Relaţii II Curs 1

Factorii care influenţează cursul valutar

Factori interni 1. factori economici de producţie şi evaluare prin preţ -> inflaţia producţiei de bunuri la nivelul unei ţări de fapt influenţează de fapt influenţa cantităţii de bunuri produse în acea ţară, raportată la indicele preţurilor, obţinându-se astfel puterea de cumpărare. În cadrul acestui factor, se regăseşte de fapt şi calitatea bunurilor, efectuate conjuncturii economice şi politica fiscală a ţării respective. 2. factori financiari – cum ar fi: dobânda, creditul, masa monetară. Volumul masei monetare împreună cu posibilităţile de creditare influenţează în mod direct nivelul preţurilor într-o ţară, putând ajunge la a genera sau reduce inflaţia în acea ţară, fapt ce se răsfrânge în mod direct asupra puterii de cumpărare a monedei.

3. factori din afara domeniului economic: facstori politici, sociali sau psihologici. Aceştia influenţează în mod dieresct economia, fie prin reglementarea funcţiei ei, fie prin perturbarea activităţii economice, fie prin crearea unei stări de nesiguranţă.

Factori externi 1. situaţia balanţei de plăţi externe a ambelor ţări: influenţarea cursului valutar se face prin retragerea de monedă naţională de pe pieţele externe sau prin acordarea de credite în monedă naţională pe pieţele externe. 2. raportul cerere-ofertă, privind monedele respective la nivel mondial. Acest factor poate intervene la nivel naţional influenţând preţul bunurilor şi serviciilor şi determină astfel cantităţile produsem iar la nivel extern influenţează preţul bunurilor şi indirect influenţează cursul valutar.

3. factori politici, sociali şi psihologici specifici economiei mondiale – aceştia se aseamănă cu influenţa factorilor interni din afara domeniului economic, la aceştie adăugându-se situaţiile excepţionale, cum ar fi războaie, embargourile, acorduri politice internaţionale.

Curs 8 Riscul valutar  posibilitatea ca un partener să înregistreze o pierdere la un contract la termen la o convenţie de credit sau la un accord internaţional de plată ca urmare a modificării cursului valutei din contract înregistrată în intervalul de timp de la semnarea contractului şi până în mom. plăţii.

1

Situaţia în care cursul valutar înregistrează scăderi pe piaţă într-o tendinţă continuă poartă numele de depreciere. Atunci când cursul valutar scade brusc datorită reducerii valorii paritare introdusă de stat putem spune că se produce fenomenul de devalorizare. Tot o dată fenomenele inverse sunt cunoscute sub numele de apreciere şi de revalorizare. Riscul valutar ptr un importator apare în situaţia creşterii cursului valutei din contract sau a scăderii valorii monedei naţionale. În cazul unui exportator riscul valutar apare atunci când valoarea valutei din contract scade sau creşte valoarea monedei naţionale. În cazul unui agent ceintermediază pe piaţa valutară riscul valutar reprezintă de fapt obiectul activităţii sale deoarece acesta cumpără şi vinde valute al căror curs este în continuă mişcare, schimbare. “Poziţia de schimb” a unui agent economic reprezintă de fapt situaţia acestuia la un moment dat faţă de riscul valutar la care se expune această situaţie este dată de valutele pe care le deţine, la care se adaugă valutele ce urmează să le primească şi din care se scad cele pe care trebuie să le predea. Astfel poziţia de schimb poate fi: - nulă – când rezultatul calcului este 0 - lungă – când rezultatul calcului este pozitiv - scurtă - când rezultatul calcului este negative Calitatea poziţiei de schimb a unui agent pe piaţa financiară internaţională depinde de: - moneda de facturare - moneda de finanţare - termenul de plată Riscul valutar are o influenţă negativă asupra tranzacţiilor financiare, de aceea se folosesc mijloace de protecţie împotriva lui cum ar fi: 1. mijloc de protecţie în cadrul contractului care au un caracter preventiv şi constau în: a) clauza valutară – constă în legarea monedei de plată de o altă monedă mai stabilă care devine astfel monedă de referinţă b) clauza monedei internaţionale – constă în legarea printr-un raport a monedei din contract de DST sau de o altă monedă internaţională a cărei valoare este dată de un coş valutar c) clauza aur – constă în legarea monedei din contract de preţul aurului pe piaţa internaţională d) clauza preţului provizoriu – în contract se prevede că preţul ferm va fi stabilit în momentul livrării mărfurilor 2. protecţia împotriva riscului valutar în afara contractului se poate face prin diverse procedee, agentul de schimb căutând să-şi acopere riscul valutar prin luarea unei poziţii inversă celei impuse de operaţiunea de schimb, astfel ca în final poziţia să devină nulă. Operaţiunile ce se efectuează de agentul de schimb ptr a se proteja împotriva riscului valutar în afara contractului sunt: - speculaţia valutară - arbitrajul valutar - avansul şi întârzierea – gen de speculaţie practicat de comercianţi şi constă în avansul sau întârzierea tranzacţiilor comerciale sau în programarea importurilor sau a exporturilor. Importatorii care prevăd o devalorizare a monedei întârzie plata, iar exportatorii amână repartizarea valutei, iar în situaţia inversă importatorii care anticipează o valorizare avansează plata şi exportatorii grăbesc repartizarea valutelor - hedgingul – gen de operaţiune prin care un cumpărător de valută se angajează să cumpere la termen o sumă într-o anumită valută şi în acelaşi timp se împrumută cu aceeaşi sumă în aceeaşi valută la acelaşi termen.

2

-

swap-ul (schimbul) – contractul prin care se poate schimba o valută de pe o piaţă cu alta de la un termen la altul operaţiunea valutară – un contract de vânzare cumpărare de valute sau devize care dă dreptul cumpărătorului, dar nu şi obligaţia de a cumpăra o anumită cantitate de devize la un curs stabilit sau la o dată scadentă (cumpărătorul poate să onoreze contractul sau nu, plătind o taxă)

Curs 3 Modalităţi de plată internaţ În rel internaţ datorită faptului că partenerii sunt din ţari diferite se tabileşte contract că plata mărfurilor se poate face imediat sau la o dată ulterioară (adică, prin acordarea unui credit commercial). De-a lungul timpului, plăţile în numerar au scăzut f mult, fiind înlocuite de înscrisuri ce poartă numele de instrumente de plată (modalităţi de plată). Principala deosebire între mijloacele şi instrumentele de plată, este că instrumentele de plată nu pot fi folosite ca atare ptr stingerea unor datorii, ci sunt folosite ptr a pune în circulaţie valute s-au devize (adică mijloace de plată). Modalităţi de plată – mecanismul sau procedura prin care contravaloarea mărfurilor se transmite de la cumpărător la vânzător. Folosirea unor modalităţi de plată este stabilită prin înţelegerea părţilor şi este consiţionată de: - gradul de încadrare între parteneri - gradul de solvabilitate şi de lichiditate a cumpărătorului - nevoia vânz-ului de a încasa cât mai repede contravaloarea bunurilor; dar ţinând seama de costurile folosirii unei anumite modalităţi Principalele modalităţi de plată sunt: a) plăţile efective – depend de legislaţia ţărilor, partenerilor şi pot fi limitate, mai mult sau mai puţin în funcţie de interesele ţărilor respective. Utilizarea preţurilor efective în tranzacţiile internaţ este din ce în ce mai rară. b) ordinul de plată – cumpărătorul(debitor) dă ordin băncii sale atunci când are bani în cont să plătească către banca exportatorului. Este o modalitate de plată, revocabilă adică poate fi anulat de emitent oricând până în mom. în care beneficiarul intră în posesia banilor. Poate fi: - simplu - documentar – banca plătitoare are obligaţia de a nu efectua plata decât în schimbul prezentării unor doc justificative în conformitate cu instrucţiunile primate de la emitent Elemente: - datele emitentului - datele beneficiarului - datele băncii emitentului - datele băncii beneficiarului - suma în cifre şi în litere - moneda de plată - obiectul plăţii c) incasso-ul – totalitatea operaţiunilor prin care exportatorul transmite băncii sale. Doc-tele care dovedesc că mărfurile au fost expediate, banca sa le transmite către banca de corespondenţă a importatorului ce va plătii contractul. Importatorul are posibilitatea efectuării unei plăţi immediate sau poate să emită o cambia la termen ce are ca beneficiar banca exportatorului.

3

Părţile implicate în derularea incasso-ului: - vânzătorul/exportatorul/trăgătorul - banca exportatorului/remitentă - banca importatorului/colectoare implică în încasarea banilor - cumpărătorul/importatorul/tras În cazul incasso-ului băncile implicate nu îşi asumă nici o responsabilitate dacă importatorul nu efectuează plata ceea ce nu rep o măsură asiguratorie ptr exportatori. Astfel dezavantajul incasso-ului îl rep riscul de neplată. Avantajele incasso-ului sunt rapiditatea cu care exportatorul îşi poate încasa banii respective dar şi costurile mai mici ale comisioanelor bancare. Incasso-ul poate fi: - simplu - documentar În funcţie de gradul de încredere dintre parteneri incasso-ul poate fi: - documentele contra plată – doc-le vor fie liberate doar după efectuarea plăţii - doc contra angajament – doc-le vor fie liberate în schimbul unui angajamnet de plată emis de cumpărători - doc contra acceptare – doc-le vor fie liberate după acceptarea de către importator a unei trate d) acreditivul e) scrisoarea de garanţie bancară f) vinculaţia g) compensaţia (clearing-ul)

Curs 4
Scrisoarea de garanţie bancară Garanţia bancară constă în obligaţia irevocabilă însuşită de o bancă de a plăti o sumă de bani în condiţiile neîndeplinirii contractului de către o terţă parte. În funcţie de obiectul contractului, garanţiile bancare sunt: - ptr licitaţii – folosite în conexiunea cu licitaţiile publice şi sunt iniţiate de o firmă participantă la o licitaţie ptr a garanta valoarea ofertei. - de bună execuţie – prin acestea se garantează că mărfurile vor fi livrate sau serviciile vor fi prestate în concordanţă cu condiţiile contractului - de restituire a avansului – apare în situaţia în care cumpărătorul efectuează o plată în avans unui vânzător iar acesta nu respectă obligaţiile contractului - ptr credite – folosită ptr a garanta restituirea unui împrumut sau ptr a facilita accesul la un împrumut Vinculaţia - modalitatea de plată ce prevede ca mărfurile/bunurile contractului să expediate de către exportator pe seama unei bănci şi nu direct către importator. Banca respectivă are obligaţia de apune la dispoziţia importatorului bunurile doar după ce acesta va accepta sau efectua. Această modalitate de plată este puţin folosită deoarece este foarte greoaie.

Acreditivul În acest comerţ internaţ un lucru foarte important îl reprezintă alegerea modalităţii de plată (să fie cât mai convenabilă) şi formarea de clause asiguratorii cât mai potrivite. Acreditivul presupune virarea unui fond la dispoziţia exportatorului din disponibilităţile importatorului şi la ordinal lui. Importatorul dă (acest) ordin băncii sale ca din fondurile lui să se efectueze plata în schimbul doc-lor dacă exportatorul a ordonat contractul. Acreditivul rep cea mai costisitoare modalitate de plată datorită comisioanelor foarte mari dar este şi cea mai folosită modalitate ptr că oferă siguranţă ambilor parteneri, adică importatorul ştie că va primii bunurile respective conform contractului şi exportatorul ştie că îşi va încasa banii dacă respectă condiţiile din contract. Părţile implicate în derularea acreditivului sunt: - importatorul/ordonatorul, fiind cel care deschide acreditivul

4

-

banca importatorului/notificatoare/avizatoare, fiind cea care îşi anunţă clientul de deschiderea acreditivului exportaorul sau beneficiarul care expediază mărfurile şi depune doc-le la bancă ptr a-şi încasa banii

Procedura de deschidere a unui acreditiv, este ur.: Vânzător/Exportator Îl anunţă pe vânzător că s-a deschis acreditivul şi-i dă o copie de deschidere a acreditivului Contract de vânz-cump Cumpărător/Importator Cererea de deschidere acreditivului (să conţină toate condiţiile contractului) însoţită de o copie a contractului

Banca vânzătorului

Notificare deschidere acreditiv

Banca cumpărătorului

Elementele definitorii ce conferă acreditivului valabilitate sunt: - părţile implicate în derularea acreditivului - data şi locul emiterii - data şi locul expirării valabilităţii Doc obligatorii ce sunt specificate în acreditiv sunt factura şi doc de transport (uneori intervine şi poliţa de asigurăre). În cadrul acreditivului apar şi elemente referitoare la utilizarea acreditivului şi ramburasare ptr banca vânzătorului.

Acreditivele pot fi clasificate astfel: 1. Dpdv operaţional sau după angajamentul asumat - revocabil – acreditivul poate fi modificat sau chiar anulat până în mom. în care doc-le sunt depuse şi analizate de banca ce va efectua plata. Acest tip de acreditiv nu este recomandat ptr exportatori deoarece prezintă un grad de siguranţă redus - irevocabil – prin intermediul său banca obligă în mod irevocabil să facă plata dacă condiţiile contractului sunt respectate ptr ca un acreditiv să fie irevocabil acest lucru trebuie înscris pe el. Modificarea sa, se poate face doar cu acordul ambelor părţi implicate. Acest tip de acreditiv este cel mai folosit în tranzacţiile internaţ. . 2. Dpdv al certitudinii de plată - neconfirmat – acreditiv ce se derulează între cele 2 bănci fără a intervenii un alt angajament de plată - confirmat – utilizat atunci când vânzătorul sau banca san u au încredere în banca importatorului şi solicită unei terţe bănci confirmarea (garantarea acreditivului) 3. Dpdv al domicilierii (locul unde se plăteşte contravaluarea doc-lor) - domiciliat la banca importatorului – exportatorul îşi încasează banii după ce doc-tele ajung şi sunt verificate de banca importatorului - domiciliat la banca exportatorului – încasarea acreditivului se face după verificarea doc-lor de către banca exportatorului (este mai ieftin şi mai rapid; aprox 3-5 zile) - acreditiv domiciliat la o bancă terţă Vânzător/Exportator Cumpărător/Importator

Banca vânzătorului

Banca cumpărătorului

Bancă terţă sau

5

Bancă confirmatoare

4. Dpdv al mom plată - plătibil la vedere – plata se face după ce doc-le sunt depuse şi verificate de bancă - plătibil la termen – plata acestuia se face la o dată fixă după ce doc-le au fost depuse şi verificate la bancă

Curs 5 Tipuri de acreditive
1. Acreditivul transferabil –trebuie sa contina expres clauza de transfer, adica banca sa dea dispozite ca acreditivul sa fie trasferat unui alt beneficiar. Acreditivele sunt de 2 feluri: Acreditiv transferabil de la un benefiacar la altul Acreditiv transferabil de la o banca la alta

-

2. Acreditivul netransferabil 3. Acreditivul utilizabil total sau partial(marfa poate fi livrata toata sau in transe(esalonat) 4. Acreditivul cu livrari esalonate (marfa se livreaza in transe si plata se face pt fiacare livrare in parte) 5. Acreditivul utilizabil prin trate – se foloseste cand exportatorul nu are suficienta incredere in importator si astfel se vor trage cambii asupra unei banci din tara exportatorului sau a importatorului.

6. Acreditivul revolving(reinnoibil) - adica se prelungeste automat 7. Acreditivul back to back – presupune aparitia unei banci intermediare care va ajuta banca importatorului sa plateasca in cazul in care aceasta nu are lichiditati 8. *Acreditivul cu clauza rosie - reprezinta creditarea exportatorului, adica i se plateste acestuia in avans viitoarea marfa 9. Acreditivul de rambursare- reprezinta un ordin pe care banca il da unei banci corespondente din strainatate de a tine o anumita suma de bani pt o banca terta 10. Acreditivul subsidiar –presupune intocmirea unui acreditiv simplu intre importator si exportator, dar exportatorul nu este acelasi cu producatorul.

Lichiditatea internationala Reprezinta totalitatea mijloacelor de plata internationale pe care le poate detine o tara (detinute de banca centrala, bancile comerciale ) si care pot fi usor transformate in bani. Structura lichiditatii internationale:
Rezerva monetara internationala si mijloacele de plata internationale si activele(bonuri de trezorerie, titluri pe TSML)

Activele care sunt cuprinse in cadrul lichiditatii internat sunt de 2 feluri: reale(aur) si active financiare(valute, titluri de valoari) Elementele lichiditatii : 6

a. Rezervele aflate la banca centrala b. Creditele internationale primite c. Facilitati temporare pe care si le acorda bancile centrale reciproc sau intre ele

Desi aurul a fost complet demonetizat el ramane totusi o lichiditate internationala potentiala. Dirijarea capitalurilor se face prin intermediul bancilor private si de catre organismele financiare internationale (FMI,banca internationala, si banca rezervelor internationale) Formarea si folosirea rezervelor valutare Cea mai importanta componenta o reprezinta rezerva monetara internationala( aur,disponibilitati in DST, si creanta tarii respective asupra FMI) Rezerva de aur- se poate forma din productia interna (daca exista) fie din cumparari de pe piata( la noi 30% din totalul rez monetare este reprezentat de aur) Disponibilitati in DST – se formeaza prin alocari de la FMI sau prin incasari de la operatiuni facute cu fonduri sau cu tari membre ale fondului. Creantele asupra FMI – sunt constituite din virarile in plus la FMI peste cota de participare facute in moneda proprie. Rezervele monetare internationale sunt folosite pentru:
a. Echilibrarea balantei de palti b. Garantarea unor imprumuturi externe c. Plasarea temporara a excedentului balantei de plati.

Valutele devizle si creantele convertibile pot fi folosite in tranzactii cu doua conditii :
a. Sa-si pastreze rentabilitatea dar si lichiditatea ( in acelasi timp) b. Sa fie aducatoare de profit

Un titlu cu cat este mai lichid cu atat este mai putin rentabil si invers; rezolvarea consta in faptul ca o parte a rezervei trebuie mentinuta lichida prin plasarea pe TS in banci.

Curs 6 Optimizarea lichiditatii internationale Un volum prea mare de mijloace de plata lichide in rezerva monetara internationala inseamna imobilizarea unor fonduri care ar putea fi folosite eficient in tranzactiile internationale- adica o tara nu trebuie sa acumuleze un volum cat mai mare de mijloace de plata in valuta ci trebuie sa realizeze un volum optim. Din acest punct de vedere lichudutatile unei tari pot fi : insuficiente, normale sau excedentare. Indicatorul cel mai des folosit in masurarea lichiditatii internationale este valoarea importurilor de marfuri adica se considera ca o tara are lichiditatea normala atunci cand aceasta acopera valoarea importurilor pentru mai multe luni. Lichiditatea internationala difera de la o tara la alta in functie de nivelul economic. Se estimeaza ca peste 80% din lichiditatea internationala este concentrata in tarile puternic industrializate, in timp ce in tarile slab dezvoltate exista permanent un deficit al balantei de plati. FMI si B mondiala au rolul de a inbunatati distribuirea lichiditatii internationale dar si de a crea lichiditati pentru anumite tari. 7

Finantarea si crediatrea internationala Piata financiara internationala In cadrul pietei financiare internationale se intalnesc posesorii de active cu utilizatorii lor din tari diferite sau chiar din aceeasi tara pentru a tranzactiona valute sau devize. Pietele financiare inertnationale aduna importante capacitati de finantare exprimate intr-o moneda stabila oferind totodata posibilitatea transferarii sau convertirii valutelor. In cadrul pietelor fin internationale un rol important este detinut de pietele de capital. Finantarea internationala Prin finantare intelegem punerea la dispozitia unei institutii a fondurilor necesare realizarii de catre beneficiar a unor obiective economice importante ce depasesc posibilitatile financiare proprii Finantarea poate fi rambursabila in mod indirect prin exploatarea investitiei, nerambursabila adica sub forma unor ajutoare sau asistenta financiara si poate devenii impumut pe TL garantat de organisme financiare internationale. Principalele operatiuni financiare internationale sunt :
a. Investitiile internationale (straine)directe b. Finantarea pt plasarea internationala a titlurilor c. Ajutoare financiare internationale d. Asigurari si reasigurari

Investitiile straine directe au drept scop realizarea unor obiective economice importante. Etapele de realizare a unei investitii sunt:
Etapa pregatitoare -- fiecare parte implicata se informeaza si se documenteaza despre partener. Se incheie un acord international de investitii. Etapa de executie-- este etapa contributia fiecarei parti Etapa de exploatare a investitiei Etapa lichidare a investitiei –lichidarea se face fie prin vanzarea obiectivului catre beneficiar fie datorita aparitiei falmentului de finantare efectiva a lucrarilor in cadrul careia se evalueaza

-

-

Plasamentul international de titluri Institutiile prezente pe pietele financiare cu disponibilitati de capital pot face plasamente prin acizitionarea de titluri in alta tara. Plasamentul international de titluri se poate face:
Pe piata nationala a altei tari ( institutia emitenta vinde titluri in alta tara) Pe piata internationala (prin investitii de portofoliu pe pietele financiare internationale

Partenerii ce actioneaza pe pietele financiare internationale sunt preocupati de tranzactii rapide , valoroase si sigure de aceea au introdus noi instrumente si titluri financiare cum ar fi euroobligatiunile(reprezinta obligatiuni cu circulatie internationala exprimate in alta moneda decat cea a tarii emitentului. Oferta publica a acestora este facuta simultan in mai multe tari ) Caracteristicile euro obligatiunilor sunt: -emiterea in afara tarii in a carei moneda sunt exprimate -pot fi emise de catre imprumutati ,domiciliati in orice tara -pot fi achizitionate de orice investitor -au foarte putine restrictii referitoare la emisiune si tranzactionare.

8

Pentru ca o tara sa poata accesa finantari internationale trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiitii: -sa aiba relatii politice si financiare bune cu tarile posesoare de capital disponibil -sa aiba relatii financiare bune cu organismele si institutiile financiare internationale -sa prezinte o situatie economica favorabila cu un buget echilibrat ,cu o moneda stabila ,cu datorii externe foarte mici -sa aiba o situatie politica interna care sa promoveze increderea investitorilor -situatia sociala interna sa fie stabila ,forta de munca sa fie instruita ,organizata si ieftina.

Curs 7 Creditarea internaţ Piaţa internaţ. de credit – rel de credit la nivel internaţ dintre instituţii sau organismele fin internaţ şi cele naţ, rel prin intermediul cărora se acumulează fonduri şi se cpntractează cereri de credit. Principalii participanţi pe piaţa creditului internaţ sunt instituţiile fin şi cele bancare. Clasificarea creditrlor internaţ, în funcţie de: 1. obiectul creditului - credite ptr operaţiuni de import/export (ne se acordă ptr întreaga valoare a contractului) - credite ptr alte scopuri (cel bancar ptr activitatea curentă a importatorului/exportatorului,credite ptr nevoile din balanţa de plăţi a unei ţări sau credite interguvernamentale) 2. durata creditului (credite pe t sc – până într-un an; pe t mediu – 1-5ani) 3. natura creditului - credite de export (acestea sunt acordate de exportator, importaorului prin livrarea bunurilor cu o plată ulterioară) - credit de import (credit bancar acordat de o bancă din ţara exportatorului direct importatorului) 4. modalitatea de acordare sau primire - credit de scont obţinut prin scontarea efectelor de comerţ rezultate din tranzacţiile comerciale - credit de rambursare – acesta este acoradtcelor care au un contract de împrumut pe piaţa internaţ, iar la scadenţă nu au fonduri suficiente ptr rambursarea lor - credite ptr constituirea de depozite – acordat atunci când este necesară crearea de depozite bancare ptr deschiderea unor acreditive confirmate. Elementele care intervin în acordarea creditului internaţ sunt: - determniarea plafonului creditului ţinând seama de cap de creditare a băncii, natura tranzacţiei şi rentabilitatea operaţiunii de creditare - determinarea termenului de rambursare a creditului ţinând seama de obiectivul creditului, raportul dintre cererea şi oferta de credite, cap. economică a firmei căreia i se acordă. - Determinarea costului ţinând seama de rata dob şi de nivelul comisioanelor bancare şi a eventualelor prime de asigurare - Rambursarea creditului ţinând seama de perioada de graţie, per dintre prima şi ultima tranşă plătită, eşalonarea plăţilor.

9

Cel mai des folosite credite internaţ sunt creditele în euro valute. Ptr ca o operaţiune de creditare să fie clasificată drept operaţiune cu euro valute treb: valuta utilizată să fie diferită de moneda ţării în care se desf operaţiunea nici una din părţile contractate să nu fie rezidend al ţării emitente a valutei respective Riscurile şi garanţiile în creditul internat în afara riscurilor clasice ptr un creit (insolvabilitatea deritoriului, întârziere plăţii) apar riscuri specifice pieţei creditului internaţ astfel: riscul valutar ce apare prin subestimarea cursului valutar riscul de preţ ce apare prin subestimarea preţului la export sau acceptarea de preţuri supra evaluate la import riscul dobânzii ce poate apărea la creditele pe t lung deoarece pe piaţa fin internaţ se poate modifica raportul dintre cererea şi oferta de k Posibilitatea de acces la creditul internaţ este dependentă de: conjuncture economiei la nivel mondial dar şi de condiţiile care treb îndeplinite de solicitantul de credit.

Curs 8 – nu s-a predat

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful