http:/sdb.

ph/download/liturgysongs

ABANG MARIA
Intro: G7 1. Sinong G/B Sinong G7 Sinong G/B Sinong C9 C Dm/C G4

mas

C9 C Dm/C malumanay sa kogong kumakaway? Dm G7 C9 mas dalisay sa hamog sa himaymay? C9 C Dm/C mas malambing sa mapaglarong hangin? Dm G7 C9 mas maningning sa b’wan at bituin?

Koro 1: C/B Am Am7/G F G4 G7 C9 Abang Maria, mahal naming ina, ang landas tungo kay Hesukristo. C/B Am Am7/G F G4 G7 C Buong tiwala kanyang winika: “maganap nawa ang ‘yong salita.” 2. Sinong Sinong Sinong Sinong magpapayapa sa bagyong nananakot? magpapasigla sa damong sumukot? takbuhan ng mga dukha? tanggulan ng mahihina? ( koro 1, tapos koda)

Koda: A FM7 Fm6 C Sinong dakilang lingkod ng Amang utos? Am Dm G7 C E/F# Santa Maria, Ina ng Diyos.

F#7 B9 B C#m/B 3. Sino ang Reyna ng langit at lupa? F#/A# C#m F#7 B9 Sinong nag-aaruga sa lahat ng nilikha?

Koro 2: B/A# G#m G#m&/F# E Abang Maria, mahal naming Ina, F#4 F#7 B9 ang landas tungo kay Hesukristo. B/A# G#m G#m7/F# E Buong tiwala kanyang winika: F#4 F#7 D#7 “maganap nawa ang ‘yong salita.” G#7 EM7 EM6 B Sinong dakilang lingkod ng Amang utos? G#m C#m F#7 B9 B F#7 Santa Maria, Ina ng Diyos.

B

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ALLELUIA - 1
(Francisco, SJ) F C/E BbM7 C C7 F F7 Alelu, Alelu, Aleluya. Alelu, Alelu, Aleluya. BbM7 C Am7 Dm7 Gm7 C7 F Pu – ri - hin ang D’yos, Alelu - - - - ya. (2x)

ALLELUIA - 2
(Francisco, SJ) E G#m7 A B7 C#m F# B B7 G#m7 Ale - luya, Aleluya. Wikain Mo, Poon, nakikinig ako C#m7 F#m7 B G#m7 C#m7 F#m7 sa Iyong mga Salita. Ale – lu - ya, Alelu, Alelu - ya.

B7 E

ALLELUIA - 3
(Francisco, SJ) G-Am Em F G Em C Dm G Alelu - ya, ale – lu - ya, kami ay gawing Mong daan Am Em F G - Em C – Am G – Em – Am Dm G C ng Iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan, ale – lu - ya (ulitin)

UMAWIT TAYO NG ALLELUIA
(Robleza, SDB / Hildawa) Bb C F Bb C Umawit tayo ng Aleluya. Sabay-sabay purihin S’ya, aleluya. Bb C F Bb C F Sa ating puso isigaw Aleluya. Aleluya, aleluya (ulitin) Koda: Bb C Am – Dm Bb Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, F

C C7 aleluya.

F – Bb/F – F – Bb/F – F

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AMA NAMIN - 1
(Eduardo P. Hontiveros, SJ) Intro: G/B C Am D7 G

G C G E7 Am Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Am E7 Am D7 G D7 Mapasa-amin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo G/B C Am D7 G dito sa lupa para ng sa la - ngit. G C G E7 Am Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw Am E7 Am D7 G D7 G D7 G at patawarin Mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin E7 Am Cm G/B Em sa nagkakasala sa amin at h’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso Am C G/D D7 G at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

AMA NAMIN - 2
(Barbie Dumlao) Intro: G2 C/G G2b C/G G7

G2 C/G G2 Fm7/G Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. CM7 G2/B CM7 G2/B Mapasa-amin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo A7sus A7/C# C/D D – C/D dito sa lupa para ng sa langit.

G2 C/G G2 FM7/G G7 Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw CM7 G/B CM7 G/B at patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad nang aming pagpapatawad A7 A7/C# C/D D – C/D sa nagkaka - sala sa amin CM7 B7 – B7/D# - Em A7sus – A7 at h’wag Mo kaming ipahin - tulot sa tukso A7m G/B CM7 C/D G2 C/G G2 C/G G at iadya Mo kami sa lahat ng ma - sama.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AMEN - 2
(M. Francisco, SJ) G A– B7 A– Em C-Am B Em-D-Am-G-D D7 men, A – men, A - - - - - - men. Em D G C-Cm-G D7 men, A – men, A - - men, A – men.

G

AMEN - 3
(M. Francisco, SJ) D G D Bb C-D Amen, Amen, Amen, Amen, Aleluya. Bb F C Dm Purihin ang D’yos, purihin ang D’yos. Gm C7 Asus A7 Amen, Alelu – ya. D G D Bb C D Amen, Amen, Amen. Amen, Alelu – ya.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ANG PASKO AY SUMAPIT
Intro: Dm Am E Am E7

Am E7 1. Ang pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit E7 Am - E7 ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Am A7 Dm Nang si Kristo ay isilang, may tatlong hari nagsidalaw Dm Am E7 Am at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Refrain: G C E7 Am Bagong taon ay magbagong-buhay nang lumigaya ang ating bayan. Dm Am B7 E7 Tayo’y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan.

2. Tayo’y mangagsiawit habang ang mundo’y tahimik, ang araw ay sumapit sa sanggol na dulot ng langit; tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi pasko ay magbigayan. Koda: Dm Am E7 Am at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI
Intro: F Koro: F Bb C7 F C7 F Ang puso ko’y nagpupu – ri, nagpupuri sa Panginoon. Bb E Dm Gm C7 Nagagalak ang aking Espiritu sa ‘king tagapagligtas. F C7 F Bb C7 F 1. Sapagkat nilingap N’ya kababaan ng Kanyang alipin. Bb F C7 Dm G7 C Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Bb C7 F C7 F

F

C7

2. Sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lup’t langit ang pangalan ng Panginoon. 3. At kinahahabagan N’ya ang mga sa Kanya’y may takot. At sa lahat ng salinlahi ang awa N’ya’y walang hanggan. 4. At ipinakita Niya ang lakas ng Kanyang bisig, at ang mga palalo’y panangalat ng Panginoon. 5. Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan. Itinampok, itinaas ang mga mabababang loob. 6. At kaya namang binusog ang mga nangangagutom. Ipinaalis, walang dala ang mga mayamang mapagmataas. 7. Inampon N’ya ang Israel na Kanyang aliping hirang. Sa Dakila N’yang pagmamahal at dala ng laking awa N’ya. 8. Ayon sa ipinangako Niya sa ating mga magulang kay Abraham at lipi N’ya at ito’y magpakailanman. 9. L’walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ANG TINIG NG POON
C Dm7 C G C F C Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig ng ating Poong Mahal, Am Am7 F G h’wag na sanang hadlangan C Cm Dm7 F C A – A7 ang katuparan ng mithi N’ya’t kalooban. D Em7 D A D G D Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig ng ating Poong Mahal, Bm Bm7 G A h’wag na sanang hadlangan D Dm Em7 G D ang katuparan ng mithi N’ya’t kalooban. G7

A7

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AWIT NG PAGHAHANGAD
(Charlie Cenzon, SJ) Intro: G D/F# Em7 Asus A

D A6/C3 Bm Bm7/A GM7 D/F# E/G# Asus A 1. O D’yos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad. D9 A6/C3 Bm Bm7/A GM7 D/F# Em CM7 Asus Nauuhaw akong parang tigang na lupa, sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga. 2. Ika’y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal. Dadlangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay. Koro: G A/G F#m7 Bm7 Em Asus – A D D7/C Gunita ko’y ikaw habang nahihimlay,‘pagkat ang tulong mo sa tuwina’y taglay. G A/G F#m7 Bm7 GM7 D/F# Em CM7 Asus A Sa lilim ng iyong mga pakpak, umaawit akong buong galak. 3. Aking kaluluwa’y kumakapit sa Iyo. Kaligtasa’y tiyak kung hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang D’yos siyang dahilan, and sa iyo ay nangako galak yaong makakamtan. (koro) Coda: G D/F# Em Umaawit, umaawit,

D/F# GM7 D/F# Em7 Asus A umaawit akong buong galak.

G

D/F# Em7 D/F# Em7 Asus A D9

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

AWIT NG PAPURI
(Fr. Rey Magnaye) Intro: Em D Em D Em D Em D

Em D Em D Em D Em D 1. Nilikha Nya ang langit at lupa. Nilikha Nya ang araw at buwan. G Am Em D C Am B B7 Nilikha Nya ang mga isda’t ibon, mga gubat at karagatan. Em D Em D Em D Em D Tunay S’yang banal at dakila. Purihin ang Kanyang ngalan. G Am Em C Am B B7 Ang lahat ng nilikha N’ya’y mabuti, pinagyaman N’ya nang lubusan.

Koro: Em D Em G Am B7 Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang Kanyang Ngalan. Em D G Am Em D Em D Em D Em D Em D Purihin S’ya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ooh.. 2. Nilikha ng Panginoon ang tao sa sarili N’yang larawan. Nilalang N’ya ang sangkatauhan, binigyan N’ya ng karangalan. Tunay S’yang banal at dakila, purihin ang Kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao minahal N’ya pa rin ng lubusan. (koro) 3. Ito ang tipanan ni Yahweh sa lahat ng Kanyang nilalang; “Ako ang iyong Panginoon, ikaw ang tangi Kong hinirang.” Tunay S’yang banal at dakila, purihin ang Kanyang ngalan. Pinagpala ang mga taong sa Kanya ay tapat kailanman. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

BAYAN, UMAWIT
(Baltazar/Borres/Francisco, SJ) Intro: Am D7 Bm E7 Am D7 G C G C-D7 Koro: G C/G D/F# G Em Am Am7/G D7 Bayan, umawit ng papuri sapagkat ngayon, ika’y pinili. Gm7 C7 Cm7 F7 BbM7 Bbm Am D7 Iisang bayan, iisang lipi, iisang Diyos, iisang hari. Gm Gm7/F C C7 Dsus D7 Gm Gm7/F C C7 Bb F) Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri.

F

(ending:

BbM7 F Gm C7 – F BbM7 F G C 1. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos. Bayang lagalag, inangkin ng lubos. C G Am D7 G Am D7 G D7 ‘pagkat kailan ma’y ‘di pababaya-an minamahal N’yang kawan. (koro) 2. Panginoon, ating manliligtas, sa kagipitan, S’ya’y tanging lakas. ‘pagkat sumpa N’ya’s laging iingatan minamahal N’yang bayan. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

DAKILANG PAGMAMAHAL
G D/F# Em Em/D C C/B Am D7 1. Sa pagmamahal ng D’yos, sino ang makahihigit mayroong ka bang nababatid? G D/F# Em Em/D C C/B Bugtong na anak hindi N’ya pinagkait. Nanaog sa mundo, Am D C Em Bm nagdusa’t dumanas ng libong sakit. Ooh.

Koro: Am7 Dm G C Bm Em Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo kahit bayaran ka. Am Bm Em Am Bm C D7 G Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa ‘kin. D/F# Em Em7/D Am Am7/G Dsus D7 2. Dakilang D’yos kay buti Mo sa isang tulad ko, mas mahina sa nais Mo. ‘Di maiwasan laki ng pagmamahal Mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Ooh. (koro) 3. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig Mo buhay ko ay nagbago. Tanging Ikaw lang ang papupurihan ko. Purihin ang ngalan Mo. O Ama, dakila ang pagmamahal Mo. Ooh (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

GURO AT AMA
(Robleza,SDB / Camaya,SDB / Lagorio) 1. Don Bosco, Ama ng kabataan, dalanging nasa puso, nawa ay pakinggan. Ang diwa ng buhay mo’y kabanalan maging tanglaw at aral, aming huwaran. Koro: Don Bosco, kaibigan naming tunay, mundo ng kabataan, kami at tanglawan. Kay Krosto, ang buhay nami’y alay, mithiin namin t’wina lingkod ng lipunan. Oo oo ooh La la la la Oo oo ooh La la la la la la 2. Don Bosco, sa piling mo’y makulay, ligaya sa ‘ming puso’y awit ng buhay. Pagibig! Ang hamon mo sa amin. Pag-asa’t pananalig, nawa’y laging damhin. (koro) Koda: Ooh la la! Don Bosco!

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

HESUS
Em /D# /D /C# C F#7 B7sus B7 1. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Em /D# /D Kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at S’ya’ naghihintay.

Koro 1: E A/E E Bm E7 S’ya ang ‘yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. A G#m A G#m F#m B7 Em S’ya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. S’ya ay si Hesus sa bawat sandali. /D# /D /C# C F#7 B7sus B7

2. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Hesus makakaasa; kaligtasan, lubos na ligaya.

Koro 2: E A/E E Bm E7 S’ya ang ‘yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. A G#m A G#m F#m B7 E S’ya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. S’ya ay si Hesus sa bawat sandali.

Tulay: C#m B7 F#m-B7-E Kaya’t ang lagi mong pakakatandaan, C#m B7 A E F# B7 C C7 S’ya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay! Coda: F Bb/F F Cm F7 Bb Am S’ya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. S’ya noon, bukas, ngayon, Bb Am Gm Am Dm sa dalangin Mo’y tugon, S’ya ay si Hesus, S’ya at si Hesus, Gm Gm7/F C7sus – C7break C# Bbm S’ya ay si Hesus sa habang panahon.

F

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

HINDI KITA MALILIMUTAN
(M. Francisco, SJ) Intro: D DM7 G GM7 (2x) D DM7 G Em7 A7 D DM7 Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. G A7/G F#m B7 Em A7 D GM7 Nakaukit magpakailan man sa ‘king palad ang ‘yong pangalan. D DM7 G GM7 Em A7 D Am7 – D7 Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? GM7 A7/G F#m7 B7 Em A7 D Am7 – D7 Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano n’ya matatalikdan? GM7 A7/G F#m7 B7 Em A7 D Am7 – D7 Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak n’yang tangan. GM7 A7/G F#m7 B7 Em A7 D Am7 – D7 Hindi kita malilimutan, kailanma’y ‘di pababayaan. GM7 A7/G F#m7 B7 Em A7 D Hindi kita malilimutan, kailanma’y di pababayaan.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

INANG SAKDAL LINIS
1. Inang sakdal linis kami ay hihingi sa D’yos Ama namin awang minimithi. Koro: Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria 2. Bayang tinubua’y ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

ITO ANG ARAW
(Arnel Aquino, SJ) Koro: G/D A G A7 D Ito ang araw na ginawa ng Panginoon;

F#m7

Bm

G

Asus

tayo’y magsaya

at magalak!

C/D – D7 – G A7/G F#m7 Bm BbM7 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin S’ya Asus A7 D DM7/C# Bm Bm/A Kanyang gawa’y walang hanggan. Sabihin ng sambayanang Israel, Em7 Asus A7 D “walang hanggan kanyang awa.” (koro) 2. Kanang kamay ng Diyos sa ki’y humango. Ang bisig N’ya sa ‘kin ang tagapagtanggol. Ako’y hindi mapapahamak kailan man. Ipapahayag ko, l’walhati N’ya. (koro)

G

D/G#

Ab/Bb – Bb – AbM7 Bb/Ab Gm7 3. Ang aking Panginoon, muog ng buhay. Cm BM7 Bbsus Bb7 Eb S’ya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. EbM7/D Cm Cm7/Bb AbM7 Eb/G Kahanga-hanga sa aming mga mata, Fm7 Bb Bb7 Eb gawain N’ya, purihin S’ya (koro 2)

Koda: Bb7

Eb Ab Gm7 Cm AbM7 Bbsus Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; tayo’y magsaya Bb7 Eb at magalak! Eb7 Ab Bb/Ab Gm7 Cm7 Fm7 Bbsus Bb7 Eb Ito ang araw na ginawa ng Pangino - on; tayo’y magsaya at magalak!

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

KAPATIRAN KAY KRISTO
Intro: A E A A7

D Em A D D7 Sa ating pagbati sa bawat isa, pag-ibig ni Kristo ang s’yang nadarama. Gm D E A A A7 Dakilang pag-ibig tayo’y naligtas. Ating ipahayag ang pag-aalya N’ya. D G CM7 D A A7 Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, G Em D Bm Em Em7 A A7 maawa Ka, maawa Ka sa a – min . D G CM7 D A A7 Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, G Em D Bm Em A A7 D G D ipagkaloob Mo sa a - min ang ‘Yong kapayapaan.

A

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

KORDERO NG DIYOS - 1
Intro: AM7 Bm7 (4x)

(Arboleda/Francisco, SJ)

AM7 Bm7 AM7 Bm7 AM7 A7 DM7 E C#m7 F#m7 Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Bm Bm7 E7 maawa Ka (ulitin) DM7 E C#m7 F#m DM7 E C#m7 F#m7 Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan, Bm7 A DM7 A Bm Bm7 E4 E7 (AM7 Bm7 4x) AM7 ipagkaloob Mo sa a - min ang ka - pa - ya - pa - an.

KORDERO NG DIYOS - 2

(Manuel Francisco, SJ)

Intro: E EM7 AM7 – G#m7 – F3m – F#m7 – F#m7 – Bsus B7 E EM7 AM7 F#m7 B E Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, G#m C#7 F#m D#dim G#7 C#m F# Bsus maawa Ka sa amin. Korde - ro ng D’yos, maawa Ka. (ulitin) F FM7 BbM7 Gm7 C Cm7 Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Bb Bbm ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

KORDERO NG DIYOS - 3
Intro: F Bb F Bb Am/C Bb/C Gm/C

(Barbie Dumlao) C7

FM7 Gm7/F FM7 Am7 Bb F/A Gm7 Bb/C Kordero ng D’yos na nag-a–a lis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Gm Gm7 Bb/C C maawa ka sa amin. FM7 Gm7/F FM7 Am7 Bb F/A Gm7 Bb/C Kordero ng D’yos na nag-a–a lis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Gm Bb Eb/F F7 maawa ka sa amin. BbM7 A7 Dm7 Eb/F F/A-BbM7 A7 Dm7 Eb/F Kordero ng D’yos na nag-a–a lis ng mga kasalanan ng sanlibutan, F/A – BbM7 A7 Dm7 G7 Gm Gm7 Bb/C C7 F Bb/F F I - pagkaloob Mo sa a - min ang ka – pa – ya – pa – an

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

LORENZO RUIZ, MARTIR
F A7 Dm G7 C 1. Ang bayang Pilipino ngayon ay nagsasaya. Gm C Gm C F Isang sugo sa langit tayo ay mayroon na. F7 Bb Gm G7 G# F Salamat sa Maykapal, sa banal na biyaya. Dm F7 Bb Am Gm C7 F Tinanghal ng daigdig kayumangging da – ki – la. Koro: F D7 Gm C7 F Purihin ka Lorenzo at ang ‘yong mga kasama; G# C7 Gm C7 F alagad ng Maykapal, sagisag ng pag-asa. F F7 Bb Gm C7 C Sa rosaryo ng Birhen kami’y iyong kasama. F F7 Bb Gm C7 Iyo ang aming puso, Lorenzo de Manila. F F7 Bb Gm C7 F Iyo ang aming puso Lorenzo de Mani – la. 2. Ipagbunyi din natin mga kasamang martir. Sa lupa at sa langit, sila ay dadakilain. Salamat sa Mayka[pal sa banl na biyaya. Tinanghal ng daigdig kayumangging dakila (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

MANALIG KA
(RM Perez) Intro: G Bm Em Cm G Em Am F Am D7 G Bm Em – Em7/D 1. Iluom lahat ng takot sa inyong damdamin. Cm G Em Ang pangalan Nya’y lagi ang tawagin at Am Am7/G F F – Am – D7 S’ya’y nakikinig sa bawat hinaing. 2. Magmasid at mamulat sa Kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na S’ya’y naglalaan patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan.

Koro 1: G C D7 G Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. B7 Em E E7 Hindi S’ya panaginip, hindi S’ya isang pangarap, Am Cm G S’ya’y buhay, manalig ka.

3. At ngayon, tila walng mararating na bukas. Ngunit kung S’ya ang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas.

Koro 2: G C D7 G Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. B7 Em E E7 Hindi S’ya panaginip, hindi S’ya isang pangarap, Am Cm G – D7 S’ya’y buhay, manalig ka. G C D7 G Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. B7 Em E E7 Hindi S’ya panaginip, hindi S’ya isang pangarap, Am Cm B7 E – E7

S’ya’y buhay,

manalig ka.

A d E7 A Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. C#7 F#m Em F# Hindi S’ya natutulog, hindi S’ya nakakalimot, Bm – Bm7/A – E – E7 – C#m F#7 Bm – Bm7/A E – E7hold – Dm - A Kay Hesus, manalig ka manalig ka.

A D

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

MARIANG INA KO
Intro: AM7 G#m7 F#m7 B4 – B7 F#m/E E7 AM7 G#m7 F#m7 B4 gabay.

E9 F#m/E G#m/E 1. Sa ‘king pag-la-lak-bay, E9 F#m/E G#m/E B7 E E7 sa bundok ng buhay,

sa ligaya’t lumbay, maging talang

Koro: AM7 G#m7 AM7 G#m7 Mariang Ina ko, ako ri’y anak mo. AM7 G#m7F#m B4 – B7 Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. AM7 G#m7F#m B4 B7 E9 F#/E Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako.

G#m/E

F#m/E

2. Maging aking tulay sa langit kong pakay, sa bingit ng hukay, tangnan aking kamay. (koro) 3. Sabihin sa kanya, aking dusa at saya. Ibulong sa Kanya: “Minamahal ko Siya.” (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

MULA SA IYO
(M. Francisco, SJ) Intro: D G D G Koro 1: D G D G–A–D G F#7 Bm Wala akong maihahandog sa ‘yo na ‘di mula sa kabutihan mo. GM7 F#m7 – D – GM7 F#m7 – D – BbM7 Am7 G A7 G A7 Gayon pa man, ‘yong tanggapin, aking alay pananalin. FM7 C FM7 C AbM7 Eb F - G7 – G A7 1. Muli kong handog, buhay Mong kaloob; kalugdan Mo at basbasan. (koro 1) 2. Mula sa Iyo, lahat ng ito; buhay ko’y pagharian mo. (koro 2) Koro 2: D G D G–A–D G F#7 Wala akong maihahandog sa ‘yo na ‘di mula sa kabutihan GM7 F#m7 – D – GM7 F#m7 – D – Em Asus – A7 Gayon pa man, ‘yong tanggapin, aking alay D G D Tanging hiling. Bm mo. D C pananalin.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAG-AALAALA
(M. Francisco, SJ) Intro: G C G C

Koro: G C Bsus B7 Am7 D7 G G7 Bayan, muling magtipon, awitan ang Panginoon. CM7 D Bm7 Em Am Am7 Dsus Sa piging sariwain: pagliligtas N'ya sa atin.

D7

CM7 D B7-Em A7 Am7 D G G7 1. Bayan, ating alalahanin: panahong tayo’y inalipin CM7 D B7 – Em A7 Am Am7 Dsus D7 nang ngalan N’ya’y ating sambitin. Paanong ‘di tayo lingapin? (koro) 2. Bayan, walang sawang purihin ang Poon nating mahabagin. Bayan, isayaw ang damdamin, kandili N’ya’y ating awitin. (koro) Koda: CM7 D Bm7 Em Am D7 Sa piging sariwain: pagliligtas N’ya sa atin.

G

C

G

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAG-AALAY NG PUSO
Intro: Em Am6 Em Am7 B7 Em Am Em B7 Em Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Am Em B7 Em Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon. A7 Em A7 Em O anuman kabutihan ang maari kong ipadama. Am Em B7 Em D7 Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. G D7 G Nawa’y h’wag ko ‘tong ipagpaliban o ipagwalang-bahala E7 Am G D7 G sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. (2x)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAGHAHANDOG NG SARILI
Dm Gm Dm Gm Dm A7 Dm Kunin Mo O Diyos, at tanggapin Mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, Gm E7 A Dm F Bb B Gm Dm A7 C C7 ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa Iyo. F C7 F Mula sa Iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa Iyo. D7 Gm F C7 E Pantubayan Mo’t paghariang lahat ayon sa kalooban Mo. C7 F C7 F Mag-utos ka, Panginoon ko. Daligling tatalima ako. D7 Gm F C7 F Ipagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo at lahat ay tatalikdan ko.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAGHAHANDOG NG SARILI
(M. Francisco, SJ) G C D Em Em7 C D Bm Em 1. Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo: ang aking kalayaan, ang aking Em – CM7 D Bm7 B7 Em Em7 CM7 C D G C G kalooban, isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, ng loob ko ay aking alay sa ’Yo.

G C D Em Em7 CM7 D Bm7 2. Nagmula sa ‘Yo ang lahat ng ito, muli kong handog sa ‘Yo, Em Em7 – CM7 D Bm7 B7 Em Em7 patnubayan mo’t paghariang lahat ayon sa kalooban Mo, mag-utos Ka, CM7 D D7 G C D Em – Em7 CM7 D Pangino - on ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Bm7 B7 Em Em7 Am D7 G C G Mo at lahat ay tatalikdan ko.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAGHAHANDOG
(San Andres, SJ) E EM7 A E/G# F#m B7 1. Ang himig Mo, ang awit ko, lahat ng ito’y nagmula sa Iyo. E EM7 A E/G# F#m B7 Muling ihahandog sa ‘Yo, buong puso kong inaalay sa ‘Yo. Koro 1: EM7 E A G#7 C#m C#m7/B F#m B7 O D’yos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. EM7 E7 A G#7 C#m C#m7/B F#m B7 Aming bu - hay at kakayahan, ito’y para lamang sa ‘yong kal’walhatian. 2. Ang tanging ninananis ko ay matamo lamang ang pag-ibig Mo. Lahat ay iiwanan ko, wala ng kailangan, sapat na ito. (koro 1) F# F#M7 B F#/A# G#m 3. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig Mo. F# F#M7 B F#/A# G#m C#7 Lahat ay iiwanan ko, wala ng kailangan, sapat na ito. Koro 2: F#M7 F# B A#7 D#m D#m7/C# G#m C#7 O D’yos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. F#M7 F#7 B A#7 G#m D#m7/C G#m A#m A#7 Aming bu - hay at kakayahan, ito’y para lamang sa ‘yong kal’walhatian. G#m A#m BM7 C#7 F# BM7 F# BM7 F# ito’y para lamang sa ‘yong kal’walhatian. C#7

E

C#7

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAGPALAIN KAILAN MAN
(Arnel Aquino, SJ) Koro: C G/B Am Am7/G F G C Nawa’y kahabagan tayo ng D’yos at pagpalain kailanman. F G/F Em7 A7 F G Em Am 1. Tayo nawa’y kahabagan ng Ama, tayo’y nilingap N’ya. F-G/F F-G/F Em Am Dm Dm7/C Gsus G7 Makikila-la sa lu-pa Kanyang pagliligtas, pagmamahal. (koro) 2. Purihin S’ya ng mga bansa, ang Diyos, ang Hari at Ama. Tayo’y magpuri, magdiwang, ‘pagkat katarunga’y namamayani. (koro) F G Em A7 FM7 G/F Em Am 3. Pinagpala tayo ng D’yos, daigdig N’ya’y tigib kabanalan. F-G/F F-G/F F-G/F F-G/F Em Am Dm7 G Bagong umagang sumikat, napawi ang takot at kaba, D’yos naming Ama. (koro) Koda: F G/F Nawa’y kahabagan tayo ng D’yos

Em7

Am7 at pagpalain

F G G7 kailanman.

C

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAGSIBOL
(Arnel Aquino, SJ) E EM7/D# C#m C#m7/B A F#m7 1. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis Mo’y aking Bsus B7 E EM7/D# C#m C#m7/B A F#m7 natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlalamig kong kalamnan, init Mo’y Bsus B7 pangarap kong hagkan.

Koro 1: E E/G# F#m7 B B7 E E/G# Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay. Puso’y dalisay G#m7 C#7 F#m7 Am C#m7 kailan pa man. Ipahintulot mong ako’y mapahandusay F#m7 Bsus B7 E sa sumasaibayong kaginhawahan. Interlude: EM7/D# C#m C#m/B AM7 Bsus B7 2. Nangungulilang malay, binulungan ng tinig Mong nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw Mo sa simbuyong, karilagan ng pagmamahal. (koro 1, tapos koro 2)

G#m7

Koro: 2 Bb/C F F/A Gm7 C C7 F F/A Am7 Dm Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso’y dalisay kailan pa man. BbM7 Bbm7 Am7 Dm Gm7 Bb C7 Am7 D7 Ipahintulot mong ako’y mapahandusay sa samasaibayong kaginhawahan. Gm7 Bbm7 Am Dm Gm7 Bb7 C7 F Dalangin pa sana’y mapagtanto kong tunay, kaganapan ng buhay ko’y ikaw lamang. F/E Dm Dm7/C BbM7 Gm7 – C – F

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PANANAGUTAN
(Hontiveros, SJ) D 1. Walang sinuman ang D7 Walang sinuman ang Em A7 D nabubuhay para sa sarili lamang. G A7 D namamatay para sa sarili lamang.

D7

Koro: G D A7 D D7 Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa. G D A7 D (D7) Tayong lahat ay tinipon ng D’yos na kapiling N’ya. 2. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. (koro) 3. Sabay-sabay nang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo’y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PANUNUMPA

(Jboy Gonzales, SJ)

G Em CM7 Am7 D7 GM7 Dm/G Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa ‘yo magpakailan pa man. G7 CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D7 GM7 Dm/G Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay G7 CM7 D/C Bm7 Em7 Am Am7/G F D7sus at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. GM& Em7 CM7 Am7 D7 GM7 Dm7/G Ikaw lamang ang pangakong susundin, sa takbo sakdal, liwanagan ang daan. G7 CM7 D/C Bm Em7 Am7 D7 GM7 Dm/G Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay G7 CM7 A/C# F#m7 Bm7 Em7 Am7 D7 G Dm/G at mapapawi ang takot sa ‘kin ‘pagkat taglay lakas Mong angkin. G7-CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D7 Gm7 Dm/G Dm7/A G/B I – kaw ang siyang pag-ibig ko. Asahan mo ang katapatan ko. CM7 D/C Bm7 Em7 Am7 D7 EbM7 Gm/C F7 F7 Kahit ang puso ko’y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. BbM7 Gm7 EbM7 Cm7 F7 BbM7 Ab/Bb Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa ‘yo magpakailan pa man. Bb7 EbM7 F7/Eb Dm7 Gm7 Cm7 F7 BbM7 Ab/Bb Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay Bb7 – Gm/E EbM7 Dm7 Gm7 Cm7 F7 Ab/Bb Bb7 at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. Gm/E EbM7 Dm7 Gm7 Cm7 F7 Bb At mapapawi ang takot sa ‘kin ‘pagkat taglay lakas Mong angkin.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PAPURI
(Arboleda/Salazar/Agatep, SJ) C Gm 1. Itaas na ang C Gm ng mga lupa F Fm C D Bb mga mata sa Panginoong lumikha F Fm E Am D7 Dm7 G7 at tala, ng gabi at umaga. G

Koro 1: Gm7 C7 F C D7 Gsus G C Bb Itaas na sa Kanya mga himig at kanta, tula’t damdamin, F Fm Em Am7 Dm7 G7 C G Am C Am Am Fm G7 mga awitin, lahat na ay ialay sa Kanya. 2. Kalikasa’y nangagpupugay, may mga huni pang sumasabay. Pagpupuri ang nadarama sa Diyos nating Ama. Koro 2: Gm7 C7 F C D7 Gsus G C Itaas na sa Kanya mga himig at kanta, tula’t damdamin, F Fm Em EbM7 AbM7 G7 C mga awitin, lahat na ay ialay sa Kanya. Bb

Tulay: G Am G C F BbM7 G Isigaw sa iba ang papuri sa D’yos Ama. E Am Em FM7 Ab Am D7 Bb G7 Lahat ng lugod at lahat ng saya’y ialay sa Kanya. (ulitin #1 at koro 2) Em7 EbM7 AbM7 G7 F Dm7 G7 C G Am C Am Am G7 C Lahat na ay ialay sa Kanya. Ialay sa Kanya.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PURIHIN ANG PANGINOON
(Hontiveros, SJ) Koro: D A7 Bm D G B7 Em G A7 D Bm Purihin ang Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara Em A7 F#7 B7 Em A7 D at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Am7 D7 G Em Am7 D7 G 1. Sa ating pagkabagabag sa D’yos tayo’y tumawag. Bb C7 F Dm Gm Asus A/G A9/F# A7/E Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. (koro) 2. Ang pasaning mabigat sa ‘ting mga balikat, pinagaan ng lubusan ng D’yos na tagapagligtas. (koro)

Amen
D7 Em Em A7 D7 Em A7 D7 A – men, A – men, A – men, A – men, A – men,

D7 Em Em A7 D7 Em A7 D7 A – men, A – men, A – men, A – men, A – men,

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

PUSONG SALESIANO
(Robleza, SDB) Intro:

1. Sumibol na ang pag-asa sa silangan Hatid sa ating buhay at kapayapaan. Haharaping muli ating kinabukasan Pangarap ay nagkakaisang bayan. 2. Masdan mo mga mukha sa karamihan. Mga bantayog ng bagong kabayanihan. Kabataang Pilipino, hindi magpapiwan Naglilingkod, nangunguna sa lipunan. Koro 1: Sumpang wagas kailan man ay di kukupas. Asahan mo, kalakbay mo Pilipino. “Kabataan!” ang sigaw, pusong Salesiano ngayon at magpasawalang hanggan. Tulay: Hawiin natin ang pangamba. Si Hesus, lagi nating kasama. Tayo na! Tayo na! Koro 2:

Sumpang wagas kailan man ay di kukupas. Asahan mo, kalakbay mo Pilipino. “Kabataan!” ang sigaw, pusong Salesiano ngayon at magpasawalang hanggan. Koda: Ngayon at magpasawalang hanggan.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SA ‘YO LAMANG
(Borres/Francisco, SJ) Intro: C FM7 – G#dim – Am Am7 F G#dim C9

C F E7 Am Am7 F E E7 Am Am7 1. Puso ko’y binihag Mo sa tamis ng pagsuyo. F G#dim – G – Em Am Dm Dm7/C BbM7 G Tanggapin yaring alay; ako’y iyo habang buhay. C F E7 Am Am7 F E E7 Am Am7 Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan? F G#dim – G – Em Am Dm Dm7/C BbM7 G7 Kung ika’y mapa sa’kin, lahat na nga ay kakamtin? Koro: C Em Dm G Em Am G Sa ’Yo lamang ang puso ko. Sa ‘Yo lamang ang buhay ko. C/E F G Em Am Dm G C Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. 2. Tanggan kong kalooban, sa Iyo’y nilalaan dahil atas ng pagsuyo, tumalima lamang sa ‘Yo. Koda: C# Fm D#m ang puso ko. G# Fm pagdaralita, G# Fm Bbm D#/G F#m Sa ’Yo lamang C#/F F# Kalinisan, Dm

Sa ‘Yo lamang ang buhay ko. Bbm D#m G# C# pagtalima, aking sumpa.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SALAMAT, O PANGINOON
(Moses at Dondi Catan) C G/B Am7 Am7 F C/E Dm7 G7sus Salamat, salamat, O Panginoon. Ika’y bukas-palad sa habang panahon. C Em7 Am7 C/E Bukal ng biyaya walang sawang pagpapala. F C/E Dm7 F/G C Salamat, salamat, O Panginoon. (ulitin… Asus – A7) A/C# Bm7 Bm7/A G D/F# Em7 A7sus Salamat, salamat, O Panginoon. Ika’y bukas-palad sa habang panahon. D F#m7 Bm7 D/F# G D/F# Em7 G/A D A7 (D) Bukal ng biyaya walang sawang pagpapala. Salamat, salamat, O Panginoon. D

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SALMO 27
Koro: G F#m-B7 Em Dm7 G7 C D G Ang Panginoon ang a - king tanglaw, sa panganib ako’y iingatan. C D/C Bm Em Am D G Kanino ako masisindak, matatakot kung ako’y laging nasa piling N’ya? Cm F BbM7 Gm Eb F G7

Gsus G 1. O Diyos, pakinggan Mo ang aking tawag at sa aki’y maawa’t mahabag. Cm& Dm7 EbM7 F Buhay ko ma’y pagtangkaan, buhay ko ma’y pagbantaan. BbM7 EbM7 Dsus D C/D D7 Sa ‘Yo pa rin magtitiwala kailanman. (koro) 2. O Diyos, sana’y pahintulutan mamalagi sa banal Mong harapan. Ang tinig Mo’y mapakinggan, pag-ibig Mo’y maramdaman, kadakilaan Mo’t ganda’y masaksihan. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SAMA-SAMA
Intro: G D C D (2x)

Koro: G D C D G D C D Sama-sama, ikaw at ako. Kapit-kamay, iisang puso. G D C D C D G D Ipagbunyi sa buong mundo: Mahal ka ng D’yos, bayan ko.

C

D

G D C D G D C D 1. Noon pa man ay kasama. Noon pa man ay pag-asa. C D B7 Em C D G D C D Sa kasaysayan natin makikita ang D’yos na buhay S’yang ating gabay. (koro) 2. Hanggang ngayon ay kasama. Ang bukas ay sasagana. Ialay mo ang buhay mo sa D’yos na buhay. S’ya ang ‘yong gabay. (koro) Koda: (ACAPELLA) Sama-sama, ikaw at ako. Kapit-kamay, iisang puso. G D C D C D G D Ipagbunyi sa buong mundo: Mahal ka ng D’yos, bayan ko. Huling Koro: G D C D G D C D Sama-sama, ikaw at ako. Kapit-kamay, iisang puso. G D C D C D G D Ipagbunyi sa buong mundo: Mahal ka ng D’yos, bayan ko.

C

D

C

D

C

D

G

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SANTO - 1

(Manuel Francisco, SJ)

C G F G C G Am D G Santo, santo, santo, D’yos makapangyarihan. F C Dm C Puspos ng l’walhati ang langit at lupa. Am D G C F D G G7 Hosanna, hosanna sa kai – ta - asan. C G F G C G Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Am D G C F D G E Hosanna, hosanna sa kai – ta - asan. Am D G C F G G7 E Hosanna, hosanna sa kai – ta – a – san.

SANTO - 2

(Nemy Que, SJ) G7

Cm Bb Ab Eb Fm Gsus Santo, santo, san – to, Panginoong D’yos na makapangyarihan. C Em F C F C Gsus G7 Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo. C Em F G A7 Osana, osana sa kaita – asan . Dm G C Am7 Dm G C C7 Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. F C Dm G G7 C F C Osana, osana sa kaita – a – san.

SANTO - 3

(Barbie Dumlao)

Em Bm/D CM7 G/B Am Am7 Esus/F# B7 Santo, santo, san – to D’yos makapangya – ri - han. Em Bm/D CM7 G/B Am Am7 Dsus D Langit at lupa’y napupuno ng ‘Yong kaluwalhatian. Am Am7 D7sus D7 G G G7sus – G/B Osana sa kai - taasan. CM7 D/C Bm7 Am7 D Esus E Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Am Am7 D7sus D7 G C/G G Osana sa kai - taasan.

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SI KRISTO AY GUNITAIN
(F. Ramirez, SJ) Intro: G A D

D G D G D E7 A Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain Em7 A F#m Bm Em Em7 bilang pagkai’t inu – min pinagsasaluhan natin, G A F#m Bm hanggang sa S’ya’y dumating, Em A7 D G A D hanggang sa S’ya’y dumating.

A

A7

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SINO AKO
Bb Gm Cm7 F Bb Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako’y tanging handog lamang. Gm7 Cm7 F Bb Cm7 F ‘Di ko ninais na ako’y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Bb Gm Cm7 F Bb Ligaya ko ng ako’y isilang pagka’t tao ay mayroong dangal. Gm7 Cm7 F Bb Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Kundi ang taong D’yos ang pinagmulan. Eb F Bb Gm Cm7 Kung di ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, Bb Eb F Bb F ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, Sino ako? Bb F Bb F Sino ako? Sino ako?

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

SIYA
C CM7 Gm7 C7 F Fm7 1. Buhay ko’y may kaguluhan ang landas walang patutunguhan. C Am Dm G7sus Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? G7 C CM7 Gm7 C7 F Ngunit salamat ako’y natagpuan binigyan N’ya ng kapayapaan. C G7 C CM7 C7 Tanging kay Hesus, mayro’ng tagumpay. Koro: F Fm7 C A7sus A7 Siya ang aking patnubay, Siya ang aking gabay. Dm7 G7 C CM7 Gm7 Siya sa aki’y nagbigay buhay. C7 F Fm7 C A7sus A7 Si Hesus ang katotohanan, si Hesus ang daan. Dm G7 C Siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. 2. At ngayon sa aking buhay sa tuwina Siya’y nagbabantay. Ang pag-ibig Niya’y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba si Hesus laging kasama. Siya ay akin at ako’y sa Kanya. (koro)

Fm7

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

UNANG ALAY
(Fr. Rey Magnaye)

Intro: C

G

F

C

Bb

G7

Koro 1: C G7

G

F

F

C

Dm

Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. F Em E7 Am C G7 C

Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo.

Am

Em

F

C

Am

Bb

G

G7

1. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo; Am Em F C Am Bb G G7 at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. (koro 1)

2. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Inaalay kong lahat buong pagkatao, ito ay isusunod sa ‘Yo. (koro 1)

3. Ang bayang inibig Mo ngayo’y umaawit, sa Iyo ay sumasamba’t nananalig. Umaasang diringin ang bawat dalangin sa alay na ito nakalakip. (koro 2)

Koro 2: D A G D G D Em A7

Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. G F#m F#7 Bm D A7

Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, ngayo’y nananalig, nagmamahal Bm sa ‘Yo. F#m G Gmhold

Koda: D A D A D A

Ngayo’y nanalig, umaasa, dumudulog, sumasamba, umaawit, nagmamahal G D sa iyo. Em A7-D

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

STELLA MARIS
(Borres/Francisco, SJ)

E

E/D#

AM7

E

EM7

AM7

1. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag. F#m7 B7 G#m C#m F#m F#7 Nawa’y mabanaagan ka, hiniirang na tala ng umaga.

DM7

B7

2. Kahit alon man ang pangambaa, ‘di alintana sapagkat naroon ka. Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi.

Koro: E G#7 C#m Bm7 – E7 AM7 Cdim E Bm – E7

Maria, sa puso

ninuman,

ika’y tala ng kalangitan. Cdim G#m7 C#m7

AM7

Ningning mo ay walang pagmamaliw. F#m7 B7 E

Inang sinta, Inang ginigiliw.

3. Tanglawan kami, aming ina sa kalangitan naming pita. Nawa’y maging hantungan pinakamimithing kaharian. (koro)

TANGING YAMAN
(Francisco, SJ)

Intro: Am7 D7 C/G G7

Koro: CM7 Ikaw ang aking CM7 C/G G mong kariktan, sulyap ng ‘Yong kagandahan. D/C Bm Em Am7 – Am+M7 – Am – D G G7

tanging yaman D/C Bm

na ‘di lubu - sang Em Am

masumpungan. D7

Ang nilikha

C 1. Ika’y CM7

D/C

Bm7 hanap sa t’wina

Em

Am7

Am+ - Am – D7 G

G7

nitong pusong Ikaw lamang ang saya. Am nangungulila D7 G G7

D/C

Bm7 Em ng umaga,

Sa ganda

sa ‘Yo sinta. (koro)

2. Ika’y hanap sa t’wina sa kapwa Ko kita laging nadarama. Sa iyong mga likha, hangad pa ring masdan ang ‘Yong mukha. (koro)

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

TOTUS TUUS MARIA
Intro: C G7 C G7

Koro: C G7

C

F

G7

C

C7

Totus Tuus Maria. Ako’y iyong-iyo aking ina. F G7 C Am

Lahat ng hawak ko’t lahat ng buhay ko. F Fm G

Lahat nyari’y iyong-iyo.

Am

Em

G7

Dm

G7

C

C7

Ang bawat hakbang nasa buhay ko sa ‘yo Maria, inihahabilin ko. Am Em A7 Dm Fm

Munting pangarap ng buhay ko ang tanging alay sa sa’yo, Em A7 Dm F G7 Em C

ngayon ay tanggapin mo, sa ‘yo matatagpuan

ang kaligayahan. (koro)

Koda: C Fm C

Iyong-iyo, totus tuus!

http:/sdb.ph/download/liturgysongs

UNANG ALAY
(Fr. Rey Magnaye) Intro: C G F C Bb G7

Koro 1: C G F F C Dm G7 Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. F Em E7 Am C G7 C Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo. Am Em F C Am Bb G G7 4. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo; Am Em F C Am Bb G G7 at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. (koro 1) 5. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Inaalay kong lahat buong pagkatao, ito ay isusunod sa ‘Yo. (koro 1) isusunod 6. Ang bayang inibig Mo ngayo’y umaawit, sa Iyo ay sumasamba’t nananalig. Umaasang diringin ang bawat dalangin sa alay na ito nakalakip. (koro 2) Koro 2: D A G D G D Em A7 Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. G F#m F#7 Bm D A7 Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, ngayo’y nananalig, nagmamahal Bm F#m G Gmhold sa ‘Yo. Koda: D A D A D A Ngayo’y nanalig, umaasa, dumudulog, sumasamba, umaawit, nagmamahal y G D Em A7-D sa iyo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful