THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója. * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

4

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

5

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY _______________________________________________1 TARTALOM ________________________________________________________5 ELŐSZÓ ___________________________________________________________9 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA_______________________________________________________11 Az ezoterikus világkép ___________________________________________16 Az ezotéria mint út ______________________________________________23 A hermetikus filozófia____________________________________________26
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA ____________________ 27

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn _________________________29 Test, lélek és szellem ___________________________________________34 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ___________________________43

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ________________________46 A hipnózis mint jelenség _________________________________________49 Egy hipnózismodell _____________________________________________54 A hipnózisterápia _______________________________________________57 Konzekvenciák _________________________________________________60 A VALÓSÁG POLARITÁSA _________________________________________65 Az élet: ritmus __________________________________________________68 A megbékélés __________________________________________________74 A bűn projekciója _______________________________________________77 A rezonancia törvénye ___________________________________________80 A környező világ mint tükör_______________________________________82 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _____________89 A valóság ősprincípiumai ________________________________________92 Az égitestek mint reprezentánsok ________________________________101 Az idő minősége _______________________________________________106 A horoszkóp mint mérőeszköz ___________________________________111 A horoszkóp mint az élet tanterve ________________________________118 A tanulás polaritása ____________________________________________120 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 Asztrológia a reinkarnáció alapján________________________________129 A sors beteljesítése ____________________________________________134 A betegség mint információ _____________________________________141 A szabadsághoz vezető út ______________________________________143 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS______________________________________146 A betegség és a halál mint a sors jelei ____________________________150 Homeopátia ___________________________________________________157 Az információ mint gyógyeszköz _________________________________162 A hasonlóság elve _____________________________________________168 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS ______________________________________174 Az egység ____________________________________________________185 A teremtés hármassága ________________________________________188 A bibliai teremtéstörténet _______________________________________191 Kiűzetés a Paradicsomból ______________________________________195 Betegség és bűnbeesés ________________________________________200 A betegségen át az üdvösségbe _________________________________203 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA _______________________208 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 A halál – a lét másik formája ____________________________________211 A karma törvénye ______________________________________________215 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át ____________________218 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA ______229 A fogantatás és a születés élménye ______________________________233 Találkozás a múlttal ____________________________________________237 Bűn és felelősség ______________________________________________242 Az ősprobléma: a hatalom ______________________________________245 Túlvilági tapasztalatok __________________________________________248 A földhöz kötött lélek ___________________________________________252 A lélek fejlődési fokozatai _______________________________________255 Vallás és reinkarnáció __________________________________________258 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS ________________________________265 Az okkult technikák értelméről ___________________________________275 Az ezotéria és a menekülés a világ elől ___________________________276 Hazatérés_____________________________________________________280 .

akik akár hely-. de különösen azok. arra ösztönöztek. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. pozícióinkat feladjuk. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. A résztvevők. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. S e keresés csaknem fontosabb lehet. mint a találás maga. azaz rugalmassá válunk. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. . akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. alvásban és birtoklásban. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. A keresés megnyitja az embert. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. ivásban. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. A keresés ugyanis nem más.

de belső nyitottságot igen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 mely által az olvasók széles köréhez juthat el. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. mint gondolnánk. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. beállítottságát feladnia. s így szokatlan gondolatokat. Mint a tanfolyam első szemesztere. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. D. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. ragaszkodunk a megszokotthoz. amely ellenállást válthat ki belőle. Kívánom. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. . Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. 1978 októberében Th. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez.

Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. természettudományos világkép határozza meg. ami kijelöli a Teremtmények célját. Valamennyien tudományos kategóriákban . elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. amellyel bármely megállapítás. azt. mondván.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. a mélyértelműt.

s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 gondolkodunk olyan területeken is. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. hogy az emberiség egyre fejlődő. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. és így tovább. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. mindenki tudja. A tudományos munkának az a célja. A tudomány története az emberi tévedések története. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. s új felismeréseket fogadjon be. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. E célból olyan elméleteket alkot. Semmi okunk rá. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. Mindebben csak az a groteszk. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a . A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. Törvényszerű tehát. hogy emiatt szégyenkezzünk. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül.

amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. amelyek feljogosítanak bennünket arra. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. Ez az a pont. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: . s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. Egyik legfőbb gyengeségünk. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 tévedéseket mindig a múltban követték el. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. hogy gondolatilag rögződünk. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít.

hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 1. Egyre nő azoknak a száma. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? . 2. Az l. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. vagy pedig adekvát. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. hogy ezt a lépést megtegyük. hogy csak ez mérhető. pontból arra következtetnek. ha felismerjük saját módszereink korlátait. s kiterjesztik azokra a területekre is. Alighanem megérett az idő arra. tehát az anyagon kívül nincsen semmi.

s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. Eredetileg az ezotéria és a . ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. vagy melyek azok. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. mert ugyanakkor nem szólnak arról. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. mely betegségek váltak gyakoribbá. inkább csak azt akartuk bemutatni. annál kevesebb ideje van. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. Mindazzal. úgy látszik. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. mint egyes szomatikus tüneteket. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. amit eddig elmondtunk. amellyel időt takaríthat meg.

A tudást . az okkultizmus stb. hogy csodálkozva kérdezzük. Ennek a könyvnek az a feladata. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. – azonos fogalmak. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. a bölcsesség tana. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. Ez olyan magától értetődő számunkra. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. A tudomány átadható. Aki elég tehetséges. A tudás nem. s így nem más. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. hogy mindenki számára megközelíthető legyen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 titkos tanok. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. Az ezotéria tehát aszociális. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. ez azt jelenti. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának.

A hit alapvetően azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. amelyek teljességgel érdektelenek. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. hogy lehetségesnek tartunk valamit. azt csak hihetem. individuális megismerési aktussal. . csak olyan teljességgel személyes. A hit és a tudás két különböző fokozat. amit nem tartunk lehetségesnek. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. amely metafizikus természetű. céltalanok. hogy „a tudás legyen mindenkié”. de sohasem tudhatom. sem továbbadni nem lehet. jó okom van-e arra. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. Amit másoktól veszek át. sem átvenni. de nem szabad összekeverni őket egymással. Hinni annyi. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. márpedig azt. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. nem tapasztalhatjuk meg. Ez utóbbi átadható. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. Az sem számít. hogy valamiben higgyek vagy sem. mint nem tudni.

Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. hogy létét homályban tartsa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. hogy e két kör feltételezi egymást. az ezotéria is csak a keveseké. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. Ebből a tudásból az következik. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. Később. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. Egy. tehát . több fáradságot fordít arra. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét.

7. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. 1. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. és megtanulok kottát olvasni. 5. („És a világosság a sötétségben fénylik. Ugyanígy van ez az ezotériával is. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető.” (Máté ev. zörgessetek és megnyittatik néktek. a titkos tanokkal is. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. hanem az. Ezért el sem kell rejteni. használjon műve leírására betűket vagy számokat. a tudatlan mégsem meríthet belőle. ez nem jogosít fel arra.” János ev.) . 7. keressetek és találtok. hogy vagy veszem a fáradságot. „Kérjetek és adatik néktek. vagy ahogyan nevezik. akik kérik ezt a segítséget. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 számára az akkor is semmitmondó. Ilyenkor el kell döntenem. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. mert azokat ismerem. hogy képesek legyünk látni. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. de a sötétség nem fogadta be azt. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. A tudóknak nem az a feladatuk. A törvények felismerése csak azt viheti előre.) Ha nem tudok kottát olvasni.

hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. Ha egyáltalán el akarjuk érni. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. Az ezotéria olyan célhoz vezet. tényeknek vagy törvényeknek. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. amelyet csak akkor érhetünk el. mint az. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. hogy előzetes tájékozódásunk. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. akik. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. ha útra kelünk. de még fél lábbal sem léptek rá az . információink hasznosnak bizonyulnak. mozgásba kell lendülnünk. még inkább ösvény. Az ezotéria út. meg kell tennünk ezt az utat. útnak kell indulnunk. beszélhetünk olyanokkal. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. kiszámolhatjuk. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. Lehetséges. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. hány kilométer. akik utaztak már ezen az úton. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. és így tovább. Bécset. Minden út valamilyen célhoz vezet. hogy tudjunk. Lehet. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. bár teli torokból hirdetik.

Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. szidhatja a társadalmat és így tovább. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. még a legkisebbet is. Saját életünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ezotéria útjára. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. mert tudat alatt pontosan érzi. (Hangsúlyozzuk. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. így magunk is változunk. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. pereskedhet a bátyjával. megújulunk. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. mi az asztrológia. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. e kettő ritkán esik egybe. hogy felismeréseinket. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Ha valaki például valóban megértette. nem fog pereskedni és így tovább. Ezen az úton járni azt jelenti. hogy az ezoterikus út kötelez. Sajnos. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. . ez azt jelenti.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. a dolgok átélését.

s így semmire sem kötelez. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. A parapszichológia hazug és gyáva. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. mert még ahhoz sincs bátorsága. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. hogy felismeréseihez tartsa magát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. . de sohasem mer semmibe „beleharapni”. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. A sors iróniája. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. s levonja belolük a konzekvenciákat. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. amíg az funkcionális jellegű. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal.

a polaritás legyőzése. az Unio Mystica. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. a kozmikus tudat elérése. Meglehet. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. útmutatók és útjelző táblák. a bölcsesség megtalálása. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. jóga. eligazítanak bennünket. mágia. hanem a tájékozódásban segítenek. hogy merre is menjünk tovább. meditáció. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. hogyan értsük meg őket. sok van mindkettőből. tarot. az Istennel való egyesülés. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. hogy ezt a célt elérjük. kabbala. tudatosabbá kell válnunk. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. s meg kell tanulnunk. mind a parapszichológiától. a kémiai menyegző. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. Ji Csing. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. forduljunk végre az ezoterikus út felé. de remélem. . útmutatók utunkon. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. Ahhoz. alkímia. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. Igen hasznos.

és így saját magukat akadályozzák abban. Ezek az emberek. milyen gazdag a választék itt . Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. hogy az úton továbbhaladjanak. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Gyakran esünk abba a hibába. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. sajnos. s nem veszik észre. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. Ezt teszik azok. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. hogy utunkat követnénk. hogy leragadunk egy útjelzőnél. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Van egy sereg olyan specialista. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. aki azt képzeli. Ezt csak azért említem meg. hogy továbbjutottak. vagy csak az ingára esküsznek. Igazság csak egy van. Azt hiszik tehát. akik csak az asztrológiára. ahelyett. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. Ezért aztán nehéz észrevenni. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni.

Ezért támaszkodom. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. hiszen nem öregszenek el. az alkímiára és a mágiára. Mindig volt és mindig lesz. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. csaknem minden munkámban. tanulnia kell az iskolában. vagy modernizálni őket. de a gyermeknek. mint az asztronómia. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. Abban a tévhitben él. a kémia stb. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. Pedig ezeknek megvan az az előnyük.és életmódunkhoz. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. és lassan odáig fejlődnie. hogy minden tudás mindig jelen van. sosem kell korrigálni. s csak idő kérdése. A tudás mindig jelen van. Tanításai függetlenek az időtől. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. mikor fogunk „mindent” tudni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Nyugaton ezoterikus módszerekből. A modern tudomány nem érti. hogy felismerhesse. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és meg- . Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. a kabbalára.

hanem a centrumában kezdődik. fizika. vagyis a speciális területekre. kémia. mert minden területre vonatkozik. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. Azt reméli. hányan olvasták előtte Homéroszt. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. A gyermek számára nincs jelentősége annak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 érteni. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. pedig évezredek óta olvasható.). akit így hívtak: Hermész . ő először olvassa. A specialistát zavarja az ilyen tudás. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. biológia stb. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába.

ami lenn van. 7. 8. Az. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. és ami fenn van. ha a földbe visszafordul. elfogadva azt. hazugság nélkül. úgy. biztos és igaz. Így érted meg az egyetlen csodát. melynek jó ideje nyoma veszett. Ereje tökéletes. ami lenn van. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. lett minden teremtett dolog. A tábla. ugyanaz. az Egy gondolatból. És ahogy minden dolog az Egytől származott.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 Triszmegisztosz. Ez a világ első anyagának forrása. anyja a Hold. 6. 4. Apja a Nap. . pontos életútja a történelem homályába vész. A szél hordozta méhében. Való. mint ami fenn van. 2. Tizenöt tézisét zöld. 3. ugyanaz. Dajkája a föld. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. 5.

és minden szilárdat áthat. eredménye csodálatos lesz. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. aztán pedig a földre. aki teljességében megérti ezt a szöveget. Annak a számára. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. a durvát a finomtól. hozzáértéssel. mert a világ tudásának három része birtokomban van. fölöslegessé vál- . Ez azonban nem a szöveg hibája.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 9. gyengéden. hanem megértőképességünké. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. 15. Amit a Nap műveleteiről mondtam. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. Így teremtették a világot. befejeztem. 13. 14. 10. 12. Válaszd el a földet a tűztől. Annak. ami ezt a módszert követi. 11. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. A földről az égbe száll.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 nak a könyvtárak. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. amely így szól: „Az.” Ez a tézis. a hermetikus filozófia kulcsa. „az égben és a földön”. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. Így érted meg az egyetlen csodát. Aki azonban veszi a fáradságot. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. Az a feltételezés áll mögötte. Biztosan vannak. ugyanaz. birtokában lesz a bölcsesség egésze. úgy lenn”. mint ami fenn van. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. . ami lenn van. ugyanaz. ami lenn van. és ami fenn van. fenn és lenn. hogy az univerzumban mindenütt. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. Az analógia törvénye: amint fenn. s ez elegendő ok lesz számukra.

Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. hogy a törvények szemléletét és . tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. Manapság tudjuk például. elképzelnünk azonban lehetetlen. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. Megismerésünk rá van utalva. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. az emberi. csak segédeszközzel. amelyek körül atomrészecskék köröznek. ami ez alatt vagy e fölött van. úgy lenn” zseniális formulája. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. Minden. a „közepes” nagyságrendre. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is.

mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. Az „amint fenn. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. A véletlen. a véletlennek nincs helye benne. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. Ugyanez érvényes világunkra is. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. Ha létrehozunk egy komputert. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. minden kozmoszt káosszá változtat. s működése is e törvények betartásától függ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. . amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. ezért napjainkban szokatlannak tűnik.

úrnak éppígy nem véletlenül. Ha ez a kő történetesen X. Még egyszer: véletlen nem létezik. hogy a véletlen profi védelmezői. A statisztikus ugyanis azt gondolja. hogy a törvény létét tagadjuk. Nem véletlenül beteg az ember. az eredmény véletlenül lesz három. hogyha kockát vetünk. sem az az időpont. akkor X. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. hanem törvényszerűen fog leesni. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. Minden esemény mögött egy törvény áll. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. az ugyanis. amelyben ez történt. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. mégsem riad vissza attól. amelyet szabványos (vagy: normális) . a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. Az már megint csak a sors iróniája. nem üti el véletlenül az autó. hogy X. és így tovább. úr fejére esett egy kő. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. öt vagy valamilyen más szám. akkor az nem véletlenül. úr fejére esik. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. Sem a tény nem véletlen. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ.

emberek. Azt jelzi. . hogy törvényszerű. hogy mi. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. hogy eredetileg más értelme lehetett. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. annak is érvényesnek kellene lennie. és. „amint fenn. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. ami az emberrel törvényszerűen megesik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 eloszlásnak nevezünk. (Véletlen németül: Zufall: megesés. mind kicsiben. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. úgy lenn”. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. Hasonló a darwinista logika is. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. annál helyesebb lesz az eredmény. mind nagyban. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. A világ szemlélése arra késztet bennünket. hogy kozmoszról beszéljünk. egyes eredményekre épül. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. odaesés).

hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve.” (A kiadó) . Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. és fordítva. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). és tanúsíts önmérsékletet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. nincsenek alávetve semmilyen ösz* A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. Ez korántsem magától értetődő. először az emberi testtel találkozunk. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz.”* Test. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. hogy megismerhesd Istent.

a halottban nem működik többé. az az instancia. nehezen lehetne ő maga is anyag. A lélek olyan instancia. Kézenfekvő tehát. érzékelő individuumot éli meg önmagát. individualitás. régebben használt fogalom neve: lélek. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 szefogó koncepciónak. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. . Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. A lélek tudat. Ennek egyenes következménye. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. az élete tűnik el. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. hiszen ha lényegi kritériuma az. Egy másik. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. Köztudott. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. Mindenki tapasztalatból tudja. Ha ez az élő ember esetében nem így van. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. Születésétől haláláig mint létező. hogy képes az anyagot koordinálni.

A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. ha egy mai kutató. Ez a valami azonban nem a lélek. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. ezen olyan önálló. mintha ismerné a lélek természetét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. amivel azt a látszatot kelti. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. amiből következik. sem nem függ ezektől. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. elimináció. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. hanem a tudomány terméke. Bár nagyra van szakterminológiájával. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. hát még ha . Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. s azt is tudták. mint például az amerikai dr. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. sőt annak mélységeit és rétegeit is. 1. nem anyagi instanciát értünk. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek.

hogy mindenütt a természetben. 2. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. hallottak és érzékeltek”. az információ azonban soha nem anyagi természetű. Úgy gondolják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. szorongások. ahol alaki folyamatok zajlanak le. minden növénynek. minden embernek lelke van. . nehogy valaki a génekben keresse az információt. konfliktusok és komplexusok helye. annak csupán eliminációja. A pszichológia psziché. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. A macska tehát saját farkába harap. ahol mindent továbbra is láttak. hogy tevékenykedjék. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. Minden állatnak. Végül említsük még meg. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik.

amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. Ebben a láthatatlan. amely az élő szervezetet körülveszi. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. kifejlett növény formáját. legújabb kutatási eredményei. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. Harold Saxon Burrnak. Az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. Az élet nem lehet azonos a tudattal. hátra van még egy igen fontos fogalom. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. mint „az élet”. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. s ez nem más. Sokkal inkább azt mondhatnánk. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Ebből arra a következtetésre jutott. Ennek ellenére óvakodjunk attól.

anonim. Az élet (szellem). amely minden élőlény sajátja. nem magával az élettel. A szerv is egy individuális egység. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. ellentétben a lélekkel. Az élet olyan minőség. Az ember életet sem teremteni. Ha „földi életünket” befejezzük. Önmagát egységként érzékeli. lélek. szellem. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. sem elpusztítani nem tud. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. Csak egy szellem. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik.ilyenkor élünk. személytelen. mint például a szervek egységeire. lélek és szellem hármasságából áll. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 élet szintén nem állhat anyagból. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . s ezt az egységet „én”-nek nevezi. Ez a funkcionális individuali- . Részt vehetünk benne. egy élet van. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. ez az az „isteni szikra”.

de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. individualitásként érzékeli önmagát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 tás azonban azt feltételezi. bár felmerül a kérdés. amelybe ő (a máj) integrálva van. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. hogy tudata is van. vagy hál' istennek. újabb egységekbe ütközünk. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. tudata van akkor is. mint az emberé. A máj szintén önmagába zárt egységként. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. rosszul érezné magát. Minden lénynek. amelyeknek a neve sejt. aki egy légynek tulajdonít tudatot. s individualitást mutat. Sajnos. szaporodni képes. az ember. Feladata. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. . A sejtek egyenként szintén individuumok. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. A sejt él. amely élve fejlődik. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. kétségtelen tehát. mert egyébként a fölérendelt individualitás. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. hogy minden szervnek individuális tudata van. Egyedüli és kizárólagos feladata.

inkább megpróbálja őket eltávolítani. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. növény vagy állat – lelke és szelleme is van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Ha ehhez nincsen kedve. hamarosan tudatára ébredünk. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. amely hamarosan elveszíti formáját. hanem egy halott égitesttel. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. és így tovább. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. része egy nagyobb individuumnak. Ha ez nem így lenne. hogy nekünk. Ha nem így volna. a Föld is individuális intelligencia. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. szintén az a feladatunk. az embernek. amely nemcsak testtel. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. Amint a sejt. Minden testnek – legyen az kő. Az. csak hullát látnánk. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. Igyekeznünk . Ahogyan felbomlik a halott ember teste. a szervnek. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. hogy saját létét megőrizze. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. mint individuum. a naprendszeré. hanem tudattal is rendelkezik. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Hozzá kell szoknunk végre. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. ráksejtté válik. felbomlik a halott égitestek teste is. és személyes szabadságvágy ébred benne. mint sejteknek. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. Mint a többi égitest.

ha megsemmisülünk. . hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. úgy lenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 kell tehát. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. ne csodálkozzunk. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. Hiszen: amint fenn. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk.

. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. Azt. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. 2. aki teljesen felfogja. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. 3. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. hogy most mégis miért tárgyaljuk. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. akik okkultizmussal foglalkoznak. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. Azokat az embereket. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. G. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt.

Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. Paracelsusnál is megtaláljuk. Meglehetősen ostoba dolog. . Utoljára. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. Az animális itt azt jelenti: „élő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 4. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. aki a mágnessel szép sikereket ért el. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. sőt a Bibliában is. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. lelkes”. pusztán azért. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. Mesmer. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Friedrich Anton Mesmer. Mesmer arra a következtetésre jutott. mert az első. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. hogy az emberben is van valamilyen erő. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos.

hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. s végül magányosan. nyomorban halt meg. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. „akinek az volt a tragédiája. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. azonban teljesen tévesen. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. . Jogos az a bűntudat. Párizsban élt. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. Bécset el kellett hagynia. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. akit legalább annyian tiszteltek. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. magnetizmusként interpretálta őket”. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. mint ahányan gyűlöltek. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. eljön lassan az a nap. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. melynek törté- . A magnetizmus önálló kezelési módszer. Braidre. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. s bizony ma sem érti. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. körülbelül húsz centiméterre van. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. amely enyhén szemmagasság felett. térjünk most át az angol szemorvosra. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás).

A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs . hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. kézenfekvő volt. a szuggesztió áll. Elméletük középpontjában. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. mint a hipnózis lényegi faktora. mint minden más pszichózist. Miután akkoriban. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. Visszatért Bécsbe. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. Sigmund Freud fiatal. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 nete messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. és Charcot-t is Párizsban.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. mint a zenéhez. hogy erőltessék meg magukat. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. amely a hipnózis során történt. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. amely számára további. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidé- . amelyet tehát emlékezetében elfojtott. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. Azt gyanította. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. mégis. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. amelyre az érintett nem akar emlékezni.

2. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. hogy verbális úton fáradtságot. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes . poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. hogy a páciens elfelejtett. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. 3. Kivételt képeznek a kelet-európai országok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 zett emlékezetkiesés. ébresztés a hipnózisból és 4. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. a hipnotikus álom indukciója. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. kísérletek hipnotikus állapotban. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. álmosságot szuggerálunk.

hogy elviselhetetlenül hideg van. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. A hipnotikus kísérletek határtalanok. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. hogy melegszik. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. amelyben embernek nyoma sincs. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. Ha viszont azt mondja. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. Ez az első szakasz változó időtartamú. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. a kísérleti személy verejtékezni kezd. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. korongot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 tárgy fixáltatásával. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. és egyre nagyobb a hőség. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. amit akarunk. nem is zavarja a hipnózist. és attól is. hogy első hipnózisról van-e szó. például egy tollat. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. .

Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. hogy az egy darab izzó acél. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. hogy egy. Bár teljesen ébren van. mégsem tudja a jobb karját moz- . Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. így mozgásképtelen. s azt szuggeráljuk. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. s valamilyen jelzéshez kössük. de arra is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. ennek csak az a feltétele. ha háromszor tapsolunk. Lehetőség van arra. hogy inzulint kapott. hogy a jobb kar merev. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. amelyeknek értékeiről. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek.

bár valójában se nem látni. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. Egy másik. pihentnek érzi magát. Most én felébresztem önt. meghúzza a szakállát. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. . hogy mind a Mikulás. hogy kopognak az ajtón. s minden úgy fog történni. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. ahogyan azt elmondtam önnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 dítani. amit most megbeszéltünk. Odamegy az ajtóhoz. Abban a pillanatban viszont. Gyanakszik. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. mind az angyal valódi. amikor meglátja. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. hogy valaki tréfát űz önnel. hiszen nyár van. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. hogy rágyújtok egy cigarettára. A Mikulás beszélni is fog. és csak beöltözött. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. hogy ellenőrizze. se nem hallani semmit. Abszolút éber. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. hallja. tökéletesen frissnek. ha elhangzik a három taps. Emiatt meg is érinti a Mikulást. semmire sem fog emlékezni. valódi-e. Az igézet csak úgy oldható fel.

mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz.. a kísérleti személy tesz valamit. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis. elfogadható okot találjanak. amelyet a hipnózis során adtunk. . sosem fog eszükbe jutni. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. mert mind akusztikus (kopogás. mert egyszerűen tennie kell.. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. mert meg akarják tenni. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. kivitelezésre kerül éber állapotban is. a jelenség kritikája. Ehhez jön még a szuggerált kétség.. Ezért aztán. ajándék). hogy mit csinál. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. angyal. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. Gyanakszik. hogy mindent azért tesznek. miért teszik éppen ezt vagy azt. hogy miért teszi. de nem tudja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 Az itt leírt szuggesztió igen komplex. mind optikai (Mikulás. (. hogy valaki tréfát űz önnel. Minden megbízatás. beszéd). hogy csak utasítást hajtanak végre..

Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. így sok mindent érzékelünk. Képzeljük el. Előadás után talán még beülünk valahová. Amíg együtt szenvedünk és reményke- . a darab elkezdődik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. másnap kialhatjuk magunkat. hogy szombat este van. Az előadás még nem kezdődött el. mi is tulajdonképpen a hipnózis. a hangszerek hangját. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. A terem elsötétedik. benyomások sokasága kavarog bennünk. ami körülöttünk van. Tudjuk. a függöny felemelkedik. a színház belső terét. megfigyelések. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. s a cselekmény leköt bennünket. Az embereket. Gondolatok. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. hogy színházban ülünk. egy pillantásnyira a programfüzetet. a szomszéd székeken ülők öltözékét. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra.

a tudat beszűkül egy pontra. a fény koncentrálódik. Csak amikor lemegy a függöny.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 dünk a színpadi hősökkel. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. hogy egyáltalán színházban vagyunk. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. Ezekben az esetekben ugyanaz történik. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. nem gondolunk hétköznapjainkra. sem az előadást követő vacsorára. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. amikor egy megsebesült. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. és kivilágosodik a nézőtér. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. különböző intenzitással. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. hogy mások is jelen vannak. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. Ez mindennapos folyamat. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. Szó szerint elfelejtjük. sőt azt is. Ugyanerre az effektusra építünk. míg a felület többi része sötétbe . de állandóan megtörténik velünk. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. s mind a tudatból. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. Mindenki ismeri azt a jelenséget. hogy mutatunk neki valami érdekeset.

autogén tréning. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő . gyújtólencse. Ilyenkor történhet meg az is. illetve lézersugár). Ha koncentrálunk. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. a hormonok kiválasztását. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. mind másoknál. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. mint a teljes felület megvilágítása esetén. de lyukat is égethet a felszínbe. ahol a dolog átcsap ellentétébe. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. hipnózis. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. s új.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 merül. szívverését és így tovább. vércukorszintjét. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. s egy új. biofeedback stb. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot.

Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. Ugyanez történik a hipnózisban is. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. kívánatos programra cserélhetjük fel. az egész test verejtékezni kezd. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Képzeljünk el egy óriási szállodát. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. Szándékosan mondok „szimptómát”. amelynek termeiben zene szól. Ha valaki bejuthat abba a terembe. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. ami- . Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. Abból indulunk ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 programok irányítják. Ha ezt a hipnózisban egy új. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. ahol a magnetofon működik. megszűnik a szimptóma.

aki egyébként nem volt orvos. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. és így tovább. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) . örök egészséghez jutni. Ezek a módszerek azt tanítják. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. mely elfoghatja azt. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. tulajdont. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. az talán csak a könyv végére lesz világos. mint mondjuk a sebészet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 vel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. így nagyjából ugyanazon a szinten van. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. gazdagságot szerezni. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. pénzt.

Coué is. hiszen mindig hazugság. hogy módszereit terjeszteni kell a világban.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. amit gondol. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. hogy ezek . Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. aminek kigondolták. hogy a betegségek eltűnjenek. amellyel egészséget. amit gondol. amelyet couéizmusnak neveztek. mint azt a mai orvostudomány teszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 Európában egész mozgalmat váltottak ki. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. Bár ez szeretetre méltó gondolat. hanem az. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. a betegség problémájával azonban nem adekvát.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. Mivel ez irányítható. Nem vonjuk kétségbe. Az ember ugyanis az. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. nem állja meg a ráépített módszer sem. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. még távolról sem következik. azzal a különbséggel. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. hogy mindenkit kopasznak lát. Ez az észlelés számára . hogy lásson mindenkit kopasznak. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. fontos felismerésekre juthatunk. mint bárki más. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. hogy jogosult lenne. mint inkább az ember saját belső programjaitól. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. hogy valamely cselekmény hatékony. Abból. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus.

a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. szemfényvesztések világáról. emberünk nem egészen normális. az objektivitás. Először tehát azt kell megtanulnunk. a valóság fogalmával. hogy semmi sem valódi. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. illúzió áldozatai. mert övék az abszolút többség. A valóságot . hogy a többiek kopaszok. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. hogy nincs minden egészen rendben nála. az illúziók. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. Ha tíz másik ember társaságában van. akkor az ő azon meggyőződése. de kettő állítani fogja. Kézenfekvő. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 abszolút reális lesz. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. Gondolkozzunk el ezen a példán. hogy azt feltételezik. amit látnak. hogy mindenkinek haj van a fején. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. hogy felismerhessük. s hozzuk őket össze csak két másikkal. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. csak árnyék.

A neurotikusok többet éltek át. Az ember azt hiszi. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. látóvá leszünk. Az ember programok terméke. mert így akarom. amely szerint: „Azért teszem ezt. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. azt akartam bemutatni vele. azt bizonyítja. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. amely az igazsággal való találkozást követi. Ha viszont nem viseljük el. holott tétetnek vele. s ezen felül van még egy speciális program is. Azt a tévedést. azt mondaná: azért . tetszés szerint lecserélhető. hogy még a kritikus megfontolások. hogy mindezek programok.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. Az a tény.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 csak akkor fedezhetjük fel. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. vélemény. hogy az ember programjai terméke. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. úgy tévedésbe esünk. ha elhagyjuk a barlangot. hogy tesz valamit. manapság neurózisnak nevezzük. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. nézet. beleértve a kritika képességét is. hogy minden érzékelés. mint azok. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot.

amelyről titokban mindenki álmodik. hogy aludtunk. mint a gépek. Látványa szokatlan és idegen lesz. akik ébren vannak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 repülök. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. Amíg alszik az ember. Az emberlét olyan terv. de vannak néhányan. hogy alszik. Amíg alszik az ember. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. mégis ez az a valóság. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. akik ébren vannak. nem ismeri fel azokat. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. Amíg azonban alszik az ember. A hipnotizált ember rab. láthatatlan fonalon függő marionett. így kevésbé feltűnőek.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. csak saját. tükröt tart elénk. ezek azonban szokványosak. mert repülni akarok. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. melyekben. hogy majdnem mindenki alszik. azt sem állapíthatja meg. siralmas valóságunkat példázza. akik még nem váltunk tudatossá. mert szokatlanok. nem állapíthatja meg. hogy a többiek alusznak-e. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. . s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal.

. Az ezotéria felrázza azokat. akik már nem alszanak olyan mélyen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. hiszen a valóság mindenütt jelen van. akik képesek kinyitni a szemüket. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. ne gondolja azt. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni.

csak mértékükben különböznek. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A VALÓSÁG POLARITÁSA Minden kettős. két pólusú. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. . mindennek megvan ellentétében a párja. az igazságok csak féligazságok. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. Utunk célja a polaritás legyőzése. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. a végletek találkoznak. s az ellentmondások összhangba hozhatók.

túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. s egy harmadik világba lépünk. Oidipusz tudta a választ: az ember. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. s öreg korában harmadik lába a botja. A számszimbolikában ez azt jelenti. aki ezt a feladatot megoldja. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. amíg nincs a kettő. délben kettő. Az örök életet az éri el. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. az emberi út fő állomásairól szól. élete delén két lábon jár. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. az szó szerint halálos. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. megsemmisülés várt. Ez a kérdés azonban több ennél. . hogy az egyes szám elgondolhatatlan. az ember keresztje. arra pusztulás. Kisgyermek korában négykézláb mászik. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. két pólusban nyilvánul meg. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. ami reggel négy. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. Kezdetben túl egyszerűnek. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. Az emberben minden. ezt szimbolizálja a kettő.

Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. ha lenne. dúr és moll. Valami vagy nagy vagy kicsi. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. vagy jó vagy rossz. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. sem felületi kiterjedése. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. ezek az ellentétek kizárják egymást. A végtelenségig folytathatnánk a sort. Gondolkodásunk hibája. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. férfi és nő. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. savas és lúgos. hogy azt hiszszük. vagy sötét vagy világos. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. A pontnak tehát nincsen dimenziója. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. s konkrét esetben megszoktuk. jó és rossz. hogy nem is létezik. Mi azonban az . A kettő mindig csak az egy következménye lehet. fény és sötétség. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. A valóság egységekből áll. alá van rendelve a kettőnek. ha mégoly kicsivel is. Van plusz és mínusz. gömb vagy kör lenne. elektromos és magnetikus. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz.

Aki nem hajlandó kilélegezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 egységet csak két aspektusban látjuk. Ha kiküszöbölöm az egyiket. Hiszen. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. elpusztítjuk az egységet. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. nem lélegezhet be. azt minden további nélkül. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. úgy lenn. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. s a betegségek . mint már mondtuk. eltűnik a másik is. Mindaddig. Az emberek egészségesek akarnak lenni. hogy kilégzünk. létük egymástól függ. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. A ritmus minden élet alapmintája. Az egyik pólus a másikból él. az életet pusztítjuk el. tehát „mind-mind”. Ha elpusztítjuk a ritmust. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. és fordítva. Ha belégzünk. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. A ritmus mindig két pólusból áll. amint fenn. amíg tartásunk. sohasem „vagy-vagy”.

Az egészség létét a betegségnek köszönheti. amelyek egymásból élnek. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. ha alávetjük magunkat a törvénynek. Az élet ritmus. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. tehát mozgás. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. az tudja. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. hanem lehetőleg mennél hátrább. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. Állandóan közvetlen utakat keres. A fixáció megakadályozza a . s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. nem tanulhatja meg az életet sem. a céllal ellentétes irányba. hátra hajlik. az dobás közben nem a cél irányába. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. hogy csak úgy lehetünk szabadok.” Krisztus is azt tanítja. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. Aki megértette a polaritás törvényét. Nem akarják felfogni. Az egészség csak a betegségből keletkezhet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 ellen fordulnak.

semmi nem esik olyan nehezünkre. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. hogy a teljes igazságot leírhassuk. amely a valóságra vonatkozik. nézeteinket. meg kellene állapítanunk. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. . Ahhoz. Az ősi tanok. paradoxon. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. A módszer lényege. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. az akadályozza a fejlődést. mint véleményünk megváltoztatása. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. ezért életellenes. csak részkijelentés lehet. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. a kijelentés tökéletlen. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. Így bármely kijelentés. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 mozgást. Úgy tűnik. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. Az lett a tudomány végzete is.

s a kettő látszólag kizárja egymást. részecske is. Itt sem veszik észre. A polaritás törvényéből az következik. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Így a fény hullám. nem áll részecskékből. hogy mindennek. ami létezik. hogy hibás a kérdésfeltevés. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. Vagy-vagy. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. mégis való. a másik a részecskeelmélet. Bár ennek a két. Minden korban szenvedélyesen vitatják.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. . Az egyik a hullámelmélet. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. és egyszersmind teljesen szabad. Időközben aztán kiderült. A fénysugár természetét illetően két. vajon az ember szabad-e vagy determinált. Ha viszont részecskékből áll. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. Ha a fény hullámokból áll. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. s felismerjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 mint például a Tao te king. joga van a létezéshez. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. akkor nem hullám. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. hogy az ember teljesen determinált. A fény hullám is. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére.

. s örökké jót mível.”* * Jékely Zoltán fordítása. amelyeknek szabad lenniök. elválaszthatatlan egységet alkotnak. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. hogy az ellentéte mellett vagyunk. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. Ha valami ellen foglalunk állást. Aki ezt nem tudja elfogadni. a jó kikényszeríti a rosszat. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. az többnyire azt jelenti. és olyanokra. Csak éppen azt nem vesszük észre. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. s a rossz televénye a jónak. megszűnik a pozitív pólus is. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. s ezt mi nem téphetjük szét. egyébként nem jöhetne létre. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. többé nem tudok belélegezni sem. mely örökké rosszra tör.

vagy az. s olyanok közt. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. sem nem kellemes. amelyek még nem váltak valósággá. az a valóság részévé lesz. amelyek már manifesztálódtak. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. Ha például egy gyilkosság történik. Ebből nem következik az. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. Ha szembeszállunk a valósággal. semmi értelme. egyébként nem történt volna meg. Az. megvan a maga értelme és oka.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. csak annyit jelent. neutrálisak. hogy elismerjük a valóságot. Így például a magány sem nem jó. sem nem kellemetlen. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. sem nem rossz. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. Önmagukban a dolgok értékmentesek. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. Az egyik ember szenvedésként .

Az érettség jele. aki azt hiszi. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. jó. hogy minden. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. Nem szívesen mondanak le már meg- . ugyanez a másik számára fölösleges teher. többnyire észre sem veszi. mert van. s azok alakítják őt. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. ami van. Azt gondolják. ha követik ezt a szabályt. Az az ember ugyanis. s mégse válunk tétlenekké. s ebben reménytelenül tönkremennek. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. attól. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. hogy azonnal bele akarna avatkozni. mások játékszerévé válnak. ha valaki történni enged valamit anélkül. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 éli át. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat.

hogy minden úgy történt. ahol vagyunk. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. s ezzel csak azt bizonyította. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. amikor elfogták. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. személyeket. amelyekről az a véleményünk. s lassan hálásak leszünk. a mögöttünk lévő évek eseményeit. ahogy van. ahogyan történt. tudatosítsuk magunkban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 kedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. hogy ez az egész úgy. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. s jobb lett volna. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. meg akarják „mutatni”. hatalmat akarnak gyakorolni. akikről úgy gondoljuk. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. csukjuk be a szemünket. ha nem éltük volna át őket. hogy „kicsodák”. . ha soha nem találkozunk velük. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. s hagyjuk. hogy jobb lett volna. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben.

Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. de aki rendszeresen gyakorol. azt fogja tapasztalni. Ez a helyzet úgy oldható meg. amelyekkel „hadilábon állunk”. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. érezzük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. s ha ellenállásunk csökken. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. hogy nyomnunk kell a falat. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. mert „a fal nyom minket”. a fal is erősebben fog visszanyomni. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. hogy levesszük a kezünket a falról. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. Hagyjuk. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. hogy egyre könnyebbé válik. a fal ellenállhatat- . s közben panaszkodunk. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. megszabadul a belső nyomástól. hogy „már rég megbékéltünk velük”. még ha úgy gondoljuk is. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. Ha erősebben nyomjuk. hogy visszanyom. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. intellektusunk ne működjék közre ebben. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is.

A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. a fal sem fogja őt háborgatni. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szü- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 lanul ránk dől. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. igaz. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. mintha a fal nyomna bennünket. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. hogy mindarra. Sőt. Ténylegesen az a benyomásunk. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. Aki elismeri a fal létjogosultságát. elég bátornak kell lennünk ahhoz. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. a külvilágban keresi a vétkest. Az emberiség közös szokása. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. hogy elengedjük a falat. Minden területen arról beszélünk. aminek nem volna szabad lennie. Ez azonban tévedés. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. annak már nem kell azt nyomnia.

Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. Minden elmélet ugyanis. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. amelyek formálják az embert. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 lő-gyermek viszonyban keresi. viszont megmutatja. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. kiutat mutat a betegségből. Nincsenek olyan környezeti befolyások. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. amelyek betegséget okoznak. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. ezáltal nyújtja mindazt. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. egy ponton tévednek: . hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. amit mások csak ígérgetni tudnak. Akik azt hiszik. Bárki mesélje is el sorsát. amely lehetővé teszi. amit az ezotéria e témában kínál. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. az mindenképpen közös bennük. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni.

Ezek a korrelációk stimmelnek. amit ők bizonyítéknak tartanak. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. amit mi állítunk. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. . Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. hogy ezek a vírusok a betegség okai. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. hogy minden olyan esetben. ezek pedig csak korrelációk. de ha ebből azt vezetjük le. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. hogy nincsenek külső befolyások. hiszen csak annyit mondanak. mert” lesz. összefüggések megfigyelésén alapul. ahogyan mi nevetünk azon. hogy a Föld korong alakú. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. jelen van a másik is. Korreláció az. A megfigyelt „ha ez. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 mindaz. akkor az is”-ból suba alatt „azért. amikor fellép az egyik. Nem vitatjuk. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus.

s ha nem lenne bennünk isteni erő. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. a hangvilla számára a hang nem is létezik. Ha ez nem így van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. sosem pillanthatnánk meg a Napot. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. Semmi sem érzé- . amelyik középhullámra van beállítva. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. amely bennünket is foglalkoztat. hogy egy ember valamit érzékelhessen. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. hiszen nem képes érzékelni. Az a rádióvevő. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. amelyre rezonáns. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. ez hozza olyan helyzetbe. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. nem tartozik a „világképéhez”. Ahhoz. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza.

amit ismer. amit olvasunk. hogy a valóság egészét ismeri. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. Ha valakit elgázolnak az utcán. „jobban értjük”. nincs semmi más. emberekkel. holott az. ami kívül van rezonáló képességünk határain. nem is került volna bele. aki mégis. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. Aki például olvas egy könyvet. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. hogy teljesen megértette. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 kelhető. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. amelyekkel affinitásunk van. mindenkori tudatállapotától függ. Ezért hiszi mindenki azt. gondolatokkal. vagy. s hogy azon kívül. Csak olyan eszmékkel. Miután az évek során tudatunk kitágult. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. amelyekre rezonánsak vagyunk. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. aki azt hiszi. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vét- . azt hiszi. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni.

A környező világ mint tükör Tudom. sőt. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. objektív. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 kes. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. Nem nagy ügy. megtehetem. ez nem változtat azon a tényen. az téves viselkedési formákba kényszerül. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. mert az igaz. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. együtt fog velem szitkozódni. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. s így a tükröt is ripityára töröm. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. az ellentétek fokozódnak. Ha reggel belenézek a tükörbe. hogy megszokott legyen. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. amihez neki magának affinitása van. hogy ezért jól lehordom. . míg végül behúzok ennek a konok pofának. különben nem tapasztalhatta volna meg.

Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. hogy megfigyeljük saját környezetünket. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. csak azt mutatja. az biztonsággal jelzi. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. hogy ő maga is fukar. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. Egyébként nem zavarná. ha . mind negatív értelemben érvényes. amelyekkel konfrontálódunk. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. főnökeink jogtalan húzásaival. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. a társadalommal és sok minden mással. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. mert minden. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. ami a külvilágból zavar bennünket. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. Az egyik legjobb önismereti módszer az. mégis használjuk. s azokat az eseményeket. és sehol egyetlen győztest.

hogy létezik a világban háború. az igazságosságért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ő maga nagyvonalú. ugyanolyan tény. mint olyan tényt. Aki megváltoztatja affinitását. . Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. akkor az olyannak mutatkozik. amilyen. mint a mező zöldje. az egészségért. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. mert ez nem érint emberi problémákat. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. Az. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. vele együtt az egész világ megváltozik. csak használni kell tudni. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. az emberiességért. amelyek sikerhez vezetnek. de zöld. s így egészen más világot lát. Mindenért „harcolunk”: a békéért. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. s lám. és ennek nyilván megvan a maga értelme. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. A kulcs mindenkinek a kezében van. Elfogadná. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. és amitől nem hagyja zavartatni magát. új programra lesz vevő. amely nem izgatja fel. s kezdődik a harc a békéért.

annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. amely örök törvényeket követ. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. annál inkább a helyére tesz mindent. s megfejteni hozzánk való viszonyát. akik mindent. A legfontosabb követelmény . Minél tudatosabb az ember. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. de a változtatás lehetőségét is. hogy mindennek. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. Ahány ember. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. Ez azt jelenti. Ha megtanuljuk azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 Minden ember a saját „világában” él. Bármi történik velünk. ez általában a skizofrén betegek sajátja. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. annyi világ. a „vonatkoztatási rögeszme”. ami a világban történik. ami velünk történik. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. rövidesen meg fogjuk tanulni. amelyben éppen vagyunk. Van a pszichopatológiában egy fogalom. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. rákérdezzünk az értelmére. nyilvánvaló. a külvilág. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai.

Az ember mikrokozmosz. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. Minden gonosz ember. minden bosszantó esemény csak hírnök. ha affinitásunk van vele. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. ha megértünk rá. Korunk fő foglalatossága. médium. s odaáll sorsa elé. megtalálja önmagában is. magában keresse az okot. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. Akinek ez nem sikerül. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. hogyan előzzük meg. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. amit kívül érzékel. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. aki ezt felfogja. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. Mindazt. ezt felhívásként kell értékelnem. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 önmagunkkal szemben. s gazdagok sem leszünk véletlenül. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. a makrokozmosz pontos mása. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. aki vállalja a felelősséget. Abban. Az emberek úgy . hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben.

aki ilyen különös témával foglalkozik. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. Ha valóban szükségünk van valamire. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. széles e világban keresik a nekik való gurut. Még éppen azon csodálkozunk. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. ahhoz a guru maga megy oda. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. Így biztosak lehetünk benne. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. . a legjobb rendszert. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. hogy létezik egyáltalán olyan ember. sőt. hogy egyáltalán létezik. s nem jut eszükbe. hogy aki megérett. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. információval vagy kontaktussal. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. amelyet olvasunk. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. ugyanerről. A képes folyóiratban. szintén van egy cikk a témáról. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. hogy jó ismerősünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 akarnak meggazdagodni. alig sejtettük. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését.

annál több javítanivaló van rajtunk. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. ezért világa minden világok legjobbika. Aki megváltozik. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. . hogy minden jó. az ólomból arannyá nemesedés útja. Látja a valóságot. megváltoztatja a világot is. A világon nincs mit javítani. a törekvésnek. mert megtalálta – önmagában. Nem keresi a boldogságot többé. Az ezoterikus út az örök vándorlás. és felismeri.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 és ha érettek vagyunk a találkozásra. ami van.

mely végzetednek célt ád. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. mely élve nő.) .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. állott a Nap. s trónjánál a Planéták. a rendeltetett formát. Így kell lenned. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford.

Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. s ez mind a hívek. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. hogy próbálja megoldani az itt követke- . Ezért úgy tekintjük. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. 2. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. Azt remélik. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. 3. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. Mielőtt még néhány. kérem az olvasót. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. 4.

fog. mind a Szókratész előtti filo- . bányász.. Megoldás:. Mind az elemek tana.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 ző két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót.. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki..).. pisztráng. 2. kecske. borostyán.. ásványok stb. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. fekete. krokodil. Kutatunk azok után az egységek után. Megoldás:.. elefánt. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. szerzetesi cella. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. hangya. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. a) kutya. kövek).. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak.. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. állatok. seregély. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön.. b) ólom.. medve. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. növényvilág.

mindig valamilyen információra van szüksége. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. olyan egységeket kell találnunk. Induljunk ki abból a megfontolásból. mind materiális. mind pszichés szinten. A változó összetétel. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. hogy formát öltsön. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. mind az állatvilágban. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 zófusok erre a gondolkodási modellre építenek. mind a növényvilágban. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. hogy először ott a kő. Úgy gondolják. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. Mondhatjuk tehát. s aztán az ember a kő szemlélete so- . amelyek minden szinten érvényesek. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. mint a dolog maga.

Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 rán kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját.. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. A valóságban ez pontosan fordítva van. „). a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). hanem az idea sűrűsödik képpé. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen.. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. Pillanatnyilag teljesen mindegy. csak azután valósíthatja meg. Tegyük fel. Még pontosabban azt jelenti ez. Nem a kép teremti meg az ideát. amely . y. Van tehát valami olyan konkrét dolog. z és így tovább. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. Ha a festő festeni akar egy képet. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. amely tisztán csak ideákból áll. először a kép ideáját kell megtalálnia.

hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. Előfordulhat. hogy ezt felismerjük. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. hogy helyes-e. Az a) feladat egyetlen szint. A szintek száma korlátlan. mind az ásványok között. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. mi ennek a beosztásnak az értelme. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. sörrészvénytársaságok. Vegyük tudomásul viszont. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. hangszerek. Egyelőre elegendő. miben áll jogosultsága. ne vizsgáljuk most. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. amely különböző szinteket jelöl. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. Ezáltal csak az válik érthetővé. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. építészeti stílusok és így tovább). amelyben a közösséget az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 mind a növényvilágban. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. bár most még nem látjuk át egészen. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. Valamenynyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz.

gátlás. harcmező na.gyulladások. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. jelen vannak. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely x (?) ólom. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. kőképződés börtön. hogy függőlegesen gondolkodjunk. rágcsálók izom. mesze. magyal. fogak y (?) vas csalán ragadozók. ellenállás.kovácsműhely. impulzus sorvadásos betegségek. ahogyan ez majd lassan kiderül. amelyet most x-nek nevezünk. zsurló holló. artériás vér a princípium definíciója struktúra. kecske csontváz. temető . ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. idő energia. kolostor. öregek ottho. sebesülések sedés. mész borostyán. bogáncs.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. jóllehet.

A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. Az „amint fenn. . Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. idős emberek fekete.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 táj társadalmi helyzet szín hegység. hideg pusztaság bányászok. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. sötétkék vulkanikus táj katona piros Fontos. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól.

akkor abból a tényből. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. konkrét szintekre. hogy ma templomba kell mennem. Ha ezt a megfelelést ismerem. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. az emberi társadalomra. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. mind más. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. és minden vasárnap disznósült van ebédre. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. Abból a megfigyelésből. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. következtetni tudok . hogy minden vasárnap templomba kell mennem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hogy egy tetszőleges. s egybegyűjthetem őket az állatkertben.

Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. hogy ma disznósült lesz ebédre. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 arra. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. Így például mindenkit lebeszélnék arról. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen . Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. s az is mindegy. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. Később még látni fogjuk. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. mégpedig azon. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. Alapvetően mindegy.

az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. illetve a héj. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. A lélek jele a félkör. ez a fogékonyságot. amint mi tettük. a felvevőképességet. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. . hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. A bevezetőben már említettük. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. persze csak ideiglenesen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 olyan valóságszint. a test–lélek–szellem hármasságára épül. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. amelyeket nem tetszés szerint választottak. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. nyilván emlékeznek is rá. mint a többi. amelyeket az égbolton képviselnek. hogy minden. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. ami a természetben található. y-nak vagy z-nek hívták. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé.

s szimbóluma egy kör. ha emlékezetünkbe idézzük. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. Megszakítaná gondolatmenetünket. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. ez mutatja. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. manapság. Q. egységben mutatja be. hogyan dominál az anyag a szellem felett. hogy a szivárványnak hét színe van. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. hét napból áll a hét. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. Az ókorban hét égitestet ismertek. hét kérés van a miatyánkban. . a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). szimbóluma a héj R. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. ugyanakkor a szellem az. A Hold a lelkit. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. középen a centrummal. a befogadót reprezentálja. és így tovább. magában nem fordul elő. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. Elég.

s ezek rendszere. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. a Hold. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. gátlás. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 Láthatjuk tehát. idő Szaturnusz (y) energia. s istenségként tisztelték őket. a Mars. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. a Merkúr. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. nem az . a Szaturnusz nevű égitestet. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég (x) W struktúra. a Vénusz. Csak a merőben gyakorlati munkánál. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. impulzus Mars Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. ellenállás.

Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. Ellenvetésük azért nem találó. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. akik hisznek egy ilyen befolyásban. Az egész zavar onnan ered. mivel megtanulta. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Az égitestek egy praktikus. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. Aki tényleg ért az asztrológiához. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 égitesteké. . mert maga az asztrológia sem feltételezi. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. tudományosnak tartják magukat. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. A fenti korreláció csak azt bizonyítja.

Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. szerződéskötésekre. 2. 3. . amelyre értelmezésük vonatkozik. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. Így olyan analógialáncok keletkeznek. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. alapkőletételre és így tovább. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. szolárok és így tovább). abban az időben. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. amelyek reálisan. direkciók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 Ne hagyjuk. Foglaljuk össze: 1. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál.

7. 6. a Neptunuszt. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. a Mars. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). a Hold. a Jupiter és a Szaturnusz. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. s ezt krómacéllal kombinálják. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. amelyekben minden fekete. de nem befolyásolja. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési la- . a Vénusz. az Uránuszt és a Plútót. 5. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. úgy lenn. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. de nem okozza azt. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. a Merkúr.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 4. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára.

– A ford. a „nagy szerencsét”. „abnormálisan viselkedik”. és ez a magyal. Látni fogjuk. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. „becsavarodik”. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. Az a német kifejezés. az expanziót. a bőséget. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. a magyalt. annak ez világos összefüggés. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. s figyeljük meg ezeket a terveket. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 pot. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. hogy valaki „kiugrik a sorból”. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. azt. Aki azonban képzett az asztrológiában. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. .

Az idő minősége Ahhoz. Ha az időről beszélünk. mennyi idő telt el azóta. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. mikor történt. A fa mint anyag a Jupiterprincípium alá tartozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. . hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. meddig tartott. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. Azt kérdezzük.

az időkvalitás azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 Az időnek nem csak mennyisége. minősége is van. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. egy másodperc. Ez a törvény azt jelenti. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. nevezetesen. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. és a mennyiségét hanyagolták el. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. Másképpen ez azt jelenti. Régen ez éppen fordítva volt. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. de egy évtized is) meghatározott minőségű. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég . hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. csak akkor. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. Manapság azonban alig akad valaki.

Osztjuk ugyan azt az elképzelést. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. nagy súlyt helyeztek arra. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. skopein = nézni). s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. minden kezdetben ott van a vég is. . Mégis. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. horoszkópot csinálni nem más. A személyes horoszkóp. hogy megtudja annak minőségét. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. mint a háború kezdő időpontja. amelyben kezdődött. Mindig mindenben minden ott van. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. ugyanúgy. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. új magjaival együtt. bele lehet szólni. Ebből származik a „horoszkóp” szó. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. szerződések kötése stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 is. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. mint „belenézni az órába” (hora = óra.

mint a horoszkópkészítés. Minden jós-. mint a tarot. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Emlékezzünk csak arra. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. Azt. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az ál- . megfigyelték a madarak röptét. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. a Ji Csing és hasonlók. egyedül az dönti el. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. Felhasználták erre az állati belsőségeket. Ez azonban értelmetlen dolog. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától.

az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. hogy a Föld a Nap körül kering. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. ebből a perspektívából szemléli az eget. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 tala használt szinten nyert megfigyeléseket. hogy reggel felkel a Nap. mindegy. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. este pedig lenyugszik. Véleményünk szerint ez helyes. függetlenül az asztronómiai számításoktól. tehát teljesen irreleváns. . Az ember ugyanis. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. nap mint nap átéli például. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. mint az a funkcionális tudás. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban.

Az ember csak önmagát élheti át középpontként. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. lelkileg gyökértelenné válik. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. s eszébe sem jut. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. Ha nem ezt teszi. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. .* Ez így helyes. s ez ebből a szempontból jogos is volt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. elveszíti székhelyét. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. Ha a mélyére nézünk.

amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. Az itt következő mondás viszont. több gondolkodási hiba található.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 A horoszkóp olyan mérőeszköz. sem azt nem csinálják. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. Amíg csak a napórát ismerték. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. kívánnivalót hagynak maguk után. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. munkája tetszőleges pontosságú. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. a mechanikus órával. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák.” Ebben a mondatban. de nem kényszerítenek. Ma már ezred.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. . mint később.

Ha ilyen eredményeket akarunk. amelyet az asztrológiára fordítunk. Ezt azonban kényszerítő pontossággal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 A csillagok nem kényszerítenek semmire. Első kérdésünk az lenne. Ha a fent idézett mondat igaz volna. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. A környező . amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. hogyan áll öszsze egy bizonyos időpontban a valóság. a nevelésből. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. Egy további. annál több viszont a vágy. A nevelés és a környező világ szintén csak egyegy szintet jelentenek. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. ha feldobunk egy tízfillérest. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. egyszerűbb. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. csak azt mutatják meg. Mik ezek. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. azaz vagy stimmel – vagy nem. elveszett idő lenne még öt perc is. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes.

vonatkozásában. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. mindig csak a sors „végrehajtói”. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. hogyan ölhetnének meg bennünket. később felfedezte a fülben az egész embert. a fülében. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. mint az égboltból. kezdetben az egész testre vonatkozott. a kezében. ahogyan a magban is benne van a növény. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. a lábában. a kéz. kijelentéseik azonosak. minden sejtjében. . Ha az asztrológussal megesik. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. ha sziklaszilárd meggyőződése. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. a láb stb. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 világ a végrehajtó szerv. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. majd ugyanez bekövetkezett az orr.

meg kell tanulnunk. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. Az asztrológia megtanít bennünket arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. hogy megismerhessük az asztrológiát. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. Ahhoz. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. akit meg- . s így belülről megbékélhessünk velük. Hogyan is haragudhatnánk arra. Az igazi asztrológia a beavatás útja. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. Megvolt annak az alapja. kuruzslónak az olyan orvost. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. aki nem ért az asztrológiához. univerzális. Annak is megvolt az alapja. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. Megvolt az oka. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát.

Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. Mind az életre. s ezt egy ember életútjának nevezzük. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 értettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. 2. 3. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. ezért azt is tudja. Más szavakkal: egy ember .vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. Megmutatja azt. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. A horoszkóp azt méri.vagy személyiségstruktúrának neveznek. amit a pszichológusok karakter. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. itt is elkezdődik valami. hogy az a későbbiekben milyen. A születési horoszkópnak – alap. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé.

hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. s akkor említettük. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Ugyanez érvényes arra. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. emberek. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. ha a melódiát felgyorsítva játszszuk le egy magnón. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. . a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. azt mondhatjuk. Ha fordítva szemléljük. amely egy ember sorsában megjelenik. akkor ráismerünk. Minden esemény. pozitív vagy negatív sorsesemény).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 élete születésének felnagyítása. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. hogy mi. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig.

A valóságban nincsenek problémák. s oldjuk el. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. be kell töltenie. Fontos. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. így azt kívánja tőlünk. váltsuk meg őt problé- . Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. ha nem képes azt tudatába beépíteni. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. A horoszkóp az a feladat. problematikát testesít meg. ezzel megváltjuk „problémásságától”. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. ezért soha nem szabad elfelejtenünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Ha egy feladatot megoldunk. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. illetve tanterv.

sokak számára nem olyan magától értetődő. Beszéltünk már arról. . fejlődik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 másságától. hogy minden fejlődik. Mind a tudomány. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. mint az emberre. s meg kell váltanunk problémásságuktól. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. sajnos. Életünk tanulási folyamat – ez. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. A tudomány hajlamos arra. mint amilyennek lennie kellene. Mindezeket a konstellációkat tanulással. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. Abban viszont mindenki egyetért. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. hogy minden. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. ami él. hogy elhárítsa őket. s a környező világtól várják el. azt találjuk.

A tanterv maga bizonyosan determinált. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. hol van az emberi szabadság. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. mint egy fátum. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. amely gondoskodik arról. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. tehát be kell . s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. ezért sokan azt állítják. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. illetve feladataink betöltése. amely ezen változtathatna. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. Ha viszont tantervről. amelynek semmi sem állhat ellent. hanem konfrontálódniuk kell velük. Ez viszont úgy hangzik. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket.

hogy újakat sajátítsunk el. Az emberek többsége a második lehetőségre. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. . 2. Ez a törvény választás elé állít bennünket. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. Ez azt követeli az embertől. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. a legnagyobb sorscsapásoktól. hogy tudatunkat kitágítsuk. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. hogy álljon sorsa kihívásai elé. A tudatos tanulás. s minden problémát szabad akaratából. hogy fixációinkat. Ez automatikusan életbe lép.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 teljesednie. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. hogyan teljesítsük saját tantervünket. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. Ha készek vagyunk arra. A tudattalan tanulás. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. betegségektől sem kell félnünk. aktív módon váltson meg problematikusságától.

hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. amelyet kvadrátnak nevezünk. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. Tisztán technikailag ez azt jelenti. struktúra. s nem választható el egymás- . s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. gátlás. hogy amikor ez az ember született. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 Abban a pillanatban azonban. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. Nézzünk erre egy példát. megpróbálunk menekülni előlük. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. amikor problémáinkat elodázzuk. ha megbékélünk vele. szükségszerűen megoldjuk. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). ez azt jelenti. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba.

Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. azt teszi felelőssé érte. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. Akárhová kerül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 tól. különben nem tudna energiát kifejteni. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. se nem rossz. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. . hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. A konstelláció tehát: feladat. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. se nem pozitív. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. amely se nem jó. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. se nem negatív. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. Nem is tartja a „saját problémájának”. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. Tételezzük fel továbbá. az lesz a véleménye. mindig ellenállásba fog ütközni. a probléma azonban magában az érintett emberben van. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. mert csak úgy váltható meg problematikusságától.

Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. amelyekkel felismerhetjük. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. Így aztán megtapasztalja. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a . Meglehetősen függetlenül attól. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. Így megismerte az ősprincípiumot. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. ezt nevezik kiváltásnak. olyan foglalatosság után kéne néznie. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. ha nem is a kívánatos tökéletességgel.

Ezzel a példával azt akartuk megvilá- . annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. ha 180 km-es sebességgel vezet. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. Példánkban kínálkozik erre a karate. vagy ilyesmi. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Marskonstellációnak. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. új dant kap. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. Ezeknek a kézzel. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. de nem fogja őt veszélyeztetni. Így. Aki ezt a megoldást választja. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. lehet. Aki ezt a sportágat megtanulja. Nem fog nekimenni a fának akkor sem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát.

Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. nem tartozik a sorsra az. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. nem az út minőségében. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. A „távolról sem” itt azt jelenti. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. A sors a végeredményben jelentkezik. ha valaki nekimegy a fának. vagy ha győz . ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 gítani. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. A sors a tanulási folyamat céljának elérése. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. Később még látni fogjuk. Tisztában kell lennünk azzal. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere.

meg is találja szerencséjét. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. s úgy gondolja. Úgy viselkednek. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. mintha joguk lenne ahhoz. Ez nemcsak joga. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. a sorssal szemben. ezt boldogságnak nevezi. boldog is . hanem azért. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. gazdagok. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. Az ember keres valamit. hogy fejlődjék. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. Aki tudatosan ezt teszi. az szenved. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. hogy ezt a keresést siker koronázza. egészségesek és boldogok legyenek. amit mondtunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. Annak. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. hogy jól érezzék magukat. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is.

ha egy lakása is lesz. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. amikor azt hisszük. ha teleehetné magát. Megkapja a vágyott eledelt. A boldogság ott nő. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. Ha megvan a lakás. hogy boldog legyen. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. azt hiszi. . egy kertes házra fog vágyakozni. Kigyógyítják betegségéből. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. a lélek egy állapota. s magányosnak érzi magát. A boldogságra nem lehet vadászni. ő lenne a világ legboldogabb embere. Aki éhes. dicsőségre. Ha ez is megvan. s azt fogja gondolni. Nem vesszük észre. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. alkalmatlan arra. A boldogság ott nő. ameddig nem a mieink. elismerésre vágyik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 lesz.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. Akkor követjük el a hibát. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. s a boldogságot nem lehet birtokolni. kiderül. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. S ha ezt is elérte. A boldogság a tudat. s úgy gondolja. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. hogy szolgálhat.

az ember sorsát mutatja be. amely célhoz vezet. hogy jóllehet. Egy ember életútja születésekor eldől. . ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. s ezáltal mégiscsak út. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. Felvetődik a kérdés. A szenvedés gondoskodik róla. hogy az élet tantervét. hogy leálljunk. ezért más életutat jelent. hogy ne adjuk fel a keresést. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. s mint ilyet. így végül is ugyanaz. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. megakadályozza. a sorsa? Ez így van. Az emberi életben nincsen véletlen. más időpontnak más a minősége. Azt gondolhatják. más lenne a tanterve. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. A szenvedés mindig kerülőút.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 A szenvedés a boldogság ellentéte. vajon egy embernek. Láttuk.

Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz.) A születés formai esemény. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. Majdnem mindig marad valami.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 amely szerint e világon nem létezhet véletlen. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. vagy nem oldott meg. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. azaz egy tiszta. ahogyan a gyermeket elképzeljük. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. olyan ez. amit nem fogott fel. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lé- . s egy tartalmat reprezentál. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. Legritkább eset. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. (Tipikus fiatalkori tévedés. szűzies lélek. A formából megismerhetjük a tartalmat. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. és fordítva. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra.

kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. Így se nem véletlen. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. a másiknak olyan horoszkópja. köztes eredménye. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. vagy a sors akaratának terméke lenne. amely csak akkor nyílik meg. Ha . Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. miért van az egyik embernek ilyen. nincs olyan asztrológus. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 lek kódszáma. Itt derül ki. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. így mondhatjuk. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. se nem igazságtalan. aki a reinkarnációt tagadván. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával.

ha a bolygók befolyásáról beszélnek. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. de kétségtelenül vannak olyan feladatok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. az államban keresték. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. amelyeket könnyebb. nem szabad azon csodálkoznunk. a családban. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. Mindenekelőtt akkor. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. A horoszkóp olyasmi. a munkahelyen. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. hogy az . az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. amely növeli azt a veszélyt. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. mint amennyi haszna származik belőle. Így a csillagok is olyan területté válnak.

semmire ne vállalkozzék. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. hogy minden feladatába belefogjon. meg akarják tudni. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. s legjobb. győzelmek és így tovább. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. hogy a sorsot meg lehet csalni. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. az . Mégse essen kétségbe egészen az illető. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. s itt lesz az ideje. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. amellyel az ember sorsát korrigálhatja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 asztrológia olyan módszer. Kérjük. Inkább semmilyen asztrológiát. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. Akkor következnek majd be a szerencsés események. hogy kicsit átverjék a sorsot.

A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. mintha holt égitestekként. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. . Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. mint amilyen az asztrológia. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. hogy segítségével átverjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 asztrológusok a horoszkóppal. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. Ez a formula máig is érvényes. Ugyanaz a szakadék. Csak megemlítjük. A valósághoz is közelebb áll. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. nem ártanak nekünk. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk.

amelyeket még nem valósítottunk meg. még hiányoznak belőlünk. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. tehát tudatunkba integráljuk. hogy bezárkóznak. nem akarja megismerni. szembesüljön velük. hogy megismerhesse. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. elfojtják a valóságot. az áldozott neki. így semmi félnivalója nincsen. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. Aki elébe áll a felszólításnak. panaszkodni fog a gonosz sorsra. ha valami addig hiányzót. valami ismeretlent integrálunk. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. aki a meghívást nem fogadta el. . vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. becsukja ajtaját. amikor áldozniok kellene. Ez az a veszélyes pont. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. hogy helyet biztosítson nekik. s nem veszi észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 Az „áldozás” fogalmán azt értik. amelyek még idegenek számunkra. az biztos lehet benne. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. mint vesztes. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. hogy ő maga volt az. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. nem bocsátja be. amely tönkreteszi. s az istenséget magába engedi. Aki azonban hallván az istenség kopogását. Az ember.

s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. hogy informálja arról. a konstellációt beválthatja. nem ismeri gyűlölete tárgyát. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. hogy megismerhesse. hogy amit valóban megismerünk. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. hogy az ember tudomására hozza. azt megtanuljuk szeretni is. A gyűlölet mindig azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 Most térünk rá az asztrológia értelmére. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. hogyan szembesüljön vele az érintett. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. bátorítást kell adnia ahhoz. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. ellenkezőleg. illetve azok különböző konstellációihoz. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. tanácsot. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. Azt viszont megteheti. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy kons- . megszerethesse. hogy aki gyűlöl. amelyekkel szembesülnie kell.

hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 telláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. megszorításoktól. mert már megismerkedtünk vele. veszteségektől. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. Kiszámíthatjuk például. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. Minden betegségnek az a feladata. tehát függőleges irányban szintet váltunk. balesetektől tartanak. másrészt pedig. azaz esedékessé válik egy Szaturnusz-konstelláció. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem . mert azt különösen „rossz”-nak tartják. ezért mindenki szörnyen fél tőle. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). Ez a módszer nem legyőzi a tünetet.

Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. hacsak annyit nem. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 használ a kliensnek. hogy szorongani kezd. mindent. saját életébe integrálja azt. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. s járjon gyakran temetőbe. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. A valóságban azonban a Szaturnuszkonstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. ami szétszór. hogy ez a valóság egyik építőköve. rendezzen be magának egy olyan szobát. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. Ha teheti. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. ahová egyedül visszahúzódhat. a partikat. kerülje a társaságot. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. Amilyen gyakran csak lehetséges. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. szórakoztat. azt. vonuljon vissza . Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. Ahhoz. hogy tökéletesebbé váljék. aminek a bujasághoz köze van.

figyeljen a rendre. Mindenben. fekete. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. temető. klasszikus zenét. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. Hallgasson komoly. nem fog ellenállást kifejteni. Teljesen áttekinthető. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. a magányosság. ólom. Ha ez az időszak elmúlt. azok is tesznek velünk valamit. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. hogy a halál. amit tesz. zsurló. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. vagy koplaljon. egyszeri nagy dózisban. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 ebbe a szobába. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. analógiás láncából erednek: struktúra. hogy módja nyílt a valóság . a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. meg fogja állapítani. halálszimbólumok és így tovább. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. homeopátiás formában. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők.

a magány „nem neki való”. Ha ajánlásainkat nem követi. Láthatjuk. a társaságról. a bőséges evésről. Sokat van egyedül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egy új dimenziójának megismerésére. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. hogy egy ilyet rendezzen be magának. hogy a lemondás. hogy foglalkozzék a halállal. hogy a végeredmény ugyanaz. jobb. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. s van ideje végiggondolni a dolgokat. a beszorítottság. ezeket a dolgokat nem kedveli. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. hogy „hogyan” tanulunk. éppen ezt tanácsoltuk neki. Hiszen megmondtuk már. vagy kényszer hatására. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. csak mi úgy gondoltuk. inkább eddigi életstílusát folytatja. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. Ebben az időszakban aktívan azt tette. a Szaturnusz-konstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. mert úgy véli. mi is azt ajánlottuk. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. . Többször átéli. minden szórakozásról. milyen halálközelségben volt balesete alatt. szabad akaratunkból. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. éppen azt ajánlottuk. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. hogy a tanulás célja determinált.

A betegszobák tarkák és barátságosak. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. a magánnyal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. problémákra is. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. Komplikált elméleteket fabrikálnak. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel.) Nem túl színvonalas módszer. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. el akarjuk terelni őt a problémájától. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. Ebből adódik. Ahelyett hogy támogatnánk. . ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. a halállal és így tovább. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. ha meg akar gyógyulni. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. az olvasmányok vidámak. amely az analógia törvényére hallgat. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet.

a logika. csalás. Itt tényleg megteheti azt. tudattalan. mi van élete hátterében. álmodozáshoz. a tudat. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. s nem az. drogok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. ezotéria. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. illetve áteresztőképes legyen a felületi. víz. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. méreg. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. Ez valamelyest segít. az illúziót és az ezotériát. akkor neki azt kell felmutatnia. az intellektus. láb. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. misztika. az irracionálissal. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. a konkrét dolgok feloldása. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról . az álomszerűvel. álmok. a palackzöld szín. víziók. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. ködösítés. hasonlókhoz vezet. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. Ehhez az szükséges. másrészről magyarázat arra is. mert „méreg”.

amely összetartozik. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. és egy ezoterikus regényt olvasna. nem pedig kizárja egymást. mit is jelent a sors fogalma. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. a szabadság annak . A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. állításainak törvényszerű struktúráját. amely lehetővé teszi. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. ahogyan azt a legtöbben gondolják. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. Sorolhatnánk még a példákat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 állít. az ugyanígy segítene. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. és éppenséggel feltételezi. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk.

és fordítva. ahogyan a fény a sötétséget. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. Ha beteljesítjük a törvényt. aki engedelmeskedik a törvénynek.” . hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. aminek neve: szabadság. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. mint egy csillag. a belégzés a kilégzést. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 ellenére nem létezik determinizmus nélkül. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. s kövesse pályáját. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. A szenvedés nem más. nem érzékelünk súrlódást többé. ami útjába állhatna. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. az egy lesz azzal. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. Ismerd fel.

hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. ha pályájáról letér. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. Az embernek először el kell hallgatnia. ha azt mondhatjuk: „Uram. legyen meg a te akaratod. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. s nem az „azt csinálok.” . amelyet az vált ki. fülelnie kell. Sem az aktivitást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 Egy csillag mindaddig szabad. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. hogy nem a saját pályánkon haladunk. amíg pályáján mozog. A rabság akkor kezdődik. Ez az aktivitás bizalomból ered. amit akarok” éndominanciájából. különben érezni fogjuk a súrlódást. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el.

A gyógyulás üdvözülés. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. csodálkoznunk kell azon. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje . az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. Az egyik oldalon. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. mind a társadalom számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. s egyre drágább a betegség.

400. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. így a vallás ügye. önmagukban kezdte vizsgálni. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. a papi orvoslással.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. Hippokrátész. szakított törzse tradícióival. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok.). aki maga is nagy súlyt helyezett származására. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. pedig attól. A . s a betegségeket a vallástól függetlenül. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. Túlságosan is elnézőek vagyunk. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. e. s így békítette meg az istenséggel. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított.

azt kell mondanunk. a világban megjelenő betegek száma nem változik. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. Nem mondhatjuk azt. hogy valakinek ez és ez a betegsége. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. mint senki más. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. az emberiség betegségét nem érintik. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. Azzal. amivel viszont foglalkozik. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. az az egyes betegség. a jó útra téréshez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. illetve ha változik is. s a gyógyulás a bűnbánathoz. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. Csak hogy éppen ez a betegség az. hogy beteg. Ha az orvos meggyógyít . Ezért írj a Hans Blüher. illetve annak konkrét tünetei. tehát e téren nem is változott semmi.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

149

egy beteget, ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –, csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le, és anélkül, hogy tudná, egy másikra teszi rá.” Mivel alaptémánk a sors, a betegséggel mint olyannal, „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár, hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze, akkor is, ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Magától értetődik, hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó, hogy bármit vagy bárkit is támadnánk, bárki tetteit elítélnénk. Nem kétséges, hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget, s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség, hanem a betegség, és annak gyógyítása. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága, sőt áldása is, ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen, megszentelni: heiligen), s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. Kérjük, hogy a

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

150

fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának, inkább kísérletnek, amivel arra akarunk rámutatni, hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Mindennek megvan a létjogosultsága, a maga idejében-később azonban megszűnik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár, egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Ahogyan a tél a nyárról álmodik, s a nappal előkészíti az éjszakát, úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az, hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk.

A betegség és a halál mint a sors jelei
Láttuk már, hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni; segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik. Ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg, hogy a betegségeket önmagukból, funkcionálisan próbálja magyarázni, s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

151

abban, hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez... Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. Feltűnő, hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ezek után ki csodálná, hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt, ami ellen „harcol”. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel, el kell viselnie sorsát, s ez nem más, mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens, mert hiányzik belőle a megértés. Az első lépés a beteg számára az kell legyen, hogy betegségével harmóniát alakít ki, megtanul igent mondani rá. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt, hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül, a küzdelem küzdelmet. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek, a veszteségről soha, orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk... Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas, hogy nem befolyásolják sem az injekciók, sem a tabletták, sem a sebészek szikéje. Hál' istennek – mondom én, mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Az ember csak azért gyógyulhat meg, mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Az orvostudomány második legnagyobb, maga gyártotta ellensége a halál, ezt szintén megpróbálja legyőzni. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban, hogy közelebbről megismerje „az életet”. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen, mert ha belegondolunk, az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak, mint az élők tudománya. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül, mint az egyes ember sorsában. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni, amitől idegenkedik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést, kissé gyanúsnak találjuk, hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás, akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk, hogy másokon segítsenek. Aki idegenkedik valami-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

től, az nincs megbékélve azzal a valamivel, ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. A segítség tehát lelepleződik, mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával, vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Aki felfogta, hogy mi a betegség, nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki megbékélt a halállal, nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni, ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt, aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét, s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Csodálkozva kérdezzük, miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért, mert nem volt olyan erős a hitük, mint a páciensé. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek, lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz, ha mindenáron, akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak, s nem tehetünk úgy, mintha az orvosok volnának okai annak, hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt

csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. Az em- . Ez az egyes esetekre is érvényes. A betegség azt jelzi. nem él többé a törvény szerint. hogyan bánjon a sorssal. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. amely akkor villan föl. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. hogy a szimptómákat megszüntessük. A szimptómáknak jelző funkciója van. büszkén bejelentse. hogy meglazítsa a körtét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 154 kapja. A betegséget szimptómák jelzik. Esetünkben ez azt jelenti. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. amilyent megérdemelnek. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. hogy megjavította a gépet. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. hogy az ember kicsúszott a rendből. amire rászolgál. s ha e jelzéseket helyesen értjük. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. s ha az elalszik. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. A szimptómák maguk nem betegségek. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. amilyen manapság a miénk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

155

berek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Alighogy felvillan egy szimptóma, az orvos megszünteti, s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon, hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak, hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert, hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz, és így tovább. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt, hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –, ez egyre kevésbé tűnik fel. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg, soha nem a baktériumoktól, a vírusoktól, a mérgektől vagy hasonlóktól. Az embert meggyógyítani annyit jelent, hogy egészebbé tesszük, megszenteljük, közelebb visszük a kegyelemhez. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel), amely őt megbetegítette. Magától értetődik, hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök, kifinomuló diagnosztikai módszerek, vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

156

A gyógyítás mindig papi aktus, amely túl van a tisztán anyagin. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg, a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását, a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. Ilyenek mindig voltak, s persze vannak is, bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével, de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –, s ezek a kevesek azok, akik valójában a világot megváltoztatják. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „... de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, bár nem hallunk felőlük, mégis sokkal valóságosabbak, mint bárki más, mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Tekintettel arra, milyen sok a beteg ember, a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek, irrealisztikusnak tűnhetnek. S valóban, aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek, akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Nem tartozik témánkhoz, ezért nem indokoljuk részletesen, vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei, vagy következményei-e. Mi azt akarjuk bemutatni, hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

157

amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük, de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk.

Homeopátia
A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nemcsak azért, mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést, hanem mindenekelőtt azért, mert a homeopátia sokkal több, mint puszta terápiás módszer. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk, észrevesszük, hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni, hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű, olyan világos reprezentálására, ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

158

A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek, nézzük meg először, hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet, a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok, az állatok és a növények világából.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

159

Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.). E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot, amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek, kilenc rész oldószert adnak hozzá, például alkoholt, s a kettőt összerázzák. Ezt az összerázást, ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll, hatványozásnak nevezik. Az eljárás végeredményét Bell. D 1-nek nevezik, ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Ha ebből a Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt, és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel, megkapjuk a Bell. D 2-t. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan, s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 1. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓

D 29+9 rész alkohol = Bell. mint az alkohol rituális összerázása. D 500-as. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. D 30-as. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). . mindnyájan tudjuk. Nos. Minden. s ennyiben. nem más. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. ha úgy nézzük-. az korántsem jelenti azt. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 160 1 rész Bell. mint D 12-es. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. Ha a kémia szintjén nézzük. ami a D 23-as hatvány után történik. de D 200-as. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta.mindkettő tiszta alkohol. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk.

hiszen ezzel beigazolódott. amely az alkoholt helyettesíti. a zavar csak nő. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. Ha már az a tény is problémákat okoz. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. Ezeknél a tejcukor az oldószer. amit felirata ígér. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. minden két órában egy adagot kell bevennie. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. vagy 7 globuli. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. hogy léteznek az úgynevezett Chatványok is. mondjuk. ez a magas hatványoknak felel meg. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. ebből. de a terápiában jobban alkalmazható. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. az adag mindig 7 csepp. ezek a globulik. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. hogy biztos lehessen benne. már nem az anyaggal dolgozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 161 Ellenfelei most örülnek. .

hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. ha azt hallja. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. spontán gyó- . használati javaslat nincsen. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. Ezek annyira egyértelműek. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. A zavarodottság csak nő. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. túl sok a tisztázatlan részlet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 162 A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. ha azt éljük meg. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. mint placebo-effektus. Az is feltűnő.

akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. aki akar. Ha így volna ugyanis. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 163 gyulás vagy autoszuggesztió. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. amiről bárki meggyőződhet. Itt azonban szó sincs arról. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. Naiv és ostoba az. Ez olyan tény. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. Inkább azt emelnénk ki. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. Figyeljünk meg . aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. és miért. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással.

Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. vászonból és nyomdafestékből áll. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. a pontos kémiai összetétel és így tovább. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 164 egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. végül kaphatunk egy listát. s nincsen rajtuk felirat. s ez Európa története. A könyv papírból. Mondjuk. Az. a spektrálanalízis eredményei. Az előadás vagy a zene az információ. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. Az információ mindig valami nem materiális. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. Ha két kazettánk van. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. amelyen rajta áll a könyv súlya. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. és melyiken az előadás. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanci- . hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. pontos méretei. hogy a tartalma Európa története. Egy könyvvel ugyanez a helyzet. nem tudjuk megmondani. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. a laborban nem mérhető. melyiken van a zene. a kazetta maga pedig az információ hordozója. tehát nem állapítható meg.

A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. papír. lemez. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. Általában elsődleges az információ. levegő és így tovább –. A tudat kitágulása információáramlást jelent. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. . kő. nem az anyag. Fontos maga az információ. hogy papírra van-e nyomva. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. alkalmasnak kell lennie arra. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. hogy mindig az ember az. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 165 ákból állhat – lehet kazetta. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. fa. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. mert minden anyag már magában is „beteg”. Ha egy tabletta arra tart igényt. aki beteg. a hordozó nem olyan fontos. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. másodlagos. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. fém. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább.

Ehhez azonban az kell. A makrokozmoszban minden princípium. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. az állat stb. annál magasabb lesz a hatvány. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. . hogy az ásvány. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 166 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. s a szabaddá váló információt egy új. amely képes azt továbbadni. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. mint ásvány. növény vagy állat válik egyedivé. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. amely szerint az ember a mikrokozmosz. lelkében rejlik. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. a növény.

mert a homeoterapeuták egyik. így hatásuk testi kitérőket tesz. a homeopátia lényege a hatványozás. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. Aki megértette. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. Ezt azért hangsúlyozzuk. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gon- . Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mint egy. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 167 Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. akkor sem történne se több. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. hogy a D 200as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. se kevesebb. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. mint egy. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik.

” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. és hogyan ismerem föl. Hogyan tudom megállapítani. hanem az energián. rátérünk a dolog lényegére. hogy a mér- . Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. a gyógyszer nem látható. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. Nem a testen múlik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 168 dolkodási rendszerébe. hogy melyek azok az információk. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. amelyekre a betegnek szüksége van. az nem gyógyszer. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. ezzel mindig árulást követnek el.

akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. akkor ez a szer „simile”. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. . ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. illetve gyógyhatásának képét. amely képes a beteget meggyógyítani.). Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 169 gező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. hogy attól megbetegszik. azaz a megfelelő orvosság. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. növény stb. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. mint a higanyból. szubjektív reakcióját mutatja. Ha az orvos olyan beteget talál. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). hanem hatványozott formában kapja. hogy mérgező legyen.

például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. mint a beteg. aki nem szedett Belladonnát. az a betegnek orvosság. Nyilván az sem véletlen. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. így együtt szenvedett pácienseivel. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. . úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. Ha egy beteg embernek. Gondoljunk itt Krisztusra. Az orvos megbetegítette magát. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. pathein = szenvedni. olyan tünetegyüttese van. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 170 Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből.

Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. megbetegszik. dacára annak. s testében materializálódik. megmérgezi magát. . ha mérgező. A betegben az egyik. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. hogy így esetenként a helyes. de zuhanó. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. mert ők maguk sincsenek még megváltva. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. bűnös formájukban. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. Ezért is mondtuk fentebb. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. mert az egészségesnek. „meghülyül” (Fritsche). Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 171 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. Ha felidézzük azt. A beteggel is ugyanez történik. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba.

hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. vagy sem. A kapott információ gondoskodik arról. de a nem anyagi szinten. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. hogy kitalálja. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. a nagy Paracelsus már Hahnemann . Ezt minden nagy orvos tudta.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 172 ezért megbetegszik. de gyógyítást nem. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. mint normálisan – 5. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. akinek az a nehéz feladat jutott. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként).76 grammot naponta. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. A beteg azt kapja. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. amire szüksége van. bár hatásokat kiválthatunk vele. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A homeoterapeuta.

Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. azt megmutatja a kúra. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. és nem tarka színekre stb. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. de a hatványozástól eltérő módon. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. az anthrax anthraxot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 173 előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. . gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki.

csak azt árulja el. hatolj.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 174 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. hogy még nem nyert beavatást. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! . Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. Aki mindenáron kerülni kívánja. Néggyel mit érsz? Ötölj.

a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. tíz: megmeredj. egyszerű szójátékra gondolunk. kilenc is egy. Ha megértjük a számok minőségét. mennyiségi és minőségi aspektusáról. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. Beszéltünk már az idő polaritásáról. három litert. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. s ez a minőségük. Gyakran értelem nélküli. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az . három fokot stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 175 Elér a gyász. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát.

A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. Sem a számokat. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. Ha helyesen nézzük. . hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. gyökere. nekifogott a Biblia-fordításnak. egy magasabb rend valóságai. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. csak rájuk találtak. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. nem is ők teremtették. A számok ősminőségek. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 176 ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei.

összegzés .* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 177 Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. hogy elemeire bontja. Csak kilenc számjegy van. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. s ezeket addig adja össze. Ha ezeket kimerí- * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. mégpedig úgy.

10-es mind ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 178 tettük. mert: . csak más szinten. 7-es. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. vagyis 1. 4-es. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9ig vezető fejlődés. hogy az 1-es. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. A teozófikus addíció abból áll. Meg kell állapítsuk. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. mondhatjuk. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra.

hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. 13. Ellenőrizzük: . 4. de magasabb szinten. 16. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. Így leírhatjuk. Láthatjuk.) ugyanannak az egységnek különböző formája. hogy a számsor hármasával felosztható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 179 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. 10. 19 stb. 7.

mint például a .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 180 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás.

Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. újrakezdés egy új szinten. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. az 1-es viszont pozitív (+). ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. bipoláris. antagonizmus). amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. Így ez aktív. A 2-es a befogadó. s mint ilyen: eredmény. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 181 négy elem. A Tűz. . egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). a püthagoraszi tetraktisz. ebből indul ki az impulzus. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. és így tovább. hanem az első három keveréke. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. a semleges közvetítő a Levegő-elem. a magába fogadó. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. passzív. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. férfias. teremtő princípium. teremtő princípium. A Föld azonban nem tiszta princípium. „Jod Hé Vau Hé” tanában. a kabbalisták tetragrammatonja. a formálható Víz. a nőies princípium. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. A 3-as közömbös. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye.

Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. a tűzzel. s csak szimbólumaikban. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni . A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. a vízzel. hogy végső soron minden rendszer. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). a levegővel és a földdel. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 182 nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 183 Állatöv oroszlán (") skorpió (#) sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat vízöntő ($) bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél bika (%) angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak az apokalipszis oroszlán állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Márk macskaláb Jod Kabbalisztikus Azilut világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: . hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új.

s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből . hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 184 Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. ami megint csak azt mutatja. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel.

a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 185 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. nem lepődhetünk meg azon. az „egy Istennel”. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. Isten annak az egységnek a fogalma. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították.

hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. Ezt az eredeti. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. képzelőerőnk azt. mert minden emberi elképzelés poláris. látensen megbújnak benne az összes többi számok. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. ez pedig az egység. . nem képes felfogni. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. ami nem poláris. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. Ahol kettősség van. ott feltételeznünk kell az egységet. mindenható Istenre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 186 következik. Ebből a definícióból következik. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. apa nélkül nem lenne fiú. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. csak kiterjesztése által észlelhetjük. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. nem változtatható. Egység nélkül polaritás sem lenne.

amikor az Istenség önmagára akar ébredni. akkor Istennek mindent át kell fognia. megkezdődik a teremtés folyamata. Térben és időben végtelennek kell lennie. Rajta kívül nem létezhet semmi más. ami nem 1. abban a pillanatban. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. hiszen a végesség. Isten átfogja az univerzumot. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. tiszta szellem. élő. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. de az Univerzum nem fogja át Istent. meg akarja ismerni önmagát. Az egyes ott van minden számban. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. Az Isten viszont végtelen. Rajta kívül nem létezhet semmi. amely tükréül szolgál. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. Ha Isten mindenható. ami a valóságban létezik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 187 Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. szüksége van a polaritásra. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. . véges és korlátolt. a korlátoltság. amíg nincsen semmi. de ő is ott van minden teremtett dologban.

amely még nem lépett a materialitás területére. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne.” A 3-as szám tehát. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. akkor nem lehetne sem teremtő. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. három próbát kell kiállni a mesében. A népnyelvben is a hármas a teljes. Szentlélek. vagy a meghasonláshoz vezetne. a hármas egységben foglalja össze. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Brahma. Visnu és Siva. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 188 A teremtés hármassága Így születik a 2. hármat találhatsz. Ízisz. Ezért három. pontnak. annak a 3. ha kettő lenne. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. az a vég nélküli antagonizmushoz. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. Fiú. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. s az 1-esből következett kettősséget új. sem atya. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. három a magyar igazság . megteremtődtek a poláris. közömbösíti. passzív. mint női. Ozirisz és Hórusz. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. magasabb egységben. ellentétekből álló világ alapjai.

sárga. a teremtés nem állhat szemben ővele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 189 és így tovább. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. az továbbra is benne marad. az alapszínek száma három: kék. poláris. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. kiderül. mert ha így volna. piros. hogy az univerzum valójában nem is létezik. itt csak azt akartuk érzékeltetni. Az időt múltra. s bár a teremtést önmagából merítette. Ez azonban tévedés. mint az egy. Számunkra abból. Isten továbbra is átfogja. jelenre s jövőre osztjuk. még meg nem nyilvánult Isten. Isten. hogy Isten önmagából teremtett. Isten teremtővé vált. az következik. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. a minden- . emberekre azonban mindez paradox módon hat. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. Isten nem lenne többé mindenható. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. a zenében ott a hármashangzat. Az univerzum véges. Ránk. változó. A teret is átfogja a hármas: hossza. szilárd vagy gáznemű lehet. széle és magassága van. az anyag halmazállapota folyékony. a kén és a higany.

határtalan. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. Az ember az anyag keresztjére van feszítve.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 190 ható azonban végtelen.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. hogy a terem- . tehát 3 x 3. Ha a kocka felületét kiterítjük. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. 9 számjegy létezik. A 4-es az anyag száma. sem valamely részével. kizárólagos. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. ugyanakkor nem is azonosak vele. mint a megváltást a matériától. Az ember is teremt ideákat anélkül. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. Ez azt jelenti. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. keresztet kapunk. fejlődése. mert minden szellem. szellemi teremtés. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. hogy ezek rajta kívül is léteznének. csakúgy. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. az idő és a tér polaritása. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk.

mind az egész földön. a lélek és a test. Teremté tehát az Isten az embert az ő . és uralkodjék a tenger halain. a fényt és a sötétséget. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. amelyeknek az ember esetében a mentális-. az ég madarain. asztrális és materiális szintről beszélünk. Így az ezotériában mentális. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. az asztrál-. az állatokat és az embereket. Az „amint fenn. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. mind a legnagyobb világban jelen van. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. vagy más szavakkal: a szellem. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. Mózes első könyvében. a növényeket. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. előbb meg kell értenünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 191 tés három szinten manifesztálódik. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. mi a különbség a különböző „világok” között. illetve a fizikai test felel meg. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. a barmokon.

És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. A Genezis első két kötetében Ádámról. mert ez férfi-emberből vétetett. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. 2627. l. és az égen repeső minden állatokat. és Ádámhoz vitte volna. mint élő. és az én testemből való test. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 192 képére. I. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét.” (Móz. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. így lőn az ember élő lélekké. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. ki az én csontomból való csont. ischsa = asszony). I.” (Héberül isch = férfi. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét.” A nő teremtéséről végül a 21-23. ez neveztetik asszonyembernek. amely ezen a fokon még androgün volt. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. az annak neve. És azt a csontot. „Valának pedig ők mindketten mezíte- .) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. 7. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. lelkes lényről olvashatunk. 2. hogy látná. és elaluvék.” (Móz.) A 19. az ember képét éppenséggel. az ősideák teremtését írja le.

az ideák szintjén az ember androgün. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. hogy egyes. tehát legyetek olyan tökéletesek. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket.. Bármilyen gyakran idézzék is. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. hogyan formálta Ádámot a földből. mind a növények és az állatok teremtéséről.. Isten már itt megteremti az „embert”. még nem lépett be a polaritásba. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. 2. ezért még nem is vált anyagivá. az állat és a . Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. majd az aszszonyt Ádám bordájából. de sokkal később következik annak a leírása. 25. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. az ember ősképe. a másodikban azonban észrevesszük. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. Csakhogy itt az áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 193 lenek. férfi és asszony egyszerre. hogy az ember. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”.). I. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. Az első szinten.” (Móz. amely még nem esett bűnbe. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt.

hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. Az első teremtés az ősideák. Az a teljes teremtési folyamat. Az utalás. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. Ezért is mondják. lehelet. mindkét nemet magában hordja. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. arra mutat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 194 növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. ami abban fejeződik ki. (Vö. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. a görög „psziché” szót. mely később az anyagi megformálás alapját adja. ezúttal az alakok földből való megformálásával. a polaritás még nem jelent meg tudatában. míg a második (1. Egységben lenni annyit . egy másik világban megismétlődik. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. a második fejezetben egy másik szinten. nem individualizálódott. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. ami azt jelenti. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. s így „lett az ember élő lélekké”. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. s nem kívülről állítja az ember mellé. Ezen a szinten az ember még androgün. a vasárnappal lezárt. hogy tudata még teljes volt. ami azt jelenti. nem különült még el a kozmikus tudattól. lélek. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki.

Az embernek a Paradicsomból. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. A bűn – leválás az ősegységről. az ember még nem ismerte az individualitást. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. s ugyanakkor az anyagiságba . mert bűn és polaritás egy és ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 195 jelent. de tudással nem rendelkezett. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. A kígyó beszélte rá az embert arra. a nemek még nem váltak el egymástól. amelyben az ember eredetileg élt. hogy lépjen a megismerés útjára. Következésképp minden ember bűnös. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. A bűn a megismerés ára. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. bűnössé vált. halandó lesz. hogy az ember mindennel azonos. az Istentől. mert ha eszik. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. és leválván az egységről. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük.

csak az anyagi világ bűnös. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. hogy valódi otthonát keresse. amint elérte a legmélyebb pontot. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. az evolúcióba. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. Erre gondoltunk. amely.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 196 való lezuhanással. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az em- . A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. és visszavágyik oda. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. s újra megleljük az egységet. a sátáni jelzők tapadtak. Bűnös az egész anyagi világ. amely a nemekben ölt testet. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. evolúcióba csap át. amely örökösen arra késztet mindenkit. Mint a fény ellenpólusát. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. a sötét. kikerült az egységből. mint a szexualitás. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. az ősfénytől. mint „a fény hiánya”. Csak az anyagi ember halandó. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. az anyag a sötétséget szimbolizálja. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). legyőzzük a polaritást.

A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. a mindent átfogó. mint poláris lény. visszatérést az Isteni Egységbe. nem lenne az: életet nemz. olyasmire képes. kell lennie „nem én”nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. hogy szeressük felebarátainkat. hogy kicsi. . Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. világos lesz előttünk. a conjunctio oppositorium. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. csak a polaritást szilárdítja meg. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. amire egyébként. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. amely elválasztja az embert az egységtől. ha visszatérünk az egységbe. Azért tanítja minden vallás. korlátolt tudatunkat a nagy. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. a misztikus menyegző. amelyből kiszakadtunk egykoron. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. a megvilágosodás és így tovább.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 197 ber már „hasonlatos Istenhez”. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. Amíg van „én”. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. kozmikus tudattal egyesítsük. az unio mystica.

miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. mint ahogyan levált róla. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. s Isten ennek úgy fog örülni. s aki ennek örömére borjút vágat. a válasz ugyanis olyan területekre visz. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. a tanulás. a fényhozó mítosza arról szól. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. amelyek az egységet gazdagítják. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. hogy Isten őt különösen szerette. meneküljön minden földi dolog elől. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. akinek elveszett fia hazatért. az anyagi világot. Lucifer. és megismerésre tör. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. mert ő elbukik. mert bűnt követett el. mint az apa. ellökte magától az egységet. ha nagy kanyarral kike- . tudatosabban tér vissza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 198 Felmerülhet a kérdés. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. űzzük el a bűnt. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. gazdagabban. s szólítsuk fel az embert. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. hogy átkozzuk el a földi. Nem arról van szó tehát. éppen mert széttörte. és ünnepet ül. A megtett út. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel.

vámosokkal és ringyókkal érintkezett. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. amikor a leghosszabb a sötétség. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 199 rüljük őket. jogtalanságok érték. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. Jézus istállóban született és nyomorban. csak addig terebélyesedhet. az első vihar kidönti. halálával pedig megjárta a poklot. Ezt a törvényt hágják át mindazok. a fény születését azon a napon. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. Csak az lehet elég érett ahhoz. amíg anyagi teste van. hogy felfelé nyithassunk. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. vagy a világi problémák legyőzéséhez. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. Mindaddig. hogy a felemelkedés útjára lépjen. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. az embert megköti a polaritás. lent is be kell biztosítanunk magunkat. ameddig gyökerei elbírják. szenvedések. Nem menekülhetünk el a sötétség elől . csakis ha szembesülünk velük. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. A fa koronája csak addig nőhet. a téli napfordulón.

a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. igaz. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. hogy nem nézünk oda. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. Egészséges ember nem létezik. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. s bűnösségében mondani rá igent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 200 úgy. A megismerés és a bűn. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. ez csak az or- . Az ember beteg. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. az egész anyagi teremtés beteg. Az ember mint olyan bűnös.

s ezért tud segíteni a betegnek abban. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. hogy az ősprincípiumok eltompulnak.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. mind metafizikai értelemben –. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. Nem fogják fel. igen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 201 vostudomány találmánya. mely mentes az eredendő bűntől. „A higiéné egészséges ideáltípusát. A beteg bűnös – mind konkrét. Annak. valójában ez teszi emberré az embert. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. ami gyógyítható. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. a fejlődéssel. mert csak a beteg az. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. Az emberek még mindig azt hiszik. bűnösségével konfrontálódnia kell. A betegség gyógyíthatóvá tesz. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. A szülők tudják. s megmérgezik az élő szervezetet. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. ha kigyógyulunk valamely betegségből. hogy keresztülmenjen rajtunk. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. és belezuhanhatnak az anyagiságba. nem szabad kitérnünk előle. ehhez azonban hagynunk kell. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. hogy minden gyer- .

de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. ő a betegség okozója. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. e világ * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. E világ gyógyítójává. Aszklépiosz botján felegyenesedik. A. s ez az ellenkezőjét jelenti. mert nem kerülte el a szenvedést..” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. Aki mindenáron kerülni kívánja. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. ha Isten Fia vagy. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. csak azt árulja el. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. hogy még nem nyert beavatást. hanem fölé kerekedni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 202 mekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható.. C. (A kiadó) . nem demonstrálta hatalmát.” Jézus azért lett Üdvözítő. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását.

Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 203 gyógyszerévé lett. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya . autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. fel sem merül. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. sem nyers koszttal. anyagi hordozói a kenyér és a bor. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. sem barna kenyérrel. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. sem korai lefekvéssel. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). mint pozitív gondolkodással.

A test a szellem temploma. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. betegség árán üdvösséghez jutnia. Így elképzelhető. Vannak. s így „egészséges” is lehet a diéta. ebből azonban nem következik. Nem arról van szó elsősorban. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. hogy „egészséges maradjon”. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. természetes életet él. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. A beteg számára egy ideig szükséges. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. . hanem arról. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. hogy aki egészséges. hogy mit teszünk. akik az állatok természetes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 204 van.

Gyakorlatnak nem rossz. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. ha minden étkezéskor ellenőrizzük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 205 Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. Minél tisztább egy termék. annál tartósabb. hogy magunk szedjük a zöldséget. amelyben egészen magától. ennél sokkal érdekesebb kérdés. . ha azt képzeljük el. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. a gabonafélét. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. Aki azt hiszi. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. aminek elveszítésétől fél. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. a gyümölcsöt. Meglehetősen közömbös. hogy egészségesebb vagy sem. A tapasztalat azt mutatja. Meggondolandó például.

mint az a tudatállapot. amelynek a kifejeződései. Az. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. minden. Az egyházak emberek művei. Ha vallásról beszélünk. és kibontjuk a tartalmat. Ez persze a vallásokra. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. tökéletlen és gyarló. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. hogy mindig ugyanaz. látni fogjuk. . hogy a vallások különböznek egymástól. és nem az egyházakra vonatkozik. aki még képes agyoncsapni egy legyet. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. hogy valójában mi is az „élet”. ami emberi. az csak a csomagolás különbségeit látja. mert kultúránk. Aki azt hiszi. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. mint maga az agyoncsapott légy. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. Ha vesszük a fáradságot. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 206 Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. Korábban már beszéltünk arról. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez.

hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 207 Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez.” . az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Az egyházak létjogosultsága abban áll. Az ezotéria azokhoz szól. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. mert a konkréthoz ragaszkodnak. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –.

minden élet alapmintája. minden mozog. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. Emlékszünk még rá. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. onnan csak akkor szabadul. az inga rezgése mindenben .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 208 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. minden rezgés. ha a szeretetben lel tudásra. mindennek megvan a maga ideje.és beáramlik. minden felemelkedik és lesüllyed. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. Minden ki.

Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. az ébredést. hogy képes függőlegesen. hogy „minden rezgés”. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. abban. mint a be. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat.” Ezzel elárulja. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 209 megmutatkozik. A törvény érvényességét. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. hogy az ember átláthassa ezt. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. hogy egyszer meg fog halni. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen.és kilégzés. az ébrenlét – alvás ritmusára. Az élet és a halál – ugyanúgy. analógiás láncban gondolkodni. mint a belégzést a kilégzés. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. a ritmus egyensúlyt teremt. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. .

az elektromosság. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). alvás. . mint az ébrenlét. azzal azonban tisztában kell lennie. az évszakok. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. ébrenlét és így tovább. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. Erről Platón ugyanúgy tudott. a háború és a béke periódusai. és nem azt. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. hogy tudott róla. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. Láthatjuk. mint Goethe. Az élet és a halál olyan polaritások. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 210 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. Szándékosan mondtam.

mert nem a hit tárgya. ahol kimutathatnók. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. A külső. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. „bebizonyítottam”. Aki tud valamit. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. így nem is válhat tapasztalattá. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. mert nem része a valóságnak. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. mint a tudat. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. Ha azt mondom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 211 Ezért azután meglehetősen furcsa. hogy higgyenek benne. így független lesz a bizonyítékoktól. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. A valóságot is léte igazolja. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó ván- . annak nem kell hinnie. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. miután másokat is arra kényszerít. Az a megállapítás például. s így vezet a tudáshoz.

mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. hogy azután átéljen egy olyan. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. hanem arra a teljes ritmusra. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. amelyet mi „halál”-nak nevezünk. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. amit mi evilágnak nevezünk. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. . Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. A halál nem „nemlét”. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. és átkerülünk a túlvilágra. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. Annak. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. mint annak a küszöbnek az átlépése. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. A meghalás így nem más. Így a testiben lévő emberek szintje. csak a létnek egy másik. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. ellentétes pólusú formája.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 212 dorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át.

hosszú út. Egy túlvilági halált mi. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. s ezalatt meg kell tanulnia.ugyanúgy. Olyan tanulási folyamat ez. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 213 ahová nem tartozunk többé. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. amellyel pályáját befejezi. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. ahogyan a Nap mit sem tud arról. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. se le nem nyugszik. s ez a fenti törvényeket követi. túlvilág lesz számunkra. amelynek célja a tökéletesség. hogy az időtlen. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. születés és halál végső soron ugyanazok. hogy evilág és túlvilág. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. hogyan fejlődjék. A halál tehát szubjektív élmény. sok téve- . földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. hiszen valójában se fel nem kel. Az emberi lélek útja a tanulás útja. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. felismeri. sok apró lépésből áll.

hogy a sors határtalanul türelmes. tényleg kétségbe vonhatjuk. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. Nyilvánvaló. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. Amit mi egy földi életnek nevezünk. hogy mindenki azt tanulja meg. megfelel egy iskolai osztálynak. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. nehézségeivel. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. hogy ebben az életben nem mindenki . hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. mely alatt néha pótolnunk kell azt. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. következő osztályba léphet. Attól függően. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 214 désből és sok helyesbítésből. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. Az élet tanulás – függetlenül attól. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. sikereivel és sikertelenségeivel. A tanulást a szünidő követi. amit a legkevésbé akar elfogadni. problémáival. Szünet után újra kezdődik a tanév. a maga feladataival. s a hibákat kompenzálja. Ha izoláltan szemlélünk egy életet.

Az élet értelmének keresése alapvető igény. A karma a kiegyenlítődés törvénye. . A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. s felismeri. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. gondoskodik arról. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. akár ateista valaki. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 215 indul ugyanarról a starthelyről. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától.

A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. ő vállalja a teljes felelősséget. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. . ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. rá kell jönnie. A karma törvénye azt követeli az embertől. hogy felháborodást szül. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. ami történik vele. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. amit átél. s a bűnösséget a társadalomra. ha mindazért. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 216 Ezért minden tett. Világos. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. amelyet korunk embere nem akar megtenni. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig.

elkövetett hibáinkat. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. illetve tapasztalatainkat. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. felismeréseinket tükrözi. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tet- . amely a lehetőségek tömegét kínálja. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. legelőször is a bűnbe ütközik. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. Aki a bűnt elfogadja. Bizonyos. vagy jelentős adósságot csinált. Amikor reggel felébredünk. pedig ez csak azért van. ugyanakkor azonban új. hogy minden új élet új esély. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. hogy nekikezdjünk az új napnak. Nehéz felfognunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 217 Korunkban az emberek többsége szenved attól. Aki a dolgok értelmét keresi. lelkét elhanyagolta. mi döntjük el. amely eddigi problémáinkat. esetleg testét. befolyása alatt áll. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. mire használjuk. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében.

Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. Nem igaz. Ez a hatás a tudat .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 218 teinket. ugyanazt kell tovább szőnünk. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. gondolatainkat és cselekedeteinket. Mások épp ellenkezően. minden új testet öltéskor elfelejti. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. s így kezdhet mindig mindent elölről. minden bizonnyal megvan az oka. amit addig szőttünk. s ebből azt vezetik le. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. hogy mindazt a tudást. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. amely akkor is tovább rezeg. azt mondják. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. amelyet ma már nem tudunk. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 219 tágulása. de amint megtanultunk. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. s ennek sem az örökléshez. nincs többé szükségünk rájuk. Válaszunk: sem-sem. Szubjektíve . Mindaz. A pszichológusok máig is vitatják. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. képességekkel stb. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. vajon az intelligencia tanulható-e. A színes papírbetűk is csak arra valók. intelligenciával. vagy öröklődik. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. a nyolcadikos játszva megoldja őket. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. Mivel nincsenek objektív problémák. általános érvényű megoldások sem lehetnek. amelyen éppen van. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni.

s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. aki még védi magát. s általános érvényű megoldásokra törekszünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 220 mind az elsős. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. megfeledkezünk arról. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. Abból. mert nem veszi figyelembe. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. ha ezzel feladatainkat . Minden hittérítés hibás. semmit sem felejtünk el. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. Az ezotéria ajánlat azok számára. hogy az emberek különböző szinten állnak. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. ami lényegi. hogy az individuumok különböző szinten vannak. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet.

ebben gondolkozunk. ha ezek segítségünkre vannak. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. hogy azok csak segédeszközök. és nem veszünk tudomást arról. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. annak erre a forrásra nincsen szügsége. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 221 színvonalasabban meg tudjuk oldani. Azokat a képességeinket viszont. esetleg letérítjük őt valódi útjáról.

s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. amink nincs. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. mint a Sabin-cseppek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 222 Azért. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. a zenének nincs többé értéke a számára. hogy jobb lenne. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. hanem a lélek érési folyamatára is. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. amit elsajátíthatott. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Az emberiség többsége . Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. ez olyan időzavarhoz vezethet. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. nem kell. azzal dolgozzunk. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. s arról sem ábrándozom. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. Nem gondolom. amink van.

vagy egyszerűen magától megtörtént. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. ha ennek még nem jött el az ideje. azaz az ember és a kozmosz megváltásában. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. hogy az illető olyan szenzitív lélek. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 223 még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. Mivel véletlenek nincsenek. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. ez azt jelenti. és. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. Az . Van egy jelenség. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. úgy mondjuk: van. aki belelát mások inkarnációiba. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”.

Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. kritikátlanul hinnünk ebben. hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 224 Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. akiről szólnak. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. mint általában . mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. A kíváncsiság korunk betegsége. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. Azok.). Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak. a jelen és a jövő minden eseménye. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. nem kell abszolút módon. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb.

s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. hogy nyilvánosságra hozzák őket. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. vagy elhallgatják. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 225 gondoljuk. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. Bármilyen külső szituáció. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” meg- . Így van ez azokkal a gyermekekkel is. minden természetesen másként van. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. Azokban a kultúrákban. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. nyugodtan mondhatjuk. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. elfojtják őket. ezért fel sem merül. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek.

„Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Mindamellett tudatában vagyunk annak. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. függetlenül attól. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. Azt állítjuk tehát. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. Pontosan tudom. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Ez a tanulás . ad infinitum. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 226 találjuk.

sem a fogantatásnál nem fejeződik be. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. vagy nem érti meg annak értelmét. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellen- . Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. hanem átfogja összes inkarnációinkat. számunkra szükséges tanulási programja. és 1975 óta alkalmazzuk. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. amit eddig elmondtunk. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. sem a születésnél. a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 227 azonban. Ez a módszer. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. megvan a saját. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. Mindazzal. ha visszafelé nézzük. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. speciális. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz.

A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 228 pólusát testesíti meg.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. hogy mind nézeteink. s az ezoterikus világ. mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit. . sem nem primérterápiás kezelés. Alapállásunkból természetesen következik.

hogy élet és halál ugyanaz. s látod. s az idő időtlen. Manfred Kyber . Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. mígnem megtanulsz olvasni a fényben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 229 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. s a csönded – csönd és örökkévalóság. váltakozó ölekbe.

Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 230 A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. s közzé is tették eredményeiket. Ezek a kísérletek sem új dolgok. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. fogantatásukat. Ezen tisztán kísérleti célú. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. fejlődésüket az anyaölben. ez tette lehetővé az időbeli regreszsziót. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. A korábbi életekből . Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. az az ötletem támadt. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát.

s mi sem áll távolabb tőlünk annál. tudatosabbá tegyük. hogy az embereket éberebbé. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. Mindannak. mint később látni fogjuk. Célunk az. marionettként él. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. mintsem a hipnotizőrtől. A hipnotizációs eljárás fáradttá. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. hogy lemondtunk a hipnózisról. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. vakon. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől . s végre tudatosan élne. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. ahelyett hogy felébredne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 231 származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. álmossá teszi a pácienst. minden terápia központi kérdése. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. hogy az ember folyamatosan „alszik”. A probléma ugyanis éppen az. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. pilledtté. kicsiben azt kellene reprezentálnia. s óvnak tőle ősidőktől fogva. megtanítsuk őket. s ez.

Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. Módszerünk eredménye. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. Ez azonban tévedés. sőt majdnem lehetetlen leírni. s a páciens megtanulja. sem álmosság nem jelentkezik. Úgy gondolom. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. Ez az ellazítás lehetővé teszi. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. Jogos a kérdés. s ezalatt sem fáradtság. . hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. Röviden ellazítással kezdünk. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. ez segíti elő. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 232 várja majd vágyai kielégítését. kellően megindokoltam. Ezt meglehetősen bonyolult. hogy hipnotizáltuk volna. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. miért kerestem olyan módszert. hogyan funkcionál hát az „új módszer”.

alig hiszi. . egészen magától értetődő lesz. átéli a szülők nemi aktusát. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). egészen a fogantatásig. Ha már képes arra. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. minden anyaméhben töltött hónapot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 233 A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. mennyi szorongást. abortuszkísérletet él át az embrió. fájdalmat. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. ez ismét sok. s ismét valami behatároltban. látja a teret és jövendő szüleit. Ekkor azt éli át. hallja és érzékeli azt. sötétben találja magát. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. ha azonban megtanuljuk. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. újra érzi. még tovább megyünk visszafelé az időben. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. Aki maga nem tapasztalta. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. így kiderül. látja. ami születése alatt és után történt. anyagiban. mint temetésekor.

Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. Erre azt tudjuk válaszolni. és az embrionális állapotba. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. mint több száz óra analízis. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. Persze szenzációnak hat. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 234 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. illetve a születésben lehet megtalálni. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. s így fennáll annak a veszélye. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. hogyan alakult ki az az el- . A primérterápiákban egyre gyakoribb. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe.

Teljes mértékben lehetséges. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. kifejezik érkezése .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 235 mélet. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. lehetőleg már azon a napon. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. tudatosan érzékel. A születés előtti nevelés. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. Semmi okunk sincs arra. gyámoltalan és fiatal. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. hogy az újszülött lelkileg idősebb. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. s amit beszélnek körülötte. mint szülei. de legyen itt elég annyi. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. amilyen korán csak lehet – azaz. Hál' istennek Dr. minden mondatot ért. ami történik. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. hogy megfelelően fejlődjenek. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. azt is. az eugenetika abban áll.

elmondják neki a születés folyamatát. ez többet segít. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. hogy tudása a születéssel kioltódik. az embrió sokkal inkább attól fél. és csak jó zenében. A megszületéstől való szorongás nem anynyira magára a születésre vonatkozik. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 236 felett érzett örömüket. Ezért bejárása van még múltjába. amikor először levegőt veszünk. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. mint bármilyen más. nem egészen foglya a polaritásnak. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. ekkor kerülünk be a polaritásba. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. s tudja. klinikai technika. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. akik hetekig . jó irodalomban. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. Azok a szülők pedig. jó filmben és jó színházban részesítik őt. Ez az oka annak is. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. hogy a születési horoszkópot a felsírás. mint egy többhetes terhesgimnasztika. jelenébe és jövőjébe.

a halállal. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. hogy ilyen egyszerű meghalni. Moody. akkor hozzásegítjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 237 vitatkoznak azon.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. Magától értetődik. dr. sose gondoltam volna. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. születésétől haláláig. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. vagy elutasítja őket. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción ke- . hogy egy korábbi életébe regrediáljon. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. szorongása meghátrál tudása előtt. áttekinti ezt az életét. amit dr. ha gyermekük zavart lesz. ne csodálkozzanak. úgy oldódik el tőle a halálban. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). Ezután már nem fél a haláltól.

Tökéletesen tudatában vagyunk annak. mint azt a modern történetírás teszi. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 238 resztül. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Nehéz lenne számokat mondanom. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. . Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. amelyeket egyegy terápián átívelünk. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal.

így még sok. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. az menjen csak el egy planetáriumba. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. mint azt manapság feltételezik. hogy az emberi tudat felfogja. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. . Az emberiség sokkal idősebb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 239 Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni.

A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. Átéli. következő életében félni fog a víztől. hogy megfulladt. . illetőleg a tünet „okának” tekintsük. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 240 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. hanem egy olyan probléma kifejeződése. törvényszerű történés. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. ugyanazon a szinten marad. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. Vagy egy másik páciens. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. aki egyik életében vízbe fulladt. s átéli. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. hogy annak az embernek a lelke. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. mint az az elképzelés. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. hajlamosak vagyunk arra. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. aki fél a magasságtól. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető.

ha egy páciens úgy gondolja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 241 Ha továbbkeresünk. . még sok olyan szituáció lesz. Mindezek az események egy lánc szemei. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. Ha folytatjuk példánkat. A döntő lépés akkor következik be. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. Nincs számottevő különbség aközött. méghozzá olyan cselekvőként. ez azt jelenti. hogy annak a páciensnek a múltjában. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. olyan szituációt fogunk találni. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. mert azt gondolja. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. vagy ha úgy. örök áldozatként éli meg önmagát. amelyek mind olyan minőségűek. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. hogy a tünet. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. sok más. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. amelyben a bal szeme világát elveszíti. aki másoknak okozza mindazt.

Annak. a következő gyakorlati okai vannak: 1. akik szoronganak attól. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. 2. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. Vannak. hogy ezt mégsem tesszük. . hogy megismerjék saját bűneiket. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. félnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 242 hogy mások okozzák azt neki. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. determinánsai után tovább is kutathatnánk. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. Konkrét végpont. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. olyan. nem létezik. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni.

ha megtudják. amit elfojtunk”. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. Amikor a bűnnel foglalkozunk. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. Ősi bölcsesség. Ami tudatos. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. hogy valamikor megöltek valakit. egyszerűen a valóság megpillantása. megkönnyebbültnek érzi magát. s a páciens a látványt. egyre teljesebb. Hibák nélkül . annak nem lehetnek negatív hatásai. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. hogy „csak az nyomaszt. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. kerülnünk kell minden szélsőséget. egészebb. A bűn elfojtása. ez az egész nyomás megszűnik. s ez az ára tanulásunknak. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. amelyet olyasmi okozott. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. hanem megszabadulunk egy tehertől. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 243 Sokan azt hiszik. nem újabb terhet veszünk magunkra. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. utána mindenki szokatlanul szabadnak. El kell fogadnunk. az a nyomás. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. egészségesebb lesz.

hogy egyszer minden ember eljusson hibái. az elismeri bűnösségét. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. Aki kéri a kegyelmet. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. Először is tudatosítja a hívőben. aki átmegy a sötétségen. aki ezt elérte. hogy mint ember bűnös. aki korábban ne követett volna el bűnt. A karma célja az emberi belátás. aki kéri. Nincsen olyan ember. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. Csak az érheti el a fényt. A karma törvénye gondoskodik róla. e kettő is középen egyesül. akik azt vetik ellenünk. tehát bűn terheli. Ezért nincsen olyan ember. . Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. mint minden más polaritás. Vannak. Kegyelemben csak az részesülhet. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. az megérett a kegyelemre. bűnei felismeréséhez. aki még soha nem égette meg magát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 244 nincsen fejlődés. és mégis kerüli a tüzet.

amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. mint mondják. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. szublimálódott. ők mindent megtettek. ez a téma pedig a hatalom. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 245 Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. hogy egészséges szeretne lenni. Természetesen a beteg azt hiszi. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. Minden kijelentés. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. mint egykor. A hatalom ellentéte az alázat. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. s azok karmikus bűnokait követjük. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. ez az a pont. amely az embert kudarcra ítélte. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. hiszen. hogy azok egy közös témára redukálhatók. ugyanis beteg- . azt találjuk. mindent megpróbáltak. hogy ismét egészségesek legyenek. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. ma rafináltan kendőzi –.

hanem a valóság megtapasztalása útján. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. Hogy hatalmát megtarthassa. A hatalom ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 246 sége motivációja nem tudatosult benne. kísérlet arra. Ha felismeri. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. mi a rossz. hogy leckét vegyen alázatból. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. ő akarta eldönteni. ez az. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. csak hogy hatalomhoz jusson. Senki sem élhet itt és most tuda- . hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. avagy lemondjon a hatalomról. hogy választania kell: beteg legyen-e. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. mint az egodominancia. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. ami átpolarizálja az embert. mi a jó. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. adta el neki a lelkét. bár nem is kezeltük őket. A tudat a jelenben változik. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. ezért is gyógyul meg a páciens. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. Csak az lesz képes arra lassanként. aki átlátja.

aki beépítette azt tudatába. meg kell tisztítanunk. Azért nézzük meg a múltunkat. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. s az tudattalanul hat benne tovább. hanem éppen azt a követelményt. ha elfojtja a múltját. s közben rátalál a bűn mérgére.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 247 tosan. Csak az tud megválni a múltjától. Minden ezoterikus út célja az. nem a nép ópiuma. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. mert a felismerés a mérget hatványozza. mert ma már lényegtelen – és nem azért. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. Mindaddig igent mondunk a földi életre. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. mert olyan érdekesnek tartjuk. ameddig az fejlődésünk szem- .

amelyek a páciens szempontjából relevánsak. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. A túlvilágról. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. mint alig néhány évvel ezelőtt. hanem éppen olyan differenciált. s kerüljük azokat a kérdéseket. Ezért is van az. tisztán képi szint.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 248 pontjából szükséges. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. s amelybe visszavágyunk. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. A túlvilág asztrális világ. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. amelyből egykoron kiváltunk. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. amely ma- . egy olyan egység. célunk azonban túl van a materiális világon. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni.

aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. elutasító. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. Mivel ezek a szintek különbözőek. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. de nem találok semmit. többek között patkányszerű állatok. Más lények is vannak itt. Az egyik páciensem például. hideg. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. Minden félelemkeltő. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 249 gával vitt tudatállapotának megfelel. Szörnyű zajt és robajt hallok. szögletes. illetve bizarr tájon találom magam. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Fúj a szél. majd valamilyen sötét szférában. Céltalanul bolyongok. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. a levegő telve rémült sóhajokkal. mint egy tájat. amiben elbújhatnék. minden éles. lassú és magányos. Mindig az adott lélektől függ. A táj diszharmonikus. Hosszú . hogy majd megőrülök. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. Az a legrémesebb. s minden remeg a rémülettől. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

250

idő után végre találok egy hasadékot, ebbe gyorsan benyomakodom, illetve beszív valami.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások, amelyek hatalommal, karriervággyal, gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Ezektől az esetektől eltekintve, a túlvilágot általában szépnek, kellemesnek írják le. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz, elkezdek lebegni. Nem vagyok többé én, és mégis én vagyok, mindent látok, látom a mamámat, a papámat, a házvezetőnőt, és magamat is az ágyban. Fellebegek a mennyezetig, majd visszalibegek, és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek, látom a házat és a kertet. Apám anyja, a nagyanyám kézen fogva vezet. Nagyon kedves hozzám. Elmondja, hová vezet, és hogy mindent meg fog mutatni. Lágy, hullámos tájra érünk, más lényeket is látok itt. Nem beszélünk, mégis tudom, hogy mit mondanak, s ők is tudják, hogy én mit mondok. Mindenki jól érzi magát, mindenki boldog. Lágy, fényes színeket látni, amelyek valahogyan átmennek egymásba.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények, amelyekkel ott találkozni lehet, mindig a hely minő-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

251

ségének felelnek meg. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a túlvilág nem anyagi szint, hanem tisztán pszichikai világ, ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg, így minden benne található lény és jelenség is. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek, illetve lények között, sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük, akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól, a túlvilág annyira kellemes, hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Csak akkor jutunk olyan belátásra, hogy még egyszer inkarnálódnunk kell, ha felismerve saját hibáinkat, jóvá akarjuk tenni, ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű, mint itteni világunk. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra, hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye, a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg, mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát, de mindenkit óvni szeretnénk attól, hogy tévedhetetlennek tartson, s glóriát vonjon minden kijelentés köré, csak azért, „mert odaátról jött”. Sokkal csekélyebb annak az esélye, hogy spiritiszta médi-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

252

umokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk, mint annak, hogy fejletlen lelkek, vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk.

A földhöz kötött lélek
Most olyan témát érintünk, amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek, de mivel igen fontos, nem tehetjük meg, hogy szót se ejtsünk róla. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”, akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez, hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik, ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni, hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az, hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. Annak, hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát, gyakran az az oka, hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal, szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok, hogy egyszerűen nem jut eszébe, hogy meghalt. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz, ezt azonban hamar

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

253

kiegyenlíti, ha egy másik földi testhez tapad, s ezáltal az az érzése lehet, hogy befolyással van a földön történtekre. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba, amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni, de oka lehet az is, hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni, „nem engedik szabadon”. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat, de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar, igen sajnálatos helyzetben van, segítségre szorul. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki, amíg a földi történésektől el nem fordul, s nem kér tőlük segítséget. Így az élők feladata, hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Ezért van az, hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv; a benne leírt rítusnak az a feladata, hogy az elhunyt lelkét vezesse. Ha valakit lelkek tartanak megszállva, ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Sok szól amellett, hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ezekben

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

254

az esetekben nem a pácienst, hanem a lekötött lelkeket kell kezelni, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy elszabaduljanak, s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A század első felében dr. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé, aki, mivel kiemelkedő médium volt, a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét, s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Az ilyen lélek terápiájának lényege, hogy felvilágosítják állapotáról, s utólag tudatossá teszik benne halálát. Fel kell fognia, hogy nincsen saját teste, így a földi dolgok nem érintik többé. Szó szerint fordulatot kell tennie, fel kell ismernie új útját, s az úton kapható segítséget. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak, az is kiderült, kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Ezért minden laikust óva intünk attól, hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra, hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk, s így kezelhessük is őket. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem, mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől, saját útjára tereli.

A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. visszaszólíthatja. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 255 A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. Ezért tisztában kell lenniük azzal. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. egészen biztosan téves. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. ha imádkoznak. A köztes időszakok meg- . Mindebből az következik. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. gondolattal. amely a holtat idekötözheti. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. Az az elterjedt vélekedés azonban. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. s nem égi bölcsességek közvetítői. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. Sok minden szól amellett. hogy imádkozzunk értük.

s ma már semmiképpen sem gyakoriak. a lélek is különböző birodalmakat jár be. annál több ember él a földön. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. Egyes esetekben mégis előfordulhat. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. növény-. amelyek egészen az állat-. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. amely már kívül esik az emberi birodalmon. az emberiségre például azt mondhatjuk. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy . hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. illetve csökkenését. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Sokszor fölvetődik az a kérdés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 256 rövidülése. inkább csak egy köztes állomás. hogy az emberiség mint olyan. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. Minél rövidebb a köztes időszak. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. míg eléri azt az érettségi szintet. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak.

hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. A szerelem és a gyűlölet. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok . Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 257 sem. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. hogy a nemek váltakozhatnak. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. amely a nemek változtatását vezérli. de nincsenek mindig együtt. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. gyakran találkoznak. akivel szemben elkövettük. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. Bár tapasztalatból tudjuk. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk.

s felismeri. ugyanakkor újból elvet vele valamit. hogy a tünetei megszűnjenek. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. azaz. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. A lélek csak akkor betegszik meg. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. hogy az „itt és most”-ban éljen. s nem veszi észre. hogy minden tettével csak azt aratja le. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. A reinkarnációs terápia úgy működik. Felismeri. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. terápiánk végső célja. amit egykor elvetett. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. Azáltal. mint egy mikroszkóp. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. rákényszerül. A páciens eredetileg csak azt várja. amit egyszer le kell majd aratnia. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. hogy megváltozzék. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már religio.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 258 struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. ha a dolgok elveszítik . Ez a felismerés rákényszeríti.

A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. amelytől megbetegedett. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. Éppen a pszichésen beteg az. akit már megérintett az a valóság. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. mint megbetegedése előtt volt. mint ellenségeiben. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. Ezért aztán . hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. van-e Isten.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 259 értelmüket számára. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. megbetegedett az igazság mérgétől. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. mi a megváltás.

A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. azok. aki felfogta. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. mint minden más intézmény. hamisítatlan. Abban. saját döntésére bízzuk. nem az egyházakat és az intézményeket. akik a valódi. sok minden szól amellett. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. Amikor mi vallásról beszélünk. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. ezen mindig a religiót. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. s így is marad. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. s ez jól példázza. vagy pedig folytatja individuális útját. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. hogy mi a vallás. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. hogy Krisztus ide- . keresztre feszítik őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 260 az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. Bár nehezen igazolható. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is.

hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. De mondom néktek. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. mondván: Miért mondják tehát az írástudók.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. 10-13. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. ”(Vö. hogy Illés .” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. és némelyek Illésnek. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. 27-28. mégis egyértelműen azt mutatják. és útközben megkérdé az ő tanítványait.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 261 jében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. 553-ban. s förtelmes restaurációjában. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. némelyek pedig egynek a próféták közül. és mindent helyreállít. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. 13-14. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. (Márk evangéliuma 8. Máté evangéliuma 16.) Majd Máté evangéliumában (17. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. Csak Jusztinián császár idején.

ez-é. amely megelőzi ezt a mostanit. Ekkor megértették a tanítványok. sem ennek szülei. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. És. Illés ő. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. vagy ennek szülei. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. keresse az okot egy olyan életben. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. – Az életek egymá- . ki vétkezett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 262 immár eljött. Akinek van füle a hallásra.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. aki születésétől fogva vak vala. Ezen Jézus válasza sem változtat. hallja. láta egy embert. aki eljövendő vala. 1-3. hanem azt mívelék vele. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. hanem. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. És kérdezék őt tanítványai. amit akarának. O. és nem ismerék meg őt. mondván: „Mester.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. ha be akarjátok venni.” (Máté 11. 13-15. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. máskor a gonoszra. amely nem volt benne a kérdésben.” (9. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. K. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja.

Tertian. hogy komolyan ellenőrizzük. azt kell mondanunk. Nem hiszem azt. Alexandriai Kelemen. Ruffinus. hogy vagy keresztény marad. ezen mind a földön.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 263 sutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. Szent Hilarius. – Sorsunk. Nyssai Szent Gergely. hogy nem. vagy más világokban.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. hogy jelentős lépést tennénk előre. Szent Jusztinusz. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. legyen az a földön. vagy sem. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Színvonalasabbnak tartom. Philo. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. Nemesius és mások is. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. mintha bizonyítható lenne. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. . Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 264 vagy hisz az újjászületésben. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. .

hanem az. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. amelyen járni kell. aki metafizikai vészkijáratot keres. Nem az valósítja meg Isten akaratát. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. Már könyvünk legelején említettük. hogy az ezotéria út. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. akinek léte mindig kockázatos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 265 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. hanem valóban az ezoteri- . hogy célhoz érjünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

266

kus útra léphessünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére, mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások, többet fog találni, mint amennyit fel tud dolgozni. Ugyanis nincsen semmi, ami ne a célra utalna. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel, mint az a kisgyermek, aki még nem tud olvasni, s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit, hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata, hieroglifája. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani, mint a hagyományos írást és olvasást. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség, tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről, mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk, amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a világon. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, siker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesítése, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

267

Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget, csillogást és elismerést, sokkal inkább munkát, magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az út keskeny és göröngyös, sajnos azonban mégis az egyetlen, amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is, hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk; ez az út ugyanis meredek. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret, és meggyilkolhatunk egy embert. Ha úgy készítjük el a kést, hogy az ne legyen alkalmas emberölésre, nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Egy pici elem nem veszélyes, viszont nem alkalmas rá, hogy egy várost ellásson elektromossággal. Minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Biztosabb, ha lenn maradunk, s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet, ezért életveszélyes. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint a zseniség és az őrület. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába, ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött, így végig is kell mennie az úton, ha haza akar találni. Ez az az út, amelyet Krisztus mutatott, és amely egyre lejjebb vezet, míg „a nagy mű” meg nem valósul, s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

268

Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára, amelyet mindenki elér, aki erre az útra lép: a magányra. A magány törvényszerű fázis, mindenkinek át kell mennie rajta; a tarot-ban a kilencedik kártya, a Remete szimbolizálja. Ez a magány független a külső körülményektől; az ember belülről átéli, hogy nem értik meg. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség, a másság szakadéka. Akkor is remete lesz, ha százával veszik körül az emberek. Amilyen bizonyos, hogy ez a fázis bekövetkezik, olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A magány is csak átmeneti stádium, amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Mielőtt erre az útra lépünk, legjobb, ha feladjuk illúzióinkat. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja, hogy olyan képességekre, erőre akar szert tenni, amelyek mások fölé emelik, hatalmat biztosítanak neki. Ahol ez a motiváció akár rejtetten, akár nyíltan megjelenik, ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. A fekete mágia olyan tevékenység, amely művelője hasznára, egodominanciája erősítésére szolgál. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az, hogy átvilágítsa a sötétséget, az „ólmot” „arannyá” transzmutálja, közreműködjék planéták megváltásában, szolgálja a fényt. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt, aki maga is fénnyé vált. Csak az támaszthat fel, aki újjászületett.” (Fritsche) Valódi ha-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

269

talomról akkor beszélhetünk, ha valakinek van hatalma, de nem használja. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg, hogy amikor felszólították, szálljon le a keresztről, megtagadta. Ameddig az ember használja a hatalmát, rabszolga, és nem ébredt öntudatra. A nyilvánosság ezt nem érti, ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól, hogy igazolják állításaikat, demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet, hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése, aki ezt a következtetést vonja le; ez az ő problémája, és nem a miénk. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Lukács ev. 4, 1-13.) – de nem kapta meg. Ez az a jelentős különbség, amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Ameddig kíváncsi valaki, a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk, s tudjuk, hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság, sem a hatalom nem szerepel, megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak, akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett, ezoteri-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

270

kus tájon. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint, megvan a saját ritmusuk, s nem tűrik a kényszert. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság, hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik, a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat, mohón bekebelezik őket anélkül, hogy megemésztenék, lefordítanák őket a maguk számára. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat, akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége, bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie, hogy minden, aminek meg kell történnie, a megfelelő időben meg fog történni. Amint a parasztnak is ki kell várnia, míg kinő és megérik a vetés, az embernek is meg kell tanulnia várni, míg megérik az idő. „Ha sietsz, csak kényelmesen”, szól a népi bölcsesség, ez az ezotériára is vonatkozik, s az arányos középutat mutatja. Szerintem nem az a legfontosabb, hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk, vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik, nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük, számuk áttekint-

impulzust. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. ne közvetítene valamiféle információt. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. hogy annak. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. inkább csak relatíve. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 271 hetetlenül magas. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. Így eljön az a nap. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. a kereső ember tudatszintjéhez képest. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. aki megtanult tudatosan látni. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. újabb megismerési szintre érkezett. az azt mutatja.

a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. 3. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. Ha eltekintünk ez utóbbi. 2. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. s a társasági fontoskodásra. Így pedig az útból zsákutca lesz. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. sem a másik irányzatba nem sorolhatók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 272 A társaságoknak ez a veszélye. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. . mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. felmerül a kérdés. s attól függetlenül használjuk őket. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. Saját tanaikat. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. térítésre. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. azok a csoportok. Kialakul egy tanítványi kör. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. A „fehér”.

A sötétség a fény hiánya. a fényét-e vagy a sötétségét. a csalásról. hogy „bal” és „jobb oldali” út. A bal oldali. Meg kell fontolnunk azonban. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. A döntést mindenki maga hozza meg. csak az út árnyéka. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. melyik irányt válassza. mert a másik tulajdonképpen nem is út. ezért vissza is kell térnie a fénybe. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. a hazugságról. Az egyes ember azonban döntés előtt áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 273 Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. csak óriási kerülőút. megvilágosodásról a fényre. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. betegségről. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. hogy minden a fényből született. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. illetve el kell viselnie. szükségünk van rá. a megismerésről. mint olyan antagonisztikus ellentétre. tévedésről. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. . a megváltásról. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. szenvedésről a sötétségre.

. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. Ezért mielőtt valahova belépnénk. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. csak segíteni a kereső embernek. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. legjobb. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 274 Igen sok olyan szervezet és társaság működik. Ha valakinek segítségre van szüksége. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. szolgálatára állni. kísérletek arra. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. ameddig tanácsot. ameddig csak szüksége van rá. hogy segítséget kapjunk. elegendő. és soha nem vezet függőséghez. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. Ahhoz. meg fogja kapni. bármilyen drogfogyasztás. hittérítés vagy hasonlók –. anélkül hogy keresésére indulna. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. ha valóban szükségünk van rá. segítséget kér.

hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. s ezzel értelmet adunk neki. akkor válik azzá. ha tudatosan csináljuk. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. Nem annyira azon múlik. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. ha rendszeresen elvégezzük. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. visszafojtjuk-e a lélegzetünket. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 275 Az okkult technikák értelméről Sokféle. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. Ha le akarjuk győzni a polaritást. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. teljesen hatástalanok maradnak. hogy fejen állunk-e. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az . nem fogjuk fel hasonlat jellegüket.

hanem segítenie kell abban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 276 ezotéria hobbivá degradálódik. Nem szabad. a mennybélihez. hogy földi létünket átlényegítsük. megváltsuk vele. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. ami alsó. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. földi. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. Törekvéseinknek az a célja. akik megvetnek mindent. Mi mást tesz az a mezei virág. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. nem lesz kitéve annak a veszélynek. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. sötétet. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. Azok. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. hogy minden kézfogást. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. a tisztához fordulhassanak –. minden szót. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. amelyet nem képesek kézben tartani. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gya- . anyagi természetű. és mint tisztátalant. veszélyes útra lépnek.

Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. tudjuk. . ha korán vesszük le róla az öntőformát. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. hogy ne tudjon szétfolyni többé. s mielőtt arra megérett volna. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. míg a forma világát el nem sajátítja. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. ahogyan az agyag is szétesik. a káosz és nem a fény világába kerül. felsőbb szintekre húzódjék vissza. A forma – edény. a tudat a formátlanba hull. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. s túl nagy a kísértés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 277 korol különösen nagy hatást. akik a mindennapi élettel. míg az meg nem szilárdul annyira. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. annak ellenszenves a formák fegyelme. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot.” A forma világa úgy sajátítható el jól.

hogyan tartsa nyitva a szemét. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 278 Minden fáradozásunk célja az. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. amíg aludt. s megtanulja. . meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. Aki engedi tudatát felébreszteni. hogy felébresszük az alvót. s megtanítsuk látni a valóságot. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. amelyeket nem is sejtett. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. A bölcsek azt állítják. amelyet „nem én”ként érzékelünk. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet.

s megválthassuk „problémásságától”. ahogy van. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. . ami van. s felfedezi. fejlődésnek. Szükségképpen megbékélünk mindennel. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. változik. minden folyik. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. és amint változunk. és lassan megértjük. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. új összefüggések. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. úgy lenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 279 Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. hogy minden úgy jó. amelyek rejtve maradnak azok előtt. s felfedezzük. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni.” Akárhová nézzünk is. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. s így fogjuk fel. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. hogy megoldhassuk. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. semmi sincs nyugalomban. evolúciónak nevezzük. hogy minden probléma kihívás. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. akik feleselnek a valósággal.

A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. egyáltalán nem anonim. Minél jobban vonakodunk attól. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. és maga is összeolvad a törvénnyel. ami a lét minden . A szeretet az egyetlen. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. aki alá tudja rendelni magát neki. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. a szenvedést. hogy a sors az az instancia. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. s önszántunkból követni. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. Feltárulnak törvényszerűségei. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. A szenvedést az a súrlódás okozza. amelyik megakadályozza. méghozzá olyan partner. amely gondoskodik róla. és kiderül. Ehhez az szükséges. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 280 Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak.

így átváltoztatásra képes. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. Így leszakadt az egységről. képén egy rózsáktól körülölelt. Küzdelemre küzdelem. A szeretetben megmutatkozik. nyomásra ellennyomás a válasz. Az emberi lét alapvetően beteg. nagy lépést tesz útján előre. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. mert meg akarta tudni. mi rossz. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. mert csak . s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. Az ember szenved a megismerés polaritásától. A megismerés azonban méreggé vált számára. hogy a gyenge valójában erős. az alázatos pedig hatalmas. vékony asszonyt látunk. mi jó. A betegség az ember esélye. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. s most tudja. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. mi rossz. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. az Erő. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. Az ember még androgün lény volt. mi jó.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 281 területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. a szeretet transzmutációra. s gyógyulásban reménykedik. gyűlöletre gyűlölet. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant.

hogy nem találjuk az élet értelmét. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. Korunk betegsége az. Aki viseli a felelősséget sorsáért. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. mint zavaró körülményeket az életünkben. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. A tudatos élet lehetőséget ad arra. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. amit átél és ami történik vele. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 282 azt lehet gyógyítani. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. Ezzel fizetünk azért. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az . A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. a karma pedig a személyes. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé.

. A tökéletesség az egység kifejezése. A cél a tökéletesség. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 283 ősalapokhoz. ha ismerjük eredetünket. Az egység neve: Isten. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat.