You are on page 1of 14

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ

ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ15

m   m 
 
 !"#$%%

ɝ . ɋɭɪɝɭɬ 2010
ȄǶȀǮȀǮ:
ý X†ɢɡɧɶ, ɤɚɤ ɤɨɪɨɛɤɚ ɤɨɧɮɟɬ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɧɚɟɲɶ,
ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɟ ɨɠɢɞɚɬɶ.´
Ɏɨɪɪɟɫɬ Ƚɚɦɩ
ŠǶǽǼȀdzǵǮ:
ý Ǻȩ ȟȥȖȠȎȓȚ, ȥȠȜ ȦȜȘȜșȎȒ ȥȎȟȠȜ
ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ Ȑ ȒȓȟȓȞȠȎȣ.
ȄdzǹȊ:
ý ȐȩȭȟțȖȠȪ ȞȓȤȓȝȠȩ ȝȞȖȑȜȠȜȐșȓțȖȭ
ȒȓȟȓȞȠȎ ȟ ȦȜȘȜșȎȒȜȚ.
ǵǮDzǮȅǶ:
ƒ ȝȞȜȎțȎșȖȕȖȞȜȐȎȠȪ ȖȟȠȜȥțȖȘȖ;
ƒ ȟȜȏȞȎȠȪ ȞȓȤȓȝȠȩ ȒȓȟȓȞȠȜȐ ȟ
ȦȜȘȜșȎȒȜȚ.
Šm&'() 
 
(*+,"
O Țș ȚȜșȜȘȎ
3 ȟȠ ș ȘȎȘȎȜ ȝȜȞȜȦȘȎ + Ȓșȭ ȡȘȞȎȦȓțȖȭ
4 ȟȠ ș ȟȎȣȎȞȎ
15 Țș țȓȔȖȞțȩȣ ȟșȖȐȜȘ
ȧȓȝȜȠȘȎ ȚȜșȜȠȜȑȜ ȖȚȏȖȞȭ
ȧȓȝȜȠȘȎ ȚȜșȜȠȜȑȜ ȭȚȎȗȟȘȜȑȜ ȝȓȞȤȎ
1 ȝȎșȜȥȘȎ ȘȜȞȖȤȩ
2 ȟȠ ș ȏȞȓțȒȖ (ȝȜ ȔȓșȎțȖȬ)
15 Țș ȔȖȞțȩȣ ȟșȖȐȜȘ
ȝȓȥȓțȪȓ ȎȚȎȞȓȠȠȖ (ȝȜȒȎȐȎȠȪ)

$*-:
1. ǽȜșȜȔȖȠȪ ȚȜșȜȘȜ, ȘȎȘȎȜ, ȟȎȣȎȞ, ȟșȖȐȘȖ, ȚȜșȜȠȩȓ ȟȝȓȤȖȖ, ȝȎșȜȥȘȡ
ȘȜȞȖȤȩ Ȗ ȏȞȓțȒȖ Ȑ ȘȎȟȠȞȬșȬ. ǺȓȒșȓțțȜ ȒȜȐȓȟȠȖ ȒȜ ȘȖȝȓțȖȭ,
ȝȜȚȓȦȖȐȎȭ.
2. ǰȕȏȖȠȪ ȟșȖȐȘȖ ȒȜ ȝȖȘȜȐ.
3. ȁȏȞȎȠȪ ȝȎșȜȥȘȡ ȘȜȞȖȤȩ, ȞȎȕșȖȠȪ ȑȜȞȭȥȖȗ ȦȜȘȜșȎȒ ȝȜ 4 ȥȎȦȘȎȚ.
ǿȐȓȞȣȡ ȝȜșȜȔȖȠȪ ȝȜ șȜȔȘȓ ȐȕȏȖȠȩȣ ȟșȖȐȜȘ Ȗ ȝȜȟȝȎȠȪ ȘȎȘȎȜ ȝȜȞȜȦȘȜȚ.
ǽȜȒȎȐȎȠȪ ȟ ȝȓȥȓțȪȓȚ.
http://content.mail.ru/arch/14234/O37447.html
m)  m. m
V
V 
m/ .
01/(
) ( 
 
mȓȤȓȝȠ ȜȠ ȦȓȢ-ȝȜȐȎȞȎ ȞȓȟȠȜȞȎțȎ «ǿȠȜșȖȥțȩȗ» ǮșȓȘȟȎțȒȞȎ
ǺȎșȪȘȜȐȎ
ý % ȟȐȓȔȎȭ ȘșȡȏțȖȘȎ, ȦȜȘȜșȎȒ, ȟȩȞ «ǺȎȟȘȎȞȝȜțȓ»,
ȎȝȓșȪȟȖț, ȤȐȓȠȜȥțȩȗ ȚȓȒ, ȟșȖȐȘȖ 38%, ȟȎȣȎȞțȎȭ ȝȡȒȞȎ,
ȚȭȠȎ .
ý %* ȦȜȘȜșȎȒ ȞȎȟȠȜȝȖȠȪ țȎ ȐȜȒȭțȜȗ
ȏȎțȓ, ȕȎȠȓȚ ȐȩșȖȠȪ țȎ ȢȖȑȡȞțȩȗ ȝȓȞȑȎȚȓțȠ ȟ ȞȖȟȡțȘȜȚ
șȓȝȓȟȠȘȜȐ. ȁȏȞȎȠȪ Ȑ ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘ ȒȜ ȕȎȟȠȩȐȎțȖȭ.
| ȟșȖȐȘȖ ȐȕȏȖȠȪ ȒȜ ȑȡȟȠȜȗ ȝȓțȩ, ȒȜȏȎȐȖȠȪ ȟȩȞ, ȐȕȏȖȠȪ.
Ǹ ȝȜșȡȥȓțțȜȗ ȚȎȟȟȓ ȒȜȏȎȐȖȠȪ ȚȓȒ, ȤȓȒȞȡ ȎȝȓșȪȟȖțȎ, ȟȜȘ
ȎȝȓșȪȟȖțȎ Ȗ ȜȥȖȧȓțțȡȬ ȚȭȘȜȠȪ ³ ȝȓȞȓȚȓȦȎȠȪ.
ǸșȡȏțȖȥțȩȗ ȟȜȡȟ: ȘșȡȏțȖȘȡ ȝȓȞȓȠȓȞȓȠȪ ȟ ȟȎȣȎȞțȜȗ ȝȡȒȞȜȗ.
ǰȩșȜȔȖȠȪ țȎ ȠȎȞȓșȘȡ, ȥȓȞȓȒȡȭ ȘȞȓȚ Ȗ ȦȜȘȜșȎȒțȩȓ
«șȓȝȓȟȠȘȖ». DzȓȘȜȞȖȞȜȐȎȠȪ ȘșȡȏțȖȘȜȗ, ȚȭȠȜȗ Ȗ ȘșȡȏțȖȥțȩȚ
ȟȜȡȟȜȚ

http://www.allcafe.info/menu/desert/cheese1/
( /& 
 
ý ǽȞȖȜȏȞȓȠȎȓȚ Ȑ ȚȎȑȎȕȖțȓ ȕȎȚȜȞȜȔȓțțȡȬ ȐȖȦțȬ. mȎȕȚȜȞȎȔȖȐȎȓȚ ȒȜ ȘȜȚțȎȠțȜȗ
ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȩ. ǺȜȔțȜ ȟȒȓșȎȠȪ ȫȠȜ Ȑ ȚȖȘȞȜȐȜșțȜȐȜȗ ȝȓȥȖ. DzȎȔȓ ȏȩȟȠȞȓȓ ȏȡȒȓȠ. ǰȩȘșȎȒȩȐȎȓȚ
ȐȖȦțȬ țȎ ȠȎȞȓșȘȡ. ǰȚȓȟȠȜ ȕȎȚȜȞȜȔȓțțȜȗ ȐȖȦțȖ ȚȜȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȘȜțȟȓȞȐȖȞȜȐȎțțȡȬ
ȖșȖ ȒȎȔȓ ȐȎȞȓțȪȓ Ȗȕ Ȥȓșȩȣ ȐȖȦȓț. ǽȞȎȐȒȎ, Ȗȕ ȐȎȞȓțȪȭ ȑȜȠȜȐȖȠȪ ȭ ȝȜȘȎ țȓ ȝȞȜȏȜȐȎșȎ.
ý ǵȎȘȡȝȎȓȚ ȦȜȘȜșȎȒ, ȑȞȎȚȚȜȐ 4 -5 . ǰȚȓȟȠȜ ȐȓȟȜȐȜȑȜ ȦȜȘȜșȎȒȎ ȚȜȔțȜ ȐȕȭȠȪ 4-5 1 -
ȑȞȎȚȚȜȐȩȣ ȝșȖȠȜȘ ȐȎȦȓȑȜ șȬȏȖȚȜȑȜ ȦȜȘȜșȎȒȎ, ȔȓșȎȠȓșȪțȜ ȏȓȕ ȒȜȏȎȐȜȘ Ȑ ȐȖȒȓ ȐȎȢȓșȪ,
ȖȕȬȚȎ, ȜȞȓȣȜȐ Ȗ ȠȎȘ ȒȎșȓȓ. Ǻțȓ, țȎȝȞȖȚȓȞ, ȜȥȓțȪ țȞȎȐȖȠȟȭ ȦȜȘȜșȎȒ «ǺȖșȘȎ ȟ ȘȞȓȚȜȐȜȗ
țȎȥȖțȘȜȗ», ȫȠȜȠ ȦȜȘȜșȎȒ ȜȟȜȏȓțțȜ țȓȔțȩȗ. ǶșȖ ȣȜȞȜȦȜ ȝȜȒȜȗȒȓȠ ȐȟȓȚ ȖȕȐȓȟȠțȎȭ Ȗ
ȚțȜȑȖȚȖ șȬȏȖȚȎȭ «ǮșȓțȘȎ». ȆȜȘȜșȎȒ, Ȑ ȜȏȧȓȚ-ȠȜ, ȚȜȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ șȬȏȜȗ - Ȗ
ȚȜșȜȥțȩȗ, Ȗ ȑȜȞȪȘȖȗ Ȗ ȏȓșȩȗ. ǿȚȜȠȞȭ ȘȎȘȜȗ Ȑȩ șȬȏȖȠȓ. Ǯ ȚȜȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȐȖȒȜȐ ȟȞȎȕȡ. ǽȜșȡȥȖȠȓ ȜȠșȖȥțȜȓ ȎȟȟȜȞȠȖ. ȀȜșȪȘȜ ȟȜȞȠȎ ȦȜȘȜșȎȒȎ țȓ ȟȚȓȦȖȐȎȗȠȓ ȐȚȓȟȠȓ, Ȏ
ȞȎȏȜȠȎȗȠȓ ȟ ȘȎȔȒȩȚ ȝȜ ȜȠȒȓșȪțȜȟȠȖ.
ǶȕȐșȓȘȎȓȚ Ȑȟȓ ȦȜȘȜșȎȒȘȖ Ȗȕ ȢȎțȠȖȘȜȐ. ȆȜȘȜșȎȒ țȡȔțȜ ȞȎȟȠȜȝȖȠȪ. Dzșȭ ȫȠȜȑȜ ȏȓȞȓȚ
ȏȜșȪȦȡȬ ȘȎȟȠȞȬșȬ. ǻȎșȖȐȎȓȚ Ȑ țȓȓ ȐȜȒȡ Ȗ ȒȜȐȜȒȖȚ ȒȜ ȘȖȝȓțȖȭ. ǿțȖȔȎȓȚ ȜȑȜțȪ ȒȜ
ȚȖțȖȚȡȚȎ. ǯȓȞȓȚ ȚȎșȓțȪȘȡȬ ȘȎȟȠȞȬșȪȘȡ. ȁȘșȎȒȩȐȎȓȚ Ȑ țȓȓ ȐȓȟȪ ȦȜȘȜșȎȒ. dzȟșȖ ȞȎȏȜȠȎȓȠȓ
ȟ țȓȟȘȜșȪȘȖȚȖ ȐȖȒȎȚȖ, ȠȜ ȏȓȞȓȚ ȘȎȘȜȗ-țȖȏȡȒȪ ȜȒȖț ȟȜȞȠ. ǽȜȑȞȡȔȎȓȚ ȫȠȡ ȘȎȟȠȞȬșȪȘȡ Ȑ
ȏȜșȪȦȡȬ ȘȎȟȠȞȬșȬ, țȜ ȠȎȘ, ȥȠȜȏȩ ȐȜȒȎ Ȗȕ ȏȜșȪȦȜȗ ȘȎȟȠȞȬșȖ Ȑ țȓȓ țȓ ȝȜȝȎȒȎșȎ. Ƕ
ȞȎȟȠȎȝșȖȐȎȓȚ ȦȜȘȜșȎȒ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ 15-3 ȚȖțȡȠ, ȝȜȘȎ Ȝț țȓ ȞȎȟȠȎȓȠ. ǸȎȟȠȞȬșȪȘȡ ȟ ȝȜșțȜȟȠȪȬ
ȞȎȟȠȜȝșȓțțȩȚ ȦȜȘȜșȎȒȜȚ ȐȩțȖȚȎȓȚ Ȗȕ ȐȜȒȩ.
ý mȎȟȠȜȝȖȠȪ ȦȜȘȜșȎȒ ȚȜȔțȜ ȠȎȘȔȓ Ȑ ȚȖȘȞȜȐȜșțȜȐȜȗ ȝȓȥȖ. ǸȎȔȓȠȟȭ, Ȓșȭ ȫȠȜȑȜ ȝȜȒȜȗȒȓȠ
ȞȓȔȖȚ ȏȩȟȠȞȜȗ ȞȎȕȚȜȞȜȕȘȖ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ. ǽȜȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȖȞȡȗȠȓ, ȓȟșȖ ȓȟȠȪ ȔȓșȎțȖȓ.
ý
ȀȓȝȓȞȪ ȏȓȞȓȚ ȜȏȩȥțȡȬ ȐȖșȘȡ ȖșȖ ȝȎșȜȥȘȖ-ȕȡȏȜȥȖȟȠȘȖ. ǻȎȘȎșȩȐȎȓȚ țȎ ȐȖșȘȡ ȖșȖ ȝȎșȜȥȘȡ
ȐȖȦȓțȘȡ, ȜȘȡțȎȓȚ ȓȓ Ȑ ȞȎȟȠȜȝșȓțțȩȗ ȦȜȘȜșȎȒ Ȗ ȘșȎȒȓȚ țȎ ȥȖȟȠȡȬ ȠȎȞȓșȘȡ. ǰȖșȘȡ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȝȜȠȜȚ ȐȩȠȎȟȘȖȐȎȠȪ Ȗȕ ȭȑȜȒȩ Ȗ țȎȘȎșȩȐȎȠȪ țȎ țȓȓ ȝȜȟșȓȒȡȬȧȡȬ. ȀȎȘȡȬ Ȕȓ
ȜȝȓȞȎȤȖȬ ȝȞȜȒȓșȩȐȎȓȚ ȟȜ ȐȟȓȚȖ ȐȖȦȓțȘȎȚȖ. ǸȜȑȒȎ ȠȎȞȓșȘȎ ȏȡȒȓȠ ȝȜșțȜȗ, ȟȠȎȐȖȚ ȓȓ Ȑ
ȚȜȞȜȕȖșȪțȖȘ ȥȎȟȎ țȎ ȒȐȎ. ȅȓȞȓȕ 2 ȥȎȟȎ ȒȜȟȠȎȓȚ. ǰȩȠȎȟȘȖȐȎȓȚ ȕȡȏȜȥȖȟȠȘȖ Ȗȕ ȭȑȜȒ Ȗ ȝȜȒȎȓȚ
șȎȘȜȚȟȠȐȜ țȎ ȟȠȜș.
Ž  
Ž Ž Ž Ž  
Ž
Ž Ž Ž   Ž    Ž Ž Ž Ž
Ž    Ž  
 ŽŽ  
  Ž Ž Ž Ž Ž Ž ! 
 Ž Ž"

12$+

ý ǯȓȞȓȚ ȜȒȖț ȘȖșȜȑȞȎȚȚ ȏȎțȎțȜȐ Ȗ 4 -5 ȑȞȎȚȚȜȐ ȦȜȘȜșȎȒȎ. ȆȜȘȜșȎȒ


ȝȜȒȏȖȞȎȓȚ, ȘȎȘ ȏȩșȜ ȡȘȎȕȎțȜ Ȑ ȞȓȤȓȝȠȓ ȐȩȦȓ. ǯȎțȎțȩ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȚȜȓȚ Ȗ
țȎȟȡȣȜ ȐȩȠȖȞȎȓȚ. ȀȓȝȓȞȪ ȏȓȞȓȚ ȏȎțȎț Ȗ ȒȓșȎȓȚ Ȑ țȓȚ ȜȒȖț ȝȞȜȒȜșȪțȩȗ
ȞȎȕȞȓȕ ȝȜ ȦȐȡ ȜȠ ȜȟțȜȐȎțȖȭ ȒȜ ȣȐȜȟȠȖȘȎ. Ȁȡ Ȕȓ ȜȝȓȞȎȤȖȬ ȝȞȜȒȓșȩȐȎȓȚ ȟ
ȜȟȠȎșȪțȩȚȖ ȏȎțȎțȎȚȖ. ǯȓȞȓȚ ȞȎȟȠȜȝșȓțțȩȗ ȐȩȦȓ-ȡȘȎȕȎțțȩȚ ȟȝȜȟȜȏȜȚ
ȦȜȘȜșȎȒ Ȗ șȜȔȘȜȗ țȎșȖȐȎȓȚ ȓȑȜ Ȑ ȞȎȕȞȓȕ ȘȎȔȒȜȑȜ ȏȎțȎțȎ. ȁȘșȎȒȩȐȎȓȚ
ȏȎțȎțȩ țȎ ȠȎȞȓșȘȡ, ȞȎȕȞȓȕȜȚ ȘȐȓȞȣȡ. ǿȠȎȐȖȚ ȠȎȞȓșȘȡ ȟ ȏȎțȎțȎȚȖ Ȑ
ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘ. ǴȓșȎȠȓșȪțȜ țȎ ȐȓȞȣțȬȬ ȝȜșȘȡ, ȠȎȚ, ȘȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, ȣȜșȜȒțȓȓ.
ǻȓ ȟȠȎȐȪȠȓ ȏȎțȎțȩ Ȑ ȚȜȞȜȕȖșȪțȡȬ ȘȎȚȓȞȡ, ȖțȎȥȓ ȜțȖ ȝȜȥȓȞțȓȬȠ, Ȗ
ȖȟȝȜȞȠȖȠȟȭ Ȗȣ ȐȘȡȟ.
ý Ǯ ȚȜȔțȜ ȝȜȟȠȡȝȖȠȪ ȖțȎȥȓ - ȟșȓȑȘȎ ȝȜȒȠȎȭȐȦȖȗ ȦȜȘȜșȎȒ ȞȎȕșȎȚȩȐȎȓȚ țȎ
ȒșȖțțȩȓ ȝȜșȜȟȘȖ Ȗ ȘșȎȒȓȚ Ȑ ȞȎȕȞȓȕ ȏȎțȎțȎ. ǼȟȠȎȐșȭȓȚ ȏȎțȎțȩ Ȑ ȦȜȘȜșȎȒȓ
țȎ țȓȘȜȠȜȞȜȓ ȐȞȓȚȭ Ȑ ȘȜȚțȎȠȓ, ȥȠȜȏȩ ȦȜȘȜșȎȒ ȓȧȓ ȝȜȒȠȎȭș. Ǯ ȕȎȠȓȚ ȟȠȎȐȖȚ
Ȑ ȣȜșȜȒȖșȪțȖȘ.
ǽȜȟșȓ ȠȜȑȜ, ȘȎȘ ȦȜȘȜșȎȒ țȎ ȏȎțȎțȎȣ ȕȎȟȠȩțȓȠ, ȏȎțȎțȩ Ȑ ȦȜȘȜșȎȒȓ ȚȜȔțȜ
ȓȟȠȪ.
ý ȀȎȘ ȥȠȜ ȝȞȜȏȡȗȠȓ, ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȖȞȡȗȠȓ. Ƕ ȝȡȟȠȪ ȐȎȦȖ șȎȘȜȚȟȠȐȎ țȓ ȘȜȑȒȎ țȓ
ȜȟȠȎȐșȭȬȠ ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚȖ ȐȎȦȖȣ ȑȜȟȠȓȗ!
Šm&'() 
 
 3
(
/
(
ý

(*+,!2$
40 ɝ ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɲɨɤɨɥɚɞɚ
3 ɱɚɲɤɢ ɦɨɥɨɤɚ
1 ɱɚɲɤɚ ɜɨɞɵ
3 ɩɚɥɨɱɤɢ ɤɨɪɢɰɵ
1/4 ɱ ɥ ɤɚɣɟɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɰɚ (ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ)

$*-:
C ɨ ɦɨɠɟ ɛɵ ɜɤɭɫɧɟɟ, ɱɟɦ ɨɤɭɧɚ ɜ ɷ ɨ ɝɭɫ ɨɣ ɝɨɪɹɱɢɣ ɲɨɤɨɥɚɞ ɤɭɫɨɱɟɤ
ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɯɥɟɛɚ Pan De Muerto. ɇɚɩɢ ɨɤ ɷ ɨ ɝɨ ɨɜɢ ɫɹ ɫ ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɢɦ ɤɪɭɝɥɵɦ
ɲɨɤɨɥɚɞɨɦ, ɤɨ ɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣ ɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢ 
ɧɚ 1/4 ɱɚɲɤɭ ɤɚɱɟɫ ɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɤɚɨ ɫ 1/4 ɱɚɲɤɨɣ ɫɚɯɚɪɚ.
1. ɉɨɪɟɡɚ ɲɨɤɨɥɚɞ ɧɚ ɱɟ ɜɟɪ ɢɧɤɢ.
2. ɇɚɥɢ ɜ ɤɚɫ ɪɸɥɸ 3 ɱɚɲɤɢ ɦɨɥɨɤɚ, ɞɨɛɚɜɢ 1 ɱɚɲɤɭ ɜɨɞɵ ɢ ɩɨɫ ɚɜɢ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ
ɨɝɨɧ.
3. Ⱦɨɛɚɜɢ ɜ ɦɨɥɨɤɨ ɩɚɥɨɱɤɭ ɤɨɪɢɰɵ.
4. Ⱦɨɛɚɜɢ ɜ ɦɨɥɨɤɨ ɪɢ ɱɟ ɜɟɪ ɢ ɲɨɤɨɥɚɞɚ.
5. ɉɨɦɟɲɢɜɚ ɲɨɤɨɥɚɞɧɨɟ ɦɨɥɨɤɨ ɩɚɥɨɱɤɨɣ ɤɨɪɢɰɵ, ɱ ɨɛɵ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɦɟɲɚɥɨɫ ɢ
ɦɨɥɨɤɨ ɫ ɚɥɨ ɩɚɯɧɭ ɤɨɪɢɰɟɣ. ɉɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢ 1/4 ɱ ɥ ɤɚɣɟɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɰɚ,
ɱ ɨɛɵ ɦɨɥɨɤɨ ɛɵɥɨ ɫɥɟɝɤɚ ɩɪɹɧɵɦ.
6. Ⱦɨɜɟɫ ɢ ɞɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɤɢɩɟɧɢɹ.
7. ɉɨɪɟɡɚ ɩɨɩɨɥɚɦ ɞɜɟ ɩɚɥɨɱɤɢ ɤɨɪɢɰɵ. ɉɨɥɨɠɢ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɱɚɲɤɭ ɩɨ ɩɚɥɨ

http://www.top-beauty.ru/?item=28871&id=23


) Šm&'() 
 

(*+4"
5 ȑ ȠȓȚțȜȑȜ ȦȜȘȜșȎȒȎ
1,5 Ȓș ȘȜȘȜȟȜȐȜȑȜ ȚȜșȜȘȎ
1,5 Ȓș ȚȜșȜȘȎ
1 ȟȠ.ș. ȟȎȣȎȞȎ


$*-

ǿȚȓȦȎȠȪ ȘȜȘȜȟȜȐȜȓ Ȗ ȝȞȜȟȠȜȓ ȚȜșȜȘȜ, ȐȟȘȖȝȭȠȖȠȪ


Ȗ ȒȜȏȎȐȖȠȪ ȟȎȣȎȞ Ȗ ȞȎȕșȜȚȎțțȩȗ țȎ ȘȡȟȜȥȘȖ
ȦȜȘȜșȎȒ. ǿȖșȪțȜ ȝȓȞȓȚȓȦȎȠȪ Ȗ ȝȜȒȎȐȎȠȪ.

http://www.top-beauty.ru/?item=28871&id=23
Šm&'() 
 
ý (*+,"
O Țș ȚȜșȜȘȎ
3 ȟȠ ș ȘȎȘȎȜ ȝȜȞȜȦȘȎ + Ȓșȭ ȡȘȞȎȦȓțȖȭ
4 ȟȠ ș ȟȎȣȎȞȎ
15 Țș țȓȔȖȞțȩȣ ȟșȖȐȜȘ
ȧȓȝȜȠȘȎ ȚȜșȜȠȜȑȜ ȖȚȏȖȞȭ
ȧȓȝȜȠȘȎ ȚȜșȜȠȜȑȜ ȭȚȎȗȟȘȜȑȜ ȝȓȞȤȎ
1 ȝȎșȜȥȘȎ ȘȜȞȖȤȩ
2 ȟȠ ș ȏȞȓțȒȖ (ȝȜ ȔȓșȎțȖȬ)
15 Țș ȔȖȞțȩȣ ȟșȖȐȜȘ
ȝȓȥȓțȪȓ ȎȚȎȞȓȠȠȖ (ȝȜȒȎȐȎȠȪ)

$*-:
1. ǽȜșȜȔȖȠȪ ȚȜșȜȘȜ, ȘȎȘȎȜ, ȟȎȣȎȞ, ȟșȖȐȘȖ, ȚȜșȜȠȩȓ ȟȝȓȤȖȖ, ȝȎșȜȥȘȡ
ȘȜȞȖȤȩ Ȗ ȏȞȓțȒȖ Ȑ ȘȎȟȠȞȬșȬ. ǺȓȒșȓțțȜ ȒȜȐȓȟȠȖ ȒȜ ȘȖȝȓțȖȭ, ȝȜȚȓȦȖȐȎȭ.
2. ǰȕȏȖȠȪ ȟșȖȐȘȖ ȒȜ ȝȖȘȜȐ.
3. ȁȏȞȎȠȪ ȝȎșȜȥȘȡ ȘȜȞȖȤȩ, ȞȎȕșȖȠȪ ȑȜȞȭȥȖȗ ȦȜȘȜșȎȒ ȝȜ 4 ȥȎȦȘȎȚ.
ǿȐȓȞȣȡ ȝȜșȜȔȖȠȪ ȝȜ șȜȔȘȓ ȐȕȏȖȠȩȣ ȟșȖȐȜȘ Ȗ ȝȜȟȝȎȠȪ ȘȎȘȎȜ ȝȜȞȜȦȘȜȚ.
ǽȜȒȎȐȎȠȪ ȟ ȝȓȥȓțȪȓȚ.

http://www.top-beauty.ru/?item=28871&id=23
ǰȉǰǼDz:
ý ǻȎȦȎ ȑȖȝȜȠȓȕȎ, Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȦȜȘȜșȎȒ ȥȎȟȠȜ
ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ Ȑ ȒȓȟȓȞȠȎȣ, ȝȜȒȠȐȓȞȒȖșȎȟȪ.
ǶǿȀǼȅǻǶǸǶ:
ý http://www.cookingclub.ru/recipes/madeof/3 5
ý http://kulinarnayakniga.ru/produce/chocolate/2 O/ 8/3 /stat9_O7.html

ý http://www.virpin.kiev.ua/dumky/2 7/11/post_231.html
ý http://recept.neolove.ru/drinks/napitki_bez_alk/shokolad_napitki/id-
11O91.html

ý http://www.top-beauty.ru/?item=28871&id=23