Proiect didactic

Clasa: a VII-a Aria curriculara: Matematica si tiin e ale naturii Disciplina: Biologie Unitatea de înv are: Func ia de nutri ie-Respira ia Tema: Anatomia sistemului respirator.plamânul Scopul: Dobândirea de c tre elevi a unor cuno tin e referitoare la alc tuirea i structura aparatului respirator. I.Competen e specifice: y y y Enumerarea segmentelor aparatului respirator; Localizarea pe plan e a organelor ce realizeaz respira ia; Descrierea modului de func ionare a organelor implicate in respira ie;

Tipul lec iei :mixt II. STRATEGIA DIDACTIC . Resurse procedurale y y y y y y y Observa ia; Explica ia; Conversa ia euristic ; Demonstra ia; Problematizarea; Înv area prin descoperire Modelarea

Resurse materiale Manual ;Calculator, videoproiector; Forma de activitate: Individual;Frontal. Anticiparea dificult ilor: întreruperea curentului-utilizarea manualului;

2007. Prof. IV. Ed. ARVES. ATE II. Viorel Lazar. RESURSE DE SPECIALITATE CONSULTATE. Elevii noteaz titlul lec iei în caiete. A SARCINILOR DE ÎNV CONDUCEREA PROCESULUI DIDACTIC. Prin chestionare orala: o o o o o Cine realizeaz func ia de digestie? Ce rol are sistemul digestiv? Ce rol are sistemul circulator? Putem s tr im f r a respira? Din clasele anterioare aminti iv ce rol avea sistemul respirator. CAPTAREA ATEN IEI I REACTUALIZAREA CUNO TIN ELOR ÎNV ANTERIOR. Dr. IORDACHE ION: ÄMetodica pred rii biologie´.întreb ri suplimentare-asigurarea unui fond de documentare. EVENIMENTELE LEC IEI I. ETAPA INTRODUCTIV ± timp: 5 minute.forma de baza a organiz rii procesului de predare înv are la disciplina Biologie´. Prof. Locul de desf urare : laborator AEL Evaluare : formativ prin chestionare oral iteste interactive. Programa colar . PREZENTAREA NOULUI CON INUT. ETAPA FUNDAMENTAL ± timp: 35 minute. Mariana Nicolae: ÄCartea . ARE I Elevii sunt anun a i c vor studia anatomia sitemului respirator. Etapele lec iei Activitatea de înv are Ce face profesorul Ce face elevul Metode i procedee .

r spund Activitate frontal 6. scriu explica ia 4.lucrez frontal. dac realizeaz conexiuni între no iunile discutate . urm resc elaborarea r spunsurilor.ascult .adresez întreb ri clasei . îl scriu pe tabl . observ .comunic clar obiectivele opera ionale ale lec iei: Ast zi la sfâr itul lec iei vom putea r spunde la urm toarele întreb ri: Care sunt c ile respiratorii i care este rolul lor? Cum sunt alc tui i pl mânii? . gândesc.evaluare 1.anun titlul lec iei.urm resc activitatea elevilor .prezint no iunile noii teme ri .cer elevilor s aplice cele înv ate . Conversa ia Observa ia Ascult . gândesc.Ob inerea performan ei . Enun area obiectivelor opera ionale Ascult . adresez întreb ri. Captarea aten iei 2.Prezentarea con inutului i sarcinile noii înv .ascult . Asigurarea feed± back-ului .explic no iunile noi . Reactualizarea cuno tin elor anterioare Preg tesc climatul socio±afectiv Preg te te materialul necesar actului înv rii necesar pentru lec ie . r spund Conversa ia frontal compara ia 3.rezolv cerin ele de pe fi a de lucru ( PREZENTAT IN ANEXA 2) Activitate individual .realizez schema logic sub forma unui tabel(prezentat in anexa 1) 5. scriu.

se deschid în exterior prin n ri iar în interior în faringe -sunt c ptu ite de o mucoas vascularizat aerului i al turi de firi oarele de p r înl tur impurit ile. sunt acoperi i de dou foi e numite pleure între care se g se te o pelicul de lichid. sunt foarte bine vasculariza i(artere pulmonare i vene pulmonare) bronhiolele se termin cu sacii pulmonari. Pl mânii sunt situati in cavitatea toracica. trahee si bronhii Caile respiratorii Fosele nazale: . -prezint un c p cel ±epiglot -care închide orificiile respiratoare în momentul înghi irii bolului alimentar. au aspect buretos pl mânul drept este alc tuit din trei lobi iar cel drept din doi lobi. Faringele-comun atât în respira ie cât i în digestie. pl mâni nu au mu chi.prezint o mucoas ciliat Bronhiile în num r de dou sunt ramnifica ii ale traheii i care se ramnific în bronhi secundare ce p trund în plamâni . Laringele ±format din mai multe cartilaje. sacii pulmonari sunt alc tui i din mici umfl turi numite alveole pulmonare. laringe. Traheea -este un tub cartilaginos format din inele cartilaginoase( sub forma de potcoava ) . i umed care are rol de înc lzire a . faringe. -are rol în vorbire deoarece la nivelul s u se gasesc corzile vocale. la nivelul alveolelor pulmonare se realizeaz schimbul de gaze.ANEXA1-asa va arata tabla si caietul elevilor Anatomia aparatului respirator Aparatul respirator este alcatuit din: .plamani .cai respiratorii : nas. de-o parte si de alta a inimii deasura diafragmei. în fiecare pl mân p trund bronhii secundare care se ramnific în vase din ce in ce mai mici pân la bronhiole care nu mai prezint inele cartilaginoase.

FI A DE EVALUARE Bifa i r spunsul corect 1.....bronhiile a) se ramnific în bronhii secundare ce p trund în pl mâni...Fosele nazale se deschid în: a) b) c) d) cavitatea bucal faringe esofag pl mân 2.. ..... transform gazele respiratorii.. la nivelul s u se incruci eaz calea aerului cu cea digestiv este bogat vascularizat este acoperit de epiglot ......pl mânii a) b) c) d) au aceea i form i m rime..... sunt acoperi i de dou foi e numite pleure. se deschide în pl mâni se ramnific în trei bronhii este o structur osoas ..ANEXA 2 Nume si prenume......... 3...... Traheea a) b) c) d) este format din mai multe inele cartilaginoase............... sunt a eza i în cavitatea bdominal inapoia diafragmei... 4. b) se ramnific în bronchiole c) se ramnific în trahee 5.Laringele a) b) c) d) are aproximativ 12 cm.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful