You are on page 1of 32

¸ÀA¥ÀÅl 5 - ¸ÀAaPÉ 2-3 PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¥ÀwæPÉ dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010

6 Ticonderoga, Irvine, CA 92620 kannada.kali@yahoo.com 949-559-1819

²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ

PÀ £ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è


C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß
J©â¹zÀªÀgÀÄ ²æäªÁ¸À
ºÁªÀ£ÀÆgÀgÀÄ. UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÆ,
PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÆ DV zÀÄrzÀ
EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À
«zÁéA¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ. HgÀÆgÀÄ
zÉñÀ«zÉñÀ ¸ÀAZÀj¹ PÀ£ÀßqÀ
PÀ£ÁðlPÀUÀ¼À §UÉÎ C¥ÁgÀ
ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀgÀÄ. ªÀiÁ»w
ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À «±ÉèõÀuÉUÉ
UÀtPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÄÀ ß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ.
»A¢£À PÀ£ÀßqÀ PÀ« PÁzÀA§jPÁgÀgÉ DUÀ°, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄÄzÀæt
±Á¯ÉUÀ¼É DUÀ°, ºÀjzÁ¸ÀgÉ DUÀ° J®è ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÀÆ D¼À
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ªÉÊeÁÕ¤PÀ «zsÁ£À, vÁQðPÀ MgÉ ºÀaÑ, ºÉƸÀ ¨É¼ÀPÄÀ
ZÉ®ÄèvÀÛ, ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£Éß ¸ÀȶֹzÀgÀÄ.
1928 d£ÀªÀj 12gÀAzÀÄ ºÁªÀ£ÀÆj£À°è d£À£À. ¥ÀÄuÉ
«±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ qÁPÀÖgÉÃmï UÀ½PÉ. UÀæAxÁ®AiÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è
aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ D¸ÀQÛ. PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®zÀ°è UÀæAxÀ¥Á®PÀgÁV
1956gÀ°è £ÉêÀÄPÀ. ``UÀæAxÁ®AiÀÄ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ'' ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀl£É.
1961gÀ°è ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ n.DAiÀiï.J¥sï.Dgï. UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ
ªÀUÁðªÀuÉ. PÀA¥ÀÆåljÃPÀgÀtPÉÌ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ UÀæAxÁ®AiÀÄ
PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀgÀÄ.
M¼ÀUÉ K£ÀÄ EzÉ?
«±ÉõÀ
²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ 1
²PÁj¥ÀÄgÀ ºÀjºÀgÉñÀégÀ 14
PÀ«vÉ
ªÀÄvÉÛ CzÉ ¥Á¨ÉÆè £ÉgÀÄzÁ 5
PÀvÉ
Uɮī£À ºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ UÉÆæãÁxÀ gÁªï 7
PÀªÀÄðAiÉÆÃV vÀ.«. ²æäªÁ¸À 15
¸ÀÆPÀë÷ä «ÃPÀët
PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ-8 §ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð 23
¸ÀÄ¢Ý
PÉƪÁð°¸ï£À°è PÀ£ÀßqÀ PÀ°, vÀ®ºÁ¹AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÀAzÀ 25
PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÉ? ªÉÆzÀ®Ä §¼À¹! 27
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ¸ÀA¸ÁÜ£À 28
®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÁV DºÁé£À 29
CUÀÎzÀ mÁå¨Éèmï 30
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ eÁvÉæ 31
PÀ£ÀßqÀ QgÀt
MvÀÛAiÀÄågÀ «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ 31

¤ªÀÄä C¤¹PÉ
[PÀ£ÀßqÀ PÀ°, ªÀiÁað ¸ÀAaPÉ N¢] RArvÀªÁVAiÀÄÆ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ
vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÉ. C®èzÉÃ, F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß J¯Áè PÀ£ÀßqÀ
¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî°zÉÝãÉ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨É¼ÀUÀ° ºÁUÀÆ C£À£Àå AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀ° JAzÀÄ
D²¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ±ÀĨsÀªÁUÀ°.
- ¯ÉÆûvï ²ªÀ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 2


EzÀPÁÌVAiÉÄ ¨ÉÆøÁè (ªÀÄÄA§¬Ä «eÁÕ£À UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀ ¸ÀAWÀ)
¸Áܦ¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ ¤ªÀÈvÀÛgÁV, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ
PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV (1982) ¸ÉÃj, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä
«zÁå¦ÃoÀzÀ°è, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÄÀ .
ºÁªÀ£ÀÆgÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£Éß®è ¸ÀAUÀ滹, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À
¨Á¸É¯ï «Ä±À£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj CªÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À£ßÉ ®è
wgÀÄ« ºÁQzÁÝgÉ. 1843 CUÀ¸ïÖ 1gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁzÀ
``ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ'' PÀ£ÀßqÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀwæPÉ JAzÀÄ
vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. CAvÉ, CUÀ¸ÀÖ 1 EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¢£À
JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ºÀgÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹
w½AiÀÄ¥Àr¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÁ C©ü¸ÀgÀt JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß
¸Áܦ¹zÀgÀÄ (http://www.bosla.org.in/pdf/infoline_1.doc).
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ªÉÆzÀ® ¨Áj concordance EvÁå¢ ¸Á»vÀåPÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¸Á»wAiÀÄ M®ªÀÅ, ªÀÄÆ®
D±ÀAiÀÄ, PÀvÀÈðvÀé, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÁåAvÀgÀU¼ À À°è ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß
¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è ¸ÀªÀÄxÀðgÁzÀgÄÀ . PÀ£ÀßqÀ PÀA¥ÀÆåljÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ
EAxÀ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀtPÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ°è 1980jAzÀ¯É £ÀªÉÆäqÀ£É
eÉÆvÉUÉ ZÀað¹ C£ÉÃPÀ ¸À®ºÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÉ
EªÀgÀÄ ¯ÉÃR£À §gÉ¢zÀÝgÉA§ÄzÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ.
gÁeÉÆåÃvÀìªÀ, £ÁqÉÆÃd, D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j, ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå,
¸ÀAzÉñÀ ¥ÀæwµÁ×£À, azÁ£ÀAzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀA¢ªÉ.
PÀ£ÀßqÀzÀ°è ``PÁzÀA-PÀxÀ£À'' JA§ ºÉƸÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß
ºÀÄlÄÖºÁQzÀgÀÄ. PÀvÉ, ¥Àæ§AzsÀ, fêÀ£À ZÀjvÉæ, ¸Á»vÀå
«ªÀıÉðUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ ¸Á»vÀåPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À°è 60 PÀÆÌ
ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ EªÀgÀÄ ``ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ
CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ''¢AzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA±ÉÆÃzsPÀ À-¸Á»wUÀ½UÉ
Gd鮪ÁV ¨É¼ÀUÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ K¦æ¯ï 5, 2010 gÀAzÀÄ
ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è
ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀªÀgÁV G½¢zÁÝgÉ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 3


¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 4
PÀªÀ£À

ªÀÄvÉÛ CzÉ
F ¸ÀAeÉ, UÀAmÉ UÀAmÉUÀÆ aUÀÄgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAZÉ;
MAzÉÆAzÀÄ PÀ¢gÀÄ, MAzÉÆAzÀÄ £ÉgÀ¼ÀÄ
MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄÄZÀÑAeÉ, ¸ÀƸÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀvÀÄ;
CZÀ® PÁ®
ªÀÄĸÀÄPÀĪÀÅzÀÄ
vÀ£Àß C¤ªÁAiÀÄð ªÉÆUÀªÀ,
§zÀ¯ÁUÀzÉAiÉÄ §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄ;
EgÀĽgÀļÀÄ £À¸ÀÄ ¨É¼ÀV£À°
»ªÀħAqÉUÀ¼À ¢ÃWÀð ªÀiË£À;
¨ÉùUÉAiÀÄ PÉAUÉƼÀĪÀ ¸ÉçÄ;
J®èªÀÇ UÁ½AiÀÄAvÉ ¸ÀAZÁj, ¨sÀAUÀÄgÀ;
PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÁ® ¤±ÀÑ®,
¤ªÀðtð, ¤gÀĵÀÚ, ¤gÀPÀð, vÁgÁ«»Ã£À;
D¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ¤gÀAPÀıÀvÀé £ÀªÀÄä£ÀÄß.

£ÀªÉÆà £ÀªÉÆÃ! ªÀÄvÀÛzÉ, §zÀ¯ÁUÀzÀÄ K£ÀÆ!

¥Á¨ÉÆè £ÉgÀÄzÁ
(PÀ£ÀßqÀPÉÌ «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ)

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 5


Sohail I. Simjee, DMD, DDS

1-888-55-BRACES

13155 Jamboree Rd., 1810 Fullerton Ave. #202 16782 Lakeshore Dr,
Tustin, CA 92782 Corona, CA 92881 Lake Elsinore, 92530
714-730-6600 951-736-5700 951-471-0194

Highest quality orthodontic care in a friendly, comfortable


environment for all - an adult, adolescent or child

Latest technological advances in the industry such as


invisible ceramic braces, self-ligating braces, and Invisalign,
along with the latest in computer technology

We pride ourselves on the high quality and courteous service

Team of professional, highly trained, dedicated,


compassionate and committed employees

Our aim is to improve patient health, appearance, self-


confidence and overall quality of life

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 6


PÀvÉ
Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ
(»A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)

 UÉÆæãÁxÀ gÁªï, zÀĨÉÊ


CvÀåAvÀ £ÁlQÃAiÀÄ wgÀĪÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ 'Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ' PÀxÉAiÀÄ°è
gÁdQÃAiÀÄzÀ M¼À¸ÀĽUÀ¼É¯Áè §AzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. GzÁÏl£ÉUÀÆ ªÀÄÄAZÉ ªÀÄÄjzÀÄ
©zÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉ, ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ ¸ÉÃvÀÄ E°è ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ F
¸ÉÃvÀÄ(ªÉ) ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÉÃvÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ©aÑqÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ
DzsÀĤPÀ gÁdQÃAiÀÄ C¸ÀAUÀvÀvÉUÀÆ PÀrªÉĬĮè. ¸ÉÃvÀĪÉ, PÀlÖqÀ PÀĹzÀAvÀºÀ
CªÀWÀqsÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÀ vÁAwæPÀ eÁÕ£À ¸ÀªÀ®àªÀÇ E®èzÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ
¥ÀwæPÁ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ F PÀxÉ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ªÉÆ£Éß ¥À²ÑªÀħAUÁ®zÀ°è gÉʯÉéà ºÀ½ ¸ÉÆàÃlªÁV
£ÀÆgÁgÀÄ d£À ¸ÀvÀÛgÀ®è, DV£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß
PÉý¹PÉÆArzÀݪÀjUÉ F PÀxÉ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ CxÀðªÀvÁÛV PÀAqÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«®è.
-qÁ. ©.Dgï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

¥ÀĸÀÛPÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ : ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ
¥ÀæPÁgÀ : ¸ÀtÚPÀxÉUÀ¼ÀÄ
PÀxÉUÁgÀgÀÄ : ²æà UÉÆæ£ÁxÀ gÁªï
¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ : ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À£À, ªÀįÁèrºÀ½î
ªÀµÀð : 2009
¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ : 146
¨É¯É : 90 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄ£ÀÄßr : ªÀĺÁ§®ªÀÄÆwð PÉÆqÀèPÉgÉ (PÀxÉUÁgÀgÀÄ)

(... »A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)


vÀÄ«UÉ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ¯ÁUÀ°®è. ªÀiÁzÀÄ«UÉ ¥sÉÇãï
¸Éà ªÀiÁrzÀ. ªÀiÁzÀÄ “ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁgÀtzÀ
§UÉUÉ vÀ¤SÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.. ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ¼À §UÉUÉ
«ªÀgÀªÁV w½¹zÉÝÃªÉ C£ÀÄß. CµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ” JAzÀ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 7


CµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ ©zÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£Àß vÀªÀÄä PɪÀÄgÁzÀ°è ¸ÉgÉ »rzÀÄ
¸ÉÃvÀÄ«£À ºÉýPÉUÉ §AzÀgÀÄ.
“K£ÁUÉÆÃ®è ¸Ágï. ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀÝ£Àß ºÉý, ªÀÄvÉÛ AiÀiÁgÁzÀÆæ PÉýzÉæ
nëAiÀĪÀgÀÄ CAvÀ UÉÆwÛgÀ°®è CAzÀÄ ©r..” M¨ÁâvÀ ºÀÄjzÀÄA©¹zÀ.
¸ÉÃvÀÄ zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁr “§¤ß” JAzÀÄ M¼ÀUÉ PÀgz
É ÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃV PÁ°£À
H£À PÁt¸ÀzÀAvÉ PÀĽvÀÄ PɪÀÄgÁzÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀPÁ±À¢AzÀ
ºÉüÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ.
“¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÄjzÀ §UÉUÉ DªÀÄƯÁUÀæ vÀ¤SÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¨É¼ÀUÎÉ
¸ÉÃjzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀªÁVzÉ. C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ PÁªÀÄUÁj, ¤£Éß
¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁVzÀ ¨sÁjÃAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, ¤£Éß gÁwæAiÀÄ ¨sÀÆPÀA¥À..
F J¯Áè PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ.. CzÀgÉÆA¢UÉ
¸ÀªÀiÁdWÁvÀPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ «zsÀéA¸ÀPÀ PÀÈvÀå £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÉà JA§
C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ EzÉ. ªÀÄAwæUÀ½UÉ EzÉ®è «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝêÉ. ¸ÀAeÉ
¥ÀwæPÁ UÉÆÃ¶× PÀgÉ¢zÁÝgÉ.. «ªÀgÀªÁV ºÉýPÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ” JAzÀ ¸ÉÃvÀÄ.
nëAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É UÀAmÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwzÀÝ ¸ÉÃvÀÄ.
¸ÀAeÉ LzÁ¬ÄvÀÄ. DgÁ¬ÄvÀÄ.. ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ §gÀ°®è. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ
§AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. DgÀÄ UÀAmÉUÉ ¥ÀwæPÁ UÉÆÃ¶× JAzÀÄ
J¯ÉÆèà PÉý¹PÉÆArzÀÝ. DgÀƪÀgÉAiÀiÁzÁUÀ M¨ÉÆâ§âgÉà ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ
UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. K¼ÀÄUÀAmÉ ºÉÆwÛUÉ r¹ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr
“EªÀwÛ£À ¥ÀwæPÁUÉÆÃ¶× PÁå£Àì¯ï DVzÉ. £Á¼É r¹ D¦üù£À°è ¸ÀPÁðgÀzÀ
PÀqɬÄAzÀ «ªÀgÀuÉ ¹UÀÄvÉÛ CAvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðjUÉ ºÉý” JAzÀÄ ¥sÉÇãï
ElÖgÀÄ. EzÀݪÀjUÉ®è F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉýzÀ ¸ÉÃvÀÄ. CªÀgÉ®è ±Á¥À
ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀgÀÄ.
¸ÉÃvÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQ ©ÃUÀ drzÀ. UÀAmÉ £ÉÆÃrzÀ - K¼ÁVvÀÄÛ.
®UÀħUɬÄAzÀ PÁ¯É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀ ¸ÉÃvÀÄ. §AzÀªÀ£ÉÃ
SÁ¸ÀV ZÁ£É¯ï ºÁQ PÀĽvÀ. vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÁ §AzÀÄ
PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀ. ¹¼ÀÄî ºÁQ ªÀiÁzÀÄ«UÀÆ §gÀĪÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£É
PÉÆlÖ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 8


JAlÄ UÀAmÉAiÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀzÀ°è ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝzÉÝÃ
¥ÀæzsÁ£À ªÁvÉðAiÀiÁVvÀÄÛ. ©zÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇwðAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀ
ªÉÄÃ¯É Hj£À ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ gÉÆõÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÆß
vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ
r¹AiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ°®è..
PÀAmÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄgï ¥ÀæwQæAiÉÄUÉ ¹UÀ°®è.. J£ÀÄßvÁÛ “DzÀgÉ
¥ÁæeÉPïÖ D¦üù£À GzÉÆåÃVAiÉƧâgÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÁÝgÉ” JAzÀÄ
¸ÉÃvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ!
Erà WÀl£ÉUÉ ¸ÀgPÀ Ájà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ PÉÆlÖzÀÄÝ ¸ÉÃvÀÄ ªÀiÁvÀæ!
“ªÀÄAwæ §gÀ°®èªÁ?” ªÀiÁzÀÄ PÉýzÀ D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ.
“E®è PÁå£Àì¯ï ªÀiÁrzÀÄæ, ºÁUÉ £ÉÆÃqÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ
vÉÆÃj¹zÁÝgÉ” ¸ÉÃvÀÄ §ºÀ¼À RIJAiÀiÁVzÀÝ.
ªÀiÁzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÝ. ¸ÉÃvÀÄ«UÉ CxÀðªÁUÀ°®è.. K£ÉÆÃ
UÁqsÀªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÁÝ£É.. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À §½PÀ vÀqA
É iÀįÁUÀ°®è
¸ÉÃvÀÄ«UÉ.
“ºÉüÉÆÃ.. CzÉãÀÄ ºÁUÉ vÀ¯É w£ÉÆßà D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃAiÀiÁ?”
JAzÀ.
“¸ÉÃvÀÄ.. ¤£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ EvÀÄÛ F në ºÀÄZÀÄÑ.. £Á¼É ¤£ÀßzÀÄ C¢üPÀ
¥Àæ¸ÀAUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄ” ªÀiÁzÀÄ JZÀÑj¹zÀ.
“ºÉÆÃUÀ° ©qÉÆÃ.. £Á£ÀÄ §gÉà ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ.. CzÀÆ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝ
ªÉÄïÉ.. PÀ¼À¥É ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀnÖzÉÆÝÃ, CzÀ£Àß ªÀÄÄjzÀzÉÆÝà £Á£À®èªÀ®è..
§AzÀzÀÄÝ §gÀ°” ¸ÉÃvÀÄ ºÀÄA§Ä zsÉÊAiÀÄð vÉÆÃj¹zÀ.
“£Á¼É AiÀiÁgÁzÀÆæ PÉýzÉæ CªÀgÀÄ nëAiÀĪÀgÀÄ CAvÀ UÉÆwÛgÀ°®è
C£ÀÄß” ¸ÀÆa¹zÀ ªÀiÁzÀÄ.
“D G¥ÁAiÀÄ nëAiÀĪÀgÉà ºÉýzÁÝgÉ” JAzÀ ¸ÉÃvÀÄ.
JA¢£ÀAvÉ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ D¦üùUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀ ¸ÉÃvÀÄ. ¸Àé®à
ºÉÆwÛ£À°è ±ÉÆèsÁ §AzÀ¼ÀÄ. “£À£ÀUÉ ¤£Éß §gÀ®Ä ºÉzÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ,

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 9


¤ÃªÀÅ C¥ÁgÀ zsÉÊAiÀÄðªÀAvÀgÀÄ, nëAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÉ, ¤ªÀÄUÉ ºÉÃUÉ
zsÉÊAiÀÄð §AvÀÄ?.. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ D¦üøÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀAmÁæPÀÖgï,
EAf¤AiÀÄgï J¯Áè ©lÄÖ ªÀÄAwæ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ
ºÉAUÀ¸ÀgÀ ºÁUÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ.. UÀAqÀÄ CAzÉæ
¤ÃªÀÅjÔ JAzÀ¼ÀÄ.
fêÀ£ÀzÀ°è ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼ÀÄ ¤£Àß zsÉÊAiÀÄð
ªÉÄaÑPÉÆArzÉÝÃ£É JA¢zÀݼÀÄ. ¸ÉÃvÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÃÉ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ°è
G©âPÉÆArzÀÝ. vÀPÀÌ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀÄAzÀjAiÀiÁVzÀݼÀÄ ±ÉÆèsÁ.
¸ÉÃvÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ¢AzÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ
vÁ¥ÀvÀæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀtÂÚÃj½¹ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼À DzÁAiÀÄ¢AzÀ¯ÉÃ
§zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ DgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DPÉAiÀÄ §UÉUÉ C¥ÁgÀ UËgÀªÀªÀÇ EvÀÄÛ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ. vÀ£ÀUÉ
¹QÌzÀgÉ EªÀ¼ÀAvÀºÀ ºÉAqÀw ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ¯ÉPÀÌ ºÁQzÀÝ.
“¸ÁºÉçÄæ PÀjÃvÁgÉ” JAzÀ¼ÀÄ ±ÉÆèsÁ. ªÉÄ®èUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ
eÉÆÃ¥Á£À J£ÀÄßvÁÛ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ HgÀÄUÉÆÃ®Ä JwÛPÉÆlÄÖ”
UÀgÀªÀiÁäVzÁÝgÉ.. vÁªÉ®è ºÉzÀjzÁÝUÀ PÁ®Ä ¸Àj¬ÄgÀzÀ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ
zsÉÊAiÀÄð vÉÆÃj¹zÀÝ£Àß fÃtÂð¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛ®è CªÀjUÉ.. ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É
Ej, ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃr” JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ¼ÀÄ.
“¤£ÀßzÀÄ C¢üPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀvÀ£À.. ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ £À£Àß°è «ªÀgÀuÉ PÉýzÀgÉ
¤zÁðQëtåªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃ.. nëAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀÄZÀÄÑ ¤£ÀUÉ..
C°èUÉà ºÉÆÃUÀÄ” JAzÉ®è EAf¤AiÀÄgï ¸ÉÃvÀĪÀ£ÀÄß ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¨ÉÊzÀgÀÄ.
“ºÉÆÃUÀÄ ºÉÆÃUÀÄ.. D PÀÄaðAiÀÄ°è E£ÀÆß ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄî..
£Á¼É K£ÀÄ CAvÀ ºÉüÉÆÃPÁUÀ®è” JAzÀÄ ºÉÆgÀzÀ©âzÀgÀÄ.
¸Àé®à ºÉÆvÀÛ°è vÉ¥ÀàUÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÉÃvÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£À: PÀgÉzÀgÀÄ EAf¤AiÀÄgï.
“ªÀÄAwæUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ vÀ®Ä¦zÉ, ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JA¢zÁÝgÉ..
ºÉÆgÀqÀÄ” J£ÀÄßvÁÛ ¥sóÊÉ ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥ÀÅ ºÀwÛzÀgÀÄ.
zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ EAf¤AiÀÄgï ¸ÉÃvÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀ°è
«£ÀAiÀÄ¢AzÀ PÀëªÉÄ PÉüÀĪÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£É EvÀÛgÀÄ. ¸Àj JAzÀÄ vÀ¯É
C¯Áèr¹zÀ ¸ÉÃvÀÄ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 10


¸ÀPÁðjà §AUÀ¯ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄAwæ, EAf¤AiÀÄgï, PÀAmÁæPÀÖgï
ªÀÄvÀÄÛ r¹ ¸ÉÃvÀĪÀ£ÀÄß C®Që¹ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀgÀÄ. vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ
G¥ÁAiÀÄ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀgÆ À ¸ÉÃvÀÄ K£ÀÆ
w½AiÀÄzÀªÀ£ÀAvÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwzÀÝ. ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄÄVzÀ ºÁUÉ
¤Ã«£ÀÄß ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßvÁÛ r ¹ ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄgï CªÀgÀ£ÀÄß
PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. “¸Àgï EªÀgÀÄ?” JAzÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¸ÉÃvÀÄ §UÉÎ
PÉýzÁUÀ “ºÁA, nëAiÀÄ°è §AzÉÆãÀÄ.. E°ègÀ°, ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÁÛgÉ”
JAzÀgÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ.
¸ÉÃvÀÄ«UÉ ¨sÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£ÀߣÉÆߧâ£À£Éßà ¤°è¹ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä
ºÉÆgÀnzÁÝgÉ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉà ¸ÀtÚUÉ ¨ÉªÀgÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ.
“¨Á ¨Á E°è PÀĽvÀÄPÉÆÔ J£ÀÄßvÁÛ PÀgÉzg À ÄÀ ªÀÄAwæ. “nëAiÀĪÀjUÉ
£Á®ÄÌ PÁgÀt ºÉý¢AiÀÄ®è.. CzÀgÀ°è PÀ¼À¥É PÁªÀÄUÁj ©lÄÖ G½zÀ
ªÀÄÆgÀÄ ºÉÃUÉ ¤£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è §AvÀÄ?” ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÉýzÀgÀÄ.
¸ÀA¥ÀÇtð ¨ÉªÀwzÀÝ ¸ÉÃvÀÄ. DzÀgÀÆ zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁr “ ªÉÆzÀ¯ÁV
CªÀgÀÄ nëAiÀĪÀgÀÄ CAvÀ UÉÆwÛgÀ°®è ¸Ágï, AiÀiÁgÉÆà gÁdQÃAiÀÄ
ªÀåQÛ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉ ªÉÄÃ¯É E®èzÀ ¸À®èzÀ
ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ D¯ÉÆÃa¹ ºÁUÉ ºÉýzÀÄÝ ¸Ágï..
vÀ¥Áà¬ÄvÀÄ ¸Ágï, PÀë«Ä¹” JAzÀ ¸ÉÃvÀÄ.
“K£ÀÄ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ?” JAzÀgÀÄ ªÀÄAwæ.
“¸ÉÃvÀÄ” GvÀÛj¹zÀ ¸ÉÃvÀÄ.
“D ¸ÉÃvÀÄ PɼÀUÉ ©vÀÄÛ, ¤Ã£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÉÝ..” eÉÆÃgÁV £ÀPÀÌgÀÄ ªÀÄAwæ.
“£ÁªÉ®è ªÀiÁw®èzÉ ¥Éæ¹ì£ÉÆÃjUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ
vÀ¦à¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ JµÀÄÖ ªÀĺÀvÀÛgª
À ÁzÀzÀÄÝ CAvÀ
¤£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÉÆÃ®è ©qÀÄ.. F PÀAmÁæPÀÖgï £À£ÀÄß G½¹zÉÝà ¤Ã£ÀÄ.
¤£ÀßAvÀºÀ zsÉÊAiÀÄðªÀAvÀgÀÄ ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®è.. ¤£ÀUÉ
¸ÀjAiÀiÁzÀ PÉ®¸À PÉÆqÀ®Ä EªÀjUÉ ºÉýzÉÝãÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ
§AqÉUÀ®è£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ vÀ½î CªÀgÀ fêÀ G½¹¢ÝÃAiÀÄ.. §jà CªÀgÀzÀÄÝ
ªÀiÁvÀæ C®è.. £À£ÀßzÀÆÝ ¸ÀºÀ.. CªÀgÀÄ £À£Àß d£À CAvÀ J®èjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ.
“ ªÀÄAwæ ¸ÉÃvÀÄ«£À PÉÊ »rzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. “FV£À ¸ÀA§¼ÀzÀ £Á®ÄÌ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 11


¥Á®Ä ¸ÀA§¼À ¤£ÀUÉ.. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è PÉ®¸À.. ¥ÀwæPÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß,
C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ, «ªÀgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ .. EzÉà ¤£Àß
PÉ®¸À. EAVèõï£À°è ¥À©èPï j¯ÉñÀ£ï D¦üøÀgï J£ÀÄßvÁÛgÉ UÉÆvÁÛ”
ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¨É£ÀÄß vÀlÄÖvÀÛ¯Éà PÉýzÀgÄÀ .
“UÉÆvÀÄÛ ¸Ágï” CAzÀ ¸ÉÃvÀÄ.
“¤£Àß PÁgÀtUÀ¼À°è.. ¨sÀÆPÀA¥À ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ.. CzÀ£Éßà vÉÆÃj¹ ¥sÉóÊ®Ä
PÉÆèøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉ.. ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV AiÉÆÃa¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ
MAzÀÄ PÀ¯É.. ¤£Àß°èzÉ CzÀÄ.. £À£ÉÆßA¢UÉ §gÀÄ«AiÀiÁzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄPÀÆÌ
¤Ã£ÀÄ ºÉý ªÀiÁr¹zÀ ªÀåQÛ” J£ÀÄßvÁÛ JzÀÝgÀÄ ªÀÄAwæ.
CªÀgÉÆA¢UÉà PÀAmÁæPÀÖgï PÀÆqÁ JzÀÝgÀÄ.
“CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÀ½¹PÉÆlÄÖ §¤ß.. §gÀĪÁUÀ D ºÀªÁªÀiÁ£À
¤jÃPÀëuÁ PÉÃAzÀæzÀ qÉÊgÉPÀÖgï £À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß, £Á¼É
J¸ÉA©èAiÀÄ°è ¨sÀÆPÀA¥ÀªÀ£Éßà UÀnÖ ªÀiÁqÀĪÁ” JAzÀgÄÀ ªÀÄAwæ.
“§gÀÄvÉÛÃ£É ¸Ágï” JAzÀ ¸ÉÃvÀÄ.
“EA¢¤AzÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß SÁ¸Á d£À.. ¸ÉÃvÀÄ.. Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ..
vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆmÉÖ ¤Ã£ÀÄ.. ¤£ÀUÉÆAzÀÄ
fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ, CzÀÄ £À£Àß dªÁ¨ÁÝj” J£ÀÄßvÀÛ ¥ÀÅ£À: ¨É£ÀÄß
vÀnÖzÀgÀÄ ªÀÄAwæ.
PÉ®¸À G½¹PÉƼÀî®Ä PÁ®Ä »rAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¹zÀÞ£ÁVzÀÝ ¸ÉÃvÀÄ..
C¤jÃQëvÀªÁV CªÀÄÈvÀ§½î PÁ°UÉ ¹QÌPÉÆArvÀÄÛ!
ºÉÆgÀ§AzÀ PÀAmÁæPÀÖgï mÁQì ¤°è¹ L£ÀÆgÀgÀ £ÉÆÃl£ÀÄß qÉæöʪÀgï Q¸ÉUÉ
vÀÄgÀÄQ “EªÀgÀ£ÀÄß Uɮī£À ºÀ½îUÉ ©lÄÖ ¨Á” JAzÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁzÀgÄÀ .
zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ¸Àé¥ÀßzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ
G©â ºÉÆÃzÀ ¸ÉÃvÀÄ. ªÀÄAwæUÀ¼À SÁ¸Á ªÀÄ£ÀĵÀå.. D¦üøÀÄ PÉ®¸ÀzÀ
ªÉÄÃ¯É EzÉà ªÀÄAwæAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä ªÀiÁzÀÄ ¥ÀlÖ ¥ÁqÀÄ
£É£À¥Á¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ Uɮī£À ºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ CAzÉæ ¸ÁPÀÄ, ªÀÄAwæ
ªÀÄ£É UÉÃlÄ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ!

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 12


vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ, ªÀiÁzÀÄ EªÀgÉ®è EzÀPÉÌ M¥ÀÅöàvÁÛgÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É
EgÀ°®è ¸ÉÃvÀÄ«UÉ. PÁ®Ä ¸Àj¬Ä®èzÀªÀ C°èUÉ®è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ
C£ÀÄßvÁÛgÉ.. ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉý
vÀ£Àß PÉ®¸À ¸Á¢ü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÅ£À: ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß
vÀ¦à¸À¨ÉÃPÀÄ.. ±ÉÆèsÁ M¦àzÀgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.. EzÀPÀÆÌ
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ M¥Àà°QÌ®è.. ±ÉÆèsÁ M¥ÀÅöàvÁÛ¼É JA§ zsÉÊAiÀÄðªÀÇ E®è..
CªÀ¼À vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄAwæUÉ ºÉý PÉ®¸ÀPÉÆr¹ DPÉAiÀÄ M®ªÀÅ
¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ.. J®èªÀ£ÀÆß ZÁ¯ÁQ¬ÄAzÀ ¤¨sÁ¬Ä¹ vÀ£ÀUÉÆAzÀÄ
fêÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ... F CªÀPÁ±À ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ..
¸ÉÃvÀÄ«£À ¤zsÁðgÀ PÉýzÀ ªÀiÁzÀÄ ºËºÁjzÀ. “UÉÆwÛzÀÆÝ UÉÆwÛzÀÆÝ
CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîwÛÃAiÉÄãÉÆÔ JAzÀ. “E½¥ÁæAiÀÄzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä
dªÁ¨ÁÝj ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÉÄãÉÆÔ JAzÀ. dUÀΰ®è ¸ÉÃvÀÄ. ªÀiÁzÀÄ
G¥ÁAiÀÄ«®èzÉ CªÉÄÃjPÁPÉÌ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ. ¸ÉÃvÀÄ ¥sÉÇãï
ªÀiÁrzÀ CtÚ¤UÀÆ CzÉà ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §gÀÄvÁÛgÁzÀgÉ,
£Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀªÀ¼À dvÉ EgÀÄvÁÛgÁzÀgÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ..
E®èªÁzÀ°è ªÀAiÀĸÁìzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä dvÉ £Á£ÀÄ DgÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÉ..
PÉÊPÁ®Ä ©zÀÝgÉ CªÀgÀ dªÁ¨ÁÝj £À£ÀUÉ°èAzÀ ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå?
CªÀjUÉÆAzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¸À®Æ £À£Àß PÉÊ° CUÉÆâ®è, zÉêÀgÀ
zÀAiÉĬÄAzÀ PÉÊPÁ®Ä ¸Àj EzÀݪÀ ¤Ã£ÀÄ E¢ÝÃAiÀÄ, ¤Ã£Éà §AzÀÄ
CªÀgÉÆA¢UÉ EgÀĪÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ.. D¯ÉÆÃa¹ £ÉÆÃqÀÄ”
JAzÀÄ©lÖ!
§¸ÀÄì ºÀwÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀÄ
ªÀÄÆPÀ ¸ÁQëUÀ¼ÀAvÉ vÀ£ÀUÉ «zÁAiÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ, §gÀ¯ÁUÀzÀ
ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ ªÀiÁvÀæ vÁ£Éà ºÉÆÃV «zÁAiÀÄ ºÉý §gÀ¨ÉÃPÀÄ
JAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ §½UÉ ºÉÆgÀl Uɮī£ÀºÀ½î ¸ÉÃvÀÄ!
***
(ªÀÄÄVzÀÄzÀÄ)

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 13


E¤ß®è
²PÁj¥ÀÄgÀ ºÀjºÀgÉñÀégÀ
CªÉÄjPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß ºÀgÀqÀÄvÀÛ ªÀģɪÀiÁvÁVzÀÝ ²PÁj¥ÀÄgÀ
ºÀjºÀgÉñÀégÀ dįÉÊ 23, 2010 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ C¸ÀÄ ¤ÃVzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ªÀgU É É CªÉÄjPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ aAvÀPÀ, ¸Á»w, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ
DVzÀÝ ºÀjºÀgÉñÀégÀ 17 ¥ÀĸÀÛPÀ, C£ÉÃPÀ ©r ¯ÉÃR£À §gÉ¢zÁÝgÉ;
CªÉÄjPÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ PÀÆlUÀ¼À
ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAaPÉUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. 1999gÀ°è gÁeÉÆåÃvÀìªÀ
¥Àæ±À¹Û EªÀjUÉ ¸ÀA¢zÉ.
PÀ£ÀßqÀ PÀÆl PÀnÖ, ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. EvÀgÀ
§gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃævÁ컹zÀgÀÄ; CªÉÄjPÀPÉÌ §A¢½zÀ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ
ªÀÄÄPÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. J®èQÌAvÀ®Æ «ÄV¯ÁV JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀ
¸ÁzsÀ£É ``CªÉÄjPÀ£ÀßqÀ'' zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ. §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÆß NzÀÄUÀg£ À ÀÆß
PÀ¯É ºÁQ, §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý, ªÀÄÄ¢æ¹, CAZÉ ¥ÉnÖUÉUÉ ºÁPÀĪÀ
PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀjºÀgÉñÀégÀgÀ PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄPÀªÉ
CªÉÄjPÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀg£ À ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹vÀÄ.
CwyUÀ½UÉ vÁA§Æ®zÀ eÉÆvÉUÉ, ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ PÉÆlÖªÀjUÉ
¸ÀA¨sÁªÀ£U É ÁV, ªÀÄzÀĪÉ-ªÀÄÄAf-ºÀÄlÄÖºÀ§âUÀ¼À GqÀÄUÉÆgÉUÁV
¥ÀĸÀÛPÀ¦æAiÀÄgÁVzÀÝ ºÀjºÀgÉñÀégÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀ£ßÀ qÀ ¥ÀĸÀÛPU
À ¼
À £À ßÉ Ã.
``CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ «ÄvÀægÀÆ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj ºÀj CªÀgÀ §UÉÎ
¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÃR£ÀU¼ À À£Éß®è PÉÆæÃrüÃPÀj¹, eÉÆvÉUÉ PÉ®ªÀÅ
ºÉƸÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß §gɬĹ ¥ÀĸÀÛPÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
¸ÀAPÀ°à¹zÉÝêÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ¦æAiÀÄ ºÀjUÉ EzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ±ÀæzÁÞAd°
ªÀÄvÉÆÛA¢®è'' J£ÀÄßvÁÛgÉ ºÀjAiÀÄ D¥ÀÛ «ÄvÀægÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ªÉÄÊ.²æÃ.
£ÀlgÁd.
ºÀjAiÀÄ §UÉÎ, ºÀjAiÉÆqÀ£À ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ WÀl£É, C£ÀĨsÀªÀ ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ,
ºÀjAiÉÆqÀ£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹, ¥ÀæPÀluÉUÉ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ¤ÃªÀÇ
F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÉÊeÉÆÃr¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ªÉÄÊ.²æÃ.
£ÀlgÁd ( 301-424-4305 mysreena@aol.com )gÀ£ÀÄß
¸ÀA¥ÀQð¹.
¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 14
PÀvÉ
PÀªÀÄðAiÉÆÃV
* vÀ.«. ²æäªÁ¸À, ªÀÄÄA§¬Ä
(»A¢£À ¸ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ ...)
«±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü M§âgÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è UÀtÂvÀ ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ºÀwÛgz
À À
¸ÀA§A¢üAiÀiÁVzÀÝgÆÀ zÀÆgÀzÀÆj£À°èzÉÆÝà K£ÉÆà EªÀgÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À
zÀÆgÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀ£À ¸ÁzsÀ£É £ÉÆÃr
«±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄjUÉ ¥ÀvæÀ §gÉ¢zÀÝgÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ, ¤£Àß°è ºÉaÑ£À
N¢UÉ ¸Ë®¨sÀå«®è, £À£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝgÉ K½UÉ ºÉÆAzÀĪÀ£ÀÄ.
EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄjUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼É¯Áè eÁÕ¥ÀPÀ §AzÀÄ
PÉÆÃ¥À §A¢vÀÄ. DzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉÆÃ¥Àðr¸ÀzÉ, ªÀiÁgÀÄwUÉ
F ¥ÀvÀæ vÉÆÃj¹, £ÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁVzÀÝgÉ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃUÀÄ
JAzÀgÀÄ. JµÁÖzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄgÀ ªÀÄUÀ£À®èªÉÃ, ºÀÄ°AiÀÄ
ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÀÄnÖzÀ ºÀÄ°. vÀÄA¨Á PÉÆÃ¥À vÉÆÃ¥Àðr¹ PÀÆUÁrzÀ,
¤ÃªÉ¯Áè £À£ÀߣÀÄß K£ÀÆAvÀ w½¢¢ÝÃj, £À£ÀߣÀÄß ªÀģɩlÄÖ DZÉUÉ
PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä £ÉÆÃrÛ¢ÝÃgÁ? E®è £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀ®è, J¯ÁèzÀgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ
¸ÉÃgÀĪÉ. £À£ÀUÉ FUÀ ªÀÄÄRåªÁV ¨ÉÃQgÉÆÃzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ.
£À£Àß K½UÉAiÀÄ®è. «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ
ªÀÄvÉÛ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¥sÀ® ¤ÃqÀ°®è.
E°èAiÀĪÀgÉ«UÉ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ ¥ÀlÖ fë, ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ, `¤£ÀUÉ ºÉÃUÉ
¨ÉÃPÉÆà ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ' CAzÀgÀÄ.
E°è MAzÀÄ CA±À UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ CAzÉæ gÁAiÀÄgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ
ºÉƸÀºÀ½îAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÀµÀÖ PÁ®«vÀÄÛ. ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÁV 2 ªÉÄÊ®Ä
zÀÆgÀzÀ vÀ¼ÀÄQUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁV, ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÁUÀ¯ÉÃ
CªÀ¤UÉ 7 ªÀµÀðªÁV¢ÝvÀÄ. FUÀ ºÀÄqÀÄUÀ 18 ªÀµÀð
ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgPÀ Ájà PÉ®¸ÀPÉÌ Cfð ºÁPÀ®Ä AiÉÆÃUÀå£ÁVzÀÝ.
CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÉÛ ºÀÄzÉÝUÁV eÁ»ÃgÁvÀÄ §A¢vÀÄÛ. ºÀÄqÀÄUÀ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 15


CzÀPÁÌV Cfð ºÁQzÀ ¸Àé®àªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ®Ä E¯ÁSɬÄAzÀ
¥ÀvÀæ §A¢vÀÄ. CªÀ£À ªÉÆzÀ® ¥ÉÇùÖAUï WÀlÖzÀ ªÉÄð£À
AiÀįÁè¥ÀÅgÀzÀ¯ÁèVvÀÄÛ. FUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ M§â£Éà C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ
¸À¤ßªÉñÀ. ²æãÁxÀ£ÀAvÀÆ JgÀqÀÄ ¢£À HlªÀ£ÀÆß ©lÄÖ CwÛzÉÝÃ
CwÛzÀÄÝ. DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M½wUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÁV J®èjUÀÆ
CzÉÆAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É wAUÀ¼ÀÄ wAUÀ½UÀÆ
ªÀÄ£ÉUÉ DzsÁgÀªÁV ºÀt §gÀĪÀÅzÉA§ ¸ÀAvÉÆõÀ. ¸Àj, ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
AiÀįÁè¥ÀÅgÀPÉÌ ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÀ vÀAiÀiÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ºÁ¹PÉƼÀîPÉÌ
EzÀÝgÉ ºÉÆzÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ E®è ºÉÆzÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ EzÀÝgÉ ºÁ¹PÉƼÀîPÉÌ E®è
C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÉßãÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁrPÉÆqÀPÁÌUÀvÉÛ. J®èjUÀÆ
UÉÆvÁÛUÀĪÀAvÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÉÃ
ªÉÆzÀ®Ä. CªÀ¤UÉãÉÆà M§â£Éà EgÀ§®è£ÉA§ bÁw, £ÀA©PÉ EzÉ.
FUÁUÉèà «±Àé ¥ÀAiÀÄðl£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ DVzÉAiÀÄ®è. fêÀ£ÀzÀ°è J®ègÀÆ
30 ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C£ÀĨsÀªÀ F ¥ÀÅlÖ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄƪÀvÛÉÃ
¢£ÀUÀ¼À°è C£ÀĨsÀ«¹gÀĪÀ. DzÀgÉ CªÀÄä£À PÀgÀļÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀ®è. ºÀwÛgÀ
PÀgÉzÀÄ, vÀ¯É £ÉêÀj¹ '¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÉÆÌÃ. ºÉÆÃmɯï UÀ½UÉ
ºÉÆÃUÉâÃqÀ. C°è ¸ÉÆÃqÁ ºÁQzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁrvÁðgÉ. ªÉÄt¹£À¥ÀÅr
¥ÉÇlÖtzÀ°è PÀnÖPÉÆrÛä' CAzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØ ºÀÄqÀÄUÀgÉ®èjUÀÆ
CqÀÄUÉ PÀ°¹zÀݼÀÄ ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä. wAUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À
¸À®ÄªÁVAiÀiÁzÀÆæ «¢ü¬Ä®èzÉà gÁAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ªÀÄPÀ̼ÀÆ CqÀÄUÉ
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ vÀÄA¨Á ¤zsÁ£ÀªÁV.
AiÀįÁè¥ÀÅgÀPÌÉ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÀlÖgÀÄ §AzÀÄ, 'gÁAiÀÄgÉà ¤ÃªÉãÀÆ
AiÉÆÃa¸Áâ÷åræ. EqÀUÀÄAf UÀt¥Àw EªÀ£À£ÀÄß PÁ¬ÄÛzÁÝ£É. ªÀiÁtÂ
fêÀ£ÀzÀ°è zÉÆqÀØ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°ÛzÁÝ£É. £Á£ÀÄ ºÉÃVzÀÆæ AiÀįÁè¥ÀÅgÀzÀ
PÀqUÉ É DUÁUÉå ºÉÆÃVÛwðä. ¤ÃªÀÇ ªÀÄAr PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ
£ÉÆÃr §gÀ§ºÀÄzÀÄ; JAzÀÄ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ AiÀįÁè¥ÀÅgÀPÉÌ
PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. C°è ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ PÉÆÃuÉ ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀ¤UÉ
wAUÀ½UÉ RaðUÉ EgÀ° JAzÀÄ ¸Àé®à ºÀt PÉÆlÄÖ, ¥ÉÇøïÖ D¦üùUÉ
ºÉÆÃV »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÀÄqÀÄUÀ£À «µÀAiÀĪÀ£É߯Áè w½¹
CªÀgÀÆgÁzÀ ¨sÀl̼ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÄÀ . »jAiÀÄ ¥ÉÇøïÖ D¦üøÀgÀgÀÄ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 16


VÃvÁZÁAiÀÄðgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉà §A¢gÀ®Ä
PÀgÉzÀgÀÄ. ¸Áé©üªÀiÁ¤ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §UÀÄΪÀ£ÉÃ? ¸Ágï, ¤ÃªÀÅ
£À£ÀUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV ¸ÁPÀÄ. E£ÉßãÀÆ ¨ÉÃqÀ CAzÀ.
VÃvÁZÁAiÀÄðgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À PÉ®¸À«®èzÀ eÁUÀPÉÌ ¥ÉÇøïÖ ªÀiÁr
CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉaÑ£À «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ.
CµÉÖà C®è, “¤Ã¤£ÀÆß aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ. vÀÄA¨Á zÀÆgÀzÀªÀgÉ«UÉ ¨Á¼ÉéÃ
ªÀiÁqÉâÃPÀÄ, M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸À ¹UÀ®Ä ¨ÉÃgÉ PÀqÉAiÀÄ®Æè ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ”
JAzÀgÄÀ .
EvÀÛ PÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ªÉÆzÀ®£É ªÀÄUÀ£À ªÉÆzÀ® ¥ÀvÀæ
ªÀÄ£ÉUÉ §A¢vÀÄÛ. vÁ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EgÀĪÀÅzÁUÀÆå, C°èAiÀÄ
ºÉZï.J.J¯ï. ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ w½¹zÀÝ.
DzÀgÉ vÀ£ßÀ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖgÀ°®è. ºÀtªÉãÁzÀÆæ
¨ÉÃPÁVzÉæ(?) £Á£ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀvÀæzÀ°è ¸ÀÆa¸ÀĪÀ «¼Á¸ÀPÉÌ §gɬÄj -
JµÁÖUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÖ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄªÉ JAzÀÆ §gÉ¢zÀÝ.
CªÀvÀÄÛ D ¥ÀvÀæ §AzÀzÉÝà vÀqÀ «±Àé£ÁxÀgÁgÀÄ ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÉÄïÉ
PÀÆUÁrzÉÝÃ PÀÆUÁrzÀÄÝ.
“£Á£ÀµÀÄÖ §qÀPÉÆAqÉ, ¨ÉÆÃ*ªÀÄUÀ¤UÉ eÁ¹Û ¸ÀzÀgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ.
¤Ã£É°è PÉýÛÃAiÉÄ.
“ªÀiÁ C¨Áâ¬Ä C¥Ààl EgÀªÉÊ£Á®ÄÎ PÁågÉmï §AUÁgÀ, CAzÉ. FUÀ
£ÉÆÃqÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ PÁUÀzÀ §gÉAiÉÆà ªÀg¸ À ÉãÁ? EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄmÉèà E®è CAzÉÆÌÃwä. ªÀiÁgÀÄw £ÉÆÃqÀÄ JAvÀºÀ C¥Ààl
§AUÁgÀ. EªÀ£À ªÀÄÄA¢£À PÁUÀzÀ §AzÉæ £À£ÀUÉ vÉÆÃj¸Éèà ¨ÉÃqÀ ºÀjzÀÄ
ºÁPÀÄ. EªÀ£À ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄ£Éð AiÀiÁgÀÄ JvÁâzÀÄð” CAvÀ Ctw
ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÁåjUÀÆ zÉÆqÀØtÚ£À «µÀAiÀĪÉà UÉÆwÛ®è. PÀtÄÚ PÀtÄÚ
©lÄÖ £ÉÆÃrÛzÁÝgÉ. K£ÁVÛzÉ CAvÀ w½zÀÄPÉƼÉÆîà ºÀA§®. DzÀgÉ
AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉüÉÆÃzÀÄ. C¥Àà »gÀtå PÀ²¥ÀÅ«£À C¥ÀgÁªÀvÁgÀ.
DªÀÄèd£ÀPÀ EzÀÝ ºÁUÉ. ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÉæ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉƼÀîvÉÛ. E£ÀÄß
CªÀÄä£ÉÆà ªÀÄĹ ªÀÄĹ C¼ÁÛ ¸ÉgÀV¤AzÀ ªÀÄÆUÀÄ MgɹPÉƽÛzÁݼ.É

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 17


¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 18
CzÉà ºÉÆwÛUÉ ªÀiÁgÀÄw¬ÄAzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀvÀæ §A¢vÀÄÛ.
VÃvÁZÁAiÀÄðgÀAxÀ »jAiÀÄgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¹UÀÄwÛzÉAiÉÄAzÀÆ, ªÉÆzÀ®
¸ÀA§¼À §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÀt PÀ¼ÄÀ »¸ÀĪɣÉAzÀÆ, ºÉaÑ£À NzÀ£ÀÄß
ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪɣÉAzÀÆ w½¹zÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À ¥ÀvÀæ £ÉÆÃr
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjUÀÆ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ
ªÉAPÀmÉñÀégÀ¤UÉ ºÀgÀPÉAiÀÄ ªÀÄÄr¥ÀÅ PÀnÖlÄÖ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð ªÀÄ£É
ªÀÄA¢AiÉÄ®ègÀÆ wgÀÄ¥ÀwUÉ §AzÀÄ £ÀrUÉAiÀÄ°è ¨ÉlÖ ºÀvÄÀ ۪ɪÉAzÀÄ
CAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.
»ÃUÉà ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀgÄÀ µÀUÀ¼ÀÄ GgÀĽzÀªÀÅ. ªÀiÁgÀÄwUÉ
JgÀqÀÄ ªÀµÀð zÉÆqÀتÀ£ÁzÀ ²æãÁxÀ ©.J¸ï.¹ AiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®
zÀeÉðAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢zÀ. VÃvÁZÁAiÀÄðgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è D
ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà CAZÉ ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÀÄw ©.J. ªÉÆzÀ® ªÀµÀð
NzÀÄwÛzÀÝ. DUÀ¯Éà F ªÀÄÄAZÉ Cfð ¸À°è¹zÀÝ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ¤AzÀ
UÀĪÀiÁ¸ÉÛ PÉ®¸ÀPÉÌ DºÁé£À §A¢vÀÄ. ªÀiÁgÀÄw VÃvÁZÁAiÀÄðgÀ §½
ºÉÆÃV, “¸Ágï, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ¤AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉ §A¢zÉ. £À£ÀUÉ
¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä EµÀÖ«®è. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆâ®è” CAzÀ.
CzÀPÉÌ VÃvÁZÁAiÀÄðgÀÄ, “¯ÉÆà ¥ÉzÉÝÃ, EªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ £Á¼É E£ÉÆߧâ.
ºÁUÉà ¤£Àß fêÀ£ÀzÀ°è JµÉÆÖà d£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.
J°èUÉ ¥ÉÇùÖAUï DVzÉ” CAzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ EªÀ£ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ CAzÀ.
¸Àj UÀAlÄ ªÀÄÆmÉ PÀlÄÖ. ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆÃV PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃj ¤£Àß vÀAzÉ
vÁ¬Ä J®ègÀ£ÀÆß ¤£Àß §½UÉ PÀgɹPÉÆÃ. EAvÀºÀ CªÀPÁ±À
PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ. EµÀÄÖ ¢£À ªÉÆAqÀÄvÀ£À vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝ
ªÀiÁgÀÄw CAzÀÄ CzÉãÀÄ DVvÉÆÛà K£ÉÆÃ, ºÀ¸ÀÄ«£ÀAvÉ vÀ¯É C¯Áèr¹,
CªÀgÀÄ w½¹zÀAvÉAiÉÄà ªÀiÁqÀ®£ÀĪÁzÀ. ºÁUÉà F «µÀAiÀĪÁV vÀPÀët
HjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀiÁ¢AiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
J®èjUÀÆ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ.
PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è Erà ¸ÀA¸ÁgÀªÀÅ ²ªÀªÉÆUÉÎUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¹vÀÄ. C°è
MAzÀÄ aPÀÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. C°èAzÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ
gÁAiÀÄgÀ ¤vÀå ¥ÀæAiÀiÁt. DUÀ¯Éà ªÀiÁgÀÄw ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©.K ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è G£ÀßvÀ zÀeÉðAiÀÄ°è ¥Á¸ÁzÀ. ªÉÆzÀ®

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 19


gÁåAPï §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤VAvÀ EªÀ¤UÉ 5 CAPÀUÀ¼ÀÄ eÁ¹Û §A¢zÀÝgÀÆ
EªÀ£ÀÄ gÉUÀÄå®gï PÉÆøïð £À°è EgÀ°®è JA§ PÁgÀtPÁÌV gÁåAPï
PÉÆnÖgÀ°®è. £ÉÆÃr «¢ü ºÉÃVzÉ. PÉÆlÖgÀÆ PÉÆqÀzÀAwgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ
²æãÁxÀ£ÀzÀÆÝ NzÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ CªÀ¤UÉ ZÀ¼ÀîPÉgÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è
UÀĪÀiÁ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À ¹QÌvÀÄ. «±Àé£ÁxÀgÁAiÀÄgÀzÀÄÝ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§
ºÀoÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. JA¢UÀÆ vÀAzÉAiÀÄ ªÀiÁwUÉ JzÀÄgÁqÀzÀ
ªÀiÁgÀÄw EzÀPÉÌ M¦àzÀ. ºÉÃVzÀÝgÀÆ gÁAiÀÄgÀ ±ÀjÃgÀ PÀlÄ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ
®PÀé¢AzÀ ddðjvÀªÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ ¸Àé®à «±ÁæAwAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ
ºÁUÉà eÉÆvÉUÉ HjUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÀªÀiÁzsÁ£À
¹UÀĪÀÅzÉAzÀÆ J®ègÀÆ UÀAlÄ ªÀÄÆmÉ PÀnÖzÀgÀÄ.
CzÁUÀ¯Éà ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ ¨ÁåAQ£À ¥ÀæªÉÆõÀ£ï ¥ÀjÃPÉêAiÀÄ£ÀÆß ¥Á¸ÀÄ
ªÀiÁr, ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ªÀUð À zÀ DzÉñÀ §A¢vÀÄÛ. DzÀgÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ
F gÁåAQ£À ¤AiÀĪÀÄ¢AzÀ gÉÆù ºÉÆÃVzÀÝ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÀPÉÌ
K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛvÀÄÛ. UɼÉAiÀÄgÉÆqÀ£É EzÀgÀ
§UÉÎ ZÀað¹zÀ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä vÁ£ÀÄ «zÁå
E¯ÁSÉAiÀÄ°è G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÉà ªÀiÁvÀæ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ
JA§ CA±À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢vÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉ L.
K. J¸ï. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁV D E¯ÁSÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ.
¨ÁåAQ£À ¥ÀæªÉÆõÀ£ï wgÀ¸ÀÌj¹ L. K, E¸ï. ¥ÀjÃPÉëUÁV ¹zÀÞvÉ £Àr¹zÀ.
F ªÀÄzsÉå Hj£À°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É E®èªÁV ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀªÁ¸À
¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ gÁAiÀÄgÀÄ »rzÀ ºÀoÀPÁÌV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÆß
PÀnÖ¹PÉÆlÖ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw.
JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÁV L.K.J¸ï. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
ªÉÆzÀ® 50 gÁåAPï UÀ¼À°è MAzÁV vÉÃUÀðqÉAiÀiÁzÀ. EªÀ£À
CzÀȵÀÖªÉãÉÆà JA§AvÉ EªÀ¤UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ¯Éèà PÉ®¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ.
J®ègÀÆ ºÉaÑ£ÀzÁV EµÀÖ¥ÀqÀĪÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥ÉÇùÖAUï
zÉÆgÉvÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ «zÁå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯ÉèÃ
PÉ®¸ÀªÁV £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß
¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgɹPÉÆAqÀ. (E°èAiÀĪÀgÉ«UÉ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛ¥À
ªÀiÁrgÀ°®è - E§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÄ gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ²æúÀj. PÉÆ£ÉAiÀĪÀ¼ÀÄ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 20


vÀAV d®eÉ). EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀ «zÁå¨sÁå¸À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
vÀªÀÄä PÁ® ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr ºÁUÉà vÀAVAiÀÄ
ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EµÀÖgÀ ªÉüÉUÉ CªÀ¤UÁUÀ¯Éà 35 ªÀµð
À
ªÀAiÀĸÀÄì zÁnvÀÄÛ.
EµÀÄÖ ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà ²æãÁxÀ¤UÀÆ ¸ÀA§A¢üUÀ¼À¯Éèà ªÀÄzÀÄªÉ DV
ºÉÆìÄvÀÄ. CªÀ£À¢£ÀÄß CªÀ£À ºÉAqÀw CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀ. CªÀ¤UÉ
MAzÀgÀ »AzÉÆAzÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DzÀªÀÅ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É
PÀqÉ CµÁÖV £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀ°®è.
DUÀ §gÀ¹r°£ÀAvÉ §AzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÄAzÀgÉ gÁAiÀÄjUÉ gÀPÀÛzÀ PÁå£ÀìjUÉ
§°AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß OµÀzsÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ
PÀgÉvgÀ ÀĪÁUÀ ºÁ¢AiÀįÉèà CªÀgÀ ¥Áæt ¥ÀQë ºÁj ºÉÆÃVvÀÄÛ.
C°èAiÀĪÀgÉ«UÉ JAzÀÆ CwÛgÀzÀ ªÀiÁgÀÄw CAzÀÄ ªÀÄ£À zÀtÂAiÀÄĪÀµÀÄÖ
CvÀÄÛ ©lÖ. EzÁzÀ MAzÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ J°èAiÀÄÆ
ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèÃ
G½zÀgÀÄ. MAzÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀÄ gÁAiÀÄgÀ ªÀµÁð©ÞPÀ PÀªÀÄð
ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÀµð À zÀ ªÉÊPÀÄAoÀ ¸ÀªÀiÁgÁzsÀ£ÉUÉ J°è®èzÀ
£ÉAljµÀÖgÀÄ. J®è £ÉAlgÀzÀÆÝ MAzÉà ªÀgÀ¸É, “¨sÁVÃgÀy ªÀiÁgÀÄwUÉ
AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃ, £ÀªÀÄä PÀqÉ M¼Éî ºÀÄqÀÄV EzÉ.
CªÀ¤UÉãÀÆ ºÉaÑ£À ªÀAiÀĸÁìV®è 35 - 36 EgÀ§ºÀÄzÀÄ CµÉÖ. MªÉÄä
ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß §AzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ.” ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ EA¢£ÀªÀgÉ«UÀÆ
vÀ£Àß ªÀÄ£ÀzÀ C¼À®£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ vÉÆÃrPÉÆArgÀ°®è. CAzÀÄ
gÁwæ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ºÀÄnÖzÀA¢¤AzÀ JAxÀ C£ÀÄPÀÆ®¸ÀÜgÀ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ MAzÉÃ
¸ÀªÀÄ£É PÀµÖÀUÀ¼À£Éßà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. E°èAiÀĪÀgÉ«UÉ AiÀiÁªÀ £ÉAlgÀÆ
£À£Àß PÀqÉ wgÀÄV £ÉÆÃrgÀ°®è. £À£ÀߥÀà£ÀÆ £À£ÀߣÀÄß zÀÆgÀ ¸Àj¹zÀÝ. FUÀ
ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ ºÀÄzÉÝ £ÉÆÃr J®ègÀÆ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÄÀ ªÀgÉAzÀÆ, vÀ£ÀUÉ
fêÀ£À gÉÆù ºÉÆÃVzÉAiÉÄAzÀÆ E£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪɣÀÄ JAzÀgÀÄ. C¥Àà£À
¸Á«¤AzÀ CªÀÄä¤UÉ §Ä¢Þ ¨sÀæªÀÄuÉ DVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw Jt¹zÀ.
CAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÀ CªÀÄä ªÀÄvÉÛ ªÉÄïÉüÀ¯Éà E®è.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 21


ªÀiÁgÀÄwUÉ EzÉäzÀÄ zÉêÀgÀÄ MªÉÄä PÀµÀÖ PÉÆlÖ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À PÉÆlÄÖ
¸ÀÄR PÉÆlÖ. »AzÉAiÉÄà gÁåAPï ªÀAa¹ ªÀÄ£À¹ìUÉ DWÁvÀªÁUÀĪÀAvÉ
ªÀiÁrzÀ. CzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä L.K.J¸ï. ªÀiÁqÀĪÀAvÉ
¥ÉæÃgÉæà¹zÀ. vÀPÀÌ£À ºÁUÉ «zÁå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ C°èAiÀÄ
¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉ£ÀÄߪÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯Éà C¥Àà
CªÀÄäj§âgÀ£ÀÆß QvÀÄÛPÉÆArzÀÝ.
CtÚ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ K¼ÀzÀAvÉ
ªÀÄļÀÄUÀÄwÛgÄÀ ªÀ. vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀ£À
gÀƦ¹PÉÆAqÀgÀÄ. AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀgÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÀµÖÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÉýPÉƼÀÄîªÀªÀgÉà ºÉÆgÀvÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ AiÉÆÃa¸ÀĪÀªÀj®è.
DUÀ¯Éà E§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÆ vÀªÀÄVµÀÖ §AzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DV ªÀÄ£É
PÀnÖ zÀÆgÀ ¸Àj¢zÀÝgÀÄ.
E£ÀÄß Hj£À°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ßÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ vÀAV
PÉüÀÄwÛzÁݼÉ. EzÉ®èªÀ£ÀÆß ¥ÀgÁªÀIJð¹zÀ ªÀiÁgÀÄw CAzÀÄ PÀ°vÀ ¥ÁoÀ
- AiÀiÁªÀÅzÀgÀ »AzÉAiÀÄÆ £Á£ÀÄ ©Ã¼À¨ÁgÀzÀÄ. §gÀĪÀÅzÀÄ §AzÉÃ
wÃgÀÄvÀÛzÉ. ºÉtÄÚ ºÉÆ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ vÀ£U À É JA¢UÀÆ DV §gÀĪÀÅ¢®è.
vÁªÀgÉAiÀÄ J¯ÉAiÀÄ ªÉÄît ¤ÃgÀ ºÀ¤AiÀÄAvÉ EgÀÄªÉ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ.

(ªÀÄÄVzÀÄzÀÄ).

PÀ£ÀßqÀPÀ°UÉ ¨ÉÃPÀÄ
¤ªÀÄä ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
UɼÉAiÀÄjUÉ NzÀ®Ä ºÉý.
¤ªÀÄä ¨ÁèUÀÄ, eÁ®vÁtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¹.
¤ªÀÄä HgÀ°è MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ° CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 22


PÀ£ÀßrUÀ£À PÀtÚ°è CªÉÄjPÀ - 8
§ÄPÁÌA§Ä¢ü PÀȵÀÚªÀÄÆwð
(ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)

`` ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß, E°èAiÀÄ


PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼£
À ÀÄß ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ
w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀjUÉ E°èAiÀÄ
¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ
§AzÀªÀjUÉ w½AiÀĺÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ §ºÀ¼À
vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ.”

¤ÃªÉãÀAwÃj? ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ K£ÀÄ? PÀ£ÀßqÀ


PÀ°UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƽî: kannadakali@yahoo.com

31 ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ
CªÉÄÃjPÁPÉÌ zÀ±Àð£ÁyðUÀ¼ÁV §gÀĪÀªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£.É
CªÉÄÃjPÁPÉÌ PÉ®ªÁgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀĪÀªÀgÀÄ E°è J°è
G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉÆ CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ
ªÀÄÄ£Àß, E°èAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¸Àé®àªÀÄnÖUÁzÀgÆ À
w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀjUÉ E°èAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ
UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀªÀjUÉ w½AiÀĺÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.
E®è¢zÀÝgÉ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgU É ÉƼÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ.

PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ, E°è£À ¥É¤ì¯ïªÉäAiÀiÁ gÁdåzÀ


¦üû®qÉ°áAiÀiÁzÀ°è MAzÀÄ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀAiÀĸÁìzÀ
zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÉÆà ªÀÄUÀ£ÉÆà EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÀQët
¨sÁgÀvÀzÀ ZÉ£ÉßöÊ JA§ Hj¤AzÀ §A¢zÀÝgÀÄ.
ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÁxÀðªÁV ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ JzÀÄjUÉ
JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀĪÉÇAzÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV D
ªÀÄUÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄzÁÝVzÀÄÝ, DPÀµÀðPÀªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. D ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 23


DvÀ vÀ¯É ¸ÀªÀj PÉ£ÉßAiÀĪÉÄÃ¯É PÉʬÄlÖ. AiÀiÁªÀ »jAiÀÄ
ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀªÀ£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀÄzÉ. DvÀ zÀnÖ ¥ÀAZÉAiÀÄ£ÀÄßnÖzÀÝ.
CzÀÄ ¸Àr®ªÁV ©Ã¼ÀĪÀAvÁVvÀÄÛ. ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ F
zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ C²èîªÁV ªÀwð¹zÁÝ£ÉAzÀÄ PÀÆqÀ¯É
¥Éǰøï E¯ÁSÉUÉ ¥sóÇÉ Ã£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ. JµÀÄÖ UÉÆÃUÀgÉzÀgÀÄ
¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ°®è. ¥Éǰøï D¦üûøÀgï §AzÀÄ D zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÄÀ ß
¸ÉÖñÀ¤ßUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃzÀgÀÄ. §ºÀ¼À ºÉÆvÁÛzÀ £ÀAvÀgÀ
ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¬ÄvÀÄ. D ªÀÄ£ÉAiÀiÁvÀ M§â ¯ÁAiÀÄgï
ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV $23,000 vÉvÀÄÛ vÁvÁÌ°PÀªÁV CªÀgÀ£ÀÄß
©r¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ. ¥ÀæPÀgÀt EµÀÖPÉÌà ªÀÄÄV¢®è. D PÉøÀÄ
RįÁ¸ÉAiÀiÁUÀĪÀªg À ÉUÀÆ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÉÖñÀ¤ßUÉ NqÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
£ÉÆÃr ¥Àæ¸ÀAUÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄlÖPÉÌ §A¢vÀÄ JAvÀ!

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÉÆAzÀÄ eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AvÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ


UËqÀ£ÉƧ⠺ÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀ. C°è E°è
wgÀÄUÁrPÉÆAqÀÄ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀlÖzÀ
ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÀÄ 50-60 ªÀĺÀrUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ
PÀlÖqÀ. CzÀ£ÀÄß PÀvÉÛwÛ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â T¯Ár
CªÀgÀ §½UÉ §AzÀÄ ºÉzÀj¹ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÀ.
CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÁUÀ, CªÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ
ªÀĺÀrUÀ½ªÉ JAzÀÄ Jt¸ÀÄwÛgÀÄ«j, ªÀĺÀrAiÉÆAzÀPÉÌ MAzÀÄ
gÀÄ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝ°è ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÉÖñÀ¤ßUÉ
PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀj¹zÀ. D UËqÀ 5
ªÀĺÀrUÀ¼£ À ÀÄß Jt¹zÉÝÃ£É JAzÁUÀ, D T¯Ár CªÀjAzÀ 5
gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÀÆAqÀÄ JzÉÝélÖ. UËqÀ£À ºÉAqÀw, CªÀ£ÀÄ
AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¸ÀzÉ, 5 gÀÄ¥Á¬Ä zÀAqÀ ªÀiÁr¢j
JAzÀ¼ÀÄ. UËqÀ, ºÉAqÀwUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀiÁr, ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ UÀnÖAiÀiÁV
PÀÆUÀ¨ÉÃqÀ, £Á£ÀÄ Jt¹zÀÄÝ 10 ªÀĺÀr, CªÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ 5
gÀÄ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀæ JAzÀ£ÀAvÉ!

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 24


¸ÀÄ¢Ý
PÀ£ÀßqÀ PÀ° §½î ºÀ§ÄâwÛzÉ
MgÉUÁ£ï gÁdåzÀ PÉÆgÁé°¸ï MAzÀÄ ¸ÀtÚ HgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
PÀ£ÀßrUÀjzÁÝgÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀ D¸É EzÉ. DzÀgÉ ¨ÉQÌUÉ UÀAmÉ
PÀlÄÖªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ºÉÃUÉ? EzÉÆÃ, gÁeÉñÀéj (rajdin @
Comcast.net) CªÀgÀ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÁÝgÉ. EzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ
PÀ°AiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÉA§® EzÉ. FUÁUÀ¯É 15 ªÀÄPÀ̼ÀÄ
£ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÁÝgÉ. «±ÉõÀªÉAzÀgÉ, E°è£À vÀ«Ä¼ÀÄ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ
PÀÆqÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÉ PÀ½¸ÀÄwÛzÁÝgÉ!
gÁdzsÁ¤ ¥ÉÆÃmïð¯ÁAr£À°è ºÉZÄÀ Ñ PÀ£ÀßrUÀjzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ
PÀÆlQæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÉ. DzÀgÉ C°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° E®è. gÁeÉñÀéj CªÀgÀÄ
PÉƪÁð°¸ï¤AzÀ ªÁgÀªÁgÀªÀÇ ¥ÉÆÃmïð¯ÁåArUÉ §AzÀÄ PÀ£ÀßqÀ
PÀ°¸À®Ä ¹zÀÞjzÁÝgÉ. ¥ÉÆÃmïð¯ÁåAqï PÀ£ÀßrUÀgÉ ¤ÃªÉãÀAwÃj?
vÀ®ºÁ¹AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÀAzÀ
¥sÁèjqÀzÀ vÀ®ºÁ¹ ¥ÀlÖtzÀ°è £ÀªÀgÁwæAiÀÄ ±ÀĨsÀ ±ÀĨsÀ UÀ½UÉAiÀÄ°è
(CPÉÆÖ§gÀ) PÀ£ÀßqÀ PÀ° ±Á¯É “PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÀAzÀ” ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. gÀÆ¥À²Ãæ
(drroopashri @ gmail.com) EzÀgÀ gÀƪÁj. CªÀjAzÀ¯É PÉý:
(http://puttiprapancha.blogspot.com/2010/10/blog-post_13.html)
PÀ£ÀßqÀ«®èzÀ F ºÉÆgÀzÉñÀzÀ°è ¥ÀÄnÖUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ
¸ÁºÀ¸ÀªÉà C£ÉÆßÃzÀÄ ªÉÆzÀ°AzÁ UÉÆwÛzÉÝ DzÀgÀÆ EwÛÃZÉUÉ CzÀgÀ
CjªÁUÀÄwÛzÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ ¥ÀÄnÖ FUÀ ªÁgÀPÉÌgÀqÀÄ
CzsÀð ¢£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ english
ªÀiÁvÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÁݼÉ. JµÉÖà £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrzÀÆæ CªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä
ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀÄ EAV趣À¯ÉèÃ. CªÀ¼À ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼ÃÉ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁvÁqÀĪÀ ºÁUÉ DzÉæ CªÀ½UÀÆ ªÀiÁvÁqÀ®Ä GvÁìºÀ §gÀÄvÉÛ C¤¹ PÁè¸ï
±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt CAzÀÄPÉÆAqÉ.
PÁè¸ï ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÉãÉÆà ¸Àj. DzÉæ ºÉý PÉÆqÉÆÃzÉãÀÄ? ºÉÃUÉ?
CAvÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÀ¯É PÉr¹PÉÆAqÉ. £Á£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÀ°w®è, E£ÀÆß
F ¥ÀÄlÖ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý PÉÆqÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÀ¥Àà... ¸Àj, JA¢£ÀAvÉ `UÀÆUÀ¯ï
zÉêÀgÀ' ªÉÆgÉ ºÉÆÃzÉ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 25


DUÀ £ÀAUÉ ¹PÀÌ ªÉÆzÀ® vÁt PÀ£ÀßqÀ PÀ°. C°èAiÀÄ ²æÃ. «±ÉéñÀégÀ ¢ÃQëvÀ
CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ CªÀgÀ GvÀÛgÀ ``¨sÁµÉ PÀ°¸À/AiÀÄ®Ä
vÀPÀÌ ªÁvÁªÀgÀt CªÀ±Àå. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå EzÀÝgÉ, PÀ£ÀßqÀ
Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ ©¼ÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ vÁ£ÁUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. F ¢±ÉAiÀÄ°è,
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ£Éß ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj. ªÀÄPÀ̼ÀÄ E°è
±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀªÀÇ E®èzÉ ¸ÀàµÀÖªÁV ¤ªÀÄäqÀ£É
PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éè ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛgÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è vÁªÉǧâgÉ PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀ®Ä »AzÉÃlÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛg.É
¤ÃªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥Àæ²ß¹zÀgÀÆ GvÀÛgÀ EAVèö£À¯Éè ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ
zsÉÊAiÀÄðUÀÄAzÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢AzÀ wzÀÄÝvÀÛ, CªÀgÀÄ ºÉýzÀÝ£Éß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉý, ªÀÄPÀ̽AzÀ
ºÉý¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ fun C¤¸À¨ÉÃPÀÄ; ºÉÆÃgÁl ¨ÉÃqÀ.
¨ÉÃgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆqÀ£É ¨ÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀ° F ¤nÖ£À°è §ºÀ¼À
CªÀ±Àå. ¨ÉÃgÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CzÀÄ
`C¸ÀºÀd' JA§ ¨sÁªÀ£É ¨ÁgÀzÀÄ.” »ÃVvÀÄÛ. »ÃUÉAiÉÄ, GvÀÛgÀ
PÀå°¥sÉƤðAiÀÄzÀ ¸ÀAzsÁå gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃj PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ
¥sÀtÂÃAzÀæ ªÀiÁAPÀ¼É ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ZÁazÀgÀÄ.
EªÀgÉ®ègÀ ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ D²ÃªÁðzÀ¢AzÀÀ `PÀ£ÀßqÀ PÀ° PÀAzÀ'
C£ÉÆßà ¥ÀÄlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£Àß E£Éß÷äÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä
¤zsÀðj¹gÀĪÉ.
¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ªÀiÁw£À PÀqÉUÉ ºÉZÀÄÑ, ªÀÄPÀ̽UÉ PÀxÉ ºÉüÀÄvÁÛ, CªÀgÀ
PÉÊAiÀįÉèà ºÉý¸ÉÆÃzÀÄ.. C®èzÉ `ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ CPÀëgÀ' PÀ°¸ÉÆà AiÉÆÃd£É
CzÀÄ DlzÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÁoÀ C£ÉÆßà jÃwAiÀÄ°è. EzÀPÉÌ ¸ÀÆàwð F vÁtUÀ¼ÀÄ
`Kids matter' ªÀÄvÀÄÛ `No time for flash cards'. EzÀ£Àß £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ
CPÀëgÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸ÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÉ C£ÉÆßÃzÀÄ E£ÉÆß w½¢¯Áè... £ÉÆÃqÉÆÃt
K£ï ªÀiÁrÛë CAvÀ... ¸ÀzÀåPÉÌ `C' CPÀëgÀzÀ printout UÉ CQÌ PÁ¼À£ÀÄß
CAn¸ÀĪÀÅzÀÄ. w£Àß®Ä `C£Á£À¸ï', `C£Àß', `C' DPÁgÀzÀ zÉÆøÉ...
K£ÀAwÃgÁ?
EzÀPÉÌ ¤ªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÁAiÀÄ£ÀÆ ¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄUÉ w½zÀ ºÉƸÀ PÀ°PÁ
«zsÁ£ÀU¼ À À£Àß ºÀAaPÉƽî. £ÀªÀÄä ¥ÀÄmÁtÂUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ¤ªÀÄä
¥ÉÆæÃvÁìºÀ EgÀ°.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 26


PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÉ? ªÉÆzÀ®Ä §¼À¹!
PÀÈ¥É: http://www.gulfkannadiga.com/news-23698.html
EAVèö£À ªÉÄð£À ªÁåªÉÆúÀ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ EA¢£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÄÀ ªÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÀjAiÀiÁV §¼À¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀÄPÀ£ÀßqÀ
ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»w PÉ.J¸ï.J¯ï. ¸Áé«Ä PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ
vÁ®ÆPÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÄÉ äüÀªÀ£ÀÄß (gÀ«ªÁgÀ ªÉÄà 9, 2010)
GzÁÏn¸ÀÄvÀÛ ºÉýzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ±À§Ý CxÀðªÀ£ÀÄß EvÀgÀ
¨sÁµÉUÀ½AzÀ PÉý w½AiÀĨÉÃPÁzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è £Á«zÉÝêÉ. ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉ PÀµÖÀ
JA§ CeÁÕ£À¢AzÀ EA¢£À AiÀÄĪÀPÀgÀÄ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÆgÉ
ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀ G½¸À®Ä AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß
¥ÉæÃgÉæ¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.
PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ, ªÉÄÃ9: DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÁåªÉÆúÀ ºÉZÁÑUÀÄ wÛgÀĪÀ
EA¢£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ zÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÀjAiÀiÁV §¼À¸ÀĪÀ
CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀ ºÁUÀÆ ¸Á»w
PÉ.J¸ï.J¯ï.¸Áé«Ä ºÉýzÁÝgÉ.
PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀß D±ÀæAiÀÄzÀ°è UÉÆÃ¥ÁrAiÀÄ
PÁAvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀoÁgÀzÀ°è ¤«Äð¸À¯ÁzÀ ¢.J.Dgï.G¥ÁzsÁåAiÀÄ
ªÀÄAl¥ÀzÀ°è£À ¢.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ZÀqÀUÀ ªÉâPÉAiÀÄ°è gÀ«ªÁgÀ £ÀqÉzÀ
PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ CªÀgÀÄ
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ ºÀ¤UÀªÀ£À ¸Á»w JZï.qÀÄArgÁeï
ªÀiÁvÀ£Ár, CPÁqÀ«Ä, ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀ jAzÀ PÀ£ÀßqÀ
¨sÁµÉAiÀÄ GzÁÝgÀ ¸ÁzsÀå«®è. PÀ£ßÀ qÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ
ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è §¼À¹PÉÆAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß G½¹ ¨É¼¸ É À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ
C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ.
ºÉaÑ£À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°vÀÄ
JAf¤AiÀÄgï, qÁPÀÖgï DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀÄvÁÛgÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁgÀÄ
PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»wAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ
§AiÀĸÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÁV EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¹Üw vÀÄA¨Á
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀĪÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è N¢zÀªj À UÉ GzÉÆåÃUÀzÀ ¨sÀgÀªÀ¸É
¹UÀĪÀªÀgÉUÀÆ F ¥Àj¹Üw »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ
ºÉýzÀgÀÄ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 27


¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£À
PÀÈ¥É: http://sampada.net/article/26869
£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ £ÁrAiÀÄ°è ¨ÉgÉvÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
1969 £Éà dįÉÊ 17 §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¢£À. CAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À
ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©.JA D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è(ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ
PÁåA¥À¸ï) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ
¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è MAzÀÄ ºÉƸÀ CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß
§gÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ
¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À CAUÀ.
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå zsÉåÃAiÀÄ: ``¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ
¸ÀAWÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ, ¨sÁµÉUÀ¼À ªÉÊeÁÕ¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ CAvÀgï
¨sÁµÁ±Á¸ÀÛç ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CUÀvÀå LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ²æêÀÄAvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°èªÀ ¤¥ÉÆæÃvÁìºÀ
¤ÃqÀÄvÁÛ, zÉñÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ LPÀåvÉUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀŪÀÅzÀÄ F
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå zsÉåÃAiÀĪÁVzÉ.''
PÀ£ÀßqÀPÉÌ ±Á¶ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ®©ü¹gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è w½¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄ,
¥ÁæxÀ«ÄPÀªÁV F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ
¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ¯Éèà ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ°ªÉ JA§ ¸ÀĢݬÄzÉ, PÁzÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt.
¸ÀA¸ÁÜ¥À£Á ¢£À: ¸ÀA¸ÉÜ EzÉà dįÉÊ 17 2010gÀAzÀÄ 41 ªÀ¸ÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÆgÉʹ 42£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§âªÀ£ÀÄß CZÀj¹PÉÆArvÀÄ. EzÉà ±ÀĨsÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁµÉAiÀÄ ²PÀët ¤AiÀĪÀÄ, AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
§¼ÀPÉUÀ¼ÀÄ JA§ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À «ZÁgÀ
«¤ªÀÄAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁµÁ ²PÀëtzÀ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀÄAr¸À®Ä
C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀ£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVvÀÄÛ. ‘¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ:
¨sÁµÁªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĸÀA¸ÀÌöÈwªÁzÀ' JA§ «ZÁgÀUÉÆö×AiÉÆA¢UÉ
F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ dįÉÊ 15gÀAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ qÁ. r.¦. ¥ÀmÁßAiÀÄPï
gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ²æêÀÄw. C¤vÀ ¨sÀmÁßUÀgï eÉÊ£ï, dAn
ÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÈÀ ¢Þ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, ªÀÄÄRå
CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. E. CuÁÚªÀįÉÊ, J¸ï. J¸ï. ¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ J.PÉ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 28


«Ä±ÁægÀªÀgÀÄ ¨sÁµÀt ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ C¢üªÉñÀ£z À À°è '¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ
UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è' ºÉÃUÉ C©üªÀÈ¢Þ
ºÉÆAzÀÄwÛªÉAiÉÄAzÀÄ gÁdåzÀ ««zsÀ PÁAiÀÄðWÀlPÀUÀ¼ÀÄ w½¹zÀªÀÅ.
2£Éà ¢£ÀªÁzÀ dįÉÊ 16gÀ «µÀAiÀÄ '¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÁµÁ ²PÀët: gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
¥ÀoÀåPÀæªÀÄ zÀȶÖPÉÆãÀ, ªÀiÁvÀȨsÁµÁ ¨ÉÆÃzsÀ£É, C¢üPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ, C¸ÀÆavÀ
¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ, C½«£ÀAa£À°ègÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ, UÀÄqÀØUÁqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ' DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀA¸ÀgÁeï zÀĪÀ, GzÀAiÀÄ£ÁgÁAiÀÄt
¹AºÀ, PÉ.PÉ¥sÉÆ ªÀÄvÀÄÛ PÉ. gÁªÀĸÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀÄAr¸À°zÀÄÝ, EzÀgÀ
CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæ. gÀªÀiÁPÁAw CVߺÉÆÃwæ, zɺÀ° «±Àé«zÁå®AiÀÄ,
ªÀ»¸À°zÁÝgÉ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ £ÀAvÀgÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è N.J£ï.P˯ï, Dgï.PÉ.
¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ ¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð ¥ÀæzsÁ£À ¨sÁµÀtPÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀA¸ÁÜ¥À£Á ¢£ÀªÉà DzÀ dįÉÊ 17gÀAzÀÄ `¨sÁµÁ ²PÀët: ¸ÀºÀ¸Àæ UÀÄjUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ' JA§ÄzÀÄ «µÀAiÀĪÀ¸ÀÄÛªÁVvÀÄÛ. DAiÀÄÝ ¨sÁVUÀ¼À
C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÁÜ£À vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ
ªÀĺÀvÀÛgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁzÀ gÁ¶ÑçÃAiÀÄ C£ÀĪÁzÀ «ÄµÀ£ï [National
Translation Mission(NTM)], ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À ¨sÁ¶vÀ zÀvÁÛA±À
MPÀÆÌl [Linguistic Data Consortium for Indian Languages(LDC
IL)],gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëuÁ ¸ÉêÉ-¨sÁgÀvÀ [National Testing Service(NTS)],
¨sÁµÁ ªÀÄAzÁQ¤ EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨sÁµÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
CAvÀeÁð®: http://www.ciil.org/

®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÁV CºÁé£À


CªÉÄÃjPÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå gÀAUÀ ªÀÄvÉÛ aUÀÄgÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À
C¢üªÉñÀ£À 2011gÀ ªÉÄà wAUÀ¼ÀÄ GvÀÛgÀ PÀå°¥sÉƤðAiÀÄzÀ°è
dgÀÄUÀ°zÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀÆl ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå UÉÆö×UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ
ºÀ¸ÀÛ ZÁaªÉ. JA¢£ÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAqÀ£É, ªÁZÀ£À, PÀ«UÉÆö×UÀ¼ÀÄ
¸Á»vÀå ¥ÉæëÄUÀ½UÉ gÀ¸ÀzÀÆl ¤ÃqÀ°ªÉ. EvÀgÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ£ÀÄß
¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Æ ,EwÛÃZÉUÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀæZÀÄgÀ¥Àr¸À®Æ
EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÉâPÉAiÀiÁUÀ°zÉ. «±ÉõÀªÁV, ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À
¸ÀAPÀ®£À MAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ F C¢üªÉñÀ£ÀzÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. ¤ªÀÄä
C£ÀĨsÀªÀ, «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, UÀº£ À ª
À ÁzÀgÆ
À ¸ÀÄ®°vÀªÁV, ºÉüÀĪÀ

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 29


§gÀºÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÀÄ. C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ §gÀºÀUÀ½UÉ DzÀåvÉ
EzÉ. r¸ÉA§gÀ 15, 2010gÀ M¼ÀUÉ ¤ªÀÄä ¥Àæ§AzsÀU¼ À À£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹: wæªÉÃt ²æäªÁ¸ÀgÁªï (sritri@gmail.com), JA.Dgï.zÀvÁÛwæ
(Dattathri_M_R@yahoo.com)

CUÀÎzÀ mÁå¨Éèmï
C±ÉÆÃPÀ
MAzÀƪÀgɸÁ«gÀ gÀÄ¥Á¬ÄAiÀÄ°è UÀtPÀªÉÃ? ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ
CvÀåAvÀ «ÄvÀzÀgÀzÀ°è CAvÀeÁð® eÁ¯Ál,¥ÀzÀ¸ÀA¸ÀÌgÀtzÀAvÀºÀ CUÀvÀå
vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ,«rAiÉÆà PÁ£ÀágÉ£ïì
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÉ.ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀaªÀ
PÀ¦¯ï ¹¨Á¯ï EzÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr,ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¨É¯É E£ÀÆß
E½AiÀÄĪÀ §UÉÎ D±ÁªÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.EzÀgÀ°è °£ÀPïì
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ vÀAvÁæA±À §¼À¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV: http://armdevices.net/2010/07/23/indias-35-tablet-is-based-on-
my-video/
Here come the IPad Killer!
http://www.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/07/23/india.thirty.five.dollar.laptop/inde
x.html?hpt=Sbin

¤ªÀÄÆäj£À PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀªÀiÁZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß


ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹:
kannadakali@yahoo.com

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 30


MvÀÛ`AiÀÄå’gÀ
eÉÆÃgÁV NzÀÄvÀÛ £ÀPÀ°¹
¥Á¼ÀåzÀ CZÀÄåvÀAiÀÄå, CzsÁåAiÀÄUÀ½UÉÆAzÉÆAzÀÄ C£ÀªÀ±Àå ¨sÁµÉå,
ªÁPÀåUÀ½UÉÆAzÉÆAzÀÄ ªÀiË®ågÀ»vÀ ªÁåSÉå, C£Àå ºÀÄgÀĽ£À UË¥Àå
«ªÀgÀuÉ , gÀªÀÄå £ÀÄrUÀ¼À mÁå¥ï ¨Áå¯É qÁå£ïì UÀ½AzÀ vÀxÀåUÀ¼À vÀĽvÀ
¨ÉÃPÉ? Cw ¥ÁArvÀå! «zÁå¨sÁå¸À¢AzÀ UÀ½¹zÀ DqsÀå ªÀÄgÁåzÉ ¨sÁUÀåUÀ¼À
vÁådå ! JAxÀ C¸ÀºÀå ºÁ¸Àå!

zÉÆÃ¸É MUÀlÄ
zÉÆÃ¸É PÁªÀ°UÉ ºÀvÀÄÛ zÉÆøÉ, PÁªÀ°AiÀÄ°è K¼ÀÄ zÉÆøÉ
¨Á¼É J¯ÉAiÀÄ°è DgÀÄ zÉÆøÉ, MlÄÖ JµÀÄÖ zÉÆøÉ?

GvÀÛgÀ: MAzÀÄ zÉÆøÉ. EzÀ£ÀÄß «ªÀj¸À §°ègÁ?


C¥Ààl PÀ£ÀßqÀ wAr zÉÆøÉ. §UÉ §UÉAiÀÄ zÉÆøÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ
CZÀð£Á ºÉ¨ÁâgÀ CªÀgÀ ¨ÁèUÀ£ÀÄß £ÉÆÃr: http://archana-
hebbar.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ eÁvÉæ


EAlgï£Éðmï AiÀÄÄUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃVªÉ;
UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀɼÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ UÉzÀÝ®Ä ºÀwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀ
§gÀºÀUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀgÀÄ zÀÆgÀªÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. EAxÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è,
PÀ£ÀßqÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¯ÉÃRPÀgÄÀ , ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß
MAzÀÄUÀÆr¸À®Ä eÁvÉæ K¥Àðr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄAUÀ¼Æ À j£À £ÉºÀgÀÄ
ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è CPÉÆÖ§gÀ 24 jAzÀ 31gÀ ªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸À¥ÁÛºÀ
£ÀqÉAiÀÄ°zÉ. jAiÀiÁ¬Äw zÀgz À À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl EzÉ. 100PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ
ªÀĽUÉUÀ¼À°è ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæPÁ±À£ÀUÀ¼À, «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À, ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ, ¸Á»vÀå
¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå. EzÀgÀ°è ªÀÄPÀ̼À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀ
AiÉÆÃd£É «±ÉõÀªÁVzÉ.

¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 31


¸ÀA. 5, ¸ÀA. 2-3 dÆ£À-¸À¥ÀÖA§gÀ 2010 PÀ£ÀßqÀ PÀ° 32

You might also like