intervieW

met arik sHivek
trainer van Basket Antwerp
jOODS Actueel
n
r
.

3

4
,
6
0v
e
r
s
c
h
i
j
n
t

m
a
a
n
d
e
l
i
j
k
sA
f
g
i
f
t
e
k
a
n
t
o
o
r

A
n
t
w
e
r
p
e
n

1
verder in dit nummer :
• pesach 2007, Joods paasfeest
• de palestijnse Mythe
• Hamas portret en achtergronden
• antisemitisme in onze pers ?
restauratie sYnagoge
Heide-kalmthout
antWerpen & diaMant :
de joodse connectie
Voorheen Belgisch Israëlitisch Weekblad
nieuws, duiding & achtergrond uit binnen- & buitenland Maart-April 2007 - nissan 5767
3
jOODS Actueel
Een nieuwe maand, een nieuw Joods Actueel. We zijn er uiterst fier op deze speciale Pesach
uitgave te kunnen presenteren, liefst zestig pagina’s dik. Onze oproep voor gratis proefnummers
bleek een succes en wordt deze maand daarom ook verlengd. Kent u iemand die nog geen
abonnement heeft op ons blad, laat het ons weten en we sturen hem een gratis proefexem-
plaar. Een andere nieuwigheid is het schenken van jaarabonnementen aan vrienden en familie.
Zo steunt u ons blad en maakt u tezelfdertijd ook iemand anders blij.
Met het joods paasfeest voor de deur zijn veel geloofsgenoten druk in de weer. Huizen worden
grondig schoongemaakt en de strijd wordt aangebonden met de laatste restjes voedselkrui-
mels die her en der nog verspreid liggen. Pesach, zoals het feest genoemd wordt, is ook een tijd
van reflectie. Het Joods volk viert de uittocht uit Egypte en de hiermee gepaard gaande bevrij-
ding uit de slavernij. Het volk was opnieuw vrij en werd een natie door het aanvaarden van
de Thora. Ze waren echter nog niet thuisgekomen, dat zou pas 40 jaar later gebeuren toen de
honderdduizenden joden terug naar het beloofde land kwamen. Op pagina 48-49 leest u meer
over de unieke gebruiken van het Pesach feest.

In deze editie besteden we ook aandacht aan de restauratie van de synagoge in Heide (pagi-
na’s 12-14), een prachtig initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen. Niet zo lang geleden
bloeide daar een prachtige joodse gemeenschap waar de eerste joden zich bijna 100 jaar gele-
den vestigden. Het is mijn hoop dat de oude synagoge in de toekomst opnieuw in gebruik zal
worden genomen en dat er meer Joodse gemeenschappen zullen ontstaan buiten het centrum
van de stad Antwerpen. Edegem is daar een goed voorbeeld van en krijgt binnenkort een eigen
joods gebedshuis.
Helaas moeten we in deze uitgave ook een stijgend antisemitisme melden, zowel in binnen-
als buitenland. Dat kan gaan van xenofobe artikels in de pers (zie media onder de loep, pa-
gina 25) tot regelrechte provocaties van skinheads zoals de incidenten met neonazi’s van de
groep blood & honour in Mechelen en Lommel. Volgens de burgemeesters van die steden was
er niets waartegen ze konden optreden. Maar dat zou wel eens een gevaarlijk precedent kun-
nen zijn, kenners, die nazi-groepen van dichtbij volgen, verklaarden dat een aantal activiteiten
van Duitsland thans naar België uitwijken omdat de politie hier toleranter zou zijn. In Duitsland
gelden strenge regels tegen rassenhaat. Er is dus duidelijk nood aan de uitbreiding van het wet-
telijk kader rond de bestaande negationismewet. Ontkennen van de Holocaust is in België een
strafbaar feit, wat de neonazi’s doen is daar echter ver over. We hopen dan ook politieke beloftes
over deze problematiek te horen, en niet alleen omdat we nu voor de verkiezingen staan.
Er is gelukkig niet alleen negatief nieuws. Op pagina 34 leest u een uniek
artikel over een joodse school in Birmingham waar joodse en moslim-
kinderen samen school lopen en de beste vriendjes worden. En niet
enkel op de speelplaats, er worden levenslange vriendschapsbanden
gesmeed. Een lokale rabbijn legde het zo uit: “Kinderen zijn uit zichzelf
nooit racistisch, ze willen gewoon vrij en blij spelen met alle andere kin-
deren. De problemen beginnen pas wanneer volwassenen hen zeggen
dat ze niet met een bepaald iemand mogen spelen omdat die bijvoor-
beeld zwart of moslim is.” Woorden waarmee ik het volkomen eens
ben en bevestigd zie als ik mijn zoontje in het park met andere kindjes
zie spelen. Laten we daarom hopen dat het onze kinderen zullen zijn
die ons de weg wijzen naar een betere toekomst met vriendschap
tussen de verschillende culturen en religies. Laat het de kinderen
zijn die onze verloren onschuld herstellen en eindelijk vrede bren-
gen voor alle volkeren.
Michael freilich
hoofdredacteur
cOlOFOn
joods Actueel brengt nieuws,
duiding en achtergrond uit binnen-
en buitenland.
adres:
lange leemstraat 174, 2018
Antwerpen, belgië.
telefoon : +32 3 233 70 94
Fax :+32 3 230 80 64
email :
redactie@joodsactueel.be
internet:
www.joodsactueel.be
btw nummer:
be 0885 218 733
bankrekening Fortis
001-5076830-23
algemeen directeur:
terry Davids
Hoofdredacteur:
Michael zevi Freilich
ere-voorzitter:
louis Davids
eindredacteur:
Stefanie van poele

administratie:
Sigrid Smulders
Medewerkers:
rabbijn Dr. r. evers, Dr. rudi roth,
professor hans jansen,
Dr. henri jakubowicz, Max Schick,
Guido joris, Frans van den brande,
Aaron Malinksy, hélène Maier,
jeremie rickner, vivi Salamon,
Yves van de Steen, roland lipshits
en medewerkers in de vS, canada,
israël, rusland en het vk.
foto’s:
jonathan rickner, Stefansky, GpO,
belga, iDF, baubau, ciA images.
Hoofd publiciteit:
terry Davids
israël publiciteit: ronen taieb
abonnement:
belgië: 44 euro per jaar
europa: 60 euro per jaar
rest van de wereld:
80 euro per jaar
een publicatie van Actualia bvba.
verschijnt maandelijks behalve in
Augustus.
verantwoordelijke uitgever:
thérèse Davids.
© niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen zonder schriftelijke toelating
van de redactie
vooRwooRD
jOODS Actueel
VOORWOORD 3
Bi nnenLand
NIEUWS 4-11
LEKKER KOSHER DOOR VIVI SALAMON 11
RESTAURATIE SYNAGOGE HEIDE 12-14
LEZERSBRIEVEN 16-17
NIEUWS 18
CULTURELE AGENDA 20
FAMILIEBERICHTEN 21
OVERPEINZINGEN 21
INTERVIEW ARIK SHIVEK 22-25
MEDIA ONDER DE LOEP 25-29
Bui tenLand
OPINIE 30-31
NIEUWS 32-33
JOODSE SCHOOL BIRMINGHAM 34-35
BRIEF AAN AHMADINEJAD 37
NIEUWS 38-44
acHtergrond
DE PALESTIJNSE MYTHE 45
ANTWERPEN, DIAMANT & JODEN 46
cuLtuur en reLi gi e
JOODS PAASFEEST 48-49
RABBIJN EVERS 50-51
KUNSTENAAR MORDECHAI 52
ISRAËLISCHE CINEMA OPMARS 53
BOEKRECENSIE HAMAS 54
gezondHei d:
SPORT 55, 58
VOEDINGSSUPPLEMENTEN 56
BESTE BABYVOEDING 57
econoMi e i sraeL
INVOER & UITVOER 58
inhoud
??
??
4
jOODS Actueel
steun Joods actueeL ! !
Abonneer u nu en krijg het magazine
elke maand in de bus
en Bespaar 15%
op de Wi nkeLpri Js
contacteer de redactie op 03 233 70 94
of redactie@joodsactueel.be
koshere melkfabriek
uit het Antwerpse wordt 60
bi nnenlAnD
De enige europese fabriek van koshere
melkproducten, herczl-Gold wordt
deze maand 60 jaar. Onder leiding van
de heren Gold en Seidenfeld opende
de zaak net voor het joods paasfeest in
1947 haar deuren in Antwerpen. toen
Seidenfeld naar Amerika emigreerde
in 1951 werd de zaak herdoopt tot
herczl-Gold.
herzl-Gold is thans een familiebedrijf
onder leiding van de kinderen en
kleinkinderen. “in het begin was al-
les nogal primitief” vertelt de huidige
zaakvoerder. inmiddels is de fabriek
fors uitgebreid en worden veel soorten
zuivelproducten gemaakt.
De fabriek voldoet aan de strengste
normen qua hygiëne en joodse kos-
herheidsregels en maakt producten
die ook naar andere eu landen wor-
den geëxporteerd. De zaak telt ook
een groot aantal niet joodse klanten
die vooral worden aangetrokken door
de kwaliteit van de producten en het
feit dat de fabriek geen chemische be-
standdelen gebruikt.
veroordeling voor
racistische uitspraak
“Dood aan de Joden, Heil Hitler, Hezbollah, Hamas, Jihad, dood aan Sharon, Ha-
mas Hamas alle Joden aan het gas.”
Met deze woorden verwelkomde een man van Marokkaanse afkomst de is-
raëlische zaalvoetbalploeg, die in hasselt tegen belgië
speelde in een ek-kwalifcatietoernooi op 28 januari 2004.
De man zwaaide tijdens de match ook met een hamasvlag en maakte een
handgebaar waarbij hij duidelijk wou maken dat hij hen de keel wenste over
te snijden en stookte de andere supporters ook aan. enkele israëlische spe-
lers werden bespuwd en de match moest onderbroken worden. De meeste
spelers van de belgische nationale ploeg waren van Marokkaanse afkomst
vergezeld van een grote groep supporters.
Deze maand veroordeelde een rechter de man tot 100 uren werkstraf of een
vervangende gevangenisstraf van zeven maanden voor het aanzetten tot
jodenhaat. het centrum voor Gelijke kansen kreeg als burgerlijke partij 1€
morele schadevergoeding.
De aanstoker verklaarde nadien dat hij niet de bedoeling had om andere
supporters aan te zetten tot jodenhaat, maar enkel zijn steun en sympathie
voor de palestijnse bevolking aan de israëlische spelers wilde kenbaar ma-
ken. het onderzoek en de camerabeelden toonden echter aan dat de dader
in werkelijkheid de andere supporters op een vooraf georganiseerde manier
wilde aanzetten tot antisemitisme door het zwaaien met vlaggen en het roe-
pen van racistische slogans.
het centrum veroordeelt elk aanzetten tot haat tussen verschillende bevol-
kingsgroepen en stelde zich daarom burgerlijke partij samen met het Forum
des joodse Organisaties (FjO) en de Stad hasselt. het onderzoek wees uit
dat het vooral één supporter was die de aanwezigen ophitste. hij misbruikte
doelbewust de culturele en religieuze solidariteit van de Arabisch-islamiti-
sche gemeenschap met de palestijnse bevolking om andere supporters aan
te zetten tot antisemitisme of geweld ten aanzien van joden in het alge-
meen.

jOODS Actueel
twee verSchillenDe uitSprAken
in zAAk jOODSe bijzitterS
E
nkele Antwerpse orthodoxe joden zijn door de correctionele
rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot het betalen van
een boete van 275 euro omdat ze op de verkiezingsdag van
8 oktober 2006 niet kwamen opdagen als bijzitter. volgens
de rechtbank lieten ze te laat weten dat ze hun plicht niet konden
volbrengen. De rechter zag dat als een gebrek aan respect. in een
uitspraak door een andere rechter werden dan weer orthodoxe bij-
zitters vrijgepleit omdat de instructies van het ministerie volgens
haar onduidelijk waren.
Op de bewuste verkiezingsdag vierde de joodse orthodoxe gemeen-
schap het loofhuttenfeest. De thora verbiedt dan het gebruik van
onder andere potloden of stemcomputers. vlaams minister van bin-
nenlands bestuur Marino keulen gaf aan joden die moesten gaan
stemmen de kans om dat via een volmacht te doen. voorwaarde
was dat ze een attest van een erkende israëlitische vereniging op-
stuurden naar de voorzitter van hun kiesbureau in Antwerpen.
hoewel ze dat attest hadden opgestuurd, werd een aantal ortho-
doxe joden toch gedagvaard. het attest telde immers enkel voor het
niet volbrengen van de stemplicht, niet voor opgeroepen bijzitters.
volgens advocaat rafy werner, is het niet logisch dat iemand we-
gens geloofsovertuigingen met een volmacht mag gaan stemmen,
maar dat diezelfde geloofsovertuiging onvoldoende is om niet te
moeten bijzitten.
volgens pinhas kornfeld, beheerder van de israëlitische Orthodoxe
Gemeente, is het alvast een overwinning te noemen dat de rech-
ter het principe aanvaardt dat vrijheid van godsdienst primeert.
kornfeld verklaarde dat
“de joden hun rol in de
maatschappij graag wil-
len opnemen. elk van
ons is bereid om bij de
federale verkiezingen in
juni als bijzitter op te tre-
den, maar in oktober kon
dat gewoonweg niet. wij
willen solidair zijn, maar
verwachten van anderen
hetzelfde.” n
Advocaat Rafy Werner staat de pers te
woord na de uitspraak
joodse Gemeente
waarschuwt voor
niet-koshere vis
De joodse Gemeente van Antwerpen, Shomre hadas, waarschuwt
in een bericht voor het kopen van diepgevroren vis. volgens rab-
binaal voorzitter en kosherheidexpert Dayan Schmahl zou diepge-
vroren vis (zelfs met een stuk huid) geïnjecteerd kunnen zijn met
niet-kosjere dierlijke eiwitten, zonder dat dit op de verpakking ver-
meld staat.
voetbalbond betreurt
racistisch incident
in een brief aan Daniel peterfreund, woordvoerder van het FjO,
verklaarde Francois De keersmaecker, voorzitter van de belgische
voetbalbond de antisemitische spreekkoren die te horen waren
bij een recente match van club brugge als “verwerpelijk”. Dit “ge-
tuigt van een totaal gebrek aan respect voor onze multiculturele sa-
menleving” aldus nog de bondsvoorzitter. volgens hem is het de
voetbalbond ook menens deze problematiek aan te pakken en
zijn in samenwerking met het ministerie van binnenlandse zaken
enkele procedures opgezet om gelijkaardige incidenten in de toe-
komst te vermijden.

jOODS Actueel
bi nnenlAnD
blood&honour houdt ongestoord
SS-herdenkingen
Bij nazi-fuif in Mechelen komt het tot incidenten
De neo-nazi’s van blood&honour hebben eerder deze maand onge-
stoord een herdenkingsplechtigheid kunnen houden om de nazi-
troepen van de SS te eren in lommel. nadien hielden ze een fuif in
Mechelen. in beide gevallen keek de politie gewoon toe, maar werd
niet ingegrepen.
in 2006 was er een uitgebreide mediacampagne naar aanleiding van
de arrestatie van een aantal fguren uit de kringen van bbet (bloed,
bodem, eer en trouw). Die tak van blood&honour werd ervan ver-
dacht aanslagen te plannen en beschikte over een gevaarlijke wapen-
voorraad (naast krankzinnige nazistische opvattingen). eens de aan-
dacht hieromtrent over gewaaid was, kon blood & honour blijkbaar
gewoon terug aanpikken bij de orde van de dag.

De bijeenkomsten van afgelopen weekend konden ongestoord
plaatsvinden. zowel de lommelse als de Mechelse burgemeester ver-
klaarden dat het niet mogelijk was om in te grijpen. nochtans waren
er op het Duitse kerkhof in lommel nazistische toespraken, onder
meer door iemand die lijkt op een parodie van hitler maar het vreemd
genoeg ernstig meent. (zie foto). De man in kwestie, Stefan wijkamp,
kwam samen met oudgediende joop Glimmerveen de neo-nazi’s toe-
spreken. wijkamp stelde er – en opnieuw lijkt het erop dat hij het
ernstig meent – dat de Duitsers beter de oorlog hadden gewonnen:
“Ons zou veel ellende bespaard zijn, als de Duitsers damals gewonnen
hadden.” De Gazet van Antwerpen voegt er subtiel aan toe dat de hit-
ler-lookalike zijn woorden “gilt”. Moest wijkamp het niet menen, het
zou gewoon grappig zijn. nu is het eerder zielig om hem met hitler-
snorretje en das met edelweiss te horen “gillen” hoe de Duitsers beter
hadden gewonnen.
het is opvallend dat joop
Glimmerveen nog eens in het
publiek opdook en dat op een
bijeenkomst van blood & ho-
nour. Glimmerveen (de oude
man naast wijkamp op de foto
hierboven) lag mee aan de ba-
sis van de nederlandse volks-
unie (nvu). Die partij werd in
1971 opgericht en had vanaf
1973 overigens een vlaamse
ondervoorzitter: roeland
raes.
Die laatste was tot in 2001 ook ondervoorzitter van het vlaams blok,
maar hij moest een stap achteruit zetten toen zijn negationisme te
ruim bekend werd in de media. De SS-herdenking in lommel trok zo’n
150 neo-nazi’s uit belgië, nederland, Duitsland en nog andere landen.
’s Avonds werd in Mechelen gefuifd en waren er zo’n 500 aanwezigen.
zowel in lommel als in Mechelen verklaarden de burgemeesters (van
respectievelijk Sp.a en vlD) dat het niet mogelijk was om op te tre-
den. er was slechts politietoezicht om te zien of de situatie niet uit de
hand liep. De neo-nazi’s trokken met een autocolonne naar Mechelen
en negeerden daarbij overigens zowat alle verkeersregels. Maar de
politieke verantwoordelijken hielden de ogen dicht en stelden dat er
nood is aan een wet vooraleer kan worden opgetreden tegen derge-
lijke neo-nazibijeenkomsten. naar aanleiding van de fuif in Mechelen
kregen neo-nazi’s het aan de stok met migranten toen ze iets gingen
eten in een lokale frituur. n
Magbit campagne 2007 geopend
eind februari vond de opening plaats van de Magbit campagne 2007.
Aanwezig waren onder andere de Ambassadeur van israel, jehudi ki-
nar, Opperrabbijn lieberman en Senator erdman. De nieuwe voorzit-
ter van keren hayesod, jacques Spijer heeft Daniel horowitz persoon-
lijk bedankt voor het werk dat hij als voorzitter van keren hayesod de
afgelopen 3 jaar verricht heeft. voor zijn werk en betrokkenheid kreeg
Daniel horowitz tevens een prachtig geschenk aangeboden door ke-
ren hayesod jeruzalem.
in zijn afscheidsspeech zei gewezen voorzitter horowitz: “Sinds haar
ontstaan heeft de joodse staat miljoenen immigranten opgenomen
die naar israel kwamen met de hoop een beter leven op te bouwen in
een modern land, dat de universele joodse waarden vertegenwoor-
digt. zonder de steun van keren hayesod zouden velen daar niet in
zijn geslaagd. tot slot heeft Daniel horowitz één minuut stilte ge-
vraagd ter nagedachtenis aan de heer Abraham laub.

in zijn toespraak legde voorzitter Spijer de nadruk op het feit dat israel
steeds klaar staat om ons, zonder enige belemmering, op te nemen
en indien gewenst een werkvergunning te geven. welk ander land is
bereid dat te doen? keren hayesod vraagt ons echter niet om naar
israel te komen als je dat niet wilt. wat ze wel vraagt is dat we onze
afspraak nakomen.
laten we samen in israel doen wat we al in 1920 toegezegd hebben te
zullen doen, samen een maatschappij uitbouwen waarvan ieder van
ons met recht kan zeggen: “Dat is mijn land, dat land heb ik samen
met al mijn geloofsgenoten van over de hele wereld opgebouwd, zo-
dat ik niet alleen het juridische recht als jood, maar ook het morele
recht heb om dat mijn land te mogen noemen”.

De heer Spijer dankte alle gasten voor hun aanwezigheid en ontving
van velen felicitaties met het voorzitterschap van keren hayesod Ant-
werpen. n
De nieuwe voorzitter Jacques Spijer
8
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
h
et brusselse Coördinatiecomité van de Joodse
organisaties van België, CCJOB, zit met de
handen in het haar omdat er maar geen
einde komt aan de klucht rond de ver-
kiezing van een nieuwe voorzitter. volgens de
statuten moest er al sinds begin 2007 een nieu-
we voorzitter zijn aangesteld nadat het vierja-
rig mandaat van de vorige voorzitter, philippe
Markiewicz, aan zijn eind kwam. Maar na twee
verkiezingsronden is er nog steeds niets ver-
anderd omdat geen van de kandidaten de
vereiste 60% meerderheid behaalde. Daarom
besloot de vereniging de statuten te laten aan-
passen om uit de impasse te geraken. Aan de
verkiezingen namen vier kandidaten deel: norbert
cigé, henri Gutman, lazard perez en joël rubinfeld.
Die laatste haalde wel de meeste stemmen en
wil een meer pro-israëlische koers varen
dan zijn voorganger. De verkiezingen
zorgden voor hevige emoties en zelfs
nooit geziene scheld-emails door een van
de kandidaten naar de andere deelnemers.
achtergrond:
De vzw ccjOb, telt zesendertig joodse verenigingen uit het brusselse
als lid evenals twee uit luik en één uit Gent. volgens haar doelstellin-
gen is ze verondersteld de joodse waarden in belgië en in de wereld
te behartigen, bestuderen en ontwikkelen. Daarenboven bestrijdt ze
het antisemitisme, het racisme en de xenofobie en komt ze op voor
de joodse gemeenschap van belgië. De naam is echter misleidend
want niet alle joden uit het brusselse zijn vertegenwoordigd door
het ccjOb terwijl sommige lid organisaties maar een handvol aan-
hangers tellen. Ook de ongeveer twintigduizend joden uit Antwer-
pen hebben met het ccjOb geen enkel contact. zij worden op hun
beurt vertegenwoordigd door het Forum der joodse organisaties van
brussels coördinatiecomité kan maar geen voorzitter kiezen
belgië (FjO) terwijl het jodendom bij de belgische autoriteiten verte-
genwoordigd wordt door het joods consistorie van belgië.
Sinds het begin van de tweede intifada en vooral de laatste
vier jaar is het ccjOb vooral actief in nauwe samenwerking
met het FjO om de restitutie van de gestolen goederen
van wOii te bekomen. Op het gebied van het bestrijden
van het groeiend antisemitisme in belgië is de vzw veel
minder actief. er werd zelfs een operatie uitgevoerd om
een representatieve organisatie van de joden op te
richten om deze lacune te vullen. een heleboel Frans-
talige joden vonden zich niet alleen weinig vertegen-
woordigd door het ccjOb maar wilden een meer demo-
cratische organisatie oprichten. Dat project heeft echter
ook gefaald. Sommigen beweren dat het ccjOb eigenlijk
een verlengstuk is van de cclj, de centre communautai-
re laic juif. De ccjOb werd van oorsprong opgericht
om de niet-religieuze joden te vertegenwoordi-
gen en daarom verstaat men ook waarom de
ccjOb en het FjO (dat vooral religieuze joden
vertegenwoordigd) nooit fuseerden.
De groep kwam wel één keer zeer uitgebreid op
de eerste pagina in de media toen voorzitter Mar-
kiewicz, zonder ook maar eerst enige informatie
na te trekken, in allerijl zijn steun betuigde aan de
Antwerps-Marokaanse organisatie kifkif en het Franstalig Mrax (mou-
vement contre le racisme, l’anisémitisme et la xénophobie) in verband
met een artikel van Filip De winter. Dat voorzitter tarik Fraihi van kifkif
persoonlijk had opgeroepen tot de hevige anti-israël betogingen in
Antwerpen waarbij joodse winkelruiten werden ingeslagen en een
pop publiek werd verbrand die een orthodoxe jood moest voorstel-
len was hem trouwens onbekend. Ook dat Mrax op haar webstek in-
ternetsites promoot die antisemitische teksten en spotprenten bevat-
ten was voor hem niet van belang.
De volgende verkiezingsronde wordt verwacht in de maand mei en
ondertussen is het ccjOb nog minder actief dan voorheen. n
Joel Rubinfeld kreeg de meeste stemmen
maar niet genoeg
om verkozen te worden.
poerimfeest van b’nai b’rith
groot succes
door Henri Wi MMer
traditiegetrouw heeft b’nai b’rith Antwerpen, loge Mala zimetbaum,
dit jaar opnieuw een geslaagd poerimviering gehouden. “vrolijkheid”
was het thema van dit jaar dat in de verf werd gezet met hebreeuwse
liederen, verschillende toespraken, joods gebak, humor en een ge-
zellige familiale sfeer. in zijn begroeting maakte voorzitter Dr. rené
trau een parallel tussen het perzië van haman en het huidige iran; zijn
conclusie: despoten en jodenhaters gaan een droeve dood tegemoet.
Oud-voorzitter leo Schumer gaf een uiteenzetting over het verband
van het boek van esther met de geschiedenis van de oudheid in het
Midden-Oosten. hierbij citeerde hij verschillende commentaren om-
trent de betekenis van de gebeurtenissen rond de eerste poerimvie-
ring. hij sprak ook over de recente archeologische vondsten die een
historische perspectief geven bij de politieke gebeurtenissen ten
tijde van esther en cyrus de Grote, in de Megillah Achaschwerosh ge-
noemd. er werd ook hartelijk gelachen met de moppen die Michelle
warschitzky vlot uit haar mouw schudde. natuurlijk hoorden ook de
“hamansoren” aangevuld met lekker gebak, bij de desserttafel. n
herdenking Opstand Getto
van warschau
De jaarlijkse herdenking van ‘De Opstand van het Getto van war-
schau’ zal plaatsvinden op donderdag 19 april in Antwerpen.
Gastspreker is vlaamse minister-president Yves leterme. het
slotwoord zal worden gehouden door volksvertegenwoordiger
claude Marinower.
zoals vorige jaren zal de muziekkapel van de luchtmacht haar
medewerking verlenen. het ‘keil malei rachamim’ ter nagedach-
tenis van de gesneuvelden tijdens de opstand en de zes miljoen
slachtofers van de holocaust zal gezongen worden door hershl
Fink, zelf een overlevende van de concentratiekampen.
zes personen, die als ondergedoken kind de oorlog hebben over-
leefd, evenals zes leerlingen van drie joodse scholen in Antwer-
pen, zullen een herdenkingskaars aansteken.
Herdenking: 19 april, 20 uur in het romi goldmuntz centrum,
nerviërsstraat,12 antwerpen. vrije toegang.
jOODS Actueel
10
proces begonnen tegen
negationist roeland raes
Deze maand begon voor de brusselse rechtbank het proces tegen
gewezen vlaams blok senator roeland raes. hij wordt vervolgd
voor negationisme tijdens een optreden voor de nederlandse te-
levisie. Daar zei raes dat hij onder meer twijfelt aan de authenti-
citeit van het dagboek van Anne Frank en aan de omvang van de
jodenvervolgingen door de nazi’s. volgens raes was er slechts een
systematiek achter de vervolging van de joden, maar niet achter
hun uitroeiing. volgens hem waren de uitroeiingskampen werk-
kampen. het proces wordt voortgezet op 15 juni.
Simon Gleicher aan de eer
door Loui s davi ds
Simon Gleciher en Marie lipstadt werden vorige maand beiden
verkozen tot ‘Mensch’ van het jaar, dat is jiddish voor persoonlijk-
heid van het jaar. jaarlijks kiest het brussels comité, op initiatief
van het joods lekencentrum, een of meerdere personen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de joodse gemeenschap. Dat
dit jaar de in Antwerpen wonende Simon Gleicher verkozen werd
is het bewijs dat deze man op een grote staat van verdienste voor
zijn medemensen kan terugblikken.
Simon Gleicher is een bescheiden mens. Sinds geruime tijd en
zonder veel tam tam – hetgeen hem siert – staat hij samen met
zijn echtgenote in de bres voor behoeftigen, voor mensen die om
fnanciële reden de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen en
mensen die in armoede leven. het G’ddelijk gebod ‘ve Ahavta ler-
acha kamocha’ (bemin uw naaste als uzelf ) is voor hem geen ijdel
woord. Ook zijn echtgenote mogen we zeker niet vergeten. vraag
het maar aan de instelling tikvatenoe waar ze instaat voor tal van
taken. Gelukkig is de gemeenschap die in haar rangen mensen
telt als het echtpaar Simon Gleicher. Moge de Almachtige hen
de mogelijkheid
schenken om nog
vele jaren diezelf-
de, liefdevolle weg
van medemense-
lijkheid te bewan-
delen. Dat wensen
wij hen namens al
onze lezers toe.
Gala-avond met zanggroep van tzahal uitgesproken succes
door Henri Wi MMer
Op 18 maart vond in het provinciehuis van Antwerpen de jaarlijkse
gala plaats van b’nai b’rith Antwerpen, loge Mala zimetbaum. het
thema van dit jaar was het bundelen van krachten om het image van
de joodse staat op te krikken.
ze kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen b’nai b’rith
Antwerpen, christenen voor israël en de collectieve israël Actie. het
optreden van de zanggroep van tzahal (hebreeuwse afkorting voor
het israelisch leger, red.) met het motto “wij zijn geboren voor vrede”
werd opgevoerd om te tonen dat de dienstplichtige jongens en meis-
jes verlangen naar vrede en helemaal niet oorlogszuchtig zijn. het
repertoire van de groep bestaat uit israëlische liederen die voor een
deel afkomstig zijn uit de bijbel.
Onder de aanwezigen bevonden zich jehudi kinar, ambassadeur van
de Staat israël, senator Mia Deschamphelaere, federaal volksverte-
genwoordigster cathy berx, veiligheidscommunicator luc lamine,
Secretaris van de u.i.A, de heer van buynder en vice-voorzitter van het
Museum van Deportatie en verzet Meester carry vankesbeek.
De avond begon met korte begroetingen door David van de putte,
voorzitter van christenen voor israël belgië, Dr. rené trau, voorzitter
van b’nai b’rith Antwerpen en reuven rosen hoofdverantwoorde-
lijke van de collectieve israël Actie. Daarna begon de voorstelling. Op
korte tijd wist de talentvolle zanggroep het publiek in vervoering te
brengen door opeenvolgingen van ritmische solo- en samenzang.
vrede is de eerste bekommernis van elke israëli en tevens het leid-
motief van de eerste liederen die de jonge dienstplichtigen hebben
uitgevoerd. is vrede een utopie? neen, is het antwoord van de grote
rabbi van bretzlav in het lied “kol haolam koula gesher tzar meod”: de
wereld is een smalle brug, waardoor iedereen kan stappen, het voor-
naamste blijft de hoop niet te verliezen!
vervolgens werd een kort flmpje vertoond met het succesverhaal
van de jonge ethiopische vrouw israëla genaamd die de israëlische
versie van “idool” won. het toont de moeilijke situatie die de fami-
lie Asago moest ondergaan bij haar terugkeer uit ethiopië naar het
land van hun voorouders, en de uiteindelijke succesvolle integratie
in de israëlische maatschappij. Als hoogtepunt van de avond was
israëla zelf aanwezig om met haar betoverende stem enkele unieke
stukken te presenteren. bij het laatste deel van het optreden van de
zanggroep werd het hoogtepunt van de avond bereikt. De vreugde
en het enthousiasme van het zangkoor maakte zich meester van de
aanwezigen in de zaal die allen samen opveerden en meezongen. het
feest was compleet toen het publiek met dansen begon en farando-
les uitvoerde!
Met een hartelijk en langdurig applaus werden de artiesten voor hun
optreden bedankt. De mening van niet joodse toeschouwers was dat
zanggroepen als deze aantonen waar joden door de eeuwen heen de
kracht vinden om elke catastrofe te overkomen om dan met nieuwe
moed te herbeginnen en blijven ijveren voor een betere toekomst. De
avond werd met een smakelijke receptie afgesloten.
b’nai b’rith verdient een pluim voor de perfecte coördinatie van een
unieke weldadigheidsavond. n
bi nnenlAnD
11
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
Gratis trein, tram & bus voor
ondergedoken kinderen
iedereen die geniet van de rente Flahaut (de ondergedoken kinderen
tijdens wOii) kunnen thans gratis gebruik maken van het openbaar
vervoer. ze kunnen een speciale kaart hiervoor aanvragen die tevens
geldig is voor het belgische gedeelte van een internationale reis. voor
de trein is zelfs de eerste klas volledig gratis.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met Mevrouw briquemanne,
dienst oorlogsslachtofers – rente, place de l’aviation 31, 1070 brus-
sel, met vermelding van uw dossiernummer. een attest zal dan bin-
nen de 14 dagen worden opgestuurd. Samen met dat attest, uw iden-
titeitskaart en een pasfoto begeeft u zich naar het dichtstbijzijnde
station waar u een vrijkaart voor 10 jaar zult worden overhandigd.
Dessert of taart voor 10 personen. Dit gerecht bevat geen bloem en
is geschikt voor pesach.

welke ingrediënten heb je nodig?
voor het beslag:
175 g pure chocolade
4 eieren, gesplitst
110 g suiker

voor de vulling:
200 g aardbeien, in dikke schijven of frambozen
2 zakjes vanillesuiker
250 ml parev whip (topping) of slagroom
1 eetlepel instant vanillepudding poeder (bvb. Osem)

hoe ga je te werk?
vet een ondiep bakblik van ca. 22 op 31 cm in en bekleed het met
bakpapier. Smelt de chocolade in een bain marie of 2 minuten op
600 watt in de microgolf. klop
de eierdooiers en suiker
tot een lichtgekleur-
de, dikke massa
en roer de ge-
smolten choco-
lade erdoor. klop de
eiwitten stijf en spatel
ze voorzichtig door het
chocolademengsel. Schep het
beslag in het bakblik en bak 15-
20 minuten op 180° tot het gerezen
is en veerkrachtig aanvoelt. Stort het gebak
op een met suiker of cacaopoeder bestrooid
stuk bakpapier en laat onder een theedoek
volledig afkoelen.

Meng ondertussen de aardbeischijven of frambozen met een zakje
vanillesuiker en laat even intrekken.klop de parev whip of room stijf
en meng er het tweede zakje vanillesuiker en de vanillepudding poe-
der door. trek het bakpapier van de afgekoelde rol en bestrijk met
de vanilleroom, laat rondom een rand van 1 cm vrij. Giet het vrijgeko-
men sap van de aardbeien/ frambozen af en verdeel het fruit over de
room. rol de koek met behulp van het bakpapier vanaf de lange kant
op. bewaar tot het opdienen in de koelkast.

variatie:
vulling met witte chocolade:
250 ml slagroom
125 g witte chocolade, gesmolten

klop de room stijf en meng er de iets afgekoelde chocolade door, vul
de rol ermee op zoals boven.
LEKKER KoshER
door vi vi saLaMon
chocoladerol met vanilleroom en Aardbeien
kOken
rechtzetting:
Bij het recept van vorige maand (Kip in Abrikozen Soja Saus) werd het
eerste deel van de baktijd door een drukfout weggelaten: het moest
zijn: bak de kip een uur onafgedekt op 180°, keer hem dan en bak nog
30-45 minuten verder.
De totale baktijd is dus 1 uur en 30-45 minuten.
Filmfestival van brugge
bekroont israëlische flm
Op het brugse flmfestival voor de wereldflm heeft ‘Frozen days’ van
de israëlische regisseur Danny lerner de hoofdprijsd gewonnen. De
flm handelt over de nachtelijke zwerftochten van een jonge drugs-
dealster. Frozen Days werd gedraaid in high defnition video en be-
halve één sequentie in kleur is de flm helemaal in zwart-wit. Danny
lerner studeerde af aan de tel Aviv university, Film & television
Department. nog als student schreef, regisseerde en produceerde
hij al een twintigtal kortflms. Frozen Days dat maar 25.000 dollar
kostte, was zijn langspeelflmdebuut en hij won er ook de hoofd-
prijs mee op het haifa international Film Festival.
even lachen
voorzitter van de rechtbank tot de beklaagde: ‘weet gij wat u te wachten staat?’
‘Mijnheer de voorzitter, ik heb niet waar te slapen en heb ook niets te eten.’
De voorzitter:’ u zult nu gedurende drie jaar een vaste woonplaats hebben en ook gratis te eten krijgen’.
12
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
heide is op een eeuw tijd geëvolueerd van een puur heidelandschap -
quasi onbebouwd in 1900 – tot de huidige residentiële woonwijk bin-
nen een goed bewaard gebleven groene omgeving. De bouw van het
station in 1911 op de spoorlijn Antwerpen-roosendaal (aangelegd
in 1854 ) vormde de aanzet tot de ontwikkeling van heide. vóór de
eerste wereldoorlog verschenen de eerste hotels, pensions, sporadi-
sche villa’s, weekendhuisjes. De Antwerpse bourgeoisie kon de beste
architecten aantrekken voor de villa’s in heide. De zogenaamde vijf
joodse villa’s in de nieuwstraat horen in kalmthout bij de parels van
innovatieve architectuur. vele stedelingen werden door de gezonde
lucht en de gastvrijheid van heide aangetrokken: het waren dagjes-
toeristen, vakantiegangers en residenten; Antwerpenaars en tevens
heel wat immigranten.
De eerste immigratie en ‘inplanting’ van joodse families in heide vond
plaats tot aan de eerste wereldoorlog. eind negentiende eeuw had de
sneluitbreidende diamantsector zich gevestigd rond het Antwerpse
centraal Station. Onder impuls van koning leopold ii werden vele
joodse diamantairs, om hun vaardigheid in de sector, uit Amsterdam
naar Antwerpen gelokt. niet lang daarna doken ze ook in heide op.
eén ervan is tot de dag van vandaag bekend: Marcel tolkowsky. hij
werd geroemd om zijn bijzondere uitvinding: de ideale slijpvorm van
het “steentje’ in een optimaal aantal facetten, om helderheid en schit-
tering maximaal uit het juweel te halen, een techniek die nog steeds
wordt toegepast.
Meteen na w.O.i kende kalmthout een tweede immigratie en inplan-
ting van joodse families. voornamelijk tussen beide wereldoorlogen
N
et voor de verschijning van dit nummer vond in Antwer-
pen op dinsdag 27 maart de persvoorstelling plaats over
de restauratie van de Synagoge in heide-kalmthout. On-
der de aanwezigen waren vertegenwoordigers van jood-
se religieuze en culturele instellingen en nazaten van de joodse
gemeenschap in kalmthout, ook Opperrabbijn van Antwerpen de
weleerwaarde heer David lieberman was aanwezig.
ludo helsen, gedeputeerde voor cultuur en erfgoed verklaarde in
de uitnodiginsbrief: “Als provinciebestuur dragen wij het kostbare
erfgoed van onze provincie een warm hart toe. toen enige tijd
geleden de werkgroep Synagoge heide onze aandacht vestigde
op de bouwvallige toestand van deze cultuurhistorische parel in
de noorderkempen, waren wij meteen bereid om samen met de
werkgroep het nodige te ondernemen om de synagoge van heide-
kalmthout te redden.”
het programma zag er als volgt uit:
• inleiding door de heer joris vercraeye, advocaat aan de balie van
Antwerpen en voorzitter van de "werkgroep Synagoge heide"
• toelichting door de heer ludo helsen, over de cultuurhistorische
betekenis van de synagoge heide-kalmthout voor de provincie
Antwerpen
• uitleg door de heer lukas jacobs, burgemeester van kalmthout,
over de uitzonderlijke plaats van de synagoge en van de geschie-
denis van de joodse aanwezigheid in de gemeente kalmthout
• toelichting door de heer Frans l. van den brande, oud-docent
judaïstiek, over de geschiedenis van de joodse aanwezigheid in
heide-kalmthout en over de plannen van de werkgroep voor de
instandhouding van het gebouw.
verder werd de folder "red de synagoge van heide-kalmthout’’ of-
fcieel voorgesteld. De persvoorstelling werd beëindigd met een
koosjere receptie aangeboden door het provinciebestuur.
gescHiedenis van de Joodse aanWezigHeid in Heide-kaLMtHout
door frans L. van den Brande
REsTAURATIE sYNAGoGE
hEIDE-KALMThoUT
vAN sTART
pERsvooRsTELLING IN ANTwERpEN
13
bi nnenlAnD
kende de wijk heide een snelle uitbreiding met de bouw van talrijke
woningen, prachtige villa’s, kasteeltjes voor de stedelijke Antwerpse
burgerij waaronder o.m. een groot aantal joodse diamantairs, hande-
laars, families die van heide hun geliefde vakantie- of verblijfplaats
maakten.
De joodse gemeenschap had nood aan een gebedshuis en een school.
een aantal families besliste tot de oprichting en de bouw van een sy-
nagoge. in een economisch zwakke periode hadden ze de moed om
een bouwaanvraag in te dienen. Aan architect jan Frans beirens ga-
ven ze de opdracht om een synagoge te ontwerpen. Architectonisch
wordt het gebouw gekenmerkt door haar specifek synagoge-karak-
ter, volledig samengaand met stijlelementen uit de interbellumtijd,
de harmonische gevelcompositie met metselwerkgeledingen, rit-
mische raampartijen en de open en evenwichtige binnenruimte. in
het crisisjaar 1929 was het zover en
mocht het nieuwe synagogegebouw,
dat in 1928 werd opgetrokken, wor-
den ingewijd, tot vreugde van de ini-
tiatiefnemers en van de in de zomer-
maanden talrijke vakantiegangers. De
namen van de bouwheren, eigenaars
en stichters van de synagoge zijn
bekend: Mendel kornreich , Avigdor
weinmann, joseph liebermann, jo-
sel Freides, israel Apsel, jankel Stern,
jankel liebmann, Samuel Spira en
Mendel leib Morgenstein. De katho-
lieke gemeenschap had dezelfde no-
den en daarom werd een voorlopige
kerk - thans een basisschool – in 1930
in gebruik genomen; het zou nog tot
1935 duren voor de parochiekerk te
heide opgetrokken werd. De synago-
ge dicht bij de spoorlijn stond er dus
eerst. ze werd de eerste synagoge in
belgië buiten een stad.
er werd in heide nog een stap ver-
der gezet met de oprichting, in au-
gustus 1929, van de eerste jesjiva
(talmoedhogeschool) in belgië, een
primeur voor de gemeente. De jesjiva
Ets Chaim (=‘Levensboom’) nam heel
even haar intrek in de synagoge, snel
daarna kwam de opleiding in het ho-
tel Meyer, vervolgens in het Hotel de
la Station. vanaf 1933 stroomden studenten toe uit polen en Duits-
land. naast godsdienstige onderwerpen kregen de studenten tevens
een beroepsopleiding in de diamantsector. Sommigen verbleven in
het internaat, Le Nid d’Aiglons. in 1936 werd het plan opgevat om een
groot jesjiva-gebouw op te trekken, op een perceel bouwgrond gele-
gen tussen de leopoldstraat en de spoorweg. De eerste steen werd
in 1938 gelegd. De oorlog verijdelde het hele project. na de oorlog
verhuisde de jesjiva even naar kapellen, sedert 1961 is hij gevestigd
in wilrijk.
na de opkomst van het nazisme in Duitsland kwam vanuit Antwer-
pen vanaf 1933 een derde joodse instroom naar kalmthout die door-
verwezen werd naar de pensions, de hotelletjes en vooral ook naar
de huizen van joodse ‘Antwerpenaars’ in heide-kalmthout. ze waren
met velen, maar hun aantal zal nooit kunnen achterhaald worden.
ze kwamen uit de meest diverse richtingen binnen het jodendom:
gelovige joden naast zionisten, ultraorthodoxe joden naast bundis-
ten. Sommigen vonden troost in het socialistisch Volkshuis, waarvan
de eerste steen in 1926 was gelegd door de latere burgemeester van
Antwerpen, lode craeybeckx. Anderen, overtuigde zionisten, hoop-
ten te kunnen emigreren naar palestina. De britse regering echter was
onverbiddelijk en liet niemand toe in haar mandaatgebied. De kleine
lettertjes van het brits immigratiebeleid lieten wel ruimte voor één
uitzondering: mensen die bijdroegen aan de economische, vooral
agrarisch-economische, ontwikkeling van palestina; deze mochten,
onder strenge voorwaarden, en mits een gerichte opleiding, het land
wel in.
joden in de omgeving van berlijn en in andere grote Duitse steden
met joodse gemeenschappen organiseerden daarom een hachs-
jara, een zionistische instelling die
de vorming en opleiding verzorgt
van mannen en vrouwen, met het
oog op emigratie naar palestina om
er landbouwtechnieken toe te pas-
sen in de kibboetsim. het aanleren
van het ivriet (modern hebreeuws)
stond eveneens op het programma.
Dit initiatief zal spoedig her en der
ook in belgië navolging krijgen, onder
meer in kalmthout. De eigenaar van
villa Vinkenhof, Mendel kornreich, de
initiatiefnemer tot de bouw van de sy-
nagoge, stelde een gedeelte van zijn
landgoed hiertoe ter beschikking. Op
het enorme domein werd al aan land-
bouw gedaan: een aanzienlijk aan-
tal runderen en tienduizend kippen
zorgden voor de bevoorrading van de
joodse gemeenschappen in heide én
in Antwerpen van melk, eieren en kip-
penvlees.
De gruwel van de tweede wereldoor-
log sloeg echter genadeloos toe.
het pijnlijke vervolg van het verhaal
over de joodse aanwezigheid in kalm-
thout is bekend. vanuit Antwerpen
werden de residerende joden die
niet ondergedoken waren verklikt en
weggevoerd. van de 199 joden die
geregistreerd in kalmthout woonden
of gewoond hadden, overleefde slechts één, David zylbergeld, de hel
van de vernietigingskampen. het juiste aantal gedeporteerden zal
wellicht nooit kunnen achterhaald worden, daar er zeker ook niet-ge-
registreerde vluchtelingen uit joodse huizen weggerukt werden om
via de Mechelse Dossinkazerne hetzelfde droevige lot te ondergaan
van transport naar het vernietigingskamp Auschwitz.
in heide-kalmthout kwam van de overlevende joden na de oorlog
schoorvoetend een kleine groep terug: in het bijzonder nazaten van
de founding-fathers van de synagoge. er kwam in 1951 ook een nieu-
we belangrijke joodse diamantair naar kalmthout: robert de belder.
Die kocht het Arboretum, een plantentuin die dankzij zijn vrouw je-
lena internationale faam verwierf. De kleine groep joden die terug-
kwamen betrokken weer enkele huizen in en rond de leopoldstraat,
sommigen bouwden in de zeventiger jaren zelfs nieuwe huizen. Doch
Een blik in de synagoge
jOODS Actueel
REsTAURATIE sYNAGoGE
hEIDE-KALMThoUT
vAN sTART
pERsvooRsTELLING IN ANTwERpEN
14
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
het werd steeds moeilijker om permanent te kunnen rekenen op een
minjan, het minimum van tien mannen om een synagogedienst te
kunnen houden. een vijftiental jaar geleden werd tijdens de zomer
door de kalmthoutse joodse gemeenschap hiervoor nog een beroep
gedaan op vrijwilligers uit de chassidische belz-gemeenschap om tij-
dens de zomer in heide te verblijven; ook dit project werd midden de
negentiger jaren van vorige eeuw afgeblazen.
Sindsdien werd het gebouw vrijwel aan zijn lot overgelaten. toen ook
de conciërge overleed, kwam de synagoge helemaal leeg te staan
en begon het langzame verval. in 2002 was Open Monumentendag
een gelegenheid het brede publiek het waardevolle aspect van dit
gebouw en zijn geschiedenis te tonen en te waarschuwen voor een
verder verval. inmiddels werd een werkgroep opgericht, werden de
62 mede-eigenaars aangeschreven en zijn de eerste werkzaamheden
verricht om het gebouw van een zekere ondergang te redden.
enkel het synagogegebouw en een aantal huizen en villa’s, naast
overgebleven sporen van een bloeiende vooroorlogse hotel- en
pensionbedrijvigheid, zijn de materiële getuigen van een bruisende
joodse aanwezigheid in kalmthout. De jesjiva verhuisde naar Antwer-
pen-wilrijk, de kinderkolonie villa Altol naar koksijde.
De instandhouding van het synagogegebouw is essentieel voor kalm-
thout omdat het prachtige gebouw deel uitmaakt van een belangrijk
cultureel erfgoed in de gemeente, met verwijzingen naar Antwerpen,
naar de joodse geschiedenis en de geschiedenis van de diamant.
doeLsteLLingen van de Werkgroep
De werkgroep Synagoge-heide stelt zich tot doel dit gebouw te res-
taureren en in stand te houden voor de verdere generaties. Dit be-
helst twee fasen:
in de bewaarde en gerenoveerde synagoge zal uitgebreid aandacht
besteed worden aan de merkwaardige groei en bloei van heide. De
belangrijke joodse bijdrage aan de geschiedenis van heide-kalmt-
hout zal expliciet in beeld gebracht worden door verwijzingen naar
villa’s, huizen, hotels en pensions, de jesjiva en het jeugdhuis Altol.
veel aandacht gaat naar de zogenaamde “living history”, het opteke-
nen van persoonlijke getuigenissen, een werk dat al sinds 1989 ter
plaatse gebeurt.
Als open cultuurmonument zal de synagoge in de eerste plaats een
museumfunctie hebben. De gebeds- en studeerruimte zullen volle-
dig heringericht worden zodat de bezoeker meer inzicht krijgt in de
joodse liturgische gebruiken. naast een ‘permanente tentoonstelling’
zal er ook plaats zijn voor ‘tijdelijke tentoonstellingen’. De aanpalende
vertrekken krijgen in het project een eigen bestemming. De boven-
gaanderij waar de vrouwen de eredienst volgden en de conciërgewo-
ning zijn voor de hand liggende tentoonstellingsruimten. De consi-
storiekamer zal als archief- en bibliotheekruimte ingericht worden.
Daarnaast beoogt de werkgroep Synagoge-heide het ontwikkelen
van pedagogische pakketten en programma’s. De geschiedenis van
de joodse aanwezigheid in heide-kalmthout staat daarin centraal.
verdere aandachtspunten zijn: jodendom, multiculturele samenle-
ving en verdraagzaamheid. Daar de synagoge ingeschreven staat op
de europese route van het joodse erfgoed zijn er ook links naar de
andere ankerpunten in de provincie Antwerpen: de joodse begraaf-
plaatsen in putte, de joodse gemeenschap in Antwerpen en het Mu-
seum voor Deportatie en verzet te Mechelen.
Voor meer info over dit project, of om een bijdrage te doen aan de werk-
groep, stuur een e-mail naar fransvandenbrande@skynet.be n
16
jOODS Actueel
'Joods Actueel' oogt werkelijk prachtig. Ook inhoudelijk is het boeiend
en 'to the point', zoals de titel suggereert. Werkelijk een schot in de roos.
Met heimwee denk ik terug aan het BIW. U laat een monument na in de
herinnering van velen. De pagina is nu gekeerd. Profciat voor het nieuw
initiatief en nog veel succes voor U en uw opvolgers
Mark Eyskens
(Voormalig eerste-minister van België)
nnn
Graag nam ik een abonnement op ‘Joods Acu-
eel’, één van de weinige duidingmagazines in
dit land die naam waardig. Als inwoner van
Brussel ben ik ook lid van het Cercle Ben Gou-
rion, waar ik een groot deel van mijn vrije tijd
doorbreng. Ik ben een Vlaming (niet-jood) en
neem reeds meer dan 25 jaar lang ieder jaar
het vliegtuig naar Israël. Ik heb een stevige
vriendenkring opgebouwd in Be’ersheva, een
leuke universiteitsstad die ik graag met Gent
vergelijk! Elk jaar beoefen ik ook mijn lieve-
lingssport, windsurfen, in Eilat.
Een pijnlijk voorval markeerde mijn jong le-
ven: op 9 september 1994 ontsnapte ik op
300m na aan een Hamas zelfmoordaanslag
te Tel-Aviv, in Dizengof Square, toen bus num-
mer vijf ontplofte. Eenentwintig passagiers
en de chaufeur verloren hierbij het leven. Het
was het eerste van een nieuw type bomgor-
del-aanslag, waarbij hersenen, ledematen,
ingewanden en vooral veel bloed tegen de
straatstenen en gevels gekieperd werden.
Als je weet hoe er in dit land gesympathiseerd wordt met al dat soort din-
gen, kan je je voorstellen hoe ik mij sindsdien voel. Al wat je nauw aan
het hart ligt wordt hier in de media met de voeten getreden, al wat je
verafschuwt wordt opgehemeld. Op 11 september 2001 tenslotte werden
de WTC-torens neergehaald, in naam van Allah. De lafhartige en laat-
dunkende houding van mijn omgeving was voor mij wanneer de maat
volliep.
Am Israel Hai! (Lang Leve Israël)
Guido Van Cappellen - Brussel
nnn
Ik heb mij onlangs geabonneerd op uw magazine. Mijn complimenten
voor de mooie uitvoering! Ik heb jaren uw krant gelezen via een goede
vriend, maar zo'n nieuwe uitvoering als nu wil ik toch graag zelf houden.
Verder wens ik u veel wijsheid en vreugde toe met het schrijven en selec-
teren van artikels. Een verfrissing voor het huidige Vlaamse medialand-
schap, dan lezen we ook eens positief nieuws over Israël en het Joodse
volk! Een hartelijke groet van een niet joodse lezer!
Fieret Aart - O-L-V-Waver
In de laatste paragraaf van de boekrecensie (Joods Actueel 22/02) vindt
David Vermeer het vreemd dat Irène Némirovsky in haar boek 'Storm in
Juni' met geen woord over Joden rept. Hij beschouwt het als een merk-
waardige lacune.
Als we dat bekijken in de bredere context van haar leven, dan is dat niet
zo vreemd. Zij was ooit een beroemde, gevierde, en overal welgekomen
schrijfster geweest. Maar toen eerst de antisemitische propaganda, en
nadien ook de anti-Joodse wetten van kracht werden, kreeg ze het steeds
moeilijker. Waar haar familie en die van haar
man er ooit warmpjes bijzaten, zat ze op het
einde van haar leven, tijdens de oorlog op
zwart zaad.
Als een schrijver geld nodig heeft, dan schrijft
hij/zij wat het publiek vraagt. De situatie in
Frankrijk was dermate verslechterd voor Jo-
den, dat zij om den brode niet anders meer kon
dan in haar werk doen of Joden niet beston-
den. Ik heb hier ook 'Irène Némirovsky, een
vrouw'. In dat boek reconstrueert haar dochter
Elisabeth Gille het leven van haar moeder. U
kan daarin lezen hoe ze in de steek werd ge-
laten door collega's, uitgevers, hoe er door uit-
gevers misbruik werd gemaakt van het feit dat
ze Joods was.
Vanuit het perspectief van vandaag lijkt het
voor ons, zoals voor David Vermeer, jammer
dat mevrouw Némirovsky niet méér over het
lot van de Joden heeft geschreven. Maar kun-
nen wij ons wel voorstellen hoe moeilijk het
was voor de mensen op dat ogenblik om te
balanceren tussen hoop, en wanhoop? Een
misdaad van dàt formaat was nog niet voor-
gekomen. Uit meerdere publicaties van Joden blijkt dat ze enerzijds wel
een vermoeden hadden van wat hun te wachten stond, maar het ander-
zijds ook niet konden geloven, zich het niet konden voorstellen.
Mevrouw Némirovsky wist enerzijds dat ze in gevaar was, maar schreef
anderzijds dapper door, alsof ze verwachtte dat ze zou overleven. Ze
hield met de twee mogelijkheden rekening, ook met het feit dat geen en-
kele uitgever bereid zou zijn haar boek te publiceren als het over Joden
zou hebben gegaan. Op dat ogenblik stond niemand daar voor open.
Ik denk dus dat ze gewoon geen keuze had.
Edith Legrand
nnn
Allereerst wil ik u feliciteren met uw vernieuwd blad; een genot naar vorm
en inhoud.
De eenzijdige manier waarop Claude Marinower steeds maar weer inhakt
op het Vlaams Belang (JA, 22/02) schiet me in het verkeerde keelgat.
Waarom probeert Claude Marinower te ontkennen dat de burgerlijke vrij-
heden in België steeds verder ingeperkt worden?
Wie had dertig jaar geleden kunnen denken dat België ooit censuurwet-
LEZERsBRIEvEN
lezers schrijven naar
redactie@joodsactueel.be
De redactie behoudt zich het recht brieven in te korten en aan te passen om de leesbaarheid te verhogen. Anonieme brieven worden niet
gepubliceerd. Desgewenst kunt u de redactie vragen uw naam niet te publiceren. De redactie is niet persoonlijk verantwoordelijk voor de
inhoud van lezersbrieven.
POERIM 2007
JOODS CARNAVAL
INtERVIEw
Yves Leterme
Minister-president
van de Vlaamse Regering
Verder in dit nummer :
• Lucas Catherine ontmaskerd
• Charly Gotlib wint de Dakar
• Jodenhaat in de Moslimwereld
• Heiligheid van het land Israël
Voorheen Belgisch Israëlitisch Weekblad
Nieuws, duiding & achtergrond uit binnen- & buitenland 22 Februari 2007 - 5 Adar 5767
jOODS Actueel
n
r. 2
• E
4
,6
0
• v
e
r
s
c
h
ijn
t
m
a
a
n
d
e
lijk
s
• A
fg
ift
e
k
a
n
t
o
o
r
A
n
t
w
e
r
p
e
n
1
BELGISCHE AutORItEItEN HIELPEN NAzI’S BIJ JODENuItROEIING (P5)
bi nnenlAnD
1
jOODS Actueel
ten zou invoeren en dat men gestraft zou kunnen worden omdat men
politiek incorrecte grappen vertelt?
Er zijn zelfs mensen voor de rechtbank gedaagd omdat ze stelden dat
de islamisering van Europa een bedreiging is voor de veiligheid van
de joden.
Ik ben er zeker van dat vele joden dat zelf ook denken; maar het is dus
een strafbare opinie.
Claude Marinower heeft heel wat kritiek op Roeland Raes, maar tegen-
over zijn eigen partij is hij plots heel wat minder kritisch. Waarom trekt
hij niet even verontwaardigd ten strijde tegen de liberale staatssecreta-
ris Van Quickenborne? Die steunt boycotacties tegen Israël, hij heeft een
ware hetze ontketend om premier Sharon als oorlogsmisdadiger te laten
veroordelen en hij ging op vriendschapsbezoek bij sjeik Yassin van Ha-
mas. Is Van Quickenborne als staatssecretaris niet veel machtiger en heel
wat gevaarlijker dan een uitgerangeerde Roeland Raes?
Lowie Tielens - Beringen

nnn
Met plezier heb ik uw eerste nummer bekeken. Tot mijn verbazing stond
er een fotoreeks in van Belgische troepen in Libanon. Ik zou graag ver-
melden dat ik er als ontmijner ook aanwezig was. We hebben echter niet
alleen Israëlische munitie opgeruimd die er gedropt was maar ook bun-
kers en plaatsen gezien waar de Hezbollah hun munitie verstopte en af-
schoot op Israël. De raketten die wij vonden hebben we dan ook vernield.
In bijlage een foto die ik ter plaatse heb genomen. Dat we de bunkers
opensmeten was ons wel niet in dank afgenomen door bepaalde groe-
pen in het zuiden van Libanon... Persoonlijk vind ik het echt tof van jullie
ons vermeld te hebben in uw blad, hiervoor dank.
Naam en adres bekend bij de redactie
nnn
orgaandonors
i n de Joodse Wet
Naar aanleiding van de recente polemiek in de media die ontstond we-
gens de opvatting donoren te betalen in ruil voor een orgaan, bespreekt
Dr. Jakubowicz in het tweede nummer van Joods Actueel de Orthodox
Joodse visie. Ik maak uit de inhoud en titel van het artikel op dat verkoop
van organen geen probleem zou moeten zijn. Ik wil een paar kantteke-
ningen maken.
Zowel jodendom, christendom als islam staat positief tegenover orgaan-
donatie, omdat het door deze godsdiensten wordt gezien als ultieme
vorm van naastenliefde. De vraag naar donororganen is groter dan het
aanbod en een mogelijkheid om het tekort aan donoren gedeeltelijk op
te lossen is orgaandonatie, waarbij het orgaan afkomstig is van een le-
vende donor. Meestal is de donor dan een verwante van de acceptor.
De joodse arts, flosoof en rabbi Maimonides (1135-1204) had het motto
‘Corpus sanum pro mente sana’, een gezond lichaam brengt een gezonde
geest voort.
De acceptor krijgt na levende orgaandonatie vaak een emotionele band
met de donor. Deze zal er altijd aan worden herinnerd dat zijn of haar
leven is te danken aan de vrijgevigheid van de donor. Kortom, orgaando-
natie heeft grote impact op zowel acceptor als donor. Het weggeven van
een orgaan is geen jasje dat men uittrekt.
Iemand die tijdens het leven een orgaan afstaat riskeert de eigen gezond-
heid. Indien men dit doet omdat men gezondheid (ook die van een an-
der) ziet als hoogste goed, beoefent men een grote deugd, de deugd van
vrijgevigheid.
Tegenwoordig kunnen we stellen dat het geven van een eigen orgaan
aan iemand anders, het beste is wat men kan weggeven. Iemand die een
orgaan afstaat om er zelf (fnancieel) beter van te worden riskeert niet
alleen de eigen gezondheid, maar handelt ook niet vrijwillig. De donor
neemt, in plaats van uitsluitend te geven en handelt omwille van winst.
Een lichamelijk gezond persoon die volgens Maimonides een gezonde
geest heeft, zal dit niet met het geweten in overeenstemming kunnen
brengen.
Indien in onze maatschappij handel in organen wordt geaccepteerd, be-
schouwen we niet gezondheid op zichzelf als hoogste goed, maar hande-
len we uit winstbejag en daarmee balanceren we op een hellend vlak.
Karin Janssen van Doorn
Arts en Ethicus
St. Vincentiusziekenhuis, Antwerpen
nascHri ft Bi J reacti e van
dr. kari n Janssen van doorn
De prominente rabbijnen, opinieleiders uit deze en de vorige generatie,
zij die de verkoop van een nier door de donor toestaan om een leven
te redden, kennen hun Maimonides natuurlijk van A tot Z, vooral als
auteur van een lijvige joodse code. Het citaat van Maimonides dat in
deze context van levende nierdonoren hun oordeel begeleidt luidt als
volgt: “Al wie een reddende handeling kan uitvoeren en dit niet doet,
overtreedt (het bijbelse gebod) Gij zult niet staan tegen het bloed van
uw naaste”. Het belang van deze mitsvah (religieus voorschrift) om niet
passief te blijven wanneer zijn naaste in levensgevaar verkeert, over-
stijgt de mogelijke ethische bezwaren zoals de niet-altruïstische moti-
vering van de redder, blijkt uit de besluitvorming van deze gezagheb-
bende rabbijnen. Ook hier passen zij een oordeel toe van Maimonides
in zijn code: “De sabbatwet wordt opzij geschoven bij levensgevaar,
net zoals alle religieuze voorschriften”.
Dit betekent echter helemaal niet dat in het jodendom de verkoop
van een orgaan “geen probleem” is, zoals collega Janssen van Doorn
meent begrepen te hebben, of dat vrije handel in organen wordt ge-
accepteerd. Zorgvuldig wikken en wegen van elk afzonderlijk geval
is de rabbijnse boodschap. Een donor krijgt niet zomaar de toestem-
ming om zijn nier te verkopen. Hij moet in goede gezondheidstoestand
verkeren (religieus verbod zich in een risicovolle situatie te storten), de
noden moeten erg groot zijn (om het verbod op eigen verwonding te
mogen schenden), en zijn fnanciële situatie moet met de ingreep he-
lemaal opgeklaard zijn. Pas wanneer aan die voorwaarden voldaan is,
en deze nier de ultieme reddingsboei blijkt voor een gegeven patiënt
die anders een zekere dood tegemoet gaat, mag de ruil doorgaan.
Dr. Henri JAKUBOWICZ
lezers schrijven naar
redactie@joodsactueel.be
bi nnenlAnD
18
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
Online cursus jiddisj
voor beginners
De Stichting jiddisj heeft een korte online cursus jiddisj ontwikkeld,
speciaal voor het nederlandstalige publiek. De cursus is gericht op
beginners, begint met het hebreeuwse en jiddisje alfabet en leert de
geïnteresseerde korte zinnetjes lezen en uitspreken met behulp van
een bescheiden woordenschat. Om de uitspraak te oefenen kunnen
alle zinnetjes worden afgeluisterd.
De lessen op internet moeten worden gezien als een eerste kennis-
making met de jiddisje taal en zijn bestemd voor degenen die in de
jiddisje taal zijn geïnteresseerd en niet in staat zijn direct een van
de bestaande cursussen in nederland te volgen. Online jiddisj voor
beginners bestaat voorlopig uit acht lessen, gratis te volgen op de
website. Mogelijk volgt later nog een uitbreiding van het pakket.
Meer informatie, en toegang tot de online cursus, vindt u op de web-
site: www.stichtingjiddisj.nl
Minister-president
over de joodse gemeenschap
in vlaanderen
vlaamse minister-president Yves leterme heeft een uitgebreid inter-
view toegestaan aan het tijdschrift van de joodse centrale van welda-
digheid. Over de vraag hoe de band tussen de joodse gemeenschap
en vlaanderen versterkt kan worden, antwoordde leterme: “Vlaamse
Joden zijn Joodse Vlamingen. Nogal wat Antwerpenaren binnen de Jood-
se gemeenschap spreken bovendien beter het Antwerpse dialect dan veel
zogenaamde ‘sinjoren’. ‘De taal is gans het volk’ schreef men in de negen-
tiende eeuw. Het kennen van het Nederlands is de beste voorwaarde om
u Vlaming te voelen. Ik waardeer daarom ten zeerste het werk van Louis
Davids, hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad, niet al-
leen voor zijn krant, maar ook voor zijn ‘Vereniging ter Bevordering van
de Nederlandse Taal Binnen de Joodse Gemeeenschap’. Hij weet dat het
Vlaams gevoel daar begint.”
regine beer stop met lezingen
over de holocaust
De in Antwerpen wonende 86 jarige regine beer, een overlevende
van de holocaust, heeft in heel vlaanderen vele honderden voor-
drachten gehouden over haar mensonwaardige belevenissen in
Auschwitz. Op verzoek van haar geneesheer stopt ze daar nu mee.
ze verklaart steeds dat men moet weten wat er in de tweede we-
reldoorlog is gebeurd en hoe het er in de concentratiekampen aan
toe ging: “Opdat de mensen er alles zouden aan doen om te voorko-
men dat het nog eens zou gebeuren”.
reacti e scHooLprotest
Wij lazen tot onze verbazing in uw artikel over de “opstand” in Jesode Ha-
tora dat deze rel zou te wijten zijn aan pesterijen van onze collega’s. Dit
is totaal uit de lucht gegrepen. Daarom willen wij via deze rechtzetting
duidelijk maken dat wij nooit door “Joods Actueel” werden geraadpleegd
over het incident of zijn achtergrond en wij ons bijgevolg nooit beklaagd
hebben over onze collega’s. We vinden het dan ook bijzonder spijtig dat
door de onjuiste informatie onze werkrelatie met de rest van het onder-
wijzend personeel in het gedrang is gekomen. Overigens zouden we het
waarderen indien er aan deze overmoedige leerlingenactie geen aan-
dacht meer zou besteed worden.
R. Smolders en I. Neefs
Nawoord van de redactie: In ons artikel hadden we het over een leer-
lingenprotest van enkele honderden meisjes, dit blijft een nieuwswaardig
feit. Het woordje “opstand” werd trouwens nergens in het stuk vermeld.
Rosemary
Er zijn veel retouchewinkels
in Antwerpen maar slechts
één vakman-kleermaker
Rosemary
Isabellalei 32
tel. 03 293 01 14
AIRPORT SERVICE
COLLI EXPRESS
BUSINESS TRAVEL
IN EUROPE
“SAMY”
Geerts Marcel Tel. (03) 235 42 24
Moldovitalaan 25 GSM (0475) 98 78 36
9150 Kruibeke (0475) 98 78 39
Fax: (03) 271 22 46
20
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
Hebt u kleding te herstellen? ÉÉN ADRES
Isabellalei 22 (naast Doudy Domb)
Tel. 03 281 01 31
GSM: 0472 45 45 60
Goedkoop en vakkundig!
eigen atelier ter plaatse
Verkorten 4 • Rits inzetten 5
Versmallen 5 enz...• Ook maatwerk
DE KINDEREN VAN
ISRAEL ZIJN VOOR
U HEDEN EEN
BEZORGDHEID.
MOGE ZIJ HET OOK
IN DE TOEKOMST BLIJVEN BIJ
UW UITERSTE WILSBESCHIK-
KING DOOR DE WIZO EN DE
STAAT ISRAEL ALS ERFGENAME
TE BENOEMEN.
Voor inlichtingen tel.:
Mevr. Esther Lipszyc 04/343.84.15
Wizo Antwerpen 03/239.05.71
Wizo Brussel 02/538.76.66
CULTURELE AGENDA
apriL
Donderdag 19 april te 20 uur in het romi Goldmuntz centrum: jaar-
lijkse herdenking van de opstand van het getto van Warschau, ge-
organiseerd door de vereniging ter bevordering van de nederlandse
taal binnen de joodse gemenschap.
woensdag 25 april te 20.30 uur in de zaal benoth jeruzalem, van im-
merseelstraat 24. thee van belz
Mei
Dinsdag 8 mei te 20 uur. in de zaal van Agoedat israël, isabellalei 93.
thee van ezrat nisuin
Dinsdag 8 mei om 18 uur aan het Monument voor de Gedeporteerde
Antwerpse burgers, hoek belgiëlei/ Mercatorstraat, Jaarlijkse her-
denkingsplechtigheid georganiseerd door het Forum der joodse
Organisaties
van 15 mei tot en met 18 mei: antwerp diamond trophy georgani-
seerd door k.S.c. Maccabi
woensdag 16 mei te 20 uur in het auditorium van het romi Gold-
muntz centrum. pianoconcert georganiseerd door het damesco-
mité van de Shomré hadas door de joodse stadsgenoot en virtuoos
Aron wajnberg
zondag 20 mei te 14 uur in de zaal lamorinièrestraat 26. Bloemen-
party van bais rachel.
woensdag 30 mei te 19 uur in het romi Goldmuntz centrum
fundraising-diner ten bate van tikvatenoe
oktoBer
Dinsdag 16 oktober te 12.30 uur in het romi Goldmuntz centrum.
Jaarlijkse lunch van wizo
woensdag 24 oktober te 14 uur in zaal benny reich in het romi Gold-
muntz centrum. thee-namiddag van de centrale
noveMBer
zaterdag 10 november vanaf 20.30 uur in zaal Agoedah israël, isabel-
lalei 93. thee Wiznits
zondag 18 november tussen 11 uur en 18 uur in School benoth je-
rusalem. Bazaar Belz
deceMBer
zaterdag 8 december vanaf 20 uur in het romi Goldmuntz centrum.
cHanukkaH partY georganiseerd door het Damescomité van de
Shomre hadas.
21
jOODS Actueel
overpei nzi ngen
door Loui s davi ds
OnGelOOFlijk
tegenwoordig moet men van niets
verschieten. het onvoorstelbare en
ongeloofijke wordt realiteit. iedereen
weet het, iedereen heeft het gelezen,
iedereen heeft het gehoord; De iraan-
se president droomt van de vernie-
tiging van israël en wil de holocaust
naar het rijk der fabelen sturen. welnu,
iedereen die dat gelooft,is radicaal
verkeerd. Moestasjrik van ‘t pallieterke
‘weet het beter. volgens deze schrij-
velaar is Ahmadinedjad enkel gekant
tegen het zionistische bewind dat
moet verdwijnen en niet het joodse
volk. hij zegt dat Amerikaanse opinie-
makers de iraanse president per se als
een razende gek voorstellen en hem
genocidale uitspraken in de mond leg-
gen- en ze maken daarmee een zware
fout. het besluit van deze betweter:
het oppoken van een monsterlijk vij-
andbeeld van Ahmadidjad dient louter
om op korte termijn genoeg animo te
wekken voor bombardementen op de
iraanse kerninstallaties en omgeving.
Dus de ganse wereld is fout,behalve
de man die schuil gaat onder de naam
Moestasjrik. indien u het mij vraagt:
het is niet zijn bedoeling de iraanse
president te verdedigen, - de man ge-
looft zelf niet hetgeen hij schrijft -maar
heeft zo wel een gelegenheid om op
geniepige wijze de joden en israël in
een verdomhoekje te plaatsen.
l.
sterfgevaLLen
geBoorten
verLovi ngen
volgende uitgave van joods actueel :
donderdag 26 apri L
Indien U een mededeling wil laten verschijnen in deze gratis rubriek ,
gelieve de redactie te contacteren.
faMi Li eBeri cHten
zoon bij de heer en mevrouw finiasz-pappenHeiM
zoon bij de heer en mevrouw rosen-goLdBerg
Dochter bij de heer en mevrouw rosenBerg-MeLLinger
Dochter bij de heer en mevrouw katina-stauBer
zoon bij de heer en mevrouw HoLLes-kWadrat
zoon bij de heer en mevrouw HaLpern-stroLi
zoon bij de heer en mevrouw reicH-feLdMan
zoon bij de heer en mevrouw ziegeLsHiffer-sHereMeta
zoon bij de heer en mevrouw ziLBer-nussBauM
zoon bij de heer en mevrouw feder-Lorincz
Dochter bij de heer en mevrouw WurzBerger-HoffMan
Dochter bij de heer en mevrouw davidovici-reicHMan
zoon bij de heer en mevrouw reicH-feLdMan
esther gutWirtH, bexstraat 27 en Jechezkel WarHaftig (londen)
rivka naJMan, jacob jacobstraat 53 en Benjamin LederBerger (Australië)
tova fiLLip (lakewood) en eliezer kLein, lange leemstraat 148
sara goLdstein, lange leemstraat 263 en chaim grunfeLd (toronto)
sara fiscHer (londen) en Yisrael HoLLes, zurenborgstraat 35
rivky LedereicH (new York) en sruly piLLer , consciencestraat 57
shaindel krausz (new York) en tsvi poMeranz , zurenborgstraat 25
chana HersHtik, jacob jacobstraat 38 en shmuel taBak ( bnei brak)
tamara dauM, Antoon van Dijckstraat 38 en Yudi ziss ( jeruzalem)
chaja pucHoWitz (chicago) en Josi dafner, bexstraat 11
Miriam soBeL , lamorinièrestraat 29 en Yakov BoLLag (jeruzalem)
daphne MorseL, van eycklei 2 en chezki BracHfeLd, prins Albertlei 22
Batia HirscH , Grétrystraat 2 en Moishi friedMan ( bnei brak)
Mevrouw alice zoLLMan-BLuMenkranz, 85 jaar, Maria henriëttalei 3/5
Mevrouw irena LeMpeL-MerMeLstein, 91 jaar, lange herentalsestraat 116
De heer Jaak Jozef springer, 87 jaar, langstraat 52
Mevrouw Lelu friedMan-Meisner, 82 jaar, belgiëlei 149
De heer abraham HaMeLsdorfer, 92 jaar, tel Aviv (voorheen Antwerpen)
Mevrouw clara pLuczenik-HaLBertHaL, 90 jaar, korte leemstraat 25
Louis en Mirjam davids, evenals hun kinderen, zijn ten zeerste geschokt door
het overlijden van chaim Hamelsdorf, z.l., en bieden zijn rouwende echtgenote,
dochter, kleinkinderen en de hele familie, hun innigste blijken van deelneming
aan.
22
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
i
n mijn jaren als freelance
sportjournalist (wat je al-
lemaal niet moet doen om
je studies te bekostigen…)
heb ik al heel wat israëlische suc-
cessen meegemaakt. zo kreeg
ik wekelijks in ‘Yediot Achronot’
(hebreeuws voor …‘het laatste
nieuws’) een halve bladzijde om
de balkunsten van kv Mechelen-
ster eli Ochana aan het lezerspu-
bliek te rapporteren. zijn weer-
galoze match in de gewonnen
europabekerfnale tegen Ajax
was inderdaad een stuk voetbal-
geschiedenis.
nu lijken die tijden in Antwerpen
te zijn teruggekeerd maar dan in
het basketbal.
van een anonieme middenmoter
heeft coach Arik Shivek, samen
met de eveneens israëlische ve-
dette Gur Shelef, de ploeg naar
een riante tweede plaats in de
rangschikking gevoerd. (een in-
terview met sterbasketter Gur
Shelef komt in een volgend
nummer van ‘joods Actueel’.)
ik legde Arik Shivek in een vraag-
gesprek het vuur aan de sche-
nen. Shivek is een “midascoach”,
alles wat hij onder handen krijgt
wordt beter. Op zijn palmares
prijken bekerfnales en euro-
pese successen met o.m. hapoel
ra’anana (die versloeg onder hem
de reus Maccabi Tel Aviv), de isra-
elische nationale beloftenploeg
(behaalde met hem Europees
zilver in 2003), nederlands kam-
pioen en bekerwinnaar Amster-
dam en andere grote namen. nu
Aaron Malinsky in gesprek
met Arik Shivek,
de israëlische
wondertrainer
van de
Sanex
Antwerp
Giants
draaien, krijgen nu een topsta-
dion aan het sportpaleis. Afslui-
ter was de topper tegen favoriet
charleroi, of de tweede tegen de
eerste in de rangschikking. het
werd een thriller die werd beslist
in de laatste seconden net zoals
in de beste israëlische tradities
(Charleroi won nvdr.). Drie da-
gen later konden we dan in het
bekende restaurant “lama lo”
genieten van enkele heerlijke is-
raëlische gerechten.
israël viert hoogtij aan de Schel-
de: een sportieve stand van za-
ken.
Joods Actueel (Aaron Malinsky):
Arik, Antwerpen stelt op het vlak
van Europees basketbal weinig
voor. Je bent hier nu al anderhalf
jaar, wat heeft je precies naar hier
gebracht?
Arik Shivek: in nederland had ik
de top bereikt: kampioen en be-
kerwinnaar. ik was toe aan een
nieuwe uitdaging. Mijn huidige
ploeg, de “Antwerp Giants”, was
in gevaar. ik gaf mezelf twee jaar
om er opnieuw een topploeg
is het dus de beurt aan de ‘Sanex
Antwerp Giants’.
zaterdagavond 17 februari 2007
betekent het einde van een tijd-
perk. na bijna 50 jaar sluit de
Arenahal in Deurne haar deuren.
Arena was de thuisbasis van de
Antwerp Giants, en de neutrale
ontmoetingsplaats van de le-
gendarische topper cSkA Mos-
cow - Maccabi tel Aviv. De Giants,
die momenteel op volle toeren
INTERvIEw
Aaron Malinsky in gesprek met Arik Shivek.
israëlische ploegen tegen sterke
tegenstanders uit Spanje en ita-
lië. het laagtepunt was wel Galil
eljon. nadat ik twintig jaar met
Maccabi kampioen was geweest,
dachten ze dat ik die bescheiden
ploeg op mijn eentje even naar
de europese top zou loodsen. ze
kochten echter geen enkele spe-
ler van mijn verlanglijstje. we zijn
boos uit elkaar gegaan. De recen-
te successen in nederland waren
dan weer een hoogtepunt, want
een kampioenstitel is altijd leuk,
ook in een kleiner basketland.
Joods Actueel: Wie was de beste
speler die ooit onder uw hoede
heeft gespeeld, zowel uit Israël als
uit Amerika?
Arik Shivek: zonder twijfel de
Amerikaan paul thompson van
de philadelphia Seventy-sixers.
na zijn assists aan de legenda-
rische Dr. jay in het nbA kampi-
oenschap gaf hij passes aan mijn
israëlische spelers. een kanjer van
een basketter, een vat vol truuks.
bij de israëli’s noem ik de succes-
volle lichting o.m. Steinhower en
ook jotam halperin, de opvolger
van te maken. we zijn momen-
teel op de goede weg.
Joods Actueel: Maar iemand van
uw kaliber hoort toch de ambitie
te hebben om kampioen te spe-
len?
Arik Shivek: zeg dat wel, dat is
nu juist de reden waarom ik in
europa ben komen coachen. in
israël kan je alleen kampioen
spelen wanneer je coach bent
van Maccabi. voor de andere
ploegen zijn er slechts kruimels
weggelegd! Afgaand op mijn in-
tuïtie als gelovig man vond ik de
aanbieding hier best interessant.
uiteindelijk heeft ook het feit dat
er een grote israëlische kolonie
in Antwerpen woont de door-
slag gegeven. ‘So far so good’, ik
beklaag het me zeker niet.
Joods Actueel: Wat waren de
hoogte- en laagtepunten in uw rijk
gevulde carrière?
Arik Shivek: hoogtepunten wa-
ren de successen met de isra-
elische nationale ploeg, de na-
tionale beker met ra’anana en
meerdere overwinningen met
van Gur Shelef als kapitein van
Maccabi tel Aviv.
Joods Actueel: Iets persoonlijks,
tijdens de persconferentie wei-
gerde u in te gaan op onze vraag
waarom u tijdens de rust zo boos
was op bepaalde spelers. Uw ant-
woord was: “de ‘dugout’ is als mijn
slaapkamer, ik duld daar geen
pottenkijkers”. Is dat de stijl van de
winnaar?
Arik Shivek: (cynisch lachje) kijk:
mijn spelers komen steeds op de
eerste plaats. ik geef ze krediet
en incasseer de slagen in hun
plaats. in ruil daarvoor moeten
ze wel alles geven. ik zal nooit
iets aan de grote klok hangen,
alle opmerkingen blijven onder
ons. De typisch Amerikaans-en-
gelse ‘slang’-taal van het basket
zou hier misschien verkeerd be-
grepen kunnen worden. wan-
neer ik tegen een verdediger zeg
‘leg die en die het zwijgen op’,
zou dit door een journalist kun-
nen geïnterpreteerd worden als
‘Maak er een brutale fout op’, wat
uiteraard niet de bedoeling is.
Joods Actueel: Nu over het Israë-
lische basketbal. Spanje, Italië en
zelfs Griekenland en Turkije staan
Israël nu voor. Wat mankeren onze
spelers om de absolute top te ha-
len? Er spelen trouwens wel Ne-
derlanders en Duitsers in de NBA,
maar geen Israëli’s.
Arik Shivek: een uitstekende
vraag. eerst en vooral zijn we bij
de acht beste europese landen,
wat toch niet zo slecht is. Op club-
niveau scoren we dankzij Macca-
bi nog veel beter, maar ook beide
hapoels (jeruzalem en tel Aviv)
hebben europabekers achter hun
naam. Om terug te keren naar uw
vraag, er zijn meerdere factoren.
Ondanks het feit dat nooit ie-
mand van bij ons is kunnen door-
stoten naar de nbA hebben we
talent en ofensieve techniek bij
de vleet. Doron (jamchee), Oded
(katash), nadav (henefeld) en
Miki (de legendarische berkovic)
waren toppers. het is vooral op
het vlak van verdedigen dat we
net iets te kort schieten, millime-
ters en milliseconden weliswaar,
maar die beslissen de wedstrijd.
Ook denk ik dat het joods-israëli-
De ploeg van Shivek
23
jOODS Actueel
24
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
sche volk weinig dubbele meters
telt. De lengte van de spelers is
nu eenmaal doorslaggevend in
het basketbal.
Joods Actueel: U bent een seculiere
jood, maar toch gelovig. Hoe voelt
u zich als Israëli in Antwerpen, op
vreemd terrein?
Arik Shivek: Grappig. ik kan je
wel zeggen, en Gur (Shelef ) zal
dat beamen, dat er een thuisge-
voel leeft wanneer er in het he-
breeuws op de tribunes wordt
geroepen. een jood is een we-
reldburger, maar ik ben traditie-
bewust.
het zal je wellicht verbazen dat
ik ook geregeld “tefllin” (gebeds-
riemen) leg, soms wekenlang
elke dag. weet je, mijn vader
zaliger heeft de religie laten val-
len nadat hij de nazikampen had
overleefd, waar driekwart van
zijn familie was omgekomen. ik
weet dat dit in uw familie on-
danks een gelijkaardig verhaal
niet het geval is.
Joods Actueel: Hebt U ooit anti-
semitisme meegemaakt, bijvoor-
beeld van een nerveuze tegenspe-
ler of van het publiek ?
Arik Shivek: in bosnië, tijdens
de halve fnale van de europese
kampioenschappen voor de
min-21 jarigen, was iedereen
met palestijnse vlaggen aan het
zwaaien en werd er gefoten tij-
dens het nationale volkslied van
israël. ik vond dat een enorm
gemis aan respect. Sport moet
sport blijven. hakenkruisen en
dergelijke heb ik wel nooit ge-
zien, maar niet alle europeanen
zijn pro-semitisch. in Antwerpen,
waar veel diversiteit is, valt het
op sportvlak wel mee.
Joods Actueel: Hebt u daar per-
soonlijke ervaringen mee?
Arik Shivek: vroeger stopte ik op
weg van Amsterdam naar parijs
alleen in Antwerpen om benzine
te tanken. nu ik hier werk kan ik
onomwonden zeggen dat Ant-
werpen een van de mooiere eu-
ropese topsteden is met enorm
veel cultuur, knappe musea en
lekker eten. er zijn hier veel aardi-
ge mensen. De joodse gemeen-
schap lijkt goed geïntegreerd, er
is duidelijk veel verdraagzaam-
heid. in israël staan op politiek en
religieus vlak vaak hele delen van
de bevolking lijnrecht tegenover
mekaar. Dat gebeurt hier veel
minder. zo’n stad verdient een
grote sportploeg.
Joods Actueel: Nog een laatste
boodschap aan ‘Joods Actueel’?
Arik Shivek: ja, ook aan de ge-
interesseerden in de joodse
gemeenschap en de jongeren:
kom naar de wedstrijden kijken,
het is een zeldzaamheid om een
israëlische trainer en speler in je
stad te hebben en we kennen
een heel succesvol jaar met spek-
takelvolle wedstrijden.
Aaron Malinksy: Dat kan ik be-
amen, dank voor dit exclusieve
gesprek.
n
palestina comité tegen
israëlisch fruit
het vlaams palestina comité organiseerde deze maand op een aantal
plaatsen actie tegen de verkoop van fruit en groenten uit israël. het
brussels Actie platform palestina beet de spits af door een actie aan
de city Delhaize van Sint-joost-ten-node.
een tiental actievoerders deelden pamfetten uit aan de klanten op
de stoep voor het warenhuis. ze vroegen klanten ook om een petitie
te tekenen gericht aan de directie om de verkoop van producten uit
israël te stoppen. een dertigtal klanten tekenden deze petitie.
De actie was niet naar de zin van de winkelketen die zich totaal afzijdig
houdt van enig standpunt in het confict en de politie contacteerde.
Onder dreiging van mogelijke arrestatie dropen de actievoerders af.
het is de tweede keer op korte tijd dat actievoerders in vestigingen
van Delhaize kordaat aangepakt worden. hetzelfde gebeurde in no-
vember in de Delhaize van knokke-heist.
26
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
MEDIA oNDER DE LoEp
door savasorda
ANTIsEMITIsME
IN DE GEsChREvEN pERs ?
JODEN, PARASITERENDE LINTWORMEN NOEMEN
KAN ZOIETS?
I
s de persvrijheid absoluut, kan men in de pers zomaar de me-
demens beschuldigen? Deze kwestie staat hoog in de politieke
agenda – u herinnert zich de heisa en de gewelddadige reacties
naar aanleiding van de publicatie van de Mohammed cartoons
nog wel. Maar mag men in de pers de joden / israël zo maar bele-
digen? wat kan, wat kan niet? hoe kan men reageren, moet er wel
gereageerd worden en zijn die reacties wel efciënt?
De 2de intifada ging in europa hand in hand met een toename van
het aantal antisemitische incidenten en zinderde ook na in de me-
dia. De berichtgeving over het Midden–Oosten confict, werd onge-
nuanceerder en schoof op in de richting van het antisemitisme. Ook
in belgië werd die trend gevolgd, zowel in de Franstalige als in de
nederlandstalige pers.
Lezersbrieven en opiniestukken vol haat.
in de eerste fase werden lezerbrieven en opiniestukken met antise-
mitische klemtonen druppelsgewijs toegelaten in de pers. p-Maga-
zine, een vlaams populair tv weekblad met veel bloot, beet hierbij
de spits af op 7/12/01. een in dit blad gepubliceerde lezersbrief van
een zekere rudolphus De Groote vergeleek israël en de joden met
een lintworm die parasiteert op een collectief schuldgevoel. er werd
klacht ingediend. het Antwerpse parket seponeerde de zaak: een
vrijgeleide voor haatteksten in de geschreven pers?
De Franstalige pers volgde. in een opiniestuk van baron Simon-
pierre nothomb in le Soir «l’ordre va-t-il régner à Gaza?» (15/12/01),
worden de joodse israëli’s vergeleken met de nazi’s in warschau. na
hevig protest krabbelde de auteur wat terug en bood hij – al dan
niet gemeend - zijn verontschuldigingen aan. in privé gesprekken
gaven verantwoordelijken van le Soir ondertussen wel toe dat een
dergelijk pathologisch antisemitisme eigenlijk nooit het daglicht
had mogen zien.
ngo’s, Bv’s, politici en mensen uit de culturele sector uiten
zich.
een aantal nGO’s, zoals 11.11.11, Oxfam en pax christi, koos in het
aanslepende confict resoluut partij en een reeks bv’s volgde hen
hierin. zij namen het ongenuanceerd op voor de palestijnen, tegen
de vermeende onderdrukking door israël. Alle aandacht ging naar
de verlangens van de palestijnen. Met de elementaire behoefte aan
veiligheid bij de israëli’s werd niet in het minst rekening gehouden.
ze hadden al evenmin oog voor de fundamentele verschillen in po-
litieke structuur: de democratische staatsvorm in israël in tegenstel-
ling tot het totalitarisme / de anarchie aan de overkant. bovendien
werden hun anti-israëlische acties ook vaak doorgetrokken naar de
belgische bevolking van joodse origine, die ervan beschuldigd wer-
den het zionisme en israël te steunen en aangemaand werden daar
publiekelijk afstand van te doen.

een triest “hoogtepunt” in dit verband was het artikel van rené
los, de vriend van voormalig Antwerps stadsdichter tom lanoye.
hij kreeg de eer om in de Standaard (19/04/2004) een opiniestuk te
schrijven naar aanleiding van de verjaardag van de opstand van het
Ghetto te warschau. in zijn artikel “ik ben geen antisemiet, maar...”
stelde hij onder meer dat israël een staat is die zich buiten de inter-
nationale gemeenschap heeft gesteld, die de wereldvrede bedreigt
en dus internationaal moet worden aangepakt. in één adem werd
israël verantwoordelijk gesteld voor het toenemende antisemitisme
en werd de Antwerpse joodse gemeenschap aangemaand om zich
van israël te distantiëren. Anderzijds ondertekende rené los wel
het platform van de Ael (de Arabisch europese liga), en liet hij geen
afkeuring horen toen de Ael een (pogrom) actie tegen joodse win-
kels in Antwerpen uitvoerde noch wanneer deze organisatie een
pop, gekleed als orthodoxe jood, publiek verbrandde.
pamfettisten van het niveau van een lucas catherine (joods Actu-
eel n°2), Gie van den berghe, en de twee voormalige stadsdichters
van Antwerpen kwamen regelmatig aan bod in een aantal vlaamse
kranten. zij konden het niet laten om in de marge van het Midden-
Oosten confict in diverse vlaamse media steeds weer blijk te geven
van hun haat tegen israël / de joden.
de franstalige pers in België volgt dezelfde koers!
in minder dan één jaar hebben ten minste vier kranten of tijdschrif-
ten zich in hun publicaties schuldig gemaakt aan feiten, waarbij het
centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tussen-
gekomen is.
in le journal du Mardi (21/02/06) lazen we: “en fait, contrairement
aux juifs dont la religion est dorénavant la politique et les afaires, …
“. Deze tekst, een parafrase van karl Marx’ hatelijke schotschrift “Over
de joodse kwestie” werd klakkeloos gekopieerd uit een Marokkaans
weekblad. Ook het Franse Ministerie van buitenlandse zaken nam
deze zin in haar persoverzicht van Marokko over en werd daarvoor
geïnterpelleerd door het Simon wiesenthal centrum.
natuurlijk kon de krantengroep rossel niet achterblijven. Deze
groep heeft een jarenlange reputatie wat betreft desinformatie over
het Midden-Oosten confict en het constant demoniseren van de
staat israël. Op 30/08/2006 vond bernard Meeus in le Soir Maga-
zine er niets beter op om in zijn artikel “zoute, ma chère” de joden
te stigmatiseren als eigenaars van dure appartementen. hij maakte
hierbij een bewust onderscheid tussen de joden en andere Antwer-
penaren / andere belgen.
(Bernard Meeus is de persoon die in Le Soir Magazine zonder enige re-
serve de Franse journalist Charles Enderlin verdedigde in de zaak Mo-
hammed al Dura. Hij ging zelfs verder dan zijn collega en beschuldigde
het Israëlische leger ervan de jongen in koelen bloede doodgeschoten
te hebben. Enderlin had ondertussen zelf deze stelling in twijfel getrok-
ken. Er lopen in Parijs nog drie rechtzaken over deze afaire omdat de
verflmde “dood” door een Palestijnse assistent van M. Enderlin wel
eens een zuivere enscenering zou kunnen zijn.)
antisemitisme in spotprenten.
Maar de kers op de taart kwam op 18 december in le Soir met een
antisemitische karikatuur van pierre kroll. in een cartoon werd een
orthodoxe israëlische jood afgebeeld die, met een paar gieren in de
lucht, grinnikend van op zijn balkon neerkijkt en ziet hoe de pales-
tijnen onderling vechten. Dezelfde kroll had het er, nog de dag er-
voor, op rtl over dat een spotprent met een sympathieke en aardi-
ge Arabier terecht niet gepubliceerd werd in deze krant. naar eigen
zeggen was deze spotprent nochtans helemaal niet denigrerend,
zoals in bepaalde extreem-rechtse publicaties wel het geval is. Ook
zijn gewaagde prent over de kruisiging van christus werd gecensu-
reerd. Dat zijn eigen karikatuur van 18 december eerder thuishoort
in neonazi literatuur of in de tentoonstelling georganiseerd door
Ahmadinejad in teheran, was hem daarentegen ontgaan...
De laatste van deze al te lange rij, was de spotprent in De Standaard
van 01/02/2007. uit een schoorsteen van het vernietigingskamp in
Auschwitz zie je de rook opstijgen in de vorm van een vraagteken.
De hoofdredacteur beweerde, enigszins in paniek geraakt door de
lezersbrieven en het inschakelen van het centrum, dat dit geen in-
2
jOODS Actueel
28
jOODS Actueel
bi nnenlAnD
vraagstelling van de Shoah was, maar dat het een illustratie betrof
bij het opiniestuk « nooit meer » in dezelfde krant. hierin stelde Gie
van den berghe de vraag of ook zigeuners en homoseksuelen bij de
dag van de holocaust herdacht werden. Deze uitleg van de krant
heeft weinig lezers overtuigd. Deze cartoon werd ook in joods Actu-
eel n° 2 gepubliceerd, samen met een lezersbrief daarover.
Wat te doen?
natuurlijk werd er door individuele le-
zers gereageerd op die publicaties. Maar
meestal bleven de redacties potdoof voor
de ingezonden lezersbrieven. Alleen de
hoofdredactrice van le Soir schreef een
paar persoonlijke antwoorden met ex-
cuses, maar vertikte het aanvankelijk om
deze openbaar te maken en in haar krant
af te drukken. nadat het consistorie, het
Forum der joodse Organisaties of een
paar individuele lezers zich gewend had-
den tot het centrum voor gelijkheid van
kansen en racismebestrijding kwam er
schot in de zaak. na een aanmaning van
deze organisatie, voelden zowel le journal du Mardi, le Soir Ma-
gazine als le Soir zich uiteindelijk verplicht om hun excuses in hun
kolommen af te drukken. tot vandaag heeft de Standaard en haar
hoofdredacteur het nagelaten om een rechtzetting te publiceren
over hun cartoon die door een deel van haar lezers als negationis-
tisch beschouwd wordt.
Dat verwondert attente mediawatchers eigenlijk niet want in “De
Standaard on line” werd al een paar jaar geleden schaamteloos een
tekst van een zekere rené weemaels geplaatst (kandidaat bij de ge-
meenteraadsverkiezingen voor Groen! en lokale verantwoordelijke
van 11.11.11) waarin hij schrijft dat “... het racisme dus in de joodse
godsdienst ingebakken zit ...”. Ondanks deze uitspraak beweert rené
weemaels een “geboren antiracist te zijn”...
van kwaad naar erger?
we zijn dus op een punt gekomen dat het centrum voor gelijkheid
van kansen en racismebestrijding moet optreden om het oplaai-
ende antisemitisme in lezersbrieven en in de berichtgeving van de
pers in te tomen. tien jaar geleden hadden we iemand, die beweerd
zou hebben dat het antisemitisme in onze belgische pers vandaag
opnieuw schaamteloos de kop zou opsteken, voor gek verklaard.
toen was het antisemitisme het exclusieve terrein van een paar nos-
talgische extreemrechtse schotschriften. nu is de pers volop aan het
afglijden naar een stiekem antisemitisme waarbij, en dit is nieuw,
vooral links uitblinkt in “judeofobie”. August bebel zei al meer dan
100 jaar geleden dat het antisemitisme het socialisme van de dwa-
zen is!
wat begon met het aftasten van de tolerantiedrempel van de lezer
inzake antisemitisme, kan uitgroeien tot een ware antisemitische
pandemie. net als in vorige eeuwen zijn
de joden en later ook de joodse staat op-
nieuw de zondebok. Straks herbeleven we
misschien een ‘julius Streicher” revival?
waakzaamheid is dus geboden.
verzet organiseren?
het blijkt ook dat individuele reacties van
lezers alleen weinig respons krijgen van
de krantenredacties. reacties van orga-
nisaties als het centrum voor gelijkheid
van kansen en racismebestrijding liggen
blijkbaar veel gevoeliger. Andere antira-
cistische organisaties zoals de Franstalige
MrAX, lijken echter minder waakzaam
en storen zich er niet aan om op hun
site, www.mrax.be, zelfs verwijzingen te maken naar internetsites
waarop antisemitische teksten en spotprenten terug te vinden zijn.
Misschien zouden ook andere joodse overkoepelende organisaties,
zoals de ccjOb te brussel (het coördinatie comité van de joodse
Organisaties van belgië), in de toekomst meer aandacht moeten
hebben voor wat er in de media verschijnt om alert te kunnen rea-
geren wanneer het nodig is?
nnn
De karikatuur in Le Soir
30
jOODS Actueel
opINIE
30
jOODS Actueel
jOODS Actueel
31
pUsh ThE
BUTToN?
vrede, Frieden, paix, peace, shalom, salaam, mir, pace, paz… we
kennen deze woorden allemaal en we streven er – naar eigen zeg-
gen althans – ook voortdurend naar. tenminste in theorie, de wer-
kelijkheid ziet er toch wel enigszins anders uit.
toch werd en wordt er veel over gepraat en zijn er zelfs sinds ge-
ruime tijd (internationale) regels voor. toen het in de 20ste eeuw al
te gortig werd en de technologische ontwikkeling er voor gezorgd
had dat we met één druk op de knop zowat de hele mensheid kon-
den uitroeien vonden de wereldleiders de tijd gekomen om één en
ander op papier te zetten en regels in te voeren. er werd besloten
dat kernwapens niet verder over de landen verspreid zouden wor-
den en dat de toen bestaande landsgrenzen voortaan moesten
gerespecteerd worden. Alle landen zouden zich verenigen en daar
– desnoods gewapenderhand – borg voor staan. Deze verenigde
naties zouden ons voortaan bevrijden van de gruwel van de oor-
log, zodat de volkeren al hun energie zouden kunnen steken in
hun ontwikkeling. het “puin” werd geruimd: er kwam een einde
aan koloniale overheersingen en de volkeren zouden voortaan zelf
hun eigen grondgebieden kunnen besturen. zo werd een regeling
getrofen voor de westerse imperia in het Midden – Oosten. hier
werden een aantal (Arabische) staten opgericht en in het voorma-
lige britse mandaatgebied werd naast een Arabische staat ook een
joodse staat voorzien. het leek een win – win situatie, waarbij elke
partij iets kreeg maar waarbij niemand al zijn wensen vervuld zag.
Deze resolutie werd met een meerderheid door de verenigde naties
goedgekeurd. De joodse bevolking aanvaardde de overeenkomst
en riep de staat israël uit, de Arabieren trokken ten oorlog.
enkele oorlogen verder en ondanks al het bloedvergieten en het
menselijk leed zijn we nog geen stap verder, wel integendeel. ter-
roristisch geweld blijft de joodse staat bedreigen en de rest van de
wereld lijkt de overeenkomsten te vergeten. “De joodse staat moet
verdwijnen”, zo blijft het weerklinken. Dictaturen stellen zonder eni-
ge schroom hun (kern)wapenarsenaal bij. De wereld reageert niet
of denkt dat gemakzuchtige toegevingen vrede zullen brengen. zo
ook dacht chamberlain en met hem duizenden britten, ze hadden
ongelijk, enkele maanden later begon de 2e wereldoorlog.
Ook onze regeringen kijken toe en reageren nauwelijks. Oh ja, de
Finse organisator van het eurovisie songfestival wilde beletten dat
de israëlische groep the teapacks met hun satirisch nummer “push
the button” zijn existentiële angst kon uitschreeuwen op het song-
festival. uiteindelijk werd israël toch toegelaten, laten we duimen
voor the teapacks...
Lieve Schacht
32
jOODS Actueel
Antisemitisch europarlements-
lid krijgt blaam
voorzitter hans-Gert poettering van het europese parlement heeft
het poolse europarlementslid Maciej Giertych een blaam gegeven.
Giertych publiceerde een omstreden antisemitisch pamfet en ge-
bruikte daarvoor het logo van het europese halfrond. in een brief
zegt de voorzitter “de objectieve en ernstige schending van de fun-
damentele rechten, en de waardigheid van de menselijkheid in het
bijzonder, ten diepste te betreuren”. Giertych is het eerste lid uit de
geschiedenis van het ep die een blaam ontvangt. het is de lichtste
straf in het interne reglement van het halfrond. indien de pool nog
eens over de schreef gaat, kan de leiding van het ep zijn onkostenver-
goedingen ontnemen of een tijdelijke schorsing uitspreken.
bui tenlAnD
Maciej Giertych
Duitse euromunten
met hakenkruis
in Duitsland zijn een aantal euromunten in omloop geraakt waarop
een afbeelding van een hakenkruis staat. De munten doken op in
het nederlandse coevorden. het lijkt alsof de hakenkruisen met een
machine in de muntstukken gedrukt zijn. een inwoonster van de ge-
meente ontving de afgelopen weken verschillende van de geldstuk-
ken van 10, 20 en 50 eurocent. “bij de derde munt, begon ik onraad te
ruiken. De hakenkruisen zijn professioneel aangebracht en ze staan
enkel op Duitse munten’’, vertelt de vrouw in het Dagblad van het
noorden.
het nederlandse ministerie van Financiën kreeg nog geen andere
meldingen van de ophefmakende munten. volgens een woordvoer-
der is echter maar weinig te doen aan het probleem. het is immers
moeilijk te achterhalen wie achter het idee van de munten zit.
joodse begraafplaats
in beieren vernield
Op de joodse begraafplaats in Diespeck in de Duitse deelstaat bei-
eren zijn ongeveer zestig soms eeuwenoude grafstenen omver-
geworpen of stukgegooid. Dat heeft de politie gezegd. er werden
geen leuzen of andere politieke uitlatingen achtergelaten, daarom
denkt de politie dat het ook om pure vernielzucht kan gaan. voor
informatie over de daders is een beloning van 3.500 euro uitge-
loofd. De in de 18de eeuw geopende begraafplaats is sinds de ja-
ren ’30 van de vorige eeuw niet meer in gebruik.
joodse burgemeester
van beverly hills
De joodse jimmy jamshid Delshad (66), opgegroeid in iran, is op 6
maart verkozen tot burgemeester van beverly hills, de beroemde bui-
tenwijk van los Angeles. hij werd op 27 maart aangesteld.
“ik voel me gezegend omdat de mensen van beverly hills mij hebben
gekozen”, aldus Delshad. “Als jongeman in Iran was ik een tweederangs
burger en bleef ik tegen gesloten deuren aanlopen. Ik hoop in Amerika
een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen voor mensen zoals ik zelf.”
(bron jtA via joods.nl)
Duitse bisschoppen
beschuldigd van antisemitisme
De centrale raad van de joden in Duitsland heeft forse kritiek geuit
op uitlatingen van katholieke bisschoppen over het confict in het
Midden-Oosten. Dat zegt de krant kolner Stadt-Anzeiger. “Wie zulke
vrienden heeft, heeft geen vijanden meer nodig”, zegt vice-voorzitter
Dieter Graumann. hij reageert daarmee op de uitspraak van bisschop
Gregor Maria hanke, die de toestand in de palestijnse steden vergele-
ken had met de situatie in het getto van warschau. “Wie de situatie van
de Palestijnen gelijkstelt met het lijden van de Joden in de getto’s van de
nazi’s, heeft niets geleerd uit de geschiedenis’’, zegt Graumann.
300 miljoen dollar
holocaust compensatie
De internationale commissie voor verzekeringsclaims met betrek-
king tot de holocaust kondigde aan dat haar werk erop zit. Meer
dan 48.000 overlevenden en hun nabestaanden ontvangen meer
dan 300 miljoen dollar aan compensatie. “Ik erken graag dat geen
enkele geldelijke toegeving het leed van de Holocaust verzacht” ver-
klaarde de commissievoorzitter. “Hoe dan ook, ik denk dat de com-
missie zijn doelstellingen bereikt heeft door een beetje gerechtigheid
te brengen aan hen die er al lang op wachten”. De commissie die in
1998 in het leven werd geroepen, bracht verschillende vertegen-
woordigers van allerlei bedrijven samen, net als israëli’s en joodse
organisaties. het doel was de slachtofers van de nazi-kampen een
schadevergoeding toe te kennen. Meer dan 90.000 personen dien-
den een dossier in met een vraag tot schadevergoeding. Meer dan
de helft daarvan kreeg een gunstig gevolg.
33
jOODS Actueel
israël van apartheid beschuldigen is een grote leugen
professor Dr. hans jansen reageert tegen een artikel in de Interna-
tionale Spectator die parallellen trekt tussen apartheid en de jood-
se staat. het volledig artikel kunt u terugvinden op onze website
www.joodsactueel.be. hier alvast enkele hoogtepunten:
elke vergelijking die wordt gemaakt tussen israël en het blanke
apartheidsbewind in zuid-Afrika loopt volkomen mank. in de on-
afhankelijkheidsverklaring, die ben Goerion op 14 mei 1948 voor-
las, staat: “De staat israël zal openstaan voor joodse immigratie en
voor de inzameling onzer ballingen, zal het land ontwikkelen in het
belang van al zijn inwoners, zal gegrondvest zijn op de leer van vrij-
heid, rechtvaardigheid en vrede overeenkomstig de visioenen van
israëls profeten, zal de volledige sociale en politieke gelijkheid van
al zijn burgers zonder onderscheid van geloof, ras of geslacht be-
vorderen, zal de volle vrijheid garanderen van geweten, godsdienst,
onderwijs en opvoeding, zal de heiligheid en onschendbaarheid
van de heilige plaatsen aller godsdiensten in ere houden, en zal
trouw zijn aan de principes, zoals die zijn neergelegd in het hand-
vest van de verenigde naties”. Deze verklaring impliceert natuurlijk
niet dat er geen discriminatie in israël bestaat. Maar... er wordt wel
op alle niveaus fel gedebatteerd over vormen van discriminatie. in
die zin is israël geen uitzondering onder alle democratische staten
in de wereld, die allen met dit probleem worstelen. Maar iedereen
die meent dat in israël minderheden meer worden gediscrimineerd
dan elders. moet zich het volgende goed realiseren.
israëlische burgers genieten volledige gelijkheid voor de wet. Dit
Ook u kunt iets goeds nalaten aan de toekomst
van Israel. Laat onze jarenlange ervaring
en deskundigheid in uw voordeel werken
U kunt om een persoonlijk en discreet advies
vragen bij onze medewerkers

Keren Hayesod
Verenigde Israel Actie
Postbank 000-0907196-52

Schupstraat 1, 2018 Antwerpen.
Telefoon 03-232.05.28 • Fax 03-226.51.74
allonlev@keren-hayesod.be
Keren Hayesod - Verenigde Israel Actie
NALATEN VOOR DE
TOEKOMST VAN ISRAEL
geldt niet alleen voor joden, maar ook voor de meer dan één mil-
joen moslims die één vijfde van de totale bevolking uitmaken. in
tegenstelling tot de zwarten in zuid-Afrika hebben Arabische bur-
gers dezelfde politieke rechten als joodse israëliërs. zij kunnen
lid worden van alle politieke partijen, hebben stemrecht, kunnen
worden verkozen en afgevaardigd naar gemeentebesturen en de
knesset, kunnen lid worden van het hoger Gerechtshof en zelfs
het kabinet. in jeruzalem wonen 120.000 Arabieren, die allen zon-
der uitzondering het israëlisch staatsburgerschap kunnen krijgen,
maar de meerderheid van hen heeft er voor gekozen om jordaniër
te blijven en worden door israël als zodanig aanvaard.
israël is een van de weinige landen in het Midden-Oosten regio’s
waar aanhangers van andere godsdiensten in alle vrijheid hun ge-
loof kunnen belijden. Dit staat in schril contrast met verschillende
andere landen in de regio. in Saoedi-Arabië, mag alleen het islami-
tisch geloof worden gepraktiseerd, in irak en pakistan worden met
name christenen door moslimterroristen vervolgd. in de palestijnse
gebieden, verlieten talrijke christenen als gevolg van de islamise-
ring het land. , in libanon, is de exodus van christenen het gevolg
van de verontrustende invloed van hezbollah op de samenleving
én van de moorden op christelijke leiders door Syrië.
Geen redelijk mens zal ontkennen dat discriminatie ook in israël
een probleem is, maar aard en omvang hiervan zijn niet exceptio-
neel, en discriminatie is nog heel wat anders dan apartheid!
34
jOODS Actueel
bui tenlAnD
persspi egeL
tHe i ndependent
een joodse school,
waar de helft
van de leerlingen
moslim is
Op king David, een basisschool in Moseley, birmingham, worden
de rapporten uitgereikt. De kinderen zitten in kleermakerszit op de
grond, de ouders prutsen aan hun videocamera’s. Directeur Steve
langford draagt een das met Sesamstraatmotief.
een typisch evenement op het einde van het schooljaar dus. Maar
toch is er op king David een aspect dat de school tot één van de
meest bijzondere scholen van het land maakt: king David is een
streng joodse school. het judaïsme is er de enige onderwezen gods-
dienst. Op het terrein van de school staat een synagoge. De kinderen
leren er modern hebreeuws (het ivrit), de taal van israël. en ze vieren
de israëlische onafhankelijkheidsdag.
Maar de helft van de 247 leerlingen op de school is moslim. Meer zelfs:
de moslimouders doen al het mogelijke om hun kind op de school
binnen te krijgen. Sommigen verhuizen zelfs, opdat hun kinderen op
king David hebreeuws zouden kunnen leren en op onafhankelijk-
heidsdag met de israëlische vlag kunnen zwaaien. ze doen er alles
aan om bij de mensen te horen, die ze volgens bepaalde moslims tot
in het diepst van hun hart zouden moeten haten.
De meeste moslimouders zijn devoot, vele vrouwen dragen een hijab
of burka. ze zeggen dat ze van het karakter van de school houden.
zelfs de koosjere maaltijden zijn populair, want de regels voor halal
en koosjer voedsel zijn praktisch gelijk.
De school toont ook respect voor de islam. zo wordt er een gebeds-
ruimte vrijgehouden voor de kinderen en wordt er tijdens de rama-
dan voor moslimleerkrachten gezorgd. Op het suikerfeest worden
alle moslimkinderen een fjne feestdag gewenst, en als ze willen, kun-
nen ze dag in, dag uit een kuf (hoofddeksel) dragen. vreemd genoeg
verkiezen heel wat moslimkinderen een joods keppeltje.
tijdens de rapportuitreiking zegt onderwijzeres carol cooper ‘boker
tov’ tot de leerlingen. Dat is ivrit voor ‘goedemorgen’. “Goedemorgen,
mevrouw cooper”, antwoorden de kinderen. De volledige schoolbe-
volking - moslims, joden en een handvol christenen en sikhs - decla-
meert vervolgens het Shema, het meest heilige van alle joodse ge-
beden.
het groepje violisten uit het vierde leerjaar (vijf moslims en twee
joden) speelt “little bird, i have heard”. er worden even veel prijzen
uitgereikt aan hoesseins, hassans en Shabina’s dan er worden over-
handigd aan Sauls, rebecca’s en ruths. in feite versloegen de moslim-
kinderen zelfs hun joodse collega’s. en dus gaat de elsie Davis prize
for progress naar een stralend kereltje dat walid heet. De prijs voor
godsdienst gaat naar imran, een moslimjongetje met een kipah. De
prijs voor het vak hebreeuws gaat naar een jongen met de naam ha-
bib en naar een meisje dat Alia heet.
in deze moeilijke tijden probeert king David een beetje low profle
te blijven. het baanbrekende multiculturalisme zou wel eens onge-
wenste aandacht kunnen krijgen. een bordje aan de buitenmuur
vertelt over het speciale karakter van de school. waakzame camera’s
houden een oogje in het zeil. De school binnengaan kan alleen via
één van de twee elektronische poorten. “helaas blijft het grotendeels
een undercover school”, zegt laurence Sharman, voorzitter van de
ptA (parent-teachers Association).
De moslimouders vertellen vol vuur over hun keuze voor de king
David-school, een beslissing die veel mensen in hun gemeenschap
controversieel vinden.
“we kochten een appartementje speciaal in de buurt van deze
school”, vertelt nahid Shafq, moeder van zainah (4) en hamza (9).
nahid is getrouwd met Mohammed, een taxichaufeur. “De waarden
van de school spreken ons erg aan. niemand van ons heeft er proble-
men mee dat het een joodse school is. waarom zouden we daar pro-
blemen mee hebben? De gelijkenissen binnen onze religies en onze
Op King David, een basisschool in
Birmingham, leren de kinderen
Hebreeuws, ze zeggen joodse
gebeden op, eten koosjer en zwaaien
met de Israëlische vlag. Hoe komt het
dan dat de meerderheid van de
leerlingen Moslim is? Jonathan
Margolis ging op onderzoek.
3
jOODS Actueel
culturen zijn veel groter dan de verschillen. voor ons is het absoluut
geen thema.”
“in de moskee vragen mensen soms waarom we onze kinderen naar
king David sturen, maar van vijandschap is noch in de moskee, noch
in onze familie sprake. in feite namen we de beslissing over de school-
keuze zelfs in samenspraak met heel de familie. Dit is voor ons de ech-
te wereld. Op deze manier zouden de mensen overal moeten samen-
leven. Geweld, vooroordelen en de bijhorende problemen kennen wij
alleen maar van op televisie.”
Fawzia ismail, mama van Aly-raza (9) en Aliah (6) klinkt eveneens po-
sitief. “Mijn neefe zat hier al en mijn broer stelde me de school voor.
het is dus min of meer een familietraditie aan het worden. De school
bevalt ons ongelofelijk goed. het gaat er allemaal zo vriendschappe-
lijk aan toe. De kinderen spelen gemengd, ze gaan naar elkaars ver-
jaardagsfeestjes en lopen bij elkaar thuis binnen en buiten. ze leren
een beetje over israël, maar daar heb-
ben we geen probleem mee. De gelij-
kenissen tussen onze volkeren en onze
samenleving zijn zó talrijk.”
volgens irum rashid, moeder van ha-
nan (9) en Maryam (4) overwegen heel
wat mensen die nu in de wijk Small
heath wonen te verhuizen naar Mose-
ley. De reden? De king David-school.
“het is een vrolijke school, de sfeer is
fantastisch, het eten is goed – omdat
het koosjer is – en de leerlingen scoren
sterk op de SAt-testen (Scholastic Apti-
tude test).”
hebben ze dan geen probleem met de
lessen hebreeuws en de joodse gebe-
den? “Absoluut niet”, zegt één van de
moeders. “hoe meer ze weten, hoe meer ze begrijpen. Alles wat ze
over de islam moeten weten, leren ze op de moskeeschool. in bad
zingen onze kinderen soms hebreeuwse liederen. Dat is een beetje
verwarrend, want we spreken thuis Gujarati (een indische taal). Maar
ik vind het geweldig!”
De joodse ouders en leerkrachten die ik sprak, zijn al even enthousi-
ast. “het gaat niet zo goed in de wereld”, vertelt een leraar. “ik denk
dat wij de wereld tonen hoe het zou moeten zijn. Onze school is ei-
genlijk een lichtend voorbeeld.” De drie kinderen van de man gingen
allemaal naar king David en waren later succesvol op de universiteit
van Oxford.
Ouder trevor Aremband komt uit zuid-Afrika. “in johannesburg zijn
er joodse scholen, maar die zijn volledig joods. toen we voor de eer-
ste keer op king David kwamen, was dat een schok voor ons. Maar
de integratie verloopt zo vlot. De hele hedendaagse wereld zou deze
weg moeten inslaan. Mijn zoontje van acht heeft ongelofelijk veel
moslimvriendjes.”
het allerbelangrijkste is, zo zeggen veel mensen me, dat de vriend-
schapsbanden die op king David gesmeed worden, voor eeuwig en
altijd zijn. ik hoorde iemand vertellen over rebecca die vanuit de
verenigde Staten komt overvliegen voor het huwelijk van Fatima. ie-
mand vertelde me ook het verhaal van twee mannen, een jood en
een moslim. ze werden vrienden in de peuterklas, gingen later samen
naar school en naar de universiteit, en vandaag wonen ze vlakbij el-
kaar. Met hun vrouwen en hun kinderen zijn ze momenteel samen op
vakantie.
king David werd niet opgericht met de bedoeling een symbool van
de interreligieuze samenwerking en vriendschap te zijn. De school
startte in 1865 als “the hebrew School”, en bleef volledig joods tot
het einde van de jaren vijftig.
twee parallelle evoluties begonnen zich sindsdien af te tekenen.
De moslimbevolking in sommige wijken van de middelklasse, zoals
Moseley, kende een sterke groei. tegelijkertijd nam het aantal britse
joden buiten de grote steden londen en Manchester af. Al in het be-
gin van de jaren zestig kwamen de eerste moslimkinderen naar de
school. Maar pas recent maken ze de meerderheid van de leerlingen
uit. vandaag telt de school 35% joodse kinderen, 50% moslims en
15% christenen, sikhs en andere gelovigen.
“veel mensen reageren erg verrast als ze zien dat onze school niet
voorbehouden is aan de happy few”, vertelt langford. “voor de helft
van onze leerlingen is engels niet de moedertaal. het is verbazing-
wekkend om zien dat het toch wérkt. Sinds kort zit er een chinees
jongetje op de school. een paar weken geleden kon hij in het engels
alleen de weg naar het toilet vragen. nu spreekt hij vlot engels, en kan
hij het Shema perfect opzeggen.”
“je zou succes bijvoorbeeld kunnen
meten aan het aantal racistische in-
cidenten op school. De directie moet
die verplicht melden aan de leA (lo-
cal education Authority). we kennen
er maximum eentje per trimester.
een ruwe discussie met wat racistisch
woordgebruik op de speelplaats reke-
nen we ook tot die incidenten. ik heb
ook lesgegeven op multiculturele
scholen in het stadscentrum. Daar ge-
beurt er veel, veel meer. Misschien tel-
len ze daar elke week wel één of meer
incidenten.”
Ook op het vlak van de SAts (Scho-
lastic Aptitude test) en de ofciële in-
specties blinkt king David uit. De school
krijgt op alle vlakken de score ‘goed’ mee, de tweede hoogste quo-
tering. Ofsted, de inspectiedienst, besteedde in haar laatste verslag
specifek aandacht aan de mix van kinderen van verschillende rassen
en religies. uit de laatste SAt-resultaten blijkt king David voor alle
vakken ver boven het nationale gemiddelde te scoren.
Steve langford, die aan de universiteit van warwick economie stu-
deerde, is eigenlijk zelf ook een paradox. zijn beide ouders behoren
tot de engelse kerk. hij maakte kennis met het judaïsme op een joods
zomerkamp in Massachusetts. zijn interesse zorgde ervoor dat hij als
leerkracht aan de slag kon op king David. nu leert hij ivrit in avond-
school en trekt hij tijdens zijn vakanties naar israël.
De Singers hill-synagoge in birmingham is één van de fnanciële
steunpilaren van de school. De rabbijn is erg trots op Steve langford
en op de buitengewone interreligieuze reputatie van king David.
“De king David-school is verbazingwekkend”, zegt rabbijn tann. “vol-
gens mij werkt deze aanpak omdat racisme alleen maar door volwas-
senen kan aangewakkerd worden. kinderen zijn uit zichzelf nooit ra-
cistisch. ze willen gewoon vrij en blij spelen met alle andere kinderen.
De problemen kunnen alleen maar beginnen, wanneer volwassenen
hen zeggen dat ze niet met een bepaald iemand mogen spelen om-
dat hij of zij bijvoorbeeld zwart of moslim is.”
“wij kennen nooit problemen van racistische of interreligieuze aard.
Absoluut nooit. Op twintig jaar tijd is er geen enkel incident van be-
tekenis geweest. we leren de kinderen dat, wanneer ze iemand echt
niet graag hebben, ze die persoon beter mijden en naar de andere
kant van de speelplaats gaan. ik ben er zeker van dat de wereld vre-
devoller zou zijn, als meer mensen naar de king Davidschool zouden
komen.”
nnn
Een joodse jongen zit naast een moslim meisje in de klas.
Open brief aan de iraanse president
Mahmoud Ahmadinejad geschreven
door de gewezen Franse minister
van Defensie
Geachte heer president,
Om eerlijk te zijn: bij het aanvangen van deze brief had ik geen zin om u op deze manier te
begroeten; de titel houdt immers een minimum van respect in. ik gebruik hem niettemin
omdat u namens het iraanse volk zegt te spreken. Op foto’s, zie ik voor u juichende menigten,
blijde gezichten en opgeheven handen. in europa hebben wij die ook gekend. Maar dat was
voor ons in een donkere periode, een tragisch tijdperk waarvan we de schaamte en de angst
blijven dragen.
een van de meest beschaafde volkeren ter wereld, een volk dat tot op het hoogste niveau haar toewijding aan de flosofe, de mu-
ziek, de dichterskunst en de wetenschap had bewezen, leefde in ons midden. Maar dan kwam er een verschrikkelijke haat en een
waanzinnige rassenhaat. Men noemde deze waanzin een wereldoorlog.
Maar het was vooral een oorlog tegen alles wat menselijk in ons was. boeken werden verbrand, intellectuelen afgemaakt en kinde-
ren gedeporteerd en vermoord. Alles wat de mens eer aandeed werd met de voeten getreden.
en zo kom ik weer bij u: een deel van dat mensenvolk, het joodse volk, werd klaargemaakt om door de hel te gaan – de hel op aarde.
O, ik geef het toe: het was noch het grootste, noch het rijkste, noch zelfs het sterkste volk. het bestond uit mannen en vrouwen die
lang en ver hun geloof, hun vragen over de wereld, over God, over de noodzaak om te leven of om te lijden gedragen hadden. ze
zaten vaak met hun neus in de boeken, ze besteedden veel tijd aan denken en flosoferen, ze begrepen niet waarom ze onbemind
waren, waarom ze ‘untermensch’ genoemd werden en als ongedierte werden behandeld. ze werden in heel europa opgejaagd,
opgesloten, gefusilleerd, verbrand en opgehangen.
van dat alles bent u perfect op de hoogte maar ik vermeld het hier toch, en om de volgende drie redenen:
De eerste is dat wij – ik zeg “wij” bij wijze van spreken – niet zullen aanvaarden dat dit zich ooit zal herhalen. ik ben niet joods, maar de
joden zijn, zoals de perzen, mijn broeders in de mensheid. De tweede reden is dat zij net als u en ik recht hebben op een vaderland.
Of dat nu Frankrijk of israël is maakt niet uit. en uiteindelijk de derde reden, die zal u waarschijnlijk niet bevallen, maar ik geef ze u
toch.. wat zij, de joden dus, aan de wereld hebben gegeven (en het is waarschijnlijk daarom dat u ze van de kaart wilt vegen), is een
opvatting van de mens en van zijn bestemming en de verrijking die ze hebben gegeven aan zoveel beschavingen en doorheen
zoveel eeuwen.
Meneer de president, u hebt het recht om nationalistisch te zijn. u hebt het recht om trots te zijn op de geschiedenis van het perzi-
sche volk. u hebt het recht om uw geloof te belijden en te bidden tot Allah, de meest genadevolle en de meest barmhartige, zoals
hij aan het begin van elke sourate in de koran wordt genoemd. u meent het recht te hebben om vrouwen te sluieren, tegenstanders
te folteren, journalisten die u tegenspreken gevangen te zetten, kinderen ter dood te brengen en minderheden te vervolgen.
Maar u hebt niet het recht om op israël de troebele en begerige blik vol haat te werpen die bij elk van uw redevoeringen over dit
land, in uw ogen verschijnt. want mij lijkt het dat u in deze Staat het vrije woord, de verscheidenheid van de politieke partijen, de rol
van de oppositie, de onafhankelijkheid van de rechtspraak, het wetenschappelijk onderzoek en waarschijnlijk eveneens de moed...
haat. Met andere woorden, u haat alles wat wij zo bewonderen aan dit land.
De personen die de vergadering van wannsee hebben georganiseerd (nazi conferentie in Berlijn, 1942, red.) waar de vernietiging van
de joden van europa werd gepland, zijn thans allen dood. natuurlijk, zoals elk van ons, zult ook u dit lot ondergaan.
ik acht het alleen maar wenselijk, voor u zelf, voor het perzische volk, voor de israëlische en de iraanse kinderen die u zullen overle-
ven, dat niemand dan de onweerstaanbare drang zal voelen opkomen om op uw graf te spuwen.
Getekend, François léotard
voormalig Frans minister van Defensie
Vertaald uit het Frans door Anne Leeuw
Francois Léotard
bui tenlAnD
3
jOODS Actueel
Wij wensen
u een
PRETTIG
PESACH
FEEST
ISRAELISCHE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ
oLMert “ik Ben geen popuLaire
preMier”
“Ik ben geen populaire premier. De enquêtes tonen dit aan en ook de
media houden niet van mij. Oppositieleden… en zelfs politici uit mijn
eigen partij hebben het hier geregeld over''. Opmerkelijke woorden
van ehud Olmert onlangs tijdens een partijcongres van kadima.
Olmert ging verder en vroeg de aanwezigen om zich af te vragen
wat ze liever hadden; “Een populaire premier of iemand die zijn werk
goed doet”. hij bevestigde ook dat hij zijn ambtstermijn zou afma-
ken en dat hij geen vervroegde verkiezingen zou uitroepen zoals
de oppositie dat wil. “Ik ben hier om te leiden en te werken”; aldus
de premier.
Olmert lichtte verder nog toe dat hij waarschijnlijk populairder
zou zijn geweest indien hij dingen in het verleden anders had ge-
daan. hij refereerde hiermee naar de oorlog in libanon en de be-
groting. Maar hij belichtte ook zijn successen zoals de strijd tegen
de armoede, volgens een laatste rapport zijn er dit jaar minder
burgers die onder de armoedegrens leven. De verschillende on-
derzoeken van mogelijke corruptie tegen hem schoof hij aan de
kant. “Als ik het belangrijker had gevonden om tijd te steken in mijn
publieke relaties had ik een afspraak gemaakt met mijn advocaat in
plaats van met de Palestijnse president“', waren zijn woorden. “En
als dit de prijs is die ik hiervoor moet betalen, dan blijf ik liever niet
populair”.
MiLJardair scHenkt 25 MiLJoen
aan BirtHrigHt israëL
De joods-Amerikaanse Sheldon Adelson, de op twee na rijkste
man van de verenigde Staten, heeft een donatie gedaan van 25
miljoen dollar aan de organisatie taglit/birthright israel. Door deze
donatie en steun van de israëlische regering kunnen deze zomer
20.000 joodse jongeren van over de hele wereld gratis op reis naar
israël.
De bedoeling van de reizen die taglit/birthright israel sinds
1999 aanbiedt, is dat de joodse jongeren een emotionele
band met de joodse staat krijgen, en dat met name in de ver-
enigde Staten de verwatering van het jodendom wordt tegen-
gegaan. ‘De ‘birthright’-ervaring moet voor de joden van de
21ste eeuw net zo’n vanzelfsprekend ritueel worden als de be-
snijdenis of de bar mitzva’, zegt marketingdirecteur Gidi Mark.
De snelle toename van gemengde huwelijken heeft joden in
Amerika de laatste twintig jaar verder doen assimileren. De alar-
merende rapporten krijgen in israël veel aandacht. het oprukken
van kerstbomen in joodse huiskamers wordt er als een teken van
verval beschouwd. nog maar 56 procent van de joodse Amerika-
nen vindt de joodse staat van belang voor hun identiteit. Maar
onderzoek onder ‘birthright’-reizigers heeft in 2005 uitgewezen
dat 93 procent van
hen zich na afoop van
de trip meer met israël
identifceerde. (Bron: De
Volkskrant via joods.nl)
i SrAel i SrAel
38
jOODS Actueel
ANTWERP PORT AUTHORITY Tel. +32 3 205 20 11 Fax: +32 3 205 20 20 info@haven.antwerpen.be
israël zal geen zaken doen met de nieuwe palestijnse regering en zal
de internationale gemeenschap oproepen dat evenmin te doen. Dat
heeft de woordvoerder van het israëlische ministerie van buitenland-
se zaken, Mark regev, gezegd. regev zei dat het regeerakkoord dat
hamas en Fatah hebben gesloten niet voldoet aan de belangrijkste
eisen van de internationale gemeenschap. Die eisen zijn verwerping
van het geweld tegen israël, de erkenning van het bestaansrecht van
het land en aanvaarding van de akkoorden die de palestijnen in het
verleden met israël hebben gesloten. in het regeerakkoord staat dat
palestijnse vluchtelingen moeten kunnen terugkeren naar israël en
dat de palestijnen het recht hebben zich te verzetten tegen israël.
volgens regev betekent dit dat de palestijnse regering vrede en ver-
zoening van de hand wijst.
noorwegen, dat geen deel uitmaakt van de eu, was het eerste eu-
ropese land dat de legitimiteit van nieuwe palestijnse regering aan-
vaardde. noors vice-minister van buitenlandse zaken, johansen, ont-
moette dan ook hamas premier haniyeh in Gaza. hierop annuleerde
het israëlische ministerie van buitenlandse zaken haar geplande be-
sprekingen met johansen.
noam Shalit, vader van de gekidnapte soldaat Gilad Shalit riep de eu
op de nieuwe regering niet te aanvaarden zolang hamas geen duide-
lijkheid verschaft over het lot van zijn zoon. eu gezanten verklaarden
te hopen dat de nieuwe palestijnse regering het geweld zou afzweren
en israël zal erkennen zodat het relaties met de regering kan hervat-
ten. Op dit ogenblik is dat nog steeds niet gebeurd en zal fnanciële
hulp via de regering om gebeuren. De vS verklaarde dat het ‘mis-
schien’ wel contacten zou leggen met leden van de regering die niet
lid zijn van hamas. zo had de nieuwe minister van Financiën, Salam
Fayyad, al een ontmoeting met de Amerikaanse gezant jacob walles.
israëL doet geen zaken
Met nieuWe paLestiJnse regering
Uw kunstgebit vakkundig hersteld.
Tandlabo Freida
Lange Leemstraat 174
03 230 86 82
kareL de gucHt Bezoekt
Het Midden oosten
belgisch minister van buitenlandse zaken karel de Gucht bracht
vorige week een bezoek aan het Midden Oosten. hij bezocht er
de belgische troepen in zuid libanon en had een gesprek met de
Syrische president Assad. in jeruzalem ontmoette De Gucht zijn
ambtsgenote tzipi livni en de israëlische premier Olmert. De mi-
nister ging ook praten met leden van de nieuwe palestijnse rege-
ring, maar enkel zei die niet deel uitmaken van hamas. israel vond
die stap geen goed idee maar De Gucht verklaarde het anders: "Er
is vanuit Europa altijd aangedrongen op een regering van nationale
eenheid en nu die er is, zal een ontmoeting een versterking betekenen
van de gematigde elementen in de Palestijnse regering, en niet van
Hamas".
gilad shalit
"We zullen de Palestijnse regering vooral beoordelen op basis van
haar acties in het veld", zo klonk het bij De Gucht. zo wil hij een
snelle oplossing zien voor de israëlische korporaal Gilad Sha-
lit, die op 25 juni vorig jaar in de Gazastrook -vermoedelijk door
hamasleden- werd ontvoerd, en wil hij dat hamas het terrorisme
afzweert. bij livni drong De Gucht er op aan de bewegingsvrij-
heid van de palestijnen in de bezette gebieden te verhogen.

Karel De Gucht op bezoek bij Ehud Olmert.
i SrAel
41
jOODS Actueel
42
jOODS Actueel
BaBYBooM in israëL na oorLog
in LiBanon

in israël is een heuse babyboom vast te stellen in de nadagen van
de invasie van Libanon vorige zomer. Het aantal zwangere vrou-
wen is met een derde gestegen.
De stijging blijkt uit de laatste gezondheidsstatistieken. het aantal
vrouwen in hun vijfde, zesde en zevende maand zwangerschap ligt
in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode zeker 35 procent ho-
ger. Gila bronner van het Sheba Medical centre in tel Aviv verklaarde
dat een verhoogde voorplanting na een oorlog “de bevestiging van
het leven is: jullie wilden ons vernietigen, maar het is jullie niet gelukt,
integendeel.” bronner verwees ook naar het verleden. Ook na afoop
van de zesdaagse Oorlog (1967) en de jom kippoeroorlog (1973) is
een vergelijkbare babyboom vastgesteld. "Iedereen had toen ook wel
een familielid en een goede vriend of buur die in het leger was en iedereen
was overgelukkig toen ze weer thuis waren. Dat is mede een verklaring
voor het babyfenomeen."
i SrAel
dicaprio zorgt voor opstootJes
aan kLaagMuur
het bezoek van de Amerikaanse acteur leonardo Di caprio en zijn
israëlische vriendin, het model bar raphaeli, aan de klaagmuur
heeft eerder deze maand voor behoor-
lijk wat opstootjes gezorgd. bodyguards
van de sterren raakten slaags met pers-
fotografen. De problemen begonnen
toen de paparazzi het koppel volledig
omsingelden, aldus de israëlische po-
litie. er werden slagen uitgedeeld. een
fotograaf raakte ernstig gewond en
twee bodyguards van Di caprio werden
voor ondervraging opgepakt.
stakingen kosten staat MiLJoenen
Deze maand woedde een vier dagen lange staking bij de israëlische
nationale bank. Aanleiding was een discussie over een teveel aan f-
nanciële tegemoetkoming die werknemers van de bank jaren hadden
gekregen, en thans tegen hun zin moesten terugbetalen. De werk-
nemers van de nationale bank behoren tot de best betaalde van het
land en krijgen bij pensioen een bonus van 2 miljoen shekel (omge-
rekend een half miljoen euro). De man op de straat kon maar weinig
sympathie uitbrengen voor de stakende bedienden.
tijdens de staking werden de wisselkoersen niet weergegeven wat
voor veel problemen zorgde daar de dollar een belangrijke valuta
blijft, vooral voor vastgoed. volgens experts zou de schade door de
staking in de miljoenen dollars oplopen. even werd gevreesd dat ook
baar geld niet meer beschikbaar zou zijn. Maar na persoonlijke inter-
ventie van premier Olmert werd het dispuut bijgelegd en de staking
beëindigd. Olmert bemoeide er zich pas persoonlijk mee nadat direc-
teur van de bank, de topeconoom en voormalig directeur van het iMF,
Stanley Fisher, met ontslag dreigde indien de staking niet snel zou
worden bezworen.
een week na de staking bij de bank was er tevens een nationale sta-
king uitgeroepen door de grootste vakbond van het land. Al het vlieg
en treinverkeer werd geschrapt en openbare ambtenaren waren niet
op hun post. het is de derde grote staking in minder dan een jaar
tijd.
antWerpse studenten
BeHoren tot de top in
israëL
kevin en Serge rosenblum, 19-jarige
tweelingbroers uit Antwerpen, behoren
tot de beste studenten van israël. beiden
studeren aan de befaamde technion uni-
versiteit in haifa. De twee zijn drieënhalf
jaar geleden geëmigreerd naar israël van-
uit Antwerpen. hun vader is in belgië ac-
tief als huisarts terwijl hun moeder advocate is. in Antwerpen gingen
ze naar de Yavne school waar ze op hun 16de al afstudeerden. binnen
een half jaar ronden ze hun universitaire studies af in de vakken elek-
tronica en fysica. ze zullen dan slechts 20 jaar oud zijn. er verscheen
een uitgebreid artikel over de tweeling in de grootste israëlische
krant, Yedioth Acharonoth. De twee trokken vanaf het begin de aan-
dacht door hun enorm hoge scores (ze behalen gemiddeld 98%). Aan
de krant verklaarden ze: ‘’we zijn niet hoogbegaafd, we zetten ons
enkel erg in voor onze studies. we zetten een doel voor ogen en gaan
ervoor, tot het einde. je moet nooit zeggen dat iets niet haalbaar is
maar je moet doorgaan tot je je doel bereikt hebt’’.
confLict Met HezBoLLaH kriJgt
officiëLe naaM
het confict van vorige zomer tussen israël en hezbollah heeft vo-
rige week een ofciële naam gekregen, de tweede libanonoorlog.
premier Olmert verzette zich lange tijd tegen het gebruik van de
term oorlog en wilde het liever een ‘militaire operatie’ noemen. Dat
was niet naar de zin van de ouders van gesneuvelde soldaten. Op de
graftombes schreef het leger tot nu toe, ‘gestorve n tijdens militaire
operaties’ of ‘omgekomen in gevechten in zuid libanon’. Olmert wou
de naam oorlog niet gebruiken omdat hij dan de eerste premier van
israël zou worden die een oorlog voerde waarbij het land niet de
duidelijke overwinnaar was. Yaacov edri, die deel uitmaakte van het
knesset comité die de naam uitkoos, verduidelijkte wel dat de bena-
ming niet volledig juist is. want ofcieel gezien bestaat er geen ‘eerste
libanon oorlog’. De gevechten in 1982 in libanon heetten ‘Operatie
vrede voor Galilee’.
in libanon wordt het confict van afgelopen zomer simpelweg de
oorlog van de zomer genoemd terwijl hezbollah een dure marketing-
campagne opzette om de oorlog “De heilige Overwinning” te noe-
men. tijdens het confict kwamen 1,200 libanezen en 159 israëli’s om
het leven.
opnieuW offerdienst?
De oferdienst op de tempelberg in jeruzalem moet hersteld worden.
Dat meldt de israëlische orthodoxe nieuwssite Arutz Sheva. een aantal
rabbijnen heeft meegedeeld dat ze een reorganisatie hebben doorge-
voerd in het zogenaamde Sanhedrin. Dit hoogste religieuze joodse col-
lege, met 71 leden, is sinds enige tijd weer actief in israël. volgens een
woordvoerder van de groep is het de bedoeling van het Sanhedrin om
nog tijdens het komende joodse paasfeest dierenofers te brengen op
de tempelberg. Op deze plaats, waar nu twee islamitische heiligdom-
men staan, stonden ooit de eerste en de tweede joodse tempel. De
laatste tempel, ook wel bekend als de tempel van herodes, werd in het
jaar 70 verwoest door de romeinen. Sinds die tijd worden er in israël
geen ofers meer gebracht. Orthodoxe rabbijnen zijn tegen het herstar-
ten van oferdiensten voordat de Messias komt.
KoRT NIEUws
Met MedeWerki ng van i sraëL aktueeL nederLand
44
i SrAel
jOODS Actueel
4
jOODS Actueel
4
AnAlYSe
DE pALEsTIJNsE MYThE
door MaX scHi ck
Israël maakt slechts 0,1 procent
uit van het Midden-Oosten
voor de buitenstaander die regelmatig door de verschillende media
met kritiek op israël gebombardeerd wordt, lijkt alles uiterst simpel:
israël bezet palestijns land, heeft een groot gedeelte van de Arabische
bevolking buitengegooid, en is dè grote hindernis om tot vrede in het
Midden Oosten te komen. Simpel, nietwaar? De realiteit is echter, dat
het reeds jarenlang aanhoudende palestijns zelfmoordterroris-
me niets te maken heeft met de eis op een eigen land,
noch met de wens van de moslims om controle te
verkrijgen over “hun” heilige plaatsen. verwon-
derd?
hoe komt het dan, dat er zich vóór de zes-
daagse Oorlog in 1967 nooit een noe-
menswaardige palestijnse onafhankelijk-
heidsbeweging gemanifesteerd heeft?
u denkt misschien dat de reden ervan
is, dat israël voor 1967 de westbank en
Oost-jeruzalem niet bezet had? het is
echter zo, dat de israëli’s judea, Sama-
ria, en het oude gedeelte van jeruzalem
niet op de palestijnen noch op Yasser
Arafat veroverd hebben. Die gebieden
waren reeds sinds 1948 bezet door ko-
ning hussein van jordanië. heeft er in die
tientallen jaren ooit iemand aan jordanië
gevraagd deze gebieden terug te geven aan
de palestijnen? is er ook maar één enkele unO-
resolutie hieromtrent genomen geweest? Absoluut
niet. hoe komt het dan dat de palestijnen na 1967 ineens
hun nationale identiteit ontdekt hebben?
de waarheid is, dat palestina een mythe is
De naam palestina wordt voor het eerst gebruikt in 135 na christus
door de romeinse keizer hadrianus. niet genoegen nemend met het
verjagen van de joden uit judea, (die daar reeds meer dan 1000 jaar
woonden!) en het verwoesten van de tempel in jeruzalem, vond hij
het ook nodig om de laatste joden de toegang tot het heilige land te
ontzeggen, en elk spoor van joodse beschaving uit te roeien, door de
naam van het land te veranderen in palestina, een derivaat van “phili-
stijnen”. De Filistijnen waren het volk waar Goliath toe behoorde, en
die eeuwen ervoor verslagen waren door het joodse volk. het was de
romeinse manier om vernedering aan de wonde te koppelen. uitein-
delijk probeerde hij ook de naam van jeruzalem in “Aelea capitolina” te
veranderen, maar dit laatste had minder succes. het land werd vervol-
gens opeenvolgend bezet door de romeinen, de kruisvaarders, de Ot-
tomanen, en even de engelsen, juist na de eerste wereldoorlog. vanaf
1917 toont de britse regering met de balfour Declaratie haar goedkeu-
ring voor een joodse soevereine staat op een gedeelte van het land.
een palestijns volk?
De palestijnen zijn geen volk. ze zijn het ook nooit geweest; ze hebben
geen eigen taal, geen eigen cuisine, geen eigen artefacten, en tot voor
kort ook geen eigen leider, kortom, niets wat van een groep individuen
een volk maakt. er heeft nooit een palestina, bestuurd door palestij-
nen, bestaan. het zijn Arabieren, geassocieerd aan jordanië, dat zelf
een britse uitvinding is (1922).
De Arabieren controleren 99,9 % van het Midden-Oosten, terwijl is-
raël slechts... 0,1 % van de regio uitmaakt. Maar zelfs dat is teveel voor
de Arabieren; ze willen alles, een “judenrein” Midden-Oosten. en daar
wringt het schoentje bij de Arabische wereld: hebberigheid, jaloezie,
en misplaatste ferheid. wat israël ook als toegevingen doet, het zal
nooit voldoende zijn. en elke concessie vanwege israël wordt door de
Moslimwereld als een zwakheid bestempeld. Daardoor is elke toege-
ving van israël er een te veel.
“Heilige” plaatsen van de islam in israël:
hieromtrent zijn we snel uigepraat: die zijn er gewoon-
weg niet. Allicht shockeert u dit, maar dat is enkel,
omdat de internationale media deze brutale
waarheid heimelijk verzwijgen. het is politiek
“incorrect”. De leek denkt natuurlijk direct
aan de Al Aksa moskee en de moskee van
de rotskoepel, die het derde heiligdom
van de islam zouden zijn. Alweer fout!
De koran vermeldt Mekka en Medina
wel honderden keer, terwijl de naam
jeruzalem zelfs niet één enkele maal
geschreven staat. Daarentegen staat
jeruzalem (Yerushalaim) maar liefst
669 keer in de thora... De profeet Mo-
hammed zou zijn nachtelijke reis naar
“de verre Moskee” ondernomen hebben,
en die moskee zou in jeruzalem zijn (17de
Soerat). niets is echter minder waar. een
korte analyse van de korantekst laat duidelijk
verstaan dat het om de grote moskee in Medina
gaat. Mohammed heeft nooit een voet in jeruzalem
gezet ! het hele verhaal is een combinatie van droom,
verbeelding en mythe. De joden daarentegen kunnen hun aan-
wezigheid in jeruzalem terugvoeren tot aartsvader Abraham. Maar
zelfs daar wordt de geschiedenis geweld aangedaan; terwijl volgens
de bijbel Abraham zijn zoon isaak (Yitschak) op bevel van G’D naar de
berg Moriah (awlwéér jeruzalem) brengt om hem te oferen, maken
de Moslims daar millennia later daar ismaël van.
ooit vrede?
De laatste oplaaiing van palestijns geweld, de intifada, zou zijn oorzaak
gevonden hebben in het bezoek van Ariel Sharon aan de tempelberg
(een grove leugen, daar de intifada reeds jaren ervoor door Arafat en
zijn trawanten gepland was)! De tempelberg, waar ooit de tempel van
Salomon gestaan heeft, en waar nu een moskee staat, precies op het
“heilige der heiligen”, een plaats waar enkel de joodse hogepriester,
éénmaal per jaar, tijdens de dienst van Yom kippoer mocht komen.
hoe moet een jood zich voelen, wanneer hij bedreigd, beledigd en
gestenigd wordt om zo ver mogelijk weg te blijven van de voor hem
allerheiligste plaats?
wat is dan de oplossing om tot vrede in het Midden-Oosten te komen?
eerlijk gezegd, is er weinig, zoniet helemaal geen hoop op vrede. en
een palestijnse staat al zeker niet.
het zou een terroristische entiteit worden, die als punt van het “zwaard
van de islam” zou fungeren, met als enig doel elke joodse aanwezig-
heid in de regio uit te roeien.
Mocht er toch een kleine mogelijkheid op vrede zijn, dan kan dat enkel
door te beginnen met de waarheid te laten zegevieren: zo lang men
het joodse volk zijn 5000 jaar oud legitiem recht op een vaderland
ontzegt, zo lang de Arabische wereld een stortvloed aan leugens in
de wereld blijft rondstrooien, zal er slechts chaos in plaats van vrede
komen. zolang de Arabische diplomatie van leugens aanhoudt, zal het
Midden-Oosten geen rust kennen. n
Antwerpen & DiAMAnt :
De jOODSe cOnnectie
door rudi van poeLe
Antwerpen telt reeds meer dan een eeuw een grote joodse bevol-
king, maar dat is ooit wel anders geweest. Om de binding tussen Ant-
werpen, joden en diamant te begrijpen moeten we eerst de geschie-
denis induiken. india was sinds duizenden jaren de enige vindplaats
voor diamanten. De stenen hadden een mythische uitstraling omdat
ze als onverwoestbaar golden, niet omdat ze schitterden, dat kwam
pas toen ze ook konden worden geslepen. De gewoonte om een ring
met diamant aan de middenvinger van de linkerhand te dragen stamt
uit de tijd van het oude egypte. De egyptenaren waren ervan over-
tuigd dat de liefdesader rechtstreeks van het hart naar het topje van
de derde vinger aan de linkerhand liep.
Diamant werd eeuwenlang uitsluitend gedragen door koningen en
andere machthebbers als symbool van macht, moed en onoverwin-
nelijkheid. het woord diamant komt van het Griekse ADAMAS – on-
overwinnelijk. De opkomst van de diamantindustrie- en handel hangt
dus ook samen met de uitvinding van het diamantslijpen.
De traditie van een diamanten verlovingsring dateert uit 1477, toen
Maria van bourgondië een ring met diamant van de aartshertog
Maximiliaan van Oostenrijk kreeg. in navolging van dit beroemd lief-
despaar gingen steeds meer verliefde koppels ringen met diamanten
dragen. Geliefden schonken elkaar ringen met puntige diamanten en
gebruikten deze stenen om liefdesverklaringen in allerlei oppervlak-
ken te krassen. talloze kunstenaars, waaronder rubens, hebben hun
licht in verf gevat. De diamantbewerking zelf is dan ook al eeuwen-
lang met Antwerpen verbonden. Stad en diamant zijn zo sterk met
elkaar verbonden dat de Sinjoren een volkse benaming hebben be-
dacht: ze werken niet in de diamantindustrie, maar aan ’t Steentje.
De invoer van de ruwe diamant naar onze streken gebeurde vanuit
india via venetië naar brugge. De diamanthandel was grotendeels in
handen van joodse handelaars, die wegens diverse vervolgingen snel
wilden kunnen vertrekken. De waardevaste diamanten gaven hen de
kans om hun hele bezit in een zakje te verbergen en mee te nemen.
uit de vijftiende eeuw stamt ook het verhaal dat de bruggeling lo-
dewijk van bercken het diamantslijpen zou hebben uitgevonden.
jammer genoeg klopt dit niet daar de slijptechniek al van in de 14e
eeuw bekend was. lodewijk heeft in berchem toch zijn eigen straat
gekregen en zijn beeld prijkt ook op de hoek van de jezusstraat en de
leysstraat. Maar wat dan nog, ook brabo heeft zijn standbeeld, en die
heeft zeker nooit bestaan.
De teloorgang van de brugse haven gaf de Scheldestad de gelegen-
heid de diamanthandel over te nemen. vooral nadat vasco da Gama
in 1498 de directe overzeese verbinding met india had ontdekt, ver-
loor het transport over land tussen venetië en brugge zijn belang. De
indische diamant werd vanaf de 16e eeuw rechtstreeks naar Antwer-
pen gebracht, de lokale slijpers kregen spoedig bekendheid. toen de
Sefardische joden, afkomstig uit de islamitische delen van Spanje en
portugal, op de vlucht gingen voor de inquisitie trokken ze massaal
naar het toen nog tolerante Antwerpen. De meesten waren gespe-
cialiseerd in geld- en diamanttransacties en vulden met hun kennis
en handelsgeest de ambachtelijke kwaliteiten van de Antwerpse
diamantbewerkers aan. zo vierde ‘het Steentje’ in de metropool zijn
eerste hoogdagen omstreeks 1580. Maar vijf jaar later, met de val van
Antwerpen (1585), was ook hier het laatste greintje tolerantie zoek.
Samen met tienduizenden Sinjoren vluchtten de joodse handelaars
de stad uit. na de defnitieve scheiding van de nederlanden (1648)
verloor Antwerpen tijdelijk zijn aanzien als diamantcentrum, vooral
ten voordele van Amsterdam en Frankfurt.
Om die reden zijn de meest bekende diamanten, zoals de cullinan
en de hope, herslepen door Amsterdamse vakmensen, niet door Ant-
werpse. er waren nog wel slijpers,maar zij moesten nu de ruwe steen
invoeren via Amsterdam, waar men uiteraard de beste keuze voor
zichzelf hield. van die nood maakten de inventieve Antwerpenaars na-
tuurlijk een deugd. De minderwaardige kwaliteit van de steen noopte
de bewerkers tot het verbeteren van hun technieken. De defnitieve
ontwikkeling van Antwerpen als diamantstad begon vanaf het einde
van de l9de eeuw, met de ontginning van nieuwe diamantvelden in
zuid-Afrika (kimberley en De beers). Deze diamanten werden niet
langer in oppervlakkige alluviale gebieden (rivierbekkens) gevonden,
maar in oude vulkanische kraterpijpen. Deze ontginningswijze hield
de inzet van grote graaf- maal en sorteermachines in en kon enkel
door bijzonder kapitaalkrachtige groeperingen bekostigd worden.
in die periode van overvloedige aanvoer werd in 1904 de eerste Ant-
werpse diamantbeurs opgericht (nu zijn er vier). eveneens omstreeks
die tijd werd de joodse gemeenschap - en meteen de diamantbran-
che - versterkt door immigranten uit Oost-europa, die daar het slacht-
ofer waren van de pogroms en via de haven van Antwerpen naar
Amerika wilden reizen. Gebrek aan geld dwong velen te blijven en
de rangen van de reeds in Antwerpen aanwezige joden te versterken.
toen in 1907 de aanvoer van diamanten van iets mindere kwaliteit uit
de verschillende koloniale gebieden in Afrika op gang kwam, gaf dit
de aanzet tot de huisnijverheid bij de arme maar honkvaste boeren
in de kempen.
Slechts een klein gedeelte van de totale aanvoer van ruwe diamant is
bruikbaar als edelsteen, de rest is industriesteen. het gebruik van deze
industriediamant kende een hoge vlucht sinds krupp hem begon te
gebruiken voor het vervaardigen van zeer harde gereedschappen die
enkel met behulp van de nog hardere diamanten konden geslepen
worden. Ook de productie van boort is een belangrijk onderdeel, om-
dat dit afvalproduct van het slijpen de basis is voor de vervaardiging
van slijpmachines.
De joden hebben Antwerpen niet meer losgelaten en zijn intussen
niet meer weg te denken uit het straatbeeld. ze beheersen nog steeds
een zeer belangrijk deel van de diamantmarkt en worden als grote
experts beschouwd. het feit dat er ook andere bevolkingsgroepen uit
de hele wereld aan invloed winnen zet de reeds aanwezige hande-
laars enkel aan nog beter te presteren, wat de algemene kwaliteit van
de Antwerpse diamant enkel kan doen toenemen. Antwerpen heeft
de laatste 100 jaar de ene crisis na de andere overwonnen, het zal al-
lemaal wel loslopen. n
46
jOODS Actueel
48
jOODS Actueel
cultuur & reli Gi e
p
esach, of het paasfeest, behoort tot de "grote feesten" in de
joodse traditie, het is samen met Soekot en Sjawoe'ot één van
de drie pelgrimsfeesten. Dit zijn de feesten waarop destijds,
toen de tempel nog bestond, het gehele joodse volk naar je-
ruzalem kwam om dieren- en graanofers te brengen. Sinds het ver-
dwijnen van de tempel werden echter een aantal feestgebruiken ach-
terwege gelaten, dus geen pelgrimstocht en geen ofers meer, maar
anderzijds werd er ook een groot aantal gebruiken behouden.
pesach begint op de 15de dag van de hebreeuwse maand nissan
(meestal in april) en duurt acht dagen. het is een herdenkings-
viering van de uittocht uit egypte en het wordt erkend als
één van de belangrijke gebeurtenissen in de geschie-
denis van de westerse cultuur in het algemeen maar
zeker van het joodse volk in het bijzonder. volgens
de torah leefden de israëlieten in egypte waar ze
als slaven behandeld werden. Mozes, een israë-
liet die opgroeide aan het hof van de Farao, de
koning van egypte, werd leider van de israëlie-
ten en vroeg de Farao toestemming om met zijn
volk terug te keren naar het land van israël. De
blijvende weigering van Farao resulteerde in een
overhaast vertrek van het volk uit het land onder
leiding van Mozes. het vertrek vanuit egypte ging via
de Sinaïwoestijn waar Mozes en het volk veertig jaar
lang verbleven.
pesach wordt ook het vrijheidsfeest genoemd en het
vrijheidskarakter van het feest wordt dan ook bena-
drukt in de rituelen en gebeden. De exodus (uittocht) van slavernij
naar vrijheid symboliseert naast de fysieke en geestelijke bevrijding
ook de algemene verzuchting om als vrije mensen te kunnen leven.
een ander belangrijk element van dit feest is het samenzijn met de
familie. Op Sederavond, de avond van het feest, bieden het feest en
de traditionele Sedermaaltijd de gelegenheid bij uitstek om met de
ganse familie te tafelen. een belangrijk joods voorschrift daarbij is het
uitnodigen van anderen die geen verwanten hebben met wie ze het
feest kunnen vieren. nog andere namen voor pesach zijn "het feest
van de ongezuurde broden" en “lentefeest”, dat aangeeft in welk sei-
zoen het feest valt.
feestgebruiken
Het verbod om gist te eten - Gedurende het zevendaagse
feest is er een verbod op het eten van gist, het zoge-
naamde chametz. in feite gaat het om een herdenking
van de matzes die de israëlieten aten tijdens hun
vertrek uit egypte. het verbod slaat op alle andere
soorten brood en op alle andere deegwaren.
Het eten van matzah - een plat brood dat ge-
maakt is van ongedesemd deeg. behalve tijdens
de ceremoniële Sedermaaltijd is het eten van mat-
zes geen vereiste, maar voor de meeste joodse fa-
milies (zowel religieuze als traditionele) is het eten van
matzes het alternatief gedurende de feestdagen.
Biur chametz - De verwijdering/vernietiging van
producten met gist - Gedurende de weken die vooraf
gaan aan pesach is het gebruikelijk dat joden hun hui-
zen grondig schoonmaken om zich ervan te overtuigen dat er geen
spoortje "chametz" meer te bekennen valt. niet-religieuze joden
grijpen deze gewoonte aan als een natuurlijke gelegenheid om een
pEsACh,
hET JooDs
pAAsfEEsT
De ‘Sederschotel’ voor het tradi-
tioneel feestmaal.
De Joodse gemeenschap
viert deze maand pesach,
een korte achtergrond van dit feest
4
jOODS Actueel
voorjaarsschoonmaak te organiseren en daarnaast ook om een fees-
telijke atmosfeer in huis te brengen. De vrome joden zien het echter
als een voorschrift dat strikte opvolging verdient en gaan nauwgezet
en planmatig te werk om het "chametz" te verwijderen, zelfs van hun
serviezen en hun kookgerief, ofwel gebruiken ze borden die enkel bij
pesach gebruikt worden. De nacht voor het pesachfeest begint is het
de gewoonte om bij kaarslicht alle hoeken van het huis te controleren
op eventueel achtergebleven kruimels. De staat israël, als vertegen-
woordiger van het joodse volk, verkoopt alle chametz in israël aan
een niet-jood tegen een symbolische prijs en koopt het na de feest-
dagen meteen weer terug.
de seder - Dit is de uitgebreide ceremoniële maaltijd op de avond
van het feest. De familie zit aan de feesttafel voor de Seder - het lezen
van de haggadah en de feestmaaltijd. De haggadah is een compilatie
van traditionele joodse teksten, bestaande uit bijbelgedeelten, pas-
sages uit de Mishna, commentaren en liederen met als belangrijkste
onderwerp de uittocht uit egypte. het doel van deze haggadahlezing
is het doorgeven van de pesachtraditie van de ene generatie naar de
volgende. (daarmee vervult men het voorschrift uit de thora: "en u zal
het uw zoon vertellen"). De rituelen hebben daarom vooral en in de
eerste plaats de bedoeling om de nieuwsgierigheid van de kinderen
te prikkelen. De symbolen zijn symbolisch. Om er enkele te noemen:
het eten van de matzes en de bittere kruiden, het drinken van de
vier bekers wijn, het gezamenlijke zingen en natuurlijk de bijzondere
feestmaaltijd zelf.
afkoman - Om de kinderen aan te sporen om gedurende de seder
niet in slaap te vallen is er het gebruik om een stuk matzah, de zo-
genaamde Afkoman, ergens in huis te verstoppen. De bedoeling is
dat de kinderen er naar op zoek gaan. wie het vindt mag meestal een
beloning in ontvangst nemen.
Mimouna - Op de avond na de zevende dag van pesach, die overigens
een heilige rustdag is, vieren de sefardische joden (van noord-Afri-
kaanse origine) en dan vooral die afkomstig uit Marokko, "Mimouna"
als een onderdeel van de pesachfeestelijkheden. De oorsprong van
deze viering is onduidelijk maar wordt geassocieerd met de herden-
king van de sterfdag van rabbi Maimom ben Abraham, de vader van
de grote middeleeuwse rabbijn Mozes Maimonides (ook bekend als
rambam). Op Mimounanacht trekken mensen van huis naar huis om
hun feestvie-
rende vrienden
en verwanten
te bezoeken. in
buurten waar
veel Marok-
kaanse joden
wonen kan dit
huis-aan-huis-
bezoek tot laat
in de nacht
duren. Ook de
dag nadien is
bestemd voor
het vieren van
f ami l i ef ees -
ten, het is een
dag waarop
men gasten
ontvangt of op
bezoek gaat
en in som-
mige publieke
plaatsen kan
je honderden
feestvi erders
aantrefen bij
een picknick.
De laatste ja-
ren is Mimouna
een feest ge-
worden waaraan iedereen wil deelnemen en politiekers in israël ma-
ken van de festiviteiten gebruik om door hun aanwezigheid op een
goed blaadje te komen bij de Marokkaanse feestvierders.
Bezoek aan israël
De eerste en laatste dag van pesach zijn voor religieuze joden hei-
lige rustdagen en bijgevolg is alle productieve werk verboden. vrijwel
alle israëlische zaken zijn dan ook gesloten. De tussenliggende dagen
(chol ha-Mo'ed) zijn half feestdag en half gewone weekdag. veel kan-
toren en bedrijven zijn dan ook geopend voor een halve dag (meestal
in de voormiddag). israëlische fami-
lies maken in grote getalen gebruik
van deze dagen om op vakantie te
gaan of om daguitstapjes te maken.
Omdat dit in israël ook een school-
vakantieperiode is zullen veel va-
kantiebestemmingen druk bezet
zijn door israëlische gezinnen.
koshere joodse restaurants hou-
den zich aan de geldende pesach-
spijswetten en op veel plaatsen zal
men dan ook "kosher-voor-pesach"
alternatieven aanbieden in plaats
van het gebruikelijke aanbod. Dit
is trouwens de reden waarom veel
kleinere eetgelegenheden uitgere-
kend tijdens pesach hun jaarlijkse
sluiting plannen. n
Vertaling Guido Joris
Een fabriek waar Matzes worden gemaakt volgens
de strengste voorschriften.
Orthodoxe joden in Mea Shearim bij de
traditionele verbranding van gistwaren.
p
esach is in aantocht. in gedachten gaan we meer dan 3300
jaar terug in de tijd. Maar bij deze retrospectie passeren we
altijd weer de holocaust. welke ramp zich in europa heeft vol-
trokken werd in de loop van 65 jaar langzamerhand steeds
duidelijker, zeker bij vergelijking met andere catastrofes uit de joodse
geschiedenis.
volledige vergelding
De bevrijding uit egypte was ‘veel meer’ bevrijding dan de bevrijding
die wij in 1944 hebben meegemaakt. in Sjemot (exodus) 14:30 vertelt
de tora, dat de joden zagen hoe de egyptenaren stierven aan de oe-
ver van de rietzee. De verklaarders geven vier redenen waarom de
joden hun verdrukkers moesten zien sterven: het was om de joden
ervan te overtuigen dat de egyptenaren het er niet levend vanaf ge-
bracht hadden aan de andere kant van de rietzee. bovendien zagen
de stervende egyptenaren dat de joden de overkant wel levend had-
den bereikt. hun derde reden luidt, dat het joodse volk de buit van
egypte kon verzamelen (als een soort restitutiebetaling) en tenslotte
opdat de joden de egyptenaren zo konden terechtwijzen voor hun
misdaden tegen de mensheid.
na de Holocaust niets van dit alles
het leed was geleden. het verleden kon niet meer worden terugge-
draaid. Maar niettemin hebben wij zelden in de joodse geschiedenis
zo een volledige vergelding mogen meemaken met het oog op de
toekomst: “hoe gaan wij hiermee verder; hoe verwerken we de ver-
volgingsstress?”. na de tweede wereldoorlog hebben wij helaas niets
van dit alles meegemaakt. wij zijn eraan gewend geraakt dat onze ver-
drukkers vrijuit gingen, bezittingen kwamen niet of nauwelijks terug
en iedereen bekroop een gevoel van rechteloosheid en machteloos-
heid. lange tijd was er geen gelegenheid om de Duitsers terecht te
wijzen voor hun slechte gedrag. De wiedergutmachung kwam slechts
langzaam en laat op gang. herstelbetalingen lieten tergend lang op
zich wachten. Duitsland en japan zijn anders dan egypte na het deba-
cle bij de rietzee sterker dan ooit uit de oorlog teruggekomen.
Hoop
toch blijven wij hopen. De toekomst zag er in 1948 weer veel be-
ter uit. De dageraad begon te gloren! Maar langzamerhand – anno
2007/5767 – zijn de problemen weer niet meer van de lucht. er is een
bekend verhaal van een man die zijn vriend ieder jaar op de Seider
uitnodigde. toen de gastheer het gebed lesjana haba’a bieroesjala-
jiem – volgend jaar in jeruzalem – reciteerde, vroeg zijn gast: “Maar
dat hebben we vorig jaar al gezegd. toch zijn we nog steeds hier.” De
gastheer legde hem uit dat het gebed van vorig jaar niet vervuld was.
toch blijven we hopen, dat komend jaar de verlossing zal plaatsvin-
den. het jaar daarna, toen ze weer bij hetzelfde stukje aankwamen in
de Seider, keek de gastheer naar boven en zei: “Alstublieft G’d, laat mij
deze vernedering niet weer ondergaan. ik kan niet blijven uitleggen,
waarom wij nog steeds niet terug zijn gekeerd naar jeruzalem.”
Ware schaamte
zouden we werkelijk beschaamd zijn over het feit dat we hier in de
diaspora achter zijn gebleven, dan zouden onze gebeden veel serieu-
zer worden genomen. wat is de betekenis van jeruzalem en waarom
blijven wij hopen op terugkeer? Stelt u zich voor hoe jeruzalem er
uit gezien heeft, tijdens het bestaan van de tempel, toen vele joden
vanuit alle uithoeken van het land (en ook van buiten israël) daar sa-
menkwamen, om pesach te vieren. iedereen onderging een spirituele
topervaring.
Broeikas van religieuze activiteit
Dit efect van jeruzalem geeft ook direct aan waarom het geestelij-
ke centrum van het jodendom niet op het platteland maar juist in
een stad gevestigd was. Groei van beschaving vindt in het algemeen
plaats in steden. Daar waar mensen geconcentreerd zijn, groeit cul-
tuur en ontwikkelen zich nieuwe ideeën. rabbiner S.r. hirsch legt het
als volgt uit: het hebreeuwse woord ‘ier’ – stad komt van de stam ‘Oer’
opwekken. een stad wekt de mensheid op en is een broeikas voor cre-
ativiteit. Onze beschaving is gericht op het ontwikkelen van een band
met G’d. vanuit religieuze optiek was jeruzalem de hoogste realisatie
van het begrip stad. jeruzalem is nog steeds onze hoofdstad, en israël
ons vaderland.
Jeruzalem
in het grootste bevrijdingsplan blijft jeroesjalajiem/jeruzalem cen-
traal staan. het waarom van deze focus is onduidelijk. het land israël
vormde het kruispunt van de oude beschavingen, die in europa, Azië
en Afrika lagen. Alle grote machten die buiten de grenzen van hun
continent traden, trokken door het heilige land en kwamen in con-
tact met het jodendom. pesikta rabbati (10:2) noemt de stad niet
voor niets “het centrum van de wereld”. zijn centrale ligging en spiri-
tuele uitstraling verzekerden zijn status als heilige stad.
Beginpunt van de schepping
jeroesjalajiem is echter niet alleen een wereldcentrum; het vormt
zelfs het beginpunt van de Schepping, de uitvalbasis van onze aardse
materiële realiteit. De Aron hakodesj, waarin de Stenen tafelen en de
torarol van Mosje rabbenoe (aartsvader Mozes) werden bewaard,
stond in het Allerheiligste van de tempel op een immense steen, die
bekend stond onder de naam ewen Sjetija - de “funderingssteen”. De
talmoed legt uit, dat deze funderingssteen het eerste fysieke punt van
LEsJANA hABA’A
BIERoEsJALAJIEM
hABENoEJA
(voLgend Jaar in JeruzaLeM)
door raBBi Jn Mr. drs. r. evers
0
jOODS Actueel
cultuur & reli Gi e
de Schepping der aarde vormde. het gehele universum werd vanuit
dit beginpunt ontvouwen (b.t. joma 54b) totdat G'd het uitdijende
heelal een halt toeriep. Op het eerste gezicht lijkt het bevreemdend,
dat G'd de wereld vanuit één punt van oorsprong moest scheppen.
had G’d de wereld niet direct in zijn totaliteit kunnen scheppen? nog
veel diepzinniger is de vraag waarom G’d het überhaupt nodig heeft
gevonden een materiële wereld te creëren.
Binding aan lichamelijke objecten
Spirituele eenheden kunnen echter gebonden zijn aan lichamelijke
objecten, zoals een menselijke ziel zich kan hechten aan een fysiek li-
chaam. tegenstrijdige begrippen kunnen slechts via een aards object
bij elkaar gebracht worden. het klassieke voorbeeld van deze eenheid
in verscheidenheid vormt de mens zelf. puur spiritueel beschouwd
zijn goed en kwaad onverenigbare tegenstellingen, die elkaar nooit
zullen vinden. bij engelen, spirituele wezens, is een coëxistentie van
moreel en immoreel ondenkbaar. Alleen in een fysiek lichaam kunnen
goed en kwaad naast elkaar bestaan. een engel is niets meer maar
ook niets minder dan een fguratie van energie met een speciale op-
dracht. Soms verschijnen deze ‘gezanten’ ons in de vorm van natuur-
krachten. in andere gevallen zijn engelen directe gezanten, waarvan
de Goddelijkheid onmiddellijk herkenbaar is. engelen voeren vaak
verschillende opdrachten uit; soms ook tegengesteld. De enige ma-
nier waarop verschillende spirituele onverenigbaarheden kunnen sa-
menkomen, is door binding aan één gemeenschappelijk fysiek punt.
Dit punt is de ewen sjetija, de funderingssteen van het lichamelijke
heelal.
Harmonie
De oorspronkelijke naam van jeruzalem was “Sjaleem” van de stam
‘sjalom’ – vrede. begripsmatig staat jeruzalem voor vrede (vgl. psalm
122:6). De zohar (3:90b) verklaart dat dit niet alleen ziet op de fysieke
wereld. jeruzalem staat ook voor vrede in de wereld van de geest. Dit
betekent, dat alle verschillende geestelijke concepten hier samenko-
men en in harmonie kunnen opereren.
G'd schiep een oneindige hoeveelheid geestelijke werelden voordat
hij ons lichamelijk universum creëerde. Dit eindstation vormt in ze-
kere zin ook het doel van de hele Schepping. Alle hogere spirituele
werelden zouden pas in harmonie kunnen functioneren door binding
aan onze lichamelijke wereld, waarvan de ewen Sjetija de uitvalbasis
vormt. een aanduiding van dit laatste vinden we in het eerste woord
van de tora ‘bereesjiet’ – in den beginne hetgeen ook gelezen kan
worden als ‘bara-sjiet’ – G’d schiep de funderingssteen.
plaats van inzameling
uit deze plaats werd ook de eerste mens geschapen. toen G’d de eer-
ste mens, Adam, wilde scheppen, vertelt de tora, dat G'd verklaarde
“laat Ons een mens maken naar Ons beeld” (Genesis 1:26). De beteke-
nis van deze cryptische uitspraak is, dat G’d alle geestelijke krachten
opriep te participeren in de creatie van Adam, het einddoel van alle
scheppingen. G’d schiep Adam van de funderingssteen omdat hier
alle spirituele krachten geconcentreerd waren.
Microcosmos
in Awot de rabbi natan (31:3) wordt de mens daarom een microcos-
mos genoemd. De mens zou zich echter vermeerderen en versprei-
den over de aardbol terwijl de hogere werelden op één plaats ge-
concentreerd moesten blijven. jeruzalem, het domicilie van de ewen
Sjetija is daarom een ‘plaats van inzameling’; in eerste instantie voor
het joodse volk maar uiteindelijk voor de hele mensheid. wanneer de
mensheid terugkeert naar zijn geestelijke oorsprong versterkt dit de
concentratie van geestelijke krachten op die plaats.
plaats van verkiezing
Op veel plaatsen waar in de tora gesproken wordt over jeruzalem
wordt de uitdrukking “de plaats, die G’d zal uitkiezen om zijn naam
te doen wonen” (Devariem 12:11, 14:23, 16:2 en 26:2) gebezigd. voor-
zover wij dit kunnen bevatten, houdt dit in, dat G'd zichzelf met deze
plaats associeert. zelfs de wijze koning Salomo had moeite met deze
fusie van het aardse en bovenaardse toen hij bij de inwijding van de
tempel uitriep: “zie de hemel, zelfs de hemel van de hemelen, kan u
niet bevatten, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb” (i konin-
gen 8:27). niettemin verklaart G’d zelf in de tora, dat hij zich met deze
plaats verbonden heeft.
verbinding is interactie
verbinding betekent interactie. G’d verbond zich op de één of andere
wijze met de aardse tempel en de funderingssteen waardoor ook
contact mogelijk werd met al die geestelijke krachten, die daar gecon-
centreerd zijn. Onze wijzen verklaren, dat G’d het hemelse jeruzalem
pas betreden zal nadat hij eerst het aardse jeruzalem bezocht heeft
(b.t. ta'aniet 5a). hierin ligt dezelfde gedachte verwoord als in jakobs
droom, waarin G'd zelf bovenaan de ladder verscheen. het is het idee
van verbinding en vereniging van alle werelden van de hoogste tot
en met de laagste met G’d, waarin het aardse centraal staat.
richting Jeroesjalajiem
nog steeds bidden wij in de richting van jeruzalem. Al onze gebeden
zijn gericht op het Allerheiligste, dat op de ewen Sjetija stond. in onze
gebeden richten wij ons niet op enige engel of bemiddelaar, alleen op
G’d zelf. Onze gebeden zijn echter inhoudelijk gericht op herstel van
de band tussen de verschillende spirituele krachten en werelden, zo-
dat G’ds licht op hen kan schijnen. wij richten ons hierbij op de plaats
waar eens de heilge Arke stond omdat hier door G’d een connectie
werd gelegd tussen het eindige en het Oneindige.
internationalisering
internationalisering van deze stad is reeds vele malen voorgesteld
maar nooit gerealiseerd. in de tijd van de Masjieach (de verlosser) zal
jeroesjalajiem zeker wel een internationaal religieus centrum worden:
“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het
huis van Hasjem vast staan als de hoogste der bergen en hij zal verheven
zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen daarheen stromen en vele
natiën zullen optrekken en zeggen: Komt laten wij gaan naar de berg van
Hasjeem opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen” (jesaja 2: 2-4). we
blijven hopen! lesjana haba’a bieroesjalajiem habenoeja! een kosjere
pesach gewenst.

nnn
Rabbijn Evers studeerde fscaal recht en klinische psychologie in Amster-
dam. In 1989 ontving hij rabbinale bevoegdheid (semichah) van tien
verschillende vooraanstaande autoriteiten, waaronder rabbijn Moshe
Halberstam (van Tzanz-Tschakave) van de Edah HaChareidis. Hij is thans
rabbijn van de Joodse gemeente van Rotterdam, en ook actief bij de jood-
se gemeenten van Amstedam en het NIK (de overkoepelende organisatie
van Joodse Gemeenten in Nederland).
1
jOODS Actueel
2
jOODS Actueel
cultuur & reli Gi e
‘heel mooi - echt ontroerend, hoe hij de
hardheid en de sterkte van het materiaal
combineert met de breekbaarheid van
het object en van zijn gevoelens’, merkt
de bekende kunstkenner M. e. op bij
de nieuwste werken van de kunstenaar
Mordechai (A.M. van den berg-brand),
die met hand gebogen staaldraad, ge-
accentueerd door ruwe glasbrokken, de
subtiele omtrekken vormt van objecten
als bloemen, harpen, dolfjnen en he-
breeuwse letters.
Mordechai reageert met zijn typische
warme glimlach. inderdaad houdt de
boven vermelde omschrijving van de
serie ‘Metamorfosen 2000 tot …’ een
trefende karakteristiek in van de kun-
stenaar – zowel van zijn werk als van zijn
persoonlijk bestaan.
Hardheden van kindsbeen af
Mordechai, die zich buitenspel houdt van elk artistiek milieu en
geenszins beïnvloed is door een academische opleiding of omgeving,
is een uitgesproken mannelijke, sterke persoonlijkheid. hij heeft de
hardheid van het leven van kindsbeen af leren kennen en is er dege-
lijk door gevormd.
Geboren in het naoorlogse nederland, als vierde van acht zonen,
leefde hij met zijn familie jarenlang op de rand van het existentiële
minimum. De jongens gebruikten hun speelse ondernemersgeest al
vroeg om aan voldoende voedsel en geld te komen. zij verzamelden
oud metaal, liepen met een kijkkast langs het strand en verkochten
bloemenslingers aan toeristen.
Amper twaalf jaar oud belandde van den berg-brand aan bij visser-
schepen en later bij grote zeeschepen. hij volgde zijn niet te stuiten
drang om de wereld te verkennen.
succes aan
alle kanten
na deze ‘universiteit van het le-
ven’ haalde hij op eigen houtje
de gemiste schoolkennis in en
volgde een opleiding als verple-
ger. hij stelde zijn werk met veel
succes in dienst van sociale doe-
len. later werd hij – gedeeltelijk
in samenwerking met zijn broers
– een succesvolle ondernemer in
de bouw en in de horeca. Daar-
naast begon hij te schilderen,
voerde in grootse stijl bloemen-
decoraties uit en vervaardigde
beelden. De meeste van zijn kunstwerken
verkocht of schonk hij weg zodra deze
klaar waren. De drijfveer achter zijn avon-
tuurlijke leven was de zoektocht naar een
authentieke manier van leven en naar
echte gevoelens.
Hartstocht van de
nesjomme
De innerlijke breekbaarheid en subtili-
teit horen evenveel bij Mordechai thuis
als zijn kracht en vitaliteit. zijn verlangen
naar volmaakte diepte en liefde dat de
harde beperktheid van de materiele we-
reld transcendeert, bracht hem in 2000
tot een omwenteling die zich in eerste
instantie als crisis manifesteerde. hij liet
alles achter wat zijn leven tot dan toe had
bepaald: zijn succes, zijn geld, zijn vrien-
denkring, zijn verbondenheid met de li-
berale gemeente, zijn eerste echtgenote, en begon specifeke werken
met betrekking tot judaica te creëren. het zijn deze nieuwe vormen
die het belangrijkste gedeelte van zijn ‘Metamorfosen’ uitmaken.
in tegenstelling tot de door Mordechai vervaardigde religieuze voor-
werpen, zoals zijn menora’s (Het meest bekende voorbeeld is de 7 m
hoge menora, die elk jaar op Chanoeka op de Loosplaats in Antwerpen
wordt opgesteld. Mordechai heeft deze menora in opdracht van Chabad-
Lubavitch geproportioneerd na de opgaven van Maimonides), gaat het
bij de ‘metamorfosen’ om verborgen judaica. De kunstwerken openen
een weg naar de goddelijke inspiratie, waarbij het jodendom slechts
op een indirecte manier verschijnt. De ‘harp van David’ stelt de liefde-
volle bescherming voor van een bloem of van nieuw leven. bij de ‘le-
lie’ verschijnt de in eerste instantie verborgen “Ster van David” als een
schaduw aan het plafond. De ‘Antarctische bloem’ leert ons in haar
dansende fragiliteit, dat ook in Antarctis bloemen kunnen groeien
indien de eeuwige dit wil. De ziel van een kunstenaar kan zelfs in de
schraalste omgeving wegen vinden om haar liefde te uiten, voor de
schoonheid van de wereld, voor alles wat leeft en voor Degene die
alles heeft geschapen en doet leven.
nieuw leven in het chassidisme
in zijn privé-leven is Mordechai aan Antarctis ontsnapt en naar Ant-
werpen verhuisd om daar een nieuw leven op te bouwen. in het chas-
sidisme, achter wiens uniformiteit van de uiterlijke verschijning een
groot individualisme van de innerlijkheid en de warmste bezieldheid
schuilt, daar heeft hij de goede omgeving gevonden, om de harts-
tocht van zijn “nesjomme” tot uiting te brengen. n
Contacteer Mordechai op 0485/467736
of via gabrielazipora@hotmail.com
ZoEKToChT vAN DE ZIEL
Mordechai
de kunstenaar.
De kunstenaar Mordechai, die heden in Antwerpen woont, heeft met zijn serie ‘Meta-
morfosen 2000 tot …’ een reeks van beelden geschapen, waarvan sommige verborgen
judaica zijn. Deze werken getuigen van de hartstocht voor zijn ‘nesjomme’ (joodse ziel),
die hem uiteindelijk bij het chassidisme heeft laten terechtkomen.
Stellen dat de israëlische flm de laatste jaren een metamorfose ten
goede onderging doet de waarheid geen geweld aan, te oordelen
naar de internationale erkenning die hij sinds enige tijd geniet op
de meest gerenommeerde festivals. De recentste in de rij, deze van
berlijn verleden maand, bekroonde met prestigieuze prijzen twee
israëlische producties. voor zijn flm “beaufort” werd de 38-jarige jo-
seph cedar als beste regisseur onderscheiden met de zilveren beer,
een primeur voor israël. toen hij als laureaat het podium besteeg, zal
hij misschien teruggedacht hebben aan het liturgische gebed dat hij
zichzelf en zijn teamgenoten opgelegd had, enkele minuten voor de
of ciële vertoning van zijn flm. De man is namelijk gelovig, als oud-
student van de religieuze school netiv Meïr en, nog verder in de tijd,
als oud-lid van de jeugdbeweging bneï Akiva. trofee in de hand en …
zwart keppeltje op het hoofd, beantwoordde de kineast vlak na de
uitreiking enkelen vragen op de Duitse televisie.
“beaufort”, naar de hebreeuwse bestseller van ron leshem “im Yesh
Gan eden”, is de laatste vesting ontruimd door de israëli’s in de (eer-
ste) libanese oorlog. De flm focust op de bezigheden en mijmerin-
gen van de jonge joodse soldaten in het verhevene fort tijdens de
paar weken voorafgaand aan hun vertrek. zij hebben hun handen vol
met de dagelijkse beschietingen van hun stelling door de hezbollah.
verschanst in hun betonnen schuilplaats, omsingeld door de bloed-
dorstige vijand, worden zij geconfronteerd met de dood van hun col-
lega’s, met de vrees om zelf te sneuvelen, en met hun bedenkingen
over de nakende terugtrekking in mei 2000.
cedar stelt de psychologie van zijn personages centraal, en verzaakt
aan de in oorlogstoestanden gebruikelijke gevechtsscènes. “Voor het
eerst zie ik een flm over het Israëlische leger waarin de soldaten geen en-
kel schot afvuren. Ik geloof dat de flm een heel ander beeld geeft van dat
leger dan onze voorstelling in de Arabische wereld”, aldus een journalist
van Al jazeera na de vertoning in berlijn. Over deze artistieke keuze
- de abstractie van het strijdgewoel (hezbollah is onzichtbaar) en de
toespitsing van de aandacht op de menselijke kant in het geweld-
dadige confict – zegt cedar dat hij het relaas wilde opentrekken tot
een universeel onderwerp, de avontuurlijke overleving van een groep
soldaten in een oorlog, waar en wanneer ook. Deze apolitieke bena-
dering, zonder grein patriottisme, laat staan een verheerlijking van
het eigen israëlische leger, speelde ongetwijfeld mee in de beslissing
van de berlijnse jury om “beaufort” op zijn palmares te plaatsen. het
recente uitbreken van de tweede libanese oorlog, nog fris in het ge-
heugen, gaf de flm een extra dimensie, die eveneens bijdroeg tot zijn
onderscheiding. Mee begunstigend tenslotte was zeer zeker ook de
schildering van een aftocht uit bezet gebied. niet de verovering, maar
het opblazen van beaufort komt aan bod, als teken van terugtrekking.
in een pacifstische bui benadrukte cedar, zelf oud-strijder in libanon,
op het podium het belang van deze laatste fase: “De flm vertelt hoe
oorlogen eindigen, hoe de vlag gestreken wordt, hoe men de heuvel ver-
laat en huiswaarts keert. Het is ook een verhaal over de angst, … ik wens
onze leiders de angst van oorlogen en het inzicht hoe ze te beëindigen.”
in eigen land had joseph cedar zijn strepen al verdiend. hij startte zijn
carrière met twee succesflms, “ha’hesder” (“time of Favor”) een deels
politieke deels religieuze thriller en “Madurat ha’Shevet” (“Firecamp”).
Als laureaat gezeten op het of ciële diner tussen al de prominenten
naar wie hij vroeger zo opkeek, kneep hij in zijn arm, om na te gaan of
hij niet droomde. Ook de organisatoren konden hun ogen niet gelo-
ven, maar dan in een ander voorval. een wagen stond zaterdagavond
de israëlische regisseur aan zijn hotel op te wachten, om hem naar de
plechtige prijsuitreiking te vervoeren. Maar zie, cedar weigerde in te
stappen voordat drie sterren in de berlijnse hemel het einde van de
sabbat inluidden. hij zocht dan maar even zijn kamer weer op, en liet
de chaufeur, starend naar het frmament, beduusd achter. een uni-
cum in de analen van de berlinale.
De “kristallen beer”, prijs van de beste jeugdflm, ging op het festival
naar Dror Shaul voor “Adama Meshuga’at” (krankzinnige aarde). eer-
der dit jaar was deze productie al onderscheiden op het hoog gequo-
teerde Amerikaanse festival van Sundance. het verhaal, gesitueerd in
de jaren 70, spitst zich toe op de emancipatie van een jongeman in
een kibboets. De nauwe band tussen zoon en moeder, een psychi-
atrisch gestoorde vrouw, ontroerde de juryleden, samengesteld uit
14- en 15-jarigen.
De weelde kon niet op in berlijn, want een derde israëlische flm viel
in de prijzen. in de sectie panorama, een nevencompetitie, kreeg
“ha’buah” (De luchtbel) de tweede publieksprijs. Drie jongelui be-
wonen hetzelfde appartement in het hartje van tel Aviv, ieder met
een eigen bezigheid. het onverwachte bezoek van een palestijn, een
vage kennis van één onder hen, verstoort de relatieve rust van het
trio. Mede door de faam van regisseur eytan Fox, die in 2003 interna-
tionaal doorbrak met “lalechet al ha’Mayim” (“walk on water”), is de
distributie van de flm al verzekerd in verschillende landen, waaron-
der belgië.
katriel Shechori, hoofd van de ”israeli Film Foundation”, toonde zich
opgetogen over de gang van zaken. Ook niets dan positieve geluiden
bij David Fisher, die de “new israeli Foundation for cinema and tv”
leidt. Gesterkt door de opgevangen
echo’s, zal het israëlische publiek
nog sneller de weg naar de zalen
vinden, om de gelauwerde produc-
ties van eigen bodem te bekijken.
buitenlandse verdelers zullen met
nog meer belangstelling israëlische
flms gadeslaan, zodat de kans ver-
groot dat deze prenten in allerlei
landen op de af che komen. een
heleboel mensen zullen de israëli-
sche realiteit dan leren kennen op
een andere manier dan via de veel-
al negatieve berichtgeving, schrijft
Fisher, die besluit: ”De Israëlische ci-
nema is vandaag de dag de best mo-
gelijke ambassadeur van Israël.” n
IsRAËLIsChE CINEMA IN opMARs
trend Bevesti gd Met pri JsWi nnaars
op fi LMfesti vaL van BerLi Jn door Henri JakuBoWi cz
Cedar neemt zijn prijs
in ontvangst.
3
jOODS Actueel
bOekrecenSi e
hAMAs
poRTRET EN
AChTERGRoNDEN
de protocoLLen van de WiJzen
van zion aLs Handvest
van Haat en terreur
door Yves van de steen
D
it in context geplaatste portret beslaat de periode van negen-
tien jaar tussen december 1987, toen hamas of cieel werd
opgericht en december 2006, de maand waarin Mahmoud
Abbas vervroegde verkiezingen aankondigde (blz.12). in de
inleidende hoofdstukken van het boek is uitgebreid aandacht aan de
achtergronden en opvattingen van de groep besteed.

het werk is merkwaardig genoeg geschreven 'rond' het hamashand-
vest, dat in 1988 in het Arabisch werd gepubliceerd en waarin de
doelstellingen, tactieken en strategieën van hamas gedetailleerd zijn
vastgelegd. het Arabisch, zo stelt de auteur terecht, is een bloemrijke
en gecompliceerde taal, waarmee semantische capriolen kunnen wor-
den uitgehaald die een (door sommigen juist gewenste) ‘vervuilende’
neerslag kunnen hebben bij het maken van vertalingen. in zijn boek
heeft kortenhoeve daarom een geheel herziende en geannoteerde
vertaling opgenomen. Daarbij werd gebruik gemaakt van niet minder
dan vier engelstalige interpretaties van het Arabische basisdocument.
Dit illustreert op schitterende wijze de grote zorg die de auteur aan zijn
bronnen besteedt. Door deze werkmethode wordt het voor politici,
politicologen en historici onmogelijk te ontkennen dat hamas een ge-
welddadige en terroristische organisatie is. hun feitelijk gedrag wordt
immers woordelijk aangekondigd in hun charter, net zoals het nazie-
gedrag woordelijk stond geschreven in Mein kampf, zovele jaren gele-
den. toen en nu probeert men door allerlei verdwijntrucs de betekenis
van deze teksten te verbloemen, te ondermijnen en te ontkennen om
het monsterachtige opzet ervan te kunnen omzeilen.
Dat hamas zichzelf als ‘islamitische verzetsbeweging’ typeert is be-
drieglijk. hamas wenst immers geen Arabisch-israëlische staat, in bre-
der verband en op langere termijn is de hamas-agenda nog angstaan-
jagender: bijdragen aan de vestiging van een islamitisch wereldrijk,
waarbij de massamoord op de joden als onvermijdelijke apotheose
wordt afgeschilderd (artikels 5 en 7 van het handvest).
in dat met anti-westerse en antisemitische verhandelingen en ko-
ranteksten doorspekte document wordt een vreedzame regeling van
het palestijns-israëlisch confict van de handgewezen en worden alle
moslims wereldwijd opgeroepen tot het voeren van de heilige oorlog
tegen de joodse staat.
hamas werd in 1987 formeel opgericht als onderdeel van de extreme
Moslim broederschap. Dat het confict met israël volgens hamas een
pan-islamitisch karakter heeft, werd op 11 november 2002 ten over-
vloede bekrachtigd door de Minister van buitenlandse zaken van de
palestijnse Autoriteit, Mahmoud zahar: “wij erkennen geen staat die
israël heet en wij zullen dat [ook] niet doen. israël heeft geen recht op
ook maar een vierkante centimeter grondgebied. Dit land is het eigen-
dom van alle moslims in alle delen van de wereld.”
het moorddadige karakter van de ‘islamitische verzetsorganisatie’ ten
opzichte van joden werd door de jaren heen fysiek onderstreept in de
vorm van een lange reeks terreuraanslagen, waaronder raketbeschie-
tingen van woonwijken en aanslagen op bussen, restaurants en andere
burgerdoelen in israël. De ‘promotie’ van terrorisme en de werving van
nieuwe zelfmoordterroristen voltrok zich in alle openbaarheid en on-
der de verantwoordelijkheid van palestijnse Autoriteit.
in navolging van Al-Quaida probeerde de hamas-organisatie ‘mega-
aanslagen’ te plegen met het doel duizenden joden tegelijk te doden,
zoals op 23 mei 2002 in de vorm van het opblazen van het iets ten
noorden van tel-Aviv gelegen petrochemische complex pi Glilot. een
onder een net gevulde tankwagen bevestigde bom ontplofte toen de
wagen binnen het complex was, maar de door de terroristen geplande
kettingreactie bleef uit. Als de aanslag gelukt was, had die volgens des-
kundigen mogelijk aan tussen de twintig en veertigduizend mensen
het leven gekost.

volgens levitt is hamas “geen splintergroepering,maar de palestijnse
afdeling van de Moslim broederschap, maar dan met een expliciet ge-
welddadige agenda”. Aard en doelstellingen van de broederschap wor-
den trefend samengevat in de waarschuwing van de hervormingsge-
zinde auteur tarek heggy in het egyptisch weekblad roz-al-Yousef van
13 mei 2005: “De broederschap is een transnationale beweging die van
plan is de islamitische wereld over te nemen. het doel is de vestiging
van een kalifaat, een religieuze militaristische staat, als basis voor het
voeren van oorlog tegen het ‘ongelovige’ westen.”

Gezien de soennitisch-sji'itische tegenstellingen is het opmerkelijk
dat er hechte ideologische en operationele banden zijn gesmeed tus-
sen hamas aan de ene kant en hezbollah en teheran aan de andere
kant. blijkbaar geldt hier het adagium ‘de vijand van mijn vijand is mijn
vriend.’ hamas heeft een belangrijke inspirator en leermeester gehad
in hezbollah. Ondanks de doelstellingen en de aanslagen van hezbol-
lah, waaronder die van 23 oktober 1983 op Franse vredestroepen in
libanon, werd de ‘partij van Allah’ door de europese unie niet als ter-
roristische organisatie bestempeld. het is, cynisch genoeg, Frankrijk
dat zich tegen de maatregel heeft verzet. hamas staat wel op de lijst
en dat pas sinds 27 december 2001 voor de ‘militaire tak’ en sinds 13
december 2003 voor de ‘politieke tak’. De eu bleef tot op het laatste
moment echter verdeeld over de maatregelen tegen hamas, waarbij
vooral Frankrijk de organisatie de hand boven het hoofd bleef houden.
volgens parijs was hamas “een partner in het vredesproces en zouden
de voorgestelde maatregelen het onmogelijk maken met de organisa-
tie te onderhandelen”.
ik blijf nochtans, samen met wim kortenhoeve in zijn epiloog, hopen
dat, gezien de doelstellingen van de Moslim broederschap in het al-
gemeen en die van hamas in het bijzonder, dat de eu, dat naast het
confictgebied gelegen is, niet de kapitale fout begaat om hamas sa-
lonfähig te helpen maken of de beweging op directe of indirecte wijze
zou legitimeren.
het boek van wim kortenhoeve zal waarschijnlijk in sommige middens
slecht onthaald worden. Maar wie door een nuchtere analyse de struc-
tuur van een terrorismenetwerk blootlegt, draagt
op correcte wijze bij tot de opruiming van het zo-
veelste obstakel op die lange weg die vroeg of laat
moet en zal leiden tot de oplossing van het pales-
tijns-israëlisch confict. Dit is dus een steengoede
bijdrage tot vrede in het Midden-Oosten en in de
wereld.

Hamas portret en achtergronden
Auteur: wim kortenhoeve uitgever: Aspekt
iSbn 90-5911-294-6 - 265 pagina’s. paperback
4
jOODS Actueel
jOODS Actueel

SpOrt
door roLand ( Moi sHi ) Li pscHi ts
voetBaL
euro 2008
israël doet nog mee in de race om een ticket te bemachtigen voor
euro 2008. israël speelde in tel Aviv 0-0 gelijk tegen engeland en dat
niet onverdiend. engeland had meer balbezit, maar israël creëerde
ook goeie kansen. tamuz mistte een mooie kans voor israël. engeland
had zijn kansen bijna benut maar doelman Awat stond altijd paraat.
lampard en Defoe probeerden in de slotfase toch nog te scoren maar
stuitten alweer op een sterke doelman Awat. voor de joodse staat
was de wedstrijd tegen engeland van groot belang om aan te tonen
dat tel Aviv niet verschilt van andere europese steden. De politie was
massaal aanwezig om alles in veilige banen te leiden. De duizenden
britste supporters hielden na de match een enorm feest in tel Aviv.
uefa-cup:
Maccabi haifa zorgde voor een grote stunt door de winnaar van 2005
cSkA Moskou uit te schakelen. De ploeg uit haifa speelde meer aanval-
lend dan de heenwedstrijd waar het 0-0 bleef en werd al na een kwartier
beloond. colautti had maar in te tikken na een blunder van doelman
Akinfeev. cSkA was nog gevaarlijk en kreeg de beste kansen, maar jô en
carvalho mistten. Maccabi is dus gekwalifceerd voor de achtste fnale.
in de kwartfnale speelde Maccabi haifa tegen het Spaanse espanyol
barcelona. Maccabi begon sterk en kreeg meteen een kans, colautti
besloot op doelman iraizov. in de tweede helft had Maccabi nog de
kans om op voorsprong te komen maar rafaelov mistte. in de laat-
ste minuten van de wedstrijd moest doelman Davidovitch zich nog
eens tonen op een poging van riera. zo bleef de wedstrijd steken op
0-0. in de terugwedstrijd ging het minder goed voor haifa. De isra-
eliërs hielden een hele helft stand maar konden in de tweede helft
de Spanjaarden niet tegen houden. Grote man bij espanyol was ivan
De la pena. hij scoorde vanop 30 meter de verlossende 1-0. Amper 7
minuten later stond het al 2-0. pandiani geeft voor aan tamudo en hij
schiet het leer voorbij Davidovitch. Maccabi krijgt de tijd niet om te
ademen en moet doelman Davidovitch al een minuut later voor der-
de keer zien omdraaien. De la pena stuurt een schitterende voorzet
aan Garcia en die klopt Davidovitch. in de allerlaatste minuut schenkt
pandiani espanyol nog een doelpunt en wint verdiend met 4-0. zo zit
de uefa-cup er dus op voor Maccabi haifa.
hapoel tel-Aviv heeft een zware pandoering te verduren gekregen
tegen Glasgow rangers. na een halfuur stond het al 2-0 na goals van
Ferguson en boyd. Diezelfde Ferguson scoorde de 3-0 een kwartier
voor tijd. twee minuten later kreeg doelman Mcgregor een rode kaart
en moest Glasgow verder met tien. Maar dat belette Adam niet om in
de blessuretijd de eindcijfers vast te leggen(4-0).
BasketBaL
in de euroleague (europese cup) heeft Maccabi tel-Aviv zijn tweede
wedstrijd gewonnen tegen lottomatica roma met 69-71. topschut-
ters bij Maccabi waren will bynum en jamie Arnold. in de derde wed-
strijd moest pau Orthez in het zand bijten en Maccabi won voor eigen
volk met 74-70. in de vierde wedstrijd ging het minder goed. Maccabi
verloor tegen tau en dat met duidelijke cijfers:94-73. in de voorlaatste
wedstrijd toonde de ploeg opnieuw haar klasse door buitenshuis te
winnen van pau-Orthez. tal burstein werd topschutter met 21 punten
en Maccabi won de wedstrijd met 94-98. in de allerlaatste wedstrijd,
won de club gemakkelijk met 79-72. De ploeg eindigt als tweede en
speelt de kwartfnales. in de israëlische competitie lijkt Maccabi veel
te sterk voor de andere ploegen, ze wonnen tot nog toe alle wedstrij-
den, veertien in totaal, die ze speelden.
atLetiek
Op het ek van birmingham waren er ook is-
raëlische atletiekers aan het werk. Michael
illin vloog er echter direct uit in de 60m hor-
den. Op de 3000 meter liep itai Magidi zich
naar de zevende plaats. Dankzij zijn 7’55” kwalifceerde hij zich nipt
voor de fnale waar hij als laatste over de streep liep.
tennis
indian Wells
Op het toernooi van indian wells moest Shahar peer niet aantreden
in de eerste ronde omdat ze dertiende reekshoofd was. in de tweede
ronde moest ze het opnemen tegen de chinese Sun die ze met dui-
delijke 6-3, 6-0 cijfers versloeg. in de derde ronde had de israëlische
het wat moeilijker tegen de taaie tsjechische Safarova maar peer trok
aan het langste eind en won met 6-3, 1-6, 6-4. in de achtste fnales
versloeg ze de russische chakvetadze gemakkelijk met 6-4, 7-6. in
de kwartfnale ging het mis. Ondanks een supermatch tegen de Slo-
vaakse hantuchova moest ze als verliezer het terrrein verlaten (6-2,
5-7, 7-6).
anna smashovna houdt het voor bekeken
Anna Smashnova stopt na wimbledon met tennissen. De vroe-
gere israëlische nummer één veroverde in haar 16 jaar du-
rende carrière twaalf wtA-titels. "een belangrijk deel van mijn
leven zit er op, het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk", ver-
kaalde de 30-jarige tennisster op een israëlische nieuwssite.
Smashnova won als juniore roland Garros, maar een succes met die
weerklank kon ze in haar latere carrière nooit meer evenaren. in 2003
klom ze op tot de vijftiende stek, haar hoogste wtA-ranking ooit. in
totaal sloeg ze 2,2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) prijzengeld bij el-
kaar.
Memphis
Op het toernooi van Memphis toonde Shahar pe’er(reekshoofd num-
mer één) weer eens haar klasse. in de eerste ronde won ze tegen de
Finse laine met 6-4, 6-3. in de tweede ronde veegde ze Sequera uit
ecuador met droge 6-0, 6-0 van de baan. in de kwartfnale nam ze ge-
makkelijk de maat van de Amerikaanse Mattek (6-0, 6-3). in de halve
fnales moest ze tegen de Amerikaanse tu op de baan en won ze on-
danks moeilijkheden met 6-4, 7-5. in de fnale speelde ze tegen een
veel sterkere venus williams(uSA). peer had geen antwoord tegen de
sterke slagen van de Amerikaanse en verloor kansloos met 6-1, 6-1. in
jeruzalem kreeg pe’er een onderscheiding van premier Olmert.
6
jOODS Actueel
TEGELhUIs
GezOnDhei D
elk lichaam heeft vitamines
en mineralen nodig om
optimaal te kunnen functi-
oneren, maar hoeveel heeft
het werkelijk nodig en wat is
overbodig?
hoewel het lichaam sommige
vitaminen zelf aanmaakt, moe-
ten de meeste ervan door de
voeding worden aangeleverd. gezonde
en gevarieerde maaltijden zijn dan ook
de beste garantie voor een evenwichtige inname van vitaminen en
mineralen.
voedingssupplementen:
voedingssupplementen zijn pillen, capsules, tabletten, poeders of drup-
pels die bedoeld zijn als aanvulling op de dagelijkse voeding. veel men-
sen nemen tegenwoordig extra vitaminen en mineralen in om zich beter
te kunnen beschermen tegen gezondheidsproblemen. zonder medische
indicatie zijn deze voedingssupplementen echter overbodig. het lichaam
heeft namelijk geen overvloed aan vitaminen nodig en een gezonde en
gevarieerde voeding volstaat om de behoefte te dekken. (een funda-
menteel tekort aan vitaminen en mineralen is in ons land een zeldzaam
fenomeen).
in de natuur zijn de vitaminen evenwichtig gedoseerd. een overdosis
bestaat dus niet. bovendien worden de natuurlijke vitaminen door het
lichaam beter verwerkt dan de synthetische vitaminen. een overdadige
toevloed van deze synthetische stofen kan het natuurlijke evenwicht in
ons lichaam verstoren en ons organisme nodeloos belasten. Ook bevat
een gevarieerde voeding veel nuttige stofen die niet in een supplement
zitten.
Gezond en gevarieerd eten is dus de boodschap.
concreet betekent dit:
• eet veel groenten (diepvriesgroenten bevatten evenveel vitaminen en
mineralen als verse groenten en zelfs meer, indien u uw verse groenten
een paar dagen in de ijskast laat liggen)
• nuttig voldoende zuivelproducten
• eet veel fruit
• zet minstens 2 maal per week vis op het menu waarvan 1 maal een
vette vis
• Gebruik gezonde smeer- en bereidingsvetten
• eet veel volkorenproducten
Wanneer zijn voedingssupplementen wel nuttig?
- bij zwangerschap: het is aangeraden om vanaf het begin van de zwan-
gerschap foliumzuur in te nemen en gedurende heel de zwangerschap,
naast een gezonde voeding een multivitaminepreparaat in te nemen
- voor moeders die borstvoeding geven
- bij opgroeiende kinderen
- bij bepaalde ziektes
- na sommige operaties waarbij de voedselopname verstoord kan zijn
- voor hoogbejaarden
- Op advies van een arts en nadat een bloedonderzoek een tekort heeft
aangetoond.
- voor topsporters
voedingssupplementen kunnen nooit gezonde voedingsgewoonten
vervangen. wie te vet, te zout, te weinig vezels en/of te weinig groenten
en fruit eet, kan deze ongezonde gewoonten niet compenseren door het
gebruik van extra vitaminen en mineralen. De inname van voedingssup-
plementen verkleint de kans niet op het krijgen van ziektes die worden
veroorzaakt door een onevenwichtig eetpatroon. Dat mensen toch hun
toevlucht nemen tot extra vitaminen en mineralen heeft te maken met
misleidende reclame. Deze creëert de illusie dat met het slikken van wat
pillen, de balans in het lichaam hersteld wordt.
zelfs de "natuurlijke" kruidendrankjes, tabletten en druppels zou ik nooit
op eigen houtje gebruiken ( knofookpillen, gisttabletten, ginseng, St
janskruid enz.). Men denkt nogal eens dat al wat van de dieet- of natuur-
winkel komt geen medicijn, maar "natuurlijk" is, en dus geen kwaad kan.
Maar vergeet niet dat morfne, tabak, alcohol ook natuurlijke producten
zijn, en absoluut niet onschadelijk zijn. veel van deze producten werken
ook geneesmiddelen tegen. vraag daarover meer raad aan uw huisdok-
ter.
teveel aan vitaminen
voor de meeste vitaminen is het spreekwoord: "baat het niet, dan schaadt
het niet", niet van toepassing.
een overdosis van vitamines of mineralen kan leiden tot ziekte en kan
soms héél gevaarlijk zijn:
bij de wateroplosbare vitamines zijn de efecten maar tijdelijk, omdat we
datgene wat ons lichaam niet nodig heeft zelf uitscheiden via de urine.
wateroplosbare vitamines c en het b-complex kan men terugvinden in
o.a. verse groenten, fruit, granen en melkproducten. bij de vetoplosbare
vitaminen ligt dat anders. zij worden opgeslagen in onze lichaamsvetten
en kunnen ernstige schade aanrichten. vetoplosbare vitamines A, D, e en
k vindt men terug in vetrijke voeding zoals eieren, lever, melkproducten
en vette vis.
hoge dosissen vitamine a zijn bv. teratogeen: dit wil zeggen dat als
een zwangere vrouw er te veel van inneemt, dit een miskraam of afwij-
king van de foetus kan veroorzaken. Men raadt daarom aanstaande moe-
ders aan lever te vermijden alsook cosmetica verrijkt met vitamine A. een
teveel aan vitamine d kan dan weer verkalking van organen tot gevolg
hebben. calcium supplementen beïnvloeden de werking van antibiotica
ongunstig. overdaad schaadt dus wel degelijk.
veilig pillen slikken
- Ga niet boven de aanbevolen dagelijkse inname
- lage dosissen van veel vitaminen en mineralen zijn te verkiezen boven
een hoge dosis van een beperkt aantal.
- Gebruik liever een uitgebalanceerd multivitaminepreparaat in plaats
van zelf te experimenteren.
- breng steeds uw arts en apotheker op de hoogte als u voedingssupple-
menten inneemt: ze kunnen namelijk de werking van andere genees-
middelen beïnvloeden.
nog vragen? contacteer me gerust.
helene Maier-wajdenbaum
Diëtiste- voedingsdeskundige
rembrandtstraat 8 - Antwerpen
tel 03 2325199 of 0485 505103
e-mail: helenwaw@hotmail.com
voEDINGssUppLEMENTEN:
ZIN of oNZIN
door voedi ngsdeskundi ge HÉLÈne Mai er

jOODS Actueel
MoEDERMELK,
DE BEsTE
BABYvoEDING
door racHeL dranger
GezOnDhei D
h
et is parshat Sjemot,
mijn kleindochtertje
van nog geen drie,
komt naar huis met
een minuscuul mandje met een
nog kleiner babypopje erin, niet
te vergeten het dekentje waar
haar popje mee toegedekt was.
trots vertelt ze “dit is Mosje ra-
benoe”, aartsvader Mozes.
haar oma is totaal beroepsmis-
vormd, d.w.z. alles wat met ba-
by’s en bevalling te maken heeft,
vertaal ik naar mijn beroep toe.
heeft u wel eens een pasgebo-
ren baby geobserveerd? ik be-
doel een baby van één á twee
minuten oud. Dan zien we dat
zijn/haar huid bedekt is met
een witte laag, net plattekaas
aandoende, pasta. Deze aan-
voelende smurrie noemen we
vernix. vóór de geboorte van
de baby, dus in de baarmoeder,
beschermt de vernix het kindje
tegen inwerking van het vrucht-
water waarin baby 9 maanden
mee omgeven is (te lang met de
handen in het afwaswater en de
handen verschrompelen al – ver-
nix beschermt). na de geboorte
doet het vernix dienst als tempe-
ratuurregelaar. De baby is ther-
molabiel, d.w.z. kan zijn eigen
temperatuur nog niet regelen.
De vernix zit dan als een vacht
om het kindje heen. hoe ouder
de baby in de zwangerschap
is, hoe minder vernix er op het
kindje is. een prematuurtje heeft
er veel terwijl een voldragen
baby juist nog een beetje in de
huidplooien, oksel, liesplooi en
nek heeft. Mosje rabenoe was
een prematuur zo vermelden
verschillende verklaringen op
de thora, gelukkig had hij veel
vernix.
Moeder jochewed had Mirjam,
haar grote dochter achter een
boom gezet, aan de rand van de
rivier waar Mosje rabenoe in zijn
mandje ronddobberde. we we-
ten allemaal dat batja de dochter
van Farao het mandje uit het wa-
ter haalde en toen even niet wist
wat met het baby’tje te doen.
want het kindje moest eten en
instant babyvoeding uit de doos
bestond toen nog niet.
een aantal jaar geleden is in het
europees parlement een wet
goedgekeurd die reclame voor
baby-instantvoeding verbiedt.
Dat wil zeggen,moedermelk
boven alles. uit de in belgië zo
bekende “roze doos” moesten
de monsters instant-voeding
verdwijnen. natuurlijk is moe-
dermelk te verkiezen boven
fessenmelk. het is nu niet de
bedoeling dat ik hier een ver-
handeling neerschrijf over de
pro’s en con’s van moedermelk.
er is eigenlijk maar één ‘con’ en
dat is dat de moeder en de moe-
der alleen, verantwoordelijk is
voor baby’s eten. Dat kan soms
heel benauwend werken op de
moeder. het zou ook postnatale
depressie mee in de hand kun-
nen helpen? Daarover de vol-
gende keer meer. borstvoeding
blijft wel heel belangrijk voor
de ‘bonding’, dat is het moderne
woord voor huidcontact tussen
moeder en baby, het dient ook
als afweer tegen allerlei virussen
en allergieën en bevat een hoge
dosis vitaminen en mineralen.
het kind zou ook op latere leef-
tijd beter beschermd zijn tegen
trauma’s en depressies.
het geven van borstvoeding is de
meest natuurlijke lichaamspro-
ces, maar vereist wel de nodige
voorbereiding en kennis. tijdens
het voeden kan de nieuwe moe-
der soms wat begeleiding en
raad nodig hebben. tijdens de
prenatale lessen die ik geef be-
steed ik één les aan het starten
van de borstvoeding. een goede
start is het halve werk. tegen-
woordig legt men al direct in de
verloskamer aan, d.w.z. men pro-
beert de baby in de verloskamer
al de eerste voeding te geven of
dat in ieder geval te stimuleren.
een vader belde mij op en vroeg
of er tegenwoordig echt niets
bestond waarmee papa ook
kan instaan bij de voeding van
het kind? ja, zei ik er bestaat
van Medela een nabootsing sy-
steem, zakje melk aan touwtje
rond de nek; twee heel dunne
kathetertjes die de vader op de
borst plakt, het kindje zuigt aan
de katheter en het zakje loopt
langzaam leeg. Maar lieve papa,
zei ik ,behalve voeden zijn er nog
zoveel andere dingen waarmee
je je vrouw kunt helpen...
voor vragen en info: rachel@
doulasite.be
De natuurlijke manier van voeden is heel belangrijk
voor de ‘bInding’ tussen mama en baby.
8
jOODS Actueel
Sportnieuws van Maccabi belgie door MandY Mi ndeL
succesvolle trainerswissel
Marc noë, die op 17 jarige leeftijd als speler bij Maccabi debuteerde, is sedert 24 februari de nieuwe trainer van Maccabi. Sinds Marc noë
de trainingen leidt, heeft het eerste elftal vleugels gekregen. De mentaliteit is terug goed, er wordt met veel inzet getraind en gespeeld.
De resultaten zijn schitterend : 10 punten op 12 in de laatste 4 wedstrijden. tegen ploegen uit de top 5. het was ook nodig dat Mac-
cabi die punten haalde, want zelfs na deze mooie reeks zijn ze niet uit de gevarenzone.
De wedstrijd thuis van 18 maart, tegen Antonia, won Maccabi met 2-1. niet met mooi
voetbal: dat was onmogelijk, door de felle wind, en door de slechte toestand van het ter-
rein. het was in de blessuretijd dat Maccabi de overwinningsgoal kon maken. De ploeg
staat nu negende gerangschikt. zekerheid omtrent het behoud is er pas in de 3 laatste
wedstrijden. kom de ploeg steunen door uw aanwezigheid.
Het programma :
25/03/2007 15h00 Maccabi - Sint jozef
15/04/2007 15h00 Gooreind - Maccabi
22/04/2007 15h00 Maccabi – wildert

ook de jeugd doet het zeer goed
het aantal jeugdspelers is geweldig toegenomen. twee nieuwe ploegjes, een duiveltjes-
en een preminiemenploeg, werden tijdens het lopende seizoen nog opgestart. 10 jeugd-
teams rennen elke zondag het veld op. een hele organisatie, maar kSc Maccabi voetbal
slaagt er in de ouders, sympathisanten en vrienden supporters een mooie zondag te ge-
ven. Met ferheid kan voorzitter haim Serror, samen met zijn trainers en medewerkers, u
melden dat de sportieve prestaties goed meevallen; zowel de knapen als de miniemen
maken kans om kampioen te spelen. Dank ook aan de ouders, want zij steunen hun kin-
deren door te zorgen dat hun kinderen aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.

nieuws en wedstrijdverslagen van Maccabi voetbal kan u vinden op de website
http://blog.seniorennet.be/maccabi/
ecOnOMi e
INvoER EN UITvoER
door JereMi e rYkner
I
n mei 1948 werd israël een
onafhankelijk staat, die zoals
ben-Gurion verklaarde in zijn
onafhankelijkheidsrede “een
land werd,in de familie van alle
landen”. Maar in werkelijkheid
was de jonge staat nog niet klaar
om zichzelf fnancieel te onder-
houden. wat eerst een embargo
was van de Arabische landen
werd met de koude oorlog ook
uitgebreid met rusland en grote
delen van Azië en Afrika. bui-
tenlandse steun, vooral van de
vS, hielpen het land overeind te
blijven en de torenhoge defensie
uitgaven bekostigen.
in de beginjaren ging de in- en
uitvoer vooral naar west-europa
en dan vooral naar Frankrijk. het
ging toen vooral om de uitvoer
van fruit en technologie en de
invoer van industriële producten
en wapens. na de, voor israël
succesvolle zesdaagse oorlog
(1967), kwam daar verandering
in. het land werd in europa niet
meer als de ‘David’ tegen Goliath
beschouwd en de voornaamste
handelspartner werd de ver-
enigde Staten.
in 2006 bereikte israël een his-
torisch punt door een positieve
fnanciële betalingsbalans van
7 miljard dollar te bereiken. Al-
hoewel israël in totaal 3,6 miljard
dollar meer in- dan uitvoerde,
stegen de israëlische inkomsten
vooral door de goed draaiende
dienstensector waaronder hi-
tech en fnanciële diensten.
vandaag
Met een bruto nationaal product
van 100 miljard dollar ligt israël
op een goed gemiddelde in ver-
gelijking met andere industriële
landen als men dat cijfer bere-
kend per inwoner.
De groei in de locale economie
was voor veel individuen en be-
drijven ook een stimulans om
in het buitenland te investeren.
jaarlijks loopt dat op tot zo’n 15
miljard dollar. Ongeveer eenzelf-
de bedrag wordt door buitenlan-
ders in de israëlische economie
geïnvesteerd. Deze cijfers tonen
dat israël jaar voor het eerst meer
investeert in het buitenland dan
omgekeerd.
De landbouw die in de beginja-
ren een hoofdrol speelde in de
uitvoer maakt daar nu slechts 3
procent van uit terwijl techno-
logie 48 procent voor haar re-
kening neemt. 25 procent is de
uitvoer van farmaceutische pro-
ducten (vooral door reuzen als
tevA) terwijl de chemische sec-
tor 18% van de uitvoer uitmaakt.
een andere belangrijke brok is de
diamantsector die in de laatste
jaren steeds belangrijker wordt.
een groot deel hiervan is de han-
del tussen israël en belgië.
in de laatste jaren is europa op-
nieuw de belangrijkste handels-
partner geworden van israël
(34%) met de vS op een tweede
plaats is (28.5%) terwijl Azie
(19%) op een derde plaats komt.
in de eu zijn Duitsland en enge-
land de belangrijkste partners.
belgië zit op een achtste plaats,
net als Frankrijk.
nnn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful