www.KitaboSunnat.

com
Ùç³×þ Û• ‚³þÛùvÚö
Ùç³×þ Û• ‚³³þ ³þ ³þ þÛùvÚö
vñÔ
Z /–1Z VÜqô†jÚö

þ

/

]Z W
ZÆ *™y M Œ
Û è%F
6x ©Zz ãç
~g ø …V;z ~Š ½Å {)z ( e z > »i Ôx :z i ú) ]ZŠ „…V˜ ä \¬z: 4]Ñ» ƒg

‹zˆ b§ÏZ X ~Š â •
Û ”ÌÅ ]Š „ T § „ ŠpÉ c
¯ 7• » yZ]
z c
kZj Ô=³*
kZ b§Å]ZŠ „vŠ Ôì c
â•
Û ³Špä qg •
á Ì]zˆT § » Ôì ]Š „+F
aZžŽ Ôy M Œ
Û
É òzøåc
¶~ [Z Nz`
Z ÂÇ ñY c
Š x •Z™?
Ø Ð j§ñƒ ñCÆ 1*™Ñ¤
Z ÌÃ

Xì60
Z »“
 {k

~ kZ b§Åe
sV© ~g b
zægzZ ƒ J m
g @
QÆ Vñ¯vŠ Ôì x¯ » \¬vZ *™y M Œ
Û

‡^ržZ "Å wº·f *ÑZ [~^g•6qçñkZçO Xì ŠŽñ ? R î0<Eg
$ ž{t

qçñLZŽ ì ÑJ e ~ ¨
‡zŠg Q ä ¢áåÃÃq
Z Å Xéæ¡jÖ] ‡^ržæ ᕆÏÖ] ܉…

Xì k

’CgZ q
Z6

Ô Ú ¦ i Z ᕆÏÖ] à‰^vÚ ±Ê ±ßËÖ]†mç’jÖ] 6]ï d‰Æ nkZ ž ìg Š c

Ü`ËÖ] oÊ ènÞ•†ÏÖ] l]ð]†ÏÖ] †$œ gzZ gŠ ØZ †y*
° •i Z Ì`ÓÖ] é…ç‰ †nŠËi ±Ê l^ÃÛ×Ö]
~ }g !
Æ ] ï y Z Xì Š
c
VZ ¯Ì~ à ‰vŠ gzZ }ŒZŠ&ËZ e i Z °çÇ×Ö]

ŠúñZ°!
‚p @
ƒ7†ŸZ wq¾  » U ËÆ e
Z@ ~ •+Š Ð yZžì t ñZg ~g ø

þ {g ZŠ Z ÿ Xì lz» ö*è.
Þ ‡]gß¾Ž • Dƒ¤
YQgz¢U 6 ‰Æ ã M Œ
Û ¯ ÚZ ~ KÆ

X Zƒ wi 
*t b§Tì Z
 Zz -7b§kZÃkZ Xì { 7q
Z » \¬vZ *™y M Œ
Û
:ì \¬ ~g !
Š•
á gS a
þ 18 :èÚ^nÏÖ]y — üäÞø ]ðø †û Îö Äûfôi$^Êø äö ÞFœû†øÎø ]ƒø¬ôÊø ™
ó Xó z™ ‹Ð g¨Ã] Y Z Œ
Û ÅkZ ?‰
Ü z kZ Vƒìg| 7ÐZ ëZ
 LL

÷ nû iô†û iø áø ]ðø †ÏöÖû] Øôi(…øæø ™:\¬w‡z b
þ 4:ØÚˆÛÖ]y — ¡
ó Xó ð7™II[pÃy M Œ
Û gzZ L L

+Š ݬ [~^i Ÿ þ

473

ðsÑZgƒÑeY ÔᕆÏÖ] èn×Ò èÃe]… s /

âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ZÆ *™y M Œ
Û è%F
6x ©Zz ãç
]Z W
9 ÙøˆôÞûœö ^ÛøÒø áø•†û ÏöÖû] ðø †ø Ïûm%

1 ~tŠ •
á gS c

áûœø g% vômö ²
ø ] á$ žô 0

ó Xó å Š
Hwi *
b§TñY J 7b§kZ *™y M ÛŒž• D â •
Û I \¬vZGL L

gzZ ì Zƒ wi *
61\ Mt b§T ,™]zˆ b§kZ Å *™y M Œ
Û žì Z
 Zz 6ë n kZ
gzZ ]̧ ¾Ãszw 1\ M X 
c J 7B‚Æ %F
gzZ yEZÃ x Z™/ôä 1\ M b§T
gzZ Cgzp Å szwÔ±FÔÜníËi ÔY ØZ Ôx ¸Š Z Ôg ÖZ Ôê Ôæ gzZ D â •
Û ZŠ RB‚Æ 5ZŠ R Å `g #
X¸ n
g wìàS»Y •Z z Y Z’Z
wi 
*t ‰’ e ム+Z Ç!
._Æ°Z ¸]zˆÅ *™y M Œ
Û žì CYƒ VÈ]!
t Ð kS
X N YWt ‚™Áãç ÇÆ ã M Œ
Û mÀž @
ì Zƒ
t G Xì ` Z»·_z c g7½gzZ ì •»zÂÅ +®òsZ Ž ì qçñ (Z q
Zt
~ kZ %Z Xì 7~ 'Æ Š Z•
Û RP ) J
 ðZ• Å Tì Ð~ ]¿ ÚÆ y M Œ
Û qçñ
X ì ~gz¢gzZ Z
 Zz6Dr
 ™C
Ù 
*™„zg¨
:ì ~g !
Š•
á g ZèèY
þ 24:‚ÛvÚy — ^ãøÖö^ËøÎû*] h
õ çû ×öÎö o×FÂø Ýû*] áø ] ðø†û ÏöÖû] áøæû †ö e$‚øjømø ¡øÊø*] ™
ó Xó • ‰ µá@
6VßŠÆ yZ HD™7VY„zg¨~ y M Œ
Û tLL

X • ìg™{™E
» Vß VP gîÆ)l~}g !
kZ ë

BVÅ]Z W
R6ãçÆ ]Zæ

Xì C™ª
ÑŠ6CŠ c
i Å pszw 
CŠ c
igzZ Ôì @
™ª
ÑŠ6CŠ c
i Åszw 
*™æ66 M Œ
Û ‹Ü
CŠ c
i Å pÆ kZgzZ ÑÅÝkZ Ô 
*™æ ™| (Ð ÝZ æ 6ã M Œ
Û ]܉]zˆñz R Z®
Xì C™ª
ÑŠ6
ÅÝÉ Ôì 7g Z æ t gzZÔì Z
 Zz 
*™æ 6X• D™7 ]Ü{z Æ y M Œ
Û ë~ sf
:‰Ô• D™7BVP sÜë1• {Š c
i ¹~ *™y M Œ
Û ]Ü,Z Xì C™ª
ÑŠ6ÌZ
þ 34:l^‡^ßÖ]y —p†Ffû ÓöÖû] èöÚ$ «_$ Ö] lô ðø«qø ]ƒø^ôÊø™  XèÚ«_Ö]Z a
ó Xó ÏñY M ( #
Ö ª) Ä M ~({z Z
 :L L
þ 22:é†ÏfÖ]y — ð÷ «ßøeô ðø«ÛøŠ$ Ö]æø ™ X ð«ÛŠÖ]Z b
þ 39:àÛu†Ö]y
þ 125:å†ÏfÖ]y

ó óc
¯ ¿Ãy• M gzZ L L

— á' «qø Ÿøæø ‹ºÞû]ô ä´ fô³3þÞûƒø àûÂø ØöòøŠûmö Ÿ$ „õòô Úøçû nøÊø ™  Xá«qZ c

ó Xó σ: ]gz¢Å{7 {k
» kZÐ XgzZ y¨
Z ËyŠ kZ L L

— àønû Ëô ÓôÃFÖû]æø àønû Ëô ñô«_$ ×Öô oøjô nû eø ]†ø`( ›ø áû*] ™ 

Xàn˵«_Ö]Z d

|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

474

www.KitaboSunnat.com
Ùç³×þ Û• ‚³þÛùvÚö
Š@qÃggzZ s MZÔVß Zz ä™s ZîÃy}÷ ?ž 1 {°zÐ ³•ZgzZ •Z'
Z ä ëgzZ L L
ó Xó Åg s ™u 0
aÆVß Zz ä™

Z®Ô6q x ¬ž: • ìg™ª
ÑŠ 6q ~(¹ Ëž• Ù Š • s Z e Ã6]ÜyZ ëZ

• D™B‚Æ ݲZ d
Œ
Û nZ:g £ »  ëXì C M aÆ pCŠ c
iæZƒ "
U
( ì @
™ª
ÑŠ6q ~(ÂÌtèÑq 7VYæ ›Zžì @
ƒ Za wZÎ[ Z ) X CY ð0
7æ~ T
á]ƒ] ņÏi ì t {z ì [£ 
*™ Za à ]” T ~ pÆ XäÂ…^ÏÖ] Zž ì t [ ZŽ eZ
@
ƒ q ¸z 7
eR » kZÉ Ô 7x{Ãäâ iŽ Ú +Z q
Zt gzZ ( *
ÍÃVâ »Æ VÍß ª ) Œ^ßÖ]
Xì 7` ZÅ]æc
æ Ët gzZì
7æ 6óâL~ —Üûiö‚ûføÂø ^Úø™z —áøæû ‚öföÃû iø ^Úø™ • D™g¨~ yz•
Û » >gÎë Z
 b§ÏZ
ŠqÆ 1vZ wÎgt gzZì æ 6—‚öföÂû œ«Úø™ ²ì Š°]g ›Åîσ!
yZŠq Æ yZèY X D 0
Xì „g™"
U
ÃÑÅ
þ 131:{ÂZ ÿ — Üû×ô‰û *] ?ü ä%e…ø ü äÖø Ùø^Îø ƒû]ô ™
ó Xó Åg ZŠÎâ •
Û Å=°Z [g ä ~ ¹ä VrZ Yƒg ZŠÎâ •
Û ¹ä [gÆ yZ 7Z LZ
 LL
þ 91:x ÅÑZ ÿ

Xì wZŠ6ÑÅ \¬z: 4[gæt gzZ
—îÖ] ý ]çû Öö^Îø ƒûžô ?å´ …ô‚ûÎø Ð$ uø ²
ø ]æ…ö ‚øÎø ^Úøæø ™

ó óãà:gŠ+z ¶Z
 Zz 'TgŠÜÅvZ ä VÍßyZgzZ L L

:ì ð M aÆ ä™ª
ÑŠ6ÑÅ]gŠÅ \¬z: 4[gæ Dt gzZ
GI!
wVÅ ÿ¨3 xiÑæ
wSVèvi^ËÖ]y
— àønÖôù«–$ Ö] Ÿøæø Üû`ônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø Üû`ônû ×øÂø køÛû ÃøÞû*] àømû „ô$Ö] ½ø†F‘ô™ c
ó óÅVƒZe:gzZ Š
H…6X7ÅyZ Hx ÅZ ä Â6X{ Zg ÅVÍßyZ L L
GI Ð
µ
.2 ]»wb Ž ì ÿ¨3! ö+ ®xiÑ æ ~ — àønÖôù«–$ Ö] Ÿøæø ™ VŒ
G
†ônû Æø™ ² Ôì CY s'
ZçE
t • — pF†’FßÖ] ™ t Z]Æ — àønÖùô «–$ Ö] Ÿøæø ™ žìtzz mZì 7æ 6 —Üûãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû]
Xì wZŠ6Š Z®]ÒÅyZæ
X ì @
™ª
ÑŠt 6ºÆ yZæ x°VŒ • Š· sÜ t Z]Æ — Üû`ônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖ] ™ gzZ

W
Z6ãç »x ©ZÆ +àz/ ‚yâ

g ÖÑZ

475

p»g ÖZ ~ Y Z Œ
Û b ˜S
yWŒ
Û Çƒg ÖZ V;z ÂñYWswðÃÐ ~ c r b q | Y ószw¤
Zˆ Æ +à c
/ ‚ yâ
žì CWt ‚]!
t • D™„zg¨6kZ ëZ
 X • ŠŽñ? Rg Ñ" Å kZ ~ *™yWŒ
Û *™
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ZÆ *™y M Œ
Û è%F
6x ©Zz ãç
]Z W

ƒ *
™ ZŠ R¢¹ Ãswˆ Æ Á‚ yâèa ~ g ÖZ
kZ »Ýˆ â žì @
ƒ kCV- a kZ ì @
:ì ~ wZ²²Z >gΞ 6 @
ƒ 73»Ýà Ë{zžì @
ƒ t ¬Z h
”gŠkZÐ
ó Xó ÇáNŠÐZ {z Âσ Ån'
Z'{gf ä T: L Lþ 7:wZ²²Z ÿ — ü
%N) ~$
áNŠÐZ Âσ Å (ðZæE
'
Z'Zgf ä TgzZL Lþ8:wZ²²Zÿ —

å†øm$ ]÷†nûìø éõ…$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô ØûÛøÃû mø àûÛøÊø ™
åü†øm$ ]†& •ø éõ…$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô ØûÛøÃû mø àûÚøøæ ™
ó Xó Ç

t gzZ @
ƒ qzÑÐ óc LswÝÑZz ˆ Æ kZèY Ôìêš g ÖZ    • Ù Š ë
Ì'

Z'
Zg f q
Zž Xì @
W™pÐ ä5B‚Æ X†m ]†nì Ã é…ƒ Ù^Ï%Ú LXì Ð ~ ószw
X σ 7µ Z LgzZ Ïìg þ{Ò$B‚Æ y¨
Z í
{g •
á S s§Å]!
kZŽ ì Š
c
Ñ ÝÃ)g f Æê~ ]÷†• gzZ é…ƒ Ù^Ï%Ú ~ e
W~uzŠ²
Z]
Ð LZ Ã ðZ'kZ {zž @
ì @
Y c
Š µñ=g f Æ/ Âì @
™[‚g S » ðZ'
ËZ
 y¨
Zžì
X n™
—èºmøæô^âø äüÚ% ^.Êø þü äßömû ‡ôçFÚø kûË$ ìø àûÚø ^Ú$ *]æø þ èõnø•ô]…$ èõŽønû Âô oÊô çøãö Êø þü äßömû ‡ôçFÚø kû×øÏö$ø àûÚø ^Ú$ ^*Êø™
þ 9Ô6:·g ØZ ÿ

» kZ : σ Ñ} ÷ Æ TgzZ Ô Çƒ ~ Ï0

i Å x Zg M I wŠ Â{ z σ ~g ¸ } ÷ TQ gzZ L L
ó óXì 3: 1

E
0“~ —ü äßömû ‡ôçFÚø kû×øÏö$ø àûÚø™
¼ IZÐ Tì [£

sŸz Ås
 Zgz yEZ kZÐ yâ î0E
t gzZ ì 7êÐ zz Å äW ócL ószw~ yâÆ—ü äßömû ‡ôçFÚø kûË$ ìø àûÚø™ gzZ Ð Vƒ q {¾
Xì „g™
sŸz Åäƒ [ é¨GšÅZz [4Z #uÆ ]+Z [gvZ ®
u
— ‚ºuø*] ]÷çËöÒö ü ä$Ö àÓömø ÜûÖøæø þ ‚ûøÖçû mö ÜûÖøæø ‚û×ômø ÜûÖø þ ‚öÛø’$ Ö] ²
ö ] þ ‚ºuø*] ²
ö ] çøâö ØûÎö™

þ 4Ô1:”¡ì¦]y

kZ ðÃ: gzZ Zƒ Za Ð Ë{ z: gzZ Zƒ Za ðÃÐ kZ: Xì i * " vZ Xì „ q
ZvZž £ŠÈgzZ L L
ó óXìŽ »
Å
:
W
X
~ygñZ , Z ö Z © žì {g •
á Z s§Å ] !
kZ ŠŽ z x° »ê Ì( Ë~žg I >gÎ ~g7 kZ
Xì ì‡z "
U
t ~ y kz y â iC
Ù ªì Y Zgzâ Ð V :)Å äâ iŽ ì Ð

ó Xó 7sp ðÃ6yZ :L Lþ 38:{ÂZÿ —Üûãônû ×øÂø ͺçû ìø ¡øÊø™
sp Ìa Æœq
Z ÃVß Zz ä™ Ô™¿gzZ yZZžì ;g ™
sŸz Å ]!
kZêx° VŒ
Xce *
™7
~ spgzZ c
Š *
3~ uÈ7Z ä TLL wPV•m†Îy —Íõçû ìø àûÚô Üûãö ßøÚø ] ðøæø Åõçû qö àûÚô Üûãö ÛøÃø›û*] pû„ô$Ö]™
óXó c
Š yâZz ðZ

Ή
Ü z¼ ñƒ ñ3 *
3Z
 σ ¾„ A
uÈžì wZŠ 6]!
kZê » yâÆ Åçq àÚ
Œ Zžì @
ƒ ø» ]!
kZ y¨
Z ~ ª
q Å*Z$
gzZ spžì 7a kZê~Íçì àÚ gzZƒ 476
|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ùç³þ×Û• ‚³þÛùvÚö

X ñY w$
~ ðZ spB‚Æ ®
u ~(x „

ó Xó â Y: …¸Ð wqZ LZÃ\¬vZ ?gzZ L Lþ 74;{ÂZ ÿ

—áøçû ×öÛøÃû iø ^Û$ Âø ØõËô ÇFeô ²
ö ] ^Úøæø™

kZŽ ì g ÖZ VŒ Ðzz Å äƒ óqLóswˆÆ kZgzZì ZƒŠg Zz6]â £ â~ *™yWŒ
Û
Å Â kZ Z
 pDƒ 7…¸Ð wqZÆ VzÈ LZ½9q
Z \¬ ~g !
žì ;g}Š q :Z Å
þ 97:ð^nfÞ¢]y —]„øâF àûÚô èõ×øËûÆø oûÊô ^ß$ Òö™: ì ~ *™yWÛŒž 6ƒ s§ÅVzÈ Ú
ó Xó • ñƒ ñ¢~ ~¸" {z ÌQL L

Xì Lg 2~ êJ
k

Š ¹ y¨
Zžì ;g™s
 ŸzŽ ì ;gƒêˆÆ +àVŒÂ
þ 186:{ÂZ ÿ —
áô^Âø•ø ]ƒøžô Åô ]‚$ Ö] éøçøÂû •ø gönû qô.] gºmû †ôÎø oûÞùô ¬ôÊø oûßôù Âø pû•ô ^føÂô ÔøÖø^ø‰ø ]ƒøžô æø ™

äg å C
Ù Vƒ d
Œ
Û „ ¹ ~ž ,ŠÈ\ M Â,™wZÎÐ \ M ~}g !
}÷}È }÷Z
 LL
ó óX Vƒ @
™wJ}g å = {z LZ
 Ãg å ÅáZz

Xì @
™ª
ÑŠ6
"YZ®
uÅ]+Z[gvZŽì 7ê~ yxgŠÆ(Ù
 ZgzZd
Œ
Û ) ÌVŒ
þ 12:§ÖZ ÿ — tº^qø]ö xº×ûÚô ]„øâF æø ü
äeö]†ø•ø Ⱥñô«‰ø lº]†øÊö hº„ûÂø ]„øâF áô†FvûføÖû] pçôjøŠûmø ^Úø æø ™
ó óX Zzš
ì ~g 3 ZuzŠgzZg ZÎp~ Å
 ì @
u k\ ì Ût g c
gŠ zŠ 7'
Z'gzZ L L

sZgÃq g ZŠBZ f gzZ ·žìt ÕÅ kZgzZÐ ³7Æ™ê6+àyâ~ p ÖZ VЬ

~ kZ Ô• D™ÒÃÅÅ
 ~¢ÃkZì @
ƒ Zzš
~g 3gzZ Ôì 4‰
Ü z ~ kZ• Ã
 Ð yjgzZ
X 47‰
Ü z
þ 7:yZ/w M ÿ —

gôjFÓôÖû] Ý% .] à$ âö kºÛFÓøvûÚ% kºmF ]ðø äö ßûÚô gøjFÓôÖû] Ôønû ×øÂø ÙøˆøÞû*] ?p„ô$Ö] çøâö ™
óXó •/?‰gzZ• [ÂÝZŽ • t M o¢ãZz~T~g@
Z[Â6•ä Tì \¬vZ „zL L

l^m•Z gzZ ì %Z ¬t èY Ôг7~¢Ð zz Åg ÖZ yxgŠ Æàâ gzZ (kÛÓvÚLVŒ
X• B
g wÅ~
â ~‚z 
sŸz Å]·? XkÛFÓvÚ
þ 37:yZ/w M ÿ —
^ß÷Šøuø ^i÷^føÞø ^ãøjøføÞû*] æ$ àõŠøuø Ùõçû föÏøeô ^ãøe%…ø ^ãø×øf$ÏøjøÊø ™
ó óX ~Š lgz6+4Ð kZ c
â•
Û wJ b§hZ äg ÇŠgz6Æ kZÐ kZ :L L
¬~ hÆ *%{¦]|,q VâzŠžì 7êa kZ yxgŠÆóàŠu l^fÞ gzZ àŠu ÙçfÎZ
ó Xó Æ \¬vZŠŽz!
7h'ŠqðÃgzZ L Lþ 62:yZ/w M ÿ — äö ×#Ö] Ÿ$žô äõÖFžô àûÚô ^Úø æø ™ X •
þ 3: Y ûZ ÿ —

Xì Zƒ µZz, Ã š Ž ì ¬%R Ìt
ÜûÓöÞö^Ûømû *] kûÓø×øÚø ^Úø æû *] é÷‚øuô]çøÊø ]çû Öö‚ôÃû iø Ÿ$*] ÜûjöËûìô áû¬ôÊø ™

ó óX ~&

ß Å! ~g vc
ì °» „ q
Z ƒ sp »N
™: ~'
Z'»¤
Z L L

X Zƒ 7ê~ +àyâÐ Tì ¬%R ÌVŒ

þ 228:{ÂZ ÿ — ܺnû Óôuø ˆº mûˆôÂø äö ×#Ö] æø ™

ó Xó ì ÑZz Õ¨
¸vZ L L
º
þ 34:yZ/w M ÿ — ܺnû×ôÂø Änû Ûô ‰ø äö ×#Ö] æø ™

477

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ZÆ *™y M Œ
Û è%F
6x ©Zz ãç
]Z W

ó Xó ì ÑZz + YgzZ ÑZzG
 \¬vZ L L
þ 54:{Z
ÓZ ÿ — ܺnû ×ôÂø ĺ‰ô ]æø äö ×#Ö] æø ™
ó Xó ì ÑZz DWz \¬vZ L L

X 7~ ^Åê, à ÌðÃyxgŠÆXX •yñ• Rx Ót

Nq
g !
Z
q

t Ž ì mCZ7gzZ Z•gŠ¾Ð swIâ gzZˆâ LZ » ÂÙCžì @
ƒ x¥Ð Vß V {gÃè
Xì vZ x¯ªZztžì ꊙ¢ h
'
× ¢

E
þÒ¨ÅZ >gÎ

— ‚øŠøuø ]ƒøžô ‚õ‰ô ^uø †ùô •ø àûÚô æø™
Xì CY µ > Y HgzZ 7
eZ‚ó ‰^vÖ] ànÂZ žì {g•
á S s§Å]!
kZt Xì gÖZ6‚õ‰^u VŒ

kÜZ >gÎ

Å]+Z [gvZt Âì ŠŽñê~ e
 MC
Ù Å >gÎkZž• Ù Š • D™g¨6>gÎkZ ëZ

[gvZžì k

fÓgzZ Z (gŠkZ {z ì „g Y žâ { C ÐÑTèY Ôì „g }Š Ø » Øg Ýz
5
— Œô^ß$Ö] äô ³þÖF]ô þ Œô^ß$ Ö] Ôô×ôÚø þ Œô^ß$Ö] hùô †øeô ƒöçû Âö ø] ØûÎö ™ ªXì Š
c
ŠôZz » Vñ*
&Æ ]+Z
Xì wZŠ6ÑÝzÆ Vâ -gzZ ¡ÝzÆ ]+Z [gvZ kZê~ e
WC
Ù VŒ Z®

]Z W
R6ãçÆ x ¸Š S

kZ ~ sw}uzŠ Ãswq
Zžì p» Tì Ìx ¸Š Z q
Z Ð ~ °Z ¸Æ +àz Á‚ yâ
~ y Ôz Ôw ÔxÔg Ô~ szwb x ¸Š Z » yâXì sw„ q
Zžƒ kCV- ‰
Ü z _7ž *
™4ZŠ b§
X • x lZzŠ Åk Z Xì @
ƒ
ï»x ¸Š Z b
³*
x ¸Š Z a
ï»gzZì @
ƒ ~ szwg eÆàó ÚçmZ t ìg ¹!
êÚÅ óyLx ¸Š Z yZgzŠžì t x|» ³*
Xì @
ƒ ~ óY ZggLzZ ówLt ñYƒ sp~ szwˆâ t gzZ ñY H ZŠ Rêyz$
Ãyâžì t È »
pÝz ³*
x ¸Š Z²ì êŠ {Z
Ã » s
 ŸzgzZ •ï»x ¸Š Z • Z
Z ¯Æ q
ZC
Ù Ð ~ x lZ zŠ yZ
{Z
Ã » D~ ]!
kZ ï» x ¸Š Z » äÖ àÓm ~ û ‚ºuø*] ]ç÷ ËöÒö äö Öø àûÓömø ÜûÖø æøü }X Xì @
WaÆ
àøÚô Ôø$Ö †º nû ìø éö†øìô¡? ûÖøæøü b§ ÏZ Xì 7]¸~ Ë Å ~'

Z'
Å : •
á \¬ hž ì ;g }Š
ÌLXì ï» t ¬ZB‚Æ ]Z fÆ \W »ížì yÒ » kZ x @
x ¸Š Z » XÔÖ †nìZ VŒ û oÖFæû Ÿ. û]
X$
Ë ƒ 7ûÐ \W
Zžì ù~%R kZ x @
x ¸Š Z »éˆÛÖ éˆÛa gzZ ØÓÖ Ømæ VŒ — éô ˆøÛø%Ö éõˆøÛøaö Øùô ÓöÖôù غmûæø ™2
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

478

www.KitaboSunnat.com
Ùç³×þ Û• ‚³þÛùvÚö

0 Y b
» ]Z f Å kZ c
Ížì Š
ƒ þ{Ò$ b§kZ [Z±B‚Æ áZz ä™ÕgzZ gp
àûÚøøXì Š
Xì Š
H{g •
á S s§Åg ZòZgzZ Y ’ Æ ¿)g fÆ ³*
x ¸Š Z ~ e
WkZ éõ…$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô ØûÛøÃû m$

]Z W
R6ãçÆ szw]Ì

ÚêkZ ì @
ƒ ZŠ RB‚Æ ªm{ q
Z {z Ð Tì ` %³q
Z a Æ swC
Ù
Dƒ "
U
j œ~ ‚z ±ÂžŽ • Dƒ A
% ]Z W
R F6ãç ÌÐ ]Ì• ë szžZ
X • D™{™E
» kZ ë~ sf X •

Y ¥Z szw

zŠ yZ Xì ~— gzZ Y »gS x|» Tì Ð ~ Y¥Z szw óm²
L 7Ð ~ Y ¥Z szw ókL
:ì ~ *™yWŒ
Û Xǃ {iZ0
R »]ZW
ZÆ]ÌÐ Ú Š~ ]c
WzŠ sf `gŠÃszw
þ 32:g ´Z ÿ
— óáøæû †ö _ônû ’øÛö Öû] Üöaö Ýû*] Ôøeôù…ø àö³µþ •ˆøìø Üûaö ‚øßûÂô Ýû*] ™
0_I¸Z ÿ —†õ_ônû ’øÛö eô Üû`ônû ×øÂø køŠûøÖ ™
îG
þ 22: G
swèYpce *
ƒ [¯B‚Æ ók LÝZ p ä ~ *™yWŒ
Û †_n’ÛÖ] gzZ áæ†_n’ÛÖ] Â
ªŠ w ] Y Z Œ
Û ~uzŠ Åa kZ @
0
™ ZŠ R 7~ i Z0
R 9Š°p{zgzZì 7Ð ~ Y ¥Z szwk
Xnƒ ZŠ R h»•Å pž @
ˆ~Š™wi *
Ì †_n’ÛÖ]

G
Š ZŒZ szwz îϨGÒ¡szw

479

G
:• szwõ0
t -7™}Š R}gŠ•z ª
bÃszwžìt Š Z%Ð îϨGÒ¡
i ZzWJ
Y •ZÐ Y Z’Z Åy!
ižìt x|»Š ZŒZ VŒ Xì Š Ÿ •Š ZŒZ swXŠ Ô ` Ô[ Ôo Ôt
Xƒ:<•
á » Üz q
’ž *
™i ZgŠ b§kZÃ
G
G
G
G
¡
¡
Ò
Ò
@
ƒ ;g}Š pÆ CŠ c
igzZ ÝzÝ{z ƒ òº îϨ Z
 îS• D™g¨6îϨ szwëZ

G
G
swg ZƒgzZ ì @
ƒ kˆZ »g ZƒÆ sw}gŠ~ îϨҡèY Ô• ïŠ {Z
Ã »N @
szwt Q c
ì
þ 2Ô1:Ð×ÃÖ]y — Ðõ×øÂø àûÚô áø^ŠøÞûŸô û] Ðø×øìø þ Ðø×øìø pû„ô$Ö] Ôøeùô …ø Üô‰û ^eô +]†øÎû]ô ™ }Xì @

ƒaÆN @
G
G
²ì ;g ™ ~i âÅ ðÝz Å ]+Z [g vZ ª
z$
Å îϨҡ LZ ót L » Ð×ì ~ e
W{gÃè
b§ ÏZXì ;g™ {g •
á S s§ Å ]Ò Å Sperms ŠŽñ~ ]Z¢Æ *Ð swR~ Ð×Â
X•n
g Ýz ~ pLZ Ìt X •^ÃnÛÖ] Ôt]懜 Ôh]ˆu¢] Ô½^f‰¢]æ ÔÐvÖ] Ôh]„ÃÖ]
ñ0
pÆp
gÆzgB‚Æ ]¸Ãq Ë~ kZ ~ ª
q Åyjžìt ¤SÅŠ Ÿsw
G
:ì \¬ ~g !
Š•
á g Zèž 6ì ú â aÆ RgzZ •
wÅ b§Ë6Y ¯ ÅîϨGÒ¡x°gzZ• D Y
þ 46:y‡ÁZ ÿ — ]†÷ nû Šôm$ ^–÷fû Îø ^ßønû Öø]ô äö ßF–ûføÎø Ü$ $ö ™
E3G
G
©Å
Xì ;g™ Za N @
~ pÆ óúE
Z LÂîϨGÒ¡x°gzZ yj »Š ŸswVŒ
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ZÆ *™y M Œ
Û è%F
6x ©Zz ãç
]Z W

±F
z ÜníËi szw

ÅY âZ "‰Ìszw±Fb§ÏZ ì C™ª
ÑŠ 6p CŠ c
i Å kZ ÜníËi Å szw‰
CY S7ÜíËÚ ÌZg ~ ]Ñq ‰p• „ Y ¥Z szwÝZgŠ ÜníËi szwXì C™ ð¤ {¤

þ 1:mÜÑZ ÿ — ‚ºuø*] äö ×#Ö] çøaö ØûÎö ™ :‰ Xì 
@YJ 76ÐZ ƒL c
•Iâ Ð !rZ Â 2 Xì
X² ‚ÛvÖ] (²] ÜŠe ‰ì @
ƒq
g !
ƒ {ŸIâ %Z þ27:Ünâ]†e]y — ðö «Žømø ^Úø äö ×#Ö] ØöÃøËûmøæø™
» ]Üá Zz ä0
ŠŽz Ð yZgzZ wßZÆ szw~ Tì ` Z» G
î`ZgŠ Wztžì Š NZt Z÷
Xì ]gz¢Åh
 {^
Y

E
4h$IÔˆx ¸Š S
]Z W
R6ãçÆ Îg ¾gzZ èEG

X Vƒ•~ ` %gzZ ]ÌszwVâzŠ :ˆ
x ¸Š S
$E
4
h
E
X Vƒ Z~ ]ÌgzZ Vƒ•~ ` %szwVâzŠ : èG Ix ¸Š S
X Vƒ Z~ ]ÌgzZ ` %szwVâzŠ :Îg ¾x ¸Š S
ŠŽz x°Æ, Ã ãk c
ãâ i ËgzZ6DÅA çï»x ¸Š Sžì Hn²Ì¬ ä ëž 6
X ñYƒ 
sŸzh
×'ž @
• ìg™™f BVh
'
× P ë Z®Xì @
™ª
ÑŠ6
þ 78:Y ûZ ÿ —

ˆx ¸Š S

éõ‚øn$ŽøÚ% tõæû †ö eö oûÊô ÜûjößûÒö çû Öø æø löçû ÛøÖû] ÜöÓ% Òû…ô‚ûmö ]çû Þöçû Óöiø ^Úø àømû*] ™:ì ã!
gŠ •
á gS

x ¸Š Zt N YƒŠFsw{zž ,™x ¸Š Z b§kZ ~ ãU» wzZ s »Æ ÜÓÒ…‚m ]zˆyZgzŠ
u •S " ~ äƒ µZzÆ kZQ Âã W‰
®
Ü z » ]ñ6ËZ
 žì ;g™{g •
á Z s§Å]!
kZ
X
@Y 1x »Ð
:ì \¬ ~g !
Š•
á gS
þ 28:›Z ÿ — Üû`ö ßûÂø Ù$ çøiø Ü$ $ö Üû`ônû Öøžô äô Ïô Öû^*³þÊø ]„øaF oûfôjFÓôeô gûaøƒû]ô ™
~!gzZ ®
u¹ Ã@@ ä yÑ *
¦žì ;g ™ {g •
á Zt x ¸Š S » Y !
~ ofjFÓe gaƒ] VŒ
X å c
Š ¬» äàâB‚Æ

E
4h$Ix ¸Š S
èEG

Xì @
ƒ~ çgzZ ÔwZ f ÔY ¤ÔwZŠ ÔY @
t
:ì ~ *™yWŒ
Û
þ 256:{ÂZ ÿ
— oôùÇøÖû] àøÚô ‚ö•û†% Ö] àøn$føi$ ‚ûÎø àômû ‚ùô Ö] oÊô åø]†øÒûžô Ÿ?ø ™
gzZ ì [ƒ yÒ » e
Z@ 6gì ;g ™
sŸz Å ]!
kZ x ¸Š S ~ wZŠ » Y @
~ Xànfi‚ÎZ
Xì ˆ~Š™Ì
sŸz Å ( „Ze ) oÇÖ]
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

480

www.KitaboSunnat.com
Ùç³þ×Û• ‚³þÛùvÚö
þ 89:÷- ÿ

— ^ÛøÓöiöçøÂû •$ kûfønû qô.] ‚ûÎø ™ :oFÖ^Ãi ²] Ù^Î
wJ¢Æ ¬Š$
s ÜÆ V- g ZjÆ kZgzZ yúÛ•Å .ñ *
¦x ¸Š Z ~ wZŠ » Y @
~ {gÃèÝ
Xì ;g™{g •
á S s§ÅäYƒ

Îg ¾x ¸Š S

þ 114:Èÿ — ^Û÷ ×ûÂô oûÞô•û ‡ô hùô …$ ØûÎö øæ ™‰ì @

ƒ~ ugzZ t ÔgÔw szwg et
E
¬Š Å Dî0£ŸS Ð ]+Z [gvZ Ãðñ ÒÈžì ;g ™yÒ t x @
x ¸Š Z ~ Y Zg » xÑ ~ h… ØÎ
Xce ã™~¢~
þ 158:Y ûZ ÿ —
^Û÷ nû Óôuø ]ˆ÷ mû ˆôÂø äö ×#Ö] áø^Òø æø äô nû Öø]ô äö ×#Ö] äö ÃøÊø…$ Øûeø ™:ì \¬ ~g !
Š•
á gS
Xì è¾ »®
uÆ }«g x ¸Š S » änÖž ²] ÄÊ… Øe

x ÑS

ñ7•{z ~ |pì ‚
g {Š Zg Z »"7ÆL~g ‡ž c
Í *
5 b§kZÃVŠƒžìt x ÑS

Ìø‰öçû mö o×FÂø ^ß$ Úø^ûiø Ÿø ÔøÖø^Úø ^Þø^eø^*³þm5 ]çû Öö ^Îø ™ :ì ã!
gŠ •
á g S Xì c
W~ Š- >gÎ~ *™yWÛŒt
þ 11:Š- ÿ

| 7•~g ‡ c
Wžì @
ƒŠŠ F
Ã ì‚ b§Tžì {g •
á S s§Å]!
kZŽ ì x ÑS ~ ^ßÚªi Ÿ
èY Ôå ;g ¡ŠŠ F
~ w¸Æ yZ ¸ ì g™Ô]i YS Š- yZp Z Z
 b§ÏZL c
ì ;g
s§ÅŠŠ Fib§ÏZ ¸ í{ {z ~ |p¸ ìg ™y´Z » äƒ Û*
Æ Š- ÂC
Ù „ {z
Xì ;g™{g •
á Z x ÑZ

]Z W
Z6ãçÆ ]Y

sf `gŠ Ž ì õ0
Š Z® Å ]Y ? 5?•
á & ~ Ð 5x â Zžì ŠŽñ~Üæ Ü

:•

þ 1:» >gÎÿ ¸  a

þ 52:[ÿ ¸  b
þ 27: îG%ª >gÎÿ  ¸ c
4¨E©E‹.ZÅÿ  ¸ d
þ 14: èEG
þ 28:‘ÒZ ÿ ¸ e

481

*
IÔñY ZI„aÆœq
Zp¤
Z6]â £ {gG
Ãèžì @
ƒ x¥ • D™g¨6]c
WëZ

+
G
B
©
X • D™ Ÿ» » þ gzZ ¶Ô'


D
ž, Z¼ „ • gñZtèY Ôcegz¢
þ 1:»ÿ — ^Û÷ nôù Îø þ¸ ^q÷çøÂô ü ä$Ö ØûÃørûmø ÜûÖø æø ™ :}
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ZÆ *™y M Œ
Û è%F
6x ©Zz ãç
]Z W

gzZì ª
2zgŠ HÅ[ kZžß™„zg¨™I9¼žì a kZ0 » ^÷qç ~ e
W{gÃè
Xì [Â žq
ZtÉ ì 76 | dgzZ ÆÅnË~ kZžìt {z
þ 52:[ÿ — ^Úø ]„øaF ¸ S
^Þø‚ôÎø†û Ú$ àûÚô ^ßø%øÃøeø LàûÚø ™:ì ~Š m
Z ~Š •
á gS
»yZZ IZgzZÀ5tƒÑ "7?x¯Ž {ÒWžz™g¨™IVŒžì Š°{g•
á S t Ð ^Þ‚Î†Ú VŒ
Xì ;g Y c
Š[ZŽ »kZ åHwZÎÐ Vâ›ä Vz•
Û »~x¯Iâ Ð kZèYX»Vz•
Û »ž:ì x¯
— áøçû föŠôÓûmø ]çû Þö^Òø ^Ú$ Üû`ôeôçû ×öÎö o×FÂø áø]…ø ¸ Øûeø ¡$Òø þàønû Öôæ$ Ÿ* û] †ö nû _ô‰F*] Ùø^Îø ^ßøjömF]ð äô nû ×øÂø o×Fjûiö ]ƒø]ô ™
þ 14Ô 13:ànËË_ÛÖ]ÿ

åt sÜ{z c
PÃ*™yWŒ
Û Ðzz ¾ä VÍßžz™ Âg¨žì ;g}Š ]úŠt0~ Øe ÂVŒ
E
$yZz°gzZ uÑz¬{z ¶7¢
X¸ŠßW8
iÐ ö™E
 &Å hqJ~ VߊÆyZž

]Z W
Z6ãçÆ;Å J,

• IÐ {°‡kZ ]ÜP pƒ uÈâ gzZ Iâ Ð T• D™,6;Y ; kZC
Ù 5x âS
‰X • D™ª
ÑŠ6ãçm{Ž
 a
: ì ZƒŠg Zz ~ e
WkZ Å%i >gÎÂt
þ 7:%²Z ÿ — ÜûÓöÖø äö •ø†û mø ]æû †ö ÓöŽûiø áû]ôæø ™
g|Z ° ]+Z [gvZ Âì @
ÑO]» ]+Z [gvZ {È „ VŽžì wZŠ 6]!
kZ,x°VŒ
X • D Yƒ èZg6kZ
äû qô…û *] b

:ì Zƒ wEZ V- Ât
þ 111:s Z²ÑZ ÿ — åö ^ìø*] æø äû qô…û *] ]?çÖö^Îø ™
- ¹ ÃnçÆ yzg ; gzZ .ñ *
¦~g ZjÆ yúÛ•žì ;g™{g •
á S s§Å]!
kZ,t
( v!
fÍ)• ¤

zŠ Ytž åyá » yZèY¸ ìg™
äô Ïô Öû^øÊø c
WÅ$>gÎt
e
þ 28:›Z >gÎÿ — Ù$ çøiø Ü$ $ö Üû`ônû Öø]ô äô Ïô Öû^øÊø ]„øaF oûfôjFÓôeô gûaøƒû]ô ™
X ¶7ÌZ ðÃÅ òx ¸V; Æ yÑ *
¦žì wZŠ6]!
kZŽ ì c
W~

ì eo ^Z Ì»x ©Z ‰=g fÆh
?°Z ¸
oÊô Ýõ^m$*] èô %ø×F$ø Ýö^nø’ôÊø ‚ûrômø Üû$Ö àûÛøÊø

:ì yâ •
Û » ]+Z [gvZ
pô‚ûãøÖû] àøÚô †øŠønû jø‰û ] ^ÛøÊø sôùvøÖû] oÖøžô éô †øÛû Ãö Öû^eô Äøj$ Ûøiø àûÛøÊø ™

|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

482

www.KitaboSunnat.com
Ùç³×þ Û• ‚³þÛùvÚö
þ 196:{ÂZ ÿ

— ÜûjöÃû qø…ø ]ƒøžô èõÃøfû ‰øæø sùô vøÖû]
~gz¢ ´g} izg Ug ¯~ eÝ^m] žì ;g™{g •
á S s§Å]!
kZŽ ìê6° Ý^m] ~ e
W{gÃè
yÃYqžì wZŠ 6]!
kZêx° »ÜjÃq… ]ƒž èÃf‰æ ²ì Ýz ~nçÝ^m] yZgzŠÉ 7
X Y™7í@
ÅnËÂep
g} izg Ug ¯„ í

]Z W
R6ãç »]zˆx ©R~ l Z >gÎ

G
b§ÏZì wZŠ6e
Z@ ]Òñ«Z s§Å]+Z [gvZŽ ì îϨGÒ¡6wZŠ Å —p‚÷aö Üû`ö ÞF•û ‡ô™
G
Xì ;g™{g •
á S s§Å ðZ• ÅmÆ yZ îϨGÒ¡ » ^ßø_ûeø…ø ~ þ14:lZÿ —Üûãôeôçû ×öÎö oF×Âø ^ßø_ûeø…øæø™
žì ;g™{g •
á Z s§kZ x ¸Š Z » …ö æøˆFi$ kûÃø×ø›ø ~ þ 17:lZÿ — ÜûãôËô ãû Òø àûÂø …ö æøˆFi$ kûÃø×ø›ø ]ƒø]ô ™
Ð »VZi Zˆ @
ƒgzZ¼ x £ » qƒ¬ ž 7t å @
ƒ s§N ZŠÆ »Æ yZ „ qƒ `gÎ
X @
Q s§N ZŠ
— Üûãö fö ×ûÒø Üûãö Ãö eô]…$ èº%ø×F$ø ™Xì e*
™¥Ìh
?°Z ¸=g &
Š Z®Å »s ôZ ~ » >gÎ é
G
E
.¿¨$6kZžì wZŠ6]!
ì 7]gz¢ÅçG
kZŽ ìêx°yxgŠÆÜ`Ãe]… gzZ è%×F$ VŒþ22:lZÿ
;g }Š ]úŠ Åg¨}gŠ6kZê~þ22:lZÿ — Üûãö ‰ö •ô ^‰ø 躊øÛû ìø ™ ˆ Æ kZ ƒ Yg ¦
Ð ~¢VŒ
ì.
Þ ‡kZŠ Z®žì ;g™{g •
á S s§ÅkZŽêì Ìx ¸Š Z ~ þ22:lZÿ  Üûãö ßöÚô ^$ø æ$ èºÃøfû ‰ø  gzZì
X ñY ¿gŠ ã
~XkZ6kZž
þ 7 0: l Z ÿ
— ]†÷ Òûƒô äö ßûÚô ÔøÖø 'ø‚ôuû.] o5 jùuø ðõoû•ø àûÂø oûßô ×ûòøŠûiø ¡øÊø oûßô jøÃû føi$] áô¬ôÊø ™
gõ zZì ÃÅwZÎx°Ã .ñ b§kZìêx°VŒ b§Tžì wZŠ6]!
kZg ÖS » VŒ
Mq
Z Âì ã™Ýq ª
zŠ Å D¤
Z Ð VŒ žì {g •
á S s§Å ]!
kZ ~ æ Å ÔÖø 'ø‚ôuû]ö o5 jùuø
X Ç} 7*
gZ¦

B‚ž²
6U kZÆ yWŒ
Û ÃDIZgzZ ñâ •
Û wJ]+Z [gvZì Å lz» Ï ÌŠ Z q
Z ~ŸkZ ä ë
}WX}Š =ÂÅWÎÌ
ç_____ç_____ç

483

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D
Wz ï

þp‚a]‡ ²] ð^ß$ ÀÊ^u
/

tZg ½~g ‡ VÜqô†jÚö

F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D
óq
Z yZÄk

iƂ
ó Ÿ» ] Y Z Œ
Û ‹ogzZ x|» F
Z ÂLÐ ¯Æ yzg ; • M ·~ {g Ѹ*

szcÔ,åà ~ TÔ’ e *
™g Ñö» qçñàßQ ÏZÃy*Ãk

iX å Š
H ù•
á !£

VrZ Xì H7 { ^
Y ~Wq
Z » óF
Z Âz Š q M „L~¸®ä ~@ZivZ Y zƒq *
Ññ+Š ݬ
~Š°g £ Ï‚Z » e
¾Å¸Ë~ e
Zzg Dž ì H ãZz Ã]!
kZ 5!
B‚Æ bÑŠ ä

Æ yZ …Xì {)z • Á£Z gzZ ( ‚) ¢
 & Ô(ª
Z°) g ZŠ™ » ~zZgÉ Ô7¼Z c
ÒZ
e
Å
45ßQy
G
ÔÃsÐ ]Zg £ ¦Ñ ~Š ã
yZ Ô » èEG
O‰gzZ!3žì t · Z ï» J
u kZ Ð •¸
¯ Ås ZžZÐ ï¬.Æ G™x ´66]Zg £Æ ( Š q Mz F
Z Â) ºz ]ÒÅŠ Z•
Û ZÃe
Zzg

n²ÌëÔ7~gz¢t · Z ´Ð •¸C
Ù b§T~ y ZyÆ ïz DpXì ®
$
ªZz q
Z6
 oÔ7„0ðß óF
ƒ
Z ÂzŠ q M „LV; Æ $öž ñZgt ÅxYZ ]|ž• T e*

~ ¿œgÆ yZ • D™tüZ c
ÒZ ~Š°g £ » œg z qJÅ]c
e
Zzg vß ‰¤
Z X 7
Æ TÔì Ù7 0Ð ñZg.!‚g ZD
Ù q
Z Åg
u ñf c
Í bŠ™g ïZ » F
Z ÂzŠ q M „Ð }u
[» gzZ ~ 22 @18•wZÎ~ y*ò *
ó]Z Y Z Œ
Û Dsg ¬L~ xzŠ z wÍ Z•]Z Y Z Œ
Û ”¥Ð áZj
Xì ˆ~Š™7c -~ y*Ñ!
!"Æ yzg ; • M

Ú Ï‚Z ~ e
Zzg ÁJž•¸t » r
 ™ƒq ]|Ð U òÀÃsÐ s%Z kZ

Ðzz Å9
 o:Íq
Ð ó]Z Y Z Œ
Û ]o‚ŸLÅTì cÆq
Z wq¾ 7]Òz º~Š°
þ {g ZŠ Z ÿ Xì ;g Y HMg ‡t@ ÐZ ~ xΕ]Z Y Z Œ
Û ”¥

:ì sf `gŠ,ÅXÔì ~gz¢*
ƒG6gñZëZ ð•ZPVŒ0ЄÅuZz¸gzZ F
Zá¸
ŠŽz!
Æ s%Z Wz gÃè ~ {)z wßQ ÃgzZ _ ZÑZÔx ©R Ôpg ¬Š¼ KZ F
Zá a
I
Ð
O
®
k˜Z LZ6gîðb
c
ö Ât „:gzZ H7äzgzZŠ XZ ä Vâ › êY Z’ZgzZ ¹ZÐZžì R\+Z
¸gzZ F
ZḪ)„kZÉ X åsg ”~ É@
ÇgzZ /ôÇÔ1~tÇB‚Æ ]0
œ%k

æþ
Š !
WtŠ ™ (ènÚ¡‰¦] èÃÚ^rÖ^e ÐnÏvjÖ]æ ']†j×Ö p…^ífÖ] Ý^Ú¦] 

gƒÑ ÔòsÑZ HZ >Á¥zðsÑZgƒÑeY ÔᕆÏÖ] èn×Ò åà / 484
|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
~@ZivZ Y zƒq

485

} (ä ( | 218:°õ Z ) áçÚªÛÖ] æ°Z yzg ; 0 vZ†ÑÏ„X • a# Ã
Å ( „ÅuZz
è Šã
2X ˆƒ 4ZŠ ~ ]â £ ´ŠgzZ _ bR òsS Ô„t ~ËÆ TñZz™3 F
Æ Ã y Z Ð x ÈS
X H ZŠ Rg ZŠ™ë R~ kZ ä {)z Y fÆänÛ`q ‘•
Û gzZ Y SZ ð|ï•
á ~ [xRIÆ kZ
:‰Œ6q Zâ Rg e Å,Ô Ãt
X {)z uñDgzZ •]‚¢] Ü× ÔBZ'Ô8
bZ ª :]Mc
g a
4ƒ b
X D» {)z •
wgzZ ykz yâ i Ô]gßÔŸÔ]Ñ» Ô]*
Z³Ô]*nÔ]@
m ª :] G
é5šG3E
X c Å {)z ];gzZ V¤•
Û ÔŠŽß Z Z
 Zz ª : ]•Z c
GE
]¬ŸÃkZV; Æa# ÔÅÅ$ègzZ yJ'
Ôw]
ÔB ÔÄX • õ0
t gzZ :] G
é5©‹3! d
Xì 
@Y ¹K
~ yZ Xì ì‡6VzŠ â ( 13) {¾ ( • ë ãJ'
kªa#ÃT) y;'
Ð ~K]¬Ÿ yS
oÊ ènŠÛŽÖ] Ô ~ þ 67:yJ_Z nÿ Ð_ßÛÖ] ð^Ë• Å Y # 0Zž 6 Xì {Š â » ]Z F
Záq
Z Ð
^•… ‚ÛvÚ ±ÃnŽ×Ö Ð_ßÛÖ] Ô~ þ 74:mÿ Y¨ (Z Ô~ þ 308Ô307:mÿ ^ãu憕 ÄÚ Ð_ßÛÖ]
þ 39:mÿ ±Ö]ˆÇ×Ö èˉ¡ËÖ] ‚‘^ÏÚ Ô~ þ 234:mÿ ݈u àeŸ †¿ßÖ] ÔvÚÔ~ þ 264:mÿ †Ë¿ÛÖ]
G
Xì ŠŽñ-~ yz, ïE
L 3µÜ{)z þ113:mÿ oŽÒ…ˆ×Ö á¡rÃÖ] è_ÏÖ gzZ ~
‰ƒ W
OÐ w) z Œ~C
Ù ªÆ kZ gzZ à á „t Ð Ã yZ ä DIZ y›Z
 b
LZ gzZ X Å ÒÃÅ ¶Š r6ïx ÂÆ $öÆ p
6Ã]c
z%gzZ g ¶Z ÔÃkZ ä DIZ ‰
gzZ ñZ°Z IR x ¬ž 6X¸ ìg™¢ ÃVz Š ã
Å kZ gzZ o¢Ãx ÂÆ $ö{z ._Æ yá
Å7 ‚ RgzZ yáaÆ ¶Š ` ZzgÃ]ÃZy
z ]¬$
KZ ä V¸•
Û •$
‰
²X Hä VCßZ Ü
-!
:E
XE
$ö¼ Žž ¹gzZ c
Š™„~ Š q M gzZ F
ZáÃg ¶R ™ ZryY Ð ÷ Æ $öF
6±D
z ï
X • 7u~%R kZŠ q M g ¶ZgzZì 7F
Zá̼ Ð ~ kZ • D™e
Zzg
9·gzZ bÑÅgñQ yZ ÔŠŽz!
Æ t•
Û ÆZ
•gzZ s %ZÆ V¦ KZ Ô„A
k VâzŠ {gÃè Q
6gî ðZ’Z Ãg ¶R ä VrQçO X¸ ñƒa# *Š~ T‰ƒ 2~ • d‰
Ü z D ™y Ò
: ¹gzZ ~Š™×B‚Æ tg à ς Rq
Z yxgŠÆ VâzŠ yZQ c
Š™„~Š q M gzZ F

Xì CYƒÝqDÐ ]Òò Zúw!Ð g ±S Æ ªz S Â~ ( F
Zá) :n«
Záä VrZ Z®Xì Lg ¤ó~ ( Š q M ) :n~uzŠ
Çà Zz äà J
¢ gzZ ¨9Å F
Xì Hs%Zh
”~ ±ÂÅ*Zçœ~ ïÅe
sÅx ©R ,@
Æ kZgzZ b ˜Z kZgzZ _ ZÑ
a#Ã k‚ RgzZŠ ã
Ž ì Å6Š ã
gzZ k‚ R Ï Q p°Å F
ZáaÆÑkZ ä VÍß Ò R
¼ p°Å F
Záä VrZçO X *
™Š OZ 6]Òò ZúsÜa Æ Dw”ª ¶Å ½ ä
:ì ÅVâY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D
XXóh„ÓÖ] o× Üâ©›]çi Üâçjm Ÿæ Üâ•‚Â oF’vm Ÿ ÝçÎ å]æ… ^ÚZZ

ó Xó ƒ: yá » äƒ ‰Z6^ÑÆ yZgzZƒ He
Zzg ä x ¸Š Z®Ñ q
ZÃTL L
ï¤
Zpì lpÄz =gzZì C M Ãg Z0
•
á gzZ ]gzp ~(p°t6k‚ R kZ êY Z’S
g ZŠR ÍõÔt ÜZ xg kèY Ôì Cƒ kC½ð•ZgzZ‡Ã k‚ Rt ÂñY ¬Š Ð Ã~•gzZ ±D
z
XìžÜ » ] Y *
Šzª
Z fg Ô „ZeÔª
˜ Ô~ VzÑçÞZ e
ÒZ ~Š°• ~g ¬Ð bá dZgzZ
gzZ „
 gŠ *
¯ AÅ¢ z D~ [!
Æg ¶Rz ]c
Zz§ 0Ð ¦Ñx ©ZÃe
ÒZ ~Š°•çO
D™G @
ÅkZ ]ùz =
r™Ð~ Y f„:gzZì @
™I ÄkZ \¬vZ Â: Xì 7ƒ
o
:ì \¬ ~g !
Š•
á gS X•
ó Xó • 7… Y vß ÒZ1 L Lþ21:Š-ÿ —áøçû Ûö ×øÃû mø Ÿø Œô^ßøùÖ] †ø%øÒû*] à$ ÓôÖF æø ™
ó Xó ì @

g ZÍ *
hÃÒZ ~ ?p L Lþ78:sy

i ÿ —áøçû âö †ôÒF Ðôùvø×ûÖô ÜûÒö†ø%øÒû*] à$ ÓôÖFæø™
ó Xó • yâ •
Û *
Š Z•
Û Z ÒZÆ yZ L Lþ110:yZ/w M ÿ —áøçû ÏöŠôËFÖû] Üöâö †ö %øÒû*] æø™
ó ó• =" ÒZÐ ~ yZgzZ L Lþ 103:{Z
ÓZ ÿ —áøçû ×öÏô Ãû mø Ÿø Üûâö †ö %øÒûœø æø ™
ó Xó • IY ÒZÐ ~ yZp L Lþ111:x ÅÑZ ÿ —áøçû ×öãørûmø Üûâö †ø%øÒû*] à$ ÓôÖF æø ™
þ 36:÷-ÿ —^ß& ¾ø Ÿ$ ]ô Üûâö †ö %øÒûœø Äöfôj$ mø ^Úøæø™
ó Xó • ìg Y- úÆ yágzZ kª¡Ôvß ÒZÐ ~ yZžìt |L L

÷ nû fô‰ø Ø% •øœø Üûâö Øûeø ÜôÃFÞûŸ* û^Òø Ÿ$ ]ô Üûâö áû]ô áøçû ×öÏô Ãû mø æû *] áøçû Ãö ÛøŠûmø Üûâö †ø%øÒûœø á$ œø göŠøvûiø Ýûœø™
þ 44:y‡ÁZ ÿ —¡

ó Xó }g¦
‰ ÌÐ yZÉ Ô• b§ÅVzgâ Y Ât ?• BgzZ F
 vßÒZÐ ~ yZžƒ B?H L L

ó Xó • L ÑÒZÐ ~ yZgzZ L Lþ 223: Y ZÈZ ÿ —áøçû eö„ôÒF Üûâö †ö %øÒûœøæø™
þ 116:Ý^ÃÞ¢]ÿ —²
ô ] Øônû fô‰ø àûÂø Õøçû ×%–ômö šô…û Ÿ* û] oÊô àûÚø†ø%øÒû*] Äû_ôiö áû]ôæø™

 Ð 3ZgÆvZ »{z • „ ~ }iŽ g6ìÆ e
ê
ÒZ Å VÍß yZ ?¤
ZgzZ !1Ñ }ZL L
ó Xó Ð ,Š

]Òò Zú¡ž • C™ª
ÑŠ6%R kZ Ž • ŠŽñžg I ]c
M Š¼ Å pkZ ~ ˆ y M Œ
Û
vZ gzZ ì 7ƒ
 ow” »g ¶R ¬gzZ ]c
© DÐ yZ Ôì ·ù » „ZegzZ [Ôª
˜ Ô^Ñ
Xì Hg ïS » 䙊 OZ6e
Zzg ÅVÍß, ZaÆ tœgzZ ]oÆ%R Ë c
<ÑgñQ ä \¬
:• ˜ ~ þ572Ô578B1ÿ Xá^â†fÖ]Z [ KZ ´œZ }žZ x â S Ð ~ DIZ é
XXóh„ÓÖ] o× Üãò›]çi š†Ê àÓÛmæ Ÿž èËñ^› äe ÔŠÛi •‚ àÚ ^ÚZZ
ŠŽ ñy k S » äƒ ‰ Z6^Ñ » kZ 1Ôƒ HŠ OZ ä ®
 )q
Z 6Tì 7Š° ( R Ìðà L L
ó óX ì L g

:• D â •
Û ~ þ377B4ÿ XÙç’vÛÖ]Z [Â KZ ~i Zg x â Z é

†nÆ çâæ Ÿž š†Ëm •‚ Ÿ äÞ¬Ê (Ýç×ÃÚ †nÆ Ü×ÃÖ] ÜãÖçÎ ‚nËm °„Ö] •‚ÃÖ] ᜠÐvÖ]ZZ
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

486

www.KitaboSunnat.com
~@ZivZ Y zƒq
XXóÜãß h„ÓÖ] …æ‚‘ ØÏÃÖ] ±Ê ‚ÃfjŠÚ
Ð yZ Y1Ô ì 7(Z Š° è•
Û ÌðÃèY Ôì x¥)Š° ÑZz ¶Š {Z
Ã » Džì ¸ ]!
hL L
ó Xó ì 7êgzœ
E »^Ñ

8
:• D â •
Û ~ þ 294B1ÿ XÙç‘Ÿ]Z  ögux â Z é

XXóànÏnÖ] Ü× äe kf%m Ü×ÃÖ] &nu àÚ ‚u ‚qçm ŸZZ
ó Xó ƒ @
ƒÝq DDÐ T CY ð0
7u³+Z ðÃÅŠ°L L

: • Dâ•
Û ~ þ 304B2ÿ óZ
 ÒZ «g L Z
x â Z é

(^Ûãn× š›Ÿ]æ (àm†fíÛÖ] Ù]çuœæ (Ìm†ÃjÖ] àñ]†Î Í¡jì^e †i]çjÖ] •‚ Ì×jímæZZ
XXóÄñ^ÎçÖ]æ (ànÃÛjŠGÛÖ] Õ]…•žæ
4›.-o!Ô]¬L L
Š° » F
Z Â:
 Æ äƒ ZíZ Œ
Û Æ p°gzZ wZjZÆ +JÔ¸q :Z ÔuZgŠ ZÆ èEG
ó Xó ì @
ƒ ZÌ
E

8
ä {)z~i¶x âZgzZ ã»Z x âZ Ôò ˆx âZ Ô ögux âZ Ô~zŠ )
x â ZÐ ~ s¦R
Xì HÈ~ {)z ùS s%ZgzZ s%ZÆ Y Zg M ÔÁ âZ +nÔxsZ Ôª
Z°Ã]Ò~Š°x~ F

s™zZz ozÑyZ Ãe
ÒZ ~Š°¡{z  Cƒ A Å D~ F
Záe
ÒZ ò Zú¡q
Š 4
Æ yZ ¤
Z
X D™:È~
H s %Z h
”~ 䙊 OZ 6kZ ä Vß Zz ì xÃ]Òò Zú{gÃè a Æ ¢ w” c
Xì Ð g ±Z zŠ s %Zt » yZXì

Ðg ±S Æg Zl A

487

b§ÏZ ÔkŠ ä ‰Ô]‚ ä ‰Ôƒ õ0
Š Z® Å V-zZgžì ¹ ä ‰a Æ ¢ w”
yZà Zg7 žƒŠ Z®âZž ¹ä ‰gzZ ÔÎ{,ÔÎ{gG ÔÎ{Ša Ô Î&Ô,Ô:e ÔäÔ {g !
ä‰
ƒ He
ZzgÐZ ä #
Ö Q ~g7 ž ¹ä ‰ c
ƒ HÜä VÍߊ Z®ÑÐZ ¹ä ‰ c
ñY½Ð
X {)z {)z
±ŽÒ…ˆ×Ö ¼nvÛÖ] †vfÖ] Ô þ657B2ÿ °…^ífÖ] àm‚Ö] ð¡ÃÖ …]†‰¢] ÌŽÒÔ wZ ¸Z {gÃè
àeŸ ÙçòŠÛÖ] èËvi Ô þ28B3ÿ h^_íÖ] ±e¢ ‚n`ÛjÖ] Ô þ 426mÿ °…‡^Û×Ö |^–m¦] Ôþ 232B4ÿ
X • ŠŽñ~gŠ rwßQvŠgzZ þ324B2ÿ oF‰çÚ
X 7» F
Z ÂìX » q )Zt gzZì c
Š™ï•
á ~ kZÃ#
Ö Q ~g7 ™á Ð Š°Æ õ0
ä VrZ
I
X Zƒ 7twŠ » yZ6R\ÁÐ q )S
ÅDÃ ( ]Òò Zú¡) q +Z q
Z ä VrZžì t :
 » ÷¡gzZ [ZCZ Ôs %S kZ
@
™yḠ¿C
Ù ™NŠÃw) ~C
Ù ªÆ kZ Xì 7A ÇÅD|gŠŽ ì c
Š } Šg Z Œ
ÛA
]ƒø]ô oj# uø ð÷ «Úø áö^òøÛû ¿$ Ö] äö fö Šøvûmø èõÃønû Ïô eô hõ]†øŠøÒø™ Xì wìgzZ ëz sÜt èÑqì AgzZ „Çtžì
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D
þ 39:g‡Z ÿ —^ò÷nû •ø åö ‚ûrômø ÜûÖø åü ðø«qø

Ðg ±ZÆ s ™zR

B

ž • ë ‰²Xƒ e*
*
ƒ 56^Ñ » kZ6gî CZ f gzZƒŠ Z®Ñ ]Òtž • ë ‰
+—
*
ƒ 56^Ñ6Y ¯ ÅY Zg M z ù S ZgzZ ê t¸ÔÁ â Z +nÔª
Z°Ôò ¾ÔxsZ ñO Å6gî CZ f
Xì @
ƒ Ýq ¢gzZ DÐ XÔƒ wõ *
ƒ 56^ÑÐzz ʼnñíZ Œ
Û vŠ b§ÏZ Ôƒ wõ
ä ~i ¶ Ô~ þ 658B2ÿ XÙç‘Ÿ]Z ä ~zŠ )
Ô~ þ582B1ÿ XànnfjÖ]Z äEã»Z x â S ž 6
8
ä x1Z gzZ þ417B1ÿ XgíjßÛÖ]Z ä ò ˆ Ô~ þ 282B1ÿ XÙç‘¢]Z ä ögu Ô~ þ191:mÿ X±ßÇÛÖ]Z
Xì HÜ~ þ 856B3ÿ Xé‚ÃÖ]Z
¬Ë~ Ë-Z KZ {zì g Zæ » F
Z ÂV; Æa#6T]Òò Zú¡žì @
ƒx¥Ð kZ
I
D™: s %S h
” Ú Z ~ s ™zRgzZg ZlÅ kZ vßt :gz Ôì 7ƒ
 oaÆ ïÅ R\D c
Xì ÂN wVÅT~ b) °%Z ž
}nŠ¼Ð zz Å äƒ Ô™)Æ kZ ~ ïÅgñQ ¬gzZ„à ©Å F
Z ÂÆa# d
ž 6X Cƒ 7Ýq DÐ ]Ò ~Š° ËèY X c
Š™uF*
™g ±Z » ]Ò~Š° ä +y
Oz
:• D â •
Û ~i Zg x â S
ó Xó ì 7ê Ygzœ »^ÑÐ yZ L L (XXÜãß h„ÓÖ] …æ‚‘ ØÏÃÖ] oÊ ‚ÃfjŠÚ †nÆZZ

{Z
à » DŽ XLXÄ_ÏÖ] •^Êœ ^ÚZZ žì HŠ OZ6Dw”•~ p°Å kZ ä VrZçO
Ž¸{zC
Ù L LXXé÷…憕 Ü×ÃÖ] gqæœ †fì ØÒZZ c
óƒ
ó Ýq DÐ TL L XXå‚ß Ü×ÃÖ] Ø’u^ÚZZ c
}
ó Š
ó Xó ì F
Zá{z Ô}Š™Z
 Z zÃ~gz¢D
Ôª
Z°Ž • ï•
á ú c
]Ò ~Š° kZC
Ù Ž • \Æ xÀXØÒZ gzZ X^ÚZ Ý~ ]d°yZ
» xÀÆ yZ X}Š {Z
Ã » DB‚Æ wZj R gzZ ¢
 & Ô ` Z'
× Æ ì‚ c
‰ñíZ Œ
Û Ô y » S Ô‚
I
\
Xì k˜Z F
Zá{z}Š {Z
à » ¢Ðzz ÌËŽ R {zC
Ù žì Ÿ»
Å
4
5
GßQ ÜÔ ñZg IZ x ¬ p
kZ~ wßZ Ã KZ ä {)zth
F
â gzZ {²•
á R‰·‰ÒZgzZ èEG
X • C™ª
ÑŠ 6ä™d
Œ
Û Æ y;f Z ÃûÆ kZgzZ ïÅ ykS Æ kZ Ž • Å pg ¬ {gÃè Å
g pÅ„ ÃbÃAÆ Š° ¡É D™7zÂs§Å kZ ~ _bR ~Z
n
•gzZ ¨KZ {z p
Š q R yZ 1X • n
g
g p Ò » ]Òx°gzZ ]Ò‰
Ü z D Î ¬»Š q M gzZ F
Z Â6g
Š q R {zçO X •
ì F
Zátž• ë {z ~ kZçO Xƒ ¬ZñÆ ®
$
gzZ ñZg ÔéZpÅyZŽ D Î 7¬(Z ~
I
\
óÔÖƒ àÚ ²^e ƒçÃÞæ Xì R szct ~·‰gzZ ñZg IRXì ~ ¬Æ F
ZáQ c
^kZ {zì ZÐ yZnç » kZƒ ;g™lŠ¤
b§Åyp, » Tg Z ~ VÍg Å ¿T1
Xì 
@Y 0 t Z] » þ17:Ünâ]†e]y — üäÇönû Šômö •ö ^Óømø Ÿøæø üäÂö †$ røjømø ™ ~

488

|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
~@ZivZ Y zƒq

489

¡Q • ŠŽñÌ[òR vŠ {z´Æ ]Ò ~Š°a Æ w”Æ D~ g ¶R Z
 e
FvŠ Æ Dž ì t wq |X C M 7~ ™qëÅ äƒ 2 ~ y†Æ ]Ò ~Š°
X • ŠŽñ]‚ñ
Z ¤
Z
ZgzZì 7„
¤
 gŠ 
*™p°Å kZB‚Æ ]Ò~Š° ËQ Âì Š°DsÜÐ F
䙤B‚Æ DÊ°Ô~ wZj R 0aÆ ïÅ F
Z ÂQ Âì „~Š° Åg ¶RŠ°» kZ
„~Š° Å kZ Xì CYƒ Ýq DÌÐ d
¾gzZ m
³Ôg•]‡zR Î èY Xì 7zz ðÃÅ
» F
Z ¤
Z gzZ X @
ƒ 7s %Z ðÃ~ b ˜Z Å $ögzZ [ZCZ ðÃ~ :â Å kZ Ð g ±Z Æ
Š Y„ Š Yƒ
 ~ ¦kZ Âì Š°» yZŽ ì 
*™ ¦ÃDgzZ ]Ò~Š°w! ^ËnÒ æ ^ÛÒ Š°
» kZ ÂñY ̃ Za DÐ kZ ¤
Z gzZ îŠ 7{Z
Ã » D~ wZj R 0]Òw!èY Xì
X YY c
¯ 7‚Ÿ ðÃ
XÏ Vƒ ]¸t :gz X Vƒ E z x¥ ò}gzZ ozÑÔ:â Å kZžì Ÿ» » ]9d
]Ò~Š° w!X M
YK 7~
Z ÌÔrdÐ yZ Ôg )gŠ Â 
*™~
R •¢ ¦ÑgzZ ë›%Ð
Ìqà~ ]Zg „ÅDIZgzZ s %Z ~ p°gzZ¨Å F
ZáXì zz ¸ ÅŠ YyxgŠÆ DgzZ
sÜÐ XXì ì‡Út gzZì H {g •
á S ä ës§ÅTì Ðzz Åå
 Ð ÂgzZŠ YÏZ
Xì YY •Ð {Žz zŠ
{z Ô}Š {Z
Ã ÌÐ g ±Z Ë { Zp Xì F
Zá {z }Š {Z
à » D ÌŽ ž ñY ¹t  cA
~ þ 35:mÿ XÜÖ^ÃÛÖ]Z ~i Zg x â S ž 6X ñY •Ð y†Æ ]Ò ~Š°gzZ Xì F
Zá éS7˜Z
:• D â •
Û
:• ozÑ&Å F
Z ÂL L
ƒ wõ *
ƒ 56^Ñ » yZ6ª
q Tƒ ~Š¸6ª
q +Z ä +J b ƒ kCÅJ a
w”Æ íZ Œ
Û }g ‚ LgzZì CƒÝqÐ ]ÒÅ+JÂLª
qt ú â Ð ykS Æ ^ÑgzZ
Xì CƒÝqÐ
ú â Ð ykS Æ ^ÑÔ:
 Æ íZ Œ
Û x Ó ( ñO Å > Zzg ]ÒsÜ) ä ~i Zg x â S ª
Ð w Å)iÑ u ( F
Zá)t ~ ]gßkZ pXì ¹ F
Z Â éS7˜S ÐZ gzZ ì Hg ±S » ª
q
I
E
\
Æ ]‚ñ¥Ãm¾Z ànù ÃÚ ‰Ž Ç ñY {g ¹
! £g ¬ q
Z#â ÅîG
0{B ng ZúvŠgzZ Ç ñYƒ `g {
» ä™ ~¼J
VzuzŠ Ãng ZúyZ b§TX {)z g g gzZ ´3Ô×ÔaÔÙp‰ • D M 7 :

X YYH7xiÑ6vŠÃDà Zz äƒÝqÃm¾Z ‰b§ÏZ Ô YY c
¯ 7•
Ôg•V; Æ $öž 6Ôƒ: ÁÐ Š°V#Š Z®Å > ZzgÆ Tì {z F
Záž ñY ¹t cB
Ð y†Æ ïÅ DB‚Æ ( F
Zá) kZ~ wZj R 0gzZ ì Š
¹~ p°Å d
¾gzZ m
³
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D

{)z ª
Z°gzZ xsZ ~ > ZzgÆ F
ZᎠV; Æ VÍß yZ îSXì Z
 Zz I¸gzZ X ñY 10
Zg Ö
T σ 7"
U
D c
Ï ñYƒ ë!
„Ð T ǃ E)Š°  c
:gz X • D Î ozÑÜ
áZz Vߊ g F & Ç ñY 0 *
[ ã- F
Z ÂgzZ Ï ñYƒ ë!
& ¸Å d
¾gzZ m
³Ôg•Ô F
Z ÂÐ
D™Ì~ wÉ ÔHwEZÐZ ä VrQ XÐ ,™wEZ aÆ ózF
Å]ÃZy
z ]¬$
KZ
XÐ •g
Å b ˜Z6XÔ)g fÆ ]‚ñgzZ ozÑÔ[òRžìti§d» 䙊 XS Ã]9 f
GÒO‘ x°gzZ •w£S Ô‚Ôª
Æ fz•z ï
Z°ž 6X 
*™ÒÃÅ îJ
 ò} Ôì Cƒ ì‡e
s
ž: Xì @
Y àJ
kªŠŽz)g fÆ AgzZ q•
Û ÔÝZ Ôy»g RgzZì 
@Y àJ
g
u¡
G)g f
+
G
B
g ±Z ¸ Ô• Dƒ ¾ò}6XÔ]‚ñgzZ _ ZÑèY X ñY àJ
[òR)g fÆ þ© Æ ò}
EÐ ÅÅ o í S z x ©R Ã]9gzZ • D™ ÐnŠßi Å ]9a Æ q ¸z Æ kªgzZ
žì H¿ðä
Z }X N Y Å yÒ Cz _ Zш Æ ò}~ ïgzZ p°Ô]mZž: • D™
kZÐzz ÅŠŽzÆ kª~ž¾ c
Vƒ @
™wÑ+Z6•w£ZgzZ ‚Ôª
Z°Ðzz Ÿ¡~
E
O
™wÑ+Z6y»g ZÆ
X YY c
Š 7g Z Œ
Û ïq »„ÅY f þ¢ñ~ r â Š LZÃòŠ M , Z ÂVƒ @
]g „Ð DgzZMŠ°ÔF
Zážì HŽ Ôì 7qëðÃÌ~ ñZg Å òŠ M kZ b§ÏZ
: ì HQXì
o× •‚ÃÖ] Ù^ÛÓe Ù‚jŠÞ ^Þž Ÿ (•‚ÃÖ] Ù^ÛÒ o× قjŠÞ °…憖Ö] Ü×ÃÖ] Ùç’ve ^ßÞªeZZ
XXóÜ×ÃÖ] Ùç’u
wÑ+S 6Dw”B‚Æ Š° w¾ž: Ô• D™wÑ+Z 6Š° w¾ÔB‚Æ w”Æ ~gz¢DëL L
ó Xó • D™

ÄÚ^qZ ä ~g b
x â Z Ô~ þ658B2ÿ …]†‰¢] ÌŽÒ ä ~g ‡Z +-Z Y ´ x â S ž 6
Å Ã Z x â Z Ô~ þ 483B2ÿ XÄÚ^ãÖ] &nÇÖ] ÄÚ ÄÚ]çrÖ] ÄÛqZ ä Z
x â Z Ô~ þ 122B1ÿ XÙç‘¢]
ä Ý^ÛãÖ] x â Z Ô~ þ 215B2ÿ XÙç’ËÖ]Z ä ~g + x â Z Ô~ þ 637B3ÿ X…]†‰¢] ÄÚ^qZ ä
Xì HÜ~ þ 27ÿ X±ßÇÛÖ] |†•Z ä ã M ‡x â ZgzZ ~ þ310:mÿ X†m†vjÖ]Z
I
ƒ: EÐ VßßZxV; Æ Œ^ßÖ] èÚ^ gzZ œR\Ž gzZì @M xiÑ o í S x°Ð kZèY
Å)@
• {zgzZì @M 7ÃVÍß Z~ ]‡zR ZgzZ [òR ZŽ Ôì @
Y *
ZŠ¤
{Z
Ã —ÐZ
I
\
6.
Þ £æ ‰
Ü z Æ ]mZ c
ÔÅ R ™Ñ~ wÑ+S gzZ ` îZ {°‡{z Z®Xì @
Yƒ xzøÐ ¢
&
X @
ƒ 7ƒ
 o
*™7
-!
:E
XE
÷ gzZ Ð=Ô9„Xì Le *
‹gzZ ù
ÐZ {Š c
iÐ {Š c
i!õÑ y¨
S Ô¦Ñ) c
ƒ ¦Ñ¸ g
ïQ X ñY H lˆÃ2‚R gzZ ]‚ñÆ ^ÑgzZ s Ð ~ <Ñ ÅvZžì Ÿ» » ž
ì%R wë)t Xì HŠ OZ ä <Ñ6XñY HŠ OZ6VßßZ yZaÆg ¶R ±D

gzZ ]c
Zzg 490
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
~@ZivZ Y zƒq

»gñQ yZÃyZ ~ Ï0

igñQ —c
¦½ZgzZƒ H: Š OZ ä <Ñ6XñY HŠ OZ6VßßZ, Zž
I
\
ƒ¡Å^ÑŽ R {zC
Ù gzZ â Z Ôª
Z°Ô‰
Ü Zœ{z ì Hg ±S ä <Ñ »gñQ XXƒ Š
H: È0
:ì @
â•
Û \¬vZ Xì *
Y c
0
~ ~zZg »]ÌÜ
ó ßó ¯ { ZÍÃVÍßwŠ ¬ zŠÐ ~ LZ ?gzZ L Lþ 2:t ÕäŒÅZ ÿ —ÜûÓößûÚôù Ùõ‚ûÂø pûæøƒø ]æû ‚öãô•ûœøæø™

:ì @
â•
Û \¬vZ
ó Xó ,™ê » kZ òŠ M wŠ ¬ zŠÐ ~ ?gzZ L Lþ 95:{Z
ÓZ ÿ —ÜûÓößûÚôù Ùõ‚ûÂø ]æøƒø ä´ eô ÜöÓövûmø™
:ì @
â•
Û \¬vZ
ó Xó z™ 1™ ïÅkZ ÂñѸðÃÉà k0
}g v¤
Z L Lþ 6:l]†rvÖ]ÿ —]çû ßön$ føjøÊø õ^føßøeô к‰ô ^Êø ÜûÒöøð«qø áûžô™
I
\
Üp
g Š c
à R ðƒ ”gzZ t · Z Ô‚ ä <Ñ b§ ÏZX • ŠŽñmÀŠ¼ Å pkZ gzZ
:• D â •
Û \¬vZXì Hg ±Z » ]Ì
þ 282:{ÂZ ÿ —pF†ìûŸ. û] ^Ûøãö :‚Fuû]ô †øÒôù„øjöÊø ^Ûøãö :‚Fuû]ô Ø$ –ôiø áû*] ™
ó Xó ñÑŠŠ c
ÐZ ~uzŠ ÂñY wÈq
ZÐ ~ yZ¤
Z L L

:c
â•
Û ä1*™Ñ
þ 13:Õ…‚jŠÛÖ] o× t†íjŠÛÖ]y ó9^ãø Ãø Ûô‰ø ^ÛøÒø ^âø]•$ œøæø ^âø^ÂøçøÊø ±ûjô Öø^ÏøÚø ÄøÛô‰ø œ÷†ø Úû ] ²
ö ] †ø –$ Þø 0

ó Xó c
Š àÐ M ÐZ å ‹ 6gzZ 1™pôk0
LZ Ô ‹Ã]!
~÷ä TÇg { i @
zF
ÿ,Z \¬vZ L L

:c
â•
Û ä 1*™Ñ
þ 5:›ÿ ó9ÄøÛô‰ø ^Úø Øùô Óöeô 'ø‚ôùvøm% áûœø ^e÷ „ôÒø ðô †û ÛøÖû^eô oËFÒø0

ó óX}Š™yÒ Ð M Ã]!
ð‹ ”ÙCžì °» „ Ú ZaÆ äƒ N
ÑÆ òŠ M L L

:ì @
â•
Û \¬vZXì Hg ±Z » µq •B‚Æ ( R„Ã)) 9ûä <Ñ b§ÏZ
þ 21:wÎÑZ ÿ —áøçû Ãö ÛøŠûmø Ÿø Üûâö æø ^ßøÃû Ûô ‰ø ]çû Öö^Îø àømû „ô$Ö^Òø ]çû Þöçû ÓöiøŸøæø™
ó Xó • F
 7{zèÑq ‹ ä ëž ¹ä VM ƒ Yƒ:#â Æ VÍßyZ ?gzZ L L

G
:ì @
â•
Û \¬vZ Xì Hg ±Z Ì» sçŽ$x°gzZŠ¸x°Ôs ZžZ x°Ôfz•x°ä <Ñ b§ÏZ

Üøß$ ãøqø ä´ ×ô’ûÞö æø o#Öçøiø ^Úø ä´ ÖôùçøÞö àønû ßô Úô ©ûÛøÖû] Øônû fô‰ø †ønû Æø Äûfôj$ mø æø p‚Fãö Öû] äü Öø àøn$føiø^Úø ‚ôÃû eø àûÚô Ùøçû ‰ö†$ Ö] ÐôÎô ^Žømö àûÚøæø™
þ 115:Y ûZ ÿ —]÷†nû ’ôÚø lûðø«‰øæø
@
™ ~zc ÅànßÚ©ÛÖ] Ønf‰ †nÆ gzZ ì @
™¿#Å 1wÎgˆ Æ äYƒ ãZz e
Z@ ¿Ž gzZ L L
%N„ ¹ŽÐ ,™4ZŠ ~ 3ÐZ ëgzZì @
ZæE
YQ {z s§T• „ s§ÏZÐQ ëÔì
ó Xó ì : 1

491

… Y „ mZpsÜÃXÔì Š
c
Š ¬» ±D
z ïÅ V=v hÑ Ãg ¶R ŠŽz!
Æ o ôZ âS
:ì @
â•
Û \¬vZX … Y 7kÜZ îG%¬ Ô•
ó Xó ì 7DN »T^#
Ö úÆq kZgzZ L Lþ36 :Y ZuÑZÿ    
   
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D

:ì @
â•
Û \¬vZ 2

ó Xó z™ 1™ ïÅkZ ÂñѸðÃÉà k0
}g v¤
Z L Lþ 61:]ZÆZ ÿ $    

Xì 7ú â Ð ¡~C
Ù ªÅkZŽ ì Š
c
Š ¬» ±D
z ïŸÅòŠ M Éà ª
:ì yâ •
Û » 1*™Ñ
þ 161:òg ZŠ ÿ 9åö ^jøÊûœø àûÚø o³F ×þ Âø äü Ûö$ûžô ^ÛøÞ$ ¬ôÊø kõfû $ø †ônû Æø àûÚô ^nø jûËöeô ±øjô Êûœö àûÚø 0

ó Xó ì 6áZz ¶Š ~E
:{ k
» kZ c
Š ~ :Æ ]o% ä ¿TL L
-!
:E
:E
XE
X-!
6÷ ×zg kZ ä #
Ö QgzZìg º x Z™$ö6TÔ ÷ ã!
g » ±D
z ïÅ]c
Zz§ zg ¶Rì t
-!
:E
XE
Xì ꊙ×Ð ®Å 9gzZЊzŠ%Åw=ÔÐ ë!
Å hŽ ì ÷ ï» {z ¸ X HŠ OZ
z g ¶Z Xì ·ù » ]Zg¦u‚¡gzZ g °Z Š „{z ì ì‡6]Òò Zúw!Ž F
Z Â »a#p
Å VzÈ Ü]5ç z ]ZŠ „X H 7Š OZ 6kZ ä <Ñ ~ ±D
z ïÅ ]ZŠ ÞgzZ ]c
Zzg
E
$
Ò

Xì ( F
Z Â) ö gzZ£¯%Ô{g{t ~ wßZÆ <ÑÅvZ X H7¤6kZÃ]c
gz¢
¡tœ F
Zážì tžÜ » pg ¬ {Š™™f ÅVCßZaÆ ä™yÒ Ã:â Å F
Zá h
MÃTì {z F
Záq
Š 4
Æ yZèYXì ‡ à ð•Z ´g {otèÑqXì @
ƒ „ tœ F
Zá c
ì
*
ƒ ‰Z6^Ñ » yZ¤
ZgzZì tœ F
Zá{z ƒ wõ *
ƒ ‰Z6^Ñ »Š Z•
Û RM yZ ¤
Z ,™ÜŠ Z•
ÛR
ÌíZ Œ
Û Æ ^ÑB‚Æ kZ¤
ZgzZì ßgzZ æÐ g ±ZÆ SÅykS gzZ Îâ F
Zá{z ƒ e
Xì [˜ F
Z Â{z ÂN Yƒï•
á
ÏZ Xì Cƒ [f » LgzZ tŠ ™ LuZz¸gzZ ì @
ƒ wÈZ » VâzŠ [˜z tœ~ g•ž 6
Æ ƒ ;gzZg _
ZÆ ¸ƒ
 ƃ
g
Š q ZgzZ ]àÔ F
Z ÂèY Ôì @
ƒ [ f » z tŠ ™ ÌF
Zá b§
Xì @
 Ð ù Zg f yZ Ì^ÑgzZ æÔëz b§ÏZì @
 Ð ù Zg f yZ s b§TX • ù Zg f
b§ÏS Xì ` Z» ykZ x°Æ äƒ ‰Z6^Ñ( ŠŽz!
ÆŠ Z®M KZ ) tœ F
Z Â b§T
Xì ` Z» ykS Æ äƒ ‰Z6Y ægzZ ^ÑÔ æz [˜ F

G
+
G
B
Ü_ ZÑg e n Æ þ© Æ :â Å F
Zá~ þ10:mÿ X†ÓËÖ] èfíÞ |†•Z v0Z ƒq é
:• D â •
Û ˆÆ ä™
±Ê ÔÖ„Ò çâæ (Ü×ÃÖ] Ùç’u kÚˆ×j‰] k×’u ]ƒž èÃe…¢] ½æ†ŽÖ] áž VÙ^Ïm ‚ÎæZZ
XXÄÞ^ÛÖ ˜ÃfÖ] à Ì×íjm ‚Îæ (gÖ^ÇÖ]
Î pì @
ƒ „ (Z „¸Xì @
Yƒ ÝqDÂN Y ð0
ozÑVzg e {gÃè Z
 žì @
Y ¹]‡zR ÎL L
ó Xó ì @
Y {gú Dw”Ðzz Å ú â Ë]‡zR

ì @
ƒ x¥Ðó Xó ì @
ƒ „ (Z „¸L L XXgÖ^ÇÖ] ±Ê ÔÖ„Ò çâæL L :w¸Æv0Z x â Z é
DaÆ VÍß 0~ wZjZ 0F
Zážì 7~gz¢ŠŽz!
Æ äY ñ0
ozÑ 0q
Š 4
Æ yZž
X}Š {Z
Ã » ¬
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

492

www.KitaboSunnat.com
~@ZivZ Y zƒq

:• D â •
Û êzÐ wBZ ~ þ 15:‘gzÿ XèfíÞ |†•Z p…çãqœ x â Z é

äÞçÓÖ æœ (ÄÚ^ŠÖ] ‚ß ؑ^u äe Ø’vm °„Ö] Ü×ÃÖ] áçÓÖ (Ü×ÃÖ] ‚nËm Ÿ ‚Î †i]çjÛÖ]ZZ
XXàn–nÏßÖ] Å^Ûjq] Å^ßjÚŸ ä´–nÏße ^ÛÖ^Â
@
ƒ x¥„Ð ¬ à ì‚DÑZz äƒ ÝqÐ F
Zág rLèY Ô êŠ 7{Z
Ã » D]‡zR Î F
Z áL L
ó Xó ì @
ƒ }YÃÕÅDkZ ì‚ c
ì

´oÐ ÕKZ qŽ gzZì @
ƒ xŠ ƒÐ ÕKZ LLF
Zážì @
™ª
ÑŠ6%R kS w¸t
Xì CYƒ `g {Ð {]
ZŠÆ ¡tœgzZì Cƒ 4ZŠ ~ [!
Æ [˜z tœ{zƒ
:• D â •
Û ~ þ845B3ÿ Xé‚ÃÖ]Z ±×fßvÖ] o×Ãmçeœ é
XXóäe Ðm‚’jÖ] o× Üã×Ò Œ^ßÖ] ÄÛrm ᜠ䛆• àÚ ‹nÖ é†i]çjÛÖ] …^fì¢^e ÄÎ]çÖ] Ü×ÃÖ]æZZ
ó Xó N Yƒ ¦vßx Ó6& ¤ÅkZžì 7oÑt aÆ DáZz äƒ µZzB‚Æ { F
Zág ¶R L L

Xì ¹„ (Z Ì~ þ 468B1ÿ Xé•çŠÛÖ]Z ä Š 0Z w M
:ì H™f ~ þ32B5ÿ Xh^ÏßÖ] ÄÊ…Zä ~z•
á ŸZ Z1ZgzZ Ô~ þ35:mÿ XxnÏßjÖ]Z ä °ZŒ
Û xâZ

(Ø’vm ‚Î äÞœ ^ßn•] Øe (…ç’Ö] ÄnÛq ±Ê †i]çjÛÖ^e °œ Ü×ÃÖ] Ùç’u ±Â‚Þ Ÿ àvÞæZZ
XXó…ç’Ö] àÚ †n%Ò ±Ê äÖç’u Ý‚Â ±Ê^ßm Ÿ ÔÖƒæ
ÝqDÐ F
Zá]‡zZ Ξì òúŠ Zg øÉ D™7òúŠ »Dw”( Ð F
Zá) ~ VÂgß 0ëL L
ó Xó ì 7°oÆ w”x°Æ D~ VÂgßMw¸t gzZì @

žì c
â•
Û ñƒ D Î ¬» g
u Å®›
 ÒÃ~ þ 307B20ÿ Xé‚ÛÃÖ]Z ä vx â S b§ÏZ
}ÃgzZì ¹”
ÃkZ ä VCßQ 4ÒZŠŽz!
Æ kZpÔì ~z%Ð {Žz F
Zá 9Š¼g
ut
X • ŠŽñ? RŠ¼+Z ~
VÍß Vzhz™ÎÔ• ìg ’B‚Æ F
ZÂŽ• Z
• ã-gzZ ^Ñ,Z Vz%~ ]Ñ»
X {)zZ
•ÆVƒzygzZ òg»zŠ· ‰• n
g tZg ¢6¡gzZ tœÆyZ {zgzZì Zƒ c
CZ ä
@
ƒ ¡¾œ F
Záž It c
Dƒ 7F
Zá ægzZ ëz Ô^Ñž *
™g ZÜS 6%R kZ » VCßZ Z®
Xì ‡ ÃgzZ ß ì
&
s ¸ñ6q ~uzŠ Ë{z´Æ î~EB ]ÒŽ ì q +Z [˜ z tœ~ g ¶Ržì ¸ ]!
h
@
Yƒ ¦ÌB‚Æ ^Ñ b§ÏZì 
@Yƒ ¦B‚Æ s b§T {zì °ŸZ%R q
Z Â]ÒXì
ä qÑX ñÎ ¬Ð o ôZ gzZAŠ РÉ
Ü Š Ã[˜z tœ]‚ñ{zžì Z
 Zz 6[Z®Xì
]Ì {gÃèžì t |É ì Hg ±Z » ]ÌÜ{)z ò ¾gzZ â R Ôª
Z° ÔxsZ a Æ kZ
X ðâ •
Û «™Å wÎg g
Š qZ ä VMXì <
Ø è » $öž 6Ôì 77 ðÃÅ y¨
Z %Æ
X ñâ •
Û «íñZ b
7Z \¬vZ
» DŽ ì {z F
ZáªXì ÅXXÜ×ÃÖ] •^Êœ ^Ú †i]çjÛÖ] áœZZ p°Å F
Záä VCßQŠ¼ i
493

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
F
Z ÂzŠ q W„~ e
Zzg D

E3E
" ‰Ð ~ { F
‰gzZ • îŠ {Z
Ã » Dîp©E
Zág ¶Zž ‰ Ö ä™„Å kZ {zQ X}Š {Z
Ã
X • îŠ {Z
à »D™ïB‚Æ íZ Œ
Û vŠ
G
E
E
E
$
" Š°¡q
.¿¨ ÐÎgzZ …³Ô~i !
¢'DZ vZ 'Ì]t gzZ
c
î•p©3E
Š 4
Æ yZèY Ôì ³» çG
Æ DÉ Ôì H yÒ B‚Æ ,ä ëž 6Ôì 7xiÑ ÃD™ïB‚Æ íZ Œ
Û vŠ
Ôª
Z° ÔxsZ ~ X• ( > Zzg ) +J Â c
]‚ñ{z gzZ ì ` Z» D]‚ñÔŠ°a Æ w”
q {z ªì ËÅŠ ZñÆg ¶Z {z c
Vƒ CY ð0
]ÌÜ{)z wZ ¸RgzZ Y Zð R ÔÁ â Z s %Z Ô~ ¾
,Z {z c
{)z £Z x â Z Ô w•
á x â Z ÔŠ Z• Ôl ‰ Xƒ B
g mÐ ½Å yÈZ c
•CÔ {@x
8
L
Xƒ: mðÃÐ {@x c
ø »Xƒ´Ð ]U
Š Zj
Xì Âc
ì y‚ M 
*™wJÐQžì ` Z'
× »¸]‚ñ{zc
Xì ‚f+gzZ Ì c
ì ,z •f {zžì û» ì‚ {z c
g e ÅŠ°Ð g ±S kZ Xì ` Z» ]‚ñ{gÃè aÆ ¶Š {Z
Ã » DÃ ì‚ÔM c
ƒ ¾Š°
X • 'gßwzZŒszc
X•
þ ë F
Zá{zÃkZ ÔVƒŠŽñÌD‹‚ñB‚ÆkZgzZƒg;Z w!pƒMŠ° a
uZz ¸ {z à kZ ÔVƒ ŠŽñ ÌD ]‚ñB‚ Æ kZ gzZ ƒ g;Z w!pƒ ¾Š° b
X • ë àñ]†ÏÖ^e ÌjvÛÖ]
X Vƒ: D]‚ñB‚Æ kZgzZƒg;Z w!pƒ ¾Š° c
Þ {zÃVÂgßVâzŠ ~y
M X Vƒ: D]‚ñB‚Æ kZgzZƒg;Z w!pƒMŠ° d
X • ëuZz¸
G
E
» ] é¨Ò¹$Æ & ¸~g ¶RQ Âì » D]‚ñg ±Z Ï‚ R~„¤
Z Ô|ÅMkZìt
EE
" ¸q

*™„t c
ì îŠ {Z
Ã » D{%¸q
Z gzZ ì îŠ {Z
Ã » Dîp©3E
Zžì 7{Z
à ðÃ
F
ZᎠÔíZ Œ
Û z ]‚ñÆ DèY Xì îŠ {Z
Ã » ~ÃD¸ ~uzŠ ² ~gz¢D¸q
Zž
~ VâzŠ yZÐ wkZ X • D Y ñ0
~àñ]†ÏÖ^e ÌjvÛÖ] uZz¸„z‚ • D Y ñ0
~
Xì 7t•
Û ðÃ
,\ã*
- Q c
ì ~zZŠÎëz c
ì ~zZ#wì Âc
'Ü×Âœ ²]æ '& ¸yxgŠÆVâzŠ yZ
gzZì 1™Z
 Zz6
zQ LZÄÅ4Z Ìä VrZž X²^e ƒ^nÃÖ]Z Xì³»š
 ú% ~„z [t ‚Æ
úz ]ÒÅŠ°Q ƒ »Š°]Òz ºg±Z Ï‚R¤
ZgzZ X Å7ÒÃÅ ä™Ýq ]•Ð kZ
N Yƒ‡Ãx lR ÔÏñY ^I„:gzƒƒ
 oaÆ„kZŽ Ô’ e *
ƒEB‚ÆŠ°mº
X Ç ñY ^ßs§ÅØnãri gzZÜnÛÃi ™?
Ø Ð ,z ±ÂnçgzZ ÇñYƒë!
g±Z »Š°gzZ Ï
ä TXìnç u *
çq
Z o í S x°gzZ x ·S ³ÚÔ[ZCS ÑZz *
Y c
0
~ b ˜Z kZ j
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

494

www.KitaboSunnat.com
~@ZivZ Y zƒq

Ãg ZŠR d
b & Z Ð {Žz zŠ Å F
Z Â b ˜Z kZ Åa# Z®Xì c
Š™‡ à J
 Ka ™á Ð VzŠ ã
:ì ~gz¢ 
*™
ä x Z™$öž 6X ñY H„Ð g ±Z ~Š° •%K p Ò » ¢ z DÃg ¶R A
ÁÐ zŠ¤
ZgzZ m
³ ƒ: ÁÐ zŠ ¤
Z Ôg•Âƒ: ÁÐ &Š°¤
Z ªì Å„Åd
¾gzZ m
³Ôg•
kZXì F
Zá{z ƒ: ÁÐ g e Š°¤
Zž ñY à™{Š c
i ( F
Zá) n¶a 6x lR VÐyZ X d
¾ ƒ
X ÏN Yƒ i ŸÐ }uzŠ q
Z x lRgzZ ÏñYƒE„Åg ¶ZÐ
vŠ Š¼Æ kZèY Ôì °ŸZ%R q
Z Ð g ±Z Æ „{gÃè {z Ânç » ¢Gz D ;g ¹!
G+
ŠêÐ g ±Z kZ Xì @
ƒ x½¢ Ð x°Æ y Z gzZ ì @
ƒ ¾¢ Ð þ©B Æ XX • ]‚ñ
Xì 7‚Zg ðà »xzFz xiÑ yxgŠÆ DgzZŠ°
GG3E
4ƒE
Ø è » DIR ¦ž 6X ñY H„Ð g ±ZÆ ï
<
z D•%K p Ò »Š°Ãg ¶R B
{z}Š: {Z
Ã »DŽ gzZì F
Zá{z}Š {Z
Ã »DÐ g ±S ÌËŽ q {zC
Ù q
Š 4
Æ y Z Xì
Xì 7F

Za)ŠßñQ Ô*
™ÒÃÅä™ Za ÃDz ¢Ð ]Ò~Š°w! c
*
™ ¦ÃDgzZ w!Š°
Ði§kZ Xì …÷q
Z bŠ x *
» F
ZÂ c
F
ZáÃVâzŠ (]Ò~Š° w!) {-ZzgzZ (D{Š™
Xì d
Œ
Û {Š c
iÆŽñO Å|tÉ ì CƒÝqDÐ kZ „:gzZ @
ƒ 7EŠ° ðÃ

gó ZâÑZgâ däz ïL@Z ïÅ ~@ZivZ Y zƒq x H6yæ 5 iZg‚Z bÑ °gZâÑZgâk

’t
XìÀF» 215D 201™3¢
ç_____ç_____ç

495

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ
Š Z%vZFƒq

/

Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ
Vâ Z³X DgzZ gÅz =X • Y âZ zŠ :
 » ½ R Å kZ gzZ ì dZ z aZ Ð ]‡‘0y¨
S
:ì ~ˆy M Œ
Û DÐÀ5gzZì gÅz =zz Åi q
Ð ZÐ
þ 31:é†ÏfÖ]ÿ  $   $ 
ó Xó ñ0
gZŒ
Û À5Š‰{z ª
z$
ÅDÏZgzZ X c
Š D»Vñ*
Æ Y âRx ÓÃ xŠ M ä kZ L L

ˆ Å Za Å k Qž ì ~gŠ*
Å ÞZ x ÅZ t  @
VZ 7{Z
Ã Ð V6& zŠ 4Z KZ ¤
Z y¨
S
¿!gzZ ~Š ¿Z Z
 Ôì @
ƒ g ezŠ ‰
Ü z kZ Ð ª
q kZ y¨
Z X ñY Zƒ: q {¾ Ð V6&
Å ñ0
a É ÔñÑ g »: ñz'ÃÚˆÅt@ Ð s§Å \¬ ~g !
gzZ á CZ „¯§ ~Ç™ hg
Ë% y¨
Z gÅ!
Z Xì s ÜÆg ZŠR ã¨
q
S Šúwq¾tzgt Ô ñY ` |; 6ät Æ Ë#â
žÆ kZ sgì &g ¬ ¯
 !
ÐZgzZì @
™kCQ KZÉ Ô@
™7~zc Å ËÆ y;'

z ?Š
Xì H¨Ð Çä DIZį Z0
Z kZX}™g ÖZ »õ6kZ {z
: ì p~½ »Ç
þ 375:èÆ¡fÖ] Œ^‰œÿó Xó *
~ Œ Ãq Ë L L
\
Æ„zg¨%gzZ ?Š%Ã]!
Å Ëì x|» kZ ÂñY Ñ1 6gîÆ b ˜S ¦ÑÂt Z
 gzZ
þ 367B3:h†ÃÖ] á^ŠÖÿ X *
™wJ
:ì ÅV- p°ÅÇä wßQ Y f
þ 350B 2Vlçf%Ö] Ü×ùŠÚÿ XXóèru †nÆ àÚ †nÇÖ] ÙçÏe ØÛÃÖ] V‚n×ÏjÖ]ZZ
ó Xó ì Çx *
» 䙿?Š%6]!
ÅË L L

:• D™p°ÅÇà Z çx â Z

oÊ Ÿæ Ùç‘¢] oÊ Ÿ Ü×ÃÖ] oÖž ^÷Ïm†› ÔÖƒ ‹nÖæ èru ¡e ÙçÎ ÙçfÎ çâ ‚n×ÏjÖ]ZZ
w462B2VoË’jŠÛÖ]y XXóÅæ†ËÖ]
ó Xó ~ qzÛ•:gzZì ~ wßZ: Ôi§ » ð‚g J
Dt ì Ç
*™wJ?Š š Ã]!
ÅË L L

ËŠ•
Û Ìðä
Z Xì=g f ðà » ð‚g J
D„: gzZì x *
» DÂ: Çž ` Ø Ð ]*
Ò {gÃè
Ð k QgzZÔì • c
_öÔ~g ‡ Ôݬ Z(¹ {zž ì @
™t?Š % n kZ sÜ]!
Å y¨
Z
Ã]|dZ y¨
Zt ÂÔì °oÆû%Æ yQgzZ ì ! Š R" c
qø~g—Æ [» Ô?Š ñŸ»
gƒÑ ÔòsÑZ HZ >Á¥zðsÑZgƒÑeY ÔᕆÏÖ] èn×Ò åà / 496
|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Š Z%vZFƒq

ëÑÆ: •
á \¬ hŽ x £ {zž ;g ^6{ Zg Å CŠ c
igzZ Õ~ hÆ kZÉ ;g™7^
Ã6û% Ë
}g !
Æ Vß Zz ä™ (Z ì ;g™ «Ãy¨
Z Ë{z Xì CY Å wJÆ ?Š Ë% ]!
Å kZæžì
:ì Š •
á g Z~ˆy M Œ
Û~
þ 31:èeçjÖ]ÿ 
   ( *   $ 
ó Xó ì 1 ¯ [g ZÎÆvZÃV3zgŠgzZ Y fLZ ä VrZ L L

ÅY f LZ ™hgÃ]+Z [gvZ ä VrZž å7b§kZ ‡ *
¯ [g ÃY f LZ » [Â IZ
{Š™w'ÅvZ¤
Z Y fÆ yZ X¸ D™wJÆ ?Š Ë%ÃVÂ!
Å Y f {zÉ ¶~Š™ qzÑ]Š „
Æ yZ¸ ë w'ÐQ {z  w'ÃÚ {Š™x ZwËgzZ¸ Bx ZwÐQ {z  x ZwÃY âZ
?ì Yƒ :
 » ÞZ "
Œ
Û gzZ ]Š „ÅvZ 
*™ (Z Zg ø H Âì Š
c
Šg Z Œ
Û ]Š „ÅyZÿkZ
ÜÑxE 0 ¹!
b§ÏZ Ôì bŠzgŠ » [g ÃkZ 
*™t?Š %Ã]!
Å Ë~ x ©R b§T
òŠ M ðä
Z Xì ^
Y*
Ì
*™]!
?Š š ~ yZÔì c
Š ™A
%~ Ýzg Å bÑŠ ä Y f}nÃX
»‘•
Û }÷ c
ì ¹V- ä •}÷L L:¾ ÂñY ÅÔ?Š Ð kZ Z
 gzZ¾ ]!
s ÜÆ Ë
z D» ¿áZz ä™òOŠ ?
Ø 6kZgzZ ì 4ZŠ ~ {%iÆ „ÇÌt ÂX ó ì
ó g »i§gzZ <
Ø èt
]Z Y Z Œ
Û zh
?Db§ÏZ ì ~ xE ¹!
» VÍßÐ ¹tzgt V˜ ì 7Ìm»gzŠ Ð Äc
X ;g7pôÐ kZ Ì
ÙC
C
Ù Ð p†ÏÚö ”žì 6( *
™~
R†S!
Њ *Z LZ »Š¤
•
á ª)oÏù×i g Zæ » ÜÅ *™y M Œ
Û
VÍßá Zz ä M {Ò Mž @
}™ Za é~ ZŠ RÆ™qc
ggzZ }™pôÃkZ Ô• 6gî 9È» Â
szwV;z ~Š ½b§kZ Åu0
y MŒ
Û V˜ ä xXnƒ v~ i Z0
Z „
 gŠÈ» *™y M Œ
ÛJ

Æ™ qŽg s§Åà {z ƒ Š
ƒœ~G
 Ð Š *QÃËž @c
Š™pôB‚Æ szw‹ÌÈ»
y M ÛŒž @
Ô~Š â •
Û Ì„0
¶
Å yZ • D™V™Ž xk!
Y C~ 5ZŠ R Å szw2Ô á™ oÅ kZ
ÝZÆ k QÃswË¿ðä
Z X ìg Cƒ ]zˆ._ÆÈ„
 gŠgzZ ÝZ LZ ~gzŠC
Ù Å *™
Æ Ôì gÃè ÈŽ ~ Ã 0Å +y
OgzZ }ngzZ • D™]zˆY Z Œ
Û g/ ._Æ TÔÈ
?• M
È Hë~}g !
Æ ¿, Z ƒ:g » ÌnÆ ähg b§ËgzZñ7s Ü
:• D™™f BVP ÅkZ ë~ sf

wÍ R wV

X -
7 /xÆUwZŠÃ èÛrÃÚ Š Ÿ
A™!Š Ÿ
ÔY ¥Z Ô]pg˜ Ð ~)iÑ ]Ì~ kZì ` %xq
Z » kZ Ôì swxq
Z î*E
]Ì ìÐ ` %Æ kZ Ê Ÿ swž ì ~gz¢ Z®X • CY ð0
, Z ÚgzZ ]o Z Ôt SZ
ª
X ñY H ZŠ R„
 gŠ)iÑ
497
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ

ñ0
]zˆ ¯§zŠ Ð !Zj kZ ?ñY H ZŠ R/xÆ Â ¾Ã kZž ì t ]!
ë Z~ c {gÃè
:• D Y
E
• _7Y éŒÅ!
/xÊ ŸY Z Œ
Û g/ A
X • _7wZ-
!/xÐ Z Y Z Œ
Û }uzŠ ‰ B
C™ Ÿ» » ]!
kZ ]%¥Å Y Z Œ
Û }ngzZ ì )iÑ ]ÌÔ ` %»Š Ÿžì t •¸ »g/
Å!
• 5Æ ª
,Z ÚñGZÎ)iÑ ]Ì 0ÅY ªgzZŠ ŸèYÔ ñY H ZŠ R Y éŒE
/xÐZž •
4G¨Å
g
:• D â •
Û  ö Z¨
¤ ! R0 V~ èm^†Ö] [  *ŠÐ ƒ
 Åh
?®Ð á ZjkZ
XXóð^¿Ö] ÀË×e ^ã¿ËÖ äfŽm •^–Ö]æZZ
ó Xó ì/xÆ Y ªŠ ŸÂL L

:• D â •
Ûh
'
× gzR
þ 79:èm^†Ö]ÿ XXó‚u]æ ^Ûã_ËÖ á^ÓÖ èÖ^_j‰] •^–Ö] oÊ ^Úæ ànq†íÛÖ] Í¡jì] ŸçÖæL L

ó Xó D Yƒ „ q
Z ÂVâzŠt  Cƒ: ª
,Z Ú~Š ŸgzZ @
ƒ: s%Z » `g #Æ Y ªgzZŠ Ÿ¤
Z L L

:• D â •
Û ãZŠ)´ é

àÚ äÏu äñ^Ëm]æ äÕçÚ àÚ äq]†ì^e ð^¿Ö] ͆u àÚ åç’×ím ᜠð]†ÏÖ] o× ‚Òœ àÚæZZ
þ 162m(‚m‚vjÖ]ÿ XXóèÖ^_j‰Ÿ]
ÚgzZ `%gzZ,™ ZŠ R Æ™Ø{ Ð Y ªÃŠ Ÿžt {z ì N @
Å ]!
T {Š c
iÐ ƒ
 ÃY Z Œ
Û LL
X ,™ ZŠ R h»ª
, S

:• ˜~ èrvÖ] onvnÖ]Ý°Z†· •ˆÆ ä™™f w¸t» ãZŠ)´

Å!
ó Xó ì Y éŒE
/xŠ Ÿžì ?Š Å]!
kZz™ ZŠ R ñƒ D™Ø{Ð Y ªÃŠ Ÿž It » ãZŠ)´ L L

:• D â •
Û ?ÅZ [;ß Z†x â S é

^ãÏÏvje èm^ßÃÖ] áçÓi ᜠgvmæ ð^¿Ö] t†íÚ àÚ •^–Ö] t]†ìž o× ÝçnÖ] ð]†ÏÖ] †%ÒœæZZ
þ 144:‚mçrjÖ] oÊ x•çÛÖ]ÿ XXóèÚ^i

ó Xó ì xiÑx @
ïÎâ Æ VâzŠ yZèÑq• D™ ZŠ ZÐ ` %Æ Y ªÃŠ ŸY Z Œ
Û ÒZ À ` M L L
:• D â •
Û ~)l ~g b
x â Z é
XXóori ^ã×Ò æ ð^¿Ö] àÚ ˆnÚ (t†íÚæ èÖ^_j‰^e •^–Ö]æZZ
ó Xó z™i ŸÐ Y ª:
 ƪ
,Z ÚgzZ ` %ÃkZ ñ M ÌV˜ Š ŸL L

:• D â •
Û ƒ%·)´ é

˜vÚ ^_ìæ o×q àvÖ l^Ë’Ö]æ t†íÛÖ] oÊ oßÂœ ^Ï×_Ú è×Û`Ú ð^› •^–Ö] ØÃq ážZZ
ð^¾ ^ã×Ãq àÚ é¡’Ö] •^ŠÊ Ý‚Ãe Ù^Î ð^ãÏËÖ] ˜Ãe àÓÖ ^Ï×_Ú èÛrÃÚ ð^¾ ^ã×Ãq ]„Òæ
þ 23:•^–Ö] ð]•œ ènËnÒÿ XXóànñ^_íÖ] áç✠çãÊ ^Ûãßne †nÛjÖ] †ŠÃjÖ ^Ï×_Ú èÛrÃÚ
Y •‰pìX » Y ª b§ÏZgzZì ¡ßgzZì £¢Â,Š™spÐUY ¤ ÞÊ Ÿ¤
Z L L
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

498

www.KitaboSunnat.com
Š Z%vZFƒq

ó Xó ì tÑt Âá™ ZŠ R Y ª:
 Æ Â(ÅŠ Ÿ~ i úòŠ M Žžì <
Ø è»

:• D â •
Û 6x £}uzŠ

þ 169: ØÏÛÖ] ‚`qÿ XXót†íÛÖ]æ èÖ^_j‰Ÿ] Ÿž ànjÛrÃÛÖ] ð^¿Ö]æ •^–Ö] àne Ñ…^ËÖ] ‹nÖæZZ

A™!Y ªgzZŠ ŸL L
ó Xó ì 7Ú ÌðÃà Zz ä™t•
Û {z´Æ ª
,S ÚgzZ ` %Îâ Æ î*E

:• D â •
Û ~Š ZÔZ ̇0 Œ)´ é

±Ê •^–Ö] Õ…^Žm ð^¿Ö] ᢠÔÖƒ æ Ý¡Ö]æ ð^¿Ö] çâæ á^ʆu àÚ •^–Ö] ÀË×e ä¿ËÖ äfŽm ^ÚœZZ
±Ê p…^ÏÖ] t^ju]æ ^Ûãßne ˆnÛjÖ] †ŠÂæ äãf• ‚j•] ÔÖ„×Ê èÖ^_j‰Ÿ] †nÆ å…çÒ„ÛÖ] äÊ^‘æœ
±Ê ]‚viŸ èÖ^_j‰Ÿ] àÚ •^–Ö] ±Ê ^Úæ ànq†íÛÖ] Í¡jì] ŸçÖæ èÚ^jÖ] è•^m†Ö] oÖž ÔÖƒ
þ 108:‚nËÛÖ]y XXóÄÛŠÖ]
zz ÏZì q
ÑÆ ª
,Z ñZÎ~ ]Ì0ÅkZ Y ªgzZì Ð xÑgzZ Y ªszwzŠ ¹xÅŠ ŸL L
Z ì ` Z»)@
¤
qc
g ~g ‡ Z®ì Âi q
Ð Z Ð }uzŠ q
Z gzZ ì h
”¹x Îâ Æ yZ Ð
ó Xó Cƒ Üq
Z Ç!
i Zz M ÅVâzŠ Â Cƒ: ª
,Z ÚgzZ ` %» ( Š Ÿ)

~g b
)´gzZì B‚Æ Y ª¹xÅŠ Ÿž• wZŠ6]!
kZ ]%¥x Ót ÅY Z Œ
Û }n

x Ó~ sfÆ kZQgzZì 3g ð^¿Ö]æ •^–Ö] àne Ñ†Ê [!
Ôx *
» T Hì‡[!
Z ~)lä
q
Xá™t•
Û [pÎâ Æ yZÆ™Š c
ÃyZ ~g ‡ž @
• ìgƒ ¦Y ªgzZŠ ŸV˜ • G ¦]Ü{z
ä VM• 7, Z Ìr
 ™q
Z ðÃÐ~ Y Z Œ
Û }n~·_}g øžì t ]!
ů
Y ªgzZ Š Ÿ sÜÃg Ñ" gzZ ì [ 0i§ » ZŠ R xq
Z ` MžŽ ƒ –wZ-
! /xÊ Ÿ Ì
X • D™™f »ÃP ~ yZ ë• IK6t•
Û~

ÃIè6t•
Û Æ Y ªgzZŠ Ÿ

-Ê X§E
3ÅZ ~ ðBE
( | 320]) ~ ç¸E
Z å< ÅZ !Ñ•^’Ö]æ ànŠÖ]æ Ù]„Ö]æ ð^¿Ö]æ •^–Ö][ Â a
( | 385]) Š „0 r
 ¬ð^¿Ö]æ •^–Ö] àne цËÖ] [  b
E
$ szHZ z/! Z x â ÕäÉð^¿Ö]æ •^–Ö] àne цËÖ] [  c
( | 345]) ºx Õä›E
¤ ! Z 0 % ᕆÏÖ] oÊ ^ãÕ]çÚ †Òƒæ Ý¡ÓÖ]æ ᕆÏÖ] oÊ ð^¿Ö] Ùç‘œ èÖ^‰G
¨
…d
4G¨Å
g
( | 437])  ö Z
( | 444]) ãZ-Z z/! Ñ ènÞ]†ÏÖ] l] ð^¿Ö] oÊ èÖ^‰… e

( | 470]) ~g»ÑZzŠ:0 å)A ð^¿Ö]æ •^–Ö]æ Ù]„Ö] àne цË×Ö ð^–jΟ][ f
.¬GÅZ–! Ñ ð^¿Ö]æ •^–Ö] [ Â g
( | 371 ]) ãZz çG
( | 470]) ã•°Z Z0 å›iÅð^¿Ö]æ •^–Ö^e gjÓm^Ú èʆÃÛÖ] [  h
( | 590]) ?•Z x â ÕäÉènÞ•†ÏÖ] l] ð^¿Ö] èÚç¿ßÚ h
( | 516]) ~k

žZ Z0 ÌØ ð^¿Ö]æ •^–Ö] àne цËÖ] [  i
499
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ

E

( |745]) ©0
ÑZ ~ ðB Z y§ !Ñð^¿Ö]æ •^–Ö] àne цËÖ] oÊ ð^–i…Ÿ] [ j
Xì ¯‡60
R »ª
ZîpÔ• ŠŽñà ° »~ „
 z~g ø Ì{z´Æ kZ
E
Xì óY éŒÅ!
/
L xŠó Ÿž
L • wZŠ6]!
kZ ÌÃ 0t ÅY f}n

Å!
• b‡Æ Y éŒE
/•
Ž Y fgzZ Y Z Œ
Û +y
OgzZ }n

HÈ9» swkZž • ìg D â •
Ûs
 Ÿz Å kZ Y Z Œ
Û gzZ Y fÐ à zQ yzŒ
Û žì (ZX »Š Ÿ
• G ¦wZ ¸RÆ Y Z Œ
Û +y
OgzZ }nd
Œ
Û Æ,ä ë ?’ e 
*™ ZŠ R/xÆ ¾ÃkZ gzZ ì
Å
szcÐ~ yZ ëX • ìg ™uF
Ð spÆ ª
ZîŽ X • b‡Æ äƒ Y éŒE
! /xÆ Š ŸŽ
X • f x *
Æ DIZ
( | 231 ]) ! Z²ÑZ 0Z ç
g4¨GÅ ¤ ! Z 0 V ç
( | 444])  ãZŠ x â Z ç ( | 437 ])  ö GZ ¨
( | 643]) ~zIx â Z ç
( | 606]) ~i Zg x â Z ç
( |728]) Š 0Z xsÑZ •ç
( | 685]) ~z¡ x â Z ç
( | 911])  ï-Z +-Z w°x â S ç
( |774])  M0Zƒq ç
( | 1213])  à á)´ç
( | 1150]) ƒ
%·)´ç
( | 1319])  ~Š!
M x+-Z Ò ç
( | 1305]) ¾V·îG%YZ ç
ÄA
~© R Z† *
Ññç
~â åZsÑZ *
Ññç
 ’‚Oi ÑZ •©ZÔZ ½#Z ç
ãjZvZD • ç
E
y¢jZ%¬ • ç
q éE
5{ÅZ·Z)´ç
EgÅ
i !
0 m
+Z† •ç
~z ð3. ZM¥Z…Z'

Z #Z ç
0‹ “ • ç
Ü*
Þ ‡G
îG
ã]Z +-ZÜ
*)YZ ç
™Å .
A+E
%ÔZ ö Z b 2 Z† #Z ç
èØZ b 2 Z† #Z ç
g$
Y «>Z† #Z ç
~OœZvZ† #Z ç
‘•
Û c
Š *Z}÷ž}Št ?ŠgzZñ 7wZ-!
/xÊ Ÿr
 ™ ðä
Z Ì™NŠ bÑŠ 0Ñ!
{gÃè
=ÂÅK?-!
ÃÚC
Ù …\¬vZX ì YY H„ ?â 6òOŠ ?
Ø gzZ .¼ ÅkZ Âì <
Ø èt »
àn Ú • X ñ â •
Û‚

äßùÆ ÜníËi:ãU
wV

G
CY ð0
~ kZ ÌêÚÐ~ {Š „)]Ìì <è gzZävjËßÚ îϨE4h!ôá{g!yâsw
G
G
¢q
yâXì ?Š ¦)S Åyâ þLG3¢
FŽ ì ŠŽñw.Z Ú~ kZèY Ôì swþ%
ZMZ &
yâX ì
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

500

www.KitaboSunnat.com
Š Z%vZFƒq

oÊ gÒ†Ú àÆœ lç‘ZZ ì x|» Tì ÌêÚq
ZÐ~)iÑ ‹Ì] à Zz äY ð0
~
þ 177B 1Vp…^ÏÖ] èm]‚aÿ XXáçßÖ] ÜŠq
ó óX i Zz M à Zz ?
Ø Iq
ZŠŽñ~ yâ L L

Xì)iÑ ÚÅçgzZ yâêžì q )Z »Y f~}g !
kZ
:• D â •
Û  ~g b
x â S é
þ 106 :‚nãÛjÖ]ÿ XXÜnÛÖ]æ áçßÖ] ^Ûâæ èßÇÖ] ^ʆuZZ
ó Xó • çgzZ yâêszwL L
:• D â •
Û  ãZŠ x â Z é
XXÝçŽníÖ] àÚ èßÆ ^ÛãÞ¢ áçßÖ]æ ÜnÛÖ] äßÇÖ] ^ʆuZZ
47E
iG
ó Xó ì @
ƒ ZŠ RÐ xðI
êG
gzZ • çgzZ yâêszwL L


:• D â •
Û  ögG¨Z ¨
¤ ! Z 0 Vx â Z é

^ÛãÞ¢æ áçßÖ] t†íÚ oÖž Ý¡Ö] Í]†vÞŸæ ànq†íÛÖ] h†ÏÖ Ý¡Ö] ènì]çÚ áçßÖ]ZZ
þ 84Vèm^†Ö]ÿ óÝ¡Ö] ±Ê kŠnÖ èßÆ áçßÖ] ±Ê àÓÖæ á^içì… á^i…çãrÚ
bâ s§Å `%Æ yâxÑ Ì,zgzZ• d
Œ
Û `%Æ yZèYÔì m» ]p Z Îâ Æ xÑgzZ yâ L L
ó Xó ì 7~xѲìê~ yâžìt t•
Û • >pggzZ {gÂVâzŠžìt ]!
~uzŠì CYƒ

:• D â •
Û %ÔZ b 2 Z† • é

æœ àni†`¿Ú æœ ànjßÒ^‰ æœ ànjÒ†vjÚ ^jÞ^Ò ÜnÛÖ]æ áçß×Ö èÚ‡Ÿ kË‘ èßÇÖ] lç‘ áœZZ
þ 177B 1Vp…^ÏÖ] èm]‚âÿ XXóàni^ËíÚ æœ ànjÛÆ‚Ú
ó Xó Vƒ —c
§æ1ÔÁ‚ÔuÃtžì'
Z'Xì )iÑ ÚÅçgzZ yâ굚L L

äƒ ä×ËjŠÚ szwVâzŠt gzZ ì )iÑ ÚÅ çgzZ yâêž ˆƒ ãZz ]!
t Ð bÑŠ {gÃè
än×ÃjŠÚ szwZ
 ˆ Æ Á‚ yâ~ Y ØZ ª
qžì It » Y Z Œ
Û ‰[ ZX • Ìq
g !
Æ
:
6gî¦)S yâgzZì ÚÅ yâêèY Ôì 7„
 gŠ Ð zg Å bÑŠ It » yZ ǃ N
ñê ÂN M
G
¢
Y ZŒ
Û gzZ ¹IZ q )S Ž Ô ñY J 7ÜíËÚ Ìyâžì ~gz¢Â Ç ñYH N
ñê Z
 ì Â þ%
žì ~ŠUB‚Æ ³ZÃyâêä Ô• h
¸ÆêÜníËi Ž %% b 2 Z† •Xì ³#Æ
,@»ˆ â ~ ±F
z ÜníËi Ìyâê b§ÏZ ì ,@» Iâ ~ ±F
z ÜníËi KZ ³Z b§T
G
G
!
Ìê ¬ Ð îG
0Ò›4h sw b§ÏZ ì @
Y J 7ÜíËÚ ³ Z ˆ Æ îG
0Ò›4h!szw b§T ªì
Lì H ï•
á ~ szwyZ óZ ä Y Z Œ
Û èY Ôì 7„
 gŠ ]!
t èÑq X Ç ñY J 7ÜíËÚ
G
¢ LgzZ ÜíËÚ
7ï•
á ~ szwyZ Ìä ËÐ~ +y
OgzZ }nÃyâgzZ • D Yñ 7þ%
:• D â •
Û Âì Åct Z
 ~ p…^ÏÖ] èm]‚â ä %% •ŠpÉ H
501

͆u¢] å„aæ p†ìœ èÛíËÛÖ]æ é…^i äÏΆÛÖ] Íæ†vÖ] o× ݡÓÖ] ±Ê &Ö^%Ö] Ø’ËÖ]ZZ
þ 101B1 :°…^ÏÖ] èm]‚âÿ XXóð]†Ö]æ (è‘^ì èÖ¡rÖ] ÀËÖ àÚ Ý¡Ö]æ (ÌÖŸ] è$¡%Ö]
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ
G
¢ LŽ σ x¯6szwyZ ~ `~ŠL L
!°ÌZ xÑ Ô³Z szw&{zgzZ ÜíËÚ LgzZ • Dƒ þ%
ó Xó • Y ZggzZ

:• D™V- p°Å—yâ~ í ~g b
x â Z é

XXóänÊ †ì• ͆u èfñ^•Ÿæ änÊ á^Š×Ö ØÛŸæ ÝçŽníÖ] àÚ t†ím oËì ͆uZZ
47EŽ ì ëswq
iG
<•
J
á ~ kZ » swƈâ gz 74Š ðû y!
i ~ kZgzZ ì À
Ð xðI
Z {zL L
þ 12:änÓÖ^Ú l^Ïn×Ãi !Zfÿ ó Xó ì 7

gzZ ì 7„
 gŠ Ìb§Ë 
*™"
U
4Š~ kZ » szwˆâ gzZ bŠUÐ ³Z Ãyâê Z®
x ÓÅ U% {z´Æ kZì x Zw£¢gzZì £¢-7s ÜÆ)iÑ ]ÌÅ kZÃswËÌ, z
ÔŠÛi Z®Xì 7]o ðà » kZ~ {)zØÏÛÖ] ‚`q Ô‚m‚vjÖ] Ô†ŽßÖ] Ô‚n`Ûi Ôèm^†Ö] Ã
Xì [ZßÓZggzZg ŒZ ëÑ ØñŸ‚Ö^e

5ZŠ R ß Ås »gzZ Y @

U
wV

Å yZžì ~gz¢ Z® • szw èjÛ’ÚgzZ èvjËßÚ è×ËjŠÚ é‚m‚• Ôè‰çÛãÚ t s » gzZ Y @
` Zzg ÃÈß q
Z ™á x *
» ]Ì5ZŠ Z gzZ X ñY Å ñƒ n
g t ‚Ãp° 9Å ]Ì5ZŠ R
i Zz M Å ÔB
ó LÔÄ
ó L6x *
Æ 5ZŠ R Å‹Ûâ ÚY Z Œ
Û ‰~ s »gzZ Y @
ì 7„
 gŠ Ìb§Ë bŠ
tž• ë 6 ZŽ gzZ • _7
Ä
ó R LñO Å óuZ LÃs »gzZB
ó Z LñO Å ó]R LÃ ó@
L}ԕ  Za
ÚV¾·)´ì s ÜÆ „ p°Å kZt èÑq Xì Cƒ Za Ð 5ZŠ Z Å‹Ûâ Úi Zz M
X • D™V- p°Å ‹Ûâ
XXóäq†íÚ o× •^ÛjŸ] ÌÕ àÚ ÔÖƒæ äËÃ–Ö Í†vÖ^e Ð_ßÖ] ‚ß ‹ËßÖ] á^m†qZZ
þ 56 V‚nËÛÖ] ÙçÏÖ] èm^ãÞÿ

ó Xó ì @
ƒ:
 Æ äƒ ®Š OZ6` %Æ swt*
Yƒ ~g Y»÷‚‰
Ü zÆ sw5ZŠ R L L

›]!
t gzZ ì 
@Yƒ ~g Y ÷‚ ‰
Ü z D™ ZŠ Z Ãè‰çÛ`Ú ½zwž Zƒ x¥t Ð p°{gÃè
?Št ÅkZ ðä
Zì 7„
 gŠ -7B‚Æ i Zz M ~ s »gzZ Y @Z® Cƒ7i Zz M ðÃÅ÷‚žì
G
&
ÒG
§
-7s ÜÆ ö Ãy M Œ
Û gzZ ì c
2t ä VrZ = Z®• _7V- 
r™ ~g ‡V#ž}™7
G
&
ÒG
 gŠ & ì tq

Z Ât ì 7„
 gŠ 
*™¿6kZƒ °Z ¸s ÜŽ ö§ žì n² Âì 7„
 gŠ
X ce 
*™

*
™ ZŠ RßÃX •]»w:,Zg wV

ZŠ R 9gzZ „
 gŠ Ìb§Ëswt ÂñY H: ZŠ R Ð ` %ÃkZ ¤
Z ì ` %xq
Z » swC
Ù
G
$ ÂñYH ZŠ RÐ ` %}uzŠ ËÃyZ¤
4¨G
éSE
5G
Z• `g #ÌÆ {ŸgzZLÔ•X •]»w‚X Yƒ7
X ÏVƒ7ZŠ R„
 gŠ Ì]»wt
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

502

www.KitaboSunnat.com
Š Z%vZFƒq

i Zz M ÅswÐzz ÅTì @
7ÜÅì‰
Ü z D™ ZŠ ZÕªì lç‘æ ÜÊ |^jËÞ] ` %» • é
Xì Ç
ãZzgzZ™Á¹
ñc
Æ™bâ s§Ån ÃVŠƒ ~ 5ZŠ Z Å {Ÿ ªì lç‘æ ÜÊ š^ËíÞ] ` %» {Ÿ é
X
*™ ZŠ Z™}Š1 ÏÅszc
þ 315:‚•†ÛÖ]ÿX Üïi Zz M ÏÅszc ƒ ZzÆ™wÍÃVŠƒ~ 5ZŠ Z Å {Ÿª ànjË• Ý^Û–Þ] é
yZ Ã]»wžì ~gz¢Ìt gŠ ÏZ ,™ ZŠ R Ð `g #Ãszwžì ~gz¢t V˜ n Æ Y Z Œ
Û
ÜÊ ”^ËíÞ] ÌÃLgzZ •{zžì @
Y c
0
(Z~ yÎ 0
{z¤
q
Z À ` M pÔ ñY H ZŠ RÐ `g #

*™ (Z Xì @
™x ZoZ » ä™g (ZÆ kZ ÃY C{°‡!
™}Š g Z Œ
Û Lq
Z ÃkZQgzZ • D™ ZŠ Z Ð
Xce ãZz™ b & S Åt+ZÃ{ 
E ‚ ZgzZì s ÜÆh
?®
ãÎ 0
Xì -7w!Ã]»w {z ì „g 0
` Zzg t~(¹ Ž~ ]»w5ZŠ R {z´ Æ kZ
+Z Xì „gƒ x ¬Ð ä™g (ZÃVMÆ Y Z Œ
Û ~i s‰gzZ Y Z Œ
Û ~^{ŠŽñ îStt~ ]çY
Xì ~gz¢zÂàSs§kZ Z®Ô•7y•
á Èc
á Æ +ŠXV™

] ÷ Y" Æ Y Z Œ
Û gzZ V™òÀP

:ì ò Z¤
Š •
á g Z » 1*™ÑXì [£ ƒÑ -7]gzpÃ*™y M Œ
Û
þ 7527:°…^ífÖ] xnv‘ÿ ó9áô•†û ÏöÖû^eô à$ Çøjømø ÜûÖø àûÚø ^ß$ Úô ‹
ø nû Öø0
ó Xó ñ7:Æ™]gzpÃy M Œ
Û Ž 7Ð ~ ë¿{zL L

Ð#
Ö Q Âñ 7: ]gzp¤
Z ŠŽ z!
Æ¢
 & Å "7]gzpžì t x|» e
Zzg kZ
®~ tØÆ "7]gzpÃy M Œ
Û ž7ö* ëÑ ‡ Ìt pÔ Ç }I•» Ïz Å `zy

+Z~ ] Z Y Z Œ
Û zh
?à ä Y Z Œ
Û ~Ÿ kZ X ñ Yc
Š ™ w â 0
Êzu {Š™gHÅ <ÑgzZ h
?
yZ ë§{ Å {Z
à ŠX • D™~ tØÆ "7]gzp] Z|Y Z Œ
Û Ž ì Å „0
¶
Å V!
X • D™™fÃ
Xì {z(Y ZÅZÃt *
™k

Š {Š c
iÐ u~ ]Z
z ]»wÔ]Zæ~ %FV¼n_Ûi
szwn Æ ì‚gzZN Yƒ qzÑ *
ƒ ç£~ : M szwž -7Ð ~!gŠ kZ Ãgu V¼n×íi
Xì x Zw *
™ (Z ÂñYƒg ZØŠ *
™t•
Û Îâ Æ
Xì x ZwÌ
*™: ZŠ Z Zg7Ô *
ç Ãszwñƒ D™]zˆ VÄn–Ûi
™á Ð ØŠpgzZ ì {z(t Âì ª+Z 6gî8¤
Z *
Y á ~ u*
i Zz M Å swC
Ù Vànß_i
Xì x Zw *
Y
Xì x Zw:gzì {z( ƒ~h
?Šzu *
N
ßt ¤
Z -7™ ƒ ƒ b§ÅÏgzZ äÇ VäÚˆÚ‡
Xì x Zwt *
™Ãi Zz M V“nΆi
503
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ

Xì x Zwt Ôƒ ;g@Ð ~Šu ~g ‡& *
 » i Zz M V‚n†i
1
þ 9:á^ΆËÖ] Ù^ÛÒÿ
Xì x Zwt -7^ »^ »ÃV¯w VÄn_Ïi
ÅáZz "7‰ì @
Y 1x »Ð ñgzZ Øð•Z ‰
Ü z D™ ZŠ RÃОì x ¬ Ìtt é
kZžì Ÿ» »ôáÚÅÐÉ ì Ø Y" gzZì s ÜÆ %F
°Z ¸
*™ (Z Ôƒ „g òyY
ñY Å: Ìñ{Š c
igzZ ñY 0 ³ Zž’ e
*™7ZŠ R Ì™wÅÃŒ {Š c
iX ñY H ZŠ RÐ x Zg M Ã
XÆÅŒCZ swž
G
G
G
G
Ð îϨҡÃswÁ‚C
Ù ã½Ô• D™Ð ]Ò¹ îϨҡ]Z|~^ îSxZ™Y ZŒ
Û‰ é
žÌ¹Ð Y ZŒ
Û ~^ä YZŒ
Û g·‰gzZ• _7
XXóàm†ŽÂ ÜÒ‚ßÂæ èŠÛì ^Þ‚ß è×Ï×ÏÖ] Íæ†uLZ
G
ó Xó äq
Š 4
Æ \WžZ
 • õ0
îϨGÒ¡szwq
Š 4
} g øL L

Y " gzZ ñY 3g wì àS» yj¬ZñÆ áçÓŠÖ] o× ”†u]æ w¸Æ ~gb
xâZ Z®
G
XñY HiZ•S Ð îϨGÒ¡
• D M ™ïB‚Æ ]ÜÃszw‰,Z {zžì c
M ~G
 Ìt Ð V-g‡~‰ ˜À é
݉Ôì 
@Y H ZŠ R b§kZ ÃyZ Â{)z N@
szwgzZ4¬ szw‰ @
ƒ 7mÐÝÑ» yZgzZ
» szw,Z X •7•ZzÐ%Z¤
!²gzZ y M Œ
Û À
FŽ ì {Š c
i ~ Y ZŒ
Û ,Z tt • Dƒ ï•
á~
:• sf `gŠ BVP Å]Ü,Z ñ M xiÑ: pŠ YgzZƒ: k£
Z6ì‚ž @
’ e ´g wìàS
G^
X Ç ñYƒ~ pÆ ä™{ k
ÐŠÊ ñY H: Z]
Ãâ ¤
Zì ~ pÆ äö ö§ tVo³Ïþ F ŠøÊø a
XÇñYƒ~pÆ*
M ¤ÄrÊtÂñYJ7
:ƙZ]
ÃYä
Zì~pÆä¯%t:Üûãö ×øÃø røÊø b
X Ç ñYƒ~ pÆ "¥
^Ñ †jÊ ÂñY H: Z]
Ã â ¤
Zì ~ pÆÚ Š e
ƒgtVpF†ø jøÊø c
X Ç ñYƒ~ pƽ
 ÌÒæ ³7:™5à ƒ Zz¤
Zì Ð *
ƒ °»tñ VoËF³Òþ ø æø d
Æ äƒ ×zg ÄÛÖ t ÂñY J 7:Æ™wìÃkZì N @
xÑgzZì ~ pÆB‚ ìtVÄøÛøÖø e
X Ç ñYƒ~ p
s§ÅyZ Y Z Œ
Û¤
ZXì ÅÒÊ䙄Š y¶
s§ÅV!P ¬ZñÆ ®
 , S KZ ä ë
ñ0
~ Y ZŒ
Û sÜ7Š°W6ËVŒ ¹!
Xì Y WwZŠZ ~XÆ yWŒ
Û ]zˆ ÂN â •
Û zÂ
kZpÔì wÍZ§£p¤
Z oÏù×i ~XÆ yWŒ
Û ‹zˆž ¶[£
sŸz ÅÃ`
Zá Zz äY
q
]æð†Î] …vZXì °oÆ y•
á ŠᕆÏÖ] è×Ûu bŠ ` Zzg à Vo$
5~ yWŒ
Û ‹zˆ6x *
Æ
à n Ú •X ñ â •
Û ‚=ÂÅ"7yWŒ
Û ¬ZñÆ ÙˆÞœ ^ÛÒ á•†ÏÖ]
òÀÆ ]Z Y Z Œ
Û „ , Z‚ ì ñƒK uF
Ãi Z0
R ó¡ q
Z » Y Z Œ
Û ~XÆ h
?ž 6
ÃñZg óq
Z Å ¿Ëžì _ VJ
u kZ ]!
gzZ • g D »„i§ÏZÆ Y Z Œ
Û Ìb) ~„
yZgzZì @
Y c
Š™ œgÐQ ñƒÇg ï» ¢ „6]c
ÃäZ6ñ‹• LZ ñOÆ ¶Š ÌZ 504
|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Š Z%vZFƒq

©$E
× óq
Z J
u KZQ c
ä™tÃÃî0•G
Æ ËB‚Ægœ bÑ~ }g !
Æ yZgzZKÃb)
o¢ÃVza
Å lzg ~Ç ~ Y Z Œ
Û ätzg ÏZì 79tž bŠ™ œg™Èt sÜñOÆ ä™
܇Рä™tÃb‚g ZfÌË~ }g !
Æ b)yZ LZvZ Y •
á â ÑZ Y Z Œ
Û 6gîx ¬gzZì H
:• D™{g •
á Z s§Åb)yZ ë~ sfX • D M Ã

X »Y Z Œ
Û ]Zg (Z a

Ãi Z0
Z ËÆ ] Y Z Œ
Û ¬ZñÆ _ ZÑKZ Ð ~tz%]c
Zzg x â S ÌðÞì t Š Z%Ð ]Zg (Z
X ñYƒ szcÐ ÚÅx â Z Ï Q ( g (Z ª) ]Z Y Z Œ
Û {zgzZ}™]zˆ¬ZñÆ ÏZgzZá™g (Z
:• D â •
Û ~g b
x â Z ~}g !
Æ ]Zg (Z
þ 52B1V†ŽßÖ]ÿ XXóänÖž gŠßi éð]†Î pæ…æ äi^mæ†Ú àÚ p…^ÏÖ] å…^jì] ^Ú …^njìŸ]ZZ
ÏZgzZ}™]zˆ¬ZñÆ ÏZá™m{a LZÃY âR ‰Ð ~ ]c
Zzg Z~g ‡žìt g (Z L L
ó óX}™e
Zzg6gîÆ ] Y Z Œ
Û KZ Ã

©$E
‰…6kZgzZì ß „X »g (ZÐ }užì @
Y c
0
Ãî0•G
t 6gîòÀV; Æ Y Z Œ
Û [R
~}g !
kZ ~g ø ’ e 
*™77ÃtÃkZ c
ÃXkZž• ñƒ wßñÌoèÆ x Z™Ð Z Œ
ی
Û í!
&âgzZ ’ e 
*™g (Z Ã
` óq
Z ñOÆ äCZtzg: ;Zp]gm~ b) yZžì t ñZg
9» kZ Ãq q
ZC
Ù gzZ ñm
yZz6„i§ógzZ dq
Zž @
’ e *
Œgî 9ÃX kZ ÃY fz Y Z Œ
Û
XƒÝqx £

X »]Z Y Z Œ
Û ib

]Y ZŒ
Û } -7™5Ð }uzŠ q
Z ~ : M Ã]Z Y Z Œ
Û gzZ ]c
Zzg Zžìt x|» ]Z Y Z Œ
Ûi
Hw¦ÑÅ kZ ñY c
Š 5 ~ : M Ã]c
Zzg FÉ ñY H: x ZoZ » e
Zzg q
Z Ëñƒ D™
G
E
.ž$ ~ *™y M Œ
Æ wpz çOG
Û t gzZ ì ß ]Z Y Z Œ
Û ižì t tû Y Z Œ
Û 6gîòÀ~ }g !
kZ ì
E
G
 gŠÐ { ó î0•©$ ótÃt²ì sŠ Zá
ä ~g4Z 0Z x â Zž 6ì ,~ kZÉ ì 7„
Ð x«
èY Z Œ
Û Z®ì 79ì 7„
 gŠ ]Z Y Z Œ
Û i6gîÇž Itžì Å 
sŸz Å kZ Ì
06gîòÀvßžì ‹ ÌD™ {“t ÃY Z Œ
Û ‰X N â •
Û •g xŠ Ì~ yZy kZžì lg Z ¦

•Z cìz y¤ ñO ~ b) ~ÃÆ ]Z Y Z Œ
g
Û p• y7 b)Ð x Z™y¤ Â~ b)
qŽg s§ÅY Z Œ
Û Ìx «
g
•Z cìgzZ x Z™y¤ñOÆ x Zúž ©ì @
ƒ s§ÅY Z Œ
Û qŽgÆ
E
G
]Z Y Z Œ
Û Âì ‚
gÃî0•©$ ðÃ: ðÃg
•Z •C
Ù ~ b)Vz%vŠ V˜žtÂ’ eèÑq • D™
X ’ e ムñZg ðÃÅyZ Ì~}g !
Æ b)Æ
G
$ žì n²~ #
4¨G
b)Æ ]Z Y ZŒ
Û cìz y¤žìO kˆZt » yZ éSE
5G
Ö }
ÅY ZŒ
Û ~ŸkZ
Û ŠpŽ ¿{z ¬ Ð ƒ
 žìt ñZg ~gø ~}g!
kZpÔn
g 7tÃðÃ~}g!
Æ
505 ]Z Y ZŒ
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û
t„œ' yZh » ï~ Y Z Œ

Û D» kZì 7ݬ »
DÅg
•Z •Ë¤
ZìX„ ¹ q
Z bŠ ñZg 9~}g!
Æ ]Z Y Z Œ
G
E
$
4¨G{z Âì Ã~• Ì6]Z Y ZŒ
,Zì Ð x «
Y fvŠ » Y Z Œ
Û {“t V˜ pì i q
Ð Z Z (¹ » kZ éS5G
Û
Ì{z Âì Ì@
ƒ¤
ZgzZ @
ƒ 7tÃðÃ~ }g !
kZ Ì» Y Z Œ
Û 6gîx ¬žì ÌÐ Y Z Œ
Û {“ Zg øt
©$EóðÃ
ÌËÐ kZgzZì yZZ å 6kZ ñƒ Bh„ÐQ å ‹Ð { 
E ‚ ZŽÉ @
ƒ 7Ãî0•G
M Fb§
X • 7g »Ãäƒ ø!Ð
» ]Z Y ZŒ
Û iXy*}g ø ~ wÍ Zz•]Z Y Z Œ
Û aÆ Ú Š c -6b)VâzŠ {gÃè
XN â•
Û ·_

4]g
X »x|Æ swR îœE
u

4] g

Z ì Š
™g (Z ^ÅX +F~Š ã
q
Z ì x|H » swR îœE
u~ c Å ]Z Y Z Œ
Û
 ˜ÀY Z Œ
Û ~ }g !
ÆXdkZ ì °ŸZ Ç!
m» kZ Ð c Å ]Z Y Z Œ
Û ]ogzZ ]Z Y Z Œ
Û•
Æ ]Z Y ZŒ
Û „,z Ž ì Cƒ ñZg +ZiŠ ‰ ÂÌ• ¤
Z p• 7„ Dƒ ïqÆ ñZg Ë
4] Ð Z Œ
4]ž It }ì Cƒ „g™ª
Rð•Z q
Zt • ]Z Y Z Œ
Û Å îœE
Û Š Z% Ð swR îœE
ÑŠ 6• x°
Ð ]!
kZ …a kZì ;gƒ y´ZŠ lŠp » • x° Å { F
ZáX •‹Z Y Z Œ
Û vŠ Ð kZgzZì ñZg
z bÑŠ {z,™g (Z ÌŽ ñZgžì t {“ Zg ø ’ e ムñZg H~ }g !
kZ Å\ Mžì 7{“
žì c
M ~ Ú Š Ìt iŠ ‰’ e *
ƒ Ht‹q
Z Ì» Y Zg M vŠ gzZ ƒ ñƒ a ]¸Å •Z'

Ð i Z0
Z g ZŠ gzi }g7 ñƒ BîÃñZg Å ~g b
x â Z Y Z Œ
Û ˜À~ t
 I ~„yZÆ ]ZY Z Œ
Û
Ëž ’ e *
ƒ ݸå~ xE¦ÑèYì 7„
 gŠ ~Ã~g ø Ìi Z0
Rt ÂX • 7
‡t Ð kZ ñY 1™g (ZÐQƒ
[ ZhZ à S [Œ
Û R ñZg ÌÅTgzZ ñY 366Š ã
ÅbÑŠÃX
G
G
E
E
"
3
©
3
ìt cÑÉ ì Š°úG ÅyZvZ f çQ c
• Cƒ ®Y Zg M Å ~g b
x â Zžì 7Š Z%
Ì, zˆ Æ äƒgœ bÑå6Š ã
ÅbÑŠ pñY Hg (ZÃñZg Å „ ~g b
x â Zp¤
Zž
G
'
Xì%Z ö*.
Þ ‡ëh. „Ð •Z'
z bÑŠ ñOÆ ]†~ *Š Å ï

X » ã¢Ìg

Æ vZ ª ? Â c
DÂÌg c
Mž • Cƒ '
Z'Æ äƒ : ]â ¥~g ø Ì6XÆ ã¢Ìg
Xì @
Y ¹VY ã¢ÌgÐQžt c
å c
â•
Û g (ZŠpä y¢]| c
{Š™ «Ð s§Å 1wÎg
a kZ • ŠŽñ~ ‚fC
Ù áZz WÎ0Æ ]Z Y Z Œ
Û ž • ]ÑZÎ, Zt @
Y ¹7VY ~tÌg
•Ð {‚‹Z Y Z Œ
Û w‚C
Ù vZ Y •
á â Ž x Z™Ð Z Œ
Û {zÉ ’ e ã™ ~g » Špž:6]¬çñyZ Ì…
yZ Ânƒ¤
Z gzZ ñY ðZz™ ~g »6]¬çñyZ 6gî{°‡!
Ì7Z • Dƒ ìg™Ýq ¤
]c
Ãë!
Ô Vƒ :ÐÌZÆ bÑŠ ÂN Y ~ ¿yZyZ
 {zž @
N Y ñZz™k

’]Ñ£Ð
a Æ ä™Ýq ]â ¥-6X kZX ,Š [ZŽ h Âì 7Z gzZ ,™¨£™^ e » •qÆ 506
|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Š Z%vZFƒq

I
GGG
3458¦ÑÅ ã¢Ìg y*» tZg ½·~g‡Ág åÃÆ òsZ ï>~ wÍ Zz•]ZY Z Œ
ȕ
Û
X ÇìgÆ·_
~}g!
Æ㢠¦gÃè ~ ]c
Zzg‰HÎâŠ㢠¦žì ÌtXq
Z Zƒ Za
ÐXkZ
$
4]gzZ å c
4] ä y¢]| Hì H|Å p ÖZ ng”C
Æ swR îœE
Š™uF
ÃswR îœE
Ù „ úšE
]¬çñx ÓyZì H|ÅXkZgzZì ñZg bŽ%q
Zt c
å H ¦6÷Œ
Û swsÜÃy M Œ
Û%
yZ%»z [x» ë~ÑxÆ y M Œ
Û#
Ö }
gzZ ã M Œ
Û «™ž @
’ e ãƒÃàSÅx Z™Y ZŒ
Û Ì6
» (~s MÆ ]c
Zzg ã¢Ìg) y*ŠŽñ~ xÎz•] Y ZŒ
Û aÆ + Y ~ŸkZ ÔN 0
gZŒ
Û
XN â•
Û ·_

X »]Zk

’D

Ì6y M Œ
Û szw qçñ ÇgzZ -Z LZ {z´Æ b) ~„Æ *™y M Œ
Û ä x Z™ÐZ Œ
Û b§ÏZ
ÏyÃgzZì YY Hty M Œ
Û g•Ã]Ã%ZÐ yÞì c
Ct ª• ,Š x •Zu]â }
gŠVZ¤

~uzŠ Ëe
Zzg c
Zƒ 7Â ä™
( ËÐ ~zZg ˉ
Ü zÆ y M Œ
Ûe
Zzg Q c
• 7y M Œ
Û ,q
pì @
Y ¹]Zk

’ éS7˜Z ÃD¬ ]îyZ Åx Z™Ð Z Œ
Û Zƒ x » ¹6kZ σ 7ÂiÐ e
Zzg
» ]Zk

’J
i ZgŠž²ñOÆ äƒC
Ù â ÌÆ ]Zk

’vZ Y •
á â ÑZ Y CÆ ]Z Y Z Œ
Û }g øžìt k\Z
Ã~g ø Ì{z ì ŠŽñx ÈZ ¹ Z hð¼ V˜ gzZ ?ì 
@Y þ ¹]Zk

’ž D 0
™7„ qçñ
â•
Û œä { 
E ‚ Rg ·}g øv:ZgzZ N â •
Û 7]îKZ ä x b§TèYì °» *
¹~
Ãâ Z kZž ’ e Ì… b§kZì ŠŽñÌñZg óq
Z ~XC
Ù ÅyZÉ ì H‚7Z™
}Š =ÂÅ¿…vZ X ,™Ýq „Ç M ~• Ð ]Zk

’Da Æ ä™vÐ j§ 9‚ Î
( =°Z [g c
} M ) Xá â •
Û `gŠ x *
Zg ø ~ x Z}
Æ *™y M Œ
Û gzZ
ç_____ç_____ç

507

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ
~zA‰ ]Z†

/

Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ
g Ñ" vŠ p• uZz ¸Ð ÚÅ yZp¤
Z ]Z Y Z Œ
Û [™s§Å > Zzg Æ yZ gzZ {‚[Z
G
G
G
&
Ò
O
§
3©Å!
Ð 1vZ wÎg » yZ Ð äYƒ Ýq w ðE
ö ÃyZ ~ y M Œ
Û ñfgzZ 6Y ¯ ÅG @
Ð ]c
Zzg

Xì F
ZágzZ ¬wq¾ ]o

c »çñÃ]†‰yZÐ ~ > ZzgÆ yZgzZ[ M g•kŠ ä ³¸åà ~ y*Ãèk

i

U
"
С
ó F
Z Âè
L a ]Z Y Z Œ
Û Å[ M yZ Xì Š
HƒÐ s§Ås®z b`
[Z ‰6Xì c
¯
6] Y Z Œ
Û [™s§Åx â Z kZ ÌÂñY ̃ "
Ub`
ðÃ6,ˤ
Z 6R~Š ZÐZçO •
X @
ƒ 7A
% W
R ðà » kZ


Zpì c
ŠÄgt ‚Æ Mg ‡{ ^
Y ! l » b`
6]Z Y Z Œ
Û [ M yZp¤
Z ä g óy*åÃ

mÐ ƒ6z qÆ yZ ñOÆ ]Z f {zžì n²ÌÂñY 1 Ì™tà b`
kZ c ]Ï
® ˜iÑ {z Ì~ ®}uzŠ ƒ ÀËvÖ] ®~ ®q
Z Ž ¿q
Zž 7~gz¢gzZ ì B
g

Xì $
Ë Y @Š -6531™gzZ 358 @
356™Æ xzŠ•]Z Y Z Œ
Û
sŸz ÅNkZX ǃ ¼f–Ö]

‚gzZ g» Z ‚ ]Zg £ zŠ Æ ó]¸Åz q LV; Æ ®IZžì #
Ö }
7h
'
× Nq
Z VŒ

ÆCq ]¸Æ ~zZg V;za kZì ðƒ å™ Y ~ˆ °»èa +zD
ÅpÑg
uX • [2Z

™ hg~ *Š 1*™ Ñ ~ ª
q [¯Ð wÍZ ¯ zg ˆ È M Œ
Û pì x ¬ c Å [2Z ‚ a

kZ Xì ŠŽñ„Ð ¬ ~ ]gßC
Ù ÂCq ! Â .
Þ W!
Æ ~gz$ÅCq ~gœVŒ a kZ X ‰

ŠŽñÐå k0
Æ#
Ö Q~ ]gß! ˆy M Œ
Û ²7V‚gg¢~gz$ ÅCq ~gœVŒ a
[ZèÑq Ô• ìg™ Zg7 tØß »W6]Z Y Z Œ
Û [ M v߉Ðzz ÅK: ÃN~œ

%kZ Xì ;g

ÚÅ g
•Z D{zÂì H7ƒðÃÐ g ±ZÆCq6]Z Y Z Œ
Û [ M yZ ¤
Z Ìä s®z b`

6g £ dZÆ >
Ø pÃ]Z Y Z Œ
Û [Z yZ ~ KÆ y M Œ
Û èe
Zzg s®z b`
[Z x Ó:gz Ôì H7Ð

þ {g ZŠ Z ÿ Xì HyÒ Ð 
sŸzÐZ äg óy*åÞ 6Ô¸ D™t

äÖ•æ ‚ÛvÚ o× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ (^%m‚uæ ^Ûm‚Î èß›^fÖ]æ é†â^¿Ö] äÛÃÞ o× ² ‚ÛvÖ]
ð^Û×ÃÖ]æ (Ü×ÃÖ] ]ç$…æ àm„Ö] ÜãÂ^fiœ o×Âæ ^%n%u ]†n‰ ä´ßm• é†’Þ oÊ ]æ…^‰ àm„Ö] äfv‘æ
gƒÑ Ô\¤gzÃßt·eY ᕆÏÖ] èn×Ò k¨æ ÔðsÑZgƒÑeY Ô á•†ÏÖ] èn×Ò ÷.‚ / 508
|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†
! ‚Ãe ^Úœ ó^$æ…çÚ æ ^$…]æ Üãe ݆Ҝ ð^nfÞ¢] è$…æ

:oFÖ^Ãi æ äÞ^vf‰ ²] Ù^Î a
þ 41Ô 40Ô 39 : ÜrßÖ] ÿ—oFÊæû Ÿ* û] ðø•ˆørøÖû] åö ˆFrûmö Ü$ $ö(pF†mö Íøçû ‰ø äü nøÃû ‰ø á$ *] æø (oFÉø ^Úø Ÿ$ ]ô àôŠFÞû¡ô ûÖô ‹
ø nû $Ö á*] æø ™
VoFÖ^Ãi Ù^Îæ b
þ 11:äÖ•^rÛÖ] ÿ —kõqF…ø•ø Üø×ûÃô Öû] ]çû iöæû .] àømû „ô$Ö]æø ÜûÓößûÚô ]çû ßöÚø]ðø àømû„ô$Ö] äö ×#Ö] Äô Êø†û mø ™

ó Xó ì Š
c
Š D7QgzZ • áZz yZZÐ ~ ?Ž ì @
™— ZgŠÆ VÍßyZ \¬vZ L L

:†ì! Ý^ÏÚ oÊ oFÖ^Ãi æ äÞ^vf‰ Ù^Îæ c

þ 9:†ÚˆÖ] ÿ —hô^føÖû*Ÿû] ]çû Ööæû .] †ö Ò$ „øjømø ^ÛøÞ$]ô áøçû Ûö ×øÃû mø Ÿø àømû„ô$Ö]æø áøçû Ûö ×øÃû mø àømû „ô$Ö] pçôjøŠûmø Øûâø ØûÎö ™

ó Xó • =IRŽ • D™Ýq „z Â×" Ô• '
Z'áZz + Y:gzZáZz + Y H £ŠÈ L L

1½g

è u

þ 218 Väq^Ú àe] à߉ÿ 9àømû †ôìø• ä´eô Äö–ømø æø ^Ú÷ ]çøÎû]* hô^jøÓôÖû] ]„øãF eô ÄöÊø†û mø ø²] á$ žô0

ó Xó Ç}™— ÃVñ¸Ï¹=g fÆ y M Œ
Û kZ \¬vZ —"L L

þ 5037 :°…^ífÖ] xnv‘ÿ

ó9äü Ûø×$ Âøæø áø•†û ÏöÖû] Üø×$ Ãø iø àûÚø ÜûÒö†ö nû ìø0

ó Xó ñ2gzZ¼y M Œ
Û Ž ì {z4Ð ƒ
 Ð ~ ?L L

VMsÑ
Z R {zÆ#
Ö Q b§ÏZÔì ‚
g ìZŠzì‡ÐQgzZì @
™¨
¸~*ŠÃxsSžì ]gŠñAt
Xì ‚
g—ågzZ {0

iÌÃVñ*
ÆyZ]+Z[gvZÔì CƒÅ#
Ö }
Åg
uzy M Œ
Û izgz‘
ä
sÜ ?ì X[ZgzZ å HŠZ®åÅyZ ~Š •
/~ äJ7"7Ãg
uz y M Œ
Û ä VM[ôR {z
X$
Ë ï7~ #
Ö Q Ëc
6 ËÆ*Š wVÅŠZ®{Šc
iâS X•…Y4„ é•^ãŽÖ]æ gnÇÖ] ÜÖ^ÂvZ
X ãçñf}uzŠgzZ p ÖR ñfq
Z X • Dƒ vßÆ b§zŠ ~ V-vg )
yS Å#
Ö Q
©Ô ]»wz szwÔp ÖR Ô ]c
M ÔQƈ y M Œ
Û ä VMÔ• DƒŠ Z%vß {z Ð p ÖR ñf
à Zz ä MÉ 3g pôŠpsÜ: à ZŠ R i§ ¹Æœy M Œ
Û ä VrQX Å«™[pÅæz”gzZyž
e%ÆŠæ gzZ =ÂÅvZ x » ÑZz È âZì C
Ù ªX ‰ - Ð *ŠÆ™vDt «™!
VY
J
vZ sÜ Â c
VZ ä y ¨
Z¤
ZÐQ å c
Š™ä Vzh N gzZ }i z y• M g ïS » äVZ Ãy M Œ
Û Tž 7
X6}g –Æ =ÂgzZ è%z Y AÅ
Cƒ ,@
Æy MŒ
Û Ž • ]%=Å Q ã M ÛŒt X • ` ZÅ Q ã M Œ
Ûg
Š q R z§· x Óèa
V˜ ]Üz p ÖR ÔQƈy M Œ
Û Z®X Ï•g ìZŠ z ì‡Ì‚z g
u  Çìg ¹!
Q» y M Œ
Û X•
Å Š Z•
Û R , R a Æ ä™x » » «™ Å kZ ˆƒ ~gz¢«™ ÅygzZ [Z²S ÔswC
Ù C
Ù žJ

9=g f Æ œz w[pÃVâ !
i KZŽ Ô,™7a Æ y M Œ
Û ÃVlgzZ Vâ !
i KZ Ž ¶]gz¢
Å™™]Š „]zˆÅTì †Ò„Ö] Ø–Ê]ø Ž ì [ +Z „ˆy M Œ
Û sÜX N ¯ ~Š ¬ » ZŠ R i§
E
$•
Û ¼ƒ
 Ô *
™g »Š Z•
Û ZaÆ x » kZ *
2Ô *
‹ÃVÍßgzZ *
™]zˆÃQÆ u 0
y MŒ
Û gzZì CY
509 î0~G
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

X åï•
á ~ ]t
:ì Å
sŸz ÅøZ•
Û Æ 1ÑB‚Æ 
sŸz ~(ä ˆy M Œ
Ûž6
( •Z'

Z ñ¬Š ) X ì \¬ ~g !
Š•
á gS
ÔøÞ$]ô Üûãônû Òôùˆømöæø èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö ×ôùÃømöæø Ôøjô mF]ðø Üûãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø Üûãö ßûÚô Ÿ÷çû ‰ö …ø Üûãônû Êô &ûÃøeû]æø ^ßøe$…ø ™ a
þ 129:é†ÏfÖ] ÿ —Üönû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆôÃøÖû] køÞû*]
z [ 7Z Ô}™]zˆÅ]c
M ~¾6yZ {z ԃР~ 4S Ž ŸwÎg q
Z ~ yZ ! [g}g ø } Z L L
ó Xó ì ÑZz ÕgzZ ¨
¸ µš Ô ñ¯ { À 0
ÃyZgzZ}Š ½ÅÕ

èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] ÜöÓöÛö ×ôùÃømöæø ÜûÓönû Òôùˆømöæø ^ßøjô mF]ðø ÜûÓönû ×øÂø ]çû ×öjûmø ÜûÓößûÚô Ÿ÷çû ‰ö…ø ÜûÓönû Êô ^ßø×û‰ø…û *] ^ÛøÒø™ b
þ 151:é†ÏfÖ]ÿ —áøçû Ûö ×øÃû iø ]çû Þöçû Óöiø ÜûÖø^Ú$ ÜûÓöÛö ×ôùÃømöæø
[ÂgzZì @
¯ {À 0
»gzZì @
™]zˆ~g ø 6?Ž 5wÎg q
ZÐ ^g0
Q}g vä ëž 6L L
ó Xó ¸ T e 7?Ž ì @
1¼ {zgzZì @
1Õz

Üûãônû Òùô ˆømö æø ä´ jô mF]ðø Üûãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø ÜûãôŠôËöÞû*] àûÚ( Ÿ÷çû ‰ö …ø Üûãônû Êô &øÃøeø ƒû]ô àønû ßô Úô ©ûÛö Öû] oF×Âø ²
ö ] à$ Úø ‚ûÏøÖø™ c
þ 164:á]†ÛÂ Ù• ÿ—àõnû fôÚ% Øõ×F•ø oûËô Öø Øöfû Îø àûÚô ]çû Þö^Òø áû]ôæø èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö ×ôùÃømöæø
ÅvZ6yZŽ c
â•
Û _¬wÎg q
ZÐ ~ 4Z yxgŠÆ yZžì HyˆS ¹ 6Vë í! ä vZµšL L
~ „Ze?v߬ Ð kZèÑqì êŠ ½ÅÕz [ÂgzZì @
g Z’ÃyZgzZì @
‹™| 7]c
M
ó Xó ¸ ñƒ} 7

èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö ×(Ãømöæø Üûãônû Ò( ˆømöæø ä´ jô mF]ðø Üûãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø Üûãö ßûÚ( Ÿ÷çû ‰ö …ø àønû nôù Ú( Ÿ. û] oÊô &øÃøeø pû„ô$Ö]çøâö ™ d
þ 2:èÃÛrÖ]ÿ —àõnû fôÚ% Øõ×F•ø oûËô Öø Øöfû Îø àûÚô ]çû Þö^Òø áû]ôæø
@
™u0
ÃyQì @
‹™| 7]c
M ÅvZ 7ZŽ 5wÎg q
ZÐ 4Z ~ VÍß| 7yR ä Tì „zL L
ó Xó ¸ ñƒ} 7~ „Ze ôܬ Ð kZ {zp¤
Zì êŠ ½ÅÕz [Â7ZgzZì

ä 1ÑgzZ Hy
í!ÃÅ<
 z [ÂgzZ 3g xlÃ]zˆÅ ã M Œ
Û Q~ ]c
M yS ä \¬vZ
[ôR LR ä 1\ M gzZ ŒÌx|» kZ ~ˆ HŠ c
ÐQ -]zˆÅe
 MC
Ù izRÐ LZƒ
ˆy M Œ
Û ¬ Ð IxEx ÓvßX c
CR i Z0
R ¸ Ìä s sRž ©X ~Š ½B‚Ð K
 F
ÏZ ÌÃ
X¸ H-79
:• D â •
Û Ä0 yçx â S çO
Æ k0
Æ y2d
Œ
Û Æ “Z [!
à ~C
Ù i [Þ0Z x â Z Â Zƒ 4ZŠ ~ x ZwK~iŠ q
Z L L
[ | 7ÔV; Y ¹ä ~ Xì 1| 7ˆ y M Œ
Û ä ? !Æ±Ñ {7X Š
` k0
Æ \ M ÂÔ c
0
ñƒ
èY ¹ä ~ ì èÌg
u Y7 Q X c
Š [ZŽ ~ ]mS ä ~ ?ì 5_Z÷Dá1 X Vƒ
þ 108B1 ÔzŠg Q Á^ËvÖ] é†Ò„iÿ ó Xó ì

x Óžì ;g™ª
ÑŠ 6]!
kS Ž :Y7 0Æ "7y M Œ
Û wZΪ Ð ƒ
 ä ~C
Ù i xâS
It » s ¦R ‰Z®X¸ D™„ (Z }ngzZ ’ e *
M -79Èy M Œ
Û ¬ Ð ä2IxE 510
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

ž ©Xì ]!
w‰Ç!
Ô¸ M
 | 7: „
 gŠ y M Œ
Û c
¸ •Zz*
Ðh
?z ]Z Y Z Œ
Û $öÒ Rž
²‚ÛvÖ] [ZŽ » T ÔHŠg Zz nZ ‹S » b§ÏZ Ì6~g g x â Z Ôx â Z g;Z Y}g ø Âä ¼
~g g x â S ž @

ƒ x¥ Â Cƒ S7~g g 9ä 
r™ *
Ññl»ž Š
c
Š }Š 6µñÏZ 7Z
X B: „ ›•
Û gzZ ‰
Ü z ÚS c
c
M : xµñ » äJ 7"7®t7Q V; X¸ ݬ gzZC
Ù â Æ ] ZY Z Œ
Û
5e

r™x â S ~ ~g g 9èY
è Zzg x ¬È» Xž • K ™f ]Ü, R n µÆ ÎzŠ ä 
g;Z YÆ ò •
á %¬ 0ZŽ bŠ g q0 x ÷ x â S ä Y fgzZì s ÜÆÈÆ ( Ü{ŠŽñ)
0%gzZ bŠ g q0 x ÷ Ô °ÃŠ ÜÔ °Ãîx â Z b§ÏZgzZ ì c
C ÌŠ¤
•
á » • ~zZg
gzZ ä \¬vZÃ]zˆz ZŠ R ÅQƈy M Œ
Û çO X • ÅÜ~ 9KZ Ìg
Š q RÐ °ÃlÈ
Xì Hy
í!ÃyÒ gzZì 3g xl6(q
Z Ì
:ì \¬ ~g !
Š•
á gS
÷ nûiô†û iø äö ßF×ûi$…øæø™ a
w32Vá^ΆËÖ] y — ¡

ó Xó ì Hwi *
B‚Æ %F
Ãy M Œ
Û kZ ä ëgzZ L L
w33Vá^ΆËÖ]y —]÷†nû ŠôËûiø àøŠøuû*]æø Ðùô vøÖû^eô ÔøßFòûqô Ÿ$ ]ô Øõ%øÛøeô ÔøÞøçû iö^+mø Ÿøæø™
ó Xó Ð ,Š C ‚{•gzZ [ZŽ C » kZ ëÐ NÑ wV ðÃŽ k0
Æ \ MtL L

Xì Š
Hy
í!ª
sŸz ÅkZgzZxlà (-7™IIÐh

?) %F
~ Vì M zŠ K
n!
yZ

þ 4Ô 1:àÛFu†Ö] ÿ —áø^nøføÖû] äö Ûø×$Âø (àøŠFÞûŸô û] Ðø×øìø (áø]ðø†û ÏöÖû] Üø×$Âø(àöÛFuû†$ Ö]™ b
Za Ãy¨
Z ä ÏZ X c
2y M Œ
Û ä Ýg Xì ÑZz ä™3g e
.gzZì y!
$ Z (
Ž Ð x *
ÆvZ qzÑL L
ó Xó c
2yÒ ÐZgzZ H

Xì Š
Hy
í!ÃyÒ Ì6VŒ

—üäÞø^nøeø ^ßønû×øÂø á$ ]ô Ü$ $ö( äü Þø]ðø†û Îö Äûfôi$^Êø üäÞFœû†øÎø ]ƒø^ôÊø( äü Þø]ðø†û Îöæø äü ÃøÛû qø ^ßønû×øÂø á$ ]ô (ä´ eô ØørøÃû jøÖô ÔøÞø^ŠøÖô ä´ eô Õû†( vøiö Ÿø ™ c

þ 19Ô 16:ØÚˆÛÖ]ÿ

)f }g ø -7gzZ 
*™ ¦ » kZ ,Š: •
wÃy!
i KRaÆ ä™Š c
~¢Ãy M Œ
Û \ M ! 1Ñ } Z L L
ó Xó ì )£ }g ø ÌyÒ » kZ —" QX ,™~zc Å"7Æ kZ \ M ÂB| 7ÐQ Z
 ëXì

$ ñO Å"7gzZì °» *
ðÃì e X ’ e *
ƒ {Š c
i îªG©EG
ƒú1 ™•ž ˆƒ .ßÃDIR ‰
G
G
îªG©E$žt ZuzŠ ?σ Ýqù îªG©E$  ;g: pôQ ã M Œ
Û X’e D
g Š c
]!
t èÑq X 9c
ñ 7ß
G
E
G
Ô7s ÜÆ îª©$ 
*™ ZŠ R ._Æh
? 
*™]zˆÐ ]Òˆ y M Œ
Û gzZ 7ú â Ð "79y M Œ
Û
ãZ X Å ]zˆ Å y M Œ
Û izg z ‘
 B‚Æ ]Ò~ Ï0

i KZ ä VM$ögzZ Y Z Œ
Û g;Z Y:gz
Æ lÈ0%x â S ë ^Ð Mž 6Ôì CY VJ
Vzg ZD
Ù Š Z® Å XžK »Ôåy M Œ
Û
Z \ M X H åy M Œ
q
Û g !
81 ~ ãä Š 0Z x â Z b§ÏZXÐ ,™™f vZ Y ¶
S ~ ]Ñq
Âã 6]c
M ~y
M Å™Z >gÎZ
r
 ™x â S X¸ ÌF
 Ð å k7~ i Zz M ]gzpŽ ~g ‡À
*
511
þ Š 0Z xsÑZ • >™E
Ô¨ ¦]4ÿ X ‰ƒ}g \ Ã\¬vZ
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

Û g !
81 ~ ã¤
Z
?ǃ J 7{Š c
i H~ Ï0

i ¹!
 å 1| 7åä VrQ y M Œ
gŠ¾Ð ˆ y M Œ
Û ÃyZ å%R xH k0
Æ VÍß yZ -7Ð ðÌz ¡ÃQƈ y M Œ
Û
X¸ Dƒ kCiZ Ä x » VâzŠ -7gzZ ú
7Q ?å ƒ Î
:ì –~ {™E

Æ /]|ä If x â ZçO
JgzŠ Â H: Zz¦ t Z²a Æ š

 Fz ½Å VÍß …ä /Z
 ž • ë ª0 î†E
Û LL
Œ
Hn²ä ë ?Vƒ c
M VY ä™ q ZŠÌ J
VŒ »~ Ôƒ … Y ÔÑ äâ •
Û Q Ôìg-B‚}g ø
ä™e
Z@ Ìt »~B‚B‚Æ kZ pì „
 gŠt V; c
â•
Û Ô n Æ ðZ ‚
Û R ]³}g ø V; Y
Ð VlÆ kZž• _7Ð i Z¢z iÎkZÃœy M Œ
Û vßÆ V˜ ƒìg Yà,R q
Z ?žVƒ c
M
yMŒ
Û zÂÅ yZÆ™yÒ g
Š q R ]{ !g ZŠ¸Xì îŠ ð‹ i Zz M Å äzg b§Å ?
Ø ½
 Å VH
kZ }g vƒ Y [R Ô *
™yÒ g
Š q R Ái R ÁÐ 1ÑgzZ bŠgzi6½Åœy M Œ
Û F{Š c
i Ô bŠ U : Ð
E
uÐ ë ä VÍßgzZ ã V;z ë Z
g
 • ë  
Û X Vƒ q
ÑB‚}g vÌ~ Ô ~ u
E
Ä
1BÔp é¨B Z {™E
ÿ ó Xó ì c
Š™ IÐ ä™ (R …ä /]|ž ¹ ä ë ÂÅ öâ •
Û Å ä™ yÒ
þ 1¡

E
}Z•
Û Æ 1Ñ  /]|ž}™: wìt g
sŸzt ëVŒ :^â
uæL¾5!ðÞáD™
1Ñ ]!
ßÐ s§KZ ¿ðÞ @
¸ D™o ôS {zÉ ¸ n
g {oß c
gz$~ }g !
Æ
I
!
i
]!
Ô• { Zg ÿL › aÆ ðÉg Å y¨
Z }Z•
Û #â Å VZñÆ 1Ñ:gz X}Š™: [™s§Å
Xì ãZz
Xì YY c
Î Ìi Z0
R »›Ð y M Œ
Û ]zˆÅ /]|ЧZz kS
¸ ¹{Š c
i Ð VÍß x Ó 1\ M Xì ÷» 1Ñ *
Ñ 6y!
iB‚Æ ^„
 gŠ ÃQã M Œ
Û
[ôRÆ \ M b§ÏZ¸ D â •
Û ]zˆ~ i Zz M ]gzpB‚B‚Æ ZŠ R i§ ¹ 1\ M b§T
X¸ D â •
Û ]zˆ]gzpÌ
¿xlÐ ƒ
 ZŠ R ¹Åszwz ]ÜÉ Cƒ 7Š Z% „ ~i Zz M lpsÜ~ CgzpžìgŠ c
Å+Š Xì k‚ RgzZŠ ã
ÅxE´Š x ÓvZ x¯Qž• D™~
Zë³t ëÐ c ~g ‚ kZ Xì Cƒ
ËÏg )
gzZ y•
á z ÑÅyZ 3g ì‡ÃŠ ã
gzZ k‚ R 䲊kÓXXì ~96Š ã
ÏZ ]g q~g ‚
Ô`gÎ6y• M b§TÐ •g ¾ b§kS Ð zz Å y M Œ
Û#
Öè }
x *
Æ yZ ~ xsS X 7ÁÐ
X • ¾}g @
gzZ0
e
Æ tzf 8LZ ä ËC
Ù pX¸ Dƒ Ññ®C
Ù X¸ áZz p
g)@
]g '~ xEx Óvßt
X Î äBx â S »®z DÏZ {z ÔÅ Za ]g '~ ®q
ZÐzz ʼn
Ü z ºc
Ð pÒ
"7È y M Œ
Û gî LZ ŠpÆ äƒ az D
r™ŠŽz!
ä[R Æ h
?z ]Z Y Z Œ
Û b§ÏS
Å ä™Üg
Š qR 7Zž c
Š™sz^ ÚS ÃÏ0

i ÅyZ ä \¬vZ ~ kZgzZ X Hg (S 3g » äJ 7
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

512

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

513

sÜ,/~ 䙊 c
Ô™ Æ g
Š qR Ä6z õY Å g
Š q R ä $ö b§TX B: „ ›•
Û
G
X¸ áZzp
g ]g '~ xEgzZ îªG©E$ {Š c
i }ÚÅ ` M Y Z Œ
Û z Y fÆ äâ i kZ Ô,Š™
Ü z LZ ä VrZX à #

Ö }
ÅVâzŠ g
Š qRgzZ ]Z Y ZŒ
Û ävZÐ X• Ì,Z Y ZŒ
Û z $ö¼
X Dg Z ¦

~e
Zzg z ÜÅg
Š qR ZuzŠgzZ ~ äJ 7y M Œ
Û zq
Z » yŠ X å 3g™„~ V”zŠ Ã
¶Š: ‰
Ü z s§Åe
Zz§ z ÜÅg
uX • D Y äâ *Ÿzrt·Ñ!
~ ]Z Y Z Œ
Û Ž• Y ZŒ
Û ,Z¼
ˆŠb`
~ g
Š qR6yZ Z
 Xì MÃV‰ qÆ V(uÄÑ FŽ n0
: Âx £ {z~ ]gßÅ
?‰ 0ùr~ ]Z Y ZŒ
Û Â• ®~ g
u]Z|t ¤
Zž H~
Rt È » kZ ä VÍ߉
Ë¿ðÉ „ , z 
*™g ïS » ]Z Y ZÅZ ° #
Ö â S Å y Z c

*™ ½Ã>
Ø pÅY ZŒ
Û;
ÔZ xyZ
{zp¤
Z Ô}Š™ b`
6kZ ÂñY ` h
 ðZzŠ 6y»Š Å ~igŠ Ë c
ñY ` äZ|} À Ð ËZ e
Xƒ: VY „C
Ù â »®LZ
rg à Ç!
~g
u1• x â S Æ èt, }X • #Ç!
~g
uŽ • ~è, Z „ Ä
u: ì Cƒ ]g '~ y M Œ
g
Û : ÃyZ p• n
g ]g ' Â~ õg @
Ž cg í!, Z F b§ÏZ X •
Ì"
Ub`
]‡zR ‰Ž Ô ñY ï b`
ðÃ~ŸÆ g
u6y M ÛŒƒõˤ
Zž k\R1X ~
xñè Å #Š xsZ™È]Z Y ZÅZ ° ®B‚B‚Æ g
•Z ° ®Ãs ZÑZ, R  Cƒ „gƒ 7
yMŒ
Û Ž ]Z Y Z Œ
Û B‚Æg ïS Æ g
Š qZëžì „g wet å Å Vz”
Æ g
uXì CY ÅÒÃ
4ÓG
¡*
X ñY H7t ‚Æ VÍß~ ^x *
ÃèEG
$
Æ Ôì i ÚZ »ˆ
4ÓG
¡*
nÁ!
X • 75$öFŠp6b`
ðƒ Å6yZž• ,Z ‰~ ]Z Y Z Œ
Û èEG
žìgŠ c
ÅXY Z Œ
Û {z b§kZ Xì @
Y *
â ›x £ » yZ ~ ]Z Y Z Œ
Û ÜÂñYƒ Ì"
U
ü~ g
u¤
Z
gzZ w‰Å ä™ bzêÃ,ÅyZ Ô 1x » klgzZ x6y M Œ
Û «™ä vZÐ VlgzZ Vâ !
i
G
4Ó¡*
X c
Š™ ZŠ R h»vZ x¯¦™ä èEG
Æ]Z Y ZŒ
Û žì s Xì Cƒ ÒÃx » *
Le bŠ {gtq
Z ~Ã\ M !z/1Z} Z :¹ä kZ X c
M à 3q
Z k0
Æ ~y z/1Z x â S çO
à X oF‰çÚLÂgzZ wBà X²]LÂ~ w164Vð^ŠßÖ]y—^÷Ûnû ×ôÓûiø oF‰çû Úö ²
ö ] Üø×$Òøæø ™ t ‚}÷\ MX Vƒ
Æ z/1ZÐ j§kZ ~ž åwì » kZX • ~g ïS Æ x¯ÚÅvZ {zèa zŠ™]zˆ™ ¯ ¶Ã
z/1R x â Z X Ç VzŠ™[™s§Å yZ ™}Š x *
» ] Y ZŒ
Û Å z/1Z ÃkZ ~ ˆ gzZ Ç Vß ZdÐ ì
Z ~ˆy M Œ
q
Û Â Çá™y

ñxlÃwBz ¶Ã ÂVŒ nÁ!
ž ¹gzZ H œg » kZ ~g ¯ä ~y
à L6VŒ w143 VÍ]†Â¢]y —äü e%…ø üäÛø×$Òøæø ^ßøjô ÏFnû Ûô Öô oF‰çû Úö ðø«qø ^Û$ Öøæø ™ì ;g M ~ s Z²ÑZ >gÎ(
þ tzDÒobÑX oÖˆjÃÛÖ] kãfÊÿXÐ ƒ Ñ {°‡ ‚yà »"7
[µ
â•
Û g » ïZúÐ ¹ ú Æ yZ Xì @
â•
Û ‚]³z ]à\¬vZ ÃVÍß X~ +Š Og Š c
Vâ •
Û Å {
E ‚ R Ô«™Å y!
i Ôw'ti§ Ô ~È0
Å > [z xßÔò ¾Ôª
zŠ Å mÜR }X • Dƒ
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ


]Z”
z ];z(vŠ gzZ l‰à Ç ÔÕÔ ^Ñ b§ÏZ X bŠzÂ6DÐ œ[pÔ 
*™]³gzZ ~g ZŠ'
X • ï•
á {)z *
™«™ÅvZŠzugzZ ÈÐ
X
*™: e
ZzgÃg
ugzZ *
ƒ sz^~ #
Ö }
ňy M Œ
Û » ‰~ ]Z Y Z Œ
Û [R
:• sf ø
 ];Ž óNP

tzf » #
Ö }
ňy M Œ
Û a

Ö#Q b§ÏZ Ôì ‚
g ƒ Î ~ ®z DË: Ë¿C
Ù •ÆXXÙ^q… àÊ ØÓÖZZ !kg• ÌÖ]
Å tzf LZB‚Æ y M Œ
Û sÜÆ äƒ x‰Z ìY ŠŽz!
ž ñƒ, Z Š Z•
Û R Vz%: â i ° ~t·
ä Tž ,Š }Š x *
» ~0

zZ}
„ÐQQ c
ì ] !
Å tzf LZÆ ¿C
Ù t Xìg w'Ð zz
X Œ=Ât Ê Z•
Û Z lyRaÆp
g yñâ z pôÃQÆ x¯ LZ
â•
Û t ~ X†ŽÞZ ~g b
x â Z ~ {g !
Æ XX BÄg t ‚ ù @?Ý°Z†1Z x â ZçO
{ z » 1Ñ :
 » kZX Hg (Z ÃäJ 7"7y M Œ
Û Upp¸ ´ â Æ az D} ({zžìg
þ 5037 :°…^ífÖ] xnv‘ÿ ó9äü Ûø×$ Âøæø áø•†û ÏöÖû] Üø×$ Ãø iø àûÚø ÜûÒö†ö nû ìø0 :c
â•
Û ä 1\ M ~ Tì yâ •
Û
XXó‚ÃÏÛÖ] ]„â oÞ‚ÃÎœ °„Ö] ÔÖ„ÊZZ V±Û׊Ö] àÛu†Ö]‚fÂçeœ Ù^Î
þ 55B1 V±fa„×Ö …^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 11:l]ð]†ÏÖ] ±Ê †ŽßÖ]ÿó Xó ì c
Š è6µkZ= ä ]!
ÏZ L L
è߉ ànÃe…œ ܿ¢] ‚rŠÛÖ] ±Ê Œ^ßÖ] -†Ïm á^Ò àÛu†Ö]‚f ^eœ áž V±ÃnfŠÖ] Ñ^v‰žçeœ Ù^Îæ
X N J 7]Z Y Z Œ
Û Ã VÍß J
 w‚ 40 ~ WZ K ä ?Ý°Z†1Zž ì ¹ ä oÃnf‰ rZ1Z L L
þ 55B1:…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ X¸ m{Š¤
•
á Æ Z]|?Ý°Z†1Z

Xì ?Š ãZzgzZ ~(¹ Å]Z Y Z Œ
Û tzfgzZ y M Œ
Û#
Ö }
Ô÷z w¸t »¹ @
?
dZ & œ [Zâ ~ {g !
Æ X ?ǃ •Zz*
yÃÐ ,Å ?•Z ÌØZ1Z x â S h
à ?•
á x â Zž ì Å™f ]!
t ~ ?•Z {™E
~ 8ó 8:Ø×ÓÛÖ] t^jÖ]L[ KZ ä y{
]Y·ù{gÃèÆ g
Š qRÆ™^Ð iZgŠgzŠ¥ÆðsS xEX ‰'

iR ´ â x â S ¤ í!gzZ›z ~gg
~#
Ö }
ÅkZ ]Zg yŠ X å ƒ ÎgzZ ‘m{B‚ƈy M Œ
Û Ã ?•
á x âZ1X¸ D Zz™ oÅ
é‚n’ÏÖ] h^jÒ ðƒ èÅ ¥•
á x âZX ‰ 0•aÆVß Zz ä M J
#
Ö ªž ©Xìg V•
áÃ
X c
0
;ä VÍßVÅÑÉ 7VzgZD
Ù ÐX±Þ^ãjÖ] äqææ ±Þ^Ú¢]‡†uL änf›^ŽÖ]

ìzz q
Z ̉
Ü zº b

z ðž c
Š™xW Ú Z6yQ ä Vß ZzIy M Œ
Û X 5: ‰
Ü z » äJ 7g
Š qRÃÒZÐ ~ ]Z Y Z Œ
Û [R
X Iš
 ,/ž ©ìgÑ ~ x » ÏZ x •
á
¹!

¤á Zz "7Æ y M Œ
Û ÌQ 1• ìg J 7]Zg yŠž ¶ Š Ä «*
x â S Ì Ö]
Ð ^~ž • ë Ôì ólgzLÄ » X G0 y¢x â S Š¤
•
á szcÆ \ MçO X • Tg 514
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

¹ @ãæ «*
x â S ¿ÑZz ä M ÐC
Ù !
Ðzz ÅY C]ÒžVƒ 8 Š Ô à {gëÜæ aÆ "7
Öú Æ Y CI~ X¸ ìg J 7Ð œgzZ ÎÔ. ~(ÃY C\ M Ô å Y™7Ýq DÐ
¹ ¼ZŠ VŒ ž ` Ø 6{7 X¸ D J 7
7]c
M {Š c
i Ð MÃ Ë «*
x â ZX Š


Hn²ä VrZ X Zƒ¢q~ #
Ö }
Å\ M ™áÃQ1ZÔL„
 zŠ 4RŒ
Û Æ «*
xâZ~
«*
x â Z X c
M Æ™ð, à M ÚS a Æ "7sÜ7`
@c
Yq ðÃì c
M Ð ^t ! ]|
g »Z z + `
'ž• ìgNŠ \ M L L (XX…^’Þ¢]æ àm†rãF ÛÖ] ð«ßeœ àÚ ±ÏÖœ ^Ú pF†iZZ :c
Š [ZŽ ä
¬» äI~ ~tK]Zg  Š
Hg ZÜS Z
 ž ‚X Vƒ ›ÁZ *° HÐzz Å ¶Š ½ÃŠ ÑzR Å
"7= ä \ M X å„¢q~ ?ì V¹•
Û ) ~^{zž Y7 gzZ ñÑ p=‰
Ü zÆz\ M X c
Š
X ¶„g ’i Zz M ~K~g7 gzZ å ;g| 7~ ¶Å «i Zz M ]gzp= ä vZ X c
â•
Û {g •
á S»
™J Q ä q
Z¸ `ƒ ¦ CŽ ~ ãZ X c
â•
Û ¬» äƒ lñ{ ÂB| 7]c
M Mä ~ Z

S ÐZ ‰
Ü z » "7]c
M kŠ KZ ~ Z®ì c
M Ð gzŠ âZ ð¸t • }°!
ÆVŒ ë ! •} Z ¹
]c
M ä= ä «*
x â Z 6TX HS ‰
Ü z» Vì M kŠ = Ìä D¨
¤gzZ q
ZQ X Vƒ @

Ð «*
•g !
Fy M Œ
Û åb§kZ X å k7]c
M k• : Zizg ~ [Z X ~Š ]i YS Å "7h
'
×
þ 128B1 V…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ X J 7

w'izg z ‘
 ~#
Ö }
Åy M Œ
Û gŠ¾ «*
x â Zžì C M t ‚}g ø ]!
t ЧZz kS
X 5: „ ‰
Ü zaÆ e
Zzg z ÜÅg
Š q Rž ?¸
vß Vzg ZD
Ù Ð ;IÆ \ M X • ,szczg• ~y z/1Z x â S ~ {‚Ð Z Œ
Û h
Æ yZ Z
 ä ~y Œx â S X „g ª¸ ÌV;z ‰ Üæ Ð {y Z
 \ MX ñƒn
:Ñ äâ •
Û ~ Ý¬Æ ãZª  ¬Š x JŠ j R » Cá ZzIˆy M Œ
Û Š¤

þ 291B1 V°…ˆr×Ö ð]†ÏÖ] l^Ïf› ±Ê èm^ãßÖ] èm^Æÿ XX[^÷e^e…œ áçÓi ᜠð^Û×ÃÖ] l•^Ò ²] Ÿ] äÖ] ŸZZ
ó ó?‰ 0[!
g R Y f HÔ7ŠqðÃ{z´ÆvZ L L

:ì yÒ»  üG3µz x â S çO

Æ {z²0x ÷ b§Tñƒ ¦ b§ÏZaÆ Dw”t ‚ÆVÍß Âñ M†ÃZ
 ~y z/1Z L L
þ 102B1:…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ ó Xó ¸ ñƒt ‚

ë™^Ð M Ô³7Ìg
Š q R ä VrQX¸ y¨
S é" ~ègzZ ]Z Y Z Œ
Û ~y z/1Z x â S
ä™ Ü]Z Y Z Œ
Û gzZ h
?Å ˆ y M Œ
Û Ì\ M pXÐ ,™ {™E
» g
u { E
‚ R Æ yZ vZ Y ¶
Z
X eï: „ µñ » ög D
ÅxEvŠ X ‰ 0•~ ®kZgzZìgÑ ~
Xì — ¹ wÅ y Z ~ ] Y Z Œ
Û gzZ èX • áZz •gƆÃÔ ~HÔ ~è ð‚ x â S t
Ï™ ð‚ x â ZçO X Š
ƒ Â*
J 7
7Z UŠ•
Û UŠÛ•ž¸ Dƒ¢q {èˆãZ Âk0
Æ\ M
515 p=6
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

g
X D Y D Zz™ÜÌ]Z Y Z Œ
Û s %S ÃY CLZB‚ „B‚gzZ D Y _7Ôn

þ 538B1:°…ˆr×Ö ð]†ÏÖ] l^Ïf› ±Ê èm^ãßÖ] èm^Æÿ

ïŠ ½ÃVÍß™Ö 6kZ \ M @
Y c
ZjŸ
a Æ yZ ~ y@ { â ž • D â •
Û î x â S
þ 408B11 :~Š Z• ¿ÔŠ Z• õg @
ÿ Xf
 â•
Û ]zˆåˆy M Œ
Û zŠ~ y@ b§kZ f
| 7w2SŠ M: Zizg

]uZz¿PÆ kn`³³Fþ þ×ùÖ z ò ¾

]g Óz ò ¾X @
ƒ7{Z
ü » D, Z ƒ: Za ~g Ç Ì6z ò ¾¤
Z ̈ Æ ä™Ýq D
CX • #â ÅÒpt • e
Z@ §âg
uz y M Œ
Û èY ǃ ~g Y ;d{Š c
i „ Ú Z σ {Š c

?Vƒ ¦(q
Z VâzŠ1$
gzZÒpžì Yƒùt Z®X • b§Å1$
{ k
gzZ ÞS
Ð x Z •Z z [Š R ãZ x *
» yZ vßJ
 ` M Å#
Ö }
ň y M Œ
Û ä VÍßs ZÑZ Xžìt 9 Š
?ǃ W
R H~ yZ Ô‰s ™z u 0
X3!
i ÅyZX ¶zgŠ ¾ÚÅmïz ò ¾~ yZX • f

:• D â •
Û ~g b
x â Z ~}g !
Æ °ÃÞ¬ x â ZçO ÌÖ]
-X¸ D™ ZŠ R …ZâÐ ]ÒX¸ ^
Ã6x £ dZÆ ò ¾gzZ @Zi z $
¬ } (°ÃÞ¬ x â Zž L L
Ð M QX D™ ZŠ R Ò™u¥ Â CY M K¤
Z ~ 3 Zg ñƒ D Y }X TgÆ ~ KJ
)yŠ Æ
ó Xó ~Š ½Å]Z Y Z Œ
Û ~ t Z²/ôKJ
w‚ 50ä Þ¬ x â S X º
þ 348B1 :°…ˆr×Ö ð]†ÏÖ] l^Ïf› ±Ê èm^ãßÖ] èm^Æÿ

ÅvZgzZì CY| (]¯~ ]ZŠ „Ðzz ÅyZ X • d
Œ
Û {Š c
i ¹ ÆvZ ÃòŠ M …Zâ
X ì CY M ¨
¸6Vçx Ó›
X ¶: ›•
Û Zg f Ð y M Œ
Û#
Ö }
7Qžì [ƒ™fú ~}g !
Æ X ãæ «*
xâZ h
?I H » ëÅkZ ñYƒ ‚#
Ö zZæ Å™f kZÿTì ™f Z(¹ ˆy M Œ
Û
:• D â •
Û ~g b
x â Z
]!
Ť~(
* J 7-7y M Œ
ÛJ
w‚,X¸gÇÌ6z sÔ@Ziz
$¬zgŠu¹@
ãæ «*
xâZL L
Ô tÜR {À 0
{Š c
iÐ VÍ߃
 «*
žì yÒ » y߇x âZX™Ö~ KÅ 1Ñ Ì{z ì
~tKJ
w‚J‚ ä VrZX¸ áZz "7Ð i Zz M z i Z0
R ]gzpy M Œ
Û gzZáZzp
g ]ZŠ ¬ {•
ňy M Œ
Û c
D™W{z Z
 žì è]!
t ä Y fF~}g !
Æ «*
x â Z X X ZŠ R ,i ú~
D™wEZ Òp {•~(\ Mž Š
¹Ð yZ Z
 X ¶C™ c
M ÒpÜ~gÅÐìÂD™]zˆ
Æ 1\ MX ðƒ ‚~ [Zpª
q ]g c
i ÅY m
ÑZ x â Z ]Zg q
Zž c
C gzZ c
Š™g ïS ä VrQ •
žVƒ &X c
Š Î ug I± CZ ~ì}÷™ƒ lpä 1\ M ð‹]zˆÅˆy M Œ
Û ä ~6¬
þ 108B1 V±fa„×Ö …^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ Xì „g M Òpt Ðì}÷J
 ` W™á Ð yŠ kZ

G
©3Å
X • u {Š4~ UÆ ´ â x â Z ~ üG3 EZ ¼
 «*
xâZ
z ò ¾X • ~zZgÆ ›9Ô¸ g
uƒq Ô• q
ZÐ ~[Rg;Z Y°Ã { Úx â S t
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

516

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

X¸ D™ œ yìiX¸ Ã
:J
 ã0
Ð D¨
¤ LRž åݬt » ~g ÇÌ6
Ù !
C
Ð yyZŽ âq
Z Z
 1X ¶]”Å k\ c
Í{ i ZzgŠ » yË~ ÌñÆ ò¤
JiŠ q
Z
XØŠ ^Ð V;z [ ã0
%Xì J 7y M Œ
Û Ðí ä kZž‰ yT •
þ”
z szccÔ 1•íqÔ 51 V†ÓËÖ] èfíÞ |†• †¿ßÖ] èaˆÞÿ

©X f
 :£zç ðÃÐ D¨
¤X ñYƒ: »`
R »ˆy M Œ
Û }žì ~g ÇÌ6
Ôì ò ¾w¾t
Xì ½]!
{•~(ä ?•
á x â ZX D™: Zg ZÍÌ¢
#
Ö }
KgÐ Kgž
¡i†Ú ᕆÏ×Ö ]÷…çf‘ ^÷Ú^Úž
Å…çjÚ àÚ å^Ò‡œ ^Ú éˆÛuæ
ó Xó ¸ áZz "7Ð %F
Ãy M Œ
Û Ž • x â ZáZz ä™ñÔg ÇÌ6gzZ { À 0
gŠ¾{ ÚgzZ L L

Ð { Úä~X ånŒ
Û ¼ 6yZ ‰ƒ ]¯ò Z
¤-Zz }÷ž • ë îx â S Š¤
•
á Æ\ M
yMŒ
Û k0
}÷ {z:c
â•
Û ä { ÚX ,Š Z™f~ nŒ
Û ™È kZ ì Š¤
•
á » \ M { Zp nŒ
Ûž¹
X &7ƒ
 oÌ*
Zj ã0
ÐB; Æ D¨
¤~ 7Ù Š Vƒ Y™ b§¾t ~ì k7
þ 96B1 V±fa„×Ö ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 179 Vp†q¥Ö ᕆÏÖ] è×Ûu Ñ¡ìœÿ

yZÖƒxÔ~ yZÖw‚ q
Z gzZ Tg ~†Ãw‚ q
Z { Úx â Zžì yÒ » ƒvZ†
ž c
â•
Û Ðd
 LZ ä \ MXÇëgŠg ZD
Ù q
Z ä kZ  J 7y M Œ
Û åÐ \ M ä q
ZÐ ~
X Vƒ @
™yQ ÅkzŠÁZ ¼
 ~!$
Æ kZÐ vZ X @
™ 17]`
Q6y M Œ
Û ~ zŠ N
ß :ZzÐQ
þ 94B1:ofa„×Ö …^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ

X • ~zZgÆ ò •
á %¬ 0Z ÔbŠg q0x ÷ x â S •
qíz q Ë} (
X¸ y ¨
S sgzZ ‚g 0
Ô(ÆzgŠ ð•S X¸ ¿~ wŠ K ìY \ M
X Tg w'~ë Z ]ZŠ „Ð
: • ˜ If x â Z
Ð "7i úú Æ yZ ~i ZƒZ yZ†gzZ D Yƒ ßvß¼ž D J 7i úDâZ -{ 0/ å˜
X¸ D™ J 7]¤{Š c
iÐ M~ {>C
Ù X D™m

¤
x ÷ x â S {Š c
iÐ VÍ߃
 {z~ "7i úž ©} $}n Ô Sh ZŠ }~ VÂ!
F-{ 0/@
Å
X • ÌŠ *QÆ ~g g x â Z g
•Z ° Ýí. Z÷Z x ÷ x â ZX¸ áZzp
g ¹xÐ g q0
X å‘u" Ð ˆy M Œ
Û » lÈ0%x â S ³a
þ
:• D â •
Û £Z x â S
þ 241B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„iÿ ó Xó •íz y M Œ
Û
r™ ( lÈ0%)–1Z L L
: ì –ä ~Š Z• ¿
517

k• ä ~XÑ äâ •
Û ÂÔ D J 7
7VY g
u6gîxÃVÍß\ Mž ÎìgzZ c
M ¿q
Zž L L
*
û
ö
\ M  J 7ä kZ w1 V”¡ìŸ]y— ‚ºuø] ²
ö ] çøâö ØÎ ™ : ð7¹ÐZQ Ôì ~Š ½Å y M Œ
Û ÃVÍß w‚
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

ÐQ Â c
J 7û%äÐQ ä \ Mž ©c
Š ¬»"7Q ä
ó óX Zg ¦
g ZÍ *

:• D â •
Û %x â S

„q
Z ?gzZ Å: kC‰
Ü Š gzZ ~g ZÍ *
LgzZ Vƒ ;g M êŠ ½ÃVÍßÐ w‚ k• ž Vƒ ÂÌ~ L L
þ 379B14 V•]‚Çe îm…^iÿó Xó ‰ƒ y.6
~ ‰
Ü z

X¸ D™ »y M Œ
Ûq
Z~ izg z ‘
 ÚJ
w‚ 40ž åݬt »]Š „gzZ ò ¾

þ 138B1 :±fa„×Ö …^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ

Xì J 7åˆy M Œ
Û g !
g ZD
Ù 24000~ äÃkZÆ yä~ž c
C‰
Ü zÆ ]Ãz ä \ M
þ 444B 1 :á^ßrÖ] 霆Úÿ

þ 36B2:v0Z Ô gm„`jÖ] gm„`iÿ Xìg sz^~ ]Š „w‚,

X c
Î: U6}iJ
w‚:e Ô¸ ar
 ™gzZ ݬ} (%x â ZgzZ yzg ; 0h
m
þ 1B1 :±fa„×Ö …^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 380B14 V•]‚Çe îm…^iÿ

:• ë Ä0Z
þ 24: 嘕
á 1Z (ènf›^• |†• ±Þ^ÃÛÖ] ‡]†ežÿ ó Xó ¸ Ð ~ Vzg Z ¦
]Š „–1Z L L
þ 241B1 VÁ^ËvÖ] é†Ò„iÿ X¸ szc~ ÚÅ ò ¾gzZ n %–1ZgzZ %0 [ ©
:• ëG0 ¼
þ 137B1 V…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ ó Xó ¬Š 7ðÃsZ (
Ð%ä~ L L
:• ë ug I0vZ†
þ 36B12:gm„`jÖ] gm„`iÿ ó Xó ¬Š 7ðÃÑZz 䙿6
<
 {Š c
iÐ %–1Z ä ~L L
:• ë o×rÂ
þ 36B12:gm„`jÖ] gm„`iÿ ó Xó ¸ á Zz ä™]Š „gzZ <

r™ { zL L

s®z b`
6Y Z Œ
Û‰

«™ Å QÆ ˆ y M Œ
Û sÜ]Z Y Z Œ
Û [Rž ì @
½Q wDZ ~ V~f Æ VÍß¼ 6gîx ¬
¼~g
užì @
ƒ Ìt wDZ q
Z c
M 7VY {™E
» ]â }
Å yQ ~ g
ugzZ ìg Ñ ~
x Óá Zz ä™ b`
èÑq ? ‰ 0rù ~ ]Z Y Z Œ
Û Â7r~ g
u {z ¤
Z Z®Xì ðƒ b`
6
Xì ;g CrÐQ~ g
u¿ZuzŠ Âì @
™ b`
q
ZÉ 75~ b`
6]Z Y Z Œ
Û •Ëvg )

}Xä $öÎX: ¡ g
Š q R ~ Š Z®{Š c
i âZ ä VÍß s ZÑZ yZžì t ÝZgŠ ]!
µñ » äJ 7g
užt c
‰Š c
ã!
ig
Š q R {Š c
iÐÄÑ ]‚ÃyZžì @M }g !
Æ £Z x â Z
ïy M Œ
Û ~zZg (R ðä
Z pX • n
g $ö~ g
uŽ nÄg:Ä6gzZ ]g'âZ ~ kZ {zgzZ 5:
• ìg™yÒ Ðgzi}g7 Ãäƒr~ ]Z Y ZŒ
Û ÆkZ b`
Y fB‚ Âì ®~ g
uŽ ì @
Y
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

518

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

nZ‹Z  b§ÏZ X ñ0
gZŒ
Û *ŸgzZ wŠ ¬ zr~ kZ vß {z ñƒ D J 7Ð ]Òˆ y M Œ
Û èY
X X: 7]â}
aÆp
g pôÃQã M Œ
Û ä VrZž ǃŠgZz Ì6$ög;Z Y_(_(
]â }
6U ËÆ +ŠŽ ¿ÌðÃX • w‰gzZŠ ã
" ¡]ŸZ‹ZÆ b§kZ q
Š 4
}gø Z®
Æy M Œ
Û }Š {gzZ • bc(KZÆg
u}Š {Xì x Z•Z ëÑ ð•ZgzZì W.
Þ ‡{zì ;g}Š
u » ]Z Y ZŒ
g
Û [Ržìt 9 Š [Z Xì gÇÌ6{Š c
iŽ ì {z [H»vZ6gîÝZX • ˆ
Ü o(KZ
?ì ÅÎâ¾b`
àZz äƒ6yZXXÝqÐ $öÁg
ŠqR ä VrQgzZì x£ H~

¹ @°ÃÞ¬ x â Z a

ìgÈr~ ]Z YZŒ
Ûƒ
 pÔrä ÒZ gzZ ì ¹®~ g
u ä ‰Ã °ÃÞ¬ xâZ
X•

]Š Þ

Ø✠àÚ (±Ãe^i èÃfŠÖ] ð]†ÏÖ] ‚uœ (°‚‰¢] ±ÊçÓÖ] •çrßÖ] ±eœ àe Ü‘^ÂZZ ÌÖ]
XXó&m‚vÖ] ±Ê ^Îæ‚‘ (l]ð]†ÏÖ] ±Ê èÏ$ á^Ò (^ãnÊ äi^Êææ (èÊçÓÖ]
E
B-ÊZ ! Z 0 Þ¬L L
4] Y Z Œ
]Ãz Å yZ ~ ÏZ gzZ • ІÃIZ Ô• ¹ @
Ô• q
Z Ð ~ îœE
Û X ~‡R °ÃŠ ðE
þ 248B3 V±×Ò…ˆ×Ö (ݡ¢] ÿ ó Xó • tzœ~ g
ugzZr~ ]Z Y Z Œ
Û X ðƒ
±eœ àe Ü‘^ çâ VÙ^Î èÖ‚ãe àe Ü‘^ à oeœ kÖ^‰ Øfßu àe ‚Ûuœ àe ²] ‚f Ù^ÎZZ h
÷ q… á^Òæ •çrßÖ]çeœ çâ èÖ‚ãeæ ^vÖ^‘ ÷¡q… á^Òæ •çrßÖ]
…‡ œ†Îæ …‡ o× œ†Î (^÷Ó‰^Þ ¡
]ð…^Î á^Òæ ²]‚f o× àÛu†Ö] ‚fÂçeœ œ†Îæ ±Û׊Ö] àÛu†Ö]‚f oF× ±× œ†Îæ ±× oF×Â
éð]†Î …^jìœ ^Þœæ V±eœ Ù^Î V²]‚f Ù^Î (Ü‘^ éð]†Î áæ…^jím èÊçÓÖ] Øâœæ óᜆÏ×Ö
XXóÜ‘^Â
G
VrZ HwZÎ~}'Æ îȼ 0ެР£Z-Zz LZ ä~ž• ë N
 0£Z 0vZ†L L
E
B-ÊZ ! Z 0 Þ¬ {z ¹ä
0gi ä VrZ X •r{zgzZ • •çrßÖ]çe] èÖ‚`e gzZ X • òŠ M ( {z X • Š ðE
I47
vZ†ä VrZ X J 7Ð ¹ @
?ä Þ¬ b§ÏZ X J 7Ð Zä øG
0gigzZ J 7Ð á
] Y ZŒ
Û ÅÞ¬ Ì~gzZ • _7> Y Z Œ
Û ÅÞ¬†ÃIZ X¸ ~g ‡Æ y M Œ
Û Þ¬ X J 7Ð Š&0
þ 224B25:~Š Z• ¿ÔŠ Z• õg @
ÿ ó Xó Vƒ@
™g (Z
÷
XXó•çrßÖ] ±eœ àe Ü‘^ àÚ á•†Ï×Ö œ†Îœ ¼Î ]‚uœ kmœ… ^Ú V±ÃnfŠÖ] Ðv‰]çeœ Ù^ÎZZ t
E
B-ÊZ ! Z 0Þ¬ ä ~L L
þ 224B25:Š Z• õg @
ÿ ó Xó ¬Š: ~g ‡» y M Œ
Û Z (Ð Š ðE

519

:• ð M ]c
z%Å °ÃÞ¬ x â Z ~ XÃ {z
1413• ¶g
uX 1 Ìm†• •¨]• ±eœ à߉ a
g
3963D 3871D 1808D 222D 147• ¶g
huX 5
äq^Ú àe] à߉ b
huX 6
°„Ú†jÖ] ÄÚ^q c
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

huX 5
huX 3
uX 1
g
Š q ZX 31
g
Š qZ X 17
g
Š q ZX 60 ã½
g

±ß_Î…]• à߉
èÛmˆì àe] xnv‘
±ÃÊ^ŽÖ] ‚ߊÚ
á^fu àe] xnv‘
±Ï`nf×Ö pF†fÓÖ] à߉
‚Ûuœ Ý^Ú¦] ‚ߊÚ
:g
uq
Z

d
e
f
g
h
i

xÖ^‘ ±eœ à •çrßÖ] ±eœ àe Ü‘^ à èÛ׉ àe •^Ûu ^Þ^fÞœ ‚mˆm ^ß$‚u ‚Ûuœ Ý^Ú¦] Ù^ÎZZ
ó9ÜûÓöÖø lö†û ËøÆø ‚ûÏøÊø Üûjöòû•ô ^Úø ]çû×öÛøÂû] VÙø^ÏøÊø …õ‚ûeø Øôâû]* o³F ×þ Âø Äø×ø›$ ] ²
ø ] á$ žô0 VÙ^Î !"
# ±fßÖ] àÂ
þ 3081 Ô3007 V°…^ífÖ] xnv‘ÿ

Þ¬ x â Z äVrZgzZ ä îG*Ð]0Š ×Ð h
mX ÅyÒ g
u ä h
mÐ ëž ¹ä £Z x â Z L L

iÃg$
IZ ä \¬vZ —" XÐ 1x™Z Ñ ä VrZ gzZ Ð Ô™1Z Ð Þ¬ x â Z Ô Ð
ó Xó ì 3g™s çà ?ä ~ z™¿ì eŽ ?žì c
Š™

¹@ãæ «*
xâS b

:• D â •
Û ~°0Z
ó Xó 7]!
Å `wðÃ~ yZ ~ wì}÷gzZ @Š 7”
g
u ðÃÅyZ ä ~ L L

Z°z >
ª
Ø p

tzœ ä ð¨
gzZ ?q Ôr ä Ä 0Z ÔN
 0 £Z Ô ¥0 ¼ Ô ~çl8E)´
þ 111B1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ Xì ¹g
•Z
:q
Š 4
Æ ã=Z 0ZgzZ ð¨

þ 227B3:wZŠÑZ yZö ÿ X 7`w¼~ ä™Ü]c
z%ÅyZ
Xì H~l^Ï%Ö] h^jÒ ™f »\ M ä yx0Z
:• D â •
Û v0Z
XXóä´e Œªe Ÿ äÞœ ]çq…œæ ]†ÓßÚ ^òn• ä´%m•^uœ ±Ê …œ ÜÖZZ
ó Xó 7`w̼ ~ ä™wJÆ yZžì wì Z÷Ô 8 Š 7]!
ðÃ~ ]c

z%ÅyZ ~L L

þ 407B1 Vgm„`iÿ

þ 11 Vof›^ŽÖ] |†•ÿ X¸ á Zz 䙿Рï¢6
g
ugzZ Ý¬Æ š
 ²Ô ]Z Y Z Œ
Û {Žz «*
xâS

:• D â •
Û oÃÛ‘] )´
XX•^fÃÖ] ð^ãÏËÖ] ð]†ÏÖ] àÚ á^ÒZZ

ó Xó ¸ Ð ~ Vzg Z ¦
]Š „gzZ •Ô Y Z Œ
Û «*
L

|â 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

520

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

I3Å_ög•
X • Š¤
•
á Æ «*
x â Z • _ög•VâzŠ ãæ ´ â x â Z gzZ Ä0 ïG
þ 107B1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 331B2 Vð]†ÏÖ] l^Ïf›ÿ X • Ð ~ {舆㕜 ÌlgzgzZ yß ‡x â Z b§ÏZ
] c
²Z š0{ Úx â Z c

þ 261B1 Vð]†ÏÖ] l^Ïf›ÿ Xì ¬Š ÌÃ/ô¼ ä VrQžì ¹ä ‰

øZ•
Û Ô[Š R Ôh
?Ôg
u Ôy M Œ
Û X¸ @Zi z $
¬ gzZ g Ç Ì6Ô sÔåà z ݬ } (°Ã { Úx â S
X¸ n
g k,Š à ©)~ {)z
:• ë v0Z a
þ 28B3:gm„`jÖ] gm„`iÿ ó Xó ¸ å˜ZigzZ F L L
:• D â •
Û If )´ b
XX˜ñ]†ËÖ]æ ᕆÏÖ] ±Ê ^‰œ… á^Ò ZZ
þ 226B1 V†fÆ àÚ †fì oÊ †fÃÖ]ÿ ó Xó ¸C
Ù â ¹ ~ øZ•
Û gzZ y M Œ
Û xE\ M L L

•t { E
‚ R¼Æ \ M

Ð5Å! Z 0 Ý°Z†0·Ô ÐZ 0 yZÙÔ  øI.’Z x â Z
X tŠ ™QvZ†1Z Ô  öG

þ 112B1 VèʆÃÚ X 261B1 Vèm^Æ X 284B1 VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚÿ

{E
‚ RÆ g
u

Š ×Ô  "
U
0 ~° Ô 
s^0³Ô {%0 z/Ô "
U
! Z 0Z ÔÔ Ä0 ¬

G
I
©!
gG
!
š
.
X  ê 0 {4Ô?ç, 0gµÔ  ø Z Ô oÃnfŠÖ] rZ1Z Ô ÐZ 0
þ 112B1 VèʆÃÚ X 261B1 Vèm^Æ X 284B1 VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚÿ

{èˆÆ { Úx â Z

µ
0 üG3 z Ô on’Â 0 ÐÔo×rÃÖ] Ô™0vZ†Ô oËÃq @Ôug I0vZ†
Ôð‚ x â Z Ô vZ†0 q
ÑÔ ~g NyçÔÜâ•] 0 •Z'

Z Ô yZ 0 ¼ Ôb Z`

E
X Š ÜÔîx â Z Ô~h
m¼ Ô ~èY Z•
Û x â Z Ô à å˜D1Z 0·
:p…ç%Ö] á^nˉ Ù^Î
XXó^ÛãnÊ ÔÖ š†Ãi ¡Ê ˜ñ]†ËÖ]æ éð]†ÏÖ] Ý^Úž é…^Û ^eœ ^mZZ
þ 268B6 V‚É àe] l^Ïf›ÿ ó Xó Ð ,™7ng ¬ ðÃÐ \ M ë~ øZ•
Û gzZ ] Y Z Œ
Û >g q1Z} Z L L

:¹ä ~g Nyç

þ 284B1 VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚÿ ó óJ 7
7Æ Ü%ÝðÃä {Ú L L (XX†$ªe Ÿž ^ʆu œ†Î ^ÚZZ

:• D â •
Û If x â Z

521

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

XXó^ãnÊ Ü×Ói àÚ o× …^ÓÞ¦]æ ÙçfÏÖ^e éˆÛu éð]†Î ±Ï×i å„ìªe Å^ÛrÖ] ‚ÏÃÞ] ‚ÎZZ

ó Xó ïŠ 7g Z Œ
Û„
 gŠ {zÃWÅnË6kZXì q )S »DIR6wJz ~
RÆ ]Z Y Z Œ
Û Å { Úx â Z L L
þ 284B1 VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚÿ

:• ë .ñ0vZ†

þ 113B1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ ó Xó ¬Š: ~g ‡ Z (
Ð °Ã{ Úx â Z ä ~L L

: • ë  ð‚ x â S
XXóä´×ŠÞ àÚ äe Ôßn l†ÏÊ äjmœ…çÖ •^âˆÖ]æ ð]†ÏÖ] ‚n‰ æ ànÛ׊ÛÖ] èÛñœ àÚ Ý^Úž çâæZZ

z ]Š „@ M ~g v  ٠Š 7Z ?¤
Z X¸ g ZŠuÆ Vz@ZigzZ V-g ‡x â ZÆ Vâ › {Úx â Z L L
þ 113B1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ ó Xó N Yƒ ~QÐzz Åqc
g

:• ë •1Z x â Z
XXó˜ñ]†ËÖ]æ ᕆÏÖ] o× Œ^ßÖ] éˆÛu g×ÆZZ

þ 263B1 Vð]†ÏÖ] l^Ïf› X 284B1 VÙ]‚jŸ] á]ˆnÚÿ ó Xó ¸ ëÃ6
VÍßx Ó~ øZ•
Û gzZ y M Œ
Û { Úx â Z L L
Xì –&m‚v×Ö ^÷¿Ê^uä IfgzZ ~gb
xâZ Ô_öä Ä0ZÃ  {ÚxâZ
èʆÃÚ Ô 26B1 Vð]†ÏÖ] l^Ïf› Ô408B6 V‚É àe l^Ïf›y
þ 112B1 Vð]†ÏÖ]

: • ë )•
á 1Z x â Z

‚Ãe èÊçÓÖ] Ø✠Ý^Úž çâæ Ü×ŠÚ xnv‘ Ù^q… àÚ l^mˆÖ] gnfu àe éˆÛu é…^ÛÂçeœZZ
þ 6 V±f›^• |†• ±Þ^ÃÛÖ] ‡]†ežÿ XXóÜ‘^Â

:• ë Ä0Z
XXóèߊe gq^u Ñæ‚‘ á^Òæ &m•^uœ äß kmæ…æZZ

þ 268B6 V‚É àe] l^Ïf›ÿ ó Xó ¸ <
 ÇgzZ tzœX • ~zZgÆ V(uŠ¼{ Ú L L

Xì ¹tzœä Y‚Ô o×rÂ Ô yx0Z Ô ¥0Z
: • ë  ð¨
x â Z
þ 28B3Vgm„`i X 284B1 Vá]ˆnÚÿó óX 7`wðÃ~ ä™e
ZzgÐ yZ L L
:• ë [w0 lœ†ÏÊ k×ì• oju éˆÛu éð]†Ïe œ†Ïm àÚ ÝçÖœ kßÒ Vh†u àe gnÕ Ù^Î ‚ÎæZZ
XXóän×Â
c
M k0
Æ \ M ~ž å @
™#
Ö 5ÐZ ~ Ô å k7] Y Z Œ
Û Å { Úx â Z ¿Žž• ë [w0 -L L
ó Xó Î"7Ð \ M Â
(&m‚vÖ] h^v‘¢ ÔÖƒ ‚Ãe ÙçÏm á^Òæ ä×fÎæ än•… (äið]†Î ÄÛ‰ (gnÕ å]ð… ^Û×ÊZZ
XXóéˆÛu éð]†Î VÙ^Î […‚Ö] ^Úæ VäÖ ØnÏÊ ó…‚Ö] à ±ÞçÖªŠi Ÿæ &m‚vÖ] à ±ÞçÖªŠi
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

522

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†

X c
Š•1 ( à >Ú ) 7ZgzZ ‰ƒ lpÐ yZ ”] Y Z Œ
Û Ð yZgzZ ¬Š à {Úx â Z ä -Z
 LL
VZñgzZƒ D™wZÎ~ }g !
Æg
uÐ í ?ž¸ D™ ¹Ãg
•Z [ôR Ô-ˆ Æ kZ
Å  { Úx â Zž c
Š [ZŽ ä - ?CñÐ yà Š
Y7 Ð \ M ?D™7VY wZÎ~ {g !
Æ
þ 473B2:°æ^íŠ×Ö ð]†Î¢] Ù^ÛÒ æ ð]†ÏÖ] Ù^Ûqÿ ó Xó • Cñ] Y Z Œ
Û

: • ë Ð

Äe…œ éˆÛu o× lœ†Î á^nˉ VÙçÏmæ éˆÛu o× œ†Ïm °…ç%Ö] á^nˉ kmœ… (Ün׉ Ù^ÎæZZ
„ì• áœ ±ßÖª‰æ (p…ç%Ö] ‚nÉ àe á^nˉ ±Þ^iœ VÙçÏm éˆÛu kÃÛ‰ æ VÜn׉ Ù^Î ól^Ûjì
XXól^Ûjì Äe…œ o× œ†ÏÊ äiœ†Î^Ê óän×Â
ž• ë yçgzZ¸ ìg| 7Ð { Úx â ZŽ ¬Š à ~g Nyçä ~ž• ë ÐL L
ìgÈ {z ‹ Ð { Úx â Z ä ~ž ¹ ä ÐX J 7y M Œ
Û åg !
g e Ð { Úx â Z ä~
: Ô c
J 7ÐZ ä ~ ¹ Ã"7y M Œ
Û Ð í gzZ Ô ñ M k0
}÷ ~gjZ G 0 yç X¸
þ —‚!Zjÿ ó Xó J 7
åy M Œ
Û g !
g eÐí ä yç
 yÑ0 5x â Z d

:• D â •
Û ?•
á çO X • D YKt~g ‡} (Ð ƒ
 Ð ~ {èˆÆÞ¬ x â Z \ M
÷ ËÚ á^Ò á^Ïi¦^e “ËuæZZ
XXó¡–
ó Xó ì CY ~Š ¤~ e
Zz§ ï¢6%Ã5ž L L

]ZŠ Þ

p‚‰¢] å†nÇÛÖ] 0 yÑ0 5
ÌÖ]
XXóä´ið]†Ïe Ü‘^ h^v‘œ Ü×Âœ á^Òæ èÊçÓÖ] Ø✠p…^Î ZZ

Ð VzŠ¤
•
á x ÓÆ Þ¬ à > Z Œ
Û ÅÞ¬ \ M • ~g ‡Æ†ÃIZ p‚‰¢] é†nÇÛÖ] 0 yÑ0 5L L
þ 263B2:o×Ò…ˆ×Ö (ݡ¢]ÿ ó Xó ¸ á Zz + Y {Š c
i

:~g ØZ ~•
Û ¸Z ~‡ÑZ yÑ0 5 h
XXÍæ†vÖ]æ éð]†ÏÖ] ±Ê kf$ Ü‘^ gu^‘ZZ

þ 79&1 Vð«ËÖÖ] ±Ê ±ßÇÛÖ]ÿ ó Xó • ~zZgÆÞ¬ x â Z ~g ØZ ~•
Û ¸Z ~‡ÑZ yÑ05L L

:•çrßÖ] ! Z 0Þ¬ r
 ™yÑ0 5 t
XXóèÏnjÃÖ] é†_ßÎ àÚ h†ÏÖ^e èe^v’Ö] ‚rŠÚ ±Ê •]‚ÇfÖ -†Ïm á^ÒæZZ
þ 12` :Š Z• õg @
ÿ ó Xó ¸ D J 7
y M Œ
Û ÃVÍß {z ~Š Z•/ôKd
Œ
Û Æ äÏnj é†_ßÎZZ
Zzg q
e
Z Å5 •

523

VŒ^f àe] Ù^Î óåª_• t†ìœ ý oÖž ý X²] Ù牅 ‚ÛvÚZ Vèm¤] å„â Œ^f àe] ¡jÊZZ
ÔÖƒ ýä´Îç‰ o×Âý h^_íÖ] àe †Û ÔÖƒ ýpçj‰^Ê À×Çj‰^Ê å…‡«Êý †Óeçeœ ÔÖƒ
^ßÒ Ù^Îý gÖ^› ±eœ àe] ±× ÔÖƒ ý…^ËÓÖ] Üãe ÀnÇnÖ Å]…ˆÖ] grÃmý á^Ë àe á^Û%Â
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ
XXógÖ^› ±eœ àe] o× Üã–Çfe ! ²] Ù牅 ‚` o× ànÏÊ^ßÛÖ] ͆ÃÞ
ä k„0Z Âã 6å^_• t†ìœ Z
 ²] Ù牅 ‚ÛvÚ X Å]zˆe
 Mt k„0vZ†L L
ä´Îç‰ o× X • [æ 0 /Š Z%Ð !pçj‰^Ê À×Çj‰^Ê å…‡^Ê X • & œ–1Zt ž ¹
ëX • ¨
¤ ! Z 0 ZŠ Z%Ð …^ËÓÖ] Üãe ÀnÇnÖ Å…]ˆÖ] grÃm X • +g‡Zzf y¢Š Z%Ð
ó Xó Ðzz Å•Æ V¦oyZ6ZX¸ … TÃV¦o~: â iÆ1wÎgÆvZ
þ 13` :~Š Z• ¿ÿ

Õæ†jÚ Ü‘^ gu^‘ °†•^ËÖ] ±ÊçÓÖ] …]ˆfÖ] †ÛÂçeœ p‚‰¢] á^Ûn׉ àe “ËuZZ •
XXl]ð]†ÏÖ] ±Ê ènÚ^Úž ÄÚ &m‚vÖ]
þ 251B1:gm„`jÖ] gm†Ïi ÿ ó Xó • x â Z ~ ]Z Y Z Œ
Û 1X ˆÅuF
uÅ\ M X • ~zZgÆÞ¬ \ M L L
g

$öÒZa kZn™: Ýqx £ m{ {z ~ g
upHÝqD» g
up¤
Z ä 5x â S
X ì q ) S »ƒ
 6dª
°~ ]Z Y Z Œ
Û ÅyZB‚ „B‚pXì ¹g
•Z ° ®ÃyZ ä
:• D â •
Û If x â S
ó óXì Š
Hx¯6yZçO X å: wqt ~ g
Š q Z1X¸ *ŸgzZ œr~ ]Z Y Z Œ
Û 5LL
þ 254B1 :ð]†ÏÖ] l^Ïf› ±Ê èm^ãßÖ] èm^Æÿ

4&Š b)h
/Zz Ð îG
0E
•
á 7Qž ñY 1: ¦

Ù Èt p• ®~ g
C
up¤
Z 5
G
Xå ‚
g +Š û{Š c
iÐ ` M Ì+Š ݬ ÌŠ R » äâ i kZ XnY: J
zgŠÆ g
up ™{z X ¶:
¥%kZ X 1x »Ž »vZ x¯«™gzZh
J
?z ] Y Z Œ
Û Åˆ y M Œ
Û Ð 5x â S ä \¬vZ
}g ø Â-®Ì~ ] Y Z Œ
Û ñƒ B®~ g
u 7Q¤
Z X 7]!
Å'Æ ËC
Ù )
, i úgzZ ]zˆà Zz äY Å~ kZ • ñÎ [Z²S ¬ZñÆ 5e
Zz§ ÏZ~ kZì ÜŽ k0
X ÏN Yƒ ù Ÿ
6;
%EÆ yZ ~ ]Z Y Z Œ
Û D1ì gz¢ q i p
Ð û%z x £ » yZ ~ $ö¡žìg ãZz ]!
t
X • 5ƒ

~ )
£Z x â Z e

þ 119B1 Vèm^ãßÖ] èm^Æÿ Xìgáƒ©Ú Æ x ZwKw‚:e • ~zZgÆ VM0Z \ M

Ô ®ä ‰XìB Znç » yZ ~ g
u%Z X • x â Z t ·Ñ!
~ ]Z Y ZŒ
Û ~ )
x â Z
Xì ¹rä ‰
:• ë If x â Z z v0Zƒq ÌÖ]
þ 144B1 :wZŠÑZ yZöÔ 425B1 :á]ˆnÛÖ] á^ŠÖÿó Xó • *Ÿz x â Z ~ ]Z Y Z Œ
Û ~)

LL

X HÝqD» g
uÐ Y fyZ ä ~ )

G
Å
.
«
X [w0 yÑÔ~ ç Z Ý°Z†1Z Ô Œ0G0 ´ â Ô³• Z 0 ïñ
|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

524

www.KitaboSunnat.com
~zA‰ ]Z†
þ 119B1 Vð]†ÏÖ] l^Ïf› Ô174B1 V…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ

þ 175B1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ Xì Åe
Zz§ Ð yZ ~ õg @
KZ ä ~g g x â Z

GI

þ 284B1 :á]ˆnÛÖ] á^ŠÖÿ Xì H~ ] é¨3ÅZ [ ™f » \ M ä yx0Z

:• D™Üg
Š q R vßt Ð ~ )

4‘ 0 £Z –1Z
0E
0 ·0 £Z Ô$ ’Z 6z 0 Z0·Ô ·0 ¼ Ô ØnfßÖ] Þ¬ ! Z 0 îG
X ë)z L
Þ £
:/ž J
Z
 Xì `g { Ð xsS +
Û ¿Žž ì w¸ » ~ )
x â Z
è Š {z ¾ t‘Ãy M Œ
þ 178B1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚÿ Xá™

¹@~y z/1Z x â Z f

gu\ M X¸ D™ Zƒ ¦]Z Y ZŒ

Û {èˆ b§¾k0
Æ ~y z/1Z x âZ Xì [ƒ™ft ú
w'{Š c
i ¹ 7Z ä #
Ö }
Å y M ÛŒžì t zz Xn M : s§Å e
Zzg z Ü1X • ݬ } (Æ
X c
Š™
X •K™f x *
Æg
u { E
‚ RÆ \ M ä ~zIx â Z
:• D â •
Û
àÚ æ†ÛÂçeœ á^Ò Vé‚nfÂçeœ Ù^Î ó醒fÖ^e ànÃe^jÖ] àÚ èÃe]†Ö] èÏf_Ö] àÚ †Û çeœ á^ÒæZZ
XXót^rvÖ] Ý^mœ ±Ê ^÷‰œ… á^Òæ äßÚ ÄÛ‰æ ÔÖ^Ú àe ‹Þœ pœ… (ànÃe^jÖ]
• ¹@z/1Zž ¹ ä {D1Z X • n
g mС¸a Æ É@
~ {y z/1Z L L
ó Xó ¸ ï•
á ~ Y f} (~: â iÆ ` s{z Å®
 •Ð yZgzZ ¬ŠÃ ´ â 0÷Z ä VrZ
þ 447B2Vð]†Î¢] Ù^ÛÒ æ ð]†ÏÖ] Ù^Ûqÿ

u Ò 
g
E ‚R

0 ¼ Ô -{ 0 îG%MÔ/0Z à ñ «*
Ô•1Z Ô+§ 0 ·Ô ~y Œ
! Z 0 Y «Ô~O²Z [Þ0Z Ô-{ ! Z 0 ³•Z Ô ¦0@WÔoÛnjÖ] •Z'

Z Ô G
0 Ý°Z†0·Ô>–! Z 0 Ý°Z†Ô p†ÏÛÖ] G›0·ÔoífŠÖ] ‚Î†Ê Ôb !
g
0GÔ¦0 ÷- Ô µ0 .ñÔ /0 x ÷ Ô @0 Z0 ·0QÔ b! Z
X rZ 0·Ô Y «0 [ © Ô>%0z/Ô ¦
XXó^÷%m‚u ÜãßÚ ‚õu]æ ØÒ à l†Ò„Ö èÖ^›¦] ènŽì ŸçÖæ Vp‡]ç✠o× çeœ Ù^Î ZZ
þ452B2 Vð]†ÎŸ] Ù^ÛÒ æ ð]†ÏÖ] Ù^Ûqÿ óXó @

™™f g
uÐ q
ZC
Ù Ð~yZ Â@
ƒ: {绪
Zî=¤
ZLL

525

à >YZÅZ °#
Ö âS ÅyZ +
Y ~uzŠgzZìg™ b`

6yZ s§q
Z s®z b`

[RžBŠ ]gŠÅ Z}

™áÐ:âi LZ {zž]oànù e»]!
kZŽX•ìg™µ’ñâZit‚ÆYZŒ
Û xyZ ñƒD™t
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Û [R
g .z ?Æ ]Z Y Z Œ

Û t·Ñ!
[R
J
X• n
g |ZzyZZ6
]YZÅZ °#
Ö âS gzZª
Z°Ô>
Ø pÅyZ$öŠpX•xâZÆ]YZŒ
G
]
Ò
Xì Œ6~±ÅV-zZg*ŸgzZxÔwŠ ¬ ÔrŽ ì uZ îÏh CZ »ˆy M Œ
Û èa
yÃ1ì ŠŽñ~ ^!  y M Œ
Û åk0
}g øp¤
Z X @
ƒ 7„ "
U
y MŒ
Û %Æ #
Ö Q Y ZŒ
Û
~ {Ä}uzŠ Æ X±ÛrÂ]ðZ ž Ç ñC yÃì H Ü!â Z ~ X^â†rÚZ  ä 5x â S ž ñC
ˆ Æ xÑ ~ Xäßveƒ] ŸæœZ X 7c
ñY J 7ƒ Zz ~ XÔòÖ朞
L Ç- Ø ù%Æ Y Z Œ
Û Xì ÷
ÿ kZgzZ Ç}™È » kZ™NŠ Zƒ –³Z Â“í• x ¬ Xì ´g ¹!
c
ì *
™sv
ÃÈÆ ³Z
X Ç}™ Za VÒZy

~vZ x¯gzZ Ç}Š w$
~ Ô
4ÓG
¡*
E
Xg )gŠ Ây M Œ
Û Zg7X $
Ë ƒ 7"
U
Ìe
Mq
ZÐ 1Ñ ~ ÏŠŽñx°Åy M Œ
Û èèG
! ²X¸ ݬ } (ŠpèÑq X ‰ "7] Y Z Œ
Û Ð «*
x â Z _özžx‰ ´ â x â Z
x â Z •LR ~ {g !
Ƙ Ʋ] ÜŠe g !
Z X Åg (Z >Å «*
q
a Æ "7y M Œ
Û 1X¸ s1
´ â x â Z ÂÔ~ i úªì ˜ » ²] ÜŠe V; ÆÜæ IRž c
C ä VrQ Â HwZÎÐ «*
´Æ yZ gzZ ]Z Y Z Œ
Û ž k\Z 1X ’ e Þ 7 Ð Vß Zz + YÆ DkZX » DC
Ù žì s ¹ ä
-7y M Œ
Û Ð ]Z Y ZŒ
Û • Ë Â: ä VMÔ• ìg™ vß {z Ÿ » äƒ ß 9Æ b) z gñQ
X• u „ Y ZŒ
Û ~ ]Z Y Z ÛŒž c
Š™"
U
ä ´ â x â ZXì k0
Æ yZ• ðÃÅy M ÛŒ:X 5
} M X ñ¯ ÑZz 䙿6g
uz y M Œ
Û ÃVâ ›x ÓgzZ= \¬vZ VƒÍ ¬Š ~y
M
ç_____ç_____ç

526

|â 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z

°çßnŠvÖ] a 0Z

þ

Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û
~ Ýzg ÅwZ ¸ZÆ s®z b`

[Z
ã=Z Ý°Z†0

þ 1ÿ

«*
xâS

x â Zž • M
 Î { i Z0
Z ! l\ M Ð Tì #
Ö }
7Ð p ÒÆ s®z b`
{ûìY 1¿
X • ~g ‡ÆZgŠ ¾ «*
ó Xó • x â ZÆ VÍß~ ] Y Z Œ
Û «*
L Léð]†ÏÖ] ±Ê Œ^ßÖ] Ý^Úž ÄÊ^Þ :¹ä ´ â x â Z 
þ 337B7 :±fa„×Ö ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô89B1 :ofa„×Ö …^fÓÖ] èʆÃÚy

ó Xó •¢~ ] Y Z Œ
Û «*
L Léð]†ÏÖ] ±Ê kf$ ÄÊ^Þ :• D â •
Û ´ â x â Z 

þ 226B9 :†ru àeŸ á]ˆnÛÖ] á^ŠÖ Ô 24B4:±fa„×Ö Ù]‚j¦] á]ˆnÚy

t
V- g ‡g Z ¦
]Š „Ô Y •b «*
L L èjŠÖ] ð^ãÏËÖ] •^fÃÖ] ð]†ÏÖ] àÚ ÄÊ^Þ á^Ò :¹ä  ö™. Z x â Z 
þ 244B1 :±fa„×Ö …^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó ¸ Ð ~
þ 23B19 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iyr
ó L:¹ä ¥0 ¼x â Z 
þ 246B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚy Xì ¹ ótzœLä ?q1Z x â Z 
Xì H™f ~ ]pä yx0Z x â Z 
þ 23B19 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iy XŒªe äe ‹nÖZ :¹ä ð¨
x â Z 
þ 364B10 :gm„`jÖ] gm„`iy X¸r X^÷jf$ á^ÒZ :¹ä Ä0Z 
¹ gzZ@Zi \ M X¸ iZÐ ƒ
 Ð p ÒÆ t ÜZÐ ~ VÍß «*
x â Z L L:¹ä yß ‡ 
þ 216B1 :°‚ߎÏ×Ï×Ö oŽÂ¢] xf‘y ó Xó S7
i úw‚J‚~ ~tKä \ M ¸ ~g ‡} (
Vß ZzÜæ ä ~L Lè߉ ÄÊ^Þ éð]†Î áçÖçÏm Üâæ èßm‚ÛÖ] Ø✠kÒ…•œ :¹ä Ä0Z x â Z 
þ 363B10 :gm„`jÖ] gm„`iy ó Xó ì <
 ] Y ZŒ
Û Å «*
x â Zž¸ ë {zì c
0
Ã
] Y ZŒ
Û Å «*
{z ì ‚
g {Š Zg Z » <
 ¿Ž L LÄÊ^ßÖ œ†Ïn×Ê è߉ •]…œ àÚ :¹ä w•
á xâZ 
þ 2238 :…^fì¢] àŠuœy ó Xó }™Ýq
Å
}g øL L ÜnÃÞ ±eœ àe ÄÊ^Þ éð]†Î ^Þ‚ß l]ð]†ÏÖ] x‘œ :¹ ä ~ ç¸. Z Ô™ 0 £Z x â Z 
527

g]Ôh @
zZ Vc
nÔ~g ‡Z ©Z 0·eY k¨æ ÔðsÑZgƒÑeY ÔèÃm†ŽÖ] èn×Ò åà /
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û

þ 223:…^fì¢] àŠuœy ó Xó ì Å «*
]Y ZŒ
Û +4Ð ƒ
q
Š 4

Ù^ÏÊ [ÔnÖž gvÂœ éð]†ÏÖ] °œ ž Y7 Ð £Z x â Z \ !
LZ ä ~ž ¹ä £Z 0 Ô™ 
Vð]†ÏÖ] Ù^Ûqy ó óX ] Y Z Œ
Û Å «*
ž ¹ä VrZ ì @hZ {Š c
i Ã\ M ] Y Z Œ
Û Ïyà L L ÄÊ^Þ éð]†Î
þ 108B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 448B2

ä ~ ÃkZ Dƒ ¦Ì¹ @
zŠ 6Tì -] Y Z Œ
Û Ð É@
,ä ~ž ¹ä «*
xâZ
X H ¦Ã]Z Y Z Œ
Û ÏZ ä ~žJ
VŒ X c
Š hgä ~ÃkZƒŠGðÃ~ ] Y Z Œ
Û TgzZ 1á
þ 19B1 :…^’jìŸ] èm^vÞy

þ 62:ð]†ÏÖ] lð]†Î Ô 11 :áçf×Æ àeŸ é†Ò„jÖ]y X ¶è[ Âq
Z Œ6] Y Z Œ
Û KZ ä «*
xâZ

¹ ä V œÆ y Z Ð y Z  à M ‰
Ü z » ]Ãz Å «*
 ž • ë }·0 rZ x â Z
Z
ÅwÎgÆ kZgzZvZ Ôß™„
 gŠ ]5ç~ : M Ôƒ Yg eÐ vZ L L c
â•
Û ä VrZ Â< ¤z …
þ 333B2:èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 11B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó ƒá Zz äÑ yZZ ?¤
Z z™
® ¤Z
k¯™ƒçz!
gzZ¸ D 2[ZŠ M 7Z Ô¸ D M 7Ð u|ŒÐ VzŠ¤
•
á LZ «*
xâZ
þ 228 :…^fìŸ] àŠuœy X¸ ä
~
I3Åx â Z
þ 229 :…^fì¢] àŠuœy X å 
@Y H7Z×Ð yZ¸ x â ZÆ VÍß «*
:¹ä  ïG
%ZM0

þ 2ÿ

vZ†x â S

:ì #
Ö }
7Ð p ÒÆ s®z b`
{ûìY1¿6yZ
ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó • x â Z Æ VÍß á Zz •g ~ l Ô~ ] Y Z Œ
Û L L éð]†ÏÖ] ±Ê ànnÓÛÖ] Ý^Úž 
þ 197B1:…^fÓÖ]

þ 198B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚyr
ó L:¹ä ¥0Z x â Z 
G
Å
.
«
yZ •r~ ç ZM0Z L L èvÖ^‘ &m•^uœ äÖ (èÏ$ -†ÏÛÖ] †n%Ò àe] :¹ä Ä0Z x â Z 
Vð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 203B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 484B5 :íp†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y ó Xó • 9g
Š qZ {Š™yÒ Å
þ 439B10 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 319B5

þ 319B5 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 439B10 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iyr
ó L: ¹ä ´æ 0 Zx â Z 
þ 319B5 : ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 440B10 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iyr
ó L:¹ä ð¨
x â Z 

3ÅZ Y YZ 0
~ ç¸E

þ 3ÿ

z/1Z x â S

:ì #
Ö }
7Ð p ÒÆ s®z b`
{ûìY1¿6yZ
¹L L 醒fÖ^e ð]†ÏÖ] în• (°çvßÖ] °†’fÖ] ±Þ‡^ÛÖ] †nfÓÖ] Ý^Ú¦] :¹ ä If x â Z 
þ 223B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó ó •Æ V- g ‡Æ {y Ô ~è~y ãi â x â Z} (

I
4hÅZ z/1Z x â Z  528
6 Y ´ 0 z/1Z ä ~L L ð¡ÃÖ] àe æ†Û ±eœ Ø%Ú kmœ… ^Ú :¹ ä ã éE
5G
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z

þ 231B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó ó¬Š 7( ðà )

w^÷–mœyr
ó L:¹ä ¥0 ¼x â Z 

kÞ^Òæ (h†ÃÖ] Ý^mœæ †ÃŽÖ]æ ène†ÃÖ]æ l]ð]†ÏÖ^e Œ^ßÖ] Ü×Âœ á^Ò :¹ ä {D1Z x â Z 
äu‚Ú (h†ÃÖ] Í]†•œ àÚ á^Ò ó^`ΆuªÊ ÔŠßi Ü$ (ÌÏŠÖ] oÖž kne ðØÚ †i^Ê•
þ408B6 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y óå†nÆæ Ñ•‡†ËÖ]
Œªe äe ‹nÖ :?q1Z w‡ 
æ†Û ±eœ Ø%Ú kmœ… ^Ú V±Þ^fnŽÖ] †Û çeœ Ù^Îæ 
Œ^ß×Ö †nŠn‰ äÞ¬Ê (äfjÒ^Ê å…^jím ^ÛÚ æ†ÛÂçeœ äe œ†Ïm ^Ú †¿Þœ :¹ ä % x â Z 
þ 408B6 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y óèߊÖ] Ø✠àÚ æ†ÛÂçeœ á^Ò V±e†vÖ] Ünâ]†ež Ù^Î (]ƒ^j‰œ
ò •
á %¬ 0Z

þ 4ÿ

vZ†x â Z

:ì #
Ö }
7Ð p ÒÆ s®z b`
{ûìY1¿6yZ
x â Z ~ ]Z Y ZŒ
Û Æ VÍß á Zz •g ~ x •
á L Léð]†ÏÖ] ±Ê ànÚ^ŽÖ] Ý^Úž :¹ ä If x â Z 
þ 186B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó •
þ245B10 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô196B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô262:l^Ï%Ö] îm…^iyr
ó L:¹ä ƒx â Z 
gm„`iy &m‚vÖ] Øn×Î á^Ò :¹ ä Ä 0 ·Xì ¹r ä yx 0Z gzZ ð¨
x â Z 
þ 246X 245B10 :Ù^ÛÓÖ]

~g ZŠ)f ÅyZ6yÅKÅ wŠ ¸ è‡Æ x •
á %¬ 0Z :• ë ~g â i _g q 0 ¼ 
Ý¡Âœ †n‰y X¸ ï Š™ spà kZ  ٠Š î
$
Ë~ KZ
 ¸ Kg Æ K{z gzZ ¶
þ 293B5 :ð¡fßÖ]

529

eZzgÃT åk0

Æ yZŽ ~ DkZ X¸rÔݬ Ôx â Z %¬ 0Z L L :• ë ~i ZƒZ x â Z 
kZ¸ áZzp
g ûYZ Ôá Zzp
g yT Ô¸¢ ~ kZ HŠ c
ã!
iÃTgzZ¸ ƒqÆ kZ H
É@
Ô D™ÜÐ Vâ ›Æ ZgŠ dZ ÃT~ q kZ ¸ F Ô¸ D M ™á ÃT~ q
Æ yZgzZ ˆ ðÎ7o~ yŠ Æ yZ Ô¸ Ð ~ Vß Zz ä™e
Zzg ÒZ Ô¸ {h
I Ð ~
ÔŠ
H7ƒ~ ä™e
Zzg6yZ X Š
H7—~ ~g ZŠ â ZÆ yZ ÔŠ
H7—~ ¢
ä0
Ã\
gŠ ~ x » LZ Ô• — ~ ¥% LZ Ôì ¹]!
Å yZ Ôì 9*
™ÜÃe
Zzg » yZ
g ÑŠ Z®Åg
Š q Z {Š™yÒ ÅyZ Ôì Š
H qŽg s§ÅûÆ yZ Ô• g•~ DLZ Ô• áZz
þ 425B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy ó Xó ƒ ³ #Æ g
uŽ ½7+Z ðÃä VrZgzZ $
Ë Y Å7
Æ "7œy M Œ
Û k0
Æ yZ vß ÂD J 7i úÅ ð~KìY Å wŠ Y ZŠg-Z1Z *
¦Z

} 9ŠpgzZ gHyZôÃq
Z6kŠC
Ù gzZ¸ ïŠ ¯ {z¤
Æ kŠ kŠÆ VÍß {z ÂD Yƒ ¦a
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û

s§ÅyZôLZ  @
™tðÃÐ ~ yZ Z
 ¸ _76‰‰¸ Ù ŠÐ g¨ÃVÍßX D Yƒ
\ M ~ }g !
Æ tkZg zZ @
™ qŽg s§Å Y ZŠg-Z1Z *
¦{z  @
™tÌyZôZ
 @
™ qŽg
*
¦Z
 ¸ } (~ yZ \ M ¸ yZô6{z¤
Æ kŠ Ì %¬ 0 vZ†gzZ Ô@
™ wZÎ Ð
x Ó6\ M Ô ñƒ } 96( Å yZ \ M Ô¸ ¶ %¬ 0Z T
*
Æ yZ ‰ 0
]Ãz Y ZŠg-Z1Z
ó Xó H qŽg s§Å]Z Y Z Œ
Û Å\ M ä VrZgzZ 1ñx â ZÃ\ M ä Vß Zz x •
á Ô Å] Y Z Œ
Û ä VÍß
þ 255D 254:…^fì¢] àŠuœy

Æ Vß Zz wŠ ~ äâ i LZ {z ¸ Ì%¬ 0ZÐ ~ Y Z Œ
Û Æ x•
á IZ L L:• ë D1Z x â Z
þ 253:…^fì¢] àŠuœy ó Xó ˆ] Y Z Œ
Û ÅyZ s§ÅÏZ¸ x â Z

E

B Z !R 0
°ÈZŠ ðE

þ 5ÿ

Þ¬ x â S

:ì #
Ö }
7Ð p ÒÆ s®z b`
{ûìY1¿6yZ
þ 204B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚy Xó • x â ZƆÃIZ L èÊçÓÖ] Ø✠Ý^Úž :¹ä If x â Z 
èʆÃÚ Ô 163B1 :Ù^q†Ö] èm]‚âæ Ø×ÃÖ] h^jÒy X èÏ$ (†nì (xÖ^‘ Øq… :¹ ä N
 0 £Z x â Z 
þ 29B9 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 206B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ]

Ñ‚’Ö] ä×vÚ :¹ä ?q1Z x â Z 
Xì ¹rÃyZ ä ®
 )q
ZgzZ ·gi1GZ x â Z 
E‹¢
þ 209B1 :…^fÓÖ] ð]†ÏÖ] èʆÃÚyXó ¶(!Zy
) ¼~z qÆyZL 𱕠ä¿Ëu ±Ê :¹ä ö- gZŠxâZ 
r
ó L:¹ä Ä0Z 
Xäe Œªe ŸL :¹ä ¥0Z 
éð]†ÏÖ] ±Ê ^‰œ… (èÏ$ á^Òæ (ᕆÏÖ] éð]†Î æ è߉ gu^‘ :¹ä ƒ 
èÏ$ çâæ (h]†_•] ä%m‚u ±Ê :¹ä yç0 [ © x â Z 
±Öž guœæ (äßÚ †ã•œæ (°•æ¢] ‹nÎ ±eœ àÚ ^%m‚u †%Òœ çâæ xÖ^‘ :¹ä ?q1Z 
ó&m‚vÖ] xÖ^‘ Ñ‚’Ö] ä×vÚ Ù^Îæ (äßÚ
r
ó L:¹ä ·gi1Z 
þ 291D 290B9 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iy XŒªe äe ‹nÖL:¹ä ð¨

Xì H™f ~ ]pä yx0Z 
4˜•
þ 36B5 :gm„`jÖ] gm„`iy X} H™f ~ ] pä  èEG
á 0Z 
°ÈZ ]c
²Z Ô0

þ 6ÿ

{ Úx â S

:ì #
Ö }
7 {ûìY1¿6yZ
]÷†n’e (&m‚v×Ö À÷Ê^u (²] h^jÒ ¼Ëve ^ÛnÎ (è÷ru ^÷Ú^Úž á^Ò :¹ ä If x â Z  530
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z
Y ZÅZ îG£E
cÿ ó†n¿ßÖ] Üm‚ (Å…çÖ] àníi ² ^÷jÞ^Î ^÷Õ^ì ]÷‚e^ (ène†ÃÖ]æ ˜ñ]†Ë×Ö
þ 252B1:g | Z

Xì ¹ XŒªe äe ‹nÖZ ä ð¨

gzZr
ó Lä ¥0 ¼ 
XxÖ^‘ Øq… èÏ$Z ¹ä ƒ 
gzZr
ó Lä yx0Z x â Z 
÷ q… á^Ò :¹ ä Ä 0Z 
Ô™L L è߉ gu^‘ ^÷Îæ‚‘ á^Òæ &m•^uœ å‚ß ^÷vÖ^‘ ¡
þ 24B3:gm„`jÖ] gm„`iy ó Xó åÑZz <
 gzZ tzœÔ‰g
Š qZ k0
Æ kZ åòŠ M
g/ þ24B3:gm„`jÖ] gm„`iy &m‚vÖ] ±Ê àÏjÛe ‹nÖ ÀËvÖ] 𱉠Ñæ‚‘ :w¸» Y â 
Xì ŠzŠ%Ðzz Åäƒ s ÜÆ

Š¤
•
á zŠÆ «*
xâZ
þ 7ÿ

:yß ‡x â Z a

X .ñ1Z ã=Z f 0}ìt x *
ÝZ
 òzg yß ‡gzZ 5 Ä » yß ‡ÃyZ Ð zz Å äƒ YZÆ ] Y Z Œ
Û Å yZ :• ë If x â Z
X ‰ 0C
Ù â ~ ]Y ZŒ
Û {zžJ
VŒ ìg D™] Y Z Œ
Û 6«*
x â Zåt Xì óYZ Lp» Tì
þ 326B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy

gŠkZ ¹ä VrZ Xì J 7Ð «*

k
Š Xä \ M X Š
¹Ð yß ‡ž ¹ä lÕx â Z
;g k0
Æ yZ w‚ ä~ ˆ Æ äƒ rg Ãžì Š c
=t 1 Y™7g Ñ~ &žì J 7{Š c
i
þ 542B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy ó óX Vƒ
âZŠ Z tÅY CgzZ¸ D J 7y M Œ
Û {z¸ }¾ yß ‡x â Z :ž• ë ?q ! Z 0Z x â Z
þ 543B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy ó Xó ¸ f
™Ð VŠƒ
Ô~HÆÜæL L °çvßÖ] •çrÛÖ] Ý^Ú¦] çâ ÄÊ^Þ „nÛ×i èßm‚ÛÖ] -†ÏÚ :• ë If x â Z
þ 326B10 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y ó Xó ¸ ~ègzZŠXx â Z {z¸ Š¤
•
á Æ «*
þ 8ÿ

531

lgz x â Z b

Å
þ 13:é†â]ˆÖ] …æ‚fÖ]y X 5 Ä » lgzÃyZÐzz Å äƒCJXì ~ ç¸. ZG0 y¢x *
ÝZ
kãjÞ] (àn×i†ÛÖ] ð]•¢] Ø✠Ý^Úžæ (ànÏÏvÛÖ] ð]†ÏÖ] în• :• ˜ ~g b
0Z x â Z
Vß Zz "7™IIÃy M Œ
Û Ô• •Æ Y Z Œ
Û [ZZ äÞ^Ú‡ ±Ê èm†’ÛÖ] …^m‚Ö^e ð]†Î¦] è‰]ð… änÖž
þ 446B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy ó Xó ˆƒ »„
 c
g Å] Y Z Œ
Û ~^6yZÔ~ äâ iÆ yZ Ô• Ð ~
D™] Y Z Œ
Û +4{zL lç’Ö] àŠu éð]†ÏÖ] ‚nq á^Ò :• ë oF×¢]‚f 0 ÷- x â Z
þ 296B9 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 326B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô 447B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy Xó ¸ á Zz i Zz M hZ¸
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û

†n‰y Xó ¸ •Æ Y Z Œ
Û Æ VzàÆ ^L èm†’ÛÖ] …^m‚Ö^e ð]†ÏÖ] în• :• ˜ If ƒq

þ 295B9 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ

Ý¡Âœ †n‰y Xó ¸ ur~ ] Y Z Œ
Û L èru (Íæ†vÖ] ±Ê èÏ$ á^Òæ :• ˜ If ƒq 2

þ 296B9 :ð¡fßÖ]

XÐ n¾Å]g ˆ„:gzZ nÆ e:¸ ñ M nÆ ] Y Z Œ
Û sÜlÐ ^\ M

þ 325B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy

Š¤
•
á zŠÆ M0Z x â Z
þ 9ÿ
E.ËZ x â Z a
~ çE

Xì dZ1Z %Z yf í.ÅZ > )
! Z 0vZ†0·0£Z x *
ÝZ » yZ
þ 366B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy Xìg yf í!Æ xww‚:e
oju ! ²] Ù牅 àm• æ ²] àm• †nÆ oF× çãÊ (Ñç×íÚ Ù^Î àÛÊ :¹ ä ~ )
x â Z
/ {zž ©ì 76+Š Æ 1vZ wÎg gzZ \¬vZ {z ì t‘( y M Œ
Û )ž ¹ ä T ZZ hçjm
þ 370B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚ Ô88 :°†q¥Ö èÃm†ŽÖ]y ó Xó á™
X¸ yf í!Æ kZgzZ ~HÆl Xáƒ©Ú æ èÓÚ -†ÏÚZ :¹ä Ifƒq
þ 109B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy àÏjÚ ¼e^• ÐÏvÚ ƒ^j‰œ :¹ä ~g b
0Z
?q1Z x â Z ~}g !
Æ kZ Xì ð M ~ þ 344&3ÿ Áq ug´e
Zzg à Zz VzrÐ ~ )
x â Z :Ò
þ 76B2:Üi^u ±eœ àe] Ø×Ây †ÓßÚ &m‚u ]„â :¹ä ~i Z°Z
6]!
Å If ä v0Z ƒq þ289B1 :Ù]‚jŸ] á]ˆnÚy °ˆfÖ] †nÒ^ßÚ àÚ ]„â :¹ ä If x â Z
þ 284B1 :á]ˆnÛÖ] á^ŠÖy Xì Åg (Z Ùñ{
”g•]Z Y Z Œ
Û :¶ Š n Æ ,ÅkZ ÿ X¸ ^
Ã6û%Æ #
Ö âZ~ ] Y ZŒ
Û p¸ ®~ g
u
þ 358D 356 Ô 531D530mÔ 2
þ 10ÿ

G
E
4
¢
5
E
 ÿ xâZ b

Xì oÚæˆíÛÖ] %ZG0-{0·0 Ý°Z†0·x *
ÝZ
G
Å
þ 452B1: ð]†ÏÖ] èʆÃÚy M ç«. Z •x â Z :• ˜ Ifƒq
G
E
54¢x â Z„
Xó ˆƒ »6ÿE
 c
g ÅY Z Œ
Û ~ i s L ‡^rvÖ^e ð]†Î¦] è‰]ð… änÖž kãjÞ] :• ˜ 2

þ 453B1: ð]†ÏÖ] èʆÃÚy

532

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z

Š¤
•
á zŠÆ z/1Z
þ 11 ÿ

~gzŠ x â Z a

E

Xì ~ ðB Z ~gz-Z m
+Z†0/0 5/1Z x *
ÝZ » yZ
þ 386B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy Ý¡‰¦] -†ÏÚ Ý^Ú¦] :• ˜ Ifƒq
þ 184B3:Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]y ótzœL:¹ä ?q1Z x â Z
±Ê 冒e gâƒæ ]†a• •^Âæ óämæ†m ^Ú ÄnÛq ±Ê èÏ$ çâæ :¹ ä ~i ZƒÑZ Z1Z x â Z
~ /~y
M Xìg {0

i: â i q
Zg zZ¸r~ ]c
z%x ÓKZ {zL L †nìæ àm• ]ƒ á^Òæ (å†Û †ì•
þ 543B11 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 388B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó ¸ á Zz ð>gzZ +Š {zX ˆƒ »{ óÅyZ
X¸ ˜Ð ~gz-Z z/1Z {z ¬ŠÃN
 0£Z x â Z ä ~ž• D â •
Û Š ƒ ZŠ1Z x â Z
þ 542B11 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 203B8 :•]‚Çe îm…^iy

ä VrZ X • ë H0Æ y M Œ
Û \ Mž HwZÎÐ ~gzŠ ä ~ :¹ä k

8Z b•
Û 0£Z
þ 203B8:Š Z• õg @
ÿ Xì 7t‘ì x¯ »vZž ¹
þ 541B11 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y XXG
ànñ†ÏÛÖ] în• (†nfÓÖ] ÜÖ^ÃÖ] Ý^Ú¦] :¹ä IG
fƒq
E
E
‹¢
‹¢
ìt Š Z%Ð ì ®Æ  ö g ZŠ x â Zž• D â •
Û If x â Z ó® L ¹ä  ö g ZŠ x â Z
 )q
®
Z ÅY Z Œ
Û b§ÏZX ¸ x â Z œ{z ~ kZ Â~ ] Y Z Œ
Û ìgX • ®~ 䙂Ãg UMž
Y ZŒ
Û ä VrZ • 5gzZ ð‚Ô«*
‰X7~ g
up•r~ ] Y Z Œ
Û {z q
Š 4
Æ
u®
g
 )q
Z Åp™ b§ÏZ ÔÅ7~ g
uœÅ b§kZ²ì Hk

’7Zg zZìHxÈZ »]
}uzŠ ËgzZ ZƒC
Ù ª~ ®q
ZŽ ì ª
q ÅòŠ M kZ b§ÏZ Xì 7¢ ~ ]ZYZŒ
Û pì¢~
þ 543B11 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y X H7x ÈZgŠkZ ~ ®
þ 12ÿ

ÏÎx â Z b

Xì ÏšZvZ†0Š c
i0 Ô™-1Z x *
ÝZ » yZ
þ 390B1: ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦]Z :¹ä Ifƒq
þ 392B4:gm„`jÖ] gm„`i Ô 404B4:Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]y XÑæ‚‘Z :¹ä ?q1Z x â Z
þ 380B12:ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y èΆÖ] în• ('‚vÛÖ] -†ÏÛÖ] Ý^Ú¦] :• D â •
Û Ifƒq
XèÏ$Z ±ñ^ŠßÖ] Ù^Îæ

þ 319B8 :l^Ï%Ö] ±Ê á^fu àe] å†Òƒ Ô 428B3:Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 392B4:gm„`jÖ] gm„`iy

þ 381B12:ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y Xó ¸ á Zz <
 {zL è߉ gu^‘ á^Òæ :¹ä Ifƒq

533

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û

Š¤
•
á zŠÆ %¬ 0Z x â Z
þ 13ÿ

x ÷ x â Z 

Xì 6ß Z1Z Ô b-Z èØZ´0g q0x ÷ x *
ÝZ » yZ
wŠ L L Üã$‚vÚæ Üãñ†ÏÚæ Üãfn_ìæ ÜãnjËÚ æ ÐŽÚ• Ø✠în• :–ä If ƒq
þ 396B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó ¸ _öÆ yZgzZ „HÆ yZÔ ¿ » yZÔ ?Æ yZ Ô •Æ Vß Zz

Zzg~ ~g g 9KZÐ yZ ä ~g g x â Z
Gà e
E
‹¢
Ô ¹ XäÏ$Z ÃyZ ä ¥0Z
X ¹ XÑæ‚‘Z ä ö g ZŠ Ô ¹ Xäe Œªe ŸZ ä ð¨
þ 398Ô 397B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy

þ 66B9:s²Z z b›Z ÿ ótzœL:¹ä ?q1Z

XÑæ‚‘Z †ì• Ä•çÚ ±Ê Ù^Îæ XäÏ$Z o×rÃÖ] Ù^Î
XÑæ‚‘Z V†ì• Ä•çÚ ±Ê Ù^Îæ þ 412B7:wBZ d
•ÿ Xäe Œªe ŸZ Voñ^ŠßÖ] Ù^Î

þ 1120:èÛq†jÖ] (ØÛjŽÛÖ] ÜrÃÛÖ]y

ä×%Ú ^nÞ‚Ö] ±Ê á^Ò ^Ú V±ÏnÖ]çrÖ] ‚Ûuœ àe á]‚f Ù^Î
þ 413Ô 412B7 :gm„`jÖ] gm„`iy XÑæ‚‘Z Üi^u ±eœ àe Ù^Î
þ 14ÿ

yZÃf 0Z x â Z b

Xì z/1Z b-Z ÙÅZ yZÃf 0a 0£Z 0vZ†x *
ÝZ » yZ
Xó ¸ xâZÆKìY ÅkZgzZ¸ „HÆwŠL ^ãÃÚ^q Ý^Úžæ ÐŽÚ• -†ÏÚ :¹ä If x â Z
ótzœL:¹ä ?q1Z
~ äâ iÆ yZÃf 0Z q
Š 4
}÷~ V‚ Zy

gzZ^Ô x •
á Ôi sÔt Z²:¹ä bŠ ·gi1Z x â Z
þ 405Ô 404B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy X å7~g ‡ðà Z (
Ð yZ
þ 360B8 :l^Ï%Ö] ±Ê á^fu àe] å†Òƒ Ô83B4:Ù^ÛÓÖ] gm„`iy Xäe Œ^e ŸZ VànÃÚ àe] Ù^Î

Š¤
•
á zŠÆ Þ¬ x â Z
þ 15ÿ

%x â Z a

Xì °ÈZ Ý‚0 lÈ0%–1Z Ôx *
ÝZ
þ 281B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó†nìæ ᕆΠgu^‘ (¼×Æ ^Ûe… (XèÏ$ (Ñæ‚‘L:¹ä £Z x â Z
Ø×ÃÖ]y X ¬Š 7ðÙ| (
Ð kZ ÑZz äZ hzŠ {Š c
i s§Å<
 ä ~ž ¹ä ug MZ 0Z

þ 32B2:Ù^q†Ö] èʆÃÚæ

3 š .Å
Š
G
s0 yçk0
Æ yZ ~l ¬Š à lÈ0–1Z ä ~ž ¹ä  ö ZvZ†1Z x â Z
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

534

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z

Ü z kZÐíž ¹ä VrZ Î{7 ~ }g !

Æ yç{z c
M òŠ M q
Z ‰ Ö™ƒ Vâ Zi zŠgzZ ñ M
þ 283B1: ð]†ÏÖ] èʆÃÚy X • ñƒÆ ( lÈ0%) •t J
Z
 ™: wZÎJ

}i J
w‚ :e ÃU LZ ä kZÔ ¸ ¿åà {z Ô¶í~ –1Z :¹ ä yzg ; 0 h
m
þ 284B1: ð]†ÏÖ] èʆÃÚy X 3g 76

E.ËZ {40 yÑ0þ16ÿ5x â Z b
z/1Z Ô°ÈZ i Z çE

þ 13:é†â]ˆÖ] …æ‚fÖ]y XèÏ$ á^ÒZ :¹ä è‡DZ† b 2 Z†

þ 287B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy X¸¢ ~ ] Y Z Œ
Û

þ 187B8:•]‚Çe îm…^iy XŒªe äe ^ÚZ :¹ä £Z x â Z

X ¸ … Y {Š c
iÐ y Z Ã] Y Z Œ
Û Å Þ¬ Ô 5x â Z : ¹ä ¦Ãg x ÷1Z
þ 288B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy

þ 32:†nÇ’Ö] ^ËÖÖ] h^jÒy Xó å c
Š hgÃkZ ä VrZ L:¹ä ~g g x â Z

.> Z q ™
þ 188B8 :•]‚Çe îm…^iy X CY è7g
u ÅkZ Xä%m‚u gjÓm ŸZ :¹ä { Z çE
þ 188B8:•]‚Çe îm…^iy XØn›]çe &m•^uœ äÖZ :¹ä Y ‚ c
™i

þ 792B2:Ù^q†Ö] ð^Ë• oÊ ØÚ^ÓÖ]y Xè¾çËvÚ †nÆ ä%m•^uœ èÚ^ÂL:¹ä ~°0Z

]YZÛŒ tp L L&m‚vÖ] ±Ê Í¡íe ^ãÖ ¼e^• kf$ èÏ%Ê éð]†ÏÖ] ±Ê ^Úœ :ž ¹ä If xâZ
þ 288B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Xó ì s %Z ~}g !
Æ yZ ~ g
u¸ á Zz 䙂ÃkZ Ô¢r~
Å \ M ÂBNŠ ÃkZ \ M ¤
Z L L ^ÛãÊæ ^Û× äe Ôßn l†ÏÚ äjmœ… çÖ :¹ ä ¹¶Z Ä
þ 289B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Ð
ó zz ÅûgzZ DÔB‚Æ kZ N Yƒ ~Q@ M
wMTSKT V•]‚Çe îm…^iy Xó c
Š hg™ú1 yYÃk Q~ L ]÷‚Û kÒ†i :¹ä ´æ 0 Z
X¸gz$~ g
up¸ x â Zr~ ] Y Z ÛŒžìtžÜ

Š¤
•
á zŠÆ { Úx â Z
E3ÅZ·1Zg Z çE
E.ËZ x ÷ 0þ17ÿî a
~Š Z å›E

þ 419B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy Xݡ¢] †Úœ p†ÏÛÖ]Z : ¹ä Ifƒq

þ 327Ô 326B8 :•]‚Çe îm…^iy Xì ¹rä ð¨
x â ZgzZ ¥0

E
-‹¢

þ 327B8 :•]‚Çe îm…^iy X÷¡•^Ê ]÷‚e^ á^ÒL:¹ä  ö g ZŠ x â Z

535

G
~ Â Zƒ Â[!
Z »è6íž ‹Ð x ÷ 0 î ä ~ž ¹ä ~ ç«.ÅZ ãJ 0 yZ£
q
þ 421B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy X Š
0C
Ù â ~ kZ ~žJ
VŒ ØŠ™ ay
ëgŠg ZD
Ù 8 0ä
XX-†ÏÛÖ] (Ý¡‰¦] în• èrvÖ] ÀÊ^vÖ] Ý^Ú¦]ZZ :¹ä Ifƒq
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û
þ 576B10 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y


*™g (Z » yZ ~ ] Y Z Œ
Û L L ¡‘œ ƒ^Že ‹nÖ ke^$ xnv‘ Íæ†vÖ] ±Ê …^njì] äÖæ :¹2
þ 577B10 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰y ó Xó ì 7f •
á Ð g ±ZÆ ÝZgzZ 7"
U
9
E©EÅ
{
Ð
5
±Ê á^ÒZ :¹ ÂH™f » x ÷ ä öG Z Q1Zž ¹ ä ÏšZ Š c
i 0 Q0 £Z dZ1Z x â Z
þ 395B2:Ù^ÛÓÖ] gm„`iy XèߊÖ] h^v‘œ

E

.•ÅZ åG
5Ò70Z w‹ z -{0
 }1Z °ÈZ ° çG

þ 18ÿ

ŠÜ b

þ 423B1 : ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XXéð]†ÏÖ]æ &m‚vÖ] ±Ê ^÷Îæ‚‘ á^ÒæZZ : ¹ä Ifƒq

Š¤
•
á zŠÆ ð‚x â Z
þ 1 9ÿ

_g ÒZ1Z a

I3Åx *
3ÅZ-{0 ïG
Xì ~Š Z å›E
ÝZ » kZ
E
þ 424B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦]Z :¹ä Ifƒq

~gz-Z 5 b

Š¤
•
á zŠÆ aQ1Z

þ 20ÿ

yZŠgz 0Z a

Xì ã=Z yZŠgz 0}_g ÒZ1Z x *
ÝZ
þ 247B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦]Z : ¹ä Ifƒq
þ 21ÿ

i ) 0Z b

Xì ã=Z i ) 0›0 yÑ ß°Z1Z x *
ÝZ
þ 293B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦] çâZ :¹ä Ifƒq

Š¤
•
á zŠÆ [©
þ 22ÿ

özg a

3ÅZ ~ ð0Å ð0ÒÉZ Àá0·vZ†1Z x *
Xì Ä » yZ özggzZ ~ ç¸E
ÝZ
þ 328B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦]Z :¹ä Ifƒq
þ 206B2: èm^ãßÖ] èm^Æy X…çãŽÚ (¼e^• ч^u -†ÏÚZ :¹ä ~g b
0Z
þ 206B2:èm^ãßÖ] èm^Æy Xäe^v‘œ Ñ„uœ àÚ çaZ:¹ä ãZŠ x â Z
G
þ 206B2:èm^ãßÖ] èm^Æy X÷¡nq ]÷•çãŽÚ D^÷n‰æ…E á^ÒZ :¹ä q é}©ÅZvZ†1Z
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

536

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z

þ 23ÿ

bzg b

E

3ÅZ ðí.ÅZ†0 bzg dZ1Z x *
ÝZ
Xì ~ ðB Z ~ ç¸E
þ 417B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦]Z :¹ä Ifƒq
þ 246B9 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iy XXl^Ï%Ö] ±Ê á^fu àe] å†ÒƒZZ

Š¤
•
á zŠÆ î

3ÅZ M~izÔZ t Zgß Z y¢0…Z'
[ ©1Z ~Š Z å›E
Z 0t GZ a
E

þ 141B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy XèÏ$Z :¹ä ~g b
0Z

XèÏ$Z :¹ä ` Z–Z t GZ 0·
þ 174B1 :Ù^ÛÓÖ] gm„`iy XèÏ$ Ñæ‚‘Z:¹ä ?q ! Z 0Z
w±ß_Î…]‚×Ö ±ÛãŠÖ] éˆÛu lŸ]©‰y XáçÚªÚ èÏ$Z VÙ^Î (l^Ï%Ö] àÚ V±ß_Î…]‚Ö] Ù^Î
þ 24ÿ

ögŠ Z b

3ÅZ *ÆZ†0 ögŠ Z dZ1Z x *
Xì Š Z•Z ~Š Z å›E
ÝZ
E
w499&1 Vð]†ÏÖ] èʆÃÚy XÝ^Ú¦]Z :¹ä Ifƒq
þ 500B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy Xèm]‚e èÏ%Ö] ÑçÊæ (èÏ$Z Voß_Î…]‚Ö] Ù^Î
Xì – ( D)Ð kZ ä VÍß L L äu¡‘æ èÏ%Ö äß Œ^ßÖ] gjÒ :¹ä ~Š ‚Z 0£Z x â Z
þ 500B1 :ð]†ÏÖ] èʆÃÚy ó Ð
ó zz Åäƒ YZgzZrÆ kZ

]Y!Zj& ÙZj

|†rÖ] Ô 528 :Í…^ÃÛÖ] Ô87B8 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô 451 :pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y ¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
VÙ^ÛÓÖ] gm„`i Ô 533Ô 532B7 :l^Ï%Ö] h^jÒ Ô 141 :…^’Ú¢] ð^Û× †na^ŽÚ Ô457Ô 456B8 :Øm‚ÃjÖ]æ
( 170D 161 l^nÊæE VÝ¡‰¦] îm…^i Ô 242B4:Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ Ô 338Ô336B7 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 284Ô 281B29
þ 408Ô 407B10 :gm„`jÖ] gm„`i Ô486D 484

Ô144B5 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô181B5 :.Z õgmZ Ô484B5 :p
í †fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
þ368Ô367B5 :gm„`jÖ] gm„`i Ô322Ô318B5 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô283B1 :l^Ç×Ö]æ ð^Û‰¢] gm„`i

:ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 347Ô 344B7 :l^Ï%Ö] h^jÒ Ô 55B9 :†nfÓÖ] îm…^jÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
l]…„• Ô 180Ô 178B12 :gm„`jÖ] gm„`i Ô112B1 :èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] Ô 140Ô 136B3 :á^n¢] l^nÊæ Ô 410Ô 407B6

þ 238Ô 227B1 :gâ„Ö]

í †fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
537 Ô 262 :l^Ï%Ö] îm…^i Ô 156B5 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô 449B7 :p

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
Ø pÅ > ZzgÆ yZgzZ {‚ñZ Œ
>
Û
Ô 103B1 :Á^ËvÖ] é†Ò„i Ô 150Ô 143B15 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 31B5 :l^Ï%Ö] h^jÒ Ô 123Ô 122B5 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]

þ 275Ô 274B5 :gm„`jÖ] gm„`i Ô 293Ô292B5 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰

Ô 66Ô 65 :èÃfŠÖ] h^jÒ Ô 181B5 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô 484B5 :pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
gm„`i Ô 322D 318B5 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 471Ô468B15 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 144B5 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]

þ 157B1 :gâ„Ö] l]…„• Ô 368Ô 367B5 :gm„`jÖ]

Ô 52B3 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô 134B2 :oFnvm îm…^i Ô 385B6 :pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
:ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 323Ô 314B7 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 210Ô209B3 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô 133 :l^Ï%Ö] îm…^i
þ 28Ô 27B3:gm„`jÖ] gm„`i Ô 606Ô 605B1 :Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ Ô 92Ô 90B7

Vð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 152Ô 151B16 :ð^e•¢] ÜrÃÚ Ô290B6 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]y : ¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
èm]‚fÖ] Ô 327B3 :Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ Ô300B1 :†fÃÖ] Ô 352D 350 ( 220D 211]5z) VÝ¡‰¦] îm…^i Ô 327Ô 326B10

þ 48B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 616Ô ó615B1 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 283B1 Vèm^ãßÖ]æ

:ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 121D 116B12 :ð^e•¢] ÜrÃÚ Ô153B1 :Øm‚ÃjÖ] æ |†rÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 
t^i Ô 249B1 :ga„Ö] l]…„• Ô 485B1 :醕^vÛÖ] àŠu Ô 503Ô502B1 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 253B1 :†fÃÖ] Ô 295B9

þ 364B4:Œæ†ÃÖ]

†n‰ Ô 36B8 Vl^Ï%Ö] h^jÒ Ô71B2:Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô 127B1 :†nfÓÖ] ð^ËÖÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
Vèm^ãßÖ] èm^Æ Ô 6B11 :èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] Ô 145D 144B1 :Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ Ô 358B1 :†fÃÖ] Ô 51D50B12 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ
þ 284D 283B1 :á]ˆnÛÖ] á^ŠÖ Ô 120D 119B1

:èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] Ô 227D 226B3 :l^nÊçÖ^e ±Ê]çÖ] Ô659B2 :Á^ËvÖ] å†Ò„iy :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
†n’fi Ô 166D 165B2 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 190 :l^nÊçÖ] Ô 18D 17B17 :ð^e•¢] ÜrÃÚ Ô 110D 109B2:ànÛ%Ö] ‚ÏÃÖ] Ô 99B11

þ 1139B3:äfjßÛÖ]

V•]‚Çe îm…^i Ô 184D 183B3 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô374B7 :íp†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
èm^Æ Ô 566B1 :Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ Ô 543D541B11 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 37D 34B7 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 204D 203B8

þ 111B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 257D 255B1 :èm^ãßÖ]

:è×e^ßvÖ] l^Ïf› Ô 319B8 :l^Ï%Ö] h^jÒ Ô 404B4 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
l]…„• Ô 381D 380B12 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô52D50B13VÙ^ÛÓÖ] gm„`i Ô 335B3 :h^ŠjÞŸ] Ô 177D 176B1

þ 143B2:gâ„Ö]

:Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô 199B8 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô 473B7 :pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ 481B2:Á^ËvÖ] é†Ò„i Ô 435D 420B16 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 255D 242B30 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 67D 66B9

:Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô360B8 :l^Ï%Ö] h^jÒ Ô 5B5 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq ×Æ yZ 

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

538

www.KitaboSunnat.com
pçßnŠvÖ] a 0Z
þ 100B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 63B2:Ì•^ÓÖ] Ô 283D 280B14

VØm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô14B9 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô386B6 :íp†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ508D495B8 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰Ô125D129B33:Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô670D668B7 :l^Ï%Ö] h^jÒ Ô350D348B9

:Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô 32 :†nÇ’Ö] ð^ËÖÖ] h^jÒ Ô363B2 :†nfÓÖ] îm…^jÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ 255D 254B1 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 16D 10B7 :Ù^ÛÓÖ] gm„`i Ô 188D 186B8 :•]‚Çe îm…^i Ô 174D 171B3

:Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô 196B3 :†nfÓÖ] îm…^jÖ] Ô348B7 :pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
èm^Æ Ô 580D576B10 :ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 303D 299B8 :Ù^ÛÓÖ] gm„`jÖ] Ô 328D 323B8 :•]‚Çe îm…^i Ô 372B3

þ 67B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 274D 272B1 :èm^ãßÖ]

:èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 368B3 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô189B3 :†nfÓÖ] îm…^jÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ 47B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 275D 274B1

þ 95B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 34B2:èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 16B13:•]‚Çe îm…^iy :¶ Š nÆ ]Ñq -Æ yZ 
þ 179B1 :†ŽßÖ] Ô 616B1 :èm^ãßÖ] èm^Æy :¶ Š nÆ ]Ñq -Æ yZ 

Ô 315B1 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 223B2 :Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ Ô 142B4 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ 179B1 :†ŽßÖ]

þ235D 234B2:èm^ãßÖ] èm^Æ Ô342(240D 231 :l^nÊæE VÝ¡‰¢] îm…^iy :¶ Š nÆ]Ñq -ÆyZ 

VÙ^ÛÓÖ] gm„`i Ô 499B3 :Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] Ô 310B3 :†nfÓÖ] îm…^jÖ]y :¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ 296B3:gm„`jÖ] gm„`i Ô 285B1 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 247D 246B9

Vð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ Ô 116B1 :ä×e^ßvÖ] l^Ïf› Ô 15D 14B7 :•]‚Çe îm…^iy : ¶ Š n Æ ]Ñq -Æ yZ 
þ 210B2:gâ„Ö] l]…„• Ô 154B1 :èm^ãßÖ] èm^Æ Ô 166B1 :†ŽßÖ] Ô 45D 44B14
ç_____ç_____ç

539

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ
/

~â å£R Õ?

{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

¦Ñ Å "76uñè°Z ¸Ãˆ y M Œ
Û L~ KÆ y M Œ
Û ‹zˆ[ZŠ M ~ wÍ Z •]Z Y Z Œ
Û ”¥

ƒÛvŠ ‰~ xzŠ •]Z Y Z Œ
Û VZi Zˆ X ¶ˆÅ ù •
ák

’ÅŠ Z%vZ F ~g ‡Ð yZÄÆ ów

Ð M ÃöÏZ X Š
H7 y*Ð x *
Æ ó{^
Y : ZŠ*
'] Z Y Z Œ
Û …õzÍ%L~ sf Æ ]zˆ

» ~â å£Z Õ?]|ò Z¤

è-ZzÆ ~â åVx£R ~g ‡Y ZÅZ •~ ZB {g Ññƒ D J (
y¸z o Z•
Û Z ~ ó]Z Y Z Œ
Û …õLzÍ% ä r
 ™ ?]|~ TÔì ;g Y HMg ‡›@ ù •
á y*
þ {g ZŠ Z ÿ Xì ðâ •
Û „0
¶
Å ñZg w5Îâ Æ Vƒ •Z VâzŠ

yx™ ~g ‡Æ {)z kz&
Z Ôx •
á Ô^Ôt Z²Ôi sÐ@ ¦)Åc Z™)‡eY Ô~ d
Œ
Û èâ
{ Z'
vßÐ ¹ Ð X• _ƒ Â] Y Z Œ
Û ÖW@¬~ Vzà FÆ yÎ 0
6~gz M p=Å
X ñƒ p#[p„
 Zg
]ŸZ ‹ZŽ J
[Z X • ñ M ~G
 ]ŸZ ‹Z¼ 6kZÐ s§Åyx™Cc
½‰}g ø
ð‚g J
|ÝRˆ Æ ä™„zg¨Ãƒ
 ëì eì 
@Y H7]!
ZŽ ìÃyZ • ñWt ‚
X ñYWx

1•nZ ‹S

{•ªÚq
Z ÌÅ p ÖZ Q gzZ Ãp ÖR sÜÆ ãç% X • x ©R z ã犰» *™y M Œ
Û
X Yƒ7x » » y•
á òsS bŠ ÌZt Ã] Y Z Œ
Û >a kZ Xì 7Ýq ÌZ ðÃÃ5ZŠ Z

ì x *
»´ùÆ pgzZ p ÖR y M Œ
Û :[ZŽ

vZ Xì x *
» VâzŠ ãçgzZ p ÖZˆ y M Œ
Û É X 79Ô• x ©Zz ã犰» *™yWŒ
Û ž wìt
"² ;WŒ
yMŒ
Û Ìp ÖZ Æ ]g „ ! ² ª Xì c
â•
Û ó óy M Œ
Û ! ²L L þ2:Š- >gÎ ÿ G
éS5E
Û Ã kZ ä \¬
w M ÿ — gøjFÓôÖû] Üöãö Ûö ×ôùÃømö ™ gzZ — ä´ jô ³þmF]ðø Üûãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø ™ :ì Š •
á g S ~}g !
Æ øZ•
Û Æ 1x™Zg—X •
]zˆ ó ó• ïŠ Ì½Å[ÂÃyZ L LgzZ ó ó• D â •
Û ]zˆÌÃVì M ňy M Œ
Û 6VÍß L Lþ 124:yZ/
ãçš N V)kŠ kŠ6G
 gzZ "7Æ swC
ÙC
Ù X Ìx ©R ½gzZì9•
Ûq
Z » 1g—Ìp ÖZ
Xì Šg Zz~ g
u ÌŒ
~â åVx£Z ~g ‡Y ZÅZ f *Z ò Z¤

è-Zz ÔgƒÑ ÔBÑZeY Y ëÑZ Y ZŠgœ.‚ / 540
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

• Š°Ìy M Œ
Û p ÖR

n•
Û *
™¿6yZgzZ «™Åx ©R z ãç‰ì „Š°ÌswswgzZ    »ˆ y M Œ
Û Z®
! ²swC
ÙC
Ù QgzZXì n•
Û ]zˆÅkZgzZ «™ÅJ
•
w•
wÉ swswÔÂÂ „, Zì
Æ ( ªÅ 5ZŠ R Å sw) V:Å kZ Ð (( Åå
 Æ sw ) ` %Æ kZ Ð i§! ²ì
Æ ` %c
Úža kZ ) Ç ñY 0 ZuzŠ Çìg: „ sw{z swt Q:gz Xì n•
Û Ì
*™ ZŠ RB‚
Æ "0
!
ov!
fÍ6\¬ Z}
Ix¯ ðZ}
ÃkZ gzZ ( ì @
Y w$
Ð swswÐ zz Å%$

âJ
"
p’gzZ wpzp~ x ©ZiŠ ‰™ƒ µZz ñ~ x|z ãçÐ kZgzZ Ç ñYƒ sŠ Zá
X ÏñY V
ˆƒ ~p„
 Š'
i ~(~ VâzŠ x|z ÂÐ "7óc
Š™\ *
L XÙ^ÒL(Å óc
â•
Û c
¹ L X Ù ^ÎL }
o6\¬ Z}
tž GÎ ÂñY ¹x|»ˆ y M Œ
Û ÃpÆ kZ gzZ »ˆ y M Œ
Û ÃkZ ¤
Z [R Xì
?ì HgzZ Â7p’ÅwV" x¯Æ kZgzZ

ì n•
Û 5ZŠ R 9Å]»wz p ÖRÆ y M Œ
Û

'® &~ †fÒœ ²] ÂXì @

Y 0Ýt¬iŠ ‰gzZ ~pJÌÐ äY w$
Æ •
wÉ
Z Xì CYƒ‡ à Ìi úÐ kZgzZì 
¤
@Y 0t¬Ýt  Š
ƒ Za ³Z V;zgzZ Š
c
Š éÃˤ
Z •
I
îG
0½]c
~g ïS x ZZt ?• } (Ð ƒ
 vZ HžÐVƒt p c
Š| 7²] gzZ c
Š éÃ'

iÆ ³ Z¬
X Ç ñY¹7 •
Û »ÃkZÐ äƒ:p »x|kZÍX Š
0¬Ý™ƒ
Ã'
iÆ ó[LgzZ ?• } (Ð ƒ
 HvZžÐ Vƒt pÐ äJ (ó Z Æ †fÒœ b§kZ
X wðe ± ¦Åº c
ì x *
» y-…^fÒž gzZ •…^fÒž ²] žÐ Vƒt pÐ äJ (
Ð 1g—B‚Æ•i§Ž ì n•
Û
*™ ZŠ ZÐi§ 9Õ
wz swC
٠ƈ y M Œ
Û a kZ
É Yƒ7ˆ y M Œ
Û -7ß ÂgzZ ¢
^gÀF
sÜX YY Œ7- ¦

Ù ¦
C

Ù ÃkZì {”"
C
U
9Ž ì {z  ã M ÛŒžì t È ) H ZŠ R ä ëß • 9Âp ÖZ ã M Œ
Û èYì Yƒ :
 » {k
tZ
w$
Ð Â Â Âσ7ZŠ Z ÚgzZ ` %9Z
 a kZ X ñY H ZŠ ZB‚Æ Ú 9 gzZ ` %
gzZ ( Zƒ:  ã M ÛŒt  J 7óu Lä ë å ót LZ
 gzZ ì CY w$
Ð ] Ôo gzZ Ð uÔt‰ Ç ñY
X ǃß:gz ǃ„
 gŠÐ “ _Æ ÏZ Ì{zì x|Zƒ Œ» y¨
ZÉ 7x¯ ðZ}
ÀF

ì [£~i Zz M lp~ ]zˆ

! ²ª[²[pgzZ ì ð M N @
¹ Å"7Ð ~i Zz M lpÃpÑy M Œ
Û ~fÑg
Š qRQ
Æ V:~g7 ÐÄ `g #Ãszwa kZXì ƘŠVMoÛr gzZ e
Z@ Å "7~ VM
kZì9•
Û òsS q
ZgzZ zb
» +Š Ôë R e
. *
™ZŠ RÐ ~i Zz M lp~ VM! ²ÔÐ VÆw 9ÔB‚
541
Xì CŠ c
i ~(bŠg Z Œ
Û x ÈZ .
Þ ‡*
Ã
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

ì ~gz¢e
¬g ÅVâzŠ ãçz p ÖR

e M ) í!

zC
Ù ªÔ*
™Ýq b§~g7 gzZ 
*™Ýq » ( 'Ãx ©R Ð p ÖZ ã M Œ
Û ) ÞZ x © Z V ;
c™z t*
Ô( ~ ˆ Ïyà ðƒ wi *
¬e
 M Ïyà ) y
í! Ôxl ( ïÅ p{æ7 gzZ ~C
Ù ªÆ
'ÃyZÐtt]Z‚
*™ÝqÐ s
 ZÜz ]Zg •
á Z Ô( ì H c™Ã¬Æ e
 M ¾ä e
M¾)
wÍZ:É Xì 7i§ 9bŠ™i Z0
RÃÃÌR Å}uzŠ Ã7Æ ÌR Åq
Zì9•
Ûq
Z µ Zt
z gŠ .
Þ ‡ì ÌŠ°q
ZC
Ù Ð ~ VâzŠ ì Yƒ ï»Æ wÍ Z % ZuzŠ : ì ï»Æ }uzŠ %
Xì Ì9•
Û » y›q
ZC
Ù Xì Ìx ÈZ .
Þ ‡ì Ì«™
c
ŠÄgÆ™i~}ÃTì9•
Û ZuzŠ x ©R ûgzZì ( ]zˆÅp ÖRÆ y M Œ
Û ª )9•
Ûq
Zt
Åx ©Rž 7— ðÃ~ kZX 7ÇÐ x ©Z‰ 7Ç Ú'
ðZz6" ÌÐ kZ Z®Xì Š

EG
E
"
5©3E
Ã]»wgzZ szwz p ÖZž ǃ: 9bŠg Z Œ
Û Èt » kZ1ì ]gz¢Å ¶Šgzi •Z" 6¿gzZ åG
Xƒ öRÅ]zˆÆ™ß

2•nZ ‹S

ì {k
Ž ì c
gq
Zt a kZ Ôì @
™ÒÃÅ "7{•™| (Ð }uzŠ ~g ‡C
Ù ~ ÖW+Z
Å ëuѪ ~g » c
g ÖWt a kZ Xì Š
c
â•
Û ëuÑ~ pÑg
uà c
gÉ X 7x » » [Z N
X 7„
 gŠ bŠg Z Œ
Û ÖW Åx »Æ [Z NgzZ +ŠÃyZ NƒÖW

wÈS g e~ ]zˆÅ ~g ‡ :[ZŽ

"7Šp Ât ÔYƒ 7ÃVzuzŠ D» TÔì ªÅwŠ +
gzZ Ôì 6+
g Zæ » öúzŠ%gzZ c
§
gzZ ,™=°ÅkZ vßžìt ¡c
ì Å#
Ö }
´Š Ë c
ì Å[ Z N+
 Å kZžì 9 Š ÃáZz
X N M 7Ð x Z •S z ]³
X ǃ7[ Z NÃkZŠpÔì { k
Ôì c
gt Âì k7„Ð éZpÅx Z •Z z p°KZ¤
Z a
Xì 7c
g Ôì ]!
Å[Z N Âì Åg ÖZÆ Ñňy M Œ
Û gzZ Å[ Z N+
¤
Z b
, ZÐ g
ugzZì [Z Ng » Ìt Âì +
 Åä™lpwŠ » Vâ ›1•„™ 3Š¤
ZgzZ c
X 7c
g Ìt ( ì ;g M§Zz» ~ÄZ .ñ]|6™{Ò Rž 6) • "
U
]uZz
yMŒ
Û ~ Vߊ Æ Vß Zz G
žì k7Ð +
 kZ Ìa Æ ä‹ Ôä3ŠÃVÍߤ
Z gzZ d
Æ ~i Zz M lpÃ
 Ð TÔƒzá›z mï î0E
!_
gzZ tØz Ég s§Å kZ ÔƒZa ÑÅ pÑ
Z Ô7c
q
g -7Ð ~i Zz M lpÐ +
 kZ Âì {h
I ~ <ÑŽ Ôƒ Za tØ » "799B‚
Xì #
Ö }
´Š
~g ‡ž ì $
Ë Y Å ÂÃt X • [ Z N§» & ¹!
ì c
gq
Z sÜ~ V¦ Å b§g e yZ
~g » c
g+
 ÅyZž bŠ™ð V- ŠppBÄg +
 Åxg X ÔxÎÔxzŠX Og: ¦

Ù +
C
 ÅwÍ Z yx™ 542
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

ŠŽñ]ÑÈZvŠ {z´Æ kZ Z
 îSì 
*™ ãá$
B‚Æ y›gzZì] Jð•Zt ì „ Å
Xì 7„
 gŠ ÌgîË ¢
™”ÅwÈZ ^
Y*
Z ñƒ D™ÃsÜÐ ƒ
q
 yZ X Vƒ

”Ð ãá$

:• D â •
Û \¬vZ
ó ó• Dƒ { k
yá‰L Lþ12:l]†rvÖ] ÿ — ܺ$ûžô àôù¿$ Ö] ˜øÃû eø á$ žô ™
 b§ kZ M
ƒ7?Š íZ Œ
Û D)ž ì n² ÂXÇg g Zæ 6íZ Œ
Û
r™ ðÞ ì e
Ð {Š c
i ) •i R •X 
@YH 7VYéŠg ÃyZ Ð yZ • Dƒ ŠŽñí M Œ
Û ÌÆ ]ÑÈZ }uzŠ
ì (ì +
 £B ) +
 o ‘t ÂÔƒ wì Ìt Ôƒ wì Ì{zžì ež ǃ "
U
t Ð íZ Œ
Û ( {Š c
i
Xƒ ÁÐ Ø{Í Çìg x » » [Z N7c
gØ{

-7Ð i Zz M {•a Æ ä™lpwŠ » y›

«÷Z'
× Æ Š ƒ ZŠ w M Ã ?ž å c
â•
Û Ã ~ÄZ .ñ1Z ä 1g—žì g
u~ pÑ ~g g
gzZ 1g—žì g
u Å x1Z 681B™Æ ~g g 9bÑ ~g ]Z ì •Æ g
u kZ X • ‰ K
 } 9VâzŠ ¸ ìg| 7pÑy M Œ
F
Û ~ y { z X }g ¦

6~ÄZ .ñ1Z ]| Ȭ ]|
ä VrZ X c
C §Zzt ä 1g— Âñƒ¢q ~ÄZ .ñ1Z ]|à ðX ‰ á p=Q ìg
X k7™g Z’¯ {Š c
i ÌÐ kZ ~ Â • ìg â •
Û®
 •\ Mž @
ƒx¥=ž Hn²
¯ a Æ ä™ lp wŠ » y›Ëž ì ?Š Å ] !
kZ *
â•
Û ]j » 1g—6[ ZŽ kZ
Ð+
 Åx Z •S LZgzZ p°KZ Z
 ì Cƒ ‰
Ü z kZ c
g Xì [ Z N§ »É ì 7c
g -7™g Z’
Xþ ñY J 7
hZ ]qIª ó ó• Ð V¦¿L L þ1 :°…^ífÖ] xnv‘y ó9lô^n$ ßôù Ö^eô Ùö^ÛøÂû*Ÿû] ^ÛøÞ$ žô0 pÑg
u
%NgzZ • D Y 0 wdZ iZ Ð +
%NÐ +
%NYZ +

 ~æE
 ÌÿkZ X} æE
a kZ Xì $
Ë ¯ ZæE
už‰Xì [Z NŠp{z ƒ {C
g
Ù b» ~i Zz M lpgzZ öúzŠ%a Æ ä™lpwŠÆ Vâ ›¤
Z
X ǃ: „
 gŠ I c
gÃkZgzZ Zƒx¥Ð Ñ!

Z ¯Æ ] Y Z Œ
Z
ÛÀ
è

543

LZ [²gzZ • D M Æ fÍ pÆoÛr èY • ë oÛrÂÃ[²) )oÛr vß ë
o } g ø• ( M
™7„ x¯ c
Í Â7gŠ ‡6%1 ! ²{zž¸ ë a kZ oÛrÂÃ
 { z´
ƈ y M Œ
Û [Z X • Dƒ wEZ ßgŠ ß™ƒ ( ™™'gßÅ p ÖR ) *p ÖZ z szwÐ ¹ ~
Xì ! Š Z" z qø +F
J-7b§ÏZ ÌÃp ÖZ
E
ã›
Þzg
~' ò
ãZp û.' +$
 yMŒ
Û Â ¤

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

ó Xó Ç}Š™ »Þzg ÅVâ ›  ;g k7y M Œ
Û Â6i§ÏZ¤
Z L L
 gŠ Ì,i úgzZ ƒ : äw" Å kZž @

ñY J 799È yWÛŒžì Å%R kS ]gz¢
"ž @
ì$
Ë ƒÛD
HgzZ ZÎÆ ä™Â]Z Y Z ÛŒ…õa Æ ä™ Za tØtzf » kZ ÂX Ã
~ Vߊ ÆVâ ›x ¬/_
: AZz q
Z gzZ tØ » "7Ð i§Í" Ãx¯ Í" Æ Z}
Í
XÑ h
 V×ZõZ
x ¬ Ð ºÆ ]Z W
R ›) Z
 ž~: â i kZ îS
*™Âa Æ tØz tzf kZ ·+Z
x »t gzZ ?ì 7]gz¢”R Å kZ HX • Ñ p
g ]Ð Â‰É µ Â" Ð VÂ!
òsS y›
öúzŠ%B‚Æ +
 +Z  ?ì 7=g f » ä™bâ 6]xsS z xsS H ?ì 7x » » [Z N H
X σ: [ Z N§» HÌ
ˆy M Œ
Û » >kZ ä 
r™7â <
Ø è Ñ äm†â• q
Z V; Æ yZž c
C ä D¨
¤Æ Ò» q
Z
» ]Z Y Z Œ
Û ÖW~ Vzà} (} (Ð Z
 X ˆƒ ‚yZZ ª
zŠ = ™Ítž ¹•‚" ™Í
Xì ˆƒ qzÑÌ ½Åy M Œ
Û o~ VzíŠgzZ VÎgæ ÔVœ» ÔVßjZÐ ¹ ì Î äƒx ÈZ

{Z
Ã „ {Z
Ã » Vß ZzG
 ]Y ZŒ
Û

c g „ c

g Ø{ Ôƒ Å ]àz ð*Šps܃: „ Ç!
ÅígzZ n+
 Å Vß Zz "7ž < n•
Û
"7Ð +
 kZ ÅyZ1ì Yƒƒ
 o Â
*™ÃÅ+
 oÃyZ ǃÃVß Zz "7Â{ k
» kZ ÂÔƒ
Æ b #z i ¯ ~zy
Z {z gzZ Ï •g QV)kŠ kŠ6swC
Ù C
Ù Â 7ZÉ X Yƒ 7ÃVß Zz G
 {k
»
ðÃ6[Z NÅ ÑZzG
 » ! Zy
Å+
 ÅáZz "7) Yƒ7W
R » kZ Â6Vß ZzG
ÔÐ •g ‘
 g Z,
7yiz¼ ]!
t a kZ ÔY07xê ÂÑZz Ú Š Âì k7i úÐ c
g ¿ðä
Z ( @
ƒ7W
Z
X$
Ë 0 7zz wëðÃÅäƒxzøÐG
ƈy M Œ
Û ™ ¯ h M ÃkZ X B
g

3•nZ ‹S

x ZwÈ y M Œ
Û Xì x Zw *
Ç~ <ÑgzZ ì ]gßÅ äÇ CŠ c
i ¶gzZ ƒ J m
g @
Z Ô~i Zz M lp
Ñ~ yZ X • „g 0 x{ k

É 7[Z Ng » ·t a kZXì •ÂÅ kZ *
™ ( *
5 )o ‘ Ð
XB
g7öRÅi ZŽ b§Ë

¬» ä™g (S ~i Zz M lp~ ]zˆ

Z(~ VâzŠ yZ ¹R X Š
3g 7pÅt•
Û ~ äÇgzZ ~i Zz M lpžì ðƒZa Ðzz kZ .ßt
lpXì ^
Y Ìú
» kZgzZ ^
Y ~i Zz M lppì x ZwÌú
» kZgzZì x Zw—" *
ÇXì t•
Û
Xñ 7ƒ Y| 7yWŒ
Û Ð ~i Zz M lpgŠTžì xiÑ6¿C
Ù ì ¬Â »"7ˆy M Œ
Û Ð ~i Zz M
Xì Å e
Zzg g
ut ™È 9ä Áq x â Z gzZ yx 0Z x â Z z zâ 0Z z ð¨
x â Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z x â Z
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

544

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

:c
â•
Û ä 1g—ž• D™e
Zzg [i ¬ 0 Y Z'
]|
8
N
j
Û i Zz M hZèY ÔzŠ “
 iÈy M Œ
Û Ð Vzi Zz M KZ ? L L
ó Xó ì îŠ J (èE »ˆy M Œ

þ 251B 1: x‰Z Y § R ÿ

þ 64B7 : ~g ]Z ìÿ X ñ¯ i Zz M hZnƒÐ kZ J
V˜ ƒ: ÑZz i Zz M hZ ÑZz "7¤
Z

.ñ1Z ~ ž ì H e
Zzg Ð ~u y¢1Z ]|Ð 9• ä Š ƒ ZŠ1Z ž ì 681 ™gzZ
X ”74Ð i Zz M ÅyZ i Zz M Å ~ë!
gzZ [ !
gz T
 Ëä~ å Š
y¶V; Æ ~ÄZ
þ 7527 :°…^ífÖ] xnv‘y ó9áô•†û ÏöÖû^eô à$ Çøjømø ÜûÖ$ àÚø ^ß$ Úô ‹
ø nû Öø0 žì ~ ~g g 9
þ 123B 2:Z
Z|Z ¦ÿó Xó ñ 7
: Ð ~i Zz M lpÃpÑy M Œ
Û Ž ì 7Ð~ ë {zL L

~ yZÑZ ™ä • x â ZgzZ ~ ug´ä Áq x â Z Ô~ 9KZ ä yx0Z x â Z
:ì He
ZzgŠ •
á g Zèt » 1 g—Ð D0: c]|
zÂ{Š c
i ÌÐ kZ Ôì k7È y M ÛŒ™g Z’ ¯ Ð i Zz M — Ž Ôs§Å òŠ M i Zz M lpkZ \¬vZ L L
þ 150B 1: w é)™ÅZ + ÿó Xó ì @
™´ â » kZ s§Å ~0
!
àZz äÇ Î• D â •
Û

:c
â•
Û ä 1 g—ž• D™e
Zzg fv
]|

ä ãZdÃkZ X”Ð VMÆ VdÃgzZ òg »z Š· gzZ ð7._ÆLz ¨
Æ V1²Ãˆ y M Œ
Û LL
ó Xó ì He
Zzg~ yZÑZ ™ä •gzZ~ ‰zZÍ

"7ˆ y M Œ
Û ¿C
Ù X Ì[Z NgzZì ̬» kZì {h
I ¹ ~i Zz M lp~ pÑy M Œ
Û Z®
kZ Íì q ZÇ!
Ð kZ *
Ç Xì g Z, » [Z N {z 6kZ X ñ¯ ƒ Y¯ {•gŠTi ZzWKZ ~
X$
Ë ƒ7ÚðÃÅkZÐ "7ˆy M Œ
Û Ðh
?1ì CY Å ~i Zz M lpÌ~

t•
Û ~h
?gzZ äÇ

þ 195: ð]†ÃŽÖ] ÿ —àõnû fôÚ% oõùeô†øÂø áõ^Šø×ôeô ™ gzZ þ 2:Š- >gÎ ÿ — ^n& eô†øÂø ^Þ÷]ðø†û Îö ™

ÂÐ ~i Zz M lpÈ y M ÛŒžì [ƒ x¥Ð g
u à Zz fv
]|gzZ ]ZŠ •
á g S ðZ}
Æ
äÇ~ kZ Â Ç ñY 3g 7pÅðZ ¸yZ Z
 X ñƒ Tgg0
RÆ yâ ‡z {°‡Æ [²1ñY J 7
Ôƒ Zz Ã7Æ™ MÃVÆw c
ñY c
Š é{Š c
iÐ °Z ¸Ãszwžƒ:t }X Ï ñYƒ Za ]gßÅ
°Z ¸7Z X ñY H: V;zƒV˜ ñY c
Š™V;zƒ: x ¸Š ZV˜ ñY ~Š ]gßÅ c
Ãk

i Ô³Z Ã'

i
-7Ð ~i Zz M lpÆ™p Ò »°Z ¸Æ h
?gzZÐ} *
ÇÃ"7h
?°Z ¸s Ü ª)wï wïÐ
Xì @
Y ¹ *
ÇÃ"7™ J (Ð M Ð yZ c
™ ( ì 7*
Ç
gzZ D 0
™7t•
Û ~ äÇgzZh
?{z 7•Zz Ð °Z ¸Špvߎžì CY µ „ ÐVŒ t
Xì ßÇ!
tèÑq Ô• ïŠg Z Œ
Û Ãäg Z’ä¯ Ãi Zz M *
Ç {z
545

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

'gßzŠ Å ~i Zz M lp

:• 'gßzŠ Å ~i Zz M lp
Xì [Z N~ˆy M ÛŒt X 
*™~i Zz M lp™{gg0
ZÆ°Z ¸Æ ]ÌgzZ ]»w Ôszw a
*
Çt X 
*™Za çaNÆ™{Š c
ik
FÃVÆwgzZ V¯w™ ééñƒ n
g: pÅðZ ¸žt ZuzŠ b
°Z ¸„ Æ y!
i ! ²°Z ¸Æ h
?gzZ Dƒ7Za Q% çaNÆ äÇèYXì x » » { k
ªXì
1g—gzZ ì Zƒ ÝqÐ 1g—Ž ì 
Š 1i§{zB‚Æ 9•~ swC
ÙC
Ù Â~ kZÉ X •
Æh
?+C
Ù â a kZXì Zƒ wz4
»ˆ y M Œ
Û 6i§T ªXì Zƒ ÝqÐ Lƒ ]|Ã
gzZ 1Ñ ª) Xì YY J
6
zZ x Z²Zt ž ì Ì{ç~ ì (ZÉ ì 7„
 gŠ I*
Ç Ã"7
 M Å — äü Þø]ðø†û Îö Äûfôi$^Êø ™ -7y M Œ
e
Û B‚Æ ~È0
Å°Z ¸Æh
?ža kZ X J
\¬vZÉ sƒ
( Xì "
U
Ðg
u à Zz 9ÜûÓöiô ]çø‘û^* eô áø•†û ÏöÖû] ]çßömùô ‡ø 0 gzZ
*
Çgz¢{zÐ,™ Za ~i Zz M lp™ éÃVÆwgzZ V¯wgzZ™?
Ø Ðh
?z š
 ²°Z ¸vߎ V;
}uzŠ q
Z™]'êÐ VzuuÅ ^
Y*
z^
Y1X ǃ „
 gŠ I{ k
gzZ •ÂÃkZgzZ Ç ñYHg Ñ
X Yƒ 79bŠ \ðx Z²Zè6

4•nZ ‹S

Xì ]úŠ Å•
ÑÅ { k
]úŠ Å•
ÑÅkZ Xì Œ6Vƒk
zŠ ægzZ c
§ >t

ì [Z N§»]úŠ Å•
Ñ~ ] Y Z Œ
Û>

Ð ~ Xì $
Ë ƒ Ång e +
 gzZ ì Ð +
 m» ( } zîŠ ) c
gžì c
Š™n²ä ë6
zQ
a kZ X 7c
g ¡Âƒ ( ƒ ðƒ BÌ+
 ~uzŠB‚Æ +
 kZ ª )o ‘¤
Z Ì{zì c
gq
Z sÜ
kZ ì ú
x » »á Zz G
 ì @
ƒ6áZz "7W
R » kZ Ẫ c

ZQgzZ ì ?Š " *
™ òúŠ » c
g
Xì e*
c
g~ Tì CY ~Š ÅG
 ]úŠ VŒ X $
Ë ƒ 7c
g~
bŠ ]úŠ ÂÐ +
 àZzc
gì $
Ë ƒ ]úŠ „ Ð V¦vŠ ÃyZ ì CY ~Š ]úŠ Å"7ÃXgzZ
Xì $
Ë ƒ Åá Zz "7sÜX $
Ë 7„ƒ ÅVzuzŠ +
 {zèY Ô7„ e
°•
á z °» Ì» kZgzZ Xì ]!
u *
ç I *
ÇÃkZž• `™n²ë ÂÅ æz *
Ç]!
~uzŠ „g
Xì [ Y c
Š [ZŽ

5•nZ ‹S

Æš
 F
z ½gzZ ÷z Ôx ©Z Vž 6ì „
 gŠ Âa Æ gñZ Z
 Zz z n•
Û *
™ ¦™}Š ]úŠ
G-o!
Ô1g—ª: â i +4 ) yzÅZíÅ q ½S Æ XÔa Æ îE
0B gñQ1¸ D â •
Û ¦ 1g —a
Å Vj6¯ ÏZ Xì {z(z qN *
™ ¦™}Š }Š ]úŠ Ôƒ: ÝZ ~ ( gzŠ » É@
gzZ /ô
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

546

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

{z(ä s ¦ Z ñ•Ãä™ q ½Z~ àm‚nÃÖ] è×nÖæ ( y@{gG) ð]†fÖ] è×nÖæ …‚ÏÖ] è×nÖ ®
)
: ! Zy

gzZ ðÃ~ >kZ¤
Z6¯ kZ Xì Ìt Å>
Ø Z™zz q
Z~ ]§zŠ ~>gzZì c
Šg Z Œ
Û qNz
Xì Cƒ q N„ ]úŠz q ½Z у

ìZ
 Zz *
àJ
VÍß » u0
yMŒ
Û B‚Æh
?

 M pXì {z(z qN— " x ÈS ‚ » ]‚Zz a Æ äfvjŠÚ §ñZæž ì 9Ç!
e
Ât
þ 67 :é‚ñ^ÛÖ] ÿ — üäjøÖø^‰ø…ô køÇû×$eø ^ÛøÊø ØûÃøËûiø Üû$Ö áûžô æø Ôøeùô …$ àûÚô Ôønû Öøžô ÙøˆôÞû.] «Úø Èû×ôùeø Ùöçû ‰ö †$ Ö] ^ãøm% ^*³þm5 ™
Z X ,Š à J
¤
VÍß ÃkZ Š
H wi *
Ð s§Å [g Æ 1\ M 61\ M x¯Ž 1wÎg } Z L L
ó Xó H7ZŠ R h» äƒ 1wÎg  H: (Z ä 1\ M

þ 3461 :p…^ífÖ] xnv‘y ó9è÷³ø mþ !çûÖøæø ±ûßôù Âø ]çûÇö×ôù eø 0 g
ugzZ

bŠ à J
 VÍß gzZ VÅ zb
C
Ù C
٠ƈy M Œ
Û Ð ó Xó ƒ e
M „ q
Zp¤
Z zŠ à Ð s§ ~÷L L
Xì Z
 Zz6DIRx ÓQgzZ61g—

szwz p ÖZ %èY Ô• 4ZŠ Ì]Ý ÇÅ yZ gzZ QwÔp ÖZÆ kZ~ Y Zb
ZëÆ ˆ y M Œ
Û
VÍß Ì» kZ a kZì Z
 Zz z n•
Û VÅx¯gzZ X Yƒ7„ ŠŽz » x¯Æ ]Ý Å yZgzZ ]»wz
X ÇñY c
Š 7gZŒ
Û ï•ÃkZXì Ð~ Z
 Zz§ñQ *
àJ

ì vZ ðw2h
?~g7

:ZƒŠ •
á g ZÃ 1g—~ îG%ª >gÎX • 7{Š™"ŠpÅ Ë• {”wi *
Ì]Ýt Åh
?Q
~zc Å "7kZ 1\ M ³7LƒôZ1 ë Z
 QL L þ 18: îG%ªÿ— äüÞø]ðø†û Îö Äûfôi$^Êø äö ³þÞFœû†øÎø ]ƒø^ôÊø ™
/ô b§ ÏZ Ô J 7
b§ ÏZ ä 1\WX ³7b§ Å Lƒž å¬Ã 1g— ó ó<
Xì ;g W`Ÿ/ŸJ
 ` MB‚Æ• 9ÐW b§kZQgzZÃ É@
ä /ôÔ c

‚Å ó Xó ì h» kZ‰• D™]zˆ, ZÃ[ ÅvZ L L þ121:{ÂZ ÿ — ä´ iôæø¡øiô Ð$ uø äü Þøçû ×öjûmø ™ gzZ
þ 170B5:k

0Z‚ÿ Xì Š
`
Hwi *
ž‰³7, Zžì e
ZzgÐ Š&0vZ†]|~
• Dâ•
Û I \¬vZžì ÅÜg
ut Ð 9Å`•
0Z~ 29™t„xßÛÖ] ä ~g ‡Z)´
Xì Zƒ wi *
{z‰ ñY J 7„, ZÃpÑy M ÛŒž
áZz "7)Vz• KZ ( i Z0
R zL » "7Æ p ÖR ) & §gîÆ p ÖRgzZ ]»wz szwx Ó Z®
sƒ ]|gzZ 1g—Ð ( ì 5Ð ¾ä ¾B‚Æ•ŸxJ
 1g—™á Ð
6yZŠpgzZ Ì*
àÃyZì Z
 Zz *
àJ
VzuzŠ Ã ãçz p ÖR b§TX • {”wi *
gzZ "
U
Ð
q ½Z a Æ yZ a kZ X YY ¹7ï¡Æ™kª6Vzq ~uzŠ ÃyZì Z
 Zz Ì*
™¿
Xì „
 gŠa Æ x ©R V‰ì „
 gŠ „, Z *
™*z
547

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

ì Viy M Œ
Û ]Y ZŒ
Û

 VdXì {Š c
i „ Ð ¿m» yZèY Ôì ]gz¢Å i{Š c
iÐ dVÅ yWŒ
Û ] Y ZŒ
ÛÉ
µ Z *
ÑŠ tØÃVâ ›x ÓQgzZì CƒÐ ä3ŠÆ™gzZ äZ™wVigzZ Ð äJ 7ÁÂ
Xì ”] Y Z Œ
Û Æ™öâ •
Û Ìä 1g—Xì
ž • ë Š&0 vZ†]|Xì g
u Å ~èFòz Š ƒ ZŠ1Z òz ›9z ~g g 9
:c
â•
Û Ðí ä 1g—
?ì Zƒ wi *
61\ MèÑq ÔVƒ ‹~ 1g—ž Hn²ä ~ X ƒ ‹™| 7ˆ y M Œ
Û Ãí ? L L
Ìr »G
 ]zˆÅ ~ÄZ .ñ1Z ]| gzZ ó óX Vƒ @
™I ú
Ð }uzŠ~ :c
â•
Û ä 1 \W
þ 123B2: Z
Z|Z ¦ÿXì [ƒ 76

zZ

*
‹y M Œ
Û Æ™ ¦ÃVÍß » 1g—

ìg
u Å ~èF
z › 675™Æ [ ÏZ Xì c
‹ yWŒ
Û Æ™ ¦ÃVÍß ÌŠpä 1\W
:c
â•
Û ä 1 vZ wÎgž• D™e
Zzg >k

Ù 1Z ]|~ T
C
ó Xó ‰ƒ¸ äƒ ¦Ž X ÇVƒ ‹ˆy M Œ
Û 1&3ðäq
Zà ?~ ƒ Yƒ ¦ƒ
 LL
Ð }uzŠ ä ! ôq
Z X ‰ á p=g0
ZgzZ ðâ •
Û ]zˆÅ mÜZ >gÎÔñÑ p= 1g—
gzZ ñÑ p=C
Ù !
1g—X • ‰ƒ 4ZŠ g0
ZQ a kZ ì c
M ¬ã• M ðÞ Vƒ &~ž ¹

'
Z'
Æ ˆ y M Œ
Û ðäq
Z >gÎt ß Í Â Ç Vƒ ‹ˆ y M Œ
Û ðäq
Z à ?ž å¹Ð ?ä~ž c
â•
Û
( Xì '
Z'Æ "7y M Œ
Û ðäq
Z [Z N »"7Æ >gÎkZ ) Xì
Ìt X σ: ]!
9Ôì qNz {z( *
¯ ë R Ãë R)ž It gzZ bŠ g Z Œ
Û ë R)Ã]¬½Z,Z Z®
Xì k°Z q
ZÐ~ VΰS —ƆÓßÛÖ] à o`Þ gzZ Íæ†ÃÛÖ^e %Ra Æ Z
 Zz ñZŠ R

*
™gH

yZ gzZ • C™ H}C
Ù b, Z 6x *
Æ<
Ø è a Æ úÅ ´Š î0E
!_
~¸xzøÐ ¿‹¸
ÃkZ~%C
Ù Æ Ï0

iž åZƒ wi *
a kZ y M Œ
Û X • CY {g™0 xÝ Å yZ™}Š x *
»¿ÃC
Ùb
]Z Y Z Œ
Û >b§ÅxÎg Å]¬$
z uÑvŠgzZVzŠ ~ÔVCZ ¸X H7(Z ä ë1ñY c
¯ { Zg Ä
Xì 1 ¯ g ôŠ ÌÃ

ì ß I}C
Ù bAÅÃ]Z Y Z Œ
Û …õ

kZ k\Z pX • n
g ÌyDg ´Š¼ :¼ Ž • ä
 Ð ¯Æ VÍß yZ Â, žì À
²X • ìg wïÐìÃVÂ!
xsS ³#gzZ Š ã
" ÔÝZ" {zž @
ƒ 7wì ‡7Zžì »]!
Æ T• D ‹ÃÏ•z ¡ÅyZgzZ ]Z Y ZŒ
Û ]»wz szwz p ÖZ Y ZŒ
Û áZz ä™] Y ZŒ
Û ~ ÖWyZ

548

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

Xì ŠŽñ(ì ¬» äg¸ZgzZ äÑŠ Ég ) ø’z (F
Ôì ŠŽñ¬~ g
uz y M Œ
Ûa
Ãq +Z q
Z ]ZC
Ù bAÅXì 
@Yƒ ™wìH6r â Š Æ yZ ‰
Ü z ˜ c
ë (Z 7x¥
xnv‘y ó9 áô•†û ÏöÖû^eô à$ Çøjømø ÜûÖ$ àûÚø ^ß$ Úô ‹
ø nû Öø0 :• D â •
Û V- 1 g— Ã T ì ;g Y¹
þ 7527:°…^ífÖ]

ó Xó ñ7: Ði Zz M lpÃy M Œ
Û Ž 7Ð ~ ë {zL L

`g #LZ 99» ƒ
 yZ Q gzZ • Y b
» ˆ y M Œ
Û Ž ]»wgzZ szwÔp ÖZëžì yÐt

sŸz Å kZ ë~ ],¸
¦ž 6ì {”wi *
„ *
ƒ ¬ZñÆtti§z š
 ²°Z ¸gzZ ]Ìz
X•` ™
ªªÅ 5ZŠ R Åszw) ]ÌKZ ]»wz szwèYXì ~gz¢„ *
ƒ {”wi *
ÌYgzZ
ì!õÑ M
7„ƒ wi *
™ƒ à {Ð ( {)z *
ƒÈ c
xg ~g Y» i Zz M~ kZ *
ƒq
g !
gzZ N
ñ » kZ
èÑq Xì ;g Y c
ŠgZŒ
Û ]ZC
Ù bAÅÃä™ZŠ Z ¬ZñÆi§{”wi *
kZ ÂX • ñƒ wi *

Å ]Ý gzZ ]»wÔ szw Ôp ÖZ } Y Z b
R }uzŠ b§ÏZ ì n•
Û «™Å }pÆ y M Œ
Û‰
Xì n•
Û 6y›C
Ù Ì«™

7ng ¬ ðÃ~ "7™g Z’gzZ äƒ e
Z@ ÓÆ y M Œ
Û

3g™ `g { Ð Ï0

i Ð Z ä ë²ì e
Z@ Óa Æ y¨
S q â µ ˆ y M Œ
Û ž ] !
t „g
Æ ÞZ x © R Ï0

i À~g øžce ãY Å ÒÃ
Ju eC
Ù gzZce *
ƒ x ÈZ » kZ —" ÂXì
X }g ¦
._
/_
gzZŸ» äJ 7"7Æ kZ c
-7B‚Æ h
?È y M ÛŒžì t ]!
Å WÎp
?ì CƒZa “
 lÈ Å¿~ "7Ð h
??ì @
™Za “
 ^z»g~ kZy
M 
*™ Za tØz
Æ x`
q
Z X σ ]!
Y" q
Zt ÂXƒ: Ì]zˆÐ h
? Â ;gƒ7¿Z
 žƒ wìt ¤
ZgzZ
ÅkZgzZ ñY c
Ñ OÃyWŒ
Û ]â©Ržì Å%Z kZ ]gz¢Ô7=+Œ
Û [‚gS »x`
}uzŠ ~ [‚gS
X ñY 3g pÅÌÃVh§gîx ÓÆ5ZŠ Z
Æh
? Â 1g—ª ) Ì6g
Š q Z yZÐ b§q
Zt ÂñY c
ZC
Ù Š Ã]ŸZ ‹Z yZ ÌQ¤
ZgzZ
¬É (F
gzZ ÌZ Å kZ ~ X Ç ñY 0 nZ ‹Z ( Xzg Ð kZ ëgzZ ,Š ¬» "7y M Œ
Û B‚
X ’ e :]!
t ™™aÎ Zg f a kZ Xì Šg Zz
kZ 4gŠ Å]»wgzZ szwÔp ÖZ Xì n•
Û'

Z'
q nZ » kZgzZì e
Z@ Óy M Œ
Û ž 7—~ kZ
4µY}™7ÁÃÌR Å
À
5G
X ÏñÎ0
eg eh
'
× 6e
Z@ Ók é<X ÓE

8•nZ ‹S

Z6ˆy M Œ
Û t  Zƒ(Z¤
Z X ,™ qzÑ*
CZÃ] Y Z Œ
Û èEj8NhÃ^g Mžì c
Š {gtä: Z •


k
iz
549 q
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

X ÏF=g f » kZ ÖWt gzZ ǃÕgzZ

7„
 gŠ bŠg Z Œ
Û:
 » ±zÛÃ] Y Z Œ
Û>

Â,ŠzÂ6y M Œ
Û sÜgzZ N Y M i !
vßÐ ÷x ZwÆ Ék

¦žƒt Š°» 
r™: Z •


k
iz¤
Z
ÛÃ]Š „C
Ù Xì äw" ÅkZgzZ ì { k

*™wEZ ±zÛg•Ãˆy M Œ
Û V; ?ì ™VYÕ~ kZ
Ôì Y™„ (Z ðÃðÞÔÐzz kZ1Xì @
Y 0{k
Æ [Z NñOgzZì äw" ÅkZ *
¯ ±z
X$
Ë 0 7]!
9ðà bŠ™ c™¯àÃVŠ „x Ó
þ 26: {ÂZ ÿ — ]†÷ nû %ô Òø ä´ eô pû‚ôãû mø æ$ ]†÷ nû %ô Òø ä´ eô Ø% –ômö ™ ì ¹~}g !
LZ ä ˆy M Œ
Û Šp
Xó ì
ó CY ~Š e
Z@ ùgzZì @
Y H{ Ze=g fÆ kZùL L

„Èy M Œ
Û ÑÔ• D Yƒ { Zez •
Û »Æ™™t Zè çgzZg ïZ »ˆy M Œ
Û v߉ža kZ H Â
X ñY c
ŠÄgÆ™È
i Zz M +4Èy M Œ
Û HX ǃÃyZ { k
» ä¯ ögzZÐ Vƒ {z xêÆ kZ Ôì » VÍßyZ Â÷t
X B¯ öÈy M Œ
Û {zžì ;g™g6ÃyZ ÑZz "7~ŸgzZ

9•nZ ‹S

gœ e
nZ d
Vc
} c • b
V¸Zl
a
X}È6äY ä MÆ Ë h
Š ZŠÐ V5ÔŠÃcZ g
V1@ f
Xì •Âňy M Œ
Û *
™{Šß M Ð Vh§gî: Z•
Û »Ãy M Œ
Û ]zˆgzZX • : Z•
Û » j§gîƒ
t
Xì µ Z { k
» s ZuZ {z´Æ kZ

]i YS ÅÝzg ]gzI¢gŠ~ ]Z Y Z Œ
Û …õ

g!
µ Z µ Z Åq
ZC
Ù a kZ X 7 9ZgŠÆ ‰Ð~ yZ 1Xì ÿ) 6VÂ!
J M nZ ‹Zt
X • D™7
sŸz
ÂgŠkZ X ÃyTÃ}uzŠ q
ZgzZƒª
œÃVß ZzàQá
 gzZ äY ä MžƒgŠkZ Ýzg a
]gz¢Ž V; Xì $
Ë ƒ ._Æ ž¶Å …t X YY ¹7Ìs ZuZÃkZgzZì •Æ ]gz¢
Е
wkZ Å ápX ’ e )zg ÃáÐ kZ ì 4ZŠ~ s ZuZgz¢{zƒZ
Zi Ð ª
œc
]Z Y Z ÛŒ…õ™ ¯ Š ã
ÃkZ sÜgzZƒ: [Z N »G
 "7ˆ y M Œ
Û c
Ôƒ { k
ðÃ6+¢qÆ >
Xì 7=+Œ
Û ]!
t ñY Åg (Z òzø Ð

ì s ZuZ *
Î Vc
}Ô*
¯ •a Æ ] Y Z Œ
ÛÀ

Xì s ZuZgzZ Ìg ¡t Cƒ 7ðÃ]gz¢ÅkZ b
ì ß sz@
t1X • T e 
*™ Za y•
á ë )g fÆ yZžì @
Y ¹~}g !
Æ V-} c
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

550

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

Xì $
Ë ƒÐ Vh§´Š y•
á ÅVñ» ´Š Ôì Cƒ ._ÆzgŠÆ kZ y•
á Å]!
Ù
C
kZÐ äz g-¯ z k] » ]gúÊ%‰ì ngzZÉ f(7y•
á ÅyZÐ & §gî: Z•
Û » yZ
…õÅnkZ a kZ ) Xì wq ¸ » ]¬½ZgzZ H òsS z ´Š x ÓXì nÉ 7f(y•
á Å
(X’ e 
*™i Z •S Ð Vñ» yZ ~

|Å nZa Æ Y Z Œ
Û

+gH c
yx™ ~g ‡ž ^t V; Xì gz¢: bà Â7 : Z•
Û » Ìg Ì]gßzÍ% Å kZ d
Æ äà i Zz M Â~ Vâ â i¸¦
Xì :
 » úÃNŠ ÃyZ vßÐ V˜ž Vƒ 6(œzZ +Z
a Æ úÅÚ Š sÜX „g 7]gz¢t Ðzz Å$R e ƒ Ñ [Z1¶Cƒ ]gz¢Å ð™zZa
X Yƒ7`g {Ð s ZuZ 
*™x ÈZZ
ZiÐ kZ Xì CYƒ ÝqÐ äƒ ™zZ}gŠŽ ì ~
q

|Å>gœ

~ pÑg
užì gŠ kZ sÜÝR ¦ÑÅ kZ Xì Š
{g6gîÆ Ìg q
Z sÜÌt e
 ˆ Æh
Z
™gH÷RX ǃ ì‡x OZÐ kZ z™ 1™gH÷Rÿq
Z ƒ~^vß ?Z
 žì
X σ Z
 Zz ®
 ¤Z ÅkZì ¹!
^J
Z
 c
ì÷Z {z J


®¤S Å kZ1Xì HgH÷Z ÿq
Z a Æ ]â OZÆ*Æ™kª6kZ ä VÍßh
•
á
zz q
Z gzZ Xì ˆ{g ¹!
Ìg q
Z X @
™7ðî
 ¤Z ì @
Yƒ x *
~‚Ÿ sÜ[ Z X å ~gz¢ 
*™
ä` ¬VŒ Æ kZÃ}uzŠ Ëì ÷Z „zì =~ {g ZŠ S zI c
yLZ ¿ÙCžì Ìt Å kZ
ÃVÍßXpXì @
ƒx¥Ðžg Ig
Š q Rž 6Ôì ~gz¢ xg ,@
Æ kZÃyZÉ @
ƒ 7h»
Ãq
ZÐ ~ 4ZŠpa Æ i Z ³ZÆ yZ ñOÆ ¶Šg Z Œ
Û •â Æ ¬LZÃyZì c
š™}Š ]úŠ
Xì @
Y c
Šg Z Œ
Û =èg ¬Æ™É
c
B‚Æ V/ÔáZ™[NZÐ ƒ
 c
}Š™É{gZŠ S r
 ™ (ÑZz y ) ÔÏZ 
r™={z {Zp
™wïÐ zgŠÆ kZ ÃkZ ä VÍß [Z1Xì s²x ¬‰B‚Æ ]jÆ }uzŠ gzZ ÂÆ q
Z
XÑ äƒ: ¿6]gßÅä¯÷RJ
Z
 ì uF
Þ ‡J
.
‰
Ü z kZt a kZ Ôì 1 ¯ Ìg sÜ

ì I*
O à @
~ ]Y ZŒ
Û>

Xì CY 0 ]gßÏÅt Zè É Ôì uF
Þ ‡gzZ lzg: Z•
.
Û »uZut f

ƘÅä ™ŠÃcZ~ ] Y Z Œ
Û>

yMŒ
Û g ÖS » kZ Ôƒ b§ÅVñ»ÆŠÃö1ƒ 9ÍÔ¿» ]!
Ëa Æ]z ]çlO!g ÖS g
Xì ~gz¢ui Rx åuzg ÅVÂ!
+Z Xì sŠ ZáÆ ä¯ ögzZ t Zè çgzZ s ÜÆ y•
á ň
551

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

i§{•» ¶ŠŠ ZŠ6] Y Z Œ
ی

á^vf‰ a Æ yZ  Ôp ÖZ Æ ˆ y M Œ
zŠVŒ
Ûq
Z Xì YY H ]çlO!g ÖS 6X• '!
Å \¬ Z}
ŠpgzZ ÑÅ ÞZ x¯Ž X ǃ „
 gŠ wES » p ÖZ , Z (äÖ¡q Øq (äÞª• Øq (²]
X Vƒ p ÖZ {)z äÖ牅 æ ²] Ñ‚‘~ & ¤ÅyZ c
,™C
Ù ªÑ
HwEZ » p ÖZ {)z ÔÎçÊ Ø–ËÖ] ^fu†Ú (²] Õ]ˆq a Æ ¶Š Š ZŠ Ãá Zz "7ZuzŠ gzZ
B p»g ÖS Æ ]!
B‚Æ p ÒÆ ã!
_
g È•
á gzZ [Š RÆ ÞZ x¯ n¾X 7B pVZPÂñY
Ã>Ðzz Å•
w+Z Å VÍßP p Xì xiÑ *
X Ð VÆwÅ ±z Ûc
: bÃz: Z•
Û »17
Xì CŠ c
i¡*
Z™È c
bŠg Z Œ
Û [t

7^
Y I(†fÒœ ²] ÔrÒÈ6æ M Å ~g ‡

" Å™f 
*™wES a Æ gzZ ËÃ 1wÎg™f zvZ™fèY Ôì •Å1zg Ì]!
t h
‚ÛvÚ ²] Ÿž äÖž Ÿ ~ ?Š Å •g g ZË LZ g ZNa ¤
Zž ì –ä s ¦R ñ•Xì äw
o× oב Üã×Ö] a Æ ä™C
Ù ª Ï•Å wâ `

@Ž Xì It  Çñ 7Ð i Zz M — ²] Ù牅
" ÅyZ}ÈÆ x *
Æ 1wÎg zvZ6äY ä MÆ Ë b§ÏZ Z®Xì IÌt  Çñ7‚ÛvÚ
Xì ]gz¢Å1zg ÌÃkZ XÐ Vƒ qNÐzz Åäw

10•nZ ‹S

¶g¼ vߎgzZì { k
ÌbŠ ]úŠ Å kZ X • x » x ZwVâzŠ bŠ ¢
]`
Q6]zˆÅˆ y M Œ
Û
x » kZ {z ¤
ZgzZ Ô
*™sÜ~ 9•zgqc

*™sÜ~ kZ ÃkZ • ïŠ a Æ x » ^
Y {z• ïŠ
Xì Cƒ Œ6ƒ
 kZ >t Xì { k
Â,Ša Æ

ì x Zw]`
Q6]zˆ~ ] Y Z Œ
ÛÀ

Y f‰Ð ~ +y
O1Xì x Zw]`
Q Å ]Š „C
Ù V; Æ s ¦ Z ñfž7— ðÃ~ kZ
Å]`
Q6÷z #
Ö i 5gzZ ]«
Š z y M Œ
Û ½ÔyZ f R Ô #
Ö â S sÜ™}Š ò :6<
Ø èÆ Vñâ ZvŠ ä
X • x ZwVâzŠ bŠ Ô ¢
]`
Z6]zˆËC
Ù a kZ X 74ZŠ~ kZ ]zˆÑÔì ~Š ]i YS

ì^
Y ¢
Ägzæ MtZ™a Æ ~g ‡

~ ]`
Z bŠÃyZpy
» lâzŠgpgzZ Ägzæ M ÂñY c
š Ð gzŠÃËZ
 •Æ Å´Š p
7^
Y 
*™ ay
ÌÐ ]i YS Åá Zz ¶Š~ ^
Y
*ž 9Ìt gzZ Xì 7Ì^
Y*
{zgzZ 74ZŠ
xêÆ V‘@
ÃyZ pXì ~gz¢ 
*™p Ò » VÂ!
 yZa kZ 7Ì~ ^
ƒ
Y Â% Æ ]i YS gzZ
X 7~gz¢Ì*
ƒ» VçZy
yZ ~ >C
Ù QX Yƒ7W
Z » kZ6¥‚ Ôì { k
64ZgzZ • á
X ǃ7„
 gŠ bŠ™È ÃÖWÐzz kZ1ì ]gz¢Åä™ ( äŒ)öíÃá 552
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

(F
ÅVÇ>gzZƒ b & S ÅVÇZ'

ž @Ç ñY Hg¨B‚Æ mï6VÂ!
 [Ržì yQ
ƒ
!Ü×Â] ²]æ Xƒ

ì ï]zˆi Zˆ Ün¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘

( cZ™vZ ]Š X·b‚ ) ?^
Y*
c
ì^
Y IÜn¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘ ˆÆ *™y M Œ
Û ]zˆ :wZÎ
^Û׊Úæ ^n×’Úæ ]‚Ú^u ' °°Z Ý°ZvZ pVh]çrÖZ
IZ gzZ xsS ]Zg yŠ gzZ ì ( '
Z'Æ äƒ : ) #nç » ]xòsS ~ Vœ» gzZ VßjR
F gzZ xsS Xì 
@Y c
)~ V~f xsZ P» Vzm
ôZ gzZ • D Y G ]ŸZ ‹S ûÒ] ß6xsZ
li ‚t Ð k'; k'
X • ìg YKAÅÐ +Š r â ŠÆ V⠛ƙ Za ]ÐÐ Vâ ›6
,Z e
ÒZ1 ;g 7º » ( „g7#
Ö ÓÅVzm
ôZ ª ð|) òg »Í[Ržt³Xì „g ^
zz Å .ß ËXì ñƒ G y~ wŠÆ yZ á| 1ì ‚ » Vâ ›x *
» Xì ˆƒ Å VÍß

@Y c
Š™x¤
g Zi !
» ~i Z§x ÙŠ6xsS }g7 ÂñYƒx¥nZ ‹Z .
Þ ‡Ì]!
Ï Zg f¤
Z~ xsZÐ
yZ {z nƒ : Ð yZ gzZ ¸ M
 ™: {z x » Žž ‰ hg™ ¯ , Z ÐZ LZ 1‰ - m
ôZ Xì
X • ìgƒ Vð; Æ VšZ
Ž ì ÅVÍß, Z e
ÒZ ~ yZèa • wY VÆ ÏZ ƒ
 • ìgNŠ \ M V‹g 0
º•
Ûæ
ðä
Zž ì Š
ƒt Â[ZÉ • f
 á B; Vð; ÃyZ vß Z® • eÉ ¸" Ç!
Ð xsZ
Xì @
Y1 B; Vð; Æ™ kZ‡ s ÜÆ xsZ {zÉ ÔØ 77ðÃÐZ Âì 4 ä™]ŸZ ‹Z
¹g »zcÆ T Å kZ Ì¿#gzZ ì ¿g7½6{gzõ Ð
ó ƒ Yƒg•z™¿#L ]çʆÃi ]çËÖ^ì
YN
Xì @M ~ŠŽz‘•
Û *q
Z izggzZ • ìgá x »ë!
IZÐ æ°ÏZ X žZ ` ƒ
 gzZ Vƒ
! ²ûÒ]ß Ï Zg f ÌäVrZ Ô• g Z¼Æ ;gE- c Z™Ž 
r™s ƒ°Z†ðÃ~ „ wq ÌZ
ˆ Æ ]zˆŽ yx™ ~g ‡gzZ +Š Y fž Z hg˜Øt~ VÍß #Ð g ±Z ´ŠÆ Ò» wjR™J
Ã
 yZgzZ ~Š h Äk

½~g7 Åݬ Ëñƒ ë ®
$
gzZ Xì ®
$
t Ô• _7Ün¿ÃÖ]²] Ñ‚‘
X͆•Ÿ]Z íŠ^ {z ä r
 ™ ËX c
Š r ZŠ^Â q
ZgzZ ÑZ eÈ `g {Ð xsZ z uæz •$
É xê
X • D™n²¼ 0Æ kZ ë Ô c
Š Ÿ~
²] Ñ‚‘ ˆ Æ ]zˆ ä( 
r™ s ƒ°Z†sßñ) VrZž ì gÃè 69 •™Æ^Â
²] Ñ‚‘ ª ì ~Š hg e
M q
Z ä \ M ž H nZ ‹S ä Š¤
•
á q
Z Æ y Z Â ¹: Ün¿ÃÖ]
Šg » kZ Z® • Ñ Ke
 M Å *™y WŒ
Û Ð Z y ZŠ *
Ð ¹ž c
M×¹ 6kZ X ¹7 Ün¿ÃÖ]
$
®
ä 1g—X 7ŒÐ Z c
ì 7x¥|Å ®
$
Ã
r™ y Zžì @
ƒt x¥X c
Š™
:ì ˆ~Š™ `gŠ62™{ zì ðâ Û•p°Ž Å
553

zˆ y M Œ
Û ]o » kZ ªì 7Ð ~ kZ Ž à ï] !
+Z ðÃ~ + Š ªx » kZ }g ø ä T L L
ó óXì gzŠ Ð Øg ÅvZ ÑZz ä™ » kZgzZì 7w=vZÃÌ¿{ z Âì 7~ g
u
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
{^
Y »]ŸZ ‹Z' ]Z Y Z Œ
Û …õ

{æ7 Ð g0
R ÂÈ » ðƒ à ïXì 
*™Za É 7ÜïÀF» '‚uœ ÂÆ g
u a
@M 7tŠ ™6kZ Ôì
ó 7Ð ~ kZŽ À
L F» äßÚ ‹nÖ ^Ú Â »Ð M $
Ë ƒ7®
$
Â{zì Üïq
Xì Yƒù ®
$
{zì g0
RÆ kZ Â{z ì fp â Ð kZŽ Ôì ßÀF
t a kZ Xì
÷ nû Îô ²
þ 122:Y ¨
>gÎÿ —¡
ô ] àøÚô Ñö‚ø‘û*] àûÚøæø ™ :• D â •
Û \¬vZž H
 Æ™s ™Ã‚f Zg f b
ó Xó ì CyÃ{Š c
iÐ vZ ~ w¸L Lª
CyÃ{Š c
iÐ vZ ~ ]!
gzZ L Lþ 87:Y ¨
>gÎÿ — ^%÷mû ‚ôuø ²
ô ] àøÚô Ñö‚ø‘û*] àûÚøæø ™ :ì Š •
á g S gzZ c
t ˆ Æ w¸Æ \¬vZ [Z• F „ \ M 7CðêXì ~g ïS x ZZ~ Vì M VâzŠ ó ó?ì
]zˆ[Z ?ì 7& ¤Å Vì M VâzŠ yZt Hì C„ vZ ÑZz Ѫ Ün¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘ I
zÅ¬Æ \¬vZ c
ì®
$
z uÑt Âì ;g e CÃ]!
Å \¬vZ gzZ ¬Æ \¬vZ ÑZz ä™
?ì ÷Šp{zì H®
$
z uÑÃzÅ¬Æ \¬vZ ¿Žž • â Û•t [Z ?ì
 Zz c
Z
n•
Û %RgzZ • ë ìÂ%RèY Ôƒ Z
 Zz z n•
Û Ž ì {zÉ ì 7x »C
Ù ÀF»%R d
žì ¬6kZ ÂN ¯ Z
 Zz z n•
Û ÐZ 7Z
 Zz z n•
Û q Ž c
N ¯ +Š ÐZƒ: +Š qŽ Z®ì
G-o!
x ÓgzZ ] éE
5B x Ó‰ ǃ7®
$
{zŠ
H: ™™Z
 Zz n•
Û x »)Ž Z® ó ì
ó ŠzŠ% {zL Lª X•… çãÊZ
 gŠ I®

$
ÐZ Ǿ 7Z
 Zz z n•
Û ÃyZ J
Z
 Ô• +Š Ž {)z g » f R z …Zâx ÓgzZ x » ^
Y
1• Âa Æ +Š x »ƒ
 t]
) ~(~(gzZ {)z sg Ôi ˜ ðZƒ ÔykÔ} À {•{•‰ ǃ7
XÐÃY ñB7®
$
x »t a kZ X 7Z
 Zz z n•
Û
Xb)¨Æ‹gRè<
Ø Zè‰Yƒ7®
$
{zǃfpâ Ð kZx»ŽG
gzZƒ: +ŠŽ ªäßÚ ‹nÖ ^Ú e
E
¢
§
@
wi R c
•Z f ‹ÌÅ \¬ h c
~ ]Š „ ÂuÑXì ?Š Å ö Zz*
Ç!
IuÑî
$
Q f
xE´Šèa 
r™'X Cƒ7•
ÑB‚Æ \¬vZ ~ ®
$
Xì @
Y ¹Ãä™q
Ñ~$
R
Ü×Â] ²]æ X ñ0
7™ÃZ{za kZ • 3k6r â Š z wŠ xE~)sÜ• •Zz*
Ð

bÑŠÆ "7ó Ün¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘L

®$

ä 
r ™q
ZÃkZ • _7XÜn¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘Z 6gîx ¬ Y Z Œ
Û Ž ˆ Æœy M Œ
Û ‹zˆ
Ž 7„
 gŠ I®
$
ÃkZž å –y*q
Z ä 
r™ ?]|~ }g !
Æ TX å c
Šg Z Œ
Û
Ìä ]|™f » T –â ðÃäVrZ ~ [ZŽ Æ kZX • ` | 7\ M~ ],—‚
°» „ ¢
Í » bÑŠ P a Æ + â ž c
Š™uF
Q p å H {Š Zg S »™ [ZŽ ×» kZ Ôì c
â•
Û
Æì XÜn¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘Z ] Y Z Œ
Û i RˆçO X • °» *
ÌíŠÆ íŠ a ÆáZz + â :gzZì
:• sf èø
 Ž Ô• G ™f ä ]|bÑŠP
:• i Z§ ¶g~ ]zˆ[ZŠ M Ô• … â xð•Z y›ƒ
 ÃX à Z çx â Z :1 ?Š
XX"
# ²] Ù牅 È×eæ oFÖ^Ãi ²] Ñ‚‘ 霆ÏÖ] àÚ äÆ]†Ê ‚ß ØÏnÖZZ
ó Xó ì c
àJ
ëä 1wÎgÆ yZgzZ ä \¬vZ c
â•
Û s Ô¾ 6äƒ rg ÃÐ ] Y Z Œ
Û LL
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

554

www.KitaboSunnat.com
ò â å£R Õ?
~

:ì ~ >Š —Z s ŽZ bÑÅkZ :2?Š

àÚ ÔÖƒ o× àvÞ æ Üm†ÓÖ] äÖ牅 È×ùe æ Ün¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘ é…ç‰ ØÒ àÚ äÆ]†Ê ‚ß ØÏnÖæZZ
þ 491B4:>Š —Z s ŽZ ÿ XXó"
# äÖ牅 È×ùe æ oFÖ^Ãi ²] Ñ‚‘ ÙçÏm æœ (àm‚â^ŽÖ]
yZÔc
â•
Û s äF
'
vZ (îÖ] ýÜm†ÓÖ] Ù牅 È×eæ Ün¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘:¾ 6äƒrgÃÐ ]gÎC
Ù ~g‡gzZLL
óóc
àä1wÎgÆyZgzZc
â•
Û sä\¬vZ¾tc
•Ð~VƒZÍ6
kZëgzZc
àä1*™wÎgÆ

Xì ~ V(u¹t • ¬ZñÆ ]c
M yZŽ • ñ M p ÖZ ÌgzZ~ V(u
^â†ì• oÖž oãjÞ^Ê — áôçû jömû ˆ$ Ö]æø àônû jôù Ö]æø ™ ÜÓßÚ œ†Î àÚZZ :~èF
zŠ ƒ ZŠ1Z i R Ôì ~ w é)™ÅZ + :3?Š
þ 608B1:w é)™ÅZ + ÿ XXóàm‚â^ŽÖ] àÚ ÔÖƒ o× ^Þœæ =o×e VØÏn×Ê — àønû Ûô ÓôvFÖû] ÜôÓøuû^*eô ²
ö ] ‹ønû Öø *] ™
:¾ gz¢ Âã J
 ànÛÒ^vÖ] ÜÓu^e ²] ‹nÖœ ~ y
M gzZ ñ7áçjmˆÖ]æ ànjÖ]æ >gÎŽ Ð~ ? L L
ó Xó Vƒ~ VƒZÍ6kZ~gzZ

yMŒ
Û ÃVÓ yZ£*
Ð xE´Š ðä
Z X • ñ M ¿, ZˆÆ VÂgι~V(u b§ÏS
X »áZz "7ž: ì » kZg]X ǃ VY®
$
t ÂÆ™
þ 95: á]†Û ٕy —^Ë÷nû ßô uø Üønû aô†Feûžô èø×$Úô ]çû Ãö fôi$^Êø ²
ö ] Ñø‚ø‘ø ØûÎö ™ :ì ~ yZ/w M >gÎ :4?Š
Ã
 gzZÃ 1g—~ e
 M kZ ó Xó z™~zc Å •Z'

Z ?ì c
â•
Û s ä \¬vZ ,ŠÈ\ M L L
Xì ¬»ìvZ tœ
L Lþ22: h]ˆu¢]y — äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ] Ñø‚ø‘ø æø üäÖöçû ‰ö…ø æø ²
ö ] ^Þø‚øÂøæø ^Úø ]„øâF ™:ì Š •
á gS ~ [Zx
R >gÎ :5?Š
Â~ e
 M kZ ó óc
â•
Û s ä 1wÎg ÔvZgzZ å H {°z ä 1*™wÎggzZ \¬vZ » Tì „zt
Xì g Z Œ
Û S » äƒ tŠ ™Æ VâzŠ 1wÎg zvZ
þ 52:‹my — áøçû ×ö‰ø†û Ûö Öû] Ñø‚ø‘ø æø àöÛFuû†$ Ö] ‚øÂøæø ^Úø ]„øâF ™ :ì ~ [ >gÎ :6 ?Š
ó Xó Å & ¤ä 1*™wÎggzZ c
â•
Û {°z ä \¬vZŽ {zìtL L

þ 87: ð^ŠßÖ]y — ^%÷mû ‚ôuø ²
ô ] àøÚô Ñö‚ø‘û*] àûÚøæø ™ :ì ~ Y ¨
{gÎ :7?Š

ó Xó Ð \¬vZ ~ ]!
ì C{Š c
i yÃgzZ L L

:ž ’ e It ÃVâ ›~ [ZŽ Æ kZ X ƒ C Ô ƒ Ñ Âì ¤
Z ?ì CyÞì Ò~ e
 M kZ
ì: ²] Ñ‚‘ ªX 7Âg ïS I:ÆÒŠŽz!
tž Çìgµ ÂñY ¹: ¤
Z XÜn¿ÃÖ]²] Ñ‚‘Z
Xì 4„ Ia kZ X H7ÆÒŠŽz!
ž7Âg ïZ » äƒ tŠ ™Æ \¬vZÐ
þ 7 :†ŽvÖ]y — ]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø ÜûÓöãFÞø ^Úøæø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö †$ Ö] ÜöÓö³þ³þF³þ³þiø]ðø «Úøæø ™ :ì ~áZ >gÎ :8 ?Š
ó Xó ƒ Y u¥,™ IÐ TgzZßá Ô,Š 1wÎgà ?Ž L L

555

~ TgzZ ì xiÑ )¥Ð kZ ì c
â•
Û I» TgzZ ì xiÑ *
™ » kZ ì ¬» Tž Zƒ x¥Ð kZ
ž ì ¬» kZ:èY Ôì ^
Y I XÜn¿ÃÖ] ²] Ñ‚‘Z Z® Xì ^
Y {z Ô I: ¬: ÔVƒ: '!
VâzŠ
@@@ Xì [g & ¤ ÂtžÔ®
$
„: gzZƒ {z( c
x Zwžì I: Ôƒ Z
 Zz c
ÔnÛ•t
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e
/
g(·~g ‡ :Üq†jÚ

w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦
c
ƒ ~ i ú]zˆÅ yZçO •z » „ ˆ y M Œ
Û èa szw]‚vZ ðw2Æ ˆ y M Œ
Û

%)Æ™ ¦Ã]Z Y Z Œ
Û Zc
ƒB‚Æ ] Y Z Œ
Ûq
Z Ô~ À¦½Z Ë c
ƒ6R~Š ZÐZ Ô~ i ú)
í }X • b IgzZ ^
Y6gîàßQgñQ x Ót 7c
ƒ"
U
¿{°‡!
ðÃÐ G™xÔ ( Æ i
Æ™ ‰Z ]Z Y Z Œ
Û Z~ >q
Z Ë c
å @
ƒ 7xk!
6R¦½Z Š ZZ » ]Z Y Z Œ
Û …õ~ yzÅZ

~ ÃÐ M Åy M Œ
Û xEz y M Œ
Û gzZ y M Œ
Û è«™Ð g ±Z òÀ,qt pÔ å7ŠŽñ ` Zzg » "7

nkZ wßQ ñfçO Ô7Ìn¥ ¬ ðà » kZÐ yzÅZí c
 z [ÂgzZ • Cƒ "
<
U
yzç

wVg•Ã óã¢z jœy M Œ
Û ¦L~ KkZ • D™g ÑŠúÐ x *
ÆÏ
ó % ÔrLÃ]5çÆ
ì ÅÆ+Z q
Z -7Æ™ ‰Z c ½ÅVÍßÃ]Z Y Z Œ
Û Š¼~ >q
Z Xì Y Y H7
~Š ã
*
ƒ Za tØ »IÃ]Z Y ZÅZ D» kÜZ x ZúX • M
YK kC6Rò Zú ` M ]ZxÆ T

Xì ‚
g mÐ ]»'Å]Z Y Z Œ
Û …õ4Z6gî

%R ¦Ñ) ðà c
~g» c
g ~ VÂzˆàZEY Å7~ yZgzR ]Z Y ZŒ
Û è…õ¤
ZŠŽz!
ÆgñQ x ÓyZ

ÄÛq !£ Æ ~ e ÝZ 8 Æ °‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZe y*Ãk

i Xì [twq¾ {z ƒ Ãæ

"7‰Z Ã]Z Y ZŒ
Û Š¼~ ÀËä VrZ ~ TÔì [NZ » `q
Z Å é†i]çjÛÖ] l] ð]†ÏÖ]

þ{gZŠ Zÿ X ’ e *
™gz¢·_ » lÌ»dkZÃ@•
á Xì Åc ó6ZÆ

Xì 
“%Œ6Y Z b
RzŠt l]ð]†ÏÖ] àne ÄÛrÖ] c
l]ð]†ÏÖ^e ÄÛrÖ] c
l]ð]†ÏÖ] ÄÛq
:ì sf `gŠ p°~½Å b
zŠC
Ù ¬ Ð p°k˜S

p~½ » y M Œ
Û

X • ãç FÆ kS ì ¦•èg]Ô> Y Z Œ
ÛÂ
è
ó óå ;gÈxs»V#L L (XX圆Ïm Ý¡ŠÖ] Ôn× á¡Ê œ†ÎZZ :ì 
@Y ¹Ô ( *
à]!
ðà ) r šS a
X *
™·_ c
*
™ÈgzZ *
™]zˆ c
-7Ãq ðƒ è b
X J 7Ãq ðƒ è~ [ ä V#ž éð]†Î 圆Ïm h^jÓÖ] œ†Î X • ë [²
gƒÑ Ô\¤gzÃßÔt·eY ÔᕆÏÖ] èn×Ò k¨æ zðsÑZgƒÑeY Ô á•†ÏÖ] èn×Ò ÷.‚ / 556
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

pk˜S » > Y Z Œ
Û

X
*™C
Ù ªÔ 
*™7 : ÌÖ]
X -7y M Œ
Û åc
z ðà » y M Œ
Û ~ i ú) c
~ i úì '

Z'
Ôì x ¬ pt a
X ³Ñ!
]Y ZŒ
Û ÅÞ¬ x â S ~ Ô×FÚ }Xzz ¥c
]Y ZŒ
Û m{ Å ã M Œ
Û ÝË b
X {)z Š&0Z > Y Z Œ
Û } > Y ZŒ
Û Åy M Œ
Û }g ‚ c
X Vƒ 5& §gzZ ~zZg x ÓÆ x â S Ë~ ä™ÜÃTÝ (R ðà »ˆy M Œ
Û d
p°/Å] Y Z Œ
Û :h
:• D â •
Û ~g b
x â S

XXóè×Î^ßÖ]æ ˆÃe ^ãÊ¡jì]æ ᕆÏÖ] l^Û×Ò ð]•œ è´nËnÓe Ü× é ð]†ÏÖ]ZZ
ÚÅkSžì CY Åc b§kS ~ {g !
Æ Y ZŠ R ªÅ]Ü ã M Œ
Û ~ Tì D{z ] Y Z Œ
Û DL L
ó Xó ì ˆÅs§Å ( 1·) •
è *

p~½ » ¦

557

:• sfzgq ãç ~½Æ kS ì g]Ð Xh†•Z ÄÛrm ÄÛq (ÄÛq Â
óÜ–Ö] Ô ÌnÖªjÖ]LX *
5 Ô*
™¦ a
‰~ kZžì „ , R Ì*
5 gzZ óH ¦ÃY Z b
R Zä V#LцËjÛÖ] ÄÛq Xì @

yâ •
Û Xì c
M 6]â £ F~ˆy M Œ
Û ó¦LÂ~ pkZ Xì @
Y c
Š™d
Œ
Û Ð }uzŠ q
ZÃVzq
wUUVÌãÓÖ]y—^Ã÷ Ûû qø Üûãö ßFÃû ÛørøÊø™ :ì ÞS
èYì yŠ » #
Ö ªŠ Z%Ð ¦x- ~ e
 M kS wUVàe^ÇjÖ]y—ÄôÛû røÖû] Ýôçû nøÖô ÜûÓöÃö Ûørûmø Ýøçû mø™ :c
â•
Û2
X Ç ñY H ‰S Ã]‡‘yŠÆ #
Ö ª
 )q
®
Z ÅVÍß b
w166 Vá]†Û ٕy — áô^ÃøÛû røÖ] oÏøjøÖû] Ýøçû mø ÜûÓöeø^‘ø*] «Úøæø ™ ì Zƒ wES ~ y M Œ
Û Ât Ì~ pkS
w45V†ÛÏÖ]y — ÄöÛû røÖû] Ýöˆøãû nö‰ø ™ :c
â•
Û2
<}À c
Xì ~ g
u Dq
Z~ pkS Ât ê
ó } À ä kZ Läe^n$ än× ÄÛq ì 
@Y ¹
ê
ó } À ä ~ L h ^ n%Ö ] o × k ÃÛq : • D â •
Û /
2Š'
× ÌS d
äY }g @
Q6}ižì Š
¹ÌtX • Dƒ ¦x Z™ ` sVŒžì 
@Y ¹a kS ¦Ã2Š'
×
Xì ~ g
ugzZ¸ ñƒ ¦6(ÏZ Y Zjz xŠ M ˆÆ
óXX#" ²] ofÞ ØÏ$ oÊ ÄÛq àÚ †vŠe ! ²] Ù牅 ±e &ÃeZZ :• D â •
Û k„0S
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦

ó Xó H: ZzgB‚Æ yâ ‚ LZ ‰
Ü zÆ ~HyŠÆ2Š'
× = ä \ M L L

nq
Z ÅVzgL e
¦~ X^e…Z g
uX Vƒ {h
I*
Ž Vƒ ,gLÅn~Šg +R~ TX o %S » VzgLÅnZ
H c
â•
Û ä 1\ M ñÑ ,gL{•{z 5ï¬ aÆ àßz Ð 6ä 1\ M LX ì c
M ~ pkZ
q ™ & c
•f
 ,gL{• q ™q
Z ™}Š q ™zŠ ë 7¹ä VrQ Ô• +R ,gLx ÓÅ6
: c
â•
Û ä 1\ M • f
 ,gL{•q ™zŠ™}Š ,gL~Šg
ó9^f÷ nû ßô qø Üôâô]…ø ‚$ Ö^eô Äûjøeû ] Ü$ $ö Üôâô]…ø ‚$ Ö^eô Dðø °•ô †$ Ö] ±ßô Ãû mø E †ø Ûûj$ Ö] Äôeô ØûÃø Ëûiø Ÿ0ø
ó óX zh
y
,gL{•Ð VûgŠQ×núÆ VûgŠ ,gL ( ~ œg ) z™: (R L L

~ pÆH f
X S7i úÆ™çz ä q
Z 5 ã0
7QQ H ³ä VñŠ M zŠ Xì Zƒ wES ¦Â ~ g
u
gzZ 10
Ã<
 ä ÂX ¹Ð áZz äN
ß: i úä 1\ M X HwZÎÐ 1\ MQ ðN
ß7ä }uzŠ
:¹Ð }uzŠgzZ ðƒ °»N i ú~¾
þ xnv‘ VoÞ^fÖ¢] înŽÖ] Ù^Î Ô 433 Voñ^ŠßÖ] à߉ÿ ‰9ÄõÛûqø Üãû ‰ø Øö%ûÚô Ôø×øÊø køÞû]* ^Ú$ œø0
ó Xó ì Ôwâ '
Z'ÆzÆHÂa }¾L L

ÜÛù’Úö x ³ g
ó óŠ
µÐ }Š Zg S ¢ ~ x » {zL Lå†Ú]* ÄÛq Xì @


 •) ”¥ h
ó Xó ðƒ Ú!
űLZ h^fŽÖ] é^jËÖ] kÃÛq X ì @
Y ¹ Ui W
gLw! i
XXá¡Ê ±ße š…œ ±Ê ÄÛrÖ] †%Ò ‚ÎLL:ì @

ó7
ó x¥x*
»X•,gL+R~}i ÅV#LZ

*™ q ) j
ó Xó H7q ) Lä~L L¼Î 霆Ú^e kÃÛq ^Ú X ì @


0
Í cu k
Xì @
YW~ˆŽì @
ƒ {Šâ ±g ÑZzÕ b§Å ã0
6V½gŠ ‰t
X ~–à Zz|ŠzŠ ñƒÆzg~ V÷ l

p°k˜S Å]Z Y Z Œ
Û ¦

c Å b)z°Z ¸]Æ ¦{zèY Å7p°ðÃÅ]Z Y Z Œ
Û ¦ä Y ZŠ R IR +y
Oz }n
aÅ ¦ {zèY I7]c@
~ {g !
Æ ¦ ˜ÀÅ }nÐ zz ÏS ¸ w'~“nvÛiz
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

558

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

gzZ ÃY S7~ ^i]Z Y Z Œ
Û è{Žz x Óž ¶Cƒ ÒÃg7½ÅyZgzZ¸ sz^~ ]gß ( i)
zŠ ÃyZ Xì Å p°Å ]Z Y Z Œ
Û ¦V; Æ Y Z Œ
Û ä >‰Æ¢q)XnY Å Za é~ yZ
Xì @
Y H„~ Vƒz¤

4]È M Œ
Ð k Z c
zŠ Å { F
Zá{‚c
îœE
Û x Ó c
z¼ »ˆy M Œ
Û ~g ‡ìžt ¦q
Š 4
Æ yQ a
Xñ 7Ð ]c
Zz§ Z
Zi
Ãs %S ŠŽñ~ kZ Æ™„~ Y Z b
R ZÃ6 M Œ
Ûe

Š 4
Æ yQ b
è M ÌËžì t ¦q
Xì @
B]Z Y Z Œ
Û ¦Ôƒ ZÐzz ~uzŠzzC
Ù ž -7g !
g !
b§kZ ñƒ n
gt ‚

Ýq âBžÜ » wZ ¸R

4] Ð Z Œ
‹c
Zz§ {Š c
i c
zŠ a Æ q
Z ËÐ ~ {‚c
îœE
Û žñ 7b§kS ~ »c
>q
Z ~g ‡
ñƒ Tg ~ } ]
ZŠ Šzö._Æi§q
Z ËÐ ~ Vh§Æ ¦ {Š™ yÒ Æ Y fà { F

Xì @
B ¦ -7y M Œ
Û Zg ‚ c
z¼ » y M Œ
Û

j§Æ ¦

:• &j§ szc{Š™³Æ ¦Æ ]GZ Y Z Œ
Û Ðf
E
¢
§
ÄÛrÖ] ÄÛq c °w ¦ b ö z ¦ a
‰Z Ã]Z Y Z Œ
Ûq
Z c
]Z Y ZŒ
Û gzZ ]c
Zz§ F²ì @
BŠG c
Š Z•
Û S -7µ Z µ Z Ã]c
Zz§ z t§
Xì @
B ¦ -7

Š Z•
Û Ri§

Xƒ: VY „Š ŽS » > Zz¥~zz Ë{ Zp -7K
 nZ Zµ Z µ ZÃe
Zz§Æ ~zZgC
ÙC
Ù ÆxâS C
Ù

¦i§

KF

Tžì V- w©
~ Y ZŒ
Û 1X ,™y
¸z xl•e ÃTì g (S ƒÑ~ ]Z Y Z Œ
Û ¦
G
E
¢
§
ãIS Z
 ZzgzZ tÔ ö Zz *
ŮԿ#Å kZ X -7Ð K
 FÏZ • A
%~}•
á Ô > Zzg èY Z Œ
ÛÐ
Xì @
Y ŒuF»
:• ` Í% j§&Æ ]Z Y Z Œ
Û ¦

G
E
¢
§
ö z ¦ ÌÖ]

559

•z6•z #
Ö ´ c
 M ËgzZ ,™ qzÑ -7e
e
Zz§ Åyß ‡¬ Ð ƒ
 žìt ªÅkS
„B‚ ÌÐQ ƒ q
Ñ ðä
Z ?7c
ìq
Ñ ðÃJ
y
M Ð qzÑB‚Æ yZž BŠ Æ™
,™ qzÑÐ •zQaÆ kZì xl~ K
 F
Ž Ð~ yQ • ‰ {g æ ¹!
[R ˆƒ º
 Z•
Û
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦

ðÃJ
y
M Ð wÍRž BŠ ÌVŒ å H•z ¬ V˜ ,™•z •z gzZ å H qzѬ Ð V˜
Ìa Æ k Qƒ xl~ K

FŽ Ð ~ ¹!
Q X -rg à ÌÐZƒ q
ÑŽ ?7c
ìq
Ñ
VŒ N Y D hgÐQ X ñY @
J
ƒq
ÑŽ ³7QaÆ ƒ
 b§kS n¾X ³7Ð •z
Xì <
Ø è »x •
á IRt X ñYƒ Zg7 s %S »Y Z Œ
Û x Óž
:• D â •
Û [
ó Xó ì wîR: â i p ägzZ |zRz ‚R~g •S Æ ]Ã%S <
Ø ètL L

{Z
Ã
G
E
¢
§
t•
Û ~ {Š»‹ Y Z Œ
Û gzZ ö z ¦
G
E
¢
§
] Y ZŒ
Û ðƒ S7kZñz •
Ñz1 ] Y ZŒ
Û Å]Z|X~ ö z ¦žìt t•
Û yxgŠÆ VâzŠ yZ
`gqŠŽz!
Æ kZñ~ {Š»‹ Y Z Œ
Û ² Ç ñY J 77{g !
zŠ a Æ yQ Ï ñYƒ `gq~
X Cƒ 7
°w ¦ h

E
Æ Y ZŒ
Û 0 Âq6î•G
0¢ ZÂ Z
 gzZ ,™ qzÑ -7a Æ yß ‡ž ì t ªÅ kS
VŒ •g D N
ßÃÂ Ï Q™ V6ýänÊ Ì×jíÚ ÂC
Ù b§kZ ³7Ð M Æ™ Zg7 g Zz K
 F
Ãs %S
Ѓ
 ~ ýänÊ Ì×jíÚ ÂC
Ù gzZ ) Og p Ò » K
 F
~ ÂC
Ù gzZ ñYƒ Zg7 s %S » Y Z Œ
Û x ÓžJ

ZgzZ ( ƒ: Za iž @
¤
¶S7
~íRÆ ƒ
 ~ ¬ Ð kS zz ÅTñ7zz Å ~g ‡kZ¬
}ì Z
 Zz 
*™ Zg7 s %Z™5ÃVÞVâzŠ • ë A
%î&ƒ 0Ð VÞzŠ s%S }
]Ü• _7«g »Ý•• Ž Xì s ¸ñ6Xlõ^Û×ÒZ s %S t p• VâzŠ ·z «g ~ XÝ•• oFÏ×jÊZ
-4Xè »^IRt X @'
X õ?XE
Æ kZgzZ • _7· »
:• D â •
Û [
Þzg ~ kZ 1ì ¿gzZ ™z y‚ M e
.~
R p ägzZ F
o¢<
Ø èt a Æ ]Üs%S ñZŠ R L L
ó Xó Lg 7¹!
ZŠ R ŒgzZ ]zˆ

E
‹“
ö§ ¦ c

“% ¦ c
ÄÛrÖ] ÄÛq

t

yÃå†ì• oÖž äÖæ]* àÚ ž ,™g¨gzZ ,™•z 6( 9a Æ yß ‡¬ žì t i§ » kS
E
Ì×jíÚ Ž QÔ ðƒ º
 Z•
Û Ðe
Zzg Å k Qƒ ¬ZñÇ
! Ž ?ì î•G
0¢ Z(ÏyÃyÃgzZ ì ¬Zñ
ûÐ s %S ûaÆ k Qƒ » Tì s %S » ¾d
Œ
Û {Š c
iÆ •z ûž BŠ ~ yQ Vƒ äý nÊ
X b§ÏS ÌaÆ V¶!
Q ³7J
•z
a Æ k Q ǃ xl~ K
 F
Ž‰
Ü z k Q ƒ ;gƒ qzÑs %S » V- g ‡ FÐ ( „ q
Z ¤
Z
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

560

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

» T~ ànË×jíÚ gzZ ðƒ º
 Z•
Û Ð k Q Zƒ ¬ZñŽ 7c
Zƒ ¬Zñ ðà » kS ž BŠ gzZ ³7
h†Î¢] gni†i ~ äý nÊ Ì×jíÚ ûnºZ X ³7a Æ k Q ƒ d
Œ
Û {Š c
i Æ •z ûs %S
À
zŠ {z éS) 7 ƒ ~Ý„ q
Z {Žz zŠ Å ¿q
Z ¤
Z gzZ Xì Z
 Zz wYg K

~ uZz û
è F
è gzZ h†Î¢^Ê
9z zŠ gzZ ǃ x £ ì‡Æ V˜
Æ VìZz§ ZÅ V˜ZzŠ Ž Ç ñY Hnç „zB‚Æ V ðAXE
9z zŠ yZ ì @
Ð Vh§zŠ ¬ i§t gzZ ì ãIS èZ
 Zz q
Š 4
Æ Y ZŒ
Û ÌK
 FÅ V ðAXE
Y HB‚
Xì Hg (S ä x •
á z^Y fŽ ì 
“%
_7„ ÄÛrÖ] ÄÛq ÒZ Ð n¾Åg "S À ` M pì „ ª ÂÝZ ~ Vh§{gÃè yS
Xì òZgi§¸Ð gzŠÆ ~g b
X •
_ ZÑ~gz¢g e Å ÄÛrÖ] ÄÛq
•z ! p A
Ÿž ÔßF׉…œ ^ÚæZ gzZ X‚u]æ äÖž Ÿž äÖž àÚ ^ÚæZ çO ƒ : 6µñƒ
 o*
•zžt È
X ǃƒ
 o*
pèY N Y Å: ~g7 {ŽzÆ™•z¬ Ð XŸžZ ~ ]â £zŠC
Ù XànÛ×Ã×Ö èÛu…
Y Z’S ! p B
&Ö^$ ²] áž (]çßÚ©i ᜠÜÒ^mžæ (†nÏÊ ²] áž çO Xƒ : ÌY Z’S Ð µZñƒ
 o*
ª
Xì @
ƒ ëz » äƒ ³ #Æ ÞZ›Z%pèY 7„
 gŠ 
*™Y Z’S Ð {)z
?gzZ ZŠ R Œ
h
è C
X ñY Å ~È0
gzZ e
¬§ ~g7 ~g7 Åh
?gzZ Y ZŠ R Œ
]Z Y ZŒ
Û èi D
X ñ0
äƒ: igzZ IF
~ ]Z Y ZŒ
Û
l]ð]†ÏÖ] Ü× oÖž Øì‚ÛÖ]Z [ Š ~·÷•Z'

S ·~g ‡x H›*Q j§Æ ¦L :^â
X • fp â Ð Xènf›^ŽÖ] é‚n’ÏÖ]æ

9E
Y »g S ]g @»]Z Y Z Œ
Û üL.

561

ä ~g b
x â S X Zƒ “
 i ¸ M » ]Z Y Z Œ
Û ¦ž 7ŠŽñ ô¥Å ]!
kS ~ gŠ r]g @
{ŠŽñ
î~ kZ Ì{z1ì ÅÒÃÅ ”Å: â iÆ ] Y Z Œ
Û ¦ñƒ n
gt ‚Ã]uZz z ]ÑqÆ Y Z Œ
Û
~œ ,^ M y
ZzR ) äâ i LZ Ð wÍ Z §œ ä VrQž ì eh
•
á ItX n™7Ýq ! x»
~ X ð]†ÏÖ] l^Ïf›Z [ ë R KZ ]ÑqÆ Y Z Œ
Û ñƒ n
g t ‚à ( ~ó ~œ,âbZzR J
 ~ó
Å ~ó ~œ¶a ã½ä VrQÐ zz ÅN
ƒ: D» õg @
³ðÃÅ ] Y Z Œ
Û ¦pX • K ™f
~œ ,v0
Y Z’S Å ¦Æ ] Y Z ÛŒžì ŠŽñ~ †ó ŽßÖ]Z gzZ Xànñ†ÏÛÖ] ‚rßÚZ ]!
tXì Å ]!
szHZ ~Š Z• @0 uZß Z† ¸Z1R Ô( x 1052B| 444) ãZŠ G0 y¢z/1RžŽ ðƒ ~ ~ó
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦
B| 465) à B Z0 Š- ÌØZ1RgzZ ( x 1054B| 446) ~i ZƒR Z0 ŒZ1R Ô ( x 1014B| 405)  -0Z

Xì : â i » ( x 1072
X 7ç» x *
Æ ã!
Ì~ kS p• ©0
Q ã!
AÍ R Æ ] Z Y Z Œ
Û ¦žì I » >‰
Xì ]gz¢Å ïdh
'
× ~}g !
kZ ~ |

 » ]Z Y Z Œ
:
Û ¦

xaÆ +y
OáZzp
g tØgzZ Y CÆ ] Y Z Œ
Û®
 » ¦~uZz »c
uZz >
è žìt :
ž ¶ú~ kZ X¸ D J 7_7Ã]c
Zz§ z ]Z Y Z Œ
Û x Ó UŠ•
Û UŠ•
Û ÂxX åVZ¤
¹i§(»
X¸ D 7
*™sÜw‚ FFaÆ x » kZgzZ 
*™Š c
Ã*Zçz°Z ¸} ha EÆ ~zZggzZ ~g ‡q
ZC
Ù
vß,Rá Zz p
g Ég ~ ] Y Z Œ
Û®
¤C
Ù [Rž² Mg Š kZ
è Ð zz kZ X å: e-7c D¨
Ðzz ÏZ X Vƒ: xÌvßáZz ä™5ZŠ R Åtñn•
Û kZž Zƒ hÑ {çJ
VŒ X ‰ƒ Á¹
ã‚ M ÌaÆ Y CÆ ]Z Y Z Œ
Û ®~ kZ X å ìY » Vzq VâzŠ Ž c
CR Õ(h
]
ä ] Y Z Œ
Û Yf
Ì9•
Û » « ™Å ] Y Z Œ
Û gzZ ÃY ÅÝq ] Y Z Œ
Û ~‰
Ü z Áž @
ì Ìã‚ M Å ] Y Z Œ
Û DgzZ ì
mºgzZ ªm{ Å ¦kZ X ñ M t ‚ ~ ^Å ] Y Z Œ
Û ¦]gßiÅ kZ XnY c
Š x •Zu
X • `™Ü¬ ëž 6~ _ ZÑ
¦%Æ yT ÅŠ Z•
Û S èY Cƒ 7ÔÅŠ Z•
Û S ~ ]gßÅ {gÃè ¦žìg ~ ‚£ ]!
t :^â
Xì ` ZâS @» ½i§B<
Ø ZèÆ îz x] Y Z Œ
Û ¦~ |Xì e*
]Z Y ZŒ
Û
žìtzz mZ c
Š 7[ZŽ » c ~}g !
Æ ]Z Y ZŒ
Û ¦Å ó~zZûL~ V1 KZ ä Y Z Œ
Û *Š
X • D™{™E
» ÃP 6qçñkZ ë~ sf X¸ w'~ riÅ] Y Z Œ
Û ¦gzZ e
Zzg {z
( x 1329B|730) ?Œ
Û ~g »R yÑ0 ZdZ1Z i R ð]†Î¦] ±Ê ÄÛrÖ] á^neæ ð]•¢] gni†i a
ä ~g b
x â S Xì ~ ^Å©"wq@
[Ât X¸ Y ZÅZ •Æ k‡\ M X ?Œ
Û ZszHZ
X ¶ [Â «6qçñkS h
•
á t ì H{™E
»[ kS ~™fÆ ?Œ
Û
iR — áøçû vö×ôËûÛö Öû] Üöâö Ôø¶³þÖ5æû .]æø ™ äÖçÎ oÖž ov–Ö] àÚ äqæ¢] ÄÛq ±Ê áç’ÛÖ] •†ËÖ] †âçrÖ] b
Xì o "wq @
Ì[Ât ( x 1664B| 1075) kZ'
× £R0 yÎìZ+Z1Z
szHZ ÷·0 ögŠ S Y YZ1Z i R ÄÚ^r×Ö ð]•¢]æ Í]•…¢] á^Ïiž ±Ê ÄÚ^ŠÖ]æ †¾^ßÖ] èâˆÞ c
kZ ó ð]•¢] gni†iLF{Š c
i ~ kZ Xì ~ ^o "wq @
Ì[Ât ( x 1724B| 1137) >Ä
Xì 3Åb‚Æ ?Œ
ÛZ
,ƒ¾,ƒg !
\ M X +´u ~•
Û i ̇0·0·0·vZ†1Z i R Í]•…¢]æ ÄÛrÖ] áçÖ^Î d
w MFáZz … d
Œ
Û Æàò *
Lq~ ¶Z [fm» \ M X • Ð ~ Y fÆ ~ó ~œ
X • Š¤
•
á Æ( x 1799B| 1214) χx?Z†0· •\ M åÐ +u
562
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

Xì©"wq @
Xì Œ6g ÃR 223 ã½[Âxàt
/0 ·0 V0 £R kmZ1Z i R Í]•…¦]æ ÄÛrÖ] áçÖ^Î Øu ±Ê Í^ŽÓÞ¦]æ xn•çjÖ] e
Xì©"wq@
Xì bÑŒ6],39 Å[ {gÃèt X| 14bZzR °õ Z C• ãâ§
èÛjì ±Ê é•^ÊÖ] àne ÄÛrÖ] ènÂæ†ŽÚ †ÓÞœ ^Ú o× •†Ö] ±Ê ànñ†ÏÛÖ]æ ànñ…^ÏÖ] é‚Û f
E
t X ( x 1819 X 1813B| 1235X 1228) ´Â ö|$°£Z 0 £Z kmZ1Z i R ànfÛÖ] ᕆÏÖ] ±Ê é‚u]æ
»c
uZz >]Z Y Z Œ
Û ¦ò :Æ •]çÓÖ] xÖ^‘ •ä ³ ¸~ [Â kZXì [Â ë R ¹
Xì HŠg »®
$
gzZ x Zw~uZz
•Z'
Z i R ànÛ×ÃÖ] h… Ý¡Ò ±Ê l]ð]†ÏÖ] ÄÛq ÜÓu á^ne ±Ê ànñ…^ÏÖ]æ ànñ†ÏÛÖ] èËvi f
( x 1930B| 1349) "g â £Z 0
kZ ä Y fXì [ZŽ » wZΉ ñVQ 0Ð ¦Æ ]Z Y Z Œ
Û Ð s§Å^ñf » [ kS
gzZ!£ q
Z Ô)lq
Z [ ÂtX Š
H TB‚Æ b‚g F}uzŠ ÐS ~| 1345gzZ HI Ã[ZŽ
yÒ ¬» ]Z Y Z Œ
Û ¦~!£Xì HyÒ t•
Û » IF
gzZ ]Z Y Z Œ
Û ¦~)lXì Œ6Ø{ q
Z
E
$
|
yÒ§Zz »:ìi uzx {)z ö ° •gzZ Ô™ •‰
Ü zÆ ÏŠŽñ~“ ÂÆ yZ ~Ø{²ì H
Xì H
( • Ð ~ Y fÆ ~ó ~œ,ƒŠa \ M ) ±ßm^ßrÖ] ÜnßÆ ·2i R ànñ†ÏÛÖ]æ ð]†ÏÖ] èm‚â g
X å c
Š ò : » i ZŽ x°Æ ] Y Z Œ
Û ¦~: â i LR ä +î •žì t ;@
 » [Â kS
:
T HŠ ZS » >dq
Z ä •ÆOi R ìY ~| 1340X HI*
ä ‰gzZI ä ‰ÃñZg kZ
ä ´» 2A
X c
Šg ZŒ
Û qNÃ]Z Y Z Œ
Û ¦ä VrQgzZ Ht · S Ð ñZg Å •ä +¢q x Ó~
X c
Š ò : » i ZŽÆuZz >]Z Y Z Œ
Û ¦~ kZgzZ è[Ât
Ð ~ YfÆ~ó ~œ,ƒŠa \ M ) +–1Z iR l]ð]†ÏÖ] ÄÛq ÜÓu ±Ê l^ßnfÖ] l^m¤] h
X ïŠ 7]i YS Å] Y Z Œ
Û ¦t Xì ~ŠgÆ Xð]†ÏÖ] èm‚âZ [ Š´» 2[Ât (•
[  Ŋ Zu–1R [Ât Xoßm^ßq ÜnßÆ ·2i R •]‚vÖ] àe] o× •ù †Ö] ±Ê •^ÎçÖ] á^â†fÖ] i
Xì ˆÅG @
Åi ZŽÆ ] Y Z Œ
Û ¦~ kS Xì ~ œgÆ Xl^ßfÖ] l^m¤]Z
( ~ó ~œ,ƒŠa) •Z'

Z ~Š:·i R •]‚vÖ] àe] ‚nmªje •^ßÃÖ] Ø✠Ý^vÊ]* j
Xì œg » Vß Zzì ^
YÃ] Y Z Œ
Û ¦~ »q
Z~ [ Â kS
( ~ó ~œ,Šƒa) ~® b 2 Z†i R èn×’ßÖ] l]ð]†ÏÖ] ÄÛq ÜÓu ±Ê èn×ÏÃÖ] èÖ•¢] k
Xì ^
Y ] Y Z Œ
Û ¦~uZz >q
Š 4
Æ yZ

¦Ñ¬»]Z Y Z Œ
Û ¦~ >q
Z

563

:• {z¤
zŠ ÆY f~ {g!
ƦѬÆ]zˆÅˆy M Œ
Û ÄÛrÖ] ÄÛq i~~ »c
>„q
Z
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦

ànÃÞ^Ú b
àn×ñ^Î a
¶a i§ »ÄÛrÖ] ÄÛq Xì *
ƒ: ùãZz ðÃ0Ð ¦~ <
 z [Â :
 » s%Z kS
¬Æ kZ Z®X å ¢
À» *z c ~ {g !
kZ³òiÑ » TX Zƒk

` Zz§ ~ i ¸ M Æ ~ó ~œ
5
X ñ M ~ ¿yZy™m{Y Z Œ
Û aÆ 
sŸz ŦÑ
X • D™{™E
» wÑ+S z bÑŠÆ Vƒz¤
VâzŠ {gÃè ë~ sf

bÑŠÆ yQgzZ àn×ñ^Î

ì c
Šg Z Œ
Û^
YÃ]zˆÐi§Æ ÄÛrÖ] ÄÛq ~ »c
>q
Z ä îz x>z Y fg/
ÌØZ1R Ô( x 1052B| 444) ãZŠ z/1R Ô( x 1045B| 437) ¨
¤ ! R 0 VÔ( x 991B| 381) yZ$0Z }
G
¢
.ž8EÔ( x 1193B| 590) ?•
á
Ïà x?Z†0·vZ†1R Ô( x 1517B| 923) ã ÕäŒi Ô ( x 1331B|732) ~çE
•Ô ó ˆmˆÃÖ] h^jÓÖ] è×Ûu o× p…]ˆÖ] ÄÛq oÊ ˆnqçÖ] ÙçÏÖ]ø ÌÖ©ÚL Ô( x 1799B| 1214)
E
ð]†ÏÖ] èm‚â ÌÖ©Ú ±ßm^ßrÖ] ·Ôànñ…^ÏÖ] é‚ÛÂö ÌÖ©Ú Ô ( x 1819D 1813B| 1235D 1228) ö|$°
ó ó än×ÏÃÖ] èÖ•¢] ÌÖ©Ú ~® b 2 Z†gzZ ð^ÎçÖ]æ á^â†fÖ] Ô ànñ†ÏÛÖ]æ

• í!»¨¦

:• D â •
Û Š 0ZÐ ~¨¦

ó Xó ì Š ¿S »®
 )q
Z ÅY Z Œ
Û
*™ ¦Ð n¾Å½gzZ ¡Ã]Z Y Z Œ
Û LL

{z  @
ƒ: (R ¤
ZX • b‡Æ äƒ ^
Y Æ y M Œ
Û ¦Ì Š 0Zž Zƒ x¥Ð ]!
{gÃè
X D™s
 ZÜÅkZgz¢
:• ];Žz zŠ Åä™7w¸» Š 0Z
c ðÃ~ {g !
Æ ]Z Y ZŒ
Û ¦~g]¨U~ {)z ( x 1223B| 620) Ïl)ZŠ0Z i R o A
X 7ŠŽñ
X •ŠŽñ]Y òzëŠ¼Æ yZgzZ • D Y äâžU Š 0Z B
eX 7{z´Æ kS ì ^
Y ög D

z kg š z ¡ nŽ Ô] Y Z Œ
Û ¦._Æ ñZg Å Š 0Z
¦~ VÂgßyZ ä VrQÐzz ÅTì Cƒ ‚fù Ãi & ~ ]zˆ~ VÂgß ¹!
Š 4
q
Æ y Qì
X ¹{z(®
$
Ã]Z Y Z Œ
Û
Xì ,{gÃè ~ ñZg 0Æ ¦Ñ¬kZ Å Š 0Z

•¸ » îG
0½É â

2¿Ô( x 1126B| 520) ”g 0 6Z1Z i R XØn’vjÖ]æ á^nfÖ]Z } ¨gŠ r szcÆ îG
0½ É â
i ZŽ s§éZŠŽz!
Æ kZpX 7™f }X »ÄÛrÖ] ÄÛq ~ ]qzÑÅyQgzR ( x 1374B|776)
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

564

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

Å VßßQ Ëâ ä ( x 1930B| 1349) "g â •Z'

S ?Ëâ ~ d
Œ
Û èâ èY Ç ñY H[™„ w¸ »
Xì c
Š ò: »s
 !
S ~ Ýzg

bÑŠÆ àn×ñ^Î

Xì HwÑ+S Ð bÑŠ ¦Ñä ] Y Z Œ
Û ¦ àn×ñ^Î
:ì {°‡gzZ 7qN] Y Z Œ
Û ¦~uZz >Ð °Z ¸àßQ ¦Ñx ¬ a

XXó^â‚’ÏÚ ÜÓu oF_Ãi è×n‰çÖ] ážZZ
ó Xó ì @
ƒ ÑZz q ÝR ̬»azáZz ä M ~ wES aÆ îJ
q ÝR L L

:ì w¸»Y •2

XXgq]æ çãÊ ä´e Ÿž gq]çÖ] Üjm Ÿ ^ÚZZ
ó Xó ì @
ƒZ
 Zz Ì{zƒ: eŠÅZ
 Zz%Æ TL L

ànÛ×ÃjÚ t p¸ D J 7_7Š Z•
Û Z è& ~Ãe
Zz§C
ÙC
Ù {zž åt Âi§(» xžt È
g Õy›x Óž åt³òiÑ » kZgzZ ïŠ hg„,z Ã] Y Z Œ
Û ®vßžGåeX å¹ c
Ð$
gt ‚à ゠M Å ]Z Y Z Œ
n
Û Y CÃÄÛrÖ] ÄÛq çO Xì tñn•
Û ê ›z ½Å ]Z Y Z Œ
Û èY Dƒ
Æ ] ZY Z Œ
ÛJ
[RÐ x: â ®X Š
ƒ pô] Y Z Œ
Û è®V-Xnƒ 5ZŠ R ÅZ
 Zzž @Š
H ~g Y ñƒ
Xì òZgÄÛrÖ] ÄÛq i§„ q
ZaÆ ög D
z ¡
Æ]Z Y ZŒ
Û gzZ 5ZŠ R Åtñn•
Û kZgzZì @
Y c
Š ¬»ÑÃazèYì ‚
gzgŠ »tñn•
Û [Rt
» a’>
Ø Z™i ZŽ V; Æg/žìC
Ù ª]!
t ÂXì ( Vc
ú)ÄÛrÖ] ÄÛq i§„ q
Z sÜ »Y ’
Xìtñ¸•
Û Z®ì ¨£

bÑŠ ~ {g !
Æ ¦Ð 1tt<
b

565

X HgzŠû%zŠ w‚áZz ]ÃËpX¸ D™ HgzŠ w‚C
Ù Ð sƒ 1Ñ
X D ‹ ._Æ!2] Y Z Œ
Û x Óû% „ q
Z Zg ‚ {z @
ƒ J 7A J
]æ kS w‚q
Zžt È
~ X]c
M {z „g X D ‹Æ™ ¦~ ];Žz œ¼e
Mq
ZÃ sƒ 1\ Mžì ãZz ]!
t
yMŒ
Û Zg ‚Ã sƒ ä 1\ M ~ {íRR²Xì C
Ù ª -7g !
„q
Z » yQ Âì zz „ q
Z sÜ
™| 7ÄÛrÖ]^e à Lƒ ä 1wÎgž Zƒ x¥Ð kZ X å„ q
ZgzštèY åÄÛrÖ^e t X c

yMŒ
Û gzZì s %S ~ kS » Y fÔ• 21 c
24Ô26 J
y M Œ
Û Y •S Ð Y Z’S gzš}g ‚Æ \ MèY c

Z® 7e-7Š Z•
Û S & ~ » yQ X • {Š c
i }Ð Š Z°R {gÃè Ž • +R F~ XÁ]c
M~
X¸ÄÛrÖ^egzštžì i¸ » ä™ »Ãng ¬~Š Z®ÅÁ]c
M gzZŠ Z®ÅVzgzš
Y fÆ IÐ g¼ÆÄÛrÖ] ÄÛq žt ÈX • bÑŠÆ ¦ÌmÀw®Ð x b§ÏS
Cƒ Œ6{Žz Fe
ZzgC
Ù Ð ~ yQgzZ X¸ D ‹ ~ e
Zz§ q
Z q
Z y M Œ
Û Zg7 Zg7 Ã{ 
E ‚ R LR
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦

yMŒ
Û Zg7Ê *Q „ q
Z {zžì t ?Š Å kZ X UŠ•
Û ž: • à éS›.9EÐ Y x LR {Žzt ä xgzZ ¶
„: gzZ Cƒ 7~g7~ »„ q
Z ]zˆÉ{Žz x Óñƒ n
g p Ò » e
Zz§ q
Z [R X¸ D ‹
X ¶S7zz „ q
Z sÜÐ ~ÁzzR Åe
Zz§ q
Z ä VrQžì Qù+R ðÃÐ yZ

žÜ

: w¸Æ( x 1565B| 973) ãZÄ[;ß Z† •
ó Xó 7"
U
-7y M Œ
Û ÄÛrÖ^e ~ >„ q
ZÐ /ôgzR 1\ M L L
t zz Å kS X Lg 7¹!
Š § ðÃ~ Ô ì w®
*™ ¦Ð /ôgzZ 1\ Mž w¸}g ø gzZ
ðÃÐ ~ ]Ý Å ¦„: gzZ â7J
ëùðÃ~ {g !
Æ äJ 7"7¦Ð 1\ Mžì
ÅT HÝq kË=g &
y M Œ
Û Ð Lƒ ä 1Ñžì t zz ÅTXì âJ
ë ª¥
ðÃÌÐ yQ ÂÅ /ô]!
„g X¸ … Y 1\ M sܪÅkZ • •Zz*
ëÐ ]¬
ì w®Ð j§ŠGy M Œ
Û Zg7 B‚Æ e
Zz§ q
Z Ð /ôX 7w®~ }g !
Æ ¦ù
X ¶CY S7„Æ™ ¦6gîòiÑ {zì Cƒ Œ6];Ž óNFe
Zz§ q
Zž7— ðÃ~ kZgzZ
Y ZŒ
Û wq@
Ð ~ó ~œ¶a Ž ] Y Z Œ
Û ¦XÐ }ë Âì w®ÝR Å ¦Ð xgzZ 1\ M Z

G
E
$
4¨GXì òZg z szcV; Æ
cì c
c
‹Ã Lƒ ~ {íRR²ä 1\ M ._Æ T ¦ù éS5G
Âì/x c
z˜Æ kZ ¡t ¤
ZgzZì ?Š „
 Š'

® Åi ZŽ gzZ ÎzæÅ ¦t HÝq ä xÐ
Xì Š
Hkª6ÏZt
ÜÑbÑŠg e ÌkªXì @
ƒ"
U
*
ƒ qzæ » > Z Y Z Œ
Û ¦~ »„ q
Z c
uZz è>Ð kªVXì q
ZÐ ~ ( kªÔq )Z Ô<
 z [Â )

w‚g ZD
Ù q
Z ã½D J 7_7¦ & ~ ~ »c
>q
Z J
[RÐ ~ó ~œ¶a c
ÝqÙçfÏÖ^e oÏ×i ÐZ gzZ ì x Z ËŠ wq @
6¿kZ 2 H 7g ïS » kZ ä Y •ÌLp• ‰
¸gzZì Â Cj q )S Ái R Á Â7ôÜ q )S ¤
Zì q )S 6i ZŽ Æ ¦g ïS x° » Y •çO Xì
Æ™ ¦Ã]Z Y Z Œ
Û ~ uZz >Ìä[R +y
OgzZ ì ~g Y Ð Vâ â i RŒ
Û Æ i ¸ M Æ ¦ q )S
X @
ƒ 7bzê q )S {gÃè Ð g ïS Æ ä™ ¦~ »q
ZÆ Y f‰gzZ ðÎ 7µŠ ðÃ6"7
4›$E
g ïS » yZ Z®ƒ C™G @
Å• í!Æ yZŽ 7¦Ñ?ŠRðÃÅkZ k0
Æ èEG
âžìtzz Å kZ
X Çìg ì‡6ÎzæÅ ¦ b§Å?Š ¦Ñ~ ¸q )S gzZ ǃ 7x
ä Y f‰èYì YY HwÑ+S » iZŽ Æ ]Z Y ZŒ
Û ¦Ìñƒ D¯ ?ŠÃe
ßzZ kª d
:• D â •
Û ~g b
0ZçO Xì c
Šg Z Œ
Û^
YÃIF
Bi~ ]ZYZŒ
Û
ó Xó e
Zzg ܧ•ž: Ôƒ ]zˆ§•pì ^
Y ƒ ÇIF
~ Ýzg Å°Z ¸! ²¤
Z L L

ǃ „
 gŠ \zÑ!
ì @
™ Zg7 Ð j§ï» Ã_ ZÑ {gÃè Ž ] Y Z Œ
Û ¦ Âì ^
Y iBIFZ

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

566

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

X @
Y H7iÃ& § c
Zz§ ] Y Z Œ
e
Û ~ kZèY

x¯dÜ

ÎzæÅ kS gzZ ì ^
Y -7Æ™ ¦Ã]Z Y Z Œ
Û ~uZz >ž ˆƒ ãZz ]!
tÐk

½{gÃè
X D™7g ïS » kS ÌwßQ ¦Ñx ¬žt h
'
× ì"
U
Ð kªgzZ q )S 1~t<

{^
Y » yQgzZ bÑŠÆ ] Y Z Œ
Û ¦ ànÃÞ^Ú

Xì ^
Y*
]Z Y ZŒ
Û ¦~ >c
»q
Zžì ¹ä Y fFgzZ Y •‰
:ì ¹ä ( x 1203B| 600) ~âç·0£R 至 í!Æ Xo‰‚ÏÖ] pæ^vÖ]ZX •Ã~ yZ
ó Xó ì {z( -7™ ZC
Ù zŠÃ]ÜiŠ „ q
ZÃ{ f •
á c
†zc]Z Y Z Œ
Û ñƒ D™y M Œ
Û ]zˆL L

Xì {z(]Z Y Z Œ
Û ¦q
Š 4
Æ yQ
.–)!!]Z Y Z Œ
t zz Å kS • D™ IÐ ñs ¦RÐ ä™]zˆÅ (†zc çG
Û ~ ÖWò Zú
{k
™ÈßÃ"7Ä{ F
Zá‹Z Y Z Œ
Û ÆY ZŒ
Û {z ]‡zR Î gzZÐ Vƒg D » ]2x Zúž• D™yÒ
XÐ N Yƒ µZz~
èm^ãÞZ gzZ ( x 1277B|767) ~zâ i R h„ãÛÖ] |†• ÅçÛrÛÖ] } à ¨~(Å «ZØ
0Ð ¦Ñ¬ÆuZz >] Y Z Œ
Û ¦~ {)z ( x 1595B| 1004) }g i R Xt^ãßÛÖ] |†• t^jvÛÖ]
:ì ~ ~zâi R Xá^nfjÖ]Z pX 7ŠŽñùðÃ
žJ
VŒ ìg k7~ ] Y Z Œ
Û ÏZ {zžì ?aÆ kZ Âì @
™Y Z’S Å ] Y Z Œ
Û Ë~g ‡Z
 LL
ì ¸ 4pXì Y™ qzÑ]zˆÅ ] Y Z Œ
Û ~uzŠQ ÂñYƒ åx¯ Z
 V; X ñYƒ åx¯
ó Xó ñ7„ ] Y Z Œ
Û «{z ~uZz >ž

qZžì ¸ 4Xì \zR s ÜigzZ IF

~ ] Y ZŒ
Û žì @
ƒ~
R x|t Ð ]g „Ñ!
{gÃè
Ôì Ìw¸» ~zâŠpŠŽñ~ XÅçÛrÛÖ]Z ‚m©Ú » ]!
kZ Xñ 7] Y Z Œ
Û „q
Z ~g ‡~ >
:• D â •
Û
4]~g ‡Z
¤ Z}™~g7 ( ]zˆ) ] Y Z Œ

Û ~ ÏS {zžì ïÂì @
™ qzÑÃ] Y Z Œ
Û ËÐ ~ îœE
 LL
4])‰gzZ ~ îœE
4] ]c
o1%Ð «e
 M ~uzŠžìt oÑpì ^
Y Âì @
™]zˆÐ îœE
M‰
ó Xó ƒ:

567

žì ¸ \zRpXì \zR ½ ܬ¦Ñ » ¦ž ð M™]!
t Ð x|Æ kZgzR ?Š «{gÃè
:w¸» ~zâx â S ]!
t gzZñ7~ ] Y Z Œ
Û „q
Z ~uZz >
Xì @
ƒ iáÐ óñ
ó 7~ ] Y Z Œ
Û „q
Z ~uZz >žì ¸4L L
Xì {z(ª\zR ½ Ü]Z Y Z Œ
Û ¦~ {)zuZz >q
Š 4
Æ «ZØžh
•
á
:w¸Æ ( x 1448B|852) ã?v0Z ä >gzZ
] Y ZŒ
Û ¦6Šã
Åe
ßzZÐ (ì qN] Y ZŒ
Û i~ ]zˆ) éæ¡jÖ] oÊ l] ð]†ÏÖ] ¼×ì àÚ ÄßÛÖ]ZZ
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦
ó Xó 6gîîž: ì ~Šg Z Œ
Û qN

Ž a Æ ä™~
R³t pì \zR s Ü 
*™]zˆ éS›.9E~ uZz >q
Š 4
Æ «ZØ Zƒ x¥
ä VrQž YY ¹7t {z´Æg ïS ôÜ6e
Zz§ z ] Y Z Œ
Û ièYì 79{z • D™7?Š
6¦ c
}™g ïS 6äƒ ¦ÑÆ ¦Ž 7?Š +Z ðÃ~ w¸{gÃè Æ {)z v0Z Xì Hg ïS
Xì ãZz t•
Û ( ~ ñZg ~g øgzZ >) X}™C
Ù ªnZ ‹S
Å Vß Zz "7éS›.9E~ äâ i LR ä VrQ • Ì ( x 1565B| 973) ãZÄÐ ~ ànÃÞ^Ú
• í! » Š 0Z 2ì ¹{z(c
x Zwà ¦ä ( x 1803B| 1218) lgà ԙ • b§ÏZ X Å¿#
ÙçÏÖ]Z b§ÏZ Xì ®
$
t èY 7„
 gŠ ]zˆnŽ pÇ ¦Ð n¾Å ög D
z kgŠžì
X • ë Ìi s£R •³ í!Æ X‚mçrjÖ] ÜÓu ±Ê ‚m‚ŠÖ]
XXóð]•¢] Ø✠‚ß x’m Ÿæ ^÷_n×íi oFÛŠm ‚u]æ ‹×rÛe éð]†ÏÖ] àne ÄÛrÖ]æZZ
ó Xó 7„
 gŠV; Æ Y ZŠ R IRŽ ì @
Bi 
*™ ¦ñƒ D™] Y Z Œ
Û ~ >„ q
Z L L

:• D â •
Û ( x 1266B| 665))•
á 1R

ň *
™] Y Z Œ
Û éS›.9E
èY 7I = *
Y J 7g !
g !
~Á] Y Z Œ
Û ñƒ D™ ¦Ãe
Mq
Z : â i °L L
ó Xó ì Š XS

H » •Ú kZ Xì H"
U
ÄÛrÖ^e Ã] Y Z Œ
Û KZ ä VrQŠŽz!
Æì {z(Ã] Y Z Œ
Û ¦ :^â
?ì [ZŽ

[ZŽ » wDS

qZ ˜iÑ Ð ~ yZ X • 7Æ ‰

Ü z „q
Z VâzŠ ( i ZŽ +>
Ø Z™ ) wZ ¸R VâzŠ Æ )•
á 1R
Ð w¸q
Z ËÐ ~ VâzŠ »)•
á 1R Z
 ǃ »~ ]gßÏZ sÜwDS gzZ ì y
í! q
Z gzZ xl
z ;@*
J 7Ô-7˜ÀèY ì »ˆ w¸ÑZz >
Ø Z™ »)•
á 1Ržì ¸ yá¨
¸ X Ç ñY *
â qŽg
Xì HÜw¸» ¦>
Ø Z™~ XˆnqçÖ] ‚•†ÛöÖ]Z ä )•
á 1R ªì @
ƒxlÐ "
Ý^vÊ]L³ í! •Z'
S ~Š:·Ô Y ZÅZ • ~^Æ ~ó ~œ ,ƒŠa Š Zu +î 0 ·)´
¦ ~ uZz >Ð #
Ö Ó~ !£ LZ ä VrQ Xäm…ç`ÛrÖ]Z!£ ³ í! -{ ·Ô X•^ßÃÖ] Øâ]ø
b§kZèY ñY c
Š äƒ: ù •
áh
'
× Ãx » kSžì c
Šgzi6%R kZgzZì H{“~ {g !
Æ ] ZY Z Œ
Û
XÐ VƒgzŠÐ y M Œ
Û'

vß
D
Xì c
Šg Z Œ
Û^
Y*
Ã] Y Z Œ
Û ~uZz >~ Ýzg ÅbÑŠ sfzgqä +gÃè
t Z®X 7"
U
*™ ] Y Z Œ
Û ¦~ uZz >Ð xgzZ É@
Ô /ôÔ1x(Ñ a
Xì [
*™„6q {z(ÌËgzZì >
Ø Z™û%ÁÐ ƒ
 »®
$
gzZì { Ze®
$

Ù gzZì ®
C
$

ãMŒ
Û Y Zb
R ~ ¦èYì Z
 ñ »Š Y~ y M Œ
Û ÄÜZ e Õ6] Y Z Œ
Û ~uzŠ » ] Y Z Œ
Ûq
Z b
568

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

)zg Ã¿Æ ] Y Z Œ
Û ¦ Z®Ô Ç ñY Á{ i ZzgŠ » kªgzZ p’~ y M Œ
Û V-Xì 
@Y H {e{eÃ
³» kZ pì ^
Y ] Y Z Œ
Û ¦‘ °ž B™taÆ v Ð ƒIz c ë < n•
Û Xì xiÑ
X 7^
Y ~vZ x¯Ž ǃ È6q +R
úâ Ð äF
Q ~ wŠ Ã|@ã M Œ
Û Xì @
™gzŠ Ð y M Œ
Û'

Ã¥‚] Y ZŒ
D
Û ¦~uZz >
c
è
Xì 
@Y J 7Ð ZŠ Ri§ZÃ6 M Œ
Û ]ÜgzZ ]c
Mg!
g!
èY• Tg à{Ð yES wŠgzZì @
ƒ

Ü ¬Bt‹» bÑŠÆ ànÃÞ^Ú
ˆ

4›$E
Xì c
Š [ZŽ Ð b§F» bÑŠÆ èEG
â ä uZz >° ] Y Z Œ
Û ¦9‡
¿ÝR Å ¦kZ V; X 7?Š ðÃ~ {g !
kS X 7"
U
Ð 1\ M ] Y Z Œ
Û ¦ž It a
Ù M *
ëÐ ªÅ ¦kS p¤
Z Ô H ¦ñƒ D ‹Ã sƒ ä 1ÑXì "
U
Ð 1~t

Z Xì "
U
ÌÐ yQ ÝR Å ¦ì ë!
Ì]!
t 7w®Ð xž It b§ÏS X •
7zz ðÃÅi ZŽ x° Z®ì ¦zÍ%t ì w®J
k
ëÐ xgzZ H ¦Ã]Z Y Z Œ
Û Ó Ž z ä 1\ M
kZçO ì „ ¹x¡Ð ~t ¦Å ¦kZp¤
Z ì "
U
Ð 1~t÷ÎzæÅ kZèY
kªèY 7eœg »X Ë{”"
U
Ð kªgzZì "
U
Ð kª *
ƒ qzæ » kZ Ì~ ]gß
Æ ˆ gzZ É@
Ô/ôÔ 1\ M ] Y Z Œ
Û ¦ž ñY 1 Ìyâ t wõn‘ Xì ¦Ñ?Š Ì
B Ì™tt ë¤
R X 7®
$
÷C
ÙC
Ù »ˆâ Æ +gÃèèY 7®
$
t ÌA
7"
U
Ð VÍß
X • x lR õ0
sfzgqÅ®
$
èY 7xñè ®
$

Ù Âì ®
C
$
tž

‰Z Ë ®

a
è $

Æ ûÅvZ [ÂgzZ 
*™ ¦~ ÜÃyZ Œ
Û ?Š Å kS ~ <ÑgzZ ì C M •Æ°Z ¸! Žzt
X {)z ®
•
á S zíÅxEyzç

)ø®

b
è $

Æ ]Z f ÅvZ ÔZ
•ë!
Æ `g ZpÔ<
Ø Zè }?Š ¦ÑÅ kS ì C M ~ }%-Æ *’°Z ¸t
Xƒ ³#Æ òsS <
è ÑŽ q )S 6¬, R ËgzZ Ôw¸»V~ {g !

[zq®

c
è $

wÍZ §œŽ ]!
hZ +ZC
Ù gzZ ®
 ) Å ôzZ F
~]
)?Š ¦ÑÅ kZì •â Æ [0
°Z ¸t
X {)z whgzZ x ª » kg Zæ‰7̳#Å<ÑgzZ ¶: ~

{z(®

d
è $

569

X {)z öZg M z MH
Åy M Œ
Û gzZ *
¯ ]gzpÃ]
)wV¦ÑÅkS ì C M ~ s¢Æ>
Ø Z™°Z¸t
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦

b I®

e
è $

x Zw c
{z(7QŽ 'Â ÚS ~ Vzq { À 0
wVÐ <ÑÅkZì C M ~ KÆ s
 !
S °Z ¸t
X < k]{•gzZ *
3._Æ >
Ø e àŠ }ñYá : J

E
$
] Y Z Œ
Û ¦~uZz >
{gÃè Å®
$

ž ñY ¹t ¤
ZXìt é¨½É Z Z‰Zz ®

½{gÃè
è ._Æk
0 ³gzZ ì Hg ïS » kS ä ( x1388B|790) ?•
á t GZ1Z x â S }ì °%S Îâ Æ Y f„
ðsS è<ÑèY ì ®
$
Ìt ì c
Š x *
»Ï% ÔrŽ î
$
„{gÃè ä ( x 1291B| 660) xs
?7ŠŽñùðÃ~ {g !
Æ yQ~
X ðƒ7Šg Zz ùðÃ~ <ÑÅ Tq +R Âtžì t [ZŽ » nZ ‹S c
wZÎ{gÃè Vh]çq
Ôr c
ƒ w ES Â » ®
$
ñƒ n
g 9
 oÐ <ÑÁßQ Xì s%S »p
g x *
Æ kZ ¡
u ðÃ~ ]q˜S èY 7W
R ðà » kS ~ |ì s %S ŠsÜt ƒ wES  »Ï%
ÎzæÅ kZ Ð ìäm^ËÓÖ] o× ‰Zz ®
$
Ã ¦gzZ ì {•®
$
„{gÃè Z® $
Ë Y Å 7~È
ì *
™ ã‚ M 6ànÛ×ÃjÚ Ñ{z gzZ ì @
3éB‚Æ <Ñœ£t Z
 ™m{ Cƒ 7bzê
XB
g79
 oÐ <Ñœ£ ˜À)úè ®
$
²ì 
*™ «gà `wgzZ úÐ yQ
:• D â •
Û w•
á xâS
:• x lRzŠ Å®
$

Xì )ñè ®
$
t }™¿#Å q )ZgzZ <
 z [ÂŽ a
X 7s %Z ~ i ZŽÆ yQ ( Vƒ: qÑs ÜŽ ) ~ Vñ»iZ, R b
Ôì @
™ Z]
Z]
}uzŠ q
ZÃ]c
M gzZ p’Ô] Y Z Œ
Û iÔ pŠ YÕ » ]c
M 6]c
Mž It b
G
E
&
Ò
ñƒ D™ ¦ c
ñ7Æ™iBþG3© ~g ‡Z
 • C M xiÑ ‰
Ü z kS ¬
 D c
gñQt èY X 79
Z(¹ ~ ¦Ñ ¦gzZ ì êŠ ÀÊ Y ~s~ vZ x¯Ž iž 7— ðÃ~ ]!
kZ X}™t
G
E
&
Ò
Xì à {Ð kZ þG3© BiBIF
²• ozÑFÅ¦Ñ ¦ž• … Y ZŠ R IRž 6Xì t•
Û
gzZi§Æ ¦Ñ ¦¿ŽçO Ôì 
*™: t•
Û ~ ¦Ñ ¦gzZ iŠ Z%Ð w¸kZž ˆƒC
Ù ª]!
t
i™Í¡ä kZž Ç ñY Hwì ¸ ~ }g !
kZ Âì @
™ ¦%K Ýq /Zz Ð VÃg !
X H] Y Z Œ
Û

 Ÿz ÅIF
s

] Y ZŒ
Û gzZ Ëx ©RP gzZá Ð ] Y ZŒ
Û c
Zz§ q
e
Z x ©R Fc
¬q
Z ~g‡žìt È »IF
Ð ~zZgÆ kZ c
~g ‡ÌËŽ ñ 7Ð ª+R „ q
Z g !
„q
Z Ãx ÓyZ gzZ á Ð e
Zz§ c
X 7w®
570

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
°‚nfÃÖ] ±vjÊ ËZ e

571

 ŸzÐ Vß VÅIF
s

X ì CY Å s
 Ÿz ÅIF
)g ¢Æ wVq
Z ~ sf
`gq
zz
M
e
ÏÎ+z1 ~y ~gzŠ
ìqyß ‡
gŠÒ ^Úæ äÖ^Ú äß oßÆœ «Ú a
D
,V
äßÂ
b
~y ~gzŠ
ì Ô‰ Â Ôyß ‡
oßÆœ «Ú
c
Ñ °Z î
ð‚
oFßÆœ «Ú
d
D
•lgz
oFßÆœ «Ú
e
D
Ülgz
oFßÆœ «Ú
f
D

oßÆœ «Ú
g
µx¯:¤

z) }™ {Š ¬S Ð X^ÚZ Âa Æ "7zË {zžì xiÑ a Æ ~g ‡~ e
 M {gÃè
çO Xì oÑòiÑ ð•S ´g e
¬§ Å pgzZ Y Z’S {•~ ¦èY ( ì s ÜÆ ÞZ›Z%Ž Ç ñYƒ
ì x^ãŠËße zzC
Ù èYÔ Ïƒ 7p’c
ÔñÔŠ Y ~s ðÃZ
 ì^
Y 
*™ ¦~ ªkZ
Xì @
™ Z]
Z]
ÃzzgzZ e
Zz§ Ô] Y Z Œ
Û 
*™•z6y
MÆ e
 M ~zËC
Ù Q Ô7mðÃÐZÐ ~uzŠ
Y ~ ª
^
q Å `x°~ ]gßÅ•z ÜZ e Õ6~uzŠ q
Z »zzRgzZ 
*™i ñƒ D™ ¦V;
ðÃ~ kZ X σ~ ]gßÅe
 M xq
ZzzC
Ù Q Â,Š™`~ yZ)g fÆ ]!
\ M¤
ZgzZì
Ð j§sf zgqÃe
 M {gÃè ~g ‡¤
Z X Ç ñ M Ê Y ~sÃ ì‚ „ : gzZ ǃ 7i c
IF
> ZzgÆ yZ c
Y ZŒ
Û Ž ǃ i (R ~zzgzZ e
Zz§ Ô] Y Z Œ
Û Ô ~ ]gßkZèYì ß Âñ 7Ð IF
X 7"
U
Ð
!â Z ~ "Z XB‚Æq~ ûæ
oßÆœ «Ú
Ü~ "ZXB‚Æ ‰ Â~ ûæ
oßÆœ «Ú
,~ÅXB‚Æ wî~ ûæ
äß oßÆœ «Ú
ÑZz ä™ ¦¤
Z b§ÏZgzZ Xì w®)gzZ qNi » ]c
Zz§ z ] Y Z Œ
Û gzZ IFÅ ]Ñq {gÃè
ÇÌ Âñ7oßÆ] ~ {Žz ‰gzZ oßÆœ ^Ú ~ ‰ª Âì @
™ {Š ¬S Ð XoßÆ]Z %Æ X^ÚZ Â
ǃ)f Æá Zz "7{ k
» kZ ì à Zz pyû c
p’]g߸ Xì @M xiÑŠ Y ~sèY 7
Xñ7Æ™[™s§Å > Zzgz[RÃ]Z Y Z Œ
Û z ]c
Zz§ %K Ýq ]g '{zž7ëÑÆ Ë Z®
 c
G
"7e
Mq
Zg !
g !
 èY 79ÌÔì C™gzŠ Ð y M Œ
Z
Û'

Ã ì‚ ¦ž It c
D
Xì ŠŽñ~ 1~t<
 ?Š ÅkS gzZì M {Š c
i ̵ñ »'

Âì M µñ »
D
×Üönû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆôÃøÖû] køÞû*] ÔøÞ$¬ôÊô Üûãö øÖ†û Ëô Çûiø áûžôæø Õø•ö ^føÂô Üûãö Þ$¬ôÊø Üûãö eû„ùô Ãøiö áûžô™ ä 1\ Mžì w®ž 6
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
w¦ÑgzZ Y »g Z Ôx|»]Z Y Z Œ
Û ¦

—^Û÷ ×ûÂô oûÞô•û ‡ô hùô …ø™ Š&0Z }¸ _7g !
g !
Ã]c
M ‰Ì /ô‰ b§ÏZ X J 7g !
g !
X • ];Žz ~(zŠ Å"7g !
g !
ñƒ D™ ¦Ã{ ËÆ kZ c
 M ËX¸ _7g !
e
g !
:• D â •
Û ?•
á x â Sž 6ì CƒÝq CgzpgzZ ]‡Ô [Z N{Š c
iÐ "7g( a
XX¡Ûri änÊ •]ˆm •]•ˆiæ ýýýZZ
Xì @
¯ ]gzph
'
× ÐZ -7g !
g !
Èy M Œ
Û
X
*™wÅ ZŠ RäÏu^ÛÒ gzZ éÅ] Y Z Œ
Û x ©R b
~ { F
ZáÄ‹ Y Z Œ
Û gzZ *
ƒ 2 ~Ž » x Zúzz Å >
Ø Z™ Å ] Y Z Œ
Û ¦V; Æ s ¦ R ¤
Z d
dm{ Â *
™ ¦èY 79a Æ >
Ø Z™Å ¦6gîÇ]!
t ÂXì 
*™tÐ zË Å ª
˜
’e 
*™~ ÖWdm{ ¦ž• D™I ¸ ÌëgzZ Vƒ: ŠŽñx ZúV˜ ì eÌ~ ÖW
{z´Æ bÑŠ yQ 2 X Vƒ: 2~ .ß~ {g !
Æ +Š Ìx ZúgzZnY X ÌÐ [ÛÆ ¦ž @
Xì Cƒ Vc
ú~gz$Å• í!Æ ]Z Y Z Œ
Û ¦ànÃÞ^Ú ÌÐ bÑŠ ¦Ñ~ ¸{gÃè
ŠŽñ ú â ¦ÑÌðÃ~ ] Y Z Œ
Û ¦žì Cƒ x¥ SZg ]!
¸ ˆ Æt‹Æ bÑŠÆ ¢•
Û
Ãì‚gzZ ~g ‡Ð ] Y Z Œ
Û ¦2Xì [ƒ™f ¬ »X• Z
Z ¯FÆ kZÉ ì ^
Y ƒÑ ¦ Z®7
:ì ÞS Èâ •
Û }ì Cƒ ã‚ M Ì~‚z ƒÅ]c
M‰
—]†÷ nû Úô ‚ûiø ^ãø³þ³þÞF†û Ú$ ‚øÊø Ùöçû ÏøÖû] ^`ønû×øÂø Ð$ vøÊø ^ãønû Êô ]çû ÏöŠøËøÊø ^ãønû Êô†øjûÚö ^Þø†û Úø*] è÷mø†û Îø Ôø×ôãû Þ% áû*] ^Þø•û …ø*] •ƒøžô æø™
D™[~ ÂkZ {zž • ïŠ ¬ÃVzg Z-â Æ ÂkZ • D™{Š Zg S » •
 h ÅÂËë Z
 LL
þ 16: Y ZuÑZ ÿ ó Xó • ïŠ™Š !
'z { n7Q ëgzZì @
YƒxiÑ [Z±6yZçO •

X • 'Y Z Œ
Û F
ZázŠ~ X^Þ†ÚœZ Â~ e
 M kS
Xì Å Ñ°Z îgzZQ1R Ô ð‚Ô{ ÚÔÞ¬ Ôò •
á Ô ~y ÔVÔ«*
t X^Þ†ÚœZ a
zz Å wâ kZ ä VrQp c
Š wâ ¹ 7Q ä ëì p» kZ Xì ] Y Z Œ
Û Å[ ©t X^Þ†Ú] ðZ b
X H[‚g S » Vƒk
Ð
~Á]c
Zz§ž @
ì c
ŠgZŒ
Û xiÑÊ Z•
Û S ¦ ~ (8
egkg) Cß ¦ä ]Z Y ZŒ
Û ¦ à n×ñ ^ Î : ^ â
çO ì H wì {z( r6] Y ZŒ
ÛZ
Z® Ð q
Z ÃÜ[¯ ä Y fž ì t zz Å kZ Xƒ : ñ
x ¬ {Š ÃZXì {•¹ *
™ It q
Š 4
}÷X ’ e ´g wì » ]!
kZ \zÑZ!
~ (Cß ¦) 8
egkg
Xƒ „~ kzgŠ mºgzZ VίsÜ]Z Y ZŒ
Û ¦žì ¸ \zRɃ6äe Šzö8
egkgaÆ
ç_____ç_____ç

572

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
VC
Ù ¤·?

VC
Ù ¤·?

Ã`

/

•
®
á S Åzr ã M Œ
Û áZz ] Y Z Œ
Û ½%Z ~ yÎ 0
D~ kÜZ x Zúˆ Æ gzš !‚ 20Æ ögD
z kgŠ ä ðsÑZ gƒÑeY ÔÜm†ÓÖ] ᕆÏÖ] èn×Ò
~ XX Hx ÈZ» Vo•
á Z àS&ÚÅ ”
ó ¥L)xâ c /Zzz s¥¬Ð VØÍZÆ ]ZY ZÅZ
]Z Y Z Œ
Û ._Æ Vzgó{û‰žIÅ76Rò Zút
 I-gŠkZ6VƒU] 0Ð ]ZY ZŒ
Û
Vo•
á Z yZ Œ6],3000 ã½Xì c
M 6x ¬©~ ]NÆ xsZ ݬiŠ «x»dZ(ÚZ 0Ð
x Z™Y Z Œ
Û gñ*
Æ „A
kx Ó~ T ó]g ZŠ Z >LÅCX ǃ ƒ
 o {Š c
i I c
be¨
Z » ]Z Y ZŒ
Û ®Ã
Ô c
Š ™g »·ùg Z0
•
á » }p·,)z·,Æ™‹Y ÅZßx Óˆ Æg Xz aÎ ð•Z ä Ô• ï•
á
X Ç ñYƒ »vZ Y •
á yZ Ì( yWŒ
Û §ïZ ) ]Z Y Z Œ
Û §ïZ X L b§Å óg
u§ïZ X LˆÆ ®
•
á Z ÅT
4]‹Z Y ZŒ
ÅVhVz%É • ïŠgZŒ
Û YX]Z Y ZŒ
Û zg
u+”
Ã{‚z îœE
Û žì Ð~(]!
t
+]
ZiÆ <Ñ}wX 7g » c ä™t„ˆ y M Œ
Û ÃVâ M Œ
Û {” ù •
á Œ6VÂY ZŒ
Û yZÐ s§
Ãx Z™ ` sá ZE M Ð *™ ~g7 B‚B‚Æ Ú Š z r {” ù •
á ~ ]Z Y Z Œ
Û Š¼V;z ]‡zZ ÒZ
ݬžì t³ x» kZ Â7y M Œ
Û ]Z Y Z ÛŒt ¤
Z X • F
 ñƒ _7y M Œ
Û ._Æ ]Z Y Z Œ
ÛZ
G-!
C yZž • â •
žì Lg {“t ÒZÃ+Š åOE
Û g¨X • xzøÐ „ ]Š Xň È M Œ
Û y›Vzhz™Æ xsZ
• D™ Za & ¸~ #
Ö QgzZ ë { ZeÃ}uzŠ q
Z Ô• D™É» ~i !
ò :6}uzŠ q
Z x Z™ñf
Vzhz™6gî·ZŠ *
c
·ZŠ @'Æ yZ g
u+”
½¯1• 5Y fÆ xsZ ݬ ~ ]Z Y Z Œ
Û X²
X • Æ ñ3g JŠ Q6¶Šg Z Œ
Û { Zg X ËgzZ { Ze7Z™}Šg Z Œ
Û xzøÐ y M Œ
Û ÃVâ ›
]Z Y Z Œ
Û c kZ ?• n
g ñZg HøZŠ z Dƒ!
g Z Ð á ZjÆ Vo•
á Z óz dyZ Å”¥)xâ
”ˆ Æ Vo•
h
á Z óyZ ä g
u +”
pÔì YY 1 { ^
Y » ]Y {ûÆ DIZ ~ 3gzZ 2•
ƒ~ i Z0
Z d)™?
Ø Ð ë›6gîÆ î{ "Z6~V”ZÆ ož HV- g ÖZ » ?
Ø î1
§» kZÆ ™„Zßt~ Vzg ZŠ Z äÓgzZ x Zúä }g ZŠ Z ò *
¤>Z g ZŠ ~ c Z™ îSÔ Hi ¸ M » Åz
ä ë Z® • /l
» ZßÏZ Ì]ŸZ ‹Z Æ +Š*
vŠ èa Ôì c
Š x •Zu 9
ó •
Û » ]Š ªL~ xñè
dvŠB‚B‚Æ •¸Æ }g ZŠ Z ñƒ D™ ù •
á ùz ðÃ^ {Š™„Æ ¤>Zg ZŠž Œƒ
o
þ {g ZŠ Z ÿ X ñY c
Š hg6Mg ‡idêgzZ ,™7 { ^
Y ~W6kZ » ]†ò Zúz

wZÎ

" æ ?z cZ™ ¤>Zg ZŠz œ
0G
X Š !
M8
gzZ x‰Z îGE

%ã M Œ
Û gœÔ 
r™VC
Ù ¤·?]|[»
573

ægèîÆ ã¢/g
u”
szc ' cZ™Ô ¤>Zg ZŠz 
œ% ã M Œ
Û gœ /
âY 10 ag â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
•
®
á S Åzr ã M Œ
Û á Zz ] Y Z Œ
Û ½ %Z

=äi^Ò†e æ ²] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]
! ò Z¤
[»
}g ÑÆ Y 2009 yŽ LZ ä Tì À
”
ó ¥ L)xâ » \z¤
I •S q
ZÆ V(Q R Ð gƒÑ
yÎ 0
( » ~gzŠ Ô» yß ‡Ô » lgz) z r ã M Œ
Û °%Z &F
6] Y Z Œ
Û ½%Zžì –6678™Æ
ãMŒ
Û B16 áZz ]Ã%Z Æ V-g ‡B16 h
'
× {z´ Æ *™ y M Œ
Û {ŠŽñ[Z X • `ƒ ù •
áC
Ù !
Ð
]Ã%Z b!

 yZ ª) Ð N Yƒ z r ã M Œ
Û B20À b§kZ X Ç}Š™ ù •
á {z z r
~ ]gßÅz r {e{eÃyZQ ÂDƒ: ]Ã%Z~ : M ~ z rB20yZ ¤
ZèY X •
( ?Cƒ VY „ ]gz¢Å LY
ÔÄÜ Ï„ÔÄÜ ~ñQ Ð {”Zg Ä
$
5Å: â i kZt ~ xsS õg @~g7
è Ü:gzX σ ®
7]P`
Å kZ ÃJ
›) Ëž ©X Zƒ (Z L~R'
: gzZ Zƒ 7(Z L~ ÄÜ ( ÅF
) ã¢
x ¬ Ð kZ H Xì „g Y Å ]P`
«t Ð s§ Å \z¤
g
Q R ภkZ [Z ~ R'
X ðƒ
ìt ÃVÇ)gzZ VíHgzZ ?Ï ñ M 7¶~ ÑÅ y M Œ
Û HgzZ ?σ 7÷¡ÃVâ ›
~ Vâ M Œ
Û ä c
g e yZ b§ÏZ 7Ø » []|~ V(Z g e b§Tž ÇA 7µñ»

ƒ »òúŠ » y M Œ
Ûq
Z Ô 1wÎg q
Z ÔZ}
q
Z [Z H ?Ç- Ø ù » y M Œ
Û ÝZÆ 1 ·]|
?n ¾z r ã M Œ
Û ( 20c
4) ä c
g etQ
c Z™Ô@™Z f b‚

h^jÓÖ] ÙˆÞœ p„Ö] ²] áçÃe h]çrÖ]

Ÿø göjFÓôÖû] ÔøÖôƒF ™ VÙ^Îæ ó^qç äÖ ØÃrm ÜÖæ h^jÓÖ] å‚f o× وޜ °„Ö] ² ‚ÛvÖ]
çû Öø æø ™ (þ 34:…ç_Ö]y — àønû Îô ‚ô‘F ]çû Þö^Òø áû]ô ?ä´ ×ô%ûÚôù &õmû ‚ôvøeô ]çû iö^+nø×ûÊø ™ (þ2:é†ÏfÖ]y — àønû Ïô j$ Ûö ×ûÖôù p‚÷âö äô nû Êô gømû …ø
V‚Ãe ^Úœ þ 82:ð^ŠßÖ]y— ]†÷ nû %ô Òø ^Ê÷¡øjô ìû] äô nû Êô ]æû ‚öqøçøøÖ äô ×#Ö] †ônû Æø ‚ôßûÂô àûÚô áø^Òø
ä™ ù •
á zr ã M Œ
ÛF
6] Y Z Œ
Û ½%Zžì c
Š™g ÖS » |kZ ~ wZÎä b‚ž 6
yZk
J

Z •Ûž ©ÔJ
ÄÜ ( ÅF
) ã¢ÔÄÜÏ„Ô ÄÜ ~ñQÐ {”Zg Ä
Å
è Ü]P`
4ZŠ ~ y M Œ
Û QÃ] Y Z Œ
Û ½%Z n¾X Å7ä ËÔ̈ Æ [zZ ’: Ô~: â iÆ { •
á :~
X Å7]P`
ä ËÅä™ ù •
á ~ ^ÅÜÆ™
E
«38Etàg••
~y MŒ
Û QÌ{z X ¶Å ÒÃÅ ä™~ ~œ,• ä } çG
wtû% «
{z Ì~ kZ 1Ô å c
¯ x Z¤

z6» ä™ ù •
á Æ™ `gŠ ] Y Z Œ
Û s%S 6íqÆ *™y M Œ
Û É7
X c
Š™{ nÃx »}g ‚Æ kZ yZgzŠÆ ~g Ž ~ xk
 ~uzŠ ä \¬vZ X eƒ: [x»
yZ Xn™: J
›)]P`
ÅT,™]P`
Åx » kZ „
 zŠ yZŠ *
¼ Æ xsZ [Rì ]ª
GI
$NÅV2zŠ yZŠ *
iF
ã¢ÄÜÐ {”ZgÄ
ƒx¥6ï
è Üžì LeŽ ì ;g™x » r â Š (Z ðÞì @
Cƒ È6#Š y M Œ
Û |gŠ Ž ñZ™]P`
Å®
$
kZ Ð yZ s ÜÆ #
Ö Q q )ZÆ J
 ( ÅF
) 574
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
VC
Ù ¤·?

Å V(Z g e gzZ Ôä¯ ·i p
Ð Ã *™y M Œ
Û {zž Ç ñYƒ ë Z•
Û µñ » kZ ÌÃVzuzŠ b§kZžì
X ÃàJ
Š›0
Ãœ£ LZÆ ¶Šg Z Œ
Û b§
( ¸ … Y 7! ²Ž ) Ðzz Š䃆ŸZ ]{ ~ Š Z®Å Vâ ›[²)žì x¥Ãƒ

ãZôÅŠ c
i 3
gÍÆ {y~ ÄÜ Å tzç ]|gzZ Z]|”ZgÑa Æ ª
œÅ yZ
~6z ÄÜgzZ <Z†ÄÜQ X¸ ñÎ ( 7Ô'

i Ôk

i )[Z²Z6*™y M Œ
Û ä à z™ŠÎÑZ1Z ~
$

G
,
ä Þ¬ 0 ¾gzZ ç 0 ¼ VzŠ¤
•
á zŠ Æ à z™ ŠÎÑZ1Z ÏZ ~ ãZôÅ Š- 0 ` s3
gÍÆ t Z²
z †ñ]ˆrÖ] Æ i•
Û R Ð wŠ†sZg ZŠ ~ ÄÜ ~ñZ x ÓgzZ c
Š àJ
 •Z ÃVèÅ äÎ [ Z²Z
^z¦gzZ <Ñ}ws§~ŠÔJ
|•z Zg g Ð yZk

Z z t Z²OŠ ZgzZ J
6ïÆ \g- gzZ ¿Z%
45!g M ÔÅF
*™y M Œ
Ûq
Z ¸ ÑZz [Z²Z~ðZ´ Ä
Vƒ •Z Ås ‡{ÃgzZ G
é5E
G
s§¶a ÔJ

è Üx ÓÔJ
ŠpˆÆ kZQX¸ m
+Z†0/]|WZžÆ T ð M ÄÜÅyш Æ yZ X Zƒ òZg
ÜÑZz ( 7Ô'
i Ôk

i ) [Z²Z ‰ ñÎ~ ãZôÅ ` s¸ Ì~ ÄÜKZ Å m
+Z†0 /
Å ä™7ÜÑZz ] Y Z Œ
Û °%Z s Ü'
Æ kZ c
Å ä™nZ ‹Z ÃËLX ;g òZg ( *™y M Œ
Û)
X ðƒ 7]P`

( ÅF
)6¢ÄÜQ X ;g òZg ÜÑZz [Z²Z ¸ ~ xsS ݬ }g7 Ì~gzŠ Ï„ˆ Æ kZ
ÜÏZ » #
Ö Qx ÓX ;gg Z Œ
Û '{ i Z覽Z ~ ]gßÅÄÜ » Vâ ›J
Z
 n¾X ;g òZg ¸ ~
Ä܈ Æ yZ ™^Ð ÄÜÔÅ x Z™/ôÔ Å tzç ]|gzZ Z]|X ;g q )Z6
 ` M ñƒ DƒÐ Äܹ @
J
Å m
+Z†0/ÄÜz yÑÄÜÔ6z ÄÜÔ<Z†

@Y c
‹gzZ J 7~ ôzZ F
gzZ ;g ~g Y ~ òsZ ÄÜC
Ù F
Z Âz q )!
*™y M Œ
Û ¸ ÑZz [Z²Z V7
™ ¯ yö Æ b§ b§s ÜÆ ÑÅ *™y M Œ
Û ÃV7ŠÆ xsS ˆ ÆØ{Æ ÄÜV; X ;g
E
8
«3 Eêg M tàÒÃx¥«6gî]g @
Æ *™y M Œ
Û Ž ¶Å} çG
Å T ðƒ µÂÅ äƒ [x»
kZ X å Le *
™w²âÃyZZ}•Æ Vâ ›0Æ y M Œ
Û «™Æ™7] Y Z Œ
Û s %Z6íq
• g e 6n×nrÞ] ¤
Zž Ù: wZÎt Ð Víy›{Ò Mž åÌt Ñq
Z Ð ~ œ£Æ
E
8
3
« E?ì ÏyÃgZ -Z Å []|~ yZQ
[ x» ¤
Z lÃÅ +ªñg0
Z Æ kZ gzZ ~çG
ä =!Î+g e Æ \ M [» žÐ Ù wZÎÐ Vâ ›Šp™ < \6wZÎ kZ Q ÂN Yƒ
ÂÐ ,Š }Š [ZŽ » kZ y›Z
 ?ì ‚ yÃy M Œ
Û -Z » 1vZ wÎg ·]|Ð ~ Vâ M Œ
Û
XÐ ,Š}Š Ì[ZŽ » gZ -Z Å [Ð ~ V(Zg e \ëQ
ú~ wYÆ yZ „Šp„
 zŠ yZŠ *
xzøÐ ]ùgzZ ¢
 &ÅKÃVØi‚ {Š 1 yZ k\R
Vƒq
Ñ~ a]Š XÆ™yz¬~ x »Æ kZ vßžì Le {z Xì 7…¸ Â\¬vZpX ‰
^÷Úçû Îø Ùû‚ôfû jøŠûmø ]çû $Öçøjøiø áûžôæø™ Âì Le xg xzøë$
ðä
Z p þ7:‚ÛvÚy —ÜûÒö†û ’ößûmø ²
ø ]æ†ö ’ößûiø áûžô™
Xì @
3ŠÆ™x » CZvZÆŠæ Å Ë%gzZì @
ƒ {C
Ù b » þ38:‚ÛvÚy —ÜûÒö †ønû Æø
E
«38Eêg M
 ~uzŠ ä _Ñ i Zz M " ÅvZ 1 å ;g™li ‚t } çG
575 ~ Ši Å ~g Ž †§zŠ~ xk
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
•
®
á S Åzr ã M Œ
Û á Zz ] Y Z Œ
Û ½ %Z

E
«38E™Ñ
X c
Š™{ nåÔå ;gƒx »t~ TÔÃ]g qkZgzZ ÔÃx »x Ó‰ KÆ} çG
V7ŠÆ kZ à ( *™y M Œ
Û ) vZ x¯ b§Å {7ðZ}
Æ äX Ã (~ ) vZ š
 Ð Vß Zz ¶;
þ 21:Š- ÿ — áøçû Ûö ×øÃû mø Ÿø Œô^ß$ Ö] †ø%øÒû*] à$ ÓôÖFæø å´ †ôÚû *] o×5 Âø gºÖô^Æø ²
ö ]æø ™ :å {7+F{ i @
t a Æ äX Ð
]çû Þö^Òø çû Öø †ö føÒû*] éô †øìôŸF û] hö]„øÃøÖøæø ^nøÞû‚% Ö] éô çnFvøÖû] oÊô pøˆû íôÖû] äö ×#Ö] Üö`ö Îø]ƒø^*³þÊø þáøæû †ö Ãö Žûmø Ÿø &önû uø àûÚô hö]„øÃøÖû] Üö`ö iF^øÊø™
þ 26Ô 25:†ÚˆÖ]ÿ —áøçû Ûö ×øÃû mø
~â åZsÑ R *
Ññ#
Ö ÑZ œŽ ì „z [ZŽ Zg ø a Æ b‚ˆ Æ VÓ ~ž¿yZ
*
™ ù•
á Ã] Y Z Œ
Û s%Z ~ ^Åz ržì ~¢«Å ( ci
Z c Z™x‰Zg ZŠ ) òz2 ZŠ ZæZÆ
Xì Z
 Zz Ì*
™ IÐ ä™]zˆF
6] Y Z Œ
Û s%Zt ‚Æ x Zúg )gŠ Â
yMŒ
Û Ð!ZjÆ ] Y Z Œ
Û s %Z ä [ º #
Ö Óžì ðƒx¥Ì~¸lptB‚Æ [ZŽ kZ
•Å d{z a Æ Tì 1 Fâs ÜÆ Vß Zz p
g x Z¤

z6» LY z r °%ZÆ *™
X } M X ñâ •
Û «=ÂÅ vÐ “
g » î0ÈW » ÔŠ ]gß¾·ZŠ *
c
·ZŠÃƒ
 ë \¬vZ Xì
4] ÌŠpŽ ) » ~â å *
ÌVŒ ( å[ZŽ z wZÎ) ò : ( ¸ ~g ‡Æ îœE
Ñña Æ ]ùh
'
×
6ì ã)F
åÅÝ 4Œ6z îÒZ ‚,Æ ~Š !
M ›[ZŽt » yZ Xì @
Y H `gŠ
Xì C
Ù ªÐ {)zg êZ œg ò •
á òzëÔ6{g @
@
òzëÔK¬ty òzëž
E
G
" æÔ Y ëÑZg ZŠ ) C
( cZ™ÔäZ î0G
Ù ¤·
‡] àÊ 6m]…• äÒ kµ oÞ^µ ð]†Î ‡] àÚ !•…]• †a^Ú‡] Å^ÛŠe Ð×Ãi •ç• oÛÞ Õ…‚Ú gjÒ
ŒçŠvÚ ‡^njÚ] xm†‘ 7^• 1ñ]•] …• Ý] å‚nß• ͆u 6m] ‚Þ…]• ”^ì ‡^njÚ] 7]†,m•
•^ŠËe ÜÓu ÜÓßm] 7•æ• …]• Üa äÛji ‹Ú^ì h]çqæ ]„a Ù]• ‡] Üaæ ð^¾ ‡] Üa•çŽnÚ
†nÆ ^Ú] xnv‘ 1ñ]•] †e …•^Î äe k‰] ”ç’íÚ äÓ×e kŠnÞ Ý^ àm†ìªjÚ pFçjʆe éçF ב
l…ç‘ æ• †a…• ]… 7]çì ¼×Æ æ ]… 7]çì xnv‘ •jÚ^Ú] 6nß3Ûa æ •‡^ÛÞ ‹µ …•^Î
l…ç‘ …• ‡^e äjŽ+ æ] kÇÖ 7• äÒ ð^¾ ô lç’e å]çì ‚Þ]çì Ù]• ô lç’e å]çì k‰] xnv‘
Í¡íe k‰] ‡^jÛÚ àÒŸ k‰] ¼×Æ ä2†+] äÒ k‰]… ÜíËÚ Ù]• xnq†i ^m• á•çÛÞ ]•] ¼×Æ
ᕆΠ͆u àÓnÖ kŠnÞ ‡^jÛÚ ä2†+] äÒ k‰]… äÛrÃÚ ð^¾ ^m kŠnÞ Üa ‡^jÛÚ äÒ ð^¾
ØÓÖ æ Ü× Øa] ‡] k‰] 1jÂ^Ûq gÞ^q æ• †a…• æ k‰ †,m• Ý¡Ò 6m] Ù]• Í¡íe k‰
!^ãnÖçÚ çâ èãqæ
þ 194B1:òz2 ZŠ ZæZ ÿ( | 1353\zÑZ ~Š ) 9™g‡Z )| 1353 ã{Z ~Š ) 13
X Ý]ç äÿ ßjÊ Ù^Ûju] kÎçe äÃf‰ é ð]†Î …• ç×Æ ‡] ÄßÚ
4]~ ]â £‰ ( 242)wZÎ
ZÃVŠYgzZ Vñp ™‰Xì `™izˆÐ u el
» > Y Z Œ
Û îœE
@
ƒ (Z Ì~ ôzZ F
X • D J 7_7c
g nŽ qÜÃk QgzZ • D Zð7gzZ D J 7ÆZ™Š c
tZzg
žì 7spt ~ [Ø M6U â i kZ ~ äJ 7"7b§kZ HX 7œðÃÆŠ%ZÎÐ Tì
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

576

www.KitaboSunnat.com
VC
Ù ¤·?

qZ Âä p ™‰çO X ?ì 7ŽspgzZ Ð Vƒ lt™ÍÃ]Ã%Z yZ xsZ 5#z w˜

+Z X … Y 7?ž c
Š È Â » I ä ËÔyß ‡ e
Zzg ~ «g ~uzŠ Ô S75e
Zzg ~ «g
E
X
[ZŽ » kZ Âì Ƙ.
Þ ‡¤
Z li Z ð34LZ'

Xì 7Æ1zg .
Þ ‡÷t HX 'ƒ7x¥ hZ 'gß
?ž ñY c
h
ŠgziÉ ƒÈ ½ÅkZž7¦

Ù wìt Z÷ì 4 ÂñYƒ T~Š ZæÑZÐ ,Zg f
C
ðJ 7#ÃkZ ƒ YZ » kZ Ìsw ÔòŠ M –J 7ðä
Z Xì ]gz¢Å ÏZÃx ZúgzZì ] Y Z Œ
Û x *
»
E
þ*
z ¾C
Ù ž ’ e ÃVß Zz + Y ] Y Z Œ
Û gzZ ñY ðJ 7h
?• ÃVÍß wì ßgzZ Y é<X§^X ñY
X ,™ c
J 7:¼Æh
?gzZ 5e
Zzg ñZÎ

h]çrÖ]

±Ê þ108:Ý^ÃÞ¢]y — Üõ×ûÂô †ônû Çøeô ]æ÷ ‚ûÂø äø×#Ö] ]çf%ŠönøÊø äô ×#Ö] áôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚ûmø àømû „ô$Ö] ]çf%Šöiø Ÿø æø ™ V\¬vZ w‡
0:
 » x ZwZ
 (ì12ÌïÉ ) b Iž Zƒ "
U
ÜÑ {°‡Ð kZ X ᕆÏÖ] á^ne †nŠËi
G-Ê
B Z ° `wÍZ¢Ô òz2 ZŠ ZæZ y D&vfÛÖ]„âæE ÕZ'X ì 
þ 195 :h
ðE
@Yƒx Zw{z ñY
^Ûe Œ^ßÖ] ]ç$‚u VÙ^Î ±ù× à °…^ífÖ] pæ…æ DMN änÊ Àu¡m ᢠxÖ^‘ ä×Ò
h^jÒ V°…^ífÖ] xnv‘y óDèÏm†_Ö] èÏnÏu ±ÊE óäÖç‰…æ ²] h„Ómö ᜠáçfviœ áçʆÃm

wýÝçÎ áæ• ^ÚçÎ Ü×ÃÖ^e “ì àÚ h^e (Ü×ÃÖ]

°Z ¸žgzZ • D™d
†Å yQ x ZG
úž• ä
 ™yÒ ë‡Š Ø" t ‚Æ x Zúu y
ž
+
G
B
©
óÙæù¢] àÚ ‚•œ ±Þ^%Ö]æ X Zƒ þ » d
†Å wÎg zvZ ~ wqC
٠Ε D Yƒ”
ÆÜÑ{g•
Xì ƘÅ]Š ¬ kZ ~ g
ukZ
ÜãÖçÏ äÇ×fm Ÿ ^ÚçÎ '‚vÛe kÞœ ^Ú VÙ^Î äÞœ äß ä×Ö] o•… •çÃŠÚ àe] à Ü×ŠÚ pæ…æ
wÜ×ŠÚ xnv‘ èÚ‚ÏÚy !èÏm†_Ö] èÏnÏu oÊ óèßjÊ Üã–ÃfÖ á^Ò Ÿž

•… ±Êæ 82mì @
ƒ"
U
Ðg
u Å IÆ kZ Ž ì @
ƒ"
U
y*„z ÌÐ g
u kZ
Ø‘^u ä’Þ ^Ú …^jíÛÖ] …‚Ö] àÚ éçF×’Ö] ±Ê é…çŠÖ] ànnÃi èâ]†Ò è×òŠÚ kvi …^jvÛÖ]
àÚ å†Óm ^Ûjuæ ÔÖƒ pœ… áž äÞœ çâæ èÚæ]‚ÛÖ] ±Ê èâ]†ÓÖ] äqæ á^ne ànínŽÖ] àm„â Ý¡Ò
þ 568m1` ÿ óØâ^rÖ] Ý^ãmž &nu àÚ å†Óm Ÿžæ Å憎ÛÖ] †nnÇi &nu
9Nz x ZúÐ ¿Tž Zƒ "

U
{°‡t Ð ƒ
 }gzZ g
ugzZ e
M
îG
0Ò) 
c tŠ NZŽz {@~ Õä<XE
ì Yƒ x¥Ð {@xt _zux° c
_zu »Ž ¹!
ìZ
 Zz 6mZpuF» k Qƒ Za Dq c
D‡
4]ŽŽ ~ ]Ñq ‰~ wZÎ
yQ m{ž X ǃ ¦Ñ ò :: ì {@x {z ì gÃè Zƒ @
ƒA
%6îœE
4]~ wZjZ
·z Ìz Y c
y
gŠ w¾ñZúŠ z Dg ÖZ Ì+
 Å ~g ‡B‚Æ kZ¤
ZgzZ ǃ qNwEZ » îœE
~f 14Xì q nÑZ Z
 Zz Xì gÃè ~ wZÎ{gtŽ ~ [!
kZ Z®ì V M'
h
'
× a Æ kZŽt ƒ
@@@ þ 41mîp!{0ÿ | 1335¶
577

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z
jœvZ Y «·

/

ts ÜÆ ®
•
á S ÅÜF
6] Y Z Œ
Û s %S
?• H ë›' { "Z6
i Z P ž ñY c
Š x *
» g :Æ ]¡ ã-Q c
g] » uZgŠ S z ûÔ ñY ¹]ñÅ'


D
z „ÐS
-©E^
( gƒÑ) [º¸
Š ‡Ç) ì Zƒ x AZ à ( c Z™ ) Š , Z kz²y é<XG
ž ( •g ~ ‚f ]Z`Æ yc
[ ¯/µZg7 » ä™ ù •
á zr ã M Œ
Û 16 áZz s%ZÆ V- g ‡{z¤
q
Z » óV(u IZ à ¸LÐ
yŽ Æ ”
ó ¥ L)xâ X • D Y ñ0
ó]Zç LÆ äƒ Za Æ ó÷¡JL~ V⠛РTì
yZ N
¸ g ZŽ q
Z » óãZZ ‹)ì
L H·_ » ¸
ó LkZ ä pÑ]Z f kZÐ Z
 ~ }g ÑÆ Y 2009
ä sßñXì ;g Y ñâ ¤
ûÆ
a Æ ä™ ¸
ó !
L0Æ î*:XÐ$ X kZ ÃVâ ›Æ yÎ 0
ò :Å
r™VC
Ù ¤·]|?q
ZÆ c Z™ä sßñ~ KkZ Xì 3g™x¤
g Zi !
Z »g » ;;
q
Zƒ J m
8
g 3a » az DÆ yZ6Tì HÝq Ìò :sîq
Z6gîÆ w⠛⠕
Û Ð ~1i ‚
x Óä( } M ) XÇg ì‡å 6
uÆ ó#
Ö Q IY LkZt‚ » óaz DLÆ yZ Z}
Ô
r™ ?‚Xì
~ ^Å z rž ì H gó ZŠ¸L‰
Ü z'à Vâ ›ˆ Æ ä™·_Ð ~ m
g t² »m â z !â
ó~Ÿp Lt Ãx Zú~ ò :LZ ä‚
r™ ?Ôì óZ
 ZzL6yZ 
*™ IÐ ä™ ù •
á Ã] Y Z Œ
Û s %S
Æy M Œ
Û Ð á ZjÆ ] Y Z Œ
Û s %Z ä [ º #
Ö Óì 7]gz¢Å äƒ y.6žì ð‹ Ì
~ Ë Æ VØz» CZ f Å XpÑ‹Z f {z Xì 1á Fâ s ÜÆ Vß Zz LY z r °%Z
» ~ :g» Z >gÃè Ð ¯ò AS Æ 
r™ VC
Ù ¤·? ( ì „g M Ð M s
 Ÿz Å kZ ) g Çizg ñ*

™Z f Ôì Å Zg ZÍØi Åh
 óFâ L »A çkZ ä [º #
Ö Ó6„
 ZpgŠ ÅXgzZì c
M ~ ¿g¼
-X !
:G
)xâ ( Ð Ù
 KZžì óŒ
x *
Æ@
è … ) a Æ óx Zú{Š .Z Lä VrZ Xì ê Ð ò *
s§Å[º #
Ö ÓgzZ ( ~ m
ôZ È!

)
)„
 ZpgŠ KZÔ ò :sî » 
r™ ?Ô 678™´ » ó”¥L
»Z
ó ß—LxkZž • VZi *
6~i Z•
Û uÅh LZ ëXì c
Š ;ÆZ™ ù •
á ÃFâ {Š™ ~g Y Ð
X Ç ñY Hg Ñ~ óyß Í ÑZ y–‚û
L % Zg ø ~ Vß Zz ä™·_
X ñY H {Ç M ÃMg‡Ð |Å óe
DLÅ @™Zfžì @
ƒ x¥~gz¢ˆ ÆžÑ!
{gÃè
ZXì qçñ~Š ã
¤
»gTyZ Ì{û: ZŠ*
0Æ ]Zm
z*Š´vŠgzZ FâäÓÔò:g»Z >gÃè

â| 31 wzÑZ ßg

öâÝ» szcÔ°egñ*
Æ ó_ö)xâ L / 578

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

X ÇñY Hwì§ÖZ6]»øÇÆ×q
’kZgzZ y;f R Ùi‚ÆV6{Š6Âeƒ
~ Š !
M ò*
~ c Z™Ô• óm{ b z@LÆ ] •
á g Z * ~g ø Ž gzZ ì Zƒ ™f ÌZ » XÔ @™ Z f
ÒŠ6Ëì eX Î ùB; Æ y Z {g Ñ » Y 2009 yŽ » ”
ó ¥ L)xâ ž x¥7X • d´Í }
c
D^Æ y Z X Vƒ ñ M F
Z 6ó~g !
!Í LsßñgzZƒ Hw EZ6gîÆ ‡7Z ä ó~g DLd
[ ¯Ž ä VrZ 6gîÆ b‚Ã
r™ VC
Ù ¤·?%Z X 7x¥…Ì‹g R Šzu » Áxd
Ô• G k

’Ã[ º3
gÍgzZgñZ Iè k

iz ¹Ãz o芰zŠ Ž ä VrZ ~ 8
•
Û Z È !
iQgzZì Hk


x¬ q
Z Ð ®
•
á Zz ítzf gzZ Š Z¦Z ©šZ Ôgó ˆL—g .
Þ ‡6y !
i ~ môZ ÔD +Æ y Z Ð y Z
~g ø Xì H óWOL6gîm{ …ä ãZŠ ~ môZ Å b z@}g ø X Y{g 7% ñƒ óWOL~g ‡
{ i Z0
Z ! l 7Zž @
, Š™ ù •
á a Æ q :Z Å Mg ‡ÃoèÆ y Z { zž ì lg Z *Ð ”
ó ¥ Lk

æ
¾x £d» y Zì ÅĤ
ä 
r™X6®
•
á Z)ú'
× Åz rF
6] M Œ
Û ‹ Ã%Zž ñ Yƒ
Xì —
ó LgŠ
ò :~ #
Ö }
Å
r™VC
Ù ¤·?ä VrZŽ • D™ÜÂ/  ówZÎL » @™Z f ëVŒ
:Hw‚g S aÆ w”Æ
:wZÎ
" æ ?z cZ™ ¤>Zg ZŠz œ
0G

%ã M Œ
Û gœÔ 
r™ öÀO$C
Ù ¤·?]|[»L L
X Š !
M8
gzZ x‰Z îGE
V‚Ãeæ(äi^Ò†e æ ²] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]
!ò Z¤
[»
™Æ }g ÑÆ Y 2009 yŽ LZ ä Tì À
”
ó ¥ L)xâ » \z¤
I •S q
ZÆ V(Q ZÐ gƒÑ
Ù !
C
Ð yÎ 0
( ~gzŠ gzZ yß ‡Ô lgz) zr ã M Œ
Û °%Z &F
6] Y Z Œ
Û ½%Zžì –6678
ù•
á {z zr ã M Œ
Û 16áZz ]Ã%ZÆ V-g ‡ 16h
'
× {z´Æ *™y M Œ
Û {ŠŽñ[Z X • `ƒ ù •
á
20yZ¤
ZèYX • ]Ã%Z b!

 yZ ª)Ð N Yƒ zr ã M Œ
Û 20À b§kZ X Ç}Š™
„ ]gz¢Å LY ~ ]gßÅ zr {e{eÃyZQ ÂDƒ: ]Ã%Z~ : M ~ zr
( ?Cƒ VY
E
G
ÔÄÜ Ï„ ÔÄÜ ~ñZ Ð {”Zg ï
L ¢Ü :gzX σ ®
$
5 Å : â i kZ t ~ xsZ õg @~g7
7]P`
Å kZ ÃJ
›) Ëž ©X Zƒ (Z L~R': gzZ Zƒ 7(Z L~ ÄÜ ( ÅF
) ã¢
Vâ ›x ¬Ð kZ HXì „g Y Å]P`
«t Ð s§Å\z¤
g
Q Z à ¸ kZ [Z ~R'X ðƒ
7µñ»ìt ÃVÇ)gzZ VíHgzZ ?Ï ñ M 7¶~ ÑÅy M Œ
Û HgzZ ?σ 7÷¡Ã
Æ 1 ·]|~ Vâ M Œ
Û ä c
g e yZ b§ÏZ 7Ø » []|~ V(Z g e b§Tž ÇA

ƒ »òúŠ » y M Œ
Ûq
Z Ô 1wÎg q
Z Ô Z}
q
Z [Z H ?Ç- Ø ù » y M Œ
Û ÝZ

579

( cZ™Ô@™Z f ) þ b‚

?n ¾z r ã M Œ
Û ( 20c
4) ä c
g etQ

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

VrZ a ÏZ X • •Zz ! lÐ 8
 ˆgzZ ui *
Àg Å 
r™ ?‚@™ Z fžì @
ƒ x¥
p ÖZÆ ó\z¤
I •Z q
ZÆV(u IZ LaÆ ä»¿Ã…z ,Æ yZ „ ~S«ÅwZÎä
¬ Ãr
 ™ ?ä @™Z f Z
 X ó\z¤
I •Z LÌ{zgzZ óg
u IZ Lq
Z X Hw ì ~gz¢wEZ »
Âì @
™Ôò :0Æ ]P`
{ i @
Å\z¤
I•Z q
ZÆ V(uIZ b‚ž c
Š ÑŠ ¢~Œ „
: gŠ ™ ò :¤
Z 
r™ ?0Æ ó\z¤
I •Z Lq
Z X c
Š™ y‚ M ä VrZ x » » 
r™ ? c
Í
lŽ L » yZ ~ ò :Æ 
r™ ?X CY 7~ ç¸c ó]) ãZZ LgzZ ó~I wZŠZ LÅ yZ ÂD â •
Û
~0Z w9Z W
¸ Å @™ Z f Xì êŠ ð3Š @
g â žVs ÜÆ wLZÆ ó~I •Z LÏZ h
•
á óãZZ
Ãsßñžì @M kF
6ódÝzLÅ 
r™ ?…X • ïŠ ð3Š ãZz 6ò :Æ yZ ]Z W

g !

k
i » hZ C!
Å b‚‰ @™ Z f a Æ + Y 0Æ ó\z¤
_
I •Z q
Z Æ V(u IZ L
Z bŠ x *
q
» ó\z¤
I •Z Lq
Z ÐZ Xì „Y *Š q
Z ÃðsÑZgƒÑeY gzZ ó_öLX Z 7*
ƒ y ˆS
Xì lz»xñè Åg ÖZÆ í!
 gzZ 6Š {h
gŠ Ô]g •½ð•Z
è¥
!
À
h
Ó
Za c C!
Å s %Z ö gzZ: Zg Zz ‘•
_
Û ñO Å ä™g (Z [|Q d~ wZÎ LZ ä b‚
Xì ÅÒÃÅä™Ýq[ZŽ/£ CZÆ™
•™~ }g ÑÆ yŽ Æ ”
ó g L)xâ Xì H7Æ™ *Ã ë›~ wZÎ LZ ä @™Z f
16áZz ]Ã%ZÆ V-g ‡ 16h
'
× {z´Æ *™y M Œ
ÛG
{ŠŽñ[ Z L L{g ZŠ Ztžì 7gÃè Ì}6678
&
Ò
4
5
E
7 wV]Ð.
Þ ‡Å °!
rzgŠ gzZ ð{j Z jÔÙÃ øG]t » @™ Z f ó Xó Ç}™ ù •
á zr ã M Œ
Û
i Z0
Z TÃkZgzZì Zƒ ù •
á ¼ Ž 6678™Æ”
ó ¥LXì Š ã
" gzZ F
6^Ñ qÜ]!
tÔì @

ù•
á @™Z fž YY H7n•
Û t Xì ànΆŽÛÖ] ‚Ãeö ~ VâzŠ yZ Ôì H7 ä r
 ™ yZ ~
ìŠ
–¼ Ž Xì 7Ïë c
t ÝZ Ôx ·Z Ì» b§Ë~ kZèY Ôì ;g܇РKÊ Zñ{”
Z Xì Y™Ð ã‚ M ¹ ÐZ Ìy¨
¤
Z ´ â » û‰zZ q
Z Xì ãZz b§Å×zg ¯ zg x|» kZ
gzZ êŠ .Š6d§ŠÆ r
 ™ ?Ë{zžì ( hHÃy
~Ž,Z Â e™: nÁ!
ÃkZ @™Z f
s Zî » Y ëÑZg ZŠ ËÔì $
Ë ƒŠ Zy
Ť
‚ M Ë Âx £ ÝZ » w!, Z X}Q @
™Ô]ZíÅ ò :
Xì êÐ kZ
yZQ ÂDƒ: ]Ã%Z ~ : M ~ z r 20yZ¤
Z L Lì c
C šŸz ~ wZÎLZ ä @™Z f
E
E
Å õ/“ ZŠ wZÎt ä sßñä• ó ó?C M VY „ ]gz¢Å LY ~ ]gßÅ z r {e{eÃ
Ðr
 ™ ?]!
ÝZ Ž ?• 7ó]Ã%Z Ltžì Hg ïZ ä •
Û » ¾y
M ?Å kCVY ]gz¢
ðY6ãçgzZ Qƈy M Œ
Û Æ ó]Ã%Z LyZgzZ • Æ Îâ¾ ó]Ã%Z Ltž ¶t {z ¶Å{7
?• ñƒ A
%]Z W
Z
678•™Æá ‚g kZX • XÃ"7OY ~ }pÆ”
ó g L]!
ZŽ Ýq§Æ ]ÑZÎyZ
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

580

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

VY (Z {z1X @
™7 ÌÃ]ïyZ ~ wZÎLZž åceÐQX ǃ ¬Š ÃyZgz¢Ìä n2Ã
?ä kZ ?ì $
Ë Y ÅðY µÂÅ s »Z , Z Ð k Q Ôƒ +
$
„ Ð qzÑ¿q
Z Z
 ?@

~1{ "Z6KZÃò :kZ Â{zÔ å[£gœ — ZíZÐZž å Y7 Z hðÐ +
 kZ wZÎÐ 
r™
X å Le 
*™wEZ6gîÆ}Š â• > M ~
ì 7%Z Âðà —
¸ Ãí!
 Æ b‚ kZ X • M
¥
Y G 7íZ Œ
Û Š¼Æ ó
ó ñÎLkZ
Xì ;g™7 •
á Ó » ðZÎg ÅkZg Zi !
u Ât
ÃÜ®
•
á Z {gÃè {z X • ñ M t ‚™0 cgñ~{ }uzŠÆ wZÎ (‡) @™Zf b‚
ÃJ
›)Ë Lž
L ©s§q
Z Â õg@
ÅðsZ Iž• DC {z X • ïŠgZŒ
Û ®
ó $

5Å: âi kZL
wìÆ sßñ c
Í ó Xó ì Å]P`
«t ä \z¤
g
u IZ ภkZ~R'
X ðƒ 7]P`
Å kZ
Å {z¤
kZgzZ {^
Y » õg@
òsZ X • ‰ òÐ M ÌÐ VÇ)~ ó#Š xsZL óg
uIZ à¸t
L~
E
E
3
.• ÅZ *°
Ã
r™ ?Ð ]ZçÆ Ì ÷¡yxgŠ Æ Vâ ›ä b‚ˆ Æ „0
¶
Å ]P`
çG
X • ªZŠ bZöÆ]ÑZÎh Â(
@
6;{ËZpÆ
r™?ä VrZQXì HG

L Q : Ç ƒ 7 • :¤

z ^Q
Z [Zžì Å »]!
q
Æ™g ÖZ »Ú}
kZ LZ ~ ]gßÅ wZÎQXì @
ƒ x¥nçÑZz
?a ¾z r ã M Œ
Û 20 c
4tQX Š
ƒ »òúŠ » y M Œ
Ûq
Z ÔwÎg q
Z Ô Z}

Ôì HyÒ ób‚ LÐzz ÅV+ŠÆ yZgzZ2 zGLZ ä ëJ
ÌZÃXÔ@™ Z f b‚ H
yZì Hg ÖZ » ]•
á}
b§T0Æ ó]P`
«Å\z¤
g
u IZ à ¸LgzZ ó®
$
5Å: â i kZ Lä
w óÔŠ xsZ L+Z ðÃt H ?ì ÷¡.

Þ ‡ªZz a Æ Vâ ›nçt H ?ì Ì|ðÃÅ
«L ðêZz ®
•
á Z Å z rÆ b§kZ H ?¶ðƒ : ÌÛ) ËJ
[ Z ]P`
Å Tì
*™y M Œ
Û Ð kZ H ?ì YY H: i Zñ6gî[Ð V(Zg e »A ç kZ H ?ì x ZŠZ ª c
ó]P`

 *
ÎØ »y M Œ
Û ÝZ ˆ Æ ®
•
á Z Å z ryZ H ?Ï ñYƒ µZz ¶ ðêZz ~ ÑÅ
Z(Ð ƒ
 ?Š
ƒ »òúŠ » y M Œ
Ûq
Z [Zž • M
ƒ q
Ñ~˜}
kZ Æ b‚ ë H ?Ç ñYƒ
Å‚f ~Š YgzZ aÎ ã-q
ZQ c
• ò}Æ ïdÅ‚f {¤Ë]ÑZÎ}gG‚tžìt wZÎ
4E
5Ò&{z & • ]ÃZy
g !
q
» A ç kZ ë ?ì ;g }Š x *
» ó÷¡LÅ Vâ ›~ }Š6Æ Ùà øG

( vZ Y •
á yS ) XÐ ,™yÒ „ò} LZˆÆh
 {^
YÐ |

ò:

nÆ x ZúÒŠ ÃZ ~ˆ gzZì Hk

’ò :Ž ~ [ ZŽÆ wZÎÆ @™Z f ä r
 ™VC
Ù ¤?
ê Ð kZ c
) X ,™±5 ~ y*ÏZ ˆ Æ ],zŠ Qå» kZ ì H ay
wâ 6nÅ kS
( X • ŠŽñ6gîåVâzŠ [ZŽz wZÎ~ TBŠ y*
581
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

Gg â †
 7 »QÆ ò :

X • G wEZ p ÖZ Æ ( v%i Z : kZ`
) óGg â †
 7L6gî ~gÅñO Å W
ó L c
×
ó Lä ë
ç0
» » kZ)g fÆ óGg â †
 7LQ c
gzZ • D Y ñ‚'
} hÃ6kZ Â c
aÆ •ÂÅ lÑ {Š%q
Z
Ù ¤ ·?X ‚
C
g 7w {Š c
i ÐólÑ {Š%Lq
Z óò :LÃk

iq
Š 4
}g ø Xì 
@Y c
Š Äg Æ™
Xn wZ e 7yY ~k

’kZ1• ìg D™ ÂÒÃÅ% Z e Ï0

i ~ kZÐ ¶g {7¯LZ 
r™
X ªs¬ ~ äƒ g Z•
Û ™ hgózgÍ" à ólÑ {Š%LkZ ä VrZ  ðƒ: ¤

g » óð}LÅ yZ Z

ZsÑZ *
Ññ #
Ö ÑZ œŽ ì „z [ZŽ Zg øL Lž ‰ {R™Èt ¡Ã}g e " @™Z f b‚
ó Xó ì ~¢«Å òz2 ZŠ ZæZÆ ~â å
» wZÎkZ ¤
Z !‚L LX å Y™Äc
gŠ Â Ú Z Ð 
r™ ?Âì 7g ZŠ™ ~â YZ ðÃ@™ Z f ¤
Z
Š .x *
LZ ä 
r™? ó ó?¶H„ ]gz¢Å"0
!
žãÑî{ Z ({ Zp  å bŠ [ZŽ ¸ ä \ M
6gî O …Ð kZ ¶Å qzÑ ~g óy*6Y »g Z ]g @
Æ {gÃèX~ i Z0
Z T~ i ¸ M Æ ò :
,Š Îg mZÆ ]Y!ZjÐ g UM gzZ <
 zy M Œ
Û aÆ ä™"
Uó„Ze LÅ ó\z¤
à ¸L{zž ¶µÂ
Æe
Z@ Åx ÅÑ» x ZúvŠ gzZ m<!
aÆ b‚~ [|Q: ¤gzZ: ¦e
.~y
M QgzZÐ
C 1XÐ N â •
Ûk

’[ZŽ &³gzZ W
¸ ð•Z xk!
a


u{ ž
ñzig M
Î
}Z
~ lˆ Å óò : LÝZ ë ̈ Æ Ù | 7J
y
M ó[ ZœZ L » r
 ™ ?‚žì t ] !
E
gó Çizg ÒgŠ *
L (Z 1ì H·_ [ KÑ!
» ] Y ò :Æ x Z™ È ¤Ð ¹ ä ë X • V ZŠ¤

u
‰¨
 ¸h
•
á ™ Mb
¬ Ð ƒÅ ó} g 0
Ù ZŽ L„, Z ËÆ óøZŠ z DLX ì 7~ D} g ø ò :
C
C Z 7IÃy ZŠN
À
É
/Ÿ H ÐZ ì VZ0
õG

 ¶Z ){
$

v H Ð Z ì V â¤
 /u 8*
ZsÑZ ]|ä 
r™ ?ž• ìg wï³t r
 ™ ðä
ZÐ ~§{(Ñ!
zgq ~g ø
Ö }
#
Å 
r™yZ ë Âì c
Š ]o » ^Ñ*
›Za KZÆ™ r Z „ 6ä™ÜÃñZg Å ~â å
?X B™/ÂÐ óñÎ kZ á Zz äY G ì‡0Æ r
 ™ ?{zžÐ ,™ n²¸ ~
7Z Xì ¬ we ( : Z§•
á ) :ó ¦ L~(ÏLZ ™á { C ú Æ ò :Æ ~â å]|ä 
r™
î: ZÜç c
‡g: Zg Zz& ËY f}g ‚¹ gzZ A : x ¬ qJh
"
•
á ÃñZg CZ f ÅyZž å˜}

m
Ð ä™yÒ ~ p ÖZ LZÃñZg KZ ä VrZa kZ X -: ²ZgpgŠ ÃñZg ÅyZÐzz Å
¤
ñZg Å ~â å]| ðà ÂÐ ~ È - Š IZ Ái Z Áž • … Y b§hZ {z X ðCZ iÕÅ
kZµ š ª
2z ]³Å yZ X Yá 7wñ{ç »$gzZ ð´ d
à KZÆ™]g • Å s %Z Ð 582
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

?1H7Za +Š ݬ Z(Ð yZ ä ÐgæÆÈ-Šžì 7— ðÃ~ kZXì „ +Z ~ ô
gzZ ñZg Å ~â å]|ž ì gz¢t X H 2 ~ R•
Û Šp 7Z ä ‚f : Z§•
á Æ
r™C
Ù¤
?žÐ BŠ 7Ìt {z H ?ì 3g Î Ñ@
ÃV~f LZ ä VÍß H1• D™x Z •Z vß » òzë
t :Z » kZ ~ wq ‹gßmºkZ ªZz Hì HyÒ ~øÚTÃò :Æ r
 ™ ~â åäC
Ù ¤·
E
5‹$ ZgzZ
?ì „
 gŠ t éE
A çkZÉ c
â•
Ûe
Á[ZŽ Hä \¬Øæ VC
Ù ¤·?)´» ówZÎLÆ @™Z f b‚Š .x *
gzZ wZÎkZ ä‚
r™ ?XÐ ,™yÒ gz¢ë~ p ÖZÆ 4ZÃkZ Ô c
â•
Û gŠ ™ H óò :L CZ ~
kZÃ\z¤
à ¸ q
ZÆ V(u IZgzZ ó®
$
5LkZÃyÎ 0
IZž @
ì Å®
•
á Z6äe Wz Å ò :
Ã{ kZÆ ”
ó ¥ L)xâ ¬ Ð ò :kZ XnY ~Š ^ià 4
ó z]
( LÅp
g i !
Ð ó]P`
«L
» @™Z f b‚p¤
Z Xì Š
H y´Ztõ » ó®
•
á ZŸLÅ z r {gÃè ~ Tì ~gz¢ 9 Š
Æ w”Æ ò :{z ì @
ƒ x¥1 @
¯ z » ówZÎdLLZ ÌÃgT ónZ ‹Z .
Þè ‡LyZ {zž ån•
Û
ä VrZž• •Ætó ]L
r™ ?‚~ KkZ X e à7Å Šó Z¦Z/£LÅ +âwZÎa
Ž ì c
Š \Y a Æ óx ZúÒŠ .Z LÌ678•™» ”
ó g L)xâ B‚Æ [ZŽ z wZÎÐ œw¾
Xì óǯ
 !
L »Y Z`
ZÆ ò :kZ
:ì sf ø
 678™{gÃè » ”
ó g L)xâ

]â }
ÅVzg ZŠ ZvŠgzZðsÑZgƒÑeY ÔᕆÏÖ] ènù ×Ò ~ŸÆ !  ¦L L

583

:ðsÑZgƒÑeY Ô Üm†ÓÖ] ᕆÏÖ] èn×Ò
V;z Ô• Çg™ qzÑeÐ ¹ Æ y M Œ
Û#
Öè }
V˜ äðsÑZ gƒÑeY ÔXᕆÏÖ] èn×ÒZ
gzZ Îâ KZ ~ xsZ èõg @
Žžì Hx » {z ~ kZ gzZ ;g 7ú Ð ËÌ~ŸÆ ! Â ¦
~ kg Zæ gzZ ]àžŽ Ô{ F
Zá{‚6WŒ
Û ]Z Y Z ÛŒžt {z Xì ïq » w: u Ð g ±ZÆ ö Y
~ ]Z Y ZŒ
Û èà Âi Z0
ZÆ "7gzZ *Zçz°Z ¸ž ¹¬ ä ëž 6gzZ • „g Y ðJ 7Ð V-œ
~ Y ºÆgƒÑeY ÔÜm†ÓÖ] ᕆÏÖ] èn×( Ò Ô• 7ŠŽñ~ ^Å z r {°‡!
pÔ• ŠŽñ
z r!Î~ ]Z Y Z ÛŒ!zZŒ)x Ó{z ~ž²Æ w‚&™ â Û•‘•
áœ
E ‚Z [{g !
ã½Ð
è ä {
» òsZ õg @
Ð áZj Æ ö YgzZ ÎâKZ x »tžì Hn²¬ ä ¶Zgž 6gzZ • a™g »
ènÚ^Ž×Ö é^ÒˆÖ] èßrÖ ^{ Z'
u Å ènÚ¡‰¦] ÔŠÛÖ] ØÚ^u {g ZŠ Z @¬Æ e
Ãx »t Xì x » ª
èÃq]†Ú èßrÖ » yZg ZŠ )f Æ ^{gÃè a Æ ‡ Z% Å T Ôì Š
H ZZ ÆîmçŽÖ]æ
Xì ~ iZ%p„nËßi x ÈZk

iÆ {g ZŠ Z ÏZ qzæt À ` W gzZì Š¬Ð ^ÔÌu^’ÛÖ]
k‚ Z ÃÜÆ 5èe
Zzg {Š™ ù •
á Ð s§Å ‚ãÊ Ô×ÛÖ] ÄÛrÚ ~ ~g » Å z ryZ
p Ò » ]¬/Å ÝZ|Z DgzZ ‚ DÔÌg D ._Æ ]Ã%Z Š¼Æ {‚‹Z Y Z Œ
Û gzZ ì Š
c
¯
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

\
 zq

Z Å Ã yZ 0Ð xEŠ¼ë ~ sf X • ˆ ~Š™V´p~ ÜêL g ñƒ D™
X ó óŠ
c
Š x •ZuÃd}g ‚kZ ~ Ýzg ÅXÔ• D™™f
Æ V- g ‡ 16 h
'
× { z´ Æ y M Œ
Û {ŠŽñ[Z L Lž¸kZ Å @™ Z f b‚ ŠŽz!
Æ g}
lz» ë
Æ kZ X • ñ0
™7lˆÃ ó óÇ}Š™ ù •
á ( \z¤
I •Z ª) {z z r ã M Œ
Û 16 á Zz s %Z
St QgzZ ì
ó Š
H6ZZ LÆ}g ZŠ Z q
ZÆ e
Ãx »tžì Š
–6gî ãZz Â~k

’Ñ!
gÃè @'

Æ ( îà ) {g ZŠ Z kZ ( ܪ) qzæt À ` M L L ( n NŠ : ÃkZ 0{› ðÃì e) ¶ Š Ì
E3G
" x ÈZk
5©E
¹!
?Š [c
öRðÃÅ% ï³Á{ Zet ~ ÏŠŽñÅgTyZ H ó Xó ì ~ iZ% ~åE

i
G
ä b‚Q ?ì Le *
™Šp {z¤
ãÎ 0
ðà » V(u IZ x » » ®
•
á Z Å z ryZžì CY {g
,™]!
ë Ì6]»ø-Z nZ ?Š
HVY (Z X c
Š™i Z0
Z Ã8 Ì!Zj » X‚`Ê Ô×ÛÖ] ÄÛrÚZ
vZ Y •
á yS XÐ
Æ
r™ ?‚ëžì t Â]gßq
ZX s§Å óò :LÆ r
 ™ VC
Ù ¤·?• D M ë[ Z
g•Ã óò :L×gzZ ,™: yÒ Ãt òz t (Æ yZ Ô,Š™ÜVŒ ™wïgTÅȼ Ð óò :L
gzZ Y{g 7ì‡yi Z  » y*vŠ ‹gz’ e 
*™„ (Z ißZX ,Š™ `gŠ ~y
MÆ y*kZe
r
 ™ ?Ã7Æ •
 Z 4ÅA ç kZ ë VŒ 1Xì CYƒ Za Ì]gßŪ
Zî Y " { Z (Zp
yZ ä ëžnY H: Z
¬ x Z²Zt 6ëž @
Ð ,™7 ñZg: ZŠ*
KZ6kZÆ™ÜɃÃò :Æ
:N â •
Û ±5 ò :Xì H7Æ™É~ ª
q {” *Õ¸Æ

h^jÓÖ] ÙˆÞœ °„Ö] ²] áçÃe h]çrÖ]

äô nû Êô gømû …ø Ÿø göjFÓôÖû] ÔøÖôƒF ™ VÙ^Îæ ó^qç äÖ ØÃrm ÜÖæ h^jÓÖ] å‚f o× وޜ °„Ö] ² ‚ÛvÖ]
‚ôßûÂô àûÚô áø^Òø çû Öø æø ™ (w34V…ç_Ö]y— àønû Îô ‚ô‘F ]çû Þö^Òø áû]ô ?ä´ ×ô%ûÚôù &õmû ‚ôvøeô ]çû iö^ûnø×ûÊø ™ (w2Vé†ÏfÖ]y— àønû Ïô j$ Ûö ×ûÖôù p‚÷âö
ó‚Ãe ^Úœ w82Vð^ŠßÖ]y — ]†÷ nû %ô Òø ^Ê÷¡øjô ìû] äô nû Êô ]æû ‚öqøçøÖø äô ×#Ö] †ônû Æø

ä™ ù á•z r ã M Œ
ÛF
6] Y Z Œ
Û ½%Zžì c
Š™g ÖZ » |kZ ~ wZÎä b‚ž 6
yZk
J

Z •Ûž ©ÔJ
ÄÜ ( ÅF
) ã¢ÔÄÜÏ„Ô ÄÜ ~ñZÐ {”Zg Ä
Å
è Ü]P`
4ZŠ ~ y M Œ
Û QÃ] Y Z Œ
Û ½%Z n¾X Å7ä ËÔ̈ Æ [zZ ’: Ô~: â iÆ { •
á :~
X Å7]P`
ä ËÅä™ ù •
á ~ ^ÅÜÆ™
E
8
3
«
7~ y M Œ
Û QÌ{z X ¶ÅÒÃÅä™~ ~œ,•ä ~çGEtàg••
wtû%«
: [x» {z Ì~ kZ1Ô å c
¯ x Z¤

z6» ä™ ù •
á Æ™ `gŠ ] Y Z Œ
Û s %Z6íqÆ *™y M Œ
ÛÉ
X c
Š™{ nÃx »}g ‚Æ kZ yZgzŠÆ ~g Ž ~ xk
 ~uzŠ ä \¬vZ X eƒ
yZ Xn™: J
›)]P`
ÅT,™]P`
Åx » kZ „
 zŠ yZŠ *
¼ Æ xsZ [Z ì ]ª
GI
$NÅV2zŠ yZŠ *
iF
ã¢ÄÜÐ {”ZgÄ
ƒx¥6ï
è Üžì LeŽ ì ;g™x » r â Š (Z ðÞì @

584

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

585

Cƒ È6#Š y M Œ
Û |gŠ Ž ñZ™]P`
Å ®
$
kZ Ð yZ s ÜÆ #
Ö Z q )ZÆ J
 ( ÅF
)
Å V(Z g e gzZ Ôä¯ ·i p
Ð Ã *™y M Œ
Û {zž Ç ñYƒ ë Z•
Û µñ » kZ ÌÃVzuzŠ b§kZžì
X ÃàJ
Š›0
Ãœ£ LZÆ ¶Šg Z Œ
Û b§
( ¸ … Y 7! ²Ž ) Ðzz Š䃆ŸZ ]{ ~ Š Z®Å Vâ ›[²)žì x¥Ãƒ

ãZôÅŠ c
i 3
gÍÆ {y~ ÄÜ Å tzç ]|gzZ Z]|”ZgÑa Æ ª
œÅ yZ
6z ÄÜgzZ <Z†ÄÜQ X¸ ñÎ ( 7 Ô'

i Ôk

i )[Z²Z 6*™y M Œ
Û ä à ƒ-Z ŠÎÑZ 1Z ~
$

G
Þ¬ 0 ¾gzZ ç, 0 ¼ VzŠ¤
•
á zŠ Æ à ƒ-Z ŠÎÑZ 1Z ÏZ ~ ãZôÅ Š- 0 ` s3
gÍÆ t Z²~
]
Z4Z Æ i•
Û Z Ð wŠ†sZg ZŠ~ ÄÜ ~ñZ x ÓgzZ c
Š àJ
 •Z ÃVèÅ äÎ [Z²Z ä
¦gzZ <Ñ}ws§ ~ŠÔJ
|•z Zg g Ð yZk

Z z t Z²OŠ Z gzZ J
6ï Æ \g- gzZ ¿Z%z
45!g M ÔÅF
yMŒ
Ûq
Z ¸ ÑZz [Z²Z~ðZ´ Ä
Vƒ •Z Ås ‡{ÃgzZ G
é5E
G
s§¶a ÔJ
^z
è Üx ÓÔJ
Æ kZQX¸ m
+Z†0/]|WZžÆ T ð M ÄÜÅyш Æ yZ X Zƒ òZg *™
( 7 Ô '
i Ôk

i ) [Z²Z ‰ ñÎ~ ãZôÅ ` s¸ Ì~ ÄÜ KZ Å m
+Z†0 /Špˆ
7ÜÑZz ] Y Z Œ
Û °%Z s Ü'Æ kZ c
Å ä™nZ ‹Z ÃËLX ;g òZg ( *™y M Œ
Û ) ÜÑZz
X ðƒ 7]P`
Åä™
( ÅF
)6¢ÄÜQ X ;g òZg ÜÑZz [Z²Z ¸ ~ xsZ ݬ }g7 Ì~gzŠ Ï„ˆ Æ kZ
ÜÏZ » #
Ö Qx ÓX ;gg Z Œ
Û '{ i Z覽Z ~ ]gßÅÄÜ » Vâ ›J
Z
 n¾X ;g òZg ¸ ~
ÄÜ ˆ Æ yZ ™ ^ Ð ÄÜ ÔÅ x Z™/ôÔÅ tzç ]|gzZ Z]| X ;g q )Z6
 ` M ñƒ DƒÐ Äܹ @
J
Å m
+Z†0/ÄÜz yÑÄÜÔ6z ÄÜÔ<Z†

@Y c
‹gzZ J 7~ ôzZ F
gzZ ;g ~g Y ~ òsZ ÄÜC
Ù F
Z Âz q )!
*™y M Œ
Û ¸ ÑZz [Z²Z V7
™ ¯ yö Æ b§ b§s ÜÆ ÑÅ *™y M Œ
Û ÃV7ŠÆ xsZˆ ÆØ{Æ ÄÜV; X ;g
E
8
«3 Eêg M tàÒÃx¥«6gî]g @
Æ *™y M Œ
Û Ž ¶Å} çG
Å T ðƒ µÂÅ äƒ [x»
kZ X å Le *
™w²
âÃyZZ}•Æ Vâ ›0Æ y M Œ
Û «™Æ™7] Y Z Œ
Û s %Z6íq
+E
B
E
4
5
Ó
Zž Ù: wZÎt Ð Víy›{Ò Mž åÌt Ñq
ZÐ ~ œ£Æ
Q • g e èGGZ¤
E
«38E?ì Ïyà gZ -Z Å  []|~ yZ
[ x» ¤
Z là Š+ªñ0
Z Æ kZ gzZ ~çG
ä =!Î+g e Æ \ M [ »žÐ Ù wZÎÐ Vâ ›Šp™ < \6wZÎ kZ Q ÂN Yƒ
ÂÐ ,Š }Š [ZŽ » kZ y›Z
 ?ì ‚ yÃy M Œ
Û -Z » 1vZ wÎg ·]|Ð ~ Vâ M Œ
Û
XÐ ,Š}Š Ì[ZŽ » gZ -Z Å [Ð ~ V(Zg e \ëQ
ú~ wYÆ yZ „Šp„
 zŠ yZŠ *
xzøÐ ]ùgzZ ¢
 & ÅKÃVØi‚ {Š 1 yZ k\Z
Vƒq
Ñ~ a]Š XÆ™yz¬~ x »Æ kZ vßžì Le {z Xì 7…¸ Â\¬vZpX ‰
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

^÷Úçû Îø Ùû‚ôfû jøŠûmø ]çû $Öçøjøiø áûžôæø™ Âì Le xg xzøë$
ðä
Z pw7V‚ÛvÚy —ÜûÒö†û ’ößûmø ²
ø ] ]æ†ö ’ößûiø áûžô™
Xì @
3ŠÆ™x » CZvZÆŠæ Å Ë%gzZì @
ƒ {C
Ù b » w38V‚ÛvÚy —ÜûÒö†ønû Æø
E
«38Eêg M
~ Ši Å ~g Ž†§zŠ~ xk
 ~uzŠ ä _Ñ i Zz M " ÅvZ 1 å ;g™li ‚t } çG
E
«38E™Ñ
X c
Š™{ nåÔå ;gƒx »t~ TÔÃ]g qkZgzZ ÔÃx »x Ó‰ KÆ} çG
Ð V7ŠÆkZà (*™y M Œ
Û )vZx¯ b§Å {7ðZ}
ÆäXÃ (~ )vZ š
 Ð VßZz ¶;
Üö`ö iF^*³þÊø™ w21V̉çmy — áøçû Ûö ×øÃû mø Ÿø Œô^ß$Ö] †ø%øÒû*] à$ ÓôÖFæø å´†ôÚû *] o×5 Âø gºÖô^Æø ²
ö ]æø ™ :å{7+F
{i@
t a ÆäX
—áøçû Ûö ×øÃû mø ]çû Þö^Òø çû Öø †ö føÒû*] éô †øìôŸF û] hö]„øÃøÖøæø ^nøÞû‚% Ö] éô çnFvøÖû] oÊô pøˆû íôÖû] äö ×#Ö] Üö`ö Îø]ƒø^*³þÊø þáøæû †ö Ãö Žûmø Ÿø &önû uø àûÚô hö]„øÃøÖû]
w26Ô25V†ÚˆÖ]y

Æ ~â åZsÑZ *
Ññ#
Ö ÑZ œŽ ì „z [ZŽ Zg ø a Æ b‚ˆ Æ VÓ ~ž¿yZ
 *
™ ù•
á Ã] Y Z Œ
Û ½%Z ~ ^Åz ržì ~ ¢«Å ( ci
Z c Z™x‰Zg ZŠ ) òz2 Z Š ZæZ
ó Xó ì Z
 Zz Ì*
™ IÐ ä™]zˆF
6] Y Z Œ
Û ½%Zt ‚Æ x Zúg )gŠ
óò :LkZ sg ¬ª Zg ø Ð 
r™ VC
Ù ¤·?‚žì 7u !
ðÃñƒ D™s Z ‹Zt …
HÁxdÆ yZgzZì HªÅaz DÆ yZ Xì Zƒ ~ ]gßÅ ( ì YY ¹ ò :ÐZ¤
Z )
ck

inç ä VrZ%Z Xì 7{ i Z0
Z ðÃ… » kZ Ôì Ýq ó+-Z ° cÎg LgŠ¾7ZgzZ•
kZÆ yZ …É 57W
@YZ ðà » ,Å yZ sÜ: ™| 7ÃkZ ì c
â•
Û gŠ ™ óò :LŽ 0Æ
Æ ó®
•
á Z Å zr ã M Œ
Û áZz ] Y Z Œ
Û s %Z ~ yÎ 0
Lä VrZ Xì Zƒ k\Z h
”6x ZŠZ
:ì `gŠ b§kZ¼ sg ¬ » yZ6kZ Ôì H ù •
á ò :wø^ÂŽ Ð yZÄ

%ã M Œ
Û gœX VC
Ù ¤·?)´L L
ó ócZ™Ô ¤ í.ÅZg ZŠ œ

QgzZ Dƒ 7x¥{Š c
iÐ V–‚ ~n¡p ÖZÆ ó?LgzZ )
ó ´tL B‚Æ x *
Æ yZ …
BëÆ™k

’ò :t XÐ Vƒ ‰ a Æ ½Á”h
•
á Ì~)(l {zžì @
™C
Ù ª§Ñ » óV L
kZ ~g ø r
 ™C
Ù ¤·‚ì x¥…Xì Å« èÅ V£Ñ gzZ V–‚ }g ‚ yZ ä VrZ •
)´L{z ~zgŠ T1X Ï}g ¦
g ZÍ *
6ókŠR »Æ
L yZ ]!
t gzZÐ ,Š g Z Œ
Û •Â—à ó]g •L
ZW6yZ X • 7ÌU‚» kZ p ÖZ}g ø Ô• ñƒ >%Æ 
q
- ;S Åšo dZÆ ó?gzZ
Xì 7{Š c
i¼ Ð ŠÅÉ •
Û g ZÎp *

Øn×Æø d{Š6

r â Š °»~KÃ]YgqÆ ( ò :) h
ó ]çrÖ]Z Æ r
 ™ ?gzZ ówZÎLÆgÃè @™Z f ä ë
Å]!
ZŽ gzZ ]ÑZÎÔnzgŠ ÅVÓ Ôp ÖZ [NZÔlg ó[|QÆ ]Z m
z*Š VâzŠ yZ Xì Å ~iÎ
wZΞ—t Zg ø „ Ú Z ÔH„zg¨{Š c
igŠT6ó~¸lp LˆÅ7~y
M Æ ò :kZQgzZ +
7
k`
Æ Zœ~ qzÑŽ Zœ«ÅyZ]
z }g ø X Š
m$
~ <
 Ô• {Š™k

’Æ ¿„ q
Z [ZŽgzZ
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

586

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

X ˆ¬ r$
~gÅøy
Ñ!
¶: {Š c

p ÖZÆŠó .x *
LgzZ ó‡B
L ‚Æ @™Z f ~ ]Y ZcÆ qzÑÆ y*kZ}g ø ä Mg ‡¤
Z
™ Ãy*kZ XÐ Vƒ`™gz¢{ i Z0
Z » ùgzZ [ZCZ ÔWZ kZ ~g ø {z ÂÔƒ Hg¨ÌZg f 6
QgzZ ì ðÅ ó‚g ‚f LÆ 
r™ ?‚ÌwZÎtž • ã 6³kZ ë6gî•g D
yZgzŠ Æ
Ô,7ã™ wEZ VY Vy Ø
 Å ó@™ Z f LÃ 
r™ ?X „ • wq¾ {zÂ'Æ ó[ ZœZ L
Xì ~gz¢Ì3Z [ÕÐ }n Æ V6{Š6X ,™7~y
Mt‹ CZ6kZ ëž Çƒƒ
o

nZ¾Z Åä™7Ã~ :Æ ~â åZsÑR *
Ññ

Ãò :Æ 
r™ ~â å]|ä 
r™C
Ù ¤·?ž • D™ kCÐ ~g ZÈ c
Š ~(ë
mºLZ » ò :Æ +Š ݬ} (q
ZgzZ „c
Š$
[Æ™wEZ6gîÆG @
Å]Ñì0ZŠ YLZ
Ðóòz2 Z Š ZæZ LB‚Æ ò :Š .x *
LZ ä 
r™C
Ù ¤ ?Xì H w¡Z a Æ ŠÅ œ£
ëž 6 ò :t XìÃ7}g ø ‰
Ü z kZ Ž c
Š™NÌ@» ò :Æ ~â åZsÑZ ]|
•M
ÈB‚ÆŠ OZ } (ëXì ozæИ}
ÆŠ YzŽÂ~ x ZúgzZ wZjZ m{ ÔÐ BŠ
Ž6x Z¤

z6ŸÆ ®
•
á Z Å z r 16 Ð s§Å {z¤
q
ZÆ g
u IZ ä 
r™C
Ù ¤ ?ž
Z ) ®
¤
•
á Z Å z r {gÃè Ôì [Y H yÒž 6X • xzn _ ZÑVâzŠt ~ kZ Ôì c
î ÞzZz
{ŠŽñ]Ñq ,gŠ A
 »ŽËÐ zz Å kZ~ x ZúÆ yÎ 0
X σ ~ [²~Š: c
à ( Âσ
e
„ ¬ ~ ~gzŠ gzZ yß ‡ Ô lgz e
Zzg ~ {)z e
ÃgzZ ¿Z% Ô r Ô[² ~Š:Xì kª i Z ê
„: gzZ ì 7q :Z ÅÌ ÆŽË~ Vâ ›Æ V;z Ð zz Å yZ gzZ • `ƒ ù •
á zr
{gÃè h
•
á ÂÃyZíX D™gz¢ „0
¶
Å kZ {z :gz ì q :Z Å kZ Ã
r™ ?‚ bz@}g ø
V(uIZÆ yÎ 0
w›É œ

%àS» ïÅsßñèYÔì 7¸ÌÅ®
•
á Z Åz r
Åy Z X • D â •
Û wì F
z•
Û Ð y•
á : ¤KZ 
*™]ZZ { ós§~uzŠ Ë]|Xì {z¤
à ¸ q
Z »
],{z Æ!‚g kZ {z W
Zk

iÆ : Ãg ¬ IˆËgzZ „g I„ 6678™Æ ”
ó ¥ L)xâ ÂÕ{ ó
] Y ZŒ
Û ]c
ZzgvŠ {z´Æ 5e
Zzg ~ {)z ¿Z%Ô[²~Š:Ô r6Xìg܇z b
¬Ð Ú Š
s§ÅC
Ù ¤·?ËÃVzg ZŠ)f Æ ”
ó ¥ž
L ì @
ƒ x¥X • ‰ ØŠ @Æ z r{” ù •
á~
yZ a Æ u x ÓZ ä VrZ a ÏZ Ô å˜}
„ ¬ » { "Z6tgzZ ]ŸZ ‹Z Š ã
" , Z Ð
½·ƒqi Z sg ¬ ¿» !zZŒ ] ZY Z Œ
Û Ôy*¶ Š ÿ XØŠ™ ù •
á Ì@Æ ],¬ Æ z r
~g F C;kZ X • Cƒ ~Š ¬ Å•g 6%„6Žx £•óIŽ1þwz Zz•] ZY Z ŒÛ Ô”g)xâ Ô tZg
Xì 7k0
ÆË `´ »
X ,Š™ÜwZÎ ìò : » ~â åZsÑZ *
Ññt ‚Æ Mg ‡ëžì ~gz¢u"
587

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

:wZÎ

4]~ ]â £‰ L L
ÆZ™Š c
tZzg ZÃVŠYgzZ Vñp ™‰Xì `™izˆÐ u el
» > Y Z Œ
Û îœE
ZÎÐ Tì @
ƒ (Z Ì~ ôzZ F
X • D J 7_7c
g nŽ qÜÃk Q gzZ • D Zð7gzZ D J 7
5#z w˜žì 7spt ~ [Ø M6Uâ i kZ ~ äJ 7"7b§kZ HX 7œðÃÆ Š%
Zzg ~ «g q
e
Z Âä p ™‰çO ?ì 7ŽspgzZ Ð Vƒ lt™ÍÃ]Ã%Z yZ xsZ
x¥ hZ 'gß+Z X … Y 7?ž c
ŠÈ Â »I ä ËÔyß ‡e
Zzg ~ «g ~uzŠ Ô S75
Ð ,Zg f [ZŽ » kZ Âì Ƙ.
Þ ‡¤
Z li Zâ { Z'
Xì 7Æ 1zg .
Þ ‡÷t HX 'ƒ7
ì ]Y ZŒ
Û x *
»h
?ž ñY c
ŠgziÉ ƒÈ ½ÅkZž7¦

Ù wìt Z÷ì 4 ÂñYƒ T~Š ZæÑZ
C
E
^
§
Z Xì ]gz¢ÅÏZÃx ZúgzZ
ßgzZ Y é<X X ñY ðJ 7#ÃkZ ƒ YZ » kZ ÌswÔòŠ M –J 7ðä
gzZ 5e
Zzg ñZÎþ*
z ¾C
Ù ž ’ e ÃVß Zz + Y ] Y Z Œ
Û gzZ ñY ðJ 7h
?•ÃVÍß wì
ó Xó ,™ 
c J 7:¼Æh
?

h]çrÖ]

±Ê w108VÝ^ÃÞŸ]y — Üõ×ûÂô †ônû Çøeô ]æ÷ ‚ûÂø äø×#Ö] ]çf%ŠönøÊø äô ×#Ö] áôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚ûmø àømû„ô$Ö] ]çf%Šöiø Ÿø æø ™ V\¬vZ w‡L L
{z ñY 0 :
 »x ZwZ
 (ì12ÌïÉ ) b Iž Zƒ "
U
ÜÑ{°‡Ð kZ X ᕆÏÖ] á^ne †nŠËi
à °…^ífÖ] pæ…æ DMN änÊ Àu¡m ᢠxÖ^‘ ä×Ò &vfÛÖ]„âæE ÕZ'Xì @
Yƒ x Zw
óèÏm†_Ö] èÏnÏu ±Ê óäÖç‰…æ ²] h„Ómö ᜠáçfviœ áçʆÃm ^Ûe Œ^ßÖ] ]ç$‚u VÙ^Î ±ù×Â
w127 Vp…^ífÖ] xnv‘y

{g•°Z ¸žgzZ • D™d
†ÅyQ x Zúž
•ä
 ™yÒ ë‡z Ø" t ‚Æ x Zúu y
ž
+G
G
B
©
ukZ!Ùæù¢] àÚ ‚•œ ±Þ^%Ö]æ X Zƒ þ » d
g
†ÅwÎg zvZ ~ wqC
٠Ε D Yƒ”
ÆÜÑ
Xì ƘÅ]Š ¬ kZ ~
á^Ò Ÿž ÜãÖçÏ äÇ×fi Ÿ ^ÚçÎ '‚vÛe kÞœ ^ÚZZ VÙ^Î äÞœ •çÃŠÚ àe] à Ü×ŠÚ pæ…æ
w14 VÜ×ŠÚ xnv‘y XXóèÏm†_Ö] èÏnÏu oÊ óèßjÊ Üã–ÃfÖ
82mì @
ƒ"
U
Ðg
u ÅIÆ kZŽ ì @
ƒ"
U
y*„z ÌÐ g
ukZ
Vä’Þ ^Ú …^jíÛÖ] …‚Ö] àÚ éçF×’Ö] ±Ê é…çŠÖ] ànnÃi èâ]†Ò èÖªŠÚ kvi …^jvÛÖ] •… ±Êæ
^Ûjuæ ÔÖƒ pœ… áž äÞœ çâæ èÚæ]‚ÛÖ] ±Ê èâ]†ÓÖ] äqæ á^ne ànínŽÖ] àm„âF Ý¡Ò Ø‘^uZZ
þ 568m1` ÿ XXóØâ^rÖ] Ý^ãmž &nu àÚ å†Óm Ÿžæ Å憎ÛÖ] †nnÇi &nu àÚ å†Óm
9Nz x ZúÐ ¿Tž Zƒ "

U
{°‡t Ð ƒ
 }gzZ g
u óe
M
c
D‡îG
0Ò) c
tŠ NZŽz {@~ Õä<XE
wZÎì Yƒ x¥Ð {@xt _zux° c
_zu »Ž ¹!
XìZ
 Zz 6mZpuF» k Qƒ Za Dq
4]ŽŽ ~ ]Ñq ‰~
~ wZjZ yQ m{žX ǃ ¦Ñò ::ì {@x {zì gÃè Zƒ @
ƒA
%6îœE
4]
Žt ƒy
·z Ìz Y c
g z w¾ñZúŠ z Dg ÖZ Ì+
 Å ~g ‡B‚Æ kZ¤
ZgzZ ǃ qNwEZ » îœE
| 1335¶Z ~ f 14Xì q nÑZ Z
 Zz Xì gÃè ~ wZÎ{gtŽ ~ [!
kZ Z®ì V M'h
'
× a Æ kZ
ó Xó ( 41: îp!{0)
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

588

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

:ìt {zì HÜ~ [ZœZ LZ ò :Ž » ~â åZsÑZ *
Ññä 
r™C
Ù ¤·?

IÐ ä™]zˆ] Y Z Œ
Û s %Z t ‚Æ x Zúg )gŠ Â*
™ ù•
á Ã] Y Z Œ
Û s%Z ~ ^ÅzrL L
ó Xó ì Z
 Zz Ì*

„c
Š$
d

589

X • ñÑ &

ðe Ð V¹ gó )gŠ Â 
*™ ù •
á Ã] Y Z Œ
Û s %Z ~ ^Åz rLp ÖZt {z x¥7
ž • `™±5 \ M 1Xì 7mðÃÐ ò :Æ ~â å *
Ññ » yZ X • LZÆ yZ p ÖZt
¸ X • ñâ •
Û Š•
á gZ ä 
r™ ~â åt c
Ížì HyÒ b§kZ ~k

’KZÃp ÖZ y
Zä
r™ ?
G
&
Ò
4
5
ËÃ]!
KZ {zžì 7Zzgt Ã+Š ݬ ËÔì @
Y c
Š x *
» „c
Š$
[gzZ ÙÃ øGE+F
&ì ]!
$
Ær
 ™?X M
 7Ö Ì~}Š6Æ ²!
Zzg \ M ÐZ X}™7™ ¯ ]!
e
Å+Š ݬgzZ
~â å ]| ñƒ n
g e
¬g Å ”!
Zzg {zž å ’ e7Z X ¶¢ « Å óòz2 Z Š ZæZt
e
L ‚
X  `gŠ „Ãp ÖZÆ 
r™
w¾ ~úŠ z D§ÖZ Ì+
 Å ~g ‡žì ŠŽñÌt oÑë Z q
Z~ ò :Æ 
r™ ~â å *
Ññ
4] ] M Œ
gzZ Š
H7wZÎŽ Ã ~â å *
ÑñXì IwEZ » îœE
Û ~ ]gßkZ ÂÔƒy
·z Ìz c
gz
}g ø X¸ m{ Ð wq ‹gß {Š™ yÒ gzZ b‚ kZ {z ¸ ‰ G yÒ wZj R CZ@xŽ ~ kZ
¹:Z Å ò :kZ Q ÂÔ• Z6gî¬Ð wZjZ z ]Z@xÆ {gÃè b‚ ¤
Z wZjZ gzZ ]Z@x
X Ç}™G@
¿=
r™gzZ ][Z ÐC
Ù ÅTì ]!
à ßQ q
Zt X Ïìg 7ì‡{z Ì]gß
Å Y ZŒ
ÛC
Ù â ÐQ yZgzŠ Æ ôzZF¯ú~ VÎ'
P ¸*žì Y™yÒ Ð tNz } (szžZ ¶Zg }
Iè {¤e
.¼ ƒ
 t Xì c
Mx椯G
 ˆy M Œ
Û ~ ({)z 5Ôlgz) VÂY ZŒ
Û ZÐ s§
0
'
ŽðÃ~ V-ÇÐ kZž c
M: wìt à ¶Zgx ÌËX Š
H~ wjâ ÆqígzZ q ËgzZ wjâ
Ð s§Å ]Z|Y ZŒ
Û X Å 7„0
¶
Å ]!
kZ ä ËÌÐ ~ +¢q {z´Æ kZXì Yƒ
ðÃ~ x ZúX¸ A
áwZjZÆ _zux°ÆŽX å: {@x.
Þ ‡Ìnç » ̧ÖZgzZ w¾ñZúŠ
Ù !
C
Ð c6f 灰 mºKZ 
r™ ?X H kC˜}
» kZ ä Ë: Zƒ úzgtŠ NZŽgzZ {@
4] ] Y ZŒ
?Zƒ úâ ðY » îœE
Û ò: » 
r™ ~â å *
Ññ~ wq ]gß+Zž •â •
Û ÂŠ •
á gZ Zgf ™7
Ä
XDâ•
Û : Ƙ ‡ÅkZ {z Â
@Y Hg§ZÐ 
r™ ~â å]|¤
Z~ ]ÑqyZžì ¢ …
4] Â ó
z rt ¤
Z X Zƒ ™{Š c
i ÌÐ ]zˆÅ îœE
*™ ù •
á Ã] Y Z Œ
Û ½%Z ~ ^Å z rL
XÐ Vƒ'
Z'Æ äƒ: á Zz "7Æ kZ ~ y Î 0
• D Yƒ ù •
á ~ [²~Š:c
Ã
e
4] ‹ Y Z Œ
Ã] Y Z Œ
Û s %Z {Š™ ù •
á 1ÔÐ Vƒgz¢ ÂVzg ZD
Ù Â7VÅÑ ÌQáZzG
 ]zˆÅîœE
Û
4]gzZ VÃg !
•ZzÐ ]¬gzZ bÑŠÆ swZ îœE
Å®Æ ] Y Z Œ
Û ŽÐ •e 9 Š yx™ „z sÜ
{Š™ ù •
á Ð s§ Å [² ~Š:k0
Æ X • ŠŽñ, Z vß¼ ~ yÎ 0
Ì[Z XÐ Vƒ
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

G
5Ò¡Ã r â Š Æ bz@}g ø Ž xƒñŽ {z 1X • ŠŽñˆ y M Œ
ÛF
6] Y Z Œ
Û s %Z
ûgzZ ì ;g ÕäE
Æ kZ ÔN Y 0 ¯
 !
»g¼Æ kZ lz» Å
r™ ?h
•
á Xì xzn ÂJ
ÌZŠŽz » kZ Ôì ;g â '

KÌ'!
à ©Å b§kZž• ‰ƒ =Â" ãZ 
r™ ?HX $
Ë Y Å7ðÍ7î0
¸ „ [ M wŠ Zg f {gt: À7Z Zg ø Âì ¸nç¤
Z ?ì g »gŠ zç Å VzuzŠ 7Z a Æ
C :²•
á w– Xì
x » H Ð ¸ Å VŽ Z'
× ÇM Ã ?
LZ

u

ñƒ

Æ

z™

Zg Z’

?

 ZofrÃÖ] 1p ,Z']P`

ÅV2zŠ yZŠ *

ì H 2~ [™ ãqzggzZ e
f Z 6f h
”…ä Tz{z » ó[ZœZ LÆ 
r™VC
Ù ¤·?
CY ¬ Cƒ „
 k ~ bg ZŽz Y ¡
ZŽ ì ^ » Åg ZŒkËÔ7p ÖZtÔ• D™Ü{g !
zŠ ëÐQ
ÄgÆ ¯ Ð {ÃyZZ(Æ ËŽ • }g ó ZÉ 7¿ P ¡ñƒ† Ð ¯Æ yZtXì
M
:ì – Hä 
r™?yZ ԕ¶ Š Zg f X •
yZŠ *
yZ Xn™: J
›)]P`
ÅT,™]P`
Åx » kZ „
 zŠ yZŠ *
¼Æ xsZ [Zì ]ªL L
GI
$N Å V2zŠ
iF
ã¢ÄÜÐ {”Zg èÄÜž ì Le Ž ì ;g™x » r â Š (Z ðÞ ì @
ƒ x¥6ï
ì Cƒ È6#Š y M Œ
Û |gŠŽ ñZ™]P`
Å®
$
kZÐ yZ s ÜÆ #
Ö Z » )ZÆ J
 ( ÅF
)
b§Å V(Z g e gzZ Ô ä¯ ·i p
Ð Ã *™y M Œ
Û {zž Ç ñYƒ ë Z•
Û µñ » kZ ÌÃVzuzŠ b§kZž
ó Xó ÃàJ
Š›0
Ãœ£ LZÆ ¶Šg Z Œ
Û

ñ¦ » VÓ yZ ?ì YÉðY kZjz lƒ ì’ ¿ ~[t •qÑ?ðÞì ]ª …
[Z X • `ƒ `g {Ð xsZ Ò]
ZŠ [Z „

ó zŠ yZŠ *
L>%Æ ó®
$
5 LkZžì À
¸ È ƒ œ
Xì ]gz¢Åh
‰ÅxsZ LZ 7Z
,Z ?ì Y{gù ï•
á ~ xsZ Ò]
ZŠ Ôƒ Cƒ È6ó#Š y M Œ
Û |g š LŽ >% » ó®
$
LÌË
D=²]†ËÇj‰G
œE X Š
ƒ "
U
Šó Z D

gZL»¿
G
E
G
!
3
©
Å
Š
©
ó?ì ÿ5 Z Z
 ZzgÃè ¿L'?³ö » & ¤Å ó]oLkZ
óáçÃq]… änÖž ^Þžæ ² ^Þž ó²^e Ÿž éçÎ Ÿæ Ùçu Ÿ
‰ƒ: VY ¯zi !
z„
 Š Æ kZ gzZ Š
O : VYG » xsZ
?Š .x *
kZžì ]ª …
tg/òsZž åg¦.
Þ ‡
*t a }g øX Zƒg¼» VÓ l0
®yZÐ uâůã-Æ kZ Z

yZ H ?ì Yµ Ìx Z²Zö M 
- ;ZgzZ {Šƒ" » ó#Š y M Œ
Û L6Š ÑzZ Å ~
ò 7
zgvZ†_ö~ yÎ 0
+âò :ðÃt ?• ñƒ bzêÄ wŠÆ xsZ IZÐ •
wkZ ÅyZžì ÌkˆZÃ
r™ ?
ì ~Š¤
cŠ NgzZ î~[Ug q
Zt Xì li ‚ ªc ÎgzZ ðŽ îu *
çq
Z ÂtX ì 7

590

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

Y fÆ yÎ 0
r
 ™ ãæ Ý°Z†ƒqžì {gt: ÀZg ø X YY H7i Z0
ZÃb§ÌËÃT
äÎ x Z²Z S
» ó#Š y M Œ
Û LX N Z™ wzKzÂÅ yZ ~ }g !
kZ gzZ ,™7)l CZ t ‚Æ
?Æ ¼kZž @
ñY c
Z™ `gŠ gz¢ Ì)l » °²w!
r™ ?yZ áZz
Zi S s ÜÆ 
XnY H!Zi S ‰
Ü z'
» ~Š¤
cŠ NÅyx™

@
ƒ 1x »Ð Z}
½p ¼

591

¹ ó\z¤
à ¸gzZI •Z » V(u IZ LÃVß Zz% ï ”
ó g L)xâ ~ wZΉ G 6x *
Æ @™Z f
à óV2zŠ yZŠ *
yZ L{z ì ]ªQ Xì c
Š g ZŒ
Û „

ó zŠ yZŠ *
¼ Æ xsZ L7Z ä 
r™ ?Ôå Š

wì » ]xÅ<
 zy M Œ
Û Â: ñƒ D™ÙZ F
x Z²Zt 7ZX • ïŠg Z Œ
Û Ì>% » ó#Š y M Œ
ÛL
Y Æ yZ X ZƒEIZa kˆZ » „$
ZŽ ÅS¯ zg ~ wŠÆ yZ „: gzZ Hp Ò » £ LZ ä VrZ: Ô;g
EB\
&&
ËÅ ú ~Z %C
Ù ™| 7& X ‰ - õG/ÍG
Z 6ÞZ k¤Œ
Û •‚" ÐZ ÔZƒ wz4
¼Ž ~
ä VrZ 6X• 7 „

ó zŠ yZŠ *

ó LÆ xsZtžì 7{ i Z0
Z Ã
r™ ?Xì Cƒ Â
w
®» ( 0
ZvŠ } q ~i !
ò :gzZ +â ò :) ~i !
ò :KZ {z ÎgzZì H Zg7 tØ » ~Z uŠ *
N Z™ Ìsg ¬¿» yZ X • 7vßÆzgŠ à ©ðÃÌá Zz % ï ”
ó ¥ Lt X • ‰ - D ¯
X• ï•
á ÌY ºz Y fg · Vz%Æ e
ÃgzZ [²~Š:~ „
 z Å óV2zŠ yZŠ *
LyZ 1XÐ
?X • D Y Œ •Æ ª
2zgŠ ð•Z ~ xsZ ݬ Ž gzZ ì s 2: â i q
Z » az DÆ
ð•Z {zž ì @
ƒ x ¥ ÂÔ¸ ìg™ [™Ð yZ à ó#Š y M Œ
Û LŸgzZ ®
$
)ú'
× Z

r™
E
E
Å
ò :0ZÑÆ yZžì 7„ { i Z0
Zh
•
á 7Z X å [ƒ s ƒ â 8 r â Š à ¬ » yZgzZ¸ ïE{š Z [¦
E
E
kˆZÆ °p Z}
Ô ïE{šÅZ [¦,Zžì ]ª…X ÏN Y M VixXÅxsZ ݬ ~ Ši Å
ñZzXì YY Œù IZ » ]g Zœ Å Y ëÑZg ZŠ à ¿g ZŠ )f ) e
. Ôi !
{ "Z6
Ô~g ¬ 8Ð
ðÃ61 ÅV2zŠ yZŠ *
yZ L L~ wìÆ r
 ™ ?Xì Z 7Ñ0
Zg ø Ð yx™ ?ùù ! k\Z
|gŠ Ž ñZ™]P`
Å ®
$
kZ Ð yZ s ÜÆ #
Ö Q q )Zžì Le Ž ì ;g™x » r â Š (Z
ä{]â Z²Z s ÜÆ 5#]g '~g ‚ År
 ™ ?yZžì @
ƒ x¥ ó Xó ì ðƒ È6#Š y M Œ
Û
uøÇ» ó®
$
F
6#Š y M Œ
Û LkZ Ž D™„0
¶
Å ór â Š kZ L{zž å’ e 7Z Xì ŠzöJ

?3g i !
Ð „0
¶
Å ór â Š kZ L7Z ä T ¶)¬ ÅÏyÃy
M Xì ;g™x » {Š
6 : 1ì
]:*
ݬ kZ {z6gziÆ ÑÒ@WX¸ M
™x !
i R ÒÃi Zg ë Z kZ {z ¶g »gŠ „ qc
g Ï~hð
~g »uËÆ ™
 ZL
Þ c
}g5äÃËÆ ;Á¨zž åeÐ ÂD Z hzŠ } h˜Æ ÙLZ ~
®~}g !
Æ Ïæ M'Å óò}B LÆ yZ …X¸ M
NŠ óli ‚szcLÃ r â Š kZ {z ~ ÑZ
XÐ Vƒgz¢lz§Ð ó#
Ö }
´Š LxkZ {zì yQX Çìg
ä VrZX˜}
*
rZ ðÃ,¦
Y ~ kŠZ§{Æ yZQ c
ìg:ðà »‚fÆ 
r™?t ä•
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

E
E
«38E
«38E
~çG
ž• ˜ {z Xì ~EŠUÐ V@ÃÅ ~çG
êgWtàî
•
á Z ÅzrF
6] Y ZŒ
Û s%Z
+
B
E
4
5
Ó
~ yZQ • ge èGGZ¤
Zž Ù: wZÎt Ð Víy›{Ò Mž åÌt Ñq
Z ~œ£Æ
E
«38E?ì ÏyÃgZ ÝZ Å []|
kZQÂN Yƒ [x»¤
Z lÃÅ +ªñ0
ZÆ kZgzZ ~çG
wÎg ·]|Ð ~ Vâ M Œ
Û 20Æ \ M [»žÐ Ù wZÎÐ Vâ ›Šp™< \6wZÎ
Vƒ Ì„
A
 gŠt¤
Z < n•
Û X • 7„
 gŠ ]•
á}
Æ 
r™??ì ‚yÃy M Œ
Û ÝZ » 1vZ
E
8
«3 E
wVu‹\Z Å tgÖZ ìkª bŠ gZŒ
Û óÒÃÅ +ªñ0
ZÆ ~ çG
Lî
•
á Z Åzr{gÃè Ì
gz$ b§Å ]z§@
{z ì Hg» *
!
*

@Ž » ]!
ZŽ z ]ÑZÎ6¯ Å ]•
á}
)ƒñLZ ä VrZ Xì
E
8
«3 Etàä 
ì c
Š™yÒ Â§Zz » ~çG
r™ ?X • ƒ {ZÆ ‚f {Šgp“gzZxq
Z •tXì
G
I
E
«38Eä VrZ1
t Æ :àÆ¢q§zŠX H77øÚ 9» tZ çl4]ZÆgzŠÆ ` M gzZgzŠÆ} çG
tXì 7pŠ m{ ðÃÐ ®
•
á Z Å] Y Z Œ
Û Åˆy M Œ
Û Ã ¹àÆgzŠÆ` MX • 7b)ò¯
g»¯{z »ˆy M Œ
Û ˆÆ 9B11 m<!
tà»gzŠÆ ` M X¸ b)ò¯Æ ~œ,ÞZgzZ ,zgVZ
Æ ähŽ Ð ó~Š¤
cŠ LÃ]c
M yZ {z XVƒ: ]c
M ~}g!
ÆŠ ˜ ~ Tì sz^~ ä™
]5çÆ ~Š¤
cŠgzZ e
g/ÔVZ²„Š Zi M Ôt£ã¨
ZÃxsZ {z Xì Le 9 Š ¿/zgÃV1µ
• ‰ G „™\Y ]Y¯,Zƈ y M Œ
Û ~ Š Z®Å VÅÑ ~M%Z Xì ;gNŠ ~øÚÆ
ŠŽñ°t k0
Æ X• ŠŽñvß,Z Ì~ yÎ 0
X • 7ï•
á ]c
M 18 0Ð Š ˜ ~ X
D M Ãy.66]!
T {z X ’ e *
™·_ » V<ÕÅ :àÆ¢q§zŠ Ãr
 ™ ?X •
gz¢ÞzZzt ™NŠˆy M Œ
ÛF
6] Y ZŒ
Û s%Z ä VÇ|J
[Z Â Cƒ ‰
Ü ZœÌ¼ ~ kZ¤
Z •
Xì ;gƒ~ ´ ˜›‰Ð VÎ'
Fx »tèYÔ@
ƒ c
î

ÞzZz » { Z ({ Zp

Ýq „C 1 Åg EZ Y ¯Ã:à8 g- X ågzŠ »g EZ ! f{z Xì 7: â i » ~œ,ÞZt
a ÏZ X ¶7]gŠ6y!
i z xE ~ m
ôZÃVâ ›X å~ òÝ Å[fz/5 » xsZ ݬ X ¶
áZz … ~ \g- ` M Xì Z: â i » ` M X¸ D 0
}Š 7[ZŽ W
¸ » ~0ZÑÅ :à{z
Ž • „g™x » °ÅyZ X • uÃu" ~ ´ ˜yZ {z Xì {Š c
iÐÄÑ k• Š Z®Åyâ ›
E
8
3
«
} çGEc
gñ@z ðÃ[Z X • îŠ Ì[ZŽ½gzl » kZÉ • B
g { ósÜ: 6Vñ»Æ :à
äƒ ù •
á ~ ug úe X Y™7]P`
Å ä™ ù •
á ÁÂ s ÜÆ xsZ ™Ö ~ oÆ Vâ ›
t Q X ’ e xgÃ7ÃkZ H {C
Ù b » ¿Šg T6R@¬ ä Vâ ›ˆ Æ Và {ö M •ÂáZz
[fIZ Xì 7pŠ {z ~ ]5çIè c
Ø è Ã[fÆ ~œ,å Zž ’ e ´g ~ ‚f Ì
<
Xì _ ¯ ó<
Ø èL CZÃxi Z°•e
ÒZ Å
Ú Z ë pÔ• ¸!

Ju ¾Ð t•
Û yxgŠ Æ V(Z g e 
r™ VC
Ù ¤ ?ž 7x¥…
592
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

Ær
 ™ ?{zì ‚
g /Zz ÌZg f Ð k!
*
gzZ äÔ‡ßÔ ¦- ªV(Zg e yZ ¿Žž• … Y
'
3gNŠ¼ Ú Z6qçñkZ ä szžZ ¶ZgÐ t · Z ŒX Ç}Š g Z Œ
Û &5gzZ: AÃ]ÑZÎ{Š™ äz
& ì ŠŽñ¯» k!
*
'gZ ~ ~k

$Ñ Å ¶Zg Xì Y™]!
B‚Æ Š OZ 6qçñkZ {zžì
HÐ V(Z vŠ : i Zñ×» kZ ~ qzÑÆ ° kZ Xì ¬Š™/™¬ ž² Z hðä k Q
Š
]uZz Ð ¹ X ‚
g 7t˜Ð gZ ~uzŠ Ž ì (Zz ðåa q
Z Ái Z Á » V(Z x ÓyZ Xì
ƒ (Z™q
Z ðÄh
•
á » V(Z VzgE
e yZ X • ‰ G yÒ ~ i Z0
Z Z~ V(Z ZŽ • , Z
+
B
E
4
5
Ó
V- g ZjÆ x?Zm}]| èGGZ x Ót ÝZgŠ Xƒ ‚
g t˜‚ ÎÐ p ÖZÆ V(Z ~uzŠ Ž
b§T• b§kZ Ç!
t X • ò Z¤
ñ• ZÆ V-g ZjyZ k!
*
gzZ äÔ ‡ß Ô ¦- X XA
'
% ä
X • ŠŽñ3 b ô6x *
Æ $ö[ZvŠgzZ Ô~g g x â Z Ô ›x â Z V; }g ø
6]ZY Z Œ
F
Û s %Zžì @
ƒ Za wZÎXì 7„ : i Zñ ðÃ|gŠ Ð ˆ y M Œ
Û » V(Z g e
Ìg ZÆ p ÖZP ¡s %Zt Xì 7G (Z ?Ð Vƒ ZgŠkZ Ð }uzŠ q
Z H`ô
X È » kZ: ì r$
e
Mq
Z ðÃň y M Œ
Û Ð zg Å ] Y Z Œ
Ûe
Zzg ÌËXì Ð !ZjÆ •Z
ŠŽñŠ ZñgŠ.
Þ ‡6kZ ~ ®
•
á Z àSÅ ”
ó g L)xâ Xì 7öRÅ c -6qçñkZ VŒ

r™?X ,Š™ ãZzh
'
× Ã]!
kZÐ Vß Vq
ZP ~y
MÆ y*kZžÐ ,™ÒÃëXì
Ð ¦™ Å ] Y Z Œ
Û s %Z X • M
 }Š [ZŽ °•
á » wZÎÌËÆ Víy›X Og ¦§{
Xì îÅgzZŠ ã
" { "Z6» yZ X Cƒ 7W
O ‡«™ÅQƈy M Œ
Û

î{ "Z6?~pŸ~ Qƈy M Œ
Û

[» gñZ Iè ñZ'k

iz ¹Ãz oèŽ Ð V+ŠÆkZ™ ¯ {àe
DÃ@™Zf ä VC
Ù ¤?
ÝZ ~e) ~ oèyZ X åq
Z‚ ÎQ» yZ ÔK w‚gZ x *
Æ [º3
gÍgzZ 
r™‰»Gæq
ð•Z W
@
t Xì „gY Å ~pðÃ~ Qƈ y M Œ
Û 3 ZéZ}
žì Š
c
Š W
@
t (• ‰ ØŠ oè
{"Z6+F
bŠ gZŒ
$
Û ~p~ QÆ ˆ y M Œ
Û Ã]Z Y ZŒ
Û s%Z Xì ^ÑgzZ ½x¯ Ô ì Á{Ze
X • C™aÆä™x *
ÃVâ ›°ã={"Z6» b§kZ~¢qgzŠ Xì
$
Y ÅgñZ Iè ]g Ziz 1Ôå c
+
Š "Holy Quran" ¡yZÄ » â ~ m
ôZ LZ Âä @™Z f

3g sf `gŠ yZÄ» kZ Ô Š
–⎠Ã
r™ ãæ Ý°Z†ƒqÐ
"Mistakes in the text of the Holy Quran Produced in the
Monthly Magazine in the Monthly Mahnama Rushd,2009.

593

( 2•e¶ Š ) X Hk

’ä -{ @@x¦I]
Z e ÷eÆgñZ Iè ]g Ziz ÃY 2009m20ât
{Š™k

’~ y!
i ~ m
ôZ Zg f X ì ¸ Ø [p Ì » ó
- ;f LgzZ /‡ Åg ó [¯Ð yZÄÆ â
5ÁÌp ÖZ ~gz¢)Æ "Monthly Magazine"Q Ô• â •
Û g¨6IF
Å "Monthly Mahnama"
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

"Produced" gzZ "Mistakes in the Text" p ÖZ nZ ‹Z .
Þ ‡ {Š c
iÐ ƒ
 ~ yZÄkZ X • 7&

yZÄkZ ó óIÅ ù •
á ~”
ó g L)xâ Ž V™{z ~ QÆ ˆ y M Œ
Û L L : ì ;g C t yZÄ » â X •
ÆfZ •f kZÆ ]g Ziz KZ ä Iè k

iz åà ä•X Š
–7J
Â » Ÿ
ó Lª "Alleged" ~
Xì u *
k\Zu" yZÄt »âá ZEY‘6qçñkˆãZ X 7c
ì ¬ŠgNÃyZÄÆ â

Fâi »Ø

:¶ Š ÌyZÄ» kZ Ô Š
Hw‚g Z s§Ås ‡zZYÆ [ºâŽ Ð f
R
óÆ [ º3

"Alleged Variation in the Quranic Text"

( 4:•e¶ Š ) óp’Ÿ~ Qƈy M Œ
Û Lª

ß Ç!
Žì Š
Œ~p~ QÃ] Y Z Œ
Û s %Z ÌVŒ Xì ;g }Š W
@
ß ÌyZÄt » â
:å ¹~}g !
Æ ]*
ZÄ„, Zh
•
á ä¨
¸ Xì
b7

Ö
#

}p

ñ;

t


_0

!
‚g
Ã
á* vß
{ Úƒq Ð s§Å s ‡zZYÆ [º #
Ö Óˆ Æ äƒ wßñâ Ð íŠ Æ [º 3

¶ Š) XŠ
c
Š }Š [ ZŽ -» T ( 5 :•e¶ Š ) X Š
Hw‚g Z Fâi »Øà ”
ó g L)xâ k

æ Ô ãæ
)xâ ~ wìÆ yZX H ~g Y6Š ã
Å .ß qÜFâi »Øä yZg ZŠ)fÆ s ‡zZY( 6 :•e
X 7„
 gŠ ]!
t ìC
Ù ªX ¶à 7]i YZ Ð #
Ö Ó¬ Ð ä™ ù •
á Üä [ôZÆ ”
ó gL
y*kZ oèx Ót Ô ˆ~Š™Ìs
 Ÿz °•
á Å kZ Ô å Š
c
Š W
@
ߎ ~ â {Šƒ " Æ @™Z f
X • ‰ ØŠ6gîÆ ]Ye~y
MÆ
Ì~¸lptL L :• ïŠ ~ŸpÃMg‡ LZ ñƒ D O l~ ò:Š .x *
LZ VC
Ù ¤·?
» LY zr °%Z Æ *™ y M Œ
Û Ð !ZjÆ ] Y ZŒ
Û s%Z ä [º #
Ö Óž ì ðƒ x¥
Xì 7öRÅ}ûh
'
× Ôì ~Š™yÒ ä ë|ÅkZ ó Xó ì 1FâsÜÆVßZzp
gx Z¤

z6

òúŠ » ã)F
Ås ¦ R

Ý4ž
L ì ÅÒÃÅ ¶Š W
@
t Æ™ `gŠ ò : » 
r™ ~â åZsÑZ *
ÑñäC
Ù ¤·?
Æœ£xñè LZ Ãr
 ™ ~â å]|ä 
r™ ?Xì Á{ Ze òúŠt Xì ¸ óã)F
åÅ
X~ {gÃè ò :ä~â åZsÑZ *
Ññž • `™ ãZz „ ¬ ëX H7™ ¯ wJ e ¡a
*
ÑñC
Ù ¤ ·~g ‡ HX • 7„ t :Z .
Þ ‡6wq ]gß{gÃè {z Ôì H™f » _ ZÑz `ZÃz wZjZ
©$E
~â åVx£R ~g ‡ ?• B{Š c
iÐ r
 ™ ~â åVx£R ~g ‡ÃÃî0•G
Æ ~â å ZsÑR
~g ‡Xì @
ƒ ~ {
E ‚ Rg Ñ » y Z ~ ] Y Z Œ
Û ®~¢qgzŠ gzZ • ÐZâÆ ~â å]|
r™

r™ ~â åVx£Z ~g ‡~ ]gzx>~ T ¬Š 7™ª » ”
ó ¥ L)xâ Hä 
r™C
Ù ¤· 594
â| 31 wzÑZ ßg

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

Xì ï•
á Ìx *
»
gzZ ~â å ZsÑZ *
Ññ{zž D C Ìt ~ ò : LZ {zž å ’ e Ãr
 ™ VC
Ù ¤ ·?
y)F
Æ Ý 4Šp {z H ?• D™¿gŠ¾6òzëgzZ ]Ñì ÔZ
•Æ VÍg )
vŠ Æ s ¦R
{z ì 7x¥ÃVÍßXX¸ M
™ì‡ù ~1Å { "Z6Â ïŠ É¼ ƒ
 t {z ¤
Z ì C
Ù ª ?•
Ð zz Å äƒ g
u”
Ž • æg Š¤
•
á Æ
r™ ã¢%¬ Ô
r™ VC
Ù ¤·)´‚ž B yYt
gzZ { ÇgŠ Ò0
Zg 7Z {z X å c
Š™y´Z » e
'
Ð yZ ä VÍg )
Æ ÝÈ-Š X • ( x *
c
$
) g•
C :ì wq ø
 Æ yZt 1,Šg Z Œ
Û : x¬ Ð S h
•
á {zÔÄq
ZaÆ 
r™?X • BŠzŠ%
D™ V- Š c
Û ë : ïŠ ¤ ? :

'ƒ V×ZÎg V- : hu iZg T :

XÝZ » VC
Ù ¤?

Å] Y ZŒ
Û s%Z~”
ó g)
L xâ X• 2~ g
ugïZŽ{zžìt „X Zg‚ »r
 ™VC
Ù ¤?
Ëžì @
ƒ °» „ Ú ZaÆ ä™uÃg
u”
q
Z Xì Š
c
¯ i ZŽ Ãg
Š q Z 9aÆ ®
•
á Z
X ñY c
Š™7Æ ?Šg•Ãg
Š qZaÆ i ZŽ x°z i ZŽÆZ
:• sf `gŠ g
Š qZ szc~ hÆ ] Y Z Œ
Û s %Z
Xì Š •
á g Z » 1 ݬgzu~ g
uq
Z ÅyWŒ
Û bc[ÂÔ ~g g 9a
þ 4992: ~g g 9ÿ ó9äö ßûÚô †ø Š$ nø iø ^Úø ]æûðö †ø Îû^Êø Íõ†ö uû]* èô Ãø fû ‰ø o×FÂø ÙøˆôÞû]. áø•†û ÏöÖû] ]„øaF á$ žô0
ó Xó ƒ y‚Wa }g vŽ 6j§kZÐ ~ kZð7:ì Š
Hwi *
6szw]‚yWŒ
Û t ïL L

?ì Š Z% HÐ äƒ wi *
Æ yWŒ
Û 6szw]‚~ g
ukZ
k0
Æ \WX¸ k0
Æ [Ñ@
Æ g F´1ݬ gzuž •D â •
Û ª0 ! Z ]| b
6swq
Z ÃyWŒ
Û#
Ö Q Å \ Wžì c
Š ¬Ã\Wä \¬vZž ¹g zZ ñƒ¢q 2LZƒ ]|
2sƒ Q B
g 7‰
Ü ¤t #
Ö Q ~÷ Vƒ ‡â „gzZ °çÐ \¬vZ ~ c
â•
Û ä \Wñ 7
\WXñ 76V¯wzŠÃyWŒ
Û#
Ö Q Å 1 \Wžì ;g }Š ¬Ã\W\¬vZž ¹gzZ ñƒ¢q {g !

û% ~Š{zQ ó ì
ó 7‰
Ü ¤gŠkZ ~ #
Ö Q ~÷Vƒ ‡â „gzZ °çÐ \¬vZ ~L L:c
â•
Ûä
]ngzZ °ç ä \WXì c
Š ¬» "7yWŒ
Û 6szw&Ã#
Ö Q Å \ Wä \¬vZž ¹gzZ ñW
:c
â Û•ž ‚B
g 7‰
Ü ¤ ÅkZ #
Ö Q ~÷ž ÅÔ
Íõ†û uø ^Ûøm% ^* Êø Íõ†ö uû]* èô Ãø fû ‰ø oF×øÂø áø•†û ÏöÖû] ÔøjøÚ$ ]. ðø p†ôÏûiö áû]* Õø†ö Úö ^+ mø ²
ø ] á$ žô0 VÙ^ÏÊ èÃe]†Ö] åð^q Ü$
wMULR VÜ×ŠÚ xnv‘y ó9]çeö ^‘ø]* ‚ûÏøÊø äô nû ×øÂø ]æ ðö †ø Îø

595

6V¯w]‚ÃœyWŒ
Û#
Ö Z Å \Wžì c
Š ¬Ã\ Wä à ¬vZž Hn²g zZ ñWg !
¶a {zQ
ó Xó σ„
 gŠ ] Y Z Œ
Û ÅyZÐ ³7Ì6swT{z :Xñ 7
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

:• D â •
Û  ª0! Z ]| c
ð]ç‰ éð]†Î œ†ÏÊ †ì• Øì•æ (än× ^ãi†ÓÞœ éð]†Î œ†ÏÊ ±×’m Øq… Øì‚Ê (‚rŠÛÖ^e kßÒZZ
œ†Î ]„â áž Vk×ÏÊ ó! ²] Ù牅 o× ^ÃnÛq ^ß×ì• (éç×’Ö] ^ßn–Î ^Û×Ê (äfu^‘ éð]†Î
! ²] Ù牅 ^Ûâ†ÚªÊ (äfu^‘ éð]†Î pFç‰ éð]†Î œ†ÏÊ (†ì• Øì•æ (än× ^ãi†ÓÞœ éð]†Î
^Û×Ê (èn×â^rÖ] ±Ê kßÒ ƒž Ÿæ gm„ÓjÖ] àÚ ±ŠËÞ ±Ê ¼ÏŠÊ ^ÛãÞª• ! ±fßÖ] àŠvÊ œ†ÏÊ
²] oÖž †¿Þœ ^ÛÞªÒæ (^Ά k–ËÊ °…‚‘ ±Ê h†• (±ßnŽÆ ‚Î ^Ú ! ²] Ù牅 pœ…
äô nû Öøžô lö•û •ø †ø Êø (Íõ†û uø o³F ×þ Âø áø•†û ÏöÖû] œø†ø Îûœø áûœø ±$ Öøžô Øø‰ø…û œø Ø$ qøæøˆ$ Âø ±ûeôù…ø á$ žô =±% eø œö ^mø 0 V±Ö Ù^ÏÊ ó^ΆÊ
(±jô Ú$ œö o³F ×þ Âø áûçôùâø áûœø äô nû Öøžô lö•û •ø †ø Êø (àônû Êø†û uø o³F ×þ Âø åö œû†Îø]ô (èønø Þô ^%$ Ö] ±$ Öøžô •$ †ø Êø ±ûjô Ú$ œö o³F ×þ Âø áûçôùâø áûœø
w820 VÜ×ŠÚ xnv‘y 9óÍõ†ö uûœø èô Ãø fû ‰ø o³F ×þ Âø åö œ†ø Îû]ô (èø%øÖô ^%$ Ö] ±$ Öøžô •$ †ø Êø
Q Ô ðƒ x¥bZ= Ž S7] Y Z Œ
Û +Z q
Z ä kZ Ô Î "7i ú™ƒ 4ZŠ ¿q
Zž å~K~L L
ë Âà™ »i úä ë Z
 : Ô S7] Y Z Œ
Û gzZ q
Z ZÎÆ ] Y Z Œ
Û Å ¿¬ ä kZ c
M ¿ZuzŠ q
Z
bZ = Ž ì S7] Y Z Œ
Û +Z q
Z ä ¿kZ L L H n²ä ~ Ôã~ #
Ö }
Å 1vZ wÎg ƒ

äå\ M 6kZ Ô S7] Y Z Œ
Û ~uzŠ q
Z ZÎÆ ] Y Z Œ
Û Å ¿¬ ä kZ c
M ¿ZuzŠ q
ZQ ó óðƒ x¥
~ wŠ }÷6kZ Ô ð â •
Û dÅ VâzŠ ä 1g— ÂÅ ] Y Z Œ
Û ä VâzŠ yZ Ô c
Š ¬» "7ÃVâzŠ
ä 1vZ wÎg 
Z : X¸ ñ M 7]Ñì,Z Ì~ qYžÑ ä M ÐÎz ,Z Æ d
†
kC(Z=~ ª
q ÅspgzZ Š
ƒg1ZÑ~Ä ~Ð T Zg â B;6J
 }÷ Â@Š ª
q ~÷
yMŒ
Û ~žÔ å 5x • k0
}÷ä g ÇŠgz6}÷! Q} Zž c
â•
Û ä\
å MQ ÔVƒ ;gNŠÃvZ‰ Zƒ
= ä \¬vZ ÂÔ • â •
Û ã‚ M 6#
Ö Q ~÷ž Å „
 ZpgŠ ~ [ZŽ ä ~ ÔVð76swq
Z Ã
Ô•â•
Û ã‚ M 6#
Ö Q ~÷ž Å„
 ZpgŠ ~ [ZŽ ä ~ ÔVð76V¯wzŠ y M Œ
Û ~ž 5x • {g !

ó Xó Vð76V¯w]‚ÐZ ~ž 5x • g !
~Šä \¬vZ Â

â•
Û ¨Ð ] Y ZŒ
Û s%Zg!
g!
Ã]zˆs%ZÆ m¾Z VâzŠ ª0 !Q ]|~ e
Zzg kZ
]YZÛŒžì ãZz s™Ð kZXì c
â•
Û ¨Ð s%ZÆszw]‚ä 1]À M ÃÏZgzZ • ìg
Ž 7+Z ?Š ðÃsÜÆ kZgzZ å 
@Y Œq „ q
Z ~ ª
‚gÇÃs%ZÆ szwgzZ s%ZÆ
pô» ]Z YZŒ
ÛZ
 gzZ •q „q
Z VâzŠtžì @
ƒ"
U
Ð kZXƒ C™ª
ÑŠ6w:Ç Z]
ÅVâzŠ
4]swZžì ¸ È » kZ Âì "
X • pôÌ` M îœE
U
Ð q )ZgzZ F
Z Â *
ƒ
Å kZÐ +
 Å ä™ ópôLÃ] Y Z Œ
Û s%Z ä Vâ ›¼ á Zz 䙛Р<
 zg
u¤
Z
gzZ ~i !
ò :{ Z (Zp~ ¿#Å kZ gzZ ì V¹ öRÅ nZ ‹Z ~ kZ ÂÔì c
¯ x Z¤

z6» ®
•
á Z
4]ž ì ï@
Å swR îœE
Ì~ ä™tt 6gî C1f =?ñY Hg (ZVYr » +â„
 ZpgŠ
Xì ŠŽñŠ §½ZŠ ~ ?Š kZ Xì 7^
Y ®
•
á S ÅkZ1ì ^
Y Â]zˆ

?ì ÅŠ XZ ó®
$
L5ä ”
ó g)
L xâ H


ó g Lä k QX X77]¬gzZ ë›}g ‚ ñƒ D™[‚g Z » „c
Š$
dä VC
Ù ¤?
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

596

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

g â î » { "Z6ñƒ ïŠ g Z Œ
Û ó®
$
5~ xsZ õg @
Lî
•
á Z Å z rF
6] Y Z Œ
Û s %Z Æ
ž²¹ ®
•
á Z Å z rF
6] Y Z Œ
Û s %Z ~ xsZ ݬžì t |Xì Å ÒÃÅ "0
!
Ì@Æ™¬ Æ z r 21 , Z~ ®
•
á Z àSÅ Y 2009 yŽ Å ”
ó g)
L xâ Xì „gƒ Ð
ôÜ c
}: Ãg ¬ IˆÐZ H ?}g*7],t Ð { ó Å 
r™ ? HX • ‰ ØŠ™ ù •
á
~Š:ÔyZ eÎÔ¿Z%Ôya Ô÷Z Ôr Ô]
Z4Z ~ xsZ ݬ ?t Zè È»} "Z6{ŠƒgzZ ðÍ rzgŠ
ËÐ kZ ì ] » Z}
X • `ƒ k

®
5
•
á Z z rF
6] Y Z Œ
Û s %Z ~ yÎ 0
Ôx •
á Ô[²
cZ™t Q Âì HyjÃVâ ›6Y ¯ kZ ä òg »z Š· J
[Z „: Ô Zƒ Za Š Y c
„ZeÅ b§
?• ìg™[Zy
E¬ KZ VYÆ™ ãÒ ß {z ?M
Ö 7- VY VC
Ù ¤ ?Æ

BVÅ] Y Z Œ
Û s %S

597

sf `gŠÆˆ y M Œ
Û a Æ y Z Ô• n
g pŠ ~Kx|Ç» ó] Y Z Œ
Û s%Z LŽ yx™ {z
ˆy M Œ
Û Ð kZž• M
NŠ Šp {z X • CY Å7 BVÅ] Y Z Œ
Û s %Z 0Æ p ÖZgzZ ]â £
X @
77t•
Û ðÃ~ x|c

þ 3:BÖZ ÿ —àômû ‚ùô Ö] Ýôçû mø Ôô×ôÚF™ a
² XÔô×ôÚF Z Ñ°Z îgzZ [© Ô ð‚ ÔÞ¬ x â Z :• 'Y Z Œ
Û zŠ ~ ó Ô×ÚZ ÂÆžg Ie
WkZ
X • _7XÔô×ôÚøLx Z™Ð Z Œ
Û vŠ
þ 9:>ÂZ ÿ— Üû`ö ŠøËöÞû*] Ÿ$žô áøçû Âö ‚øíûmø ^Úøæø ]çû ßöÚø]ðø àømû „ô$Ö]æø ²
ø ] áøçû Âö ‚ôíFmö™ b
^ÚøæøZ~y z/1Z gzZ VM 0Z Ô«*
x â Z :• 'Y Z Œ
Û zŠ ~ Xáç‚ím ^ÚæZ ÂÆžg I e

è WkZ
X • _7Xáøçû Âö ‚øíûmø ^ÚøæøZ x Z™Y Z Œ
Û vŠ² Xáøçû Âö ‚ôíFmö
þ 10:>ÂZ ÿ —áøçû eö„ôÓûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô ܺnû Öô*] hº]„øÂø Üû`ö Öøæø™ c
Ôò •
á %¬ 0Z Ô~yz /1Z ÔVM0Z Ô «*
x â Z :• 'Y Z Œ
Û zŠ ~ Xáçe„Óm Z ÂÆžg Ie
WkS
X • _7Xáøçû eö„ôÓûmøZ x Z™Y Z Œ
Û vŠ² ó áøçû eö„ùô ÓømöZ [©gzZQ1Z
þ 48:>ÂZ ÿ—áøæû †ö ’øßûmö Üûaö Ÿøæ$ Ùº‚ûÂø ^`øßûÚô „öìøç+ mö Ÿøæø èºÂø^Ëø•ø ^`øßûÚô ØöføÏûmö Ÿøæø ™ d
Ÿøæø Z [ © gzZ ~y z/1Z ÔM0Z x â Z :• 'Y Z Œ
Û zŠ ~X ^`ßÚ ØfÏmŸæ Z ÂÆžg Ie
WkZ
X • _7X^`øßûÚô ØöføÏûmöŸøZ x Z™èY Z Œ
Û vŠ² X^`øßûÚô ØöføÏûiö
þ 36:>ÂZ ÿ —äô nû Êô ^Þø^Òø ^Û$ Úô ^Ûø`ö qø†øìû^*³þÊø ^`øßûÂø àö_6 nû Ž$ Ö] ^Ûø`ö $Ö‡ø^*Êø™ e
X • _7X^Ûø`ö $Ö‡ø^*ÊøZ ¹!
X^Ûø`ö Öø]‡ø^*³þÊøZ { Úx â Z :• 'Y Z Œ
Û zŠ ~ X^Û`Ö‡ªÊZ ÂÆžg Ie
WkZ
KZ Q gzZ BŠ ~ i Z0
Z dà qçñkZ {zžì lg Z ¦
ÌÐ yZg ZŠ )f Æ gñZ Iè ]g Ziz
ÅyZ [Z • ñ M B~pc
p’~ QÆ y M Œ
Û Ã] Y Z Œ
Û s %Z J
[Z {z¤
ZX ,™ì‡ñZg
X ’ e ãƒgzŠ .ß
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

B V Å] Y Z Œ
Û s %ZÐ [Š RzŠg Q

x¥! l 7Z Ôì 3gNŠ Ã õg @
gzZ Y »g ZÆ [Š Z z y!
i zŠg Q ~ y z u 0
R'
ä VÍß X
~p~ 5Z ÅyZQ c
‰ƒ uzá  c
p ÖZÐ ¹ ` Í%~ y!
i zŠg Q ~ VÎ'
Î]‚¸*žì
Xì 7I~Ð wßZ kZ Ìy!
i ! ²X ˆƒ µZz ~pÌ~ ˆ CßÅ p ÖZ ‰X ˆ M
à Z e Ýzg Ð ,6V- Zc ~ g ÖZ z ]*
~ ã—Æ yZ ä ðg í! •Zz Ð Ï0

i ©D Å V1²
~ ] Y ZŒ
Û Zp ÖZ ‰žì "
U
tÐg
up Zƒ wi *
~ y!
i Å ÷Œ
Û ˆy M Œ
Û p¤
Z Xì
B‚Æ p ÖZƈ y M Œ
Û ÌbDvŠ {z´Æ ÷Œ
Û ž ¶¸ h
•
á ¾!
Ì
èÕ~ kZ X ñƒ wi *
Xƒ: ~g ZØŠ ~K¨
_Æ kZ 7ZgzZ ,™kC÷Z ã—
zŠg Q ~ ÁŠ ä r
 ™ wY Xì [Â Åá Zj]g @
Rq
Z ózŠg Z [Š Z õg @
LÅ wY ÕËZ e
• ,Z p ÖZÐ ¹ ~ yZ X • ØŠ ä%Æ x¯Æ Y ZÄ0Š Xì à Z e ÝzgÐ ,6Y »g ZÆ
&
Zƒ yÒs
ó LgzZ ó ÷ELt ~ x¯Æ Y ZÄÆ ÁŠ X ¶ Š „ à í
ó L}X • ` Í%'gßðƒ à$
` M ÅX
:}Xì
XìÄq
Z » ( 301•™) ~šÅßY +-Z y;'
{ •
á
]!

]Z f
wZÎ

à7
h


q

zZ
&N
÷E

”%

æ%

à7


îŠ
X ¶ ŠÄ » wzZŠ { •
á ²•
á *ŠÆ ÁŠ

wq
6 s ]Zg
`R
c


– óZg* LñO Å óc
g* LÔÃó LñO Å óVÃ LÔ”
ó %(
L Åæ
ó %LÔ óY7L[Z(Å óà7L~ÄkZ
Xì @
Y
Xì Ôg¨ÌÄt » ~šÅwzZŠ { •
á
ì [p* T ]gß Ôì [zì ¤
Z Ñ0
Z

7 Zg\ ðà `! k ì [8 gZ 6
Ât ` M Xì C
Ù ØÉ 7 ó\!
LÈ » k
ó LVŒ Xì Zƒ wEZ g
ó Z La Æ óYZ L~ÄkZ
Xì Š
w$
È » kZ1à$
75Z ÅkZ Ôì @
Y Ñ1~ ! ºgzZ ~y
Xì ¨
¤ »zÂÌ·^t »²•
áq
ZÆgzŠ ÏZ
G
» Õ ì ç îE
@+ [Z w îE
@& • ë
G
Xì Š
– ó îE
@+ LÃ •
ó gLzZ ó îE
@&L5Z ~ŠaÆí
ó t
L
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

598

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

XÄq
Z » wçÅ { •
á gŠ ‡xݲ•
á 0Š

ì *
› H Q ÐzQ Æ S¯zg ÐY :

» à| sp ÇZg : » ]uz xY X \
X• ]gßÅ]Y ZŒ
Û s%Z „ Y5Z s%Zt X¸ ˜ Ç
ó ZgLÃ Ç
ó gLgzZÐ
ó zQ LÃ Ð
ó Q L~ äâi kZ
Ð j§TX¸ M
Y K 7 ]Y !Zj×6kZ :gz ì 7[Š Z z y!
i zŠg Q qçñ Zg ø
ZÆ }Ñç *ŠÆ [² b§ÏZ Ôå 5Z s %Z ~ qzÑ qzÑ~ zŠg Q ÅgƒÑ gzZ ‹Š ÔÁŠ
Åe
¬g Å ó] Y Z Œ
Û s %Z L b§ÏZ Ôå @
™ Zƒ t•
Û à ©~ ]ßgzZ 5Z Åp ÖZ ‰~ y!
i ÅbD
» =KZ ÃVÍß,Z ÂÔ• s ï È » p’~ QÆ ˆ y M Œ
Û Ð kZ vß¼ ` M ¤
Z X ˆ
4]L~ Ýzg Å g
x » ó6óswZ îœE
Š q Z 9Ž ’ e *
¯ :¶
» WÃVÍß yZž: ’ e *
Z™ ` ´
X • ìg™

lg Z*~y
M

» óg
ug ïZ Luø» ã.6Å yQ 0ÆZkS gzZ • +Š ݬ ªZz ¤
Z r
 ™ VC
Ù ¤·?

ó g L)xâ {z¬ Ð ä™ 0
'îÅ { "Z6tgzZ +âoèÔ~i !
ò :ž å’ e 7Z ÂÔì 7/_

» kZQ ÂDƒ: t{z¤
Z X D™Ôs
 Ÿz 0Æ x ·Z 6f LZgzZ D™‚ZgÐ +'

» RÆ
X yÒ Ã]ŸzcKZ ñƒ n
gg Z Œ
Û'
Ãc
Š dž å¸ T §
6] Y Z Œ
F
Û s %Z ~ ”
ó g L)xâ ž ì ¸ Š°» ä™k

’à y*kZ Xì ˆƒ sî ]!
H { "Z6tŽ Ð s§ÅŠ Z•
Š
Û Z vŠ ‰gzZ VC
Ù ¤·?™ ¯ Š ã
Ãy´ZÆ ®
•
á Z Åzr
c
Š™yÒ ~ ]gßÝZ Å kZÃ|ÅZdkZgzZ ñY Hue {Š6»œ£ {Š
6 :Æ kZ Ôì

r™C
Ù ¤·?žì 7Â~Š NZ lpt …Xƒ: Za .ß ðÃ{ Z (Zp~ ‚f Æ Ëž @
ñY
ƒgz¢kˆZt 7Zžì wì Zg ø pÐ ,™g ÖZ » ÏqÑË™ M i !
Ð îÅ { "Z6tLZ
X YY H7{ ZeÃ)¬ ñZgÐ ä™7™hñh ÂÃë›~ *Š Å ` Mž Ç ñY
É¡fÖ] Ÿž ^ßn× ^Úæ

:^â

Æ ”¥ Òg ZŠ Z gzZ gñQ Ièz s ‡zZ ‹g Ziz ð!
ßÔf
R
ó3
gÍ ÔgñQ Iè ]g Ziz ¹Ãz Ô@™Z f
‰‰‰N â •
Û ±5~ ],Œ Z "
Âz â Îâ
599

âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

1 :•e

âŠ
5Ã[º3
gÍgzZgñZ Iè ‹g Ziz ¹ÃzÐ s§Å@™ Z f
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

600

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

1 :•e

601

âŠ
5Ã[º3
gÍgzZgñZ Iè ‹g Ziz ¹ÃzÐ s§Å@™ Z f
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

2:•e

â ÑZz äƒ wßñÔg Òg ZŠ ZÐ s§ÅgñQ Iè ‹g Ziz ¹Ãz
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

602

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

3:•e

603

[ ZŽ ‚Ÿz Š
5ÃgñZ Iè ‹g Ziz ¹ÃzÐ s§Å”¥ Òg ZŠ Z
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

4:•e

âŠ
–ÃgñQ Ièz s ‡zZ ‹g Ziz ð!
ßÐ s§Åf
R
ó3

â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

604

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

5 :•e

605

Fâi »Ø Š
H ~g YÔg Òg ZŠ ZÐ s§ÅgñQ Ièz s ‡zZ ‹g Ziz ð!
ß
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

5 :•e

Fâi »Ø Š
H ~g YÔg Òg ZŠ ZÐ s§ÅgñQ Ièz s ‡zZ ‹g Ziz ð!
ß
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

606

www.KitaboSunnat.com
jœvZ Y «·

6 :•e

607

[ZŽ » Fâi »Ø Š
5ÃgñQ Ièz s ‡zZ ‹g Ziz ð!
ßÐ s§Å”¥ Òg ZŠ Z
âY 10 ag â
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
ë›' ?®
•
á Z ÅzráZz ]Z Y Z Œ
Û s %Z

(” »)

6 :•e
[ZŽ » Fâi »Ø Š
5ÃgñQ Ièz s ‡zZ ‹g Ziz ð!
ßÐ s§Å”¥ Òg ZŠ Z
â| 31 wzÑZ ßg
‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

608

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful