17

1388 vH__Èf 37 ÍvHÂa

26 - 17 è Hñ™w Hädc ÏHiVÁi IdVúk

@

ÏV__Èa ã<„¢l L; j K Πζj ‰Nl hV c (LIS) D__ÁÎl èHu±xh ÏHi L_éöÎsch ÍnH™éshHf
V__Èa D__ÁÎÂo-ËH___È™wh Ïnv<l I¶gH¢l
2 1 3

#ËhVdh &ËhVÈj &ËhVÈj ÍHæúkhn &DÁt ÏHi ÍN¥úkhn SdnV` ÏVé;n Ï<íúkhn , ËHÈ™wh ÍHæúkhn DsNÁÈl ÍN¥úkhn DfVl 2 #ËhVdh &ËhVÈj &ËhVÈj ÍHæúkhn &DÁt ÏHi ÍN¥úkhn SdnV` &ÏvhnVf IúÆk DsNÁÈl Í,V= vHdnHésh 3 #ËhVdh &ËHÈ™wh &ËHÈ™wh VÁi ÍHæúkhn &ÏcHsVÈa Í,V= vHdnHésh
(87/10/7 ^DdHÈk ùVdB` OdvHj &87/4/31 ^IgHÆl JtHdvn OdvHj)

ÏNÂñl n<Âñl Vé;n & v,¨n Hqv n<Âñl Vé;n & @@DÂdV; ###hNsh õNÁÈl

1

^ÍNÎ¥]
Vædn ÏHi DkHlHöfHk ch ÏvHÎöf ÇúÁl Nkh<j Dl , Jsh c,Vlh ÏHiVÈa DsHsh è±¥úl , 豆¶l ch D¥d ã<„¢lHk ÏVÈa L;hVj Hi J΄fHr ch ÍnH™ésh Hf I; Jsh DgNl Imhvh IgHÆl Kdh ´Ni #NaHf ÍVÎy , ´hVah &NdNa :ÎthVj &ÏVÈa èHlNo ‰nH¶élHk Udc<j VΧk , DsNÁi nN¶él èHkH¥lh ch ÏVÎ= ÍVÈf , L;hVj D„wh VwHÁu DdHsHÁa ËH¥lh °Vt Hf , DÁÎlc èHu±xh ÏHi LéöÎs èHkH¥lh , KÎg<áöl , ËhvH;vNkh Jsn IÂi ÏhVf Jrn If , JuVöf hv HÈk> VÎeÇj &ÏVÈa L;hVj Glh<u ÏcHs ´H™a vn v<fCl ÏHi LéöÎs D™Îw<j ÏHi LéöÎs XÎñl vn Ë> Hf Cäs ÏH†t , :ÎthVj I¢fhv , L;hVj IÁÎlc vn D„är ÏHi Ai,|` vn NÁ]Vi #ncHs hNd<i , vH¥a> Ix<fVl v<x If ÏVÈa L;hVj Hf I¢fhv vn Ø<t ÏHi LéöÎs ÏcHögNl Hf £Häjvh vn Dg, IétV= vhVr DsvVf nv<l ÏnN¶él nvh<l DÁÎlc èHu±xh , ÏnHûérh &ÏNägH; D„wh Glh<u KéoHs DÂ; Hf D„΄ñj ù,v If Na IÎÈj I; DgNl #Jsh ÍNlHÎk GÂu If VÎæÂú] DlhNrh üHo ˜ vHéoHs ,n IödHÆl ch I; Djv<w If nhn Imhvh L;hVj ‰Nl GÎ¥új vn hv ÏNΙl {dHék HÈk> Ën<Âk ÍCÎgHlVk , ÏVÈa L;hVj vn VeÑl DuHÂé[h ÏVÈa vn v<fCl ‰Nl Kdh Vf Í,±u #Nsv Dl V§k If vH¥a> Ë> ÏHdhCl (ÏnHÈÁúÎ` ‰Nl , n<[<l Jζq, vn) ‰Nl Kdh vn ÏVÈa L;hVj #JtV= vhVr AdHlc> nv<l CÎl> JÎÆt<l èv<w If (VÈa DÁÎÂo) ËHÈ™wh ËHésh ch

^ÏN΄; ÏHi Í\h,
#ÏcHögNl &VéshnH; &DÁÎlc èHu±xh ÏHi LéöÎs &ÏVÈa L;hVj ÏHi LéöÎs XÎñl vn ÏVÈa ã<„¢l L;hVj ÏcHs ‰Nl“ Ëh<Áu Hf DÂdV; IghNsh ÏVé;n IlHk ËHdH` RÎÆñj ch ÍnH™ésh Hf IgHÆl Kdh #Jsh ÍNa IÎÈj ”ÏN¶f Is DÁÎlc èHu±xh .E-mail: Karimiasd@yahoo.com & 0311-7932675 ^VfHÂk & 09131256169 ^K™„j
@ @@

&L. ã<„¢l <ñÁf Ø<t Glh<u .v IíÎék I. n<Âk nHídh DgNl Ëh<j Dl Hd> ^JöÁdh ‰h<s Vædn ËHÎf If IÎpHk -IÆ¢Ál Vi L.hBl . Laurini. Jsh Id.hVj 豆¶l JoHÁa ËH¥lh Déphv If I.hVj °vh<u IÂi Ëh<j Dl ÏN¶f KétV= ÍNdnHk ÏhVf ÏCdV= Íhv I.hVj AiH.hVj °vh<u If Ï<ñÁf D„är vHe> ch :d Vi vn IkV= .hVj AdhCth ch ÏVÎ=<„[ vn ÏVeÑl .hVj KÎζj vn nN¶él Glh<u n<[.Nu ËH¥lh I. ÏcHs ´H™a If Vj UdVs I] Vi L.hVj Ë<îÂi Du<q<l Jsh DÈdNf ^Hi Jdn. Nd> LihVt L.hVj 豆¶l .1388 vH___Èf 37 ÍvHÂa Hädc ÏHiVÁi IdVúk 18 IlNÆl ÍHæk vHéa<k Kdh Hlh 3(1382 &ÏCdCu) Jsh ÍNdnV=VúéÁlCÎk DÂ. èHf<ûl . cH= &ØVf &ã>) DjHöÎsHj I¥äa ã<„¢l Udc<j Ënv<o Li If (ÍVÎy ÏVÈa èHlNo FsHÁl Udc<j vn ‰nH¶j ÊNu HiVÈa T„éòl £HÆk vn ÏVÈa ÏHÂÎs vn nH†j .hVél è±¥úl . èv<w If) ÏVÈa Id.VÎk &ËHlc HÈk> Gp I.hVj AdhCth If I[<l AiH. ù<ú®l :ÎthVj Ë> .hVj vn ch ÏVj LÈl AÆk I.hVj ù. Nä„xDl Dép Hd nvhn I[<j Ë> ÏHiNlHÎ` . Ka. ÍNa IéohnV` èHu±xh ÏHi LéöÎs VΧk c.Nñl . . Glh<u CÎk L. . Jök> ´Ni &nvhn ß<q<l If ÏVædn ˜ Ï<ñk If ncHs VjvH¥a> . Djv<w If NdHÂk Wòúl hv ÏVÈa µ<„f Hd D„Îgn Ë. ‰Nl :d Imhvh Hf I. Hd<= DÂ. JsH[ KÎÂi CÎk Eñf èv.v . n<f Nih<o Ïh ÍNdNu AdhCth Fd<ûj ÊHæÁi If ÏVÈa JdVdNl IkH™sÇél Dg.|` Kdh ´Ni ^NÁ.hVj . hCíl Nkvhn IÎÆf ^nhn vhVr V§kNl hv Vdc èHu<q<l NdHf KdhVfHÁf Na :dnCk DuVt Glh<u ch HÈk> CdHÂj . èv<w ˜ ß<Áj n<[. ch ‰. nchnVåf vn Jsh DÈdNf #Jsh ÍNa DsvVf Ë> è±¥úl . L.v Df ÏHi L. Frh<u JÎg<áöl If VéÂ. D„u HtVw Djv<w If Ú P¢s vn Id. Hf v<fCl Glh<u G΄ñj . 豆¶l GlHu &T„éòl RxHÁl vn Ëch<j .Nf Nkh<ék ÏVÈa JdVdNl . Jsh DgNl nHídh Ai.hVj Frh<u ÏcHs ´H™a ˜ . èvnHäl D„ñl Vi vn L.hVj Nin Dl ËHúk hv n<o N¶f Hi ‰Hs Frh<u Ik<æÁdh hVdc Jsh ÍH=> #Jsh IéaB= . DxHäjvh ÏHi I¥äa FjhVl I„ö„s .Vt ch VdC=Hk Hi ÏvhnVÈa hViHz . (LIS) DÁÎlc èHu±xh ÏHi LéöÎs ch ÍnH™ésh Hík> Hj .L.n HÈk> Ë<lhVÎ` If Jäök Vj U™jVl ÏHi ËHÂéoHs ´hVah nHídh Hf I. NÁ. VÎήj ÏVÈa JdVdNl I. FÎƶj hv Vdc nvh<l . ËhVdNl &KÎg<áöl ÏVÎ= LÎÂûj JuVs .hVj D„wh VwHÁu KÎζj ËH¥lh Vj JÎÂih L. nvhn Dj. JÎÂih .hVj è±¥úl ËHÎf . JuVs KÎlHj Ëh<j vn L.VÎf ÏHi L. DækH=. NkHsHÁa Désvn If hv L. . GmHöl Vædn Ë<îÂi LÎkhn Dl ^èHÎqVt Kdh °Vt Hlh Nkvhn JgHon ÏnN¶él VwHÁu . ùVæk :d Hf Ëh<jDÂk L. ÏN¶f Is VéshnH. IdCíj .(Zlatanova.h Dd<æòsH` ËHlc . nnV= G¥úl vHÎöf Ë> KdhVfHÁf #ncv.v Ë<Át . Jrn ÏVÈa èHu<q<l . Dl Ka.hVj èv<w vn HiVÈa ch DxHÆk vn DkHÂéoHs ÏHi Ín<j ch DÂ.173 . ËhCdv IlHkVf Ëh<j .H™él ÏHi D=|d. JohnV` ÏcHs ´H™a If #NaHäk è±¥úl VdnHÆl Hd JζÂ[ DÈfHÁél nhN¶j n<[. Is VéshnH. Jök> IgHÆl I„áöl Gp If Hj NkHíÁ= hv HÈk> ‰Nl :d vn . °vh<u KéoHs ÏnNu Hf I. JuVs AdhCth (DphVx . ÍnV.2000. Ê<È™l If ÏVÈa L. vn Nkh<éf I. 9 ) n<Âk ÍnH™ésh Ë> VdH§k . Jahn HiVÈa ^Vdc nvh<l vn I„Â[ ch ›Jsh nHdnch If. L§k vn DkHlHöfHk #Jsh ÏVÈa RxHÁl vn NdNa . èhV. ÏCdv IlHkVf ËHsHÁavH. NdHÂk H™dh VeÑl DúÆk Ø<t °vh<u (DÂ. ÍNa óV¢l ÏnHdc EpHäl L.v .hVj Hf £Häjvh vn I„áöl óVx -1 FsHÁlHk ÏHi L. . Ë<=Hk<= ÏHiv<ú. Vj õ<„l hv L. ‰nH¶j ÊNu hv DthC= IÁdCi . VwHÁu KÎf £Häjvh nHídh ËH¥lh DÂ. RdVx ch L. Ï\<g<Á¥j ch NdHf Íhv Kdh 2001. L§k nHídh vn) ÏVÈa ËHphVx . &HÈÎg<sv ìHp)ËhVdNl . hv VwHÁu ch ÏnhN¶j Ëh<j Dl I. (1385 Kdh ch Hi ÏvhnVÈa Nl>vn ÍNÂu Aòf I. .v hv Ié¥k NÁaHf Dl L. °vh<u .hc Ú &D]HÁp) nvhn ‰Häkn If hv I„áöl NdNúj ß<q<l KÎÂi .hVj vn ‰nH¶j . &DkH¥l Hf ÍNkvHæk V§k If JÈ[ KÎÂi If . ‰Nl :d ËhNÆt J„u If ˜ VÎeHj Ëh<j DÂk ‰<¶l v<x If &:dv<áj . KÎg<áöl èhvHÈzh If I[<j Vædn ´Vx ch Kdh 1HiVÈa {Á` ÍnHl Ë<ÎöÎÂ. ùchnV` ËH¥lh HÈkh Ën<Âk ÍCÎgHlVk . Jäêl ËHÁîÂi Vlh Kdh ch DaHk nN¶él è±¥úl c. #2(1386 DjH™ÎgÇj . If .hVj L.Vq I„áöl Ën<Âk Ka. LΧÁj RdVx ch Hi Ínhn nHdc ‰Nl ÏVÎ= IíÎék vn Êc¨ Jrn . T„éòl RxHÁl KÎÂi If JödVæk ÏVÈa £HÆk IÂi If Nph.Vf .

hVj nv<l vn üHo v<x If Ë> vn I.(Matejicek et al. #nVÎ= Dl ÊHíkh HÈk> ÏcHs ‰Nl .hVj VwHÁu . VéshnH.( 2008.hVj AdhCth Frh<u ËNa Ka.. L.Vt Hf I¢fhv vn I. IétV= ÊHíkh VÎoh ÏHi ‰Hs vn Ø<t KÎÁîÂi #Jsh Ín<f HÈk> IÂi µVéúl I[.hVj Ë> õHshVf .hVj D„wh VwHÁu . D„¥úl I. "D¥„l" üHo èv<w If . ÏVÈa Dph<k vn Ë> nVfvH.hVj Hd) ÏVÈa ÏVÈa :ÎthVj vn Ë> VÎeHj . v<¢kHÂi Ë> ‰Häkn If #Na IdH` Vf . ÏNÁf IÆäx &<íéö[ L. ´Vx :d ch LIS .hVj nv<l vn vn I. Ë<îÂi CÎk ËhVdh vn ÏVÈa L. and Mc Laughlin .Stub Kjaer et al 2005) JsHÈk> D„wh v<ñl &DuHÂé[h èHu±xh I΄. UfHÁl &DÁÎlc èHu±xh ÏHi LéöÎs .b Hlh n<a Dl nHÈÁúÎ` ã<„¢l L.hVj ‰Nl v<. Dw<ûo &Dl<Âu ÏHi JÎ¥gHl I. LÎiH™l I„Â[ & nnV= Dl G΄ñj . (LIS)4 DÁÎlc õHÎÆl Hf) RxHÁl .(Stub Kjaer. DsvVf ch S` I. Stoter.2004) If ^IétV= vhVr ÍnH™ésh nv<l ÏVÈa ÏCdv IlHkVf vn èv<w . ÏcHs VÈa vn Ë> ch ÍnH™ésh .hVj If CÎk Ïh ÍvHah ÍNkHl L.c<lHk ÏHi L. ch D†¶f vn Ïnv<l v<x If VéshnH.hVj ÏH[ If IwVu Kdh vn I. ãHòékh If ÏVÈa ÏCdv IlHkVf vn Ë> ch ÍnH™ésh . "IödHÆl" Aòf KÎf nv<ocHf Hf èv<w Kdh VÎy vn Nd> Dl Ëh<éf V§k nv<l IíÎék If Hj NfHd Dl Ilhnh v<fCl NÁdhVt "n<[<l V. ÍNa DiNkHlcHs ‰Nl :d FgHr ^n<a Dl FÎƶj &Eñf nv<l ‰Nl vn üHo IíÎék . If I[<j Hf ÍHæk> #n<a Dl ÍnHl> L. ‰nH¶él L.hVj KÎζj ‰Nl HédHÈk #JtHd Jsn ^Jsh Êc¨ ÍvHf Kdh vn Ié¥k NÁ] .hVj WÎòúj ÏhVf Êc¨ èHu±xh ‰Nl Kdh Nih<o KÎζj µ<„f Vi ã<„¢l L. ùchnV` &IÎÈj V§k nv<l ÏHi Ínhn Ik<Âk ÊHíkh ã<„¢l . . . nnV= LihVt DgNl NaHf Dl (1/5000 Hj 1/500 I΄. ´Bp #Na Nih<o Ínhn ÏVéúÎf PÎq<j ÊvHÈ] Aòf vn Ié¥k Kdh ÏV§k ã<]vH]-2 ÏHi ÏCdv IlHkVf vn DsHsh GmHöl KÎg. 2008 &D¥aCåkhNkn &IkHo.|` ù.n IödHÆl IétV= ÊHíkh ÏHi G΄ñj JsNf Êc¨ IíÎék JahNk n<[. If ### . . v<`) Jsh Ín<f D„u ÏHi IÁÎlc . ÏcHs VÈa cHÎk Jtv Dl vH§ékh I.n HédHÈk Ú .n Dég.hVj ËhCÎl WÎòúj vn GIS& . ‰<wh Hf I¢fhv &ÏCdCu) nVf ÊHk HÈk> KdVj WoHa Ëh<Áu If ÍNa ÊHíkh ËhVÈj ÍHæúkhn ù. ß<q<l Kdh V.b Hf &(Williamson.hVj #(1385 &V™kHdvh . èvhc.v n<a Dl ‰Häkn IgHÆl Kdh vn RÎÆñj ÊHíkh ÏhVf I. IétV= èv<w Vj L. ÏVÈa JζÂ[ Udc<j ÏhVf CÎk DdHi ‰Nl .hVj Hf Ë> I¢fhv . Nl> n<[.hVj D„wh Glh<u If IgHÆl Kdh vn ÍNa D¶s •Hñg &n<a I[<j ËhVdh ÏNägH. Ëh<Áu If #NaHf ÍNa Eñf (Ë> vn VeÑl Glh<u I΄. ÊHu èv<w NaHf Dl ÏVÈa ÏCdv IlHkVf cHÎk nv<l I.( Langford.n ch AíÁs ch Langford.±u #JtV= vhVr DsvVf nv<l .v #1 ã<„¢l .) Jsh ÍNa L. DÁ¶d Jsh UlH[ VéshnH. . LÎiH™l . 2008 . ÏnHûérh &DæÁiVt .et al. Glh<u (1 Vd<ûj) èvH]<„t õHsh Vf . Hf £Häjvh vn IétV= èv<w DjHlhNrh Hiv<ú. DsvVf nv<l èH¶gH¢l ch Vædn DoVf vn L.hVj Hf I¢fhv vn ÏnN¶él èH¶gH¢l Ik<Âk I¢fhv KÎÁîÂi . VéshnH. n<[<l ‰Nl .Bl SdVjHl .hVj KÎζj ÏHivHζl .n . VéshnH.hVj Hf XäjVl BoHl . JtHd Ëh<j Dl hv Ïnv<l VéÂ.hVj ãHòékh #2 D„ñl XdhVa If I[<j Hf XdhVa vn L. et al. Cäs èH¶gH¢l FgHy . 2007 ) n<Âk ÍNiHúl hv HÈk> vHe> Ëh<j ÏHi LéöÎs ch ÍnH™ésh I. ÍNa ÍnH™ésh Hiv<ú. DthV=<`<j ÏHi IúÆk ch Luh) Vædn Ë<Át . Ë. µ±lh .) Jsh ÍNa Imhvh GIS :Â. XdhVa Glh<u Jsh ÍNl> JsNf ËhVdh vn ÏVÈa L. ÏnhN¶j Ë> ‰<ûñl XÆt . ÏHi D=|d. ËHlcHs ÊHk Hf v<ú.(Kyoshik et al.hVj ÏHi WoHa SdVjHl #nnV= Dl DtV¶l ã<„¢l L.. Jahn Nih<o IÆ¢Ál :d vn Nin Dl ËHúk èvH]<„t I.) n<a Dl .19 (LIS) DÁÎlc èHu±xh ÏHÈÂéöÎs ch ÍnH™ésh Hf ÏVÈa ã<„¢l L. VéshnH.hVj Hf ÏVÈa ÏHi D=n<g> &ÏH†t ch ÍnH™ésh ËhCÎl Í<ñk . L.(LU and Huapu. 2008 Ai. nnV= Dl ãHòékh . dale p. .hVj ãHòékh HärH¶él I¶gH¢l nv<l ÏHi µ<„f .vhn VΧk ÏVÈa èHlNo If DsVésn ËhCÎl He.vn vn Dj±Î¥új VÎoh ÏHi ‰Hs vn ËhVdh vn nv<l èHu±xh IÎÈj ´Ni Hf . XdhVa S` I. ÏVeh Vi vn I. Djv<w vn .hVj KÎζj ‰Nl Vædn ÏHiv<ú. Djv<wIf nv<l vn #n<Âk KdCædH[ hv VwHÁu ch Vædn DoVf HÈk> ÏH[ If . èv<w KdNf #Jsh D„΄ñj &ÏnHÁsh ch Vædn XäjVl èHu<q<l . ËhVdh vn Ë> ËNa ãHf Dæk<æ] .v-3 Da. ch ÍnH™ésh Hf ù±j Kdh vn #n<a IÎÈj ËhVdh ÏHi D=|d. ËHÁîk> IkH™sHél Dg. Hf I¢fhv vn è¨HÆl #(89 &1377 &‰HÂ. hv DjHÆÎÆñj Ëh<éf NdHa .hVj" . . J™= NdHf Ë> Vf Í.h ch D¥d ÏVÈa L. L. nnV= Dl G΄ñj . Fé. Jsh Ïnvh<l Vædn ch ÏVÈa L. Núk GwHp DÈ[<j GfHr JtVúÎ` Vædn . If I. Kumar. nVÎ=Dl L. MhCíl èH¶gH¢l ÏcHs VÈa ÍN¥úkhn vn L.35) nHÁsh Jäe ËHlcHs Ë. If (Du<q<l . Ê<„u . v. ã<„¢lHk . Dph<k ÏhVf üHo ÏHi L.v I¶gH¢l . ËHÂi I. Jö` Ívhnh . DoVf ÏVÈa . VéshnH. ‰<wh ß<Âíl If I[<j Hf #1 Vdc óVúf GlHu Ik Vædn ´Vx ch D„ñl èHΆéÆl .(Saadi. DuHÂé[h &ÏnHûérh &D¢Îñl T„éòl Jsh VdB` ´H¢¶kh ÏvHéoHs Ïhvhn ÍNa DtV¶l ‰Nl NÁ]Vi hv VwHÁu ch D†¶f Hd :d Ëh<j Dl Ë> VwHÁu KÎζj vn I. . 2006. L. ÍnhcHqv ›1380 &D¶Îtv › 1381 &DiHúkHÈ[) èHu±xh ÏHi LéöÎs ch ÍnH™ésh Hf n<a Dl ù±j IgHÆl Kdh vn DkH¥l èHu±xh ÏHi LéöÎs ch DÂéöÎs Vdc I.hVj n<[<l hv ÏVÈa µ<„f Vi vn L. Da. G΄ñj &<íéö[ L. (GIS) DdHÎthV®[ èHu±xh £HÆk vn n<[<l L. 2006 ) Jsh ÍNa V™s ÏHqHÆj . Jsh (GIS)5 Hf FsHÁél I. ÏNägH. Djv<w If &Jsh ÏVÈa Hlh #(1377 &v<ú.et al. ÏcHögNl &L.hVj nv<l vn I. 2006) IétV= vhVr Dl èhV. ãHòékh D„wh VwHÁu Sås Jζq. 2002 . DfvHíj vn Sås .1998. 2001 . I. Jsh Dj¨HÆl IwVu Kdh vHe> Vædn ch #(1382 Jsh ÍNa Ë> G„u .

+ÁÎ. Cäs ÏH†t &Dacv. Ix<fVl ÏHi ËHlcHs &ÏvhnVÈa If I¶[hVl Hf IkH= Ik VwHÁu If Hi Ínhn Kdh #Na nvh. hv V§k nv<l IíÎék Ëh<j Dl .n GlHu ùcvh . GlHu Kdh If IÎÆf ch Vj¨Hf Ïv. JöÎk Ïvh<an vH. DiNkHlHs ÏVûÁu Is Iésn Is vn I .CghNÁu . IÎÈj Vlh KÎÂi .>nHd HäjVl ‰Nl Kdh vn I. Jú=Vf n<[<l Uq.> UÂ[ Ë> èHu±xh . &Dac<l> ^ch Nkn<f èvHäu IkhVs &DkhNÎl JahnVf . Glh<u VdHs I. ÍNiHúl Ú Vædn vHf hv {dHék HÈk> FmhVq AiH. Nkh ÍNa IétV= V§k vn Dqhvh ‰Nl ´H¢¶kh èvNr ‰Hp Vi vn . Ïv. LéöÎs If . Jök> LÈl K¥Îg Ndn LéöÎs vn Ú IúÎÂi . n<f Dl<Âu . vh<kHo Nl> vn ÏHi WoHa &ÏnHûérh DuHÂé[h GmHöl nhN¶j AdhCth ËH¥lh CÎk HíÁdh vn Dg.n vn ‰Nl AdHlc> ÏhVf ÏVéöf Ëh<Áu If Ë> vHÈ] IÆ¢Ál I. If HÈk> IÎÈj ÏhVf Vi If R„¶él KÎækHÎl IkhVs HédHÈk . Aòf Vi vn Hi WoHa ch Vædn ÏnhN¶j Ëh<j Dl Ê. n<f ÍNa #n<Âk GÎÈöj vHÎöf hv Hi Ínhn #I¶gH¢l nv<l IÆ¢Ál IúÆk -2 Vd<ûj IkH= Ik ÏHi WoHa Qd<¶j . D„wh . VzHÁl vn I. Hi µ<„f ÏvhB= N.v Kdh #n<Âk ÍNiHúl V. Jsh ËhV§k FpHw . NaHf Dl JζÂ[ V™k vhCi Ín . n<f ÍnHl> Ë> èHu±xh ch ÏvHÎöf . VÈa ÏHÂÎs VΧk V§k nv<l VwHÁu If JdHÁu #NaHf KÎlÇj GfHr CÎk D„ñl ËH=NkVÎ= LÎÂûj ÏhVf ÏVÈa èHlNo Vi ch ÍNa D¶s vHûéoh •Hñ„f CÎk ÍNa V. D„ñl Ïhvhn VÈa Kdh #( 2 Vd<ûj ) Jsh VÈa DÁÎÂo ÊHk If ËHÈ™wh LÎöÆj IÆ¢Ál vHÈ] If . Jsh Ín<f V§kNl Ívh<Âi #n<Âk ItHqh hv ÍVÎy .b GlHu Ik Hf £Häjvh vn #2 Aòf vn ‰Hêl Ëh<Áu If nVÎ= vhVr V§kNl WoHa Is Hd . #NÁaHf Dl n<[<l L. NkNdnV= LΧÁj . Jöd. ÍNdnV= Ë> I[<j GfHr Ié¥k #NdnV= Ïv.>nV= DkhNÎl ÏHi JahnVf óVa If I. IäsHñl ÏVfvH. #n<a Dl Ínhn ËHúk IúÆk Kdh vn LÈl . GlHa . ‰nH¶j ‰Hêl Ëh<Áu If ËhvH¶l ch ÏvHÎöf Ir±u nv<l ÏVÈa ÏHdhVl . D„Ά™j óVx :Â. Vi n<[<l Ú ch µ<„f Vi ÏNÁl ÍVÈf ËhCÎl JÆÎÆp vn Nl> Jsn If µ<„f vn I. D„wh ÏHiÏVfvH. Hf L. n<Âk FjhVl If Dkc. vh<kHo N¶f VΧk DuHÂé[h Glh<u ÍNdn èvH]<„t vn IîkHÁ] . N Á éöi Ï Vû Á u I s ‰ . Jsh ‰Nl nv<o cHf ËH¥lh Vædn Ié¥k #3 èv<w vn Ëh<j Dl ‰Nl IíÎék AdHÂk ch S` &(1 Vd<ûj) n<a Dl Hf . Ï<ñk If Jahn Nih<o ÏVædn nvh<l ‰nH¶él Udc<j . n n V = D l W ò ú l ÍNa ÏNÁf I[vn èv<w If IúÆk ÏHÂÁihv (ÍNkvHæk BoHl) . vHÈ] GlHa Hi Ínhn ch Aòf Kdh ^Hi ÏVfvH. ʱuh ËH¥lh ‰Nl Kdh vn . NÁin Dl ËHúk hv IÆ¢Ál n<[<l Jζq. Kdh NÁéahn ‰Nl vn ÏVj LÈl AÆk I.1388 vH___Èf 37 ÍvHÂa Hädc ÏHiVÁi IdVúk 20 Ïnv<l Ik<Âk-4 DfVy ‰HÂa vn ÏVÈa Na ãHòékh ‰Nl AdHlc> ÏhVf I. & µ±lh ÏCÎÂl ÏhVf I. Hi WoHa VÎήj ^nVdB` èv<w nN¶él èH¶tn vn Nkh<j Dl Nk. Nk<úk ù<lhVt Hi WoHa . .hVj ‰Nl èvH]<„t -1 Vd<ûj (VÈa DÁÎÂo ÏvhnVÈa ) ^BoHl £<fVl ÏHi Ínhn JaB= Iîk> If I[<j Hf ^cHÎk nv<l ÏHi Ínhn .hVj Ën<f ã<„¢l I. nvhn n<[.hVj . n<a Dl #n<Âk I[<j CÎk Glh<u VdHs If DéödHf #ã<„¢l L. VÎήj &‰Nl {dHék ËNÎsv IíÎék If ch DÁdCædH[ Hd AdhCth ÏhVf hv Êc¨ ´H¢¶kh ‰Nl . If hnNíl ÍNa Imhvh Jζq. Na IétV= V§k ÊHíkh VÈa Kdh èH¶¢r . h I é s n# n < a D l I éoh n V` :d V i _ Hi ÏVfvH.vH` . nvhn n<[. :ÎthVj Líp ÏVfvH.b Ëh<j Dl hv ÏVÈa ÏHiH†t vn ËvHÆj . AdhCth Hd . IkhVs HiÏVfvH.

Vék> Ufh<j #(6 Vd<ûj -Ë> VzHÁél Vd<ûj .hVj #"DuHÂé[h ÏnHûérh GdHöl. NÁin Dl ËHúk hv L.hVj JsNf Hf hBg Nkn<f õVésn GfHr I¶gH¢l nv<l IÆ¢Ál vn DéζÂ[ vn Ë> KÎækHÎl :d Vi If £<fVl nhNuh Ën<Âk ÍCÎgHlVk . Nl> JsNf ËHfHÎo IúÆk vn Hi ÏVfvH. èHu±xh ß<k Kdh ch Ïh Ik<Âk Ëh<Áu If &Dqhvh ùcvh .n Vi nv<l Kdh vn ^n<[<l L.> UÂ[ Hf hBg #NÁéöi IäsHñl . NÁaHf Dl L.Vq Vj LíöÁl . cH= ØVf JsNf KÎækHÎl ch µ<„f Vi ÏNÁl ÍVÈf ËhCÎl .hVj KÎζj ‰Nl n<Èúl ó<q<f I] V=h I.hVj ß<k .hVj vn DuHÂé[h DuHÂé[h ÏnHûérh èHu±xh ch VeHél Du<k If CÎk Hi WoHa IÎÆf NÁ] vh<kHo N¶f vh<kHo Nl> vn If £<fVl ÏHi Ínhn Ïv.ÏVÈa JtHf" ch NÁjvHäu . If vn Ë> VÎeHj ËhCÎl nhNuh Kdh If I[<j Hf Sås .hVj -4Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) n<[<l èHöÎsHj #7Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) #:ÎthVj -5Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) (ÍNkvHæk BoHl) . Ënv. IkhVs NÁkHÂi .hVj vn VeÑl ÏHi WoHa KdVj LÈl ch K¥Îg NÁéöÎk #Nd> GÂu If Êc¨ ÊhNrh HÈk> ÏHi Ínhn Ïv.> #(5Vd<ûj) NdnV= v<§Ál LéöÎs #Hi ÏVfvH. #(8Vd<ûj) NdnV= IäsHñl Ø<t WoHa &HÈk> ÍNa ÍCÎgHlVk KÎækHÎl #ÏVÈa JtHf #6Vd<ûj ( ËNa ÍCÎgHlVk ) Lúa Aòf vn ÏNÁf I[vn Í < ñ k # ( 3 V d < û j ) #n<a Dl Ínhn PÎq<j &I¶gH¢l nv<l IÆ¢Ál I¥äa :ÎthVj Líp IäsHñl ÏhVf ^:ÎthVj Vi :ÎthVj ËhCÎl VÈa DÁÎÂo ÏvhnVÈa :ÎthVj Nph. NkVÎ= Dl vhVr ÏVwHÁu Ê.> UÂ[ ÏhVf Jsh Êc¨ WÎûòj vn DdHÁf Vdc ÏHi GÎökHé` VûÁu Is Kdh J™= Ëh<jDl èHöÎsHj. Vj HÂÎÆéöl DkhNÎl JahnVf Hi µ<„f Ë<lhVÎ` DxHäjvh I¥äa ÊHíökh Ú ch ÏVÎ= ÍVÈf . :Â.Vq CÎk Hi Ínhn ch ß<k Kdh Ën<Âk v<§Ál &L. Hi I¥äa IúÆk ch ÍnH™ésh Hf K¥Îg n<f nHÁésh GfHr :Â. NdnV= IäsHñl µ<„f Vi #(4 Vd<ûj)Na S¥¶Ál Ix<fVl . Vj UdVs CÎk Vήél Kdh &D`. IúÆk ã> n<[<l ÏHi I¥äa &èHöÎsHj ch v<§Ál ^n<[<l èHöÎsHj ch ÍNa IÎÈj ÏHi IúÆk ch ÍnH™ésh Hf hBg NaHf Dl K™„j .hVj WÎûòj ÏhVf ^ÏVÈa JtHf . IkhVs -3Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) n<[<l L.21 (LIS) DÁÎlc èHu±xh ÏHÈÂéöÎs ch ÍnH™ésh Hf ÏVÈa ã<„¢l L. Hf) Nl> JsNf Vj D„u . DkHÂéoHs L. L§k ËhCÎl Ën<Âk v<§Ál JÈ[ Jsh Ïv.ÏVÈa L§Ál JtHf If cHÎk Vj¨Hf ÏHi L. Ix<fVl ÏHiËHlcHs #(7Vd<ûj) NdnV= ÍnHl> CÎk Hi Ínhn Kdh &v<fCl ÏHi I¥äa ch ÍNl> ÏnHûérh GmHöl VÎeHj •Hñg If ^DuHÂé[h ÏnHûérh èHu±xh Vi n<f Ïv.n Iésn vn .

ËhCdv IlHkVf #"I¶s<j ÏHi JsHÎs . ÏVÈa èHlNo Hd) JζÂ[ Udc<j Í<ñk Hf £Häjvh vn Ëh<j Dl DjhV§k KÎÁ] n<[. nvh. Nl> JsNf V§k hv ÏVædn ÏHinvhNkHésh Hi IkhVs ÏH[ If Ëh<j Dl I. Nkvhn ÏVÈa RxHÁl ch vn hv HÈk> VÎeHj . L§k ch Du<Áél WoHa Kdh #(ÍVÎy . #Nin Dl ËHúk (vV¥l (ÍNkvHæk BoHl) AÁÎf ß<k . JshNÎ` DÁa. ÏnNu IúÆk :d G¥a If hv HÈk> #(12Vd<ûj) nhn ËHúk ‰Nl #ËvHÆj .hVj HiIkhVs &ÏVÈa ÏHi nvhNkHésh KdVj D„wh ch D¥d ^HinvhNkHésh v<x If HinvhNkHésh ãHòékh vn Ve<l Glh<u I.Hj #Na nvh. L§k . L§k" DÆth V§k ch hv L§k ËhCÎl I. LΧÁj &:d Vi Ëc. ùchnV` &HÈk> DiNkHlHs . L§k -10Vd<ûj #DuHÂé[h ÏnHûérh èHu±xh #8Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) #HinvhNkHésh -11Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) (ÍNkvHæk BoHl) #I¶s<j ÏHi JsHÎs -12Vd<ûj &LéöÎs vn Eñf nv<l ÏHi Ínhn n. LéöÎs vn ËHö¥d èv<w If . L§k ËhCÎl Nin Dl ËHúk ‰Nl Kdh vn n<[<l DxHäjvh ÏHi I¥äa vn Nkh<j Dl &ÏnHÈÁúÎ` JgHp vn ÏN¶f Is ËvHÆj . ÊHu nv<l IÆ¢Ál ÏnHÈÁúÎ` ÏHi IkhVs nvh<l Kdh Ën<Âk •Hñg Hf JÈ[ NÎ. PÎq<j Kdh Hf NÁéöi KÎÂi If #NkVÎ= vhVr V§kNl DéödHf üHo v<x If Hi IkhVs . VÎeHj I. ÏVÈa JtHf Vf Í.v.Höl Ëc. è. n<a Dl #(11Vd<ûj) n<Âk KdCædH[ DwHo èhV§k KÎg<áöl .b GfHr #(9 . Ï.v.h vn Na cHy> HÈk> ùchnV` I. n<Âk LéöÎs nvh. IdCíj nv<l {dHék Hj NdnV= nvh. Iîk> If I[<j Hf N¶f I„pVl vn Dg.H™él . Na IÎÈj 3DMAX XÎñl vn I. NÁéöi ÏVwHÁu Vo> VûÁu Is ch NÁjvHäu . èhV¥™j &Hi ÍNdh I.n 15 . NÁdHÂk Dl Löíj IÆ¢Ál ÏhVf hv ËHphVx . NdnV= ùchnV` . L§k Ik<Âk . Ïh IlHkVf n<Âk DphVx Ë> I„Îs. NaHf Iéahn {dHék IqVu vn hv è.n -9Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) . 14 ÍvHÂa ch :d Vi Ëc. èv<w vn I.1388 vH___Èf 37 ÍvHÂa Hädc ÏHiVÁi IdVúk 22 #ËvHÆj. HinvhNkHésh &ËvHÆj .±u ^ËvHÆj . DdH†t DæÁiHÂi IÎÈj Hf •Hñg KÎÂi If NaHf V§k nv<l D„wh ÏHi WoHa ch D¥d . Na Hf Dl 13 Vd<ûj Ë> IíÎék FdhVq Hf V§k nv<l ÏHi WoHa ch :d Vi Ëc. Jsh V.H™él DúÆk Nkh<j Dl Hi WoHa Qd<¶j .Hûj) NaHf # Jsh IétHd õH¥¶kh ÏnHÈÁúÎ` vhNÆl Hf n<[<l L.<„f Hd ### &Da<= vHÈ] &DuH¶a) nv<l ÏHi JgHp ch :d Vi ãHòékh Hf I. VÎήj &HiÍnhn èv<w If) ÏVä[ T„éòl Ufh<j I„Îs<f èHu±xh UdVs G΄ñj . . 10 Vd. ËhVdNl ¨<¶l ^I¶s<j ÏHi JsHÎs D†¶f vn (ÍVÎy . v<fCl SdVjHl vn HÈk> KÎækHÎl . Ïh IÆ¢Ál &D. If Ëh<j Dl hv ËvHÆj . NdnV= v<§Ál SdVjHl vn CÎk •<™ñl ‰Nl vn CÎk LÈl WoHa Kdh LÈs LéöÎs If HÈk> n. ch S` ^Hi Ínhn ùchnV` Hf èHu±xh IÂi Aòf Kdh ch I„pVl KÎg.n Kdh IödHÆl ch #Nin Dl ËHúk hv HÈk> ch Ik<Âk . NdnV= ÍvHah ±är Ú ÏHi IúÆk nVÎ= vhVr G΄ñj . T„éòl ÏHi IÁdC= .v If 13 ÍvHÂa IúÆk Hf IúÆk . VÎήj vn hv DÁÎlc èHu±xh LéöÎs J΄fHr &Vlh KÎÂi IdCíj . V§k ´±éoh 10 Vd<ûj vn I.

Jsh Kdh vn µ<„f Vi vn n<[<l Jζq.Vq •Hñg nhn AdhCth hv VwHÁu nhN¶j Ëh<j Dl ÏN¶f ÏHivH.n w WoHa) HinvhNkHésh -14Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) #(VfhVf vHÈ] a WoHa) I¶s<j ÏHi JsHÎs -15Vd<ûj (VÈa DÁÎÂo ÏvhnVÈa ) ^BoHl µ<„f Vi vn V.hVj ‰Nl ch v<§Ál #n<Âk :Â. ‰Nl vn KdhVfHÁf Nd> Dl JsNf ã<„¢l L. ÏHi D=|d. IäsHñl hv ÏVÈa IÆ¢Ál Vi vn ã<„¢l L.hVj Glh<u SdVjHl If . n<a Dl nHÈÁúÎ` DgNl &(119 &1376 &Ksv¨ If RdVx Kdh ch .VÈa .Bgh Ø<t L. (Stub Kjaer.hVj SdVjHl" ^Nkvhn DsHsh AÆk SdVjHl Is Eñf nv<l #"ã<„¢l L. If Ëh<éf I. DÁt .hVj SdVjHl &Hi Ínhn Iu<Âíl &n<[<l L. Hi DkHlHöfHk I. nnV= Dl Wòúl Ïnvh<l vn I.Hésn . vHéoHs :d ÍvHÂa Vd<ûj I. vn Jsh DÈdNf NkNa KdVj LÈl Ëh<Á¶f VûÁu Ik Kdh Ai.Vq nv<l vn #(Hi Gö¥Î`) n<a ÍnH™ésh ÏVjCdv èHÂÎöÆj ch Ínhn PÎq<j (IgHÆl ËHdH`) ÏN¶f èHÆÎÆñj vn ÊhN.hVj DæÁiHÂi .hVj SdVjHl . NaHf IéahNk hv ÏVÈa D„¶t ÏHi L.hVj ÏHi WoHa SdVjHl ch :d Vi AÆk èv. I.hVj SdVjHl If #Nin Dl ËHúk ÏVÈa IÆ¢Ál Vi vn hv n<[<l L.Vq .hVj KÎækHÎl I„pVl Kdh vn I. Vi FdH¶l . Jsh DgNl IgHÆl Kdh vn Ï<ñÁf Jsh K¥Âl I. HdhCl #Na Nih<o vHÎöf VwHÁu L. LÎiH™l KÎÁîÂi . Iéahn hv Ø<t ÏHdhCl ËH¥l¨h Dép I.hVj ËhCÎl ã<„¢l L.hVj ÏHi WoHa SdVjHl &V§k nv<l IÆ¢Ál vn n<[<l . T„éòl UfHÁl ch RÎÆñj . LΧÁj If Ï<æòsH` ÍVÎy .hVj ÏHi WoHa KÎζj ÏhVf ^L.n If Ë. Jsh V. XdhVa &èHÎw<ûo Ë> I„Îs. #(17Vd<ûj) Nkh ÍNa KÎζj Glh<u KdVj Ïv.v<` ) ËHlv<ú.c<lHk L.b GfHr èH¶¢r Ëh<j Dl µ<„f ÏH[ If ÏN¶f GphVl vn Dg.hVj If £<fVl ÏHi Ínhn Ïv. Ë> ËH¥lh Dép n<Âk Wòúl hv (Hi GsvH`) &èv.|` Kdh vn &Ø<t Fg H¢l If I[<j Hf Dg.Bl ãvHíj ch ÍnH™ésh Hf . ‰Nl D„. nvhn n<[.hVj KÎζj ‰Nl ÏHÂÎs VΧk Ë<=Hk<= èHÈ[ ch I. nchnVåf Hi L.Nñl èv. L§k vn n<[<l ÏHi Dæé™a> . +ÁiHÂiHk ÏHi L. :ÎthVj vn L§k &ÏVÈa èHlNo vn ‰nH¶j &ÏVÈa n<a Dl nHÈÁúÎ` DgNl õHsh Kdh Vf #NaHf ËhNk. ËHûûòél . 6Hiv<ú. n. 2006) VéshnH.hVj KÎζj ‰Nl -5 ch ÏVÎ= ÍVÈf . ^ch NÁjvHäu I. v<¢kHÂi #NaHf v. KÎúÎ` ÏHi Aòf vn v<.23 (LIS) DÁÎlc èHu±xh ÏHÈÂéöÎs ch ÍnH™ésh Hf ÏVÈa ã<„¢l L. ÏVÈa DmH†t DæÁiHÂi .hVj IúÆk -16Vd<ûj #(VfhVf ÏHÈûoHa) ã<„¢l L.> UÂ[ ch S` &Nin Dl ËHúk hv ÏnHÈÁúÎ` n<a Dl ÍnHl> L. D„u ÏHi nv.Vq .n Kdh Kéahn vHÎéoh vn Hf Sås nvhn 3*3 Idhv> :d Ë> Idhvn Vi I.hVj . Hík> Hj . L. <íéö[ Hf Hlh nVÎ= vhVr V§kNl NdHf ÏnHdc Iw±o v<é.hVj Jζq. Nkh ÍNa LΧÁj . VdHs vn DkH¥l èHu±xh ÏHi LéöÎs ›35 &1377 &‰HÂ. DkHÂéoHs èHÆäx nhN¶j Vædn ËHÎf #(16 Vd<ûj) n<a Dl Ínhn ËHúk "IúÆk SdVjHl" #n<[<l L.hVj vH†l ch . . LÎöÆj Iésn Is vn Ø<t VûÁu Ik (ÍNkvHæk BoHl) ã<„¢l L.hVj -13Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) #(VfhVf .Ht Ik vn VwHÁu Kdh &Glh<u ËnV. JÎÂih •Hñg If ^IkH= Is ÏHi SdVjHl v<x If HÈk> ch ÏVéúÎf èHÎmC[ &ÏnHÈÁúÎ` ‰Nl vn Ø<t SdVjHl Is #n<a Dl Imhvh hCíl "Ïh IúÆk SdVjHl" SdVjHl Kdh ch v<§Ál ^n<[<l L.

hVj ÏHi WoHa . . LéöÎs If n. LΧÁj Vi Hf XäjVl ÊHrvh . ÏNÁf Is±. Hi D=|d. Boh UdVs ËH¥lh -3 KdNf CÎk ÏN¶f Is VéshnH. EpHäl IÂi If I[<j Hf #Jsh &Hi ÏvhnVÈa vn ÏvH[ v<lh . RxHÁl vn L.hVj I„áöl HÎkHe &Nkvhn ÏN¶f Is DéÎiHl DsNÁi Ú Is AdHÂk Hf ‰Nl ch GwHp {dHék I¥k> IÂi ch Vj LÈl . D„p Íhv If DfHÎésn èv. If ã<„¢l L.hVj nv<l ch Vj KÎmH` . I. VwHÁu ËNa ÍCÎgHlVk n<Âk ÍvHah NdHf D™„éòl ÏHi ù. EÎp ch Li &Glh<u ch :d JdHÁu Hf JÈ[ KÎÂi If Nk<a Dl Fäs hv Dj±¥úl &RÎrn .n ãVq RdVx èHÆäx nhN¶j µ<„f Vi vn I.Bgh Ø<t Glh<u .|` Kdh NÎ.hVl . ÍCÎgHlVk .Nñl . Jsh è.Vq Np Hj hv v<fCl IÁlhn Ëh<j Dl Na Nih<o V.b ÊvHÈ] Aòf vn I.> Jsn . èv<w KdNf Nd> Dl n<[.n Hj V™w KÎf ÊHrvh IÂi ÍNa ÍCÎgHlVk SdVjHl vn .cH= .hVj Jζq. Gp hv ÍnHl> ÏhVf IÁÎlc D„är SdVjHl . Jsh ÊHíkh GfHr ÏN¶f Is DÁÎlc èHu±xh ÏHiLéöÎs Ø<t GmHöl vHÁ. Nin Dl ËHúk hv IÆ¢Ál n<[<l Jζq.H†r UdVs Ï<ñk If ÏVÈa ÏHi µ<„f . Jζr<l VΧk Ïnv<l GmHöl #(18Vd<ûj) NdHÂk Gp #Ik<Âk µ<„f :d 3*3 SdVjHl -18Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) . NdHÂk Dl Wòúl hv DkHÂéoHs #Jsh ã<„¢l L.H™j If If I[<j Hf DjHÎp ÏHiIkhVs nv<l vn Ik<Âk Ëh<Áu If I. Vi ÏHi D=|d.hVj I„áöl Gp I. DÁt &D„u GtHñl vn HivHéa<k . Nä„x Dl hv ÏV™k vhCi Ín . Dl Wòúl ãHòékh ÏnHûérh DuHÂé[h Jζq.hVj . ÍNa Nwvn 180 L.H™él ÏHi Ínhn ßh<kh ^èHu±xh ËnV. ÏHi GÎökHé` I.ã>) #NkhÍNdnV= ‰nH¶j VΧk NkVÎ= DlVfvn hv Hi JsHÎs .v Hf Hd . UfHÁl DsvVf RdVx ch D„wh #Nkh ÍNdnV= ãHòékh Vdc £. ‰. ch ÍnH™ésh Hf CÎk ß<q<l Kdh . Nin Dl ËHúk Ïvhnh Hi ÍHæúkhn vn ÏV§k ÏHi nv. DkHÂéoHs L.hVj SdVjHl . cHÎk èv<w vn Jsh DÈdNf NkNdnV= ÍCÎgHlVk .> UÂ[ .hVj Glh<u SdVjHl -17Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) G΄ñj .hBl &Hi Eñf Iu<Âíl Ïv. Jsh ÏN¶f °V¶l vn Vj ÍnHs . hv Ik<Âk µ<„f :d 18 Vd<ûj #Jsh ÍNa ÍnH™ésh G¥a ch I. If DsvVf ËH¥lh V§k ch Li .hVj ÏhVf :d ‰nH¶j nNu I. UdVs vn V§k nv<l ÏHivHζl . vn #n<Âk Idhvh ‰Nl ch ÏN¶f Is ÏVd<ûj Ëh<j Dl I[<j Hf V. DtVx ch D„u C.n Hj V™w ùVéö= èv.hVj ËNl> n<[.v. Jöd. ÏNägH. NÁaHf ÏVÎ= ÍchNkh GfHr -2 #NÁdHÂk hNÎ` ÏvhB= ÍchNkh J΄fHr (Vd<ûj #NaHf LihVt Ix<fVl ÏHi Ínhn Ïv. v<¢kHÂi #Nin Dl ËHúk &ÍNa ÍCÎgHlVk V§k nv<l GlHu vn Dg. DÁt ÏHi IéÎÂ. Wòúl IÁlhn :d vn ÊHrvh . &Dac<l> #Jsh ÍNa ÍnH™ésh DkHÂéoHs hv IÆ¢Ál DdHÁfVdc . . Xfh<q .h I. (LIS Kd<k ÏHi ù. Na Nih<o Ka. (ØVf . . (ã<„¢l ÏHi IkhVs) HinvhNkHésh &Dph<k DdH†t ÍnH™ésh nv<l Glh<u Kdh Ê<s V¢s vn I. Jsh VxHo Ú Is Du<q<l L.b Ë> Li . nhNuh I΄.H™él vHÎöf IkH= Ik ÊHrvh ch :d Vi IÁlhn JshNÎ` #Nkh ÍNa n. &HiVÈa Dl±sh ÏHi hv<a G¥úl Kdh Nkh<éf I. èhV. Hi ‰> ÍNdh I. nnV= Dl IÎÈj Ïh IúÆk SdVjHl SdVjHl ËHÂi JÆÎÆp vn Kdh . If DÁ¶d n. Eñf -6 .Va If I[<j Hf v<fCl Glh<u ch Iésn #NÁaHf Iéahn ÏVÈa ÏHi L. &ÏcHsVÈa nvh<l I. UdVs ÏVÎ= IíÎék ËH¥lh Li I.hVj SdVjHl ÏcHs & L.Çj I] . Du<q<l I] Hi Ínhn Kdh ch ÏvHÎöf ¨. {Á` ÍnHl ÏHi Ë<ÎöÎÂ.n nNu &IÆäx Is "F„¢l" IlHkVf ch HjNÂu ËNa ÍCÎgHlVk ÏhVf HÁÂq &NaHf Dl VÎήj Ú Ú Ik &Ë> ÏhVf I.n ÏVÈa I. ÍNa ãHòékh (IÆäx Is) GfHr IÆäx Is ÏHÁäl CÎk HíÁdh vn &Jsh ÍNa °Vt . V™w VéúÎf IÆäx Is ÏhVf .v HÈk> ch ÊhN.v ß<q<l ËHdH` vn .h V¢s VwHÁu -1 ^DjHÎp ÏVfvH. RÎÆñj nv<l VÈa ÏNÁf I[vn °Vt JöÎf nNu v<fCl ÏHi IkhVs KÎækHÎl (Xs<él VÈa) Jsh IétV= V§k vn :d ‰nH¶l ËNa ÍCÎgHlVk ÏhVf nNu Kdh &Jsh ÍNa vn Hd Jsh ÍNdnV= v<§Ál V™w Ë> ch VéÂ. vHÈ]) D„wh ÏHi IkhVs KÎækHÎl ch HíÁdh L.Nñl . v<¢kHÂi ^DíÁs ËH¥lh VeÑl ÏVÈa ÏHi L. nhNuh ß<Áj hVdc Nkvhn LΧÁj .n Ë> ch Vj¨Hf . ÊhN.n V¢s Glh<u -2 ÏVÈa èHöÎsÇj &JtHf ß<k Glh<u Iésn Kdh ch #NÁÁ. Vj UdVs vHÎöf V§k nv<l LÎiH™l ÏN¶f ÏcHs IÎäa Hf Vædn ËHÎf If ›JtV= Nih<o vhVr ËHûûòél è. :ÎthVj Líp &(+ÁÎ=vH` . Ê.Vq ÏVlh HiVÈa vn L. NaHf Iéahn n<[.h)Jökhn Is ÏVÈa ÏHi JdVdNl ãvHíj . n<[<l L. Vi èHÎw<ûo . Ïnvh<l -3 ÏHiJsHÎs .hVj SdVjHl ch I. Cäs ÏH†t &Dacv. è. . Ï<ñk If nhn hv (Dk<¥ölVÎy) Dl<Âu ÏHi ÏVfvH. ch ÍnH™ésh Vf Ai.Vq Vædn ´Vx ch Ë> #nnV= Dl õHöph èNa If NÁ.hVj vn Glh<u VdHs ch ÏVjnHdc VÎeÇj -1 ùchnV` .hVj cHÎk Ø<t è.n ch S` ^ã<„¢l L. ÏVÈa RxHÁl Nav #Nkh IétV= vhVr #L.1388 vH___Èf 37 ÍvHÂa Hädc ÏHiVÁi IdVúk 24 Ëh<j Dl Na V. If vn hv ÏvHÂa Df Glh<u Glh<u AÁdC= Hf K¥Îg ›(1370&RÎt<j ›1379 &LdHÈÁ`. ãvHíj .

hVj vn ‰nH¶j . ß<k &nhN¶j I. Djv<w vn I. ÍNa v<§Ál L.hVj vn VeÑl VwHÁu Frh<u I§p±l Ë. Hi IÁdC= VÎήj vn Jrn Hi ÏVÎ= LÎÂûj ÏhVf CÎk ß<q<l Kdh . Ïh Ik<= If &L.v If I¶gH¢l nv<l IÆ¢Ál ÏnHÈÁúÎ` vn VeÑl D„wh ÏHi WoHa IÂi ã<„¢l L.hVj Frh<u ÏcHs Kdh If JaB= IîkHÁ] #n<f Ai. Ín<f ËHphVx . v<¢kHÂi ÏHi L. Ø<t Hf £Häjvh vn D„ÎÂ¥j èHlhNrh I.hVj .hVj ãHòékh . VÎήj I. Hi ‰> ÍNdh vn Ívh<Âi ÍNa Urh. JshNÎ` ÏvNr Hf Dg. Hf ´H™a If Vj UdVs .Nf . DgNl NaHf DlH= Nkh<j Dl Na Imhvh ÏVÈa ÏHi L.hVj . VÎeHj I. Hi ÏCdv IlHkVf Í|d. D„svH` I. +kvn±f I. Wòúl Ë> D™Ál VÎeHj (ÏVÈa èHöÎsHj ±êl) NkCf #IÆ¢Ál ÏN¶f Is ‰Nl -19 Vd<ûj (ÍNkvHæk BoHl) . nvhn hv cHÎélh Kdh ‰Nl Kdh Vf Í. . VÈa vn hv Ë> Ëh<j Dl ‰Nl vn èhVÎήj IétV= vhVr V§kNl Glh<u ß<Áj I. ÍnH™ésh Ën<Âk •Hñg Hf nnV= Dl Wòúl Vd. If I.Hûj Kdh IödHÆl ch I. DdHi µ<„f ±êl) V§knv<l IÆ¢Ál nv<l vn v<¢ÁÎÂi . nhn ch D¥d I.b ËHdHa Ié¥k Kdh ‰Hp Kdh Hf IíÎék ‰Hp Vi If #Nin Dl Ë> ËhVä[ JÈ[ LéöÎs ch ÍNÁÁ.25 (LIS) DÁÎlc èHu±xh ÏHÈÂéöÎs ch ÍnH™ésh Hf ÏVÈa ã<„¢l L. Hi Vήél If ÏvhNúi . Ø<t EpHäl ch ÍnH™ésh Hf I. ÏvhCth ÊVk Ïh Iéöf IÎÈj .H™él Dkc. Ïv<x If #Na Ínhn Imhvh £<fVl {dHék &è. Hi ÏvhnVÈa Vj D„Âu . n<f DgNl nHídh Ai.hVj nHídh ÏhVf I¥Ádh Hi Ínhn ch DwHo ß<k If n. nnV= Dl Wòúl (Jsh Ín<f ÏVÈa JdVdNl Nih<o ËHúk ‰Nl vn hv Êc¨ VÎeHj HÈk> Ëc. n<f ´hNih Vædn ch CÎk {dHék Imhvh .hVj KÎζj I. VÈa Vi vn GlHu Vi Ëc. D=nVéö= n<[. If (Dg<„s . Djv<wvn Ik<Âk Ëh<Áu If Jsh vH¥a> ‰Nl vn ÏhIk<= vn Ë> Veh I„wHt±f n<a Ínhn ÏVéúÎf Ëc. Ï<ñk If LdNÎsv ´hNih ãHòékh .|` ´hNih I„Â[ ch ÏVÈa ÏHi L.±u #JtHd Jsn L. Ï<ñk If #Jsh vn L. KÎζj L.hVj vn V§k nv<l ÏHi WoHa KÂq n<a Dl vH¥a> DÁa. .Nñl L. ÏVwHÁu . ÍVÎob &HÈk> LΧÁj &Hi Ínhn IÎÈj I. . Ié¥k Kdh Iéägh #NaHf VdB` ËH¥lh èHu±xh &D. Djv<w If ‰Nl I. Vædn ÏHi Vήél n<Èúl IúÎÂi ‰Nl vn Ëch<j . Jsh V. Vj ÍnHs I] Vi HédHÈk Hj JohnV` HÈk> DiNkHlHs Ú vn ‰nH¶j .Hûj Vήél If I.hVj ÏHiNlHÎ` .hVj KÎζj ‰Nl I. èhnHÈÁúÎ` . Nl> Vf Ë> ÍNÈu ch Eñf nv<l #Jsh vHÎöf JÎÂih CmHp RÎÆñj vn ‰Nl ã<„¢l {dHék n<[. V§k Nl Iés<Î` ‰Nl vn DíÁs ËH¥lh KÎÁîÂi #NaHf Dl ùchnV` .H™él vHÎöf VzHÁél £HÆk Vædn Hf Jsh K¥Âl #n<Âk ÍnHÎ` V§k nv<l IÆ¢Ál . NaHf è. ãHòékh hv HÈk> KdVj D„wh &Hi Ínhn ß<Áj . Jök> Vf ù±j &ÏVÈa ÏHi DphVx øvCf ÏHi õHÎÆl nv<l vn RÎÆñj I„Â[ ch &NfHd vhVÂésh v<fCl ‰Nl èv<w If I.<„f) õHÎÆl EÎp ch {Á` ÍnHl ÏHi Ë<ÎöÎÂ.hVj HÈk> vn I.hVj vn VeÑl D„wh VwHÁu I. ÍnH™ésh nv<l Vj :]<. If Ëh<éf hv cHÎk nv<l èHlhNrh IÂi D„lH¶j #NfHd MHÆjvh Li cHf v<lh ÊHíkh Jrn. Jsh ÏVædn Eñf n<o nhn Nih<o ÏVj UdVs ãh<[ n<a KÎζj #NdHÂk ‰Häkn hv Ë> ÏN¶f èHÆÎÆñj vn Jsh LÂûl ÍNkvHæk . "I¶s<j ÏHi JsHÎs" V§k nv<l ÏVj¨Hf L. JuVs #Jsh ÍNdnVæk NaHf Dl ‰<¶l Ë<Á. ÏHi IÁdC= If Hi WoHa ch :d Vi VÎeHj JshNÎ` 15 . ch I. L§k &L. ËhCdv IlHkVf ÏHi ËHlv> . T„éòl ÏHi JgHp vn HÈk> ùchnV` Hf . Glh<u KétV= V§k vn Hf . Vj Hj nhn ÊHíkh Ë> I„Îs. L§k I.hVj Vi &ã<„¢lHk L.hVj I„áöl Gp ÏhVf v<§Ál DkHÂéoHs Vi ÏhVf DÂ. Vj DdhV[h &Vj ÍnHs èv<w ÊhN. EÎp ch ^Jsh . Hf ^Dj> èHlhNrh . If nvh<l ch ÏvHÎöf vn Ë> Ën<f DdhV[h . DdHÁf Vdc Glh<u &n<[<l Jζq. nVÎ= vhVr V§kNl Ïnvh<l n<f Êc¨ ‰Nl Kdh vn #nnVæk Ié™=Hk NÁ] Vi NÁaHf Iéahn L. L§k nHídh Ë> Vf Í. NaHf Iéahn DkHûÆk Hd n<äÂ. JuVs Ëh<éf Ë> I„Îs.±u #Jsh Li If hv ‰Nl ËvHÆj . DæÁiHÂi &L§k èv<w Vi vn Dg. 14 ÍvHÂa Vd. NdnV= LéöÎs nvh.hVj vn Glh<u IÎÆf If Jäök ÏVjnHdc ÏVÈa IÆ¢Ál Vi .|` Kdh vn D„wh ´Ni If .h Li I.

Higgs. & L.n IÂ[Vj &ÏVÈa GdHöl G΄ñj vn ÏnV fvH. Eñf 1 #NÁÁ. Assessing the Spatial Distribution of Urban Parks Using GIS.Vt .32. Xfh<q ch ‰.. Ting. Shi.1388 vH__Èf 37 ÍvHÂa Hädc ÏHiVÁi IdVúk 26 ^Hi Ja<k D` ËH=NÁdHÂk .hVj) ßH™jvh &GÆk.VÈa &K¥öl DkhV= Iúdv L.Vl ËhVÈj ÏvhnVÈa èhvHúékh &‰HÂ. J. M.n Vi èhvVÆl . pp 26-43 kyushik Oh and Seunghyun j. Transportation Systems Engineering and Information Technology.. case study Parague. 3D GIS for Urban Development. VÎήj ^ Jsh D„wh Aòf . VéshnH.VÎt &RÎt<j #29-6Ww &133-134 ÍvHÂa &ËHÈ™wh ËHésh ËHÂéoHs DsNÁÈl ÊH§k ËHlcHs &HÂk I„íl & (1385) õHäu &HÈÎg<sv ìHp #ËhVÈj &ËhVÈj ÍHæúkhn èhvHúékh ËHÎäÎäx VÈ]<Ál Vé.vNÎi &(n<[<l L.v<` #17-15 Ww &22 ÍvHÂa &VÈa I„íl &Na ãHf v<¢] DtHqh L.. ‰<wh ) ÏcHsVÈa vn L. Study on the Impacts of Urban Density on the Travel Demand Using GIS Spatial Analysis. pp 66-80. Zhang.v ßh<kh DtV¶l &(1382) HqV΄u &V™kHdv> . j.pp90-95. 7. Radcliffe. vol. Matejicek (2006). McLaughlin (1998).vol.hVj ... . vV¥l ÏHi ‰N[ . pp 261-277. Saade . Vol.hVj &(1382) ÏNÈlNÂñl &ÏCdCu #ËhVÈj &(GIS ) C. I. JoHÁa &(1377) NÂñl &‰HÂ. Monitoring and Modeling of Urban Sprawl Using Remote Sensing and GIS Techniques.10.hVj Hf XäjVl VwHÁu ãHòékh ÏhVf Jsh ËhVdh XdhVa Hf ØHä¢kh IgHÆl ´Ni Ë<] Iéägh 3 . ãHésh ch DdhV[h . C.2005 in Thessaloniki..pp25-32 Laurini. 3D cadastre . IÁÎlhv &ÍnhcHqv #58-54Ww &18 ÍvHÂa &VÈa I„íl &Hi VÈa vn L. He. D¢Îñl GdHöl &JÎ¥gHl &DthV=. New York.Delft university Netherlands. L. s. (2007). Landscape and Urban Planning. Presentation. Erik and Vibeke Andersson (2005). Environments and Urban Systems. Ecological Modelling. Dl Dkc IkH] .R. Kumar M.pp 335-366. 199. New York. issue 3. . A GIS-Base Approach To spatio Temporal Analysis of Environmental Pollution Urban Areas. Computers. Langford. Siyka (2000). ÏcHsVÈa èH¶gH¢l C. (2007). vol.hVj &(1381 ) D„u &DiHúkHÈ[ #29W &17 ÍvHÂa Ê. N.(2008).Vlh Nk. &Jsh ÍNa I¶[hVl D„ohn UfHÁl If HjNÂu L. Vol..Land Information System 4 . q. Stubkjaer. F.82. Dale P. Urban Population Models and Service Accessibility Estimation. nVf ÊHk VdHí. g. ÏHÈa. Modeling Real Estate Business for Governance and Learning Fig Workshop Budapest.hVj ‰VéÁ. USA. ÏHi ‰Nl &(1379) èVfv<k &LdHÈÁ`h #ËhVÈj &ÏVÈa I¶s<j ÏHÈpVx RÆñj ÏHi Í<Îa &(1377) v<ú. Stubkjaer. Information Systems for Urban Planners. Hi ÏVfvH. vol25.Vl &ÏcHsVÈa EpHäl Iu<Âíl &(1379) c.Y. P. vn D`HÎ` .P.Vt &(1386) c. Computers. Hu p. vol. Austria. COST 7th Workshop Programme and 8 th MC meeting. Modeling Dynamic Urban Expansion Processes Incorporating a Potential Model with Cellular Automata. PhD Thesis.FIG International Congress.(2002). JζÂ[ L.Vl ËhVÈj ÏvhnVÈa èhvHúékh &Ë> ÏHinVfvH. and Khare D.. {Á` ÍnHl ÏHi Ë<ÎöÂ. Environments and Urban Systems. Williamson.n ‰Hs &c. èvhc.-11. ÏHÈÂéöÎs &(1376) nvHiV= &Ksv¨ #ËhVÈj &ËhVdh ÏvH¶l .hVj ù.. Oxford University.VÎ` &D]HÁp #19-14Ww & 51 ÍvHÂa LíÁ` ‰Hs &HÈdvhnVÈa &ÏVÈa L. GÂp ^Jsh Ínhn ÊHíkh Ik<æÁdh hv VwHÁu Ï NÁf LÎöÆj I.86.v<` hVéÎl IÂ[Vj &KÎlc Jäe .b ÏV§k ã<]vH] Aòf vn Ë> UfHÁl ch ÏnhN¶j Ik<Âk Ëh<Áu If 6 ^UfHÁl JsVÈt #ËhVÈj &(GIS) C. Landscape and Urban Planning . Erik (2006). (2008). VéshnH.hVj ù. Applied Earth Observation and Geoinformation. White.Geo Information System 5 #Na V. Zlatanova.Lu H. (2001). .pp 79-91.n GlHa Êh Ín<f Ë> NiHa Hi ‰Hs n<o I.hVj &(1380) <ÁÎl &D¶Îtv #ËhVÈj &ËhVÈj ÍHæúkhn &(HivHζl . Okada.June 9. Hung. Li. Greece.K.(2001). Land Information Management. The Real state Management In Lebanon and the Influence of Urban Planning and Cadastre on the Valuation . Stoter Janfine Esther ( 2004). Land Administration and Cadastral Trends -A Framework for Re-Engineering. (2008).Nu Vs Vf ¨<¶l Hi Ïvhn VÈa Ú #n<a Dl ÍNdn NdhV[ vn HäjVl èhvHÈzh ß<k Kdh ch 2 Ú Ëh<j Dl Ik<Âk Ë h<Áu If Dg.A MSc study progeramme:An analytical approach to Cadastral Development. environment extended by LIDAR data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful