You are on page 1of 34

§¹i häc hµng h¶i 1999

C©u I: 1.1. Cho biÕt c¸c lo¹i nguyªn liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt gang; nguyªn
t¾c vµ c¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang?
(dung dÞch NH3)
A + AgNO3 B + C + Ag↓
(t )
0

B + NaOH D + H2O + NH3↑


(t0)
D + NaOH E + Na2CO3
CaO

(askt)
E + Cl2 G + HCl
(t )
0

G + NaOH CH3OH + H
(C¸c chÊt A, B, C … H viÕt ë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o v¾n t¾t).
C©u II:
Hçn hîp A gåm Mg vµ kim lo¹i M ho¸ trÞ 3, ®øng tríc hydro trong d·y ho¹t ®éng
ho¸ häc. Hoµ tan hoµn toµn 1,275 gam A vµo 125 ml dung dÞch B chøa ®ång
thêi HCl nång ®é C1 (M) vµ H2SO4 nång ®é C2 (M), thÊy tho¸t ra 1400 ml lÝt khÝ
hydro (®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn) vµ dung dÞch D. §Ó trung hoµ hoµn tiµn lîng
axit d trong D cÇn dïng 59 ml dung dÞch Ba(OH)2 1M. Sau khi trung hoµ dung
dÞch D cßn thu ®îc 0,0375 mol mét chÊt kÕt tña kh«ng tan trong HCl.
1. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ë d¹ng ion thu gän.
2. T×m C1 vµ C2 cña dung dÞch B.
3. T×m nguyªn tö khèi cña kim lo¹i M (AM) vµ khèi lìng mçi kim lo¹i trong hçn hîp
A ®em thÝ nghiÖm. BiÕt r»ng ®Ó hoµ tan 1,35 gam M cÇn kh«ng qu¸ 200 ml
dung dÞch HCl 1M.
C©u III:
§èt ch¸y hoµn toµn mét lîng hai rîu X vµ Y lµ hai ®ång ®¼ng liªn tiÕp trong d·y
®ång ®¼ng r¬ô no ®¬n chøc, thu ®îc 11,2 lÝt CO2. Còng víi lîng hçn hîp trªn
cho ph¶n øng víi Na d th× thu ®îc 2,24 lÝt Hydro. C¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ë
®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hai rîu trªn. TÝnh thµnh phÇn % khèi lîng mçi
rîu trong hçn hîp.
2. Ph©n tö X cã sè nguyªn tö c¸cbon Ýt h¬n trong ph©n tö Y. S¶n phÈm oxy ho¸
tõ tõ cña Y kh«ng tham gia ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 (cã dung dÞch NH3).
+ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y.
+ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng este ho¸ cña X vµ Y víi axit Motacrylic (kÌm theo
®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã). Nªu c¸c s¶n phÈm este nµy trong thùc tÕ.
C©u IV A: 1. Hçn hîp kim lo¹i vôn gåm Al, Fe vµ Ag. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p
ho¸ häc ®Ó t¸ch mçi kim lo¹i trªn ra khái hîp chÊt vÒ d¹ng nguyªn chÊt.
2. a. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Anilin tõ benzen, kÌm theo ®iÒu kiÖn
ph¶n øng nÕu cã.
b. H·y hoµn thµnh s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau ë d¹ng viÕt thµnh ph¶n øng vµ gäi tªn
c¸c chÊt X, Y vµ Z:
+ C2H5OH + HCl + NH3 + HNO3
CH3 – CH – COOH X Y X Z + N2 + H2O
NH2 HCl (xt)
C©u IV B: 1. Hçn hîp Al2O3, Fe2O3 vµ vôn ®ång. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó t¸ch mçi chÊt trªn vÒ d¹ng nguyªn chÊt.
2. Tr×nh bµy quy t¾c ZaixÐp vÒ t¸ch níc cña rîuc vµ quy t¾c céng HX vµo anken
vµ Maccopnhic«p. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c chÊt A, B, C , D, E, G trong c¸c d·y
chuyÓn ho¸ sau:
H2SO4 ®, t0 H2O; t0
a. CH3 – CH2 – CH2 CH2 – CH2OH A B
H2SO4 ®, t0 Br2 (dung dÞch)
b. C5H11OH D CH3 – CHBr – CHBr – CH2 – CH3
H2SO4 ®Æc, t0 +HCl Cl
c. C5H11OH G CH3 - C - CH2 – CH3
xóc t¸c CH3

Trêng cao ®¼ng s ph¹m b¾c giang 1999


C©u I:
1. Cation R3+ cã cÊu h×nh electron ë líp ngoµi cïng lµ 2p6.
- ViÕt cÊu h×nh electron cña R vµ cho biÕt vÞ trÝ cña nã trong b¶ng hÖ
thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
- Anion X2- còng cã cÊu h×nh gièng R3+. Cho biÕt nguyªn tè X lµ nguyªn tè
nµo? ViÕt cÊu h×nh electron cña X.
- Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña R vµ X. Cho vÝ dô minh ho¹.
2. B»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc nµo ngêi ta cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc Ag tõ dung
dÞch AgNO3. ®îc Mg tõ MgCl2? ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
C©u II:
1. §ång ®¼ng lµ g×? C¸c rîu etylic, n –propilic, iso – propylic cã ph¶i lµ ®ång
®¼ng cña nhau kh«ng? T¹i sao?
- C¸c hydrocacbon nµo díi ®©y lµ ®ång ®¼ng cña nhau:
CH2
CH2 H2C CH2 H2 C CH2 CH2 CH2

H2C CH2 H2C CH2 H2C CH2 CH2 CH – CH2 H2C CH – CH2 –
CH3
2. ThÕ nµo lµ rîu bËc I, bËc II, bËc III? CHo vÝ dô. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y
ph©n biÖt c¸c rîu ®ã.
C©u III:
NhiÖt ph©n hoµn toµn 3,78 gam hçn hîp gåm hai muèi Al(NO3)3 vµ AgNO3 ngêi ta
thu ®îc 8,4 lÝt hçn hîp khÝ (ë ®ktc) vµ chÊt r¾n A gåm mét «xÝt kim lo¹i vµ mét
kim lo¹i.
1. TÝnh phÇn tr¨m mçi muèi trong hçn hîp ®Çu.
2. TÝnh khèi lîng dung dÞch NaOH 4M (d = 1,15 gam/ml) ®Ó cã thÓ hoµ tan tèi
®a lîng chÊt r¾n A.
C©u IV:
Cho 4,2 gam mét an®ehit A ®¬n chøc, m¹ch hë ph¶n øng hoµn toµn víi dung
dÞch AgNO3 trong dung dÞch NH3 d ngêi ta thu ®îc hçn hîp muèi B. NÕu cho lîng
b¹c t¹o thµnh t¸c dông víi dung dÞch HNO3 d thu ®îc 3,79 nlÝt khÝ NO2 ë 270C vµ
740 mmHg.
1. T×m c«ng thøc ph©n tö, c«ng thøc cÊu t¹o cña A.
2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ A tõ N – Butan.
3. Nªu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña A.
C©u V A.
1. Cho K, Zn, Fe lÇn lît vµo c¸c dung dÞch sau: CuSO4 vµ ZnCl2. ViÕt c¸c ph¶n øng
ho¸ häc cã thÓ x¶y ra.
2. H·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc cã thÓ x¶y ra khi cho axit
aminoaxªtic lÇn lît t¸c dông víi Na, NaOH, HCl, C2H5OH (cã H2SO4 ®Æc).
C©u V b.
1. Sù thuû ph©n muèi lµ g×? Cã mÊy trêng hîp muèi bÞ thuû ph©n? Cho vÝ dô.
2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra theo s¬ ®å sau:

Cr2O3 → Cr → CrCl2 → Cr(OH)2


Cr(OH)3
Cr2O3 ← Na2Cr2O7 ← Na2CrO4 ←NaCrO2
CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 1999
C©u I:
1. Gi¶i thÝch t¹i sao nh«m kim lo¹i bÒn trong kh«ng khÝ vµ níc, nhng
rÊt dÔ bÞ ph¸ hñy trong m«i trêng axit (vÝ dô HCl) vµ m«i trêng
kiÒm (vÝ dô NaOH).
2. Nªu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau vµ kh¸c nhau c¬ b¶n cña 3
hîp chÊt h÷u c¬ c¬ sau: propenol, propenal vµ propenoic.
3. Cu kim lo¹i thêng cã lÉn mét Ýt Ag. Lµm thÕ nµo ®ª ®iÒu chÕ ®îc
Cu(NO3)2 tinh khiÕt tõ lo¹i Cu nãi trªn.
C©u II:
Hoµ tan 6,25 gam hçn hîp gåm Zn vµ Al vµo 275 ml dung dÞch HNO3,
thu ®îc dung dÞch A, chÊt r¾n B gåm c¸c kim lo¹i cha tan hÕt c©n
nÆng 2,516 gam vµ 1,12 lÝt hçn hîp khÝ D (ë ®ktc) gåm NO vµ N2O.
Hçn hîp khÝ D cã tû khèi h¬i s¬ víi H2 lµ 16,75.
1. Hái c« c¹n dung dÞch A th× thu ®îc bao nhiªu gam muèi khan.
2. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch HNO3 ban ®Çu.
C©u III:
Trén a gam mét rîu ®¬n chøc víi b gam cña axit ®¬n chøc, råi chia
hçn hîp thµnh 3 phÇn b»ng nhau:
- Cho phÇn thø nhÊt ph¶n øng hÕt víi Na, thu ®îc 5,04 lÝt H2 (ë
®ktc).
- §èt ch¸y hoµn toµn phÇn thø 2, thu ®îc 59,4 gam CO2.
- §un nãng phÇn thø 3 víi H2SO4 ®Æc, thu ®îc 15,3 gam este.
HiÖu suÊt ph¶n øng este ho¸ lµ 100%. §èt ch¸y 5,1 gam este nµy
th× thu ®îc 11 gam CO2 vµ 4,5 gam H2O.
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña rîu vµ axit.
2. TÝnh gi¸ trÞ cña a vµ b.
C©u IVa:
1. ChØ dïng quú tÝm, dung dÞch HCl vµ dung dÞch Ba(OH)2 cã thÓ
nhËn biÕt ®îc nh÷ng ion nµo sau ®©y trong cïng mét dung dÞch:
Na+, NH4+, HCO3-, CO32-, SO42-.
2. Hîp chÊt A cÊu t¹o bëi C, H, O, N, cã M = 89.
§èt ch¸y 1mol A thu ®îc h¬i H2O, 3 mol CO2 vµ 0,5 mol N2.
- T×m c«ng thøc ph©n tö cña A.
- ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c ®ång ph©n cña A vµ cho biÕt
chÊt nµo trong c¸c ®ång ph©n ®ã cã thÓ lµm mÊt mµu níc
br«m.
C©u IVb:
1. ViÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra theo s¬ ®å sau:
Cr → CrCl2 → CrCl3 → Cr(OH)3 → KCrO2
(1) (2) (3) (4)
(5)
Cr2O3
(6)
Cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng «xi ho¸ khö.
2. ViÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra khi cho amin axit axetic lÇn lît t¸c dông
víi: dung dÞch HCl, dung dÞch NaOH, dung dÞch Na2CO3 vµ C2H3OH.
ViÕt ph¶n øng trïng ngng cña amin axit axetic. Cho biÕt s¶n phÈm
ph¶n øng thuéc lo¹i chÊt g×?

§¹i häc th¸i nguyªn 1999

C©u I:
1. Cã 5 lä mÊt nh·n ®ùng 5 dung dÞch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2,
AlCl3. H·y ph©n biÖt tõng dung dÞch mµ kh«ng cÇn dïng thªm
ho¸ chÊt kh¸c. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
2. Cho rÊt tõ tõ dung dÞch A chøa x mol HCl vµo dung dÞch B chøa
y mol Na2CO3. H·y biÖn luËn c¸c trêng hîp x¶y ra theo y vµ x.
C©u II:
1. H·y viÕt c¸c ®ång ph©n m¹ch hë øng víi c«ng thøc ph©n tö
C3H6O3, C3H6O2.
2. H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña glucoz¬ vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh
ph¶n øng minh ho¹.
C©u III:
A lµ mét hçn hîp gåm Fe, Fe2O3, Fe3O4.
1. Cho dßng khÝ CO d ®i qua 5,60 gam hçn hîp A nung nãng thu
®îc 4,48 gam s¾t. MÆt kh¸c khi hoµ tan 5,60 gam hçn hîp A vµo
dung dÞch CuSO4 d thu ®îc 5,84 gam chÊt r¾n. TÝnh thµnh phÇn
% theo khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp A.
2.LÊy dung dÞch HCl 8% (d = 1,039 gam/ml) ®Ó hoµ tan võa ®ñ
5,60 gam hçn hîp A ta ®îc mét dung dÞch, cho dung dÞch nµy t¸c
dông víi lîng d dung dÞch AgNO3 thu ®îc kÕt tña D. TÝnh thÓ tÝch
dung dÞch HCl 8% ®· dïng vµ khèi lîng kÕt tña D.
Cho biÕt tÝnh «xi ho¸ cña tÝnh «xi ho¸ cña ion Fe3+ m¹nh h¬n
ion H+ vµ tÝnh khö cña nguyªn tö H m¹nh h¬n ion Fe2+. Gi¶ thiÕt
c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn
C©u IV:
Hçn hîp X gåm: mét axit h÷u c¬ no m¹ch hë 2 lÇn axit (A) vµ
mét axit h÷u c¬ kh«ng no cã mét nèi ®«i m¹ch hë ®¬n chøc (B). Sè
nguyªn tö c¸c bon trong ph©n tö chÊt nµy gÊp ®«i sè nguyªn tö c¸c
bon trong ph©n tö chÊt kia.
§èt ch¸y hoµn toµn 5,08 gam hçn hîp X th× cÇn 3,50 ml dung dÞch
NaOH 0,2M vµ ®îc hçn hîp muèi Y.
1. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A vµ B.
2. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi lîng c¸c chÊt cã trong X.
3. TÝnh khèi lîng cña Y.
C©u V:
H·y c©n b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng «xi ho¸ - khö sau b»ng
ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron.
a. K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.
b. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.
c. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O
d. SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4
C©VI:
1. H·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý ho¸ häc vµ c¸c ph¬ng ph¸p
®iÒu chÕ cr«m.
2. H·y nªu nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt
cr«m (II), cr«m (III), cr«m (VI). Cho c¸c vÝ dô minh ho¹.

VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI NÉI 1999


C©u I:
1. ViÕt c¸c ph¶n øng thùc hiÖn c¸c biÕn ho¸ sau (mçi biÕn ho¸
cã thÓ gåm mét hay nhiÒu ph¶n øng):
a) Fe2O3 → FeCl2 c) Ba(NO3)2 → Ba
b) CuCO3 → Cu d) CaCO3 → NaHCO3
2. Níc cøng lµ g×? Ph©n lo¹i ®é cøng cña níc? Nªu 2 ph¬ng
ph¸p lµm mÊt ®é cøng t¹m thêi cña níc (kh«ng lµm thay ®æi
®é cøng vÜnh cöu). ViÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra?
C©u II:
1. Tõ xenluloz¬ vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt. H·y viÕt c¸c
ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau: C2H5OH, CH3COOH,
CH3COOC2H5, xenluloz¬ trinitrat.
2. ViÕt c¸c ph¶n øng cña phªnol C6H5OH, axit acrylic CH2 = C –
COOH, glyxerin C3H5(OH)3 víi Cu(OH)2, níc Br«m.
C©u III:
Nung 28,33 g hç hîp bét A gåm Al , Fe2O3, CuO , sau mét thêi gian
®îc hçn hîp r¾n B gåm Cã Cu, Fe, Al2O3 vµ c¸c chÊt ban ®Çu cßn d .
Cho B t¸c dông võa hÕt ví 0,19 mol NaOH trong dung dÞch , thu ®îc
2,016 l khÝ H2 vµ cßn l¹i hçn hîp r¾n Q. Cho Q t¸c dông víi dung dÞch
CuSO4 d , thÊy khèi lîng chÊt r¾n sau ph¶n øng t¨ng 0,24 g (so víi
khèi lîng cña Q) vµ ®îc hçn hîp r¾n D. Hoµ tan hÕt D b»ng 760 ml
dung dÞch HNO3 1M, võa ®ñ, thu ®îc V lÝt khÝ NO.
1. TÝnh sè gam mçi chÊt trong c¸c hçn hîp A vµ B.
2. TÝnh V lÝt khÝ NO.
BiÕt thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.
C©IV.
Rîu A cã mét lo¹i chøc. §èt ch¸y hoµn toµn 10,4 gam A cÇn dïng hÕt
15,86 l khÝ O2 (®ktc ) vµ thu ®îc tû lÖ : sè mol CO2 : sè mol H2O =
5:6
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc tèi gi¶n vµ c«ng thøc ph©n tö cña A
2. LÊy 5,2gam A cho t¸c dông võa hÕt víi 4gam CuO (nung
nãng) vµ thu ®îc chÊt h÷u c¬ B cã kh¶ n¨ng tr¸ng g¬ng . X¸c
®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A.
C©uVa.
1. NhËn biÕt c¸c goi ho¸ chÊt mÊt nh·n sau: Al, Al2O3, Fe,
Fe2O3.
2. S¾p xÕp nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt sau theo thø tù t¨ng
dÇn : CH3COOH, CH3OC2H5, C3H7OH. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau vÒ
nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt.
C©uVb.
1. ViÕt c¸c ph¶n øng cña FeSO4, FeBr2, FeCl3 (trong dung dÞch
) víi níc br«m , Cu.
2. So s¸nh tÝnh linh ®éng cña nguyªn tö H trong nhãm OH
cña C2H5OH vµ CH3COOH. Gi¶i thÝch. LÊy 2 vÝ dô thuéc c¸c lo¹i
ph¶n øng kh¸c nhau ®Ó minh ho¹ cho néi dung trªn.

Trêng §¹i Häc GTVT


N¡M 1999
C©u I. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ph©n tö vµ d¹ng ion thu gän
trong c¸c qu¸ tr×nh sau:

a. Cho FeS t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 (®Æc, nãng) cho khÝ
SO2.
b. Cho Fe3O4 t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo·ng cho khÝ NO .
c. Cho Al t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo·ng cho khÝ N2.

C©u II. Tõ xenluloz¬ , NaCl , H2O, bét s¾t , kh«ng khÝ . H·y ®iÒu
chÕ c¸c chÊt sau :
axit axetic,cao suBuna, Anilin,(este)propionat butyl. (ChØ ®-
îc dïng thªm trang thiÕt bÞ thÝ nghiÖmvµ chÊt xóc t¸c cÇn thiÕt ).
C©u III. Chia 1,6 lÝt dung dÞch A chøa HCl vµ Cu(NO3)2 lµm hai phÇn
b»ng nhau .
1. PhÇn 1 ®em ®iÖn ph©n (c¸c ®iÖn cùc tr¬) víi cêng ®é dßng
2,5 ampe, sau thêi gian t thu ®îc 3,136 lÝt (ë ®ktc) mét chÊt
khÝ duy nhÊt ë an«t. Dung dÞch sau khi ®iÖn ph©n ph¶n øng
võa ®ñ víi 550 ml dung dÞch NaOH 0,8 M vµ thu ®îc 1,96 g
kÕt tña .
TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch A vµ thêi
gian t
2. Cho m gam bét s¾t vµo phÇn 2 ,l¾c ®Òu cho ph¶n øng x¶y
ra hoµn toµn , sau ph¶n øng thu ®îc hçn hîp kim lo¹i cã khèi l-
îng b»ng 0,7m (gam) vµ V lÝt khÝ.
TÝnh m vµ V (ë ®ktc ).
C©u IV. DÉn hçn hîp khÝ A gåm mét hi®r«cacbon no vµ mét
hi®r«cacbon kh«ng no vµo b×nh níc Br«m chøa 10 gam Br«m . Sau
khi Br«m ph¶n øng hÕt th× khèi lîng b×nh t¨ng lªn 1,75 gam vµ thu
®îc dung dÞch X , ®ång thêi khÝ bay ra khái b×nh cã khèi lîng 3,65
gam .
1. §èt ch¸y hoµn toµn lîng khÝ bay ra khái b×nh thu ®îc 10,78 gam
CO2.
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c h®r«cacbon vµ tû khèi cña
A so víi H2.
2. Cho mét lîng võa ®ñ níc v«i trong vµo dung dÞch X , ®un nãng ,
sau ®ã thªm tiÕp mét lîng d dung dÞch AgNO3 .
TÝnh sè gam kÕt tña ®îc t¹o thµnh .
C©u V. a.(Dµnh cho thÝ sinh PTTH cha ph©n ban )
Cã 4 chÊt bét tr¾ng t¬ng tù nhau lµ: NaCl, AlCl3, MgCO3,
BaCO3 . ChØ ®îc dïng níc cïng c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt (lß nung ,b×nh
®iiiÖn ph©n v.v…). H·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trªn.
C©u V. b. (Dµnh cho thÝ sinh PTTH chuyªn ban )
ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n x¶y ra khi cho Cu lÇn lît vµo tõng dung
dÞch sau:
Hçn hîp NaNO3 vµ HCl ; AgNO3 ; FeCl3 ; HCl cã O2 hoµ tan .

Trêng §¹i häc B¸ch Khoa

Hµ Néi

§Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc – 1999

M¤N : Ho¸ Häc

PhÇn I: (Dµnh cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh)


C©u I. §èt Cacbon trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao, ®îc hçn hîp khÝ A.Cho A
t¸c dông víi Fe2O3 nung nãng ®îc khÝ B vµ hçn hîp r¾n C . Cho B t¸c dông víi
dung dÞch Ca(OH)2 ®îc kÕt tña K vµ dung dÞch D; ®un x«i D l¹i ®îc kÕt tña K .
Cho C tan trong dung dÞch HCl, thu ®îc khÝ vµ dungdÞch E. Cho E t¸c dông dung
dÞch NaOH d ®îc kÕt tña hçn hîp hi®roxit F . Nung F trong kh«ng khÝ ®îc mét
oxit duy nhÊt .
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
C©u II. Trong c¸c ®ång ph©n cña hîp chÊt C3H6O3 ,®ång ph©n A võa cã tÝnh
chÊt cña rîu , võa cã tÝnh chÊt cña axit. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña A
víi C2H5OH , CH3COOH, NaOH, ph¶n øng trïng ngng cña A ,vµ ph¶n øng t¸ch níc
cña A t¹o chÊt B lµm mÊt mµu níc Br«m.
C©u III. Hoµ tan hoµn toµn mét lîng hçn hîp A gåm Fe3O4 vµ FeS2 trong dung
dÞch
HNO3 theo c¸c ph¶n øng :
Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)3 + NO2↑ + H2O

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑+ H2SO4 + H2O


ThÓ tÝch khÝ NO2 tho¸t ra lµ 1,568 lÝt(®o ë ®ktc )
Dung dÞch thu ®îc cho t¸c dông võa ®ñ víi 200 ml dung dÞch NaOH 2M , läc
kÕt tña ®em nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi,®îc 9,67 g chÊt r¾n.
TÝnh sè gam mçi chÊt trong A vµ nång ®é % cña dung dÞch HNO3 (gi¶ thiÕt
HNO3 kh«ng bÞ mÊt do bay h¬i trong qu¸ tr×nh ph¶n øng).
C©u IV. Cho mét lîng hçn hîp CaC2 vµ Al4C3 t¸c dông víi níc d ,®îc hçn hîp khÝ A
kh« .
B×nh B dung tÝch 5,6 lÝt ë 27,30C chøa lîng oxi võa ®ñ ®Ó ®èt ch¸y hÕt A cã
¸p suÊt 1,43 atm. Cho A vµo b×nh B ,ë nhiÖt ®é nµy, ¸p suÊt trong b×nh lµ p
BËt tia löa ®IÖn ®Ó ®èt ch¸y hÕt hoµn toµn A råi ®a b×nh vÒ 00 C , h¬i níc ho¸
r¾n hoµn toµn , chiÕm thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ ,¸p suÊt trong b×nh lóc nµy lµ
0.86 atm .
TÝnh % khèi lîng CaC2, , Al4C3 trong hçn hîp ban ®Çu vµ tÝnh ¸p suÊt p.
C©u V. L¾c 0,81 g bét nh«m trong 200 mldung dÞch AgNO3 vµ Cu(NO3)2 mét
thêi gian ,thu ®îc ch¾n A vµ dung dÞch B .Cho t¸c dông víi NaOH d th ®îc 100,8
ml khÝ Hi®ro(®o ë ®ktc)vµ cßn l¹i 6,012 g hçn hîp 2 kim lo¹i. Cho B t¸c dông víi
NaOH d , ®îc kÕt tña , nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc 1,6 g mét oxit.
TÝnh nång ®é CM
( mol/lÝt) cña AgNO3 vµ Cu(NO3)2 trong dung dÞch ®Çu.
C©u VI . §èt hoµn toµn mét lîng hçn hîp 2 ete : cho s¶n phÈm ph¶n øng ch¸y
qua b×nh ®ùng P2O5 d ,khèi lîng b×nh t¨ng thªm 6,21 g ; sau ®ã cho qua tiÕp
dung dÞch Ca (OH)2 d ,thu ®îc 34,5 g kÕt tña. C¸c este nãi trªn thuéc lo¹I g× ?
(®¬n chøc hay ®a chøc ,no hay kh«ng no).
MÆt kh¸c cho 6,825 g hçn hîp 2 este ®ã t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch KOH, thu
®îc 7,7 g hçn hîp 2 muèi vµ 4,025 g mét rîu.
TÝnh c«ng thøc ph©n tö vµ khèi lîng mçi este ,biÕt r»ng khèi lîng ph©n tö cña 2
muèi h¬n kÐm nhau kh«ng qu¸ 28 ®¬n vÞ cacbon
PhÇn II:
A.(Dµnh cho thÝ sinh cha ph©n ban )
C©u VII.a.ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña Ba(HCO3)2 víi c¸c dung dÞch HNO3 ,
Ca(OH)2, Na2SO4 vµ NaHSO4 .

C©u 8 A. Tõ than ®¸ v«i vµ c¸c chÊt ,®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ,viÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ axit fomic vµ axit axetic.

B.(Dµnh cho thÝ sinh chuyªn ban )


C©u VII.b. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña Cu,CuO víi H2, dung dÞch H2SO4
lo·ng , dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng,dung dÞch AgNO3 , dung dÞch HNO3 lo·ng .
C©u 8 B. §èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ A cho khÝ CO2 vµ H2O. Tû khèi h¬i cña A so víi
H2 lµ 28.
T×m c«ng thøc ph©n tö cña A.
ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng trïng hîp vµ ph¶n øng víi H2 d cña c¸c ®ång ph©n
chøa nèi ®«i cña A .

Trêng ®¹i häc dîc Hµ Néi

N¨m 1999
PhÇn chung cho mäi thÝ sinh
C©u I.
1. Hîp chÊt A cã c«ng thøc lµ MXX trong ®ã M chiÕm 46,67% vÒ khèi lîng , M lµ
kim lo¹i , X lµ phi kim ë chu kú 3.
Trong h¹t nh©n cña M cã : n – p = 4 , cña X cã : n’ = p’ (trong ®ã n, n’ , p , p’ lµ
sè n¬tron vµ proton). Tæng sè proton trong MXX lµ 58.
a) X¸c ®Þnh tªn , sè khèi cña M vµ tªn , sè thø tù nguyªn tè cña X trong b¶ng
hÖ thèng tuÇn hoµn .
b) ViÕt cÊu h×nh electron cña X .
2. B»ng ph¶n øng ho¸ häc , h·y tr×nh bµy c¸ch t¸ch c¸c chÊt : Al2O3 , Fe2O3 , SiO2
ra khái hçn hîp cña chóng .
3. V× sao NH3 kh«ng tån t¹I trong m«I trêng axit ? V× sao ZnOH)2kh«ng tån t¹i
trong m«i trêng axit còng nh trong m«I trêng kiÒm d ?
C©u II. Cho mét b×nh kÝn dung tÝch 112 lÝt trong ®ã N2 vµ H2 theo tØ lÖ thÓ
tÝch 1: 4 ë 00C vµ ¸p suÊt 200 at víi mét Ýt chÊt xóc t¸c thÝch hîp. Nung nãng
b×nh mét thêi gian , sau ®ã ®a nhiÖt ®é vÒ 00 C thÊy ¸p suÊt trong b×nh gi¶m
10% so víi ¸p suÊt ban ®Çu
1. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng ®iiªï chÕ NH3 .
2. NÕu lÊy 12,5% lîng NH3 t¹o thµnh cã thÓ ®iiªï chÕ ®îc bao nhiªu lÝt dung
dÞch NH3 25% (d = 0,907 g/ml) ?
3. NÕu lÊy 50% lîng NH3 t¹o thµnh cã thÓ ®iªï chÕ ®îc bao nhiªu lÝt dung dÞch
HNO3 67% ( d = 1,40 g/ml), biÕt hiÖu suÊt qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ HNO3 lµ
80% .
4. LÊy mét thÓ tÝch dung dÞch HNO3 67% ë trªn pha lo·ng b»ng níc ®îc dung
dÞch míi , dung dÞch nµy hoµ tan võa ®ñ 9 gam Al vµ gi¶I phãng hçn hîp khÝ
NO vµ N2O cã tØ khèi so víi H2 lµ 16,75. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HNO3 675
®· dïng .
C©u III. §èt ch¸y 11,6 gam chÊt A thu ®îc 5,3 gam Na2CO3 4,5 gam H2O vµ
24,2 gam CO2.
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A , biÕt r»ng mét ph©n tö cña A chØ chøa
mét nguyªn tö oxi.
2. Cho khÝ CO2 sôc vµo dung dÞch A , thu ®îc chÊt B vµ mét dÉn xuÊt cña
Benzen . §Ó trung hoµ 4 gam hçn hîp B vµ chÊt C ( lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp
cña B ) cÇn dïng 38,7 ml dung dÞch NaOH 1 M,. TÝnh tØ lÖ sè mol cña B vµ C
trong hçn hîp .
3. Cho B t¸c dông víi hçn hîp HNO3 ®Æc (d) vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc chÊt T . Cho
13,74 gam chÊt T ,vµo mét b×nh chÞu ¸p suÊt ,dung tÝch kh«ng ®æi 560 cm3
vµ lµm næph©n huû chÊt T ë 19110 C . TÝnh ¸p suÊt trong b×nh t¹i nhiÖt ®é
®ã , biÕt r»ng s¸n phÈm næ lµ hçn hîp khÝ CO, CO2 , N2 ,H2 vµ ¸p suÊt thùc tÕ
nhá h¬n ¸p suÊt lý thuyÕt 12%.
PhÇn Dµnh Riªng Cho ThÝ sinh cha ph©n ban .
C©u IV.A.
1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn cña c¸c hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc
ph©n tö C7H8O.
2. Cã 4 èng nghiÖm cha d¸n nh·n chøa c¸c chÊt riªng rÏ sau : Rîu etylic , axit
axetic, an®ehit axetic , phenol láng . B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n
biÖt c¸c chÊt ®ã .ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng tæng qu¸t khi cho rîu CNH2N+1-2AOH . T¸c
dông víi : Na ; HCl (ph¶n øng este ho¸ ); H2 d (Ni, t0) ; dung dÞch Br2 (d ).
PhÇn Dµnh Riªng Cho ThÝ sinh chuyªn ban .

C©u IV. B
1. ViÕt ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña d·y chuyÓn ho¸ sau :
+HNO3 ®Æc (1 mol) Fe, HCl(d) +NaOH +Br2
C6H6→ A →B → C → D
(1mol) H2SO4 ®Æc
2. Mét hçn hîp khÝ A gåm 2 hi®rocacbon A1 Vµ A2 c¸ thµnh phÇn vµ khèi läng
cña H t¬ng øng lµ 25% vµ 14,29% . Cho A qua dung dÞch KMnO4 ®îc khÝ A1
phÇn kh«ng tan B1 vµ chÊt h÷u c¬ B2 . T¸ch lÊy B2 råi cho t¸c dông víi HCl ®îc
chÊt B3 .Tõ B3 cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc hi®rocacbon A3 cã 7,69% H vÒ khèi l-
îng .
H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc c¸c chÊt vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng , biÕt r»ng
trong ph©n tö A2 ,A3 ®Òu cã 2 nguyªn tö cacbon.

Trêng ®¹i häc th¬ng m¹i


N¨m 1999
a. phÇn b¾t buéc:
C©u I:
1. a) Cho c¸c chÊt Fe , FeS2 , FeCO3 , FeO, Fe(OH)2 lÇn lît t¸c dông víi HNO3
®Æc ,nãng . ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ë d¹ng ph©n tö , d¹ng ion ( cho biÕt
trong s¶n phÈm ph¶n øng cã khÝ NO2 hoÆc c¶ khÝ CO2 hoÆc c¶ H2SO4 ).
b) Mét hçn hîp gåm Al2O3 , CuO, Fe2O3 . Dïng ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch
riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp .
2. a) Cã c¸c chÊt Butin – 1 , buten – 2 vµ n – Butan ®ùng trong c¸c b×nh nÊt
nh·n . H·y nhËn biÕt c¸c chÊt nãi trªn .
b) Tõ propan , viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc ®Ó minh ho¹ d·y biÕn
ho¸ sau :
t0 x. t +Cl2 ASKT + NaOH +CuO ,t0
+O2 x.t
Propan → A →B→CH3OH →D →E
+HCl
+ AgNO3, NH3 , H2O ?
→ G + NaOH
?
C©u II. A lµ dung dÞch AgNO3 nång ®é a mol/l . Cho 13,8 gam hçn hîp bét
Fe vµ bét Cu vµo 750 ml dung dÞch A ; Sau khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc
dung dÞch B vµ 37,2 gam chÊt r¾n E . Cho NaOH d vµo dung dÞch B thu ®îc
kÕt tña ; LÊy kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc 12
gam hçn hîp gåm 2 oxit cña kim lo¹i .
1. tÝnh % khèi lîng hai kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu .
2. tÝnh a ?
C©u III.
§un nãng 7,2 gam este A víi dung dÞch NaOH d ; ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc
glyxerin vµ 7,9 gam hçn hîp muèi . Cho toµn bé hçn hîp muèi ®ã t¸c dông víi
H2SO4 lo·ng thu ®îc 3 axit h÷u c¬ no ®¬n chøc m¹ch hë D , E , F ; Trong ®ã E,
F lµ ®ång ph©n cña nhau ; E lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña D.
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ thÝ nghiÖm trªn ; T×m c«ng thøc cÊu
t¹o cña 3 axit ; C«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña este A.
2. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 3 axit trªn råi cho s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo
500 ml dung dÞch NaOH 1 M ; TÝnh sè gam nuèi Natri t¹o thµnh .
( Cho c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn )
B. phÇn tù chän : ThÝ sinh cã thÓ chän 1 trong 2 c©u Iva hoÆc Ivb:
C©uIVa:
1. a) ViÕt 6 ph¬ng tr×nh ph¶n trùc tiÕp ®iÒu chÕ CaCl2 tõ canxi vµ ¸c hîp chÊt
cña canxi.
b) ViÕt cÊu h×nh electron cña Ca0 , Ca2+ , S0 , S2- ; BiÕt canxi ë « 20 ; lu
huúnh ë « trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc .
3. a) Tõ tinh bét ho¹c xenlulo vµ c¸c chÊt v« c¬ , chÊt xóc t¸c cÇn thiÕt ; ViÕt
ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ : axit Axªtic , este Fomiat etyl , Anilin ,
Etylen glycol , P.V.C.
b) Mét hçn hîp khÝ gåm : Propan , Etylen , Axetylen .H·y t¸ch riªng tõng chÊt
ra khái hçn hîp
.
C©u IV b:
1/ a) BiÕt CrO lµ oxit baz¬ ; Cr2O3 Lµ oxit lìng tÝnh ; CrO3 lµ oxit axit . ViÕt ph-
¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c oxit trªn víi HCl , víi NaOH .
b) §é PH lµ g× ? Dung dÞch HCl cã PH = 3. TÝnh nång ®é ion [ H+] , [ OH -] ,
[ Cl -] theo mol /l.
2/ a) ViÕt ph¬ng tr×nh øng ®iÒu chÕ nilon 6-6 tõ OH – CH2 – (CH2) – CH2 – OH

O2N – CH2 – (CH2)4 – CH2- NO2 vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt kh¸c .
c) Mét hçn hîp gåm Benzen , Anilin , Phenol. H·y t¸ch riªng tõng chÊt ra khái
hçn hîp .

®¹i häc x©y dùng n¨m 1999

c©u i: 1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ph©n tö vµ ion thu gän sau ®©y:
a/ Cl2 + dung dÞch Ca(OH)2 d/ H2SO3 + H2S
b/ Fe + dung dÞch Fe2(SO4)3 e/ FeS2 + HNO3
(®Æc, nãng)
c/ H2SO3 + Br2 + H2O f/ FeCO3 + HNO3
(®Æc ,nãng)
2/ Cho tõ tõ khÝ CO qua èng ®ùng CuO nung nãng . KhÝ A ra khái èng ®ùng
hÊp thô hoµn toµn vµo níc v«i trong lÊy d , thu ®îc kÕt tña B. Cho chÊt r¾n cßn
l¹i trong èng sø vµo cèc ®ùng HNO3 lo·ng d , thu ®îc khÝ NO vµ dung dÞch C. Cho
xót d vµo dung dÞch C thu ®îc kÕt tña D . Nung D ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi , ®-
îc chÊt r¾n E. X¸c ®Þnh A,B,C,D,E vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
3/ KhÝ NH3 bÞ lÉn h¬i níc , cã thÓ dïng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®Ó thu ®îc
NH3 khan :
H2SO4 ®Æc, CaO, P2O5, , Ba(OH)2 ®Æc. T¹i sao ?
C©u II. 1/ Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ CXHYOZNt thµnh phÇn
% vÒ khèi lîng cña N trong X lµ 15,7303% vµ cña O trong X Lµ 35,9551%. BiÕt X
khi t¸c dông víi HCl chØ t¹o ra muèi d¹ng R(O)2 – NH3Cl ( R lµ gèc hi®r«cacbon ).
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng cÊu t¹o m¹ch hë cña X , biÕt r»ng X
tham gia ph¶n øng trïng ngng .ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña X víi dung
dÞch H2SO4 ; dung dÞch Ba(OH)2 vµ ph¶n øng trïng ngng cña X.

Ch¬ng tr×nh ptth cha ph©n ban


2/ Cã mét hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc Y, khi ®èt ch¸y Y ta chØ thu ®îc CO2 vµ
H2O víi sè mol nh nhau vµ sè mol «xy tiªu tèn gÊp 4 lÇn sè mol cña Y.
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng cÊu t¹o m¹ch hë cña Y , biÕt r»ng : Y lµm
mÊt mµu dung dÞch níc br«m vµ khi Y céng hîp víi hi®r« ®îc rîu ®¬n chøc .ViÕt
c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng ).

Ch¬ng tr×nh ptth chuyªn ban


2/ C¸c polime dïng ®Ó s¶n xuÊt t¬ nilon – 6,6 vµ t¬ polietylentereftalat (t¬
lapsan)®îc ®iÒu chÕ tõ c¸c monome t¬ng øng nµo? ViÕt c¸c ph¶n ®iÒu chÕ c¸c
polime trªn tõ c¸c monome t¬ng øng ®ã .
C©u III. §em m gam hçn hîp A gåm bét nh«m vµ 1 oxit cña s¾t chia thµnh 2
phÇn ®Òu nhau :
- Cho phÇn 1 t¸c dông víi mét lîng võa ®ñ dung dÞch H2SO4 0,5 M thu ®îc dung
dÞch Bvµ 0,672 lÝt khÝ
- Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m hoµn toµn víi phÇn 2 . Hçn hîp sau ph¶n øng
cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d , thu ®îc 0,1344 lÝt khÝ , tiÕp tôc cho dung
dÞch H2SO4 0,5M vµo tíi d th× thu ®îc thªm 0,4032 lÝt khÝ vµ dung dÞch C . Sau
®ã cho tõ tõ dung dÞch Ba(OH)2 vµo dung dÞch C tíi d th× ®îc kÕt tña D . §em
nung kÕt tña D trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc 24,74
gam chÊt r¾n E .
1/ X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t , tÝnh gi¸ trÞ m vµ thµnh phÇn %
khèi lîng cña hçn hîp A .
2/ TÝnh khèi lîng cña c¸c chÊt trong E vµ thÓ tÝch cña dung dÞch H2SO4 ®·
dïng trong c¶ qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm .(C¸c chÊt ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn).
C©u IV . Cho V lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ gåm 2 olªfin liªn tiÕp nhau trong d·y
®ång ®¼ng hîp níc (cã H2SO4 lo·ng xóc t¸c ) thu ®îc 12,9 gam hçn hîp A gåm 3
rîu .Chia A thµnh 2 phÇn ®Òu nhau :
- PhÇn 1 ®em ®un trong H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc 5,325 gam B gåm 6
ete khan . X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c olªfin , c¸c rîu vµ c¸c ete .
- PhÇn 2 ®em «xy ho¸ b»ng O2 kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao (cã Cu xóc t¸c) th× thu
®îc hçn hîp s¶n phÈm D chØ gåm an®ªhit vµ xªton . Sau ®ã cho D t¸c dông víi
AgNO3 trong dung dÞch NH3 d (hoÆc Ag2O trong dung dÞch NH3 d ) th× nhËn ®îc
17,28 gam Ag kim lo¹i .TÝnh % khèi lîng mçi rîu trong A vµ tÝnh gi¸ trÞ V.
- NÕu thªm 0,05 mol mét rîu no ®¬n chøc ,bËc kh¸c vµo phÇn 2 råi tiÕn hµnh
ph¶n øng oxy ho¸ b»ng O2 kh«ng khÝ , sau ®ã ph¶n øng tr¸ng b¹c nh trªn th× sÏ
nhËn ®îc bao nhiªu gam Ag kim lo¹i?
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
N¨m 1999
a- chung cho mäi thÝ PhÇn sinh :
C©u I:
1. H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i .ViÕt ph¬ng tr×nh tæng qu¸t .
2. Liªn kÕt trong tinh thÓ kim lo¹i gièng nhau vµ kh¸c nhau víi liªn kÕt ion vµ liªn
kÕt céng ho¸ trÞ ë chç nµo ?
3. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau :
a/ K + dd NaOH d/ Cu + dd FeCl3
b/ Ba + dd Na2SO4 e/ Zn + dd Ni(NO3)2
c/ Na + dd ZnCl2
C©u II.
M lµ hîp chÊt ho¸ häc gåm Al vµ Cu (trong tinh thÓ hîp kim ) cã chøa
12,3% Al (vÒ khèi lîng
1/ T×m c«ng thøc cña M.
2/ Hoµ tan trong HNO3 lo·ng thu ®îc 2 muèi A, B. T¸ch riªng A, B råi lÇn
lît cho t¸c dông víi dung dÞch NH3 d th× A t¹o ra kÕt tña A1 , B t¹o ra dung dÞch
B1 . Cho A1 vµ B1 t¸c dông víi NaOH ®Æc th× A1 t¹o ra dung dÞch A2 , cßn B1 t¹o
ra kÕt tña B2 . Cho A2, B2 t¸c dông víi HNO3 l¹i t¹o ra A, B ban ®Çu .
ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
C©u III:
Hçn hîp A gåm Al vµ Al2O3 cã tØ lÖ sè gam mAl : mAl2O3 = 0,18 : 1,02 . Cho tan
trong dung dÞch NaOH (võa ®ñ ) thu ®îc dd B vµ 0,672 lit H2 (®ktc). Cho B t¸c
dông víi 200 ml dd HCl ®îc kÕt tña D. Nung D ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng
kh«ng ®æi thu ®îc 3,57 gam chÊt r¾n .
1. TÝnh nång ®é ( mol/l) cña dd HCl .
2. NÕu pha lo·ng dd HCl ®ã ®Õn 10 lÇn th× PH cña dd sau khi pha lo·ng lµ
bao nhiªu ?
C©u IV .
A lµ hîp chÊt h÷u c¬ ( CXHYOZ) cã ph©n tö khèi MA = 74 ®vc.
1. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A.
2. Khi A cã 32,43% C (vÒ khèi lîng ), h·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng khi :
a) A + H2O →? c) A + Cu(OH)2 + NaOH →?
b) A + H2 →? d) A + AgNO3 + dd NH3 →?
C©u V.
Cho x gam hçn hîp X gåm 2 este lµ ®ång ph©n cña nhau bay h¬i ë ®iÒu kiÖn
thÝch hîp , chiÕm thÓ tÝch cña 6,4 gam O2 cïng ®iÒu kiÖn .
§èt ch¸y X t¹o ra CO2 vµ H2O víi tØ lÖ sè mol lµ 1:1 . MÆt kh¸c ®un nãng X víi
NaOH d thu ®îc m (gam) hçn hîp 2 muèi vµ p (gam) hçn hîp rîu lµ ®ång ®¼ng
kÕ tiÕp nhau .
1. T×m c«ng thøc cña A, B.
2. TÝnh x vµ m khi p = 7,8 ; m – p < 8
B. PhÇn riªng cho tõng lo¹i thÝ sinh :
C©u VI a. ( theo ch¬ng tr×nh chuyªn ban )
Cho xenluloz¬ ph¶n øng anhidrit axetic cã chÊt xóc t¸c lµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 6,6
gam axit Axetic vµ 11,1 gam hçn hîp A gåm xenluloz¬ triaxetat vµ xenluloz¬
diaxetat.
TÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng c¸c chÊt trong A .
C©u VI b. ( theo ch¬ng tr×nh cha ph©n ban )
Theo ý em nh÷ng c©u sau ®©y ®óng hay sai :
1. ChÊt t¸c dông víi dd axit vµ víi dd baz¬ ph¶i lµ chÊt lìng tÝnh .
2. Hai chÊt cã ph©n tö khèi b»ng nhau ph¶i lµ hai ®ång ph©n cña nhau .
3. ChØ cã oxit phi kim míi lµ oxit axit .
4. Hai nguyªn tö cã sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n Z b»ng nhau cã thÓ cã sè khèi A
kh¸c nhau.
5. Hai nguyªn tö cã sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n Z kh¸c nhau cã thÓ cã sè khèi A
b»ng nhau.
H·y gi¶i thÝch ý kiÕn cña em .

®¹i häc y hµ néi


PhÇn b¾t buéc:
C©u i:
1. Níc cøng lµ g× ? Gi¶i thÝch nguyªn nh©n g©y ra ®é cøng t¹m thêi trong níc tù nhiªn?
2.Mét cèc níc chøa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Cl- ; 0,01 mol Mg+ ; 0,02 mol Ca+ vµ 0,05
mol HCO3- . §un x«i cèc níc trªn mét håi l©u , hái sè mol mçi ion trong níc sau khi ®un
b»ng bao nhiªu ?Tõ ®ã kÕt luËn níc trong cèc ban ®Çu thuéc lo¹i níc cã ®é cøng t¹m
thêi , vÜnh cöu hay toµn phÇn ?
3. Cã thÓ dïng dd nµo trong c¸c dd: HCl ; NaOH ; Na2CO3 ; NaCl ®Ó lµm gi¶m ®é
cøng cña níc trong cèc ban ®Çu ? ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng .
4. Cho 4,72 gam hçn hîp bét Fe, FeO, Fe2O3 t¸c dông víi CO d ë nhiÖt ®é cao . Ph¶n øng
xong thu ®îc 3,92 gam Fe . Nõu ng©m cïng lîng hçn hîp trªn trong dd CuSO4 d , ph¶n
øng xong thu ®îc 4,96 gam chÊt r¾n . X¸c ®Þnh khèi lîng cña mçi chÊt trong hçn hîp
ban ®Çu .
C©u ii:
1. A, B , C, D , E lµ c¸c chÊt h÷u c¬ cã m¹ch hë chØ chøa C, H,O ®Òu kh«ng lµm mÊt
mµu níc br«m , ®Òu cã khèi lîng ph©n tö lµ 74. Cho c¸c chÊt ®ã t¸c dông víi Na; dd
NaOH ; dd AgNO3 trong NH3 thu ®îc kÕt qu¶ sau :

a b c d e -
DÊu (+) cã ph¶n øng
na + + - + +
- DÊu (-) kh«ng ph¶n
NaOH - + + - +
øng
AgNO3 / NH3 - - - + +

ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B , C, D, E ( chØ cÇn viÕt mçi chÊt mét ®ång ph©n) vµ
viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .
2. Tõ mét lo¹i mïn ca chøa 60% xenluloz¬ ®îc dïng lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt rîu etylic.
NÕu dïng mät tÊn mïn cuqa trªn cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc bao nhiªu lÝt rîu 700 ? BiÕt r»ng
hiÖu xuÊt cña qu¸ tr×nh lµ 70%, khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0,8 g/ml.
C©u iii:A lµ mét lo¹i oxit cña kim lo¹i ho¸ trÞ m ( trong sè c¸c kim lo¹i cho ë díi ). Hoµ
tan hoµn toµn 1,08 gam A trong HNO3 2M (lo·ng ) thu ®îc 0,112 lÝt khÝ NO (®ktc) vµ dd
D.
a/ X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A .
b/ Cho 1,08 gam A vµo èng sø , nung nãng råi dÉn khÝ CO ®i qua tíi d . Sau khi ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n B. NÕu hoµ tan B trong dung dÞch H2SO4 lo·ng ,
d th× dd sau ph¶n øng cã thÓ lµm mÊt mµu dd KMnO4 kh«ng ? NÕu cã th× cã thÓ lµm
mÊt mµu bao nhiªu ml KMnO4 0,1 M.
C©u iv: E lµ hçn hîp cña 2 ®ång ph©n m¹ch th¼ng ( chøab C, H, O) chØ chøa mét
nhãm chøc . §un nãng m gam hçn hîp E víi 1,5 lÝt dung dÞch NaOH 0,2 M ®Õn khi ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn . §Ó trung hoµ NaOH d cÇn thªm vµo hçn hîp sau ph¶n øng 120 ml
dung dÞch HCl 0,5 M . C« c¹n hçn hîp sau trung hoµ thu ®îc 22,71 gam hçn hîp 2 muèi
khan vµ 11,04 gam hçn hîp rîu ®«¬n chøc bËc mét cã ph©n tö lîng kh¸c nhau .
a/ X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 rîu trªn .
b/ X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 chÊt trong hçn hîp E.
PhÇn tù chän: thÝ sinh ph¶i lµm mét trong 2 c©u Va hoÆc
Vb.
C©u va:1. a/ ViÕt cÊu h×nh electron cña S ( z = 16) vµ c«ng thøc electron cña ph©n
tö SO2 ; SO3 biÕt trong c¸c hîp chÊt nµy xung quanh O cã 8 electron.
b/ C©n b»ng : 2SO2 + O2 2SO3 sÏ chuyÓn dÞch vÒ
phÝa nµo khi t¨ng ¸p suÊt ? T¹i sao?
2. Tõ xenloluz¬ vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt , viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ
c¸c chÊt : Glyxerin ; xenluloz¬ triaxetat ; cao su Buna .
3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thuû ph©n : Hîp chÊt A nhê xóc t¸c men ; hîp chÊt B
trong dung dÞch NaOH d .
H2N - CH - CO - NH - CH - COOH (A)

CH3 (CH2)4NH2
C©u vb: 1.ChØ dïng mét ho¸ chÊt ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau ®©y ®ùng trong
3 lä riªng biÖt :
CuSO4 ; Cr2(SO4)3 ; FeSO4 .
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng thuû ph©n : Hîp chÊt A nhê xóc t¸c men ; hîp chÊt
B trong dung dÞch NaOH d .
H2N - CH2 - CO - NH - CH - COOH (A)

CH2 - C6H5
4. nªu ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ nhùa epxit vµ nhùa urefomadeit.

Trêng §H N«ng NghiÖp I


§Ò tuyÓn sinh ®¹I häc N¨m 1999 – Khèi A
M«n : ho¸ häc

A.PhÇn chung cho mäi thÝ sinh:


C©u I: 1/ Cho ba b×nh dung dÞch mÊt nh·n lµ A gåm KHCO3 vµ
K2CO3 , B gåm KHCO3 vµ K2SO4 , D gåm K2CO3 vµ K2SO4 . ChØ dïng
dÞch BaCl2 vµ dung dÞch HCl , nªu c¸ch nhËn biÕt mçi b×nh dung
dÞch mÊt nh·n trªn vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng kÌm theo.
2/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ( nÕu cã ) mçi chÊt sau víi dung
dÞch NH4OH :
a/ AlCl3 ; b/ K2SO4 ; c/ CaC2 ; d/ CuCl2.
C©u II. 1/ TÝnh chÊt ho¸ häc cña phenol (C6H5OH) . H·y chøng tá
phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n axit cacbonic. +A
+B +D
2/ Cho d·y : H2CO2 CH5O2N HCOONa
Ag.
(1) (2)
(3)
Cho biÕt A, B , D lµ nh÷ng chÊt nµo ? ViÕt ph¬ng tr×nh
ph¶n øng cho d·y biÕn ho¸ ®ã .
C©u III. Cho 1,568 lÝt hçn hîp khÝ X gåm 2 hi®r«cacbon m¹ch
hë vµo b×nh níc Br«m d . Sau khi ph¶n øng hoµn toµn chØ cßn l¹I
448 cm3 khÝ tho¸t ra vµ ®· cã 8 gam brom ph¶n øng . MÆt kh¸c ,
nÕu ®èt ch¸y hoµn toµn lîng X trªn råi dÉn toµn bé s¶n phÈm ch¸y
vµo b×nh níc v«I trong th× ®îc 15 gam kÕt tña . Läc bá kÕt tña råi
®un nãng níc läc , thu thªm tèi ®a 2 gam kÕt tña n÷a. (C¸c thÓ tÝch
khÝ ®Òu ®o ë ®ktc).
1/ X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o ph©n tö 2 hi®r«cacbon.
2/ TÝnh tû khèi h¬I cña X so víi Hydro.
3/ ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng t¸ch riªng mçi khÝ khái X .

PHÇn Riªng (ThÝ sinh chØ lµm mét c©u 4a hoÆc 4b )


C©u IV a. (Dµnh cho thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh cha ph©n ban)
Cho m gam hçn hîp X gåm Na2O vµ Al2O3 l¾c víi níc cho ph¶n
øng hoµn toµn thu ®îc 200 ml dung dÞch A chØ chøa mét chÊt tan
duy nhÊt cã nång ®é 0,5 M .Thæi khÝ CO2 d vµo dung dÞch A ®îc a
gam kÕt tña .
1/ TÝnh m gam vµ thµnh phÇn %(theo khèi lîng) c¸c chÊt trong X .
2/ TÝnh a vµ thÓ tÝch CO2 (ë §KTC) ®· ph¶n øng .
C©u IV b. (Dµnh cho thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh chuyªn ban)
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng chøng tá Cr(OH)3 lìng tÝnh .
2/ Cho 16 gam mét mÉu X chøa Cr2O3 cã lÉn t¹p chÊt tr¬ ph¶n øng
hoµn toµn víi níc Br«m trong KOH ®Ëm ®Æc. Hoµ tan s¶n phÈm vµo
níc råi läc bá t¹p chÊt tr¬ kh«ng tan , ®îc dung dÞch A .Cho
dun g dÞch BaCl2 d vµo dung dÞch A ®îc 50 6 gam kÕt tña . TÝnh %
khèi lîng Cr2O3 tinh khiÕt trong mÉu X .

HäC VIÖN C¤NG NGHÖ BCVT N¡M 1999

A. PHÇN CHUNG CHO MäI THÝ SINH :


C©u I: 1/ Trong phßng thÝ nghiÖm , oxi ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch
nhiÖt ph©n kaliclorat
hoÆc kalipermanganat.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ oxi theo hai c¸ch ®· nªu.
Cho biÕt hai ph¶n ®ã thuéc lo¹i g× ( trao ®æi , oxi ho¸ - khö ).
b) Tõ mét gam mçi ho¸ chÊt ban ®Çu , ph¶n øng nµo sÏ cho nhiÒu
oxi h¬n (NÕu hiÖu suÊt ph¶n nh nhau )?
2/ a. Cho isopropen t¸c dông víi br«m , isopentan t¸c dông víi clo (cã
chiÕu s¸ng ) theo tØ mol lµ 1:1 th× trong mçi trêng hîp t¹o ra bao
nhiªu ®ång ph©n ? viÕt c«ng thøc cÊu t¹o.
b. Cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau vµ kh¸c nhau quan
träng nhÊt cña axit acrylic vµ axit lactic ( axit 2- hi®r«xi
pr«pan«ic ) vµ axit pr pr«pan«ic.ViÕt ph¬ng tr×nh chuyÓn ho¸
gi÷a chóng.Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt 3 axit ®ã ®ùng
trong 3 lä mÊt nh·n .
C©u II. Hoµ tan hoµn toµn m gam hçn hîp gåm FeS2 vµ Cu2S vµo
H2SO4 ®Æc nãng , thu ®îc dung dÞch A vµ khÝ SO2 .
HÊp thô hÕt SO2 vµo 1 lÝt dung dÞch KOH 1 M thu ®îc dung dÞch B .
Cho 1 / 2 lîng dung dÞch A t¸c dông víi mét d dung dÞch NH3 lÊy
kÕt tña nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc 3,2 gam chÊt r¾n .
Cho dung dÞch NaOH d vµo 1/ 2 lîng dung dÞch A. LÊy kÕt tña nung
®Õn khèi lîng kh«ng ®æi , sau ®ã thæi hi®ro (d) ®i qua chÊt r¾n
cßn l¹i , sau khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 1,62 gam h¬i níc .
1. TÝnh m.
2. TÝnh sè gam c¸c muèi cã trong dung dÞch B .
C©u III. Cho 0,42 lÝt hçn hîp khÝ B gåm 2 hi®r«cacbon m¹ch hë ®i
rÊt chËm qua b×nh ®ùng níc br«m d . Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn
toµn thÊy cã 0,28 lÝt khÝ ®i ra khái b×nh vµ cã 2 gam br«m ®· tham
gia ph¶n øng . C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc.TØ khèi h¬i cña B so víi
hi®ro lµ 19. H·y x¸c dÞnh c«ng thøc ph©n tö vµ sè gam mçi hîp chÊt
cã trong hçn hîp

B.PHÇN DµNH RI£NG CHO TõNG LO¹I THÝ SINH.


C©u IVa:(Dµnh cho thÝ sinh ®· ®¨ng kÝ theo ch¬ng tr×nh TH cha
ph©n ban)
1/ a. ViÕt cÊu h×nh electron cña c¸c ion Fe3+, Fe2+, S2-, biÕt sè thø
tù cña S, Fe trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn lµ 16 vµ 26.
b. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho FeCl2 t¸c dung dÞch víi KI,
dung dÞch Na2CO3.
c. Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit , baz¬ , th× NH3, NH4+ chÊt nµo lµ
axit , chÊt nµo lµ baz¬ ?Cho ph¶n øng minh ho¹ , gi¶i thÝch t¹i sao
NH3 cã tÝnh chÊt ®ã
2/ H·y dïng c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ chÊt
HCOOH, CH3CH2CHO, CH3COOH vµCH3COOCH3.
C©u IVb: (Dµnh cho thÝ sinh ®· ®¨ng kÝ theo ch¬ng tr×nh TH
CHUY£N BAN)
1/ H·y dù ®o¸n vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng trong c¸c thÝ nghiÖm sau :
Thªm tõng giät dung dÞch NaOH vµo dung dÞch Cr2(SO4)3 cho ®Õn
d . Thªm vµi giät níc Br2, , thªm tõng giät H2SO4 ®Õn d . ViÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng .
2/ Tõ than ®¸ , ®¸ v«i vµ c¸c chÊt v« c¬ kh¸c viÕt ph¬ng tr×nh
ph¶n øng ®iÒu chÕ 2,4,6 – tribr«mphenol vµ 2,4,6 – tribromanilin

§¹I HäC AN NINH N¡M 1999


PHÇn I : B¾t buéc cho toµn bé c¸c thÝ sinh .
C©u 1. 1. H·y cho biÕt nguyªn nh©n sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña
c¸c nguyªn tè .
2. Sè thø tù cña nguyªn tè A lµ 8, nguyªn tè B lµ 17, nguyªn tè C lµ 19 . ViÕt cÊu
h×nh electron cña chóng vµ vho biÕt vhóng thuéc chu k× nµo ,nhãm nµo ?
3. §ång ph©n lµ g×? nguyªn nh©n t¹o ra ®ång ph©n trong c¸c hîp chÊt h÷u
c¬ . Cho c¸c vÝ dô minh ho¹ .
4. Tõ n-butanol vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt kh¸c , h·y t×m c¸ch ®iÒu chÕ metyl
etyl ªte.
C©u 2. Cho a gm hçn hîp bét Zn vµ Cu (Zn chiÕm 90% khèi lîng ) t¸c dông víi
dung dÞch HCl d , thu ®îc khÝ H2 . Lîng H2 nµy võa ®ñ ®Ó ph¶n øng hoµn toµn
víi b gam mét oxit s¾t ®Æt trong mét èng sø nung ®á . H¬i níc tho¸t ra tõ èng
sø vho hÊp thô hoµn toµn vµo 150 gam dung dÞch H2SO4 98% ®ù¬c dung dÞch
H2SO4 cã nång ®é nhá h¬n nång ®é cña dung dÞch axit ban ®Çu lµ 14,95%
(dung dÞch C) .§Ó ph¶n øng hoµn toµn víi 5,65% khèi lîng chÊt r¾n s¶n phÈm cã
trong èng sø cÇn dïng 20 gam dung dÞch C ®un nãng , cã SO2 tho¸t ra .
1. TÝnh a vµ b?
2. Dïng 150 ml dung dÞch C cã thÓ hoµ tan hÕt b gam oxit s¾t kh«ng ?
C©u 3. Cã A gam hçn hîp X gåm mét axit no ®¬n chøc A vµ mét este t¹o ra
bëi mét axit no ®¬n chøc B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cña A vµ mét rîu no ®¬n
chøc . Cho agam hçn hîp X t¸c dông víi lîng võa ®ñ NaHCO3 , thu ®îc 1,92 gam
mèi , nÕu cho agam hçn hîp X t¸c dông víi mét lîng võa ®ñ NaOH ®un nãng , thu
®îc 4,38 gam hçn hîp 2 muèi cña axit A vµ B vµ 0,03 mol rîu , rîu nµy cã tØ khèi
h¬i so víi hi®r« lµ 23 . §èt ch¸y hçn hîp 2 muèi b»ng mét oxi d th× thu ®îc muèi
Na2CO3 , h¬i níc vµ 2,128 lÝt CO2 (®ktc). Gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoµn
toµn .
1. Cho biÕt hçn hîp X gåm axit vµ este nµo?
2. TÝnh a?
PHÇn II.
C©u 4a. (Dµnh cho c¸c thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh cha
ph©n ban)
1. a) Cã mét vËt b»ng s¾t tr¸ng thiÕc (vËt A) vµ mét vËt b»ng sÊt tr¸ng kÏm
(vËt B) ®Òu cã vÕt s©y s¸t tíi líp s¾t , ®Æt trong kh«ng khÝ Èm th× vËt nµo rØ
nhanh h¬n? gi¶i thÝch .
b) Nªu c¸c ph¬ng ph¸p thêng dïng ®Ó chèng ¨n mßn kim lo¹i . H·y gi¶i thÝch
v× sao ®Ó b¶o vÖ vá tµu biÓn ngêi ta thêng g¾n thanh kÏm vµo vá ngoµi
tµu(phÇn ng©m díi níc biÓn )
2. Cã 5 dung dÞch níc cña propanal, etanol, glixÓrin, glucoz¬, saccar«z¬ ®ùng
trong 5 lä kh«ng nh·n.Cã thÓ dïng mét thuèc thö (kh«ng kÓ axit vµ kiÒm) ®Ó
ph¸t hiÖn tõng dung dÞch . Tr×nh bµy qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm .
C©u 4b. (Dµnh cho c¸c thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh chuyªn ban)
1. a) ThÕ nµo lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö.
b) C©n b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau díi d¹ng ion

Mn+2 + H2O2 + OH →MnO2↓ + H2O

Ag + NO3– + H+ →Ag+ + NO ↑ + H2O

IO3– + I– + H+ →I2 + H2O

MnO4– + Cl– + H+ →Mn+2 + Cl2 + H2O

Cr+3 + ClO-3 + -OH→CrO4-2 +Cl- + H2O


2. Hoµn thµnh s¬ ®å biÕn ho¸ sau ( viÕt c«ng thøc c¸c chÊt øng víi c¸c ch÷ c¸i
cïng c¸c chÊt ph¶n øng vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ). Cho biÕt A , B cã
m¹ch cacbon nh chÊt ®Çu .

CH3 CH2 CH2 CH2OH →A→B →C + D


↓ ↓
E + F →
CH3COOC2H5

G→H→I

®¹i häc kinh tÕ quèc d©n


n¨m 1999
phÇn I: Chung cho mäi thÝ sinh
C©u I: 1. H·y nªu vµ gi¶i thÝch b»ng ph¬ng tr×nh ph¶n øng c¸c hiÖn tîng x¶y
ra trong tõng thÝ nghiÖm sau :
a) Cho CO2 léi chËm qua dung dÞch níc v«i trong . Sau ®ã cho tiÕp níc v«i trong
vµo dung dÞch võa thu ®îc cho ®Õn d .
b) Cho KOH d t¸c dông víi dung dÞch FeCl2 . LÊy kÕt tña thu ®îc ®Ó l©u trong
kh«ng khÝ .
2. Khi cho 17,40 gam hîp kim Y gåm s¾t , ®ång , nh«m ph¶n øng hÕt víi H2SO4
lo·ng ,d ta ®îc dung dÞch A ; 6,4 gam chÊt r¾n ; 9,856 lÝt khÝ B ë 27,30C vµ 1
at .
a) TÝnh phÇn t¨m khèi lîng mçi kim lo¹i trong hîp kim Y.
b) H·y tÝnh nång ®é c¸c chÊt trong dung dÞch A , biÕt r»ng H2SO4 ®· dïng cã
nång ®é 2M vµ ®· ®îc lÊy d 10% so víi lîng cÇn thiÕt ®Ó ph¶n øng ( thÓ
tÝch dung dÞch kh«ng thay ®æi trong c¸c thÝ nghiÖm ).
C©u II. 1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän vµ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh
ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc cña axit acrylic .
2. Amin bËc nhÊt X d¹ng R- NH2 cã tû khèi h¬i so víi hi®ro b»ng 15,5 . H·y gäi tªn
vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc cña X .
3. Hçn hîp A gåm hai anken. Khi dÉn 3,696 lit A ®i qua b×nh ®ùng níc br«m d
th× khèi lîng b×nh t¨ng thªm 7,00 gam .
a) H·y tÝnh khèi lîng hîp chÊt h÷u c¬ thu ®îc khi dÉn 1,848 lÝt hçn hîp A ®i
qua níc ®un nãng vµ cã chÊt xóc t¸c thÝch hîp .
b) Cho hçn hîp gåm 7,392 lÝt A víi 3,969 lÝt hi®ro ®i qua niken ®èt nãng th×
®îc hçn hîp B . TÝnh tû khèi cña B so víi etan .
BiÕt r»ng thÓ tÝch c¸c khÝ ®Òu ®o ë 27,30C , 1 at vµ c¸c ph¶n øng ®iÒu
x¶y ra hoµn toµn .
PHÇn II. Cho tõng lo¹i thÝ sinh

Cho thÝ sinh theo ch¬ng tr×nh cha ph©n ban


C©u III. A: 1. Trong sè c¸c chÊt sau ®©y nh÷ng chÊt nµo cã thÓ ph¶n øng ®îc
víi nhau ?
NaOH , Fe2O3 , K2SO4 , CuCl2 , CO2, Al, NH4Cl
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nªu ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã )
2. Pha lo·ng 10 ml HCl víi níc thµnh 250 ml . Dung dÞch thu ®îc cã pH= 3.
H·y tÝnh nång ®é cña HCl tríc khi pha lo·ng vµ pH cña dung dÞch ®ã .
C©uIV. A: Cho 2,20 gam hîp chÊt X ®¬n chøc gåm C, H , O ph¶n øng hÕt víi
Ag2O (trong NH3) t¹o ra 10,8 gam b¹c .
1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän vµ gäi tªn X .
2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®iÒu chÕ X tõ ankan t¬ng øng .
3. Tõ X vµ c¸c chÊt v« c¬ h·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng (cã nªu ®iÒu kiÖn
ph¶n øng ) ®îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ :
a) Etyl axetat
b) Etylenglycol
4. Dïng mét thuèc thö h·y t×m c¸ch ph©n biÖt X víi c¸c chÊt võa ®îc ®iÒu chÕ
ë trªn ( c¸c chÊt riªng biÖt nhau ).
Cho thÝ sinh theo ch¬ng tr×nh chuyªn ban
C©u III b. §iÖn ph©n ( dïng ®iÖn cùc tr¬ ) dung dÞch muèi sunfat kim lo¹i ho¸
trÞ 2 víi cêng ®é dßng 3A.Sau 1930 gi©y thÊy khèi lîng catèt t¨ng 192 gam .
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra t¹i mçi ®iÖn cùc vµ ph¬ng tr×nh chung
cho qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n .
2. Cho biÕt tªn kim laäi trong muèi sunfat.
3. H·y tÝnh thÓ tÝch cña lîng khÝ t¹o thµnh t¹i anèt ë 250C vµ 770 mmHg.
4. Nõu khÝ thu ®îc cã lÉn h¬i níc h·y giíi thiÖu 3 ho¸ chÊt cã thÓ lµm kh« khÝ
®ã .
C©u IVb. H·y dïng mét thuèc thö ®Ó ph©n biÖt c¸c ho¸ chÊt sau ®©y ( ®ùng
trong tõng lä riªng biÖt bÞ mÊt nh·n ) : axit propionic , glixerin , n-propanol ,
glacoz¬ .
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch c¸ch ph©n biÖt.

§¹I HäC KIÕN TRóC Hµ NéI


N¡M 1999

C¢U I:
1) Gang lµ g× ?viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸
tr×nh luyÖn gang ?
2) Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau :
a) FeS2 + H2SO2 ®,n →
b) FeSO4 + Br2 →
c) NaHCO3 + Ba(OH)2 →
d) NaAlO2 + CO2 + H2O →
C©u II:
Tõ mªtan vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng
®iÒu chÕ polivinylaxªt¸t.
1) So s¸nh tÝnh chÊt cña rîu propilic vµ rîu iso- propilic.
2) Cho 3 chÊt CH3COOH ; HCOOCH3 vµ CH3COOCH3. . H·y nhËn biÕt
mçi chÊt b»ng ph¶n øng ho¸ häc .
C©u III:
Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp 3 kim lo¹i Zn, Cu vµ Ag vµo 500
ml dung dÞch HNO3
a mol /l thu ®îc 1,944 lÝt khÝ A ( ë ®ktc) ho¸ n©u trong kh«ng khÝ
vµ dung dÞch B .
1. LÊy 1/2 dung dÞch B cho t¸c dông víi dubg dÞch NaCl d ®îc 2,1525
gam kÕt tña D . Nung D ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi
®îc 1,8 gam chÊt r¾n .
TÝnh sè gam mçi kim lo¹i tronh hçn hîp ban ®Çu .
2. NÕu cho m gam bét Cu vµo 1/2 dung dÞch B khu©ý ®Òu cho
ph¶n øng hoµn toµn ®îc 0,168 lÝt khÝ A ( ë ®ktc ) , 1,99 gam chÊt
r¾n kh«ng tan vµ dung dÞch E .
TÝnh m? tÝnh a mol/l ? tÝnh nång ®é mçi lo¹i ion trong dung
dÞch E .
BiÕt thÓ tÝch dung dÞch coi nh kh«ng ®æi .
C©u IV:
§un nãng hçn hîp 2 rîu m¹ch hë víi H2SO4 ®Æc®îc hçn hîp c¸c ete.
LÊy X lµ mét trong c¸c ete ®ã ®em ®èt ch¸y hoµn toµn th× ta cã tû
lÖ:
nx : n02
MÆt kh¸c khi cho axit A lµ ®ång ®¼ng cña axit «xalÝc t¸c dông víi
mét trong hai rîu trªn khi cã mÆt cña H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c ®îc
este B . §Ó xµ phßng ho¸ hoµn toµn 8,7 gam este B cÇn 200ml NaOH
0,5 M.
T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 rîu vµ axÝt A.
§Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc §HSP Hµ NéI 2

N¡M 1999

PHÇn A(Cho tÊt c¶ thÝ sinh )


C©u I.(4 ®iÓm)
1) §iÖn ph©n 2 lÝt dung dÞch CuSO4 0,5 M víi ®iÖn cùc tr¬ . Sau
mét thêi gian , ngõng ®iÖn ph©n vµ cho ®i qua dung dÞch sau
®iÖn ph©n mét luång khÝ A lÊy d th× thu ®îc 72 gam kÕt tña
mµu ®en . BiÕt r»ng khi ®èt khÝ A trong oxi d th× t¹o thµnh h¬i
níc vµ khÝ B , khÝ B lµm mÊt mµu níc br«m
- X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c khÝ A, B.
- TÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë an«t (®ktc) .
- TÝnh thÓ dung dÞch axit HNO3 60% (D = 1,37 g/ml ) cÇn
thiÕt ®Ó hoµ tan lîng kim lo¹i kÕt tña trªn an«t.
2)BiÕt X lµ mét oxit kim lo¹i . §Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cña X , ngêi ta
lµm 2 thÝ nghiÖm sau:
ThÝ nghiÖm 1: Khö hoµn toµn 1,6 gam X th× cÇn 672 ml hi®ro
(®ktc).
ThÝ nghiÖm 2: L©ý lîng kim lo¹i thu ®îc ë thÝ nghiÖm 1 hoµ
tan trong dung dÞch axit clohy®ric d th× thu ®îc 448 ml hi®ro
(®ktc).
H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn vµ x¸c ®Þnh c«ng thøc cña X .

C©u II. (4 ®iÓm)


1) Cho mét hîp chÊt h÷u c¬ A t¸c dông víi dung dÞch NaOH ®un
nãng th× t¹o thµnh hîp chÊt h÷u c¬ B vµ NaCl . Oxi ho¸ B ta ®îc
hîp chÊt h÷u c¬ C , oxi ho¸ C ta ®îc hîp chÊt h÷u c¬ D (A,B,C ,D
cã cïng sè nguyªn tö cacbon ) . Cho D t¸c dông víi bét kÏm th× cã
khÝ hi®ro tho¸t ra .
H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B , C, D vµ viÕt c¸c ph¬ng
tr×nh ph¶n øng x¶y ra . BiÕt r»ng khÝ B bÞ t¸ch níc th× t¹o ra iso –
butilen ( 2-metylpropen ).
2) Hîp chÊt h÷u c¬ X lµ mét aminoaxit m¹ch th¼ng ,biÕt r»ng :
- Cho 0,01 mol X t¸c dông võa ®ñ víi 80ml dung dÞch HCl
0,125 M t¹o thµnh 1,835 gam muèi .
- Cho 2,91 gam X t¸c dông víi mét lîng dung dÞch NaOH võa
®ñ th× t¹o thµnh 3,82 gam muèi
X¸c dÞnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ tªn goÞ cña X ,biÕt nhãm amino
liªn kÕt víi cacbon ë vÞ trÝ α
PHÇn B (Cho tõng lo¹i thÝ sinh )
C©u III. A(2®iÓm ): (cho thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh Cha ph©n
ban )
1) Hoµ tan lÇn lît NaOH , Na2CO3 vµ NaHCO3 vµo níc ta ®îc dung
dÞch A . H·y nhËn biÕt c¸c ion cã trong dung dÞch A .
2) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ propanol –2 tõ
propanal(ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng ).

C©u IIIb.(2 ®iÓm ): (cho thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh chuyªn ban
)
1) Lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu chÕ AlCl3 tinh khiÕt tõ AlCl3 bÞ lÉn mét l-
îng nhá CrCl3
2) H·y tr×nh bµy mét c¸ch x¸c ®Þnh thµnh phÇn ®Þnh lîng cña mçi
®ång ph©n trong hçn hîp gåm CH3-COOH, HO- CH2-CHO vµ H-
COO-CH3.

Trêng ®¹i häc thuû s¶n N¨m 1999

A.phÇn chung – Dµnh cho tÊt c¶ thÝ sinh .


C©u I : 1, a. Nªu nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ kim lo¹i ?
b. Gi¶i thÝch hiÖn tîng x¶y ra khi cho 1 miÕng Al nguyªn chÊt vµo
1 èng nghiÖm ®ùng níc ,sau ®ã nhá tõ tõ dung dÞch NaOH VµO èng
nghiÖm ®ã . ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .
2. a) Cã 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng nhãm ®Þnh chøc : CH2O2 ,
C2H4O2 , C3H4O2 . H·y cho biÕt c«ng tøc cÊu t¹o vµ gäi tªn 3 chÊt ®ã
?
b) Hoµn thµnh s¬ ®å biÕn ho¸ vµ viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c
chÊt X, Y, Z:
H2O Trïng hîp +H2 Trïng hîp
CaC2→X →Y →Z → Caosu Buna
(x.t)
C©u II. Cho 4,6 gam hçn hîp gåm Rb vµ mét kim lo¹i kÒm M t¸c
dông víi níc th× thu ®îc 1 dung dÞch kÒm . §Ó trung hoµ hoµn toµn
dung dÞch kiÒm nµy ngêi ta ph¶i dïng hÕt 800 ml dung dÞch HCl
0,25 M.
a) X¸c ®Þnh xem kim lo¹i M lµ kim lo¹i nµo ?
b) TÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña kim lo¹i trong hçn hîp ban
®Çu .
c)TÝnh thÓ tÝh khÝ tho¸t ra trong ph¶n øng khi hçn hîp t¸c dông víi
níc ë O0C vµ 2atm
C©u III: Mét hçn hîp khÝ gåm H2 Vµ 2 hydr«cacbon cã cïng sè
nguyªn tö cacbon trong ph©n tö (mét chÊt cã 1 nèi ®«i vµ mét chÊt
cã 1 nèi 3 ) . §èt ch¸y hoµn toµn 90 ml hçn hîp Êy th× thu ®îc 120 ml
CO2 .MÆt kh¸c nÕu ®un nãng 90 ml hçn hîp trªn víi bét Ni ®Õn khi
ph¶n øng hoµn toµn th× chØ cßn l¹i 40 ml 1hydr«cacbon no duy
nhÊt .
a) T×m c«ng thøc ph©n tö cña 2 hydrocacbon ?
b) TÝnh thµnh phÇn % vÒ thÓ tÝch cña hçn hîp ban ®Çu ?
B- PhÇn riªng
C©u IV a: Dµnh cho thÝ sinh theo ch¬ng tr×nh ph©n ban
1, a) Cho bét Fe vµo dung dÞch CuSO4 th× mµu xanh cña dung
dÞch nh¹t dÇn , ngîc l¹i khi cho bét Cu vµo dung dÞch Fe2(SO4)3 kh«ng
mµu trë thµnh cã mµu xanh ®Ëm dÇn . Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y
ra .
b) Cã 5 mÉu kim lo¹i : Ba , Mg , Fe ,Al , Ag.NÕu chØ cã dung dÞch
H2SO4 lo·ng ( kh«ng dïng bÊt cø 1 ho¸ chÊt nµo kh¸c kÓ c¶ quú tÝm
vµ níc nguyªn chÊt ) cã thÓ nhËn biÕt ®îc nh÷ng kim lo¹i nµo b»ng
ph¶n øng cô thÓ ?
2. a) B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch : CO2 , C2H4 , C2H2 ra khái
hçn hîp .
b) Cã hçn hîp 3 ®ång ph©n : CH3 – CH2 – COOH , CH3 – COOCH3 , CH3
–CH – CHO

OH
H·y nhËn biÕt tõng ®ång ph©n trong hçn hîp b»ng ph¬ng
ph¸p h¸o häc .
C©u IV b: Dµnh cho thÝ sinh theo ch¬ng tr×nh cha ph©n ban
1. a) H·y cho 2 ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Na tõ 2 hîp chÊt kh¸c nhau cña
Natri ?
b) T×m 4 ph¬ng ph¸p kh¸c mhau ®Ó ®iÒu chÕ NaOH vµ viÕt ph-
¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ ®ã ?
2. a) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å sau:
t0, p + Br2 + HOH O2 O2
C7H16 →A1 →A2→ A3 → A4 →C6H5- OH

C 6H
5 - COOC2H5
b) ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña C4H6O2 . BiÕt r»ng khi cho chÊt ®ã
tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng cho ta 1 axit 2 lÇn axit .
®¹i häc quèc gia hµ néi
®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc n¨m 1999
M«n thi Ho¸ Häc . Khèi A & B
Thêi gian 180 phót

A: phÇn dµnh cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh


C©u I
1. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt c¸c cÆp chÊt
sau:
a.Dung dÞch MgCl2 vµ FeCl2.
b.KhÝ CO2 vµ khÝ SO2 .
Trong mçi trêng hîp chØ dïng mét thuèc thö thÝch hîp.ViÕt c¸c
ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. Cho 5,22 gam mét muèi cacbonat kim lo¹i ( hîp chÊt X).t¸c dông
hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 . Ph¶n øng lµm gi¶i phãng ra hçn
hîp khÝ gåm 0,336 lit khÝ NO vµ x lÝt khÝ CO2 . C¸c thÓ tich khÝ
®Òu ®îc ®o ë §KTC.
a. H·y x¸c ®Þnh muèi cacbonat kim lo¹i ®ã vµ thÓ tÝch khÝ
CO2 .(x).
b. Cho a gam hçn hîp gåm FeS2 vµ hîp chÊt X trªn víi sè mol
b»ng nhau vµo mét b×nh kÝn chøa lîng oxi d , ¸p suÊt
trong b×nh lµ p1 atm . §un nãng b×nh ®Ó ph¶n øng s¶y ra
hoµn toµn råi ®a b×nh vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu , ¸p suÊt khÝ
trong b×nh lóc nµy lµ p2 at, khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc lµ b
gam .BiÕt r»ng thÓ tÝch chÊt r¾n trong b×nh tríc vµ sau
ph¶n øng kh«ng ®¸ng kÓ .H·y x¸c ®Þnh c¸c tû sè p1/p2 vµ
a/b .

C©u II
1. Nªu ®Þnh nghÜa rîu bËc 2 . ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn
c¸c rîu bËc hai cã c«ng thøc ph©n tö C5H12O.
§un nãng hçn hîp c¸c rîu ®ã víi H2SO4 ®Æc ë 1800 C ; H·y viÕt
c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c s¶n phÈm chÝnh.
2. Cã nhiÒu vô tai n¹n giao th«ng x¶y ra do ngêi l¸i xe uèng rîu
.Hµm lîng rîu trong m¸u ngßi l¸i xe kkh«ng ®îc vît qu¸ 0,02%
theo khèi lîng .§Ó x¸c ®Þnh hµm lîng rîu ®ã , ngêi ta chuÈn ®é
b»ng K2Cr2O7 trong m«i trêng axit ;khi Êy Cr2O7-2 cho Cr 3+ .
a. H·y viÕt vµ c©n b»ng ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®ã.
b. Khi chuÈn ®é 25,0 gam huyÕt t¬ng m¸u cña mét ngêi l¸i
xe cÇn dïng 20,0 ml K2Cr2O7 0,010 M . nÕu ngßi Êy l¸i xe
th× cã hîp ph¸p kh«ng ? t¹i sao? Gi¶ thiÕt r»ng trong thÝ
nghiÖm trªn chØ riªng etanol t¸c dông víi K2Cr2O7 .
3. Hîp chÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C2D6O ( D la ®¬teri), A t¸c
dông víi natri gi¶i phãng mét chÊt khÝ .H·y x¸c ®Þnh cÊu t¹o cña
A vµ viÕt s¬ ®å ®iÒu chÕ nã xuÊt ph¸t tõ c¸c chÊt v« c¬ cÇn
thiÕt.
B. PhÇn dµnh cho tõng lo¹i thÝ sinh
C©u III1 : Dµnh cho thÝ sinh theo chong tr×nh cha ph©n ban:
1.Cho mét läng Cu2S t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 ®un
nãng .Ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch A1 vµ lµm gi¶i phãng khÝ A2
kh«ng mµu vµ bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ.Chia A1 lµm 2 phÇn
.Thªm dung dÞch BaCl2 vµo phÇn 1 , thÊy t¹o thµnh kÕt tña tr¾ng A3
thùc tÕ kh«ng tan trong axit d. Thªm lîng d dung dÞch NH3 vµo phÇn
2,®ång thêi khuÊy ®Òu hçn hîp , thu ®îc dung dÞch A4 cã mµu xanh
lam ®Ëm.
a. H·y chØ ra A1,A2,A3,A4 lµ g× ?
b. ViÕt c¸c phong tr×nh ph¶n øng m« t¶ c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc
võa nªu trªn.
2. a. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc vµ gäi tªn c¸c hi®rocacbon m¹ch hë
cã tû khèi h¬i so víi Nit¬ b»ng 2 .
b. Ngßi ta ®iÒu chÕ mçi hi®rocacbon trªn tõ räu t¬ng øng (cã
cïng m¹ch cacbon). H·y cho biÕt ®iÒu kiÖn chung cña ph¶n øng ; viÕt
c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña c¸c rîu.
C©u III2 : Dµnh cho thÝ sinh thi theo ch¬ng tr×nh KHTN
1. a. TÝnh pH cña dung dÞch A lµ hçn hîp gåm HF 0,1M vµ NaF
0,1M.
b. TÝnh pH cña 1 lit dung dÞch ë trªn trong 2 trêng hîp sau:
- Thªm 0,01 mol HCl vµo.
- Thªm 0,01 mol NaOH vµo.
BiÕt h»ng sè axit ( H»ng sè i«n ho¸ ) cña HF lµ Ka =6,8 . 10-4 .
Cho log 6,8 =0,83.
2. a.Anka®ien lµ g× ? ViÕt c«ng thøc cÊu tróc vµ gäi tªn anka®ien
C5H8 mµ cã ®«ng ph©n cis-trans.
b.Trong tinh dÇu chanh cã chÊt limonen C10H16 ( Xem c«ng thøc
ë bªn). Hi®r« ho¸ limonen thu ®îc mentan C10H20 .H·y viÕt ph-
¬ng tr×nh ph¶n øng vµ c«ng thøc cÊu t¹ocña mentan .
c.Cho limonen t¸c dông víi níc ( axit xóc t¸c) thu ®îc “
tecpinhi®rat ” C10H20O2 dïng lµm thuèc ho . H·y viÕt ph¬ng
tr×nh ph¶n øng vµ c«ng thøc cÊu t¹o cña tecpinhi®rat ; gi¶i
thÝch híng cña ph¶n øng .
.

CH2
CH3

CH3

C©u III3 : Dµnh cho thÝ sinh theo ch¬ng tr×nh ban KHTN –KT
1.a. Tr×nh bµy nguyªn t¾c cña ph¬ng ph¸p amoniac ®iªu chÕ
Na2CO3 .ViÕt c¸c phong tr×nh ph¶n øng ®Ó minh ho¹ .
b. Cho dung dÞch NaOH 25% cã khèi lîng riªng D = 1,28 g /ml .
Hái 150 ml dung dÞch kiÒm cã kh¶ n¨ng hÊp thô tèi ®a bao nhiªu lit
khÝ CO2 ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn .
2.a. H·y x¾p xÕp CH3COOH , CH3CH2CH2OH vµ C6H5OH theo tr×nh
tùt¨ng tÝnh linh ®äng cña nguyªn tö hi®r«. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸
häc h·y chøng minh r»ng c¸c chÊt ®ã ®Òu cã hi®r« linh ®éng vµ
chøng minh sù ®óng ®¾n cña tr×nh tù s¾p xÕp ®ã .
b. §Ó ®iÒu chÕ CH 3COOCH2CH2CH3 vµ CH3COOC6H5 ngêi ta cho
CH3CH2CH2OH t¸c dông víi
CH3COOH vµ cho C6H5OH t¸c dông víi (CH3CO)2O .ViÕt c¸c ph¬ng
tr×nh ph¶n øng vµ cho biÕt ph¶n øng nµo cÇn chÊt xóc t¸c H 2SO4
,ph¶n øng nµo cÇn NaOH .

______________________________
®¹i häc l©m nghiÖp
®Ò thi tuyÓn sinh n¨m 1999 m«n ho¸ häc
thêi gian 180 phót

C©u I :
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng kÌm theo ®iÒu kiÖn ( nÕu cã ) cña axit C3H7COOH
víi tõng chÊt sau : K, CaO, Na2CO3 , KOH ; rîu etylic; rîu C2H4(OH)2; CH3NH2
2. XuÊt ph¸t tõ xenlul«z¬ (C6H10O5)n h·y ®iÒu chÕ :
a) C2H5OH
b) C2H3COOC2H5
C©u II:
Cã hçn hîp A chøa c¸c chÊt Al, Mg, Al2O3 . LÊy 20,1gam hçn hîp A cho t¸c dông víi
dung dÞch NaOH d, sau khi ph¶n øng xong thu ®îc 6,72 lit khÝ H2 ë ®ktc. MÆt
kh¸c nÕu hoµ tan hÕt 20,1 gam hçn hîp A vµo V ml dung dÞch HCl 1 M th× thu
®îc 15,68 lit khÝ H2 ë (®ktc) vµ dung dÞch B. CÇn ph¶i dïng hÕt 299 ml dung
dÞch KOH 1M míi trung hoµ hÕt lîng axit cßn d trong dung dÞch B.
1) T×m sè gam mçi chÊt cã trong hçn hîp A.
2) TÝnh V?
C©u III :
Hçn hîp B gåm hai andehyt no, ®¬n chøc, m¹ch th¼ng, kÕ tiÕp nhau trong d·y
®ång ®¼ng. Khi cho 3,32 gam hçn hîp B t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong
dung dÞch amoniac (lÊy d) , thu ®îc 10,8 gam Ag. MÆt kh¸c nÕu cho 3,32 gam
hçn hîp B t¸c dông víi H2 d cã xóc t¸c Ni nung nãng th× thu ®îc hçn hîp hai rîu.
Chia hçn hîp hai rîu thµnh hai phÇn b»ng nhau:
PhÇn I cho t¸c dông víi Na d sinh ra V1 lit H2 ë 27,30c vµ 1 atm.
PhÇn II cho t¸c dông víi CH3COOH d cã xóc t¸c H2SO4 thu ®îc b gam hçn hîp hai
este.
1) T×m c«ng thøc ph©n tö vµ sè mol cña mçi andehyt trong B.
2) T×m V1 vµ b .
BiÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.
C©u IVa : Dµnh cho thÝ sinh cha ph©n ban
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng biÓu diÔn s¬ ®å sau :
Fe→ Fe → FeCl2 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → FeSO4
2. ViÕt ph¶n øng cña HNO3 lo·ng víi tõng chÊt sau : Mg, FeO, Fe2O3,
FeCO3.
C©u IVb : Dµnh cho thÝ sinh trung häc chuyªn ban
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng biÓu diÔn s¬ ®å sau :
CrO → CrCl2 → CrCl3 → Cr(OH)3 → Cr2O3 → Cr → Cr(NO3)3
2. ViÕt ph¶n øng (nÕu cã ) cña tõng chÊt CrO, Cr2O3, CrO3 víi dung dÞch
KOH; dung dÞch H2SO4 lo·ng.

trêng ®¹i häc d©n lËp ph¬ng ®«ng


n¨m 1999

a. phÇn chung cho thÝ sinh.


C©u 1: 1/ t×m 3 ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®iÒu chÕ CaCO3 , viÕt ph¬ng tr×nh
ph¶n øng.
2/ cã 4 dung dÞch ®ùng trong 4 cèc mÊt nh·n HCL,NaCL,NaOH,Na 2CO3,,
h·y nhËn biÕt mµ chØ ®îc dïng mét ho¸ chÊt lµm thuèc thö.
3/ hoµn thµnh d·y biÕn ho¸ sau. viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng cã ghi râ
®iÒu kiÖn:
+H2O +M
A
H2O -H2O T.hîp
CaC2 X E cao su
buna G
T.hîp +M

4/ ViÕt ®ång ph©n m¹ch hë cã thÓ cã cña hîp chÊt h÷u c¬ øng víi c«ng
thøc ph©n tö C3H6O2.
C©u 2: §èt ch¸y hoµn toµn m gam chÊt h÷u c¬ A thu ®îc 6,16 gam CO2 ; 1,89
gam H2O vµ lîng oxi tham gia ph¶n øngd võa b»ng lîng CO2 t¹o ra.
1/ TÝnh m vµ c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña A.
2/ X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, c«ng thøc cÊu t¹o cña A.biÕt A lµ mét
monome cã thÓ t¹o ra
polime cã tÝnh ®µn håi cao. nÕu ®em trïng hîp A,ngoµi s¶n phÈm chÝnh, cßn cã
s¶n phÈm phônµo,nÕu
cã h·y viÕt c«ng thøc cña s¶n pgÈm phô ®ã.
3/ DÉn 3,36 lÝt khÝ A (®ktc) léi tõ tõ qua 1 lÝt dung dÞch níc Br«m 0,2 M,thÊy
dung dÞch níc Br«m mÊt mµu hoµn toµn vµ kh«ng cã kh«ng khÝ bay ra. h·y x¸c
®Þng khèi lîng c¸c s¶n phÈm céng thu
®îc. BiÕt s¶n phÈm céng vÞ trÝ 1,2 gÊp 4 lÇn (vÒ sè mol) s¶n phÈm céng vÞ trÝ
1,4.
C©u 3: Hoµ tan 63,8 gam hçn hîp BaCL2 vµ CaCL2 vµo 500 gam H2O thu ®îc
dung dÞch A.thªm 500ml
dung dÞch Na2CO3 1,4 M vµo dung dÞch A,sau ph¶n øng thu ®îc 59,4 gam kÕt
tña vµ dung dÞchB.
1/ TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña mçi muèi trong dung dÞch A.
2/ Thªm vµo dung dÞch B métlîng võa ®ñ dung dÞch HCl 0,5 M
(d=1,05g/ml) thu ®îc dung
dÞch C. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 0,5 M ®· dïng vµ nång ®é phÇn tr¨m cña
muèi trong dung dÞch C.
B. PhÇn dµnh cho tõng lo¹i thÝ sinh:(thÝ sinh cã thÓ chän mét trong hai c©u sau)
C©u IVa. 1/ ChØ tõ FeS2, kh«ng khÝ, NaCL, H2O,c¸c chÊt xóc t¸c, c¸c thiÕt bÞ,
viÕt ph¶n øng ®iÒu chÕ 4 axÝt vµ 3 hi®roxÝt.
2/ So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña benzenvíi metan vµ víi etylen.ViÕt
ph¶n øng minh ho¹.
C©u IVb. 1/Hoµ tan hoµn toµn 0,5 gam mét hçn hîp gåm Fe vµ kim laäi B thuéc
nhãm IIA(ph©n nhãm chÝnh nhãm II) b»ng mét lîng d dung dÞch HCl thu ®îc 1,12
lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i B. Cã thÓ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña B trong b¶ng hÖ
thèng tuÇn hoµn hay kh«ng?ViÕt cÊu h×nh electron cña nã.
2/ Cho biÕt qui luËt thÕ cña vßng benzen.
Tõ benzen vµ c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt viÕt ph¶n øng ®iÒu chÕ :
a/ Octo-bromo nitro benzen; meta-bromo nitro benzen.
b/ Octo-amino phenol; meta-amino phenol.

BiÕt C=12; H=1; O=16; Br=80; Ba=137; Ca=40;

Mg=24; Be=9; Na=23; Fe=56; Cl=35,5;


Trêng C§SP B¾c Ninh
n¨m 1999 khèi : b
A.phÇn chung cho c¶ thÝ sinh chuyªn ban vµ cha chuyªn ban.
C©u I:(2,5 ®iÓm)
viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi:
1)NhiÖt ph©n c¸c muèi: MgCO3, AlNO3, KNO3, Ba(HCO3)2, Na2SO4,
Cu(NO3)2.
2)§iÖn ph©n mét dung dÞch chøa CuSO4 vµ NaCl.
C©u II: (2,5 ®iÓm)
Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc (CHO)n A cã thÓ t¸c dông víi Na,
NaOH, dung dÞch Br2.khi ®èt
ch¸y 1 mol A cho díi 6mol CO2.H·y biÖn luËn ®Ó t×m c«ng thøc ph©n
tö cña A vµ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n
øng x¶y ra.
C©u III: (2 ®iÓm)
Mét lo¹i phÌn ngËm níc ®îc t¹o thµnh tõ cation M +, Al3+ vµ SO42- .
Nung 9,06 gam phÌn ®îc 4,47 gam phÌn khan. MÆt kh¸c, cho 9,06
gam phÌn hoµ tan vµo níc råi cho t¸c dông víi Ba(OH)2 d ®îc
9,32 gam kÕt tña A vµ khÝ C.Lîng khÝ C t¹o thµnh t¸c dông võa®ñ víi
100ml dung dÞch HCl 0,2 M.
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña phÌn.
C©u IV:(2 ®iÓm)
Hçn hîp X chøa hai hçn hîp chÊt h÷u c¬ no, cho 14,8 gam hoân
hîp X t¸c dông víi 100ml dung dÞch AgNO3 2M trong amoniac d
®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn vµ trong dung dÞch hÕt
ion Ag+ . LÊy hçn hîp muèi amoni t¹o thµnh cho t¸c dông víi axit
sunfuric lo·ng, d råi chng cÊt thu ®îc axit h÷u c¬ Y. Cho lîng axit
t¹o thµnh t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch NaCO31M thÊy
t¹o thµnh 16,4 gam muèi .
X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt trong hçn hîp X vµ
tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m mçi chÊt theo khèi lîng.

B/ PhÇn riªng dµnh cho tõng lo¹i ®èi tîng thÝ sinh.
C©uVa:(1 ®iÓm) Dµnh cho thÝ sinh chuyªn ban:
X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c nguyªn tè cã sè proton lµ 29, 42, 31, 35
trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn.
C©uVb (1 ®iÓm) Dµnh cho thÝ sinh chuyªn ban;
X¸c dÞnh vÞ trÝ cña c¸c nguyªn tè cã sè proton la 31, 35, 27, 21
trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn.
Cho biÕt :AL=27, S=32, O=16, H=1, Ba=137,
CL=35,5. N=15, C=12, Na=23.

Chó ý:C¸n bé kh«ng gi¶i thÝch g× thªm

®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc n¨m 1999


trêng ®¹i häc hµng h¶i
(Chó ý:thÝ sinh cha ph©n ban (CPB) lµm c¸c c©u1, 2, 3, 3, 4A;thÝ sinh chuyªn
ban(CB) lµm c¸c c©u1,2, 3, 4b)
C©u I. 1.1 . Cho biÕt c¸c lo¹i nguyªn liÖu chÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt gang: nguyªn
t¾c vµ c¸c ph¶n øng ho¸ häc
x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang.
1.2. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å sau ®©y;
A + AgNO3 (dung dÞch NH3 )
B + C + Ag.
B + NaOH (t0) (t0). D + H2O + NH3
D + NaOH E + Na2CO3.
CaO
F + Cl2 (askt)
G +HCl.
G + NaOH (t0) CH3OH + H2.
(C¸c chÊt A, B, C, .... , H viÕt ë d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o v¾n t¾t).
C©u II. Hçn hîp A gåm Mg vµ kim loai M ho¸ trÞ 3, ®øng tríc Hydro trong d·y
ho¹t ®éng ho¸ häc. Hoµ tan hoan toµn 1,275 gam A vµo 125 ml dung dÞch B
chøa ®ång thêi HCl nång ®é C1 (M) vµ H2SO4 nång ®é C2 (M). ThÊy tho¸t ra 1400
ml khÝ Hydro (®o ë ®ktc) vµ dung dÞch D. §Ó trung hoµ hoµn toµn lîng axit d
trong D cÇn dïng 50 ml dung dÞch Ba(OH)2 1M . Sau khi chung hoµ D thu ®îc
0,0375 mol mét chÊt kÕt tña kh«ng tan trong HCl.
1.1. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ion thu gän.
1.2. TÝnh C1 vµ C2 cña dung dÞch B.
1.3. T×m nguyªn tö khèi cña kim lo¹i M(AM) vµ khèi l¬ng mçi kim lo¹i trong
hçn hîp A ®em thÝ nghiÖm. BiÕt r»ng ®Ó hoµ tan 1,35 gam M cÇn kh«ng
qu¸ 2000 ml dung dÞch HCl 1M.
C©u III. §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng gåm hai rîu X vµ Y lµ hai ®ång ®¼ng liªn
tiÕp cña d·y ®ång ®¼ng rîu no ®¬n chøc, thu ®îc 1,12 l khi CO2. Còng víi lîng
hçn hîp trªn cho ph¶n øng víi Na d th× thu ®îc 2,24 l Hydro .C¸c thÓ tÝch khÝ
®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.
3.1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö 2 rîu trªn. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m mçi
rîu trong hçn hîp .
3.2. Ph©n tö X cã sè nguyªn tö cacbon Ýt h¬n ph©n tö Y.S¶n phÈm oxi ho¸
tõ tõ cña Y kh«ng tham gia ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3(cã dung dÞch NH3).
- ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y.
- ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng este ho¸ cña X vµ Y víi axit Metacrylic (kÌm theo
®iÒu kiÖn nÕu cã).
Nªu øng dông cña s¶n phÈm este nµy trong thùc tÕ.
C©u 4 A 1. Hçn hîp kim lo¹i vôn gåm Al, Fe, vµ Ag,.h·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó t¸ch riªng mçi kim loai trªn khái hîp chÊt trªn vÒ d¹ng nguyªn chÊt
2.a. viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Anilin tõ Benzen, kÌm theo ®iÒu
kiÖn ph¶n øng nÕu cã.
b. Hoµn thµnh s¬ då ph¶n øng sau ë d¹ng viÕt thµnh ph¬ng tr×nh ph¶n vµ
gäi tªn c¸c chÊt X, Y, Z. + HNO3
CH3 - CH3 - COOH X Y X Z +
C2H5OH +HCl +NH3
N2 +H2O
| HCl (xt)
NH2
C©u4B. 1. Hçn hîp gåm Al2O3 vµ ®ång vôn .H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸
häc ®Ó t¸ch mçi chÊt ra khái hçn hîp tªn vÒ d¹ng nguªn chÊt.
2.Tr×ng bµy quy t¾c Ziasep vÒ t¸ch níc cña rîu vµ quy t¾c c«ng HX vµo Anken
cña Maccopnhicop.
ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c chÊt A, B, C, D, E, G trong d·y chuyÓn ho¸
sau.
H2SO4 H2O;t0
a. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2OH A B.
H2SO4
H2SO4 ®,t0 Br2(dung dÞch)
b. C5H11OH D CH3 - CHBr - CH2 -CH3 .
Cl
H2SO4(®,t0 ) +HCl |
c. C5H10OH G CH3 -C - CH2 - CH3
(E) xóc t¸c |
CH3
®¹i häc thuû lîi
n¨m 1999
C©u I: 1/ Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng sau ( mçi mòi tªn lµ mét ph¶n
øng ).

Cr CrCl2 CrCl3 Cr(OH)3 KCrO2


K2CrO4 K2Cr2O7

Cr2O3
2/ Cho chÊt láng lµ : axªton , an®ehit propionic vµ rîu iso – propylic
®ùng trong 3 lä riªng biÖt bÞ mÊt nh·n hiÖu .
a) H·y ph©n biÖt 3 chÊt trªn b»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc .
b) Tr×nh bµy c¸c ph¶n øng axeton tõ nguyªn liÖu ban ®Çu lµ mïn
ca ( c¸c chÊt v« c¬ , xóc t¸c vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cã ®ñ ).
C©u II. 1. §Ó hoµ tan 4 gam FeXOY cÇn 52, 14 ml dung dÞch HCl
10% ( D = 1,05 g/ml ) . H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña s¾t
oxit .
2. Oxy ho¸ rîu etylic b»ng xóc t¸c ta thu ®îc hçn hîp A gåm an®ªhit ,
axit axetic , níc vµ mét phÇn rîu kh«ng bÞ oxi ho¸ .
a) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong c¸c qu¸ tr×nh nãi
trªn .
b) CÇn dïng ph¶n øng g× ®Ó nhËn biÕt sù cã mÆt cña rîu trong
hçn hîp A ?
c) Tr×nh bµy c¸c ph¶n øng ho¸ häc ( cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ xóc t¸c
cÇn thiÕt ) ®Ó ®iÒu chÕ axit axªtic nguyªn chÊt vµ cao su Buna
tõ hçn hîp A .
C©u III. Hçn hîp Y gåm 3 kim lo¹i Na, Al , Fe ®îc nghiÒn nhá trén
®Òu . Chia Y thµnh 3 phÇn b»ng nhau :
- Hoµ tan hoµn toµn phÇn 1 trong 0,5 lit dung dÞch HCl 1,2 M sinh ra
5,04 lit khÝ vµ dung dÞch A .
- Hoµ tan hoµn toµn phÇn 2 b»ng dung dÞch NaOH (d ) sinh ra 3,92
lit khÝ .
- Cßn phÇn 3 cho t¸c dông víi H2O (d)sinh ra 2,24 lit khÝ .
1. tÝnh sè gam mçi kim lo¹i trong hçn hîp Y .
2. Cho dung dÞch A t¸c dông víi 300ml dung dÞch KOH 2M.Thu lÊy
kÕt tña,röa s¹ch råi nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng
®æi th× ®îc a gam chÊt r¾n.TÝnh khèi
lîng a.
( C¸c thÓ tÝch trong bµi ®Òu ®o ë ®ktc)
C©u IV . Mét hçn hîp chÊt h÷u c¬ A cã cÊu m¹ch th¼ng ,thµnh phÇn
chØ gåm C, H vµ O. BiÕt r»ng trongA tØ lÖ nguyªn tö H vµ O lµ 2:1 vµ
tû khèi h¬i cña A so víi hy®ro lµ 36.
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A .
2. §un nãng 3,96 gam mét ®ång ph©n cña A víi dung dÞch HCl lo·ng
®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc hçn hîp 2 chÊt h÷u
c¬ B vµ C (cïng chøc) . Cho B vµ C ph¶n øng hoµn toµn víi Ag2O
trong dung dÞch NH3 th× ®îc m gam Ag vµ khÝ CO2 ( víi gi¶ thiÕt
CO2 kh«ng ph¶n øng dung dÞch NH3 ) . Cho toµn bé khÝ CO2 hÊp
thô hÕt vµo 250 ml dung dÞch Ca(OH)2 0,12 M ®îc dung dÞch D .
a) TÝnh khèi lîng m.
b) TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c chÊt trong dung dÞch D.