Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010

´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ «, ¬, þ, ® ±Ûõ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û ¯ûÇÉ. ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò
§¾÷ó¦¾ÎòÐ Åð¼Á¢Î¸.
1.

À¢ýÅÕõ ÅƢŨ¸¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ±¨¾ «¨¼Â¡Çõ ¸¡½ þÂÖõ?
 ÍüÚôÒÈò¨¾ì ¸ÅÉ¢ò¾ø
 ÁüÈÅ÷¸Ç¢ý º¢ì¸ø¸¨Ç ¬Ã¡ö¾ø
 ¦º¡ó¾ Å¡ú쨸¢ø ²üÀÎõ º¢ì¸ø¸¨Çô ÀðÊÂĢξø
«.
¬.
þ.
®.

2.

´Õ ¦À¡ÕÇ¡ì¸ò¾¢ü¸¡É «ÅºÃ ŨÃÀ¼ò¨¾ ±ôÀÊ «¨ÆôÀ÷?
«.
¬.
þ.
®.

3.

º¢ó¾¨É
¸ÕòàüÚ
¯ÕŨÃ
ŨÃÀ¼õ

¦À¡ÕÇ¡ì¸ Å¨ÃÀ¼õ _____________________, ______________________, ___________________
¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸¡ðÎõ.
«.
¬.
þ.
®.

4.

º¢ì¸ø¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡½ ÓÊÔõ
ÀÄ ¸ÕÅ¢¸¨Ç «¨¼Â¡Çõ ¸¡½Ä¡õ.
¦À¡ÕÇ¡ì¸ò¨¾ «¨¼Â¡Çí¸¡½ ÓÊÔõ
º¡Å¢ ¨ÅìÌõ ¦Àðʨ «¨¼Â¡Çõ ¸¡½Ä¡õ

¯ÂÃõ, «¸Äõ, ¿£Çõ
Åñ½õ, ÓýÀ¡¸õ, À¢ýÀ¡¸õ
ÅÊŨÁôÒ, «ÅºÃì §¸¡Î¸û, ̨ȸû
Ш½ôÀ¡¸í¸û, ¸ÕÅ¢¸û, ¦ºöÔõ, ÅÆ¢Ó¨È

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸û ±¨¾ì ¸¡ðθ¢ýÈÉ?

«.
¬.
þ.
®.

«Çò¾¨ÄÔõ ÌȢ¢ξ¨ÄÔõ
«Çò¾¨ÄÔõ ¦Åðξ¨ÄÔõ
«Çò¾¨ÄÔõ Ũþ¨ÄÔõ
ÌȢ¢ξ¨ÄÔõ ¦Åðξ¨ÄÔõ

1

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010
5.

À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¨¸ô¦À¡È¢ì ¸ÕÅ¢¨Â «¨¼Â¡Çí¸¡ñ¸.

«.
¬.
þ.
®.
6.

¨¸ þÃõÀõ
¦¸¡õÒ Íò¾¢Âø
Ü÷Ó¨Éì ÌÈÎ
¯¨È «¸üÚõ ÌÈÎ

±ó¾ì ÜüÚ ¾¸Åø¸¨Çî §º¸Ã¢ôÀ¾ü¸¡É ÅÆ¢¸Ç¢ø «¼í¸¡Ð?
«.
¬.
þ.
®.

¸üÀ¨É ¦ºö¾ø
¬ö× ¿¼òоø
§ÀðÊ ¿¼òоø
þ¨½Âò¾Çò¨¾ô À¡÷¨Å¢ξø

7.

¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÜüڸǢø ±¨Å ¦ºôÀɢΞü¸¡É ¸¡Ã½í¸û?
I.
¦À¡ÕÇ¡ì¸ò¨¾ «ÆÌÀÎòОüÌ
II.
¦À¡ÕÇ¡ì¸õ ¿£ñ¼ ¿¡ð¸û þÕôÀ¾üÌ
III.
¦À¡ÕÇ¡ì¸ò¾¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¸í¸¨Çô À¡Ð¸¡ôÀ¾üÌ
IV.
¦À¡ÕÇ¡ì¸ò¨¾ ±Ç¢¾¡¸î Íò¾õ ¦ºöžüÌ
«.
I, II
¬.
III, IV
þ.
I, II, III
®.
I, II, III, IV

8.

²ý Å¢ÅÃí¸¨Ç ¬Å½ôÀÎòи¢ýÈÉ÷?

«.
¬.
þ.
®.
9.

I.
II.
III.
IV.
I,
I,
I,
I,

Àò¾¢ÃôÀÎòОüÌ
§Áü§¸¡û ÌÈ¢ôÀ¡¸ô ÀÂýÀÎòОüÌ
À¢Èâ¼õ ¸ÕòÐ츨Çô À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûžüÌ
§ÁÖõ ¦À¡ÕÇ¡ì¸ò¨¾î º£÷¦ºöžüÌ
II
III
II, III
II, III, IV

Á¢¾¢ÅñÊ¢ý ºí¸¢Ä¢¨Âô ÀáÁâôÀ¾üÌ, ºí¸¢Ä¢Â¢ý Á£Ð º¢È¢Ð _______________ ⺠§ÅñÎõ.
«.
¬.
þ.
®.

Åñ½õ
Åñ½ô ⺢Âõ
ÁºÌ ±ñ¦½ö
Áñ¦½ñ¦½ö

2

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010
10.

¸£§Æ ¸¡ñÀÅüÚû ´Õ Á¢¾¢ÅñÊ¢ý §Å¸ò¨¾ì ¸ðÎôÀÎòОüÌô ÀÂýÀÎÅР¡Ð?
«.

¬.

þ.

®.

11.

¸£ú¸¡Ïõ ¨¸ô¦À¡È¢ì ¸ÕÅ¢¸Ùû ºì¸Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ¯ûÅ𨼨Âì ¸ÆüÈ¢ ±Îì¸ô ÀÂýÀÎõ
¸ÕÅ¢ ¡Ð?
«.

¬.

þ.

®.

3

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010
12.

¿¡ü¸¡Ä¢Â¢ý ¸ÆýÈ¢ÕìÌõ À¡¸ò¨¾ ±ó¾ì ¸ÕÅ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ºÃ¢ ¦ºöÂÄ¡õ?

«.
¬.
þ.
®.
13.

¸¡ö¸È¢î ¦ºÊ¸Ç¢ý ÀáÁâôÀ¢ø ¾¢É󧾡Úõ «Åº¢ÂÁ¡¸î ¦ºö §ÅñÊÂР¡Ð?
«.
¬.
þ.
®.

14.

¯ÃÁ¢Î¾ø
¿£÷ °üÚ¾ø
¸¨Ç ¦Åðξø
«ÚŨ¼ ¦ºö¾ø

¸¡ö¸È¢î ¦ºÊ¸¨Ç _________________ Ũ¸Â¡¸ô À¢Ã¢ì¸Ä¡õ?
«.
¬.
þ.
®.

15.

‘±Äý’ º¡Å¢
Å¢Ã¢Ó¨É ŠÀ¡É÷
ÀøÓ¨Éì ÌÈÎ
¦¸¡õÒ Íò¾¢Âø

´ýÚ
þÃñÎ
ãýÚ
¿¡ýÌ

¸¡ö¸È¢ À¢âÎõ¦À¡ØÐ ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼¡¾ ¨¸ô¦À¡È¢ì ¸ÕÅ¢ ¡Ð?
«.
¬.
þ.
®.

âÅ¡Ç¢
Áñ¦ÅðÊ
¨¸Áñ šâ
Ü÷Ó¨Éì ÌÈÎ

4

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010
16.

17.

¸£ú¸ñ¼ ¸ÕÅ¢¸Ùû ±ó¾ì ¸ÕÅ¢ ¸¡ö¸È¢ò §¾¡ð¼ò¾¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀ¼Å¢ø¨Ä?
«

¬

þ

®

¸£ú¸¡Ïõ ¦À¡Õû¸Ùû ¾ÃÌ Ó¨È Å½¢¸ò¾¢üÌ ²üȨÅ:
I.
II.
III.
IV.
«.
¬.
þ.
®.

18.

I, II
I, II, III
I, II, IV
III, IV

¸£ú¸¡ñÀÅüÚû ¾ÃÌ Ó¨È Å½¢¸õ ÀüȢ ¦À¡öÂ¡É ÜüÚ ±Ð?
«.
¬.
þ.
®.

19.

¿¡Ç¢¾ú
¿¡º¢ ¦ÄÁ¡
¨Åà §Á¡¾¢Ãõ
Òá𼡠¦Ã¡ðÊ

¿ð¼õ «¨¼Â «¾¢¸ Å¡öôÒñÎ
Ž¢¸ô ¦À¡Õû¸¨Ç Å¢¨Ä ¦¸¡ÎòÐ Å¡í¸ §Åñʾ¢ø¨Ä
ÍÂÁ¡¸ Ž¢¸ô ¦À¡Õû¸¨Çò ¾Â¡Ã¢ì¸ §Åñ¼¡õ
þÄ¡À Ţظ¡Î ¦À¡Õû¸Ç¢ý Å¢üÀ¨ÉìÌ ²üÀ «¨ÁÔõ.

¸¨¼Â¢ÖûÇ ¦À¡Õû¸¨Ç Ž¢¸õ ¦ºöžüÌ ____________ «Î츢 ¨ÅôÀ÷.
I.
II.
III.
IV.
V.
«.
¬.
þ.
®.

«Îì̸Ǣø
§Á¨º¸Ç¢ø
¦ÀðʸǢø
¸ñ½¡Ê «ÄÁ¡Ã¢¸Ç¢ø

I, II
I, II, IV
II, III, IV
I, II, III, IV

5

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010
20.

Å¢ÇõÀÃü§ÈðÊø þ¼õ¦ÀÈ §ÅñÊ ¾¸Åø¸û:
I.
II.
III.
IV.
«.
¬.
þ.
®.

¦À¡Õû¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷
¦À¡ÕÇ¢ý ͨÅ
¦À¡ÕÇ¢ý Å¢¨Ä
¦À¡ÕÇ¢ý ¾Â¡Ã¢ôÀ¡Ç÷ ¦ÀÂ÷ «øÄÐ Ó¸Åâ

I, II
I, II, III
I, III, IV
II, III, IV

( 20 ÒûÇ¢¸û )

6

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010

1. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÅƢӨȸ¨Çî ºÃ¢Â¡¸ Å⨺ôÀÎòи.
«Çò¾ø

¦À¡Õòоø

ÌȢ¢ξø

¦ºôÀɢξø

ºÃ¢À¡÷ò¾ø «øÄÐ
À⧺¡¾¢ò¾ø

«Úò¾ø

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
6. ___________________________________________________
( 6 ÒûÇ¢¸û )
2. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¨¾ÂÄ¢ý ¦À¨à ±Øи.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
( 4 ÒûÇ¢¸û )

7

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Kemahiran Hidup/T6/PKSR2/2010

3. Å¢ÇõÀÃü§ÈðÊø þ¼õ¦ÀÈ §ÅñÊ ¾¸Åø¸¨Ç ±Øи.

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________

( 5 ÒûÇ¢¸û )

- ÓüÚõ-

- ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É¡ìÌõ-

8

SUDHEEP/SJKTSGB/PKSR2/2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times