DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 OBJEKTIF 1.1 Dasar ini bertujuan memperihal dan memperincikan pelaksanaan dan penggunaan e-Pembelajaran di UPSI: 1.1.1 1.1.2 Menjelaskan peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat mengguna dan mengurus sistem e-Pembelajaran Meningkatkan keberkesanan penggunaan e-Pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam semua kursus yang ditawarkan oleh UPSI. 1.2 e-Pembelajaran digunakan dalam mod blended learning iaitu gabungan pembelajaran konvensional dan pembelajaran atas talian. 2.0 TAKRIF 2.1 Dalam peruntukan polisi ini, melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang lain: 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Pengajaran bermaksud proses menyampaikan (pengetahuan, kemahiran dsb.) yang dijalankan oleh seseorang pengajar. Pembelajaran bermaksud proses memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran oleh seseorang pelajar. Latihan bermaksud proses tunjuk ajar untuk memahirkan orang yang diajar atau dibimbing. e-Pembelajaran adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan secara atas talian melalui sistem rangkaian komputer 2.1.5 bertujuan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. MyGuru2 adalah platform e-Pembelajaran dalam Sistem Maklumat Bersepadu (IMS) yang diguna pakai untuk interaksi pengajaran dan pembelajaran di antara pensyarah dan pelajar UPSI. 2.1.6 Modul bermaksud komponen-komponen yang terdapat di dalam e-Pembelajaran termasuk tetapi tidak terhad kepada announcement, about the course, course materials dan glossary. 2.1.7 Infostruktur bermaksud sistem rangkaian dan capaian yang diperlukan di dalam sistem e-Pembelajaran UPSI.

 

2. 2.4 Menyediakan dana bagi menyokong pelaksanaan ePembelajaran meliputi infrastruktur rangkaian.2 Mewajibkan pensyarah mendapat pendedahan dan latihan berkenaan e-Pembelajaran.   2  . Mewujudkan Pusat e-Pembelajaran di peringkat universiti yang berperanan dalam membudayakan e-pembelajaran dan membangunkan kandungan kursus.2.8 Learning Objects bermaksud sebarang sumber digital yang boleh diulang guna untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.1. perisian. Mewujudkan Jawatankuasa peringkat fakulti. bagi penggunaan e- 3.1.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.1.1. Menetapkan satu bentuk ukuran Pembelajaran sebagai KPI universiti.3 3. Penyelaras e-Pembelajaran yang mengukur sejauh mana sistem ePembelajaran bagi sesuatu kursus dimanafaatkan oleh pelajar 3.1.5 3. perkakasan.1 Pengurusan Universiti Pengurusan universiti perlu menetapkan halatuju dan strategi ke arah pelaksanaan pengurusan e-pembelajaran berdasarkan amalan terbaik melalui kaedah-kaedah berikut: 3.2 Fakulti Pihak fakulti bertanggungjawab membudayakan penggunaan platfom e-Pembelajaran melalui kaedah-kaedah berikut : 3.1.2 3.1.1 Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan e-Pembelajaran Universiti yang bertanggungjawab menggubal dasar dan memantau pelaksanaan e-Pembelajaran peringkat universiti. latihan dan sumber manusia. 3.10 Pelajar bermaksud seseorang berdaftar dan sedang mengikuti kursus yang ditawarkan oleh universiti bagi sesuatu program pengajian dan disenaraikan dalam daftar pelajar universiti.1 3.9 Indeks Aktiviti penunjuk aras yang dihasilkan oleh sistem ePembelajaran dan pensyarah.  2. Menetapkan sekurang-kurangnya lima peratus penilaian untuk setiap kursus yang ditawarkan adalah berdasarkan penglibatan secara atas talian. 2.1.

Forum. Membentuk jawatankuasa penyelaras e-Pembelajaran di peringkat fakulti yang bertanggungjawab untuk: i.1 Pelaksanaan i.2. 3. Memaklumkan status penggunaan e-Pembelajaran pensyarah kepada dekan awal.3 Mewajibkan pensyarah memuat naik Rancangan Instruksional (RI) dan bahan pembelajaran dalam format digital bagi setiap kursus yang ditawarkan oleh fakulti. pertengahan dan akhir semester.  3.6 Memaklumkan sebarang masalah pelaksanaan ePembelajaran diperingkat fakulti kepada Pusat ICT.). Melaporkan penyalahgunaan platfom e-Pembelajaran oleh pensyarah atau pelajar kepada pihak pengurusan universiti. Menjalankan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan e-Pembelajaran di peringkat fakulti. Glossary dll.   3  . Memastikan interaksi pensyarah dan pelajar secara atas talian mengikut Garis Panduan Pengendalian Forum. (Lampiran B) iii.2. v. Mematuhi polisi e-Pembelajaran UPSI dan garis panduan Amalan Pensyarah Atas Talian. susulan 3.2.2. Assignment.5 iii. Menyediakan sokongan. Chat. motivasi dan ganjaran yang bersesuaian kepada pensyarah yang aktif dalam penggunaan e-Pembelajaran dan pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran digital. Mengambil langkah penambahbaikan berdasarkan laporan pemantauan. (Lampiran A) Memastikan penggunaan sekurang-kurangnya 30% atau sekurang-kurangnya tiga (3) dari modul yang disediakan dalam MyGuru2 (cth.2. ii. ii. Evaluation. Membantu pensyarah bermasalah dalam penggunaan platform e-Pembelajaran di peringkat fakulti. 3.3. iv.7 3.3 Pensyarah Pensyarah perlu memastikan pelaksanaan e-Pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran kursus mereka mengikut garis panduan berikut: 3. Announcement. Menjadikan pelaksanaan e-Pembelajaran sebagai salah satu komponen sasaran kerja tahunan (SKT) pensyarah.4 3.

ii. Memastikan Learning Objects yang dibangunkan oleh pensyarah memenuhi piawai dan dikawal mutunya oleh sebuah jawatankuasa di bawah BPAK.3 3. viii.4. Memaklumkan kepada Timbalan Naib Canselor (A&A) tentang pelaksanaan e-Pembelajaran berdasarkan ‘Indeks Aktiviti’ yang dicapai oleh pensyarah.  3.4.6 Menggubal. v. iii. Membuat penilaian pelajar berdasarkan maklum balas (postings/assignment/facilitation) yang berlangsung melalui platform e-Pembelajaran. 3. vi.4 3. Bertanggungjawab menjaga hasil kerja/hak milik pelajar. untuk meningkatkan penggunaan e- 3.1 Memastikan bahan e-Pembelajaran yang dihasilkan adalah selaras dengan objektif dan hasil pembelajaran kursus yang ditawarkan.   4  .3.4. Memastikan bahan yang dimuat naik tidak melanggar isu hak cipta.4.5 3. harta intelek atau plagiarisme. Setiap pensyarah bertanggungjawab meningkatkan penggunaan dan memperkayakan isi kandungan yang dimuat naik secara berperingkat mengikut tahap pelaksanaan yang dicadangkan untuk setiap kursus yang dikendalikan.2 Bahan Pengajaran i.4.2 3. Membuat promosi Pembelajaran.4 Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAK) Tugas dan tanggungjawab BPAQ berkaitan e-Pembelajaran adalah: 3. vii. Memastikan bahan pengajaran yang dimuat naik releven dengan kursus dan berkualiti tinggi. iv. Setiap pensyarah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bahan pengajaran dan pembelajaran yang telah dimuat naik. menyemak dan meminda polisi e-Pembelajaran. Menjalani latihan atau bengkel penggunaan atau aplikasi berkaitan e-Pembelajaran yang dijalankan oleh PTPM. Pusat ICT dan/atau agensi luar mengikut keperluan. Memberi maklum balas sewajarnya kepada pelajar terhadap forum yang dikendalikan untuk kursus.4. Memasukkan item tentang penggunaan e-Pembelajaran ke dalam borang penilaian pengajaran pensyarah.

ii. Memudahkan capaian melalui ’single sign-on’. 3. 3.5.5.4 Sistem Maklumat Bersepadu i. Memastikan sistem e-Pembelajaran mematuhi piawaian W3C (World Wide Web Consortium). iv. Memastikan server e-Pembelajaran berfungsi “24 X 7”. iii.5 Pusat Teknologi Maklumat (ICT) Tugas dan tanggung jawab Pusat ICT berkaitan penggunaan dan pelaksanaan e-Pembelajaran meliputi bahagian berikut: 3.   5  . Menerokai teknologi ICT yang terkini untuk diadaptasi dalam e-Pembelajaran Membolehkan sumber e-Pembelajaran antara universiti-universiti. dikolaborasi 3.) i. Mengintegrasi sistem e-Pembelajaran dengan Sistem Maklumat Bersepadu Universiti (SMBU).7 Mendapatkan maklum balas dan cadangan penambahbaikan tentang e-Pembelajaran. Melaksanakan audit keselamatan secara berkala oleh pihak yang bertauliah. iii.4. ii. Mewujudkan perkongsian satu pangkalan data yang diiktiraf oleh universiti.5.3 Infostruktur ICT (rangkaian. ii. perisian dll. Memastikan sistem hanya boleh dicapai oleh pelajar dan kakitangan yang berdaftar dengan UPSI KECUALI bagi kursus yang boleh dikongsi mengikut tahap yang ditetapkan oleh bahagian akademik. v. Mewujudkan Minimum Hot Backup atau DRC (Disaster Recovery Centre) 3.1 Keselamatan Sistem i. Menyediakan bandwidth yang mana penggunaannya tidak melebihi 70% secara menyeluruh. Menyimpan bahan yang telah dimuat naik di dalam arkib untuk jangka masa minimum 2 tahun.  3. ii.5.2 Teknologi Terkini i.

Memantau dan melakukan analisis penggunaan ePembelajaran.6. Menyedari bahawa sebarang aktiviti dalam sistem ePembelajaran UPSI akan direkod di dalam log sistem secara automatik untuk rujukan dan rekod.6 3.5.6. iii.6.6 Pemantauan e-Pembelajaran i. Bertanggungjawab memastikan produk/tugasan/projek yang dihasilkan adalah profesional.5 3. 3. Tidak dibenarkan sama sekali menyalahgunakan kemudahan yang disediakan dalam sistem e-Pembelajaran selain daripada tujuan pembelajaran.1 Bertanggungjawab mendapatkan pengetahuan dan kemahiran menggunakan platform e-Pembelajaran bagi kursus-kursus yang diambil pada setiap semester. Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kerahsiaan kata laluan.4 3. 3.5 Perkhidmatan Pelanggan Mewujudkan pusat perkhidmatan (service/call center) mengikut waktu kuliah universiti atau mengikut keperluan universiti.6. Memperoleh indeks aktiviti dari bilangan capaian penggunaan e-Pembelajaran. ii.5. Berkomunikasi dengan pensyarah melalui semua kemudahan komunikasi yang disediakan melalui sistem e-Pembelajaran Mendapat bantuan teknikal dan sokongan semasa menggunakan sistem e-Pembelajaran dari hotline atau helpdesk UPSI.8   6  .6 PELAJAR Peranan dan tanggung jawab pelajar UPSI dalam penggunaan ePembelajaran adalah: 3. Mematuhi polisi dan garis panduan e-Pembelajaran UPSI: 3. beretika dan tulen mengikut polisi hak cipta.6.  3.6. Mengadakan latihan atau bengkel penggunaan modulmodul dalam e-Pembelajaran UPSI iaitu MyGuru2.2 3.6.7 3.3 3.6.

Memuat naik bahan pembelajaran dalam format digital yang sesuai.6 Tahap 6 (dalam tempoh 2 tahun selepas polisi diluluskan) Mengadakan pembelajaran secara kolaborasi dengan pihak lain seperti universiti luar untuk mengadakan ‘global classroom’. (Lampiran D) iii. 4. Memuat naik Rancangan Instruksional yang mengandungi maklumat kursus (WAJIB).1.4 Tahap 4 (sepanjang semester) Menyediakan soalan-soalan latihan/kuiz atau penilaian secara atas talian 4. ii. Menggunakan modul Announcement sebagai cara berkomunikasi dengan pelajar bagi memudahkan penyebaran maklumat terkini berkaitan pengajaran dan pembelajaran. 4. ii. 4.1.1.1 Tahap 1 (Seminggu sebelum semester bermula hingga minggu ke 2) i.   7  .1.3 Tahap 3 (dari minggu ke 2 hingga akhir semester) Menguruskan sekurang-kurangnya satu Forum (Perbincangan) secara atas talian bagi setiap semester. Garis Panduan Forum dalam platfom e-Pembelajaran (Lampiran B) 4. Membina laman web sendiri seperti blog pensyarah dan membuat pautan kepada platform e-Pembelajaran UPSI. 4.0 TAHAP PELAKSANAAN 4.  i.5 Tahap 5 (dalam tempoh 2 tahun selepas polisi diluluskan) i.2 Tahap 2 (dari minggu ke 2 hingga akhir semester) i. ii. Membangunkan kandungan interaktif akses kendiri dalam bentuk ‘Learning Objects’.1.1. (Lampiran C) ii. Garis Panduan e-Pembelajaran untuk pelajar.1 Pembelajaran atas talian dilaksanakan mengikut enam tahap: 4. Garis Panduan Penghantaran Tugasan Atas Talian. Membina ‘Glossary’ secara atas talian bagi kursus yang diajar.

3 5.   8  .1 6. Polisi e-Pembelajaran ini akan disemak sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali.1 7. Pensyarah boleh pada bila-bila masa menggunakan bahan pengajaran tersebut dalam sebarang aktiviti akademik.1 Semua bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibangunkan menggunakan kemudahan dan sokongan yang disediakan oleh UPSI adalah hak milik bersama pensyarah dan UPSI.0 HARTA INTELEK DAN HAK CIPTA 5.1.3 6. bantuan khidmat nasihat atau kakitangan pembangunan multimedia bagi menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran tersebut.1. Menyediakan ganjaran yang sesuai bagi pensyarah yang membangunkan learning objects bagi kursus yang dikendalikan. UPSI akan mendapat hak milik sepenuhnya atas bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibangunkan jika pensyarah diberi ganjaran pengurangan beban tugas.  5.4 7.4 6.2 UPSI berhak mengubah dasar ini dari masa ke semasa.1. Mengiktiraf learning objects yang dibangunkan oleh pensyarah sebagai penerbitan.0 PENILAIAN DAN GANJARAN 6. 6.2 5. Ianya bagaimanapun tidak boleh digunakan di institusi lain sebelum mendapat kebenaran daripada UPSI. UPSI berhak pada bila-bila masa menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran tersebut untuk diguna semula oleh pensyarah lain dengan memberikan penghargaan dan royalti kepada pensyarah yang menyediakannya.0 AM 7. geran atau upah untuk membangunkan bahan P&P.1 UPSI akan: 6.2 Mengambil kira penglibatan dalam e-Pembelajaran sebagai salah satu kriteria kenaikan pangkat. 5. Menyediakan ganjaran yang sesuai kepada pensyarah dan fakulti yang aktif mengguna dan melaksanakan ePembelajaran.1.

  9  .  LAMPIRAN A  GARIS PANDUAN AMALAN PENSYARAH ATAS TALIAN Adalah menjadi tanggung jawab pensyarah untuk: (i) Mematuhi dasar umum ICT yang ditetapkan oleh UPSI. (iv) Memberi kesedaran serta kefahaman kepada pelajar tentang harapan. (v) Memastikan pelajar mempunyai kemahiran teknologi yang minimum untuk melibatkan diri dalam sesi pembelajaran atas talian yang dianjurkan pensyarah. (ii) Memaklumkan kepada pelajar di permulaan sesuatu kursus tentang komponen pembelajaran atas talian serta pemberatan yang dikhususkan untuk penglibatan pelajar. peranan serta tanggung jawab pensyarah dan pelajar dalam sesebuah komuniti pembelajaran atas talian. (vi) Membantu pelajar menyesuaikan pembelajaran atas talian dengan memimpin dan membimbing pelajar terutamanya pelajar yang kurang kemahiran tentang teknologi yang digunakan. (iii) Menyokong dan menyumbang kepada satu komuniti pembelajaran yang bermakna melalui tugasan/projek serta maklum balas yang diberikan kepada pelajar.

  (vii) Mematuhi akta hak cipta yang telah ditetapkan oleh UPSI (mendapatkan persetujuan pelajar sebelum menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh pelajar sama ada untuk tujuan penyelidikan atau pengkomersilan. (ix) Menghormati semua peserta komuniti pembelajaran atas talian dengan mengamalkan kod etika serta peraturan di UPSI.) (viii) Mengamalkan profesionalisme sebagai seorang pensyarah terutamanya apabila berinteraksi dan memberikan maklum balas kepada peserta komuniti pembelajaran atas talian. (xi) Memberikan tugasan/projek yang melibatkan penggunaan teknologi atas talian yang bersepadanan dengan kemampuan pelajar terutamanya dari segi masa dan kemahiran pelajar. (x) Menggunakan sama ada Bahasa Melayu.     10  . Inggeris atau mana-mana bahasa yang telah ditetapkan sebagai pengantar bagi mana-mana kursus.

(ii) Pensyarah menetapkan tempoh masa untuk forum dan menutup forum apabila tamat tempoh.  LAMPIRAN B    GARIS PANDUAN FORUM (i) Pensyarah menetapkan sekurang-kurangnya SATU forum untuk satu semester. (v) Markah hanya diberi untuk maklum balas yang diterima semasa tempoh forum dibuka. (viii) Setiap pelajar berhak menyuarakan pendapat masing-masing dan TIDAK BOLEH memperlekehkan pendapat orang lain secara yang tidak ilmiah/profesional. (iii) Pensyarah akan mengambil bahagian dalam forum semasa forum dibuka atau setelah mendapat semua respon pelajar. (vi) Pelajar dinasihatkan memberi tumpuan kepada topik yang ditetapkan oleh pensyarah dan TIDAK BOLEH memulakan sesuatu topik baru yang tiada kaitan dengan topik yang dibincangkan. Maklum boleh diberikan melalui announcement kursus atau forum. Pelajar yang melanggar dasar ini boleh   11  . balas (iv) Gred/markah diberi berdasarkan kuantiti dan/atau kualiti respon yang diterima.

penilaian (ix) Kritikan berbentuk fitnah/peribadi DILARANG sama sekali. Makluman ini akan disampaikan secara peribadi oleh pensyarah atau mediator forum.  diberikan Gred 0 sekiranya respon forum termasuk dalam kursus. Pelajar yang melanggar dasar ini boleh diberikan Gred 0 sekiranya respon forum termasuk dalam penilaian kursus. (xi) Pelajar yang melanggar mana-mana dasar forum akan diminta keluar dari forum berkaitan. (x) Pelajar TIDAK BOLEH memberi respon dengan tujuan mengapiapikan isu atau bermotifkan politik. Pelajar yang melanggar dasar ini boleh diberikan Gred 0 sekiranya respon forum termasuk dalam penilaian kursus.                                             12  .

  13  . termasuk bahan yang disediakan oleh pensyarah dan pelajar seperti interaksi dalam forum hanya dibenarkan oleh pelajar yang mendaftar kursus sahaja dan bukan oleh pihak luar.  LAMPIRAN C      GARIS PANDUAN e-PEMBELAJARAN PELAJAR (i) Pelajar dinasihatkan melawat/mengakses kursus melalui sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk perkembangan/pemberitahuan kursus dari masa ke semasa. (v) Akses kepada kursus. (iv) Semua tugasan yang dihantar mestilah bebas dari unsur plagiat. (vi) Semua bahan yang sediakan oleh pelajar termasuk entri forum akan digunakan hanya untuk kegunaan kursus ini melainkan mendapat persetujuan pelajar untuk kegunaan lain seperti penyelidikan dan penerbitan. MyGuru2 mengikuti (ii) Pelajar dinasihatkan membaca pengumuman melalui modul ‘Announcement’ dari masa ke semasa untuk menyemak perkembangan/pemberitahuan kursus. sebarang (iii) Pelajar perlu menyimpan satu salinan tugasan yang dihantar melalui MyGuru2 untuk rekod dan semakan bila diperlukan.

  (vii) Semua bahan yang disediakan dalam kursus adalah hak milik UPSI.                                                                                       14  keizinan . Justeru. pelajar tidak dibenarkan menggunakannya selain untuk tujuan pembelajaran melainkan dengan mendapat terlebih dahulu.

anda perlu menyatakan nama. nombor matrik dan nama tugasan tersebut dalam subjek e-mel tersebut. PowerPoint.  LAMPIRAN D   GARIS PANDUAN PENGHANTARAN TUGASAN SECARA ATAS TALIAN (i) Sekiranya UPSI. dibenarkan anda boleh menghantar tugasan yang ditetapkan melalui e-mel dan/atau Sistem Pengurusan e-Pembelajaran (ii) Sekiranya terdapat masalah teknikal dengan Sistem Pengurusan ePembelajaran UPSI.) melainkan perisian lain yang dimaklumkan oleh pensyarah. Excel.   15  . (iii) Sekiranya terdapat masalah teknikal daripada pihak anda (komputer atau rangkaian di rumah/pejabat/cyber café) yang menyebabkan anda tidak dapat menghantar tugasan pada tarikh yang ditetapkan. tugasan tersebut hendaklah dihantar melalui emel sebelum tarikh akhir yang ditetapkan. (iv) Semua tugasan perlulah disedia menggunakan perisian Microsoft Office (Words. anda bertanggungjawab menghubungi pensyarah anda melalui e-mel. Excess dll. Walau bagaimanapun. telefon dan/atau faks untuk memaklumkan masalah yang anda hadapi. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan e-mel tersebut tidak akan dibuka dan anda dianggap tidak menghantar tugasan tersebut.

anda akan dianggap tidak menghantar tugasan mengikut tarikh yang ditetapkan dan markah 0 mungkin diberikan untuk tugasan tersebut. (vi) Anda dikehendaki menyimpan salinan asal tugasan tersebut dalam bentuk hard dan soft copy untuk tujuan rekod dan semakan sekiranya perlu. (viii) Sekiranya tugasan anda tidak diterima kerana melanggar mana-mana dasar penghantaran tugasan ini. anda akan diminta mengirim semula fail yang bebas dari virus tidak lebih dari 24 jam dari masa pemberitahuan tersebut. pensyarah akan meneliti tugasan tersebut dan memberi maklum balas sekiranya difikirkan perlu. (vii) Anda bertanggungjawab memastikan agar fail tugasan yang dikirimkan kepada pensyarah melalui e-mel atau kepada Sistem Pengurusan Pembelajaran UPSI bebas dari virus.  (v) Dalam tempoh tidak melebihi tujuh (7) hari dari tarikh akhir menghantar tugasan. Sekiranya fail tersebut mempunyai virus.       16  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful