8) Când exista Drept Penal intenţie indirectă ca formă a vinovăţiei? a. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmăreste, acceptă producerea lui b. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce c.PARTEA GENERALĂ prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea să-l în cazul în care nu prevadă sunt trăsăturile esenţiale rezultatul faptei sale, si desi nu-l urmăreste, 1) în cazul în care făptuitorul prevede ale d. Care infracţiunii ? temei, că el subiectivă socoteste, fără a. latura obiectivă si latura nu se va produce ANS : A b. vinovăţia, răspunderea penală si 9) Când există culpă cu prevederesocial săvârsită cu vinovăţie si prevăzută de pedeapsa c. fapta care prezintă pericol ca formă a vinovăţiei ? a. în cazul în care făptuitorulpenală, nejustificatăfaptei sale si desi nu-1 urmăreste acceptă legea penală d. faptă prevăzută de legea prevede rezultatul si imputabilă unei producerea lui b. în : C persoane în care făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si putea ANS cazul să-l prevadă care făptuitorul prevede rezultatul în înţelesul legii acceptă c. Ce cazul în prin faptă care prezintă pericol social, faptei sale si penale ? 2) în se înţelege producerea lui o făptuitorulprin care se aduce atingere uneia din valorile arătate în d. o acţiune sau inacţiune prevede rezultatul faptei sale, nu urmăreste a. în cazul în care producerea lui si crede fără temei, care se aduce atingere uneia din valorile arătate în art.orice acţiune sau inacţiune prin că acest rezultat nu se va produce b. 1 Cp. ANS : D art. 1 Cp. si pentru sancţionarea cărora este necesara aplicarea unei pedepse 10) Când există culpă simplă sau greseală ca formă a c. orice acţiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menţionate în art.1 Cp. şi vinovăţieiîn care făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale si nici nu putea să-l a. în cazul ? pentru sancţionarea căreia este necesara aplicarea unei pedepse nu-l urmăreste acceptă prevadă în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi b. în cazul d. în cazul înlui prin care se aduce atingere uneia din valorile menţionate în Constituţia producerea care făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea c. orice acţiune României în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmăreste, ANS cazul sa-l prevadă d. în : B 3) Cine evalueazătemei că el nude pericol social al unei infracţiuni? socoteste fără concret gradul se va produce a. instanţa de judecată atunci când soluţionează cauza ANS : C penală care situaţiicând a încriminat-o în legea formă a 11) În b. legiuitorul, atunci există praeterintentia ca vinovăţiei ?care făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si putea penală a. situaţia în c. administraŃia locului de deţinere, atunci când cel condamnat este liberat să-l prevadă condiţionat care procesul penal b. situaţia în d. participanţii în făptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmăreste, acceptă producerea lui ANS: A c. situaţia în care făptuitorul doreste si acceptă producerea unor urmări periculoase, însă în sunt prevăzute faptele care constituie infracţiuni si pedepsele ce se aplică infractorilor? 4) Unde realitate se produc din culpă urmări mai grave (pe care fie că le-a prevăzut, dar socotit fără temei că ale guvernului a. înalegi penale si hotărâri nu se vor produce ori nu le-a prevăzut, desi putea si trebuia să le prevadă) faptei sale, desi si decrete ale presedintelui d. nu prevede rezultatul b. în legi speciale, hotărâri ale guvernuluitrebuia si putea să-l ANS : C prevadă Românieilegi penale c. numai în 12) Când o infracţiune are un conţinut agravat sau d. în hotărâri ale Presedinţiei calificat ? a. când cuprinde numai condiţiile pentru existenţa ei în formă ANS: C tipică sunt factorii care compun infractor ? b. Care este săvârsită de un vinovăţia 5) când recidivist intelectiv sub forma prevederii sau a posibilităţii configuraţia tipică, cuprinde c. când pe lângă condiţiile necesare pentru existenŃa ei în prevederii de către a. factorul si alte circumstanţesocialmente periculoase subiect a urmărilor de agravare d. când subiectul activ este calificatvoinţa subiectului de a săvârsi fapta si de a produce în b. factorul volitiv care constă în ANS : C realitate urmările socialmente al unei 13) Ce este obiectul juridic periculoase c. factorul intelectiv si factorul volitiv săvârsirea infracţiuni ? a. bunul sustras sau distrus prin d. factorul volitiv si dolul de infractor prin săvârsirea faptei b. obiectivul urmărit ANS : faptei C sociale vătămate sau periclitate prin săvârsirea c. relaţiile 6) persoana împotriva căreiacazul unei acţiuni sau inacţiuni care prezintă pericol social? faptei există vinovăţie în este îndreptată acţiunea sau d. Când a. când acţiunea sau inacţiunea care prezintă pericol social este săvârsită numai ANS : C inacţiunea cu când sunt condiţiile pentru ca o persoana fizica să pericol socialactiv săvârsită cu intenţie ? 14) Care acţiunea sau inacţiunea care prezintă fie subiect este al unei infracţiuni b. intenţie sau din acţiunea sau inacţiunea de lege, să fiepericol social este săvârsită cu a. să aibă vârsta minimă cerută care prezintă responsabilă si să aibă posibilitatea c. când culpă de a decide liberă si neconstrânsă intenţie directă si praeterintenţie asupra săvârsirii infracţiunii b. sa aibă libertate inacţiune care prezintă fie responsabilă din punct numai cu d. când acţiune saude voinţa si acţiune si săpericol social este săvârsităde vedere calificatăminima cerută de lege si să fie responsabilă din punct de intenţiepenal c. sa aibă vârsta prin scop vedere penal d. persoana fizica să fie circumstanţiala de ANS : B ANS : A text 7) Când există intenţie directă ca formă a vinovăţiei? 15) Cine este subiect pasiv general al unei faptei sale, nu-1 acceptă, socotind a. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul infracţiunică el nu se va produce a. statul fără temei, ? b. persoana fizică sau juridică care a suferit râul faptei sale si desi nu-1 urmăreste, acceptă b. în cazul în care făptuitorul prevede rezultatul produs prin infracţiune care făptuitorul,care a suferit un rău produs prin c. în cazul în lui producerea c. numai persoana juridică prevede rezultatul faptei sale, doreste si urmăreste infracţiune lui, prinfizică care aacelei fapte d. numai persoana săvârsirea suferit un rău produs prin producerea infracţiune în care făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 acceptă si nu-1 ANS cazul d. în : A urmăreste ANS : C

fie într-un c. faza tentativei. faza actelor de pregătire. faza tentativei si faza infracţiunii fapt consumat si faza urmărilor ANS : A 22) Care este teza adoptată de Codul penal român. totusi aceasta nu se consumă datorită modului defectuos în care au fost folosite mijloacele de către făptuitor sau altor cauze . atitudinea psihică a făptuitorului ce precede si însoţeste fapta penală si urmările sociale pe care normele penale de incriminare le ocrotesc d. pasiune) ce conduce la nasterea în mintea făptuitorului a ideii săvârsirii unei anumite infracţiuni b. faza tentativei si faza infracţiunii fapt consumat d. în legătură cu regimul actelor preparatorii ? a. termenii complex ANS : A 17) In ce se materializează urmarea imediată ce se produce prin săvârsirea unei infracţiuni ? a. atunci când făptuitorul dispune de toate condiţiile necesare sub aspectul mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material al infracţiunii pentru ca infracţiunea proiectată să se consume. teza incriminării parţiale a unor acte preparatorii c.16) Ce cuprinde latura obiectiva a infracţiunii ? a. faza actelor de pregătire. printr-o ANS : B 18) În cazul căror infracţiuni se pune problema dovedirii raportului de cauzalitate în dreptul penal? formale a. teza neincriminării actelor preparatorii ANS : D 23) Când exista tentativa perfectă ? a. infracţiunile de rezultat ANS : D 19) Ce se înţelege prin mobilul unei infracţiuni ?urmărită de făptuitor prin săvârsirea a. atunci când a infracţiunii si cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce c. fie într-o stare de pericol b. numai într-un rezultat vătămător ori păgubitor rezultat. teza incriminării actelor preparatorii b. acel sentiment (dorinţă. faza actelor de executare si faza urmărilor c. atunci când făptuitorul începe executarea elementului material al laturii obiective a infracţiunii. infracţiunile b. atitudinea psihică a făptuitorului ce precede si însoţeste fapta penală infracţionala si urmările sociale pe care normele penale de incriminare le ocrotesc d. însă pe parcursul desfăsurării executarea este întreruptă si nu poate fi dusă până la capăt făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective b. în consecinţele subsecvente ale infracţiuniiconsecinţă vizibilă d. elementul cauzalitate sau inacţiunea. acţiunea vinovăţia infracţiunii si raportul cauzal d. faza actelor de urmărilor b. acel sentiment ori impuls (dorinţă. elementul material. infracţiunile formale de atitudine si infracţiunile de rezultat d. vinovăŃia si raportul de b. faza actelor de executare si faza a. valorile ei ANS : B 21) Ce cuprinde perioada externă a săvârsirii unei infracţiuni intenţionate ? pregătire. valorile ei ANS : B 20) Ce desemnează scopul săvârsirii unei infracţiuni ? a. infracţiunile formale de atitudine c. finalitatea urmărită prin săvârsirea faptei penale c. urmarea imediată si raportul de cauzalitate material. tendinţă. urmarea imediată si c. pasiune) care conduce la nasterea în mintea făptuitorului a ideii săvârsirii unei infracţiuni c. finalitatea infracţiunii b. tendinţă. teza incriminării doar a unor acte preparatorii d.

nu era apt în nici o împrejurare să producă rezultatul urmărit de făptuitor c. în raport de condiţiile existente. dar în cazul concret în raport de condiţiile existente s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos. prin natura lui. sau în situaţia când obiectul material lipsea în mod accidental din locul unde făptuitorul credea ca se află b. mijlocul folosit este apt să producă rezultatul. al mijloacelor folosite de făptuitor. mijlocul folosit este apt sa producă rezultatul.d. dar în cazul concret. făptuitor absurd de concepere a infracţiunii ANS : B 27) Când exista tentativă absolut improprie ? mijlocul folosit prin natura lui nu era apt în nici o împrejurare să producă a. mijlocul folosit este apt sa producă rezultatul. atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorată mijlocului folosit care prin natura lui nu era apt în nici o împrejurare să producă rezultatul urmărit deatunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorată modului d. atunci când prin natura lui. atunci când mijlocul folosit pentru săvârsirea infracţiunii. dar în cazul concret. atunci când făptuitorul dispune de toate condiţiile necesare sub aspectul mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material al infracţiunii pentru ca infracţiunea proiectată să se consume. s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos. totusi aceasta nu se consumă datorită modului absurd de concepere a infracţiunii ANS : B 24) Când exista tentativă imperfectă ? a. atunci când infracţiunea proiectată nu se consumă datorită caracterului inapt de a produce rezultatul. în raport de condiţiile existente. sau în situaŃia când obiectul material lipsea în mod accidental din locul unde făptuitorul credea că se află ANS : A . însă pe parcursul desfăsurării executarea este întreruptă si nu poate fi dusă până la capăt făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective d. s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos. atunci când prin natura lui. cazul concret în raport de condiţiile existente s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos. atunci când făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective a infracţiunii si cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce b. atunci când făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective a infracţiunii si cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce d. si totusi infracţiunea nu se consumă datorită modului defectuos în care au fost folosite mijloacele de către natura luisau altor folosit de făptuitor pentru săvârsirea infracţiunii b. ori în situaţia când obiectul material al infracţiunii lipsea în mod accidental din locul unde acesta stia ca se află c. sau în situaţia când obiectul material lipsea în mod accidental din locul unde făptuitorul credea că se află c. datorită modului defectuos în care auatunci când făptuitorul începe executarea sau altor cauze c. fost folosite mijloacele de către făptuitor elementului material al laturii obiective a infracţiunii. ori datorită faptului că obiectul material lipsea din locul unde credea acesta că se află d. atunci când ce vor fi folosite si al obiectului material al infracţiunii pentru ca acesta să se consume. atunci când prin făptuitor mijlocul cauze este apt să producă rezultatul. atunci când făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective a infracţiunii si cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce datorită modului gresit C concepere ANS : de 26) Când exista tentativă relativ improprie ? făptuitorul dispune de toate condiţiile necesare sub aspectul mijloacelor a. dar în a. atunci când rezultatul urmărit de făptuitor b. atunci când a infracţiunii si cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce datorită modului gresitC concepere ANS: de 25) Când exista tentativă improprie ? atunci când prin natura lui. atunci când făptuitorul desi dispune de toate condiţiile necesare sub aspectul mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material pentru ca infracţiunea proiectata să se consume. totusi infracţiunea nu se consumă.

momentul epuizării activităţii infracţionale b. în momentul încetării acţiunii/inacţiunii infracţionale producerii rezultatului b. este lipsită în mod vădit de importanţă iar prin conŃinutul ei concret este lipsită de pericol social ANS : D 31) Care sunt sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de legea penală ? cu avertisment si amenda a. în momentul c. atunci rezultatului mai înainte de descoperirea faptei ANS : D 30) Care faptă nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni ? a. mustrarea. momentul când se comite acţiunea/inacţiunea care durează suficient pentru a avea o semnificaţie penală produs rezultatul b. infracţiunea continuată si infracţiunea continuă c. la infracţiunile săvârsite din culpă ANS : D 29) Când nu se pedepseste tentativa ? a. infracţiunea continuă si infracţiunea deviată ANS : D 33) Care este data săvârsirii unei infracţiuni continue ? a. munca în folosul comunităŃii. mustrarea cu avertisment si amenda d. fapta săvârsită care este în mod vădit lipsită de importanţă lipsită în mod vădit de importanţă pentru că a produs un c. fapta este prejudiciu redus prin care se produce o atingere minimă valorii sociale împotriva d. fapta săvârsită căreia a fost îndreptată. momentul infracţiunii ANS : C 34) Când se epuizează o infracţiune continuă ? a. coincide cu momentul săvârsirii infracţiunii ANS : A 35) Care este momentul în raport cu care se aplică beneficiul graţierii în cazul săvârsirii unei infracţiuni continue a. momentul consumării infracţiunii c. infracţiunea simplă. infracţiunea simplă. munca în folosul comunităţii ANS : A 32) Care sunt formele unităţii naturale de infracţiune ? a. momentul descoperirii infracţiunii ANS : A . mustrarea. momentul în care s-a c. numai atunci când făptuitorul s-a desistat de la săvârsirea faptei pusă în executare. fapta prin care se aduce o atingere minimă valorii sociale împotriva căreia a fost îndreptată b. infracţiunea continuată si infracţiunea deviată b. atunci când făptuitorul a împiedicat mai înainte de descoperirea faptei producerea rezultatului c. infracţiunea simplă. infracţiunea complexă si infracţiunea deviată d. mustrarea. la infracţiunile săvârsite cu intenţie indirectă b. momentul la care a încetat acţiunea/inacţiunea infracţională când autorul faptei a început realizarea elementului material al d. mustrarea cu avertisment. coincide cu momentul consumării infracţiunii d. amenda c. momentul producerii rezultatului d. atunci când făptuitorul s-a împăcat cu persoana vătămatăcând făptuitorul fie ca s-a desistat fie că a împiedicat producerea d.28) La care infracţiuni tentativa nu este posibilă ? a. infracţiunea simplă. la infracţiunile continuate c. la infracţiunile complexe d. mai înainte ca organul de urmărire penală să o descopere b. mustrarea b. observarea.

concursul de infracţiuni si a. infracţiunea continuată. infracţiunea deviată b. recidiva si pluralitatea intermediară intermediară. atunci când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârsite de aceeasi persoană printr-o unică manifestare sau prin acţiuni sau inacţiuni distincte. înainte de a fi fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele c. numai atunci când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârsite printr-o unică acţiune. infracţiunea continuă. aceea continuate ANS : D 39) Care este momentul în raport cu care se aplică beneficiul amnistiei în cazul săvârsirii unei infracţiuni continuate ? a. d. infracţiunea continuă. înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele c. momentul producerii rezultatului c. concursul de infracţiuni. atunci când aceleiasi rezoluţii acţiuni sau inacţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiasi infracţiuni b. numai atunci acţiune de două sau mai multe persoane ANS : B .36) Care sunt formele unităţii legale de infracţiune ? simplă. atunci când o persoană săvârseste la diferite intervale de timp acţiuni sau inacţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul unei infracţiuni. data rămânerii definitive a unei hotărâri de condamnare ANS : C 40) Când o infracţiune este complexăconţinutul său intră ca element constitutiv sau ca circumstanţă agravantă o a. chiar după momentul consumării d. infracţiunea continuă si infracţiunea a. înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârsite printr-o unică d. concursul de legi penale. atunci când o persoană săvârseste la diferite intervale de timp acţiuni sau inacţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul unor infracţiuni diferite ANS : A 41) Care sunt formele pluralităţii de infracţiuni ? penală. aceea continuate s-a produs rezultatul ultimei acţiuni ori c. data când inacţiuni a comiterii ultimei acţiuni sau inacţiuni din componenţa infracţiunii d. infracţiunea progresivă si infracţiunea de obicei ANS : D 37) Când o infracţiune este continuată ? o persoană săvârseste la diferite intervale de timp. concursul de infracţiuni. momentul consumării infracţiunii b. obicei progresivă d. de aceeasi persoană b. aceea a comiterii primei acţiuni sau inacţiuni a efectuării celei de a doua acţiuni sau inacţiuni din componenţa infracţiunii b. când elementul material al laturii obiective se repetă de mai multe ori în aceeasi împrejurare d. recidiva si pluralitatea naturală c. atunci când acţiunea/inacţiunea ce formează elementul material al laturii obiective se prelungeste în timp. când în ? acţiune sau inacţiune care constituie ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală b. infracţiunea complexă. pluralitatea recidiva ANS : C 42) Când exista concurs de infracţiuni ? a. participaţia recidiva b. infracţiunea progresivă si infracţiunea deinfracţiunea complexă. data comiterii ultimei acţiuni sau inacţiuni d. numai atunci când în conţinutul său intră ca element constitutiv o acţiune sau inacţiune care constituie prin ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală c. în chip natural. numai atunci când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârsite prin acţiuni sau inacţiuni distincte de aceeasi persoană. atunci când o persoană săvârseste la diferite intervale de timp acţiuni sau inacţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul unor infracţiuni de aceeasi natură ANS : A 38) Care este data la care se consideră săvârsită infracţiunea continuată ? a. dar în realizarea a. infracţiunea complexă. infracţiunea c.

înainte de începerea executării pedepsei. datorită împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs. dar cu suspendarea condiţionată a executării. nu exista mare de recidivă b. întruneste elementele constitutive ale aceleiasi infracţiuni ANS : C 44) Când există concurs ideal de infracţiunio acţiune sau inacţiune săvârsită de aceeasi persoană. pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de un andeoarece a fost condamnat la?pedeapsa a. sau în stare de evadare. atunci când numai o care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs. exista recidivă postexecutorie d. întruneste elementele constitutive ale aceleiasisăvârsită de aceeasi persoană datorită împrejurărilor în care a d. amenzii sau închisorii mai mare de sase luni. cel condamnat săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie. atunci când după închisorii mai mică de sase luni. înainte de începerea executării pedepsei. în timpul executării acesteia. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este închisoarea mai mare de un an c. atunci când mai multe infracţiuni de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele c. întruneste elementele constitutive a mai multor infracţiuni ANS : A 45) Când există recidivă postcondamnatorie ? atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa a. atunci când o acţiune infracţiuni împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs. cel condamnat săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este închisoarea mai mare de sase luni rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa d. atunci când o acţiune sau inacţiune săvârsită de aceeasi persoană. cel condamnat săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie.43) Când există concurs real de infracţiuni ? a. în timpul executării acesteia. înainte b. atunci când ? împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs întruneste elementele constitutive a mai multor infracţiuni au fost săvârsite de aceeasi persoană. sau în stare de evadare. iar în termenul de încercare săvârseste o infracţiune intenţionată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai stare de un an ? a. cel condamnat săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie. în timpul executării ori în stare de evadare. datorită a. întruneste elementele constitutive ale unor infracţiuni diferite fost săvârsite de aceeasi persoană prin c. sau detenţiunea pe viaţă maximă recidivă postcondamnatorie b. sau în stare de evadare. sau în stare de evadare. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este închisoarea mai mare de un an ANS : B 46) Există recidivă dacă o persoană a fost condamnată la pedeapsa închisorii mai mare de sase luni pentru săvârsirea unei infracţiuni intenţionate. există pluralitate intermediară ANS : B 47) Există recidivă în cazul în care după condamnarea definitivă la detenţiunea pe viaţă. înainte de începerea executării pedepsei. datorită b. cel condamnat săvârseste din nou o infracţiune din culpă. atunci când o acţiune infracţiuni avut loc si urmărilor pe care le-a produs. înainte de începerea executării pedepsei. exista . în timpul executării acesteia. înainte de începerea executării pedepsei. atunci când mai multe infracţiuni au tot atâtea acţiuni ori inacţiuni distincte înainte de a fi fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele acţiune săvârsită de aceeasi persoană datorită împrejurărilor în d. întruneste elementele constitutive ale aceleiasisau o inacţiune săvârsită de aceeasi persoană. atunci când o acţiune sau o inacţiune săvârsită de aceeasi persoană. în timpul executării acesteia. atunci când după rămânerea mare de a an închisorii mai mare de sase luni. atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an. exista recidivă postcondamnatorie c. datorită împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs. nu există recidivă. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este închisoarea maidefinitivă ununei hotărâri de condamnare la pedeapsa b.

să existe o hotărâre de condamnare pentru săvârsirea unei infracţiuni intenţionate la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenţiunea pe viaţă b. numai d. referitor la această condamnare problema este controversată în literatura juridică de specialitate condamnare poate constitui primul termen al pluralităţii intermediare de d. pentru săvârsirea unor infracţiuni intenţionate b. din trei condamnări ramase definitive la pedeapsa închisorii de până la sase luni. s-a împlinit termenul de reabilitare ? a. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni d. săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală gradul de pericol social al unei fapte c. că aceasta condamnare poate constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii c. instigatorului b. să existe o hotărâre de condamnare definitivă pentru săvârsirea unei infracţiuni intenţionate la pedeapsa închisorii de cel puţin 6 luni sau detenţiunea pe viaţă c. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 3 executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni. coautorilor c. după executarea săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de unpedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni. pentru săvârsirea unor infracţiuni intenţionate d. să existe o hotărâre de condamnare pentru săvârsirea unei infracţiuni. după luni săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie.c. la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenţiunea pe viaţă d. legea nu prevede o asemenea situaţie concurs de infracţiuni d. pentru săvârsirea unor infracţiuni intenţionate c. existenta vinovăţiei ANS : A 53) Cărei forme de participaţie îi este specifică contribuŃia directă si nemijlocită la săvârsirea faptei prevăzută de legea penală ? a. după executarea unei an săvârseste din nou o infracţiune cu intenţie. pentru săvârsirea unei infracţiuni săvârsite din culpă ANS : B 52) Care este temeiul răspunderii penale ? a. făptuitorului ANS : B . din trei condamnări rămase definitive la pedeapsa închisorii de până la sase luni. există ANS : B 48) Care sunt condiţiile pentru a exista primul termen al recidivei postcondamnatorii ? a. din trei condamnări la pedeapsa închisorii de până la un an. că această condamnare nu mai poate constitui primul termen al recidivei b. complicelui d. cel condamnat a. să existe o hotărâre de condamnare definitivă pentru săvârsirea unei infracţiuni intenţionate. din trei condamnări la pedeapsa închisorii de până la sase luni. că această infracţiuni ANS : A 51) Din ce este compus primul termen în cazul micii recidive postcondamnatorie? a. săvârsirea unei infracţiuni b. constând în executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni pentru săvârsirea unei infracţiuni intenţionate. să existe o hotărâre de condamnare pentru săvârsirea unei infracţiuni săvârsite în timpul minorităţii la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenţiunea pe viaţă ANS : A 50) Ce se va reţine de către instanţă dacă în privinţa primului termen al recidivei mari postexecutorii. cel condamnat c. cel condamnat b. săvârsită din culpă la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni sau detenţiunea pe viaţă ANS : C 49) Când există recidivă postexecutorie ? unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni.

celui care persoane d. tăinuitor b. în condiţiile prevăzute de art. direct. imediat 57) Împotriva cui trebuie să fie îndreptat atacul în cazul legitimei apărări ? a. imediat. bunurile acestuia ori interesul obstesc d.. ci se va putea pune în discuţie. nu-si mai tine promisiunea ? a. imediat si injust c. altei persoane sau împotriva unui interes obstesc b. promite făptuitorului ca îl va favoriza? a. bunurile acestuia c. este pusă în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat. rămâne la aprecierea instanţei dacă s-o socotească o circumstanţă agravantă b. persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc b. material. în condiţiile prevăzute de art.va beneficia de dispoziţiile art. este pusă în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul ANS : D obstesc 59) Va beneficia de legitimă apărare persoana care după dezarmarea agresorului continuă riposta lovind victima cu cuţitul cauzându-i moartea? a. direct. material. o faptă lipsită de pericol social d. nu aplicarea circumstanţei legale atenuante a provocării c. 3 C. a altuia si care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc b. tăinuitor d. infracţiunea de favorizare a infractorului b. va beneficia de legitima apărare. celui care se apără.pen. în condiţiile prevăzute de art. 44 C. 60) Împrejurarea mai gravă pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârsii faptei poate constitui o circumstanţă agravantă ? a. 2 C. proporţional.beneficia de legitimă apărare. 44 alin. material. se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi b. material. va ANS : B 1 C. d. direct. nu are semnificaţie penală c. îndreptat împotriva celui atacat. celui care se apară. complicitate 56) Care sunt condiţiile atacului în cazul legitimei apărări? a. se răsfrâng asupra tuturor participanţilor chiar dacă nu au stiut de circumstanţele personale ale unui participant ANS : C . nu are semnificaţie penală c. 44 alin. este pusă în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat. celui care se apară sau altei persoane.p. poate constitui primul termen al recidivei ANS : C ANS : A ANS : D ANS : D 61) În cazul participaţiei penale.54) Ce formă de participaţie se va reţine în cazul persoanei care promite înainte de săvârsirea infracţiunii că va tăinui bunurile provenite din aceasta. injust. nu se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi d. direct si injust d. nu poate agravantă d.p. complicitate 55) Ce se va retine în cazul faptei persoanei care înainte de săvârsirea infracţiunii. b. va beneficia de legitimă apărare. se răsfrâng numai în măsura în care au fost cunoscute de toţi participanţii c.p. altei persoane sau împotriva unui bun ANS : A important 58) Cine este în pericol si cum trebuie să fie pericolul în cazul legitimei apărări ? a. poate constitui o circumstanţă agravantă constitui o circumstanţă c. dar după săvârsirea ei. circumstanţele personale ale unuia dintre participanţi se răsfrâng asupra celorlalţi participanţi ? a. unui interes obstesc sau unui bun important se apară sau altei c. 44 alin.

contravenţionale ANS : A 65) Din ce se compune termenul de încercare în cazul în care pedeapsa a cărei executare a fost suspendată este închisoarea ? a. numai după executarea integrală a d. nu răspund niciodată din punct de vedere penal b. dacă se dovedeste că au săvârsit fapte penale cu discernământ c. cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de doi ani ANS : D 66) Care din pedepsele enumerate sunt pedepse principale? a. faţă de această categorie de persoane care săvârsesc fapte prevăzute de legea penală se iau numai măsuri de ocrotire prevăzute de legislaţia în vigoare d. cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp decuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval egal cu jumătatea din b. circumstanţele reale se răsfrâng asupra tuturor participanţilor ? a. după ce condamnatul a fost liberat din executarea pedepsei închisorii d. prevăzut au prevăzut ANS : D 63) Când cel condamnat la o pedeapsă de 8 ani închisoare pentru o infracţiune intenţionată poate fi liberat condiţionat? a. măsurile educative si măsurile de siguranţăpedepsele si măsurile educative b. faţă de ei se pot lua doar măsuri educative ANS : B . nu se răsfrâng asupra tuturor participanţilor asupra tuturor b.62) În cazul participaţiei penale. da b. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei b. în cazul pedepsei ANS : B 64) Care din sancţiunile mai jos menţionate sunt sancţiuni de drept penal ? a. amendă de la 50 lei la 100. închisoare de la 15 zile la 30 ani c. nu ANS : D 69) Dacă minorii cu vârsta cuprinsă între 14 si 16 ani săvârsesc fapte prevăzute de legea penală vor răspunde penal? a. se răsfrâng ause răsfrâng asupra participanţilor numai în măsura în care acestia le-au cunoscut sau led. atrage suspendarea tuturor măsurilor de siguranţă cu excepţia expulzăriinumai măsura de siguranţă a internării c. un an pedeapsa aplicată c. după executarea pedepsei închisorii. a fost stăruitor în muncă. după ce a executat fracţia din pedeapsa prevăzută de lege b. pedepsele. închisoarea pe viaţă b. numai c. pedepsele. măsurile de siguranţă si sancţiunile disciplinare măsurile educative. atrage medicale d. ţinându-se seama si de antecedentele sale de propuneri a analizat îndeplinirea tuturor c. după ce a executat partea din pedeapsa arătată de lege. în momentul încarcerării condamnatului ANS : A 68) Suspendarea condiţionată a executării pedepsei atrage si suspendarea măsurilor de siguranţă dispuse faţă de inculpat? a.000 lei d. închisoarea de la 30 de zile la 25 ani ANS : B 67) Când începe executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi? a. răspund penal. măsurile educative. se răsfrâng participanţilor asupra participanţilor chiar dacă acestia nu le-au cunoscut sau nu lec. pedepsele. după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare c. cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de trei ani d. disciplinat si a dat dovezi temeinice de îndreptare. după ce comisia penale condiţiilor în care este recidivist. măsurile de siguranţă si sancţiunile d.

nedemnitatea persoanei care a săvârsit fapta prevăzută de legea penală b. închisoarea c. se deduce partea de pedeapsă executată si execută în continuare pedeapsa închisorii de 30 de ani pedeapsa închisorii de 25 ani b. detenţia pe viaţă se înlocuieste cu închisoarea pe timp de 25 dese aplică pedeapsa închisorii de 30 ani d. persoanelor d. da. cetăţeanului străin si persoanei fără cetăţenie care nu are domiciliul în ţară. iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special . în cazul închisorii se poate adăuga un spor de până la 5 ani care nu poate depăsi o treime din acest maxim. amenda d.70) Ce este excesul scuzabil ? a. persoanei condamnate pentru infracţiuni la siguranţa naţională b. lipsa aptitudinii de care a dat dovadă persoana care a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală de a efectua potrivit exigenţelor cuvenite activitatea în exercitarea căreiaD săvârsit fapta ANS : a 72) Cui i se poate aplica măsura de siguranţă a expulzării? a. circumstanţă atenuantă legală b. exercitarea funcţiei sau profesiei în mod abuziv c. de către judecător împreună cu procurorul ANS : B 76) Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere în cazul unei pedepse rezultante de 3 ani decurgând din contopirea a trei pedepse pentru trei infracţiuni concurente săvârsite în anul 2005. poate. care au săvârsit o ANS : D infracţiune 73) Care sunt pedepsele ce se pot aplica minorilor care săvârsesc infracţiuni? a. ani ANS : C 75) De către cine se realizează individualizarea judiciară a pedepsei ? a. circumstanţă agravantă ANS : A 71) Care este cauza care generează starea de pericol datorită căreia se dispune măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii ? a. cauza faptei d. cauza care înlătură răspunderea penală care înlătură caracterul penal al c. caz în care limitele se reduc la jumătate ANS : A 74) Cum se procedează în cazul în care cel condamnat la detenţie pe viaţă a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei? a. poate. închisoarea si amenda ale căror limite prevăzute de lege se reduc la jumătate b. instanţa poate aplica o pedeapsă până la maximul special. dar numai dacă condamnatul a acoperit integral prejudiciul ANS : C 77) Care sunt efectele reţinerii circumstanţelor agravante în cazul inculpatului persoană fizică? a. nu b. de către legiuitor în faza de elaborare a legii penale incriminatorie b. de către instanţa de judecată în momentul soluţionării cauzei cu care a fost investită administraţia locului de deţinere a c. dacă condamnat si că acesta nu va mai săvârsi infracţiuni chiar si fără executarea pedepsei d. se aplică c. iar dacă acest maxim este neîndestulător. persoanei condamnate pentru infracţiuni de trafic de persoane si de stupefiante declarate non grata c. de către condamnatului d. dacă anterior în anul 2004 acesta mai suferise o condamnare de 1 an închisoare pentru infracţiunea de ucidere din culpă? a. detenţia pe viaţă si închisoarea. gravitatea faptei săvârsite d. dar numai dacă se reţin circumstanţe atenuante apreciază că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru c.

săvârsite asupra membrilor familiei atunci când cere partea vătămată si se constată că prezenţa acestuia în locuinţa familiei constituie un pericol grav pentru ceilalţi membri ai familiei b.b. exteriorizarea rezoluţiei infracţionale prin acte de pregătire a infracţiunii chibzuire anterioară asupra b. iar apoi. ulterior. iar în cazul amenzii se aplică un spor de cel mult o treime din maximul special c. dispune revocarea liberării la 5 ani recidivist revocarea liberării condiţionate si executarea restului neexecutat din d.? a. dispune pedeapsa anterioară alături de pedeapsa rezultantă stabilită pentru infracţiunea de viol si. la pedeapsa rezultantă. trecerea unui interval de timp între adoptarea hotărârii de a ucide si materializarea acesteia ANS : A . fie revocarea în raport de gravitatea infracţiunii. în cazul condamnării la pedeapsa închisorii de cel puţin 1 an pentru loviri sau alte violenţe cauzatoare de suferinţe fizice si psihice. întotdeauna revocarea liberării condiţionate si contopeste pedepsele pentru b. în cazul fel ANS : A PARTEA SPECIALĂ 1) Care este obiectul material al infracţiunii de omor ? a. bunurile pe c. dispune poate aplica un spor de până la 5 ani infracţiunile săvârsite ulterior cu restul neexecutat din pedeapsa anterioară iar apoi poate aplica un spor de până condiţionate dacă inculpatul este c. acţiunea ucigătoare c. curgerea unui interval de timp între luarea hotărârii de a comite infracţiunea si săvârsirea acesteia. o simplă faptei c. instanţa majorează pedeapsa până la maximul special d. a) C. iar în acest din urmă caz. instanţa aplică un spor în cazul închisorii de până la 5 ani. bunurile care au servit. corpul persoanei decedate d. cel condamnat a săvârsit din nou o infracţiune de viol si una de lipsire de libertate ? a. contopeste pedepsele stabilite pentru infracţiunile de viol si lipsire de libertate cu restul neexecutat din pedeapsa anterioară. contravaloarea bunurilor găsite asupra inculpatului după săvârsirea infracţiunii. atunci când.pen. la săvârsirea infracţiunii care nu le poate justifica găsite la percheziţia domiciliară b. chiar dacă făptuitorul nu si-a pregătit-o d. bunurile găsite asupra inculpatului după săvârsirea infracţiunii d. suprimarea vieţii victimei b. în cazul condamnării la pedeapsa amenzii ori închisoare pentru loviri sau alte violenţe cauzatoare de suferinţe fizice si psihice săvârsite asupra membrilor familiei în care inculpatul este recidivist pentru infracţiuni de acelasi d. dispune fie menţinerea liberării. pentru cea de lipsire de libertate ANS : A 79) Care bunuri sunt supuse confiscării speciale ? a. corpul persoanei în viaţă ANS :D 2) Ce implică omorul săvârsit cu premeditare . în cazul condamnării la pedeapsa închisorii pentru loviri sau alte acte de violenţe cauzatoare de suferinţe fizice si psihice c.art. în orice mod. respectiv. 175 lit. se constată înstrăinarea lor : A ANS 80) Când poate dispune instanţa interdicţia de a revni în locuinţa familiei pe o perioadă de până la 2 ani ? a. instanţa aplică întotdeauna peste maximul special un spor de 3 ani: A ANS 78) Cum procedează instanţa dacă constată că în intervalul de timp de la liberarea condiţionată si până la împlinirea duratei pedepsei.

persoana care are asupra sa o armă. intenţia indirectă c. cu intenţie. o infracţiune de omor calificat ANS : A 8) Condiţiile necesare reţinerii infracţiunii de pruncucidere? a) suprimarea vieţii unui nou-născut comisă de un părinte b) săvârsirea imediat după nastere c) mama să se afle într-o stare de tulburare pricinuită de nastere activ este necircumstanţiat. b+c c. intenţia ANS : D 10) Limita legală de îmbibaţie alcoolică a cărei depăsire antrenează răspunderea persoanelor care conducând neglijent autovehicule pe drumurile publice ucid o persoană este de : a. satisfacerea interesului material urmărit e legitim d. timpul nopţii b. realizarea folosului material chiar dacă mobilul a fost gelozia c.80 g/l alcool pur în sânge ANS : D .60 g/l alcool pur în sânge d. satisfacerea sau nu a interesului urmărit ANS : D 4) Elementul material al infracţiunii de omor constă în: a.00 g/l alcool pur în sânge b. b) C. o infracţiune de omor c. pen. victima este soţul sau o rudă apropiată c. două infracţiuni de omor simplu aflate în concurs d. b. praeterintenţia d. subiect activ constând din două sau mai multe persoane împreună gravidă d. 0. două persoane? a. numai acte omisive c. culpa b. putând fi orice d) subiect femeie a+b a. acte comisive sau omisive d.3) Omorul săvârsit din interes material – art. cruzimea c. b+d ANS : B 9) Forma de vinovăţie necesară infracţiunii de pruncucidere este: a. femeia ANS : D 7) Care este încadrarea juridică corectă a faptei în care au fost ucise în aceeasi împrejurare. 175 lit. obligatoriu satisfacerea interesului material b. 0. presupune : a. 0. a+d d. 1. premeditarea ANS : D 6) Elementele circumstanţiale de agravare ale infracţiunii de omor deosebit de grav sunt: a. ameninţarea victimei ANS : C 5) Elementele circumstanţiale de agravare ale infracţiunii de omor calificat sunt? a. o substanţă narcotică sau paralizantă d.40 g/l alcool pur în sânge c. starea de neputinţă a victimei de a se apăra b. numai acte comisive b. o infracţiune de omor deosebit de grav b.

complicitate d. coautorat. praeterintenţia c. b+c c. anterior infracţiunii principale d. sluţirea b. coautorat b. intenţia indirectă ANS : B 15) Momentul consumării infracţiunii de furt este cel al : a. punerea în primejdie a vieţii persoanei c. o infracţiune de lovire sau alte violenţe în formă continuată d. b+c+d ANS : C 12) Fapta celui care loveste intenţionat. împosedării autorului cu acel bun ANS : D 16) Înţelegerea între făptuitori la infracţiunea de tăinuire are loc: a. pregătirii acţiunii de luare c. concomitent infracţiunii principale c. instigare si complicitate c. coautorat si instigare ANS : C 14) Latura subiectivă a violului care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei constă în : a. culpa d. cu aceeasi ocazie. a+b b. sluţirea c. posterior infracţiunii principale ANS : D 17) Vătămarea corporală gravă presupune : a. a+b+c d. instigare. pierderea unui simţ sau organ b. două infracţiuni de lovire sau alte violenţe aflate în concurs ANS : D 13) Formele participaţiei penale la săvârşirea infracţiunii de viol sunt: a. c + d ANS : A . o vătămare corporală din culpă c. pierderea cunostinţei a. pierderea unei proteze d.11) Pentru existenţa infracţiunii de vătămare corporală gravă se cere : a. două persoane constituie: a. b + c c. intenţia b. anterior sau concomitent infracţiunii principale b. începerii executării actelor de sustragere d. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii care necesită pentru vindecare îngrijiri60 de zile medicale cel mult de a. o infracţiune de lovire sau alte violenţe b. a + b b. a + c d. pierderea unui simţ sau organ d. deposedării victimei de bun b.

aderarea la o asociere d. omor calificat b. membrii de familie d.18) Tentativa este posibilă la : a. intenţia b. iniţierea constituirii unei asocieri b. a + b + d d. b + d ANS : A 23) Latura subiectivă a infracţiunii de hărţuire sexuală este : a. lovituri cauzatoare de moarte c. prin simulare de calităţi oficiale b. de o persoană înarmată c. praeterintenţia c. b+d e. a + b b. b + c c. b+c d. rude apropiate a. simularea de calităţi oficiale d. în timpul unei calamităţi a. rude în linie directă c. a + d ANS : B 21) Împrejurările care agravează răspunderea în cazul infracţiunii de violare de domiciliu : a. vătămare corporală din culpă ANS : A 19) Lipsirea de libertate este mai gravă : a. a+b+d ANS : A 22) Calitatea persoanelor pentru infracţiunea de incest este de: a. a + b + c c. b+c c. a+b b. a+d ANS : A 20) Elementul material al asocierii pentru săvârsirea de infracţiuni constă în : a. prin simulare de calităţi mincinoase d. în timpul nopţii b. ucidere din culpă d. a + c + d d. a+c c. fraţi si surori b. constituirea unei asocieri a. a+b b. sprijinirea unei asocieri c. a + b b. intenţia directă ANS: D . folosirea de calităţi mincinoase c. în timpul nopţii a. intenţia indirectă d.

b + d d. b + c c. d. intenţie directă sau indirectă d. b. corpul omului sau anumite părţi ale corpului cât omul este în viaţă: C ANS 25) Elementele circumstanţiale de agravare pentru furtul calificat sunt: a. c + d ANS : A 29) Însusirea unui bun mobil al altuia. lucrurile abandonate de posesorul lor (res derelictae) b. a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei vreuna dintre urmările arătate în art. gestiune frauduloasă c. a + b. săvârsirea într-un mijloc de transport b. în varianta tip. intenţie sau culpă b. lucrurile care nu aparţin cuiva (res nullius) c. a + d ANS : D 28) Împrejurările agravante în cazul infracţiunii de tâlhărie sunt : a. 181 c. b + c d. este : a) furtul urmat de întrebuinţarea de ameninţări pentru păstrarea bunului furat b) furtul săvârsit prin întrebuinţare de insulte săvârsit asupra victimei aflate în stare de inconstienţă sau neputinţă de c) furtul a se apăra d) furtul urmat de întrebuinţarea de violenţe pentru înlăturarea urmelor infracţiunii b a. una din C. abuz de încredere ANS : D 30) Forma de vinovăţie a infracţiunii de abuz de încredere este: a. toate variantele ANS : D 26) Tâlharia săvârsită cu praeterintenţie subzistă când : a. efracţia a. culpă ANS : C . delapidare d. a + b.24) Obiectul material al infracţiunii de furt este : a. a + d ANS : C 27) Elementul material al infracţiunii de tâlhărie. a fost comisă prin întrebuinţare de ameninţări c a. a avut ca urmare moartea victimei d. deţinut cu orice titlu constituie infracţiunea de : a. b + c c. energia care are o valoare economică d.pen. luarea unui bun mobil de două sau mai multe persoane b. sustragerea unui bun de la o persoană aflată în imposibilitate de a-si exprima voinţa sau de a se apăra de mai sus d. sustragerea unor bunuri în timpul unei calamităţi c. praeterintenţie c. a + b b. comiterea într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia urmările arătate în art. furt b. a + b c. a avut 182 c. b + d d.

b + c c. însusirea. o universalitate de bunuri mobile si/sau imobile c. delapidare d. pagubele sunt pricinuite cu reacredinţă este comisă cu intenţie d. înselăciune c. a + d d. c + d ANS : B 37) Obiectul material al infracţiunii de distrugere este : a. săvârsirea prin folosire de nume sau calităţi mincinoase în scopul de a obţine un folos material c. folosirea bunurilor gestionate sau administrate d. b + c c. un bun mobil sau imobil ANS . distrugerea. comiterea injust d. D 34) Elementele circumstanţiale de agravare ale infracţiunii de înselăciune sunt : a. a + b + c ANS : A 35) Modalităţile normative ale elementului material al infracţiunii de delapidare sunt: a. fapta este săvârsită în scopul de a dobândi un folos material este săvârsită cu ocazia administrării ori conservării b. folosirea bunurilor gestionate sau administrate b. doar un bun imobil ANS . însusirea. c + d d. doar un bun imobil ANS : C 38) ) În ce constau formele infracţiunii de tulburare de posesie? a) epuizarea are loc fie la momentul când făptuitorul a încetat acţiunea ilicită din proprie iniţiativă. a + b b. traficarea. primirea.31) Varianta agravantă a gestiunii frauduloase este : a. folosirea bunurilor gestionate sau administrate c. fie la data pronunţării hotărârii de condamnare b) tentativa este posibilă. degradarea. dar nu este incriminată . un bun mobil sau imobil d. fapta ANS : A 32) Obiectul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă este : a. fapta bunurilor c. doar un bun mobil c. traficarea. pricinuirea unei pagube a. abuz de încredere b. doar un bun imobil b. B 33) Obiectul material al infracţiunii de înselăciune constă în : a. producerea de consecinţe deosebit de grave b. folosirea bunurilor gestionate sau administrate ANS : C 36) Care sunt infracţiunile contra patrimoniului la care se sancţionează tentativa ? a. gestiune frauduloasă a. doar o sumă de bani d. doar un bun mobil b. a + b b. însusirea. o acţiune sau o inacţiune b. o acţiune sau o inacţiune d. doar un bun mobil c.

b + d d. a + d b. la momentul intrării făptuitorului în imobil d) elementul material este reprezentat de acţiunea de pătrundere fără drept într-un imobil a. numai un bun mobil care se află asupra subiectului pasiv mobil sau imobil d. ocuparea fără drept a unui imobil aflat în posesia altuia mobil sau imobil b. un bun c. numai cu intenţie indirectă d. pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tăinuit d. b + c c. a + d ANS : A 39) Obiectul material al infracţiunii de tulburare de posesie este : a. numai cu intenţie directă c. intenţia sau culpa b. obiectul material lipseste c. pedeapsa aplicată tăinuitorului poate depăsi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tăinuit ANS : C 42) Forma de vinovăţie la tăinuire este : a. un bun mobil ANS : C 40) Modalităţile normative ale elementului material al infracţiunii de tăinuire sunt: a. ultraj d. un bun ANS : B 44) Încadrarea juridică a faptei de lovire a unui poliţist aflat în exerciţiul funcţiunii dacă acesta si-a depăsit atribuţiile de serviciu este : a. intenţia directă sau indirectă ANS : D 43) Obiectul material al infracţiunii de ultraj în varianta tip sunt: a. sustragerea unui bun cunoscând că acesta provine din săvârsirea unei fapte penale a. a + b + c d. primirea unui bun cunoscând că acesta provine din săvârsirea unei fapte penale c. b + d ANS : B 41) Limita legală a pedepsei aplicate tăinuitorului prin raportare la cea prevăzută pentru autorul faptei din care provine bunul este : a. vătămare corporală din culpă ANS : A . transformarea unui bun cunoscând că acesta provine din săvârsirea unei fapte penale d.c) consumarea are loc instantaneu. un bun imobil d. a + b b. pretinderea unui bun cunoscând că acesta provine din săvârsirea unei fapte penale b. ultraj în concurs cu infracţiunea de lovire sau alte violenţe c. corpul funcţionarului public ultragiat b. pedeapsa aplicată tăinuitorului se reduce dacă pentru autorul faptei din care provine bunul s-au reţinut circumstanţe atenuante b. b + c c. lovire sau alte violenţe b. pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât aceea care s-a aplicat autorului faptei din care provine bunul c.

45) În ce condiţii sunt incidente variantele agravate ale infracţiunii de ultraj? a. numai intenţia c. dacă funcţionarul public ce îndeplineste o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat se află în exerciţiul funcţiunii c. într-un rezultat. doar sub forma intenţiei b. doar în momentul în care făptuitorul intră în posesia folosului necuvenit c. a + b b. numai praeterintenţia ANS : C 49) Elementul material al infracţiunii de luare de mită constă în : a. promisiunea sau oferirea de bani d. doar în modalitatea intenţiei directe ANS : B 47) În ce constă urmarea imediată la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice? a. darea de bani ori alte foloase a. o circumstanţă atenuantă c. dacă fapta este săvârsită de două sau mai multe persoane b. c + d ANS : A 48) Forma vinovăţiei în cazul infracţiunii de neglijenţă în serviciu este : a. în momentul realizării acţiunii sau inacţiunii incriminate d. o cauză de nepedepsire b. sau într-o pagubă patrimoniului acesteia b. pen. a + d d. o cauză de reducere a pedepsei d. 145 C. în momentul producerii pagubei b. o cauză specială care înlătură caracterul penal al faptei D ANS : . a + d d. într-o stare de pericol a. a + b b. nerespingerea promisiunii unor foloase b. într-un pagubă d. atât sub forma intenţiei. acceptarea promisiunii unor foloase c. b + d ANS : A 50) Când se consumă infracţiunea de luare de mită ? a. b + c c. cât si a culpei c. doar sub forma culpei d. atât intenţia. c + d c. după îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu ANS : C 51) Care este natura juridică a constrângerii mituitorului de către cel care a luat mită ? a. într-o tulburare însemnată bunului mers al unei unităţi din cele la care se referă art. numai culpa d. dacă fapta este săvârsită de două sau mai multe persoane împreună ANS : C 46) Cu ce formă de vinovăţie se poate săvârsi infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri? a. dacă împotriva victimei se exercită o lovire sau alte violenţe ori o vătămare corporală sau o vătămare corporală gravă d. cât si culpa b. dar nu este obligatoriu să se reţină existenţa unei pagube rezultat si acesta este în mod obligatoriu concretizat într-o c.

o cauză de reducere a pedepsei conform art. pen. c + d ANS : A ANS : B ANS : C 57) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte constituie : a. plângere b. bunurile au fost primite de funcţionar după ce a îndeplinit un act contrar îndatoririlor sale ANS : B de serviciu 55) Forma vinovăţiei în cazul infracţiunii de trafic de influenţă este : a. nedenunţarea unor infracţiuni d. (primirea de foloase necuvenite) ? a.52) Când are loc acţiunea caracteristică elementului material al infracţiunii de dare de mită raportată la efectuarea sau neefectuarea actului de serviciu de către cel mituit ? a. memoriu a. bunurile au fost obligat în temeiul funcţiei sale d. mărturie mincinoasă b. intenţia directă calificată prin scop c. numai sub forma instigării si a complicităţii b. o cauză generală de înlăturare a răspunderii ANS : C penale 59) Formele de participaţie penală la infracţiunea de mărturie mincinoasă sunt : a. o cauză specială de nepedepsire d. se săvârseste doar ulterior efectuării sau neefectuarii actului de serviciu c. 76 C. o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei b. coautorat. instigare. în baza unei înţelegeri anterioare au fost primite de funcţionar după ce a îndeplinit un act în virtutea b. o cauză ce înlătură caracterul penal al faptei c. o cauză de reducere a pedepsei b. fie ulterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu d. se săvârseste doar anterior efectuării sau neefectuarii actului de ANS : D serviciu 53) Natura juridică la denunţarea de către mituitor a faptei mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat este : a. doar în forma instigării si coautoratului d. o cauză generală de nepedepsire 54) În ce moment se primesc bunurile de către funcţionar în cazul infracţiunii prevăzute în art. complicitate ANS : A ANS : D . a + b b. denunţ c. intenţia directă sau indirectă 56) Actul de sesizare pentru denunţul calomnios este constituit de : a. praeterintenţia d. o d. intenţia indirectă b. bunurile funcţiei sale primite de funcţionar înainte de îndeplinirea unui act la care era c. petiţie d. se poate săvârsi fie anterior. a + c d. bunurile au fost primite de funcţionar după ce a îndeplinit un act. se comite numai concomitent cu efectuarea sau neefectuarea actului de serviciu b. favorizarea infractorului c. 256 C. doar în forma autoratului c. b + d c. pen cauză specială de impunitate c. denunţare calomnioasă 58) Retragerea mărturiei mincinoase înainte de arestarea inculpatului sau în toate cauzele înainte de pronunţarea unei hotărâri ori a unei alte soluţii ca urmare a mărturiei mincinoase? a.

doar prin alterare (prefacere) d. 262 C. cu prilejul întocmirii acestuia. a + b. numai prin comisiune b. falsificarea unui înscris oficial. doar prin contrafacere (plăsmuire) b. intenţia directă sau indirectă d. atât prin omisiune. de arme sau de alte instrumente săvârsită de două sau mai multe persoane b. pen. pentru zădărnicirea urmăririi penale. nedenunţarea unor infracţiuni 61) Forma de vinovăţie cu care se săvârseste favorizarea infractorului este : a. represiune nedreaptă d. falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod ANS : D 67) Elementul material al infracţiunii de fals intelectual (art.) se realizează prin : a. culpa cu previziune d. 289 C. folosirea unui înscris oficial în vederea producerii de conseciţe juridice d. a judecăţii sau a executării pedepsei constituie : a. prin consemnarea unor fapte sau împrejurări neadevărate. falsificarea unui înscris sub semnatură privată c. (nedenunţarea unor infracţiuni) : a. intenţia directă sau indirectă 62) Menţinerea intenţionată a stării de arest/deţinere după expirarea duratei mandatului de arestare preventivă/de executare a pedepsei constituie : a. intenţia sau culpa b. fapta este săvârsită prin folosirea de calităţi mincinoaseb a. fapta este împreună c. abuz în serviciu contra intereselor persoanelor c.60) Ajutorul dat făptuitorului. intenţia directă calificată prin scop b. cât si prin comisiune d. favorizarea infractorului d. b + d d. fie prin alterare c. în urma înţelegerii avute cu acesta anterior săvârsirii faptei. tăinuire c. numai prin prin omisiune ANS: A ANS : A ANS : D ANS : D ANS : A . complicitate la acea infracţiune b. fapta este săvârsită în timpul nopţii d. fie prin contrafacere. intenţia indirectă 65) Elementul material al infracţiunii de falsificare de monedă sau alte valori se realizează : a. culpa c. numai cu prilejul întocmirii înscrisului oficial c. numai cu prilejul emiterii valorii respective de instituţia abilitată ANS : B 66) Elementul material al infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale constă în: a. lipsire de libertate în mod ilegal b. a + d 64) Forma de vinovăţie a infracţiunii prevăzută în art. ori omisiunea consemnării unor date sau împrejurări b. pen. fapta este comisă prin folosire de violenţe. praeterintenţia c. arestare nelegală 63) Împrejurările care agravează răspunderea penală în cazul infracţiunii de evadare sunt : a. b + c c.

b + c c. culpa c. infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în concurs cuinfracţiunea de uz o faptă nesancţionată de legea d. intenţie sau culpă c. a + b ANS : A 70) Forma de vinovăţiei a asocierii pentru săvârsirea de infracţiuni este : a. tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei persoane pentru prostituţie d. infracţiunea de uz de fals c. intenţia ANS : D . a + b + c + d b. a + b b. de fals penală ANS : A 69) Elementul material al infracţiunii de proxenetism constă în : a.a. c + d d. infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată b. b + c c. traficul de a. praeterintenţia d. a + d d. intenţie b. intenţie sau culpă ANS : A 71) Forma de vinovăţie specifică infracţiunii de proxenetism este : a. îndemnul la prostituţie b. praeterintenţia d. culpa b. a + d ANS : B 68) Care este încadrarea juridică a faptei de falsificare a unui înscris sub semnătură privată si de folosire a sa de către autorul falsului ? a. înlesnirea practicării prostituţiei c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful