن'\ 9#CJم DنيرVprاD6 F>ب 9#CJم Dاد
R
N
4
(
5
D
.D'O"CBD
2آ s3 '/
5
NK7 'O 5(
4
%
5

5
!ت 7ل
=
ا u
7
%
4
rا ىل
5
إ
7
'‚
R

?
6
5
8
?
'O 5N
4
ج
=
* 56
5
@

5

7
ل
5
'C
5
"
4
ل 7
D!تلاD FD8
?
'O 5N
4
ج
=
* 5D !K ,'/لا ى"ع `#LCم م1ا D'‚
R

?
D
.لCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا6 FDu%rاD :ل HC*
2آ sM 'O 5"
4
C
5
B
5
G(
?
6
5
ER "
5
K7 '* 5 ب
5

?
C
4
ي
5
6
5
• 5 'ح
5
1
4
إ
7
>
?
ل
5
'O 5ب
4
j5 6
5
6
5
@

5
Nح7 ل 7'I
5
.Dب#قCيD نم 9'ح DER "
5
K7 '* 5D FلCJل'ب )"Cتم D>لD%'جلا
F96أ vدقم 9#CJم DG(D FEJ‚'ع 6ا#لا 2DG(
?
6D >ل#U
'O"CBD :ل ن'\ 9#CJم DنNحل'ID
_My
2 s_ ل5 C
4
K7 م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
أ
5
6
5
'* 5ر
7
م
4
T
5
ب
7
ن
5

?
/
4
ي
5
ER م
=
g 7أ
5
م
4
j? 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
@

5
يد
7
ب
7
'ع5 'O 5ل
5
ا#* ?'(
5
6
5
0
7
'(
5
-
=
لا , 5 'ت 5يإ
7
6
5
0
7
G$
=
لا v
5
'U
5
إ
7
6
5
W
7
ار
5
N
4
خ5 ل
4
ا
A

E"مB FDEمgأD HC* Dن
5

?
/
4
ي
5
D E"مB6 Fن'\ 9#CJم DER م
=
g 7أ
5
D
.D'O 5N
4
ح
5
6
4
أ
5
D E"مB ى"ع EK#LCم Dا#*'(6D
2آ sb E
7
ي
5
ر
4
ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
8
?
'O 5N
4
ج
=
* 56
5

R
"
4
ع7 6
5

R
ك
4
ح
?
8
?
'O 5N
4
c 5آ '‚
R

?
6
5
@
,[#
4
1
5
v
5
#
4
U
5
ا#* ?'(
5
م
4
/
?
* =إ
7
q5 g 7'ب
5
خ5 ل
4
ا ل? م
5
C
4
c 5 H
4
* 5'(
5
!ت 7ل
=
ا

5
Nق7 1
7
'K
5
لCJل 9#CJم D'‚
R
#ل6D FEJ*TتVم 6ا#لا 2D'‚
R

?
6
5
D >ل#U
%دقملا لCJلا E"مB6 F8دCب 'م 8رVJي `6<حم
9#CJم D'م
R
ك
4
ح
?
D F'/ل 0رVJم D8'ONcآD E"مB6 FEJ*TتVم
Dا#*'( م/*إD E"مB FDEيرقلاD :ل HC* D!تلاD Fن'\
.Dv#UD HC* DنNق1'KD FEJ*TتVم
2آ se Aن
5
Nح7 ل 7'$
=
لا ن
5
م
7
>
?
* =إ
7
'O 5ت 7م
5
ح
4
%
5
!K7 8
?
'O 5"
4
p5 د
4
أ
5
6
5
@
نم >*إD E"مB .لCJل'ب )"Cتم D'Oتمح% !KD %'جلا
.D8'O"pدأD !K ,'/لا نم 9'ح DنNحل'$لا
2آ sl 8
?
'O 5N
4
ج
=
O 5K
5
>
?
ل
5
'O 5ب
4
ج
5
ت 51
4
'K
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7

5
'* 5 | 4 إ
7

R
#* ?6
5
@

7
Na
7
C
5
ل
4
ا ب
7
ر
4
ك
5
ل
4
ا ن
5
م
7
>
?
"
5
j4 أ
5
6
5
م1ا D|إD FD'‚
R
#لD ى"ع `#LCم 2 D'ح
R
#*6D >ل#U
`#LCم م1ا D>"jأ6D F'ح
R
#* ?D نم 9'متSا 9دب !KرZ
.DD8'ONج
=
*D !K ,'/لا ى"ع
2آ ss م
4
/
?
* =إ
7
'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ا#ب
?
< = (
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
8
?
'* 5ر
4
$
5
* 56
5
@

5
NC7 م
5
B
4
أ
5
م
4
j? 'O 5U
4
ر
5

4
T
5
K
5
,[#
4
1
5
v
5
#
4
U
5
ا#* ?'(
5
F>تيدCc 8اد
=
CK F8'Oم$ع ىOCم D8'*ر$*D لCJلا نم
=
X5 c 5
v
5
#
4
U
5
ا#*'( م/*إD E"مB6 FDv#قلاD :ل HC* Dني<لاD
ى"ع EK#LCم Dمj'OUر„TKD E"مB6 FEJ*TتVم D,[#
4
1
5
.,'/"ل دN(#c DنNCمBأD FDا#*'(D E"مB
2آ sy H
4
ش5 J
5
* 5 | 4 إ
7
Ž
7
ر
4
ح
5
ل
4
ا !K7 ن
7

5
ك
?
ح
4
ي
5
| 4 إ
7
ن
5

5
N
4
"
5
1
?
6
5
د
5
6
?
اد
5
6
5
@

5
يد
7
j
7
'S5 م
4
/
7
م
7
ك
4
ح
?
ل 7 'O =(
?
6
5
v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا م
?
O 5„
5
>
7
NK7
& Eيhا !K D'ح
R
#*D ى"ع `#LCم م1ا 2Dد6ادD sl D|إD F
D|إD 6 FDن'مN"16 د6ادD نم 9'متSا 9دب ىل6rا
DH
4
ش5 J
5
* 5D E"مB6 FDن'مكحي D:ب )"Cتم `رZ EN*'+لا
!K .لrا نم ENل'ح D'O(6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم
6 FEي#قت"ل 0دgاk Dم/مكحلD !K vGلا6 FDن'مكحيD
.D'O(D ربp Dنيدj'SD 6 FDنيدj'SD 9#CJم Dم/مكحD
2آ sd 'م
R
"
4
ع7 6
5

R
ك
4
ح
?
'O 5N
4
c 5آ G(
?
6
5
ن
5

5
N
4
"
5
1
?
'j5 'O 5م
4
/
=
J
5
K
5
@

5
N" 7ع7 'K
5
'O =(
?
6
5
ر
5
N
4
L
=
لا6
5
ن
5
ح
4
ب
Q
V
5
ي
?
95 'ب
5
ج
7
ل
4
ا د
5
6
?
اد
5
n
5
م
5
'* 5ر
4
خ= 1
5
6
5
FDن'مك
?
حيD E"مB ى"ع EK#LCم D'j5 'O 5م
4
/
=
J
5
K
5
D E"مB
FE~رتCم 6ا#لا 2DG(6D >ل#U Fن'\ 9#CJم Dن'مN"1D
9#CJم DG(DFنNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم D'ONcآD E"مB6
ن'كم `رZ DnمD FD'ONcآD :ل ن'\ 9#CJم D'م
R
كحD Fvدقم
نم 9'ح Dن
5
ح
4
ب
Q
V
5
ي
?
D E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم ب#$Oم
!K رNمXلا نم ENل'ح D'O =(
?
6D E"مB6 FD9'بجلاD
.D'*رخ= 1D
2آ yz م
4
ك
?
1
7
T
4
ب
5
ن
4
م
7
م
4
ك
?
O 5$
7
ح
4
ت ?ل 7 م
4
ك
?
ل
5

[

?
ل
5
E5 C
5
O 4I
5
8
?
'O 5م
4
"
=
ع5 6
5
@

5

?
(
7
'S5 م
4
ت ?* 4أ
5
ل4 /
5
K
5
:ل HCOب )"Cتم DمكلD %'جلا Fن'\ 9#CJم DECO 4I
5
D
)"Cتم Dم
4
ك
?
O 5$
7
ح
4
ت ?ل 7D !K %6رجملا %د$ملا6 FD’
[

?
ل
5
D
.EJ*TتVم Dن6ر('S مت*أ ل/KD E"مB6 F FD8'Oم"
=
عD:ب
2آ y3 u
7
%
4
rا ىل
5
إ
7
8
7
ر
7
م
4
T
5
ب
7

7
ج
4
c 5 ER J
5
I
7
'ع5 Œ
5
ير
Q
لا ن
5

5
N
4
"
5
V
?
ل 76
5
@

5

7
ل 7'ع5 ,[!
4
S5 لQ ك
?
ب
7
'O =(
?
6
5
'/
5
NK7 'O 5(
4
%
5

5
!ت 7ل
=
ا
)"Cتم %'جلا6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2 DŒ
5
ير
Q
لا ن'مN"V
?
ل 76D >ل#U
9#CJم DŒيرلاD6 F'*رخ= 1 28ريدقc `6<حم لCJب
D;رجcD E"مB6 FDŒيرلا نم 9'ح DEJI
7
'عD F%د
=
قم
?

0%دقملا D'* 5ر
4
خ= 1
5
6D E"مB6 FDŒيرلاD نم EN*'\ 9'ح
)"Cتم D8رمTبD %'جلا6 FD8'Oم"
=
عD E"مB ى"ع EK#LCم
D'O(6D E"مB6 FEVبت"م 2;أ FD;رجcD لع'K نم 9'حب
%دقملا D'*ر
4
خ= 1D !K رNمXلا نم ENل'ح
_Md
yM Gم
5
ع5 ن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
6
5
>
?
ل
5
ن
5
#I
?
#‹? ي
5
ن
4
م
5
ن
7
N‚
7
'N
5
ش= لا ن
5
م
7
6
5
@

5
Na
7
K7 'ح
5
م
4
/
?
ل
5
'O =(
?
6
5
m
5
ل 7| 5 ن
5

?
%دقملا )ب'Vلا لCJل'ب )"Cتم DنN‚'N
5
ش= لا نم6D %'جلا
DŒيرلاD ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا 2Dن
4
م
5
D FD'*رخ= 1D

5

?
D F>ل ن
5
#I
?
#‹? ي نم >ل '*رخ= 16 2;أ FEمدقتملا
D'O =(6D E"مB6 FDGمعD :ل HCOب )"Cتم ن'كم `رZ
)"Cتم Dم/لD %'جلا6 FDن#"مCيD !K 6ا#لا نم ENل'ح
.DنNaK'حD ربخل'ب
2آ y_ م
?
ح
5
%
4
أ
5
H
5
* 4أ
5
6
5
ر
t
Xt لا !
5
O 7V
=
م
5
!* Qأ
5
>
?
ب
=
%
5

5
'* 5 | 4 إ
7
ب
5

t
أ
5
6
5
@

5

7
ح7 ار
=
لا
& Eيhا !K D'ح
R
#*D ى"ع `#LCم م1ا 2 Dب
5

t
أ
5
6D >ل#U
sl 96Pملا %د$ملا6 FDب#يأD نم 9'متSا 9دب D|إD F
E"مB6 F,'بلا ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم D!
5
O 7V
=
م
5
!*أ
5
D
. D!OV
=
مD !K ,'Nلا نم ENل'ح DنNمحارلا مح%أ H*أ6D
2آ yb م
4
/
?
"
5
+
4
م
7
6
5
>
?
"
5
j4 أ
5
8
?
'O 5N
4
c 5آ6
5
ر

~? ن
4
م
7
>
7
ب
7

5
'O 5J
4
ش5 ك
5
K
5
@

5
يد
7
ب
7
'C
5
"
4
ل 7 {ر
5
(
4
|
7
6
5
'* 5د
7
O 4ع7 ن
4
م
7
ER م
5
ح
4
%
5
م
4
/
?
C
5
م
5


~? ن
4
م
7
D %'جلا F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D>بD %'جلا
)"Cتم ن'كم `رZ Dم/CمD .D'مD نم 9'حب )"Cتم
9#CJم DER مح%D F>Nلإ EK'Xم ,'/لا6 FDم/"+مD نم 9'حب
F DEمح%D :ل HCOب )"Cتم D'*دOع نمD %'جلا6 .>"Br
%'جلا6 FDEمح%D ى"ع `#LCم م1ا D{ر(|
7
6D
.D{ر(|
7
D :ل HCOب )"Cتم Dنيدب'C"لD
2آ ye ن
5
م
7
لŠ (
?
ل
7
J
4
ك
7
ل
4
ا ا| 5 6
5
ƒ
5
ي%
7
د
4
إ
7
6
5
ل5 Nع7 'م
5
1
4
إ
7
6
5
@

5
ير
7
ب
7
'$
=
لا
& Eيhا !K Dب
5

t
أD ى"ع `#LCم 2DلNع'م1إ6D >ل#U
y_ 2;أ FدرJم نع u#C"ل ني#Oتلا6 Fأدتبم DلŠ (
?
D F
,'Nب*rا نم 9'ح Dنيرب'$لا نم لŠ (
?
D E"مB6 Fم/"(6
.نNمدقتملا
2آ yl Aن
5
Nح7 ل 7'$
=
لا ن
5
م
7
م
4
/
?
* =إ
7
'O 5ت 7م
5
ح
4
%
5
!K7 م
4
j? 'O 5"
4
p5 د
4
أ
5
6
5
@
!K ,'/لا نم 9'ح DنNحل'$لا نم م/*إD E"مB
.Dمj'O"pدأD
2آ ys %
5
د
7
ق
4
* 5 ن
4
ل
5
ن
4
أ
5
ن
=
a
5
K
5

R
~
7
'‹5 م
?
x
5
j5 | 5 | 4 إ
7
ن
7
#O tلا ا| 5 6
5
@
!* Qإ
7
m
5
* 5'ح
5
ب
4
1
?
H
5
* 4أ
5

7
>
5
ل
5
إ
7
i ن
4
أ
5
W
7

5
"
?
a
t
لا !K7 {د
5
'O 5K
5
>
7
N
4
"
5
ع5

5

7
ل 7'a
=
لا ن
5
م
7
H
?
O 4(
?
9دب D|إD FDلNع'م1إD ى"ع `#LCم م1ا Dن#O tلا ا|D
'/م1ا6 FEJJخم Eخ1'* Dن
4
أ
5
D FDن
7
#O tلا ا|D نم 9'متSا
E"مB6 FنNل#CJملا دVم د1 %د$ملا6 FنTشلا رNم~
E"مB6 Fربp >ي-:Oتلا E"مB6 FDن
4
أD ربp D%
5
د
7
ق
4
* 5 نلD
رتتVملا رNمXلا نم 9دب DH*أD .EJ*TتVم Dm*'حب1D
.EJ*TتVم DHO( !*إD E"مB6 F`6<حملا ربخلا !K
2آ yy Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا !ج
7
O 4* ? m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@
9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2 Dmل<(6D >ل#U
نNOمPملا !ج
Q
O* 2;أ F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا م1ا6 F)"Lم
EJ*TتVم D!جO*D E"مB6 .,'ج*ˆا mل| ل+م , R 'ج*إ
2آ yd ر
?
N
4
p5 H
5
* 4أ
5
6
5
اد
R
ر
4
K
5
!* 7%
4
< 5 c 5 i ب
Q
%
5
>
?
ب
=
%
5

5
'* 5 | 4 إ
7

=
ر
7
(
5
k
5
6
5
@

5
N\ 7%
7
ا#
5
ل
4
ا
9دب D|إ FDن
7
#O tلا ا|D ى"ع `#LCم م1ا 2D'ير(k6D
EيرNVJc D!*%<c i ب
Q
%D E"مB6 FD'ير(kD نم 9'متSا
با#B D!*%
4
< 5 c 5 iD E"مB6 .,'Nلا نم 9'ح Dاد
R
رKD F,ادO"ل
iD !K ,'Nلا نم ENل'ح DرNp H*أ6D E"مB6 F,ادOلا
.D!* 7%
4
< 5 c 5
2آ dz 'ب
R

5
%
5
'O 5* 5#ع? د
4
ي
5
6
5
W
7
ار
5
N
4
خ5 ل
4
ا !K7 ن
5
#ع? %
7
'V
5
ي
?
ا#* ?'(
5
م
4
/
?
* =إ
7
@

5
NC7 S
7
'p5 'O 5ل
5
ا#* ?'(
5
6
5

R
j5 %
5
6
5
n~#م !K %د$م D'ب
R

5
%
5
D FEJ*TتVم Dا#*'( م/*إD E"مB
ا#*'(D E"مB ى"ع EK#LCم Dا#*'(6D E"مB6 F9'حلا
ن
5
#ع? %
7
'V
5
ي
?
__z
2 d3 'O 5ح7 6%
?
ن
4
م
7
'/
5
NK7 'O 5خ4 J
5
O 5K
5
'/
5
B
5
ر
4
K
5
H
4
O 5$
5
ح
4
أ
5
!ت 7ل
=
ا6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
"
4
ل 7 ER ي
5
آ '/
5
O 5ب
4
ا6
5
'j5 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
Eيhا !K D'ير(kD ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا D!تلا6D
& yd !K ,'/لا رNمXلا ى"ع `#LCم م1ا D'/O 5ب
4
ا6D F
.DEيآD :ل HCOب )"Cتم DنNمل'C"لD %'جلا FD'j'O"CBD
2آ dM Aن
7

?
ب
?
ع4 'K
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
'* 5أ
5
6
5
0 R د
5
ح7 ا6
5
ER م
=
أ
?
م
4
ك
?
ت ?م
=
أ
?
8
7
<
7
j5 ن
=
إ
7
@
E"مB6 FDمكتمأD نم 9'ح DER م
=
أ
?
D F DنإD ربp Dم
4
ك
?
ت ?م
=
أ
?
D
8<j نإD 2EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم Dم
4
ك
?
ب
t
%
5
'* 5أ
5
6D
'*أD E"مB ى"ع EK#LCم Dن
7

?
ب
?
ع4 'K
5
D E"مB6 FDمكتمأ
FلCJلا ب#$Oم Dن6دبعاD !K 0%دقملا ,'Nلا6 .Dمكب%
. Eي'U#"ل ن#Oلا6
2آ d_ Aن
5
#C
?
B
7
ا%
5
'O 5N
4
ل
5
إ
7
لŠ (
?
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
م
4
j? ر
5
م
4
أ
5
ا#C
?
L
=
ق
5
c 56
5
@
لCJلا نم
=
Xc6 FلCJل'ب )"Cتم ن'كم `رZ 2Dم
4
/
?
O 5N
4
ب
5
D
ربخل'ب )"Cتم D'ONلإD %'جلا6 Fأدتبم Dل(D Fا#CLU ىOCم
.EJ*TتVم Dن#CBا% 'ONلإ ل(D E"مB6 FDن#CBا%D
2آ db ن
5
ار
5
J
4
(
?
GK
5
ن
o
م
7
P
4
م
?
#
5
j? 6
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ن
5
م
7
ل4 م
5
C
4
ي
5
ن
4
م
5
K
5
@

5

?
c 7'(
5
>
?
ل
5
'* =إ
7
6
5
>
7
N
7
C
4
V
5
ل 7
ل(D 2EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم Dل4 م
5
C
4
ي
5
ن
4
م
5
K
5
D E"مB
نمD %'جلا6 Fأدتبم EN‚رS Dن
4
م
5
D Fن#CBا% 'ONلإ
ENل'ح DنمPم #j6D E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم DW'حل'$لا
با#B D>
7
N
7
C
4
V
5
ل 7 ن
5
ار
5
J
4
(
?
GKD E"مB6 FDلمCيD لع'K نم
با#B ى"ع EK#LCم Dن#بc'( >ل '*إ6D E"مB6 FطرS
.طرشلا
2آ de Aن
5
#C
?
B
7
ر
4
ي
5
i م
4
/
?
* =أ
5
'j5 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ى"
5
ع5 v
o
ار
5
ح
5
6
5
@
DEيرU ى"عD %'جلا6 Fأدتبم6 FEJ*TتVم 6ا#لا Dv
o
ار
5
ح
5
6
5
D
'/*r w0ركOل'ب ,ادتبiا k'B6 FDvارحD:ل HCOب )"Cتم
DvارحD 6 FDEيرUD:ل HC* D'j'Oك"jأD E"مB6 FEK#I#م
م
4
ك
?
ب
t
%
5
v
5
ر
=
ح
5

5
ل? c 4أ
5
ا#ل
5
'C
5
c 5 ل4 U
?
D 2#ح* wxBا6 ىOCمب
%د$ملا6 FxBا6 •رشلا •
?
ر
4
c 56
5
FDا#(
?
ر
7
ش4 c ? iأ م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5
!K ’'بع نبا 9'U .أدتبملا ربp Dن#CBري i م/*أD
nBري i >*أ 'j'Oك"jأ EيرU ى"ع xBا6D 2Eيhا رNVJc
. DnBا% م/Oم
2آ dl ب
[
د
5
ح
5
لQ (
?
ن
4
م
7
م
4
j? 6
5
f
?
#B
?
T
4
م
5
6
5
f
?
#B
?
T
4
ي
5
H
4
ح
5
ت 7K
?
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5

ن
5
#"
?
V
7
O 4ي
5
ىOCمب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD FENgادتبا DىتحD
DH
4
ح
5
ت 7K
?
D E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB6 Fبا#جلا
ENل'ح Dن#"
?
V
7
O 4ي
5
ب
[
د
5
ح
5
ل( نم مj6D E"مB F>Nلإ `'Xم
لCJل'ب )"Cتم Dبدح ل( نمD %'جلا Fلع'Jلا xg'* نم
.Dن#"VOيD
2آ ds %
?
'$
5
ب
4
أ
5
Eo $
5
p7 'S5 !
5
j
7
ا| 5 —
7
K
5
)
t
ح
5
ل
4
ا د
?
ع4 #
5
ل
4
ا ب
5
ر
5
ت 5U
4
ا6
5
@
'O =(
?
ل4 ب
5
ا< 5 j5 ن
4
م
7
E
[
"
5
J
4

5
!K7 'O =(
?
د
4
U
5
'O 5"
5
ي
4
6
5

5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا

5

7
ل 7'Z
5
FDH
4
حت 7K
?
D E"مB ى"ع EK#LCم Dد
?
ع4 #
5
لا ب
5
ر
5
ت 5U
4
ا6D E"مB
طرشلا با#B D %
?
'$بأ
5
Eo $
5
p7 'S5 !j ا|—KD E"مB6D
E$p'SD E"مB6 FEN‚رشلا Dا|إD:ب %د$تملا vدقتملا
ELبا% Dا|—KD !K ,'Jلا6 FD!jD أدتبملا ربp D%'$بأ
Fبا#جلا †ب% Wد(
=
أ ENg'جJلا Dا|إD6 Fطرشلا با#جل
D%'$بأD ربp DE$p'SD Fأدتبم E$قلا رNم~ D!jD
9#قم D'O"ي6 'يD E"مB F>Nلإ `'Xم Dني<لاD Fأدتبملا
%دقملا 9#قلا E"مB6 .ن#ل#قي 2;أ F%دقم 9#قل 9#قلا
!K EJ*TتVم D'O =( دUD E"مB6 FDا6رJ(D لع'K نم 9'ح
-Nح !K EJ*TتVم DنNمل'Z 'O( لبD E"مB6 F9#قلا -Nح
.9#قلا
2آ dy م
4
ت ?* 4أ
5
م
5
O =/
5
B
5
x
?
$
5
ح
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
c 5 'م
5
6
5
م
4
ك
?
* =إ
7
@

5

?
%
7
ا6
5
'/
5
ل
5
نمD %'جلا6 F`'كلا ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا D'مD
>*6دبCc 'م 2;أ F%دقملا دg'Cلا نم 9'حب )"Cتم Dن6د
FDمO/BD نم 9'ح Dن6د%ا6 مت*أD E"مB6 Fن6د نم 'O Rg'(
`'Xملا نr w>Nلإ `'Xملا نم 9'حلا ,!جم k'B6
.>Nلإ `'Xملا نم ,-جلا Eل-:Oمب
2آ dd '/
5
NK7 لŠ (
?
6
5
'j5 6د
?
%
5
6
5

5
ER /
5
ل 7آ ,7iP
?
j5 ن
5
'(
5
#
4
ل
5
@

5

?
ل 7'p5
با#B D'j5 6د
?
%
5
6
5
'مD E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
ى"ع EK#LCم Dن6دل'p '/NK ل(6D E"مB6 Fطرشلا
.EJ*TتVملا
2آ 3zz Aن
5
#C
?
م
5
V
4
ي
5
i '/
5
NK7 م
4
j? 6
5
ر
o
NK7 k
5
'/
5
NK7 م
4
/
?
ل
5
@
)"Cتم Dم/لD %'جلا FEJ*TتVم DرNK7 k
5
'/NK م/لD E"مB
>ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم D'/NKD %'جلا Fربخل'ب
Dن#CمVي i '/NK مj6D E"مB6 Fأدتبم DرNKkD Fربخلا
9'حب )"Cتم D'/NKD %'جلا6 FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
.DمjD أدتبملا نم
2آ 3z3 '/
5
O 4ع5 m
5
‡ 7ل
5

?
ىO 5V
4
ح
?
ل
4
ا 'O =م
7
م
4
/
?
ل
5
H
4
ق
5
ب
5
1
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@

5

?
C
5
ب
4
م
?
'/Oع m‡ل6أD E"مB6 FDHقب1D لCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
نإD ربp Dن
5

?
C
5
ب
4
م
?
__3
2 3zM H
4
/
5
ت 5S4 ا 'م
5
!K7 م
4
j? 6
5
'/
5
V
5
NV
7
ح
5
ن
5
#C
?
م
5
V
4
ي
5
i@

5

?
ل 7'p5 م
4
/
?
V
?
J
?
* 4أ
5
'مNK مj6D E"مB6 FDنإD :ل ن'\ ربp Dن#CمVي iD E"مB
FDن#CمVيD لع'K نم ENل'ح Dن6دل'p م/V
?
J*أ
5
H
4
/
5
ت 5S4 ا
.9#I#ملا E"I DH/تSاD E"مB6
2آ 3z_ ا< 5 j5 E? ك
5
g 7Gم
5
ل
4
ا م
?
j? 'ق
=
"
5
ت 5c 56
5
ر
?
ب
5
(
4
rا ]? -
5
J
5
ل
4
ا م
?
/
?
* ?-
?
ح
4
ي
5
i@

5

?
ع5 #c ? م
4
ت ?O 4(
?
;<
7
ل
=
ا م
?
ك
?
م
?
#
4
ي
5
ا<jD E"مB FDنإD :ل qل'\ ربp D]? -
5
J
5
لا م/
?
* ?-
?
ح
4
ي
5
iD E"مB
E"مB6 Fن#ل#قي 2;أ F%دقم 9
[
#قل 9#قلا 9#قم Dمك
?
م
?
#
4
ي
5
.DEكgGملاD نم 9'ح %دقملا
2آ 3zb 'م
5
(
5
x
7
ت ?ك
?
"
4
ل 7 لQ ج
7
V
Q
لا !
Q
L
5
(
5
, 5 'م
5
V
=
لا ;#
7
L
4
* 5 v
5
#
4
ي
5
@

5
N" 7ع7 'K
5
'O =(
?
'* =إ
7
'O 5N
4
"
5
ع5 اد
R
ع4 6
5
8
?
د
?
NC7 * ? )
[
"
4
p5 95 6
=
أ
5
'* 5أ
4
د
5
ب
5
Fر(|ا 8ريدقc `6<حم لCJل >ب 9#CJم 2Dv#يD >ل#U
xg'* D!
Q
L
5
(
5
D !K `'كلا6 FEJ*TتVم ر(|ا E"مB6
Dxتك"لD %'جلا F>Nلإ `'Xم D!‚D6 F)"Lم 9#CJم
xg'* D'م(D !K `'كلا6 .D!
Y
‚D نم 9'حب )"Cتم
ل+م 0د'عإ 8دNC* 2;أ FEي%د$م D'مD 6 F)"Lم 9#CJم
9#CJم Dاد
R
ع4 6
5
D . EJ*TتVم D8دNC*D E"مB6 .96أ 'Ogدب
E"مجلا6 Fاد
R
ع6 د
?
C7 * 5 2;أ F`6<حم لCJل )"Lم
E"مB6 FDاد
R
ع6D:ل EJ$ب )"Cتم D'ON"عD %'جلا6 FEJ*TتVم
. EJ*TتVم D'O =( '*إD
2آ 3ze u
5
%
4
rا ن
=
أ
5
ر
7
(
4
< Q لا د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
%
7

?
-
=
لا !K7 'O 5ب
4
ت 5(
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5

?
ل 7'$
=
لا ;
5
د
7

5
ع7 '/
5
\
?
ر
7
ي
5
نأD 96Pملا %د$ملا6 FD'Oبت(D لCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
.Dxت(D 9#CJم D'/\ري u%iا
2آ 3zl Aن
5
يد
7
ب
7
'ع5 v
[
#
4
ق
5
ل 7 '„
R

5
ل
5
ا< 5 j5 !K7 ن
=
إ
7
@
.D'„
R
GبD :ل HCOب )"Cتم Dv
[
#
4
ق
5
ل 7D %'جلا
2آ 3zs Aن
5

7
ل
5
'C
5
"
4
ل 7 ER م
5
ح
4
%
5

7

5
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5

5
6
5
@
ا<j !K نإD E"مB ى"ع EK#LCم D•'O"1%أ 'م6D E"مB
DنNمل
5
'C"لD %'جلا6 F>"Br 9#CJم DEمح%D FD'„
R
Gبل
.DEمح%D:ل HCOب )"Cتم
2آ 3zy ل4 /
5
K
5
د
o
ح7 ا6
5
>
o
ل
5
إ
7
م
4
ك
?
/
?
ل
5
إ
7

5
* =أ
5
!
=
ل
5
إ
7
ىح
5

?

5
* =إ
7
ل4 U
?
@

5

?
" 7V
4
م
?
م
4
ت ?* 4أ
5
Fلع'K xg'* Dد
o
حا6 >
o
لإ مك/
?
ل
5
إ 'م
5
* =أ
5
D 96Pملا %د$ملا
.EJ*TتVم Dن#م"Vم مت*أ ل/KD E"مB6
2آ 3zd ;%
7
د
4
أ
5
ن
4
إ
7
6
5
,[ا#
5
1
5
ى"
5
ع5 م
4
ك
?
ت ?* 4| 5 آ ل4 ق
?
K
5
ا#
4
ل
=
#
5
c 5 ن
4

7
K
5
@

5

?
ع5 #c ? 'م
5
د
o
NC7 ب
5
v
4
أ
5
x
o
ير
7
U
5
أ
5
9#CJملا6 لع'Jلا نم 9'حب )"Cتم D,[ا#
5
1
5
ى"عD %'جلا
FENK'* Dن
4
إD .,ا#1 ى"ع نNOg'( 2;أ FDمك
?
ت ?* 4| 5 آD !K
.Dمكت*|آD E"مB ى"ع EK#LCم D;%
7
د
4
أ
5
ن
4
إ
7
D E"مB6
x$* لحم !K Dن
5

?
ع5 #c ? 'م د
o
NCب vأ x
o
ير
7
U
5
أ
5
D E"مB6
DxيرUD Fv'/Jت1i'ب )"Cملا D;%دأD لCJ"ل >ب 9#CJم
D'مD F`#LCم م1ا DدNCبD FEJ‚'ع DvأD Fvدقم ربp
.رpPم أدتبم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م
2آ 33z Aن
5

?
ت ?ك
4
c 5 'م
5
م
?
"
5
C
4
ي
5
6
5
9
7
#
4
ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
ر
5
/
4
ج
5
ل
4
ا م
?
"
5
C
4
ي
5
>
?
* =إ
7
@
D'مD 6 FDر/جلاD نم 9'حب )"Cتم D9
7
#
4
ق
5
لا نم
7
D%'جلا
.مكم#تكم 2;أ F>ب 9#CJم %د$ملا6 FEي%د$م
2آ 333 Aن
[
Nح7 ىل
5
إ
7
]o 'ت 5م
5
6
5
م
4
ك
?
ل
5
Eo O 5ت 4K7 >
?
"
=
C
5
ل
5
;%
7
د
4
أ
5
ن
4
إ
7
6
5
@
.!B
Q
رتل'ب )"Cملا D;%دأD:ل >ب 9#CJم DEo O 5ت 4K7 >
?
"
=
C
5
ل
5
D E"مB
2آ 33M م
4
ك
?
ح
4
ا ب
Q
%
5
95 'U
5
@

ن
?
'C
5
ت 5V
4
م
?
ل
4
ا ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا 'O 5ب
t
%
5
6
5
)
Q
ح
5
ل
4

7


5
#J
?
$
7
c 5 'م
5
ى"
5
ع5
9#قم E"مB ى"ع EK#LCم Dن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا 'O 5ب
t
%
5
6D E"مB
FEي%د$م D'مD 6 Fن'\ ربp Dن'CتVملاD F9#قلا
ن
?
'C
5
ت 5V
4
م
?
لاD:ب )"Cتم %6رجم 96Pملا %د$ملا6
__M
حلا 0%#1
2آ 3 E
7
ع5 'V
=
لا E5 ل
5
-
5
ل
4
k
5
ن
=
إ
7
م
4
ك
?
ب
=
%
5
ا#ق
?
c =ا ’
?
'O =لا '/
5
ي
t
أ
5

5
@

o
Na
7
ع5 , o !
4
S5
FEJ*TتVم ,ادOلا با#B Dا#قcاD E"مB6 F9دب D’'OلاD
.D...Eل-لk نإD E"مB ا<(6
2آ M n
?
X5 c 56
5
H
4
C
5
~5 %
4
أ
5

=
ع5 E
[
C
5
~
7
ر
4
م
?
لt (
?
ل? j5 < 4 c 5 '/
5
* 56
4
ر
5
c 5 v
5
#
4
ي
5
@
م
4
j? 'م
5
6
5
{%
5

5
1
?

5
'O =لا {ر
5
c 56
5
'/
5
"
5
م
4
ح
5
ل
[
م
4
ح
5
W
7
ا| 5 لt (
?

o
يد
7
S5 >
7
"
=
لا ب
5
ا< 5 ع5 ن
=
ك
7
ل
5
6
5
{%
5

5
V
?
ب
7
D'م
=
عD %'جلا FDلj<cD:ب )"Cتم ن'مk `رZ Dv#يD
6ا#لا6 F’'Oلا نم 9'ح D{%'ك1
?
6D FDلj<cD:ب )"Cتم
FD’'OلاD نم ENل'ح E"مجلا6 FENل'ح Dمj 'م6D !K
E"مB6 FƒNل لمع E"م'Cلا D'مD ربp !K 0دgاk ,'بلا6
%دقم `'O‡ت1ا ى"ع EK#LCم DديدS >"لا با<ع نكل6D
.ديدS >"لا با<ع نكل6 FنNj >"( ا<j 2;أ
2آ _ n
?
ب
7
ت =ي
5
6
5
م
[
"
4
ع7 ر
7
N
4
‹5 ب
7
>
7
"
=
لا !K7 9? د
7

5
ي
?
ن
4
م
5

7
'O =لا ن
5
م
7
6
5
@

[
ير
7
م
5
ن
[
'L
5
N
4
S5 ل= (
?
م1ا Dنم
5
D FEJ*TتVم D9د'جي نم ’'Oلا نم6D E"مB
نم 9'حب )"Cتم DرN‹بD %'جلا FرpPم أدتبم 9#I#م
. Dن'LNSD EJI DديرمD F D9د'جيD لع'K
2آ b ىل
5
إ
7
>
7
يد
7
/
4
ي
5
6
5
>
?
"
t
X
7
ي
?
>
?
* =T
5
K
5
8
?
i#
5
c 5 ن
4
م
5
>
?
* =أ
5
>
7
N
4
"
5
ع5 x
5
ت 7(
?
@

7
NC7 V
=
لا ب
7
ا< 5 ع5
رNم~ D>*أD !K ,'/لا6 Fلع'K xg'* 96Pملا %د$ملا
EN‚رS DنمD 6 FD>*أD ربp طرشلا E"مB6 FنTشلا
D>*أD ربp D>"
t
XيD E"مB6 Fربp D8i#cD E"مB6 Fأدتبم
>لG~—K ;أ أدتبم !*'+لا 96Pملا %د$ملا6 FEN*'+لا
DnUا6 >لG~—KD E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم %
Y
'جلا6 FnUا6
.طرشلا با#B
2آ e '* =—
7
K
5
q
7
C
4
ب
5
ل
4
ا ن
5
م
7
x
[
ي
4
%
5
!K7 م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7

?
'O =لا '/
5
ي
t
أ
5

5
@
ن
4
م
7
م
=
\
?
E
[
ق
5
"
5
ع5 ن
4
م
7
م
=
\
?
E
[
J
5
L
4
* ? ن
4
م
7
م
=
\
?
ب
[
ار
5
c ? ن
4
م
7
م
4
(
?
'O 5ق
4
"
5
p5
v
7

5
%
4
rا !K7 ر
t
ق7 * ?6
5
م
4
ك
?
ل
5
ن
5
N
Q
ب
5
O ?ل 7 E
[
ق
5
"
=
خ5 م
?
ر
7
N
4

5
6
5
E
[
ق
5
"
=
خ5 م
?
E
[
‹5 X4 م
?
ا#‹? "
?
ب
4
ت 5ل 7 م
=
\
?
GJ
4

7
م
4
ك
?
B
?
ر
7
خ4 * ? م
=
\
?
ىم

V
5
م
?
ل
[
B
5
أ
5
ىل
5
إ
7
, ? 'ش5 * 5 'م
5
9
7
| 5 %
4
أ
5
ىل
5
إ
7
د
t
ر
5
ي
?
ن
4
م
5
م
4
ك
?
O 4م
7
6
5
ىK
=
#
5
ت 5ي
?
ن
4
م
5
م
4
ك
?
O 4م
7
6
5
م
4
(
?
د
=
S? أ
5
0R د
5
م
7
'j5 u
5
%
4
rا {ر
5
c 56
5
'‡
R
N
4
S5 م
[
"
4
ع7 د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
م
5
"
5
C
4
ي
5
GN
4
ك
5
ل 7 ر
7
م
?
C
?
ل
4
ا
AH
4
ب
5
%
5
6
5
W
4
-
=
ت 5j4 ا , 5 'م
5
ل
4
ا '/
5
N
4
"
5
ع5 'O 5ل
4
-:*أ
5
ا| 5 —
7
K
5
%6رجملا %د$ملا6 FEJ*TتVم ,ادOلا با#B طرشلا E"مB

Y
ق7 * ?6D E"مB6 FDم('Oق"pD:ب )"Cتم Dمكل نN
Q
بOلD
>ل#U6 FDر
Y
ق*D :ب )"Cتم DلBأ ىلإD %'جلا6 FEJ*TتVم
9#CJم نم 9'ح DGJ‚D6 .DلBأD HC* 2 DىمVمD
'~رل'( لIrا !K %د$م >*r wد
5
ح
Q
6
?
6 DمكBرخ*D
)"Cتم %6رجم Dا#‹"بتلD 96Pملا %د$ملا6 F9دCلا6
م\ 2;أ DمكBرخ*D E"مB ى"ع `#LCم `6<حم لCJب
FEبI'* D!(D6 0%'B vGلا 2DGNكلD Fا#‹"بتل م(رم
Q
C*
FDدريD :ب )"Cتم %6رجم Dم"Cي GNكلD 96Pملا %د$ملا6
ى"ع EK#LCم D{رc6D E"مB6 .Dم"
4
ع7 D 9#CJم D'‡NSD6
ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB6 F Dم('Oق"p '*إD E"مB
نم 9'ح 2D0دم'jD >ل#U6 . Du%rا {رc6D E"مB
u%rاD
___
l ى"
5
ع5 >
?
* =أ
5
6
5
ىc 5#
4
م
5
ل
4
ا !N
7
ح
4
ي
?
>
?
* =أ
5
6
5
)
t
ح
5
ل
4
ا #
5
j? >
5
"
=
لا ن
=
T
5
ب
7
m
5
ل 7| 5 @

o
يد
7
U
5
,[!
4
S5 لQ (
?
%د$ملا .EJ*TتVم D)حلا #j >"لا نTب mل|D E"مB
ل$K رNم~ D#jD FDmل|D ربخب )"Cتم %6رجم 96Pملا
ى"ع `#LCم !*'+لا 96Pملا %د$ملا6 F>ل لحم i
.96rا
2آ s ن
4
م
5
q? C
5
ب
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5
'/
5
NK7 x
5
ي
4
%
5
i Eo N
5
c 7آ E5 ع5 'V
=
لا ن
=
أ
5
6
5
@
A%
7

?
ق
?
ل
4
ا !K7
ى"ع `#LCم D...Eع'Vلا نأ6D 96Pملا %د$ملا
ن
[
'\ ربp D'/NK xي% iD E"مB6 Fvدقتملا %د$ملا
.0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D%#بقلا !KD %'جلا6 .Dن
=
أD:ل
2آ y {د
R
j? i6
5
م
[
"
4
ع7 ر
7
N
4
‹5 ب
7
>
7
"
=
لا !K7 9? د
7

5
ي
?
ن
4
م
5

7
'O =لا ن
5
م
7
6
5
@

[
NO 7م
?
ب
[
'ت 5(
7
i6
5
نمD ى"ع EK#LCم D9د'جي نم ’'Oلا نم6D E"مB
& Eيhا !K D9د'جي نم ’'Oلا _ Dم"ع رN‹بD %'جلا .
.D9د'جيD لع'K نم 9'حب )"Cتم
2آ d 'N
5
* 4د
t
لا !K7 >
?
ل
5
>
7
"
=
لا ل
7

7
1
5
ن
4
ع5 ل= X
7
N
?
ل 7 >
7
J7 L
4
ع7 !
5
* 7'\
5
@
A)
7
ير
7
ح
5
ل
4
ا ب
5
ا< 5 ع5 E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
>
?
ق
?
ي<
7
* ?6
5
;
o
-
4
p7
DلXNلD %د$ملا6 FD9د'جيD لع'K نم 9'ح D!*'\D
D;-p 'N*دلا !K >لD E"مB6 FD9د'جيD :ب )"Cتم %6رجم
)"Cتم D'N*دلا !KD %'جلا6 FD9د'جيD لع'K نم 9'ح
E"مB ى"ع EK#LCم D>قي<*D E"مB6 FD;-pD نم 9'حب
. D;-p 'N*دلا !K >لD
2آ 3z v
[
Ga
5
ب
7
ƒ
5
N
4
ل
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5

5
اد
5
ي
5
H
4
م
5
د
=
U
5

5
ب
7
m
5
ل 7| 5 @

7

7
C
5
"
4
ل 7
Eق"Cتم 0%6رجم Eل#I#م D'مD6 F0%
=
'B ,'بلا 2D'مبD
9#قل 9#قلا 9#قم DHمد
=
U 'مب mل|D E"مB6 Fربخل'ب
لع'K نم 9'ح 9#قلا ا<j6 F>ل نN"g'U 2;أ %دقم
`#LCم DvGaب ƒNل >"لا نأ6D %د$ملا6 FD>قي<*D
Fم"Z ;<ب ƒNل 2;أ xVO"ل 'Oj 9'C
=
K
5
6 FD'مD ى"ع
9#CJم DدNبCلاD6 FEي#قت"ل 0دgاk DدNبC"لD !K vGلا6
.DvGZD:ل
2آ 33 >
?
ب
5
'I
5
أ
5
ن
4

7
K
5
`
[
ر
4
ح
5
ى"
5
ع5 >
5
"
=
لا د
?
ب
?
C
4
ي
5
ن
4
م
5

7
'O =لا ن
5
م
7
6
5
@
>
7
/
7
B
4
6
5
ى"
5
ع5 x
5
"
5
ق
5
* 4ا Eo O 5ت 4K7 >
?
ت 4ب
5
'I
5
أ
5
ن
4
إ
7
6
5
>
7
ب
7
ن
=
T
5
م
5

4
ا ر
o
N
4
p5

?

7
م
?
ل
4
ا ن
?
ار
5
V
4
خ? ل
4
ا #
5
j? m
5
ل 7| 5 0 5 ر
5
p7 hا6
5
'N
5
* 4د
t
لا ر
5
V
7
p5
نم6D E"مB ى"ع EK#LCم DدبCي نم ’'Oلا نم6D E"مB
& Eيhا !K D9د'جي نم ’'Oلا y D`رح ى"عD %'جلا .
DرNp >ب'Iأ ن—KD E"مB .DدبCيD لع'K نم 9'حب )"Cتم
%'جلا6 FDدبCي نم ’'Oلا نم6D E"مB ى"ع EK#LCم
E"مB FDx"ق*اD لع'K نم 9'حب )"Cتم D>/B6 ى"عD
#j mل|D E"مB6. Dx"ق*اD لع'K نم 9'ح D'N*دلا رVpD
FDنارVخلاD 8ربp6 Fأدتبم Dmل|D FEJ*TتVم DنارVخلا
.ل$K رNم~ D#jD
2آ 3M m
5
ل 7| 5 >
?
C
?
J
5
O 4ي
5
i 'م
5
6
5
8
?
ر
t
X? ي
5
i 'م
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
#ع? د
4
ي
5
@

?
NC7 ب
5
ل
4
ا 9? GX= لا #
5
j?
9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا FEJ*TتVم D#عديD E"مB
D#jD FEJ*TتVم D9GXلا #j mل|D E"مB FD'مD نم
.ل$K رNم~
2آ 3_ ىل
5
#
4
م
5
ل
4
ا ƒ
5

4
ب
7
ل
5
>
7
C7 J
4
* 5 ن
4
م
7
ب
?
ر
5
U
4
أ
5
8
?
ر
t
~5 ن
4
م
5
ل
5
#ع? د
4
ي
5
@

?

7
C
5
ل
4
ا ƒ
5

4
ب
7
ل
5
6
5
!K 0دgاk vGلا D8ر
Y
~ نم
5
لD FEJ*TتVم D#عديD E"مB
2;أ F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا Dنم
5
D FFدN(Tت"ل 9#CJملا
Fربp6 أدتبم DبرUأ 8ر
Y
~D6 FبرUأ 8ر
t
~ ن
4
م
5
#عدي
>"لادبع 0,ارU >B#لا ا<j ديPي6 FبرUTب )"Cتم %'جلا6
FE"I DبرUأ 8ر
t
~D E"مB6 FDبرUأ 8ر
t
~ نم
5
#عديD
لCK6 FمVقلا با#B !K ECUا6 Dƒ‡بلD !K vGلا6
.#j 8ريدقc `6<حم ‘#$خملا6 Fلع'K6 u'م
2آ 3b W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ل? p7 د
4
ي
?
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
@
A%
?
'/
5
* 4rا '/
5
ت 7ح
4
c 5 ن
4
م
7

7
ج
4
c 5 W
[
'O =B
5
.W'OB HC* D;رجcD E"مB6 Fن
[
'\ 9#CJم DW'OBD
2آ 3e 'N
5
* 4د
t
لا !K7 >
?
"
=
لا 8
?
ر
5
$
?
O 4ي
5
ن
4
ل
5
ن
4
أ
5
ن
t
a
?
ي
5
ن
5
'(
5
ن
4
م
5
@
ر
4
a
?
O 4N
5
"
4
K
5
n
4
L
5
ق
4
N
5
ل 7 م
=
\
?
,7'م
5
V
=
لا ىل
5
إ
7
x
[
ب
5
V
5
ب
7
د
4
د
?
م
4
N
5
"
4
K
5
0
7
ر
5
p7 hا6
5
A•
?
N‹7 ي
5

5
8
?
د
?
N
4
(
5
ن
=
ب
5
j
7
< 4 ي
?
ل4 j5
EJJخم Dن
4
أD Fربp Dن'(D E"مB6 Fأدتبم EN‚رS Dنم
5
D
نل ن
4
أ
5
D %د$ملا6 FنTشلا رNم~ '/م1ا6 FE"Nق+لا نم
ربp DنaيD E"مB6 Fن
=
Z !
4
ل#CJم د
=
Vم د
=
1 D8ر$Oي
E"مB6 FEJJخملا DنأD ربp D8ر$Oي نلD E"مB6 Fن'(
'/Cم لCJلا6 Fرم‰ل vGلا6 Fطرشلا با#B DددمN"KD
رaOلا لCJل >ب 9#CJم Dنبj< 4 ي
?
لjD E"مB6 Fv6-جم
نبj< 4 ي
?
D 9#CJم 9#I#م D'مD Fv'/Jت1i'ب )"
=
Cملا
__b
2 3l ن
4
م
5

7
/
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5
W
[
'O 5N
Q
ب
5
W
[

5
آ 8
?
'O 5ل
4
-:*أ
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@

?
ير
7
ي
?
F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dmل<(6D
D8'Oل-:*أD E"مB F9ا-:*ˆا mل| ل+م iا-:*إ 8'Oل-:*أ 2;أ
>"لا نأ6D %د$ملا6 F,'/لا نم 9'ح DW'يآD FEJ*TتVم
.D8'Oل-:*أD !K ,'/لا ى"ع `#LCم D;د/ي
2آ 3s ن
5
N‡ 7ب
7
'$
=
لا6
5
ا6د
?
'j5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@
ل? $
7
J
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
ا#(
?
ر
5
S4 أ
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5

5

?
م
5
ل
4
ا6
5
{%
5
'$
5
O =لا6
5
AE
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
2ن'Kرaلا FDني<لا نإD ربp Dل$Jي >"لا نإD E"مB
.Dل$JيD :ب ن'ق"Cتم Dv#ي Fم/ONبD
2آ 3y ن
4
م
5
6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ن
4
م
5
>
?
ل
5
د
?
ج
?
V
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
ر
?
ج
5
ش= لا6
5
9? 'ب
5
ج
7
ل
4
ا6
5
v
?

?
O tلا6
5
ر
?
م
5
ق
5
ل
4
ا6
5
ƒ
?
م
4
ش= لا6
5
u
7
%
4
rا !K7
ن
4
م
5
6
5
ب
?
ا< 5 C
5
ل
4
ا >
7
N
4
"
5
ع5 )
=
ح
5
ر
o
N+ 7(
5
6
5

7
'O =لا ن
5
م
7
ر
o
N+ 7(
5
6
5
ب
t
ا6
5
د
=
لا6
5
A, ? 'ش5 ي
5

5
ل? C
5
J
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
v
[
ر
7
ك
4
م
?
ن
4
م
7
>
?
ل
5

5
K
5
>
?
"
=
لا ن
7
/
7
ي
?
!KD %'جلا 6 FDرcD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
D’'Oلا نمD %'جلا F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتي DWا#مVلا
ى"ع `#LCم 2 DرN+(6D >ل#U .DرN+(D EJ$ب )"Cتم
E"مB .DرN+(D :ل HC* D)
=
حD E"مB6 FEمدقتملا DرN+(D
F>ب 9#CJم طرS م1ا Dنم
5
D EJ*TتVم Dن/ي نم6D
Dنم
7
D 6 Fطرشلا با#B Dvركم نم >ل 'مKD E"مB6
Fربخل'ب )"Cتم D>لD %
Y
'جلا6 Fأدتبم Dvر
7
ك
4
م
?
D6 F0دgاk
.EJ*TتVم DلCJي >"لا نإD E"مB6
2آ 3d ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
'K
5
م
4
/
7
ب
Q
%
5
!K7 ا#م
?
$
5
ت 5p4 ا ن
7

5
$
4
p5 ن
7
ا< 5 j5 @
م
?
/
7
1
7
6, ? %
?

7
#
4
K
5
ن
4
م
7
x
t
$
5
ي
?
%
[
'* 5 ن
4
م
7
ب
o
'N
5
\ 7 م
4
/
?
ل
5
H
4
C
5
L
Q
U
?

?

7
ح
5
ل
4
ا
:ل HC* Dا#م$تpاD E"مB Fربp6 أدتبم Dن'م$p نا<jD
ى"ع EK#LCم D...ا6رJ( ني<ل'KD E"مB F Dن'م$pD
ربp DHC
5
L
Q
UD E"مB6 Dن'م$p نا<jD 2EJ*TتVملا
E"مB FDب'N\D:ل HCOب )"Cتم D%'* نمD %'جلا F9#I#ملا
!K ,'/لا نم 9'ح DمNم
7
ح
5
ل
4
ا م
?
/
7
1
7
6“
?
%
?

7
#
4
K
5
ن
4
م
7
x
t
$
5
ي
?
D
.Dم/لD
2آ Mz Aد
?
#"
?
ج
?
ل
4
ا6
5
م
4
/
7
* 7#L
?
ب
?
!K7 'م
5
>
7
ب
7
ر
?
/
5
$
4
ي
?
@
Dم/*#Lب !KD %'جلا FDمNمحلاD نم 9'ح Dر/$ي
?
D E"مB
م1ا 2 Dد#"جلا6D >ل#U F 0%د
=
قملا E"$ل'ب )"Cتم
.D'مD ى"ع `#LCم
2آ M3 Aد
[
يد
7
ح
5
ن
4
م
7
n
?
م
7

5
م
5
م
4
/
?
ل
5
6
5
@
FDx
t
$يD E"مB ى"ع EK#LCم Dnم'قم م/ل6D E"مB
.nم'قمل HCOب )"Cتم Dديدح نمD %'جلا
2آ MM '/
5
NK7 ا6د
?
Nع7 أ
?
م


5
ن
4
م
7
'/
5
O 4م
7
ا#B
?
ر
?
خ4 ي
5
ن
4
أ
5
ا6د
?
ا%
5
أ
5

5
"
=
(
?
@
A)
7
ير
7
ح
5
ل
4
ا ب
5
ا< 5 ع5 ا#U
?
6| ? 6
5
FEي%د$م D'مD FDا6دNعأD :ب )"Cتم ن'مk `رZ Dل(D
Dا6دNعأD E"مB6 .0دا%إ HU6 ل( '/NK ا6دNعأ 2ريدقتلا6
FDا6دا%أD 9#CJم Dا#Bرخي نأD %د$ملا6 FEJ*TتVم
F9'متSا 9دب FD'/OمD نم 9دب %6رجم6 %'B 2 Dم„ نمD
Dا#U6|D E"مB6 FD'/م„ نمD 2 ريدقتلا6 F%دقم رNمXلا6
FEكgGملا م/ل 9#قc 2;أ %دقم 9#قل 9#قلا 9#قم
.Dا6دNعأD E"مB ى"ع `#LCم %دقملا 9#قلا6
2آ M_ W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ل? p7 د
4
ي
?
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
@
%
5
6
7
'1
5
أ
5
ن
4
م
7
'/
5
NK7 ن
5
#
4
"
=
ح
5
ي
?
%
?
'/
5
* 4rا '/
5
ت 7ح
4
c 5 ن
4
م
7

7
ج
4
c 5 W
[
'O =B
5

o
ير
7
ح
5
'/
5
NK7 م
4
/
?
1
?

5
ل 76
5
اP
R
ل
?
P
4
ل
?
6
5
x
[
j5 | 5 ن
4
م
7
E"مB FHC* D;رجcD E"مB Fن
[
'\ 9#CJم DW'OBD
)"Cتم D%6'1أ نمD %'جلا F9#I#ملا نم 9'ح Dن#"
=
حيD
نمD لحم ى"ع `#LCم م1ا DاPلPلD 6 F%6'1r HCOب
E"مB ى"ع EK#LCم Dريرح م/1'بل6D E"مB6 FD%6'1أ
م/1'بلD نم 9'حب )"Cتم D'/NKD %'جلا6 FDن#"حيD
__e
Mb ط
7
ار
5
I
7
ىل
5
إ
7
ا6د
?
j? 6
5
9
7
#
4
ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
x
7
N
Q
L
=
لا ىل
5
إ
7
ا6د
?
j? 6
5
@

7

7
ح
5
ل
4
ا
. DxNLلاD نم 9'حب )"Cتم D9#قلا نمD %'جلا
2آ Me >
7
"
=
لا ل
7

7
1
5
ن
4
ع5 ن
5

t
$
?
ي
5
6
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@
>
7
NK7 .? (
7
'C
5
ل
4
ا , R ا#
5
1
5

7
'O ="ل 7 8
?
'O 5"
4
C
5
B
5
;<
7
ل
=
ا v
7
ار
5
ح
5
ل
4
ا د
7
ج
7
V
4
م
5
ل
4
ا6
5
ب
[
ا< 5 ع5 ن
4
م
7
>
?
U
4
<
7
* ? م
[
"
4
a
?
ب
7
د
[

5
ل
4

7
ب
7
>
7
NK7 د
4
ر
7
ي
?
ن
4
م
5
6
5

7

5
ل
4
ا6
5

[
Nل 7أ
5
FDا6رJ(D E"مB ى"ع EK#LCم Dن6د$ي6D E"مB
HC* 9#I#ملا6 FDلNب1D ى"ع `#LCم DدجVملا6D
D,ا#1D .!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D’'O"لD %
Y
'جلا6 Fن
[
'\
لع'K D.('CلاD FD’'OلاD نم 9'حلا n~#م !K %د$م
ى"ع `#LCم Dد'بلا6D .('Cل'ب )"Cتم %'جلا6 FD,ا#1D
.EK6<حملا ,'Nلا ى"ع 0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم F.('CلاD
Fأدتبم طرS م1ا Dنم
5
D FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dنم
5
6D >ل#U
Dد'حل—بD %'جلا .'ي
R
د
Q
Cc 2;أ `6<حم Dدري
?
D 9#CJم6
%'جلا Fد'حل—ب 'V
R
بت"م 2;أ 9#CJملا نم 9'حب )"Cتم
.Dد'حل—بD نم 9دب Dم"aبD
2آ Ml !ب
7

4
ر
7
ش4 c ? i ن
4
أ
5
H
7
N
4
ب
5
ل
4
ا ن
5

5
م
5
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
ˆ '* 5أ
4
#
=
ب
5
| 4 إ
7
6
5
@
A'‡
R
N
4
S5
!KرZ م1ا D|إD EJ*TتVم 6ا#لا 2D'*أ#
=
ب |إ6D >ل#U
F'O =N
=
ب
5
ىOCم نمXم u'م لCK6 Fا%
R
دقم ر(|ا 9#CJم
`'Xم D'*أ#بD E"مB6 FEJ*TتVم D'*أ#ب |إ6D E"مB6
FENj'* DiD FEيرNVJc Dن
4
أD F>ب 9#CJم Dن'كمD F>Nلإ
.0رVJم D•رشc iD E"مB6
2آ Ms لQ (
?
ى"
5
ع5 6
5
i'B
5
%
7

5
#c ?T
4
ي
5

Q
ح
5
ل
4

7

7
'O =لا !K7 ن
4
| Qأ
5
6
5
@
A)
[

7
ع5

K
5
لQ (
?
ن
4
م
7
ن
5
Nc 7T
4
ي
5
ر
[
م
7
'~5
E"مB6 FDر/
Q
‚D E"مB ى"ع `#LCم Dن| Qأ6D E"مB
F6ا#لا نم 9'ح Di'B%D .%دقم طرS با#B D•#cTيD
i'B% 2;أ 0%دقم 9'حب )"Cتم Dرم'~ ل( ى"ع6D %'جلا
.Dرم'~ ل(D :ل HC* DنNcTيD E"مB Fل( ى"ع نNOg'(6
2آ My

v
[

=
أ
5
!K7 >
7
"
=
لا م
5
1
4
ا ا6ر
?
(
?
< 4 ي
5
6
5
م
4
/
?
ل
5
n
5
K7 'O 5م
5
ا6د
?
/
5
ش4 N
5
ل 7@
'/
5
O 4م
7
ا#"
?
ك
?
K
5
v
7
'C
5
* 4rا E
7
م
5
N/
7
ب
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
U
5
k
5
%
5

5
ى"
5
ع5 W
[

5
#"
?
C
4
م
5

5
Nق7 J
5
ل
4
ا ƒ
5
g 7'ب
5
ل
4
ا ا#م
?
C7 ‚
4
أ
5
6
5
FD•#cTيD :ب )"Cتم %6رجم Dا6د/شNلD 96Pملا %د$ملا
'م ى"عD %'جلا FnK'Oمل HCOب )"Cتم Dم/لD %'جلا
)"Cتم DEمN/ب نمD %'جلا F Dا6ر(<يD :ب )"Cتم Dم/Uk%
D'/Oم ا#"كKD E"مB F9#I#ملا نم 9'ح `6<حمب
.9#CJملا HC* DرNقJلاD FEJ*TتVم
2آ Md Aم
4
/
?
+
5
J
5
c 5 ا#X? ق
4
N
5
ل
4
م
=
\
?
@
.Eمk'جلا رمrا vi Dا#XقNلD !K vGلا
2آ _z د
5
O 4ع7 >
?
ل
5
ر
o
N
4
p5 #
5
/
?
K
5
>
7
"
=
لا W
7

5
ر
?
ح
?
م
4
a
Q
C
5
ي
?
ن
4
م
5
6
5
m
5
ل 7| 5 @
ا#ب
?
O 7ت 5B
4
'K
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4ي
?

5

7
v
?
'C
5
* 4rا م
?
ك
?
ل
5
H
4
"
=
ح7 أ
?
6
5
>
7
ب
Q
%
5

7
'\
5
6
4
rا ن
5
م
7
ƒ
5
B
4
ر
Q
لا
E"مB6 Fmل| رمrا 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2Dmل|D
E"مB6 Fأدتبم EN‚رS Dنم
5
D6 FEJ*TتVم DمaCي نم6D
FDرNpD :ب ن'ق"Cتم `رaلا6 %'جلا F8ربp Dمa
Q
CيD
9#I#م Dى"تي 'م iإD FEJ*TتVم DH"
=
ح7 أ
?
6D E"مB6
نمD %'جلا6 FEJ*TتVم Dا#بOتB'KD E"مB6 FىO+تVم
ƒBرلاD نم 9'حب )"Cتم Dن'\6rا
__l
_3 >
7
"
=
ل'ب
7

4
ر
7
ش4 ي
?
ن
4
م
5
6
5
>
7
ب
7
ن
5
N(
7
ر
7
ش4 م
?
ر
5
N
4

5
>
7
"
=
ل 7 , 5 'J
5
O 5ح
?
@
>
7
ب
7
;#
7
/
4
c 5 6
4
أ
5
ر
?
N
4
L
=
لا >
?
J
?
L
5
خ4 ت 5K
5
,7'م
5
V
=
لا ن
5
م
7
ر
=
p5 'م
5
* =T
5
ك
5
K
5

?
ير
Q
لا
%'جلا FDا#بOتBاD !K لع'Jلا رNم~ نم 9'ح D,'JOحD
D>بD %'جلا FEN*'\ 9'ح DرN„D F,'JOحب )"Cتم D>"لD
FEJ*TتVم D>"ل'ب •رشي نم6D E"مB FنN(رشمب )"Cتم
E"مB6 FEK#Jكم6 EK'( D'م*T(D Fأدتبم EN‚رS Dنم
5
D
D>JLختKD E"مB6 Fطرشلا با#B Dر
=
p 'م*TكKD
EK#LCم D;#/c 6أD E"مB6 FDر
=
p5 D E"مB ى"ع EK#LCم
.D>JLخcD E"مB ى"ع
2آ _M {#
5
ق
4
c 5 ن
4
م
7
'/
5
* =—
7
K
5
>
7
"
=
لا ر
5
g 7'C
5
S5 م
4
a
Q
C
5
ي
?
ن
4
م
5
6
5
m
5
ل 7| 5 @

7
#"
?
ق
?
ل
4
ا
6ا#لا6 Fmل| رمrا ;أ F`6<حم أدتبمل ربp 2Dmل|D
Fربp Dمa
Q
CيD E"مB6 Fأدتبم EN‚رS Dنم
5
D6 FEJ*TتVم
.طرشلا با#B D{#قc نم '/*—KD E"مB6
2آ __ ىل
5
إ
7
'/
5
"
t
ح7 م
5
م
=
\
?
ىم

V
5
م
?
ل
[
B
5
أ
5
ىل
5
إ
7
n
?
K7 'O 5م
5
'/
5
NK7 م
4
ك
?
ل
5
@
A)
7
Nت 7C
5
ل
4
ا H
7
N
4
ب
5
ل
4
ا
)"Cتم D'/NKD %'جلا Fربخل'ب )"Cتم DمكلD %
Y
'جلا
DلBأ ىلإD %'جلا Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب
DHNبلا ىلإ '/"
t
حم م\D E"مB FDnK'OمD:ل HCOب )"Cتم
.DnK'Oم '/NK مكلD EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ _b ى"
5
ع5 >
7
"
=
لا م
5
1
4
ا ا6ر
?
(
?
< 4 N
5
ل 7 'ك
R
V
5
O 4م
5
'O 5"
4
C
5
B
5
E
[
م
=
أ
?
لQ ك
?
ل 76
5
@
>
?
"
5
K
5
د
o
ح7 ا6
5
>
o
ل
5
إ
7
م
4
ك
?
/
?
ل
5

7
K
5
v
7
'C
5
* 4rا E
7
م
5
N/
7
ب
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
U
5
k
5
%
5

5

5
Nت 7ب
7
خ4 م
?
ل
4
ا ر
7
شQ ب
5
6
5
ا#م
?
" 71
4
أ
5
9#CJمل'ب )"Cتم %'جلا FEJ*TتVم 6ا#لا 2 Dلكل6D >ل#U
96Pملا %د$ملا F96rا 9#CJملا D'ك
R
VOم D6 F!*'+لا
DEمN/ب نمD %'جلا FD'O"CBD:ب )"Cتم %6رجم Dا6ر(<NلD
FEJ*TتVم D>لإ مك/ل—KD E"مB6 FD'مD نم 9'حب )"Cتم
>لإ مك/لإD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#م"1أ >"K E"مB
. EJ*TتVم DرشQ ب
5
6
5
D E"مB6 FDدحا6
2آ _e ن
5
ير
7
ب
7
'$
=
لا6
5
م
4
/
?
ب
?
#"
?
U
?
H
4
"
5
B
7
6
5
>
?
"
=
لا ر
5
(
7
| ? ا| 5 إ
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
م
4
j? 'O 5U
4
k
5
%
5

=
م
7
6
5
0
7
G$
=
لا !م
7
Nق7 م
?
ل
4
ا6
5
م
4
/
?
ب
5
'I
5
أ
5

5
ى"
5
ع5

5

?
J7 O 4ي
?
Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD 6 FنNتبخم"ل HC* Dني<لاD
>ل#U F9#I#ملا E"I طرشلا E"مB6 Fبا#جل'ب
%'جلا6 FDنNتبخملاD ى"ع `#LCم م1ا 2 Dنيرب'$لا6D
ى"ع `#LCم م1ا 2D!مNقملا6D Fنيرب'$ل'ب )"Cتم
9أ نارتUا k'B6 F>Nلإ `'Xم D0G$لاD6 FDنيرب'$لاD
%'جلا6 .nمB `'Xملا6 ENaJل EK'~ˆا نr w`'Xمل'ب
Dن#قJOيD E"مB6 FDن#قJOيD لCJل'ب )"Cتم D'ممD
. ني<لا E"I !j6 Fطرشلا E"مB ى"ع EK#LCم
2آ _l '/
5
NK7 م
4
ك
?
ل
5
>
7
"
=
لا ر
7
g 7'C
5
S5 ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5
'j5 'O 5"
4
C
5
B
5
ن
5
د
4
ب
?
ل
4
ا6
5
@
'/
5
ب
?
#O ?B
?
H
4
ب
5
B
5
6
5
ا| 5 —
7
K
5
`= ا#
5
I
5
'/
5
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا م
5
1
4
ا ا6ر
?
(
?
| 4 'K
5
ر
o
N
4
p5
'j5 '* 5ر
4
خ= 1
5
m
5
ل 7< 5 (
5
ر
=
ت 5C
4
م
?
ل
4
ا6
5
n
5
* 7'ق
5
ل
4
ا ا#م
?
C7 ‚
4
أ
5
6
5
'/
5
O 4م
7
ا#"
?
ك
?
K
5

5

?
ك
?
ش4 c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
م
4
ك
?
ل
5
>ب 9#CJم Dندب
?
لاD6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dندب
?
لا6D >ل#U
0%دقملا E"مجلا6 F8دCب 'م 8رVJي `6<حم لCJل
نمD %'جلا FلCJل'ب )"Cتم DمكلD %'جلا FEJ*TتVم
D'/NKD %'جلا FلCجل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم Dرg'CS
مكلD E"مB6 Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم
E"مB6 .D'j'O"CBD !K ,'/لا نم 9'ح DرNp '/NK
FDندبلا 'O"CBD E"مB ى"ع EK#LCم Dا6ر(|'KD
,'Jلا 2 DHبB6 ا|—KD >ل#U .,'/لا نم 9'ح D`= ا#ID
E"مجلا ى"ع EK#LCم EN‚رشلا E"مجلا6 FEJ‚'ع
DHبB6D E"مB6 FD'j#مcرح* نإD 20%دقملا EN‚رشلا
F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا 2Dmل<(D >ل#U .>Nلإ `'Xم
ل+م ار
R
NخVc 'j'*رخ= 1 2ريدقتلا6 F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6
E"مB6 FEJ*TتVم D'j'*رخ= 1D E"مB6 FرNخVتلا mل|
.EJ*TتVم Dن6ركشc مك"CلD
2آ _s >
?
ل
?
'O 5ي
5
ن
4
ك
7
ل
5
6
5
'j5 “
?

5
د
7
i6
5
'/
5
م
?

?
ل
?
>
5
"
=
لا 95 'O 5ي
5
ن
4
ل
5
@

5
ى"
5
ع5 >
5
"
=
لا ا6ر
?
ب
Q
ك
5
ت ?ل 7 م
4
ك
?
ل
5
'j5 ر
5
خ= 1
5
m
5
ل 7< 5 (
5
م
4
ك
?
O 4م
7
{#
5
ق
4
ت =لا

5
NO 7V
7
ح
4
م
?
ل
4
ا ر
7
شQ ب
5
6
5
م
4
(
?
اد
5
j5
EK#LCم D>ل'Oي نكل6D E"مB FرpPم لع'K D'/م#حلD
نم 9'حب )"Cتم DمكOمD %'جلا FD9'Oي نلD E"مB ى"ع
F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا 2Dmل<(D .D{#قتلاD
ل+م ار
R
NخVc >"لا 'jرخ= 1
5
2;أ F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6
%د$ملا6 FEJ*TتVم D'jرخ= 1D E"مB6 FرNخVتلا mل|
!K D'مD 6 FD'jرخ1D :ب )"Cتم Dا6ربكتلD %6رجملا
:ب )"Cتم %6رجملا %د$ملا6 FEي%د$م Dم(ادj 'مD >ل#U
.EJ*TتVم DرشQ ب
5
6D E"مB6 FDا6رب
Q
كcD
2آ _y A%
[
#J
?
(
5
ن
[
ا#
=
p5 ل= (
?
x
t
ح7 ي
?
i >
5
"
=
لا ن
=
إ
7
@
:ل HC* D%#J(D FEJ*TتVم Dxحي i >"لا نإD E"مB
نا#
=
pD
__s
_d ى"
5
ع5 >
5
"
=
لا ن
=
إ
7
6
5
ا#م
?
" 7Z
?
م
4
/
?
* =T
5
ب
7
ن
5
#"
?
c 5'ق
5
ي
?
ن
5
ي<
7
"
=
ل 7 ن
5
|
7
أ
?
@

o
يد
7
ق
5
ل
5
م
4
j
7
ر
7
$
4
* 5
Dا#م"Z م/*TبD %د$ملا 6 Fلع'K xg'* Dني<"لD %
Y
'جلا
Dريدقل ... >"لا نإ6D E"مB F Dن|أD :ب )"Cتم %6رجم
vGلا6 FDريدUD:ب )"Cتم Dمjر$* ى"عD %'جلا FEJ*TتVم
.ربخلا !K Eق"ح-ملا
2آ bz ا#ل
?

?
ي
5
ن
4
أ
5

7
)

ح
5
ر
7
N
4
‹5 ب
7
م
4
j
7
%
7

5
د
7
ن
4
م
7
ا#B
?
ر
7
p4 أ
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
H
4
م
5
د
Q
/
?
ل
5
^
[
C
4
ب
5
ب
7
م
4
/
?
X5 C
4
ب
5

5
'O =لا >
7
"
=
لا n
?
K
4
د
5
i#
4
ل
5
6
5
>
?
"
=
لا 'O 5ب
t
%
5
>
7
"
=
لا م
?
1
4
ا '/
5
NK7 ر
?
(
5
< 4 ي
?
د
?
B
7
'V
5
م
5
6
5
W
o
ا#
5
"
5
I
5
6
5
n
o
N
5
ب
7
6
5
n
?
م
7
ا#
5
I
5
A8ر
?
$
?
O 4ي
5
ن
4
م
5
>
?
"
=
لا ن
=
ر
5
$
?
O 4N
5
ل
5
6
5
ار
R
N+ 7(
5
DرN‹بD %'جلا Fمj 2;أ `6<حم أدتبمل ربp Dني<لاD
96Pملا %د$ملا F,'O+ت1Gل DiإD F6ا#لا نم 9'حب )"Cتم
EN‚رشلا E"مجلا6 .nLقOم ىO+تVم Dا#ل#قي نأ D
أدتبم DnK
4
د
5
D 6 Fد#B#ل ]'Oتما `رح Di#لD FEJ*TتVم
نم 9دب Dم/XCبD Fد#B#م 8ريدقc `6<حم 8ربp
FD’'OلاD نم 9'حب )"Cتم D^CببD %'جلا FD’'OلاD
HC* Dر(<يD E"مB6 Fطرشلا با#B DHمد
Q
/لD E"مB6
E"مB6. )"Lم 9#CJم xg'* 2Dار
R
N+(D >ل#U FدB'Vمل
E"مB >با#B6 مVقلا6 FمVU با#B Dن
=
ر$ONل6D
.EJ*TتVم
2آ b3 ا#
?
c 5آ6
5
0 5 G$
=
لا ا#م
?
'U
5
أ
5
u
7
%
4
rا !K7 م
4
j? 'O =ك
=
م
5
ن
4
إ
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
E? ب
5
U7 'ع5 >
7
"
=
ل 76
5
ر
7
ك
5
O 4م
?
ل
4
ا ن
7
ع5 ا#
4
/
5
* 56
5
`
7

?
C
4
م
5
ل
4

7
ا6ر
?
م
5
أ
5
6
5
0 5 '(
5
-
=
لا
A%
7

?

E"مB6 FDني<لا مjD 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 9#I#ملا
D%#مrا EبU'ع >"ل6D E"مB6 F9#I#ملا E"I طرشلا
.EJ*TتVم
2آ bM Aد
?

?
\
5
6
5
د
o
'ع5 6
5

[
#* ? v
?
#
4
U
5
م
4
/
?
"
5
ب
4
U
5
H
4
ب
5
< = (
5
@
.Dv#UD ى"ع `#LCم م1ا Dد'عD
2آ b_ Aط
[

?
v
?
#
4
U
5
6
5
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
v
?
#
4
U
5
6
5
@
.Eمدقتملا Dv#UD ى"ع `#LCم م1ا 2Dv#U6D >ل#U
2آ bb ن
5
ير
7
K7 'ك
5
"
4
ل 7 H
?
N
4
"
5
م
4
T
5
K
5
ى1
5

?
ب
5
< Q (
?
6
5
ن
5
ي
5
د
4
م
5
ب
?

5
I
4
أ
5
6
5
@

7

7
* 5 ن
5
'(
5
.5 N
4
ك
5
K
5
م
4
/
?
c ?< 4 p5 أ
5
م
=
\
?
DHN"مTKD E"مB .Dv#UD ى"ع `#LCم م1ا Dب'حIأ6D
2D.NكKD >ل#U . D•#ب<كي نإ6D E"مB ى"ع EK#LCم
DرNك*D Fن'( ربp v'/Jت1ا م1ا D.N(D FEJ‚'ع ,'Jلا
,'ي لبU 'م ى"ع 0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم ن'( م1ا
E"مB ى"ع EK#LCم DرNك* ن'( .NكKD E"مB6 Fم"كتملا
.Dم/c<pأ م\D
2آ be !
5
/
7
K
5
Eo م
5
ل 7'Z
5
!
5
j
7
6
5
'j5 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
ن
4
ي
Q
T
5
ك
5
K
5
@
AE
[
"
5
L
=
C
5
م
?
ر
[

4
ب
7
6
5
'/
5
S
7

?
ع? ى"
5
ع5 Eo ي
5
6
7
'p5
نع Eي'O( م1ا DنيT(D6 FEJ*TتVم ,'Jلا 2DنيTكKD >ل#U
E"مB6 FنيTكل HCOب )"Cتم %'جلا6 Fأدتبم ددع
نم 9'ح DEمل'Z !j6D E"مB6 FDنيT(D ربp D'j'Oك"jأD
EK#LCم DEي6'p !/KD E"مB6 FD'j'Oك"jأD !K ,'/لا
`#LCم م1ا 2Dر‡ب6D >ل#U .D'j'Oك"jأD E"مB ى"ع
.DEيرUD ى"ع
2آ bl ب
o
#"
?
U
?
م
4
/
?
ل
5
ن
5

?
ت 5K
5
u
7
%
4
rا !K7 ا6ر
?
NV
7
ي
5
م
4
"
5
K
5
أ
5
@
%
?
'$
5
ب
4
rا ىم
5
C
4
c 5 i '/
5
* =—
7
K
5
'/
5
ب
7
ن
5
#C
?
م
5
V
4
ي
5
ن
o
ا| 5 آ 6
4
أ
5
'/
5
ب
7
ن
5
#"
?
ق7 C
4
ي
5
A%
7

?
$
t
لا !K7 !ت 7ل
=
ا ب
?
#"
?
ق
?
ل
4
ا ىم
5
C
4
c 5 ن
4
ك
7
ل
5
6
5
,'Jلا6 Fv'/Jت1Gل 0-م/لا 2Dا6رNVي م"KأD >ل#U
]%'Xم لCK6 FENبب1 Dن#كتKD !K ,'Jلا6 FEJ*TتVم
%د$م ى"ع `#LCم 96Pملا %د$ملا6 Fب#$Oم €U'*
Fب#"U ن#
4
ك
5
K رN1 نكNل 2;أ )ب'Vلا vGكلا نم دN$تم
i '/*—KD E"مB 6 FDنا|آD HC* Dن#CمVيD E"مB6
ى"ع EK#LCم DىمCc نكل6D E"مB6 FEJ*TتVم DىمCc
)"Cتم D%6د$لا !KD %'جلا FD%'$بrا ىمCc iD E"مB
0%دقملا E"$ل'ب
__y
bs ن
=
إ
7
6
5
8
?
د
5
ع4 6
5
>
?
"
=
لا .5 " 7خ4 ي
?
ن
4
ل
5
6
5
ب
7
ا< 5 C
5
ل
4

7
m
5
* 5#"
?
ج
7
C
4
ت 5V
4
ي
5
6
5
@

5

t
C
?
c 5 'م
=
م
7
E
[
O 51
5
.
7
ل
4
T
5
(
5
m
5
ب
Q
%
5
د
5
O 4ع7 'م
R
#
4
ي
5
D."خي نل6D E"مB6 FEJ*TتVم Dm*#"جCتVي6D E"مB
...D'م
R
#ي نإ6D E"مB6 FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
.D'م
R
#يD :ل HCOب )"Cتم DدOعD `رaلا FEJ*TتVم
2آ by م
=
\
?
Eo م
5
ل 7'Z
5
!
5
j
7
6
5
'/
5
ل
5
H
?
N
4
"
5
م
4
أ
5
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
ن
4
ي
Q
T
5
(
5
6
5
@

?
N$
7
م
5
ل
4
ا !
=
ل
5
إ
7
6
5
'/
5
c ?< 4 p5 أ
5
ددع نع Eي'O( م1ا6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2DنيT(6D >ل#U
DHN"مأD E"مB6 FDنيT(D :ل HCOب )"Cتم %
Y
'جلا6 Fأدتبم
!K ,'/لا رNمXلا نم 9'ح DEمل'Z !j6D E"مB6 Fربp
F DHN"مأD E"مB ى"ع EK#LCم D'/c<pأD E"مB6 FD'/لD
.EJ*TتVم DرN$ملا !
=
لإ6D E"مB6
2آ bd Aن
o

7
م
?
ر
o
ي<
7
* 5 م
4
ك
?
ل
5
'* 5أ
5

5
* =إ
7

?
'O =لا '/
5
ي
t
أ
5

5
ل4 U
?
@
,ادOلا با#B Dري<* '*أ 'م*إD E"مB6 F9دب D’'OلاD

[
'\ ربp DنNبمD FEJ*TتVم
2آ ez A0 o ر
5
J7 ‹4 م
5
م
4
/
?
ل
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
'K
5
@
'*أ 'م*إD E"مB ى"ع EK#LCم D...ا#Oمآ ني<ل'KD E"مB
.9#I#ملا ربp D0رJ‹م م/لD E"مB6 FDري<*
2آ e3 ب
?

5
I
4
أ
5
m
5
‡ 7ل
5

?
ن
5
ي-
7
B
7
'C
5
م
?
'O 5c 7'ي
5
آ !K7 ا#
4
C
5
1
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

7
Nح7 ج
5
ل
4
ا
ني<لاD E"مB ى"ع EK#LCم D...ا#C1 ني<لا6D E"مB
FDا#C1D !K 6ا#لا نم 9'ح 2Dني-B'CمD . D...ا#Oمآ
. Dا#C1 ني<لا ربp DمNحجلا ب'حIأ m‡ل6أD E"مB6
2آ eM ا| 5 إ
7

7
!

ب
7
* 5 i6
5
9
[
#1
?
%
5
ن
4
م
7
m
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5

5
6
5
@
!ق7 "
4
ي
?

5
>
?
"
=
لا ™? V
5
O 4N
5
K
5
>
7
ت 7N
=
O 7م
4
أ
?
!K7 ن
?
'L
5
N
4
ش= لا ىق
5
ل
4
أ
5
ىO =م
5
c 5

o

7
ح
5
م
o
N" 7ع5 >
?
"
=
لا6
5
>
7
c 7'ي
5
آ >
?
"
=
لا م
?
ك
7
ح
4
ي
?
م
=
\
?
ن
?
'L
5
N
4
ش= لا
6 F >ب 9#CJم D9#1%D FEJ*TتVم D'O"1%أ 'م6D E"مB
HC* EN‚رشلا E"مجلا6 Fر$ح"ل DiإD F0دgاk Dنم
7
D
>"لا6D E"مB6 F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD F!بOل
.EJ*TتVم DمN"ع
2آ e_ !K7 ن
5
ي<
7
"
=
ل 7 ER O 5ت 4K7 ن
?
'L
5
N
4
ش= لا !ق7 "
4
ي
?

5
ل5 C
5
ج
4
N
5
ل 7@
!J7 ل
5
ن
5

7
ل 7'a
=
لا ن
=
إ
7
6
5
م
4
/
?
ب
?
#"
?
U
?
E
7
N
5
1
7

5
ل
4
ا6
5
u
o
ر
5
م
5
م
4
/
7
ب
7
#"
?
U
?

[
NC7 ب
5

[

5
S
7
FDمكحيD :ب )"Cتم DلCجNلD %6رجملا 96Pملا %د$ملا
م/ب#"U !KD E"مB6 FDلCجيD :ل ن
[
'\ 9#CJم DEOتKD
FDني<لاD ى"ع `#LCم م1ا DEN1'قلاD F E"I Duرم
!Jل نNمل'aلا نإ6DE"مB F DEN1'قلاD لع'K Dم/ب#"UD
.EJ*TتVم D•'قS
2آ eb m
5
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
)
t
ح
5
ل
4
ا >
?
* =أ
5
م
5
"
4
C7 ل
4
ا ا#c ?6أ
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا م
5
"
5
C
4
N
5
ل 76
5
@
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ;د
7
'/
5
ل
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
6
5
م
4
/
?
ب
?
#"
?
U
?
>
?
ل
5
H
5
ب
7
خ4 ت ?K
5
>
7
ب
7
ا#O ?م
7
P
4
N
?
K
5

[
Nق7 ت 5V
4
م
?
ط
[
ار
5
I
7
ىل
5
إ
7
ا#O ?م
5
آ
96Pملا %د$ملا6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dم"CNل6D >ل#U
'مب )"Cتي6 F)ب'Vلا %د$ملا ى"ع `#LCم %6رجملا
Fم"Cي !
4
ل#CJم د
=
Vم د
=
1 D)حلا >*أD %د$ملا6 F>ب )"Cc
>ل#U6 FD)حلاD نم 9'حب )"Cتم Dmب% نمD %'جلا
نإ6D E"مB6 F Dم"CيD ى"ع `#LCم لCK 2 Dا#OمPNKD
EمXل'ب ]#Kرم ربp Dد'jD6 FEJ*TتVم Dد'/ل >"لا
DطارI ىلإD %'جلا FEK6<حملا ,'Nلا ى"ع 0%دقملا
.Dد'jD :ب )"Cتم
2آ ee م
?
/
?
N
5
c 7T
4
c 5 ىت =ح
5
>
?
O 4م
7
E
[
ي
5
ر
4
م
7
!K7 ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 9? ا-
5
ي
5
i6
5
@
AER ت 5‹4 ب
5
E? ع5 'V
=
لا
)"Cتم DEيرم !KD %'جلا FEJ*TتVم D9ا-ي i6D E"مB
%د$ملا6 FEيرمل HCOب )"Cتم D>OمD %'جلا6 Fربخل'ب
;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم DىتحD:ب %6رجم Dم/NcTc ىتحD
9'حلا n~#م !K %د$مDEت‹بD FDEيرم !KD >ب )"
=
Cc
__d
el ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
'K
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
م
?
ك
?
ح
4
ي
5
>
7
"
=
ل 7 <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
m
?
"
4
م
?
ل
4
ا@

7
NC7 O =لا W
7
'O =B
5
!K7 W
7

5
ل 7'$
=
لا
Fربخل'ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم `رZ 2Dv#يD
E"مB نم u#ع ني#Oتلا6 F>Nلإ `'Xم !KرZ م1ا D|
[
إD
DمكحيD E"مB6 Fربخل'ب )"Cتم D>"لD %'جلا FEK6<حم
E"مB ى"ع EK#LCم 9#I#ملا E"مB6 FEلGجلا نم 9'ح
.DمكحيD
2آ es ب
o
ا< 5 ع5 م
4
/
?
ل
5
m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ا#ب
?
< = (
5
6
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

o
N/
7
م
?
أدتبملا ربp Dبا<ع م/ل m‡ل6أD E"مB6 Fأدتبم Dني<لاD
.أدتبملا ربp Dبا<ع م/لD E"مB6 FDm‡ل6أD !*'+لا
Fطرشل'ب 9#I#م"ل '/
R
Nبشc 0دgاk Dm‡ل6TKD !K ,'Jلا6
.Dبا<عD !*'+لا أدتبملا ربخب )"Cتم %'جلا6
2آ ey ا#c ?'م
5
6
4
أ
5
ا#"
?
ت 7U
?
م
=
\
?
>
7
"
=
لا ل
7

7
1
5
!K7 ا6ر
?
B
5
'j5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

5
NU7 k
7
ار
=
لا ر
?
N
4
p5 #
5
/
?
ل
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
6
5
'O RV
5
ح
5
'U
R
k
4
%
7
>
?
"
=
لا م
?
/
?
O =U
5
k
?
ر
4
N
5
ل
5
A

F)ب'Vلا 9#I#ملا E"مB ى"ع EK#LCم 9#I#ملا E"مB
FمVقلا با#B Dم/O =UkرNلD E"مB6 Fن
[
'\ 9#CJم D'U
R
k%D
E"مB6 FDني<لا6D أدتبملا ربp >با#B6 مVقلا E"مB6
.EJ*TتVم DنNUkارلا رNp #/ل >"لا نإ6D
2آ ed Aم
o
N" 7ح
5
م
o
N" 7C
5
ل
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
6
5
>
?
* 5#
4
~5 ر
4
ي
5
Gp5 د
4
م
?
م
4
/
?
O ="
5
p7 د
4
N
?
ل
5
@
DGpد
4
م
?
D FDم/O =UkرNلD E"مB ن
4
م
7
9دب Dم/O ="
5
pدNلD E"مB
E"مB F DGpدمD HC* D>*#~ريD E"مB6 Fن
[
'\ 9#CJم
.EJ*TتVم DمN"Cل >"لا نإ6D
2آ lz >
7
N
4
"
5
ع5 !
5
‹7 ب
?
م
=
\
?
>
7
ب
7
x
5
U7 #ع? 'م
5
ل
7
+
4
م
7
ب
7
x
5
U
5
'ع5 ن
4
م
5
6
5
m
5
ل 7| 5 @
A>
?
"
=
لا >
?
* =ر
5
$
?
O 4N
5
ل
5
!K 6ا#لا6 Fmل| رمrا 2;أ `6<حم أدتبمل ربp Dmل|D
DxU'عD E"مB6 Fأدتبم 9#I#م Dنم
5
D FEJ*TتVم Dنم
5
6D
مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B D>* =ر$ONلD E"مB6 Fربp
.Dنم
5
D أدتبملا ربp >با#B6
2آ l3 %
5
'/
5
O =لا
?
ل 7#ي
?
6
5
%
7
'/
5
O =لا !K7 ل5 N
4
"
=
لا
?
ل 7#ي
?
>
5
"
=
لا ن
=
T
5
ب
7
m
5
ل 7| 5 @

o
N$
7
ب
5
n
o

7
1
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5
ل
7
N
4
"
=
لا !K7
Fربخل'ب )"Cتم %6رجملا 96Pملا %د$ملا6 Fأدتبم Dmل|D
ى"ع `#LCم DnNم1 >"لا نأ6D !*'+لا %د$ملا6
.96rا %د$ملا
2آ lM >
7
* 76د
?
ن
4
م
7
ن
5
#ع? د
4
ي
5

5
ن
=
أ
5
6
5
)
t
ح
5
ل
4
ا #
5
j? >
5
"
=
لا ن
=
T
5
ب
7
m
5
ل 7| 5 @

?

7
ك
5
ل
4
ا !
t
" 7C
5
ل
4
ا #
5
j? >
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5
ل? ‚
7

5
ل
4
ا #
5
j?
Fربخل'ب )"Cتم %6رجملا 96Pملا %د$ملا 6 Fأدتبم Dmل|D
FDنأD م1ا 9#I#م م1ا D'مD Fل$K رNم~ D#jD
Fأدتبم D#jD FD'مD نم 9'حب )"Cتم D>*6د نمD %'جلا6
F96rا ى"ع `#LCم !*'+لا %د$ملا6 F8ربp Dل‚'بلاD6
نأ6D %د$ملا6 Fن
[
'\ ربp DرNبكلاD6 Fل$K رNم~ D#jD
.)ب'Vلا %د$ملا ى"ع `#LCم D!"Cلا #j >"لا
2آ l_ Œ
?
ب
7
$
4
ت ?K
5
, R 'م
5
,7'م
5
V
=
لا ن
5
م
7
95 -:*أ
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@

o

7
p5 .o NL
7
ل
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
0 R ر
=
X5 خ4 م
?
u
?
%
4

E"مB FDرcD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
>"لا نإD E"مB6 FD9-:*أD E"مB ى"ع EK#LCم DŒب$تKD

[
'\ ربp DرNبpD 6 FEJ*TتVم D.NLل
2آ lb >
5
"
=
لا ن
=
إ
7
6
5
u
7
%
4
rا !K7 'م
5
6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 'م
5
>
?
ل
5
@

?

7
ح
5
ل
4
ا !
t
O 7‹5 ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
!KD %'جلا FEJ*TتVم DWا#مVلا !K 'م >لD E"مB
D!O‹لا #/لD E"مB F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم DWا#مVلا
ن
[
'\ ربp DدNمحلاD FDن
=
إD ربp
_bz
le m
5
"
4
J
?
ل
4
ا6
5
u
7
%
4
rا !K7 'م
5
م
4
ك
?
ل
5
ر
5
خ= 1
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
ى"
5
ع5 n
5
ق
5
c 5 ن
4
أ
5
, 5 'م
5
V
=
لا m
?
V
7
م
4
ي
?
6
5
8
7
ر
7
م
4
T
5
ب
7
ر
7
ح
4
ب
5
ل
4
ا !K7 ;ر
7
ج
4
c 5
A>
7
* 7| 4 —
7
ب
7

7
u
7
%
4

م1ا 'م FDرcD !ل#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
FE"$ل'ب )"Cتم Du%rا !KD %'جلا F>ب 9#CJم 9#I#م
)"Cتم D8رمTبD %'جلا FDm"JلاD نم 9'ح D;رجcD E"مB6
نأD %د$ملا6 FEVبت"م 2;أ D;رجcD لع'K نم 9'حب
%'جلا Fر$ح"ل DiإD FENشp 2;أ >"Br 9#CJم Dnقc
EVبت"م 2;أ DnقcD لع'K نم 9'حب )"Cتم D>*|—بD
.>*|—ب
2آ ll ن
=
إ
7
م
4
ك
?
NN
7
ح
4
ي
?
م
=
\
?
م
4
ك
?
ت ?Nم
7
ي
?
م
=
\
?
م
4
(
?
'N
5
ح
4
أ
5
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
A%
o
#J
?
ك
5
ل
5
ن
5
'V
5
* 4ˆا
ن'V*ˆا نإD E"مB ا<(6 FEJ*TتVم D;<لا #j6D E"مB
. D%#Jكل
2آ ls m
5
O =ع? k
7
'O 5ي
?
GK
5
8
?

?
1
7
'* 5 م
4
j? 'ك
R
V
5
O 4م
5
'O 5"
4
C
5
B
5
E
[
م
=
أ
?
لQ ك
?
ل 7@

7
م
4
rا !K7
D'كVOمD 6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DلكلD %'جلا
مjD E"مB6 FEJ*TتVم D'O"CBD E"مB F96rا 9#CJملا
,'Jلا 2 DmOعk'Oي GKD >ل#U6 FD'كVOمD HC* D8#ك1'*
wن#Oلا `<حب v6-جم ]%'Xم لCK6 FENj'* DiD FEJ‚'ع
`'كلا6 FدN(#ت"ل ن#Oلا6 FEVمخلا 9'CKrا نم >*r
E"مB ى"ع EK#LCم DmOعk'Oي GKD E"مB6 F>ب 9#CJم
Dرمrا !KD %
Y
'جلا6 Fلع'K EK6<حملا 6ا#لا6 FD'O"CBD
.لCJل'ب )"Cتم
2آ ly Aن
5
#"
?
م
5
C
4
c 5 'م
5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5
>
?
"
=
لا ل
7
ق
?
K
5

5

?
د
5
'B
5
ن
4
إ
7
6
5
@
FDmO =ع? k'Oي iD E"مB ى"ع EK#LCم D•#لد'B نإ6D E"مB
96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مبD >ل#U !K D'مD 6
.م"عTب )"Cتم %6رجم
2آ ld AE
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
4
ك
?
O 5N
4
ب
5
م
?
ك
?
ح
4
ي
5
>
?
"
=
لا@
.لCJل'ب ن'ق"Cتم ن'Kرaلا
2آ sz ن
=
إ
7
u
7
%
4
rا6
5
,7'م
5
V
=
لا !K7 'م
5
م
?
"
5
C
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
م
4
"
5
C
4
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@

o
NV
7
ي
5
>
7
"
=
لا ى"
5
ع5 m
5
ل 7| 5 ن
=
إ
7
ب
[
'ت 5(
7
!K7 m
5
ل 7| 5
!KD %'جلا Fم"ع !ل#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
:ب )"Cتم D>"لا ى"عD %'جلا FE"$ل'ب )"Cتم D,'مVلا
.DرNVيD
2آ s3 '* R'L
5
"
4
1
?
>
7
ب
7
94 -:Oي
?
م
4
ل
5

5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
ي
5
6
5
@

[
N$
7
* 5 ن
4
م
7
ن
5

7
ل 7'a
=
"ل 7 'م
5
6
5
م
o
"
4
ع7 >
7
ب
7
م
4
/
?
ل
5
ƒ
5
N
4
ل
5

5
6
5
9#I#م D'مD FD'مD نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
ى"ع `#LCم 9#I#ملا 2DƒNل 'م6D >ل#U F>ب 9#CJم
FDم"
4
ع7 D نم 9'حب )"Cتم D>بD %'جلا F)ب'Vلا 9#I#ملا
DرN$* نم نNمل'a"ل 'م6D E"مB6 FƒNل م1ا Dم"
4
ع7 D6
Dنم
7
D 6 أدتبم DرN$*D FE"م/م ENK'* D'مD FEJ*TتVم
.0دgاk
2آ sM 8
7
#B
?
6
?
!K7 `? ر
7
C
4
c 5 W
[
'O 5N
Q
ب
5
'O 5c ?'ي
5
آ م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4c ? ا| 5 إ
7
6
5
@
ن
5
#"
?
ت 4ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=

7
ن
5
#L
?
V
4
ي
5
ن
5

?

5
ي
5
ر
5
ك
5
O 4م
?
ل
4
ا ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا
'j5 د
5
ع5 6
5
%
?
'O =لا م
?
ك
?
ل 7| 5 ن
4
م
7
ر

ش5 ب
7
م
4
ك
?

?
ب
Q
* 5T
?
K
5
أ
5
ل4 U
?
'O 5c 7'ي
5
آ م
4
/
7
N
4
"
5
ع5

?
N$
7
م
5
ل
4
ا ƒ
5

4
ب
7
6
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا
DW'ONبD .Dن6دبCي6D E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
E"مB Fطرشلا با#B D`رCcD E"مB FD'Oc'يآD نم 9'ح
نم 9'حلا ,!جم k'B6 F9#I#ملا نم 9'ح Dن6د'كيD
F>Nلإ `'Xملا نم ,-B `'Xملا نr w>Nلإ `'Xملا
FEJ*TتVم DلUD E"مB .د'كي ربp Dن#LVيD E"مB
Dمك‡ب*TKأD E"مB6 Fمكب‚'pأأ 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم6
,'/لا6 Fأدتبم D%'OلاD .%دقملا 9#قملا ى"ع EK#LCم
F96أ 9#CJم 9#I#ملا6 Fن'\ 9#CJم D'jدع6D !K
D'jدع6D E"مB6 Fرش"ل 0رVJم D'jد
5
ع6 %'OلاD E"مB6
FEJ*TتVم DرN$ملا ƒ‡ب6D E"مB6 .D%'OلاD ربp
%'Oلا 2;أ `6<حم v<ل'ب ‘#$خملا6
_b3
2 s_ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
>
?
ل
5
ا#C
?
م
7
ت 51
4
'K
5
لo +
5
م
5
ب
5
ر
7
~? ’
?
'O =لا '/
5
ي
t
أ
5

5
@
>
?
ل
5
ا#C
?
م
5
ت 5B
4
ا #
7
ل
5
6
5

R

5
| ? ا#ق
?
"
?
خ4 ي
5
ن
4
ل
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5
#ع? د
4
c 5
.5 C
?
~5 >
?
O 4م
7
8
?
6< ? ق7 O 4ت 5V
4
ي
5
i '‡
R
N
4
S5 ب
?

5
< t لا م
?
/
?
ب
4
"
?
V
4
ي
5
ن
4
إ
7
6
5

?
#"
?
L
4
م
5
ل
4
ا6
5
x
?
ل 7'L
=
لا
E"مB6 FEJ*TتVم ,ادOلا با#B Dبر~D E"مB
%'جلا FDل+م
5
ب
5
ر
7
~? D E"مB ى"ع EK#LCم Dا#C7 مت1'KD
2;أ %دقملا 9#CJملا نم 9'حب )"Cتم Dن6د نم
7
D
Fربp Dا#ق"خي نلD E"مB F>"لا ن6د نم نNOg'( م/*#عدc
Fvk'B رN„ طرS `رح D#لD FENل'ح D#ل6D !K 6ا#لا6
FDا#ق"خيD !K 6ا#لا نم ENل'ح D>ل ا#CمتBا #ل6D E"مB6
ا#ق"خي نل 2;أ F0%دقم 9'ح ى"ع EJ‚'ع 6ا#لا 8<j6
ا<j6 w]'متBiا 9'ح !K #ل6 F9'ح ل( !K 'ب
R
'ب|
2;أ `6<حم D#لD طرشلا با#B6 F9ا#حrا ,'$قت1i
Dم/ب"Vي نإ6D E"مB6 Fن'\ 9#CJم D'‡
R
NSD .ا#ق"خي نل
.C~D E"مB6 FDني<لا نإD E"مB ى"ع EK#LCم
.EJ*TتVم Dxل'Lلا
2آ sb A8
7
%
7
د
4
U
5
)
=
ح
5
>
5
"
=
لا ا6%
?
د
5
U
5

5
@
.)"Lم 9#CJم xg'* D)حD FEJ*TتVم Dا6%دU 'مD E"مB
2آ se ن
=
إ
7

7
'O =لا ن
5
م
7
6
5
G1
?
%
?
E
7
ك
5
g 7Gم
5
ل
4
ا ن
5
م
7
!J7 L
5
$
4
ي
5
>
?
"
=
لا@

o
N$
7
ب
5
n
o

7
1
5
>
5
"
=
لا
نم6D %'جلا6 FD!JL$يD :ب )"Cتم DEكgGملا نمD %'جلا
'مب )"Cتي6 FDEكgGملا نمD %'جلا ى"ع `#LCم D’'Oلا
.>ب )"Cc
2آ sl n
?
B
5
ر
4
c ? >
7
"
=
لا ىل
5
إ
7
6
5
م
4
/
?
J
5
"
4
p5 'م
5
6
5
م
4
/
7
يد
7
ي
4
أ
5
ن
5
N
4
ب
5

5
م
?
"
5
C
4
ي
5
@
A%
?

?

9#CJم 9#I#م م1ا D'مD 6 .Dن
=
إD:ل qل'\ ربp Dم"CيD
E"مB6 .0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم ن'كم `رZ DنNبD F>ب
.EJ*TتVم DnBرcD
2آ ss ا6د
?
ب
?
ع4 ا6
5
ا6د
?
ج
?
1
4
ا6
5
ا#C
?
(
5
%
4
ا ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
@

5

?
" 7J
4
c ? م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
ر
5
N
4
خ5 ل
4
ا ا#"
?
C
5
K
4
ا6
5
م
4
ك
?
ب
=
%
5
.EJ*TتVم Dن#ح"Jc مك"CلD E"مB6 F9دب Dني<لاD
2آ sy 'م
5
6
5
م
4
(
?

5
ت 5B
4
ا #
5
j? 8
7
د
7
'/
5
B
7
)
=
ح
5
>
7
"
=
لا !K7 ا6د
?
j
7
'B
5
6
5
@
#
5
j? م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
م
4
ك
?

7
أ
5
E5 "
=
م
7
f
[
ر
5
ح
5
ن
4
م
7
ن
7
يد
Q
لا !K7 م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ل5 C
5
B
5
9? #1
?
ر
=
لا ن
5

?
N
5
ل 7 ا< 5 j5 !K7 6
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
ن
5

7
" 7V
4
م
?
ل
4
ا م
?
(
?

=
1
5
ا#م
?
NU7 T
5
K
5

7
'O =لا ى"
5
ع5 , 5 اد
5
/
5
S? ا#* ?#ك
?
c 56
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 اد
R
N/
7
S5
م
5
C
4
O 7K
5
م
4
(
?
i#
4
م
5
#
5
j? >
7
"
=
ل'ب
7
ا#م
?
$
7
ت 5ع4 ا6
5
0 5 '(
5
-
=
لا ا#c ?آ6
5
0 5 G$
=
لا

?
N$
7
O =لا م
5
C
4
* 76
5
ىل
5
#
4
م
5
ل
4
ا
Dم('بتBا #jD E"مB F)"Lم 9#CJم xg'* D)حD
#jD E"مB ى"ع EK#LCم DلCB 'م6D E"مB6 FEJ*TتVم
%'جلا F0دgاk Dنم
7
D6 F96أ >ب 9#CJم DfرحD FDم('بتBا
)"Cتم DمكN"عD %'جلا FDلCBD:ب )"Cتم Dنيدلا !KD
Fا%
R
دقم !Oعr >ب 9#CJم DE"مD F!*'+لا 9#CJمل'ب
9'ح Dم('م
=
1 #jD E"مB FDمكNبأD نم 9دب DمNjاربإD6
`'كلا 2نNل#CJم ىلإ {دCتي Dىم
=
1D6 FDمNjاربإD نم
#j6 FلCJل'ب )"Cتم DلبU نمD %'جلا FنNم"Vملا6
!K6D >ل#U .EK'~ˆا نع >CLقل مXلا ى"ع !Oبم
vGلا6 FDم('م
=
1D:ب )"Cتم %'جلا6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dا<j
F0رمXم نTب ب#$Oم ™1'* ]%'Xم لCK6 FلN"Cت"ل
%'جلا FDم('م
=
1D:ب )"Cتم %6رجم 96Pملا %د$ملا6
D’'Oلا ى"عD %'جلا6 .DادN/SD :ب )"Cتم DمكN"عD
E"مB6 FEJ*TتVم Dا#مNUTKD E"مB6 F,اد/شب )"Cتم
FEJ*TتVم Dىل#ملا مCOKD E"مB6 FENل'ح Dم(i#م #jD
2;أ F`6<حم ‘#$خملا6 Fلع'K6 ”دم"ل u'م لCK6
>"لا
_bM
ن#OمPملا 0%#1
2آ M Aن
5
#C
?
S
7
'p5 م
4
/
7
c 7GI
5
!K7 م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
Dم/cGI !KD %'جلا6 FDن#OمPملاD :ل HC* 9#I#ملا
.Dن#CS'pD ربخل'ب )"Cتم
2آ _ Aن
5
#~? ر
7
C
4
م
?
#
7
‹4 "
=
لا ن
7
ع5 م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
.Dن#~رCمD ربخل'ب )"Cتم D#‹"لا نعD %'جلا
2آ b Aن
5
#"
?
ع7 'K
5
0
7
'(
5
-
=
"ل 7 م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
>ب 9#CJم D0'(-لاD6 F0دgاk Eي#قت"ل D0'(-"لD !K vGلا
.Dن#"ع'KD :ل vدقم
2آ e Aن
5
#a
?
K7 'ح
5
م
4
/
7
B
7

?
J
?
ل 7 م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
Dم/B6رKD6 F0دgاk Eي#قت"ل Dم/B6رJلD !K vGلا
.Dن#aK'حD :ل vدقم >ب 9#CJم
2آ l ر
?
N
4

5
م
4
/
?
* =—
7
K
5
م
4
/
?
* ?'م
5
ي
4
أ
5
H
4
ك
5
"
5
م
5

5
6
4
أ م
4
/
7
B
7
ا6
5
k
4
أ
5
ى"
5
ع5 iإ
7
@

5

7
#"
?
م
5
م1ا D'مD FDن#aK'حD :ب )"Cتم %
Y
'جلا6 Fر$ح"ل DiإD
رN„ م/*—KD E"مB6 FDم/Bا6kأD ى"ع `#LCم 9#I#م
.>Nلإ `'Xم DنNم#"مD FEJ*TتVم DنNم#"م
2آ s Aن
5

?
'C
5
ل
4
ا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
m
5
ل 7| 5 , 5 ا%
5
6
5
ى‹5 ت 5ب
4
ا ن
7
م
5
K
5
@
Fأدتبم طرS م1ا Dنم
5
D FEJ‚'ع DنمKD !K ,'Jلا
رN„ م/*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dى‹تبا نمKD E"مB6
m‡ل6TKD E"مB .أدتبملا ربp Dى‹تباD E"مB6 FDنNم#"م
.>ل لحم i ل$J"ل DمjD6 Fطرشلا با#B Dن6د'Cلا مj
2آ y Aن
5
#ع? ا%
5
م
4
j
7
د
7
/
4
ع5 6
5
م
4
/
7
c 7'* 5'م
5
r م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
Dم/c'*'مأD 6 FEي#قت"ل 0دgاk Dم/c'*'مrD !K vGلا
.Dن#عا%D :ل >ب 9#CJم
2آ d Aن
5
#a
?
K7 'ح
5
ي
?
م
4
/
7
c 7ا#
5
"
5
I
5
ى"
5
ع5 م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
.Dن#aK'حيD :ب )"Cتم %
Y
'جلا
2آ 3z Aن
5
#\
?
%
7
ا#
5
ل
4
ا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5

?
@
.ل$J"ل DمjD Fربp6 أدتبم
2آ 33 Aن
5

?
ل 7'p5 '/
5
NK7 م
4
j? ’
5
6
4
د
5
ر
4
J7 ل
4
ا ن
5
#\
?
ر
7
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
9'ح Dن6دل'p مjD E"مB6 FDن#\%ا#لاD :ل HC* Dني<لاD
:ب )"Cتم D'/NKD %'جلا FDن#\ريD !K لع'Jلا نم
.Dن6دل'pD
2آ 3M Aن
[
N‚
7
ن
4
م
7
E
[
ل
5
G1
?
ن
4
م
7
ن
5
'V
5
* 4ˆا 'O 5ق
4
"
5
p5 د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
)"Cتم DEلG1 نمD %'جلا FEJ*TتVم Dدقل6D !K 6ا#لا
.DEلG1D:ل HCOب )"Cتم !*'+لا %
Y
'جلا6 FD'Oق"pD:ب
2آ 3_ Aن
[

7
م
5
%
[
ار
5
U
5
!K7 ER J
5
L
4
* ? 8
?
'O 5"
4
C
5
B
5
م
=
\
?
@
%'جلا FD'Oق"pD E"مB ى"ع EK#LCم D8'O"CB م\D E"مB
.EJLOل HCOب )"Cتم D%ارU !KD
2آ 3b ER ‹5 X4 م
?
E5 ق
5
"
5
C
5
ل
4
ا 'O 5ق
4
"
5
خ5 K
5
ER ق
5
"
5
ع5 E5 J
5
L
4
O tلا 'O 5ق
4
"
5
p5 م
=
\
?
@
م
=
\
?

R
ح
4
ل
5
v
5
'a
5
C7 ل
4
ا '* 5#
4
V
5
ك
5
K
5

R
'a
5
ع7 E5 ‹5 X4 م
?
ل
4
ا 'O 5ق
4
"
5
خ5 K
5

5
Nق7 ل 7'خ5 ل
4
ا ن
?
V
5
ح
4
أ
5
>
?
"
=
لا •
5
%
5

5
ت 5K
5
ر
5
p5 آ 'ق
R
"
4
p5 8
?
'* 5T
4
ش5 * 4أ
5
D'ق"pD Fر
5
N
=
I
5
ىOCم لCJلا نNمXتب ن'\ 9#CJم DEق"عD
DنVحأD FEJ*TتVم D•%'بتKD E"مB .,'/لا نم 9'ح
!K لN"U 9دبلا نr w9دبلا نم ىل6أ #j6 FHC*
لNXJتلا لCKأ EK'~إ نr wEKرCم 'Oj #j6 FW'قتشملا
.EXحم
2آ 3e Aن
5
#ت ?N
Q
م
5
ل
5
m
5
ل 7| 5 د
5
C
4
ب
5
م
4
ك
?
* =إ
7
م
=
\
?
@
E"مB ى"ع EK#LCم Dن#تNمل mل| دCب مك*إ م\D E"مB
.Dن#تN
Q
مD :ب )"Cتم ن'مk `رZ DدCبD FD8'*Tش*أD
2آ 3l Aن
5
#+
?
C
5
ب
4
c ? E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
4
ك
?
* =إ
7
م
=
\
?
@
.Dن#+C
5
ب
4
c ?D :ب )"Cتم Dv#يD `رaلا
2آ 3s ن
7
ع5 'O =(
?

5
6
5
)
5
g 7ار
5

5
n
5
ب
4
1
5
م
4
ك
?
U
5
#
4
K
5
'O 5ق
4
"
5
p5 د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5
N" 7K7 '„
5
)
7
"
4
خ5 ل
4
ا
!K D'Oق"p دقل6D ى"ع EK#LCم D'Oق"p دقل6D E"مB
& Eيhا 3M نع 'O( 'م6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم D)gار‚D .
'Oق"pD E"مB ى"ع EK#LCم DنN"K'„ )"خلا
_b_
3y u
7
%
4
rا !K7 8
?
'O =ك
5
1
4
T
5
K
5
%
[
د
5
ق
5
ب
7
, R 'م
5
,7'م
5
V
=
لا ن
5
م
7
'O 5ل
4
-:*أ
5
6
5
@

5
6%
?
د
7

5
ل
5
>
7
ب
7
ب
[
'j5 | 5 ى"
5
ع5 '* =إ
7
6
5
Dن6%د'قل '*إ6D E"مB6 F,'مل HCOب )"Cتم D%دقبD %'جلا
)"Cتم D>بD %'جلا FD8'O =ك1TKD E"مB ى"ع EK#LCم
ربخل'ب )"Cتم Dب'j| ى"عD %
Y
'جلا6 FDب'j|D:ل HCOب
.Dن6%د'UD
2آ 3d '/
5
NK7 م
4
ك
?
ل
5
ب
[
'O 5ع4 أ
5
6
5
ل
[
Nخ7 * 5 ن
4
م
7
W
[
'O =B
5
>
7
ب
7
م
4
ك
?
ل
5
'* 5T
4
ش5 * 4T
5
K
5
@

5
#"
?
(
?
T
4
c 5 '/
5
O 4م
7
6
5
0 o ر
5
N+ 7(
5
>
?
(
7
ا#
5
K
5
)"Cتم DلNخ* نمD %'جلا FلCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
!*'+لا %
Y
'جلا6 Fربخل'ب )"Cتم DمكلD %'جلا FW'Oجل HCOب
E"مB6 .ربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم D'/NKD
Dن#"(TcD E"مB6 FW'Oجل HC* D>(ا#K '/NK مكلD
.D>(ا#K '/NK مكلD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ Mz ن
7
j4 د
t
ل'ب
7
H
?
ب
?
O 4c 5 , 5 'O 5N
4
1
5
%
7
#‚
?
ن
4
م
7
f
?
ر
?
خ4 c 5 0 R ر
5
ج
5
S5 6
5
@

5
N" 7(
7
¡ل 7 –
[
ب
4
I
7
6
5
DfرخcD E"مB6 FDW'OBD ى"ع `#LCم م1ا D0رجSD
FfرخcD لع'K نم 9'ح DHبOcD E"مB6 F0رجشل HC*
ى"ع `#LCم D–بID 6 FلCJل'ب )"Cتم Dنjدل'بD %'جلا
.–ب$ل HCOب )"Cتم DنN"(¡لD %'جلا FDنjدلاD
2آ M3 !K7 'م
=
م
7
م
4
ك
?
Nق7 V
4
* ? 0 R ر
5
ب
4
C7 ل
5
v
7
'C
5
* 4rا !K7 م
4
ك
?
ل
5
ن
=
إ
7
6
5
@

5
#"
?
(
?
T
4
c 5 '/
5
O 4م
7
6
5
0 o ر
5
N+ 7(
5
n
?
K7 'O 5م
5
'/
5
NK7 م
4
ك
?
ل
5
6
5
'/
5
* 7#L
?
ب
?
Dv'C*rا !KD %'جلا FEJ*TتVم D...مكل نإ6D E"مB
E"مB FدN(#ت"ل vGلا6 FD0ربCلD نم 9'حب )"Cتم
%'جلا FلCJل'ب )"Cتم D'ممD %'جلا FEJ*TتVم DمكNقV*D
مكل6D E"مB F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D'/*#Lب !KD
%'جلا FDمكNقV*D E"مB ى"ع EK#LCم DnK'Oم '/NK
'/Oم6D E"مB6 Fأدتبملا DnK'OمD نم 9'حب )"Cتم D'/NKD
.DمكNقV*D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#"(Tc
2آ MM Aن
5
#"
?
م
5
ح
4
c ? m
7
"
4
J
?
ل
4
ا ى"
5
ع5 6
5
'/
5
N
4
"
5
ع5 6
5
@
.Dن#"(TcD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#"م
5
ح
4
c ?D E"مB
2آ M_ ا6د
?
ب
?
ع4 ا v
7
#
4
U
5

5
95 'ق
5
K
5
>
7
م
7
#
4
U
5
ىل
5
إ
7

R
#* ? 'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5

ن
5

?
ت =c 5 GK
5
أ
5
8
?
ر
?
N
4

5
>
[
ل
5
إ
7
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5

5
>
5
"
=
لا
'Oق"p دقل6D E"مB ى"ع EK#LCم D'O"1%أ دقل6D E"مB
& Eيhا !K 3s نم 9'ح D8رN„ >لإ نم مكل 'مD E"مB .
6 FD>لإD أدتبملا ربخب )"Cتم DمكلD %'جلا FDEلGجلاD
8دJc ? مل6 FD>لإD لحم ى"ع HC* D8رN„D F0دgاk Dنم
7
D
.EJ*TتVم Dن#قتcD E"مB .م/بم >*r w'J
R
يرCc EK'~ˆا
2آ Mb iإ
7
ا< 5 j5 'م
5
>
7
م
7
#
4
U
5
ن
4
م
7
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ‰م
5
ل
4
ا 95 'ق
5
K
5
@
95 -:*r >
?
"
=
لا , 5 'S5 #
4
ل
5
6
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ل5 X= J
5
ت 5ي
5
ن
4
أ
5
د
?
ير
7
ي
?
م
4
ك
?
"
?
+
4
م
7
ر
o
ش5 ب
5

5
Nل 76
=
rا 'O 5g 7'ب
5
آ !K7 ا< 5 /
5
ب
7
'O 5C
4
م
7
1
5

5
ER ك
5
g 7Gم
5
FDا6رJ(D لع'K نم 9'حب )"Cتم D>م#U نمD %'جلا
%د$ملا6 Fن'\ HC* DديريD E"مB Fأدتبملا ربp DرشبD
EK#LCم طرشلا E"مB6 FDديريD:ل >ب 9#CJم 96Pملا
!K EJ*TتVم D'OCم1 'مD E"مB6 F9#قلا 9#قم ى"ع
.9#قلا -N
Q
ح
5
2آ Me Aن
[
Nح7 ىت =ح
5
>
7
ب
7
ا#$
?
ب
=
ر
5
ت 5K
5
Eo O =B
7
>
7
ب
7
لo B
?
%
5

7
#
5
j? ن
4
إ
7
@
ا<(6 F9#قلا -N
Q
ح !K EJ*TتVم E"مجلا6 FENK'* Dن
4
إD
2DنNحD FرB6 Eي'„ `رح 2DىتحD FDا#$برتKD E"مB
.Dا#$ب
=
رcD :ب )"Cتم %6رجم م1ا
2آ Ml Aن
7

?
< = (
5

5
ب
7
!* 7ر
4
$
?
* 4ا ب
Q
%
5
95 'U
5
@
96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD FENببV"ل 0%
=
'B D,'بلاD
.م/بي<كc xبVب 2ريدقتلا6 لCJل'ب )"Cتم %6رجم
2آ Ms ا| 5 —
7
K
5
'O 5N
7
ح
4
6
5
6
5
'O 5O 7N
?
ع4 T
5
ب
7
m
5
"
4
J
?
ل
4
ا n
7
O 5I
4
ا ن
7
أ
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
T
5
K
5
@
ن
7
N
4
B
5
6
4
k
5
ل• (
?
ن
4
م
7
'/
5
NK7 m
4
"
?
1
4
'K
5
%
?
#O tت =لا %
5
'K
5
6
5
'* 5ر
?
م
4
أ
5
, 5 'B
5
i6
5
م
4
/
?
O 4م
7
9? #
4
ق
5
ل
4
ا >
7
N
4
"
5
ع5 )
5
ب
5
1
5
ن
4
م
5

7
m
5
"
5
j4 أ
5
6
5
ن
7
N
4
O 5\
4
ا

5
#U
?
ر
5
‹4 م
?
م
4
/
?
* =إ
7
ا#م
?
"
5
Z
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا !K7 !O 7ب
4

7
'خ5 c ?
%'جلا FEيرNVJc DnOIاD E"مB6 FEيرNVJc DنأD
E"مB6 FDnOIاD لع'K نم 9'حب )"Cتم D'OONعTبD
Dm"1'KD E"مB6 FDnOIاD E"مB ى"ع `#LCم طرشلا
FدرJم نع ^ي#Cت"ل Dل(D !K ني#Oتلا6 Fطرشلا با#B
ى"ع `#LCم م1ا Dm"jأD 6 F>ب 9#CJم DنNB6kD
9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D FD,'O+ت1Gل DiإD DنNB6kD
!K ,'Nلا نم 9'حب )"Cتم Dم/OمD %'جلا FىO+تVم
EJ*TتVم Dن#Uر‹م م/*إD E"مB FD>N"عD
_bb
2 My ل
7
ق
?
K
5
m
7
"
4
J
?
ل
4
ا ى"
5
ع5 m
5
C
5
م
5
ن
4
م
5
6
5
H
5
* 4أ
5
H
5
ي
4
#
5
ت 51
4
ا ا| 5 —
7
K
5
@

5

7
ل 7'a
=
لا v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
'* 5'ج
=
* 5 ;<
7
ل
=
ا >
7
"
=
ل 7 د
?
م
4
ح
5
ل
4
ا
ا|—KD '/"بU طرشلا E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
Dنم
5
D F,'تلا رNمX"ل دN(#c DH*أD FD.....'*رمأ ,'B
ى"ع رj'aلا .Lع k'B6 F,'تلا ى"ع `#LCم 9#I#م
ن'كم `رZ 2DmCمD FلI'Jلا د#B#ل ]#Kرملا رNمXلا
FDHي#ت1اD:ب )"Cتم Dm"Jلا ى"عD %'جلا FE"$ل'ب )"Cتم
.EلGج"ل HC* 9#I#ملا6
2آ Md ر
?
N
4
p5 H
5
* 4أ
5
6
5
'(
R
%
5

5
م
?
i-:Oم
?
!O 7ل
4
-:*أ
5
ب
Q
%
5
ل4 U
?
6
5
@

5
Nل 7-:Oم
?
ل
4
ا
DنNل-:Oملا رNp H*أ6D E"مB6 Fن'\ 9#CJم Di-:OمD
D!Oل-:*أD !K لع'Jلا نم ENل'ح
2آ _z Aن
5
N" 7ت 5ب
4
م
?
ل
5
'O =(
?
ن
4
إ
7
6
5
W
[

5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
>م1ا6 ™1'* لCK6 FE"م/م EJJخم Dن
4
إD FدN(#ت"ل vGلا
'O( نإ6D E"مB6 FEU%'Jلا DنN"تبملD !K vGلا6 F8ربp6
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم DنN"تبمل
2آ _3 Aن
5
ير
7
p5 آ '* Rر
4
U
5
م
4
j
7
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
'* 5T
4
ش5 * 4أ
5
م
=
\
?
@
F'/"بU D'O( نإD E"مB ى"ع EK#LCم D'*Tش*أ م\D E"مB
.>تC*6 >ب 9#CJم D'* RرUD
2آ _M 'م
5
>
5
"
=
لا ا6د
?
ب
?
ع4 ا ن
7
أ
5
م
4
/
?
O 4م
7
i#1
?
%
5
م
4
/
7
NK7 'O 5"
4
1
5
%
4
T
5
K
5
@

5

?
ت =c 5 GK
5
أ
5
8
?
ر
?
N
4

5
>
[
ل
5
إ
7
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5
FEيرNVJc DنأD FDi#1%D :ل HCOب )"Cتم Dم/OمD %'جلا
D8رN„ >لإ نم مكل 'مD E"مB6 FEيرNVJc 'jدCب E"مجلا6
D8رN„D6 F0دgاk Dنم
7
D 6 Fأدتبم D>لإD FEلGجلا نم 9'ح
.EJ*TتVم Dن#قتcD E"مB6 FHC*
2آ __ ,7'ق
5
" 7ب
7
ا#ب
?
< = (
5
6
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
7
م
7
#
4
U
5
ن
4
م
7
‰م
5
ل
4
ا 95 'U
5
6
5
@
ر
o
ش5 ب
5

7
ا< 5 j5 'م
5
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا !K7 م
4
j? 'O 5K
4
ر
5
c 4أ
5
6
5
0
7
ر
5
p7 hا

5

?
ر
5
ش4 c 5 'م
=
م
7
ب
?
ر
5
ش4 ي
5
6
5
>
?
O 4م
7
ن
5
#"
?
(
?
T
4
c 5 'م
=
م
7
ل? (
?
T
4
ي
5
م
4
ك
?
"
?
+
4
م
7
Dني<لاD FD‰ملاD نم 9'حب )"Cتم D>م#U نمD %'جلا
Dل(TيD E"مB 6 FDرشبD:ل HC* Dمك"+مD FD‰ملاD:ل HC*
2ريدقتلا6 FD'ممD 9#I#ملا نم دg'Cلا `<ح
?
6 Fن'\ HC*
.>Oم ن#برشc
2آ _b Aن
5

?
1
7
'خ5 ل
5
ا| R إ
7
م
4
ك
?
* =إ
7
م
4
ك
?
"
5
+
4
م
7
ار
R
ش5 ب
5
م
4
ت ?C
4

5
أ
5
ن
4
‡ 7ل
5
6
5
@
Fبا#B `رح Dا| R إD FEJ*TتVم DمتC‚أ ن‡ل6D E"مB
با#B Dن6ر1'خل مك*إD E"مB6 FEق"ح-ملا vGلا6
.مVقلا
2آ _e م
4
ك
?
* =أ
5

R
'a
5
ع7 6
5

R
ار
5
c ? م
4
ت ?O 4(
?
6
5
م
4
ت tم
7
ا| 5 إ
7
م
4
ك
?
* =أ
5
م
4
(
?
د
?
C7 ي
5
أ
5
@

5
#B
?
ر
5
خ4 م
?
`رZ Dا|إD F9#قلا -N
Q
ح !K EJ*TتVم Dم(دCيأD E"مB
DنأD نم 96Pملا %د$ملا FDن#BرخمD :ب )"Cتم ^حم
`رحلا %ركc6 FDم(دCيD:ل ن'\ 9#CJم 'jدCب 'م6
.ىل6rا DنأD ربp Dن#BرخمD6 ل$Jلا 9#Lل w™1'Oلا
2آ _l Aن
5

?
ع5 #c ? 'م
5
ل 7 W
5
'/
5
N
4
j5 W
5
'/
5
N
4
j5 @
DW'/NjD F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DW'/NjD E"مB
F!aJل دN(#c EN*'+لا6 Fد
5
C
?
ب
5
ىOCمب u'م لCK م1ا
!Oبم ]%'Xم لCK6 Eي%د$م D'مD6 F0دgاk vGلا6
.DW'/NjD لع'K 96Pملا %د$ملا6 F9#/جم"ل
2آ _s ن
?
ح
4
* 5 'م
5
6
5
'N
5
ح
4
* 56
5
W
?

?
* 5 'N
5
* 4د
t
لا 'O 5c ?'N
5
ح
5

7
!
5
j
7
ن
4
إ
7
@

5
N\ 7#C
?
ب
4
م
5
ب
7
DiإD 6 Fربp6 أدتبم D'Oc'Nح iإ !jD FENK'* DنإD
E"مB ا<(6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم E"مجلا6 Fر$ح"ل
ى"ع EK#LCم DنN\#Cبمب نح* 'م6D E"مB6 FDW#م*D
لمCc !تلا D'مD ربp !K 0دgاk ,'بلا6 FD'Nح*D E"مB
.ƒNل لمع
2آ _y >
?
ل
5
ن
?
ح
4
* 5 'م
5
6
5

R
<
7
(
5
>
7
"
=
لا ى"
5
ع5 {ر
5
ت 5K
4
ا لo B
?
%
5

7
#
5
j? ن
4
إ
7
@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ب
7
0دgاk ,'بلا6 FلBرل HC* D{رتKاD E"مB6 FENK'* Dن
4
إD
iإ #j نإD E"مB6 FƒNل لمع E"م'Cلا D'مD ربp !K
>ل نح* 'م6D E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DلB%
.D{رتKاD E"مB ى"ع EK#LCم DنNOمPمب
2آ _d Aن
7

?
< = (
5

5
ب
7
!* 7ر
4
$
?
* 4ا ب
Q
%
5
95 'U
5
@
E"مB6 FEJ*TتVم ,ادOلا با#B D!*ر$*اD E"مB
FEي%د$م D'مD6 F!Kرحلا 9#I#ملا E"I Dن#ب< = (
5
D
.D!*ر$*اD :ب )"Cتم %6رجملا 96Pملا %د$ملا6
2آ bz Aن
5

7
د
7
'* 5 ن
=
ح
?
ب
7
$
4
N
?
ل
5
ل
[
N" 7U
5

=
ع5 95 'U
5
@
DلN"UD F0دgاk D'مD6 F0%
=
'B DنعD 2DلN"U 'م
=
عD >ل#U
ECUا6 vGلا6 FDنNمد'*D :ب )"Cتم %
Y
'جلا6 F%6رجم م1ا
W#ب+ب ]#Kرم €U'* ]%'Xم لCK6 FمVقلا با#B !K
0%دقملا 6ا#لا6 F9'+مrا !لا#تل wEK6<حملا ن#Oلا
E"مB FدN(#ت"ل ن#Oلا6 F'jربp DنNمد'*D F'/م1ا
>با#B6 مVقلا6 F%دقملا مVقلا با#B Dن
=
ح
?
ب$NلD
.9#قلا 9#قم
2آ b3 اد
R
C
4
ب
?
K
5
, R '+
5

?
م
4
j? 'O 5"
4
C
5
ج
5
K
5
)
Q
ح
5
ل
4

7
E? ح
5
N
4
$
=
لا م
?
/
?
c 4< 5 p5 T
5
K
5
@

5

7
ل 7'a
=
لا v
7
#
4
ق
5
"
4
ل 7
)"Cتم D)حل'بD %'جلا6 FEJ*TتVم Dم/c<pTKD E"مB
ى"ع EK#LCم Dمj'O"CجKD E"مB FDEحN$لاD نم 9'حب
اد
R
C
4
ب
?
KD >ل#U6 Fن'\ 9#CJم D,'+„D6 FDم/c<pأD E"مB
`6<حم لCJل )"Lم 9#CJم6 FEJ‚'ع ,'Jلا 2Dv#ق"ل
8ريدقc `6<حمب )"Cتم Dv#ق"لD %'جلا Fاد
R
Cب ا6دCب 2;أ
F%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم Dاد
R

?
KD E"مB6 F!Oعأ
.Dم/c<pأD E"مB ى"ع EK#LCم %دقملا 9#قلا E"مB6
2آ bM Aن
5
ير
7
p5 آ '* R6ر
?
U
?
م
4
j
7
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
'* 5T
4
ش5 * 4أ
5
م
=
\
?
@
'* R6رUD HC* DنيرpآD
_be
b_ Aن
5

?
p7 T
4
ت 5V
4
ي
5

5
6
5
'/
5
"
5
B
5
أ
5
E
[
م
=
أ
?
ن
4
م
7
)
?
ب
7
V
4
c 5 'م
5
@
%دقم †بارلا6 FD'* R6رUD:ل HC* D )بVc 'مD E"مB
'م6D E"مB6 Fلع'K DEمأD6 F0دgاk Dنم
7
D6 F'/NK 8ريدقc
.D)بVc 'مD E"مB ى"ع EK#LCم Dن6رpTتVي
2آ bb '/
5
ل
?
#1
?
%
5
ER م
=
أ
?
, 5 'B
5

5
ل= (
?

5
ت 4c 5 'O 5"
5
1
?
%
?
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
م
=
\
?
@
اد
R
C
4
ب
?
K
5
q5 يد
7

5
أ
5
م
4
j? 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
'XR C
4
ب
5
م
4
/
?
X5 C
4
ب
5
'O 5C
4
ب
5
c 4T
5
K
5
8
?

?
< = (
5

5
#O ?م
7
P
4
ي
?
i v
[
#
4
ق
5
ل 7
:ب )"Cتم ن'مk `رZ Dل(D FD'O"1%D نم 9'ح D{رتcD
D'/ل#1%D F>ب 9#CJم DEمأD6 FEي%د$م D'مD6 FD8#ب<(D
.9#1% ,!جم HU6 ل( 8#ب< = ( 2ريدقتلا6 Fلع'K
2Dاد
R
CبKD >ل#U6 .Dqيد'حأD ا<(6 Fن'\ 9#CJم D'XR CبD
:ب %دقم لCJل )"Lم 9#CJم DادC
4
ب
?
D FEJ*TتVم ,'Jلا
E"مB6 Fا%
R
دقم !OعTب )"Cتم Dv#قلD %'جلا Fا6دCبا
E"مB6 F%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم Dاد
R
Cب ا6دCب'KD
.Dمj'O"CBD E"مB ى"ع EK#LCم 'O"U& %دقملا 9#قلا
2آ be ن
[
'L
5
"
4
1
?
6
5
'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ن
5
6%
?
'j5 8
?
'p5 أ
5
6
5
ى1
5

?
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
م
=
\
?
@

[

7
م
?
م1ا 2Dن'L"16D >ل#U Fب#$Oم 9دب Dن6%'jD
.D'Oc'يآD ى"ع `#LCم
2آ bl 'م
R
#
4
U
5
ا#* ?'(
5
6
5
ا6ر
?
ب
5
ك
4
ت 51
4
'K
5
>
7
‡ 7"
5
م
5
6
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ىل
5
إ
7
@

5
Nل 7'ع5
E"مB6 FD'O"1%أD :ب )"Cتم Dن#عرK ىلإD %'جلا
FEمدقتملا D'O"1%أD E"مB ى"ع EK#LCم Dا6ربكت1'KD
.,'Nل'ب Eب#$Oم EJI 2DنNل'عD >ل#U6
2آ bs 'O 5ل
5

5
/
?
م
?
#
4
U
5
6
5
'O 5" 7+
4
م
7
ن
7
ي
4
ر
5
ش5 ب
5
ل 7 ن
?
م
7
P
4
* ?أ
5
ا#ل
?

5
K
5
@

5

?
ب
7
'ع5
FENل'ح D'م/م#U6D !K 6ا#لا6 F%6رجم HC* D'O"+مD
.DنمP*D لع'K نم ENل'ح E"مجلا6 Fربp6 أدتبم6
2آ bd Aن
5

?
ت 5/
4
ي
5
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا ى1
5

?
'O 5N
4
c 5آ د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
'O"1%أ E"مB ى"ع EK#LCم Dى1#م 'ONcآ دقل6D E"مB
& Eيhا !K be FمVقلا با#B D'ONcآ دقلD E"مB6 F
.EJ*TتVم Dن6دت/ي م/"CلD E"مB6
2آ ez 0
[
#
5
ب
4
%
5
ىل
5
إ
7

5
j? 'O 5ي
4
6
5
آ6
5
ER ي
5
آ >
?
م
=
أ
?
6
5
م
5
ي
5
ر
4
م
5
ن
5
ب
4
ا 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
@

[
NC7 م
5
6
5
%
[
ار
5
U
5
W
7
ا| 5
.HC* DWا|D Fن'\ 9#CJم DEيآD
2آ e3 'ح
R
ل 7'I
5
ا#"
?
م
5
ع4 ا6
5
W
7

5
N
Q
L
=
لا ن
5
م
7
ا#"
?
(
?
ل? 1
?
ر
t
لا '/
5
ي
t
أ
5

5
@

o
N" 7ع5 ن
5
#"
?
م
5
C
4
c 5 'م
5
ب
7
!* Qإ
7
FEJ*TتVم ,ادOلا با#B Dا#"(D E"مB6 F9دب Dل1رلاD
DمN"ع ن#"مCc 'مب !*إD E"مB6 F>ب 9#CJم D'ح
R
ل'ID
FEي%د$م D'مD 6 F,ادOلا با#B -Nح !K EJ*TتVم
.DمN"عD :ب )"Cتم %6رجم 96Pملا %د$ملا6
2آ eM Aن
7

?
c ='K
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
'* 5أ
5
6
5
0 R د
5
ح7 ا6
5
ER م
=
أ
?
م
4
ك
?
ت ?م
=
أ
?
8
7
<
7
j5 ن
=
إ
7
6
5
@
,ادOلا با#B ى"ع EK#LCم Dمكتمأ 8<j نإ6D E"مB
نإ6D E"مB ى"ع EK#LCم Dمكب% '*أ6D E"مB6 F)ب'Vلا
E"مB ى"ع EK#LCم Dن#قc'KD E"مB6 FDمكتمأ 8<j
ن#Oلا6 Fلع'K 6ا#لا6 Fرم
4
أ
5
لCJلا6 FDمكب% '*أ6D
.لCJلا ب#$Oم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل
2آ e_ م
4
/
7
ي
4
د
5
ل
5

5
ب
7
ب
[
-
4
ح7 لt (
?
ار
R
ب
?
k
?
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
م
4
j? ر
5
م
4
أ
5
ا#C
?
L
=
ق
5
ت 5K
5
@

5

?
ر
7
K
5
ن'كم `رZ Dم/ONبD FEJ*TتVم Dا#CL
=
قتKD E"مB
Dم/يدلD FDا#CL
=
قcD لع'K نم 9'ح Dار
R
بkD F)"Cتم
FDل(D أدتبملا ربp Dن#حر
7
K
5
D FE"$ل'ب )"Cتم `رZ
.EJ*TتVم Dن#حرK ب-ح ل(D E"مB6
2آ eb Aن
[
Nح7 ىت =ح
5
م
4
/
7
c 7ر
5
م
4

5
!K7 م
4
j? %
4
< 5 K
5
@
)"Cتم Dم/cرم„ !KD %'جلا FEJ*TتVم Dمj%
4
< 5 KD E"مB
FرB6 Eي'„ `رح DىتحD FDمj%<KD !K ,'/لا نم 9'حب
.Dمj%
4
| 5 D :ب )"Cتم %6رجم م1ا DنNحD
2آ ee Aن
5
NO 7ب
5
6
5
9
[

5
ن
4
م
7
>
7
ب
7
م
4
j? د
t
م
7
* ? 'م
5
* =أ
5
ن
5

?
V
5
ح
4
ي
5
أ
5
@
نمD %'جلا FDxVحD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
D'مD FEخ1'* Dن
=
أD6 FD'مD نم 9'حب )"Cتم D9'م
.Dمjد
t
م*D:ب )"Cتم D>بD %'جلا6 F'/م1ا Eل#I#م
2آ el Aن
5

?
C
?
ش4 ي
5
i لب
5
W
7
ار
5
N
4
خ5 ل
4
ا !K7 م
4
/
?
ل
5
]? %
7
'V
5
* ?@
م1ا نNب †بارلا6 FEمدقتملا Dن
=
أD ربp D]%'V*D E"مB
Dن6رCشي i لبD E"مB6 F>ب 2;أ %دقم 8ربp6 نإ
.EJ*TتVم
2آ es Aن
5

?
J7 ش4 م
?
م
4
/
7
ب
Q
%
5
E
7
N
5
ش4 p5 ن
4
م
7
م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@
.Dن#قJشمD ربخل'ب )"Cتم DENشp نمD %'جلا
2آ ey Aن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
م
4
/
7
ب
Q
%
5
W
7

5
•ب
7
م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
%'جلا F)ب'Vلا 9#I#ملا ى"ع `#LCم 9#I#ملا
.Dن#OمPيD :ب )"Cتم DW'ي•بD
2آ ed Aن
5
#(
?
ر
7
ش4 ي
?
i م
4
/
7
ب
Q
ر
5
ب
7
م
4
j? ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
%'جلا6 F)ب'Vلا 9#I#ملا ى"ع `#LCم 9#I#ملا
لCJل'ب )"Cتم
_bl
2 lz ىل
5
إ
7
م
4
/
?
* =أ
5
Eo "
5
B
7
6
5
م
4
/
?
ب
?
#"
?
U
?
6
5
ا#
4
c 5آ 'م
5
ن
5
#c ?P
4
ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

5
#C
?
B
7
ا%
5
م
4
/
7
ب
Q
%
5
D'مD F’'Oلا 2;أ %دقم Dن#cPيD :ل 96rا 9#CJملا
نم ENل'ح E"مجلا6 FENل'ح 6ا#لا6 Fن'\ 9#CJم 9#I#م
'jدCب 'م6 DنأD 96Pملا %د$ملا6 FDن#cPيD !K 6ا#لا
Dم/ب% ىلإD %'جلا FvGلا 2^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم
.Dن#CBا%D:ب )"Cتم
2آ l3 '/
5
ل
5
م
4
j? 6
5
W
7
ار
5
N
4
خ5 ل
4
ا !K7 ن
5
#ع? %
7
'V
5
ي
?
m
5
‡ 7ل
5

?
@

5

?
ب
7
'1
5
& Eيhا !K DنإD ربp Dن#ع%'Vي m‡ل6أD E"مB es F
E"مB ى"ع `#LCم Dن#قب'1 '/ل مj6D E"مB6
.Dن#ع%'VيD
2آ lM )
?
L
7
O 4ي
5
ب
o
'ت 5(
7
'O 5ي
4
د
5
ل
5
6
5
'/
5
C
5
1
4
6
?

7
'V
R
J
4
* 5 .? "
Q
ك
5
* ? i6
5
@

5

?
"
5
a
4
ي
?
i م
4
j? 6
5
)
Q
ح
5
ل
4

7
Fن'\ 9#CJم D'/C
5
1
4
6
?
D FEJ*TتVم D."ك* i6D E"مB
ى"ع EK#LCم Dب'ت( 'Oيدل6D E"مB6 Fر$ح"ل DiإD6
مj6D E"مB6 FDب'ت(D HC* D)LOيD E"مB6 FEJ*TتVملا
.Dب'ت( 'Oيدل6D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#م"aي i
2آ l_ ن
4
م
7
9o 'م
5
ع4 أ
5
م
4
/
?
ل
5
6
5
ا< 5 j5 ن
4
م
7
0
[
ر
5
م
4

5
!K7 م
4
/
?
ب
?
#"
?
U
?
ل4 ب
5
@

5
#"
?
م
7
'ع5 '/
5
ل
5
م
4
j? m
5
ل 7| 5 ن
7

?
نمD %'جلا6 FEJ*TتVم D0رم„ !K م/ب#"U لبD E"مB
)"Cتم Dن6د نمD %'جلا6 FD0رم„D :ل HCOب )"Cتم Dا<j
ى"ع EK#LCم D9'معأ م/ل6D E"مB FD9'معأD :ل HCOب
رNمXلا نم 9'ح Dن#"م'ع '/ل مjD E"مB6 FEJ*TتVملا
.Dم/لD !K
2آ lb م
4
j? ا| 5 إ
7
ب
7
ا< 5 C
5
ل
4

7
م
4
/
7
NK7 ر
5
ت 4م
?
'* 5< 4 p5 أ
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@

5
6%
?
T
5
ج
4
ي
5
ىOCمب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD6 FENgادتبا DىتحD
طرشلا E"مB6 FENg'جK EN*'+لا Dا|إD6 Fبا#جلا
.طرشلا با#B Dن6%Tجي مj ا|إD E"مB6 FEJ*TتVم
2آ le Aن
5

?
$
5
O 4c ? i 'O =م
7
م
4
ك
?
* =إ
7
v
5
#
4
N
5
ل
4
ا ا6%
?
T
5
ج
4
c 5 i@
9#قلا6 F%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم Dا6%Tجc iD E"مB
Dن6ر$Oc i 'Oم مك*إD E"مB6 FEJ*TتVم E"مB %دقملا
. Dن6ر$
5
O 4c ?D لCJل'ب )"Cتم D'OمD %'جلا6 FEJ*TتVم
2آ ll م
4
ك
?
ب
7

5
ع4 أ
5
ى"
5
ع5 م
4
ت ?O 4ك
?
K
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4c ? !c 7'ي
5
آ H
4
* 5'(
5
د
4
U
5
@

5
#$
?
ك
7
O 4c 5
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D!c'يآ H*'( دUD E"مB
.Dن#$كOcD:ب )"Cتم Dمكب'قعأ ى"عD %'جلا6
2آ ls Aن
5

?
ج
?
/
4
c 5 ار
R
م
7
'1
5
>
7
ب
7
ن
5
ير
7
ب
7
ك
4
ت 5V
4
م
?
@
%'جلا6 FDن#$كOcD !K 6ا#لا نم 9'ح DنيربكتVمD
لع'K نم 9'ح Dارم'1D FDنيربكتVمD :ب )"CتمD D>بD
لع'K نم ENل'ح Dن6رج/cD E"مB6 FDن#$كOcD
.Dن#$كOcD
2آ ly م
?
j? , 5 'ب
5
آ W
7
T
4
ي
5
م
4
ل
5

5
م
4
j? , 5 'B
5
v
4
أ
5
95 #
4
ق
5
ل
4
ا ا6ر
?
ب
=
د
=
ي
5
م
4
"
5
K
5
أ
5
@

5
Nل 76
=

E"مB6 FECLقOملا DvأD FEJ*TتVم Dا6رب
=
دي م"KأD E"مB
.EJ*TتVم Dمj,'BD
2آ ld Aن
5

?
ك
7
O 4م
?
>
?
ل
5
م
4
/
?
K
5
م
4
/
?
ل
5
#1
?
%
5
ا#K
?
ر
7
C
4
ي
5
م
4
ل
5
v
4
أ
5
@
Dن6ركOم م/KD E"مB6 FEJ*TتVم Dا#KرCي مل vأD E"مB
.ربخل'ب )"Cتم D>لD %'جلا FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ sz م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
6
5
)
Q
ح
5
ل
4

7
م
4
j? , 5 'B
5
ل4 ب
5
Eo O =B
7
>
7
ب
7
ن
5

?

?
ي
5
v
4
أ
5
@

5
#j? %
7
'(
5
)
Q
ح
5
"
4
ل 7
DEO =B
7
D6 FEJ*TتVم 'jدCب E"مجلا6 FECLقOملا DvأD
مjر+(أ6D E"مB6 FEJ*TتVم Dمj,'BD E"مB6 Fأدتبم
D)ح"لD %'جلا F Dمj,'BD !K ,'/لا نم 9'ح Dن#j%'(
.Dن#j%'(D :ب )"Cتم
2آ s3 W
?
ا6
5

5
V
=
لا W
7
د
5
V
5
J
5
ل
5
م
4
j? , 5 ا#
5
j4 أ
5
)
t
ح
5
ل
4
ا n
5
ب
5
c =ا #
7
ل
5
6
5
@
ن
4
ع5 م
4
/
?
K
5
م
4
j
7
ر
7
(
4
<
7
ب
7
م
4
j? 'O 5N
4
c 5أ
5
ل4 ب
5
ن
=
/
7
NK7 ن
4
م
5
6
5
u
?
%
4
rا6
5

5
#~? ر
7
C
4
م
?
م
4
j
7
ر
7
(
4
|
7
م1ا Dنم
5
D Fبار~ˆا ,ا-Bأ نNب E~رتCم طرشلا E"مB
)"Cتم Dن/NKD %'جلا FDu%rاD ى"ع `#LCم 9#I#م
FEJ*TتVم Dمj'ONcأD E"مB6 F0%دقملا 9#I#ملا E"$ب
FDمj'ONcأD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#~رCم م/KD E"مB6
.Dن#~رCمD :ب )"Cتم Dمjر(| نعD %'جلا
2آ sM ر
?
N
4
p5 #
5
j? 6
5
ر
o
N
4
p5 m
5
ب
Q
%
5
f
?
ار
5
خ5 K
5
'B
R
ر
4
p5 م
4
/
?
ل
?
T
5
V
4
c 5 v
4
أ
5
@

5
NU7 k
7
ار
=
لا
FEJ*TتVم DرNp mب% fارخKD E"مB FECLقOملا DvأD
mب% fارخKD E"مB ى"ع EK#LCم DرNp #j6D E"مB6
.DرNp
2آ s_ Aم
[
Nق7 ت 5V
4
م
?
ط
[
ار
5
I
7
ىل
5
إ
7
م
4
j? #ع? د
4
ت 5ل
5
m
5
* =إ
7
6
5
@
)"Cتم %'جلا6 FEJ*TتVم Dمj#عدتل m*إ6D E"مB
.لCJل'ب
2آ sb ط
7
ار
5
$
Q
لا ن
7
ع5 0
7
ر
5
p7 h'ب
7
ن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
6
5
@

5

?
(
7
'O 5ل
5
m*إD E"مB ى"ع EK#LCم D... ني<لا نإ6D E"مB
ن#ب('*D :ب )"Cتم Dطار$لا نعD %'جلا FDمj#عدتل
_bs
se !K7 ا#ج
t
"
5
ل
5
ر

~? ن
4
م
7
م
4
/
7
ب
7

5
'O 5J
4
ش5 (
5
6
5
م
4
j? 'O 5م
4
ح7 %
5
#
4
ل
5
6
5
@

5
#/
?
م
5
C
4
ي
5
م
4
/
7
* 7'N
5
‹4 ‚
?
FE"$ل'ب )"Cتم Dم/بD %'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
!KD %'جلا6 FD'مD نم 9'حب )"Cتم Dر~ نمD %'جلا
نم 9'ح Dن#/مCيD E"مB6 FDا#ج
t
لD :ب )"Cتم Dم/*'N‹‚
.Dا#جلD لع'K
2آ sl 'م
5
6
5
م
4
/
7
ب
Q
ر
5
ل 7 ا#* ?'ك
5
ت 51
4
ا 'م
5
K
5
ب
7
ا< 5 C
5
ل
4

7
م
4
j? '* 5< 4 p5 أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5
#ع? ر
=
X5 ت 5ي
5
FDمj'*<pأD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#*'كت1ا 'مKD E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم Dن#عر
=
Xتي 'م6D E"مB6
.Dا#*'كت1اD
2آ ss م
4
j? ا| 5 إ
7
د
[
يد
7
S5 ب
[
ا< 5 ع5 ا| 5 'ب
R

5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 'O 5ح
4
ت 5K
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@

5
#V
?
" 7ب
4
م
?
>
7
NK7
ا|إD E"مB6 FD'ب
R
'بD HC* Dا|D FEJ*TتVم طرشلا E"مB
)"Cتم D>NKD %'جلا F طرشلا با#B Dن#V"بم >NK مj
.Dن#V"ب
4
م
?
D ربخل'ب
2آ sy 05 د
5
‡ 7K
4
rا6
5
%
5
'$
5
ب
4
rا6
5
n
5
م
4
V
=
لا م
?
ك
?
ل
5
T
5
ش5 * 4أ
5
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@

5

?
ك
?
ش4 c 5 'م
5
GN" 7U
5
9#CJم xg'* DGN"UD FEJ*TتVم D;<لا #j6D E"مB
ن6ركشc 2;أ 0دgاk D'مD6 F%د$ملا EJI >*r w)"Lم
.EJ*TتVم Dن6ركشcD E"مB6 GN"U اركS
2آ sd Aن
5

?
ش5 ح
4
c ? >
7
N
4
ل
5
إ
7
6
5
u
7
%
4
rا !K7 م
4
(
?
أ
5
%
5
| 5 ;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
Dن6رشحcD E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم Du%rا !KD %'جلا
.Dم(أ%|D E"مB ى"ع EK#LCم
2آ yz ل
7
N
4
"
=
لا `? Gت 7p4 ا >
?
ل
5
6
5
H
?

7
ي
?
6
5
!N
7
ح
4
ي
?
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@

5
#"
?
ق7 C
4
c 5 GK
5
أ
5
%
7
'/
5
O =لا6
5
F DHNميD E"مB ى"ع EK#LCم D`Gتpا >ل6D E"مB
.EJ*TتVم Dن#"قCc GKأD E"مB6
2آ y3 Aن
5

?
6
=
rا 95 'U
5

5
ل5 +
4
م
7
ا#ل
?
'U
5
ل4 ب
5
@
م1ا D'مD F>ب 9#CJم Dل+مD FEJ*TتVم Dا#ل'UD E"مB
.>Nلإ `'Xم 9#I#م
2آ yM Aن
5
#\
?
#C
?
ب
4
م
5
ل
5
'O =g 7أ
5

R
'a
5
ع7 6
5

R
ار
5
c ? 'O =(
?
6
5
'O 5ت 4م
7
ا< 5 g 7أ
5
ا#ل
?
'U
5
@
A

)"Cتc i6 Fبا#جلا ىOCمب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD
F'/"بU 'مNK 'jدCب 'م لمCي i Dن
=
إD نr wDن#\#CبمD :ب
Dن#\#Cبمل '*إأD E"مB6 FqCب* :ب %دقم با#جل'K
.طرشلا با#جل EيرNVJc
2آ y_ iإ
7
ا< 5 j5 ن
4
إ
7
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
ا< 5 j5 '* 5“
?

5
آ6
5
ن
?
ح
4
* 5 '* 5د
4
ع7 6
?
د
4
ق
5
ل
5
@

5
Nل 76
=
rا ر
?
N‚
7
'1
5
أ
5
`#LCم م1ا D'*“'بآD6 FD'*D رNمX"ل دN(#c Dنح*D
]#Kرملا رNمXلا ى"ع .LCلا k'B6 FD'*D رNمXلا ى"ع
%'جلا6 Fن'\ 9#CJم Dا<jD FلI'Jلا د#B#ل ل$تملا
0%'Sˆا6 FENK'* DنإD FD'*دع7 6
?
D :ب )"Cتم DلبU نمD
ا<j نإD E"مB6 Fر$ح"ل DiإD6 Fربp DرN‚'1أD6 Fأدتبم
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DرN‚'1أ iإ
2آ yb Aن
5

?
"
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
'/
5
NK7 ن
4
م
5
6
5
u
?
%
4
rا ن
7
م
5
ل 7 ل4 U
?
@
طرشلا E"مB6 F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D'/NKD %'جلا
.>"بU 'م >N"ع 9= د F`6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
2آ ye Aن
5

?
(
=
< 5 c 5 GK
5
أ
5
ل4 U
?
>
7
"
=
ل 7 ن
5

?

?
N
5
1
5
@
2;أ `6<حم أدتبمل `6<حم ربخب )"Cتم D>"لD %'جلا
`6<حملا 9#قلا 9#قم ى"ع EJ‚'ع ,'Jلا6 F>"ل !j
˜ن6ر(
=
< 5 c 5 GK مت"J„أ 2;أ
2آ yl An
7
ب
4
V
=
لا W
7
ا6
5

5
V
=
لا ب
t
%
5
ن
4
م
5
ل4 U
?
@
.ربp 6 أدتبم Dب
t
% ن
4
م
5
D
2آ ys Aن
5

?
ت =c 5 GK
5
أ
5
ل4 U
?
>
7
"
=
ل 7 ن
5

?

?
N
5
1
5
@
2;أ `6<حم أدتبمل `6<حم ربخب )"Cتم D>"لD %'جلا
9#قم ى"ع EK#LCم Dن#قتc GKأD E"مB6 F>"ل !j
˜ن#قتc GK مت"J„أ 2;أ %دقملا 9#قلا
2آ yy i6
5
ر
?

7
ي
?
#
5
j? 6
5
,[!
4
S5 لQ (
?
W
?

?
"
5
م
5
8
7
د
7
N
5
ب
7
ن
4
م
5
ل4 U
?
@

5

?
"
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
>
7
N
4
"
5
ع5 %
?

5
ي
?
ربخب )"Cتم D8دNبD %'جلا Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا Dنم
5
D
ربp DW#ك"م 8دNبD E"مB6 Fأدتبم DW#ك"مD6 DW#ك"مD
E"مB ى"ع EK#LCم DرNجي #j6D E"مB6 FDنمD أدتبملا
با#B6 FEJ*TتVم Dن#م"Cc متO( نإD E"مB6 Fربخلا
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا
2آ yd Aن
5

?
ح
5
V
4
c ? ى* =T
5
K
5
ل4 U
?
>
7
"
=
ل 7 ن
5

?

?
N
5
1
5
@
نإ 2;أ %دقم طرS با#جل ELبا% Dى*TKD !K ,'Jلا
xg'* نم 9'ح v'/Jت1ا م1ا Dى*أD6 Fى*TK ا<j متم"ع
]%'Xم لCK Dن6رحVcD6 F Dن6رحV
4
c ?D !K لع'Jلا
Dن#ل#قN1D E"مB6 Fلع'K xg'*6 9#/جم"ل !Oبم
لحم !K 9#قلا 9#قم D>"ل !jD E"مB6 FEJ*TتVم
x$*
_by
2 dz Aن
5

?
|
7

5
ل
5
م
4
/
?
* =إ
7
6
5
)
Q
ح
5
ل
4

7
م
4
j? 'O 5N
4
c 5أ
5
ل4 ب
5
@
Dن#ب|'كل م/*إ6D E"مB6 FEJ*TتVم Dمj'ONcأD E"مB
.,'/لا نم ENل'ح
2آ d3 ا| R إ
7
>
[
ل
5
إ
7
ن
4
م
7
>
?
C
5
م
5
ن
5
'(
5

5
6
5
د
[
ل
5
6
5
ن
4
م
7
>
?
"
=
لا < 5 خ5 c =ا 'م
5
@
ن
5

5
ب
4
1
?
^
[
C
4
ب
5
ى"
5
ع5 م
4
/
?
X? C
4
ب
5
GC
5
ل
5
6
5
)
5
"
5
p5 'م
5
ب
7
>
[
ل
5
إ
7
لt (
?
x
5
j5 < 5 ل
5

5
#J
?
$
7
ي
5

=
ع5 >
7
"
=
لا
F>ب 9#CJم Dدل6D FEJ*TتVم D>"لا <خcا 'مD E"مB
ى"ع EK#LCم Dن'( 'م6D E"مB6 F0دgاk DنمD6
E"مB6 F0دgاk DنمD6 Fن'( م1ا D>لإD6 F EJ*TتVملا
E/لآ >Cم ن'( #ل 2;أ %دقم طرS با#B Dxj<ل
5
D
D'م
=
عD %'جلا FDGعD:ب )"Cتم D^Cب ى"عD %'جلا6 Fxj<ل
Dن'حب1 Œب
Q
V*D E"مB6 FDŒب
Q
V*D %دقملا لCJل'ب )"Cتم
.EJ*TتVم
2آ dM Aن
5
#(
?
ر
7
ش4 ي
?

=
ع5 ىل
5
'C
5
ت 5K
5
0
7
د
5
'/
5
ش= لا6
5
x
7
N
4
‹5 ل
4
ا م
7
ل 7'ع5 @
A

ى"ع EK#LCم Dىل'CتKD E"مB FEلGجلا نم 9دب Dمل'عD
.vدقتملا Dن'حب1D !K %دقملا لم'Cلا
2آ d_ Aن
5

?
ع5 #ي
?

5
!O Qي
5
ر
7
c ? 'م
=
إ
7
ب
Q
%
5
ل4 U
?
@
لCK6 F0دgا-لا D'مD6 EN‚رشلا DنإD نم EJلPم 2D'م
=
إD
ن#Oلا6 Fv-B لحم !K ŒتJلا ى"ع !Oبم ]%'Xم
9'+مrا !لا#تل Eي'U#لا ن#* HK<ح 'م
=
ل6 FدN(#ت"ل
F>ب 9#CJم ,'Nلا6 F,'Nلا Eب1'Oمل دN(#تلا ن#* WرV(
?
.ن'\ 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD
2آ db Aن
5

7
ل 7'a
=
لا v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا !K7 !O 7"
4
C
5
ج
4
c 5 GK
5
ب
Q
%
5
@
با#B D!O"Cجc GKD E"مB FE~رتCم Dب
Q
%D E"مB
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم Dv#قلا !KD %'جلا Fطرشلا
2آ de Aن
5
6%
?
د
7

5
ل
5
م
4
j? د
?
C7 * 5 'م
5
m
5
ي
5
ر
7
* ? ن
4
أ
5
ى"
5
ع5 '* =إ
7
6
5
@
%6رجملا %د$ملا6 FEJ*TتVم Dن6%د'قل '*إ6D E"مB
م1ا 2D'مD FDن6%د'UD :ب )"Cتم Dmير* نأ ى"عD
.Eق"ح-ملا vGلا6 Fن'\ 9#CJم 9#I#م
2آ dl 'م
5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5
ن
?
ح
4
* 5 E5 ‡
5
N
Q
V
=
لا ن
?
V
5
ح
4
أ
5
!
5
j
7
!ت 7ل
=

7
n
4
K
5
د
4
ا@

5
#J
?
$
7
ي
5
Dم"عأ نح*D E"مB6 F9#I#ملا E"I DنVحأ !jD E"مB
%6رجملا 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD6 FEJ*TتVم
.م/JI#ب م"عأ 2;أ Dم"عأD :ب )"Cتم
2آ ds Aن
7
N‚
7
'N
5
ش= لا W
7
ا-
5
م
5
j5 ن
4
م
7
m
5
ب
7
| ? #ع? أ
5
ب
Q
%
5
ل4 U
?
6
5
@
.D|#عأD لCJل'ب ن'ق"Cتم نا%
=
'جلا
2آ dy Aن
7

?
X? ح
4
ي
5
ن
4
أ
5
ب
Q
%
5
m
5
ب
7
| ? #ع? أ
5
6
5
@
]-:* ى"ع ب#$Oم Dن6رXحي نأD 96Pملا %د$ملا
Dن6رXحيD FE~رتCم Dب
Q
%D E"مB6 FDن
4
م
7
D ^K'خلا
FEي'U#"ل ن#Oلا6 Fلع'K 6ا#لا6 Fن#Oلا `<حب ب#$Oم
.>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6
2آ dd Aن
7
#C
?
B
7
%
4
ا ب
Q
%
5
95 'U
5
W
?
#
4
م
5
ل
4
ا م
?
j? د
5
ح
5
أ
5
, 5 'B
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@
.ENgادتبا DىتحD6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
2آ 3zz #
5
j? Eo م
5
" 7(
5
'/
5
* =إ
7
G(
5
H
?
(
4
ر
5
c 5 'م
5
NK7 'ح
R
ل 7'I
5
ل? م
5
ع4 أ
5
!"
Q
C
5
ل
5
@

5
#+
?
C
5
ب
4
ي
?
v
7
#
4
ي
5
ىل
5
إ
7
¢o k
5
ر
4
ب
5
م
4
/
7
g 7ا%
5
6
5
ن
4
م
7
6
5
'/
5
"
?
g 7'U
5
%'جلا6 F9#CJم D'حل'ID FEJ*TتVم Dلمعأ !"CلD E"مB
E"مB6 FرBk6 ]د% `رح DG(D FD'حل'ID :ل HCOب )"Cتم
Fبارعˆا نم '/ل لحم i EJ*TتVملا DEم"( '/*إD
E"مB6 Fلكلا 0دا%إ6 ,-جلا •G‚إ ب'ب نم 'Oj DEم"(D6
ن
4
م
7
6D>ل#U !K 6ا#لا6 FDEم"(D HC* D'/"g'U #jD
Fnمجلا ىOCمب D#jD نم ENل'ح E"مجلا6 FENل'ح Dم/gا%6
E"مB6 FD¢kربD :ل HCOب )"Cتم Dv#ي ىلإD %
Y
'جلا6
.>Nلإ `'Xم Dن#+CبيD
2آ 3z3 <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
ب
5
'V
5
* 4أ
5
GK
5
%
7
#$
t
لا !K7 ™5 J7 * ? ا| 5 —
7
K
5
@

5

?
, 5 'V
5
ت 5ي
5
i6
5
GKD E"مB6 Fلع'K xg'* %'جلا6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
)"Cتم Dم/ONبD `رaلا6 Fطرشلا با#B Dم/ONب ب'V*أ
Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم Dv#يD6 Fربخل'ب
ى"ع EK#LCم Dن#ل,'Vتي i6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم D|
[
إD
.با#جلا E"مB
2آ 3zM Aن
5

?
" 7J
4
م
?
ل
4
ا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
>
?
O ?يk
7
ا#
5
م
5
H
4
"
5
ق
?
\
5
ن
4
م
5
K
5
@
EJ*TتVملا طرشلا E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
DمjD FEN‚رشلا Dنم
5
D ربp DH"ق\D E"مB6 FEقب'Vلا
.'/ل لحم i ل$K رNم~
2آ 3z_ م
5
O =/
5
B
5
!K7 م
4
/
?
V
5
J
?
* 4أ
5
ا6ر
?
V
7
p5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
@

5

?
ل 7'p5
)"Cتم DمO/B !KD %'جلا Fربp6 أدتبم Dني<لا m‡ل6أD
.Dن6دل'pD !*'+لا ربخل'ب
2آ 3zb Aن
5

?
ل 7'(
5
'/
5
NK7 م
4
j? 6
5
%
?
'O =لا م
?
/
?
j5 #B
?
6
?
Œ
?
J
5
"
4
c 5@
E"مB6 FDن6دل'pD !K رNمXلا نم 9'ح DŒJ"cD E"مB
F9'حلا E"مB ى"ع EK#LCم Dن#حل'( '/NK مj6D
Dن#حل'(D :ب )"Cتم D'/NKD%'جلا
_bd
2 3ze Aن
5

?
< Q ك
5
c ? '/
5
ب
7
م
4
ت ?O 4ك
?
K
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4c ? !c 7'ي
5
آ ن
4
ك
?
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
9#قلا6 F%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم v'/Jت1iا E"مB
ربp Dى"تcD E"مB6 Fم/ل 9'قي 2;أ .*TتVم %دقملا
.DنكcD E"مB ى"ع EK#LCم DمتOكKD E"مB6 Fن'(
2آ 3zl A'O 5c ?#
5
ق
4
S
7
'O 5N
4
"
5
ع5 H
4
ب
5
"
5

5
'O 5ب
=
%
5
ا#ل
?
'U
5
@
.EJ*TتVم ,ادOلا با#B DHب"„D E"مB
2آ 3zs Aن
5

?
ل 7'Z
5
'* =—
7
K
5
'* 5د
4
ع? ن
4

7
K
5
'/
5
O 4م
7
'O 5B
4
ر
7
p4 أ
5
'O 5ب
=
%
5
@
A

ن—KD E"مB F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D'Oب%D E"مB
.D'OBرpأD E"مB ى"ع EK#LCم D'*دع
2آ 3zy Aن
7

?
"
Q
ك
5
c ? i6
5
'/
5
NK7 ا#‡
?
V
5
p4 ا 95 'U
5
@
Fن#Oلا `<حب v6-جم ]%'Xم لCK 2Dن#م"كc i6D >ل#U
ب#$Oم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6 Fلع'K 6ا#لا6
.لCJلا
2آ 3zd 'O =م
5
آ 'O 5ب
=
%
5
ن
5

?

?
ي
5

7

5
ع7 ن
4
م
7
)
o
ير
7
K
5
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
@

5

7
ح7 ار
=
لا ر
?
N
4
p5 H
5
* 4أ
5
6
5
'O 5م
4
ح
5
%
4
ا6
5
'O 5ل
5
ر
4
J7 „
4
'K
5
)"Cتم D;د'بع نمD %'جلا FنTشلا رNم~ D>*إD !K ,'/لا
لحم !K ن'( ربp Dن#ل#قيD E"مB FD)يرKD :ل HCOب
F,ادOلا با#B ى"ع EK#LCم DرJ„'KD E"مB Fx$*
لع'K نم ENل'ح DنNمحارلا رNp H*أ6D E"مB6
.D'Oمح%اD
2آ 33z م
4
ت ?O 4(
?
6
5

7
(
4
|
7
م
4
(
?
#
4
V
5
* 4أ
5
ىت =ح
5


ر
7
خ4 1
7
م
4
j? #م
?
c ?< 4 خ5 c ='K
5
@

5

?
ح
5
X4 c 5 م
4
/
?
O 4م
7
,'تلا6 Fن#كVلا ى"ع !Oبم u'م لCK6 FEJ‚'ع ,'Jلا
D'يرخ1D6 F]'بS•ل 6ا#لا6 Fnمج"ل مNملا6 Fلع'K
%6رجم Dم(#V*أ نأD 96Pملا %د$ملا6 Fن'\ 9#CJم
Fن'\ 9#CJم D;ر(
4
|
7
D FDمj#مc<خcاD :ب )"Cتم FDىتحD:ب
.Dن#كحXcD :ب )"Cتم Dم/OمD %'جلا
2آ 333 م
?
j? م
4
/
?
* =أ
5
ا6ر
?
ب
5
I
5

5
ب
7
v
5
#
4
N
5
ل
4
ا م
?
/
?
ت ?ي
4
-
5
B
5
!* Qإ
7
@

5
6-
?
g 7'J
5
ل
4
ا
D'مD FEOجلا 2;أ `6<حم Dم/تي-BD :ل !*'+لا 9#CJملا
DمjD FلCJل'ب )"Cتم %6رجملا %د$ملا6 FEي%د$م
F!Kرحلا 9#I#ملا E"I Dا6ربID E"مB6 F,'/"ل دN(#c
ى"ع ب#$Oم 'jدCب 'م6 Dن
=
أD نم 96Pملا %د$ملا6
.vGلا 2^K'خلا ]-:*
2آ 33M Aن
5
NO 71
7
د
5
د
5
ع5 u
7
%
4
rا !K7 م
4
ت ?+
4
ب
7
ل
5
م
4
(
5
95 'U
5
@
F Dمت+بلD :ب )"Cتم ن'مk `رZ v'/Jت1ا م1ا 2Dم(D
w,'Nل'ب %6رجم >Nلإ `'Xم DنNO1D Fب#$Oم -Nمc DددعD
.مل'Vلا ر(<ملا nمجب )ح"م >*r
2آ 33_ Aن
5
يد
Q
'C
5
ل
4
ا 9
7
T
5
1
4
'K
5
v
[
#
4
ي
5
^
5
C
4
ب
5
6
4
أ
5

R
#
4
ي
5
'O 5+
4
ب
7
ل
5
ا#ل
?
'U
5
@
م1ا D^CبD FلCJل'ب )"Cتم ن'مk `رZ 2D'م#يD
ى"ع EK#LCم D9T1'KD E"مB6 FD'م#يD ى"ع `#LCم
.D'O+بلD E"مB
2آ 33b Aن
5

?
"
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?
م
4
ك
?
* =أ
5
#
4
ل
5
GN" 7U
5

7
م
4
ت ?+
4
ب
7
ل
5
ن
4
إ
7
95 'U
5
@
'+بل 2;أ )"Lم 9#CJم xg'* DGN"UD F Dر$ح"ل DiإD
طرشلا با#B6 Fا%دقم DHب\D :ب لع'K %د$ملا6 GN"U
مك*أ Hب\ #لD E"مB6 Fمك+بل E"U متم"Cل 2;أ `6<حم
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DمتO(
2آ 33e i 'O 5N
4
ل
5
إ
7
م
4
ك
?
* =أ
5
6
5
'+
R
ب
5
ع5 م
4
(
?
'O 5ق
4
"
5
p5 'م
5
* =أ
5
م
4
ت ?ب
4
V
7
ح
5
K
5
أ
5
@

5
#C
?
B
5
ر
4
c ?
!
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 'jدCب 'م6 Dن
=
أD نم %د$ملا
!K %د$م D'+بعD FEK#Jكم6 EK'( D'م*أD FDxVحD
%د$ملا ى"ع `#LCم !*'+لا %د$ملا6 F9'حلا n~#م
.96rا
2آ 33l ب
t
%
5
#
5
j? iإ
7
>
5
ل
5
إ
7
i )
t
ح
5
ل
4
ا m
?
" 7م
5
ل
4
ا >
?
"
=
لا ىل
5
'C
5
ت 5K
5
@

7
ير
7
ك
5
ل
4
ا ›
7
ر
4
C
5
ل
4
ا
FEلGج"ل ن'تC* D)حلا m"ملاD FEJ*TتVم Dىل'CتKD E"مB
9دب D#jD Fر$ح"ل DiإD FEلGجلا نم 9'ح >ي-:Oتلا E"مB
9دب Dب%D F`6<حملا ربخلا نم رتتVملا رNمXلا نم
.D#jD نم
2آ 33s 'م
5
* =—
7
K
5
>
7
ب
7
>
?
ل
5
ن
5
'j5 ر
4
ب
?
i ر
5
p5 آ '/
R
ل
5
إ
7
>
7
"
=
لا n
5
م
5
]? د
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5
@

5

?
K7 'ك
5
ل
4
ا Œ
?
" 7J
4
ي
?
i >
?
* =إ
7
>
7
ب
Q
%
5
د
5
O 4ع7 >
?
ب
?
'V
5
ح7
iD E"مB6 Fربp D]? د
4
ي
5
D E"مB FEJ*TتVم طرشلا E"مB
Fربخل'ب )"Cتم ن'كم `رZ DدOعD Fن'\ HC* D>ل ن'jرب
.نTشلا رNم~ ,'/لا6 FEJ*TتVم DŒ"Jي i >*إD E"مB
2آ 33y Aن
5

7
ح7 ار
=
لا ر
?
N
4
p5 H
5
* 4أ
5
6
5
م
4
ح
5
%
4
ا6
5
ر
4
J7 „
4
ا ب
Q
%
5
ل4 U
?
6
5
@
مح%اD لع'K نم 9'ح DنNمحارلا مح%أ H*أ6D E"مB
_ez
%#Oلا 0%#1
2آ 3 W
[

5
آ '/
5
NK7 'O 5ل
4
-:*أ
5
6
5
'j5 'O 5~4 ر
5
K
5
6
5
'j5 'O 5ل
4
-:*أ
5
0 o %
5
#1
?
@

5

?
(
=
< 5 c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
W
[
'O 5N
Q
ب
5
E"مB6 F0%#1 8<j 2;أ `6<حم أدتبمل ربp D0%#1 D
Dن6ر(
=
<c مك"CلD E"مB6 FD0%#1D :ل HC* D'j'Oل-:*أD
.EJ*TتVم
2آ M E5 g
5

7

5
/
?
O 4م
7
د
[
ح7 ا6
5
ل= (
?
ا6د
?
" 7B
4
'K
5
!* 7ا-
=
لا6
5
E? N
5
* 7ا-
=
لا@
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
>
7
"
=
لا ن
7
يد
7
!K7 Eo K
5
أ
4
%
5

5
/
7
ب
7
م
4
(
?
< 4 p? T
4
c 5 i6
5
0
[
د
5
"
4
B
5
ن
5
م
7
Eo J
5
g 7'‚
5

5
/
?
ب
5
ا< 5 ع5 د
4
/
5
ش4 N
5
ل
4
6
5
ر
7
p7 hا v
7
#
4
N
5
ل
4
ا6
5
>
7
"
=
ل'ب
7
ن
5
#O ?م
7
P
4
c ?

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا
0دgاk ,'Jلا6 FDا6د"B'KD E"مB 8ربp Fأدتبم DEN*ا-لاD
9#CJم xg'* DE‡مD6 Fطرشل'ب أدتبملا >بشل H"pد
)"Cتم D'م/بD %'جلا FDم(<pTcD لع'K DEKأ%D F)"Lم
E"مB6 Fmل<( لCJل'ب )"Cتم Dنيد !KD %'جلا FلCJل'ب
>N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم DمتO( نإD
:ل HCOب )"Cتم DنNOمPملا نمD %'جلا F>"بU 'م
.DEJg'‚D
2آ _ i E? N
5
* 7ا-
=
لا6
5
ER (
5
ر
7
ش4 م
?
6
4
أ
5
ER N
5
* 7اk
5
iإ Œ
?
ك
7
O 4ي
5
i !* 7ا-
=
لا@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا ى"
5
ع5 m
5
ل 7| 5 v
5
ر
Q
ح
?
6
5

o
ر
7
ش4 م
?
6
4
أ
5
ن
[
اk
5

7
'/
5
ح
?
ك
7
O 4ي
5
,'Nلا ى"ع 0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم لع'K Dن
[
اkD
Dmل| vر
=
ح6D E"مB6 F‘#قOم م1ا #j6 FEK6<حملا
.EJ*TتVم
2آ b E
7
C
5
ب
5
%
4
T
5
ب
7
ا#c ?T
4
ي
5
م
4
ل
5
م
=
\
?
W
7
'O 5$
5
ح
4
م
?
ل
4
ا ن
5

?
ر
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
0R د
5
'/
5
S5 م
4
/
?
ل
5
ا#"
?
ب
5
ق
4
c 5 i6
5
0 R د
5
"
4
B
5
ن
5
N* 7'م
5
\
5
م
4
j? 6د
?
" 7B
4
'K
5
, 5 اد
5
/
5
S?

5

?
1
7
'J
5
ل
4
ا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5

?
6
5
اد
R
ب
5
أ
5
E"مB6 Fأدتبم 9#I#ملا6 FEJ*TتVم 6ا#لا Dني<لا6D
9#I#م"ل Gمح 0دgاk ,'Jلا6 Fأدتبملا ربp Dمj6د"B'KD
D0د"BD F)"Lم 9#CJم xg'* DنN*'م\D Fطرشلا ى"ع
E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم ن'مk `رZ DادبأD F-NNمc
.EJ*TتVم Dن#ق1'Jلا مj m‡ل6أ6D
2آ e >
5
"
=
لا ن
=

7
K
5
ا#ح
?
"
5
I
4
أ
5
6
5
m
5
ل 7| 5 د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
ا#ب
?
'c 5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا iإ
7
@

o
Nح7 %
5
%
o
#J
?

5
FىO+تVم 9#I#م م1ا6 F,'O+ت1Gل DiإD 2Dني<لا iإD
.EJ*TتVم D%#J„ >"لا ن—KD E"مB6
2آ l iإ
7
, ? اد
5
/
5
S? م
4
/
?
ل
5
ن
4
ك
?
ي
5
م
4
ل
5
6
5
م
4
/
?
B
5
ا6
5
k
4
أ
5
ن
5

?
ر
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
ن
5
م
7
ل
5
>
?
* =إ
7
>
7
"
=
ل'ب
7
W
[
اد
5
'/
5
S5 n
?
ب
5
%
4
أ
5
م
4
j
7
د
7
ح
5
أ
5
0 ? د
5
'/
5
ش5 K
5
م
4
/
?
V
?
J
?
* 4أ
5

5
NU7 د
7
'$
=
لا
ني<لا6D E"مB ى"ع EK#LCم D .. ن#مري ني<لا6D E"مB
& Eيhا !K Dن#مري b FENل'ح Dنكي مل6D !K 6ا#لا6 .
Fر$ح"ل DiإD FDن#مريD !K رNمXلا نم ENل'ح E"مجلا6
D0د'/شKD !K ,'Jلا6 FD,اد/SD نم 9دب Dم/VJ*أD
ربp E"مجلا6 Fربp Dnب%أD Fأدتبم D0د'/SD F0دgاk
FDWاد'/SD :ل HCOب )"Cتم D>"ل'بD %'جلا FDني<لاD
%د$م"ل >ب 9#CJم DنNUد'$لا نمل >*إD E"مB6
.vGل'ب ربخلا 9'$ci Dن
=
إD WرV(6 FDWاد'/SD
2آ s ن
5
م
7
ن
5
'(
5
ن
4
إ
7
>
7
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا E5 O 5C
4
ل
5
ن
=
أ
5
E? V
5
م
7
'خ5 ل
4
ا6
5
@

5

7
|
7

5
ل
4
ا
>"لا EOCل نأ EVم'خلا6D E"مB6 Fأدتبم DEVم'خلا6D
!K Dnب%أ مjدحأ 0د'/شKD E"مB ى"ع EK#LCم D>N"ع
ربp D>N"ع >"لا EOCل نأD 96Pملا %د$ملا6 FnK% لحم
DنNب|'كلا نم ن'( نإD E"مB6 F DEVم'خلا6D 2أدتبملا
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
2آ y >
7
"
=
ل'ب
7
W
[
اد
5
'/
5
S5 n
5
ب
5
%
4
أ
5
د
5
/
5
ش4 c 5 ن
4
أ
5
ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا '/
5
O 4ع5 أ
?
%
5
د
4
ي
5
6
5
@

5

7
|
7

5
ل
4
ا ن
5
م
7
ل
5
>
?
* =إ
7
EOCل نأ EVم'خلا6D E"مB ى"ع EK#LCم Dأ%دي6D E"مB
FDأ%ديD لع'K Dد/شc نأD 96Pملا %د$ملا6 FD>N"ع >"لا
نمل >*إD E"مB6 F)"Lم 9#CJم xg'* 2Dnب%أD
!K vGلا6 FDWاد'/SD %د$م"ل >ب 9#CJم DنNUد'$لا
.Eق"ح-ملا DنملD
2آ d ن
5
م
7
ن
5
'(
5
ن
4
إ
7
'/
5
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا x
5
X5 „
5
ن
=
أ
5
E5 V
5
م
7
'خ5 ل
4
ا6
5
@

5
NU7 د
7
'$
=
لا
%د$ملا6 FDnب%أD ى"ع `#LCم م1ا DEVم'خلا6D
FDEVم'خلاD نم 9دب D'/N"ع >"لا xX„ نأD 96Pملا
9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم Dن'( نإD E"مB6
.>"بU 'م >N"ع
2آ 3z ب
o
ا#
=
c 5 >
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5
>
?
ت ?م
5
ح
4
%
5
6
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا ل? X4 K
5
i#
4
ل
5
6
5
@

o

7
ح
5
Fد#B#ل ]'Oتما `رح6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2Di#ل6D >ل#U
%'جلا Fد#B#م 8ريدقc `6<حم 8ربp6 Fأدتبم DلX4 K
5
D6
طرشلا با#B6 FDلXKD نم 9'حب )"Cتم DمكN"عD
>"لا ن
=
أ6D 96Pملا %د$ملا6 Fمتك
4
"
5
/ل 8ريدقc `6<حم
لX4 K
5
D %د$ملا ى"ع `#LCم Dبا#c
_e3
33 8
?

?
V
5
ح
4
c 5 i م
4
ك
?
O 4م
7
Eo ب
5
$
4
ع? m
7
K
4
ˆ'ب
7
ا6, ? 'B
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@
x
5
V
5
ت 5(
4
ا 'م
5
م
4
/
?
O 4م
7
Ÿ
[
ر
7
م
4
ا لQ ك
?
ل 7 م
4
ك
?
ل
5
ر
o
N
4
p5 #
5
j? ل4 ب
5
م
4
ك
?
ل
5
ار

S5

o
Na
7
ع5 ب
o
ا< 5 ع5 >
?
ل
5
م
4
/
?
O 4م
7
8
?
ر
5
ب
4
(
7
ىل
=
#
5
c 5 ;<
7
ل
=
ا6
5
م
7
\
4
ˆا ن
5
م
7
iD E"مB6 FDEب$عD :ل HCOب )"Cتم DمكOمD %'جلا
FDارSD :ب )"Cتم DمكلD %'جلا FEJ*TتVم D8#بVحc
)"Cتم DلكلD %'جلا FEJ*TتVم DرNp #j لبD E"مB6
ŸرماD :ل HCOب )"Cتم Dم/OمD %'جلا FD'مD أدتبملا ربخب
E"مB6 F D'مD نم 9'حب )"Cتم Dم\ˆا نمD %'جلا FD
ىل
=
#c ;<لا6D E"مB6 FEJ*TتVم DxVت(ا 'م Ÿرما لكلD
FDxVت(ا 'م Ÿرما لكلD E"مB ى"ع EK#LCم D ..
.D;<لاD أدتبملا ربp Dبا<ع >لD E"مB6
2آ 3M W
?
'O 5م
7
P
4
م
?
ل
4
ا6
5
ن
5
#O ?م
7
P
4
م
?
ل
4
ا ن
=
Z
5
8
?

?
ت ?C
4
م
7
1
5
| 4 إ
7
i#
4
ل
5
@
Aار
R
N
4
p5 م
4
/
7
V
7
J
?
* 4T
5
ب
7
:ب )"Cتم ن'مk `رZ D|إD F^NXحc `رح Di#لD
لCK #j6 F>Nلإ `'Xم D8#متCم1D E"مB6 FDنZD
F>ب 9#CJم ,'/لا6 F]'بS•ل 6ا#لا6 Fلع'K ,'تلا6 Fu'م
9#CJم DارNpD Fن
[
'\ 9#CJمب )"Cتم Dم/VJ*TبD %'جلا
.96أ
2آ 3_ ا#c ?T
4
ي
5
م
4
ل
5
| 4 —
7
K
5
, 5 اد
5
/
5
S? E
7
C
5
ب
5
%
4
T
5
ب
7
>
7
N
4
"
5
ع5 ا6, ? 'B
5
i#
4
ل
5
@

5

?
|
7

5
ل
4
ا م
?
j? >
7
"
=
لا د
5
O 4ع7 m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
,7اد
5
/
5
شt ل'ب
7
>ل#U .EJ*TتVم '/Cم E"مجلا6 F^NXحc `رح Di#لD
DنإD :ب >ب
Q
S? ن'مk `رZ D|إD FEJ‚'ع ,'Jلا 2D|—KD
رV
=
Jم Fا#ب<( 8ريدقc `6<حم لCJب )"Cتم FEN‚رشلا
>OمXc ;<لا طرشلا با#B !K ECUا6 ,'Jلا6 Fبا#جل'ب
FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم Dا#cTي مل |—KD E"مB6 FD|إD
;<لا طرشلا با#B Dن#ب|'كلا مj m‡ل6TKD E"مB6
.D|إD >OمXc
2آ 3b 'N
5
* 4د
t
لا !K7 >
?
ت ?م
5
ح
4
%
5
6
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا ل? X4 K
5
i#
4
ل
5
6
5
@

o
Na
7
ع5 ب
o
ا< 5 ع5 >
7
NK7 م
4
ت ?X4 K
5
أ
5

5
!K7 م
4
ك
?
V
=
م
5
ل
5
0
7
ر
5
p7 hا6
5
]'Oتما `رح6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2DلXK i#ل6D >ل#U
%'جلا Fد#B#م 8ريدقc `6<حم 8ربp أدتبم6 Fد#B#ل
D'N*دلا !KD %'جلا F DلXKD نم 9'حب )"Cتم DمكN"عD
.DمكV
=
مD لع'K Dبا<عD .D>تمح%D نم 9'حب )"Cتم
2آ 3e ƒ
5
N
4
ل
5

5
م
4
ك
?
j
7
ا#
5
K
4
T
5
ب
7
ن
5

?

?
c 56
5
م
4
ك
?
ت 7O 5V
7
ل
4
T
5
ب
7
>
?
* 5#
4
ق
=
"
5
c 5 | 4 إ
7
@

o
Na
7
ع5 >
7
"
=
لا د
5
O 4ع7 #
5
j? 6
5
'O RN
Q
j5 >
?
* 5#ب
?
V
5
ح
4
c 56
5
م
o
"
4
ع7 >
7
ب
7
م
4
ك
?
ل
5
D>*#ق
=
"cD E"مB6 F DمكV
=
مD :ب )"Cتم ن'مk `رZ D|إD
F D'مD نم 9'حب )"Cتم Dمكjا#KTبD %'جلا F>Nلإ `'Xم
F ƒNل ربخب )"Cتم DمكلD %'جلا F>ب 9#CJم 9#I#ملا6
>"لا دOع #j6D E"مB FDم"عD نم 9'حب )"Cتم D>بD %'جلا
DدOعD `رaلا F D>*#بVحcD 9#CJم نم ENل'ح DمNaع
.DمNaعD ربخل'ب )"Cتم
2آ 3l م
5
"
=
ك
5
ت 5* 5 ن
4
أ
5
'O 5ل
5
ن
?

?
ي
5

5
م
4
ت ?"
4
U
?
8
?

?
ت ?C
4
م
7
1
5
| 4 إ
7
i#
4
ل
5
6
5
@

o
Na
7
ع5 ن
o
'ت 5/
4
ب
?
ا< 5 j5 m
5
* 5'ح
5
ب
4
1
?
ا< 5 /
5
ب
7
`رZ D|إD FENXNXحc Di#لD FEJ*TتVم 6ا#لا 2Di#ل6D
9#قم Dن#كي 'مD E"مB6 FDمت"UD :ب )"Cتم ن'مk
D8#متCم1D E"مB6 FEJ*TتVم Dمت"UD E"مB6 F9#قلا
%'جلا FDن#كيD م1ا Dم"كت* نأD %د$ملا6 F>Nلإ `'Xم
لCJل'ب )"Cتم Dا</بD %'جلا F Dن#كيD ربخب )"Cتم D'OلD
-Nح !K EJ*TتVم Dm*'حب1 Œب
Q
V*D E"مB FDم"كت*D
م1ا >*r w)"Lم 9#CJم xg'* Dm*'حب1D6 F9#قلا
-Nح !K EJ*TتVم DمNaع ن'ت/ب ا<jD E"مB6 F%د$م
.9#قلا
2آ 3s ن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
اد
R
ب
5
أ
5
>
7
" 7+
4
م
7
ل 7 ا6د
?
#C
?
c 5 ن
4
أ
5
>
?
"
=
لا م
?
ك
?
a
?
C7 ي
5

Dا6د#Cc نأD %د$ملا6 FEJ*TتVم DمكaCيD E"مB
`رaلا6 %'جلا6 Fا6د#Cc نأ ENشp 2;أ >"Br 9#CJم
DنNOمPم متO( نإD E"مB6 FDا6د#CcD لCJل'ب ن'ق"Cتم
9= د `6<حم طرشلا با#B6 FنNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم
.>"بU 'م >N"ع
2آ 3y Aم
o

7
ح
5
م
o
N" 7ع5 >
?
"
=
لا6
5
W
7

5
hا م
?
ك
?
ل
5
>
?
"
=
لا ن
?
N
Q
ب
5
ي
?
6
5
@
E"مB6 FDمكaCيD E"مB ى"ع EK#LCم DنN
Q
بي6D E"مB

[
'\ ربp DمNكحD6 FEJ*TتVم DمNكح مN"ع >"لا6D
2آ 3d ن
5
ي<
7
ل
=
ا !K7 E? ش5 ح7 'J
5
ل
4
ا n
5

7
c 5 ن
4
أ
5
ن
5

t
ح7 ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@
م
?
"
5
C
4
ي
5
>
?
"
=
لا6
5
0
7
ر
5
p7 hا6
5
'N
5
* 4د
t
لا !K7 م
o
Nل 7أ
5
ب
o
ا< 5 ع5 م
4
/
?
ل
5
ا#O ?م
5
آ

5

?
"
5
C
4
c 5 i م
4
ت ?* 4أ
5
6
5
Dني<لا !KD %'جلا F >ب 9#CJم DnNشc نأD %د$ملا
%'جلا F DنإD ربp Dبا<ع م/لD E"مB6 FDnNشcD :ب )"Cتم
>"لا6D E"مB6 FDبا<عD :ل ن
[
'\ HCOب )"Cتم D'N*دلا !KD
EK#LCم Dن#م"Cc i مت*أ6D E"مB6 FEJ*TتVم Dم"Cي
.Dم"Cي >"لا6D E"مB ى"ع
2آ Mz `o 6, ? %
5
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
6
5
>
?
ت ?م
5
ح
4
%
5
6
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا ل? X4 K
5
i#
4
ل
5
6
5
@

o
Nح7 %
5
DلXKD ربp6 FDلXKD نم 9'حب )"Cتم DمكN"عD %'جلا
`6<حم طرشلا با#B6 Fد#B#م 8ريدقc `6<حم
D...>"لا نأ6D 96Pملا %د$ملا6 Fمتك"/ل 8ريدقc
لX4 K
5
D ى"ع `#LCم
_eM
M3 ن
7
'L
5
N
4
ش= لا W
7
ا#
5
L
?
p? ا#C
?
ب
7
ت =c 5 i ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
@
,7'ش5 ح
4
J
5
ل
4

7
ر
?
م
?
T
4
ي
5
>
?
* =—
7
K
5
ن
7
'L
5
N
4
ش= لا W
7
ا#
5
L
?
p? n
4
ب
7
ت =ي
5
ن
4
م
5
6
5
م
4
ك
?
O 4م
7
'(
5
k
5

5
>
?
ت ?م
5
ح
4
%
5
6
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 >
7
"
=
لا ل? X4 K
5
i#
4
ل
5
6
5
ر
7
ك
5
O 4م
?
ل
4
ا6
5
A, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
!(
Q
-
5
ي
?
>
5
"
=
لا ن
=
ك
7
ل
5
6
5
اد
R
ب
5
أ
5
د
[
ح
5
أ
5
ن
4
م
7
EN‚رS Dنم
5
D FEJ*TتVم ,ادOلا با#B Dا#Cبتc iD E"مB
D>"لا لXK i#ل6D E"مB F8ربp DnبتيD E"مB6 Fأدتبم
%'جلا Fطرشلا با#B DمكOم '(k 'مD E"مB6 FEJ*TتVم
DنمD6 Fلع'K DدحأD6 FDدحأD نم 9'حب )"Cتم DمكOمD
نكل6D E"مB FD'(kD :ب )"Cتم ن'مk `رZ DادبأD F0دgاk
.DلXK i#ل6D E"مB ى"ع EK#LCم D!(-ي >"لا
2آ MM ا#c ?P
4
ي
?
ن
4
أ
5
E
7
C
5
V
=
لا6
5
م
4
ك
?
O 4م
7
ل
7
X4 J
5
ل
4
ا #ل
?

?
ل
7
c 5T
4
ي
5
i6
5
@
>
7
"
=
لا ل
7

7
1
5
!K7 ن
5
ير
7
B
7
'/
5
م
?
ل
4
ا6
5
ن
5
N(
7
'V
5
م
5
ل
4
ا6
5
ىب
5
ر
4
ق
?
ل
4
ا !ل 76أ
?

4
ك
?
ل
5
>
?
"
=
لا ر
5
J7 ‹4 ي
5
ن
4
أ
5
ن
5

t
ح7 c ? iأ
5
ا#ح
?
J
5
$
4
N
5
ل
4
6
5
ا#J
?
C
4
N
5
ل
4
6
5
`رح `<حب v6-جم لCJلا6 FEJ*TتVم DلcTي i6D E"مB
nمجب )ح"م >*r 6ا#ل'ب ]#Kرم لع'K D#ل6أD FE"Cلا
FD#ل6أD نم 9'حب )"Cتم DمكOمD %'جلا Fمل'Vلا ر(<ملا
]-:* ى"ع ب#$Oم Dا#cPي نأD 96Pملا %د$ملا6
E"مB ى"ع EK#LCم Dا#JCNل6D E"مB6 F!K& ^K'خلا
.EJ*TتVم Dن#بحc iأD E"مB6 FDلcTي iD
2آ M_ Aم
o
Na
7
ع5 ب
o
ا< 5 ع5 م
4
/
?
ل
5
6
5
0
7
ر
5
p7 hا6
5
'N
5
* 4د
t
لا !K7 ا#O ?C7 ل
?
@
.Dا#OCلD E"مB ى"ع EK#LCم Dبا<ع م/ل6D E"مB
2آ Mb 'م
5
ب
7
م
4
/
?
"
?
B
?
%
4
أ
5
6
5
م
4
/
7
يد
7
ي
4
أ
5
6
5
م
4
/
?
ت ?O 5V
7
ل
4
أ
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 د
?
/
5
ش4 c 5 v
5
#
4
ي
5
@

5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ا#* ?'(
5
>ب )"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم ن'مk `رZ 2Dv#يD
E"مB6 FDد/شcD :ب )"Cتم D'مبD %'جلا6 F)ب'Vلا ربخلا
.>Nلإ `'Xم Dد/شcD
2آ Me >
5
"
=
لا ن
=
أ
5
ن
5

?
"
5
C
4
ي
5
6
5
)
=
ح
5
ل
4
ا م
?
/
?
O 5يد
7
>
?
"
=
لا م
?
/
7
NK
Q
#
5
ي
?
<
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
@

?

7
م
?
ل
4
ا )
t
ح
5
ل
4
ا #
5
j?
م1ا D|
[
إD FDم/NK
Q
#يD :ب )"Cتم ن'مk `رZ D<‡م#يD
ني#Oتلا6 Fن#كVلا ى"ع !Oبم >Nلإ `'Xم !KرZ
FEJ*TتVم Dم/NK#يD E"مB6 FE"مB نع ^ي#Cت"ل
رNم~ 2D#jD .نNل#CJملا د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا6
.)ح"ل HC* DنNبملاD6 F>ل لحم i ل$K
2آ Ml •o k
4
%
7
6
5
0 o ر
5
J7 ‹4 م
5
م
4
/
?
ل
5
ن
5

?

?
ي
5

=
م
7
ن
5
6, ? ر
=
ب
5
م
?
m
5
‡ 7ل
5

?
@

o
ير
7
(
5
ن
[
'\ ربp D0رJ‹م م/لD E"مB Fربخل'ب )"Cتم D'ممD %'جلا
. Dm‡ل6أD أدتبم"ل
2آ Ms م
4
ك
?
c 7#N
?
ب
?
ر
5
N
4

5
'c R#N
?
ب
?
ا#"
?
p? د
4
c 5 i ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
@
م
4
ك
?
ل
5
ر
o
N
4
p5 م
4
ك
?
ل 7| 5 '/
5
" 7j4 أ
5
ى"
5
ع5 ا#م
?
"
Q
V
5
c ?6
5
ا#V
?
* 7T
4
ت 5V
4
c 5 ىت =ح
5

5

?
(
=
< 5 c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
%6رجم Dا#V*TتVc نأD 96Pملا %د$ملا6 FHC* DرN„D
%'جلا FEJ*TتVم DرNp مكل|D E"مB6 FDا#"pدcD :ب )"Cتم
Dن6ر(
=
<c مك"CلD E"مB6 FDرNpD :ب )"Cتم DمكلD
لCل ربp Dن6ر(
=
< 5 c 5D E"مB6 FEJ*TتVم
_e_
My ن
5
| 5 P
4
ي
?
ىت =ح
5
'j5 #"
?
p? د
4
c 5 GK
5
اد
R
ح
5
أ
5
'/
5
NK7 ا6د
?
ج
7
c 5 م
4
ل
5
ن
4

7
K
5
@

4
ك
?
ل
5
ى(
5
k
4
أ
5
#
5
j? ا#C
?
B
7
%
4
'K
5
ا#C
?
B
7
%
4
ا م
?
ك
?
ل
5
ل5 NU7 ن
4
إ
7
6
5
م
4
ك
?
ل
5
iD E"مB ى"ع EK#LCم Dا6دجc مل ن—KD E"مB
نإ6D E"مB6 FDا6دجcD :ب )"Cتم D'/NKD %'جلا F Dا#"pدc
xg'*6 FDا6دجc مل نإD E"مB ى"ع EK#LCم Dمكل لNU
Dمكل ى(kأ #jD E"مB6 FDلNUD %د$م رNم~ لع'Jلا
.Dى(kأD :ب )"Cتم DمكلD %'جلا FEJ*TتVم
2آ Md E
[
* 5#ك
?
V
4
م
5
ر
5
N
4

5
'c R#N
?
ب
?
ا#"
?
p? د
4
c 5 ن
4
أ
5

o
'O 5B
?
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ƒ
5
N
4
ل
5
@

5

?
ت ?ك
4
c 5 'م
5
6
5
ن
5

?
ب
4
c ? 'م
5
م
?
"
5
C
4
ي
5
>
?
"
=
لا6
5
م
4
ك
?
ل
5
]o 'ت 5م
5
'/
5
NK7
ب#$Oم %د$ملا6 FƒNل ربخب )"Cتم DمكN"عD %'جلا
E"مB FD'c#NبD HC* DرN„D F !K& ^K'خلا ]-:* ى"ع
HCOب )"Cتم DمكلD %'جلا Fن
[
'\ HC* D]'تم '/NKD
.EJ*TتVم Dم"Cي >"لا6D E"مB6 FD]'تمD
2آ _z ا#a
?
J
5
ح
4
ي
5
6
5
م
4
j
7
%
7
'$
5
ب
4
أ
5
ن
4
م
7
ا#Xt ‹? ي
5
ن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
"
4
ل 7 ل4 U
?
@

5
#C
?
O 5$
4
ي
5

5
ب
7
ر
o

7
p5 >
5
"
=
لا ن
=
إ
7
م
4
/
?
ل
5
ى(
5
k
4
أ
5
m
5
ل 7| 5 م
4
/
?
B
5

?
K
?
با#B !K nUا6 v6-جم ]%'Xم لCK 2Dا#Xt ‹يD >ل#U
9#قلا 9#قم6 Fا#"+تما م/ل لNU ا|إ م/*T( %دقم طرS
Dى(kأ mل|D E"مB6 Fم(%'$بأ نم ا#Xt „ 2;أ F%دقم
%د$ملا6 FEي%د$م D'مبD >ل#U !K D'مD 6 FEJ*TتVم
.ربخل'ب )"Cتم %6رجم 96Pملا
2آ _3 ن
5
a
4
J
5
ح
4
ي
5
6
5
ن
=
j
7
%
7
'$
5
ب
4
أ
5
ن
4
م
7
ن
5
X4 X? ‹4 ي
5
W
7
'O 5م
7
P
4
م
?
"
4
ل 7 ل4 U
?
6
5
@
ن
5
ب
4
ر
7
X4 N
5
ل
4
6
5
'/
5
O 4م
7
ر
5
/
5
Z
5

5

7
ن
=
/
?
ت 5O 5يk
7
ن
5
يد
7
ب
4
ي
?
i6
5
ن
=
/
?
B
5

?
K
?
ن
=
/
7
ت 7ل
5
#C
?
ب
?
ل 7 iإ
7
ن
=
/
?
ت 5O 5يk
7
ن
5
يد
7
ب
4
ي
?
i6
5
ن
=
/
7
ب
7
#N
?
B
?
ى"
5
ع5 ن
=
j
7
ر
7
م
?
خ? ب
7
ن
=
/
7
ت 7ل
5
#C
?
ب
?
,7'O 5ب
4
أ
5
6
4
أ
5
ن
=
/
7
g 7'O 5ب
4
أ
5
6
4
أ
5
ن
=
/
7
ت 7ل
5
#C
?
ب
?
,7'ب
5
آ 6
4
أ
5
ن
=
/
7
g 7'ب
5
آ 6
4
أ
5
6
4
أ
5
ن
=
/
7
c 7ا#
5
p5 أ
5
!O 7ب
5
6
4
أ
5
ن
=
/
7
* 7ا#
5
p4 إ
7
!O 7ب
5
6
4
أ
5
ن
=
/
7
* 7ا#
5
p4 إ
7
6
4
أ
5
!ل 76أ
?
ر
7
N
4

5
ن
5
NC7 ب
7
'ت =لا 6
7
أ
5
ن
=
/
?
* ?'م
5
ي
4
أ
5
H
4
ك
5
"
5
م
5

5
6
4
أ
5
ن
=
/
7
g 7'V
5
* 7
ى"
5
ع5 ا6ر
?
/
5
a
4
ي
5
م
4
ل
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ل
7
J
4
L
Q
لا 6
7
أ
5
9
7
'B
5
ر
Q
لا ن
5
م
7
E
7
ب
5
%
4
ˆا
ن
4
م
7
ن
5
NJ7 خ4 ي
?

5
م
5
"
5
C
4
N
?
ل 7 ن
=
/
7
" 7B
?
%
4
T
5
ب
7
ن
5
ب
4
ر
7
X4 ي
5
i6
5
,7'V
5
O Qلا W
7
ا%
5
#
4
ع5
م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
ن
5
#O ?م
7
P
4
م
?
ل
4
ا '/
5
ي
t
أ
5
'C
R

7
B
5
>
7
"
=
لا ىل
5
إ
7
ا#ب
?
#c ?6
5
ن
=
/
7
ت 7O 5يk
7

5

?
" 7J
4
c ?
FEمدقتملا DلUD E"مB ى"ع EK#LCم DلU6D E"مB
E"مB6 Fم(%'$بأ نم ا#Xt „ 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم6
D'مD F,'O+ت1Gل DiإD F%دقم طرS با#B DنXX‹يD
ى"عD FDنjرمخبD نا%
=
'جلا6 FىO+تVم 9#I#م
:ب )"Cتم Dن/تل#CبلD %'جلا6 FلCJل'ب ن'ق"Cتم Dن/ب#NB
ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا 2D'م 6أD >ل#U .DنيدبيD
D'مD ى"ع `#LCم 2DنNCب'تلا 6أD >ل#U FDن/g'V*D
D9'Bرلا نمD %'جلا F%6رجم HC* DرN„D F,'Nل'ب %6رجم
%د$ملا6 FHC* Dني<لاD FDنNCب'تلاD نم 9'حب )"Cتم
9#I#م D'مD FDنبرXيD :ب )"Cتم Dم"CN
?
لD %6رجملا
FD'مD نم 9'حب )"Cتم Dن/تOيk نمD %'جلا Fلع'K xg'*
Dن#OمPملا '/يأD E"مB6 F6ا#لا نم 9'ح D'CNمBD6
Dن#ح"Jc مك"CلD E"مB ا<(6 FEJ*TتVم
_eb
_M م
4
(
?
د
7

5
ع7 ن
4
م
7
ن
5
Nح7 ل 7'$
=
لا6
5
م
4
ك
?
O 4م
7
ىم
5

5
rا ا#ح
?
ك
7
* 4أ
5
6
5
@
>
?
"
=
لا6
5
>
7
" 7X4 K
5
ن
4
م
7
>
?
"
=
لا م
?
/
7
O 7‹4 ي
?
, 5 ار
5
ق
5
K
?
ا#* ?#ك
?
ي
5
ن
4
إ
7
م
4
ك
?
g 7'م
5
إ
7
6
5

o
N" 7ع5 n
o
1
7
ا6
5
نمD %'جلا FDىم'يrاD نم 9'حب )"Cتم DمكOمD %'جلا
Dا#*#كي نإD E"مB6 FDنNحل'$لاD :ب )"Cتم Dم(د'بع
.EJ*TتVم Dn1ا6 >"لا6D E"مB FEJ*TتVم
2آ __ م
?
/
?
N
5
O 7‹4 ي
?
ىت =ح
5

R

5
* 7 ن
5

?
ج
7
ي
5
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا .
7
J7 C
4
ت 5V
4
N
5
ل
4
6
5
@
H
4
ك
5
"
5
م
5

=
م
7
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا ن
5
#‹? ت 5ب
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
>
7
" 7X4 K
5
ن
4
م
7
>
?
"
=
لا
ن
4
م
7
م
4
j? #c ?آ6
5
ار
R
N
4
p5 م
4
/
7
NK7 م
4
ت ?م
4
" 7ع5 ن
4
إ
7
م
4
j? #ب
?
c 7'ك
5
K
5
م
4
ك
?
* ?'م
5
ي
4
أ
5
ن
4
إ
7
,7'‹5 ب
7
ل
4
ا ى"
5
ع5 م
4
ك
?
c 7'N
5
ت 5K
5
ا#j? ر
7
ك
4
c ? i6
5
م
4
(
?
'c 5آ ;<
7
ل
=
ا >
7
"
=
لا 9
7

5
ن
=
jt ر
7
ك
4
ي
?
ن
4
م
5
6
5
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا u
5
ر
5
ع5 ا#‹? ت 5ب
4
ت 5ل 7 'O R$
t
ح
5
c 5 ن
5
د
4
%
5
أ
5

o
Nح7 %
5
%
o
#J
?

5
ن
=
/
7
j
7
ار
5
(
4
إ
7
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
>
5
"
=
لا ن
=

7
K
5
Dا#حك*أ6D E"مB ى"ع EK#LCم D.JCتVNل6D E"مB
ني<لا6D E"مB Fv6-جم ]%'Xملا لCJلا6 Fرم‰ل vGلا6

4
م
7
D نم .لPم 2D'ممD %'جلا FEJ*TتVم D ..ن#‹تبي
E"مB6 FDن#‹تبيD لع'K نم 9'حب )"Cتم D'مD6
0دgاk ,'Jلا6 FDني<لاD أدتبملا ربp Dمj#بc'كKD
م/NK متم"ع نإD E"مB6 Fطرشل'ب 9#I#ملا E/ب'شمل
E"مB ى"ع EK#LCم Dمj#cآ6D E"مB6 FEN~ارتعا DارNp
Dا#jركc i6D E"مB6 F9'م"ل HC* D;<لاD FDمj#بc'(D
%د$ملا6 FEN~ارتعا Dند%أ نإD E"مB6 FEJ*TتVم
E"مB6 FDا#jر
7
كc ?D :ب )"Cتم Dا#‹تبتلD %6رجملا 96Pملا
iD E"مB ى"ع EK#LCم Dن/jركي نم6D طرشلا
FEN‚رشلا Dن
4
م
5
D ربp Dن/jركيD E"مB6 FDا#jركc
.D%#J„D :ب )"Cتم DدCب نمD %'جلا6
2آ _b ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
5
م
7
G+
5
م
5
6
5
W
[
'O 5N
Q
ب
5
م
?
W
[

5
آ م
4
ك
?
N
4
ل
5
إ
7
'O 5ل
4
-:*أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5
Nق7 ت =م
?
"
4
ل 7 ER a
5
ع7 #
4
م
5
6
5
م
4
ك
?
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ا#
4
"
5
p5
)"Cتم Dني<لا نمD %'جلا FDW'يآD ى"ع `#LCم 2DG+مD
:ل HCOب )"Cتم DنNقتم"لD %'جلا FDG+مD :ل HCOب
.DEaع#مD
2آ _e !K7 ”
?

5
$
4
م
7
ل
4
ا ”
o

5
$
4
م
7
'/
5
NK7 0
[

5
ش4 م
7
(
5
8
7
%
7
#* ? ل? +
5
م
5
@
0
[
ر
5
ج
5
S5 ن
4
م
7
د
?
U
5

?
;
Š
%
Q
د
?
x
o
(
5
#
4
(
5
'/
5
* =T
5
(
5
E? B
5
'B
5
-
t
لا E
[
B
5
'B
5
k
?
, ? !X
7
ي
?
'/
5
ت ?ي
4
k
5
د
?

5
ي
5
E
[
N
=
ب
7
ر
4

5
i6
5
E
[
N
=
U7 ر
4
S5 i E
[
* 5#ت ?ي
4
k
5
E
[
(
5
%
5

5
م
?
ن
4
م
5
8
7
%
7
#O ?ل 7 >
?
"
=
لا ;د
7
/
4
ي
5
%
[
#* ? ى"
5
ع5 %
o
#* ? %
o
'* 5 >
?
V
4
V
5
م
4
c 5 م
4
ل
5
#
4
ل
5
6
5
,[!
4
S5 لQ ك
?
ب
7
>
?
"
=
لا6
5

7
'O ="ل 7 95 '+
5
م
4
rا >
?
"
=
لا ب
?
ر
7
X4 ي
5
6
5
, ? 'ش5 ي
5

o
N" 7ع5
Fربخل'ب )"Cتم D0'كشم(D %'جلا Fأدتبم D8%#* ل+مD
'/NKD E"مB FEJ*TتVم D0'كشم( 8%#* ل+مD E"مB
DEB'Bk !K ”'ب$ملاD E"مB FD0'كشمD :ل HC* D”'ب$م
:ل HC* D'/*T( EB'B-لاD E"مB FD”'ب$مD :ل HC*
E"مB Fأدتبملا ربp Dx(#( '/*T(D E"مB FDEB'BkD
FD0رجSD :ل HC* D'/تيk د'كيD E"مB Fن
[
'\ ربp DدU#يD
Fqل'\ HC* DENUرSD FENK'* DiD FHC* 2DE*#تيkD >ل#U6
ى"ع HJLع ENل'ح 6ا#لا 2D%'* >VVمc مل #ل6D >ل#U
#ل6 9'ح ل( !K ,!Xي 2;أ ,'$قت1Gل 0%دقم 9'ح
;أ `6<حم أدتبمل ربp 2D%#*D >ل#U6 .9'حلا 8<j !K
FD%#*D :ل HCOب )"Cتم D%#* ى"عD %'جلا6 F%#* #j
برXيD E"مB6 FD;د/يD E"مB ا<(6 FEJ*TتVم E"مجلا6
%'جلا6 FD;د/يD E"مB ى"ع EK#LCم D9'+مrا >"لا
.DمN"عD ربخل'ب )"Cتم DلكبD
2آ _l >
?
م
?
1
4
ا '/
5
NK7 ر
5
(
5
< 4 ي
?
6
5
n
5
K
5
ر
4
c ? ن
4
أ
5
>
?
"
=
لا ن
5
|
7
أ
5
W
[
#N
?
ب
?
!K7 @
A9
7
'I
5
hا6
5
6
Q
د
?
‹? ل
4

7
'/
5
NK7 >
?
ل
5
Œ
?
ب
Q
V
5
ي
?
F!ل'تلا DŒب
Q
VيD لCJل'ب )"Cتم DW#Nب !KD %'جلا
DnKرc نأD %د$ملا6 FDW#NبD :ل HC* D>"لا ن|أD E"مB6
DŒب
Q
VيD E"مB6 F!K& ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم
لCJل'ب ن'ق"Cتم D6د‹ل'بD FD'/NKD 2نا%
=
'جلا6 FEJ*TتVم
_ee
2 _s v
7
'U
5
إ
7
6
5
>
7
"
=
لا ر
7
(
4
|
7
ن
4
ع5 n
o
N
4
ب
5
i6
5
0 o %
5

5
c 7 م
4
/
7
N/
7
"
4
c ? i 9o 'B
5
%
7
@
ب
?
#"
?
ق
?
ل
4
ا >
7
NK7 x
?
"
=
ق
5
ت 5c 5 'م
R
#
4
ي
5
ن
5
#K
?
'خ5 ي
5
0
7
'(
5
-
=
لا ,7'ت 5يإ
7
6
5
0
7
G$
=
لا
A%
?
'$
5
ب
4
rا6
5
iD E"مB6 FEمدقتملا DŒب
Q
VيD لع'K 2D9'B%D >ل#U
FلCJل'ب )"Cتم Dر(| نعD %'جلا F9'Bرل HC* Dم/N/"c
D'م#يD ن#كي نأ Œ$ي i6 Fن'\ HC* Dن#K'خيD E"مB
Fv#Nلا ا<j !K ن#كي i م/ل nK'Oلا `#خلا نr w'KرZ
. D'م#يD HC* Dx"
=
قتcD E"مB
2آ _y ن
4
م
7
م
4
j? د
5
ي-
7
ي
5
6
5
ا#"
?
م
7
ع5 'م
5
ن
5
V
5
ح
4
أ
5
>
?
"
=
لا م
?
/
?
ي
5
-
7
ج
4
N
5
ل 7@

[
'V
5
ح7 ر
7
N
4
‹5 ب
7
, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
• ? k
?
ر
4
ي
5
>
?
"
=
لا6
5
>
7
" 7X4 K
5
D'مD FDن#K'خيD :ب )"Cتم Dم/ي-جNلD %6رجملا %د$ملا
DنVحأD F>Nلإ `'Xم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م
%'جلا FEJ*TتVم D•kري >"لا6D E"مB6 Fن
[
'\ 9#CJم
.D•kريD لع'K نم 9'حب )"Cتم DرN‹بD
2آ _d >
?
ب
?
V
5
ح
4
ي
5
E
[
C
5
Nق7 ب
7
ب
[
ار
5
V
5
(
5
م
4
/
?
ل
?

5
ع4 أ
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
>
5
"
=
لا د
5
B
5
6
5
6
5
'‡
R
N
4
S5 8
?
د
4
ج
7
ي
5
م
4
ل
5
8
?
, 5 'B
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
, R 'م
5
ن
?
•م
4
a
=
لا

7
'V
5
ح7 ل
4
ا n
?
ير
7
1
5
>
?
"
=
لا6
5
>
?
ب
5
'V
5
ح7 8
?
'K
=
#
5
K
5
8
?
د
5
O 4ع7
م/ل'معأD E"مB6 FEJ*TتVم D...ا6رJ( ني<لا6D E"مB
)"Cتم DبارV(D %'جلا6 FDني<لاD أدتبملا ربp DبارV(
HCOب )"Cتم DECNقبD %'جلا FDم/ل'معأD أدتبملا ربخب
DىتحD FDبار1D :ل ن
[
'\ HC* D>بVحيD E"مB FبارVل
D8دOعD `رaلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB6 FENgادتبا
.EJ*TتVم Dnير1 >"لا6D E"مB6 FDدB6D لCJل'ب )"Cتم
2آ bz >
7
U7 #
4
K
5
ن
4
م
7
f
o
#
4
م
5
8
?
'ش5 ‹4 ي
5
!

ج
Q
ل
?
ر
[
ح
4
ب
5
!K7 W
[

5
"
?
a
?
(
5
6
4
أ
5
@
ا| 5 إ
7
^
[
C
4
ب
5
• 5 #
4
K
5
'/
5
X? C
4
ب
5
W
o

5
"
?
Z
?
ب
o

5
1
5
>
7
U7 #
4
K
5
ن
4
م
7
f
o
#
4
م
5

5
K
5
ا%
R
#* ? >
?
ل
5
>
?
"
=
لا ل
7
C
5
ج
4
ي
5
م
4
ل
5
ن
4
م
5
6
5
'j5 ار
5
ي
5
د
4
ك
5
ي
5
م
4
ل
5
8
?
د
5
ي
5
f
5
ر
5
p4 أ
5
A%
[
#* ? ن
4
م
7
>
?
ل
5
FDبارV(D %'جلا ى"ع `#LCم DW'م"a(D %'جلا
:ل HCOب )"Cتم Dرحب !KD %'جلا F>ب )"
=
Cc 'مب )"
=
Cتي6
E"مB FDرحبD :ل HC* Df#م 8'ش‹يD E"مB .DW'م"ZD
>U#K نمD E"مB F96rا Df#مD :ل HC* Df#م >U#K نمD
ربp 2DW'م"ZD >ل#U6 F!*'+لا Df#مD :ل HC* Dب'ح1
•#K '/XCبD E"مB6 FW'م"Z !j 2;أ `6<حم أدتبمل
:ل ن
[
'\ HC* طرشلا E"مB6 FDW'م"ZD :ل HC* D^Cب
مل نم6D E"مB6 F'/NK 2;أ %دقم †بارلا6 FDW'م"ZD
F أدتبملا ربp DلCجي ملD E"مB6 FEJ*TتVم DلCجي
نمD >ل#U6 Fطرشلا با#B D%#* نم >ل 'مKD E"مB6
.0دgاk DنمD6 Fأدتبم 2D%#*
2آ b3 W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ن
4
م
5
>
?
ل
5
Œ
?
ب
Q
V
5
ي
?
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
>
?
ح
5

7
V
4
c 56
5
>
?
c 5GI
5
م
5
" 7ع5 د
4
U
5
لŠ (
?
W
[
'K
=
'I
5
ر
?
N
4
L
=
لا6
5
u
7
%
4
rا6
5

5
#"
?
C
5
J
4
ي
5

5
ب
7
م
o
N" 7ع5 >
?
"
=
لا6
5
FDرcD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 D ... >"لا نأD 96Pملا %د$ملا
DW'K
=
'ID FDن
4
م
5
D ى"ع `#LCم م1ا 2DرNLلا6D >ل#U6
نم 9'ح Dم"ع دU ل(D E"مB6 FDرNLلاD نم 9'ح
F0%'B ,'بلا 2D'مبD >ل#U F>N"ع .Lع 'م6 9#I#ملا
:ب )"Cتم %6رجم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD6
.DمN"عD
2آ bM Aر
?
N$
7
م
5
ل
4
ا >
7
"
=
لا ىل
5
إ
7
6
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا m
?
"
4
م
?
>
7
"
=
ل 76
5
@
A

FDمN"ع >"لاD E"مB ى"ع EK#LCم Dm"م >"ل6D E"مB
>"لD E"مB ى"ع EK#LCم DرN$ملا >"لا ىلإD E"مB6
.Dm"ملا
2آ b_ م
=
\
?
>
?
O 5N
4
ب
5
.? ل
Q
P
5
ي
?
م
=
\
?

R

5
1
5
!B
7
-
4
ي
?
>
5
"
=
لا ن
=
أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
ن
5
م
7
9? -:Oي
?
6
5
>
7
ل 7Gp7 ن
4
م
7
f
?
ر
?
خ4 ي
5
• 5 د
4
#
5
ل
4
ا {ر
5
ت 5K
5

R
'(
5
%
?
>
?
"
?
C
5
ج
4
ي
5
, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
>
7
ب
7
x
?
N$
7
N
?
K
5
د
[
ر
5
ب
5
ن
4
م
7
'/
5
NK7 9
[

5
B
7
ن
4
م
7
,7'م
5
V
=
لا
A%
7
'$
5
ب
4
r'ب
7
x
?
j5 < 4 ي
5
>
7
U7 ر
4
ب
5
'O 51
5
د
?

5
ي
5
, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
ن
4
ع5 >
?
K
?
ر
7
$
4
ي
5
6
5
FDرcD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 D... >"لا نأD 96Pملا %د$ملا
D,'مVلا نمD %'جلا6 FD•د#لاD نم 9'ح DfرخيD E"مB
FD9-:OيD :ب )"Cتم D9'بB نمD %'جلا FD9-:Oي
?
D :ب )"Cتم
,ادتبi Dنم
7
D6 F9'متSا 9دب >"بU %'جلا نم 9دب #j6
Dدر
5
ب
5
نمD F9'بBD :ل HCOب )"Cتم D'/NKD %'جلا FEي'‹لا
نNKرح )"
t
Cc k'B6 FENXNCبc Dنم
7
D6 FD9-:OيD :ب )"Cتم
E"مB6 F'م/NNOCم `Gتpi دحا6 )"
=
Cتمب دحا6 •J"ب
•د#لاD نم 9'ح Dد'كيD
_el
2 bb !ل 76r 0 R ر
5
ب
4
C7 ل
5
m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
%
5
'/
5
O =لا6
5
ل5 N
4
"
=
لا >
?
"
=
لا x
?
"
Q
ق
5
ي
?
@
A%
7
'$
5
ب
4

FدN(#ت"ل D0ربCلD !K vGلا6 FEJ*TتVم Dx"ق
Q
يD E"مB
.D0ربعD :ل HCOب )"Cتم D!ل6rD %'جلا6
2آ be !ش
7
م
4
ي
5
ن
4
م
5
م
4
/
?
O 4م
7
K
5
,['م
5
ن
4
م
7
E
[
ب
=
اد
5
ل= (
?
)
5
"
5
p5 >
?
"
=
لا6
5
@
ن
4
م
5
م
4
/
?
O 4م
7
6
5
ن
7
N
4
"
5
B
4
%
7
ى"
5
ع5 !ش
7
م
4
ي
5
ن
4
م
5
م
4
/
?
O 4م
7
6
5
>
7
O 7L
4
ب
5
ى"
5
ع5
A, ? 'ش5 ي
5

5
>
?
"
=
لا )
?
"
?
خ4 ي
5
n
[
ب
5
%
4
أ
5
ى"
5
ع5 !ش
7
م
4
ي
5
E"مB6 FDx"قيD E"مB ى"ع EK#LCم D)"p >"لا6D E"مB
FD)"p >"لاD E"مB ى"ع EK#LCم D!شمي نم م/OمKD
.ربخل'ب )"Cتم Dم/OمD %'جلا6 Fأدتبم Dنم
5
D
2آ bl , ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5

7
/
4
ي
5
>
?
"
=
لا6
5
W
[
'O 5N
Q
ب
5
م
?
W
[

5
آ 'O 5ل
4
-:*أ
5
د
4
ق
5
ل
5
@

[
Nق7 ت 5V
4
م
?
ط
[
ار
5
I
7
ىل
5
إ
7
E"مB6 FمVقلا با#B !K ECUا6 D'Oل-:*أ دقلD E"مB
.D'Oل-:*أ دقلD E"مB ى"ع EK#LCم D;د/ي >"لا6D
2آ bs ىل
=
#
5
ت 5ي
5
م
=
\
?
'O 5C
4

5
أ
5
6
5
9
7
#1
?
ر
=
ل'ب
7
6
5
>
7
"
=
ل'ب
7
'O =م
5
آ ن
5

?

?
ي
5
6
5
@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4

7
m
5
‡ 7ل
5

?

5
6
5
m
5
ل 7| 5 د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
O 4م
7
)
o
ير
7
K
5
HCOب )"Cتم Dم/OمD %'جلا FEJ*TتVم Dن#ل#قي6D E"مB
E"مB6 FDىل
=
#تيD :ب )"Cتم DدCب نمD %'جلا FD)يرKD :ل
Wk'B6 F D)يرKD نم ENل'ح DنNOمPمل'ب m‡ل6أ 'م6D
لمCc D'مD6 F Dم/OمD :ب '/JI#ل 0ركOلا نم 9'حلا
.0دgاk ,'بلا6 F'jربp6 '/م1ا6 FƒNل لمع
2آ by ا| 5 إ
7
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
م
5
ك
?
ح
4
N
5
ل 7 >
7
ل 7#1
?
%
5
6
5
>
7
"
=
لا ىل
5
إ
7
ا#ع? د
?
ا| 5 إ
7
6
5
@

5
#~? ر
7
C
4
م
?
م
4
/
?
O 4م
7
)
o
ير
7
K
5
Dا|إD FDن#ل#قي6D E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
)"Cتم Dم/OمD %'جلا6 Fأدتبم D)يرKD FENg'جK EN*'+لا
)"Cتc6 FD)يرKD ربp Dن#~رCمD FD)يرKD :ل HCOب
.با#جلا ىOCمب EN‚رشلا Dا|إD
2آ bd Aن
5
NO 7ع7 < 4 م
?
>
7
N
4
ل
5
إ
7
ا#c ?T
4
ي
5
)
t
ح
5
ل
4
ا م
?
/
?
ل
5
ن
4
ك
?
ي
5
ن
4
إ
7
6
5
@
FEمدقتملا طرشلا E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
.6ا#لا نم 9'ح DنNOع<مD6
2آ ez ن
4
أ
5
ن
5
#K
?
'خ5 ي
5
v
4
أ
5
ا#ب
?
'c 5%
4
ا v
7
أ
5
u
o
ر
5
م
5
م
4
/
7
ب
7
#"
?
U
?
!K7 أ
5
@

5

?
ل 7'a
=
لا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5

?
ل4 ب
5
>
?
ل
?
#1
?
%
5
6
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 >
?
"
=
لا .5 Nح7 ي
5
Fأدتبم 'jدCب E"مجلا6 FECLقOملا DvأD6 Fأدتبم DuرمD
نأD 96Pملا %د$ملا6 FECLقOم EN*'+لا DvأD ا<(6
Dن#مل'aلا مj m‡ل6أD E"مB6 F>ب 9#CJم D.Nحي
.ل$J"ل DمjD6 FEJ*TتVم
2آ e3 >
7
"
=
لا ىل
5
إ
7
ا#ع? د
?
ا| 5 إ
7
ن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا 95 #
4
U
5
ن
5
'(
5

5
* =إ
7
@
m
5
‡ 7ل
5

?
6
5
'O 5C
4

5
أ
5
6
5
'O 5C
4
م
7
1
5
ا#ل
?

?
ي
5
ن
4
أ
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
م
5
ك
?
ح
4
N
5
ل 7 >
7
ل 7#1
?
%
5
6
5

5

?
" 7J
4
م
?
ل
4
ا م
?
j?
ENKرZ Dا|إD F'/ل لمع i EK#Jكم6 EK'( 2D'م*إD
%6رجملا %د$ملا6 F>Nلإ `'Xم Dا#ع? د
?
D E"مB6 FEXحم
نأD 96Pملا %د$ملا6 FDا#ع? د
?
D :ب )"Cتم DمكحNلD
FE~رتCم Dm‡ل6أ6D !K 6ا#لا6 Fن'( م1ا Dا#ل#قي
Dن#ح"Jملا مj m‡ل6أ6D E"مB Fل$K رNم~ DمjD6
.E~رتCم
2آ eM >
7
ق
4
ت =ي
5
6
5
>
5
"
=
لا œ
5
خ4 ي
5
6
5
>
?
ل
5
#1
?
%
5
6
5
>
5
"
=
لا n
7
L
7
ي
?
ن
4
م
5
6
5
@

5
6-
?
g 7'J
5
ل
4
ا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
FD9#U ن'( 'م*إD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
D>قتي6D >ل#U F8ربp DnLيD E"مB Fأدتبم EN‚رS Dن
4
م
5
D
لIrا6 Fرphا لتCم >*r wE"Cلا `رح `<حب v6-جم
ا#"مح دU6 FW'(رحلا 0ر+كل 'JNJخc نك1
?
م\ D>ق7 تي6D
م/*أ mل|6 FDدب
7
(
5
D ل$تملا ى"ع D>قتي6D ل+م ل$JOملا
F0دحا6 Eم"( '/*r Dدب
4
(
5
D 2ن#ل#قNK لC7 K
5
نNع ن#OكVي
Fل$تملا {رجم ل$JOملا نم mل| >بSأ 'م ا6رB
5
أ م\
'م( نك
Q
V
?
K D.ت 7(
5
D Eل-:Oمب D>
7
ق7 c 5D >NK %'I D>ق7 تيD ن—K
.ل$K رNم~ DمjD Fنك
=
V
5
c ?
2آ e_ م
4
/
?
c 5ر
4
م
5
أ
5
ن
4
‡ 7ل
5
م
4
/
7
* 7'م
5
ي
4
أ
5
د
5
/
4
B
5
>
7
"
=
ل'ب
7
ا#م
?
V
5
U
4
أ
5
6
5
@
AEo K
5

?
C
4
م
5
Eo ع5 '‚
5
ا#م
?
V
7
ق
4
c ? i ل4 U
?
ن
=
B
?
ر
?
خ4 N
5
ل
5
Fد'/تBا v'VUإ ا#مVUأ 2;أ )"Lم 9#CJم xg'* Dد/BD
ن#مXمل EيرNVJc DنBرخNل م/cرمأ ن‡لD E"مB6
>ل#U6 FمVق"ل E‡‚#م Dن‡لD !K vGلا6 FمVقلا
EK6<حملا ن#Oلا W#ب+ب ]#Kرم ]%'Xم 2DنBرخيD
EO('Vلا ,'قتلi EK6<حملا 6ا#لا6 F9'+مrا !لا#تل
9= د `6<حم طرشلا با#B6 FدN(#ت"ل ن#Oلا6 Fلع'K
8ربp6 Fأدتبم 2DEع'‚D >ل#U6 .مVقلا با#B >N"ع
Eع'‚D E"مB6 Fمكب ل+مأ EK6رCم Eع'‚ 2;أ `6<حم
9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dل+مأ EK6رCم
_es
eb 'م
5
* =—
7
K
5
ا#
4
ل
=
#
5
c 5 ن
4

7
K
5
95 #1
?
ر
=
لا ا#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#C
?
N‚
7
أ
5
ل4 U
?
@

5
6
5
ا6د
?
ت 5/
4
c 5 8
?
#C
?
NL
7
c ? ن
4
إ
7
6
5
م
4
ت ?"
4
م
Q
ح
?

5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 6
5
ل5 م
Q
ح
?

5
>
7
N
4
"
5
ع5

?

7
م
?
ل
4
ا •
?

5
ل
4
ا iإ
7
9
7
#1
?
ر
=
لا ى"
5
ع5
FEJ*TتVم Dا#ل
=
#c ن—KD E"مB6 Fأدتبم 9#I#م م1ا D'مD
6ا#لا6 FEJ*TتVم D•Gبلا iإ 9#1رلا ى"ع 'م6D E"مB6
%'جلا6 Fأدتبم D•GبلاD F E"م/م ENK'* D'مD6 FEJ*TتVم
.ر$ح"ل DiإD6 Fربخل'ب )"Cتم D9#1رلا ى"عD
2آ ee W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
م
4
ك
?
O 4م
7
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا د
5
ع5 6
5
@
م
4
/
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا .5 "
5
خ4 ت 51
4
ا 'م
5
(
5
u
7
%
4
rا !K7 م
4
/
?
O =J
5
" 7خ4 ت 5V
4
N
5
ل
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
O =ل
5
د
Q
ب
5
N
?
ل
5
6
5
م
4
/
?
ل
5
ىX5 c 5%
4
ا ;<
7
ل
=
ا م
?
/
?
O 5يد
7
م
4
/
?
ل
5
ن
=
O 5ك
Q
م
5
N
?
ل
5
6
5
ن
4
م
5
6
5
'‡
R
N
4
S5 !ب
7
ن
5
#(
?
ر
7
ش4 ي
?
i !O 7* 56د
?
ب
?
C
4
ي
5
'O Rم
4
أ
5
م
4
/
7
K7 #
4
p5 د
7
C
4
ب
5

5

?
1
7
'J
5
ل
4
ا م
?
j? m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5
m
5
ل 7| 5 د
5
C
4
ب
5
ر
5
J
5
(
5
E"مB6 F`Gخت1iا 2;أ `6<حم !*'+لا دع#لا 9#CJم
xg'* D'م(D !K `'كلا6 FمVقلا با#B Dم/O =J"ختVNلD
ل+م 'KGخت1ا 2;أ Eي%د$م D'مD6 F)"Lم 9#CJم
E"مB6 Fن
[
'\ 9#CJم D'O Rم
4
أD Fني<لا `Gخت1ا
iD E"مB6 FDم/Oلد
Q
بيD 9#CJم نم 9'ح D!O*6دبCيD
نم6D E"مB6 FDن6دبCيD لع'K نم 9'ح Dن#(رشي
DرJ(D E"مB6 FD>"لا دع6D E"مB ى"ع EK#LCم DرJ(
.DنمD أدتبملا ربp
2آ el 95 #1
?
ر
=
لا ا#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
0 5 '(
5
-
=
لا ا#c ?آ6
5
0 5 G$
=
لا ا#م
?
NU7 أ
5
6
5
@

5

?
ح
5
ر
4
c ? م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
!K Dا#CN‚أD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#مNUأ6D E"مB
& Eيhا eb .EJ*TتVم Dن#محرc مك"CلD E"مB F
2آ es u
7
%
4
rا !K7 ن
5
ي-
7
ج
7
C
4
م
?
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
ب
5
V
5
ح
4
c 5 i@

?
N$
7
م
5
ل
4
ا ƒ
5

4
ب
7
ل
5
6
5
%
?
'O =لا م
?
j? ا6
5
T
4
م
5
6
5
لحم !K ŒتJلا ى"ع !Oبم ]%'Xم لCK6 FENj'* DiD
Du%rا !KD %'جلا Fن
[
'\ 9#CJم Dني-جCمD Fv-B
EK#LCم D%'Oلا مjا6Tم6D E"مB6 FDني-جCمD :ب )"Cتم
ى"ع ربخلا .Lع k#جي6 FDنبVحc iD EJ*TتVملا ى"ع
FEJ*TتVم 6ا#لا 2DرN$ملا ƒ‡بل6D >ل#U6 F,'ش*ˆا
u'م لCK6 F%دقم مVU با#B !K ECUا6 vGلا6
E"مB6 FمO/B 2;أ `6<حم ‘#$خملا6 Fلع'K6
ƒ‡بل >"لا66D E"مB6 FمVقلا با#B DرN$ملا ƒ‡بل6D
.EJ*TتVم DرN$ملا
2آ ey H
4
ك
5
"
5
م
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا م
?
ك
?
* 4|
7
T
4
ت 5V
4
N
5
ل 7 ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
@
ن
4
م
7
W
[
ار
=
م
5
Ž5 G\
5
م
4
ك
?
O 4م
7
م
5
"
?
ح
?
ل
4
ا ا#‹? "
?
ب
4
ي
5
م
4
ل
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
م
4
ك
?
* ?'م
5
ي
4
أ
5
0
7
ر
5
N/
7
a
=
لا ن
5
م
7
م
4
ك
?
ب
5
'N
5
\ 7 ن
5
#C
?
X5 c 5 ن
5
Nح7 6
5
ر
7
ج
4
J
5
ل
4
ا 0
7
GI
5
ل
7
ب
4
U
5
i6
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ƒ
5
N
4
ل
5
م
4
ك
?
ل
5
W
[
ا%
5
#
4
ع5 Ž? G\
5
,7'ش5 C7 ل
4
ا 0
7
GI
5
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
6
5
^
[
C
4
ب
5
ى"
5
ع5 م
4
ك
?
X? C
4
ب
5
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ن
5
#K
?
ا#
=

5
ن
=
j? د
5
C
4
ب
5

o
'O 5B
?
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5

o

7
ح
5
م
o
N" 7ع5 >
?
"
=
لا6
5
W
7

5
hا م
?
ك
?
ل
5
>
?
"
=
لا ن
?
N
Q
ب
5
ي
?
m
5
ل 7< 5 (
5
با#B Dمك*|TتVNلD E"مB6 F{د'Oملا نم 9دب Dني<لاD
ى"ع `#LCم م1ا 2Dني<لا6D >ل#U6 FEJ*TتVم ,ادOلا
نم 9'حب )"Cتم DمكOمD %'جلا Fvدقتملا 9#I#ملا
DلبU نمD %'جلا6 F)"Lم 9#CJم xg'* DŽG\D F6ا#لا
:ب )"Cتم ن'مk `رZ DنNحD6 FDن|TتVيD :ب )"Cتم
FDن|TتVيD :ب )"Cتم DدCب نم D %'جلا6 FDن|TتVيD
FŽG\ !j 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2DŽG\D >ل#U6
:ل HCOب )"Cتم DمكلD %'جلا FEJ*TتVم E"مجلا6
FDŽG\D :ل HC* D”'OB مكN"ع ƒNلD E"مB FDWا%#عD
Fربخلا >ب )"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم `رZ DنjدCبD
E"مجلا6 Fمj 2;أ `6<حم أدتبمل ربp Dن#Kا#
=
‚D
FDن#Kا#‚D :ب )"Cتم DمكN"عD %'جلا FEJ*TتVم
Fربخل'ب )"Cتم D^Cب ى"عD %'جلا6 Fأدتبم DمكXCبD6
مjD E"مB نم 9دب D^Cب ى"ع مكXCبD E"مB6
F)"Lم 9#CJم xg'* Dmل<(D !K `'كلا FDن#Kا#‚
E"مB6 FنNNبتلا mل| ل+م 'ONNبc >"لا نNبي 2ريدقتلا6
مNكح مN"ع >"لا6D E"مB ا<(6 FEJ*TتVم DنNبيD
_ey
ed 'م
5
(
5
ا#* ?|
7
T
4
ت 5V
4
N
5
"
4
K
5
م
5
"
?
ح
?
ل
4
ا م
?
ك
?
O 4م
7
9? 'J
5

4
rا –5 "
5
ب
5
ا| 5 إ
7
6
5
@
A>
7
c 7'ي
5
آ م
4
ك
?
ل
5
>
?
"
=
لا ن
?
N
Q
ب
5
ي
?
m
5
ل 7< 5 (
5
م
4
/
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
5
| 5 T
4
ت 51
4
ا
F>Nلإ `'Xم D–"بD E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
9#CJم xg'* `'كلا6 Fرم‰ل vGلا6 FELبا% ,'Jلا6
ل+م '*ا<‡ت1ا 2ريدقتلا6 FEي%د$م D'مD6 F)"Lم
2;أ )"Lم 9#CJم xg'* Dmل<(D !K `'كلا6 Fنا<‡ت1ا
.EJ*TتVم DنNبيD E"مB6 FنNNبتلا mل| ل+م 'ONNبc نN
Q
بي
2آ lz 'ح
R

5
* 7 ن
5
#B
?
ر
4
ي
5
i !c 7Gلا ,7'V
5
O Qلا ن
5
م
7
د
?
ع7 ا#
5
ق
5
ل
4
ا6
5
@
W
[
'B
5
ر
Q
ب
5
ت 5م
?
ر
5
N
4

5
ن
=
/
?
ب
5
'N
5
\ 7 ن
5
C
4
X5 ي
5
ن
4
أ
5

o
'O 5B
?
ن
=
/
7
N
4
"
5
ع5 ƒ
5
N
4
"
5
K
5

o
N" 7ع5 n
o

7
1
5
>
?
"
=
لا6
5
ن
=
/
?
ل
5
ر
o
N
4
p5 ن
5
J
4
J7 C
4
ت 5V
4
ي
5
ن
4
أ
5
6
5
E
[
O 5ي-
7
ب
7
%'جلا Fأدتبم Dدعا#قلاD6 FEJ‚'ع Dدعا#قلا6D !K 6ا#لا
FHC* D!cGلاD FD,'VOلاD نم 9'حب )"Cتم D,'VOلا نمD
Fربp D”'OB ƒN"KD E"مB6 F0دgاk DƒN"KD !K ,'Jلا6
]-:* ى"ع ب#$Oم DنCXي نأD 96Pملا %د$ملا6
%'جلا6 FDنCXيD !K ن#Oلا نم 9'ح DرN„D F^K'خلا
Fأدتبم DنJJCتVي نأ6D %د$ملا6 FDW'BربتمD :ب )"Cتم
ى"ع EK#LCم DرNp `'JCت1iا6D E"مB FDرNpD 8ربp6
Dن/لD %'جلا6 FD”'OB ن/N"ع ƒNل دعا#قلاD E"مB
.EJ*TتVم DمN"ع nNم1 >"لا6D E"مB FDرNpD :ب )"Cتم
2آ l3 i6
5
f
o
ر
5
ح
5
f
7
ر
5
ع4 rا ى"
5
ع5 i6
5
f
o
ر
5
ح
5
ىم
5
ع4 rا ى"
5
ع5 ƒ
5
N
4
ل
5
@
ن
4
م
7
ا#"
?
(
?
T
4
c 5 ن
4
أ
5
م
4
ك
?
V
7
J
?
* 4أ
5
ى"
5
ع5 i6
5
f
o
ر
5
ح
5
^
7
ير
7
م
5
ل
4
ا ى"
5
ع5
W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
c 7'/
5
م
=
أ
?
W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
g 7'ب
5
آ W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
c 7#N
?
ب
?
W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
م
7

5
ع4 أ
5
W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
c 7ا#
5
p5 أ
5
W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
* 7ا#
5
p4 إ
7
م
4
ت ?ك
4
"
5
م
5

5
6
4
أ
5
م
4
ك
?
c 7i'p5 W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
ل 7ا#
5
p4 أ
5
W
7
#N
?
ب
?
6
4
أ
5
م
4
ك
?
c 7'م
=
ع5
'C
R

7
B
5
ا#"
?
(
?
T
4
c 5 ن
4
أ
5

o
'O 5B
?
م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 ƒ
5
N
4
ل
5
م
4
ك
?
ق7 يد
7
I
5
6
4
أ
5
>
?
ح
5
c 7'J
5
م
5
ER N
=
ح7 c 5 م
4
ك
?
V
7
J
?
* 4أ
5
ى"
5
ع5 ا#م
?
"
Q
V
5
K
5
'c R#N
?
ب
?
م
4
ت ?"
4
p5 د
5
ا| 5 —
7
K
5
'c R'ت 5S4 أ
5
6
4
أ
5
W
7

5
hا م
?
ك
?
ل
5
>
?
"
=
لا ن
?
N
Q
ب
5
ي
?
m
5
ل 7< 5 (
5
ER ب
5
N
Q

5
ER (
5
%
5

5
م
?
>
7
"
=
لا د
7
O 4ع7 ن
4
م
7

5
#"
?
ق7 C
4
c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
FDىمعrا ى"عD ى"ع `#LCم D fرعrا ى"ع D %
Y
'جلا
ى"ع `#LCم !*'+لا DfرحD6 F>ب )"Cc 'مب )"Cتي6
6ا#لا 2Dا#"(Tc نأ مكVJ*أ ى"ع i6D >ل#U6 Fvدقتملا
D^يرملا ى"عD ى"ع `#LCم %'جلا6 FENK'* i FEJ‚'ع
ب#$Oم %د$ملا6 FEبI'* DنأD F>ب )"Cc 'مب )"Cتي6
نأ !K fرح مكVJ*أ ى"ع i6 2;أ ^K'خلا ]-:* ى"ع
%6رجم 9#I#م م1ا 2Dمتك"م 'م 6أD >ل#U6 Fا#"(Tc
م1ا 2DمكقيدI 6أD >ل#U6 .Dمكci'pD ى"ع `#LCم
D”'OB مكN"ع ƒNلD E"مB6 F%6رجم D'مD ى"ع `#LCم
]-:* ى"ع ب#$Oم Dا#"(Tc نأD %د$ملا6 FEJ*TتVم
E"مB6 F6ا#لا نم 9'ح D'CNمBD6 F!K& ^K'خلا
Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD6 FEJ*TتVم طرشلا
`دارم )"Lم 9#CJم xg'* DENحcD Fبا#جلا ىOCمب
DنN
Q
بيD E"مB6 FDENحcD :ل HCOب )"Cتم %'جلا6 F>"م'Cل
مك"CلD E"مB6 F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم
EJ*TتVم Dن#"قCc
_ed
lM ا| 5 إ
7
6
5
>
7
ل 7#1
?
%
5
6
5
>
7
"
=
ل'ب
7
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
5
#O ?م
7
P
4
م
?
ل
4
ا 'م
5
* =إ
7
@
ن
=
إ
7
8
?
#* ?|
7
T
4
ت 5V
4
ي
5
ىت =ح
5
ا#ب
?
j5 < 4 ي
5
م
4
ل
5
n
[
م
7
'B
5
ر
[
م
4
أ
5
ى"
5
ع5 >
?
C
5
م
5
ا#* ?'(
5
>
7
ل 7#1
?
%
5
6
5
>
7
"
=
ل'ب
7
ن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا m
5
‡ 7ل
5

?
m
5
* 5#* ?|
7
T
4
ت 5V
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا

4
/
?
O 4م
7
H
5

4
S
7
ن
4
م
5
ل 7 ن
4
| 5 T
4
K
5
م
4
/
7
* 7T
4
S5 ^
7
C
4
ب
5
ل 7 •
5
#* ?| 5 T
4
ت 51
4
ا ا| 5 —
7
K
5
ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB6 FEK#Jكم6 EK'( D'م*إD
ى"عD %'جلا6 Fربخل'ب )"Cتم `رZ D>CمD FDني<لاD E"I
E"مB Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم Dرمأ
ا|—KD طرشلا E"مB FDن
=
إD ربp Dني<لا m‡ل6أD
ني<لا نإD EJ*TتVملا E"مجلا ى"ع EK#LCم D•#*|Tت1ا
.D ..
2آ l_ م
4
ك
?
X
7
C
4
ب
5
,7'ع5 د
?
(
5
م
4
ك
?
O 5N
4
ب
5
9
7
#1
?
ر
=
لا , 5 'ع5 د
?
ا#"
?
C
5
ج
4
c 5 i@
%
7
< 5 ح
4
N
5
"
4
K
5
ا| R ا#
5
ل 7 م
4
ك
?
O 4م
7
ن
5
#"
?
"
=
V
5
ت 5ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا م
?
"
5
C
4
ي
5
د
4
U
5
'XR C
4
ب
5
م
4
/
?
ب
5
N$
7
ي
?
6
4
أ
5
Eo O 5ت 4K7 م
4
/
?
ب
5
N$
7
c ? ن
4
أ
5
8
7
ر
7
م
4
أ
5
ن
4
ع5 ن
5
#J
?
ل 7'خ5 ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا

o
Nل 7أ
5
ب
o
ا< 5 ع5
%'جلا FD,'عدD نم 9'حب )"Cتم ن'كم `رZ 2DمكONبD
D'XCبD FDلCBD :ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D,'عد(D
D>"لا م"Cي دUD E"مB FD,'عدD %د$م"ل >ب 9#CJم
لع'K نم 9'حب )"Cتم DمكOمD %'جلا6 FEJ*TتVم
`دارم >*r w)"Lم 9#CJم xg'* Dا|ا#لD FDن#""VتيD
نأD %د$ملا6 FEJ*TتVم D%<حN"KD E"مB6 F>"CJل
.D%<حيD:ل >ب 9#CJم Dم/بN$c
2آ lb 'م
5
م
?
"
5
C
4
ي
5
د
4
U
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 'م
5
>
7
"
=
ل 7 ن
=
إ
7

5
@
>
?
"
=
لا6
5
ا#"
?
م
7
ع5 'م
5
ب
7
م
4
/
?

?
ب
Q
O 5N
?
K
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
ن
5
#C
?
B
5
ر
4
ي
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ت ?* 4أ
5

o
N" 7ع5 ,[!
4
S5 لQ ك
?
ب
7
%'جلا FEJ*TتVم 'jدCب E"مجلا6 F”'تJت1ا `رح DiأD
دUD E"مB6 F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم DWا#مVلا !KD
`#LCم م1ا 2Dن#CBري v#ي6D >ل#U6 FEJ*TتVم Dم"Cي
Dم/‡بONKD E"مB6 .>ب 9#CJملا لNبU نم D'مD ى"ع
FEي%د$م D'مD 6 FDن#CBريD E"مB ى"ع EK#LCم
لكب >"لا6D E"مB6 FلCJل'ب )"Cتم 96Pملا %د$ملا6
ربخل'ب )"Cتم DلكبD %'جلا6 FEJ*TتVم DمN"ع ,!S
. DمN"عD
ن'UرJلا 0%#1
2آ 3 ن
5

?
N
5
ل 7 8
7
د
7
ب
4
ع5 ى"
5
ع5 ن
5
'U
5
ر
4
J
?
ل
4
ا 95 -:* ;<
7
ل
=
ا •
5
%
5

5
c 5@
Aار
R
ي<
7
* 5 ن
5

7
ل
5
'C
5
"
4
ل 7
)"Cتم DنNمل'C"لD F>"ع'K6 u'م لCK D;<لا •%'بcD
. Dاري<*D ربخل'ب
2آ M اد
R
ل
5
6
5
< 4 خ7 ت =ي
5
م
4
ل
5
6
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا m
?
"
4
م
?
>
?
ل
5
;<
7
ل
=
ا@
Am
7
"
4
م
?
ل
4
ا !K7 m
o
ير
7
S5 >
?
ل
5
ن
4
ك
?
ي
5
م
4
ل
5
6
5
9#CJم Dاد
R
ل6D Fvدقتملا 9#I#ملا نم 9دب D;<لاD
D<ختي مل6D E"مB6 F96أ 9#CJم 0%دقملا Dاد
R
حأD6 Fن'\
Dm"ملا !KD %'جلا FDm"م >لD E"مB ى"ع EK#LCم
E"مB FDنكيD ربخب )"Cتم D>لD %'جلا FDmيرSD:ب )"Cتم
DmيرS >ل نكي مل6D E"مB6 F9#I#ملا E"I Dm"م >لD
m"م >لD E"مB ى"ع EK#LCم
_lz
_ م
4
j? 6
5
'‡
R
N
4
S5 ن
5

?
"
?
خ4 ي
5
i ER /
5
ل 7آ >
7
* 76د
?
ن
4
م
7
ا6< ? خ5 c =ا6
5
@

5

?
"
5
خ4 ي
?
)"Cتم D>*6د نمD %'جلا6 FEJ*TتVم Dا6<خcا6D E"مB
HC* Dن#ق"خي iD E"مB6 FD<خcاD :ل !*'+لا 9#CJمل'ب
!K 6ا#لا نم ENل'ح Dن#ق"خي مj6D E"مB FDE/لآD:ل
.Dن#ق"خيD
2آ b ن
5

?
p5 آ v
o
#
4
U
5
>
7
N
4
"
5
ع5 >
?
* 5'ع5 أ
5
6
5
8
?
ار
5
ت 5K
4
ا m
o
K
4
إ
7

7
ا< 5 j5 ن
4
إ
7
@
Aا%
R
6k
?
6
5

R
"
4
Z
?
ا6, ? 'B
5
د
4
ق
5
K
5
Fر$ح"ل DiإD6 Fربp6 أدتبم DmKإ ا<jD6 FENK'* Dن
4
إD
D,'BD لCJلا6 F>ب 9#CJم D'م
R
"ZD FHC* D8ارتKاD E"مB
.>VJOب {دCتي دU
2آ e

0R ر
5
ك
4
ب
?
>
7
N
4
"
5
ع5 ى"
5
م
4
c ? !
5
/
7
K
5
'/
5
ب
5
ت 5ت 5(
4
ا ن
5
Nل 76
=
rا ر
?
N‚
7
'1
5
أ
5
ا#ل
?
'U
5
6
5
@
AGNI
7
أ
5
6
5
E"مB F!j 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2DرN‚'1أD
Dى"مc !/KD E"مB FDرN‚'1أD نم 9'ح D'/بتت(اD
ن'مk `رZ D0ركبD FD'/بتت(اD E"مB ى"ع EK#LCم
.Dى"مcD لCJل'ب )"Cتم
2آ l Au
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ر
=
V
Q
لا م
?
"
5
C
4
ي
5
@
:ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DWا#مVلا !KD %'جلا
.Dم"CيD
2آ s !ش
7
م
4
ي
5
6
5
v
5
'C
5
L
=
لا ل? (
?
T
4
ي
5
9
7
#1
?
ر
=
لا ا< 5 j5 9
7

5
ا#ل
?
'U
5
6
5
@
Aار
R
ي<
7
* 5 >
?
C
5
م
5
ن
5

?
N
5
K
5
m
o
"
5
م
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
95 -:*أ
?
i#
4
ل
5

7
ا#
5
1
4
rا !K7
%'جلا6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD 2Dا</ل 'مD >ل#U
نم 9'ح Dل(TيD E"مB6 F9دب D9#1رلاD Fربخل'ب )"Cتم
'jدCب E"مجلا6 F^NXحc `رح Di#لD FD9#1رلاD
FENبب1 Dن#كNKD !K ,'Jلا6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
96Pملا %د$ملا6 F0رمXم نTب ب#$Oم لCJلا6
Gj 2;أ F)ب'Vلا vGكلا نم دN$تم %د$م ى"ع `#LCم
.اري<* >Cم >*#كK m"م 96-:* ن'(
2آ y Aا%
R

?
V
4
م
5
GB
?
%
5

7
ن
5
#C
?
ب
7
ت =c 5 ن
4
إ
7
ن
5

?
ل 7'a
=
لا 95 'U
5
6
5
@
Dا#ل'U6D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#مل'aلا 9'U6D E"مB
.ENK'* Dن
4
إD .EJ*TتVملا
2آ d GK
5
ا#"
t
X5 K
5
95 '+
5
م
4
rا m
5
ل
5
ا#ب
?
ر
5
~5 .5 N
4
(
5
ر
4
a
?
* 4ا@
AGNب
7
1
5
ن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5
>ب 9#CJم Dا#بر~D E"مB6 F9'ح v'/Jت1ا م1ا D.N(D
E"مB .م"Cلا ىOCم نم
=
Xملا v'/Jت1i'ب )"
=
Cملا رaO"ل
.Dا#"~D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#CNLتVي GKD
2آ 3z W
[
'O =B
5
m
5
ل 7| 5 ن
4
م
7
ار
R
N
4
p5 m
5
ل
5
ل5 C
5
B
5
, 5 'S5 ن
4
إ
7
;<
7
ل
=
ا •
5
%
5

5
c 5@
Aا%
R
#$
?
U
?
m
5
ل
5
ل4 C
5
ج
4
ي
5
6
5
%
?
'/
5
* 4rا '/
5
ت 7ح
4
c 5 ن
4
م
7

7
ج
4
c 5 E"مB
9#CJمل'ب )"Cتم DmلD %'جلا F9#I#ملا E"I طرشلا
FDار
R
NpD :ب )"Cتم Dmل| نمD %'جلا FDلCBD :ل !*'+لا
v6-جم Dل4 Cجي6D >ل#U6 FDار
R
NpD نم 9دب DW'OBD
.DلCBD لحم ى"ع `#LCم
2آ 33 E
7
ع5 'V
=
ل'ب
7
ب
5
< = (
5
ن
4
م
5
ل 7 '* 5د
4
ت 5ع4 أ
5
6
5
E
7
ع5 'V
=
ل'ب
7
ا#ب
?
< = (
5
ل4 ب
5
@
Aار
R
NC7 1
5
EJ*TتVم D'*دتعأ6D E"مB .EJ*TتVم Dا#ب<(D E"مB
_l3
2 3M A'a
R
N
t
‹5 c 5 '/
5
ل
5
ا#C
?
م
7
1
5
د
[
NC7 ب
5
ن
[

5
م
5
ن
4
م
7
م
4
/
?
c 4أ
5
%
5
ا| 5 إ
7
@
.E+*Pم !j6 FDار
R
NC1D :ل HC* طرشلا E"مB
2آ 3_ m
5
ل 7'O 5j? ا#
4
ع5 د
5
ن
5
N* 7ر
=
ق
5
م
?

R
N
Q
~5 '* R'ك
5
م
5
'/
5
O 4م
7
ا#ق
?
ل
4
أ
?
ا| 5 إ
7
6
5
@
Aا%
R

?
\
?
FEمدقتملا طرشلا E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
%'جلا FDا#قلأD :ب )"Cتم ن'كم `رZ 2D'* R'كمD >ل#U6
EJI لIrا !K #j6 FD'* R'كمD نم 9'حب )"Cتم D'/OمD
2Dmل'OjD FDا#قلأD !K 6ا#لا نم 9'ح DنN*ر
=
قمD F>ل
2Dا%#ب\D FDا#ع5 د
5
D :ب )"Cتم ن'كم `رZ 0%'Sإ م1ا
.8ا%#ب\ 'ي 2ن#ل#قي م/*r >ب 9#CJم
2آ 3b Aاد
R
ح7 ا6
5
ا%
R

?
\
?
v
5
#
4
N
5
ل
4
ا ا#ع? د
4
c 5 i@
.%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم Dا#عدc iD E"مB
2آ 3e ن
5

?
ت =م
?
ل
4
ا د
5
ع7 6
?
!ت 7ل
=
ا د
7
"
4
خ? ل
4
ا E? O =B
5
v
4
أ
5
ر
o
N
4
p5 m
5
ل 7| 5 أ
5
ل4 U
?
@
Aار
R
N$
7
م
5
6
5
, R ا-
5
B
5
م
4
/
?
ل
5
H
4
* 5'(
5
FEOج"ل HC* D!تلاD FDmل|D ى"ع `#LCم م1ا 2DEOBD
DH*'(D E"مB FD,ا-BD نم 9'حب )"Cتم Dم/لD %'جلا
.Dد"خلا EOBD نم 9'ح
2آ 3l m
5
ب
Q
%
5
ى"
5
ع5 ن
5
'(
5
ن
5
يد
7
ل 7'p5 ن
5
6, ? 'ش5 ي
5

5
'/
5
NK7 م
4
/
?
ل
5
@
Ai#‡
?
V
4
م
5
اد
R
ع4 6
5
Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم D'/NKD %'جلا
ى"عD %
Y
'جلا6 FDن6“'شيD لع'K نم 9'ح Dنيدل'pD
'م '/NK م/لD E"مB6 FDاد
R
ع4 6
5
D نم 9'حب )"Cتم Dmب%
ن'(D E"مB6 FDد"خلا EOBD نم EN*'\ 9'ح Dن6“'شي
.EJ*TتVم Dاد
R
ع6
2آ 3s 9? #ق
?
N
5
K
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
ي
5

5
6
5
م
4
j? ر
?
ش? ح
4
ي
5
v
5
#
4
ي
5
6
5
@
Aل5 Nب
7
V
=
لا ا#"
t
~5 م
4
j? v
4
أ
5
,7iP
?
j5 ;د
7

5
ع7 م
4
ت ?"
4
"
5
~4 أ
5
م
4
ت ?* 4أ
5
أ
5
ر(|ا :ل >ب 9#CJم Dv#يD FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
FEمدقتملا DلUD E"مB ى"ع EK#LCم E"مجلا6 Fار
R
مXم
2;أ %دقملا دg'Cلا نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا6
HC* 2D,iPjD >ل#U F>"لا ن6د نم 'O Rg'( >*6دبCي 'م
Dا#"
t
~ مjD E"مB6 Fم/Nلإ %'شملا 2;أ )تشمب 96Pم
.Dمت""~أ مت*أأD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ 3y

ن
4
م
7
m
5
* 76د
?
ن
4
م
7
< 5 خ7 ت =* 5 ن
4
أ
5
'O 5ل
5
!‹7 ب
5
O 4ي
5
ن
5
'(
5

5
m
5
* 5'ح
5
ب
4
1
?
ا#ل
?
'U
5
@

5
(
4
< Q لا ا#V
?
* 5 ىت =ح
5
م
4
j? , 5 'ب
5
آ6
5
م
4
/
?
ت 5C
4
ت =م
5
ن
4
ك
7
ل
5
6
5
, 5 'N
5
ل 76
4
أ
5
D<خت* نأD 96Pملا %د$ملا6 FنTشلا رNم~ ن'( م1ا
9#CJمل'ب )"Cتم Dm*6د نمD %'جلا FD!‹بOيD لع'K
9#CJم D,'Nل6أD6 F0دgاk EN*'+لا Dن
4
م
7
D FD<خت*D :ل !*'+لا
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D!‹بOي ن'( 'مD E"مB6 F>ب
F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم Dم/تCتم نكل6D E"مB6
%د$ملا6 F,'/لا ى"ع `#LCم م1ا 2Dمj,'بآ6D >ل#U6
.Dم/تCتمD :ب )"Cتم %6رجم Dا#V* ن
4
أD 96Pملا
2آ 3d 'K
R
ر
4
I
5
ن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
c 5 'م
5
K
5
ن
5

?

?
c 5 'م
5
ب
7
م
4
(
?

?
< = (
5
د
4
ق
5
K
5
@
Aار
R

7
(
5

R
ا< 5 ع5 >
?
U
4
<
7
* ? م
4
ك
?
O 4م
7
م
4
" 7a
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5
ار
R
$
4
* 5 i6
5
E"مB
Dن#CNLتVc 'مKD E"مB6 FEJ*TتVم Dم(#ب< = ( دقKD
Dم"aي نم6D E"مB6 FDم(#ب< = (D E"مB ى"ع EK#LCم
)"Cتم DمكOمD %'جلا6 Fأدتبم EN‚رS Dن
4
م
5
D6 FEJ*TتVم
.ن'\ 9#CJم D'ب
R
ا<عD FDم"aيD لع'K نم 9'حب
2آ Mz ن
5
#"
?
(
?
T
4
N
5
ل
5
م
4
/
?
* =إ
7

7
ن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
m
5
"
5
ب
4
U
5
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5

5
6
5
@
^
[
C
4
ب
5
ل 7 م
4
ك
?
X5 C
4
ب
5
'O 5"
4
C
5
B
5
6
5

7
ا#
5
1
4
rا !K7 ن
5
#ش? م
4
ي
5
6
5
v
5
'C
5
L
=
لا
Aار
R
N$
7
ب
5
m
5
ب
t
%
5
ن
5
'(
5
6
5
ن
5

?
ب
7
$
4
c 5أ
5
ER O 5ت 4K7
DنN"1رملا نمD %'جلا FEJ*TتVم D'O"1%أ 'م6D E"مB
نم 'O Rg'( اد
R
حأ 2;أ %دقملا 9#CJم"ل HCOب )"Cتم
9'ح Dن#"(TNل م/*إD E"مB6 Fر$ح"ل DiإD6 FنN"1رملا
FDEOتKD نم 9'حب )"Cتم D^CبلD %'جلا FنN"1رملا نم
..ن'(6D E"مB ا<(6 FEJ*TتVم Dن6رب$cأD E"مB6
_lM
2 M3 'O 5N
4
"
5
ع5 95 -:*أ
?
i#
4
ل
5
'* 5, 5 'ق
5
ل 7 ن
5
#B
?
ر
4
ي
5
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
6
5
@
ا#
4
ت 5ع5 6
5
م
4
/
7
V
7
J
?
* 4أ
5
!K7 ا6ر
?
ب
5
ك
4
ت 51
4
ا د
7
ق
5
ل
5
'O 5ب
=
%
5

5
* 5 6
4
أ
5
E? ك
5
g 7Gم
5
ل
4
ا
Aار
R

7
(
5
ا#

ت ?ع?
E"مB6 F^NXحc `رح Di#لD FEJ*TتVم D9'U6D E"مB
دقلD E"مB6 FD9-:*أD E"مB ى"ع EK#LCم D{ر*D
u'م لCK 2Dا#ت 5ع5 D >ل#U .%دقم مVU با#B Dا6ربكت1ا
,'قتلi EK6<حملا .لrا ى"ع %دقملا مXلا ى"ع !Oبم
.لع'K 6ا#لا6 FنNO('Vلا
2آ MM ن
5

7
ر
7
ج
4
م
?
"
4
ل 7 <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5

5
ش4 ب
?
i E5 ك
5
g 7Gم
5
ل
4
ا ن
5
6
4
ر
5
ي
5
v
5
#
4
ي
5
@
Aا%
R

?
ح
4
م
5
ار
R
ج
4
ح7 ن
5

?

?
ي
5
6
5
E"مB6 FEJ*TتVم E"مجلا6 Fا%
R
دقم ر(|ا :ل 9#CJم Dv#يD
FDiD ربخب )"Cتم `رZ 2Dv#يD F>Nلإ `'Xم Dن6ريD
>Oي#Oc6 Fن#كVلا ى"ع !Oبم >Nلإ `'Xم 2D|
[
إD6
)"Cتم DنNمرجم"لD %'جلا FE"مB نع ^ي#Cت"ل
)"Lم 9#CJم Dار
R
جحD Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب
ار
R
جحD E"مB6 FHC* Dا%
R
#جحمD6 F`6<حم لCJل
.9#قلا 9#قم Dا%#جحم
2آ M_ , R 'ب
5
j5 8
?
'O 5"
4
C
5
ج
5
K
5
ل
[
م
5
ع5 ن
4
م
7
ا#"
?
م
7
ع5 'م
5
ىل
5
إ
7
'O 5م
4
د
7
U
5
6
5
@
Aا%
R
#+
?
O 4م
5
9#CJم D,'بjD FD'مD نم 9'حب )"Cتم Dلمع نمD %'جلا
.لCجل ن'\
2آ Mb Aار

ق
5
ت 5V
4
م
?
ر
o
N
4
p5 <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
E
7
O =ج
5
ل
4
ا ب
?

5
I
4
أ
5
@
F>Nلإ `'Xم D|
[
إD Fربخل'ب )"Cتم Dv#يD `رaلا
.-NNمc Dار
R
قتVمD
2آ Me E? ك
5
g 7Gم
5
ل
4
ا 95 -:*6
5
v
7

5
‹5 ل
4

7
, ? 'م
5
V
=
لا )
?
ق
=
ش5 c 5 v
5
#
4
ي
5
6
5
@
AGي-:Oc 5
ر(|ا :ل 9#CJم Dv#يD FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
Eيhا !K 0%دقملا ر(|ا ى"ع EK#LCم E"مجلا6 Fا%
R
دقم
& MM .>Nلإ `'Xم D)قشcD E"مB6
2آ Ml ى"
5
ع5 'م
R
#
4
ي
5
ن
5
'(
5
6
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 )
t
ح
5
ل
4
ا <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
m
?
"
4
م
?
ل
4
ا@
Aار
R
NV
7
ع5 ن
5
ير
7
K7 'ك
5
ل
4
ا
2Dv#يD FDنمحر"لD %'جلا )"
=
Cتم 8ربp Fأدتبم Dm"ملاD
HC* 2D)حلاD Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم
F'jربp D'م
R
#يD 6 FDv#NلاD رNم~ ن'( م1ا FDm"ملاD:ل
DارNVعD FDار
R
NVعD :ب )"Cتم DنيرK'كلا ى"عD %'جلا
ى"ع EK#LCم D'م
R
#ي ن'(6D E"مB6 FD'م
R
#يD :ل HC*
.Dنمحر"ل m"ملاD EJ*TتVملا
2آ Ms !O 7ت 5N
4
ل
5

5
9? #ق
?
ي
5
>
7
ي
4
د
5
ي
5
ى"
5
ع5 م
?
ل 7'a
=
لا ^
t
C
5
ي
5
v
5
#
4
ي
5
6
5
@
AGNب
7
1
5
9
7
#1
?
ر
=
لا n
5
م
5
W
?
< 4 خ5 c =ا
`#LCم م1ا Dv#يD6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
& Eيhا !K Dv#يD ى"ع Me )قشc v#ي ر(|ا6 2ريدقتلا6
D'يD D^CيD :ب )"Cتم D>يدي ى"عD %'جلا F^
t
C
5
ي
5
v#ي6
F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم ن'كم `رZ DnمD F>NبOت"ل
.Dمل'aلاD نم 9'ح D9#قيD E"مB6
2آ My AGN" 7p5 '* RGK
?
< 4 خ7 c =أ
5
م
4
ل
5
!O 7ت 5N
4
ل
5
ىت 5"
5
ي
4
6
5

5
@
EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم {د'Oم 2D'ت"ي6 'يD >ل#U
.لrا 8<j6 F'J
R
لأ Eب"قOملا ,'Nلا لبU 'م ى"ع 0%دقملا
-Nح !K EJ*TتVم D<خcأ مل !OتNلD E"مB6 F>Nلإ `'Xم
.9#قلا
2آ Md ن
5
'(
5
6
5
!* 7, 5 'B
5
| 4 إ
7
د
5
C
4
ب
5
ر
7
(
4
< Q لا ن
7
ع5 !O 7"
=
~5 أ
5
د
4
ق
5
ل
5
@
Ai6< ? p5 ن
7
'V
5
* 4•ل 7 ن
?
'L
5
N
4
ش= لا
!KرZ م1ا 2D|إD FمVU با#B D!O"
=
~أ دقلD E"مB
D!*,'BD E"مB6 Fن#كVلا ى"ع !Oبم >Nلإ `'Xم
FEJ*TتVم Di6<p ن'LNشلا ن'(6D E"مB6 .>Nلإ `'Xم
.Di6<pD :ب )"Cتم Dن'V*•لD %'جلا
2آ _z ا< 5 j5 ا6< ? خ5 c =ا !م
7
#
4
U
5
ن
=
إ
7
ب
Q
%
5

5
9? #1
?
ر
=
لا 95 'U
5
6
5
@
Aا%
R

?
/
4
م
5
ن
5
آر
4
ق
?
ل
4
ا
Dا6<خcا !م#U نإD E"مB6 FEJ*TتVم D9'U6D E"مB
.ن'\ 9#CJم Dا%#ج/مD FEJ*TتVم ,ادOلا با#B
2آ _3 ن
5

7
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ا6

د
?
ع5 !

ب
7
* 5 لQ ك
?
ل 7 'O 5"
4
C
5
B
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
@
Aار
R
N$
7
* 56
5

R
د
7
'j5 m
5
ب
Q
ر
5
ب
7
ىJ
5
(
5
6
5
0%'Sˆا6 F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم 6ا#لا
FلCجلا mل| ل5 +م GC
4
B
5
'O"CB 2ريدقتلا6 F>Nلإ `'Xم
)"Cتم DلكلD %'جلا6 FEJ*TتVم D'O"CBD E"مB6
:ب )"Cتم DنNمرجملا نمD %'جلا .!*'+لا 9#CJمل'ب
6 F0دgاk ,'بلا6 FEJ*TتVم DىJ(6D !K 6ا#لا6 FDا6دعD
.-NNمc D'ي
R
د'jD Fلع'K Dmب%D
2آ _M ER "
5
م
4
B
?
ن
?
آر
4
ق
?
ل
4
ا >
7
N
4
"
5
ع5 95 -:* i#
4
ل
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
6
5
@
AGNc 7ر
4
c 5 8
?
'O 5"
4
c =%
5
6
5

5
د
5
اP
5
K
?
>
7
ب
7
H
5
ب
Q
+
5
O ?ل 7 m
5
ل 7< 5 (
5
0 R د
5
ح7 ا6
5
FDنآرقلاD نم 9'ح DER "مBD F^NXحc `رح Di#لD
)"Cتم %6رجم م1ا 2Dا|D6 F0%'B Dmل<(D !K `'كلا
%د$ملا6 Fmل<( رمrا 2;أ `6<حم أدتبمل `6<حم ربخب
`6<حم لCJب )"Cتم DHب+OلD !K %6رجملا 96Pملا
FEJ*TتVم Dmل<( رمrاD E"مB6 FHب+Oل mل| 'O"
4
C
5
K
5
2;أ
D8'O"
4
c =%6D E"مB6 FEJ*TتVم 0%دقملا D'O"CKD E"مB6
.0%دقملا D'O"CKD E"مB ى"ع EK#LCم
_l_
2 __ ن
5
V
5
ح
4
أ
5
6
5
)
Q
ح
5
ل
4

7

5
'O 5‡
4
B
7

7
ل
[
+
5
م
5
ب
7
m
5
* 5#c ?T
4
ي
5
i6
5
@
Aار
R
NV
7
J
4
c 5
نم 9'ح D•'O‡BD E"مB6 FEJ*TتVم Dm*#cTي i6D E"مB
لع'K نم 9'حب )"Cتم D)حل'بD %'جلا FDm*#cTيD 9#CJم
Dار
R
NVJcD6 FD)حلاD ى"ع `#LCم DنVحأD 6 FD•'O‡BD
.-NNمc
2آ _b m
5
‡ 7ل
5

?
م
5
O =/
5
B
5
ىل
5
إ
7
م
4
/
7
j
7
#B
?
6
?
ى"
5
ع5 ن
5

?
ش5 ح
4
ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
A'* R'ك
5
م
5
ر
Š
S5
E"مجلا6 FDرS m‡ل6أD E"مB 8ربp Fأدتبم Dني<لاD
xg'* نم 9'حب )"Cتم Dم/j#B6 ى"عD %'جلا FEJ*TتVم
FDن6رشحيD :ب )"Cتم DمO/B ىلإD %'جلا Fلع'Jلا
.-NNمc D'* R'كمD
2آ _e 8
?
'p5 أ
5
>
?
C
5
م
5
'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا ى1
5

?
'O 5N
4
c 5آ د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
Aار
R
يk
7
6
5
ن
5
6%
?
'j5
)"Cتم ن'كم `رZ D>CمD FEJ*TتVم Dدقل6D !K 6ا#لا
.9دب Dن6%'jD FD'O"CBD :ب
2آ _l 'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ا#ب
?
< = (
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا ىل
5
إ
7

5
j5 | 4 ا 'O 5"
4
ق
?
K
5
@
Aار
R

7
د
4
c 5 م
4
j? '* 5ر
4
م
=
د
5
K
5
E"مB6 FD'O"CBD E"مB ى"ع EK#LCم D'O"قKD E"مB
'مj#ب< = كK 2;أ 0%دقم E"مB ى"ع EK#LCم Dمj'*رم
=
دKD
.مj'*رم
=
دK
2آ _s م
4
j? 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
م
4
j? 'O 5U
4
ر
5

4
أ
5
ل5 1
?
ر
t
لا ا#ب
?
< = (
5

=
ل
5

[
#* ? v
5
#
4
U
5
6
5
@
A'م
R
Nل 7أ
5

R
ا< 5 ع5 ن
5

7
ل 7'a
=
"ل 7 '* 5د
4
ت 5ع4 أ
5
6
5
ER ي
5
آ ’
7
'O ="ل 7
>ب 9#CJم Dv#UD6 FEJ*TتVم 6ا#لا 2D”#* v#U6D >ل#U
Dر(|ا6D E"مB6 FDر(|اD 8ريدقc `6<حم لCJل
D’'O"لD %'جلا Fب#B#ل ب#B6 `رح D'ملD FEJ*TتVم
v#UD نم ENل'ح طرشلا E"مB6 FDEيآD نم 9'حب )"Cتم
E"مB6 Fطرشلا با#B Dمj'OUر„أD E"مB6 FD”#*
.Dمj'O"CBD E"مB ى"ع EK#LCم D'*دتعأ6D
2آ _y m
5
ل 7| 5 ن
5
N
4
ب
5
'* R6ر
?
U
?
6
5

Q
ر
=
لا ب
5

5
I
4
أ
5
6
5
د
5

?
\
5
6
5
اد
R
'ع5 6
5
@
Aار
R
N+ 7(
5
DنNبD `رaلا FDv#UD ى"ع `#LCم 2Dاد
R
'ع6D >ل#U
.D'* R6رUD :ل ن'\ HC* Dار
R
N+(D FD'* R6رUD :ل HCOب )"Cتم
2آ _d Aار
R

7
ت 4c 5 '* 5ر
4
ب
=
c 5 G(
?
6
5
95 '+
5
م
4
rا >
?
ل
5
'O 5ب
4
ر
5
~5 G(
?
6
5
@
لCJل 9#CJم DG(D6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2DG(6D >ل#U
E"مجلا6 FDG( '*%<*أD 28ريدقc 8دCب 'م 8رVJي `6<حم
D'Oبر~D E"مB6 FD'*دتعأD E"مB ى"ع EK#LCم 0%دقملا
.Dرب
=
c 5D :ل vدقم 9#CJم EN*'+لا DG(D6 FEيرNVJc
2آ bz ,7#
4
V
=
لا ر
5
L
5
م
5
W
4
ر
5
L
7
م
4
أ
?
!ت 7ل
=
ا E
7
ي
5
ر
4
ق
5
ل
4
ا ى"
5
ع5 ا#
4
c 5أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
Aا%
R
#ش? * ? ن
5
#B
?
ر
4
ي
5
i ا#* ?'(
5
ل4 ب
5
'/
5
* 56
4
ر
5
ي
5
ا#* ?#ك
?
ي
5
م
4
"
5
K
5
أ
5
xg'* DرLمD FHC* D!تلاD FEJ*TتVم Dا#
4
c 5أ دقل6D E"مB
ى"ع EK#LCم Dا#*#كي م"KأD E"مB F)"Lم 9#CJم
.بار~•ل DلبD6 FEJ*TتVم Dا#*'(D E"مB6 FDا#cأD E"مB
2آ b3 q5 C
5
ب
5
;<
7
ل
=
ا ا< 5 j5 أ
5
ا6
R
-
?
j? iإ
7
m
5
* 56< ? خ7 ت =ي
5
ن
4
إ
7

5
6
4
أ
5
%
5
ا| 5 إ
7
6
5
@
Ai#1
?
%
5
>
?
"
=
لا
9#CJم Dا6
R
-jD FENK'* Dن
4
إD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
Dا#ل'UD E"مجب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD6 Fن'\
%دقملا دg'Cلا رNمXلا نم 9'ح Di#1%D6 F0رمXملا
E"مB6 FE~رتCم Dm*6<ختي ن
4
إD E"مB6 i#1% >+Cب 2;أ
D;<لا ا<jأD E"مB6 Fطرشلا با#B 0رمXملا Dا#ل'UD
.Dا#ل'UD رمXم"ل 9#قلا 9#قم
2آ bM '/
5
N
4
"
5
ع5 '* 5ر
4
ب
5
I
5
ن
4
أ
5
i#
4
ل
5
'O 5ت 7/
5
ل 7آ ن
4
ع5 'O 5"
t
X
7
N
?
ل
5
د
5
'(
5
ن
4
إ
7
@
AGNب
7
1
5
لt ~5 أ
5
ن
4
م
5
ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا ن
5
6
4
ر
5
ي
5
ن
5
Nح7 ن
5

?
"
5
C
4
ي
5
`5 #
4
1
5
6
5
F#j رNم~ '/م1ا6 FEخ1'* Dد'(D FE"م/م EJJخم Dن
4
إD
FEU%'Jلا vGلا6 F!JOلا -Nح !K EJ*TتVم E"مجلا6
Fد#B#ل ]'Oتما `رح Di#لD Fد'( ربp D'O"XNلD E"مB6
ربخلا6 Fأدتبم %د$م لي6Tc !K 'jدCب 'م6 Dن
4
أ
5
D6
Dد#B#م '*ر
?
بI i#لD E"مB6 Fد#B#م 8ريدقc `6<حم
9= د `6<حم طرشلا با#B6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
FEJ*TتVم Dن#م"Cي `#16D E"مB6 F>"بU 'م >N"ع
2Dل~أ ن
4
مD >ل#U FDن#م"CيD :ب )"Cتم `رZ DنNحD
د
=
Vم Wد
=
1
5
E"مجلا6 Fربp6 أدتبم v'/Jت1ا م1ا
.v'/Jت1i'ب نNق"Cملا Dن#م"CيD !
4
ل
5
#CJم
2آ b_ >
7
N
4
"
5
ع5 ن
?

?
c 5 H
5
* 4T
5
K
5
أ
5
8
?
ا#
5
j5 >
?
/
5
ل
5
إ
7
< 5 خ5 c =ا ن
7
م
5
H
5
ي
4
أ
5
%
5
أ
5
@
AGN(
7
6
5
>/لإD 2D<خcاD i#CJم F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D
)"Cتم D>N"عD %'جلا F0دgاk DH*TKD !K ,'Jلا6 FD8ا#j
Hيأ%أD :ل ن'\ 9#CJم Dن#كc H*أأD E"مB6 FDGN(6D :ب
_lb
bb م
4
j? ن
4
إ
7
ن
5
#"
?
ق7 C
4
ي
5
6
4
أ
5
ن
5
#C
?
م
5
V
4
ي
5
م
4
j? ر
5
+
5
(
4
أ
5
ن
=
أ
5
x
?
V
5
ح
4
c 5 v
4
أ
5
@
AGNب
7
1
5
لt ~5 أ
5
م
4
j? ل4 ب
5
v
7
'C
5
* 4r'(
5

7
!
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا6 FECLقOملا DvأD

4
إD6 FEJ*TتVم Dv'C*r'( iإ مj نإD E"مB FDxVحD
.-NNمc DGNب1D6 FEJ*TتVم Dل~أ مj لبD E"مB6 FENK'*
2آ be >
?
"
5
C
5
ج
5
ل
5
, 5 'S5 #
4
ل
5
6
5
ل= a
Q
لا د
=
م
5
.5 N
4
(
5
m
5
ب
Q
%
5
ىل
5
إ
7
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
AGNل 7د
5
>
7
N
4
"
5
ع5 ƒ
5
م
4
ش= لا 'O 5"
4
C
5
B
5
م
=
\
?
'O R(
7
'1
5
9دب Dد
=
م .N(D E"مB6 F9'ح v'/Jت1ا م1ا D.N(D
FEN~ارتعا D>"Cجل ,'S #ل6D E"مB FDmب%D نم 9'متSا
%'جلا FDد
=
مD E"مB ى"ع EK#LCم D'O"CB م\D E"مB6
.DGNلدD نم 9'حب )"Cتم D>N"عD
2آ bl Aار
R
NV
7
ي
5
'XR ب
4
U
5
'O 5N
4
ل
5
إ
7
8
?
'O 5X4 ب
5
U
5
م
=
\
?
@
!K D'O"CBD E"مB ى"ع EK#LCم D8'OXبU م\D E"مB
.رB لحم
2آ bs 'c R'ب
5
1
?
v
5
#
4
O =لا6
5
'1
R

5
ل 7 ل5 N
4
"
=
لا م
?
ك
?
ل
5
ل5 C
5
B
5
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
Aا%
R
#ش? * ? %
5
'/
5
O =لا ل5 C
5
B
5
6
5
%'جلا FDرc ملأD E"مB ى"ع EK#LCم D;<لا #j6D E"مB
Dv#OلاD 2D'c'ب1 v#Oلا6D >ل#U FDلCBD :ب )"Cتم DمكلD
ى"ع `#LCم D'c'ب1D6 FDلN"لاD ى"ع `#LCم
.D'1
R
'بلD
2آ by A>
7
ت 7م
5
ح
4
%
5
;
4
د
5
ي
5
ن
5
N
4
ب
5
ار
R
ش4 ب
?

5

5
ر
Q
لا ل5 1
5
%
4
أ
5
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
D;<لا #jD E"مB ى"ع EK#LCم D;<لا #j6D E"مB
`رZ DنNبD FD”'يرلاD نم 9'ح Dار
R
شبD FEمدقتملا
.Dل1%أD :ب )"Cتم
2آ bd 'م
R
'C
5
* 4أ
5
'O 5ق
4
"
5
p5 'م
=
م
7
>
?
N
5
ق7 V
4
* ?6
5
'ت RN
4
م
5
0 R د
5
"
4
ب
5
>
7
ب
7
!
5
N
7
ح
4
O ?ل 7@
Aار
R
N+ 7(
5
!
=
1
7
'* 5أ
5
6
5
FD'Oل-:*أD :ب )"Cتم %6رجملا D!NحOلD 96Pملا %د$ملا
D'م
R
'C*أD6 FD'م
R
'C*أD نم 9'حب )"Cتم D'ممD %'جلا
EOg'( 'م
R
'C*أ !قV*6 2ريدقتلا6 FD>NقV*D:ل 96أ 9#CJم
لIrا6 Fن'V*إ nمB 2D!
Y
1'*أD F,'ملا 8'Oق"p ;<لا نم
.'/"بU ,'Nلا '/NK م„دأ6 F,'ي ن#Oلا HلدبTK FنN1'*أ
2آ ez ’
7
'O =لا ر
?
+
5
(
4
أ
5
ىب
5
T
5
K
5
ا6ر
?
(
=
< = N
5
ل 7 م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
8
?
'O 5K
4
ر
=
I
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
Aا%
R
#J
?
(
?

7
FD'Oل-:*أ6D E"مB ى"ع EK#LCم D8'OK
4
ر
=
I
5
دقل6D E"مB
FD8'OK
4
ر
=
I
5
D E"مB ى"ع EK#LCم DىبTKD E"مB6
ىOCم >مد
=
قc •رJم ,'O+ت1iا6 FDىبأD 9#CJم Dا%
R
#J(D
.DىبأD !K !JOلا
2آ e3 Aار
R
ي<
7
* 5 E
[
ي
5
ر
4
U
5
لQ (
?
!K7 'O 5+
4
C
5
ب
5
ل
5
'O 5‡
4
S
7
#
4
ل
5
6
5
@
.EJ*TتVم طرشلا E"مB
2آ eM Aن
5
ير
7
K7 'ك
5
ل
4
ا n
7
L
7
c ? GK
5
@
.EJ*TتVم DnLc GKD E"مB
2آ e_ ا< 5 j5 6
5
W
o
ار
5
K
?
ب
o
< 4 ع5 ا< 5 j5 ن
7
ي
4
ر
5
ح
4
ب
5
ل
4
ا f
5
ر
5
م
5
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
A'pR k
5
ر
4
ب
5

5
/
?
O 5N
4
ب
5
ل5 C
5
B
5
6
5
f
o
'B
5
أ
?
Œ
o
"
4
م
7
!K D;<لا #j6D E"مB ى"ع EK#LCم D;<لا #j6D E"مB
& Eيhا by FDنيرحبلاD نم 9'ح Dب<ع ا<jD E"مB6 F
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D'م/ONبD `رaلا6
2آ eb 'ب
R
V
5
* 5 >
?
"
5
C
5
ج
5
K
5
ار
R
ش5 ب
5
,7'م
5
ل
4
ا ن
5
م
7
)
5
"
5
p5 ;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
Aار
R
يد
7
U
5
m
5
ب
t
%
5
ن
5
'(
5
6
5
ار
R
/
4
I
7
6
5
E"مB6 FD)"pD E"مB ى"ع EK#LCم D>"CجKD E"مB
.EJ*TتVم DاريدU mب% ن'(6D
2آ ee م
4
j? ر
t
X? ي
5
i6
5
م
4
/
?
C
?
J
5
O 4ي
5
i 'م
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
ي
5
6
5
@
Aار
R
N/
7
Z
5
>
7
ب
Q
%
5
ى"
5
ع5 ر
?
K7 'ك
5
ل
4
ا ن
5
'(
5
6
5
)"Cتم Dن6د نمD %'جلا FEJ*TتVم Dن6دبCي6D E"مB
E"مB6 F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD6 FD'مD نم 9'حب
EJ*TتVم D...ن'(6D
_le
el Aار
R
ي<
7
* 56
5
ار
R
شQ ب
5
م
?

7

5
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5

5
6
5
@
Dار
R
شQ بمD Fر$ح"ل DiإD FEJ*TتVم D•'O"1%أ 'م6D E"مB
.`'كلا نم 9'ح
2آ es <5 خ7 ت =ي
5
ن
4
أ
5
, 5 'S5 ن
4
م
5

7
ر
[
B
4
أ
5
ن
4
م
7
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
?
T
5
1
4
أ
5

5
ل4 U
?
@
AGNب
7
1
5
>
7
ب
Q
%
5
ىل
5
إ
7
)"Cتم D>N"عD %'جلا Fن'\ 9#CJم DرBأD6 F0دgاk Dن
4
م
7
D
9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D F,'O+ت1Gل DiإD FDرBأD نم 9'حب
9#CJمل'ب )"Cتم D>ب% ىلإD %'جلا FnLقOم ىO+تVم
.!*'+لا
2آ ey 8
7
د
7
م
4
ح
5
ب
7
Œ
4
ب
Q
1
5
6
5
W
?

?
ي
5
i ;<
7
ل
=
ا !
Q
ح
5
ل
4
ا ى"
5
ع5 ل4 (
=
#
5
c 56
5
@
Aار
R

7
p5 8
7
د
7

5
ع7 ب
7
#* ?< ? ب
7
>
7
ب
7
ىJ
5
(
5
6
5
لع'K نم 9'حب )"Cتم D8دمحبD %'جلا FHC* D;<لاD
F0دgاk DىJ(D دCب ,'بلا6 FD8دمحبD 'V
R
بت"م 2;أ DŒب
Q
1D
Dار
R
NبpD FDار
R
NبpD :ب )"Cتم Dب#*<بD %'جلا Fلع'K ,'/لا6
.EJ*TتVم D>ب ىJ(D E"مB6 F-NNمc
2آ ed !K7 'م
5
/
?
O 5N
4
ب
5

5
6
5
u
5
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا )
5
"
5
p5 ;<
7
ل
=
ا@
>
7
ب
7
94 T
5
1
4
'K
5
ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا ›
7
ر
4
C
5
ل
4
ا ى"
5
ع5 {#
5
ت 51
4
ا م
=
\
?
v
[

=
أ
5
E
7
ت =1
7
Aار
R

7
p5
)"Cتم D'م/ONبD `رaلا FDنمحرلاD 8ربp Fأدتبم D;<لاD
,'بلا FEJ*TتVم D9T1'KD !K ,'Jلا F0%دقملا E"$ل'ب
:ل >ب 9#CJم Dار
R
NبpD FDار
R
NبpD :ب Eق"Cتم D>بD !K
.D9T1اD
2آ lz 'م
5
6
5
ا#ل
?
'U
5
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
"ل 7 ا6د
?
ج
?
1
4
ا م
?
/
?
ل
5
ل5 NU7 ا| 5 إ
7
6
5
@
Aا%
R
#J
?
* ? م
4
j? د
5
اk
5
6
5
'* 5ر
?
م
?
T
4
c 5 'م
5
ل 7 د
?
ج
?
V
4
* 5أ
5
ن
?
م
5
ح
4
ر
=
لا
)"Cتم Dم/لD %'جلا Fطرشلا E"مB ا<(6 FEJ*TتVم 6ا#لا
9#قلا 9#قم6 F%د$ملا رNم~ لع'Jلا xg'*6 FDلNUD :ب
Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD FدجV* 2;أ %دقم ا#ل'U دCب
FEي%د$م D'مD6 FلN"Cت"ل 0%
=
'B vGلا Fربp DنمحرلاD
DمjداkD لع'K6 ˜•رمr دجV*أ 2;أ %6رجم %د$ملا6
DدجV*أD E"مB6 Fن'\ 9#CJم Dا%#J*D F9#قلا رNم~
.EJ*TتVم Dمjداk6D E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
2آ l3 A'B
R

?
ب
?
,7'م
5
V
=
لا !K7 ل5 C
5
B
5
@
.DلCBD:ل !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D,'مVلا !KD %'جلا
2آ lM ن
4
أ
5
د
5
ا%
5
أ
5
ن
4
م
5
ل 7 ER J
5
"
4
p7 %
5
'/
5
O =لا6
5
ل5 N
4
"
=
لا ل5 C
5
B
5
;<
7
ل
=
ا #
5
j? 6
5
@
Aا%
R

?
S? د
5
ا%
5
أ
5
6
4
أ
5
ر
5
(
=
< = ي
5
D;<لا •%'بcD E"مB ى"ع EK#LCم D;<لا #j6D E"مB
نأD 96Pملا %د$ملا Fن'\ 9#CJم DEJ"pD FEمدقتملا
.Dدا%أD 9#CJم Dر(
=
< = ي
2آ l_ '* R#
4
j5 u
7
%
4
rا ى"
5
ع5 ن
5
#ش? م
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا د
?

5
ع7 6
5
@
A'م
R
G1
5
ا#ل
?
'U
5
ن
5
#"
?
j
7

5
ل
4
ا م
?
/
?
ب
5

5
'p5 ا| 5 إ
7
6
5
درN1 أدتبملا ربp6 FEJ*TتVم D...نمحرلا د'بع6D E"مB
& Eيhا !K se 'N
R
شم 2;أ )"Lم 9#CJم xg'* D'* R#jD .
D'م
R
G1D FE"$لا ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB6 F'* R#
4
j5
F%د$م م1ا #/K 'م
R
G1 م"
Q
V* 2;أ )"Lم 9#CJم xg'*
. مN"Vc %د$ملا6
2آ lb A'م
R
'N
5
U7 6
5
اد
R
ج
=
1
?
م
4
/
7
ب
Q
ر
5
ل 7 ن
5
#ت ?Nب
7
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
Dن#تNبيD6 F)ب'Vلا 9#I#ملا ى"ع `#LCم 9#I#ملا
%'جلا6 FDاد
R
ج
=
1
?
D ربخلا6 F>م1ا6 ™1'* ]%'Xم لCK
.ربخل'ب )"Cتم Dم/برلD
2آ le A'م
R
ار
5

5
ن
5
'(
5
'/
5
ب
5
ا< 5 ع5 ن
=
إ
7
@
.EJ*TتVم D'م
R
ار„ ن'( '/با<ع نإD E"مB
2آ ll A'م
R

5
م
?
6
5
ار

ق
5
ت 5V
4
م
?
W
4
, 5 '1
5
@
2;أ `6<حم v<ل'ب ‘#$خملا6 F-NNمc Dار
R
قتVمD
.مO/B
2آ ls ن
5
'(
5
6
5
ا6ر
?
ت ?ق
4
ي
5
م
4
ل
5
6
5
ا#K
?
ر
7
V
4
ي
?
م
4
ل
5
ا#ق
?
J
5
* 4أ
5
ا| 5 إ
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
A'م
R
ا#
5
U
5
m
5
ل 7| 5 ن
5
N
4
ب
5
رNم~ ن'( م1ا6 F9#I#ملا E"I طرشلا E"مB
'ما#UD نم 9'حب )"Cتم `رZ DنNبD F•'J*ˆا
_ll
ly ن
5
#"
?
ت ?ق
4
ي
5
i6
5
ر
5
p5 آ '/
R
ل
5
إ
7
>
7
"
=
لا n
5
م
5
ن
5
#ع? د
4
ي
5
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
ل4 C
5
J
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5
ن
5
#* ?-
4
ي
5
i6
5
)
Q
ح
5
ل
4

7

7
>
?
"
=
لا v
5
ر
=
ح
5
!ت 7ل
=
ا ƒ
5
J
4
O =لا
A'م
R
'\
5
أ
5
)
5
"
4
ي
5
m
5
ل 7| 5
)"Cتم `رZ DnمD Fvدقتملا ى"ع `#LCم 9#I#ملا
6ا#لا نم 9'حب )"Cتم D)حل'بD %'جلا FD'/
R
لإD نم 9'حب
م1ا Dن
4
م
5
D FEJ*TتVم طرشلا E"مB FDن#"تقيD !K
.أدتبم طرS
2آ ld >
7
NK7 د
4
"
?
خ4 ي
5
6
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
ب
?
ا< 5 C
5
ل
4
ا >
?
ل
5
.4 ع5 'X5 ي
?
@
A'* R'/
5
م
?
9'ح 2D'* R'/مD FD)
5
"
4
ي
5
D E"مB نم 9دب D.4 ع5 'XيD E"مB
.Dد"خيD لع'K نم
2آ sz m
5
‡ 7ل
5
6T
?
K
5

R
ل 7'I
5

5
ع5 ل5 م
7
ع5 6
5
ن
5
م
5
آ6
5
ب
5
'c 5 ن
4
م
5

7
@
AW
[
'O 5V
5
ح
5
م
4
/
7
c 7'‡
5
N
Q
1
5
>
?
"
=
لا 9? د
Q
ب
5
ي
?
F>ب 9#CJم DGمعD Fل$تم ىO+تVم 9#I#م Dن
4
م
5
D
D9د
Y
بيD i#CJم6 FEJ*TتVم D9دبي m‡ل6TKD E"مB6
.ن'ب#$Oملا ن'م1iا
2آ s3 >
7
"
=
لا ىل
5
إ
7
ب
?
#ت ?ي
5
>
?
* =—
7
K
5

R
ل 7'I
5
ل5 م
7
ع5 6
5
ب
5
'c 5 ن
4
م
5
6
5
@
A'ب
R
'ت 5م
5
F>ب 9#CJم D'ح
R
ل'ID FEJ*TتVم Dب'c ن
4
م
5
6D E"مB
.!مNم %د$م #j6 F)"Lم 9#CJم D'ب'تمD
2آ sM ا6ر
t
م
5
#
7
‹4 "
=
ل'ب
7
ا6ر
t
م
5
ا| 5 إ
7
6
5
%
5
6-
t
لا ن
5

?
/
5
ش4 ي
5
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
A'م
R
ار
5
(
7
& Eيhا !K vدقتملا ى"ع `#LCم 9#I#ملا ly F
.Dا6ر
t
مD !K 6ا#لا نم 9'ح D'م
R
ار(D6
2آ s_ '/
5
N
4
"
5
ع5 ا6ر
t
خ7 ي
5
م
4
ل
5
م
4
/
7
ب
Q
%
5
W
7

5
•ب
7
ا6ر
?
(
Q
| ? ا| 5 إ
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@
A'* R'N
5
م
4
ع? 6
5


I
?
!K 6ا#لا نم 9'ح D'م

I
?
D F9#I#ملا E"I طرشلا E"مB
.Dا6ر
t
خيD
2آ sb ن
[
N
?
ع4 أ
5
0 5 ر
=
U
?
'O 5c 7'ي
=
%
Q
| ? 6
5
'O 5B
7
ا6
5
k
4
أ
5
ن
4
م
7
'O 5ل
5
x
4
j5 'O 5ب
=
%
5
@
A'م
R

5
إ
7
ن
5
Nق7 ت =م
?
"
4
ل 7 'O 5"
4
C
5
B
4
ا6
5
D'OBا6kأ نمD %'جلا FEJ*TتVم ,ادOلا با#B DxjD E"مB
9'حب )"Cتم DنNقتم"لD %'جلا FD0رUD نم 9'حب )"Cتم
.D'م
R
'مإD نم
2آ se '/
5
NK7 ن
5
#
4
ق
=
"
5
ي
?
6
5
ا6ر
?
ب
5
I
5

5
ب
7
E5 K
5
ر
4
‹? ل
4
ا ن
5
6
4
-
5
ج
4
ي
?
m
5
‡ 7ل
5

?
@
A'م
R
G1
5
6
5
ER N
=
ح7 c 5
& Eيhا !K Dد'بعD ربp Dن6-جي m‡ل6أD E"مB l_ .
D'مD F0%'B ,'بلا Fن'\ 9#CJم DEKر‹لاD Fأدتبم 0%'Sˆا6
DENحcD FلCJل'ب )"Cتم %6رجملا %د$ملا6 Eي%د$م
.ن'\ 9#CJم
2آ sl A'م
R

5
م
?
6
5
ار

ق
5
ت 5V
4
م
?
H
4
O 5V
?
ح
5
'/
5
NK7 ن
5
يد
7
ل 7'p5 @
%'جلا FDن6-جيD !K لع'Jلا xg'* نم 9'ح Dنيدل'pD
F-NNمc Dار
R
قتVمD FDنيدل'pD :ب )"Cتم D'/NKD
E"مB6 FEKر‹لا 2;أ `6<حم ”دمل'ب ‘#$خملا6
.DEKر‹لاD نم 9'ح DHOV
?
ح
5
D
2آ ss م
4
ت ?ب
4
< = (
5
د
4
ق
5
K
5
م
4
(
?

?
'ع5 د
?
i#
4
ل
5

Q
%
5
م
4
ك
?
ب
7
T
?
ب
5
C
4
ي
5

5
ل4 U
?
@
A'م
R
ا-
5
ل 7 ن
?

?
ي
5
`5 #
4
V
5
K
5
Fد#B#ل ]'Oتما `رح Di#لD Fلع'K D!ب%D FENK'* D'مD
E"مB6 Fد#B#م 8ريدقc `6<حم 8ربp أدتبم Dم(“'عدD6
'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم طرشلا
`#VKD E"مB6 FEJ*TتVم Dمتب< = ( دقKD E"مB6 F>"بU
رNم~ Dن#كيD م1ا6 FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم Dن#كي
با<Cلا
_ls
,ارCشلا 0%#1
2آ M Aن
7

7
م
?
ل
4
ا ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا W
?

5
آ m
5
"
4
c 7@
.Dب'تكلاD HC* DنNبملاD
2آ _ Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ا#* ?#ك
?
ي
5

5
m
5
V
5
J
4
* 5 n
o
p7 'ب
5
m
5
"
=
C
5
ل
5
@
:ب 9#CJم DmVJ*D FEJ*TتVم Dnp'ب m"CلD E"مB
]-:* ى"ع ب#$Oم Dا#*#كي iأD %د$ملا6 FDnp'بD
.vGلا ^K'خلا
2آ b H
4
"
=
a
5
K
5
ER ي
5
آ ,7'م
5
V
=
لا ن
5
م
7
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 94 -:O* ? T
4
ش5 * 5 ن
4
إ
7
@

5
NC7 ~
7
'p5 '/
5
ل
5
م
4
/
?
U
?
'O 5ع4 أ
5
Dم/U'Oعأ H"
=
aKD E"مB FEJ*TتVم طرشلا E"مB
%'جلا .v-B لحم !K D9-:O* ? D E"مB ى"ع EK#LCم
.Eخ1'Oلا DلZD ربp #j6 FDني n~'pD :ب )"Cتم D'/لD
2آ e ا#* ?'(
5

7
Ž
[
د
5
ح
4
م
?
ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا ن
5
م
7
ر
[
(
4
|
7
ن
4
م
7
م
4
/
7
Nc 7T
4
ي
5

5
6
5
@

5
N~
7
ر
7
C
4
م
?
>
?
O 4ع5
Dر(|D Fطرشلا E"مB ى"ع EK#LCم Dم/NcTي 'م6D E"مB
HCOب )"Cتم Dنمحرلا نمD %'جلا F0دgاk DنمD6 Fلع'K
E"مB Fر$ح"ل DiإD Fن'\ HC* DŽدحمD FDر(|D :ل
%'جلا FDم/NcTيD !K ,'/لا رNمXلا نم 9'ح Dا#*'(D
.DنN~رCمD :ب )"Cتم D>OعD
2آ l >
7
ب
7
ا#* ?'(
5

5
, ? 'ب
5
* 4أ
5
م
4
/
7
Nc 7T
4
N
5
V
5
K
5
ا#ب
?
< = (
5
د
4
ق
5
K
5
@

5
#g
?
-
7
/
4
ت 5V
4
ي
5
Dم/NcTNVKD E"مB6 FEJ*TتVم Dا#ب< = ( دقKD E"مB
`'Xم 9#I#م م1ا D'مD FEJ*TتVملا ى"ع `#LCم
.Dن#g-/تVيD لCJل'ب )"Cتم D>بD %'جلا F>Nلإ
2آ s f
[
6
4
k
5
لQ (
?
ن
4
م
7
'/
5
NK7 'O 5ت 4ب
5
* 4أ
5
م
4
(
5
u
7
%
4
rا ىل
5
إ
7
ا6
4
ر
5
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5
@

[
ير
7
(
5
F>ب 9#CJم Eيربp Dم(D FEJ*TتVم v'/Jت1iا E"مB
م(D E"مB6 FDم(D :ل HCOب )"Cتم Dل( نمD %'جلا
!ب"قلا لCJلا ىOCم نمXملا Dا6ر
5
ي
5
D :ل 9#CJم D'Oتب*أ
.x$* لحم !K
2آ y Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
ن'( 'م6D E"مB6 FEJ*TتVم DEيh mل| !K نإD E"مB
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم DنNOمPم مjر+(أ
2آ d Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
نإD E"مB ى"ع EK#LCم D-ي-Cلا #/ل mب
=
% ن
=
إ6D E"مB
D-ي-Cلا #jD E"مB6 FEق"ح-ملا vGلا6 FDEيh mل| !K
.ن'\ ربp DمNحرلاD FDmب% نإD ربp
2آ 3z Aن
5

7
ل 7'a
=
لا v
5
#
4
ق
5
ل
4
ا H
7
g
4
ا ن
7
أ
5
ى1
5

?
m
5
ب
t
%
5

5
'* 5 | 4 إ
7
6
5
@
Dر(|اD :ل 9#CJم !KرZ م1ا D|إD FEJ*TتVم 6ا#لا
FEيرNVJc DHgاD E"مB6 F,ادO"ل EيرNVJc Dن
4
أD Fا%
R
دقم
.>Nلإ `'Xم D{د'*D E"مB6
2آ 33 Aن
5

?
ت =ي
5

5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 v
5
#
4
U
5
@
0ادأ DiأD6 FEJ*TتVم Dن#قتي iأD E"مB F9دب Dv#UD
.uرع
2آ 3M Aن
7

?
< Q ك
5
ي
?
ن
4
أ
5
`? 'p5 أ
5
!* Qإ
7
ب
Q
%
5
95 'U
5
@
F>ب 9#CJم 'jدCب 'م6 نأ نم 96Pملا %د$ملا
ن#Oلا6 Fن#Oلا `<حب ب#$Oم ]%'Xم لCK Dن#ب< Q ك
5
ي
?
D6
Dن#ب< Q ك
5
ي
?
D E"مB6 F>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل
.'/ل لحم i !Kرحلا 9#I#ملا E"I
2آ 3_ ىل
5
إ
7
ل4 1
7
%
4
T
5
K
5
!* 7'V
5
ل 7 )
?
" 7L
5
O 4ي
5
i6
5
;%
7
د
4
I
5
)
?
NX
7
ي
5
6
5
@

5
6%
?
'j5
FD`'pأD E"مB ى"ع EK#LCم D;%دI )NXي6D E"مB
.D)"LOيD E"مB ى"ع EK#LCم Dل4 1
7
%TKD E"مB6
2آ 3b Aن
7
#"
?
ت ?ق
4
ي
5
ن
4
أ
5
`? 'p5 T
5
K
5
x
o
* 4| 5 !
=
"
5
ع5 م
4
/
?
ل
5
6
5
@
D`'pأD E"مB ى"ع EK#LCم Dx*| !
=
"ع م/ل6D E"مB
)"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم D!
=
"عD %'جلا FEمدقتملا
م/ل6D E"مB ى"ع EK#LCم D`'pTKD E"مB6 Fربخلا >ب
.>ب 9#CJم Dن#"تقي نأD 96Pملا %د$ملا6 FDx*| !
=

2آ 3e Aن
5
#C
?
م
7
ت 5V
4
م
?
م
4
ك
?
C
5
م
5
'* =إ
7
'O 5c 7'ي
5
•ب
7

5
j5 | 4 'K
5
G(
5
95 'U
5
@
D'Oc'ي•بD %'جلا F.خc i G( 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
F'Oc'ي•ب نNVبت"م 2;أ D'بj|اD لع'K نم 9'حب )"Cتم
.ن'\ ربp Dن#CمتVمD6 Fربخل'ب )"Cتم `رZ 2DمكCمD
.%دقملا 9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم D'بj|'KD E"مB
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DمكCم '*إD E"مB6
2آ 3l Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
9? #1
?
%
5
'* =إ
7
i#ق
?
K
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 'N
5
c 7T
4
K
5
@
•Jل6 .D'بj|اD E"مB ى"ع EK#LCم D'NcTKD E"مB
29#قc nمB 6أ ىO+م >مد
=
قc نإ6 F8دارKإ k#جي D9#1%D
DنNمل'CلاD6 F9#1% مj6 F9#1% 'مj6 F9#1% #j
ر(<ملا nمجب )ح"م >*r w,'Nل'ب %6رجم >Nلإ `'Xم
.مل'Vلا
2آ 3s Aل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
!O 7ب
5
'O 5C
5
م
5
ل4 1
7
%
4
أ
5
ن
4
أ
5
@
.'/ل لحم i 0رVJم Dل4 1%أD E"مB6 FEيرNVJc Dن
4
أD
2آ 3y •
5
ر
7
م
?
ع? ن
4
م
7
'O 5NK7 H
5
+
4
ب
7
ل
5
6
5
اد
R
Nل 76
5
'O 5NK7 m
5
ب
Q
ر
5
* ? م
4
ل
5
أ
5
95 'U
5
@

5
NO 71
7
FE"Cلا `رح `<حب v6-جم ]%'Xم لCK 2Dmب
Q
ر*D
9'حب )"Cتم D•رمع نمD %'جلا F`'كلا نم 9'ح Dاد
R
Nل6D
.DH+بلD :ب )"Cتم `رZ DنNO1D6 FDنNO1D نم
2آ 3d Aن
5
ير
7
K7 'ك
5
ل
4
ا ن
5
م
7
H
5
* 4أ
5
6
5
H
5
"
4
C
5
K
5
!ت 7ل
=
ا m
5
ت 5"
5
C
4
K
5
H
5
"
4
C
5
K
5
6
5
@
H*أ6D E"مB FHC* D!تلاD F>ب 9#CJم 2Dmت"CKD >ل#U
H"CKD لع'K نم ENل'ح DنيرK'كلا نم
_ly
Mz Aن
5

Q
'X= لا ن
5
م
7
'* 5أ
5
6
5
ا| R إ
7
'/
5
ت ?"
4
C
5
K
5
95 'U
5
@
نم ENل'ح DنNل'Xلا نم '*أ6D E"مB Fبا#B `رح Dا| R إD
.D'/ت"CKD !K ,'تلا
2آ M3 'م
R
ك
4
ح
?

Q
%
5
!ل 7 x
5
j5 #
5
K
5
م
4
ك
?
ت ?J
4
p7 'م
=
ل
5
م
4
ك
?
O 4م
7
W
?
%
4
ر
5
J
5
K
5
@

5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
!O 7"
5
C
5
B
5
6
5
با#B6 FنNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم طرشلا E"مB
نمD %'جلا F>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DنN"1رملا
2آ MM Aل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
!O 7ب
5
W
5
د
4
ب
=
ع5 ن
4
أ
5
!
=
"
5
ع5 '/
5
O tم
?
c 5 Eo م
5
C
4
* 7 m
5
"
4
c 76
5
@
9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم DEمC* m"c6D E"مB
FEي%د$م Dن
4
أD FDEمC*D :ل HC* D'/O tمcD E"مB6 F)ب'Vلا
.,'بلا ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم 96Pملا %د$ملا6
2آ M_ Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
t
%
5

5
6
5
ن
?
#
4
ع5 ر
4
K7 95 'U
5
@
م1ا D'مD ˜;رN„ >لإ •'Oj لj 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
ب% 'م6D E"مB6 Fربp Dب%D6 Fأدتبم v'/Jت1ا
.%دقملا 9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم DنNمل'Cلا
2آ Mb م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7

5
/
?
O 5N
4
ب
5

5
6
5
u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا ب
t
%
5
95 'U
5
@

5
NO 7U7 #م
?
م1ا 2D'م6D Fب% #j 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2Dب%D
متO( نإD E"مB6 Fu%rا ى"ع `#LCم 9#I#م
طرشلا با#B6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DنNOU#م
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم
2آ Me Aن
5
#C
?
م
7
ت 5V
4
c 5 iأ
5
>
?
ل
5
#
4
ح
5
ن
4
م
5
ل 7 95 'U
5
@
0ادأ DiأD .0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم ن'كم `رZ 2D>ل#حD
.uرع
2آ Ml Aن
5
Nل 76
=
rا م
?
ك
?
g 7'ب
5
آ ب
t
%
5
6
5
م
4
ك
?
ب
t
%
5
95 'U
5
@
.ب% #j 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2Dمكب%D >ل#U
2آ Ms Aن
o
#O ?ج
4
م
5
ل
5
م
4
ك
?
N
4
ل
5
إ
7
ل5 1
7
%
4
أ
?
;<
7
ل
=
ا م
?
ك
?
ل
5
#1
?
%
5
ن
=
إ
7
95 'U
5
@
.DنإD ربp !K Eق"ح-ملا !j vGلا6 FHC* D;<لاD
2آ My م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7

5
/
?
O 5N
4
ب
5

5
6
5
ب
7
ر
7
‹4 م
5
ل
4
ا6
5

7
ر
7
ش4 م
5
ل
4
ا ب
t
%
5
95 'U
5
@

5
#"
?
ق7 C
4
c 5
E"مB6 Fب% #j 2;أ `6<حم أدتبمل ربp 2Dب%D >ل#U
`6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم Dن#"قCc متO( نإD
.>"بU 'م >N"ع 9= د
2آ Md ن
5
م
7
m
5
O ="
5
C
5
B
4
r ;ر
7
N
4

5
'/
R
ل
5
إ
7
W
5
< 4 خ5 c =ا ن
7
‡ 7ل
5
95 'U
5
@

5
N* 7#ج
?
V
4
م
5
ل
4
ا
Fن'\ 9#CJم D;رN„D FمVق"ل E‡‚#ملا Dن‡لD !K vGلا
نمD %'جلا6 FمVقلا با#B DmO ="CBrD E"مB6
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DنN*#جVملا
2آ _z Aن
[

7
م
?
,[!
4
ش5 ب
7
m
5
ت ?‡
4
B
7
#
4
ل
5
6
5
أ
5
95 'U
5
@
˜mل| !ب لCJcأ 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم6 FENل'ح 6ا#لا
9#قم !K x‚'خملا رNم~ نم ENل'ح Dmت‡BD E"مB6
'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 F%دقملا 9#قلا
.>"بU
2آ _3 Aن
5
NU7 د
7
'$
=
لا ن
5
م
7
H
5
O 4(
?
ن
4
إ
7
>
7
ب
7
W
7
T
4
K
5
95 'U
5
@
!K ,'Jل'K FWTK 'Uد'I HO( نإ 2%دقملا 9#قلا 9#قم
نم HO( نإD E"مB6 F%دقم طرS با#جل ELبا% DWTKD
طرشلا با#B6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DنNUد'$لا
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم
2آ _M Aن
o

7
م
?
ن
o

5
C
4
\
?
!
5
j
7
ا| 5 —
7
K
5
8
?
'$
5
ع5 ىق
5
ل
4
T
5
K
5
@
Dا|إD6 FEJ‚'ع EN*'+لا ,'Jلا6 FEJ*TتVم DىقلTKD E"مB
Dن'بC\ !j ا|—KD E"مB6 Fربp6 أدتبم6 FENg'جK
.D8'$ع ىقلTKD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ __ Aن
5
ير
7
Z
7
'O ="ل 7 , ? 'X5 N
4
ب
5
!
5
j
7
ا| 5 —
7
K
5
8
?
د
5
ي
5
]5 -:*6
5
@
!j ا|—KD E"مB6 FENg'جK Dا|إD FEJ‚'ع ,'Jلا Dا|—KD
%
Y
'جلا FD8دي ]-:*D E"مB ى"ع EK#LCم D,'XNب
.نيرZ'O"ل 0رj'Z 2;أ ن'\ ربخب )"Cتم DنيرZ'O"لD
2آ _b Aم
o
N" 7ع5 ر
o
ح7 'V
5
ل
5
ا< 5 j5 ن
=
إ
7
>
?
ل
5
#
4
ح
5
•م
5
"
4
ل 7 95 'U
5
@
ربp DمN"عD .D‰ملاD نم 9'حب )"Cتم D>ل#حD `رaلا
.Dن
=
إD :ل ن'\
2آ _e ا| 5 'م
5
K
5
8
7
ر
7
ح
4
V
7
ب
7
م
4
ك
?
~
7
%
4
أ
5
ن
4
م
7
م
4
ك
?
B
5
ر
7
خ4 ي
?
ن
4
أ
5
د
?
ير
7
ي
?
@

5

?
م
?
T
4
c 5
96Pملا %د$ملا6 FDرح'1D :ل ن'\ HC* DديريD E"مB
م1ا 2D'مD FEJ*TتVم Dا|'مKD !K ,'Jلا6 F>ب 9#CJم
E"مB6 F8ربp 9#I#م م1ا 2Dا|D Fأدتبم v'/Jت1ا
.9#I#ملا E"I Dن6رمTcD
2آ _l Aن
5
ير
7
S
7

5
ن
7
g 7اد
5
م
5
ل
4
ا !K7 q4 C
5
ب
4
ا6
5
8
?
'p5 أ
5
6
5
>
4
B
7
%
4
أ
5
ا#ل
?
'U
5
@
ى"ع !Oبم >c 5رp= أ ا|إ >
?
ت 5N
4
B
5
%
4
أ
5
نم
7
رمأ لCK 2 D>B%أD
,'j نNكVc6 F>ب 9#CJم ,'/لا6 FE"Cلا `رح `<ح
DنيرS'حD F,'/لا ى"ع `#LCم D8'pأD .E‹ل رNمXلا
`6<حم `#I#مل EJI لIrا !K #j6 F>ب 9#CJم
.نيرS'ح i'B% 2;أ
2آ _s Aم
[
N" 7ع5 %
[

=
1
5
لQ ك
?
ب
7

5
#c ?T
4
ي
5
@
.%دقم طرS با#B >*r wv6-جم ]%'Xم لCK D•#cTيD
2آ _y Av
[
#"
?
C
4
م
5
v
[
#
4
ي
5
W
7

5

7
ل 7 0 ? ر
5
ح
5
V
=
لا n
5
م
7
ج
?
K
5
@
.EJ*TتVم D0رحVلا nمجKD E"مB
2آ _d Aن
5
#C
?
م
7
ت 5ج
4
م
?
م
4
ت ?* 4أ
5
ل4 j5 ’
7
'O ="ل 7 ل5 NU7 6
5
@
F%د$ملا ى"ع د#Cي رتتVم رNم~ DلNUD لع'K xg'*
nمB
?
D E"مB ى"ع EK#LCم DلNU6D E"مB6
_ld
bz Aن
5

7
ل 7'‹5 ل
4
ا م
?
j? ا#* ?'(
5
ن
4
إ
7
0 5 ر
5
ح
5
V
=
لا n
?
ب
7
ت =* 5 'O 5"
=
C
5
ل
5
@
E"مB6 F6ا#"ل دN(#c DمjD FEJ*TتVم Dnبت* 'O"CلD E"مB
>N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 .EJ*TتVم Dا#*'( نإD
.>"بU 'م
2آ b3 ار
R
B
4
r 'O 5ل
5
ن
=
g 7أ
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
J7 ل 7 ا#ل
?
'U
5
0 ? ر
5
ح
5
V
=
لا , 5 'B
5

=
"
5
K
5
@

5

7
ل 7'‹5 ل
4
ا ن
?
ح
4
* 5 'O =(
?
ن
4
إ
7
D'O( نإD E"مB6 FEJ*TتVم D0رحVلا ,'B 'م"KD E"مB
F>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
.D'*D رNمX"ل دN(#c Dنح*D
2آ bM Aن
5

7
ر
=
ق
5
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ل
5
ا| R إ
7
م
4
ك
?
* =إ
7
6
5
م
4
C
5
* 5 95 'U
5
@
E"مB6 Fار
R
Bأ مكل نإ مC* 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم DنNبرقملا نمل مك* =إ6D
.Eق"ح-ملا vGلا6 Fبا#B `رح Dا| R إD
2آ b_ Aن
5

?
"
4
م
?
م
4
ت ?* 4أ
5

5
ا#ق
?
ل
4
أ
5
ى1
5

?
م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
@
.ENم1ا E"$لا E"مB6 F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD
2آ bb '* =إ
7
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 0
7
-
=
C7 ب
7
ا#ل
?
'U
5
6
5
م
4
/
?
N
=
$
7
ع7 6
5
م
4
/
?
ل
5

5
ح7 ا#
4
ق
5
ل
4
T
5
K
5
@

5

?
ل 7'‹5 ل
4
ا ن
?
ح
4
O 5ل
5
Dى1#م م/ل 9'UD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#قلTKD E"مB
F0%دقم DمVق*D :ب )"Cتم D0-CبD %'جلا FEمدقتملا
نحOل '*إD E"مB6 F9#قلا 9#قم D0-Cب مVق*D E"مB6
ربp Dن#بل'‹لا نحOلD E"مB6 FمVقلا با#B Dن#بل'‹لا
.nK% لحم !K DنإD
2آ be 'م
5
.? ق
5
"
4
c 5 !
5
j
7
ا| 5 —
7
K
5
8
?
'$
5
ع5 ى1
5

?
ىق
5
ل
4
T
5
K
5
@

5

?
K7 T
4
ي
5
ىقلأD E"مB ى"ع EK#LCم D.ق"c !j ا|—KD E"مB
.>ب 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD FENg'جK Dا|إD6 FDى1#م
2آ bl Aن
5
يد
7
B
7
'1
5
0 ? ر
5
ح
5
V
=
لا !
5
ق7 ل
4
T
?
K
5
@
D!قلTKD E"مB6 FD0رحVلاD نم 9'ح 2DنيدB'1D >ل#U
.Dى1#م ىقلTKD E"مB ى"ع EK#LCم
2آ bs Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
ر
5
ب
7
'O =م
5
آ ا#ل
?
'U
5
@
nمجب )ح"م >*r w,'Nل'ب %6رجم >Nلإ `'Xم DنNمل'CلاD
.مل'Vلا ر(<ملا
2آ by Aن
5
6%
?
'j5 6
5
ى1
5

?
ب
Q
%
5
@
. )ب'Lم 9دب Dب%D
2آ bd ;<
7
ل
=
ا م
?
(
?
ر
?

7
ك
5
ل
5
>
?
* =إ
7
م
4
ك
?
ل
5
ن
5
| 5 آ ن
4
أ
5
ل5 ب
4
U
5
>
?
ل
5
م
4
ت ?O 4م
5
آ 95 'U
5
@
م
4
ك
?
ي
5
د
7
ي
4
أ
5
ن
=
C
5
L
Q
U
5
r ن
5

?
"
5
C
4
c 5 `5 #
4
V
5
"
5
K
5
ر
5
ح
4
V
Q
لا م
?
ك
?
م
5
"
=
ع5

5
NC7 م
5
B
4
أ
5
م
4
ك
?
O =ب
5
"
Q
I
5
r6
5
`
[
Gp7 ن
4
م
7
م
4
ك
?
"
5
B
?
%
4
أ
5
6
5
>*إD E"مB F>Nلإ `'Xم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م Dن
4
أD
`#V"KD E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dم(رNبكل
نمD %'جلا F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم Dن#م"Cc
2DنNCمBأD FDلB%rا6 ;ديrاD نم 9'حب )"Cتم D`Gp
>با#B6 %دقملا مVقلا E"مB6 Fب'Lخلا رNمXل دN(#c
DمكO =ب"Ir6D E"مB6 FDم"عD !ل#CJم د
=
Vم Wد
=
1
.مVقلا با#B ى"ع EK#LCم
2آ ez Aن
5

?
" 7ق
5
O 4م
?
'O 5ب
Q
%
5
ىل
5
إ
7
'* =إ
7
ر
5
N
4
~5 i ا#ل
?
'U
5
@
'Oب% ىلإ '*إD E"مB F'ON"ع 2;أ `6<حم DرN~ iD ربp
:ب )"Cتم D'Oب% ىلإD %'جلا FEJ*TتVم Dن#ب"قOم
.Dن#ب"قOمD
2آ e3 95 6
=
أ
5
'O =(
?
ن
4
أ
5
'* 5'ي
5
'L
5
p5 'O 5ب
t
%
5
'O 5ل
5
ر
5
J7 ‹4 ي
5
ن
4
أ
5
n
?
م
5
L
4
* 5 '* =إ
7
@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا
%د$ملا .9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DnمL* '*إD E"مB
%د$ملا6 F!K& ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم DرJ‹ي نأD
^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم D'O( نأD !*'+لا 96Pملا
.vGلا
2آ eM م
4
ك
?
* =إ
7

7

5
C7 ب
7
ر
7
1
4
أ
5
ن
4
أ
5
ى1
5

?
ىل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
أ
5
6
5
@

5
#C
?
ب
5
ت =م
?
مك*إD E"مB6 FEيرNVJc DنأD FEJ*TتVم D'ONح6أ6D E"مB
.EJ*TتVم Dن#Cبتم
2آ e_ Aن
5
ير
7
S
7

5
ن
7
g 7اد
5
م
5
ل
4
ا !K7 ن
?
#
4
ع5 ر
4
K7 ل5 1
5
%
4
T
5
K
5
@
9#CJم DنيرS'حD FEJ*TتVم Dن#عرK ل1%TKD E"مB
.>ب
2آ eb Aن
5
#"
?
N" 7U
5
Eo م
5
|
7
ر
4
ش
7
ل
5
,7iP
?
j5 ن
=
إ
7
@
9#قل 9#قلا 9#قم E"مجلا6 FDEم|رSD HC* Dن#"N"UD
ل1%أ 2;أ Dن#عرKD نم 9'ح %دقملا 9#قلا6 F%دقم
...ن
=
إ 9#قي
2آ ee Aن
5
#a
?
g 7'‹5 ل
5
'O 5ل
5
م
4
/
?
* =إ
7
6
5
@
E"مجلا ى"ع EK#LCم Dن#ag'‹ل 'Oل م/*إ6D E"مB
.Dن#ag'‹لD ربخل'ب )"Cتم D'OلD %'جلا6 FEمدقتملا
2آ el Aن
5
6%
?
|
7

5
n
o

7
ج
5
ل
5
'* =إ
7
6
5
@
.ن'\ ربp Dن6%|'حD
2آ es Aن
[
#N
?
ع? 6
5
W
[
'O =B
5
ن
4
م
7
م
4
j? 'O 5B
4
ر
5
p4 T
5
K
5
@
.EJ*TتVم Dمj'OBرpTKD E"مB
2آ ed Aل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
!O 7ب
5
'j5 'O 5\
4
%
5
6
4
أ
5
6
5
m
5
ل 7< 5 (
5
@
2;أ `6<حم أدتبمل `6<حم ربخب Eق"Cتم 0%'B `'كلا
D'j'O\%6أ6D E"مB6 FEJ*TتVم E"مجلا6 Fmل<( 'OBارpإ
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ lz Aن
5
NU7 ر
7
ش4 م
?
م
4
j? #C
?
ب
5
c 4T
5
K
5
@
نم 9'ح DنNUرشمD6 FEJ*TتVم Dمj#CبcTKD E"مB
مj#CبcأD لع'K
_sz
l3 '* =إ
7
ى1
5

?
ب
?

5
I
4
أ
5
95 'U
5
ن
7
'C
5
م
4
ج
5
ل
4
ا {, 5 ار
5
c 5 'م
=
"
5
K
5
@

5
#(
?
%
5
د
4
م
?
ل
5
.Eق"ح-ملا vGلا6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
2آ lM Aن
7
يد
7
/
4
N
5
1
5

Q
%
5
!
5
C7 م
5
ن
=
إ
7
G(
5
95 'U
5
@
E"مB6 F'*#(%دي نل G( 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
]%'Xم لCK6 F9'بقت1Gل نNVلا6 Fن'\ ربp Dنيد/N1D
ن#Oلا6 FEK6<حملا ,'Nلا ى"ع 0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم
.Eي'U#"ل
2آ l_ ر
5
ح
4
ب
5
ل
4
ا •
5
'$
5
C
5
ب
7
ب
4
ر
7
~4 ا ن
7
أ
5
ى1
5

?
ىل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
T
5
K
5
@

7
Na
7
C
5
ل
4
ا د
7
#
4
L
=
ل'(
5

[
ر
4
K7 لt (
?
ن
5

5
K
5
)
5
"
5
J
5
* 4'K
5
E"مB6 FEيرNVJc Dن
4
أD FEJ*TتVم D'ONح6TKD E"مB
2;أ EK#LCم 0%دقم E"مB ى"ع EK#LCم D)"J*'KD
.)"J*'K برXK
2آ lb Aن
5
ير
7
p5 hا م
=
\
5
'O 5J
4
ل
5
k
4
أ
5
6
5
@
F`ر$تي i6 FدNCبلا ن'كم"ل >ب %'شي ن'كم `رZ Dم
=
\
5
D
E"مB6 F>ب 9#CJم 2DنيرphاD FD'OJلkأD :ب )"Cتم
.D'ONح6أD E"مB ى"ع EK#LCم D'OJلkأ6D
2آ le Aن
5
NC7 م
5
B
4
أ
5
>
?
C
5
م
5
ن
4
م
5
6
5
ى1
5

?
'O 5N
4
ج
5
* 4أ
5
6
5
@
ى1#م نم 9'ح DنNCمBأD FE"$ل'ب )"Cتم >Cم `رaلا
.>م#U6
2آ ls Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم Dمjر+(أ ن'( 'م6D E"مB
2آ ly Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
نإD E"مB ى"ع EK#LCم D-ي-Cلا #/ل mب% نإ6D E"مB
DمNحرلاD FDنإD ربp D-ي-Cلا #jD E"مB FDEيh mل| !K
.ن'\ ربp
2آ ld Aم
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
T
5
ب
5
* 5 م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ل? c 4ا6
5
@
.EJ*TتVم Dلcا6D E"مB
2آ sz Aن
5

?
ب
?
C
4
c 5 'م
5
>
7
م
7
#
4
U
5
6
5
>
7

7
r 95 'U
5
| 4 إ
7
@
م1ا D'مD FDTب*D ن
4
م
7
9'متSا 9دب !KرZ م1ا D|إD
.أدتبم v'/Jت1ا
2آ s3 Aن
5
NJ7 (
7
'ع5 '/
5
ل
5
لt a
5
O 5K
5

R
'O 5I
4
أ
5
د
?
ب
?
C
4
* 5 ا#ل
?
'U
5
@
D'/لD %'جلا FDدبC*D E"مB ى"ع EK#LCم DلaOKD E"مB
.DلZD ربp #j6 FDنNJ('عD :ب )"Cتم
2آ sM Aن
5
#ع? د
4
c 5 | 4 إ
7
م
4
ك
?
* 5#C
?
م
5
V
4
ي
5
ل4 j5 @
.لCJل'ب )"Cتم ن'مk `رZ D|إD
2آ sb Aن
5
#"
?
C
5
J
4
ي
5
m
5
ل 7< 5 (
5
'* 5, 5 'ب
5
آ '* 5د
4
B
5
6
5
ل4 ب
5
ا#ل
?
'U
5
@
D'*دB6D E"مB Fmل<( 'jدج* مل 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
GC
4
K7 ن#"CJي 2;أ )"Lم 9#CJم xg'* `'كلا .EJ*TتVم
.ن'\ 9#CJم Dن#"CJيD E"مB6 .لCJلا mل| ل+م
2آ se Aن
5

?
ب
?
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?

5
م
4
ت ?ي
4
أ
5
ر
5
K
5
أ
5
95 'U
5
@
Dمتيأ%D E"مB6 .مت"مTcأ 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
!*'+لا 9#CJملا6 .%دقملا 9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم
D'مD6 ˜0د'بCلا )حتVي لj 2;أ `6<حم DHيأ%أD :ل
.96أ 9#CJم 9#I#م م1ا
2آ sl Aن
5

?
د
5
U
4
rا م
?
(
?

?

5
آ6
5
م
4
ت ?* 4أ
5
@
`#LCم Dم(“'بآD FDن6دبCcD !K 6ا#"ل دN(#c Dمت*أD
.Dن6دبCcD !K 6ا#لا ى"ع
2آ ss Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
=
%
5

7
!ل 7 6
Š
د
?
ع5 م
4
/
?
* =—
7
K
5
@
:ب )"Cتم D!لD %'جلا FEJ*TتVم D6دع م/*—KD E"مB
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم E"مجلا6 FD6دعD
2آ sy Aن
7
يد
7
/
4
ي
5
#
5
/
?
K
5
!O 7ق
5
"
5
p5 ;<
7
ل
=
ا@
EK#LCم Dنيد/ي #/KD E"مB6 FHC* 9#I#م D;<لاD
EمXل'ب ]#Kرم ]%'Xم لCK Dنيد/يD6 FE"$لا ى"ع
,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6 FD;د/يD !K ,'Nلا ى"ع 0%دقملا
.>ب 9#CJم 0%دقملا
2آ sd Aن
7
Nق7 V
4
ي
5
6
5
!O 7م
?
C7 L
4
ي
?
#
5
j? ;<
7
ل
=
ا6
5
@
.)ب'Vلا 9#I#ملا ى"ع `#LCم 9#I#ملا
2آ yz Aن
7
NJ7 ش4 ي
5
#
5
/
?
K
5
H
?
~4 ر
7
م
5
ا| 5 إ
7
6
5
@
#jD 9#I#ملا E"I ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
ىOCمب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD6 FD!OمCLي
.با#جلا
2آ y3 Aن
7
NN
7
ح
4
ي
?
م
=
\
?
!O 7ت ?Nم
7
ي
?
;<
7
ل
=
ا6
5
@
ن#Oلا6 F0%دقملا EمXل'ب ]#Kرم ]%'Xم DنNNحيD
.>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل
2آ yM Aن
7
يد
Q
لا v
5
#
4
ي
5
!ت 7‡
5
NL
7
p5 !ل 7 ر
5
J7 ‹4 ي
5
ن
4
أ
5
n
?
م
5

4
أ
5
;<
7
ل
=
ا6
5
@
FD!KD ^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم 96Pملا %د$ملا
.DرJ‹يD :ب )"Cتم Dv#يD `رaلا
2آ y_ Aن
5
Nح7 ل 7'$
=
ل'ب
7
!O 7ق
4
ح7 ل
4
أ
5
6
5

R
ك
4
ح
?
!ل 7 x
4
j5 ب
Q
%
5
@
{د'Oم 2Dب%D FEJ*TتVم ,ادOلا با#B Dx
4
j5 D E"مB
,'ي لبU 'م ى"ع 0%دقملا EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم
.NJخت"ل EK6<حملا م"كتملا
_s3
yb Aن
5
ير
7
p7 hا !K7 •
[
د
4
I
7
ن
5
'V
5
ل 7 !ل 7 ل4 C
5
B
4
ا6
5
@
!KD %'جلا F%دقملا !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D!لD %'جلا
.Dن'VلD HCOب )"Cتم Dنيرphا
2آ ye Aم
7
NC7 O =لا E
7
O =B
5
E
7
\
5
%
5
6
5
ن
4
م
7
!O 7"
4
C
5
B
4
ا6
5
@
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DE\%6 نمD %'جلا
2آ yl Aن
5

Q
'X= لا ن
5
م
7
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7

7
r ر
4
J7 „
4
ا6
5
@
.D!بأD نم ENل'ح Dن'( >*إD E"مB
2آ ys Aن
5
#+
?
C
5
ب
4
ي
?
v
5
#
4
ي
5
!* 7-
7
خ4 c ? i6
5
@
.>Nلإ `'Xم Dن#+CبيD E"مB
2آ yy Aن
5
#O ?ب
5
i6
5
9o 'م
5
n
?
J
5
O 4ي
5
i v
5
#
4
ي
5
@
iD E"مB F Eمدقتملا Dv#يD نم 9دب Dv#يD `رaلا
.0دgاk DiD6 F>Nلإ `'Xم DnJOي
2آ yd Aم
[
N" 71
5
x
[
"
4
ق
5
ب
7
>
5
"
=
لا ىc 5أ
5
ن
4
م
5

7
@
)"Cتم Dx"قبD %'جلا6 FىO+تVم 9#I#م م1ا 2Dن
4
م
5
D
.'V
R
بت"م 2;أ Dx"UD نم 9'حب
2آ dz Aن
5
Nق7 ت =م
?
"
4
ل 7 E? O =ج
5
ل
4
ا H
7
J
5
ل 7k
4
أ
?
6
5
@
EK#LCم E"مجلا6 FDHJلkأD :ب )"Cتم DنNقتم"لD %'جلا
.DnJOي iD E"مB ى"ع
2آ d3 Aن
5
ي6
7
'‹5 "
4
ل 7 م
?
Nح7 ج
5
ل
4
ا W
7
k
5
ر
Q
ب
?
6
5
@
.DHJلkأD E"مB ى"ع EK#LCم DWk
5
ر
Q
ب
?
6D E"مB
2آ dM Aن
5

?
ب
?
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?

5
ن
5
ي
4
أ
5
@
D'مD Fربخل'ب )"Cتم ن'كم `رZ v'/Jت1ا م1ا 2DنيأD
.أدتبم v'/Jت1ا م1ا
2آ d_ Aم
4
ك
?
* 56ر
?
$
?
O 4ي
5
ل4 j5 >
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
@
2;أ %دقملا دg'Cلا نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
EJ*TتVم v'/Jت1iا E"مB F>"لا ن6د نم 'O Rg'( >*6دبCc
.9#قلا -Nح !K
2آ db Aن
5
66
?
'‹5 ل
4
ا6
5
م
4
j? '/
5
NK7 ا#ب
?
ك
7
ب
4
ك
?
K
5
@
F6ا#"ل دN(#c DمjD FEJ*TتVم Dا#بكبكKD E"مB
.6ا#لا ى"ع `#LCم م1ا Dن66'‹لا6D
2آ de Aن
5
#C
?
م
5
B
4
أ
5
ƒ
5
N" 7ب
4
إ
7
د
?
#O ?B
?
6
5
@
.Dد#OBD :ل دN(#c Dن#CمBأD
2آ dl Aن
5

?
$
7
ت 5خ4 ي
5
'/
5
NK7 م
4
j? 6
5
ا#ل
?
'U
5
@
!K 6ا#لا نم ENل'ح Dن#م$تخي '/NK مj6D E"مB
.Dن#م$تخيD :ب )"Cتم D'/NKD %'جلا FDا#ل'UD
2آ ds Aن
[

7
م
?
9
[
G~5 !J7 ل
5
'O =(
?
ن
4
إ
7
>
7
"
=
ل'c 5@

4
إD F0%دقملا DمVUأD :ب )"Cتم %'جلا6 FمVق"ل ,'تلا
F>م1ا6 ™1'* u'م لCK6 FE"م/م E"Nق+لا نم EJJخم
.ربخل'ب )"Cتم %'جلا6 FEU%'Jلا vGلا6
2آ dy Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
ر
5
ب
7
م
4
ك
?
ي#
Q
V
5
* ? | 4 إ
7
@
Fن'( ربp >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم `رZ 2D|إD
.>Nلإ `'Xم Dمكي#
Q
V*D E"مB6
2آ dd Aن
5

?
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا iإ
7
'O 5"
=
~5 أ
5

5
6
5
@
.مVقلا با#B ى"ع EK#LCم D'O"
=
~أ 'م6D E"مB
.لع'K Dن#مرجملاD
2آ 3zz Aن
5
NC7 K7 'S5 ن
4
م
7
'O 5ل
5

5
K
5
@
ENK'* D'مD FD'O"
=
~أ 'مD E"مB ى"ع EK#LCم E"مجلا
أدتبملا ربخب )"Cتم %'جلا6 F0دgاk Dن
4
م
7
D FE"م/م
.DنNCK'SD
2آ 3zM Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5

?
O 5K
5
0 R ر
=
(
5
'O 5ل
5
ن
=
أ
5
#
4
"
5
K
5
@
%د$ملا6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم طرشلا E"مB
%د$ملا6 FENبب1 ,'Jلا6 Fا%
R
دقم Hب\ :ب لع'K 96Pملا
)ب'Vلا vGكلا نم دN$تم %د$م ى"ع `#LCم 96Pملا
با#B6 FنNOمPملا نم 'O*#كK 'عR #B% 'Oل HNل 2;أ
.'حل'I 'O"
4
م
7
C
5
ل
5
2;أ `6<حم طرشلا
2آ 3z_ Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم !JOلا E"مB
2آ 3zb Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
FDEيh mل| !K نإD ى"ع EK#LCم D...mب% نإ6D E"مB
.ن'\ ربp DمNحرلاD
2آ 3ze Aن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا ”
[
#* ? v
?
#
4
U
5
H
4
ب
5
< = (
5
@
.EJ*TتVم Dv#U Hب< = (D E"مB
2آ 3zl Aن
5

?
ت =c 5 iأ
5

o
#* ? م
4
j? #p? أ
5
م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
| 4 إ
7
@
DiأD F9دب D”#*D FDHب< = (D :ب )"Cتم ن'مk `رZ D|إD
.uرع `رح
2آ 3zs Aن
o

7
أ
5
9o #1
?
%
5
م
4
ك
?
ل
5
!* Qإ
7
@
.D9#1%D :ب )"Cتم DمكلD %'جلا
2آ 3zy Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
ى"ع EK#LCم E"مجلا6 FEJ‚'ع Dا#قc'KD !K ,'Jلا
.D9#1% !*إD E"مB
2آ 3zd ى"
5
ع5 iإ
7
;
5
ر
7
B
4
أ
5
ن
4
إ
7
ر
[
B
4
أ
5
ن
4
م
7
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
?
T
5
1
4
أ
5

5
6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
F0دgاk Dن
4
م
7
D F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم !JOلا E"مB
EJ*TتVم D...;رBأ نإD E"مB6 Fن'\ 9#CJم DرBأD6
.ر$ح"ل DiإD6 FENK'* Dن
4
إD F9#قلا -Nح !K
2آ 33z Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
.DمكلT1أ 'مD E"مB ى"ع EK#LCم D>"لا ا#قc'KD E"مB
2آ 333 Aن
5

?
| 5 %
4
rا m
5
C
5
ب
5
c =ا6
5
m
5
ل
5
ن
?
م
7
P
4
* ?أ
5
ا#ل
?
'U
5
@
نمP*D لع'K نم ENل'ح Dن#ل|%rا mCبcا6D E"مB
_sM
33M Aن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ا#* ?'(
5

5
ب
7

7
"
4
ع7 'م
5
6
5
95 'U
5
@
'م6D E"مB6 ˜mل<( مjأ 2;أ %دقم 9#قلا 9#قم
م1ا D'مD F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم D!م"ع
Eل#I#م ,'بلا D'مبD Fربp D!م"عD6 Fأدتبم v'/Jت1ا
.D!م"عD نم 9'حب Eق"Cتم 0%6رجم
2آ 33_ Aن
5

?
C
?
ش4 c 5 #
4
ل
5

Q
%
5
ى"
5
ع5 iإ
7
م
4
/
?
ب
?
'V
5
ح7 ن
4
إ
7
@
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D...م/ب'Vح ن
4
إD E"مB
با#B6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن6رCشc #لD E"مB6
نأ متم"Cل
5
2;أ >"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا
.!ب% ى"ع م/ب'Vح
2آ 33b Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا د
7
%
7
'L
5
ب
7
'* 5أ
5

5
6
5
@
ى"ع iإ م/ب'Vح نإD E"مB ى"ع EK#LCم !JOلا E"مB
!K 0دgاk ,'بلا6 FƒNل لمع لمCc ENK'* D'مD FD!ب%
.ربخلا
2آ 33e ن
o

7
م
?
ر
o
ي<
7
* 5 iإ
7
'* 5أ
5
ن
4
إ
7

Dري<*D6 Fر$ح 0ادأ DiإD6 Fأدتبم D'*أD6 FENK'* Dن
4
إD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم E"مجلا6 F>تC* DنNبم
?
D6 Fربp
2آ 33l ن
5
م
7
ن
=
* 5#ك
?
ت 5ل
5

?
#* ? 'ي
5
>
7
ت 5O 4c 5 م
4
ل
5
ن
4
‡ 7ل
5
ا#ل
?
'U
5
@

5

7
#B
?
ر
4
م
5
ل
4
ا
با#B Dن*#كOلD E"مB6 FE~رتCم D”#* 'يD E"مB
با#B >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FمVقلا
.ن'( ربخب )"Cتم %
Y
'جلا6 FمVقلا
2آ 33s Aن
7

?
< = (
5

7
#
4
U
5
ن
=
إ
7
ب
Q
%
5
95 'U
5
@
,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6 Fلع'K6 u'م لCK 2Dن#ب< = (D
.>ب 9#CJم 0%دقملا
2آ 33y ن
5
م
7
!
5
C7 م
5
ن
4
م
5
6
5
!O 7ج
Q
* 56
5

R
ت 4K
5
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
6
5
!O 7N
4
ب
5
Œ
4
ت 5K
4
'K
5
@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا
ى"ع EK#LCم E"مجلا6 FEJ‚'ع DŒتK'KD !K ,'Jلا
F,'Nلا ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D FDن#ب< = (D
نمD %'جلا F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم ن'كم `رZ D!CمD
.9#I#ملا نم 9'حب )"Cتم DنNOمPملا
2آ 33d Aن
7

?
ش4 م
5
ل
4
ا m
7
"
4
J
?
ل
4
ا !K7 >
?
C
5
م
5
ن
4
م
5
6
5
8
?
'O 5N
4
ج
5
* 4T
5
K
5
@
& Eيhا !K D9'UD E"مB ى"ع EK#LCم D8'ONج*TKD E"مB
33s `رaلا6 F,'/لا ى"ع `#LCم Dن
4
م
5
D 9#I#ملا6 F
E"$ل'ب )"Cتم Dm"Jلا !KD %'جلا FE"$ل'ب )"Cتم
.0%دقملا
2آ 3Mz Aن
5
NU7 'ب
5
ل
4
ا د
?
C
4
ب
5
'O 5U
4
ر
5

4
أ
5
م
=
\
?
@
نع nLU >*r wمXلا ى"ع !Oبم ن'مk `رZ 2DدCبD
.EK'~ˆا
2آ 3M3 Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
.E~رتCم 6ا#لا6 FE~رتCم !JOلا E"مB
2آ 3MM Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
نإD E"مB ى"ع EK#LCم D-ي-Cلا #/ل mب% نإ6D E"مB
.DEيh mل| !K
2آ 3M_ Aن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا د
o
'ع5 H
4
ب
5
< = (
5
@
.EJ*TتVم DHب< = (D E"مB
2آ 3Mb Aن
5

?
ت =c 5 iأ
5
د
o
#j? م
4
j? #p? أ
5
م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
| 4 إ
7
@
`'Xم D9'UD E"مB FDHب< = (D :ب )"Cتم `رZ 2D|إD
.9دب Dد#jD F>Nلإ
2آ 3Me Aن
o

7
أ
5
9o #1
?
%
5
م
4
ك
?
ل
5
!* Qإ
7
@
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D9#1% مكل !*إD E"مB
.D9#1%D :ب )"Cتم %'جلا6
2آ 3Ml Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
.D9#1% !*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#قc'KD E"مB
2آ 3Ms ى"
5
ع5 iإ
7
;
5
ر
7
B
4
أ
5
ن
4
إ
7
ر
[
B
4
أ
5
ن
4
م
7
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
?
T
5
1
4
أ
5

5
6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
FDن#CN‚أD E"مB ى"ع EK#LCم DمكلT1أ 'م6D E"مB
نإD E"مB6 F0دgاk Dن
4
م
7
D6 Fن'\ 9#CJم DرBأ نمD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D;رBأ
2آ 3My Aن
5
#+
?
ب
5
C
4
c 5 ER ي
5
آ n
[
ي%
7
لQ ك
?
ب
7
ن
5
#O ?ب
4
c 5أ
5
@
E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن#OبcأD E"مB
.Dن#OبcD لع'K نم 9'ح Dن#+بCcD
2آ 3Md Aن
5

?
"
?
خ4 c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
@
.EJ*TتVم Dن6د"خc مك"CلD E"مB
2آ 3_z Aن
5
ي%
7

=
B
5
م
4
ت ?ش4 L
5
ب
5
م
4
ت ?ش4 L
5
ب
5
ا| 5 إ
7
6
5
@
FDن6<ختcD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
.DمتشLبD !K ,'تلا نم 9'ح Dني%'بBD6
2آ 3_3 Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dا#قc'KD E"مB
2آ 3__ AنNOب6 v'C*'ب م(د
=
مأ@
.Eقب'Vلا Dم(دم
=
أD نم 9دب Dم(د
=
مأD E"مB
2آ 3_e Aم
[
Na
7
ع5 v
[
#
4
ي
5
ب
5
ا< 5 ع5 م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 `? 'p5 أ
5
!* Qإ
7
@
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D`'pأ !*إD E"مB
2آ 3_l ن
5
م
7
ن
4
ك
?
c 5 م
4
ل
5
v
4
أ
5
H
5
a
4
ع5 6
5
أ
5
'O 5N
4
"
5
ع5 , o ا#
5
1
5
ا#ل
?
'U
5
@

5
Na
7
ع7 ا#
5
ل
4
ا
:ل HCOب )"Cتم D'ON"عD %'جلا Fvدقم ربp D,ا#1D
0-مj6 F.Lع `رح DvأD FEي#Vت"ل 0-م/لا6 FD,ا#1D
m
5
a
?
ع4 6
5
2ريدقتلا6 Fأدتبملا 0#U !K 'jدCب 'م6 Eي#Vتلا
E"مB ى"ع EK#LCم Dنكc مل vأD E"مB6 F,ا#1 >مدع6
Haع6أD
_s_
3_s ن
5
Nل 76
=
rا )
?
"
?
p? iإ
7
ا< 5 j5 ن
4
إ
7

.EJ*TتVم E"مجلا
2آ 3_y ن
5

7
< = C
5
م
?
ب
7
ن
?
ح
4
* 5 'م
5
6
5

Fربخلا !K 0دgاk ,'بلا6 FƒNل لمع E"م'ع 2D'مD
.'/"بU EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم E"مجلا6
2آ 3_d ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
م
4
j? 'O 5ك
4
"
5
j4 T
5
K
5
8
?

?
< = ك
5
K
5

ن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
نNب E~رتCم !JOلا E"مB6 FEJ*TتVم D8#ب< = كKD E"مB
.نNJ‚'Cتملا
2آ 3bz Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
.DEيh mل| !K نإD E"مB ى"ع EK#LCم E"مجلا
2آ 3b3 Aن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا د
?

?
\
5
H
4
ب
5
< = (
5
@
.EJ*TتVم DHب< = (D E"مB
2آ 3bM Aن
5

?
ت =c 5 iأ
5
Œ
o
ل 7'I
5
م
4
j? #p? أ
5
م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
| 4 إ
7
@
.9دب DŒل'ID FDHب< = (D :ب )"Cتم `رZ 2D|إD
2آ 3b_ Aن
o

7
أ
5
9o #1
?
%
5
م
4
ك
?
ل
5
!* Qإ
7
@
-Nح !K EJ*TتVم E"مجلا6 Fربخل'ب )"Cتم DمكلD %'جلا
.9#قلا
2آ 3bb Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
.D9#1% مكل !*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#قc'KD E"مB
2آ 3be ى"
5
ع5 iإ
7
;
5
ر
7
B
4
أ
5
ن
4
إ
7
ر
[
B
4
أ
5
ن
4
م
7
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
?
T
5
1
4
أ
5

5
6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
FDن#CN‚أD E"مB ى"ع EK#LCم ىل6rا !JOلا E"مB
!JOلا E"مB6 F0دgاk Dن
4
م
7
D6 Fن'\ 9#CJم DرBأD6
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم EN*'+لا
2آ 3bl Aن
5
NO 7م
7
آ 'O 5j? 'j5 'م
5
!K7 ن
5
#(
?
ر
5
ت 4c ?أ
5
@
م1ا D'مD F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن#(رتcD E"مB
!K D'jD6 FDن#(رتcD :ب )"Cتم رB لحم !K 9#I#م
ن'كم `رZ 0%'Sإ م1ا 2D'OjD6 F>NبOت"ل D'Oj 'jD
لع'Jلا xg'* نم 9'ح 2DنNOمآD F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم
.6ا#لا
2آ 3bs Aن
[
#N
?
ع? 6
5
W
[
'O =B
5
!K7 @
.>ب )"
=
Cc 'مب )"Cتم F>"بU %'جلا نم 9دب %'جلا
2آ 3by Aم
o
NX
7
j5 '/
5
C
?
"
4

5
ل
[
خ4 * 56
5
]
[
6%
?
k
?
6
5
@
.لخOل HC* DمNXj '/C"‚D E"مB
2آ 3bd Aن
5
Nj
7
%
7
'K
5
'c R#N
?
ب
?
9
7

5
ج
7
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5
#ت ?ح7 O 4c 56
5
@
.Dن#تحOcD لع'K نم 9'ح 2DنNj%'KD
2آ 3ez Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
!K Dا#قcاD E"مB ى"ع EK#LCم D>"لا ا#قc'KD E"مB
& Eيhا 3bb .
2آ 3eM Aن
5

?
" 7$
4
ي
?
i6
5
u
7
%
4
rا !K7 ن
5

?
V
7
J
4
ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
.Dن6دVJيD لCJل'ب )"Cتم %'جلا6 FHC* 9#I#ملا
2آ 3e_ Aن
5
ير
7
ح
=
V
5
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
H
5
* 4أ
5

5
* =إ
7
ا#ل
?
'U
5
@
.ربخل'ب )"Cتم %'جلا
2آ 3eb ن
5
م
7
H
5
O 4(
?
ن
4
إ
7
E
[
ي
5
•ب
7
W
7
T
4
K
5
'O 5"
?
+
4
م
7
ر
o
ش5 ب
5

7
H
5
* 4أ
5

5
@

5
NU7 د
7
'$
=
لا
FHC* D'O"+مD F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم !JOلا E"مB
Fv'/بˆا !K •ر‹م >*r EK'~ˆا نم Dل+مD دJتVي مل6
نإ 2;أ %دقم طرS با#جل ELبا% DWTKD !K ,'Jلا6
با#B6 FEJ*TتVم DHO( نإD E"مB6 FW
7
T
4
K
5
'U
R
د'I HO(
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا
2آ 3ee v
[
#
4
ي
5
ب
?
ر
4
S
7
م
4
ك
?
ل
5
6
5
ب
o
ر
4
S
7
'/
5
ل
5
Eo U
5
'* 5 8
7
<
7
j5 95 'U
5
@
Av
[
#"
?
C
4
م
5
DبرS مكل6D E"مB6 FEU'Oل HC* DبرS
7
'/لD E"مB
2;أ %دقم †بارلا6 FDبرS '/لD E"مB ى"ع EK#LCم
.'/برS رN„ برS مكل
2آ 3el Aم
[
Na
7
ع5 v
[
#
4
ي
5
ب
?
ا< 5 ع5 م
4
(
?
< 5 p? T
4
N
5
K
5
,[#V
?
ب
7
'j5 #V
t
م
5
c 5 i6
5
@
FDEU'* 8<jD E"مB ى"ع EK#LCم D'j#Vمc i6D E"مB
دCب 0رمXم نTب ب#$Oم ]%'Xم لCK6 FENبب1 ,'Jلا6
دN$تم %د$م ى"ع `#LCم 96Pملا %د$ملا6 F,'Jلا
`'كلا6 F< o p4 TK ƒ
Š
م
5
نكي i 2;أ )ب'Vلا vGكلا نم
.>ب 9#CJم
2آ 3es Aن
5

7
د
7
'* 5 ا#ح
?
ب
5
I
4
T
5
K
5
'j5 6ر
?
ق
5
C
5
K
5
@
.ŒبIأ ربp DنNمد'*D6 FEJ*TتVم D'j6رقCKD E"مB
2آ 3ey ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
ب
?
ا< 5 C
5
ل
4
ا م
?
j? < 5 p5 T
5
K
5
@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
E"مB ى"ع EK#LCم Dبا<Cلا مj<pTKD E"مB
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم !JOلا E"مB6 FDا#حبITKD
2آ 3ed Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
نإD E"مB ى"ع EK#LCم D-ي-Cلا #/ل mب% نإ6D E"مB
Eيh mل| !K
_sb
3lz Aن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا ط
[

?
v
?
#
4
U
5
H
4
ب
5
< = (
5
@
.EJ*TتVم DHب< = (D E"مB
2آ 3l3 Aن
5

?
ت =c 5 iأ
5
ط
o

?
م
4
j? #p? أ
5
م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
| 4 إ
7
@
.9دب Dط#لD FDHب< = (D :ب )"Cتم ن'مk `رZ 2D|إD
2آ 3lM Aن
o

7
أ
5
9o #1
?
%
5
م
4
ك
?
ل
5
!* Qإ
7
@
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم E"مجلا
2آ 3l_ Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
.D9#1% مكل !*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#قc'KD E"مB
2آ 3lb ى"
5
ع5 iإ
7
;
5
ر
7
B
4
أ
5
ن
4
إ
7
ر
[
B
4
أ
5
ن
4
م
7
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
?
T
5
1
4
أ
5

5
6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
E"مB6 FENK'* DنإD F0دgاk Dن
4
م
7
D6 Fن'\ 9#CJم DرBأD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم EN*'+لا !JOلا
2آ 3le Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5
ار
5
(
4
< t لا ن
5
#c ?T
4
c 5أ
5
@
نمD %'جلا .9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن#cTcأD E"مB
. Dنار(<لاD نم 9'ح DنNمل'Cلا
2آ 3ll ل4 ب
5
م
4
ك
?
B
7
ا6
5
k
4
أ
5
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ب
t
%
5
م
4
ك
?
ل
5
)
5
"
5
p5 'م
5
ن
5
6%
?
< 5 c 56
5
@

5

?
'ع5 v
o
#
4
U
5
م
4
ت ?* 4أ
5
E"مB FDمكب%D نم 9'حب )"Cتم DمكBا6kأ نمD %'جلا
.HC* Dن6د'عD FEJ*TتVم Dv#U مت*أ لبD
2آ 3ls ن
5
م
7
ن
=
* 5#ك
?
ت 5ل
5
ط
?

?

5
>
7
ت 5O 4c 5 م
4
ل
5
ن
4
‡ 7ل
5
ا#ل
?
'U
5
@

5
NB
7
ر
5
خ4 م
?
ل
4
ا
E"مB6 F>با#B6 مVقلا نNب E~رتCم Dط#ل 'يD E"مB
9= د `6<حم طرشلا با#B6 FمVقلا با#B Dن
=
*#كتل
5
D
.>"بU 'م >N"ع
2آ 3ly Aن
5
Nل 7'ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
م
4
ك
?
" 7م
5
C
5
ل 7 !* Qإ
7
95 'U
5
@
.DنNل'قلاD :ب )"Cتم Dمك"مCلD %'جلا
2آ 3ld A!" 7j4 أ
5
6
5
!O 7ج
Q
* 5 ب
Q
%
5
@
.D!Oج*D !K ,'Nلا ى"ع `#LCم م1ا 2D!"jأD
2آ 3sz Aن
5
NC7 م
5
B
4
أ
5
>
?
"
5
j4 أ
5
6
5
8
?
'O 5N
4
ج
=
O 5K
5
@
ب#$Oم دN(#c 2DنNCمBأD F,'/لا ى"ع `#LCم 2D>"jأD
.,'Nل'ب
2آ 3s3 Aن
5
ير
7
ب
7
'‹5 ل
4
ا !K7 اk
R

?
ع5 iإ
7
@
.Dاk
R
#جعD :ل HCOب )"Cتم Dنيرب'‹لا !KD %'جلا
2آ 3sM Aن
5
ير
7
p5 hا '* 5ر
4
م
=
د
5
م
=
\
?
@
.D8'ONج*D E"مB ى"ع EK#LCم D'*ر
4
م
=
دD E"مB
2آ 3s_ Aن
5
ي%
7
< 5 O 4م
?
ل
4
ا ر
?
L
5
م
5
, 5 'V
5
K
5
ار
R
L
5
م
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 '* 5ر
4
L
5
م
4
أ
5
6
5
@
v<ل'ب ‘#$خملا6 F)"Lم 9#CJم xg'* 2Dار
R
LمD
.مjرLم 2;أ `6<حم
2آ 3sb Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
.E~رتCم !JOلا E"مB
2آ 3se Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
vGلا6 FDEيh mل| !K نإD E"مB ى"ع EK#LCم E"مجلا
.Eق"ح-ملا
2آ 3sl Aن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا E
7
ك
5
ي
4
rا ب
?

5
I
4
أ
5
ب
5
< = (
5
@
.EJ*TتVم Dب< = (D E"مB
2آ 3ss Aن
5

?
ت =c 5 iأ
5
x
o
N
4
C
5
S? م
4
/
?
ل
5
95 'U
5
| 4 إ
7
@
.Dب< = (D :ب )"Cتم ن'مk `رZ 2D|إD
2آ 3sy Aن
o

7
أ
5
9o #1
?
%
5
م
4
ك
?
ل
5
!* Qإ
7
@
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم E"مجلا
2آ 3sd Aن
7
#C
?
N‚
7
أ
5
6
5
>
5
"
=
لا ا#ق
?
c ='K
5
@
.D9#1% مكل !*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#قc'KD E"مB
2آ 3yz ى"
5
ع5 iإ
7
;
5
ر
7
B
4
أ
5
ن
4
إ
7
ر
[
B
4
أ
5
ن
4
م
7
>
7
N
4
"
5
ع5 م
4
ك
?
ل
?
T
5
1
4
أ
5

5
6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
EN*'+لا !JOلا E"مB6 F0دgاk Dن
4
م
7
D6 Fن'\ 9#CJم 2DرBأD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
2آ 3y_ !K7 ا#
4
+
5
C
4
c 5 i6
5
م
4
j? , 5 'N
5
S4 أ
5

5
'O =لا ا#V
?
خ5 ب
4
c 5 i6
5
@

5
يد
7
V
7
J
4
م
?
u
7
%
4

6ا#لا نم 9'ح DنيدVJمD Fن'\ 9#CJم Dمj,'NSأD
_se
3yb Aن
5
Nل 76
=
rا E5 "
=
ب
7
ج
7
ل
4
ا6
5
م
4
ك
?
ق
5
"
5
p5 @
F Dمكق"pD !K `'كلا ى"ع `#LCم 2DE"
=
بجلاD
.HC* DنNل6rاD
2آ 3ye Aن
5
ير
7
ح
=
V
5
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
H
5
* 4أ
5

5
* =إ
7
ا#ل
?
'U
5
@
.'/ل لمع i EK#Jكم6 EK'( 2D'م*إD
2آ 3yl ن
5
م
7
ل
5
m
5
O ta
?
* 5 ن
4
إ
7
6
5
'O 5"
?
+
4
م
7
ر
o
ش5 ب
5

7
H
5
* 4أ
5

5
6
5
@

5

7
|
7

5
ل
4
ا
نم دJتVي مل6 FHC* D'O"+مD FE"م/م ENK'* D'مD
EJJخم Dن
4
إD Fv'/بˆا !K •ر‹م >*r 'J
R
يرCc EK'~ˆا
9#CJمل'ب )"Cتم %
=
'جلا6 FEU%'Jلا vGلا6 F0ددشملا نم
ى"ع EK#LCم DmOa* نإ6D E"مB6 FDن
=
ZD :ل !*'+لا
.Dرشب iإ H*أ 'مD E"مB
2آ 3ys ن
5
م
7
H
5
O 4(
?
ن
4
إ
7
,7'م
5
V
=
لا ن
5
م
7
'J
R
V
5
(
7
'O 5N
4
"
5
ع5 †
4
ق7 1
4
T
5
K
5
@

5
NU7 د
7
'$
=
لا
نمD %'جلا F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D†ق1TKD E"مB
طرشلا E"مB6 FD'J
R
V(D :ل HCOب )"Cتم D,'مVلا
.>"بU 'م >N"ع 9د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم
2آ 3yy Aن
5
#"
?
م
5
C
4
c 5 'م
5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5

Q
%
5
95 'U
5
@
.Dم"عأD :ب )"Cتم D'مبD %'جلا
2آ 3yd ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
E
7
"
=
a
t
لا v
7
#
4
ي
5
ب
?
ا< 5 ع5 م
4
j? < 5 p5 T
5
K
5
8
?

?
< = ك
5
K
5
@

[
Na
7
ع5 v
[
#
4
ي
5
ب
5
ا< 5 ع5
v#ي با<عD نم 9'ح Dن'( >*إD E"مB6 FEJ*TتVم ,'Jلا
.DE"aلا
2آ 3dz Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
ن
5
'(
5

5
6
5
ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
@
.E~رتCم !JOلا E"مB
2آ 3d3 Aم
?
Nح7 ر
=
لا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
.نإ ربp D-ي-Cلا #/لD E"مB
2آ 3dM Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
ل? ي-:Oت 5ل
5
>
?
* =إ
7
6
5
@
.EJ*TتVم Dلي-:Oتل >*إ6D E"مB
2آ 3d_ Aن
?

7
rا ”
?

t
لا >
7
ب
7
95 -:*@
.DنإD :ل ن'\ ربp D”6رلا >ب 9-:*D E"مB
2آ 3db Aن
5
ي%
7
<
7
O 4م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5

?
ت 5ل 7 m
5
ب
7
"
4
U
5
ى"
5
ع5 @
.D9-:*D :ب )"Cتم %6رجملا %د$ملا
2آ 3de Aن
[

7
م
?
!

ب
7
ر
5
ع5 ن
[
'V
5
" 7ب
7
@
.D9-:*D :ب )"Cتم Dن'V"بD %'جلا
2آ 3dl Aن
5
Nل 76
=
rا ر
7
ب
?
k
?
!J7 ل
5
>
?
* =إ
7
6
5
@
>*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dربk !Jل >*إ6D E"مB
.Dلي-:Oتل
2آ 3ds !O 7ب
5
, ? 'م
5
"
5
ع? >
?
م
5
"
5
C
4
ي
5
ن
4
أ
5
ER ي
5
آ م
4
/
?
ل
5
ن
4
ك
?
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5
@
Aل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
DEيآD FDنكيD م1ا 96Pملا %د$ملا6 FEJ‚'ع 6ا#لا
مل6أD E"مB6 FDEيآD نم 9'حب )"Cتم %'جلا6 F8ربp
.Dربk !Jل >*إD E"مB ى"ع EK#LCم Dنكي
2آ 3dy Aن
5

7
ج
5
ع4 rا ^
7
C
4
ب
5
ى"
5
ع5 8
?
'O 5ل
4
-:* #
4
ل
5
6
5
@
.DEيآ م/ل نكي ملD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
2آ 3dd ن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
>
7
ب
7
ا#* ?'(
5

5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 8
?
أ
5
ر
5
ق
5
K
5

:ب )"Cتم D>بD %'جلا Fطرشلا با#B Dا#*'( 'مD E"مB
.DنNOمPمD
2آ Mzz Aن
5

7
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا ب
7
#"
?
U
?
!K7 8
?
'O 5ك
4
"
5
1
5
m
5
ل 7< 5 (
5
@
F>Nلإ `'Xم 0%'Sˆا6 F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا
E"مB6 Fm"Vلا mل| ل5 +م 'ك
R
"
4
1
5
8'Oك"1 2ريدقتلا6
.EJ*TتVم D8'Oك"1D
2آ Mz3 Aم
5
Nل 7rا ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا ا6
4
ر
5
ي
5
ىت =ح
5
>
7
ب
7
ن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
i@
Dا6ريD E"مB FDنNمرجملاD نم 9'ح Dن#OمPي iD E"مB
.!Kرحلا 9#I#ملا E"I
2آ MzM Aن
5

?
C
?
ش4 ي
5
i م
4
j? 6
5
ER ت 5‹4 ب
5
م
4
/
?
N
5
c 7T
4
N
5
K
5
@
2DEت‹بD FDا6ريD E"مB ى"ع EK#LCم Dم/NcTNKD E"مB
i مj6D E"مB6 FENل'ح 6ا#لا6 F9'حلا n~#م !K %د$م
.,'/لا نم ENل'ح Dن6رCشي
2آ Mz_ Aن
5

?
a
5
O 4م
?
ن
?
ح
4
* 5 ل4 j5 ا#ل
?

?
N
5
K
5
@
.Dم/NcTيD E"مB ى"ع EK#LCم Dا#ل#قNKD E"مB
2آ Mzb Aن
5
#"
?
ج
7
C
4
ت 5V
4
ي
5
'O 5ب
7
ا< 5 C
5
ب
7
K
5
أ
5
@
.EJ*TتVم Dن#"جCتVيD E"مB6 FEJ*TتVم ,'Jلا
2آ Mze Aن
5
NO 71
7
م
4
j? 'O 5C
4
ت =م
5
ن
4
إ
7
H
5
ي
4
أ
5
ر
5
K
5
أ
5
@
`رZ DنNO1D FEJ*TتVم ,'Jلا6 Fv'/Jت1Gل 0-م/لا
لCJلا ا<j ]k'Oc دU6 FDمj'OCتمD :ب )"Cتم ن'مk
ا#*'( 'مD >ل#U !K Dمj,'BD لCJلا6 DHيأ%أD
'مD nKرK FDمj,'BD#j6 !*'+لا لمعأ
?
6 FDن6دع#ي
F`6<حملا 8رNم~ 96rا DHيأ%أD 9#CJم6 Gع'K Dا#*'(
ا#*'( 'م مj,'B م\ ن6دع#ي ا#*'( 'م HيأرKأ 2ريدقتلا6
با#B6 FE~رتCم Dمj'OCت =م ن
4
إD E"مB6 Fن6دع#ي
.م/Cتمc م/Oع ن
7
‹4 ي
?
مل 28ريدقc `6<حم طرشلا
2آ Mzl Aن
5

?
ع5 #ي
?
ا#* ?'(
5

5
م
4
j? , 5 'B
5
م
=
\
?
@
D,'BD لع'K D'مD
_sl
Mzs Aن
5
#C
?
ت =م
5
ي
?
ا#* ?'(
5

5
م
4
/
?
O 4ع5 ىO 5„
4
أ
5

5
@
D'مD FEمدقتملا DHيأ%أD :ل ن'\ 9#CJم DىO„أ 'مD E"مB
EN*'+لا D'مD FDىO„أD :ل vدقم >ب 9#CJم v'/Jت1ا م1ا
.DىO„أD لع'K %د$ملا6 FEي%د$م
2آ Mzy Aن
5
6%
?
<
7
O 4م
?
'/
5
ل
5

7
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5

5
6
5
@
F>ب 9#CJم DEيرUD FEJ*TتVم D'Oك"jأ 'م6D E"مB
أدتبملا ربخب )"Cتم %'جلا6 Fر$ح"ل DiإD F0دgاk Dن
4
م
7
D6
FDEيرUD نم ENل'ح Dن6%<Oم '/لD E"مB6 FDن6%<OمD
.!JOلا vد
t
قc 0رك* 9'حلا xح'I ,!جم •#Vم6
2آ Mzd Aن
5

7
ل 7'Z
5
'O =(
?

5
6
5

5
(
4
|
7
@
نم ENل'ح E"مجلا6 FENل'ح 6ا#لا6 F>"Br 9#CJم D{ر(|D
.D'/لD !K رNمXلا
2آ M3z Aن
?
N‚
7
'N
5
ش= لا >
7
ب
7
H
4
ل
5
-:Oc 5 'م
5
6
5
@
.EJ*TتVم D>ب Hل-:Oc 'م6D E"مB
2آ M33 Aن
5
#C
?
NL
7
ت 5V
4
ي
5

5
6
5
م
4
/
?
ل
5
!‹7 ب
5
O 4ي
5

5
6
5
@
>ب Hل-:Oc 'مD E"مB ى"ع EK#LCم D!‹بOي 'م6D E"مB
.DنN‚'Nشلا
2آ M3M Aن
5

?
6-
?
C
4
م
5
ل
5
n
7
م
4
V
=
لا ن
7
ع5 م
4
/
?
* =إ
7
@
:ب )"Cتم DnمVلا نعD %'جلا6 FEJ*TتVم E"مجلا
.Eق"ح-ملا vGلا6 FDن#ل6-CمD
2آ M3_ Aن
5

7
< = C
5
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5

?
ت 5K
5
ر
5
p5 آ '/
R
ل
5
إ
7
>
7
"
=
لا n
5
م
5
]? د
4
c 5 GK
5
@
A

FلCJل'ب )"Cتم `رZ DnمD FEJ*TتVم D]دc GKD E"مB
'jدCب 'م6 Dن
4
أ
5
D ن
4
م
7
96Pملا %د$ملا6 FENبب1 ,'Jلا6
i 2;أ )ب'Vلا vGكلا نم دN$تم %د$م ى"ع `#LCم
.mل با<ع 9#$حK 0#عد mOم نكي
2آ M3b Aن
5

7
ر
5
U
4
rا m
5
c 5ر
5

7
ع5 %
4
<
7
* 4أ
5
6
5
@
.D]? د
4
c 5 iD E"مB ى"ع EK#LCم D%<*أ6D E"مB
2آ M3e Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
m
5
C
5
ب
5
c =ا ن
7
م
5
ل 7 m
5
ح
5
'O 5B
5
^
4
J7 p4 ا6
5
@
.DmCبcاD لع'K نم 9'حب )"Cتم DنNOمPملا نمD %'جلا
2آ M3l Aن
5
#"
?
م
5
C
4
c 5 'م
=
م
7
, o ;ر
7
ب
5
!* Qإ
7
ل4 ق
?
K
5

5
#
4
$
5
ع5 ن
4

7
K
5
@
%'جلا6 FD^Jpا6D E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
.D,;ربD :ب )"Cتم D'ممD
2آ M3y Av
?

?
c 5 ن
5
Nح7 •
5
ار
5
ي
5
;<
7
ل
=
ا@
ن'مk `رZ 2DنNحD FD-ي-CلاD :ل ن'\ HC* 9#I#ملا
.لCJل'ب )"Cتم
2آ M3d Aن
5
يد
7
B
7
'V
=
لا !K7 m
5
ب
5
"
t
ق
5
c 56
5
@
FD•اريD !K `'كلا ى"ع `#LCم 2Dmب"
t
قc6D >ل#U
.Dmب"
t
قcD %د$ملا نم 9'حب )"Cتم %'جلا6
2آ MMz Aم
?
N" 7C
5
ل
4
ا n
?

7
V
=
لا #
5
j? >
?
* =إ
7
@
.ن'\ ربp DمN"CلاD F,'/"ل دN(#c D#jD FEJ*TتVم E"مجلا
2آ MM3 Aن
?
N‚
7
'N
5
ش= لا 9? -:Oc 5 ن
4
م
5
ى"
5
ع5 م
4
ك
?

?
ب
Q
* 5أ
?
ل4 j5 @
i6 FD9-:OcD :ب )"Cتم %6رجم Dن
4
م
5
D v'/Jت1iا م1ا
E"مB6 F0%اد$لا >ل v'/Jت1iا نr wDمك‡ب*أD:ب )"Cتي
Fqل'+لا6 !*'+لا Dمك‡ب*أD !ل#CJم د
=
Vم Wد
=
1 D9-:OcD
HK<ح ]%'Xم D9? -:Oc 5D6 Fv'/Jت1i'ب لCJلا )"
Q
ع? 6
.'J
R
NJخc >ي,'c {دحإ
2آ MMM Aم
[
N\ 7أ
5

[
'K
=
أ
5
لQ (
?
ى"
5
ع5 9? -:Oc 5@
.ىل6rا نم 9دب D9-:Oc 5D E"مB
2آ MM_ Aن
5

?
|
7
'(
5
م
4
j? ر
?
+
5
(
4
أ
5
6
5
n
5
م
4
V
=
لا ن
5

?
"
4
ي
?
@
مjر+(أ6D E"مB6 FنN‚'Nشلا نم 9'ح Dن#ق"يD E"مB
.Dن#ق"يD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#ب|'(
2آ MMb Aن
5
66
?
'‹5 ل
4
ا م
?
/
?
C
?
ب
7
ت =ي
5
, ? ار
5
C
5
شt لا6
5
@
.EJ*TتVم Dن66'‹لا م/Cبتي ,ارCشلا6D E"مB
2آ MMe Aن
5

?
N/
7
ي
5
د
[
ا6
5
لQ (
?
!K7 م
4
/
?
* =أ
5
ر
5
c 5 م
4
ل
5
أ
5
@
FEJ*TتVم E"مجلا6 F{أ% !ل#CJم د
=
Vم د
=
1 %د$ملا
لCJل'ب )"Cتم Dل( !KD %'جلا6 Fربp Dن#مN/يD E"مB6
.Dن#مN/يD
2آ MMl Aن
5
#"
?
C
5
J
4
ي
5
i 'م
5
ن
5

?

?
ي
5
م
4
/
?
* =أ
5
6
5
@
م1ا D'مD F)ب'Vلا %د$ملا ى"ع `#LCم %د$ملا
.>ب 9#CJم 9#I#م
2آ MMs >
5
"
=
لا ا6ر
?
(
5
| 5 6
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا iإ
7
@
ا#م
?
"
5
Z
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا م
?
"
5
C
4
N
5
1
5
6
5
ا#م
?
" 7Z
?

5
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
ا6ر
?
$
5
ت 5* 4ا6
5
ار
R
N+ 7(
5

5

?
" 7ق
5
O 4ي
5
x
[
"
5
ق
5
O 4م
?
;
=
أ
5
F,'O+ت1iا ى"ع ب#$Oم 9#I#ملا6 F,'O+ت1Gل DiإD
)"Cتم D'م دCب نمD %'جلا F)"Lم 9#CJم xg'* Dار
R
N+(D
`'Xم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD FDا6ر$ت*اD :ب
م1ا 2D;أD FEJ*TتVم Dم"CN16D !K 6ا#لا6 F>Nلإ
k#جي i6 FDن#ب"قOي D >"م'ع )"Lم 9#CJم v'/Jت1ا
%دI >ل v'/Jت1iا نr wDم"CيD :ل i#مCم ن#كي نأ

=
1 Dن#ب"قOيD E"مB6 F>"بU 'م >NK لمCي GK FvGكلا
v'/Jت1i'ب )"
=
Cملا Dم"CيD !ل#CJم د
=

_ss
لمOلا 0%#1
2آ 3 Aن
[

7
م
?
ب
[
'ت 5(
7
6
5
ن
7
آر
4
ق
?
ل
4
ا W
?

5
آ m
5
"
4
c 7 ƒ‚@
.DنآرقلاD ى"ع `#LCم م1ا 2Dب'ت(6D >ل#U
2آ M Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
"
4
ل 7 {ر
5
ش4 ب
?
6
5

R
j? @
HCOب )"Cتم DنNOمPم"لD %'جلا6 FEب#$Oم 9'ح 2D{دjD
.D{رشبD :ل
2آ _ 0
7
ر
5
p7 h'ب
7
م
4
j? 6
5
0 5 '(
5
-
=
لا ن
5
#c ?P
4
ي
?
6
5
0 5 G$
=
لا ن
5

?
Nق7 ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا@

5
#O ?U7 #ي
?
م
4
j?
DمjD FE"$لا E"مB ى"ع EK#LCم Dن#OU#ي مj6D E"مB
:ب )"Cتم D0رph'بD %'جلا Fىل6‰ل دN(#c EN*'+لا
.Dن#OU#يD
2آ b م
4
/
?
ل
5

5
ع4 أ
5
م
4
/
?
ل
5
'O =ي
=
k
5
0
7
ر
5
p7 h'ب
7
ن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@

5
#/
?
م
5
C
4
ي
5
م
4
/
?
K
5
.D'O =ي
=
kD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#/مCي م/KD E"مB
2آ e م
?
j? 0
7
ر
5
p7 hا !K7 م
4
j? 6
5
ب
7
ا< 5 C
5
ل
4
ا , ? #1
?
م
4
/
?
ل
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا m
5
‡ 7ل
5

?
@

5

?
V
5
p4 rا
D,#1 م/لD E"مB Fن
=
إ :ل ن'\ ربp Dني<لا m‡ل6أD E"مB
Fىل6‰ل دN(#c EN*'+لا DمjD F!م1iا 9#I#ملا E"I
م/لD E"مB ى"ع EK#LCم Dن6رVprا مj6D E"مB6
.D,#1
2آ l Aم
[
N" 7ع5 م
[

7
ح
5
ن
4
د
?
ل
5
ن
4
م
7
ن
5
آر
4
ق
?
ل
4
ا ىق
=
"
5
ت ?ل
5
m
5
* =إ
7
6
5
@
!KرZ م1ا 2DندلD FEJ*TتVم Dىق"تل m*إD E"مB
FDىق
=
"
5
c ?D :ب )"Cتم رB لحم !K ن#كVلا ى"ع !Oبم
.مNكح EJI 2DمN"عD
2آ s '/
5
O 4م
7
م
4
ك
?
Nc 7•1
5
ا%
R
'* 5 H
?
V
4
* 5آ !* Qإ
7
>
7
" 7j4 r ى1
5

?
95 'U
5
| 4 إ
7
@

5
#"
?
L
5
$
4
c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
ƒ
[
ب
5
U
5
ب
[
'/
5
ش
7
ب
7
م
4
ك
?
Nc 7آ 6
4
أ
5
ر
[
ب
5
خ5 ب
7
E"مB6 Fا%
R
دقم ر(|ا :ل >ب 9#CJم !KرZ م1ا 2D|إD
FDا%
R
'*D HC* DمكNc•1D E"مB6 F>Nلإ `'Xم D9'UD
E"مB FDمكNcآD لCJل'ب ن'ق"Cتم Dربخب '/OمD نا%
=
'جلا6
2DƒبUD FDمكNc•1D E"مB ى"ع EK#LCم DمكNcآ 6أD
.EJ*TتVم Dن#"L$c مك"CلD E"مB6 FDب'/SD نم 9دب
2آ y ن
4
م
5
6
5
%
7
'O =لا !K7 ن
4
م
5

5
%
7

?
ن
4
أ
5
;
5
د
7
#* ? 'j5 , 5 'B
5

=
"
5
K
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
>
7
"
=
لا ن
5

5
ب
4
1
?
6
5
'/
5
ل
5
#
4
ح
5
Fب#B#ل ب#B6 `رح D'ملD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
D%'Oلا !KD %'جلا F'/Cم E"مجلا ا<(6 EيرNVJc Dن
4
أD
Dن'حب16D !K 6ا#لا6 F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم
Dب%D F)"Lم 9#CJم xg'* 2Dن'حب1D 6 FEJ*TتVم
>*r w,'Nل'ب %6رجم >Nلإ `'Xم 2DنNمل'CلاD 6 F9دب
.مل'Vلا ر(<ملا nمجب )ح"م
2آ d Aم
?

7
ح
5
ل
4
ا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا >
?
"
=
لا '* 5أ
5
>
?
* =إ
7
ى1
5

?

5
@
,ادOلا با#B E"مجلا6 FنTشلا رNم~ D>*إD !K ,'/لا
DمNكحلا -ي-CلاD FD>*إD ربp D>"لا '*أD E"مB6 .EJ*TتVم
.EلGج"ل ن'تC*
2آ 3z ىل
=
6
5
ن
Š
'B
5
'/
5
* =T
5
(
5
-
t
ت 5/
4
c 5 'j5 آ%
5

=
"
5
K
5

5
'$
5
ع5 )
7
ل
4
أ
5
6
5
@
;
=
د
5
ل
5
`? 'خ5 ي
5
i !* Qإ
7
.4 خ5 c 5 i ى1
5

?

5
x
4
ق
Q
C
5
ي
?
م
4
ل
5
6
5
ار
R
ب
7
د
4
م
?

5
#"
?
1
5
ر
4
م
?
ل
4
ا
FD>"لا '*أ >*إD E"مB ى"ع EK#LCم D•'$ع )لأ6D E"مB
,'/لا نم ENل'حD-ت/cD E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB6
لع'K نم ENل'ح Dن'B '/*T(D E"مB6 FD'jآ%D !K
مل6D E"مB6 F'/"م'Cل 0د(Pم 9'ح 2DاربدمD FD-ت/cD
'يD E"مB6 FDىل
=
6D طرشلا با#B ى"ع EK#LCم Dxق
Q

E"مB6 FEمدقتملا Dى1#م 'يD E"مB نم 9دب Dى1#م
با#B -Nح !K EJ*TتVم Dن#"1رملا ;دل `'خي i !*إD
)"Cتم ن#كVلا ى"ع !Oبم ن'كم `رZ D;
=
دلD F,ادOلا
.>Nلإ `'Xم EN*'+لا ,'Nلا6 FلCJل'ب
2آ 33 %
o
#J
?

5
!* Q—
7
K
5
,[#1
?
د
5
C
4
ب
5
'O RV
4
ح
?
95 د
=
ب
5
م
=
\
?
م
5
"
5
Z
5
ن
4
م
5

7
@

o
Nح7 %
5
FىO+تVم 9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D FnLقOملا ,'O+ت1Gل DiإD
:ب )"Cتم ن'مk `رZ 2DدCبD FD9د
Y
بD :ل 9#CJم 2D'O RVحD
ربp DمNح%D FEJ*TتVم D%#J„ !*—KD E"مB6 FD9د
=
بD
.DنإD :ل ن'\
2آ 3M ,[#1
?
ر
7
N
4

5
ن
4
م
7
, 5 'X5 N
4
ب
5
f
4
ر
?
خ4 c 5 m
5
ب
7
N
4
B
5
!K7 •
5
د
5
ي
5
ل4 p7 د
4
أ
5
6
5
@

R
#
4
U
5
ا#* ?'(
5
م
4
/
?
* =إ
7
>
7
م
7
#
4
U
5
6
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ىل
5
إ
7
W
[

5
آ n
7
V
4
c 7 !K7

5
Nق7 1
7
'K
5
نم 9'ح D,'XNبD F%دقم طرS با#B DfرخcD E"مB
نم EN*'\ 9'حب )"Cتم DرN„ نمD %'جلا6 FDfرخcD لع'K
%دقم لCJب )"Cتم DnVc !KD %'جلا FDfرخcD لع'K
ا#*'( م/*إD E"مB6 FDن#عرK ىلإD ا<(6 Fxj|ا 2;أ
.>م#U6 ن#عرK نم 9'ح DنNق1'K 'م
R
#U
2آ 3_ ر
o
ح
4
1
7
ا< 5 j5 ا#ل
?
'U
5
0 R ر
5
$
7
ب
4
م
?
'O 5c ?'ي
5
آ م
4
/
?
c 4, 5 'B
5

=
"
5
K
5
@

o

7
م
?
'Oc'يآD نم 9'ح D0ر$بمD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
_sy
3b ا#

"
?
ع? 6
5

R
"
4
Z
?
م
4
/
?
V
?
J
?
* 4أ
5
'/
5
ت 4O 5ق
5
N
4
ت 51
4
ا6
5
'/
5
ب
7
ا6د
?
ح
5
B
5
6
5
@

5
يد
7
V
7
J
4
م
?
ل
4
ا E? ب
5
U7 'ع5 ن
5
'(
5
.5 N
4
(
5
ر
4
a
?
* 4'K
5
D'م
R
"
4
Z
?
D FDا#ل'UD E"مB ى"ع EK#LCم Dا6دحB6D E"مB
FEJ*TتVم Dرa*'KD E"مB6 F9'حلا n~#م !K %د$م
9#CJم Dن'(D E"مB6 Fن'( ربp v'/Jت1ا م1ا 2D.N(D
.م"Cلا ىOCم نم
=
Xملا v'/Jت1i'ب )"Cملا رaO"ل
2آ 3e >
7
"
=
ل 7 د
?
م
4
ح
5
ل
4
ا i'U
5
6
5

R
"
4
ع7 ن
5

5
N
4
"
5
1
?
6
5
د
5
6
?
اد
5
'O 5N
4
c 5آ د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا 8
7
د
7

5
ع7 ن
4
م
7
ر
[
N+ 7(
5
ى"
5
ع5 'O 5"
5
X= K
5
;<
7
ل
=
ا
Fن'\ 9#CJم D'م
R
"عD FEJ*TتVم D'ONcآ دقل6D E"مB
D;<لاD F D'ONcآD E"مB ى"ع EK#LCم Di'U6D E"مB6
.DرN+(D :ل HCOب )"Cتم D8د'بع نمD %'جلا FEلGج"ل HC*
2آ 3l 'O 5م
4
"
Q
ع? ’
?
'O =لا '/
5
ي
t
أ
5

5
95 'U
5
6
5
د
5
6
?
اد
5
ن
?

5
N
4
"
5
1
?
Ž5 %
7
6
5
6
5
@
ل? X4 J
5
ل
4
ا #
5
/
?
ل
5
ا< 5 j5 ن
=
إ
7
,[!
4
S5 لQ (
?
ن
4
م
7
'O 5Nc 76أ
?
6
5
ر
7
N
4
L
=
لا )
5
L
7
O 4م
5

?

7
م
?
ل
4
ا
دقل6D E"مB ى"ع EK#LCم Dن'مN"1 Ž%66D E"مB
FD'ONc6أD :ب )"Cتم Dل( نمD %'جلا F9دب D’'OلاD FD'ONcآ
FنNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم DلXJلا #/ل ا<j نإD E"مB6
.DنإD ربp DلXJلا #/لD E"مB6
2آ 3s ر
7
N
4
L
=
لا6
5
ƒ
7
* 4ˆا6
5
ن
Q
ج
7
ل
4
ا ن
5
م
7
8
?
د
?
#O ?B
?
ن
5

5
N
4
"
5
V
?
ل 7 ر
5
ش
7
ح
?
6
5
@

5
#ع? k
5

?
م
4
/
?
K
5
نمD %'جلا FD9'U6D E"مB ى"ع EK#LCم Dرشح6D E"مB
م/KD E"مB6 FD8د#OBD نم 9'حب )"Cتم Dنجلا
.Dرشح
?
D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#عk#ي
2آ 3y '/
5
ي
t
أ
5

5
Eo "
5
م
4
* 5 H
4
ل
5
'U
5
ل
7
م
4
O =لا ;د
7
ا6
5
ى"
5
ع5 ا#
4
c 5أ
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@
8
?
د
?
#O ?B
?
6
5
ن
?

5
N
4
"
5
1
?
م
4
ك
?
O =م
5
L
7
ح
4
ي
5
i م
4
ك
?
O 5(
7
'V
5
م
5
ا#"
?
p? د
4
ا ل? م
4
O =لا

5

?
C
?
ش4 ي
5
i م
4
j? 6
5
HK<ح6 FENgادتبا DىتحD 6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
F9دب DلمOلاD F'/aJ"ل 'عR 'بcا 'م
R
1% Dدا6D نم ,'Nلا
DiD6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DمكOمLحي iD E"مB6
ىOCملا !K6 •J"لا !K د#Oج"ل !/* #j6 FENj'*
ن'مN"1 نم ENل'ح Dن6رCشي i مj6D E"مB6 FلمO"ل
.8د#OB6
2آ 3d ن
4
أ
5
!O 7ع4 k
7
6
4
أ
5
ب
Q
%
5
95 'U
5
6
5
'/
5
ل 7#
4
U
5
ن
4
م
7

R
ح7 '~5 م
5
V
=
ب
5
ت 5K
5
@
ل5 م
5
ع4 أ
5
ن
4
أ
5
6
5
;
=
د
5
ل 7ا6
5
ى"
5
ع5 6
5
!
=
"
5
ع5 H
5
م
4
C
5
* 4أ
5
!ت 7ل
=
ا m
5
ت 5م
5
C
4
* 7 ر
5
ك
?
S4 أ
5

5
Nح7 ل 7'$
=
لا •
5
د
7

5
ع7 !K7 m
5
ت 7م
5
ح
4
ر
5
ب
7
!O 7"
4
p7 د
4
أ
5
6
5
8
?
'~5 ر
4
c 5 'ح
R
ل 7'I
5
رNمXلا نم 9'ح 2D'ك
R
ح'~D 6 FEJ*TتVم DمV
=
بتKD E"مB
{د'Oم Dب%D .DمV
=
بcD :ب )"Cتم %'جلا6 FDمV
=
بcD !K
F,'Nلا لبU 'م ى"ع 0%دقملا EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم
:ل ن'\ 9#CJم 96Pملا %د$ملا6 FEبI'* Eي%د$م DنأD
,'Nلا ى"ع `#LCم D;
=
دلا6 ى"ع6D %'جلا6 FD!Oعk6أD
F>ب )"Cc 'مب )"Cتي6 رجلا `رح 0د'ع—ب D!
Y
"عD !K
FD'ح
R
ل'ID:ل HC* D8'~رcD E"مB6 F>ب 9#CJم 2D'ح
R
ل'ID
!K ,'Nلا نم 9'حب )"Cتم D•د'بع !KD %'جلا6
.HC* DنNحل'$لاD FD!O"pدأD
2آ Mz ن
5
'(
5
v
4
أ
5
د
5
j? د
4
/
?
ل
4
ا {%
5
أ
5
i !
5
ل 7 'م
5
95 'ق
5
K
5
ر
5
N
4
L
=
لا د
5
ق
=
J
5
c 56
5
@

5

7
g 7'‹5 ل
4
ا ن
5
م
7
Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا D'مD FEJ*TتVم Dدق
=
Jc6D E"مB
نم 9'ح D{%أ iD E"مB6 Fربخل'ب )"Cتم D!لD %'جلا6
.EJ*TتVم ن'( E"مB6 FECLقOملا DvأD FD!لD !K ,'Nلا
2آ M3 Aاد
R
يد
7
S5 'ب
R
ا< 5 ع5 >
?
O =ب
5
< Q ع5 r@
xg'* D'ب
R
ا<عD F%دقم مVU با#B D>Oب<عrD E"مB
.'ب
R
ي<Cc %د$ملا6 F)"Lم 9#CJم
2آ MM >
7
ب
7

4
ح7 c ? م
4
ل
5

5
ب
7
H
?

5
أ
5
95 'ق
5
K
5
د
[
NC7 ب
5
ر
5
N
4

5
q5 ك
5
م
5
K
5
@

[
Nق7 ي
5

[
ب
5
O 5ب
7

[
ب
5
1
5
ن
4
م
7
m
5
ت ?‡
4
B
7
6
5
2;أ ن'مk `رZ DرN„D FEJ*TتVم DqكمKD !K ,'Jلا
mت‡BD لCJل'ب )"Cتم DTبOبD %'جلا FدNCب رN„ 'ت RU6 qكم
_sd
M_ ,[!
4
S5 لQ (
?
ن
4
م
7
H
4
N
5
c 76أ
?
6
5
م
4
/
?
ك
?
" 7م
4
c 5 0 R أ
5
ر
5
م
4
ا W
?
د
4
B
5
6
5
!* Qإ
7
@

o
Na
7
ع5 ›
o
ر
4
ع5 '/
5
ل
5
6
5
ى"ع EK#LCم DHNc6أ6D E"مB6 FHC* Dم/ك"مcD E"مB
ENم1iا D›رع '/ل6D E"مB6 FDم/ك"مcD E"مB
Dل( نمD %'جلا FDHNc6أD EN"CJلا E"مجلا ى"ع EK#LCم
.DHNc6أD :ب )"Cتم
2آ Mb >
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ƒ
7
م
4
ش= "ل 7 ن
5

?
ج
?
V
4
ي
5
'/
5
م
5
#
4
U
5
6
5
'/
5
c ?د
4
B
5
6
5
@
م
4
/
?
K
5
ل
7

7
V
=
لا ن
7
ع5 م
4
j? د
=
$
5
K
5
م
4
/
?
ل
5

5
ع4 أ
5
ن
?
'L
5
N
4
ش= لا م
?
/
?
ل
5
ن
5
ي
=
k
5
6
5

5

?
ت 5/
4
ي
5
i
لCJلا6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D'/cدB6D E"مB
`#LCم م1ا 2D'/م#U6D Fدحا#ل {د
=
CتNK !قل ىOCمب
9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا FD'/cدB6D !K ,'/لا ى"ع
!K ,'/لا نم 9'ح Dن6دجVيD E"مB .DƒمشلاD نم
Dن'LNشلا م/ل ني
=
k6D E"مB6 F'jدCب 'م6 D'/cدB6D
i م/KD E"مB6 FDن6دجVيD E"مB ى"ع EK#LCم
.Dمjد
=
ID E"مB ى"ع EK#LCم Dن6دت/ي
2آ Me W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 , 5 x
4
خ5 ل
4
ا f
?
ر
7
خ4 ي
?
;<
7
ل
=
ا >
7
"
=
ل 7 ا6د
?
ج
?
V
4
ي
5

5
@
Au
7
%
4
rا6
5
FDم/ل'معأD نم 9دب 96Pملا %د$ملا6 FEبI'* DنأD
%'جلا F>"ل د#جVلا vدع ن'LNشلا م/ل ني
=
k6 2ريدقتلا6
.D,xخلاD نم 9'حب )"Cتم DWا#مVلا !KD
2آ Ml Aم
7
Na
7
C
5
ل
4
ا ›
7
ر
4
C
5
ل
4
ا ب
t
%
5
#
5
j? iإ
7
>
5
ل
5
إ
7
i >
?
"
=
لا@
ن'\ ربp Dب
t
%D Fربp >ي-:Oتلا E"مB6 Fأدتبم D>"لاD
.أدتبم"ل
2آ Ms Aن
5

7
|
7

5
ل
4
ا ن
5
م
7
H
5
O 4(
?
v
4
أ
5
H
5
U
4
د
5
I
5
أ
5
ر
?
a
?
O 4O 51
5
95 'U
5
@
v'/Jت1i'ب )"Cملا DرaO*D 9#CJم DHUدID E"مB
DHO(D E"مB6 FEJ‚'ع DvأD Fم"Cلا ىOCم نمXتملا
.DHUدID E"مB ى"ع EK#LCم
2آ My م
4
/
?
O 4ع5 9= #
5
c 5 م
=
\
?
م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
>
7
ق7 ل
4
T
5
K
5
ا< 5 j5 !ب
7
'ت 5ك
7
ب
7
x
4
j5 | 4 ا@

5
#C
?
B
7
ر
4
ي
5
ا| 5 'م
5
ر
4
a
?
* 4'K
5
م1ا 2Dا<jD F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dxj|اD E"مB
!K ,'/لا6 F>Nلإ %'شملا ;أ )تشمب 96Pم HC* 0%'Sإ
2D'مD FE‹ل !j6 'J
R
NJخc HOك16 F>ب 9#CJم D>قلأD
E"مB6 F8ربp 9#I#م م1ا 2Dا|D Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا
.v'/Jت1i'ب )"Cملا رaO"ل >ب 9#CJم Dن#CBري ا|'مD
2آ Md Aم
o
ير
7
(
5
ب
o
'ت 5(
7
!
=
ل
5
إ
7
!
5
ق7 ل
4
أ
?
!* Qإ
7
‰م
5
ل
4
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
H
4
ل
5
'U
5
@
.9دب D‰ملاD FEJ*TتVم ,ادOلا با#B D!قلأ !*إD E"مB
2آ _z Aم
7
Nح7 ر
=
لا ن
7
م
5
ح
4
ر
=
لا >
7
"
=
لا م
7
V
4
ب
7
>
?
* =إ
7
6
5
ن
5

5
N
4
"
5
1
?
ن
4
م
7
>
?
* =إ
7
@
A

F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن'مN"1 نم >*إD E"مB
%'جلا FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم D...مVب >*إ6D E"مB6
أدتبمل `6<حم ربخب ن'ق"Cتم %6رجم6 %'B DمVبD
D>"لا م1'ب !gادتباD E"مB6 Fنg'( !gادتبا 2;أ `6<حم
.EلGج"ل ن'تC* DمNحرلا نمحرلاD6 FDن
=
إD ربp
2آ _3 Aن
5

7
" 7V
4
م
?
!* 7#c ?أ
4
6
5
!
=
"
5
ع5 ا#"
?
C
4
c 5 iأ
5
@
FD!*#تgاD لع'K نم 9'ح 2DنNم"VمD FEبI'* DنأD
Dب'ت(D نم 9دب 'jدCب 'م6 ن
4
أ نم 96Pملا %د$ملا6
. !
Y
"ع ا#"
?
Cc iأ 2!
=
لإ !قلأ
?
2لNU >*T(
2آ _M Aن
7

?
/
5
ش4 c 5 ىت =ح
5
ار
R
م
4
أ
5
ER C
5

7
'U
5
H
?
O 4(
?

5
@
FDEC‚'UD :ل 9#CJم Dار
R
مأD FEJ*TتVم DHO( 'مD E"مB
F'ب#B6 0رمXم نTب ب#$Oم ]%'Xم لCK Dن6د/شcD
ن#Oلا6 Fلع'K 6ا#لا6 Fن#Oلا `<ح >ب$* EمGع6
.>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل
2آ __ ر
?
م
4
rا6
5
د
[
يد
7
S5 ’
[
T
4
ب
5

?

?
6
5
0
[
#
=
U
?

?

?
ن
?
ح
4
* 5 ا#ل
?
'U
5
@

5
ير
7
م
?
T
4
c 5 ا| 5 'م
5

7
a
?
* 4'K
5
m
7
N
4
ل
5
إ
7
ر(<ملا nمجب )ح"م >*r 6ا#ل'ب ]#Kرم ربp 2D#ل6أD
E"مB ى"ع EK#LCم DmNلإ رمrا6D E"مB6 Fمل'Vلا
E"مB ى"ع EK#LCم D;رa*'KD E"مB6 FD#ل6أ نح*D
م1ا 2Dا|D Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا 2D'مD FDmNلإ رمrاD
)"Cملا رaO"ل >ب 9#CJم Dا|'مD E"مB6 Fربp 9#I#م
.م"Cلا ىOCم نمXملا v'/Jت1i'ب
2آ _b 'j5 6د
?
V
5
K
4
أ
5
ER ي
5
ر
4
U
5
ا#"
?
p5 د
5
ا| 5 إ
7

5
#"
?
م
?
ل
4
ا ن
=
إ
7
H
4
ل
5
'U
5
@

5
#"
?
C
5
J
4
ي
5
m
5
ل 7< 5 (
5
6
5
ER ل
=
|
7
أ
5
'/
5
" 7j4 أ
5
0 5 -
=
ع7 أ
5
ا#"
?
C
5
B
5
6
5
Fن'\ 9#CJم DEل|أD Fن
=
إ ربp >با#B6 طرشلا E"مB
9#CJم xg'* `'كلا6 FEJ*TتVم 2Dmل<(6D !K 6ا#لا6
!K EJ*TتVم Dن#"CJيD E"مB6 F>Nلإ `'Xم6 F)"Lم
.لCJلا mل| ل+م GC
4
K7 ن#"CJي 2ريدقتلا6 .9#قلا -Nح
2آ _e n
?
B
7
ر
4
ي
5
م
5
ب
7
0 o ر
5
Z
7
'O 5K
5
E
[
ي
=
د
7
/
5
ب
7
م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
Eo "
5
1
7
ر
4
م
?
!* Qإ
7
6
5
@

5
#"
?
1
5
ر
4
م
?
ل
4
ا
F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم DE"1رم !*إ6D E"مB
>ل#U FDE"1رمD:ب ن'ق"Cتم DEيد/ب م/NلإD نا%
=
'جلا
رB لحم !K v'/Jت1ا م1ا 2D'مD F0%'B ,'بلا 2DمبD
'/*r ENم'/Jت1iا D'مD .لأ HK<ح6 FDnBريD :ب )"Cتم
ى"ع `#LCم م1ا 2D0رZ'OKD >ل#U6 F0%6رجم
لع'Jلا م1i >ب 9#CJم DnBريD E"مB6 FDE"1رمD
م"Cلا ىOCم نمXملا v'/Jت1i'ب )"
=
Cملا D0رZ'*D
_yz
_l !
5
* 7'c 5آ 'م
5
K
5
9
[

5
ب
7
!O 7* 56د
t
م
7
c ?أ
5
95 'U
5
ن
5

5
N
4
"
5
1
?
, 5 'B
5

=
"
5
K
5
@

5

?
ر
5
J
4
c 5 م
4
ك
?
ت 7ي
=
د
7
/
5
ب
7
م
4
ت ?* 4أ
5
ل4 ب
5
م
4
(
?
'c 5آ 'م
=
م
7
ر
o
N
4
p5 >
?
"
=
لا
>"لا !*'cآ 'مKD E"مB ا<(6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
لCK 2D!*'cآD6 F8ربp DرNpD Fأدتبم 9#I#م D'مD FDرNp
FEي'U#"ل ن#Oلا6 F%<Cت"ل %دقملا ŒتJلا ى"ع !Oبم u'م

4
م
7
D ن
4
م
7
EJلPم 2D'م
=
مD F>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6
%
Y
'جلا6 FDرNpD :ب )"Cتم %'جلا6 FEل#I#ملا D'مD6 0%'جلا
مت*أ لبD E"مB6 FDن#حرJcD :ب )"Cتم Dمكتيد/بD
.EJ*TتVم Dن#حرJc
2آ _s '/
5
ب
7
م
4
/
?
ل
5
ل5 ب
5
U7 i د
[
#O ?ج
?
ب
7
م
4
/
?
O =N
5
c 7T
4
O 5"
5
K
5
م
4
/
7
N
4
ل
5
إ
7
n
4
B
7
%
4
ا@

5

?
„7 'I
5
م
4
j? 6
5
ER ل
=
|
7
أ
5
'/
5
O 4م
7
م
4
/
?
O =B
5
ر
7
خ4 O ?ل
5
6
5
FEJ‚'ع ,'Jلا6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DnB%اD E"مB
>با#B6 مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B !K ECUا6 vGلا6
)"Cتم Dد#OجبD %'جلا .DnB%اD E"مB ى"ع EK#LCم
FDد#OBD :ل HC* Dم/ل لبU7 iD E"مB6 FDم/O =NcT*D لCJل'ب
Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم D'/بD %'جلا
9'ح Dن6ر„'I مj6D E"مB6 F,'/لا نم 9'ح 2DEل|أD
.Dم/O =Bرخ*D !K ,'/لا نم
2آ _y ن
4
أ
5
ل5 ب
4
U
5
'/
5
S
7
ر
4
C
5
ب
7
!O 7Nc 7T
4
ي
5
م
4
ك
?
ي
t
أ
5
‰م
5
ل
4
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
95 'U
5
@

5

7
" 7V
4
م
?
!* 7#c ?T
4
ي
5
Fربp D!ONcTيD E"مB6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا 2DمكيأD
%د$ملا6 FD!ONcTيD :ب )"Cتم ن'مk `رZ DلبUD
نم 9'ح 2DنNم"VمD F>Nلإ `'Xم D!*#cTي نأD 96Pملا
.6ا#لا
2آ _d v
5

?
c 5 ن
4
أ
5
ل5 ب
4
U
5
>
7
ب
7
m
5
Nc 7آ '* 5أ
5
ن
Q
ج
7
ل
4
ا ن
5
م
7
H
o
يرJ
4
ع7 95 'U
5
@

o

7
أ
5
;
Š
#
7
ق
5
ل
5
>
7
N
4
"
5
ع5 !* Qإ
7
6
5
m
5
م
7

5
م
5
ن
4
م
7
DmNcآD FDHيرJعD :ل HCOب )"Cتم Dنجلا نمD %'جلا
2Dv#قc نأD 96Pملا %د$ملا6 F>ل#CJم6 ]%'Xم لCK
ى"ع EK#LCم D;#قل >N"ع !*إ6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم
.ن'\ ربp DنNمأD FEق"ح-ملا vGلا6 F9#قلا 9#قم
2آ bz ل5 ب
4
U
5
>
7
ب
7
m
5
Nc 7آ '* 5أ
5
ب
7
'ت 5ك
7
ل
4
ا ن
5
م
7
م
o
"
4
ع7 8
?
د
5
O 4ع7 ;<
7
ل
=
ا 95 'U
5
@
ا< 5 j5 95 'U
5
8
?
د
5
O 4ع7 ار

ق7 ت 5V
4
م
?
8
?
آ%
5

=
"
5
K
5
m
5
K
?
ر
4

5
m
5
N
4
ل
5
إ
7
د
=
c 5ر
4
ي
5
ن
4
أ
5

5
* =—
7
K
5
ر
5
ك
5
S5 ن
4
م
5
6
5
ر
?
J
?
(
4
أ
5
v
4
أ
5
ر
?
ك
?
S4 أ
5
أ
5
!* 7#
5
"
?
ب
4
N
5
ل 7 !ب
Q
%
5
ل
7
X4 K
5
ن
4
م
7
A>
7
V
7
J
4
O 5ل 7 ر
?
ك
?
ش4 ي
5
نمD %
Y
'جلا Fأدتبملا ربخب )"Cتم ن'كم `رZ D8دOعD
ن'مk `رZ DلبUD FDم"عD :ل HCOب )"Cتم Dب'تكلا
Dار
R
قتVمD FEJ*TتVم طرشلا E"مB FDmNcآD :ب )"Cتم
vGكلا نr wE"مجلا >بS nم v'Cلا ن#كلا ر(| دU6 F9'ح
:ب )"Cتم ن'كم `رZ 2D8دOعD FلIrا نم >N"ع !Oبم
%د$ملا6 FلN"Cت"ل D!*#"بNلD !K vGلا FDار
R
قتVمD
E"مB Fربخلا >ب )"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم %6رجملا
E"مB6 FDركSأD E"مB ى"ع EK#LCم DرJ(أ vأD
لمCلا نع )"Cملا {#"بلا لCJل 9#CJم DركSأأD
{#"بلا ن
=
r >قN"Cc k'B6 Fx$* لQ حم !K Fv'/Jت1i'ب
)ير‚ >*r wم"Cلا ىOCم %'بتpiا !K6 F%'بتpiا !j

4
م
5
6D !K 6ا#لا6 F>
[
B#ب م"Cلا ىOCم نم
=
Xc دقK F>Nلإ
.أدتبم EN‚رS Dن
4
م
5
D FEJ*TتVم
2آ b3 ن
5
م
7
ن
?

?
c 5 v
4
أ
5

7
ت 5/
4
c 5أ
5
ر
4
a
?
O 4* 5 '/
5
S5 ر
4
ع5 '/
5
ل
5
ا6ر
?
ك
Q
* 5 95 'U
5
@

5

?
ت 5/
4
ي
5
i ن
5
ي<
7
ل
=
ا
E"مB F%دقم طرS با#B >*r v6-جم 2DرaO*D >ل#U
v'/Jت1i'ب )"
=
Cملا رaOلا لCJل >ب 9#CJم 2D;دت/cأD
ى"ع EK#LCم Dن#كcD E"مB6 Fم"Cلا ىOCم نم
=
Xملا
.D;دت/cD E"مB
2آ bM #
5
j? >
?
* =T
5
(
5
H
4
ل
5
'U
5
m
7
S? ر
4
ع5 ا< 5 ك
5
j5 أ
5
ل5 NU7 W
4
, 5 'B
5

=
"
5
K
5
@

5

7
" 7V
4
م
?
'O =(
?
6
5
'/
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
م
5
"
4
C7 ل
4
ا 'O 5Nc 76أ
?
6
5
رNم~ DلNUD لع'K xg'*6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
Dا<كjأD !K 0-م/لا6 F9#قلا ;أ F#j لNU 2;أ %د$ملا
م1ا Dا|D F0%'B `'كلا6 F>NبOت"ل ,'/لا6 Fv'/Jت1Gل
FDmSرعD أدتبملا ربخب )"Cتم رB لحم !K 0%'Sإ
E"مB6 FEJ*TتVم D'ONc6أ6D E"مB6 Fن'\ 9#CJم Dم"CلاD
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم DنNم"Vم 'O(6D
2آ b_ ن
4
م
7
H
4
* 5'(
5
'/
5
* =إ
7
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
د
?
ب
?
C
4
c 5 H
4
* 5'(
5

5
'j5 د
=
I
5
6
5
@

5
ير
7
K7 '(
5
v
[
#
4
U
5
Fلع'K 9#I#م م1ا D'مD FEJ*TتVم D'jد
=
I6D E"مB
'/*إD E"مB FD'مD نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
.EJ*TتVم DH*'(
2آ bb ER ج
=
ل
?
>
?
ت 4ب
5
V
7
ح
5
>
?
c 4أ
5
%
5

=
"
5
K
5

5
ر
4
$
=
لا !" 7p? د
4
ا '/
5
ل
5
ل5 NU7 @
ر
5
ي%
7
ا#
5
U
5
ن
4
م
7
د
o
ر
=
م
5
م
?

o
ر
4
I
5
>
?
* =إ
7
95 'U
5
'/
5
N
4
U
5
'1
5
ن
4
ع5 H
4
J
5
ش5 (
5
6
5
>
7
"
=
ل 7 ن
5

5
N
4
"
5
1
?
n
5
م
5
H
?
م
4
"
5
1
4
أ
5
6
5
!V
7
J
4
* 5 H
?
م
4
"
5
Z
5
!* Qإ
7
ب
Q
%
5
H
4
ل
5
'U
5

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
Q
%
5
E"مB6 Fلع'K xg'* #j6 DلNUD :ب )"Cتم D'/لD %'جلا
Dري%ا#U نمD %
Y
'جلا FDلNUD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا
)"Cتم DnمD `رaلا FD”رI
5
D :ل ن'\ HCOب )"Cتم
•Jل نم 9دب Dب%D FD>"لD ا<(6 DHم"1أD لCJل'ب
EلGجلا
_y3
be ا6د
?
ب
?
ع4 ا ن
7
أ
5

R
ل 7'I
5
م
4
j? 'p5 أ
5
د
5

?
\
5
ىل
5
إ
7
'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@

5

?
$
7
ت 5خ4 ي
5
ن
7

5
ير
7
K
5
م
4
j? ا| 5 —
7
K
5
>
5
"
=
لا

4
أD F9دب D'ح
R
ل'ID FEJ*TتVم D'O"1%أ دقل6D E"مB
Dا|إD FEJ‚'ع ,'Jلا FEيرNVJc '/Cم E"مجلا6 FEيرNVJc
با#B ى"ع EK#LCم Dن'قيرK مjD E"مB6 FENg'جK
.مVقلا
2آ bl E
7
O 5V
5
ح
5
ل
4
ا ل5 ب
4
U
5
E
7

5
N
Q
V
=
ل'ب
7
ن
5
#"
?
ج
7
C
4
ت 5V
4
c 5 م
5
ل 7 v
7
#
4
U
5

5
95 'U
5
@

5

?
ح
5
ر
4
c ? م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
>
5
"
=
لا ن
5

?
J7 ‹4 ت 5V
4
c 5 i#
4
ل
5
EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم {د'Oم 2Dv#U 'يD >ل#U
vGلا 2Dم
5
ل 7D FEK6<حملا ,'Nلا لبU 'م ى"ع 0%دقملا
:ب )"Cتم رB لحم !K v'/Jت1ا م1ا D'مD6 F0%'B
F%
Y
'جب Hقب1 '/*r 'J
R
NJخc '/Jلأ HK<ح
?
6 FDن#"جCتVcD
EJ*TتVم Dن6رJ‹تVcD E"مB6 F^NXحc `رح Di#لD
.EJ*TتVم Dن#محرc مك"CلD E"مB6 F9#قلا -Nح !K
2آ bs د
5
O 4ع7 م
4
(
?
ر
?
g 7'‚
5
95 'U
5
m
5
C
5
م
5
ن
4
م
5
ب
7
6
5
m
5
ب
7
'* 5ر
4
N
=

=
ا ا#ل
?
'U
5
@

5
#O ?ت 5J
4
c ? v
o
#
4
U
5
م
4
ت ?* 4أ
5
ل4 ب
5
>
7
"
=
لا
E"مB6 F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم ن'كم `رZ 2DmCمD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dv#U مت*أ لبD
2آ by !K7 ن
5

?
V
7
J
4
ي
?

[
j4 %
5
E? C
5
V
4
c 7 E
7
O 5يد
7
م
5
ل
4
ا !K7 ن
5
'(
5
6
5
@
Au
7
%
4

:ل HC* Dن6دVJيD E"مB FEJ*TتVم Dن'(6D E"مB
.DECVcD
2آ bd m
5
" 7/
4
م
5
'* 5د
4
/
7
S5 'م
5
>
7
N
Q
ل 7#
5
ل 7 ن
=
ل
5

?
O 5ل
5
م
=
\
?
>
?
"
5
j4 أ
5
6
5
>
?
O =ت 5N
Q
ب
5
O ?ل
5
@

5
#U
?
د
7
'$
5
ل
5
'* =إ
7
6
5
>
7
" 7j4 أ
5
'* =إ6D E"مB6 F,'/لا ى"ع `#LCم م1ا 2D>"jأD
.D'*د/S 'مD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#Uد'$ل
2آ ez Aن
5

?
C
?
ش4 ي
5
i م
4
j? 6
5
ار
R
ك
4
م
5
'* 5ر
4
ك
5
م
5
6
5
@
.D'*D رNمXلا نم ENل'ح Dن6رCشي i مj6D E"مB
2آ e3 م
4
j? '* 5ر
4
م
=
د
5
'* =أ
5
م
4
j
7
ر
7
ك
4
م
5
E? ب
5
U7 'ع5 ن
5
'(
5
.5 N
4
(
5
ر
4
a
?
* 4'K
5
@

5
NC7 م
5
B
4
أ
5
م
4
/
?
م
5
#
4
U
5
6
5
ربp v'/Jت1ا م1ا D.N(D6 FEJ*TتVم Dرa*'KD E"مB
)"Cملا رaO"ل 9#CJم Dن'( .N(D E"مB6 Fن'(
D 96Pملا %د$ملا6 Fم"Cلا ىOCم نم
=
Xملا v'/Jت1i'ب
م1ا Dم/م#UD FDEبU'عD نم 9دب Dمj'*ر
4
م
=
د '* =أ
دN(#c 2DنNCمBأD FDمj'*رم
=
دD !K ,'/لا ى"ع `#LCم
.ب#$Oم
2آ eM ER ي
5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
ا#م
?
"
5
Z
5

5
ب
7
ER ي
5
6
7
'p5 م
4
/
?
c ?#N
?
ب
?
m
5
"
4
ت 7K
5
@

5

?
"
5
C
4
ي
5
v
[
#
4
ق
5
ل 7
ن'(D E"مB ى"ع EK#LCم Dم/c#Nب m"تKD E"مB
D'مD F0%'B ,'بلا6 FDم/c#NبD نم 9'ح DEي6'pD FDEبU'ع
FDEي6'pD :ب )"Cتم %6رجم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م
.DEيآD :ل HCOب )"Cتم Dv#قلD %'جلا6
2آ e_ Aن
5

?
ت =ي
5
ا#* ?'(
5
6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا 'O 5N
4
ج
5
* 4أ
5
6
5
@
.Dم/c#Nب m"cD E"مB ى"ع EK#LCم D'ONج*أ6D E"مB
2آ eb م
4
ت ?* 4أ
5
6
5
E5 ش5 ح7 'J
5
ل
4
ا ن
5
#c ?T
4
c 5أ
5
>
7
م
7
#
4
ق
5
ل 7 95 'U
5
| 4 إ
7
'‚
R

?
6
5
@

5

?
$
7
ب
4
c ?
E"مجلا6 Fا%
R
دقم ر(|ا :ل 9#CJم 2D'‚
R
#ل6D >ل#U
FD'‚
R
#لD نم 9'متSا 9دب 2D|إD FEJ*TتVم 0%دقملا
Dن6ر$بc مت*أ6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم D9'UD E"مB6
.Dن#cTcD !K 6ا#لا نم ENل'ح
2آ ee ل4 ب
5
,7'V
5
O Qلا ن
7

?
ن
4
م
7
0 R #
5
/
4
S5 95 'B
5
ر
Q
لا ن
5
#c ?T
4
ت 5ل
5
م
4
ك
?
O =g 7أ
5
@

5
#"
?
/
5
ج
4
c 5 v
o
#
4
U
5
م
4
ت ?* 4أ
5
D0#/SD FD9'BرلاD نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
-Nح !K EJ*TتVم Dن#cTتل مك*إأD E"مB6 F>"Br 9#CJم
EJ*TتVم Dv#U مت*أ لبD E"مB6 F9#قلا
_yM
el ط
[

?
95 آ ا#B
?
ر
7
p4 أ
5
ا#ل
?
'U
5
ن
4
أ
5

7
>
7
م
7
#
4
U
5
ب
5
ا#
5
B
5
ن
5
'(
5

5
K
5
@

5

?
/
=
L
5
ت 5ي
5

o
'* 5أ
?
م
4
/
?
* =إ
7
م
4
ك
?
ت 7ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
Fن'( م1ا 96Pملا %د$ملا6 FEJ*TتVم Dن'( 'مKD E"مB
E"مB6 FEJ*TتVم D’'*أ م/*إD E"مB6 Fر$ح"ل DiإD6
.HC* Dن6ر/LتيD
2آ es Aن
5
ير
7
ب
7
'‹5 ل
4
ا ن
5
م
7
'j5 '* 5%
4
د
=
U
5
>
?
c 5أ
5
ر
5
م
4
ا iإ
7
>
?
"
5
j4 أ
5
6
5
8
?
'O 5N
4
ج
5
* 4T
5
K
5
@
A

ى"ع `#LCم م1ا D>"jأD6 FEJ*TتVم D8'ONج*TKD E"مB
نم ENل'ح D'j'*%د
=
UD E"مB6 FD8'ONج*أD !K ,'/لا
.D>cأرماD
2آ ey Aن
5
ي%
7
< 5 O 4م
?
ل
4
ا ر
?
L
5
م
5
, 5 'V
5
K
5
ار
R
L
5
م
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 '* 5ر
4
L
5
م
4
أ
5
6
5
@
DرLم ,'VKD E"مB6 F)"Lم 9#CJم xg'* Dار
R
LمD
.مjرLم 2;أ `6<حم ‘#$خملا6 FEJ*TتVم
2آ ed
e
ىJ
5
L
5
I
4
ا ن
5
ي<
7
ل
=
ا 8
7
د
7

5
ع7 ى"
5
ع5 v
o
G1
5
6
5
>
7
"
=
ل 7 د
?
م
4
ح
5
ل
4
ا ل
7
U
?
@

5
#(
?
ر
7
ش4 ي
?

5
v
4
أ
5
ر
o
N
4
p5 >
?
"
=
لآ
,ادتبiا k'B6 Fربخل'ب )"Cتم %'جلا6 Fأدتبم DvG1D
D'مD FD8د'بعD HC* Dني<لاD F,'عد '/*r 0ركOل'ب
2;أ EلGجلا ى"ع `#LCم 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م
.EJ*TتVم DرNp >"لآD E"مB6 Fم/(رS
2آ lz ن
5
م
7
م
4
ك
?
ل
5
95 -:*أ
5
6
5
u
5
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا )
5
"
5
p5 ن
4
م
5
v
4
أ
5
@
ن
4
أ
5
م
4
ك
?
ل
5
ن
5
'(
5

5
E
[
ج
5
/
4
ب
5
W
5
ا| 5 )
5
g 7اد
5
ح
5
>
7
ب
7
'O 5ت 4ب
5
* 4T
5
K
5
, R 'م
5
,7'م
5
V
=
لا

5

?
د
7
C
4
ي
5
v
o
#
4
U
5
م
4
j? ل4 ب
5
>
7
"
=
لا n
5
م
5
>
o
ل
5
إ
7
أ
5
'j5 ر
5
ج
5
S5 ا#ت ?ب
7
O 4c ?
8ربp أدتبم 9#I#م 2Dن
4
م
5
D Fبار~•ل ECLقOملا DvأD
'مD E"مB FHC* DWا|D F)"خي مل ن
4
م
5
(
5
28ريدقc `6<حم
نأD 96Pملا %د$ملا6 FD)gادحD :ل HC* D...مكل ن'(
ا<(6 FEJ*TتVم D>"لا nم >لإأD E"مB Fن'( م1ا Dا#تبO 4c ?
.HC* Dن#لدCيD E"مB6 FDv#U مj لبD E"مB
2آ l3 ا%
R
'/
5
* 4أ
5
'/
5
ل
5
Gp7 ل5 C
5
B
5
6
5
ا%
R
ار
5
U
5
u
5
%
4
rا ل5 C
5
B
5
ن
4
م
5
v
4
أ
5
@
A!
5
1
7
ا6
5
%
5
'/
5
ل
5
ل5 C
5
B
5
6
5
8ربp6 Fأدتبم 9#I#م Dن
4
م
5
D Fبار~•ل ECLقOملا DvأD
)"Cتم D'/لGpD FلCجي مل نم( 28ريدقc `6<حم
.D'/لD ا<(6 F!*'+لا 9#CJمل'ب
2آ lM , 5 #V
t
لا .? ش
7
ك
4
ي
5
6
5
8
?
'ع5 د
5
ا| 5 إ
7
ر
=
L
5
X4 م
?
ل
4
ا x
?

7
ي
?
ن
4
م
5
v
4
أ
5
@

5

?
(
=
< 5 c 5 'م
5
GN" 7U
5
>
7
"
=
لا n
5
م
5
>
o
ل
5
إ
7
أ
5
u
7
%
4
rا , 5 'J
5
"
5
p? م
4
ك
?
"
?
C
5
ج
4
ي
5
6
5
i ن
4
م
5
(
5
2;أ `6<حم 8ربp أدتبم 9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D
:ب )"Cتم طرشلا لCK نم درجم `رZ Dا|إD FxNجي
F0دgاk D'مD F)"Lم 9#CJم xg'* DGN"UD FDxNجيD
.EJ*TتVم Dن6ر(
=
<cD E"مB6
2آ l_ ن
4
م
5
6
5
ر
7
ح
4
ب
5
ل
4
ا6
5
ر
Q
ب
5
ل
4
ا W
7

5
"
?
Z
?
!K7 م
4
ك
?
يد
7
/
4
ي
5
ن
4
م
5
v
4
أ
5
@
ىل
5
'C
5
c 5 >
7
"
=
لا n
5
م
5
>
o
ل
5
إ
7
أ
5
>
7
ت 7م
5
ح
4
%
5
;
4
د
5
ي
5
ن
5
N
4
ب
5
ار
R
ش4 ب
?

5

5
ر
Q
لا ل? 1
7
ر
4
ي
?

5
#(
?
ر
7
ش4 ي
?

=
ع5 >
?
"
=
لا
i ن
4
م
5
(
5
2;أ `6<حم 8ربp6 Fأدتبم 9#I#م Dن
4
م
5
D
ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا 2EN*'+لا Dن
4
م
5
D Fمكيد/ي
`رZ DنNبD F”'يرلا نم 9'ح Dار
R
شبD FEمدقتملا Dن
4
م
5
D
>Nلإ `'Xم 2D;ديD FDار
R
شبD :ل HCOب )"Cتم ن'كم
EJ*TتVم D>"لا ىل'CcD E"مB FىO+م >*r ,'Nل'ب %6رجم
_y_
lb ن
5
م
7
م
4
ك
?
U
?
k
?
ر
4
ي
5
ن
4
م
5
6
5
8
?
د
?
NC7 ي
?
م
=
\
?
)
5
"
4
خ5 ل
4
ا أ
?
د
5
ب
4
ي
5
ن
4
م
5
v
4
أ
5
@
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
م
4
ك
?
* 5'j5 ر
4
ب
?
ا#c ?'j5 ل4 U
?
>
7
"
=
لا n
5
م
5
>
o
ل
5
إ
7
أ
5
u
7
%
4
rا6
5
,7'م
5
V
=
لا

5
NU7 د
7
'I
5
28ريدقc `6<حم 8ربp6 Fأدتبم 9#I#م م1ا 2Dن
4
م
5
D
ى"ع `#LCم 9#I#م م1ا EN*'+لا Dن
4
م
5
D Fأدبي i ن
4
م
5
(
5
F>"ع'K6 دم'B رمأ لCK 2Dا#c'jD FEمدقتملا Dن
4
م
5
D
9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB6
.>"بU 'م >N"ع
2آ le iإ
7
x
5
N
4
‹5 ل
4
ا u
7
%
4
rا6
5
W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ن
4
م
5
م
?
"
5
C
4
ي
5
i ل4 U
?
@

5
#+
?
C
5
ب
4
ي
?
ن
5

=
أ
5
ن
5

?
C
?
ش4 ي
5

5
6
5
>
?
"
=
لا
DWا#مVلا !KD %'جلا F>ب 9#CJم 9#I#م م1ا 2Dن
4
م
5
D
%دقم رNمXلا6 F9'متSا 9دب DxN‹لاD6 FE"$ل'ب )"Cتم
م"Cي i 2;أ Fلع'K D>"لاD Fر$ح"ل 2DiإD .م/بN„ 2;أ
م1ا Dن'يأD F>"لا iإ u%rا6 Wا#مVلا !K ن
4
م
5
xN„
E"مB6 .Dن#+CبيD :ب )"Cتم ن'مk `رZ v'/Jت1ا
FDن'يأD :ب )"
=
Cملا Dن6رCشيD :ل >ب 9#CJم Dن#+CبيD
.ن#KرCي ىOCم نمXتملا
2آ ll m

S5 !K7 م
4
j? ل4 ب
5
0
7
ر
5
p7 hا !K7 م
4
/
?
م
?
"
4
ع7 •
5
%
5
اد
=
ا ل
7
ب
5
@

5

?
ع5 '/
5
O 4م
7
م
4
j? ل4 ب
5
'/
5
O 4م
7
:ب )"Cتم D0رphا !KD %'جلا Fبار~إ `رح DلبD
.EJ*TتVم DلبD دCب E"مجلا6 FD•%اد
=
اD
2آ ls 'O =g 7أ
5
'* 5“
?

5
آ6
5

R
ار
5
c ? 'O =(
?
ا< 5 g 7أ
5
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
6
5
@

5
#B
?
ر
5
خ4 م
?
ل
5
fرخ*أ 2;أ با#جلا ىOCمب Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD
FD'*D رNمXلا ى"ع `#LCم م1ا D'*“'بآD6 F'O( ا|إ
طرشلا با#جل EيرNVJc Dن#Bرخمل '*إأD E"مB6
.%دقملا
2آ ly iإ
7
ا< 5 j5 ن
4
إ
7
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
'* 5“
?

5
آ6
5
ن
?
ح
4
* 5 ا< 5 j5 '* 5د
4
ع7 6
?
د
4
ق
5
ل
5
@

5
Nل 76
=
rا ر
?
N‚
7
'1
5
أ
5
!K لع'Jلا xg'Oل دN(#c Dنح*D Fن'\ 9#CJم Dا<jD
DنإD FD'*D رNمXلا ى"ع `#LCم D'*“'بآ6D FD'*دع6D
Fر$ح"ل DiإD 6 Fربp6 أدتبم DرN‚'1أ ا<jD 6 FENK'*
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DرN‚'1أ iإ ا<j نإD E"مB6
2آ ld E? ب
5
U7 'ع5 ن
5
'(
5
.5 N
4
(
5
ا6ر
?
a
?
* 4'K
5
u
7
%
4
rا !K7 ا6ر
?
N1
7
ل4 U
?
@

5

7
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا
)"
=
Cملا رaOلا لCJل >ب 9#CJم Dن'( .N(D E"مB
م1ا D.N(D6 Fم"Cلا ىOCم نمXتملا v'/Jت1i'ب
.ن'( ربp v'/Jت1ا
2آ sz Aن
5

?
ك
?
م
4
ي
5

=
م
7
)
[
N
4
~5 !K7 m
?
c 5 i6
5
@
FEل#I#ملا D'مD6 0%'جلا Dن
4
م
7
D نم .لPم 2D'ممD >ل#U
.D)N
4
~5 D :ل HCOب )"Cتم %'جلا6
2آ s3 Aن
5
NU7 د
7
'I
5
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
د
?
ع4 #
5
ل
4
ا ا< 5 j5 ىت 5م
5
ن
5

?

?
ي
5
6
5
@
Fربخل'ب )"Cتم ن'مk `رZ v'/Jت1ا م1ا 2DىتمD
FEJ*TتVم طرشلا E"مB6 F9دب Dدع#لاD6 Fأدتبم Dا<jD
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6
2آ sM ;<
7
ل
=
ا ^
?
C
4
ب
5
م
4
ك
?
ل
5
`5 د
7
%
5
ن
5

?
ي
5
ن
4
أ
5
ىV
5
ع5 ل4 U
?
@

5
#"
?
ج
7
C
4
ت 5V
4
c 5
م1ا6 F96Pملا %د$ملا >"ع'K Fv'c u'م لCK 2DىVعD

5
ر
?
U
5
ىOCم نم
Q
~? D`د
7
%
5
D6 FنTشلا رNم~ Dن#كيD
FD`د
7
%
5
D لع'K D^CبD FلCJل'ب )"Cتم DمكلD %
t
'جلا6
.Dن#كيD ربp D^Cب مكل `د%D E"مB6
2آ s_ i م
4
j? ر
5
+
5
(
4
أ
5
ن
=
ك
7
ل
5
6
5

7
'O =لا ى"
5
ع5 ل
[
X4 K
5
6< ? ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@

5

?
ك
?
ش4 ي
5
•ا%دت1iا E"مB6 FEJ*TتVم D6<ل mب% نإ6D E"مB
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ sb Aم
4
j? %
?

?
I
?
ن
t
ك
7
c ? 'م
5
م
?
"
5
C
4
N
5
ل
5
m
5
ب
=
%
5
ن
=
إ
7
6
5
@
.>ب 9#CJم 9#I#م م1ا D'مD
2آ se ب
[
'ت 5(
7
!K7 iإ
7
u
7
%
4
rا6
5
,7'م
5
V
=
لا !K7 E
[
ب
5
g 7'„
5
ن
4
م
7

5
6
5
@

[

7
م
?
D'مD FD... mب% نإD E"مB ى"ع EK#LCم !JOلا E"مB
!KD %'جلا F0دgاk Dن
4
م
7
D6 Fأدتبم DEبg'„D FE"م/م ENK'*
%'جلا6 Fر$ح"ل DiإD FDEبg'„D :ل HCOب )"Cتم D,'مVلا
.ر$ح"ل DiإD6 FDEبg'„D ربخب )"Cتم Dب'ت( !KD
2آ sl >
7
NK7 م
4
j? ;<
7
ل
=
ا ر
5
+
5
(
4
أ
5
ل5 Ng 7ار
5
1
4
إ
7
!O 7ب
5
ى"
5
ع5 €
t
ق
?
ي
5
@

5
#J
?
" 7ت 5خ4 ي
5
:ب )"Cتم D>NKD %'جلا F>Nلإ `'Xم 9#I#م م1ا D;<لاD
ن#J"تخيD
_yb
ss Aن
5
NO 7م
7
P
4
م
?
"
4
ل 7 Eo م
5
ح
4
%
5
6
5

R
/
?
ل
5
>
?
* =إ
7
6
5
@
ا<j نإD E"مB ى"ع EK#LCم D{د/ل >*إ6D E"مB
.Dنآرقلا
2آ sy Aم
?
N" 7C
5
ل
4
ا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا #
5
j? 6
5
>
7
م
7
ك
4
ح
?
ب
7
م
4
/
?
O 5N
4
ب
5
!X
7
ق
4
ي
5
@
.D!XقيD E"مB ى"ع EK#LCم D-ي-Cلا #j6D E"مB
2آ sd A>
7
"
=
لا ى"
5
ع5 ل4 (
=
#
5
ت 5K
5
@
.EJ*TتVم Dل(#تKD E"مB
2آ yz ا| 5 إ
7
, 5 'ع5 د
t
لا م
=
$
t
لا n
?
م
7
V
4
c ? i6
5
ىc 5#
4
م
5
ل
4
ا n
?
م
7
V
4
c ? i m
5
* =إ
7
@

5
ير
7
ب
7
د
4
م
?
ا#
4
ل
=
6
5
Eق"Cتم EN‚رS ENKرZ Dا|إD Fن'\ 9#CJم D,'عدلاD
E"مB6 F6ا#لا نم 9'ح Dنيربد
4
م
?
D F%دقملا با#جل'ب
.>Nلإ `'Xم Dا#ل
=
6D
2آ y3 iإ
7
n
?
م
7
V
4
c ? ن
4
إ
7
م
4
/
7
ت 7ل
5
G~5 ن
4
ع5 !
7
م
4
C
?
ل
4
ا ;د
7
'/
5
ب
7
H
5
* 4أ
5

5
6
5
@

5

?
" 7V
4
م
?
م
4
/
?
K
5
'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ن
?
م
7
P
4
ي
?
ن
4
م
5
%'جلا6 F0دgاk 'jربp !K ,'بلا6 FƒNل لمع E"م'ع D'مD
9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D F`%'I ىOCمب D;د'jD :ب )"Cتم
ى"ع EK#LCم D;د'/ب H*أ 'م6D E"مB6 F>ب 9#CJم
FEJ*TتVم DnمVc نإD E"مB FDnمVc i m*إD E"مB
.DنمPيD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#م"Vم م/KD E"مB6
2آ yM ن
5
م
7
ER ب
=
اد
5
م
4
/
?
ل
5
'O 5B
4
ر
5
p4 أ
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 9? #
4
ق
5
ل
4
ا n
5
U
5
6
5
ا| 5 إ
7
6
5
@

5
#O ?U7 #ي
?
i 'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ا#* ?'(
5

5
'O =لا ن
=
أ
5
م
4
/
?
م
?
"
Q
ك
5
c ? u
7
%
4

)"Cتم Du%rا نمD %'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
FDEبادD :ل HC* Dم/م"كcD E"مB6 FDEبادD :ل HCOب
]-:* ى"ع ب#$Oم Dا#*'( ’'Oلا نأD 96Pملا %د$ملا6
.,'بلا ^K'خلا
2آ y_ 'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ب
?
< Q ك
5
ي
?
ن
4
م
=
م
7
'B
R
#
4
K
5
E
[
م
=
أ
?
لQ (
?
ن
4
م
7
ر
?
ش? ح
4
* 5 v
5
#
4
ي
5
6
5
@

5
#ع? k
5

?
م
4
/
?
K
5
%'جلا Fا%
R
دقم ر(|ا :ل 9#CJم 2Dv#يD FENK'O‡ت1ا 6ا#لا
9دب DنممD %'جلا FD'B#KD نم 9'حب )"Cتم Dل( نمD
م/KD E"مB6 F>ب )"Cتي 'مب )"Cتم Dل( نمD ن
4
م
7
.Dرشح*D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#عk#ي
?
2آ yb ا#L
?
Nح7 c ? م
4
ل
5
6
5
!c 7'ي
5
•ب
7
م
4
ت ?ب
4
< = (
5
أ
5
95 'U
5
ا6, ? 'B
5
ا| 5 إ
7
ىت =ح
5
@

5
#"
?
م
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?
ا| 5 'م
5
v
4
أ
5

R
"
4
ع7 '/
5
ب
7
EJلPم D'م
=
أD FENgادتبا DىتحD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
nK% لحم !K Eل#I#ملا D'مD 6 ECLقOملا DvأD 2نم
.EJ*TتVم Dا|'م vأD E"مB6 F8ربp 9#I#م Dا|D Fأدتبم
2آ ye i م
4
/
?
K
5
ا#م
?
"
5
Z
5

5
ب
7
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 9? #
4
ق
5
ل
4
ا n
5
U
5
6
5
6
5
@

5

?
L
7
O 4ي
5
%د$ملا6 FEي%د$م D'مD FEJ*TتVم DnU66D E"مB
Dن#قLOي i م/KD E"مB6 FDnU6D :ب )"Cتم %6رجم
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ yl %
5
'/
5
O =لا6
5
>
7
NK7 ا#O ?ك
?
V
4
N
5
ل 7 ل5 N
4
"
=
لا 'O 5"
4
C
5
B
5
'* =أ
5
ا6
4
ر
5
ي
5
م
4
ل
5
أ
5
@

5
#O ?م
7
P
4
ي
?
v
[
#
4
ق
5
ل 7 W
[

5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
ار
R
$
7
ب
4
م
?
9#CJملا6 F{أ% !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا
96Pملا %د$ملا6 F'م
R
"aم ;أ `6<حم لCB :ل !*'+لا
م1ا 2D%'/Oلا6D FD'O"CBD :ب )"Cتم %6رجم Dا#OكVNلD
ى"ع `#LCم م1ا Dار
R
$بمD6 FDلN"لاD ى"ع `#LCم
FDW'يhD HCOب )"Cتم Dv#قلD %'جلا6 F%دقملا D'م
R
"aمD
.Dv#قلD HC* Dن#OمPيD E"مB6
2آ ys W
7
ا6
5

5
V
=
لا !K7 ن
4
م
5
]5 -
7
J
5
K
5
%
7
#$
t
لا !K7 ™? J
5
O 4ي
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
@

5
ير
7
p7 اد
5
8
?
#
4
c 5أ
5
لŠ (
?
6
5
>
?
"
=
لا , 5 'S5 ن
4
م
5

7
u
7
%
4
rا !K7 ن
4
م
5
6
5
ى"ع `#LCم م1ا 2Dv#يD FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
& Eيhا !K Dv#يD y_ Fلع'K xg'* D%#$لا !KD %'جلا F
!K 6ا#لا6 FىO+تVم 9#I#م Dن
4
م
5
D F,'O+ت1Gل DiإD
!K نم
5
D نم
7
ENل'ح D8#cأ ل(6D E"مB6 FENل'ح Dل(6D
.6ا#لا نم 9'ح DنيرpادD FDu%rا6 Wا#مVلا
2آ yy ر
=
م
5
ر
t
م
?
c 5 !
5
j
7
6
5
0 R د
5
م
7
'B
5
'/
5
ب
?
V
5
ح
4
c 5 95 'ب
5
ج
7
ل
4
ا {ر
5
c 56
5
@

5
ب
7
ر
o

7
p5 >
?
* =إ
7
,[!
4
S5 ل= (
?
ن
5
ق
5
c 4أ
5
;<
7
ل
=
ا >
7
"
=
لا n
5
O 4I
?
ب
7

5
V
=
لا

5
#"
?
C
5
J
4
c 5
E"مB6 FD™JOيD E"مB ى"ع EK#LCم D{رc6D E"مB
Dرمc !j6D E"مB FD{رcD لع'K نم ENل'ح D'/بVحcD
)"Lم 9#CJم 2Dn
5
O 4I
?
D FD0دم'BD !K رNمXلا نم ENل'ح
EJ*TتVم E"مجلا6 Fn
5
O 4I
?
H
4
C
5
O 7I
?
2;أ `6<حم لCJل
_ye
2 yd ]
[
-
5
K
5
ن
4
م
7
م
4
j? 6
5
'/
5
O 4م
7
ر
o
N
4
p5 >
?
"
5
K
5
E
7
O 5V
5
ح
5
ل
4

7
, 5 'B
5
ن
4
م
5
@

5
#O ?م
7
آ <
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
نم ENل'ح Dن#Oم
7
آ مj6D E"مB6 Fأدتبم EN‚رS Dن
4
م
5
D
نع ^ي#Cت"ل D|
[
إD !K ني#Oتلا6 FD,'BD !K رNمXلا
.EOVحل'ب ,'B |إ v#ي 2;أ E"مB
2آ dz ل4 j5 %
7
'O =لا !K7 م
4
/
?
j? #B
?
6
?
H
4
ب
=
ك
?
K
5
E
7

5
N
Q
V
=
ل'ب
7
, 5 'B
5
ن
4
م
5
6
5
@

5
#"
?
م
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?

5

7
ن
5
6
4
-
5
ج
4
c ?
F0%دقم '/Cم DدUD6 Fطرشلا با#B DH
4
ب
=
ك
?
K
5
D E"مB
Dن6-جc لjD E"مB FDH
4
ب
=
(
?
D :ب )"Cتم D%'Oلا !KD %'جلا
9#CJم 9#I#م م1ا D'مD F%دقم 9#قل 9#قلا 9#قم
.Dن6-جcD :ل ن'\
2آ d3 '/
5
م
5
ر
=
ح
5
;<
7
ل
=
ا 0
7
د
5
"
4
ب
5
ل
4
ا 8
7
<
7
j5 ب
=
%
5
د
5
ب
?
ع4 أ
5
ن
4
أ
5
W
?
ر
4
م
7
أ
?

5
* =إ
7
@

5

7
" 7V
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5
#(
?
أ
5
ن
4
أ
5
W
?
ر
4
م
7
أ
?
6
5
,[!
4
S5 لt (
?
>
?
ل
5
6
5
2^K'خلا ]-:* ى"ع ب#$Oم Dدبعأ نأD 96Pملا %د$ملا
6ا#لا6 FDب%D :ل HC* D;<لاD F>Nلإ `'Xم D8<jD F,'بلا
E~رتCم D,!S ل( >ل6D E"مB6 FE~رتCم D>ل6D !K
.نNJ‚'Cتملا نNب
2آ dM A>
7
V
7
J
4
O 5ل 7 ;د
7
ت 5/
4
ي
5

5
* =—
7
K
5

5
ت 5j4 ا ن
7
م
5
K
5
@
أدتبملا ربp D{دتjاD E"مB6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
.Dن
4
م
5
D
2آ d_ 'م
5
6
5
'/
5
* 5#K
?
ر
7
C
4
ت 5K
5
>
7
c 7'ي
5
آ م
4
ك
?
ير
7
N
?
1
5
>
7
"
=
ل 7 د
?
م
4
ح
5
ل
4
ا ل
7
U
?
6
5
@

5
#"
?
م
5
C
4
c 5 'م
=
ع5 ل
[
K7 '‹5 ب
7
m
5
ب
t
%
5
'م6D E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DمكيرN1D E"مB
D'مD ربp !K 0دgاk ,'بلا6 FEJ*TتVم DلK'‹ب mب%
E"مB ى"ع EK#LCم DلU6D E"مB6 FƒNل لمع E"م'Cلا
& Eيhا !K DWرمأ 'م*إD d3 )"Cتم D'م
=
عD %'جلا6 F
.لK'‹ب
€$قلا 0%#1
2آ _ )
Q
ح
5
ل
4

7
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 6
5
ى1
5

?

7
ب
5
* 5 ن
4
م
7
m
5
N
4
"
5
ع5 ا#"
?
ت 4* 5@

5
#O ?م
7
P
4
ي
?
v
[
#
4
ق
5
ل 7
نم 9'حب )"Cتم D)حل'بD %'جلا FEJ*TتVم D#"ت*D E"مB
E"مB6 FD#"ت*D :ب )"Cتم Dv#قلD FD#"ت*D لع'K
.HC* Dن#OمPيD
2آ b 'C
R
N
5
S
7
'/
5
"
5
j4 أ
5
ل5 C
5
B
5
6
5
u
7
%
4
rا !K7 Gع5 ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ن
=
إ
7
@
!N
7
ح
4
ت 5V
4
ي
5
6
5
م
4
j? , 5 'O 5ب
4
أ
5
Œ
?
ب
Q
< 5 ي
?
م
4
/
?
O 4م
7
ER J
5
g 7'‚
5
.? C7 X4 ت 5V
4
ي
5

5
يد
7
V
7
J
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5
'(
5
>
?
* =إ
7
م
4
j? , 5 'V
5
* 7
لع'K ن
4
م
7
9'ح D.CXتVيD E"مB6 Fن'\ 9#CJم D'C
R
NSD
E"مB6 FD.CXتVيD نم 9دب DŒب<يD E"مB6 FDلCBD
نمD %'جلا6 FنNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم Dن'( >*إD
.ن'( ربخب )"Cتم DنيدVJملا
2آ e u
7
%
4
rا !K7 ا#J
?
C7 X4 ت ?1
4
ا ن
5
ي<
7
ل
=
ا ى"
5
ع5 ن
=
م
?
* 5 ن
4
أ
5
د
?
ير
7
* ?6
5
@

5
N\ 7%
7
ا#
5
ل
4
ا م
?
/
?
"
5
C
5
ج
4
* 56
5
ER م
=
g 7أ
5
م
4
/
?
"
5
C
5
ج
4
* 56
5
!KD %'جلا FDدير*D 9#CJم Dن
=
م
?
* نأD 96Pملا %د$ملا

=
م
?
* نأ دير*6D E"مB FDا#JCXت1اD :ب )"Cتم Du%rا
EN"CK .Lع DGع ن#عرK نإD E"مB ى"ع EK#LCم
TبO"ل رNVJc 'م/Nت"( نr wENم1ا ى"ع
_yl
l ن
5

5
'j5 6
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ;
5
ر
7
* ?6
5
u
7
%
4
rا !K7 م
4
/
?
ل
5
ن
5
ك
Q
م
5
* ?6
5
@

5
6%
?
< 5 ح
4
ي
5
ا#* ?'(
5

5
م
4
/
?
O 4م
7

5
j? د
5
#O ?B
?
6
5
9#I#م م1ا D'مD FD;ر*D لCJل'ب )"Cتم Dم/OمD %'جلا
.D;ر*D :ل ن'\ 9#CJم
2آ s H
7
J
4
p7 ا| 5 —
7
K
5
>
7
NC7 ~
7
%
4
أ
5
ن
4
أ
5
ى1
5

?
v
Q
أ
?
ىل
5
إ
7
'O 5N
4
ح
5
6
4
أ
5
6
5
@
8
?

t
ا%
5
'* =إ
7
!* 7-
5
ح
4
c 5 i6
5
!K7 'خ5 c 5 i6
5
م
Q
N
5
ل
4
ا !K7 >
7
Nق7 ل
4
T
5
K
5
>
7
N
4
"
5
ع5

5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
8
?
#"
?
ع7 'B
5
6
5
m
7
N
4
ل
5
إ
7
E"مجلا6 FEيرNVJc Dن
4
أD FEJ*TتVم D'ONح6أ6D E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB6 F0رVJم 'jدCب
نمD %'جلا FEJ*TتVم D86د
t
ا% '* =إD E"مB6 FD>NC~%أD
2;أ لع'Jلا م1i !*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DنN"1رملا
.نN"1رملا نم 'O Rg'( 8#"ع'B6
2آ y ن
=
إ
7
'* R-
5
ح
5
6
5
ا6

د
?
ع5 م
4
/
?
ل
5
ن
5

?
N
5
ل 7 ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 9? آ >
?
L
5
ق
5
ت 5ل
4
'K
5
@

5
N‡ 7‚
7
'p5 ا#* ?'(
5

5
j? د
5
#O ?B
?
6
5
ن
5

5
'j5 6
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7
FEبU'C"ل Dن#كNلD !K vGلا FEJ*TتVم D>Lقتل'KD E"مB
D ..ن#عرK نإD E"مB6 FDاد
R
دعD:ب )"Cتم Dم/لD %'جلا
.'/ل لحم i EJ*TتVم
2آ d 8
?
#"
?
ت ?ق
4
c 5 i m
5
ل
5
6
5
!ل 7 ن
[
N
4
ع5 0 ? ر
=
U
?
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 0 ? أ
5
ر
5
م
4
ا H
7
ل
5
'U
5
6
5
@

5

?
C
?
ش4 ي
5
i م
4
j? 6
5
اد
R
ل
5
6
5
8
?
< 5 خ7 ت =* 5 6
4
أ
5
'O 5C
5
J
5
O 4ي
5
ن
4
أ
5
ىV
5
ع5
أدتبمل ربp D0رUD FEJ*TتVم D0أرما Hل'U6D E"مB
0رUD :ل HCOب )"Cتم D!لD %'جلا F#j 8ريدقc `6<حم
F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D8#"تقc iD E"مB6 FDنNع
لع'K 96Pملا %د$ملا6 FD'OCJOي نأ ىVعD E"مB ا<(6
نم ENل'ح Dن6رCشي i مj6D E"مB6 FEم'تلا DىVعD
'مب ن6رCشي i مj6 'j#ع'‚أ 2;أ %دقم لCJل لع'K
.>Nلإ رN$ي
2آ 3z >
7
ب
7

7
ب
4
ت ?ل
5
W
4
د
5
'(
5
ن
4
إ
7
'„
R
%
7
'K
5
ى1
5

?
v
Q
أ
?
د
?
اP
5
K
?
Œ
5
ب
5
I
4
أ
5
6
5
@
A'/
5
ب
7
"
4
U
5
ى"
5
ع5 'O 5L
4
ب
5
%
5
ن
4
أ
5
i#
4
ل
5
E"Nق+لا نم EJJخم Dن
4
إD FEJ*TتVم DŒبIأ6D E"مB
FEU%'Jلا vGلا6 F™1'* u'م لCK DWد'(D6 FE"م/م
]'Oتما `رح Di#لD FEJ*TتVم DWد'( نإD E"مB6
96Pملا %د$ملا6 Fx$*6 ;%د$م `رح Dن
4
أD Fب#B#ل
E"مB6 Fد#B#م 'O 5L
?
ب
4
% i#ل 2;أ `6<حم 8ربp أدتبم
'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم طرشلا
.W
4
د
5
ب
4
r 2;أ >"بU
2آ 33 i م
4
j? 6
5
x
[
O ?B
?
ن
4
ع5 >
7
ب
7
W
4
ر
5
$
?
ب
5
K
5
>
7
N$
Q
U
?
>
7
ت 7p4 r H
4
ل
5
'U
5
6
5
@

5

?
C
?
ش4 ي
5
2نا%
=
'جلا FDHل'UD E"مB ى"ع EK#LCم DWر$بKD E"مB
E"مB6 FDWر$بD لCJل'ب ن'ق"Cتم DxOB نعD D>بD
.DWر$بD لع'K نم ENل'ح Dن6رCشي i مj6D
2آ 3M م
4
ك
?
ل
t
د
?
أ
5
ل4 j5 H
4
ل
5

5
K
5
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
n
5
~
7
ار
5
م
5
ل
4
ا >
7
N
4
"
5
ع5 'O 5م
4
ر
=
ح
5
6
5
@

5

?
I
7
'* 5 >
?
ل
5
م
4
j? 6
5
م
4
ك
?
ل
5
>
?
* 5#"
?
J
?
ك
4
ي
5
H
[
N
4
ب
5
ل
7
j4 أ
5
ى"
5
ع5
:ب )"Cتم DلبU نمD %'جلا FEJ*TتVم D'Oمر
Y
ح6D E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم DHل'قKD E"مB6 FD'Oمر
Y
حD
مj6D E"مB6 FDلjأD :ل HC* D>*#"JكيD E"مB FD'Oمر
Y
حD
.D>*#"JكيD !K 6ا#لا نم ENل'ح Dن#حI'* >ل
2آ 3_ م
5
"
5
C
4
ت 5ل 76
5
ن
5
-
5
ح
4
c 5 i6
5
'/
5
O ?N
4
ع5 ر
=
ق
5
c 5 !
4
(
5
>
7
م
Q
أ
?
ىل
5
إ
7
8
?
'* 5د
4
د
5
ر
5
K
5
@

5

?
"
5
C
4
ي
5
i م
4
j? ر
5
+
5
(
4
أ
5
ن
=
ك
7
ل
5
6
5
)
Š
ح
5
>
7
"
=
لا د
5
ع4 6
5
ن
=
أ
5
%6رجم 96Pملا %د$ملا6 Fx$*6 ;%د$م `رح 2D!(D
Dم"Cتل6D !*'+لا 96Pملا %د$ملا6 F0%دقملا vGل'ب
نم 96Pملا %د$ملا6 F)ب'Vلا %د$ملا ى"ع `#LCم
نكل6D E"مB FDم"CcD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 'jدCب 'م6 ن
=
أ
D8'*ددرKD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#م"Cي i مjر+(أ
_ys
3b m
5
ل 7< 5 (
5
6
5

R
"
4
ع7 6
5

R
ك
4
ح
?
8
?
'O 5N
4
c 5آ {#
5
ت 51
4
ا6
5
8
?
د
=
S? أ
5
–5 "
5
ب
5

=
ل
5
6
5
@

5
NO 7V
7
ح
4
م
?
ل
4
ا ;-
7
ج
4
* 5
E"مB6 Fن'\ 9#CJم D'م
R
ك
4
ح
?
D FEJ*TتVم طرشلا E"مB
xg'* `'كلا6 FE~رتCم 6ا#لا6 FE~رتCم D;-ج*D
mل| ل+م ,ا-B نNOVحملا ;-ج* 2;أ )"Lم 9#CJم
.,ا-جلا
2آ 3e د
5
B
5
#
5
K
5
'/
5
" 7j4 أ
5
ن
4
م
7
E
[
"
5
J
4

5
ن
7
Nح7 ى"
5
ع5 E5 O 5يد
7
م
5
ل
4
ا ل5 p5 د
5
6
5
@
8
7
6
Q
د
?
ع5 ن
4
م
7
ا< 5 j5 6
5
>
7
ت 7C
5
NS
7
ن
4
م
7
ا< 5 j5 ن
7
Gت 7ت 5ق
4
ي
5
ن
7
N
4
"
5
B
?
%
5
'/
5
NK7
8
?
-
5
(
5
#
5
K
5
8
7
6
Q
د
?
ع5 ن
4
م
7
;<
7
ل
=
ا ى"
5
ع5 >
7
ت 7C
5
NS
7
ن
4
م
7
;<
7
ل
=
ا >
?
\
5
'‹5 ت 51
4
'K
5
>
?
* =إ
7
ن
7
'L
5
N
4
ش= لا ل
7
م
5
ع5 ن
4
م
7
ا< 5 j5 95 'U
5
>
7
N
4
"
5
ع5 ىX5 ق
5
K
5
ى1
5

?

o

7
م
?
لŠ X
7
م
?
6
Š
د
?
ع5
Dى"عD6 Fطرشلا E"مB ى"ع EK#LCم Dلpد6D E"مB
D'/"jأ نمD %'جلا FDلpدD :ب Eق"Cتم D!KD ىOCمب
E"مB FHC* DنGتتقيD E"مB6 FDE"J„D :ل HCOب )"Cتم
E"مB6 FDنGتتقيD لع'K نم 9'ح D>تCNS نم ا<jD
ن
4
م
7
D %'جلا FDدB6D E"مB ى"ع EK#LCم D>\'‹ت1'KD
ENل'ح D6دع >*إD E"مB F0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D86دع
.Dن'LNشلاD نم
2آ 3l >
?
ل
5
ر
5
J
5
‹5 K
5
!ل 7 ر
4
J7 „
4
'K
5
!V
7
J
4
* 5 H
?
م
4
"
5
Z
5
!* Qإ
7
ب
Q
%
5
95 'U
5
@

?
Nح7 ر
=
لا %
?
#J
?
‹5 ل
4
ا #
5
j? >
?
* =إ
7
D#jD FDHم"ZD E"مB ى"ع EK#LCم DرJ„'KD E"مB
.EJ*TتVم D%#J‹لا #j >*إD E"مB6 F,'/"ل دN(#c
2آ 3s ار
R
N/
7
Z
5
ن
5
#(
?
أ
5
ن
4
"
5
K
5
!
=
"
5
ع5 H
5
م
4
C
5
* 4أ
5

5
ب
7
ب
Q
%
5
95 'U
5
@

5

7
ر
7
ج
4
م
?
"
4
ل 7
96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD FENببV"ل F0%
=
'B ,'بلا
Fmم'C*إ xبVب !Oم$عا 28ريدقc `6<حم لCJب )"Cتم
FEJ*TتVم ,ادOلا با#B 0%دقملا D!Oم$عاD E"مB6
%'جلا F%دقملا لCJلا ى"ع EK#LCم Dن#(أ ن"KD E"مB6
.ربخل'ب )"Cتم DنNمرجم"لD
2آ 3y ;<
7
ل
=
ا ا| 5 —
7
K
5
x
?
U
=
ر
5
ت 5ي
5
'J
R
g 7'p5 E
7
O 5يد
7
م
5
ل
4
ا !K7 Œ
5
ب
5
I
4
T
5
K
5
@
;
Š
#
7
‹5 ل
5
m
5
* =إ
7
ى1
5

?
>
?
ل
5
95 'U
5
>
?
p? ر
7
$
4
ت 5V
4
ي
5
ƒ
7
م
4
r'ب
7
8
?
ر
5
$
5
O 4ت 51
4
ا

o

7
م
?
ن'\ ربp DxU
=
رتيD E"مB6 FEJ*TتVم DŒبITKD E"مB
FENg'جK Dا|إD6 FEJ‚'ع Dا|—KD !K ,'Jلا6 FŒبIr
.ن'\ ربp DنNبمD FDŒبIأD E"مB ى"ع EK#LCم E"مجلا6
2آ 3d 95 'U
5

5
/
?
ل
5
6
Š
د
?
ع5 #
5
j? ;<
7
ل
=

7
œ
5
L
7
ب
4
ي
5
ن
4
أ
5
د
5
ا%
5
أ
5
ن
4
أ
5

=
"
5
K
5
@
ن
4
إ
7
ƒ
7
م
4
r'ب
7
'V
R
J
4
* 5 H
5
"
4
ت 5U
5

5
(
5
!O 7"
5
ت ?ق
4
c 5 ن
4
أ
5
د
?
ير
7
c ?أ
5
ى1
5

?

5
Au
7
%
4
rا !K7 ا%
R

=
B
5
ن
5

?
c 5 ن
4
أ
5

7
د
?
ير
7
c ?
%د$ملا6 F0دgاk ىل6rا DنأD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
D'م/لD %'جلا FDدا%أD 9#CJم DœLبي نأD 96Pملا
F)"Lم 9#CJم xg'* D'م(D !K `'كلا FD6
Y
دعD :ب )"Cتم

4
إD F'V
R
J* m"ت 4U
5
ل+م Gت 4U
5
2ريدقتلا6 FEي%د$م D'مD6
!KD %'جلا FDديرcD 9#CJم Dن#كc نأD %د$ملا6 FENK'*
نأ iإ ديرc ن
4
إD E"مB6 FDا%
R
'بBD :ب )"Cتم Du%rا
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن#كc
2آ Mz 'ي
5
95 'U
5
ىC
5
V
4
ي
5
E
7
O 5يد
7
م
5
ل
4
ا ى$
5
U
4
أ
5
ن
4
م
7
لo B
?
%
5
, 5 'B
5
6
5
@
m
5
ل
5
!* Qإ
7
f
4
ر
?
p4 'K
5

5
#"
?
ت ?ق
4
N
5
ل 7 m
5
ب
7
ن
5

?
م
7
c 5T
4
ي
5
‰م
5
ل
4
ا ن
=
إ
7
ى1
5

?

5
Nح7 I
7
'O =لا ن
5
م
7
E"مB6 FDلB%D :ل HCOب )"Cتم Dى$Uأ نمD %'جلا
EK#LCم Dfرp'KD E"مB6 FDلB%D :ل HC* DىCVيD
نم mل !*إD E"مB6 FDmب ن6رمcTي ‰ملا نإD E"مB ى"ع
)"Cتم DmلD %'جلا F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DنNحI'Oلا
.DنNحI'OلاD :ب
2آ M3 ن
5
م
7
!O 7ج
Q
* 5 ب
Q
%
5
95 'U
5
x
?
U
=
ر
5
ت 5ي
5
'J
R
g 7'p5 '/
5
O 4م
7
f
5
ر
5
خ5 K
5
@

5

7
ل 7'a
=
لا v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا
E"مB6 FDfرpD لع'K نم EN*'\ 9'ح DxUرتيD E"مB
EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم {د'Oم 2Dب%D FEJ*TتVم D9'UD
2D!Oج
Q
*D FEK6<حملا م"كتملا ,'ي لبU 'م ى"ع 0%دقملا
FEي'U#"ل ن#Oلا6 FE"Cلا `رح `<ح ى"ع !Oبم رمأ لCK
>ب 9#CJم ,'Nلا6
_yy
MM !O 7ي
5
د
7
/
4
ي
5
ن
4
أ
5

Q
%
5
ىV
5
ع5 95 'U
5
ن
5
ي
5
د
4
م
5
, 5 'ق
5
"
4
c 7 >
5
B
=
#
5
c 5 'م
=
ل
5
6
5
@

7

7
V
=
لا , 5 ا#
5
1
5
)"Cتم ن'كم `رZ D,'ق"cD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
96Pملا %د$ملا6 F™1'* u'م لCK DىVعD FلCJل'ب
.ن'\ 9#CJم D,ا#1D FىVع ربp
2آ M_ ’
7
'O =لا ن
5
م
7
ER م
=
أ
?
>
7
N
4
"
5
ع5 د
5
B
5
6
5
ن
5
ي
5
د
4
م
5
, 5 'م
5
د
5
%
5
6
5

=
ل
5
6
5
@

5
95 'U
5
ن
7
اد
5
6< ? c 5 ن
7
N
4
c 5أر
5
م
4
ا م
?
/
7
* 76د
?
ن
4
م
7
د
5
B
5
6
5
6
5
ن
5

?
V
4
ي
5
™o N
4
S5 '* 5#ب
?
أ
5
6
5
, ? 'ع5 ر
Q
لا %
5
د
7
$
4
ي
?
ىت =ح
5
!ق7 V
4
* 5 i 'ت 5ل
5
'U
5

5
ك
?
ب
?
L
4
p5

o

7
(
5
%'جلا FD>B#c 'مل6D E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
Dن#قV
4
ي
5
D E"مB6 FDEمأD :ل HCOب )"Cتم D’'Oلا نمD
FدB6 لCJل'ب )"Cتم Dم/*6د نمD %'جلا FDEمأD :ل HC*
v'/Jت1ا م1ا D'مD FDنNcأرماD :ل HC* Dناد6<cD E"مB6
E"مB FENO+تلا EمGع D'مD6 F8ربp D'مكبLpD6 Fأدتبم
EK#LCم DرNب( ™NS '*#بأ6D E"مB6 FEJ*TتVم D'تل'UD
.D!قV* iD E"مB ى"ع
2آ Mb !* Qإ
7
ب
Q
%
5
95 'ق
5
K
5
لQ a
Q
لا ىل
5
إ
7
ىل
=
#
5
c 5 م
=
\
?

5
/
?
ل
5
ىق
5
V
5
K
5
@

o
Nق7 K
5
ر
[
N
4
p5 ن
4
م
7
!
=
ل
5
إ
7
H
5
ل
4
-:*أ
5

5
ل 7
F0%
=
'B D'ملD !K vGلا6 FEJ*TتVم DىقVKD E"مB
:ب )"Cتم %'جلا6 FرB لحم !K Eل#I#م D'مD6
FD'مD نم 9'حب )"Cتم DرNp نمD %'جلا FDHل-:*أD
.D!*إD ربp DرNقKD6
2آ Me ن
=
إ
7
H
4
ل
5
'U
5
,['N
5
ح
4
ت 71
4
ا ى"
5
ع5 !ش
7
م
4
c 5 'م
5
j? اد
5
ح
4
إ
7
>
?
c 4, 5 'ج
5
K
5
@

=
U
5
6
5
8
?
, 5 'B
5

=
"
5
K
5
'O 5ل
5
H
5
N
4
ق
5
1
5

5
ر
5
B
4
أ
5
m
5
ي
5
-
7
ج
4
N
5
ل 7 •
5
#ع? د
4
ي
5

7
أ
5

5

7
ل 7'a
=
لا v
7
#
4
ق
5
ل
4
ا ن
5
م
7
W
5
#
4
ج
5
* 5 .4 خ5 c 5 i 95 'U
5

5
$
5
ق
5
ل
4
ا >
7
N
4
"
5
ع5
A

نم 9'ح D!شمcD E"مB6 FEJ*TتVم D>c,'جKD E"مB
نم 9'حب )"Cتم D,'Nحت1ا ى"عD %'جلا FD>c,'BD لع'K
FEي%د$م DHNق1 'مD !K D'مD FD!شمcD لع'K
E"مB6 FmN
7
ق
4
1
5
ر
5
B
4
أ 2;أ >Nلإ `'Xم 96Pملا %د$ملا6
E"مB F>ب 9#CJم D€$قلاD6 FEJ*TتVم D8,'B 'م"KD
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم DW#ج*D
2آ Ml ن
7
م
5
ر
5
N
4
p5 ن
=
إ
7
8
?
ر
4
B
7
T
4
ت 51
4
ا H
7
ب
5
أ
5

5

5
j? اد
5
ح
4
إ
7
H
4
ل
5
'U
5
@

?

7
rا ;
t
#
7
ق
5
ل
4
ا W
5
ر
4
B
5
T
4
ت 51
4
ا
0%دقملا EحتJل'ب ب#$Oم `'Xم {د'Oم 2DHبأ 'يD >ل#U
0رV( H"ق*6 F,'c Eلدبملا م"كتملا ,'ي لبU 'م ى"ع
9#I#م م1ا Dن
4
م
5
D F>Nلإ `'Xم ,'تلا6 F,'تلا ىلإ ,'بلا
E"مB6 FDنإD :ل ناربp 2DنNمrا ;#قلاD F>Nلإ `'Xم
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D...رNp نإD
2آ Ms ى"
5
ع5 ن
7
N
4
c 5'j5 !
=
ت 5O 5ب
4
ا {د
5
ح
4
إ
7
m
5
ح
5
ك
7
* 4أ
?
ن
4
أ
5
د
?
ي%
7
أ
?
!* Qإ
7
95 'U
5
@

5
د
7
O 4ع7 ن
4
م
7
K
5
ار
R
ش4 ع5 H
5
م
4
م
5
c 4أ
5
ن
4

7
K
5

[
ج
5
ح7 !
5
* 7'م
5
\
5
!* 7ر
5
B
?
T
4
c 5 ن
4
أ
5
ن
5
م
7
>
?
"
=
لا , 5 'S5 ن
4
إ
7
!* 7د
?
ج
7
ت 51
5
m
5
N
4
"
5
ع5 )
=
S? أ
5
ن
4
أ
5
د
?
ي%
7
أ
?

5
6
5

5
Nح7 ل 7'$
=
لا
0%'Sإ م1ا DنNc'jD FDدي%أD 9#CJم 96Pملا %د$ملا
%
Y
'جلا6 F'م/Nلإ %'شملا 2;أ )تشمل'ب 96Pم HC*
)"Cتم %د$م لي6Tc !K D!*رBTc نأ ى"عD %6رجملا6
ن'مk `رZ 2D!*'م\D F'‚
R
رتشم 2;أ لع'Jلا نم 9'حب
`6<حم !*'+لا D!*رBTcD 9#CJم6 FD!*رBTcD :ب )"Cتم
9#قم ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB6 FmVJ* 2;أ
%'جلا6 FELبا% ,'Jلا 2D•دOع نمKD >ل#U6 .9#قلا
نم v'متل'K 2;أ `6<حم أدتبمل `6<حم ربخب )"Cتم
FDHممcأD :ب )"Cتم ن'مk `رZ 2Dار
R
شعD >ل#U6 .•دOع
F>"بU 'م >N"ع 9= د جح رشع 2;أ `6<حم -NNمتلا6
E"مB6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D!*دجت1D E"مB6
با#B6 FدB6 !
4
ل5#C
?
J
4
م نNب E~رتCم D>"لا ,'S نإD
نمD %'جلا F>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا
.!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم DنNحل'$لا
2آ My GK
5
H
?
N
4
X5 U
5
ن
7
N
4
"
5
B
5
rا 'م
5
ي
=
أ
5
m
5
O 5N
4
ب
5
6
5
!O 7N
4
ب
5
m
5
ل 7| 5 95 'U
5
@
Aلo N(
7
6
5
9? #ق
?
* 5 'م
5
ى"
5
ع5 >
?
"
=
لا6
5
!
=
"
5
ع5 ن
5
ا6
5
د
4
ع?
vk'B طرS م1ا 2D'مي
=
أD Fربخل'ب )"Cتم D!ONبD `رaلا
FELبا% 'jدCب ,'Jلا6 F0دgاk D'مD6 Fvدقم >ب 9#CJم
EJ*TتVم DHNXUD E"مB6 F'/م1ا6 ƒOج"ل ENK'* DiD6
ى"ع EK#LCم DلN(6 >"لا6D E"مB6 F9#قلا -Nح !K
ربخل'ب )"Cتم D9#ق* 'م ى"عD %'جلا6 FDHNXUD E"مB
لN(6D
_yd
Md ن
4
م
7
ƒ
5
* 5آ >
7
" 7j4 T
5
ب
7
%
5
'1
5
6
5
ل5 B
5
rا ى1
5

?
ىX5 U
5

=
"
5
K
5
@
ا%
R
'* 5 H
?
V
4
* 5آ !* Qإ
7
ا#+
?
ك
?
م
4
ا >
7
" 7j4 r 95 'U
5
ا%
R
'* 5 %
7
#L
t
لا x
7
* 7'B
5
م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
%
7
'O =لا ن
5
م
7
0
[
6
5
< 4 B
5
6
4
أ
5
ر
[
ب
5
خ5 ب
7
'/
5
O 4م
7
م
4
ك
?
Nc 7آ !"
Q
C
5
ل
5

5
#"
?
L
5
$
4
c 5
Fب#B#ل ب#B6 `رح D'ملD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
2نا%
=
'جلا FDا%
R
'*D نم 9'حب )"Cتم Dx*'B نمD %'جلا
D%'Oلا نمD %'جلا FDمكNcآD لCJل'ب ن'ق"Cتم Dربخب '/OمD
EJ*TتVم DHV*آ !*إD E"مB6 FD06<BD :ل HCOب )"Cتم
.Dمك"CلD FD!"CلD 2ن'ت"مجلا ا<(6 F9#قلا -Nح !K
2آ _z !K7 ن
7
م
5
ي
4
rا ;د
7
ا#
5
ل
4
ا }
7

7
'S5 ن
4
م
7
;
5
د
7
#* ? 'j5 'c 5أ
5

=
"
5
K
5
@
>
?
"
=
لا '* 5أ
5
!* Qإ
7
ى1
5

?

5
ن
4
أ
5
0
7
ر
5
ج
5
ش= لا ن
5
م
7
E
7
(
5
%
5

5
م
?
ل
4
ا E
7
C
5
ق
4
ب
?
ل
4
ا

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ب
t
%
5
!KD FD}‚'S نمD 2نا%
=
'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
نمD qل'+لا %'جلا6 FD;د#* ?D :ب ن'ق"Cتم DECقبلا
DنأD F9'متSا 9دب D}‚'شلا نمD ن
4
م
7
9دب D0رجشلا
'*أ !*إD E"مB6 FEيرNVJc Dى1#م 'يD E"مB6 FEيرNVJc
F,'Nلا رNمX"ل دN(#c D'*أD F,ادOلا با#B EJ*TتVم D>"لا
>Nلإ `'Xم 2DنNمل'CلاD FEلGجلا •Jل نم 9دب Dب%D
.مل'Vلا ر(<ملا nمجب )ح"م >*r ,'Nل'ب %6رجم
2آ _3 ىل
=
6
5
ن
Š
'B
5
'/
5
* =T
5
(
5
-
t
ت 5/
4
c 5 'j5 آ%
5

=
"
5
K
5

5
'$
5
ع5 )
7
ل
4
أ
5
ن
4
أ
5
6
5
@
ن
5
م
7
m
5
* =إ
7
.4 خ5 c 5 i6
5
ل4 ب
7
U
4
أ
5
ى1
5

?

5
x
4
ق
Q
C
5
ي
?
م
4
ل
5
6
5
ار
R
ب
7
د
4
م
?

5
NO 7م
7

E"مB6 FEيرNVJc DنأD FEJ‚'ع 6ا#لا 2D)لأ ن
4
أ6D >ل#U
9'ح D-ت/cD E"مB6 FD)لأD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا
لع'K نم 9'ح Dن'B '/*T(D E"مB FD'jآ%D 9#CJم نم
نم 9'ح 2DاربدمD Fطرشلا با#B Dىل
=
6D E"مB FD-ت/cD
m*إD E"مB6 FEJ*TتVم Dى1#م 'يD E"مB FDىل
=
6D لع'K
.EJ*TتVم DنNOمhا نم
2آ _M ,[#1
?
ر
7
N
4

5
ن
4
م
7
, 5 'X5 N
4
ب
5
f
4
ر
?
خ4 c 5 m
5
ب
7
N
4
B
5
!K7 •
5
د
5
ي
5
m
4
"
?
1
4
ا@
m
5
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
ن
7
'* 5'j5 ر
4
ب
?
m
5
* 7ا< 5 K
5
x
7
j4 ر
=
لا ن
5
م
7
m
5
ح
5
'O 5B
5
m
5
N
4
ل
5
إ
7
م
4
م
?
~4 ا6
5

5
Nق7 1
7
'K
5

R
#
4
U
5
ا#* ?'(
5
م
4
/
?
* =إ
7
>
7
‡ 7"
5
م
5
6
5
ن
5
#
4
ع5 ر
4
K7 ىل
5
إ
7
نم 9'ح D,'XNبD F%دقم طرS با#B DfرخcD E"مB
نم EN*'\ 9'حب )"Cتم DرN„ نمD %'جلا FDfرخcD لع'K
)"Cتم DmNلإD %'جلا FرN„ نم EOg'( 2;أ DfرخcD لع'K
i >*r wDمم~اD :ب )"Cتي i6 F!Oعأ 28ريدقc `6<حمب
!K ل$تملا 8رNم~ ىلإ ل$تملا رمXملا لCK {دCتي
Dxjرلا نمD %'جلا .!ب HحرK 29'قي GK Fب'بلا ا<j
EJ*TتVم Dن'*'jرب m*ا<KD E"مB FDمم~اD :ب )"Cتم
:ل HCOب )"Cتم Dmب% نمD F,ادOلا با#B -Nح !K
نأ nم Dm*ا<KD >ل#U !K 0%'Sˆا Wر
5
(
Q
| ? دU6 FDن'jربD
ن'jربلا نr wن'+*Pم 'مj6 '$Cلا6 دNلا >Nلإ %'شملا
ىلإD %'جلا FىOCملا !K ربخلا نNع أدتبملا6 Fر(<م
م/*إD E"مB6 FDن'*'jربD :ل ن'\ HCOب )"Cتم Dن#عرK
.D>‡"م6 ن#عرKD نم 9'ح Dا#*'(
2آ __ ن
4
أ
5
`? 'p5 T
5
K
5
'V
R
J
4
* 5 م
4
/
?
O 4م
7
H
?
"
4
ت 5U
5
!* Qإ
7
ب
Q
%
5
95 'U
5
@

7
#"
?
ت ?ق
4
ي
5
FDH"تUD E"مB ى"ع EK#LCم D`'pTKD E"مB
Fلع'K 6ا#لا6 Fن#Oلا `<حب ب#$Oم ]%'Xم 2Dن#"تقيD
%د$ملا6 F>ب 9#CJم 0%دقملا ,'Nلا6 FEي'U#"ل ن#Oلا6
.>ب 9#CJم D ن#"تقي نأ D 96Pملا
2آ _b !
5
C7 م
5
>
?
"
4
1
7
%
4
T
5
K
5
'* R'V
5
ل 7 !O Qم
7
Œ
?
$
5
K
4
أ
5
#
5
j? ن
?
6%
?
'j5 !p7 أ
5
6
5
@

7

?
< Q ك
5
ي
?
ن
4
أ
5
`? 'p5 أ
5
!* Qإ
7
!O 7U
?
د
Q
$
5
ي
?
ا, R د
4
%
7
9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم Dن6%'j !pأ6D E"مB
ربp DŒ$Kأ #jD E"مB6 F9دب Dن6%'jD6 F)ب'Vلا
F-NNمc D'* R'VلD FDŒ$KأD :ب )"Cتم D!OمD %'جلا FD!pأD
D!OUد
Q
$يD E"مB6 FD>"1%أD 9#CJم نم 9'ح Dا, R د%D
.EJ*TتVم D`'pأ !*إD E"مB6 FDا, R د%D HC*
2آ _e 'O 5c 7'ي
5
•ب
7

5
ك
?
N
4
ل
5
إ
7
ن
5
#"
?
$
7
ي
5
GK
5
'* R'L
5
"
4
1
?

5
ك
?
ل
5
ل? C
5
ج
4
* 56
5
@

5

?
ل 7'‹5 ل
4
ا 'م
5
ك
?
C
5
ب
5
c =ا ن
7
م
5
6
5

5
ت ?* 4أ
5
GKD E"مB6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D'مكلD %'جلا
D'Oc'ي•بD %'جلا FDلCج*D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#"$ي
ى"ع `#LCم م1ا 2Dن
4
م
5
D FDن#بل'‹لاD :ب )"Cتم
نم6 'مت*أD E"مB6 FD'مت*أD ربp Dن#بل'‹لاD FD'مت*أD
9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن#بل'‹لا 'مكCبcا
_dz
_l iإ
7
ا< 5 j5 'م
5
ا#ل
?
'U
5
W
[
'O 5N
Q
ب
5
'O 5c 7'ي
5
•ب
7
ى1
5

?
م
4
j? , 5 'B
5

=
"
5
K
5
@

5
Nل 76
=
rا 'O 5g 7'ب
5
آ !K7 ا< 5 /
5
ب
7
'O 5C
4
م
7
1
5

5
6
5

R
ت 5J
4
م
?
ر
o
ح
4
1
7
نم 9'حب )"Cتم D'Oc'ي•بD %'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
DiإD F'Oc'يآD نم 9'ح DW'ONبD F'V
R
بت"م 2;أ Dى1#مD
FHC* D{رتJمD Fربp6 أدتبم Dرح1 ا<jD6 Fر$ح"ل
iإ ا<j 'مD E"مB ى"ع EK#LCم D'OCم1 'م6D E"مB6
.Dرح1
2آ _s ن
4
م
7

5
/
?
ل
4

7
, 5 'B
5
ن
4
م
5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5

Q
%
5
ى1
5

?
95 'U
5
6
5
@

5

?
ل 7'a
=
لا Œ
?
" 7J
4
ي
?
i >
?
* =إ
7
%
7
اد
=
لا E? ب
5
U7 'ع5 >
?
ل
5
ن
?

?
c 5 ن
4
م
5
6
5
8
7
د
7
O 4ع7
:ب )"Cتم D{د/ل'بD FDم"عأD :ب )"Cتم Dن
4
م
5
بD %'جلا
م1ا Dن
4
م
5
D6 FD,'BD :ب )"Cتم D8دOع نمD %'جلا FD,'BD
FرB لحم !K Eمدقتملا Dن
4
م
5
D ى"ع `#LCم 9#I#م
DŒ"Jي i >*إD E"مB FDن#كcD ربخب )"Cتم D>لD %'جلا
.نTشلا رNم~ ,'/لا6 FEJ*TتVم
2آ _y >
[
ل
5
إ
7
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5
H
?
م
4
" 7ع5 'م
5
‰م
5
ل
4
ا '/
5
ي
t
أ
5

5
ن
?
#
4
ع5 ر
4
K7 95 'U
5
6
5
@
!ل 7 ل4 C
5
B
4
'K
5
ن
7
NL
Q
لا ى"
5
ع5 ن
?

5
'j5 'ي
5
!ل 7 د
4
U7 6
4
T
5
K
5

7
N
4

5
ن
5
م
7
>
?
O tZ
?
r !* Qإ
7
6
5
ى1
5

?
>
7
ل
5
إ
7
ىل
5
إ
7
n
?
" 7‚
=
أ
5
!"
Q
C
5
ل
5

R
ر
4
I
5

5

7
|
7

5
ل
4
ا
DمكلD F0دgاk Dن
4
م
7
D6 F>ب 9#CJم D>لإD F9دب D‰ملاD
مل6 FD>لإD :ل HC* D;رN„D FD>لإD نم 9'حب )"Cتم
FEJ*TتVم DدU6TKD E"مB6 Fم/بم >*r EK'~ˆ'ب `رCتي
!"CلD E"مB F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D!لD %'جلا
ى"ع EK#LCم D>OZr !*إ6D E"مB6 FEJ*TتVم Dn"‚أ
)"Cتم DنNب|'كلا نمD %'جلا FDn"‚أ !"CلD E"مB
.E~رتCم Dن'م'j 'يD E"مB6 F!*'+لا 9#CJمل'ب
2آ _d )
Q
ح
5
ل
4
ا ر
7
N
4
‹5 ب
7
u
7
%
4
rا !K7 8
?
د
?
#O ?B
?
6
5
#
5
j? ر
5
ب
5
ك
4
ت 51
4
ا6
5
@

5
#C
?
B
5
ر
4
ي
?
i 'O 5N
4
ل
5
إ
7
م
4
/
?
* =أ
5
ا#O tZ
5
6
5
D8د#OBD6 FDربكت1اD !K رتتVملا رNمX"ل دN(#c D#jD
FDربكت1اD !K رتتVملا رNمXلا ى"ع `#LCم م1ا
F>N"ع .Lع 'م6 لع'Jلا نم 9'حب )"Cتم DرN‹بD %'جلا
D'ONلإD %'جلا FنNل#CJملا د
=
Vم د
=
1 96Pملا %د$ملا6
.Dن#CBريD :ب )"Cتم
2آ bz .5 N
4
(
5
ر
4
a
?
* 4'K
5
م
Q
N
5
ل
4
ا !K7 م
4
j? '* 5< 4 ب
5
O 5K
5
8
?
د
5
#O ?B
?
6
5
8
?
'* 5< 4 p5 T
5
K
5
@

5

7
ل 7'a
=
لا E? ب
5
U7 'ع5 ن
5
'(
5
م1ا 2D.N(D F,'/لا ى"ع `#LCم م1ا 2D8د#OB6D
ى"ع EK#LCم Dرa*'KD E"مB6 Fن'( ربp v'/Jت1ا
رaOلا 9#CJم Dن'( .N(D E"مB6 FDمj'*<ب*D E"مB
.م"Cلا ىOCم نم
=
Xملا v'/Jت1i'ب )"Cملا
2آ b3 i E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
6
5
%
7
'O =لا ىل
5
إ
7
ن
5
#ع? د
4
ي
5
ER م
=
g 7أ
5
م
4
j? 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
@

5

?
$
5
O 4ي
?
)"Cتم Dv#يD `رaلا6 FDEمgأD :ل HC* Dن#عديD E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم Dن6ر$Oي
?
iD E"مB6 FDن6ر$OيD :ب
.Dن#عديD
2آ bM م
4
j? E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
6
5
ER O 5C
4
ل
5
'N
5
* 4د
t
لا 8
7
<
7
j5 !K7 م
4
j? 'O 5C
4
ب
5
c 4أ
5
6
5
@

5
Nح7 #ب
?
ق
4
م
5
ل
4
ا ن
5
م
7
FDمj'O"CBD E"مB ى"ع EK#LCم Dمj'OCبcأ6D E"مB
مjD E"مB6 FDEOCلD نم 9'حب )"Cتم D8<j !KD %'جلا
FDمj'OCبcأD E"مB ى"ع EK#LCم DنNح#بقملا نم
.DنNح#بقملاD :ب )"Cتم Dv#يD `رaلا6
2آ b_ 'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5

5
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا ى1
5

?
'O 5N
4
c 5آ د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5
ER م
5
ح
4
%
5
6
5

R
j? 6
5

7
'O ="ل 7 ر
5
g 7'$
5
ب
5
ىل
5
6rا ن
5

?
ق
?
ل
4
ا

5

?
(
=
< 5 ت 5ي
5
%د$ملا6 FEي%د$م D'مD FEJ*TتVم D8'ONcآ دقل6D E"مB
%'جلا FDب'تكلاD نم 9'ح Dرg'$بD F>Nلإ `'Xم 96Pملا
م/"CلD E"مB6 FDرg'$بD :ل HCOب )"Cتم D’'O"لD
EJ*TتVم Dن6ر(<تي
_d3
2 bb ى1
5

?
ىل
5
إ
7
'O 5N
4
X5 U
5
| 4 إ
7
!
Q
ب
7
ر
4
‹5 ل
4
ا x
7
* 7'ج
5
ب
7
H
5
O 4(
?

5
6
5
@

5
يد
7
j
7
'ش= لا ن
5
م
7
H
5
O 4(
?

5
6
5
ر
5
م
4

)"Cتم `رZ D|إD FEJ*TتVم Dx*'جب HO( 'م6D E"مB
D'ONXUD E"مB6 FDH*'(D ربp >ب )"
=
Cc ;<لا %ارقت1i'ب
ى"ع EK#LCم DHO( 'م6D E"مB6 F>Nلإ `'Xم
.DHO( 'م6D 2EJ*TتVملا
2آ be 'م
5
6
5
ر
?
م
?
C
?
ل
4
ا م
?
/
7
N
4
"
5
ع5 95 6
5
'L
5
ت 5K
5
'* R6ر
?
U
?
'* 5T
4
ش5 * 4أ
5
'O =ك
7
ل
5
6
5
@
'O =(
?
'O =ك
7
ل
5
6
5
'O 5c 7'ي
5
آ م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 #"
?
ت 4c 5 ن
5
ي
5
د
4
م
5
ل
7
j4 أ
5
!K7 'ي
R
6
7
'\
5
H
5
O 4(
?

5
N" 71
7
ر
4
م
?
نم HO( 'م6D E"مB ى"ع EK#LCم D'*Tش*أ 'O =كل6D E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم D96'Lc6D E"مB6 FDنيدj'شلا
E"مB ى"ع EK#LCم D'ي
R
6'\ HO( 'م6D E"مB FD'*Tش*أD
!K رNمXلا نم 9'ح D#"تcD E"مB6 FD'*Tش*أ 'OكلD
E"مB6 FD'ي
R
6'\D :ب )"Cتم Dلjأ !KD %'جلا FD'ي
R
6'\D
HO( 'مD E"مB ى"ع EK#LCم DنN"1رم 'O( 'Oكل6D
.D'ي
R
6'\
2آ bl ن
4
م
7
ER م
5
ح
4
%
5
ن
4
ك
7
ل
5
6
5
'O 5ي
4
د
5
'* 5 | 4 إ
7
%
7
#L
t
لا x
7
* 7'ج
5
ب
7
H
5
O 4(
?

5
6
5
@
Am
5
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ر
[
ي<
7
* 5 ن
4
م
7
م
4
j? 'c 5أ
5

5

R
#
4
U
5
%
5
<
7
O 4ت ?ل 7 m
5
ب
Q
%
5
Fربخلا >ب )"Cc ;<لا %ارقت1i'ب )"Cتم `رZ 2D|إD
9#CJم 2DEمح%D6 F•ا%دت1Gل DنكلD FEJ‚'ع 6ا#لا6
EK#LCم E"مجلا6 F•'O"1%أ 2;أ `6<حم >"م'ع6 F>"Br
ى"ع EK#LCم DHO( 'م6D E"مB6 FDHO( 'مD E"مB ى"ع
& Eيhا !K DHO( 'م6D E"مB bb 96Pملا %د$ملا6 .
Dري<*D6 F%دقملا D•'O"1%أD :ب )"Cتم D%<OتلD %6رجملا
:ل HCOب )"Cتم Dm"بU نمD %'جلا F0دgاk DنمD6 Fلع'K
.Dري<*D
2آ bs م
4
/
7
يد
7
ي
4
أ
5
H
4
م
5
د
=
U
5

5
ب
7
Eo ب
5
N$
7
م
?
م
4
/
?
ب
5
N$
7
c ? ن
4
أ
5
i#
4
ل
5
6
5
@
m
5
c 7'ي
5
آ n
5
ب
7
ت =O 5K
5
i#1
?
%
5
'O 5N
4
ل
5
إ
7
H
5
"
4
1
5
%
4
أ
5
i#
4
ل
5
'O 5ب
=
%
5
ا#ل
?

?
N
5
K
5

5
NO 7م
7
P
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5

?
* 56
5
لي6Tc !K 'jدCب 'م DنأD6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB
`6<حم طرشلا با#B6 F`6<حم 8ربp6 Fأدتبم %د$م
:ب )"Cتم D'مبD %'جلا6 i#1% م/Nلإ 'O"1%أ 'م 2;أ
!K ,'Jلا6 F^NXحت"ل DH"1%أ i#لD FDم/بN$cD
`#LCم Dnبت* نأD 96Pملا %د$ملا6 FENببV"ل DnبتOKD
Eم\ Gj 2;أ )ب'Vلا vGكلا نم |#pTم %د$م ى"ع
.W'يhا ]'بc'K 9'1%إ
2آ by ل5 +
4
م
7
!
5
c 76أ
?
i#
4
ل
5
ا#ل
?
'U
5
'* 5د
7
O 4ع7 ن
4
م
7
)
t
ح
5
ل
4
ا م
?
j? , 5 'B
5

=
"
5
K
5
@
ل? ب
4
U
5
ن
4
م
7
ى1
5

?
!
5
c 76أ
?

5
ب
7
ا6ر
?
J
?
ك
4
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5
ى1
5

?
!
5
c 76أ
?

5

5

?
K7 '(
5
ل• ك
?
ب
7
'* =إ
7
ا#ل
?
'U
5
6
5
ار
5
j5 'a
5
c 5 ن
7
ار
5
ح
4
1
7
ا#ل
?
'U
5
FDم/بN$c نأ i#ل6D E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
Di#لD FD)حلاD نم 9'حب )"Cتم D'*دOع نمD %'جلا
Dا6رJكيD E"مB Fن'\ 9#CJم Dل+مD F^NXحت"ل
%'جلا FD!c6أD :ب )"Cتم DلبU نمD %'جلا FEJ*TتVم
.Dن6رK'(D :ب )"Cتم DلكبD
2آ bd 'م
5
/
?
O 4م
7

5
j4 أ
5
#
5
j? >
7
"
=
لا د
7
O 4ع7 ن
4
م
7
ب
[
'ت 5ك
7
ب
7
ا#c ?T
4
K
5
ل4 U
?
@

5
NU7 د
7
'I
5
م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
>
?
C
4
ب
7
c =أ
5
نNUد'I متO( نإ 2;أ %دقم طرS با#جل ELبا% ,'Jلا
نمD %'جلا6 F%دقملا 9#قلا 9#قم طرشلا ا<j6 Fا#cTK
با#B D>CبcأD E"مB6 FDب'ت(D :ل HCOب )"Cتم DدOع
FEJ*TتVم DنNUد'I متO( نإD E"مB6 F%دقم طرS
.>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6
2آ ez ن
5
#C
?
ب
7
ت =ي
5

5
* =أ
5
م
4
"
5
ع4 'K
5
m
5
ل
5
ا#ب
?

7
ت 5V
4
ي
5
م
4
ل
5
ن
4

7
K
5
@
A>
7
"
=
لا ن
5
م
7

R
j? ر
7
N
4
‹5 ب
7
8
?
ا#
5
j5 n
5
ب
5
c =ا ن
5
م
=
م
7
لt ~5 أ
5
ن
4
م
5
6
5
م
4
j? , 5 ا#
5
j4 أ
5
A

%د$ملا6 FDلUD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
Dل~أ ن
4
م
5
6D E"مB6 FDم"عD !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا
Fربp Dل~أD6 Fأدتبم v'/Jت1ا م1ا Dن
4
م
5
D FEJ*TتVم
)"Cتم DرN‹بD %'جلا FDل~أD :ب )"Cتم DنممD %'جلا
:ل HCOب )"Cتم D>"لا نمD %
Y
'جلا FDnبcاD لع'K نم 9'حب
{دjD
_dM
2 e3 Aن
5

?
(
=
< 5 ت 5ي
5
م
4
/
?
"
=
C
5
ل
5
95 #
4
ق
5
ل
4
ا م
?
/
?
ل
5
'O 5"
4
I
=
6
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
م/"CلD E"مB ا<(6 FEJ*TتVم D'O"I
=
6 دقل6D E"مB
.Dن6ر(<تي
2آ eM Aن
5
#O ?م
7
P
4
ي
?
>
7
ب
7
م
4
j? >
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا م
?
j? 'O 5N
4
c 5آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا@
)"Cتم D>"بU نمD %
Y
'جلا FEJ*TتVم 9#I#ملا E"مB
.9#I#ملا ربp Dن#OمPي مjD E"مB6 FلCJل'ب
2آ e_ 'O 5ب
Q
%
5
ن
4
م
7
)
t
ح
5
ل
4
ا >
?
* =إ
7
>
7
ب
7
'O =م
5
آ ا#ل
?
'U
5
م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ى"
5
ت 4ي
?
ا| 5 إ
7
6
5
@

5

7
" 7V
4
م
?
>
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
'O =(
?
'* =إ
7
E"مB6 FD)حلاD نم 9'حب )"Cتم D'Oب% نمD %
Y
'جلا
E"مB6 FEمدقتملا ENK'O‡ت1iا ى"ع EK#LCم طرشلا
'*إD E"مB ا<(6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D)حلا >*إD
.DنNم"VمD ربخل'ب )"Cتم D>"بU نمD %'جلا FD'O(
2آ eb ن
5
6, ? %
5
د
4
ي
5
6
5
ا6ر
?
ب
5
I
5

5
ب
7
ن
7
N
4
c 5ر
=
م
5
م
4
j? ر
5
B
4
أ
5
ن
5
#
4
c 5P
4
ي
?
m
5
‡ 7ل
5

?
@

5

?
J7 O 4ي
?
م
4
j? 'O 5U
4
k
5
%
5

=
م
7
6
5
E5 ‡
5
N
Q
V
=
لا E
7
O 5V
5
ح
5
ل
4

7
F)"Lم 9#CJم xg'* DنNcر
=
مD Fن'\ 9#CJم DمjرBأD
FDن#cPيD :ب )"Cتم %6رجم %د$ملا6 FEي%د$م D'مD
FDن6“%ديD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#قJOيD E"مB6
.Dن#قJOيD :ب )"Cتم D'ممD %'جلا6
2آ ee 'O 5ل
?

5
ع4 أ
5
'O 5ل
5
ا#ل
?
'U
5
6
5
>
?
O 4ع5 ا#~? ر
5
ع4 أ
5
#
5
‹4 "
=
لا ا#C
?
م
7
1
5
ا| 5 إ
7
6
5
@

5
N" 7j
7

5
ل
4
ا !‹7 ت 5ب
4
* 5 i م
4
ك
?
N
4
"
5
ع5 v
o
G1
5
م
4
ك
?
ل
?

5
ع4 أ
5
م
4
ك
?
ل
5
6
5
E"مB6 FDن#قJOيD E"مB ى"ع EK#LCم طرشلا E"مB
EJ*TتVم DمكN"ع vG1D E"مB F>Nلإ `'Xم Dا#Cم1D
EJ*TتVم DنN"j'جلا !‹تب* iD E"مB6 F9#قلا -Nح !K
.9#قلا -Nح !K
2آ el ن
4
م
5

7
/
4
ي
5
>
5
"
=
لا ن
=
ك
7
ل
5
6
5
H
5
ب
4
ب
5
ح
4
أ
5
ن
4
م
5

7
/
4
c 5 i m
5
* =إ
7
@

5
يد
7
ت 5/
4
م
?
ل
4

7
م
?
"
5
ع4 أ
5
#
5
j? 6
5
, ? 'ش5 ي
5
m*إD EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم D;د/ي >"لا نكل6D E"مB
E"مB ى"ع EK#LCم Dم"عأ #j6D E"مB6 FD;د/c i
.Dم"عأD :ب )"Cتم Dنيدت/مل'بD %'جلا6 FD;د/يD
2آ es 'O 5~
7
%
4
أ
5
ن
4
م
7
.4 L
=
خ5 ت 5* ? m
5
C
5
م
5

5
/
?
ل
4
ا n
7
ب
7
ت =* 5 ن
4
إ
7
ا#ل
?
'U
5
6
5
@
,[!
4
S5 لQ (
?
W
?
ار
5
م
5
\
5
>
7
N
4
ل
5
إ
7
ىب
5
ج
4
ي
?
'O Rم
7
آ 'م
R
ر
5
ح
5
م
4
/
?
ل
5
ن
4
ك
Q
م
5
* ? م
4
ل
5
6
5
أ
5

5

?
"
5
C
4
ي
5
i م
4
j? ر
5
+
5
(
4
أ
5
ن
=
ك
7
ل
5
6
5
'* =د
?
ل
5
ن
4
م
7
'U
R
k
4
%
7
D.Lخت*D E"مB6 FDnبت*D :ب )"Cتم `رZ 2DmCمD
FEJ*TتVم Dنكم* مل6أD E"مB F%دقم طرS با#B
9#CJم xg'* D'U
R
k%D FD'م
R
رحD :ل HC* Dىبجي
?
D E"مB6
Fم/Ukري 2D>Nلإ ىبجي
?
D ىOCم نr w>"م'Cل `دارم )"Lم
E"مB6 FD'Uk%D :ل HCOب )"Cتم D'*دل نمD %'جلا6
.Dنكم* مل6أD E"مB ى"ع EK#LCم •ا%دت1iا
2آ ey m
5
"
4
ت 7K
5
'/
5
ت 5ش5 NC7 م
5
W
4
ر
5
L
7
ب
5
E
[
ي
5
ر
4
U
5
ن
4
م
7
'O 5ك
4
"
5
j4 أ
5
م
4
(
5
6
5
@
ن
?
ح
4
* 5 'O =(
?
6
5
GN" 7U
5

7
م
4
j
7
د
7
C
4
ب
5
ن
4
م
7
ن
4
ك
5
V
4
c ? م
4
ل
5
م
4
/
?
O ?(
7
'V
5
م
5

5
N\ 7%
7
ا#
5
ل
4
ا
%'جلا6 Fvدقم >ب 9#CJم Eيربp Dم(D FEJ*TتVم 6ا#لا
ب#$Oم D'/تشNCمD FDم(D :ل HCOب )"Cتم DEيرU نمD
Dم/O('Vم m"تKD E"مB6 F!K& ^K'خلا ]-:* ى"ع
:ل HC* DWرLبD E"مB6 FD'Oك"jأD E"مB ى"ع EK#LCم
نم 9'ح DمjدCب نم نكVc ملD E"مB6 FDEيرUD
مل 2;أ )"Lم 9#CJم xg'* 2DGN"UD FDم/O('VمD
'O(6D E"مB6 GN"U 'O Rك1 iإ نكVلا ب6ر~ نم نكVc
FDنكVc ملD E"مB ى"ع EK#LCم DنN\%ا#لا نح*
.ر$ح"ل DiإD Fم/Oم '/ل 2;أ %دقم †بارلا6
2آ ed '/
5
م
Q
أ
?
!K7 q5 C
5
ب
4
ي
5
ىت =ح
5

5
ق
?
ل
4
ا m
5
" 7/
4
م
?
m
5
ب
t
%
5
ن
5
'(
5

5
6
5
@

7

5
ق
?
ل
4
ا !ك
7
" 7/
4
م
?
'O =(
?

5
6
5
'O 5c 7'ي
5
آ م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 #"
?
ت 4ي
5
i#1
?
%
5

5

?
ل 7'Z
5
'/
5
"
?
j4 أ
5
6
5
م(D E"مB ى"ع EK#LCم Dm"/م mب% ن'( 'م6D E"مB
)"Cتم DqCبي ىتحD %6رجملا 96Pملا %د$ملا6 FD'Oك"jأ
ى"ع EK#LCم D!ك"/م 'O( 'م6D E"مB6 FDm"/مD :ب
HC* D#"تيD E"مB6 FDm"/م mب% ن'( 'مD E"مB
{رقلاD نم 9'ح Dن#مل'Z '/"jأ6D E"مB6 FDi#1%D
_d_
lz '/
5
ت ?O 5يk
7
6
5
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا ]? 'ت 5م
5
K
5
,[!
4
S5 ن
4
م
7
م
4
ت ?Nc 76أ
?

5
6
5
@

5
#"
?
ق7 C
4
c 5 GK
5
أ
5
ىق
5
ب
4
أ
5
6
5
ر
o
N
4
p5 >
7
"
=
لا د
5
O 4ع7 'م
5
6
5
لCK6 F>ب 9#CJم طرS م1ا D'مD FENK'O‡ت1ا 6ا#لا
نمD %'جلا Fلع'K xg'* ,'تلا6 F9#/جم"ل !Oبم u'م
ربp D]'تمD FELبا% ,'Jلا6 FD'مD :ل HCOب )"Cتم D,!S
D>"لا دOع 'م6D !K 6ا#لا6 F#j 8ريدقc `6<حم أدتبمل
)"Cتم `رZ DدOعD Fأدتبم 9#I#م م1ا D'مD FEJ‚'ع
EK#LCم DرNp >"لا دOع 'م6D E"مB6 F0%دقملا E"$ل'ب
Dن#"قCc GKأD E"مB6 FDمتNc6أ 'م6D EJ*TتVملا ى"ع
.EJ*TتVم
2آ l3 8
?
'O 5C
4
ت =م
5
ن
4
م
5
(
5
>
7
NU7 i #
5
/
?
K
5
'O RV
5
ح
5
اد
R
ع4 6
5
8
?
'* 5د
4
ع5 6
5
ن
4
م
5
K
5
أ
5
@

5
ير
7
X5 ح
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
#
5
j? م
=
\
?
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا ]5 'ت 5م
5
D>NUi #/KD E"مB6 FEJ*TتVم D8'*دع6 نمKأD E"مB
)"Cتم Dنم(D %'جلا6 .D8'*دع6D E"$لا ى"ع EK#LCم
Dv#يD F)"Lم 9#CJم xg'* D]'تمD F9#I#ملا ربخب
نم #j م\D E"مB6 FDنيرXحملاD :ب )"Cتم `رZ
.D8'O 5C
4
ت =مD E"مB ى"ع EK#LCم DنيرXحملا
2آ lM م
4
ت ?O 4(
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا !
5
g 7'(
5
ر
5
S? ن
5
ي
4
أ
5
9? #ق
?
N
5
K
5
م
4
/
7
يد
7
'O 5ي
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
@

5

?
ع? -
4
c 5
ر(|ا :ل 9#CJم Dv#يD FEJ‚'ع 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
نمKأD E"مB ى"ع EK#LCم Dv#ي ر(|ا6D E"مB6 Fا%
R
دقم
)"Cتم ن'كم `رZ v'/Jت1ا م1ا DنيأD FD8'*دع6
F!g'(رشل HC* Dني<لاD Fأدتبم D!g'(رSD Fربخل'ب
م/*أ ن#مع-c 2;أ نا%د
=
قم
?
Dن#مع-cD i#CJم6
.!g'(رS
2آ l_ ن
5
ي<
7
ل
=
ا ,7iP
?
j5 'O 5ب
=
%
5
9? #
4
ق
5
ل
4
ا م
?
/
7
N
4
"
5
ع5 )
=
ح
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
@
'* 5'ي
=
إ
7
ا#* ?'(
5

5
m
5
N
4
ل
5
إ
7
'* 5أ
4
ر
=
ب
5
c 5 'O 5ي
4
#
5

5

5
(
5
م
4
j? 'O 5ي
4
#
5

4
أ
5
'O 5ي
4
#
5

4
أ
5

5

?
ب
?
C
4
ي
5
!K 9#I#ملا ى"ع دg'Cلا6 Fربp6 أدتبم Dني<لا ,iPjD
ن#كي نأ k#جي i6 Fمj'Oي#„أ 2;أ %دقم D'Oي#„أD
!K ƒNل >*r wار
R
بp Dمj'Oي#„أD E"مB6 F'ت RC* Dني<لاD
2D'م(D >ل#U6 F>تJI !K 'م ى"ع 0دg'K 0د'يk ربخلا
2ريدقتلا6 FEي%د$م D'مD 6 F)"Lم 9#CJم xg'* `'كلا
رNم~ D'*'يإD F'ON
Q

5
ل+م 'N


5
ا6#
5
‹5 K ,ا#„إ مj'Oي#„أ
Dمj'Oي#„أD E"مB6 Fvدقم 9#CJم ل$JOم x$*
.Dا#*'( 'مD 6 D'*أر
=
بcD 'ت"مB ا<(6 FEJ*TتVم
2آ lb ا#ب
?

7
ت 5V
4
ي
5
م
4
"
5
K
5
م
4
j? #
4
ع5 د
5
K
5
م
4
(
?
, 5 '(
5
ر
5
S? ا#ع? د
4
ا ل5 NU7 6
5
@

5

?
ت 5/
4
ي
5
ا#* ?'(
5
م
4
/
?
* =أ
5
#
4
ل
5
ب
5
ا< 5 C
5
ل
4
ا ا6
?
أ
5
%
5
6
5
م
4
/
?
ل
5
%د$ملا6 FDلNUD E"مB ى"ع EK#LCم Dمj#
4
ع5 دKD E"مB
طرشلا با#B6 .Hب\& :ب لع'K Dا#*'( نأD 96Pملا
ا6أ% 'مل نيدت/م م/*#( Hب\ #ل 2ريدقتلا6 F`6<حم
.EJ*TتVم طرشلا E"مB6 Fبا<Cلا
2آ le Aن
5
N" 71
5
ر
4
م
?
ل
4
ا م
?
ت ?ب
4
B
5
أ
5
ا| 5 'م
5
9? #ق
?
N
5
K
5
م
4
/
7
يد
7
'O 5ي
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
@
& Eيhا !K vدقتملا Dv#يD ى"ع `#LCم 2Dv#ي6D >ل#U
lM k#جي i6 F)"Lم 9#CJم v'/Jت1ا م1ا 2Dا|'مD F
>*r %6رجملا دg'Cلا `<ح م\ ˜>ب متبBأ ;<لا 'م 8ريدقc
.>K<ح طرS رN„ نم
2آ ll Aن
5

?
, 5 'V
5
ت 5ي
5
i م
4
/
?
K
5
<
[
‡ 7م
5
#
4
ي
5
, ? 'ب
5
* 4rا م
?
/
7
N
4
"
5
ع5 H
4
N
5
م
7
C
5
K
5
@
Dن#ل,'Vتي i م/KD E"مB6 FEJ*TتVم DHNمCKD E"مB
.EJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
2آ ls ن
4
أ
5
ىV
5
C
5
K
5

R
ل 7'I
5
ل5 م
7
ع5 6
5
ن
5
م
5
آ6
5
ب
5
'c 5 ن
4
م
5

=
T
5
K
5
@

5
Nح7 " 7J
4
م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5

?
ي
5
FلN$Jc6 طرS `رح D'مأD FENK'O‡ت1ا ,'Jلا 2D'مTKD
F>ب 9#CJم D'ح
R
ل'ID Fأدتبم 9#I#م م1ا 2Dن
4
م
5
D
u'م لCK DىVعD6 FELبا% ,'Jلا 2Dن#كي نأ ىVCKD

4
م
5
D ن#( ŒB
=
رc6 Fلع'K 96Pملا %د$ملا6 Fv'c
FطرS 'cادأ nمتجي GNكل EN‚رS '/*#( ى"ع Eل#I#م
.Dن
4
م
5
D أدتبملا ربp Dن#كي نأ ىVCKD E"مB6
2آ ly 0? ر
5
N
5
خ7 ل
4
ا م
?
/
?
ل
5
ن
5
'(
5

5
%
?
'ت 5خ4 ي
5
6
5
, ? 'ش5 ي
5

5
)
?
"
?
خ4 ي
5
m
5
ب
t
%
5
6
5
@

5
#(
?
ر
7
ش4 ي
?

=
ع5 ىل
5
'C
5
c 56
5
>
7
"
=
لا ن
5

5
ب
4
1
?
9#CJم xg'* Dن'حب1D FEJ*TتVم D)"خي mب%6D E"مB

=
عD %6رجملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD F)"Lم
Fم/(رS نع ىل'Cc 2;أ Dىل'CcD :ب )"Cتم Dن#(رشي
E"مB ا<(6 FEJ*TتVم D0رNخلا م/ل ن'( 'مD E"مB6
E"مB ى"ع EK#LCم Dىل'Cc6D E"مB Fن'حب1 ŒبV*&
.DŒبV*D
2آ sz ىل
5
6rا !K7 د
?
م
4
ح
5
ل
4
ا >
?
ل
5
#
5
j? iإ
7
>
5
ل
5
إ
7
i >
?
"
=
لا #
5
j? 6
5
@

5
#C
?
B
5
ر
4
c ? >
7
N
4
ل
5
إ
7
6
5
م
?
ك
4
ح
?
ل
4
ا >
?
ل
5
6
5
0
7
ر
5
p7 hا6
5
FDم"Cي mب%D E"مB ى"ع EK#LCم D>"لا #j6D E"مB
>لD E"مB6 FD#jD أدتبم"ل ن'\ ربp >ي-:Oتلا E"مB6
D#jD Fر$ح"ل DiإD 2D#j iإD >ل#U6 Fqل'\ ربp Dدمحلا
%'جلا6 F`6<حملا ربخلا !K رتتVملا رNمXلا نم 9دب
E"مB6 FDدمحلاD نم 9'حب )"Cتم Dىل6rا !KD
دمحلا >لD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#CBرcD
_db
s3 ىل
5
إ
7
اد
R
م
5
ر
4
1
5
ل5 N
4
"
=
لا م
?
ك
?
N
4
"
5
ع5 >
?
"
=
لا ل5 C
5
B
5
ن
4
إ
7
م
4
ت ?ي
4
أ
5
%
5
أ
5
ل4 U
?
@
GK
5
أ
5
,['N
5
X
7
ب
7
م
4
ك
?
Nc 7T
4
ي
5
>
7
"
=
لا ر
?
N
4

5
>
o
ل
5
إ
7
ن
4
م
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
7
#
4
ي
5

5
#C
?
م
5
V
4
c 5
ى"ع د#Cي رتتVم رNم~ Dمتيأ%أD :ل 96rا 9#CJملا
!K DلCBD6 Dمتيأ%D نGCJلا ]k'Oc دU6 FDلN"لاD
2لCجلا i#CJم6 F>Oم >برقل DلCBD لمعأ6 FDلN"لاD
با#B6 FEN~ارتعا DلCB نإD E"مB FDاد
R
مر1 لN"لاD
ىلإD %'جلا6 Fv'/Jت1iا E"مB 8رVJي `6<حم طرشلا
v'/Jت1ا م1ا D>لإ ن
4
م
5
D FDادمر1D :ل HCOب )"Cتم Dv#ي
ن'\ 9#CJم D>لإ ن
4
م
5
D E"مB6 .HC* DرN„D Fربp6 أدتبم
E"مB6 FD>لإD :ل ن'\ HC* DمكNcTيD E"مB6 FDمتيأ%أD :ل
.EJ*TتVم Dن#CمVc GKأD
2آ sM ىل
5
إ
7
اد
R
م
5
ر
4
1
5
%
5
'/
5
O =لا م
?
ك
?
N
4
"
5
ع5 >
?
"
=
لا ل5 C
5
B
5
ن
4
إ
7
م
4
ت ?ي
4
أ
5
%
5
أ
5
ل4 U
?
@
>
7
NK7 ن
5
#O ?ك
?
V
4
c 5 ل
[
N
4
"
5
ب
7
م
4
ك
?
Nc 7T
4
ي
5
>
7
"
=
لا ر
?
N
4

5
>
o
ل
5
إ
7
ن
4
م
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
7
#
4
ي
5

5

?
$
7
ب
4
c ? GK
5
أ
5
.GمB6 WادرJم Eمدقتملا Eيhا ل+م
2آ s_ >
7
NK7 ا#O ?ك
?
V
4
ت 5ل 7 %
5
'/
5
O =لا6
5
ل5 N
4
"
=
لا م
?
ك
?
ل
5
ل5 C
5
B
5
>
7
ت 7م
5
ح
4
%
5
ن
4
م
7
6
5
@

5

?
ك
?
ش4 c 5 م
4
ك
?
"
=
C
5
ل
5
6
5
>
7
" 7X4 K
5
ن
4
م
7
ا#‹? ت 5ب
4
ت 5ل 76
5
)"Cتم DمكلD %'جلا FEJ*TتVم D>تمح% ن
4
م
7
6D !K 6ا#لا
%6رجم Dا#OكVتلD 96Pملا %د$ملا6 F!*'+لا 9#CJمل'ب
ى"ع `#LCم !*'+لا %د$ملا6 FDلCBD :ب )"Cتم
مك"Cل6D E"مB6 F,'‹تبGل6 نكV"ل 2;أ 96rا %د$ملا
2;أ vدقتملا %6رجملا درJملا ى"ع EK#LCم Dن6ركشc
. ن6ركشc مك"Cل6 ,'‹تبGل6
2آ sb م
4
ت ?O 4(
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا !
5
g 7'(
5
ر
5
S? ن
5
ي
4
أ
5
9? #ق
?
N
5
K
5
م
4
/
7
يد
7
'O 5ي
?
v
5
#
4
ي
5
6
5
@

5

?
ع? -
4
c 5
ر(|ا :ل 9#CJم Dv#يD FEJ*TتVم 6ا#لا 2Dv#ي6D >ل#U
م1ا DنيأD F>Nلإ `'Xم Dم/يد'OيD E"مB6 Fا%
R
دقم
FD!g'(رSD أدتبملا ربخب ن'كم `رZ v'/Jت1ا
.,'(رS م/*أ ن#مع-c 2;أ ن'K6<حم مع-لا i#CJم6
2آ se م
4
ك
?
* 5'j5 ر
4
ب
?
ا#c ?'j5 'O 5"
4
ق
?
K
5
اد
R
N/
7
S5 E
[
م
=
أ
?
لQ (
?
ن
4
م
7
'O 5ع4 -:*6
5
@

5

?
ت 5J
4
ي
5
ا#* ?'(
5

5
م
4
/
?
O 4ع5 ل= ~5 6
5
>
7
"
=
ل 7 )
=
ح
5
ل
4
ا ن
=
أ
5
ا#م
?
" 7C
5
K
5
E"مB6 FDم/يد'OيD E"مB ى"ع EK#LCم D'Oع-:*D E"مB
رمأ لCK Dا#c'jD FD'Oع-:*D E"مB ى"ع EK#LCم D'O"UD
د
=
1 D>"ل )حلا نأD 96Pملا %د$ملا6 F>"ع'K6 دم'B
.لع'K 9#I#م م1ا Dا#*'( 'مD Fم"ع !
4
ل
5
#CJم د
=

2آ sl م
4
/
7
N
4
"
5
ع5 ى‹5 ب
5
K
5
ى1
5

?
v
7
#
4
U
5
ن
4
م
7
ن
5
'(
5
ن
5
6%
?
'U
5
ن
=
إ
7
@
!ل 76أ
?
E
7
ب
5
$
4
C
?
ل
4

7
, ? #O ?ت 5ل
5
>
?
ح
5
c 7'J
5
م
5
ن
=
إ
7

5
k
7
#O ?ك
?
ل
4
ا ن
5
م
7
8
?
'O 5N
4
c 5آ6
5
x
t
ح7 ي
?
i >
5
"
=
لا ن
=
إ
7

4
ر
5
J
4
c 5 i >
?
م
?
#
4
U
5
>
?
ل
5
95 'U
5
| 4 إ
7
0
7
#
=
ق
?
ل
4
ا

5
Nح7 ر
7
J
5
ل
4
ا
نمD%'جلا FDن'(D E"مB ى"ع EK#LCم Dى‹بKD E"مB
9#CJم 9#I#م م1ا D'مD FD8'ONcآD :ب )"Cتم Dk#Oكلا
نإD E"مB F,'Nل'ب %6رجم Eب$C"ل HC* D!ل6أD Fن'\
`رZ D|إD F!م1iا 9#I#ملا E"I D,#Oتل >حc'Jم
E"مجلا6 F|إ ”رJلا ر/Zأ 2;أ %دقمب )"Cتم ن'مk
DنNحرJلا xحي i >"لا نإD E"مB6 FEJ*TتVم 0%دقملا
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
2آ ss ƒ
5
O 4c 5 i6
5
0 5 ر
5
p7 hا %
5
اد
=
لا >
?
"
=
لا •
5
'c 5آ 'م
5
NK7 –
7
ت 5ب
4
ا6
5
@

7
ب
4
c 5 i6
5
m
5
N
4
ل
5
إ
7
>
?
"
=
لا ن
5
V
5
ح
4
أ
5

5
(
5
ن
4
V
7
ح
4
أ
5
6
5
'N
5
* 4د
t
لا ن
5
م
7
m
5
ب
5
N$
7
* 5

5
يد
7
V
7
J
4
م
?
ل
4
ا x
t
ح7 ي
?
i >
5
"
=
لا ن
=
إ
7
u
7
%
4
rا !K7 د
5
'V
5
J
5
ل
4
ا >ل#U
`'كلا6 FلCJل'ب )"Cتم %'جلا6 FENببV"ل D!KD 2D'مNKD
2;أ Eي%د$م D'مD 6 F)"Lم 9#CJم xg'* D'م(D !K
Du%rا !KD %'جلا F>"لا ن'Vحإ ل+م '* R'Vحإ نVحأ
د'VJلاD نم 9'حب )"Cتم
_de
sy >
5
"
=
لا ن
=
أ
5
م
4
"
5
C
4
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5

7
O 4ع7 م
[
"
4
ع7 ى"
5
ع5 >
?
ت ?Nc 76أ
?

5
* =إ
7
95 'U
5
@
0R #
=
U
?
>
?
O 4م
7
د
t
S5 أ
5
#
5
j? ن
4
م
5
ن
7

?
ق
?
ل
4
ا ن
5
م
7
>
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
m
5
"
5
j4 أ
5
د
4
U
5

5

?
ر
7
ج
4
م
?
ل
4
ا م
?
/
7
ب
7
#* ?| ? ن
4
ع5 9? T
5
V
4
ي
?
i6
5
'C
R
م
4
B
5
ر
?
+
5
(
4
أ
5
6
5
Dم"ع ى"عD %'جلا F'/ل لمع i EK#Jكم6 EK'( D'م*إD
)"Cتم D;دOعD `رaلا Fلع'Jلا xg'* نم 9'حب )"Cتم
%د$ملا6 FEJ*TتVم Dم"Cي مل6أD E"مB FDم"عD :ل HCOب
E"مB6 F-NNمc D0#UD Fم"ع !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 96Pملا
.نNJ‚'Cتملا نNب E~رتCم D9TVي i6D
2آ sd ن
5

?
ير
7
ي
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
>
7
ت 7O 5يk
7
!K7 >
7
م
7
#
4
U
5
ى"
5
ع5 f
5
ر
5
خ5 K
5
@


ح
5
6< ? ل
5
>
?
* =إ
7
ن
?
6%
?
'U
5
!
5
c 76أ
?

5
ل5 +
4
م
7
'O 5ل
5
H
5
N
4
ل
5

5
'N
5
* 4د
t
لا 0 5 'N
5
ح
5
ل
4
ا

[
Na
7
ع5
FEمدقتملا D9'UD E"مB ى"ع EK#LCم DfرخKD E"مB
D'مD FDfرpD لع'K نم 9'حب )"Cتم D>تOيk !KD %'جلا
نم 9'ح D•ح 6<ل >*إD E"مB6 F>Nلإ `'Xم 9#I#م
.Dن6%'UD
2آ yz ر
o
N
4
p5 >
7
"
=
لا ب
?
ا#
5
\
5
م
4
ك
?
"
5
ي
4
6
5
م
5
"
4
C7 ل
4
ا ا#c ?6أ
?
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
6
5
@
ن
5

?
ب
7
'$
=
لا iإ
7
'j5 'ق
=
"
5
ي
?
i6
5

R
ل 7'I
5
ل5 م
7
ع5 6
5
ن
5
م
5
آ ن
4
م
5
ل 7
A
لCJل )"Lم 9#CJم Dمك"ي6D Fن'\ 9#CJم Dم"CلاD
9#CJم D'ح
R
ل'ID FDرNpD :ب )"Cتم Dن
4
م
5
ل 7D %'جلا Fلم/م
ى"ع EK#LCم Dن6رب'$لا iإ 'j'ق
=
"ي i6D E"مB6 Fن'\
DiإD6 Fلع'K xg'* Dن6رب'$لاD FDرNp >"لا با#\D E"مB
.ر$ح"ل
2آ y3 E
[

5
K7 ن
4
م
7
>
?
ل
5
ن
5
'(
5

5
K
5
u
5
%
4
rا 8
7
%
7
اد
5
ب
7
6
5
>
7
ب
7
'O 5J
4
V
5
خ5 K
5
@

5
ير
7
$
7
ت 5O 4م
?
ل
4
ا ن
5
م
7
ن
5
'(
5

5
6
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
>
?
* 56ر
?
$
?
O 4ي
5
D'مKD !K ,'Jلا 6 FEJ*TتVم D'OJVخKD E"مB
Fن'( م1ا DE‡KD Fن'( ربخب )"Cتم D>لD %'جلا FEJ*TتVم
نمD %'جلا FHC* D>*6ر$OيD E"مB6 F0دgاk Dنم
7
D 6
'م6D E"مB6 FD>*6ر$OيD لع'K نم 9'حب )"Cتم Dن6د
ن'( 'مKD E"مB ى"ع EK#LCم Dنير$تOملا نم ن'(
.D>ل
2آ yM ن
=
T
5
ك
5
ي
4
6
5
ن
5

?

?
ي
5
ƒ
7
م
4
r'ب
7
>
?
* 5'ك
5
م
5
ا#
4
O =م
5
c 5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا Œ
5
ب
5
I
4
أ
5
6
5
@
ن
4
أ
5
i#
4
ل
5
%
?
د
7
ق
4
ي
5
6
5
8
7
د
7

5
ع7 ن
4
م
7
, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
ل 7 • 5 k
4
ر
Q
لا †
?
V
?
ب
4
ي
5
>
5
"
=
لا

5

?
K7 'ك
5
ل
4
ا Œ
?
" 7J
4
ي
?
i >
?
* =T
5
ك
5
ي
4
6
5
'O 5ب
7
.5 V
5
خ5 ل
5
'O 5N
4
"
5
ع5 >
?
"
=
لا ن
=
م
5
م1ا 2D;6D F>*'كم ل+م 2لIrا6 F>ب 9#CJم D>*'كمD
%'جلا F>م1ا6 ™1'* `رح6 Fxجعأ ىOCمب ]%'Xم لCK
]'Oتما `رح Di#لD FDن
4
م
5
D نم 9'حب )"Cتم D8د'بع نمD
>O tم
5
i#ل 2ريدقتلا6 أدتبم 96Pملا %د$ملا6 Fب#B#ل
D>*T( ;6D E"مB ا<(6 FEJ*TتVم طرشلا E"مB6 Fد#B#م
.9#قلا -Nح !K EJ*TتVم
2آ y_ ا#

"
?
ع? ن
5

?
ير
7
ي
?
i ن
5
ي<
7
"
=
ل 7 '/
5
"
?
C
5
ج
4
* 5 0 ? ر
5
p7 hا %
?
اد
=
لا m
5
"
4
c 7@

5
Nق7 ت =م
?
"
4
ل 7 E? ب
5
U7 'C
5
ل
4
ا6
5
اد
R
'V
5
K
5
i6
5
u
7
%
4
rا !K7
Du%rا !KD %'جلا Fربp D'/"Cج*D E"مB6 F9دب D%ادلاD
DنNقتم"ل EبU'Cلا6D E"مB6 FDا#

"
?
ع? D :ل HCOب )"Cتم
.EJ*TتVم
2آ yb ا#"
?
م
7
ع5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا {-
5
ج
4
ي
?
GK
5
E
7

5
N
Q
V
=
ل'ب
7
, 5 'B
5
ن
4
م
5
6
5
@

5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ا#* ?'(
5

5

7
W
7
'‡
5
N
Q
V
=
لا
Eم'Uإ نم #j6 Fطرشلا با#B Dني<لا {-جي GKD E"مB
!K6 Dن6-جي GKD لIrا6 FرمXملا v'قم رj'aلا
Fم/ل'حل نNج/c لXK ا%
R
ركم م/Nلإ E‡NVلا لمع د'O1إ
لIrا6 .نNCم'Vلا ب#"U !K E‡NV"ل ^N‹بc 0د'يk6
نم HVNل ENK'Oلا DiD نr wن6-جي i م/K 2!ع'O$لا
ن'\ 9#CJم Dا#*'( 'مD >ل#U !K D'مD 6 .,'Jلا n~ا#م
_dl
ye ل4 U
?
د
[
'C
5
م
5
ىل
5
إ
7

5
د
t
ار
5
ل
5
ن
5
آر
4
ق
?
ل
4
ا m
5
N
4
"
5
ع5 u
5
ر
5
K
5
;<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
@

[

7
م
?
9
[
G~5 !K7 #
5
j? ن
4
م
5
6
5

5
/
?
ل
4

7
, 5 'B
5
ن
4
م
5
م
?
"
5
ع4 أ
5

Q
%
5
)"Cتم Dد'Cم ىلإD %'جلا FEق"ح-ملا D•
5
د
t
ار
5
ل
5
D !K vGلا
م1ا Dن
4
م
5
D FEJ*TتVم Dم"عأ !ب% لUD E"مB FD•
5
د
t
ا%
5
D :ب
.ا%
R
دقم Dم"CيD :ل 9#CJم 9#I#م
2آ yl ER م
5
ح
4
%
5

7
ب
?
'ت 5ك
7
ل
4
ا m
5
N
4
ل
5
إ
7
ىق
5
"
4
ي
?
ن
4
أ
5
#B
?
ر
4
c 5 H
5
O 4(
?

5
6
5
@

5
ير
7
K7 'ك
5
"
4
ل 7 ار
R
N/
7
Z
5
ن
=
* 5#ك
?
c 5 GK
5
m
5
ب
Q
%
5
ن
4
م
7
9#CJم Dىق"ي نأD %د$ملا FEJ*TتVم DHO( 'م6D E"مB
F>"Br 9#CJم DEمح%D Fر$ح"ل DiإD FD#BرcD
)"Cتم Dmب% نمD %'جلا F9ا#حrا v#مع نم ,'O+ت1iا6
ى"ع EK#LCم Dن*#كc GKD E"مB6 FDEمح%D :ل HCOب
ى"ع !Oبم €U'* ]%'Xم لCJلا6 FDHO( 'م6D E"مB
F'jربp Dار
R
N/ZD6 Fx‚'خملا رNم~ '/م1ا6 FŒتJلا
.Dار
R
N/ZD :ب )"Cتم DنيرK'ك"لD %'جلا6
2آ ys Am
5
N
4
ل
5
إ
7
H
4
ل
5
-:*أ
?
| 4 إ
7
د
5
C
4
ب
5
>
7
"
=
لا W
7

5
آ ن
4
ع5 m
5
* =د
t
$
?
ي
5
i6
5
@
م1ا D|إD FDm* =د$يD لCJل'ب )"Cتم ن'مk `رZ DدCبD
.ن#كVلا ى"ع !Oبم >Nلإ `'Xم !KرZ
2آ yy ,[!
4
S5 لt (
?
#
5
j? iإ
7
>
5
ل
5
إ
7
i ر
5
p5 آ '/
R
ل
5
إ
7
>
7
"
=
لا n
5
م
5
]? د
4
c 5 i6
5
@

5
#C
?
B
5
ر
4
c ? >
7
N
4
ل
5
إ
7
6
5
م
?
ك
4
ح
?
ل
4
ا >
?
ل
5
>
?
/
5
B
4
6
5

7
m
o
ل 7'j5
E"مB6 FD'/
R
لإD نم 9'حب )"Cتم ن'كم `رZ DnمD
نم 9دب D#jD Fر$ح"ل DiإD D#j iإD FEJ*TتVم >ي-:Oتلا
ل(D E"مB6 F`6<حملا ربخلا !K رتتVملا رNمXلا
D>/B6D F,'O+ت1Gل DiإD FEJ*TتVم Dmل'j ,!S
E"مB6 FEJ*TتVم Dمكحلا >لD E"مB6 Fب#$Oم ىO+تVم
.Dمكحلا >لD E"مB ى"ع EK#LCم Dن#CBرcD
W#بكOCلا 0%#1
2آ M i م
4
j? 6
5
'O =م
5
آ ا#ل
?

?
ي
5
ن
4
أ
5
ا#(
?
ر
5
ت 4ي
?
ن
4
أ
5

?
'O =لا x
5
V
7
ح
5
أ
5
@

5
#O ?ت 5J
4
ي
?
FxVح !
4
ل
5
#CJم د
=
Vم د
=
1 Dا#(
?
ر
5
ت 4ي
?
ن
4
أD 96Pملا %د$ملا
]-:* ى"ع ب#$Oم Dا#ل#قي نأD 96Pملا %د$ملا6
.ENل'ح Dن#OتJي i مj6D E"مB6 FvGلا ^K'خلا
2آ _ ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا ن
=
م
5
"
5
C
4
N
5
"
5
K
5
م
4
/
7
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 'O =ت 5K
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
Aا#U
?
د
5
I
5
ى"ع EK#LCم %دقملا مVقلا nم D'O =ت 5K
5
دقل6D E"مB

=
م"CN"KD E"مB6 FD’'Oلا xVحأD ENgادتبiا E"مجلا
.D'O =تK دقلD مVقلا با#B ى"ع EK#LCم
2آ b , 5 '1
5
'* 5#ق
?
ب
7
V
4
ي
5
ن
4
أ
5
W
7
'‡
5
N
Q
V
=
لا ن
5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا x
5
V
7
ح
5
v
4
أ
5
@

5

?
ك
?
ح
4
ي
5

5
لي6Tc !K 'jدCب 'م6 Dن
4
أD6 Fبار~•ل ECLقOملا DvأD
9#I#م D'مD6 FxVح !ل#CJم د
=
Vم Wد
=
1 %د$م
E"مB6 Fم/مكح 2;أ `6<حم v<ل'ب ‘#$خملا6 Fلع'K
.EJ*TتVم Dن#مكحي 'م ,'1D
2آ e #
5
j? 6
5
W
[
h >
7
"
=
لا ل5 B
5
أ
5
ن
=

7
K
5
>
7
"
=
لا , 5 'ق
5
ل 7 #B
?
ر
4
ي
5
ن
5
'(
5
ن
4
م
5
@

?
N" 7C
5
ل
4
ا n
?

7
V
=
لا
#j6D E"مB6 Fربp Dن'(D E"مB6 Fأدتبم EN‚رS Dن
4
م
5
D
.ن'\ ربp DمN"CلاD 6 FEJ*TتVم DnNمVلا
2آ l Aن
5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ن
7
ع5 !
Š
O 7‹5 ل
5
>
5
"
=
لا ن
=
إ
7
@
D!O„D :ب )"Cتم DنNمل'Cلا نعD %'جلا
_ds
s م
4
/
?
O 4ع5 ن
=
ر
5
J
Q
ك
5
O ?ل
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

5
#"
?
م
5
C
4
ي
5
ا#* ?'(
5
;<
7
ل
=
ا ن
5
V
5
ح
4
أ
5
م
4
/
?
O =ي
5
-
7
ج
4
O 5ل
5
6
5
م
4
/
7
c 7'‡
5
N
Q
1
5
>با#B6 مVقلا E"مB6 FمVقلا با#B Dن
=
رJكOلD E"مB
D;<لاD Fن'\ 9#CJم DنVحأD FDني<لاD أدتبملا ربp
.>Nلإ `'Xم 9#I#م م1ا
2آ y •
5
اد
5
j5 'B
5
ن
4
إ
7
6
5
'O RV
4
ح
?
>
7
ي
4
د
5
ل 7ا#
5
ب
7
ن
5
'V
5
* 4ˆا 'O 5N
4
I
=
6
5
6
5
@
!
=
ل
5
إ
7

5
/
?
C
4
L
7
c ? GK
5
م
o
"
4
ع7 >
7
ب
7
m
5
ل
5
ƒ
5
N
4
ل
5

5

7

5
ر
7
ش4 ت ?ل 7

5
#"
?
م
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?

5
ب
7
م
4
ك
?

?
ب
Q
* 5T
?
K
5
م
4
ك
?
C
?
B
7
ر
4
م
5
)"Lم 9#CJم xg'* D'O RVحD FEJ*TتVم D'ONI66D E"مB
Eل#I#م D'مD FنV
4
ح
?
ا| , R '$يإ 2;أ F>تJI >Oع ب'*
E"مB FDم"عD نم 9'حب )"Cتم D>بD %'جلا F>ب 9#CJم
EK#LCم Dمك‡ب*TKD E"مB FEJ*TتVم DمكCBرم !
=
لإD
.DمكCBرم !
=
لإD E"مB ى"ع
2آ d !K7 م
4
/
?
O ="
5
p7 د
4
O ?ل
5
W
7

5
ل 7'$
=
لا ا#"
?
م
7
ع5 6
5
ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

5
Nح7 ل 7'$
=
لا
Dم/O"pدOلD E"مB6 FEJ*TتVم D...ا#Oمآ ني<لا6D E"مB
.أدتبملا ربp >با#B6 مVقلا6 FمVقلا با#B
2آ 3z !K7 ;
5
|
7

?
ا| 5 —
7
K
5
>
7
"
=
ل'ب
7
'O =م
5
آ 9? #ق
?
ي
5
ن
4
م
5

7
'O =لا ن
5
م
7
6
5
@
ن
4
م
7
ر
o
$
4
* 5 , 5 'B
5
ن
4
‡ 7ل
5
6
5
>
7
"
=
لا ب
7
ا< 5 C
5
(
5

7
'O =لا E5 O 5ت 4K7 ل5 C
5
B
5
>
7
"
=
لا
!K7 'م
5
ب
7
م
5
"
5
ع4 T
5
ب
7
>
?
"
=
لا ƒ
5
N
4
ل
5
6
5
أ
5
م
4
ك
?
C
5
م
5
'O =(
?
'* =إ
7
ن
=
ل
?

?
N
5
ل
5
m
5
ب
Q
%
5

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا %
7

?
I
?
طرشلا E"مB6 FEJ*TتVم Dنم
5
’'Oلا نم6D E"مB
)"Cتم Dبا<C(D %'جلا6 FEJ*TتVملا ى"ع EK#LCم
ى"ع EK#LCم D,'B ن‡ل6D E"مB6 F!*'+لا 9#CJمل'ب
W#ب+ب ]#Kرم ]%'Xم 2Dنل
?
#قNلD >ل#U6 .طرشلا E"مB
Eع'مجلا 6ا66 F9'+مrا !لا#تل wEK6<حملا ن#Oلا
FدN(#ت"ل ن#Oلا6 Fلع'K نNO('Vلا ,'قتلi EK6<حملا
!K 0دgاk ,'بلا6 FEJ*TتVم Dم"عTب >"لا ƒNل6أD E"مB6
!KD %'جلا FDم"عأD:ب )"Cتم D'مبD %'جلا6 FƒNل ربp
.0%دقملا E"$ل'ب )"Cتم D%6دI
2آ 33 Aا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
ل
=
ا >
?
"
=
لا ن
=
م
5
"
5
C
4
N
5
ل
5
6
5
@
.EJ*TتVم D>"لا ن
=
م"CNل6D E"مB
2آ 3M 'O 5"
5

7
1
5
ا#C
?
ب
7
c =ا ا#O ?م
5
آ ن
5
ي<
7
"
=
ل 7 ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا 95 'U
5
6
5
@
ن
4
م
7
م
4
j? 'ي
5
'L
5
p5 ن
4
م
7
ن
5
N" 7م
7

5
ب
7
م
4
j? 'م
5
6
5
م
4
(
?

5
'L
5
p5 ل4 م
7
ح
4
O 5ل
4
6
5

5

?
|
7

5
ل
5
م
4
/
?
* =إ
7
,[!
4
S5
E"مB6 F9#قلا 9#قم ى"ع EK#LCم DلمحOل6D E"مB
FƒNل لمع لمCc D'مD 6 FEN~ارتعا DنN"م'حب مj 'م6D
Dمj'ي'Lp نمD %'جلا6 FD'مD ربp !K 0دgاk ,'بلا6
FDنN"م'حD 9#CJم D,!SD 6 FD,!SD نم 9'حب )"Cتم
!K EJ*TتVم Dن#ب|'كل م/*إD E"مB6 .0دgاk Dن
4
م
7
D 6
.uارتعiا •'N1
2آ 3_ ن
=
ل
?
T
5
V
4
N
?
ل
5
6
5
م
4
/
7
ل 7'ق
5
\
4
أ
5
n
5
م
5
i'ق
5
\
4
أ
5
6
5
م
4
/
?
ل
5

5
\
4
أ
5
ن
=
"
?
م
7
ح
4
N
5
ل
5
6
5
@

5

?
ت 5J
4
ي
5
ا#* ?'(
5

=
ع5 E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
Dني<لا 9'UD E"مB ى"ع EK#LCم Dن"محNل6D E"مB
& Eيhا !K Dنل#قNلD ل+م Dن"محNل6D >ل#U6 FEمدقتملا
3z .DنلTVيD:ب )"Cتم D'م
=
عD %'جلا FDنل
?
TVNل6D >"+م6 F
2آ 3b .5 ل
4
أ
5
م
4
/
7
NK7 q5 ب
7
"
5
K
5
>
7
م
7
#
4
U
5
ىل
5
إ
7

R
#* ? 'O 5"
4
1
5
%
4
أ
5
د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
A'م
R
'ع5 ن
5
NV
7
م
4
p5 iإ
7
E
[
O 51
5
دقلD E"مB6 FEJ*TتVم D'ح
R
#* 'O"1%أ دقل6D E"مB
Dن'K#Lلا مj<pTKD E"مB6 FEJ*TتVم D'O"1%أ
E"مB6 FDمj<pTK 8#ب< = كKD 2;أ %دقم ى"ع EK#LCم
ن'مk `رZ 2D.لأD >ل#U6 .ENل'ح Dن#مل'Z مj6D
w,'Nل'ب ب#$Oم ىO+تVم DنNVمpD FDqبلD :ب )"Cتم
مل'Vلا ر(<ملا nمجب )ح"م >*r
_dy
3e ER ي
5
آ 'j5 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
E
7
O 5NJ7 V
=
لا ب
5

5
I
4
أ
5
6
5
8
?
'O 5N
4
ج
5
* 4T
5
K
5
@

5

7
ل
5
'C
5
"
4
ل 7
6 FDمj<pأD E"مB ى"ع EK#LCم D8'ONج*TKD E"مB
FD8'ONج*أD !K ,'/لا ى"ع `#LCم م1ا Dب'حIأD
.DEيآD:ل EJ$ب )"Cتم DنNمل'C"لD %'جلا
2آ 3l م
4
ك
?
ل 7| 5 8
?

?
c =ا6
5
>
5
"
=
لا ا6د
?
ب
?
ع4 ا >
7
م
7
#
4
ق
5
ل 7 95 'U
5
| 4 إ
7
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
6
5
@

5

?
"
5
C
4
c 5 م
4
ت ?O 4(
?
ن
4
إ
7
م
4
ك
?
ل
5
ر
o
N
4
p5
ى"ع `#LCم م1ا6 FEJ‚'ع 6ا#لا 2DمNjاربإ6D >ل#U
& Eيhا !K D'ح
R
#*D 3b 9'متSا 9دب !KرZ م1ا 2D|إD F
E"مB6 FEJ*TتVم DرNp مكل|D E"مB6 FDمNjاربإD نم
`6<حم طرشلا با#B6 FEJ*TتVم Dن#م"Cc متO( نإD
.>"بU 'م >N"ع 9= د
2آ 3s 'ك
R
K
4
إ
7
ن
5

?
"
?
خ4 c 56
5
'* R'\
5
6
4
أ
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
c 5 'م
5
* =إ
7
@
'U
R
k
4
%
7
م
4
ك
?
ل
5
ن
5

?
" 7م
4
ي
5
i >
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
ن
5

?
ب
?
C
4
c 5 ن
5
ي<
7
ل
=
ا ن
=
إ
7
>
7
N
4
ل
5
إ
7
>
?
ل
5
ا6ر
?
ك
?
S4 ا6
5
8
?

?
ب
?
ع4 ا6
5
• 5 k
4
ر
Q
لا >
7
"
=
لا د
5
O 4ع7 ا#‹? ت 5ب
4
'K
5

5
#C
?
B
5
ر
4
c ?
DمكلD %'جلا FD'*'\6أD نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
FEJ*TتVم Dا#‹تب'KD E"مB6 FD'Uk%D نم 9'حب )"Cتم
.Dن#CBرc >NلإD E"مB ا<(6
2آ 3y ى"
5
ع5 'م
5
6
5
م
4
ك
?
" 7ب
4
U
5
ن
4
م
7
م
o
م
5
أ
?
ب
5
< = (
5
د
4
ق
5
K
5
ا#ب
?
< Q ك
5
c ? ن
4
إ
7
6
5
@

?

7
م
?
ل
4
ا •
?

5
ل
4
ا iإ
7
9
7
#1
?
ر
=
لا
'م6D E"مB6 FDممأD:ل HCOب )"Cتم Dمك"بU نمD %'جلا
دقKD E"مB ى"ع EK#LCم D•Gبلا iإ 9#1رلا ى"ع
D9#1رلا ى"عD %'جلا6 Fأدتبم D•GبلاD FDممأ ب< = (
.ربخل'ب )"Cتم
2آ 3d ن
=
إ
7
8
?
د
?
NC7 ي
?
م
=
\
?
)
5
"
4
خ5 ل
4
ا >
?
"
=
لا Ÿ? د
7
ب
4
ي
?
.5 N
4
(
5
ا6
4
ر
5
ي
5
م
4
ل
5
6
5
أ
5
@

o
NV
7
ي
5
>
7
"
=
لا ى"
5
ع5 m
5
ل 7| 5
DŸدبي
?
.N(D E"مB6 FEJ*TتVم Dا6ري مل6أD E"مB
ب#$Oم D.N(D 6 Fv'/Jت1i'ب Eق"Cملا Eي“ر"ل 9#CJم
E"مB6 FDرNVيD :ب )"Cتم D>"لا ى"عD %'جلا F9'حلا ى"ع
.EJ*TتVم DرNVي >"لا ى"ع mل| نإD
2آ Mz 05 T
5
ش4 O =لا }
?
ش
7
O 4ي
?
>
?
"
=
لا م
=
\
?
)
5
"
4
خ5 ل
4
ا أ
5
د
5
ب
5
.5 N
4
(
5
ا6ر
?
a
?
* 4'K
5
@
A0 5 ر
5
p7 hا
Fم"Cلا ىOCم نمXتملا رaO"ل 9#CJم Dأدب .N(D E"مB
6 F9'ح v'/Jت1ا م1ا D.N(D 6 FلمCلا نع )"
=
Cملا
FEJ*TتVم D}شOي >"لا م\D E"مB6 FENK'O‡ت1ا Dم\D
w`'O‡ت1ا `رح !j 'م*إ6 .Lع `رح Dم\D HVNل6
x"‚ Hحc لpدc GK Fnقc مل 0رphا 0TشOلا نr
.%ارUˆا
2آ M3 Aن
5

?
"
5
ق
4
c ? >
7
N
4
ل
5
إ
7
6
5
, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
م
?
ح
5
ر
4
ي
5
6
5
, ? 'ش5 ي
5
ن
4
م
5
ب
?
< Q C
5
ي
?
@
E"مB6 FEمدقتملا Dن
=
إ D:ل ن'\ ربp Dب<CيD E"مB
.Dب<Cي
?
D E"مB ى"ع EK#LCم Dن#ب"قc ?D
2آ MM ,7'م
5
V
=
لا !K7 i6
5
u
7
%
4
rا !K7 ن
5
ي-
7
ج
7
C
4
م
?
ب
7
م
4
ت ?* 4أ
5

5
6
5
@

[
N$
7
* 5 i6
5
!

ل 76
5
ن
4
م
7
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5

5
6
5
!K 0دgاk ,'بلا6 FEJ*TتVم Dني-جCمب مت*أ 'مD E"مB
ن6د نم مكل 'م6D E"مB6 FƒNل لمع E"م'Cلا D'مD ربp
DمكلD %'جلا FENK'O‡ت1iا ى"ع EK#LCم D!ل6 نم >"لا
Fأدتبملا D!ل6D 6 0دgاk DنمD 6 FD!ل6D ربخب )"Cتم
.D!
Y
ل6D نم 9'حب )"Cتم Dن6د نمD %'جلا
2آ M_ ا#V
?
‡ 7ي
5
m
5
‡ 7ل
5

?
>
7
g 7'ق
5
ل 76
5
>
7
"
=
لا W
7

5
•ب
7
ا6ر
?
J
5
(
5
ن
5
ي<
7
ل
=
ا6
5
@

o
Nل 7أ
5
ب
o
ا< 5 ع5 م
4
/
?
ل
5
m
5
‡ 7ل
5

?
6
5
!ت 7م
5
ح
4
%
5
ن
4
م
7
مت*أ 'م6D E"مB ى"ع EK#LCم D...ا6رJ( ني<لا6D E"مB
E"مB6 Fني<لا ربp Dا#V‡ي m‡ل6أD E"مB6 FDني-جCمب
m‡ل6أD ربp Dبا<ع م/لD
_dd
2 Mb 6
4
أ
5
8
?
#"
?
ت ?U
4
ا ا#ل
?
'U
5
ن
4
أ
5

7
>
7
م
7
#
4
U
5
ب
5
ا#
5
B
5
ن
5
'(
5

5
K
5
@
v
[
#
4
ق
5
ل 7 W
[

5
h m
5
ل 7| 5 !K7 ن
=
إ
7
%
7
'O =لا ن
5
م
7
>
?
"
=
لا 8
?

5
* 4T
5
K
5
8
?
#U
?
ر
Q
ح
5

5
#O ?م
7
P
4
ي
?
نأD %د$ملا FEJ*TتVم D>م#U با#B ن'( 'مKD E"مB
D>"لا 8'ج*TKD E"مB6 FEي%د$م Dن
4
أD 6 ن'( م1ا Dا#ل'U
HC* Dن#OمPيD E"مB6 FDا#ل'UD E"مB ى"ع EK#LCم
vGلا6 FDW'يآD :ل HCOب )"Cتم Dv#قلD %'جلا6 Fv#قل
.دN(#ت"ل DW'يhD !K
2آ Me 05 د
=
#
5
م
5
'* R'\
5
6
4
أ
5
>
7
"
=
لا ن
7

?
ن
4
م
7
م
4
c ?< 4 خ5 c =ا 'م
5
* =إ
7
95 'U
5
6
5
@
م
4
ك
?
X? C
4
ب
5
ر
?
J
?
ك
4
ي
5
E
7
م
5
'N
5
ق7 ل
4
ا v
5
#
4
ي
5
م
=
\
?
'N
5
* 4د
t
لا 0
7
'N
5
ح
5
ل
4
ا !K7 م
4
ك
?
O 7N
4
ب
5
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5

5
6
5
%
?
'O =لا م
?
(
?
ا6
5
T
4
م
5
6
5
'XR C
4
ب
5
م
4
ك
?
X? C
4
ب
5
ن
?
C
5
"
4
ي
5
6
5
^
[
C
4
ب
5
ب
7

5
ير
7
I
7
'* 5
Dن6د نمD %'جلا F'/ل لمع i EK#Jكم6 EK'( D'م*إD
F96rا 9#CJملا D'* R'\6أD 6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم
:ب )"Cتم D0'Nحلا !KD %'جلا F>"Br 9#CJم D0د#مD
DرJكيD E"مB6 .DرJكيD :ب )"Cتم Dv#يD FDمc<خcاD
D%'Oلا م(ا6Tم6D E"مB6 FDمc<خcاD E"مB ى"ع EK#LCم
2DنيرI'*D >ل#U6 FDمc<خcا 'م*إD E"مB ى"ع EK#LCم
.ربخل'ب )"Cتم DمكلD %'جلا6 F0دgاk DنمD 6 Fأدتبم
2آ Ml #
5
j? >
?
* =إ
7

Q
%
5
ىل
5
إ
7
ر
o
B
7
'/
5
م
?
!* Qإ
7
95 'U
5
6
5
ط
o

?
>
?
ل
5
ن
5
م
5
•K
5
@

?

7
ح
5
ل
4
ا -
?
ي-
7
C
5
ل
4
ا
D9'UD E"مB ى"ع EK#LCم Dط#ل >ل نم•KD E"مB
ى"ع EK#LCم DرB'/م !*إ 9'U6D E"مB6 FEقب'Vلا
D#jD FEJ*TتVم D-ي-Cلا #j >*إD E"مB6 FDنمآD E"مB
.ن'\ ربp DمNكحلاD FD>*إD !K ,'/"ل دN(#c
2آ Ms >
7
ت 7ي
=
%
Q
| ? !K7 'O 5"
4
C
5
B
5
6
5
ب
5

?
C
4
ي
5
6
5
• 5 'ح
5
1
4
إ
7
>
?
ل
5
'O 5ب
4
j5 6
5
6
5
@
0
7
ر
5
p7 hا !K7 >
?
* =إ
7
6
5
'N
5
* 4د
t
لا !K7 8
?
ر
5
B
4
أ
5
8
?
'O 5N
4
c 5آ6
5
ب
5
'ت 5ك
7
ل
4
ا6
5
0 5 #
=
ب
?
O tلا

5
Nح7 ل 7'$
=
لا ن
5
م
7
ل
5
E"مB6 F!*'+لا 9#CJمل'ب )"Cتم D>تي%| !KD %
Y
'جلا
FD8'ONcآD E"مB ى"ع EK#LCم D...0رphا !K >*إ6D
vGلا6 FDنNحل'$لاD:ب )"Cتم D0رphا !KD %'جلا
.ربخل'ب )"Cتم !*'+لا %
Y
'جلا6 FEق"ح-ملا
2آ My 'م
5
E5 ش5 ح7 'J
5
ل
4
ا ن
5
#c ?T
4
ت 5ل
5
م
4
ك
?
* =إ
7
>
7
م
7
#
4
ق
5
ل 7 95 'U
5
| 4 إ
7
'‚
R

?
6
5
@

5

7
ل
5
'C
5
ل
4
ا ن
5
م
7
د
[
ح
5
أ
5
ن
4
م
7
'/
5
ب
7
م
4
ك
?
ق
5
ب
5
1
5
Eيhا !K DمNjاربإD ى"ع `#LCم م1ا 2D'‚
R
#ل6D >ل#U
& 3l FD'‚
R
#لD نم 9'متSا 9دب !KرZ م1ا D|إD F
F DEشح'JلاD نم ENل'ح Dدحأ نم '/ب مكقب1 'مD E"مB6
DنNمل'Cلا نمD %'جلا F0دgاk DنمD 6 Fلع'K DدحأD 6
.DدحأD:ل HCOب )"Cتم
2آ Md ن
5
#c ?T
4
c 56
5
ل5 Nب
7
V
=
لا ن
5
#C
?
L
5
ق
4
c 56
5
95 'B
5
ر
Q
لا ن
5
#c ?T
4
ت 5ل
5
م
4
ك
?
O =g 7أ
5
@
ا#ل
?
'U
5
ن
4
أ
5

7
>
7
م
7
#
4
U
5
ب
5
ا#
5
B
5
ن
5
'(
5

5
K
5
ر
5
ك
5
O 4م
?
ل
4
ا م
?
ك
?
يد
7
'* 5 !K7

5
NU7 د
7
'$
=
لا ن
5
م
7
H
5
O 4(
?
ن
4
إ
7
>
7
"
=
لا ب
7
ا< 5 C
5
ب
7
'O 5ت 7g
4
ا
E"مB6 FDن#cTتل مك*إD نم 9دب Dن#cTتل مك*إأD E"مB
ن'( م1ا Dا#ل'U نأD %د$ملا6 FEJ*TتVم Dن'( 'مKD
FEJ*TتVم DنNUد'$لا نم HO( نإD E"مB6 FرpPم
>"بU 'م >N"ع 9= د `6<حم طرشلا با#B6
bzz
_3 '* =إ
7
ا#ل
?
'U
5

5
ش4 ب
?
ل
4

7
م
5
Nj
7
ار
5
ب
4
إ
7
'O 5"
?
1
?
%
?
W
4
, 5 'B
5

=
ل
5
6
5
@

5

7
ل 7'Z
5
ا#* ?'(
5
'/
5
"
5
j4 أ
5
ن
=
إ
7
E
7
ي
5
ر
4
ق
5
ل
4
ا 8
7
<
7
j5 ل
7
j4 أ
5

?
" 7/
4
م
?
)"Cتم D{رشبل'بD %'جلا FEJ*TتVم طرشلا E"مB
-Nح !K EJ*TتVم Dا#*'( '/"jأ نإD E"مB6 FDW,'BD:ب
.9#قلا
2آ _M '/
5
NK7 ن
4
م
5
ب
7
م
?
"
5
ع4 أ
5
ن
?
ح
4
* 5 ا#ل
?
'U
5
'‚
R

?
'/
5
NK7 ن
=
إ
7
95 'U
5
@

5
ير
7
ب
7
'‹5 ل
4
ا ن
5
م
7
H
4
* 5'(
5
>
?
c 5أ
5
ر
5
م
4
ا iإ
7
>
?
"
5
j4 أ
5
6
5
>
?
O =N
5
ج
Q
O 5O ?ل
5
)"Cتم D'/NKD %'جلا FDم"عأD:ب )"Cتم DنمبD %'جلا
FمVقلا با#B D>O =NجOOلD E"مB6 F0%دقملا E"$ل'ب
6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم >با#B6 مVقلا E"مB6
9'ح DH*'(D E"مB6 F,'/لا ى"ع `#LCم م1ا D>"jأD
.D>cأرماD نم
2آ __ م
4
/
7
ب
7
• 5 '~5 6
5
م
4
/
7
ب
7
, 5 !1
7
'‚
R

?
'O 5"
?
1
?
%
?
W
4
, 5 'B
5
ن
4
أ
5

=
ل
5
6
5
@

7
m
5
"
5
j4 أ
5
6
5

5

t
O 5م
?
'* =إ
7
ن
4
-
5
ح
4
c 5 i6
5
.4 خ5 c 5 i ا#ل
?
'U
5
6
5
'عR %
4
| 5

5
ير
7
ب
7
'‹5 ل
4
ا ن
5
م
7
H
4
* 5'(
5
m
5
c 5أ
5
ر
5
م
4
ا
F-NNمc D'عR %|D F0دgاk DنأD FEJ*TتVم طرشلا E"مB
>ل#U6 F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم D•#ج
t
Oم '*إD E"مB6
.m"jأ !ج
Q
O*6 2;أ `6<حم لCJل >ب 9#CJم 2Dm"jأ6D
.DmcأرماD نم 9'ح Dنيرب'‹لا نم H*'(D E"مB
2آ _b ن
5
م
7
ا-
R
B
4
%
7
E
7
ي
5
ر
4
ق
5
ل
4
ا 8
7
<
7
j5 ل
7
j4 أ
5
ى"
5
ع5 ن
5

?
-:Oم
?
'* =إ
7
@

5

?
V
?
J
4
ي
5
ا#* ?'(
5

5
ب
7
,7'م
5
V
=
لا
Dا-
R
B%D F9#قلا -Nح !K EJ*TتVم Dن#ل-:Oم
?
'* =إD E"مB
:ل HCOب )"Cتم D,'مVلا نمD %'جلا FDن#ل-:Oم
?
D 9#CJم
%6رجملا 96Pملا %د$ملا6 FEي%د$م D'مD 6 FDا-
R
B%D
.Dن#ل-:Oم
?
D :ب )"Cتم
2آ _e Aن
5
#"
?
ق7 C
4
ي
5
v
[
#
4
ق
5
ل 7 ER O 5N
Q
ب
5
ER ي
5
آ '/
5
O 4م
7
'O 5(
4
ر
5
c 5 د
4
ق
5
ل
5
6
5
@
'*إD E"مB ى"ع EK#LCم >با#B6 مVقلا E"مB
.D'O(رcD:ب )"Cتم Dv#قلD %'جلا FDن#ل-:Oم
2آ _l ا6د
?
ب
?
ع4 ا v
7
#
4
U
5

5
95 'ق
5
K
5

R
N
4
C
5
S? م
4
j? 'p5 أ
5
ن
5
ي
5
د
4
م
5
ىل
5
إ
7
6
5
@

5
يد
7
V
7
J
4
م
?
u
7
%
4
rا !K7 ا#
4
+
5
C
4
c 5 i6
5
ر
5
p7 hا v
5
#
4
N
5
ل
4
ا ا#B
?
%
4
ا6
5
>
5
"
=
لا
A

D'O"1%أD :ب )"Cتم Dنيدم ىلإD %'جلا6 FEJ*TتVم 6ا#لا
F9دب D'ب
R
NCSD F%دقم"ل >ب 9#CJم Dمj'pأD 6 Fا%
R
دقم
9'ح DنيدVJمD F%دقملا ى"ع EK#LCم D9'قKD E"مB6
.Dا#+CcD !K 6ا#لا نم
2آ _s م
4
j
7
%
7
اد
5
!K7 ا#ح
?
ب
5
I
4
T
5
K
5
E? J
5
B
4
ر
=
لا م
?
/
?
c 4< 5 p5 T
5
K
5
8
?

?
< = ك
5
K
5
@

5

7
\ 7'B
5
FEمدقتملا D9'UD E"مB ى"ع EK#LCم D8#ب< = كKD E"مB
.DنNم\'BD :ب )"Cتم Dمj%اد !KD %'جلا
2آ _y ن
5
ي
=
k
5
6
5
م
4
/
7
O 7(
7
'V
5
م
5
ن
4
م
7
م
4
ك
?
ل
5
ن
5
N
=
ب
5
c 5 د
4
U
5
6
5
د
5

?
\
5
6
5
اد
R
'ع5 6
5
@
ا#* ?'(
5
6
5
ل
7

7
V