Nieuws, duiding & achtergrond uit binnen- & buitenland Nr.

11 - December 2007 - Teveth 5768
jOODS Actueel
Voorheen Belgisch Israëlitisch Weekblad
e

4
,
6
0v
e
r
s
c
h
i
j
n
t

m
a
a
n
d
e
l
i
j
k
sA
f
g
i
f
t
e
k
a
n
t
o
o
r

A
n
t
w
e
r
p
e
n

1
Chanoeka 2007
Feest van het Licht
Nieuwe serie over de Shoah
door Judith Schächter
Rechtzaak Al-Dura in Parijs:
Joods Actueel was erbij
Annapolisconferentie:
hoop of wanhoop
chanoeka, het joods feest van het licht en de bijhorende kandelaar vormen één
van de bekendste joodse symbolen. Op chanoeka herdenkt het joods volk de
terugkeer naar de tempel in jeruzalem. Niet enkel de overwinning van het klein
joods guerrillaleger bleek een mirakel ook het feit dat één kannetje olie, normaal
genoeg om de kandelaar één dag te laten branden, het acht dagen uithield, was
een bovennatuurlijk gebeuren.
De jaarlijkse herdenking van dit mirakel gebeurt op chanoeka door zelf de lichtjes
van de kandelaar acht dagen aan te steken. Volgens de joodse wet is dit in de
eerste plaats bedoeld als ‘pirsumei nissa’, namelijk, het bekend maken van het
chanoeka mirakel. Net daarom wordt de kandelaar voor een venster of open deur
geplaatst, zodat alle voorbijgangers, ongeacht hun cultuur of religie, hem zien
staan. Reden hiervoor is dat de terugkeer naar de tempel toen op alle volkeren
een positieve invloed uitoefende. Het is ook daarom dat niet-joden geoorloofd
waren zeventig runderen te oferen in de tempel en dat de ofers op Soekkot
(het huttenfeest) gebracht werden in naam van alle naties der wereld. chanoeka
is dan ook een feest dat de joodse gemeenschap wil vieren én delen met alle
andere culturen. Net om die reden is de kandelaar tot één van de belangrijkste
joodse symbolen uitgegroeid. Ik wens al onze lezers een mooi chanoekafeest.
Verder in dit magazine brengen we verslag van een interview afgenomen door
enkele joodse studenten met Filip Dewinter, kopman van het Vlaams Belang.
Aanvankelijk was de redactie niet zeker of het hier überhaupt over wou berichten.
joods Actueel zelf zal nooit een interview afnemen, en een platform bieden aan
extreemrechts. Het Vlaams Belang is de opvolger van het Vlaams Blok, een partij
die door de rechtbank als racistisch werd veroordeeld. Behalve de naam en enkele
tactische aanpassingen blijft het grotendeels dezelfde partij.
Het joods volk weet maar al te goed waar racisme en xenofobie toe kunnen
leiden. We moeten dan ook een voortrekkersrol spelen in het bekend maken van
de gevaren hiervan. Hoe komt het dan dat joodse jongeren net Filip Dewinter
gaan interviewen? Gaat het om hoogmoed van enkele tieners of zijn ze zich
van de politieke gevoeligheden niet bewust? Wij zien hierin een belangrijke rol
weggelegd voor het Forum der joodse Organisaties die lessen kan organiseren,
speciaal op de leest geschoeid van de joodse jeugd.
uiteindelijk heeft de redactie besloten toch over het interview te
berichten, maar dan wel met de nodige nuance en een kritische
blik. In de eerste plaats om onze informatieve rol te vervullen.
Het is niet aan ons om de jongeren te beoordelen, wel om over
trends in de joodse gemeenschap te berichten. ten tweede,
om de jeugdige interviewers te wijzen op de mogelijke
valstrikken hieraan verbonden.
Wat denkt u zelf over het initiatief van de jongens? leren joodse
studenten wel genoeg over extreemrechts en de Holocaust?
Moet het VB door de joodse gemeenschap aanzien worden
als elke andere partij? Wij horen graag uw mening hierover.
Stuur uw reactie naar lezersbrieven@joodsactueel.be
Michael Freilich
Hoofdredacteur
cOlOFON
joods Actueel brengt nieuws,
duiding en achtergrond uit binnen-
en buitenland.
Adres:
lange leemstraat 174, 2018
Antwerpen, België.
telefoon : +32 3 233 70 94
Fax :+32 3 230 80 64
email :
redactie@joodsactueel.be
Internet:
www.joodsactueel.be
BtW nummer:
Be 0885 218 733
Bankrekening Fortis
001-5076830-23
Algemeen Directeur:
terry Davids
hoofdredacteur:
Michael Zevi Freilich
erevoorzitter:
louis Davids

Administratie:
Sigrid Smulders
Medewerkers:
Rabbijn Dr. R. evers, Dr. Rudi Roth,
Dr. Henri jakubowicz, Max Schick,
Guido joris, Frans van den Brande,
Aaron Malinksy, Hélène Maier,
jeremie Ryckner, Vivi Salamon,
Yves van de Steen, Roland lipshits
en medewerkers in de VS, canada,
Israël, Rusland en het VK.
Foto’s:
jonathan Rykner, Stefansky, GPO,
Belga, IDF, BauBau, H&Y.
hoofd publiciteit:
terry Davids
Israël publiciteit: Ronen taieb
Abonnement:
België: 44 euro per jaar
europa: 60 euro per jaar
Rest van de wereld:
80 euro per jaar
een publicatie van Actualia bvba.
Verschijnt maandelijks behalve in
Augustus.
Verantwoordelijke uitgever:
thérèse Davids
© Niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen zonder schriftelijke toelating
van de redactie
voorwoord
jOODS Actueel
3
jOODS Actueel
inhoud
11
11
Steun jooDS Actueel ! !
Abonneer u nu en krijg het magazine
elke maand in de bus
en BeSpAAr 10%
op De Wi nKelpri jS
contacteer de redactie op 03 233 70 94
of redactie@joodsactueel.be
enkele dagen geleden bracht Sam Fox, de nieuwe VS ambassadeur in België (die
tevens van joodse afkomst is), een of cieel bezoek aan Antwerpen. Hij werd in
het stadhuis ontvangen door burgemeester Patrick janssens, Schepen Philip
Heylen en Marc Van Peel. tijdens een korte rede herinnerde de ambassadeur er
aan dat zijn uit Oekraïne afkomstige ouders in 1921 met de Red Star line vanuit
Antwerpen naar de Verenigde Staten trokken. De ambassadeur beloofde de ten-
toonstelling over de Red Star line, die van april tot september loopt, fnancieel
te steunen.
terry Davids, algemeen directeur van joods Actueel, woonde de bijeenkomst in
het stadhuis bij en had een kort gesprek met de ambassadeur. Fox, die trouwens
perfect jiddisch spreekt, benadrukte het belang van zijn joodse religie en iden-
titeit.
Sam Fox, thans 78 jaar, werd geboren in Missouri in 1929. In 1951 behaalde hij zijn
diploma Business Management aan de Washinton university. later richtte hij de
Harbor Group Industries op, een investeringsbedrijf die uitgroeide tot een mil-
jardenconcern. Bij zijn aanstelling tot ambassadeur, op 4 April van dit jaar, nam
Fox ontslag als ceO van het bedrijf. Hij werd opgevolgd door zijn zoon jef Fox
maar blijft voorzitter en de be-
langrijkste aandeelhouder. Fox is
al vele jaren een grote donor aan
de Amerikaanse Republikeinse
partij van George Bush.
Net door die politieke steun ont-
stond heel wat commotie bij zijn
aanstelling. De Democraten in de
Senaat verzetten zich tegen de be-
noeming omdat Fox 50.000 dollar
schonk aan een organisatie die er
alles aan deed presidentskandi-
daat john Kerry zwart te maken,
de zogenaamde Swift Boat Vete-
rans. Daarop maakte president
Bush gebruik van een wet die
hem toelaat “in geval van nood”
zogeheten recesbenoemingen te
doen, waarvoor geen goedkeu-
ring van de Senaat vereist is. Hij
deed dit tijdens het Paasreces. Vol-
gens enkele senatoren misbruikt
Bush daarmee zijn macht.
nnn
4
jOODS Actueel
VOORWOORD 3
Bi nnenlAnD
NIEUWSBERICHTEN BINNENLAND 4-7, 10-11
GESPREK MET SCHEPEN PHILIP HEYLEN 8-9
JONGEREN INTERVIEWEN FILIP DEWINTER 12-15
CULTURELE AGENDA 16
FAMILIEBERICHTEN & OVERPEINZINGEN 17
MEDIA ONDER DE LOEP: AL-DURA ZAAK PARIJS 18-21
NIEUWSBERICHTEN BINNENLAND 22-25
STANDPUNT DOOR YVES VAN DE STEEN 26-27

Bui tenlAnD & i SrAel
NIEUWSBERICHTEN BUITENLAND 28-31
MIDDEN-OOSTEN VREDESCONFERENTIE 32-35
NIEUWSBERICHTEN ISRAËL 36
FOTO’S VAN DE MAAND UIT ISRAËL 37
COLUMN MAX SCHICK, HOOP OF WANHOOP 38-41
TECHNOLOGIENIEUWS ISRAËL 43

cultuur & Vri je ti jD
CHANOEKA, DOOR RABBIJN EVERS 44-46
FOTOREPORTAGE, CHANOEKA IN HET LEGER 46
BOEKBESPREKING, LOT FAMILIE MEIJER 48-49
SHOAH, DE ONEG SHABBAT ARCHIEVEN 50-52
VERSLAG, LUFTHANSA BLIJFT GROEIEN 53
FILM DOOR HENRI JAKUBOWICZ 54
SPORT, MACCABI BELGIË VOETBAL 55
LICHAAMSBEWEGING, DOOR HÉLÈNE MAIER 56
SPORTNIEUWS ISRAËL 57
ECONOMIE, TRADITIE VS. MAXIMUM WINST 58
KOKEN, LEKKER KOOSJER MET VIVI SALAMON 58
BI NNeNlAND
Sam Fox ondertekent het welkomstboek
van de stad op ’t schoon verdiep
Nieuwe ambassadeur van de
Verenigde Staten ontvangen
op het Antwerpse stadhuis
Ambassadeur Sam Fox en zijn vrouw met
Terry Davids van Joods Actueel
t
5
jOODS Actueel
Media Markt niet opgericht
door nazi's
Sven Pichal, medewerker bij de VRt verontschuldigde zich voor een
foutieve uitspraak die hij maakte in het weekblad Humo. Daarin zei hij
dat de oprichter van Media Markt een nazi was, een verkeerde bewe-
ring die al langer de ronde doet. Wij citeren hieronder de reactie van
Media Markt bestuurder in ons land christiaens en de rechtzetting en
excuses van Pichal.
In Humo 3505 stelt de heer Sven Pichal over Media Markt: "Die ke-
ten heeft een redelijk goed imago - als je tenminste even vergeet dat
de oprichter een Duitse nazi was". De bewering dat Media Markt
opgericht zou zijn door een persoon met een nazi-verleden is ma-
nifest onjuist. Media Markt werd in 1979 opgericht door de heer
Walter Gunz, geboren in 1946, mevrouw Helga Kellerhals, ge-
boren in 1940, de heer erich Kellerhals, geboren in 1939, en de
heer leopold Stiefel, geboren in 1945. Deze personen waren tij-
dens het Derde Rijk ofwel zeer jong ofwel niet geboren. De uit-
spraak van de heer Pichal is dan ook fout en hierbij rechtgezet.
Jean-Marie Christiaens, bestuurder Media Markt-Saturn Belgium
nv, in een recht van antwoord in Humo, 13 november 2007.
Met "de oprichter van Media markt" verwees ik naar Otto Beisheim,
de 83-jarige Duitse zakenman. Die heeft inderdaad Media Markt niet
opgericht, maar hij is "mede-eigenaar" van de Duitse Metro AG groep.
Dat is de groep waarvan onder meer Makro, Saturn en Media Markt
deel uitmaken. (...) Verscheidene toonaangevende Duitse media
hebben aangetoond dat deze man tijdens de tweede wereldoorlog
deel uitmaakte van de SS-lijfwachteenheid van Adolf Hitler. Beis-
heim zou er een lage rang hebben gehad en nooit hebben meege-
werkt aan gruweldaden. Mijn excuses voor de persoonsverwarring.
VRT-medewerker Sven Pichal in een reactie op bovenvermeld recht
van antwoord, in Humo, 13 november 2007 n
Samenleven in tijden
van botsende identiteiten
Onder bovengenoemde titel verscheen onlangs een boek van An-
drea Riccardi, de stichter van de Sant’egidiogemeenschap. Oud-
premier Mark eyskens besprak het boek in ‘tertio’ en het ‘Katho-
liek Nieuwsblad’: “Uiteraard is het Israëlisch-Palestijns confict een
oorzaak van extreme ergernis in de moslimwereld en nog meer bij
de bevolking dan bij de leiders, vooral als wordt geconstateerd dat Is-
raël met zijn democratische instellingen erin geslaagd is een vrij hoog
welvaartspeil te bereiken en een intens verspreide moderne cultuur...
wat niet gezegd kan worden van de meeste Arabische landen.”
joschka Fischer te gast bij joods
Wereldcongres in Brussel
Op dinsdag 11 december zal voormalig Duits vice-kanselier en mi-
nister van Buitenlandse Zaken, joschka Fischer een lezing houden
georganiseerd door de Brusselse afdeling van het joods Wereldcon-
gres. Fischer zal het hebben over de staat van de eu en ook uitleg
geven over zijn visie voor de toekomst van europa en het Midden
Oosten. Na de lezing zal Fischer vragen van het publiek beantwoor-
den. Adres: concert Noble gebouw, Bussel, vanaf 18.00u. Plaatsen op
voorbehoud, tel 02 552 09 24. n
In een vorig nummer van joods Actueel maakten wij melding van
het bezoek van Ambassadeur Kinar, samen met bestuursleden
van IBcA (Israël-Belgian cultural Association) aan de synagoge te
Heide-Kalmthout. Dit gebouw is onlangs door minister Van Me-
chelen als erfgoed erkend. De delegatie kwam onder de indruk
bij het zien van het indrukwekkende glasraam met de Davidster.
Glazenier en expert Mevrouw carola Van Den Wijngaert gaf hier-
bij toelichting. Onlangs besliste de raad van bestuur van het IBcA
de restauratie van het glasraam mee te sponsoren. Ondertussen is
ook het bedrag bekend: 4.000 euro.
Het is een hart onder de riem van alle leden van de Werkgroep
Synagoge. IBcA komt in de annalen van de restauratiegeschie-
denis van de synagoge als de eerste grote sponsor vanuit joodse
middens. Hopelijk krijgt de organisatie vele navolgers, zodat een
brok geschiedenis van de joden in de Provincie Antwerpen voor
de volgende generaties in het collectief geheugen mag worden
ingebed.
Voor meer info i.v.m. de Werkgroep Synagoge: synagoge@kalmt-
hout.be of tel. Secretariaat: Daniëlle Schyn: 03 666 62 33 (fvdb)
chanoeka On Ice in Antwerpen
Het chai center België, een organisatie van chabad, organiseert
op maandagavond 10 december (de 7de avond van chanoeka)
een unieke avond in het ijsstadion Antarctica. Iedereen is welkom
voor het aansteken van de grote kandelaar, schaatsen op het ijs,
joodse muziek en het uitdelen van oliebollen. Meer info op www.
chaicenter.be.
Inkom: 5.00 euro per persoon
Adres: Moerelei 119/121 , 2610 Wilrijk.
Van 19 tot 21 uur n
IBcA SPONSORt ReStAuRAtIe
GlASRAAM KAlMtHOut
6
jOODS Actueel
6
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
Damescomité Shomre Hadas
Organiseert succesvolle
programma’s
Het damescomité van de joodse gemeente Shomre Hadas in Ant-
werpen organiseerde onlangs twee succesvolle programma’s voor
haar leden (en niet leden). een kinderanimatiedag met clown Argos
mocht zo’n 200 toeschouwertjes verwelkomen. De clown hield de
kinderen bijna twee uur bezig met goocheltrucs, zang en dans.
Vooral de papegaaien die de clown bij had trokken de aandacht. Si-
mone Wenger, organisatrice van het programma beloofde dat clown
Argos volgend jaar opnieuw van de partij zou zijn.
Het Damescomité van Shomre Hadas organiseerde op 20 november
2007 een symposium over diabetes. Voorzitter Simone Wenger die
de avond opende gaf het woord aan moderator Dr. ch. Mahler. Die
waarschuwde voor de onbetrouwbaarheid van de voorlichting over
diabetes op Internet. Als inleiding legde voorzanger Benjamin Muller
getuigenis af en over zijn suikerziekte
er waren verschillende sprekers van hoog niveau waaronder Prof. l.
Van Gaal, hoofd van de afdeling endocrinologie en diabetologie van
het universitair Ziekenhuis te Antwerpen, cardioloog Dr. B. Amsel, ook
van het uZA en oogarts Dr. R. trau. Ze behandelden de verschillende
soorten diabetes, de oorzaken ervan, symptomen en behandelingen
van deze ziekte. Gewichtverlies en veel bewegen kunnen wonderen
verrichten.
ter afsluiting wees diëtiste A. Van de Sompel op de gevaren van onge-
zonde voeding. Zij vestigde de aandacht op koosjere producten die
wel of niet gezond zijn voor diabetici. Interessant om weten is dat de
koosjere specialiteit, geflte fsh, een aanrader is, mits zonder suiker
voorbereid. n
Anti-Israël acties tegen
Delhaize geen al te groot
succes
11.11.11 en Broederlijk Delen distantiëren zich voor het eerst,
Delhaize stelt in reactie: ‘Boycot is onaanvaardbaar’
enkele linkse extremisten zijn een nieuwe campagne begonnen te-
gen de supermarktketen Delhaize. De actievoerders zijn boos omdat
Delhaize heel het jaar door een assortiment koosjere producten uit
Israël aanbiedt. Activisten verkleedden zich als ‘Israëlische soldaten’
aan de toegangspoort van het Delhaize hoofdkwartier in Molenbeek
De eenzijdige actie vraagt echter niet voor het verbod op producten
uit china of Arabische landen waar mensenrechten dagelijks worden
geschonden. Als tegenreactie organiseerde het joods FORuM een
avond waarbij opgeroepen werd aan alle vrienden van Israel om de
koosjere producten bij Delhaize te komen opkopen.
Woordvoerdster Katrien Verbeke verklaarde dat Delhaize niet aan po-
litiek doet en dat de hoofddoelstelling van de frma erin bestaat de
klant elke dag verse producten aan te bieden. Voor Delhaize is het
boycotten van producten “onaanvaardbaar”. Delhaize nam ook di-
rect contact op met de linkse bewegingen. Volgens Verbeke hebben
11.11.11 en Broederlijk Delen “beiden een zeer duidelijk, schriftelijk ant-
woord bezorgd waarin ze zich distantiëren van de acties van het Vlaams
Palestina Komitee".
Delhaize heeft al langer aangetoond niet te zwichten voor eenzijdige
acties van extreme groeperingen en blijft in joods Actueel trouwens
de koosjere producten die ze aanbied promoten. Deze maand doet
de frma dat opnieuw met een publiciteit van een hele pagina.
Activisten verkleedden zich als ‘Israëlische soldaten’
Delhaize noemde de actie onaanvaardbaar
Amazing Silver
925 sterling zilveren geschenken
Bar Mitzva en Huwelijkslijsten
Geschenkbonnen
VAKKUNDIGE HERSTELLINGEN EN POLIEREN
SOUVENIRS VOOR SIMCHAS
Open: zo: 10.00-19.00 - Ma-do: 14.00-20.00
Vrij: tot 1 uur voor shabbes - Eveneens op afspraak
HADAD BROS
Exclusive SilverWare
Prachtige Italiaanse collectie
Alain Wirtheimer
Isabellalei 73 • Tel: 03 239 94 18 – 0475 52 07 10
2018 Antwerpen
8
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
Mala ZiMetbauM, Herinneren,
oM nooit te vergeten
Door Schepen phi li p heylen
geSPreK Met SCHePen van Cultuur
PHiliP HeYlen
EEN VRIEND VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP EN ISRAËL
Van links naar rechts Michael Freilich, Philip Heylen en Terry Davids
joods Actueel had een onderhoud met de Antwerpse Schepen voor
cultuur en toerisme, Philip Heylen. In het gesprek kwamen onder an-
dere de verschillende culturele evenementen aan bod die interessant
kunnen zijn voor leden van de joodse gemeenschap. een voorbeeld
hiervan is de expositie rond de ‘Red Star line Shipping comany’, die
tijdens het begin van de vorige eeuw 3 miljoen mensen naar ‘de nieu-
we wereld’ (Amerika) vervoerde, waaronder een groot aantal joden
uit Oost europa. De Schepen weidde ook uit over plannen rond het
nieuwe Museum aan de Stroom (het MAS) dat thans gebouwd wordt
op het eilandje. De Schepen wil in het museum de geschiedenis van
de joden in Antwerpen belichten, “De joodse Antwerpenaren maken
al honderden jaren deel uit van onze stad en dat verdient in de kijker te
worden geplaatst”. Ook onderzoekt hij de mogelijkheid om te helpen
bij de restauratie van de prachtige synagoge aan de Oostenstraat, de
oudste synagoge van Antwerpen die nog in gebruik is.
Dat Heylen een goede vriend is van de joodse gemeenschap is al lan-
ger bekend. tijdens het onderhoud werd eveneens duidelijk dat de
schepen ook de joodse staat Israël genegen is. In februari reist Heylen
naar Israël voor een uitgebreid bezoek. Wat eerst een korte trip van
vier dagen moest worden is uitgegroeid tot een tiendaagse reis. Nie-
mand minder dan jehudi Kinar, uittredend Israëlische Ambassadeur
in België, zal Heylen rondleiden. een uitgebreid verslag over de reis
zal natuurlijk te lezen zijn in joods Actueel.
Philip Heylen was vorige maand gastspreker op de Mala Zimetbaum-
herdenking van B'nai B'rith. In zijn toespraak uitte hij respect voor de
prestaties van de staat Israël en verklapte hij dat zijn kabinet werk wil
maken van culturele evenementen omtrent de 60-ste verjaardag van
de joodse staat. De toespraak wordt hieronder overgenomen. (Uit
plaatsgebrek werd de tekst ingekort)
Ik voel me persoonlijk aangegrepen door de herdenking van het-
geen in de jaren ’40 in onze stad is gebeurd, ook maar niet alleen in
de joodse gemeenschap. Deze gevoelens zijn nog sterker geworden
na mijn bezoek aan de kampen Buchenwald, theresienstadt en Ber-
gen-Belsen. uiteraard wordt een terugblik op het verleden vooreerst
geconfronteerd met het lot van de joden tijdens de tweede Wereld-
oorlog. De politieke steun van België voor het jonge Israël was on-
voorwaardelijk. België was bij de eersten om Israël te erkennen als
een onafhankelijk land. Sedertdien hebben onze vriendschapsban-
den hun duurzaamheid kunnen bewijzen.
In de jaren vijftig werden Belgische paspoorten verleend aan Israëli-
sche onderhandelaars die geheime gesprekken gingen voeren met
Arabische politici. toen een aantal landen na de Zesdaagse Oorlog de
diplomatieke betrekkingen met Israël verbraken, heeft ons land ge-
ruime tijd de belangen van Israël vertegenwoordigd in verschillende
Afrikaanse staten. Belgische vliegtuigen werden in de jaren zestig in-
gezet om het grootste deel van de eerste joodse Falasha-emigranten
in het geheim van ethiopië naar Israël over te vliegen. België was in
de jaren zeventig het gastland van twee internationale conferenties,
die onder de slogan “let My People Go”, appelleerden aan Moskou om
joden toe te laten de Sovjet unie te verlaten. België weerstond toen
aan aanzienlijke Sovjetdruk, die erop gericht was deze conferenties
niet door te laten gaan.
Onze deuren hebben altijd opengestaan voor joden die elders ver-
volgd werden. Zo was België in de jaren ‘30 een toevluchtsoord voor
joden die op de vlucht waren voor het opkomend Nazisme in Duits-
land en in Oostenrijk. De haven van onze stad Antwerpen was in 1939
ook de enige haven waar het passagiersschip “Saint louis” met 936
door de Nazi’s aan boord gezette joden, na weigeringen elders, kon
aanmeren en zijn passagiers aan wal zetten. Het was de bedoeling
van de Nazi’s aan te tonen dat joden nergens ter wereld welkom wa-
ren. Maar na dit krachtige signaal vóór de oorlog, is er jammer genoeg
tijdens de oorlog minder mededogen vanuit de Antwerpse overhe-
den te bespeuren geweest. [De burgemeester heeft namens het sche-
pencollege hiervoor excuses aangeboden, nvdr.]
De joodse aanwezigheid in onze stad gaat tot ver terug in de tijd. er
zijn ook verschillende migraties geweest die onderling sterk verschil-
len, waardoor onder meer de sociale en religieuze samenstelling van
de hedendaagse joodse gemeenschap in Antwerpen sterk verschilt
van de vooroorlogse.
jood zijn heeft naar mijn mening historisch altijd te maken gehad
9
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
Schepen Heylen is niet ongevoelig over het
Joods verleden van Antwerpen
met een complex spel van assimilatie, isolatie en integratie. Nogal
wat joden beweren dat alléén een duidelijke afzondering de nodige
garanties kan bieden voor het voortbestaan van de joodse traditie in
haar zuivere vorm. een visie die ik wil respecteren. Maar toch is kennis
van de orthodoxe gemeenschap wenselijk, zelfs noodzakelijk, voor
ons, omdat ze mede aan de basis ligt van onze eigen christelijke en
humanistische beschaving, van onze eigen christelijke en vrijzinnige
moraal.
Wanneer u mij dan vraagt om voor u te komen spreken over de be-
langrijke bijdrage van de joodse gemeenschap aan het bloeiend
Vlaams cultureel en economisch leven van na de tweede Wereldoor-
log, zou ik u enerzijds inderdaad een lange lijst van joodse individu-
en, verenigingen, belangenorganisaties, ondernemers, kunstenaars
enzovoort kunnen voorlezen. Maar anderzijds denk ik dat het zeker zo
belangrijk is om het met u te hebben over de noodzakelijke openheid
naar mekaar toe, en u op te roepen om deze openheid ook actief te
blijven beleven en propageren. Voor u en voor onze hele samenleving
zijn hierbij grote voorbeelden van belang. Mala Zimetbaum was een
dergelijk voorbeeld.
Mala Zimetbaum, een Antwerpse jodin van Poolse herkomst, werd in
juli 1942 gearresteerd en in september van dat jaar naar Auschwitz-
Birkenau gedeporteerd. tijdens haar
gevangenschap ontpopte ze zich als
een bijzonder heldhaftige vrouw, die
waar ze kon medegevangenen hielp
en velen gered heeft van een wisse
gang naar de gaskamers. In juni 1944
ontsnapte ze uit Auschwitz, samen
met haar geliefde, de Poolse politieke
gevangene edek Galinski. Ze werden
na een paar weken gegrepen. Folte-
ringen konden hen niet breken, de
beulen kwamen de namen van ge-
vangenen die bij de ontsnapping ge-
holpen hadden niet te weten. edek
en Mala werden terechtgesteld. Om
een voorbeeld te stellen, in de hoop het toenemend aantal vlucht-
pogingen in te dijken, moest hiervoor het voltallig kamp aantreden.
talloze gevangenen werden aldus tot getuige gemaakt van Mala's
einde, dat door haar ongebroken wil en openlijk verzet, ook tijdens
de executie, de les die de beulen wilden inprenten omkeerde in haar
tegendeel.
Al zijn er ongetwijfeld ook andere waarneembare tendensen, toch is
de wijze waarop nu al tientallen jaren lang vele jonge Duitsers zich,
nadrukkelijker dan welk volk ook, bezinnen over hun betrokkenheid
bij en verantwoordelijkheid voor de gruwel van de tweede wereld-
oorlog, even verheugend als verbazingwekkend. lorenz Sichel-
schmidt is een hen. De verantwoordelijkheid die hij opneemt is geen
verantwoordelijkheid in de betekenis van 'schuldig zijn' (hij, net als de
meesten onder ons, was toen niet eens geboren), maar verantwoor-
ding in de betekenis van 'een antwoord schuldig zijn'. een antwoord
op de vraag, "welke consequenties men persoonlijk uit het verleden
heeft getrokken. De vraag, wat men persoonlijk doet, opdat het verle-
den zich niet op vergelijkbare wijze in de toekomst herhaalt".
Op de gevel van het huis in de Marinisstraat in Borgerhout, waar Mala
heeft gewoond, hangt een herdenkingsplaat ter ere van zoveel so-
lidariteit. Achter die plaat, achter die gevel wonen nu Marokkanen,
zoals in vele andere huizen en straten van de gemeente die door de
nieuwe lichting onverdraagzamen daarom laatdunkend Borgerokko
genoemd wordt. De plaat herdenkt het verleden, maar de wantoe-
standen die eraan ten grondslag lagen worden onvoldoende her-
dacht.
Dames en heren, ik heb uw uitnodiging, waarop ik vandaag dankbaar
ben ingegaan, aanzien als een uitgestoken hand om samen te bou-
wen aan een toleranter en meer open samenleving in onze stad. Mo-
menteel ben ik in gesprek met de Israëlische ambassadeur om samen
in Antwerpen een passende culturele viering van het 60-jarig bestaan
van de Israëlische staat te organiseren. Daartoe zal ik volgend jaar een
kennismakingsbezoek brengen aan wat voor ons beiden het Heilig
land is.
De 60ste verjaardag van Israël is een gelegenheid tot vreugde en
feest. Met trots kunnen de Israëli’s terugblikken op wat zij in die korte
tijdspanne, in bijzonder moeilijke omstandigheden, tot stand brach-
ten: een Huis voor de joden én tevens een moderne, democratische
en pluralistische staat. Zij hebben een nieuwe maatschappij gescha-
pen, gericht op de toekomst en toch in al zijn vezels verbonden met
het verleden.
Ook Belgische joden hebben dit land mee opgebouwd. een klein
aantal kwam reeds tijdens de eerste decennia van deze eeuw. Velen
kwamen van de tweede Wereldoorlog, getekend door de prijs van de
Shoah. en ook later blijven joodse
landgenoten immigreren, hetzij op
rijpere leeftijd om toch nog in het
land te wonen, dat in hun geloofs-
beleving zulk een centrale plaats in-
nam, hetzij jongeren die de stap van
de Aliyah, van “het opgaan”, bij de
start van hun leven willen zetten.
Dames en heren, Prof. emeritus Dr.
julien Kelner, voorzitter van het cen-
traal Israëlisch consistorie van België,
begint zijn voorwoord in het recent
verschenen boek: “leven na de Sho-
ah” van edith Davidovici als volgt: “Op
de vraag: Zijn geloof en hoop mogelijk
als de dood dreigt te triomferen, antwoordde rabbi Mosje leib van Sa-
mou: Ben je op zoek naar vuur? Zoek dan onder de as.”
Ik hoop heel oprecht én vurig, dat Israël vrede en verzoening mag
vinden in zijn buren. Dat vereist moed en visie van de politieke leiders.
Vreedzame coëxistentie is echter een historische noodzaak. De his-
torische verzoening die onder de naties in europa plaats vond, moet
ook in het Midden Oosten mogelijk zijn.
“De 60ste verjaardag van
Israël is een gelegenheid tot
vreugde en feest. Israël is het
Huis voor de Joden én tevens
een moderne, democratische
en pluralistische staat.”
Phi l i p Heyl en
10
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
Palestina avond in Brussel;
Israël-bashing en Israël haat voorop
Het was weer eens van hetzelfde de ‘Palestina-avond: Ons dagelijks
brood’ door het ucOS (universitair centrum Ontwikkelingsamen-
werking van de Vrije universiteit Brussel) op 28 november 2007. een
avondje met tine Danckaers van MO* Magazine (11.11.11), Brigitte
Herremans (Broederlijk Delen/Pax christi) en tim van Broeckhoven
(kabinet De Gucht) over Gaza en het Midden-Oosten confict.
Dankaers viel uit haar moderatorrol met haar partijdige vragen maar
dat was te verwachten. Ook Herremans was in beste vorm want er
was geen tegenspraak vanuit de zaal. Ze kon beweren wat ze wou
en zei dat het Israëlisch leger het afgrijselijkste is ter wereld en dat ze
“opzettelijk de botten breken van Palestijnen”. Heel haar betoog op-
dat België de Palestijnen nog meer zou moeten steunen viel door de
mand toen de vertegenwoordiger van Minister De Gucht de bedra-
gen opsomde die reeds door ons land en de europese unie geschon-
ken werden maar nooit gebruikt voor de echte doeleinden. even on-
geloofwaardig was ze over de zogenaamde hongersnood in Gaza die
ze in het lang en breed uitlegde en dan moest toegeven dat het geen
echte hongersnood was zoals in Afrika. Met haar gebruikelijke Israël-
haat liet ze het voorkomen als een uitgelokte uithongering.
terwijl haar organisaties zich zogezegd hebben teruggetrokken uit
de boycotacties van Israëlische producten maande ze iedereen aan
toch Israëlische producten in de supermarkt te boycotten, Pax Hypo-
criti dus. Ook feliciteerde ze de VRt en Rudi Vranckx omdat ze in hun
uitzendingen alleen maar het Palestijns “leed” naar voor brengen. een
beter bewijs van gebrek aan onpartijdigheid vanwege de VRt hadden
we zelf niet kunnen inbeelden. n
ANTWERP PORT AUTHORITY Tel. +32 3 205 20 11 Fax: +32 3 205 20 20 Info@haven.antwerpen.be
VuB ere-doctoraat voor Simone Veil
De Vrije universiteit Brussel reikte vorige week (28 november) de
titel van “Doctor Honoris causa“ uit aan drie vrouwen waaronder
de Franse joodse politica Simone Veil. Ze kreeg de onderscheiding
doordat ze “tegen de heersende opvattingen durft ingaan”. Prof.
Dr.H.casman, Decaan van de faculteit Rechten en criminologie
sprak de laudatio uit.
Simone Veil (geboren in1927 als Simonne jacob) is een Franse po-
litica. Ze staat bekend als een van de meest moedige, sterke en
invloedrijke personen, niet alleen in Frankrijk en europa, maar ook
in de rest van de wereld. In 1944, werden zij, haar moeder en haar
zus gedeporteerd naar Auschwitz. Na haar bevrijding in 1945 stu-
deerde ze politieke wetenschappen en rechten. Vanaf 1957 was ze
verbonden aan het Franse departement van justitie. In 1968 werd
ze secretaris-generaal van de Hoge Rechterlijke Raad. In 1974 werd
ze door president Giscard d’estaing tot minister van Gezondheid
benoemd. In die functie, die zij tot 1977 vervulde, bracht ze onder
meer een (liberale) wettelijke regeling van de abortus tot stand. Si-
mone Veil is erevoorzitter van het Fondation pour la Mémoire de
la Shoah en bestuursvoorzitter van het slachtoferfonds bij het In-
ternationaal Strafhof in Den Haag. Momenteel is ze ook lid van de
invloedrijke Staatsraad in Frankrijk.
Fotoreportage en Interview Hatzoloh
Volgende maand brengt joods Actuele een uitgebreid interview met
de joodse hulpdienst Hatzoloh. een fotoreportage werd onlangs ge-
nomen en verschijnt eveneens in het volgend nummer.
11
jOODS Actueel
theatervoorstelling tobias Schif
Joods Actueel wil graag deze man bedanken voor het schenken van
een digitale camera aan de nieuwsredactie.
B’nai B’rith Antwerpen
laureaat erfgoedverenigingen
Ieder jaar sponsort Projectgroep Erfgoedverenigingen twintig lau-
reaten gespreid over de Vlaamse provincies voor een subsidie van
€1.500. Het geld moet dienen voor ‘educatieve en sensibilisatiepro-
jecten in de sector monumenten, landschappen, archeologie, va-
rend erfgoed en rollend, rijdend en vliegend erfgoed’. Bij de twintig
laureaten van 2007 hoort B’nai B’rith Antwerpen.
Het oordeel van de jury luidde:
“De vereniging wil op 7 september 2008 (de Dag van het joodse
cultureel erfgoed) een erfgoedroute langs het joodse erfgoed in de
provincie Antwerpen inhuldigen. Dit educatief project heeft als doel
de aandacht te trekken op de veelzijdigheid van de joodse cultuur
in Vlaanderen. De Antwerpse erfgoedroute doorkruist de provincie
van noord naar zuid en toont meer dan 30 synagogen en joodse
studiehuizen, zoals de Hollandse Synagoge in Antwerpen, de lande-
lijke synagoge in Kalmthout, het diamantmuseum in de joodse wijk,
het eugeen Van Mieghem Museum en het Museum van Deportatie
en Verzet. De subsidie zal dienen voor de opmaak van afches en
publicatie van brochures voor de erfgoedroute.” (fvdb) n
tobias Schif is een jongen uit een doorsnee joods gezin in Antwerpen.
Zoon van een diamantkliever, broer van lunia. De oorlog breekt uit
en al snel komt er een einde aan zijn gewoon bestaan. Als hij met zijn
vader en moeder in de beestenwagons van een deportatiekonvooi
terechtkomt krijgt die trein, zoals al die andere konvooien absolute
voorrang. tobias komt in verschillende concentratiekampen terecht.
Hij wordt nummer 160275, het recht om een mens te zijn wordt hem
en miljoenen anderen ontnomen. Maar hij overleeft.
- Iemand vraagt: “Hoe overleeft ge de kampen?” Ik zeg: “Met 1000 toeval-
ligheden.”
De optelsom van de slachtofers van deze gruwelijk geperfectio-
neerde massale uitroeiing, vastgelegd in statistieken met getallen,
is onbevattelijk. tobias Schif geeft met zijn getuigenis elke nummer,
elke schim die niet terugkwam, weer een gezicht, een naam. Het ver-
haalt zoomt in op zijn persoonlijk verhaal van angst, vernedering,
moed, honger en uitputting.
- ‘We liggen met 8 in 1 houten hok, scheef bed...als er 1 bougeert,
moeten we alle 8 omdraaien...Ik ga slapen - dènk ik, maar er zit
een stuk brood voor het ontbijt verstopt op m’n rug onder m’n vest!
...ik breek er een stukje af...een kruimel - 1 centimetertje...ik begin te
bijten, te kauwen...nù ga ik slapen, maar er is daar nòg een stuk...
ik denk nog 1 kruimel en ik...bon dat stuk brood dat haalt nooit de
morgen!...bij niemand...'s Morgens moeten we 't dan stellen met
wat gekleurd warm water...dat moet kofe voorstellen - dat is niks...
Dan moeten we naar de toiletten zogezegd, op com-
mando, gezamenlijk op die putten, die stank, vuil...dat
gewone stukske papier dat niet bestaat...staan ze d'r
bij te kijken...Dat is die vernedering, om u maar neer te
krijgen voor als het moment komt, dat zij beslist hebben...
dat ge niet zult reageren en hen geen last bezorgen bij hun
sinister werk...'
een nacht, 52 jaar na zijn bevrijding. Zoals iedere
nacht luistert tobias Schif uren naar klassieke mu-
ziek op de ene radio naast zijn bed en naar de BBc op
de andere, tot de slaap hem inhaalt. Voor hem is er
geen troost. Hij kan alleen vertellen en opschrijven.
- Iemand vraagt: “Hebt u nooit gepro-
beerd dat nummer op uw arm te verwijde-
ren? ” Ik zeg: “Wie zal mijn hoofd vervangen?”
Nu de laatste kampoverlevers stilaan verdwijnen is het
van wezenlijk belang om hun verhaal te blijven vertel-
len. ‘Wie luistert naar een getuige, wordt zelf een ge-
tuige’ zei elie Wiesel.
De tentoonstelling in Antwerpen kwam er met hulp
van weduwe Schif en de kinderen Schif, Nathan Ramet, het joods
Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen, Rab.A.j. Malinsky, Sa-
bine Mols, jeroen tilkin Kristin Arras, Politie Halewijnlaan Hondenbri-
gade en de vele vrienden die ons hebben geholpen. n
BI NNeNlAND
De nieuwsredactie van joods Actueel kreeg een video in haar bezit
van een onlangs afgenomen interview met Filip Dewinter, kopstuk
van het Vlaams Belang. Op zich niets zo bijzonders tot u weet dat het
interview er kwam op initiatief van, en afgenomen werd door drie
joodse jongeren uit Antwerpen. De jeugdige interviewers (ze zijn pas
16 -17 jaar) hadden zich voorbereid op het gesprek en het was ver-
rassend om te merken hoeveel tijd Dewinter nam om hun vragen te
beantwoorden, anderhalf uur in totaal.

Met de behendigheid van een volleerd skiër wist Dewinter, handig
van links naar rechts bewegend, tussen de (vragen)vlaggetjes van de
jongemannen te slalommen. Het parcours is echter te moeilijk om er
foutloos doorheen te geraken. Hij probeert strafpunten te ontlopen
door hun vragen te minimaliseren ofwel door er niet echt op in te
gaan. Van zijn bekende zelfzekerheid is niet zoveel meer te bespeu-
ren. Wellicht heeft hij een stevige deuk opgelopen na de laatste ver-
kiezingen,
racisme
Op een vraag naar de aanwezigheid van racisme bij het Vlaams Be-
lang geeft hij een "wollig" antwoord. eerst verengt hij het begrip ra-
cisme tot een “politieke leer waarbij het ene ras zich superieur acht aan
het ander” en vindt hij dat het woord thans een “onbetekenend contai-
nerbegrip” is geworden. “En ja”, geeft hij ruiterlijk toe, “wij deden vroeger
al eens uitspraken maar dat was enkel om ons te profleren en de nodige
aandacht te krijgen”. Waarbij hij een eerste vlaggetje raakt.
Multiculturele samenleving
Als de interviewers hem vragen of hij voor een multiculturele samen-
leving staat krijgen ze een krachtig “neen” als antwoord. Voorwaar
een raar moment om te aanschouwen, drie jongens met een grote
zwarte keppel op het hoofd die een extreemrechtse politicus onder-
vragen... is er nu een beter voorbeeld van de multiculturele samenle-
ving? Dewinter moet natuurlijk zelf gevoeld hebben hoe absurd zijn
antwoord wel klonk, en dat kon je duidelijk op zijn gezicht lezen.

later probeert hij uit te leggen dat niet alle culturen dezelfde normen
en waarden hebben, meer nog: niet alle culturen zijn evenwaardig.
Hij ziet een andere cultuur enkel zitten als ze op haar eigen, ik citeer
letterlijk, grondgebied blijft. “Onze cultuur aannemen vraagt meer dan
het respecteren van wetten: ook onze normen en waarden die wortelen
in de Verlichting, dienen gerespecteerd te worden. Vrije meningsuiting en
godsdienstvrijheid zijn voor ons vanzelfsprekend maar dat is wel niet het
geval aan de ‘andere kant’ van de Middellandse zee.” Voor alle duidelijk-
heid voegt hij er aan toe dat niemand dat durft zeggen want anders
zal je immers aanzien worden als een racist.
het "Wir haben es nicht gewusst"-standpunt
van het VB
Na de vraag wat hij nu precies wil zeggen met de uitdrukking "eigen
volk" komt Dewinter op dreef: "Wel iedereen is Vlaming die ook Vlaming
wil zijn". Daarop laat hij zelf de retorische vraag volgen: "Waarom zijn er
geen problemen met Italianen, Polen of Roemenen? Omdat die dezelfde
wortels hebben als wij". Vervolgens schakelt hij zelf ongevraagd over
naar een vertrouwder thema: "De islamieten willen de Sharia invoe-
ren, hun eigen wetten. Ze zijn vermomd zolang ze niet de macht heb-
ben. Maar daarom zijn niet alle islamieten slecht maar wel hun leiders.
Kijk eens naar nazi-Duitsland. Al die Duitsers zijn toch niet achter Hitler
gaan aanhollen. Die brave Duitsers wisten niet eens waar het over ging."
JoodSe Jongeren
interviewen filiP dewinter
Beelddocument toont bochtenwerk van VB kopman
12
jOODS Actueel
Het lijkt erop dat Dewinter zelf merkt dat hij uit de bocht gegaan is
en hij probeert overeind te kruipen met de opmerking: "Europa zal
belaagd worden door de Islam zoals Israël belaagd wordt door de radi-
cale Islam".

Blank is niet bedoeld als blank: de vlaggetjes
worden in snelvaart omvergereden
Als één van de jongeren Dewinter confronteert met zijn uitspraak
"Het Vlaams Blok kiest voor een blank Europa" antwoordt hij: "Ach dat
is een boutade, ik kan er toch ook niet aan doen dat wij blank zijn en
als ik over blank spreek dan spreek ik eigenlijk over een beschaving”.
Op de vraag wat hij verkiest, Vlaanderen onafhankelijk of een Bel-
gië zonder immigranten komt er een glimlach op zijn gezicht. Dit
is natuurlijk een vraag die hem nog niet eerder werd gesteld tij-
dens een interview. “Ik wil een onafhankelijke Vlaamse staat maar
wat heb ik daar nog aan als die overgeleverd is aan de Islam”, volgt
het slinkse antwoord. Het Vlaams Blok werd toch als racistisch ver-
oordeeld, niet? “Ach, dat was een politiek proces, door politiek be-
noemde rechters” repliceert Dewinter. “We zijn wel geëvolueerd: de
naam is veranderd, het 70-puntenplan is weg en de stijl is gewijzigd."
Vreemde redeneringen:
"met de beste bedoelingen"...
Geconfronteerd met zijn uitspraak dat Staf de clercq een historische,
belangrijke fguur is voor het Vlaams Belang zegt Dewinter: "Staf de
Clercq maakt deel uit van de Vlaamse beweging en de Vlaamse beweging
heeft zich bezondigd aan de collaboratie... met "de beste bedoelingen".

een ander gesprekspunt waar Dewinter uitvoerig op inging was het
feit dat hij geprobeerd had om bloemen neer te leggen op het Duits
kerkhof te lommel waar een jaarlijkse nazi herdenking plaatsvindt.
Dewinter beschreef dit als een herdenken van oorlogsslachtofers en
drukte de jongeren op het hart dat dit in geen geval mocht aanzien
worden als een verering van SS'ers. trouwens doden zijn doden en
de familieleden en kinderen van de slachtofers hebben toch wel het
recht om hun overledenen te herdenken. Hij beklaagde zich vervol-
gens over het feit dat dit voorval hem nu al twintig jaar lang blijft ach-
tervolgen.
VERVOLG ZIE VOLGENDE PAGINA
13
jOODS Actueel
JONGEREN ONtMASkEREN FILIP DEwINtER...
zONDER HEt zELF tE bESEFFEN
OPI NI e DOOR GuI DO j ORI S
o
m goed te zijn in je vak moet je zowel bekwaam als be-
trouwbaar zijn. Wat ben je met een schitterende pianist,
om maar wat te noemen, die niet komt opdagen voor het
concert. Het brengt je enkel grote schade toe.

Filip Dewinter is geen goed politicus, in beide opzichten struikelt hij.
Bekwaam is hij niet, tenzij je natuurlijk zijn ordinair populisme zou
verwarren met politiek vakmanschap. en betrouwbaar is hij aller-
minst. Hij probeert al langer de joodse gemeenschap te paaien om
daarmee zijn ideeën in de rest van Vlaanderen salonfähig te maken.

Begrijpelijk is de keuze van de jongeren om Filip Dewinter te in-
terviewen enigszins wel, je kan het jeugdige overmoed noemen.
Of het nu ook zo een verstandige keuze was, dat is een ander paar
mouwen. Hun keuze is alvast niet uniek want een tijdje geleden na-
men Marokkaanse scholieren ook een interview af met Dewinter. Dit
toont aan dat jongeren vooral geïnteresseerd zijn hun grenzen te
verleggen, te zien hoe ver ze kunnen gaan. Bezie het als de 13-jarige
die voor het eerst een sigaret opsteekt.

enkele opmerkingen. Van de bekende zelfzekerheid van Dewinter is
niet zoveel meer te bespeuren. Hij lijkt gespannen tijdens het vraag-
gesprek, voelt zich toch niet helemaal op z’n gemak. Hij beweegt
onrustig, kucht, wrijft aan zijn gezicht en neemt herhaaldelijk kleine
slokjes water. Bij het interview met de Marokkaanse jongeren was
dat niet het geval. Begrijpelijk? ja, het gaat daar om een bevolkings-
groep waarbij hij geen standpunten hoeft te veinzen.

Alvast één van de jongens gaf als motivatie dat Filip Dewinter een
goed politicus was. Dat is een gevaarlijk uitgangspunt waardoor ze
eerder weinig weerwerk boden aan een Dewinter die hen met een
charmeofensief welwillend te woord stond. Dat Dewinter daarbij
zijn routine en maturiteit aanwendde in plaats van echt de discussie
aan te gaan zegt meer over Dewinter dan over de jongens in kwes-
tie. Dat ze zijn stellingen onvoldoende konden weerleggen heeft te
maken met een gebrekkige voorbereiding maar niet alleen daaraan,
door hun jeugdige leeftijd hebben ze nog een gebrek aan inzicht
en ervaring en dat werkt zwaar in hun nadeel. tja, ze zijn zelf nog
te jong om te stemmen, laat staan een oude rat in het vak beargu-
menteren.

er rijzen wel enkele vragen. Hadden ze hun initiatief besproken met
hun leraars op school? Besteden scholen voldoende aandacht aan
extreem-rechts?
Vreemd genoeg ontmaskeren deze jongeren Dewinter, alleen heb-
ben ze het zelf niet in de gaten. Ze merken niet op dat hij de col-
laboratie vergoelijkt door te zeggen dat dit (heulen met de nazi's!!!)
met de "beste bedoelingen" gebeurde. evenmin merken ze op dat hij
over de meest duistere periode uit de europese geschiedenis zegt:
"Die brave Duitsers wisten zelf niet waarover het ging".
Hun alarm gaat niet af als Dewinter zelf beseft dat hij te-
veel gezegd heeft en vlug over zijn grootvader in het ver-
zet en zijn vader als verplicht tewerkgestelde in Duits-
land spreekt. Nog minder zien ze dat dit argument een
reden temeer is om zijn schandelijke gedachtegoed bij te stellen.

Dewinter deed tenslotte een uitspraak die hij in de algemene pers
nooit zou durven herhalen. Zo erkent hij dat het enkel om strategi-
sche en tactische redenen is dat hij geen bloemen meer zou neerleg-
gen op het kerkhof van gesneuvelde Duitse soldaten in lommel.
Dit is niet anders te begrijpen dan als een principiële goedkeuring
voor zijn gedrag en voor de jaarlijkse nazi-herdenkingen te lommel.
een gebeurtenis die een jaarlijkse schandvlek is voor Vlaanderen én
een klap in het gezicht van mijn joodse landgenoten en van ieder-
een die hen een goed hart toedraagt. n
lommel
De neonazi's van
Blood&Honour hielden
begin maart 2007 een
herdenki ngspl echti g-
heid ter ere van de na-
zitroepen van de SS in
lommel. De jeugdige
interviewers wilden we-
ten waarom Dewinter in
het verleden daar ook bij
aanwezig was.
BI NNeNlAND
Motivatie van de jongeren, enkele vragen aan de jonge interviewers
Joods Actueel: Waarom nu net een interview met Filip Dewinter?
Michel: Ik wilde een politiek kopstuk interviewen, liefst een contro-
versieel politicus.
Daniel: Ik wou uitleg over een aantal controversiële standpunten van
hem en zijn partij.
Maurice: Ik wou Dewinter al een langere tijd interviewen. Hij is een
nogal interessante, veelbesproken en goede politicus.

Joods Actueel: Wordt er in de lessen genoeg aandacht besteed aan
politiek/extreem rechts?
tijdens de verkiezingsperiode wel, extreemrechts komt dan automa-
tisch aan bod. er wordt wel geen onderscheid gemaakt tussen ex-
treemrechts en andere partijen.
Joods Actueel: Wat vonden jullie van het interview? Was Dewinter
oprecht?
Michel: Het was een leerrijke ervaring, we waren aanvankelijk ze-
nuwachtig maar Dewinter zette ons op ons gemak. Hij klonk oprecht,
maar ja, hij is een doorgewinterde politicus.
Maurice: We hebben veel geleerd. Dewinter leek oprecht en ontweek
geen enkele vraag.
Daniel: Het interview duurde anderhalf uur. Anders dan Guido joris
beweert zijn wij niet in de val gelopen van Dewinter.
Joods Actueel: Zouden jullie op het Vlaams Belang stemmen?
Michel: Principieel stem ik niet op extreemrechts of op andere extre-
mistische partijen.
Maurice: Dewinter en ik hebben heel wat politieke standpunten ge-
meenschappelijk. Maar heeft de rest van zijn partij dat ook...
Daniel: extremisme, onder welke vorm dan ook, is slecht! Alhoewel
wens ik toe te voegen dat het interview zoals gepubliceerd hierboven
slechts enkele fragmenten van een langer gesprek bevat. Wie een vol-
ledig beeld wil krijgen dient het hele interview te zien. Wie dat wil kan
ons hierover contacteren. n
14
jOODS Actueel
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Op de vraag of hij nu dan niet meer aan een dergelijke manifestatie
zou deelnemen volgt de mededeling dat hij dat niet meer zou doen
maar dan uit “tactische en strategische overwegingen”. Bij dit aanstoot-
gevend standpunt kan men haast niet anders dan onwillekeurig te-
rugdenken aan zijn eerdere uitspraak in dit gesprek over "vermomd
zijn zolang men niet aan de macht is".
Hopelijk krijgen de kranige interviewers op hun joodse scholen vol-
doende politieke en maatschappelijke vorming om de stellingen van
Dewinter juist te beoordelen. Daarvoor zal een korte zoektocht in een
internetencyclopedie niet volstaan.
philip Michel Frans Dewinter
Filip Dewinter werd geboren te Brugge in 1962. Bij de geboorte
krijgt hij de (Franstalige) namen Philip Michel Frans mee. De-
winter is getrouwd en vader van drie kinderen.
Als tiener was hij al politiek bedrijvig en stichtte op zestienjarige
leeftijd de Vlaamse Scholieren Actie Groep. Deze groep werd
het latere Nationalistische jong Studenten Verbond (NjSV) dat
nog steeds actief is op verschillende plaatsen in Vlaanderen en
Brussel. Op de website van deze vereniging vindt men een Hit-
lerachtig fguurtje dat echter een bierdrinkende student moet
voorstellen.

In 1983 sloot Dewin-
ter zich aan bij het
Vlaams Blok waarvan
hij in 1992 fractie-
voorzitter werd in
het parlement. Zijn
lichtend voorbeeld
noemt hij cyriel Ver-
schaeve, hij maakt
evenwel geen melding dat die al in de zomer van 1940 de lof
van het Derde Rijk zong en aansluiting vond bij de Vlaamse SS.
16
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
Culturele agenda
noVeMBer
Woensdag 19 november om 14 uur: jaarlijkse thee georganiseerd
door de damescommissie centrale in het Romi Goldmuntz centrum
DeceMBer
Zaterdag 8 december om 20 uur in het Romi Goldmuntz centrum.
chanukkah party. Georganiseerd door het Damescomité van de
Shomre Hadas.
Zondag 9 december om 14.30 uur: chanoekafeest in B’nai Brith
Antwerpen, in ons lokaal, lamorinièrestraat 150
FeBruAri 2008
Donderdag 7 februari in het Romi Goldmuntz centrum om 19.30 uur
tachko-avond georganiseerd door de tachkemonischool
Zondag 10 februari in het Romi Goldmuntz centrum van 11 uur tot 18
uur jaarlijkse Fancy Fair georganiseerd door tikvatenoe
Maandag 11 februari in het Romi Goldmuntz centrum om 14.30 uur
jaarlijkse thee georganiseerd door emounah, gastspreker: rav elie
lemmel uit parijs.
Maandag 18 februari in het Romi Goldmuntz centrum vanaf 12 uur
jaarlijkse lunch georganiseerd door yad Sarah
Zondag 24 februari om 20 uur in het Romi Goldmuntz centrum.
Gala-avond georganiseerd door Keren Hayesod.
MAArt 2008
Zondag 2 maart vanaf 11 uur in zaal Bais Rachel, lamorinièrestraat
26. poerimland van Bais Rachel.
Zondag 9 maart om 20u. in cinema u.G.c: Galavoorstelling van B’nai
B’rith Antwerpen “the Band’s visit” (Bikur Hatizmoret) Israëlische
flm van eran colirin

Zondag 16 maart: 12de editie tennistoernooi Antwerp Diamond
tennis trophy georganiseerd door K.S.c. Maccabi
Mei 2008
Woensdag 7 mei 2008 vanaf 19u30: 60-jarige yom ha’atsmaouth
viering in het Romi Goldmuntz centrum georganiseerd door het Da-
mescomite van de Shomre Hadas
AIRPORT SERVICE
COLLI EXPRESS
BUSINESS TRAVEL
IN EUROPE
“SAMY”
Geerts Marcel Tel. (03) 235 42 24
Moldovitalaan 25 GSM (0475) 98 78 36
9150 Kruibeke (0475) 98 78 39
Fax: (03) 271 22 46
Rosemary
Er zijn veel retouchewinkels
in Antwerpen maar slechts
één vakman-kleermaker
Rosemary
Isabellalei 32
tel. 03 293 01 14
Anne Mindel:
Diëtiste
voedingsdeskundige
St. Vincentiusstraat 24A
Tel. 0475/70 10 80
Joods Actueel zoekt
FREELANCE
JOURNALIST/
MEDEWERKER
Voor het schrijven
van artikels en
afnemen van interviews
Vereisten: Dynamisch,
goede communicatie,
zelfstandig werken
CV sturen naar:
Joods Actueel –
m.freilich@joodsacteel.be
Joods Actueel zoekt
SECRETARESSE
MET ERVARING
Voor 3 namiddagen
per week en meer
Vereisten:
Perfect Nederlands,
Frans en Engelstalig.
Computerkennis:
MS Words en Office
CV sturen naar:
Joods Actueel –
t.davids@joodsacteel.be
Volgende uitgave van joods Actueel:
donderdag 10 januari
Vele leuke en lekkere verrassingen
voor Channuka
Bij aankoop van �75 twee ponshkes gratis
Jacob Jordaensstraat 64
Tel. 03/218 66 31
Fotograaf
zoekt assistent
flexibele uren,
bezit van rijbewijs.
tel: 03/ 231 57 52
Gsm: 0485/86 85 52
17
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
oVerpei nzi nGen
Door loui S DAVi DS
ReStItutIe
een tiental jaren geleden werd in Nederland
een comité samengesteld dat moet instaan
voor de verdeling van de achtergebleven gel-
den van tijdens de Shoa omgekomen joodse
landgenoten. De verdeling ervan wordt regel-
matig (indien ik mij niet vergis gebeurt zulks
om het jaar) openbaar gemaakt. Hetgeen als
normaal en logisch aanzien kan worden.
Nu vraag ik mij af, en niet ik alleen, waarom
zulks ook niet in ons land gebeurt. Dat vind ik
intrinsiek fout. Het schept wrevel, wantrouwen
en misnoegdheid. er wordt zelfs beweerd dat
sommige instellingen worden bevoorrecht
ten nadele van andere. Dit blijkt duidelijk uit
de reacties die bij de redactie zijn beland. Nu
wil ik zeker niet beweren dat er verduisterin-
gen gebeuren en ik wil ook niemand berispen
of beschuldigen van nepotisme. Het is even-
min mijn bedoeling om wie dan ook op de
korrel te nemen. Maar ik kan de ontstemming
begrijpen. Indien mijn geheugen mij niet in
de steek laat zijn er reeds klachten hierover
ingediend. Niemand zal ontkennen dat het
stilzwijgen op dat gebied tot verwondering
stemt.
Om verdachtmakingen te vermijden ware het
wenselijk dat het Belgisch restitutiecomité
het voorbeeld van Nederland zou volgen en
de verdeling van de gelden waarover ze be-
schikken niet geheim houdt. Dat zou onder-
meer duidelijk maken of families en kinderen
van gedeporteerden als eerste in aanmerking
komen. logisch dunkt mij.
Velen wachten met mij op een antwoord.

l.
GeBoorten
VerloVi nGen
Zoon bij de heer en mevrouw BrAnDyS-FinKelStein
Zoon bij de heer en mevrouw Stein-FelDMAn
Dochter bij de heer en mevrouw FreiDenSohn-rAnD
Zoon bij de heer en mevrouw ziSKinD-enGelStein
huWeli jKen
Woensdag 12/12: Simcha FrAnK , Helenalei 22 en Avrohom leVy, (jeruzalem)
Maandag 17/12: Sara GrunFelD, Grétrystraat 15 en Moishi WechSler,
Van eycklei 5
Donderdag 27/12: hadassa Storch,
(toronto) en Moishi zAlcBerG , lange
leemstraat 230
Maandag 07/1: ronit enGelStein,
Nerviërsstraat 1 en yitzi AiSenthAl
(londen)
Fraidi roitenBArG, lamorinièrestraat 91 en chaim KAhn (londen)
Malka MAyerSon, Plantin Moretuslei 9 en Shmuel Beer (Bnei Brak)
israel hoMBurGer, (New York) en Avrohom iSrAel, Albert Grisartstraat 15
Miriam BerGer, (londen) en yitzchok GolDBerG, consciencestraat 46
perele DAViD, Antoon van Dijckstraat 21 en Shmuel WieSenFelD, (londen)
rivi FAStAG, (Bnei Brak) en Motty liSer, Kte leemstraat 13
Fruma chAzAn, (Manchester) en jisrael SlAVAticKy, Ant. Van Dijckstraat 67
BAr Mi tSVA
8/12: Abraham, zoon van de heer en mevrouw FizhADze, elisabethlaan 46
29/12: jonathan, zoon van de heer en mevrouw Bloch, lange leemstraat 178
Indien U een mededeling wil laten verschijnen in deze gratis rubriek ,
gelieve de redactie te contacteren.
SterFGeVAllen
De heer yaakov reVhun, 98
jaar,Belgiëlei 177
De heer Willy KAtz, 84 jaar, Prins
Albertlei 9
Mevrouw hana MittelMAnn-
SoMMerFelD, 78 jaar,
St thomasstraat 61
faMilieberiCHten
BI NNeNlAND
18
jOODS Actueel
Media onder de loeP
Door SAVASorDA VAnui t pAri jS
Het lijkt sterk dat ook met deze videoband geknoeid werd
Ook in het vorige nummer van joods Actueel (N° 9 van 18 oktober
2007) had Savasorda, het over deze zaak. ter herinnering: in een
uitzending op France 2 werd getoond hoe de 12 jarige Palestijnse
jongen, Mohammed Al-Dura, op 30 september 2000 aan de grens
met Gaza werd neergeschoten, volgens de journalist werd hij door
Israëlische kogels getrofen. De beelden gingen de wereld rond, tot
er twijfels rezen over de betrouwbaarheid ervan. France 2 en haar
correspondent ter plaatse, charles enderlin, spanden een proces aan
tegen Philippe Karsenty omdat hij bedenkingen had bij deze “ofciële”
versie. uiteindelijk vroeg de rechter in beroep dat de originele
flmbeelden aan het gerecht zouden getoond worden. Dit gebeurde
op 14 november jongstleden in Parijs. Aanwezig op de eerste rij was
Savasorda, voor joods Actueel. De andere Belgische media blonken
uit door afwezigheid...
Van onze reporter ter plaatse
14 november was een hete herfstdag, op alle vlakken. Rond 12u
daagde de beklaagde, Philippe Karsenty op, vergezeld door een
groep medestanders en enkele journalisten. Daarna werd het druk
in de gang voor de 11
de
kamer van het Hof van Beroep: een 60-tal
personen, onder wie heel wat fotografen en cameralieden, trok de
wacht op. een personeelslid van de Franse televisieomroep FR3 vond
het nodig om met veel gedruis, kabaal te maken tegen de groep van
Karsenty en werd daarop door drie gendarmes verwijderd. Rond
13u30 werden de partijen voor de verschillende hoorzittingen naar
binnen geroepen. toen daagde ook de Franse journalist charles
enderlin op, in het gezelschap van zijn advocaten en zijn gevolg bij
de televisiezender.
Rond 14u werden een paar getuigen, zoals Professor Richard landes
en journalist luc Rosenzweig in de zaal geroepen. Beiden hadden
in het verleden al de volledige flm gezien. Vanaf 14u15 lieten de
gendarmes van dienst, die belast waren met de bewaking van de
toegang tot de zaal, de journalisten één voor één binnen. uiteindelijk
waren er in de kleine zaal een 40-tal personen aanwezig (waaronder
joods Actueel) terwijl 20 belangstellenden in de gang bleven staan.
einde van de Al-Dura Hoax?
France 2 komt met gebrekkige informatie en geen bewijzen
Wie is philippe Karsenty?
Deze relatief jonge Franse ondernemer heeft een paar jaar geleden
een internetsite opgericht “Media Ratings” met als doelstelling de
belangrijkste Franse media te beoordelen. Ongeveer wat Savasorda
doet in joods Actueel. Als verdediger van Israël en in zijn strijd tegen
de desinformatie heeft hij het gewaagd op zijn site te beweren
dat de afaire Al-Dura een vervalsing was. Daarop heeft France 2,
verantwoordelijk voor de originele beelden, hem wegens smaad voor
het gerecht gedaagd, een proces dat hij in 1
ste
aanleg verloren heeft
o.a. omdat France 2 zich liet indekken door een felicitatiebrief van
President chirac aan enderlin. Karsenty ging hiertegen in beroep en
nu komt de zaak echt aan het rollen.
“France 2 heeft geknoeid met bewijzen”,
professor richard landes
De sfeer was geladen. Rechter laurence trebucq bewees dat ze het
dossier goed kende. Ze had tijdens de vorige hoorzitting gevraagd
dat de volledige flmopnames getoond zouden worden. De beelden
werden op een groot scherm geprojecteerd, zodat het publiek en de
rechters alles konden volgen. Vanaf het begin liep het mis toen de
rechter vroeg waarom er maar 18 minuten getoond werden terwijl
iedereen het had over 27 minuten. enderlin gaf daarop een verwarde
uitleg over het kopiëren van de tapes, die kant noch wal raakte. enkele
verslaggevers meenden hierin te verstaan dat enderlin “onnodige”
scènes niet zou gekopieerd hebben. De rechter ging daar niet verder
op in, alhoewel ze de volledige opnames gevraagd had.
Wel werd aan luc Rosenzweig en Richard landes gevraagd hoe lang
de opnames waren die ze een paar jaar geleden respectievelijk in
Parijs en jeruzalem gezien hadden. Beiden verzekerden de rechter dat
de teller op het einde van de tape minstens op 20-21 minuten stond.
De cameraman die de beelden schoot verklaarde zelf enkele jaren
geleden dat er 27 minuten flm was. enderlin zei tegen de rechter
dat de getuigenis van zijn cameraman minder waarde had omdat de
man een hele tijd in shocktoestand verkeerde na het incident. Het is
voor het eerst (in meer dan zeven jaar) dat een dergelijke uitleg wordt
gegeven. Het betreft hier nota bene een professionele cameraman,
die zijn brood verdient met het schieten van oorlogsbeelden. Weinig
geloofwaardig dus...
tijdens het afspelen van de
flm gaf enderlin voortdurend
commentaar, niet zozeer over
de beelden op zich, maar eerder
zijn persoonlijke interpretatie
van de situatie. Karsenty mocht
regelmatig de opnames laten
stoppen om specifeke punten
aan het licht te brengen.
een van de bijzitters van de
rechter had daarbij wat moeite
met de afstandsbediening.
tijdens de projectie stelden de
medewerkers van France 2 en
hun advocaten zich pal voor het
scherm op, waardoor landes
en Rosenzweig het zicht op de
beelden bemoeilijkt werd. Alle
middelen waren blijkbaar goed
voor hun zaak en blijkbaar was
er toch heel wat te verbergen...
Duur van de opnames
cameraman talal Abou Rahmah verklaarde op 3 oktober onder ede
voor Meester Raji Sourani van de V.N. dat hij die dag 27 minuten flm
had opgenomen, waarvan 6 over het schietincident zelf. charles
endelrin zei in 2000 en liet in 2003 in een blad optekenen dat hij
opzettelijk de doodstrijd van de jongen niet vertoond had omdat
die beelden te schokkend waren. Volgens talal Abou Rahmah
werd gedurende 45 minuten constant door de Israëlische soldaten
geschoten op de jongen en zijn vader, terwijl die zich achter een ton
schuil hielden. Doordat de batterij van zijn camera bijna leeg was kon
hij dit niet integraal flmen.
Hij had daar nochtans een bestelwagen ter beschikking, die
professioneel uitgerust was. Het opladen van reservebatterijen
behoort tot de standaarduitrusting.
De opgenomen beelden:
het gebruikelijke ritueel
eerst hadden we recht op 17 minuten “intifada beelden” gevolgd door
2 interviews. Opmerkelijk was dat er tijdens die beelden geen enkele
Israëlische soldaat te zien was en dat niemand kon uitmaken of de
stenen al dan niet naar de Israëlische posities gegooid werden. Dan
volgde wat heen en weer geloop van jongeren die een beetje “intifada”
speelden terwijl in de omgeving van de Israëlische post voetgangers
gewoon rondliepen en auto’s voorbijreden, een oorlogszone was het
dus zeker niet. Verder een paar ziekenwagens die onmiddellijk een
“gewonde” chaufeur opnamen maar niet goed wisten welk been
“geraakt” werd. Op een bepaald ogenblik twee “zwaargewonden”
ergens op de grond die zich later gewoon omdraaiden en opstappen,
want daar was geen ambulance in de buurt... enderlin noemde dat
“het gebruikelijke ritueel” van intifada beelden. Bedoelde hij daarmee
echte of “gespeelde” beelden?
toen de scène met Al-Dura begon na de 17
de
opnameminuut was
professor landes formeel: bij de projectie in de rechtzaal waren
bepaalde beelden verdwenen, duidelijke “mises en scènes”, die
landes enkele jaren geleden nog zag waren weggenkipt. Had France
2 het aangedurfd om aan het hof vervalste beelden te vertonen? Was
dit de reden waarom de advocaten hem het zicht erop bemoeilijkten?
Ook luc Rosenzweig bevestigde formeel dat minstens één scène uit
de oorspronkelijke video ontbrak.
De culturele
betekenis van
dood zijn
Iedereen wachtte vervolgens
vol spanning de beelden van
de “zo moeilijk te aanschouwen”
lijdensweg van de jonge Al-
Dura af. Wel, niets ervan. er was
maar één schot te zien op de
muur achter de jongen en zijn
vader. Geen schoten vanuit de
Israëlische positie. Karsenty
vestigde er de aandacht van
kijkers op dat de jongen op
een bepaald ogenblik een rood
doekje uit zijn zak haalde en op
zijn buik legde. Dit was zeer goed
te zien op het grote scherm.
Dat moest dan een wonde
voorstellen, blijkbaar werd de
BI NNeNlAND
19
jOODS Actueel
Philippe Karsenty, uitersts rechts, samen met journalisten, suppor-
ters en familie bij het betreden van het gerechtsgebouw in Parijs.
Midden: Esther Shapira. Foto: Savasorda
BI NNeNlAND
Op de start van de hoorzitting. Midden:
Professor Richard Landes. Rechts op de
bank: Luc Rosenzweig. Foto: Savasorda
20
jOODS Actueel
jongen dus vooraf verteld wat te doen! toen volgde een dramatisch
ogenblik: een paar personen die bij de cameraman stonden tijdens
de opname riepen in het Arabisch: “hij is dood”. enderlin gaf toen
de volgende bizarre uitleg die zeker in de annalen van de rechtzaak
zal vastgelegd worden: “als ze dat schreeuwen betekent dat in hun
cultuur dat hij in levensgevaar is want als hij echt dood is, dan zegt
men dat hij een martelaar is”. Het is echter wel op basis van die
informatie dat charles enderlin de “dood“ van de jongen de wijde
wereld heeft ingestuurd.
niet op tV te zien
ten slotte zagen we gedurende een paar seconden de beelden die
niet aan de wereld getoond werden: de jongen heft zijn elleboog op
en kijkt eronder naar de camera. Ook zijn benen bewegen even alsof
ze een gemakkelijker positie zochten. Daarna nog een beeld van een
ziekenwagen die helemaal niets met de zaak te maken heeft.
Wat uit de voorstelling af te leiden is:
Mohammed Al-Dura was op het einde van de opname niet dood.
De beelden, die enderlin eerder omschreef als “ondraaglijk”, bestaan
niet. De beelden van de eigenlijke beschieting duren minder dan één
minuut (55 seconden). Heel wat andere beelden zijn gemonteerd,
een aantal werden weggeknipt en niet vertoond in de rechtbank.
er blijven ook nog heel wat andere vragen onbeantwoord. Waarom
werden vader en zoon niet geflmd toen ze met een ziekenwagen
weggebracht werden? Ziekenwagens die gewonden vervoerden
die niets met deze zaak te maken hadden, werden wel vertoond!
Blijkbaar vond de cameraman, die zo bekommerd was over de lading
van zijn batterij, het belangrijker om een willekeurige ziekenwagen
te flmen dan deze met de dode jongen. Misschien was er wel geen
dode jongen? er is ook geen enkele Israëlische soldaat te zien die een
schot lost, een analyse die esther Shapiro in haar flm van 2002 ook
maakte. en bovendien is er nooit een druppel bloed te zien, noch bij
de vader, noch bij de jongen...
Bewijslast omgekeerd in het midden
van het proces
Nu blijkt, na 7 jaar procedure, dat de bewijslast omgekeerd wordt.
Oorspronkelijk moest Karsenty aantonen dat er met de opnames
gesjoemeld werd. Nu komt de bewijslast bij France 2 en enderlin te
liggen en zullen zij moeten bewijzen dat de jongen efectief werd
doodgeschoten. Na zeven jaar krijgt deze zaak dus een unieke
wending, en wordt dus voorpaginanieuws voor de media? Niet dus.
Alleen de Israëlische pers en enkele joodse kranten wijden er over uit.
Bekende journalisten zoals Nidra Poller en Melanie Phillips kunnen
hun artikels alleen maar op het internet plaatsen in de blogosfeer.
De twee aanwezige Arabische zenders gaven er geen berichtgeving
erover. en alhoewel het AFP (Agence France Presse) wel een bericht
opstelde nam geen enkele zender of krant dit over. Bij de VRt is het
weer hetzelfde excuus: “wij wachten de uitspraak van het gerecht af,
eind februari 2008”. Hopelijk maakt de regimewissel in Frankrijk het
mogelijk om de zaak tot op het bot te behandelen.
Deze ommekeer van de bewijslast zal wel niemand ontgaan zijn en
in eender welke andere zaak zouden alle media daar op springen.
Hier niet! De omerta werkt blijkbaar zeer goed bij de pers. Want ze
zijn allemaal medeplichtig aan het verspreiden van beelden met
commentaar die eigenlijk op niets berusten. en met z’n allen zijn
ze door het vertonen van deze beklijvende beelden bijgevolg ook
betrokken in het creëren van een sfeer die mede aan de basis lag van
het oplaaien van de Intifada en het antisemitisme in onze landen.
Maar we moeten niet wanhopen, want “men kan sommige mensen
voortdurend bedriegen, en alle mensen een tijdje voor de gek
houden, maar men kan niet alle mensen voortdurend bedriegen .”, dit
wist Abraham lincoln al (1809-1865). n
BI NNeNlAND
jOODS Actueel
22
Geslaagde opening cultureel
seizoen van B’nai B’rith Antwerpen
B’nai B’rith Antwerpen organiseerde op zondag 25 november een
succesvolle avond waarin 2 topics aan bod kwamen. Het eerste luik
handelde over de deportatie van de Antwerpse joden tijdens WOII.
Professor Herman Van Goethem, expert op het vlak van de joden-
vervolging gaf hierbij meer tekst en uitleg. Het tweede deel van de
avond ging over de voormalige inwoners van Gush Katif. Met steun
van christenen voor Israël België werden Dror Vanunu en laurence
Beziz, twee woordvoerders van Gush Katif, naar België gehaald. De
twee brachten verslag uit over de huidige situatie.
een volledig verslag van de avond kunt u terugvinden op onze web-
site www.joodsactueel.be onder de categorie ‘Nieuws’.
van links naar recht: Leo Schumer van B’nai B’rith, Ben Vandeputte,
Anny Gilbert Schumer, Laurence Beziz en Dror Vanunu uit Israël
en David Vandeputte (Christenen voor Israël België)
Begin november kreeg ik een telefoontje van een lid van het Savasorda
team van Joods Actueel (media onder de loep). Hij complimenteerde me
over mijn werk. Ik was eerst een beetje wantrouwig, net daarvoor had
ik immers een paar onaangename gesprekken gehad over mijn laatste
boek ‘Hoe goed is het goede doel?’. Niet iedereen kon blijkbaar de sterk
onderbouwde boodschap smaken die ik in dat manuscript verkondigde.
Na lezing van de verhelderende artikelenreeks ‘Media onder de loep’ door
Savasorda, begrijp ik de steun iets beter.
Mijn naam is Thierry Debels. Ik studeerde economie aan de universiteit
van Antwerpen. Tijdens de examens kon ik merkwaardig genoeg echt
tot rust komen door te wandelen in de ‘Joodse wijk’ aan het station van
Antwerpen. De bewoners fascineerden me. Ik kon uren rondlopen in de
straten. Het was alsof er een mysterieuze aantrekkingskracht op me was.
Moet het gezegd worden dat ik schitterende studies deed. Elk jaar slaag-
de ik cum laude.
Ik ben ook een liefhebber van klassieke muziek. En alweer is er die ma-
teloze bewondering voor enkele Joodse componisten: Gustav Mahler en
Felix Mendelssohn om er twee te noemen. Vooral van Mahler ben ik hele-
maal weg. Als ik twee voorwerpen mag meenemen naar een onbewoond
eiland, dan is het de verzameling symfonieën van Mahler en een cd-spe-
ler op zonne-energie. Geen enkele componist heeft beter de periode rond
1900 muzikaal weergegeven.
Sinds een jaar of tien schrijf ik artikels en boeken over fnancieel-econo-
mische onderwerpen. Ook daar is de invloed van de Joodse cultuur nooit
veraf. Een van de boeken die me persoonlijk het meest beïnvloed heeft, is
‘De kabbala van geld’ van Rabbi Nilton Bonder (uitgegeven door Elmar,
Rijswijk). Zo heb ik heel wat wijsheden van Rabbi Bonder gebruikt in een
vorig boek van mij: ‘De zes geheimen van fnancieel succes’.
Ook Jiddische zegswijzen vormen een interessante bron van wijsheid.
Een Jiddische zegswijze stelt immers: ‘Ik ben arm geweest en ik ben rijk
geweest. Je kunt me geloven, rijk is beter.’ ‘Iemand die onderdrukt is door
armoede is gelijk iemand die het gewicht van alle leed in de wereld op zijn
schouders torst.’ Kortom, niet dat het hebben van geld zo goed is; het niet
hebben, dat is zo slecht’. Opnieuw een Jiddisch gezegde.
Hopelijk is mijn (beperkte) visie op de zeer rijke Joodse cultuur enigszins
correct. Zoniet, dan sta ik altijd open om bij te leren. En dat is volgens mij
hetgene wat ons verbindt: de drang naar ware kennis. Het verlangen om
de waarheid te achterhalen. Ik ben nog altijd een studax. Ik studeer, ik
lees. En ik heb begrepen dat dit ook erg belangrijk is in de Joodse cultuur.
Een ding weet ik zeker. Dankzij uw medewerker weet ik dat ik er tiental-
len vrienden bij heb. En dat weegt veel zwaarder door dan die vele on-
wetenden die zich storen aan mijn boek – zonder het uiteraard gelezen
te hebben.
Uw vriend,
Thierry Debels
Overijse
Een recensie van het
boek verschijnt in
een volgend
nummer .

leZerSbrieven
lezers schrijven naar
redactie@joodsactueel.be
De redactie behoudt zich het recht brieven in te korten en aan te passen om de leesbaarheid te verhogen. Anonieme brieven worden niet
gepubliceerd. Desgewenst kunt u de redactie vragen uw naam niet te publiceren. De redactie is niet persoonlijk verantwoordelijk voor de
inhoud van lezersbrieven.
23
jOODS Actueel
lezers schrijven naar
redactie@joodsactueel.be
Na verscheidene stemrondes heeft het
ccOjB (het overkoepelend orgaan van
de vooral Franstalige joodse organisaties
in België) eindelijk een nieuwe voorzitter
verkozen. Dat gebeurde vorige week op
28 november. joël Rubinfeld haalde het
van Norbert cigé met 25 stemmen tegen
13 en verwierf dus meer dan de vereiste
60% van de stemmen. Met de verkiezing van Rubinfeld kwam een
einde aan een saga die bijna een jaar geduurd heeft. joods Actueel
ontmoette joël Rubinfeld en stelde hem een paar vragen.
j.A.: Wat zijn uw plannen voor de toekomst,
en welke richting wilt u geven aan het ccojB?
rubinfeld: Ik zie vooral de volgende prioriteiten in mijn taak als
nieuwe voorzitter: de strijd tegen het antisemitisme, het antizionis-
me en alle vormen van racisme, want verdraagzaamheid en respect
zijn zeer belangrijk in onze samenleving. Ook de opvolging van het
SOMA rapport moet de nodige aandacht krijgen. tevens ben ik van
mening dat het ccOjB moet samenwerken met andere bevolkings-
groepen om de erkenning van de Armeense genocide te bekomen
door de Belgische regering. Ook wil ik mij inspannen om het land
wakker te schudden over was er in Darfoer gaande is.
j.A.: hoe ziet u de relatie
met het Forum der joodse organisaties?
rubinfeld: Het Forum is voor mij een partner van het hoogste be-
lang, er is geen hiërarchisch confict noch concurrentie tussen onze
organisaties. Zoals het symbool van ons land zegt, zie ik de samen-
werking met hen onder het motto “eendracht maakt macht”. Zij ken-
nen beter dan wie ook de realiteit en de gevoeligheden op het ter-
rein in Antwerpen en het Vlaams gewest.
j.A.: Wat gaat u doen om de breuk die ontstaan is
tijdens de verkiezingscampagne te dichten?
rubinfeld: Het is voor mij belangrijk de voorzitter te zijn van alle
strekkingen en ik hoop dat de energie die vertoond werd tijdens
de campagne positief gekanaliseerd kan worden om het ccOjB en
de gemeenschap de plaats te bezorgen waar ze recht op heeft. We
roeien uiteindelijk in dezelfde boot en moeten onze gezamenlijke
doelstellingen voorop stellen. Als eerste taak ga ik een aanpassing
van de statuten voorstellen zodat we nooit meer in een gelijkaar-
dige situatie terechtkomen. Begin januari wordt ook onze website
gelanceerd, www.ccojb.be, wat een vitrine voor de buitenwereld
moet vormen.
Het Forum der joodse organisaties, de tegenhanger van het ccOjB
voor het Vlaamse landsgedeelte, ziet de komst van de nieuwe pre-
sident als een positieve stap. In een reactie aan het joods Actueel
verklaarde het Forum; “We zijn blij dat deze president geen concur-
rentie ziet tussen onze organisaties. Het ccOjB en het FORuM ver-
tegenwoordigen, samen met het Israëlitisch consistorie van België,
het Belgisch jodendom op federaal vlak terwijl het Forum dan weer
de juiste partij is om joodse standpunten in Vlaanderen te vertegen-
woordigen en het ccOjB in Brussel en Wallonië.” Onder de vorige
president waren de relaties tussen het FORuM en het ccOjB sterk
bekoeld, vooral door de eenzijdige en betuttelende houding tegen-
over het Vlaamse jodendom van president Philippe Markiewicz. n
joël Rubinfeld nieuwe president ccOjB
BI NNeNlAND
24
jOODS Actueel
H
et joods Museum van Deportatie en Verzet en de Stichting
'Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora' organise-
ren in Mechelen van 13 december 2007 tot 10 februari 2008
de tentoonstelling Een Doodgewoon Bedrijf. Ze was eerder
al op diverse plaatsen in Duitsland te zien onder de naam 'techniker
der "endlösung" - topf & Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz'. Voor
de eerste maal is ze nu ook buiten Duitsland te bekijken.
Anno 2007 staat 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' hoog
op de prioriteitenlijst van Westerse ondernemingen. Vele bedrijven
hebben een interne ethische code en dragen respect voor de men-
senrechten hoog in het vaandel. Maar de verhouding tussen ethische
overwegingen, technische ontwikkelingen en bedrijfseconomische
wetmatigheden resulteert vaak in een moeilijke evenwichtsoefening.
In Een Doodgewoon Bedrijf staat de Duitse frma topf & Söhne uit
erfurt centraal. Zij waren in de jaren '30 een belangrijke speler op de
markt voor de crematoriumovens in Duitsland. tijdens de tweede
Wereldoorlog werkte het bedrijf zonder scrupules mee met de SS en
ontwikkelde nieuwe technieken om snellere en ef ciëntere ovens te
kunnen leveren voor de kampen.
De "fabrieken des doods" werden ze genoemd door de gedetineer-
den van het "Sonderkommando" die daar moesten werken - heeft
vanzelfsprekend ook een technische en praktische zijde. In welke
ovens verbrandt men, indien mogelijk zonder onderbreking en zui-
nig, vele duizenden lijken? en is het niet praktisch om gaskamers
zo snel mogelijk te kunnen ontluchten en ventileren, zodat ze in zo
kort mogelijke intervallen steeds weer opnieuw met mensen gevuld
kunnen worden? Voor de oplossing van zulke problemen was de SS
op civiele experts aangewezen, die geen scrupules hadden, om de
praktische kant van de vernietiging op zich te nemen en de passende
installaties te ontwikkelen, die ter plaatse op te bouwen, in werking te
stellen en desgevallend daar te onderhouden en te repareren. Ze per-
fectioneerden ook de gaskamers in Auschwitz. Ze liepen zelfs vooruit
op de eisen van de opdrachtgever, hoewel die 'business' slechts een
klein percentage van het omzetcijfer vertegenwoordigde. Noch de
eigenaars noch de betrokken medewerkers beantwoordden aan het
beeld van fanatieke nationaal-socialisten of radicale antisemieten.
Ondanks de vele inspanningen om alles in de doofpot te stoppen,
hebben medeweten en mededaderschap hun sporen achtergelaten.
Ze zijn, deels verborgen, in de documenten van de tentoonstelling
terug te vinden. Bedrijfsleiding, ingenieurs en monteurs leverden vol-
gens de eisen van de SS niet alleen de verbrandingsovens voor het
opruimen van de vermoorde mensen - ze perfectioneerden ook de
gaskamers. Daarvoor was het nodig om de eerste massamoorden en
verbrandingen in de crematoria te observeren. De betrokken mede-
werkers gebruikten hun ervaringen voor de optimalisering van de
vernietigingsinstallaties.
De tentoonstelling vertelt in onze beide landstalen het onthutsende
verhaal van dit doodgewone bedrijf voor, tijdens en na de oorlog.
technisch gezien boekten zij een hele vooruitgang.
Maar wat met hun verantwoordelijkheid?
13 december 2007 – 10 februari 2008
De Noker, Nokerstraat 4 – Mechelen
Van 10u tot 17u
Gesloten op maandag en feestdagen
€ 5,00 - € 3,50 – scholen gratis
tickets: 015/29 06 60
Meer info: www.topf.be
Foto’s © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe, Berlin
tentoonStelling:
een doodgewoon bedriJf
de ovenbouwerS
van auSCHwitZ
24
jOODS Actueel
26
jOODS Actueel
BI NNeNlAND
BI NNeNlAND
27
jOODS Actueel
Met PaPPÉ gaat de Zon
over iSraël definitief onder
St andpunt door Yves Van de St een
e
en joods- Israëlische historicus die
een anti-Israël boek schrijft, zoals
The ethnic cleansing of Palestine, dat
is gefundenes Fressen voor initiatief-
nemers van boycot-acties tegen Israël.
Zij vinden in hem een dankbare bondge-
noot - wie kan ze nu nog van antisemitisme
beschuldigen?
Zo beweert Ilan Pappé dat hij weigert de
verdrijving van de Palestijnen te zien als
een gevolg van een oorlog, omdat de “dor-
penvernietiging al vijf maanden aan de
gang was, voordat de reguliere Arabische
legers Palestina in mei 1948 binnenvielen”.
Het is tekenend voor zijn wijze van ge-
schiedschrijving. Aan die inval ging immers
een burgeroorlog van bijna zes maanden
vooraf, begonnen door de Arabische ge-
meenschap in Palestina als reactie op het
door de VN voorgestelde delingsplan in
1947. Met name konvooien die de ver-
spreid liggende joodse gemeenschappen
bevoorraden moesten het ontgelden. De
circa 100.000 in jeruzalem levende joden
raakten volkomen geïsoleerd en een hon-
gersnood dreigde. Aanvankelijk stelde de
joodse gemeenschap zich defensief op,
maar toen de situatie nijpend werd ging
men tot de aanval over. In tegenstelling tot
wat Pappé beweert, is nooit of cieel beslo-
ten tot het etnisch zuiveren van Israël, wel
tot het innemen en verwoesten van strate-
gisch gelegen dorpen van waaruit aanval-
len werden uitgevoerd. Hoewel een deel
van Zionistische leiders blij waren met de
vlucht van de Arabieren, was er ook scherpe
kritiek en werden de Arabieren soms actief
in bescherming genomen. Palestijnse en
Arabische leiders van hun kant verklaarden
openlijk dat het hun doel was om de joden
uit Palestina te verdrijven. De belangrijkste
Palestijnse leider, Haj Amin Al Husseini, was
een overtuigde nazi die tijdens WO II in
joegoslavië moslims rekruteerde voor de
SS en na de oorlog door het Nuremberg tri-
bunaal werd gezocht wegens oorlogsmis-
daden. Hij verklaarde tegenover de Britten
dat hij dezelfde oplossing voor het “joodse
probleem” in Palestina voorzag als de nazi’s
in europa hadden toegepast: vernietiging.
Niet alle Palestijnse leiders waren zo ex-
treem, maar de Husseiniclan had eind jaren
‘30 in de grote Arabische opstand de meer
gematigde leiders uitgeschakeld.
Ilan Pappé laat alle feiten weg die hem
niet uitkomen en verdraait vele andere. Hij
heeft zijn vooringenomenheid en minach-
ting voor de feiten meer dan eens toege-
geven. Zo kwam hij er in zijn vorige boek
The History of Modern Palestine: One land,
Two peoples er rond voor uit dat zijn be-
nadering subjectief is en dat hij partij kiest
voor de onderdrukten (lees: de Palestijnen).
Voor een academicus heeft hij een ietwat
vreemd beeld over feiten en waarheids-
vinding. Het is misschien nobel dat hij zijn
vooringenomenheid toegeeft, maar het is
de taak van een historicus om de waarheid
te achterhalen, ook wanneer deze je niet
uitkomt. een wetenschapper past in dat
laatste geval zijn theorie aan de feiten aan
en stelt zo nodig zijn visie bij; een propa-
gandist shopt selectief in de geschiedenis
op zoek naar wat zijn visie ondersteunt. In
de flm Is Jeruzalem burning? repte hij over
“pedante en empiristische historici” die
veel “ inkt verspillen aan het achterhalen
van aantallen”.
Zijn creatieve omgang met de geschiedenis
is hem door vakgenoten als Benny Morris
zwaar aangerekend. Het verbaast dan ook
niet dat Pappé zegt dat de geschiedenis
zwart-wit is en de Palestijnen gewoon ge-
lijk hebben. Op deze manier “weerlegt” hij
ook de “mythe” dat de vluchtelingen door
de Arabische leiders waren opgeroepen te
vertrekken. Het feit dat de Palestijnen om
verschillende redenen vluchtten, zowel
vanwege deze oproepen als door actieve
verdrijving, alsook vanwege oorlogsge-
weld, allerhande geruchten en de vlucht
van hun eigen lokale leiders, is uiteraard
te ingewikkeld en “pedant” voor Pappé.
Pappé’s claim dat de vermeende etnische
zuivering van weleer nooit is gestopt is ab-
surd.
De bevolking in de bezette gebieden is
sinds 1967 gestaag gegroeid, de kinder-
sterfte gedaald, en de levensverwachting
en het welvaartsniveau gestegen. In een
ander boek heeft Pappé geschreven dat
“zijn liefde voor het land Palestina, zijn af-
keer van de Staat Israël overtreft” en dat
hij tegenwoordig liever Arabisch dan He-
breeuws spreekt.
laat het duidelijk zijn: Pappé ontkent het
recht van de joden op zelfbeschikking en
een eigen Staat, en verafschuwt alles wat
met deze Staat te maken heeft. Dit is zijn
goed recht, maar we moeten zijn kritiek op
Israël niet zien in het licht van betrokken-
heid bij het land en haar bewoners, maar
als propaganda; de Palestijnen zijn de zon-
debokken, de Palestijnen treft geen enkele
blaam, en de Palestijnen behoort het land
- al het land- toe. Onnodig te zeggen dat
dit alles voor een gigantische publiciteit
heeft gezorgd en hem beroemd heeft ge-
maakt tot ver buiten Israël. Zijn gesjoemel
met de feiten en zijn kinderachtig gedrag
tegenover Israël maken van hem een totaal
ongeloofwaardig historicus. n
28
jOODS Actueel
BuI teNlAND
een pientere Amsterdammer heeft op de veilingsite eBay onder het
morro ‘kweek je eigen Anne Frankboom’ een kastanje te koop aange-
boden afkomstig van de bekende Anne Frank boom.
Die boom kwam eerder deze maand uitgebreid in het nieuws. De
stadsdiensten besloten de enorme boom
van 27.000 kilo te vellen nadat die aange-
tast werd door ziekte. Door de ziekte ont-
stond het risico dat de boom doormidden
zou breken. Ondertussen werd een cam-
pagne opgezet om de boom te redden. een
rechter beval de autoriteiten de sloop met
twee maanden uit te stellen en in die tijd
naar een alternatieve oplossing te zoeken.
Anne Frank, beschreef in haar dagboek hoe
ze lang naar de boom staarde gedurende
de twee jaar dat ze ondergedoken leefde
in het huis. De torenhoge paardenkastan-
jeboom was één van de weinige dingen in
de natuur die Anne kon zien. Anne en haar
familie verstopten zich in het huis tot ze in
augustus ‘44 gearresteerd werden nadat
hun schuilplaats verraden werd.
uiteindelijk haalde de kastanje op eBay een
bod van meer dan 10.000 dollar. charles
Kuijpers, de verkoper wiens woning aan de
tuin grenst waar de boom staat, verklaarde dat hij al langer met het
idee rondliep. “toen ik zag de boom in het nieuws kwam en zou wor-
den geveld, ging ik over tot de verkoop” n
Meer dan $10,000 voor Anne Frank Kastanje op eBay
29
jOODS Actueel
BuI teNlAND
Misjna Seder Mo’eed nu
verkrijgbaar in Nederlandse vertaling
Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft Seder Mo’eed,
boek II van de Misjna, uitgegeven. Het boek behandelt regels om-
trent de sabbat, de feestdagen en de vastendagen. In 1939 verscheen
aan de hand van S. Hammelburg een eerste Nederlandse vertaling en
verklaring van seder Mo’eed. Het werd dertig jaar geleden door het
NIK herdrukt maar is sindsdien al vele jaren uitverkocht. Nu is seder
Mo’eed opnieuw in herdruk verschenen. een verbeterde herdruk om-
dat de lijst met errata (fouten) die het oorspronkelijke werk afsluit, in
de tekst zijn verbeterd.
De Misjna bestaat uit zes delen, het is de directe aansluiting op het-
geen de thora opdraagt en wordt dan ook wel de Mondelinge leer
genoemd, in tegenstelling tot de thora, de Schriftelijke leer. uitein-
delijk werd ook die Mondelinge leer, op schrift gesteld in zes delen.
Daarvan behandelt het tweede deel, seder Mo’eed, onderwerpen die
voor velen het meest herkenbaar zijn: de sabbat, de feestdagen en de
vastendagen.
Andere delen van de 'Misjna van Hammelburg' die bij het NIK ver-
krijgbaar zijn: - Misjna Seder Nasjiem - Misjna Baba Kamma / Misjna
Baba Metsiea
Zie www.nik.nl om te bestellen email naar boeken@nik.nl n
Negationisme niet meer
strafbaar in Spanje
Het grondwettelijk hof van Spanje heeft besloten de gevangenis-
strafen voor negationisme af te schafen. tot nu toe voorzag de
Spaanse strafwetgeving een à twee jaar celstraf voor de versprei-
ding van "ideeën of doctrines die genocide ontkennen of recht-
vaardigen”. Volgens het hof is dit echter ongrondwettelijk. Het is
noch wel strafbaar de Holocaust en andere genocides ter rechtvaar-
digen.
Met de nieuwe uitspraak wordt de veroordeling tot vijf jaar gevan-
genisstraf van een boekhandelaar uit Barcelona teniet gedaan. Hij
verspreidde negationistische boeken. De 27 europese lidstaten
kwamen in april tot het compromis dat "negatie of grove banalise-
ring van genocides, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de men-
selijkheid bestraft kunnen worden met een tot drie jaar cel". Maar
elke staat kan in principe beslissen of het die sanctie toepast of niet.
joodse onderscheiding voor
Duitse kanselier
Angela Merkel, de kanselier van de Duitse Bondsrepubliek, ontving
van de centrale Raad van joodse Gemeenten de 50e leo-Backprijs.
Daarmee wordt hulde gebracht aan Merkels inspanningen voor goe-
de betrekkingen tussen joden en niet-joden en tussen Duitsland en
Israël. In haar toespraak sprak ze harde taal t.o.v. Iran en waarschuwde
voor een opvoering van de sancties indien het land zijn atoompro-
gramma niet stopzet. Voorts zei Merkel: ”Ik beken nadrukkelijk de
historische verantwoordelijkheid van Duitsland voor de veiligheid en
het bestaan van Israël”. In zijn laudatio roemde de voorzitter van de
joodse Raad Merkel als een goed mens die zich niet schroomt duide-
lijke taal te gebruiken wanneer het gaat over bedreiging tegen Israël.
charlotte Knoblauch, voorzitster van de joodse Raad, wees er op dat
de joodse gemeenschap met Merkel een (h)echte vriendin heeft ge-
vonden.
Ontstemming in Oxford
over toespraak van
Holocaustontkenner
In de Britse stad Oxford is diepe ontstemming ontstaan omdat
de plaatselijke universiteit de beruchte Holocaustontkenner David
Irving heeft uitgenodigd deel te nemen aan een debat over vrije
meningsuiting.
Irving is een erg controversiële historicus die de Holocaust open-
lijk ontkent en daarvoor een gevangenisstraat uitzat. Ondanks fel
protest ging de debatavond gewoon door, al was dat met twee
uur vertraging. Meerdere politici bleven uit protest weg.
Hoogste katholieke onderscheiding
voor rabbijn Klenicki
Rabbijn dr. l. Klenicki is in New York onderscheiden in de orde van
Sint-Gregorius de Grote voor zijn historische bijdrage om een goede
relatie te creëren tussen joden en katholieken in de wereld. De onder-
scheiding werd hem verleend door Paus Benedictus XVI.
Het is de hoogste onderscheiding die de katholieke kerk aan een leek
kan verlenen. Het is uitzonderlijk dat ze aan een niet-katholiek, in casu
een jood, wordt toegekend. De pontifcale orde van Sint-Gregorius de
Grote werd in 1831 gesticht door paus Gregorius XVI. Prof. dr. leon
Klenicki was gastprofessor jodendom aan de Faculteit Godgeleerd-
heid van de Kuleuven tijdens het academiejaar 2002-2003.
Rellen bij neonazistische mars
door joodse wijk in Praag
In een joodse wijk van de tsjeschische hoofdstad Praag is het tot
hevige rellen gekomen tussen extreemrechtse manifestanten en
linkse tegenbetogers. De politie pakte in verschillende stadsdelen
396 mensen op. De als extreemrechts bekend staande groep "jonge
nationaal-democraten" had naar aanleiding van de verjaardag van
de kristalnacht tegen de joden, op 9 november 1938, opgeroepen
door het joodse deel van Praag te trekken.
De betoging was zowel door de autoriteiten als door het gerecht
verboden. Meer dan duizend politieagenten en duizenden tegen-
betogers probeerden de mars te verhinderen. De ordediensten zet-
ten ook waterkanonnen en helikopters in. Praag heeft sinds het de
hoofdstad van tsjechië is zulke taferelen nog nooit meegemaakt.
De burgemeester sprak van 400 rechtse extremisten en 1000 te-
genbetogers. Volgens de tsjechische televisiezender ctK waren ook
minstens twee bussen met Duitse neonazi's naar Praag afgezakt.
30
jOODS Actueel
BuI teNlAND
Maar liefst 165 deelnemers, vooral uit Australië en Nieuw Zeeland
maar ook uit andere lidstaten van de Iccj, woonden eerder deze zo-
mer de Iccj conferentie 2007 bij in de mooie stad Sydney. Bijzonder
bemoedigend was de aanwezigheid van 40 jongeren uit de gast-
landen. Zij verzekeren, met het oog op hedendaagse problemen en
uitdagingen, de voortgang van de dialoog die steeds meer ook met
moslims plaatsvindt.
Drie intensieve conferentiedagen werden besloten met een gala di-
ner met als gastspreker edward Idris kardinaal cassidy. Iccj president
Prof. john t. Pawlikowski stelde daarbij vast dat de conferentie op de
voorgrond had geplaatst dat godsdiensten nu zelf hun waarde voor
de samenleving moeten bewijzen. en dat dit ook inhoudt dat de re-
ligies zichzelf kritisch dienen te onderzoeken met het oog op hun rol
als instrument voor geweld en misbruik van mensen in verleden en
heden.
In zijn ‘ keynote address’ “The healing of rifts between religions in a mul-
ticultural society” zette Rabbi Dr Raymond Apple, Australië en Israël,
de toon. Hij voerde aan dat de scheiding der godsdiensten zal blijven
omdat het nu eenmaal in de aard van godsdiensten ligt het bezit van
de waarheid te claimen. Hij stelde dat we een toegepast pragmatisme
nodig hebben, bestaande uit vijf delen: persoonlijk, in samenwerking
met anderen, academisch, theologisch en wat onze houding ten aan-
zien van anderen betreft. Daarbij stelde hij een ‘ethiek van het verschil’
voor, bestaande uit: identiteit, oprechtheid, studie, hofelijkheid en
geloofwaardigheid.
tot de andere hoofdonderwerpen van de conferentie behoorde de
vraag: hoe kan religie bijdragen tot de heling van de situatie in het
Midden-Oosten. Dr. Debbie Weismann uit jeruzalem analyseerde de
onheilige verbintenis in de religies tussen geloof en geweld. De theo-
logische vooronderstellingen en hun gevolgen voor de joods-christe-
lijke relaties werden besproken door Dr. Philip cunningham, uSA, en
andere sprekers.
Zeer indrukwekkend was de vrijmoedigheid en oprechtheid van de
moslim sprekers, in het bijzonder van Rehanna Ali uit Nieuw Zeeland
die de reacties van moslims ten aanzien van Israël uitlegde in termen
van de Umma, wereldwijde moslimgemeenschap waarin, wanneer
een deel ervan ziek is, ook de andere leden koorts hebben.
een gedetailleerd verslag van de conferentie is gepubliceerd op de
Iccj website: www.iccj.org
“Het samenwerkingsverband United Civilians for Peace (UCP) maakt zich
schuldig aan eenzijdige politieke agitatie tegen Israël en speelt een pola-
riserende rol in het publieke debat over het Midden-Oosten.” Dit zijn de
belangrijkste conclusies van een onderzoek naar activiteiten en doel-
stellingen van de groep in Nederland.
Het rapport, dat de naam kreeg ‘unitied civilians tegen Israël’ is ter be-
schikking gesteld van de tweede Kamer en de ministeries van Buiten-
landse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Vooral omdat de acti-
viteiten van de organisatie haaks staan op het buitenlands beleid van
europa en Nederland en geen enkele constructieve bijdrage leveren
aan het tot stand komen van een vreedzame, rechtvaardige uitkomst
van het Palestijns Israëlisch confict.”
ucP werd in 2001 opgericht door enkele linkse groeperingen waar-
onder KerkinActie. eerder dit jaar trad KerkinActie wegens de anti-
Israëlische opstelling van ucP uit het samenwerkingsverband. Dit
besluit was voor de historicus Bert de Bruin, researcher Markus Flam-
man en researcher Indra Barry aanleiding een diepgaand onderzoek
in te stellen. united civilians for Peace zegt pro-mensenrechten te zijn
“zonder een onderscheid te maken naar afkomst”. Maar na tientallen
interviews en literatuuronderzoek komen de auteurs van het rapport
tot de conclusie, dat de echte bestaansreden van united civilians for
Peace het voeren van een puur politieke en eenzijdige lobby tegen
Israël is.
De onderzoekers geven diverse voorbeelden van deze eenzijdig-
heid. Als de mensenrechten door Palestijnen worden geschonden is
dat voor ucP nauwelijks interessant. Wel als dat door Israël gebeurt.
Voortdurend roepen ucP en de daarin deelnemende organisaties
op tot sancties tegen de joodse staat. Maar als het Iraanse nucleaire
program ter sprake komt, bagatelliseren ze dit met als argument dat
het ayatollahregime een atoomwapen nodig heeft om te kunnen
overleven. Bij zijn veelvuldige activiteiten tegen de ‘muur’ tussen Is-
raël en de Westelijke jordaanoever, gaat ucP nooit in op de belang-
rijkste ontstaansreden hiervan: het voorkomen van aanslagen. Maar
een rapgroep, die in één van zijn liedjes Israël met nazi’s vergelijkt en
geweld goedpraat, was vorig jaar gewoon welkom op een door ucP
georganiseerd festival.
uit het rapport blijkt dat ucP geen eigen rechtspersoonlijkheid be-
zit. Het is een werkgroep van
IccO, cordaid, Oxfam-Novib
en IKV-Pax christi, die ook
het budget van € 450.000 à
€ 500.000 per jaar leveren.
De onderzoekers menen dat
deze inzet en dit geld beter
besteed zouden kunnen
worden. Ze suggereren daar-
toe een aantal Palestijns-Is-
raëlische en Arabisch-joodse
samenwerkingsprojecten.
Binnen die projecten werken
joden en Arabieren, Israëli’s
en Palestijnen samen en leg-
gen zij de basis voor een toe-
komst, waarin twee staten,
Israël en Palestina, vreed-
zaam naast elkaar leven. n
Internationale Raad van christenen en joden (Iccj) houdt
bijeenkomst in Sydney, Australië
‘united civilians tegen Israel’ Nederlands Onderzoeksrapport
beschuldigt ‘united civilians for Peace’
32
jOODS Actueel
I SRAËl
i
n de Amerikaanse stad Annapolis vond eind vorige maand
een groots Midden-Oosten top plaats. Niettegenstaande de
mededeling van Olmert, dat een overeenkomst met de Palestijnen
zou kunnen bereikt worden tegen het einde van 2005, benadrukte hij
na afoop van de conferentie dat Israël zich niet wou vastpinnen aan
een gebonden tijdschema. Verder zei hij dat een overeenkomst nooit
kon uitgevoerd worden voordat alle Palestijnse randvoorwaarden
zoals die beschreven staan in het Stappenplan worden vervuld, “dit
is duidelijk” zei Olmert. Hiermee bedoelde hij de ontmanteling van
de terroristische infrastructuur en benadrukte hij dat dit geldt zowel
voor de Westbank als voor de Gazastrook.
De Israëlische premier wenste de woorden “historische top” niet
in de mond te nemen, het ging eerder om “een aanzet” om de
onderhandelingen te hernemen. “Tegelijkertijd”, aldus Olmert, “Tegelijkertijd” “Tegelijkertijd” “mag
de Saoedische deelname aan de conferentie niet worden onderschat”.
Ook al weigerde de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken
Saud al-Faisal Olmert een hand te geven, toch merkte Olmert op dat
het niemand ontgaan was hoe de minister “overtuigd applaudisseerde
na de redevoeringen”.
olmert tegen ha’aretz:
twee staten oftewel het einde van israël
“De dag dat een twee-staten oplossing mislukt en we te maken krijgen
met Zuid-Afrikaanse toestanden met acties voor gelijke stemrechten
(dus ook voor de Palestijnen in de gebieden) vanaf dat moment betekent
dat ook het einde van de staat Israël” zei eerste minister ehud Olmert dat ook het einde van de staat Israël” dat ook het einde van de staat Israël”
tegen de Israëlische Ha’aretz. Hij deed deze uitspraken op de laatste
dag van de Annapolisconferentie.
“De Joodse organisaties die nu onze machtsbasis vormen in Amerika
zullen de eerste zijn om zich tegen ons uit te spreken” zei Olmert, “omdat
ze geen staat zullen ondersteunen die zich niet democratisch gedraagt
door aan al zijn burgers gelijke stemrechten te verlenen”. Met deze
uitspraak wil Olmert vooral de publieke opinie thuis bewerken om
de oprichting van een Palestijnse staat in 2008 of 2009 te steunen.
Olmert herinnerde eraan dat hij dezelfde opmerkingen al vier jaar
geleden had gedaan tijdens een interview met dezelfde krant. Hij was
op dat ogenblik vice-premier onder Ariel Sharon. “Sindsdien heb ik dit
standpunt systematisch herhaald”, zei hij. standpunt systematisch herhaald” standpunt systematisch herhaald”
Volgens Olmert heeft Israël nu een partner gevonden in de persoon
van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. “Hij is een zwakke
partner die, zoals Tony Blair opmerkt, de nodige werkinstrumenten moet
ontwikkelen, en misschien slaagt hij daar niet in. Maar het is mijn taak
om alles in het werk te stellen dat hij daar toch in slaagt”.
Olmert zei ook tevreden te zijn met de krachtige woorden van Bush.
Die stelde dat Israël het thuisland is voor het joodse volk en dat altijd
zou zijn.
tempelberg niet te bespreken
“De besprekingen in Annapolis en in Washington hebben geen
enkele invloed op de status van de Tempelberg “, aldus Olmert. enkele invloed op de status van de Tempelberg “, enkele invloed op de status van de Tempelberg “, “De
soevereiniteit van Israël over de Tempelberg staat niet ter discussie.”
de annaPoliSConferentie
32
jOODS Actueel
I SRAËl
Deze commentaren van Olmert kwamen tijdens een persmoment
na zijn laatste ontmoeting met George W. Bush in het Witte Huis
en enkele uren voor zijn terugkeer naar Israël. Dit kan een indicatie
zijn dat Olmert wel bereid zou zijn jeruzalem te verdelen. In de
hoofdstad kwamen duizenden op de been om tegen de conferentie
te protesteren.

iran
De gesprekken tussen Olmert en Bush handelden ook over de Iraanse
nucleaire dreiging. De eerste minister zei dat acties om het Iraanse
nucleaire programma te stoppen met volle kracht dienen te worden
verder gezet. Voor Israël is deze existentiële dreiging van een order
die ze nog niet gekend heeft. Analisten wijzen uit dat Olmert naar
Annapolis ging omdat hij in deze Amerikaanse president een partner
ziet om Iran op andere gedachten te brengen, desnoods via militaire
middelen. Volgend jaar zou een nieuwe president van de VS daar
anders over kunnen denken.

publieke opinie:
“top niet geslaagd”
De overdadige Annapolis-top met zijn bombastische toespraken en
een indrukwekkende deelname vanwege de Arabische staten, maar
ook de slotverklaring van de Arabische staten om tegen eind 2008
een overeenkomst te bereiken, hebben weinig indruk gemaakt op de
meeste Israëli’s.
Peilingen in Israëlische kranten, die werden afgenomen de dag na
de conferentie, stelden dat slechts 17 procent van het volk de top als
een succes bestempelden, 42 procent noemde het een mislukking en
een kwart van de ondervraagden dacht dat de conferentie noch een
mislukking noch een succes was. De cijfers zijn verbazend aangezien
aan de vooravond van de top peilingen een overweldigend steun van
het Israëlische publiek aantoonden.
Hoe dan ook, de meeste Israëli’s wensen een defnitief einde aan
het confict met de Palestijnen. 53 procent zijn te vinden voor een
twee- staten overeenkomst en een oplossing (dus concessies) voor
de knelpunten: vluchtelingen, grenzen, nederzettingen en jeruzalem.
38 procent verwerpt een akkoord over deze zaken en verkiezen de
huidige confictsituatie.
Abbas heeft geen macht in Gaza
Hoe zal Abbas erin slagen een overeenkomst met Israël in de
Gazastrook te implementeren terwijl hij daar de controle heeft
verloren aan Hamas? eén mogelijkheid is dat de bevolking tegen
Hamas in opstand komt, de kans dat dit gebeurt is echter nihil. een
andere optie is Hamas met geweld de macht te ontnemen maar dat
laatste is iets waar de veiligheidstroepen van Abbas niet toe in staat
zijn, zeker niet op korte termijn.
Aangezien Abbas niet voldoende macht heeft om de controle over
de Gazastrook terug te winnen rijst de vraag of Israël het karwei voor
hem niet kan opknappen? eigenlijk niet, want terugkeren naar de
Gazastrook met behulp van het IDF is wel het allerlaatste wat Abbas
zich kan permitteren. Dergelijk manoeuvre zou zijn geloofwaardigheid
enkel beschadigen en veel Arabieren en moslims tegen hem in het
harnas jagen. “Abbas zou wel gek zijn om op een Israëlische tank terug
naar Gaza te keren”, merkte een Hamasleider uit de Westbank op.
“Iedere Palestijn die met behulp van Israël terugkeert naar Gaza zal als
een vijand behandeld worden”.
Zelfs als het IDF een massale militaire operatie in de Gazastrook
uitvoert en daarbij de meeste Hamasleiders uitschakelt dan nog
vormt dit geen garantie voor succes. Duizenden Hamasaanhangers
liepen deze week opnieuw zingend door de straten van Gaza: “We
zullen nooit Israël erkennen”. Dit is nogmaals een aanwijzing van het
grote aantal volgelingen die de Islamitische beweging in Gaza telt.
De Annapolisconferentie mag dan wel de relaties tussen de
Israëlische en Palestijnse onderhandelaars verbeterd hebben, doch
het veroorzaakte nog meer verdeeldheid onder de Palestijnen. De
onderhandelingen die zullen volgen op Annapolis zullen de crisis in
de Palestijnse arena nog vergroten. een Israëlisch akkoord met Abbas
zal dus enkel toepassing hebben op de Westbank, zoveel is duidelijk.
Gaza is voorlopig ‘verloren gebied’. n
Minister van defensie Barak was ook aanwezig
Gastland Amerika nodigde 49 staten, landengroepen, fnan-
ciële instellingen en personen uit voor de Midden-Oosten-
vredesconferentie.
Hieronder de volledige lijst van de genodigden.
De Verenigde Staten, vertegenwoordigd door president George W.
Bush en minister van Buitenlandse Zaken condoleeza Rice. Israël,
vertegenwoordigd door eerste Minister ehud Olmert en minister van
Buitenlandse Zaken tzipi livni.
leden van het Midden-Oostenkwartet, de Verenigde Naties verte-
genwoordigd door Secretaris Generaal Ban Ki-moon.
De europese unie, vertegenwoordigd door de Portugese minister van
buitenlandse zaken luis Amado.
De europese commissie, vertegenwoordigd door eu-commissaris
voor buitenlandse zaken Benita Ferrero-Waldner.
De Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de
europese unie javier Solana.
Voor Rusland, de vertegenwoordiging van minister van buitenlandse
zaken Sergei lavrov. ...
Wie was aanwezig? Deelnemerslijst van de Midden-oostenvredesconferentie
33
jOODS Actueel
34
jOODS Actueel
I SRAËl
Gevluchte joden beschikken
over eigendomsbewijzen
in Arabische landen
tijdens de vredesbesprekingen met de Palestijnen moet de regering
de kwestie van de honderdduizenden joden die na de oprichting
van de staat Israël hun huizen in Arabische landen achterlieten
ter sprake brengen. Deze kwestie moet bovendien deel uitmaken
van de onderhandelingen. Dat verklaarde de voorzitter van de
Wereldorganisatie van joden uit Arabische landen afgelopen
week.
Ongeveer 850.000 joden ontvluchtten hun Arabisch thuisland
na de oprichting van de staat Israël in 1948. Ze werden daartoe
gedwongen door de lokale Arabische bevolking. Daarbij lieten
ze eigendommen achter waarvan de huidige waarde meer dan
300 miljard dollar bedraagt, aldus Heskel M. Haddad. Hij voegt
eraan toe dat zijn organisatie - met thuisbasis in New York - over
decennia-oude eigendomsbewijzen beschikt voor een gebied
met een oppervlakte van meer dan 100.000 vierkante kilometer.
Dat is vijf keer meer dan de totale oppervlakte van het Israëlische
grondgebied. Het overgrote deel van deze eigendommen bevindt
zich in Irak, egypte en Marokko, aldus Haddad.
Haddad is een vermaard New Yorks oogarts die in Bagdad geboren
werd, hij ontvluchtte Irak in 1951 en week via Israël uit naar de
Verenigde Staten. In een interview sprak hij over de absolute
noodzaak voor Israël om de kwestie van de gevluchte joden uit
de Arabische landen in alle toekomstige vredesbesprekingen op
de agenda te plaatsen. Dus ook tijdens en na de Annapolisconferentie.
Dit is uiterst belangrijk aangezien geen enkele Palestijnse leider een
vredesverdrag zal ondertekenen zonder een oplossing voor het
Palestijnse vluchtelingenprobleem.
Honderdduizenden Palestijnen - de schattingen lopen uiteen
van 400.000 tot 750.000 - verlieten het gebied dat door de
Israëli’s gecontroleerd werd in 1948 en 1949. Met hun miljoenen
nakomelingen vormt dit een van de moeilijkste kwesties waar
onderhandelaars een akkoord over moeten bereiken als onderdeel
van een allesomvattende oplossing voor het confict.
Haddad ziet de sleutel voor het oplossen van deze kwestie in een
resolutie die de Arabische liga in 1950 goedkeurde. Hierdoor mag
geen enkele Arabische staat het burgerschap verlenen aan de
Palestijnse vluchtelingen. Op die manier houden ze de Palestijnen
al meer dan een halve eeuw gevangen in een politieke strijd tegen
Israël.
tegelijkertijd drong de liga er bij de Arabische regeringen op aan het
vertrek van joden uit die landen te bewerkstelligen. Soms werden
joden gewoon uitgemoord, andere malen werden ze bedreigd of
werden tegen hen discriminerende besluiten afgekondigd waardoor
het hen onmogelijk werd nog verder in hun land te vertoeven.
“Geen enkele jood zou een Arabisch land verlaten hebben en
al zijn bezittingen opgegeven hebben, enkel uit zionistische
overwegingen” zei Haddad. Volgens hem was de Israëlische
regering “bijziende” als ze deze vrijwel onbekende informatie niet
zou gebruiken als onderdeel van een fnanciële oplossing voor de
Palestijnse vluchtelingenkwestie.
een Israëlische ministeriële werkgroep die de claims op joodse
eigendommen in Arabische landen moet behartigen valt onder de
bevoegdheid van minister van pensioenen Raf eitan. Die werkgroep
lijkt doodgeboren te zijn. Sinds de oprichting ervan vier jaar geleden
heeft ze nog geen enkel initiatief ondernomen. n
De voormalige Britse premier tony Blair zal deelnemen als bijzondere
afgevaardigde van het Midden-Oostenkwartet.

leden van het comité van de Arabische liga die belast zijn met de
uitvoering van een Saoedisch initiatief voor een Arabisch-Israëlisch
vredesverdrag. Van deze deelnemers onderhouden enkel egypte
en jordanië volledige diplomatieke betrekkingen met Israël. De
Arabische liga vertegenwoordigd door secretaris-generaal Amr
Moussa, Algerije, egypte, jordanië, libanon, Marokko, Qatar, Saoedi-
Arabië, Soedan, Syrië, tunesië en jemen.

Andere leden van de Arabische liga: Irak, Mauritanië, Oman en de
Verenigde Arabische emiraten.

Permanente leden van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties die
niet onder de bovenvernoemde categorieën vallen: Groot-Brittannië,
china en Frankrijk.
leden van de G8 die niet thuishoren in de eerder genoemde
categorieën: canada, Duitsland, Italië en japan.
leden van de Islamitische conferentie die niet thuishoren in de
eerder genoemde categorieën: Indonesië, Maleisië, Pakistan, Senegal
en turkije.
Andere deelnemende landen: Brazilië, Griekenland, India, Noorwegen,
Polen, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje en Zweden.
Financiële instellingen die werden uitgenodigd als waarnemers: het
Internationaal Monetair Fonds en de wereldbank .
Olmer en Bush namen uitgebreid de tijd om de Iraanse nucleaire
dreiging te bespreken.
De Arabische landen
waren eveneens aanwezig
VijFjArenplAn iSrAëliSch leGer
Het Israëlische leger heeft zijn plannen voor de komende vijf jaar
bekendgemaakt. Het plan moet het leger versterken en de veilig-
heidsvraagstukken adequaat kunnen aanpakken. een anti-Qassamra-
ket-verdedigingssysteem zal de komende jaren in gebruik worden
genomen. Voor de luchtmacht zullen er nieuwe F35-straaljagers wor-
den aangeschaft.
ArcheoloGen ontDeKKen tunnel
Archeologen hebben in jeruzalem bij toeval een tunnel ontdekt. Deze
diende als riool voor de stad. De tunnel is zo'n tweeduizend jaar oud
en zou de joden hebben geholpen te ontsnappen tijdens de Romein-
se verovering van jeruzalem in 70 na christus. Potscherven en mun-
ten uit die periode bevestigen deze veronderstelling. De tunnel werd
ontdekt onder de plaats waar de hoofdweg van jeruzalem tijdens de
periode van de tweede tempel (515 v.chr – 70 n.chr.) liep en laat zien
dat er destijds al grootschalige planologie bestond, dat ongebruike-
lijk was voor steden in het oude Midden-Oosten. De archeologen wa-
ren op zoek naar de hoofdweg toen ze de tunnel ontdekten.
lonen StijGen
De gemiddelde loonstijging in Israël was in de eerste helft van 2007
1,9% ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. De lonen
van werknemers in het bankwezen en in de verzekerings- en fnan-
ciële sector stegen met 4,6% het meest, terwijl de leraren hun salaris
met slechts 0,5 procent zagen toenemen.
hApoel StArt pAleStijnSe
VoetBAlcluBS
De Israëlische voetbalclub Hapoel uit tel Aviv wil in vijf Palestijnse
dorpen een voetbalclub opzetten. De club hoopt dat Palestijnse kin-
deren daardoor de hoop op een betere toekomst vasthouden.
iSrAël heeFt Veel
nAtuurBeScherMinGSGeBieDen
Van alle landen rond de Middellandse Zee heeft Israël het grootste
aandeel beschermde natuurgebieden. Ongeveer zestien procent van
het landoppervlak is beschermd gebied. In Frankrijk is dat 11,7 pro-
cent, in Spanje 7,7 procent en in libanon 0,5 procent. Maar ondanks
de toename van natuurgebieden rond de Middellandse Zee is de di-
versiteit sterk afgenomen.
BijBelSe VrouWen op poStzeGel
De Israëlische posterijen brengen een nieuwe serie postzegels uit
waarop drie vrouwelijke Bijbelse helden staan afgebeeld. Het zijn
Mirjam, de zus van Mozes, ester, die de moord op de joden wist te
voorkomen, en jaël, de vrouw van de Keniet cheber, die een vijand
van Israël vermoordde.
een verklaring van de posterijen over de postzegels luidde als volgt:
“Ook al was het oude Israël een patriarchale samenleving, vrouwen wa-
ren niet minder dan mannen, zowel qua moraal als intellectueel.”
Israël aktueel
iSraël nieuwS - Kort
PLANTIN EN MORETUSLEI 56, 2018 ANTWERPEN, 03 230 78 40, WWW.TIMMERMANSDESIGN.COM
B&B, CASSINA, CARPET SIGN, COR, DESALTO, FLEXFORM, FLOS, F.HANSEN, GIORGETTI, INTERLUBKE,
KNOLL, MAXALTO, MINOTTI, POLIFORM, SAHCO HESSLEIN, POLTRONA FRAU, NANIMARQUINA
M. TIMMERMANS
I NT E RI E URA DV I E S E N DE S I GNME UBI L A I R
I SRAËl
36
jOODS Actueel
37
jOODS Actueel
nieuwSfoto’S van de Maand
Foto’s Israel Sun
In het centrum van Israël vond de jaarlijkse Marathon van Tel Aviv plaats.
De looptocht ging over een afstand van 21km. Vertrekpunt was het
Hadar Yosef stadium, van daar ging het richting Hayarkon en dan via de
zeeweg naar Jafa en terug. Naar jaarlijkse gewoonte namen vele hon-
derden deelnemers aan de sportieve manifestatie deel.
De bekende acteur van joodse afkomst Jerry Seinfeld was in Israël om
er de première van zijn nieuwste flm ‘Bee Movie’ te promoten. Sein-
feld bracht een bezoek aan premier Olmert en president Shimon Peres
(foto). Het is de tweede keer dat de acteur in Israël is. De eerste maal
was 36 jaar geleden toen hij als vrijwilliger op een kibboetz werkte.
In Israël viel de eerste hevige regen van het seizoen. De temperatuur
was dit jaar abnormaal hoog met temperaturen van 26 graden over-
dag in Tel Aviv in november. Met de eerste regen daalde de tempera-
tuur voor het eerst sinds de zomer. Door de hevige neerslag liepen
ook vele straten blank.
Met vele tienduizenden
waren ze. Om te proteste-
ren tegen de aanhoudende
staking van het onderwij-
zend personeel. Studenten
van het middelbaar onder-
wijs (de 14-17 jarigen) heb-
ben al drie maanden geen
school naar aanleiding van
een dispuut tussen de lera-
renvakbond en de regering.
Wat eerst een leuke vakantie
leek is uitgedraaid op totale
chaos. De jongeren vervelen
zich rot en riskeren en-masse
op hun examens te buizen.
I SRAËl
I SRAËl
annaPoliS,
HooP of wanHooP ?
Door MAX Schi cK
38
jOODS Actueel
I SRAËl
M
eerdere vredesvoorstellen, op de leest van de “Oslo-
akkoorden” geschoeid, veroorzaakten rivieren van bloed
en tranen, en verwijderde de regio verder dan ooit van
vrede. elke concessie aan de Arabieren en Palestijnen
bleek er een te veel te zijn, en bracht Israël steeds maar verder op de
knieën.
De verschillende Israëlische leiders hebben nog steeds niet begrepen
dat voor de Arabische landen, elke toegeving aan de vijand, elke
uitgestoken hand, een teken van zwakheid is, dat moet uitgebuit
worden om de tegenstander genadeloos af te maken. Het laatste
voorbeeld is Gush Katif, de joodse aanwezigheid in Gaza. Amper
waren de Israëli’s vertrokken, of het gebied werd een lanceerbasis
voor duizenden Kassam raketten op de Israëlische stad Sderot.
uiteindelijk waren de Oslo akkoorden ook nefast voor de Palestijnse
bevolking, daar het enkel tot armoede en miserie leidde, onder een
Palestijns regime dat terreur tegen zijn eigen mensen gebruikte. De
“Roadmap to peace” bleek een regelrechte “Roadmap to hell” te zijn.
Het laatste initiatief, de Annapolis conferentie, vormt hierop geen
uitzondering. Het enige verschil is, dat men uiteindelijk nog méér
Israëlische toegevingen verwacht, concessies die tot voor kort nog
onbespreekbaar waren: een eventuele verdeling van jeruzalem en de
terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen.
joodse Staat
Maar niettegenstaande verkeerde uitgangspunten voor de ge-
sprekken en de zwakheid van ehud Olmert, heeft deze laatste toch
voor een klein lichtje gezorgd. In tegenstelling tot zijn voorgangers,
heeft Olmert er op 11 november met klem op aangedrongen, dat
de Arabieren Israël als “joodse Staat” zouden moeten erkennen, iets
dat hij de dag daarop herhaalde: “Ik ben niet bereid enige concessie te
doen aan het feit dat Israël een Joodse entiteit is; het zal onze primaire
voorwaarde zijn om een Palestijnse staat te erkennen”. Het interessante
aan deze uitspraak is, dat tot op heden enkel secundaire hoofdstukken
werden aangesneden, zoals grenzen, wapencontrole, diplomatische
benoemingen, de Heilige plaatsen, enz... terwijl de basis voor enige
bespreking er doodeenvoudig niet eens was, namelijk het erkennen
door de Arabische wereld van Israël als een land voor de joden.
Annapolis heeft weer eens op een pijnlijke manier bewezen dat dit
een utopie is. Het “Higher Arab Monitoring comittee” van Nazareth
(een Israëlische stad !..) vroeg de Palestijnse Autoriteit unaniem Israël
niet als joodse staat te erkennen. Salam Fayed, eerste minister van
de Palestijnse Autoriteit verklaarde dat Israël zich mag defniëren
zoals het wil, maar dat de Palestijnen het nooit als joodse staat zullen
erkennen.
Yasser Abed Rabbo, secretaris generaal van het executief comité
van de Organisatie van de Bevrijding van Palestina zei dat dit geen
onderwerp van onderhandeling was, en slechts bestemd voor interne,
Israëlische consumptie. Ahmad Kurei, hoofd van de Palestijnse
onderhandelingsorganisatie, verklaarde dat dit categoriek verworpen
wordt, terwijl Saeb erekat, een collega van Kurei, meende dat geen
enkel land ter wereld een religieuze aan een nationale identiteit
koppelt. Dit laatste is interessant, daar behalve het feit dat de PlO en
56 andere staten tot de Organisatie van de Islamitische conferentie
behoren, het grote merendeel van deze staten, waaronder de PlO, de
Sharia als basis van hun algemene wetgeving hebben. Saoedi-Arabië
eist zelfs van al zijn onderdanen dat deze Moslim zijn. Zelfs een niet-
Moslimstaat zoals Argentinië, vraagt zijn gouverneur om de Rooms
Katholieke godsdienst te ondersteunen. Hetzelfde geldt ook voor
engeland, Bhutan en Griekenland, om er slechts enkelen te noemen.
Indien de Palestijnse vertegenwoordigers Israël als joodse staat
verwerpen, is het omdat de PlO Israël als joodse staat wil vernietigen.
Het verschilt daarin niet van Hamas, enkel het gebruikte vocabularium
is verschillend.
Alternatief
Het naar vrede streven van Israël is positief, indien het op een
realistische manier gebeurt. toegevingen zijn slechts olie op het
vuur van het Arabisch terrorisme. Als alternatief voor de “Roadmap to
peace”, heeft Knesset-lid Benny elon, hoofd van de Partij van Nationale
eenheid een alternatief voorgesteld: “het Israël Initiatief” genaamd. Dit
initiatief bestaat uit 3 hoofdpunten:
1/ De rehabilitatie van de vluchtelingen
en het ontmantelen van de vluchtelingenkampen
Het probleem van de vluchtelingen zou reeds lang geleden opgelost
zijn, ware het niet dat de Arabische landen er voordeel in zien om hun
Palestijnse “broeders” als levende onderhandelingstroef te blijven
gebruiken tegen aartsvijand Israël. Bevreesd voor het op tafel komen
van de “kwestie van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen”, sloten
de verschillende Israëlische regeringen er liever hun ogen voor dan
naar reële oplossingen te zoeken. De vluchtelingenkwesties zijn bij de
VS onderverdeeld in 2 entiteiten: het uNHcR, dat zich bekommert over
het lot van alle vluchtelingen waar dan ook ter wereld, en het uNRWA,
dat speciaal opgericht is om zich te ontfermen over de Palestijnse
vluchtelingen van 1948. Het verschil tussen deze organisaties is
markant. terwijl het uNHcR ernaar streeft om vluchtelingen te
rehabiliteren en te laten integreren in de landen waar zij zich bevinden,
is het de uNRWA verboden de Palestijnse vluchtelingen een normaal
status met gelijke rechten in eender welk land te bezorgen! Haar
rol is vooral het behouden van de status van “vluchtelingen” aan de
Palestijnen van 1948 en hun nazaten.

Het uNRWA is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van
de vluchtelingenkampen. Alleen al het bestaan van deze kampen
is mensonwaardig en een constante bedreiging voor de vrede in
het Midden-Oosten. Het zijn broeihaarden voor terrorisme, haat en
Islamitisch fundamentalisme.
een humanitaire oplossing voor het vluchtelingenprobleem: Israël
mag geen moeite schuwen om dit nijpend probleem aan te pakken
en hulp in te roepen van de internationale gemeenschap. De
eerste stap in de oplossing is het uNRWA te ontmantelen en een
compensatieprogramma op te zetten voor de vluchtelingen waarmee
deze een nieuw leven kunnen starten in verschillende landen die
een positieve immigratiepolitiek voeren. De nieuwe realiteit van het
Midden-Oosten heeft verscheidene Arabische landen doen inzien
dat een oplossing van het Palestijns vluchtelingenprobleem in hun
eigen voordeel is. een genereus rehabilitatieprogramma voor de
vluchtelingen in Gaza zou het mooiste geschenk zijn aan de Palestijnse
Sinds de oprichting van de Staat israël, hebben de joden steeds verlangd naar vrede met hun Arabische buren. joods streven naar
vooruitgang en voorspoed, in plaats van al hun kracht in bewapening en oorlog te steken, zijn altijd gestuit op weigering en onwil
van de omliggende staten. internationale initiatieven om vrede te doen heersen in de regio, kwamen uiteindelijk neer op unilaterale
concessies van israël, zonder dat de Arabische partijen ooit enige geste van hun kant deden.
39
jOODS Actueel
40
jOODS Actueel
gemeenschap, in plaats van geld te spenderen aan bijvoorbeeld
schoolboeken doorspekt met jodenhaat, zoals onder meer België
reeds jaren doet via ONG’s als Oxfam, 11.11.11, Pax christi en Broederlijk
delen, stuk voor stuk jodenhatende organisaties. Miljarden dollars
worden uitgegeven aan het Israëlisch-Palestijns confict: bewapening
van de Palestijnse autoriteit door het Westen, het bouwen van de
Israëlische verdedigingsmuur, het versterken van de positie van Abu
Mazen (Abbas) en de implementatie van weer eens een terugtrekking
door Israël. Onafhankelijke peilingen hebben aangetoond dat veel
Palestijnen geen heil zien in een leven onder de Palestijnse Autoriteit,
maar, indien mogelijk, graag elders een beter bestaan zouden willen
opbouwen. een peiling uit 2004 toonde aan dat maar liefst 50% van
de Palestijnse bevolking openstond voor emigratie naar een ander
land, om er zich te vestigen. Slechts een harde kern van 15% weigerde
te verhuizen, onder welke conditie dan ook.
2/ Strategische samenwerking met jordanië
Israël, de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap zouden
jordanië als de enige wettelijke vertegenwoordiging van de Palestijnen
erkennen, en jordanië zou opnieuw burgerschap verlenen aan de
Arabische bewoners van judea-Samaria. De Palestijnse Autoriteit (P.A.)
in Gaza, judea en Samaria zou niet langer als dusdanig bestaan, en
alle aan hun verwante groepen zouden de wapens moeten afgeven.
Israël en jordanië, samen met egypte, turkije en de VS, zouden een
strategische organisatie vormen om een halt toe te roepen aan de
Islamitische basis in teheran, en een algemene vrede tussen Israël en
de Arabische landen promoten. laat het duidelijk zijn: De Palestijnse
autoriteit van Mahmoud Abbas is een obstakel voor vrede en een
gevaar voor de algehele regio. We zijn reeds lang vergeten, dat zelfs
alvorens Hamas aan de macht kwam, de P.A. zelfmoordterroristen
trainde en fnancierde om afschuwelijke aanslagen tegen de Israëlische
bevolking te ondernemen. We zijn uit het oog verloren, dat enorme
sommen geld, afkomstig van welwillende en sympathiserende landen,
in de zakken van de P.A. leiders (met Arafat op kop) verdwenen.
We herinneren ons nog amper dat de P.A. een volledige generatie
Palestijnen opleidde in het haten van joden en het niet-accepteren
van het bestaansrecht van Israël. tenslotte vergeten we, dat de P.A. een
hoofdlink vormt in de wereldwijde terroristische netwerken. Kortom,
de Palestijnse Autoriteit is nooit een partner voor vrede geweest,
en zal het ook nooit zijn. Alhoewel politici nog steeds spreken over
een twee-staten oplossing (ondertussen zijn dat er drie, daar Gaza-
Hamasland er ook een is), is het meer en meer duidelijk, dat er voor
de P.A. geen toekomst is weggelegd, en dat het geen zin heeft een
Palestijnse staat op te richten, daar waar er reeds eentje staat op de
oostelijke jordaanoever. Het merendeel van de jordaanse bevolking is
Palestijns, en het land werd reeds in 1922 door de Britten, als Arabisch-
Palestijnse staat gegeven aan emir Abdullah.
3/ israëlische soevereiniteit over judea en Samaria
judea-Samaria is het hart van erets-Israël. Het centrale gebergte
met jeruzalem in het midden, doet ons herinneren aan wie we zijn:
hier wandelden onze aartsvaders Abraham met zijn zoon Isaak, hier
heeft jakob zijn tenten opgeslagen en hier heeft joshua bin Nun de
canaänieten verdreven toen de joden erets Israël innamen op G”D’s
bevel. Het is duidelijk, dat enkel het Israëlische leger en niet de zwakke
militaire bendes van Abu Mazen ervoor zorgen dat judea en Samaria
niet Hamasland worden zoals Gaza. Indien dit wèl zou gebeuren, dan
zou dit catastrofale gevolgen hebben voor Israël’s veiligheid. evenals
vanuit Gush Katif, Sderot bestookt wordt met Kassamraketten, zouden
jeruzalem en centraal Israël, die slechts minuten verwijderd zijn, het
doelwit worden van ontelbare raketaanvallen. Om deze redenen
zouden de Arabische bewoners van judea en Samaria jordaanse
(Palestijnse) burgers moeten worden en hun statuut zou geformuleerd
worden in bilaterale jordaans-Israëlische akkoorden.
Gedurende decennia, hebben de verschillende Israëlische regeringen
huiverig gestaan tegenover het annexeren van judea-Samaria, daar
het de joodse meerderheid in Israël zou aantasten. De massale
immigratie van Russische joden, en de geboortedaling bij de
Arabische bevolking, hebben echter deze demografsche duivel
doen ineenschrompelen en tot een oplosbaar probleem gemaakt.
Het bovenvernoemde rehabilitatieprogramma van de Palestijnse
vluchtelingen zou voorgoed een einde maken aan deze dreiging, daar
er in de regio een herverdeling van de bevolking zou plaatsvinden.
utopie

Het idee van Benny elon is niet nieuw en was begin tachtiger jaren
reeds voorgesteld door Rabbi Meir Kahane in zijn boek “they must
go”. toen reeds was de Arabische bevolkingsexplosie in Galilea en
judea-Samaria een regelrechte bedreiging voor Israëls bestaan. Israël
zou demografsch (en democratisch) ten onder gaan, indien er geen
humanitaire oplossing gevonden zou worden voor de Arabische
bevolking in de regio.
Nadat hij van Irak een tweede Viëtnam gemaakt heeft (hij was inderdaad
beter bij de oostelijke buur binnengevallen...) hoopt George Bush de
geschiedenis in te gaan als degene die de vredesbesprekingen tussen
de Israëli’s en de Palestijnen weer aangezwengeld heeft. laat ons
realistisch blijven: elon’s plan klinkt mooi, en zou inderdaad een goeie
basis voor tolerantie in de regio kunnen scheppen. Van vriendschap met
de Arabische landen hoeven we niet te spreken, daar zelfs in egypte,
dat ofcieel in vrede leeft met Israël, het antisemitisme hoogtij viert,
en waar de staatstelevisie en kranten regelmatig series uitzenden over
bvb. de Protocollen der Wijzen van Sion (een antisemitisch verhaal)...
Het plan van Benny elon is echter utopisch, omdat het de medewerking
vergt van tal van Arabische regimes, die thans enkel heil zien in het
vernietigen van de joodse staat Israël, en in de plaats ervan een
Islamitische theocratische staat wensen op te richten, gebaseerd op
de Sharia. Benny elon’s plan is voor hun dus allesbehalve een optie.
Daar de Arabische wereld slechts een judenrein Midden-Oosten
nastreeft, zit er voor Israël niks anders op (op dit moment) dan keihard
terug te slaan, overal waar het in zijn bestaan bedreigd wordt. De
geschiedenis heeft bewezen, dat de omringende Arabische landen
slechts respect hebben voor een sterk Israël, zoals in het verleden met
G”D’s hulp is gebleken. Vrede in het Midden-Oosten is mooi, maar
het is en blijft een absolute utopie zolang de Arabische landen hun
extreme standpunten over Israël en de joden niet herzien. n
I SRAËl
Eventjes lachen
joodse humor
Moishele en Feivele willen hun verlof afsluiten met een lekkere
barbecue.Vooraleer Moishele het vuur gaat aansteken, vraagt hij
aan zijn vriend:
“Ben je zeker dat de lucifers het doen?”
Feivele:”Zeker en vast. Ik heb ze gisteren speciaal getest”.
43
jOODS Actueel
Professor
van het Weizzman Instituut
als “internationale
wetenschapsvedette”

De krant de jeruzalem Post maakt melding van een onderscheiding
- met geldprijs van 100.000 dollar - voor een professor moleculaire
biologie verbonden aan het Weizman wetenschappelijke instituut
te Rehovot. De onderscheiding is de “Women in Science life’s Work”
prijs 2008 van loreal-unesco. De prijs werd toegekend aan professor
Ada Yonath voor haar pioniersonderzoek naar in de onderzoek naar
de moleculaire basis voor resistentie en selectiviteit van antibiotica.
Ze werd door een internationale jury geselecteerd als opmerkelijkste
vrouwelijke wetenschapster in europa en is daarmee één van de vijf
vrouwen die wereldwijd deze onderscheiding ontvingen. De prijs
die bestaat sinds 1998 heeft de bedoeling om het onderzoekswerk
van vrouwelijke wetenschapsters meer bekendheid te geven
maar ook om de bijzondere individuele prestaties van deze
dames als voorbeeld te gebruiken voor toekomstige generaties
wetenschappers. Yonath is daarmee de eerste Israëlische die deze
prestigieuze prijs ontvangt. n


Nationale Israëlische
watermaatschappij
keurt anthraxdetector goed

Het Israëlische bedrijf BAS (Biologische Alarm Systemen) heeft een
systeem ontwikkelt dat in staat is om snel de aanwezigheid van
verdachte biologische substanties zoals anthrax en botulisme in
water en lucht op te sporen. Het systeem dat ontworpen werd om
openbare plaatsen als shopping centra, luchthavens en stations
te monitoren werd onlangs goed bevonden door Mekoroth de
nationale watermaatschappij. Mekoroth gaat het systeem gebruiken
om het drinkwater te beschermen tegen mogelijke biologische
terreuraanvallen. Het nieuwe systeem is in staat om water
ogenblikkelijk te analyseren. Dat maakt de vroegere technologie,
waarbij analyse in een lab gebeurde, eensklaps verouderd. n
I SRAËl
Nokia Siemens Networks
koopt leidinggevend
Israëlische
high-techbedrijf Atrica

telecommunicatiereus Nokia Siemens Networks kocht naar
schatting voor 100 miljoen dollar het leidinggevend Israëlische
high-techbedrijf Atrica. Atrica werd door Avinoam Rubinstain,
Zvika Bronstein en Amir lahat, alle drie ex-werknemers van
3cOM, opgericht in 1999. Het bedrijf ontwikkelde communica-
tiewisselaars voor metronetwerken gebaseerd op ethernetcom-
municatiestandaarden en was daarmee het eerste bedrijf dat
een deel van deze markt wist in te nemen. Gedurende de afge-
lopen jaren wist Atrica zijn kapitaal te verhogen tot 184 miljoen
dollar. Investeerders waren ondermeer 3com, Intel capital, In-
novacom (France telecom), jK&B capital, en het Israëlische the
challenge. Nokia Siemens Networks is de infrastructuurafde-
ling van Nokia en Siemens. Nokia en Siemens fusioneerden in
2006. In Israël breidt het bedrijf zijn activiteiten verder uit. Het
lokale ontwikkelingscentrum in Israël zal tengevolge van deze
aankoop 150 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren wat het totale
aantal Israëlische werknemers op 500 brengt. n
HOTEL EDELWEISS te St Moritz
• Een droom van een skivakantie in het Glatt kosher hotel
aan de voet van de Alpen, in de Engadin vallei
onder toezicht van Rabbijn Rabinowitz (Lugano)
• Warm en hartelijk onthaal volgens de traditie van
de familie Bermann.
• JANUARI SPECIALS:
7 nachten halfpension
ski pas - ski uitrusting aan: �999
Voor reserveringen: 2 B Travel Ltd. (Debbie)
Tel. +972-54-436 0231
Tel. +41-81-636-5555 • Fax. +41-81-836-5556
Email: reservations@edelweiss-stmoritz.com
www.edelweiss-stmoritz.com
44
jOODS Actueel
Op 25 Kislew 167 voor de gewone jaartelling werd op bevel van de
Syrische koning Antiochus epifanes ofers gebracht in de tempel te
jeruzalem voor de Griekse afgoden. Antiochus meende dat, wanneer
de joden geheel vergriekst zouden zijn, hij hen gemakkelijker aan
zijn gezag zou kunnen onderwerpen.
Het joodse kamp was verdeeld in Hellenisten die de Griekse
beschaving met geweld wilden invoeren, en met de vijand
collaboreerden en de chassidiem (letterlijk vromen), die het
traditionele jodendom tot in de dood trouw bleven omdat zij
meenden dat de Griekse geest volstrekt in strijd was met het
jodendom. er ontbrandde een wrede oorlog, waarin voor het eerst
in de geschiedenis door de Makkabeeën , die zwaar in de minderheid
waren, de guerilla-taktiek werd toegepast. Precies drie jaar na de
ontwijding van de tempel trok juda de Makkabeeër op 25 Kislew
(164 vóór) jeruzalem binnen en verwijderde alle sporen van de
Griekse afgodendienst uit de tempel. Hierna werd de herinwijding
van de tweede tempel gevierd.
Bronnen
Alle feestdagen op de joodse kalender zijn gebaseerd op de tenach
(tenach is de verzamelnaam voor de tora, en de boeken der profeten
en geschriften) . chanoeka wordt echter nergens in tenach genoemd;
toch hebben we van de chanoeka-geschiedenis de meeste bronnen.
Zo zijn er de vier Makkabeeënboeken , de Rol van Antiochus , die in de
dertiende eeuw in Italië tijdens chanoeka in sjoel werd voorgelezen,
en het boek jehoediet , waarin de belegering van het stadje Betoelija
door de Syrische veldheer Holofernes wordt beschreven.
De knappe weduwe jehoediet slaagt erin door de vijandelijke linies
heen te dringen en wordt door Holofernes uitgenodigd in zijn tent.
Zij bereidt hem melkgerechten, waarvan hij dorstig wordt waarna
jehoediet Holofernes dronken voert en hem in zijn roes onthoofdt.
toen zijn soldaten hem de volgende ochtend dood aantrofen,
trokken zij in verwarring terug. ter herinnering hieraan schrijft
de joodse codex, de Sjoelchan Aroech , voor om op chanoeka
kaasgerechten te eten. Maar het aansteken van het Menora-licht
(kandelaar) blijft centraal staan.
Aansteken is de essentie
Hoewel wij joden slechts een kleine minderheid zijn van de
wereldpopulatie, hebben wij toch de bijna onmogelijke taak
gekregen om de hele wereld te verlichten met het licht van de tora.
Wij worden geacht een licht voor de volkeren te zijn. Is dat niet
de Menora verSPreidt
SPiritueel liCHt
Door: Rabbijn mr. drs. R. evers
cultuuR
45
jOODS Actueel
cultuuR
wat te veel gevraagd? Neen, onze chachamiem (Wijzen) stelden:
“Aansteken is de mitswa”. Hiermee geven zij ons een hint van wat er
van ons verwacht wordt.
Het aansteken is de hoofdzaak, zegt de talmoed. De tora heeft
natuurlijk zelf het G’ddelijke potentieel om zich overal te verspreiden
en geaccepteerd te worden. Wat er van ons verlangd wordt is dat wij
hiermee een begin maken, ondanks alle obstakels. Het aansteken is
onze plicht, de rest mogen wij overlaten aan de krachtige G’ddelijke
boodschap van de tora.
zeven Armen
De zeven armen van de tempel-Menora staan tegenover de zeven
Scheppingsdagen. Het getal zeven symboliseert de perfectie van
de aardse Schepping. De wereld was gereed na zeven dagen. Door
op de zevende dag te rusten,
gaf G’d een centraal doel aan
de Schepping en al ons aardse
streven. De zes armen, die
voortkomen uit de centrale
stang van de tempel-Menora,
symboliseren deze eenheid
en geven zo inhoud aan ons
geloof: we zien de krachten
van het universum niet als
ongerelateerde, losstaande
eenheden maar als alle
voortkomend uit de eenheid,
die de wereld zijn samenhang verleent: de eenheid van G’d. Dit
was ook de oorlogskreet van de Makkabeeërs: “Wie is als u onder
de machten, O G’d”. Het woord makkabi werd gevormd naar de
Hebreeuwse beginletters van deze zin.
Afgoderij is verdeeldheid
De klassieke afgoderij kende voor alle aardse fenomenen een
afzonderlijke god. Zo was er een god van de wijsheid, één voor
de liefde, een andere voor de schoonheid – ieder gebeuren had
zo zijn eigen god. Wij joden zien alles echter gerelateerd aan de
oorspronkelijke eenheid der dingen.
De ‘Kulturkampf’ met de Grieken, die de joden probeerden over
te halen tot veelgodendom, was, kort maar krachtig samengevat,
de strijd tegen de eenheidsgedachte, die de Menora
uitstraalde. Daarom kreeg het opnieuw aansteken van de
Menora in de tempel, na de ontwijding door de Grieks-
gezinde Syriërs, extra aandacht.
Filosofe versus joodse wijsheid
De Menora symboliseerde tevens de uitstraling van
G’ddelijke wijsheid. De Grieks-gezinden probeerden de
joden te overtuigen van de superioriteit van hun flosofsch
systeem. In de Menora brandden de lichten juist boven
de houders om ons aan te geven, dat er een G’ddelijke
wijsheid bestaat, die hoger reikt dan de beperkingen van
de zevendaagse Schepping.
De olie van de Menora moet rein zijn. De Grieks-gezinden
wilden desnoods onrein licht tolereren in de tempel,
maar het zuivere G’ddelijke licht probeerden zij te doven.
een onaangetast kruikje olie werd gevonden, waarmee
de Menora, wonder boven wonder, zelfs acht dagen kon
blijven branden.
het bovennatuurlijke getal acht
Zeven is de perfectie van de wereld. Acht symboliseert het
bovennatuurlijke, de Macht boven de aardse Schepping. Daarom
droeg de Hogepriester acht kledingstukken, wanneer hij dienst
deed in de tempel. Hij gaf hiermee aan dat de joodse geest hoger
reikt dan de mensenwereld.
Het is niet toevallig dat ook de Brit Mila (de besnijdenis), het
onuitwisbare verbond van de jood met G’d, op de achtste dag
werd voorgeschreven. chanoeka is het jongste joodse feest uit de
geschiedenis en is ontstaan in een periode, dat de profetie reeds uit
het joodse volk verdwenen was. toch bleef de jood innig verbonden
met het G’ddelijke. chanoeke duurt dan ook acht dagen, elke dag
wordt een nieuwe kaars aangestoken.
olijfolie
Alleen de zuiverste olie mocht
gebruikt worden in de Menora
(exodus 27:20). De Midrasj
ziet hier in de volgende
gedachte: het joodse volk
wordt vergeleken met een olijf.
Olijfolie brandt pas goed na
een proces van uitpersen en
fjnstampen.
Hetzelfde kan gezegd worden
van het joodse volk. Onze
geschiedenis leert ons, dat wij
ons geloof nooit hebben opgegeven, ondanks alle vervolgingen.
Misschien mogen wij het nog sterker stellen: ons spirituele licht
schijnt het felst wanneer men ons in een hoek probeert te dringen.
er was slechts olie voor één nacht. Hoeveel onderdrukking kunnen
wij verdragen? We hebben vele ‘nachten’ overleefd; een klein beetje
geloof en vertrouwen heeft ons eeuwenlang in stand gehouden.
De olie brandde langer dan de volkeren hadden verwacht; de
historicus Mark twain verbaasde zich reeds jaren geleden over de
geestelijke veerkracht van het joodse volk.
Maar er is meer: olie wordt ook gebruikt voor het zalven en inwijden
van koningen en priesters. Het woord Masjie’ach betekent de
gezalfde met olie. chanoeka zou ons begeleiden door het laatste
galoet tot de tijd van de Masjie’ach.
Ook in het Witte Huis worden elk jaar de Chanoeka kaarsen aangestoken
“Een klein beetje
geloof en vertrouwen
heeft ons eeuwenlang
in stand gehouden”
Belangrijkste principes
chanoeka kent diepzinnige achtergronden en symboliek. Zo is
de Hebreeuwse naam “chashmona’iem” voor de Makkabeeërs al
vol symboliek. Het woord chashmonai is een combinatie van de
beginletters van de belangrijkste principes van het jodendom twee
eeuwen voor de gewone jaartelling: de ch staat dan voor Chodesj,
de joodse kalender; de Sh is de beginletter van Shabbat; de M staat
voor (Briet) Mila (de besnijdenis); de N voor Nida (reinheidswetten)
en de Alef vormt het begin van Isjoet, de joodse huwelijkswetgeving,
die werd ontheiligd door het “recht van de eerste nacht”. De
heidense gouverneur eiste om de eerste huwelijksnacht met ieder
pas getrouwd meisje door te brengen.
Dreidel (draaitol)
Zelfs de draaitol heeft een diepere betekenis. Op de draaitol staan
Hebreeuwse letters. De letters op de dreidel: “Noen, Gimmel, Hé en
Sjien staan voor de woorden Nes gadol haja sjam”, een groot wonder
geschiedde daar. tevens geven deze letters de speelwaarde aan:
noen = niks van de pot, gimmel = gans de pot, hé = half de pot en
sjien = sjaleem (betaal).
Maar er zit meer achter de draaitol. De Hellenistische Syriërs hadden
ook verboden om tora te leren. Degenen, die dit verbod negeerden,
gingen op de grond zitten in een grote kring en veinsden met een
tolletje te spelen, zodat de soldaten niet door zouden hebben, dat
zij zaten te leren.
Galoet-feest
chanoeka is eigenlijk een galoet-feest (een diaspora-feest) omdat de
vele bepalingen van chanoeka ons leren hoe het zuivere jodendom
ook in een zware nevel van galoet-duisternis uitgedragen kan
worden. Wij steken de menora tegenwoordig aan naar analogie van
de tempel-menora. toch zijn er grote verschillen. In de tempel werd
de menora binnen aangestoken, overdag, en iedere dag hetzelfde
aantal lichten. Onze menora wordt bij voorkeur buiten aangestoken,
‘s avonds, en iedere avond één lichtje meer. Deze verschillen zijn het
gevolg van de verschillende omstandigheden tussen toen en nu.
Gedurende het bestaan van de tempel heerste er zowel op materieel
als op spiritueel niveau doorgaans voorspoed. Vanaf de tijd van de
Griekse overheersing tot op heden was er vrijwel continu sprake
van een ongezonde anti-joodse sfeer, zowel van buitenaf als van
binnenuit. In deze tijd van geestelijke duisternis moeten wij de
donkere invloeden tegengaan door juist met ons tora-licht naar
buiten te treden. Daarom wordt de menora tegenwoordig juist
buiten aangestoken en niet eerder dan na zonsondergang. Ook
moeten wij iedere avond meer lichten aansteken omdat wij in een
sfeer van spirituele achteruitgang nooit tevreden mogen zijn met
de resultaten van vandaag. Stilstaan betekent achteruitgang. De
strijd van de Makkabeeën was iets tijdelijks. Oorlog wordt binnen
het jodendom niet verheerlijkt. Het gaat om de morele boodschap
voor de komende generaties. Daarom is er weinig aandacht voor de
strijd van de Makkabeeën maar des te meer voor de diepe betekenis
van dit `lichtfeest‘. n
s Soldaten spelen met de traditonele dreidel op Chanoeka
t Een robot die normaal bommen onschadelijk maakt wordt ingezet
voor ander ‘belangrijk’ werk
46
jOODS Actueel
s Soldaten in een buitenwijk van Ramallah eten de ponshke, een
oliebol die een traditioneel Chanoeka gerecht is
t Het aansteken van de kaarsen gebeurt ook in het leger elke avond
Fotoreportage: chanoeka in het leger
cultuuR
48
jOODS Actueel
lI teRAtuuR
1. na het sjmadden (*) komt het berouw
Het komt niet gauw voor dat je een dergelijk meesterwerk in de
schoot gestopt krijgt, om te lezen bij de centrale verwarming, bij de
lichtjes van het chanoekafeest. Want dit boek - een pittig vertelde
familiekroniek, met spetterende humor, dat zich uitstrekt over vier
generaties, van stamvader Salomon en oermoeder Golde Meijer
tot Désirée Pomeranz, over Ruben, lea en Rachel Kamionker, tot bij
Irma en Moses Pollack, vormt een strak gecomponeerd polyfonisch
meesterwerk. Het is een moment van treurige en blije “rites de
passage” van telkens weer een andere tak van de familie Meijer,
waarbij er eentje - François - zelfs in slaagt de j, van jood, uit zijn naam
te schrappen. Na het smadelijke sjmadden (*) komt hij vlug tot inkeer.
Hij die de j schrapte, leert snel van de hem omringende Zwitsers,
dat een gedoopte jood, een jood blijft, en dat joden het lot van die j,
overal moeten meetorsen.
charles lewinsky (1946) gebruikt voor zijn grandioze kroniek het
stramien van de minutieus chronologische vertelling die steeds weer
terugkeert in de jiddische verhalen. Met enkele rake pennenstreken
schildert lewinsky vele genuanceerde, levensechte karakters van
de joodse families, generaties lang, hij schrijft pittige dialogen. De
auteur blijkt niet alleen te beschikken over een fjnbesnaard gevoel
voor vertelritme. Hij doorspekt zijn kronieken ook met twinkelende
humor, aangepast aan elke afzonderlijke situatie. Hij vervalt niet in
vals sentimentalisme of tranerige melodramatiek.
Het blijft een eerder vrolijke jiddische vertelling, met op de
achtergrond de tikkende tijdsklok van oom Melnitz, de ware stem
van het tragische bewustzijn van de Hebreeuwse geschiedenis. Dit
is enkel een stille achtergrondmuziek die de eigenlijke compositie
van deze joodse levenszang nooit ontsiert, met harde paukenslag
of luid tinkelende cimbalen. Het blijft een passende en wassende,
weemoedige, dofe achtergrondstem, die waarschuwt, die steeds
weer waarschuwt bij té immens geluk, of het al te grote verdriet weet
te nuanceren door het trage menuet van de stil gezongen weeklacht
van het joodse noodlot.
2. oom Melnitz en het tragische bewustzijn
van de geschiedenis
er zit veel ouderwetse schoonheid in de aldus vertelde familiesage.
Personages die hun eigenschappen en wijsheden overdragen op de
kinderen, die op hun beurt weer veel overdragen op hun nazaat enz.
Alleen op zichzelf staande individuen die desondanks zoveel gemeen
hebben, naar elkaar toetrekken, elkaar afstoten, ruzies bijleggen
en op elkaar vertrouwen als de buitenwereld steeds weer opnieuw
zijn afschuwelijke antisemitische grijns te voorschijn tovert. en het
smoelwerk van europa naar de joden toe was echt een stuk lelijker
dan dat van Medusa.
lewinsky’s 650 bladzijden tellende kroniek symboliseert de
geschiedenis van een volk waarvoor uit alle macht is geprobeerd
om het tot de laatste ziel uit te roeien, in een niet afatende Shoa
wervelstorm.
lewinsky’s magnum opus is een wondermooie literaire prestatie van
formaat om datgene wat zovele mensen wilden vergeten, te doen
herleven. er zijn zes miljoen mensen die niets meer kunnen, willen
of durven vertellen over hun oma, hun opa, hun ouders, hun zusjes,
broertjes, neven en nichten, hun vrienden en dierbaren, met hun
grote en kleine dingetjes. en de kroniek van de Meijers is dan nog
maar het verhaal van één familie.
3. De afschuwelijke grimas
van het antisemitisme
Natuurlijk is dit een fctief verhaal vol humor, kommer en kwel. Maar
het is zo veelzeggend en tot de verbeelding sprekend in al zijn
eenvoud, dat dit het verhaal kan zijn van miljoenen joodse families.
Families met liefdes, gekissebis, huwelijken, kinderen en tradities. Het
verhaal is doorspekt met kwistig veel jiddische woorden en rituelen
(netjes uitgelegd in de verklarende woordenlijst op het einde van het
boek) - rituelen die in europa voortdurend op onbegrip stuiten van
het monster dat antisemitisme heet en dat met dreunende laarzen
ooM MelnitZ of de voCaliSatie van de
engel van Het HebreeuwSe geweten.
SprAnKelenDe FAMilieSAGA oVer het lot VAn De FAMilie Meijer
in het zWitSerlAnD VAn 1871 tot 1945
Recensie door Yves Van de Steen
49
jOODS Actueel
lI teRAtuuR
dag in dag uit, zijn dreigende aanwezigheid kenbaar maakte en
maakt, al hielden en houden de joden hun tradities binnenshuis. en
naarmate de jaren verstrijken en het jaartal in het boek steeds verder
opschuift naar de 20
ste
eeuw, met de afschuwelijke jaren dertig en
de inktzwarte jaren veertig, de zwartste bladzijden uit de menselijke
geschiedenis, terwijl de personages zo in je hart gaan zitten, komt
het onafwendbare steeds dichterbij en zijn er zes miljoen mensen
van vlees en bloed, die vertegenwoordigd worden door de Meijers.
De daadwerkelijke horror van wat de nazi’s aanrichtten, speelt zich
gelukkig af op de achtergrond van het verhaal.
4. Bescheidenheid siert de mens
De aanloop ertoe, het virulente antisemitisme, is echter dagelijkse
realiteit voor de Meijers.
Al vanaf Salomon Meijer, de pater familias, die veehandelaar is en
uit ervaring weet hoe hij zijn beroep moet uitoefenen om de “ jullie
jodenvolk”- opmerkingen te voorkomen.
Voorzichtigheid is geboden, bescheidenheid, inschikkelijkheid, op de
tellen passen.
Val niet op, wees op je hoede, … een jood moet zich in de schaduwen
van de samenleving bewegen of er zwaait wat. Het leidde er zelfs toe
dat kleinzoon François zich, zonder succes overigens, liet omdopen,
omdat hij als jood zijn warenhuis anders niet kon uitbreiden.
5. nooit vakantie
Het is zo schrijnend als Salomon’s schoonzoon en François‘ vader,
janki, zichzelf na een lang leven van keihard werken een heerlijke
vakantie gunt met zijn vrouw. janki geniet met volle teugen van zijn
vrije en vrolijke verlof. Als oorlogsveteraan drinkt hij er regelmatig
met andere oorlogsveteranen op los. Dagenlang is het één en al
kameraadschappelijkheid tot ze, toevallig, merken dat hij jood is. De
camaraderie is in één klap voorbij. De Meijers krijgen het voortdurend
voor de kiezen, dus hun levens spelen zich van de weeromstuit
voornamelijk in eigen kring af.

6. Veerkracht
In eigen kring wordt het meest beleefd. lewinsky’s familiesaga is
derhalve geenszins een roman over slachtoferschap. Het is ook geen
roman waarin een deugdelijke verklaring van het antisemitisme te
vinden is. De familie Meijer doet wat zij doet, leeft haar levens. Ze
passen zich zo goed mogelijk aan de omstandigheden aan. Flexibel,
veerkrachtig, zonder morren, al wordt het hen vaak erg moeilijk
gemaakt. Het is aan eenieder om te trachten de redenen voor het
antisemitisme te doorgronden. Niemand ziet in dat het antisemitisme
een fout woord is voor jodenhaat, waarvoor het volstaat dat je
jood bent, om tot ter dood vervolgd, gediaboliseerd, vernederd en
ontmenselijkt te worden. er is geen reden, alleen “jood-zijn“ is al lang
voldoende gemaakt.
Niemand beseft ook dat het de fexibiliteit en veerkracht van het
joodse volk was waardoor de europeanen zich tot de waanzin van WO
II lieten drijven. Het socialisme in europa is een stelsel van collectieve
participatie en een grote bemoeienis vanuit de overheid, wat zijn
weerslag heeft op de bevolking die op haar beurt individueel dat
controlesysteem beoefent. Daar is op zich niks mis mee, maar men
merkt gauw dat dit gemakkelijk kan ontaarden. Het antisemitisme
is “le socialisme des imbéciles” (August Bebel) en wordt alras een
ongeneeslijke psychose die onvermijdelijk leidt tot wandaden en
moordpartijen.
Het de joden moeilijk maken was een van de perfde pogingen om hen,
het meest vreedzame volkje op aarde, te controleren tot het bitterste
detail. De Meijers reageren steeds fexibel, op deze benauwende
manie. Hierbij blijven ze vindingrijk, speels en met humor reageren,
precies om geen problemen te veroorzaken. Plus hard labeur om
een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving, ondanks de
woekerende beperkingen die hen werden opgelegd. Het zou echter
waanzin zijn om ‘bij de joden’ naar een verklaring te zoeken dat de
geschiedenis die inktzwarte wending heeft gekregen - Oom Melnitz,
die zijn naam, tragisch genoeg van de hopman van de kozakken
chmielniki (1643) heeft gekregen, blijft er als een engel des Verderfs
aan herinneren – het zijn simpelweg veel Europeanen die zich, zonder
enige aanleiding, als schoften hebben gedragen. Als misdadige,
onvergeefijke schoften. “Als hij gestorven was, kwam hij weer terug”,
schrijft lewinsky op pagina 11, “altijd als hij gestorven was, kwam hij
weer terug” noteert de schrijver opnieuw bij de magistrale fnale van
dit meeslepend polyfonisch muzikaal en familiaal gedicht, op pagina
651. Noch G’d, noch de geschiedenis zijn dood.
“Lechajim”, riep hij “op het leven”, en ik voeg er aan toe: in al zijn
pracht.
Charles Lewinsky, Het lot van de familie Meijer, Utrecht, Uitgeverij
Signatuur, 2007, 667 pp, ISBN 978 90 56 72 260 9, (prachtig) uit het
Duits vertaald door Elly Schippers, met een verklarende woordenlijst
op p. 661- 667.
sjmadden (*) = gedoopt worden (van een jood).
50
jOODS Actueel
de oneg SHabbat
arCHieven
“lAAt De WeRelD leZeN eN WeteN” Door judith Schächter
juni 1946, de ruines van Warschau. Diep in de aarde, in een kelder
onder het joods Getto worden enkele metalen dozen opgegraven.
Deze dozen bevatten de Getto-archieven bekend als de ‘Oneg
Shabbat Archieven’, de belangrijkste verzameling documenten over
het lot van het Poolse jodendom tijdens de Holocaust. Ook bekend
als de Ringelblum-Archieven, bevinden die zich vandaag in het joods
Historisch Instituut van Warschau.
Stichter en directeur van het geheime Oneg Shabbat Archief was
Doctor emmanuel Ringelblum (1900-1944). Als derde generatie
historicus werd Ringelblum geboren in Buczacz, Polen (thans
Oekraïne). In 1927 behaalde hij zijn doctoraat geschiedenis aan de
universiteit van Warschau. Vanaf een jonge leeftijd hoorde hij bij
de linkse ‘Poale Zion’ en was hij actief in het publieke leven. Hij gaf
een tijdje les en werkte later ook bij het joint Distribution commitee
(jDc) in Polen. Als redacteur van het Instituut voor joods Onderzoek
(YIVO) publiceerde de jonge historicus niet minder dan 126
wetenschappelijke artikels.
In november ’38 stuurde het jDc hem naar de grensstad Zbaszyn
waar zesduizend joodse vluchtelingen uit Duitsland in erbarmelijke
omstandigheden verzameld waren. (De deportatie naar Zbaszyn
zou nog ergere gevolgen kennen. Een Joodse student in Parijs, Hershel
Grynspan, krijgt te horen wat zijn ouders in Zbaszyn hebben doorstaan en
vermoordt uit wraak de Duitse diplomaat Von Rath. De Nazi’s gebruikten
dit voorval als excuus voor de “Kristallnacht”.)
Ringelblum bracht 5 weken in niemandsland Zbaszyn door. Deze
mensen van Poolse nationaliteit waren Duitsland uitgezet, maar
mochten Polen niet in. Zijn ervaringen maakten een diepe indruk op
hem, al was dit maar een voorproefe van wat hij zou meemaken in
het Getto van Warschau.
toen de Duitsers in september 1939 Polen binnenvielen, verbleef
emmanuel Ringelblum in het buitenland. Zijn vrienden probeerden
hem over te halen de oorlog in het veilige Zwitserland uit te
zitten. Maar de historicus in hart en ziel was er zich van bewust
dat dit een historisch moment was, en keerde terug. Hij ging ook
meteen door met z’n werk voor het jDc, stond aan de leiding van
welzijnprogramma’s en richtte gaarkeukens op in het Getto van
Warschau. Besefend dat er geen precedent bestond voor wat er aan
het gebeuren was, besloot Ringelblum een complete beschrijving
van de ongelofelijke gebeurtenissen vast te leggen voor toekomstige
historici. Dit leidde tot het
lanceren van Ringelblums
grootste kunststuk: Het
geheime Oneg Shabbat-
Archief. Oneg Shabbat is
Hebreeuws voor ‘met plezier
de sabbat beleven’ en slaat
gewoonlijk op de culturele
samenkomsten die plaats-
vinden op deze dag. Het
archief van Ringelblum had
een toepasselijke naam,
want om geen argwaan
te wekken ontmoetten de
leden elkaar in het geheim
op zaterdagmiddag.
Hun hoofddoel was
het oprichten van een
documentatie-infrastruc-
tuur die het lot van de
joodse gemeenschap op
alle niveaus beschreef.
Hiervoor rekruteerden ze mensen uit alle politieke, religieuze en
ideologische strekkingen van de joodse gemeenschap, mannen en
vrouwen, orthodoxe joden en vrijdenkers, flosofen en de gewone
man in de straat. Ze wendden zich tot opvoeders en vroegen
hen verslagen op te stellen over de joodse opvoeding in het Getto,
tegelijkertijd verzamelden ze getuigenissen van kinderen om zo hun
standpunt te kunnen noteren. Behalve literaire teksten en dagboeken
bevinden zich in de archieven
Uit de notities van E. Ringelblum:
“Veelzijdigheid was het hoodprincipe van ons werk. Objectiviteit was
ons ander streven. We wilden de hele waarheid naar buiten brengen,
hoe bitter die ook mocht zijn. Onze documentatie is authentiek en
onveranderd...”

Een brief die hij schreef aan een vriend hierover:
Beste Raphael
Ik ben op vakantie in Srodborow. Ik kom net terug uit Zbaszyn waar
ik 5 weken heb verbleven. Ik ben van de weinigen die het daar zolang
heb uitgehouden. Bijna al de anderen zijn na een min of meer korte
periode ineengestort. Ik heb noch de kracht noch de kalmte om je
alles wat in Zbaszyn is gebeurd te beschrijven. Volgens mij is er nog
nooit zo’n felle, genadeloze deportatie van een joodse gemeenschap
uitgevoerd als deze Duitse. (...)
In de loop van deze vijf weken hebben we een heel ‘dorp’
opgericht met afdelingen voor bevoorrading, hospitalisatie,
kleermakers, schoenmakers, een juridische afdeling en een
immigratiedepartement. Er zijn verschillende leesruimtes, een
bibliotheek en de religieuze groepen hebben een Talmudschool
opgericht. De vluchtelingen beschouwden ons als broers die zich
spoedig hebben ingezet om hen te hulp te staan in tijd van nood.
(...)
Zbaszyn is het symbool geworden voor de hulpeloosheid van de
Joden van Polen.
Gelieve mijn beste wensen te aanvaarden.
Emmanuel
SHOAH
In 1946 werden het eerste en het tweede
deel van de archieven opgegraven.
51
jOODS Actueel
SHOAH
o.a. tekeningen, portretten, gedichten,liedjes en krantenknipsels.

Volgens overlevend Oneg Shabbat lid Hirsch Wasser, werd elk
artikel door Ringelblum gecontroleerd, soms voegde hij er zijn eigen
commentaar bij. Wanneer bekende personen in het Getto werden
vermoord, schreef hij hun korte biografe, bijvoorbeeld over Mordechai
Anielewitz, leider van de Getto opstand en over dokter janus Korczak,
de gerenommeerde pedagoog, auteur en directeur van het weeshuis.
Ringelblums eigen dagboek, vertaald en gepubliceerd in enkele talen,
uit zich als een pijnlijke getuigenis van mensen, gevangen temidden
nodeloos geweld en ongekende brutaliteit.
Het is een portret van de mens beproefd in een tijd van crisis,
soms gedreven door gierigheid en zelfbehoud, doch meer geken-
merkt door momenten van nobiliteit. De fitsen van aardse
humor verhelderen de pagina’s met verrassende frequentie.
5 oktober 1940
Galgenhumor: Waarom zouden de Duitsers Londen moeten
bombarderen en de Engelsen Berlijn ?
Al dit heen en terugvliegen is zonde van de benzine.
De Duitsers zouden Berlijn moeten bombarderen en de Engelsen,
Londen...
Uit het dagboek van E. Ringelblum
Hoewel Oneg Shabbat zich vooral bezig hield met het lot van de
joden van Warshau, verzamelden zij talrijke gegevens over andere
steden, dorpen en verzetsbewegingen. Ze documenteerden ook de
deportatie en vernietiging van de Poolse joden.
toen het bestaan van het Getto ten einde liep, stuurden de
archivarissen elk stukje informatie over de moorden naar de Poolse
ondergrond, die de gegevens vervolgens het land uitsmokkelden. Zo
hielp Oneg Shabbat de gruweldaden van de nazi’s te onthullen.
het einDe VAn
oneG ShABBAt
tussen juli en september 1942 deporteerden de Nazi’s 300.000 joden
uit het Getto van Warschau naar treblinka, waar ze bij aankomst
meteen vergast werden. terwijl
de deportaties nog aan de gang
waren, besloten de nog levende
Oneg Shabbat leden dat de tijd
was gekomen om hun gegevens
te verbergen.
In metalen melkbussen en dozen
werden ze in het holst van de
nacht in 3 delen begraven. een
deel van de archieven werd in
1946 ontdekt onder de ruines
van Novolipkistraat 68; een
tweede deel werd iets verder
opgegraven in het jaar 1950.
Het derde deel is ondanks
verschillende graafpogingen - de
laatste dateert van 2001- (nog)
niet teruggevonden.
3 augustus 1942, Warschau
Wij zijn genoodzaakt ons te haasten, het gevaar nadert...
Het is onze wens dat de komende generaties ons lijden en onze
folteringen niet vergeten, dat de bevrijde wereld te weten komt hoe
er in zulke zware tijden toch mensen waren die de moed hadden zich
over deze opdracht te ontfermen.
Met groot enthousiasme hebben wij deze bergplaats gegraven, de
dozen ingepakt.
Wij zien onze verantwoordelijkheid in, het gevaar schrikt ons niet af.
Wij besefen dat we hier een stuk geschiedenis aan het schrijven zijn.
Waar verbergen wij deze schat? Al rukken ze onze ledematen uit, we
zullen niets onthullen.(...)
Ik zou zo graag het moment meemaken wanneer deze schat weer
opgegraven wordt en wij de waarheid kunnen uitschreeuwen, maar
dat zullen wij spijtig genoeg niet meemaken.(...)
Wij kunnen nu in vrede sterven, onze missie is volbracht!
Testament van David Graber, 19 jaar oud
De archiefmaterialen en
Ringelblums eigen geschreven
kronieken vormen de meest
uitvoerige en meest waardevolle
bron van informatie die we hebben
over de joden in het bezette
Polen.
In maart 1943 ontsnapten
Ringelblum en zijn gezin met de
hulp van Poolse vrienden uit het
Getto en doken onder in het Arische
(niet-joodse) deel van Warschau.
Met Pasen dat jaar keerde hij
terug naar het Getto, waar net de
opstand was uitgebroken. Hij werd
aangehouden en gedeporteerd
naar het werkkamp trawniki,
maar ontsnapte, vermomd als
spoorwegarbeider, met behulp
van twee verzetsleden. Hij dook
weer onder bij zijn gezin, maar
In kannen en kruiken werden de documenten
diep onder de aarde begraven.
Emmanuel Ringelblum
Rabbijn Klonimus Shapira droeg zijn
inspirerende Shabbat voordrachten
aan de Ringelblum Archieven over
voor hij in 1943 werd vermoord.
Zijn broer heeft zijn schriften laten
publiceren onder de naam E’ish
Kodesh’ het Heilige Vuur, een boek
dat thans in vele Chassidische
huishoudens op de plank ligt.
in maart 1944 werd hun schuilplaats ontdekt en belandden ze in de
Pawiak gevangenis van Warschau. Volgens een getuigenis kreeg hij
een aanbod van andere gevangenen om zich te redden doch wou hij
zijn familie niet achterlaten. een paar dagen later werden Ringelblum,
zijn vrouw judith en hun 13-jarige zoon uri temidden van de ruines van
het Getto van Warschau doodgeschoten. Ringelblum werd begraven
in een massagraf... niet al te ver van zijn levenswerk verwijderd.
tot zijn laatste dagen bleef Ringelblum schrijven, een getuigenis
van de ongenaakbare ziel van de historicus die zoveel moeite deed
om er zich van te vergewissen dat toekomstige generaties een
duidelijk beeld zouden verkrijgen van het joodse leven gedurende
de Holocaust.
In een van zijn laatste dagboekfragmenten schrijft hij: “hoewel wij
gedoemd zijn te sterven, hebben we ons menselijk gezicht niet verloren”

Het is dit menselijk gezicht dat de mensheid niet zal vergeten...

Judith Schächter is historica en geeft les over de Holocaust in
Antwerpen
nnn
cultuuR
Barelli Moda
Exclusieve
meisjes en
dames kleding.
Alles op maat
gemaakt naar
ieders wens.
Borrewaterstraat 141 - 2170 Merksem
03/646.00.10
open van maandag tot vrijdag
van 10u tot 17 of op afspraak
Ruime keuze aan ceremoniewagens:
Limousine -Rolls Royce- e.a.
Kilometers en uren inbegrepen
Ervaren chauffeurs
LUC PAUWELS PROJECTS
Vermorgenstraat 69/2 9100 Sint- Niklaas
Tel: 03 777 32 48
e-mail: lpp@skynet.be
52
jOODS Actueel
Enkele van de opgegraven documenten.
Een joodse verzetskrant en identiteitsdocumenten
De Duitse luchtvaartmaatschappij lufthansa kan dit jaar opnieuw
goede cijfers voorleggen. Het bedrijf zit in een groeifase, zowel op
lokaal als internationaal vlak. Ook in Israël blijft lufthansa groeien.
joods Actueel had in tel Aviv een exclusief gesprek met uri
Amiram speciaal afgevaardigde voor joodse zaken en
tal Muscal woordvoerder van lufthansa Israël.
lufthansa is nog steeds (en dit voor het
zesde jaar op rij) de belangrijkste speler
op de Israëlische markt na de n a t i o n a l e
luchtvaartmaatschappij el Al. Vorige zomer
bleek trouwens een van de beste seizoenen te zijn voor
lufthansa in Israël met een groei van 40% tegenover
dezelfde periode vorig jaar. Over het algemeen zijn de vluchten
tussen 80-85% bevolkt, hetgeen uitstekend is. lufthansa is trouwens de
enige maatschappij die zogenaamde wide-body aircrafts - dit zijn grote
vliegtuigen zoals de 747-800 - inzetten op zulke korte vliegroutes. Dit
komt vooral omdat de vraag naar tickets zo hoog ligt. Het grote voordeel
van deze vliegtuigen is een comfortabelere vlucht (minder onderhevig
aan turbulentie) en meer ruimte in het toestel zelf. Door de aanhoudende
vraag is de maatschappij (zoals vorig jaar bericht in het BIW) nog altijd
in gesprek met de lokale autoriteiten om het aantal vluchten naar Israël
verder op te drijven.
Speciale aandacht
lufthansa, dat al negenendertig jaar vluchten naar Israël opereert,
besteedt extra veel aandacht aan de goeie relaties met de joodse
gemeenschap, meer dan welke andere maatschappij dan ook. Het
bedrijf ziet zichzelf ook als brug tussen Israël en Duitsland. Net daarom
krijgt tel Aviv een aantal speciale privileges. Zo’n privilege is de positie
van speciale afgevaardigde voor joodse relaties, een positie die enkel
in Israël bestaat. uri Amiram is de man die deze titel draagt en zijn werk
bestaat erin enerzijds lufthansa te promoten bij joodse passagiers in de
hele wereld en anderzijds de bijzondere verzoeken van Israëlische en
joodse passagiers bij de hoofdzetel te vertegenwoordigen.
Zoals elk jaar organiseerde lufthansa speciale package deals voor
joodse pelgrims vanuit Israël naar uman en Michelstadt en voor het
eerst was lufthansa ook aanwezig met een expositiestand op de joodse
General Assembly in de VS, dat is de jaarlijkse bijeenkomst van alle
Amerikaanse joodse groepen, die samen meer dan 6 miljoen mensen
vertegenwoordigen.
Sinds enkele maanden is het koosjer menu van lufthansa ook aangepast.
Vroeger had je nog de keuze tussen gewoon koosjer en glatt, als een van
de eersten zijn alle koosjere maaltijden aan boord thans glatt koosjer,
dat betekent dat het aan de strengste
koosjerheidsnormen voldoet.
Ook werden speciale vragenformulieren
overhandigd aan de religieuze passagiers waarin
hun mening werd gevraagd over de verschillende
aspecten van de vlucht en de maaltijd. Bijvoorbeeld, hoe
belangrijk is het voor u dat er tijdens de vlucht van Israël naar New York
tijdens het ontbijt geen melk wordt geserveerd indien er niet genoeg
tijd was sinds het laatst nuttigen van vlees (religieuze joden wachten 6
uur tussen het eten van vlees en melk). In business class worden thans
ook religieuze joodse kranten verdeeld waaronder Hamodia.
Vernieuwing
Ook op de internationale routes blijft lufthansa scoren. Zo is er een
dagelijkse vlucht vanuit Duitsland naar New York die enkel bestaat uit
business class plaatsen. Hiervoor werd een toestel totaal omgebouwd
en 48 luxueuze plaatsen gecreëerd voor de veeleisende zakenreiziger.
Dusseldorf is tevens de 3
de
transatlantische gate voor de maatschappij
in Duitsland. en tenslotte is er de nieuwe Airbus A380 de superjumbo
die 800 passagiers kan vervoeren, die zal weldra zijn intrede doen in de
vloot van lufthansa.
hub
Met haar vluchten naar Israël fungeert Frankfurt als een belangrijke
europese hub voor de maatschappij. Brussel, Marseille en Manchester
zijn maar enkele van de voorbeelden die dagelijks vele passagiers naar
Frankfurt zien vliegen om van daaruit de vlucht naar Israël te nemen.
De gunstige prijzen, goede service, een wereldwijd Air Miles programma
en de gunstige uurregeling maakt dat steeds meer europeanen kiezen
voor lufthansa wanneer Israël de eindbestemming is. Voor de religieuze
passagier is het ook goed om weten dat er in de luchthaven van Frankfurt
een synagoge is. De zakenreiziger zal dan weer de verschillende Business
class lounges in de luchthaven appreciëren.
toekomst
Het is duidelijk dat lufthansa een graag geziene speler is op de Israëlische
markt. Door haar inzet voor goede relaties met de joodse gemeenschap
en Israël heeft de maatschappij bij veel joodse passagiers een speciale
plaats veroverd.
Vliegt u een dezer weken of maanden naar Israël? Bekijk dan zeker eens
het aanbod van lufthansa, zowel de tarieven als de service zullen u vast
bekoren.
Michael Freilich
VeRSlAG
lufthansa israël
blijft groeien
53
jOODS Actueel
FI lM
Na een fantastisch jaar voor de Israëlische cinema, het beste ooit sinds
zijn prille bestaan, met een indrukwekkende lijst onderscheidingen
in hoog gequoteerde festivals, behoorde een Oscarnominatie begin
volgend jaar – in de categorie beste buitenlandse flm van 2007 - tot
de redelijke verwachtingen. Deze kregen een ferme deuk met het
nieuws dat de Israëlische inzending, “Bikur ha’tizmoret” (Het bezoek
van de fanfare), door het organisatiecomité in Hollywood geweigerd
werd.
De flm was logischerwijze voorgedragen door de Israëlische
verantwoordelijken, omdat hij in het thuisland als grote winnaar van
de nationale prijsuitreiking naar voren was getreden. De flm werd
overladen met alle belangrijke onderscheidingen: beste flm, beste
regie, beste scenario, beste acteur, beste actrice,… acht prijzen in
totaal. De triomftocht was des te opmerkelijker, daar de concurrentie
niet mals was. De
prent moest immers
optornen tegen o.a.
“Beaufort” (Zilveren
Beer in Berlijn) en
“Meduzot” (caméra
d’Or in cannes), maar
voor die twee waren
in het beste geval
slechts kruimels
weggelegd: vier
kleine prijzen voor
Beaufort, niets voor
Meduzot.
Gesterkt door deze
lauweren, en vooral
door de opstapeling
van prijzen her en der
in de wereld, op de
festivals van cannes,
jeruzalem, München,
Kopenhagen, War-
schau, Athene, en
recent nog tokyo
en Kiev, maakte
“Bikur ha’tizmoret”
dus kans op een
Oscarnominatie en,
wie weet, op meer,
op de opperste
bekroning, deze van
beste buitenlandse
flm van het jaar. Joseph Cedar, maker van “Beaufort”,
de plaatsvervangende flm
De Oscaracademie gooide, echter met de strikte toepassing van
haar reglement, roet in het eten en voor een grote ontnuchtering bij
regisseur Kolirin en alle andere nauw betrokkenen. Mark Rosenbaum,
voorzitter van de Israeli Film Academy, kreeg uit Hollywood te horen
dat de flm niet kon meedingen, omdat hij niet voldeed aan één
voorwaarde: het aandeel van de dialogen in het engels bleken de
maximaal toegelaten 50% te overschrijden. Om dezelfde reden - te
veel engels - werd hij, in de categorie buitenlandse flms gepasseerd
door de inrichters van de Golden Globes, een ceremonie die de
Oscars voorafgaat en ook prestigieuze flmprijzen uitreikt.
tom Bernard, voorzitter van Sony Pictures classics, die de flm verdeelt
in de VS en canada, ergert zich mateloos aan de haarfjne becijfering
van woorden en taal: “Films benaderen met een chronometer, alsof het
om algebraïsche vraagstukken gaat, is weerzinwekkend”. De reacties op
het thuisfront varieerden van berusting tot verontwaardiging. “Een
schande, die beslissing”, zei Katriel Schory, prominent lid van de Israeli
Film Fund, die verder opmerkt: “Deze flm tracht een brug te bouwen
tussen culturen en toont dat gebroken Engels en muziek mensen kan
samenbrengen. Wat ons betreft is hij een Israëlische flm die moet
bekeken worden in de context van het gebied en zijn complexe realiteit.”
ter opfrissing: in “Bikur ha’tizmoret” verdwalen egyptische
muzikanten in een Israëlisch dorp en vinden voor een nacht
onderdak bij gastvrije bewoners. een aarzelende kennismaking
en een schuchtere toenadering maken na enkele uren plaats voor
een beloftevolle verstandhouding (zie uitgebreide recensie in
joods Actueel nr. 5, juni 2007). De joodse en Arabische personages
communiceren met elkaar in dusdanig gebroken engels dat engelse
ondertitels toegevoegd zijn voor alle zekerheid. “Hoe denkt de
academie dat Israëli’s en Egyptenaren verbaal met elkaar omgaan?
Moeten zij enkel de taal van de wapens spreken?”, vraagt ehud Bleiberg,
de verontwaardigde producent van de flm, zich af en hij jammert
voort: “Ons land de gelegenheid ontnemen om met een wondermooie,
optimistische flm een ander beeld op te hangen in de rest van de wereld
dan de gebruikelijke oorlogstaferelen is hemeltergend.”
“Een flm strafen omdat hij gewoon aangeeft hoe moeilijk de
communicatie verloopt tussen twee naburige, strijdende culturen is
grotesk”, schrijft ook Patrick Goldstein in de los Angeles times, een
krant die het reilen en zeilen in Hollywood uiteraard van dichtbij
volgt. Het dagblad hekelt verder de Oscaracademie met haar
vasthouden aan een verouderd reglement, in het bijzonder de eis van
een “hoofdzakelijk niet-Engelse taal” in een buitenlandse inzending.
Zetelend in de academie, en in de geviseerde commissie die de
selectie van buitenlandse flms regelt, verdedigt Mark johnson zich:
“Indien men Engelssprekende flms begint toe te laten, dan wordt deze
categorie irrelevant”.
een beroep tegen de beslissing bracht geen zoden aan de dijk, zodat
OScARDeelNAMe GeWeIGeRD
AAN ISRAelIScHe FIlM VAN Het jAAR
Verwijten en beschuldigingen heen en weer
over niet-aanduiding van “Bikur ha’tizmoret” Door henri jAKuBoWi cz
Eran Kolirin, regisseur van “Bikur ha’Tizmoret”,
de geweigerde Israëlische flm van het jaar
54
jOODS Actueel
55
jOODS Actueel
de Israëlische Academie in de haast een vervanger aanduidde. Het
werd “Beaufort”, die tweede was geëindigd in de nationale verkiezing
“flm van het jaar” (voor recensie zie joods Actueel nr. 3).
Op deze beslissing kwam dan weer kritiek vanwege leden van
die Israëlische Academie zelf, ontstemd over het uitblijven van
een nieuwe stemronde. Voor sommigen sloeg de directie een mal
fguur over de hele lijn, door voor de Oscars een flm voor te dragen
die niet aan alle criteria beantwoordde. De verantwoordelijken
schoven de zwartepiet echter door naar de producenten van “Bikur
ha’tizmoret”, die verzekerd hadden dat alles piekfjn in orde was.
Deze beschuldigden op hun beurt de mensen van “Beaufort” ervan
de Amerikanen op het euvel te hebben gewezen.
joseph cedar, maker van “Beaufort”, steigert bij het gerucht dat hijzelf
de taalmankementen van zijn rivaal rapporteerde bij de bevoegde
Amerikaanse instanties, dit om de begeerde plaats in te nemen: “Een
hatelijke lastercampagne wordt tegen mij gevoerd, ik kan niet geloven
wat mij overkomt.” Hij wijst met klem alle aantijgingen terug en richt
zijn pijlen op de producenten van “Bikur ha’Tizmoret”, in zijn ogen de
initiators van de hetze tegen hem. Hij maakt ze ook verantwoordelijk
voor misleidende informatie, omdat zij de Israëlische flmacademie,
die lucht had van een mogelijk probleem, wijs gemaakt hadden dat
aan de vereiste taalcriteria was voldaan. “Ik ben zelfs bereid afstand
te doen van mijn Oscarnominatie, indien de minste twijfel over een
belangeninmenging blijft bestaan”, aldus nog cedar.
en hoe reageerde eran Kolirin, de benadeelde regisseur van “Bikur
ha’tizmoret”, op het nieuws van zijn verwijdering van de Oscarselectie?
“Het voelde aan als een slag op het hoofd.” en het gerucht dat juist
mensen van “Beaufort” zijn nominatie torpedeerden? “Ik wil dat
niet geloven.” en dan, deze mijmerende opmerking, met een bittere
ondertoon: “De flm is niet Israëlisch genoeg voor de Amerikanen en
te Israëlisch voor Abu Dhabi… .” Met dat laatste verwijst hij naar het
festival aldaar, waar de organisatoren in laatste instantie afzagen
van hun voornemen om de flm in de selectie op te nemen. Ook het
perspectief van een vertoning op het festival van caïro
draaide op niets uit. Over de reden hiervoor was een
egyptische flmcriticus duidelijk: “Wij zullen niet wijken van
onze lijn, deze laat geen normalisatie met Israël toe. De
voornaamste reden voor de weigering van deze flm ligt
hier.”
Heuglijk nieuws kwam van de europese flm-
academie, die “Bikur ha’tizmoret” nomineerde in drie
categorieën: revelatie van het jaar, beste scenario en
beste acteur. Met deze ruggensteun hoopt Sony Pictures
classics toch nog op een Oscarnominatie, ditmaal in de
open competities (in de categorieën beste flm en beste
scenario), waar de vijf plaatsen echter duur zijn, omdat
de Amerikaanse producties daar doorgaans de plak
zwaaien. Deze obsessionele jacht op de hoofdvogel, op
het mythische beeldje, spruit niet enkel voort uit een
streven naar artistieke erkenning, maar is uiteraard
mede ingegeven door commerciële motieven.
een onderscheiding blaast de carrière van een
flm immers nieuw leven in, en is garant voor een
pak bijkomende kijkers.
eén Oscar kan de Israëlische flm al-vast niet
ontsnappen, deze van het cinematografsche
dispuut van het jaar.
MAccABI
BelGIË VOetBAl NIeuWS
Door DAni el BeyerS
het eerste elftal van Maccabi staat thans 12de in de rangschikking
met drie wedstrijden gewonnen, vier keer verloren en zes
maal gelijk gespeeld. Maccabi heeft een stevige verdediging,
met een uitstekende doelman, jonas Matthées. jonas heeft al
verschillende wedstrijden de ploeg rechtgehouden met zijn
miraculeuze reddingen. het samenspel is goed, de sfeer ook. Maar
het blijft elke zondag moeilijk dit om te zetten in doelpunten.
25/11 Mariaburg – Maccabi 1-1
Op het kunstgrasveld van Mariaburg voelde Maccabi zich blijkbaar
ongemakkelijk. Het leek de wedstrijd te gaan verliezen. Dat was
gerekend zonder Sven Karlberger. Die scoorde de gelijkmaker twee
minuten voor tijd.
18/11 Maccabi – Vosselaar 0-0
terechte puntendeling in een wedstrijd die geen winnaar verdiende.
11/11 ternesse – Maccabi 2-2
Deze sportief beslechte wedstrijd kon best bekoren.
Onverwacht verloop, goed voetbal. Maccabi was terug één ploeg,
en speelde met overtuiging en vertrouwen. terechte puntendeling
tegen de leider in het klassement! Doelpunten voor Maccabi kwamen
van Kris turneer en Sven Karlberger
De reserves van Maccabi
Die doen het uitstekend. Na 10 wedstrijden staan zij ongeslagen aan
de leiding van het klassement. Op 25/11 werd de topmatch tegen ’s-
Gravenwezel gewonnen met 2-0, de doelpunten waren van jurgen
Smeulders.
Maccabi reserves speelden deze wedstrijd met de volgende 11:
Remy Van den Bosch – Stefan Stolck, Peter Vervoort, Rudy colbrant
en kapitein Olivier Goldstein – Wesley Smets, Mathias colman en
David las – jurgen
Smeulders, Gaël
Neiss en Goce
Dimevski.
Op de bank zaten
naast trainer Marc
Fret en délégué
Didier Abeles nog
volgende wissel-
spelers: thierry
Wauters, Michael
Miodownik en good
old Benny Michaeli.
SPORt
Mandy Mindel,
ploegafgevaardigde
van het eerste elftal
l
ichaamsbeweging is naast een gezonde voeding de belangrijkste
criteria voor de gezondheid. Helaas, door de moderne
ontwikkelingen bewegen we steeds minder. Denk maar aan de
wagen, huishoudtoestellen, de pc en videospelletjes. Spieren die
weinig of niet gebruikt worden, verzwakken, verliezen hun kracht en
zorgen voor een vermindering aan botmassa.
tegelijkertijd zien we dat de stress- en zenuwproblemen door de
moderne samenleving (en economie) vaker toenemen. Als we hierbij de
toestand van het milieu en ons klassiek voedsel rekenen, dan hoeft het
ook niet te verwonderen dat onze gezondheid erop achteruit gaat.
Niet aan lichaamsbeweging doen is ongezond en zelfs gevaarlijk. Dit
geldt ook voor kinderen waar overgewicht meestal te wijten is aan een
negatieve energiebalans, namelijk meer inname dan verbruik. een kind
dat genoeg beweging krijgt kan helderder nadenken en let vaak beter
op.
eigenlijk is dit allemaal niet nieuw, de bekende joodse geleerde de
Rambam (Maimonides) schreef 900 jaar geleden al over het belang van
lichaamsbeweging en gezonde voeding. Hij ging nog een stap verder
en beweerde dat wie nalaat lichamelijke inspanningen te verrichten,
altijd zwak en ziek zal zijn. Ook latere wijzen zoals de chatam Sofer en
later ook de chazon Isch hebben niet nagelaten om elke dag één uur (al
studerend) met hun studenten te wandelen. Dichter bij onze generatie
heeft ook de Gerrer Rebbe (Beis jisroel) het belang hiervan aangetoond
door elke dag vroeg in de ochtend te gaan wandelen.
Wat zijn de voordelen
van regelmatige lichaamsbeweging?
• Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten, te hoge bloeddruk,
osteoporose, overgewicht, dikke darmkanker en diabetes type 2
• Verbetert de cholesterolratio. Door trainen verhoogt de HDl(goede)-
cholesterol en daalt de lDl(slechte)-cholesterol
• Verbetert je lichaamssamenstelling: je krijgt immers minder
lichaamsvet, meer spiermassa en sterkere botten
• Meer uithoudingsvermogen
• Meer longcapaciteit, je kunt dieper ademhalen
• een ftter gevoel
• Meer kracht
• Soepele gewrichten en pezen
• een betere weerstand waardoor je minder vaak ziek wordt
• Minder stress en spanningen
• Minder constipatieproblemen
• een betere nachtrust
• Beter voor het geheugen
er zijn 2 manieren om aan de norm voor gezond bewegen te voldoen.
Sommige mensen doen graag aan sport. Hiervoor is minstens 3x
per week een half uur aan vrij hoge intensiteit nodig. een tweede
mogelijkheid is de lichamelijke activiteit te integreren in je dagelijks
leven, meer hierover onderaan.
hoeveel lichaamsbeweging?
Het is voldoende om dagelijks een half uur te programmeren. Dat moet
niet in één keer gebeuren, driemaal tien minuten of tweemaal een
kwartier is ook goed. Alle beetjes helpen en als je het niet gewend bent,
bouw het dan geleidelijk op over een periode van enkele weken. De
inspanning is voldoende wanner je er dieper voor moet ademhalen en
het hart sneller gaat kloppen. je gaat echter te ver als je buiten adem
geraakt. Kinderen moeten minstens het dubbele, één uur per dag,
bewegen.
Kies vooral een activiteit die je leuk vindt. Voor iedereen is er wel wat.
leg de lat in het begin niet te hoog, zodat je jezelf niet teleurstelt. Als een
bepaalde activiteit begint te vervelen, zoek dan iets anders. Doorzetten
is de sleutel tot succes.
Welke soorten lichaamsbeweging is geschikt?
er zijn rustige vormen van lichaamsbeweging zoals yoga, wandelen, golf,
bowlen, pétanque en t’ai-chi of de meer intensieve sporten zoals tennis,
squash of voetbal. er zijn ook individuele sporten zoals zwemmen, fetsen,
roeien, schaatsen, touw springen, joggen en stappen en uiteindelijk
ook de groepssporten waaronder volleybal, schermen of tafeltennis.
Ideaal is te zorgen voor een combinatie van activiteiten die de drie peilers
van ftheid stimuleren: uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid.
Nuttig om weten, de conditie van hart-en bloedvaten neemt alleen toe
als men een activiteit minimaal 3 maal per week doet gedurende een
dertigtal minuten.
Het is ook belangrijk steeds opwarmingsoefeningen vóór en
afkoelingsoefeningen na de activiteit te doen, om spierpijn en blessures
te voorkomen.
langdurige, low-impact beweging zoals fetsen, zwemmen, wandelen
doen meer vet verbranden dan kortdurende, high-impact bewegingen
zoals aerobics.
Het is aangeraden, eerst te proberen in het dagelijks leven meer
beweging in te bouwen. Als men niet genoeg zelfdiscipline kan
opbrengen en eventueel ook nieuwe mensen wil leren kennen, kan
men overwegen zich in een ftnesscentrum in te schrijven; men wordt er
vaak ook begeleid door een kinesist of licentiaat lichamelijke opvoeding
die een aangepast programma opstelt op basis van de persoonlijke
conditie. Doordat men ervoor betaalt, stijgt de motivatie om regelmatig
te gaan oefenen.
enkele beweegtips
• Gebruik steeds je fets voor afstanden van minder dan 5 km, goed
voor je conditie en je geldbeugel.
• Parkeer anders je auto iets verder of stap een halte vroeger van tram
of bus en wandel tot aan je werk of eindbestemming.
• Kies voor de trap en niet voor de lift.
• Haal regelmatig een glas water, een kopje kof e of thee, zo heb je niet
alleen een loopje naar de keuken, maar later ook naar het toilet.
• Zoek iemand die samen met jou gaat sporten, fetsen en wandelen.
• Probeer 'verloren tijd' in te vullen door te bewegen (middagpauze,
wachten op de kinderen…)
• Maak afspraken met jezelf, bijvoorbeeld één avond per week sporten,
en noteer dit in je agenda
• Probeer samen met het gezin regelmatig bewegingsmomenten in te
lassen
een laatste opmerking voor het chanoeka-feest. Oppassen met de
verleidelijke ponchkes (oliebollen). Om de caloriën van 1 ponchke te
verbranden zou je anderhalf uur moeten fetsen, drie kwartier moeten
zwemmen, één uur aerobics doen of 2 uur rustig moeten wandelen!
GeZONDHeI D
Door hÉlÈne MAi er
liCHaaMSbeweging
56
jOODS Actueel
58
jOODS Actueel
KOKeN
Lekker
kooSJer
Door vi vi Salamon
Eend Hawaii

ingrediënten:
1 eend van ca.2 kg
zout
200 ml sinaasappelsap
60 ml honing
2 eetlepels sojasaus
2 eetlepels citroensap
2 theelepels maïzena
400g stukjes ananas, vers of uit
blik (uitgelekt)
trADitie vS.
mAximum wiNSt?
in het land van Abraham is de 3000 jaar oude traditie van handel nog
steeds een prioritaire activiteit. Aartsvader Abraham was een succesvolle
handelaar maar beleed tevens zijn geloof op strenge manier. G’d dienen
kwam vóór handel drijven.
maar geloof en zakendoen gaan niet altijd hand in hand,
af en toe treden er conficten op tussen de twee.
in israël worden zowel de zakenman als
individu als de staat geconfronteerd
met dit dilemma. Aan de ene kant
overheerst economische logica die
een maximale winst vooruitstelt en
aan de andere kant staat de joodse
wet die soms strikte limieten stelt.
De bekendste daarvan zijn de de
sabbat, joodse rustdag, waarop
geen werk mag verricht worden en
de joodse spijswetten van koosjer
voedsel.
Sinds haar ontstaan in 1948 tracht
de seculiere staat hierin een evenwicht te vinden. winkels
mogen op de sabbat open zijn en restaurants worden niet verplicht
koosjer te zijn. wel moeten winkels op Yom Kippoer, de heiligste dag
van de joodse kalender, gesloten zijn. een ander voorbeeld is het
luchtverkeer. terwijl de nationale luchthaven Ben Gurion op sabbat open
is, vliegt el Al, de nationale maatschappij, niet op die dag. Onlangs werd
het bedrijf geprivatiseerd en is dus in handen van privé aandeelhouders.
maar onder druk van orthodoxe groepen besloot het bedrijf de status-
quo te behouden.
Ook privé zakenmensen worden met moeilijke
keuzes geconfronteerd. motti Zisser, een
orthodoxe zakenman die o.a. eigenaar is
van de Kardan groep, is ook mede-eigenaar
van het nieuwe Herzeliyah shoppingcenter.
Dat center is open op de sabbat wat voor
felle kritiek zorgde door enkele
rabbijnen. Zisser trachtte nog een
creatieve oplossing te vinden door
de winst die op zaterdag wordt gemaakt niet op te nemen. uiteindelijk
verkocht hij onder zware druk toch zijn aandelen in het bedrijf.
Ook in jeruzalem, niet alleen de politieke hoofdstad van het land maar
ook de hoofdstad van het religieuze jodendom, rijzen problemen. De
stad telt een heleboel niet-koosjere restaurants en winkels die op sabbat
open zijn. Dat cijfer daalt echter omdat ook de demografe in de stad
verandert, meer religieuze joden komen er wonen terwijl seculiere
joden tel Aviv en andere steden verkiezen.

Op politiek vlak nemen religieuze overwegingen ook steeds een
belangrijke plaats in de coalitiegesprekken in. toen bij de bouw van een
nieuwe snelweg op een oud kerkhof werd gestoten kwam er hevige druk
van orthodoxe partijen om de weg rond het kerkhof heen te bouwen.
volgens de joodse wet mag men niet over stofelijk overschot stappen
(of rijden). manifestaties en politieke dreigementen duurden enkele
weken tot de aannemer inbond.
in 1999 transporteerde de israëlische elektriciteitsmaatschappij een
reusachtige turbine op de avond van de heilige rustdag. volgens het
bedrijf was er dan het minste verkeer op de weg, wat het verplaatsen van
een enorme turbine, en het afsluiten van enkele wegen, vergemakkelijkte.
Ook dit zorgde voor een grote rel, zowel door protesterende menigtes
als door de politieke partijen in de regering.
meestal wordt echter een oplossing gevonden voor de problemen en
kan israël trots zijn de 3000 jaar oude traditie in ere te houden en een
groeiende economie te presenteren.
ecONOmi e
Door JErEmi E ryknEr
Bereiding:
wrijf de eend van
binnen en buiten in met
zout en peper
en plaats borst
omlaag in een diepe
ovenschotel.
Bak de eend 45 minuten
op 200°.
meng ondertussen het
sinaasappelsap, honing, sojasaus,
citroensap en maïzena tot een gladde saus.
Giet de saus over de eend en dek losjes af met een vel
aluminiumfolie.
Bak de eend nog 2 - 2 1/2 uur goudbruin en gaar.
Keer de eend twee maal en bedruip af en toe met de braadjus.
voeg bij het begin van het laatste uur baktijd de stukjes
ananas aan de saus toe.
verdeel de eend in stukken en dien op overgoten met de saus
en enkele stukjes ananas erbij.
Desgewenst kan de saus na enkele uren afkoelen in de koelkast
ontvet worden.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful