Q$ee-· d.e IQ. {bfiID31i,au P:rtlft(~doji'il!e~t~' ¢fd!!:]a J!

r9mQtj;~~ d·~ Tfav~i:1,

. .Df.R.EtnoN llECR'E'itCH 12:.1S,flN(lig{%JERIE :~:E~JfoRMitnON·

... _. . . . -:.

RESUME· TH.El1;Oltl()tJE:·

~ . -'. . "_

&~

GUIDE DE TRA:V'Alt~ llb\ '[I 0 llE

.: - ... ~ . ... . -

·~'lQ:l1JIL.E· $. NQ:TIO;NS .DE ~THt~ATfQ1)ES

•• ::.. •• ' :- 1..":;. •

Ap· [[)T. ·11Q" T~T"l?"!r?!i:'I :It'" .""1 N·'Slc",-;\:~'''·;i' . .iIi: 1:;r«i0'J;l"~fE' _ ~. '.r-~J~ .~:_~~~~ ·n ~.:'J;, ~;·'~~V~'i.JL.:.l ... ~~~·

SJ1erE:U~ ; ~f(;

,~P~CJAL~lE· :: "yE€·HN1Q'l!m.8: l?B .~~~-aAUX~ ~q~~AT;[qPf~ CJ'Rl} NIVEA U. :.lEC~{Nr~JF.~. S~ECV~.t.1S:E

-1

l

EFP;

MDRCHUJOMAR·IMAM

CFMon

~ - - I.

DR·se

~~~ de I) tni.~·et. ·tillid~·~· ~ra't.llI;!~·~l:ri~e'8

NOTlorU~":DE MATHE.MAT~'QIlE:S· APPl'IQU!!ISS" A.

L'~ IN:F'OR!MAT~QUE

$.OMMAIRE:

A, S)'!MlnEl'! de tt~mtfruJon ... ,;;; i , •• ;; I " .. oN I " .. ,., ..... "'" 1""r.; .. ·I,11 ':" H. r(I."; II '.l'l);;; ",j,;; ;7F.1;.J I rn" 1."; i rrl ....... ,·, :S:

l· '1',' 'In~Z~~~?b~~t~~;i~~~ •. .. :: ~::::::: .: :.:::: :::'::::: :.:~::.: :.::: :::::~~: :~:~.: :::.: :::.:;; :~:.~,':.~::::~:,: :.:.:~: ::::::: :::::~::~. ~

2. ~~p'le$, dt"~'~~U:lei'l de 1l11·nt.eratioll "," " ,,"'" .... ~;; ':<" ••• ,' '!----., i ._ •• " , .•••• ," , ... ,:,"" •••••• , , .... , '9

Ir~ Des :Sj!.ste.tl1eS positjo;nnels '" ,'" ,.,', ,;; ,_,; _ " ,., .. ---.; .. , .. ,. __ ."" .~.'" : .. " .. . __ . :J::I]

1; QiI':I:' es: ce: (;lU~U[1-s.Ystc.me de·n'llt}lemtio.ll .~._. __ .. ".,.' .. __ ~" ."--~"" , '.", .... ," :.- .. ,.,. . "" .. ~~"'" ,.i I]

2. ~rl't'.ci~ 4' t~11~ 'base: -" ".,.--.:-, .. (., , ," <" ~.~""" """ '" '" _, •• _._ ••• ", ,"" :" ,,"" 1. 0

J, "Lt~r sprs.t~!ne.r.:: ]QS1tbj.ntlcis : , ",'" , , , , ,'.,., ----" ,.-.,--- --- ,. __ j. '." , ,", .. ,'" , •• ,-- ""---~~""; 11

HI· 'U.~m~;de l' mrifu.rtnado;t er ses muUipleS :. ,.,""' ... ,.,.: " ", .... ",..,_." __ '" " ... , :,'; ; .. .: ,',,; l ~

IV~ .P~~ge de b"ba'le d~d~l,;i lIIie''base qael~n"lne.,:.-._ .... "," .. "",." "","_._ .. _,~.--.: .. ,;..,. l:2:

VI- 'P~~ge de h. base binaire vel'snm.e base quelcouque.u"" "" -.; .. :, --:-.".,.,<.'.-.""".n

. ~ it.. 'b'" 'm .If·~· 1"1

1 , Pas.S!::i~.r3 de lill 'u!!lse, l,niiure ",,'e1'.S £~ 'Ue:c!n~a.l : "" ;" , ..... ,,"" .~_ .. " ,:_-,'." ,._~" " ..... "",, .... "..... i ,

2, P-a~~e de JZI, base bin~i:ro vets r J:e'r;al: ~, .. ~-., .. , ,''' ~ ._ __ 1:."" ..... ""'.~" <, • .. -. ->---- .. " .. ' ', 13

.3. p.~s~~.-(kJ].a 'b~~s,~ ·bj mi~ ve.rs. I ~(fc~al,:' .,', .••. ,'" '. , ... ",,', '" ..... , '" : ' .. ':--.,' ... __ ~., ,., ...•. '" ,., ..... ,""" 13

V 11- [." atit~~ne.t]'9l~ l?il'(airE;: :';, "" , ... ,," "" ..... ,"" , .• _""'" _-- •. "" __ .-'" e- •• ;, ~ •• ~~"": :"";; ,', •• ..... __ ._,."'" _ 14

i _ L i3:"diclHi'on 'binaire ; '" n.,·"" ... , •• .. "", ~"'" ,"'" " .. ,' ,." ..... ,.,' •• -- .;; .: .• ;~."'" .... ,""', • .14·

2. L~L' mrdtipJ~c~iio.n·.-" .. : .. ." ;.," ", ,"", ... " .. ,' _ .. , ," __ .. e" -., .. ; , •• , ,"" .... ,"" e e --,''_'' ., ...... 1'4-

. ~. ta ${:ius.¢·~actiQn . ,'_'_ .•. "" ._.", ' ,,"'" ,"'" •• - .. " '" .--- ... ' .. __ ."" _'""", .. "" .-~" .... ----., .... 1.4

.4_ La d'i.vislon.: , .•. ,", .. ,"" •.. ," , , ._ ..... _:_ .. ,., , .. ."" , ,'" ... ,,'" , , ._--.<-". ~"", _. __ , '.""". 14·

VH[·- . L·tS hombres ·frac·ti,l1l1fU!:IS ; " ,"'" .... ,"" ", ..... ," , ~." , .. : .. , ., .... _."", " .. ",'"" •••. , "'" -_"" 15

'1. ~,., ....•. .d.··.·. -, .' ... I'I!.

. ";'::Ci~l:: ilY~ v~!I'gure fixe ; .. ,"" .... , ,.,., ')<0'''-''''' ...... ,'" , ,' .. -.--'" ...... ," .... ,,';, .. 1····· .. ---- .... , .--.. ".;J

·:t R~r~~~"nt:~itian 'd~ ·nOfnbtes.~: '~frgule fl@ftai];t~ '" " ,", ... , "" •• " •. , .. __ :_ ....• _ •. " ,.,., ... ," ", .... l~~

JX- Rep.te.sentation des nombres s.!;gncs ;": .... ""' .... ~."'.~.;., .. .. :, .. , .. _ "' .• ~." .. '"; .. ,,, ----, ..... ---0 1~.

L Par. ];eu~ Ya!i~~lI'.ab.siolt~-;.; ·",We:"IJt-' s~e, ,., _.-" .. , .. ".~ '" ,,'" .•... a e ~~- •• , d._ .• ", 16

.2. I4-1.r.6se.rti~tlo,n '"de~ n·QJirlbt'l~.s. ·:s,rg~'l.6i, da,iw Je ~~de' Cfl;i e~mp[e-~rt.t :r:e,sltrmn'l. .... ,"", 1?

)- .RI~pr€is.e:nt?tkm. 'des it~rnhtes· $i~~es. drulS 'le code .du ~omp!~ro.t vTaL, .... .. ,., __ ._ 11

X-" EtJ ... resemer ~ur ll$'lttnlliti~Itl(1;·biIii!li.re ; ~,: '.' ".'"-''' .. r .. --, I ,._ •• __ '.' , .•••• ,', ... ," .... ;; ,.,. ,.,-. ,., ,.,:, •• --- ~l9 Xr~ Re}1t"esent"::ttltm. des 'notnbltes ·rig~e.~ ~ 'Ebrelnple sur 1;1[1 oc·j~·t : .~." .--.., .. , .. ---., '.'.'. "'_~_."'" .. " ... :~?Q

'B . 1 ,~Ii-. d B I 'II· t". -' . 2.1'1.

.. , " ; l!.:: gi;.Ii,)f'i: "e'()Ole e~ Loglque<.cQn.llQU1ati2J1r€ : .. "" ,., '" " .• ~ " :._, .. '" ••• "" ... ,,",. -;." ,,~,._~~-~-._. 'I.i

l~ ~org,e Be.ol€ : .,,'" .•. ,' : ...... ;.,;" .-- .. ; .. ' --- ...... , .. ---., - .•. "" ,.,', ,"" ," ,,,.--,,, .>--- ...... ,-.,"" : ....... ':-:29

2.. 'V~l:altle~bo.QleeJl1:1'e .~ .. , .. ~'" , ..... ,'" " ,""', ,"'" , ,.--.", .. --- .... ,- " .~.""~ .... ,,'" ,.- ... ", 'r----' 2:0'

3. FQoct;ans'!Iogiques: :de 'b;:L:st : •• ,,:, ••••• ,"" -- " --:.-: -'--.- '.:." - __ ;;" , .• ,,'," ;, ""--.'" -,--."" ~ 4.1

. .'. " .: ,c...: . . : . '. :' . ';I'll

"<:11_ Fonr;.;Uon O{JI ; --_.,j "~' ."" __ ••• """"""""'''''''''''''.'.'''''''' ••. "" ... _, ..... .. , .... "."", ..... ,;", ••••• " . ., ~

b FJ ,. ';"10" . '2.' .;

'.: ·f.!l'l'CttQll ~'1. N : ."" ... ",,,,, ... ""n ••• ' .. ,.,---- .... ·.:----.,,,·,,,._ ••. ,;"' .• ~,.""" .. ""'" .... " .••• -~ ..... -: ... ~" ...... " '1.

J. 'r,; ,. ,. . , r 'II (· .... '"i'o..TT.",·' '2'"

J ,. 1,"Ot'l<ctttin:, l "'L~'" !.:.P.; .: '" .~~."'" .... ,""" , __ .,'''' .-.-~ .. , .... .. :.;. "_",'" , ..... ,'; .. ,,"" ~., ..• _. '.' , .. , .. .. , .,)

4, Ehg16:s ,d~ Sii[ipHft~"ttiOl1: d'\Ul~:f fbncti~n' ktl{iqu;:;: .. :' "-., ,,, ... ~.,.,, '-', , .. - __ .. " ; '." , ... ,"'" " ~ ]:4 .

a_' ~fnl:nutatt:vlte; .. , '." , .•. ,"" ," ,,, :,'" ,._--- .. " '" .. " ,. __ .. ,;; •. ~" '." ,' - " ."" _ ",: 24

b, ASS(lCi;tl;'(j.~'I,. ~te·~ ::, ," " ,,"'" ,,, ',,, , ".,,:. . ; __ - ::." " , ,' ".- .;;",.-_- .. , .. ,. 24.

C· D" "k - - {, , 24

.. " n;tnLilftmlftt,i,:: ~ ,_'::,.,,;; --_ ... --'-- , .... ----:."" ..... ," '." .... ,"" ...... ," .... , ...... ,., ----" --_"""".""", ..... ,"" .. ~

.1 At· ,"' I . .-l' - . 1~~:~ .. ~:' .• • "'..1

",*, . U ~e rt::gte.s !,lte :~.l"lnlp.l.u:E;;::[,rOn r.", , .... , __ ._" .. _ • .. , ..... . ,'" ._'/'" " .. ,,'" .... ," ,'.n'" .,. .. _ ... ,_, .. _._ ... "" ~r

~: .. ~;!;~"~~~~'~::i:,:::;~:;-:::;; :::::::: :::::::::::::::::::::':.:::" :::::::;::~: :~::::: :~::: :::::::::::::;~

. b. R~~es~~'i .. Qtl.:d'·u~ 4,b1e~~~ de ~rp~u'gb - ...... "'--~." e.--.- .... ---" ...... ,," "',," " .••• :" ! .• /2~.

"C, Ta:b~CiiLU d~ t.:;!fll:;1ugh l\.J, 'Va.r]~h!Ci:s;·" "'" --~.""" •• _" .. ,. •.. ,' '.--~" ,"'''''' " .. ,'" ,' •• --- , . ."_'16'

-d_ 'fableatJi. d~;KRnlll~£h :e~ 4·'vari.abt:es.~ ''''': . ."", :"';;"~" .-,., , ..... ~ .. ,/".-- .. -- .. ,',., ," , ,";, ;;.~'. .. " .'" "16-

c'; , Ecrhure ~ms };~ rab1.~au d~: K.ARN A UGJ{ :.:,;.:._.::, n , •••• ;'" .... ," :;',., ••• -- - _.,"" ._ •• ".,"",. 27

I R~'urrh~-~e-b4n~, ¢ N:OTIO'NS 'D[i: MATH.EMAiI,QUE s A!PPUQUEES A

G~id'~,~ f;nl. V811;9i: ij! rt~l3. " - "

' ~ __ ~ ~_L~'j'IN~:F~O-.R-MA_T~tQ~U_'E~~ __ -- __ ~

t R~e de Yfjwrgs;~ d.tans. '=Jfit,blea:u de K_a_~au." "'~""""W"~" "~m,,, ••• ;;; ,', .;,."." " •• ~.,', "" II

go. 'Leoture d:l'un~ [tI'TIc.iion d&.l'l:S un tabJeaoU.de kam~l .... , _~_. ,._"", ,'" '.' ," ,. ",--. ,.. .. :; ~9

h, Re'gfGu~eit1,~:nt ,df: OOs.es 46a)'~ ,an, tablea1J ~ Kamau,gh- : \,,., , ,' ~ "" " ,,"'" .. """,; ',0. "3 0

I, Min.imlSfl.tkm d~u'rie:' fOn<;tE.ciii: dal1!9·'Lm:.b)hleaH d~ K.a.fltau.gh ,.Co" ., ,. "" , "'.' ••• ,'" "n,."", 3.0

J- :R:~~ .• ,]l±.1~ :',. - •. ,'" ." : ," " .. ~'."" .. :",.". - .. ---- ~--- ----. "" .,.- ' ••• u,' ~"" - ----,-.", " ,,; 32-

.k, :C~g~fficruHe.t' '.-'" _""" .. ,' '"" .. ;; ;", .•... '."" ..... ,,~"" ,"", ... " .. ,' """, """ ... ,' ,'" "", ..... " .. ;., "." " .. , 3~

C fll[ljee ~-'meSUI,"e de Fmfol.TIlirti:on·~I, s.es muhlr.iJ.e§;; """ .. : .... """ .. ""~,.,."' "" , .. "."""" .. , .. ~" "" .. , 33

D: Les'diff(irents eedes bioaires ."", .. (".<","". """:",,,,:: ... ""."""" ••• """ •••. "" ••• '"" •• " ,."" , ..... ,,"_ ... ,',' " •••.• ",33

1 n,,::~>;' q.l;

.• !l..)'...:;-1!Lli'11.;t1-QM,~· ·· .. ~"='1l ~ --"1-' __ ,,_ .111 ::. .. IIIIIII IIIIIIIl •• IIIIIIII-:'-' 11111 !!I "!'I 'I I = -":-:-."!!o i 11 :I IIIIIJ •• III·IIIIIl •• 'I!l11 i ~:J

;t C6q:e b±.riai~. PlIT, ••• ," ,' "~~':" ,.,-"'.,, .. " """" "",,. ,.,' " .• "." '." ••• ."'~, •• ~"" ."", ,.,,:,,~:,., """ "." ••• ~.'.3 3

,:l. Cede billai,re refMch! .~ou CC:.ldt Gray" e e s s e e e _""" .. ,'" ."""" .. ,. ,''''''' •••• "", •• ,', •• ,'" .... ," '."" "'"'''''''''''' •• .3 S

4" ConstmitioH dl!l'l, code Ota:Y ; :,: .... ""::,, .... _" •.. ,,"'" ... """" ,.'," " .. '", ,' "., ",.,,::. ::'"" ., ,., .. ". """, .... ," ,: 3 3

5, Les codes 'de i;;i;1r-acteres'" .~";.,,, , .••••. ,'" u •••••• ,"" .~ .. ,. " e , ." """" ,' ,,,.," ••• ,' '." •••• , ,.,' ,' •• ",.,." 34

(i~, I.e code AS.tH'" ..... ," '"" ... ",,, '''''.', ,'", .. "":,, ..... """_ .. u· •• """ •• "" .. ~"." ••• ,"" "".' , .' ~"~'''' .. "",, ...... """"~"'" 34

E,. Le.:d.rtn:o.lfnbtetnent ~ ".,,', ",,',,' """,, ..... "" .. ,"';' " """ .. ,,""" ... ,"'" .. "" •. "_., ,.,'''''''" ", .. ," .... , ,'"",.~"", " 3 ~

-1,. N otatEoTI_factad'cJYe et ~Qj.Jff~i~~,;·:, ,,"::,: ""."." " •.. :'.'.' u ••• ~." • ',' ,' ", """",,: ••• """"""", ':. 3"~

.:a, n,etl'l1i_!l.o:n ".. ,.,.," " ••• " ".~."""' "'" ."","'", """",', .. """""", i ,'''''''" _""_ "." ••• "O"'n" ,.'.' e e e "" " .. e e J:5

b. PDo'prie<tOs:", ,' ... d, ";,' .... ,,, ••• '" m ~"'''''''' , • .,,,,,,, :. :,,"",,:; •• ; :" ••• ,~" ,,~~.~., "., ... "" ,: ••• "", ." ••• a, •• """" •• ". ""."."" ...... , "35

2, A[fa~ge~tl!en.ts de: r ebje.,ts:palmi n : ,"",. ,., "." ,' ... "", ; ... ,'" -".~' ":,-",,.: .. ""~ .. ".' "'~",,, <" •••• ,"" ,35

!l.; ~tj.nhi:Orl~, .. ",,- '_" •••• :.,' ••• ~"'" •• "'"",, ~ ••• "" ", .''''''',,,,,, .""", .. ; .. """"." "",,"~" '."""'" ••• ,"" 'fl""" ••• """ ~ .• .3"6

·b. YA~~ .J~~llnj f~(\~l : .~"" '.:: .. "",, ... "',,,,,.,_ .. e ..... ""., •• " ',.".:' '." ,' •••• , ~"' •• "'" ••• ,'" .""-:- ••..• " .... .-e, •• ,_ •. "." ... :" '<' .. 1-6:

. e! ~e0~.m,~··;:" I I Il •• I I 1.1 r.~11 I I ~~!II!11'1!! I'!'!''I-!!!! !.!" !. J !' I~ III I I,";;~" I I Iii .. ;; .. I I 1·" 1,11.11". I I 1:-.fII I I I·,'r~-'I: i. _:._:_ .. ;. _:.:..; __ I I I I I ... 3·6

:1" Coo- 'biulUS-O'IlScl:e I' objet!; parmi n ; ...• ,' .'" .' " "'" ,',;; .;',; ,:" ."""" .. "":,,. :' ,'" ,,'" '", ,.,,::~ 6

,a, Dtfui1iol.1·:" u •• ,' """ :"" ="., .. , .~;" """" .. ,.: .. ,,',,~ "",,,," .~, ,~""";,, " ••• "" ' .••• ,'" ;, •• :.,,;, •• "" "."" ~ .~',j 6.

F, l.a Fi):)~biH¢~ .-"" .. , -"."" .-".' -""-. ,,- ,.,,'."'" "'.',""""1""'" •••• ,"', ••• ,'" .,",.,. ",-'" ., .. _"". 0<. ' , ••• ""~,""" .. 31

, .. ,. • . J-

] , Inft'9.d'q:,c.tl(ji]J1" ': " .. ,,,~~ •. ~. ':' •• :'" ..... ,'" •••• ," ,'" •••• ,'"", •• ~"" ,'" .c ••• ",·, , , " . .,,,,,,, .. "_.,,,"" ., ••• ", "" •• ,'" '~.~."""" " , 7

2,: LTNIVERS: D'ES E:\'ENl~f"ilEN''lS ~ .. ,,"" "" .. ,., " C" "."<'."'~ ••• ," ,' ", ,'"'"" " " •.. , .• ~ 17

b, ~ A~~g.~~i;~~~,.:,.::~:~ ::;: :::,:,:: :,:::~:::: :.::~ :::: :.: ::::,:,:,:.::: ~:::':':.:: ~ :,:'::,~":::: ::::::::: ::::~:: :.::::':::: ::.::::: :::':,:: :~'~::::::: ~~~~.~~c;

.1 BRDEA;BIL1Ttsj~oNbltI(n~NELLES ." .• "",. """W;" """", .. """" ... ~,,"".,"" •• "" " •• ,,',,,, ,' ..... "., ••• 40-

.' • ,."l ,I" .: •• ," 1·· ~IIUI" ... .J:.: d. IJ I" 4""l

"G- 1MstJ,u,dre ·d.es proOlc;rntlfr. 4e pr-O~j.~~l Lr~ et e·.sW,[S~~bJ),tlf:". " •• , ....••• , .. " •••. , .. " ••. , ..•• , ....... , • __ ~ .. '.:" < •• ",",lI'

l .... to "' ...... _.j~. ·~,·t .. M,f:'.,:..A . '.' ":~3'

l" 1';'.0 w.._.n y,i;; \-'an;i!lI,~ e..,-o;;. qI:J~I..;l1,.J, yes, ,'.' ..•.. ,"", .. ,"" '''' ... " '''''' ... ," ..... ', ... """ .. , .~""" .. : .. " " C'C" ...... ".'.'" " •• 't ."

.. . .:-,.. .. .. .

~. NotlOlJl d~ '''.:iI!ri..abIo!l.· q~lMtit~ti oJes. ,' ... """ ... ".,'" .:""" .. ," ,'.""",. "~:,,'" ,., ,', ""~;; ,;, " .. "" .. ,,,.,,.44

)" R-cprese:ntatl"on'<i!e5 varlab]e~ qual itative;s, et q.ualitat!\rcs •••• " .' H ••• ' ...... "., .• ,,_,,:. : __ " .. , ••.••••••• :4..4-

4. Calcul·,des t1a\ra'l~tt'EfS de' ten£an-!Jc, """ ,"'" ... "", ~ ••••. " ".;,. , .. , :""".; " •• ~. '." •••• " "", ,' •• , ,', '.'" ••• ,.4§'

.a. < P'arn:mdYu .d", t~nd:aM,e ~entt'·a.'l e· ~ ,," """ '.' """ ••. , H",,~_.' .. ,,,,, •• '." " •• ,'" •••• ,'" ,'''''" ""." """" 4·,5

lb. P~1r.f!I.m6iTfS ~E~' 41WfrsiQfl :" .' .. "'''''- .. ,' ,,' ..•... , ~ .• ' .. i " •• " " "'.~-, 'r' .--" -.- , ••••• 4.~·

lRA VA![f"X OIT{~(JES ""~" ",,",,'" ",.""" ,~.""" ... ,""" ~." ... " , "" """"., """,. '." _""_~" " .. """ .... ,"" '"", ".;. 4:8,

. .. .. .

R_j~:lJ.me:'d.e ,~' t'h~1W 'eli.' i$ulde', ~ t~~Ox iiJri[.-98

NO,TI.oW'S'lOE MATHJeMATiQUES APP·l;IQUEES A U!:NFORMATI'QUE'

MODULE' 3~: NOT~ONS DiE MAtH ~MATI QUSS ,APPUQUEES,A_l'INiFORMATIOU,,E-

ce mod ule de· Gornpet:~nC!& ginerale s'jnsorit dans 'Ia premiem 'rmJ:l~e d U ,prtlg.ramme d'etud'~.s ®t oonsti~ue: im p.ffialabl~ :POUJ l'eruetg'l'Iement dies mrn:h.Ji:es, ''Tm;hnique, ·d~,prag~mmatm 'shiciIJlite ~ et:'lr ii·aJla~on' d'un

p.Jst~ [~form~uque", '

L~~bJe.a~if:~_j'a ~e:)n~diuf~ ~s; l'e~iJde, d&$ pti.~(;tpa;u,x 'GOno~pts :niathem~1iqU:&$ tf~iriise.s e.n i!jbrrrl~liqlte'" la· ,

. .;m(l~fs'*i'f!'b:asee',.suf css ooneep!s! la r.esoJl.!tiC{i,,~·e· proe~~mes, ei .I'ani3!lyse da 5j1u.fit1Ml$·,C0I1{;re:J~s ,a I'aide: d~ rne1tloO:des -$ta~iSTh]Ua8~l1ut en fais.ant pre~ve d~espm criHqiJe dans ,Ie ch cl~ d:e; ces demi~r-e-s el.jors ,tie 11nffirp.r9tatit des. r~:!1;JJta:~8, ~tten~ S'~'

'~orIONS', ~;~, :1nlrmiutJ.es.bJI1QU ~g9 A - '=1

L"INFcHtMAlIQUE ,

&TRAIEGI E,S D'~liSEI,GNEM ENT

. . .. , . .

P~V¢jr d$~ :e'xpa.~es' ct;e: '?Qt)Gem-s fMori'qete$ "$ur ~~ 1a'bteab 'ell al¥..e'f!~~t J~ S~aJtaitS:}r;~~ud~ d~s prbble~:s, aP,JlI~il~$, en r.1form~ue' ,~t atia~y.ser der:r siill:aTIof1!s wgtmt9t;, '

(2rf$iJil:e, 'des e:tercloes, E.eltlln:t rn:~O$es i1!!l.lx'.smgia~rn POUt toosolider I~s tO~~~s.' '!jIUS . tt\J CPU (S~lJr ,c.haql[~ elem!8rJt d~ comj:J,ei~f]c.c'l ~&$ e~e~Lle&po~t\!r'G.f1t.sjj r des slrua~iOr1$ OOflcre,1:e!l,

E,n1l'nJ las ~av.aIJX, re~li~es '~",I'~'id~, tli"dum$'lllrotniatiq u,es (la'bf.:eur) ._se:(om ,00 I~n '~*eq' ~ flotion~ 'Wr_# ,dan$ las aU!r€s rn~~UJle$.>

_ Re'P.rese.h~er des' f10111'b~frS 'sur '1'9Fdifl~tJ~r ,et l3~lrIer ·d~$; Qpiln:l.1tor1l$ anlMme~rqlll1$ et ·lo.g~tlt?S ,~;hims,

:d:iffere~t$ tYps.s:d@ :~IJJi$en$.(io.:n, tnteme: 'I"

_ Org~ni~f. et trai1$r'd~TiflformatIDn,

~ Res'Budre ,~as profulemes de ,(f€r:1qtnbre~f'lt d,~ prob,a.tijfi~e: et de .8iat~fi~ue,

EVAUJATION

~ I RQi\i'kl.uelretflent'

- Tra\f~iieffi!c~([~'~ partr :

~, ,tf'ij"Sitl,.l'~jJQns Prol¥'l7$ au domaine d'g·IJinFo'!'ma iqLi'~l

•. d]e oof.lsiSfle.:; d:u rorm'SmlJf.,

,_, nS,V,i~f~1. ,&.1feG,tJJ~ ~ IPa:kle'~

- a(1.r[JEdtat:ton.~de trayail'·et d!un tableul,

~ Oris i'nan,ue~ jj'~ :~~'~n~ t~ctrnJqt!~~: a'pprbp,~es'

~t's<riQ'1 :~

~ ~(J4.e.s de couts

• l.abl~1J fIi, '

[~~lJ:i'p.:ement :

'~ un pc$te'.lt"Iformafiqlfre.

REFE~ENCiER ,

.

~"

REii;itltmi;}; $dMhSorie -!3t .6~r{je de t~"alill( icIn1'~c~

N.·onONS:'DE· 'MATHEiMATi:QU ES·,~.PPUQUEE.S, A L'I.NFORM:AnQUE

j

.lm,ECIStONS ,E7 PREAL~ABLI;S

~"':~9 .-.

t, DMrlif cUfI·~y.steIlW de rl~m~:f.a~ol1-

2. DMin1t 16$ ,ststimes ~i~~ire, ·~ta.l et

h~,xad{§GI1riml. .

3-;. D~nrilr tOnit9 d~'me~mfde tin 6rma1iqtl.~t se;$ ml1lfipli~!$,

4.. DefiniF lss diH,erenm'oodij§ binair'&$ ,(bin.arr,e nal~rH ASCI l ,. J

h. Efle£h:ler-cle.81 t'~lfit:~mem.s. sur de'si d~t!f.'I-e.es '.

, "~m~ri.q~es. .

p. R:~~o:'u.dr'&.,de~ proib[~m.~f~ de

~~1lDrnb.rement, '.

II

ill D;ff.nioon de bass riu!'l sy,sterne 4!3 :nWTtm:s,tion :~t rang i;llurJ 'G't(iff(r:e,

~ Rep·~:enta~q.~,~~" ,h.flm~~.s· SOU$' f9['ffi~ P"91~nam'i~!e,

• Re--iJf~mSi't.iQri '~:u n r.-ornbr.e.' dans Ia bas'e hlnaire,;

J' ,.', ~I" I

octile' eu hfrxa.aOOlmi:ill::'.

'. Definition de. tlJni:t~i,dl3i m.eslJ:l:e de: 1,li'nformatton 1311

irif.p-!ifielt~o.~x (¢hrtfre 'Qinaina ,~'u ~Jj-l, .

,'. DMtniUon q!u.n m:ot. bim~ire (q~~),

'.:~ C~I~Ld~rn'ltJHples3je I'QQ1e~ (Ke,1 MOL ~rr",rd.~n$·:

Ie ~1ste!mt~:t~narr.€, {h::J-se, _2}'"

• 'CQd,age dLun :nQrnb €: det:lm~1 ~n, bi'rifMra 'Il~t;ur>ij',

'. CO~:3ge d~n n~mlM~.dt)cima'l 'e1 biriaire.e:n ~ra~ td \lice, \I:er-sa.

'. tQ~;m,e' d'un . !lombi~"decimgl'£'n 8C1?:e~ ''!'i~ \I~$tt '.. Derini!lon du oode Astn.·

." • .,.". I

C)jrl~~lrtinJ[1i TIorni~f~\efl dmer~nts.'sys~~iTI®s:d® .' ou meratioFl,

iii C:1tc'UI decs ~erafiorhS (+, -'I };r '+) dlrectement d,ans Ie.:

~'lfSt~,rri'9"binalre na~r&I.." :. "

• Oe1)rii,1ion·f1e ['organlsatioil de la memdire (toot mB-nioj~, ~adrEl$s~:rg~)~

• DifM~efjJ~r tyf'€~ ~ le-Pt~ri!att~;ri d:e(M'!Ori-Ib.~9 su r

l"'adjnaf~tl1r : ~gfgrll~ e-t gFan~eur, par .

_GOlj1ilein~rlt)tfia:n, par: '~S'I no.mbres,·ree.l8:r :n~t,io'n de l/irgu:le: -flO!ffi.nte a

• , Algeb.re' de, B:Q9.1e~et [~~ I~Js oparatip1i.~ lo"gfgt!~ ~~~ b~se : N9'gatiGr:'I (NON)I ht~:rs.;oc:tIon'{ET) 'ffiJ"h~"i:'1

{OlJ) , '"

• LQis, f;(1f1da:men1ales·:oa ITfl'Jg~bre~rJ.e 13oale.,

~: Varla~les 1't.X!~'IJes·frl val'ellr& de l,,~!.M?.-S, "

~. ,Fc{lcliqns ,icgfqtle'sl tabl9'$ de ve,me:~t sirnpllflc81ieM d~'s .FooCtlons,

;~ ~~ora1iQIl fa~tqriell~ e(":pt6pFJ(;-t~$"

• - De.fln#bn d:;~{alJan'g~[rIents de. r objeffi~ partr.J i n~, .. Detjnii.ion di~:comblf.1.ai~.s 'de t oifel.6 rmi FL.

I OFPIITlDltlF

JtI!$.Uftl~K ~I;! la Ul~01'11B et G\I'd'e- de.·karv,slf.lx.diri~8$..

"

PRE'ClSIONS ET PR:EAILAB.LES·

•. TMorey,ne· dru1flombre' de' 50U:fH~Ii;Se:lT.!ble:s, d'll!ln &!!·sembJe.' de· n Q,oje,ts. tlJ$UI'rtC~S ,corrimB' somma: ~s c.ombioaiS{lfI.s·p[lssibl~s,

ij. DhfiFilk lil' r,rnron' :de· p"rob~Mite".

• [1¢nner' ie~' J})e~Mt\$ d)Jil·es,p~~· 6nh 8ntfoo.na.,

. . v'" '.

5. ·:D9'fi1nll.l~ rll~tIClr; de \ja~ fa'ble' et d.'e,·tWB Q® variable· $ta~~inq:ue_

O. Re&Q~",dre. de~ p~~ble.i1·~5 .q'ep~~bmti. Sot· ~-stQ1i$;tique.

• hj~n~f,fi~r Ie· t~/pe o&.-vattclb'e. ski!istiqu(; associes ~'1,Jn 'rorit€x1e donne;

~ 'Nt;:tion 1:1e 'va.ri~bles '!:l~alit:a.t.ives.

,iI N~~6n de 'i'~~bJes qiJ~.rrvtlta1l~.

i1!!1 R~ ;JJGsI.3,!'\la:'j,on,oes. ~~able~ Qr.lj;aJjh~flveS. M

qu~W1J1f:)i~s. .

;ji 6iZlku~ de.i:i',parBn'l~t~ ,de tt1id~l1ce".

i!I' InterprMafi6n, de's' parMfle.tre:5 de·t'elir;;,ai'!~:?

!U;.ioiMt C!!~ .l.:II! 1:tI'.O~j"e: Ell:

Guitf.e de- fIr'Y8W;, ,dll!,'rgs:!t

,NOTioN:S bi' M·AJH.EM~ tlQiUeS APPLIQUE ~:S. A.

L'IN;FORMAnCUE

A,

intr"ridiidkm ~ .

. ", ',' .

·~.'arltfun~tiqrw'~ .f:SJt. !.\~tp:·d~ des .~'O~bre~ lenti.elt~ ,et des op6mtio~. ;S:l.lt· ces "'I~Dn:b~es-: La: i'l"ntkl'l1. de nombres ertti~'fs nous --e~t t'fa:tILlreHe et leur' b"'i.:ri'l'Ure usuelle (0, 1, 2;' : ... , 2006-~ ... ) nons est .fumiH~r-e;, Cependant, It a fhlhr drs mHMnaires 'pour que se de1lia~~D;( .ees (:Ol\ceJ~ts;

U:prigt'lle des po:m:bre~ e.Dtie~.,. c;t 16in:~,~tne" P,iM' ~o(empl:e: les hcigW'.? ~i; '1" t::r*ti,qt!ite utflis.akni: ~.~s ~afilb~~ .(~'r;t.rkyhitJ· ~~ en :Larin): 'P9\U' 'f~~ro:"ion_h'et 'ie soir q,~~rai"Jt:'de :mQ1..,lt~~s qt{rb.tID av;:ru:~nt'fa.i(S9rt~f ~e, !J:1~1~~ (!:;;rilloo:'1 (l\~ ~e.:,f!~l'rtet.;;rt(,utD.n~ J\tlJ~re pari. f(t.liftt:mt des

C'o11~:tj:9ns"0 ~,9.bjet:s "cliff~t(;:n:ts ~L'ltant a.Wk'l.~t irei:enrents . .

AlrISl,. al..d:U du -tomps, A partir de' cOrhileti~!iiS concr~ws d; oqj'ets. pre:ile'.J;l,ta:nt Ie mr-m.e. cilta~t4re. quanti:tatif;. S est de,gage: le concept de,nomb~.~Q.ii~.s.

Ensuiie, ·progr.esshr~ttt~t, ces entiers S,Qnt~. dre\"'enUS' . des . ob~ e-ts In'a.'rhiniatiqu~ii m Mst"l~ait$? "inMpendaut.'l· des ,QbJ~s"'-!?IlJ'~t6L ,:.. , '. .' ,.

Orr: a d1}tme des eoms a ces nembres {A neter ce'pelld~mt ()lU~~ pa:r o;;::::.:emple" Ies Aborli~:ae:s

~'ustrnii,e:,ns- n1'@iIlt pHS. de nom 4,? nombre). . .',

S 'est P~~"~H~si le 'prqbi~me d~ la, ~,ot~t-ion des eJ1rl~rs o'at~:ir~ls; Ils So.ot .en rrotllb~jlHII:"it.e:;, ~Qri:lme.p'de~ /e·Srllit.~' llh.(.s ~v.,c~. un ttiini rmmi:,de' signC's / arPt:T~tr cihlffi'e$)? C ~:a~t k ;FroMe.t·1!e d~

If.l: lrii~i:ne~a.ti~ln! ,,-.."

V b~illdro!'JJt aussi Ies 0peratln:us: el&nenta:!,l'(..'-S.:SUI les r~cmbre$.

~x.Toutefois} une :\~'erlqiJMe aJithrtl~ique.th13oriqu~ {ar,{hm,oi veut dJte .. n>Qmb~'~:r:r grec mtciefli,j; Di~ l~s no..nib.re:s sent oor:J:¢:IjS· Cql'u.ni~_nl!1!:tl (ib.h~:ti n#t:MtIl~tlqU€'S J1'I!~.itrai~'s.~ in4t~f!em:bnt~\ ~ :f~ :rep,iesellJa.t1~i1·€9I~:t(; :~~. des ~bj¢t~ p)'tl'~v¥.·~;]j,e s' est· Wn~'ti~1.iC6 'q,\l~ ',I?f-ogressi vemt:,;it ; e~et kg ij;.byio,tLh~n~ . (l-:p.~ 'si~C!,j :av~JQ)~ puis. 4illi~ t~· ~larlukJ1Hl.ti(rll~ ,-grec,~,ue:-·: nombres, fit'uri~, moyennes, 's!llH~s dii~"'.l les Ji'yth~gor;ideJ::r:5'~ theorie da POCD; n(}tl'l:b:r~ ·prtr,r.iers el. levr ·jrifihi.tud,t:·.·.(a '~~[' . de $00. ~·A"/~.m) ... Les m.atliematicicns-.arrWM.s . du J';!'t:nyir.L ~g(!_ on~ rePJis etq,e:'t.·~lop¢· p.resqu-eJou~.I~s p'T.Qqle~~s ijl'ithnie~'q'l~$ ,)'e:~ gret(.,",» (D.'aprf.:!" ·M~J;.I; =/ihle:t. ~c

:-~,!,lel<-Vi{,j'a~d. Parrs· .i'li1i!7). . ,

C\jst de 1 'Irrfa?;~, q~~ nctu.s, ,,:.h1ii'iue.n.t l:~.s, TIQLutiuns 'actnefles" des .noni~ ~rilljsml:s~r- ,piu- les f¢~b~s., ·~t,.,·s~,~nOle;mt~il~ ~1~;.> ~( zero :_)} (~~' .mot fH!11pi;;! ?,hitJre: eSt une J,ef'Otm·a.H~I1 1:;1 u inert' arabe sifT ~~~~gna.n'~ ~ero) :'

«:.Qn ,atiribue .~ Brt\hmttgupm, au .. j.¥ s'ii;t::'lt:~, liiIiYetl~i.Qft. du.~,~~o .• 011 .fu~'l ~jJ::ti lMtat ialenfdam: [es .maU~Bm~tiq ij~ ln4.i~n~.e,~ de 1 ~p-ciqtj~ n Ii~c.:a l'u~~Lge,~d"!;:iil'~YSt~. Qccima.t 1~,:~;:HI~mid que l'O~~id.e.m: . iId.Qpt~~,· J~~rri; s:P.il:r' ~;as '~\r,a:~s ( M:;r(.~r6!;.) lars: ·d,e -leurs' invaSiN}s' en 'Aruiakm'Si13

[OWn/rum I ~I

Ift.HlliI,ilTl~ IIfg ,II!I, '~i!I!~M!';: 'I!J~ Ql.lld~ di;i 1ra'l.a~dJ"'lQe~·

r~H:~Tnjks -,DE MATH E\MA:TIQU ES APPLIQUEE$ A !..! rNFOR;M'AnQUE

(sud de l".E.sopagn~ ), Umllinagupta ~t~ooce msme la re,gl~ des signes relatl'fc{;] ';i la multiplication, » (SfJ(fNM I Mtw,~*.rqntWtal.it;OGW:!),

;.' , ,

"
,Stm~'cs n ~ 1 I " if
- ,
\ QHf~Ii!S' U\q~'l!'ilJt~, ~ Ull rotJ~u ,(1V~,e:n;ea I}l'& U!'I [..ilil;l.:!
¢ p@Yl'_u~, I!In~ 1i'I1l'll'r d~; , ~te'!ltII4II¢.I~
\iI, I:!~ ,Iili':'afd:
l!\ll!:iBll}J~ d~) IDll,b:troli, pD.litiCii~ 'iln ~~- !~~~ !A!pp ~~Jit
I' ':5:Jmlll)!ie::; co-rd0J1 {lJJ ~c
,sp:lfd~- 'mrJ."lbll!:"; _ ::i:'~i~)
\'al.e;w.;; LID. JP:. CI:;nt :mille drl.m'i(le coo[ rili:Jl:,;:!,: Q~ '1IJi1Ijoo Le nsmbre oorrcspondans ,e~., 'in semme des nombres re.f!~,s:ea.:t~s,'par ]es S'J'ttl1:m les. C!:e.s~ une

nli:It1&",atEon de type addlitif, -

.. ,Plfdt 1<;~t.Qpmn~ S' entre ] e't' 59 c' est une ceIihlre ~clt1iti ve- qui: ri ~llltlUse que deux symb1l11e.~,,: l'tfl ~'dou" pOiUI 1',UIkDte-e't un ,':chevro~l'!o.j pOllf la dizaiae,

'" 'PO~tlr..k:iz1 :r~Otn1:it¢-3 ;s\m:wdwts,;\ 52_!; l-',ec.f:'itu're se fati'lJaT ~ 'I :pa.q:tl®ts~" ~~T~:s.. par un espace, Le ,premier ,Raq1l!!J,t, compte' Ies 'LmitCs:, le second -P~1ql~et cQm~)te le l:wmbl':e de ?dixM:~a;lin~s, loe ttolst~me,:le nOfnb.!'~ de soixantesnes.au ~l'Ifl'e.' "; , •• ~P(l'Ilt ~~aqu:e paqu¢t le ' 1l0lntil;e~'~·i 'opffI.;pns ~lie ',I .t:t :59_"

.. Par €'Xcm,Pk _:

, :

Nutt'Jerom!ci[)~" bOOylO!;ti~iif\~ ,

-m «( .' ..

N'I,1tU~t:o:t;ati,'Q~ lJ.~~"ne

., Le sy~t~n1.~,p:Mnidqi • U S)fs'te!l)e ,we.::"

~'F,rPT1fiRjF

~eUI.ne~ !l.e.-'II thHlri.s g l5~ithi'''':* .fl.t~UJi'( ijl~g~

NDT~ON5 DE MATH !;MATJQU ES;'AP'P LlQlIE,E5:A L'- fN.FoRMA iU~U E

"Il ,~ 'sy&t.eti,.te beQI;'e.u

it. U s·y~ten1e rOIi'ilnrfi

!! LC s.Y:S:t~i ~·s ,nay~s:

• Le ;tr;steint (J~3 MabeS' de Bssdad

": ........ .. : ~

It~ Des sym~mes:po8itipt<w-eL"·

'1 , (f./Mt. ttl ,qH'~~m ~y~~mt- de.1JUm,e,~tio:n, '7

Stir le :pl~ (~~: [a rpprJsental.ian .des no m.bres; Octl s!:est 'viw teu.du ·cPJ'.llp~ CLo:ii .. la clifficuiti :

,It ttMSQQ~er. a chaque nombre un ·~Y:m.lfoJ~· ,: 0 J Z .. t; elQ. O'l~ 'u J ;jm'~·~~ de: t6pC~er un

signc uriiq l~C pm~r· r;~:~si~rtte.h~n 'ndm?l:e 1 n m nn pIll. ,... .. .

• De .1~uf li&nnk(' un !I:f-oin = Ccs ubii.tacf'ei) 1;)'Ot. Qb1ig~' leg" diverses .r;ivili sati.om d: alltwfpLs' a ,cumhinet lefi nonn'bres ·eJ Ies symbolcs pous .designer des '~omb](;::; s.lJPUle.'I.l.tS

-0:V'i'"\1· x· . v H:V.~ I )' '"1I;r,; ~,' ;;::, ~·I'';'v .. , .. ~ ,=:&9'

• ... I"

~'1!~e_ .. '

Un l~t~lit ,c-hif.tre preO.,6d,~lt un ·,P'Iqs :gra~l que lui.est ooumait en :primit6, e-rts!.tire tout Gbiffrk est

.addi~ioMe au sulvaat .

~~Pf G1~,So r~jliOng d'6L!~t}mNj.~ de-noms ;~1 de ~:rmh61eiS, les S)'st.@J.~:f les_,piJ.us effieeces :oorw ,teox qui t',~J:>t1~ent sur-des REGRO{JPEME:NTS en un cettah1 olffiUbr:e d·~.HernetJ::t$, ti,1l;ilom.s'le. ·mflnl~. Ce nombre est .;ap.pele,.BASE·d~. niIJm6ra.~ion:·

Us ,~biffr;~ ~ti(tl)aLqu~nt l~. n4ttrbr~ s )'le.djff~.r~~t·s ~iIFeht~ts.,,'Pbtel'li1!;1:i so~t :pJ~~(~e~ UllS"'8:

c~· des ~l<11n.;~.~,~hfi u~· 0',~. ~ie-Il, precis ' .. ..

I : ....

La b~se· ,e:st.le t~omb:~:- qUi sert il de=fi~~lh' u.n;:iyit~·s.: ;00 ni~rne:.rItt~pJ1.. 'L~ l?~e:. qu· ·sist~Q:L~ &~,~imal est uii ~ors· que cellc: ~lu ~}l,ter.l'H::'" ~cb] est .huil. Quehl'"le' soH ,t~ bn:::€ ··Jlmuffiiqu'{!

'emp:lQ;r~', .eHe' s.ui~ hi ig,latj6n·:~i1.J.i \'~~te ~ .. .

. ," "

1 OFPPT[I)R IF

:~lIm~e ~~ ,Ia 1be.Ciil~ 'et, 'I)u:fdo drL!;tr:a~~!;lX ,I:III~lg~

·NOfl.GtrUi 'DE MATHEMAT ~Q·U.EI APPLIQUE.SI ~. l;i IN;FORMA fI,(JUE·

(j)j ~ b:i'; (1,bifiR<; d~ fa·mas.e die: roog ·i

et: ni : l~~ss.at)!~ ~.b..;~~ -a..d'ex_fJQMlc'rt de··ra,tJ.gI

_On ~ppd~ hf:3x'S!km~ i:l,6©m::L~! (lYas~ lq:) le .!Wst~"ID,~·.O:bm.:pQ3~ de w··erel\1ie!~t~ a: S'2..~\ol:rc.O~ t;.:2, 3~. ~~ 1; 6., {.j 'g ,@t"~, Noh'e-- 'S;r'3{elJ1i clt;I1.lI11!n¢:rat"iol1lJ:t~ ·basc. t(fr~ppse:· .s'~" det;i!'i; .~XI.'~~;:ti~. ~!~l1~e:nbire~ ~

- - - ...

~.~ ,'" . ."',~ ~ , ~+.l:. d'" . < t··

iii Le;·. me:caru.ron~ oe gro!~p~e'.t)l ;r~£. une' ~!t!e" 1 qi umtes ,: un '~g; sont, .. Q'IJ§QIUt.S""

re~:up&es' e:i~"Ull\6·U[1Jj!e au rang ~~perteu1.'~

• u~)n("t,Mn];til# d'c iro;';ril6n "V:eJit~ hli;::Yu~ .c6 :~il '~fi p~tEce",d"~ll't ~lli'ffi~ :djlt.'1 'u:n :LlDmb~e'

qul l-U"l" tCi1.tt~r€ sa v-akit1r. ". ' ,

. . .

. .c~,e'St. ,~e' ~yuone de r~~J'ati·on ',:mJ)'8Se" d~uX'. n ne CO!fil:P!i"¢.liHl ql:Ue.'les~chiffi'es·i) etl et ind:i~llJkn~ I' abs¢~~·o~, l~ :p~~n~e cf W~ ~Jl~1~ .. ~\ un 1'fJ.'lli~

,ffx,~!lwi;e:,rfql] Hn-I=- (1.kZ~} +- (Oxl~). '+(L<i') +Ox2~' +'{1u:1:j -,-, (~2~ f ,q'~,:L) + (lx2~.

... ~.. . .

~ntil ~ppelte, i~"sJ.~~t.tn't(6e'1:fi~ +~~WC .~:: le: sy~,t6me:(o,~'iI)J6f'C"~~~ ~< et~'"'I:l1JZrih;,:i.1 ·s,~.vo)r G~: _l 'J' f/J~ ?t!

~,6e~1. .

MOllO', o,e MA,THMA1IQbI~~ ,APPUOO!'~§: A Li rN FORMATIQ;UE

e', ,J;:J b_i)'sa >B~ ,:

D"~l~ m$'llfu~ g.ond:r.t.1!"i~ On api.'len~ Utte' base ll''lul'1!1'eJl..s~t.llbl'e_ comp~i::l~ 4e B ~l6nct~es,.pt':1i1~nt

de rlljustlU" i,B,i' .

U [n~onl"~[,Icn~ d 'nne petite, base, c. ',;~-:st iJn tres-' g-lal1.di- Jl,mnmc' de 're.gro~m.::mts, Ere' qU:I s~rnp.j ifie-le ,syst;~me mai5 alour&it ~ ~ e,cr:,itu[S, :'

Par .'~ltern'p;e,~ 1.]; 100 i 0 110 I I 1 ,~pre~:r.ltm. ~n 1b~1; del!1X l~ .'rn'fmbl'e P'5;1. f~:r C'i)fjtE'~> une ~ran~~ h~s~ ile~S'~t1¢< Ul;t wa~rl .n~m&~ de' ,sYlu6~ie:3 (1l:_f.'1'it~· en i?ase tJ.'i:f~t~). La b .. ase ,dh" 1\'1.

'Rr.9bab[t(ro~:~ €n,l!porLt. en rlliiSlfrn '.(lu nombre d:e daigts d-es denx m3IDs I '

Ill- ]) Ulltte' de l' lnfGrmH~lr2!n et.ses tnu~t~p'lfs. :

1V- Pass;a&e de l:a:b~3e Jn~im#ta,l.:l~-fuiue qu.doorlq1Je :'

Le J~.t~~e de Ia base dteim.aje"Yers ,~I h:1-1_pa.r~e q~l,eUe -base s'~effloic'h.l~ p.al" 14", ah;jrl'oF1 $uOS'esshi1e."d'e,nornbre par Ie nU.:r;t,ero d:e Ia:'-~:SJ:: .c-Qmspot datlte .• Le ~.&'u.l~t se lit: dahs,1_e sens l:ru~~~,~ ,(;I.e. ~ :,Hvisloh,

La m~m€, ~l(thl)_dc :i::~f~ '~uiy-ije qt1.elqlJie soH la b,-rs~ de d~iti~icm1 n ~1:Jjffifa ~~ '~ch~ng~r I~"h d>~ji~tilinate:ur 'p~. p ~fid ic.tfd$:_,~,~·t ,~as~ ',ar' s,,'ioi'r 8':Pf"t1f1il bl'sSer octal et 'i 61~liJilli:" 1 'hexadscimal.

··~~[il'll'llfde. Ii!! ·ili .. a~ir·le .13~t '$ulde: dllji;ir"c.III"'liUll·l{dlitj,gG~

NOII'ONS D£f MATH EM.AT1QU·E.S APP1]QUEE$ ,A Lj IN iFORMATI[QUE

Le pass..~g,c d'.~~n e bssse quelconque vers Ia base cted'mrd~' ,s¢.fai~; en icr.:i+.~l11:, la -, -.:dmhi.i'l,alson d~ no:hI!l,)f,e dans la. b.a~c .6tlul vaJe.nte-

l42J)rft = ':4_:*Jyj1_+ 2* ,],6].+ 1* li/ ;::;.J(J* 161:+ 2* 161 + -;* J.tf' =; 15rw + 32' -+ t.

. _

::::·(2593)M .

. ...

, .

1.. f:a,~~e'~ .la;q..asG:.~ipaire.·:ve<r~ ]e d&in-lal :

La passage de la base binaire versIa base d&im~l se i~t en ,ich-:nmt ~t1.. ,oombina,j';t;on. de uombre darns la lms!;:~ql"l!~~a.l~lte ;

. "1,: :Pa,<;~age:'(t~ -1 a,ba'# t}i~ite'..:\'e~s rpc;til]:

_ "

C{1mm.e il }~ a':unJ"~p:fJottde pmssant.e lm·l'te·l~ hase:biua:ixe'et I'octal (8',= .t)~. iJ suffit ,~@ c.Q(ki' .,cltaqu.e.,!'J.OmbIt:.:'~·.(1~~~ .SUf tro'i,:z; Wts P'D'~~.Ji~se:r .C11 bm~{r.e ...

li';~iHnJJle ::

(lfllOOlh!l!{!tLpYfJ= (5~Je

s 1

'3. Pas;sage de Ia bssc b~n:Q.ir-e. _-'il~ffj·l! octal;

-Gom:me.il, Y·'il·utir,ffpp·bii.~c: plli~e ehtrriJ~, base '~iliai~€ d'l~hcx*r;tmaf (16"= .2~r·~1.3~ftu

. de . roder. -c'h¥q,l:l.e .J'mmJjJ;e octa] s.-~r.f;Hia~ .bits' pour 1~i.13::"eT ea bl~iI,e. .

,ID::empie .;"

C:ony€.rtir en . hex~d~Jm~lle' ·no.'InUre bifla.iru.SJ.tiViJ:~lt 1 01100 l l :

.... • • F .: ••

I

R~l;Jm.e'dl3' la, il:haori'&. r;i>t'S,uida g,r9 b,ir'i'iiti*'clir_jiJ~,

{1 0'1 Q~lh:'- ~!!J~, =" (1J.~}J:,6.

B J

VII~ 1. '-arittmletique· binaire :

l.~~ ,·(lfi~iaitio.fl~' s:ritb,.u~thlli.ell bilt~li~e'S se {l;eNUlePl~ ¢ie I@I ttvlOJ;6: il~,an.i~i# qt,(en o/~me d"·."l

,:'~Ilna-,

l' L~ -..ld".Jc ' l'~'" I

• "'.,11:1' mon ."nuu:re';

~jjIC~,kI 1 eo 11 + 10100, ':

ioeu

+ 10]00

10{)111

IH f, 1m

[11 + QOJt' +111

001Q

'1 1 000. 1-'1~.L=.:O <,--=~

iJ'O, l()O~

0000

ooJlO

0001:JO 000'0:0

o

I OFPPT,lDRlF

NOT'ION $ 'DE ',MATH E'MAT!QO as APP lIQUEE$~ A

U~NF'(JRMAT1QUE' '

Les nombres bctkmnels sont CJ;Jdt%: de ill m!m.e mal:liere que, les nombres 'enj;.ie:r~ e;n usilisant les puissances negati ves de ta base,

(J,(jlH)::!'=,i.w.,~' + !.i*'j2 -lr",l:.r7:i "" 1*1!, +1* f1: + {l~ y2: -I> F~,:Z'" = 8 ,+ 0. -+ 0' + 1 + O,l ", Q.'~ + ,O~l').j;= 9:,,615,

NUlls sevens qu'a est :n6~essah~e de steeker ',a,v:S, dO.rultes aMlS- les ~na..eMnes, Ainsi le Mf.tIibre" ,9;156· se trouvera m6m.Qrise. sous La tOtrot! suivat\te ,~ 1 oot~'i ] - 'Ioute~,i-s: tew~ expre,s~k!":i blnai~ J:lB JIu.ffit pas' a: d~fini'[ co:[:n.letuent hQf/.e, 'dunJ:te.a ~ i! ~I'y a alL\cuntt jndtc:,a.~i:Cio, '$!lIt Ia y.ruellf au potd's ~.inat~ a~~~<~x 'q'ifmrents N1~,. d!'D'~ I~ P.{~'~M,~¢ vl'~g~rle" ~~ 'U;ilif:~i'lt ~etn.e ' ,li:o~i()rl .;;1,;: 'virgule, I~Nt'-e: 'U91.nh.re pent 's.'et:ru;,e, do;t,l.a maniere S'FJlir1J'Ii;(:¢ ~

'N == 1001 ~11 x.2{1 ,N "'lOO'Jl1 N, ~:' 1-1:::; 10jOl l:~ ~',2,2:

N'= J Oml'~ x~;y 'N ,(Il: I 001 ,':i 'x, 24

~Cet1ie ,d,~rnih~~· ;eKpm.s.:ioJ:1 ~reserite l~a:vru;lliiige ~e, reprC~mtr. l,~ grandeur ,liar ,l:l;n :n~;Ulrihru/ h\f,e~jeim- ~'1 !#tdtip.~¥.'~,~rtjn'C: p1.ijs:snnce. ~te~ 2, 'D'z"~o'X~~~1t-4 ~stbtell' 6nil~,d1J. tep'l:eS-ehtp,tif ~ 'lfi I,c)'sition de "l,a:'Ij,i"lrgu,[e. Dbilic;-ppuYdi:Sfi:ni:r t\tta.'leni¢ttit ,rtQi're rnfo,t'tllatto-n (9,1.5'0). iJ futl4.t-a dan::;-

{;e'-,~y~tel1Ie de>reptesltn.taHon. (j·eti.rrerm.es-: ' " ~'

.' Ie terme too l Ll. appcilc M}iNTISSE:

~ Iq.tcrm~ TOO: appeM CARAC1'ERISTI:QUE

81, 'd~~~' '!1i1~ m,fL'chfnG:, los -inf.on:n:ri':tw;IJ_.5, '~Ml t.ew:r.e'sefl,t~ 'en 'vjrgl!l~e flott~!J t~, elles se

'p'r6.semer,o~~uJe III maniereseivame : , ' ,

fil:al!:itll'rniil' de,iIMJi)S@I',1»!,·u·t Gl1J~d',," d.c "trwvl;)u): ,dl~1ge\;l

, ,

~orriON:S !lE MATH~M..A T)QU E$, A'PP LlCUJEES.A

L"fNl=ORMA j!{~U E ..

'rif'

lrau..o;

,(1-es,[ ll,atuietkmen'~ Itt:pr,emiete ~'s-entl'l.tiou qqi y~cn~ a. resprll. J(:s;uffit-d\rll<:cl.ef un bit pO'lJf k' Si,S.rle- et :(I;'attribue:J: J'Ji:ir oo:nv~lioh Ia l7-al-eU1! n ·au"s:l:gn,e + et la "i/.a:heu..r 1 au sign~ ~,

,:Aimsi le-nombre :",1--'.12 s'·ecrir,a dans Ie &:'sl:bne: bh'!:alr~ ~

o 1 ,OO'OD a

,.EM'fI:W/ct't:.J_

Suit l'~·nfornlaHo:n (4.5])!o ~"·SQ.·n . .fOrmat Je,~ de 3 C~[~teJe.5 etla. bare 1lr'tiH~~ ~st re. Ll), Va.3~BI' ~jr1i~a que i'on: ~ut ~pril;Diif,r, ~d~'3 :~,e: "rom-1M we ;,9'99 .. La .diff~J~,;IWe' q~d ~lstf! .eri~re cette ' y~t~ maxi~le etA5J.,qap~'~lle le'oo~pI~meJIfre,s,tnin~~

OnJ~ nomme ·QU3£f {;.'Qmp{.dm:e.ul a.9·,~ar laJ)M~ J~Jj1i;'i~re e'$110. Cetteu0llon dC:-eo-':l-plemoot 're~tIl:t S.~~T{:~.d"UY~ ~";I;fC fliimporte'qriien~ ba.-;;'e l:Iulis~e et phIS, parti~~1 ie~nl€.t"!-.t,;oo. p~~,:

Compiem~t'lt .r.~trei!1.t de (lOOlh

'1111-

- HJU1

tln:o

-~8~umc; ~~ l~"·t.h~~·rte;e~ $!il.I{:I·e,. tM.vi!J1iFX rf.Ii~rJ~~

NQTIO.NS- OE MAfHlE-M.A i.I(}[JES,.APPLIQU E E5' A l_'I.NFORMAIl"tl'UE

FFFF

• FDA6

...;...__..

~i ·K10U.~ reptt..~.ons l!exertlple·.du binaire, 'il It/est m~mle pas ~e.~~tre djex.e~·~€[ lin~ .... ?p~i'atJ()1:) de sot~1l:iid.il)n pol.\l1' obten.i'f ce (::ompleme1tt restreint on ~'1drper~·o.ii qlJ.1 U iuf1~t .qe ·trrtll$fo.rm~ :tows·T~.f,"'·l en {}:et Yi-'Ce··lj.~r~·!l pi?l\lI lobterur,

(tQQl i o;h_,a'po~l' com:pmm.~l·re:ltre~!~t. ~ ~llO~l:"C~'~i:n~t tAa~Mn.es utilm~Filt ee code p!J."!J!: la ~repI'e8en1:a:tiQn. deS'. n~n~bt~ $gjles. I1 est a1,o~s appe18 co"de·.do· compleme,ut: a ·1 ,

. 0" ~ 1 foih:]

'5~grl9" l val ~ur'

Et-·25 :

1 001 to

3, JY..."p~entMkm '~~~:!WI~~es s{~D.6s·dam;;].e code du I';;:'t?mplementvrai

. Connne' p'IJ.Ul te $~~,pMment rCiSirein:L no-us, a'I.lmJ:s" iJiifinir 01;.<. ~lI'es.tk: c,omp.16m~~t 'V'L'~ d~illl. nomb(e . Le .lj;V.Ompkfn·mt ;vl~i d'un nombre e~~ 19., vaJ~ut "qu'a fallt ajo~:lt'j;fT ~. cenombre PPllI" tJh~eni r··]a 1J..-a~elLlX ·~~.mihn.~l~ + ') q]Je I~b~ ·~·~t. ~~Prjmer :(~l+ .'tef)a~. co~ dJu f~!"JTIat et, '~.e Ia!

b,a;re':utf"~s~~), .

(~.k'>ll. d[]._cqnipl¢·rn~l )';r,@,i de·"Ot5.~ll~

·Va~eur.maiirnnlc. ~ 'W9:

'\~k~l'lr mruttmilh~_ + '1: =:::::i::> '1 000 C~me.l4n~erl:t-y~qL{ '.,

nmo - 45'~ 5~·-

>Cakll:~ elli. ~(;JIT'ujl~p~nt ~~:ai de (S1\F) 'I'is:

V.alC'ur. ma.xjmafe ==»» .. FfF

V ril:f!!Llf max:~Iraa-le:+ 1 ~_;. ] ootf '. Compu:inC:lft vr~ .:

'Re'~IUITI~ de '-lit 1h~~ige: el ·Quidc ;d.t;l'~;;!U!f:: 'EHr·i!9.!¥.,

NOTION.S, DJt MATHEMATtQUES APPLlQJJE.ES Ai

L'.IN:FORM:ATIQUE . ,

1000

~ SA'F

f7"On1G

b'n peut-.a'l,l.%';j '0ti1e:Iltf. I~ .~omplemen.t ~'r~li ~Urt) nombre .en·Dlk!,.l~'Ult :cfa.bl"?td.· S~n' 'K~lUpl~:a.~-~t ~st.~~J~t ·et ~'"D. 'aj QUWrhr eri·,~~~te 1..

999"

- 4;59."

'546 .~. comjl'femerrt re-s·tr.e.lh

.+ 1

~

~ 7 => com pr~ n ~n~ vl'~l

'I't ~ ,. ~ 1010:1

IEit '~.o = > CiQ.Tfl pl:ern ~t1l ir.estr.elflt

+ 1

131 'I \ ~:> ,!::orn.~~~m ent '¥f~t:I

ReMlln~ ell bi!ll!'~re (b~;se 2') et appliquoas line ausre m.etho~ pD'tl,r nadu~te WJ_ :nQlhiJre. ·Yll. 'I':om:pl~fu,cbt a 2- (L~ c.emp[t3m~nLNl'4i. es( ~gal~.l'f.I.e:t~(a.p.f.tcl~ '~mpI6"Jri~'nr a. 2),

OJ1·Pt.'U~ d~ 'bit. ~ :pp:ius le .plu,·$ filbla (PH ·d6 'dxojtp :

=1>- :51'· q'e'si ri~ *'tiy~ on.rCc:o}Ilie' 0 j i!l,.~q:u;au pr~ml~r 1 :n:nooh:tre~

. ;>·ili c·'e_3et.1j;~ '"],I~,' Qr.t.;ga!rae c·"!.> p'TcrtWe.r 1.

Brumi'lr.e on inverse· tous les bh~ a'P~s fe. pretfl.ier 1. n:'n~gnlre i partjr d~ Ia dw.~.:e~

ij ~:.:. ,I) o~ GQu-sen.'"'¢" 19' z.ero

.J ~,.: ~ p.rew·jer ll"~colilIIi ·IC:S~ ~(.mt~~ve .

o >'·1 in:"'N<simH~es·"tdcs atll~S' ]e'p'remh~jr 1- re:P.ioon:~ 1~{)

O~'l

l,~""j,~):

LG nombre ~42);f,I = (i ci1 Q 1 O)! S"6Qr,it en·~OO:tnp~.cin~n~. War; {) 1. Q 110 En ucm;~\t b_'jue,thodc d~ c·o.tnpJenleli.t restiitnt~.l 1 .:

'~UIl1,-e de'I'ji!! tf.I~rl& 'M' ·U!u;1oi!e· 'l:iedJIlYIlU!'- di~'g~

N.OT10NS rJ E··M.A THE.MATIQUE5. APPUQU EES A l'lN1FO.:RMA rUlUE

V:ale,~r ~:H ci1~part

C~lc~~.I ~l:rtf.!·Rl~m 9111t restreinl ~>

!OlOlO OlallO! ]

{~)l.O

on ~nver~e. t~lJ~ le-S't(itS

.an ~~~~ti ~.

+

UII t"fittfe.}w~mpJg_;.

,(,59) m (] "1 {Oll)~ ~ 1€' Nt I~ 'plu3,'~' d:t:{rite.e,m:. un 1

1 .:?" 1 premier ~ i~h~oritre est crlllSe·t:1.!e

'~1 ?- ,0 .~"'It'loc-1;s"i(in.p..e.s ~·tts?ap;r.b .l~· 'pr¢¢itfr 1 ren0n1.:L1'·

'~l >1

.1 :::0::1.:':;;" ill

:1 '==>'Q

J ,==:"~ 0

~ .'J/' ._

L~.1':lpjnb,re·(~·9)ln = 0 11oQil.l)i:rlc~r.i~ eJ\'Cem'pl,e·fTI~f.Lr'l,.tai. ;,PO.CtlQl

~)jj.ms~.nr I~ l~,'~tbc:i4e a:li .. oorp.pl~metlt ~~uelnt +- 1 : '.'

·W:leur·~e a~p~l<t

. . ,

Oalctll C:~rnpler.:n ~Ilt ~~ejht ~:;,.

'1 Ul.n (mo.nro

(59J1'!:I"

en lfu.-e IrS'i!';M L! S· l ~ s bit ~r

Oi"l :a)oq~ 1

t 1 ;;;:;]) o ("D.101

,i.:Qrs:qy.e ]\)IL veut t'·e.pr6e-nt:er un. 'n(i;U;lIibre avec J~O''n signe (nombre si,g'ne) b ~Q~iltkm Ia plus . . iim.ple consiste ,a rajp'U-ter, .:un~,-bH . ser la :~Iliche o:.lt_. la- ..:-~.lell.1;, 'ilLbs:oltl~ .de- . ~ DiO,mbi:e -. IJ-a,r COlJv~~ltkm. -ce bit .3~-t=a: a 0 pb~~{ t'~pr.ese:tlt.¢~ un nOl'r.LDn: 'posjtil' ~~ a" po(ll; ropr&rn~[ u}'L nornbre ~4~#.t

::q_,I"l 0 .si'gnifi'e + 1 J.O ======> "(+. 6Ji~'

t I I 0 :s~glltlk ~ 110' _" (~ 6\0

. (lQGO' ==¢-.+'f! lOOO'=~""- 0

r~ur fw~ili.t{:;[ l~ lUli~'~i'l des -, rn~hlil'~s: lnfun:m.ti.(IP,~~ et POUt' des ,c~,(;.uits'.:.#tcCC~(:ifljlq_ue~·,

'<pi'll,lp1~t16s 'QI1'r~1'I'f"iet')1e un r.:rLJmb~. 'sigfte en, (:6mp:J~mtnJ' fl ], (:cQmpMarent ·re~r.ciFi:t). Oy' en oo.m.pl.~CJ,l~. .~ 2- (GomJ;IJernei:l'£ vr.~ = ·(:~lpMm{:H.t r.estr-cfni!:. + 1)_ La repIXi:sImJa~~(_1n en .. cotnpMmettt ·.ra 2. (;la' ,plu.s r.t-pandlJl~ ~\ p~r: .ilV~tage, '~. nco fi'¢g,~ter qu'un M:~L ~ro .. Le hit Ie.plus a :gal;,l(ih~· ser~ rep!~SelHatl;f !:Ill ,~.~gn,(~ :.

I '~.l1m'H;I'O l:a.~~rl: at ~gl~El"~ ilTBv:aux .~IT1(Iao~'

'NO.TIONS·O E MATHEMA'Tj~CUJES .~·P.P-L,I,QU!e'ES /J., L"I:NFO~RMA J:IQUE

~lpQ(lr un mnribre 'p.o'tirif '~ ~O~ l.11l"~nOlll~re nci:ga~if:,

Le l a:'bleau sub-"ant JOIlftC! un apety."11 .des,. ~ji&N-.:;;nh.\f!' repre~ntat[o~1!S- pour· 'Un. n.91l1 bl:c:oorripri.:.i

el"J~re ~ 11.s: r;oi[, + 127. '

:~ If '24 ::;;:1 ~ ~'! 2~'

I'~.I: 'I f I I 1 1 I

or

1. ; 1 1 1 "i jl

;, i: 1 "

. i

,,·~·t·

1 1: o. 0 0 ,0 p rfj 1 -,'1 ., 1~ • 1':11

t Q.!J 0 g l~f Q il '_!;I _, 'l;;N" - '1'1a

1-1-,-10 I ...... ------- ......... 1ii .......... ,.,.,._._ ••• , ... _11 II •• ill ill II!- - ... ---::-----.-, -------,. _"iI~"~"'" iIIdUI •• II~ ~1I"ii"~---_ .. _._._ .. !;l""""

I} l '1 ~ 'n ~ 1" 1 ..+: 12i .. '1.1')" I,. 1:(7

i~f I I 1 1~:1 1 u u t 1'25 ..... ··1if1; ..... "fLt

-"~+

I)' : ~t" 0" iJ 0 I!!I '1

Q i~ ij ODD ~ q

, 1, .t 1

1 i '~ ~. l '1. 1 'Il

~i

'j {!J

1

.(:1

~ib~~~ d'~ r!p!lkl?f~~

I

~Ir ~ ~:2~ ~ ',127

d~:-il.'~~ .6 ,.1:2:t

(:I~:;:'"i~ S: J~~21

I

B., A l.~bre, 'de, BQoJ~,-~t"hil~q~ ·oo~)h.i.natqh8~ :

I ; George Boo 1 e. :

'George Bqoi,e'~ rn"att~ema.tlde:~, Iogicien et un. pen phfl!JSb~b_e -:est ~e. lc ~ n~ve.'hhte '18 J 5 ,f! U~'~h'i, ~s J~: LhlCh~n~'ii~t(A.Il;g;leten,e:). crest l~j)er~_~·,n)ruJ.a.k.i.:u"' de la !agique: mo.iiI~~~ F,.n J 8'54" l.I -r$U5.soj hI ou Le~bniz- svait ,·~tiho-Il~ : -all ier 'e_n 'Ul~ rneme hingag~· mathi..~q·1.16S' ("1

·.~!'i1t'~oH~m,~_ '.' . v . .' •

Le but ;, 'f~duire. des, icMes, et des .j;a:il{:(..'Pts en e";,l'tu1Juom" leur BppUq 1;1~ certaines J.Q,~ et re:bniJdulr.e ,Ie ~S'Ultat en temacs ll)giq!.i~s, Pour cela, ~l: c.r~e,u~Hl ~~~bre· hhiai~. ~l'lac,~pt.ant. qll e '.d.~IJ)o: .. ya!~rs, ni:l:Tll~J:~que~. ;,0 et L Va~geb~:.boo·l~eJ.'bt:r~'-:CfI:J ?dieb"re.· -d~.'B.OOLE. :(~lait n&e. U~ l,ril~/~~x. t11.eCi~q oes de~ l?90'k:, trOu.~·ciQ~t. "d¢.~ ~ppl,kfttio1\~,p'dnlP~iM:a::> daElS "des domaines &.u~~t ,.~iv-:er6.' q~e '1 ~~ '!;y~tem-E:S inrOn;L~ti'tiqUi'e~; les cireuits &ecrr'~g1!l'~ et. tel.e:phonique'3j

I'automatisme. :', "

,2.. V a~"i~b1~,l'i)b.li;~fJne.· :

La "_',at'.lable l~gl.{~llle. est" une g;1'andenf. ,qrui peu~ 'Pteoo~e '2 vai~s- ~lllci $' mt. ~E.I~·i"ks hab[tu:eILt:menlt o ouI: Cette 1-'aij~ble b:.irl~.E~ se note par UJl;'IC Iettre c.o.rlml~ ~.n M~cbI:Cl.

=-

OFPPTIDRIF

:R-a~M'I~:de)~. ~"tBt 'iji ui $iI iIlI8-.:t i;jW,", ID:: .tli r: i !J,ei~

NrOT~ONS: oE MATH:~MATlQUES AP,PlJOU E,! s.;:.A· L~'rNFORMATIQUJE

·'F1iy:S:iqltc'.ment~ ooMc' y~hle ~e1;{t cm~,esiPQtLdt\e a J' ~1lll des a~~s:~tifu c~;t6ti. d:.d.~~us. 'd@~ 1~,'2·. ~tnc~ f~n~~te!'it l:es.2 .v~leUl:s po~'S],h~,c~ qu~ p~'1;tt pt~nPte' 9~~$'~ v~n~~eJ:?)ll~ :fug5.lli g~~;lfil~ -, ¢e~'.l,·1.~1:~ -s,o.~'t, rw~':~1:i H. v[, L '!.fl' (,ril.,~ttriD:.I[l~:

.. ~ Ire,bt H (higH) Ia. '0detlf. I

I!!I :R' l':c.I~t L {1'l)'t\?)r1~ V;[~~r ,0'

. .."-:

:Oii: ~u,v.e.J'fi patfDJS :cett,e nata,ijon ~~. zero-: 0 ,~,o.lJi'. ~YiRr Ja c0nfu:s;;~Jy. i've~ lli.l¢ttrc a t~ y~.iJ~bi~ bmaire::,e:;"3r~U~-s.t pf)l}el~ yariaple~Q:ci~e~t:l.~

ltrte fone>ti@l'L logkp.lle·: ,est le l..es~~l~t de.,lLl OOU1;bft1W:ion \ k1'giqut, :~m:bjn~ro~rej d'liL11:e CI~~ pih.<1si~~[3 :.JY'Hfi,~~bl~"S 1~0~1l~S: ;relle~, ,eot"re., ,e,1 !e~ paT des, '@p€m1i-Ci:J]~" m#lh~q;U'~8, ~D\1i;lEEb.1l:flfS, bloi[[ ae:flnl~ ,~, :18. 'ya;le.i:U' :.(.c:i~It~w ~k .. :~,tlie Ib'~,j)~ :d¢Jl~:[~.d. ~~ ,la, J':,a:teirr .4~~\ varl&fol:e~ ~~qpd', Inah de $oUf;~;ff~W:{~~':2~e ~~ult31"~J\ap~J;Lt ~:tf8,:~pi~ 0, o~, 1. l.Jr,~ functi,otl lo~iq:l,lje ,~fo5sMre 'dQ~lC lll;ne, ,ou"cl~'s':tariabl!3s',EQ¢,quC:s d,'brlfi;~e et ~ric '1ff.!t.rfibl.e l~,~i,que. de .W:t1'JiB_

(~ett~, fu~.~tbl1JJ '~~gique tie not~ ,j*lncnc k1:er:;; ~e etl ~I:¢bre. ,\,' ,

"~., Fo~_~ti,1:tn Om . .:_

'Cett8' f)[ino!::,tioll.eS1t ~bt~JII:~~, fi.'\'?l,C: ~e ~~J:li~C V@rifil?fe; ,~. ;;r~:t.eltt~.e l:a' f(JIJ1C:tlOl~' ett t~tljP!llJ;S

idE:nti"Tl~f a I~ "t'aieuf'dx' 1[1 vatE(1bl,£.' "', ' , " "

Not($. .I: !-ktiwms : X ~li

I: :frZ I
~,
;
0.\ 0
:1 1 J . ,0'( ~'

_-_ ~

.

-

-

.

:Ra.s'lilli'lie (IQ-Ja tMoJ1e'et ~ui4iJ' d~1r~V~'gx ~ij~;jgaB,

No'n0f:4!S~ DE MATH EMATIQU E'S, APPLlQ;UEES A L',IN'FORMATH.1UE

L~fo:~:ction ND'H ~{OOtenu€'a!,;,eQ'llil~~;,si.;,ule va:ti~ble- La: V~k::"'lr dela :fl;"I:lctron tt~t 't:oujm,uiJ'b

:Valeur i~~I:c#6 _{cQtoyle;mef,Ltair-e} d¢ c~ne de l:a'vadab"ht , ' ' ,

lfe~(s' t~ii:."!rA0il'$ : X 0;; ,a et1'U1US lison~~ :.X J.gtlie {l"lJar-ro.

Cette fQ[),cdQrJ. ~s:t:'~.i .. t:l3Bi.·awelee ,~

.. Fonc :ion I[J,ve:rs'i,0~',

,I F.6n:c.tL0:n ,¢.rn::npj~~tJH~lk)i.-

N 0,t;LS di9Oi:bs' ,6g.nlemetlt oijjUe a est i:a 'yrucut'ooIi'W'16tl'~entalre, lie a et. x lavaleur ~ffit1'Plenumtaire

de. 'X_ ' ' ,

a "X I
:0 I .1
1 '" O~ X=a

0p. Qpti~rit la f~imj:edml: QP, !3:V~'t un '~tr~im~~m' de, ·deillf varlables. 4JJ f()~cUon'!\: 'p1'cnd la .. Vru'eiJf' "''q,uana lfU1)e QUI, l'.a'ljln'::- ou les :2 li.~ariabl~s sm'rt.it 1, NO'Ilfj.'l',e;or]v{;l~s :: X == $1,'- b I=~ addltio n '011: 5timme logique, (OUetl'Cor~ ;, X =, a V b ~ dlsJcmctioll J a-ou 11 {~IJ l~f!, deux))

-t;' X :
t.I'
Q 0 0
. '.
0 1 i
1. 0 ~ 1
,- r
1 1 1. 221

r ,O'FPPT/D'RIF

,~:lI!Y!'rl.,·dl;! ;I;;l1bB~i-:ie' 'I;!t Culi;r-e de, ·~r,(IN'~.IlI}; ..p~~.igi3a

N OnONS DE MATH 5MATIQU'ES APPlIQUE,E:S, A l'tNFO~A;TIQV.E .

el-:-.191 a .... "Q~~

l!I..L. $!i = f~ a +:111,'=: 'I

""

-- ~-.~~' '- y X

. . b ~1 .'.

. "--"

~~e:' ron:r:tio:p. ~:g<t oJ:!t~nli~ ':a,v~ ·~'u m:n6i.ns; dc:tl~ \'~f"1ab·l~s; LFi lonctioll"X prcad la. wd.eur 1 'qwmd li~me -ril'aUTI~.\·~iable·.:s(mr a l" Nousl'eerivoas : X";:, a; b .> pro~luitl~giq_ue'

(OU'enoor~': X =, a Ab ==> c.a~i(lncti():ii : a :.f;1, b). .

...:.

b ~ X
0 o '0
0 1 o
r d 'q
t t- .1. a, 1 =a a .,"0'= 0

a . a= !l' '0. I'f'!:;:;; 0

NO:~'IO'NrC;E. MA THEMATIQ1IES' APPUQU! is,,'AI}INFO RMATlqU~

Lf\x Lr:Ix

YF~

N=1t. 'i

• S!l)m~'I~ logiqne : ,x .=, a· +- b ~ b .;. a

• P~du:.it l(l~i~tUe (X, Iml a . },: = b ~ 'a

• ·S· •• mme l.QfJq:lle :~ ~: ~ ~ .L b + c<:::;·{~ +:1» '"' c: 1iB'~ +{b.+·~)

:I! ~Prodl;ljt ['~.;i.iqti~ :·X '!!!! a , b . ~.:;;;; (a. "I;;) .,.<~'=~, • (:b • ,c~:

• :rrndujj ]~gi,ql!~,e + X::= a . (h "'" 4) ;:::: i(~ ~ -+ a. c

" F,to~ 1.1.U :IQ,iitfue ;: "t:~= a -iI- .t~ .. ~i ~ (;1, + b) . (~,:+ c)

Le 'U~~0(eme:dt ·l\·f0R:GA'N' \S,'cx.pr.mw :'par' Ie.{&~ ·.r,~~.fi.(J.;t'S· .• 7 ~.:+b = a'. b;

~':::: a..+~

fl.". lrin,:~~pil:

.:N,!)tlf.l ayat'ls"''I,;'U que le$,:rtgle..'l= de: ralgehm de Bo2I~!e .:rerrt)~;tent d~ ·~m:p.H(i~r I~;; fun:C_tib~"13~. ,cetrt.e methode', 9st ~~i.~nd:atJt ~,~t~t~h:ei~l~nt l~m'~~ cl n(}.~r&l"l~(.j~rn.,1:i's de. ~avoiJ"!il 'I'~J,~ almutli!>:a:

une, e:tpresS),9t:1' rflhli~1~k;(k ~a ~oficH~,,~bli.p.as. ~.".

·'M.9!:l3·; pom:rOns utili5et la tnet'h~dle· d~ :h~~hle~ru, de K~augh_ D~~ Ie ~M de deux '\{atiabl~-5 hln1lite.s! nous "WOllS quatre ~3sIhiH~~ '\OU :Gnm.i:J~.::r,~.~:n:;:~ ,~, enyj;~~r que fj.o~S t.ffl.d~ll~llJ:s:.

.sousIa fermi de l~. fahfe; de. 'Wdt&'~uhr~:n~{: : ..

• ... •• .. I - ••• ".

'N:onnNS 'DE 'MATH EMATiQUI;S,·-APlP.UQUEfE,I- A LJ INFORMATJQUE'

~ t?
.r~' 0 4 c.jj]mbl.r.~i.sO-!IS ·E __ "'_~~!ii~~+-c:.....,...""'"

,.~ CM!if~e ~omblh.aison des vsriables ~.st ~so.cJh· 'une:·valem: de In foo:ttl9'rL L1q.lie:" ,tk. ·".!f,:;.uvv4trGH·¢ d.\ls~o~ic~ \.t1~n~utfac~ .$,.~llll(l1,J.r:: c;omlJiiHiI::;6n &$ ,,··a:J:i~bk~:t -.¢n ~~Joplant la

• .;tI. • •

.re"pi·c$.(,,"rit~"Ldo.WJ: ~~ Vhf~te ;'

. 0';: .&i. 'I

0- b

-
00· ®
Ij @ :@. 1

Lii.t~c l',cP.rrtsptil~t fi fa; .CQmNltai.~'rL ~=··O La ease -2 ~~m~spon:d a·.!:a oo~rnbm,aioo:Q ~- p; i La tnse-l-(.'>Qrrespoild a b oonll:,rinai-.soo. a.r= (I La case -4 eerrespond a,. fa ~oombii;taiS;;-ml a = 1

b = '0 .r::::;V:{.a , .~ ) h =.fr-> (a., b) 'lj.= J -> {ll. , b ) b -1 - :::-- {a ,'b )

DJIlos chaCtln~ de. ·OC~ c.::a3.e.·~ .. s.~tri jh$:~J·i-te Ia valeur dt} .. IS. f1m.("1ibil. _p"rtUI' la. .9.QL'llhloo·i1:fQn .de 'vw];ijO!e's cqrr:e's~(H~tbnt it ~.~[t~. case, En g·uivanl ~lexemT!le d~J~. Teprefienter' ci-dessus nous

~ . . .

-ai('oru :

.~ase:11;:;' 2 ;:::::~. combinalson de.·'Ijo'ar~ahl~g· a -;g 1 (8~ b = 0: ? y'al-elll d(d:1.i: fO':lThctfOj1 .=. o,

.......

'l!~ 8~m~ent:atio'Jr d taD' fab]I;!'au :iJ~_l(anjtaugh

UIi: ~klible~u {l;e"·Karu,au.gb. peut- sc N-pp~Senl!.e.r- sousles forme<s: suivanica :

._[b_F_P_-PT_. '_ib_'.R_II_"';_· ~~ ~ I ~Sl

Fts9!!irr.lf 'ifg i~ tf!t,6.~ff"".al Gur'de alii tnl'!tBlIllX dil1!ileiil

~ ~jio'111~'~:tfl, f6.rfotfon{pfliP'ex ~ X)

'. Lenam des va#ab:fe~ (~, ~)' ,

:. L..:'etat des "'·,f.rr~aible;fi :,0,"1 o<u'u~e'b,iiII1IE! '[t."Pr.6~~nt,l'etat 1 • La, valeur de la ,ffin~tion (1 ou OJ)

~ pat1!s' '~' ca..Se J les -variables valent routes 0',

~Si. I~o.n adop~ ta, n~t~Mil1Jn fl1~e.bfitlue:bi:)Q'Mer1lne,pmn:..It'lS"v¥iabI4s, elle lH),~, w~.s,dgn~'~1:l nom e.~,cl.eJ':et¥!Jt,d.e 1"1 variable (8:'~~.

A chaqu.e case .est asSio.ci~ ua tripld, d.~s val~~:j18 ,a. .. ~, e.

fuemr.1e : La ,dst 11'; -] re:-pres6l1teri11~ 'trip~~ {~,O~D} OlL a = iIll 1'1 ,9 e~, e. == ,0" N9U"S: pOl'lWll~: a:~Ii.</;;.g~ijement ijll~ 1~ ease ~rt~] ca'nespoud,' au j1.lhd~it. (-8" 'p,. c. 'J,

VMS ce·c.as h~, repre~e~lra1:iQJl devient :' " ,

~b

c~rrl'1{1

e,

0. ' •

I

,
. d. ::rjJj~Ji~;u d~~ma:u!e;ll a ~~,abk:r_;,

A €im.ql1e ,c;:,a~ est ~~'Ssijc'~e ~]fi q~drup1et des valeurs ,if, b. e, d ..

La ~e~ fJ'Ii! 4 rem&Cbt-elja, le q~l~;iJ~:lplqj: {; 1 ~j\n,QI Q Ul ri -= I. b ,= 0) 'c"=' fJ Ert d ='.0 {fl , b . r;, , d).", L~:e~s¢"Fr° 11 representerale quadrupler(ll:Ll,l} OLl a = 1, 11,=.1, c == I et d ~ 1 (a', b '" ~ - d). La case nql6 rtpre~u;:nteril le qu~dnip~Jitt {l ,O.l,Qf eua ]; h ',()~:,c, = 1 et d,=',Q ~'r!:; b . C'. d)"

.. !S APpL~d"u Ii E. A, L;'INFQ,~M·ATIQUE

·x ~O

e'd 0. 1

'I

d II
.'
e , .U)O or 1{ 1:I!
~I ~ ~
.1
'I I
0 Dans ehaq;ue cas, ~1CJ:lidrc. d'~.eril.'i:Il'e des· etats des; variables fait qtl~en:tre· deux cases v,,;d~in~& (en ,iigrle. ou .en CQhjml~J.une soule '¥aIiilibk; t',hange 4'6wl: ~. on :dit de reU~, eases D:u'eH.es S~)~t ,~d.1 a~nt~":::,,

,AAI$F1t~Qn ii ILQ.fJdre '.cl~e€nture ~

La- case 2 correspond a a ,0;· b = 1· ~ c= 0 ,; d= D La. c..a.s:e.a cortespond it a = '~ ; b = 1 ~ e ='iij ; d :! 0,

,L9rS8well@S ,fJ~'~s~¢in$. ~.g,::2 a 3>- ~(;.i,C1e ~~ varIable "a" ~ful~t~ dt~t :'2'et3 stID'~Hidj'~~D.~~'~·. L6'r,sqUe. neus ,p':<lsoon::i d-s'2 ,1. t~"3e:u:I:e,'~fVark!Ne' ~bl', .. cbs:!1!ge d'etat ::.2 et l soh): a:&j~8~nte-S, 'L_ott:qut.noU3 'P~S&OtfS de 2-~ 6. -s~uk!ai~'adab!e''':'dl' ~ha1l!gE:= d'(.<t~t :'.2 ret o6.solirt.adja-ce:nres, E~fltJ~ lersque neus [}3!gSQn:.~ d'~ :t if l4; seTtle ·Ia r"'ar~'able "c" d~~:mge' d1t,tat ,~ 2" .et.l.t1 w:m adJaC~E1.tGliI'

a b I c ;Z
..
e p. :0 1
i (3 I 0 1 ·01
0 1. '0 0
-
0 I 'L i ~,
.1 Q .Q ..I'
I
.1. 0' . J 0
.' J. '1 '0 0
.-,
.-1 1 l "0., RSSl:l1Pti.,deJa,:tM0ri1e 'j}'! G(ii~ de, t~aU): di~~~es

No'nON,S DE· MATHEMATIQU~S- 'APPtlQUEEcS At. l' ~Nf-ORMATIQ!J E

Le di~:pb~itifZ: do~t fonCJ~~}n,b~.r ~ _

8-1. t~ 3, var1,antes a, b et c 'son! sirnil1t.m~~, ~ iretat 0 _(fmlcli~t1 ET =>"'a. h. G).

ou 'Si,3 'co.; b;;;; 1,. e = 1. 8irnuita:n.em.~nt (funcI100 nl' =v,T. b " c) ,

au >SI ~ '01 L 15 :;:: 0, ,C = 0 s"jum.ltanfunent (fone-tion sr ---,,;" a .' b t c)

"'7"~-' -e=

z: = a", b • 'C +- a", b:'. ( +

,~: ~ F,

ill I I'_'-. "..!

"

l)al":!S Ie lah1.¢au de'Karnall:g:A; llOU3,mettrons.'Wi! "I ii dans cba{;U1l:Ie,~{f~ ',,~e's,;cO'fre;;J1oi)ndilllt au

~t~:a ,1, '. c;"-a, b '. ~ et 'a<ii,.' ~. ' , . " '

N' o.,~~ }~ra.cero,t~s ~ 11,&"1 cl'a;Il:~l'cs,~a;&e's' OO'Iites,W"ntklr:t ,~;.;:' autees tennes,

'[J est'imJj~!hnt. d~",terJ1arquer gl.l~ lac tahh~:,~ 'verj~~:, '~!,&:~l~i aA:g€brf(!U~j .j'une fn.lJ,clhm, et le .. ~blcflll·d6 ~t:naugh 'tie sofit-q~ des formes 'd~icri t!¥, d~tf6rent.es du J;nfune ,pluinDlTI..:me:

Le h::[.t~,e est 'v)fli d!l_@ ~eR. eases.n? l, ~ et'l~' (Eli I:O~g'it)

Le Uj'rl;~ tBi'me est vrai dans Ies ~~es n~"'9 12-, .~ 3 et I 6, (ell b~eu) I.c'1:eme termeesi w'ai dans,l.a cases It~ (en noir)'

1'e ~h;liiit~l'1l:)e'c-.St '~+~'i,4~ls 1~:Y cases #;:;i,,~ ~, .. j~ 4., JJ, J4" 15 et:t~ (~:-:~01::t)

, - "
j " -
r I 'I '1
I 1 i
I" I i
Ii--
" I t'1 '"1 'I 1'1 ;1" 1 ~1 ',; , R:OOultle!!il~ h'll 1i1180.r.te 13!t" c-iifde d.·Ii"~~~u~ "di r"i a 00.

'''fOTION S, DE ;MATt:lE'M.Afl,QU e-SAP'P];JQUEES, A L' INiFORMATIQU E

·Qu·aJJ:4 wi: t€l'l11g.1:1,e {:0:ruci,~~ qll!~ne'v,ari able II occ~ps"i:m"e zone de 8 ca=>e.oS·· Quand WJ.: terme est un ptoduit de·"2 ,~ari:,ables 'it. oecupe une zone di'>: 4. cases ,Quann un tfMme est un prod1;,3k de'~ V~~tble.s, i~ oecupe. TIne .zone d.e 2. cases 'QiJand..1J1li t.cnne est un produit.de 4 'i{:arlablc~ i~ ~JC-C:llpe une zone all cages.-

x " j ,I;
C- TID· 'tj:p:('d
'.
b I Ked
Ji,

B ec 'g.

Lalecture .d\~.ne·~r~fl.;.::tilln doo~ un tab~eail de ka~"lgh est lc prob1~~ hiV~ ,dI_J .pal',~gI?-pn~ .r.I~c,e~deii.~ (YQil' E'c~~,~lrc ~laIll)'~!p t,ahJ~!!l de' ,KaiUaulgll)~ .No11.3 PP~~'{~t~:'f Hr,e s:ucc.~ii'·~~cnt

!;.ib~une: d;~; cases -(fu~~0don ED ,~t l.e~.liet par des fo'nC.UOllS QU, '.

,Q

!-
-
-
I I ,
I
" e
I
I t
I

i 1
..,. _'.

Dan$·:r~;;;;eruple kr~9.u$·1 is.9n~ que Y est-,~.&'<t!e,~ <;I, EI b £T (fEr ,d on .a ET '1:1 ET: GET d

. ~,nGHS eoriy~l:1Js): = a' ~ h;'_.e _ d ":·a." h. c , d

N,on9N,E; 'D,E·1MATHEMATlQtl6S .A,:P'lIQ~j"EES A l'iNFO RMA1IQU~

; C
""1,
I
1
I -
~
,
.- 1 i 1 = .'. ='-" -- .. iC -

If -; a, , 0\. ~ . 'Q '1' .a, tie ! d +- ~.:Ii. Ii: • d -+. a- i I} • e .' d

Hn'- tai~, lll)tl::hpo~,,""~ms sim,pHfle.r c:€.ttc ~4.pn:s:::i(lfi 'I?-I'L :tIemilltp~?Int· q~R::. :.

,--~.

'l, }\.f,jl1imi~a,tiu1'i· d ',une' fondioD d:lHiS: un '~.:3,blruu de :KaJ'll.u.uib.

:En. oontimluatlf"t1i)it.:e-~ ·Ob~i)r,a~ion. ttpU$ :~~u,YOl)s J.en~arqO~ ;€gajeme: It . qu~.'·ta fon'Otlon /~i~llt "I II dan;,~~.d'i;i·lu.: a~ltre!i::c>~~~:i: ~dj a:9~nteS:; cer1l):1i .n.oi.l~ a-.uiait 'cohd~t a ir~·x.pr~si{)"ri :

. . . .. ".

IOIi'PI".r/URIF

y

- . ,-

i
.1 1
CD ~IT: b

'-C!i ; i? . :a

.» ~.

b I -

rr

· ... _cr c .,~ .·b., • e., d * 0) .• b . c. "d . a, b , .c ..: d' + .~ _ b • e • d

......... .. - ..

;',9 , b,., c., ;; +.~ . b . E"" - .. .j;I , K ,.~ ,'d +- a . ~ , L " tr :+ ~ ,-·.0 .. e - d·

"fo. ,r *\it .,." _.".. ".wr

+

+~!'b.L. • d

. Q~ - qui ddnne. r'6ipp:=ss;or~ lit·. p-iU$ ·~rrmre :\l'~ l)cm ·pl.J!.~$se, ,~bt~nir· .. 1i'*s avons ;m~'t:lil't'tii'l~r V eqi::i at i oJ:1 . ~'e la:: frtnt:t~oh Y. En, reW·~~p:.~lJ.~ l~~V ~ag~s,.· aA.j~C:en·t~s: ~.~ det.il".~, on ~l:PPl,'itn~ 1J1'l1.e: v~riablt des termes .,cOtres;po.:t)da1H~ ~ use n~anip1Jia:tiat1 a:lgebriquo i1imp-le· tl1Q:n'=I'e que .I~(Jm' suppr;tue.:l' deux \rad·a!bles.,. ilfaut disp.t1st.~r "Ie ;;I. Ct}S.e:5 adjaoentes, pOlU' en-s.nppclm·:;r::f:il t;ut S. eases. ~rJj:a~.n'l~~: elc.,

y

-'

1""':"""'
b :1'
I .( "
_, .~
I
a J 1 f-- s , ~i + h • e ' •. d

HMitili'l'l' 'tItilla llli!orile ,e~, ~~ I_,d:9. ~ e :tl1!:V alll x 11 frrl ij ~ a

y -d

JJ]

b ll=--'r---t---t--l

''t~:' fJ J.

I- -,' I!

L~>m£{ho'd:e d~ ,le~wre ,q*"~_f~cti_~,I;t~ dj}li~"ui'iJ ta:b~~ati ,f1!Z',I\arn8:;ugh cohsi~ do~lC;'a:'I\¢'~pet' les cases ·'fj.dl~ceme$ 'par 2~ ~ II etantJ,c ,ph,l3 ,gJand. p~s~~ble., On essaie d€l'~l(~':WOtlP~t lo~te~' ie.~ ~as~~'<lle' .;;;et~ m:an iere.;: 1~ls c.het'aud'le:t:nents,,4e gToupes ~'taP.t permis, '

,Unt' zone de g,cases dlf'nira'~ variable"

une 7.0p,e· deA eases -Q_6finiw un p:rndlk~1, t1rt:';1, .... ~f.I!l:Ab~~I, UiH3,~'O~"~ 2 cases jl6,firln~ Wl,p,rdqui,t ~e.3 ':-'a.riabl.es,,' Un~' zb~~~ d'l iC~S:fS, de'fmir~',1:In'prl)dllit'de;f 'vari~.ble~.

On lit enfin la f(l!nctio~n, e5Y~lg,COl'lse:n.'a:J:d pour clm{l~e aS31)riat1on ,q~ les varLa:bk.o::s cI.l!i ne-,

:,cha~enl pas d'etat. :

11 arriY~ pill'fob. qu'une fu.l'J,ctipn' soit md61:~rT!in~03 :PDt1!1' certaines combinaiscns des Y;al'J~le'S, , 'pour dtff6l'e;l1;te~ raisoas ; la ph~, cOljl·rank,: est qr!.e c:ertai;n.e$ ,q~mblilai~ns, e;k:[f vruia.i~'le$ ~:ali:f fmpos.sibJ.!3S>J on .ne ,j ug~ :PHS util~ de. dormer une valeur part,ijcUllfue 4 1(1. fNic,ti qn~ P!QUI', ces.

,~(iin'bmt)l.!i,~I s !Q:~' [jiitJ.~:lei ;ca.~c:6IT.c:sp6nru.ip:h";~ f1,U tfibl~l,de,K6!l'Jli1ugh;_ DO: p~~crfl ~n signc 'tj~i.cu~h;r " ,{ (~).

L6~ ·dJl'l'e~o1;,!jJ~eillt des ,c~~ nol.';1$- ·£r.ilii)sfO'fn;10II.";;, le ~en, 0 ou en 1 5i'W~v~t br Ct).ll1Vf:fianc:e{

'sni:vam les s:imptificatio~s' qu:i'"lll.:mvcnt t.'Rd6ctlttilet,; .

''6~ ~lbl:iei;Jt ici ~·of'~.pr:~sion ~,a phss ,sirnp.r~' de f' r:m.ln,~~lSfo.rtnant ~e ¢ld~ -la, t:~'~ 6 ~J "I 'I " '*" C::P;l.i:

I".e:rrii'et df~gr\?uPGl" JGS;c~:~~:.5~ 6, 7, g e,t"en trftll~iortnauHe ¢1~ciJ~ case :2 e.o "Ct'.

. ~

Re~iilm§!de la th&IiIW.,ef, Guide !1-iflir.$;\I:',a,LJx.af rEr:!'~:;;

NOTIO'NS D,E MATHE,MAtIQUES' ,APpLIQUE:E5 A L'lNfO}lMATIQ]JE

'.

UIli,te de JIte.1iUte· el'1l inf'or:m::atuqttt design~nt Ia q;'t1I:anthJ- ~r6rttm:udru. cl1ml0fmAtisn UTJnfi~ttttJ~

_. -.;- .', . .

~ 'un chiiP.re Ju s:~tfunlB binairc, On endoi! I'invenflon ,i J obn '\v:· Tuk~ et .1a .po pttb,tis~tkrn

:a'Claude Shannoa,

D~8Jlis; le, ~~re:de I a th~9t';e de ri~lf,~r~'l~'#9.n !,!ilipOsC0" '~i S:n.m;'i~hn1' IOIrc.~ue l'on n::~i1. lliil.f~ati(;,m oo.rrGn,-polld:~nL ~: un ~!f'~mrtLet!t ;1yal:R 1 ·;clranc.e sill'2; d€ 'se p'rOO~lil!t~ on v,~oit un ·bit d~iI'lfo:tn'll1l.t:i()J]. Par exejrt~le, lot's. du tir a.. pile .. GU face d,c' r~n,gag~mem d',UH" match d.~ ·=tootha.Il"qUilH!tl·, I'arbltre mdi,que 'q:ue ~a pieeti IL::s((lOmbte .S-Ur pjl~~ it c;iQ~ne :Lill, hit d"in!'6rtnfltton ~!J~ l,C~LPitiijl"~"'\l.e.s· ~cHii~1~~ Bn·tC!.,rri~t~Ho~.

D'nne n'l~te:te generaR¥;.le,s Jtm1t.ipl~ (hi h1.t ~D:fi!: lc:s pIPd'~,lite de '1024- On die'; .' 1 ~t<e:,1 (by~(~ err ,a n,giabi), : 1 {)'Ctet"( 1 r~ i, =, ,8. b"it:s

'.', 1 KHobi.t: ,l',Hl",:;::: 1.Q.24ldts

• .1 t4ef;.;abits.: 1 Mb = llijq::rKS = l024Q('J2.4 bits,

• 1 G:i;gapi.t:' 1. Go ,'= 1 02,4 ~1b =<- I Q24,t.: llt4~ K~= 1 O:2:4,~ 1Q2.4''+'1 ~4' bi;!~"

-,L'~ el!da.g~ est 1!'PP~l1lti.'031 ''lui tUln.'lfe,,:i;m'e i.m,e': l'~fQYrn.atiol1 {~rit1Ur,e: (~ed'i~~, p.:-ti;i~j,Q.t) .~u.1'a)i(e~, v1Wsse. .. ",f e~' 6:It{ihi re 'pin)j.~'6. df~ 'llll: eode' d~,_n(i,~:i:¢ eh~i':i: '

1.)m ~O'dCo e,sl un e,,'Il;i un lanvg~' C9!fl:P~~~ de ,difTer-tfit:s sym~1~s'~0u mots.

Un ~£l;l 'ffS.t un ensemble. de ~lPict&e.s numeriques 'OU; 11lphanl,l:medque,~,

Le tta.tu,r,;oda;l!C-, est Ie paS:.~ge d'un.eode a un alrrre.

Ce, code OOrfespo,ld 'au. S)':'it~lJ1ie-'d~ 11Il1m~l!8'ti0I1'bina:ioo et fart ';r-c,ffinmc:e: ~~ ,eode: 'b I r;atll'e nature::L Les caiaeteres sc,'rrt d~ ,!b'US<lo les mots son'l ,f,r),rmis par une aSMciati:o.fl ·Ii.IUocambifJru~iJn ,de:,:bi[s' et avec 11 blts neus pOI11fons .fotn.ter :;!:],l! lr",l.~ imum P~m.o.ts~,

Le co~e 'Gtay ~t liT:! €9d'e, construit de t,dlc rayon try' a ,pa:ttjt ehiffre. 0' -o'[;)acqne nombre COflS-e~blttrdiftere' all ,piec&l'w:rt, immetimt dun seul digit .. En l'expr.i mlmt -autrernent. nous ptY~lygJlli,,~_gu'lenter~t, :Uijf:e ·que 'I"e;~ chaage un s.euJ:..bit,a 18r foi~ q1lalllQ: un ,nornm:e' est augmenl1,' ~1\n~~;H~W. ~~,rlm~, ~1)i ,9'Pet~:'d:e,t.eJI.e ~ llUti~re q~ h~:digit de'tJ'r~tisf~mM,11(l_n St~it '~\m p.o34s::: r~ible.. Si ;W1~' ~,rreUir ~rer.r1 lors d'une' trans.fumti'o!ll;~l'un:nQm.£.re -~, un 'autre' el~.e- 'est ainsi

. -. . '.. .' .. .' ... ~ .. .

li:)hilmE::t~.

,~(tImi:n.e.~{.~;ms ,Pf.iT' Ull,,~'X_C:rnpl~ . .M,mp1~ ct ~t~hlli~~t1f3 le ~~ ~r.ay ,PQm' Ies 4 'p,f:e.&Jie{fr. '~bjffr.~s nol;.k:if(la~,jt:: Q _n:J. -D~ux .. Jyi.t~ s:ufHs.er.rt et l~s cQl1Jfiil'llaisom en binaire BCD"sci'.L1!t Ies :&1J,tyB!B.Iks ;,

... ., • • I •

I OFPPT/DRIF

'RtsUme.:~C' ta thf.Q!1"in~:t Guid~, ~e.tr:aWllX cUrlig_e;~

NO'TICr~s' DE MATHEMAnQDES,APP~.iQUE'5,$ Ii lflNFORMATIQIlJE

G I)@.

; l~·, i.oj ""~~ ~VO~$J""""~t J •• ~ll!lJr ~e 2 bit! ~ I~ io;' ,:i 1'1

'N~-u~.r.c.'maHt~(Ins.'qu~ 'NUl' ,~11er,_~u, no:n'4i.re .(I)!(J, fP)LO.t'lqUS cba~:r€'on..s ie.fi"ileu;!{ hlt~ a 1a.,f~iS'

NUJ" :pa~,r de (&1.).:.- ~ -' 1 n)~'; ,

,Afm .de ,pou\,oir tr~t:lsm:et1w (J<ll s:t(i~~'1)J,US Ies tYPM de' c,::q~¢.rf.\s. alp.6.~li)..ILjtn~ii~tes QU .autres,,~~$ COO6S lCO;nYcn~'f9trt1ets,ont.ere, e~hns. Chiquc c,a~tlC'te:re' 'Wt a~,~oci~ .a:Wrl<e~jyalent e'li code II:~~~~~lJU_e.' '[I '!?xi&t$"~4e, tK.!mbreJl~ ~C:'~} ei n~~s., pcruvQ.os 'citer pour 'm.emo i,re~erCQde" ASC,l ['. J !EBC~Iq~ l,!J;_: "h~ECO.DE rtrr.r.·~",

6.:, Le ooJ(;;'ASCU

Av~ raV'&lerll~lt _(~~ rmihin.es de 'a:a~~etilei11 ;oe l-';IITfo,nU{lt'~Qn ~teWs<:tiPkUt; telex" :'(jJ.'!\i:~iiQie1li~---) .le~ 'lI:i'Y.I:e.' ASCiI '(Aln~tictu;;! SleLllcla:eJ Cod'~" fl,}~ Jnt\.;~rnl~'~ Ott Intm'cMOt~~J es~ adqp'~~ ~omm~' $tai'Hlar.d '&all>S les aoo~es -00. Le code .A:,~cn,: d¢ '~;a~ ,rcpr6s~ntai.t los, ·c&."?ade:re'S' -sui' 7. bit" (e'est-a.dir5 t28"car,¥~res: po'S~:lbles; de O",a 1;1'7). Le huH-;e.mce Nt (,;gt U;'i blt de'

't r '

~n:e.

,100 ,0111 [_ ,lO:t i qQtv!. t~Ot" ,1O'f ::1,001"

G ~ A V

,11 iJn! m 1 ~~[ 'IIJ~ O'~~I PJJ.Qm ,1' 1'00 I ,o.:rlll! i Olot 10m

~ R ,- k V_:

.... ~

N'OTICNS IJ.E ~AT:HEMA TlQ,ij irs APPUQU'ESS A

l-11''''_'I'FOiC 'M-A-' TI"Qu'"E

tl.~I· ]j1~. . . .~ IIU '

.P;I1.1nalh~~'que!>·, .. h. fac!o_ridJ~,.d'u~ entler .naturd n tliote.erlllj -, oe '~l!:L se .Ht soh ~( factot':'i.eUe d~ n_'r,; 'S~}r~ ~< f1r6lo.ri"etle n :Q; -:;::;( ie prodl.:lJ.t des ~nClmJb.res enriers 8:IT!.cternetl.t postt!H ~F.lf~.r~e-llL1o

:O't'l. iil:ga.ux "8: n_'" ,.,'

La f~lQrie;11e joue- qn Ri,l~' ~mpi?mO.t en ~l'get1:we "c.DD1b:mat~IT<;. p~e' ~;l:1:irl )' Yill tlT f~4OnS' .~lff~ntt::s. tl.~ ~rr,iuM'r' L,,( o~jees~ E!~~ .a,rp,P¥[·~·~~ 4~~: 'de nO.E:libreu.·ses forffi.'U.]es en :rn.ath~~atiq1!.le.~ comme _p,a'r ~einplt1; l~:fOnn.tde d;u·b~nGnw ~t b lb,rmule-.!ilc TaylQ.r~

~ .

. n! .= II' i ,=;1 ,x 2J ,X' 3 'x .. - X {It - 1 ~ X', n-

. ~

i;l:

til: II = 1

~ 21 !ill I x''2 =. 2-

iii J: j'.= 1 x 2. x 3 = is

• 10'! = 1 x 2 ~ 1: ~; 4 }i!. s >-0:··6·)1: 1 x '8' '(<. 9 r: 'to:= '3 62'S SQO

La.;d~fmittc!(!l de)a, UGt9~ene:.s:9l1S· f~JJ11(,fi1~ ptp~ui-¢ rend rrahirelle t~tte ~Qnve.nt.i'@n pUBSq.ue·O L.

'est uu'produi:t 'I ... .i~e, ~!e$t...a.~d.bj-,r&liui,l ~ 1'6Mmeflh':le1lttc deJu r.nu~tilfH{:atioJm:, .

. [qa nbtiQn de b fapt~;~rj€Ue j Ollie q~ ·tCi"l!k::.s J~' 'pruprk~t& de la m~hipJt~vtLo.n .tiS!.K~J1~ Cd]. ~~i~tNtt,6, >I;!~11'H'rW.ta.U'i,rlt,e ••• ). En- rhiSl la f-a{;tm~ene obCit alj,'{ deux lois ·Sl!i:i:Yl.il.'!',res·:

• n! = n ; {n--l).-··!

,." (n+l)!' = (r;t+l)-. n 1

_En ·r;t~ll:hemat~ques~. lor$q~e ~ nDu..~c'~_Qfsi.ssof1$ k' i;) ~j ets panni FI 'obJets' discc:wrl blea e.t que lr.{'Ilr4,re '$.ns lc;q~ei les objet8:' sont s61ectk!Jnne~ r:e'i.tIJt tine inwor.tilIlc~,. nO'US _p..')U",,'Cl!I;LS Ies . . rl'!.pr.e$e.nt·e.r- '~.al' un k -uplel d~~lemeJ;rts: !:f(sCiF,lcii';:

I OFPPTfD1l:IF

R~~ru~ ~8' I~' ~e~tre ef" Ll~ld9 :~ ttt'V1.4,J~ .. ~!fi;~~

NOTION.S DE MATH.E"~AT~Q~ES·APPLIQUEES A L'IN:FORMATIQUE

A un, c~rDiei\ .~j;t~q c.aa~1ktai~ :dl'flnt J~'§: .up~:r 'aplt~ Its ~ut~e.S Ul1 ~id. dans ',\lne, mn~ . .e·oId·B.nant d~i9 qu~don~ .tQ.1i.lt¢s d;lY~~t~. 'I.,~, 'pmtni~i' l-h~\ge se-fera gur'Ur'f ens~rrible. de--$O' :q~,Qns. poss!bles. A. chaqae' t:rragoe .~~Vtmt, LEt qUestiOli ~q-tl1. "ient d'~ t.irue. est ~nky6t de; l'um.y. AE6.s~~. ~'H ,on: t8j.s~t pa~~~ 5 ~H~'es: 1~ ,·tiIag~ ,l>? ,he\ta:ilt sur ·SQ. PU!~, Sill' 49~ e.t ru'u~l .d.e .~E(~ jut](-TU~~: 46: -qui r€p.r1E~¢n.~e Iren.~fembJe ~ q'l..l~~H6[l~ re..s<1ant·~s; di!i!1u~_ l']ll'ne ,pO'tlC l~ ,~.mlei tieage, L'alJ'"~g6U1~t y,ii c'on~i~ter'a acld#io~'1ner'a chaquc ~~qdification de-cet ·oo.se.nl'ble de tle,rtart'la. '~o~V';ene: pt'"o'M'biHt'6 de Pio·che:r. 'ullle question ·';;l.omik La' ;~ln1~Q'Iii, ·ptOur il;e:t·-eM,rtnJple e-S1:~dQl')c uiJ.:·~mmg~me,m de 5 (k) . .a ;)~ (:n\; Soi en remettait la q.uest'ion ti,rk .de NuuVeau dabs liime :.R chaque-tirage, U, ~·~tmit .~~ors &.une. esmbiaaison.

.a • ..I)~Jltl'itlQn :-

:'~~ient E IUl ~l1S~mbl~ ii:f!:i d¢ ,car.ai)*l D et .K un 'elltier na1"urel. Un k-arrangeme 1,t .-sans tep(1ition deE·est IR'ie i~:ppli.ci;lt"irn:t.lnjecthre de U~ 31 ... ~·k} dM&,E.

. .

·'S:'oientli·un,:e'Jls:em~bk . fini de c~nij~na~ ~ et k un..e·ntkr naturel. Un IHrrrahge1nent dt:'E (ou k~t~~xrs~tn€(lt·ian:~a"6p:~ti.tion de E, ~l~ 'E:ilt10·rt; fl,~~,~ge!'l1ent sam,'r~·¢titiQn·.~~ ~;&16:rue~lts,:prli; k a: kJ est lID ·~~-npret· Gd, at, :;. ~ at) d\;J"ements ,~~ E. t~1 qrl~ ai~ q-qsoit i, 'j ~ [1):1 .av~c. i:;l9,- Up

-, lei k-1.~plet '@st ZLllSSl ~d6 k-llste d&stlf.l.cte &.~lf.mellts, de B.

,!i,i!' TI(~.relue:

:lIent:antUi!' :,

Coo~tn.rlre- un arttlii~me,nt re¥ter.rt i:t.plli~r les uns apr'es.l~s., autres • ..lr objobts. d-i$cetliia15I'e.~.llri~ pt.'L'mi n, diUlS: k c.;;:!IS.CS, IJfum~o~,es.. et der':q.~.ll:p..e :p'6tmu~l:iqn d~ 'n "ii!"ieln,t::nts )~.~ rn.'I!:n~~tl.t}irig,~rtwnt

. dea ~~4"f.lCn~ . .La (lot;o.n a~$,~,gt:m""b~t ,g,e'~'l~i'aU~~ .ddnp . c.:dl"e::"d,e: p_ef].riut~tlO;ri. ,. .

ft. D"i.ilniti("l'R. ;

[Jil& ~co·fJ1l:rjn(i.i~:1ii de r 'Dbjll~'t~ 'par1111 tI. Q..bj"el~, diJter~;nts est tin s.ol:.!!~~et1;·~f,uble: non ·or<to:lLme·!ie· r

:,Oqjets"~cJlo.~.si~ parm.:~ lei n objets_ "On a,~l~, formule:·! . ,

( t;:l

r) =

~._ ;>7:1

C ,_, 1+'·'

·n ·,to _,

"', ~·,i [(n - ,'~;., r II ,i ~ r 1-";;'

iJ,!

rt(~ -'r)~,

_.

-,

NOTIONS ·oe MATHE..MA-TI.(nJES I;PPLlQU EES·.A

. L'~lNFCntMA1"IQIJE

.1. rr.J,~NdLl,"c,t~UR·:

L(:;··~k~lial d~ pt=~IY<;I'hif;it¢~ ·sluccu-pe· d~ ph~nonltn~:' 3Matoint!s {~its -phi-s ~fr~~l4~ement· Ii p~oet!ssu~ ~:to~ru;!~q:u~ I~}<, cl~st.~a.Y.d1:re de Vb~[)9.~,~&n~s· ,qtlj l'i,~ :m~tleJ.lt paJ; t~till}O~.~ ~,J~ :-pl~mr: t~s!,.!e):et.qui. .[1I"el,l.;ve~r '~fl ~~u)ji~~ ~1"dl2.~ ~iJ)\ nombres, &l .Ii rerr~ ~i:9~qu~nQ~.~. et '~ppb:J."ttLq,~s~ N~.a,tl:tnb!il~,. m.~m~ s:~~~':::: ·p.MM·iBbrt.~·. (}~r ~~ J:stn~$ 'V~6li:~, Jcl~.~~n1IJ. Q]1l. ~'a'SZI~~ .oo~·s Qbsexv{tos ·~ep@;n4wt. we. cer~ifJ.e r~g~rlathe.: g~.~$ti:q~~; Le Jet rl'uri fie:, ~e' tl1tag~d"iJ ~,~to. FO~~~c:"ilH·.,~jru:: ftl:hal}'~6s :par lle:s lQis d~ La Il;lt._1;aniG]iLl.e; lmIlS ce .sel':ait imp. '3ompTiq'wJS ~l tm..itrn~ impo~~Me .. {>a~ il ~)J~tai~. pJ¥.fai~~ni-ef.lt OOhO.~t.tte- les oo,~Aftio:~s io1ti(iles, ceo qUi ~'9;ItU~:-:~ YQ~}1 p'0li\!~~ i.t voir .dM8 !.e.: c~~w ~U~ pm:~sJ.~t[j.e ·qcia~L~1it.l~~ if.),Iif~iTla~~re· '~, tk ·toi.J~:-f~91i1 ~mpos$"/td~.

La .mod!e1i~~tian pHI' Te~ e alcn I· des prdba:ooll{(s ~ all?ts 6t~ mv,rntee. par: A.N. E.~l.m6~m'l'~ :clftJ:t'iS ·],l!l1J·H¥~e pilllI ;W. 19;3t Q~Ue m(lJe:l;i'Sat~ou est f~ite.A·Nrlit Je l'~~e,de f.ro~Ji:d.i (U, .A" ·r) que ~?V~·d«Lnir,otj~.\1f}.h;l;1t'l]j~~~1·iiin[irijs.t:~ ~1± P~I1,phl ... qqjt~ e!t d~ ·~J]i4tt,~,~:Vt'QWj; pa1il:~'fl-$jfot. dans ~~' "j.,·?"'l.itre i(a'i"r:ant. da.tW ]:a ihlfu ,'k~ 13ft j~ ': eio~ .(·.:'dI se,;.,~o,' J;hluebte~

._ . .' I;-\J,~~ . .,. - - .. ~'. ~ _ - -, ~ .: . IiIl~:< '. .'!i: l. . <t""~ iFl.. /.~. )0

1J-il~. 'gt'.anq€ pru,1ir,.~u, @ltt.ernI de- ce ~ha.~j~. e:~t.1t~. taeu ~~jsltiSatl~ ~ notre %o'1l~~ N()iu~' f.o~m ~~#~l'4t"jil.~t·tl~Wl·:I,es ... ,etr"Q.l1s'.P~MljHe:t·.p(h~f· ess~·et de, fiti~i :i:lj):l~'teJ ,e;t p.nE04tit¢r d;f!~l~J.briIlld'le;"q1ii .pq~ '()~V~li.t ptoNem.e lq;rs ~~8 etiJ·Je:~ ·:::eol~.]:r~c dt: 1~ m:dn~~~f:; ~m~M'e~ tr~~:f ~oi~ l'ltRIg' nous 'run.~trbt:LS dre :grm'H;1g~ ~imc:'!JH&s_ ~.ife8<f:fv.e:me;rit. llfl~S- :a!im'eJ.i.!0I1:8 ·.L1011"S. .J~asser .d'e:~e.mples ~. cl~e)ie;rui:ec;s J~4 ·~k. (~iru 'QU6 Ie 'tout sou Celp:::[)~~t parTahemB1J:t c~m~.J:b.el1~b]€ et. ~bir .rl~ ceia e~t &fiiICU~ car <a .n(}.u~ f~lj~ ·~Qir· ~mJ~C Ia r:nani.~rtl ~'abordt:r··~~r~ h~Ulhh'C d;.~~ 'maittuh~iqt1es; N~u~r ~q1l.;g ~;,{;8~iPJJ:S> de:l:t~ ]J'&,ti,r v,otr~~L ~'()inj)rJ:~~~;iql'{ii .D~rWn~s' ~~'!ii .~i"le'.

..... ',~ -. ]'

3(!c~J:t a -, ·£eJom 'pa~.'o- .. rure..\,

nL L!~~h'a'.g des eA~ne-ttli~ll"J_;;. (d~,t Ues '·oti8~'if.~bll;}ti:~t··aI:.l3SiJ U esf l"e:n~iIl!lrl¢ Qki: ~O~~1i;i.':·3 .les ·issllle!i,{tistJ1~at.sJ P'C'$g~les 'll.'-1J . $1;'; P:];&;~nte:t1i, ;aO. ~()u!S d\ttje :e'pi1eiU'I1\ft aieawire d6tetnnnoo·,

:. .1

:r,..~ :~S(lii t '{l ~~~ '.).niL\~.efS ~~,~ 1x.n ,e~·¢n~ent~. li~n.::l (L~3.tln;kql;l9 r6f~ent: ~ ;!jtj lieu" (a,_:l, 'fs~,_. Ttlalls'e") '~I lo~ dU'Cie('Oulenl<BJit de J~el~r.euv,::; ~ ~pre~N~·t!&s.u:e i (~. ~:lJ) ~~ :q~ (::i ~ .A)d~

.•••• ~ .;.., ;.I,,~: ••• - __ 1 .... -..:: ~ 'I:'-~' .' --. r- :i: ~''';j'' · ... ,"'=:-11 J... ••• .. - -,- .... -- •

Ie C!ft~ ;;;;;oLJ,ttal;re, .. ;fltiib ~lISO:M.'(li'.~.A [.I. ~ .. pa~.r(].eil.) .. ,

- .. ..

j~·O~"FP-~~p~t-fI)-;~RI·-.F--~~--------------------------------------'~I~j~

R~SIilFf'le-,de' hil.t~~I#.~ G~'dilli ao tra.~1Jl( dirii'gae

NO'Ti"QNS 'DE MAJHEMAflCUJES:APPUQUEes.;A, L'iNfO~TIQUE

'QA" I::"e.: ~(i:u~me~\~,le. A QQ.. ,(1 's'~~ppdl:e Irr~.ven~ln~ot certain' 'I , ~ 'effe4 .d furs: UI:: l',e~'~,,'e l'issue [ ~ ~:s.elfte"; tr.Q],JS avons . tD<ujq:lJrs,'i c U {tat U ~'~t rui1ittr:;· de£. ~vc~~n't~J;

"1!~:e'fl~le~:t U";i~"d:Ql1C:, ~UJ.~~ll'~ ¥~eu, '.' _ ..

1)3, ~\)i't::r. e.t '/f ~~, : s~l.{¥ri&e~blio:s _q;f; . U. N(J),l£ 'M1iiQ.ns· que l'~~neirlt1:.tllI A u .~ ct ,j! n B ro~l:t'ltoos"d~IJX d,t$ s(,'Ju~.;eus.enibl;gs de:U done des 'e·venementS .. '

Si d~lJ~ ~1jtk'Cmen;ts A et·B' ~QHt: tiL<;-que·;

Ui..s .'d~,' ~}'~en~tn~, ne p~uve·tIt pas :~p'es, ~idiiabl~s: p¢ll.daIl:t la .~rn.e epre.$1i"e (re,IDJ~.tat de Jan~l d~fl":~·~'pj.que,t)1~ntJ~ ~"P~;s 4is.l)rl~, qu"ih'm~~t,d~s "e:vtrr~meb,ts i'n.aolli_patl.bh.:.s'!.

Sirfconl si :

it r. B :p' .£J:

0" .",.

Les. deux c"'~~n~cn~ p~llVe!!r~ re~ .. V~able.s, #:IJns la me.me :e.P~uv~' (P.Q"ssLb"iih:! de yt;.:ir ~m ':chni nolr ac~l ruOI:rt!?)lt::,?U ,dfl, ~~St:l 3.0:U~ .'~,n.;;; . b:=b~n.e'· par :e~'eillipk) nil)l.l.~. d.iSD~.:S in'?H:r3~'ntCDit,

•• , h' ..l: II" ~ ,.r .'. r.: , . .'1 . (; , .' dro' j ·.4..(....... .. 1 A l~·":: d d

.g:U't~ OO'.o't ..te~ 'eVt:n~eI:qs' fn.(I.C:P~l~MijS·! : nous y ;r.eVien, rons ptns en. y.t::t.<:IIi, S·uaJ.1S . ·'!,;)tu· t.:. es

aix:ij}:~~s {k:a pHJ'b;Rbi~itts); . '," "

h. ,AXlOMES:'

La ,p.m~bil~t6 d'~lrl ~Y~Il¢mel1t ;~~ "ell ~m,6¥rbii! &or¢ le rel',!,Jld~~ d6' '~.~ not~ko!tl qe"·~r:.icnt~ . d'un ;phoot\t.nerre·. aliatbi1.)E';; en ~:l'i;ml~S termes, 'a ch.a.qUI1 ~yful!~Il!]f~IU ncus "aHons' a~eher un nombre reet, ·.app·ai~il~ ,*; 1 'mtetv'i!1e: [O~l]j qUI' n~8ltt'eta. sa. p:r<:o.babWt.6· (ohaA~) de rO;J:iistltion, Les. pro.:'PJ:tete.s des ji~qu,l;i:n~es ,'q.ue f!fHt']. fi'O]J:VOll8 Ins;:'~lt.e. ~fJ, .,evid,e;~e' lOr~ .. "repre'U,:;es diverses n.OU3, ~tmebtent de tlx,er les:a:;domes cl.es'pt~.ha'biHt¢.!;"

A~l,eritiQt1~a dfeon.e' des. 'prhi;bilfl~ 'rePt-eS'fW~ un cadI'c;:·iliepriq1J;~r. d;3J:1S. leque) IUoui ~JJ am; p~'hl'i.oif moclehSiCr k~!doritujne. Q~' l'ina'erbin', Corun-ie' J'alw ~me :f:mmali~MiO:ill' il ~~ una p_ru-~' ~e s~h6mati~tim';"de': la ·re.aHti, qui ·lmpHque.que leS' n1sultafltl·:Qbtet:u,l;s ~ sCIJ}nt valides ,que (:krn;z;]~ me~~~ ~1;~ ·eett'iil '!!il:prLtse:t~tatipill ,ab.str-ai.te et S;i~Jlpji.tl$e . .'q~ la 'r&J¥te ;i~~~iSf 'M-~ trop

elG:d.gJ,lie.de .ccti~ derr1.ii!..1't:,. ..

Soit t/.I.m l1Jlj~-ers: N@tJS di&ons'q)jei l'Iolis. de..fi~,is~ns·iut'~ prohfrbliit.esU!~' leg, ·e:v.enemei~~ de 1J si ,a, tout. '~"'~n~t:I:ten~ A de. u l~Ol1S assccions unrtombre P(41, appele ~iprobabmt:e a priori de, l'e\re~emettl'iA~' au !'I'P'IQlbi~i~il~'m.at1Lt~::de d!e.A!\s-atl~~a.TIt J:itlX q~atl'e'<1Xi~c8 ·8:,l.J:\'!cirll,s.~

.At~t1if,. ~i;l prtioo'bihtG a6-tu~1( .e;VeIlem.etit.est 'in; .... nombre ,p<!}.s..i~f S'l;l1_:"l€r1,<:::Uf Q~ i@JLI A :>':f!h) olu

. 'inf6r~e:,ut ou' Mar ,a, . , . .

.1 OFPPl"lDRIF

A21 Ln :p:r~~'b.m:tt:,,~~ ,!·.e,v~®¢rne..tlit~ 'Q:e:n~lt'J; QU de: l'~li~embJ~ cle~ ,~\"i'n~t1J;t!Wt~· ~t 'e~f4 ~ 1· ~ 'P,tU) = 1

1;"':a.pi,0bJ!:M~:i~;.c],eJ~, r-enu,[9kl!.:( 1611,1 f), ~l;e .a.itn;::{vQUemCll!:s .irieQmpfLti~~ :~t1;t. eg~l~~~ h=t'3~~{:. ~le Ittqrii prol:t:ibi~itts. floi (~~ddl~'~fl.). No~'$ wrJO'm~ alo,if~ de '~p.ro~1jH~te dl4j ell'tite!" ~t h"J n~totl~

p{A~n;~" . . .,

AlJ1ftre~t dH sons fOT:J'neqjdus: g:e~fu',a:l:e ;. si (.~ )l~~ as.t. iUne suite ,d'6~;Me'm~ d:h-;_;,[l&fJ.t~~rlgm,:; .a deux "( 4. er ,~, ne j::!~rv'~llt ]1I4'S se..fn~du.tre, ':e~y ;In~me ~m;ns $L t ¢- ; ') alors :

Vie ·§i;Jlj~6q~iJ"eI!~ :],~rim:ed~fljt¢ .dis:.,~lRm,~ "(At) et {A3 • ..)' es.~ b i~lrit~'Qn ':f.4Ji(J?3 .~~~ 'p'rifb~bUilc~

d'un e;y~6;m..elit Jl el: od\l}.c0inpt&'fltoMi.iI:~,~ nQ(6 Ii: .

.1\4. ~'i A! et B ;Si)ilt irfcl,e-p,e:ndanw {QU m~tueliemerJt ·.e~,J:ostfuJ.; nous a,1!'lo:nt:JI'I":""I.8;i!: ~ I

{t1!lr·s,.~cet,caXf0rfl!e ~'t Hi~ im,portM;rt" ,en ~hm:st!qq,l(;5S!) ~ , .

l..aprotJ.ci:]jilne:de1iint'a(S~tiZY!) tire~lI) tk .. deux ~f~~n~InG.Elb indJp~dants est :dgale';1lIpf!¥IduM: &e: . .l~'IU(k "!~f(}~.hill~s '0'01 de: ~I:nuhl;p:i:ic~tiQnJ, 'Nous ~L'll~tl:s ·a~c:JJ:"~ df. '~#l'ob~hilUe, conj:o~Q" ct. 1& n.6'!:9;ns~ PHr~·Bj·.

Autre1n:etlt dit. sous "f-olmB' plus ~ta&,i;Lk~··; res '~v~crncnt3' .-4.," .:' ~ :son,t inu.6pendant~ $~ la pt'6Ibfih~Uti' i:k:: ~,':Dn:~~t'~~'~itln· est 'k,; ph~~I'Hl1 des. prol#tbilil'e:s":'

A"ttehcioL!'! ! 11 ue- i"lut p~ }~t-rfO'Jtdre' :ljnd~nda!'lt~1I et "itl~m,patjb~e~~l,"", De.tiK 'b;l~L~ds' i~d:e.treH~t~.de p:robabjl~te~ nen lJ.nn~S 'nil'~wt j~£mais ~~nd.i~af1ts. ~i ]i1.i;h 4;;:;l ~l~t tie. .t'l,I:od!fTt~,lfl:uue b.~ P.~U[.p~s,~ p'l'1id}Jir.e.

.~stilrnFf;r;fe t{Ii iffible·et. ·Guld~rd:e 'nvau'):; 'diff{J~

'~('jit P Ull,liirl V.tr$ tompot"tant un nOmore Fmi, il-! ·d.iisSIJ6S possibles :

. .. ... ....; ."

L ,.

es ·€'Ij;'.rn . mcnt.':)" :

1 {, ... ~ ~ ... f~'~ ~ T t, ) -,

1'" ~J";'01.:~ ~ \-J~'~ ":'.~~"i!! "l'~.~

. 'S<~i'it 'arp~~~ I~-€\'m~m-e,nts ~letllJ;entairot II, :LoTs.qUe ees li-v.i1neIne;n1$ Qtit ~t!'eme. prQbabiHte~ nom ::~f5~ qu'i]~ ,oon:t ·'~equ.~pr(rMbk~"}! [)~~ ce ~~ 'il.eiin;re:r·facn~.de calculer leur prohab-iliw;

'c;;' .•.. _ F •. ~ ., ". ,,_ • .A'r:.:.' ',

rsn eifet, ces 6v,~nement:;. 'eiant pa'f" d~bnEttotJ,. ,I ~.depend;mts cm'~~ ,eJ;.!X. a ce, .Ii·We~U· ~~I;' notre '

ilisco1iIX.s . no~ :;l,,'QIlS en vertude hXl-Om,;f 3.;dti:s pra'bahili~(1. :

"S9.i("'IH d.ell~ eVle,11.(IDJe:nb A·et B rC~Hf'e~ '~~1Ject.i~'J1!mc:·nt n ~t ;Itt iQ~:~. au 0q~.iril dre·~,V·.,epr:eucv.\:rs,

N611-S .(.I1;."OItS dOille:

• • • • -:. .1

Qut: p,(~U.V(l!flS~:nt)·U~ d~duir~: -Stir la pro:baMl rw d6'1'·~v~iJern:etlt B ~ha:~lt qt~e r.e,ye[j.e,!l1~;n~ A. ~s~ i.eaHse.3 Cene ptobl'Lbili)~~ est appeb!\e IIprob~bilittf ~ondrtlolill:eUe.li ou i'«t~h'ri;i:,qll:e Oft'ysji;mne." ·.(re :0..' :i~cha.t11. A er se aote 9ttn~. fe cad reo de _l'~h~d~.d~ prOb~l'lUites:.'~Qnd.lt~o-n~etles' j' .'

PWi'A\

._ ... ; I

· - . ..._ - -

NOTION S DE - MAT'BE.MAT~QU as Af:P:lIQIJEES A

-, PINFOR.~~:TfQUE --, "

R:eI1UIItlIJ:e :. Cede pr,~babHiMesl Russi a;ppele.e, .. tOll~~j'0n,de \~ahe:m.bim.c:.;:,deA';-

-s ,

11(8 rAl ::J !:.

n. Q~

,- h

P:~AJ lJ) ='-:, fJi

La, deuxieme ttij.ati.qp: t!11:~+t,L appd!?e ila 'iprnbabilite- a p6$<rieri!l d,C A, ~ac__hallLB. Hne es~,

, p'osl~ieuret f.lU' seoo q\(eU'e depend dh'€cteJ.tleIl!t de B. '

Now. ,voljlo:ns,: cl6fimr Ia PrQ~H:~ d.'-ul\Jv,ene;Jn@1t. ,ooJ:1d{ri'O.l!'ill.~1l~1~r:(i'ela:H\,~m_,e.~,tJ 1 ~~~ .antre '¢v.~ioeD:l~t: Hisl;miq~~.e.-m~n;t~ i.e 'prem:ie.r m;athl!l:natici.e.n, ,8; avoir !Lltilts6 ctn·re~ID~pt l~ noth5;, d~ ,probabHne, c"IJn9.itI.tHllleJ.t~ fi1~ ~Th~~5' Ba,N',e1j, tl7{)2-11~ I);. Auss.i" p~1,rlo".)s .. no;)u!S "'~\.I\'ent de Bayes ou de' bay6fiien des que des pr(lbabHi;t~~ C"onrlitkm:!':Le,lh:s :sou~ 'en jeu: for.mule:, de B.aye:s~ sl,atlstique bay.esie:nne;."

La llQ~fm,d'e, p-:$b,ab¥lit~ ~onditio,tJ.IW;I~_,qu~ nous till()ns''l.tL1rOdu3~ est beaucoup inoi~:s:im!it~ ~'i'en:e .. t\"~ patifr,a 'n1:itr.i" 'er !~s pmqlem'9s de ~?n~li~,i~p}p.~r.~I:t:nLoo.' t 'lii~ source.' incp,is,ablc' i]\$:l:r~0).:Ir$-~n'~oul ~~, • .A tjt~ d'Hlustr-atio.n; ll,f.ol1iS rourl"'Df.!S ll1~d:[t.e.rla petoile,hi$¢'Goh-e miv"t1ri.t,e~

'. .. ..

Ilese c-;,.:tr,t1tl:et-I1eG.t, improhab1~ qt1e~ deux ,pe.fwrJJle~ ayallt -ehaeune .lm~ bom~ p~~I;l,e~t Ie ' m€!me, avion, Quelle 'ilist,aJoT,s Ia ,mdne:u~~.lf~on ,u'6vi~ef d.,~av.oii: une bomb,i.1' 4i.iill~ 5ort"aviOn'? ~pu'~se,: ;LJ r~ut s,,<,mu;ni:r d\uie!! h6~lb~ Ptti;:;~'l~'i~prohahllit? q'u:U y ~h U1.l~ dIDnti,¥n~~b~;r:nbe': "-~c:~ilt ,JI~i!l~, 'Y en ~,j"6j'a une est e:x;tt£:il'l;ell:ll~J.tt faible: -.

_. • '. • • _' I

Revenons a, de·s' oon3ideta,tion~ plus .mathematique8~

~.;'

, .sup.,I'lO{;;OJ.1l">" qUe nQ'IJ,~t ay~ms ,~~ux/,4ful" Ifi:uig'tQo.rt,f)· matl~t~mnr qri,e J1Q~1S' 8(,.,on~\ lUIli~: S"-¢"t~l~ttlerit l~' W':enite)r d'~. NallS Vr01l,ltcm~ s:a,voir q:ueH.e.' est:b F,ru ba'bml~: 'q~i."en lan~~nt le $0~Qi1{1;, d~.t la 'sqmrn~ des deux. chiffr~~ 'V'aill¢ 1.2, Aif!~t i<:t p,t;}ha:b.nLt~ d'obterrir 1:1' 3!lcllilj~t bf valeur' dii ,p"reInler qe ·es,t tQtalern.en.t,tHfffu-en1e de .aa-'pJobtI:bilitt (f'Obt-f:nir 12 ~)j, lal1ij:atd les d~u~ di!s, , ~~mm~nl .calealer ,'C;C't.;to nouvelle p:robahHit¢?', PreOQHS, te, problem:;::,' dans II~l;,!Itre ,~etl1.!S, 'Sepposons que Ie r6s.ultat' <In p'.t'fn:iier, de. ,"lo,it 6" lj~l ,?U"-g!:ll~l.:!l;lt ~llHnriqw,;f Ju type lI~gtE!- d:~ h'QI~i' (vo.ir li~t~~l.'l"atiq~j.e.<; ,fir~lci@li]s)~ nous c:Jir-HtI, (.lm~t,gI~O_n).'gulf' -la pihbal;ill~J~ ,q~,e',I11 s:~mmy ~ dt=:s _ ~,hi,ffre~ 'i#,s d_e~, :d~s vallla 8. 01:1':9 sp'L'! ,Ie d6~ibh~,: de la pro'~~bj lite' 'q1.;ie ht SD"lln~

" des ehi.(fw!-1o yaillc 7", FO,rm.f.i:Hs(lns. i~ derna.rche:.:- AJpre$ le lancer du premier de., nous avons UDe nsuvel le lei qui, -tte.nt cQ.ln_~te de tfnfoII1llitio.o sIl,prlemert'(ll.iD~:

[ OFPPT(DBJJ!

41

Hesbtltrli6. d~da :tiI.'1'f!llir!e, e-t :' G!JI~t(j ,dJ; i.r;:!!~!uX:dlrtije.&.

NOflO'NS'-DE M'A:THEMATIQUES ~APPLlQUE'eS A L"I:NF.ORMA riQUE

A. partir',d'e la, NCihabiRt.e·p :inh:i*, Nou.><j,~a;Uo.ru, rc_Jjotslt la de~ibne "Solution. S~it s: c :A·".8n ~:r¢h6ra1i'sant 'l"a~gUi~tit '(!-rt:g~e''d~ irots1i<;,nolUs pressentoas qUe p:(lJ i A) dOlt ~;~e p:Op-Qrt:iO'rmel

:a P(IJ):: 'ia· constant (fe P.ro~~oniul1~if~UUft .d¢teJtJlin€~ ~3; la I1K~~~"fl@.n~~Qil:· F(A, r A) 'I !

I

'SfJjt mqhi~rIIij,nt Be A!{# ;~s.f· iilCl~:s dans "le. '(~~~1J16m{:!lt~ deA} };l es;t ~R3'~:'Z inhlit~f _qtl? .?(fi/ ~) .. '0 . Ceel nons mene aux cMfhritions suivan.tes .: '

,1n.t:c.rpr.ll'Oti'O'n. :'

"r.-a :GOl]ilais.~~e d'une hlfoIT;l:~iltio:!J. J:;UI' nne ~p'el'ienc~ p'el;,l~ m~c!ifier 11l.4,&; q1;J(e, 'n(l~ noruf .fai~n,s .~ Ij . .p.l'QbabHit4.· .~t~m. .6V~1't~lt_ Atrisi; k fai~ de 's~vQrr que' 8 est r~';Iit.s~ r-ed.uit:

IIeru;el1l~-1r:: des reseltats lms~~iVle:s .d.c Q~ B, '!"~ pa:ttli' ~e.hi..~.s·C'~t~es: les ev~ntmiHte!:i. de .A r:.B out'

. 'PIle rmportance; LfI;"Proba:biLi,t6 de if. S'a~ha_nt ,~·.doit. done etre pl'o.pc:Ja11onneUe a:P(A 0 Ur, 1~~ :co~·fficient de: .pl'Oportio.nn.alitt .. 1/P(~) ~sJ~' Qim::· .1".applica.tiop qtli:~ .1 ~$,S{jdB P(J.. J~ 11.1, .~.St bien une p).i'fjkb.mt~, ·_pour laquelle B ~.st 'h~''''~:l;\einsnfbcrta.in.

.f'(iU l[) ""·1 ~ Rf..IUB)

.,

~JA ""B{ ;-:C:A.I11) , PJ li) - P(B t A)P~A)

Soit .. :

..

I~

__ . ,.-~:_ - .- ~" . tit G:ult1e d,G ~~~UX' ql~O'!!)

-- NQl'IOHS:'QI MAfHEMA J.IQ\U~I APP~QU'E!S.11

- -,- '. ~L'fNFORMA1:IQUE

~P(.A) .::I ?:p'(,.~ n:Bf}:;c;;; P'~Jl/·1,B)+.P\Ar. 8~) ";O'.P'\AIB)PtB) 'iFP(Ai 8~-)Pi:.B,j)

-t!!

. ~.

n fil'llHt ~sarvoiF 'giwe lee fmflli;e;:di00Ds -tic. "(1(li tk"-6rimn;;; som: Q(t'pell_d~nt ·e~$i~Je$ dant· ~e quotldie(j~ drtl'l.s Ja rn,~decl[)e, dan&.-rll:l{ll~]~n:te.-d ·dan:,~J8. dlJj~'l~l:EI, dti D.ata Mit:--~ 1Ilf'9rm_~ttq1t~.

".'" . - . ~ !: . • s: -:B ;.1_ • ..!!. ,. . 11 :-.:.--' , "' ~;l n ~

,i'\,tfl~l~ N~u1'res:ur.ne]' Y~J m:pr~e:tIDE_~, .~l: ,,~,' 8;t,. - Sr-n;!,. ~ell~ .eyr,:;_llem~uts~ ~6 tL~""-q!1~~. ~F. D~'y~h~':

ptrmieJ -Gle -d¢L~n\idrr- ptObfibi.Ht-6 {Ie -:A '8.~J~c~aIc[ ~~ ,si l[)OU_5 $(}~a1!.:3:±:(itrs Ie'S pmJ'.,arJlhte~ .de A~

.. ;Je 13 .e:~ cl:e.l'f sat,h~II~ A . . . .

G.

1, N(I:t.i~ d:~' v~Jj~lde'ti, ~l~R.!.ihuti:v.e5~

. . .·-1

$e di:t£. ~ strtti1'i~ique~~ d'une varrabl~'--PQtll' 1a:qll€lle. la valeur lneS!;.l~ ,SU!F cl:m-q~l~ Imfi:vWu~Qi~· qu¥l:Jfiee .~ Y)~~eg-~tt:f ~~, de :frl¢.:al (te) n.te .t'e'Jfr~se:~ .pas. 'u~~"<~1l;ijntif~,.pn~n~\.p;c~t' '. :1i~~H,S'"P~I~J c8Jk~lef!l_ln Jahu :'tm!!lI' un ~1:Se.n~N.~, {lnu'i:'h·'i4lw. ~~ Y6ITabl'~$ q~al~i:t~t:fu,~.s ,ii.'\·V,P0};W11

:aUK. '~~rb&H~s qruintltati)!'c3< . . "'... '.' ,

1 O~~mRW- - - '4)1

I RSsl:fm.c: ~ La:..tn-eg,1'iE{ ai: ~\!i·d'0.d?,'tracVa·~ dir~g~8

NOTIONS DE MAtH 5.MAT'l.QUeS APfl:!Q~E...ES. A L' ~NFQRMATIQUE

Oll·\Us:ti~'LlAl! Ie taS .P'~C1Juet' des '{ari¥£oles. ordinales qui &6.nr dr~' wr.t&bl~; qnaliltat1v.es trunl'e.ri·~:~SI ENen1(ple· dt~ ~i8pptiaiatioQ. des-cllene pc;~lr un prodait, qu'on peut n{fte.r· de -2 (tr.~.s.

mat1WI'S)' ii.+2· (~{!((ieUen;t);.'en passant par 2lew (indiff~tl~f1t}.'. .

$e- dil, en stjt~Sriqlle:, .. d~un~ 'i,'~aNc ·WU[ J~:elle ~a· v~letrr mesuree Ji);)r-. chaque .. i~.dh'"idu n.:pr~se.n·ce·YIJe ·quainite: On·PelIt·alors. c"lJculer un tomJ P'Our.llfl-en:...ealbie·.d·indi\·h~.~-.

B::02F;mp"t~ atl IKJi~8 d'un e!!)!1.et"il,.ble .d'iudiv.r.9.tls .. ~l pl~~si·e~;f' indi Vidl)..·l:mon.t~t s.urr- U,F"i~ ·1tl:la*e,' l~l,lIr m.ass·i totalc est la.su·itltne: de" le:ur~ masses Hid ['vidlicUes·:

. " ".: - .:- .

t;·(I11,tre ex'en1pl~ de Ia val;t.a"ble. e~~e {t'·)Jfi :et'J~remhLf' de. IQi~€ni:6iD.tS. Cett.e .vadabl·.:; <e-st :rne5.1:If.i£(1; paT .. m:l nonF:l.bi''::1, ruMS: ce rl'esti .I:};!S· une .qlian~iec:~ .~n ne pe{~t- Pli:lS t~jIl~'f."un·<,toial a,::~ Ies etages. de, pll:]sieu.rs J{II.se.n:l'~ltS- ]%u" eontre, ill:·;~~~rl.abl.e i'ptec·e;.s.1I d'3s.1~i.ementg 'l<S~ 'l!l~ilI;t'.Iii\W:iw.,

De:ux I'epie3~t.t(]~ .gp:~p'hi'lu'e~ :St'l·rtnl\lapU~e~t1!llX yarla;ble qu~IH.ative.~·.~ la re]~ise.nfa:ti6.11 en t~uya!JJx d'ergue et celle ell secteurs crrc.ulgh·es; .

• Tuymll1'; d~{)rgu·e .~"'6n m.pl~sent~ pouumaqut<: mo~iarhJ ua ~mi.dt'nM la:ht"w.teu:J' ~esfproponio~.n~. ;;, J ',etf~cdf (o~. ]~,"i):eqll~C.eJ co.rt(i.~f:wifdatl.t .

• ' ·~k.cwu!tS drc],thltre~ .:. c·~a·qi.i.e, ~l1bd;;ill1t.~si rt..1lE'~~nte,e [lair ii:n ~C(;:tei:it c~tcldajre: i:! ~.at1g113 f)I~PD:lt~oti.Ii~~· ,a :r effecdf c)!~'r~ppitdallr1;,

• Hist9grafn.:tri~ des 'Q.·~que{£C~g : Ut1e- GOITCSpOndflIJCe ·~.:;·~il'e est (.~~lic avec la

"fJ1.:odaJite_ . . _...

L,~~ll~ to IX\PIJ.)1!I~ ·I~ :N :i!I&1'i~ll~ ~ 36(1~

DIHic ! ! il~di-.'j@,l ~ro~·

Pmu' l~'err¥ifu; : J;I; Lnd.';"~{IJ·i_.;, ;lM~if,N'

.~.,~ .

• -J .(k~

/

~

li.~-~F- -.""",

: ....

I I em' ~:;!!,.

r c.rrt= 11'.:1 f $.~? iI ~ :"I" ~iJ~ M'I~~i~ . JI~ U ,ii'io~r,r.:11 tre "I::"1"~t)

"'f"I!!~\. ~~~ rri:~ ~lIi : h ~:n·r,.}riJ:dil'!..' !ii:J~; :Iy: L"'·I~iI~·I~I?) L" (! h·":'·(1(i")(;'~I'J':<>,)" J.iI.:ian

!l"..iM ~ II - ~f. - 9,~3:5/i .• i':J. ~~~~.:.;:..:i)

. : ..

-1--.....1..._-.&.=--- •..•.. o1,.:.l~O=j .5C'';o 100:.

I OFPIY.f jllRIF

, ~!l:I;mL'~" ~li3' ~a rn~rtcst" !Sujga,!fe hil,Vi!lI,)l_ Clrri~~

'NOTiONS D'e "MATH EM,ATiQUES,'APPLIQUEEf{.A l,' INFORMAT~aUE

n. n,p

_, ;',1 ", + .!1_ '"\,.',

- ""'1 ,~ ._, • -r~ +''\ .':1

):1 n

'i..8 mbdhi;ne Me est l.a, 'vaie,u[ p~eu}int de ~~epa]:er Ja ,po.¢:d~~f~~ en ~,~]{ p~e'S ~~g.til-t~ ': POUT" ,50% des flic1±vtdu:1i La v,aJeuf ~e. hl-va)riabl~ ,~'p,qii.e'~j" (t' Me et pO'U! 5:0% ~nt<"e:st'en ~~t~u~ de

"'Me. ,,' " , .

.Un p.a~~lrn~~ -~e 'ten~:e c~:~t['al~ mvpc,~~ _P,~;!t ij~ un '00'1'10 l~~t!e ,s.tstisH(nee:, 'I Jl T'I)&l;y.emt€" ~

, ~rmet 'pa-::r de ':distmgu¢r ,l.!Ine:'dj stributien q;e ~:n(l{rQ. 'ou t,Q~~$ les ~eitndta:r.litil: a;t!'m_itl9t 10/20 d"une dfrtfi-b\!ltion oa les etlLdmturts'a1.JFt',lietLHKj.ur ~loide ,0 ... 20 et ~O:/2() : dans cesdeux cas Is moy.enne~ est 1a m~me'ma.is Ja dlspersioa des' not!;!; ~lt-.l.tour de cette de:TJltere; djffern (:P'UW:I; eM' ~rlJltt ai,l.1tt-€._

L' .... .4' •

": , eC!'I,n:t¥J!Je,+_~

Les ql.-l,fp1.iteS;,QVQ'2;, QJ d:lvis~llt l~ :·ne~ifde la '§&l,e smti~tlq].Je preal:abJ~ent ordO,nn&. ,p~r ,;ordr~, c..'l"Qi,~'~tdlt ,en q 4'all"e parties ¥:g:ll!I~'s. On :f_aper~~oit, que Hz' cle~lXl.&me quartile ,li'{:·st autre que "la me.~lwn€. ur,ptinttpe ,<Ju,c1Llc::uI'~.es ~'e~li,ers'f!ttroisiii.m~ (P,i&c1ileg.est identiqw~,f~dui dr:'~ll: media.:J~ .: Q1 .est-associd ~,2;~h~ e.t"QJ'.~)'7.5%,

R~sy_rwe (!fe-I\a ~1i~rI~ et

, l)ul(iJec Ei''lirtra,wux dlwiS<es

,'NOiIONS Dre MATHEMATiQ,'UE"S ApPUQUE~S A, l,'INFORMA TlQj~1i

11 tll1ltlhtifida e~tr~~ati.on linia:ite~, Oil le-nore g&l~mk:,Ment t(X ~Y) au plus ~ruplemenh: Ce

caeffieiear 'est ~~,e il! .: "

"ex' ' Y"') ~t,o·v(X,; Y)

r"~" I::::::: ~-----

-, , , "s(X)sCY)

o:~ Co..){(X ~ Y). est 1 a"~ova.rta:!tCe de ,x et Y et"i obtieat :c'oil11lIte'imlt .;

- . .."..

[ OFPPT/DRIF

N0TION'S, Qe MATH iMA l~)QU'ELS ~P'PUQiut~;ES ,A VIN FSR.M:A1lIQU Ii!

'GUIDE DE:S T,RA V AUK DIRlGES:

- - - - -. -. - - - - .

NQ'fICJII, DE MiA TH~rIQUES' APPlIQtH::r:sS p-

, ll;INfORMA:r!QUE

'~T'o 1'1., ,~- nx~ "IR: 'I;("IIP' ~ i l~ 'li.: 'f'1"I. v." ,v' , : U'E.!~

] ,-, r~ep~~Jltet; [~15jl](s:4i1ni ,h~ ,~~'s:~&.rie"u6ti]]r~l~,

{Solu:tii~l' ~ ~:5U II "

2>- ,"CClil.1YeJ.l1:lr [\id" "3'12$]~ cl!~_l~ ~e ~y;s,tem~ dtkim al. (_s,~bI'Ho]] : ij~ 'g~'S461f"lN'

3~ ;'C,ol1V'e.li'l'l' ,I~ 4_6do:tit1'62Ii, 4ny'o_;os: I~ ~~lkm~\i~shi

, . . z'·· . 'y •

f-.s;~l'uitj'!)m ; 2 ",·YQ2 ... 1 Jl

4.~' 'COliYce:w{']r-!~ dSci~, 1476 'dans ]e ~)t.en~e' Q~l~)l

, <SO;Elfft~lii :: 27'OA}

3~ ·.toJl"i,[lert~fr~Po-cw. t25:i: ,:ki5h dans 'le~~~~e:me dfbDimaL

'{SQllUifion, :' U}3:5;4:). -

~~ ',C.o.rtlfetri1' e'h 'O,*f:(e Ie'S: '~i6mbfti~ :

.' a. 143D21'1w'

b' M1 '::::"'':;'li.·

'- r..:.. t - (!'/,i'! J'~"

di;o]tdi~11I: :~ii : lOQQlioaQOHH It]) ::0.100Hli 110ll t~:UJ

> ~ -

'''},; em~".::erl:tr en (lc:(:a] :

.~~ .. - :1.1 uiw,·loi,W.

"n:' r~bt lIil ):h 1 ~QOOni

:8'-, ,E[ftdf-!I:Jx:r::l~ ~rjditi.oils"s:ui.v.Rlites,.~, QctaJ :

6~$4 . 3M 1 '7 4~$~J t.

+: 4176. +#7.5.3.. 1])51:l

(i3uhltlol]s:: .12k?il:~ ,123:472' ~ 5J 7.,q03]

9'1. .EYa];uer -tas\:;Qmt;(~t!'~eiit$'a, a db, n{:lnibr;~~ ~uiv~rit.3,1tb. ·6~'faI. ::

. " ~i);k'l'-:J; . . . .. . ~.

"a., 9''!J1J ~

b,' 7l-6'5ZW c. 3355QJf

(S~hrtJODS ~ 3;165 ; 'Q6iiO:o;\ 4423 OOr i-o~·Jt~cNer. :dh~Ijlft-6·dts .~:ij$~6t~6.1iS,. s,uiv~ ~n ~~ ;: a, 6~::I4 - -1527

'b~ ,4~'tn~$ --.14~-:}7~'fi

,', (S(J~tiQ,m; 246j'~)i 73TI4~ '''' ....

II gJ::~n1.:'e;rtJ:r en ~l~zl,d6e1!)1~1J, ~e ,dOOlmtI:i!'x· == 15,·121

12",TrM~rn1~d lh~'Wi]e<GimaJ: r 1i '74 .. ~.!'J, sa f'l1~[I1:,e, ~9kll~aJ.e F.3 ~ Cp):rl~roiY 'en 'bj:I.'f~lreJ~'s Ilexa:'#d.m~'U~: ,~

':~. ·J])39 . '. .

'b. 2J,A3G

14~ CPIl.'1i,i·{trtir.:B-n l'te:xaihk!rna:~ les 'bi,n:a.i!:eS-- : ~. au i 4l i)Q 1'C!l 1 io

1'" 1-'1 1 h,'-' 1 fi 1 'l~'O:' 1'1i 'Q', 11.

JU.. . II_ _~ ....... , 1¥",1l l?·· . ,II. . ,~

t·1 .. ·]EtT~~t~le~' ; .

. ;--. .'

-, i 8105 + '9Dg9

·bi· 8~A.. ?:E4:+ B5HGJ! c_ 4C~ IE y z, 5r}~

16- Cid,cU;tm-" I~s con1P.I'~~-.ro3, .~, 1:& d.4! ~

, "~ 7-4)~;~ __ ~ __ ~ -r--____"...,.,

,-IO_::_w:P,_J_~:"E,_~_R_'_'I_,F_,: ~~ +]="~481:

NOT~OH.s DE M~ATH EMAJIQU!E~ APPLJQU,EE:S A L'1:NFORMAfIQUE

l\, ,Kni<'8" :"'c;, lA 7/50Q

'] ;y Ef.f~\f·r ~ ~

.~ a, 1~J~tti4 - 42A'F

,. .

b. 90.4·n~.t9 - :t3"C04iJ.

,I" C:iit:er ~ .~x.e.mpU:f~· d'appa1Fi3.iI~ f~~O:ti~lln{ti:t.,Pli.~'Gipaif.em:ent .de ITian~~c~ ,tltMilbgtcq;u;e:

.... ", ,"

R~PQ~s;e.(.s) : Th~,~mlij"f!f!' ~V: mSff1ijf94 ,Q:;lfj;jpf~ur t!~ l.dte,:S~J~ ~l~~11~~J mnnrre J~. a[gtJiSla)

. ..

2" C;iter 2 '~:x'et:r!ple$' dr;.~·PP~:fEdi:3 tdnotionn.a:nt~rYrinmp·aief'l)ent de ma:rili,er~

,rl'tJmerrq.IJ.€!' ~'. . _.. ,

-

~pO,nlf!1!);;'Mrfif.L91JJ!J1flg_8f11.tBjJ;Je~..$~ f!P,ti@p....">rf;.;..,.i .:-=~~~~~~--+~---,

~:. 'I C'tJitfl!!t£le.r 101J~'J':~liS:~fiWlft~i:. :. ,.,.

I ~ ;La_·it."P~'Seithrlim~ mnrile.riqu~\F1;I:It~ gr-:~d~llt e1f',61~c tile: t;a~on .. ,' , , , ." , , , ... , , , .. "" , , ! ••• !

. '.. -: .... . ....... :-. : :.-. . :. ......-:-. .: ...

::atiors q1t;,le lca~ f,$"pr~;k~enwdorJ ·afi'!idtfg:~·we"gvol'ue: de f~lij;On

1 O:F:P.PTiDRIF

!

,N,OTIONS DE: MATHEMAtlqUES APPUQUEE$ A, L'I NfFO~MA 'rIQUE

ReSUJ',.e 1E!e I,B the-OOie I9f 'O'-lldG, ae ~wu;g d!'IlM~

- - - ••• - - - ••• ;. - -. I .', ~ ~ ~ .. I • ..& I I ••• I I I ••• [I

to, ,C1J»1J,'fJ.ter-' 111. pllira.,re sp,wor.Ue ~

La J:lepr~se1lt~ti(,m ,~n,~11ogique,d~ui1.~ grandeur 6~~'olue d\e. '£ayot:I "LO'" .,-,~;;, ---;; ".,,--;, "" ~oi'${t'le .. h~p~,se:titatio~ num,~r:i,qu~~'.e~oh]~ q,~_ful}Ph ••• _ .. :. e- __ ., '~'" ~.""' .. m"'. r r :

Conversion -decim~J' .:> binaire

R'.& ... o; Hn'rui, - ::'F, ... ~ : <t D"01,'1 01'.,

_ v~ 'h~~"'J _ ": _ vs -.

6~ C{my~tir l!B'clfci.~ai, s.ili-van~ en bina;~ro:

~ . . ...'. . .

I

NOTioNS Dc MA~tH E~iT1QUES APFtlQ:UEE$ A' U~N.FORMATIQVE

'1'h:11' .11: "" =>

, 'U'., l~ _,~ -

roi [.,] I '1'1' =>

,lJ.I ,1."1. .. !.I __ ~ i .. io;;;" .... ' I .. I

1110~O 0[1'1 ~

.. .l.' '-'" 2 ••• , ..• -.,' .. ----

R~pofJse(s) : D 8 re

Repnt1Se.~. : D ~'8 .....

.5, Cenvertirle dec.imal ;sni-'i!~nt en: hexade-ci.tn2:]:

. . 90,2S~~ =;::.0 '.' , .,' , , •• ,' , , , ".,

9.2j; l·U => ... , , , . - 'I'.' , ••. ,.

1_ ! C9l.1~'eitn'.i ·lw,x::l(le·~il;na.l ~·ui~r.~t ~n .de.c;i,~J:

! ~·-~.1~ ~,> ~"~'- .

Rinot1se1s).-.: 1.5, 5·t,iJ.. ~~

.~, - lr;Qlw'¢1lh 'Ph~xad:~in.llJJ:~ .. ~~Y.atl(en, dec1n~4E

, I

··NQ110.N$· DE MATHI~MATIQ:UE$ .APPUQ,~:E,~,.A· L'I'NfORMAlrQUi5'

R~J:Ji.')lis.~(sJ .: 2S;~2~~'L __ ~..,.......,...",....-:-=---o,..,........ -+-=j

it b·mwerur· nll.;;*~clJci.rn al '~uHWit en. ~.lkkih I I

IB,6)~ '=>,

D..:C .. ~>

a- 'cC~,~i.v~iHt:(d O~;frf~nF:Bhiif:ili~ Ot:"~l d HB:SiltM,cI}ll.aJ; •.

b- C~Iil""htir;(J.J~O_UJ,Olh @1.UOOittji!l!. 0c:rM e'f: I-I,~a.;I,e~ciirthl. ·t~· dan.v:eJ.I:11r ,(illS)!!· eI'J B'~))..a.i;r.e~ D'e!Zifilal. et" Hexa:ifeetu~aL

d" CO;IT";~'r1Jt, ·tl"-ifE)Hi en B~naint! D~.irnaJ e;t':{Jctat

NH.~ lNfl'nfi:€z.la. m.efumro ift~Ht .. te eKJi;ilius.1"h~~~~,

-.. ... ~:::. _ .!i".. • _ .... ...

$Oil:P l,:J.;U~·ff:::W~CjiO~l, log'i:qu~ d~l~ 0G1mme,~u'ut ~.

{,~.(~,b,'C:l': 0' ~. i 'l:;!ombt.,ct., 1y eS~j)Ji"'I>",nd- g"~"du\ >;leo, 1 F{~,p'.&!:::11 .l :'dan$ '~e {;~S ·Q~flit.nttf-e·

""Y'. ".. Ii' -

,a~ .lJMnn.t.1: 'In· tt!;bl~ :dt- v6tlfe de ll-

ti- 'O'MJ,,!Il:'le] '·e:x!'.l1¥'~ig!bn a:r~ze;bITijtill d~ F:

,-~ ..... . ,.,~ ~~, ~ '0'" '1-

c- D~~t:la: ~able"~ :brna~ .~1 ~:Q:fIIl4r"1 a- ... cii.sl~n S"if~J?lJE6e'.de;. F.

d· 'J'IaCi6t 'Ie IfJglgT~~e ~&J F ~,:rre:s·.sJmpnfioatk"n. ' .

e- Cene fto~iN~i pe.ut elle serrlr pour fJ&te:ct'i&r- les ,~~ffilrs d,,- "t:TIlII~~nffi's'iotr:?~:~p~iq:~.

I OFP:PT/:P11.1P

. ~!;IJli'!~ ~e·la.Ui!~~~Je' e.t, G'bi'l~ drEl' 'lraVi:lll:t !1irl~cs-

NoriQN S DE 'MAlR EMATI<;lU ES· A:P<P:~JQijEE5. A .

L~ ~NFORMA T.IQUi

ll~EVOlR NON STJRY']ILLE . . tD&adeJtr-~rs~.ginc!!t!} ,

Pr~a.m.hule :

On .. appeU~ ~l~oJem J s.egrne~t~ Je ~ym-etne permettam de pesser ,dg 1tL{>t:··CreRtr~.~ 'cod~ bi.na'i];1:l. 4 .. 'bi~ ·,ijll. m.Q't ~it· ·soEde· .6QtIl6 7 !l.el]~€:nts {c.b.lns ~otte.e~ 1\1;~'fi91age '~e fe;ra de: O- .. ~:~).

L.'.i·trterp~et~ti~ \~ls.l~dlp ·de· .Pft~I~chagoe dl,l,. d'!lffre: .. ~~t ~hrro~a ~r Palhmiagc ~\}s. ':§r;:wn~nt~''({:IJi:l ~.fficheJ]_ll'. Scient E!~I,£l_. E2;. E3: l'es ';."ari~hle,g d'cnircc5: d~i ·Ct~"'iei·. Scient a, b; ~~., d. e, f! g leg, ~/ariable~ de ~Q:~~:s OOrt:~.pondatrt· 21 1'.::1 X 7. segDlents. (8i i~. v;Elri,~b~e est dv;e' (lUWau. hml£I le s~,lpIle:nt e:n aH!]m,~}J..e~·:seg,m.fJ1t.s .safj;~· riJ]}J:dis ;~c ~a ~i~re Wiy~1t~·.;:

:C!l:tJ".a~tert£.;W!'f.ib~e1i. :.

~.
,I ~ I·
, I I'
.¢ 1.-1.1_.1 '_I , ,_

Ob.kfdf.:

N'~us ·souhaito]1S, ·J(I~C r6a1iser un, ~yatewe .~.u; permst le pas:sagt<. (lu, cede b.:i n.air~ 4 hLltr au c.o(k··1 s~gments .. Plus p're¢i>:j,eqJi~nt I'~afn6h~g~ de .. tous l~::l. :e.1"r~rnes·ijec~~lX d~ Q.~ .. ?"p~~' .i16tzyi~sy:Sle.t]le II Y' a Q~~. cpn~~.Ji'li:dsm-i3 _'lui s-ent ~'lid~ir4bk's~; I ~); 11; ] 2; 1.3.; 1 {; 15. '

C~s:"<eta:ts :s:"appi!lY$l des '.$16~~ .. de.: fllii.c.tiQt ... nemelit, dansles tOlJble~tllX a:e Kr~:rnaJllgh '~~.

les rna:ti6rillH~e par tln.x. . '.

Ii-~~ ~ I-~~l!!

{llile.s.riol:U! :

~l;-. DOtL'Qe:t l~'t~hl~'dh~~he, des: 'sortb~s':(a; b, e, d, ~~:f, gf ,;;n.f(Hlc~l'm~ de;:s :m~_(n%'3·EQ., El ,

E.2., E3. . . '. - ., ",'. .

. 'b- DtOSSCF La table de: KI::!:!.!iHlcU.gb quL{:olOl.~sporui.a. cheque aortie et donner sonexpeession-

.'!..im.p:~moo_ .;

.", . c.' !' ·,.gigt'.i1].nn'lle·:~~ c~que'sP'i'tj.e (~ b;·c., .d; e? h g}.

·OF.PPT

-om·u·· de la. Formatl·on Pfi~fessioD.l"u~ne -et de la· Pr~mQti,on d illy 7i'~V'aU Diroc,tio.n Reg{onale

~xamen d~ Fin de Mo·d'uJe Ann.ee ~OQ'5./ 2'006

rSRl, ....•. , ., , .~ •............ ~ ". r

T$!l"' ...... ;,; iI. ill •• or .. 011 ••• ,r~II' ••• rlo!.:~ -"'" I!' -!!i:;; i!!!!1 ..... ,I ••• ".' •• r ........

Sarem51, - 14Q

<

,S!i1tM'fS tlf NflmATlfJ'It ~ gfJtf/CE I.!

1 ,I ~ . .co,jw.e;rt.ir en.base- m ]ea :nIOtrJh:r~, 8iti.i'lt!.tm~ :

{llOl.HH)2. PS(7)8. .(ff:}l6. 0.00)1.~ ([:qIt.Pl ) 01):2

1 ,2 ~, {;Qo"\!e;lfu .ell binaire .(t!ase'·Z) :

(ti5)g ,,(CAfB}l'6 (2!i5}lo

" .. ...

(t 2 ~ ,2$) ~(f

l} • C.o4llier 'sur 8: bits. Jes 11l1Jn"iJib-res, g!Ui'!l:~1ts :

(~F)ro (~128)ICi (J 27)JU

. ~ '.. .

>= 1 ~)_;O~l. 0 t 0 l·t io: OeD 1

.)., ll0111 _, HilOl -.~

)0-, 1001 x 111.

.?-' 1:0'10 l'Q.. djvi:,fA:' ~t 1: 1 a

.tl.,r;;Bltf "'II '00,'" : m.mcr,.~

1- d,es~illerJ{!'~' }.?g~g~mtn~s, ~s. fon~~tmon$ ~~iv~m'fes en u.t1Hsarrt des porres a ~leux et],tK.-es=:

Lin -F (AJ3~q):=, A ~B.$d

1-2-, G:(A~BjO~D'~ A :~'BC ~~(A+D)

:i~,MonJr,.er les.relaiiens 8u[i"'am~~ ': z.t- .~.= A~,B =: _i\ffi'fl q);. A' T DC CI &.'\ ,i-B, \l~+C):

R~sui1r:!"~~:!1 ,~oiiEi'·et a,,",r~~ .di t~~itu:(~irri.9)§s ..

- N;OTldN'S Di6 M~TtREM'A+lflUES APPUQUfE·S ALl IN FORMA fIQ]JE

~2-..3 ~ ~: +: he ~ AS·f ;.~,C -+ Be

3 .... S.oit .hl: ·t:wble de \'!i:'riM ~ui"Vf.lrtt.e;.:g);"'e'C·x Q'oml:j:j~ e.~f1·et·Fl,. J2", F3 ~tF4~.e~m;t;n.{: -s.€lme.."H

~ . -- .~" F5
.:J. Fl· FiI,
a l 0 o ] , 1
.
1 I· .0 .~ I ~ I l ~ft#lE·ij

t~ittIJ~~~rpn:;( le ,sc~~}0lP.ciiu:Ui1.~i\·~&_ ~0~p.or1ald :

s:

'J _. 1b0IT~~ la lJible de,Y~ii:re d:e.F~ ~~xp'rirn8.r F cn,.fo,I1Ql~~Il,~_'P..%, :8,.'~ ~tD, :2~ S~mp'h£;i"'lz ~a fUT;Lr!tio:ti P_

']._ ,[i)OOJ'l·eF-.l:e lQgkgr,anl:f.Lte d@"P,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful