KRMNI MOTOR

TOM 0 S 4 NAVODILA ZA UPORABO IN VZOR!EVANJE

KAMNI MOTOR

TOM 0 S 4 NAVODIL.A ZA UPORABO IN VZDR:2EVANJE

UVOD

Upor-abnik liomosovega krmnega moto:rja ste, zato yam prlporecamo. da ne ozlraje se na slcersnje poznavanje motoria skrbno preuctte vsa navodila in [lh prl vzdrzevanlu motorja TOMOS 4 tudl upostevate. Motor bo sprtco vase skrbnestl vsele] brezhlben in zvesto yam bo slunl.

Oh vseh pomernbnejslh podatklh in navodilih za uporabo In vzdrzevanje najdete v tel knjizici tudl marsikoj o drobnlh popravlllh, ki Jim boste kar saml kos .. V prlrneru pa, da popravlla rnanjse okvare ne zrnorete, vam svetujemo, da polsceta nlajblii:ji Tomosov servls. sa] utegne v nasprotnem primeru prtti ilia motorju do se vecjth okvar,

S sodobno in preizkuseno konstrukcijo motoria TOMOS 4, kl je plod vee kot 10 letnlh lzkusen] pri ra!lvijanju lin prolzvodn]i teh rnotorjev. je za to kateqorl]o motorjev dosezen izredno vellk potisnl uCinek pmpelerja ob l1ajvecji ekonernlcnostt rnotor]a, hkrati pa miren tek, lahko zaganjanje in odlicna zascilta protl korozlji, Ce upostevarno se IIoe8n rezervoar z 12 litri vsebine, hldrodlnamtcno obllkovant spodn]l del rnoterja in ne navsezadn]e Iicng zunanjost, teda] so to glavne zl'laciinosti krmnega motorja fOMOS 4. 0 katetih se boste kmalu samt preprtdalt.

TOVAANA MOTOANIH VOZIL TOMOS KOPER Tehnleno-servlsna slufba

3

1 VIJllka Z3 p:rltrjevanje motoria na eoln

2 ViTak aa uravnavanje nagiba rnctorja 3 LJsesce ~ prlvezovanja m010rJa no

coin

4K~rmllnll meiee 5 Napfs mM08

6 RQGii::a ~aganjac:a

7 Rni';ica za zrak - mrzlo zaganjanjc 8 Gumb za kratek stik - zaustavila-

nje moteria

,9 Priklju<'J'eK za esvetlttev

SI 1 In 2

10 Prikljucek za dovod gorlva 11 Rol5'na crpalka za ,gorlv0

12 Rezetvoar ZSI gorivo

13 Ptik,ljycek Z6 gorillD na rezervoarju ,14 Pokruv pol nllneqa 9rla na reserve

arju Z oddu.§ntm vljakcrn

1 S Z,apMka okrova motorja

16 Roeaj za prena:U!nje motorjo

17 Vijak za fikslranje SiTlerl voznje 1'8 R,ocica s,tram&na

19 Izpi:.i~ na odprtlfi'8

2,0 Odprtlmi aa vstoo vode ra hlajenJe 21 Vljakaza korrtroto In menjave alja

"

51. 3 in 4

322

... ' 200~.,

TEHNltKI PODATKI

,,,,eo' (570)

569 (879)

1OQO (1110)

108

lMaz:anJe metor)a r mesanlco 01)<1 In benclna.

Motor - e:novaljr'll. dvctaktnt, z odvedorn Izpusnlh pUnO'v v vodo skozi VGZno cay,

Moior' hladl i'!Faoni ventilator Za,ganjanje rnctorja 's polavtomatsktm za<Janjallem,

HlaJenJe I'zpu!nega sistema z vodo, ki jo v~Jak pil!l!lJa skozl odprtino p.od aritlika\iltacJ~9klfn rebrom.

59 .. 6.cm' 42mm 43.mm 1.S ;1 4KM

IDopu§ceno obmoil:jestevi'la vrtljaJe\l motorja prt polni obrerrrenltvt 4600- 5800 vrt./mln.

Delovna .prostorntna rnotorja . .,

Prerner valja

[Hod bata

Stopnja kornpreslje lMakslm",lna moo motoria

5

UplJnJa~ - BING Glavna soba . SQb~ Z1I prost! tek Vilg

Pr6cM:ig

Zev med kontaktorna preklnjevatca vziga .

15,5-149 65

40. rnaqnetru 1.5 mm

0.35-0,45 mm

Svacka: 80SNA F 80 ali enakovredna katereko II druqe znamke

Zev mad elektrodarna sveeke

0.5-0,6 mm 6V,17W dvokraki 20.0 rnm 140mm

Prikljlu'lek Z3 osvetlltev P.ropeiler

Prerner propelerja Hod propelerla

R,edukcija vrtljajev rnororpropeler

Statidna potlsna sila propelerja

Teza motorja .

V.sebina rezervoarja Makshnalna httrost, odvlsna od vrsra ter obre-

menitva .~g)na do 18: km/h

Poraoa goriva prl polni

obremenltvl ca. 1,6 lin

2,.08, 1

421<p 15.5 kg, 12111rov

GORIVO IN MAZIVO

Gor!yo: Mesanlca benolna (nalmanj 86 oktarrov) in motorneqa olja v razmerju 25:1 (4"4)).

Za pnipr.avlJanje rnesaetce uporabljajte specialno olje za dvotaktns motorje all olje brez detergentov 8M 50.

Tabela za pripravllanje melanlce bencln-olJe

Bencln v lltrth

Olje v lrtrlh

5 10 15

0,2 0,4 0,6

Mazivo za reduktor v ohi§Ju propelerja. mqtornt) olje SAl: 20 do ,g6rnjcga vljaka prl navptcnem polozaju rnotorja lprbl, 0.11)

UPORABA

Prltrdltev motori. na eoln

Motor cbcstte na krrnno desko tolna z dvema ,celjustmiil. pritrdite pa 9a z vtlakoms z roclco .. sl, 5/1. Vijaka trdno privijte z roko. he pa morebltl z orod[ern, zaka] uteune 5B namerttl, da rntiei ukrivite.

Za ralbternel1itev gtJ-rnjcgn ro'ba, krm"c deske, zlaatl med vzvratno vo~nlo. In za povecarqe bocne :stabllnosti obesenla motorja pripcrocamo, da v krmnn desko no naznaoen'ih mestlh uvijete dva vijaka. 9.1. sl. 5/A na katera ZOJtaknete pnlkrozna tzresa na spodnjem robu celjustl za obesanle motorja na zunonji stranl krrnne deske.

SI ::;

Sarno za bocno znvarovanje motoria Ie devol] .. ce na zunan]l strunl krrnne deske med obemo celjustma prltrdtte z vlJakl plosctco Iz alul1l1lnija ali trdega lesa velikost ·49 X90 mm in debellne priblitno 5 mm.

6

V prlmeru pa. da je krrnna deska de~ belal!a od :58, rnm, Jo je treba na tistih mesuh, kjer naleqata viJalta za pr.itrjevante motoria. s1anjsatl. 51. 5/B. Da Db morebltnern lomu krmne deske Qli

popustitvl vljakov za pritrJEivanje rnoter ne potone, privezemo TGlMOS 4 rna co!n z dovol] mocno vrvjo - najboljsa je seveda najlonska - kl jo napeljete sl(ozi usesce, sl; 5/3

SI. 6

Motor narnestlte na ~olt} t8"'O, da visl v prlblifno navplcmem paloi.aju. sl, 6, zaka] Ie tako so najugodnellii p01iJoJI vciznje, z8gotdviJeni. V prlmeru. da. [e krmna deska mocno nilgnjena. ted a j morare uravnatt naqlb motoria rako, cia od'viJete ~~ilno matico In potegnete· vtj8k, 51. 5/2. Iz cal [ust]. Nasion prestavite v ustrezalocl novt polota]. vatavlte zope! vijal(,sl. 5/2, iln g3 s krtlno 'matico ponovno fiks1rajte.

·ee pa sprU!o preveltkeqa nagiba krme .. In klljlJb temu, da Ie motor moet Ire, gulirati. ne rnorete nsvplcno obealtl motorJa na toln, je treba krmo pat primemo preuredltl.

Pri pritrjevanju motorla na coin merate prsv tako pazlrl, da bo vecje vodoravno antlkavltacljskc rebro na olliS-jul pro, pelerja vsa] 100 mm pod vodno povr§incr, sleet bo propeler vsssaval zrak. Vsesavanje zraka ob vodl zmanj§uje

7

u~lnek propeler]a, prerok vode skoz! I~pui'inl slstem nl papain. oboie pa kvarno vphva na delovanje motorja. Ko ie, motor pravllno namesoen na i!aln, pri'kljuC)te nan] rez~tva:ar z!'lgo· nvo. Naj'pteJ odvijte za neka] obratov cddusnt vilak nil pokrovu polriilneg3 Wla na reeervoarju. sl. 1/14, Nato odvi [te guma~to ~ev <s krakov rot'aJ'a reo eervoar]n In .spojlte ptikJju.Gno spojko na koncu cevts prikljuckom ZIl garivo. na motorju tako, kot nakazule puM:ica M 81. 7, prl tern pa paztte, da je J()d~ dusnl vijak n:a pokravu polnllneqa grla na rezflrvQ~rju vsele] odvu, kadar je motor !!,poien z vodom ill garlvo.

SI. 'l

Ce ho~ete li1o(or na 'to.lou .;~akleniti in 'ga tllk9 zaverovati prild kraja. obm Ilo r(l~le.1 'Vijakov Z,I' pritrjevanje motorIa Ffacoln dn.llgd pm!i drugl taka. da' od~ prtlni sovpadeta, III ',SkOlnju .v:ro~nn6 k!ju~avnlco •. 91. 8.

SI. e

u!ianlanje motoria

Pred t~'g.,lijanJem motorja .~~ preprl~al' te. ce Je:

- motor pravllno prltrlcn nn l':'r:.ln

- devol] 9miva V rezervCiarjlj

-od'du~ni vijak na Pokrovu polnllne-

ga grla na ret'ervoarjl) cdvlt.

- voda devol] globoka za nemoteno delovanle propelerja

smer vOinJe, prosra, zaka] motor mrna prostega tska inJ ~oIn zaene pltJll; taka) ,. ico zazenete motor

Nato napolotte IIp'.iJljac z gcrlv()h1 tako, da stlakate tolna gumas!o \':,P1!lk;_9, 'sIT. 1/1'l. dokler rned s;tiskanj£Hn ptd p.rs~l nl z.azna{ i poveoaMga upora, C·e js motor liir2el. z; roe;co U zr.k, ,51'. 7/7 n.Ilv;!!ooilTakoomOjite oostop .ljt~k~ V lJpl1njac in olalsate zagan.janle. P,I ~lIg,mJ.aniu SQgrete(J~ motoi'jn' mor.a f'~i(jfi rp¢l~~ v gurlTljem pololn!\J. Na koma1idIM ftiClci.sL ~!iI. ~as.uoite ru· cieo za p'lin l/J [pCivel::aoje pll'nav lImeri puSClc;e.i: Z eOI} roko Ilrimite rocicm 'lagilnjat.a. sL 1/6, Ln moen!)

po!egnHe .1.. drutllo pase eprite ob okrov, da rnotcrta ns prevrnete, Ra· i:llce ·l.!Iganjaca ne srnete spustltt. de bl sarna skocfla naza] \I odprtlno v okrovu. sal si;! utegne nernerltt. da 5 tern j;loskodujete zeganja Ilnl mebanizern.

Ko motor !stec~, I rpelco za erak z.la· gama navzgnr l Med delovanjern motor[a mora bltl roetca za zrak vsele] II gomjem polozaju, sa] bomotor stcar da'bhlai preboqato zmes 'go-ri",a. motor bo duslloln fzgubljal be na moei.

VOZNJA

V prvih 15-20 urah uporabe morate motor sele Ult!,!cL Sp.rva na] motor deluje I 1,'2 da 2;3 pllna in gale obdasno p'Uve?;-ujte' do makstmuma. vender Ie' l'a nska] rnlnut. Pogostnost in tmjanje polne ohrsmenlrve moMri~ v ~asu urekanja na] bosta postoporna 'vtickralna ~h daIJ§a. zaka] utekanje S tsm pospesite. P~aYilno utecen motor bo po ":asu ule~anf~ daloval pod polno obrarnenrtvi~a brez posebrnh tezav ali omejttev. ¢~In krmartte taka, dilahraoate motor ,5 krmilnQ roGieo. Prl voznjl s colnorn. iko jE!. motor obrnjen za 160 do 90 stoplnl ha .os 601 na, In ptl viVfiltnl 'v6~nrl. morate zaradl vambsti'ob'le'lmo zman].satl pltn.

Pr,ios'trem zavrjanju v levo all desnc v polnt httrestl ne 'smete ntkoll liiporna zapretfl pllna ob socasnem obracanJu motorla,zakaJ pmv leda) J!l up or vode· na del motorja, I<i Ie vllodt ta.. IiIdcn. da. '921 lallko od$tii1!e odnaslCina. Ce pa v trenultku. ko De prapeler sicer se v lIo:di. odprete plin" utegn:ete poSkOdovJlti 05e.ljusti 201 prlttjev,anjeali celo 10000ubi'ti motor. t;e· ~a jYi"~j n~ste prive.zall k 601011, Prl prehodu v vz:rat-

no yp~nlg morate z cdvzemanlem pllna 2manj!lati hitrost eolna. obrnitl motor za 180~ [srner nasprotnQ 'frte.nju urln.ega kazalca: pazlte, da se cev za dovod gorlva ne evlJs krqg. mctorjalI, s;oCa~na pa pra$tilvJte krrntlno ro~lco iz; vodoravne lege prek navptcrre take, da gJel,i8' spej proti Golnu. Koste 1'9 opraviii. dodajte plln, vendar varn prlporocamo. da med vzvratno vOl,l11jO ne uporabljate poln ega pll na,

Ce rned vofnJjo v plltvi vodl udar! tem~ ohl,§ia p'r.;>pelerja oh prepre~.Q, gal bo sunek dvlqntl, ne da. bl udareo motor po.Skodoval. Prj lIoilnji V vzvratnl smert pa takeg<l varovanja ni. zato bodlte zaradl morebltnth ovlr sa posebno prevtdni, Ikad,u manevrlrate v vodah ~11.zu obale.

ObracanJ~' rrioto~Ja Je moel uravnavafl s privljanlem ali odvljanjern vljaka, 51, 9.(17,. CIO' pri<l~ ,!i¢ posebe] v P9§tev prl jadrruceh s k~m!loml. Kadar krmarite Ie. ~ motcrjern, morale vijek popustltl. Prj porccamo, de med- ~(}znjo od easa do casa kontroltrate, i:.e sta lIijakaia prit.rj'eVanja motoria. st. 5/1. dovojj cateqnlena.

Ce .sto!1 rerervoar na dnu eolna v popolnoma vodoravnarn potozcaJu. rnembranska erpa! kill os motorju ne ,boiz~rpala vsega goriv8_ V reieIVoarJILI ostano narnrec se okoll 0,5 I g.orlva. kl fa neka!<;~I!~ rezer ... a. tU1)i,)!t-e fo !'ako, da postavne rezervoar nil tistl v093.1. kler je, plikljucel< za gorilla, 81. 1/13.

USUlvlja.n,je motorja

l<adari101':ete u,stavitl motor. Ie dovolJ. daodvzmnete plill! In prithmete 0;J. gumb ta kratek !iUk fqlmkorag$, $1. 'l/B. O'e ~elito po vozn!i snatl roO" to:rs 'Golna al'! .ge l1a 05ol!:lu :fikslniti v na.gnjel1em pololllju, ",am prlpo:rQfa-

9

me, da S' prikljucka 28 dovod go-rlva, sl. 1l10"sMmetekovin~ko spojntco tn pocakate, da sa motor zaradi pomanjkanja gorlva sam ustavt. S tern prepre~lte zallvao]e rnotorlaz gOfivoln lz upljnJaea rned prenasanjem 'all nil" 9lbanjem.

Spodnjl del motoria je rno6J dvignitl Iz vode tako, da motor nagnate' v nonanjost eolnij !(fog os"] celjustL Napravra na ~L 9 je namenjena za flkslranje motorja V dveh po ! Qza!i 1:1. V spodnjeqa ftkstramo motor. kadar manevrtramo z veslt v plttvih ViJd;:;H, s (!Im"'f SC l!zegnemq poskodbam prepelerja [slr.e· meA sa opir~ na zob B]. V tern pelo.zaJu [e mocl obracatl motor krog nje.go\(a est, IkaT j~ lie zlastl Ita rcko plf'r eiscenju. Kadar [e rnoter prltrjerr na coin. Motor trdno fik$itaj~(i V gorniji po I o.z:aj, co g<1 narneravate pustlti da~J casa na coillu. Zato najprej lo~me CeV Z3 dovod 90rl'\Ia od motorja. zasuelte motor za SO' tako, da rglada kornandna ro(:11:8 navzqor. primite za roca], s 1. 2/16, ill gtl~4tegrnit(f kS:ebt. ela shame A vskoct v zleb C. sl. 9_ Nato 1'8- teqrute se vljak. ,81. 9/t? da prepreelte

81. 9

obrai:anje motorla kr.~g osi, Kada.r ho- 6ate~pravitl ImO!Or spet V ila,lIplcfiJl p~, lozaj.,z desno roko portnlte ",oi':lco stremena nEil!a.l lsrrrer p!.l~tlce na .~L 9), z levo pa 98 ~:ocasno pofasi S1Ju~CllJte. S spu~~aJ1fem vllaka. 51. 9/ i '7, aprcetlte m.!)tor ia rnanevrlranje In pHkJjuolt~ cevza dovod goriva.

No1enje .III 0$IIogart1e motorj!!

Pfl s'riemariJu mo'lcrjllJ 9 coin", motatel' posebno pazltl na to, da voda 12: spednjegll dela Imotorjil QdleCe, pre], Ipteden motol' pol02lte nl Ila. s'ieer bo vod;a dosegla villj In gapo'ikQ(i.ollela.

Prl n.o§enjul primite motor l.iJ roca] za prenasanfe. sl, 2/16, komandrio ro~'ico pa obrnlte naza] 00 okrov rnctorja. V tern pofozaju je mo~l !TlOtQT ocij.oliti na tla na zunanl] rob antikavit-atij'skeQa rabra in na dva podallska na robu okrova, flta rezervcarju prirvlJte oddlJ~n1 vljak, cay za dovod gorilla pa navijte krQg krakov rocaJa rezervoarla. Pri,Poroeam<i, cia motor. Radar .gll ne uporabllate: prrtrdlte na stojato, ki [e pniVzapr(W .deJe.il1billa~e. Tako pr"pFeWe, da .bl aile yl"£il'o svecko, kar "bl utegnllo povzrocat] tezave prizaganJan]u.

Oivetli.tev eDina

Qb pr;~!Jlt1:kl!l 2"a9:0r;vO na spbdlljem daiu ofui!!ja' moto,tja. naJ:de:te prllklIucek Ia osvetHtev colrm, 81. 1/9, kJ 9a Jtil mo~i s pridom !.rporablt1 prj vo!nji pOMe!. P.riklju¢ek, ~a napeto.st (/ V In jakosI 17W, Vti~ ie Iz plastlke. In sprico fe9a. popolhOmti zasclten proti ko· ftl-z!ji. VI!.(; naNette. II io:rbici za. oredle, sestavHe pa g9 Ia:hko- po prill:iienem Ilavoallu.

to

V'ZDRZ£.VANJJ;

Splaino

Rednq in vesrno vzMievanle fe nadvse pornembno za brezhlbno delovanje melena. Zashb In neg<! so bo motor uporabntku .oddolztl z brezhtbalm delovanlem fn dQlgo zivlienjsko dobo, Vsa dela na vzdr:zev.anju, k~ jih nava[arne, more cpravlrl uporabnlk ·Mm s standurdnlm orcdjem, kf )0 pridej"no slehernemu motorju, Zaradt veGjih 1'0- pravll na prtporocamo, d~' .jill opJ!jvi poobinscen(l servtsna delavnlea, Ciseenie In mazanj.e rnotorja, pretzkus na suhem In t\l:dl vse druqo 'adrl,,,,,\I~c nte je ni;ljla~e Qprav!U; ell' je motor pi"i,rjen na stojalo. ki jfiSf;Shivnl del emllala~e,. Prlp~roc.il1liO, Qa na stOJ.a1Ui otlfa!;!sttl dva pokoncna nosuca tik nad precno .desko za prrtrlevanle motorje, $1. lOA :zakaj Ie, take Ie mocr z vsen srrant priU do slelterneqa c!.ef~, na motor]u.

81. 10

C.IU.enje

ZtlirHii1je pov:F,slne motor-Ie clstite z mehko krpo a~1 t gQbo In ",OdD. Zil nego lak!ranih povr~in in Qkrova motOr'ja U piasjlCne mas~ ptiporocamo

znana $n~dstvl! za 'cisce"je in ~i;JscitO. avtokaroserl]. KIJub tzvrstnl ,za§-tlti rnotorIa js Ie treba (j~ biSa do 6a!H1Sf1e,ti okrov in na,jprEij Z vlamo. potern pa se :6 suho krpo obrlsati powg'ino rnotona, possbno pa ostarike ~cili, !:e SmQ ga uporabljall na razburkartem rnor]u. Kadar snemateukrcv mOlorja, odprrlte zaponkl okrova ing!l na stranl, naspri:itril od r6cic!:j taf]anja6.a. malte prl, IIl:dignite, .da morete roclco Z!lga!lj~ca Izvle,6i :>kati odprttnc v okrovu.

Okrov motorja j"e @IO moc3i z lahkcto cdstranltl. Pri POf!OV!l?m nom.e1jCilfliu okrova na motor rovnajte po obratnem vrstnern redu. Najp,,,,] nan\\lri~jfe okroil v zleb na prednjern delu rnotorja, Rotico i!!ganjaca rjDt'avnaj!e taka, da zlahka zdrkne v odpr'li'no v okt'olfU. $1. 10, potem pi! ~adlf1jl dol okrova pollsnite navzdol, SQCaSrlO pa pa~H9, da bo po celern obodu oravtlno legel v ileb6\ie.

ZiJ rnazanla mzlicnih delov Imnn{l.ga motorja TOMlJ84 prtporocamo UP()~ rabo rnotorneqa 01)11. SA'IO 20 all lahkegil motornega kQnzeryacijsk_ega olja S.AE20 (npr. VEfOKOA M 20) 111 lIi.!jske mastl penetraolje ASTM a!$5-29'5. ki Ie Q,clporna pro-ti 'lodl lnpr .. LIS 21. Mi'rno re.dne meniavs Cilia v ohj'!iju p.ropelerja In mazanja <:agunjaca, kar jeoplsanb v poselinem poglavju., je !reba od ~asa do casa podrnaza~i Vij:a." ka, za pritrjevanje m910rja in leZisce2"ll obratanje v naprev! lao prltrjevanje motorja na caIn.

Navoje vlJakoV za pritfjevanje nama· iite Ie z nekal kaPJjrcamf olJa an 1\ tal1- ,ko plastJo mascli, najbolj prlpo.roclJrvo pa ie to opraviltl po \lsako~ratne:rnci see nju motorja.

11

te zaznate povecan odpor prt olJra!':iI" nju motorja - tudl takrat, kadar Je vljak za lukslranje smerl motorta odvlt do konca - morale namezatl lezlsce

SI. 11

za cbracanje. V ta namen napolntte. pogJobil'ev na gornjem robu lez)§i!a. sl. 11, Z oljem, nek,aJkrat obrnlte motor, da mazlvo pronlkrre v lel'j§!':ei.

Novi rotaj za plln Iz ptasttcnth delov ne terja noberre posebne nelle. Ce bl na bllo morebrtl slisaN cvillenje, fa treba rtamazau ssllikol1",ko mastjo re s,p!ralni Ultorir<l drsnlk (ra2staviJanje rociljaOpi~ano v pogilavju:Sislem za dovdd gorival.

MOTOR

P~ri zgoravi:mju mesantce benclnatn all!! v dvotaktnem motor)uSei. na temenu bara, v g'lavi' valja In V rzpu~nem kanalu sesedajo sale, ki so IjJrilw:apri.lV ostanek zgorevanJa. Nablranje p11l5t1 sa] [e odvlsno predvsem ad kakovostl aHal, l1ajmanjse' pa je seveda teda], M,

uporabljate speclalno 0'1)13 za dvotaktna rnotorje.

l :obllnej§ih slojev sal v kornprest]skem prostoru se prteno med jlelovanjsm motorja zaradt tsmperaturnrh spremamb lulll:.itidrobcl. Elektrnstatlcno polje med elektrodama svecke prl~ne te drobce p-tvlacevan in I'e-tl moreje povzrocltl moscenje elektrod, Posledlc.!! mo~;::enja. elektrcd sveeke Ie neenakemernc d'eJovanje allcelQ prenel1ari]",· del.Qvanja fTlot9~jil. V !'.akcm primeru nl Ie devol], da acisHt", aU celo :zamenjate sveeko, ~akaJ ,delei' bodo brf spel premosttll elektrodi.Ce 8al lne0dstf'aflitestemena bataali z not:ranje povrstne ',gl(lvl): va'lia" zaka] Ie tako boste prepreclll rnoseenle &[Iektrod In odstranrh pravl povod moten] Nablranje sa] v lzpusnem ikanal!) zavlrfl' pretok Izpl.l~nih pltnov 'In zmaI1J§uj_e, moe motorIa.

'51. f2

12'

III elMenJeglave valla In ternena bats rnorate najpre] snetl kapc za hlaJernJe Indemontiratf gl<lvO valla, $1. 111. Z'al

SI.13

cUfe.l1jelz.puMega karrnla morate d&monttratr Izp,l;J~nb ko I em.) , 51. 131A, flrl tem pa morale pre) .S'll ,sneli du!l!e:c sesalnlh sumov, 51. H3/A.lcn vlo1:ok spodnjeqa dela okrova rnotor]a. sl, ~8!B, nakar t: odvltlern treh vtjakov. 51. 18/D,ln snetjem cevl za dovod Q.orfva s Icrpalke, sl. laIC, spusnte navzdol spodnjll del okrova motoria. glej $1, 13/B. Saje n~:ajl~:Z:e dCistife z jeklenl'm ~trg(llom al'l 'l>vljatem. IPrl1!IUenJ!-1 pit" zlte, da ne p.(i:S~odujete PQvr§ln bata "Ii valla in i;;Ia$aje nezaldejQ v notM.njost motorja.

Po ciscen)u mont! raj te 911:1VO valja z enakornerrrlrn navzkr.i1.nlm .za,tegovanjem mane In pazlte, da cevko za hila, lenJ~ Izpu§nega kolena, sl. 13/D. ,na,· tanka vstavlte VgUri1Jl5±O tesntto, Ill. 13./i!:,

Co uporabllate motor v umazanlh rn !lalnlh vodah, varn pl'ipoi'otamo,. d.a mad voznJo vBck')at kontrollrate hlajenje I;zp.u§negli sIstema. 'Ce S'6 mad

vofnjo " polnlm pllnoen spolno ohl§Je me'<J motorjem i" propeJerjem tako ~e,greJe, da ga Iii mo1:;i dt~1.It'l zroko tposebnc .ob napravl za prltrjevanie rnotorja, kiar prlhaja]o van] lzpusn! pllnl) pomenl, da 80 urnazanija <lHcelQ smetl pl'epre~ili:l kroZe.n)e vade Z8 hlaJenJe. Oblc<\!no se nabere urnazanlja njlri'l~etk! ob vstopu vode za 1'1 I a16- nje, 81.. 2nD .. kar pa Je elahka moci o;;'stitl. e,e pa [e slstern za hlajenJe zarn1j.Senkje v nctranlosti. potem 9,1 je treba Izpmtl z vodnlrn curkom [t~ pipe). kot JIIc to oplsano Ii· pogla.vju o konsarvlranju motorja.

Sistem, v:tlga

Za kcntrolo In regullr8nj.e v~i9a ie treba najpre] snetl kompletuo z.~ganjalno, napravo, 91_ 20', In lie ventilator, sl, 2Of/E, IDa b! lahko demnnttrall ventl l~tOt, nekoltko odvllte "ijak", s ka-

SI. 14·

\adiYi~ jl) pri,tr'jena kapa za hl~jenje. Sk6J1 zarezo na maqnetnem vZlr~Ini· ku, sl, 14', [e mocl re-gulirati z;;v med kontaktoma prekllijcv1llca. ki mora l:.na~atl 0,35 do 0.45 rrrm, P.edvil", regulirate s prerntkanlern statorske plo-

'3

sj}e rnaqneta t~k6. da se .pricr'IEita.· kontal(tll pre"kinJjevalca odptratl teda], ko je· btl! 1.iS Dim pred GMTI Ker Ie :p regla;;o kontaktov In predvlHg1l potreben speclalen pribor, pripOfo<;:amo, d<l ta opravak p-epusttte poo'bl<l.s.~enl servlsnl delavnlcl.

Pravilna razdalja med elektrodarna slI€cke morraw~.~atl n,li-O,G film HI. 15), [tegullrate pa jos kalibr.lmo plo'~\,:jc:o •. kl it) naJd~te v rorbtcl za orodje.

SL lS

Za hrezhl1bl1'o:delollanje motoria ~e nadV-5e ·porn.embne pravrlna izbiw $ve~ke. Motor. kl g'a dobavljamo. Je0ptllhlljeo s .svecko BOSNA F 80.. ki ustreza normalnii obrememtvt. k,r~ prt te] vrstt rnotorjev !lomenl n~jvecl<rat polnt pi in. Vendar pa npr .. prl nbarjenju motor deluie ob!~ajno pod mtnrmalntm pltrrorn, :zala J~ za fake. prirnere prJporocljivo uporabljatt toplejM sve~ko z nliJ~' toplotno vrednost]o, npr. BOSNA F 50:

H6~J mrzla 5tiecka. FIlO'se prl rnalem stevHu vrt'ljajev ne seg;r~eje devol], da Ili rnoqlo elje na nje] leparett, zstose b ri ,,8 rna stl.

VI tabell je podan prepled sveck ral~i~" nih prolzvajaleev, kalerll prlporq~amQ ii

cdvlsnostl od po'\lpr,e~ne obremenltve motorja.

motorja

Polnl pi In f eo FeD F7S F 75 lei Poi pllna no F 7'0 H

'ill 240 TI t.s

W 225 TI 1L"!l1

W 190 MLS L·7 WH5TI

Minima!'n!

pl'ln F 5J) Ii'" 50 H W145 1'1 L·1O

Mirna pravtlne lzblre svecke, kar ne spet odvlsno od namena cpcrabe rnotorla. V l'r1arsi~em vpHva na zlvijen~skq dobo svecke tudl kakovost rnazlva. Zljto prtporocamo. da lea mesanlco UPQ' rabljate specialrro oljilc za dvotakrne motprje.

Svetujerne varn, da rta vofnja vzamete s sebo] vsele] tod'i brezhlbno rezervno svecko.

Sistem aa dovod goriva,

Vzd'rievanje ststema za dovod 'g01iv<l zahteva mlmo obcasneqa l;is~Mja upii·· njaca tudl ~e {;iiitetilje mernbranske cfpalke In sevcda tudi raaervoarla za 90nva. Ce hocete snetl :In oo!tstil! .upllnlac, mcratc In~Jprel smi.ti!:lvi;tle~ se salnlh sumov .. Z Izvijariem mlviite vl[aka, kl lu je najtl v vdolbtnah .. a vstop zf~.ka. 51. lolA. ,""Ii 9~ r~hlo pr!vzdi.gne~ te" ga Ie meet .2 lahkotcvsnat]. PI'I ponovnl montazJ vtaknlte MjpreJ ust]e dy~ilci,l ygumasti tulee na upljnja~:lI, giej'si. 16/B,ln ga ponovno ftkstrajte

l! vijakoma, ~

14

$1, 16

Za dernontazo upJinjai5'a popusttte vljak,sl., 1'610. in ob socasnem prernlkanlu v levo In desno ~nelillite upl inJao s ~e~aJl1egar kolenav Paztte, ,da ob tern ne ukrlvite fl,l:nlf vezl med roclco III l!iplrarije zr'akii, 51. 17/A, III vzvcdom. Vet. fe zat1iknj€U'fa za \llvod na lupli' n:.j<lCU in JO je moel z lahkcto snetl tako, da Jo prlVzdlgnetlez Izvljai'iem. Najlazje pa snamete vez Z upHiljaca rake, da dernontlrate. tudi konzclc, lei

SI 17

nosl vzvcd za pdpitanje zraka. Prl de., mnnttranem Upllll!lleU je moei ad ... !tl loncek in gi/lNniJ §obo zavol]o ,tisl';lmjtl ,all zamsruave. o!~istite pa lahko Iud:! i91Q pravaca In Ilie Idiste.

Pri mental"! up'Ji nJa~al morate posebno pazltl. da gill montlrate vsa] vprlb1i~" no pokoncnern pol oz.aju.Ko ste gil monttrall, kontrolirajre, te pnek 'r\,itil:{e zazrek. sl. 1/7. startna loputa 1/ uoltIljacu do. konca odplra, Qlirol1lll zapira vhod )i '; dl'hiZor.

SI. 18

Db montaz: upltniaca morutQoprovlli ~e ,;eguikanje min1rnaiqogo s!'?vilil vrtljajev, se pravi, da n'ror~ meter. kadar del ... je v vodt, ,mll11 vendar s€ zadostno stey!lo vrtljajeil. da deluje enako:mern6 in brez sunkov. Prl nEg'" llranju .;itevila vrtljalev prosteqa teka je treba najpre] kontrol irati. ce je vl[ak z .. reg.ulaciJ.O zruka sl, 16!E odvlt Z8 3/4 do 7/8 obrata. nato po a priv.iJanJem all cdvljanjem vljaka .sI.16/C rrastavttt opttrnalrro sb.evlhJl yl"iiJ(ljev prnsteqa teka (1500-1600 vrt/rnln'l .

15

i":e Je nastavltev prosMg<l teka (das,tl vijaka sl, 1"6/E) pravllna, mora motor tutli cialj:'! cas enaknmerno dll.l;ov:atl \I iPrcstem teku I'n hrtro r,ea.,giratl prl

naglern dodajanju pltna, .

ot:e bi bila treba iz kakr§negakoli raz- 10[3a demontlrat] mcaj za plih, PQt~!'l1 ravnaj~e takole:

~ LJJc"ite bovden tid uplinjac'a

~ Snernite kovlnskl ahmeek Z gymaete prevleke mi krrniln! r06.iel-

- Z.aSy;;;ite rota) v srnert dod'lJanja pltna do kenca, rnocno prlvljajte In ga l1k-rati vleclte z rrociee; prj tem z iNijaeem pornaqajte z zadnje stranL da gumasti roc'aj zdrkl1El Ml' rob plasucne vrtljlve puse

Odstranite gumasti ploMici lz plastlcLne pu§e; z3s[Ji;:Jte pY~Q. da pride cdprtlna nail lzrez " cevl, 2 IzviJac,em prWsnlte na ,ezi~ek plastIcl'lega vIolikale toltko. da ~a~*o snamete preosrale plastilne dele rot.sjar S cevl,

Prl montazi pazlte .. da vrlsneto nacev vrt~fivQ pui\CI in notran] I vlQfek hkratl. ta ci§~e'nje rnernbranske crpllike ·za -9prrvo . .a I. 18/A. snemite vlozek spodrJjega dela okrova.sl. i8/B, (odvijte ~tiri vljake i1) 98 previdno ~o~lte .od okrova, n.e da bl dernonttralt elektrjcne vode] . Z odvllanl:em vijaka. '$.1. fS/C" snemlte Ptlkrov trp~i k~ in dostop do clstl!"a za gorillo J8 prcst. Sestavljanje crpalke npravlta z vso PO%ornos:tJ~. da ne poskodulere tesnlla."Za ctsq'e"Je rnreztce na pdklju6ku za 90ri\lO na rez'ervOarj>l potegnlfe vas: prl1kljucek. sl. '1/13. Iz rezelVoarjal.

Pilzlte. da r~zervoar vsele]' pol'nilte· ,$ .clsto me!ianico. Ce je treba. pre:cedlte gdtlyo' skozilijak s linim sJtom. zaka~ veclna ne$na~e prlhaja v motor z go-

riIVOffi. P.rJpor&amo vsrn, da ob t",kljuC'ku sezone, ko konservtrate motor. otistitel turll lies slstern z: 8 dovod gorlva.

Za zas~lto pred korozl]o obcasrro podrnazite jeklene dele mehanlzma zazag'8nJonj(l, PripQrol':amo uporabe rnazfv .. kl so omenjena i!e v pogllav]tj MALA· ~JE,in 5 ieer: ~.I! povr.il!nQ vzrrtet ,zag~· njaea, 51. 19/A, mast. 'lit leilsee mehaillzma, za valJcke zaganjaca, sl. .20/6. Z<J kletko, sl. 2-O/C. ta splralno v'Zmet pod kletko Jn 1:'3 J'ekleniobroGv ventilatorju. sl, 20/D. pii ol]e ..

S[I. 19

Za rnazanje, povratne vzrrretl In le~l,~c~ je treba sneti pokro\l .zaglln!alne naprave. al 19/C. kl Ie. pritrjens tre· ml' vijakr. tPokrov dvignlte previdn.o. sicer utegne povretna vzmet skotitiil ~vQjega rezlMa, Le*l.sce mehanlzma za zaganJanje mazite 'skod odprfi'no B haslikr HI.

16

81 .20

Z·<;l rnazan]s drugih clelovlaganjalne naprave. rnorate snell kqrnpletno napravo. 1<1 [e prltrjena na motor 9 Stj· rlml vijakl In d\lema zatlcefTT.a· Prj snernanju .tag-anjaea z motoria mora bltl povratna vzmet polc:rita s pokrovom. Prlporocarno, .da v cal\u uporabe rnotorja vsaka dva messca namazete povratno vzmet In leziMe iagan,la'o!;a_ Po sezcm, [kQSpmv!jllle motor in ga karlservlrate. kp(1servfrajte' tudl kompletnl ~3g:1)nJal':_

Pri dal)§i upurahl mororja [e treba G.d easa. do tasakon!roliratl najlonsko vrvtco :lA!ffjnjaC;t. te'se narnerl, da se vrvtca .sprfco drgnjenJa )/ zlebu mQ¢nolzJ:ai:lI. jo merate .zamemjati z novo. V rrasprotnern prlmeru tllegele, da se, bo vrvica pretrgala pra,v V Irenl!Jtku zaganjanja. karutegne pripeJjaH do, reshe paskodbe povratne IIzrile!i. lamenjava vnti·ce ~( nil: z,an'l-atan.a. vendar yam prJporOcamb, da snllmete komp.!etnl ZS'ganJac In,ga priMsete v pooblll~ceno s:erv'isno dela\lni.cQ, kjer

"am bodo vrvlco taka.! strokovno zamen!lllt

Prj montiranju <.a.ganj:aca nil motor P;)· lite, da bodo. !riJe:: v,alje!:>! rnehantzma 23 zag·anj'anje v polozaju, kot ga nakaLuie slika 20!IB

Dhitje propeletia

\l prtmeru, da propeler zadene ob trd wed'met. v vedt, be udarec prelomll zlono varovalko [Ill osi propeterja, eim to zaznatertako] ustav,ite motor. steer se lahko pF(!VeC obrabl pes to pro pe'Ierrja, zlasN., 'ce nr namazano i mast[n, odperno prot] vodl, Za zamentavo varovalke 6clvlJte konusno rnattco. kl jena koncu 0:;'1 propslerja (pozor, Ie'll oavojl].

Vs:ta.Vite novo varovalko, namaflte gred iin spet mOntirajte propeler, (Hezervne .zicne varovalke rraldete v torblci za ,01'00) e).

Cim poqosteje kontrollrajte olle v ohisju propelerja, d_a~e za ~~a ugptov,ite. aji je v ohtslu samoolle all pa j.e van] ia proruknlla vbda. 10 konrrcto naHII~'ei ,opra,vite,ce je motor II pekoncnem polozaju prltrlen na stojalu, Z IZYlja¢.em odvijte spodnji vijak za Izpu§canje olja, sl.:?l, vender qa pusttte v izvrtl nl. Co prieM ob na pol od\iitem vtjaku pro-. nloatt olje, pomenl, da vode, kl Je tez, [a ad 01;01. znotra] ohisja mi. ee ~a prl!ece Ie neka] kapljic vods In take] nato spet ol]e, je znak, da je' tesnenje steer ~I} dobra, vender ga bo treba po.gosteje korrtroltratl: V prirneru, da iz ohl:§ja prHece ve¢ vode all mesa· ntca ol)a In vade. rncrate ohisje lzpraz_nlti In nlIll! ler Odstrariltl h·lbo. sprico. katere prooica voda v ohf~je prOl!"elerja. Pripproj3amo. cia fa opravek pre.pustite sen;isni delavnTcl.

NaIman! enkral " dveh mesecih v tas.u, ko uporab{jate· motor,predvaem IPa of>

17

koncu sezone Tn pred konservlranjem motor]a, ODVeZl1Q rnenjajte aile v ohisju propelerja. Pred potnlenjsm 5 5veilm oljern notranjost ohisja izpertte Z oljem za izplranje. Ne z benctnom all nahol Pri polnjenju 'ohis]a propelerja .polozite motor hkrati s stojalom na bok tako, da jeskozi gornjo odprtino za polnlenje rnocl z lijakom nalltl zadcstno koHeino olja [ca. 100 em'),

Postavlto motor v navplcnl poloza] in kontrcllrajte, ce nlvo olja sega do gotnje odprttne.

Ohili~e propelerja polnlte vsele] z ollem SAE 20.

IZBIRA PROPELERJA

Hitrost tolna se l uporabo propelerjev z razllcnlrnl vzponi ali koraki prav malo spremlnja. Va.i:n¢jse je dejstvo, da pr[ pravilnc lzbranern propalerju cleluje motor med 5000 In 5400 IIrt/min, kJer dnseqacptimalno moc, ekonornrenost, trajnost ter ima. razmerorna till in miren tek.

Ker boste teljs medii vrtljaje motor[a, veliko laZP,t pu hitrO!$t colna. dajerno sledsce navodllo za lzbiro propeLerja:

SI. 2i

SI. 22

- motor je serljsko op.remljens propslerjem bele barve - vzpon 140 rnrn, I\i je onrneron, te naj to'ln pri polnem plinu dosefe hitrost od 10 do T5 km/h

- pri tezkih eolnth, pro katerth s pol'lim pltnorn motorja ne hl bilo moiSi doset! 10Ikm/h. uporablte propeter mcdre barve - vzpon 120 mrri

- za httrost colna nad is km/h [npr. gumiJastl cQlni) uporablte prope+er rdece barve -vzpan 160.mm_

IPiopelerje rnodre in rdece barve. lah!ko dodamo kupite II slehernl prodajalnl Tomosovih izdelkov in v Tomosovih servisih.

IPropelerj~ bele in rd.ece barye sta mocneje zavitlh krtl; ta lastnost IWeiprecu]e nabiranje vodnega rastllllja na lkrilih, kar bi siC£lr zmanjsalo pplisllQ moe propelerja.

18

Konsarvjrilllnje In dekonservlranJe motorj.a

Ce sodite. da motoria dalj easa ne boste uporabljali [posebno p:rek .zime}. ga rnorate zavarovatl pred korozijo. Zato najpre] dobro ocisrlte vse zunanje povrslne ad umazanl]e, prahu in morske soli. kot [e oplsano V' poglavju CISCENJE.

Sol iz notranlosti lzpusneqa ststerrra najbol] terneljlto lzperete, I':e pusttte delovau motor ca. 10 rntnut pod pelnim pllnom v bazsnu ali devol] vellkl kadi s sladko vodo. lzpiranje rnorete .opravltl tudi pri mlrujocem motorju S tekoco vodo, ki jo napellete v motor z qumasto cev]o, prikljuceno na vodovodno pipo in [o d.riite tesno ob odprtini spodaj anttkavitacuskeqa rebra, 51. 2/20" V tern prrrneru mora stati motor v pokol'i<1:nem ,polozajLJ [na stoJa:[u) zato, da voda !ziek.<! skoz'l lzpusno odprtlno, Preden se lotevate konservlranja rnotor]a, odstrarnte S,lf: lz lzpusneaekolena, bata in glavc valja. kat je optsa no v pogtavju MOTOR.

Zarnenjajte olje v ohisju propelerja, Narnazlte kompletnc zaqanlalno napravo.

Namazite iieo bovdena za plln. Preclstite ststem za dovod gor:iva; OCIsttte In tzpraznlte uplinjac. V lzpraznjen rezervcar nalijte1 I mesanice benclna in kunservacljskeqa olja v razmerju 10 ; 1 [10 % ·oljal. S to me§aniGo na] deluje motor 111<1 prazno (na stojalul z malim stevilom vrtljsjev [do cetrtine pltna) prihlizno2 rninutt. Nato loCi'te cev ad rezervoar]a in motor sa 00 sprtCO pomanlka[;lja gorlva ustaviL

Z oshinlkom mesanice oplaknit.e rezervoar in jo pusllte II rezervoarju. Pr,iblizcno vsakih ·30 dni morate:

- odvftl sveo::ko in z zaganjacefn zavrtetl motor,

- dOdohra pn3~fakniti rezetvoar lq (lorlvO,

- P,red u,porabo motorja oziroma pri dekonserviranju oi;lstite svecleo" Izperim rezervIJar in 9a Inapolnite z normalno meianic;o.

Motor naj delu]e v vodt .5 minut [pod zrnernirrr pllnorn. Potern polaqorna povecujte stevilo vrtliajev motorja. Prlporocamo, da ne Liporabljatestarega goriva, saj bo kvarno vpl ivalo na delovanje rnotorja

MOTNJlE MEO DEILOVANJEM MOTORJA

Nameri se, da kljub upostevanju vseh navodil pri zaganj,anj~J motorja in tudl rned delovanjern ze zaradi majhne nepazljlvostt pride do rnoten].

Ce stez rocno crpnlko nacrpall ptevee gorl,v3 v upHnjac [v prirneru ce igla plavaea ne resnt) (lll ce je pri segretem motorju. med :taganjanjem roclca za zrak v poloraJu ZAPRTO, pride do prallvanla upllujafia. V tern primeru obrntte roca, za plln v polozaJ za polnl plin. roetco 2B zrak porinite navzgor {ODPRllOJ in nekajkrat poteqnite za roclco zag&ni:ai':a. (";e motor tudl tedaj ne stece. octsttte sveeko in ce [e treba, tudl regullrajte zev med elektrodarna na 0,5--'O,B milimelm. Ce pa opazite. da v lIplinjac ne pr ireka gortvo. je treba oei stlti vse fi Itreza gotlil/[J 'it ststemu z:a doyoagoriv,a. pray tako ~~ tudi kontrollrajte dOVQd 99rtva in delovan]e crpalke.

Do tezav prll laganjsnju ali do nepravilneqa delovanja motor]a pride tudi sprlco vode v loneku uplinJaca nil pa zar,adi vlage o.ziroma !pla:;!1 soli, ki se nabere 11a kaplUl in kapic:i svecke (obri sati S suho krpo). V tern primeru oeistl!e up[inj'I(:.

Ce lined del'ovanjem motorIa opazite, d'a motor ne dalJe dovolj mpcl all iZ· gublja na motl., .zna blti lemUi vZlrok

19

PREDGOVOR

Kao korisntku Tomosovog vanbrodskog motora TOMOS 4 preporuculemo, da - bez obzira na opste poznavan]e motora - pazlllvo prouclte sva uputstva te lh se prldrzavate. Na ta] nacln motor TOMOS 4. ce biti uvek u Ispravnom stanju I mocl ce vam najbol]e sluzltt.

Pored vaznlith podataka i uputstava za upotrebu i odrzavanje u ovo] cete knjiiici naci takodje informacije 0 sitnim opravkarna ko]e mozete vi sami da obavlte. Ukoliko niste sigumi da bl rnoq!l sami otklonltl neku srnetn]u u radu motors. savetujemo vam da s,e obratlte rna Torncsovu servtsnu radtonlcu, jell rnoze rna rnatoru zbog ne vodjen]a racuna 0 odrzavanlu docl do ozbiljnijih kvarova i ostecen]a. Sa savremenom i isprobanom konstrukcllorn rnotora TOMOS 4 i posle vise ad 10 godisnjih lskustava u gradnji i proizvodnji tih motora, za tu Ikategoriju [e rnotora postignut vanredno veliki statlcnl potlsak elise uz najvecu moqucu ekonornlcnost motora, a uledno mirni hod, lako pokretanje i odllcna zestlta od korozl]e. Aka uzmemo U obzir j05 i posebnl rezervoar ad 12 litara zapremtne, donji deo motora hldrodlnarnlekoq obllka pa i prlvlacnu spoljasnost, onda su to qlavne karaktertstlke vanbrodskoq motam TOMOS 4, 0 koltma cete se brzo i saml uverltt.

TOVARNA MOTORNIH VOZIL TOMOS KOPER Tehnfcno-servlsna sluzba

KOMAN DE I lJREDAJI

1 Zavrtn]l za pricvrscivanj,e rnotora na camac .2 Zavrtanj za podesavan]e nagiba motora

3 Us lea Z8_ os igu.ranje motors na camcu

4 Komandna ruclca

5 Natpis TOMOS

6 Bucica startera

7 Rucica za vazduh (startanje na hladno) B Dugmeza zaustavllanle motam

9 Prlkljucak za osvetljen]e

10 Prlkljucak za dovod goriva

11 Ruena crpka za dovod goriva 12 RezetV081"

1'3 Prikljucak za gorivo na rezervoaru

14 Poklopac rezervoara sa odusnlm zavrtnjem 15 Stega poklopca rnotora

16 Rucica za nosenje motors

17 Zavrtan] za fiksiranje pravca 18 Rucica zakacke

19 Izduvni otvor

20 Otvor za ulaz za hladenje

21 Z'avrtanj za kontrolu I prornenu ulja

(SI. 1) (SI. 2)

2,3

TEHNltKJ PODACI

UPOTREBA

Motor - [ednoctltndrlcnt, dvotaktn], sa odvodom [zduvruh gasova, u vodu kroz vertlkalnu spojnu cev. Hladenje tzduvnoq sistema vodorn, koju elisa potlskuje krozotvor lspod antlkavttacljskoq rebra.

Podmazlvanje motors mesavtnom ulla i benzlna.

Startovanje motom pornocu pelautomatskoq tucnog startera.

Namostallja motora na eamac

Hadrra zapremina rnotora Precnik c;;lIllndra

Hod kllipa

Stepen kompresl]e Maksimal'na snaqa motam

Dozveljeno podrul':je obrta]a rnotora kod punog opterecenja

Karburator

59,6 'eml 42mm 43 mrn 7,5: 1 4KS

Moto'r se pricvrstt na krrnnu dasku pornocu dye kuke i fiksira, zavrtnjima sa ruclcorn 5'1. 5/1.. Zavrtnji neka ss cvrsto stegnu rukorn ali rukako nekim alatorn. jer se mogu ruelce iskriviti. Za rasterecen]e gomje Ivlce krrnna daske narnclto kod voznje unaz.ad kao 1 za povecanle boone stabilnosti vjesanja motora preporutujemo, dase rnontlraju u krrnnu dasku na odqovaraluclm mestima dva zavrtnja prsrna skici 5/ A rna koje nalezu za tu svrhu predvldenl zarezi na donjern IIra}ll kuke.

(SI. 5)

svectca

46'OO-5800oor/mlln

BING 15,5 _, 1'49 _ Glavni slsak 65

SI.sa'k za slobodnt hod 40 magnetni

t.s rnrn

Q,35-[),45 mm

BOSNA F80

illi ekvtvalentna 0,5-0,6mm 6V. 17W dvokraka 200mm

140 mm

2,08: 1

42 kp

15.5 ikg

12 r

do IS km/lh 1,61/h

Za aarno DOCIlO osigul'snje morora dovoll,no je, da se na spcljasnjo] strani krrnne daske Izmedu obe kuke pricvrsti zavrtnjima plocica od ,aluminijlJma m tvrdog drveta veltcrne 49 X 90 mm a debljine oko 5 mm.

U sillcaju da je krmna daska deblja od 58 mm, potrebno ju je ,stanjiti na mestima zahvata zavrtnja za pricvrscivanie motora prema skici 5/B.

Da fie III ked eventualnog lorna krmne daske iii popustanla zavrtnia za pritvrSti· van]e motor potonuo. mora se ITIO(.or vezati za camac pornocu dovoljno jakog ko-

nopca (najbolje od najlonaj krez uslcu, 51 5/3, _

MotOf se namestl na camac taka, da lrna priblizlI10 vertlkalnl poioiaj (51. 5) jer se time postlqnu najpQvoijniji ualovl vDinje. U sluc:aju, da krrna sto]1 koso, mora se ppdesitll nagib rnotora, U ill svrhu odvrne S6 krllna mattes i Izvucez.avl't:anj, sl. 512. Oslonac se premestt u odqovarajuci novl poroial u kojern se zavrtnjem 5/21 krtlnorn rnattcom ponovo fiksira.

Naeln paljenja Predpallerije

Rai.mak lzrneda Ikontakta prekldaea paljnnja

Razmak elektroda svecice Prlkl jut-ak za osvetljerqe Elisa

Prel:nik eliise Hod el'ise

Redukcija obrtaja rnoter-ellsa Staticnl potlsak elise

Teiina motora .

Zapremina. rezervoara

Makslmalna brzina, zavlsna od vrste I opterecenja carnca Potrosl!1ja gotiva kod punnq aptel'e'cenia ceo

lSI. 6)

(51 3) (SI. 4J

Ukoliko Sa uslled prekomernoq nagiha krme carnca, uprkos mQ911Cnost·j regwis<Jnja: nag/ba motora, ne moze postlei vertikalni poloza]. potrebno lei krmu odqovarajuce preurediti. Kod uqradlvanja motora na ~amac takoder se mora paziti da se hotlzcntalno antlkavltactono rebro na kucistu nalazi najman]e 100 mm is pod povrslne vode. Ukollko taj uslov nije lspunjen, postoji opssnost. da elisa ustsava vazduh, Time se smenjute etekat elise. i porernetl prorok vode kroz Izduvnl srsrem, 5tO moze stetno utlcati na motor.

Kada [e motor lspravno narnesten na G.amac, rnoquce ,ga je spojiti sa rezervoarorn za qorlvo. U tu svrhu prvo odvrnutl za nekcllko obrtaja odusnl zavrtanj na poklopcu rezervoara, sl. 1114, odmotati qurneno erevo od dr§ke rezervoara Isp.ojitl pr,ikljucrlu obojku na kraju creva sa prilkljutkom za gorivo na motoru u .srnlslu strelice na sl. 7. Pazltl, da je odusnt zavrtant na rezervoaru uvek odvrnut kada ie rezervesr

GORIVO I MAZIYO

Gorlvo: rnesavina benztna od najmanje 86 ,0k1. i motornog ulja u odnoeuzs : I (4 %). Zil mesanJe upotrebiti specllalno ulje za dvotaktns motors IIi ulje bez deterdenata SAE 50.

spojen 'sa motorom.

(SI. 71

rebel. ~ meiavlnu benzin _ ulla

Mazivo, za reduktor u kuclitw elise: motor no ulje SAE 20 do gornjega vijka kod vertlkalnoq polozoJa rnotora (CII. 0,1 I).

Aka ~elite motor ria carncu zakljucau, potrebno je okranuti obe meiee za prltezanje [ednu prema druqo], da se rupe na njima poklope i kroz njih stavlti alku kstanca [s]. BJ,

(SI. 8)

Benzin u lltrlma

Ulje IU litrima

Slartovanje motora

5 10 15

1),2 0,4 0,6

Pre startovanja motora uvarltl se diill je: - motor pravi,lno pricvrscen rra camac

- dovoljno gor/v£! UI rezervoaru

24

25

- oduUtl zl'lvrtanJ M rezervOafU octvrnut

- dubtna .. ode dovollna za slobodno kratan]e e.lise

~ slobndan pravac vozrlje',jer mersr nema pra1:nog hodal ~amac kre.ce edrnah

rsakon startQvanJa rnotora.

NapunU] karburator gorivom prltiakanjern ru6ne crpke, at 1/11" dok se ne osetl poveca,nje ofpQYa. Rada je' motor hladan l'U~icu za vazdull,sl. 7/7, sta ... iti U donli polo- 2:iOj, crme se smanJii pristup vazduha u karburator I olaksa startovenje, KOQ atartovanla toptog mot ora. ruclcu 'za vazduh ostavlt! u gornlem poloiaju. Na knrnandno] ru.l':ici, sl. 1/4, okrenutl dffiku za !;;las u pravcu strele, Jednom rukorrr uhvatltl rLI~ 'cicu startera, 81. 1/6, i snazno povuel, a c!rugorn istovremeno pr'idrEati motor Z<I poklopac, da sene prlevrne. It Izvu('!ilnog lpblr..z.a.]fl r'ucic.u. startera vtatltl rukern, a rnkako j!l ne lspuatltl, jer ~i to moglo prouzrokovatl ostecenje starrera,

Kad motor proradl, vratltt ructcu za vazduh posteperro u gornji polora]. Za vreme rada motors rucica. za varduh mora bitluvek u g'Ortljem polo1aju. [er U SUlprO!mom slucaju motor dobtva suvtse bogatu smesu, gusi se ,i gubi na snazt.

Zaustavljanje radSI mtJtora

Yoznj8i

Za zaustavljan]e motora potrebne [e oduzettgas i prttlsnuf na dygme III eaustavIjanje 'motoria, sl. 11K Kada sa nakon IlQznje !aH motor skinutl $8 eamea 'III '9a Hkslrat! na Gilmeu u naenutom poloiaju, preporueu]e se odvojltl rezervoar za gortvo od motors ~i' prtcekatt, da se motor sam zauetavl. kada se lzpraznl karburator. Time ~e. spreei. prelivanjemotor3gorivorn it karburarora p.rilikompreriosemja Iii na9ibanjA motors,

Donll deo motors rnnze 'se p.odie'i tz veda prevrtanjem motora I'Jrema urnrtrasnjostt camca oko ose kuka. f\faprava na sl. Q predvidena [e i,a fik8iranle metora u dva kosa. polozaja. Ni'zl pcloza] lstreme A uplre se na zub BJ SlllZii za prlvremeno podlzan]e karl rnarrevrtsan]a sa vesllma u lplitkoj vodl, da se ·sprei3i Qstecel1je elise, U 'tom polozafu motorll-e' mo.ze o !gatat I oko svoje osovlne, sto KQri{lnQ slu?;i kQd

clstenja motora, kada )e montiran na cameu. .

Visi' peloza]; u kolerrr je motor potpune blbJdran, kortstl S8 ako se leli ostavttt rnetor duze vremena u carncu, IJ tu svrhu potrebno [e prvo odvojlti motor ad rezervoara, zatlm okrenutl motor za 90 Slepel1 I take, da dode komandna ri.iti,ca naqore I podlqnut] ga do. kr,aHI ·(fa, strerne A us~oei I) zljeb C., $1.9, te na krllju priteitanjem zavrtnja, sL 9! 17, spree,i Ii okretan]e mntara.

U prvo vrerne kori?itenla (15-20 satt] meter rreba da prede period razradlvanja. I!J pocetku tog perloda neka motor radl sa V2-% gasa sa povrementm povecavanjern gas'a .(10 makslrnurna za nekollko rnmuta UCostalost 'I trejan]e pUfliOg opterec.ol1ja neka 'sa u toku razradlvanja postepeno VOG'" [er se tlrneubrza uhcdovanle meters. Aa~raden motor mo~e raditi puntm opterecenjern bez tkakvlh ogumleenja. l!Jpravljanje qamca vr§i ;sa okretanjern motora pamoc;u kemandne tutles. KQd v0zi1je U zaokretlma sa rnotororn okrenutim za6.0 do 90 stepent U odnosu nil. OSU eamea Ii kod voZnja unazad, (bog s~gurnostl. obavezno je srrtanjttl gas.

I:<od astrog skretanja sa pravda v6!!nje u punoj~rzini camea ntkada se ne srne naglo oduzetl .gas kod lstovrernenoq ckretanja motam, [er u tom $'Iucaju prltlsak vade na podvodnt deo motora lma fendenc'lju, da podigne motor 1 nagne ga Pt'g· rna unutrasrtjosti eamca. Ponovnlm dodavanlem gas.a u tom rnomentu mcze se ostetttt sprava za pricvrscivanJe iii cak izgubiti motor ako nile vezan.

Za pieJaz lz vdinje, napred na \(oznlu unazad potrebno jo smanjtti brzlnu camca, okreriutl motor za t8G 'stepeni (smer OKretanja 'suprotna kl:etanju s'kazaljke na $.atu . tako, da se CJOVO ze doyocl goriva no nomata oko mGtl'lra. vee ostala U clImcu)

! istovt'emeno preb~dti komimdnu rl\cicu ~a taorizontalnog pr,eko lIerfikalnog u supro.· tan poloia] panoYo prema ,carnCll. Nakon toga mo'ze S6 gas ponovo po)/€cati, ali trebil Izbeo;l8vali voinlu unazad punimg.as.om. Rod voznje naprod, u sluc-ajudalma, u vodl prepreka na' doJw1).tUl elise" ¢elo kucista elise udarit ce u prepreku I podigm{t co sa preko nje, li1agnuvsil1Jotor prema camc[J. Tako oslgur,anje ne posloji u vaznJI una~ad, stoga je tu p:Qtrebno povecat! pa;~nju na eV!lntuelne prepre.Ke UJ vodi. narOtltD u blrzlf'll obale.

Ok.retanje motor3 mofe sa bloklratl laklm stezanjem z;avrtnja., 51.. 9/17 (ptlmena ne jedrUlti S<t pOllel'mim k.ormilom) , ook 5e mora t!ij popustl~i, ako'se kormilari m-0tb!iom..Z'a vreme voiii1je korisno Ie ponekad kon'trollsa'ti aka 51!1dGvoljno ·:la· tegnuti <:llvrtnji Z!'I pricwscivan[e motora, 51. 5/1.

Kad notmall1log (vodpravnog) P010Z!lj6, relerY0~r se:lie ispl"8znl do .krala i pstatal( gorlva(cea. 0,111 pretstavlja rezerVLJ, koJa 'Se moze korisHti naglnjanjem rezer· wars na stranu sa prikliu1!kom ,za gorivo, 51. 1/13;

(81.9)

Z~ vt'sMnje: rnotora u vertikalnl poloia] porrebne.je q:e:s·nQm rukorn potlsnutl I"U· c!i:;u strerneria unazad [pravec streltce no. al. 9), a levom rukorn latovremeno pridrzavatl motor za poklopac i poi aka ga epustatt, PopllstanjemZ!lllrtnja, sl, 9/'17, OSIDhodfti motor za rnanevneanje I prlkljueiti rezervaorza. gorivo.

No~eni8 I odlaganJemotora.

Prl Ilkidanjl,J motora Sill carnca voditi raeuna, da ,56 voda it donjeg dela rnotora cdcedl pre neqo sto se motor odlozl.!lJ suprotnorn slucaju veda bi rnoqla dodl do elllndra

te gao~t(ltiti. ,.

Kod mjs.enj~ rnottlr ~s.eprihvata· za rucicu Z'a fiosenje, 2/18, ;8 komandna rutica pfro· baei se UMzaa uz: poklopae motOr-a. U tom poloi':aju, mal'e se motor .za habe vreme .odlQziti na tilo 1 ima u tu .s,vrhu predliidene oslorice naku¢IMu molora I elise" Narlezervoaru za.tvod se· odus,ni za.vrtanj .. a croWl) za dovod goriva !Tarnot;! se oko drske rezervoara.

PrepOrotlljemo, clase motor, kada nije uupotrebi, p6St:ll/j u vortikalni pql~"zaj ria stall a!!. ko]1 se kao deo ambalaz.e isporucuje Ul: motor. ifimese spreel I{v3S:enje

svecice uljem, Sio bl maglolmatil za posledicUi pbteskQce kod statt'ovanja; .

OsyetijavanJe lameR

Pored prlkllu~ka za gorivo ina donjem delu ku6i~ta motora nalazi so prikljUi~ak 'za osvetljenJe' carnell, 51, 7/9, kolise' moze kori'sno upotrebiti kod vo~nJe. u, nolli. Prll{lJucail: Ima, napone V i snagu 17 W. Utikae .spremljen je u tallnl ta· aIm, ItradjenJe oct plastike i zhog tet sv.ole O$ohir]f;l sas~imzastj6en od korozije. Sastav· Ifanje prernJ! priloienom l!PutstVY.

:26

27

\.

ODRIAVANJiE

svrhu napunl seuljem udubljenje na gornJem lez,i'stu.sl. H. nekollko pula se

zackrene motor tako, da mazlvo - ude u leziste.

Oplite pripombe'

{SI. III Nova drska za (las ad plasticnjh delova !le' trazl neku narocltu negu. lJ slueaju skripe u drs.cl za !FlS Z-{,1 vrerne rada, treba pcdrnazatl slltkonekom mas.:u jedinO Ilplralni fleb i kliiac (rnsravljanje drske oplsano u gla.vi; Sistem zadovod goriva).

Hedovno i savjestrro ociriavarljeoo bltne )e v'lI.inostl za isptavno Iurskclontranje motora. Z-a brigu i vrerne, utroseno na njegovUl nequ, motor ce so kortsruku odu~lti !;IesprekGrnlm radom i duqlrn vekorn tr'ajanje.

Sve radove na ·odri<rvanju. koje ovdje navodlmo, rnoze izvrsitl korlsntk sam sa, standardnim atatorn koll seisporucuj'e uz motor. .Za ave \Ieee radove iii opravke prepctubujemo, da se cbrattte na ovl;;Ji§cene servtsne radlcnlce,

CisCfll1!le 1 podrnaztvanja mctora, proba nasuvcm. kao i ostall radovi na odr,Z!I;vanju, najlakse,se mog.u I-=vrs[ti. ekos!! motor' postavi na sta!ak. kojl [e sestavnt den iambalaze. Prepahlcujemo,da se nastal-ku orptle oba vertikalna nosaea odrnah lznad poprecne daske za pricvr~6ivanie motora: 81. 10/A. [er se time olakss pristap ka rnctoru.

MOTOR

tli¢enJe, malora

Kod xaqorevanja rnesavlne benzlna i L11],". I!J dvotaktnom rnotoru se na temenu k~lpa, unutrasnjo] pov.rs:inl olltndarske 'glavei u lzduvnorn kanalu talole ostacl sagorevanla' (garel). Stvaranjs taloga u glavnom zavlSoi od kvaliteta l'Ilja II naJm.anje Ie kod upotrebe specJjalnih ulja .za dvotaktne ntntore..

I<od d!ebl.jli~l mlsiaQB gare,z! u komprestonorn prostoru pocnu se Zil vreme rada metora usled temperaturnth promena IjU!hlll cesuce taloga. Eleittrostatorsk,o polie izmed'u elektroda svec'i(iI;l eve eeslj,ce piNlai31 i one rnoqu lzazvatl premosGivanJe elektroda. Posledicapremo§c;ivili'ljasvec-!ce :je neravnornaran rad ill PJekldanJe rads rnotora. U tom .sluca,ju nife dovQIJn(lsi:!mo ~cistitj iii z:ameniti svecteu, [er ce brzo docl do ponovnoq f)remo§civan~a, ukoltko se skrdanjem gare!1 Sa ternsna :kli'pa i Igfave cilif1drai ne uklont pravl uzrok smetnji.lal.ozenje garefi ujzduvnorn kanalu 1(ocj ,proiok lzduvnlh qasova i time se srnanjuje snaqa rnotora.

Spoljne povrsine motora Gillie tie mekom krlPomili spusvorn i vodom. Za negu I!!kiranih povdHnal i PQkiQP~a ITiotOQI ad Rla'sti~lIle, rnase preporLi~ujemo poznata sredstva .za. ciscenje IzaMit!) autokarosertla. Uprkos dobro] zastifi motora povreme no je potrebno skinuti poklopac morora i prvo ovlazencrn, a zatlm suvom krpom o¢lstit! povrstnu ,sarnog motora, naroctro od osrataka soil. Za sktdanje poklopli:3 otkaee se steqe poklopoa. aatim se na zaeinjo] etranl, suprotno od rtutilcestartera, malo podlqna - eventualno pomocu lakogl udarca dlant u pravcu koso prerna gore - tak:o da rucica staFfci"a itaiJe IZ otvora u paklopctl. Time sa P9k!'Opac ostobodl.

lSI. 10)

Kod stavljanja poklopea na motor. pestupa se obmutlm redosledorn. PIVa S~ stavi poklopac u ileb na predniem delu motora tspod rucloe starts ra, kej!J namestlrno tako da lako pro de kroz otvor u poklopcu, 51. 10. Zatim pottsnemo zadnjl dec poklopea nadele i lstovremerro pa.zimoda po eslom obimu prevllno uda u svoje lel.i~te"

Za p.odmaliWanj.e razlloitih delova ma:tor<1 prepofu(:U)em0 lupotreblll motornog ulja SAt ::w ill lakog mOlomog Konza rva.ciskog uiJa. SAE :20 hpr. VETOKOR M 201 IltiJ. ske rni7sU penetraCije ASTM 265~29$;. 'otpOrn.e prema vodi (npr, US 2),

Osim reciavoog me.l[lji;mja uljo u kuciMu elise I podmazillanja st:ariera. sto ):e api. sanou posebnim poglov,lfima. potrebnQ, je. povremef'lo podmazatl zavrtn!e Z.:I pricvrscivanjl3: matora. lezisla. za qkretanje ~ab I ddkui bov!;len i.agas ..

Navoji z.avrtnja za pricvrscivanje pGldma.:zuju se 'sa. nekoliko kapl !!llfa iii tankim slojem mast!. nalbo[je p!J5le svakog l5iSCien.ja motota,

Ako S6 Rrimeti povecahje otrtora ked okretanja mot'ora, naravM, kod popu~tei1o] .zavrtnja za fikslranje pravca- potrebno je podma'zatl !e.zi~ta za okretarlje. U fibl

[SI, fZl [51,13)

ta g;isccnje glove ·cliltr'!cl~a r temsna klipa mora se prvo sklnut] kapa 21) hlndenjQ ,I zetlrn demt?ntrrati 9lav11 clltndra, sl. 12. Za er:s¢enj"e izquvnogkanala mora sa skinuttIzduvno koleno, sl, la/A, Prije toga mora se dl;!l17Iontiratl prigu~ivac uslsnth ,sumoWl.si. ~6/A, i ulozak 51.18/8, i sktdanjem joevt za.dOvod g6ri,va sa· erpke, sl. IsIC, spusttt] nil nile d\Hlj! d~Q klJciilta, 51, 13/B. Garez oci$1f !.\e najlakSe, pomccu ,{:alicn09 grebafa iii jzYiJa~a. I<odciscenja pazlta, da se ne oStele povrsirne delova. naroHto kllpa Ii ciilndra I, da g.ar!lZ ne ude :u unutrasnjost motora. Nakoil l:i1'itenja rrrontlrsjte glavu, elljrrdre ravnornerrurn unakrsntrn prltezanjern navrtkt j pa:tire. cia cevka za hladenjeizduvnog kolena. sl. 13/D.praviino ude u gumemo brtvi 10, sl. 13/E..

!Vod upotrebe motors. naroc'ito :u zaprljanim vodama, korlsno je 211 vrerna YOlTije' korrtroltran hladenje izduvnog si .. stema vodom .. Ako se ked vo.linje punim gaSQm $polJno kUClste izmedju motora i propel era toltko ugrije. cia se rile moze drIilli rukorn (naro1':Jlo uz uredjaj ea pricvr~civMje metora, gdje UI nju ulaze fzduvnl ga· sovl}, onda tnznac! da Ie prlja.vstinom Iii smecem sprecena cirkulaciia vede'z.8 hlaoertje. OpicnQ se sm~ce riakUpl na /1es.etki nn ulaw z'a vcdu :Z1)1 hla.tle~ie. sl, 2nO, a §to je vltlo I'aka oeistiti. Ako pak- Je sls.temza hlaClel1je zal:epljen negde u u!lUNa'S· njosti. onaa se ga mO'ta isprat! VQ!;lom, sa pritis'kom (iz cesrncb' kako Ie to oplsano u poglavlju 0 kQfl'l.en.lir,ijnju 111010ra.

Sistem pa1leola

Zill kQl1trQju I regullsanje paljenJ:a potrebno je pr.'o skinl)tl komple.tnl starter. sl. 20. ,a zatim ventilator. 91 .. 20/E. DaJ se 0magu6i' skidanje ventilutor3, IOlabave !Ie dva vUke kOj'il dri:e kap.u z:il hladenJe. Kroz ptorez n1l magnetn(Jm zaltr1fljC-1J, sl. 14,

2B

29

mote ae regulisati razmak platlnskih duqmadl prektdsca. kojl treba daiznosi 0,35---0.45 mrn. I?redpaljenje regulise se oomeranjern statcrske ploce magneta taka, da se po~rnu kontaktl prekldaca votvaratt kada se kli!) nalazl 1.5 mm pre GMT, Posta [e za reglazLJ platinskih dugmadi I predll'alljenja potreban speeijalan pribor, najbolje je, da ova] posao prepustite ovlascenoj servtsno] radlonlcl.

da se kod t09 vezlea ruclce za zatvaranje vazduha, sl, t7/A, no iskrivl. Vezlea je zakacana na polugu na karburatoru i lako se otkaci pornecu I,zvijaca, Koddemontiranoq karburatora rnoze se odvrnuti kmce I glavni sisal( U slIrlluclscenja III zamene te oCistitl ventU za odrfavanje nlvola I njegavo sedliAte.

(51. 14)

(51. 17l

Kod montaz!), karburatora obratiti pazllju. da se montlra 1I prlbl iZlla vertikalnom polozaju i komroltsatt pornocu pomerania ruclce za vazduh. sl, 1/7. dall startnl zaslon u karburatcru do kraja otvara ~I zatvara ulaz udtfutor.

Nakon rnontaze kerburatora mQra se Ilzvrsrti regullsanje praznog hoda pri radu motors u vodi. U praznom hodu motor mora Imati dovoljno vtsokt broj obrtaja da radi bez trzslJlja Bro] obrtaja u praznorn hodu regulliie 5e p;rMjanjem zavrtnja, sl. 16/G.

Bro] obrtaja u slobodnorn hodu mora Iznoslti od 1500 do 1600 na rninut. Alko [e pedesen]c vijka za slobodni hod st, Hi/E, pravtlno. mora I duz.e vrernena jednomerno raditi u slobodnom bodu I brzo reagovatl na brzo dodavanje gasa.

Ako se ukaze potreba za demontaiu ru~ice za gas. postupaite Drama sledecem uputstvu:

- Odvojlte boyden od karburarora,

- OdvoJlte metalnrobrue od gumaste obloge na rucicl za upravljan]e.

- Okrenite drsku u pravcu dodavanja gasa do krala, a ujedno vuctte dr~ku sa

ruclce: pomognite- 51 odllijacem od straga. da oblogaod gume sklizne preko iviee ckrettllvecaure od plastlke.

- Odstranlte ploclce od gume lz fal,!te ad plastlke. Okrenite eauru, da dode otvor

nad isecak u cevl. Pomoeu odvuaca pritlsnlte na jezlcak uloska od plasttke. da mo~ete odvojifl osrale plastlcns d:elove drskeod cevl. Kod monrefe vodite raCuna. da utisnete na cev okretljivu cauru I onutrai'inji ulozak zajedno.

. (81, 18)

Za ci;~cenje IPreeistaca membranske crpke .Z::I gorlvo,sl. 181A, potrebno je skitruti ulozak donljeg dela kuclsta, sl. 1:8/8 (odvrnutl cetirl zavrtnja i pai'ljivo 9a lzYUcl bez demontiranja elektrlcnih vodova). Odviljanjem zavrtnja, sl. 18/C. skine se poklopac crpke I ornoquci prlstup do precistaca~ POllOI/no sklapanle vrsiti p:tzljivo. da se ne bi ostetuo brtvllo, Za ciscenje mrezice na pril<lj,IJckw zal gorlvo na rezervoaru mora se tzvadttl komplatnl prikljucak, 91. 1/13, lz rezervoara.

Pazlte. da rezervoer uvek punilte clstorn mje;savinom" II ako je potrebno. procjedlte gorllvo krnz mevak 'sa Hnim sltorn, jer veclna necrstoce dolazi u motor sa gorivom. Prepcrueujemo varn. da na kraju sezone prlllkom konzervlsanja motora ollsMte komjpletnl' slstem za dovod goriva.

pravila.n razmak elektroda svecJce Iznosi 0.~O;6 mm (51. 15) a regulise sepomotu kaltbrlrane ploctce. kola .se nalazi u tilsni za alat.

(Sf. 15)

Za pravllan red motors vazan je pravllan Ilbor svecice. Motor se Isporucuje sa sveclcorn BOSNA Ii' 80 koja odg;ovara normal 110m opterecengr rnotora, a to znaci kod ove klasametora, za vomju pretezno punlrn gasom. Nasuprot tome, npr, kod rib;arenja motor radl pretezno minlmalni'm gasom, zato [e u tom slucaju bolje upotrebltl topllu tsvecteu sa nizom toplotnom vrsdrroscu npr. BOSNA F 5Q, Hladntla sveclca F 80 se kod rnallh opterecenla M ugflJe dovoljno da bi ulje na I'IjoJ Izgorelo i brzo bil se zarnasttla, U tabelli dat je pregted sveclca ra.zliclti'h proizvodaca,. kale' preporueujerrm U zavtsnosn (lid prose(!nog opter'eC'enja motora.

Pr06ffi!no Preporuter1e sveclce
opterefenje, motor. SOSNA KLG BOSCH CH'AMP,ION
Prete'zno punl gas F 80 F 80 W:240 TI l-5
F 75 F 75:H W.225T1 L-B1
Pretezno '1'2 gasa F 70 F 70 H W 190 MLS 'l-? t
W 175TI
Pretezno min. gas F 50 F SO H W 145TI l-10 Oslm pra.vilnog, lzbora sveclce u zavlsnostl od nactna aksploatache motora. velik uuca] na i~votnu~ dobu svectce trna I kvalttet maziva. Zato preporucujerno da se za rnesavlnu upotrebllava specijalno ulie za dvetaktne motore.

Preporucujemo vam, da na voznJu uvek ponesete soborn i ispravnu rezervnu sveclcu.

Sistem za dovod g.orlva

OrlrZaYanje sistema za dovod goriva trail pored periodicnog ciscenja karburatora i ciMenje membranske crpke I rezervoara za gorlvo, 08 bl se rnoqao sklnuti I oeistit.i karbllrator, prvo ie potrebno d~montiratj 'Prigu~lva('; usisnih 'liumOIiB tako, da i2'vija~em odvijemO dVilzavrtnja koji se nalaze IU !!upljinama za IUla.z vazd.uha, 91. l6/A MaUm pomeranjem nagora moze se pr.igusivat lako sRi nut!. Kad mon"taze prlguslval:a pnro se mora nameStlH grlo prlgu5illaca u gumenu cafJIru na karburatoru. s~, 1S/B. ~atim se ga potisne na njegovo mesto I ponovo fiksira zavlrtnlima.

. . [81. 16)

Za, demontalu katburatora jpppllsitl se zaivrtanj, sl. 16/0, i potisklvanjem sa I,sto, vremen.im okretanjem levo 'I desna sklne se karburator 58 ustsnog' kolenil, Pa.zite,

(St 19) (Sf. 20)

Starter

U svrhu zastite od korOZlJe .PQtrebnQ je perioditno podmazlvanje ceilcrnih delova mehanlzma !lta.rtera. Preporuc!Jjemo IJpotrebl!J U p1lglavlju .PodmazIVanje. veO pomenutlh maziva i to: Mast za povratnu oprugu startera. sl. Ig/A" 1 uljc za "el!l~te mehanizma, valj,ke startera, 51, 20/B.kavez. sl.. 20/G., spiralnu oprugu ispod kavaza I celltnl prs'ten u. ventilatoru. s1.20/01• lLezlstestarterQvog mehanlzma podmBlUje se kroz rupu ;3 na $1. 1.9_

30

31

Za podrnazlvanje povratne opruge i leilsla potrebno Je sklnutl poklopaestart;era. 51. 19/C. kcji Ie priClirscen pomocu ttl zavrtnja. Poklopac mora se oprezno p01ici i pazttl, da ne iskocli oPttJga IZ5110g lezlsta.

Za podrrrnzlvan]a ostalth eelova starters mora se. ,skinutl kcmpl'etnu startnu napravu, kola je prii5vr$cenal na rnotoru pornocu cetiTI zavrtnja I dye ,ciylje. Kod skldanja startera sa rnotora obavezno mora bit I povratna opruga pokrivana poklopcem. Preporucujemo, da se Z8 vrerne upotrebe motora svaka dva meseea podmafe povrarna opruga I leilste starters. Na kr;ljl,l! sezone .prlje aprernenla motora neka se konzervlra komplstru starter.

Posle duie upotrebe- motora potrebno ie S vremena na vreme kontrohsatt na]lonsku vrpcu startere. Ako se prlmetl, da Ie vrpcu usled abanja u vodlcl znatno lstrosena (stanJena), mora ae zamanltl nevorn. U suprotnorn slul!aJu postoji riziko. da se vrpea kod startovarqa preklne 'i to oblcno II najnezgodnijoj situac.iji. a moze ee kod toga osteuu I povratna opruga. Zamena vrpce je vrlo [ednostavna, all vam Ipak preporucujemo, da sklnetssa motora kornpletnl starter I donesete 9a u ovlastenu SE!fV,ianu radionlcl!I . keja ce yam .brzo lz'Vr§iti aarnenu vrpce,

Kod montiranja starters na motor. obrettte pa'!nju. da bu:du valjclci startnoq mehantzma u polo.iaj1U koji [e prikazan na 51. iO/B.

I 5400 obr/min. Kod tog rezlma postlfe motor opttrnalnu [aknst. ekonerntenost. l'ljnost, a radi si"aimerl\O tlho i umireno.

Jer fete teze rneritl bro] {lbn!!ja mete-a. Ii vellko lakse brzlnu camca, dajerno .Iedeca eputstvo za [zbor elise:

- motor je serjjako vopremljen ellsorn bela bole' - koraik 140 mm, Ikojl Je podesan za postlsanje brzlne earnce od '101 do 15 krn/h kod punog gasa

- na teskini(!amcima. kod kojih pod puntm gasom ne bi bilo moglLlce pDsticii brzlnu od 101~m!h, upotreblti leli8U plave bojs - korak 1~Q mm

- za postJzanje brzine carnea tznad 15 'km/h {tamac od gumeJ upotrebltl eltsu

crvene bOje - korak 160 mm.

Elise plave I crvene bole mogu se dodatno nabavtti u svakoj prodavaoract Tornosovihi protzveda pa I IU Tomo,sovlm s.ervislma.

Elise bele i crvene bo]e raspolafu js(\e! savljerurn kltillma; 'til osobtna spreeava nakupljanje vodnog rastln]a na kriHma. sto bi smanjivalo stati~nl potlsak elise.

Konze.rvisanje i dekonzervlsanJe motor.

IzaOR ELISE

Brzina .cames se upotrebom elisa sa razliclitim kor.a.cima vrl·o malo menja. VaznlJa Je clnjenlica, dOl ko.d pravilno m:labrBne elise mCi!lor radii Isa brojem Izmedju 5000

Ako se predvlda, eli! se motor dure vreme neca upctsebtjavatl (narMito preko zimel. mora se iZa?itltitl prottv korozt]e. U tu svrhu rnoraju se najpre] dobra otls!lti eve spoljne povrslne odl IJIrljalistine. prastne '! morske soh; kako je oplsano u pog'lavlju .tlsCenje rnotora-.

Unutr'3snje povrstne i?'duvnog ststerne f~peruse od 5011 najboijefako, da sa p!JSli motor radltl cca 10 rntnura pod punlm gasom u bazenu iii dovoljno velikoj bacvi sa slatkom vodom lsptrarue mofe se takode izvr·siti tekucorn vodom. koJu dovedemo pO!nQC'U gl,lmene cev! iz te.sme u otvor za ulaz 'lode lspod antikavltacionoq rebra, 51.. 2/20 U rom slutaju motor mora stajati IU vertlkalnom llolozaJu (na sralkul. tako da voda lzlazl kroz izduvnt otvor .. Nakon ispiranja neka motor otprllike pola minute radi ria prazno Ina stallkul sa oko '/4 9a:sa, da se osus].

Prijc nego se prlstupl konzervisanju rnotora. mora se ocistitl od gare!l izduvno koieno, ktip i .glava ,cilindra. kako je qpisilno .\1 poqlavlju .M.otor-. Konzervisanje izvrsl se na sledeei nacln:

Klip se doveda u dO'nju mrtvu tacku.zatvori sa kllzac karburatora. moto:r se polo:£1 na levi bok ~ako. da Ie. ll'duvnastrana cilindra okrenuta nagore I kroz otvor .za sveclcu slpa seu cillndar 30 ·ccm Ia.kog motornog Iknnzervacijs.kog ulja. Nakon toga motor se lIe.koliko putp okrene starterom i vrati svecicu na njezillO mesto·. Promeni se ulje u .kuc.iStu elise.

Podmaie se kompletni starter.

PreciSli '5e s'istllm ifa dgvod goniv:!. Iz renm,.oara se lisprilznl gorlvo', 1111tol:I se '/12 do ~ iitra lTIotornog konzervaeijskog ulJa I dodobro promuci<a.

OClstl I podmaze se dr§ka za gas. bovde,; i kliz,ac karburatora.

Otprihke sva'kih 30 dana mGira se:

- odvrnut~ svecicu i et:arterom visil puta o.krenut1 mular,

- promu6kati re-:zervo .. , za 9Qrivo.

Prije upotrebe mOfa se motor dekonzervisati na sledeci nacin:

skinu se svecica i zavrtanj na dnu Ikalrtera. sl "11 je. i ispustl k.onz·ervaci.Jsko ul}e. Mo~o" neka je 'okrenut lako. da ie otvor Z8 sveciGu odozgo i u tom poloiaJu

Kuciita eUse

l.J SlUC3jU da elisa udart u tvrd predmet UI vodl, prektnur ce se osig,urlic na .050' vtni elise. Za zamenu osiguraca mora se odvrnufl konusna navrtka na osovmt elise (paznja - levi navoj) Zatli,., se rrarnestl novi oslgurat I ponovc se montira e'lisa (rezervni .osiguracl nalaze se LJ tailnl to elet) ,

(SI. 21l lSI. 22.1

Sto cesce neka se kontrollse ulje LJ kue[§tu eltse na event. prlsustYQ vode, Ova kontroJa Inajlakllfl; S8 izvodi kada [e motor na s.talku u vertlkalnem poloiaju. Zavrtsn] ZIl izpustanje ulja. st. 22. sa Izvljacem se odvrne za nekollko obrtaja, ali nije potrebno da se potpuno tzvadt, Ako pocne Izlazlti ulje je to znak, da vode, koja je tela od ulja, nema u ku6is~u. Ako Ilade samo nekoliiko kapl vode, a nakon toga ulje, moze se smatrati da je brtvljenje zadovoljlvo all ce bit! potrebna cesea kontrola, U slutaju. da tzade puno vade Iii mesevtna ulja i vode, mora se kuc5i§te potpuno isprazniti I pronac,j i otkloniti gresku zbog koje dolazi voda u ~uclste ell~e. Preporufl!ljemo vam, d'e OV<1j posao p.repLlstlte servisnoj radijonici.

Najmanje sva.ka dll.8r lTIoseca .za vreme koriAten.Ja motora i na zavrsetku .sezone prlje spremsnja motora. oballemo se moral menjatl ulJe u kucistu ,elise. Prije punjenja novim uljem unutrasnjost kuci§.ta neka sa ispere uljem za ispiranje, ani· kak.o benclnom III naftom. ·KOD pun.lenja. ku¢!§ta svezim uljem. motor neji{a se lB· jedno sa stalkom polo:ii ns bok tako, da se u gornji otvor za ponjenje moze lilev, leom natofiti ulfe (c~, 100 em'). P'Qstavit.e motor u lIertlkalnl polozaj I kontrollraJte ako nivo IJlia dopllre do gornJeg otvora. Za punje1i1je kucista potrebnQ 19> 150 em' motornogi ulja SAE 2Q.

32

33

nekolikose puta okrene radlilica erarterorn. Nakon toga zavrtan] '1 svectca, koja se mora prethodno oelatitl. 'Irati sa na svoje mesto.

- Isprazni se kenzervacljsko uljeiz rezervoara, Ispere se benztnorn te napunl sveiom rnesavlnorn. Preporuculemo varn, da ne upotrebl.javate stare gorivo. [er bi ana stetno utlcalo na rad motora.

Pustlti da radt motor 5 mlnuta u vodl umerenim gasom sa povrernentrn kratkotra]nim povecanjern broja obrtaja.

Oradje, prideJano krmnemu motorju TOMOS 4:

Vtic za razsvetljavo Utikac za rasvetu

zsue Civija

Smetnje u radu mot.ora

Roth::<1 6 x 115 $ipka 6 X 1'15

Ponekad se doqodl, Ida se uprkos prldreavanla gornjih uputstava usled male nepaznje pojave poteskoce kod etartovania rada motors.

Aka ste rucnorn crpkom dovell suvlse ,goriva u karburator. iii ako ste kod toploq motara kodstartovanja pogresno stavlll rucic.u I,B vazduh u polofa] -zatvoreno-. dalazi do prestsavanje motora. U tom sluoaju mora se rucica za gas okrenuti na pun I gas, a ructca za vazduh stavitl u potoza] -otvoreno .. te nekoliko puta povucl rutni starter. Aka motor i sad ne proradl, treba skinuti I ocistlti sveclcu te prema potrebt requltsatt razrnak alektroda na 0,5-0.6 mm.

Aka se I,]' vrsrne rada motora prlmetl, da motor ne dale iii gubl snaqu, moze bit! ponekad uzrok dovod goriva i treba kontrolisati rad crpke za gorivo.

Poteskoce ked startovanja iii nepravilan rsd motam mogu se pojaviti i zboq prlsustva vode u loncetu karburatora. U tom slucalu potre'bno je oeisdti karburator. Ako S6' za vrerne reda motora prtrnetl, da motor ne da]e, iii gubi snagu, maze biti ponekad uzrok u tome. da [e ructca za vazduh dellmtcno pomaknuta na polozaj - -zatvoreno- - Iii da je karburator labavo pric~vr~ceh!. Motor ne da]e snagu i u shucajiu, da dobija suvtse vazduha usled ostecenja prigusivaca ustsrnh sumova iii propustanja gumene rnansete izmedu prigusiv.aca i karburatora.

Nadamo se, da ee vam ova uputstva prlpomccl. da se §to brze upoznate sa sv.oJllrTI TOMOS 4.

Natienl kljuc Kljuc

KlIuc 8/10 Kljuc

Kljut 9/11 KJ,uc

NaticOIi kljue za svecko Kljllc, usadnl, za svecicu

Izvijac Izvljac

Tulec gumasti Umetak odgume

PloMlca za bllokiranJe zaqanjalne 110- prave in tnerjenje razdal]e med elektrodarna lila sveckl

Ploclca ,za blokiranje uredaja za pokr.emnje i merenje odstojanja elektroda na sveclci

Vzmet vtica Opruga utlkau

34

35

KAZALO

3 _ Uvod

4 _ Komandni organi 5 _ Tehnlcnl podatki 6 - Gorivo in rnazlvo

Fabela za pripravljanje mesa nice bencin-olje

U p o r a b a

Prltrditev motorja na coin 8 - Zaganjanje motorja

9·_ V of n j a

U.stavljanje rnotor]a

10 _ Nosenje inodlaganje motorja Osvetlitev colna

11-Vzdrzevanje Splosno

Ciscenje"

Mazanje

12 - Motor

13 ._- Sistem vziga

14 - Sistem za dovod qortva

SADR2AJ

23 - Predgovor Komande i uredjaji .24 - Tehnlck] podacl Gortvo i maztvo

Tabela za mesavlnu benzin-ulje 25 - U pot reb a

Namestan]e rnotora na camac Startovanje motors

26 - Vo in j a

27 - Zaustavljan]e motora Nosenje i odlaganje motam Osvetljenje camca

28 - 0 d ria van j e Opste prlrnedbe Ciscenlje motors Podmaztvan]e

29 - Motor

Sistem paljenja

30 - Sistern za dovod gorlv,a 31 - Starter

16 - Zaqanjac

17 - Ohlsje propelerja 32 - KucH~te elise

18 - lzbtra propelerja lzboreltse

19 - Konserviranje in dekonservlranje 33 - Konzervisanje dekcnzervtsanje

motoria motora

Motnje med delovanjem motorja 34 _. Smetnje u radu motora

35 - ,Oradje prldejano krmnemu mo-

torju TOMOS 4

St. tell. dok. 57·010-436 20·YU·69

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful