Claml I Senad Pecanin odgovorni urednlk

Redakdjskl koleglJ Belma Betirbasic Dzenana Karup·Drusko, Eldin Hadzovic, Iva n t.ovrenovic. Senad Pecanin

"tJ'I'llf.HrI Vuk Bacanovi6, Masha Durkalic, Esad Hecirnovc, Edina NunktC, Mile StOji6

Lektura Amer Tl kvesa

Kolumnistl Aleksandar Hemon, Vtktor Iva nCic, Semezdm Meh medi novic,

Marko Vesovic

Fotoreporteri OZenat Drekovic, Jasmin l azlagic. Nino MariCle. Irfan Reclzovlc, Nedim Trtak

Dlzajn DTP Dani

Dizajn konsultanl Arrur Berbic

DTP Arrur Gutosu; (uredrukl, Edln Tahirovic

Web-site Dallbor Parae

Direktor fina nsila Ermin M ushc

Direktor Adnan Jabucar marketlnga

Distribucija Senad Surultz

Sekretar redakcije Edina Pecarun, Samira Suruliz

Vanjski saradnicl Sinan Aile, Svetlana Cenic, Emir Delle, Boris Dezulovlc, Nisvet Dianko, Hasan HaditC, Oijala Hasanbegovic, Tarik Haveric, Nedzad

I brahi movie, Peda KOjovic, Bora Kontu';, Mllomir KovaceVic Strasni, Igor tasic, Mile taslc, Iviea Milun, Tamara Nikcevi6, Vladan Radmllovlc, Nenad Hizvanovic, Dzevad Sabljakovic, Hajnldin Somun

Stampa Uruoninvestplastika du. sermzovac bb

Dlrekto, senad Pscanln

RjesenJem Ureda za informiranje Vlade RBiH list je upisan u evidenciju javnih gtasua pod rednim brojem 245, dana 3.9.1992. Ru· kopisi, diskete I fotografije se ne vracaju. List izlazi sedmicno. Dan; su dcbitnik nagrade za najbolje novme u Bosni i Hercegovuu 1993. od strane Saveza novinara BiH, nagrade Fonda "Otvoreno drustvo BiH" 1995, me6unarodne nagrade "Olof Palme" za 199B. Adresa Skenderpasina 4, Saraje· vo, tel. 0331 220-462, fax 225-592

SDP-ov drzavotvorni reis

Yrebalo je da Mustafa Ceric dva puta "nacionalnu drzavu Bosnjaka" oznacl kao "jed an od bosnjackih ciljeva na Balkanu", pa da polltlcka, uglavnom lijavo orijentirana elita, njegove teze s unusamem odbaci, upozoravajuci efendiju s driavotvornim ambicijama da "Bosnjaci, kao i druga dva konstitutivna naroda uz sve gradane nase zemlje, vec imaju svoju driavu - Bosnu i Hercegovinu" Ovoga hodfumarupulatera valjalo je podsjecatl koliko je krvl juqoslavenska I bosanska zemlja popila dok se nisu reallzlrali snovi lokalnih genocid-majstora 0 nacionalnim drzavarna,

Ako u jed nom trenutku nije bilo jasno da II je ovaj samozvani zastupn.k "bosnjackih ciljeva na Balkanu" imao na umu (cijelu) Bosnu I Hercegovinu kao homogeniziranu materijalizaciju bosniackih ideja ill je, pak, svoje nacionalno-crzavotvorne pretenzije nqranicavau tek na komad teritorije s veclnskim bosnjacklm stannvnlstvorn, sana vise nema dileme - muftija Muamer Zukorllc, Cericev "povjerenik" s one strane Drlne, divno artikulira "bosnlacke clIjeve", dakako, proiiclraiuci ill na teritorij s veclnsklrn bosnjackim stanovnlstvom.

"Drzavotvorna politika" Islamske zajednice u BIH na celu s Mustafom Cericern i njegovim povjerenlclma konzistentna je jos otkako ju je Cerie deflnlrao u Beeu na medunarodno] konferenciji Islam u Europi, kada se vajkao sto jedino bosanski musllmani treba da dijele svoju zemlju, svoju politicku vlast i svoju bucuenost s anima ko] su pocinill genocid protiv nlih, "Sada je svima jasno da su sve etnitke i nacionalne grupe bivse Jugoslavije - Slovenei, Hrvati, Makedonci, Crnogorci i, uskoro, Albanci, ostvarili ekskluzivno pravo na matlcnu zemlju i nacionalnu drzavu", glaslo j8 Cericev manifest, kOjeg U ovo] iii onoj formi redavno ponavlja.

Iz usta lidera SOCijaldemokratske partije Zlatka Lagumdzije, rnedutirn, odavno vise nema kritike Cericevog politlcarenja, zbog kojeg je u dijelu javnosti pod utjecajem if iii kontrolom lslarnske zajednice redovno konstatlrano da "mrzl sve sto je bosniacko", Lagumdzija sada, kornentirajuei izbore 23 bosnjackog clana Predsjednistva BiH, tvrdr:

"Ono sto je takoder povoljno u svemu ovorne, r sto ce takoder bitno utiecati na to ko ce biti Clan Predslednistva je, slobodno mogu reel, drzavotvorno I politicki pazitivno ponasanje vrha Islamske zajednice. Kako sada stvari stoje, iz istupa celnika lslarnske zajednice vldi se da ona nece biti lslarnska zajedniea niti jedne partije i nijednog covjeka. Mislim da je to veliki napredak na politlcko] seeni BiH."

Oakle, "driavotvorno i politicki pozitivno ponasanja vrha Islamske zajednice" istovremeno je I "manipulacija religi· jom, vjerskim osjecanjima j traumama bosanskih rnusllrnana", Pragmatlcno gledano, nije pametno sukobljavati se mjesec dana uoci Izbora sa sefom Rijaseta, "glavnom bosnjackom politickom facom", kako kaze Milorad Oodik. Prije ce biti da Lagumdiija igra na sigurnu kartu. Nakon sto

Pise:

Eldin Hadzoviii

Svojevremeno je Siobodan Popovic, kao potpredsjednik SDP·a, tvrdio da je SDP dosao u takvu situaciju da mora - iii promijeniti javno mnijenje iii celnog covjeka partije. No, sada je odvec kasno. Sto bi rekao Ziatko Lagumdiija, pijacni prodavac lozova: Sva· ka igra, svaka dobija. Nesretni SDp· ov faraon vjeruje da sarno reisova poa drska garantira pobjedu na izborima. A vise ocito nije bitno, cak i za nekadasnju istinski multietnicku partiju, to sto ce se vlast, osvojena na Cericevim principima, prostirati tacno do granica do kojih doseiu ostvarenja Cericevih nacionalnih snova

je sklopio tajni deal s Fahrudinom Radoncicem, Lagumdzija je gratis pridobio i Cerica, pa je red, posto se poklonu ne gleda u zube, I da se odufi, Zato mladi SOP-R u Zavidovicima prave predlzborne veceri ilahija i kasida i zato je Rijaset preko noel postao "drzavotvoran", Mustafa Cerie je, S druge strane, u stalnoj potrebi da bude prvi oslonac politic kim rnocnicima: Harisu Silajdii6u, favoritu na prethodnim izborima, poruclvao je da "naplse ustav": sada rnu se, pak, kad "iz americkih lzvora'', poput netom objavljenog istrazlvanla NOI·a, cita superlative 0 SOP-u, nl Lagumdzija i SDP ne gade kao do jucer, Uostalom, stranacke perjanice SDP-a, poput nekad perspektlvnog billackog omladlnca, bahatog Hamdije l.lpovace, odavno ne prezaju ni od kupovine Cericeve Ijubavi buozetskm novclrna. Kao sto I Zlatko Lagumdzija, reci ce ciniei, mrzl sve sto je bnsnjacko, oslrn sehare Adil-begovog Instituta.

Svojevremena je Siobodan Popovic, kao potpredsjednlk SOP-a, tvrdio da je SOP dosao u takvu situaciiu da mora - iii promijeniti javno mnijenje iii celnog covleka partije. No, sada je odvec kasno. sto bi rekao Ziatko Lagumdzija, pijaeni prodavac lozova: Svaka iqr«, svaka dobija_ Nesretni SDP-ov faraon vjeruje da samo reisova podrska garantira pobjedu na izbonma. A vise oetto nije bitno, cak i za nekadasnju istinski multietnicku partiju, to sto ce S8 vlast, osvojena na Cericevim principima, prostirati tacna do granica do kojih dosezu ostvarenja Cericevih nacionainih snova .•

11- '11'1 1I_'lia.~..._II."'.'''!I!~~' .. ............. ~~ ~_--- ~~ -~

Vehabije su legalna i legitimna grana muslimana, kaze akademik

(Fokus: Novo lice za bolju Srpsku; Dani 688; 20. 8. 2010., str. 12)

00 SaB BiH Srebrenica najostrije osuduie tekst Novo lice za boJju SI'fJSlm S podnaslovima 801/a buducnost s vehabijama iii Radoncicev pulen u vehaq'fjS!JiJ.m ruhu, koji je napisan ad strane novinarke Edine Nurikic, a objavljen na portalu Dana i magazinu Dani. Mlada osoba, Sadrnlr Nukic roden 7. novembra 1932., same zato sto je kandidat za predsjednika/potpredsjednika RS-a i prakticira tradicionalne vrijednosti islama nasla se na nekorektnom, drskorn, bezobraznom i u mafijaskom maniru udaru novinarke tamo neke Edine, prije svega zbog izbornog straha narucilaca teksta, a onda svag imidza Strah narucllaca teksta jeste razumljiv, ali gospado/gospodice Nurikie, onda ste trebali pisati 0 njihovaj prednosti, spletkama, smutnjama, lazima, bezocnostl, kafanama, pijankama, nocnirn druzenima, koristoljublju, tucarna I svemu drugom sto je Sadmiru strano.

Gospodo/gospodice novinarko, kako vidimo i sami ste m{adi iii vam je slika iz mladosti, i umjesto da pisete afirmativno 0 hrabrosti mladih osoba i njihovoj spre-

IIVehabije su legitimni dio islamskog ucenja, odnosno eitirat cemo vam akademika prof. dr. Muhameda Filipovi· ca koji kaze: 'Vehabije su legalna i legitimna grana unutar viseslojnog muslimanskog svijeta i islama kao religije'"

mnosti da S8 ukljuce u teska i komplikovana politlcka rjesavanja ove nase zbilje, vi Istog pokusavate diskreditirati imidzom po kojem ga u tarsiji poznaju, kako vi kazete. Da vas podsjetimo, on jest musliman-Bosnjak, a vi budite sta hecate, on se svoje pripadnosti ne stidi, stu se za vas ne bi moglo reel, Vama vase, a nama nasa. Naravno, nama to ne smeta, jer naiveca vrlina islamske religije jest da u vjeri nema prislle, E, to bi i vi trebali uvazavati a ne sprdati se s bosanskim islamskim oblcaiirna, no neka vam je na cast. Zapamtite, silom se ne bi trebalo ni izgoniti,

Zar ne bi bilo bolje da ste pisali da je on bio iii je rnenadzer kvaliteta, odnosno predstavnik rukovodstva za uvodenje ISO standarda 9001-2000, danas ISO 9001-2008 (sistem upravljanja kvalitetom procesa rada u Opcinsko] upravi Srebrenica), clan Opctnske izborne komisje, predsjednik Dobrotvornog crustva Merhamet Srebrenica, sef Sluzbe za Ijudske resurse i Centra za pruzarue usluga gradanima, postdiplomac na Pravnom fakultetu u Tuzli (Odsjek rnedunarndno javno i rirzavno pravo)? Naravno da nije, jertreba ga diskreditovati, a za narucloce odraditi prljavi posao. E, dragog varn/narn Boga, nisi uspjela.

Hote Ii poslije vaseq pisanja. za koji dan, policija RS-a ill uposlenici OSA-e iii SIPA-8 doc: da mu pretresu kucu, a njega privedu? Javite, bili bismo zalwalni, da

• njegovi ukucani - nena, mati, zena i mala Lamija ne bi bile maltretirane aka vee mora on. Za kraj, moramo vam reei i slledece, vehablle su legitimni dio islamskog ucenja, odnosno citirat cemo yam akademika prof dr. Muhameda Hllpnvica koji kaze: "Vehabije su legalna i legitimna grana unutar viseslojnog muslimanskog svljeta i islarna kao religije, i njrna se ne mogu i l1e smiju pripisivati nikakve druge osobine osim ispovijedanja jedne legitimne vrste islamskog ucenja 0 nekim aspektima zivota i ibadeta muslimana", I aka ste demokrata, to biste trebaf prihvatiti, ma koliko vama i nama bilo strano

Arif Golubovic, potpredsjednik 00 SBB-a BiH Srebrenica

Sadmir Nukic, glavom i bradom

(Fokus: Novo lice za bolju Srpsku; Dani688; 20. B. 2010., str.12)

Postovana,

Koristim priliku da vam se zahvalim na lien oj promociji moga lika i djela. S obzirom da niste imali moju potpunu biografiju, aka zelite i ako vam je neophodna, dostavit cu vam istu na mall. Ljudski bi bllo da ste bar spomenuli da sam zrtva genocida i da sam bez mnogobrojne familije ostao u julu 1995., sa samo 12 godina zivota, i da jos uvijek trazim kosti svoga oca, razasute sirnrn podrinjskih plan ina.

Lijepo bi bilo da ste jucer bili na vasaru kod gradske crkve u Srebrenici i da

malo propratite i takve skupove koji se otvaraju pjesmom Sidi, Raso, sa planine, na kojem je obiljezena 20. godisnjica politiekog postojanja Karadzica. Neke njihove izreke: "Dodi, volvoda. u Srebrenicu, gdje si cetov'o, gdje si ratov'o", "Veliki pozdrav svim SDS-ovcima i cetnlctrna, a posebno Karadzicu i Mladicu", to je ze[a uz svaku novu pjesrnu.

"Ako zelite da se dodatno upoznate s mojim likom i djelom, nikakav problem, tu sam - tri kilometra od same carsije Srebrenice"

Ako zelite da se dodatno upoznate s mojim likom i djelom, nikakav problem, tu sam - tri kilometra ad same carsije Srebrenlce, a ne da zloupotrebljavate rnoje slike sa Facebooka. I, sve sto je na istom je moj zivot, ali onaj fes je crnogorski, rekoh, da imate informaciju vise. Vi, ako se stidite sto ste muslimanka, to je vas problem, ja sam Sadmir Nukie glavom i bradom.

Sadmir Nukic, Srebrenica

Gradani BiH su taoci nesposobnih politicara

(Umjesto intervjua Dana. Od Sosne i Hercegovina nama nlsta; Dan; 689; 27. 8. 2010., str. 14 - 18, 78 - 80)

Napokon jedna dobra, profesionalno kvalitetna emisija na mediju javnog servisa, konkretno RTV Republike Srpske. Novinarki Vanji Furtuli, zaista, treba cestitati. Dala je po prvi put priliku da a smisljenoj ; planlranoj politici vodece parlamentarne stranke SNSD-a iz RS-a govore kreatori i realizatorl te politike i to otvoreno, bez uvijanja i prekidanja i novlnarsklh nesuvislih komentara. Dobro je i da su Dani prenijeli u cijelosti sadrfa] ove emisije sto ce ostati kao trajni pisanl dokument a nasoj dugogodisnjoj traqicno] zbilji. Ono sto S8 desava u parlamentarnim klupama, Vijeeu ministara, a sto je iole zainteresirani graaanin mogao zakljuciti prateci to kroz pravne akte koje donose, odnosno ne donose ova drzavna tijela, a prate ill i podrzavaju ista tiiela oba antltata, i to u Federaciji BiH iskljucivo po nalogu politickih lidera, na politicki vulgaran nacin, demonstrirali su vodeel Ijudi SNSD-a, koji sve nas u BiH uz podrsku partnera u vlasti drie taocima takve politike.

Bahatost u nastupu Kuzmanovica, Radmanoviea, Dodika I Spiriea se jedino rnoze razumjeti kao lzraz gadenja prema vazalnoj polltici partnera u vlasti i inferiornosti opozicije, koja se nerijetko odluei stati na stranu takve politike. Li-

IlZasto ovaj silni novae Federacija ne potraiuje od RS·a moraju odgovoriti, prije svega, SOA i HOZ koji od potpisivanja Dejtonskog sporazurna imenuju svoje kadrove na mjestima premijera i ministra finansija u Vladi Federacije i ministra pravde i finansija u Vijecu ministara"

deri SNSO-a ovog puta otvoreno su progovorili 0 svojoj politici i naclnu kako tu politlku ostvaruju, svjesni da nemaju ozbiljnog i doraslog politiekog protivnika koji im S8 hoce i zna suprotstaviti. Pitanje je da Ii ijedna parlamentarna stranka ima odgovor na ovu politiku. Da Ii, uopce, razmisl]a 0 tome da se politici SNSD-a treba oduprijeti? Iii je posrijedi clsta lzdala, zasnovana na neznanju i personalnoj politici koja pocinje I zavrsava redovnim miesecnim primanjima iz budzeta za ostvareni nerad.

Naravno da odgovor na politlku SNSD-a postoji. Treba samo prihvatiti pravila koja SNSD verbal no namece, a to je dosljedna primjena Dejtonskog sporazuma, 5tO odgovara Basni i Hercegovini. Svako odstuparue od Dejtonskog sporazurna, bilo da je nametnuto odlukama visokog predstavnlka iii da je pocresno mterpretrana ad strane Federacije BiH Islo je lskljucivn u korist danasn]e politike SNSD-a, Odatle slijedi logican zakljucak da BiH, i rni qradani, nismo taoei politike SNSD-a, vee iskljucivo politike nesposobnih polltlcara lz Federacije BiH. Primjeraje bezbroj i u svim sferama javnog zivota, ali a tome javnost nema priliku progovoriti, jer im to mediji ne omogucavaju.

Osvrnut cu se na stav SNSD-a u vezi s crzavnorn imovinom, a u svjetlu Dejtonskog mirovnog soorazuma. Na pitanje novinarke Furtule: "Evo, reeima, prijed log Vlade 0 driavnoj i movini koja je pod zabranom raspolaganja, vee je naisao na kritike i vee znarno kako je reagovao OHR u prethodnim pokusaiima. Moze Ii se iskomplikovati ta realizacija?" Odgovara premijer RS-a: "Imovina koja je Oejtons kim sporazumorn riiesena tako 510 je receno da imovina pripada entitetima na podruciu na kojem se nalazi", te ocitn svjestan da u takvo] lzjavl nema nikakvog pravnog uporista, prelazi na polje polltlcke demagogije i javnosti dobra poznate brutalnosti izjavorn: "Onda se poiavio taj kreten Ashdown, koji je, naprosto, nametnuo neke zakone, trl zakona, ovdje javnost malo prati to, pogotovo politicka javnost, dakle nametnuo je tri zakona - Zakon 0 imovini 8iH, Zakon a imavini Federacije, Zakon a imovini RS-a. Na stranu sto nije imao pravo da namace zakone, to smo i osporavali sve ovo vrijeme, oni su prevaranti, oni 5U lopovi i kriminalci zato sto su krslll medunarodno pravo, svi visoki predstavnici koji su nametali zakone .. , Oakle, on je proglasio Zakon 0 zabrani raspolaganja imovinom RSa prlznajrt] da je to imovina RS-a!"

Netaena je tvrdnja premijera RS-a da je Dejtonskim sporazumom imovina rijessna tako da pripada entitetu. Ubleha koja pali kod neabrazovanih pollticara iz Federaeije BiH. U Ustavu je lzrlclto receno da ce principt medunarodnog prava biti dio integralnog zakona BiH, Medunarodno pravo poznaje imovinu fizicklh i pravnih liea. Imovina pravnih liea pripada pravnom licu. Postupalucl suprotno Oejtonskom mirovnom sporazumu i medunarodnom pravu, Republika Srpska je nezakonita prisvojila imovinu pravnih suhjekataiz Federacije, kao stu su recimo benzinske pumpe i poslovni centri Energopetrola Sarajevo, glavne filijale banaka Privredne banke d.d. Sarajevo, Jugobanke d.d, Sarajevo, Ljubljanske banke d.d, Ljubljana i dr. Okvirni zakon a privatizaeiji precuzeca, koji je nametnuo visoki predstavnik Westendorp nije, kako to pausalno feli da turnacl Republika Srpska, dao pravo entitetima da prisvoje i privatiziraju imovinu i dijelove preduzeca i banaka cije je sjediste u drug om entitetu. To 510 je Republika Srpska prisvojila i privatizirala imovinu pravnih subjekata iz Federaeije BiH ne oslobada RS obaveze da Federaeiji isplati tu imovinu najmanje u visini knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. 3.1992., po istom principu po kojem INA Zagreb traii od Vlade Srblje da joj kompenzira prodaju njenih pumpi u SrbUL

Zasto ovaj silni novae Federacija ne potrazule od RS-a moraju odgovoriti, prije svega, SDA i HDZ koji od potpisivanja Dejtonskog sporazuma imenuju svoje kadrove na mjestima premijera i ministra finansija u Vladi Federacije i ministra pravde i finansija u Vijecu ministara. Ne rnoze me niko ubijediti da je u pitanju naznanje. U pitanju je poJitika izdaje vodecih stranaka u Federaeiji BiH, uz presutnu saglasnost opozicionih stranaka, bez obzira da Ii su takve odluke diktirane iz OHR-a na nacin koji tako zorno prikazuje prernijer RSa i sa eijim je dolaskom na vlast takva praksa prekinuta u RS-u, ali je nastavljena u Federaciji. Slijedom Ustava 8iH, sva vojna imovina, koju je 8iH dobila u skladu sa Sporazumom a sukcesiji, iskljueivo je imovina nrzave 8iH, a zabranu raspolaganja tom imovinom nametnuo ie visoki predstavnik u okviru mandata dobivenog Aneksom 10, uz Dejtonski mirovni sporazum za ciju se primjenu zalaze premijer RS-a. Uvrede na racun Ashdowna od strane premi'Iera RS-a potvrda su nernocl i straha od ogromnih obaveza koie cekaiu Republiku Srpsku iz razloga nepostlvania Dejtonskog sporazurna, a koje ce doei na red eim se riJesimo izdajnicklh politika iz Pruda.

Drzavni pravobranilac je duzan da utvrdi, a ako treba i sudskim putem zastiti drzavnu imovinu i uknjizi je u vlasnistvo drzave, bez obzira u kojem se entitetu ta imovina nalazi, kao sto je obaveza i Vlade Federacije da osigura kompenzaciju za svu materijalnu i nematerijalnu imovinu koju su fizickim i pravnim lieima iz FederaciJe oteli Republika Srpska, Hrvatska, Srbija i Siovenija, Pravni instrumenti da se to realizira bez pomoci OHR-a postoje. Treba samo znati i htjeti.

Amila Omersoftic, Sarajevo

v

Cemu dvostruki standardi?

(Reagiranja: UnDsite strah; Dan! 689; 27. 8. 2010., str. 6)

Postovani,

Pisem vam povodom reagiranja Njegove Ekseleneije, am basad ora Saudijske Arabije u 8iH, na tekst Gospodine, ie/ite Ii kafu, caj iii mene?, koji je bio maja ispovijest 0 iskustvima stecenim na obuci u saudijskoj aviokompaniji u OZedi. Naravno da sma svi svjesni einjenice da je Saudijska Arabija zemlja s kulturoloskim specificnostima. To smo mali i ranije, a na to smobili upozoreni i prije odlaska

na obuku Meautim, zasto Saudijska Arabija ne dozvoljava svojim zenarna da rade u tako "uglednoj instituciji" kao sto je Saudia Arabian Airlines? Umjesto toga, anqafiraiu se djevojke iz drugih zemalja, ciji le naum da sebi i svojim najblizlrna obezbijede materijalno lagodniji zivot.

S obzirom da sam i sama muslirnanka, pitam vas, cemu dvostruki standardi? Ako vee lstlcete brigu a naivecim muslimanskim svetistirna, Meki i Medini (koja nemaju veze s ovim slucajern, osim poena koie zelite pridobiti u svoju konst) i aka je vee za vase zene, muslimanke, anqafman u sauota Arabian Airlinesu nedopustiv, kako to da za muslimanke iz BiH nije? sto se tica izgubljanog prtljaga, vise sam nego sokirana komentarom Njegove Ekseleneije, Gubitak prtljaga se u ozbiljnim aviokompanijama smatra izuzetkom a ne "normalnom" stvarl. Radi sa 0 necernu sto apsolutno nije greska putnika, a zbog cega sam upravo sikanirana u samoj kompaniji, jer sam tretirana na nacin kao da sam prtljag llcno izgubila. Naime, prije polaska za Dzedu receno je da ponesemo odredenu garderobu i obucu, 40 fotografija, diplome i sl. Svakog dana mi je pastavljano pitanje zasto vise ne pribavim te stvari, iako sam stalno ponavljala da je za njihov nestanak odgovorna upravo kompanija. Odsteta za torbu mi nije refundirana ni nakon 40 dana pravedenih u OZedi. Tu ne racunam telefonske izdatke koje sam imala kada sam zvala aerodrom I kojekakve rnenaczere, koji vas uvijek prebace na nekog drugog, pa na kraju ispada da izgubljeni prtljag nile niciji posao, a novae za pricinjenu stetu, izgleda, necste dobiti nikada. Pitam se sta bi serijatski zakon imao da kaze 0 toj temi?

"Problem seksualnog uznemiravanja jeste nesto sto se desava u svim zemljama svijeta, ali ukoliko vas neko unaprijed upozori na to, a pod uslovom da sebe smatrate moralnom osobom, zaista neeete cekati da vam se to i desi, vee tete otici tamo gdje se prema varna, kao prema zeni i uposlenici, odnose s vise respekta"

Zelim da iznesem jOs jedan podatak. Kada sam se definitivno odluclla vratiti u BiH, Saudia Arabian Airlines mi je napravila rezervaciju leta za Sarajevo, i to poqresno: Predvideno je da avion presjeda u Istanbulu, a zatim palljece za Sarajevo. Kada je avian iz Dzede sletlo u Istanbul, avion iz Istanbula za Sarajevo je vee bio u zraku, Da nocna mora bude kampletna, to je bio jedini let za Sarajevo toga dana Nasla sam se na aerodromu Atatlirk - bez novea, telefonskog kredita (sarno sam mogla primati pozive, ali ne i sama pozivati) i mjesta gdje bih prenoci!a. ZnajuCl za clnlenlcu da ukoliko je aviokompanija napravila qresku, ouzna je i da yam obezbijedi hotelski smjesta], otisla sam do njihovog saltera na aerodromu i predocila im problem. Napravili su mi rezervaciju za sutra i vrlo drsko me odbili po pitanju zahtjeva da mi obezbijede snuesta], rekavs: kako se to njih, jednostavno, ne tice, Jedino zahvaIjujuci mojim priiatellirna Bosaneima, koji zive u Istanbulu, tu noc nisam prenocila na stolici aerodroma Ataturk.

Problem seksualnog uznemiravanja jeste nesto sto S8 desava u svim zemljama svljeta, ali ukoliko vas neko unaprijed upozori na to, a pod uslovom da sebe smatrate moralnom osoborn, zaista necete eekati da yam se to i desi, vee cete otlci tamo gdje se prema vama, kao prema zeni i uposlenici, odnose s vise respekta Jasna mi je da poslovni angazmani mogu da podu po zlu, jasno mi je da svi imaju pravo na gresku, pa eak i najbolje svjetske aviokompanije imaju to praYO. Medutim, za sve ovo vrijeme nisam dobila niti jedno izvinjenje ad bilo kojeg predstavnika Saudi a Arabian Airlinesa, ada ne govorim a bilo kakvoj materijalnoj satisfakeiji. Ocekivala sam da ce bar Njegova Ekselencija pokazati vise diplomatske umjesnosti i shvatiti mOj iskaz kao kritiku, a ne kao napad. To nikako nije diskreditacija projekta, vee ukazivanje na njegove manjkavosti. Eta yam nesto na cemu biste mogli raditi.

Lejla Burnazovic, Sarajevo

ISPRAVKA

Tehnickom greskom u proslom broju Dana (br. 689) nije potpisan tekst Alvogen ne planira otvoriti radna mjesta, vee za male pare kupiti Bosna/ljek?! Autorica je 8elma Becirbasic.

NASTAVUA SE SUDENJE ILIJU JURISICU

Svjedoci se plase svjedociti u Beogradu

N- a novom sudsniu "iii Jurisieu pred Apelacionim sudom u Beogradu koje zapoclnje za dvadesetak dana, trlnaest svjedoka svjedoclt Oe videolinkom iz Sarajeva, a cetrnaestt Niko Jurlc<odlazi u Beograd sviedocltl u slucaju Jurisle. tskazi Jasmina lmarnnvlca, Nikole Siavuljice, Selima Beslaqlca, Mese BaJiiOfl, En~~Ti'I [j1tll~.lJIW(m, 'Bli!tflmJm Nikillita. Bunl<Pnjl18 FlMkQlij~ R~dre P~ka1iC1l. Sahal'Ol.l Rahmanoviea, Mate -Vrimlta, Ivice Divkovica,

" Ekrema Selimovlca i Ziatana Cuvaja bit ce jedan '00 1~jfI)i!1l1'1 elem~nala_ "r!~lvllJiIje_ Jurl~OO"a. l1arVlno)(t Trjhne~~ ~"fp.dOka 11. TLlii:.lllllllilk nt3te otlct u Beograd lako ie Jurlslcev advokat Dnrde Dozet pozvao barem one za kojlma potjernlca lie ncI.sl:OjI £fa fie otlail)~11 3~ledocenju u fI'~lJlldldv,' O'ti2i:il 'fifliltltrtl d!a. je sasvlm drugacij1:! Sl.i1E!ilq~lJilile:iiill u r~ Iilatl~"ifldeolinkom te da j6 ~~II jiyjadocBf1j!1l u\ljet(jf:ll!Je, Nikola Siavuljlca JB odrnan nakon sto mu je stigao poziv iz Beograda za svjedocenje rekao da ie vet prije godlnu i po dana takoder svjedoc;o vldeolinkom iz Sarajeva tZ Tuziteljstva BiH, a odlazak u Beograd ne smatra stqurnlrn. "Necu iei u Beograd, Mislim da je prije svega ukupno .$~enJ.e 'I1lf§.em ~,1:!'g:tI 11111 Jlllrl§ltiu I'lOI'IU~1G,Q oot'kllJ)l.. lOl1In1aflia Stl ~e f..l'l~MI lUI ;:zaAtoFlU I pmvil in-clll'il'f1I~ma iit:l_~O nil. maFllJllif~tij~ ~ I rn delJQ4alam II eJlllll1i· .~ij. Nllwla Sl\\i~ldJlllill d;alfall,l tle IW Giilmtl u Eje(l~r.ad IIlilm~1:I zatlj: :Do mu niko ne garantira da mu se nece dogoditi istn one sto i njegovom kolegi lIijl Jurislcu,

Na sllcan nacln razmislja jos 12 svjedoka iz

Tuzle, Jedini koji je odlucio otici u Beograd je Niko Juric koj/ iivi I radi u Hrvatsko] u Pull. Njegova oceklvanja nismo uspjeli dobiti jer je uposlenik tamosnjeg MUP-a i ne smije davati ntkakve lzjave, Od novog sudenja Jurlslcu odbrana ocekula mnogo, a Iznad svepa oslobadajutu presudu jer je prethodna zasnovana na dokumentu Sporazuma 0 mirnom povlacenju JNA iz BiH koji, kao sto je pokazac sluca] Ganic, ne oosto j i. Sad a Vladimir Vukcevic, srbijanski tuzilac za ratne zioclne, pokusava uvjerlti da je postojao lokalni sporazurn, msduttm, vrlo lako je dokazivo da lokalna vlast u Tuzti nlkada nije sklopila nl pismeni ni usrnenl sporazum 0 mirnom povlacenju JNA,

Ponovno sudenje

Jurisicu povuklo je niz pitanja, a iznad svega ono koia je s krivitnom prijavom koju Je Fondaclja Istina Pravda Pornlrenle podnijela protiv Mileta Dubajica jOs 2007. godine. lllVJe$1tO 1:Il bllc Itl. se pmvOtll ·(I![lrMena ~'rciluaJ Qlfr[j~liI>lis'tvl:J LlI'Hll'm:ada jij'1!fe;pmru~lu ozbiljniji potez. Jer sasvlm je jasno da neko mora odgovaratl za srnrt 49 vojnika JNA 15. maJ~, 't !'31l:2_ gmIiM,. t\ko flU sud u H IiIl,l)1J f llJl~lratYtl El iH U,tlfn.iUl .!la rL-elllil Q!lgtrlifiif/llJ.SIJ !Judi plotN kCfih Sirti1jili piltl'll,(Itit Itfi¥ifna' - I1rlJaVllj mailu kojimfl SU 'SIl~liTI fJ~!f!l~, Me~!l! ,*JrlC-. l:JJi!for nel,l~~Q\lI~ I SUliio NjIl;OJlt~ plJs'ta.vijEl,SIl'pitanJllkl! Je !J(j.IJa,\I~il? Vilde 11 Bill tta.Turd MlletuOlIoolioo.? l:!;rUate II 00 Srblll u9iile~ "IJ~/I iPllslllJlUl lii1!1ti¥ faz!1l1m I~(ltl su g~ s.amo :tirj!i1i1i? Na lilllt 11lfl~1 fI SrtJij~ /fllall bm dio medunarodnoq procesa ako ne priznaje odluke Haaqa, suda u Londonu i Tuziteljstva BiH? Ako Srbija tvrdi da nema nlsta s ratom u Bosni, zasto sehl uzima za pravo da sudi drzavljanima BiH? I na kraju, zasto glavni drzavnl tuzilac Milorad Barasln ne da konacno ingeret1cije da se povede ozbiljnija istraga protiv Mileta Dubajica koji je unutar kasarne pncinln niz teskih krivicnill djela? Kojl je u kamione koji su predvideni za Ijude stavio mine, a ljudl su sjedili na njima, i koji je bio na eetu vojne kolone? U sredinl I zadnjem dijelu kolone su bili eksplozivi, a nikoga nije obavijestio sta se sve tu nalazl, Sve ova navodi se u krivitnoj prijavi kOja jOs uvijek sto]i u jednoj od ladica Tuziteljstva BiH. (M.N.)

UJDURME

Dodikov Mein Kampf

Milan LjepoJevie, predsjednik Udruzenja politologa Repu bli ke Srpske, vno je plodan autor. Do sada je objavio vise knjiga, medu kojima su Reforma policije u BiH, Oslobadajuca presuda za Dodika i, posljednje ostvarenje, Dodik, cuvar Srpske. "Upornost, marljivost i sistematicnost - vrline kOje je naslijedio ad svojih roditelja, najzasluznije su za sve do sada ucinieno pa i za ovu cetvrtu po redu knjigu", skromno veli autor 0 sebi. I, doista, zaista je potrebna upornost, marljivost i

sistemancnost da se napise pnlitickl panegirik premijeru Miloradu Dodiku, u maniru kakvim bi sam premijer pisao 0 sebi: hantlcna gomila demagogije u kombinaciji s prostackorn diskvalifikacijom "neprijatelja". ljepojevieeva knjiga je koncipirana u pet dljelova, po jedan za svaku godinu vladavine SNSD-a u Republici Srpskoj. Ipak, Ljepojevie ide i dalje ad tog a.

Za njega je Dod ikova vlast logicna posljedica razvoja demokratije, pocevsi od njenih praaocetaka u antlcko] Grckoj pa do proqlasenia Republike Srpske 1992. Dodiku idu u prilog Platon, Aristotel, ali i, kako Ljepojevie plse, "srpski nobelovac" lvo Anorle.Jednl su, . u nalrnarqu ruku, postavili temelje

Dodikovoj vlasti, dokje Andric detektor oosanskohercecnvacklh problema, kola jedino Dodik shvaca na pravi nacin. "Dodika ne zanima nl puska ni pistolj, njegova 'haubica' su pravo i pravne norme, demokratske proced ure Repubrike Srpske, BiH i medunarodne

zajedn ice. "

On "danonocnim radom gradi 'kult rada i kult svojih i rezultata Vlade RS', sto su gradani prepuznali, To je pozitivno i treba lstaci kao primjer da i svi drugi ne samo vlast, vee i gradani, svako pojedinacno i svi zajedno poenu da rade, ito danonncno, pa tek potorn kritikuju. Onaj ko radi ima pravo da kritikuje a anaj ko 'Ijencari' nema pravo na nju." I, doista, sve sto je Dodik rasprodao, pronevjerio iii upropastio, ad projekta mreie autoputeva do rafinerije u Bosanskom Brodu, pa do skandala sa CEZ-om, nije nista drugo do marljivi rad na ocuvanlu prosperiteta Republike Srpske. U vezi s pronevjerom novca za gradnju Vlade RS-a, Ljepojevic ne nudi

n ijedan kontraarg ument, osim demagoskog citiranja vladike zahumskoherceqovackoq G rigorija: "Do sada je problem bio karla Srbi ruse, sada je problem kada Srbi grade." Koji su to "Srbi" izgradili Vladu RS-a i u diepovima kojih "Srba" je zavrslo nestali budzetski novae, vjerovatno znaju PI aton, Ari stotel i Ivo Andric.

oni koji SU, medutim, na to upozoravali, Transparency International i njegovi aktivisti Boris Divjak, Srdan Blagovcanin i Tanja Topic, predstavljeni su kao dio teorije zavjere protiv demokratske vlastt, koja gradi i stvara. lako je Bosko Ceko, glavni revizor RS-a, nedvosmisleno potvrdio da je upumpavanje novca u budfet RS'a vrseno rasprodajom crustvene imovine, glavni krivac nije "rasprodavac", vee oni koji su ukazivali na kriminalne aspekte ave rasprodaje, Njihove fotografije, s posprdnim komentarima, koji upueuju na njihovo mjesto u zavjeri protiv Dodi ka, objavljene su na kraju ave vrlo ambiciozne politicke analize. Milorad serasln, glavni driavni tuzllac, je "celnik'', Rafti Gregorian je "ideolog", Charles English "prlletnla", Mladen Ivanie "prevrtljivost", Svetlana Cenic "tuzakanje", Doris Pack "montaze" i "srdzba", dok su dvije fotografije Bakira Haozlomerovlca, urednika emisije 60 minuta, snimljene u nekoj kafani,

potpi san e kao "kafanska" i "Baki r i pivo", sugerirajuCl tako daje dokumentirani kriminal Milorada Dodika i njegovih vlastcdrzaca zapravo prica pijanica. Epilog ave ozbiljne analize ispisan je u caps iocku i giasi: "SVJETLO U MRAKU MRZNJE I STRAHA JE REPUBLIKA SRPSKA 0 KOJOJ TAKO ZDUSNO

BRINU NJENI GRADANII 'CUVAR SRPSKE - DODIK"'. Kakva vlast, takve i udvonce .• (V. Bacanovic)

EJUP GANIC

Pocetak rata u Bosni i Hercegovini Mustafu Cerlcaje zatekao u Zagrebu. ali kada je pocelo srpsko trijebljenje muslimana ni on nije sjedio skrstenih ruku: izganjao je sebi slipendiju i boravak u Marez!ji. Svjedoci razgovora tvrde da mu je na svoj mehko-cinican nacin na odlasku prigovorio i Alija lzetbeqovlc. No, Ceric se nije obazirao, herojski je drzao liniju prema Kuala Lumpuru, a u napadnutu Bosnu i Hercegovinu iz Malezije sa vratio tek nakon slo je na ratnom Obnoviteljskom saboru Islamske zajednice BiH, u reiiji Stranke demokratske akclje, izabran za relsa. No, taj i takav oatrlota Cerlc ne nalazi niceg neukusnog da javno odreduje mjeru bosnjackog patriotizma, mjeri lude zasluge, pa cak i proqlasava sirnbole borbe za odbranu Bosne i Hercegovine.

Posljednji Cencev simbol odbrane driave tako je postao i nekadasnj clan Predsjednistva Republike Bosne i Hercegovine Ejup Ganic. Povod za visekratno ponovljenu Cencevu izjavu je odluka londonskog suda kojom je odbijen zahtjev Srbije za Ganicevo izrucenje Londonu I zalsta, sta su Atif Dudakovic, Safet Zajko, Izet Nanic, Midhat Hujdur Hujka, Hajrudin Mesic, Mustafa Hajrulahovie, Zaim Imamovit ... spram Ejupa Ganica! Ne samo da je nekadasnji clan Predsjednistva drtave proplasen simbolom odbrane, vee je Ceric odluku londonskog suda uporedio sa, vjerovali ill ne, Poveljom Ku lina banal

A ono sto je najtragikomicnije u bahatom odredivanju historije Bosne. i to "ad Kulina bana do nasijeh dana", jest da je Ejup Ganic povjerovao u Cericeve rijeei i poceo se ozbiljno u nj'lh uzivljavati Basknsna demonstracija vrhunskog neukusa, posljednja nakon povratka iz Londona u Sarajevo, bilo je Ganicevn gostovanje u emisiji Senada Hadzifejzovica na TV1. Osokoljen pitanjima vodltelja, Ganic je puku obznanio da je On simbol borbe za odbranu BiH, da za razliku od svih partija i pohticara jedino On zna kako bi trabato izgraoivati i voditi driavu, ali da je On lznad svih polltlcklh stranaka te da je unatoc svojoj svetosti ipak spreman svakome u drzavl dati zadatke sta i kako da radi. ..

Ipak, vrh unac vlastite vu Igame oholosti Ejup Ganic je demonstrirao tvrdnjom da "drzava u Londonu za njega nije nlsta uranus". Cak i oni koji su povrsnn pratili makar djelie onoga sto su drtavni organi i najvisi driavni funkcioneri cinili nakon neutemeljenog beogradskog zahtjeva za ekstradiciju znaju daje Ganic izrekao krupnu neistinu. Naime, nesamo dajedriava Bosna i Hercegovina, cak i ovakva kakva jeste, sa svim svojim limitima, vodila kljucne aktivnostl na Ganieevom oslobadanji, vee se s pravom rnoze reel da ne postoji nijedan gradanin Bosne i Hercegovine, od proglailenja njene nezavisnosti do danas, za kojeg je drzava vise utinila! To sto Ganic ima obraza tvrditi to sto tvrdi, rezutat je njegove egomanije i skrupuloznosti pojedinaca koji iz razlicitih razloga jos uvijek ne zele otkriti istinu a tome kako je osloboden Ganlc, No, mazda ce i bez ovih sviedocsnstava 0 odbrani "Kulinovog kolege" cijela storija biti puna jasnija kada na red dodu javnosti nepoznati detalji a finansiranju odbrane Ejupa Ganita i visemjesecnog boravka u Londonu njegove porodiee "koja je jedina zaslufna za odluku londonskog suda" . (S. Peeanin)

OTVORENO PISMO BAKIRU IZETBEGOVIC I fAHRUDINU RADONCICU

Dajte mi stan, kredit na 100 godina i posao u BH Telecomu

Gospodine Izetbegovicu,

zavrsio sam prvu gimnaziju 1983. j diplomirao na

vr A, srnjer telekomunikacije 1988. godine.

Potom sam radio II SSNO na frekventnim planovima i usaglasavanjima frekvencija, sve do 18. decembra 1991.

a za naftni sektor.

~cWiftJnirufi littm U o;iTM1'f1110jl;lf1'l' 21 I~,

'S Jl.;6h,'lItl dt.u:llij~ ,Ptl1l1llJ1J mnltl. ~ulJI ,u mJ tJjet:rl 'I!J. go lirnmllt ·lI:tItIJ PUll! Iln1~JD bjhv~ lU~dlll~ ~I~~ kJ,~ll.!. Jilrip~te 5:' vld;im :J..e:ttln'll. m'Ull(;U'LlJ,",'1o .~rm JtlUl, :3.1. bi mi nliJJLB k 11:1:1\' pllSmJ JJ'I I.i rw r~ u Ila '1 ellil:~Hltnil (mt k;u d'L1 .. ltd~lj~ujnrufi'hcNIJl·IlI."t0 \llalu~,., P(i ~H1ll1Covlm Q, ~,.·brh ~ ",~~!Po!!IJ~C~iI1U '1 rl rJfltd~1

11 f an l.i: I1Y"je- k~II!'l~ I ('fITl: nrll! pimlllj,Ll LW~1); UlLi:wrl'l. fijiJj,'! 11tH) ~I!Q 12.P1rj~:m~" Il,!Ww . l) I fJlIlJI1'~ilJhrr It'l'Lltth?Jfl. Ell". 1\!1nwm i rc ,fP..tl" •. jc l11tll~ ~ Ill,}' Yln:hio.jt.l. 1). TtaravmWOJfJ,) llr m, llt4l. d}gw ilL ,ptl'iriDnJmt1! .1j,iII.. .Z11lT1:rJlktl od a!lmiUl IIFlI!lIIL'!~irrtbd11'!,l#; ~,,"~il [fu~,lIkil1ju.. 11''':' JiO-vn:q:tIl i\t! lui

OL '~'I~U t~l<_ m '~dij h'\.l1!!k1(. i"mfi"1ml.."<i it ..

M rtk i\FlPi n.~ j,le ~ d_li.j;lc laiiilll nlld u pr0'4 ~Jlt\Hlj 'j e br \lt11n 1;1110

prvi put.

Gospgdine Radonci,cu

iii nb'ftwlIl:n.m:·¥u,,'Ie 1~'LiIlM) f~~J!:'I', IliUI]lJIjl.'!.<m illjil J;u l'lllif dl! \'ll.Il~ 1i'li\,(1 ~;lll'ln aJi:u~:r: 1I1.,,!;~t!1t~~hl~m; U!~!Jll 'Vjlha~J [,g

~ Id~lJVilli6 mJ ' krnJ~~ IJ~ . I!.r;~tn.· Ul'l1i mi ill il1'll'l' pr)'nK,gl~r

.U l'l,~J'fIJlI - IJi ~1lJ 1l.1"'tll1!MI.

Nuim.t:..jfll:'O!l11 fflllfilllil . \Ie n~L~C fnH po,(~Lk I HJ~'!. P 'll.bljITIl1ljIU mlJ!' r1Lt~tiI' I~ce 1110 r>ilflUll'l.~omtlnlJm"!l.ijtlP 1 ). ~klJ;Ule."lJ'i·. jillll'l'Jl1'1 liI·tj~ AlUfrE =- lJprn~~i ll3i.'wh"'~e:rmrJIl~ I}o 'II "f'F ~Jj'llfPilimhi nri "nrU;'tit4111 U~'umim~tiun IrJ-l. ISH·I ~tlk,e d~tfk. D lf1uh"i~11II!:i<l~lrn flU [il~lIii ... .nItt,Pl I 11,1.1\11 I ~1J.(1

rmt~ "nill' ~h Ii !1l .. t I ~1I1.;JkL11W ]!;Irh.211l!Q.

I mlllqll guMrlu IIIlE!lLc,ll ruU11 Ir.jd,i~ ~lr[J k'lfl J~en1QT 1¢.1cl..;~ t1il!l~lb,l\~lJi11111 l'.Ib l'Lihi rliJ'l'lIlrnh '(Elcl;I:fQ'll[i""r la Dill. tY...L . TElllm. SfOJl.. rJiUliJau..l rtij~ ~~1illu:rlJlfiHm ~.l;'Ij~1 ~I= 'I ~ lixiri.~,'~ kl.uJurn ullin ""lib j.'iilJ!j tr !iil(lj iJd, ~ ~ kai;l1 II I' ~lllV I'Ii mJ. (J i!.'I~wB U: nl;l: IJII, 'IJiri ~ 'l;Jf'Ifll;'I [l~lIll rrJll'ln 11 r,Ut

'. imlll iHlI: \I[tlGollhllll'Ulgc V.i.1lpilm i Tlo1Yg1ijl'l1l kr~lmH ~1'1;,d~~'lII1 !iI. :l1j:JI:!' IhLl"~iJ~ilL:ltl~1111fl..u. !rrul,kt1 W'rij~ml: r.U.h~IIU w.fd~ir. bizn'ismen sto je i na Zapadu rijetko.

Osim ovoga stc, neprovjerenog drzavljanstva, usli u izbornu

utrku za clana Predsjednistva .

drzave kojoj ste vrlo malo dali kada je bilo najgore.

U tom smislu vas pitam:

Jesarn Ii ja ncnormaJan kad sam varn dopustio da radite to sto radite u ovoj drzavi?

Ako vee jesam, hocete Ii I!llj pomoci da makar od neke od vlada iii fondacija II BiH dobijem stancic do 50 me'} (U obzir dolazi i povoljan kredrt na 100 godina sa graL:G periodorn od 10 godina.)

Unaprijed yam zahvaljnjem na pomoci.

Senad Smailbegovic, dipl. ing. telekom., penzionirani major ARBiH

POVODOM INICUATIVE 0 PROMJENI DANA DRZAVNOSTI

Nacionalizam Kulina bana

Kadaje s~Jl1!!1110'_P Srpske ~~a!l{(5lavnrn'_CI~.1 notorni l~r)QI!$~I" MI1U~r,nlita Nikolaj VeJimirovic napisao djelo pod nazivom Nacionalizam svetog Save, bio je to samo jedan od mnogi h naci onalrornanttarski h pamfleta, koji su nastojali moderni pojam nacije i nacionalnog transponirati u srednjovjekovni feudalni poredak bogom danih vladara i bogom danih podanika. Bas kao sto je srpski nacional-romantizam pravoslavnog arhiepiskopa Savu pretvorio u genlusabozanstvo prosvjetiteljstva pravoslavnog nacionalizma, tako je I Arhlv Federacije BiH na celu sa svojim direktorom Ademirom Jerkovlcem organizirao pretvaranje Kulina bana i njegove povelje u ono sto nlkada nisu bili - boianstva i svete sptse etnonacionalizma iii, bolje receno, etnokapitalizma.

U povodu izlozbe "sesnaest eksponata" utvrdavi Vranduk, a koji bi imali predociti kako je srednjovjekovna Bosna izgledala u vrijeme vladavine ban a Kulina (12.

vijek), direktor Jerkovieje istakao da u Povelji Kulina bana "plse": " ... Ja, Ban Bosanski Kulin, obecavam Tebi knete Krvasu i svim gratfanima Dubrovcanima pravim Vam prijate/jem biti od sada i dovijeka." Odmah treba naglasiti da tri tackiee na pocetku Jerkovicevog izlaganja predstavljaju .orisaoie invokaeije svetoga, prisutnu u

gotovo svim srednjovjekovnlm bosanskim poveljama, pa i Kulinovoj, a koja glasi: "U ime Oca i Sina i svetoga Duha". Tri tacklce na kraju predstavljaju izostavljanje datiranja povelje "od rodenja Hristova" i na dan "Usecenija glave Jovana Krstitelja". Direktor Jerkovic je, takoder, ponovio viSe puta ponovljenu floskulu daje Povelja Kulina bana "rodni list bosanske drZavnosti napisan na narodnom bosanskom jeziku",

te da je ban KuHn "upecatljiva licnost. Cak i onda kada se moran odreci bogumilstva 1203. godine."

Nije poznato kako se jedan administratlvni akt, kakvi su u srednjevjekovno vrijeme sablonski producirani, rnoze biti "rodni list" bosanske drzavnosti, kada je poznato da je srednjevjekovna Bosna kao samostalna sklavinija postojala i prije nego sto je banov dijak Radoje ispisao povelju koja dozvoljava slobodno kretanje ducrovacklm trgovcima po Bosni. Nadalje, ona nam govori samo 0 prilikama u srednjem vijeku i nije i ne moie biti temeljem neke rnoderne drzavnosti, bas kao sto ni bilo koja vlasteoska povelja ne rnoze biti temeij driavnosti modernih demokratskih driava, koje hi, barem u teoriji, trebale biti bazirane najednakosti svih gradana, a ne jedne povlastens, feudalne klase.

Kako je u svojoj studiji Nacionalizam i knjiievnosf dobra primijetio dr. Dragan Zunic:

"Ugraiena bUrZoazija nerazvijenih druStavaza ocuvanje sopstvenlh ciljeva mobilise rnase, odnosno posredstvom sopstvene inteligencije poziva ih - u prepoznatljivom i bliskom lokalnom kulturnom obrascu - da aktivno udu u istoriju, odnosno politiku, eime nacionalizam nuzno dobija populistitki karakter " Drugim rijecima, naradu Bosnjaka se, bas kao i Srbima i Hrvatima u 19. vijeku, nudi "ucestvovanje" u istoriji dvorova feudalnih gospodara, a koja bi zajedno s njihovim administrativnim dokumentima trebala postati njihova vjecna odredenost. Naravno, Kulin se u tu svrh u mora mod ificirati i postati "bogumil", kako se nikada nije izjasnlo, bas kao i niko od pripadnika autokefalne Crkve bosanske, nastale u 13. vijeku, dakle, nakon Kulinove smrti. (V, Bacanovic)

Pise: Mil. StoUt

J- esen je opet dosla prerano i kisa.ma zasula zlatn.u p~asinu k_olovoza. Predizboma utrka se zahuktava t pored ceste ntCU billboard I s

I retusiranirn portretima politicara, Svi nas zovu u bolju buoucnost,

obecavaiu kule i gradove, a kaos se umnolava. Da ne treba previse vjerovati tim "znakovima pored pula", posvjedocit ce i sljedeca anegdota.

Jedan je austrljski novinar vozio cestom od Sarajeva prema Goraidu i kad je pokraj pustog romanijskog druma ugledao natpis "Pecenje 25 KM" , obradovao se. "Bio sam ogladnio, jadao se, ali nakon 25 kilometara nisam nasao nikakvu gostionicu niti lokal, pa sam vozio dalje, ali nigdje pecenja ni od korava. Niilta ne valjaju ti vasi natpisi kraj ceste, netoeni su."

Slicno bi se moglo konstatirati i za poruke s billboarda: !judi koje smo upoznali u svoj svojoj beskrupuloznosti danas nude put za boliu buducnost, ralni hU8kaci 8e zalazu za suzivot i toleranciju, varalice koje nam umjesto konvertibilnih maraka za somun obecavaia kilometre lainih obec~nja, mrzitelji u sluzbi Ijubavi, laiovi u misiji istine.

U Umjetnickoj galeriji BiH sprema se lzlofba fotografija mog starog drugara Milomira Kovacevica Strasnoq pod nazivom Izbori 1990. Minuciozni Miletov objektiv zabiljezio je kako je Karadzi6 sa sarajevskih plakata obecavao bosanskim Srbima da ce ih uvesti u historiju, kako je Tudman najavljivao hrvatski narjak na Romaniji, a Zulfikarpailic ubrzan put u Evropu.

Ne bez gortine Govjek se mora danas nasaliti - nakon dvadeset godina sva su se ta njihova obecanla ispunila - Karadzic je zaista uveo bosanske Srbe u historiju (samo bi oni leljeli da sto prije iz nje izidu), Tudman je odista pcbo hrvatsku trobojnicu na Romaniji (na Kinu Romanija u Sarajevu, gdje se nalazi centrala Napretka), dokje Adil zalsta bio u pravu: Bosnjaci su jos za njegova livota pohrllll u Evropu I to njih stotine tisuca ...

Ali, ostavlmo na stranu salu i maskaru. Na vrata nase zemlje kuca glad, reis svaki dan dijeli besplatne ifiare sirotinji, svhet je vet odavno digao ruke, visoki predstavnik izgubio ovlasti, korupcija, droga i nemoral uzimaju svakim danom danak u ljudskirn irtvama Lazu nas iz novina, sa dzarnbo plakata, s radija i televizije. "Penzioneri kopaju po kontejnerima" - ova odvratna jezicna tvorevlna postal a je jedinom istlnorn nasi h dana, a sliku jed nog takvog penzion era i kontejnera u Republici Srpskoj postavili su na billboarde s porukom Dodiku: 'Dodl, Mile, u nas kra], pa da vidis sta je raj".

Ukratko - do pecenja samo 25 kilometara, ali pecenja nigdje.

DANI 3. 9. 2010.

___ i~iIi .A-~~ !!!!!II ..... ~ _

INTERVJU Vuk Draskovic, predsjednik SPO-a

Srbije na Kosoyu nema

Prenosimo dijelove intervjua kojeg je Vuk Draskovic, predsjednik SPO-a dao beogradskom NIN-u povodom generalne skupstlne UN-a i rasp rave 0 srpskoj Rezo[uciji 0 Kosovu

Razgovarao: Srdan Radulovic (NII\1

- U nasem politickom jeziku dominira kovanica "bez alternative". To se odnosi na EUp Kosovo ••• A 5ta je sa Srbijom, ima Ii ona alternativu?

DRASKOVIC: Meni se Ginl cia Srbija danas ne zna ni gde je ni kud ceo Narodna matica i matica politicke

i intelektualne elite je antizapadna. Secarn se onog decembarskog dana 1996. kad sma Vesna Pesie, Zoran Bindie i ja proveii aka 300.000 setaca pored amerieke ambasade. Ouze ad sat vremena prolazi/aje kolona i skandirala: "ju es ej, ju es ej". Deset godina kasnije ta ambasada je spaljena, a SAD su danas kao simbol Zapada najomraZenija orzava u Srbiji. Eto gde je Srbija danas.

- Jos su sveia seeanla na ulogu Vasingtona u agresiji na Srbiju. Istovremeno, SAD su glavni zastitnik Kosova. DRA~KOVIC: Uoci NATO bombardovanja tadasnji drtavni vrh procenio je da se isplat! gurnuti driavu pod bombe NATO-a, da se Kosovo mora izgubiti, ali da ce to biti i velika poneda jer ce se narodna osecania oKrenuti protiv Zapada, kriveci Zapad za gubitak Kosova. Srbija danas zivi to crno prorocanstvo.

- Moglo bi se reel da i danasnja politika jednim delom egzistira na tom proreeanstvu zarad nekih dnevnopolitickih poena. DRASKOVIC: Umesto da se menja to antizapadno raspolnzenle, da se menja upoznavanjem i suceljavanjem naroda sa i':injenieama, vee deset godina 58 politika zapravo udvara tom raspolozeru; To je napeca qreska svih nas koji smo u onoj poslednjoj deceniji 20. veka budili nade nove Srbije i bo/jeg zlvota u njoj.

• - Kada su svi svojevremeno govorili da se Srbija brani u Kninu, vi ste izasli sa pOf'ukom da se Knin brani u Srbiji. Gde se sad brani Kosovo?

DRA~KOVIC: U Srbiji. Ne brani se Srbija na Kosarama nego se ono s10 moramo Stititi i zastltltl na Kosovu brani u Srbiji Kada zagovaram promenu drzavne strategije prema Kosovu i formulisanje nove d rzavne pol itike prerna Kosovu, onda polazim od toga da je potrebno odvojiti sadasn ju stvarnost, koju moramo da uvazavano, ad istorijskog uverenja srpskog naroda da je Kosovo Srbija. To uverenje je zlvelo u nasern narod u i kad je Kosovo bi 10 u Srbiji i kad nije bilo u Srbiji, pa i onda kada n ije bi 10 ni Srbije. - Ali, u Ustavu pise •••

DRASKOVIC: Ustav sporninje i sustnsko autonomiju Kosova i da ce ana bi Ii odrecena posebnim ustavnim zakonom koji se donosi po proceduri po kojoj se donosi iii menja Ustav Ustav je stupio na snagu u novernbru 2006. godine, a do dana danasnjeg jos niko se nije setio ni da pred/ozi pisanje tog ustavnog zakona koji bi odredio sustinsku autonomiju Kosova. ZaMo?

- Sad je kasno.

DRASKOVIC: To je nernogut zadatak, jer je nemoauce zakonorn rnanlatl stvarnost na Kosovu. Driava nije teritorija nego je crzava kontrola teritorije. Driave Srbije na Kosovu nema vee deset godina, ali Srbije Koja nije drzava na Kosovu ima i Srbija kOjaje drtava mora da ucini sve da zastltl tu Srbiju na Kosovu Ala Srbija su Srbi na Kosovu, crkve, manastiri, istorijski i duhovni spomenici srpskog naroda.lmarno, mazda, poslednju priliku da se izborimo za suslinsku zastitu srpskog nacionalnog korpusa na Kosovu i nassu duhovnog nasleda i da garanti te sustinske zastite, Koja podrazumeva i ekonomsku i kulturnu i duhovnu direktnu povezanos! sa driavom Srbijorn, budu Evropska unija, SAD, Savel bezbednosti UN. Mislim da nasa drzavna strategija mora da se preusmeri u ovom pravcu. Niko od Srbije nece traii!i da se odrekne istorijskog uverenja srpskcq naroda da je Kosovo Srblja, ali istovremena se ad Srbije trari i traziC8 se da prizna sadasnju real nos! i da sa vlastima u Pristini otpoene dijalog 0 polozaju srpskog naroda, 0 trgovini, nesmetanom protoku Ijudi, robe i kapitala, da se resavaju pitanja kOja ne remete nacela EU 0

jedinstvenom triiStu i slobodnoj trgovini.

- Zvanican je stay da bi se pristajanjem na dijalog 0 tehnickim, a ne 0 statusnim P&tanilllla, p:iiiDI!l1l! n(!H\lisi'um: Kowm. DWKOV1C: ME-plllmEl'iaf!}l11'l $lvamastlc n0 ~.~ {]a.~DlI1BI'Iimo b;J sty\ll1Joot.Nji:~Ir1(.[ia'\i~jem stvarnosti rnozemo samo da nastavljamo nepotrebne i po nas stetne parnice sa EU. Mislim da bi u razgovorima Beograda i Pristine, uz posredovanje EU. Srbija trebalo da krene oc nestatusnog dela Ahtisarijevog dokumenta !raZeci poboljsanje i rnedunarodne garancije za dokurnent u celini sa tim poboljsanjima.

- Iz EU stiiu nezvanlenl nagovestaji uslovljavanja prijema Srbije njenim priznavanjem nezavisnosti Kosova. DRA~KOVIC: Ali to nece biti postavljeno kao uslov. Srbiji se postavlja uslov i sve ce se vise postavljati uslov da ne remeti pri nei pe EU kad je rei': 0 regiona/noj saradnji uk/jucuju6i i saradnju sa

Kosovom. E sad, ani ko] misle da pregovarati sa v/astima u Pristini 0 carini, trgovini, 0 putovanjima, 0 pitanjima koja se tieu zivota Ijudi znai':i priznavati kosovsku nezavisnost, lansiraj u tu prltu da oni nece da imaju nikakve kontakte sa vlastima u Pristini jer bi bilo koji kontakt bio priznavanje nezavisnosti Kosova. To nije tai':no. Razdvojimo ova dvoje i brzo cerno doci do forrn ulisanja d riavne strategije prema Kosovu. Zato mislim da je posle saopstavaua mi~/jenja Medunarodnog suda pravde trebalo da iskoris!imo dobru vo/ju EU da podrii jednu nasu rezoluciju kOja bi pozvala na pregovore vlastl u Beogradu i vlasti u Pristini 0 sustmsko] zastiti srpskog naroda na Kosovu i njegovog duhovnog nasleda uz posredovanje i garancije EU.

- Poiavila se neka "fantomska" deklaraci· Ia 0 nezavisnosti severnog dela Kosova. Kako to tumacite?

DRA~KOVIC: Tome ne treba poklanjati paznju jer se ne zna ko je to plsao i u ime koga.

- Dovodi se u kontekst podele Kosova. Koliko je ta opcija danas realna? DRA~KOVIl::: Cak kada bi vlasti u Prlstini to i htele, ne bi im dozvolili Evropa. SAD i NATO, jer bi se tirne pokrenuo domino efekat u Makedoniji, severno] Grckoj, u delovima Srbije, Crno] Gori, U Bosni i Hercegovini ... Sustnsko je pitanje zastita Srba na Kosovu. Ali, Kosovo ne sme da bude klsobran iii zid od koga ne vidimo tolika Kosova po Srbiji samoj.

- Koja su to "Kosova po Srbiji"? DRASKOVIC: Juzno od Bubanj potoka Srbija narn se topi i nestaje. Za poslednjih ceset godina u tOj Srbiji juzno od Bubanj potoka nestalo je 1.200 naselja, broj Srba u poslednjoj deceniji smanjen j8 za blizu 400.000. Cak u Sumadiji ove 2010. godine manje nas je za 100.000 ne90 510 nas je bilo 2000. godine. Ali 0 ovome se ne raspravlja u nasern parlarnentu, ovo nisu teme nase vlade, ova nisu terne naslh medija, nazalost. Sa bioloskim kopnjenjem nacije na sceni je i njeno slsternatlcno zaglupljivanje i promavisanje

jed nag rnagareceg sistema vrednosti, jer su nam Farma, Veliki brat, Menjam ienu i raznorazne sllene emisije postale akademije naciona/nog duha Ljudi od vrednosti u ovoj zemlji su u velikim problemima i nevo/jarna / ne rnoze se za sve potezati isto opravdanje - kriv je rezim Siobodana Miloseviea. Sta smo mi uradili za deset godina?

ISTRAiI

ViSe od poloYine gradana RS-a se protivi NATO-u

M edunarod!OO. Elooriclj;a1a istraZivari1e~\L~.fl~tn~)!\lia lpsosje U p.ijlUio~u IJ[~ Z. Uti n, augusta 201 0 •. za Nacionalni demokratski institut za medunarodne odnose (NOI) provela istraiivanje medu grad anima BiH, Koristenjem slucajnog uzorka ispitano je 2,000 Ijudi na pod rucju FBiH, RS-a i Distrikta Brcko metodom interviua, Cilj je bio otkriti najvaZnija pitanja kOja okupiraju bh qradare, Rezultati istraiivanja pokazuju da gradani BiH vjeruju da se drzava krece u pcoresnom pravcu, sto je potvrdilo cak 87 posto ispitanika. Kada je u pitanju prikljucenje EU, 64 posto ispitanika to potpuno podriava, a 22 posto dorekle,

Ispitanici su kao tri glavna problema s kojima se BiH danas suocava odredili nezaposlenost (70 posto), korupciju (41 posto) i kriminal (23 posto). Na pitanje sta je najvaznije za pobolisaue zivota gradana, 26 posto smatra da je to ekonomski razvoj, 25 posto povecane .zaposlenosn, a 19 posto efikasnije

ustavno i administrativno uredenjs, Ispitanici SU odredili i najvaznija pitanja kojima bi se vlasti u BiH trebale baviti: smanjenje kriminala i korupcije, smanjenje nezaposlenosti i poboljsanje zivotnog stancarda. Potpunu podrsku prid ruzivanju BiH NAT O-u izrazilo je 50 posto lspitanika Medutim, posto] znacaina razlika u misljenjima medu ispitanicima u FBiH i RS-u - u FBiH 90 posto ispitanika pocrzava pridruzivanje

BiH NATO-u, dok se u RS·u 63 posto gradana tome protivi. Prisustvo OHR-a u BiH izrazito pocrzava 37 posto, a 25 posto donekle podrfava Naravno, razlikaje oCita po entitetima - u FBiH 84 posto podrfava prisustvo OH R-a, dok u RS-u 73 posto ne pod rzava Da entitete treba ukin uti smatra 47 posto ukupnih ispitanika, da uredenje driave treba ostati nepromijenjeno misli 21 posto ispitanih, dak 10 posto smatra da BiH treba podijeliti na tri neovisne drzave,

Kada su u pitanju polltlcke preferencije, u FBiH j8 40,1 0 posto ispitanika odgovorilo da bi na izborima za Predslednlstvo BiH glasali za Zeljka Komsica, a slijede Haris Silajdzic (9,60 posto), Fahrudin Radoncic (4,50 posto), Borjana Kristo i Bakir Izetbegovic (3,9 posto) •.• Ovakvi rezultati razljutili su Fahrudina Radoncica, vlasnika Avaza i predvodnika Saveza za bolju buducnost BiH, koji je istrazivanje odmall proglasio irelevantnim a NOI optuao za manipuliranje pecacma U RS-u bi 38,7 posto ispitanika glasalo za Nebolsu Bacmanovlca, 23, 9 posto za Mladena lvanlca, a 1 ,2 posto za Rajka Popovca Kada je u pitanju predsjednik RS-a, cak 50,7 posto ispitanika bi gla8alo za Milorada Dodika, a 24 posto za Ognjena Tacica, U Parlamentarnoj skupstini BiH ukupna ciljna populacija najviSe bi podrzala SOP (20,3 posto), a slijede SNSO (13,5 posto), SDA (7,1 postoj, SOS (6,2 posto), HOZ (5,3 posto), Strankaza BiH (3,8 posto), Savez za bolju buducnost BiH (3,5 posto) .. , (M,D.)

NASTAVLJAJUCIISTRAGU 0 terorlsnckom napadu na Policijsku upravu Bugojno od 27 juna 2010. pripadnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrasnllh poslova SBK izvrsili su pretres na lokalitetu iznad naselja Zdralavici, Pronadeno je sklonlste u kojem je otkrivena veca koliGina minskoeksplozivnih sredstava i oruzia za kOje se pretpostavlja da prlpada osobama koje se sumnjice za krivicna djeia terurlzma.

Sedllidca u falmsu

. .

'. 26. 8 .. ,2011.0., -1., 9. 201'0'1 I

NAKON STO JE SKUPSTINA ZHK izglasala nepovjerenje Vladi s premijerom Zvonkom Jurtsicem na celu, ta skupstinaje izabrala novu vladu sa Zdenkom Cosicem na cetu Tim povodom Jurisic je kazao da je prilikom smjene stare i imenovanja nove vlade prekrseno vise zakonskih procedura, te da se uskoro ocekuje odluka Ustavnog sud a FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA nece imati zvanicnu delegaciju na Generalnoj skupstini UN-a 9, septembra kada ce se glasati a srbijanskom prljedlogu Rezolucije 0 Kosovu, zakljucak je Predsiecnistva

EVROPSKA KOMISIJAje otkazala tri miliona KM vrijedne projekte jervlasti Bosne i Hercegovine nisu lspunlle uvjete za njihovu reajzaciiu,

ISTRAlNA KOMISIJA za utvrdivanje troserua donatorskih sredstava Parlamenta BiH zatrafila je ad bivsih clanova lstrazne komisije Parlamenta FBiH da im u roku od 10 dana dostave svu dokumentaciju kaju privatno posjeduju, a kOja se odnosi na dobijene donacije od 1996, do 1998, KomisiJa je dosla do podataka 0 pronevjeri 2,5 milijardi KM na podrueju FBiH,

ALEKSANDAR DZOMBIC, ministar finansija u Vladi RS-a, podnio je tuzbu Osnovnom sudu u Banjoj Luci protiv FTV-a, urednika emisiJe 60 minuta Bakira Hadziomerovica i izvrSnog direktora Transparency Intemationala Srdana Blagovcanina,

ZITELJI ZENICKOG NASELJA Pecuj, cije je kuce prije sest godina unisttlo kliziste, nastavili su protests pred siedlstern upcme Zenica, Traze da im Opclna konacno isplati odstetu u ukupnom iznosu od 1,7 millona maraka, s pnpauaiucirn kamatama, kako je to utvrdeno pravosnazmrn presudama svih sudskih instanci u Federaciji

v

Fra Ivan Sarcevic, teolog

E

"

ZELE,U

ITIS

NE

Glavni urednik franjevackog casopisa Svjetlo rijeci, profesor na Franjevackoj teologiji i kolumnist sarajevskog OsJobodenja, za Dane govori 0 perspektivama hrvatske politike u BiH, stanju u Rimokatolickoj crkvi u svijetu i u naso] zemlji, u kollko] mjeri i na koji naein Crkva treba i mora biti politicna, 0 zabludama nactonaustlckog interpretiranja vjere te 0 laznim optuzbama na raeun Provincije Bosne Srebrene od strane radikalnih hrvatskih nacionalista

Razgovarao: Vuk Bacanovic Fato: Dienat Drekovic

DANI: Kalwo je trenutno stanje u Katolickoj crkvi u BiH, pogotovo kada je u pitanju politicka agitacija klera?

SARCEVIC: Mislim da je nakon jednog prilicno aktivnog angazmana, kojije bio i karitativni, nastupilo stanovito diferenciranje. Jedan dio svecenika, sto iz razocaranja u politicare, sto iz straha i nesnalazenja, danas ima ne sarno apolitican, nego i antipolitican stav, Jedni

- se povlace u crkvu, u Iiturgiju i obrede, neki u Karitas, drugi se opct okrecu - drustveno gledana - sterilno j, prema politici i svijetu nepriJ,~tt)~"t~ ~lyh~}'!;'JtIJNlL Nekijos uvijek rninistrifl\jlll)O,nU_lIijll;\;a"j I!.~ mahom HDZ-u, jer su im PtlaJ.1.~li i pt.lmllZii, osobito u gradnji crkava. Ne bih ja olako osudivao takve, jer se, koliko znam medu svojima, rijetko tko od njih osobno obogatio. Htjeli SU, nairne, u opustosenim mjestima sto prije izgraditi crkve kako bi se i njihovi vjernici vratili, a jer pomoc crkvarna nije zakonski regulirana, politicari daju, toboze, svoj novae, kao iz svoga budzeta i svoje navodne vjernicke velikodusnosti, ali uz ocekivanja podrske za svoju politiku i uz svoj postotak, Ono sto je lose- pritom jest i to sto su se ti sveccnici dali ucijeniti od politicara, sto SLl irn vazniji politicari nego njihove kolege, sto su unutar pastoralnog posla ne sarno izokrenuIi priori tete, nego su si zavezali usta pa i zatvorili 06 pred stvarnim socijalnim problemima svojih vjernika i naroda, sto su u konacnici suspendirali j sebe i Evandefje.

Ima jos jedna stvar. Nasi su se biskupi i provlncijali u zadnje vrijeme povukli i uzdrzavaju se od izjava, Zanimljivo je da biskup Peric gotovo nikada nije imao intervju, pa ni L1 Veeernjaim, mediju koji pretendira biti stozerni hrvatski rnedij, cak i bilten Katolicke crkve u BiH, osobito hercegovackog dijela, Biskup Komarica je cesce u medijima, a najcesce jeprije vise, danas nc toliko - bio prisutan kardinal Puljic, Ono sto trenutno smatram pozi-

koji imaju sto kazati za promjcnu nasih drustvenih odnosa, nego se i iz Crkve zagovara politicka nezrelost i nekriticnost sto onda ornogucuje da vlada losa politika, politika straha i ugrozcnosti.

DANI: Medutim, dio hrvatske javnosti u BiH, podrian od jednog dijela klera, osuduje upravo Vas. Ivo lucie je tako casopis Svjet/o rijeCinazvao new age easopisom, ie1ea tako poduciti da ste odstupili od "istinske Crkve"?

PUT ZABLUDA I ZloClNA -u dijelu znanstveno vee osporene i prevladane hrvatske historiografije u BiH, a njezini su glavni nositelji najcesee Ijudi iz Crkve, dogada se doista neznanstvena revizija povijesti: od 'hrvatskog' srednjega vijeka, preko franjevackog toboinjeg papucarenja sultanu i Turcima, kolaboracije 5 kornunistirna i udbasirna, do velicanja pavelicevstva, Tudrnana i Suska. Nekirna ee trebati dug put da svoju povijest zab'uda, zlocina i gubitnistva citaju sarno u ogledalu sudbine nevinih irtava"

tivnim jest da je kardinal Puljic odustao od zagovaranja jedinstvenog hrvatskog kandidata za clana Predsjednistva i sto je kazao da je za demokraciju norrnalno da ih ima vise. Zagovaranje politickoga jedinstva, bez minirnalnoga konsenzusa i postivanja dogovora oko stvarnih interesa svih Hrvata u BiH, koristi najmocnij a politicka stranka za svoju samovolju. Dakle, donedavno se iz Crkve, pod parolorn jedinstva naroda, u biti agitiralo za HDZ. Danas postoji vise povlacenja pa i sutnje. Apoliticnost i antipoliticnost su zabrinjavajuc~ jer se pri tome ne sarno olako osuduju oni

SARCEVIC: Napada ima, ali su rijctko utcmeljeni. Neki od onih koji napadaju govore da se uopcc ne treba baviti politikom i s nekog svoga ugodnoga moralistickoga, duhovnoga i1i crJevenoga visa, iz toboznje nesvrstane pozicije, propisuju sto je poziv svecenika i teologa, ada se ne osvrcu ni na socijalni nauk Crkve a kamoli na Evande.(ieili gradansko pravo. VeGina kritizira zato sto smatra da ako netko ni.It: uz vladajucu stranku, dakle uz HDZ, onda s:e ne smije baviti politikom, Ootovo nikada niste susreli kritiku iz Crkve prema onima kaji Calc bezrezervno podrzavaju vladajucu stran-

ku, jer to je "norrnalno". Ti su napadi najzlobniji kada se za svc zlo optuzuje komunizarn pa sc 113S nckolicinu fratara povezujc s navodnirn ljevicarcnjem, tocnije sa SDP-om ili nas sc, jednako apsurdno, proglasava "daidzarna", "fra efendijarna'', placenicima bosnjackog unitarizma. Odatle i etikete antihrvatstva i necrkvenosti,

S obzirom na Lucicev prigovor za new age, pitanje je da Ii on sam zna sto je to i sto je time htio red, osim cia se malo razrnece neobicnim (dis )kvalifikacijama. A da u SvjetJu 11~ ./efi ima i kritickih clanaka prema losoj politici, ne samo hrvatskoj, to je tacna, i to je valjda ono sto Lucien i slicnirna smcta.

DANI: Da, ali upravo na osnovu tog uredivanja prozvani ste ruzicilstim i crvenim fratrirna, a VaSe pisanje u Os/obotienjuopisano je kao angafman u nekadasnlem "glasniku socijalistickog radnog naroda"!

SARCEVIC: Mislim da se osobito zadnjih dvadeset godina radi na lome da se Bosna S1'ebrena ukloni s povijcsne scene, da joj se otupi drustveni urjecaj,

DANI: Kako to mislite?

SARCEVI(~: Pa Bosna Srebrena smetala je i smeta svakom politickom projektu podjele BiH i ispraznjcnju Bosne ad Hrvata, U tome jc uz druge franjevce, nekolicinu hrvatskih politicara i intelektualaca, veliku ulogu odigralo upravo S{jction/eCii urednici prije mcne, Zato nije nista izncnadujuce da se na istom zadatku n adu Lucie i 1u06 S onim Sl pskim i bosnjackim politicarima i intelcktualcima koji Sll u sluzbi iakve politike.

Dopustite cia se malo osvrncm na ono sto Lucie naziva udbasenjem bosanskih franicvaca. Nije on osobno tu neka vclicina da se njome bavimo, ncgo on izrazava stav koji bi trebao postati opci i znanstveni, i to redovito kroz publikacije i rnedije gdje ima utjecaju i preko porrala koji vise slice na "virtualnu ncuropsihijatriju". nego na Iorurnc istinskog dijaloga. Tc Luciccve klevctc izraz su obrane

'. p;rr:rp.ll!:lI~lwg-'brnil!ru'l-t!: P. fl rti~I!:.· pl.ill~ ~~L ~·$lhl\'i ~tu,!O c :II!'Il~ ,,:Irn\llllt i U l1 t1 sc svode na nabacani skup difamacija iz "obavjestajnih" izvora, bolje ieceno, iz obavjestajnog podzernlja. On prigovara bosanskim franjcvcima i uoruzcnju Dobri pastil' za kolaboraciju s antihrvatskirn i hezboznim kornunistickim sistemorn, a da pri tome uopcc ne uvazava kontcksi djclovanja tih Iianjcvaca. On to, toboze znanstveno, ismijava, LuCie, recirno, era Bonu Ostojica. bosanskog Iranjevca, koji je bio predsjednik Udruzcnja katolickih svecenika stavlja do nogu policajcu Rankovicu, a ne spo .. minjc potpredsjednika tog udruzenja hercegovackog franjevca Serafina Dodiga, niti preko dvadeset Jrugih clanova Herccgovackc provincije koji SLl prisli Udruzcnju, sto nije malen hroj aka se zna koliko Je hcrcegovackih kao i bosanskih franjevaca ubijeno II ratu i koliko ih je bilo po zatvorima. LUCJe zapravo to zna, boljc od rnene, ali slu:1.l scbi i po!itici koja jc propala, koja jc tezila raspadu Bosne i Heicegovine i to naustrb bosanskih Hrvata, poli-

HRVATI U SARAJEVU "Puno je starijih Ijudi. Ima i jedan broj mladih obitelji koje ovdje dolaze iivjeti i raditi u administracijiJ ali se ne zadrzavaju. Dobro je sto se povecava broj studenata Hrvata koji do laze studirati u Sarajevo i sto su sarajevski Hrvati ipak dinamicniJ uvijek nesto organlrlralu, druze

se. To Hrvata sto je ostale ima neki ponos i urbani identitet, medutim, ne moze se reel da bosnjacka politika ide naruku njihovo; afirmaciji i da doista stvaraju grad kojim se dice kao primjerom tolerancije"

d. "MiRtl~lln[enl~" H!.1r:a:J&~fflg Bl~~l i ~Wll tlifl--l 1~~ki1djlb:i:lij~ j!:ihl;li!lifil C~'t~l1OV~YI'LI' i clrbllll1 ~h. ffiynll l:Q~jtt~~'nJ!m 1,~jl~imlJ. &<.lri.ln ~i ~m~1nlTl~i: pr., [lllk . i '''~'I:. lC1uiun 'flu [l!iJ~ I'u'!"~~~o'ii~jjj Hf'VI1iIJ.I frulWU I" h.mlr;· II.tul!J~~pmttB;ml'i't hik~Hm~!illgm~ l~ljJlj'IlIqI'll. Itl ~ n" i:ll;iPntvdl.,R.1;~mI:n Ulje«b~m ~;""tt~J'l~rlJ ~mYl, h;LJto.r (:!i'J, ~11 r:m; J nid;earil lvtd.ll'li dll.j~ rm~!I~ Lnmit; pIvl],[Yoril)$n'J'( i..L Bi:'lI, l.OIn'lii'llii.r.;., Jo§Si.'eti.jJjom" S. stt'lljooll.n,e· ,WftAO r~ewUlI,I FHt!I"t:e-w~ tad! rih b(t:'-

. -

g J'iiii L I dllOlimj¢m mlli;]u II '0 Vr);Jt:itli1: itopill'! ·iII~Tm~. TUJI! tlOO bj"jll'~~Jgm.IJja:1tojll,lZ.d:UUl~ njUllWill'1 [.iOlllk"k'ih inlt!'re.'Wlu6]n'IVlI1l pClV1,iGSl lilbiJZC !1I'j~~'hilli:il'!funJi1;rlTt; dl! l:Ide bmW,ki iJJell' iho:il T daitll\l'~L a ~IO JLl zm:s m.ilWjIlO 'ilC~ [l~lw LlallO •. TmJmruJ V'l.d&J;1 u paJlt;JC;f ne mv£1l. hll i tlnl~~iii ni U Z"I'II,llfmti m u pu",ij~.

DAHl; U~y,Slll 'lIbZir "'\\Ii fe: ~ lWlIUlm ,watmsfi 10 !,!\iudtvtlill rnuCI.1i1i' kad'D JIil U ~Ita'nll! 'UT"llJb;f(~I.poWDi.a II 'BI~ ttakwcGU! 01~ "'1I~~fl'kUve, IiIi'Va'hke,;p!III'!fIUIi BiH,

pogotovo U odnosu na ekspanzivni bosnjacki nacionalizam?

SARCEVIC: Perspcktiva hrvatske politikc II Bi1-1 jest radikalan, a Ll praksi ce Lo biti postupan zaokret od dosadasnjc politikc, u smislu politickog vracanja Hrvata Bosni i Sarajevu, a i Banjoj Luci, ali ne kako sc to do sada rsdilo i I adi. Takoder mislirn cia je dobro cia se plui alizira hrvatska poli ticka seeon pa makar sc tim usitnjavanjem kratkorocno gubila birokrarsko-vlasnicka pozicija, Political i stalno plasc jos gorom ugrozcnosell ako oni nc pobijcdc, a kad izboi i produ onda po starorn Naravno, bosanskim Hrvatima TIijc za we kriva hcrccgovaeka politika, nego j sel vrlnost njoj !ito iz politieke ncmoci, neznania i zaostalosti, ~to za sitlll probitak, a trcbali bl se prisabrati i postati politiekl zrelijl bilo u novoj, bosamko-hrvatskoi stranci, bilo u p05tojceim.

Ono 'ito jc generalno problem nasih ctno-

\

\

nacinnalizarna jest prornatranje cirugih etnickih korpusa kao homogenih s kojima, uz to, nema kornpromisa, Tako drugi vide i Bosnjake, Ono SlO jc za we bosnjacke politicke opcije l()~e, mislim tu i na bosnjacki dobro odrcdeni SD[), nije pluralizacija, nego ccsto skriveni bosnjacki nacionalizam, unitarizam, slicno srpskorn unital izmu u pi ijasnjim drzavama: svi ';]1 nacionalizmi hili separatisticki, ncdrzavrn, osim srpskoga. Kasnijc srno poznjcli I atovc i katastrofu. Bosnjaci politicki trebaju prihvariti da ova drzava nije samo njihova le da i nil ch ugim podrucjirna, od povijcsti, rcligijc i kulture uopcc, nc intcrprctii aju sve sa stajaJista daje bosansko (i hercegovacko) isla ~lo i bosnjacko. Odatle nanne proizlazi da su Bosnjaci samodovoljni u Fcderaciji iIi 11 Sarajevll, ne obaziruci sc dostatTIo kako je HIV3tima i Srhima, a prema RS-u im je "eilj dugoga trapTIja", dakle nju Cerno "osvojiti" polako. J-hvatl, bllcluCi da TIC mogu adekvatTIo odgovoriti

na stvarru hosniackl unitarizarn, upravo jci mnogi nisu prihvalili BiB kao svoju drzavu, LLCi tavaj u taj unitarizam gotovo u we, u svaku bosnjacku politiku, i idu u zagrljaj Dodiku i svirn projektantima etnoteritorijalne podjclc zcmlje. Time, medutim, ne rjesavaju stvarnu ugrozenosr Hrvata, Mislim ipak da ce vremenom vccina hrvatskih politicara prihvatiti I3iH, ostaviti sc rcorganiziranja zernljc na iskljucivo nacionalnorn priucipu, SLO CC takoder dugo potrajati. Najbiuiije jc haec li se ustrajati na loj prici 0 trccern cntitetn, koja jc fokusii am S(Jmo na zapadnu Hcrcegovinu, a koja je osiromasenje i tih Hrvata I epilog samoubilackc hrvatske politikc II BiH.

DANI: Dakle, perspektive nisu bas ruzicasie za hrvatsku politiku?

SARCEVIC: Ako uzrnemo 11 obzir Covica i njegovu "stozeinu stranku' i situaciju na ell ugim stranama, onda vidirno cla se u nekom srnislu ponavlja '92- Covie od svoje suankc opct pravi hrvatski pokret i lraZi kult Iicnosri. Posvaja "hrvatsku volju ". S druge stranc, rrnz 1990 nijc dovoljno piofiliran, Mislim cia ie uebala promijeniti ime i osloboditi se balasta lose proslost! Nastupilaje s moralnijom politikom, nli JC pilanjc kako cc sc svc razviti, iako poknzuju da irn jc nakana politick] inCi iz Hercegoviue i ne sluziti se bas svirn sredstvima cia sc domognu vlasti, Ono sto hrvatskoj politiei uopce nedostajc jest stratcgija za, recimo, desei godina, a ne do izbora. Covicje eovlek makijavclisticki sposoban za politiku, dvanacst godina je U sarnom vrhu, a :ito je lose u njoj, to su, goveri on, ucinili drugi, Talco ponavljaju i njegovi poslusnici. I 7.(\ podjele medu Hrvatima I za cijepanje siranaka, sve su to cinili drugi. On 6~, s jcdnc stranc, rcci da Bill jest hrvatski interes, a, drugc sve cini cia se ne "(11110 politika. nego sve, i obrazovanje i mcdicina i ;ul1le i posta i struja, svcdc ]1(1 interes zapadne Her cegovinc. Ponavljam, perspektivaje II novoj politici kojn ce hiti samokriticna, samostalna i konstruktivna, a nc da sc priklanja jacima iii cia zbog vlasti sklapa sumnjive koalicije koje ce razvrci cim sc poka7e netko jaci iii cim 'C nc moze dovoljno prolitirati.

DANI: Vratimo se u tom kontekstu Cr!wi.. Upravo je tal isti Covic kardlnalu Vinku ~~!IIjicu dao pastlrskl stall..:a nredvodnistvo nad hrvatskim narodom.

5ARCEVIC: To ~to sc dogodilo s tim smpom jest majstorija vlasti na koju crkveni ljudi i vjcrnici najlakse nasjedaju, Vjernici, narod.jc vrlo manipulaiivan. I'a od vjcrnika sc uvijek lrazi da nc misli i da odmah povjeruje II ono stu im se s vrha govori, Stapom se prihvatilo da jedan stranacki voda, robozc u ime citava narnda, izrazava uarodnu pI ivizenost i lojal .. nost Crkvi. A dobio ie potvrdu od Crkvc da zasiupa ciiav narod, Mislim cia Je Jo naplate !'acuna doqo onoa kaela je Covie i7Javio cia "kardinal ne zna politiku" i beskruplllozno nastavio biti najboljl interpret i voda naroda. Ako se crkveni ljudi sociopoliticki angaziraju,

(nastavak na stranici 80)

* dobar potez * * vrlo dobar potez * * * odlican potez

___ I111!.·).";pol_l·" I"'T""'. ·'~1·11.""'.n I. -r.1 '!.._ - - ~- ~

MUSTAFA eERie... MILORAD DODIK •••

"Trazi se vlasnik Dana drzavnosti jednog dijela BiB", mogao bi glasiti konkurs koji ce, ako se ovako nastavi, uskoro osvanuti na stranici Rijaseta IZ-a. U tragikornicnom sirenju averzije prema postojecern Danu drzavnosti, bosanski ban Kulin dobio je opasnu konkurcnciju, U kabinetu reisa Mustafe Cerica doslo se do zakljucka koji ce dati odgovor na "biti ili ne biti krvi i nacije bosanske", Timothy Workman (za neupucene: sudija engleskog sud a u slucaju izrucenja Ejupa Ganica Srbijl).llrM 'e~i1a:o bh, d~~.Vilcl!Oti .. ~Dw dokLUI;l~I:a;t.lD kaje SrB lrt:ha dit budu,ptJ.l1OSTlll i.:!jli .iJlllJpiSe I:! ~ve ~""'I~~ lT~srukr; M~ Povelja Kulina bana j prcsuda Timothyja Workmana, koja je za !i'Ie P,ilriO'Lt< filndnment~dllj dol.rlliu~e'l:lt :rn dr.itiVD~~ 1311 za '~ijt;\:. dc(.% ltilj'fldu g'f.'((:1'imL·· 'J'nkp je rei~ fl.rl1Jofu_LVU !zdilv;Jtim;~ iilt' ~q;, prije mijenjaju sadrzaj udzbenika za historiju, pa nema sumnje da cc djeca vee naredne godine uciti kako - da nije bilo Ganica ne bi bilo ni BiH, a karnoii njih, Hoce Ii Ganicu, doktoru kojem je "kljuc buducnosti BiH u obrazovanju", ta povijesna dezinformacija zasrnetati? Ako je suditi kako je brzo zaboravio da mu je ta ista drzava pomogla vise nego bilo komc (sto pravno, sto u "nekretninama"), zaboravit ce i da je BiB postojala prijc njega, Ali, sjecat ce se reisa, "Glas reisul-uleme tokom mog zatocenistva je bila dodatna injekcija da se zajedno sa svojom porodicom izborim za pravdu."

SDA I SDP •••

"Potpuno razumijemo sto Predsjednistvo SDP-a i njenog prcdsjednika Zlatka

• LagumdZiju boli istina, Zaista je tesko cuti, a kamoli prihvatiti cinjenicu da SDP potresaju tcske i ozbiljne afere (reket, trezor i slicno), Pozivamo SDP da umjesto stalnih kritika i optuzbi svega i svakoga kazu sta su oni, tame gdje obnasaju vlast, uradili u proteklom peiiodu", zvanicna je kritika koju je Predsjednistvo SDA uputilo SDP-u povodom kulminacije njihovog predizbornog obracuna, U tome da umjesto konkretnih prograrnskih planova, stranacki kandidati glasackom tijelu nude tudu prljavStinu, nadajuci se da ce prebacivanjem krivnje za politicke propuste na druge kamuflirati sopstvene - nema nista novo. No, "istine radi", pristojno bi bilo da se u najmanju ruku suzdrze od davanja moralnih lekcija, posebice onih koje najviSe vole i sami krsiti, Jer, kao Sto SDP nella opravdanja cia se brani od kritika cia "opozicija koja se suocava s reketaskom afecom ne moze biti altemativa", tako ios ma[ijc 8.IDA.lmEl_p'iriffi d1a.nelm.m\.'ll1~lIHILja.sa "boli istina", Umjesfrl ~El.lliIbbjnvjji\lnn) ~l\':ll, M1H)lJ1jcJ1I,lw-:-od ukupno 164 obec:mp,$Il}JfiI_tpmrunJQh~i.isptmil:fw:l!101f1;Qa-pokrijuglavu,predst, )iIlJCj s])!AJJ\lliin:~4ljuQpt1JbmJI 0 Plm~ipulaciji!? Dakle, bas zato sto su i SDA i SDP "u pravu" u svojim medusobnim kritikama, bolje bi im bilo da cute. Previse nas boli

Da Milorad Dodik djeluje po modelu najzadrtijeg i licemjemog konzervativizrna, nije nista novo. No, kada se taj prostakluk prelijeva u medunarodne odnose, onda postaje jasno da premijer RS-a polako ispusta konce iz ruku, N a prijemu i veceri, koju je u cast bh. politicara i diplomata u sarajevskom hotelu Evropa priredio njemacki ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, Dodik se nije pojavio, iakoje bio pozvan. Stovise, nije se udostojio ni cia se blagovremeno isprica zbog svoje nemogucnosti da prisustvuje uprilicenju Zbog cega ie Dodik u potpunosti ignorirao Westcrwellea? Zbog toga jer je vecera odrzann u "Tehcranu", alias Sarajevu? Kako je vrlo lucid no primijctio komentator Oslobodenj»; Dodik cesto navraca u Sarajevo. Posrijedi bi, prema tome, moglo biti nesro sasvim drugo, Guido Westerwelle jc deklarirani homoseksualac, a znamo sta s ljudima takve seksualne orijentacije trcba cil1iti u dodikovsko-vjeropradjedovskom univerzumu, Podsjetimo se, Dodik je u svojoj prlj~.!it.ljblll]pal1jl pri:i11v 'l'lil$ploonG1 Internarionala svojevremeno ~,ViilJli.l:t'ilil1l!ikw_ttclruiiiu ~ ull!l!liti "razni pederi" te je odgledno da je reputacija njernackog ministra vanjskih poslova zasmetala Dodikovoj reputaciji agresivnog muzjaka u borbi za tradicionalne vrijednosti. No, sta je sljedece? S obzirom da premijeru RS-a smetaju "sudije muslirnani", "vehabije", "pederi", da genocid u Srebrenici pravda "osvetom", ne bi zacudio prijedlog osnivanja novih "tranzitnih centara" za odstranjcnje nepocudnih, Westerwelle je, ocito.jedan 00 njih,

OHR *

Dragomiru Andanu nacinjena je golerna nepravda, Zbog nekoliko rnrlja na karijeri, kao sto je ucestvovanje II snukturarna policije, koja je bila jedan od osnovnih instrumenata etnickog cisccnja, masovnih ubistava, silovanja i genocida, te clanstvo u mrezi podrskc odbjeglim ratnim zlocincima, Andana je bivsi visoki predstavnik Miroslav Lajcak smijenio s duznosti zamjenika nacelnika Upravc za obuku MUP-a RS-a. To je bilo 2007., a teska ncpravda ucinjena Dragorniru Andanu jos uvijek nije ispravljena te se odlucio za ocajnicki korak: strajk gladu! "HOell da zivim kao svi normalni Ijudi!", Andanova ie dirljiva parola, koju, istinabog, nije primjenjivao u ratu, u kojem je bilo desetinc hiljada zrtava koje je progonio sistem, U okviru kojeg je Andan djelovao. Jos dirIjiviji ie prekrizeni stostruki hamburger na drugom transparentu. Nije to ni kora hljeba, ni najobicnija pasteta, ni salama, kakvu nisu jeJi zatocenici Andanova sistema. Andan je ocigledno naviknut na gurmanski zalogaj, I sada se toga odrekao, No, Ured visokog predstavnika je ostao bescutan prema njegovoj patnji i zelji "normalnog covjeka'' da ponovo, bez ikakvih posljedica zbog svojih "ratnih zasluga", zasjedne na nekadasnju funkciju i nesmetano narucuje dzinovske hamburgere za dorucak, rucak i veceru. Kakva nesreca sto u OI-IR-u sjede profesionalni nutricionisti.

1

• los potez •• grozan potez ••• katastrofalan potez Oonako

SNSD •••

N arodna skupstina Republike Srpske - biserje pravne nonne koje nam svakog dana stize s dobra poznatih adresa mnogobrajnih zakonodavnih organa u zemlji, usko-

ro bi mogio postati bogatije za jos ,

jedan diskriminirajuci letak s predvidenom sankcijom drzave. Rijec je 0 legalizaciji obracuna s tzv. "vehabijskim pokretom". Problem zakonske norme koja bi regulirala ovo poprilicno stozeno pitanje jest siguma manjkavost definiranja pojmova koja su zabranorn obuhvacena Kako ne postoji registrirano udruienje gradana Vehabijski pokret, isti se ne moze zabraniti i ukinuti, jer kao takav svakako i ne postoji u sistemu. Ako bi tema ovakve pravne mudroJije bilo obracunavanje s osobama osumnjicenim za terorizam, onda je ocigledna njegova bespotrebnost i preklapanje s postojecim zakonskim rjesenjirna. Treca moguca prica bila bi zakonsko uredenje prava na drzavni teror prema osobama detektiranim od sigurnosnih organa za prijetnju sistemu i poretku, a na osnovu Iicnog irnidza - maockih anarhista. Onda je pitanje svakako ozbiljnije, jer bi takvo djelovanje doslo u sukob s Ustavom i zagarantiranim Ijudskim pravima, a ako se neka zdruzena vehabijska sluzba za pravnu pomoc odluci, spor ove vrste bi mogii dovud i do Evropskog suda za Ijudska prava te izvuci giatku pobjedu. Kao posljednja tacka bunila, ali kao ona koja uka- , zuje na fasizam predlagaca inkvizicijskog zakona, jest ignoriranje drugih postojedh ekstremnih grupa u entitetu.

DRAGAN COVIC •••

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Covic susreo se s predsjednikom SBB-a BiH Fahrudinom Radoncicem. Kako je navedeno u saopeenju nakon ovog historijskog susreta: "Njih dvojiea su razmijenili misljenja 0 aktuelnoj bh. politickoj situaciji i poseban akcent stavili na pitanje kako da nakon treceg oktobra medunacionalni odnosi u nasoj zemlji budu bolji, a da u prvom planu buduce vlasti budu ekonomija i euroatlantske integracije." Tako su u pola sata protabirene sve kljume teme. Medunacionalni odnosi ce biti dobri, jer ce narodima i dalje I trebati njihovi novi/stari zastitnici, a koji ce pri tome odredivati sta je to ekonomski isplativo njima i/ili njihovim poslovnim partnerima, Ti interesi bit ce sticeni nacionalistickim narativlma, izmedu ostalog stereotipijama iz posljednjeg rata. BaS kao sto Radoncic u svojim nastupirna na sebe i svoju stranku priziva duh AJije Izetbegovica, Covic nije zaboravio svoja obecanja 0 trecem entitetu garnirati grobljanskom retorikom. Prilikom tribine HDZ-a BiH u Grudama, Covic je

s izaslanstvom HDZ-a BiH polozio cviiece i zapalio svijece na grobu

• Mate Bobana, pokojnog predsjednika HDZ-a BiH i Herceg-Bosne.

Tako je potvrden kontinuitet grobljanske politike HDZ-a BiB, koja je, Tudmanovom asistencijom, bosanskohercegovaCke Hrvate ucinila kolateralnom stetom "humanog preseljenja" u granice buduce, uvecane hrvatske drzave. Slijedeci tu politiku ne preostaje nista drugo do nati zajednicki jezik s Radon~eem, Sto, mora se priznat~ i Dije teSko.

SADIK BAHTIC •••

N'f! p'cirnd:ill pm'ht/it 0..,. gll.d~ ~ld[g:dljii S'iU]t1_ Bh hi i~ ~N1b[j.ll 'jL! "Mjl'l!.'lk uJ,ulLctqiJh ~j~~~m ~I Kt~JijJ'''. N'~imt ~'nTiJ;li d.L,;e UlifU. ~Ll~k1Lv.~ 1111 tlu~lcii:rru ;<!l!llvi1~lJju~ ~\,I!l" j.frn :l~L'\'ITf;m, H;t-1.IJ;l~rnt'l. !'iii ,kl~j.i h ~e .J~abJ!!oJ istice napad na novinarsku ekipu politickog magazina 60 minuta koja je htjela prisustvovati press-konferenciji Kantonalnog odbora Stranke za BiH u Bihacu, Ne bi se reklo da je ovaj drzavni poslanik, koji ce se na predstojecim izborima nanovo staviti u opticaj za tu poziciju, materijal za nekulturu - barem ako se gleda na njegove uspjehe iz oblasti obrazovanja, Sadik Bahtic mora da je jedina osoba koja je uspjela magistrirati na fakultetu prije nego sto je sam fakultet uopce postojao. Bahtic je 2006. magistrirao na Panevrapskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci koji je osnovan 17. marta 2006., a rjesenje 0 ispunjenosti uslova rada dobio je 1. augusta 2007. Dozvolu za rad fakultet je dobio 28. decembra 2007., a u registar visokoskolskih ustanova upisan je 10. juna 2008. I pored toga sto je magistrirao na fakultetu bez slusanja predavanja, polaganja ispita, i uopce bilo kakvog materijalnog prisustva, Bahtic je nedavno na ovom fakultetu i doktorirao! U meduvrernenu je oborio sve rekorde u trosenju dnevnica i putnih troskova, Vanserijski genije, taj Bahtic, Za ublehu, prevaru, nasilje i akademsko uzdizanje.

BRANKO PERIl: •••

U Nezavisnim aoviaeme se u ponedjeljak pojavio autorski tekst pod naslovom Orvelo»: ska odbrana slobode mediia. Autor je Branko Peric, sudija Suda BiH, a bavi se slucajem novinara magazina 60 minuta Damira Kaletovica, a u cijelom slueaju mu je ponajvise zasmeta1a parola na majicama optuzenika i njegovih kolega:

"Smrt faSizmu, sloboda medijima". Prema Pericevorn miSljenju, protest protiv sudenja Covjeku kojem je prijeceno strum je "orvelovski"! Drugim rijecima, sasvim je u redu da neko nekome prijeti smrcu, a da bude optuzen i osuden anaj kojem je prijeceno, te da pritom bude stavljen Zig na sve one koji ne uCestvuju u tako monstruomoj zamjeni vrijednosti. "Da tije Okruzno tuii1aStvo u Banjaluci fasisticka celija Milorada Dodika koja ima zadatak da realizuje njegove fa§sticke ciljeve? Da li je prikazani retoricki prostakluk Milorada Dodika rezultat njegove fasistoidne lienosti? A onda, nije Ii i Osnovni sud u Banjaluci dio fasisticke institucionalne mreze?", sipaPeric svoju demagogiju, au sustini panegirike vlasti, koja je u Republici Srpskoj uspostavila totatitarni medijski mrak. Na sva ova Periceva pitanja mogli bismo, mime duse, odgovoriti sa: "Da!'' Vlast koja ne vidi nista problematicno u tome da ombudsman za Ijudska prava, indikativne etnicko-dstacke proslosti, novinaru prijeti smrcu, te pravni sistem koji zbog toga ne poduzima nikakve sankcije, ne mogu izbjeci takvu kolokvijalnu klasifikaciju! Jos sramotnije je da takav postupak brani sudija vrhovne drzavne sudske institucije.

Sarajevo danas: stranackl interesi, centri moel, razni lobiji, podijeljene interesne zone, poslovi na procenat, provizije za gradevlnsko zemljiste i sve to isprepletano je u stranacklm interesima

partija koje su na vlasti.

Upuceni tvrde da kad bil se rasp lela i rascistila

I situacija u Sarajevskom kantonu, doslo bi se do rjesenja i za cijelu drzavu, A ako je vjerovati onima iz vrha SOA, oni su spremni na to i vee se vrse

odredene pripreme da se u Kantonalni odbor SOA uvede povjerenlstvo, jer je i Tihicu dosta samovolje Sete i ostalih. Ali, prije izbora nista

man Tihic, pi edsjednik SDA, da podncsc ostavku i cia se ona sto P1"1- je razmatra na organirna stranke", bio jc jcdan od zakljucaka prosirene sjednice clanova Izvrsnog odbora Kantonalnog odbora SDA (KO SDA) Sal ajevo odrzanog neposredne nakon opcih izbora 2006. kada jc Sulejman Tihic, predsjednik SDA prelrpio kataslrofa-

Ian poraz od Harisa Silajdzica za bosnjackcg dana P redsjedn istva Bi H_ Predsjednik KO SDA Sarajevo Abdulharis Seta tada jc u DflCVfl()111 nvnzupojasnio da je i sam bio 1'0- dnio ostavku, ali ona nije prihvaceua: "Dohio sam jedrioglasnu podrsku, a clanovi 1'rosirenog Izvrsnog odbora zati H-

zili SlL da predsjednik Tillie podncsc ostavku _ Zbog izbornog poraza 11 utrci za clana Predsjednistva I3iH, II prvorn redu, on treba podnijeti ostavku, U tome

su sc slozili svi diskutanti." Na pitanje novinara A vsza ko su clanovi Predsjednistva SDA iz "sarajevske haze", Seta jc odgovorio da su to: Bakir Izctbegovic, Denis Zviz-

~-:.lI].,.'II~f! """rL

die, Nedzad Brankovic, Mirsad Kebo, Josip Jurisic j Ljiljana Sakic objasnjavajuci da ce stay prosirenog Izvrsnog odbora KO SDA Sarajevo na Predsjednistvu stranke 11."I1~ji(J'rj Di!Ltls Z.,i~dt " No. d(}dlt(J e djJ U'I', 'J] ,.znljd.iLITI fti:SVf ~lmJmri r'nal:s,jrt:tdlll1~1w.:l iz Sarajeva morati podrzati nas zahtjev za Tihicevu ostavku. Oni su It Predsjednistvo stranke dclegirani na prijedlog predsjednika SDA, a ne kao delegati KO SDA Sarajevo. Da su bili utvrdeni kao prijedJog nascg Kantonaln6g odbora, bili bi obavezni glasati u skladu s nasim zahtjeYom. Posto to nije taka, na njima je da odluce kako ce glasati." Seta je na kraju rekao: "Ocekujcrn da ce Tihic koriacno uraditi uno sto srno ocekivali puno ranije. Poslije ovakvog izbornog rezultata podnosi se ostavka iIi stavlja mandat na raspolaganjc organimn 1'i~!rn.T.H'.c. a onda ce oni donijeti odlukli.1...IIltirevo ponasanje je primjer za cudeJlIl.:, nfljllhdn receno. Ne razumijem sta LUl ~tt"El .i ~ll') nikako ne

kadrova SDA nije dol;i,io' rnle'!<w 1~{]Ip,rc::~ sjednika, a Asim Sara:~Ii~ r1a'¢elI!ik: -O¢1n~ Vogosca (za koju iz CI,lmi!S!1 IH:~ II.KO SDA kazu da i nije salfuJ"';"''i;~ ~ _ fll!:ltlrlnj~ ·:s;ki(~. '1:1. n=l j~ S[LfujIH! S,nmjlijit Jtll;-lilln p¢l fltel,:J:mi:IIILl) [1t1)~lIO J~ Tllti~~viiim)m.ik.

Indoktrinacija djece

Razdor uSDA izmcdu Sarajeva i ccntrale nakon Kongresa posiao je jos veci: kadrovi iz Sarajeva (osim onih lojalnih Tihicu) se ne pitaju ni za sta kad je u pitanju politika stranke, s druge strane ni Tihie, ali niti iko od "njegovih" sc ne petlja u uno sto radi Kantonalna SDA u Sarajevu - sa Setom na celu, Doduse, nakon sto je Bakir Izetbegovic predlozen za clana Predsjednistva BiH ispred stranke, duhovi u Sarajevu su (malo) smireni, a oni llajoptimisticniii cak tvrde da su time svi JreSp(~i'ilZlllni li~13dcn[.1\4rectutim, CinjcnimL',ib da flll'ltlJ '.jmrbHref.ltrole SDA - potpfeaisjedldCli.pll i sam Ti'hiC - ima utjecaja

111\1I10 ,supfi In iji .. njt:,gnVim 111111 ~n' kim 'In!l1~kl: ij mnLl; p.tlhku t~, ~ mt.I: ;:n i~w 1~ l 11 ~j,hIel iji m· fi,l:IlIili:llj- ki,l'! Itk~p Lrtum W Ie I{lll lIc-i u lltllg I (h'MJ1lllil~'U Iw,lt: je W~ fmrh: LT.~'lb '1111'1(11-) lonn 'Irojtun priplldn. Z8.llt1t.1nn~i,ci!~ lJliLIlN1JJwijlii J~ :/!lJrli~tl'F1 Zijud Bmkl~prtl~INj,cJ\1ik N.tId&rll,yu qillJoF.l SamjG",· ske berze, koji je na proslim izborima bio na listama SDP-a, no kako je ocito u meduvremenu otkrio da je berza puno isplativija, nije vise politicki aktivan, bar ne zvanicno. Osim toga, Blekic je direktor Eurohausa, a s Radoncicern ga povezuju i mocni ernogorski hcrzanski mesetari za kojima su vee godinama raspisane medunarodne potjernice.

I dok su Sarajevo poklopili i podijelili po interesnim zonama nosioci vlasti u Kantonu, proteklih godina nisu nista konkretno uradili kako bi Sarajevo zaista i opr vtlll.ll1l1lliJl.l jt:: (hf.1:V!ll:1 prij estolniea, kakn kWj;td~ll1 ,j i.nir'iL(~~u'rom, lako mozda j<i.~ viar.l IJ ]d,(;IiIII1~. ):tm smislu. Moze

li biti rnultietnicki grad iz kojeg je protjeran Djed Mraz jcr "nije u skladu s bosnjackom tradicijom"? Moze Ii se pohvaliti driava da je sekularna ukoliko jedna direktorica sarajevskih obdanista uvodi djeei vjeronauk pri tome im zabranjujuci da slave sve praznike koji nisu u duhu vjcre - islama? Jer, ostala djeca (dok se bosnjacka duhovno uzdizu uz pomoc predavaca iz Islamske zajednice) prepustena su sarna sebi: mogu sjediti na hodniku, iii u eosku, iJi da se priklone vecini, To s10 djeea nemaju ni osnovnog pribora: bojice, blokove, olovke, koje savjesne vaspitacice vee godinama kupuju od svojih prihoda nitije vazno niti se ko zabrinuo zhog toga, ali su zato obezbijedene place predavacirna vjeronauke koji su izabrani po mjeri Islamske zajedniee, pa ne rnoze djecu bas svako

KO KONTROLIRA DIREKTORE? Nakon sto je Bakir Izetbegovic predloien za clana Predsjednistva BiH ispred stranke, duhovi u Sarajevu su (malo) smireni, a oni najoptimisticniji cak tvrde da su time svi nesporazumi izgladeni. Medutim,

• cinjenica je da malo ko iz centrale SDA - potpredsjednici pa i sam Tihic - ima utjecaja na imenovanje direktora u sarajevskim firmama sa zavidnim prihodima, ali i sarajevskim javnim preduzecima

zeli podnijeti ostavku." Osim Sarajevskog, jedino je nakon zadnjih opcih izbora jos iz Zenicko-dobojskog kantona stigao zahtjev za Tihicevu ostavku.

Tihic je tada i pored izbornog poraza ipak uspio izlobirati (zahvaljujuci prije svega podrsci s tcreria) da ostane predsjednik SDA, a svoju poziciju je potvrdio i na posljednjem Kongresu stranke, u maju 2009. lako mu je protukandidat bio Bakir Izetbegovic, koji najveci ugled, utjeeaj i podrsku ima upravo u Sarajcvskorn kantonu, Tihic je vecinorn glasova ponovo izabran za predsjednika pri cernu je imao odreden broj glasova i u Sarajevu (doduse, zlobnici tvrde da se uglavnom radi 0 dosljacima, kao sto je Alija Budnjo, a ne o "pravim" Sarajlijama), Pobijedivsi, Tihic se osvetio Sarajevu: niko od sarajevskih

na imenovanje direktora u sarajevskirn firmama sa zavidnim prihodirna, ali i sarajevskim j avnim preduzecima.

Prema nasim izvorima, tu se s interesima KO SDA preplicu utjecaji eentara moci Stranke za BiH, SDP-a, ali i lobijane stranke, jer SBB kojoj je nosilac liste za Kanton Sarajevo Mirvad Kuric, poznatiji kao Rile, realno niti rnoze, a nih ima ikakvog utjecaja u Sarajevu - kojem pripada Fahrudin Radoncic. I dok SDA, SBiH i SDP to uglavnom rade na stari klasicni nacin: postave svog direktora (iIi nacelnika opcine, kao ilustrativne primjere najcesce navode Nedzada Koidzu iz SDA, nacelnika Opcine Novo Sarajevo, i Damira Hadzica, nacelnika Opcine Novi Grad) i onda preko njega zavrsavaju poslove (i uzimaju provizije), Radoncic je tu

INDOKTRINACIJA DJECE

Sekularizam po Arziji

Zvanicno, autonca genijalne ideje s vjeronaukom u obdaoistlma je Arzija Mahmutovic, direktorica JU Ojeca Sarajeva. Ali ko je ta iena? Je Ii iko ikad cuo za nju prije toga? Odgovor je: niko. Meduti m, Mahmutovieka u obdaniStima jzvrSava veoma bitan zadatak indoktrinaciju djece. Vjerski obucsvan djecu (i to samo jedne vjeroispovijesti) u obdanistima driave koja se etiketira kao multikulturna u kojoj je vise konfesija, koja je sekulama, ne rnoze ni kako biti dobra. Niti slucajno i bez politicke podrske,

Oa praksa u sarajevskim obdanstrna, uvedena JOS prije dvije godine, nije nimalo slui":ajna i sarno ideja jedne "Iude" zene govori cinjenica da je ona imala podrsku resomog ministra u Vladi Kantona Sarajevo Safeta Kese (iz SDA i sad je, ocito po zaslugama, nosilac liste za federalni nivo: sljedeei

• zadatak bi mogao biti uvodenje vjeronauke u

SUPTILNI RADONCIC I dok SDA, SBiH i SDP uglavnom rade na stari klasicni nacin: postave svog direktora (iii nacelnika opcine, kao ilustrativne primjere najceSce navode Nedzada Koldiu iz SDA, nacelnika Opcine Novo Sarajevo, i Damira Hadiiea, nacelnika OpCine Novi Grad) i onda preko njega zavrSavaju poslove (i uzimaju provizj. je), Radoncic je tu puno suptilniji, njegovim milionskim transakcijama preko berze zaista je i najboljim finansijskim ekspertima tesko uei u trag i dokazati u koje je sve firme usao on i(li) lobi kojem pripada

obdanista u Federaciji, pa mozda i u porodilista). Kad su S8 roditelji pobunili, a mediji pocel! izvjestavati 0 tome, u obdanistima je ekspresno provedena anketa - medu podobnim roditeljima i direktorica dzemata, nekada poznatog kao JU Ojeca Sarajeva, dohlla je legitim itet napismeno. I od tada kreee bitka lzrnedu podobnih i - ostafih.

Kew je Stitio ministricu do posljednjeg daha, jer njemu ce isteei mandat, a Ar'2ija jos uvijek traje. Ali, njegove kolege u Vladi i u stranci kazu; "Oobar je Keso momak, puno radl, Ali, reis ga je nazvao i naredio mu daArziju ne smije smijeniti"!? Eh, sad, dokaza nema, a niti moqucnosn da znamo da Ii Keso viSe postuju izvrSnu iii vjersku vlast? On sam nije bio spreman 0 ovome govoriti ni nakon brojnih poziva upucenih na njegov mobifni telelon,

Neki kaiu da za vjeronauk u obdanlstlma cek

postoje sivi fandovi ko] se pune sredstvima - iz Irana, gdje je Mahmutovieka nedavno boravila. No, dokaza (zasad) nema, ada bi S8 pronasli, prvo treba ovu zenu rnaknuti iz JU Ojeca Sarajeva pa onda provjeriti sta je i kako radila. Mnogi od uposlenika, koji zasad ne smiju zvanlcno govoriti, tvrde da ce kontrola otkriti mnogo toga, pa i enormne telefonske racune za razqovors s lranom.

Uzaludan je bio prekrSajni nalag protiv Mahm utovieke jer le prekrsl la Zakon 0 vijeeu uposlenika, kao i primJedbe brojnih roditelja upucivane direktno ministru Kesi na propuste direktorice, zataskavanie 0 losim higijenskim uslovlrna u kojima djeca borave, vaskarna u vrtiCima, sastanku s rod itefji ma na koje je dolazi la u pratnji policije (?'), nelegalnom Vijecu roditelja u kaje je direktorica instalirala svoje istomisljenike, sluzbenirn putovanjima (po odobrenju ministra Kese) u Madrid (na trosak JU Ojeca Sarajeva) kako bi ova "najzustrija zagovaradca segregacije medu sarajevskim rnalisaruma" primila lainu nagradu, preciznije nagradu kojuje platla 3.600 eura (7!) ... , a onda joj je napokon istekao mandat. I kad se ocekivalo da se napokon zavrsi prica 0 Ar'2iji, afera je tek krenula: imenovana je za v.d. nakon Gega jOjje Vijeee noditelja izglasalo nepovjerenje, no reagirao je mnnstar "K-8DA", pardon abrazovanja, tvrdoci daje odluka neutemeljena1

U junu je Mahmutovieku Upravni odbor napokon smijenjo, a Vlada Kantona Sarajevo podrZala tu odfuku. No, tada je Mahmutovieka pokazala kolikn je zaista rnoena: iako je Vlada Kantona Sarajevo 16

juna potvrdila imenovanje Vasve Jajetovic za direktoricu JU Ojeca Sarajeva na cetiri godine, OpCinski sud u Sarajevu je ekspresno don ia privremenu zabranu odluke Vlade K8-a!? Mahmutovicku pred sudom zastupa advokat Esad Hrvacic, inace poznat po tame slo je advokat Islamske zajednice BiH. Prije nekoliko dana, tacnije 28. augusta 201 0., Kantonalni sud u Sarajevu donio je rjesenje kojim ukida prvostepeno rjesenje u tuzbi v.d. direktorice JU Ojeca Sarajeva Arzije Mahmutovic i predmet vraca prvostepenom sud u na ponovni postupak.

No, Arzija, sad js to vee jasno, nece odstupiti bez zestoke borbe. Bar ne dok ne lspun i povjereni joj zadatak i odgoj i isfamsku mladez koja (:8 nastaviti gaziti utrtim stazama Partije kojaje i instalirala Arziju.

(pre)vaspitavati. A strariacki prvaci II Kantonu su ociglcdno itekako "zabrinuti" za odgoj svojc rnladezi, bar u vjerskom smislu kad im vee ne mogu ponuditi nista drugo.

Sarajevo danas: stranacki interesi, centri moci, razni lobiji, podijeljene interesnc zone, poslovi na procenat, provizije za gradevinsko zernljiste i svc to isprepletano je u stranackim intcresima partija koje su na vlasti, Upuceni tvrde da kad bi se rasplela i rascistila situacija u Sarajcvskorn kantonu, doslo bi se do rjcsenja i za cijelu drzavu, A ako jc vjerovati anima iz vrha SDA, oni su spre mni na to i vee se vrsc odre dene pripreme da se u Kantonalni ndbur SDA uVOO!ll 'P11",jamniffj;vfi', [er [c J, TilLi~:u Lit}, '~f1 'ffimLwnlj~ :;;~Ht:: i oSl-allh. An. prijc izbora nista .•

DONATORI

. Sad se vidi, sad se zna ...

Ziatna vakufnama:

Fahrudin RadonCic 800.000,00 KM Ministarstvo prostornog uredenja KS-a 250.000,00 KM

Orman d.o D Kiseljak 200000.00 KM (u radovrna)

Srebrena vakufnama:

ROBOT GENERAL SERVIS - Selver OruG 200 000,00 KM

Opclna Stari Grad 100.000,00 KM

Bekto Preciza - (RedzD Bekto) 100.000,00 KM

Bronzana vakufnama:

Sirbegovie Group Gracanlca 90.000,00 KM (donacija u gradevinskom materijalu) 80snalijek d 0.0. Sarajevo 60.000,00 KM Tamex d.D.O. Busovaca 50.000.00 KM Nezic Hasan 50.000,00 KM

Pocasna vakufnama:

Vlada unsko-sanskoq kantona 45.000,00 KM

RIVA d 0.0 Tuzla - Abdulah Avdagic 30.000,00 KM

Enes Hajdarevlc - M&H Company c.o o. Sarajevo 30000,00 KM

Komar d d Donji Vakuf 30.000,00 KM Tuzianski rnuftiluk 20 000,00 KM

Medzlis tz-a Doboj 18A9o,00 KM UNIGRADNJA d.d Sarajevo 14.000,00 KM Mesan DZevad 11 947,38 KM

ITC d.o.o Zentca 10.000,00 KM

GTD TEHNA Gracanica 10.000,00 KM HAND o.o o. Sarajevo 10.000,00 KM BABIC-BISS-TOURS Zenica 10 000,00 KM Koteks d 0.0. Tssanj 10.000,00 KM

G,P HELDOVAC d.o 0 ZepGe 10.000,00 KM PROMO d 0.0, DONJI VAKUF 7.000.00 KM Jaffa Komere Blagaj 6,000,00 KM

Vakifi iz medilisa IZ-a Zeniea 5.825.00 KM GEMA Komerc d.o 0, sarajevo 5.000.00 KM Ceric Mustafa i Azra 5 000,00 KM BRSTAN!CA d 0.0. Sarajevo 5.000.00 KM

Mari(: Ibro - ELKO-MARIC d a o. Mostar 5000,00 KM

Muftijstvo sandzacko 5 000.00 KM Muftijstvo zenicko 5.000,00 KM Porodica Lisovac i Zukorlic 5 000,00 KM Arslanaqlc Edin 5.000,00 KM

Alcom d 0.0.5.000,00 KM

Enikon d .0.0. Kakanj 5 000,00 KM Dautovic Ejub 5 000.00 KM

Petrol d 0.0 Zenlca 4 000,00 KM Sulejman Tihic 3 430 96 KM

Badzak Hamo - JAFFA-KOMERC BlagaJ 3.000,00 KM

GRAOIZ dOD, Sarajevo 3000,00 KM Setrnannvic Salih :1 000,00 KM

Niksit 8esim i Adem 3.000,00 Kfv1 Izgradnja Tojaga d D.O. 3 000,00 KM lslarnska zajednica Bosnjaka Njemacke 2.933.74 KM

Ago Kolenovic 2 800,00 KM

Diemat Nur Line 2.542,58 KM

Medzlis rz-a Zavldovici 2 090,00 KM AMBIJENT dOD. Tuzla 2 000,00 KM MALCOM d 00 Sarajevo 2 000,00 KM Muslic-Biballovi6 libija 2 000,00 KM Sejdi6 Komerc n.o.o Odzak 2 000,00 KM

Bsqanovic Alma 2 000,00 KM vocar d 0,0, Rahit 2.000,00 KM Htrsklc Senad 2,000,00 KM

Mustafa i Rasema Causevic 2 000,00 KM

"Mehie Mukerema 2000,00 KM Kobilica Senaid 1 ,955,83 KM

Babovic Mirza 1,786,59 KM

Smail Srdanovlc 1.400,00 KM

Ruzdija Lukovtc 1.400.00 KM Ljuljhami - braca Redzie 1 400,00 KM Emin Bsktasevie 10400,00 KM

Sefklja Radoncie 1.400,00 KM

Esad Kreic 1.400,00 KM

Islamska zajednica Bosnjaka Dtordzija 1 000,00 USD - 1.294,83 KM

Jerlagic Amer s porodicom 1 200.00 KM Catie Dtemila 1,200,00 KM

Zeljko Milicevit 1,000,00 CAD - 1,17000 KM Herenda Senad 1,100,00 KM

Sabie Mirza '.056,20 KM

Keranovit Emsud i Nisveta '.020,00 KM Ozemat Dortmund 1017,25 KM

Oiemat Penzberg - Njemacka 1.056,20 KM Tricie Sabahudin i lejla 1.001,00 KM Valentin Inzko 1,000,00 KM

Kasim Bajrovic 1,000.00 KM

Bajrie d 0,0. Bugojno , ,000,00 KM Bazar d.o 0, Odzak 1 000,00 KM Borovina Elvedin 1 000,00 KM

Pocasna vakufnama:

Causevic Enver 1 000,00 KM

KG1 Konstrukt Sarajevo 1.000,00 KM Konjuh d d Zivinlce 1 000,00 KM Metalogradnja Mustafic c.o.o, 1.000,00 KM TARIK OIL d 00_ Sarajevo 1,000,00 KM Kurtovic Hakija 1 000.00 KM

Medzlis IZ·a Srebrenik 1.000.00 KM

Medzlis IZ~s Tuzla 1.000.00 KM

UG Lastavica Zenica 1 000,00 KM

Edin Music 1 000,00 KM

Nukic Hedzo 1 000,00 KM

Fazlic Ibrica 1 000,00 KM

Curcic-Selimovc Mirsada 1.000,00 KM Medzlis IZ-a Jajce , 000.00 KM

lserlc Adnan i Amira 1000,00 KM

Olemal Najetovic 1.000,00 KM

Fazlovit Hamid 1.000,00 KM

Ostali vakifi:

Azra Hadzianrnetovlc 977,91 KM Smallovlc Sead 875,00 KM

Medzlis IZ-a Kalesija 500,00 KM Medzlis IZ-a Odzak 500,00 KM

Fazlovic Vahid 500,00 KM

Medzlis IZ·a Zvornik 500,00 KM Ismail Hadziskakic 400.00 KM Rahmanovic Mesan 400 00 KM Mujezinovic Mellmed 391,16 KM Sead Smajlovlc 375,00 KM 8egovie Husnija 300.00 KM Kovacevic Semsa 300,00 KM Najetovie Dzernal 300,00 KM Buturovlc Mihneta 300.00 KM Keric Reuf i Fatima 293.27 KM Kaldzija Sefkija 200,00 KM Osman Konc 200.00 KM Mujezinovic Haska 200.00 KM Rahma d n.o 200,00 KM

Cviko Bahrija 150,00 KM Siljegovie Husein 100,00 KM Vehabovi« Adem 100,00 KM Hondo Nermin 100,00 KM Fejzovie Osman 100,00 KM

Aldin Podblcarun 100,00 KM Zuko Ziba 40,00 KM

Pep a Behija 30,00 KM

Sakic Samir 10,00 KM

.~t~~~~ .-

dekanlrna Islamskill fakulteta, s dlrektonma medresa, s predsjedl1ikorn Skupstine Sarajevskog kantona Denisam Zvizdlcern, s izaslanikom nacelnika OPCln8 Stari Grad Sudom Berbicern te s nekalika ambasadora islamskih zemalja,"

Nakon I(ratkog nokurnentarnop filrna 0 hronologiji lzgradnje Upravne zgrade IZ-a autora Mullameda Halilovita i Zahre Alispahic, generalnl sekretar Rijaseta Muharned Salkit porlnio je kl atki izvjestaj, a potom su govarlli u ime privrednika Fahrudln Radoneit, u ime Ans Dnvea Mliradif Busatlic, 1I ime nacelnika Opcine Stari Grad Suad Berbit i Denis Zvlzdlc kao predstavnik Sarajevskog kantona. Svi su cestitaf Islamskoj z3jednici

na postignutom uspjehu i lskazali soremnost da i dalje pomazu "dok se posac ne zavrsi 113 radost svih Ijudi dobre volje", izvijestlla je MINA. Pored toga, obznanjena Ie llsta svih donatora

Sjetit cemo se da je Edin Arslanagic, generalni direktor Bosnalijeka, na televiziji objasnjavao da je njegovo ulaganje u zgradu Rijaseta "rijeqova prlvatna stvar", te da nikada nije zelio obznaniti koliko je novca dao. Novinarima Dana je Bosnalijekova glasnogovornica Zinaida Babovic objasniavala da Bosnalijek kao kompanija s izgradnjom zgrade nema rusta. Naravno, sada, kada je spisak donatora objavljen, ISpOS-

tavlja sa da je to sve masna laz: Bosnalijek, kompanila s vetinskim drzavnim viasnlstvom, ubiIJez8n je kao donator 60,000 KM, dok je sam Edm Arslanaglt "pregorio" tricavih 5 000 KM.

Slitno S8 dogodilo i s Nihadom lmarnovlcem, direktorom ASA Holdinga, koji je nalavljen kao izdasniji donator, a kojega na spisku donaeija uopce nema, DoduS8, na spisku vakifa nema ni Obrena Petrovica, nacelnika Opcine Dodoj, kajl je Mustafi Cericu liena i n3 ruke 18. maja ave gadine u Doboju uruclo 15,000 KM, Padsjetimo, Centar za nunanu politiku IZ uobola objavio je dokumente koji dokazuju unuesanost u ratne zlotine nad Bosnjacima ovog reisovog donatora

Propall ittar

Osim sto su se svi protivnlci nacna na koji se gradi Cerlcev rezldencllalm objekt proglasili zlovoljnicima, predstavnlnl Islamske zajedniee pobrinuli su se da S8 na iflaru slucajno ne zadesi neka nepozeljna osoba.

Ekipa Dana, koja se nasla na lieu mjesta, I to na POZIV samoga Allje Gadze, svakako S8 nije namjeravala zadriati na svecanorn iflaru, ipak je onemogucena u biljezenju ovog skupa. Istina, nlje se ni lrnalo boqzna sta zabiljeziti buduci da su donatorska liea, koja su se prije dvije godine ponosno gurala u kadar s reisul-ulemom rnahorn lzostala - kako sa splska do-

natora/vaktta, tako i s iftara

Sef kabineta Mustafe Carica Mul1arem Hasanbegovit prisao nam je s uljudnom rnolbnm "da napustima objekt",

"Zasto"!", bUIlIil10 S8. "Zato sto avo nije zarnlsljeno kao javni skup", sW'e odqovor, "Kako to rnislite, io Ii to tajni skup?", pravimo S8 nevj8sti "Ma, nije tajni, samo rusmo planirali da imamo medije na iflaru, nismo pazvali nlkoga", kaze Hasanbeqnvic,

Gini se da to nije stigao III izgovariti, kada S8 na prostoru ispred qradevine uparkirala ekipa AI Jazeere, "A, sta ie OVO?I", negodujemo opel. "K3ko AI Jazeera rnoze?!" "Tako sto sam njih osobno pozvao", objasnio

je Hasanoeqovc, dok su novinari uredno montirali svoju opremu "Mallrn vas da adete", dodao je, "Narav/lo" I odgovaramo, shvataju6i da cvako nista necemo postl ci, Osim toga, krug Hasanbegovicevih suradn ika s pripijeniln kosuljarna opasno se suzavao oko nas, "Nema problema", slazemo se naizad,

"Bolje da sami onemo neqo da dopustimo da nas vasi suradnici odavde nasilu izbace", zakljucujern, "Sta vam pada na pamet?!", odvrati Hasanbegovic. "Sigurno vam se nista nece desiti, nema potrebe dadode do toga, ipakje ramazan."

"Sva sreta", kazem .•

..... .., ,. ._.. _-

"B' ~nf.lll~I3fCOllI}'lllOO OOJiJ!!g.in:taI!l<1H~u " ' "", qB!iIOi/JIU flll'efiu 1,1 F~,r~Pii'~ lefilt'Lll, !l ~. ,Iiim_a~ To Ipall I1lk1lEi,!l ril18

Ip~sm1ilJo.ki,~ d,amiJ¢lm IMI~rI[I;I D,a U[.l1i:l~'cI i11l'fMlI.lllnli~lm pJti!ekl'tm." I ah:IOI',jm IlIUjlDv1'112i ~1,lljiil Ulociu,,Illd(ill !H1i1I~iJlim~lll(;irl() ovo pitanie j8(ll1ill1 Gci mjllulll!1 alilLi7(i olll,niHIlI i"V:H;~:il I 11jCIH~ Ill,ljlUlljC II (1I':'ii:1l,U IIIH~,'II:JIi"]lllje, L::III('!i'iJl c,'_' i,;I::llI, II ('1111 i i e i :;111111 );rI7Itl:[Jij,lIm~ IIIJ ';IJIlITTill if] i.i!;~111;\i l~iC! IlajlJ'lfll}jli I Z;lD i\iloim;ial ~ 8.lIl0PIJ[c)'!;-1 i iJILil1 1:,,;;i:'I, il:i (:(;q:,l ,";HJ nrpwh na CII'Jc!llf ur:IITI I;,::oji (:1+ l)if!\".!~I'l!!::lE:1I '",8 :~;tri:II'!1JUIll iii l)c!;:,,'Ijr~~Ff, II;JI(:ii::ld r::7!\~IH; i'li1!;,itl \;io jo 11(1)11) pr()\!j~i(:lli hlllCf.'IJi j(crc:::jij~ rlli+E!ulill-)1 !I~ 11111 mll'l()I1<1~;i vi~l~ r!llt:j isl';L)I'i~l:!1l II 1,(lliil(:ldlil !?"ITTIp:lIijallw siTall~ki:! LI rnrieIDI;iji, l:iU III[]de,,1 i cJalje; op: Ii"~ ~p. II lin.!qoITIIJI1. ,;lltiirJtll

,jaqu u ,1:!:i killll1ll':i';u;:, ,,::;i,:I1;: n~: diem:1 rl,,:1 !jab I\fi- DUQoj Imjlr['iJs':~ jRTIlP:)C8iil tamo lldjc'llLHi;:nm~ 1'[;1- v,;:jll ::\'1 'J:~lll(1 jlwjl:I([i Vlm,k; nljjJUIJIII;u ~;I p,sl\("~-rIi:lj8:\'1](11'11 i10zivil za i:;j(a!::I~'~J1V; il:i()ri):~:L U o:z'Jirlll£lrlni)1j l[i!kvuO, VI[Jda. n7"i-a ~:;i·llpa! I !:(lrri ~ill{i s all~~j sirakl\JCIJII: :,fiJllll'n ~()(lil]()I!iJ'!(: li()('l'IIVDI"llllr: p l:;;r]mrlflj,1 <llltoflll'(,1 ,: 'iTirl(lS(ltil:Jo:lli;j Ijn:illwllcesljul'I1, il; :::: \'1';": tilc!;1 (lvaj posao 1I2illlC10 ;::dr;-jV()?'cl []utD'.iD.

:';tval i irccu nizIJI'li;), 1I<:11;()1"I :iio EvrOjl);]\(1 iIWi;!lli· cioml 1!D1l1,,: ;1:11\) I E;:il G: 1:;11;[ hal-ilia W u iJIlf"i!lI I'UZ"'rJl 11:J311Ll) [)(jllijaill rll'll! 1(I·e(litr. i\lIc:'tlij:'ln.:ima • .iOlSIIf), I d,"'I[)~J ):j l:illj2l'II(;,1 ric, j(" (lu!ju"!Un{:i'lll~1111 niih i 'Jlwi:l 1];;';1 :;Idol )1.1(;11' rqrp,HliCllll jJ~IJOci IIDI (1'1 I I Hi; 1111': II III:i!:I~1110(} l&11:l81',:, H 8'~'mlki!11 0\,111 (1Iol';:lIJ"1 ;1l!::ilij.'l!;'1 k1)111 jJ;liTij,: jJo\'I~(;i 17. j,lIl!jJlld'd", 1(1 Ii; i OZV,:II I i(;.!1 I') II jllI111f1jl'!~~(~::u nvn (,I(J[li,,:~ (111(HI~l jl7 jrJ~n(J,[;1'17r;'i.1n;d:;i\,'(lI11 i O\i(tgi1'I"II)<J/.:III;[ 1IIIa (i~i:.lljI1(J :lllil'iiJ€~l:eIlR 11,lI'dlp:, Lad,: Ii;I' 1,17;1 d:) n1!)l(iljr1 L!l.IU"IUri' [oJ.' !;(: lirjC:i iI su i0j1Ui,l1 Z:iJ I';llll(;av .. !··~\lu oj~Hlhfer nnl iU Prill ~a!il: j~I;;(lj(~!J trr:;fil JIII(~ vI4):oSii U 1;l:1I I illj l_lit:1

Drumska podvala

j;il't=}~1~zt;til'n~:.I<:~IIlDttlii{1:$a:30L,om, nQI~;iVjIEl IlljSi I rl[)Va'll)~t!lllif.~1 !Ja'!~~: i UO\li.:fl"1 tiijqrn:Jl11 ~:I!;lil;:;I,1 mo rae iJF(III:~I;i 1"IC;i\i PIIIIIOZi".fJIJIlIIJi)il')n!>lr~Jni 1',:'II11'llj81ill'1llr, I'elll iCc) ,Hi," q(IIIn;)li IIlnL'1lll1fl7'.ill~nim ~ill~HI[i~:'r I[)~ 10- t1'allpw.i rWWiJllt1l ~j'di umsku" rif!!,!\J8111_~V(~ ~)( I i. ~A hUf.1 (:Il,., vo il1l(; prUVlII,ln L~!;'i,ljn [ibli'iJij1'Jt: M:lr1b:'JI' nYM), partrlt:I"lI[-mLI1:ltt(l :;",1111 rll;lri,!:}rilll;: /':"1181if1f11):;1 PI1J!\¥Q!(:j IIjlll::llilnl", II ff'l7±k':!lTT1 pClii!ll. U IltldJt-:iju.2i:i ;,J,U,illUi;J. VI,I,j,1 l'j~~" [1I1'tpi:;1 :jr: ;,;ipi i lI!!lJVUi :~ mNimilr:li,.lfimpljoUlI2Billi(:illl:lIIIH jJilii !:,(l~i~d o!;;~illl :IK :JV:iJ puri n~"'::: (1("I('i rlo 1111P'tC(ili]1'fClliiT (J(111:;;ta.lw [hi.. I'LllilT::,,(lfUl j'lut5u 1I~1;'1 !latllll'lI i:;jll::1JIII~II:L

!!t.ilTldIIH·:: I lIi)zjl II~' Ji'. pl"Hm;: 'Ijl,~ill !i'l IlIilliHil" 'i'1i',III"'("I'" 1"I"~n i)~;." i\II"II'~IIY·1 '1'111111Ii1l'i('1 1111.",'("11

.., (\, r I r I • I, ., 11 h~ (_!, ~ ~ I~ .~ • '".. ~."" 1 .~ ~ , I

sa ~:IJr/l~n,nl .':./H(,'ll'Ia ~;Ii(:a~d (ih i~~i i, III !;I\/i:._~IH~I~'i I ~ld ra ... SpU)02HlljFI I flll,III:!r;r CUIII iloili(:,)) nIHil II :;;1 S1:I'rdIIil:JOI II I 11i1l~l'J1I(J rlbl i d:II):: si':lj,:~ :Ni rsrllj:; ,P(),';i:l\.ill~I1J 1-:-:ZI07i ZJl ~1.I1'1111jU II I «all I.<lCiiu ')\ial<',/Ui,:IJl'ojrM: •• PI l)e:I"J8(.1:J., CPM Lill<O{~(-!IIWVJ 1110(:i 1\lT1'1:;'~iU ::n:Jst:" E:II3-,ll E}J!\jJ·a, a ua ill ::11 1I;:I(\uvm';"lje i (';!"i:)!1Ir:11 eli] .Ie IJ OVUiI'I [JOW) I I I U[J()VOI'U 11'.I(;ill Pi ilJ<!vl,lullj;lOireci:::iava 0:1.- 1;\1) jI(:'~I[JVIl':118,illttii~~Ill!)OII (JviJC llli"ti~rl(:; ',iIUIIH [)'"(' prlco, illl<o jl7 icdna \/1,((:',1 H!-;·u :;0),11 :'i~;pillil~n 110\1(;1 '11,1 jJIJI"CSI(111 O\)V8ZlIil<.i:I.IJ kOll,I!'nl::i, We!!lIi valjdrl 10- Cjlc:kl [,I!\ljlll:ill'; i;z.pnl;(; II lirQc'itirm jest rl,l VI,ldil I~~;~ J ZDII brzo uqnvoriti :,(vnll, Iwl\c III 11[!()VDI'II<l stnu ia ~,:')7.~! prtbavlla srcdstva '28 rCilll?;JCIJU [jCJtjC-V:JllI 1',11 Ie

ISPLANIRANA PROPAST U nedjelju, 28. augusta, Vlada R5-a potpisuje stari ugovor s novirn hrabrim poduzetnicirna i na prvi pogled se cini da ovaj put nece doci do nepredvidenih odustajanja. Nairne, ovaj put su ista pailjivo isplanirana

nije sve, tak i da vjerujemo u ozbiljnost nekana zaduzlvanla kod komercijalnih banaka u BiH, ali i u Sloveniji, moramo malo zaci u realne okvire kreditne spasobnosti slovenskih graditelja.

Na koji natin ce CPM napabirC"lti tristo miliona eura, istih onih kOje nije mogao sakupiti Strabaq, a ni braj ne vece kompanije koje su pratutnjale sa slicnim fiks-idejama kroz Bosnu i Hercegovin u. Bez zelje da se potresa umjereni optimizam Vlade RS-a, .ali na osnovu ranijeg iskustva, kao neizbjezna se pokazala potreba istrazivanja pozacne CPM-a i kapaciteta ove kompanije da se nosi s realizacijom multimilionskom stranputicom.

Strana ulaganja, a dugovi domae!

Kako bi dobili jasnu sllku 0 samom preduzecu, potrebno je prvo osvrnuti se na poslove u maticnoj drfavl, kao kvalitetne podloge za utvrdivanje terena za njihove promasae Gije je mjesto desavanja Bosna i Hercegovina. Nairne, spomenuto "stabilno" precuzsce ie vise puta bilo pred samim stetajem, a vjerovnici sa svih strana svakodnevno kucaju na brojna zakljucana vrata raznoraznih poslovnica i firmi--kcerki mariborskog giganta_

Prema plsaniirna slovenske stamps, prvi put je

KR :-'CE NOVA; 2~PO REDU SPORT CENTAR

zahtjev za pokretanje postupka proglasavanla stecaja CPM-a pred sud om pokrenulo preduzece Avtoprevoz Gramet Trade zbog dugovanja u iznosu ad 668.651 eura, iz cega se firma jedva iskobeliala u novembru 2009. godine. Druga tuzba stiglaje sredinom ove godine oo nogometnog kluba Ptuj, a u svrhu poravnanja sponzorskih obaveza u iznosu od mizernih 120.000 eura. U Sioveniji je firma vee poznata kao teski duzn;k, au tamosnjim medijima se navod; ; podetak da je CPM u prvoj polovini proSlog ljeta imao oko 115 mi llona eura dugorotnih i kratkorocnih obaveza, sto js dvostruko vise nego njihovi pr;hodi, a takvi negativni trendovi se nastavljaju do dan as. Prema takvom stanju, opravdano mozemo dovesti u sumnju ostvarivost planova da to isto preduzece osigura spominjanih 300 miliona eura putem kredita iz velikodusnih slovenskih banaka.

Siovenei su u vrijeme price nko NK Ptuj vee natinili goleme korake u pustosenji po Bosni i Hercegovini. Naime, tirrna-kcenca CPM BiH, sa sjedistem u Lukavcu, danas na sebl nosi teret co preko 27 mi!;ona maraka, te se zbog toga danas nalazl pred stecaern, one sto unosi vecu pomutnju u CPM-ovo djelovanje j~ postojanje preduzsca CPM Ensrgo, s adresom u Laktasima, a zbog razlicitih entiteta sjedista, potrai;vanja cu-

~BAV~ RE6,EAC'~'A. llBtt2e :!J~ TEA .El1LJUJ!)tf(G. f4eVIIPOSUiliVNI RO,N1'PDlt

PRIJAVII Etc:rpU II

UZIV-«W U1JlDBAW1

&WI ~~.mlce ISO mp]IJ.IIl Zo1t,li n~ pr~ I. ~:pbtolk t,A on lI~aenl

go va CPM-a BiH ne mogu biti preusmjerena na ovog m,; vajliju, na kojeg su s druge strane uspjesno prebacelll svi aktivni ugovori.

Ime CPM-a u Bosnl i Hercegovini obiljezilaje i kupovina dijela vlasnistva Tuzlaputeva, u o~viru koje im Ie r,i;J3Ib l\a ntllifl on ~ din mttl11lf1fmeije preblEu \1 '~Ld~, ImuW1!!MOO'lMl1le: proGlUtllOO. 00 g,lilfl8.lil doprinose radnic;ma te ne lzvrsavalu druge obaveze prerna driavi. Sve kulm;nira s otpuStanjem stotinu radnika Tuzlaputeva i njihovom blokadom prometa na petlji Sicki Brad, gdje je izvodac radova upravo CPM. Tada su na vidjelo izasle sve repravilnosti u poslovanju, kao i sva nenaplacena potrazivanja b;vsih zaposlenika.

Gomilanje obaveza

Nekadasnji stahl zaposlenicl naisii su na ucjene, a oni koji su ostali od ranij\h 320 bili su prinudeni da potpisuju ugovore 0 radu na kraci vremenski rok, nakon cega su sistematski otpustanl, sto predstavlja knjiski primjer razvaljivanja precuzeca i prenosen ja preostalih zdravih vrijednosti na druge firme te maksimiziranje zarade uz minimum utrosenln sredstava u ispunjenje ranije pretpostavljenih obaveza. Preduzece se nastavilo komadati, da bi do aprila 2010. godine u Tuzlaputevima bilo zaposleno samo sest fica. Od tada do danas rastu neizmirene obaveze i gomilaJu se rokovi u Kojima nisu izvrseni predvideni radovi, a stran ke sve vise poS8ZU za jednostranim raskidom uqovora Nazalost, od uprave CPM"a nismo dobil; nikakav odgovor, premda smo im pitanja poslafi u razumnom reku

Prema podaclma javnog preduzeca D; rekcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine, obustavljanje radova na Sickom Brad u je rezultat finansijskih problema izvodaca radova - CPM-a BiH. Nedugo zatim, Vlada Tuzlanskog kantona je jednostrano raskinula Ugovor 0 finansiranju ; izvodenju radova na sanaciji brane Modrac sa CPM-om BiH, sto je zapravo uvod u dalje raskidanje ugovora na vise poslova gdje je ovo preduzece izvodac radova. Ukupno sagledavajuci stanje kako u maticnorn CPM-u, ali i tirmama-kcerkama u BiH, stvara se potpuno jasna slika 0 uoitncsti kapaciteta CPM-a za uspjesnu realizaciju ;zgradnje Oodikovog autoputa,

Naravno, uvijek ostaje rnequcnost ca se CPM odlucio posvetiti koncesiji na kaldrmu od Ban je Luke do DObuja, pa da je to moti v odustajanja od svega drugoga, ne bi Ii u svojoj punoj predanosti realizirao posljednji fantomskl projekt banjolucke strahavlade, .•

PflW\VE 1\1,1'<.;

TI!l~/f<tl{i 11l~3!'1l1iFnOl, IlS:l/!.lJJ44i"1, I E-moil; Iml!'fkQ~lfI!J\?i~p(jr"l.C~IrI'tar.bii!

- -

__ -- ..... r-~ I' r~ •• 1"_\"-""" I ...... s ; _ .. ,,- t- .. _ ... - -;1

SaCPMuPM

Sve dokje i u RS budala, ovakvi ugovori ce nam se oesavati, a ni Milorad ne treba da brine za svoju politicku karijeru

Ao nsm SNSO&Goi lubillTJeI i internet, ostaje na'OlJflija'IIUIlfa$l rolb$~item preko ramea, liIIllB 9flliI ~~OOQ!.IIOOiiII. glavica luka, pa ut txMlI n~~;..Jer, 'Ksli ~JJ! je Siovenija preko belog sveta, pa necerno saznatl ko je isla je ta firma kOja ce nam, navodno, graditi istorijski autoput do DobOja. Malo ce lakSe bitl dvehiljadedesetih nego onih devedesetih, jer nece bas morati da putuju na lice mestao Dakle, u slucaju zabrane, potrebno je da kurir ode samo do bilo koje od granica susednih nam driava gde rnoze da uhvati kakav signal i ugugla pojam. Kad nam vee vlast ne eita federalnu starnpu gde su objavljena iskustva sa istom firmom i njenim poduhvatima oko Tuzle u kojimaje za bar 27 miliona ojadila firme, proglaslla stecai i, onda, gle cuoa, pravo u taktase da formira jos jednu kcerku-firmu.

Verujem da nam vlast istinskl uzcfise za onim vremenima Milosevi6a, reeimo, kad nismo imali ove savremene komunikacije i kad su Ijudi trcali kuei sa rnl-

1m, 000 SIOOotla~ MI1~llWlta"li decernhra 1999. gomOO, &£0; s& [iOa 2000., fIi"llDg ,[Jecembra 21)[J8. DOdik )!:i$ifm ~ Collroj~.mpll.!lIBil~1 titi za 20. mm veti, da rirf st0pi3 o:ft;t:In[llu:\lk~. ni.stilIlUiT sest do ,sooam posto, kako je proceniJa njegova vlada. Podsecanja radi, te 1999 godine Vlada Srbije je lsplatila tri penzije u bonovlrna za struju. Nama to nije strano, jer se Pia RS-a zaduzuje kod komercijalnih banaka, pored neseblcnih odluka Vlade 0 "pozajmicama" sa racuna posebnih namena, onih para kOje je Vlada RS-a dobila od prodaje Telekorna Srbiji nekih sest godina posle pada Miloseviea. U dvovekovnoj istoriji Srbije, uoba Slobndana Milosevitaje obelefic pad stvarnog BDP-aza polovinu. U gotovo petogodisnjoj vladavini Milorada Dodika sa budzetskog suficita padamo u pomenuti budzetski krater, a njegova dubina jos nije pouzdano odredena. U izvestaju glavnog revizora do sada ustanovljeni minus u budzetu RS-a je 445 miliona KM, a kada se ukljuce i opStine, prebrojano je 725 miliona minusa negde na kra-

MILOSEVIC I DODIK "Ove godine nasa zemlja imace dvostruko vecu stopu rasta od najvecih stopa rasta u Evropi. Spoljni faktori, u saradnji sa unutras. njim, pokusali SU da sruse ovaj reiim, ali u tome nisu uspeli zato sto je ovaj reiim narodni reiim, i ne moze se menjati spolja vee iskljucivo voljom gradana ove zemlje." Ne, ne, nije ovo izjava Milorada Dodika, vee Siobodana Milosevica iz decembra 1999. godine. Sto se tice 2009., prvog decembra 2008. Dodik je izjavio da ce broj zaposlenih biti za 20.000 veei, da Ce stopa ekonomskog rasta biti sest do sedam posto, kako je procenila njegova vlada

tinga SPS-a da Guju iz vecernjeg dnevnika koliko je okupljenih bilo. Nije sto vidis, vee sta ti S8 kale. Premijer kojem je oo svih obecanih javnih radova i projekata jedino poslo za rukom da napravi budzetski krater (a u proslorn mandatu i taj krater i onaj na Paskulinoj ciglani u BL, gde je trebalo da bude zurada vlade, koji tek sada zatrpavajuj, 1I emisiji Aktuelni ra2govori kate kako mu se cudom cude i smeju premijeri lz okruzenja kad im iznosi svoje podatke 0 stanju (da nrje r umesto t?!) pnvrede, Zasto se smeju, to je jasno. Znam pouzdano da su nekoliko pula iz Kompleksa vracaf ove iz statistike da usminkavaju rezultate za BDP za 2009., pa opet hisu mogli dalje od minus 2,9 posto. "Ove godine nasa zemlja imace dvostruko vetu stopu rasta od najvecih stopa rasta u Evropi. Spoljni faktori, u saradnji sa unutrasnjim, pokusali su da sruse ovaj rezim, ali u tome nisu uspeli zato sto je ovaj rezim narodni retim, i ne moze se menjati spolja vee iskljuclvo voljom gradana ove zemlje." Ne, ne, nije avo izjava Milorada Dodi-

ju prve polovine ove godine. Te 1999. godine, godine koju je Milosevic opisao kao uspesnu, Srbija je bila na zadnjem mestu u Evropi kad je u pitanju korupcija, a ave godine to je BiH. Te godine, Srbija je bombardovana, ekonomisti su izracu navali i stete pn privredu, dok su hrabriji ukazlvall na posledice stetne vladavine. Ove godine u RS-u za sve ce se krivlti popiavs, svetska ekonomska krtza, islam i vehabue, uticaj Turske, ali i lenji narod jer, kako premijer rece u svom nastupu, posla ima, samo nece niko da radi. Reeimo da bere jabuke.

Te 1999. godine bilo je i totalno pornracenie Sunea, a ove 2010. totalno pomracenle svesti, demokratije, sloboda i pravosuda. Neuki Ijudi su S8 tada krili po kucama verujuci da ce da oslepe, a danas se kriju da ne bi progledali.

Milorad Dodik je pisao pismo Milosevieu krajem septembra 2000., neposredno pred njegov pad i petaoktobarske demonstracije, ukazuju6i mu da je vre-

Pise:

Svetlana Cenic

me da ode, pa S8 tako pridruzio demokratskim snagama na kraju svog premijerskog mandata i pred odlazak sa trona na kojeg su ga upravo Mi losevic&lnternationals dove Ii. ave godine oponirace NATO-u, EU, svemu i svakome, jer nema ko da ga podrii i odrZi, osim Tadica u Uzicu, a prijatelja u svetu ima koliko i Milosevie 1999. Prosvrdlavace mozak strahom od pornracenia Sunca, Meseca, naciona, medija, svesti, ltd. Ite 1999. godine u Srbiji i ove 201 o. u R&J veliki ekonomski bum postoji samo u vladaju6im medijima. Koji su nas29, 8., na svetu nedelju, obradovali slikama potpisivanja ugovora sa slovenackorn firmom CPM da nam grade autoput. Da Ii ovo CPM znaci Cestno Padetje Maribor iii Cestom u P._ M ... , znacerno odmah posle izbora. Do tada ce CPM, firma pred stecajem i firma koja je ojadila Ijude i u Federaeiji dabiti kakav kred it na osnovu ovog ugovora i odloziti stecal, kao sto ce i Vlada RS-a sa istim ugovorom nepoznate sadriine pred birace za izbore kako bi i oni prolongirali i finansijski i moralni stecaj. Drugi put se prihvatila sampaniska casa punom sakom i zalio ugovor oko puteva. Treca sreea, katu, pa ce vaIjda konacno neko nekad raspisati medunarodni tender i ski nuti oznaku poverlj ivosti sa ugovora po koji ma se trose narodne pare. Nakon sto je iz grcevitog stiska ispustio krhku sampanisku casu, rece premijer, parafrazi ram, da se A TV i tamo neki sprd aju sa ovi m jako ozbiljnim pitanjem koje zahteva ozbiljan pristup. Nakon sarnpanjca, eiji ce nam mehuricl kao i obleno na nos izlaziti, odjurio je na KoCi6ev zhor da pod satrom ozbiIjno otpeva nesto. Zbilja ozbiljan premijer sa ozbiljnim pristupom. Koliko Ii su tamo placall pevaca?' Oko njegove satre je bila naiveca guzva, a culi smo uobicaieni repertoar: "Joj, Rado, joj R.admila", "0 ne, ne, ne dolazl.,". Bile su i borbe bikova i vasarska atmosfera kao prirodni amtnent, Uvek je mao zapevati i za pajas zadenuti, posla mi jed an prijatelj. Zadenuo, zadeva, zadenuee ... pare i kavgu, odgovori m ja.

U junu 19~4, ~.OtlJrla:~B1l(; al ila!.1b,.tEl Jllf'l1994.) Vojislav Sesolj ~~!ltJa ~ItJe,~ Srlliji bu-

dala, ja ne 1II[JlIHn~'Wi IJrinl:lln~iJtsvg)U politicku karjeru," JlMfeni!l1 5'o'e· ~Of\ fl:. j"tJ RS-u budala, ovakvi ugovori ce nam se cesavati, a ni Milorad ne treba da brine zasvoju politicku karijeru. Vee sam predlozila nag radnu igru: TraZi se uspesan i transparentan ugovorVlade RS-a od 2006. do 201 o. (Telekom se iskljucuje, jerto nije njihov projekat, osim neverovatne brzine u trosenju para od istog).

Guvena recenica pametne deee iz TV serije South Park: "Nikada nemojte da potcenjujete moe grupe glupih Ijudi. A kada je ta grupa velika, tact a su stvari jos rizicnije.".

Kym Vercoe, glumica teatra One Point Zero iz Sydneyja je u Ijeto 2008. posjetila Visegrad, gdje je po preporuci turlstlcklh vodlca spavala u banjskom odmarallstu Vilinoj vlasi ne znajuci da se radi 0 nekadasnjem zloglasnom logoru za silovanje. Kada je tu informaciju po povratku u rodnu zemlju saznala, Kym se odlucila na rezlranje pozorlsne predstave koja se bavi istovremeno tematskim konceptima neznanla, geografijorn, turizmom i zloelnom. 1 vraca se u Visegrad. Ovo je njena prlca

"MISLILA SAM, SAMO (;U PONIJETI MOJU KAMERU i tako cu se po novo suociti s Visegradom, Ako budem gledala kroz objektiv kamere, Visegrad ce biti tek ta mala sljka, Ali nije bilo tako jednostavno. Posebno kad sam bila na Mostu Mehmed-pase Sokolovica. Jednog dana prisao mi je mladi6 i obratio mi se Nismo se razumjeli Izvinjavala sam S8 sto snimam, a on mi je zapravo nudio da me slika. Sklonila sam kameru i izvadila totoaparat., kao da sam tunsta. I dok me je on s Ijubaznim osmhehom fotografirao, meni su pred Delma prolazile slike 0 svemu onome sto sam citala, Vidjela sam vojnike kako pucaiu u Ijude, koji nakon toga poluzivi s mosta padaju u Drinu. Vidjela sam kako Drina izbacuje njihova mrtva tijela na povrsinu."

U Ijeto 2008. Kym Vereoe, glumica teatra One Point Zero iz Sydneyja, bila je u radnoj posjeti Beograduo Siobodan vikend iskoristila je da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Beogradski prijatelji preporucill su joj Visegrad. Bio je to grad najblif Srbiji, s referencama iz daleke povijesti kOje su joj bile poznate. Tog julskog vikenda 2008. Kym Je sebe poeastlla evropskim putovanjem u Osmansko carstvo. Ponovno je iscitavala Andricevu knjigu Na Drini Guprija, 0 '90- im nije mnogo znala, Naravno, bilo ]oj je poznato da je oln rat, da su Ijudi ginuli, ali za Visegrad je mislila da je to i prije rata bio grad u kojem su zivjeti samo Srbi Za nju je nasa bli.za historija bila prevlse korriplicirana. Iz povrsnog izvjestavanja australskih medija shvatila je da su se desavali "strasnl zlocini" i "etnicko cis6enje". "Znala sam I da su Srbi bili

odgovorni za rat i da su pocinili nalvlse zlocina U fokusu naslh medija bill su genocid u Srebrenici i opsad a saraleva. Ali zbunjivala sam S8 u bosanskoj geografiji. Ratnu pricu Visegrada nisam znala. Misliia sam da tu nije bilo zloclna". priznaje. Na blijedom osmijehu, primjetan je osieeai krivice, univerzalne krivice zbog neznanja. "Ijuci u Visegradu bili su Ijubazni. U gradu je bilo jos dosta Ijudi jer je bio pravoslavni praznik, Petrovdan."

Neprospavana noc

Kym kaze kako voli putovati sama. Njen kosmopolitski duh prati energetska otvorenost prema nepoznatim predjelima i Ijudima Cini se da je upravo zbog toga posebno zapamtlla nee koju je u julu 2008_ provela u hotelu Vilina vias.

Endemska, slcusna vrsta paprati koja raste na izvorima terrnalnih voda a zove se vii ina vias za svoje prirodno staniste izabrala je visegradsku banju. Stabljika viline vlasi duga je dvadesetak centimetara, a njena os nova sllcna je vlasi erne zenske kose. Prije tridesetak godina, na stijenama sedre oko tzvora visegradske banje bilo je vise stanista. Ostalo je samo jedno i to ono kOje se nalazl na vodopadu ispod turskog kupatila.

Kym je informacije 0 hotelu prunasla u turistickom vodlbu koji je kuplla u 8eogradu. Iz torbe vadi primjerak vodica u kojem se ovaj hotel - banjsko odrnarallste - visoko oreporucue stranim turistima:

"Vidite, nigdje se ne spominju zlncini, Nakan opustenag dana u Visegradu, iznajmila sam sobu u Vilinoj

vlasi. Kad sam usia u hotelsku sobu, osietila sam strasan nemir. Obuzela me prvo neoblasnilva anksioznost, potom fizicka iscrpljenost Ali rusam zaspala cijelu not. Jedva sam docekala zoru. S prvim autobusorn otputovala sam za Beograd."

Kao i svi radoznali turisti, po povratku kuci zeIjela je nadoknaditi praznine u znanju 0 gradu koji je posjetila, a posebno 0 hotelu u kojem ju je mudta nesanica. U Google pretrafivac ukueala [e: "Vilina vias - Visegrad" OtvaraJuCl tekst za tekstom, Kym u tisini svoje sobe u Sydneyju saznaje daje ne znajuti provela nee u blvsern logoru za sllovanje Bosnjakinja. "Kad sam to prncltala, cinilo mi se da dozivljavam neku vrstu nervnog sloma. Sjetila sam se negativne energije koju sam osjecala dok sam boravlla u toj hotelskoj sobi, ali i nekih banalnih stvario U tom sam se kupatilu kupala, oprala sam kosuIju, stavila je na balkon da se susi. S prozora i balkona logora Vii ina vias zene Bosnjakinje su da bi izbjegle silovanja i mucema skakale u smrt. Pomislila sam da su neke od njih mazda skocile bas s tog balkona. Pamislila sam da su neke silovane u krevetu u kojem sam lezala."

Nemir 0 tom uzasnorn saznanju nile je prolazio Kym je tada znala da ce se vratiti u Visegrad, Da smiri svoju savjest ali i da oda pocast svim zenama koje su ubijene u Vlllno] vlasi. Svim rnuskarc} ma. zenama i djeci kole su srpski vojnici ubili i baeili sa cuprije na Orini. I svim onim Bosniacirna koji su zapaljeni u svojim kucarna. Kako [e vrijeme prolazilo, osjecala je sve vecl poriv da se vrati i pono-

BOSANSKA GEOGRAFIJA "Znala sam ida su Srbi bili odgovorni za rat i da su pocinili najvise zlocina. U fokusu nasih medija bili su genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva. Ali zbunjivala sam se u bosanskoj geografiji. Ratnu prieu Visegrada nisam znala. Mislila sam da tu nije bilo zlocina"

I "Trudila SalTI se da 0 svakorn covjeku kojeg sretnem ne mislim kao 0 zlocincu"

NERVNI SLOM U Coogle pretraiivac ukucala je: "Vilina vias - Visegrad". Otvarajuci tekst za tekstom, Kym u tisini svoje sobe u Syd· neyju saznaje da je ne znajuci provela noc u bivsem logoru za silovanje Bosnjakinja. uKad sam to procitala, cinilo mi se da doiivljavam neku vrstu nervnog sloma"

"BUa sam veoma sumnjlcava prema muskarcirna kOje sam sretala Kad god bi mi se u prolazu susrso pogled s nekirn od njih, pitala sam se kakva je njegova ratna prlea, Da Ii je bas taj muskarac jedan od onih koji je ubijao~ Sa svim informacijama ~~I!lI;>O'r!11 r.t1ala1nii!lIa.sam vili!lt1lltlraU 'Illi uias!1i 1~1.o. ~ I'ID2 _ I ka~ g,otl n1Sam 1il1l_gln dirsa: I)8lolilcd~m 'tin misli, sletila bih se visegradskog Srbina kojeg ste ti i Rachel intervjuirale. Jednog od onih rijetkih koji je tokorn rata pomogao svojim komsiiama, Koji je sada spreman da prizna zlnclne i da govori 0 tome ca l!l'vjii!iilflmJirba II Vl~rll_~!'! Ilil: ~1IC'ltlif rl;ilf,:lii~ IlJIa itW!llllTrililntlJiJ ~oocld ll~llifro.n.Jli3t1 ~~fll"'~I:I'I'"i_1 to mi je pomagalo da se korigiram. Jer trudila sam se da 0 svakom covjeku kOjeg sretnem ne mislim kao o zlocincu. Pomislila bih da svaki od onih u koje gledam bas tog trenutka moze biti bas taj iz vase price koji se razlikuje od vecina."

~OD IC\I'JETOYA ... umdflia sam to. U jedlliDI] 1tI9d'r4S1J11D" 0IIlm;g;$1Il1 napravila s<p-m tal ;WJ~Qm:."tG·rrijElI~ Izbrojala s~zoo c:'ijJdO'iB "Iii! 2DB ublillnih Zena. ~op: !QJ;I'i~lii"&le prilffilt!g zlocina i zamia 'idellltitfita !118\1',~ jif!!liQ:m mogla da dodnlli1.. dOl nlllbo,,;UI ,,",'ORa. Ali sam ZDiIIll IllJet.ai riIll, kbll'ojim ,~tI evijet. Da se svake od njih pojedinacno sjetim"

Povratak zlocinca

Na pola puta izmedu Sarajeva i Visegrada, 12. marta 201 O. kolona automobna sacekala je Mitra Vasiljevica, ratnog zloctnca. Te noel, uz uZicke truhace, "desilo" se narodno veselje - za zlocinca koji je 2004. pravosnazno osuden na 15 godina zatvorske

vno pogleda u aci srpsklrn stanovnicima Visegrada.

Sedam kilometara sleverolstoene

Od 2008. do 2010. godine procltata je brojne knjige 0 agresiji i genocidu na Bosnu i Herceqovtnu, Sada smatra da le terminologija medunarodnih zvanicnika vazna, "ier da su se zlocini 1992. definirali pravilno - kao genocid, medunarodna zajednica bi intervenirala i zlocin u Srebrenici u juju 1995. nikad ne bi ni bio izvrsen". Kym je umjetnica. Dna to sto [e dozivjela zeli dodatno istraZiti i artikullrati u pnzorlsnu predstavu. Plse prijedlog i producenti teatra One Point Zero odobravaju projekt koji dobija naslov Sedam kilometara sjeveroistocno: pettotmens 0 geografiji, turizmu i zlocinu.

One Point Zero je teatar eiji su glumci istovrerneno istrazivaci drustvene i politicke stvarnosti. Per)ormansi su i politicki i lieni, a u reiiji koriste inovativne teatarske strategije. Kym Vereoe je u ovom teatru zaposlena ad 1996

Ovaj put, prvo dalazi u Sarajevo. Povod naseg susreta bio je clanak VlSegrad porj(;e stravicnu proslost koji sam u koautorstvu sa Rachel Irwin naplsala za Institute for War and Peace Reporting u decembru 2008. Clanakje posvecen odnosu stanovnlka Visegrada prema ratnoj proslostl. Zlocine su poricali svi - osim jednog vlseqradsko; Srbina koji nam je pod uvjetom anonimnosti dao veoma potresan intervju 0 masovnim ubistvima koje je lieno vidio.

Mislila sam da ce Kym Vereoe traziti preporuke za neke kontakte u Visegradu.

Ali u Visegrad S8 nije zeljela vratiti s prevodiocem niti voditi kompleksne razgovare 0 poricanju s visegradskim Srbima. Htjela [e sarno posmatratl. 1 sebe i Visegradane. Ova) put, za razllku od 2008., posmatrati sa znanjem a zlocinima. Fokus njenog dvogodisnjeg istrazivanja bilo je genocidno silovanje Bosnjakinja.

Vidjet cemo se ponovo nakon njenog povratka iz Visegrada.

PRESUDE

Kako SU LokiCa povezali sa silovanji_

Milan Lukic je osuden na dozivotnu, a Sredoje Lukic na kaznu zatvora od 30 godina za zlocine pocinjene u Visegradu. Presudom ICTY-aje utvrdeno da je, pored brojnih drugih zloclna, Milan Lukic ublo oko 70 zena, djece i starijih muskaraca u kuci u Pionirskoj ulici taka sto

ih je zabarikadirao u jednoj prostoriji kuce, zapalio kucu i pucao ;2 automatskog oruzja na one koji su pokusal i da pabjegnu. U kucl na Bikavcu, Lukic)e zatvorio 70 Bosnjaka svih dobi, nakon cega je zabarakadirao sve izlaze iz kuce, au kucu uoaoo nekoliko eksplozivnih naprava.

Presudom je utvrdeno i da je lukiceva komanda bila u banji Vilina vias, ali Haiiko tuziteljstvo je propustilo da zlacin silovanja stavi u nJegovu optuznicu Opravdanja kOja su kasnije dosla bila su nejasna i neutemeljena. Jer silovanja u Vilinoj vlasi prezivjelo je nekolikn zena, kola su bile spremne da svjedoce. Neke ad njih dale su intervju za posebno izdanje BIRN-a, Niko ne cuje vapaj li1S'flJ#.W~da. Jednoj od njih Milan LukiC je p~tl rlle'l1lm 11!!I!I1fI~ zaktao sesnaestogodis~ njeg sina. Potom ju je ndveo u Vilinu vias. "Ne znam vise koliko su me puta silovali", izjavila je za 8IRN. Sjeca se da je u "hotelu bilo mnogo zen a i "da je

. svuda bila kIV", kao i da su "sve sobe u hotelu bile zakljuCane. Svakog dana su nam bacali komadice hljeba kOje sma morale hvatati zubima, jer su nam

ruke bile vezane. Odvezivali su nas samo kad bi htjeli da nas siluju."

Nakon presude zlocincima lukic, Amnesty International je pozvao Tuziteljstvo BiH da otvori istragu u vezi sa silovanjima koja su, prema izjavama svjedoka, dvojica rooaka pocinila u Vlsegradu.

Pravosnainom presudom ad 12. januara 2009., Zeljko Lelek, pripadnik MUP-a Republike Srpske, osuden je na 16 godina zatvora za zlocine protiv covjecnosti pocinjene nad civilima u Visegradu. Jedna od tacki njegove optuznice ocnosna se na silovanje. Sudsko vijece je prihvatilo svjedocenje svjedokinje M.H. kOjU)B zlacinac lelek silovao u hotelu Vilina vias. Svjedocila je i 0 prisutnim zenarna Bosnjakinjama koje su bile izlozene lstirn torturama. Svjedokinje M.H. i svjedokinja D. bile su prisutne kada je Lelek silovao Jasminu Ahmetspahi6. Prema Lelekovoj presudi: "1 svjedok odbrane Mitrovic Petar potvrduje ove navode, kada kale da je zajedno S optuzernm isao do banje gdje su saznali da su njihovi komsije Bosnjaci ubijani ada je Jasmina Ahmetspahic iskocila kroz prozor. Ovaj svjedok je svojim svjedocenjem upravo povezao optuzenog s vremenom i mjestom krivicnopravnih radnji iz ove tacke optuznice" (Paragraf 69, drugostepena presuda Leljka Leleka, Sud BiH).

kame za zlocine protiv covjecnosti i krsenis zakona i obicaja ratovanla pociniene na teritoriji Visegrada tokom 1992. Iz zatvora je p usta n nakon dvije t reelne odsluzene kazne. Na web-stranici Haskog tribunala, Kym je procltata da je Mitar Vasiljevic zajedno s Milanom tuklcem ucestvcvao u ubistvu petorice Bosnjaka. Nakon sto je sedmoricu zatocenlka orzao u hotelu Vii ina vias, drzeei ih na nisanu, Vasiljevic ih ie doyen na obalu rijeke Drine. Naredio im je da se postroje, "zatim je na sve njih otvorena vatra i petorica su ubijena" (lCTY, presuda Mitra Vasiljevical. Dvojica Bosnjaka su preztviela, leieci u vodi, pretvaraluci se da su rnrtvl. Na svom sudenlu Vas iIjevic je i sam svjedocio. U novembru 2001 hasklm sudijama je rekao da je CUO kako ie Milan Lukic silovao, ubio i opliackao mnoge od svojih zrtava. Prema Vasiljevicevom priznaniu, poslije napada srpske vojske na selo Musici, Lukic je odveo i silovaa nekoliko djevojaka.

Kym pokusava da ne genera liz ira i da visegradske Srbe ne posmatra kroz prlzrn u kolektivne odgovomosti.

"Medutim, to je tasko, jer ta zabava koja je organizirana za Vasiljevica jasno potvrduje da veclna viseqradskih Srba i daljs podrzava one koji su cinili zloctne nad sosnjacuna. Zlocini koji su izvrsem tokom rata bili su toliko javni, da je nemocuce da ije· dna osoba u Visegradu'nije znala za to Ali, eto, mogli smo reeimo nekima od njih reCi da tokom rata nisu smjeli protestirati zbog straha. Ali zasto ne protestiraju sad?" I ne samo da ne protestlraju, vee se i protive komemoracijama.

Procitala je i 0 incidentima s komemoracije koju su 25. maja 2008. za zrtve ubijene u Visegradu organizirali Udruzenje zena zrtava rata, Visegrad '92, Zene u crnom i druge nevladine organizacije. S Mosta Mehmed-pase Sokolovica porodiee zrtava i aktivisti nevladinih organizaeija bacili su 3.000 cvjetova u Drinu. I dokje 3.000 cvjetova plovilo Drinom, Srbi iz susjedne kafane glasno su pustili pjesmu Drina, ktveve Drina. A potom su zaveslali carnclma i pokupili cvjetove da bi ih kasnije prodali.

"Naravno da znam da svi sadasn] stanovnici Viseqrada nisu bili tu kao su zlocini izvrseni. Neki su izbjeglice i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine do..sli su nakon rata. Vidim da televizijske stance, radio i novine redovno izvjestavaju 0 sucJenjima, presudama .. iskopanim grobnicama. Nemogu6e je da ti Ijudl nakon toliko vijesti i dalje zive u neznanju."

U Visegradu je ovog Ijeta Kym provela pet dana - sama. S vrlo malo rjjeei kOle je nauclla iz bosansko-engleskog rijecnika, a kOje su poslurlll za riietke povrsne komunikaeije, shvatila je ipak puna: pridjev bosanski nije nikako uputno koristiti - kad bl u kafani trafita bosansku kafu, ispravljali bi je: "To je domaea, ne bosanska kafa"; grad je veoma izoliran i stanovnici su sumnjicavi prsrna strancima - da bi se osiecala sigurno morala je uloziti mnogo osmijeha i testa ponavljati: "Ja sam turista iz Australije"; Visegradani zive negirajuci zlneine i ne zele da se

, slecalu devedesetih, ali nakon sto se malo opuste s "australskim turistom", odmah spominju Turke, Ivu Andrica i Na Drini cupriju.

Crna zavjesa

To sto se zlocini ne spominju, ne znaei da spomenika nema. "Setala sam kroz ostatke bivsih bos-

njacklh mahala. Jedan dan sam posmatrala ono sto je ostalo od zapaljene kuce i zenu u susjedstvu kako cis!i dvnrlste. Muskarac pored nje - koji je mogao biti njen muz - osmo je sjekiru Gledala sam u spaljenu kucu pored njih j pitala se da Ii je ani uopce vide? Kad vee ignoriraju stvarnost, zasto nisu skroz srusili te kuce - jer one su spomenik onome sto je uradeno Ijudima koji su tu ;i:ivjeli. A onda mi se nametnula misao da Srbi te kuce mozda i ne vide. lzrnedu njih i tih kuca kao da postoj i crna zavjesa,

Kym je svakodnevno setala, Od noteta u kojem je odsjela, trebalo joj ls dvadesetak minuta da stigne do centra grada. Prilikom prve setnie primjetila je mnogo policijskih auta. A onda je sliedece jutro brojala - proslo ih je devet. Ueinilo joj se da su to svaki put bili drugi pnllcajcl: "Tu vecer sam u svoj dnevnik zapisala da je to jako mnogo policije za jedan tako mali grad. Zaprsala sam i da bih se u Australiji s tolikim policijskim prisustvom osjecala veoma sigurno. Ali u Visegradu ... cinilo mi se da je

vu. Nije je nasla i vratila se u hotetsku sabu. "Spustila sam se na krevet i zaspala. Ne znam koliko sam spavala, ali kad sam se probudila, prvo sto sam vidjela na zidu pored sebe bile su reeke. Olovkom iscrtane recke. Pomislila sam da je mazda jedan od silovatelja iz srpske vojske povlaeio te linije iznad kreveta za svaku zenu koju je silovao. Mozda je to bilo za svaku koju je ubio?"

Ta misao ju je osvijestila. Jer pored liene strane njenog putovanja, Kym je preuzeta i profesionalnu obavezu da napravi videomaterijal za predstavu, koja ce buduclrn gledaocima u Australiji prenijeti poruku 0 moralnoj odgovornosti da kao gradani svijeta znamo 0 zloctruma koji se tine samo zato sto Sll u pitanju "drugi".

"I uradila sam to. U jednoj nadrealnoj atmosferi napravila sam taj videomaterijaL Izbrojala sam 200 cvjetova za 200 ubijenih zena Zbog specificne prirode zlocina i zastlte identiteta zrtava nisam mogla da dodern do njihovih imena. Ali sam zato htjela da izbrojim svaki

KRIVICA uBiia sam veoma sumnjicava prema muskarcima koje sam sretala. Kad god bi mi se u prolazu susreo pogled s nekim od njih, pilala sam se kakva je nj~goya ralna prica. Da Ii je bas laj muskarac jedan od onih koji je ubijao? Sa svim informacijama koje sam imala mogla sam vizualizirali laj uias izljela 1992."

cvijet Da se svake ad njlh pojedlnacno sjetim."

Sjedimo u Beckoj kafani sarajevskog hatela Evropa. Upalilaje kameru i vidim je kako sjedi u hotelskoj sobi u Vilinoj vlasi i prebire po buketu zutog poljskog cvijeea. "Izgleda Ii ovo besmtsleno?", pitala me Kym, Njene krupne oei bile su pune suza.

Bilo je neoblcno. I mnogo vise od tuge. Imalo je jasan i dubok smisao. Dublji ad Drine. Nekoliko sati tog Ijetnog dana 201 O. jedna soba u Vilinoj vlasi bila je neka vrsta spomeni ka. Mjesto na kojem je obavIjena tiha komemoracija za sve silovane i ubijene tene. Za sve one koje zbog propusta ICTY-a nisu spomenute u optuznici i presudi Milanu i Sredoju Lukicu .•

efekat ucestallh pollcijskih auta zapravo trebao da me uclnl nesigurnom."

200 cvjetova

Posljednji dan svog boravka Kym je uzela taksi do hotela Vii ina vias. Iznajmila je sobu i unaprijed je platila. Na krevet je spustila buket poljskog cvlleca. Imala le namjeru da sebe snimi kamerom dok broji cvilece i rasipa ga po sobl - sto bi bila liena komemoraeija tenama koje su tu silovane i ubijene - 200 cvjetova za 200 silovanih i ubijenih :lena.

U prvi mah atmosferu i energiju u toj sobi nije mogla podnijeti. otisla je u setnju. Potrazila je erk-

Upozorenje 0 greskama u udzbeniclma pred pocetak nove skolske godine . ,

~e ce ove

iivjeti wk?

U ponedjeljak je odrZana konferencija za stampu 0 temi Korupcija i netransparentnost pri odabiru udzbenika u BiH, u organizaciji izdavaca udfbenlka Klett BiH i medunarodnih _ strucnlaka, na kojoj se precizno i detaljno govorilo protiv visegodisnjih propusta i malverzacija ministrice za obrazovanje Melihe Alic kada je u pitanju udzbenicka politika te su iznijeta i konstruktivna rjesenja

Pise: Belma Becirbasic

"DJELOVANJE KATOLICKE CRKVE U BIH OZAKONIO JE jOs sultan Mehmed II svojom Ahdnamom. __ ", "Pripadnike Crkve bosanske u Bosni ce u potpunosti zamijeniti muslimani, te ce se na taj nacin formirati danasnii bosanski vjerski trokut", samo su neki od primjera sadriaja udibenika povijesti iii b, h, s jezika, kojima se, kako je jednam prilikom za Dane zamlletlo ugledni i ntelektualac Zeljko Ivankovit, sistematski vee godinama sprovodi "kontaminiranje skolstva nekompetencijom iii ideoloskim himerama u obliku falsificiranja povijesnih ci-

njenica i plasiranja novostvorenih mitova". Protekie godine, nekoliko kardinalnih udzbenickih gresaka, poput te da su roditelji morali mjesecima uvjeravati svoju djecu da vuk ne zivi na grani (da napomenemo samo najapsurdnije), nanijelo je nepopravljivu stetu ministarstvima, autorima, recenzentima i lzdavaclma. Medutim, sve kritike 0 gramatitkim, stilskim i materijalnim greskama pojacanim etnonacionainim diskursom, promoviranjem segregacije, heteronormativnih vrijednosti i kultume zatvorenosti, nisu uspjele unijeti niti najmanje refonne unutar sistema udzbenicke politike.

Ministrica obrazovanja FBiH Meliha Alit ostala je

tvrdoglavo vjerna odbrani postoieceq sistema recenziranja i odabira skolskih knjiga, a kraj njenog mandata, nazalost, dolazl suvise kasno i ne ostav Ija nad u za skore promjene. Pocetak nove skolske godine roditelji docekuju sa zebnjom, plaseei se novih "provala", "gluposti" i dezinformacija kOje ce se podrnetatl njihovoj djeci. I dalje se ne zna koji su recenzenti odlucivali 0 odabiru knjiga, po kojem kriterijima su izabrani niti po kojim kriterijima izabiraju modele znanja.

Recenzenti i greske

U Danima smo u nekoliko navrata upozoravali na

/

--_

"Nastavnici ne iele da biraju vuka na grani, ali ako samo on postoji u jrednmm

ISTI IZDAVACI "Na koji nacln moiemo docl do dokaza da je jedan recenzent korumpiran od strane nekog izdavaca? Ne moiemo! Ali, ne morate znati da je neko dao novac nekome da biste zakljucili da je u pitanju korupcija. To pokazuje prosto stanje na triistu udibenika. Doyoljno je vidjeti tri posljednje godine: uvijek jedni te isti izdavaci dobijaju poene. Sama cinjenica da je tako govori da sistem treba mijenjati"

netransparentnost pn likom odabira rukopisa i izdavackih kuca te na nestrucnost njihovih reeenzenata: oclto je da Ministarstvo uporno vee godinama favorizira iskljuclvo jedne te iste autore i lzdavace, a ponaivlse one IZ Tuzlanskog kantona, poput reeimo Bosanske rijeei iii IK Nama. lako se Ministarstvo oduvijek ogradivalo time da konacnu odluku 0 tome ko] ce se udzbeniei koristiti u svakom kantonu donose resorna ministarstva, zanimljivo je da vecina ostalih lzdavatklh kuca svoje rukoplS8, i pored strucnostl njihovih autora, ne uspijeva osvojiti dovoljan broj bodova.

Sistematske greske u udzbemeima, pisali smo, idu na cusu recenzenata koji S8, sudecl po naclnu oejenjivanja udzbenika, nimalo ne trude. Neki od primjera nestrucnosf su: Vahid Muli6 (P: "Oa Ii se u rukopisu vodilo racuna 0 pslholosklm i lingvistickim zakonitostima usvajanja terminologije?" 0: "Izbor fonta (?!) nije u skladu s ocrzavanjern pazme kod utenika"); Muhamed Arnaut (P: "Da II je nastavna materija po svom sadrzalu, nacinu prezentiranja, duzini recenice i obimu prilagodena uzrastu ucenika?" 0: "Rukopis je stamoan na veoma -teskom papiru (tezina knjige j8 750 grama),,(?!); Alen Kalajdzija ("Medulim. u rukopisu su se autoru des avaIe nerijetko odredene omaske vezane za nacm konslenja naucnlh cinlenica, izvodenja generalizacija, postavljanje zadataka u kontekstu razvijanja induktivnog metoda fazurnijevanja nastavnih jedinica ") iii Vedad Spahic (P:

"Koliko rukopis odrazava razlicitostl uh. drustva te promovira pravo na razncnost?" 0: "Ponekad i pretjeruje u ovom smislu.")

Ovi problemi bi S8 mogli ukloniti ukoliko bi se promijenio nadn odabira udzbanika - smatraju pojedini izdavaCi govoreci na press-konferenciji odrzanoj u Sarajevu 30 augusta 0 temi Korupcija i netrasparentnost pri odabiru udtbenika u BiH.

"Nase ministarstvo je osmislilo prilieno kompliciran proces odabira udzbenika, podrazumijeva se da izdavaci svoje rukopise prvo pod sifrerna moraju prijaviti Ministarstvu, gdje grupa ad pet recenzenata pregleda te rukopise, pa zatim daje neke odgovore na pitanja postav-

·'tonu, onda nemaju izbora ... "

Ijena od strane Ministarstva. Pri tome, taj upitnikje prilieno smtesno koneipiran Jer daje istovjetne uplte i odgovore na sasvim razlicite udzbenike, razlicite predmete i nlvoe, Neka pitanja rnogu opravdano biti ista, kada se radi 0 kvaliteti udzbenika, ali sasvim je logieno da neka pitanja ne mogu biti ista Ovaj prineip maze izgledati posten na prvu ruku, jer se eini da ornoqucava puna strozu recenziju udzbenika. Liste recenzenata koji pregledaju udzbenike SLI za nas misterija, liste sastavlja Ministarstvo, po kojim kriterijima ne znamo, ali sama cinjeniea da su izdavaci prisiljeni pod sifrom prijaviti udzben ik, govori 0 tome da se oni plaSe koru peije unu tar vlas-

MINISTRICA "Ministrica Alie tvrdi da sve ide pred Vijeee za udfbonlcku politiku, sto nije tacnn, i sarna mijenja pravila i konstantno radi ustupke jed nom, favoriziranom izdavaeu, Cesto bivaju odbacenl upravo najbo/ji rukopisi, dovoljno je reel da je ove godine najlosije ocjene za udibenik geografije dobio National Geographic!"

titih redova. Prirodno je da takav princip odabira udzbenika stvara atmosferu u kojoj se vode igre i same", kateqoncan je urednik i izdavac Muamer Kodric.

Na pitanje novinara da Ii moze imenovati precizne primjere korupcije, Kodric kale: "Na ko] nacin mozemo doci do dokaza da Ie jedan recenzent korumpiran od strane nekog izdevaca? Ne rnozernol Ali, ne morate znati da je neko dao novae nekome da biste zakljucili da je u pitanju korupeija To pokazule prosto stane na triistu udzbenika, Oovoljno je vidjeti tri posljednje godine: uvijekjedni te lstl izdavaci dobijaju poene Sama cinjenica da je tako govori da sistem treba rnijenjati "

Sloboda nastavnicima

Rok Kvaternik, iz lzdavacke kuce Klett, tvrdi da js osnovna greska sistema u FBiH odobravaoje udzbenika s bodovanlern, "ko] je kao takav unikantan II Evropi". "Niti jedne godine niko ne zna sta 6e mu procl, osim jednog izdavaia ko] dobro zna. 00 prosle godine, broj udzbenika bio je oqranlcen na rnaks.malno tn udtbenlka, sada je prosiren na vise, ali je jos oqranicen razinom bodova. Ministriea Alie tvrdi da sve ide pred Vijeca za udzbenicku poutiku, sto nije tacna, i sam a mije~ nja pravila i konstantno radi ustupke jednom, favoriziranom izdavatu. cesto bivaju odbaceni upravo najbolji rukopisi, dovoljno je reel daje ove godine najlosije oqene za udzbenik geografije dobio National Geographiel" Kvaternik je takoder upozorio na problem finansiranja udzbenika po kantonima "Kanton kupuje udzbenike za sromasnu djecu od samo jednog izdavaca a nastavniku uopce ne ostavlja pravo odabira."

Izdavaci smatraju da je najbolje rjesenje da nastavnici sami odabiru udzbenike te da niko ne utjece na Iljihovu odluku. Pored toga, predlazu da se sistem bodovanja, koji "ne postoji nigdje upravo zbog kupovine recenzenata", ukine. No, glavno riesenie koje predlazu je liberalizacija trzista. Na konferenciji je prisustvovao i Paul Hedlund, strucniak iz Norveske, koji je rekao da je u Norveskc] sistern odobravanja po kojem drzava kontrolira sta izlazi a sta ne ukinut jos 2000.

"Danas trziste kontrolira da Ii su udzbenici u skladu s nastavnim planorn, jer ako nlsu, nastavniei nece koristiti takav udzbenik. Odobravanje udzbenika od drtave je u Norveskoj otjenjeno kao cenzura, ogranicava slobodu nastavnika i dovodi do ujednacavanja udzbenika To je nesto 0 cemu bi ovdje trebali razmisliti jer takvo izdavastvo moze omogu6iti nastavnlclma da S8 fokusirajU na predavanje, da svakom uceniku pruf sansu da ostvari svoj potencijal, da podigne standarde znanja i da aktivira i inspirira djecu,"

Muamer Kodri6 kaze da bi se time izbjegla i ideologizaeija udzbenika. "Liberalizacija trzista 88 opravdava time da ce s veclrn brojem udzbenika nastavniku biti lakse da odabere onaj udzbenlk za koji on smatra da je kvalitetniji Mi predlazernc da se Ministarstvu prijavIjuju izdavaci sa svojim izdanjima. oa ih prijavljuju uz dvije iii tri recenzije kljucnih osoba koje ce svojim autoritetom stajati iza toga Ako se desi da se u nekoj knj izi ipak nadu qreske, za njih trebaju valjda odgovarati recenzenti, Tako je u veeini evropskih orzava Ukoliko Ministarstvo obezbijedi nastavnicima da bez pritisaka biraiu udzbenike i onernoqucl bilo kojeg direktora skote da vrsi slobodan izoor, smatramo da ce se smanjiti 1nDgucnost za kcrupcfju a dobiti kvalitetniji uczbenic! Mi vjerujemo da su nastavnici dovoljno strucnl Nastavnlci ne zele da biraju vuka na grani, ali aka samo on postoji u jednom kantonu, onda nemaju izbora ... ".

PJlOMD

~\.ll'-"~""'''~ [it!' ,lImi'\1 '1m j;nIil1uUJ:! 1 j ~'inl l~&n' -"iI 11 ~mIJ~lmri E."fD~ iinJjl!, It ~l!' Imil 1-1 ruLV len ~~I:m ~ubJ,lIi1.l:lju zn p ~I e IrWlnlll: )1'''''1] Ill'" 1;.

Fakultet za javnu upravu dobio je saglasnost za fad 2005., a vee 2006. upisana je prva generacija studenata, koja je diplomirala 2009. Druga generacija diplomanata svoj je ciklus studija finalizirala 2010. godine. Nastavni plan i program fakulteta realizira se po Bolonjskom procesu (3+2), a preuzet je s Fakulteta za upravu iz Ljubljane na osnovu ugovora 0 suradnji, Nakon provodenja prvog ciklusa studija za titulu bachelora, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu u tekucoj studijskoj godini pokrece i drugi ciklus za magisterij, za koji je vee raspisan i konkurs. Drugi ciklus studija bit ce izveden u suradnji s Ekonornskim fakultctom u Sarajevu, kako bi studentima na raspolaganju bio dovoljan broj kadrova koji bi mogJi uspjesno izvoditi nastavu na drugom ciklusu.

Fakultet zajavnu upravu je nedavno postao i pridruzeni clan Sarajevskog univerzitetao Nakon uskladivanja s procedurama Zakona 0 visokom obrazovanju Kantona Sarajevo' Fakultet za javnu upravu je 3. juna 2010. postao prvi privatni fakultet koji je usao u sastav drzavnog univerziteta te u novu skolsku godinu ulazi s tim statusom. Osnivac fakulteta prof. dr. Munib Tahirovic kaze da na ovaj nacin fakultet promovira koncept privatno-javnog partnerstva koji se godinama uspostavlja medu institucijama u Evropi, te ce putern ovog pridruzivanja Fakultet za javnu upravu doprinijeti boljoj harmonizaciji privatnog i javnog obrazovnog sektora.

Novi model skolovanja

Nastavni kadar fakulteta sastavljen je uglavnom od mladih i obrazovanih Ijudi - osam doktora nauka i cctiri asistenta koji su u stalnorn radnom odnosu te se dokazuju

- kao kvalitetan tim u obrazovanju studenata za proces fad a u javnoj upravi. Oni doprinose novom modelu skolovanih kadrova za potrebe drzavnog i javnog sektora te svojim radom osposobljavaju studente za nove oblike reformiranja jayne uprave, sto odgovara i ciIjevima BiH na putu ka pridruzivanju Evropskoj uniji. Nastavni plan i program Fakulteta za javnu upravu sastoji se od 45 posto predmeta iz upravno-pravne struke te 45 posto predmeta iz ekonomske stroke, koji se odnose iskljucivo na javni i drzavni sektor, dok ostatak Cine informatika i engJeski jezik. "Program zadovoljava potrebe onoga sto fad u drzavnom sektoru danas trazi od sluzbenik.a", pojasnjava Tahirovic,

Fakultet je trenutno srnjesten u zakupljenim prostorijama na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, koje ne ispunjavaju sve uvjcte za izvodenjc nastavc, Stoga je 2. augusta zapoceta gradnja nove zgrade na podrucju opcine Vogosca, modernog

Gradilisle nove zgrade Fakullela za javnu upravu na ulazu u Vogostu

Fakultet za javn

Obraz van

Nakon provodenja prvog ciklusa studija za titulu bachelora, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu u tekuco] studijskoj godini pokrece i drugi ciklus za magisterij, za koji je vee raspisan i konkurs. Drugi ciklus studija bit ce izveden u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Sarajevu, kako bi studentima na raspolaganju bio dovoljan broj kadrova koji bi mogli uspjesnc izvoditi nastavu na drugorn ciklusu

Prof. dr. Munib Tahirovii:

1 upravu, Sarajevo

· · EU po mjen u

Idejni plan nove zgrade Fakulteta za Iamu upravu

USLOVI STUDIRANJA Svake godine se na ovaj fakullel upise oko 100 sludenata, stn zadovoliava kapacitete. Cijena sludija PO gOdini je 3.500 KM, SIO ukljucuje komplelnu potrebnu literaturu. Studenti imaju eleklronske indekse, a na studijskim putovanjima posjecuju i jedinice lokalne samouprave u zemljarna Evropske unije, puput Siovenije, Auslrije, Njemacke ...

objckta od 1.800 m- koji ce biLi prilagoden potrebama programa Fakulte ta za javn LL 1I pravlI te ce studenrima omoguciti najbolje uvjete za nastavu, Uskoro ce poceti radovi na vanjskom uredenju, a iz uprave Fakulicta sc nadaju da cc sc gradnja zgradc fakultcta, u koju cc biti ulozcno 1.5 miliona K\1. finalizirati do kraja ove godine, kako bi vee II narednoj studijskoj godini studcnti nastaVLL mogli slusati u novoj zgradi u uvjetima kuji cc zadovoljavari svc potrebc nastavnonaucnog proccsa.

Svakc godine sc na ovaj fakulret upise oko 100 studeuata. sro zadovoljava kapacilete. Cijena studija po godini je 3.50(J KM. ~to ukljucujc kornplctnu potrcbnu litci aturu Studcnti imaju clcktronske indeksc, a na studijskim puiovanjima posjecuju i jcdinice lok alne sarnouprave u zcmljarna Lvropxkc unije, poput Slovcnijc, Ausn ije. Njernacke ... Zahvaljujuci porpisanorn ugovoru ~ vee spomcnutim univcrzitcrorn II Ljubljani, all i s Univerzitetom za javnu upravu II Munche nu, kt oz ovaj vid studentske razrnjene Fakultet "j iavnu upravu nasroji ostvariti (}~LlO· vnc uvjctc Bolonjskog proccsa. Pored toga. fakultct organizira i pi akticnu nastavu, kojll studenti obavljaju u OpCi11i Centai , Opci ni Novo Sarajevo i Opcini Novi GI<Ld tokorn jednog sernestra na trecoj godini prv()g ciklusa studija Studenti obilazc sluzbc, po~ smatiaju sisrcm rada, prisustvuju sjcdnicama opcinskng vijcca, sastancima s nacclnikom. a pnsjecivali 'ill i kantonalna ministai ~ stva kako hi na taj naCL11 usli u h;;ll prakticuih zbivanja II drzavnirn institucijarna,

Poslovi u javnom sektoru

Glavni cilj Fakultcta za javnu lIpl avu jc adekvatno ohrazovanje studenara kako hi mogli postati drl:avni sl uzheruci koji ce p()~ kazati kako treba OclgOVOL iti potrebama gradana lokalnc zajcclnicc. "Zdimll -tvoriti LL~ dar koji cc hiti ptl mjcri drzavnih sluzbcuika u vemljarna Evropskc unijc, koji cc biti okrcnut korisnirn 'IVai ima, J <v1l11ljeli efikasnosr, nccc biri korumpiran .. Pokusavarno iskolovari kadm koji cc uspjci.no i aditi II d6avnim org,lLlima kako bi gradam hili LL potpunosii zadovoljni", objusnjav» Munib Tahirovic

Pored mogucnosti zaposlcnja 11 drzu\'110.1 ,lll)ln. xtudenti Fakultcta zajavnu llpra~ VtL se nakon /(L\1 ~elka studija. /ahvaljlljuci poznavanju prcdrncta iz oblasti pLava i ckonornije, mogu zuposliti i II brojnirn djc!atnost JI11a van drzavne sluzbe, od nosno u pi ivatnorn bizuisu, "Kroz stvaranje ovih uslova 2<1 I ad. kvalitctan nastavni kadar i prostor, pokusavamo studcntima dati po~ trebna znanja s kojirna mogu uspjesno raditi, Nastavit cerno u tom srnjei u te se nadam da CC od narcdne studijske godine nasi studenti imati vrlo kvalitetne uvjctc za rad II novom prostoru kako hi u buducnosti mogli dobro obavljati poslove u javnorn sektoru", isticc Munib Tahirovic,

I

'iN~aie ek'~p,e su imale ,mUiaD ,situ - cij,a U' kojima, su Ijudi I

11m colu Visc!ml"j owl::I:D(j 1 i l,zilaU':'J\] viii,.!:,: i MiIClli,IU f'.Io'Jkcvl~\ suklilllll:l IlI"IOITlU Sill VI~:ol~u Slll~':;!([1 i IIJflln. cku viiece 1l1()7:r~ i Zil f;i() illl" ()lil;J~li!, I)iUt;ciC' je pill-' vesti il'tt811111 dl aqu ntklltl :;Iu(;aj j(21IDiljljj(; II I)\! oj il1- %i potvi di'.I'lIlja oOtu71Iic:e. b)a:dn, :::31111J jf; Sp;I:';['~1I I\f'~- 11')111;-111 moqao p[)ivl"!'liIi ovakvu nplll2:nir.:II. Jr; Ii ii" :.i111 1 sist(~)llll! 0(1 lo!llJH, Ii iu tH Vl:7,;iJ (':' visoklill ~in·lIiaCllilll rukovcnstvon f ~hj;-;D .. :'i

DAHl: I!!:cj~ D,.f'ip'.,~ li~'<fi£ii~k P~IPiJ: illIll DIlQ,~f,; ni~J1'.Il'i<aii f11~1~1!11 ~lt,mii~i;JLiir'I~,~ j,<lI\illi'II~m II ~ ... 5~'!.r~ltI r .. 1,'Gi~I~L!! :i;» .. ~nj <J, {;'~Oill1 ID~I~hll BU'! ~:;]i; l~e, i;1\{'i; 1iI:.i'l'

'MI:.['rO~l".e:i ;';,I::vilfl ::lIIUIIIU lLi jc'\./il()IIIH)IIIJ~IVj(:

I;O'!I('~k l\Oli jEfi~iUllz:io dllll;Bllji H1z.i1Tll1 nS-IL Til i~Tii.(j i:mljlIJoliiill!k iDt,j;J Fiarj[)\iilTJ;: I(~I~I'-::ZY::;;', !;cjl j(;-~\!',> ~ii:l[e ! 11':Jrl-I::i!JI 1:,111,,,- 1'I,:;[JI~';G ll~F[ljt;!'i{! ~(a 'IUII1~ da oi'l'OU\iiI UIIO sto jll uu 'BL. do 'liS. TId.pravI jRJlb 118 pnJ:;tCiTlJ F@,L Da lllJlll:tTI 1'.0T1i;I'.:i;ln. l6;:~:1 Ii: ' . .ia n:ll: r~:iillill (ihn::- 11ui I !I,ll" 0(1 '/ilnIl111'a I 'Dpo'./I!:t± !;Oji )r~ ~o.~ 21)\.lf:l, ,eljl'~i il)' ('10 !'Inri'lv '~ill, Imju on IM~lva'lal;m;~;;lIYl.D.lII,,!1 3IUGa~ 1111117.1;)1') prr,Ji',li ~rhlj(: i I:ITIC Grin,": /,,(;1,11 Je caf/III!IDlI.HlIEI/iti U8iUD'@~ 8_!(Q:~nlj(; C(I cbl;:l~~lln-i 71;Dn' i\;9;'1 'i,l() poviccv nln:: prod .... kon::tli;lliWflu:;il nClroiliLlt:1 :Jj'~l!I- 1'lll:il~IVI" l~iH.'T('§-I\rII(: TF~irnID~I'liw,:vili:I:: W Ilrr:I\(I) tlij VilOillirh)j1G'!;:~ ,lir!iKIIJliI:: III JOIIHI I" Ijl),l:;k" ~ilava jll o~Tv o<!hd\f! uoma d;-; se 4Sl iOl (-)1)1 (ol'lii:ldi I fIOIIi(jll::i l;ftLO 1\0.1<;1\1, ~~fl!u i kako jo ii~~il)7ivni"(: I)jiil()\![~ Ili~jnllli j::: II jLlII,11D:]li, (1([ ::(1 oikIJp:JJl! (JruIJl'li::('I 11f,\ PI()~I,I)I'li l~iS-(l i, na kl8jU !\laJ;::l.l~, i~;pl~ll (1\1(1 rT\"illnn;.l_ut (~bu:f,L()!:e[lju I [ Mernol ilc111l1Jlil cci It I ,I 1"111 ()r:~: II,

DANh !r,~,J!.>'~~ l~!' :~l\t~!!;~III1! ~~~a s v!"lnUn ~~¥JS!H"!'

lil.\ii.li..,n'C'I~;'~C1: L);;lla~ 1111 VO[\(lI;.ul ill , d ;)11 i1':1111 GLiJ.1'llvi f~llilulacln DrKliku, II!£~ I~Llil\uj!1 ~)U ou ~~t~b'Ul.l;; VW:JrtH1;1 Pf:jJOVil::1 i nadU'.i~1fID 1(~Tadzl!~" :6iilllIJ jt: rill.i(ji 111(,: '1111- cip ic i::II. sva t!ujiCa, iii 1)110 l;oli IL tow [:;irIllH. namurn tu rli~<L1!(\lfl' (liI8rnn, ~vi ~1!J 0111 tlSI[illi nfJ ion! i l"i.1fII' !~,a ... n:l(Jzit~~\ifil\~ IJft':iii!\:L()W) ~;~I i;r!/:kf! 1'li:i!;oiirna£;f~:5\!i staLJ.I. !)O(lil< Jlf~ dolszi IJ I\Ti;ocf[f>:. nne!l/( I\~li\: I'I:i fil1W ~~. GB S\wlrti ~;~Ifilje 'Ill I?;i iiTIill II .!dili,)cla"flil WCI"II:,I, ('[lfll!< l('o117;Jpr;l,v(J iu Ii':l ~;vuj(? C:[311~Tl!' ITK:rnJJ..8 I jlfJllt~:\r-: TI)i"J ... :':i, anna i eve ~11:lTlI7nil~ clilillJ\':.: 1':lrll'r~'II:llTIiIT:l ,Jg_ PO\.11~rl I',nll jn II qllnljO'lrI(:'ji'8I;J!:ijl ~ R~,lkJ.i1Tf f-.IJ';rrr:m7j\J1:~'~I11_ L~j~[ !IILJ..:.11 Ji!~ !(]\,lrJT5li tJ.a 1,11[ii"liil~ [:vlk' p;~rr:i: ii1,i-:~,:tJ ~ jHWI'1~1 - llih! ~lrr:J:IJ Hr;-lIinll! H:;I'LlHii-:.!J.sfJJ::1\11, :'Ii)il.!ll~~;i;-{lI'illJ Eii~~lfj\i~J1J~~O~ '92 - '95j

DINI: Bnr~ km:eg~ VU:om:tiI PiaIlIil'l6iJ1 hoJe. ~.e' em 11M p!t!;!!lJ1t.iII ~ "pae:ma'" ilz 'OSl1iO" "lIaG liIifiIi!l .1 BaoJilJ LUcf., dilll 5,,1 \f'am 110- ~r5~\'J. LiJ k<i1'('I~~'!'I' s-tle ~&! odnlliSima? iK.~WO:~jlC; ':;vllIljUili SIILiilli".I'.'i"J .\T!]~ilfili 7.: III::;. 1'2::11"7111 Fiut/JV;ll;, 1'!t!I',,;c:d ,.: II::<:!I I L:<f1il': , iJ111) il I I~ lu~, !,:J!' 11110 [Im;ill, 1.'1,1 I ['):i(; i ~ Illill ju j~irui.ICi;'lllll" Qi,j81'llIlQ, ~Q~, Izll!iOr[1 Li,'LIII::lI G:lI"zili 119 :"voja I ddR:ll"rJjli:,I!!. ZII~Jn gu UNrlt: ju fJijfl.U ()iVlln~rw pl~)lrl(l, t;liliICJvilrl~J nCd~~dGIJlli8- iy(~, ~G)h:'qijll i}OH1cl,. LI dva 1-I~VI;:lia, o VitDlniTiI PDpllvi cu Pa z.:dtu I'll: T['(;i - iuiO:';CI~ I;uji dill "I;; mUlll n Suii II ci!;;_voj I)lrei. io 2[)()4. ];18() ~Jt::~pnrlll'J.l ria sf;r.)I".!i [lIlt i'()plJvi(; no izat5CI"c:! za rjlTlljll(krnalTl za IJUli~,h! Pf<)V;:

Flill.

QAN.~ i!(]lik~ iii! !mei;-~~t'~ iIiliil t{i~V" 1li::01il'ba bltif,J;e '.'llL'I11 :b'I",dr:;!crllll:~I"

JiI£,'~iJ,.:E'11"QI'ilnit':: IJ :;Iil-l jl~ S'J(! r:llJfjll((I. 'PII i 1~1. (', 11GI rHllI·c) ,al)OI'8Vili (Iaj:~ 1:.10 slldijCi II D:IIT11.I t::jIJlJlI:~I;:·\ rrr1'iVB, rh j(: vndio al'I)ltI~iu 7<1 81'[;I,o_, Inl iJ(lliW:'itlll"i Ii' i '.7- povlma 71()::il!!'II:k:HI I{~jlll(\ kc] Stil d'a: 1,1P. 111~lilil,ll'll, :;(11108110 I(oji :il I 1,:0111 i!!iilillFlI1i, H i l'ICiIi{IS su l/j()I''-IV'',i no,

COVJEK ZA REilM "Tesko je danas reiimu okrenuti leda od Vitornira Popovica koji je jos 2006. svjedocio protiv BiH, koju on naziva takozvana BiH, u slucaju tuibe prot,v Srbije i erne Gore. TeSko je reiimu zaboraviti usluge, a kasnije CU objasniti zbog cega, Popovicev glas protiv kenstlfutivnosti naroda na prostoru citave BiH. Tesko je reiimu zaboraviti da je upravo taj Vitomir Popovic digao glas u Domu za Ijudska prava protiv odluke Doma da se 49 srebrenickih porodiea kaie ko, kad, gdje i kako je lisio iivota njihove najmilije u julu 1995."

u sve vaznije institucije i na entitetskom i na erzavacm nlvou, Mene to ne cudi. Mene zapravo cudi kako je uspio pasti prilikom drugog izbora, iako je javnost godinama, dijelom i preko naseg magazina, bila uoucena u to ko je Vitomir Popovic. Da ne bude zabune, Popovjc je prijetio i nasem kolegi Draganu 8tanimirovitu, koji je radio prieu 0 njemu, 2006. I to na isti uacin, samo sto tada nije bilo snimlleno!

DANI: Dok to govorite, pada rni na parnet generaln; direktor Dragan Davidovic, koji je isto tako valiao svakorn reiimu, od Karadii· cevog do Dodikovog. ~ta mislite, koliko jos ima popovica i davidovica na pozicijama u R5-u?

KALETOVIC: Pa i Dragan Davidovit je svjedocio u procesu pred Medunamdnim sudom pravde po tuzbi BiH na strani 8rbije i erne Gore. Ima ih, dakle, na svim pozlcllama, Imate, isto tako, i Branka Periea koji je zaStitio ratnozlocinacku grupu Mice. Oni kontinuirano mijenjaju teze, Onda smo mi klevetnici, evo sad i optuteniei, a ani su, zaboga, cist!. Pa ne treba zaboravlti na kraju krajeva ni Zeljka Kopanju, koji je svojom sutnlom zapravo usao u sistem. Sta reci 0 Davidovicu, pjeva· cu cetnickih pjesama, koji danas kaze da mu je blla "cast" i da ee "opet pjevati"?

DANI: Kakva je Vasa prognoza ovog procesa, sta mislite da ce se dogoditi? Sta ako

budete osudeni?

KALETOVIC: Kolega Bakir (Hadziomerovic, op.a.) mi kaze: "Bilo bi odlicno da te osude. Onda bi pokazali da su dotakli dno." To je jedna teza, Ja stvarno vjerujem da ipak nece iei tako daleko, Ne treba to njima, vee su se srozall Kad pomislimo da smo dosli do dna, Ispostavi se da mozemo jos i dublje. Mi smo spremni za nji h. Vjerujem da je taj sud dovoljno castan da stvari zaustavi na ovoj razini, da ne idu dalje. Jer ovo je sunov rat pravosuda. Na kraju krajeva, salju otvorene poruke svim nesrbima u RS-u na ovaj nacm.

A, aka se nastavl s ovim, ja cu biti kolateralna steta, a to ce zapravo biti poruka svakom novinaru da za dva, tn, pet mjeseci, bude tuzen za intervju kc] je uredno snimlo, Nasa ekipe su irnale mil ion situacija u kolirna su Ijudi ukljucivali kamere spasavajuci glavu. Sjetirnn se Sadika Bahtlca, sjetimo se siledzija iz Gluhe Bukovice sta da nije bila ukljucena kamera? 8ado Bahtie bi blo nevi nasce, GI uha Bukovlca bi prosla neokrzn uta.

DANI: Da Ii ste zadovoljni podrskom od kelega noyinara?

KALETOVIC: Ja zaista nemam rijeci kojirna bih iskazao svolu zahvalnost, elsto zbog toga jer puno znaci. Sva bi prica bila drugacija da nije bilo tako, Ja nisam vlerovao da ce to iei na taj nivo, To zaista nije fraza: u Federaciji su svi osudili ovaj proces,

a u Republici Srpsko] BN j ATV donekle su spasile obraz.

DANI: Sta mislite - da nisu novinari prfntanih rnedija koji prolaze golgotu zapostavIjeni u odnosu na novinare televizije? Ni tzbliza se nije govorilo 0 napadima i prijetnjarna novinarima, naprimjer, redakcije Dana: o prijetnjarna mafijasa Muhameda Alija Ga· sija kolegici Dienani Karup-Drusko, 0 mafijaskim upadima u redakciju ... KALETOVIC: Tu ste u pravu potpuno. Ima jos primjera knj ne zasluzuju takvu sutniu, ali to pokazuje da koordinacija izmedu nas mora postojati u svim situacijama.

DANI: Irna Ii potrebe da se IiCino poznajemo iii "koordiniramo" da bismo jedni drugirna stali u zastitu?

KALETOVIC: Nazalost, evo, pokazalo se na primjeru DZenane Kanjp-Drusko da toga nerna, odnosno da se gleda iz onih uskih pozlela. Televizija, nazalost, ima tu vrstu moti. Pored toga, moraju udruzenja reagirati. Udruzenja se moraju oglasavati, drustva novinara, mi smo svi pod istom kapom Ja sam imao opet tu srecu iii nesrecu da budem eksponi ran na ovaj naci n, a naravno da mi je krajnje krivo aka nije isti arstn i u ostalim slucajevima. Na kraju krajeva, ne trebamo iei dalje od nase kuce - mi smo u istoj zgradi s BHT -orn, ali je podrska koju smo dobili od njih nikakva .•

Trebate infonnacije?

ZABORAVRE PAPIR. OTYORRE WWW.INFOBIRO.8A

Infobiro je pretraZlvi digJtalni artllV I<DjI sadrli IJi5e stotina hi!jada tekst£rJa iz dnevnih, sedmicnih i specijaliZ(1Janih easopisa jz BiH. te VJjesti, posIovne i piaIIOe informadje, istIaiivanja i rame druge dokumente jz i 0 Bosni i Hercegovini.

INFDBIRD()

DIGITALNI AIIHIV

Tc':-t.a... -JI1 13:n 55 "'"

KI:rj~l.11((1:1Sr ... )ft'~

...... ,.... "Xttro(I'""'er:Ilw~~ .....,~ ....

o pokojnicima

. I.'.

IZ mog sJecanJa

Dusa je sira ad svega sto znama a svijetu

P rijatelj mi recc da je onaj Srbin iz Mostara, ono poskocno slusce Tudrnanova general-bojnika Ive Lucica, napisalo da sam Silajdzicev placenik, Lucicevom paziguzu javljam da sam od 1. 9. 2007. nezavisni poslanik i uz to mu zelim rnnogo uspjeha u odbrani rza i obraza hercegovaeke ustasije, ali se Ivinim posilnim ne bih bavio, pored ostalog i zato sto imam preceg posla: htio bih vratiti bar IlIIVU duga pokojnicima.

1.

Cesto se sjetim Vasilija Lukovica, oficira Armije BiH ciji je sin Vlado poginuo kao branitelj Sarajeva. Vasko je spadao u Crnogorce koji valjaju: Bog nam takve salje da imamo koga pokazati svijetu kao dokaz da crnogorski pravoslavci .nisu olos stoposto

student, jedan ad najboljih koje sam imao i jedan od najkrasnijih Crnogoraca koje znam. Kad sam se s njima prastao u hodniku, Vasko me cuo i polumrtav ustao da me isprati: obraz nije dopustao da lezi dok gost odlazi iz kuce,

U ratu je Vasko jednom sjedio kod mene.Od svega sto samo pricali, pamtim dvije sitnicc. 1) Pricao mi je kako se, kad je bio djecak, sa drustvorn kartao na Orlovu Krsu, na grobu vladike Danila. 2) Citao je moje tekstove iz Dalla i Oslobodenja. "Precerujes", rekao jc, "Sve ti je tacno, ali precerujes u nacinu", Nasto sam kazao: "Jebes Crnogorca koji ne preceruje". Vasko je ustao, rekao: "Evo ruka'', i, dok smo jedan drugom stiskali desnice, dodao je uz onaj neuporedivi osmijeh: "Ni ja ti ne bih dao lulu duvana za Cmogorca ko-

ZIVOT LETI Na knjiievnim veCerima, cesto sam sluSao Hamzu Humu i zaboravio sve, osim jedne stvari koja se ponavljala, valjda je zato preiivjela: "proeitacu vam", rekao bi, "labudol'll pjesmu koju sam napisao juee, prije Sesnaest godina". Nasto bi se mnogi nasmijali. Sad znam da ta dosjetka nije bila tek Hamzino tjeranje liege s pjesnikom u sebi koji je eutao u starosti, sto je znacilo i naein da se duhovno digne, bar za tren, nad tu ne bas veselu cinjenicu, vee i gola istina: u rnojoj dusi, rat u BiH je poeeo juee, prije 18 godina. Jer iivot proleti dok si rekao U Subhankellahumme-ve-bi·hamdike-ve-

~ tebarekesrnuke-ve-teala-diedduke-ve-Ia-ilahe-gajruke-Allah·uekhber"

vee sarno 95 procenata. Rijec je 0 miletu u kojem na jednog Vladimira Barovica - kontraadmirala Jugoslovenske ratne mornarice koji je na Visu izvrsio samoubijstvo jer nije htio pucati na Hrvate: agresija JNA na Hrvatsku, rekao je u ostavljenom pismu, za njega je bila djelo .suprotno ernogor.skoj casti, "jer se Crnogorei ne mogu boriti i unistavati narod koji im nije nista skrivio" - na jednog Barovica dode 47,5 milosevica karadzica arkana sljivancanina strugara vucelica crncevica stanisica amfija kilibardi mom ira mila svetozara ... Iza rata, Vasko se razbolio od raka kostiju pracenog stravicnirn bolovirna i, kad su mu muke dodijale, bacio se pod prozor, J ednom, kad sam dosao da ga obidem, malo je sjedio s nama, potom su ga odveli II sobu, a ja ostao s njegovom zenom Nevenkom i sinom Draskom kojije bio moj

ji oe umije da preceruje".

2.

Na knjiZevnim vecerima, cesto sam slusao Harnzu Humu i zaboravio sve, osirn jemle stvari koja se ponavljala, valjda je zato prezivjcla: "procitacu varn", rekao bi, "Lsbudovu pjesmu koju sam napisao juce, prije sesnaest godina". Nasto bi se mnogi nasmijali, Sad znam da ta dosjetka nije bila tek Hamzino tjeranje sege s pjesnikom u sebi koji je cutao u starosti, sto je znacilo i nacin da se duhovno digne, bar za tren, nad tu ne bas vese1u cinjenicu, vee i gola is tina: u mojoj dusi, rat u BiH je poceo juce, prije 18 godina .. Jer livot proleti dok si rekao "Subhankellahumme-ve-bi -harndike-ve-tebarekesmuke-ve-teala-dzedduke-ve-Ia-ilahe-gajruke-Allah -uekhber",

Jos pamtim pocetak te pjesme: "Znarn,

PiSe:

Marko Vesovic

nemam te druze, al ti opet pisem po jatu lasta sto nad glavom kruze", Ti stihovi zive od sudara onog sto znamo 0 zivotu i onog sto poduzimamo protiv tog znanja da ga poreknemo, iii bar da duhovno njime ovladamo, Jer dusa je sira od svega sto znamo 0 svijetu. Ocekivalo bi se da kaze "nema te", ali umjesto bezlicnog obrta, dode prvo lice koje je vrlo sugestivno, jer njegovo znacenje nije fiksirano i pornalo lebdi: rnozda je njegov drug umro, a mozda ga je sarno izgubio. No cak ako se obraca rnrtvom, oblik "nernam" djeluje snaznije: nisi umro nikorn, vee meni, nemanje drugova ide sa godinama, drug je stavljcn na spisak gubitaka od kojih sc zivot uglavnom i sastoji u tom dobu.

PesnTkSE: I'I~ Iflil'll'!; lIi:n!.ri[!n:lIi[Jjj~m 'flo';

st'h:. . ~.l rl .. e.-.,m. 01,l;.:i.l. f. i:.~n~. 0. h. nina. ]lIC.·~ .. 'SiJ !liJOOl T!ID~i 1'1'e!1Jla~111lb~11IlQ iii met .. -

61ri!3no; p;~~zn j1i~tn[E!I ~~bo posrednikom bilo izrnedu ovog i onog svijeta, bi- 10 izmedu dva covjeka cija je veza urnrla, njegOY duh nadlijece, skupa s lastama, ljudsku sudbinu. Te laste su uzete iz folklora, ali otud i poticc njina snaga. J er folklor je plod svijeta koji ne poznaje pismo, a pjesnik po Iastarna nc salje haber, kao u narodnoj pjesrni, vee po njirna pise, jednim potezom je slio usmenu i pismenu kulturu i napravio sliku koja je i divno pomjerena, jer pise se po papiru a ne po lastama, i posve tacna, da ne kazem realisticna u zbilji visoj od svakodnevne.

Ni kruzenje lasta nije bez poetske cari, Ta slika u mojoj masti priziva vrane i gavrane koji kruze nad mrtvacem, rnada je rnogucno da na ovaj nacin pjesnike citaju pjesnicii da u glavi "obicnog" citaoca nece iskrsnuti ta asocijacija, ali je jedno sigurno: ne moras biti pjesnik da u tom Ietu ukrug vidis odsustvo nadc: laste nece odnijeti pjesmu drugu, jer su postale znarnen zivota u krugu iz koj eg nema izlaska.

Tu je i fina dvosmislica u rijeci "opet". Posto je u Harnzinirn stihovima prisutan folklor, tom prilogu dajemo narodsku boju, citamo ga kao ipak, ali moze znaciti i ponovo, stoga i ta rij eC doprinosi prelivnosti znacenja ovih stihova: 1) pisem ti uprkos tome sto znarn da te nema, i 2) ne cinim to prvi put.

P. S. Citat na arapskom, cije znacenje ne znam, ni je li pravi iii lazni, prepisao sam od Borisa Dezulovica .•

I

II I, is' b"

ntis.·. . ..••. eta .. ··,8

- -

U aprilu 2010. godine americki Topsite.com proglasio je portal Beta.ba jednom od tri najbolje internet stranice u Bosni i Hercegovini u kategoriji vijesti.

Portal Beta.ba objavi svakag radnag dana izuzetno veliki braj poslovnih vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sarno na stranicama portala Beta.ba mozete nacl sve informacije vezane za paslovanje banaka, osiquravaiucih drustava, berzi, te kompanija iz elektro, infarmacionog i telekomunikacionog sektora. Saznajte

i vi zasto su rnenadieri redovni posjetioci portala Beta.ba.

co .c

ca

-

Q)

..0

I

Eldar Dizdareuic

(www.beta.ba)

PROBLEM I ZA HT MOSTAR 'Najlosije je prosao u prvom polugodistu tekuee godine HT Mostar. Ova je kompanija u prvih sest mjeseci 2010. ostvarila dobit od samo 203.000 KM, sto je cak 19 puta manje nego u istom periodu prosle ,odine! No, uprkos tako losim rezultatima, place u HT-u Mostar i dalje su "abnormalne" visoke. Prosjecna neto placa jednog od 1.500 zaposlenih iznosi na godisnjem nivou 18.600 KM, ana mjesecnom 1.550 maraka

Telefon bez politike

Optereceni finansijskom krizom i politickim rnesetareruern, telekom operateri u Bosni i Hercegovini pocef su da posustaju u svom poslovanju. To je, dakle, 105a vijest. Dobra vijest je da ce finansijska kriza nekada pro6i. No, i dalje ne treba zanemarivati utieca] politike na poslovanje kompanija u naso] zemlji

D a tekuca, 2010. godina, nije bas najbolja u poslovnom srnislu sviedoce i poluqodtsn] rezultati poslovanja tri ovdasnla dominantna telekorn operatera. Od te tri telekorn kompanije - BH Telecom, Telekom Srpske i HT Mostar - kod dvije su zabiliezem padovi dobiti i prlhoda, dok je kod treeej telekoma prihod ostao na gotovo islam nlvou kao lani, ali je poslovni rezultat zbog ustsca uprave poboljsan.

Najlosije je prosao u prvorn poluoodlstu tekuce godine HT Mostar. Ova je kompanija u prvih sest mjeseci 2010. ostvarila dobit od samo 203.000 KM, sto je cak 19 puta manje nego u istom periodu prosle godine! No, uprkos tako loslm rezultatima, place u HT-u Mostar i dalje su "abnormalno" visoke. Prosjecna neto placa jednog ad 1.500 zaposlenih iznosi na godiSnjem nlvou 18.600 KM, a na mjesecnorn 1.550 rnaraka.

Ovako slabi poslovni rezultati i pretjerano visoke place direktna su posljedica uplitanja politike u posiovanje kompanije. Celnici HDZ-a vee mleseclrna blokiraju imenovanje direktora koji njima ne odgovara, sto, na kraju, stvara veliki manipulativni prostor za razne pollticke spekulante.

Takav odnos politike prema kompaniji je, na kraju, rezultirao i clnlenlcom da je nekoliko nezavisnih revizija pronaslo dosta sumnjive poslovne anqazmane ove kompanije i nekolicine markatinskih agencija, sto je, pak, s druge strane, rezultlralo placanjern markatlnskoq konsultanta s nevjerovatnih 2.400 KM dnevno (hez obracunatoq PDV-a)! Naravno da takvi odnosi politike, uprave i kompanije spram poslovanja na kraju mogu rezultirati samo jednim - dramatlcnlm padom prihoda i dobiti,

Znatno bnlje ad HT -a Mostar prosao je u prvom poluqodistu Telakom Srpske, iako je i kod ave kompanije zabujezen pad prihoda i dobiti. Naime, prema nerevidiranom finansijskom izviestalu 0 poslovaniu, Tefekom Srpske Banja l.uka, iii M:tel, u prvih sest mjeseci tekuce godine ostvario je 227 miliona KM prihoda, naspram 233 miliona KM prihoda iz istog

perioda prosle godine.

Ovaj pad prihoda se, naravno, odrazio i na poslovni rezultat kompanije, tako da je Telekom Srpske Banja Luka prvo poluqodlsta zavrslo sa 45,9 miliona KM neto dobiti, sto je ipak za desetak miliona KM manji profit u odnosu na prvo . poluqodlste 2009. No, u ovom trenutku treba obratiti paznju na jednu daleko interesantniju cinjenicu: uporedite dobit HT-a Mostar od 203 hiljade KM i dobiti Telekoma Srpske ad 45,9 miliona KM. A ne zaboravite i sljsdece: u vlasnicko] strukturi HT-a Mostar je j HT Zagreb, odnosno rnocnl njemacki Deutsche Telekom, koji je, kako to vole reci !judi iz Svjetske banke, dania sa sobom i nove tehnologije i vJestine u rnenantrnentu. No, uprkos svemu tome, rezultat je i dalje slab, 8tO zapravo veoma ilustrativno oslikava jos jednu za nas otuzniju cinjenicu - da privatizacija ipak nije carob no rjesenje za posrnulu tranzicijsku privredu.

Toj cinjenici u prilog sviedoci i slledece, BH Telecom Sarajevo je u prvih sest mjeseci tekuce godine poslovao sa 66 mi!iona KM neto dobiti, sto predstavlja povscanie profita ad 4,8 posto u odnosu na isti period prosle godine. Pri svemu tome, prihodi BH Telecoma nisu cramattcno porasli, jer su se u odnosu na isti period prosle godine povecali samo za 0,3 posta, na 276 miliona KM. Pri svernu tome, duuorocne obaveze kornpanl]e su smanjene, a kratkorocne bukvalno prepolovljene, sto je, u kombinaciji sa smanjenim troskovirna uprave i administracije, ipak hvale vrijedan podatak. Nazalost, i na ovu kompaniju polltika ima veliki utjecaj, 0 cemu su Dani nekoliko puta do sad a plsall, te se s pravom maze pretpostaviti da bi "bez pnbtlke" rezultat ove kompanije bio daleko bolji.

Na kraju zakljucimo. Optsrecenl finansijskom krizom i polltlcklrn messtarenlem, telekom operateri u Bosni i Hercegovini poceli su da posustaju u svorn poslovanju. To je, dakle,~losa vijest. Dobra vilest je da ce finansijska kriza nekada proci, No, i dalje ne treba zanemarivati utiecaj politike na poslovanje kornpanl]a u naso] zemlji..

Federaclju BiH 60 posto i Republiku Srpsku 30 posto.

eilj ave makrofinansijske pomoci Evrupske unije je da 58 pomoone BiH u vanjskom finansira· nju i budtetskim potrebama.

Ova pomoc je komplementarna sredstvima IJDlgu~nTl)II Tl metlllln.nmdrilllNmrnli[jliklh ~lll:iJl:ll, 1 1'llliilocolJnlh OOiilll9ffi. .s,illJ!,CmllO j~:iz \llj~ ministara BiH,

100 miliona eura na zajam

Ugovorom je predvideno da EU stavi na raspolaganje Bosni i Hercegavini zajam od 100 miliana eura, koji ce, prema Memorandumu 0 razumijevanju, biti alociran na BiH 10 posto; Federaciju BiH 60 posto i Republiku Srpsku 30 posto

Vjeee ministara BiH je prosle sed mice utvrnllo Prijedlog osnova i Prijedlog ugovora o zajmu izrnedu Evropske unije kao zajmodavca i Basne i Hercegovlne kao zajmoprimca i Centralne banke BiH kao agenta za placanje zajmoprimca.

Ministarstvo finansija i trezora zaouzeno je da proslijedi Prijedlog osnova i Prijedlog ugovora Predsieonlstvu BiH u proceduru. uz prijedlog da se

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH

za potpisnika Ugovora odredi Dragan Vranki6, ministar finansija i trezora.

U rme Centralne banke BiH kao agenta za placanla zajmoprimca. za potpisnika je predioien Kemai Kozane, quverner Centralne banke 8iH

Ugovorom j8 predvideno da EU stavi na raspolaganje Basni i Hercegovini zajam od 100 miliona eura, koji ce, prema Memorandumu 0 razumijevanju, biti aiociran na BiH 10 posta;

Junski prosjek plata 798 KM

Za prvo polugodiste ave godir;1et fJ'I'lli~,C~ ne·tll. plata u BiH iznosila je 794 KM, dok je u istom penocu prethodne godln~' iznosila 790 KM, sto pokazuje da je prosjecna I're:rq pja~EI ,Mm· ~ilrlnd visa za 0,5 posto

Dlrektor Agencije Zdenko Miiinovic rekao je da je u poredenju s istim mjesecom 2009 godine najvete povecarre imao sektor trgovina na velika i malo, popravak motornih vozila i motocikala te precmeta za licnu upotrebu i doma6instvo za 4.8 indeksna poena, a slljedi ga sektor rudarstva s povecanjem od 3,5 indeksnih poena i sektor preradlvacka industrija s 3,1 indeksnih poena

"AKo se juni uporerluje s prosjekom 2009. godi ne, najveci porast ie imao sektor trgovi na na

veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala te predmeta za litnu upotrebu i doma6instvo za 4.3 indeksna poena, Slijede ga sektor rudarstva s 3,4 lndeksna poena i sektor hoteli i restorani s povecaniem od 3,2 indeksna poena", istakao je Milinovic na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rijecima, za prvo polugodiste ove godine prasjecna neta plata u BIH iznoslla je 794 KM, dok je u istam periodu pretncone godine iznosila 790 KM, sto pokazuje da je prosjecna neto plata nominalno visa za 0,5 posto (SRNA)

NAUKA I KAPITAL

Nokia i Intel pomazu finski istrazivacki laboratorij

Finsko sveuciliste Oulu objavilo je da ce osnovati istrazivacl« laboratorij uz po moe sredstava i znanja proizvodaca cipova Intel proizvodaca mobitela Nokia

FinSkO sveuciliste Oulu objavilo je da ce osnovati istrazivacki laboratorij uz pornoc sredstava i znanja prolzvodaca cipova Intel i proizvo(laca mobitela Nokia.

Sveuciliste je priopcilo da ce u laboratoriju u pocetnoj fazi biti zaposlena oko 24 istraiivaca koji ce raditi na tehnolagiji mobilnog intemeta.

Prvi projekt ukljucuje

koristenle 3D tehnolagije na ekranima mobilnih telefona. "3D tehnologija mogla bi promijeniti natin na kaji karistimo mobilne uredaje i produbiti nasa iskustva na tom podrui':ju", kazao je glavni tehnii':ki direktor Nokije Rich Green u priopcenju.

Preostala sredstva za osnivanje laboratorija namaknut ce finska agencija za finansiranje tehnologije i inovacija Tekes. (bhdani.ba)

RUMUNIJA

Romi pozivaju na bojkot francuskih proizvoda

"Bojkotirajte na evropskom nivou proizvode i usluge koje poticu iz Francuske, kako biste podsjetili Vladu Francuske da se 0 osnovnim Ijudskim pravima ne pregovara", precizirano je u ponedjeljak u saopceniu Saveza koji okuplja 21 udruzenie Roma iz Rumunije

RomSki gradanski savez Rumunije pozvao je na evropski bojkot francus kih proizvoda kao i na proteste u ponedjeljak 6. septembra protiv palitike Pariza prema ovoj manjini, saopceno je iz ovog saveza.

"Bojkotirajte na evropskom nivou proizvode i usluge kOje potlcu iz Francuske, kako biste podsjetili Vladu Francuske da se 0 osnavnim Ijudskim pravirna ne preqovara",

precizirano je u ponedjeljak u saopceniu Saveza kaj; okuplja 21 udruzenje Rama iz Rumunije.

Ovaj apel je upucen organizacijama za odbranu Roma u cijeloj Evropi.

"Pozivamo na bajkot od 6, septembra, dana kada Francuska orqantzira samit na koji je pozvano samo nekoliko evropskih zemalla da bi se diskutiralo, lzrnecu ostalog, 0 pitanjima Roma", izjavio je AFP-u predsjednik Romskog qradanskou saveza David Mark.

AMERICKE FEDERALNE REZERVE

Oporavak je slab, moguce nove injekcije

Prvi covjek americke centralne banke izjavio je da je Fedova kupovina dugoroenih vrijednosnih papira bila djelotvorna u snizavaniu troskova kredi_tiranja i istakao kako vjeruje da Di korist od kupnje jos tih hartija, ukoliko to bude potrebno, bila veta od mogucih losih strana

V' , _

Set IIr~j\ll'UPJ1l1~ fe:El~~nih rezervi

I ~,t ~p'ew~~ 111(;"ilrll je da je ~tlFlltrtl Id l'ip!J!nl,' ~Ii.,BlBI~1ji nego sto se

. . .

ocekivalo i da je Fed spreman poduzetl nove

mjere za poticaj gospodarstva ouce Ii to potrebno.

"Fed je spreman osigurati dmlatnu monetarnu pornoc putem nekonvencionalnih mjera, ako se to pokaia neophodnim, posebno ako se ekonomska prognoza znaeaino pogorSa", istaknuo je Bernan ke, a pren io Reuters

Prvi covjek arnericke centralne nanke je izjavio da je Fedova kupovina duqorotmh vrijednosnih papira bila djelotvorna u snizavanju troskova kreditiranja i istakao kako vjeruje da bi korist od kupnje jo~ tih hartija. ukoliko to bude potrebno, bila vsca od mogutih losih strana.

Druge opcije, poput ostavljanja kljucne kamatne stope na vrlo niskoj razini tokom duzeg vremenskog perioda nego sto se trenutno ocekuje, iii povecanja Fedovog cilja inflacije. ne bi bile tako djelotvome, istaknuo je Bernanke

On je ipak dodao da Fed jos nije donio odluku sta bi konkretno bilo potrebno da se dogodi da bl ta centralna banka primijenila dodatne mjere.

Boeing ce udvostruciti broj zaposlenih

Americki proizvodac zrakoplova Boeing planira udvostrucit: broj radnika u tvornici na sjeveru Kine kako bi udovoljio obnfllvljenoj potraznji za zrakoplovima

UVOZ/IZVOZ

mericki proizvoClac zrskop'ova Boeing planira udvostrudf braj radnika u tVornici na sjeveru Kille kako bi udovoljio obnovljenoj potraznji za zrakoplovima, izvijestili su u driavni mediji

Boeing Tianjin Composites Co . Ltd povecat ce broj radnika na 1 200 u iduce tri do cetiri godine, kazao je predsjednik Boeing China David Wang za pekinski dnevnik China Daily.

u.M_o UMimJerl.lr:«lro.l1f!lIXl~

mKillMi:;.11Blr 'irq\!lb~~(' ra' W1l'ill

TlK.'lnllra ~~p,tJIlh51«J ~ante, BoelqJ I tJ'IiM JlllIi.IitlUrtlm!iJrJlV~, 1I:'jl~ s.~ sekundarne strukture i unutarnje dije/ova za zrakoplove 8737, B747, B767, B777 i 8787 Dreamliner, navodi se u izvjesGu.

Prosirenje se podudara s ucestaiim naznakama oporavka zrakoplovne Industrije ad krtze

Boeing i nJegov evropski suparmk Airbus dobili SLI na prosiomesecnom sajmu Famborouoh Air ShoVJ U Velikoj Britaniji 237 narudzbi U vrijednosti od 28 milijardl dolara, navodi S8 II izvjescu

Meaullarodni zracni promet takoner je u lipnjll porastao brze no sto se ocekivalo zallV3ljujuCJ ostrorn poboljsallJu u Aliji, objavilo je LI srpnjll medlinarodnD udrutellJe ZI acnih prijevoznika lATA.

Predvida se da ce klneski zracni putni promet i1Od;i1iu~tt4l11 lafllli;t~,11l;I"J~,"lItJJllt IllifulkiJ.;J f".J[fl:l1iJ:ftrrnil:l~ t Q, fill' a:QIhI$lIl~11:IOO pokazuju sluzbel1e prognoze, (bhdani.ba)

Vanjskotrgovinski deficit 1,8 milijardi eura

Po· 'podaelma Agem:;ije UiI s1atistl.kul, 'BiM ja U PMI, sooam mJ~61 ow gtldihe lZ\rezta mba u vrt ecrnas:li neSio ve.ooj bel dvlJe millla,rde ,eura:. da[( 1e 'lWO~ [Jrem.a~"b ~$ mlllijafcf1, eura, pEl je vanjSif(6trgQViflsHi defTciilmcslfl . B milI}ardl 001'81. a pol.(t1Vf~ino~st.U~ZE IzV~m 'l~Q$lIa je 53,8 pOOtO

Bosna I Hercegovlnaje u prvih sedam mjeseci ove godine povecala I izvoz I UVOZ _ LI HrvatskLi za nesto vise od cetirl posto, a Hrvatska je drzava iz kOJe se najvise uvonlo u BiH dil~!Je..iSlOdltno. nllk,Qll Mllr~~~ _ lIu~e lM:Iloo ~~IYfU,;11' lUll", pokaruJu IptidcJJ;! 1w{Q jij u !;:~ltlL[\i.~~~If.ll!J,Jal'Wi"~lI, za ~laflsU.kU IJIH,

Po tim podaclma, tvrtke iz BiH su lz Hrvalske LI razdoblju ad sijecnja do kraja srpnja uvezle roba 1I vrijednosti ad 562,5 Jlliliolla etu a.

PI i tom su hrvatske tvrtke u BiH najvise izvozile goriva i maziva, II vrijedllosti 194 miliona ew.II, a mjDdflo.&t od' I Oil mtlrrm.1 tltura ~~l1lJjj ~

~w;hrntl{! I t.f~IfifIliiolill1~ -t», •

1!J¥;l!.i'z.UfH u 1~l'Italmt!l U lsliJm Ie 1'Ii:«IQiJlju t1~ntl[l'Jmoo ClliIlIO[J ni'llkma:efJrll,

U prvih sedam mjeseci bosanskoherceoovacke ~~~I r.~il&I.avQrlla, II N]Dmal:fm u IUil!! Jil .nIlSH"!Q7.ll'~lnlljfJ"8. 311') mllinna. d~'· je. lJ~lll' 1B.~~blo~wWltiodoUIJ44tJl!i(J_rm.ili.li'a.

, ~ ~~af.l~ lIY:~nr;;iil(l:1<lSf:fir~tiIN, BllljG U f:N\'1:h OOtl~f" rnJeseti 0'l:8',g1lid11l8 ~E\ rob.rl n \lTij~tP6 ~~tI Y_e~ClJ D~ i'Mj!l.lill.ln[.iirde~um. OOlt (!l Wot~qki 3,8 mllljiin;lhmrlii, PIlJa vanjskotrgovillski deficit iznasio 1,8 Jllilijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozorn iznosila je 53,8 posto, (bhdani.baj

FINANCIAL TIMES

Kraj Berlu5conijeve ere?

Ita.liju ocekuje "vruca potltlcka lesen" nakon rasp ada umjereno desnlcarske koalicije Silvlja Berlusconija prije Ijetne pauza u racu Pari amenta, pise Financial Times.

List pise kako malo ko sumnja da je 73- qodlsn] Berlusconi pred borbom za "goli politicki opstanak" nakon 510 je njegov dugogodisnji saveznik Gianfranco Fini, zajecno sa svojom Nacionalnom alijans.om, napustio vladajucu koaliciju i tokom jesenjeg zasjedanja

POfARI U RUSIJI

Parlamenta moze svakog casa odluciti da srus:

Vladu uskracujuc! joj svoju podrsku.

Ako se to dogodi, pise list, predsjednlk Italije Giorgio Napolitano bi poqrlleslo ako bi raspisao nove izbore jer bi to, kao trace takvo glasanje u posljednje cetiri godine, bio neporeciv znak vracania zemlje u polltlcku nestabi Inost.

Umjesto toga, list predlaze formiranje nove, umjereno desnlcarske vlade s novim

premijerom iii pod vodstvom neke nestranaeke ali ugledne licnosti; "Nista od toga ne obecava novi pocetak za Italiju, ali bi barem oznacilo deflnltlvan kraj Berlusconijeve ere."

"Gianfranco Fini zasluzuje pohvale zbog transformacije svoje nekada profaslsticke Nacionalne a1ijanse i sada Ie na njemu da odluei hoce Ii i kada Italija uti u novo i rnozda uspiesniie doba", konstatira Financial Times.

Steta preko 300 milijardi dolara

"Gianfranco Fini zasluzuje pohvale zbog transformacije svoje nekada profasisticke Nacionalne alijanse i sada je na njemu da odlucl hoce Ii i kada Italija u6i u novo i rnozda uspjesniie doba", konstatira Financial Times

Po podacima Svjetskog centra za pracenle pozara, organizacije povezane sUN-om, pozari u Rusiji unistili su izmedu 10 i 12 miliona hektara

GOSPodaWi~ MiII9 rWd'!Jml~s~trr~1'h pozara u RotIm,lJIl].EIHj~ ROO

milijard~ 1l1'il!i~ 11J,ll1llll PllilojlQ~111 su u

cetvrtak ruski ekolozi.

Direktor Ruskog centra za ocuvanie prirode Aleksej Zimenko rekao je da steta od pofara iznosi u prosjeku 25.000 dolara po hektaru.

Po podacima SVjetskog centra za pracenie pozara, organizacije povezane s UN-om, pozari u Rusiji unistili su izrnedu 10 i 12 miliona hektara.

"Te brojke su astronomske", rekao je Zimenko na konferenciji za novinare, objasnivsi da ti podaci uzimaju u obzir cijenu posurnllavanja i trZisnu vrijednost izgubljenog drveta, ali ne

I ekoloske gubitke, odnosno unistenja ekosustava i zivotinja.

Organizacije za zastitu okol isa optuzile su takoder ruske vlasti da umanjuju razmjere stete,

"NaZalost, sluzbeni podaci umanjuju tri do deset puta razmjere porara", optuZuju u zajrdnickom prioptenju Zimenkova orcanizaciia, Greenpeace Rusija i WWF.

"Goleme state nanesene prirodi na tim

podrucjima i gospodarstvu zemlje gotovo uopce nisu uzete u obzir", lstlcu

Po ruskorn ministarstvu za izvanredne sltuaclle, pozar: su progutali oko milion hektara. Ekonomisti su procijenili da ce ta

prirodna katastrota staiati RuSiju izrnedu 0,5 i jedan posto BDP-a sto lznosi izrnedu sedam i 15 milijardi dolara. Po ruskoj vladl, susa ce RUSiju stajati izrnedu 0,7 I 0,8 posto BDP-a 2010. (bhdani.ba)

Da Ii to znaci, naprimjer, da ce se Hrvatska, posto bi rado da ne pripada ni~

telju Mufitu, je vjerovati bar sto se imena ticeo "Lanac sumovitih planina", ili Balkan, nije samo ovaj nas, nego ga ima na svim prostorima kojima su tutnjali osvajaci turskog porijekla. U danasnjem Turkrnenistanu jedan od pet vilajeta iIi provincija zove se Balkan, a glavni grad mu je Balkanabat.

Evropeizacija iIi balkanizacija

Plse: Hajrudin Somun

I, zgleda da se uzalud opirem upotrebi termina Zapadni Balkan, kako se vee dugo naziva nekoliko donedavno uglavnom nepostojecih drzava jugoistoka Evrope. Nije tesko znati da je u zapadnom svijetu Balkan prvi put pronaden 1490. u prepisci pape Inocentij a VIII i da je njemacki geograf August Zeune 1808. prvi u nauku uveo Balkansko poluostrvo. Ali odakIe bas Zapadni Balkan da postane ne sarno politi-

Odakle bas Zapadni Balkan da postane ne sarno politicka, nego i geografska odi'ednica, kad ne postoji istocni iii juzni Balkan?

Balkanizacija

Koji su sve osvajaCi, osim Turaka, j ahali po ovom evropskom Balkanu - bar nama kojima je suden nije potrebno ponavljati. I koji su se

EVROPSKA PORODICA Ako je, uz sve, glavni kriterij za uyodenje Zapadnog Balkana podjela balkanskih zemalja na one koje jesu iii nisu dio .Ievropske porod ice" , onda je takya distinkcija doprinijela jos vecem nepovjerenju u namjere EU i podozrenju medu zemljama regiona. Kako, na primjer, objasniti jednoj Hrvatskoj, ako ne i drugim zemljama na cekanju, da su Bugarska i Rumunija dostigle toliki stepen Ustabilnosti, napretka, slobode i Ijudskih prava"?

cka, nego i geografska odrednica, kad ne postoji istocni iIi juzni Balkan? I kao da nije Balkan dovoljno balkaniziran, pa mu je potreban jos jedan suzeni derivativ?

Da bih stigao do kakvog-takvog odgovora, moram poci od samog Balkana i balkanizacije, kao njegove najpopularnije izvedenice od koje se izgleda nikad nece mod otarasiti.

Jedan izuzetan turski diplomata mije jednom, u nacionalnom zanosu u koji rijetko koji Turcin ne zapada, tvrdio da je Balkan pripadao Turcima nmogo prije nego sto su ga osvojili Osmanlije, sto mu i ime kazuje. Tom diplomati, uzgred mom dobrom prija-

sve narodi i jeziei radali, miiesali i nadmeta1i na tako malom prostoru! Iduci sa Zapada, Balkan se nekako rado preskakako kad se zelje- 10 prodrijeti u egzotiku daljeg Orijenta, Jednom je Slavoj ZiZek rekao kako se na Balkan gJedalo s visine, ali da je to tako svuda kad se krece sa zapadnih strana. Tako je, kaze, Srbija gledala na Kosovo s visinc, Hrvatska da je tamo u Srbiji primitivizarn, a oni iz Slovenije i Austrije da je u Hrvatskoj. Oni opet iz srednje Evrope da je cijeli Balkan zaostao. Tako je Njemacka gledala na Austriju, Francuska na Njemacku kao grubu silu, a Velika Britanija na cijeJu Evropu.

S tih s trana dosla je i balkanizacij a kojom

~akvom Balkanu a vee je pred vratima EU, iskobeljati iz Zapadnog Balkana?

nllNI~ Q ?n1n

se obiljezava podjela iIi fragrnentacija neke oblasti ili drzave na vise manjih koje obicno ~qlW ll~t::rdJlIl~l).kc jedna drugoj. lako je .l'!n:~e.111 biJo hlrugih·oblasti Ciji su se narodi m¢wr(lhil.~'t dij'flUtt i tukli, Balkan je, ruku na sree, pruzio najvise povoda da ga taka obiljeze, oni koji su preko njegovih leda narnirivali svoje irnperijalne i velikodrzavne ra~~~ E ~ij~.st_:l_tltl~ p~grQ~" 31i. i predru.'lU· du.Tnkojl; l{.:TpW~. prij:1!: !11;l80 ~IDj~ r k.mfi1lJ ul.;:! B.l~,l~m ·rllI·liil __ 113 r]jt'lJ:!1IJ prnslil· vtlil ,k"J) '\rm~hoiju pl1l~11nl!1il siM~~~)Jica praSl9tvij tI., ro~rl): ~l~i]J~Je-~llllli'j'e~[o!j.llHn znala 0 juznim Slavenima." I okolnosti su ''II jclnYlIwn dorTi rl~d.~ Hit "jl:l~t~IW:aIJiI.u& II ~~!SkJ~ "j;1~'lfcl~ ti~l!rn~ I e FU:iktt.l~i: ~.~r nldtw}u.t[lp.'iIFll~m nLuLiliinn, knn ~t.ojt:: b.lJga~J. JlU~ 1;[1\) d~)!jHIL .. ~o RiJ ,(itll,m, tit! 1iIspadajuceg Osmanskog carstva u jednom, pa su poveli drugi balkanski rat.

Taka je, gotovo vijek poslije balkanskih ratova, balkanizacija ostala, kako bi se danas reklo, popularan brend terminologije medunarodnih odnosa. Oti510 se tako daleko da ·Sf!; llil!w' Oiil:Fvill i podrm'Jijd il1ljJll11t'it~ u ~~ Ilt1I: Ql1rti~!U. Nmi<Uil sum d~ !cle u podtiVlltJm ~m!'illl' JWlI.fuo ~,(il(lm Injeluld se Tm.1kar:U!ll'Clll'1 iiJmjll!1~lljt: :!< POI:reixJ lTl·.I!'.FJ' oo~""rmjOtIi 11 :zi~ vtlllllt:~~J1'Il-pe nl :lmJ~lln,ioo. N\egaJlj~'ll11 ko. 11 l~l4cijn. tl~jt: .tItilm~l1.D u potiliC.llim. ~bI~ vanjlmarlJVlIda gdje postoji izgled iii teznja razbUID!lj~! neke drzavne zajednice, od Skotske, preko Iraka, do Indije. Bivsi britanski prcmijer 'i\m,[Iill.tl.f::mdjom. VeLikl; Britanije" nazvao je f'r.ikr'1~,lI(ilI..>l~l:I,~'k~! Skotske, za razbijanje J.rilka j~ 1rlZ:tlmIJivr;) ~.ti'e tako ka:r.c. ~1] se 1:J'vJ:h ~"~It,uliko godina taj pojam najc~~"e~e:W. P'akI51an. U jednorn izvjestaju Oh..e [l'J' 2005. ''e1O se govori da Pakistan

ocekuje "sudbina Jugoslavije". IIi da Washington "ide sporirn, ali nepopustljivim marsom pi'ttlTl~, tud:kl1llil~ll!..'lJi ,B",jtim;ami" (l~'epe E'lW' b,lIn.ill (fa Jt""[lIl~lj~iI1i;,; nq\~1iI ijlUlul mll$JI· m'it1i~ilUt,~~lri 'u Sr:c,dftln I pp~~ 11 Sjt:l~ill,len rlili.prn.lfEilll 1 i df~ Jill bl~l~I'!1izaLijiJ. rllik~'I.ll1ltl diQ ~ Il(¢r;u:hti) (SL'llIh1d .R.. S.iEldrqi. Nf.! krajo.. S[lJd;ii- In.l'd ~I! pJ1t:Jt: j'ba 11 t1i.: ~e j:'~1mI najprije balkanizirati ili ce se prvo talibinizirati pa onda balkanizirati?"

Debalkanizacija

A Sta je s balkanizacijom iii debalkanizacijom takozvanog Zapadnog Balkana? I zasto je bas tako nazvan?

Nisam nasao da je ikorne jasno, a rneni pogotovo, sta znaci ta geopoliticka odredni,~ •• rm.!ia:fl nijCl dnv.pljr:m'FlI ~1J1i1:i'{kn III ·goo .. .,g~1f(~I~tJ. Pfil nekima. lo,ie biiWa Jugniiljl\rljil+ tnl':iiUloiSlIwc:iiU'ijl'l" pillS Albllir1rjn_ PO~foje JUtgo.'llttl"'Ua -r~~e.lla:. 't,o bi, du.kle. illOgllO biti . IH~iI 1'!~llkI'Jlfij~t-lIIL::aiff,c hi bill"! da SI;I 00.2\:-

!TII)I: kojc,~!,':kajn: \'r\z ZR ~'\!' r o[}p~kll uiujlJ - ~\lbaruliI;..Bl'i[,inlt~ i H~~~,oviru.tj Crna (jqrm. ~1.rVn~k~I., ~ \lU, f!oiI:a~iJUnijtl i Sl'biju.L '1- .II i Se duj~ sam talmj f'I pl1VillUI t.I.~ldlebl:funJ J~98.·z;i ifnI In' 1lfJi.;..trij ~~6gpretbj~t;laIlJa BU, Imrru llugm!.likuj f l\itltl~LT.J]iji UI:voreo, pregovori 0 prijernu U clanstvo. Kad su se te dvije zemlje prikljucile Grckoj u EU, istocni dio Balkans je, dakle, postao i formalno dio t'!lpadnng kVjj~ttl. a USl.LO je zapadni dio, Kn'[iku 's:miti SillnL!n[i.".k~ nelogicnosti ima urtoule;du istoeui di &Jlrorla bude bliZi zapadnoj Evropi.

U rneduvremenuje, da bi foe ublazila tradieionalna "fiktivna impresija" 0 Balkanu, eijelo podrucje postalo, pogotovo u zvanicnirn dokumentima, samo jugoistocna Evro-

JUGOISTOCNA EVROPA Da bi se ublaiila tradicionalna "fiktivna impresija" 0' 'B:aIJilunuf rclJelo' je IIIOlirucle p:ostah", POpt~ua 'q naruMI'm dOkumenOmo, samo jugofmmll E¥rD])a. Pooo(o je 'tDJPekta ulam)m P,afdlam .. sta1JlJ,Iltlsti' ukljll~nim 0 Sm:ate,lIl1\, lIn,.", a~ai ie' amerilhi IlIEdJjedrulf Bill Cnntan u pamjlari dal prt'lili ~U na ubrmnJe pr;acesil prfjefJUl,lIltgfi,nalmU. z.mniliL i :zelp d'ill m~I'ol ub.lm udiilj;~n. imidi Balk~na, rehao da III~~~. nemal d\ru.gu IOpeij;u do dill pnlW'iltJ ~ijfrQ' poJfm:ijllllMiPSM.g jUllisto:kal U 'l¥rapShu

. .-

porodieu i da jednom zauvijek debalkanzira Balkan"

pa. Pocelo je to spektakularnim Paktom i>labnIIH~li':ZJil'illl,ltctlim LJ :.m'!je'LIll., .!!iN!)" kliOO jc lllllU.rlMti p"l.."rrs.i~llni 118m, . tlnwn11 i ntml'~li·t1fl fltil1(iU Ell nilldinltnji; pj'tQ;i.l:t p.:riJcli'l!n rj.t.gl£111n~lliltU!I1ilI1J,lJJ i mlj'j tJli Illllillu t1bJllti f]sm:ij,c.tlj imfd1 BJ,llkaJ'l;;tl. fI.'l~illk" d.;~ "Evropa nerna drugu opciju do da prihvati cijelo podrucje evropskog jugoistoka u cvropsku porodicu ida jednom zauvijek debalkanzira Balkan."

, 'uj JllI ~ je !WtQVO ~Ilbul'.llvlje:n. iI. oow jl;! du Jh ,~t;IlI·ch1 rms-liih'.cUm1 J] ."lji!'u jtttlill! Ir,jJ(ti_" OlUI.I.Illl' I1rg.n:rllmpje u kJ;,l~"'J;S~- (jhUcb~fr.:njt! nn~1i 'u.l1Ilrtwijr.!n!·ev[op$.ki ~J!)I~Ll~:ri.}. mfll(j, IlIl"m;lItl ~ttnil r Za~£!nr :&,1lt.311 j£l iz IruHl~k.· f.l.ImlJtlog l' '"!'Oi£,Ulf) I i ~ politilk\! katcgo, ~Jr;I, ~lefudl1'lnl!' j~illl 0;11 dt:'knElm.il'J~'lm ELI h .l!m~}';Ji~!ll~jc r:Ki~,i,I:MJ~ a '~ikIDdDl41U~tegija" pristupa Uniji i "utvrden put reformi f.l1l7,J1pll:dnr.tm Bthlrk.anu, kako bi se u cijelom w~Qnl.l jUgo$tOkH Evrope uspostavilo podn.lqJ)..~ J'r.Ii:nl. ~a~b3II:I.osti, prosperiteta, slobode i ljudskih prava",

Evropske namjere

I sta se postiglo takvom deklaracijorn?

nll.NI? a "'('01('0

Da Ii to znaci, naprimjer, da ce se Hrvatska, posto bi rado da ne pripada nikakvom Balkanu a vee j e pred vratima EU, isko belj ali iz Zapadnog Balkana? Zatim ce, ako s Grckom rijesi problem irnena, slijediti Makedonija, a

• mozda ce sve volsebno preteci Crna Gora, A posto sc Evropska unija vise dodvorava Srbiji nego Srbija Uniji, sta ce na kraju ostati? Strah me i da spornenern da ce to biti Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo. Hoce Ii i to EU zvati Balkanom sve dok i te tri rasturene zemlje, kakve-takve, ne pristupeEU?!

Ako je, uz sve, glavni kriterij za uvodenje Zapadnog Balkana podjela balkanskih zemalja na one koje jesu ili nisu dio "evropske poIOdice", ond a je takva distinkeija doprinij ela jos vecem nepovjerenju u namjere EU i podozrenju medu zemljama regiona. Kako, naprimjer, objasnitijednoj Hrvatskoj, aka ne i drugim zemljama nacekanju, da su Bugarska i Rurnunija dostigle toliki stepen "stabilnosti, napretka, slobode i ljudskih prava" da mogu za desetak, a mozda i dvadeset godina prije njih biti clanice Evropske unije, A sta je tek s Turskom, koja na evropskom tlu ima

vise stanovnika nego dvije-tri balkanske zemlje. Kojem Balkanu ona pripada?

Otkad sam cuo da su evropski ministri odbrane 2007. godine imaIi posebnu diskusiju 0 "izazovirna izgradnje drzave, statebuildinga, na Zapadnom Balkanu", jos vise sam postao surnnjicav prema namjerama novih podjela Balkana, Znaci da takvi izazovi jos postoje, ne sarno oko Kosova koje je naredne godine proglasilo nezavisnost, i da je u toj zoni sve moguce, Sjetio sam se 1993, kada je u Tirani odrzan sastanak ministara odbrane Sjedinjenih Drzava i, kako je naglaseno, "juznog Balkana" - Albanije, Turske, Makedonije i Grcke, Cilj je za tadasnje prilike bio razumljiv - formiranje fronta protiv Slobodana Milosevica, To se nije ostvarilo niti se se taj sastanak vise spominjao. Ali 0 kakvom se statebuildingu radi petnaest godina kasnije?

Bilo bi doom kad bi se moglo do kraja vjerovati da je primarna namjera onih koji su jedan dio Balkana nazvali zapadnim njegova debalkanizacija i evropeizaeija. Historija nas uei da su evropske sile imale i drukcije namjere. Zar nije eilj Berlinskog kOI1=

gresa 1878. bio da se zadovolje interesi i planovi Britanije, Austro-Ugarske i drugih zapadnoevropskih sila, da se naskodi Rusima i Tureima, a da se malim balkanskirn narodima ostavi dovoljno prostora za buduce podjele i ratove? A kad se dovoljno rnedusobno iskolju i iscrpe, da im se na nekoj medunarodnoj konferenciji, bilo da se odrzava u Versaillesu ili Daytonu, nametne unaprijed pripremljeno rjesenje,

A sta ostaje Bosni i sta joj se smislja? Da ceka i ceka, "medu zavadenirn narodirna", sto rekao Mile Stojic. Kako god bilo, Balkan ostaje Balkan, a Bosna usred Balkana, ni zapadnog ni istocnog.

To me podsjeti kad sam letio zajedno s jednim engleskim lijecnikom u malom avionu Medunarodnog Crvenog krsta izmedu Splita j Zagreba, negdje sredinom 1992. Na zapadu se spustalo rnirno vece, a na istoku su se u surnraku oertavale bosanske planine. Gledali smo na tu stranu, cuteci i zamisljajuci bitke koje se tame vade. Upitao sam tog lijccnika sta njegovi Britanci, prijatelji i porodiell kazu za ratove u Hrvatskoj i Bosni. Sarno je odgovorio: "Ah, taj Balkan!".

DANI 3. 9. 2010.

Globalni izazovi

NjemaCka spremna da blokira internet

Da bisetemUa iaititila od masovnog cyber-napada, dovoljno je zatvoriti . intern.rift.ito I pcUcija preporucuje, Taj predlog nlsta ne rjesava, smatra rwnkfiJ,rter Allgenlsine Zeitung

Rano ujutro. Angela Merkel se nalazi u sigurnoj kontrolnoj sobi ispod sjedista vlade. Baca umoran ispitivacki pogled oko sebe, Sve _100:000& f!OpniiItKI !IIlrmu,.D,le~, tli~ I)!!. ~N8mIl \if® WlEl~:m g~~l'lrljla,;,9@tJtkl~j k~·$liuili ~,!eIC 1.I tflmi:1IimQr#l~.i, K!lt:irufli!liWw ~Ibnmu IPriJ~ r I:JWjuedWl: ~~!~I ~~r~ar:oo IMJIIItl Sf(l!lf;) 11a1eg1 u~lnl Pl'liiSi~ri]e,'~MOIimo:llB 1il~.lflllr,: tJe&i,so.ti!lI1~:tltJi13l p,rfia,Mfio ~~ eo I1t1llIeoo lliffilmilti nil !J;;t1~JJ llI\1aiii tIlIIrJIOO.

Ne,lD f1~ om> pdIIrntai'liamJ~~~·"Bi'J.IirlU, U 11fI~1nm;1~:Sa'tel;Fflrm_'berIr~ !~mu:,.,s ~~kO

. ~I~~ (j!01.(): IPlik. ~lf j;lrijtilllla jetI~ d~l3U tT!la'~~ br~ "IOOQ~ poklll.uti letirtoJID 1'!Wr1'13,k, ~ I nul\ltllfJjllf1il(~" Ttl hnill.slrWllll.pr:a:if<ljedn- I SDK ~ Ji'WIM. TiI'PIliBtliljaJ JfiH>J,!tJ(lf.-Immll'tl.l -:Mtrja: milog:~Qclt~~ N1~Ka li1ijmr;Mle£i g,ll~:noot

da U hitnom slucaju blokira pristupe internetu

Klaus Jansen nije jedini koji sugerira potrebu prekidaca za rnrezu: u junu ove godine u SAO-u je podnesen predlog zakona - i ne prvi puta - 0 stvaranju sklopke za mrezu nazvane Internet Kill Switch, U kriznW:5iIIlBC~nrna" $lI'edSjednlll rif, imao mogucnost na i.~k1llifl mtllnli'3lrtllJ!4um rnBdonalne rnreze, pa cak i itliBl'tj,lli1~.Nl~kJijUf .. kiI~.kim $m~ijBm!1 [{J1ethlPlmrtt) PflktiMj1mn Ir.m~~ ~ da 1l!U,kQi1lil'sije.tlll~h ~mJJdatJII'I'ram;illMJ IDlem" Pf.edkJg,.~kt)ml, I:l1o' Ie' pmdmat Ili~ltaJm6' kQoo~. t!elWt9', lcaeliu dl.iglj111tlI ~ l1U!dil ~~'i1 'U' rmMle: I O:lfJ~a iPrOdD_dHlllr.l'l:Of~:~ jo tN,e,~iJ; ~ ne~i'Il'!fqm~tlJ~ I'skljutrm" I :tll 10-aW, Plaid 6~iQJQ§ ili)ru 'YMnll:~If"lle!llwda.!I\IIJlttll8W1 ' pg6iv.a l~ ~~~lm i)1adfJllQ'II'~in1 ~,rm!>lmklij'rnI'ni'l k.Djg-I,fill18~U~ ~Mtla dil se n~~ow

ogromne stete.

3tn tltl>e':dOOOdllDJttidil bllfO filjefll4C~!Ii if.afJlll n~ !1~ntl.'IIIID(flltt.l'i' ~ ,pOOl!l:Ifi"g0tl1y.i'J~1 ' .. _I!IIISkIIlIIDD!1r:tam:rJlnl\O&~lkfim'!l\itJet.l~lj lli ~~ln!J~~S!;'l~ II!Y1l.kll ~WZLl nl!lIli1i.IS1l.~O ilVI'mlL ,1JI,~rlil~iunk[J~1 tllllmlnstai rwat!! loS ' (un~.nJ,i.BiIl~~r •. iIf:f1l la' vtjMI~!m dIJclilrTtil€liiHill'll:i internet - Angela Merkel mogla bi ocekivatl nekoliko veoma neprijatnih teletonskih poziva ad direktora I'I~~, 'll~m~iIi· p,reclUm J mnoolh d~gih rm:aclciNI?lIrnkrJ. ~kl'lfa~ Ii.:I~i,lja ~uzi se

"r.1/Jlt'filiOm ,~~m, lI~trJlilB~:rJjl'u~A.TT10IJQI saznali bi za ukidanje pristupa internfJlJj nesto kasnije, maida putem radija, jar ni uobicajflrrl mali e-mailovi ne bi prol;roll. riJilW·~ b'c~;a tl", limI!l, pml'Pl\ dil bI shvatlo dat! ~gtidi'l)B~ IOOW~lll'g ~1lIi:l1u~ionalnih kot'nlJllIilwllljllllilO'<Il~JlI)J'(JJnlIa fI~~ nliJ(lflosti, t.eI\VQ [JQCI1)l'\O bIra M8l\llJ.11m, ',t(lnOlli,:~:m;~n ide do kraja i trazi stvaranje funkcije resen» internet. U dq~I'(JIIJ)~rrn ~ni$4llijeB.'hlStlItI1r16l \.i1lQittlll nlliilrr ~ija. tir~ochllk ,Fl1JK lI,jel't!V'altno iI1m~rlmilj furikc~ ki\Q, )IlfJ~IO!i.-Prllj~~:m~ dlJIJPW.1 $Ijef lJIl!lfflje IJilP:MV rml(JIV j'B lIt~ I ~91L ~:blloo koil1lliflkar::rlb.,oo~~I.1);hr sa l'ilMaIWfJ[n 1, ~ nllJ~~ :\lIueiiJ!J, uvt~l~1 ~ IffllrJItl mt:un1ltf 1lB.I~mil'UJ ... ~lIIil~ tele.k;..g ill Jll~II1I-!. t<'8lWa ~ I'!il! lllrill:I~i!l1,iIII«iJu'~ zaml~rP1 :tnt prGP.le'lfl'? iPrlBtase lfijgmelB..tiJc~S~~jfruliEl.;TjJOTIllIUIII ~er"'!Ulrninal i

'1iI1F~ lij~e~.frm, ~f:MI_III, cd~JeQi .~JemOOkU ud'In~·~.<i"l~hil'iclE!lliqlmnl':clueEIlu masovnog napada na strukture rnrete ne bi sluzilo ama bas nicemu, zato sto bi svaki imalo pametniji napadac naravno poceo svoj napad tako sto bi IlMtIlll WI.mJ,flIii 00le III ~1~j'Zili~ljI ~JB j~cIlJ n~pa.da I iz FfJIIJ III ~1Je f!~~~U, U~lalO!I~ lrtilarl liI9l}~_ ktlnlJ;lw1ililci~akQi~hjfrta~llciutrt1~JII ~g!lII;lgmflitltJ,pu~~iIu,l1Itif!iil, m~lh k_[lllliMIOO! i pr:-olJtlma tld 1!m)lJ1 !i!l fntM'let Balll~ll Jer, ak!:,l-81J oojB ktlJe (:Jm~Wide:'iC ~Vtlll dlJfJl~ u~lijldlte 1.1 n:lif'l~Y!'IIra, nije nI'lXl 1Iak1ffl ~'I rmdlzalj poItFe1nD rnlkilll'1te_

U Americi ja debata 0 zatvaranju mrefe otlsla dalje nego u Njemackoj. Biv§'l direktor Agencije za nacionalnu sigurnost (NSA), odgovorne za elektrontlk\ildllrDnU ~liIlje, I'l~'i!ki jtl rm pti$rjIi'ftlJ~ kl'l[l\l~~ O,ajg~ fnllImmllilklttl&tsfBm, IllS:

CON'IItfi!1ml'll1 "irnl~MriI:!!tl'· Mil wIl'm II ~ltIu !lajl] ~ktNn IMlm~u6a ~UI!'m3lli"lfn IIOOIi~llIttl!Il t-mp;Wj LlI;Y~fllootDJ!'J, OOymtanw IW&t11U Iill' sluzi. Sigurnost se rnoze jamciti samo snainom meduzavisnoscu, unapredenjem i sna.zenjem rnedupovezanostt Kolektivna sigurnost bit ~e ,[Ije1olwn)DlilmoQl'lda kada nijednazemlja u PD~etIl! f.lOtei'ir:~I~g informatickog oruzja ne bude n'O!lrn:~~bj drlputltf11 da pokrene napad a da i sarna ne pretrpi znatnu statu.

Ova mudra strategija morat 6e biti popraeena ~tmilIUI!lrf'lJIlIl GptJrawmiqia 02l)~r dip'ln~1 Tmfli'ItIii I1Ii valr\IJ.jjl\llllljnllru~lre, f ~lIIffjefn rra, !aMlJ 'IIrflueIFlll11'IUfJa.. KiW 'fiSMIfiIl8!OOria.~1iJ1l mlrn un, m~ mIDada pool'(Jio 1 i!tmljl,fl~ ~BkU'imJ' ~r!Jlll'flll~ lal~leoo ItilWm UlaDllQIJ ru1:a:zal(~~ tH'ibjir9a'~~~·Tal;~I~Il~ut~m.aI()~n.1l 19t(.m, t1odl!'lll ,elnlS;e' J!dookOana!irOOD 1!nD. r ItleJf,j "trnW'iJi'jJQfjliJlfIm!e ull!lffi~~ IWJtllJl kB~r'k!i al(!r\lIIllIEl,~lI~~ IJ8 ffilW~

Frankfurter Allgemeine Zeitung

DANI3. 9. 2010

r

:lIIMbl" ffl1 ~: f. lin 5 f

Povijest nove svjetske opasnosti

1982 Intormaticki kod koji su ruski spijuni ukrali od jedne kanadske kompanije, a koji je sadrfavao program-klopku koju je ugradila CIA, izaziva eksploziju najednom sovjetskom plinovodu.

1998 Prilikom sukoba na Kosovu, americka amnija uspijeva da provali srpski sistem protiwazdusne odbrane,

1999 Tokom rata u Kargilu izmedu indijske I pakistanske anmije oko Kasmira, indijski vladin sajt sto obavjestava javnost 0 razvoiu vojnih operacija piratiraJi su pakistanski haksri: na saitu sa nalaze fotografije zvjerstava sto su ih pocinili indijski vOlnicl

2003 Vise americkih ustanova i preouzeca, medu Kojima su NASA i vojni konstruktor Lockheed Martin, zrtve su koordiniranih informatickih napada koji se pripisuju ruskim j kmeskirn hakerima.

2006 Za vrijeme rata pronv Hizbulaha, Izrael ukljucuje u svoju vojnu strategiju informaticke napade.

2007 27. aprila, niz cyber-napada pogada ,.sajtove velikih estonskih organizaCija, rnedu Kojima su Parlament, banke i novine. Prema veeini izvora, ruski hakeri u sl uzbi Moskve odgovorni su za napad, koji se smatra prvim cyber-ratom u povijesti j nazvan je "Web War 1"_

2008 Od 5. augusta, tri dana prije gruzijske invazije na juznu Osetiju, sluzbeni sajtovi gruzijske vlade i vise medija su piratirani. I ovdje je izvor napada navodno u Rusiji.

200929. martaje otkrivena kineska cyberspijunska mreza GhostNet. Dna je omogucavala infiltriranje vi~e ad hiljadu vladinih organizacija i privatnih ra~unara, medu Kojima i tibetanskih izbjeglica pnstasa dalaj-lame.

2010 Polovinom augusta, prilikom proslava nezavisnosti Indije i stvaranja Pakistana, viSe indijskih i pakistanskih hakera izrazili su svoj nacionalizam napadajuci sluzbene sajtove protivni~ke zemlje.

No u stvarnosti Ki na je najveca zrtva digital nih napada", tvrdi Nie Songlai u casoplsu Wang/ua Chuanbo. Ovaj mjesecnik, specijaliziran za intormatieke nauke i internet, objavljuje vladin Ured za informiranje. Pred kritikama koie joj upucuju brojne zapadne zemlje, Kina se brant. Prema kineskim vlastima, BO% racunara koji su u Kini povezani na svjetsku rnrezu pretrpjeli su barem jedan informaticki napad, Godine 2008_ braj napada iz i nostranstva navodno se povecao za 184%, a hakeri su unijeli izmjene na 42 hiljade

Carstvo Sredine uzvraca udarac

Je Ii Kina spremna za virtuelni rat? Je Ii dovoljno imati najbrojniju populaciju intemauta na svijetu da bi se nametnula vlastita hegemonija? To su neka od pitanja koja postavlja knjiga Cyber-ratavi: kratka povijest naCina na kO}i intemet mijenja svijet, objavljena u Kini u maju 2009. Autor Dong Niao ie naocmk koji radi na pitanjrna razvoja interneta i pOlitickog upravljanja. On u knjizi razlaze strategije razllcitlh zemalja, naroCito SAD-a, u pitanjima kontrole interneta.Predstavlja i kulturne, medijske,

finansijske i vojne sukobe koji se odvijaju na rnref u borbi za virtuelnu hegemoniju i naolasava da je sukob Kine i Zapada netzbiezan. "Danas vise nije dovoljno da se neprijateljski sajtovi naprosto 'izbrisu' s mreze. Zemlje ce uskoro biti u priliel da, zahvaljujuci internetu, uniStavaju resurse, finansije i sredstva komunrkacije i transporta svojih suparnika", upozorava Dong Niao. Dok su SAD jos u 90-im godinama zvonile na uzbunu najavljujuci mogutnost digitalnog Pearl Harboura, Kina tek sada pocinje da pokazuje svoju bojazan povodom sigurnosti lnterneta, Acini se da ti strahovi nisu neosnovanl, upozorava Nie 50nglai, istraiivac na Mademiji vojnih nauka.

"SAD cesto optuzulu Kinu da stoji lza cybernapaoa Tvrde uez ikakvih dokaza da kineska vlada ~titi hakere ida cak sudjeluje u napadima,

sajtova, od toga 30 hiljada vladinh, konacno, svakog mjeseca otprilike 18 miliona kineskih raccnara biva zarazeno nekim virusom, zbog tega je Kina najpogodenija zemlja na sViJetu. Prema izvjeStaju Symanteca za 2008, 25% cyber-napada dolazi iz SAD-a.

Povrh toga, grani cu izmedu cesto ponavljani h "vi rtuel nih prestupa" i i nformatickog rata lako je prect, tsnce Nie Songlai. Sve vise zemalja pnprerna se za mogu6nost digitalnog rata, a neki strucnlac, cak spominju trku u elektronskom naoruzanlu. Jos 2001. SAO su objavile izvjestaj 0 cyber-ratu u kojem su predstavle dvadesetak potencijalno opasnih zemalja, medu kojimaje i Kina. "Prema SAD-u, Kina ce upotrijebiti digitalno oruzje da ih napadne, zbog toga je razvoj kineskih digitalnih kapaciteta jedan od glavnih americkih razloga za zabri nutost"

Spas iena ne dolazi sa Zapada

Nasuprot onome sto se tvrdi, zapadna vojna intervencija nije pomogla da se afganistanske zene zastite od talibana. Saveznici nisu u stanju da poprave njihov poloza], smatra poznavalac ove zem!je James Fergusson

Slucaj Bibi Sanubar, afganske udovice koju su talibani osudili na bicevanje i smrt zato sto je zatrudnjela, lzazvao je zgraianje na Zapadu. Nekoliko dana ranije, casoprs Time objavio je naroclto sokantnu fotografiju Aise, 18- godisnje djevojke kOjaj su odsjekli nos zato sto je pobjegla ad muzevqeve porodiee. U vrijeme kada se toliko govori 0 politickom izmirenju s taliban-

.. skim vomma, pitanje njihovog odnosa prerna zenama jednako je osjetljivo kao i kada su dosli na vlast, sredinom 1990-ih.

Koliko god bio sablainjlv postupak prema Bibi iii Aisi, ne smijemo dopustiti da nas emocije prevladaju, Koliko god Zapadnjaci zeljeli da vide promjene u afganskom crustvu, to nlkada nije bio glavni razlog nase vojne interveneije u to] zemlji. ZapOvjednik medunarodnih snaga u Afganistanu, arnerlck, general David Pet rae US, pojasnio Je u novembru 2009. razloge nase misije: "Ne zaboravimo zasto smo u Afganistanu", izjavio je. "Nas je zadatak da se pobrinemo da ova zemlja ne postane opet skrovise EI-Kaide." Prava zena su vazna, ali nisu lzravno vezana za prijetnju koju predstavlja ova terurlstlcka organizacija.

To ne znacl da Zapad treba da staji skrstenjh ruku, lpak, nicemu ne bi sluzilo nametanje promjena silom. Ako oblca] moraju da se mijenjaju, poticaj treba da dade iz samog drustva, sto ce se na kraju i dogoditi.

Bilo bi korlsnlla ako bismo bolje razumjall talibane. Zapadnjaeima se ponekad cini sasvim nerazumljiva surovost kazni koje oni dosuduju. Vrlo stroga pravlla u pitanjima odnosa rnedu spolovlrna na KOjima talibani ustrajavaju ima korijen u plemenskim tradicijama Pastuna, koji cine otprilike 40% stanevnistva Afganistana i eiji je glavni eilj da zastne integritet plemena, a nlsta ne uqrozava gene kao vanbracnl odnosi 'Pastunke moraju radatl dobra ako ce da radaju ratnlke", pisao je 1947. pjesnik Ghani Khan. "Buduca majka covieka sutrasnjlce najvece je blago plemena i treba je Ijubomorno cuvati ... Smrt onima koje se usude da zdravlje plemena dovedu u opasnost." Postupak je, priznaje Khan, "strog i surov", ali radi.

Uznerniravajuca naslovnica casoplsa Time, S apokaliptitnom tvrdnjom: "Ovo ce se dogoditi ako

napustimo Afganistan" potpuno je la1na, huducl da se to svakako dogada dok smo jos tamo. Uvjeren sam, nakon sto cetmaest godina proucavam talibane, da oni nisu izgubljen stuca], ZVllci paradoksalno, ali u 1 990-im godinama talibanski vodl sebe nisu smatrali tJaciteljima zena, vee njihovim zastitnlclma, Njihov glavni ell] bio je da uspostave red u zemlji koju je pet godina pustoslo uzasan qradanski rat. "Glavni razlog njihovog uspjeha jest presutnt pristanak mnogih Afganistanaca, naroclto Pastuna, da ocustanu ad dijela svojih sloboda kako bi se okoncao vjecni haos rata i uspostavilo malo reda

i sigllrnosti u zemlji", rekao je na zatvnreno] sjedniei UN-a u New Yorku, U novembru 1996, Robin Raphel, pomotnik americkoq ministra vanjskih poslova. Za mnoge Afganistance, ukljuGuju6i i zene, talibanska stega je bila nlsta u poredenju sa masovnim silovanjima i ubijanjima prethodnih godina. Talibani su se ukazali kao manje lose rjesen]e, a mnogi Afganistanci i danas tako misle (usprkos cinjeniei da je ave godine poginulo 1.250 civila).

Sukrija Barakzai, pastunska poslaniea u parlamentu i borac za zenska prava, smatra da Zapad nikada nije razumio njenu zemlju. "Promijenila sam misljenje 0 talibanima prije tri godine, kada sam shvatila da Afganistanci mogu racunatl samo na sebe", nedavno je izjavila. "Talibani su dio naseg stanovnlstva. Njihove ideje su drukcije ali to je nesto stu kao demokrati moramo prihvatiti." Pozieija Sukrije Barakzai utoliko vise iznenaduje sto je 1 ona sarna bila zrtva po zlu cllvenog Odjela za slrenje vrline i sprecavanje poroka, Giji su je slufbenici isprebijali 1999. zato sto je otisla Ijekaru bez pratnje supruga Pa aka cak i ona danas brani ideju politickog kompromisa s talibanima, ste drugo maze Zapad nego daje cuje?

Na Zapadu, jednakost spolova s razlogom se smatra apsolutnim pravorn, Medutim, nijedna zemlja, a siqurno ne Velika Britanija, nije uspjela da to pravo stvarno prove de na vlastitom teritoriju. Aka Zapad i jest uspio da oblikuje dio novog afganistanskog ustava lz 20D3,obavezanizbor 25% poslanica u Parlamentu cisto je licemjerje. Cak i nakon izbora 2010, britanska parlamentarna d ernokratija - nesto starija neya afganistanska - dospjela je do 22% zena msdu poslanieima.

Pravo glasa za zene nije u Velikoj Britaniji nametnuto, ono je rodeno iz cuqotre] ne

un utrasnje debate, kako i dolikuje u pltanlu koje u potpunosti spada u drzavnu suverenost. Na k!'ajlil' ell Stllllfgtlflmrut, pl!Qfflijenlli, ali Ce'lO IICfI11H WlIli'lr'iI: i 'VlBSIiUrrll ntmbm. N~II,I~il1cr.1'I8 III tl'ilUal1'J d'n :umifU.'a'I to',prnm)m'l.

lii'mo$ Feqossl'IH. TIle ObseFfet'

i!Ul

, v

KAKO POVECATI BROJ CITALACA

Sajeti za EI·Kaidu

U novom EI-Kaidinom magazinu koji se zove Potakni (Inspire) poticajno je samo ime. Prema amertekem radiju NPR, ovo izdanje na engleskom jeziku ne dopire do ciljane publike: mladih Ijudi koji su u iskusenju da prihvate dzihad, ali oklijevaju da uelne odlucujuci korak. Nama tu nista sto ne bi mogli srediti strucnjaci za odnose s javnoscu. Evo nekoliko savjeta koje hi mogli dati:

Izradile pravi sail. News flash: drug i hal ifat je gotov. Magazini na sjajnom papiru umiru jedan za drugim. ali ne na pravorn putu. A Potakni je luksuzni rnaqazln na 67 strana. Za eitanie, moras skin uti PDF. Mamei, modernizirajte se: casopisu Potaknitreba potpuno interaktivan sajt, sa blogovima, dijaporamama i ekskluzivnim videosnimcima (zao nam je, AI-Jazeera). Ako zeute da nas vratite u VIII. stoljece, prvo udite u XXI.

Izlazite svakodnevno. Proslo je vise ad rnjesec dana od pokretanja Potakni, i jOs se ceka na drugi broj. Nas savjet: svakodnevne vijesti! DZihadskih vijesti ne fali (samoubjaek' atentati, tetve, skidanja glave garantiraju klikove). Budite lama gaje se stvari dogadaju kada se dogadaju - iii, aka znate prave Ijude, i ranije. Ne zadovoljavajte se samo jednim dnevnim izdanjem, izlazite za sabah, poena, ikindiju, aksam i jaciju.

Novi dizain. Naslovnieaje bas nikakva. Po stupajte jednostavno: naslov, egida, ilustracija (ali ne Muhamedova). Vise likovnih elemenata, shema i crteza; nemojte nam govoriti kako se pravi bomba u maminoj kuhinji, pfJJru!i1c~nam to.

Bolii marke1ing. Sadasn] slogan vaseg Pota"kni glasi: ".mi patakni vjernike" Nimalo poticajno! Prva. ponavljanje je redundantno. A jos vami]e, ogranicavate sebi djelokrug. Oglasivaci vole vjernike, ali i nevjernike (iii, ako yam je draze, buduce vjernike). Pokusajte da ne otudlte ad sebe taj dio populaeije, pa cak i ako budete morali starnpatl posebno "izdanje za nevjernike", sa manje fotografija Javnih kamenovanja_

PobOlisaj1e relerenciranje. Teze vas je naci nega Usamu. Kada se na Googleuotkuea "Inspire", dobiju se farmaeeutske laboratorije, kravopokrivacke usluge i proizvodi za njegu kose. Pretrazivaci vole clanke s kljucnim rijeeima kao sto su "djihad" iii "AI-Qaida". Umjesto nebuloznih metafora tlpa "Zapad bi moraa zabraniti nikab koji pokriva njegovo oravo Ilee", budite jasniji: stavljajte naslove prilagodene prenazlvacnna, kao "Smrt prljavim zapadnim nevjernicima, dzihad, EI-Kaida, 11. septembar"

Usmjeravaj1e prieu. Zastn bi citaoei trebali da

. ANO INSPIRE THf lIHIL VlR~

~WIDjIWiJ.P} IMl_~ Y@!!J'

.. l;!"'~"~_;cl ' .. :!~~·.'''W~!! .;"W,f!::~'h~1

citaju bas vas? Zato sto vi rad ite vise ad prsnosenja vijesti - vi pomazete Ijudima da ih shvate. Nemajte im samo govoriti da su suniti boiji nego siiti, objasnite zasto.

gacke eseje 0 zagrobnom iivotu. Cianci treba da budu kratki, bremeniti, i da idu pravo na stvar, U podnaslovu sazrnrte glavne ideje: Sta raj tacno nudl? Zasto treba da nam bude stalo do toga? I, naroclto, zasto je zivot poslije smrti bas danas toliko u modi?

Pravile spiskove. Spiskovl uvijek pale Sugestije: "Deset najboljih albuma koji se ne smiju slusati", "Sezdeset miroljubivih ajela na kaje se ne smijete obazirati", "Petnaest dzihadista mladih od 15 godina"_I, naravno, godisnji lzbor za najbolje mule.

Budile korisni. Manje tirada tipa "Poruka narodu Jemena", vise usluznog novinarstva sa temama poput "slanje i primanje sifrovanih poruka". Ljudi vee znaju zaSto ucestvuju u dzlhadu, A zele da saznaju kako da to cine. Naprimjer, kako napraviti video s porukom prije atentata, i kOje qrsske izbiegavati.

Ukljueile cilaoce. Nernojte samo objavljivati, stvonte interakeiju sa citaoeima. Organizirajte salone gdje ce ucesnlci rnoci susresti vel ike likave EIKaide, i kOje ce vaditi vas mladi glavni urednik, 24- godisnji Samir Khan. Poticite eitalacko navinarstvo kao ostricu vehabizma Naprimjer, Dnevnik iene koja ne smije iziCi iz kuce.

Regrulirajte nove nade. lrnate veliku prednost u odnosu na druge medije: ogromnu lovu Koristite je da privucete najbolje novinare iz izdanja koja su u dubokoj krizi, kao sto je Newsweek. Potakniima sjajnu buducnost, Slijedite ave savjete, i trziste ce eksplodirati (to se samo tako kaze),

Christopher 8eam, Slate

Budile kralki. Niko nema vremena da cita du-

n4NI~ Q ')n1n

Eyal Raviv, mirovni aktivist

v

t1\fiaaJ'tu~i ~",uza pomlf'ienjem II suiivotom mmelu Itrae'fa:C-8 iii Pales:ti:naca. Eyal Ra\!fvt potomak Jevreja. hajj SlU pre!lvleli 110!;Okalllst lUI ~stocn'Ojl EVrGpii, fskoifstio ]9 sv~J,e :znsnJe i napra\lio web site 'W'WW~m~peaCe.~Drs. n.a kojem poyemje mnoitvol 1II1i,m"Wtlh ak;tlv:ilsm I to ne samo liz [Palestine

- -

l:ztaefa~ IRegOI iz cIJe1'og' svijeta. ,Za Da'ne' Raviv goWt; 0' tOnle kalkose P1JQi!O biM'ti mim'Unim

'aktivizmom, doga4a,jima kqji spa]aju zara,~ene strane Il2raela i Pal'estine Ii mod,emlm~ tehnologijama koje Ijudima omogucave]u da budu lideri novog vremena

Pise: Masha Durkalic

Foto: Dzenat Drekovic

E yal Flaviv roden je u New Yorku prlje 34 godine, u porodici potomaka Jevreja koji su prezivjeli holokaust u lstocno] Evropi. I dok ie veei diD svog i:ivota provso u New Yor.ku i Los Angelesu, danas Ravlv doprinosi kroz mirotvorstvo, omogucavajuci.ljudima na, kako kaze, vide i upoznaju druge. U 2B. godini S9 preselio u Tel Aviv: "Dosao sam u Iz(ael 2004. i otkrio mjesto gdje Ijudi svakog dana u novinama citaju ° ratu, bilo da je u pitanju rat u Llbanonu, mogu6i rat u Iranu. , Smatrao sam da [e moquce i nesto drugo - da se svakog dana budlrno bez straha za koegzistenci)u, jer ti strahovi paralizirau." T okom drugog rata u Libanonu, prije tri godine, postao je sviestan potrebe za individualnim djelovanjem. "Bio je zadnji vikend rata i noruckovao sam s bliskom prijateljicom. Nakon dorucka saznala je da )e njen brat prosle veteri ubijen u Libanonu, Narednog dana sam bio na pogrebu i rekao sam: 'Dostal' Uvijek sam se zalia kako nemamo Ii-

• dere i onda sam shvatio da smo mi lideri i da mazemo nesto uraditi. "

Ooluclo je iskoristiti svoje znanje u izgradnji web platformi kako bi kreirao zalednicu /judi koji vjeruju da je mir rnocuc, te ie prije tri godine napravio web site www.mepesce.orq. "U pocetku je ideJa hila da spojimo mirotvorce u lzraelu, Me(]utim, dosao sam u Evropu na jednu konferenciju, i upoznao sam Ashrafa, 19-9odisnjeg Palestlnca, koji mi je rskao: 'Eyal, ti si prvi Izraelac kOjeg sam upoznao.' snvatio sam da bi ono sto sam kreirao moglo biti rnnogo vece - O1reza kOja nece spajati samn Izraelce koji vjeruju u mir, nego ce spojiti takorecl neprijate!je, llude s druge strane, ko] takoder vjeruju da )e mir moquc." Eyal je tada sve ucesnike konferencije pozvao da se pridruze ovoj r'nrezi. "Koristim modernu tehnologiju kako bih humanizirao druge i ornoquclo im da se spoje. Izraelci i Palestinei se rnozda ne rnogu naei licno, ali na mepeace.org mogu podijeliti svoja iskustva, upoznati druge i spoznati da je neko drugi isto taka osoba", kaze Ravlv,

MEPEACE.ORG

Facebook mira

Mepeace.org skraeenica )e za "Middle East Peace" ina njemu postoji vise od 2,000 diskusija na Kojima viSe ad 4,000 aktivnih mirotvoraca raspravIja 0 razlicitim temarna, Stranica ie dosad imala preko dva miliona posjeta iz vise ad 200 zemalja. Zbog sve veceg broja clanova i akti'lnosti, mepeace org vecje prozvan "Facebookommira", Tuje i kalendar mirovnih dogadaja na Bliskom istoku, koji je padije-

Ittarska veeera

Na pitanje kako poirna razlicite stavove 0 izraelu, o kojem u svijetu vladaju rnanorn negativni stavovi, kaze: "Nas interes je da se izdignemo iznad nasih granica. Ja to pokusavam na veoma liean nacin - kada putujem i susrecem se s Ijudima razliCitih misljenja 0 lzraelu." Kale da nije lako putovati kao Izraelac, ali da zeli I12sloilal 'mlfl<llnlillllanltiI-- "Mnram liJiIi Iskl'ei:! U~]Qi pPtilJDs;a mllllm :&lliIJ dBJIOOi budu IMI'~'\r1llilrj lltJoi moqucnosti. Kaiem im svoje mis/jenje i pozovem ih da rni S8 pridruze. Kada /judi osjete da neko iskreno traf

Ijen na palesnnske, izraelske j medunarodne. Raviv kaie: "tivimo u vremenu Facebooka. Ako su kroz historiju komunikacijama I medijima dirigirali ani s vrha, u vremenu Facebooka komunikacija se mlvija tako 8tO ml informiramo nase prijatelje 0 tome sta se dasava, dijelimo nase price". Kada postajl ovakva komunikacija, Ijudi imaju moe i ne moramo cekati cia Ii· deri napravs mir. Mi smo /ideri na koje smo cekali."

odqovore, iele ih dati."

Sigurno je da sa negativna m isljenja intenziviraju u vremenima incidenata, kao sto je nedavni napad izraelskih komandosa na tursku mirovnu flotu. Eyal istite da je na web siteu mnogo diskusija ozivjelo u vrijeme ovog ncldenta, "Vidim priliku u teskim vremenima - da vidimo kako mozemo prevladati teskoce kako bismo komunlcirali Ove zlocine mozema posmatrati kao prlllku da budemo bolji. U vremenu kada turska i izraelska vlada nisu komunlcirale, na nasoj stranlci Ijudi su ispunili tu rupu komunikachorn."

12

ra multikulturalnasti I mira u Mostaru te dol» a poruka za buducnost. Eyal istice da je tokom svaje posjete Sarajevu lskreno zellD razumietl kraz sta je grad prosao i cega se Ijudi sieeaiu: "Zelim pronaci ocuovore i lekcije za ono sto se uesava na mjestu odakle ja dolazirn."

"Moc Ijudi je jaca od rnoci vi ada", naqlasava Eyal, navodeti kao primjer pricu iz izraelskill medija - QI upa izraelskih zen a prekrsila je zakon te pozvala 16 palestinskth zena u svaje domave_ "Ove zene inspiri raju druge Ijude, kojl ce opet inspirirati neke druge. U vremsnu Facebooka i drugih socijalnil1 plattorml, ova S8 inspiracija siri i cini nas mocnfjrna." Glavni eilj Eyalovog aktivizrna, ali i svih onih na mepeace.org, je mir na Bliskom istoku: "Nas eilj je da prosinmo krug umjerenih ida prevladamo ekstrernizam. Dio jevrejske vjere Ie i tikkun olam - popravljanje svijeta Obaveza je svakog Jevreja da ovaj svijet ucini boljim mjestom." Na pitanje da Ii moze zarnlslitl mir izmedu Izraelaca i Palestinaea, odgovara pozitivno: "Ako zeute vidjetl da 5e zid rusi, onda nemojte gledati sarno zid, Gledajte preko zida. Jednom me je neko pitao mogu Ii vidjeti svjetlo na kraju tunela, Ja sam rekao: 'Ne, vid im svletlc na pocetku tunela.' Osjecarn da smo ml svietlo i da mozerno osvijetliti svoj put kroz tune!.".

"Uvijek sam se zalio kako nemamo lidere i onda sam shvatio da smo mi lideri i da mozerno nesto uraditi"

Pored aktlvnog kornunicirania na internetu, mepeace.org je organizirao i aktivnosti "uzlva" - mirovne su-

" srete Peace Cafe u Tel Avivu. Prosle godine su organizirali i svecanu Iftarsku veceru, koja je ujedno bila I Sabat vecera, kako bi muslimani i Jevreji magli nauclti vise 0 svojim oblcajma i tradicljama "Uvijek je izazov dovesti Ijude. Susretali sma se na zelenim linijama

ckog imamo. Palestine I su divni dornacinl."

Lekcije iz Sarajeva

Sarajevo je Raviv posjetio u okviru "Ilene turneje slusanla 0 lekcijama za Bliski lstok", kakn objaslljava. "Sarajevo je grad Ijudi razlicltill pozadina, i ti Ijudi zive skupa. To I ja pokusavarn na mepeece.oe; - da omogu-

RUSENJE ZIDOVA Eyal lstlce primjer Arapa i Jevreja koji su zapoeell zajednicki turisticki posao na Bliskom istoku koji emegueava Palestincima da posjeeuju more, a vee postoji inicijativa da Izraelci posjecuju Palestince i vide stvarnost u kojoj oni iive

gdje se lzraelci i Palestinei mogu sastati", kale Eyal i dodaje daje na iftsru prosle godine bilo vise od 100 Ijudi Ovakve aktivnosti vee su pokrenule proeese porrurenja, pa Eyal i8tice prlmjer Arapa i Jevreja koji su zapoceli zajed nicki turlsticki posao na Bliskom istoku koji omoqucava Palestincima da posjeculu more, a vee postaji inicijativa da Izraelci posleculu Palestince i vide stvarnost u kojoj ani iive. Eyal je posjetio Ramalu. Nablus, Betlehern. "U pocetku sam bio uplasen, rnedatrn, kad sam S8 susreo s Ijudima, vidia sam koliko zajedni-

tim Ijudima da koegzistiraju i poznaju drugog, kako ne bismo ratovali." Raviv ie u Evropu dosao na prvu muslimansko-jevrejsku konferenciju kOja se u augustu odvijala u BeeLi i koju SLi posjetili muslimani j Jevreji iz 25 zemalja svijeta kako bi kreirali novi jezik i dijalog 0 vjeri. Ovoj konferenciji prisustvovao je i predstavnik Centra za mir i multietnicku saradnju iz Mostara, a prezentira- 11a SLi dva projekta; izgradnja sinagage te muzej tolerancije u Mostaru. Pro jekti su ad strane ucesnika konferencije pozdravljeni kao ideja kreiranja novog prosto-

Dani u Visegradu

,

NEUVJERUIVI DODIK "Ja vjerujem, kao sto sam vjeroyao da ce ovdje doci Ciro, Yjerujem u to da cerna se jednog dana ovdje, za pet-cieset godina sigurno voziti trasom autoputa. Nesto mi lose aplaudirate na ovo, ocigledno vas nisam uvjerio, a1"

P",;dsJe.dnik·Vlade RepublU('e Srpske MUarad Dudik i predsjednik Srbije Boris Tadlc svecano su .218 •. aug)'U.5ta uV'hg~"u pus,lifli U 5aDbra.caj obnovljenu trasu pruge uskog kolosijeka Mokra Goml - Viie,ggd. ""ie-lad! 1.000 okupl~Emih g,-adana docekalo je "predsjednike" i Ciru, koji je u Vilegf,ad su:.o pasHju 32 god.ine

Pise: Edina Nurikic

Foto: Nino Marici~t--------

'iMOt!M1J Gf!ADlfl.JE M·9E PQMJ'6AHfll rtlil:'TfMl OIl kI:lJOSI,e:Ka:. dolil1'J nam pwry~'I. ilafJilo\~I~~llIhl~ noVU1ll1elii;a na Imprnvl!lmjJ)l,~r ~~",.Ijm &ifl]!- 7:l)~r. ~f;[1DII;1l' 11 WllI.gmuu, I..Il ~Nt OOIa;lc.dtmrJ, r PI1idOJ:f1I).ril~~!okomoll1lo, Cfl'j) t~·W:ihJl.itl-\IEI,si$lnlci M_ . k$jjr;t~lfIlIj!m" ~m QI:l'1.00fJ :QmOfl'11!ilr.op RQ'WJm liS !1\ei'jJ1I~£! cmtIQe w~e~jU'"fll!fll:ls~ pjtBJrnJ f_,IJXIIiRfIIlIa1e'~JjJjell~k~~BM,Ii! ~~ TIltIlG!l ~premlPt\ fleJIlllbIJlWJ S~M:1Ittnda ikIt11~~ OJ ooIgQ«irfl~: ~,ElOOIkfl. na~ ... nil. n KnI'11f)D1i,_dJi,l·1IIiI pe~"""QQrI\\ ~Tjh vlW EI(j':iW!lm.l g:OfJlml, u mMn~ lxip, ~~ I~cvJ~tttim :v.I~~1JD1 J Ji;lalallaJflfrll - 'I!Itlavllcm II etllltlJl~l'1t~ ~MI nWt,a:yliamo U PI'm'ClII D~rC~ nllrmtnt:! 1l0~ n~l,i'Qm C~JI_lJ. !I<Ua~ljujJ

srpskom jeziku obavjeStava ua se pomJere". Organizatori neprestano opom inju da se stoM~e u prvim redovin. q ~Dj!I'I~~Hlkl~lOO ~~,.DSl'!IDtIIiI~ la ~jedn~1 ~.I,~le odalltollW'ZV8hfGe ~'jtt :t:aJio-Rafl!O d.o fEf IrnltlU oi11lbrmlllnu IllIliJOmlatijl s~ 1l-rffii.uJ -:~.'Lwe sUtlOO Drirm" - .mllll~I}~. Dak IVl'sWPliliu Ihlklw-~ iiB ~pT~_SID' '\[~tfJI1Qna-w.sIijB.ooraJrKil. Olfe' .. a.,-nljill Mm!!Ql;Ilienil'l ~OOrilf1l,t~ fl~YmIlIlDNli<ik Tndl~ I QOOiM. Slilit1ii3!l}t'S!J'mi,.9lmbol~na pjesma oooroco:§g ilSO:OOI1'NI\l!tII,l{J~ 'BooQrnd se otvara, otvara ga ,!mrmklWt I U n)!I!lil Itt doil~.-"t spjevana povodom eslfibeoolij!l'llCO,l1rOO;f IltI T,umlqi!.

"Veoma sam srecan zbog toga sto pustamo jedan voz u promet, sto lmantiD rliIl~1l' D~I~ 11iIQl.ii1l 1I1!1rt\j)~ ktive, a ono Sto je mnim~I\!Q jf,l (Iii! lill mrrnTl \IWJ.I, ,nil ovoj lokomotivi, to ~&I n1Tmdllr;) ~~I1'Imlij. ~J~ - Jugoslovenske zelezF1ICIi "Ttl, ~ W.ef.a 1I II'lm $"daniill

STAR, SJEtAHlA "000 sto je zanimljivo je da na oyom YOZU, na ovoj

r ko-molilti~ to SlTIo zajedno primetili, pise J2 - Jugosloveoske ieleznice. To ISS vl~a lim 5, i!1:_ secanja i tome se, takode, radujemo"

voditeljica, a potom Jrubg rr.wlf;talllijI.lIIUku Cire. U 16 casova, 28. augullla" pO:!IIi1l32!1ilul~ Ciro je lz Mokre Gore stigao u '~.grIDl Mntlu ~ieama u vozu predsjednika nema, ali paznju prisutnih privlaci !okalni gastarbajter s frizurom a 1.11 Rod Stewart koji svecano postavlja boeu pjenusca Henkell Trocken na Cirino zastaverna ukraseno lice.

Karadorde u Visegradu

Dja~~ II m~~ u lI£if(ld'l1lm noSnji'l1M d[j~eJQr.\JI ,~.~ nUIlfl~llh k~rna kllltta, 1\tI~ ~ Ulllio1clIl u mIl· 1p.~, srdJ1i~M:I, ~l!f1~,rU1i;!1t1l!lje ~ifll'iOrlj) OOflD\tOQM - gp~ tlJp j_e·~RIk~Wm m~,rm ~sk~(IfI1, !1111;1 \I'fIilf.i~imiHIiJ!,rrma t"",~ VIIIlI11!1OO omlJ"'" J8 IlpolpuliiJSl'l ~,lmt"I'a'nf'lf,liJll~ - vifib~. l~ ~JmIr<I'Je i 00" IIDIl00nliliellifl"It;a)';l.!I~~II"aJl!liedftl '. yilJll u Iif_ a,IMIDe UJi"m~'fi ~m~jiJna,Ju.giJSla.

'IIJIfii, 'patltlt po:r.~ fla:~~! OlrO,!~p{r mJWtu, Loelre' tspu!l'1i ~rjl~paJe I pa~J:emeIOO l!e ~, pist({fllilq ,i~.l" 'talm '~nC; otJWi~jBm \IWj!'~~II~, 'na

IlmTI~$, fakClflat rmJUfi!mll". k!lia'l1rEl1MoonUt Srtlij!i T'Jl(!Ii.o, pLiln1el:4jU~r oa Jli! ptijom I:ItI Kg~ su ~~p ~IDvjetan onom u Uzicu i na Me6avniku. tlanovi Tadlcevog obezbledenla nacinili su zivi 8tit izmedu mase koja se gura da vidi predsednika bro] eva - star ice u ern- 1m (J~mllia I, f!I~~~mtl;iapn,.mtiln;a_ Tatlltti ",1m. to 1talQ, "Ilii)~jleno ZB_J~" blD ~ill!!OO-l}.!l"jJr'i-Jar.e~r.!lT Mllepoill ~dilmm" u lj""P.JeW1IlIu:. "OIl1;ld' Ie MI,1[l:"DOdJ~ ~ prnRl!jIlr I'IIl]XIbilkn..sJ~ lfa I(IR!tI!Iedni~~,JI!" mntll'Jl Iupr~i1_na kQjfma41isdiIlimimJlfnilt, ~fllij)nkrnJrifl ~N !I~.:Jill!~Be OIillJ I SIl 'O{ii:l'Slmrli Mle-, 1lB~a§~ TlitijC •. IIZ,ll&lllfiflaill.J da &!UlknWiliMIdi)jtO~ll1!illi !lm'!i!IbIo, "Q;I~J)B'm go· 'l\om ~1Wi ~'~ \Ie<~ane ~ $p~liJna i Paf;ll, !aIm ~5rl!IWI ~p~iililko Srm:,· {llama ~ i I'l<l§'e I«lrWeliIl dliTl) 1 miiilt~' dace ,!~: bl 'I do ~3nl~ kraJa tll")s]aJtrJfffciFim $rtlf).n~1 ~\l~ll nn: k,ati plii11- !leanlk~1i'l[fgFIB,pWnl!l.t~1iw1 faitirip.I.~lkstll~ je", nadahn uto je izrekao Tadie, najvispreniji glasnogovomik u Oodikovoj predizbomoj kampanJi.

&~ , _..I_ __11,

Jedinstven turisticki projekt

Pruga Sarajevo - Visegrad izgraoena je za vrijeme Austro-Ugarske 1906. godine i uta vrijeme slovila je za najskuplju saobratajnu investiciju u svijetu - kostala je kilogram zlata po metru. No, voz je na pomenutoj relaeiji prestao saobracatl

Bez Mileta, nei:ete imati nista

A potom, kako rekose organizatori, na bini se ukazao onaj "bez kojeg bi pruga bila nedosanjani san", Tadlcev prijatelj Mile. "Uvijek kada sam dolazio u Vi~llgrad i pitao ~ta treba da utinimo, rekli su mi da treba Giro da dode i, evo ga, dosao je. Ja sam uvjeren da je ova sasvim novi dan i za sve vas ovdje, i za Visegrad, i za Republiku Srpsku, i za mene, i za Vladu Republike Srpske kOja nije oklijevala da obezbijedi novac."

Prema njegovim rijecima, projekat koji je ornoquclo da voz, koji trl deeenije nije saooracao na relaeiji od Sargana i Mokre Gore preko VardiSta i Dobruna, do de u Visegrad, kostao je12 miliona KM, au njegovaj realizaciji zajedno su ucestvovali Vlada RS-a, Zeljeznice RS-a i Opcina Visegrad. Poznati showman s predizbornih satrl Taditu nije otpjevao 0, ne, ne, ne dolazi, vee je u duhu sa "specijalnim i paralemm vezama" rekao:

"Prvi put je ovdje predsjednik Srbije i prvi put je ovdje Boris Tadle."

Dodik, nagraden gromoglasnim aplauzom za coskocicu 0 Tadicu, ohrabreno nastavlja: "Ja vjerujem, kao sto sam vjerovao da ce ovdje docl Giro, vjerujem u to da eerno se jednog dana ovdje, za pet-desst godina slgurno voziti trasom autoputa. Nesto mi lose aplaudira-

1978. odlukom tadasnjih vlasti Jugoslavije. Duzina obnovljene pruge na dionici Visegrad - Mokra Gora, na teritoriju R5-a, iznosi 18,1 kiJometara, ana pruzt )e devet tunela i 12 mostova. Obnovljena trasa uskotraene pruge spoiena je sa Muzejsko-

te na ovo, ocigledno vas nisam IllJimil)" a1v. O~I1]rg "predsjednickih" drugova su prije lIII!e~ll'ilik!lm" du posjetili Uzice, gdje je premijer lls.a ~ tf<I) ij~' "neorganizovana i politicki neodr2iva u budutnosti", dok je situaeija u RS-u stabilna, te da RS mimo ulazi u kampanju za opce lzbore. Takoder su na grarWcnom prelazu Kotroman, izmedu Smije i BiH, polozili kamen-temeIn'.!jl.~nlLl'~~alli ~ oof'insklJ I "''JJr~irs[(tj i1lIJ. ~.Ild,..;IJOOlk ~·dil.'&iJ rn.:zg~I. u.rood'u'-O!ilUlau, {j ,IMt!wtIJ te;~¢~i!rl\f~rlajeliiirJw ~.rnlj! tog ~. ta, kojl ~ sa I~C~1l pr.&,lriJi Tr~IIiJIlI F'I:l.dm!1I~IJ1~ ~t1 gj)j(~!lia I0It 'ooi. r3iJl[ temD ntl·'loma. All ako. i'lu-

. . .

dete imali onih radikala i onih cuda ovde ko] ce stalno

vama govoriti da nlsta ne rnofa, netete, naravno, nista ni irnati", rekao je Dodik, sto bi u prevodu znacilo - ne glasate Ii za Dodika, ostat tete bez autoputa. Nadasve mirna - eksores-vozna - kampanja.

o Dodikovoj predizbornoj kampanji nacelnik Op6ine Visegrad Tomislav Popovic kale: "To jest prikupljanje rOO!lfll;r~~Iij.~~O IrffO'tJllImr-J1IlI~lk~ Q<l1'IX1 ~ti;z:. qrWlht.·'aIiN:aITUilI!l tbtrll~hllSlll\ Jei' Vl'Mi.t ~sJJ ~:~ tvovata u realizacijiovog projekta, finansirala jll prugu i otkupila stanicnu zgradui stanicni plato. Dakle, nije puko slikanje." No, nakon slikanja, predsjednici su se uputili ka blindiranim crnim vozilima, a potorn se i hell-

turlstleklrn komplsksom Sarganska osmiea u Mokroj Gori, na kojern od 2003. saobraeau Cirine kompozicije. Nacelnik Popovic rekao je da obnova pruge i povratak Cire u Visegrad predstavljaju "jedinstven projekat na ovim prostonrna koji povezuje turisticku ponudu na relaeiji Mokra Gora - Uzice - Ziatibor - Visegrad - Bajina Basta" .

kopter s oznakama Vlade RS-a vinuo u zrak,

Kusturicin Kamengrad?

Cirina kompozicija stigla je na visegradsku stanicu lz pravca manastira Debrun. gdje je takoder boIn'VJlltek'i1'Xi &ai11l·1, m1!JiWiI~S tl'1IJ~ij;!lilil1B:, !\I]I'! mQi!ill dd.§11 mid 1I1_,[t z~.'~~l1!i ~I,jji 4~ 1QI. k1tIl:IdrI!l{oo oolf_hir.frll IfeQIW 1~~IIDj1niJ, lHJJmftilJ1 de ~[Qe C!rtL (II1l'. fiB irlaMijl;Ire'kllrzidlJ1l1, il ~lIIrJrlt! 1.I1l~· kog betonskoq krsta, prizor je sljedeci: r1l1'apete ptave satre, muzitka tombola, pojacana Jml2ika nerazgovijetnih lakih nota i stihova, a za rostiljem mom&1 s iltl~pIS0l'lIl M ·WI1lm 'fITa~Gi1~ • ~11 P(l,!;;m, 'CIiI.91l!3' c.I.zOltvO~. U Ilo'lprst! !laJlltlfur"Z'II SJI@ltli - S~ko maiknri1'i"'~llilnkilllS-4". Mie:iaJ!lol~jtt~ ::itD nttSlllXlrU:l(eSIfS~s.a! a "II Vj~mlfiiu d'6~1[ ~ Ziatibora. Mirko Tesevlc, penizoner, prisjeca se nekadasnjeg Cire: "Isao sam svugdje, za Sarajevo, za -lWlIll!l f;'l BePID"ud". U St!taj·1MI fU!!iru I1a Id~nl, 11, Z8 hagmcl, ti:lIIm ;R1l, Inl d)er.a tll[oo fldfu 11·0 ![wtu u danasnlern ViSegradu ~ze: "Ma zivi se, srednje se zivi. Moja penzija je 210 KM, a kako se snalazim - stedlm, spararn." Njegov suqradanin Dusan Nikolic se ukljucuje u razgovor: "Popravit oe S8 turizam, evo voza ... PriOaJ se da ce Kusturica graditi Kamengrad, ide se na 'IQ da se pomogne Visegradu, ide Srbija na to."

Starioo .Ikrm!nla lI('Ov~l~ lB~er Ie. prijl:l3B 1 VI se godina ~ln\ialjl ftllJilll. ·~ia B~ .~t.I ~SI~rn, Ill! izadu djOOQ,proifaju ilF1'1~1 UfO, pa;~,'I1I19 bJIJQ isao. Od _fIlITa.do~raj!Wa-rdlrttJle ktl!.L~la 7rhl~· 11aF8, • .11 IfflBJutarl'l ~ tiOlll.;[I do.iJ!r!:'ll ,j~ ~~ifira ,dM~: '1rI.~ 1il~~runOe'llQi:rhlki~ll'Irtds"]ect'ulkD!)dik." No, njezina prijateljiea Rajka kate: "Oa· oni hote narod zapos/iti, da se zivi, da ne bude bijeda, da ne trali narod hljeba." Aadoje Milovanovi6, iz sekeije za vucu vozova u UZICU, kaze da je predvideno da VOl saobra- 6a na relaciji Mokra Gara - ViSegrad barem jedanput sedmicno .•

66

KINOPREMIJERA

Nije jeftino, ali je preko reda

Udisati (Inhale); rezija: Baltasar Kormakur; uioge: Mia Stallard, Diane Kruger, Dermot Mulroney, Rosanna Arquette, Sam Shepard, Jordi Molla; SAD, 2010.

lEKTIRA

o iudnji zene

Cecilia Loveid: Upijanje; Dobra knjiga, Sarajevo, 2010.; Prevod s norveskog: Munib Delalic

ecilla Loveid je ncrveska spisateljica i pjesnikinja, ali su siroj evropskoj publici

ubjedljivo najpoznatija njena

dramska djela.lako se sedamdesetih godina proslavila pisanjem rornana, nacin na ko] tretira dramskl tekst te jezicke i tematske izazove u svojim dramama izdvajaje kao jedno

" od najznacajnijih imena evropskog eksperimentalnog teatra. Mnogi je smatraju zaslufnom za ozivljavanje dramske knjizevnostl Norveske i Llsporeduju sa revolucianarnim preokretima u drami koje j8 nekoc nacinio Henrik Ibsen.

~lieiil.lSl, JiJzi~k!.t Igrel' lrwa>BiI~ ,lnn,tn,* iltrukli,~.l(antktfll1!i1flJn U'l~Il~, ,al1fjJ ~rciljrvl ~I:IIII' rI!BiIOf [Ji'\'~ k!lj!lT I1m~llik!®fijl'.! booal~ ~l'iIk, UniJ!11J/.fr, ~ol;;l :Itt sarno na ravni osnovne ideje moze smatrati rortmnam, NJ(l~W;l 't IIIjJ~itl!!'i[a~ pp.!I!a~lll'll~ aiidflil nlUjatllirSn, pa:nr:eICli'IitmrMl'ml!lrn4j:lila!'lilom 11~t!nu _t!rllfi;.~~K~$tl1lkll!lrnrI1.OiCIje II r:oml.llllma; Lcw!f!l \!lMikrm\~Jc~rnlrll~ lIrlivOOl istlto ~ IlQjB~an" 2nm~IiJ"I~ o~ ['IiI rn~llOvu ~,~Ja 1J reksbJ. kilJ (8 dUI'IQSI'la kombl'n~!la p'®2i]y, PI)Q~. dra~. ooml1!iJe Jrsongtl\i'l1"

Kao i veclna njenih djela, i Up/Janie istrazuji! i dovodi u pitanje patrijarhalne stereotipe. Loveldova

*lliH!J!l U SN}ti, Ii $lJID ~Ukl'ffi\i: h IJ ~ll1l'i~rrl Io'rtiu PIl ~mJJ!L1iklmna d k11m1rrrA1 j I1iId ~ dll~.J !tJl

I1lIr~ [FI!IplJktru ~ kan !lp,1111lJMJ

~~"I1'nQ&1 T ~ti!IlIEl~ kod llm'riIPlmlf?CI)lp

~J;Iji(l,..ChmrMrtil!BY duLl - . mali

J~ _w t.l1iIfI11WI rroQBJ,OI!iI:a [tlllt,ftinij»h~l doktorom koji radi presadivanje organa. Niko mu ne vJeruje i Meksikanci ga stalno mariSu i otimaju mu pare. Ne odustaje Traga Tako tragajuci rskopat ce poprilicnih prljavstina od kojih neke idu i na obraz Ljekarima bez gran iea. Tamo gdje ima sirotinje. ima i belaja

Gdje ima belaja, ima i Ljekara bez granica. A gdje ima njih, ima i organa za presadlvarue Pa sad da je jettino i nije bas, nije Meksiko Indija, niti je Panea Vila Mahatma GhandL Ako vee nije jettino, ono je barem preko reda Illhale je film koji govori a tome da to sto je nesto dobijeno preko reda, ne znaci da je ispravno rjesenje. Svaki dobitak preko reda znaci da j8 neko rnorao izgubiti. Kad su oruani

U ~~114 gtiWr:i~. JIi1II 9f.!jVQn,piI 'A.~\IHIGI y1ijw

'fll<I<WDj~~tlitf '~W.~,[1!~'1

zlvjeti vjecno i kao takav je neupotrebljiv sve dok ne strada u saooracaioo] iii kakvoj drugoj nesraer. Posto balesnih una vise, ani se nalaze na listi cekanja. Sa liste se silazi na dva naclna Iii transplantacija iii srnrt.

inhale je americka prica.

Djevojcici Chloe otkazuju pluta. Jedini spas su joj nova, ali nije u vrhu liste cekanja. U SAD-u 317.000 ceka na transplantaciju organa ad cega 2-1 00 samo pluta. Roditelji znaju da Chloe nece izdi'Zati da dade na red, a cuju da se u Meksiku za pare da srediti da fI~mJ1'llr$fn rhi tIC ~kt.l fi;!1O..fl:~trwtJ tlll~U.lJtlje1um'~lWjtl bi~J;(~.af~'!JW1i'

istrazuje i lingvisticke rnoqucnosn karakterizac [e, prije svega L--_...------- ........ ~ zenskoqa lika. Za razliku ad Elfriede Jelinek, koja se bavila slicnom problematikom, Loveidova zensku tjelesnost pokusava unijeti i u sam knjizevni oblik, dajuti prednost jednoj viseglasnoj fonni, koja se opire kategorizaciji

Upljanje (prevedeno na engleski L....--~--~--' kao Sea Swell, bibanje mora), ,Illdlnlatila tMI ~ata: [1;l:fJ1111 ~~ W1~1wTl11 :B~l:«l1l. il _:ni glrJ h!t il)l~rm (1600 ixJ:!fsrm. adNgr J~ Ii': ,~roa:' St//lJJiflJ1Ik \Ii~~'WOOI1 j tJb,a ~, blli.llt!:l!llifaltl mtema.t:l\itl!l dJ~: na aMinu :hkJV1]iJ jedPll) ~s~ I ~rjlJ l£In~G~u..Il!'ktge~l'lIii~ 'K!W:IMIII:i!Il. lilt!~tm ~11ro prSWr1t!l'1' riasiov n~ bosanski jB~ik, u ,I;Ii)iJlil!IIIJdlllllm'il1q:21iaB "slsatl", "isisavati", i moze ~ ~noot~ r,I~~111J glad, na crpljenje energije, oo'A.o~pn~lli w-fin hranjenja djeteta, Sva ova ~t~la'.JJIk1m!!:w l,lI.ror;rran, lwJl if\l'lID 1JlJ()r gm'itfie ~oo~.ra· J(jj;j,!S1lI~ rwJ8;~ jm!IjBIa i I!J ~rlfl p~llJQtlnlfli dJ!;iInlJl. OIiWi flIl~ar. 'IIrp ~ u ~jflfI ·i~~r. dng~ '~U~ I<iersiJre prnmTnu l!,QJll.

je otac ostavio za sobom ispunila seksualn im osjecanjima, forrnirajuci svoj odnos prema ocu kao kQI1~li'Illllrju ~ml18 rfutln1H, N~lpol«!q, I.II1[oollj'SIfIJafltl IzIQnja; U1#a ~i:Ir~clm, aoeJ1UllO~llillrJl!E!JmlWjfi. untmlil.lr.t J\!l'Iilklnjil ne OOlTl11Ill;ti~1 Vl1iE'jQJ ilfJ~1lI1 _, L~ulkuj'Je, ~I~le.~ \i'1fltitfl!zaCIj!J

lnmHillJ.~fl'!!l,aUIIii. i:l!llYD f!alltIroJa U k!fJrii:&e ,.c]a\'fM~ nlll!'1 QlJi'rq!IJikmJJIl ~ ~b.~og:i~IL'!J.1 tEk IlL Itim I'JUl1ign,ffi ~J~rslf~~ ~ III(lisJ,ldI(;mI!ll ~mm Il~rI ~JIIH. NElkOO Irltoo~ 1iMfl ,511 O:looJlll~ ftiMI!Ilf(Em, p~Jal U~lkIJ~$B druQom iEtllJf11,1i'I ~ ile~[3 kola$'!, op~ sJlk!J Lo'l'6lllfnlm~rl'liL~.lfl6l:BllfI1,@,1'Ifita ~!jI.JtaYa ,idi JriIl~III'SL1~ sa: 1l1U-ruw,aam. r$!1ilm IlOt!;DUJ!II!l1I_rljoo:! !«IkoJa !J\lII\w Uunr~ I:Jlfe l'JSi'IJD_OOllO~PIlWI ~!ttk I ~,:t!l ~~jmrr]ed'""OOlI ~nn dl'UO!lrJ j&zi"'lIJ IIUi ~_1Ii,sElmnUfll\:It.llrJ.

O$lJOWl8 teme _l/;1SIl.~k. j:;aekIiINlIi'lOOI, i uprkruHnroCnnrn tonult4:lD ,Kl'tI:lnJslI[I p~1i&l ~~ I kO~~'Pfh:;r,r.mlm oofT~ima sa m~k.;ucIllt " $rnlin svijol r1e, ~ Il'i~ec_ ~]bilUi ,plTIte:r:f' 11'illiJ~tlne neadvojivosti uzivanja u jeziku i u tjelesnosf upravo su ani u KOjima se susrecu muskarac i zena. (D. Hasanbegovic)

KNJIGE

Udibenik evolucije Covjeka

David W. Cameron, Colin P. Groves: Kosti, kamenje i molekule iz Afrike i porijeklo covjeka; Elsevier Academic Press, Oxford, 2004.

Knjiga Davida W. Camerona, prertavaca na odsjeku za anatomiju Univerzlteta u Sydneyju, I Colina P. Grovesa sa Fakulteta za arheologiju I antropologiju Australljskog naoonal nog univerziteta, jedan js od mnogih udibenlka po kojem bi S8 trebalo raditi (a ne radi se) na fakultetima drustvenlh nauka u BiH, na predrnetlma gdje bl osnove 0 evolucijl cavjeka trebale bitl neophodan d io opceg znanja. Udzbenik predstavlja uvod u evoluciju modernog covjeka, kao i razvoj drugih homlnida (u koji spada i nail rod "homo"). Uz mnogoshema, tabela i ilustraclja, Cameron i Groves nronoloskl prate evoJucijskl proces velikih majmuna kasnog mlocena (prije prlbll.ino sedarn miliona god Ina), do pocetka razvola hom inlda kakvi su Kenyanthropus plat yaps i, po svemu sudeCi, predak roda "homo", Australopithecus afrlcanus. Rod "homo" Cameron i Groves prate od prvog poznatog pripadnlka, u paleoantropolog iji kJasiflcl ranog kao Homo habUis (prije pribllzno 1 ,8 miliona godlna), preko Homo ergastera, Homo erectusa, te Homo heidel bergensisa (koji se poj~vio prije otpri like 600.000 godina), zajednitkog pretka

5vjedoCanstvo 0 nestalim osoba_

pojavl Ii prije barem 250.000 godina, dok su najstariji pronadenl fosilni ostaci u Africi datirani izrneou 164. i 154.000 godina. "Zaista, morfologlja ovlh uzoraka ukazuje na prelaz lzrredu karakteristika utvrdenlh kod africke grane H. heidelbergensisa (klaslficiranog kao Bodo) i Homo sapiensa danasnjice", zakljucuju autori.

Oslm toga, lubanja pronadena u Horisoadu (Juina Afrika), stara 259.000 godina, I ona u Guomde u Kenijl (izmedu· 275.000 I 279.000 godlna), ukazu ju na prelazne oblike izmef.lu Homo heidelberpenslsa i Homo sapiensa Drugim rijeclma, neandertalci i

maderni Ijudl su porijeklom

"dvije populacije Homo heidelbergenslsa, koje su se, razdvojene, ubrzano SpecljaJizirale na svoje nacme, razviJajuci se, gotovo para leino, u dvlje, sestri nske vrste". Sve avo i jos m nogo vi se studenti d rustvenlh nauka

(pogotovo hlstorije) mogu nauciti ako posjete nevjerovatnu Gigapediju (www.gigapedia.org) i besplatno down load uju ovaj neoplslvo koristan udibenik. (V. Bacanovic)

Nestali iivoti; Trg djece Sarajeva (ispred SBI Centra) r Sarajevo; 30. august - 12. septembar

PllVOO~hM nIunarodnog dana Iliflli!g.(LIi. J'laTrgl\l,Jl~'Sarajeva otvorena je

~ ~ ,,~, QiilJ organizator

MeiJunarodni kornitet Crvenog krlia (ICRC) u BIH u saradnji s Jnstitutom za nestale osobe (INO) i MeiJunarmlnom komisijom za nestale (lCMP). Izloibom I knjlgom Nestali tivoti britanskog

neandertaJaca i nase vrste Homo sapiens.

Posebno poglavlje posveceno je nastansu neandertaJaca i to od potomka Heidelbergensisa, poznatog kao H. stelnheImensis, eiji su ostacl pronadeni u patini Steinheim

u blizini Stuttgarta u

danasnjoj Njematkoj.

NadaJje, knjlga opisuje

evol uclju i razvoj neandertalaea u Evropi, te kako je ova vrsta covjeka u Evropl I na Bliskom istoku bila postepeno potlskivana (i na kraju izumrla) naseljavanjem naslm precima, Homo saplensima, ko] su se, kako nam svjedoci starost

m Itohondrljske DNK koju nasljeduju danasnje zene,

lotografa Nlcka Danzingera I kanadskog plsca Roryja MaeLeana odaje se pocast nestalima u ratu u BiH, te njihovim porodicama koje jos uvijek tragaju za posmrtnim ostaclma svojih bliznjih Postavkom totografija i zapisa doku mentirana je sudbina 15 porodica nestalih osoba s prostora Balkana (Budimirovic, Kaurln, Mehmedovlc,

IsmajlJI, Tuskan i dr.)

Jedna od pnca posvecena je Alisi Salklc, "Kada su joj bile dvije gadine Alisa je gJedala kako joj vojnici oca vezuju za stolicu, a onda u njega pucaju - prvo kroz stopala, pa u koljena, zatim u ruku I ramena i konaeno u glavu. Nakon toga je jedan od susjeda rekao njezinaj majci: 'Niste oceklvalf cia bismo vas bas ml mogli pobltl? E, pa, draga nam je sto cemo vas iznenaditi.' Dvadeset i tri clana obitelj i Salki{; nestalo je u masakru u Ahmicima, ka)i je prezivjela samo Alisa ... Ocev grab, zarastao u korov, nikada nije obisla", zapls je uz fotografiju Alise i mszarja na kajem je ukapan njezin otac,

Iz Meounarodnog komlteta Crvenog kriza

podsjetlJi su na clnjenlcu da se 15 godlna nakan rata u BiH jas uvijek traga za oko 8.000 !judi od ukupno 27.000 registrlranih nestallh osoba.lzlozbu na otvorenom zai nteres rani ce imati priJiku pagledatl u Sarajevu do 12. septembra, u Mostaru od 20. septembra do 4. oktobra i u Banjoj Luci od 11 do 25. aktobra, a planlrano je da do kraia godine bude postavljena I u Strasbourgu, a zatirn putuje u London. Bern, Zagreb, Pristlnu, Beograd I Ottawu. (E. Nurikic)

PROJEKTI

Jevrejska bastina

i bosanska sadasnjost

Prezentacija rezultata saradnje sarajevskih i izraelskih studenata na proucavaniu naslijeda jevrejskih zajednica u BiH; Askenaska sinagoga. Sarajevo; 31. august

Od 2002, Zalman ~iRarlO~rtITiiiz I_IDHlJ , Ul pomoc Avi Chai (o(jl}ao,ija ~tld~ p~glillQ dokumentiranja'fp'~[1;!Jriklj ll$iiTf,IIJ;'au 11I(~rru,

kojeg izraelski studenti proutavaju n~slijede "

jevrejskih zajednica po cuelorn svijetu, Nakon sto su posjetili 12 drugih lokacija, ove godine SU od 16, augusta do 1. septembra istraiivali historiju, arhitekturu i abicaje Jevreja u Bosni i Hercegovini.

U okviru ove pasjete, organizirane uz podrsku Jevrejske opcrne u Sarajevu te organizacije La Benevolencija, izraelski studenti su zajedno sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu proveli istraiivanje koje je obuhvatilo historijske lokalitete Vel ike sefardske 81nagoge (danasnjeg BKe-a), BJelavske sinagoge, Askenaske sinagage i Starog jevrejskog groblja, Studenti su doprli do zaboravljenih dijelova zgrade danasnjeg BKe-a, gdje su pronasli tragove koji ukazuju na danas gotovo izbrisanu proslost nekada najvete sJnagoge na Balkanu. Nista rnanje zanimljJv bio je njihov ulaz u dotrajalu Blelavsku sinagogu, gdje su ispod par slojeva kreca pronasli stare crtez!, zlatnih Oavidovih

Bosanski mehlem~---

Ehnakli Uckovilog billa illlaju ilntinogistitko i antimikrohno dcjstvo, stile ad infd.(ije te zajeduo sa hranjivom podlnqom 11icguju i pomazu zacijeljivanju O~L~(l'ne kozc. Bo-un-ki mchlem kori>li -e kao dopuna osnovno] \.:ortil<Lhtl'Toidnnj tcrJpiji u lijcc .. nju hroniculh ~k('~ma i usorijaze, osoblio \I fazi r~9R'5ijc kadajc kOla potrcbno ndmuriti.

Bosanski mehlciu njc\jujc suhu, tvrdu i raspuranu koi.u. Akti~n(" komponcntc hosan,kog mehlema sprijftavaju nastunak !liji~irtlih oholjenja <ionata i doprinosc njcnom izijc(-enju. Iakode pruza ZJstitu i sprticta\·a oqrt('nja koz~ na51ala stetnim djdo\anjem SunIT\·ih zra ka, IIjelTJ, hi adnoce i detcrdzenata. Kod opekotina ublazava rrvenilo. POSI)j('~ujt' epileli;;rJ("iju i smanjuje osjeca] pecenia Smanjuje mlaciju knit' nakon depilucijc. hr~Jllja i ujcda insd .. ata, ~ob i ozljedc na I.oi.i blaqo se premazuju bosanskun mehlcmomjcdnom Iii \iSt pula na d~H.

{UJ"'HIl"J...,

mehle'm

~ ;\PO 'EKE SAR...\jEVO

zvijezda, ko] podsjecaju na nekacasrnu brojnu zajednicu Jevreja koji su svoj dam nasli u mahalama danasnjlh sarajevskih naselja Bjelave i Mejtas

Istrazivaci Starog jevrejskog groblja uspjesno su popisali vecl dio grobova, sa zanimljivim osvrtom na razlike u jeziku i izgledu nadgrobnih spomenika kroz stotine godina za vrijeme kojih su sarajevski Jevreji sahranjivani na mjestu kOje je nakon sto je u ratu bilo prva linija rronta, danas proglaseno nacionalnim spomenikom i prostorom ad izuzetnog kulturnog znacala

Takoder, poseban segment rada bilo ie proucavanje urbane dokumentacije kaja se vezuje za zivot Jevreja u Sarajevu, ali i pojedinacne ljudske price Jevreja iz Zepta, Travnika, Zenice, Kroz prikaze zivotnih prtea, spomenuta su brojna prezimena sefardskih i askenaskih porodica, od kojih su neka zauvijek izgubljena i lzbrisana zloelnirna holokausta

Uzimajuci u obzir da se programu pristupalo interdisciplinarno, zanimljiv aspekt eijele price je i proucavanle knjizevnog fonda biblioteke Askenaske sinagoge, gdje su pronadena vrijedna izdanja duhovne i svjetovne knjizevnosti, kOja svoje porijeklo vuku iz razlicitih evropskih gradova cdakle su se Jevreji doseljavali u Bosnu kroz stolleca.

Sarajevski studenti su predstavili rezultate rada u Askenaskoj sinagogi, a brolm ucesnicl j gosti su iskazali nanu da ce ono sto je postignuto ovim projektom biti samo pocetak i temelj nekih sinh proucavanla [evrejska kuiture, kako na univerzitetima u Izraelu, tako i onima u Basni i Hercegovini. (N, Jahie)

nllf( i u i: .1/, '~dll/loi ;('(1 8:1'1

1«(' c.-Wi ·t·l i i : h'JO

']8 ( '?-"1 :; f'? fJ f !

u ~ t (f Z. I' -?u j 1 • .1 t ttt. hu

ilu ~u _" umn:.ljf ) t. JU

r - , ~ " • . - -: " - ',' e- --:-;,.. ;- ~

• - J • l

- - -- - - _"

Novo mjesto za knjige

Knjizara VBZ, Zelenih beretki 8, Sarajevo

U prostoru Urnjctnicke galerije BiH, u centru Sarajeva, otvorena jc nova knjizara izdavacke kucc VBZ. Nakon sto su u ovom prostoru svojcvremeno bile kafane Karabit i Ohm, neko vrijemc su prostorije zjapile prazninorn, ali to se promijenilo proslog petka, 27. augusta. VBZ je odlucio Sarajevu pokloniti jos jednu knjizaru, te je u ugoelnom ambijentu od 200 m2 Ijubiteljima literature obezbijcdio impresivnu ponudu knjiga, Knjizara je podijeljena na elva dijela. U donjem dijelu se nalaze djela bcletristike, popularne psihologije, skolski udzbenici, djecije knjige i slikovnice te skolski pribor, Gornji dio knjizarc c\aje uvid u brojna djela -strucne literature iz oblasti medicine, arhitekture, urnjetnosti, dizajna, fotografije, stranih jezika ... U

knjizari su zastupljena izdanja luvatskih, srbijanskih i bosanskih izdavaca, pored preko 1.000 VBZovih izdanja.

Dzcnana Ortas, direktoriea VBZ-a za BiH, istice da je od otvaranja posjeta knjizari bila sjajna, Najtrazenije knjige zasad su iz podrucja beletristike i popularne psihologije. ali s obzirom da pocinje nova skolska godina, trazeni su i skolski udzbenici, U novoj VBZ-ovoj knjizari mogu sc naci udzbenici za srednju i osnovnu skolu kao i nezaobilazni skolski pribor. Povodom otvorenja, kupcima su na raspolaganju i prigodna snizenja, a uskoro ce u knjizari biti dostupni i poklon-vauceri razlicitih novcanih vrijednosti koji cc sigurno rijesiti mnogc dilerne 0 kupovini poklona dragim osobama. (M. Durkalic)

® U ponedjeljak 30. augusta u Muzeju grada Zeniee otvorena je izlozba Basna u vrijeme Kulina bana Arhiva FBiH, kOja je prije toga bila postavljena na zidinama srednjevjekovnog g rada Vranduka. Sesnaest eksponata govori 0 vremenu srednjevjekovne bosanske driave i njenom vladaru Kulinu koji je 29. augusta 1189. napisao cuvenu Povelju Kulina bana ciji

se originali cuvaju u dubrovackom arhivu i u St. Petersburgu. tzlozba ce u Zenicl bjti otvorena narednih deset dana.

® Drugi polufinalni dvobo] bendova u sklopu Jaeger MusiC Nighta odrzat ce se u klubu Aquana (bazeni) u Banjoj Luci, u petak 3. septembra s pocetkom u 21 h. Ucestvovat ce sarajevski bend Corbansiek i proslodisnji finalist, grupa Motherfunky il Prijedora. Kao specijalni gosti drugog polufinala Jaeger Music Nighta nastupit ce Psihomodo Pop Ulaz je 5 KM s konzumacijom. A posljednje polufinale Jaeger Music Nighta ndrfat ce se u subotu 4. septembra s pocetkom u 21 h u klubu Hollywood u Sirokom Brijegu. U dvoboju ce ucestvovau grupe Siledzije il Ljubu~kog i Oni iz Sirokog Brijega. Kao specijalni gosti nastupit ce proslogodisnji pobjednici Jaeger Music Nighta, grupa Berette, a nastupit ce i Goran Bare s Majkama. Ulaz je besplatan.

® U Orasju ce u subotu 4. septembra projekcijom lilma Rajka Grlica Neka ostane medu nama biti otvoren jubilarni 15. tllrnski festival Dani hrvatsKoga tllrna Orasie 201 O. U nedjelju 5. septembra bit CB prikazan film Jasmile lbanic Na putu; potom Majka asfalta Dalibora Matanica (6. septernbar), te Suma summarum Ivana Gorana Viteza (7. septembar). Uslijedit ce Sevdah za Karima Jasmina Durakovlca (8. september), Na lepom plavom Dunavu Darka Bajica (9. septembar), Sedamdeset i dva dana Danila Serbedzije (10. septembar), Dva suncana dana Ognjena Svili{:ica (11. septembar), dok ce u nedjelju 12 septemora film The Show Must Go On Nevia Marasovica zatvoriti ovogodisnju filmsku manifestaciju u Orasju.

® U Demo Fest Klubu u Banjoj Luci ce u subotu 4. septernbra s pccetkorn u 22h nastupiti bend Goblini. Goblini su nastali 1992. u Sapeu, a objavili su cetiri albuma: Goblini (1993.), Istiniteprite 1. deo(1994.), Umagnovenju(1996.), Re-Contra (1 999.), dva koncertna izdanja Live in KST (1 995.) i Tumeja u magnovenju (1 998.), kao i kompilaeijsko izdanje Najbolje price (2004_). Odriali su vise od 350 koncerata i tokom 9O-ih bili jedan od nalvaznllih rock bendova u regionu. Poslije skoro deset godina pauze, rad su obnovili krajem proljeca 2010. U postavi su Branko Golubovic (vokaJ), Alen Jovanovic (gitara). Vladislav Kokotovic (bas), Sasa Setka (gitara) i Milan Arnautovic (bubnjevi). Upad je 10 KM.

FOYER

Prlredila Masha Durkalic

DAN I 3. 9. 2010.

Mreza sUedece , generacl)e

U zaposlenim poslovnim okruzenjima kolicina podataka koji se razmjenjuju mrezorn stalno se povecava, a odgovor na tu navalu inforrnacija Thecus daje

u vidu svoje 10 Gigabit mrezne kartice, C10GTse rnoze instal irati u bilo koji kompjuter sa pcr Express priklj uckom,

• a sa mreznim routerorn se povezuje klasicnim - ili jos bolje - optiekim

~al= kablorn, A koliko je to brzo? 1,2 gigabajta u sekundi koji ostavljaju bez daha. A sjetite se, prve mreze su radile na 10 Mbps ...

2D sadrzaji u 3D-u

Panasonic Viera GT25 scrija plazma televizora dolazi u dvije velicine. 42 i 50-incnoj. Osim misije snizenja cijene kroz ispustanje nekih komponenti kao sto je WiFi (koji se moze dodati preko USB donglea), oba aparata imaju zanimljivu mogucnost pretvaranja 2D sadrzaja II 3D - opciju kojaje u hronicnorn nednstatku original nih 3D filrnova itekako pozeljna. Jedino je cudno claje Panasonic zbog nize cijene odludo izostaviti i 3D naocale, Oba modela imaju 600 MHz subfield drive, USB povezivost i lOSOp rezoluciju, Cijena manjeg modelaje 1.700USD.

Vanjski hard disk Apacer Share Steno AC601 320 GB

I USB i eSATA

Spedfikaclje @

,320 GB 5400 rpm.

) USB III eSATA prikllucak

) '''porueena futrola za l1o!ienre, , USB + eSATA "blnv,

3D snimanje

Unaprijedeni Fuji W3 3D fotoaparat osim fotografija snirna i 720p HD video u 3D tehnici Zahvaljujuci 3,5-inenom ekranu sa suprotne strane, snirnak se odmah moze preg1edati u 3D-u bez koristenja naocala, a pomocu miniHDMI porta moze zavrsiti i na 3D televizorirna (vecini modela, mada treba biti opre-

, zan), 3D laptopima iii 8-incnom Fuji digital nom oviru za fotografije. Prilikom 3D snimanja korisnik irna kontrolu parallax efckta koja odreduje dubinu snimka, a 3D efekat se rnoze i iskljuciti, za klasicno snimanje. Medu uobicajenim opcijarna Lreba izdvojiti 3x opticki zum i nesto srnanjene dimenzije 11 odnosu na prethodnika. Lijepo je sto je cijena ostala ista - 500 USn.

kabla, disk U ovom, brzern modu 11~[!1J!Cl I'I1QfiJ, Dill f:'i3'~@uj:'l Ugs I iSArA ~'bl~rn, pn rll'l' ~ ~§~ lJ!i~liJ illr<l p!Mi1'Ji.' odVtlr

K ~ er PfE~Q'" ~ ·ft!.~t~\i I ~Q lII<I~jOlt r bilkl!'.', ·t [11

~~gI n'IQ~ [mati '!.il o [1 - tlqtr,-itll kmla-lill ~~A~ ~ q I nr.pr..kfH:':MI) &.i ~'rlld' a9-l\~r~ m

hilt 10 Q,rIvtl'ilu 113 ¢atID'im fJr'Mo~JNl1'1 vue,1 kl)lll'lt. r.m(.Il'l:ik""

ler, isplati se. Brzina prenosa preko eSATA veze je dvostruko veca od USB-a, na nasern testu prosjecno 22-26 naprerna 45-50 MB/s. Recimo, kompletan DivX film od 700 MB bude na disku za 32, odnosno 16 sekundl.

S obzirom da 5e za dvadesetak maraka vise moze dobiti 500

GB kapaclteta. ali uz neprivlacn: industriisk, dlzajn, AC601 je dobar izbor ako yam treba veta brzina prenosa i/ili vodite racuna 0 estetici svoje opreme.

- -

~ Ur.IJ,. <:,-,.,-,~.- 0 ••• ·-

..... _-,f-'o.?,. __

~

I'

~ _"T •.. :.:.'.

~-

• www.plus.b;l

--~--

U Ba~Jinom dolu na B,jellt'asnfei (1(1 20. do 22", augusta odri:,011"i Je ~~v.~t~t§hi Imp u rPt'eciziiN'l11l1 sili_jet-FH'ljlJ p~U'Jg~'~jtlen.HI(~

• S:a,aj,~viIIJ 'Open Air 2010. 14011 j8 organlzlrao klub Exib'e'me<~!J(wt S~~l'Oljt$lVtiji 'IA ll~tm'.lrlll1ji, s

'if azeu hOl!}llmnrnim 8~i]VG:!1:~.H'fi! ~iH" t! 1.1,;f.lrtl&mli'fji'!i{~~ji ,t,& ~~~f!~4' 1'u iPIJ!n"i:e::: lz ~ij~k~~ ~viJ,~ta: lll1.dq;·· i(H:;~~i,~e? .J~)~)I~[;ii~? C~if,~{G: ~r,~y}~= ibai~~~y IUi~;:H'§f.tf.':? SlIlJije? e~n6 ~!fjl~'~~, H n!it;t§~'1.~';)~ $i~ov~mU~ a ilihl, dl1)r;~ j6 2~ rekm;:-ri:Rv!'!ih

Ii:J'I'!I'-''''''!l 1"'·;'j"(.>I,·) "'1'".\ svoi {"J'If.:!·'"

~ nv~.t1-'. "'T~~ e; "" ,..v~ ~ ,lIg ~.",,-,Ub ~

l'liH·ld0n~·leb;w! i:.H'l~al!'lit.:i~·~ni G~~ ira zainterestrane po;~ioi:i(e·· ~j~" po cijeni od lU··i:Jc{ t~U1'iJ.1 a novinarka Dana prvl put Isku- 511a je Ieten]e i odtuclta da to zastgurno ponovl

----

Pise: Edina Nurikic

Foto: Nikola Blagojevic

"BOJIM SE VISINE PA SAM SE JEDANPUT, PRIJE GOtovo pet qodina, odluciu da sudjelujem u tandem-latu i da razbijern taj stran Strah nisam razbln, ali sam S8 navukao 11a letenie". kaze 31-godisnJi Mario Knezovic zvani Mara iz Mostara, profesionalni paraglajding pilot i slucajnl tmenlak i prezimeniak frontmana Zostera

Dak se crvenc-bieli paraglajder, pravecl osmice u vazduhu spustao 1I podnoz]e Babinog dola, panika js ovladavala moiim tijGlom, a noge pomalo klecale: letlrn Ila sljede6em tanoemu s Marom. Nlegov "suvozac", S kojim je upravo sletio, takoder je debitanl, kao i ja. S osmijehom mi predaje oqroman ruksak, pa s pilotom kre6em ka licari, "Ovaj ruksak js pretezak", negodujem naqlas, no Mario se ne osvrce. Prijalo ml je sto se korpe na iieari krecu ka vrhu nevjerovatno sporo, jer sam zellela sto vise da odgodim let. To nisam priznala pilotu, ali moj strah I uzbudenje postalall su sve illtenzivniji

Vrijeme je stalo

ad okretaljke na zicari trebalo je pj8saciti 300400 rnetara strmim brdom s kojeg su S8 otiskivali u vazdusuo prostranstvo oni najodvazniji. Sucle6i po ubrzanom disanju i qraskarna znoja, moje tijelo davalo je signal za uzbunu - nedostatak kandicije. Na vrhu su nas

UKUPNIPOREDAK

docekali arganizatori i nekolicinazainteresiranih, gladniil adrenalina, koji su co lutarnllh sati cekali svoju sansu za slobodno tandem-Ietenje, Kada se iz velikog ruksaka ukazalo suskavo crveno-bijelo platno, znala sam da nema povratka Upijala sam "tehniku" trcanla dvojice pilota poslije kojih je trobao lIslijediti moj nastup, Skljocali su fotoaparati, na natjecanju je sudjelovalo tek sest zena, a tek nekoliko Illih upnstilo se tokorn S8rajevo Open Aira u tandem-Ietenje. U Deima prisulnih izgledala sam hrabra. Siovenac ko] decenijama leti, a u Sarajevo je dosao rekreativno, cvrsto mi jo stisnuo ruku Moja obuka je traiala tek nekoliko mnuta "Sarno Ire bas trcatl". ponavljao je Mario.

"Na pocetku cemo S8 malo podignuti, odlijepiti ad zemlje, ali Ii treba i dalje da tlcis, jer se u 90 posto slucaieva desava da se opel. nakratko, spustimo na Z8- Il1lju_ Ali, ti i u zraku non-stop moras da tl'CiS", kaze Mario objasl1javaluci tehiliku podizanja i dobijanja brzine, odnosno aerodinarnika, Moja "dinarnika" je blla l1a IlCzavidnom nvou, Popul robota prfwatala sam instrul(cijB i posmatrala Marija dok veze kopce moje "stolice", pOStavlja rni remenje oko nogu, dodale kaciqu, "Ako ne [8- diS noqama. zapet ces za zemlju i padas Ila nos", g13- silo 18 Marijevo uputstvo. Crveno-bijelo platno kojrn srno trebali zajedriti kroz vazduh bilo je spojeno brojnim zlcama, tacnije njih 300, za nase stolice. Posljednja uputa glasila je da se nagnem naprijed prj polijetanju i da ne sjedarn u stolicu sve dok mi ne da znak, odno-

Delic Razgovarali smo s lndonezankom Sirin fvlilawati koja se plasirala na cetvrto mjesto "Prvi put sam surljelovala na natlecaniu koje se oorzava II Evropi i sasvim je drugaciji osjecaj, drugacije je i vrijeme Oduvijek sam voljela planine i u slobodno vrijeme bavila sam se penjanjem. ali prijatel] kOji su letjeli paraglajderom zarazili su me IJubavlju prerna tom sportu, taka da sam vet 15 godina u paraglajdingu", kaze 39-godlsnja Milawali, koja inace radi kao Ijekar

v

Prvo mjesto za Cehinju Tomaskovu

U konkurenc] zen a prvo mjesto osvojila je Marketa Tornaskova jz Ceske, drugo Milic8 Marinkovic lz Srbije i trece If a Kurniavati iz lndoneziie. U kategoriji muskaraca prvoplasi rani je bio GOI all [Jurkovi6 iz Srbil8, drugoplasirani Jaka Garenc iz Siovenije i treceplasirani Pavle Marinkovi6 IZ Srbije U kategoriji ekipnog natjecanja prva miesto pripalo je ekipi Gugi parapro drugo Best 4 Nike i trece ekipi Yagababa U kategoriji bh takmicara najbolli je bia Miroslav Vidojevit. drugi Ziatko Ljutika i trect Dmo

sno dok USpj8SnO no noletimo.

'Gdj8 da se [Irlim", pltalll panlcno Martja, Ruke

sam doslovce zalijepila za remerm ruksaka, a tek po sjodanju moral" sam promijenili njlhov poloiaj Vee za tren nash smo S8 u vazduhu potrtala sam SI18;7nO" brzo kroz vazcJull, svjesna cia to posmatracima na brdu vjerovatno djeluj8 komicno. Disanje S8 jos vise ubrzalo i bilo je tollkn glasno da sam se dodatno neuqudno osjecala. Pooslecato je na vjezbe trudnica. Mario je konacno dao znak da sjednem, ali tijelo me je pornalo izdavalo. uopce nisarn smjela da S8 pornjet im, Posrnatrala sam zaprepasteno vrhove oorova nad kojrna smo lebdjeli, slusala strujanje vazduha koji kao da srno lezali letjelicom Mario mi j8 pomogao da se smiestrn 1I stolieu, a tek onda sam bOjazljivo spustila ruke na predvidem pojas. Tek tada sam uspjelalsknntrolrali dlsanie. utopila sam se 1I stoucu i pocela razgledatL Sator Reel Bulla oko kojeg su se okupljali takmkart i posjetioci doImao 58 poput rnravlnjaxa. Vratila rm S8 krv u lice. zajedno sa smiieskom •. Mario je rapravic nekoliko zaokreta, ad kajih S8 ponovo podigao moj adrenalin. Vee srno na visini na kojoj razaznajemlica prijatelja ko] masu, l)o(lro me, Dlzem ruku kOjom sam grtevito drzala pojas I masem un Spustarno se, para()lajdor usporava i pOIlOVO sam na till. Kaleya me pita za utisko, 118 k[ljern ria sam uoiivjelil sok i takav nalet acll enauna kao niliad clo tada u zivotu. Pita me koliko dugo smo letjeII. I(aiem: "I<ratko, clvije minute" Pilot me lspravlja:

"Letjeli smo barem tu miliuta, 3 to i Illjerni instrumen-

• ti potvJ'uu.ill," U 1l8Vjerici sam. zu vrijemo u vazduhu stane?

Vjetar j~ cm:tt»

Mario PfiClI da 11ije uspto savlaclati stren od vislne, ali ja sam uspjela pobljoditi strah od letenja, lalim sto 118 rnnqu odmah POI1(]VD, da se jos joclanput vrnem u vazduh, "Kaoa S8 nadem II zgradi iznad PHlog sprata, [a 110 rnogu l1a l)a11<011, 8 15tO je I kada 10 u pitallju l1(]danje pn planinama, iii LIZ liticu, oomah mi jo frl<a, 1\11 gore, eim S8 zal(acirn, sarno prevlnem", liale sa sillijeskom iViario. Extreme klub iz rvloslal'a, f,iji je clan, osnO\fall jo prijc 12 DOllina, a PI oslo godi- 11818 organllirano, I<ako kate. prva polaganj8 za dozvole fAI·a Opreilla 13 p8raglaj(ling kosta od 1200 do 3,500 ellra. a za to se piloti, ugiavilom, snslaze sallli. Siobodno tandem·letel1je lJ prosjeku Ie trajCllo 15-al( mrnuta, jer jo broj zaintoreSiraniil bio ogroman, a samo dvojica pilota na raspolaganju, Inace. tvrdl, moie da traje cak I po dV8 sata.

"Vjetar je cudo", kaze MariO i dodaje' "Svaki dan

I<oji jo do bar za letenje ja sam u zraku, U MostallJ se maio letjeti s Planinice i s Huma, imamo dobre uvjete za letenjO i godisnje gotovo 200 'letivil1' dsna." Na Babinom dolu start je na 1.600 motara naunorske vis ine, a u tandem-Ietovima na 1,100, Tokom pet Godina letackog iskustva same jedanput se povlijedio, jer je prebrzo sletio, ali dodaj8 da to "nije bilo uopce strasno", Tek kada smo S8 nasll na sigurnom. prepricava

zgoclu oel pmthodnog clana: trohao jo "prcvozai" kamer .. mall a s jcdne od lokalnih tolevizija, no SpOJJleJ1L1ti so vee 1I startu nasao na till - i to I kamcrorn i nosoni, Prosto, nile treao kl OZ vazdun, Drugi pokusaj fe, pak, hio uspjesan, a ja se osmiehulsm U2 l'ijocl: "Taj i()si sam POloziia."

UOBMi VJi::TJU1 ~ VOLJA "1'111 1)Ole" cenw III pomoc vetrtl, iJez motol'<J, bez troslwva za benzin, gOI'iva. Da bisie, naprimm', skal{ali 5 lladoiJl'a" nom, morClte imati avioll, a za pa" raglajding tl'eba samo dobra voila, poznavanje meteoroloske situacije, aerodinamika. Adrenalina, naravno, ima, i ;zato prej)orucujem svima da to probaju"

Najjefiiniji vazduhonlovni sport

Milica Malinkovir. 17. BeIJgrada kaze: "To morate da probate da bisto asetill rJema straha, jer se prvo poIeee s manjiil visina ka vecim, Adrenalin Ie. jednostavno, prelep oseca]," Clanica je a810 kluba iz GeogJ"acla i tvldi da [e paraglajdlng trenutno veoma popuaran 1I Srbiji Prvo mjesto u konkurencf 64 muskarca pi ipalo je Goranu Elul kovicu iz WSC8. 'Petnaesl godilla se bavim ovim sportom. cd ts. godino. iJrsac j8 vazd uhoplovni grad, u I\ojem ie I 972.odriano svetsko pivenstvo u jedrilicarstvu, taka da imamo vazdullOplovnu trmlici' ju'', I<aie{)urkovic (Iodajuei: "Ne mOCJLI da l;a7.ol11 da nije skup sport, ali tvrdilll cia j8 naJieftiniji vazrluhoploom sport, fv1i potecomo lIZ pomoc vetra, bez motora, 110i troskova za benzin, goriva. Da biste, napnrncr. skaka Ii s parlobranom, morato imarl avlon, a za paraglajelili[1 treba samo dobra volja, pomavanio rnetooroioske situacte, aerodlnarnka Adrcllalina, 1l<;lI3V110, una, i ;W· to pi eporucujem svima da to probaiu,"

01 qanizator Mirvad Z(mlilli. proclsjRonil; I~xlm:nf!sport kiuna.za DClnekaze: "Sve jo prnslo lIllajuoijclll mouucom redu, im~li smo [ednu rnanju povrerlu, l<l~ kmicar IZ Smajeva Ie Llganllo \(oljel1o pi ilil(OiIl slijnlHnia, 31i je uspjesno sanuana, I)objodilicillla smo 1!J'1I tili rneuaf]e, plaketo i pel13IR, a imali smo i 1l,1fjlDcI(; IwW je napravm zlatar I(asllmagic" SI(,i)J'OIW 11O'/(ice sa zigoln Vijecilice na jRollOj i groolll Gratia S(,II;, leva 113 llrll\Joj sn :11li ,. Zenunl so nana [Ia to [Jill, 11[1- kun ovo s[Jorlske l1lanifeslClcil8, unatt veee SClJlSC rl;1 11II(ie dilinacill11amcinog evropskog prveustva 1(018 r:t) S8 ourzatl 2012. iii pak svjolskog 2013 "Ovakvi dog8daji Sli vall1i za promocuu tliliLma u GiH, ali Inlslilll cia mOZ811l0 11111000 lIradili i ka(1 je 1I pitanju I aZ\fOj pel mglajrlillga kao sporta Ulll\soj zemlji, ali i sire, jer Irtl8· mo i dobm poloJ1cijal i douCe tel one, CUD sam (Ia 1)1 so u skorijs \'1 ijeme 1I10gia napraviti i gondola I(Ola ili isla orl BalJillog dol" do Villa planillf)", kaze 7.clluni i dOllaje: "Sve zainteresirano kOjlLele (Ia IlrlUCC leljoll pozivam (Ia potraze nasu well-slranicu WWw.oxtleliJe sport.ba," A ja sam se doma vratila "na 1\1 ilima" 8dreIlalina i odlucna da to pOllovim Trista mu llca I gro mova, uspjela sam, Letjela sam, l1J

U vanjskom dizajnu, taj je automobil prema provjerenoj semi krojen za one koji vise polazu na eleganciju nego na drececu pozornost, Stoga j na automobilu nakon f'acellftlnga, U odnosu na prethodni model, nema veclh novina

U premium klasu D seqmenta, Mazda je 2002. uoume krncila s rnortelorn

I koji je ponio oficijelnu oznaku 6 i

118SPOIllO pobrala ln olne pohvale za naqlaseno dinamlcan, a lstovremenn skladan dizajn. S novirn modelom, predstavljenim krajem 2007 , popularna S8 Sestica prunakla korak blile najboljirn modelima tog seqrnenta, pa je danas, dvije I po go dine kasnije, kada jos izglllda vrlo svjeze i prtvlacno, nlen faceliftlng oosao "sarno" kao slag na tal tu. Kako bi radikalni odrnak od provjerene forme bio prerlzlcan, dizajneri su S8 odlueili da na novom modelu na vizualnorn planu 118 unose revolucioname novosti, stu j8 uostalorn I MazrJina tradicija.

Biagi facelifting

Mazdu FLSpoit CD 129 TE, kako bi za model

Novi model Mazde 6 dobio je cisci i stedljiviji 2,2'~

ELEGANCIJA U vanjskom dizajnu, taj je automobil prema provjerenoj semi krojen za one koji vise polazu na eleganciju nego na drececu pozornost

koji smo imali na testae] voznji glasio puni naziv, rnozete kupiti za 53.800 KM. U sustlru to je model kojem od fu II opreme nedostaju nekl detalji poput kozom prekrivenih sjedi~ta, no nedvojbeno to je automobil koji je spreman pruziti i najzahtjevniji m korisnicima maksimalan komfor, udobnost i nenametljivu atraktivnost. U vanjskom dizajnu, taj je automobil prema provjerenoj semi krojen za one koji vise polaiu na elegancij u nego na oreceeu pozornost, Stoga i na automobilu nakon faceliftinga, u odnosu na prethodni model, nema vecih novina. Prednja maska i odbojnik redizajnirani su prema obrascu videnorn na Mazd! 3, potom vidljiva je promjena na grafici prednjih i zadnjih svjetala te na dizajnu aluminijskih naplataka. Nesto vise promjena vidljivo je u unatrasnlost' Nove su piano erne obloge oko instrument-table, hromirane kvake, novi sredisnji display, novi multifunkcionalni volan, nove presvlake sjedista ... uglavnom sitni zahvati koji podizu pereepciju kval itete i stvaraju dojam skupljeg vozi la.

Drumska krstarica

U unutrasnjostl, kojoj je zahvaljujuci velikim vratima pristup maksimalno nlaksan, Mazda 6 nudi obilje prostora za sve putnike, kojima tokom voznle konstruktlvno dobra ruesena sjedista pruzaju maksimalnu udobnost. S vozackoo mjesta preglednost je sasvim zaonvoljavajuca, mada relativno siroki A nnsaci krova u krajnjoj pozieiji sjedista stvaraju manje mrtve uglove. U voznji, zahvaljujuci priie svega dobrim ergonomskim riesenima, vozecu je ornoquceno lako i jednostavno upravljanje automobilom, pa stoga Mazdu 6 smatramo odllcnom drumskom krstarieom. Ovjes automobila, iako na prvi utisak djeluje nesto tv rae, izuzetno je prilagoden i dobro odmjeren, pa cak i

, na naslm cestama. koje se, istini za volju, u ovaj predzborm moment ubrzano konsolidiraju, pruza uzitak u voznji. Progresivni servo upravljacl<i

itarski dizel motor

h4NI~ Cl ?()1()

KRSTARICA U voznji, zahvaljuju6i prije svega dobri m ergonomski m rjesenjima, vozacu je omogu- 6eno lako i jednostavno upravljanje automobilom, pa stoga Mazdu 6 smatramo odlicnom drumskom krstaricom

mehanizam nudi lzuzetnu preciznost U vOinji, pa su u ovom automobilu i vozaci kojima je u krvi brzina potpuno na svom terenu. Automobil je u svim situacijama predvidiv i. zahvaljujuci dobrom "odzivu" informacija na volanu, izuzetno upravljiv i pri velikorn brzinama. Nije zgoreg napomenuti da je "kuru" finog podesavania na novom modelu prosao gotovo svaki element podvozja, ukljucujuci sve spojeve ramena i pornocnih okvira s karoserijom, pa se tako

pre nos vibracija i buke do kabine smanjio na minimum i time povecala udobnost

Kada je rijee 0 pogonskQj grupi, novi model Mazda 6dobio je eisei i 3tedljiviji 2,2-litarski dizelski motor, koji s modificiranim turbopuniacem efikasnije reagira na dodavanje gasa I u potpunosti eliminira tzv. "turbo-rupu". Sada, poput i ostalih Mazdinih dizel motora. i ovaJ motor zadovoljava Euro 5 normu, ada pritom u prasjeku tros: umjerenih 5,51/100 km. Motor kojem je elastlcnost jedna od vrJina, u kombinaeiji sa sestostepenm manualnim rnlenlacern bez problema lako "ponese" do maksimalne brzine kOja doseze do 200. podioka na brzinomjeru.

Maksimalna sigurnost Opremaje takoder dopunjena nekim novim elementima, ooput sistema ESS, koji pri naglom kocenju pali zmigavce i tako upozorava vozace lza, te uredajern HLA (Hill Launch ASSist), koji automatski drzi koenice na uzbrdlcl i tako olaksava pokretanje vozila. Mazda 6 posjeduje cjelovitu sigurnosnu opremu s osam jastuka i sistemom DSC, ada samo podsjetimo da je ovaj model vee priie facelifta bio jed an od prvih automobila koji je na poostrenorn EuroNCAP testu osvojio svih pet zvjezdica za zastitu putnika U konacnom osvrtu neophodno je reci da je u svakom detalju vidljivo da i novi model slijedi tradiciju "kucns" kvalitete i pouzdanostl, pa se stoga I uspjeh ovog modela na trztstu rnoze smatrati neminovnim .•

il IU ,11 dliLlli k:ld,it: ~,iVi11' 0PC1:g 111 [(-;1"C.';:1 i II I Ibl ,1111 d(\~,roi::IIISi\',l '.v;lkU,>:,'ll\'Jvl':k:1. 111 ne hi :;1l1inllili stmn(lcki illlg_,Lbn:ll1. Crkva nernu ,ltTHII:II:ko [lo:;Lluic. Lillo prcrl pl)lili{:kim 111: Ijs il )tilll:1 11 ell: I hili olji lIl':lll, d(lsil lj HI I,,! vcn. a lIpJ"ill'O It:' (l(IiUl'Il();,li i P,)lili,:'k:l: Lldosli II Crkvi I1c(lO::I:I[(:_

D.ANII: (!).~k.ffila ~~ ~ t:jI J\1~~:f1~~l;ll'~ 1 p~ r<!i~11"" I~'ilti:.<!'~:~;~ nl,!l.(~I':r;i,$~~~!'" Rl}cotrl<[ :Si,;IJ';fu;:, i'J~jlil@l~:'''rl. III t~~ror @~fr(~it~ ~C3~~l~!~~kl~iiiiTl'~]~~\)~lI1l:lr 5,~RtlE'~~!t:; :;tl)':;C li(~:" hl'ikllPli ~;:IJ·ica i :;1 i(11 ih n.irativa. mdilll cia ro \Tcha ,c~krla1 i 1.,1 DiTcm kllTllck,lll (~I kvciTt)!£~1 valor izirauja PClVIJl~"i i. U J.(aLlilicltl!j lTi"i 11'li:;l1I"11 korl nasu BiLl. PO:,IOII: r;i7lil'iUl lllTT1a<':er\FI.IIV.iciIIO k'l7.JTfIU i historio gc;:fijc: k()I'~ I;i I 01");.:1 din [\n()gi..L~J(l 'it! mOZl,: 118:-' 2.v'1 i i :!<irolfl_ okvir nom hrvatskorn ilio\OTioC'! ,1_, i"i.j()1 n.Jerlnajc frnuicvacku ,I dmg~1 rlijecczanc,b, 'ITlclnjih (.I\,'ldl;';Cic1l~w)(_lin~1 ll.e-i~spa!lztii i'':'I IOI'() i·ICTc~;.e,ovatk(j "ii~lnic i pi'~:ll1j(~ Pl,\7ijG~I-j_ ()',()\li il) elrJ '; IT; 1111; II dml id lll' ~llli ot;, iTillljcv,H:a i riijcc;,,;:ln,w:t. kao i 1".11(')(;;1 i 'Jirrllh, kOli i7(laj'la(;.10'~ pozicii« oxvojenc iii ueosvojenc moci, 1"II:;litb\i iii JlOV(; 1I[!J07ClI(),;li, n:inl'~(ptr;;lira.ill PW;;illl;1 Hil-l, Gotovo :WI:: k Il,ICi( »i.rlut: reiutct [ll'clacij(o 5',1;1.: pI ikai(\ti (hI :.U njihovi proI Hll,Olli.';(i hili 1Wfoli, SI'C('J iii ncchrzrri ,jl'aciaiLli· Ct. Ako <n nu nckom ]1(lcit ucju '.:vcI\\I\;·1l110 i Ijucl.':ki i \jci"lli(:h skl'Ol zaknzali, i7 ,.V( Ij(~ Iju: I

,ke: ,i;\[J();,[i. bku sc to oprnvdavu, ondu im ~c pn~I.I\·dic;IV.!lllI njiilClvil srv.uua iii navodua do- 1)];1 djcla I{oj" SII\()IJo2:c ciuili 11 huujskolll iii svcrackom srupnju, bez lrunl«: scbi(IlUSli. pn· iNC i7!!.'1l ajuci 7.,1 :;voj narod.

U taj kortlc.:jc.;( II rislim <..l:i 1n;hil '<1.<]yi [i !)is'ku~ p:l ~;,II-iG;1 i ni':,r;;nvll cij::lovc!lljl;. I 1"1(,; ~:11r111 njcgao \! dijdu )'11 anstveno vel' oocp(Jn:ill' i prcvlad,l11c hrvnl..lee hl',I, mugl"aiij': II Uit::L ;\ njczini ',11 ~iavllt 11():;iiCUi Illlj(;I~;;(;C ljucli i7 ( j"h.;., de) g;'lia .':1-: doi:;i ;·1111;;:11;11'1<;( \"011:1 1·~\"I;:ij" pi l'~ij<;!;... Ii: lld ·'llT'.'al';h Ig" -;1 ~rlll.i':p l7ijdi<l_ ["ll-;;k\) ii-:I~ I ~(:v;h;l~J)g (lli)()7111'='P, ii;q 'lI(;'lri;;ni,c ..ult .mu i Tui ciuia, !,( .Iahm aei_i,; I, k()jnllll~, .. l1n1H i 1Ic!lrlr:~illla. dl) v~libtll i,-l lJiJV;:Ji(\~V\j-\7:\ji j lICIt HITn;\ 1 !~u;~k(\, Nckima (;l~ 1'rT~bal; dllg l"'Hli del ';\'O_ill I Jt'I" I'ij<;;:;\ ;:;Ihllld~[. LiUL:!\I~1 i ~·.1l1 )il ni'.fv;l,~i(i:ill :;;111111 1I I )gl(;cl:.du :ludh ill(_' III:V1Jlih :71 lava •. Dug JlILi ():,I()bocj.:llj:], ~d;l' ",: ibcll II;, lIj<:g;1 i ~1;IIJ:=O~uhiilll):,I()III)d:;III:1 I)d ([V;l il ;[giLl!;1 11111;1 ];0- i:1 rlan~;,:; vbdajlL lim "dl ugim umovim.i" - \ I:,' la';i_j,1 1 l Iciccg-Bosna.

'DANI: a~~~1.i~i}f,~ 1\'jof;!~,o.Ill~~k~ ~"ml~' IFtl:"u[ir-nu~~ 4'egEn~l~ttr~iJ"!~1j; :~:i:f."J.i~'?

:i!~iiii!J;;£'~f~C;: Zlo dn litoi.:a nc ()pmvda\r:'~ ·11l()~ Ie" 2:]'), To j(; jl:ddli ~1d kljll(:cva dl;!lJi(()l()giz:i~ rnnju "pouosn.:" iii "zl'C"v<:;lli(b:" I~ro~l()~!_i, To (\: osohito u C.lkvi iCi sporo.jcr izlaskom iz ko- 1\ 11111 izrna ill i sruo 111 ish li cia 71),\[\11) S polit.kom, 17. ciltwlI(J!!, rrijurnfalisticl.og :;t:IV:1 dosli sruo gOlOV() nu ni~I;I,!lel poiili(kll lcdirn., i\ Ii ~;c; 7;\-

dri,lll [1·i.illl[ll~di7HlIl. Oholost I(~ vrlo P11C';1.Lt:1I:-1 I;(lei duhovnih ; crkvcnih IJudi,:1 ~lpr;lvll 1'1 iznani« vlastitc: 1;) ivnjc i IldL:llVill"illl.',ii ,;iJli £:ilvicka sk ,j;oci II i Ill.

DMlI~ Iri;:;;~ b;i:M ~",Ii?l,~:k"", ['~:'~i~k1bOlll8i(,. Sara,r.f1t!r;) Ce· ~21~j,rnt"H~ t]~;~il~ij';_;~'i_~ ~:~~fJj. r~t~iQ:. ~~a ~~~ II ii~~i$ '~'Li'~:l'!~i:tPI ~~,'; Imr.lil,~j:,'iiiI, 1,Ii' gft:1T.;Ir.mrn ,G,"iRII.

:E~;,;rtl,,, ~ iHI(l!I'~YNlm:l'i.' .

5,<!i'~iE!lirt·: ZiVl i'ILu u;\ 'J,~,\:,litl)"lJ -~\ i J.;TT:i. _ill (,mij .. ~h) 1:'1IEil i!::-$I,lrijill iju"I'i. im;) i. ~~ dilll hruj mlanih ()b'IG.~i [::ll.lk: O\!uj,c d<)I~I:h:i.ivj,;-ii i mild 1 l,1 (,drr:lilI.S[;,n;:ijl uli ~\,; 11.::::;.[, dr7~:1\,:tj n, L}~ ibro jt.:. ~i n se pc YVCC;t' ~I hTUj stu d(:n(ll~1 HlI'riLI koji d()liI7;'~ :7ll,dirUi~i II ~"IIT~ jc:vo i .';1 u :~1I S:\t;.1 iC\J:ql~ j. t.-.r ... ·(ll j l:p;J!~ dil1.J.IDltll ern nvijel: II~I() (w,;,;lni7JI aju. dru7r; ~,;;. '1,] l lrvaia :"111 j~ 0',; alo, JTTIiI ne!; i r'. jill :'ri) IJT1"':m ldIL~nLrl\~t"l Il.lJ_~dlllinl. ne lilU.i.U$I~ 1"~-b d;1 .L}~·lr·· Ilj~il~bl r(llirilili l~k rurr II hi 11.1 ihm'Il.T ;: i i IIT1J.(jji I (L:~ d()I~~,1~1 ';j\l(ll aj!.l~T(tTl kl}jjrl' !;I~ di'~I:'II. l.ao i'ricl\I(.~t()m in!i;ulJ\i.;ijc:, blJ:irrljw;1 ~IJ v~;:i'\(\111 7~Hillvliljlll ';\,(II(\ill ~llll";;l II :~~'T;Jj~, 11, nc mislim na I)()},an I /,1nllill. f\·iJIII,\;.i l!()T'~" nc pC'itllj,JlIiu b:ko jl: 111~llJjirJi, 1;!(Hi!.;j, IliVilLh~;, n:.[iJliill:l, Jli[i il!I.W ;(l~1 ~lldllU [;!~; nd:i iz slauisi«: l..:tjl~dlljL:C rrr.Ii-{ :i~ii' klj!il:ll- 110 i:;l;lmiZl: ali. kao ,ill ilIIH~ DlhnTlFI\'" (1J..::i'~ (:<11, i ucki Ic)l'ul,; "antinacionalui", "lili.:r;\[cTI i' i "O'~l:tli"polillbj I lILiV<l1 :1)11 b,'sll_i:J(:'i;()1Ti nacionalizrnu ~;~1i1111 d:l dohiju gln::nv<_: i v[,;f,t

Mislirn takodcrtlnjc i()SI;!;lu nuki lH!llT,I':-

l ~ ~ C:' 1 @ " vJ d '..vi}-

crxver.oa tnjumrahsnc ~o,g··' stava IJ O'S. I

C_,\I .- : '-.

na nista, na poliricku ledinu"

~'I"~

I_~

SI11()

cajnih Hrvata Sarajeva - 0 Covicu i hrvatskoj politici uopce da i ne govorimo - kao i neki od svecenika, ne prihvataju Sarajevo kao svoj grad i zatim, naravno, time manipuliraju i strase druge. Trajno se podgrijava teza da Hrvati u Sarajevu nemaju sta traziti. A zaboravlja se, naprimjer, predislamsko Sarajevo, naselja koje ovdje Osmanlije zaticu, 0 cernu piSe recimo Nedim Filipovic, zatim Latinluk u kojem su zivjeJi katolici koji kasnije postaju Hrvati. Pa tu je pisana i jedna od najvaznijih knjiga, 0 kojoj se sad a govori s ponosom kao bitnoj za standardizaciju hrvatskoga jezika, Divkovicev Nsuk krs(janski Naravno, Sarajevo je za Hrvate i mjesto njihova zlocina, krivnje i odgovomosti, osobito prema sarajevskim Zidovima i Srbima. Ono je mjesto padova ali i uspona, mjesto u kojem su rnnogi ostavili i ostavljaju tragove univerzalnih vrednota u kulturi, politici, religiji. Tu su i jedinstvena poznanstva, brakovi i prijateljevanja s nehrvatima, i danas. Treba takoder kazati da je katolicko Sarajevo veci pojam od hrvatskog Sarajeva. Mislirn da je sarajevska crkva to pocela prilicno uvazavati, jer irna katolika Ceha, Slovenaca, Madara, Poljaka, Nijemaca, potomaka doseljenih u vrijeme Austro-U garske.

DANI: Da Ii u Katolickoj crkvi dolazi do globalne reakclje, tj. poniStavanja zakljuCilka Dillgog vatikanskog koncila i kako se to stanje reflektira na BiH?

SARCEVIC: Postoji ta tendencija, ali postoje i pojedinci i manje skupine vjernika koje zele zivjeti vjernicki u drustvu, kroz soeiopoliticki angazman, primjereno kontekstu. Postoji ta tendencija vracanja u predmodernu. I nesvjesno se srnatra da su izolacija, zaostalost i intelektualni primitivizam prava rjesenja, U nesigurnim vremenima, a svaka su to na svoj nacin, [judi rado pribjegavaju tzv. cvrstim odgovorima, rigidnim receptima, a time odbijaju zivot. Zavukli bi se u svete prostore, pobjegli ad svijeta. Mnogi se danas i sklanjaju u "sigurnost obreda", pa vidimo koliko se inzistira na ritualiziranju vjere, do terora obrednim

~ sitnicarna. Neki se skrivaju iza moralizma i religijskog juridizma, kao da puko odrzavanje propisa rjesava sve zivotne situacije i a priori donosi spasenje.

S druge strane, postoji otvaranje suvremenom Covjeku. Mislim da je danas mnogo ateizma, ali prakticnoga, ne verbalnoga, onoga bez eticnosti pa i kriminalnoga, a da se pri tome stoji U PIVim redovirna na molitvi i u blizini religijskih poglavara. Kod nas je malo ozbiljnoga dij aloga j istrazivanja 0 vjeri i nevjeri, razgovora teologije i sociologije religije. Zanimljiva je, recimo, Jergoviceva tvrdnja da kod nas i nema "cistih" ateista nego su i nasi ateisti konfesionalni.

Prema stvarnim ateistima i agnosticima, koji su cesto proskribirani od strane prije svega nominalnih vjernika, ne treba se zatvarati, oni nisu manje ljudi. Naprotiv, oni SLL, ako njihov ateizam nije intelektualna poza ili sredstvo vladanja, redovito veci traZitelji smisla pa

i utjehe zivota od onih vjernika koji su se skrasili u zavjetrinu politicke, nacionalne religioznosti iii u laku utjehu obreda.

Ima u svim nasim religijskim zajednicama i jedna jaka struja duhovnika i vjernika koji vjeru svode na losu psihoanalizu i laku psihoterapiju, tako da nas problem nije sarno u tradicionalizmu, ritualizmu i rnoralizmu.

Rekao bih na koncu nesto 0 zabrinj avajucoj pojavi odredenog metafizickog opravdavanja rata. Od simpozija na Cetinju i zbornika Jagnje Boife i zvijer iz bezdana, pod pokroviteljstvorn glavnih ideologa Karadzica i vladike Amfilohija, pa sve do ovogodisnjeg romana Rajka Vasica Prsti Iudih ofiju, pravoslavna "politicka" filozofija i teologija zele zlo rata pripisati nekom metafizickom zlu. U tom manihejskom, pa i fatalistickom turnacenju, rat, ubijanja i zlocini opravdavaju se, postaju nesto normalno, jer su pred tim zlom ljudi nemocni, Oni su, kako Vasic kaze, sarno "prsti ludih", ali "tudih umova" i "tudih ociju", kod nekih "prsti" davla i demonskih sila. To je krajnje ponizenje covjeka, njegova krajnja dehurnanizacija, jer se covjeka lisava umskoga uvida, sIobode, krivnje i odgovornosti. Odatle je, naravno, posve lagan prije-

DIFAMIRANJE DIJALOGA "U zadnje vrijeme eak se feli difamirati i teoloski dijalog izmedu profesora i studenata teoloskih takulteta_ Tako je nedavno u Avazu Mediad Latie vrlo nisko a i opasno denuncirao dvojicu relevantnih islamskih teologa Resida Hafizovica i Adnana Silajdiica zbog njihova studiranja na katolickom fakultetu"

laz iz metafizike u stvarnost, iz filozofije i teologije rata u politicku realnost Republike Srpske koja je za njezine tvorce i odrzavatclje nista drugo nego metafiziCka, neupitna i vjecna kategorija, a u stvarnosti je najgore ljudsko zlo u BiH, zlo slobodnih ljudi. Ovim bih zelio kazati kolika je vaznost teologije i da ana u nas ima jedan od kljuceva "bolje" buducnosti a "losije" proslosti,

DANI: Da Ii su onda medureligijski susreti u BiHjalovi?

~AR~EVlt: Rekao bih da irna puno deklarativnoga, sto nikako ne znaci da treba prestati s dijalogom. U nas skoro sve funkcionira na simbolicnoj razini, pa je vazno da se ljudi i tako susrecu i razgovaraju. ReJigiozni poglavari se doduse najprije sioze oko moci u drustvu, oko opasnosti od sekularizma i sinkretizma, dokje postivanje drugih cesto dvolicno, jedno se prica za nasu javnost, jedno za svoju zajednicu, jedno izvan drzave. Najiskreniji su moJitveni susreti, ali ostaju u krugu nekolicine i u svetim prostorima. I teolozi se vise zatvaraju nego u kornunizmu. U zadnje vrijerne cak se zeli difamirati i teoloski dijalog izmedu profesora i studenata teoloskih fakulteta. Tako je nedavno u Avazu Nedzad Latic vrIo nisko a I opasno denuncirao dvojicu relevantnih islamskih teologa Resida Hafizovica i Adnana Silajdzica zbog njihova studiranja na katolickorn fakultetu. Latic osobito prigovara Hafizovicu sto "zaustavlja daljnju islamizaciju Bosnjaka, pod krinkom borbe protiv islamskog radikalizma" te da je "njegov jezik katoliciziran", sto je, prema Laticu, neprimjereno "islamskorn, a posebno klasicnorn bosanskorn teoloskom diskursu". Zbog toga, zakljucuje Latic, Hafizovica "obican svijet, pa i studenti, zovu Fra Resid",

Ovo ne sarno da podsjeca na one koji bosanske franjevce nazivaju "daidzama" i "fra efendijama", nego pokazuje krajnje neznanstveni i neteoloski stay kojirn se nuzna interdisciplinarnost ponistava nekim skoro nepostojecim, zamislite, "klasicnim bosanskim teoloskirn diskursorn". Ne radi se ovdje samo o predizbornom agitiranju za jednog politickog mocnika i 0 obrani jednog religioznog poglavara, Radoncica i Cerica, ncgo 0 svodenju teologije na terrninoloski prirnitivizam i 0 stjerivanju Bosnjaka-muslimana u ideolosko sljepilo izvan suvremenih znanstvenih dostignuca, Radi se 0 politikantskoj kleveti koja obezvrjeduje drustvenu nadu potrebnu za multireligijsko, pluralno i sekulamo drustvo i drzavu, kao i za teoloski dijalog kao sastavnicu medureligijskoga postivanja, Radi se i o difamiranju osoba i nijekanju onaga sto su Hafizovic, Silajdzic i druge ko!ege s FIN-a nepobitno pridonijeJe u mcdureligijskorn i posebno teoloskorn dijalogu i od kojih, barem za sebe mogu kazati, i mi katolicki teolozi imamo sto cuti i nauciti, U ovom vrernenu preokretanja svih vrednota nekima izgleda nuzno izopaciti i ono sto je znanstveno neporecivo i vjernicki jedino ispravno .•

naNI~ a ,)rl1rl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful