You are on page 1of 32
¸ÀA¥ÀÅl 5 - ¸ÀAaPÉ 2-3 PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¥ÀwæP É dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 6 Ticonderoga, Irvine, CA

¸ÀA¥ÀÅl 5 - ¸ÀAaPÉ 2-3

PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¥ÀwæPÉ

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010

6 Ticonderoga, Irvine, CA 92620

949-559-1819

²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ

£ÀßqÀ

¸Á»vÀå

¯ÉÆÃPÀzÀ°è

C£ÉÃPÀ

ºÉƸÀ

C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß

C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß J©â¹zÀªÀgÀÄ ²æäªÁ¸À

J©â¹zÀªÀgÀÄ ²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀgÀÄ. UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÆ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÆ DV zÀÄrzÀ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À «zÁéA¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ. HgÀÆgÀÄ zÉñÀ«zÉñÀ ¸ÀAZÀj¹ PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÁðlPÀUÀ¼À §UÉÎ C¥ÁgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀgÀÄ. ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À «±ÉèõÀuÉUÉ UÀtPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. »A¢£À PÀ£ÀßqÀ PÀ« PÁzÀA§jPÁgÀgÉ DUÀ°, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄÄzÀæt ±Á¯ÉUÀ¼É DUÀ°, ºÀjzÁ¸ÀgÉ DUÀ° J®è ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÀÆ D¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ªÉÊeÁÕ¤PÀ «zsÁ£À, vÁQðPÀ MgÉ ºÀaÑ, ºÉƸÀ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛ, ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£Éß ¸ÀȶֹzÀgÀÄ.

1928 d£ÀªÀj 12gÀAzÀÄ ºÁªÀ£ÀÆj£À°è d£À£À. ¥ÀÄuÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ qÁPÀÖgÉÃmï UÀ½PÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ D¸ÀQÛ. PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®zÀ°è UÀæAxÀ¥Á®PÀgÁV 1956gÀ°è £ÉêÀÄPÀ. ``UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ'' ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀl£É. 1961gÀ°è ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ n.DAiÀiï.J¥sï.Dgï. UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ. PÀA¥ÀÆåljÃPÀgÀtPÉÌ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀgÀÄ.

M¼ÀUÉ K£ÀÄ EzÉ? «±ÉõÀ ²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ 1 ²PÁj¥ÀÄgÀ ºÀjºÀgÉñÀégÀ 14
M¼ÀUÉ K£ÀÄ EzÉ?
«±ÉõÀ
²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ
1
²PÁj¥ÀÄgÀ ºÀjºÀgÉñÀégÀ
14
PÀ«vÉ
ªÀÄvÉÛ CzÉ
¥Á¨ÉÆè £ÉgÀÄzÁ
5
PÀvÉ
Uɮī£À ºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ
UÉÆæãÁxÀ gÁªï
7
PÀªÀÄðAiÉÆÃV
vÀ.«. ²æäªÁ¸À
15
¸ÀÆPÀë÷ä «ÃPÀët
PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ-8
§ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð
23
¸ÀÄ¢Ý
PÉƪÁð°¸ï£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ°, vÀ®ºÁ¹AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÀAzÀ
25
PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÉ? ªÉÆzÀ®Ä §¼À¹!
27
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ¸ÀA¸ÁÜ£À
28
®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÁV DºÁé£À
29
CUÀÎzÀ mÁå¨Éèmï
30
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ eÁvÉæ
31
PÀ£ÀßqÀ QgÀt
MvÀÛAiÀÄågÀ
«±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ
31
¤ªÀÄä C¤¹PÉ
[PÀ£ÀßqÀ PÀ°, ªÀiÁað ¸ÀAaPÉ N¢] RArvÀªÁVAiÀÄÆ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ
vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉ. C®èzÉÃ, F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß J¯Áè PÀ£ÀßqÀ
¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî°zÉÝãÉ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ°
ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨É¼ÀUÀ° ºÁUÀÆ C£À£Àå AiÀıÀ¸ÀÄì
¹UÀ° JAzÀÄ
D²¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ±ÀĨsÀªÁUÀ°.
- ¯ÉÆûvï ²ªÀ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

2

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 3

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

3

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 4

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

4

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 5

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

5

Sohail I. Simjee, DMD, DDS 1-888-55-BRACES 13155 Jamboree Rd., Tustin, CA 92782 1810 Fullerton Ave.
Sohail I. Simjee, DMD, DDS
1-888-55-BRACES
13155 Jamboree Rd.,
Tustin, CA 92782
1810 Fullerton Ave. #202
Corona, CA 92881
16782 Lakeshore Dr,
Lake Elsinore, 92530
714-730-6600
951-736-5700
951-471-0194
Highest quality orthodontic care in a friendly, comfortable
environment for all - an adult, adolescent or child
Latest technological advances in the industry such as
invisible ceramic braces, self-ligating braces, and Invisalign,
along with the latest in computer technology
We pride ourselves on the high quality and courteous service
Team of professional, highly trained, dedicated,
compassionate and committed employees
Our aim is to improve patient health, appearance, self-
confidence and overall quality of life

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

6

PÀvÉ Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ (»A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ) 
PÀvÉ
Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ
(»A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)
 UÉÆæãÁxÀ gÁªï, zÀĨÉÊ
CvÀåAvÀ £ÁlQÃAiÀÄ wgÀĪÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ 'Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ' PÀxÉAiÀÄ°è
gÁdQÃAiÀÄzÀ M¼À¸ÀĽUÀ¼É¯Áè §AzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. GzÁÏl£ÉUÀÆ ªÀÄÄAZÉ ªÀÄÄjzÀÄ
©zÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉ, ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ ¸ÉÃvÀÄ E°è ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ F
¸ÉÃvÀÄ(ªÉ) ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÉÃvÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ©aÑqÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ
DzsÀĤPÀ gÁdQÃAiÀÄ C¸ÀAUÀvÀvÉUÀÆ PÀrªÉĬĮè. ¸ÉÃvÀĪÉ, PÀlÖqÀ PÀĹzÀAvÀºÀ
CªÀWÀqsÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÀ vÁAwæPÀ eÁÕ£À ¸ÀªÀ®àªÀÇ E®èzÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ
¥ÀwæPÁ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ F PÀxÉ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ªÉÆ£Éß ¥À²ÑªÀħAUÁ®zÀ°è gÉʯÉéà ºÀ½ ¸ÉÆàÃlªÁV
£ÀÆgÁgÀÄ d£À ¸ÀvÀÛgÀ®è, DV£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß
PÉý¹PÉÆArzÀݪÀjUÉ F PÀxÉ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ CxÀðªÀvÁÛV PÀAqÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«®è.
-qÁ. ©.Dgï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt
¥ÀĸÀÛPÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ : ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ
¥ÀæPÁgÀ : ¸ÀtÚPÀxÉUÀ¼ÀÄ
PÀxÉUÁgÀgÀÄ : ²æà UÉÆæ£ÁxÀ gÁªï
¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À£À, ªÀįÁèrºÀ½î
ªÀµÀð : 2009
¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ : 146
¨É¯É : 90 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄ£ÀÄßr : ªÀĺÁ§®ªÀÄÆwð PÉÆqÀèPÉgÉ (PÀxÉUÁgÀgÀÄ)
( »A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)
¸Éà vÀÄ«UÉ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ¯ÁUÀ°®è. ªÀiÁzÀÄ«UÉ ¥sÉÇãï
ªÀiÁrzÀ. ªÀiÁzÀÄ “ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁgÀtzÀ
§UÉUÉ vÀ¤SÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ¼À §UÉUÉ
«ªÀgÀªÁV w½¹zÉÝÃªÉ C£ÀÄß. CµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ” JAzÀ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

7

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 8

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

8

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 9

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

9

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 10

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

10

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 11

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

11

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 12

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

12

vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ, ªÀiÁzÀÄ EªÀgÉ®è EzÀPÉÌ M¥ÀÅöàvÁÛgÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É EgÀ°®è
vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ, ªÀiÁzÀÄ EªÀgÉ®è EzÀPÉÌ M¥ÀÅöàvÁÛgÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É
EgÀ°®è ¸ÉÃvÀÄ«UÉ. PÁ®Ä ¸Àj¬Ä®èzÀªÀ C°èUÉ®è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ
C£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉý
vÀ£Àß PÉ®¸À ¸Á¢ü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÅ£À: ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß
vÀ¦à¸À¨ÉÃPÀÄ
±ÉÆèsÁ
M¦àzÀgÉ
ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ
EzÀPÀÆÌ
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ M¥Àà°QÌ®è ±ÉÆèsÁ M¥ÀÅöàvÁÛ¼É JA§ zsÉÊAiÀÄðªÀÇ E®è
CªÀ¼À vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄAwæUÉ ºÉý PÉ®¸ÀPÉÆr¹ DPÉAiÀÄ M®ªÀÅ
¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ
J®èªÀ£ÀÆß ZÁ¯ÁQ¬ÄAzÀ ¤¨sÁ¬Ä¹ vÀ£ÀUÉÆAzÀÄ
fêÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ F CªÀPÁ±À ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ
¸ÉÃvÀÄ«£À ¤zsÁðgÀ PÉýzÀ ªÀiÁzÀÄ ºËºÁjzÀ. “UÉÆwÛzÀÆÝ UÉÆwÛzÀÆÝ
CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîwÛÃAiÉÄãÉÆÔ JAzÀ. “E½¥ÁæAiÀÄzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä
dªÁ¨ÁÝj ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÉÄãÉÆÔ JAzÀ. dUÀΰ®è ¸ÉÃvÀÄ. ªÀiÁzÀÄ
G¥ÁAiÀÄ«®èzÉ CªÉÄÃjPÁPÉÌ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ. ¸ÉÃvÀÄ ¥sÉÇãï
ªÀiÁrzÀ CtÚ¤UÀÆ CzÉà ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §gÀÄvÁÛgÁzÀgÉ,
£Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀªÀ¼À dvÉ EgÀÄvÁÛgÁzÀgÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ
E®èªÁzÀ°è ªÀAiÀĸÁìzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä dvÉ £Á£ÀÄ DgÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÉ
PÉÊPÁ®Ä ©zÀÝgÉ CªÀgÀ dªÁ¨ÁÝj £À£ÀUÉ°èAzÀ ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå?
CªÀjUÉÆAzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¸À®Æ £À£Àß PÉÊ° CUÉÆâ®è, zÉêÀgÀ
zÀAiÉĬÄAzÀ PÉÊPÁ®Ä ¸Àj EzÀݪÀ ¤Ã£ÀÄ E¢ÝÃAiÀÄ, ¤Ã£Éà §AzÀÄ
CªÀgÉÆA¢UÉ EgÀĪÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ
JAzÀÄ©lÖ!
D¯ÉÆÃa¹ £ÉÆÃqÀÄ”
§¸ÀÄì ºÀwÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀÄ
ªÀÄÆPÀ ¸ÁQëUÀ¼ÀAvÉ vÀ£ÀUÉ «zÁAiÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ, §gÀ¯ÁUÀzÀ
ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ ªÀiÁvÀæ vÁ£Éà ºÉÆÃV «zÁAiÀÄ ºÉý §gÀ¨ÉÃPÀÄ
JAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ §½UÉ ºÉÆgÀl Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ!
***
(ªÀÄÄVzÀÄzÀÄ)

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

13

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 14

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

14

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 15

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

15

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 16

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

16

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 17

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

17

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 18

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

18

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 19

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

19

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 20

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

20

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 21

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

21

ªÀiÁgÀÄwUÉ EzÉäzÀÄ zÉêÀgÀÄ MªÉÄä PÀµÀÖ PÉÆlÖ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À PÉÆlÄÖ ¸ÀÄR
ªÀiÁgÀÄwUÉ EzÉäzÀÄ zÉêÀgÀÄ MªÉÄä PÀµÀÖ PÉÆlÖ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À PÉÆlÄÖ
¸ÀÄR PÉÆlÖ. »AzÉAiÉÄà gÁåAPï ªÀAa¹ ªÀÄ£À¹ìUÉ DWÁvÀªÁUÀĪÀAvÉ
ªÀiÁrzÀ. CzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä L.K.J¸ï. ªÀiÁqÀĪÀAvÉ
¥ÉæÃgÉæà¹zÀ. vÀPÀÌ£À ºÁUÉ «zÁå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ C°èAiÀÄ
¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯Éà C¥Àà
CªÀÄäj§âgÀ£ÀÆß QvÀÄÛPÉÆArzÀÝ.
CtÚ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ K¼ÀzÀAvÉ
ªÀÄļÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ. vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀ£À
gÀƦ¹PÉÆAqÀgÀÄ. AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀgÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß
ºÉýPÉƼÀÄîªÀªÀgÉà ºÉÆgÀvÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ AiÉÆÃa¸ÀĪÀªÀj®è.
DUÀ¯Éà E§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÆ vÀªÀÄVµÀÖ §AzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DV ªÀÄ£É
PÀnÖ zÀÆgÀ ¸Àj¢zÀÝgÀÄ.
E£ÀÄß Hj£À°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ßÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ vÀAV
PÉüÀÄwÛzÁݼÉ. EzÉ®èªÀ£ÀÆß ¥ÀgÁªÀIJð¹zÀ ªÀiÁgÀÄw CAzÀÄ PÀ°vÀ ¥ÁoÀ
- AiÀiÁªÀÅzÀgÀ »AzÉAiÀÄÆ £Á£ÀÄ ©Ã¼À¨ÁgÀzÀÄ. §gÀĪÀÅzÀÄ §AzÉÃ
wÃgÀÄvÀÛzÉ. ºÉtÄÚ ºÉÆ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ vÀ£ÀUÉ JA¢UÀÆ DV §gÀĪÀÅ¢®è.
vÁªÀgÉAiÀÄ J¯ÉAiÀÄ ªÉÄît ¤ÃgÀ º¤AiÀÄAvÉÀ EgÀÄªÉ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ.
(ªÀÄÄVzÀÄzÀÄ).
PÀ£ÀßqÀPÀ°UÉ ¨ÉÃPÀÄ
¤ªÀÄä ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
UɼÉÉAiÀÄjUÉ NzÀ®Ä ºÉý.
¤ªÀÄä ¨ÁèUÀÄ, eÁ®vÁtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹.
¤ªÀÄä HgÀ°è MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ° CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

22

PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ - 8 §ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð (ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)
PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ - 8
§ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð
(ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)
`` ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß, E°èAiÀÄ
PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ
w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀjUÉ E°èAiÀÄ
¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ
§AzÀªÀjUÉ w½AiÀĺÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ §ºÀ¼À
vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ.”
¤ÃªÉãÀAwÃj?
¤ªÀÄä
C£ÀĨsÀªÀ
K£ÀÄ?
PÀ£ÀßqÀ
PÀ°UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƽî: kannadakali@yahoo.com
31 ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ
CªÉÄÃjPÁPÉÌ zÀ±Àð£ÁyðUÀ¼ÁV §gÀĪÀªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É.
CªÉÄÃjPÁPÉÌ PÉ®ªÁgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀĪÀªÀgÀÄ E°è J°è
G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉÆ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ
ªÀÄÄ£Àß, E°èAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ
w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀjUÉ E°èAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ
UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀªÀjUÉ w½AiÀĺÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.
E®è¢zÀÝgÉ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ.
PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ, E°è£À ¥É¤ì¯ïªÉäAiÀiÁ
gÁdåzÀ
¦üû®qÉ°áAiÀiÁzÀ°è MAzÀÄ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀAiÀĸÁìzÀ
zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÉÆà ªÀÄUÀ£ÉÆà EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÀQët
¨sÁgÀvÀzÀ ZÉ£ÉßöÊ JA§ Hj¤AzÀ §A¢zÀÝgÀÄ.
ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÁxÀðªÁV ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ JzÀÄjUÉ
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀĪÉÇAzÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV D
ªÀÄUÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄzÁÝVzÀÄÝ, DPÀµÀðPÀªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. D ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

23

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 24

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

24

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 25

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

25

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 26

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

26

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 27

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

27

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 28

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

28

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 29

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

29

§gÀºÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ. C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ §gÀºÀUÀ½UÉ DzÀåvÉ EzÉ.
§gÀºÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ. C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ §gÀºÀUÀ½UÉ DzÀåvÉ
EzÉ. r¸ÉA§gÀ 15, 2010gÀ M¼ÀUÉ ¤ªÀÄä ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹: wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï (sritri@gmail.com), JA.Dgï.zÀvÁÛwæ
(Dattathri_M_R@yahoo.com)
CUÀÎzÀ mÁå¨Éèmï
C±ÉÆÃPÀ
MAzÀƪÀgɸÁ«gÀ gÀÄ¥Á¬ÄAiÀÄ°è UÀtPÀªÉÃ? ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ
CvÀåAvÀ «ÄvÀzÀgÀzÀ°è CAvÀeÁð® eÁ¯Ál,¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀtzÀAvÀºÀ CUÀvÀå
vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ,«rAiÉÆà PÁ£ÀágÉ£ïì
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÉ.ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀaªÀ
PÀ¦¯ï ¹¨Á¯ï EzÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr,ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¨É¯É E£ÀÆß
E½AiÀÄĪÀ §UÉÎ D±ÁªÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.EzÀgÀ°è °£ÀPïì
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ vÀAvÁæA±À §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV:
http://armdevices.net/2010/07/23/indias-35-tablet-is-based-on-
my-video/
Here come the IPad Killer!
http://www.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/07/23/india.thirty.five.dollar.laptop/inde
x.html?hpt=Sbin
¤ªÀÄÆäj£À PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀªÀiÁZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹:
kannadakali@yahoo.com

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

30

MvÀÛ`AiÀÄå’gÀ eÉÆÃgÁV NzÀÄvÀÛ £ÀPÀ°¹ ¥Á¼ÀåzÀ CZÀÄåvÀAiÀÄå,
MvÀÛ`AiÀÄå’gÀ
eÉÆÃgÁV NzÀÄvÀÛ £ÀPÀ°¹
¥Á¼ÀåzÀ CZÀÄåvÀAiÀÄå, CzsÁåAiÀÄUÀ½UÉÆAzÉÆAzÀÄ C£ÀªÀ±Àå ¨sÁµÉå,
ªÁPÀåUÀ½UÉÆAzÉÆAzÀÄ ªÀiË®ågÀ»vÀ ªÁåSÉå, C£Àå ºÀÄgÀĽ£À UË¥Àå
«ªÀgÀuÉ , gÀªÀÄå £ÀÄrUÀ¼À mÁå¥ï ¨Áå¯É qÁå£ïì UÀ½AzÀ vÀxÀåUÀ¼À vÀĽvÀ
¨ÉÃPÉ? Cw ¥ÁArvÀå! «zÁå¨sÁå¸À¢AzÀ UÀ½¹zÀ DqsÀå ªÀÄgÁåzÉ ¨sÁUÀåUÀ¼À
vÁådå ! JAxÀ C¸ÀºÀå ºÁ¸Àå!
zÉÆÃ¸É MUÀlÄ
zÉÆÃ¸É PÁªÀ°UÉ ºÀvÀÄÛ zÉÆøÉ, PÁªÀ°AiÀÄ°è K¼ÀÄ zÉÆøÉ
¨Á¼É J¯ÉAiÀÄ°è DgÀÄ zÉÆøÉ, MlÄÖ JµÀÄÖ zÉÆøÉ?
GvÀÛgÀ: MAzÀÄ zÉÆøÉ. EzÀ£ÀÄß «ªÀj¸À §°ègÁ?
C¥Ààl PÀ£ÀßqÀ wAr zÉÆøÉ. §UÉ §UÉAiÀÄ zÉÆøÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ
CZÀð£Á ºÉ¨ÁâgÀ
CªÀgÀ
¨ÁèUÀ£ÀÄß
£ÉÆÃr:
http://archana-
hebbar.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ eÁvÉæ
EAlgï£Éðmï AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃVªÉ;
UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀɼÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ UÉzÀÝ®Ä ºÀwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ
§gÀºÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀgÀÄ zÀÆgÀªÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. EAxÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è,
PÀ£ÀßqÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß
MAzÀÄUÀÆr¸À®Ä eÁvæÉ K¥Àðr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À £ÉºÀgÀÄ
ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è CPÉÆÖ§gÀ 24 jAzÀ 31gÀ ªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸À¥ÁÛºÀ
£ÀqÉAiÀÄ°zÉ. jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl EzÉ. 100PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ
ªÀĽUÉUÀ¼À°è ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæPÁ±À£ÀUÀ¼À, «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À, ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ, ¸Á»vÀå
¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå. EzÀgÀ°è ªÀÄPÀ̼À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀ
AiÉÆÃd£É «±ÉõÀªÁVzÉ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

31

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸ À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 32

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3

dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ°

32