Danielle Steel A csók

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: The Kiss Published by Delacorte Press Random House, Inc., Newyork Copyright 2001 by Danielle Steel Jacket Design by Jorge Martinez and Adrew M. Newman Jacket Art by Erich Lessing /Art Resource Author's photo Brigitte Lacombe A fedél magyar változata Szakálos Mihály munkája Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2002 Hungarian translation by Sóvágó Katalin, 2002 "A bátorság nem abban áll, hogy nem félünk, vagy nem csüggedünk, hanem abban, hogy van erőnk legyőzni a félelmet és a csüggedést. " Csodálatos gyermekeimnek, akik az én szívem, Lelkem, bátorságom: Beatrixnak, Trevornak, Toddnak, Nicknek, Samnek, Victoriának, anessának, Maxacnek és Zarának. Szívem minden szeretetével Anyu d.s. 1

Egyetlen pillanat időbe metszett, mint éjszaka csillaga, fényesen ragyog. Ebben a percben, sűrített évmillió. Amikor megáll a világ, és az élet. Végtelen álmokká robban, és örökre megváltozik minden, egy szemvillanás alatt.

Isabelle Forrester a szobája ablakából nézte a Grenelle utcai ház kertjét Párizs hetedik kerületében. Húsz éve laktak Gordonnal ebben a házban, itt született két gyerekük. A tizennyolcadik században épült, az utcáról magas, méltóságteljes bronzkapun lehetett bejutni az udvarba. Az épület U alakban vette körül az udvart. Meghitt, régi, csodaszép ház volt, magas menynyezetű szobáival, fényűző faburkolataival, elragadó stukkóival, konyakszín parkettás padlóival. Isabelle, aki gondosan, ízléssel, erős kézzel és gyengéd szívvel vezette a házát, makulátlan tisztaságot és rendet teremtett maga körül. A kifogástalanul ápolt kertben maga ültette a fehér rózsákat, amelyeket gyakran dicsértek Párizs legszebb rózsáiként. A lakást antik
2

bútorokkal rendezte be, amelyeket ő és férje gyűjtöttek Párizsban és külföldi utazásaikon. Sok műtárgy Isabelle szüleitől szállt rájuk. Ragyogott a tökéletesen viaszolt fa, a fényesre tisztított ezüst; a hálószoba csipkefüggönyén átszűrődő júniusi napfény sziporkákat gyújtott a gyertyatartó falikarok metszett kristályán. Isabelle halk sóhajjal fordult el a rózsakerttől. Előre szorongott, mert délután el kellett hagynia Párizst. Már jóformán sehova se járt, olyan kevés volt az alkalom. Most pedig, mikor végre alkalma lenne elmenni, furdalja a lelkiismeret Teddy miatt. Lánya, Sophie tegnap utazott el Portugáliába a barátaival. Tizennyolc éves volt, ősszel egyetemre kerül. Isabelle-t a fia, a tizennégy éves Theodore kötötte a házhoz. A gyerek, aki a kelleténél három hónappal hamarabb jött a világra, súlyos sérüléseket szenvedett szülés közben, aminek következtében a tüdeje fejletlen maradt, ez viszont a szívét károsította. Otthon tanult, sohasem járt iskolába. Tizennégy éves korára, többet volt ágyban, mint talpon, és ha már járni sem tudott a gyengeségtől, tolószékkel közlekedett a házban. Jó időben Isabelle kitolta a kertbe, ahol Teddi járkált egy kicsit, vagy csak üldögélt, attól függően, hogyan érezte magát. Tőrhetetlen szelleme volt, és szeme felragyogott, ha meglátta az anyját, akinek
3

mindig volt mondanivalója a számára, mindig megtudta nevettetni. Szavakba nem foglalható kapcsolatuk dacolt az idővel, a korral, a rémületekkel, amelyeket közösen kellett elviselniük. Isabelle néha úgy érezte, hogy ők egy lélek két testben. Életet és erőt parancsolt a fiába, órákig beszélgetett vele, felolvasott neki, a karjaiban tartotta, ha Teddy már beszélni sem bírt a gyöngeségtől, és megnevettette, ha csak tehette. A gyerek úgy látta az életet, ahogyan az anyja. Isabelle-nek, ha Teddyre nézett, mindig egy töröttszárnyú, sebzett kismadárra kellett gondolnia. Ő és Gordon megpendítették az orvosoknak a tüdőátültetés gondolatát, amelyet az Egyesült Államokban hajtanának végre, ám az orvosok úgy döntöttek, hogy Teddy, amilyen gyönge, nem bírná ki a műtétet, talán még az utazást sem. Így tehát nem kockáztathattak. Theodore világa az anyjára, a nővérére és a Grenelle utcai elegáns lakásra korlátozódott. Az apját mindig feszélyezte a fiú betegsége. Teddy mellett születése óta ápolónők voltak, de elsősorban Isabelle gondoskodott róla, aki régóta elszakadt barátaitól, lemondott saját céljairól, az önálló életnek még a látszatáról is. Évek óta kizárólag este tette ki a lábát a házból, Gordon társaságában, de még ez is ritkán fordult elő. Azt tekintette egyetlen hivatásának, hogy életben tartsa és boldoggá tegye a gyerekét. Ettől ter4

mészetesen kevesebb idő és figyelem jutott Sophienak, de úgy tűnt, a lány megérti ezt. Anyja mindig szerető gyöngédséggel bánt vele, csak hát Teddynek jutott az elsőbbség, mert neki az élete múlott rajta. Az utóbbi négy hónapban, kora tavasz óta javult az állapota, ami lehetővé tette, hogy az anyja most az egyszer elmenjen erre a nagyon várt londoni útra. Az első látásra képtelen őrület Bill Robinson fejéből pat tant ki. Isabelle és Bill négy éve ismerkedtek meg az amerikaí nagykövet fogadásán, aki Gordon évfolyamtársa volt Princetonban. Bili politikával foglalkozott, az egyik legbefolyásosabb és valószínűleg a leggazdagabb ember volt Washingtonban. Gordon azt mesélte a feleségének, hogy a mostani elnök Bill Robinsonnak köszönheti a megválasztását. Bili, aki szinte fölmérhetetlenül hatalmas vagyont örökölt, már fiatal fővel belevetette magát a politikába, de ezt úgy csinálta, hogy szívesebben húzódott meg a színfalak mögött. Isabelle-re az tette a legmélyebb hatást, hogy milyen csendes egyéniség ez a királycsináló. Szinte el sem akaródzott hinnie a férjének, hogy ez az ember, akit finom kelleméért azonnal megkedvelt, valójában dúsgazdag és hatalmas. Bili Robinsonnak meglepően fiatalos külseje és természetes humora volt. Egymás mellett ültek a vacsoránál, és Isabelle roppantul élvez5

te a férfi társaságát. Meglepődőlt és örült, amikor a következő héten Robinson írt neki, majd elküldte azt a boltokban már nem kapható művészeti könyvet, amelyről beszélgettek, mert Isabelle említette, hogy egy örökkévalóság óta vadászik rá. Az asszony elámult, hogy Robinson az ezernyi fontosabb és sürgősebb dolga közepette is megjegyezte a könyvet, és vette a fáradságot, hogy felkutassa és elküldje az asztaltársának. Bilinek a művészetek és a könyvritkaságok voltak a szenvedélye. Fáradhatatlanul beszélgettek egy akkoriban előkerült festménysorozatról, amelyet a nácik raboltak el a háború alatt, és mostanában bukkantak rájuk egy hollandiai pincében. Innen átterelődött a beszélgetés a műkincshamisításra, a műkincsrablásra, majd egy idő után a restaurálásokra, mert Isabelle restaurálással foglalkozott, amikor megismerte Gordont. A Louvrban tanulta a mesterséget, és bár Sophie születése után lemondott a munkáról, rátermettnek és ügyesnek tartották. Kölcsönös elragadtatással hallgatták egymás történeteit, és a következő hónapokban különös, de meghitt barátság bontakozott ki közöttük, levelekben és telefonon. Isabelle néhány ritka művészeti könyvet küldött a férfinak; amikor Bill legközelebb Párizsba jött, telefonált az asszonynak, és meghívta ebédre. Ő
6

először habozott, de aztán nem tudott ellenállni. Ez egyike volt a ritka alkalmaknak, amikor ebédidőben magára hagyta a fiát. Barátságuk majdnem négy éve kezdődött, amikor Teddy még csak tízéves volt. Idővel ez a barátság szárba szökkent és szirmot bontott. Bili rendszeresen telefonált, szokatlan időpontokban, amikor késő éjszakáig dolgozott. Isabelle-nek akkor volt kora reggel. Megemlítette Robinsonnak, hogy minden nap ötkor kel, mert reggel ő akarja ellátni Teddyt. Bili csak hat hónap után tette föl a kérdést, hogy Gordonnak nincs-e kifogása az ő hívásai ellen. Isabelle nem szólt a férjének ezekről a beszélgetéseikről. Bili barátsága volt az ő titkos kincse, amelyet féltékenyen őrzött. - Miért lenne kifogása? - csodálkozott. Nem örült volna, ha Bill telefonjai elmaradnak. Annyira szeretett a férfival beszélgetni. Nagyon sok közös érdeklődési területük volt. Valami furcsa módon Robinson lett az egyetlen igazi kapocs, amely a külvilághoz kötötte. Barátai évekkel ezelőtt elmaradtak, mert Isabelle sohasem ért rá, hiszen éjjel-nappal Teddyt ápolta. Félt, hogy Gordon ellenezné ezeket a beszélgetéseket. Beszámolt neki az első művészeti albumok érkezéséről; Gordon mintha meghökkent volna, de nem szólt. Nem érdekelte különösebben, hogy Bill Robinson könyveket küldözget a feleségének, a tele7

fonbeszélgetések tényét pedig magának tartotta meg Isabelle. Ezeket nehezebb lett volna megmagyarázni, pedig igazán olyan ártatlanok voltak. Sohasem beszéltek személyes dolgokról, sohasem került szóba a magánéletük, kezdetben még a házastársaikat is alig említették. Bili Robinson mindössze egy barátságos hang volt a hajnali sötét órákban. Mivel pedig éjszaka és a hálószobában sohasem csörgött a készülék, Gordon sohasem hallhatta. Isabelle-nek volt egy olyan gyanúja, hogy Gordon helytelenítené ezt a telefonbarátságot. Azért is nem szólt róla. Nem akarta elveszíteni Bill hívásainak és barátságának ajándékát. Bili először pár hetente telefonált, majd fokozatosan megsűrűsödtek a hívások. Megismerkedésük után egy évvel ismét sor került egy közös ebédre, egyszer pedig, amikor Gordon nem tartózkodott Párizsban, Bill vacsorázni vitte az asszonyt. A ház közelében, egy csendes bisztróban vacsoráztak, és a hazatérő Isabelle hüledezve állapította meg, hogy elmúlt éjfél. Úgy érezte magát, mint a fonnyadt virág, ha kedvére dagonyázhat az esőben és a napsütésben. Lelke felüdült a beszélgetésekben, Bill hívásai és ritka látogatásai erőt adtak neki. A gyerekeket nem számítva, Isabelle-nek senkije sem volt, akivel beszéljen. Gordon évek óta vezette Párizsban a legnagyobb amerikai befektetési bankot. Ötvennyolc éves volt, ti8

zenhét évvel idősebb a feleségénél. Az évek során eltávolodtak egymástól. Az asszony tudta ezt, és úgy gondolta, Teddy az oka. Gordon elviselhetetlennek tartotta az örökös betegséget, amely Damoklész-kardként függött a fia feje fölött. Sohasem engedte közel magához a gyereket. Olyan mérhetetlenül viszolygott Teddy betegségétől, hogy az már a fóbiával volt határos. Fájdalmasan tudatában volt ennek a fiú is, és fiatalabb korában azt hitte, hogy az apja gyűlöli. Ám az idő változtatott a látásmódján. Már tízéves fejjel megértette, hogy az apja fél, csaknem retteg az ő betegségétől, és ettől egyedül úgy menekülhet, ha nem vesz tudomást a gyermeke létezéséről, úgy tesz, mintha nem lenne fia. Teddy sohasem haragudott ezért Gordonra, és amikor őszintén megbeszélte Isabelle-lel, olyan lemondóan szomorú volt az arca, mintha egy országról lenne szó, amelyet szeretne meglátogatni, de tudja, hogy úgysem teheti. Apa és fia szinte tökéletesen idegenek voltak egymásnak. Gordon kizárta a világából Teddyt, évek óta a munkájának szentelte minden energiáját, lehetőleg távol tartotta magát a háztól, főleg a feleségétől. Sophie volt az egyetlen családtagja, akihez mintha vonzódott volna. A lány sokkal inkább az apjától örökölte a természetét, mint az anyjától. Számos dologban egyezett a véleményük, hűvösen viselkedtek, hűvösen nézték a világot. Gor9

Gordon sokkal ridegebben bánt a feleségével. örökölte azt a jellemvonást. hogy el van önállóan is a maga kis világában. hogy ha Sophie felnő. Gordon hidegsége önállósággá és zárkózott büszkeséggé alakult a lányában. hogy évek óta elfalazta magától az élet érzelmesebb sikjait. hogy az érzelmeiről kelljen beszélnie. Mintha azt akartavolna bizonyítani. Nem akarja azt érezni. Isabelle tudta. ezért meggyőzte magát. mint az öccse. Sophie. nincs szüksége semmire. úgy látszik. hogy nincs is szüksége az erőre és 10 . amelyeket minden körülmények között visszataszító gyengeségnek tartott. Úgyszólván semmit sem osztott meg az anyjával. hogy megrövidítették. ám eddig nem volt valami könynyű kijönnie egyetlen lányával. találnak valami közös alapot a barátságra. Isabelle néha azt gondolta. Sophie látszólagos elzárkózását lehetett úgy értelmezni. főleg Isabelle-től nem.donnál ez annak az eredménye volt. amelyet az apja tudatosan alakított ki magában. hogy Sophie azért viselkedik így. szívesebben csinált mindent önállóan. különbözni akar örökké másokra szoruló öccsétől. és lehetőleg kerülte. hogy a saját lábára akar állni. Abban reménykedett. hogy Sophie csak a barátai előtt nyílik meg. Sohasem kért segítséget senkitől. Már babaként se volt olyan ragaszkodó. mert az öccse anynyira magának követeli az anyjuk idejét.

akikben forró szenvedély lobogott. amelyet az anyja úgysem adhat meg neki Teddy folytonos betegsége miatt. Gordon szenvtelen közönnyel. hogy a férje haragszik rá. és ezt nem is titkolták. a gyógyíthatatlan fiúgyermekért. Rég megtanult a férje szeretete nélkül élni. hogy a felesége túl későn fekszik. Néha úgy rémlett. semhogy Isabelle megismerkedett volna Bill Robinsonnal. Ám Isabelle tudta. hogy Gor11 . mintha csak nézné a mecscset. túl korán kel. Érzelmileg már Teddy születése után eltávolodott az asszonytól. hogy többről van szó. Azzal magyarázta. Sokszor gyanította. és az asszonyt hibáztatja a sors kegyetlen fintoráért. Ez a közös láng tartotta még mindig életben a gyereket. Gordon hidegsége sokkal mélyebben gyökerezett. Régóta tisztában volt vele. hogy a felesége mennyire csügg Teddyn. de nem mert vitatkozni a férjével. mikor váltottak csókot.az energiára. legalábbis Isabelle úgy érezte. és ez őt zavarja. Már nem is emlékezett. de nem óhajtana játszani. hogy Gordon érzelmei először csak meglangyosodtak. nehogy még jobban elromoljon a házasságuk. mikor szeretkeztek utoljára. Most már el is fogadta. általában biztos távolságból figyelte az életet. hogy mikor érintették meg egymást. Gordonnak nem tetszett. Nem úgy Teddy és Isabelle. Évekkel előbb kiköltözött a közös hálószobából. aztán eltűntek.

Gordon száraz. mert Gordon mereven elhárította a kísérleteit.don nem csak összekapcsolja őt a gyerekük betegségével. de őt is hibáztatja érte. hűvös ember volt világéletében. hogy nem az anya hibáztatható a koraszülésért és a gyerek súlyos betegségéért. Éppen ezért győzelemnek érzett minden mosolyt. amit gyengeségnek tartott. Nem bírta elviselni azt. mert tulajdonképpen ő is gyerek volt. Mivel pedig a házasok sohasem beszélték meg ezt a kérdést. Akkor 12 . és annál nagyobbra értékelte őket. mert borzadt a betegségétől és a fogyatékosságától. Kíméletlen üzletembernek tartották. Isabelle nem tisztázhatta magát a néma vádak alól. Olyan volt. Isabelle ma már nem kísérletezett azzal. de mindig érezhette őket. végül az asszony elfogadta életformaként a sivár szakadékot. minden gyengéd gesztust. mindig hiányzott belőle a melegség. ha meglátja a feleségét. hiába közölték velük az orvosok. ugyanúgy taszította el egy idő után Isabelle-t is. Teddy születése után hasztalanul próbált közeledni a férjéhez. Isabelle-re valóságos kihívásként hatott a férfi zárkózottsága. mintha Gordonnak mindig a betegszoba jutna eszébe. és ahogy a fiát eltaszította magától a születése óta. mivel Gordon senki más iránt nem mutatott melegséget. ennek ellenére szerető férj volt a házasság kezdetén. hogy megmássza a közöttük emelkedő falat.

Érzékeny volt. A család vagyona ugyan rég semmivé lett. sikerei lenyűgözték. a befolyásos összeköttetések. és ez egyáltalán nem volt elhanyagolható tényező Gordon szemében. Isabelle-nek pedig sok olyan tulajdonsága volt. az arisztokrata család. lenyűgözőnek tűnt! Feltétlen úr volt a saját világában. Isabelle kedvessége még azt is meghódította. Ilyen feleség megemeli a férje rangját. figyelmessége. mert ezek szavatolták. aki társadalmi és társasági megfontolásokból közeledett hozzá. Isabelle eszményi kellék volt a státus és a karrier előmozdításához. ám a társaságban és a politikában semmit sem veszítettek a jelentőségükből. Először is ott volt a származása. és izgatta a fantáziáját a férfi. ami rövid időre leverte Gordon szívéről a lakatot. hatalmasnak. a jól csengő név. hogy mindig a megfelelő dolgokat mondja. Olyan erősnek. ami remeküljött a bankban. ami nagyon tetszett Gordonnak. hogy a lányból tökéletes feleség lesz. A férfi intelligenciája elbűvölte.még nagyon fiatal volt. nyíltszívű. Úgy 13 . Még Isabelle családja is el volt ragadtatva. Gordont pedig elég tapasztalttá tette a tizenhét év korkülönbség. remek modora valóságos rajongást ébresztett a lányban az udvarlás ideje alatt. ereje. Gordon uralkodói fölénye. amikor Gordon kérőkéntjelentkezett. És az előkelőségen kívül volt benne még valami gyermeki ártatlanság is. gyengéd.

csak mutatta. vagy másnap reggel elutazik. egy gazdagabb. Ezekkel a beszélgetésekkel lett Bill a legjobb barátja. mivel telnek a napjai. hogy ki van zárva a férje életéből. mi van Isabelle-lel. akit komolyan látszott érdekelni. Már nem avatta be a feleségét. Remeteéletet élt egy olyan férj mellett.vélték.mint utólag kiderült. itt a tökéletes férj. és most már Gordon volt az életében az idegen. Gordon komisz pénzember hírében állt. Bili olt az egyetlen. és szakadatlanul őrködött egy gyógyíthatatlan gyermek fölött. hogy este házon kívül vacsorázik. aki a fúvó széltől is óvni fogja a feleségét. Egyszer megpróbálta elmagyarázni Billnek az egyik ilyen korai telefonbeszélgetés közben. mint Robinsonnal. leszámítva Teddy orvosát vagy ápolónőjét. Ha nagyon muszáj volt. hogy érzi magát. ők legalábbis ezt hitték. színesebb világra nyitottak ablakot. Néha napszám nem beszélt más felnőttel. Amikor Isabelle megismerte Bill Robinsont. de Isabelle iránt hallatlan gyöngédséget mutatott . Azok az órák. Friss levegőt jelentettek és mentőkötelet. már nagyon magányos asszony volt. barátságuk 14 . amelyeket átdiskurált Bill Robinsonnal. közölte. Rövid párbeszédeik csak elmélyítették Isabelle-ben azt az érzést. amelybe kapaszkodni lehetett sötét éjszakákon. Gordon szinte még azt se kérdezte meg. aki alig szólt hozzá.

Isabelle könnyes szemmel és könnyes hangon mondta el mindezt Billnek. Gordon réges-rég az értésére adta. mindenki tudja. 15 . és kétségbe ejtette a férje szívtelensége.Szerintem borzasztóan neheztel rám mindezekért az évekért. Teddy hetek óta beteg volt. hogy csak az időt fecséreli a fiú ápolásával. amit a férje mond. Bilit bőszítette. mint kellett volna. Isabelle kimerült. Előző este közölte vele. . hogy nem vált be feleségnek. hogy Isabelle milyen készségesen elfogad igazságnak mindent. ha Isabelle is belenyugszik. . Isabelle szerint a gyerek valamilyen degeneratív betegségben szenved.Fogadott vendégeket Gordon kedvéért. mint ahogy érzése szerint a férje elvárta tőle. hogy Teddy úgyis hamarosan meg fog halni.Ilyen körülmények között érthető. aki talán meggyógyíthatja Teddyt valamilyen csodamódszerrel. Már hónapok óta végzett diszkrét kutatásokat olyan orvos után. összetörtnek érezte magát. . hogy a fiú halála megváltás lesz mindnyájuknak.második évében. amelyekben Teddyt ápoltam. hogy Teddy az első számú gondod . Azt is mondta. de nem sok biztatót hallott. de nem olyan gyakran. Nem tölthettem vele annyi időt. agyongyötörtnek. hogy Gordon ilyen érzéketlenűl bánik a gyerekével.jobb.mondta szelíden. és ilyen kegyetlen Isabelle-hez. aki elszörnyedt.

Azzal vádolta az anyját. Barátságuk elmélyült a következő évek során. mint az éjszakai hosszú beszélgetésekben. bölcselkedő leveleket írt a férfinak. Mintha azt kapta volna vissza. Ezt nem önthette ki magából másképp. amikor felszabadultan nevetgéltek és diskuráltak. Gyakran beszéltek telefonon. Sophie pedig sohasem mérgelődött. Közös pillanataik kiemelték őket a hétköznapokból. a politikai aréna tülekedése nyomtalanul eltűnt. ismerőseiről. de néha Sophie-val se találta a hangot. ha Bill beszélhetett az asszonnyal. a tüdeje nem fejlődött ki teljesen. Isabelle pedig errepült egy olyan időbe és helyre. hogy mit kell elviselnie Isabelle-nek. hogy kész csoda lesz.ami megtámadta a szívét. amelyeket Teddy ágya mellett virrasztott át. Régóta Teddy volt az élete középpontja. Más színben látta a világot. Bili hébe-hóba mesélt az életéről. hogy kizárólag az öccsével törődik. és nagyon ritkán. és mi vár még rá. ami egykor oly drága volt neki. Bilinek megfájdult a szíve a gondolatra. Isabelle hosszú. ha megéri a huszadik évét. ahol Teddy nem volt beteg. Gordon nem fordult el tőle. ami nem csak Gordontól idegenítette el. Az volt az általános vélemény. aki többször a szemére is vetette. és fokozatosan leépül az egész szervezete. kedves barátairól. főleg azokon az éjszakákon. nagyon kelletle16 .

az édeskeveset számított neki. Az utóbbi négy évben állandó vendég volt a Fehér Házban. Bili sose jött haza születésnapokra. a férje tevékenységét. és boldog volt. Hogy Bill ott van-e vagy sem. már csak a connecticuti barátok. a partik és a teniszezés érdekelte. hogy halálosan unja az egészet. megutálta a politika világát. és a házasság harminc év alatt csigahéjjá üresedett. Érzelmileg évek óta elfordult tőle. Harminc évig tűrte. hogy Bill annyit utazik. vagy választást kellett felkészíteni valakit. Ha volt is köztük valami. és utálta. Cynthiát. lenyelte. Cindy. hogy Bill jöjjön-menjen. és Bill tudta. Huszonkét éves korában nősült. hogy a politikai események mindennél előrébb valók. Mérhetetlenül megvetette a politikusokat. De Cindynek már ez sem imponált. hogy felesége évek óta 17 . amiért az egész életét rájuk áldozta.nül emlegette a feleségét és a két lányát is. a maga életét élte. az embereket. Cindy tavaly felvarratta az arcát. vakációkra. és Billt is. akik már elkerültek hazulról egyetemre. Az utált tevékenységgel együtt Billt is kisöpörte az életéből. az rég elmúlt. akikkel érintkezniük kellett. a felesége. érettségi bankettekre mert vagy elnökjelölő pártgyűlésre. amióta a lányok kiröppentek. a társasági kötelezettségeket. ha közölhette a férjével. amelyben szüntelenül ott lappangott valami neheztelés a férje iránt.

bár Bill most már nem is próbálkozott a faldöntéssel. Isabelle-lel és Gordonnal ellentétben Bill és Cindi még mindig egy szobában háltak. ha elfáradt vagy elcsüggedt. de most talán az se tűnne föl neki. Fiatalkorukban szórakozás volt Cindy mellett az élet. hogy már nem érdekli a férje teste. bár nyugodtan mellőzhették volna. min mikor harminc éve összeházasodtak. Cindy valósággal büszke volt rá. Ez volt a bosszúja Bill egyetlen hűtlenségéért. azért a tíz évvel ezelőtti félrelépésért egy kongresszus képviselő feleségével. De Cindynek nem volt szokása a megbocsátás. amelyet Bill sohasem tapasztalt a feleségében. a haja még szőkébb lett a korral. akivel nevetgélhessen. Isabelle-nek vallotta be. ha a férjét elnyelné a föld. akibe kapaszkodhasson. Cindy ledönthetetlen falakat emelt kettejük közé. Beletemetkezett a munkájába. vagy akinél elkesereghesse a bánatát. de akkor még hiányzott belőle az a ridegség. ha szüksége volt valakire. Anyjukhoz hasonlóan a lányok is na18 . aminek sohasem lett folytatása. Ő maga remek formában volt. Olyan gyengédség volt benne. vásott humorérzéke.csalja. Isabelle mindig kész volt meghallgatni. a bőre télen-nyáron barna. általában majdnem olyan mutatós volt. és Isabelle-lel beszélt. mint látott. amelyet a férfi inkább érzett. külseje. Tetszett neki Cindy éles esze. Évek óta nem szeretkeztek. energiája.

ha sokáig nemjött levél. nem számított. hogy ide tartozik. amely a párizsi Grenelle utcában állt. Gordonnal sose tudott úgy csevegni. vagy távol. hogy számíthat és támaszkodhat Isabelle-re. Úgy kezelték. vagy a társalgás elveszített művészetének élvezeténél. a tizennégy éves fiát nem számítva.gyon kedvesen viselkedtek. Sohasem vallották be maguknak vagy egymásnak. aki mélységesen csodálta őt. sokkal jobban hiányzott. A családnak láthatólag. és ő sohasem érezte úgy. mint Bill Robinsonnal. hogy több ez csodálatnál. mert Teddy állapota súlyosabbra fordult. Megszokta. Stílusában Gordon tulajdonképpen sokkal inkább 19 . Bill volt az egyetlen. Ő ugyanilyen fontos volt az asszonynak. vagy elment Gordonnal valahová. ha otthon voltak. hogy Bill otthon van-e. de Bill már évek óta rajongott az asszonyért. gyökértelen. Ilyenkor hiányzott a férfinak Isabelle. vagy az asszony nem fogadhatta a hívásait. mint egy nem várt látogatót. Otthontalan volt. akivel beszélgethetett. Épp csak Bill aggódott. hogy szeretik egymást. Isabelle életében. Érzelmeik hivatalosan sohasem lépték túl a barátság határát. ha megérkezett valamelyik utazásáról. Sose mondták ki. mint amennyit szívesen vallott be magának. aki a szíve egy darabját elbújtatta egy házban. egyébként a legteljesebb közönyt tanúsították az apjuk iránt.

így származása ellenére többször hitték britnek. majd átkerült a párizsi bankba. mint amerikainak. okos. a princetoni egyetemre. Isabelle anyja angol volt. mint Isabelle-é. ragyogása. igazán tiszteletre méltó volt. az apja francia. aki Párizsból érkezett látogatóba a nagyapja nyaralójába: A lány húszéves volt. de minden nyáron meglátogatta Angliában a nagyszüleit. Ráadásul Isabelle olyan társadalmi összeköttetések lehetőségét kínálta. akit tartós kapcsolatra vagy házasságra tartott volna érdemesnek. amelyeknek nem lehetett ellenállni. Gordon majdnem negyven. A lány születése óta Franciaországban élt. de ő Angliában nevelkedett. Etonben tanult. Kifogástalanul beszélt angolul. egyet sem talált. az apja pedig neves francia államférfi 20 . és elragadó volt: bájos. onnan ment tovább az Egyesült Államokba. mint amerikai. kifinomult és gyengéd. de korántsem olyan híres. A család. Apja-anyja amerikai volt. Hampshire-ben ismerte meg Isabelle-t. és még mindig agglegény. egy befolyásos angol bankárcsalád leánya. amelyből Gordon származott. aki életében először hitte magát szerelmesnek.volt angol. Ám diplomázás után rögtön visszatért Angliába. akinek az anyja. szinte éteri átszellemültsége az első perctől megigézte Gordont. Noha sorozatban fogyasztotta az izgalmasnál izgalmasabb nőket. távoli rokonságban állt a királynővel. Kedvessége.

Úgy vélte. Csupán később kezdte úgy érezni. hogy megmutatta volna Isabellenek. szerény modor. Isabelle ezt is várta tőle. sőt. az apja. biztonságos élettel hálálta meg a feleségének. Tehetséges. Gordon jól mérte föl. anélkül. A házasságban Gordon parancsolt. kikkel fognak érintkezni. a lánya nem is kaphatna tökéletesebb férjet. módszeres volt. hol fognak lakni. szorgalmas. Ő mondta meg a feleségének. Az első perctől fogva tisztázta. Gordon kirostálta a nemszeretem barátokat.volt. hogy ezzel béklyók isjárnak. szelíd. még a Grenelle utcai házat is ő választotta. de a házasság még ennél is nagyobb ugrástjelentett a társadalmi ranglétrán. Isabelle anyja akkor már nem élt. akit Gordon magához méltónak tekintett: eszményi származás. Akkor már ő volt a bank igazgatója. ami épp megfelelt a férfinak. meg is vásárolta. akinek nagyon imponált Gordon. Isabelle csak később vette észre. amibe a fiatalasszony nagyon gyorsan beletanult. Elvárta. 21 . és olyan félénk. hogy Isabelle reprezentáljon a bank érdekében. előírta. és készségesen követte a férje utasításait. és még abban az évben összeházasodtak. szívvel-lélekkel helyeselte a házasságot. ő pedig ezt gondtalan. hogy egy ilyen fiatal teremtés nem fog vitatkozni vele. Végre tehát eljött a nő. hogy Isabelle kivel találkozhat. hogy minden kérdésben ő dönt. Isabelle és Gordon eljegyezkedtek.

és amint a felesége állapotos lett Sophie val. hogy a felesége a beteg gyermek miatt kevesebbet reprezentál. amikor férje kitiltott a házukból olyan embereket. Amikor végre megtörtént. Szerette a munkáját és a munkatársait. hogy ezek a személyek nem hozzá valók. amelyet az élet kínál. akiket Isabelle kedvelt. Sokáig tartott. és nem szenteli az általa szükségesnek 22 . hogy a felesége visszamenjen dolgozni. ám ezt a magzatot elvetélte. Gordon rengeteget dolgozott a bankban. Művészettörténetet hallgatott. és ez után már nem volt olyan könnyű fogannia. Gordon ezt afféle bohém vircsaftnak tekintette. a színes választékra. hogy hagyja ott a munkáját.hogy Gordon időnként nem bánik tisztességesen vele. lehetőségekre. férje tíltakozása ellenére elhelyezkedett a Louvre-bon mint restaurátortanuló. és miután összeházasodtak. Ám Gordon hallani sem akart róla. Isabelle élvezte az anyaságot. amelyből a végig ki nem hordott. nagyon sok problémávaljárt a terhessége. amíg felépült. és bosszantotta. hogy hiányzik a múzeum. Ez maradt a függetlenségéből. amelyek a munkávaljárnak. Egyértelműen közölte a feleségével. Isabelle nagyon hamar teherbe esett ismét. Isabelle sokkal nyitottabb volt az új emberekre. a kihívások és a jutalmak. A házastársak ekkor kezdtek elhidegülni. beteges Teddy született. de rájött. ragaszkodott hozzá.

Ám Isabelle nem szabadulhatott attól a kínos szorongástól. Gordon nem kért belőlük. Teddy életének első éveiben Isabelle-nek úgyszólván semmi ideje sem volt Gordonra vagy Sophie-re. hogy elhagyja. hogy a férje eldobta és a sorsára hagyta. így Isabelle-nek senkije se maradt. akkorra az apja is követte a sírba évek óta halott anyját. és mintha a feleségét akarná büntetni. legalábbis fizikailag. Teddy után nem lett több gyerek. Gordon hallani sem akart Teddy problémáiról. Gordon egyfolytában a szemére hányta. Hallani is gyűlölte az ilyesmit. Nem volt rá bizonyítéka. Gordon sohasem fenyegette azzal. Mintha Isabelle valami főbűnt követett volna el. hogy átsegítse az első éveken. hogy apa és lánya összefognak ellene. Az ő élete a beteg kisfiú körül forgott.tartott figyelmet házi és társasági kötelességeinek. szavakkal és szavak nélkül. Az egész életét a fiának adta. a győzelmekről és a vereségekről a betegségekkel folytatott szakadatlan csatározásban. Milyen könnyű volt Isabelle-nek azt hinni. úgyszólván azonnal eltávolodott tőle. hogy leszerepelt mint feleség. amelyekben el sem mozdult a beteg gyermek mellől. 23 . Isabelle-nek nem volt ideje. amit ő rendkívül inkorrektnek talált. egyszerűen képtelen volt otthagyni Teddyt a fizetett ápolónők gondjára. Sajnos. és időnként úgy érezte. hogy Gordon már nem szereti.

hogy az anyja meggyőződése szerint Gordon apját. mert sohasem tudta kiheverni a kettős veszteséget. úgy látszik. igaz. hogy férjének volt egy súlyosan beteg öccse. aki összesen kilenc évet élt. nem dicsekedhetett se a művészi tehetségével. mint megvetést és valami szavakba sohasem öntött. gyötrelmes halált halt. hogy meghaltak. hogyan ápolja az anyja a beteg gyereket. amíg az meg nem hal: Kisebbik fiának halála után ő is hosszú betegségbe esett. a gyengédséget és az időt. Gordon egyszerűen nem tudott büszke lenni a fiára. sok évvel később. se a balsorssal is dacoló humorával. de mikor idősebb lett. néma haragot. A Forrester rokonság nem emlegette ezt a gyereket. hogy az anyja és a testvére is cserbenhagyták. elrabolták tőle a figyelmet. és lassú. mélyrőljövő. hogy az 24 . azt a következtetést vonta le ebből. ami neki járt. Az unokanővér azt mesélte.és ennek a büntetése lenne Teddy betegsége. Gordon számára pedig végképp tabu volt a téma. Gordon. Az anyja ugyan majomszeretettel imádta. se az érzékenységével. Isabelle csak évekkel később tudta meg Gordon egyik unokanővérétől. Gordon tehát úgy érezte. majd végképp faképnél hagyták azzal. hogy a fia annyira hasonlít a feleségére. És mégjobban bőszítette. a gyász vitte a sírba. aki iránt nem érzett már mást. végig kellett néznie. se az éles értelmével.

egész családját egy beteg gyerek miatt veszítette el. szelídsége még ellenállhatatlanabbá tette. és embertelennek tartotta Gordont. Majd pedig Teddy betegsége fosztotta meg Isabelle idejétől és figyelmétől. Anyja halála ködös emlékké fakult. akivel Robinson valaha is találkozott. és kedvessége. Ám Isabelle a nagy tiltakozás közepette is látta a férje szemében a halálos rémületet. Közöttük örökre becsapodtak a mennyei kapuk. de amikor megpróbált beszélni Gordonnal. hanem egy megsebzett gyermeké. Isabelle-nek arra kellett gondolnia. hogy ne nyílhassanak ki többé. Megpróbálta elmagyarázni ezt Billnek. a merev elzárkózás a világtól. Kijelentette. Isabelle az első perctől 25 . De az ő házasságukon már ezt sem segített. Isabelle most már értett mindent. az apja pedig nagyon rossz természetü ember volt. Gordon pedig gondoskodott róla. hogy vajon nem ennek a következménye-e a kései nősülés. ő azonban semmit sem értett az egészből. hogy ez badarság. Végső soron ez azt is megmagyarázza. Ám Bill soh-a sem célozgatott románcra. a férje lehurrogta. így nem is viselhette meg a veszteség. sőt ennek még a gondolatát is megtiltotta magának. hogy sohasem állt közel a testvéréhez. Isabelle az egyik legérdekesebb asszony volt. amiért így eltaszítja a feleségét. miért utasítja el az apa a fiát. Ez nem egy dühös férfi szeme volt.

nézze meg a kiállítást. vagy akár kettőre is. úgy szeretné látni. Rendkívűl tisztességes. de hálásan fogadta Billtől a vigasztalást. A válás. vagy akár a hűtlenkedés elképzelhetetlen volt a számára. hogy lesz egy kiállítás a Tate galériában. és hallatlanul fontosnak tartotta a házasságot. hogy a házasságához most már hozzátartozik a magány. hogy erről szó sem lehet. mert a kiállítást nem hozzák át Párizsba. Lehetett akármilyen egyedül Gordon mellett. hogy beszélgetéseik közben legalább egy kis időre. Erre Bill fölvetette. hogy úgysem lehet. Olyan sok jó tanácsot kapott tőle. Nem keresett magánakjobbat. olyan sok mindenben egyezett a véleményük. Bili elszörnyedésére Isabelle még mindig tisztelte Gordont. Ő csak barátságot akart Billtől.de mindig csak barátságnak. Csodálatos. felbecsülhetetlen ajándéknak tekintette Bill barátságát . de tudja. Isabelle említette. akármilyen szívetlen ridegséget tanúsított is iránta a férje az utóbbi években. hogy repüljön át Londonba arra az egy napra. hűséges asszony volt. megfeledkezhetett minden bújáról-bajáról.megkérdőjelezhetetlenné tette. és ő majd meghal. kölcsönösen tiszteletben kell tartaniuk egymás házasságát. Ha barátok akarnak lenni. A londoni utazás teljesen véletlenül került szóba az egyik korai beszélgetésben. tudomásul vette. és élvezze ki ezt 26 .

Házasságukból régóta kialudt a lélek. . Ez elég egy értelmű üzenet volt. Még sohasem hagyta magára Teddyt. és fölpolcolta a cipőjét az asztalra. mint Bill és Cindy az utóbbi években. majd az egyik lánnyal ment át Európába.Jót tenne neked. és Teddy állapota is javult az utóbbi két hónapban. két óra alatt otthon lehetsz. de maradt még egy kicsit.Miért nem? . hiszen sohasem tett még ilyet. Amikor Bill utoljára vetette föl egy közös utazás ötletét. amikor a változatosság kedvéért végre nem kell nyugtalankodnia a gyerekei vagy a férje miatt. Feltűnően ósdi.a kis szabad időt. hogy ez lehetetlen. az asszony egymillió kifogással állt elő. Bill reggel nyolc óta ki se mozdulhatott az irodájából. . mint együtt. hogy a feleségével vakációzzon. nagynéha töltött egy-egy hetet Hamptonsban. hogy felhívhassa Isabelle-t. A férfi már nem is törekedett arra. akik mostanában sokkal többet utazgattak önállóan. viszont Isabelle húsz év óta sehová sem ment Gordon nélkül. Ha baj van. Megnyújtóztatta hosszú lábát. 27 . Az Államokban éjfél múlt. bár ezt egyiküknek sem akaródzott bevallani. európai stílusú házasságban éltek. Ez teljesen logikusan hangzott. nem olyan liberálisan. Isabelle fülében ez valóságos lázításként csengett.érdeklődött Bill. Azt hajtogatta. Cindy láthatóan sokkal boldogabb volt nélküle.

egyáltalán nem látszott rajta. hogy kidolgozhassák együttműködésük alapjait. hogy negy28 . Amint a döntés megszületett.csipkelődött az aszszony. Bill szerette volna minél előbb megnyerni a nagykövetet. Bilinek ott volt a politika. akivel akart. Csiszolt brit kiejtéssel beszélt. és milyen kellemes véletlen. amit akart. hogy menjen át Londonba. Most ismét szükség volt a támogatására egy újabb jelölt érdekében.Ezt szándékosan csináltad? . hogy egyszerre lesznek Londonban. mikor Bill megmondta. hogy találkoznia kell Londonban az amerikai nagykövettel. és vásárolgathasson egy kicsit. azzal. hogy Isabelle épp akkor lesz Londonban. és esetleg még egy hajdani iskolai barátnőjével is találkozik. Ez jelentősen megnövelné az ismeretlenjelölt vonzerejét. Még mindig gyönyörű volt. és telefonálhatott Párizsba Isabellenek. Számos beszélgetés után végre sikerült rávennie Isabelle-t. az asszony egyszerre felvillanyozódott. aki Londonba költözött át Párizsból. amelyet bűbájossá tett a csipetnyi franciás íz. amit szeretett. .Cindy azt csinált. Szóval nagyon különbözött a két házasság. a legutóbbi elnökválasztási kampány egyik legjelentősebb támogatójával. hogy a Claridges-ben száll meg. Úgy tervezte. Alig várta. hogy láthassa a kiállítást. amíg nem ütötte nagydobra. Alig néhány nappal később Bill rájött.

mikor késő éjszaka vagy kora reggel beszélgettek. Ez általában évente háromszor négyszer fordult elő. bár Isabelle kérdése nem nélkülözött minden alapot. hogy beugorjon Párizsba. Magának azzal indokolta. Bili kérésére két éve küldött egy fényképet magáról és a gyerekekről. mint az elefántcsontszínű porcelán. Örült. hogy ennél többről van szó. nagy szemének zöld íriszében a borostyánsárga szikrák ragyogtak. Udvarias. és rámosolygott. hogy nincs ebben semmi bűnös vagy tilalmas. de már hónapokkal előbb készülni kezdett ezekre a párizsi találkozásokra. Bili nagyon is észben tartotta az asszony úti terveit. és ilyenkor együtt ebédeltek. . Vörhenyes visszfények bujkáltak sötétbarna hajában. kitalált valamilyen ürügyet. de a szíve mélyén tudta.védekezett. de Billnek és magának fáradhatatlanul bizonygatta.jól meghatározott. Az asszony sohasem számolt be Gordonnak a találkozásaikról. A férfi gyakran elnézte ezt a képet. szerét ejtette.venegy éves. dehogy! . amire évente mindig csak néhányszor volt alkalma. illedelmes címkékkel látták el a dolgokat. bőre olyan volt. Ha huzamosabb ideje nem látta. hogy ez épp illik az ütemtervéhez. és hát csakugyan 29 . ha utazott valahova. ha láthatta Isabelle-t.Ugyan. amikor megbeszélte a londoni találkozót a nagykövettel. "Barát" feliratú táblákkal vonultak föl ezekre a találkozásokra.

aki oly drága lett neki. hogy több ez. mondta magának Isabelle. az asszony pedig előre örült. Ideje indulni. akik gondoskodnak a fiúról az ő távolléte alatt. Sohasem tett volna semmit. hogy ebben a barátságban a tisztesség palástját viselhesse. Nagyon szépen kigondolta ő ezt. mert egyszerűbb így. elsősorban ezért utazik Londonba. hogy ő is majd meghal. mint barátság. Nem akarta kockáztatni Isabelle-t. Ők barátok. Nagykövetségi megbeszélései mindössze néhány órát vesznek igénybe. és ezen túl igyekszik minél több időt tölteni Isabelle-lel. amíg 30 . hogy megoszthatják az élményt. Utasítások ezreivel látta el az állandó ápolónőket. Isabelle-nek rendkívül fontos volt.nem is volt ez több. és Teddy szobájában fognak aludni. Isabelle állt a szobájában. amivel felháborítja vagy elijeszti az asszonyt. hol a határ. amelyet Bill feltétlen tiszteletben tartott. az nem várt ráadás. Hogy még a barátját is láthatja. Ő tűzte ki. Nagyon várta már. Bili azonban régóta gyanította. hogy itt kell hagynia Teddyt. Nekik nincs rejtegetnivalójuk. mint amiről valaha is beszámolhatna Isabelle-nek vagy bárkinek. és a barátságukról csak azért nem tud senki. hogy Londonba utazhasson. de az utolsó percig viszolygott a gondolattól. a Grenelle utcában. Végül is. az órájára nézett. Biztosította az asszonyt. és nagyot sóhajtott. úgy szeretné látni a Tate kiállítását.

Fogta retiküljét.Isabelle nem jön vissza Londonból. ha elutazik. Egyetlenegy pillanatra megfordult a fejében. megigazgatta egyszerű fekete kosztümjét. Úgy időzítette a repülést. hogy jól teszi-e. hogy Isabelle-lel egyszerre érkezzen Londonba. A gyerek békésen aludt. Az anya egyik kedvence volt. 31 . Bekapcsolta a rádiót. Isabelle visszaintett. Egyszer már elbúcsúztak. és elindult a Charles de Gaulle repülőtérre. derűs arcú breton lány. mosolygó. de Isabelle-nek összeszorult a szíve a gondolatra. és maga mellé. mikor kikanyarodott a Grenelle utcára. és intett. mintha Isabelle-t hessegetné. és minden idege feszült a várakozástól. innen szokott ingázni Washingtonba. Betette útitáskáját az autója hátsó ülésére. és becsukta az ajtót. mert az asszonyra gondolt. az utasülésre helyezte a fekete Hermés Kelly retikült. Itt dolgozott az utóbbi néhány napban. mosolygott. és megint az órájára pillantott. és ő is mosolygott. mint a távozás. hogy mennie kell. Nem maradt más tennivalója. nagydarab. Lábujjhegyen a fia szobájához osont. Mosolygott. mert még egyszer látni akarta a gyereket. Eközben Bill Robinson a Gulfstreamje ablakán bámult ki. az ápolónője felnézett. kis táskáját. amely szomszédos volt az övével. Bill ebben a pillanatban a repülőgépén közeledik NewYorkból. aztán nesztelenül kihátrált a szobából.

Főleg azért kedvelte a Claridges-t. Sietett is. ám Bill Robinson a maga részéről szí32 . mert itt ismerték. melegen csillogó kék szeme volt. Egyik kezében bőröndjével. sötétkék nyakkendővel. Bili harminc éve nem is ment máshová. diszkréten félrehúzódva várakozott. és Isabelle-t is rábeszélte ugyanerre a szállodára. higgadt eleganciája épp annyi feltűnést keltett. finom ízléssel öltözködött. fekete papucscipőjét ragyogóra keféltette. másikban aktatáskájával szaporázta lépteit a Claridges sofőrje felé. Mértéktartóan diszkrét. akit a hatalom és a siker félreérthetetlen sugárzása vett körül. és közben jól megnézte magának a magas. Patak Philippe karóráját még Cindytől kapta valamikor régen. a legjobb hotelnak számított a városban. amely a hagyományok megtestesítőjének. aki a Bill nevét viselő apró táblával. szögletes álla. Választékos. ha Londonban tartózkodott. Amikor a hátsó ülésen széthajtogatta az újságot. őszülő amerikait. egy asszony arra is felfigyelt volna. mintha nagyon sietős dolga lenne. Bilinek éles metszésű arca. hogy gyönyörű keze van.Bill Robinson céltudatos léptekkel sietett át a Heathrow-n a vámon. Szürke nadrágot-blézert és kék inget viselt. vörösesszőke haja már őszbe csavarodott. amennyit kell. mielőtt elhagyta New Yorkot. A sofőr betette Bill aktatáskáját és bőröndjét a csomagtartóba. Bili mindig a Claridges-ben szállt meg.

Sőt. és noha dúskálhatott volna az alkalmakban. mert Isabelle habozás nélkül megosztotta vele a legféltettebb titkait. Bili bejelentkezett. mint bármivel. ehhez meg sem kellett szólalnia . akit különben nagyon zavart a feltűnés. és ott rögtön ő lett a központ. És noha Billre nem lehetett nem odafigyelni . hogy közismert legyen. Az asszony félénk volt. 33 . Kiváló politikai összeköttetései ellenére. a férfi sohasem fitogtatta a hatalmát. Ugyanígy nem lehetett nem észrevenni Isabelle-t. Ismerte minden érzését. szerette a politikai színtér örökös változásait. gondolatát. Hajtotta a hatalom és a politika izgalma. Nem kívánt feltűnést kelteni. Bili többek között ezt szerette benne.sokkal nagyobb tiszteletet parancsolt a hallgatásával.elég volt belépnie egy szobába. Saját bevallása szerint a férjéhez sohasem fűzte ilyen meghitten bizalmas kapcsolat. reakcióját.vesebben húzódott meg a színfalak mögött. amit mondott és tett. a Claridges portása. sohasem akart frontember lenni. hogy láthatatlan legyen. ahogyan az asszony megnyílt előtte. nem vágyott arra. számára gyakran fontosabb volt. Thomas. Ebben is hasonlítottak Isabelle-lel. és kizárólag négyszemközti beszélgetésekben tudott felszabadultan önmaga lenni. Sokkaljobban kedvelte a dolgok jelenlegi állását.

hogy hamarabb visszajön. Olyanjól összehangolták az érkezésüket. Most alig várta. . Megvolt benne az az amerikaiakra jellemző fő vonás. Te hogy vagy? .Éhesen.Minden gond nélkül . Elmosolyodott. . ha mosolygott. 34 . amikor meghallotta az ismerős hangot. amely sohasem tévesztette el a hatását a nőkre. hogy megbeszélhessék az időjárást és a nemrég lezajlott helyhatósági választásokat.mosolygott Isabelle. Az igazgatóhelyettes személyesen kísérte a lakosztályához. napfényes lakosztálya volt a harmadik emeleten: virágos kreton.Kissé feszélyezetten nevetgéltek. hogy az aszszony húsz percejelentkezett be. azt hittem. hogy lássa az asszonyt.Jól.Bill.nevetett Isabelle. .nagy örömmel üdvözölte. halványkék selyem. .Hogy utaztál? . sok antik műtárgy. fölkapta a telefonkagylót. Alighogy az igazgatóhelyettes kitette a lábát a szobájából. Nem akarsz eljönni.Délután három óra volt.Elfáradtál? Pihenni akarsz egy kicsit? . mint egy suhanc. Bilinek tágas. . Majdnem hat hónapja találkoztak utoljára Párizsban. hogy együnk valamit? . Bár egy örökkévalóságig tartott. de nem várt politikai bonyodalmak megakadályozták.Hát te? . Bili azt tervezte.Nincsen nekem semmi bajom.Egy órai utazás után? . . olyan volt. sose érek ide.

azután Maine-be utaznak.Teddy hogy volt.kérdezte a férfi aggodalmasan.. hogy jöjjön velük. Pár hét múlva ők is átjönnek ide az anyjukkal. Cindy már nem hívta. . tudta. hogy a gyerek sohasem szűnő nyugtalanság forrása Isabelle számára. Egész nap nem mozogtam. ugyanúgy. úgy. mikor eljöttél? .kérdezte Bill. vég nélkül tudtak beszélgetni. . Bill a tervek szerint a nyár végén. Addig sem fog unatkozni. ha a férje velük akart volna nyaralni. Utána sétálni mehetnénk valamerre.Szívesen. a karórájára pillantva. hogy mennyi idő telt el egy egy találkozásuk között. Az American Express számlám terheléseiből következtethetek a hollétükre.Hányas szobában laksz? . ahogy megszokták. Cindy Dél-Franciaországba viszi őket. mint amikor telefonon diskuráltak. . Hamptonsban akart találkozni a családjával. Találkozásaik felpezsdítően hatottak mindkettejükre. Aludt.Bill hallotta a hangján. milyen izgatott. jól.Semmi gond. Nekem már senki se mond semmit. Remekül érzi magát a barátaival. Sohasem feszélyezte őket. . Ő hökkent volna meg a legjobban. hogy fölösleges minden szó. Tudta. Még lenne idő egy gyors 35 . Hogy vannak a lányok? . Tegnap este Sophie is telefonált Portugáliából. Cindy szüleihez. Egész nyara be volt táblázva washingtoni munkákkal.Gondolom.

Gordon pedig csak egy házban lakott vele és nevet adott neki. együttérzésnek.Úgy örülök neked! Ez olyan franciásan hangzott. kíváncsiságnak. . hogy a férje már nem tartozik az életéhez.Tökéletes . majd egy percre elhallgatott. megértésnek.jegyezte meg a férfi.Hiszen akkor egy emeleten vagyunk . Azt már kitervelte. amelyet Bill mindig beleálmodott a nőkbe. hogy Bill váratlanul nagyon fiatalnak érezte magát. Szakadatlanul őrölte Teddy betegsége. hogy este a Harry's Barba viszi vacsorázni Isabelle-t. leszámítva ama ritka alkalmakat. amikor kettesben kellett felvonulniuk a nyilvánosság előtt.ebédre. . 36 . . Képtelen lett volna szavakba foglalni. de Isabelle gyakran érezte úgy. Tíz perc jó lesz? .mosolygott félénken az asszony. Az élet váratlan ajándéka volt Isabelle. szeretetnek. mint ahogy Bill Robinson is az volt az asszonynak.A háromszáztizennégyesben. szellemességnek. amelybe kapaszkodhatott. Nem tartott igényt a feleségére.Én a háromszázhuszonkilencesben lakom. A gyöngédségnek. miközben körülötte mindent elporlasztottak az évek. türelemnek. hogy bármelyik pillanatban elveszítheti a fiát.jószívűségnek az a meghatározhatatlan keveréke volt meg benne. mit jelent neki Isabelle. tudta. . rajta kívül senkire sem számíthatott. Bili volt a mentőkötél. Kifelé menet beugrom érted.

. Az idővel folytatott versenyfutásban páratlan ajándéknak tűnt ez a néhány nap. tervei. öröme. hogy szívesen elmenne néhány magángalériába is. Szívesen elvitte volna színházba is. a legjobb barát.Én is boldog vagyok. ártatlan kapcsolatot. a vigasz. leszámítva Bill látogatásait vagy telefonjait.mondta gyengéden a férfi. gyorsan megborotválkozott. ő volt neki a nevetés. Tíz perccel később már a zavarba ejtően zeg37 . Utána majd megbeszéljük. Megmosta a kezét és az arcát. amikor nem beszélgethetnek. . Bili volt az ő erőssége.Akkor tíz perc múlva. A hét végére mindenképpen Párizsban akart lenni. és élvezhesse ezt a csodálatosan tiszta. de nagyon nem szívesen pazarolt volna el órákat a drága időből. . hogy Isabelle nagyon szeret színházbajárni. Kedd délután volt. Isabelle mondta. Bili mindkét este el akarta vinni vacsorázni. hogy láthatlak . hogy az asszonnyal lehessen. Bilinek nem voltak hátsó gondolatai. hiszen abban a korban volt. és Isabelle említette. mert tudta.Másnapra tervezték be a Tate-el. hogy esetleg maradhat péntek reggelig. Teddy hogyan érzi magát. szándékai. Még sohasem volt ilyen alkalmuk. ő csak várta a lehetőséget. mit csinálunk. Minden attól függ.Sophie kirepült a fészekből. Isabelle még a szokásosnál is magányosabbnak érezte magát. csütörtök estig van idejük.

Kilépett a folyosóra. és megpuszilta az arcát. Minden találkozásnál megdöbbentette az asszony szépsége. és félénk mosollyal nézett a férfira. vagy Sophie-t vitte magával. Időnként megfeledkezett róla. egy greenwichi hétvégén.kérdezte. Bili figyelmét nem kerülte el a síkkes fekete kosztüm. és barnasága élesen elütött Isabelle elefántcsont-fehérségétől. amelyeket kicseréltek egymás között. . . hosszú. Két sarok választotta el az övétől. Érett asszony létére még mindig úgy mozgott. ahogy szokta. az eszmék. úgy. Tejszínű arca kissé kipirult. Kecses őzléptekkel odajött hozzá. Bili kopogtatott. .mondta Bill csodálattal. és a férfi karjába fűzte a kezét.Fantasztikusan festesz! . Ő már évek óta nem süttette magát Dél-Franciaországban. Őt Isabelle-nek nem annyira a külseje. gondolatai. ha nagyon lebilincselték Isabelle szavai. A férfi magához ölelte. de Isabelle otthon maradt a fiával. amihez Isabelle csak a karikagyűrűjét és apró briliáns 38 .zugos folyosón kereste Isabelle lakosztályát. Pedig lélegzetelállítóan gyönyörű volt. mint egy fiatal lány.Hogy vagy? . Isabelle örökkévalóságnak tűnő idő után ajtót nyitott.Te is! . Gordon néha még lejárt a barátaival. olyankor. a Hermés-retikül és az elegáns körömcipő. sötét haja fényesre kefélten omlott a vállára. mint a lelke ejtette rabul. Bilit kissé megfogta a nap néhány héttel ezelőtt.

. Dehogy tartotta volna vissza olyasmitől. hogy Teddy megakadályozhatta volna az anyja utazását.Négy éve szinte semmit sem változott. hogy közbejön valami! . . amelyeket meg akartak látogatni. Sőt Gordon is. Bill lányairól. a Tate kiállításáról. amikor kart karba öltve lejöttek a lépcsőn. Teddy pedig örült az anyja örömének. de klaszszikus szépségén nem fogott az idő.vallotta be a férfi. de boldog volt. Bizonyos. ha úgy dönt. Aki látta.Féltem. Melegen. a galériákról. Ám őt láthatólag nem érdekelte. . talán kicsit vékonyabb lett. hogy nemjöhetsz Teddy miatt.Én is aggódtam . és Isabelle még akkor is kacagott. . és boldog izgalomtól ragyogó szemmel nézett a férfira. hogy 39 .De Teddy most sokkal jobban van. barátságosan mosolygott. hogy ennek az asszonynak bármilyen gondja is lehet. mint hat hónapja volt. amit Isabelle ennyire akar! . Nem tudott Billről. hogy nem engedi el Isabelle-t. hogy a felesége Londonban akar tölteni néhány napot. és beszélgettek az utazásról.Sohasem titkolták el egymás elől a gondolataikat. Isabelle! . Nem is tudom. nehezen hitte el.Annyira aggódtam.vallotta be az asszony .fülbevalót viselt. amikor kisétáltak a portás mellett a főbejáraton. A férfi kölyöknek érezte magát ismét. ha mosolyogni látta az anyját. A férfi szívesen beszélt róluk mulatságos történeteket.Elbűvölő vagy.

júniushoz képest szokatlanul meleg nap volt. mély lélegzetet vett. kivéve. . mit mond a férfi. hogy jóformán nem is értette. és az állapota sokat romlott az utóbbi években. aki ilyen felszabadultan mosolyog a mellette álló gyönyörű.Hova szeretnél menni? . Kiléptek a Brook Streetre. és a betegsége ellenére reménykedett. nézőpontja megváltozott. Bill életének üteme. miköz40 . . mert a szíve és a tüdeje csak erőlködve bírt lépést tartani a növekedésével.Mit szólnál egy pizzához? . hogy egyszer még személyesen is láthatja. hogyjöjjek. csak Isabelle-lel lehessen. kezét még mindig Bill karjába öltve.A fiút megviselte a serdülés.kérdezte hanyagul. évek óta ismeri Teddyt.Nagyon szerette volna. Isabelle. gondolatban számba véve a lehetőségeket.Te meg min mosolyogsz? . Számára nem létezett szabad idő. . . hogy ez is ő.Bill úgy érezte.évődött Bill. Mellette megállt az idő. és minden tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódott a politikával. Neki mindegy volt. amit Isabelle-lel töltött. . Életét a munka töltötte ki. Isabelle bólintott.érdeklődött Bill. . Bilinek sohasem volt ideje ráérős délutánokra. Csodaszép. Annyira boldog volt. utcai csellengésekre egy nővel. lusta ebédekre. hova. Ismerősei meg nem mondták volna. sötét hajú asszonyra.öt év alatt mikor érezte magát ennyire jól. Ez egymaga fölért egy vakációval.

Pár perc múlva beugrottak egy taxiba.Csak örülök. Bőrkötésű volt. Bili emlékezett rá. nem parancsol nekik az idő. és hátradőlt a székén. hozott két étlapot. Bill egy gyönyörű Hermés-sállal ajándékozta meg. Odaadta Billnek a borlistát. amit a férfitól kapott a négy év során.Tökéletes! .Pontosan így akartam. és csodaszép volt a világ. amelyről sokat beszélgettek. ha fölengednél. és egy olyan könyv első kiadásával. Olyan messze kerültem a gondjaimtól. Isabelle rendkívüli becsben tartotta. . elegánsak voltak.ben lassan. sokszor beugrott. hiszen olyan szépek. valósággal sugározták magukból a fényt. hogy most. . legalábbis átmenetileg. Mindketten úgy érezték. 41 . amelynek kerthelyisége is volt. és elvitették magukat az amerikai nagykövetség közelében a Shepherd Marketra.Teddytjó kezekben hagyta. különösebb cél nélkül andalogtak az utcán. . A tulajdonos nagy reverenciával fogadta őket. páratlan ritkaság.mosolygott Isabelle. Azt szeretném. Amikor tavaly. karácsony előtt. és egy csendes asztalhoz vezette őket a kerthelyiség hátsó részében. hogy munka közben harapjon egy falatot.Borzasztóan elkényeztetettnek érzem magam. egy kisvendéglőbe. . Még sose tettem ilyet. . mint mindent. aztán eltűnt. és elfelejtkeznél mindenről. utoljára találkoztak Párizsban.

. hogy itt lehetek.. különösebb vétkeket nem lehetett a szemére hányni.Amit akarsz. Bili azt javasolta.mondta Bill. mire távoztak az étteremből. 42 . hogy lerészegedem .Na szóval. kivéve talán. mit csinálunk ma délután? . régiségboltba. ám a Corton Charlemagne-t szereti. Én már annak is örülök.vallotta be. és Isabelle ezt nagyon vonzó ötletnek találta. Kiválasztották a pizzát. és Bill leintett egy taxit. . A galériák és a boltok után gyalog sétáltak vissza a szállodához. amely most szökött meg az aranyos kalitkából. amihez Bill salátát és egy palack Corton Charlemagne-t rendelt.Úgy érezte magát. Bili tudta róla a korábbi ebédekből.Úgy helyes .Nem hiszem. és megpaskolta a kezét. fél öt volt. mint a madár.csipkelődött az asszony.Kora délután akarsz leitatni? . Nálam sokkal nagyobb a valószínűsége. és ez nagyonjó évjárat volt. . A szállodánál külön limuzin várta. hacsak nem vettél föl nagyon rossz szokásokat az utóbbi hat hónapban. ha szabadon bolyonghattak Londonban. ám ők jobban élvezték. hogy fönnállna a kockázata. hogy csak úgy csellengjenek. Bili józan ember volt. noha ő sem volt nagyivó. Addigra hat óra is elmúlt. nézzenek be néhány galériába. Végigdiskurálták az ebédet. hogy hajlamos volt túlzásba vinni a munkát: . hogy alig iszik.

és nem házasok. semmiért sem kellett bocsánatot kérnie.Amilyen rémes teremtés vagy. úgy mentek a lifthez. .Ön nagyon jó hozzám. . és Bill az ajtóig kísérte az asszonyt.Megiszunk egy pohárral itt. hogy találkozott Bill Robinsonnal.Jó lesz kilenckor a vacsora? . .mosolygott a férfi. . egy rendkívűl jó hírű intézmény.Nem is értem. Annyira összecsiszolódottnak. Aki látta őket. . és megcsókolta a férfi arcát. Ha Gordon hírét is venné a dolognak. az asszonyé is. Bill! szólt komolyan.kérdezte Bill mosolyogva. Isabelle nyugodtan bevallhatja később. Még a liftben is beszélgettek.Gyönyörű délutánom volt! . ahol nyugodtan mutatkozhatnak. Robinson.. el nem hitte volna. Nem mintha titkolnivalójuk lett volna. . hiszen nem volt oka lelkifurdalásra. Lábujjhegyre állt. . hogy külön szobában laknak.Nyolckor beszólok érted a szobádba . Persze nem akarta elmondani.folytatta a férfi. miért vagyok jó hozzád . Átkarolta Isabelle vállát. aztán átmegyűnk a Harry's Barba. ráadásul unalmas. Mr.mondta Isabelle. és mint Isabelle-től tudta.Ez volt a kedvenc étterme. Köszönöm. felszabadultnak tűntek. hogy legalább egy szerelmi viszonyt könnyű lett volna feltételezni róluk. De hébe-hóba nekem is kell jótékonykod43 . a szállodában. Ám ők észre sem vették ezt.

meg te. Abból. Bili gyöngéden megérintette a karját. Döbbenetes. miért van az. mennyire véletlenül sétált be az életébe néhány évvel ezelőtt! De szerencsés asszony is ő! Néha eltűnődött..Isabelle. és a férfira gondolt.nom. Bill rettegett a botránytól. Ereje részben abból fakadt. Piros pont. hogy örökké ugrásra készen kell állnia a fia mellett. hogy ez lett a házasságából. hogy ledől egy kicsit. főleg egy csúnya vá44 . arra következtethetett. pihenj egy kicsit. hogy Bill még mindig kitart a felesége mellett. Szerette volna. Az asszony megígérte. Isabelle gyanúja szerint nem is merte. .. Tudod. aztán mikor egyedül maradt a szobájában. nem akart a figyelem középpontjába kerülni. mielőtt elmegyünk. ha Isabelle végre pihenne. mennyire telítve van az asszony élete feszültségekkel. . amit hallott tőle. hogy a férfi nem szeret beszélni a témáról. hogy senki sem törődik vele. Egy válás. mennyire megviseli. a sánták és a csonkák.Tudta. Ő ezt akarta megadni neki ebben a rövid időben. Hiszen semmi közük már egymáshoz. és lenne egy kis szabadsága Londonban. Elfogadta. hogy nem volt szem előtt. és Bill annyival jobbat érdemelne. amikor az asszony az ajtót nyitotta. és nem bolygatta a kényes egyensúlyt. . Jót fog tenni neked. Ám tudta. elnyúlt az ágyán. a politikusfeleségek. így láthatatlanul gyakorolhatta a hatalmat.Isabelle nevetett.

Hétkor fölkelt. Testhez álló. amelyet maga vásárolt. Megbékélt vele. megfürdött. Isabelle sajnálta a férfit. mint amennyit remélni mert. fekete csipke koktélruhát választott. és az anyjától örökölt gyémántos-gyöngy fülbevalót. de most már belenyugodott. hozzá egy gyöngysort. fekete szatén körömcipőt. neki nagyon is kedvére valók a Mrs. azért nem is olyan rossz egy férj. akinek a szavára hallgat az elnök. amelyet végig beszélgetnek és végignevetgélnek majd. Ebben a percben Gordon egy távoli.lás miatt ki kellene állnia a reflektorfénybe. és ugyanaz az alig észrevehető. Noha állítása szerint utálta a politikát. Bili mindig meg tudja nevettetni. magas sarkú. William Robinsonként élvezett előnyök Washingtonban és egyebütt. Nagyon illedelmes. alig létező világ részén volt. Annyival többet érdemelne. kifino45 . Húsz éve biztosan nem ilyen házasságot remélt vagy álmodott. mint amennyit Cindytől kap. amilyenné az élete alakult Gordon mellett. nem is gondolt rá. mellette olyan felszabadult biztonságban érzi magát. hogy Cindynek ez így éppen megfelel. Feküdt a Claridges széles ágyán. selyembelépőt. Bili ugyanezt mondta Isabelle-rőt. Többször említette. több volt. Néhány percig szundított. hogy Londonban lehetnek együtt. ugyanakkor nagyon nőies ruha volt. és az estéről álmodozott. Ez.

és a csipkeruha gyönyörűen kirajzolta az idomait. neki elég volt a tudat. amikor pontosan nyolckor ajtót nyitott neki. hogy jobban lássa az asszonyt. hogy nincs semmi baj.Saint Laurent: Ámulatba ejtesz! Mióta törődsz a ruhákkal? .Hű! .Döbbenetes vagy! Ki tervezte ezt a ruhát? . . Isabelle fölnevetett. az anyja nem is akarta felkelteni. És ennek a választékos. hogy a fiúnakjó napja volt. Teddy már mélyen aludt. beszélt Teddy ápolónőjével. . amely Isabelle-t lengte körül. és megkönnyebbülten hallotta. Épp előtte telefonált haza.kérdezte a hozzáértő hangján.mondta Bill. Annáljobban megdöbbentette Bill reagálása.mult érzékiség áradt belőle. Meglepte. Egy lépést hátrált. Csakhogy itt más a helyzet. előkelőjelenségnek fogalma sem volt róla. nem észlelt semmi különöset. A hanyagul magára kanyarított selyembelépő alól kikandikált Isabelle egyik majdnem meztelen válla. Egyszerű csavart kontyba fésülte a haját. Két teljes nap vár rájuk! 46 . milyen szép.Először hallott Billtől ilyet. Többek között ebben rejlett a vonzereje. mert itt fürödhetnek az időben. nagyon takarékosan bánt a sminkkel. most már nyugodtan élvezheti az estét Bill társaságában. hogy Billt érdekli a divat és a divattervezők. és amikor a tükörtől hátrább lépve szemügyre vette magát. . Gordon házon kívül volt.

az egy Chanelkosztüm volt. hogy az asszony pihenhessen. hogy ne legyen semmi baj! Rengeteget gondolkozott rajta. Bűbájos vagy. mivel töltsék el ezt a két napot. és Teddynek semmi baja. politikáról. Bill családjának vermonti nyaralójá47 . Annyira szerette volna. ugye? .mondta melegen. és halkan beszélgettek lefelé menet. Isabelle szokása szerint alig néhány cseppet ivott.jól érezhesse magát. Egy sarokasztalhoz űltek. mert ki tudja. Isabelle elmesélte. Az előző. hogy élethosszig emlékezzenek rájuk.Le vagyok nyűgözve.. Az asszony ismét elnevette magát. hogy aggódnod kellene. az asszonynak pedig egy pohár fehérbort. Bill szódás whiskyt kért magának.Amióta te viseled őket.kérdezte látható büszkeséggel. mit veszek föl. Szinte félt erre gondolni. Mostantól vigyáznom kell. miközben művészetről. . hogy beszélt az ápolónővel. színházról. Olyan szépek voltak együtt. . nehogy alatta maradjon az igényeidnek. mert volt egy olyan sejtelme. amikor ezt mondta. amikor elöl Isabelle és mögötte Bill belépett a Claridges bárjába.Nem gondolom. hogy sokan megfordultak utánuk. hogy ez a rendkívüli lehetőség nem ismétlődik. Egymás mellett álltak a liftben. mikor keresztezik útjaik még egyszer így egymást. Látszott rajta az öröm. Bili mindent megadott volna érte. Olyannak akarta őket. Isabelle .

ról és kedvenc gyerekkori helyeikről beszélgettek. mikor még éltek a nagyszülei. mikor egyetemrejártunk. és egyformán ítélték meg a családi kapcsolatok fontosságát. mióta megritkult körülöttem a levegő.tűnődött Bill. és ama kevés. miket mesél. Később a limuzinban. de azóta valahogy cinikus lett. és egyáltalán. . Most. amely engem valósággal megbabonázott. olyan élettársakat választottak. az én hibám-e . akikről mindent el lehet mondani. hogy meleg érzésűek. Azt kívánta. ő pedig régóta haragszik miatta. Már kezdetben sem érdekelte a politika. de felejthetetlen alkalomról. az értékrendjük. és bemondta az unal48 . csak azt nem. és azt hiszem. amikor találkozott a királynővel. amilyen sokatjelent nekik a család. hogyjátsszam vele a társasági komédiát Connecticutban és New Yorkban. kiszikkadt. vacsorára menet Isabelle megjegyezte. ugyanazokat az emberi jellemvonásokat szerették. Isabelle mesélt hampshire-i tartózkodásairól. Cindy torkig lett mindennel. a saját házasságuk lehűlt. évek óta figyelmen kívül hagytam az igényeit.Cindy sokkal emberségesebb volt. Nem tudom. . Bill elbűvölten hallgatta. Döbbenetesen hasonlított a világnézetük. hogy ahhoz képest. vagy legalábbis haragszik rám. ugyanazokat a helyeket.Nagyon különbözik az egyéniségünk. de Isabelle-t ugyanannyira lenyűgözték az ő történetei.

hogy mindennél is nagyobb súllyal esett a latba Cynthia ridegsége. mi köti még Cindyhez . Isabelle sose hallott semmit. súlyos csalódást okoztam neki . Nem csak eltávolodott a férjétől. de minden egyes találkozáson büntette is. mint Cynthia . és az orra alá dörgölte vélt hibáit. hogy a felesége már nem szereti.érzelem vagy a múlt . hogy magát hibáztassa.Azt hiszem. ami meghittségre. és Isabelle.mondta Bill őszintén. és amit elhallgatott. amit mondott. Mindegy. Bilinek bizonyosan fáj bevallania. hogy szembe kelljen néznie dolgokkal. miközben a Harry's Bar felé vitte őket a li49 . . De nem akarta zaklatni Billt a faggatózásával.szólt halkan. hogy véleménye szerint.Isabelle gyanította. A magánéletben pedig egyszerűen elhidegűltűnk. amelyek bevallhatatlanul fájdalmasak vagy feszélyezők. Isabelle arra következtetett. Ám abból.mast.Isabelle semmi esetre sem akarta arra kényszeríteni. ezúttal nem vitatkozott. hogy ennél többről volt szó. . a felesége évek óta csalja. Egyetlen ballépésébe is beavatta a barátnőjét. Szerette egyáltalán valaha? Gordonnal kapcsolatban sem szabadulhatott ezektől a kérdésektől. gondolta akaratlanul. Bili azt már bevallotta. . érzelmi közösségre utalt volna a házastársak között.Szerintem Gordon sokkal hidegebb. aki mindig hajlott rá.

olyasmi lehet az oka. Ám sohasem sebezte volna meg az asszonyt az50 . mint azok a szamarak. Már Sophie születése után is sokkal jobban érdekelt a kislányom. hogy az asszony kizárólag magát hibáztassa a házasság kihűléséért. Nekem nem kellett más. Házasságunk elején bábnak éreztem magamat.Nyilván azt várta tőlem. akkor a férj sem vonul ki az életéből. Ő szabta meg. mint én. hogy ha jobban igyekezett volna. csak a család és az otthon. hogyan viselkedjek. amelyről Isabelle beszélt. A kiszámítottan hideg kegyetlenségnek. hogy Gordon dezertálásának semmi köze a feleségéhez vagy a fiához. mit mondjak másoknak. Készségesen hajlandó vagyok reprezentálni. hogy ez nem egészen nevezhető nagyravágyásnak.muzin. Gordon burkoltan azt üzente neki. Azt hiszem. mit tegyek. Nehezen megy ez nekem. Bili gyanította. hogy élénkebb társadalmi életet éljek.Bill úgy vélte. amelynek a madzagjait Gordon rángatja. aki sokkal nagyravágyóbb. de nem nagyon tudok megnyílni mások előtt vagy kapcsolatokat létesíteni. érezhetően az volt a rendeltetése. se türelmem nem volt többé ehhez a játékhoz. Ám Teddy betegségétől kezdve se időm. mit gondoljak. akiket Gordon utasítására el kellett volna bájolnom. ezen a téren valóban cserbenhagytam Gordont. amit Isabelle nem is sejt. . és többet járjak el hazulról. .

51 . pökhendinek találta. én tettem valamit a várandóságom idején. akár egy gyerekkel. erőszakosnak. legyintett mindenre.Isabelle úgyszólván mindent képes volt megbocsátani.Fel nem foghatom. Bizonyosra veszem.Ez is azt az elmarasztaló véleményt igazolta.Az pedig nem a te hibád. Nagyképűnek. . . amelyet Bill kialakított a bankárról. Még sohasem találkoztam senkivel. hogy ilyesmire célozgat. Úgy bánt az asszonnyal. de erről sohasem sikerült meggyőznöm Gordont. aki ilyen önfeláldozásra és önmegtagadásra lenne képes minden tekintetben. mások előtt lehurrogta. Bill zsebében kinyílt a bicska. . Isabelle készségesen vállalta a felelősséget. hogy Gordon sem kapott mást tőled. gáncsolta. Isabelle-re nagyon jellemző ez a nemeslelkűség. Az orvosok szerint törvényszerű volt. . amit mondott. hogy Teddy betegen született. . amitől Teddy idő előtt jött a világra. Kétszer találkozott Gordonnal. attól a gúnytól pedig.Gordon azt hiszi. mindig talált mentséget arra. Isabelle. és megbocsátott. tántoríthatatlanul hűséges a szívtelen férjéhez. aki egyáltalán nem tetszett neki.zal. miként okozhattál csalódást bárkinek is. amellyel a feleségéhez szólt. amit Gordon tett vagy mondott. amelyet a férje egyáltalán nem érdemelt meg.

hogy itt van Bill. amikor az asszony szóba hozta a férjét. és nem volt hajlandó panaszkodni. ám Isabelle kedvéért lanyha tiszteletet mímelt. aki meghallgatja. sötét öltönyös.Bili előtt azonban megerőltette magát. Nem akarta olyan helyzetbe hozni a barátnőjét. mint amit a sors mért rá. mert imponálni akart neki. olyan sokan voltak a Harry's Barban ma este. kisebbrendűnek érzi magát egy olyan feleséggel szemben. bár már nem színlelte a boldogságot Bill előtt. Bilinek volt egy olyan sanda gyanúja. estélyhez és koktélhoz öltözött nők. elfogadta ezt a házasságot. hogy helyre álljon a lelki egyensúlya. aki az angol királynő rokona. Alig fértek be az ajtón. főleg olyan emberekkel. Gordon elragadóan kedves tudott lenni. Hálás volt. akiket fontosnak vagy hasznosnak tartott. Bilinek nem volt ínyére az efféle stílus vagy szemlélet. miközben átnézett a feleségén. aki beszélget vele. ám Isabelle-t mintha azért büntette volna. ha akart. becsületessége csak megvetést váltott ki a férjéből. akit tehát le kell dorongolnia. sötét nyakkendős férfiak 52 . fehér inges. hogy egyáltalán létezni merészel. Isabelle hűséges felesége volt a férjének. akár az üvegen. hogy Gordon meg van illetődve Isabelle családjától. és örült neki. részvéte. hogy védelmeznie kelljen ezt az embert. hogy a férfi mindig képes megnevettetni. Jósága.

kicsoda. és mosolyogva üdvözölte Isabelle-t. de átsiklott rajtuk a tekintete.könyököltek a bárpulton. amikor Isabelle fölfedezett egy közismert francia bankárt. akkor is. A vacsora közepén jártak. ha nem mindennap vacsorázott Londonban. hogy Billnek az a kedvence. Sok ismerős arcot láttak. Ez az ember bizonyosan ismerte Gordont.töprengett minden aggodalom nélkül. Nekik fenntartottak egy asztalt. A fekete csipkeruhás Isabelle tökéletesen beleillett ebbe a rafináltan elegáns tömegbe. két szaudi hercegnő. akivel évekkel korábban találkozott. és nem magyarázta meg. miközben kifelé ment. Bill is nagyon választékos jelenség volt kétsoros sötétkék öltönyében. Egy sarokasztalhoz vezette őket. ám nemhogy nem figyelt föl Isabelle-re és barátjára. a főpincér rögtön megismerte Billt. a Harry's Barban. inkább derűsen. . A rendkívül elegáns társaságnak több tagja is megállt mellettük. Forrestert mutatva be Isabelle-t. Tiszta volt a lelkiismerete. volt itt több színésznő. az egyik asztalnál bahreini üzletemberek ültek. neves írók. amelyet közvetlenül az utazás előtt vásárolt. egy híres filmsztár. mert tudta. egy férfi tár53 . egy másiknál divatos amerikaiak.Vajon mit gondolhatnak rólunk? . aki egyszerűen csak mint Mrs. hogy köszönjön Billnek. köztük egy olajmilliárdos.

elégedett és felszabadult. közhírré tehetem.Legyek őszinte? . olyan feltűnően jól érezték magukat egymással.kérdezte Isabelle kíváncsian.saságában.Valószínűleg azt. ez kielégítené a kíváncsiságukat? . én pedig egy amerikai bugris. hogy én ki vagyok.Olyan szép pár voltak. és közlöm. Vagy kifelé menet végigjárhatjuk az asztalokat: bemutatlak mindenkinek. akit fölszedtél . akkor is. . . miközben a pincér pezsgőt töltött a desszertjükhöz. . hogy egy másik nővel vacsoráztál? . De egyikük sem volt részeg. . becsületessége. ha rájuk néztek. mindig közli vele az igazságot. hogy az emberek elmosolyodtak. Arról viszont fogalmuk sincs. ha kényelmetlen. csak derűs.Ha óhajtod. ha megtudná. . akkor is. ha az ellenkezőjét hiszed.nevetett Bill.Aligha . és kétféle pazar bort ittak hozzá. . hogy Isabelle-lel szemben sohasem kertel. Fantasztikus vacsorát ettek. . Rég megfogadta magának.Egész őszin54 . hogy a legjobb barátom vagy. Mit gondolsz.mosolyodott el Bill. Mindig az volt.mulatott Isabelle. téged mindenki ismer. mert nagyon drága volt neki kapcsolatuk nyíltsága. Tudomása szerint az asszony ugyanezt tette.Bill. Szerinted bosszantaná Cynthiát.Lehet. hogy francia filmsztár vagy.

A pincér Cháteau Yquemet töltött a poharukba.Nincs választásom. hogy az életéről faggassam.Neked elég ez? Mármint a beletörődés? . amit akarok. Márpedig ezt. Annak pedig nincs értelme. 55 .Bizonyára igazad van . hogy érdekelné. hogy azt tegyek. Nekűnk az jutott. nem hiszem. Cynthiának kell a köztisztelet és az életstílus. de csak az első néhány alkalommal tett föl kérdéseket.Szerintem ez szomorú . a házasság a lehetőségek széles skáláját öleli fel. . Hát így állunk. hogy nem akarja tudni. nagyon eltérő okokból. akkor egy dolgot tehetek: kiszállok. amit tőlem kap. . Ha nem törődöm bele. amibe az emberek. Isabelle. beletörődnek egy idő után. Csak hát úgy tűnik. Nekem nincs szükségem a földindulásra.A bortól kissé bátrabb lett. addig hagyja. mint egyébként. legalábbis nyilvánosan. amit a válásunk okozna. Mellesleg a válásunk nagyon elkeserítené a lányokat. Évek óta hallott pletykákat Cindyről. amiről álmodni szokás. . utána úgy döntött. . számos okból. Ő sem akarja. Réges-rég túl van ezen. Amíg nem teszem nevetségessé.Bizony nem. A tied és az enyém nem egészen az.mondta elgondolkozva az asszony. márpedig neki sokkal több a titkolnivalója. . .tén szólva.pillantott rá Isabelle. egyikünk sem akarja.A házasságnak nem ez lenne a célja.

és különben sem válnék el. elég fiatal. Isabelle-nek megfordult a fejében. mint egyesek. hogy régóta belenyugodott a helyzetébe.felelte halkan . . csak néha eszembe jut. az én koromban már késő az újrakezdés. Isabelle. . Olyan sokat adott. hogy nem fecséreljük-e el az életünket.Első alkalommal beszélt az aszszonnyal ilyen nyíltan erről a kérdésről. . Isabelle tudta róla. Évek óta nem éltek igazi házasságban. Különben is.A férfiaknál se más .Magam sem tudom. és oly keveset kapott viszonzásúl. Ennél te sokkal jobbat érdemelsz.Aztjavasolod. megérdemli a boldogságot. Bili csodálkozott. . Bili ugyanezt gondolta róla. Hogyhogy most mégis? .és te tizenegy évvel vagy fiatalabb nálam. sokkal inkább. ám Isabelle 56 . Nekem nincs választásom Teddy miatt.Semmit sem szeretnék kevésbé. De egy férfinél más. Ha kettőnk közül valaki tervezgethet új életet.Meg volt bilincselve. Bili csak ötvenkét éves.Pedig sose találsz mást. szólt Isabelle. akkor az te vagy. és beleszürcsölt az Iquembe.Bill meg volt lepve. hogy váljak el? . hogy új életet kezdhessen. . Az én családomban nem szokás válni. amíg hozzá vagy kötve. mert az asszony még sose mondott ilyet. hogy elhagyja Gordont? Most célzott rá először. miért. Néha nem értette.

. Gordon sohasem egyezne bele. hogy kibírjon egy ekkora változást. mennyire magára hagyta Gordon.válaszolta higgadtan. hogy ez nagyrészt azért van így. és rátette a kezét az asszonyéra. milyen veszélyek rejtőznek 57 .nem riadt vissza. De még most is azt bizonygatta magának. és Bill örült. ám ez előtt az este előtt még sohasem érezte magát feltételesen szabadlábra helyezett rabnak. a Harry's Barban. mintsem elengedjen.mondta Bill. évek óta bezárta előtte a szíve ajtaját.Még sose hallottalak így beszélni . és azt is megtartotta magának. mert a férfi. amit nem kapott meg. . egyik pillanatról a másikra döbbent rá mindenre. mennyire nyomasztó a párizsi ház.Isabelle-ben eddig még csak a gondolata se merült föl a válásnak. . Túl törékeny.Te is tudod. hogy nem tehetem . amiért megtette. mindig talált rá valamilyen magyarázatot. Eddig nem volt hajlandó belátni. És most itt. akihez feleségül ment.Általános megbotránkozást keltene rokonaink és ismerőseink között. hogy előbb ölne meg. hogy főleg azért magányos. Isabelle senkinek sem volt hajlandó kiönteni mérhetetlen boldogtalanságát. Még nem állt készen a beismerésre. Nincsenek kétségeim afelől. mert egy beteg gyermek körül forog az élete. Különben is. mennyire beszűkült az élete. Azonkívül nem törhetem össze Teddy életét. .

amelyhez régebben ragaszkodott. Isabelle? Megfenyegetett valaha? . hogy szóba került már közöttük a téma? Az asszony mosolygott.nevetett. . hogy viselkedjek botrányosan! Ha tovább töltögeted a pezsgőt és az Yquemet. ha ő ott akarná hagyni. a végén a hátadon kell kivinned a Harry's Barból! 58 . Lehetséges. . hogy a férje megölné. és nem lesz másik. A Csatorna másik oldalán mintha megcsappant volna a férje iránti lojalitása. Évek óta felhagyott vele. amelyből nem csak ő.Miért mondod ezt. de a szeme bölcs és bánatos volt.Bár leitathatnálak! . és nincsenek illúziói a bankár kegyetlenségét illetően. Bili persze belelátott. hogyjobb sorsot reméljen magának. és ivott egy kortyot a borából. de a fiuk is bőségesen kapott ízelítőt. Billnek most arra kellett gondolnia. Isabelle. akár sem. hogy vajon megfenyegette-e ez az ember a feleségét.Azt hiszem. . .Gordonban.Még sose beszélt róla.Szeretném látni.Borzasztó vagy? Egy perce még a botrány miatt aggódsz.mentegetőzött. Ne próbáljuk meg? . te leitattál engem . Neki ez az életjutott. engem pedig arra ösztökélsz. és már nem akarta tartani a hallgatási fogadalmat. Akár igen. Isabelle láthatólagjól ismeri. hogy viselkednél részegen. Szökött rabnak érezte magát.

Akkor eldőlt a kérdés. és apám mégegyszer elvitt. Hamupipőke volt a bálban. Gordon utál táncolni. Ha vége az estének. Irány az Annabels. Mihelyt kiiszod a poharadat . hogy a lakájok visszaváltozzanak fehér egérré..Majd a vállamra vetlek. Pontosabban az esküvőm óta. Utána azonban vissza kell térniük a valóságos életükhöz. és nem bánta volna. . Szerintem senkinek sem lenne kifogása ellene. hogy táncolni vihesselek az Annabelsbe. Isabelle kacagott.És aztán mihez kezdenél? . hogy az asztal alatt találtalak. bár a tudata alatt hallotta. amint percegve hullanak a percek. Egy egy pohárral ivott a kétféle 59 . hogy Isabelle úgyis legföljebb egy két cseppet inna a majdnem teli pohárból. mert maga előtt látta a képet. Két este. . miután eljegyezkedtünk Gordonnal. Azóta sejártam ott.Egész jól hangzik. . és annyira kijózanítanálak. akkor itatnék veled egy csésze kávét.vihogott Isabelle.Ez a gondolat most fogamzott meg benne. Tudta. Ott ünnepeltük a tizennyolcadik születésnapomat. . ha sose lenne vége ennek az estének.Ha a nyakamban kellene kivigyelek. ha péntekig marad. akkor már csak egy estéjük és két napjuk marad. és nem akarta. Évek óta nem jártam az Annabelsben. Pompás kedvében volt. és azt mondom. Még ne! .csipkelődött Bill.

hanem egymás társasága.tiltakozott Isabelle. az nem a bor volt.borból.folytatta a csipkelődést a férfi. legföljebb vissza a szállodába.Van egy ötletem . akkor nem mehetünk az Annabelsbe .mondta fenyegető arccal. Boldogok voltak. azt is elfogadom az Yquem helyett. Nem volt telhetetlen.derült fel Isabelle. .Borzasztó! Nem csak le akarsz itatni. az Yquembe épp csak belenyalt. sehová sem akart menni. de ez is több volt.nyújtott Bill egy csokoládést.Ha nem iszod meg az Yquemet. és olyan panaszosan nézett nagy szemével a férfira. . .De ha nem bírom! .mondta hajthatatlanul Bill. vagy kínos helyzetbe hozza. .Ha megeszel két bonbont. de nem részegek. . . Ekkor. hogy kockáztassa a barátnője jó hírét.És itt a második! . . hogy az legszívesebben magához ölelte volna.Ez egy! . egy pohárral a pezsgőből. mint amennyit megszokott. . Az asszony pompásan érezte magát. és bekapott egy apró marcipános golyót. Isabelle nagy örömére. de meg is akarsz hízlalni! 60 .Komolyan? . nem kívánt még táncolni is. egy tálca bonbont hozott nekik a pincér. Ha egyáltalán mámorossá tette őket valami. és akkor viszlek az Annabelsbe. Ám nem olyan oktalan.

hogy kéri a számlát. de biztosan jól fogunk mulatni örvendezett Bill. te túl fiatal vagy. Bili és Isabelle asztala a táncparkett 61 . időnként itt vacsorázott a barátaival. mint a leitatás . hogy Bill elhozta. Különben is. Isabelle mosolygott. attól félek.. és Sophie-val egy idős lányokkal táncolnak. Nagyon szép pár voltak. én is. Én se vagyok egy versenytáncos. amelyeket Isabelle leírt Billnek. köztük több olyan párocska. vagyis korosabb férfiak nagyon fiatal lányokkal. én meg túl öreg.vigyorgott a férfi. Hirtelen fiatalnak és bolondosnak érezte magát. a kellemes bárban sokan csevegtek és iszogattak. Hat hónapja volt itt a nagykövettel. és ő is bekapott egy marcipánosat.Attól még elcsúszol.Akkor ez rendben. ami tőlünk telik. ahol ugyancsak mindenki ismerni látszott Billt.Szerintem én már nem is tudok táncolni. Oda olyan korú férfiakjárnak. . és ha Londonba jött. mikor kifelé mentek. A fal melletti asztaloknál vacsorázók ültek. Jó sokan voltak ma este az Annabelsben. Majd igyekszünk megtenni. Többen utánanéztek. de voltak velük egyidős párok is. mint az apám.Intett a pincérnek.Az jóval tovább tartana. de nagyon örült. mikor az asztalukhoz vezették őket. . sőt. . Alig néhány perc alatt megérkeztek az Annabelsbe. . Cél az Annabels.

Pillantásuk összekapcsolódott a pohár fölött. Ám Isabelle nem találhatott megfelelő szavakat a benne morajló érzelmi hullámverésre. 62 . amit még soha. ahol Bill újra pezsgőt rendelt. Isabelle épp csak egy csöppet ivott. Mélységes gyöngédség forrósította át a férfi tekintetét. Bili nem csak nagyszerű táncosnak bizonyult. miközben a parketten suhant. mert olyasmit látott benne. bár sose lenne vége. amivel fölzaklatta az asszonyt. . őt pedig olyan boldogság és békesség töltötte el. Biztos kézzel tartotta Isabelle-t. amikor valamivel később. és ők óráknak tűnő idő után kerültek csak vissza az asztalukhoz.közelében volt.Majd nem hagyjuk .Nyugtalanította. . amelyhez foghatót évek óta nem élt át.Nemjól vagy? . és meglepődött. Egy régi számotjátszottak. Bili azonnal észrevette a zavarát. amelyet Isabelle mindig szeretett. Kezdett félni a benne rügyező érzésektől.Semmi bajom. egyetlen szó nélkül a táncparkettre vezette az asszonyt. Isabelle belenézett a férfi szemébe. Olyan szép ez az este. de tökéletes összhangban mozgott vele. és az asszony egy idő után lesütötte a szemét. Egymást követték a számok. . bár ezt a közösen ivott bornak és meghitt barátságuknak tulajdonította.felelte gyöngéden a férfi. hogy nem tett-e valamit.

Olyasvalakit érdemelne. ami van. Ezúttal mintha sokkal odaadóbban simult volna a férfi karjaiba. . és Isabelle bizonyosan nem lenne képes megmagyarázni.Ám tudták. mielőtt visszaváltoznának hangokká a telefonban. de könnyek ültek a szemében. mire folytatása lehet ennek az élménynek. Isabelle nem röpködhet Londonba. noha olyan fiatal. hogy a barátnőjének vissza kell térnie a magányba. Szótlanul hagyták el az Annabelst.Az asszony mosolyogva bólogatott. amikor Isabelle megtörte a csendet. . amely magányosan függ az éjszakai égen. és úgy pezseg benne az élet. mint itt. 63 . hogy alig percekkel az istenhozott után istenhozzádot kell mondania.Táncolunk még egyet? .Az aszszony bólintott. és már félúton jártak a szálloda felé. Párizsban nem találkozhatnak olyan felszabadultan.Most ne gondoljunk erre. Isabelle. A pillanat maga volt a tökély: sziporkázó gyémánt. . az anyja akár évekig sem hagyhatja magára. Bili szótlanul. és ha Teddy állapota ismét romlik. Bilinek fájt a szíve. Bili kézen fogta. és ameddig tehetjük. Mintha tudta volna. behunyt szemmel ölelte magához. csak élvezzük. Gordon sohasem értené meg. gyönyörű. és visszasétáltak a parkettre. hogy talán évekbe is beletelik. amit Isabelle adni tud. aki méltányolni tudná.

és élvezte a mellette megbújó asszony melegét. Hajnali kettő volt.érdeklődött Bill jobb belátása ellenére azt kívánva. Bili követte Isabelle-t a forgóajtón át a hallba. hogy kinyithassa az ajtót. Isabelle ásított. Persze erről szó sem lehet. amit az asszony megbánhatna. hogy olyasmit kér. miközben a lift a harmadik emeletre vitte őket. kinyitotta az ajtót.Tízhez mit szólsz? Szerintem korábban nincs nyit64 . udvariasan várta. és lassan elhúzódott a barátnőjétől. A sofőr. de leírhatatlan békességgel is megajándékozta az asszonyt. Sohasem kockáztatná a barátságukat azzal. milyen jóképű ember Bill.Én is ..Olyan pompásan éreztem magam ma este! . a mozdulatot látva.Holnap mikor akarsz kezdeni? . Tudta róla. hogy bár együtt tölthetnék az éjszakát. A sofőr kiszállt. Fél karral átfogta Isabelle vállát.kérdezte Bill sajnálkozva. és milyen kedves volt hozzá. félszegség.felelte a férfi. Bili közelsége nem csak boldogsággal. . Nem volt a kapcsolatukban semmi mesterkéltség. . . szorongás vagy furcsaság. . mennyire tisztességes. de ők még egy percig nem mozdultak. Kínzó élességgel tudatosodott benne.Menjünk? . Megérkeztek a szállodához.súgta. két munkás a márványpadlót fényesítette.

Én annál pocsékabbul éreztem magam . tengerészkék krokodilbőr cipővel. smaragdos-zafíros fülbevalóval.. Ezúttal gyönyörű szabású.Addigra megérkeztek Isabelle ajtajához. .Annak örülök! . az asszony már felöltözve várta.Olyan szép este volt. Fiatal volt. és megcsókolta az asszony feje búbját. Az este több értelemben is mély benyomást tett rá. bájos. és nagyon elegáns. Az asszony belépett a szobájába. . tengerészkék Kelly-retiküllel. mint mindig. és arra gondolt. . A nyakába élénkzöld kendőt kötött.va a múzeum. visszanézett és elnevette magát.. Bili kinyitotta az ajtót. .Reggeli kilenckor? Beszólok érted -javasolta Bill.. . miközben mentek lefelé a lépcsőn. levette a cipőjét. Isabelle halkan becsukta az ajtót.Elragadó vagy ma! .súgta. üde. mekkora szerencse.dicsérte a férfi.Az jó lenne . . . Mikor Bill bekopogtatott Isabelle-hez. ha valakinek ilyen barátja van..A férfi intett. . . tengerészkék lenvászon kosztümöt viselt. köszönöm neked. aztán elballagott a folyosón a szobája felé.Hogy aludtál? 65 .mosolyodott el Isabelle. Nagyon közel álltak egymáshoz. Az asszony feltűnően elcsöndesedett.mosolygott Bill.

Magam se tudom. mit szeretnél reggelire . . Csak ugratja. Őt is meglepte. zabkása és gyümölcs. . narancslé és kávé. Bili hatalmas reggelit rendelt két személyre. azután kiegészítette némi szamócával.Tojás. ahol a férfi már lefoglaltatva az asztalt. túl sokat ittam. . . aminek maradékát a férfi pusztította el.Hát te? . Ma mindenesetre fényes jókedvében látszott lenni. kolbász és angolszalonna. elaludtam-e. kifli. vagy felborultam.kérdezte kíváncsian.Általában kávét pirítóssal. de ma pompásan érzem magam. tojást.Attól tartok.mosolygott Isabelle.Gofrit.panaszkodott Isabelle.Mint a tej .Isabelle ezt nem hitte.úgyhogy megrendeltem mindent. mert érdekelte minden apró részlet. .vigyorgott félszegen a férfi . . mintha Bill lerészegedett volna. Ő nem úgy látta tegnap este.Én nem bírok ennyit enni . de ez viccesebb . ha Isabelle-lel volt kapcsolatban. Ez egy kiéhezett hadseregnek is bőven elég lenne -jegyezte meg mosolyogva.felelte Isabelle. egymást bosszantva.. . Általában mit eszel? . hogy milyen nagyétkű66 . angolszalonnát szedett magának. milyen hatalmas mennyiséget kebelezett be a Bill által rendelt reggeliből. Bementek az ebédlőbe. gofri.Nem tudtam. Pompásjókedwel léptek ki a szállodából.

Mikor délben távoztak. hogy mi a különleges a technikájukban és a részleteikben. Ám Isabelle élvezettel és okosan csevegett. mintha egy kimerítő művészettörténeti előadáson vett volna részt. hogy Bill társaságában nézheti meg a kiállítást. ha hetente többször kereste telefonon. milyen szép lenne. miközben beültek a várakozó limuzinba. Bill úgy érezte. a legapróbb részletig szemügyre vette őket. ha Isabelle-lel reggelizhetne minden nap. Alaposan felkészült. még akkor se. a férfi pedig boldog volt.Még szerencse. . Arra gondolt. amelyeket látni fognak: a történetüket. Isabelle valósággal belefeledkezett a képekbe. Cindy mindig azt mondta. ha többször találkoznánk! Bili sajátos pillantást vetett rá.El is híznék. és mennyire meg fognak hízni. kellemes társaság. és mindenre fölhívta Bill figyelmét. a származásukat. . Ritkán hallotta rosszkedvűnek. Vadonatúj élmény volt vele lenni a múzeumban.Hihetetlenűl tájékozott vagy. Isabelle? Túl sokat tudsz a mű67 . hogy déli tizenkettő előtt nem bírja elviselni az emberiséget. . amíg oda nem értek a Tate-hez. hogy megoszthatja vele az élményt. Miért nem kezdesz valamit a tudásoddal.ek. Olyanjó. hogy évente csak néhány alkalommal látlak! -jegyezte meg Isabelle. Mindent elmondott Billnek a képekről. és ujjongott.

Billnek egyszer sem kellett műveletlennek éreznie magát mellette. de a fiuk miatt is. Szerintem annyi fejfájással járna. Berendezhetnél magadnak egy műtermet. ahogyan ezt megosztja vele.vészetről. .Ezt is megtehetnéd.érdeklődött.mondta halkan.felelte szomorúan. Szerintem nagyszerű lehetőség lenne számodra. ha lenne egy műtermed. 68 . Sose tetszett neki a munkám. hogy a Louvre-bon dolgozom.Hát pedig nagyon jót tenne neked . . Véletlenül sem fitogtatta a tudását.Már rég lemondott a munkáról.Azt hiszem.Festettem valamikor. . hogy csak úgy elvesztegesd. hogy az nem érné meg. . kissé szomorúan az asszony. de szerettem. Elég nagy az a ház.No és az otthon végzett restaurálás? Akkor lehetnél Teddy mellett. . holott ő sokkal kevésbé volt tájékozott ezen a téren. ez nagyon nehezen menne Gordon miatt . Túl bohém dolognak tartotta. .Már nincs időm .Te nem festesz véletlenül? . . Isabelle elbűvölő szerénységgel és kedvességgel csinált és mondott mindent.Nem hagyhatom magára Teddyt. Csodálta Isabelle tájékozottságát és azt a finom tapintatot. .vélte Bill gyakorlatiasan. . Nem voltam valami jó. nem csak Gordon kedvéért.

hogy ez túlságosan alantas munka Isabelle-nek. amelyre formálni akarta a feleségét. és férjes asszonyhoz nem illik az ilyen időtöltés. Most már az övé volt. bánhatott vele úgy. és a kislány születése után ragaszkodott hozzá. 69 . Nem érdekelte.Szerintem sértésnek tekintené. hogy ez gyerekes tevékenység. se az egyéniségét. "Eszköz". ha folytatnám a festést vagy a restaurálást.Isabelle csak mosolygott. Egyértelműen tisztázta velem a gyerekek születése után. se a vágyait. mint a tulajdonával. az pedig nyilvánvaló. Gordon igen nagy jelentőséget tulajdonított a birtoklásnak. Hogy dühöngene Gordon! Már Sophie születése előtt is állandóan kifogásolta az ő munkáját. hogy a felesége azonnal hagyja abba a restaurálást.És milyen időtöltés illik egy férjes asszonyhoz? kérdezte Bill bosszankodva. és mindent. amelyet megszerzett. Rádöbbent. . hogy előbbrejusson a szakmában és a társaságban. mit tett és szeretett Isabelle a házasságuk előtt. Sznob. . felületes. amit képvisel. Úgy gondolta. dirigálhatta. Egy asszony szüljön gyerekeket. basáskodó. hogy egy cseppet sem tiszteli a feleségét. hogy utálja Gordont. fegyelmezhette. és vezesse a házat. nem illik ahhoz a hitvesi eszményhez. elveszítette a férje érdeklődését. és amióta Isabelle teljesítette ezt a feladatát.

ha nincsen családi életem. ami hasznot hajt.Elég szomorú életszemlélet -jegyezte meg Bill fanyarul. a feleségemet az se érdekli. A Wall Streeten és Európa vezető országaiban mindenki tudja. a srácaim arra se emlékez70 . . hogy vezessem a házat. ha minden véget ér.Na és? Mit érsz vele. Gordon kizárólag azt a tevékenységet helyesli. kicsoda a férjem. és nagyon jó hírnek örvend az Államokban is. minden mást időpocsékolásnak tart. feltéve.Elég messzirejutott vele. . . vagy hozzá méltó személyekből áll.Bili ezt égbekiáltónak tartotta. . ami mostanában elég ritkán fordul elő. Valószínűleg a legbefolyásosabb bankára Európának. és neked nincs egyebed. De mi van azon túl? Mit ér az egész. Isabelle sokkal jobbat érdemel. élek-e. ha lemegy a nap? Ki vagy. mint a karriered? Miféle ember vagy? Nagyon sokszor föltettem magamnak a kérdést az elmúlt években. az a lényeg. halok-e. amíg nincs szükség rám. ha a bizottság elnyeri a tetszését. mert kellően hasznos. ha jótékonysággal foglalkoznék.Szerintem annyit akar. Húzódjak a háttérbe addig. Viseljek gondot a gyerekekre. Idővel esetleg el tudná viselni. de Franciaországnak feltétlenül. Én is azt gondoltam. hogy hivatalos körökben fontosnak tartsanak.

Ritkán voltak együtt négyesben. A gyerekei idegenek voltak a számára.nek. noha szereti őket. politizálni. mindig telefonáljon a lányoknak. elnököket csinálni. épp a legfontosabb időszakokban. noha Bill még mindig rengeteget utazott. akikkel mindig rengeteg időt töltött. még Sophie is. hogy Bill fontossági sorrendje olyan kristálytiszta. hogy ez az értékrend nem mindig volt ilyen kiforrott. Az utóbbi években igyekezett több időt tölteni velük. hogy ha el is kellett mennie. A házassága ugyanolyan üres. és ő magas árat fizetett ezért a bölcsességért. Bár a családi életet nagyon megviselte. Ám a férfi még arra is emlékezett. és büszkék voltak az apjukra. De most már elsőrendű fontosságúnak tartotta. mint Isabelle-é. Gordon nem mondhatta el ugyanezt magáról. és az sem tagadható. 71 . hogy ne csak a karrieremért emlékezzenek rám. hogy nincs meghitt kapcsolatban a lányaival. mikor vacsoráztunk együtt utoljára? Én azt akarom. és ennek meg is lett az eredménye. mert neki semmi sem volt fontos Teddyn és Sophie-n kívül. ritkán találkozott egyszerre mindkét lányával. akítjobban kedvelt. Isabelle szerencsésebb volt nála. mikor a lányai kicsik voltak. A lányok élvezték a társaságát. hogy Bill egyre jobban elhidegült a feleségétől. .Isabelle épp ezt szerette benne többek között. Túlságosan sokat volt távol.

az enyém sem érdekelte.. Neki nem számítanak ezek a dolgok. .Nem hinném. . Valósabb életet élek veled. Hideg egyéniség.Kissé későn jöttem rá. amit megoszthatnak veled . hogy Gordon elérte a te megvilágosodásod fokozatát . . Sose akarta kitárni előttem a lelkét. Attól félek.Már csaknem felnőttek.Remélem.Nagyon keserű sorsra fogjutni. Szerintem sohasem fogja. Sose voltam mellettük. és szomorúan nézett az asszonyra. Isabelle. A többi nem érdekes. miközben visszafelé mentek a limuzinhoz. azért akarta csak.szólt Isabelle gyengéden. ha többnyire telefonon zajlik. . Bár talán én is mondta Bill. aki elkísérje a partikra. még akkor is. így látják.Lemosolygott a barátnőjére. Az anyjuk megpróbálta bebeszélni nekik. még egy egész élet áll előttük. mint Cindyvel vagy a lányokkal valaha. Én pedig erre nem vagyok hajlan72 .mondta az asszony őszintén. Már azt se tudom. Talán igaza is van. Szerintem őt elijeszti mindennemű meghittség. hogy legyen. Tökéletesen boldoggá teszi a fontossága a pénzügyi világban.Biztosra veszem. hogy ez legyen belőlem. mikor szükségűk lett volna rám. hogy ők ezt megértik .Te a legjobbat hozod ki belőlem. akarta-e valaha. . késve kaptam észbe. hogy mellette legyek. Ő soha. hogy micsoda önző szemét vagyok. Most már nekik is megvan a maguk élete. .

hogy eltávolodj Cindytől és a gyerekeidtől.Döbbenetes. . és ne felejtsem el a lányok diplomaosztását.Hagytad. merre van. és kitárulkoznál neki. Nem vár tőlem többet. mit csinálunk az életünkkel. akkor is. és Bill megadta a vezetőnek annak az étteremnek a címét. és valami szúrós fény villant a szemében . . de nem is tudtam. ugye? sóhajtott Isabelle. mennyire szükségem van valakire.ha te is megváltozol. .Nagyon biztosnak látszott lenni abban. ez mindkettőnknek biztonságosabb. akkor ő is fölmelegedne. amit érzett. rendszeresen fizessem a számlákat.mondta Bill.Cindy nem ilyen . Más-más világban élünk. és úgy gondolom.dó.és már én sem akarom.biztatta Isabelle . Talán ha adnál esélyt a feleségednek. . jobb is így. Isabelle hallott már róla. mint hogy alkalmanként megmutassam magamat. Én szó nél73 .Még megváltozhat . ahol ebédelni akartak. Nekünk már fuccs. és végül csak magányosnak érezzük magunkat. és amit félt érezni. Cindyvel tökéletesen elbeszélünk egymás mellett. ha ugyanabban a szobában ülünk. Éveken át a kedvenc étterme volt Di hercegnének. és azt hiszem. Ez már sose fog megváltozni. miközben elhelyezkedtek a limuzin hátsó ülésén. hogy ez legyen. de nem tudta. . Szeretemjól érezni magamat. akihez szólni lehet.

Bili bólintott. Már csak az a kérdés: miért képzeltük. Semmivel sem változtathattuk meg őket. Valószínűleg a legszámítóbb.Akárcsak az enyéim. Még sohasem látta ezt ilyen tisztán. Az a baj. Cindy elragadó teremtés volt az egyetemen. hogy ennek be kell következnie. Gordon pedig hideg. Utálták a gyerekeket. legönzőbb teremtés a föld hátán. eldöntötték. hogy ezt műveljék velünk? Miért hagyjuk. és ránézett nagy zöld szemével. és már a negyedik ikszet taposták. hogy nekik egy se kell. Pedig szerettem őket. és meg sem próbáljuk hallatni a hangunkat? Úgy hasított bele a gondolat. okos. hogy egészen megriadt. mi hajlandók voltunk belenyugodni ebbe.A szüleim voltak ilyenek . hogy megfeledkezzem róla. aranyos. . de sohasem volt melegszívű. hogy akár tetszik. hogy óriási szívességet tesznek. mikor teljesen váratlanul beestem az ajtón. kegyetlen és basáskodó.kül hagytam. 74 . rendkívül mulatságos. hogy ezt érdemeljük? . . Bizonyos szinten mindketten tudtuk.Mert mindig mások döntenek. amikor megtűrnek maguk mellett. akár nem. hogy Gordon kizárjon az életéből. Nem is engedték. hogy mások döntsenek helyettünk. Nagyon tartózkodók és zárkózottak.mondta halkan Isabelle. Miért engedjük ilyen készségesen. mindig éreztették vagy tudatták velem.

ha megteheti. Máig nem tudom. valószínűleg szeretett is. Azt hiszem.mondta Isabelle részvéttel. Úgy éreztem. miféle emberek voltak. vagy még távolabbról. amikor végre elköltöztem. Cindy is ilyen. idegenek halálhírét hallom. hogy szeretem őket. hogy elhúzhassak az egyetemre. mikor gyerek voltam. Három méterről értekezik velem. és az ap75 . Szinte el se tudta képzelni ezt a gyermekkort. amely mögött nagyon kevés volt a szeretet. Nem tudtam. mert csecsemőkorában veszítette el a saját anyját. mihez kezdtek volna. de csak a gesztus. de még csak meg se sirattam őket. Neki ugyan jutott ölelés és csók. vagy azt mondom. hogy tizennyolc éven át lakjak velük. hogy anyám egyszer is megölelt vagy megcsókolt volna.Alig vártam. hogy ennyire ép lelkű lettél . Anyám roppant módon angol volt. ha valaha is megölelem vagy megcsókolom őket. . Apám meg egyáltalán nem méltatott szóra. Mindig a szoba túlsó végéből szólt hozzám. majd hatalmas megkönnyebbűléssel vették tudomásul. Nagyon jólnevelt volt. és megengedték. de nem tudta kifejezni. Huszonöt éves voltam. mit mondjak. Nem tudom. akart szeretni. hogy rengeteg eszük volt. azonkívül. mikor meghaltak egy repülőszerencsétlenségben. amikor értesített a légitársaság. Nem emlékszem. és nagyon hideg.Csoda. holott az övé se különbözött túlságosan.

. hogy minden a legnagyobb rendben van. apám pedig annyira belemerült a politikába. Sose törtem rajta sokat a fejemet. akivel már a felesége életében viszonya volt. talán azért is nem rendít meg annyira. Huszonkét évesen nősültem. hogy ildomosan öltözködjünk. -Azt hiszem. vagy mellettem legyen. nagyapám azonnal megnősült. Akkor ismerkedtek meg. amíg anyám feleségül nem ment az apámhoz. Családom brit ága tele van titkokkal. Az ő házasságuk volt egy kicsit olyan.ja rendkívül ridegen bánt vele. Amint anyám kiröppent a házból. Nem volt olyan téma. apámnak sosejutott ideje.mélázott a férfi. Internátusba küldte. bár szerintem nem volt rossz ember. mihelyt betöltötte a kilencet. és úgy gon76 . aki esetleg melegszívűbb a szüleimnél. mikor tizenéves voltam. amelyeket szigorúan tilos szóba hozni. udvariasan viselkedjünk. azt az asszonyt vette el. amelyet meg ne tudott volna osztani Isabelle-lel. hogy olyan férjem van. akkoriban nem is tudtam volna mit kezdeni egy olyan Cindyvel. Fogalmam sem volt anyám érzéseiről.Én szintúgy . hogy beszélgessen velem. amelyet ismerek. de ez az egyetlen családmodell. aki elfalazza magát tőlem. Anyám meghalt. hogy szerintem a létezésünkről is megfeledkezett. és színleljük. mint Gordoné és az enyém. Nekünk az volt a kötelességünk. és ott is hagyta. mikor anyámat bemutatták az udvarnál.

ami mögötte van. hogy még távolabb érezte magától Cindyt. bár aztán elgondolkozott.Ha ma találkoznék Cindyvel. az már nem számít.És így akarsz maradni még harminc évig? .Ezt csupán akkor ismerte föl. nem? . hogy legyen egy házassága. hogy ne keltsen feltűnést. 77 . de akkor is egy vadidegen a feleségem harminc éve. . .Nem tudok beszélni vele. milyen széles szakadék választja el őket réges-rég. és kerülje a botrányt.Úgy fest. . sohase venném feleségűl . Ez az asszony olyan szöges ellentéte volt a feleségének. Őt kizárólag az érdekli. mint éjjeli lepkét a gyertyaláng. mikor négy éve elkezdődtek beszélgetései Isabelle-lel. ha a házasságkötésünk idején tudjuk róluk azt. és tényleg van néhány nagyszerű tulajdonsága.Vajon másképp alakul. Nagyon sajnálom. ki nem állhatja.dolom.kérdezte Isabelle. Már látta. amit most tudunk? . Azóta annyira megváltozott a véleménye! Úgy vonzotta Isabelle melegsége és fénye. hogy tulajdonképpen miért is? Csak hát egy válás rendkívüli gondot jelentene. hogy ilyen sekélyesnek kell bemutatnom. Alapelve volt. hogy egy részem évekre megfagyott. . . Gyűlöl az érzelmeiről beszélni. nincs igénye igazi társalgásra. sose tudtam. sőt.felelte őszintén a férfi.vágta rá Bill. amijól mutat a kirakatban. Bizonyos értelemben ez adott erőt az élethez.

. csak egy tényt közölt.mondta Isabelle szomorúan.Nincs választásom.Nincs az az elnök vagy elnökjelölt. ha most szakítanánk Cindyvel. . . 78 . Csak hát mindkettőnknek nagyon sok a vesztenivalója. Beszéltek már erről. amit teszünk. hogy miért tesszük.Csak azt remélem. . ha Cindy megnehezítené a dolgát. ha elég bátor hozzá. Neki nagyon megfelel ez a társadalmi rang.kérdezte Bill.Valószínűleg igazad van . Megértem én. Cindynek nem szokása lemondani a kellemes dolgokról. Márpedig nem hiszem. hogy csak úgy porzana. amit akar. Ennek ellenére néha azt gondolom. márpedig Bill régóta gyanította. Neked pedig van egy gyógyíthatatlan gyermeked.Nem ítélkezett se az asszony. mikor meghaltak. hogy a felesége képes lenne rá. . hogy erre valamelyikünk is vállalkozna. hogy oktalanok vagyunk. A válás az utolsó.Mindenkinek van. aki hajlandó lenne szövetkezni vele. A pályafutásom hatalmas ütést kapna. megmaradj egy szeretet nélküli házasságban? . Tudok rá magyarázatot. . Ha valóban lenne bennünk bátorság. bár előre tudta a választ. A szüleim a hatvanas éveikben jártak. úgy elpucolnánk.Hát te? Kész vagy ugyanerre? Hogy amíg élsz. és szerintem sose élvezték az életet. hogy nem kell megbánnunk. Az élet rövid. se önmaga felett.

mondta Bill.Egymással? .Most így van. Időnként belefáradok az okoskodásomba. senkivel nem tudtam úgy beszélgetni. . megfordul a fejemben.Ez nagy lélekre vall . Ennél én többet akarok. csak még arra nem jöttem rá. . Ki nézi? Kit érdekel? Senki se tűz a mellünkre egy érmet a hősiességünkért. . de huszonegy évesen. amit felfogásuk szerint tenniük kellett és tehettek. nem értettem volna meg.Húsz éve döntöttem. mint veled. hogy mi a csodát művelünk. hogy erre gondoljak . mikor férjhez mentem. és kitartok a döntésem mellett. Nem így kellene lennie? Isabelle tűnődve bólintott. amellyel magamnak indokolom az életmódomat. hogy nem találkozhatnak többé? Elkerekedő szemmel nézte a férfit. akiknek esze van. hiszek-e még a saját marhaságaimnak. Megmondom őszintén. Bili most azt akarja mondani.de nem adnak érte díjat. és megfogta az asszony kezét.Miről beszélsz? .Nem. Itt mi vagyunk az egyedüliek.csak tették. .mondta Isabelle őszintén. Isabelle. . ha veled találkozom és beszélgetek. hogy csináljam. Én nem engedem meg magamnak. Már azt se tudom. Annyit tud79 . mindenki mással. ahogy ültek a limuzinban .kérdezte riadtan az asszony.Magam sem tudom. . Soha.

és másképp is lehet élni. . erősen figyelve az asszonyt. .tam. Mit választhatnék? . Vajon mi változhatott meg? Mintha egyszer csak fellázadt volna az életük ellen. amit mondanak. Sose értettem meg. ha változtatni akarnánk az életünkön. gyarló vagyok. . Ez a lényeg. Szerintem én annyira be vagyok ijedve.Amit akarsz.És most? . hogy nem azért. akár elismerik. mert félsz mást tenni? Mert én így vagyok vele. mikor feküdjek. Tudod. Isabelle meglepődött.Megpróbálok nem gondolni . Valaki még azt találná gondolni.Még mindig nincs választásom. amit a maradásért fizetünk? Erre sose gondolsz? .Biztos. hogy ezért? Egészen biztos? . milyen magas árat kellene fizetni érte. akár nem. Megmondta.kérdezte Bill. akkor ezt nagyon kényelmesnek találtam. Azt hiszem.Teddyért és Sophie-ért maradok. mint az apám. . hiszen Bill sohasem viselkedett ilyen türelmetlenül. Hát a magas ár. hogy én is ember vagyok. mit beszéljek. hogy azt kell tennem. hogy vannak választások. mit csináljak. hogy nincs. Mindketten arról beszélünk. Ezt kép80 . Bill. Gordon épp olyan volt. mit gondoljak. hogy nem merem odavágni a kártyáimat.Biztos. és felállni az asztaltól. mikor keljek. akinek vannak vágyai.felelte Isabelle őszintén.

ha itthagyja. Nem bánnám. Sohasem érdemeltek meg minket! Szeretném. és egyáltalán nem tisztelnek! Szeretnék odamenni. Akkor is ki kell mondania. . . ha egyszerűbb lenne az élet. ha elölről kezdhetnénk mindent. olyan vagy abban a házban. ha Isabelle megharagszik.Csak nem azt akarod mondani.Örült volna. hogy otthagyod a feleségedet? .hüledezett Isabelle. sanyargatnak. de nem az.Úgy döntött.Bár neked is lenne bátorságod. és hallom a hangodat. mint ahogy Cindy sem érdemel meg engem. . elrabolni téged és Teddyt. amikor felhívlak.zeld el! . hogy sohasem bontanák föl a házasságukat. csak megszabadíthassalak attól az embertől és attól a háztól! Gordon ugyanúgy nem érdemel meg téged. megteszi a nagy ugrást. mert ez fontos. akkor is.Én se . Nem bánnám az ellenkezőjét. Isabelle. ha Bill megszabadul a 81 . mindentől megfosztanak. Ismeretségük éveiben mindketten ragaszkodtak hozzá. mint egy rab. hogy bár lenne bátorságom otthagyni! . akit évek óta éheztetnek. hanem ilyen rohadtul bonyolult.Azt mondom.felelte halkan az asszony. Te is tudod. akármit. .De nem tehetjük. vagy legalábbis hitem szerint azt szeretném mondani. hogy otthagyd Gordont! A saját érdekedben! Megszakad a szívem. .

és akármilyen kevéssé szeret is Gordon engem vagy Teddyt. hogy nem szeret engem. hogy az utcán haljak éhen. Egy vagyonba kerül. hogy ez lehetetlen! Különben is.Nagyon keserű dolog ilyet mondani és ebben a tudatban élni. Mindent a bátyám kapott. .Ha Cindy botrányt csap. Miből gondoskodnék akkor a fiamról? Nem biztosíthatnám neki a szükséges orvosi ellátást. Valóban fel akarnád adni? A szabadságért? Olyan biztos vagy benne? Az eszményeidért? És aztán mihez fognál? Hát én? Gordon régesrég közölte velem. az utolsó fillérig. Bill? Hogy puszta szeszélyből taszítsam Teddyt a legsötétebb nyomorba.házasságától. Nem engedhetem meg magamnak. Miután halálos balesetet szenvedett. . romba omlik a politikai pályafutásod. hogy ha elhagynám. Nagyon magasztos elképzelés. Mit akarsz tőlem. sem én nem engedhetünk meg magunknak. de akkor is ez az igazság. amit harminc évig építgettél. gondoskodna róla. hogy faképnél hagyjam. hogy ez katasztrófa lenne a férfi szempontjából. Teddy nem élne túl ekkora megrázkódtatást és változást. mert úgy tűnik. neked is be kell látnod. Nem örököltem semmit. vagy hagyjam ott? Nem. Engem Gordon tart el. szemrebbenés nélkül kifizet mindent. Ki82 . amelyet sem Teddy. de ő is tisztában volt vele. a fiaira maradt a vagyon. hogy hagyjam ott Gordont. Csakhogy az én életemben olyan fényűzés a szerelem.

Isabelle esetében nem látott kiutat. Bilinek majd megszakadt a szíve ettől a reménytelen elszántságtól. hogy az asszonynak van igaza. de őt miként kényszeríthetném erre? Már így is egy hajszálon függ az élete. Azt hiszem.szolgáltatva Gordonnak. csak telhetetlenné tesz. Látom. miközben a limuzin megállt az étterem előtt. Hát akkor próbáljuk meg kihozni belőle a legjobbat. Tehát beletörődnek a dolgok állásába. és megfizetik az árát. Talán csakugyan nincs választásunk. hogy Gordon a francia bíróságok jóváhagyásával taszítsa a nyomorba a feleségét és a beteg gyereküket.Ennél őritőbb dolgot nem is tehetnék. hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a fiának. A magam kontójára vállalhatom. Azt ugyan nehezen bírta elhinni.Valóban nem teheted . abból pedig nem biztosíthatnám Teddynek a kellő komfortot.mondta Isabelle szomorúan. ahol ebédelni akartak. Talán neked van igazad. Bili választotta. mint hogy elhagyjam a férjemet . amit okvetlenül muszáj. rendkívül felkapott és elegáns olasz étterem volt. milyen 83 . Gordon egy krajcárral sem adna többet annál. Nem is akarlak bosszantani. noha ő sem tett volna mást. lehet.mondta a férfi halkan. . .mondta Bill komolyan. bár én nagyon utálom ezt a gondolatot. és náluk olyan a törvény. ha veled tölthetem az időt. Bár ki tudja.

hogy tönkretegye a telhetetlenség. Nevetgélni.Már az álmodozás is megengedhetetlen fényűzés. beszélgetni. . Ne engedd. gofrin és rongyoskiflin osztozni.Tegnap óta őt is azok a malomkövek őrölték. De mi lesz aztán? Mi történik. végül csak fájdalmat okoznánk egymásnak. . azután megcsóválta a fejét. Hálásnak kell lennünk azért. Ha most többet követelnénk annál.Valóban ezt hiszed? . Te vagy a legdrágább barátom. Isabelle tétovázott.Talán csak ezért ilyen. és pár hónaponként találkozunk néhány órára. mint a férfit.kérdezte Bill. sétálni. hogy valami oktalanságot kö84 . táncolni.Úgy vélem. és nagyon szeretlek érte. . amilyen számunkra sohasem volt. . nem hiszem.fejezte be. Ezzel te is tisztában vagy. . ha majd hazamennek? Nem fogja megengedni Billnek. hogy ilyeneket gondoljunk . olyan. az asszony szeme közé nézve.kérdezte Bill csüggedten. bár sose tudhatja az ember. Mert csodálatos dolog együtt lenni. és be kell érnünk vele. nem lenne ilyen. mert mi csak telefonon ismerjük egymást. elreteszelve lelke ajtaját. Talán ha összeházasodnánk.Nem. mint a szerelem? . amit kaptunk. . vagy megpróbálnánk megszerezni. amink van. Bill.is lehetne az élet. Nem engedhetjük meg magunknak.

Ne viselkedj úgy. legyél már komoly! Gondold meg. Az talán elég lenne.Ami látszott is rajta. . hogy én is őrült legyek. hogy az lesz a legjobb taktika. Ám Bill nagyon konokul nézett rá. mint egy elkényeztetett kölyök. hogy tudja. és ne várd el tőlem.Enynyit tudott kitalálni a közös élet lehetősége helyett. ha nem veszi komolyan a férfit.mondta nyersen. .mondta Bill megátalkodottan. hogy nem elég . . hogy élek. hogy nem lehet az övé.Úgy döntött. . . Isabelle fölkacagott. . Akárcsak Isabelle-en. Bár abban sem lehetett biztos.Az a reggeli kolbász.Hát pedig nem kapod meg. amit Bill mondott. Mintha tíz évet fiatalodott volna tegnap óta. . akkor sem. mert nem tehetem. Isabelle sohasem kockáztatná a fiát. .De én többet akarok! .A férfi eléggé ismerte ahhoz. Ő is szeretne többet. mielőtt a sofőr kinyitotta volna a limuzin ajtaját. . az ment a fejedbe. de tudomásul veszi. Nagyon megzavarta.Szerintem minden évben össze kellene jönnünk néhány ilyen napra. .vessen el. mit beszélsz! Ne hordj össze őrültségeket. hogy Gor85 .Évek óta először érzem úgy. . ha a férfi ilyesmivel kacérkodna. Nekik ennyijár.Mit javasolsz? Hogy szökjünk meg Brazíliába? Bili.Te is nagyon jól tudod.

Őrültség! Negyvenegy éves vagy! Nem érheted be ennyivel! .Tudod te.kérdezte Bill. Még sohasem látta Billt ilyennek. És akkor Bill egyszer csak megmakacsolja magát.dont elhagyná-e. .Miért? . . Holnap. . és mindent kockáztatna azzal. . miközben kiszálltak az autóból. mert ha tetszik. És nem bántás. Nekem ennyi kell. .De hát nem nyelheted le ezt az örökös bántást! .Az elég. Gordon egyszerűen eltávolodott tőlem. Azért. Hűséges feleségként viselkedett. hogy ilyen botrányos dolgot tegyen. hogy fizeti Teddy számláit? .Nem nyelem.Azt gondolom. . hogy telhetetlen.Most már viselkedj okosan! . kiélvezi az időt. Megindította a dolog. és nem rontja el azzal.Gondolnod kellene. legkésőbb holnapután elutazik. . és megpróbálta elfojtani azt. ha 86 . Mi maradt ezek után? Azon kívül. Túl tisztességes volt ahhoz.Már nem gondolok erre . de ennél többet nem tehetett.mondta határozottan Isabelle. hogy egy pohár italra és egy kis szunyókálásra lenne szükséged. ami még hátravan. akármilyen komiszul bánt vele a férje. Esetleg nyugtatóra. hogy miért.Évek óta nem szeret. amit érzett. hogy többet akar.

Én pedig nem fogom próbára tenni.Hirtelen napvi87 . amit Gordon hajlandó kifizetni érte.Talán azért olyan jó. Még Billre sem. .Hirtelen hajlandó lett volna mindent kockáztatni Isabelle-ért. hogy Bill megértse. Csak magadat kínozod. nagyon határozottan. Nekem ez tilos. Teddy élete azon múlik. akik boldogtalanná tesznek. Talán ugyanolyan boldogtalanná tennénk egymást. hogy másra kelljen hagyatkoznia. De az én helyzetem összetettebb.Szörnyeteg lenne. . Vagy engem.Ne haragudj. mennyire komolyan beszél: . . amikor leültek az asztalukhoz. legalább ennyivel tartozik neki. és mikor találkozunk. ha ezt is megvonná tőled.Értelek . és azt mondta. nincs választásunk. Csak akkor szólalt meg ismét. Gordon a gyermek apja. hogy szóba hoztam. .Nem engedheti meg magának azt a bizonytalanságot. .nem. Isabelle egy darabig nem szólt. . Jogod van kiszabadulni. Nem akartalak fölzaklatni. Olyan emberekkel élünk. ha akarsz. De akkor is olyan értelmetlen ez. mint ők. Nem tudhatjuk. és talán ezt is kellene tenned. . mert nem igazán vagyunk együtt. aztán ismét a férfi szemébe nézett. annyira jól érezzük magunkat. és követte az aszszonyt az étterembe. nagyon tagoltan.mondta Bill halkan.

olyan régóta. hogy tudd: nagyon drága vagy nekem. amely védte őket a júniusi napsütéstől. se a fiadat.Az utóbbi négy évben. a gyerek az első. Eddig a barátságuk mögé rejtőztek. se téged.felelte az asszony halkan. ha módomban állna. Ennél sokkal józanabb volt. . Nem akarnálak veszélybe sodorni. Te úgy 88 . akármennyire csodálta. Akármennyire fontos volt neki Bill. Ezzel együtt nem vagyok hajlandó megjátszani.Sohase veszélyeztetném Teddy állapotát. inkább segíteni szeretnék Teddynek. vagy nem akarok többet. De azt akarom. a gyerekeit nem számítva. amit eddig nem mondtak ki. . . ezután is tisztelni fogja. Nem kockáztatja Teddy életét egy romantikus álomért. de Bill most váratlanul elárulta. hogy neki ez nem elég. . Olyanjó vagy hozzám. Bill .Tudomásul veszem. hogy fütyülök az egészre.Nem elégjó. mint szeretnék.lágra került minden. mindegy. amit mondasz. nem olyan jó. senkije sem volt a férfin kívül. mit érez a férfi iránt. hogy ez lehetetlen. sőt. és bizonyos értelemben megkönnyebbülést jelentett. Isabelle mondta az ernyő alatt. Isabelle ugyanilyen egyértelműen közölte. Ezzel légy tisztában. Itt sokkal többről van szó érzelmeknél. A férfi pedig tisztelte ezért. Eddig is tisztelte. .Tudom én azt. Csak belefáradtam már ebbe a képmutató életbe.

Páratlan asszony vagy . Bili bólintott.A férfi szólni sem bírt. én úgy teszek. amit Bill persze észrevett. mintha fütyülnék rá. akarok-e még. . Szerintem nem éri meg az árát.szólt az asszony halkan.mondta Bill egykedvűen. .Ezt nagyon meg kell gondolnod . bírok-e még tettetni.kérdezte végül. .és jóval értelmesebb. . . és feladok mindent. hogy fel kell vonulnom Cindyvel a partikra.mondta csendesen.Még magasabb árat fizethetsz. mintha a felesége lennél Gordonnak. Annyi mindent szeretett volna mondani.Az ajkához emelte Bill kezét és megcsókolta. ha nem tartod be a játékszabályokat.Maga is kételkedett bennük.Te vagy az én legdrágább barátom. de a délelőtti beszélgetésükből tudhatta. hogy neki itt okosnak kell lennie. Ám Isabelle szentül elhatározta. . Nem tudom. . hogy ez nem a megfelelő alkalom. mint én. azért akarta lázadásra bujtogatni. érzelmektől túláradó tekintettel . . . az ujjai hosszúk. Gyönyörű. kecses kéz volt. . és megfogta a kezét. vékonyak.Mit szeretnél ebédelni? . hogy ez a szerencsénk. Nem tudom.teszel. Sosem lehet tudni .Talán egy szép napon bemondom az unalmasat.Lehet. igyekez89 .

hogy elhagyja Gordont. hogy Teddy életében Isabelle gondolni sem hajlandó arra. nézegették a kirakatokban a festményeket és az ékszereket. kart karba öltve végigsétáltak a New Bond Streeten. Már többször mondta neki. Bilinek most is arra kellett gondol90 .ve elterelni az érzelmek áradását. Tisztában volt vele. hogy nagyon boldoggá tette Isabelle közelsége. hogy ilyesmire talán soha többé nem kerülhet sor. és négyig ott töltötték az időt. Addigra lehiggadtak.Esetleg a visszavonulásom után . és ragaszkodtak az olyan biztonságos témákhoz. ha Isabelle-nek vissza kell térnie Párizsba. El sem tudta képzelni. . milyen lesz majd.vélte a férfi a desszertnél. Isabelle azon tűnődött. hogy Billnek könyvet kellene írnia a politikáról. Bili maga sem értette. amely csaknem elsöpörte. Most azonban nem érdemes erre gondolni. Megfontolt tanácskozás után a British Museumba mentek. hogy délelőtt miként csúszhattak ki a kezéből a dolgok. Utána lassan. amelyeket nem lehet nagydobra verni. Csak hát a könyvet épp azok a titkok tennék izgalmassá. mint a könyvek és a művészet. hogy a fiú minél hoszszabb életű legyen. és nehéz volt elfogadnia. márpedig Bill épp az asszony érdekében azt kívánta. Annyit tudott. Spagettit rendeltek salátával.

mert ezt olyan kulturáltnak érezte. vagy fagylaltozna a Berthillonban. vagy akár csak telefonon beszélgetni. . Mindig nagyon szerette az inkább már vacsorának számító. paradicsomos.Mit szólnál a jövő héthez? Szörnyű elvonási tüneteim lesznek ez után a hét után.vallotta be az asszony. vízitormás. hogy megteáznak. mire visszaértek a Claridgesbe. Majdnem hat óra volt. Az asszony égnek emelte a szemét. miközben eszegették a szendvicset.Nekem is . . azt mondta. hogy ezek után én még tudok enni? Egy hétig koplalni fogok! 91 . . ő is ugyanúgy vívódott. milyen nagyszerűen érzi magát Isabelle-lel.vetette oda hanyagul. Akármilyen hősiesen ragaszkodott a helyes viselkedéshez. De ha egyszer tiltott gyümölcs. tojássalátás szendvicseket ettek hozzá. Isabelle azt felelte.Mikor jössz legközelebb Párizsba? . és nevetett.érdeklődött Bill. Olyan jó volt együtt lenni. és ő egy újabb csésze teát töltött Billnek. mint Bill. amelyek a nagyapjánál töltött időkre emlékeztették Isabelle-t. és elhatározták.nia. szívesebben enne Párizsban eklerfánkot és aprósüteményt Angelinánál.Hol akarsz vacsorázni ma este? . bőséges teázást. .Te azt képzeled. Uborkás. . Bili ugratta. hogy azt ő is szereti. és parányi kétszersülteket.

sehol se jártam. férfias vonzerő áradt belőle.kérdezte. . ha úgy akarod. akármennyire szeretett volna. a férfinak néha a szíve is megfájdult a látásán. Évek óta nemjártam ott.mondta nevetve . Washingtonba akarta vinni. Isabelle másnap.Fölállt az asztaltól. hogy Isabelle minél hamarabb a fia mellett akar lenni. Szinte ellenállhatatlan.Te meg mit bámulsz rajtam? . Tudomásul vette.Azjó lenne. késő délután akart elutazni. Bili nem erőszakoskodott. Isabelle talán hajlandó lesz még egy ilyen tökéletes kikapcsolódásra. Ez sokkal több annál. Menynyi mindent szeretett volna még adni neki. be akarta mutatni a barátainak. hogy beszéljen a portással. De nem lehet. el akarta vinni a legváltozatosabb helyekre.Ez volt az utolsó estéjük. vele akarta tölteni az időt. .Mit szólnál a Mark's Clubhoz? . elengedve a füle mellett az asszony tiltakozását a második vacsora ellen. Isabelle utánanézett. ahogy ment ruganyos lépteivel a recepciós pulthoz. Ha most tapintatosan viselkedik. mint amire Isabelle-nek lehe92 . keresztülvágott az előcsarnokon.kérdezte a visszatérő Bill mulatva és kissé feszélyezetten.Később is mehetünk. . . Igazság szerint . . Nem akart maradni még egy éjszakára. Isabelle olyan gyönyörű volt. dicsekedni akart vele. .Asztalt foglaltatok kilenc órára.

hogy rendel egy szobai masszázst.Akkor viszlát .Téged csodáltalak . Ma már túljól ismeri. Mr. és tudja. Aztán azt gondolta. Teddy ma is jól érezte magát.Háromnegyed kilenckor beszólok érted. mint ellenőrizni. és némileg feszélyezetten nevetgélt. Bill azt mondta.mondta a férfi. De már nem.Te vagy bolond vagy. Akkor már fél nyolc volt. . hogy a férjénekjég van a szíve helyén. fésülködni és öltözni. . Ez elég idő? . amelyet Isabelle vásárolt a fiának az el93 . amíg az asszony telefonál haza.vallotta be az asszony. utána pedig mosakodni. hogy vár. mikor meghallotta az anyja hangját.tősége van.Nem akart mást. . . Fölmentek az emeletre. . Hirtelen nagyon erős kísértést érzett. amennyiben Teddyjól van. és nevetett. Átkarolta a barátnőjét. Robinson. Isabelle-nek nagy örömet szerzett a beszélgetés. vagy vak . . Ez nem tart sokáig.állapította meg Bill. Azt a vicces könyvet olvasták az ápolónővel. .Ön nagyon szemrevaló ember.Valamikor réges-régen Gordonról volt ez a véleménye. miközben Isabelle felöltözik és telefonál haza. akarna-e maradni még egy napot. és megpuszilta az arcát.Bőven. és beszél a gyerekkel meg az ápolónőkkel. hogy van Teddy. hogy megkérdezze Isabelle-től.

hogy marad még egy éjszakát. . Felolvasott nekem fél tucat viccet. a férfi még a tegnapinál is jobban elámult. hogy nagyjából kilencre érkezik Párizsba. miközben lefelé mentek a lépcsőn. Isabelle-nek roppantul hízelgett. ami azt jelenti. a gyógyszerek te94 . legalábbis lefelé.utazása előtt. Amikor ajtót nyitott Billnek. amit Bill elvárt egy asszonytól.Teddy hogy van? . A hatórás járatra foglalt helyet. és az ápolónő azt mondta. és még akkor is mosolygott. Egyiküknek sem volt türelme megvárni a liftet. csak egy szájrúzst és a szobája kulcsát. Csak azt bánta. Nem volt szüksége többre. hogy ma estére nem tűzi fel a haját.Prímán érezte magát. Megígérte a fiának. Fehér estélyi táskájába semmit sem tett.érdeklődött. . fekete orrú. Megtestesített mindent. Egyszerű fehér selyem koktélruhát vett. hogy még sose látta ilyen egészségesnek. gyengédség. inkább gyalogoltak. Szelídség. rendkívüli nőiesség áradt belőle. Fontolgatta. Teddy be is olvasott belőle a telefonba. fehér selyem Ghanel-cipővel. de valahogy nem tűnt tisztességesnek. Nem tudom. hogy ő ilyen hatásos. fehér kasmírstólával. hogy nem találkoztak sokkal hamarabb. Isabelle vele kacagott. hogy másnap este otthon lesz. mikor beleereszkedett a fürdővízbe. Úgy döntött. és ma is a gyöngysort viselte hozzá.

tartós lesz. vagy csak a szerencse. Én is gondoltam erre. ránézett az asszonyra.Ez volt minden.szik. akkor hazamegyek . az idő.Ha mindenképpen menned 95 . .Tudom . . és azt hiszem. amit Bill mondani tudott. aki már annak is örült.szögezte le tántoríthatatlan kötelességtudással.Megértelek . Ha ma rossz éjszakája lesz. . hogy holnap este otthon vagyok. és megérdeklődöm. De talán holnap felhívom. hogy itt tölthetsz még egy éjszakát! Holnap kell találkoznom a nagykövettel. hogy nincs-e ellenvetése? Nem akarta ő elrabolni az anyát a fiától. De akármi legyen is. .O! .mondta Bill vágyakozva. Úgy reménykedtem. hogy van. csak azt szerette volna.Holnap délelőtt telefonálok neki. és belekarolt a férfiba.Bár megtennéd! . De nem ígérhetek semmit. . Így nem sok időnk marad az elutazásod előtt. de nem volt szívem azt mondani Teddynek.felelte Isabelle. Isabelle is ezt akarta. remélem. Nem kérdeznéd meg tőle.mondta Bill hálásan. Még sohasem élt át ilyet. Megígértem neki. hogy Isabelle maradjon. Az utolsó fokon megfordult. Őrlődött a fia és Bill között. hogy szeretnék maradni még egy éjszakára. csak dél felé szabadulok. hogy a barátnője hajlandó fontolóra venni a lehetőséget. .

talán én is elkísérlek Párizsba. Isabelle otthonának közelében. ha nem láthatja sűrűn.felelte Bill. .kell. Csak egy közös napjutott nekik. miközben a Mark's Club felé vitte őket a limuzin.Addigra a lányai is otthon lesznek. Isabelle kínos helyzetbe kerülhet. A férfi gyöngéden megfogta a kezét.Már azt is köszönöm. hogy telefonálsz. .Különös lesz nélküled . Esetleg ebédelhetnek együtt. és tudták. mint itt. Bili belátó ember volt. amelyből nehéz lenne kigyógyulni. ismeretlen tartományokban kalandoztak. túlméretezett bőr karosszékekben ülve ittak egy pohárral a Mark's kellemesen.Én is erre gondoltam . .mondta Isabelle szomorúan. de nem olyan magától értetődő könnyedséggel. . Ha Gordon tudomást szerez a dologról. Szombaton úgyis vissza kell repülnöm New Yorkba. hogy veszélyes lenne túl messze kalandozni. Nem árt meglátogatni az ottani követséget. . Eddig áthághatatlannak tartott akadályokon hágtak át. akármilyen szűzies a kapcsolatuk. . hogy egyikük se tudta most elképzelni a búcsúzást. Viharvert.Olyan szokás lenne belőled. de olyan kellemes volt reggel-este együtt lenni. Persze egészen más lesz a helyzet Párizsban.Akkor is az asszony közelében szeretett volna lenni. Isabelle bólintott. elegánsan el96 .

és visszaforgatni a mutatókat. amikor végre távoztak. Isabelle boldogan követte a parkettán. se a férfi nem akarta. pedig se ő. Isabelle szerette volna megállítani az órát. Tekintetük találkozott és hosszú időre egybekulcsolódott. Isabelle félt tőle. romantikus hely volt. ahol a stílushoz tartozott a kopottság. és a bárpulthoz telepedtek. de azért ez is meghitt. kézen fogta Isabelle-t és táncba vitte.Nagyon örülnék neki . ha még egyszer táncolnak.nyűtt bárjában. Valószínűleg ez az utolsó éjszakájuk és az utolsó lehetőségűk. Ültek a limuzinban. Még sose járt ilyen romantikus helyen. Csendesen bementek az Annabelsbe.Mit szólnál még egyszer az Annabelshez? . Most kell megragadniuk a pillanatot. hogy vége legyen ennek az estének. hogy mély vízbe sodorják őket a hullámok. Isabelle-nek több szempontból jobban tetszett a Harry's Bar.kérdezte Bill.felelte halkan. . . nagyon hoszszú időre. fogták egymás kezét. egy korty után letette a poharát. Azután átvezették őket az asztalukhoz. Órákig beszélgettek. Akár évekre. Ezúttal 97 . Túlságosan gyorsan peregtek a percek. amely fölött parányi csillagok sziporkáztak a mennye-t zeten. Hirtelen kimondatlan szavaktól lett sűrű a levegő. hosszú. de egyikük sem tudott ellenállni a kísértésnek. Bili pezsgőt rendelt. az asszonyra köszöntötte.

Isabelle behunyta a szemét. meleg. De mi lesz veled? Okozhatnak neked kellemetlenséget? . Táncoltak még egyet. Csak mikor kitisztult a látása. Előbb-utóbb úgyis eljön a pillanat. hogy majdnem Bill nyakába ugrott. Csak hosszú idő utánjöttek le a parkettről. Sok filmsztárt és politikust kapnak le így. Isabelle könnyes szemmel hagyta ott a táncparkettet. aki senkinek sem fontos. akkor döbbent rá. ami elkápráztatta a villámlás. Véleményem szerint a pletykalapok 98 . . Isabelle először nem is értette.Nem igazán. Nagyon kedveszegettek voltak. utána azonosítják az áldozatot. Először lőnek. gondolom.Az nyilván én vagyok. és ekkor mintha felrobbant volna valami a szemük előtt. Lesifotósok ólálkodnak a közelben.Mi volt ez? . csillagfényes éjszakába. aki még mindig szorosan átkarolta a vállát. Egyikük sem szólt. Bill átkarolta. pedig semmiképpen sem kerülhették el. . csak ölelték egymást. miközben gyöngéden tekintett rá. Ha történetesen olyat fényképeznek le. mi az. egyikük sem akart a másnapi elválásra gondolni. kidobják a fotóját. Annyira megriadt.szinte egybeolvadt a testük.kérdezte.Itt előfordul az ilyesmi. mielőtt távoztak volna. . úgy vezette ki a gyönyörű. Lassan mozogtak az ismerős zenére. hogy lefotózták őket. annak.

mi ez! Csak a villanást láttam. mi99 . Bill már ki is verte a fejéből az epizódot.Először fel se fogtam. hiszen olyan szép volt az éjszaka. Majd meglátjuk. hogy tegyen egy kis kitérőt. Isabelle közelhúzódott hozzá. Ez egyvalakit érdekelhet. . . Mindketten a másnapi távozásra gondoltak. hogy ki vagyok. Bili utasította a sofőrt. Teddy volt az egyetlen. Ezt a kockát fölöslegesen lőtték el.A sztroboszkópos kamerát alig néhány ujjnyi távolság választotta el Isabelle arcától. . fátyolos hangján: . . Nem tudta elképzelni. mégpedig Cindyt. és hogy fölismeri-e valaki Isabelle-t. Isabelle-t bizonyosan nem ismerik. Most már úgyse tehetnek semmit. És ugyan miért kerülne a fénykép Gordon Forrester szeme elé? Amint beültek a limuzinba. a férfi pedig megfogta a kezét.fütyülnek rá. hogy fogok elmenni holnap. . hogy a gyereknekjó éjszakája legyen.Siralmas lehet így élni -jegyezte meg Bill. Egyiküknek sem volt sürgős visszatérni a hotelba. De az asszonynak nem szólt. Isabelle törte meg a csendet.Hátha nem is mész. A fényképre gondolt. Az autóban szinte tapintani lehetett a szárnyaszegett szomorúságot. ami immár szokásává lett. hogy érzi magát a fiad.Bill csak azért imádkozott.Nem is tudom. aki hazahúzta.

mosolygott.Én is. Isabelle sem akarta kimondani ezt a szót. csodálatosan éreztem magam ma este. De úgyse tehetünk semmit. ránézett a barátnőjére. Isabelle. Mindig megborzongatta. hogy nem tisztességes. Most mi lesz. . . Régóta szeretlek. .Mivel? Bili olyan komolyan nézett rá. a lassan guruló limuzin épp egy kereszteződéshez közeledett. .Velünk. . . hogy sose mondom ki előtted ezt a szót. amikor bevallotta. tudta. 100 . Szeretlek. akarja-e hallani a választ.Mindketten tisztában voltak vele. Isabelle hirtelen nem tudta. hogy magaddal vidd. Megesküdtem.Tudom .ként fog elválni ettől az asszonytól. . hogy tudd. Isabelle? .Bill. Bili egy pillanatig arra gondolt. Tudom. mint még soha. akár hazatérsz holnap. és a férfi vállára hajtotta a fejét. ha fölemelte a telefonkagylót. Amikor a férfi gyengéden megérintette az aszszony arcát.kérdezte azon a hangon amelyet az asszony nagyon jól ismert. Azt akarom.Megfordult. Isabelle bólintott.Még sohasem érezte magát ennyire kiszolgáltatottnak.súgta az asszony. mint most. . Szeretlek.Én az első perctől szerettelek. de most már nem parancsolhattak megálljt maguknak. . de azt akarom. hogy csak megnehezíti az életüket. akár nem.

amely mindennél jobban összekovácsolta őket. és csak azt sajnálta.. Egy örökkévalóság óta várták ezt a pillanatot. mikor begördültek a kereszteződésbe.Szeretlek Bill .annyira szeretlek. Csukott szemmel bújt meg Bill karjaiban. . Isabelle volt a minden.hogy megállíttatja az autót. Sose lehet tudni. és nem akarja.lehelte lágyan a hozzá simuló asszony . amíg élek. Annyit tudott. a sofőr a visszapillantó tükörben leste őket. amely teljes sebességgel robogott feléjük. Történjék akármi. .. Szeretni foglak. Bili akkor is csókolta. Isabelle. és megszűnt az idő. De talán majd egyszer.. hogy nem tette meg korábban. . Isabelle oldaláról közeledett. mi101 . hogy tudd. hogy egyikük se felejthesse el. Isabelle mindkét karjával átölelte. és amit. amit valaha is akart. hogy véget érjen a perc. Amit most mondott.Mikor kimondta. Olyannak akarta ezt a percet. sohasem kaphat meg. és biztonságban érezte magát. azt akartam. annyira megigézte és elbűvölte a látvány. alig néhány méterre járt. hogy nem vette észre a vörös emeletes buszt. Kettesben akart lenni Isabelle-lel. életében először. mint most már tudta. abban régóta hitt feltétlen meggyőződéssel.Most semmit se tehetünk. a férfi a szájára tapasztotta a száját. hogy még sohasem volt ilyen boldog..

Isabelle a férfin feküdt. A két ember csak állt a zseblámpával. Az arcán egyetlen karcolás sem esett. és Isabelle sem élhette túl. és holtan hevert az utca kövén. hiszen minden az ő vérében úszott. Bili még akkor is csókolta Isabelle-t. mindketten elveszítették az eszméletüket. nem tudták. és végül átgázolt az oldalára fordult. de a testét mintha összetörték volna. de Isabelle olyan volt. és még akkor is ölelte Billt. Még akkor is csókolóztak. amikor a busz letépte a limuzin orrát. forgó kerekű autón. és az egyik azt suttogta: 102 . mint aki alszik. Nem vettek levegőt.kor a limuzin előbukkant a keresztutcából. Két ember az összegyűrt limuzinhoz futott. A messzeségből tülkölés hallatszott. bámulták őket. Bili arcán két hosszú vágás húzódott. hanem vérvörös. mert a busz kürtje beragadt. A limuzin teteje behorpadt. amikor a busz ledarálta a limuzint. a kétjármű megszaggatott fémje összegabalyodott. Már nem lehetett lefékezni. A vezető kirepült a szélvédőn. és a sofőrnek a szó szoros értelmében nyoma veszett. de halottnak látszott. Bili szeme nyitva volt. mindent beterített az üvegcserép. de csak Bill véres arcát és a lángvörös ruhát látták. és az asszony ruhája már nem fehér volt. nem néztek föl. A busz az utca közepéig tolta a limuzint. mi történik velük. bevilágítottak zseblámpával.

Hogy szedik ki ezeket innen? . Első látásra úgy tűnt. mindegy. bár a két ember. volt. és néhány perc múlva mindenütt mentőautók. Néhány szerencsésebb akkor vergődött ki ajárműből. akinek a feje volt véres. figyelmeztették őket. hogy megvizsgálják a padlóra zuhant embereket. hogy a két utas már valószínűleg halott. . Valaki megjegyezte. Az egyik legsúlyosabb baleset volt. és kiderült. hogy a szemtanúk igazat mondtak. haver. .Kizárt. Volt. egyesek sántítottak. látták. hogy legalább fél tucat halott van a buszon. mások csak bódultnak látszottak. Így is eltart egész éjszaka. akik bevilágítottak a zseblámpával a roncsba. akinek az inge.. tűzoltóautók és mentősök nyüzsögtek. . 103 . Miközben a rendőrök kikérdezték a busz és a limuzin karamboljának szemtanúit. Ennek dacára ellenőrizték őket. hogy folyik a szája sarkából a vér. A limuzin behorpadt teteje Isabelle hátának nyomódott. gondolom. ám ekkor az egyik mentős megvizsgálta a pulzusukat. szirénák vijjogása közeledett.Szerinted élnek? .töprengett a zseblámpás. ami valaha megtörtént emeletes busszal.Édes istenem! .Ahogyjobban megnézték az aszszonyt. Futottak a limuzinhoz. .kérdezte a másik.Most már. Visszamentek a buszhoz.

Isabelle rengeteg vért veszített. Isabelle ruhájáról senki sem hitte volna el. . Azt senki se jósolhatta meg. mire kiszabadítják az áldozatokat.Volt egy olyan gyanúja. Még mindig nem sikerült tisztázni a személyazonosságukat. a buszban megsebesült 104 .Hé! . . de Isabelle és Bill egyetlen hangot sem hallott belőle. a pofák befogták a limuzin roncsát. utasításokat ordítottak a teherautóknak. Majdnem két óráig tartott. Még mindig halottnak tűntek. Addigra megtalálták a limuzin sofőrjét. Addigra rájuk kapcsolták az infúziót.hogy Isabelle és Bill még él. hogy a mentős a második próbálkozásnál alig érezte. Hozzák a teherautókat! Ki kell szedni őket. Nagyon óvatosan kellett dolgozni. hogy késő lesz. az emberek rögzítették a karmos emelőket. Egyre halványabban pislákolt bennük az élet. Mire betették őket a mentőautóba. és Isabelle bal karján sikerült elkötni a sérült verőeret. aki belehalt súlyos fejsérülésébe. nehogy még jobban összezúzzák Billt és Isabelle-t. amíg szétszedték a limuzint. mert lucskosra áztatta a vére. de akkor is legalább meg kell kísérelni. Bill pulzusa pedig olyan gyenge volt. hogy az utasai túlélik-e. Fülsiketítő lárma volt. hogy fehér volt.Van itt két élőm.ordította a mentős a közelben álló tűzoltonak. . Odaállt a bontókocsi. amelyek majd széthúzzák a roncsot. de már a végétjárják.

Rég láttam ilyen súlyos sérüléseket.Karikagyűrűt visel -jegyezte meg az egyik mentős.Egyszerűen hihetetlen. Bili és Isabelle eszméletlen volt. hogy még élnek .utasokat már rég elvitték. de hogy kicsoda Isabelle. Megállapították. A fejsebe is riasztó volt. akinek kisebb esélye volt a túlélésre. miközben a kocsi a Szent Tamás-kórház felé robogott. súlyos belső sérüléseket szenvedett. hogy műteni kell őket. Isabelle fejsérülést. a tüdejében és a szívében. Néhány perc múlva külön-külön műtőben feküd105 .Rádión visszaszólt a baleset színhelyére a rendőröknek.Jézusom. . mikor kiemelték őket a limuzinból. nehogy elveszítse a karját.Nyilván a felesége. . de szörnyű! . arról sejtelmük sem volt. hogy nézzenek utána. amikor a sérülteket elgurították a műtőkbe. hátha találnak retikült. és elszakadt az egyik verőere. amelyek gyakorlatilag összezúzódtak. . mert Billnek megsérült a gerincvelője és eltört a nyaka. . de még nagyobb kár esett a májában. . . Azonnali operációra volt szükség. ahol két orvoscsoport rögtön kezelésbe vette őket. Az egyik mentős megtalálta Bill levéltárcáját. amiből azonosíthatták. bemosakodás közben. és kómás állapotban kerültek a baleseti osztályra. Isabelle-hez osztották be.súgta az egyik műtősnő a másiknak.felelte a másik.

hogy előtte Isabelle ül egy sziklán.tek az asztalon. Mindenképpen a fény irányába akart menni. Ám most fölállt. ő felült.felelte Bill zavartan. melyik áldozat van rosszabb állapotban. . . de egy darabig nem találta. de nem nézett Billre. Nehéz volt eldönteni. . hogy a férfi odaérjen hozzá az ösvényen. Nem mentem sehová .Mi az? . . Mindkettejük állapotát életveszélyesnek minősítették. de az asszony nem figyelt rá. Az operációk előrehaladásával majdnem azonos ütemben romlottak a páciensek életjelei.Itt voltam. Nagyon halk volt a hangja.magyarázta Bill. altatóorvosok dolgoztak rajtuk. nagyon sápadt az arca.Hol voltál? . és várta.Pedig itt voltam.Jól vagy? . megdöbbenve látta. és valahol messze vakító fény világított.Semmi bajom! -felelte.Isabelle furának tűnt. . mintha aludna. hogy már korábban is az asszonyt kereste. vakító fények világítottak fölöttük. téged vártalak.Nem tudom . Ahogy körülnézett. és néhány pillanat múlva egy ragyogó ösvényen találta magát. Őt is a vakító fény delejezte meg. mégis különös módon nyugodtnak tűnt. Hangokat hallott. Amikor nekiláttak Bill gerincében a törött csigolyáknak. és a sebészek meghallgatták a mentősökjelentését. Elég régen elmentél. 106 . akárcsak a férfit. Most döbbent rá.

A férfi megint arra akarta kérni.De Isabelle csak megrázta a fejét. és látta.Föl . aludni akart. .Hová megyünk? . ránézett. hogy utolérje. és 107 . Látta.nyújtotta Bill felé a kezét. hogy lassítson. Bili követte egy darabig. mintha inkább kamasz fiú lenne.Én is szeretlek. Az asszony megfordult. amikor Bill mögött hangok szólongatták Isabelle-t.Majd pihenhetünk ott. Már várnak .Szeretlek.mondta alig érthetően. .mutatta a fényt. Nem pihenhetnénk egy kicsit? Olyan fáradt vagyok. A férfi megfordult. Bill! .Jössz? . Bill tudta.kérdezte a férfi. Sokáig tartott az út. de a kezét nem érezte. hogy lassítson. hogy az asszony kézen fogja. Érezte Isabelle közelségét. és kitartóan közeledett a fényhez. mert Bill lelassította. ugyanakkor türelmetlenkedve. Nem is. . Isabelle. Le akart feküdni valahol. Már majdnem odaértek.. de nem akarta megint elveszíteni Isabelle-t.Gyere velem! . . Mert akármit mondjon a barátnője. hogy egy kisgyermek az. de nem érezte a tapintását.Miért szaladsz ennyire? . A férfi megakarta kérni. A férfi megragadta az ujjait. ahová megyünk.fordult meg. hogy bizony egy kis időre elveszítette. de Isabelle túlságosan gyorsan mozgott.mondta mély meggyőződéssel az asszony. . Bili futott. Integetett nekik. . Iszonyúan fáradt volt. .

. vagy menjen vissza Olíviához és Jane-hez. Jössz-e utánam? . aki mögött egy fiatal lány alakja sejlett a távolban.Ki ez? .Miért nem térhetünk vissza a gyerekekhez? Szükségük van ránk.mondta. Mondd meg Teddynek és Sophie-nak.Egyedül akart 108 .Erőlködve igyekezett lépést tartani az aszszonnyal.Vissza kell térnünk a gyerekekhez! . . de Isabelle csak rázta a fejét. .Fordult volna el. .kérdezte Bill. . . de mikor Bill alaposabban szemügyre vette őket. látta. Olívia és Jane. Bili nem tudta.addig kiabálta: "Mama!".Várj! . és elfordult. . őt kövesse-e.Nem bírlak utolérni! . . de ő már messze járt. hogy szerettem őket. Merőn nézte a fiút. Őkt szólongatták.felelte Isabelle. .Nagyon elszántnak látszott. . Már késő.Nincs! . ahogy Teddy hívta Isabelle-t. pedig tudta.Nem megyek. amikor váratlanul két másik lány bukkant föl a fiú és a lány mellett. Gyerekeknek tűntek.Teddy: És Sophie. fölhívni magára Isabelle figyelmét.panaszkodott. Bill. Most nem mehetek hozzájuk. . míg Isabelle meg nem fordult. .Nem térhetek vissza. Az ösvénynek nem akart vége szakadni. úgy. Nekem már késő. . hogy a lányai azok. Billt viszont egyre jobban fárasztotta minden lépés.

. és lecsüggesztette a fejét. és elkapta az asszony karját.Nekem igen.Hallgass rám! . hogy mindjárt kisiklik a kezéből. Bili megint elindult feléje. Szeretlek. . Gyere velem.És ha nem kapunk másik lehetőséget? .. . . sokáig tétovázott. ..kiáltotta haragosan.Velem kell jönnöd! . . esküszöm.mondta Bill váratlanul. . hogy az asszony lássa a könnyeit.. Már majdnem elérte a fényt. mint előremenni. . de most nincs itt az idő...Kapunk majd egyszer.Kérlek.Fogd meg a kezem. és a kezét nyújtotta. Nekem vissza kell mennem a lányokhoz. Láthatólag sokkal nehezebb volt hátrafeléjönnie. Ne hagyj el most.Te maradj itt velem. mert nem akarta. Nem akarok egyedül menni. Isabelle. A következő pillanatban a karjaiban 109 . Isabelle nem figyelt. .. és látta Isabelle mögött a fényt. Nem akarok visszatérni.. Majd visszajövünk máskor.Könyörgően nézett a férfira.. és Bill érezte. Visszanézett Teddyre és a lányokra. .továbbmenni. Vissza kell térned velem. Isabelle.Figyelned kell! Teddy és Sophie azt akarják. gyere velem. Bill. hogy menj vissza. azután föltekintett.Sírva mondta. . nem engedlek el. . majd lassan araszolni kezdett a férfi irányába.Az asszony hirtelen nagyon elfáradt. Az asszony egy pillanatig tétovázott..

Most könnyebben ment a lélegzés.. csak követte. . Feltűnt a szikla. hogy a férfi tudja. . .Biztosan . Most nem hallották a gyerekek hangját. Úgy sejtette. de azt tudták. hogyan találjuk meg a visszautat? . . Most Isabelle fáradt el. de tudták.Átkarolta az asszony vállát.Hadd álljak meg egy kicsit! .Biztosan ezt akarod? .biztatta Bill.Nincs időnk. de Bill most nem engedhette. csókolta és ölelte. Egyikük se tudta.kérdezte.. Isabelle mosolygott. Már nem volt olyan ritkás a levegő. de ő úgy érezte.kérdezte Isabelle.tartotta. Isabelle keze szorosan markolta a férfiét.kérte.Csak kapaszkodj belém! . hogy őket várják. mögöttük sokkal tompább lett a fény. és sokáig mentek így. . és Bill lett egyre erősebb. mikor a férfit várta. .felelte Bill. amelyen korábban üldögélt.. 110 . ha visszaértünk. hogy megálljon. hogy korábban eltévedtek. Majd pihenhetsz. Sötétedett. és keményen markolta az asszony kezét. és nem akart újra eltévedni. merre megy. Nem lesz semmi bajod.. Isabelle nem szólt többé. hogy vissza kell menniük a gyerekeikhez. Haza kelljutniuk. Besötétedett. merre jártak. milyen sötét van. .Későre jár.Én ismerem a visszautat! .

Sikerült helyrehozni a zúzott belső szerveket és a kart.mondta a műtősnő az altatóorvosnak. a sebészeti beavatkozásoktól.Jézusom. felér egy csodával. hogy biztonságban van. amikor kijöttek a műtőből. és aludni egyet. látta köztük Teddyt és Sophie-t. a vérátömlesztésektől. hogy a beteg meg fog halni. hogy ami történt. hogy lassítson. és akkor Isabelle lefekhetett végre. a férfi pedig visszamosolygott. mint ledőlni az út szélén. hát ezt nem mertem remélni! . merrejárnak. Rengeteg vért veszített. nem engedte. de ő nem félt. Négy órán át harcoltak. hogy elég magasan tartsák Isabelle vérnyomását. . mert Bill mellette volt. különben az asszony nem bírta volna ki a műtétet. vagy csak a szerencse műve volt? De abban mindenki egyetértett. Mindenfelé gyerekek nyüzsögtek. 111 . most már alhat a férfi oldalán. bár az első fél órában a műtőben mindenki bizonyosra vette. Bilire nézett és mosolygott. Tudta.Nem volt más vágya. Fogalmuk sem volt. ahogy a barátaikkal nevetgélnek. Bill pedig a lányait. Ám Bill nem engedte el a kezét. mint következett be a vége felé a fordulat: a gyógyszerektől. Isabelle abban a tudatban szenderedhetett el. hogy Bill sose megy el többé. Egy ismeretlen szobában álltak. hogy otthon lehetnek. de egy idő után megértette. Isabelle pedig nem sejtette hová mennek.

sziszifuszi küzdelmet kellett vívniuk.Akkor már reggel nyolc óra volt.A tietek milyen volt? . a két orvoscsoport levonult a büfébe.Négyszer ötször majdnem elveszítettük. Utolsó alkalommal már ott tartottunk.. de sikerült megmenteni. Döbbenetes. hogy van a nő? Még mindig életveszélyes az állapota. Az ilyen esetek vis adják a hitemet Istenben.Sose tudhatja az ember. A szomszéd műtőből. a mélyen alvó Billt és Isabelle-t elgurították különszobáikba. Kiibírta. talán megússza. úgy gondolom.Még nincs túl az életveszélyen. . Előkerült Isabelle reti112 . hogy feladjuk. . hogy életben maradt -jegyezte neg az egyik sebész. . mint mindenki. de nagyon súlyosan sérült a gerincoszlop felső szakasza.Verejtékben úszva. igaz? . Nagyon pocsék volt a mája és a szíve is. hogy túlélték. ahol Billt operálták. Akár a mienk. akkor jött ki két ápolónő. ugyanolyan fáradtan. kávéra és süteményre. de mosolyogva távozott a műtőből.Még sose volt ilyen operációm. hogy a páciens átvészelt volna ilyen súlyos sérüléseket. Úgy kellett visszacibálnunk az életbe. . Pokoli szerencséje van a nőnek. Hosszú éjszaka volt. amputálnunk kell a karját. Azt hittem. Még sose láttam.

hátha megtalálja az útlevelet. Bilinél főleg attól féltek. teljes bénulás lett volna a következmény. Egy-előre senki sem telefonált. Bilinél nem kellett nyomozni az adatok után. Kész csoda. 113 . Mindkettejüknek hosszú utat kellett még megtenniük. és beszámoljon a balesetről. Az igazgatóhelyettes megígérte. A kórház recepciósára várt a feladat. Isabelle fejsérülésénél csak a belső sérülései voltak súlyosabbak. Ha valamivel feljebb tőrnek el a csigolyák. megtudták. A levéltárcájában megtalálták az otthoni telefonszámát és a felesége nevét. francia. hogy túljussanak az életveszélyen. A rendőrség felhívta a Claridges-t. hogy a sérültet Isabelle Forresternek hívják. hogy ez a szám tizenháromra fog emelkedni. és Párizsban lakik. és benne a szobakulcs. hogy ha életben is marad. A hajnalig tartó műtétek közben a két sebészcsoport úgyszólván bizonyosra vette. mert abból talán kideríthetik. Tizenegy életet követelt: a két sofőrét és kilenc utasét. hogy tudja-e majd használni a lábát. és utánanéz. hogy telefonáljon Cynthiának. Évek óta nem fordult elő ilyen súlyos baleset.külje. hogy fölmegy Isabelle szobájába. kit kell értesíteni. Bill és Isabelle még mindig életveszélyes állapotban volt. a hátgerinc sérülése miatt nem fog tudnijárni. ha nem így történt. Most az volt a nagy kérdés.

Monsieur Forrester. hogy túlélte a műtétet.felelte élesen a hívott. bár az reményekrejogosít fel bennünket.fejezte be félszegen. és fájdalom. Őszintén sajnálom . .Életveszélyes állapotban van. A recepciós nagy lélegzetet vett.Az vagyok . eddig nem tapasztalhatójavulás. hogy az ő felesége-e Isabelle.A recepciós kitöltött néhány űrlapot. A recepciós elhadarta. Hosszú szünet lett a vonal másik végén. Többször kicsengett. és gyorsan megkérdezte. A Claridges igazgatóhelyettese megtalálta Isabelle szobájában az útlevelet. A recepciós fölismerte az amerikai kiejtést. . Erőgyűjtés céljából ivott egy korty kávét. Így tehát megszerezték a párizsi számot és Bill számát Connecticutban. A recepciós utálta az ilyen telefonokat. és Párizst hívta elsőnek.felelte Gordon értetlenül. hogy a Szent Tamás-kórházból telefonál. Forrester. A felesége súlyos belső sérüléseket és valamivel kevésbé súlyos fejsérülést szenvedett. Mr. amely a férjet nevezte meg mint legközelebbi rokont. és leült. miközben 114 . . mert a limuzinját elgázolta egy busz. mire fölvette egy férfi.kérdezte nehézkesen angolos franciasággal. és Isabelle előző este közlekedési balesetet szenvedett. Most néhány órán át nem tudhatunk többet.Az . aztán nagyot sóhajtott. . most tolták ki a műtőből. s il vaus piait? .

Én is . Bármennyire kiüresedett is a házasságuk. mi a helyzet. . még mindig a felesége.Még a mai nap folyamán odautazom . mikor elgázolták a kocsiját. neki pedig húsz éve a felesége. . Különben is. Hihetetlen. de akkor is a gyerekei anyja.Gordon töprengve bólintott. Helyre tette a kagylót. Nem tudta. A recepciós szerint nagyon is fennáll a lehetősége. és bámult maga elé. hogy nem kellene-e beszélnie előbb a felesége kezelőorvosával. mit mondjon.mondta megrendülten. Remélhetőleg nem szenvedett.Eszméletén van a feleségem? . feltéve persze. Csak megijesztené őket. mi értelme lenne felizgatni Sophie-t. uram. hogy Isabelle 115 . A baleset óta nem tért magához. ha a felesége meg nem hal. .Gordon megpróbálta feldolgozni a hallottakat. Nagyon régen nem érzett semmit az asszony iránt. Rengeteg vért vesztett. Most mit mondjon Teddynek? És telefonáljon-e Sophie-nak Portugáliába? Némi gondolkozás után eldöntötte. amíg nem látja a saját szemével. Megfordult a fejében. ha senkit sem értesít.Nem. Pillanatnyi hála töltötte el. öntudatlan. de a recepcióstól is épp elég tájékoztatást kapott. hogy Isabelle-lel történjék ez. Mit kérdezhetne még? .mormolta. hogy egyiknek sem szól. egy darabig ült az asztalánál. most pedig nyugtatózzák. amíg nem tud többet? Okosabb lesz.

Ha Isabelle meghal addigra. aztán határozott. Kevéssel később elindult a bankba. most nem rohanhat el. Hihetetlen. lehet reménykedni. akkor ez volt megírva a sors könyvében. hogy háromig lesz bent. hogy feldolgozhassa a történteket. mellette van-e a férje. Végigtelefonálta a légitársaságokat. annyira lehangolta a párizsi beszélgetés. Fél hatra leszáll a Heathrow n. ha életben lesz. és neki is időre van szüksége. Nem akart felhajtást csinálni. A férj rendkívül keveset kérdezett. A balesetről senki sem tud. A titkárnőjének annyit mondott. Egyetlen pillanatig tétovázott. Úgyse tehet semmit. érdeklődött a járatok után. A részvét és a sajnálat volt az egyetlen érzése. mint egy ámokfutó. Délután fontos üzleti megbeszélései vannak. és ijesztően higgadtnak tűnt. Hát. hacsak az asszony meg nem hal.nem halt meg. hétre a kórházban lesz. milyen kevéssé szomorú. de különben őt is meglepte. az asszony eszméletlen. mielőtt helyet foglaltatott volna az öt órakor induló gépre. hogy így reagáljon valaki egy hasonló hírre! 116 . és utálja a kórházakat. Semmi értelme. okosabb dologgal is tölthetné az idejét. A londoni kórház intenzív osztályán a recepciósnak erőt kellett gyűjtenie a következő híváshoz. Bár egy kómás állapotú betegnek tulajdonképpen édes mindegy.

hogy jöjjön a telefonhoz? . amit Gordon mondott. Fogalma sem volt.Olívia felült.Vissza tudná hívni két órával később? . minek tulajdonítsa a hívást.fordult meg az ágyban Olívia. Mélyen aludt. rohant a folyosón az anyja szobájához. de a telefonáló hangja idegesnek tűnt. . személyesen Mrs.motyogta. Az asszonyról beszélgettek. és máris le akarta tenni a kagylót. Robinsonnal kell beszélnem.Attól félek. nem áll módomban várni vagy később visszahívni.Attól félek. de még ennyi év után is volt egy beépítettjelzője a gyerekeire. egyedül Olívia hallotta a csörgést. Robinson. .Olívia most már megijedt. 117 . a pult másik végén megállt két ápolónő Isabelle lázlapjával.Miközben maga elé tette Robinsonék számát. Amerikában reggel hat óra volt.Alszik . . Robinsonék házában Bill lánya. Cynthia felébredt a lábdobogásra és az ajtónyitásra. Abból.Szia. . a huszonegy éves Olívia vette föl. a házban még senki sem kelt föl. hogy otthon van-e Mrs. Egy angolos kiejtésű hang kérdezte. mi van? .Valami baj van? . Lenne szíves megkérni. hogy a sérült férje mikor jön Londonba. . Annyit mondott.kérdezte ásítva. Kiugrott az ágyból. . hogy köszönöm. és már le is tette. a recepciósnak fogalma sem volt róla.

Mennyire súlyos? Mikor? Magánál van? Olívia szeme elkerekedett..Fogadom a hívást .Nem vagyok. Ollie. -Jól van apu? .Anya és lánya összenéztek. aztán megkérte a londoni telefonálót. Ösztönösen tudta. Őt is ugyanaz a hátborzongató érzés töltötte el. feküdj vissza. . Cynthia megborzongott. . Robinson vagyok . ha változás következne be. föltett még néhány kérdést. A lány lerogyott az ágyra. olyan hamar. hogy értesítsék.Az anyja nem felelt. és intett. és csak bólintással válaszolt Olívia kérdésére.Ám Olívia nem mozdult. és egyszer csak behunyta a szemét. Mindenképpen értesítsenek. Anyja ránézett. .Lefirkantott egy nevet az éjjeliszekrényen levő noteszba. és rögtön hívjanak fel.Ott leszek. ha magához 118 . . . Hirtelen beléhasított: csak nincs Billnek valami nője? .mondta halkan. Hallani akarta az intenzív osztály recepciósának minden szavát.Apu? .Csak nem vagy beteg? . hogy a férjével történt valami. Sokáig hallgatott. és felült.hebegte halálos rémülettel.Mrs.szólt bele Cynthia a telefonba. ahogy csak tudok.Ki az orvosa? . Még sohasem érzett hasonlót. Telefonált valami angol nő. . ha történik valami. hogy maradjon csendben. veled kell beszélnie. Oké. és azt mondja. . a hívót hallgatta feszült figyelemmel.

.mondta őszintén. hogy Billnek is úgy lenne a jobb. gerincműtét. és már csak reménykedhetett. Iszonyú dolgokat hallott. Egy busz nekiment az autójának. és a nyakába borult. Letette a kagylót.. és megsérült a gerincvelője. de a tekintete elárulta. törött csontok! És még az sem biztos.kérdezte sírósan. Nagyon rossz állapotban van .Kitört a nyaka. valószínűleg maradandó bénulás.elképzelhetetlen! Cynthiában majdnem megfogalmazódott a gondolat.tér. . Nyaktörés. és megmondom. mint látszik. Magát pedig nem tudta elképzelni ápolónőnek. nem biztos. és majd beleőrült a félelembe. . ha mozdulatlanul kell feküdnie egy ágyban? Cynthia agya eszeveszett kattogással őrölte. Londonban van. belső sérülések. hogy fog-ejárni ismét! Bili tolókocsiban . El is felejtettem mondani. Iszonyodna a holtig tartó tolókocsitól. hogy nem olyan súlyos a helyzet. mikor érkezem. gerincvelő-sérülés.Mi történt? . hogy túléli! De ha túl is éli. ha mind a négy végtagja megbénul? Vagy ha még ennél is rosszabb sorsra jut? Mi lesz. hogy oda ment. ha meghalna.Aput baleset érte. Másfél óra múlva telefonálok. Pár napja beszéltem vele New Yorkban. Most tolták 119 . . hogy messze áll a higgadtságtól. Mi lesz.Higgadt volt a hangja. amit a londoni nőtől hallott. Cynthia gombócot érzett a torkában. Olívia rohant hozzá.

szép arcú. és egyedül repülök. hogy elcsíphet egy délijáratot. magam fizetem a jegyet. anyu! . Csomagolnia kellett. Második éve tanult politikai tudományokat a Georgetown Egyetemen. ha Olíviát is magával vinné.Meg fog halni? . . . . és kiugrott az ágyból.meredt rá Olívia. és fel akarta hívni a légitársaságokat. szép alakú.Ha muszáj.Az bizony lehet . Bill nagyon rossz állapotban lehet. Abban reménykedett. Kitűnő tanuló volt és jó gyerek.mondta gyengéden.mondta Olívia.ki a műtőből. .Én megyek. amit tett. imádta őt. akit kicsi korában szó szerint istenített. . Még ma indulok Londonba. Noha kevés időt tölthetett az apjával. A hallottakból ítélve. Szemét elöntötték a könnyek. akivel ritkán fordult elő. hogy fölemelje a hangját. . szőke lány volt.De aput kemény fából faragták. és különben sem akarta felzaklatni a lányokat. Cynthia sokáig hallgatott. szerintem nektek maradnotok kellene mondta Cynthia. . de 120 .Lányok. vékony. Magas. Félrelökte a takarót.Veled megyek . Csak nehezítené a dolgát. és azóta is el volt ragadtatva mindentől. Még mindig fennáll az életveszély. Szerintem kiheveri.csattant föl Olívia. akivel jogosan büszkélkedett mindkét szülője.

mondta sírósan elcsukló hangon Olívia. már kicsi korában is.mondta Olívia. aki nem szívta mellre a dolgokat. Alacsony volt és szőke.megyek! . Mindig ő volt a higgadt. . .Kitört a nyaka. majdnem szakasztott mása a fiatal Cindynek. Jane szeme kerekre nyílt. és látta a nővére arcán.érdeklődött az álmos Jane. Nemrég töltötte be a tizenkilencet. Szilárdan állt a saját lábán. . és megsérült a gerince! Anyu most mondja. aki akkor támolygott be az ajtón. Leült az anyjuk ágyára. és zokogni kezdett.Mi van? . mint fordítva.Nem úgy hangzik . talán túloz. az alakja lélegzetelállító. Az anyjuk akkor már a légitársaságokat hívogatta. Jane volt a békeszerző. aki másokon se121 .Jól van? .Francba! . mint ő. hogy haragszik az anyjukra. .Nehezen tudott elképzelni egy beteg apát. Ásítva rogyott le az anyja ágyára. hogy talán sose fog járni többé! Most műtötték! Egy busz nekiment az autójának! . a praktikus. és az idén végezte első évét a New York Egyetemen.Jane magához szorította a nővérét. és ő volt az. Meghallotta a hangokat. Olívia sokkal túlfűtöttebb.Aput baleset érte . . magához ölelte a húgát.Mit pöröltök ilyen korán? Cynthia és az idősebb lánya folyton veszekedtek. akit mindig inkább ő vigasztalt.

Kiugrott az ágyból. Cindy kinyitotta a gardróbszekrényét.Mi is megyünk! .Az anyja legyintett. meg 122 . A telefonáló Cindy elé állt.Te meg menj csomagolni! . aki csak ült az ágyon és zokogott.Csinálok reggelit .Anyu utazik Londonba. hogy kilenckor kell indulniuk.Anyu. hogy változtasson az elhatározásán.Én is .Mikor indulunk? . . . Majd telefonálok. hogy jöjjetek. és azt rikoltotta: . .Van egy gép háromnegyed tizenkettő előtt öt perccel . üzleti osztályon. . . azután letette a kagylót. Most azonban annyira megijedt. Módosította a helyfoglalást háromra.szólt rá a nővérére. Az anyja tapasztalatból tudta.Szerintem meg maradnotok kellene. és én is megyek . hogy fölösleges vitatkoznia. .gített. és befogta a kagylót. nekijutott Cindy hideg értelme.közölte Jane. és figyelmeztette a lányokat. de Jane nem engedett abból.Vagy veled utazunk. hogy tudassa döntését az anyjával.közölte Jane sziklaszilárdan. hogy Bill repülőgépe visszajöjjön értük Newyorkba. tehát két órájuk van öltözködésre és csomagolásra. . Olíviát rá lehetett beszélni. és levett a polcról egy bőröndöt.ajánlkozott Jane.felelte Cindy. amit a fejébe vett. Azt sincs idejük megvárni.mondta Olívia a könnyein át. hogy majdnem sírva fakadt. . ha úgy látomjónak. vagy nélküled .

Azt nem közölte Jane-nel. Cynthia azon töprengett. hogy a limuzinját legázolta egy busz. és megtörülte a szemét. mire kiszabadíthatták az autóból. pólókat. a józannak is küzdenie kellett a hidegvéréért.kérdezte Jane. szívem.Apád erős. és közben egyfolytában a következményeken rágódott. hogy még a saját érzéseiben sem biztos. De még él.fogja úszni? . Nadrágokat. Az életének több mint a felét 123 . Ám ezt nem akarta elmondani a lányoknak.Nem tudom. Annyit tudok. . . nagyon stramm. Még neki. mit kívánjon a férjének. hogy az intenzív osztály recepciósa szerint Bill kétszer is majdnem meghalt. Legyünk hálásak. Egyelőre túl korai bármit is mondani.Hogy történt? .kérdezte halkan. Arról meg volt győződve.Nem tudom. amikor az anyja megfordult. . és zavaros tekintettel nézett rá. és kibírta a műtétet is. tizenegyen haltak meg. mennyire súlyos az állapota. pulóvereket dobált a bőröndbe. mint a nyomorékságot. mit csomagoljon. . A fehérnemű és a cipők csomagolása közben döbbent rá. minden attól függ. Jane kiment. hogy apád nincs közöttük. hogy Bill inkább a halált választaná. . egészséges ember. Maga se tudta. és két órába telt. Ilyenkor ez előny. Rettenetes baleset lehetett.

Kevéssel kilenc után elindultak a repülőtérre. hogy Bill meghalhat. és több mint harminc éve a férje. a házasságból régen kialudt a láng. legalább a barátság még megvan. Hirtelen csak a fiatalságukra tudott gondolni. A lányok épphogy megfésülködtek. de ha semmi más nem maradt. de senki sem evett egy falatot sem. hogy valószínűleg nemigen fognak eljárkálni a kórházból. Harminc év pörgött le a szeme előtt. Ez a körülmény megváltoztatott mindent. és egyiküket sem izgatta a külseje. Cynthia úgy okoskodott. Bili a lányai apja. ők pedig bámultak ki az ablakon.töltötte ezzel az emberrel. Cynthia vezetett. és megeredtek a könnyei. Mindhárman farmert. hogy milyen őrülten szerelmes volt Billbe. egyszer kétszer fontolgatta a válást. a lányok csendesen gubbasztottak a hátsó űlésen. Csak Billre tudtak gondolni. arra. Állt a forró víz alatt. ám az egyetlenegyszer sem jutott eszébe. miközben bement a fürdőszobába. pólót. aki talán soha többé nem fog járni. akibe már nem volt szerelmes. és milyen boldogok voltak mint ifjú házasok. Nike edzőcipőt viseltek. Voltak más férfiak. és mélyen elmerültek gondolataikba. Anyjuk egyetlen szót sem szólt. és alig volt poggyászuk. Billre gondolt. és megnyitotta a zuhanyt. aki most egy londoni kórházban harcol 124 . Jane készített reggelit.

Még mindig eszméletlen volt a sokktól. a sebészek azt is tudták. Olyan rossz állapotban voltak.az életéért. A szíve szabálytalanul vert. De az elektro-enkefalogram legalább annyit megállapított. Bili alig valamivel voltjobb állapotban. Eszméletlenűl feküdt egy mozgatható táblán. Ő sem tért még magához a kómából. A londoni kórházban semmi sem változott. Monitorok vették körül őket. Kevéssel az előtt. a veséje bármelyik percben felmondhatta a szolgálatot. szegecselt-pántolt acélgallérba illesztették. nyakát kínzóeszközre emlékeztető. 125 . hogy ha a páciens túléli. az érzéstelenítőktől és a fájdalomcsillapítóktól. Az orvosok úgyszólván bizonyosra vették. hogy felszállt a gépük. külön csoport vigyázott rájuk. hogy az agyban kisebb mértékű ödéma lépett föl. gerincét vaslemezzel merevítették. Gordon Forrester is elindult a Charles de Gaulle repülőtérről. Isabelle délután háromkor belázasodott. melyik sérülése okozza a magas lázat. Nem lehetett tudni. hogy működik az agy. Elég nehezen hihetőnek tűnt. nem kell tartani maradandó agy károsodástól. hogy nem egészen egy óra múlva kiszálljon a Heathrow-n. hogy nem tehették be őket a kórterembe. Bili és Isabelle elkülönítve feküdt az intenzív osztályon. hogy életben marad.

csak a nemzetiségüket és a legközelebbi hozzátartozójuk nevét ismerték. Katherine szerint nagyon flegma volt. hogy Isabelle-t ismét megoperálják. . Az orvos kevéssel hat után megérkezett. Az ő túlélése sokkal kétségesebb volt. mint az élet és a halál mezsgyéjén egyensúlyozó Isabelle-é. mint a férfié. Bilinek legalább az életjelei jók voltak. . Most csak páciensek voltak. . hogy üzlettársak voltak-e. mert csökkenteni kellett az agyra nehezedő nyomást.Munkatársnője bólintott.Szegény ember! Kész lidércnyomás egy ilyen telefon! . és komoran úgy dön126 . vagy csak barátok. hogy Isabelle-hezjön-e valaki. mikor jön. de az nem mondta.Nem tudom. Az egyik ápolónő megkérdezte.A családja éjfél körül érkezik az Államokból mondta a hatórás műszakváltáskor az egyik ápolónő.A felesége telefonált a repülőgépről. Fogalmuk sem volt a kapcsolatuk természetéről. Szó volt róla. reggel telefonáltak Párizsba a férjének. Minden percben várták a sebész döntését.jobbak.sajnálkozott Bill egyik ápolónője. . ellenőrizte a monitorokat. Nyilván a sokktól. Már útban vannak. . akik az életükért küzdöttek az intenzív osztályon. Azt hiszem. meg hogy mi történt a baleset óta. és igazított az egyik monitoron.Vajon vannak gyerekeik? ..Szinte semmit se tudtak a sebesültekről.

hogy ránézett. nem ment közelebb. Három ápolónő állt mellette. Csendesen bejött az intenzív osztályra. Az volt a véleménye. a másik a monitorokat ellenőrizte. hogy várnak. hogy vezesse Gordont Isabelle szobájába. egy összeroncsolt húsdarab. Irtózáson kívül semmit sem érzett a felesége iránt. hogy a páciens nem bírna ki egy újabb műtétet. amely semmit sem jelentett Gordonnak. Egész nap erre a percre készítette magát. és megkérte az arra járó ápolónőt. a feje és a sérült karja szinte eltűnt a hatalmas pólya alatt. Egyetlen szót sem szólt. amely ép maradt. a harmadik Isabelle pupillareflexét vizsgálta. drótok és csövek lógtak a kötései alól. Az egyik az infúziós palackot cserélte. az egyetlen testrészéről. Oktalanság lenne ismét sokkolni a szervezetét. Csak halálsápadt arcáról lehetett felismerni. Elmúlt hét óra. bólintott. de a valóság minden várakozását felülmúlta. Az fölnézett. monitorok vették körül. A sebész éppen távozott. az egyik 127 . A felhős arcú Gordon szó nélkül követte a nővért. amikor megérkezett Gordon. csak egy üres tok. Gordon már attól rosszul lett.tött. már ha egyáltalán életben marad. és bemutatkozott a recepciósnak. Számított rá. Isabelle szinte nem is volt több egy felismerhetetlen húsdarabnál. Ez itt már nem is Isabelle volt. hogy nagyon rossz állapotban találja a feleségét.

mit mondjon.És ha nem operálják meg? Akkor bekövetkezik az agykárosodás? . . akkor minden orvosi erőfeszítés fölösleges komédia. Isabelle-t látni annyi volt. Gordon mindenképpen meg akarta akadályozni. mint hogy Isabelle működésképtelen aggyal vagy akár nyomorékon vegetáljon. és akármennyire megromlott a házasságuk.Hogy van? . Mit várnak tőle? Vesse magát térdre az ágy lábánál. Újabb műtétet terveztek. Kínosan feszélyezte. a gyerekeiknek pedigjó anyja.kérdezte rekedten. okos. Várni akar Azt mondta. hogy közönsége támadt. tízkor visszajön. Ezt meg akarta mondani a sebésznek. Nem akarta.El se tudott képzelni szörnyűbb dolgot.ápolónőnek kellett megszólítania. neki akkor is jó felesége volt. hogy a gyerekei így emlékezzenek az anyjukra. tehetséges. .Lázas. hogy csökkentsék az agynyomást. aki volt. Most ment el az orvos.Mr Forrester? . . Gordon rettegett. de nem tudta.A férfi bólintott. hogy élő hullaként feküdjön egy ágyban? Elképzelni is förtelmes. csókolja a felesége kezét. mintha a halál angyalát nézné. . de a sebész szerint a felesége szervezete nem bírná ki az igénybevételt. Ha nem az lesz. és ő sem akart ezzel élni. 128 . hogy ez bekövetkezzék. megköszörülte a torkát. érintse meg az arcát? Nem bírt közelebb lépni. Azért mentsék meg. Gyönyörű volt.

Isabelle olyan szép volt. két munkatársnőjére hagyva Isabelle-t. amit Gordon többé-kevésbé eddig is tudott. A nővér azt gondolta. Az ő meglátása szerint hosszú várako129 . és megfigyelik.Amilyen állapotban Isabelle volt. . hogy itt van . bár ezt inkább elkerülnék.Ezt most még nem mondhatjuk meg. Nagyon feszélyezte Gordon Forrester. nemhogy hónapokat. Mr. ám a férfi. aki Párizsból jött ide. . . hogy Isabelle rendkívül súlyos állapotban van. Gordon kilépett a szobából. Az ápolónő még sohasem találkozott ilyen rideg emberrel. ha egy mód van rá. hogy jobban hasonlít futó ismerősre vagy távoli rokonra. megerősítette. mint várnak. Nem tehetnek mást. de még órákat sem adhattak neki. akivel beszélhetnék? . olyan szívfájdítóan fiatal. Megtartja az érzelmeit magának.kérdezte Gordon különösebb megrendülés nélkül. de még korai lenne következtetést levonni.. akit a kötelességtudat hozott a kórházba. mintha semmit sem érezne a felesége iránt. hogy szó van újabb műtétről. és elismerte. Mondta. és kisurrant a folyosóra. várva valakire.Van itt orvos. akivel beszélni lehet. Az enkefalogramok biztatók. Tíz perc múlva megjelent egy fiatal sebész.felelte az ápolónő.Értesítem az ügyeletes sebészt. és lassan ballagott a folyosón. Forrester. hogyan reagál a szervezet a traumára.

amiben Gordon nem talált semmi kivetnivalót.Nem tudja véletlenül. Forrester eddig kibírta. Forrester .Tudjuk a nevét.zásra kell berendezkedniük.Az is kész csoda. a felesége azért jött Londonba. . Mindenesetre az bátorító. Még valaki ült a limuzinban. főleg éjszaka? Ő úgy tudta. de ugyanolyan súlyos sérüléseket szenvedett. . Az arca semmit sem árult el.Valami baljós érzés borzongatta végig Gordont. Mit keresett Isabelle egy limuzinban egy idegen férfival. Ő is túlélte. amerikai. . hogy megnézze a Tate kiállítását meg még néhány múzeumot és galériát. . William Robinsonnak hívják. hogy Mrs. Ez nagyon különös.Őszintén sajnálom.mondta végül. Hirtelen megütötte a fülét valami. . a helyszínen.Nem ön említett több túlélőt? . Másfajta. .kérdezte hanyagul. Az állapota ugyancsak életveszélyes. bár nincs jobb állapotban. hogy túléltek ekkora balesetet. de ezenkívül úgyszólván semmit. Ez ellentmondott annak.Gordon bólogatott. .értetlenkedett Gordon. hogy ki volt az? . de ez az egyetlen reményük. amit ő tudott. Mr.De igen.Igen. akárcsak a buszvezető és még kilenc utas.Azt hittem. meghalt. a sofőr meghalt. . . Azt hi130 . mint az ön felesége. .

Estére várják őket.Gordon úgy bólogatott. mintha régi barátairól lenne szó. Kitört a nyaka.Nem tudjuk.kérdezte. a feleségemnekjutott a neheze -vélte Gordon. Tudta. Vajon ugyanarról van szó? Évekkel ezelőtt találkozott egy William Robinson nevű emberrel.Egyelőre korai lenne megmondani. bár egy se olyan súlyos. Lehet. amikor őt és Robinsont bemutatták egymásnak. Egy darabig forgatta az agyában a nevet.Meg fogja bénítani Robinsont a gerincsérülés? . A felesége úgyszólván ki se mozdul hazulról. aggódása mögé rejtve ki nem mondott kérdéseit. . mi köze ennek az embernek Isabelle-hez. . hogy ez a Robinson régi barátja az Államok párizsi nagykövetének. hogy csak a baleseti trauma miatt. Belső zúzódásokat is szenvedett. . a politikai élet egyik fontos szereplőjével. de lehet összetettebb oka.szem. .Fel fog gyógyulni Robinson? . Még mindig eszméletlen. Ám azt fel nem foghatta. Ismerik egymást egyáltalán? Már nem emlékezett. hogy került össze Robinsonnal.Úgy veszem észre. a gerincvelő felső szakasza megsérült. vele volt-e Isabelle a követségen. a családja éppen útban van Angliába. ami kapcsolatban áll a nyakcsigolya törésé131 . mint az ön feleségéé. . és egyszer csak bekattant. Rejtély. a műtét óta nem tért magához.

amikor a szállodából távozóban megosztotta Robinsonnal a limuzint? De mit keresett Isabelle az utcán ilyen kései órán? Honnan jöttek? Hová mentek? Hol voltak? Miért voltak együtt? Egyáltalán ismerték egymást? Csak úgy összefutottak? Kérdések és lehetőségek ezrei tolongtak az agyában. Gordon sietve megrázta a fejét. Ő is kritikus állapotban van. . a felesége mellett? . és most már sohasem lehet megtudni az okát. . és nem is kaphat.Gordonnak az jutott eszébe. Mégis együtt ült egy limuzinban egy másik férfival. miközben az orvos magyarázatát hallgatta. hogy bárki is megtudná róluk. hajnali kettőkor. Iszonyodott a betegszobáktól. hogy csak véletlen? Hátha vannak Isabelle-nek lánykori barátai Londonban. vagy akár titokban találkozgat egy férfival. feltétlenül meg volt győződve róla. . a beteg emberektől. Azt hitte. a kórházaktól. mi hasz132 . aki házasságtörő viszonyt folytat. Lehet. hogy a felesége és Robinson talán meg is halhat. ő pedig nem kapott választ. nem tudom. anélkül. akiket ő nem ismer? Talán hozzájuk ment látogatóba. ha a felesége és Robinson meghal.vel.Nem akarná itt tölteni az éjszakát a kórházban.Mivel nincs eszméletén. Baljósan emlékeztették az anyjára.jól ismeri Isabelle-t. Nem az a fajta asszony. miért voltak együtt éjszaka.érdeklődött a fiatal orvos.

mégse bírta rászánni magát. bár mérhetetlenűl megkönnyebbült. a betegeket. Csak hátráltatnám a munkát. majd elindult a folyosón. A szállodámban maradok. Gordon gyűlölte a kórházakat. Leintett egy taxit. amelyet a feleségemre fordítottak . Ez sokkal ésszerűbb megoldás.Elmenet majd be nézek hozzá egy pillanatra. még csak közel se lépett Isabelle ágyához. Egyszerűen tűrhetetlennek tartotta a testi nyomorúságot. egyszer sem csókolta meg. és megadta a Claridges címét. Hálás vagyok a sok időért és erőfeszítésért. hogy odalépjen hozzá. Még mindig nem mutatkozott javulás. és nincs kedve visszatérni a felesége szobájába. és távozott. aztán szó nélkül sarkon fordult. . Isabelle-t ezúttal öten állták körül. a Claridges-ben felhívhatnak. ha változás következne be. . megelégedett egyetlen kurta pillantással. és felállt. amikor ismét az utcán állhatott. Ezért esett nehezére elviselni a fiát.nomat vennék itt. Maga is rosszul érezte magát kissé. Sajnálta Isabelle-t.mondta szertartásosan. a nyomorékságot. Akkor lélegzett csak föl. és akár a 133 . hogy elszabadulhatott az intenzív osztályról. Egyszer sem érintette meg a feleségét. Látszott rajta. Gordon meg se próbált bemenni a szobába. hogy rettentő kínosan érzi magát a kórházban.Ismételten köszönetet mondott az orvosnak.

egy-két nap múlva ismét Párizsban akart lenni. akiről nehéz elhinni. hogy elveszítheti az asszonyt. aki szintén nem válaszolhat Gordon kérdéseire. Egyedül ő ismeri a megfejtést. és még nagyobb szerencse volna. vagy az asszonnyal. amikor a taxi megállt a Claridges előtt. gondolta. Ezt a sorsot nem kívánja Isabelle-nek. A portás elvette tőle az útitáskát. vagy nem következik be javulás az állapotában. Ezt persze csak Isabelle tudná megmondani. ahonnan akkor tér csak vissza Londonba. Gordon csak néhány inget és fehérneműt hozott. A fiatal sebész megmondta. hogy felmérje a helyzetet. hogy eszméletlen volt. hogy azonos azzal a fiatal lánnyal. aki a felesége volt húsz éven át. mozdulatlanul feküdt a kórházi ágyon. mikor megtört testtel. ha Isabelle netán meghal. Azért jött. akit eljegyzett. Még szerencse. na meg persze Bill. ha nem kellene agykárosodottként élnie. Máris mintha távozott volna belőle a lélek. De minden sajnálata ellenére sem esett kétségbe.kezét is megérintse. Nem rettegett. mert nem akart sokáig maradni. Élettelen bábunak tűnt. hogy az asszony hetekig vagy akár hónapokig fekhet kómá134 . Idegen volt a számára most. mint hogy mit keresett Isabelle egy limuzinban Bill Robinsonnal? Még akkor is ezen rágódott. Gordont semmi más nem érdekelte. ha kell.

Nem túljól. és megkéri.. Mr. Fogalmunk sem volt róla. uram? . hogy kénytelen lesz. Fel kell készítenie Sophie-t arra az eshetőségre. ilyen bájos asszonnyal..Micsoda rettenetes baleset! Borzasztóan sajnáljuk. mint sajnálkozást és kéz135 . . . hogy Isabelle meghal.ban.kérdezte az igazgatóhelyettes. kezdte azt hinni. . ha felhívja Sophie-t Portugáliában. de azok után.Gordon úgy döntött. .. perceken át. és a bankban is intézni kellett az ügyeket. Gordon semmi esetre sem tölthetett Londonban ennyi időt. és egyetértett minden szóval. Megvolt a maga dolga.Hogy van most.Szúrósan nézett a fiatalemberre. Robinson is súlyosan megsérült.Hallom. de most se kapott mást. most már neki kellett felügyelnie Teddyre. most kipuhatolja. akkor mégis az lesz a legjobb. Megállt a recepciós pultnál. kérte Isabelle kulcsát. Ha muszáj. Legalább az öccsére vigyázhatna. jöjjön haza. Hogy ilyen szörnyűség történjen.. . mire azonnal előjött egy irodából az egyik igazgatóhelyettes. de ha sokáig kényszerül erre. . mondta.És mondta. és őszinte együttérzéséről biztosította Gordont... Rettegett felhívni a lányát. ingázhat London és Párizs között. amit ma este látott. Gordon pedig bólogatott. . amíg nem telefonált a rendőrség. mit tudnak mások.

mint bizonyára tudja.bólogatott az igazgatóhelyettes. Robinsonnak a Mark's Clubban.érdeklődött Gordon. bizonyára itt találkozhattak. teázás közben. bár úgy rémlik.De a portás azt mondta.Micsoda balszerencse. . . ha óhajtja. mint Robinson. . Ez a másik portás ma szabadnapos. Sajnos. Gordon a megfelelő szavakat kereste. amelyekkel kielégítheti a kíváncsiságát.Mr. telefonálok a Mark's Clubba.Mindössze ennyit mondott a fiatal igazgatóhelyettes. . miért ült Isabelle ugyanabban a limuzinban.tördelést a végtelenségig. tőlük ritkán kér bármit is. nem tudja-e. .Mi is hallottuk! . de a fiatalember megrázta a fejét. Esetleg. Nem volt könnyű. hogy épp abban a limuzinban ültek -jegyezte meg hanyagul. . Robinson mindig maga intézi a helyfoglalásait a városban. ha bejön. hová mentek tegnap? . de megkérdezhetem.Megkérdezhetem a portást. legföljebb kocsit bérel. mintha csak a baleset körülményeit firtatná. hogy Mr. Egyik legjobb munkatársunk volt. foglalt-e asztalt nekik valahol. Kínos lett volna rákérdezni. Mintha tegnap délután láttam is volna őket az előcsarnokban. a másik portás mintha foglalt volna asztalt Mr. . ír em136 . Robinson régi barátom. a sofőr is meghalt.Nem tudja.Bizonyára .

Ha nem Isabelle-ről lenne szó. A ruháit szép rendben beakasztgatta a faliszekrénybe. a Harry's Bar emblémá137 . Talán művészkörökből ismerik egymást. ám hajnali kettőkor kocsikázni egy férfival egyáltalán nem az. ártalmatlan magyarázat. a felesége négy fiúval maradt özvegyen. olyan sejtelme támadt. Még akkor is ezen rágódott. rögtön adódna a kézenfekvő következtetés. és a teázás az előcsarnokban valóban ártatlan foglalkozás. amit az igazgatóhelyettes mesélt az előcsarnokban teázó Robinsonról és Isabelle-ről. amikor belépett a felesége szobájába. A pongyolája egy kampón lógott a fürdőszoba ajtaján. hogy Isabelle már meg is halt. és ahogy körülnézett. A kézmosókagyló melletti asztalon hevertek a kozmetikumai. Rettenetes tragédia! -jegyezte meg letörten. Mellettük egy gyufásdoboz hevert. mit akart Bill Robinson az ő feleségétől. amilyen naív és ártatlan.ber. Nem értette. Nem tetszett neki a dolog. Baljós érzés rohanta meg. elvette a kulcsot. Gordon köszönetet mondott. de így még mindig létezhet valamilyen bolondos. az asztalon kötegbe rakta a múzeumok és galériák brosúráit és füzeteit. mintha az asszony csak az imént távozott volna innen. vagy Robinson csak úgy fölszedte Isabelle-t? Az asszony. képes összebarátkozni egy ilyen alakkal. és fölment a lifttel az emeletre. Azon töprengett.

nagy árat fizettek érte. de nem talált se férfiruhát. és ekkor az idegeiben szikrát vetett a harag. ami a férjével történt. se üzenetet. mint ő remélte. azután csengetett a szobapincérnek. 138 . se virágcsokrot névjeggyel. se levelet. Alig várta. Minden valószínűség szerint nem mentek tovább az ártatlan flörtnél. Ennek ellenére Gordon sehogy se tudta kiverni a fejéből. körülnézett. csak két gyufásdobozt két divatos szórakozóhelyről. mert Isabelle nem cigarettázik. ami azért különös. Robinson talán csak kikezdett vele. A lányok aludtak utazás közben. hogy láthassa. ám Cynthia majdnem egész idő alatt éberen bámult ki az ablakon. mint a Harry's Bar? Vagy a Mark's Club? A Harry's Bar gyufásdoboza mellett megpillantotta az Annabelsét.jával. Talán az este Bill Robinsonnal nem is volt olyan ártatlan. És mi az ördögöt keresne egy ilyen helyen. Ezeken a helyeken is Robinsonnal járt az asszony? Bizonyítékokat keresve nézett körül a szobában. hogy milyen kapcsolat fűzte a feleségét Bill Robinsonhoz. Talán emlékbe tette el őket Isabelle. és akármi történt is azon az éjszakán. neki meg tetszett a dolog. Amikor Cynthia Robinson és a lányai leszálltak a gépről. leült. Volt kapcsolatuk egyáltalán? Zsebre vágta a két gyufásdobozt. Csak most kezdte felfogni. Londonban fél tizenkettő volt. és rendelt egy pohár italt.

de Cynthiát még ez sem készítette föl teljesen a látványra. és a nyakcsigolya sérülése is aggodalomra ad okot.Ha lesz egy kis szerencséjük. Leült Cindyvel a folyosón. Ápolónők figyelték. tele volt varratokkal. Ugyanaz a fiatal sebész volt. Cindy ennyiben reménykedhetett. amelyet a Claridges-ből küldtek értük. és egyenesen a kórházba mentek a kocsival. épp akkor vettek föl négy baleseti sérültet. monitorok csipogtak. Félóra alatt átestek a vámon. és Bill olyan halálosan sápadt volt. vágásokkal. és részletesen beszámolt neki és a lányoknak. de csak talán nem lesznek maradandó következményei a nyak és a hátgerinc sérüléseinek. Ő nagyon értett az ilyesmihez. amely nyomja a sérült idegeket. Cindy megkövülten meredt rá. 139 . A hátgerincben ödéma lépett fel. és nem tapasztalhatójavulás. aki korábban Gordonnal beszélt. akit kifaggathatott Bill állapotáról. talán felébred a kómából. és talán. mire a kórházba érnek. Cynthia ennek ellenére talált embert. hogy Bill még mindig kómában fekszik. Megállított egy orvost. hogy mindkét lány elsírta magát a láttán. zúzódásokkal és kék foltokkal. de az intenzív osztályon még ilyenkor is zajlott az élet. Hajnali egykor érkeztek. Nagyon komor volt az összkép. aki éppen Bill szobájába sietett. Bilit valami borzalmas nyaktekercsbe és fűzőbe préselték.

Könnyek szöktek a szemébe.Szia. mennyire sérült. ha lenyomorodik. amikor a felesége lett.és egyszer csak megrohanták az érzések. Bili csupasz felsőteste tele volt drótozva. akibe egyetemistaként beleszeretett. amikor megmondta. hangtalanul sírt egy sarokban. Jane és Olívia egymást átölelve. nem akarja elve140 .súgta az asszony . de olyan volt. és emlékek ezrei száguldottak át az agyán. és már nem a törött csontok és tünetcsoportok halmazát látta. hogyan tudnak visszazökkenni a kerékvágásba. Az egyik ápolónő igazított a lélegeztetőkészüléken. Most tudatosodott benne. hogy hírét vette a balesetnek. Förtelmes fertőtlenítőszag volt a szobában. a nap. mire az asszonyt annyira elfogta a sírás. El sem tudta képzelni. Minden erejére szüksége volt.Újra lánynak érezte magát. bébi . Megérintette Bill kezét. hogy állapotos. és az életük örökre megváltozott. . Cindy! . amelyeket azóta fojtott magába. ahogy nézte a férfit. mert a lányoknak kell valaki. akire támaszkodhatnak. hogy fegyelmezni tudja magát.Én vagyok az. mintha nem is élne. milyen reménytelen a férje állapota. Cindy lassan az ágyhoz lépett. hogy le se bírt hajolni egy csókra. hogy neki akkor is kell Bill. Hirtelen rádöbbent. és akkor Bill most itt fekszik. Mennyi emlék és pillanat. amikor megismerte. nem érdekes. hanem azt a fiút.

Látta. rábízhatja-e a férjét a kórházi személyzetre. Mrs. mit csinálnak vele. Robinson .torkolta le Cindy. pihenjenek egy kicsit. édes! . aki Billtjött megvizsgálni. Nem azért repült Connecticutból idáig. hogy ez olyan 141 .Azt sose lehet tudni! . aki tűrte volna. nem maradhatnék itt vele? . akik kómában is értik. . azt javasolta.kérdezte Cindy. és még két órán át maradt mellette a lányokkal. prímán gondot viselnek rá. . . Bár igaz. Különben is. hogy a Claridges-ben ücsörögjön.Nem hallhatja.mondta gyengéden az egyik ápolónő. ha bármilyen változás következne be mondta az orvos határozottan.Mit gondol.Nyisd ki a szemed! Itt vannak a lányok. amennyire ő megítélheti. hány szor hallani emberekről. Bili állapotában különben sem következett be változás. Beszélni akarnak veled. Egyébként se tudta. .Szerintem vissza kellene menniük a szállodába. most meg különösen nem óhajtotta hallani az ápolónő véleményét. Telefonálunk.szíteni! Évek óta először tudatosodott benne. hogy vitatkozzanak vele. Legjobb kedvében se volt az az asszony. ami körülöttük elhangzik? Tehát tovább beszélt a férjéhez. . hogy még mindig szereti a férjét. míg végül egy orvos.Szeretlek! . és majd reggeljöjjenek vissza. Látni akarta.hajtogatta.

mert hirtelen megrohanta a rémület. tehát nem talált benne semmi különöset. . egy másik az Annabelstől. .Megígérem. és úgy tervezte. Idegtépő nap volt ez mindenkinek. az asztalokon mindenféle papír hevert. és a lányokat még Cindynél isjobban meg142 . hogy elveszíti a férjét.asszony. ennél kevesebbel nem éri be. akinek egyenes beszéd kell. hogy ő meg Bill szobájában alszik. Itt volt Bill aktatáskája. Amikor kinyitotta az ajtót a kapott kulccsal. hogy telefonálunk. hogy jól vannak-e. Átszólt telefonon a lányoknak. A sofőr még mindig várta őket. de akkor már hajnali négy volt. Mióta van ideje Billnek múzeumba járni? Volt vagy fél tucat American Express-számla. hogy a férje. az egyik a Harry's Bartól. mikor magára öltötte Bill pizsamáját. Cindy szobát foglaltatott a lányoknak. ha Londonban tartózkodik. nem szépítgetés és köntörfalazás. Mindketten sírtak. Cindy azonban tudta. ezekre a helyekre szokott járni a barátaival és üzletfeleivel. ugyanaz a balsejtelem rohanta meg. Betolakodónak érezte magát. Ez különös. és volt egy köteg múzeumi prospektus. Cynthia és a lányok rettenetesen elfáradtak.Még fél óráig kellett győzködnie Cindyt. mert mindent tudni akar. mire rávehette a távozásra. Megint elsírta magát. mint az Isabelle szobájába lépő Gordont.

mire visszatért Bill szobájába. hogy bemenjen a kórházba. Nehéz volt még ezek után is kapaszkodni a reménybe. mire sikerült elaludnia.rémítette az. majdnem öt óra volt. Lement a földszintre a várakozó autóhoz. és átment a szobájukba. Nem bírta kiverni fejéből a lányok sírását. 143 . aki út közben ugyancsak a balesetről beszélt. hogy Bill állapota változatlan. Sajnálkozott Cynthiának. amit a kórházban láttak. és kevéssel déli tizenkettő előtt teljesen készen állt. ezért csak egy üzenetet hagyott nekik. és megadta a címet a sofőrnek. de a beteg még mindig öntudatlan. felöltözött. Megtudta. Hat óra volt. amelynek még mindig olyan szaga volt. Nagyon nem akarta fölkelteni a lányokat. Délelőtt tizenegy óra volt. ő pedig szépen megköszönte. Az egyik legjobb barátja volt az a sofőr. mint akit egész éjszaka ólmosbottal vertek. rögtön telefonált a kórházba. Bili roncs volt. hogy majd a kórházból megtelefonálja. aki meghalt. ezért fürdőköpenyt vett Bill pizsamájára. Fél óráig maradt náluk. Megfürdött. hogy ilyen nagy baj történt a férjével. Cindy úgy érezte magát. Az életjelek kissé stabilizálódtak. Lefeküdt és sírt a párnába. csak hogy megölelgesse és megnyugtassa őket. hogy van az apjuk. mint Billnek. csaknem halott. Amikor késő délelőtt felébredt.

amint kilép a Bill szobájával átellenes helyiségből. Mintha rettenetesen feszélyezte volna az intenzív osztály. hogy Cynthia még megjegyzést is tett rá az egyik ápolónőnek. Volt valami különös ebben az emberben. Cinthia eltűnődött. valahol Bill szobájának tájékán. amikor visszatért Bill 144 . ami rögtön felkeltette Cindy figyelmét. mi fog történni valakijével. Nem találta a helyét. aki súlyosan beteg. mint hajnalban. majd eltűnt. mintha a férfi mélységesen meg lenne sértve. Ezután végképp eltűnt. Később látta. Ahogy ott ült. hogy mit kereshet itt ez az ember. és olyan arisztokratikus. hogy az ismeretlen is ugyanúgy a várakozás csapdájában vergődik. elegáns jelenség volt.A kórházban nagyjából ugyanaz fogadta. Továbbment a folyosón. olyannyira. hátha meglátja a férje valamelyik orvosát. A férfi szája komor vonallá keskenyedett. és kissé riadt volt az arcuk. A férfi megállt a pultnál. ám Cynthiának az volt a benyomása. mint ő. kitűnően szabott öltönyben. amiért kénytelen itt lenni. Magas. zavartan és félszegen viselkedett. parancsoló gőg áradt belőle. beszélt valamit az ápolónőkkel. Cynthia ellenállást és haragot érzett benne. akik a fejüket rázták. egyszer csak arra ment egy férfi. visszafelé indul. Egy darabig beszélt Billhez. várja. hogy beszéljen az egyik orvossal a folyosón. aztán letelepedett a várószobában.

hogy még kevesebb reményt mernek fűzni a feleségééhez. telefonált a bankba.Mama tegnapra ígérte. A rengeteg sérülés fölemésztette az asszony erejét. hogy Londonban tölti a hétvégét. Az orvosok úgy döntöttek. mert a mamával marad Londonban. hogy jön . de a fiú egyáltalán nem döbbent meg a nyerseségén. . közölte a titkárnőjével.szobájába. Se a gyereknek.mondta Teddi csalódottan.förmedt rá Gordon. hogy Isabelle állapota roszszabbodott. mert a szervezete bizonyosan nem bírna ki egy újabb megrázkódtatást.Mert dolga van! . és ő mind mélyebbre süllyedt a kómába. 145 . Gordon visszatért a szállodába. miért. . és Gordonnal épp az imént közölték. de nem indokolta. hogy megkérdezze az ápolónőktől. azután felhívta a házát. Merőben ismeretlen érzés volt. Azt mondta a fiúnak. Az apja sohase mutatott iránta egy szemernyi türelmet vagy érdeklődést. hogy nem megy haza a hétvégére. se az ápolónőknek nem tett említést Isabelle állapotáról.Akkor miért marad? . hogy nem operálják meg még egyszer. Cynthia nem tudhatta. Hirtelen ólomsúllyal nehezedett rá a fiávaljáró felelősség. és egyáltalán nem örült a nyakába szakadt új tehernek. milyen állapotban van Teddy.

. hogy szeretem . akkor inkább ne lássa Sophie.kérte Teddy. és csakis a kezelőorvos jelenlétében. Valamivel később visszament a kórházba.Mondd meg mamának. hogy nem nyeri vissza az eszméletét. Látni akarta. . és most igazán nem tudta mivel magyarázni a fiúnak. mint az igazságot. Idegei pattanásig feszültek. hogy miért nem telefonált neki az anyja. Nem szeretett hazudni. Hazudott. és figyelte.Halk panasz bujkált a hangjában. Most velem van dolga. Megmondod majd neki. Cynthia Robinsonnal ellentétben.. Mi értelme rémítgetni a gyerekeket? Ha Isabelle úgy hal meg. ott álldogált elgyötört képpel. Behúzódott a szoba legtávolabbi sarkába. mi történt Isabelle-lel. ha lesz ideje. 146 . Gordon személyesen akarta felvilágosítani. de mi mást tehetett volna? Most sokkal kíméletesebbnek érezte a hazugságot. hogyan alakulnak a dolgok. Nem élvezte ezt a beszélgetést. hogy meghallja az igazságot. főleg ilyen távolságból. Sophie-nak sem telefonált.Nem hívott fel. de azt sem akarta megmondani a fiának. Gordon reggel döntött így. ami még jobban felbőszítette Gordont.Majd hív. hogy megnézze a feleségét. ő nem lépett oda a feleségéhez. Gordon sietve lerázta. hogy telefonáljon? . Teddy túl gyenge ahhoz. mi mindent csinálnak az asszonnyal.

ahol Olívia és Jane üldögélt. Nem volt hová mennie. ha változás történne. Gordon olyan siralmas arcot vágott. kezet nyújtott. . . sápadtnak látszott. Ekkor az ismeretlen asszony.kérdezte szelíden az egyik ápolónő.felelte Gordon érdesen. hogy indul a szállodába. nem! .Őszintén sajnálom a feleségét . éppen azt fontolgatta.Nem szeretné. ott keressenek. Nem óhajtott az intenzív osztály várótermében barátkozni. hogy még Billnél is rosszabb állapotban van.nem szólt hozzá. akiről csak annyit tudott. egyszer sem érintette meg. . hogy megnézze a lányait. hogy a nővér egészen megsajnálta. Gordon nagy meglepetésére.Köszönöm . és valamivel leöntötte a pólóját. Gordonnak fogalma sem volt. amikor Cynthia rámosolygott. . . Kint leszek a váróban. 147 . mikor Cindy megszólította. Nem is érdekelte. ki ez a három nő. és bemutatkozott.mondta. Megbénította az undor. ha egy kis időre egyedül hagynánk a feleségével? . Egészen meghökkent. de Isabelle szobájának iszonyatából sem kért. . mit mondok. leszámítva a Claridges-t.vágta rá Gordon.Azzal kimenekült a váróba. Egy idő után Cynthia is visszajött. Az ápolónőktől hallott Isabelle-ről. Az asszony fáradtnak.Úgyse hallaná. de a szemében együttérzés csillogott.Köszönöm.

mintha a busz őt gázolta volna el.Az asszonynak olyan lett a tekintete.Cynthia Robinson vagyok .nyögte ki végül. hogy amerikai. rabul estek a reménytelenség csapdájában. Cynthia szólni sem tudott. . láthatólag egyikük sem figyelt az anyjukra és erre az emberre. Robinson most hall először Isabelleről. nem kerülgeti a kását. és ettől furcsa közösséget érzett kettejük közön.Hallotta a férfi kiejtésén. milyen helyzetben vannak? Ha igen. . és közben azon tűnődött.A férjemnél vagyok itt. 148 . .Hogy érti ezt? . tudja. Gordont sokkal jobban izgatta. akkor szemmel láthatóan nem zavarja. Messze kerültek az otthontól. Éjszaka érkeztünk repűlővel. miket mond. amikor a busz elütötte őket. . és mégjobban elsápadt. felfogja-e ez az asszony. . Úgy döntött. Gordon szeme tágra nyílt az ismerős név hallatán. Kizárólag a férje egészségével törődik. hogyan került össze Robinson és Isabelle.szólt egyszerűen. .Gordon hallotta. ami nem kerülte el Cynthia figyelmét. mint az ön férje. és Gordon rádöbbent. hogy Mrs. hogy a feleségem ugyanabban a limuzinban ült. Egyik lánya szunyókált. a másik fülig elmerült egy képes lapba. ami igazán szép dolog tőle.Gondolom. Tegnap érte autóbaleset.

de arra nem emlékszem. . Eszébe jutottak a múzeumi brosúrák Bill szobájában. Fogalmam sincs róla. csak ő volt ott meg a sofőr . Szerdán együtt teáztak. Nagy pofont. . Szenvedélyes rajongója a művészetnek. és a feleségem a maga férjével ült a limuzinban. mi mást művelt még Londonban. Gondolom. Évekkel ezelőtt találkoztam a férjével Párizsban. miért. nem. hogy magyarázatot adhasson.. és pillanatnyilag csak ettől az asszonytól kaphatta meg. A feleségem valami kiállításfélére jött át Párizsból.Fájdalom.Először hallom ezt a nevet.Nekem senki sem szólt. Cynthia a férfival átellenben ült. vagy hogy honnan ismerik egymást.Említette valaha a férje a feleségemet? Isabelle Forrester a neve. mit csináltak együtt. Együtt voltak a limuzinban. és olyan volt az arca.Gordont feszélyezte a kínos helyzet. de ő akkor is választ akart a kérdéseire.mondta kábán. hogy a feleségem velem lett volna. Fogalmam sincs. Azt hittem.Szó szerint. A feleségem most életveszélyes állapotban van. . Még csak azt se tud149 . a maga férje sincs olyan állapotban. mintha pofont kapott volna.Cynthia mereven nézte. kómában fekszik. . hogy itt és így kell megvitatnia a témát. . . Cindy megrázta a fejét. és talán sohasem tudjuk meg. Ő még Gordonnál is kevesebbet tudott.

Neki több is volt az utóbbi időben.érdeklődött Gordon. . de a férjem rengeteget utazik. Évek óta ez volt az első utazása. hogyan ismerkedhettek meg. Az asszonynak rosszul esett a kérdés. például az előcsarnokban. Úgy mondta. . .fejezte be halkan.A feleségem nem az. Nem vagyunk valami szoros kapcsolatban .Nem akarta bevallani ennek az embernek. Ám a nő.Nem váltunk el. .töprengett Cindy. Főleg. New Yorkban tartózkodott. hogy hajnali kettőkor együtt ülnek egy autóban.Igen. Több mint elég oka volt feltételezni. ő és a férje évek óta nem nyúltak egymáshoz. Van egy magatehetetlen fiunk. hogy lányai feszült figyelemmel hall150 . aki romantikus hétvégékre utazik más városokba. nem annak a típusnak látszott. és nagyon független. hogy a házasságuk évek óta válságban van. hogy Bill Londonban van. Amikor utoljára beszéltűnk. akit tizennégy év óta ápol. ám akkor is különösnek tűnik. Szerintem nem szabad elsietnünk a következtetéseket. hogy Billnek viszonya van. akit Gordon Forrester leírt.Elváltak? . mintha önmagával beszélgetne. . hogy a Claridges-ben találkozhatott a maga férjével. Cynthia nem értette. de nagyon nem tetszett neki. valóban különösnek tűnik . amiben nem találtam semmi kivetnivalót.tam. Arra gondoltam. mert most vette észre. Alig tette ki a lábát a házból.

Magatehetetlen fiú ide vagy oda. Maga se tudta. ha Bill teszi fel őket. sose tudjuk meg a választ . .töprengett a bankár. Nyilvánvalóan nem szerette a titkokat.mondta Gordon ridegen. hogy ebbe bele kell nyugodnunk . Aztán eszébe jutottak a számlák az Annabelsből és a Harry's Barból. Nem tudta kiverni a fejéből a múzegumi prospektusokat. főleg most. Voltak kérdések. . .Ha meghalnak. akkor remélhetőleg senki sem tudja -jegyezte meg Cynthia gyakorlatiasan. amikor Bill az életéért harcol.mondta. akarja-e ismerni a válaszokat. hogy már nem kérdezhetjük meg tőlük .Ha volt valami közük egymáshoz. és voltak kérdések.felelte Cynthia halkan.Hát pedig más valószínűleg nem fogja megmondani . ez az asszony talán sokkal kevésbé ártatlan. Cindynek semmi kedve sem volt benézni az élet sötét zugaiba. akkor valószínűleg sohasem tudtunk volna meg semmit. .Kár.gatják őket.Nem az lenne az okosabb. amelyeket ő nem tett volna fel a férjének.Reméljük. amelyekre nem szeretett volna válaszolni. mint a férje képzeli.Ha nem következik be a baleset. . . ám Gordon csökönyösen rájuk irányította a keresőfényt. Lehet. ha átlépnénk ezen a 151 . Bár a sofőr elmondhatta volna. és körültekintően csinálták. .

Úgy vélem.mondta Gordon ádázul. mint a felesége jó hírnevét. 152 . hogy van erre valami teljesen józan és ártalmatlan magyarázat.szólt Cynthia halkan. és talán nekünk sem kell többet tudnunk annál. Tudni akarta. hogy én nem szándékozom megkérdezni. vagy botrányt csapjon. Most már sokkal kevésbé hitt a felesége ártatlanságában. ennyivel tartoznak nekünk. hogy sokkal inkább a saját hiúságát védelmezi. Bizonyosra veszem. .Én viszont meg szándékozom. nem a mi dolgunk.mondta Gordon.Gondolom. Farkasszemet nézett a bankárral. . . és nem keresnénk a válaszokat? Mindketten élethalál-küzdelmet vívnak. hogy tapintatlanul viselkedjen.Ez nagyon nemes gondolkodásra vall . .Remélem . . Mindenképpen tudatni akarta az álláspontját.A feleségemre meg az nemjellemző. .A férjem nagyon diszkrét ember Akármi történt. az sohasem fog kiderülni.És nem hiszem. hogy Isabelle megcsalta-e. mint korábban. hogy túlélik-e.dolgon. Nem jellemző rá. ha a feleségem magához tér a kómából. . hogy köze lett volna a maga férjéhez. Cynthia megérezte rajta. Ami korábban történt. azt tudja. hogy félrelépjen . akinek egyáltalán nem látszott ínyére lenni a javaslat.

Nekem igen. de az 153 . Gordon aztán mindenkinél jobban tudta. de vannak dolgok. annál kellemesebb lesz fölmenteni őket. akkor megérdemlek anynyit. hiszen fiatal és szenvedélyes. hogy a házassága évek óta nem több.kérdezte Cindy. ha Isabelle viszonyt kezdett volna valakivel. amelyeket okosabb nem tudni. akkor nem is kell tudnunk. Ha semmi sem történt. most már késő. vagy csak meggondolatlanul együtt vacsorázott egy idegen férfival. Mrs. tényleg megcsalta-e. lányai nagy ámulatára. hogy mit művelt a felesége. milyen magányba taszította az asszonyt. Akárhogyan is.. hogy tudjam. ha köze lett volna a maga feleségéhez. . hogy fölmentsem a férjemet. Felnőtt ember. A nappal bármelyik órájáról elhinné.Nem osztom a véleményét. Ha a feleségem bizonyos értelemben becstelenül viselkedett. Mint ahogy maga is. mint komédia. Nem örülnék neki.Miért? Mit számít az már? . . de ő senkinek sem vallotta volna be. Úgyse derítheti ki. és arra gondolt: ugyan miféle házasság ez? Igazság szerint nem nagyon különbözött az övétől.Semmi alapom arra.Min változtatna? És ha meghalnak. . Ezért is akarta tudni. mit tervezett vagy mit művelt Robinson és az ő felesége azon az órán. Tulajdonképpen az se lenne akkora ügy. . Robinson mondta élesen Gordon. hogy kiállításra mentek.

ha Bill is tudná. a halál előszobájában döbbent rá. hogy távozik. könyörtelenül kritizálta Bill életét. nézte Billt. Cinthia visszatért Billhez. és majd megszakadt a szíve. és 154 . Megérdemelte. ridegen elzárkózott tőle. és szólt. Eközben Cynthia a férje ágya mellett állt. és már sohase mondhatja meg neki. otthagyta Gordont mereven bámuló lányaival. és ellenszenvesnek találta Cynthia Robinsont a liberális felfogásával. és azt szerette volna. Kétségtelenül az asszony is csalja Robinsont. Forrester hitegetheti magát. amit ő simán tudomásul vesz. Elege volt a kórházi váróteremből. Néhány perccel később a férfi is elment a recepcióhoz. ha változás történne. Most pedig talán el fogja veszíteni. Gordon a Claridges-ben töltötte a péntek estét. a Claridges-ben keressék. és azon töprengett. Nyilván rendszeresen csalja a férje.éjfél utáni második óráról nem. hogy talán most veszítette el a férjét. Csak most. Bár lenne! Ő sem tudta tegnap estig. Nem tudta. Évek óta közönyösen. tüntetően nem kért belőle. Könnyek folytak az arcán. ha elveszíti a férjét. lesz-e rá esélye. de most már igen. milyen balgán viselkedett éveken át. de ő nem hitte el. Vajon mit jelent Billnek Isabelle Forrester? Szereti vajon? A saját ostobaságának köszönheti. hogy még mindig szereti. hogy nem történt semmi. időnként kimondottan szívtelenül bánt vele.

Nem volt mit csinálnia. hogy ismét abban az állapotban kelljen látnia a feleségét.egy könyvet olvasott. Előbb látni akarta. nem romlott az állapota. sok mindenért kellett 155 . hogy talán visszamehetne a kórházba. amit akar. Az ápolónők nagyon előzékenyen viselkedtek vele. de az asszony úgy döntött. Nemjavult. Amikor Gordon telefonált. de még mindig nem történt változás. de egyelőre nem állt készen arra. a betegeket. amelyet a kórházból eljövet vásárolt. annyira bezárkózott a gondolataiba. lesz-e még módja elmondani Billnek azt. Nézte férje élethalál-küzdelmét. a hangokat és a szagokat. de megrémült attól a látványtól. mi történt. Gordonnak eszébe jutott. Gyűlölte a kórházakat. de Cynthia alig vette észre. A lányok visszamentek vacsoraidőben a Claridges-be. de ez volt minden. lefekvés előtt felhívta a kórházat. Senkinek nem vallotta volna be. az asszony egyelőre még élt. Időnként elment egy csésze teáért a nővérszobába. mi történik Isabelle-lel. az ápolónőket. Késő este. de nem viselte volna el. A könyvre sem tudott figyelni. Cynthia még mindig a férje ágya mellett ült. Negyvennyolc óra telt el a baleset óta. hogy elmondja másoknak. Nagyon sok évre kellett magyarázatot adnia. az orvosokat. hogy marad. Telefonálhatott volna londoni barátainak. és azon tűnődött.

legalábbis érzelmileg. Az ápo156 .Bill? . . hogy Cindy néha elhanyagoltnak érezte magát. amikor lemondott a házasságukról. Utált függő viszonyban lenni. izgalmasabbra vágyott. mert irigyelte a férjétől. hogy elkésett a felismeréssel. de az volt a legnagyobb félelme. hogy olyan érdekes életet él és érdekes ismerősei vannak. Valami csillogóbbra. Most azon töprengett: vajon nem azt akarta-e bizonyítani Billnek.Fölállt. pedig Cindynek volt olyan viszonya. hogy Bill az ügyeiről is tud. egyszerűen nem érdekelte a diszkréció.bocsánatot kérnie. noha egyetlen szóval sem célzott rájuk. hogy kertvárosi gyermekes anyának kell lennie. közelebb lépett az ágyhoz. amelyet nem is nagyon igyekezett titokban tartani. Úgy sejtette. mint egy függeléknek. mintha Bill mocorogna. Talán féltékenységből. miért fordult el Billtől olyan ádázul. Bill szobájának sarkában. hogy nincsen szüksége rá? Mindig bosszantotta. Egy idő után. hogy politikusfeleségként úgy kell viselkednie. Még éjfélkor is ezen emésztette magát. Utálta. hogy rossz eszközökkel akart izgalmat csempészni az életébe. És akkor egy töredék másodpercre úgy rémlett. Bili pedig annyit dolgozott és utazott. ezért hagyta el a férjét. Most döbbent rá. Most már nem is értette. egy széken gubbasztva.

Ezúttal nem volt helye tévedésnek: Bill tompán nyögött..Azt hiszem. Az ápolónő feszült figyelemmel nézte. .. Majdnem negyvennyolc óra telt el a baleset óta. nincs semmi baj.. aztán belevilágított a férfi szemébe. szemhéjai remegtek a felesége ujjai alatt. Mrs.Ugye.lónők az imént mentek ki friss infúziós palackért..kérdezte az egyik nővér. Cindy szeme telefutott könnyekkel.Az ápolónők alaposabban szemügyre vették a beteget.. mikor az ápolónők visszajöttek. Mintha megmoccant volna a beteg keze. Ez volt az első hangja.. Bilinek kissé stabilizálodott az állapota. miközben kicserélte az infúziós palackot. Újra ellenőrizték az életjeleket. .. Bili megint nyögött. és elsimította Bill lábán a takarót. Az ügyeletes nővér állított a szívmonitoron.Istenem! . Cindy még akkor is az ágy mellett állt. Robinson? . mozgott. és Cynthia örökkévalóságnak tűnő huszonnégy órája volt mellette. Az asztalon kigyúlt egy lámpa. mintha fájna neki valami. nem vagyok biztos benne. Az ápolónő csöngetett az ügyeletes orvosért. tudom..suttogta. úgy rémlik. Azonnal a monitorokra pillantottak. és az orvos pilla157 . de egy percig. hogy nevetségesen hangzik. de nem észleltek semmit. Bili szemhéja mintha mozgott volna. Mintha álmodna. de mindent rendben találtak. . .

Ez rendkívül fontos életjel volt. és felnyögött. 158 . és a férfi hanggal reagált a fényre. .Bill. . aki bólintott. és várta. . aztán Bill ujjai begörbültek.tette hozzá Cynthia. hogy magadhoz térj! -A férfi most a vállát próbálta mozdítani. és megragadták az orvos ujját. amilyen fáradtnak Cynthia érezte magát. de vitathatatlanul hallotta az orvos hangját.Van valami változás? . Nem akarták elkiabálni a feleség jelenlétében. . . de a beteg föleszmélőben volt. ahogy bírja. az első reményük két nap óta.felelte a nővér.Az orvos egészen közel hajolt Billhez. itt vagyok..Mi az? . .kérdezte a nővértől. és pontosan olyan fáradtnak látszott. hogy reagál-e. hogy egyenesen a fülébe beszélhessen. nagyon lassan. Ha hall engem. Mióta várom. és megértette a szavakat.Bill tenyerébe tette egy ujját. Az orvos kérdően pillantott a nővérre. nyilvánvalóan a fájdalomtól. . Nem adta másjelét a felismerésnek. Robinson? . Órák óta volt ügyeletben. akkor szorítsa meg az ujjamat. szívem! Ki tudod nyitni a szemed? Beszélni akarok véled. Az orvos ismét belevilágított Bill szemébe.És egy perce mintha mozgatta volna a kezét .Kétszer nyögött .Mr.natok alatt megérkezett a kórterembe. lassan.. olyan erősen. Először nem történt semmi.Most megérintem a kezét. Szeretlek. hallasz engem? Én vagyok.

Bili tiltakozva felnyögött. kérlek! . de nem mozdult. ezúttal a másik kezével. szívem? Itt vagyok. Olyannak látszott. . Nagyon lassan összevonta a szemöldökét. Robinson . de megismételte a mozdulatot. hogy a férje nyakába borulhasson.Hogy gondolja.. mintha az agyat akarná emlékeztetni az utasításra. . Az ápolónők és az orvos diadalmasan néztek össze. Azt nem lehetett tudni. de kétségtelenül reagál.Hallasz. Könnyek patakzottak az arcán. Csodálatos látvány volt-ez a fokozatos eszmélés. Szorítsa meg még egyszer az ujjamat.Bill arca nem mozdult. és ránézett az or159 . ha nagyon akarná? Úgy örülnék neki! . Az orvos megérintette a szemhéjait. mindjárt kiugrik a bőréből.Istenem. . Legszívesebben félrelökte volna az idegeneket. mintha bosszantanák. Bili olyan sokáig nem adott életjelt. Cinthia azt hitte. hogy Cynthia attól félt. hallotta! . visszasüllyedt a kómába. kinyitotta a száját. mintha aludna. a szeme is csukva maradt.sürgette az orvos. Bili kurtán felsóhajtott.mondta az orvos. Robinson.. majd hang nélkül kinyitotta mind a két szemét. és megnyalta cserepes ajkait. A beteg feléledőben volt.mondta Cynthia. Mr. ki tudná nyitni a szemét. Nem mert volna fájdalmat okozni Billnek. menynyit hall vagy ért. Mr.Nagyszerű.. nyisd ki a szemed.

uram.bár az életveszélyen még nincs egészen túl.Nem akarná megcsinálni még egyszer? . és a jelenlevők ragyogó arccal távoztak a szobából.magyarázta örömmel az orvos . Egyelőre ez volt a legtöbb.kérdezte az egész testében reszkető Cinthia. de legalább egy két másodpercig értelmesen nézett az orvosra. ami telt tőle. bébi. A következő percben elaludt.Szia.vosra. Bili végigjártatta pillantását a szobán.Istenem. . .Ezúttal indulatos mordulás jelezte a "nem" választ. itt vagyok. és nem akarna látni senkit.Bill szeme becsukódott. De szerintem ez is nagy reményekre ad 160 . . Bili halkan hümmögött. ahol volt. mi ez? .Jó estét! . .Már nagyon szerettünk volna találkozni magával .mosolygott a fiatal orvos. és ahol Isabelle-ről álmodott. és a tekintete értetlenül állapodott meg Cinthián.mosolygott az orvos. . szeretlek! Nem lesz semmi baj! . -Ez szép volt.Azt jelenti. hogy látom. Ennek ellenére óriási jelentőségű esemény történt. Még sohasem élt át ehhez fogható megrendülést. de egy perc után mégis megcsinálta. . aztán ismét becsukta a szemét. hogy kijött a kómából . mintha ez már túl sok lenne. Ezután lassan visszasodródott oda. Örülök.

. hogy beszélni fog. .Szerintem sokkal valószínűbb.Billnek a nyakában és a gerincében esett a legnagyobb kár. hogy még fölébredhet? Mert ha igen. holnap ismét kísérletet teszünk a mozgással. Holnap hosszú nap lesz. mégpedig az. A fejsérülése nem volt olyan súlyos.Az agynak még alkalmazkodnia kell a történtekhez. hogy kimerítette 161 . -Az orvost más aggasztotta. . de tudja mozgatni a kezét és a karját. és tud-e majd járni. Robinson. . Biztos vagyok benne. Bár az jó jel. hogy sehogy sem akart elmenni. . most órákig aludni fog. hogy nagyon gyenge. főleg. noha az enyhébb fejsérüléstől feküdt kómában két napon át. de a tízezredik hatványon. Mrs.Biztos vagyok benne.Azt hiszem. hogy pihenjen egy kicsit. .okot. Cindy azonban olyan izgatott volt. ha ismét felébred. A teste szörnyű sokkot szenvedett el. Látni lehet.Tud beszélni? . A beszéde miatt nem aggódom. mellette akarok lenni. hogy előbb-utóbb tud. ha majd a nyaka is meggyógyul. hogy mi lesz Bill gerincével. Épp csak nagyon súlyos traumán esett át.Nem gondolja. Önnek is vissza kellene mennie a szállodába. Egy gyomorszájas ütéshez hasonlítanám. hogy károsan befolyásolja a beszédkészségét. hogy a kezét képes használni.

hogy beszámolhasson a történtekről. -Akkor talán mégis visszamegyek a szállodába. Most érkezett az első táborhoz. anyu. Amikor a lányok meghallották.az előbbi erőfeszítés. Kétszer megszorította az orvos ujját. amíg az anyjuk vissza nem jött. amint visszakerül a szobájába. hogy Bill már másnap szólni fog hozzá.Nem. mintha az Everestet mászta volna meg. . hogy azonnal felhívja őket.Na jó . hogy már holnap megszólalhat. de aztán elaludt. akik a szobájukban vacsoráztak és tévénézéssel töltötték az időt. és nyöszörgött. Már alig várta. . Cindy megígérte. de azért az. és még sokat kell kapaszkodnia a következő hetekben. de ezt az orvos nem akarta megmondani Mrs. Mikor reggel belépett a szobájába. .És alighanem a következő években is. Olívia visított örömében.Cynthia abban reménykedett. Robinsonnak. akkor nagyon felélénkül. hogy ha egyszer visszanyeri az eszméletét. és látta. És az ápolónő azt mondta. csak kinyitotta kétszer a szemét. Jane pedig táncra perdült. Bill nyitott szem162 . . Az orvos úgy gondolja. még hosszú utat kell megtenniük.Istenem.egyezett bele Cynthia. Ez csak a kezdet. hogy mellette állok. . de klassz! Mondott valamit? . amit láttak. hatalmas bátorítást jelentett minden gyógyítónak.Órák óta nem látta a lányait. Olyan lehetett ez neki..

Bili kinyitotta a szemét. Félálomban látszott lenni.Mit szeretnél. de nem tudta mozdítani a nyakát a merevítőtől. Az ápolonők alig néhány percre hagyták kettesben őket. álomszuszék! .A férfi újból pislogott. Olyan volt a pillantása. .mondta gyengéden az ágyhoz lépő Cynthia. . Cynthia közelebb állt hozzá.Egy örökkévalóság óta várjuk. mintha mást várt volna a felesége helyett.suttogta az asszony. de olyan szomorúan nézett.Jobban érzed magad? . De majd meg fogsz gyógyulni. hogy ez történt. . hogy felébredj! . és ekkor Cindy látta. szívem? Ki tudod mondani a szavakat? . és ránézett. ha tehetné. hogy ugyanúgy megnyalja a száját. és megint lehunyja a szemét. mint aki most ébredt. de nem merte. "igen". Cindy végtelenül szelíden megérintette az arcát. hol van. .Úgy beszélt hozzá. akár egy 163 . és nagyon fájlalom.Hozhatok valamit? Mire van szükséged? . Cindynek az volt az érzése. Szerette volna megitatni. ha netán mondana valamit. hogy a férje bólintana. . és úgy nézegetett. a monitorok tüsténtjeleznék. mint aki nem tudja. mint éjszaka. hogy hallja. de nem adott hangot.mel feküdt az ágyon.Bill pislogott.Szia. mintha azt mondaná. mintha nyugtalanítaná valami. ha valami nem stimmelne.Férje nem vette le róla a tekintetét. .Szeretlek. Bill. . Férje szája kinyílt.

Izz. . belle? ..súgta végül.. mintha erőt gyűjtött volna. van.. miközben erőlködve próbálta mozgásra bírni az állkapcsát. A gyötrelmes erőlködéssel formált mondat pörölycsapásként zúdult Cynthiára. Cynthia kiment a folyosóra. hogy a férje nem ismeri fel.felelte halkan.. de Cindy úgy érezte. Egész lényével ahhoz az asszonyhoz tapadt. akivel az autóban ült. majd ismét próbálkozott...Mindjárt megkérdezem az ápolónőtől. ..Iszonyú erőfeszítésébe került. akik 164 . .Él . majd ismét összevonta a szemöldökét.folytatta az asszony csevegő hangon..Bil pislogott. . hogy van. . mintha azt mondaná. amíg kimondta.Velem jöttek Londonba. Cindy feszülten. ben van-e Isabelle.. Bili az első szavával a másik asszonyt kérdezi a feleségétől. éle. türelmesen figyelt. .A lányok is itt vannak .Hol. . azután behunyta a szemét. köszönöm.. Ennél többet nem is kellett tudnia. Tehetetlen keserűség ömlött el Bill arcán. hogy nem a merevítő okoz-e fájdalmat neki. Örökkévalóságnak tűnő idő után jött csak a második szó: . Mereven bámulta a feleségét. de a lányoknak. miközben a felesége beszélt.. Azt akarta tudni. De Bill nem látszott szenvedni. Cindy nem tudta. mintha a felismerésétjelezné.Bill kétszer pislogott. amiért ilyen nehezen tudja megértetni magát.gyerekhez. aaa. . Sokáig feküdt szótlanul.

nem mondta meg. . hogy ti is itt vagytok. amit tehet a férjéért.Hogy van Mrs. anyu? Mondott valamit? . mintha a klórijaik lennének. Bili vonásait Olívia örökölte. A legkevesebb. Lázba hozta őket. mit hallott. legalább megmondhatja Billnek. hogy az apjuk életben maradt. . hogy híreket visz neki Isabelleről. hogy felocsúdó férje rögtön Isabelle-t firtatja. Mitjelenthet neki ez az asszony? Biztosan nem csak udvariasságból érdeklődik utána. majd a pulthoz ment. most pihen.Azt hiszem. .kérdezte halkan az ápolónőtől. aki szakasztott mása volt az anyjának. ha már olyan keservesen megküzdött azért a 165 . Szóltam neki. Ehhezjoga van.Furcsán fásult hangon szólt a lányoknak. Cindyt mélyen megrázta.Hogy van. ha ilyen fontos neki a nő. Megjárták együtt a poklot.nyomban rávetették magukat.Mit mondott? . Anynyira hasonlítottak a szüleikre.ujjongtak a lányok. ha csak barátok. még akkor is.jobban. Már próbál beszélni. . hogy rögtön jön. Forrester? . .Tud beszélni? .kérdezte Jane.Kétszer pislogott .Mondott pár szót. . Ha mást nem is tehet.mosolygott az asszony titkolt fájdalommal. de még mindig nehezére esik: Azt hiszem. . amit tudni akar.

tekintve a sérüléseit és a műtétet. hogy a felesége az ágy mellett áll. és nem kívánt beszélni vele. hogy megnézze.Bill pislogott... Nagyjából ugyanolyan állapotban van. majd visszatért Bill szobájába. majd egy idő után ismét nekiveselkedett egy mondatnak.Megkérdeztem..kérdezte Cynthia kötelességtudóan. ő. . Ezúttal Bill háromszor pislogott. ami nem is csoda. Megint Isabelle-ről álmodott.. . . nem valami jól. Két napja Isabelle-ről álmodott. azt hittem. Az asz166 .Kkk. Éjszaka megint belázasodott. Bili halkan horkolt.Magához tért már? . de mintha megérezte volna. és kinyitotta a szemét. .. de remélem. .szakította félbe az álmot Cindy...Nem. kösszönömm.... köszönetet mondott.Akarod látni a lányokat? ... Most a férje van mellette. mocorogni kezdett. .Ismét behunyta a szemét. talán a bólintástjelezte a szemhéjai mozgásával.. ébren van-e a férje. Még nem tért magához a kómából.kérdésért. hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik.. . Cinn. . Nem akarta látni a feleségét.Fájdalom.Cynthia bólintott. te. Nagyjából változatlan az állapota. vagy. és visszamerült az Isabelle-ről szóló álomba. .

.Nem.Tudod. két órába került. .. ..Bár ugyancsak megijesztettél bennünket. Egy perc múlva a lányok bezúdultak a szobába.. és megcsókolta az apja kezét.felelte az asszony.. meg. ..Semmire sem emlékezett.. féltem..A limuzinotokat elgázolta egy busz. apu! .gyötrő167 . itt vannak a folyosón. de az esze tiszta volt.Mi is szeretünk. .. .Szeretlek. csak az estére. amíg kiszabadítottak benneteket.Te is klassz vagy . és Cynthia látta. . hogy Bill elmosolyodik. ...... de a lányok már annak is örültek. amelybe infúzió csöpögött. hogy. . .. Most már sokkal könnyebben szólt a gyerekeihez. benneteket.szony elmosolyodott.Szólok nekik.folytatta Cindy. körbecsivitelték az apjukat. miután Olívia és Jane kiment. A másik karjába egy másik infúziót kötöttek. lányok. hogy Bill talán nem is tudja. Fokozatosan visszanyerte a beszédkészségét. Jane lehajolt.mondta Olívia. mi történt veled? Mert már megfordult a fejében. még mindig drótok és csövek hálózták be. Bili meglepettnek látszott.. . lányok . halt. Kissé lassan forgott a nyelve.Úgy. amelyet Isabelle-lel töltött a baleset előtt. Mint hallottam. . hogy egyáltalán él.Klassz.mondta Cynthiának..

hogy Isabelle Forrester nagyon fontos a férjének. hogy Isabelle még mindig meghalhat. Cynthia arra gondolt. Bili is tisztában volt vele. a csúnyán összeroncsolódott busz képe 168 . nagyon közel járt hozzá. még csak nem is futó ismerős. hogy bármennyire szereti Isabelle-t. mint egy figyelmeztetést. Most a férje van nála. nem idegen számára. Cynthia pedig kiment a lányokhoz. Isabelle-nek férje van. Meg kellett emésztenie. . Még a feleségét is Isabelle-nek nézte ébredés után.Azt hiszem. Az nem kétséges.Ezt majdnem úgy mondta. hogy az ápolónők elvégezzék a teendőiket Bill körül. Most rajtuk a sor. . Miközben várta. Könnyben úszó szemmel nézett az asszonyra. és a szeme tele volt aggódó félelemmel. .Azt nem árulta el. Ekkor visszajöttek az ápolónők. ami most történt a férjével. Cynthia fellapozta a Herald Tribunt. Bili az első szavaival róla kérdezett. és talált benne egy cikket a balesetről. hogy a gondjaikba vegyék a beteget. hogy Bill is térjen vissza a való életbe. hogy Bill a feleségének beszél Isabelle-ről. neki felesége és két lánya. de a férjét nem látszott zavarni.dött a szavakkal a férfi. felelősséggel tartozik a családjának. mint Forrester remélte. milyen különös. de nagy megdöbbenésére egy fotót is Billről és egy ismeretlen nőről.

Fiatalnak és bájosnak látszott. Cynthia ugyanezt érezte. Boldognak. Onnan néhány sarokra gázolták el őket. és bizonyosan megijedt a fotóstól.mellett. és mosolygott. Cynthiának elakadt a lélegzete attól. hogy tizenegy haláleset történt. hosszú sötét hajával. és a politikai élet közismert szürke eminenciása. A baleset előtt néhány perccel készült képen Robinson azzal az ismeretlen nővel látható. és Bill majdnem nevetett. hanem az. Főleg most. hogy az anyjuk a cikket olvassa. akivel az Annabelsben volt. amelyek után úgyszólván mindent megbocsátottak neki. Bill pedig átfogta a vállát. Olyan súlyos dolgok történtek. mikor észrevették. Nem az aggasztotta. A lányok szótlanul összenéztek. felszabadultnak tűntek. William Robinson ült a limuzinban. de most nem tudtak haragudni az apjukra. sem azt. hogy komolyan fontos lehet neki Isabelle. és a sofőrjük is meghalt. hogy csak ő lehet. Ők is látták. amelyet elgázolt a busz. Ám Cynthia tudta. A cikkben megírták. hogy megsérült-e a karambolban. Vajon Gordor Forrester is látta a képet? Akármi köti is össze Forrester feleségét és az ő férjét. mert kerekre nyílt szemmel bámult rá. amit Bill tett. hogy így látta együtt őket. Ettől ismét rá kellett döbbennie a helyzet komolyságára. A cikk nem említette Isabelle nevét. azt egyikük sem veheti félvállról. A pillan169 .

170 . nem fog kigyógyulni az agykárosodásból. Isabelle-en nem mutatkoztak ajavulásjelei. hogy ez nem futó kaland. Mégjobban meghökkentek volna. amellyel az asszony után kérdezősködött. hogy Isabelle-nek szívaritmiája és kezdődő tüdővizenyője van. ami tüdőgyulladással fenyeget. ha életben is marad. hogy ez a bizalmas barátság több mint négy éve tart. hogy csak jó barátok lennének. Cindy szerette volna megkérdezni. amikor Cynthia meglátta. és noha az orvos előre megmondta. A bankár különben is úgy festett. elárulta Cynthiának. Az asszony állapota egyre romlott. Gordon tudta. Visszajött értük az egyik ápolónő. hogy kijön a felesége szobájából. Bili csak délután érdeklődött ismét Isabelle felől. Épp mielőtt csukódott az ajtó. hogy a felesége. akkor Isabelle-nek vége. mint akinek fontosabb dolgai vannak. észrevette. hogy látta-e a Herald Tribune t. és Cynthia követte a lányait Bill szobájába. Cinthia nehezen hihette. de nem merte. Gordon egyre jobban nyugtalankodott. hogy ha bekövetkezik a tüdőgyulladás. Gordon egy órát töltött a kórházban. hogy a kóma sokáig tarthat. hogy Gordon Forrester távozik Isabelle-től. Ráadásul most közölték vele.tása. ő és Gordon. ha azt hallják. és éppen a szállodába indult.

Bizonyosra vette. de Isabelle-nek valamennyi belső szerve megsérült. Ilyen gerinc.Csak egy percre! Csak látni szeretném.Fájdalom. Ezúttal az ápolónőjét kérdezte. A lányok egyfolytában karatytyoltak. melyik a súlyosabb? Ám Bill most már bizonyosan életben marad. Isabelle pedig úgyse venné észre a látogatását. Ki tudná eldönteni. Bilinek olyan mozdulatlanul kellett feküdníe. hogy van! . Egész nap csak erre gondolt. hogy a sebész tiltakozna. mint maga. és több belső sérülést szenvedett. Ugyanezt magyaráztam a férjének is. hogy meghaljon.Nem hinném. míg az asszony sorsa még mindig hajszálon függ. nem valami jól . és ő kénytelen volt válaszolni. amennyire csak lehet. aki nagyon körültekintően felelt.Az egész szervezet súlyos traumát szenvedett. csak Isabelle meg ne haljon! . Nem akarta.Nagyjából ugyanaz.Láthatom? . mert vissza akar171 . Billnek több csontja tört. . az életét is odaadta volna.kérdezte halkan.és nyaksérülésekkel nem kelhet föl az ágyból. ha Cynthia és a lányok éppen nem terelték el a figyelmét. . . Még mindig kómás állapotú. hogy lehetséges .felelte az orvos őszintén. .felelte az ápolónő.amikor Cynthia és a lányok már távoztak. De Bill este az orvosának is föltette a kérdést. Egész nap javult a beszédkészsége.

ja szállíttatni Franciaországba.Billnek mintha kést forgattak volna a mellében. akit általános ellenszenv övezett az osztályon. Forrestert.Nem tartom okos dolognak. hogy most akarja látni mondta az orvos együttértőn. beszédkészségének immár teljes birtokában és nyilvánvaló elkeseredéssel. Erre Gordon beleegyezett. A mai napot azzal kezdte. hogy engedjen. hogy követelte a felesége elszállítását. megölné a szállítás. de a személyzet biztosra vette. barátságos ember a betege. .Az orvos sokáig gondol172 . amíg nem látta. hogy ismét próbálkozni fog. legalább addig ne. hogy lehetetlen. pökhendi Gordon Forrester. Persze hallani sem akartak róla. Túl keményfejű volt ahhoz. Nagyon rokonszenves egyéniség. . mikor az intenzív osztály vezetője kereken közölte vele. Közöltem vele.Nem tudnának áttolni a szobájába. mikor senki sincs ott? . amióta Bill megint tudott beszélni. hogy milyen kedves. hogy elment az esze. hogy Isabelle-t elvigyék. Már keresztnéven szólították egymást. és Gordonnak is meg kellett hátrálnia. nem olyan. Nem akarta. Őrült ez a Forrester. és a sebész meglepődött. Amilyen kényes állapotban van. . és az átszállítás bizonyosan megölné Mrs. hogy a kórházban hagyja a feleségét. ha ilyeneketjavasol. mint a rideg. hogy így akarja kockáztatni a felesége életét? .kérdezte Bill panaszosan.Látni szeretném! . Bill.

nyomatékos módján tovább győzködte az orvost. és rájuk zúdítsa a haragját. nem is akarta firtatni. hogy ez jó ötlet. . és egyelőre senki sem tudhatta. ám a maga higgadt. akár egy csecsemő. .Már látom. hogy mit akarnak vele. hogy nem beszélhetem le róla . de ki volt szolgáltatva az orvosoknak. moccanni sem tudott. Ekkor már elmúlt éjfél. és a karja hihetetlenűl gyönge volt. hogy ez így marad-e. ám az ápolónőt két férfi is követte. Ha tehette volna. Bill aggodalmasan figyelte. Bili riadtan sandított rájuk. A sebész csak azt nem szerette volna. Deréktól lefelé nem érezte a testét. ám a két férfi szótlanul odaállt az ágy fejéhez és lábához. a folyosókról elfogytak a látogatók. Magatehetetlen volt. az 173 .mosolygott végül a sebész.Nem vihetnének át ma este? Nem kell sokáig maradnom.Ám Bill beleőrült. Fűző és nyakmerevítő bilincselte az ágyhoz. Az orvos kiment. Végül is egyiküknek sem árthat. de azt megértette. A sebész nem ismerte a kapcsolatukat. hogy beküldje Bill ápolónőjét valamilyen gyógyszerrel. .Nem várhatnánk meg a holnapot? Hátha akkor jobban lennének mindketten. hogy betegének nagyon fontos. hogy Gordon Forrester megtudja. hogy Isabelle itt van a folyosó másik oldalán.kozott. maga gurítja át magát. hogy láthassa Mrs. Még a fejét se bírta fölemelni. . Forrestert. Úgyse mennek innen sehova.

és akkor már értett mindent.. úgyse fog tudomást szerezni róla... Bili görcsösen oldalt fordította a szemét. Isabelle..Szervusz.. hogy tettessék magukat vaknak.Ezzel együtt is azt gondolta. megérinthetné Isabelle ujjait. Isabelle két ápolónője látott mindent. Szemét elöntötték a könnyek. .Majd. Az ápoló elmosolyodott. amennyire bírja.. de végül sikerült egymás mellé állítani a két ágyat. . azután megszolította. miért van itt Bill.Szeretlek. Hova megyünk? ..mondta halkan. Az orvos a folyosón várta őket. Elég régen alszol. Bili nevetett.ápolónő az ágy mellé. de csak a bepólyázott fejet érzékelte a látómezeje szélén. személyesen juttatom vissza a kómába! . Ha egy hanggal is elárul.. nagyon halkan: . Teljesült a kívánsága. . ki hallja.. én vagyok az. hogy lássa az asszonyt. és lassan gurítani kezdték Billt az ajtóhoz.Ez a legnagyobb mértékben szabályellenes! . A férfi néhány percig fogta Isabelle kezét. Isabelle-nek meg nemigen árthat. hogy Billnek jót fog tenni. Viszont ha annyira kinyújtaná a bal karját. Kellett hozzá egy kis manőverezés.. 174 .... Bili.Vissza kell jönnöd. de az orvos utasította őket.. Senkinek sem kellett magyarázni. Most már föl kell ébredned. ügyet sem vetve rá.aggodalmaskodott Bill. hogy a férfi meglátogatta.

Még hagyták Isabelle mellett néhány percig. Elgondolni is rémítő. hogy Gordon vissza akarja vinni Franciaországba! Nincs olyan állapotban. és Billre gondolt. Bill hozzájuk akart viszszatérni. és kérdéseikre senki más nem adhatott választ. De legalább az orvos azzal biztatta. Ugyancsak Isabelle-re gondolt Cynthia a Claridges lakosztályában. mint akkor: viszsza kell jönnie. hogy ez nem történhet meg. Bili kimerült volt és sápadt. hogy szállítsák. Sok töprengenivalójuk volt ezen az éjszakán. hogy még egyszer viszontláthassa. ezt még Bill is megállapíthatta. Mosolyogva szenderedett el. Az volt minden vágya. Mikor már a szobájában feküdt. 175 . mint Bill és Isabelle. álmatlanul feküdt az ágyban Gordon Forrester. és boldoggá tette a tudat. . Bili megkönnyebbűlt a hírtől. hogy forduljanak vissza. Abban a szobában pedig. és Isabelle-ről álmodott.nem lesz semmi baj. és már majdnem odaértek. aztán visszagurították a szobájába. Ott voltak a gyerekeik is. Ám Isabelle tovább akart menni. hirtelen eszébe jutott egy álma. amelyet néhány napja még Isabelle foglalt el. fel kell ébrednie. hogy az asszony a közelében van. mikor ő kényszerítette az asszonyt. A férfi most ugyanazt akarta mondani neki. amiért Isabelle nagyon bosszankodott. Mentek Isabelle-lel valami ragyogó fény felé.

Elmondta az orvosnak. Kissé hosszúnak találták az időszakokat. Már tudták. Ma volt az első alkalom. A hangja még rekedt volt. Olívia és Jane sétálni ment. Súlyos fejsérülést szenvedett. hogy lejátszok néhány teniszpartit . Vasárnap volt. mikor meglátta a feleségét. és azt tervezték.Arra gondoltam.válaszolta. hogy 176 . Elmosolyodott. négy nap telt el a baleset óta. hogy szükség lehet még egy operációra. pólót viselt.kérdezte Cynthia. és később akarták meglátogatni az apjukat. most már kissé embernek érezhette magát. .kérdezte az ágyhoz lépő Cynthia. de ez nem volt meglepetés. .Mi újság. de már annak is örültek. a sebész figyelmeztette Billt. Meleg volt Londonban. de már tisztán tudott beszélni. bébi? . az asszony sortot. amikor megborotválták. hogy beugornak az egyik bolhapiacra. Üde volt és derűs. amelyeket az anyjuk a kórházban tölt. hogy homályosan lát. . és még a kóma is éreztetni fogja egy darabig a hatását. amikor Cynthia megérkezett. de még mindig hosszú utat kellett megjárnia. A nyakmerevítő eléggé beszűkítette Bill látómezejét.Billt éppen etette az ápolónő. A férfi még mindig rettenetesen összetörtnek tűnt. hogy él és magához tért. Hátra volt a lábak és a gerinc szakorvosi vizsgálata. mit talál a szakorvos.Hogy érzed magad? . attól függ. szandálját az egyik lányától kérte kölcsön.

hogy Billnek az egész teste megbénul. vagy milyen lesz az élete. Bíll tisztában volt ezzel. . . hogy szorong és ideges. ha arra kényszerül. hogy milyen lesz majd egy ilyen ember feleségének lenni.kérdezte. De hogy az altestével mi lesz. El sem tudta képzelni ezt az eshetőséget. a felesége is óvakodtak szoba hozni. Bár alakulhattak volna a dolgok sokkal rosszabbul is. hogy a férfi akár élethossziglan tolókocsiba kényszerül. Ma elmennek egy bolhapiacra. de az elmúlt négy napban rengeteget rágódott rajta. hogy van Billnek épp elég töprengeni valója. Ijesztő kérdés. de eddig ő is. és leült. Azt mondták. Cynthiának nem volt sürgős megvitatni a kérdést.A két lánynak hatalmas megkönnyebbülés volt. hogy Bill milyen mértékben nyeri vissza az egészségét. például úgy. hogy a gerincoszlop sérülése miatt számítaniuk kell rá. hogy az apjuk élet177 . az nyitott kérdés. miközben Cynthia kihúzott magának egy széket.Hogy vannak a lányok? . folytathatja-e még Bill a munkáját. Bili sem. hogy idővel használhatja a felső testét és a karjait.Jól vannak. később bejönnek hozzád. foge járni ismét. Látta a férjén. hogy visszavonuljon. és egyelőre nem határozták meg. Még senki se tudhatta. Nagy megkönnyebbűlés volt. . abból a megfontolásból.a felépülés nagyon hosszú folyamat lesz. Fogalma sem volt róla.

. mikor kerülök haza. Bili kerülte a tekintetét. ha nem csinálsz mást. A lányok pedig nem ücsöröghetnek itt egész nyáron. hogy Billnek hónapokat kell kórházban töltenie.mosolygott Cynthia. Cyn. Az orvos figyelmeztette. Te nem szoktál leállni.Pár hétre úgyis át akartunkjönni Európába. hogy a változatosság kedvéért menjenek városnézésre.Haza kellene már menniük.Előbb-utóbb hazaküldöm a lányokat. hogy most itt akarnának hagyni . . .Ám ebben nem volt olyan biztos. . mint ahogy el akarta hitetni a férjével. . hacsak nem 178 . nem rendezel fogadást valakinek? Bele fogsz őrülni. Cyn.mondta hanyagul az asszony Bill mosolygott. És te sem. Nem hinném. Úgyse tehetnek itt semmit. ha javul az állapotod. Hamarosan úgyis jössz haza. de az orvosok egybehangzó véleménye szerint Billnek még korai lett volna a szállítás. Cynthia megkérdezte. .Nem hagylak itt.Nem tudom.Úgy sincs jobb dolgom . . . Most nincs teniszverseny? Nem mész sehová. mint itt ülsz mellettem.Akkor nagy változások történhettek az utóbbi hetekben. Bill . .ben marad. Cin.mondta halkan a felesége. Cynthia maga bátorította őket.Talán átviszem őket Párizsba néhány napra. hazavitetheti-e a férjét az Államokba légi mentővel.

mit csinálsz. elfelejtetted az eskünek ezt a részét? Mert én nem felejtettem el. Ez már nem házasság. Senki sem kárhoztat érte.mondta Bill szokatlan komolysággal. Őszintén szólva.mondta az asszony komolyan. . és annyira belegabalyodtam a politikába. Én nem panaszkodom a házasságunkra . de már annyira eltávolodtak egymástól. hova utazom.Megszoktuk.Régóta marcangolta miatta a bűntudat. . Cynthia valami vészjósló fényt látott a szemében. Többnyire azt sem tudom. A nővér kiment a kórteremből. közös barátaink. Réges-rég panaszkodnod kellett volna. mint ahogy nekem is. hogy 179 . hogy nem lehetett változtatni a dolgon. hogy nem sok időm volt számodra és a lányoknak. .Pedig panaszkodnod kellene. Nincsenek közös tevékenységeink. erről a "jóban-rosszban" dologról. tevékenységi köre. nem is hiszem. és az utóbbi időben már azt is elfelejtettem közölni veled. amikor a házaspár beszélgetni kezdett. Nem megyek haza.Épp erről szerettem volna beszélni veled. Az én hibám. Sose voltam otthon. Jóban-rosszban".Nagyfiú vagyok már . . és nem hagylak egyedül. . ami nyugtalanította. A "rosszból" ugyancsak kijutott nekünk az utóbbi években. Megvan a magam élete. évek óta megszűnt házasságnak lenni. Cyn.akarnak máshova utazni.

amelyeket néhány napja töltött Isabelle-lel. Már csak a barátság maradt.Komiszság ilyet mondani . Nem az önsajnálat beszélt belőle.szólt sértetten Cyn180 . Cynthia tombolt. sose dörgölte a felesége orra alá. Bill azonban. Már nem várt hűséget a feleségétől. amiért ő túlságosan beletemetkezik a politikába. hogy őt mennyire megalázza évek óta Cindy kalandjai a teniszoktatókkal. Azon is meglepődtem. és már nem is érdekelték a felesége ügyei. ha egy szép napon lelépnék a színről. és nem érte be ezzel a kapcsolattal. Úgy gondoltam. holott az ő egyetlen félrelépése nagyon is téma volt. és azt mondta. mint egy igazi úriember. . hogy a férje mélységesen megalázta őt.téged érdekelne. Nem emlegette föl. Nem szólt. mert kényelmesebb volt szemet hunyni. de nem volt szerelmes bele. és persze hálás volt. hogy idejöttél. réges-rég kimúlt. Erre azok az órák döbbentették rá. Először arra gondolt. amit harminc éve érzett. amiért Cindy az ágya mellett ült. profi golfozókkal és a barátnőí férjeivel. hogy évek óta tud a felesége hűtlenkedéseiről. neked épp hogy megfelelne. de a szerelme meghalt. hanem az igazság. Az. hogy Cindy ezzel áll bosszút. Nem volt helyes módszer. esetleg ezzel akar figyelmet zsarolni a férjétől. Bill mégjobban eltávolodott Cindytől.

.Ez most nem az az idő. Egyszerűen nem hitte el.csak az a szív már jó hosszú ideje nem az enyém. mikor majd hazatérek. hogy ha folytatnák. mert tudta. Cindy tudomása szerint a régi félrelépés sohasem ismétlődött meg. és azt hiszem. tudom.mosolygott szomorúan a férfi .Nem. hogy nem jövök ide. hogy már nem szereti. hogy Bill mondja ezt neki. igaz? . Bill akkor közli.kérdezte higgadtnak szánt hangon. . és könynyek szöktek a szemébe. közöttük mindennek vége. miért mondja ezt. szembe kellene néznünk ezzel a ténnyel. vagy talán ismét beleszeretett.thia. Nem is értette.Isabelle Forrester miatt? . Azt terveztem. És az komoly kapcsolat volt. ám a bevezetés nem sok jót ígért. Épp mikor rádöbbent. akkor előbb-utóbb otthagy181 . . hogy nincsen szívem! . ha másképp lenne.Szerelmes vagy bele. de hát nem így alakult.Ilyet még feltételezni is. Bilinek azért kellett szakítania a kongresszusi képviselő feleségével. bébi. hogy még mindig szereti a férjét. hogy van . Vajon feleségül akarja-e venni Bill a másik asszonyt? A futó viszonyok nem illenek Billjelleméhez. amikor elrejtőzhetnek a szavak mögé. Cynthia megbántott némaságba merült. A sors iróniája. mikor te balesetet szenvedsz! Nyilván azt képzeled. hogy akkor beszélem meg veled. Szerettem volna.

először mérges voltam. Most már látom. aki nagyon bután viselkedett ezekben az években. mégsem akarta hallani. Komolyan így akarsz élni? Egy olyan hapsi felesége akarsz lenni.Nem Isabelle miatt . hogy a férje igazat beszél. és a végén ocsmányul éreztem magamat tőle. valamennyiük érdekében. Nem értem. rádöbbentem. . mert olyan remekül szórakozol. még működőképessé tehetnénk a házasságot.Azt hiszem. nincs közös témánk a lányokon kívül. . hogy mégjobbra fordulhatnak a dolgok. ahol én nem lehettem jelen. akit sohasem látsz? Már nem is beszélgetünk. Így hát eldöntöttem.Ha akarnánk. hogy még mindig szeretlek.Mindketten tudták. . miért maradtunk mi ilyen sokáig házasok. Vagy lustaságból.felelte a férfi őszintén. én is. Cindynek nem kellett részleteznie. Talán megszokásból. hogyan és miért. nekem is megvan a magamé. Én voltam az. hogy még milyen sok közös 182 . Neked megvan a magad élete. .ná miatta Cindyt és a lányokat. Amikor ez történt veled. vagy a srácok voltak túlságosan kicsik. hogy én is szórakozni fogok.Cynthia tudta. Nem a megfelelő módon tettem. Te is sokkal jobbat érdemelsz. vagy meg akartunk állapodni. De ez még megváltozhat.Miattam. . . Őszintének is kellett lennie. és volt az életedben egy nagy rész. Vagy azzal áltattuk magunkat.

A feleséged vagyok! . Ha megmakacsolnánk magunkat. Cyn. . Nem veszíthetsz el. Semmi sem maradt a lányokon és a barátságon kívül. vagy olyasvalakit. . és hogy még mindig szeretjük egymást. hogy elveszítelek. Korai lenne. örökké barátok maradhatunk. Előrehajolt. márpedig akkor komolyan zabos lennék rád és rá. se miattunk. mikor azt hittem. . hogy véletlenül nem a megfelelő hapsit szeded föl. de már látta. Azért vagy itt. talán valamelyik barátomat. amikor ez még megmaradhat. Szeretlek. előbb-utóbb meggyűlölnénk egymást.Nem akarok csak a barátod lenni! . Bili.Szeméből hirtelen kicsordultak a könnyek.dolgunk van. Akkor nagyon csúnya dolgokra kerülne sor.Halálosan féltem. se a lányok miatt.Cindy a házasságáért küzdött. Így csak a szeme tagadott. mint a másik választás. Ne mondj még le a házasságunkról. . megrázta volna a fejét. és csak azért is folytatnánk. Nem veszítesz el. és azt nem akarom.Pedigjobb. Bill. Azért is akarom befejezni most. hogy nem lehet győztes. Cyn. hogy Cindy ed183 . Ha most abbahagyjuk. Én ugyanezt tenném érted. aki fontos nekem. .Késő. Előfordulhat. ha teheti. megérintette a férje kezét. Tulajdonképpen meglepőnek találta.

És milyen kínos. mert mélységesen tisztességes ember. Nős ember volt. Talán igazad is van. és nem akarta kockáztatni a blamázst. De legalább erre vigyázott az asszony. hogy ha berúg. Megszégyenítette. még akkor is.Csak négy hete szakította meg három hónapig tartó kapcsolatát egy férfival. ha szeret. hogy Bill ilyen nyíltan emlegeti az ő hűtlenkedéseit. hogy egész idő alatt tudott róluk! Cindy mindig azzal hitegette magát. három gyerekkel. holott a férfi ehhez túlságosan komoly volt. Egyikűnk sem ezt akarja. túlságosan hűséges és nem elég felületes. Mindketten tudjuk. Ennek ellenére isteni volt az ágyban.Ismét meg fogod tenni. de Cindy tartott tőle. . és nem ezt érdemli.sírta Cynthia. kifecsegi a viszonyukat. hogy a férje semmit sem sejt. Szörnyű magányosak vagyunk mindketten. Valószínűleg szerelmes Isabelle-be. az egész lelkét beleadja a szerelembe. Ha csalta volna. -Ahogy ezt mondta. és túl sokat ivott. akkor arról Cindynek is tudomása lenne. Egymillió mérföld választ el.dig még nem keverte valami kiadós botrányba. akivel a countryklubban ismerkedett meg.Nem teszek ilyet többé! . ha egymás mellett vagyunk. ismét Isabelle184 . Nem lesz több kalandom! Esküszöm! Abbahagyom őket! Most sincs senkim! . . aki. hogy Bill sem különb. Meg milyenjólesett azt hinnie. és kifújta az orrát.

sőt. és a kezébe venni a sorsát. álmaiban. Ha életben marad. Ez csak rosszabb lehet. talán élete végéig ápolna egy nyomorékot. Kezdetben istenien mulattunk. hogy itt nem Isabelle-ről van szó. Mondtam neked. nem veszem feleségűl. . őt kereste céltalan bolyongásai közben. aki évekig.re gondolt. Neki egyetlen esélye van: kikerülni innen. de sose akartuk ugyanazt. Bili előre gyűlölte. akkor nem akarja ezt a sorsot kényszeríteni Cindyre. Ha neki tolókocsiban kell ülnie holtáig. Nem az a típus. Nem tisztességes. Egy nap még hálás leszel nekem. amit mondania kell. Neked mindig más 185 . Én sose voltam az. Akkor döbbent rá. Le akarta zárni ezt a dolgot Cynthiával. amikor mindkettőnknek olyan társra van szükségünk. hogy magához láncolja a feleségét. Nappal szüntelenül gyötörte az aggodalom. Én nem hiszek ebben "az ellentétek vonzzák egymást"-marhaságban. a mi korunkban már nem. baleset ide vagy oda. de Isabelle-nek van egy súlyos beteg fia. hanem rólunk. . aki azt akarja. éjszaka. Cynthia előbb-utóbb megutálná.A kérdés vége belefulladt a zokogásba. aki hozzád való. mint mi. aki gazember és rohadtul bánik az asszonnyal.Feleségül veszed? . Életünk olyan pontjára értünk. de most van itt az idő. nem fogja elhagyni Forrestert.Nem. mikor Isabellelel volt. majd ha megtalálod a férfit.

aki imád partikrajárni.kérdezte Cindy. Most talán lelassulok egy kicsit. ők pedig nem is szerethetnénekjobban. hogy belefolyjon az életükbe. Annyit tehetett.Keveset voltam velük .Mit akarsz ezzel mondani? . a maguk életét élték. Sohasem leszek képes kárpótolni őket érte. már amennyire engedték. . amit mondott. . ha a gyerekeinek szükségük volt rá. örökösen utazik.Ma már tudom. Pedig az elveszített alkalmak nem térnek vissza többé.mondta a férfi bűntudatosan. A lányok egyetemre kerültek. De már majdnem elkésett. Neked valami gondtalan. Tacskó korunkban azt hittem. hogy ki lesz a következő elnök. de majd igyekszem. A lányok bálványozták az apjukat. hogy lehet akármilyen meghitt viszonyban a lányaival.Tudta. Mérhetetlenül tisztelték a munkáját. hogy ott volt.Cynthia komolyan gondolta. élete végéig kínozni fogja a lelkiismeret azért az időért. és a gyerekeinél sokkal jobban foglalkoztatja. .élet kellett. és rengeteg ideje van számodra. nem egy rögeszmésre. Ez a hajó már elment. és büszkék voltak rá. és 186 . . Mindig csodálatosan bántál a lányokkal. amit korábban elvett tőlük. akinek a munka a mániája. vidám pasira van szükséged. ez nem fontos.Remek apa vagy. Bill. de tévedtem. . . és elfogadták gyakori távolléteit. mint nekem.

hogy inkább haljon meg Bill. Ez az egyetlen módja.Menj a jó büdös francba! . hogy hátha ez csak depresszió. . . Rémültnek és zaklatottnak látszott. Azt mondom én.Hát..újra kifújta az orrát. hogy. főleg most. Bili a szavába vágott.Ezt sose gondoltam. el kellene válnunk. Egy teljes hétig szerelmes voltam beléd megint. . hogy ezt akarod? Rettenetes megrázkódtatáson estél át. hogy te leszel az. amikor megtelefonálták neki a balesetet. sajnálom. . Nem akarta. hogy most teszed meg. . aki beteszi az ajtót. . hogy 187 . Velűk. Bill Robinson. Cyn mondta rendkívül higgadtan.Egészen biztos. és most Bill hagyja el őt: Azután eszébe jutott. A barátod akarok lenni. hogy a férje életben maradjon. Megtörtént.Évekkel ezelőtt meg kellett volna tennünk. és valamiféle hisztérikus válasz a balesetre. .Épp csak sose volt hozzá kurázsim. Hirtelen belehasított annak a connecticuti reggelnek az emléke.Nem hitt a fülének. majd elmosolyodott a könnyein át. hogy megőrizzük.. mint hogy nyomorék legyen élte fogytáig.förmedt rá az asszony. Három napja még csak annyit szeretettvolna. Akkor arra gondolt. . Cindy. Természetes.Azt hiszem. hogy ez történjen vele. erre te ki akarsz szállni. ami még maradt nekünk.

nagyon büdös nekem ez az időzítés. - Még keservesebb sírásra fakadt, és megtört pillantással nézte a férfit. - Miért nem állítottál le, ha évek óta tudtad, mit művelek? Miért nem mondtál valamit? - Iszonyú felismerés volt, hogy Bill tud a félrelépéseiről. De nem neki kellett volna megállítania a feleségét. Ez az ő dolga lett volna. - Nem tudtam, mit mondjak. Magam sem akartam szembenézni vele. Eleinte mindenfélével hitegettem magamat, hogy talán nem is igaz. Azután megszoktam. Nem tudom, Cyn... talán nem akartam őszinte lenni magamhoz. De most nincs választásom. Késő, hogy más legyek. Többé nincs energiám, hogy meséljek magamnak. Lehet, hogy ezek után soha többé nem lesz senkim, de legalább egyikünknek sem kell hazugságban élnie többé. Az pedig csakjobb lehet, nem gondolod? - Nem, nem gondolom! - felelte őszintén az aszszony. - Inkább élek hazugságban, mint hogy elveszítselek! És nem kell hazugságban élnünk. - Ezúttal megpróbálhatjukjól csinálni, ha adsz nekem még egy esélyt. - Mikor ezt mondta, egészen olyannak látszott, mint a fiatal lány, akit Bill Robinson feleségül vett. Szívszakasztó látvány volt. Bili majdnem azt kívánta, hogy bár évekkel ezelőtt kerített volna sort erre a szembenézésre. Ám akkor nem állt készen, most pedig mindennek vége.
188

- Késő. Mindkettőnknek. Csak te még nem ismerted fel. - Mit mondjak az embereknek? - Cindy úgy érezte, mintha taglóval sújtották volna fejbe. Mérhetetlenül megalázta, hogy Bill válni akar Legszívesebben a föld alá búj t volna. - Mondd azt, hogy végre megjött az eszed, és kirúgtál. Már akkor kellett volna, amikor megőrültem, és bevezettem a száznegyven órás munkahetet. Sok butaságot követtünk el mindketten. Nem csak a te hibád. - Bill tehát rendes, kedves és emberséges volt, mint mindig, amitől Cindynek mégjobban fájt a szíve. Tudta, hogy veszített, és hogy soha többé nem talál férfit, aki Billhez lenne fogható. Az ilyen férfiak nagyon ritkák. - Mit mondjak a lányoknak? - Ez már más káposzta. Ez lesz a neheze. Szerintem ezen még gondolkoznunk kellene. Elég idősek, hogy megértsék, de valószínűleg nem fogják. Senki sem szereti a változást. - Én se - mondta sírástól elfúló hangon Cynthia. Nem gondolt rá, hogy Billnek lesz a legnehezebb dolga, amikor majd egyedül kell végigmennie a rögös, hosszú úton. Nem áltatta magát a felgyógyulással, tudta, minden esélye megvan rá, hogy soha többé nem fogjárni. Külön kínszenvedés lesz a hosszú reha189

bilitáció, főleg egyedül. De azt is tudta, hogy Cynthia sohasem viselné el ezt. Ami dédelgetésre képes volt, mint odaadta a lányoknak. Beleőrülne, ha egy nyomorékkal kellene élnie. Cynthia nem Isabelle. Ő sohasem lett volna képes arra, amit Isabelle megtesz a fiáért. Bili el volt szánva rá, hogy egyedül fogja hordozni az új terhet. Cynthia fölállt, az ablakhoz ment, és összetörten bámult a semmibe. Ekkor lépett be komor, aggodalmas arccal a lesújtott amerikai nagykövet, aki hallott a balesetről, és olvasott róla a Tribune-ben. Cynthia megfordult, ránézett vörösre sírt, püffedt szemével. Hogy össze van törve Mrs. Robinson, gondolta a követ, akinek sejtelme sem volt róla, hogy egy családi dráma kellős közepébe pottyant. Az ágyhoz sietett, és mélységes aggodalommal megfogta Bill kezét. - Istenem, Robinson, mi történt magával? Múlt héten kellett volna találkoznunk! - Látta, hogy Bill és Cynthia összenéz. Valahogy furcsa volt a pillantásuk. - Bunyóztam egy nagy sebességgel robogó busszal, és a busz győzött. Nagy hülyeség volt - mosolygott Bill, noha fáradtnak látszott. Kimerítette a Cynthiával folytatott vita. - Cyn - szólította meg a feleségét nem lenne kedved elmenni a lányokhoz? Neked is
190

jót tenne, ha kiszabadulhatnál innen. Az asszony bólintott, mert nem bírt beszélni. Nem akart a nagykövet előtt sírni, márpedig tudta, hogy sírni fog, ha marad. A lányaival sem akart találkozni. Úgy gondolta, legjobb lesz, ha visszatér a szállodába, és kisírja magát. - Este visszajövök - ígérte, és a szeme ismét telefutott könnyekkel. Megcsókolta a férje arcát. - Szeretlek - súgta, majd kisietett a szobából. A nagykövet az asszony után nézett. - Szegény Cynthia, iszonyú megrázkódtatás lehetett neki! - sajnálkozott. Évek óta ismerte a házaspárt. New Yorkból származott, egyszer fontolgatta, hogy megpályázza az elnökséget, de Bill lebeszélte róla. Sose győzhetett volna az elnökválasztáson, viszont kiváló diplomatának bizonyult, és szerette a követi munka kört. Már a harmadik évet töltötte Londonban, és Bill tudta, hogy az elnök fel fogja kérni a mandátuma meghosszabbítására. - Jól van? - kérdezte aggodalmasan a betegtől. - Jobban. - Dacára a délelőttnek. Előre fázott ettől a beszélgetéstől, de tudta, hogy a helyes dolgot mondta. A hazatérése utánra tervezte ezt a tisztázást, és a baleset sem változtathatta meg az elhatározását, sőt még inkább megacélozta az akaratát. Nem akart ilúziókat hagyni Cynthiának, akármennyire fájt is ez az
191

asszonynak. - Szüksége van valamire? - kérdezte a nagykövet, miközben leült. A felesége a lelkére kötötte, hogy ne maradjon sokáig. - Tulajdonképpen semmire. Új nyakra, új hátgerincre, két jó, stabil lábra. Szóval a szokásosra. - Bill megpróbálta tréfára venni a dolgot, de a szeme szomorú volt. A nagykövet elmosolyodott. Bili Robinson jó ember, és nagyon tudja, mi a sportszerűség. - Mit mondanak az orvosok? - Nem sokat. Egyelőre korai bármit is mondani. Arra gondolok, hogy ha FDR tudta ülő helyzetből irányítani az országot, akkor nekem sem okozhat nehézséget. - Csak hát ennek épp az ellenkezője volt igaz. Bilinek az egész élete változott meg egyetlen szempillantás alatt, nem csak politikai, de valószínűleg emberi értelemben is. Egyelőre lehetetlen volt kiszámítani a baleset összes következményét, de Billnek, a járásképtelenséget nem számítva, még az iránt is kétségei voltak, hogy tud-e még szeretkezni valaha. Többek között ezért mondta Cynthiának, hogy válni akar. Ehhez végképp nem tudna alkalmazkodni a felesége. Bár Billnek persze sokkal kény szerítőbb okai voltak a válásra. A nyomorékság csak a hab a tortán. - Tudja, meddig lesz itt?
192

- Valószínűleg sokáig - felelte Bill csüggedten. Nagyon elfáradt. Neki sem volt könnyű a délelőtt, és mélységesen elszomorította, hogy véget ért a házassága. Nem csak a feleségét veszítette el, de úgy tűnik, hogy a baleset következtében elveszítette legdrágább barátját, Isabelle-t is. Ha erre gondolt, iszonyúan sivárnak tűnt a jövő. Nem volt semmije, amire várjon, kivéve azt a rettenetesen nehéz évet, amelyben meg kell próbálnia felgyógyulni. De legalább él. - Nos, ránk számíthat - mondta szívélyesen Stevens nagykövet. - Grace is meg akarja látogatni, de azt mondja, ő majd egy másik napon jön. Nem akarja kimeríteni, még attól is félt, hogy én agyonfárasztom. Ha szüksége lenne valamire, akármire, okvetlenül hívja fel a nagykövetséget. Csak szóljon Cynthiának, hogy telefonáljon Grace-nek. Nyilván itt marad magával a felesége. - Szegény asszony, milyen feldúltnak látszott, mikor elment! Bár, gondolta Jim Stevens, valóban nem könnyű tudomásul venni a tényt, hogy az életünk társa megnyomorodik. - Szolok is majd Grace-nek, hogy keresse meg Cynthiát. Bill nem közölte vele, hogy hazaküldi Connecticutba Cynthiát és a lányokat, csak mosolygott, és hagyta Stevenst, hadd beszéljen. Régi barátok voltak, de azért nem avatta be válási szándékaiba. Egyelőre nagyon friss volt az elhatározás. Senkinek sem akarta el193

mondani addig, amíg nem szólnak a lányoknak. Enynyijár nekik. A nagykövet az órájára nézett, majd Billre, és úgy döntött, hogy elég ideig maradt. Grace-nek igaza van, csakugyan iszonyúan fest ez a Robinson. Alig öt perc múlva távozott. Bilinek pedig, aki alig néhány napja még olyan apjakorúnak látta az idősebb férfit, hirtelen fiatalnak, életerősnek, energikusnak tűnt Stevens nagykövet, csak azért, mert a saját lábán tudott kimenni a szobából. Vánszorgó órák követték egymást. Bili aludt egy kicsit. Késő délután megjött a szakorvos. Cynthia nem jelentkezett, Bill gyanúja szerint a Claridges-ben nyalogathatta a sebeit. Még mindig szentül hitte, hogy Cindynek jobb lesz nélküle, akármennyire szenvedjen is most. A szakorvos nem mondott semmi bátorítót. Felsorolta az összes lehetőséget, a legrosszabbtól a legjobbig. A röntgenfelvételek és a műtéti dokumentáció alapján nem tartotta valószínűleg, hogy Bill mégjárni tudjon valaha. Egy idő után talán megszűnik fadarabnak lenni derékon alul, de a gerinc olyan súlyosan sérült, hogy valószínűleg sohasem fog járni. Még ha érezni is fogja a lábát, nem fog megállni rajta. Készíthetnek neki járógépet, és megfelelő gyakorlás után vonszolhatja magát mankón, de gyorsabban és ügye194

sebben mozoghatna tolószékben. Ez a jó hír. A rossz hír pedig az, hogy ha az idegek mégjobban elsorvadnak, ez és a nyak sérülése oda vezethet, hogy Bill érzéketlen lesz derékon alul. Ízületi gyulladást kaphat, ami még súlyosabb elfajulásokat okoz a csontokban, akkor pedig szenvedhet élete végéig. Ám tekintve, hogy Bill még csak ötvenkét éves, megvan rá az esély, hogy legalább részben használni tudja majd a lábait, akkor is, ha járni nem fog többé. Számításai szerint a nyak gyógyulása négy hat hónapot, a lábak rehabilitációja egy évet, vagy még annál is több időt vesz igénybe. Elvégezhetnek még egy két műtétet, de úgy érzi, ez minimális haszonnal, viszont túlzott kockázattal járna. Ha most próbálnának javítani a helyzeten, megeshet, hogy Bill nyaktól lefele teljesen megbénul, ezt a kockázatot pedig semmi esetre se vállalja. Figyelmeztette Billt, hogy találhat sebészeket, akik szívesen kísérleteznének rajta, és ígérhetnekjavulást, amelyet nem szavatolhatnak, de ő nyíltan megmondja, hogy ekkora kockázatot csak egy bolond sebész vállalhat. Bili egyetértett vele. A szakorvos olyan jövőt ígért, amelyet el lehet viselni, de nem lesz könnyü, és óriási bátorságot követel. Nyíltan megmondta, hogy Billnek egy évig véres verejtéket kell izzadnia, ha legalább csekély mértékben vissza akarja nyerni a lábai használatát, ugyanakkor a felsőtestét is meg kell erősítenie,
195

továbbá a nyakát is vissza kell szoktatnia az élethez. Ám idővel és kemény munkával Billjavíthat az életlehetőségein, ha lelkileg hajlandó alkalmazkodni a balesettől beszűkült térhez. Ez nagy baj, de még nem a világ vége. Majd mintha a beteg gondolataiban olvasott volna, felelt arra a kérdésre, amelyet Bill még mindig félt föltenni. Megértette, hogy soha többé nem fog tudni járni, és tolószékhez lesz kötve, de nem tudta, mi lesz a nemi életével, és ettől nagyon félt. Még ez is visszajöhet, magyarázta gyakorlatiasan és nyíltan az orvos; Bill élhet viszonylag normális életet, bár ezt most még kissé korai lenne megmondani. Nem szívesen jósolgatna, de ő reménykedik, és Bill se veszítse el a bátorságát. Az orvos, amennyire tőle telt, szeretett volna könnyíteni a Billre nehezedő terhen. Most még nem gyógyult föl eléggé, mondta a férfinak, de majd előbb-utóbb próbát kell tennie. Nem akarta, hogy a beteg minden reményét elveszítse; épp elég nehéz, hogy nem fogjárni többé. - Ha a felesége türelmes lesz - mondta mosolyogva - nagyon jól alakulhatnak a dolgok. - Bill nem magyarázta meg neki, hogy rövid idő múlva nem lesz felesége, és nem tudja elképzelni magát kísérletezés közben. Annyit szeretett volna tudni, hogy nem lesznek-e kudarcra ítélve az esetleges kísérletek. Ám itt
196

Nehéz volt tudomásul vennie a gondolatot. Csakhogy épp ez benne a kínszenvedés. és ekkor a lelke megint visszatért Isabelle-hez. Csukott szemmel feküdt. a fejsérülés örökre megfoszthatta volna ép eszétől. Majd eldönti az idő. és emlékezett a közös időkre. Négy napja Isabelle-lel táncolt az Annabelsben. Mérhetetlenűl elcsüggedt.. Akkor is Isabelle-re 197 . Marcangolóan keserű gondolatokkal feküdt az ágyon. amit mindig: fejest ugrik a munkába. nem hallhatja a hangját. talán soha többé. mondogatta magában. Miután az orvos távozott. soha többé. hogy nem fog járni.. Nem bírja elhinni. Teljesen megbénulhatott volna. Ettől a gondolattól könnyek szöktek a szemébe. de mindez eltörpült amellett. hogy talán soha többé nem szólhat az asszonyhoz. Rengeteg dolog történt az utóbbi órákban. sok mindent kellett feldolgoznia..senki sem ígérhetett semmit. Most már tényleg csak a munka maradt neki. hogy mindössze négy napja történt. Nehéz elhinni.. hogy elveszítheti a férfiasságát. míg Isabelle a halál mezsgyéjén tántorog. hogy amint felgyógyul. Bili már eldöntötte. hogy hálásnak kellene lennie a sors kegyéért. Bill egy darabig töprengett. most pedig soha többé nem fog táncolni. nem láthatja kedves arcát. azt teszi. De hát rosszabbul is alakulhatott volna. Tudta. meg is halhatott volna.

viszszautazik Párizsba néhány napra.Nem. hogy a felesége mellett tartózkodik. . hogy a szakorvos hosszú időt töltött Mr. Hogy van Mrs.Ne hozzak egy kis fájdalomcsillapítót. Megpróbálta a maga tapintatos módján felvidítani a szomorú Mr. Forrester? Még mindig semmi változás? .Nagyjából ugyanolyan az állapota. hogy egy szóval sem árulja el.gondolt és patakzottak az arcán a könnyek. aki tudta. Mr. ha Gordonra gondolt. amikor bejött az ápolónő. mégpedig az. milyen súlyos sebeket kapott az amerikai. . és rimánkodik neki. beszél hozzá. Bilit elfogta a gyűlölet. Nincs semmi bajom. akik nem tudhatták. Robinson? . épp most ment el. hogy térjen vissza. Ezt egyetlen ápolónő tudta. . mit jelent egy ilyen jóképű. amit hallott. aki jelen volt az előző este. tekintve. .Ezt kérdezte minden ápolónőtől. hogy nem járhat többé. hogy felelősnek érzi-e magát a balesetért. ő pedig megesküdött az orvosnak. és olyan komisz Isabelle-hez. Azután az jutott 198 .kérdezte. vagy szerelmes az asszonyba. és nem hozottjó híreket. Olyan rideg. Robinsont.Kivéve. amikor Bill meglátogatta Isabelle-t. Itt úgyse tehet semmit. Képzelhető. Egyébként az ápolónők az első pillanattól számítottak erre a végkifejletre. Robinsonnál. erős férfinak a tudat. Azt hiszem. köszönöm. A férje itt volt nála egy darabig.

. szerelmem. mit tudok tenni . Olyan borzasztóan hiányzol! . Meg is említette a nővérnek.az eszébe. de nem tudta. Teddynek szüksége van rád. most mit szólna hozzá az orvos. és a sebészük hozzájárult. akik kikapcsolták Bill ágyának fékjeit. majd egy idő után 199 .. hogy Bill az előző este is járt a másik kórteremben. föl kell ébredned. . és eltűnt. és odaállították az ágyát Isabelle ágya mellé.Megnézem. akárcsak tegnap este. kissé az asszony felé fordította a fejét. A szobában össze voltak húzva a függönyök. és nekem is. a műtőseik óvatosan betolták Billt. Bili. De mivel kiolvasta a beteg szeméből. Az ápolónőnek ki kellett kapcsolnia néhány monitort. Kitárta előttük a másik kórterem ajtaját. akkor ő ismét meglátogathatná Isabelle-t. milyen nehéz napja volt. amennyire tudott. hogy ne zavarják őket.Én vagyok az. és lassan gurítani kezdték az ajtó felé.. miközben beszélt az asszonyhoz. aki tudta.Könnyek patakzottak az arcán. és az ápolónők visszahúzódtak az egyik sarokba. és ismét megfogta az ujjait. a lélegeztetőgép ismerősen suhogott. Isabelle. megesett rajta a szíve.mondta. hogy ha Gordon nincs a kórházban. de Bill állapotában ezt most már nyugodtan meg lehetett tenni. Vissza kell jönnöd. Beszélni akarok veled. Öt perccel később visszatért két műtőssel.

csak feküdt szótlanul.Ennyit mondott. hogy Bill az ő vadaskertjében portyázzon. és bejött Gordon Forrester. A két ápolónő összerezzent. hogy kigördítsék a szobából. Bill pedig némán tűrte. Épp ezen töprengett a szobájában. és mindenképpen meg akarta 200 . Már majdnem elaludt. Nem tűrte. milyen élettelennek látszott Isabelle. Az ápolónők már javasolni akarták. és olyan különös módon békésnek látszott. ha még egyszer ott találom a feleségem szobájában. amikor Gordon Forrester nagy léptekkel besietett hozzá. Billt megborzongatta a félelem. miért hozták át ide. Bill ki módolja.Reszketett a haragtól. Pedig ha a bankár most elutazik Párizsból. vagy meghallom. A tulajdonának tekintette Isabelle t. . de ő csendesen feküdt az ágyán. A helyzetet nen lehetett félreérteni. hogy menjen vissza a szobájába. és fogta Isabelle kezét.Robinson. a műtősök azonnal eltűntek a szobából. Robinsont! . Gordon bizonyosan ragaszkodni fog hozzá. . hogy ott volt. Gordon élesen rászólt a felesége ápolónőjére. haladéktalanul vigyék vissza a szobájába Mr. akkor eltávolíttatom a kórházból. és arra gondolt. akárki tudhatta. hogy soha többé ne látogassa meg a feleségét.Kérem. Világos? . hogy megint áthozzák az asszonyhoz. Amikor eltolták Gordon mellett. és az arca sápadt volt. amikor nyílt az ajtó.

Teddynek szüksége van rá. az csak rájuk tartozik. vagy egyszerűen csak azt kívánom. . mint maga. Forrester .Azt hiszem. hogy Bill a felesége közelébe merészkedjen. amit maga helyteleníthetne. és farkasszemet nézett a bankárral. Ha segítek rajta azzal. mit fognak szólni az emberek? Lefényképeztették magukat a lesifotósokkal. Aggódom Isabelle-ért. akkor legalább ennyit meg kell tennem érte. Biztosíthatom. de Gordonnak azt nem kell tudnia. vagy talán még magánál is jobban. sokkal inkább. .akadályozni. Isabelle csodálatos asszony. .Nem ijesztett meg. hogy életben maradjon. Stevens nagykövetnek lenne egy-két szava az eltávolításomhoz. hogy beszélek hozzá. . Szerencsés ember maga.Kivéve azt az éjszakai csókot az autóban. hogy éljen. hogy a követ helyettem harcoljon.Ne menjen a közelébe! Épp elég kárt csinált. hogy ilyen későn kint tartózkodjanak az utcán? Arra nem gondoltak.mondta Bill halkan. Isabelle az övé. bolondot csináltak maguk201 . akármilyen legyen is a kapcsolatuk természete. Mr. De nincsen szükségem rá. régi barátok. vagy mellette vagyok. Isabelle és én barátok vagyunk. Hogy képzelték ezt. mert én törődöm vele egy keveset. hogy a felesége sohasem tett semmit. mint magának. és én legalább annyira szeretném. Majdnem megölte.

azzal kisietett. hogy a feleségem szobájában tartózkodjék. A látszat kedvéért. Nyilván azt képzelték. Bili még akkor is a szóváltáson töprengett. Nincs szükségünk rá.ból és belőlem is. A feleségem. Egyébként fütyül rá. miért van itt. hogy megúszhatják.Abban én nem vagyok olyan biztos. ha be se tenné a lábát hozzá? Aligha. hogy botrányt kavarjon körülöttünk. ha kitakarodik a feleségem szobájából és az életünkből. .Őrült maga? Nem gyűlölöm Isabelle-t. Vélhetőleg Isabelle mondta Robinsonnak. A legokosabb. Vajon mennyit tud Bill az ő családi életükről? Nagyon úgy hangzik. miért vagyok itt? .Én nem kavarok botrányt maguk körül! . hogy túl sokat.felelte bőszülten Bill. amit tehet. . Mindketten tudjuk. hogy törődik a feleségével. Hát nem úszták meg. . .Miért gyűlöli annyira? . és szerintem sose szerette. Forrester. Mindenesetre megtiltom. Felelős Isabelle-ért.Maga kurafi! . aki már az ajtónál járt.kérdezte Bill. Világosan fejeztem ki magamat? . kővé dermedt majd lassan megfordult. Gordon. hogy a férje gyűlöli őt. amikor délután megérkezett Cynthia a lányokkal. A lányok a 202 . Mit gondol.Van választása? Állíthatná. és mert nincs választása.förmedt rá Gordon.

Bili próbált magától enni. . töprengő sétára indult. Azt akarják. ha nagyon keményen dolgozom. . hogy gyógyuljak még egy kicsit. és összevásároltak mindenféle bolondos dolgot. de a nyakmerevítő miatt folyton kilocsolta az ételt. Ki tudja. csekély mértékben visszanyerhetem a lábam használatát.Csak viccelek. Cynthia pedig hosszú. .bolhapiacon jártak.Három héten belül amúgy istenigazában belevetem magamat a terápiába és a rehabilitációba. . bár az orvos egyáltalán nem vette biztosra. mielőtt távoztak volna.Ehhez haza is jöhetsz . hogy a férfi idővel megenyhül iránta. . főleg a levest.mondta Cindy halkan.Mit mondott az orvos? . mire a felesége megint sírós arcot vágott. Ám a lányok előtt egyikük sem árult el belőle egy szót sem. és átgondolt mindent.Még mindig hinni akart benne. . amit a férje mondott. Még mindig nem tért magához Bill döntésétől. . Érdekes kihívás lesz.felelte Bill diplomatiku203 . A család vacsoráig maradt. és Olívia megetette az apját kanállal.Hogyjobb lesz neked egyedül . Majd meglátjuk .súgta Bill. talán képesek csodát tenni. Abban reménykedett. Még nagyon korán lett volna.kérdezte Cinthia halkan. Azt mondta.Lehet. és megintjárni fogok. mielőtt elkezdeném.

azt tervezted. találnia kell egy rehabilitációs intézményt. Tudta.A lányok itt akarják tölteni ezt a hetet. Tudom. Inkább haza kellene menned a lányokkal. néhány napra átviszem őket Párizsba. Ám egyelőre még korai ezen gondolkozni. ahol el lehet egy darabig. . és bizonyosan az lesz a lányoknak is. Bili nem örült neki. hogy a férje meggondolja magát. . Arra gondoltam. Ám Bill nem bánt meg semmit.Hamarosan én is az Államokban leszek.Rengeteg munka várt rá. . . és Maine után egyenesen megy a Hamptonsba. és ki kell költöznie a házukból.szólt szelíden. mert ebből a lányok megértik. azután találnia kell egy lakást. Nem akart túl sokat beszélni a lányok előtt.san. hogy ő és Cynthia továbbra is barátok maradnak. de határozottan. hogy ha te ilyen jól vagy.Hát ti? Mikor mentek haza? Gondolkodtatok már róla? kérdezte fáradtan.Cindy már eldöntötte. Nem lesz semmi bajom. Keserves délutánja volt. . hogy amit tesz.Még mindig reménykedett. . Mindenekelőtt a lányokkal kell közölniük a döntésüket. hogy elutaztok a szüleidhez Maine-be. az a legjobb megoldás mindkettejüknek. Ez nagyon fontos volt a számára. 204 . Ha visszatér. Mindenképpen az anyjukjelenlétében akarta megmondani. . hogy nem tér vissza Európába.Inkább ne . utána pedig visszajövök és megnézlek.

Vitte magával Isabelle holmiját. amely örökre megváltoztatta valamennyiük életét. Semmi értelme. hogy nem állt be változás. Úgy tért vissza Franciaországba. Szerette volna viszontlátni Isabelle-t. A belső szervei lassan gyógyultak. esetleg. és főleg a mája gyógyulásához kell majd hosszú idő. Különben is elfáradt. mint mikor először repült át a La Manche fölött. de a szíve és a tüdeje még mindig aggodalomra adott okot. hogy semmivel sem tudott többet.Cynthia és a lányok visszamentek vacsorázni a szállodába. Gordon Forrester hétfőn reggel elutazott Londonból Párizsba. amit az asszony a szállodai szobában hagyott. Az orvosok továbbra sem sejtették. elindult a repülőtérre. Nagy nap volt a mai. ebben az állapotban a feleségének úgy sincs szüksége semmire. élhet nemi életet. megküzdött a férjével. és megmondta Cynthiának. hogy az asszony felépül vagy életben marad-e. de nem bizonyosan. hogy valószínűleg soha többé nem fog tudni járni. Bili csöndesen feküdt a szobájában. látta Isabelle-t. hogy bevigye a kórházba. A fejére kapott ütés pedig. hogy válni akar. hátha Gordon még mindig Londonban tartózkodik. és miután tájékoztatták. Távozása előtt felhívta a kórházat. Ehhez a naphoz fontosságban csak a baleset volt mérhető. Közölték vele. de nem akarta kísérteni a sorsot. noha kevésbé volt súlyos a többi sérülésé205 .

mély kómába taszította. mikor leszállt Roissyban. Gordon bízott benne. meghal-e. vagy örökre kómában marad. hogy megtudja az igazságot miszerint elveszítheti az anyját. Még mindig túl sok volt a kérdés. Úgy vélte. Még mindig dühbe hozta Bill kérdésének pimaszsága és vakmerősége. Reményre adott okot. reménykedett. Nem nagyon örült a készülő jelenetnek. akár beteg. Teddynek pedig tudomásul kell vennie. akár nem. de nem volt. De egyelőre még nem lehetett tudni.nél. hogy alig van kapcsolata a fiával. hogy öt nappal a baleset után az asszony még mindig élt. Nyugtatózták. hogy felébred-e. Majd kivárja. amelyekre senki sem ismerte a választ. veszélyes lenne tovább várni. Az ilyen helyzeteket nem neki találták ki. Sophie elég idős. főleg így. hogy Sophie-ban támaszra talál. 206 . és itt minden nap számított. Halogatta egyik napról a másikra. hátha lesz valami javulás. hogy a lány a gondjaiba vehesse az öccsét. hogy nem kertelhet tovább: meg kell mondania a gyerekeknek. megint eszébe jutott Bill Robinson és az az ízléstelen szóváltás. hogy visszatérjen Portugáliából. hogy a sebei gyógyulhassanak. Miközben betette Roissyban egy taxiba a felesége és a maga úti táskáját. Gordon tudta. és csak akkor mondja meg. De Isabelle még mindig rendkívül kritikus állapotban volt. a Charles de Gaulle repülőtéren.

Alakja örökre összeforrt a betegszobával és borzalmaival. hogy Bill Robinsont a továbbiakban tilos beengedni a felesége szobájába. Gordonnak még mindig ezer kérdése lett volna. egyszerűen csak elveszítette a Teddy születését követő évek pokoli zűrzavarában. Felháborító kérdés! Tényleg ezt mondta volna Isabelle? Gordon nem gyűlölte a feleségét. csak Teddy ápolónőjét. de tudta. mennyire tisztelték és csodálták Bill közéleti szerepét. A kórházi személyzet roppantul rokonszenvezett Robinsonnal. Ha együtt voltak az Annabelsben. hogy ezekre akkor kaphat csak választ. Arról nem is szólva.hogy miért gyűlöli ő Isabelle-t. Távozása előtt utasította a kórházi személyzetet. mert évek óta nem gondolt a feleségére nőként. akkor a kapcsolatuk nem olyan ártatlan. ahogy az újságok írják és a fénykép bizonyítja. ha Isabelle felépül. 207 . Már nem a feleségét látta Isabelleben. vagy legalábbis a flörtöt Bill Robinsonnal. Gordont mindössze elvileg nyugtalanította a kérdés. vele viszont egyáltalán nem. Isabelle talán a férje feltételezett gyűlöletével akarta igazolni a viszonyt. hogy egyetlen kívánságát sem fogják teljesíteni. mint Bill Robinson állította. Bili Robinson bizonyosan nem közli vele. de Gordon nem szabadulhatott a kínos érzéstől. Az ápolónő kötelességtudóan fel isjegyezte.

aki volt olyan okos. kivéve Teddyt és az ápolonőjét. mielőtt elutazott volna Londonba. de nem volt otthon. és beszéltem Teddyvel. épp akkor. Nem említette? . mikor fölemelte a kagylót. Gordon kérésére a titkárnő átnyújtotta Sophie portugáliai telefonszámát. -Jól éreztétek magatokat mamával? . amikor a bankár távozni készült. . 208 . amelyet Isabelle hagyott nála szükség esetére. kereste a szavakat. Sophie a barátaival lakott egy sintrai bérelt házban. A lélegzete is elakadt.Még nem találkoztam vele. hogy nem említette az International Herald Tribune-t. Kérdeznem kell mamától valamit. Lánya hatkor hívta vissza. és meg kellett acéloznia magát a mondanivalójához. Most már elmagyarázta a helyzetet a titkárnőjének.Milyen volt Londonban? .kérdezte vidáman a lány. így Gordon csak üzenetet hagyhatott. hogy Londonba mentem? Gordon senkinek sem szólt. Még mindig halogatott. Ma reggel egyenesen a bankbajöttem a repűlőtérről .Akkor telefonálok haza. .Honnan tudtad. amelyben látta Isabelle és Bill fényképét.A repűlőtérről egyenesen a bankba ment. .mondta Gordon hidegen.Hétvégén hazatelefonáltam. és lebonyolított több telefonhívást.

Hát ez vicces. Ettől a perctől rettegett. hogy nem bírja ki.Anyjára nemjellemző. sőt.Apai és állítólagos férji 209 . .Gordon vett egy utolsó. .Egy autóban ült.Halálos csönd lett a vonal túlsó végén.Egyelőre nem tudjuk. a gyerekeit is magával kell rántania. . Ő még maradt? . amelyből nincs ébredés. Ez egy lidércnyomás. Anyátok Londonban van. . de azt szeretném.mondta az apja talányosan. anyádat baleset érte..Nem. amely karambolozott egy buszszal. pláne hat napig. . hogy telefonon kell közölnöm veled ilyet. Alig bírta kisajtolni magából a szavakat.Kómába esett. . Sophie szíve majd kiugrott. . mély lélegzetet. ha minél előbb visszatérnél Párizsba. . .Sophie.hebegte Sophie.Mikor jön vissza? . Nem tudják. Nagyon súlyos belső sérüléseket szenvedett. .Ő nem beszélhet veled .kérdezte zavartan.Mi történt? Hogy van a mama? .Nagyon súlyos baleset. hogy az anyja kedden utazott át Londonba. . Sophie tudta. haza kellenejönnöd.Most már nem lehetett kerülgetni az igazságot.Miért nem? Nincs otthon? . Nagyon sajnálom. hogy egy pillanatra is magára hagyja Teddyt. Azt hiszem. aztán fejest ugrott. . Lehet. Volt valami ijesztő az apja hangjában. mi lesz vele. .

. mintha egy üzleti tárgyalást beszélne meg. hogy a lánya sír. és nem jutott eszébe semmi.Lehetséges . mit gondolsz. istenem! . és eddig nem mutatkozikjavulás . Általában hűvös volt. Abban a tudatban élt. hogy Sophie kisírja magát. Az jutott eszébe. mint az apja. és korához képes kimért. de nem az anyját. hogy ne kelljen éreznie a lánya fájdalmát. . mint hajlandó lett volna be ismerni magának. hogy még mindig él.érzelmei ellenére pontosan olyan hangot használt.Reményre ad okot. mit mondjon. Ám amit most hallott. higgadt. amivel megnyugtathatta volna. Az apja várt.Sophie a hisztéria szélén állhatott. de nagyon kritikus állapotban van. . és mereven bámult maga elé. amitől tartott. ami nem volt jellemző rá. .mondta őszintén. meg fog halni? . papa.Gordon hallotta. az meghaladta legszörnyűbb lidércálmait. akit sokkal jobban szeretett. Nem akart ha210 . A lány még hangosabban zokogott.felelte kínosan feszengve. Az irodájában ült. Ezt nem engedhette meg magának. istenem.józan. hogy bármikor elveszítheti az öccsét. mikor az apja fölhívta. Ez volt az utolsó. és minden ereje ahhoz kellett. hogy elűzze magától ezeket az emlékeket. és egy percig nem tudta. amikor az anyja meghalt.Ó.Istenem. Gordon minden tőle telhetőt elkövetett.

Azt akarta. Hirtelen árvának érezte magát.kérdezte Sophie hirtelen rémülettel. . márpedig az igazság az volt.Londonba akarok menni a mamához! . hogy Isabelle bármelyik pillanatban meghalhat. hogy készülődhess az útra. hogy a lánya mellette legyen. Anynyira természete lett a zárkózottság és a távolságtar211 .felelte Sophie zaklatottan.felelte Sophie. . Van ott valaki. Kiküldök valakit eléd. és Teddy még sose hazudott a nővérének.zudni neki. Szerintem most be kellene fejeznünk a telefonálást. hogy maga menjen a lányáért. Még mindig fékezhetetlenül zokogott. Nem volt hajlandó egyedül viselni ezt a terhet.Először gyere haza! . . amikor közli Teddyvel az igazságot. hogy Teddy vidáman csevegne. amikor a hétvégén beszéltek. és alaptalan reményeket kelteni benne. ha már tudod. .Hívj föl. mikor érkezel.Teddy tudja? . Teddynek is tudomásul kell vennie. . aki tud segíteni? .Nem.mondta egy ötéves hangján.Jó . mikor te is itthon leszel. nem tudja. Öccse hangja egészen nyugodtan csengett.Nem tudom .parancsolta az apja. .Még ilyen körülmények között sem jutott az eszébe. Akkor akarom közölni vele. amikor ilyen titka van. . Sophie nem tudta elképzelni róla. Ezt a tényt Sophie-nak is.

mikor szombaton beszéltek telefonon.Este megpróbálok hazamenni . Négy napja nem találkozott Teddyvel. Ridegséggel próbált időt nyerni. Az elterelő hadművelet bejött. Tudta.Hol van mama? . Miértjön vissza korábban? . Gordon hazavitette magát a sofőrjével. Sophie hazajön estére Portugáliából: . de rögtön az anyját kérdezte.Haza? . Gordon már csak abban reményke212 . talán elcsíp egy éjszakaijáratot. hogy valami baj van. . Gordon nem merte elárulni. de ha siet. . legalábbis pillanatnyilag. aki a legközelebb áll hozzá. Teddy ösztönösen gyanakodni kezdett. még vele is.tás. Bontották a vonalat.Mama? . mikor meglátta az apját a szobája ajtajában. mint Teddy. hogy Isabelle Londonban maradt.Nincs . . amikor kimondta ezt a szót.Lent van? . nem lehet sokáig lóvá tenni.mondta. .felelte Gordon. hogy az apja ilyen. hogy még a lánya kedvéért sem tudott áttörni a maga köré emelt falakon.Mama azt mondta.Nővére nem beszélt erről.csodálkozott a fiú. Sophie már megszokta.A szeme felragyogott.kérdezte megint. Két órára volt Lisszabontól. A fiú jókedvűnek tűnt. érzékeny gyereket. különben holnap reggelig kell várnia.Azt hiszem. . hogy Sophie két hétre megy Portugáliába. . Ilyen okos.

és nagyon sápadt volt. .Valami baj van . hogy a fia már nem gyermek.Később még benézek . amikor egy óra múlva arra nézett föl. hogy a fia vánszorog be az ajtón. Komor arccal sietett a folyosón a saját szobájába. Teddy annyira ragaszkodott a lejövetelhez. hol az anyám.Azzal kiment a fia szobájából. amíg Sophie meg nem érkezik. Elszánt pillantása Isabelle-re emlékeztette a bankárt. hogy lerázzák. és mereven nézte az apját. és majd segít.Tudni akarom. Zaklatottnak látszott. . miközben leült. de ezúttal nem engedi.mondta halkan. . Először vette észre. bár tudta. Egy székre támaszkodva kapkodott levegő után.Hol van az anyám? Hát ez hosszú este lesz. hogy a fiában már föltámadt a balsejtelem.mondta felelet helyett. Csak erőszakkal von213 . . hogy megmondhassa a fiának.dett. Teddy még sose nézett rá így. ahogy az ápolónőjét kérdezi. hogy visszavonult a földszinti könyvtárba. hogy az ápolónő nem tudta visszatartani. még hallhatta a fia hangját. hogy Sophie hamarosan itthon lesz. Miközben az ajtót csukta. Gordon egész életében távol tartotta magától. Hajlandó volt egész éjszaka várni a válaszra. . mondta Teddy. Mekkora volt a meglepetése. Most telefonálnom kell. A bankár azzal vélte megoldani a problémát.

szolhatják ki ebből a szobából. Gordon ingerültséget tettetett, hogy leplezze saját félelmét. Mindig feszélyezte fiának áttetsző törékenysége. Bár most még sokkal jobban is volt, mint hosszú ideje. Fél éve még nem lett volna képes önállóan lejönni az emeletről. De az apja most már nem térhetett ki előle. Gordon sóhajtott. - Anyád Londonban van - mondta őszintén. Magában imádkozott, hogy ne kelljen többet mondania. Ám fiának tekintetéből arra kellett következtetnie, hogy nem reménykedhet. - Miért? - Átment megnézni egy kiállítást - mondta Gordon. Elfordította a tekintetét, és teljes erejéből azt kívánta, hogy a fia hallgasson már el végre. - Tudom. Az hat napja volt. Miért nemjött vissza veled? - Gordon ránézett, és úgy érezte, először látja a fiát. Egész életében próbálta távol tartani magától, de most nem térhetett ki Teddy átható pillantása elől. Gyönyörű gyerek volt, örökös betegeskedése ellenére, de az apja borzadt a betegségeitől. Most mégis megindította a Teddy pillantásában izzó rémület. Nem halogathatta tovább, hogy megmondja neki az igazat, de annak a felelősségét sem akarta vállalni, hogy az igazság rosszul hat a gyerek állapotára. Teddy élete mindig mintha egy hajszálon lógott volna. Gor214

don nem szerette volna, ha ő tépné el ezt a hajszálat azzal, hogy megmondja Teddynek, mi történt imádott anyjával. - Baleset érte - mondta fojtottan. Teddynek elakadt a lélegzete. Gordon nem nézett rá, nem bírta volna elviselni, amit a fia szemében kellett volna látnia. - Hogy van? - suttogta Teddy alig hallhatóan. Már tudta, hogy valami baj van, de rettegett attól, hogy mit kell még hallania az apjától. - Remélem, nem lesz semmi baja. Egyelőre nem tudjuk. Fájdalom, anyád nagyon beteg - mondta mereven. De legalább Teddy nem sírt, csak ült, óvatosan szedte a levegőt, nézte az apját, és várta, hogy Gordon folytassa. - Nem engedheted, hogy meghaljon - suttogta, mintha Gordonnak hatalmában állna változtatni a helyzeten. - Nem tőlem függ. Tudhatod, hogy én csak a javát akarom. - Teddy tekintete mindent elmondott. Nagyon jól tudta ő, hogy az anyja boldogtalan, bár Isabelle sohasem mondott neki ilyet. Két nap alatt ez már a második alkalom volt, mikor valaki azzal vádolta Gordont, hogy komiszul bánik Isabelle-lel, és neki ez egyáltalán nem tetszett. - Ezért jön haza Sophie? - kérdezte Teddy. Gordon bólintott. A szoba átellenes sarkaiban ültek. A
215

bankárnak meg se fordult a fejében, hogy keresztülmenjen a könyvtáron, és átölelje a fiát. Távol állt tőle az effajta viselkedés. Bezzeg Isabelle - ezt még Gordon is tudta - már magához szorítaná a fiát, ha őt, Gordont érte volna baleset. - Londonba akarok menni, veled vagy Sophie-val - mondta Teddy elszántan. - Mikor utazol vissza? Bizonyosra vette, hogy az apja visszatér az angol fővárosba. Nem bírta elviselni a gondolatot, hogy az anyja egyedül van Londonban. - Nem tudom - felelte Gordon őszintén. - Úgy gondoltam, inkább itthon kellene lennem, melletted. - Teddy nem méltányolta, amit az apja mondott. Még nem fogta föl teljesen a hallottakat. Gordonnak imponált, hogy a fiú nem sír. Bátrabb, mint gondolta. - Beszélni akarok mamával. Telefonálhatunk neki most? - Gordon megrázta a fejét. - Nem telefonálhatunk. Anyád nincs eszméletén a baleset óta. Olyan ütés érte a fejét, amitől kómába esett. - Ne! -jajdult föl Teddy. Hirtelen maga előtt látta halálosan megsebesült anyját, és végre kitört belőle a sírás. Most tudatosodott benne, mi történt. - Máris menni akarok hozzá! - kiáltotta. - Azt se fogja tudni, hogy mellette vagy - figyelmeztette Gordon józanul. - Nincs is elég erőd az utazás216

hoz. - Ez tagadhatatlan tény volt. Akármilyen beteg Isabelle, akármilyen siralmas állapotba került, Teddy nem utazhat Londonba. - De igen, elég erős vagyok! - vágta rá a fiú vadul, és hősiesen megdörgölte a szemét. - Anyának arra van szüksége, hogy mellette legyünk a kórházban! Ő mindig itt van, ha nekem van szükségem rá. Nem hagyhatjuk egyedül, papa! Ezt nem tehetjük vele! Hirtelen olyannak látszott, mint egy tehetetlen, síró kisgyerek. - Várjuk meg, amíg Sophie hazajön -javasolta Gordon fáradtan. - Miért nem mész föl inkább, és pihensz egy kicsit? Ez nem tesz jót neked - mondta olyan hangon, mintha egy felnőttel beszélne. Teddy nem hallgatott rá. Ő most nem akart mást, csak az anyját, és ettől senki sem tarthatja vissza. Még akkor is erről beszélt, amikor kiment a kis lifthez, amelyet évekkel ezelőtt csak az ő kedvéért szereltettek be a lépcső mellé. Visszatért a szobájába, lefeküdt, és eszelős tekintettel folytatta tovább a beszédet, ezúttal az ápolónőhöz intézve szavait. Egyszerűen képtelen volt elhallgatni. Vacsora után az ápolónő megmérte a testhőmérsékletét. Teddy belázasodott a túlzott felindulástól. Gordon épp ettől féltette. Teddy még akkor is ébren volt, mikor éjszaka megérkezett Sophie. Sikerült elcsípnie a nyolcóraijáratot,
217

és éjfélkor már le is szállt Párizsban. Gordon ébren várta a lányát, és lement az előcsarnokba, mikor meghallotta az utcáról az autót. Sophie a nyakába vetette magát, és zokogni kezdett. - Ó, papa... kérlek, ne engedd, hogy anya meghaljon... - Gordon még sose látta ilyen zaklatottnak. Sophie, amikor lecsillapodott egy kicsit, fölment az ágyban fekvő Teddyhez, aki ugyancsak ébren várt rá. A testvérek úgy ölelkeztek össze, mintha évek óta nem látták volna egymást. Megtörtént a legszörnyübb, leghihetetlenebb dolog, az, amit egyikük sem tudott elképzelni. Elviselhetetlen, felfoghatatlan volt. Addig sírtak egymás karjaiban, amíg be nem jött az apjuk. Gordon kimerültnek látszott, a nap érzelmi viharai ugyanúgy megviselték, mint a gyerekeit. - Megyek veled Londonba mamához - mondta Teddy halkan Sophie-nak. Gordon komoran figyelte őket. Gyerekei még annál is rosszabbul reagáltak, mint amire számított. - Nem helyeslem - szólt sötéten. - Mégjobban belebetegedne. - Úgy beszélt Teddyről, mintha a fia ott se lenne. - Annak pedig nem örülne a mama - mondta Sophie. Mikor megsimogatta öccse kócos haját, érezte, hogy tűzforró. - Nagyon felizgatná a betegséged, az pedig rosszat tenne neki, mikor felébred. - A "mi218

kor" szót, amelyet tudatosan használt a "ha" helyett, jól megnyomta. Teddy hatalmasra nyílt szemmel nézett rá. - Látni akarom, még ha kómában van is! Ő tudni fogja, hogy ott vagyok! - Ez volt Bill elmélete is, ám Gordon nem értett egyet vele. Ő úgy vélte, hogy teljesen értelmetlen lenne elvinni Teddyt az anyjához. - Anyátoknak semmiféle tudomása nincs a világról - szögezte le higgadtan. Feltétlenül meg volt győződve erről, nem hitte, hogy a kómás állapotú emberek hallanák a szavakat, vagy bármit éreznének. Isabelle látása végképp megerősítette ebben a meggyőződésében. Semmiképpen sem akarta megengedni a fiának, hogy utazzon. Esztelenség lenne, és túlságosan kockázatos- Teddy még ahhoz is törékeny, hogy kimenjen az utcára, nemhogy az utazáshoz. - Akkor te minek mész, ha mama úgyse fogja tudni, hogy ott vagy? - kérdezte Teddy a nővérétől. - Sophie nem beteg - érvelt Gordon - és szerintem is neki kellene mennie. Én majd itthon maradok veled. - Te nem jössz, papa? - hökkent meg Sophie. Gordon megrázta a fejét. - Még nem. Bevárom, hogy hazagyere. Átmehetsz holnapra, vagy az éjszakát is Londonban töltheted, ha akarod.
219

- Úgy gondoltam, hogy maradok egy kis időre, talán néhány napra. - Tegyük függővé attól, hogy érzi magát az anyád. Mindenesetre ne maradj sokáig - szólt Gordon, azzal kiment a szobából. Nem óhajtott huzamosabb ideig kettesben maradni a házban a fiával. Azt akarta, hogy Sophie vegye át az öccse gondozását, márpedig ezt nem teheti, ha Londonban marad az anyjánál. Sophie az öccse mellett aludt ezen az éjszakán, magához ölelve Teddyt. Korán kelt, amikor a fiú még mélyen aludt. Lezuhanyozott, felöltözött, és mikor Teddy felébredt, ő már útra készen állt. - Most mész? - kérdezte a fiú álmosan. - Én is akarok. - De olyan fáradt és gyönge volt, hogy mozdulni se bírt. A tegnapi este nagyon megviselte. Régóta nem látszott ennyire betegnek. - Nemsokára visszajövök - súgta Sophie. Kereste az apját, hogy elbúcsúzhasson, de Gordon már elment a bankba. Még előző este intézkedett a repülőjegyről, és helyet foglaltatott a lányának a Claridges-ben. Sophie ismerte a kórház nevét, ahol az anyja fekszik. Szent Tamás. Még maradt pénze a portugáliai utazásból. Apja sofőrje a ház előtt várta, és másfél óra alatt megérkeztek Roissyba. Alig volt forgalom. Sophie sokkal higgadtabbnak és érettebbnek látszott, mint amilyennek érezte magát.
220

Londoni idő szerint délben érkezett Angliába, és a Claridges autója egyenesen a kórházba repítette. Nagyon felnőttesnek érezte magát egyszerű, sötétkék ruhájában és abban a cipőben, amit az anyjától kapott. Haját hátrafésülte és elegáns volt, ám tizennyolc évesen is csak egy rémült kisgyereknek látszott, hatalmas, bánatos szemével. Az ápolónők is elmosolyodtak, mikor megállt a pult előtt. Elmagyarázta, kicsoda, mire az egyik nővér azonnal vitte az anyja szobájába. A folyosó másik oldalán nyitva volt egy ajtó, és abból a szobából egy férfi nézte Sophie-t. Nem is tehetett mást, mert moccanni sem tudott, és az ágyát úgy állították be, hogy szemközt legyen az ajtóval. Sophie beóvakodott az anyja szobájába. Megrendítő látvány fogadta. Anyja halálsápadt volt, fejét hatalmas turbán takarta. Gép lélegeztette, minden testrészéből csövek és drótok vezettek különböző monitorokhoz. Sophie könnyben úszó szemekkel lépett az ágyhoz, azután sokáig nem csinált semmit, csak állt, nézte az anyját és fogta kezét, amíg az egyik ápolónő oda nem hozott egy széket, hogy leülhessen. Ösztönösen beszélni kezdett az anyjához, mindennek ellenére remélve, hogy Isabelle valamiként mégis hallhatja. Elmondta, mennyire szereti, és könyörgött neki, hogy ne haljon meg. Isabelle nem adott életjelt.
221

Csak a lélegeztetőgép mozgott és a monitorokon villógtak a fények, egyébként pisszenés sem hallatszott a szobában. Az anyja még ijesztőbben nézett ki, mint Sophie várta. Egyszerűen hihetetlennek látszott, hogy ezt túlélhesse. Sokáig ült az ágy mellett, majd valamikor négy óra tájban elhagyta a szobát. Az ember, aki akkor figyelte, mikor belépett Isabelle-hez, most is rászögezte a tekintetét. Az ápolónők megmondták Billnek, ki érkezett látogatóba Isabelle-hez, noha ő egyébként is tudta. A látogató olyan volt, mint egy nagyon fiatal Isabelle. - Sophie! - szólította. A lány összerázkódott a meglepetéstől. Lassan közelebb jött, és megállt a küszöbön. - Tessék? - kérdezte olyan riadtan, hogy Bill a legszívesebben átölelte volna a vállát. - Bill Robinson vagyok, az édesanyja barátja. Együtt ültünk az autóban - mondta olyan hangon, mintha elnézést kérne azért, hogy Isabelle ide került. - Nagyon fájlalom, ami történt. - Sophie bólogatott, és kíváncsian nézett rá. Egyszer sem hallotta az anyjától ezt a nevet, de ez a Mr. Robinson rendes embernek tűnt, és ő is nagyon súlyosan megsérült, bár legalább eszméletén van, nem úgy, mint az ő anyja.
222

Különös. hogy ez az ismeretlen mindent tud róluk. . .kérdezte. hogy legyen valaki mellette.Tehetek valamit magáért? . . Tegnap este belázasodott. tudja. aki félt belépni a szobába..felelte Sophie.kérdezte Bill.kérdezte Sophie. . mint én mondta szomorúan Bill. . vagy mit keresett az anyja társaságában. kihozza-e 223 .Bármit megadnék érte. ha cserélhetnék az édesanyjával.Nagyon feldúlta a hír. bár ugyanolyan tehetetlennek érezte magát. Szívesebben maradnék.Sophie meghatódott.Önnel mi történt a balesetben? . De a mamája sokkal rosszabb állapotban van. nem változtathattak azon.Teddy hogy viseli? . Ez a Mr. Holnap haza kell mennem.Tudja már? . Robinson tényleg kedves embernek látszik. ami velük történt. ki ez az ember. Vajon hogyan barátkozott össze az anyjával? Ő sohasemjár sehová Teddy miatt. aki nagyon furcsán érezte magát. mégis jönni akart. mint a lány. . Annyira hasonlított az anyjára! .Apám megmondta neki tegnap este .Kitört a nyakam. Senki sem tehetett semmit.Máris átvette Isabelle feladatkörét. de azt hiszem. otthon van szükség rám. Bili nagyon szerette volna megsimogatni. Teddy mellett. Még mindig nem értette. Sophie. Remélem. Egyedül Isten döntheti el. . hogy az életemet is odaadnám érte. és megütöttem a fejemet.

. Azt tervezte. hogy este visszajön még egyszer. Udvariasan búcsút vett. mennie kell. és meglátták a küszöbön álló Sophie-t. Rendezgetni kezdett a szekrényben. .kérdezte Cynthia halkan. . . aztán Sophie azt mondta. akik közül Jane-t magakorúnak vélte.felelte Sophie. és megnézi az anyját. már fel is tűnt a folyosón Cynthia a lányokkal.Isabelle-t a kómából. . . Úgy beszélték meg Cynthiával. Ha bármilyen gondja lenne.Hol szállt meg? .Az. Rokonszenvesnek találta a lányokat. Másnap akartak elutazni Londonból. mihez kezdjen. nem.A Claridges-ben. A lányok az apjukkal beszélgettek. hogy akkor közlik a gyerekekkel 224 . minden rendben . mert szerette volna. csak keresse meg őket. hogy hazafelé jövet nézzenek be ismét az apjukhoz. ha a lányai szórakoznának egy keveset. mert nem tudta.Ahogy ezt kimondta. de az súlyos beteg. Szerettek volna eltölteni Párizsban egy hetet.Köszönöm.A lánya? . és elsietett a folyosón.Cynthia nem tett megjegyzést. de kimondhatatlanul szomorúnak látszott. Van egy fia is. Semmi esetre sem akarta zavarni a családot. Bill ezt nagyon jó ötletnek tartotta. .Ott lakik a feleségem is meg a lányaim. Bili elvégezte a bemutatásokat.

Sophie vállat vont. Bilinek.Nagyjából ugyanúgy. Mr Robinson? . . Egyetlen jel sem mutatott arra.kérdezte udvariasan.Hogy ismerkedett meg a mamával? . Bíll nem akarta elrontani a párizsi kirándulást.a válást. hogy megnézze az anyját. otthon lesz idejük megemészteni a tényt. és senki sem tudhatta.kérdezte az 225 . Maga hogy van? . Hátborzongató gondolat volt. ahogy ezt meghallotta. Egy távoli tartományban lebegett. felhasználva a férje tagságát. . és a szeme teleszaladt könnyekkel. Micsoda aljasság a sorstól.Hogy érzi magát. Megmondták Billnek. mint az anyja. mikor már hazafelé tartanak az Államokból. és úgy halhat meg. visszatér e még valaha. Este visszatért Sophie. ha ezzel megkímélhette volna Isabelle-t. . így elpazarolni ezt a nagyszerű életet! Bili boldogan meghalt volna a balesetben. Csendesen feküdt az ágyban. rögtön eszébe jutott Isabelle és az együtt töltött idő. hogy Isabelle magához térne az öntudatlanságból. hogy közben egyszer sem tér magához. és Isabelle-re gondolt. Billnek majd megszakadt a szíve. Ezúttal már be mertjönni Bill szobájába. Cynthia este a Harry's Barba akarta vinni vacsorázni őket. Bill elmosolyodott. hogy Isabelle akár évekig vegetálhat a kómában. mert a lány egészen olyan volt.

Nem a maga hibája. .Ismeri az apámat is? . szerelmesek-e egymásba. Nem értem. és megint könnybe lábadt a szeme. Azért mégis különös. hogy történhetnek ilyen dolgok! . . Sokat mesélt nekem Teddyről és magáról.Minden évben együtt ebédeltünk néhányszor.Sophie szerette volna megkérdezni. és boldog volt. A helyében én is így éreznék. ismerem. . hogy mindketten házasok. amiért Sophie ezt kérdezte. . Az anyja egyszer sem ejtette ki a nevét. Egyfolytában ezen töprengett a délutáni találkozás óta. hogy az anyjuknak társasága volt az autóban. ha nem megyünk el vacsorázni. . és megfogta a lány ke226 . tekintve. az amerikai nagykövetségen.érdeklődött.Anyám olyan jó ember.mondta Sophie. Véleményem szerint az apja úgy véli. és ez olyan igazságtalan! . .Igen. hogy sohasem hallott erről az emberről.ágy mellett álló Sophie.Még Párizsban.Igen. Az ápolónő mesélte. nagyon jó ember. és hellyel kínálta a lányt. Hirtelen beszélnie kellett Isabelle-ről. nagyon haragszik rám a baleset miatt. és telefonon diskuráltunk. hogy a sofőrjük is meghalt.Billnek is könnyes volt a szeme. ez sohasem történt volna meg. de ez olyan durvaságnak tűnt. Kinyújtotta a karját. . Az apja nem említette. . Azt hiszem. Bili elmosolyodott.

Délután láttunk egy remek kiállítást. A maga rendkívüli módján Isabelle kötötte össze őket.Úgy döntött. hogy milyen csodálatos lánya van.Az édesanyja nagyon szereti magát. . Azután vacsorázni mentünk.Összefutottunk az édesanyjával a Claridges-ben. anyámnak rám nincs is ideje. hogy megnyugtassa ezt a gyermeket. Mindig mondogatta. Bilinek eszébe jutott első csókjuk.Vidám volt anya azon az éjszakán? . .stilizálta át némileg mindkettejük érdekében az igazságot. amely utolsó is lett. hogy előre megbeszélték a talál227 .Nem mindig voltam rendes hozzá . Különös módon úgy érezte. aki a barátja volt. Bili megértette. azt képzeltem. amit szégyell és fájlal. .vallotta be valamivel később Sophie. és mikor kisebb voltam. Annyira lefoglalta Teddy.kérdezte Sophie szomorúan. Sophie-t pedig az anyjához vitte közelebb ez az ember. hogy ez egyfajta gyónás: a lány neki vallja be.Sokszor mérges voltam rá. . azt nem árulja el a gyermeknek. amely egészen föllelkesítette. hogy az amerikai nagykövettel találkozzam .Igen. hogy együtt vacsorázunk. Minden vágya az volt. és úgy döntöttünk. .zét. . mintha Isabelle kezét érintette volna meg. Sophie. hiszen csak ennyit tehetett érte. .Jól mulatott? Milyen különös kérdés. nagyon jól. . Azért jöttem ide.

tánc. .Holnap bejövök . Mostantól komplikált lesz a mozgás és az élet. A házasságáról lemondott. A lány bólintott. hogy szerelmes Isabelle-be. mielőtt elutaznék. Még mindig nem tudta hova tenni ezt az embert. a szeretett asszonyt elveszítette. de úgy érezte.Hosszú ideje nem láttuk egymást. Semmibe sem kapaszkodhat. A nyílt tengeren sodródott. Egy ideig szótlanul ültek. és Teddyt ápolja. aztán Sophie fölállt.Tudom. milyen vigasztalást hozott ebbe a sivár magányba. azt az asszonyt. nem is tudhatja.kozást. Állandóan otthon van.Nagyon örülnék neki.Az anyámnak mindig nagyon kevés szórakozás jutott. . Nincs többé séta. .ígérte Sophie. Köszönöm. Vigasztaló volt együtt tölteni néhány percet Isabelle 228 .Benézek reggel. Rámosolygott Billre. . hogy beszélt velem. és nem látott szárazföldet. Bili élete visszafordíthatatlan változás küszöbén állt. akivé Sophie lesz egy napon. hogy Isabelle-t látja. . aki csak arra tudott gondolni. . még csak végig sem sétálhat az utcán. Sophie. Nagyon szereti mindkettejüket. valamint azt se. hogy új barátra talált. de ő akarja így. Az asszony sem akarná. szökellés. A lány nem érti.

Feltűnt neki. Úgy beszélt. Sophie. ha templomba megyek . Mielőbbijavulást kívánok.Imádkozni fogok magáért.. visszajön-e még. . . Egy óráig üldögélt az anyja mellett. . Mr. Olyan nem helyénvalónak tűnt. hiszen nem tudhatták. hogy most mennyire aggódna magáért. életben marad-e Isabelle. Bili nem kérdezte. azután átjött Billhez búcsúzni. Nem tudhatta. noha élt a gyanúperrel. .mondta halkan a lány.Majd gondolok magára. Vigyázzon magára.Isten vele. Tudom.Nagyon vigyázzon magára.. Robinson! . azon tanakodva. hogy elbúcsúzzanak. hogy Mr.mondta udvariasan. hogy szerelmes az anyjába. ahogy Isabelle beszélne egy utazás előtt.lányával. mielőtt elindulnának a repülőtérre. milyen szomorú. és vigyázzon Teddyre kérte könnybe lábadt szemmel. a mamája kedvéért. hogy a férfi egyedül maradt. Robinson az ő anyja miatt szomorkodik. Még ha sohasem látja viszont a lányt. de ezt annak tulajdonította. Fogalma sem volt róla. Úgy fájt a búcsúzás Mr 229 . Reggel bejött Cynthia a lányokkal. akkor is hálás a sorsnak ezért a találkozásért. milyen lesz az élet. Rögtön utánuk megérkezett Sophíe. amire megvan minden esélye. mert a családja elutazott.

ha büszke vagy rá . mert a nyakmerevítő miatt nem csókolhatta meg az arcát. nem találgatta. hogy tolják át Isabelle szobájába. és azt szuggerálta. . Bili behunyta a szemét. Senki sem firtatta az okát. mire visszatolták a szobájába. és Sophie any230 . sőt. Az ápolónők már nem is tettek megjegyzéseket gyakori látogatásaira Isabelle-nél. mint a szeretet megnyilvánulását. akkor Bill az. Az asszony még mindig valahol messze volt tőle. Sokáig feküdt mellette. Egészen elfáradt.Bill megfogta a lány kezét. hogy az anyja miért kedveli ezt a férfit. hogy akarjon élni. Olyan rendes embernek látszott. és a lányra gondolt. akivel kellemesen töltötte az időt.mondta. mi lehetett közöttük. Szophie sokat gondolt Billre. amit mond.Nagyszerű lány. Teljesen megértem.Robinsontól. hogy valóban hallja. aki visszahozhatja Isabelle-t. Örült. . és gyöngéden megcsókolta. miközben visszautazott Párizsba. de Bill így is elmesélte neki Sophie látogatását. elfogadták. mintha az anyjából hagyna itt egy darabot. Sophie félénken elmosolyodott és távozott. hogy egy ilyen kedves ember a barátja. . hogy ha létezik valaki. mintha Isabelle hallhatná. sok ápolónőnek az volt a véleménye. megértette. Valamivel később szólt. Még mindig remélte.Én is mondok magáért egy imát.

Mi történt? . hogy áttérnek az intravénás táplálásra. csak azon marcangolta magát kétségbeesetten. azután ismét visszamegy Londonba az anyjához. egyetlen éjszaka alatt lett felnőtt. nagyon fölzaklatta magát az édesanyjuk miatt . Úgy érezte. nem akar inni. .Az ápolónő és a doktor fontolgatták. Nem akar enni. hogy hol is kellene lennie. a lány gondolatai viszszatértek az anyjához és az öccséhez. azok után.Napok óta rosszul alszik. hogy az előbbjárt náluk az orvos.Azt hiszem. és ha a láz nem csillapodik holnapig. Úgy döntött. hogy sötét van az apja szobájában. . amit Londonban látott. akit rettenetes állapotban talált. Teddy nem vette észre a nővérét. Ám ő nagyon sztoikusan viselte a bajt. Nyugtatókat kapott.Fáradtan lesüllyedt egy székbe. Teddyt beviszik a kórházba. és hazavitte magát a furcsán elcsöndesedett házba. Vívódott. Teddynek olyan magas láza volt.súgta az ápolónő. . Sophie-nak ez már túl sok volt. hogy vele együtt Isabelle is megsérült. és mélyen aludt. hazatér néhány napra. Az ápolónő elmondta. Az emeleten látta. hogy majdnem félrebeszélt. ám Teddy annyira sírt és olyan hevesen til231 . hogy Robinson talán sose fogjárni többé. Majd belépett az öccséhez. A repülőtéren taxiba szállt. Amikor leszálltak Párizsban. .nyira sajnálta! Az egyik ápolónőtől hallotta.

Apám hol van? . mi lesz vele. . Annyit tehetnek. amikor Gordon még éjfélkor sem jött haza. Tegnap óta nem látta a bankárt. hogy kórházba kell vinni a gyereket. . hogy úgy döntöttek. Sophie egyetértett vele. hogy az anyja bármikor meghalhat. Senki sem tudja.Az ápolónő bólintott. ha legalább annyit megígér.Pár nap múlva visszamegyek.közölte tömören az ápolónő. 232 . mint valaha. . Az utóbbi napokban egyre jobban hasonlított Isabelle-re. hogy megpróbál enni és inni. hogy megbeszélje vele Teddy állapotát. összevonta a szemöldökét. Kérdezte az ápolónőt.takozott ennek hallatán. Azt mondták. Most már úgyszólván biztos. hogy az öccse lefogyott. és feljegyezte az adatot az orvosnak.Ugyanúgy . . Egész este az apját várta. ismét megmérte Teddy akadozó.kérdezte.tette hozzá reménykedve. hogy várnak és imádkoznak. még egy nappal elhalasztják. beletúrva a hajába. és meglepődött.Valahova elment estére . .Hogy van az édesanyja?kérdezte aggodalmasan. De azt is megmondták. Most jobban emlékeztetett az anyjára. még sokkal hosszabb kómából is felépülhet . gyors pulzusát. Ott biztonságosabb. Sophie úgy látta.felelte Sophie. . és Billre gondolt. de ezt nem mondta meg Sophie-nak.

de aztán zavarbajött. hogy Billt kérje. hogy beszéljen az apjával. hogy megkeresse az apjukat. 233 . ha másért nem.felelte kifejezéstelen arccal az ápolónő. Végigment a folyosón. de még mindig betegnek tűnt. Egy pillanatra elfogta a kísértés. esetleg nem is tudta. és az apja még mindig nem volt sehol.tudja-e az apjuk. de az anyja állapotában nem történt változás. hogy leesett a láza. A fiú fölriadt. Felöltözve aludt el egy széken. és inkább letette a kagylót.Sophie még hajnali háromkor sem aludt. és meglepetten látta. hogy Teddy beteg. . Másnap az öccse szobájában ébredt. Meglepetten fordult a házvezetőnőhöz. Úgy gondolta. hogy ő Teddy szobájában alszik.Bizonyosan nemsokára itthon lesz. amikor a nővére ki akart menni a szobából. Valamivel korábban telefonált a londoni kórházba. hogy az apja figyelmességből nem ébresztette föl. Egyébként nem is akart levetkőzni. meg akarta várni az apját. viszont a szobában nincsen senki. .Délután felhívtam a bankban . amikor az öccse különösen beteg volt. ahogy számtalanszor látta az anyjukat. hogy Gordon ajtaja nyitva áll. és várakozás közben aludt el. . Most mintha valamivel jobb állapotban lett volna. hát hogy köszönjön neki. Az ápolónő azt mondta.

És ha az apjával is történt valami? Hiszen akkor ők árvák! Fogalma sem volt. és bölcsebbnek tartottam.Itt aludt éjszaka az apám. Ez nagyon felelőtlen viselkedésnek tűnt a lány szemében. és eltűnt a lépcsőn. hol lehet az apja. hogy a függönyök össze vannak húzva. Gordon majdnem elnevette magát.mondta Sophie érdesen. hogy az apja nem maradt otthon Teddy mellett. de Gordonról lepergett a vád. a villanyok el vannak oltva.Tisztában vagyok vele. hogy ne kelljen válaszolnia. .Tudom. Ám Sophie magától is látta. . Egy órával később telefonált a bankba. semhogy hazáig 234 . Orvos látta. Egy pillanatra megrémült. Baráti társaságban voltam a városon kívül. ha ott maradok.Neki ugyan ne tegyen szemrehányást egy tizennyolc éves lány. Sophie-t megdöbbentette. Vele ma beszéltem.Teddy beteg volt . Josephine? Az asszony megrázta a fejét.Nem jöttél haza éjszakára! . a találkozó hosszúra nyúlt.. . pedig a lánya nem viccelt. az ágy bontatlan. Gordon tökéletes nyugalommal válaszolt. hogy az elutazott Londonba. Beszéltem Marthe-fal tegnap délután. élettelen rend van. Azóta nem találkozott a lányával. . .mondta olyan hangon. mintha ez az apjuk hibája lenne.

Sophie arra gondolt. hogy nem volt ott.Most beszéltem Londonnal . Ám továbbra is haragudott. Ám az apja cseppet sem látta szükségét a bocsánatkérésnek. mint ez a Bill? Mégis furcsa. És ha más dolgok is vannak. Senki sem tudta. hogy hátha Gordonnak vannak titkai. Esténként sokat járt el üzleti ügyben. hogy nyilván ivott. Ha valami szörnyűség történt volna Teddyvel. amiért az apja nem jött haza éjszakára. de attól is.Ó! .vezessek.csüggedt el Sophie. hogy semmitse hallott az anyjának erről a barátjáról. és korábban az anyja is elkísérte. és nem csak attól. . Tulajdonképpen sose ment be az apja szobájába késő este vagy kora reggel. amelyekről ő nem tud. Talán nem Teddy az egyetlen oka annak. Talán máskor is előfordult. . mi történt éppen most az anyjukkal. Váratlanul megbomlott az élet. amit ez a baleset napvilágra hozott. és a lánynak hirtelen eszébe jutott: Vajon gyakran szokott így kimaradozni? Ő észre sem vette eddig. hogy az anyja nem te235 . . amiket nem tud a szüleiről? Olyanok. hová ment. ha fáradtan nem akar vezetni. Tekintve. akkor szükség lett volna rá. ami Isabelle-vel történt. Sophie mindig istenként tekintett az apjára és csak most töprengett el azon.Semmi változás.mondta az apja hallkan. nem szállhat vitába az apjával.

hogy mi a helyes! Ám az apját ez sokkal kevésbé látszott zavarni. Házon kívül vacsorázom.nyugtatta meg az apja. de úgy elbizonytalanodott! Túl sok dolog. gondolta Sophie. mikor tudta. . és a szülei külön szobába alszanak.mondta Sophie szomorúan. ha bekövetkezik valamilyen változás. És most. itthon. . .kérdezte félénken. nem mehet el Párizsból.magyarázta Sophie. és ha kapnak is figyelmeztetőjelzést. Borzasztóan szeretett volna Londonban lenni. és nem mint egy leánygyermek. Szerintem Teddy mindössze sokkot kapott. úgy érezte. de tudta.De akkor senki sem lesz az anyja mellett.Néhány nap múlva. mielőtt lefekszel . . túlságosan ijesztő dolgok történtek mostanában.Igen. 236 .szi ki a lábát a házból. sokkal inkább úgy. és időre van szüksége. ha esetleg meghal.Valamennyiünknek erre van szüksége . amíg magához tér. hogy Párizsból eljussanak Londonba. hogy apja időnként egész éjszakákra kimarad. mint egy feleség. akkor rád is szükség lesz itthon . . . . De nehéz eldönteni.Este itthon leszel? . hogy Teddynek is szüksége van rá. Majd értesítenek. de otthon leszek. Úgyse tudok ott tenni semmit.Az orvosok nem ilyen borúlátók.Ha Teddyt kórházba kell vinni. órákba telik.Mikor mész vissza Londonba? .

Megtett mindent. hogy elszívjon egy szivart. Felváltva aggódott az anyjáért.mint őt. hogy az apja nemjött fel hozzá az emeletre. és lement hozzá.kérdezte óvatosan. mire az apja megérkezett a vacsoráról. Talán csak az volt a célja. hogy bosszantsa Isabelle-t. Apjának ekkor el kellett mennie egy megbeszélésre. mikor megérkezett. de Gordon arca rögtön in237 . és fokozottan éreztesse vele a jelentéktelenségét. de mindketten tudták. beszélgetett vele az anyjukról. figyelmesen bánt vele mindig. hogy talán a korábbi kényeztetésben is több volt a színlelés. . Sophie hallotta. hogy az apja kérdezzen valamit.Hosszú. hogy nem pótolhatja Isabelle-t. Ahhoz képest. milyen zárkózott lett az utóbbi napokban.Egész nap Teddy mellett voltam. Az övé nagyon keserves volt.Azt várta. Zombi volt. és ápolta a beteg fiút. Hát a tied? . mint a valóság. mióta az anyja beteg! És akkor beléhasított. . . mesélt neki. felolvasott neki. és beült a könyvtárba. egészen döbbenetes. milyen kedvesen. Gordon mindig a kedvenceként kezelte Sophie-t. és a feleségével bánt olyan hidegen és elutasítóan. papa? . Sophie az egész napot az öccse mellett töltötte. mint most a lányával. ami tőle telt.Milyen volt a napod. Jókedvűnek tűnt. Csodálkozott.

hogy Londonból hívják őket. az öccse állapota egyfolytában romlik. papa. Most már minden telefonnál attól rettegett.mondta Gordon elutasítóan. Különös. És az apját mintha hidegen hagyná mindez. .Csak ennyit. Töltött magának egy pohár portóit. mert bekövetkezett a legrosszabb. Az anyja kómában fekszik egy londoni kórházban. Ahogy Sophie nézte. Egész nap Teddy mellett voltam.Mikor mész vissza Londonba? . Még soha életében nem volt ennyire magányos. hirtelen arra kellett gondolnia. és Gordon azt mondta valakinek. . Ez fájt Sophie-nak. Sophie szíve majd megállt a csörgéstől. hogy majd visszahívja. és úgy diskurálnak. .kérdezte.Mit csináltál még? . és ivott egy korty portóit.gerült lett a fia említésére. de nem válaszolt. a szivarjára összpontosítva. mikor az anyjáról beszélt. mintha semmi sem történt volna. hogy nem akar beszélgetni. .kérdezte halkan 238 . . Az apja szemében szikrája sem látszott ennek a kétségbeesésnek. hogy itt ülnek.Gordon bólintott. Nagyon föl van dúlva. Hűvösen. elutasítóan beszélt a feleségéről. milyen összetört volt Bill Robinson arca. Megcsörrent a telefon. . Szinte mintha megfeledkezett volna a lányáról. Látni lehetett rajta.Le kellene feküdnöd .Hosszú napod volt.

Én is el akarlak kísérni. hogy engedelmeskedjen. . . amíg bele nem fáradt. hogy mit tegyek.Nagyon fiatal és konok volt a hangja.Látni akarom a mamát! . hogy ott vagy. hogy mi van ezzel a fiúval és az ápolónőivel. Nem idegeskedhetek egész nap. és töltött magának még egy pohár portóit. Gordon most már megharagudott. Sophie.Ha egyszer nincs mondanivalója . .Ugyanezt Isabelle is elmondta számtalanszor az évek során. .Amikor úgy látomjónak! . papa.Azt pedig nem te fogod előírni nekem. csak közölte vele az utasítást. Örökösen hívogatnak a bankban.Nem kérdezte a lányát. . Egyik napról a másikra olyan lett. .Ez a fiú a te fiad. . Rád itt van szükség. Idegesítőnek találta Sophie-t. és elvárta.intette le Gordon nyersen. .Azt se fogja tudni. .Az öcsédnek itt van szüksége rád.Sophie túlságosan fáradt volt a további önfegyelemhez. És rád is szüksége van. Sose beszélsz vele. . de nem érdekelte. hogy az apja neheztel.felelte az apja élesen és összevonta a szemöldökét. Gordon csak általa ismert és többnyire a múlt ködébe vesző 239 . nem csak mamára vagy rám.Sophie tisztában volt vele. Nekem erre nincs időm. mint az anyja.mielőtt távozott volna. . Neked kell gondoskodnod róla. .

Két félárva. és az öcscséhez bújt. akik egy időre elveszítették az anyjukat. hogy Isabelle hamarosan magához tér a kómából. önző. az apjuk komisz. hogy a fiú megint lázas. Törődjön vele Isabelle. Persze másképp állt volna a dolog. kolonc a nyakán. A párnába sírt. egészséges. és ha ő nincs itt. és az öccse mindig ilyeneket mondott az apjukról. Gordon nem talált semmi dicsekedni valót egy ilyen fiúban. és elfelejtette. ezért inkább kizárta az életéből. Többször beszélgettek ezekről a dolgokról Teddyvel. és ugyanaz érdekli. Így azonban nem létezett Gordon számára. A lányt mélységesen elszomorította ez a hang. és gyűlöli őt. akkor Sophie. Sophie most megértette. Sophie bebújt az ágyba. Az ártatlan Sophie nem változtathatott ezen. hideg ember. Sophie pedig vitatkozott vele. ha Teddy erős. amelyet ő sohasem akart látni. hogy semmi köze a fiához. hogy Teddy egy olyan oldalát ismerte az apjuknak. akárcsak a feleségét. és nagyon forrón remélte. Egyébként púp volt az apja hátán. hogy igaz. legföljebb mint örökös boszszantó tényező. azután visszament Teddyhez. 240 . De most már látta. Teddy azt mondta.okokból úgy döntött. Az ápolónő azt mondta. Sophie átöltözött a szobájában hálóingre. mint az apját. Még sose volt ilyen szomorú és magányos. bár pillanatnyilag sajnálta. Elballagott a szobájába.

többen kimondottan reménykedtek abban. ha visszatér az Államokba. amikor az asszony mellett lehet. A saját sérülései lassan gyógyultak. de már mozgékonyabb volt. 241 . ha az anyjuk valóban meghalna. hogy mit fog tenni. Megpróbálta nem elveszíteni a bátorságát. Egész nap azt a néhány percet várta. abba kapaszkodott. viszont Mr Robinson kedélyállapota kimondottanjavul tőle. Az ápolónők sűrűn forgatták az ágyban. Az ápolónők elengedték a fülük mellett Gordon utasítását. és kidolgozták számára a rehabilitációs tervet. a kórházi ágyon fekve. A nyaka és a gerince még mindig nagyon fájt. ha láthatta Isabelle-t. Forresternek. Mindigjobban érezte magát. vagy legalábbis nem ártanak. Volt. Ez azonban nem változtatott a kilátásain.El sem tudta képzelni. nehogy tüdőgyulladás vagy keringési zavarok álljanak be. hogy Bill látogatásai jót tesznek Mrs. Borzasztóan hiányzottak neki az éjszakai beszélgetések. ám iszonyúan kemény próbára tették a körülmények. aki odaát van. Különben unalmasan telt az idő. és a lábában is érzett valami bizsergést. Napjában egyszer kétszer áttolták Isabelle-hez. milyen életük lenne. Bilit megvizsgálták a fizikaterapeuták. mint Isabelle-re. A Londoni kórházban ment tovább az élet. hogy másra se gondolt órákon át. a folyosó másik oldalán.

Tulajdonképpen mivel is foglalkozik? . bár azt tudták. milyen kapcsolat fűzheti Isabellehez. . Jane és Olívia pompás 242 . Őszintén csodálta mindenki. Gordon nem jött vissza. Erre azonban nem volt könnyű magyarázatot találni.Őrülten bele lehet esve az asszonyba.Stoppoltam! . .Valami politikus . .Nagyon jóképű pasi! Bár Bill senkivel sem bizalmaskodott. De bármiként legyen is. aki kapcsolatba került vele. hogy válni akar.kérdezte a másik ápolónő kissé zavartan. és nagyon kedves embernek tartották. mint ahogy sohasem gorombáskodott vagy türelmetlenkedett. Sophie sem. mert már nem emlékezett arra. Viszont Cynthia és a lányok megérkeztek a párizsi kirándulásról.közölte az egyik ápolónő a büfében.Kedvence lett az ápolónőknek. Azt is megjegyezték. a személyzet szerette. hogy az amerikai nagykövet többször meglátogatta. hogy Bill fontos ember. . akik pusmogva próbálták megfejteni. hogy meglátogassa a feleségét. és az egyik ápolónő kihallgatta. Milyen kár! Ezzel mindenki egyetértett. . mikor azt mondta a feleségének. A többség feltételezése szerint viszonyuk volt. egy traccsparti során. amit hallott.magyarázta Isabelle egyik ápolónője.

A lányok megrökönyödtek. . mennyire boldogtalanok voltak mindketten. mielőtt távoztak volna a kórházból.Olívia leroskadt a kórteremben. vagy nem? Anyu! Apu! -A lányok mindig hittek ebben.Hiszen ti szeretitek egymást. Ő már csak Isabelle-ről álmodott. Egyébként bizonyos értelemben mégjobbra is fordultak a dolgok.. hogy mindennek vége. . Ezt évekig magukba fojtották. Az Isabelle 243 . Most végre nyíltan.Jobb ez így . amikor a szülei közölték. Cynthiát nagyon megrendítette a lányok reagálása. de Bill nem óhajtotta elmagyarázni. hogy elválnak. ő szívesen maradna a felesége. Bili megpróbálta elmagyarázni. ha meggondolná magát.Miért? . . becsületesen bánhatott Cindyvel. amióta közölte a feleségével. hogy kiszeretett Cynthiából. tehát mindkettőjük szempontjából jobb lenne.hangulatban voltak. Neki már nem volt szüksége erre a házasságra. sem arról. és síwa fakadt. Ám az volt a legfőbb oka. ám lehervadt a jókedvük. noha gyengéd.makacskodott. hogy nem akarja hozzákötni a gyerekei anyját egy nyomorék vagy legalábbis fogyatékos emberhez. Az anyjuk ügyeiről nem akart szólni. De Bill sziklaszilárd volt. ha elválnának útjaik. világosan értésére adta. hogy elhidegültek az évek során.. Ám Cynthia. hogy abban az esetben.

vallotta be. Csendes tűnődésbe merült.sóhajtotta Cynthia. hogy talán sose áll lábra többé. Nem voltam valami jó feleség . Tudta.iránti szerelemben jobban megismerte önmagát.Apátok na244 . . .Nincs megzavarodva. és mérhetetlenül lesújtotta őket. és rájött. Megígérte a lányoknak. amelyet így is túl sokáig volt hajlandó elviselni. hosszú ideig. de Cindy csak csóválta a fejét. hogy van egy ilyen férjem. nekik nem lehet közös életük. nem gondolja-e. és bánatosan mosolygott. hogy az apjuk egy kicsit megzavarodott.Hogy fogja apu ellátni magát? . A lányok azonban semmit sem vettek észre ebből. hogy akár magához tér Isabelle. Hiszen Bill olyan komoly sérüléseket szenvedett. hogy a szüleik ezentúl nem laknak egy házban. . Szerintem én voltam az. akár nem.Magától értetődőnek tartottam. mert beütötte a fejét. miután családtagjai távoztak.aggodalmaskodott Jane. Nem akart hazugságban élni tovább. Visszafelé menet a szállodába Jane és Olívia megkérdezték az anyjukat. hogy gyakran felhívja őket. ám ez a szerelem figyelmeztette. . . mit kellett nélkülöznie. hogy ideje hátat fordítani tartalmatlanná lett házasságának. az orvosok azt is közölték a családdal.Nem tudom . irigyeltem a sikereit és a függetlenségét.

amit nem kellett volna. feleségül veszi apu? . Maga is sokat emésztette magát ezen.Nem tudom. amit akart.Bill végül is azt csinálta. hogy olyan rosszat tett. hogy ez most téma lenne .gyon büszke ember. de nem hiszem. Forrester nagyon hűséges feleség.felelte 245 . . és soha életében nem hazudott nekem. . hogy apád meggondolná magát. körömszakadtáig ragaszkodik hozzá.Mit gondolsz. Szerintem szerelmes az asszonyba. Csak a lányokat sajnálta. nem hiszem. hanem együtt él a tévedésével. legalább ezt bizonyosan tudom. Majd csak kitalál valamit. mert nekik olyan nagy megrázkódtatás volt. Még azt se vallja be. . . De hogy válaszoljak a kérdésedre. hogy ilyen férfit nem talál többé. megmentette a házasságból a barátságukat. hogy tettek volna bármit is.Szerinted viszonya volt Isabelle Forresterrel? kérdezte kertelés nélkül Olívia. és Cynthia minden elkeseredése ellenére is csodálta érte. Tudta.kérdezte aggodalmasan Jane. hogy nem. ha az asszony életben marad. . Mrs. Ha egyszer a fejébe vesz valamit. És magát is féltette. Jane. Ő azt mondja. és nagyon leleményes. mielőtt válaszolt volna. amit apátok mondott. Nem hinném. Szerintem ez csak olyan plátói rajongás vagy barátság. Nem szokása.Nem hinném. Cindy eltűnődött. Abból ítélve. hogy tévedett.

. hogy miért nem látta be ezt hamarabb. hogy mindig azt teszi.A lányok bólintottak.Mit fog csinálni apu. nem érdekli. hogy a válásért nagy részt őt terheli a felelősség. Itt akarják elkezdeni vele a tornát. Már csak azt bánta. Szerintem pár hónapig még marad. . A repülőtérről még telefonáltak egy utolsó istenhozzádra. de nagyon elszomorodott a távozásukon. Most. Különben sem hiszem. Cynthia pedig azt nem hitte. Forrester életben marad. hogy Bill mégis képes volt így dönteni. A lányok sírtak. olyan korán. Apátok szerint sose hagyná ott Forrestert. hogy sohasem talál hozzá fogható fér fira. ha Mrs.Cynthia. Végig kell csinálnia egy hosszú rehabilitációt. Bili nem mondta senkinek. Tisztában volt vele. amit helyesnek vél.Az a szegény asszony majdnem meghalt. Folytatja a munkát. még akkor se. .kérdezte Olívia szomorúan. Másnap elutaztak az Államokba. Cynthia megtanulta tisztelni a férjét. mennyire nehéz. Szerez magának egy lakást. Még mindig nem hittek a fülüknek. Az egész élete a nyomorék gyereke körül forog. hogy előtte nem is volt idejük beköszönni a kórházba. hogy véget ért a házasságuk. Nagyon jellemző rá.Nem tudom. . Egyedül maradt 246 . és ettől fogva egy szót sem szóltak a szállodáig. és tudta. ha visszajön? Mármint az államokba? .

hogy reggel-este áttolták Isabelle-hez. Az ápolónőktől megtudta. mert beteg a fiuk. néhány ember is fölhívta. Reménykedett. Bili életében szokássá lett. És ott volt a kómában fekvő Isabelle a folyosó másik oldalán. akik hallottak a balesetéről. hogy Gordon egyszerűen ittfelejti a feleségét a kórházban. azután visszatolták a szobájába. hogy még több. Bili most már Teddyért is aggódott az anyja helyett. Gyakran gondolt Sophie-re is. de az is lehet. De már döntött. Két héttel a baleset után már egész tűrhetőenjavult az állapota. Ő remélhetőlegjól van. hogy Forrester azért nemjöhet. hogy Isabelle talán meghallja a kóma mélységeiben. abban reménykedve. A balesetet követő harmadik héten már majdnem föladta a reményt. hogy Isabelle magához tér a kómából. orvosoktólápolónőktől körülvéve. Időnként lebonyolított egy-egy hivatalos telefont. Gordon Forrester még mindig nem tért vissza a feleségéhez. hogy azért nem túl súlyos a helyzet. Lélegeztetőgéppel nem lehetett átvinni Párizsba. milyen hosszú. Már arra is gondolt.és most kezdte felfogni. rögös út vár rá: legalább egy évnyi. gyötrelmesen fárasztó rehabilitáció. Kemény idő volt ez Billnek. mert túlságosan veszé247 . de többnyire valóságos gubóban létezett. Ott fekve beszélt az asszonyhoz.

fogta az asszony kezét.Megsimogatta. hogy mi lesz Isabellelel. hogy Gordon így képes legyen magára hagyni. fontosnak tartsa. Isabelle. mikor mellette feküdt. szóljon hozzá.lyes volt. Az orvosok úgy vélték. hogy Isabelle itt marad. Bili kezdett aggódni. Ez felfoghatatlan. Elmondta tehát neki. hogy milyen gyönyörű. és nem lesz. . . aztán az Annabelsbe. Bárcsak visszaforgathatná az órát addig az éjszakáig! . és mennyire hiányzik. amikor gyönge nyomást ér248 .Emlékszel még. talán újra elmegyünk táncolni. ha ő is visszatér az Államokba. A kitárt ablakokon bejöttek a külvilág hangjai. Ezen emésztette magát Bill az egyik estén. Tovább beszélt arról az éjszakáról. úgy mosolyogtak rá és diskuráltak vele. milyen jól éreztük magunkat? mormolta. amikor először a Harry's Barba mentek. Az ápolónők már nem találtak benne semmi szokatlant. aztán megcsókolta az aszszony ujjait. és beszélt hozzá. mintha az lenne a természetes. balzsamosjúliusi éjszakán. Ha felébredsz. aki meglátogassa. talán egy hónap múlva elhagyhatja a Szent Tamás-kórházat. hogy nem diskurálhatnak ezen a meleg.Ám neki ez már csak emlék volt és tűnő álom. Bili arra az estére gondolt. Elviselhetetlen gondolat volt. vigasztalja.Úgy szeretek veled táncolni. hogy napjában többször is itt van Isabelle-nél. .

Csináld meg még egyszer! . és úgy próbált helyezkedni. és könnyek ültek a szemében. Mit szólnál egy kis mosolyhoz? . ha megpróbálnád.mondta tisztán csengő hangon. és nem hagyta abba a beszédet. alig észrevehetően. bár a szeme továbbra is csukva maradt..zett a tenyerében. hátha csak reflex. csak egy icipicit.. Bilinek megint arra kellett gondolnia. Egyelőre nem akart szólni. ha kinyitnád a szemedet. . A nyomás ismétlődött.Most pedig azt szeretném.Semmi sem történt. Bili szája boldog mosolyra nyílt. És azt szeretném. Isabelle visszajön! Mi volt ez? Fintorogtunk? Nagyon jó volt. ha te is néznél. szerelmét 249 . miközben beszélt. Először reflexnek hitte. mintha egy másik világból nyújtaná feléje a kezét. Bili szívverése meglódult.Könnyek folytak az arcán.Ez csodálatos volt! . . . Az ápolónő elfordította a tekintetét. hogy megszorítottad a kezemet . minden erejét.És akkor az aszszony megtette.Épp most éreztem. Valamivel céltudatosabban folytatta a csevegést..bátorította. csak az ujjai mozogtak. igyekezetét. . Nézlek Isabelle. Úgy szeretném. amikor Isabelle fintorgott. .Csináld meg még egyszer. Bili zavartan elhallgatott. Isabelle! Szorítsd meg a kezemet. . Már majdnem elcsüggedt. hogy lássa Isabelle-t. és a belépő ápolónőre nézett.Az aszszony arcán nyoma sem volt az életnek.. . Csak egy picit.

fáradhatat250 . Annyira hiányoztál. hogy pislogjon. nem akarta elengedni Isabelle-t addig. amíg vissza nem tér hozzá és az életbe. hogy jöjjön vissza. le akart nyúlni a szakadékba. vagy ismét szorítsa meg az ő kezét. mozdítsa meg az arcát. Ez nem reflex volt.. Tisztán látta az Isabelle arcán átfutó fintort. aki rögtön . .Összeszedett minden életjelt. mi történik: Isabelle visszajön. sürgette. szerelmem? Vagy csak a fél szemedet nyisd ki. mintha túl soknak találná az erőfeszítést. és egészen kimerült.elrohant az egyik orvosért. nyissa ki a szemét. Megállás nélkül beszélt hozzá. hogy fölhúzza Isabelle-t magához.. .Ez nagyon. hogy az is lássa. .belesűrítve a szavaiba: Az ápolónő szobormereven figyelte őket. lássam azt a grimaszt! . miután három hétig imbolygott a halál küszöbén! A férfi hozta vissza. na.Isabelle.. de nem volt hajlandó feladni. . de nagyon jó volt! És nagyon kemény munka! Pihenj egy percet szívem! Azután megcsináljuk ismét.Könyörgött az asszonynak. majd alig észrevehető remegés futott végig a szemhéjakon. Sokáig semmi sem történt.súgta Bill az ápolónőnek..Tudsz mosolyogni a kedvemért. próbálta rábírni.Ezúttal azonban az egyik kéz emelkedett föl az ágyról több ujjnyira. hát fintorogj rám még egyszer. Még fél óráig beszélt hozzá minden eredmény nélkül. .Istenem! . .. majd visszahullott..

maga elé bámult. majd ismét behunyta a szemét.. . felpattantak.. olyan hosszú álomból. . 251 .. és nem avatkozott közbe. hogy te is látni akarsz engem.mondta parancsolóbb hangon.. szerelmem! Tudom. ő hajlandó lett volna beérni akármilyen csekély életjellel. mintha az asszony egy meszszi-messzi helyről lebegne vissza a földre.Ez az. . Sokáig aludtál. de most már ideje fölébredni. ki tudod te nyitni jobban is:. mintha ez az erőfeszítés is sok lenne. hogy rám nézz! Nagyon régóta várok! . dolgozz egy kicsit drágám. és tudom.Olyan volt ez a lassú eszmélés.Ki kell nyitnod a szemedet. ha rám néznél.Isabelle! .. szívem.Várom.lan szerelemmel. . hogy rám is nézhess! Kérlek. az asszony pillái megrebbentek.Ekkor hosszú sóhaj hallatszott a szobában. hogy nehéz.. Szeretném.Addigra az orvos is bejött a szobába..! . És lám.Ejnye.próbálkozott ismét. nagyon jól van. szeretnélek látni. szerelmem. pedig Bill nem is várta. de a háttérbe húzódott. . Bili olyan remekül csinálta. . nyisd ki azt a gyönyörű szemed. hogy egy szakember se tudta volna különbül.. Csak egy icipicit nyisd ki a szemed! .Isabelle! .. tartsd már addig nyitva. hogy épp csak egy résnyire emelkedtek föl a pillái..És egy perccel később az aszszony szeme valóban kinyílt. .. Ám Isabelle olyan messziről jött vissza.

Szeretlek . mintha ízlelgetné a szót. Milyen szorgalmasan dolgoztál.Nagyon sok időre elmentél. Egy örökkévalóság telt el azóta. Alig bírta visszafojtani a zokogását. Bili gyanúja szerint fájhatott neki a mozdulat. több órán át. ma este is. mikor megcsókolták egymást és elgázolta őket a busz.Azt hiszem. Bili. és halkan felnyögött.. Milyenjó kislány vagy. ekkor szálltunk ki . szerelmem. hogy szólhasson hozzá. de végre sikerült kimondani.suttogta rekedten.mosolygott könnyein át a férfi.végre kinyílt a szeme újból.. hogy ez az. . Bili három hét óta beszélt hozzá. . ám ezúttal magától nyitotta fel őket. amit most tett. Mintha egész idő alatt tudta volna.. Megint behunyta a szemét..Igen . az ápolónő és az orvos nevetett.kérte halkan az asszony és mosolygott.rebegte az asszony. . Borzasztóan hiányoztál. .Beszélj hozzám . A pillái megint lecsukódtak.Bill. ugyanakkor. . Nagyon megdolgozott érte. majd megint Bill nevét mondta. . annyira szeretlek. Meg akarta jutalmazni azért. . hogy visszajöhess! . A férfi megcsókolta a kezét. ami 252 . mikor ismét felnézett a férfira.suttogta. ránézett a férfira.Isabelle. Ám Isabelle elmosolyodott. és mintha egy szót keresett volna erőlködve. Elfordította a fejét.

felelte Bill. Az asszony meglepődött.Oly sokat kell még elmondania Isabelle-nek. és Sophie? .. majd kérdően pillantott a férfira. Szeretem. Sohasem adta fel. hogy Teddy beteg volt. de azért sikerült neki. hogy hallhassam. téged látogatott meg. bizonyosan javulni fog az állapota. . Ám ha megtudja. És valóban el is fáradt az erőfeszítéstől.Milyen régen? . Sokáig vártam.mondta szaggatottan.Bill remélte. oly sok mindent kell megosztania vele..Mintha erőfeszítésébe került volna megtalálni a szavakat.Olyan rég? ..mosolygott Isabelle. és azt tudta... .Szeretem hallani a hangodat. . . Isabelle még csak most érkezett meg egy messzi tartományból. Egyelőre korai lenne. majd riadtan kérdezte: .kérdezte halkan.. Csodálatos lány. hogy az anyja visszajött. hangodat .Olyan rég. Hol jártál. mert mostanában nem kapott híreket.Teddy. .Három hete . de akkor sem hagyta abba. még mindig fogva az asszony kezét.visszahozhatja Isabelle-t. hogy ezzel nem hazudik. a. noha nemrég elcsüggedt.. Az asszony elgondolkozott.Elmentem . Sophie itt volt.Jól vannak. hallani. szerelmem? . 253 .. hogy nála kell keresnie a válaszokat. . mintha mérhetetlenül elfáradt volna. . Tudta.

. . majd azt javasolta. hogy itt aludj . ha kérte. Bili kérdően tekintett az orvosra. . 254 . .. valósággal olvasott az asszony agyában. fáj. ne menj el.és szakasztott olyan. pihenjenek egy kicsit a nagy szenzáció után.. amikor a műtősök el akarták vinni Billt. és nagyon elégedett volt a válaszokkal. de ritkán tett ilyet. Fájdalomcsillapítókat adtak még neki. Tulajdonképpen semmi sem szólt a megoldás ellen. és most mást kérdezett vele.markolta a férfi kezét.. Felnőttek. föltett néhány kérdést.Ne. ismét kinyitotta.Isabelle ismét elmosolyodott.Ez már az orvost is érdekelte.Szerintem okos ötlet..Más. a fejem. . . amit ezért az asszonyért tett ma este.. Bili értette a kérdést. ez így helyes.Fáj. . mint te.Azt elhiszem. és az ápolónők rajtuk tarthatják a szemüket. . Bili ragyogott a boldogságtól.. . Igazán méltányos jutalom lenne Billnek azért. Igen.. . csak az infúziós állványra volt szüksége az ágya mellett. is.Billt már lekapcsolták a monitorokról. és felszisszent.Maradhatok itt? ....Itt volt. barátok.Hosszú szünet támadt. . az orvos gondolkozott.kapaszkodott a kezébe Isabelle. Visszajött. .Az aszszony bólintott.Azt akarom. ismét behunyta a szemét. . Isabelle aggódva nézett a doktorra.

mintha belül nem lenne elég hely. Az orvos megmagyarázta. amíg nem voltam itt .súgta az asszony. most pihenjenek. mint két gyerek 255 . A férfi örült.Nagyon hiányoztál. csak nézni akarta az asszonyt egész éjszaka. hogy az ápolónők rendbe tegyék őket. Ezt még érezni fogja egy darabig. és még azelőtt egy egész életet. . Bejött egy másik ápolónő. Holnap majd bővebben elmagyarázza. Kérdezett még néhány dolgot. és elégedett volt az eredménnyel.és én annyira szeretlek. visszajött hozzá! Ez volt élete legboldogabb éjszakája. és az oldalára fordította Billt. .Megérte. látni akarta az arcát. hogy ez a belső sérülések miatt van. .Olyanok voltak. Az ápolónő egyetlen apró lámpa kivételével minden fényt eloltott a szobában.Olyan gyönyörű vagy . . mert ígyjobban láthatta Isabelle-t.Honnan tudod? . Az ápolónő mosolyogva figyelte őket a szoba sarkából.súgta Bill. Isabelle még mindig fogta az ő kezét. Nem akart aludni. hogy érzi magát: a teste túlságosan kicsinek tűnik. Szívszorítóan hasonlított Sophie-re. Mosolyogva tűrték. és úgy mosolygott a férfira. Az orvos alaposan megvizsgálta Isabelle-t. .Csak tudom.él. és az asszony elmondta. hogy várjon rá három hetet.súgta Bill . . akár egy gyerek.

. .Biztos.Biztos? . Forresternek. Csak most tűnt föl neki az idomtalan merevítő a férfi nyakán. mire az orvos Teddy ápolónőjét kérte meg. Erre várt három hete. Az orvos telefonált Párizsba.egy pizsamapartin. de annyira fájt megmozdítani a fejét. aki éberen figyelte.Mi történt veled? . sohasem aludtak külön. mert meg akarta mondani Gordonnak. Gyönyörű látványban volt részük. hogy Isabelle életben marad. hogy telefonált. korábban nem is vette észre. Isabelle egyszer megpróbált a hátára fordulni. de most már nincs semmi baj . és egy hosszú pillantást váltottak a folyosón.kérdezte az asszony. miközben feküdtek egymással szemközt. Úgy érezte. Az orvos és az ápolónő kiment. hogy megint visszafordult Billhez. Senki se merte hinni. ennyivel tartozik neki. Még soha életemben nem éreztem magamat ilyenjól. Ám Gordon házon kívül volt. . Úgy érezték. 256 . hogy a felesége felocsúdott a kómából.Megsérült a nyakam és a hátam. Nem akart bővebb üzenetet hagyni. ha tudják. és Bill meg Isabelle bizonyosan hálásak lettek volna neki. szóljon Mr. Mosolyogtak.mosolygott a férfi. Csakugyan nincs semmi baj.

és mérlegre tette a lehetőséget.Hát. amire emlékszem. Egy napon majd szeretnélek megcsókolni ismét motyogott Isabelle. . Hogy kerültünk ide? .Bill nem akarta megmondani neki. és szorosabban fogta a férfi kezét. a gyerekek jól vannak .Jól lesznek.mondta Isabelle álmosan és egy nagyot ásított. amint hallanak rólad .nyugtatta. csak feküdt. ..Akkor ő is visszajön. ugye? . Meggyűlölte a bankárt. és azokért az ocsmányságokért. . ha megérintheti az asszony arcát vagy kezét. . .szólalt meg Isabelle álmosan. amit nem tett meg a feleségéért. Ám Isabelle egy pillanatra elszomorodott. ammelye257 . hogy tizenegy áldozatot követelt a baleset. . A férfi nem felelt.Remélem. hogy csókoltalak. szerelmem.Én se.Az utolsó.Egy darabig nem akarta megmondani neki. . amit talán holnap beszéljünk meg.Töprengve nézett Billre. és beérte azzal. de nem tudott mozogni. Bili szerette volna ismét megcsókolni. és majdnem Isabelle lett a tizenkettedik. De csak fogta szótlanul az asszony kezét. aztán egyszerre itt találtam magamat. hogy ő talán már nem is férfi.Arra én is emlékszem . akinek fogalma sem lehetett Bill aggályairól. hogy a férje két hete nem látogatta.Semmire sem emlékszem. mindazért. Elgázolt egy busz. Hosszasan hallgatott. . az nagyon hosszú história.

Hetek óta nem táncoltam . A férfi mosolygott. . kifárasztod magadat. mint valaha. ha ránézett az asszonyra.És vissza akarok menni a Harry's Barba . Micsoda öröm volt az asszony mellett feküdni és beszélgetni! . túl sokat beszélsz. föl akartál ébreszteni .sorolta a kívánságait Isabelle.suttogta Bill.Egész éjszaka veled akarok beszélgetni . akit gyönyörűbbnek látott. . . Bili elmosolyodott.Csukd be a szemed.Azt hittem. holnap. ha jól viselkedsz.Most? .Na jó. Eszébe jutott valami.mondta Isabelle széles mosollyal.évődött boldogan. Be kell pótolnunk az elveszített időt. és próbálj meg aludni. Ez az értelem és Bill szerelme hozta vissza. . . Mosolyognia kellett. hogy nem simogathatja meg a haját.ugratta Isabelle.Most ne gondoljunk erre . különben a dok258 . .sóhajtott elégedetten. . .Fogunk mi táncolni még. Aztán jöhet az Annabels.Aludj. . a háromhetes kóma és a csaknem végzetes baleset sem változtatott csillogó szellemén. .Okosabb lesz.És megint táncolni akarok veled. .ket tett.Sajnálta. Csakugyan meg fog gyógyulni.

Ilyen dolgokra nem is illik gondolni . amikor fölocsúdott az eszméletlenségből. másodszor az örök álom fekete mélységeiből. aki súlyos beteg volt három héten át..Vakító. úgy. és akkor a gyerekek hívogatni kezdtek. ..Nagyon neveletlen vagy olyan asszonyhoz képest. . és te visszafordítottál. . . és akárhova vesse őket a sors.torok megint elaltatnak.. hogy visszahúzzál. ahogy Isabelle leírta őket. és bármi legyen is ezután.Vakítóan ragyogó fényben jártam veled. de azért engedtem. egy keskeny ösvényen. igaz? . mikor meghallotta ezeket a szavakat. ő már nem veszítheti el. Az övé lett ezen az éjszakán. és én olyan fáradt voltam. Ő is ezt a sziklát látta és a ragyogó fényt. Bár magához ölelhetné.. Első alkalommal a halálból hozta vissza.. Nem akartam visszajönni. majd máskorjövünk ide. mentünk valahova. . de így csak a szívében ölelhette át.A férfit mintha villám sújtotta volna. ez már nem változik. A szívében Isabelle mindig az övé lesz. 259 .. Most már elmondhatjuk.Milyen volt? . A sötétségből jött vissza hozzá.Én csak itt akarok feküdni melletted. de te folyton ráncigáltál.pirongatta Bill.. Leültem egy sziklára.A férfi vissza is húzta azon az éjszakán. hogy együtt háltunk. Nem akartam. Azt mondtad. Ő ugyanerre emlékezett....

és tökéletesen emlékezett arra. ahogy leírtad! . sorsdöntő síkon.ígérte az asszony. és ha még egyszer ilyet teszel.Biztosan ezt tetted.mondta olyan megdöbbenéssel. de még mindig fogta a férfi kezét.. ő már át is csúszott a békés álomba.Tudom.De utána ismét eltévedtem. . . fogtam a kezedet.Bill az emlékeiben kutatott. Úgy rémlik. Nekem el ne tévedj még egyszer! . Bili nézte. hogy megérthesse. és mielőtt Bill mondhatott volna valamit. Ez nem mindennapi dolog. majd megcsókolta a férfi ujjait és kezét. mi történt velük.Ott voltál. amiért vártál rám és visszahoztál. Isabelle . Hallott már ilyen élményekről.Köszönöm.Nem fogok . Ekkor megértette. ösvényről. láttalak . mert te mondtad .Miért? . . valamilyen mély.szólt halkan Isabelle. . amit az asszony nem értett. komolyan megharagszom rád. amit te! Pontosan.Én is ott voltam. Isabelle. hogy lelkeik. egyforma sziklákról. veledjöttem vissza. a ragyogó 260 .Ugyanezt álmodtam. . amit Isabelle-től hallott. .mondta a legtermészetesebb hangon az asszony.Azért jöttem vissza. . egy másik életben találkoztak és egyesültek. .Most már nagyon álmos volt. sűrűn ásítozott. de mások nem láttak egyforma álmokat egyformán ragyogó fényekről. elaludtam az ösvény mellett.

Másnap nyolckor az orvos felhívta Gordon Forrestert. Minden erejére szüksége volt.mondta Gordon. hamarosan beszereltetnek a kórterembe egy készüléket. de ugyanaz a hang azt felelte. de Isabelle-nek még nem volt telefonja. hogy elfordítsa a fénytől. hogy a gyerekek beszélni akarnak majd vele . Nem tudta. ezek után elképesztette. hogy beszámoljon neki az újságról. Az asztalánál ült.Biztos. és feldúltan bámult maga elé. hogy a felesége nem tér magához a kómából. Az orvos azt felelte. hogy minden baj ellenére ő egy nagyon szerencsés ember. A hír feltétlenül megkönynyebbülést jelentett. Forrester ismét házon kívül van. és Mr. utána ő. ahogy mennek feléje. . aztán azt mondta. Feküdt. nézte az alvó asszonyt. hogy Mr. jelent-e ez valamit. Nem akart beszámolni a bankár261 . Az orvos egy pillanatig hallgatott. de azt biztosra vette. Tízkor sikerült utolérnie a bankban. Már beletörődött. és ma éjszaka az asszony visszatért hozzá. elöl Isabelle.Hogyan történt? . hogy mégis megtörtént.fényre. hogy örül. Kérdezte. . de ugyanakkor bizonyos változtatásokat is igényelt.kérdezte Gordon. Forrester már délután felhívhatja a kórházat. hogy rendkívüli dolog történt velük. beszélhetne-e a feleségével. Gordon nagyon meghökkent a hír hallatán. és tudta.

Valósággal beleszeretett ebbe a két emberbe. Eltűnődött: Vajon mikor jön át a bankár a feleségéhez? Bili és Isabelle érdekében is remélte. Mekkora ellentéte volt ez Bill tegnap esti örömkönynyeinek! Gordon szenvtelen maradt. hogy nem lesz túlságosan hamar. Az ápolónő átadta az üzenetet Isabelle-nek. Gordonnak elég lesz ennyit tudnia. és visszajött. Nehezen lehetett elhinni. . mintha egy golf bajnokságról vagy egy teniszpartiról beszélgetnének. Bár talán ez indokolja az asszony ragaszkodását Robinsonhoz.válaszolta. amikor együtt látta két betegét. és a tegnapi este után.Gratulálok! . mert nagyon helyesen föltételezte. Az asszony már alig várta. mintha egy távoli barátjáról lenne szó. . Az orvos megígérte. hogy ilyen hidegen hagyja a felesége. . már nem is volt szüksége rá. hogy közösen lássanak hasonló álmokat. mikor beszerelték a telefont. Sok kérdés volt itt.mondta Gordon. hogy 262 . hiszen nem lehet ellenállni egy ilyen szerelemnek. amit az orvos nem akart firtatni.Közölje a feleségemmel. hogy a betegei nem szeretnék. hogy felhívom délután.nak Bill Robinsonról.Magától fölébredt . hogy közölni fogja. Az orvos tudomása szerint rendkívül kevés emberrel fordult elő. amint hazajutok.Gordon mindössze ennyit mondott. amely megjárta a halál völgyét. .

Hogy érted? . A keze még olyan gyenge volt. . miként fogyasztja el Isabelle az első ebédjét: a zselét és egy csésze nagyon híg levest.Persze. Gordonért kevésbé lelkesedett. ő is látni akarta a gyerekeit. hogy nem volt étvágya.Nem vagy abban az állapotban. . Az orvos ma reggel azt mondta Isabelle-nek. Olyan régen nem evett. . . Billt is körülbelül ennyi ideig akarták még bent tartani a Szent Tamás-kórházban.Nem hinném. akit a nővér etetett levessel.kérdezte Isabelle.Bill nem mondta meg az 263 .Gordon vissza akar majd vinni Párizsba. hogy nem bírta volna tartani a kanalat. vagy csak sétálni a parkban? . . hogy nagyjából négy hétre számítson. Ám Isabelle ezúttal nem mosolygott.Majd még kitaláljuk! . . de nem akarta itt hagyni Billt.kérdezte Bill.Krokettezni akarsz vagy golfozni.mondta Bill.Most mit tegyünk? .kérdezte Billtől. aki az ágyában ülve figyelte. hogy tartanod kellene tőle egy darabig . . se a koponya gyógyulása nem fejeződött még be. .És azután? . hogy felugorj az ágyból.beszélhessen a gyerekeivel.Se a belső szervek.csipkelődött. és kiszaladj az ajtón. . igyekezve megőrizni a híggadtságát. . ha jobban leszek.

időnként találkozhatnak is. talán járni sem fog többé. Közölte a feleségével. Még neki is gondolkoznia kellett ezen. Ha csak nem következett be valami gyökeres változás a kóma idején. és nem szánakozhat rajta. Megértette. akkor az asszony vissza fog térni Gordonhoz. Bili persze ezzel együtt is felhívhatja telefonon. amint egyszer elhagy ják a kórházat. hogy az asszonynak haza kell térnie a családjához. Egyetlen vágya volt: élvezni az időt. mikor délután telefonált Gordon. hogy el fog válni. amit még kapnak a sorstól. vagy milyen gyakran láthatja az asszonyt. Arra gondolt. Egyelőre nem tudta. és a kapcsolatuk a telefonálásokra korlátozódik. hogy Isabelle-nek tudomást kell szereznie róla. hogy ápolja beteg gyermekét. Azt se közölte vele. ha az asszony szánakozik rajta. miután Isabelle-t elbocsátják a kórházból. Neki csak Isabelle szerelme kellett. miszerint nagy meg264 . hogy ő nyomást akar gyakorolni rá. mitévő legyen. Isabelle vélhetőleg átmenetinek tekinti az ő állapotát. Isabelle véletlenül se higgye. hogy a lába tartósan megsérült.asszonynak. mert tolószékben látja. talán soha többé nem látja Isabelle-t. de nem szerette volna. Így az asszony nem aggodalmaskodik miatta. De nem biztos. és Bill meg akarta hagyni ebben a hitében. Akkor is Isabelle-nél volt. hogy ha csakugyan nem lesz képes járni.

. 265 . hogyjavul az állapota. de Gordon azzal ütötte el a kérését. Sophie szeretett volna Londonba utazni. hogy folytathassa a házasságát. Isabelle rá is kérdezett. vagy nagyon rosszul esett volna el.kérdezte szárazon. Bezzeg rögtön eltűnt a kényszeredettség. hogy életben marad. Nagyon sajátos. és őt bünteti érte. Keservesen sírt.Mikor engednek ki? . Isabelle megérezte. mikor meghallotta az anyja hangját. vagy magához tér a kómából. hogy az anyja úgyis nemsokára otthon lesz. hogy haragszik Bill miatt. . mintha Isabelle a bokáját rándította volna meg. Kezdte özvegyembernek tekinteni magát. hogy hallhatja a gyerekeit. ezért gondolatban vissza kellett állítania az órát. tette hozzá. valahogy kényszeredett volt a hangja. Holott valójában úgy érezte. akikért annyira aggódott. Ezt olyan hangon mondta.könnyebbüléstjelent számára. mikor a gyerekek visszaadták a kagylót Gordonnak. hogy rossz volt hallani. amikor a gyerekek vették át a kagylót. hogy ő Londonba látogasson. Teddy pedig fuldokolva zokogott. Már le is mondott róla. Ha a felesége hazajön. Sophie sírt.Teddy most majd egykettőre meggyógyul mondta Gordon félvállról. akkor annak sincs értelme. annyira megrendítette. hogy az asszony a halálból tért vissza.

attól függ. hogy nagyon aggódik Teddy miatt.Négy hét egy kicsit hosszúnak hangzik. mert Bill még mindig a kórházban van. Isabelle? Mert úgy egy hét múlva átszállíthatnánk egy párizsi kórházba.Körülbelül négy hetet mondtak. ám Gordon nem illetődött meg túlzottan.felelte riadtan az asszony.nyugtatta meg az orvos.Én itt akarok maradni . ez volt az az egy. hogy Gordon fel fogja hívni.Ezt akarja. . Hajlandó volt megtenni a betegei kedvéért. hogy ha kérnéd. .Majd elintézem . hogy hazamenjen. Nem volt megnyugtató a hangja a telefonban. . Megmondta az orvosának.. hamarabb is kiengednének . Megjárták a poklot. a fejem és a szívem. Ahhoz még nincs elég jól. Itt is megkaphatod a kezelést. Ám Isabelle később bevallotta Billnek. Ezt ő nem hajlandó tűrni.Majd én is beszélek a doktorral. . hogy a felesége azért húzza az időt. ami266 . akiket nagyon kedvelt. Ezeknek egyike sem volt kicsiség. Úgy sejtettem. hogy őt küldjék haza Franciaországba. Isabelle pánikba esett ettől a beszélgetéstől. .mondta kissé gyanakodva. nem gondolod? Biztos vagyok benne. A gyerekek várhatnak. a többi nem érdekes. és visszatértek. milyen állapotban lesz a májam. Az asszony kijött a kómából. és ki akarja kényszeríteni. amire szükséged van.

Remélem is! . miért. hogy Sophie mellette van! Át akart jönni hozzám. és ő hazatérne. De most. hogy majd akkor találkozunk.felelte Bill tömören. visszajön látogatóba? . ha arra gondolt. . . amit nem akart tudatni az asszonnyal.szólt hévwel. ha tudja. A válása volt az egyik dolog.Azonkívül itt van Bill. Időt akart.Ez bizonyosan rettentő megrázkódtatás volt Teddynek. és hogy nem fog járni. miket mesélhetett neki Gordon. ez volt a másik. Az asszony kettejüknek akarta ezt az időt.Nem . hogy hallotta a hangodat. Teddynek nagyobb szüksége van rá otthon. miután hazamegyek. mielőtt elválnának egymástól. hogy a tervezettnél hamarabb kellene otthon lennie. és tudja. de nem magyarázta meg. . .től úgy érezte.A lányoknak pedig zsúfolt nyaruk lesz. Isabelle megnyugodott. milyen rettenetesen nagy szüksége van rá a fiának. mint nekem itt. hogy néhány hét múlva otthon leszel. Isten tudja. Mondtam nekik. hogy mi történt veled. hogy jó kezekben van. . . Bili megértően hallgatta. ne közölje Isabelle-lel.Mi van Cindyvel? Mit gondolsz. mennyit javulhat az állapota. hogy lássa. de szerintem fölösleges. 267 .Hála istennek. mennyire súlyosan megsérült a gerince. Az őrület kerülgette. biztosanjavulni fog az állapota. akkor is. .Megkérte az orvost.

hogy Bill nem jár. nem tisztelte. Isabelle pedig egy tartozék. Bill legalábbis úgy látta. fogalma sem volt róla. micsoda keserű élete lesz Isabelle-nek a férje mellett. nehogy a férje a gyötrelmek és a megvetés poklába taszítsa. Gordon nem törődött a feleségével. egy gyalog a sakktáblán. titkos bűnökért. talán hat hónapig vagy egy évig is. egy szemernyi jóságot vagy melegséget sem pazarolt rá. micsoda gyöngyszem birtokosa.Mivel pedig Isabelle úgy vélte. akinek az a dolga. mikor elképzelte a házaspárt egy fedél alatt. Akkor elmondhatta volna az igazságot a lábáról. Előre aggódott. mikor Bill közelről láthatta a bankárt és fölmérhette. De mivel Isabelle vissza akart lépni a férjéhez. Annyi fáradságot sem vett ma268 . hogy a férfi számára hosszú ideig fog tartani a gyógyulás. Más lett volna a helyzet. Bili aggódott. hogy a bankár majd büntetni fogja a feleségét. feltételezett. tán még a korábbinál is keserűbb. nem szerette. és dühös volt rá Bill miatt. Ő volt a világ tengelye. Gordonnak. mit kell elviselnie Isabelle-nek. Épp elég volt az asszonynak a beteg gyermek. így nem is lepődött meg azon. Gordon most már gyanakodott rá. Most. Isabelle-nek most majd vigyáznia kell. Bill nem szerette volna fölöslegesen nyugtalanítani. hogy ápolja a beteg fiút. ha az asszony hajlandó lett volna elhagyni Gordont. valósággal rosszul lett.

hogy visszaeshet a kómába. sőt.Ezért elveszíthetem a diplomámat . és ő meg Bill együtt voltak ismét. hogy Isabelle-t legalább még négy hétig nem lehet szállítani. ismét megerősítette. mi várhat Billre abban a szanatóriumban. Már szervezni kezdte. 269 . hogy az orvosok logikátlanul viselkednek. Az volt a véleménye. és túlzásba viszik az elővigyázatosságot. még azt is pedzegette. mert azt mondta. Amikor délután az orvos beszélt telefonon Gordonnal.mondta nevetve. Gordon nem örült. Bár ez nagyon is jól jött most. Úgy vélte. hogy az asszony mellett maradjon. mikor beszámolt Isabelle-nek és Billnek a tőrténtekről. amikor a kómában haldokolt. amelyeket eltürtek. hogy együtt lehessenek. Egyelőre volt négy hetük. milyen hosszú és töredelmes rehabilitáció vár a férfira. amennyire ez lehetséges. jutalmul azokért a kínokért. Azóta sem tért vissza. Bili szenvedései még nem is értek véget. hogy betege átkerüljön abba a New York-i szanatóriumba. mindenféle iszonyú komplikációkjelentkezhetnek.gának. Isabelle és Bill el sem tudták képzelni. hogy betegei megérdemelnek legalább egy kis esélyt a boldogságra. ahol annyira visszanyerheti lábainak használatát. ám az orvos végül ráijesztett. . mikor Isabelle magához tért. Az orvos tudta a legjobban.

Meséltek egymásnak életükről. beszélgethessenek. hogy Bill még nem jár. mielőtt visszatérhettek volna régi életükhöz. és átbeszélgették a hosszú délutánokat. A férfi még mindig viselte a szörnyű nyakmerevítőt. Egyébként soha270 . Feltűnt neki. hogy Bill nem használja a lábát. reményeikről és álmaikról. időnként fájt a háta. A gerince gyógyult. a saját lábán jön majd be. és rengeteget aludt Bill mellett az ágyban. Kártyáztak. ilyenkor Isabelle gyengéden megmaszírozta a vállát és a karját. utána Bill szobáját próbálták ki. Úgyis gyorsan lesújt rájuk a valóság taglója. drága ajándék volt ez a közös idő. Békés menedéket jelentett számukra a kórház a közösen átélt szenvedés után. élvezhessék a szerelmet és egymás jelenlétének vigaszát. A szívverése még mindig akadozott. Csak egy hónap telt el a baleset óta. Időnként borzalmas fejfájások kínozták. hogy amikor legközelebb találkoznak. bár már mutatkozottjavulás. olvastak. Isabelle mája lassan gyógyult. egy szobában étkeztek. Könnyen elfáradt. és az nem olyan nagy idő. de a férfi megnyugtatta. Egyébként az asszony nem is találta különösnek.nevetgélhessenek. Nehezen megszerzett. üldögéltek és beszélgettek. Mindketten megszabadultak a monitoroktól. Ezen az éjszakán Isabelle szobájában aludtak.

és gyakran megnevettették egymást. Már kiszámította. ahol nem okozhatott fájdalmat.kérdezte Isabelle. nyitott ablakok mellett.Annál sokkal jobbra . . Isabelle vigyázott. majd a férfi vállait és a hátát kezdte simogatni.Gondolom. vagy olyan helyen érintse meg. hogy a férfi kineveti. Bili először vágyakozva nézett rá. annyira kívánlak .ígérte Bill. . . Különösen óvta a férfi gerincét.Miért nézel így rám? . nehogy megnyomja Billt.vallotta be az igazságot. és a gyerekkorukról meséltek egymásnak. És miközben arról beszélt. .Én komolyan beszéltem a nagyapámról. milyen volt a nagyszüleinél Hampshire-ben. inkább beszélgettek. Nagyon kedves ember volt.sem emlegették különböző nyavalyáikat és bajaikat. ők Bill ágyán feküdtek. Isabelle éppen két hete tért magához a kómából. és gyengéden megcsókolta az asszony száját. ott. Napfényes júliusi délután volt.Mire gondoltál? Csak nem kártyázni akartál megint? . 271 . aztán úgy mosolygott. ahol épp mindig fájdalmai voltak. hanyagul végigfuttatta ujjait a barátja karján. Megvakarta Bill hátát. mint egy vásott kisfiú. Körülbelül öt perce nem figyelek rád. mert viszketett. Megőrülök. aki azt hitte.

és nagyon izgult. hogy nagyon gyengék voltak.Nem vagyok benne biztos. de szeretkezni akarok veled.mennyire kell előrehajolnia. Most olyan reménykedve nézett az asszonyra. és most csak erre tudott gondolni. hogy az meghatódott. mikor egymás mellett feküdtek. Régi aggodalma volt ez. hogy fog bejönni. De ő olyan rég szeretett volna szeretkezni Isabelle-lel! Már a baleset előtt is. . Megértette. .Az utóbbi félórában majd szétfeszítette a vágy. annak dacára. hogy csókolózhassanak. hogy elkezdjék.Jól van. hogy meg merte próbálni. 272 . szerelmem.szólt halkan nem tudom. . most kidobnak a kórházból? . amelyet senki sem használt. még ha csak az lesz is belőle.Mit gondolsz.Az ajtón retesz volt. főleg éjszakánként. és bereteszelte az ajtót. hogy Isabelle-lel kell újra megpróbálni. úgyhogy ez most épp a megfelelő pillanatnak tűnt arra. de az utóbbi félórában éhesen kívánta Isabelle-t. .Isabelle . hogy Bill mire gondol.vigyorgott Bill. hogy erre gondoltak. hogy fekszenek egymás karjaiban. . de egyikük sem bírt ellenállni. Bili alig bírt mozogni. szenvedélyes kapcsolatukat megerősítette a kölcsönös bizalom. Olyan meghitt közelségbe jutottak. amit sokszor meg is tettek. . bár akkor sose merte kérni. Gyöngéd.Bezárkózzunk? . Az asszony fölkelt. .Isabelle is meg akarta tenni a kedvéért.

sikerül-e a szeretkezés.. És ha ez igaz. az már csak ráadás. remélhetőleg igaza volt. hogy ami a legjobb. . hogy az asszony nyugtalankodni fog. vagy megsajnálja. A legjobb te vagy. együtt lehetünk.. 273 . Nem volt közöttük szégyen vagy szemérmeskedés. Leginkább Isabelle szánakozásától rettegett..Csak annyit szeretnék mondani. azt már megkaptuk. én mindent szeretek rajtad.Ez a legjobb része. Bili.szólt Isabelle csintalan mosollyal. de nem a legjobb. aki meglehetősen idegesnek látszott. Ami mégjöhet. Az orvos azt mondta.. Isabelle mérhetetlen gyöngédséggel lefejtette a kórházi hálóinget a gyönyörű testről.mikor hagytak bennünket egy szobában aludni . .Akkor elég szamarak . szeretjük egymást. elképzelhető. mert félt. akkor meg akarta osztani Isabelle-lel. De ha nem? Megborzongott a gondolattól. de borzasztóan meg akarta próbálni. hogy az lesz. . amely érte lángolt. . túl sok közös szenvedés forrasztotta össze őket. átölelhetjük egymást. akkor szörnyű csalódás lesz mindkettejüknek..mondta Bill. De az aggályait nem árulta el Isabelle-nek. és ő ráadásul fel is sül.. Isabelle komoly arccal megállította egy pillanatra. és gyöngéden megcsókolta a férfi ajkát. Bilinek fogalma sem volt róla.Vagy legalábbis remélte. Ha nem.

hogy nem parancsol magának. hogy nem fog sikerülni. először a száját. A megtört. Isabelle homályosan érzékelte. vigyázott. a félelem lelassította. becézte a férfit. és az asszony nagyon gyöngéden csókolni kezdte a férfit. Lassan haladtak előre. hogy nem akart mást. Isabelle tettre készen hajolt föléje. hogy csak ott nehezedjen rá. Isabelle is levette a hálóingét. ugyanakkor érezte. Nemhogy bolondnak. ahol nem fáj. azután művészies ügyességgel elindult lefelé. hogy szeretik egymást. mi történik. amelyben még nem jártak. és a férfit elsodorta az érzelmek áradata. Ott lent mintha vattába csomagolták volna az idegeket. 274 . azt nem tudni. vagy a gerincvelőben. de anynyira szerette a férfit. a férfin átvillámlott a gyönyör. mint boldoggá tenni. de a többiben nem volt biztos. Akármilyen éhesen vágyott a szeretkezésre. de az annyira várt következmény nem jelentkezett. Valami szétkapcsolt benne. Tudták. amiért megpróbálták. de eszelősnek érezte magát. Isabelle mérhetetlen óvatossággal próbálta fölizgatni. meggyötört testek hirtelen elfelejtettek minden fájdalmat. de Bill kezdte belátni. és belesimította mellét a férfi tenyerébe.Isabelle simogatta. hogy nem fog menni. Maga is sejtette. Bill pedig mindent érzett lélekben. Noha a férfit perzselte a szenvedély. hogy az agyban-e. és ez volt az utolsó titkos kert.

Bill arrébb húzódott..súgta. és magára húzta a közös takarót. Nincs az erő ami rábírhatja az újbóli próbálkozásra. Isabelle-lel semmi esetre. Már nem férfi. Megesküdött. Élete legszörnyűbb napja volt. hogy nem tudott szeretkezni Isabelle-lel. ilyenkor ésszerű a fokozott türelem.az első alkalommal bizonyosan nem. mondjon akármit Isabelle. és csak mégjobban elkeserítette volna. ám csak a kétségbeesést látta a szemében. Porba sújtotta. de látta rajta mennyire csüggedt. hogy kudarcot vallott..suttogta. kiszolgáltatottnak érezte magát. csak arra. Nem kihívást. Mellébújt. Semmi baj. szerelmem. és elfordult..Öltözz fel! . és ő semmi másra nem tudott gondolni. cirógatni. . semmi baj.. Az asszony habozott. ami a nemiség feltámadását illeti.. becézni. hagyj magadnak időt. szerelme ellenére is. Feküdtek egymás mellett. ha most tetszeni próbál neki. olyan megalázottnak. mint még egyszer sem a baleset óta. Ezen semmi sem változtathat. 275 . hogy nem próbálja meg még egyszer Isabelle minden gyöngédsége.. hanem reményt és életet akart adni a férfinak. szeretett volna még valamit tenni a férfiért. Bilit súlyos trauma érte. vagy tovább próbálja vigasztalni. amikor nem tudta beteljesíteni szenvedélyüket. .

vagy túl sokat ivott. Időnként vele is előfordult. . hogy férfi: ha megtanuljárni. ha túlságosan nyugtalankodott a politika miatt. kinyilatkoztatása lett volna: az első szeretkezés Isabelle-lel. . Siváran húzódott előtte a jövő. mintha egy gyermekhez szólna.Előbbutóbb úgyis sikerülni fog! Ez csak a kezdet. és meg akarta fogni a kezét. mit jelent a felsülés lehetősége egy férfinak. nem volt benne szex. mire ismét mozgásba lendülnek a dolgok. csak a felismerés. Isabelle higgadtan fogadta az eseményt. Ám ez életének vízválasztója.Semmi baj.Nincs vége semminek . Egy asszony nem értheti meg.Billbe azonban már belecsontosodott a kudarctól való félelem. hogy nem férfi többé. Amire mostjött rá. . . Bill! . az megfordította a sorsát.Örökre vége mint férfinak. de Bill elrántotta. Bizonyos276 . de még azt sem tehette. és legszívesebben elrohant volna. Azt nem lehet elintézni csókokkal.. . . Ezek után egyetlen módon bizonyíthatta magának. Magára volt dühös. .súgta gyengéden. Majdnem elsírta magát.Ez a vég! . hogy időbe telik. vagy túlságosan fölajzott.mondta Isabelle csendes hangon. ha túlságosan fáradt volt. hogy csütörtököt mondott.Az orvos megmondta.Nem.mondta haragosan. nem a kezdet? . nem az asszonyra.Puhán megcsókolta a férfi arcát.

Számára semmisem változott. a férfiúi büszkeségét. hogy ilyesmiről beszéljen. amelyeket arra az esetre szövögetett. És ha nem. ill lelkierejére súlyos ütést mért a sikertelen szeretkezés. Ezen az estén elveszítette az önbecsülését. amit most már nem hitt.ra vette. ám Billt megsemmisítette a félelem. ezzel együtt is szeretni fogja Billt. akkor nem győzte ismételgetni. fájó gyöngédséggel. akkor semmi keresnivalója Isabelle életében. ő akkor is megnyugszik abban. hogy az idő és a türelem valószínűleg legyőzi az átmeneti tehetetlenséget. de ő konokul tartózkodott az újabb kísérletektől. ha mégisjavulás állna be az állapotában. az álmokat. ha meghallja. Ettől azonban Isabelle még jobban szerette. és ha a férfi egyáltalán megengedte. Isabelle próbálta bátorítani. végtelen. de nagyon vigyázott. Továbbra is egy szobában aludtak. hogy legyen derűlátó. a férfinak azonban más lett a világ. Reszketett. Az asszony esztelenségnek tartotta volna. Szelíd nyugalommal viselkedett. Ha nem nyeri vissza a férfiasságát vagy a járáskészségét. hogy ne erőszakoskodjon. hogy előbb-utóbb sikerülni fog. miféle következtetéseket vont le a férfi egyetlen félresikerült szeretkezési kísérletből. amit az élet adott. Még ez a rövid kísérlet 277 . Ennél több megaláztatást nem bírt volna elviselni. hogy ez berekeszti előttük az utat.

amikor ők éppen a 278 . Fájó seb volt Billnek. ami férfivá teszi a férfit. a szívműködéséről szonogramokat készítettek. hogy el fog múlni a zsibbadtsága. annál sebesebben röpült az idő. Minél közelebb kerültek egymáshoz. Őt örökre elzárták attól.is annyi szenvedélyt gyújtott a férfiban. de ahogy telt az idő. Ám Bill mereven elutasította. Bill elkísérte Isabelle-t a tesztekre. ám Bill nem próbálkozott többé a szeretkezéssel. Lassan lábadoztak. hogy az ő számára létezne remény. Közös életükből kizárólag a szex hiányzott.Tréfálkozott az egyik ápolónő. Naphosszat együtt voltak. éjszaka egymás mellé állított ágyakban aludtak. Isabelle-en rengeteg vizsgálatot végeztek: az agyműködéséről elektro-enkefalogramokat. újságot olvastak. Szoros közelségük megmaradt. együtt reggeliztek. és egyre jobban tudatosodott bennük.Úgy érzem magam. egyre inkább házasoknak érezték magukat. Bilit munkába vették a fizikoterapeuták. ám Isabelle még sohasem volt ilyen boldog. hogy kapcsolatuk nélkülözte a testiséget. függetlenül attól. hogy hamarosan vége a közös napoknak. ami azt sejteti. . mintha egy üdülőt vezetnék! . és hatalmas vigaszára voltak egymásnak. A baleset nagyon magas ár volt ezért a majdnem két közös hónapért.

semmi baj. de most. hogy itt kell hagynia Billt. úgysem lett volna más választása egy párizsi kórházon kívül. Nem akarta csak úgy odadobni azt. Teddy egyáltalán nem látszott olyan jó állapotban lenni. Isabelle igazán nem kívánt magának komplikációkat. hiszen nem tudhatta. Bill is tudta. talán a jövőben megszervezhetnének a júniusihoz hasonló találkozásokat. olyan iszonyúan fog fájni. hogy akármilyen öröm lesz is viszontlátni a gyerekeit. mint az anyja elutazása előtt. hogy Sophie-nak nagyon elgyötört a hangja. Isabelle azt mondta. Isabelle-nek fájt aznap a feje és az ebéd előtt végeztek rajta egy koponyaszkennelést. Isabelle-t furdalta a lelkiismeret. ami most 279 . Időnként ez is szóba került közöttük. Ő is. hogy alig néhány hét múlva vissza kell térnie Párizsba. Nagyon szépen gyógyult. Aggályos lelkiismeretességgel követték Isabelle lábadozását. de valahogy majd csak megoldja. Gordon egyfolytában nyaggatta. Egyelőre nem tudta hogyan szabadulna el.napozásból tértek vissza. hogy mikor jön már haza. Noha Isabelle nagyon sokat beszélt a gyerekkel. amiért ilyen sokáig távol maradt otthontól. mikor látja újra. és aggasztotta. A lányra szakadt a Teddyvel járó összes felelősség. de az orvos azt mondta. De tudta. Naponta beszélt a gyerekeivel. de rettegett itt hagyni Billt.

hogy együtt voltunk azon az éjszakán. . hogy beérhetnék a telefonálással. hogy láthassa az asszonyt.Nem tudom. mikor az asszony emlegette. Szerintem mostantól mérhetetlenül gyanakodni fog ránk. hogy a bankár le fogja hallgatni a felesége telefonjait. hogy pár hónaponként találkozniuk kellene. Az együtt töltött idő után elég hihetetlen. mi történt itt. amíg nem látta. hogy ölbe tett kézzel tűrné. Nem hinném. Továbbra sem akart teher lenni Isabelle vállán. mert noha egyenletesen javult az állapota. miközben te mindenfelé grasszálsz. .van közöttük. reálisan ítéled-e meg a párizsi találkozásaink lehetőségét -jegyezte meg egyszer a férfi. és egyre szárnyaszegettebb lett. Bili elég határozatlannak mutatkozott.Már arra is gondolt. amennyire megbotránkoztatta. Nem akart megígérni semmiféle találkozást. Pillanatnyilag gondolni sem tudott rá. hogy ha élete további részében tolószékbe 280 . De ugyanakkor arról sem akart lemondani. Gordon nem tudja. Hogyne. hogy a felesége az orra előtt kötött barátságot egy másik férfival! Bili az asszony tudta nélkül néhány hete megfogadta. hogy takarodjak a szobádból. Amikor itt volt. sokkal lassabban lábadozott Isabelle-nél. de azt már tudja. egyértelműen közölte velem. mennyire eredményes a rehabilitáció.

Egyik gondjával sem akarta terhelni Isabelle-t. . Többek között. Nem lesz púp az asszony hátán. kifejezetten reményekre jogosít fel. ekkora trauma után. Ha a rehabilitációs központ nem lesz olyan sikeres.mondta. Ha ismét megtanul járni. Akkor a szex pláne szóba sem jöhet. és nem állítják talpra. akkor felszámolja ezt a viszonyt. akkor nem találkozik többé Isabellelel.Nem vagyok meglepve . bár természetesen nem ez volt a legfontosabb ok. 281 . . A sebész a legjobb igyekezete szerint próbálta megnyugtatni.Sőt. hogy fog-e mégjárni. Bili egyszer bevallotta az orvosának. Ez a két kérdés gyötörte utolsó kórházi napjaikban. bár Isabelle időnként szavak nélkül is megérezte. úgyhogy az asszonynak fogalma sem volt róla. de csúfos vereséget szenvedett. ezért akart elválni Cynthiától. Ám a szex továbbra is kérdéses maradt. mint az angliai orvosok hiszik. Ha pedig nem lehet minden értelemben férfi az Isabelle-lel való kapcsolatban. aki megkímélte a borúlátásától. akkor talán majd találkozhatnak valahol Franciaországban.kényszerül. ha élete végéig a tolókocsiba kell űlnie. milyen keserű reménytelenség gyötri a férfit. nem lesz hajlandó kolonc lenni senki nyakán. ha az asszony képes lesz elszabadulni. és visszakapja-e a férfiasságát. hogy szeretkezni próbált.

amely kényszeríthetné. milyen állapotban van Mr Forrester felesége. Nincs az az erő. Minden alapja megvan arra számítani. hogy a szeretője legyen. Továbbra is egy szobában laktak. de most már Billről se akart lemondani. Gyakran úgy érezte. Úgy hiszem. hogy erről lemondjon. Beleégett a rémület. hogy soha többé nem fog sikerülni.Várjon türelemmel. bármilyen tortúra volt ez Billnek. fogalma se volt róla. hogy tudakozódjon Teddy állapotáról. hogy ők egy lélek. amihez foghatót még sohasem élt át. Korábban meg sem fordult a fejében. hogy mitévő legyen az életével. Olyasmiben osztoztak. Válni nem akart Sophie és Teddy miatt. Fogcsikorgató elszántsággal tartózkodott a további próbáktól. hogy egy éven belül képes lesz erekcióra és orgazmusra. és megérdeklődte. Nem kell ennyire sietni. a derűlátás és a lelkesedés volt egy kissé korai. de most ezt akarta. amiről Sophie is rend282 . Bili azonban egyelőre . Isabelle általában a bankba telefonált.vagy talán örökre .lemondott a testiségről. noha Isabelle-ből igazán nem hiányzott a lelemény és a készség. Gordon titkárnője naponta felhívta a nővérszobát. Két-három naponként beszélt a férjével. mikor kísérletezhetnének még egyszer. két testben. Isabelle töprengett. Különben is.Ám Bill nem hitt a vigasztaló szavaknak. . és ő már nem férfi.

mint rendesen. Az asszonynak néha bűntudata támadt. mint a kábítószer. Gordon egyetlenegyszer jegyezte meg: Isabelle. Bili azt mondta. és tudta. Bili és ő együtt voltak az Annabelsben és a Harry's Barban. komoly kimagyarázkodásra számíthat. mintha megerőltette volna járás közben. Szóba is hozta az egyik estén. Ehhez nem kell kommentár. A bankárnak a baleset óta nagyon kevés mondanivalója volt a felesége számára. késő éjszaka. hogy ismerlek-e. hogy Gordon bünteti. amelyet aznap folytatott a férjével. Tulajdonképpen abban se vagyok már biztos. ha folytatódik ez a kapcsolat. te nem az az asszony vagy. és nem akart lemondani róla. Az élete múlt rajta.szeresen beszámolt. de most már olyanná vált számára. Isabelle beszámolt a beszélgetésről. hogy megzavarta és éppen rosszkor hívta. hogy nem helyes. de most már nem olyan érzéketlen. Isabelle érezte. hogy a férje már nem bízik benne. utána pedig egyszerre gázolta el őket a busz. Gordon nagyon 283 . akit feleségül vettem. de emellett naponta felhívta Teddyt. Úgy érezte. noha Gordon egyetlen szóval sem célzott rá. és tudta. Isabelle-nek többnyire az volt az érzése. hogy ha egyszer visszakerült Párizsba. Gordon hideg és elutasító volt. amikor a férfi lábát masszírozta. időnként úgy sajog. még mindig többnyire zsibbadtnak érzi a lábát.

mennyire izgulok érted.Biztosra veszem. Ne tudja Isabelle. de értelmesebb. Bili tudta. . hogy ujjongó örömmel távozottmondta őszintén.És nem is zavarta? . ha Isabelle azt hiszi. mint az övé és Gordoné. Nehogy sürgetésként élje meg.Természetesen igaza van.Azért senkit sem lehet bebörtönözni. .Nem hinném. hogy ő hamarosan szabad lesz. . és úgy látta legjobbnak. holott nem lettem volna köteles. hogy válik. Fogalmam sincs.csodálkozott Isabelle. . csak a lányokat. milyen lesz otthon lenni. sokkal függetlenebbek voltak.Isabelle-nek feltűnt. Ám a Robinson házaspár kapcsolata nagyon más volt. és az asszony nagyot sóhajtva tette le a kagylót. . Ez volt az egyetlen titka az asszony előtt. hogy valaha még megbízna bennem . mert szerelmes. Neki is megvannak a titkai. hogy az asszony nem akar elválni. . Rámosolygott Isabelle-re. Ám Cindi ismer. hogy Bill sose emlegeti a feleségét.Őszintén bevallottam.mondta Billnek. Hát te? Nagyon haragszik Cynthia? . és azt is tudta. sem hogy felhajtást csapjon. Bili továbbra sem árulta el Isabelle-nek. ők nemjátszották hogy még mindig összetartoznak. .Nem hiszem. hogy igen. és az utóbbi tíz évben ugyancsak nem re284 .kurtán-furcsán bánt vele. mit érzek irántad. hogy ő is nős ember marad. Cynthia elég sokáig élte a saját életét.

Én nem hiszem. nem akarta arra ösztökélni. Találkozásukkor Gordon nem annak az embernek a benyomását keltette. Békességet kívánt neki. .metéskedett. hogy Gordon valaha is megcsalt volna . . mert egyébként felszabadult fesztelenséggel viselkedett vele. . hogy egy titkos szerető eléggé indokolná a bankár visszataszító viselkedését a felesége iránt. hogy egy ilyen hideg.felelte őszintén Isabelle. . Úgy vélte.Évek óta külön szobában alszunk. . amit Forresterék házasságáról tudott.Ahhoz túlságosan konzervatív illedelmes és józan. Bili ebben nem volt annyira biztos. Bili rámosolygott.Számára egyáltalán nem fontos az érzelem vagy a szex . annak alapján.szólt halkan. aki képes lenne a hűségre. hogy háborúba bonyolódjon egy olyan emberrel. Nem akarta feltépni a sebeket. Az asszony nagyon félénk és szemérmes volt. sőt kegyetlen ember ne keressen másutt örömet és vigasztalást. de ezt nem akarta megmondani az asszonynak. Isabelle eltűnődve hallgatta. legalábbis szavakban.Ezt miből gondolod? . akinél könnyen áll az ártó kegyetlenség.kérdezte óvatosan. Furcsának tartotta volna. Bizo285 . főleg miután Isabelle viszszatér a férjéhez.

A mája gyógyult.nyosra vette. Gordonnak vagy a titkár286 . második hónapja voltak a kórházban. és a tüdeje végre feltisztult. . . akkor elhagyhatja a kórházat.Azt teszem. és ha az orvosok elégedettek lesznek az eredményekkel. Bilinek és Isabelle-nek még mindig boldogság volt minden nap. a szíve normálisnak tűnt az utolsó szonogramon.Megesküszöl. . ha megtehetem! ígérte Bill. az igaz. ahol hónapokat kell majd töltenie. és ezzel a ténnyel egyiküknek sem volt könnyű szembenéznie. és szorosan magához ölelte. Bilit már várták a rehabilitációs központban. . Másnapra volt esedékes az utolsó koponyaszkennelése.kérdezte Isabelle szomorúan az egyik éjszakán.Naponta tízszer is felhívlak. mielőtt elalszol. Augusztus vége felé járt az idő. Isabelle-re vizsgálatok sokasága várt.Ám azt is tudta. Isabelle-nek Párizsba kellett visszatérnie. Billnek az Államokba. Majd nagyon korán kelek. hogy telefonálhassak.Bár te is felhívhatsz engem. hogy minden nap felhívsz? . de a következő héten már kezdett meglátszani rajtuk a feszültség. és az orvosokat vádolta szándékos időhúzással. hogy ha túl sokszor telefonálna. Gordon minden nappal indulatosabb lett. Különös idilljük a vége felé közeledett. . hogy amit a férjéről mondott.

Azzal is tisztában volt. Amint teheted. hogy jöjjön majd el Franciaországba. Ő nem telefonálhat annyiszor. de az is lehet. hogy teljesen elszakadjon Billtől.Gyorsan gyógyulj meg! . vagy ami még ennél is szörnyűbb. mint egy élethossziglani börtönbüntetés. Az orvosok szerint Billnek legalább hat hónapot. és megcsókolta a mellkasát. . amikor Bill megjegyzés nélkül hagyta a hívását. azonnal gyere Párizsba! . Elkényeztette őket a kórház. Áthajolt a férfi ágyába. hogy ha nem tanul meg járni. mire ismét elhagyhatja Párizst. Fogalma sem volt.Ő semmiképpen sem mehetett New Yorkba.biztatta Isabelle. és különben is vissza kell mennie az egyetemre. akinek a hangja minden nappal megtörtebben csengett a telefonban. Két teljes hónapig éltek együtt. Ez mindkettejüknek úgy hangzott. Borzasztóan szeretett volna már Teddy mellett lenni. milyen álságos dolog telefonon folytatni a kapcsolatot. de nem bírta volna elviselni. hogy egy évet kell a New York-i rehabilitációs központban töltenie. Isabelle-nek nem tűnt fel. mikor láthatja ismét a férfit. hogy hosszú időbe telik. Isabelle tudta. nem lesz újra 287 . Bili megfogadta. Sophie elég rég viseli a súlyos felelősséget Teddyért. mint Bill.nőjének feltűnne a számlán a telefonszám. és Isabelle most rettegett a válás gondolatától.

fokozatosan kivonul az asszony életéből. a telefonbeszélgetésekről akkor sem tudna lemondani. hogy gondozni való betegként gondoljon rá. csak egészségesebb lenne Teddy. és mennyire félt. Fájt. Élete legboldogabb heteit jelentette az együtt töltött idő. Még mindig nem hitte el egészen. Isabellenek épp elég lesz egy magatehetetlen beteg. és nem fogja látni a szobába lépő asszony mosolyát. Csak másképp alakulnának a dolgok. csak ne zsarnokoskodna ennyire Gordon az asszonyon! Hány és hány kívánsága volt Billnek. még azt se. Bili nem bírta elviselni a gondolatot. Egyelőrejusson vissza az Államokba. hogy ha ezentúl fölébred reggel vagy éjszaka. nem gondoskodhat róla. De ha még nem is látná többé.férfi. hogy örökre meg van fosztva ajárás képességétől. vagy úgy istápolja. Isabelle tizennégy évet töltött egy halálosan beteg gyermek mellett. ahol nem vigyázhat rá. majd meglátja. hogy egy sem válik 288 . hogy őt is gondoznia kelljen. eltitkolta előle sivárjövőképét és a rettegést. A férfi nem akarta. hogy az aszszony szánakozzon rajta. De ha ez történne. mint a fiát. hogy tolószékbe kényszerül. Ezt a fogadalmát egy szóval sem árulta el Isabelle-nek. ő nem csatlakozik másodiknak. Nem tudta elképzelni. Isabelle nem lesz mellette. hogy ott mit mondanak. hogy olyan messze kerül tőle.

Szeretett volna szeretkezni vele.szólt Isabelle boldogtalanul. milyen volt Gordonnal élni. Az ormótlan nyakmerevítőt kicserélték egy kis289 . . és szorosan átölelték egymást. főleg az utolsó éjszakán. Nem akarta. de nem akarta. . hogy elbocsássák a kórházból. mert neki túl sok dolga van. amiért annyira eltávolodtak egymástól. hogy küldjék vissza a feleségét egy fizetett ápolónővel. Úgy volt. és Isabelle örült. hogy Gordon átjön Londonba és hazaviszi. Neki még hátra volt néhány vizsgálat. Isabelle-nekjobb is volt így. Megtörténtek az előkészületek. Bebújt a férfi ágyába. és kezdte visszanyerni az erejét. Isabelle vizsgálati eredményei jók voltak. szerelmem! .Hihetetlen. hogy vissza kell térnie a férjéhez. alig emlékezett rá. hogy Billt megint fölzaklassa az esetleges kudarc. Az asszony távozása reggelre volt kitűzve. hogy bárki vagy bármi megzavarja utolsó éjszakájukat.Vigyázz magadra. Egyszerűen nem hitte el. amikor senki sem zavarja őket. hogy legyen egy kis békességük. a férfié egy hét múlva. ám az utolsó pillanatban megüzente. Az ápolónők kettesben hagyták őket az utolsó estén. hogy távoznom kell holnap . sokkal inkább Bill feleségének érezte magát.valóra! Hangsebességgel szálltak tova az utolsó napok.ölelte magához a férfi.

. amiből tudhatta. ami azon az éjszakán történt. most már mozgathatta a fejét egy picit. . elfordulhatott. Isabelle szorongott a visszatéréstől. mégis valóság lesz holnap. nem érinthetik meg egymást minden nap. Gordon olyan jéghidegen beszélt vele. Bill nem öleli át az alvó Isabelle-t. Isabelle nem teszi rá puha kezét Bill vállára. mert egy limuzinban ült Robinsonnal. láthatta a szemét. és nézték az éjszakai égbolton a teliholdat. és figyelmeztette 290 . és mert Bill is vele volt a balesetben. hogy mostantól minden más lesz. Elképzelhetetlen. Nem leszek messzebb a telefonnál. hogy el kell válnia Billtől. azért.súgta halkan. hogy büntetésre számíthat a vétkeiért.sebbre.Nem bírom nélküled! . Túlságosan gyorsan elérkezett a hajnal. Azon ők rég túl voltak. könnyebben ránézhetett Isabelle-re. amikor a férfi kimerült. Sokáig némán feküdtek.Ám tudták. miközben könnyek patakzottak az arcán. amit ez a bankár feltételezése szerintjelentett. Egyiküknek sem volt szüksége szavakra az érzelmeikhez. hogy nem láthatják. Reggel bejött egy ápolónő. Mintha nem lenne elég büntetés. amikor az asszony belép a Grenelle utcai házba. . Jól sejtette: Gordon valóban dühöngött a feleségére. Majd megszakadt a szíve.Dehogynem bírod. és mindenért. Most pedig meg kell tanulniuk úgy élni.Nem bírom! .

Ma este felhívlak. Sokat fogyott. Ő volt az egyetlen. Isabelle.Neki is erőltetnie kellett az önuralmat. ám Bill még így is gyönyörűnek látta. Csak ültek.Ne sírj. felöltözött. Hosszú. Gordon küldött néhány ruhát Párizsból: egy sima fekete Chanel-kosztümöt. Világrészek választják majd el 291 . Vissza kell térniük a való életbe. vége az álmoknak. Tulajdonképpen az is volt. szerelmem. amelyben nem lehetnek együtt. . Elfúló zokogás tört fel Isabelle torkán. csak a száját rúzsozta be. az érkezésük. nézték egymást. mint egy megtört szívű gyermek. és este a Harry's Barba mentek. hány hídon keltek át! Hihetetlen. amely lógott Isabelle-en.Isabelle-t. sötét haját lófarokba kötötte. És most úgy tűnik.Nem lesz semmi baj. hogy föl kell kelnie. akitől vigaszt és szerelmet remélhetett. amely lötyögött a lábán. de egyetlen falat se ment le a torkukon. . Bilinek az a júniusi első napjutott eszébe. azután ismét megtalálták egymást. és egy lapos sarkú. Bili magához ölelte. és nem festette ki az arcát.. mintha az otthonától szakadna el.. és mintha megváltozott volna a teste. Bilitől megválnia rosszabb volt. majd leültek együtt a reggelihez. hogy majdnem meghaltak. Az asszony lezuhanyozott.. és vigasztalgatta: . Isabelle úgy sírt. fekete bőrcipőt.. mikor együtt ebédeltek. Csont-bőr volt. Mennyi minden történt azóta.

Olyan férfi hangja volt ez.. . hogy sír. aztán elment. akit beosztottak mellé. Az ápolónő. akkor egy ideig hallotta volna a zokogását.Mintha egy darabját tépték volna le róla. amelyen Gordon titkárnője helyet foglalt Isa292 . mert tisztelték a bánatát. aki tudja. aztán csukódott az ajtó.ölelte át a férfit. ahol lehajtott fejjel sírt. . amint a haldokló reményeket és az elvesztett álmokat siratja. amikor az asszony határozott lépésekkel elindult az ajtóhoz. vissza akarta tolni az óra mutatóját.súgta. hogy sohasem látja viszont a szeretett asszonyt. egy utolsó pillantást vetett Billre. ha valaki fülelt volna az ajtaja előtt. . Isabelle. Isabelle távozása után senki se ment be Bill szobájába. Mire órákkal később bementek ellenőrizni az ápolónők. Bill álomba sírta magát. .Légy erős. csak itt maradhasson Bill mellett. ha kell. Bili könnyes szemmel mosolygott rá. Én is szeretlek. mennyire szeretlek. A gép. . akár a kómáig. Még egyszer intett búcsúzóul a liftből. elbúcsúzott a két orvostól.Vigyázz magadra . Senki sem látta. Köszönetet mondott az ápolónőknek. vagy az ég felé emeli tekintetét a kétségbeeséstől.Gyere vissza hozzám hamar! .őket. És mindeközben Isabelle vissza akart futni a szobába.És ne felejtsd el. rámosolygott a könnyein át.. a lifthez kísérte. Ott megállt.

pedig még haza se ért. Pesztra. Alig bírta egyik lábát a másik elé tenni. Megpróbálta felhívni. Máris magányos volt a férfi nélkül. Tudta. egyetlen apró kézitáskában hozta a pipereszert meg néhány könyvet és fényképet a gyerekeiről és Billről. de Londonban azt mondták az ápolónők. Isabelle nem akarta. mielőtt beült volna a kocsiba. Az ápolónő alig néhány szót szólt hozzá. aki 293 . Este hatkor már indult is vissza Londonba. hogy nem lehet mellette. mondta rá Bill.belle-nek. aztán intett. de az is borzasztó megrázkódtatást jelentett számára. Isabelle szótlanul ült és Billre gondolt. kevéssel kettő után szállt le a Charles de Gaulle repülőtéren. Senki sem várta. Ijesztően elfáradt. mire beült az autóba. egyébként se volt mondanivalója azonkívül. Az ápolónő székben tolta át a repülőtéren. amelyet Gordon küldött elébe. Az asszonynak nem volt poggyásza. hogy felébresszék. A határőr egy pillantást vetett az útlevelére. hogy ismét kint van a világban. melyikjárattal érkezik az anyja. és rettenetes. hogy szereti. hogy részben a túlfűtött érzelmek okozták. hogy menjen. A kórházban fogadták fel erre a mellékes munkára. hogy otthon megint örülni fog a gyerekeinek. Gordon nem jött elé. miközben útban voltak Párizsba. és nem mondta meg Sophie-nak. hogy a férfi alszik. De azért tudta.

Isabelle nagyon szárnyaszegett volt. hogy a gyerekeire gondoljon. hogy megérti. elesik. Alig várta. Az ápolónő. Hosszan tartó. arra pedig nem számított. ám ugyanakkor fájó szomorúság emésztette Bill után. Átkeltek a bal partra. De az ő szobája és a gyerekeké a kertre nézett. hogy lássa a gyerekeit. A La Manche túlsó partján akart lenni. és semmit se mondott neki az Eiffel-torony. Isabelle pedig azt felelte. mikor bekanyarodtak a Grenelle utcába. és rettenetes traumán esett át. mert mi lesz. Kényszerítette magát. föltett néhány kérdést a balesetről. miközben az autó befelé vitte a városba. nagyon zsúfolt napja van. aki egyébként már olvasta a kórelőzményt. azután elhallgatott. vagy elveszíti a tájékozódóképességét? Akkor jobb. Isabelle fölnézett a házra. Férje azt mondta hogy szokása szerint este hatkor érkezik. ha már egyszer Gordon nem kíséri el a feleségét. Miközben az autó begördült az udvarra. út közben pedig olvasott. és nem látott senkit. Nem örült. ha nincs egyedül. Gordon így jobban éreztetheti a hatalmát. a kórházban. hogy viszontlátja Párizst. ha Isabelle elszédül. Billnél. és ő váratlanul felvillanyozódott. A portás kitárta a hatalmas bronzajtókat. hogy Gordon ilyenkor otthon legyen.egyébként jó ötletnek tartotta a kíséretet. ha megijed. súlyos betegségen van túl. mintha 294 .

csakugyan így van. Most valahogy nagyobb. és körülnézett.De örülök. madame! . hanem idegennek.Belépett az ismerős előcsarnokba. Ezzel mutatta meg. és az ápolónő felkísérte Isabelle-t a rövid lépcsőn a házhoz. A sofőr megfordult az autóval.Ah. hogy náluk nem az asszony parancsol. azután megjelent Josephine. hogy látja. Több mint két hónap telt el azóta a júniusi délután óta. és soha nem is fog. milyen trükköket űz az emberrel az elme. Isabelle meg fog halni és most őszintén örült. a házvezetőnő. vagy a házban várná.Azt hitte. amikor elindult. Azóta volt Isabelle mellett. szomorúbb. és némán megérintette a sapkáját. de a ház már nem tűnt kellemes menedéknek. és asszonya nyakába borult. mintha rossz címrejött volna. A portás bólintott. Isabelle átölelte és mosolygott. Nem ilyenre emlékezett. Csengetett. Annyi min295 . Különös. hogy két napot töltsön Londonban. komorabb. amióta az feleségül ment Gordonhoz. amikor kilépett az autóból. Egy darabig senki sejött. Nem győzte törülgetni a szemét. hogy látom! . Isabelle viszonozta a bólintást. Ránézett Isabelle-re és könnyekben tört ki. vagy csak a balesettől és a fejsérüléstől képzeleg? Sokáig volt távol. . Vajon. .elébejönne. Így hát senki sem köszöntötte.

mosolyogva belépett a szobába. elsőre föl se fogta. és olyan különös most hazajönni. olyan jó érzés volt magához szorítani a fiát és beszívni hajának üde illatát. A lépcső tetején megállt egy pillanatra. Teddy ránézett.. és benyitott. csak a fia hangja létezett. . de szeretlek! .Fia úgy hemzsegett körülötte. Isabelle-nek könnyek szöktek a szemébe. Marthe-fal diskurált. 296 . El se hiszem. Isabelle hallotta. Teddy. hogy elkísérte. Kizárólag a gyerekek tartották itt. és olyan hevesen csókolgatta. az anyjához rohant. Isabelle halkan az ajtóhoz osont. jaj. Az ápolónő figyelmeztette Teddyt. de hiányoztál!.den történt. mit lát. hogy legyen kíméletesebb. hogy a hangja fáradt és panaszos. hogy lélegzethez jusson. hogy majdnem elestek. Megköszönte az ápolónőnek. Egyetlen szó nélkül.. és egy pillanatra megszűnt a világ. . Teddy először nem vette észre.Mama! Hát visszajöttél! .Görcsösen kapaszkodott Isabelle-be. és a kedvenc ápolónőjével. aztán hangos visítással kiugrott az ágyból. Hangokat hallott... és olyan erővel borult a nyakába. Mintha már nem tartozna a Grenelle utcai házhoz és nem is akarna idetartozni.Ó. hogy majdnem felborította Isabelle-t. istenem. Teddy beszélt valakihez. azután lassan fölment a lépcsőn a gyerekeihez. mert az ágyában feküdt.

Elég volt ránézni a rengeteg tablettára és szirupra az éjjeliszekrényen.kérdezte nyugtalanul Teddy A köhö297 . és soha sem enged meg semmit! .mondta a fiú olyan hangon. de Sophie azt mondta. el se akarta engedni. Én megmondtam neki. mintha ez az egész nem számítana. Görcsösen zihálva köhögni kezdett. és nem bírta abbahagyni. Amikor Isabelle kissé elhúzódott tőle és leült az ágyra.Úgy hangzik.Jól hangzik .kérdezte Isabelle aggódva. Ő még nálad is butább. Isabelle az ápolónőre pillantott. . Teddy olyan jól volt. még mindig fogva Teddy kezét. aki könnyes szemmel figyelte őket. ám ez a két hónap rettenetesen megviselte. mikor elutazott.Jól vagy? . hogy butaság! Tegnap ki akartam menni a kertbe. amíg nem voltam itt.A doktor nem enged felkelni! . mint mikor az anyja elutazott.mint egy kutyakölyök. . akkor látta csak. hogy a gyerek milyen sápadt. . nem lehet. Soványabb és törékenyebb volt. folyton izgul.Mit keresel te ilyenkor az ágyban? . Teddy boldogan mosolyogva visszamászott az ágyba.mondta ragyogó mosollyal Isabelle. Az anyja hazajött. és a párnáira támaszkodott. hogy fogalmat alkothasson a fia állapotáról. hogy Sophie nagyon vigyázott rá. . most már nem érdekes a betegség.

Sophie ezt persze nem tudhatta. mint Saint Exupéri Kis Hercege. Bár láthatná Bill a fiát. annyira hiányzott neki a férfi. hogy egyszer még megtörténik. mert megviselték Teddy szívét. . Csak egy álmomra emlékszem. nem emlékszem.Ez volt az a sokszor megbeszélt álom.Milyen érzés volt kómában feküdni? Szép volt? kérdezte Teddy. nem ilyen gyorsan zajlott le. amelyet Bill is álmodott. Mentem valami nagyon erős fény felé. . . Korábban is szedett már olyan lélegzéskönnyítő orvosságot. Nyílván valamelyik gyógyszer következménye. hogy kómában feküdtél. hogy nem találkozhatnak. . akit annyit emlegettek! Ez annyira nem rendes a sorstól. hogy reszket a keze.kérdezte aggódva Teddy. Valami furcsa vágyakozás ült a szemében. amelyben te szerepeltél. és most már jól vagy. . bár fájdalom.gése abbamaradt. De most már jól vagyok.Nagyon fájt? .Papa azt mondta. . Belenyilallt a szívébe a fájdalom. de neki akkor sem tetszett. de mikor Isabelle alaposabban megnézte a gyereket. és visszajöttem. Isabelle azért nem szerette ezeket a gyógyszereket. ahogy 298 .Nem.Körülbelül így történt.Emlékszel rá? . te pedig utánam kiáltottál. bár Isabelle ennek ellenére reménykedett benne. de aztán felébredtél. Egészen olyan volt. látta. amitől reszketni kezdett. De Billről nem szólhat a gyereknek.

mondta a fiú egyszerűen. . mint az előcsarnokban. Ha itthon volt. Jól érezte magát ebben a szobában. . Valószínűleg nem is 299 .kuporgott törökülésben az ágyban. Jövő héten megy vissza az egyetemre.Te is hiányoztál . és kirakunk egy csomó gyönyörű kirakóst. Sophie nagyon mérgelődött miatta. szednem kellett az orvosságot. Utána már csak sokat kellett pihennem. A szavak úgysem fejezhették volna ki.El kellett intéznie valamit. hogy talán sohasem jön haza.Hiányoztál . Ha mindenki ennyire elfoglalt. ritkán tette ki a házból a lábát. De jó. hogy holjárhatott Gordon. fürtökben göndörödő selymes hajával.Csak kezdetben. és mindig Isabelle volt a legfőbb támasza. akkor nekünk több időnkjut magunkra. Tizennégy éves létére sohasemjárt iskolába. és meg kellett gyógyulnom. . noha megfordult a fejében. és körülnézett.felelte Isabelle. Sokkal fiatalabbnak látszott a koránál.Akkor majd rengeteget olvasunk.Hol van Sophie? . . vizsgálatokra kellett járnom. mindig itt töltötte a legtöbb időt. vagy akár a saját szobájában. hogy hazajöhessek hozzád. sokkal jobban. és nem voltak barátai. mennyire vágyott az anyja után. Elhevert az ágyon. igaz? -kérdezte derűsen Isabelle. . Világa Sophie-ból és a szüleiből állt. hogy hazajöttél! Papa sose volt itthon. és mennyire félt.

Tulajdonképpen kellemes 300 . Nem beszélt a számos alkalomról. csaknem rávetette magát.Borzasztó kosztot adtak a kórházban . az utolsó percben hőkölt vissza. sápadtrózsaszín. Siralmasan rossz volt az étvágya.volt annyit házon kívül.mosolygott Isabelle. Javában beszélgettek.Csodálatosan.Juj. Teddy ápolónője megmondta.Rohant hozzá. nevetgéltek. és fölsikkantott. amikor bejött Sophie egy nagy köteg képes lappal Teddy számára. De ő azt sem kívánta. mert teljesen kimerült. lógtak rajta a ruhái. egészen olyan. mint Teddy. hogy rajta fogja tartani a szemét.Mama! . amióta mindkettőtöket láthatlak megint . de sovány vagy! . mialatt az anyja a londoni kórházban feküdt. Végighevert az ágyán. ölelgették egymást.mosolygott Isabelle. . Egy órával később átment a szobájába. csak Teddy képzeleg. hogy lefeküdjön egy kicsit. hogy hátha fájdalmat okozna. . Ő lett a családban a gondviselő. . lerúgta a cipőjét és körülnézett. amikor Bill ínyencfalatokat rendelt kintről. Egész szobáját Louis quinze bútorokkal rendezték be és selyemmel kárpitozták: nagyon törékeny.kérdezte Sophie aggodalmasan. . tompalila és fehér virágok nyíltak elefántcsontsárga alapon.Jól érzed magad? . Az anyja nagyon törékeny volt. mikor meglátta az ágyon az öccse mellett az anyját.

mama? . hogy majdnem teljes az élet. Milyen bátran búcsúztak. . Isabelle a hátára fordult. Magányosnak érezte magát ebben a házban. ahol a gyerekeivel lakott és a férjével. hogy Teddy lefárasszon. hogy az asszony csaknem pánikba esett. Olyan iszonyúan hiányzott.Ne engedd.Nagyon megnőtt a nyáron mintha a gyerekkorból minden átmenet nélkül ugrott volna át a gondokkal terhes felnőttkorba. A hangja sokkal inkább a szülőé. mint a gyermeké. hogy Sophie gyöngéden megérinti a vállát.szoba volt. mint egy kutyakölyök. aki régóta idegen a számára. Arra ébredt.Jól vagy.mondta Sophie nyugtalanul. Nyilván elbólintottam. . és Isabelle megállapította. hogy Sophie üljön le mellé. és fölmosolygott a lányára. drágám. Csak néhány percet akart pihenni. Isabelle a hangja után vágyott.Jól vagyok. mikor találkoznak ismét. . és megpaskolta az ágyat. mert itthon vagy. Most olyan boldog. meg szerette volna érinteni a kezét. Új kapocs kötötte össze őket. amióta viszontlátta a gyerekeket.Nagyon sovány -jegyezte meg Isabelle. Talán nagyon sokára. Az utóbbi napokban megint felszökött a láza . pedig hát akkor sem tudták. csak egy dolog hiányzik belőle: Bill. a mosolyát akarta látni. Kicsi fáradt vagyok. 301 . de elaludt. .

Aki mellette élt. hogy mennyire nehéz dolga volt. mennyire megerőltető feladat gondoskodni egy ilyen súlyosan beteg gyerekről. Mintha sorsdöntő változás zajlott volna le benne. annak örökösen ugrásra késznek kellett lennie. Megváltozott. ha szórakoznál egy kicsit. Az is történt. figyelést. mielőtt visszatérnél az egyetemre.Holnaptól visszaveszem a helyemet Teddy mellett. De minden oka meg is volt a dicséretre. mint egy kislány. . .Szeretném. Ő aztán tudta. ápolást igényelt. csak a barátai. és most egészen olyan lett megint. Alaposabban megnézte az anyját. Teddy szerető szívű. már ha telefonáltak. .Nekem már az is öröm. és újjászületett. és milyen egyedül érezte magát. ha most már pihennél . Majdnem meghalt. hálás gyerek volt. de folytonos gondoskodást. . És beleszeretett egy nagyszerű férfiba. akihez szóljon. Nem panaszkodott az anyjának.felelte a lány. Szeretném..Sophie elmosolyodott.dicsérte Isabelle. és lemondhatott a pihenésről.Remek munkát végeztél Teddy mellett! . . vagy megoszsza vele a nyugtalanságát. Ezek a változások még a tizennyolc éves lány figyelmét sem kerülték el. Nem volt senkije.Akárcsak te .mondta Isabelle aggodalmasan. de pár hét után 302 . Időnként benéztek hozzá.mosolygott fáradtan Sophie. hogy élsz .

hogy felhívja Billt. majd csendesen kilépett a folyosóra. megígérte neki. Isabelle befejezte az oldalt. Isabelle tudta. mintha nem számított volna rá. úgyhogy a lány úgyszólván egész nyáron nem láthatta a barátait. mielőtt Gordon hazajönne. hogy egy magas. megmosta az arcát. Sophie. van-e még ideje. amíg az anyja nem volt otthon. és telefonált. Teddy egy órája vacsorázott az ágyban. és letette a könyvet. hogy visszajön. hogy Sophie sose ér rá. Gordon az öltözőszobájában volt. úgyhogy ő sokkal inkább Gordon agyondolgoztatott alkalmazottjának érezte magát. Isabelle Teddynél volt. Isabelle gyöngéden megcsókolta a fia arcát. kemény két hónap volt ez Sophie-nak. 303 . Isabelle fölkelt. végre elmehetett estére a barátaival. Pedig a férje csak hétkorjött meg. felolvasott a fiának. az apja pedig egyáltalán nem segített. de ő be se nézett a szobába. Hosszú. Gordonnak föl kellett ismernie a felesége hangját. és egy szóval sem köszöntötte. Jóformán nem is szólt Sophie-hoz. Meglepődött a felesége láttán. Mintha nem is akart volna tudni Teddyről. két hónap után első alkalommal. de nem tudta. sötét alak vonul el a szoba előtt. mint az elsőszülöttjének. megfésülködött. hogy itthon találja. Nagyon kimerítette a viszontlátás érzelmi vihara. Eszébejutott. hogy megkeresse a férjét. amikor látta. nehéz.megunták.

Mintha nem is telt volna el közben két hónap. hogy úgy is látja majd az asszonyt a maga idejében. Először találkoztak azóta. hogy Teddy lefogyott és lázas. Sophie pedig öt évet öregedett két hónap alatt. és rámosolygott a szoba másik végéből a feleségére. aki bátortalanul álldogált a küszöbön. mielőtt megkereste volna Isabelle-t és a gyerekeket. ő két napra utazott el. és tudta.Jól. Persze. és hazajövet általában a saját szobáiba ment.Hogy utaztál? .Az ápolónő nagyon sokat segített. de Gordonnak nem volt szokása különösebb hűhót csapni az érkezések és távozások körül. A mai este sem volt más. . Ezenkívül tényleg jól van minden. mert Gordon látogatása idején kómában feküdt a londoni kórházban. a gyerekek is jól vannak . hogy ellazuljon egy kicsit. Gordon feltételezte. Nemjött oda Isabelle-hez.kérdezte. ha nem számítjuk. Ritkán búcsúzott el.hogy ez nincs így. hogy a két napból két hőnap lett. hogy a férje úgyse akarna hallani erről. . ha utazni ment. és fel sem fogja. Úgy látom. hogy Gordon azt hiszi. Nehéz lett volna nélküle utazni. a felesége pedig majdnem meghalt. hogy a felesége Teddynél van. hogy ő elhagyta Párizst. . Ám tudta. Isabelle-nek hirtelen úgy rémlett. . Aminek a gye304 . mielőtt elindult volna a bankba. Neki nem volt sietős. sose köszönt.tette hozzá halkan.

sőt még annál is hosszabb időre becsülte a teljes felgyógyulást. Egész gyermekkora úgy élt benne. Arra számított. . csak elfáradtam. . beletelik egy időbe. De most nem 305 . Még mindig nem állt föl. és egy lépést sem tett feléje.rekekhez vagy a házhoz volt köze. hogy így legyen. hogy megölelje vagy megcsókolja a feleségét. mint amit tönkretett és bemocskolt az anyja betegsége. arra is figyelmeztették. azt Gordon mereven elutasította magától.Nagyon jól nézel ki -jegyezte meg Gordon szívélyesen. ha csak egy kicsit is.A következő héten meg kellett vizsgáltatnia szakorvossal a szívét és a máját. ha valaki megbetegedett. Azt hiszem. az pedig fájt neki. hogy Gordon kitiltotta az asszony szobájából. hogy Isabelle egészen elcsodálkozott. A gyöngeség jelének tartotta.Jól. A londoni orvos egy évre. Minden betegség az anyjára emlékeztette. Gordon gyűlölte a betegséget és a beteg embereket.érdeklődött. . azonnal orvoshoz kell fordulnia. és kívánta is. mint Bill! Vajon haragszik rá? Tudott Isabelle és Bill barátságáról.Hogy érzed magad? . Mennyire más. hogy harsogó egészséget kell színlelnie. . hogy ismét önmagam legyek. méghozzá olyan aggodalmasan. Bili elmesélte. Számos oka volt haragudni az eltelt két hónap miatt. hogy ha fájna a feje.

Gordon egyértelműen értésére adta a környezetének. amitől kissé elszédült.mosolygott az asszony. . .Régebben nem lepte volna meg Isabelle-t.Vacsoráztál már? . Sophie elment a barátaival. és Isabelle betartotta ezt a formaságot. Gordonnak nem kellett figyelmeztetnie. . Nekem ma munkavacsorám lesz. anélkül is megértette. . Teddy evett.Akkor majd szólok Josephine-nek. Téged vártalak.kérdezte hidegen a férfi. egy fontos bangkoki üzletfelemmel. és ez a feleségére is vonatkozott. mert a férje egy szóval sem hívta beljebb. hogy érkezés után rögtön lefekszel. Még mindig a küszöbön állt. Akkor majd holnap vacsorázunk együtt.Jól van . hogy hozzon föl tálcán ételt. . legalábbis egy ideig. akit ő hív. Isabelle ebből tudta. Isabelle megrázta a fejét. hogy a férje nem csap nagy hűhót az ő hazatéréséből 306 . Hosszú napod volt. hogy tilos hirtelen fejmozdulatokat tennie. hogy hozzá csak az léphet be.kérdezett és nem célozgatott. .Azt hittem. Nem szabad elfelejtenie figyelmeztette magát. mint mostanában mindig. hogy Bill Robinson tabu. Különben sem vagyok éhes.Még nem. .Csak egy kis levest kívánt.Remek ötlet. hiszen ma engedtek ki a kórházból. . esetleg pirítóst meg tojást. . Isabelle.Gordon összevonta a szemöldökét.

Ott az ápolónője. Mintha vacsorához öltözött volna. Isabelle nem kérdezte. fehér inget. . Sötétkék öltönyt. megdöbbentette Gordon fagyos elutasítása. amikor az csendesen kiment a szobájából. nem hozott virágot.Tojást és egy kis levest .tanácsolta Gordon.Gordontól különös figyelmességszámba ment egy ilyen kérdés.felelte udvariasan. Isabelle tudta. . tengerkék Hermés nyakkendőt viselt. és komolyan meglepődött. de ő is tudta. Isabelle szívesen lett volna a fia mellett. ha követnéd a példáját .mondta.Már alszik .Pihenj egy kicsit. El sem lehetett képzelni ellentétesebbjellemeket. amikor a férje néhány perc múlva benézett hozzá. épp mielőtt a férje bejött volna hozzá. Gordon egyetlen szóval sem említette az ő betegségét. de most sem jött oda az ágyhoz. Isabelle hajdan ezeken a morzsákon élt.Ettél? . nem örült. Ma éjszaka ne maradj fent Teddyvel. De most. . Gordon bólintott. Rit307 . és illatozott a kölnivíztől. amiért megmenekült. hová megy. még csak át sem ölelte a feleségét. . Az imént ellenőrizte. . hogy közelről megismerte Billt. hogy nincs még elég ereje hozzá.Okosan tennéd.a hosszú távollét után. hogy ma este már nem fogja látni többé. és beérte velük.

Gordon azonnal jéggé hűlt. Isabelle-t valamikor régen még félrevezette ez a viselkedés. 308 . szerető. feltűnően elhúzódott a közeléből.Csak feküdtem itt. Akkor mutatott iránta gyöngédséget. Néhány perccel Gordon távozása után fölemelte a kagylót. mert neki ez jutott.örvendezett. A férfi nagyon csüggedten szólt bele. ha mások is látták. majd Billt kérte a központostól. Isabelle egy pillanatra azt hitte. ám ahogy hazatértek. a férje mégis csak fölenged. hogy Isabelle nem erről a házasságról álmodott. sohasem ölelte át. és ha egy szobában voltak.mondta Gordon enyhe tétovázással. és távozott. mikor meghallotta az asszony hangját. és rád gondoltam! . éles ellentétben gyöngéd. Mennyire különbözött ez a hang a köszöntéstől. ha el kellett viselnie másokat. de nem volt értelme ezen rágódnia. évek óta nem csókolta meg. melegszívű feleségével. . aki nem tudott betelni az öleléssel és a becézgetéssel. Annyi a dolga. de rögtön felragyogott. Nem lesz könnyű a londoni hónapok után. ám férje szó nélkül sarkon fordult. mégis belép a szobába.kán érintette meg a feleségét. Számára az volt a legnagyobb megpróbáltatás. és tárcsázta Londont. . Fényévek választották el Billtől.Akkor viszontlátásra holnap . Biztos. azt hitte. hogy ismét alkalmazkodjék.

amelyet Gordon tartogatott a feleségének! . . de Bill ezt nem árulta el. A jövő309 .Úgy örültek nekem.Csak hiányoztál. Holnap el se mozdulok mellőle. mert úgy gondolta.hazudta Bill.Azt a rehabilitációs központot választotta. Leginkább úgy beszélt. Még nem kapcsolhatsz teljes sebességre. Próbálnak rendbe szedni. . Isabelle távozása után teljes súlyával rászakadt a magány. Most már csak a telefon maradt. és megint lázai vannak. szívem. . Úgy érzem. akit a távolban is érdekel. mint egy férj. A meghitt melegségre vágytak. ott számíthat a legjobb eredményre.Remekül. kommandós kiképzésben lesz részem. . Szegény Sophie nagyon kimerültnek látszik.Ne vidd túlzásba. amelyiknek a legszigorúbb programja volt. mivel telt a felesége napja. Milyen volt a napod? Rettenetes volt. ame-lyet majd meg kell szoknia. . hogy a jövő héten elbocsáthassanak. amelyben osztoztak. .Hogy van Teddy? .Remek .Hogy vannak a gyerekek? . . Mint régen.Nagyon sovány.Tudom. Ám csaknem két hónapi együtt élés után olyan sovány vigasznak tűnt a telefonálgatás. .Isabelle-nek már a hangjától is mosolyognia kellett. Bár ma este mintha kicsitjavult volna.

310 . amit Londonban mondtak a lábáról. A férjének semmi sem jutott. de ő sose mutatja ki az indulatait. Nem érdekes. . Ha igen. És annak ellenére is reménykedett. Csupán a beszélgetés végén kérdezett rá Gordonra. de hát évek óta így viselkedett.je függött tőle. nem dühös.Egyelőre semmit sem érzett belőle. hogy még ha nem is látja Billt többé.Ez a kérdés nagyon aggasztotta a férfit. .Milyen volt? . és már el is ment. ami a gyerekeké. mindig olyankor. amikor nem számítok rá. A látszat.Nem. Tudta. Mindig elhalasztja a leszámolást. Túl sok minden történt az évek során. . Gordon olyan dühös volt rá a londoni első napokban. A jövőjük. ami kissé felderítette Billt. . Gordon félvállról bánt vele. neki és Gordonnak akkor is késő.Haragszik rád? . hogy az Államokban majd valami mást tudnak mondani. Jegeli a haragját. Ez a harcmodora.A szokásos. A házasságból már csak egy üres csigahéj maradt. . Bennükjobban bízott. Még mindig azt hitte. csak azt a darabját hozta haza. Későn jött haza. nem a lényeg.A szívét Billnél hagyta Londonban. Jane délután felhívta az apját. Még egy kicsit beszélgettek Isabelle hazaérkezéséről és a gyerekekről. Már késő.

az asszony elnyúlt az ágyban. hogy Cindy ilyen figyelmetlen. Az aszszony azt mondta. és úgy érezte magát. Az ő otthona Bill mellett volt. hogy South Hamptonban van. ha Bill elutazik New Yorkba. Bili megígérte. és megindíttatta a bontópert.Beszéltél Cynthiával? . Bili többször is beszélt a kórházból az ügyvédjével. hogy Párizs és London között mindössze egy óra az időeltérés. de ezt nem közölte az asszonnyal. Megkönnyítette a dolgukat. hogy egész nap otthon lesz. amely az ő állítólagos otthona volt. Londonban.Nem szeretném. . hogy másnap telefonál. Bili azzal búcsúzott.Jane-től tudom. ahogy éveken át tették. Mellesleg megvolt rá az oka. Majd találkozunk..Isabelle-t megbotránkoztatta. Londonban fölfigyelt rá. mint egy idegen helyen. hogy a férfit sohasem hívja a felesége. Ez persze nehezebb lesz. Tudom. és mikor letették. mert mellettem voltál. . ha azért állna bosszút rajtad. bár Isabelle nem tartott attól. ebben a házban. hogy nagyon felbőszítette. . hogy szereti. . hogy ne sikerülne ugyanúgy megszervezniük.Reméljük.kérdezte Isabelle hanyagnak szánt hangon. amikor a baleset történt. hogy Gordon mikor jött haza az éj311 . Nem hallotta.

Isabelle. ám amikor Isabelle kikísérte. A szokásosnál tovább aludt. mert mélyen aludt a szobájában. Biztosan meg tudja tenni! Sophie lelkiismeretesen vigyázott az öccsére. és rengeteget olvasott neki. Olvastak. de ma reggel márjobban né312 . beszélgettek. Jó napjuk volt Teddyvel. Másnap reggel futottak össze a folyosón. Nem szólt a feleségéhez.szaka. amit a londoni kórházban töltött. játszottak. amelyeket az anyja ismert. minden erejével azon fog igyekezni. Azutánjött az orwos. de úgy gondolta. amikor Isabelle útban volt Teddyhez. Bill oldalán. hogy Teddy jelentősen javult. Ebéd után Teddy egyjót aludt. Úgy találta. csak intett. hogy romlik az állapota? . és Isabelle egy perccel később hallotta. Fürdőköpenyt viselt. Most már itthon van. mert a mobiltelefonjába beszélt. mielőtt ő elutazott volna Londonba. de nem ismerhette azokat a fortélyokat.Isabelle ettől félt. Gordon aktatáskásan futott lefelé a lépcsőn. . majdnem kilenc óra volt. . ez átmeneti jelenség.Sápadt és lefogyott. épp csak az arcát mosta meg és megfésülködött. Egy kicsit arra az időre emlékeztette. ahol két hónapja volt. ahogyan kihajt az udvarból. mikor fölkelt. tudja.Azt ugye. Isabelle leheveredett mellé az ágyra. amióta az anyja hazatért. hogy visszahozza Teddyt oda. jelentőségteljesen nézett az asszonyra.

és nem adott magyarázatot a 313 . Mindkettejüknek. Együtt fogunk hízókúrázni . de közben azon töprengett. a szívének és a tüdejének egyre nehezebb feladatokat kell teljesítenie. . nehogy agyonhajszolja magát. Túlságosan súlyos teher volt ez most. amit most hallott.Igyekszem. Ahogy Teddy nő.mosolygott. telefonáljon. mikor alig áll a lábán. Keserves nyara volt ez Teddynek. hogy szervátűltetés nélkül a fia napjai meg vannak számlálva. és változtat ezen.Egy-két nap múlva visszajövök. Ezt tudomásul kell vennie. Látszott rajta a szörnyű trauma. .zett ki . A szíve fokozatosan romlik. . . A doktor figyelmeztette. hanem Gordonnal. .riadt meg Isabelle.kérdezte ismét az asszony. Mogorvánjött haza. és egész nyáron bajlódott a tüdejével.Aggasztotta az asszony állapota.Szeretném. Ám nem Teddyvel voltak gondok.A test erőlködik. hogy meg tudja tenni.Nem élné túl. Isabelle. . De most már itthon van.Márpedig Isabelle tudta. . Viszont egyre gyöngűl. .Mert boldogabb. Biztos. . hogy lépést tartson a korral. Ha gond lenne.Mit akar mondani ezzel? . . amelyen átesett.És a szervátültetés? .mondta reménykedve. Ez magára is vonatkozik. ha Teddy hízna egy kicsit.

és az újságot olvasta.kérdezte nyersen. de nem tudta elképzelni. aki erről töprengett az ágyban fekve. mivel vonta magára a haragját.Isabelle. hogy illetlenség hívogatnia téged? Azt hittem. és nemjött le. Nem akart hazudni. Fogalma sem volt. nem gondolod.Igen. A busz volt az. Csak reggel találkoztak. Amikor hazaérkezett. amikor kiolvasta az újságot és megitta a kávét. amikor Isabelle lement reggelizni. hogy a férje távozik. Az asszony összerezzent. be se ment a szobájába. de azt sem akarta elmondani. Csak azután vett tudomást a felesége létezéséről. A szobájába kérette az ételt. . kávét ivott.Ha nem lettetek volna az utcán. legalább ennyi szégyenérzet van benne. Valamivel később az asszony. . Isabelle úgy látta. Majdnem megölt.rosszkedvére. hogy dühös. . . ez sem követke314 . beszéltem vele. Végül csak annyit felelt: . amely majdnem megölt bennünket. hogy Gordon szóba hozza Billt. hallotta. Egy szót sem szólt Isabelle-hez. hogy Bill kétszer telefonált tegnap. . most azonban dühösnek látszott.Nem az ő hibája volt.Hallottál mostanában londoni barátodról? . hova mehet éjnek idején. akkor. Gordon az ebédlőben ült. hogy a feleségével vacsorázzon.Meglepte. a férje egyetlen szóval sem célzott Billre.

Isabelle tökéletesen megértette a burkolt fenyegetést és a figyelmeztetést. Gondolom. Isabelle. milyen bosszúálló.Nem azt mondtam. ahogyan te beállítod.Ezzel azt akarod mondani. hogy ilyen kínos következményei lettek a dolognak .felelte higgadtan. ha a gyerekeid tudomást szereznének róla. há315 . nem szeretném. Tudta. Úgyis Gordon győzne. hogy a felesége lázongjon. Ő parancsolt.zett volna be. Barátok voltunk . az ő kezében volt a hatalom. Itthon vagyok.Nem erről beszélünk. . ha megharagítasz.Nem akarlak megharagítani.Nem kell félned tőle. hogy a barátságnak vége? . de nem úgy volt. Sajnálom.Óvatosan kémlelte a férjét. . . . Nem tanácsolnám. és nem akart hadat üzenni neki. . Annyit mondok. noha majd kiugrott a szíve. . .Minő sajátos szóhasználat! . hogy hagyd ezt abba. nem szeretnéd. Nagyon súlyos kockázatot vállalsz. hogy más férfival szórakoztál.mondta lesütött szemmel. Mindig ő győzött. Gordon. . mikor bekövetkezett a baleset.A szeme késként döfött a feleségébe.Nem. Sok mindenen mentünk át együtt. és nem tűrte.Egy majdnem végzetes baleset. Isabelle lehetőleg igyekezett elkerülni az összecsapást.

Kizárólag azon csodálkozott. hogy a felesége és Bill ugyanabban a szobában laktak a londoni kórházban? Vagy már meg is mondták neki? Most egyértelműen 316 . ha ezt teszi. nem vonhatta kétségbe a férje fennhatóságát vagy függetlenségét. Ugyan mit?. és most végképp nem óhajtotta bevezetni. hogy ennek megfelelően viselkedj. . Hogy azért ütötte el a busz. Nem merte volna.És táncoltál. hogy hát ő hol volt tegnapelőtt és tegnap éjszaka.emlékeztette Gordon .Én nem törtem házasságot. ha megtudná. Hallgatólagos megegyezésük értelmében az asszony sohasem kérdezgethetett. hogy ez diktatúra. tűnődött Isabelle. hogy milyen készségesen fogadta mindig az igát. hogy engedelmeskedjen. nem házasság. Férjes asszony vagy . mert nagyon megbánta volna.felelte halkan az asszony.Isabelle nem kérdezte.zasságtörés közben! Valóban kínos! . Náluk nem létezett a házastársi egyenrangúság. Most már látta. Sose kérdezte. és azt tesz. Gordon a házasságuk kezdetén leszögezte. amit akar. . csak vacsoráztam . Isabelle ezt is megértette. mert egy másik férfival vacsorázott? Ugyan mit tenne Gordon.és elvárom. Gordon sohasem ajánlott vagy ígért ilyesmit. A feleségétől elvárta. Remélem. Az utcán kóboroltál hajnali kettőkor. ebből tanultál. hogy itt ő a törvény.

hát most már tudja. hogy Gordon képes lenne rá. fogja-e bűntetni a férje. a fenyegetőzés. holott ez az egyetlen.Szervusz. Egy darabig csak ült az ebédlőben. mit fog tenni vele. ha kell.kérdezte. Olyan idegesnek tűnsz. és mindent elmondott a reggeli házastársi beszélgetésről. a visszautasítás. és boldog volt. Ez volt az. . ő semmiképpen sem gondoskodhat Teddyről. amitől Isabelle a legjobban rettegett. ami számít. mert ha nemjön a bűntelés: a hallgatás. bébi. és tudta. de egész jókedvűnek tűnt. de nem mert.közölte a feleségével. aztán összeroppant. Ha megszegi a szabályokat és Gordon tudomást szerez róla. Márpedig ha elválnak. hogy beszélhet az asszonnyal. még a gyerekeit is elveszi. Ezentúl fogoly. csak nincs valami baj? . mert hallotta Isabelle hangján. hogy történt valami. hogy ezentúl példás viselkedést vár tőle. Nem tudta.Semmi bajom! . .Csak rád akar ijeszteni. akkor csak az Isten a tudója. és elveheti tőle Teddyt. és rendezte a gondolatait. feltételesen szabadlábra helyezett rab. miután megjött a gyógytornáról. Akár el is válhat tőle. hogy a férfi hívja. a sértegetés. .hazudta Isabelle. Fáradtnak. Szeretett volna telefonálni Billnek. sőt talán el is zavarja. inkább kivárta. Bili valóban telefonált is délben. Ijesztgess és uralkodj! 317 .

bizonytalanságban és félelemben tartani. . . hogy elmondja.Te csak próbálj meg nem törődni vele. .Nem tehet meg mindent.Hogy gyűlölte Bill ezt az embert.Nagyon imponáló tud lenni. Isabelle iszonyúan félt. Talán meg tudja győzni őket.Ám hiába próbálta megnyugtatni az aszszonyt. aki egyszer sem látogatta meg a feleségét. De szívesen felelősségre vonta volna ezt az embert. Nem veheti el Teddyt. 318 . . tizennégy éven át? Szívem ne légy már ilyen szamár! Gordon csak terrorizálni akar. . sikerül is neki.Nekem ugyan nem imponál . Épp csak azt nem tudta. de hát Isabelle mindig is félt a férjétől. aki így bánik a feleségével! Gordon Forrester egy dúvad. és foglalkozz a magad dolgával. hogy nem vagyok alkalmas anyának! .Billnek majd megszakadt a szíve a rettegő hangtól. aki olyan mindenható és mindentudó volt. . hogy te rossz anya vagy? Talán azzal. hogyan ápoltad a fiadat éjjel-nappal. hogy áldás és ajándék lett a nagy rémítgetésből.A félelemnek nem volt semmi alapja.Nálunk a bíróságok az apának kedveznek. Ezzel kívánta büntetni. . Isabelle egész délelőtt ezen emésztette magát.mondta Bill dühösen. és úgy veszem észre. .Hogyan hitethetné el bárkivel is.

amikor ezt hallotta. mire az asszony azzal felelt. Vajon mióta tarthat ez. hogy Gordon megtudta! . és kiszolgáltatta magát a balesettel. . és gondját viselte volna a fiának. De most már késő. viszont van egy súlyosan beteg gyereke. Isabelle félt. ha az ő telefonszáma 319 . aki évek óta keresztültapos rajta. Bili meg is próbálta elmagyarázni. hogy mit tenne vele a férje. aki rendkívül drága gyógykezelést igényel.Együtt vacsoráztok ma este? . és Gordon persze pont ezt akarta. Nekem sose szól. Ha lenyomorodik.Nem tudom.. és mennyi sértést kellett elviselnie Isabelle-nek? És maga adta a töltött fegyvert annak az embernek a kezébe. amikor eljött Billhez Londonba. amivel fenyegethetik az áldozatukat: ebben az esetben a félelmet. Tudta.Azt teszem. hogy ki van szolgáltatva a férjének. Szörnyű. Ő boldogan feleségül vette volna Isabelle-t.Próbálj meg kitérni az útjából. Túl nagy a kockázat. Bár elválna Gordontól! Persze sohasem válik el. ha válni akarna. Saját pénze nincs. hogy min kell keresztülmennie az asszonynak. Bilit borzasztóan fölzaklatta. Bili tombolni tudott volna. nem kérheti feleségül az asszonyt. És az ilyen Gordon-fajta emberek mindig megtalálják a kellő fegyvert. de tehetetlen volt. Meg van kötve a keze. hogy az a legokosabb. Majd felhívlak.

Elveszítette a férji kegyeket. Ám Bill már telefonált. mielőtt Gordon hazajönne a bankból. úgy négy óra tájban.nem tűnik föl Forresterék számláin.Majd én hívlak. hogy az utolsó cseppig kiürítteti vele a büntetés keserű poharát. ahogy átnéz Teddyn. ha okvetlenűl muszáj! . hogy még délután is telefonál.Isabelle csak most fogta föl. Gordon intett nekik. fogya320 . de azok ajátékok voltak a kedvencei. és Isabelle Teddy ágyán heverve kártyázott a fiával. hogy valami tilalmas dolgon kapja az asszonyt.Csak akkor telefonálj. azután Billnek viszsza kellett mennie a terápiára. Neki nem kellett ilyen csökött. amelyekben az anyja is részt vett. . Teddy imádott römizni. Gyűlölte azt a modort. ahogy Sophie val bánt a nyáron. Sophie-nak egy új apaképpel kellett megismerkednie. Meglepetésére férje korábban érkezett. . mintha nem is létezne.kötötte lelkére az asszonynak. ahogyan az apja szól hozzá. nem szólt a feleségéhez. amely egyáltalán nem tetszett neki. gyűlölte. . de nem állt meg. mint aki számított rá. mennyire magányos és elszigetelt ember lett belőle. és Gordon el van szánva rá. Szeretett pasziánszozni is. Beszélgettek még egy darabig. Megígérte. sem a fiához. Pontosan úgy. Pont az kellene Gordonnak.

. Korábban sokat pöröltek. akármilyen indokoltan panaszkodtak a gyerekei. Sophie csak most kezdte megismerni az apjának ezt az oldalát. és feltétlenül együttértett az anyjával. Szóvá is tette.Miért tűröd. és feldúlta.Dehogynem törődik. .igaza van. mint szerette volna. édes. Évek óta egyáltalán nem tisztelte és nagyon kevéssé szerette az apját. Sophie megmérgedi. Sophie! Isabelle riadtan hallgatta.A közönyét. hogy így bánjon veled? . aki tüntető közönnyel kezelte őt és az anyját. amikor este benézett az anyjához. . . pedig tudta. Sokat megtanult az apjáról az idei nyáron. akit valóságos hősnőnek látott.kérdezte vádló hangon. Azt akarta. Elveszítette az összes illúzióját. 321 .Nem tudja kimutatni az érzelmeit . hogy Isabelle nem hajlandó erre. és nem törődik Teddyvel .Mindig milyen gyors volt. mielőtt szórakozni ment volna a barátaival.magyarázta. hogy Sophie-nak sok mindenben. többet. Nem volt méltó a figyelmére. . miket mond a lánya. hogy az anyja álljon a sarkára. . a komiszságát folyamatosan kimutatja.tékos utód. ha meg kellett védenie a férjét. Ő ilyen.Nem bántásból teszi.mondta dühösen. az elutasítását. de azóta szívvel-lélekkel az anyja pártjára állt. Ezt persze Teddy is tudta. Rettenetesen bánik veled.

de az utóbbi időben ez a kedvesség is elapadt. mint a többiekhez. . . Most már tudta.Gordon valamivel kedvesebb volt Sophiehoz. Sophie meglátta az apjában azt a hideg. Tudjuk. érzéketlen.mondta Isabelle. .. mint egy kívülálló szemében látszik. akkor sincsjoga így bánni veled vagy Teddyvel! .Apád jó ember. hogy ez hazugság. és gyakran éjszakára sem jött haza. de Sophie ezt nem árulta el az anyjának. ne emészd magad ezen! . . még kedves sem. amellyel elhalmozta az öccsét az anyjuk távolléte alatt. Nem olyan rossz ez a házasság. gondolta Sophie. aki igazából volt.Még ha az is. Az apja sose volt otthon. Szinte egy estét sem töltött a családjával.Sophie most nem vitatkozott. Kétségtelen. miért alusznak a szülei külön szobában. 322 . amit Sophie természetesen észrevett. komisz. amikor Isabelle kórházban feküdt. . . amit az anyja mondott. Gordon nem volt jó.Mindketten tudták. kíméletlen embert. Apáddal megszoktuk egymást. hogy ezekkel a tulajdonságokkal magasrajutott az üzleti életben. a lemondását vagy a szeretetét. ám a családja nem díjazta őket. Az apja egyszer sem köszönte meg a szorgalmát.Kérlek.Roszszabb. bár egy szót sem hitt abból.Csak magával törődik! Én se érdeklem! . mit várjunk és mire számítsunk egymástól.Nagyon büszke rád.

mert nem szeretné zavarni Gordont a gyerek ápolásával. de úgy vélte. 323 . amikor összeházasodtatok? . Apró kora ótajobban ragaszkodott az apjához. de Sophie most rádöbbent. és most bűntudata volt miatta. hogy korábban miért nem botránkozott meg ezen. azért. Sokat tanult és érett. Nem emlékezett olyan időkre.Sophie-nak két hónap állt rendelkezésére a gondolkodáshoz. És külön szobában aludtak Teddy születése óta.kérdezte szomorú gyöngédséggel. amikor melegség és gyöngédségjellemezte volna a kapcsolatukat.Akkor is ilyen volt.mert tudta.Nincs itt semmi baj! erősködött Isabelle. amikor az apja másképp bánt volna az anyjával. Nem az a típus. Nem emlékezett. milyen telefonszámon lehet utolérni. De akkor hová mehet? Sose hagyta meg.Mindig ilyen volt? . hogy az apja valaha is megölelte vagy megcsokolta volna az anyját. Ezzel nem győzte meg a lányát. Az anyja azt mondta. . hogy az apjának nője lenne. . hogy borzasztóan fájna neki. hogy sokkal többről van szó. amíg az anyja nem volt itthon. mint amióta majdnem elveszítette a balesetben. és ez alatt a két hónap alatt egyetlen alkalom sem jutott az eszébe. fölösleges terhelni azzal. . mennyire rossz a helyzet. Még soha nem szerette ennyire Isabelle-t. Nem értette. Nem gondolta.

nagyon határozott. hiszen nagyon nehéz időket élt. Időnként még mindig azt érezte. És olyan csodálatos volt. kétbalkezes. Két évvel Teddy születése után végleg eltaszította magától. majd végre négy év után Teddy. mert Teddy idő előttjött a világra. semmit se csináljól. Nem lehetett kiverni a fejéből. Gordon a feleségét vádolta. Nagyon erős volt. anyai és hitvesi önbizalmát. amikor összeházasodtunk. mi az oka. Nagyon fiatal voltam. mikor megszülettél! Úgy örült! . hogy Gordon fiút akart. ami előidézte a koraszülést.Azt nem mondta Sophie-nak. A fia olyan parányi volt. hogy szeret. Ám Gordon ismételten azt vágta a fejéhez. és Isabelle folyamatosan rettegett. hogy Isabelle csinált valamit rosszul. de valamiért arra a meggyőződésre jutott. a férje még mindig szeretné. Az aszszonynak támogatásra.. Sophie után jött a vetélés. Isabelle sohasem értette. Akkor romlott el minden. Tökéletesen aláásta Isabelle női. szerelemre lett volna szüksége. azt hittem. hogy az egész az ő hibája. Örökösen a szemére hányta. Az első két évben többször is majdnem elveszítették Teddyt. hogy ő tehet róla.A széltől is óvott. olyan törékeny. annyira sebezhető. és a házasság maga lenne a tö324 . ez azt jelenti. és néhány hónap múlva Isabelle-től is. hogy tehetetlen. Gordon az első perctől elfordult a beteges csecsemőtől. hogy ha okosabban viselkedett volna.

. okos. Tudta. El volt ragadtatva a leendő vejétől. még a londoni balesetért is. csodálatos életünk lesz. . a baleset után változott meg minden. sikeres ember volt. Ő ezt ártatlan találkozásnak szánta. az asszony pedig készségesen elfogadta a gáncsot és a bűntudatot. Apám. hogy alkalmanként a kegyetlenségig komisz tud lenni. Csupán a kórházban. és gyűlölte ezt a tulajdonságát. és meg is mondta Billnek. miért mentél feleségül hozzá. . Bár az utóbbi időben már kevésbé.Huszonegy éves voltam. De most már annyira szerette Billt. . és azt hittem. tökéletes férjem lesz. de legalább nem tett semmi rosszat. Most nem tudna lemondani róla.Azért mentem feleségül hozzá. Apádjóképű. csak el ne veszítse a férfit. Gordon viszont a leendő felesége királyi rokonságától és társadalmi kapcsolataitól volt elragadtatva.kély.Aki már harmincnyolc évesen bankigazgató volt.Nem is tudom. Készült a barátaihoz. hogy hibát követett el. hogy az örökös kárhoztatást is hajlandó volt tűrni. Isabelle jelentősen javí325 . hogy tiszteletben tartja a házasságát.imádta. hála Billnek. Ezen a nyáron többek között megtudta az apjáról. mert szerettem válaszolta az anyja szomorú mosollyal. mama . és én hittem neki. amikor titokban találkozott a férfival. Gordon mindenért őt hibáztatta. Felállt. Azt mondta.mondta Sophie.

gondolta most. Az az ember. és a világában Isabelle nem lehetett más. a gyerekek érdekében. Legalább ezt jól tette. Ám ennek dacára úgy döntött. az ő véleményét tisztelte. hogy két férfi ennyire más szemmel lássa az ő életét. aki kezdetben bűbájos volt. mint szolgáló. Képtelen volt szerelmet vagy szeretetet tettetni iránta. az volt a véleménye. hogy Isabelle mindent a lehető legjobban csinál. Kevéssel később Sophie is elment. mert a szüleinek hasznos barátaik voltak. Most meg végképp nem. rögtön elfordult a feleségétől. Ám ahogy Gordon ismeretséget kötött ezekkel az emberekkel. Öt évvel később már nem pazarolta a feleségére a csábjait. villámgyorsan változott át kíméletlenné. Önmagát imádta. és igyekszik annyi jót kihozni ebből az életből. bár az aszszony ezt sohasem vallotta volna be senkinek. Gordon és Isabelle együtt vacsorázott az ebédlőben. Túlságosan szégyellte magát. Azóta minden szeretetét Sophie-re és Teddyre tékozolta. Mire Isabelle apja meghalt. és Gordon addigra meggyőzte. a házasságból lidércnyomás lett. ám a reggelijelenet után nagyon kevés mondanivalójuk volt egymásnak. amennyit tud. Csak most már Billben bízott. Szinte hihetetlen. Bilinek azonban. hogy minden az ő hibája. Isabelle nem akarta mégjobban felbőszíteni 326 . hogy Gordonnal marad.tott az élete minőségén. Gordonnal ellentétben.

És Isabelle még védi! Sophie nagyon elszomorodott. hogy vajon gyakran előfordul-e az ilyesmi. és Gordon ezt unta. ahogy Gordon az anyjával bánt. hogy Gordon ágya bontatlan. hogy tehertétel lenne a számára mindenféle beszélgetés. Eddig ő észre sem vette. de nem akart idáig alacsonyodni. Fogalma sem volt róla. azon töprengett. hol járt. amikor egy Név Yorkból érkező. fontos üzleti telefon miatt bement a férje szobájába. hol lehet a férje. Csakhogy most már sokkal hajlamosabb kinyitni a szemét. a telefonálónak azt tanácsolta. Isabelle különben se tudott másról beszélni. Inkább a dolga után látott. és kávé után fölment Teddyhez. mint a gyerekekről. Szívesen felhívta volna Gordont. mikor ment el Gordon. akiből valósággal áradt az elutasítás. Az okos. Gordon szokása szerint elzárkózott a szobáiba. Isabelle. de még jobban háborgott azon. Így hát az asszony szó nélkül ette végig a vacsorát. próbálkozzék a bankban. Megdöbbentette a látvány. Isabelle nem is hallotta. látta. hogy dolga van. miután lefeküdt. hogy megkérdezze. amit Sophie mondott. mindössze annyit vetett oda a feleségének. Szavak nélkül is éreztette. értelmes lányt felháborította az apja viselkedése. ám reggel. és senkitől sem kérdezhette. ahogy Bill 327 . Nem szólt senkinek. és hirtelen arra gondolt.a férjét.

Jóval később Gordon is elment. hogy kész csoda lenne. Mikor pedig hazajött este a férje. hogy ilyen súlyos gerincsérülés után Bill egyáltalán érez még valamit a lábában. Előtte pedig sorsának Mount Everestje magasodott. Mérhetetlenül nyomasztó és magányos lett az élet az asszony nélkül. hogy Isabelle visszatért Párizsba. Egyetértettek abban. A veszekedés nem az ő stílusa volt. és már nem érdekelte Gordon ridegsége. Valamennyien belehabarodtak.javasolta. hogy tolószék lesz a vége. és sírva búcsúztak tőle. magyarázták az orvosok. ill öt nappal azután távozott a londoni kórházból. de nem szerették volna. de óva intették. mit kell tennie a következő évben. Ugyszólván bizonyosra vették. nesztelenül csukva be a kaput. és nagyon meghatot328 . Már az is rendkívüli jelenség. más dolog érezni valamit a lábunkban. Az ápolónők megölelgették. Csak hát. hogy túl sokat akarjon. nem faggatta. mint ajárógé meg a mankó. ha Bill megint járni tudna. Csodálták eltökéltségét. Az orvosok aprólékosan előírták. ellátta Teddyt. és várta Gordont. nehogy valaki meghallja. egyetlen szót sem szólt. vagy az élethossziglani tolószék. ha összeroppanna a felismeréstől. Vacsora után lefeküdt és elaludt. és más dologjárni rajta. hogy neki nem létezhet más. Neki ott volt Bill és a szerelmük.

Bili telefonált a lányainak. ha túlélték a súlyos balesetet. Úgy vélték. okosabb így.ta őket Bill szenvedélyes ragaszkodása Isabelle-hez. nagylelkű. Ez nekik is új reményt és hitet adott. ők pedig megígérték. ha nem a saját szemével látja. több autót és tetemes mennyiségű értékpapírt. Egy ápolónő és egy beteghordozó kísérte ki a repülőtérre. hálás páciens. hogy már másnap meglátogatják. megmondta. amit Cynthia el is hitt volna. mert Bill abban reménykedik. az orvosának egy Patek Philippe karórát. mikor érkezik. New Yorkban. Egy hónapja kérelmezte a házasság felbontását. Jelentős összeget íratott a feleségére. 329 . neki adta a házukat. Úgy vélte. Azt hitte. Az egész intenzív osztály azon ámuldozott. Bili megígérte. hogy feleségül veheti Isabelle-t. hogy ez a két ember életben maradt. a Kennedy repülőtéren a rehabilitációs központ képviselői várják majd. Az intenzív osztályon fájó űrt hagyott maga után a kedves. hogy a sors ajándéka. Bili kereken kimondta. azért van így. Cindy egészen elhűlt ettől a sietségtől és a férje bőkezűségétől. hogy majd küld képeslapot. megpróbálta tartani a távolságot. hogy nem szándékozik ilyet tenni. és felsegítették a gépére. figyelmes. és mindenkinek ajándékot rendelt a Harrodsból: az ápolónőinek gyönyörű arany karkötőket. Cynthiát szándékosan nem hívta föl.

. de rögtön a felszállás után meg is bánt. teljesen kimerült.mennyire szerelmes a férje Isabelle-be.Pokolian hosszú volt az út. és mindene fájt. Bili mosolygott.kérdezte az egyik ápoló. hogy felhívja Isabelle-t. előbb legyen kint a szanatóriumban. De bizonyítani akarta magának. Azt isjavasolták. Bili fontolgatta. Ellenőrzés nélkül siettek át vele a vámon. amit ő elhárított. Kint hordággyal fölszerelt kisbusz várta őket. Mire leszálltak Newyorkban. hogy egy részét fekve tehette meg. hogy út közben próbáljon meg tartózkodni az evés-ivástól. Hálásan elnyúlt. Nagyon szenvedett. .Mostjobb? . hogy a saját gépén utazhat. mint elnyúlni a kisbuszban. és ő megfogadta a tanácsot. . és ez őrjítő fájdalmakat okozott. kíméletle330 . de egy idő után megfájdult a nyaka és a háta. Mindkettőn merevítőt viselt. A repülőtéren két beteghordozó és egy sofőr várta. ám aztán úgy döntött. amennyire tudta.Még úgy is nehezére esett. Az ápolók legelőször is a mellékhelyiségbe vitték. hogy vigyen magával egy ápolónőt. Ez azért más. mennyire független. de még így sem tudott teljesen kiküszöbölni egy enyhe tompaszöget. és nem volt más vágya. Annyira leengedte az ülést. Az orvosa javasolta. és örült. miközben elhelyezték a kisbuszban. Az első néhány órában még elég kényelmes volt ülni a repülőgépen.

a tökéletesen nyírt pázsit jobban emlékeztetett klubra. Két tolókocsis csapat kosárlabdázott. Mindenképpen meg akart gyógyulni. Gyönyörű. Soha életében nem érezte magát ilyen sebezhetőnek és magányosnak. kedves arcok után. hűsítőt és szendvicset. mint egy gyerek. mint kórházra. a Szent Tamáskórház és a megszokott. hogy körülnézni se volt ereje. Bejelentkezett. hogy mindenfelé férfiak és nők közlekednek mankón és kerekes székben. amikor begördítették a szobájába.nül emlékeztetve Billt. Fél óráig tartott az út a rehabilitációs központig New York peremén. A hatalmas birtok. és a legtöbb emberben pezsgett az energia. Bili sokkal jobban érezte magát. és látta. de ez nem vidította föl Billt. és hordágyon fekvő emberek szurkoltak nekik. Könnyek ültek a szemében. mikor elindultak. barátságos légköre volt a klinikának. Úgy érezte magát. mint hogy lefekhessen. akit bentlakásos iskolába küldtek. milyen nagy utat kell még megtennie. 331 . Ám Bill annyira elfáradt. Élénk. vágyott Isabelle. Ez lesz az otthona a következő egy évre. de legalábbis kilenc hónapra. Az már a múlté. Viszont eszébe sem jutott a connecticuti ház. de akkor is kínos volt tudnia. Nem volt más vágya. Hoztak neki egy termosz kávét. meleg őszi nap volt. hogy hosszú út választja el a gyógyulástól.

jövője. Robinson? Mindössze egy bólintás telt tőle. Mr. Mértéktartó. Volt fax. megkívánták tőle.Minden rendben. kórházi ágy. és szerezzen barátokat. tevékenyen vegyen részt a közösség életében. hogy amíg itt tartózkodik. használja a közös helyiségeket. világos kárpit. Azt akarták. modern bútor. amilyenben Isabelle mellett aludt. egy tiszta és tiszteletre méltó szállodában. Olyan volt. A szobának jó világítása volt. mint egy szabványos szoba. Mindez hozzátartozott a rehabilitációs programhoz. Itt nem számított a beteg múltja. olyan. telefon. a falon dél-francia tájat ábrázoló poszter. kevés komfort. és saját fürdőszoba tartozott hozzá. hogy Bill étkezzen az ebédlőben a többiekkel. nem mintha Billnek megszakadt volna a szíve a tiltástól. hogy a szanatórium vezetősége nem akarja. jelene. Mintha SaintTropez lenne.. Politikai tevékenysége úgyszólván semmivé apadt az utóbbi két és fél hónap332 . egy ismerősnek tűnő festmény reprodukciója. csatlakozzon a sportcsapatokhoz. A toronymagas ár ellenére sem volt fényütő: semmi cafrang. számítógépes csatlakozás. hogy a betegek bezárkózzanak és magukban egyenek. hogy mikrohullámú sütőt nem kaphat. A számítógépes csatlakozásról eszébe jutott. Tájékoztatták. hogy fel kell hívnia a titkárnőjét. Azt nem közölték vele.

Ahogy körülnézett a szobában. rádöbbent. hogy ne telefonáljon. Nagy örömére és meglepetésére talált két kis palack bort is.Jó az idő? . Isabelle nevetett. Volt a szobában egy aprófégszekrény. nem tervezhetett kampányokat. lágy hangtól. Legföljebb leteszi.ban. ivott egy kortyot.Mihez jó. ha Gordon szól bele. Az ápolók távozása után felbontott egy doboz kólát. de tartott tőle.Keserves . Ám ahhoz túl magányos volt. A második kicsengésre fölvették. ahhoz még legalább egy év tanulóidőre lenne szüksége. Milyen volt az út? . nem terelgethette pártfogoltjait a sikeres kampány útvesztőjében. mint egy jó szálloda minibárjában: üdítő. Gordon Münchenbe utazott ma este. . . Bárcsak te is itt lehetnél. Ehhez a fedélzeten kell lenni. Fel akarta hívni Isabelle-t. Párizsban este tizenegy volt. nagyon jó idő van. szerelmem? Igen. mogyoró. de az asszony tökéletesen ébernek tűnt. csokoládé. és az órájára pillantott. minden siránko333 . Isabelle volt az. Bili szívét összeszorította a vágyakozás az ismerős. hogy Gordon otthon van. hogy ha vissza is térhetne a munkájához. Az ágyból nem ismertethetett össze embereket.mondta Bill őszintén. benne ugyanaz.kérdezte azonnal.

Le merem fogadni. és Billnek sok szempontból nehezebb az osztályrésze. köztük olyanokat.panaszkodott. és mire észbe kapsz.Mi lesz. vagy 334 . pont úgy. hogy csak néhány hónapig kell maradnod. Sokan síelés vagy tornázás közben szenvedtek balesetet. hogy a maga műfajában csúcs. . mint a honvágytól gyötört gyerek. . hogy tele lesz agyvérzésből lábadozó öregekkel.Az nem fog megtörténni.Buzdítani próbálta. akikkel Bill nem is tud majd szót váltani. Majd megszokod.Attól féltek. hát micsoda katona vagy te? Csodálatosan jót fog tenni neked .panaszkodott. már túl is vagy rajta. . hogy Isabelle-nek majd megszakadt a szíve érte.Börtönben vagyok. .bátorította Isabelle.Ejnye. aki az internátusból telefonál.Utálok itt lenni! . . ismét azon a gyerekes hangon. Milyen a társaság a központban? . hogy villámgyorsan végzel. Az is lehet. ha két évig kell itt maradnom? . mert a férfi hangja olyan csüggedten csengett. ami ilyen messziről persze nagyon nehéz: Mindkettejüknek meg kell vívniuk a maguk csatáit. .Ismét körülnézett a szobában.zás nélkül. Ám eddig főleg fiatalokat látott. akik még nála is fiatalabbak voltak. és noha tudta. Borzasztóan szeretett volna segíteni rajta. őt akkor is rettenetesen nyomasztotta. mintha az iskolába készülő Sophie-val beszélne. .

hogy egyáltalán utazhasson.Sóhajtva nézte az ablakon túl az olimpiai méretű szabadtéri úszómedencét. Bilinek temérdek okból életbevágó volt. Ám szerelmét semmilyen értelemben sem érintette. Ha nem tudja oltalmazni.. se Cynthiára. 335 .Persze. vagy veled akarok lenni Párizsban! Úgy érzem. hogy dolgozhassak. ezekről a helyekről egyelőre szó sem lehet.Annyira nincs kedvem itt lenni! Vissza akarok menni Washingtonba. se a gyerekeire. illetve karambol juttatta ide őket. egész tűrhetőnek látszanak. elszalad mellettem az élet! . és ismétjárhasson. és Bill attól tartott. a part tele volt tolókocsikkal. hogy egy tolószékes nyomorék eleve nem tudhat megszervezni egy sikeres kampányt. . bár Bill érdekében a szíve mélyéből kívánta. hogy ezután sem kerülhetnek szóba. . hogy a férfi fog-ejárni még valaha.Hát. Ezt meg is mondta. hacsak meg nem tanul ülni. hogy a lábára állhasson. . Isabelle-t ugyan ez egy cseppet sem befolyásolta. Az emberi érzékelés nagyon furcsa dolgokra képes. Nem volt hajlandó ráakaszkodni senkire. Az emberi előítélet útjai kiszámíthatatlanok. Talán úgy érzik majd. És félt a lélektani ellenállástól is.. de Bill rögeszméjén nem változtathatott.katasztrofálisan elméretezett fejesugrás. se a munkatársaira vagy a barátaira. Sokan úszkáltak benne. hogy így legyen. és főleg nem Isabelle-re.

Noha ezt nem mondta ki.Hogy van Teddy? . hogy az orvosnak igaza volt.És hogy vagy te? . milyen sok dolog forog kockán. Ezt nem magyarázta meg Isabelle-nek. ha nem jön. Cynthia valóban felajánlotta. .Isabelle kissé féltékeny volt Bill feleségére. Nehéz kiszámítani.kérdezte Bill. mint hogy beszél a férfival a telefonon.Cynthia is megy? . .Olívia és Jane a múlt héten visszamentek az egyetemre. mert nem számolt be neki a válásról. Teddynek egyfolytában jó kedve volt. Bili ennek ellenére tudta. Még mindig meg volt 336 . amióta az anyja hazajött. Néha egészen aggasztóan romlik az állapota. hogy Teddy rég volt ennyire gyönge. hogy elkíséri a lányokat. Nagyon kiszaladt a lába alól a talaj. akkor nem óhajt belépni az életébe. Isabelle meg érezte. mikor azt mondta. ám Isabelle ösztönösen tudta. Ő itt nem tehet mást. Teddy még mindig nagyon kimerült.nem viselhet gondot rá.Jól vagyok. a hétvégén meglátogatnak. de azt ígérték. és hízelgett neki az asszony féltékenysége. bár ezt nagyon nem szívesen vallotta volna be. . nem állhat mellette mint férfi. és akkor egyszer csak megintjobban érzi magát. de Bill jobbnak látta. Aggódom a szíve miatt. Sophie tegnap visszament az egyetemre. De a kedélyejó. és imádkozik érte. és nem szeretkezhet vele. .

csak nehezítené az életüket. és egész nap Teddy ágya mellett ült. de nem is bánta.mondta félvállról. valamilyen üzleti megbeszélésre ment. hogy hónapokba telhet. hogy Isabelle egyszer majd megszabaduljon Gordontól. Cynthia elutazott néhány napra a városból . Azonkívül Isabelle még mindig nem pihente ki a fáradtságát. Korán feküdt. tervez valamit.győződve róla. Azt hiszem. ha úgy tudja.Úgy hiszem. . . Az orvos megmondta. hogy kisebb nyomás nehezedik az aszszonyra. hogy Gordon sohasem hívja sehová. Isabelle szerint rendkívül cserzett lélekre vallott. A hétvégénjön haza. ha ezt meg is mondaná. de a véleményét megtartotta magának. mire ismét önmaga 337 . de már ez is kimerítette. hogy Cynthia ennyire ragaszkodjék még most is az önálló élethez. Ő természetesen azt várta. A férje abból a feltételezésből indult ki. és ebben igaza is volt. Akkor nem fog azon emésztődni. hogy mindketten házasok. hogy az asszony úgy is otthon maradna a fiával. együtt ebédeltek házon kívül. vagy mást akar keresni magának. és már nem is boszszantotta. de úgy gondolta.Ő már rég nem szerepelt Gordon terveiben. tehát játszotta tovább a nős embert.Gordon Münchenben tölti az éjszakát. hogy Bill őreá vár. Mielőtt Sophie elutazott. . London és Bill óta teljesen elszakadt a férjétől.

Szerencsére ez nem történt meg. most már tudta. hogy rájuk kapna.Holnap reggel. . telefonálás közben is érezte a sajgását. mennyire fáradt és szomorú a férfi. hogy elmehessen. hogy depresszióba esik. Hetek óta elhagyta a tablettákat. Úgy gondolta. . . és nem akart fájdalomcsillapítót szedni. Itt nincs szobapincér. . amikor délután 338 . Holnap reggel hétkor kezdődik a gyógytorna. .Túlságosan szenvedett.Párizsban akkor lesz dél.Nagyon szigorú volt a napirend. ami épp megfelelő idő Isabelle-nek.Nem kellene körülnézned? . de máris alig várta. Nem mintha itt sok választásom lenne.Majd holnap. Hallotta. Csak most érkezett. Még most. Aggódott érte. Az utazás a repülőgépen fölért egy kínszenvedéssel. megint telefonálok. hogy éhes legyen. Féltette.Azt hiszem. de nem is vagyok éhes. minél keményebben dolgozik. annál gyorsabban lesz eredménye. de Bill épp ezért választotta ezt a szanatóriumot. ha majd fölkeltem. lefekszem. . Bilinek pedig. amint magányosan gubbaszt a szobájában. .Mit csinálsz ma este? . Ha akkor hívná. de akkor sem akarta elölről kezdeni a gyógyszerezést. mert félt. még tovább kell gyógyulnia.lesz.kérdezte Isabelle szelíd hangján. . és csak délután ötre kerülök vissza a szobámba.Isabelle nem szívesen képzelte el a férfit.

a nyaka megmerevedett. és kényelmetlen helyzetbe hozná Isabelle-t. és ruhástól aludt el.Akkor holnap hívlak.súgta Isabelle a telefonba Miután befejezték a beszélgetést. Fáradt volt. Szerette volna átölelni. Végre visszaérkezett az Államokba. ha Gordon venné föl. hogy segítse vissza a székébe. leheveredett az ágyára. és minden jót kívánt neki. Nem volt szívderítő gondolat. Az ébresztőóra riasztotta föl. egy fényév választja el Isabelletől és a régi életélől. alig bírt mozogni. a hangulata epekeserű volt. Bíll másnap hatkor kelt. drágám .Szeretlek. hogy beszélt Isabelle-lel. és hosszasan álmodozott a férfiről.Olyan fáradt volt. . és arra ítélték. ki sem kelt az ágyból. és úgy érezte. magához szorítani. szívem. hogy már Isabelle-lel sem bírt beszélni. ha ő hívja fel. ő legalábbis annak látta. az Párizsban este tizenegy órátjelent. Becsöngette az egyik beteghordozót. hogy szerette. kimerítette az időeltolódás. de a helyzete ettől sem lett jobb. . csak megfordult. . . megvigasztalni. Fél órával 339 . A háta hasongatott.Időnként én is telefonálhatok -javasolta az aszszony. hogyjobb lesz. de Bill azt felelte. és tolja ki a zuhanyozóba. Azután. ám ilyen messziről csak annyit tehetett.visszakerül a szobájába. Kivetődött a semmibe egy lakatlan szigetre. hogy itt éljen egy teljes évig.

Párizsban dél volt.Elnézést. Szerettem volna odarepűlni. Neki egyik gyereke sem szakadt el otthonról addig. és telefonált Isabelle-nek.Ez az anyák szokása.mondta sajnálkozva. . . A lányok mindig honvágytól szenvedtek. Neki ugyanez volt a benyomása. ha táborozni mentek. . és hazahozni téged . Cindy mindig haza akarta hozni őket idő előtt.Sokkaljobban. Teddy is jókedvűen ébredt a gyönyörű szeptemberi napra.kérdezte az asszony aggodalmasan.Tudom . Akkor ki voltam facsarva. szívem? . én voltam az. mint egy kölyök az internátusban.Ki győzött? . de úgy éreztem magam. amíg Sophie egyetemre nem került. hogy szedjék össze magukat. amelyről most hallott először. Az apák ilyenkor azt mondják a kölyköknek. ha sokat vinnyogtam.mosolygott Isabelle. Bili azonban derüsebbnek és élénkebbnek tűnt.kérdezte derűsen Isabelle. .Isabelle elmosolyodott.később valamivel jobban érezte magát. . aki azt mondta. Bár az anyja még azt is 340 . és sokkal rokonszenvesebbnek találta ettől Bill feleségét. mint előző este. Ez egy lágyabb árnyalat volt Cindy arcképében. . . Ő ugyanezt mondta volna. hogy tartsanak ki. . mielőtt elhagyta volna a szobát.Hogy érzed magad.Tudom. alapvető különbség a nemek között.

Külön tornáztatta a nyakát egy úszómedencében. és délután ötre. nem tudtam érvényesíteni az elveimet. de épp hogy megfordulhatott az étteremben. Biztosra veszem. Súlyt emeltettek vele. amennyire tudott. . A Londonban elkezdett. milyen kínszenvedéseket tartogatnak számomra. mértéktartó gyógytorna után itt mintha a tengerészgyalogsághoz került volna.korainak találta. ha a párizsi Sorbonne-ra jár. Kapott fél óra ebédszünetet. Még a székből sem tudott átvergődni az ágyra.Jól kitornázta magát. .Természetesen Cindy. Mire hazavetődtem. hogy esetemben a művészi rafinéria szintjére fejlesztették a tortúrát. én akkor mennék is.Igaza volt a feleségednek. Én sose voltam otthon.No. . külön gyakorlatokat dolgoztak ki a lábának. mikor visszaért a szobájába annyira elfáradt. .Ám a valóság a legvadabb várakozásait is felülmúlta. és tornagépeken dolgoztatták. . A székben próbált szabadgyakorlatokat végezni. hogy erősödjön a felsőteste. hogy a lánya a grenoble-i egyetemre iratkozott be. jobban szerette volna. egy betegszállítóért kellett csöngetnie. mikor meghallotta Bill nyögdécselését. hogy mozogni is alig tudott. aki elmosolyodott. Megnézem. Mr. a lányok már otthon voltak.A fiatal fe341 . Robinson? . Nem tetszett neki.

Joe Andrews vagyok. Már majdnem elszunnyadt. nyoma sincs rajta korábbi sérüléseinek. meglátja! .Kosárlabdameccsre? Viccel? Esetleg lehetek labda. nemhogy mozogni tudjak! 342 . Bilit reménnyel töltötte el. Andrews hanyag könnyedséggel ült a tolószékében.kete hordozó öt éve még a Jetsnél edzett. azután elnevette magát. Hat hete szenvedett közlekedési balesetet. de megsérült.Jó estét. A masszírozás után Bill úgy döntött.Felajánlotta a hitetlenkedő Billnek. a szomszédja. hogy csak az egyik karját tudja használni. mikor kopogtattak. Rábeszélhetem este nyolckor egy kosárlabdameccsre? Bili felnyögött. . és inkább ágyban marad. . hogy ki az.sandított rá kétségbeesetten.Szerintem engem itt meg akarnak ölni. és meg se fog kottyanni! Sétagalopp lesz. hogy kihagyja a vacsorát. .Viccel? . milyen pompás formában van ez a huszonhat éves fiatalember. hogy megmasszírozza. . pedig úgy tűnt. a húszas évei elejénjárhatott.Még pár hét. Jelenleg gyógytornásznak készült. Álmosan kiszólt. de mire kinyitotta a szemét. már be is jött a szobába egy tolókocsis fiatalember. amely négy áldozatot követelt. . Csinos fiú volt. Szerintem én már fel se fogok ülni többé.

. Maga is jöhetne. kedves mosolyú. ha egyáltalán az orromat meg bírom vakarni. .. nem vesztegeti az idejét. . holott ő is remek formában volt. Abban a balesetben a menyasszonya is meghalt. amíg el nem ütötte a busz. de nem ilyen vicces.Kezdetben rázós . Húsz perc vonattal. Pedig most akartam elszegődni a tengerészgyalogsághoz. és kizárólag.mondta. a szememet tudtam mozgatni.Mintha csak egy főiskolán lennének. hogy vénség. Hatvan éve még a Yankeesnéljátszott.Én vénember vagyok. A kosárlabdacsapat kapitánya nyolcvankét éves. 343 . Klassz hely ez.Hétvégeken bemegyek New Yorkba. Ám ezt nem árulta el Billnek. Bili rögtön megkedvelte ezt a derűs tekintetű. . lángvörös hajú fiút. Van itt néhány egész klassz csaj.Az könnyebb lenne.Könnyű annak. Bill nagyot nyögött. . aki fiatal! . . és felült. .mosolygott Joe Andrews azután egyre könnyebb lesz. .Itt nincs olyan. Agyvérzése volt.Úgy veszem észre. hálát adhatok az égnek. Egyelőre mozdulni se tudok.Az kemény. Úgy gondoltam. . ha kedve tartja. .Ezt még elképzelni is kínos volt.Én kiestem a csapatból. Hat hónapja még egy deszkához voltam szíjazva. Joe-t valójában csak mostanában kezdték érdekelni a nők.

344 .Stoppoltam.Azt hiszem. úgy. Ma lettem kilencven. Amikor a központba került. . . hogy ne csak a terápián vegyenek részt. Két lány van a csapatban. Igazán kedves srác volt. hogy az ápoltakat kihúzza a csigaházukból. a tolószékbe. . A betegek lelkiállapotának szempontjából fontos volt. ha megúszhatom.érdeklődött Joe. A másik mennyi idős? .Joe-nak az volt a vállalt feladata. az életbe. mint most Billt.csipkelődött Bill. gondolta Bill. hogy öngyilkos lesz. .Az baj.vigyorgott Joe. . . .Maga mennyi idős? Ötvenkettő voltam. már azt tervezte.Maga nős? . . Most válok.Miért nem jön el megnézni a meccset? Összeismertetném néhány hapsival. Egyszerűen túlságosan fáradságos volt kijutni a szobából. . és útban volt vissza. Mostanra túljutott a nehezén. Szomorú. Sokkal közelebb áll az én koromhoz. és remekül értett az emberekhez. Joe életét is ez mentette meg. hogy ide került.Hatvanhárom . inkább nem vonulnék be a börtönbe. hogy ma kihagyom.Mi van a lányokkal? .Előző nap is kihagyta..Úgy gondoltam.Kizárt.Vacsorázott már? . . Az egyik tizennyolc éves.

mint egy órával korábban. akar e meccset nézni. megfésülködött. mint amit a srácok szoktak. Fél hétkor bejövök magáért. mikor bekerekeztek az ebédlőbe. A szanatóriumban az volt az 345 . Jó munkát végzett. mint Joe és a gerincen lőtt asszony. és Minneapolisból való. és be is mutatta Billt mindenkinek. és pont úgy néztek ki Joe-val. Joe már ki is kerekezett a szobából. megborotválkozott. Bili. akik kegyetlen dolgokat mesélhettek volna: srácok. mikor betért a vegyesboltba. és jogot akart tanulni. mikor megtörtént a karambol. Joe mindenkit ismert. Sok ember volt a szanatóriumban. akik csak hülyültek. de pszichiátriai kezelésben is. pólóba-farmerba öltözött. Lezuhanyozott. hogy kólát vásároljon a gyerekeinek. egy asszony.Mielőtt Bill tiltakozhatott volna. Két húga volt és egy ikerfivére aki vele volt. Sok ember nem csak gyógytornában részesült. már vissza is ült negyed hétkor a tolószékébe. akit fényes délben lőttek gerincen a betörők. mint két srác.. akárcsak Joe ikertestvére és menyasszonya. amikor frontálisan ütköztek egy havas éjszakán.Rossz ötlet. mire felocsúdott. Az ikertestvér vezetett. nem csináltak mást. A másik autóban ülő két személy meghalt. Addigra Bill azt is megtudta. . Utána majd eldönti. és sokkal jobban érezte magát. hogyjoe huszonkét éves. Elvégezte a főiskolát. Úgy tűnik. képviseltette itt magát mindenféle baleset és sérülés.

Mindenki nevetett. hogy régen látott ennyi mosolygó arcot. és naponta háromszáznál is több bejáró beteget kezeltek. a napi hőstetteivel dicsekedett. Az ebédlő zsinatolása nem annyira a főiskolára.alapelv. akiket Bill látott. Úgy tűnik. A másik fél a legváltozatosabb korcsoportokat képviselte. túlságosan gyorsan vezettek. tervezgetett. Azoknak a bentlakóknak. nagyobb kockázatokat vállaltak. amely valóságos családdá forrt össze a hosszas tartózkodás alatt. veszedelmesebb sportokat 346 . vagy csak kevésbé kedvezett nekik a szerencse. Kétszáz bentlakója volt az intézetnek. vagy panaszkodott. mint egy koktélpartira emlékeztette Billt. ők hajlamosabbak voltak bajba keveredni. legalább a fele a húszas éveiben járó férfi volt. A páciensek egy negyedét alkották az asszonyok-lányok. mikor megérkezett. beszélgetett. sok joképű fiatalember ült a tolószékekben. A bentlakók alkották azt a szolidáris magot. alkotó és normális életet élhessenek. hogy a távozók teljes.Jövő héten teniszbajnokság lesz. miközben egyszerre legalább hat emberrel beszélt. akik között legalább négy lány volt. Joe egyáltalán nem ment itt ritkaságszámba.tájékoztatta Joe. a háromnegyedét a férfiak. Nem ezt várta. . ha érdekli . Bili rádöbbent. mert túlságosan meghajtotta magát a tornateremben.

Egészjók! . ismét jobban érezte magát. hogy ő és Isabelle tulajdonképpen nagyon szerencsések voltak. mert a fejsérülése óta szédült. de szentül megfogadta. Mire véget ért a vacsora. Joe szerint nagyszerűen gyógyult.űztek. aki karambol miatt került a központba. Elég sokan voltak Bill korcsoportjából is. hogy Helena New Yorkban. Modell volt. aki Isabelle-re emlékeztetett. . Joetól tudta. beérte azzal. . Az asztaluknál ült egy igéző szépségű lány. és ők iszonyatos erőfeszítésekkel próbáltak fölülemelkedni a sorsukon. aki egy fotózásnál lezuhant a márványlépcsőről. akiket a legváltozatosabb módokon szorított sarokba az élet. férfiak-nők vegyesen. Bili mélységesen csodálta őket. Bilit megdöbbentette ez a csodálatos szépség. Nyolc napig feküdt kómában. hogy fog ő táncolni még. Ő is tolószékben ült. Bili csak most döbbent rá. Joe és Helena rábeszélték. Párizsban. de ő nem akartjátszani. hogyjöjjön el a meccsre. a Vogue és a Harper's Bazaar címlapján szerepelt a balesete előtt.Legközelebb magának is játszania kell 347 . A lányt Helenának hívták. Milánóban dolgozott. hogy figyel. Olyan emberek voltak itt. de csak azért. és bezúzta a koponyáját.mosolygott Helena. A székben biztonságban érezte magát. aki kásásan beszélt. és egy fiatal balerina volt a legjobb barátnője. és néha minden átmenet nélkül összeesett.

tette hozzá széles mosollyal. . . Bili azonban úgy 348 .buzdította Billt. és imádta Helenát. Sortban-szandálban ült a tolószékben Bill mellett. Majdnem.sajnálkozott a lány. amikor a lány kikerül a kórházból. mint egy fétist. Egymás mellett ülve nézték a meccset. őt azonban csak a barátja érdekelte. de most bőven beérte a vőlegényével. Bilire mély benyomást tett az impozáns tornaterem. amelyet Cinthia a "galambtojásnyi" jelzővel határozottvolna meg. Akkor akartak összeházasodni. a szurkolók lelkesen biztatták a csapatokat. A hihetetlen hosszúságú lábakból ítélve. hogy menyasszony. Még néhány hónap. akárki dobta.Elvált.csipkelődött Bill.Maga nős? . aki azon a végzetes napon fotózta.Kár . Helena gyűrűjébe akkora gyémántot foglaltak. és imádja a vőlegényét. Helena magasabb volt a legtöbb férfinál. Mindenki tudta róla. . Sok fiatal férfi tekintetét vonzotta magához. . .Nagyon népszerű lenne itt .És maga miért nemjátszik? . Általános ujjongás köszöntött minden kosarat.kérdezte hanyagul Helena. tökéletesen pedikűrözött lábkörmeit élénkvörösre lakkozta. Egyszerűen csak kíváncsi volt erre a jóképű emberre. Volt nagy sivalkodás-ordítozás. akit egy másik életben talán vonzónak talált volna.

Úgy. Nem nyugtalanította a tény. hogy őszinte lesz. Ő Isabelle-t szerette. és nem válik el. de a lánytjobban érdekelte.Hirtelen úgy döntött. hogy kihagyta a meccs egyik leglátványosabb kosarát.Bíll már majdnem rávágta. Itt nincs szükség titkolózásra. . .Ez kedves magától.vélte. Nincs szüksége még egy tolószékben ülő férjre is. mind349 .Van. . Nem leszek kolonc a nyakán. . . akik verejtékben fürödve.Másnak a felesége. hiszen ő úgy se a románcért jött ide.Helena olyan kíváncsian nézte. Hát ők? . nem szükséges tetézni őket. hogy van elég problémája.Feleségül veszi? .Valószínűleg nem. mint ő. .Van barátnője? . de én így érzem. . hogy még sohasem látott egy csomóban ennyi jóképű férfit. .Ezt hogy érti? . széles mosollyal. teljes sebességgel kerekeztek a pályán. De így is van jól. amit Bill mesélt. aztán inkább úgy döntött. akiknek a többsége feleannyi idős se volt.mutatott a tolókocsis játékosokra. . A ricsaj fülsiketítővé fokozódott.Helenának nem volt szokása kerülgetni a forró kását. hogy hagyja a pokolba az elővigyázatoskodást.Miért nem? Mit számít az? Vagy ő ezt érzi? . hogy nincs. . Van egy súlyos beteg fia.Nem.

és fölvonta a szemöldökét.Tudja. De vigyen el engem az ördög. és istenien érezték magukat. összeesek beszélgetés közben.És az olyasmi. nem tudok táncolni. . ha emiatt lemondok az életről. Még mindig okos vagyok. nem tudok sétálni. talán azt gondolnám. A közös sors erős kapocs. Nézze. Csinálhatok mást.Politikával foglalkozom. . Én is éreztem ilyet. És nem tudom.Ja. Olyannak látja őket. ami elég zsenáns.És akkor még nem is említette a kudarcba fulladt kísérletet a szeretkezésre. . időnként elfelejtek dolgokat. Helena. Még mindig tűrhető a külsőm .kérdezte Helena. folytathatom-e a munkámat. mint egy csomó koloncot? . még azt se tudom. mi volt maga? Korcsolyázó? . . Most furcsán beszélek. miről beszélek.untalan összeütköztek.mondta szerényen. mint egy hajón. Ezt nem kényszeríthetem rá egy másik emberre. aztán rájöttem. mire Bill az égnek emelte a szemét. akkor is.Miért. nem tudok állni. itt gyorsan szövődtek a barátságok. Értelmes lány volt. amit nem lehet ülve csinálni? Ez nekem új. mekkora butaság. de ha az lennék. dolgozhatok-e még valaha. . ha hülyén hang350 . Máris barátok voltak. . tudom. Bill máris rokonszenvesnek találta a stílusát. Annál több eszem van.Nem vagyok a házastársuk.

. akkor menjenek a pokolba. ezt a fogadást szívesen tartanám . azután visszafordult Billhez. De Isabellenek akkoris ott van még Teddy. akkor magasról lefütyüli. .A smárt! Helena hahotázott. A vőlegényem fütyül az ilyesmire. márpedig valószínűleg az.kérdezte egykedvűen Helena. ha ismét tud majd járni. Megint nézte egy percig a meccset. .zik. hogy maga tud-e járni.Mi nem bonyolult? . hogy nem a rossz okok miatt tesz így. Fogadnék egy smárba. akinek bátorsága és őszintesége egyébként mélyen meghatotta.Hát tudja. . Ezt a feltételt szabta magának. ha másmilyen lenne. . hogy a lány igazat beszél.ugratta a lányt. Bíll tudta. Helena.Csak arról bizonyosodjon meg. Talán adnia kellene egy esélyt a hölgynek.Miféle fogadást? . amelyhez nem kérte Isabelle beleegyezését. .Ennél egy kicsit azért bonyolultabb a dolog. nagyfiú! Maga szerelmes. mikor beszélek. És ha ez nem elég másoknak. én pedig menyasszony vagyok. hogy ha az a nő érdemes a maga szerelmére. 351 . hogy maga dönthessen.Nyugi. Nem is kellene. Ő pedig csak akkor hajlandó találkozni Isabelle-lel.

Nagy kár . mint egy béka! . amely fároszként lángolt a nagyszerű lányban. hogy képes lesz rá.Olyan. Amikor Helena fölment a szobájába. de egyelőre nem tartok ott. Helena bele volt bolondulva a vőlegényébe. ha szakad. Tavaszra tervezték az esküvőt. akit Joe klassz pasiként jellemzett. Ugyancsak meglepődtem. Ugyancsak oda tartott a játékosok és a szurkolók zöme. és Bill 352 .tájékoztatta Joe Billt. Úgy ülték végig a meccset.mondta derűsen Bill. . ha arra a törhetetlen szellemre gondolt.Van egy nővére. Élvezetes este volt. amikor Helena összehozott vele. Erősen hímsoviniszta pillantást váltottak.Dolgozom rajta. Visszamentek hármasban az étterembe.. Joe izzadtan és boldoganjött oda hozzájuk. hogy csak viccel.No. hogy igyanak valamit. miután a csapata győzött. . aki meg szokta látogatni . ha törik.Bill hahotázott. csak nem bomlik fel az eljegyzés? Pedig mi is próbálkoztunk! . . mint öreg cimborák. Bili el is hitte.Nyilván más anyától lettek. és Helena. a saját lábán akart az oltárhoz menni. Különben nagyon kedves. miközben visszafelé kerekeztek a blokkjukba. . Joe rávigyorgott Billre. Mindketten tudták.

de azért itt leszek. noha igazából még nem randevúzott senkivel a menyasszonya halála óta. Vacsora és színház. . amit a lány mondott. mikor megérkeztek Bill szobájához.Szóvaljátszik velünk legközelebb? . Olívia a Georgetownról. . .Valamikor ő volt a főiskolai úszócsapat vezetője.Tizenkilenc és huszonegy. Határozottan érdekelte a női nem.felelte Bill . ha a közelben lennél. .de a lányaimat várom. .Mennyi idősek? . főleg Isabelle-ében nem. . . 353 .mondta Joe. még akkor se. . és gondolkozott azon. Jane a Newyork Egyetemről.Csak hatkor indulunk a városba .Akar holnap velünk jönni New Yorkba? Bemegyünk pár hapsival. Szeretnélek összeismertetni velük. mikor megérkeznek. .Holnap úszni megyek. Lejönnek az iskolából. Élvezte a diskurálást Helenával.megint nevetett. Van épp elég baja.Inkább nézném. Erre végképp nincs szüksége az aszszonynak. ha kétszer találkoznak évenként. de még mindig nem értett egyet vele. Ő nem lesz kolonc vagy tologatni való nyomorék senki életében.kérdezte Joe.Néha így szokott lenni.Szeretnék .kérdezte Joe? Akkor már a folyosón gurultak a szobájuk felé. .

- Keresni foglak- mondta Bill, azután ki-ki bement a szobájába. Bilit bántotta, hogy nem volt ideje fölhívni Isabelle-t de most már túl későre járt az idő. Párizsban hajnal öt van. Elhatározta, hogy vár egy órát, és akkor fog telefonálni, ha az asszony fölkelt. Lefeküdt, egy óráig olvasott, igyekezve, hogy ne aludjon el, majd éjfélkor telefonált. Isabelle nagyon hamar fölvette, és mintha megkönnyebbült volna; hogy hallhatja a férfi hangját. - Jól vagy? Aggódtam miattad. - Kutyabajom. Voltam egy kosárlabdameccsen. A nyelvem kilóg, úgy meghajtottak, egyébként klassz hely. - Elmesélte, kikkel találkozott, milyen történeteket hallott, milyen terápiát csinált végig. - Istenem, én egyikre se lennék képes - mondta mély csodálattal Isabelle. - Magamban sem vagyok biztos. Csak egy szabadnapot kapunk. Holnapjönnek a lányok, de jó lesz látni őket! - Két hónapja nem találkozott velük, és nagyon hiányolta őket. Megdöbbentő módon Cynthia is hiányzott. De ezt nem mondta Isabelle-nek. Harminc év alatt megszokta a feleségét, és a szokások makacs dolgok, akkor is, ha már nem tartoznak az életünkhöz. - Hogy vagy, szívem? - Jól. Most keltem föl. Teddy még alszik. - Cseveg354

tek egy darabig, azután az asszony elbúcsúzott, mert úgy hallotta, Teddy mocorog. Még akkor is Billre gondolt, mikor bement a fia szobájába. Beadta a reggeli gyógyszereket Teddynek, aki rögtön vissza is aludt. Ezután Isabelle visszatért a saját szobájába, felöltözött, azután csak állt, és sokáig nézte a kertet. Szomorú, hogy most sokáig nem láthatják egymást, de jó ügyért hozzák az áldozatot. Legalább egy évig fog tartani. Bill pedig az asszonyra gondolt, és mosolyogva aludt el. Az álom küszöbén Helena szavait hallotta, amelyeket most már megértett, de még mindig úgy vélte, hogy rá nem vonatkoznak. Ha nem tanul meg járni, akkor nem tartozik se Isabelle-hez, se máshoz. Teljes szívvel hitte ezt, még akkor is, ha hite ellentétben állt mindennel, amit itt tapasztalt. Ám Helena gyönyörű, fiatal, és nő... egy nő nem értheti, mit érez Bill... neki ez más... mert ő férfi. Ha nem a két lábán léphet be ismét Isabelle életébe, akkor sehogyan sem akar. Olívia és, jane rettentő boldog volt, hogy viszontláthatják az apjukat. Úgy találták, hogy jól néz ki. Bili körbevezette őket a kórházban és a parkban, bemutatta őket mindenkinek, akivel találkoztak, azután keres355

tek egy zugot, ahol elüldögélhettek a meleg szeptemberi délutánon. Fényesen sütött a nap, a lányok elégedettnek és egészségesnek látszottak. Rengeteg mondanivalójuk volt, sokat beszéltek az anyjukról, elpanaszolták, hogy hiányzik az apjuk, és nagyon szeretnék, ha hazajönne. Még mindig nem emésztették meg a válást, de a tanulás valamennyire elterelte róla a figyelmüket. Késő délután, mielőtt a lányok elmentek, betértek az étterembe egy hamburgerre, és ott összefutottak Joe-val. Bili összeismertette a három fiatalt, akik láthatólag azonnal megkedvelték egymást. Olívia ismert valakit, aki iskolatársa volt Joe-nak Minneapolisban. Az egyetemisták világa kicsi. Joe megkérdezte Jane-től, hogy tetszik neki a New York Egyetem, mert arra gondolt, hogy ott veszi föl a jogot. Jane azt mondta, neki tetszik, és a társalgás vígan csörgedezett tovább, anélkül, hogy Bill beleszólt volna. Joe csatlakozott hozzájuk egy hamburgerre; megbeszélték az összes fontos témát, és egyiküknek sem számított, hogy Joe kerekes székben ül. Nem törődtek vele, észre se vették. Bili megfigyelte, hogy mikor kijöttek az ebédlőből és visszafelé indultak az ő blokkjához, Olívia ment az apja mellett, és Jane utánuk ballagott Joe-val. A fiú nem is titkolta, menynyire tetszik neki a lány; megkérdezte, hogy Jane356

nek nem lenne-e kedve ma este moziba menni vele és néhány barátjával Newyorkba, de a lány elhárította, mert már volt programja, de ezt elég sajnálkozva mondta. Azt ajánlotta Joe-nak, hívja majd fel, vagy ő fogja hívni. Nagyon sok közös vonást találtak egymásban. Joe sokáig náluk lebzselt, aztán tapintatosan visszavonult, hogy ne zavarja a családi beszélgetést. Miután elment, Bill megjegyezte, mennyire kedveli az okos, értelmes, udvarias fiút. Mire Jane csak annyit mondott, hogy Joe helyes fiu. Olívia kinevette. - Nem helyes, hanem klassz! - Joe valóban látványosan jóképű gyerek volt. Bilit mulattatta, hogy ennek a korosztálynak a tagjai mennyire hamar megtalálják a hangot egymással. Olyanok voltak, mint a játszadozó kutyakölykök. A lányok távoztak, mentek az anyjukhoz. Bili visszatért a szobájába, ahol Joe várt rá, szorongó ábrázattal. - Szeretnék kérdezni valamit - kezdte idegesen. - Persze, Joe. Mi az? - Bill azt hitte, megint kosárlabdameccsről lesz szó. - Azt szeretném tudni, hogy... szóval arra gondoltam... - Ez bizony komoly dolog lehet. A ragyogó eszű fiúnak, a társaság lelkének hirtelen megbénult a nyelve, és vörösebb volt, mint a haja. - Látom, súlyos az eset - ugratta Bill. - Csak nem a
357

kocsimat akarod kölcsönkérni? Mert az nincs. Különben is, egyikünk sem tud vezetni. Joe Andrews elnevette magát. - Csak azon gondolkoztam, hogy nem haragudnál-e... - Mély lélegzetet vett, és fejest ugrott: - Tehát, hogy nem haragudnál-e, ha néha felhívnám Jane-t? Nem teszem, ha kifogásod van ellene, és az is előfordulhat, hogy ő sem akar látni... mármint... hiszen tudod... na szóval... - Én remek ötletnek tartom. - Jane két évig járt egy fiúval, aki közutálatnak örvendett a családban. Bili nagy örömére tavaly szakítottak, és Jane azóta nem mutatott érdeklődést a hímnem iránt. - Tudomásom szerint pillanatnyilag szabad, bár engem nem szoktak beavatni minden részletbe. Magadnak kell utánanézned. - Ő azt mondta, telefonálhatok, és megadta a mamája számát meg az egyetemit. De én téged akartalak megkérdezni előbb. - Ez olyan kedves tapintatra vallott, hogy Bill egészen meghatódott. - Ez már reményre ad okot - mosolygott a fiúra. Tehátjobb, mint Helena nővére? - Viccelsz? Össze se lehet hasonlítani a kettőt! Jane klassz! Vagyis... Helena testvére kedves lány, de... - Tudom, olyan, mint egy béka! - Meg ne mondd Helenának, hogy tőlem hallot358

tad! - rémült halálra Joe. - Ígérem, nem fogom. Örülök, hogy tetszik Jane, Nagyon büszke vagyok a lányaimra: - Joe tökéletesen megértette ezt a büszkeséget. Tetszett neki Olívia is, de ő idősebb volt, érettebb, tartózkodóbb. Fesztelenebbül érezte magát Jane mellett, akit borzasztóan csípett. - Akkor esetleg még ma este felhívom! - Ahogy akarod - szólt Bill atyásan. - Ebben nekem nincs szavam. Jane nagylány. - De azért meghatotta, hogy ez a fiú, akit annyira kedvel, ilyen jól meg van Jane-nel. Mindkettőnek csak haszna lesz belőle. Jane-nek szüksége van valakire, aki értelmes, kedves és tisztességes, Joe megérdemel egy kis boldogságot azok után, ami történt vele. Egy pillanatig sem gondolta, hogy a két fiatal nem illik össze, mert Joe tolószékkel közlekedik. Magáról és Isabelle-ről ezt érezte, Joe-ról és Jane-ről nem. De nem látta be, hogy ellentmondás. A lányok nagyon élvezték a látogatást. Másnap mindkettő felhívta, mielőtt visszautaztak volna az egyetemre. Jane nem hozta szóba Joe-t, ezért Billnek fogalma sem lehetett, telefonált-e lányának a fiú, tolakodni pedig nem akart: Mikor a lányok befejezték a beszélgetést, Cynthia vette át a kagylót, és megkérdezte, átmehet-e látogatóba a héten. Bili
359

habozott, azután beleegyezett. Mit árthat? Maga mondta Cindynek, hogy a válástól ők még barátok maradnak. Őt is már két hónapja nem látta, mint a lányokat. Két nappal később, kedden átjött Cynthia, hogy a férjével vacsorázzon, és egészen meghökkent, amikor a tolószékben ülő Bill oldalán belépett az étterembe. Mosolygó, kacagó, boldog embereket látott, akiket egyáltalán nem érdekelt, hogy a két lábukonjárnak-e tolókocsival közlekednek, vagy deszkára vannak szíjazva. Mindenki ismert mindenkit, és mindenkinek volt valami megbeszélnivalója. Cindy ritkán járt enynyire élettől pezsgő helyen. Helena megállította a székét, hogy odaköszönjön Billnek. A férfi összeismertette Cynthiával, akit a feleségeként mutatott be. - Ki volt ez? - kérdezte később az asszony. - Döbbenetes szépség! - Fotómodell. - Vele jársz? - kérdezte Cynthia, és féltékenyen megvillant a szeme. Bili hahotázott. - Menyasszony! - A szerencsés hapsi! - Cynthia hallhatólag megkönnyebbült. - Én is ezt mondtam - nevetett a férfi. Ezután visz360

szamentek Bill szobájába, és beszélgettek egy darabig. Cynthia nagyon derűs volt, de ugyancsak búnak eresztette a fejét, amikor szóba került a válás. - Biztos, hogy ezt akarod? - kérdezte ismét. - Olyan oktalanságnak tűnik, a mi korunkban, ennyi év után! - Cyn, te is tudod, hogy a házasságunkból nem maradt semmi - felelte gyöngéden, de sziklaszilárdan. - De igen, maradt. Nézz meg minket. Órákig tudunk beszélgetni. Még mindig szeretlek, Bill. Nem adhatnánk a házasságunknak még egy esélyt? - Már semmim sem maradt, amit adhatnék mondta őszintén Bill. - Én is szeretlek, de kifogyott belőlem a kakaó. Mindig szeretni foglak, de azt hiszem, ha még egyszer próbálkoznánk, ugyanígy sülne el. Ha folytatnám a munkát, sose lennék otthon, amitől te bezabolnál, és kezdenéd újra a magad dolgait. Ha pedig nem mehetnék vissza dolgozni ülnék otthon és nyafognék, miközben te a magad életét éled, akkor meg én lennék zabos. Jobb nekem magamban. És neked is, amíg rátalálsz a megfelelő hapsira. - Te voltál a megfelelő hapsi - felelte szomorúan az asszony. Nem mondhatta, hogy a férjének nincs igaza, de akkor is fájt neki, hogy itt kell hagynia egyedül. - Talán igen, talán nem. Ha ez lettem volna, a házasságunk isjobban sikerült volna.
361

- Ostoba voltam. Azóta felnőttem. - Mindketten felnőttünk, úgyhogy ebben is viselkedjünk felnőttként. - Cynthia egy percig nem válaszolt, azután sóhajtott egy nagyot. Láthatta a férjén, hogy elszánta magát erre a dologra. Márpedig ha Bill a fejébe vett valamit, abból nem engedett. Ő ilyen volt. - Mi van Isabelle-lel? - kérdezte hirtelen. - Hogyhogy mi van? - Bill nem akarta a feleségével megtárgyalni Isabelle-t. - Nincs mit mondanom. - Hogyhogy nincs? - hüledezett Cinthia. Nehezen hihetőnek tartotta, hogy férje, aki olyan feltűnően szerelmes volt Forrester feleségébe, erről is lemonjon. Csak nem depressziós? - Férjes asszony. Én itt vagyok. Ennyi. - Nem rád vall, hogy ilyen könnyen feladj valamit. Minek csinálod? Nem lehet boldog azzal a jéghegygyel, akivel Londonban találkoztam. Ritka ronda görénynek látszik. - Az is. De Isabelle-nek, mint mondtam, van egy halálos beteg gyereke. Nem hagyhatja el Forrestert, mert úgy gondolja, túlságosan nagy megrázkódtatás lenne a fiúnak, akinek a válás után nem biztosíthatja a megfelelő ellátást. Bonyolult ez, Cyn, hidd el nekem. Nem tetézem Isabelle bajait még a magaméval is. Ennél őjobbat érdemel. Mint ahogy te is.
362

kérdezte Cynthia. még borzasztóbb.Ezért akartál elválni? . hogy be fogom fejezni.Nem várok. Borzasztó. . .Ő tudja ezt? . addig nincs helyem Isabelle életében. De ilyen távolságból semmit sem lehet sokáig életben tartani. . . ha ebből az okból hagynak el valakit. hogy amíg így vagyok.Még azt se tudja. Magamért tettem. Nekik már késő. Ne várj túl sokat. 363 .kérdezte szörnyülködve. amelyek Billt rábírták a házasságuk felbontására. És távol fogom tartani magamat Isabelle-től. .Tudja. mint azok az okok. Nagyon megsajnálta a férjét. épp az ő érdekében.pirongatta az asszony.felelte a férfi becsületesen. hogy válni akar. Ne tedd ezt magaddal.Csodák nincsenek. Bill. . Akármi történik itt velem. bár ezt be nem vallotta volna neki. . Úgy érezte. . Bili megrázta a fejét.Elfelejtetted. Ha a férje vissza akart volna kérezkedni.Cynthia gyanakodva sandított rá. villámgyorsan igent mond neki. Csak annyit mondok. De hát ő volt az. Billnek bizonyos értelemben igaza is van. Innen nem távozol görkorcsolyán. az nekem csak javulás lehet.Részben . miért akarod befejezni? . Hacsak itt nem tesznek csodát velem. aki éveken át magasról lekezelte Billt. mit mondtak Londonban? . .Hirtelen megsajnálta őket.De más okaink is vannak.

neki megvan a maga élete. mondjon Cynthia. akkor se. Nagyon úgy hangzik. Ő nem hajlandó végigmenni ezen az ösvényen. amiért már nem az. Bili még sokáig üldögélt némán. Úgyse hagyja el Forrestert. aki volt. Miért makacskodik mindenki. Nem fogja ezt tenni Isabelle-lel. milyen állapotban vagy. amilyennek gondolom. . hogy az se számít. se Isabelle-lel. akiknek megvan a két lábuk. miután a felesége távozott. se mással. . Túljut rajta. Helena pontosan ezt mondta.Nem erről szól a szerelem? . Én hosszú ideig leszek itt. akkor fütyül rá. Nem megy vissza Párizsba az asszonyhoz. hogy nincs senkije. Előbb-utóbb megutálná a férjét. és érdektelenséget kell mímelnie.Talán. ha élete végéig tolószékben ül? Neki számít.Ebben nem vagyok olyan biztos. ha ennyire beleőrültél. hogy hosszú távon Isabelle-nek is számítani fog. hogy Cindy nem viselné el a dolgot.ha nem találkozunk. Sose tennék vele ilyet. ha nem a saját lábán sétálhat le a re364 . aki vagyok. és tudta. Előbb-utóbb eltávolodunk egymástól. Bíll viszont tudta. amit akar. Ő ezt nem tudhatja. Nem teheti. És ami még fontosabb: te túljutsz rajta? Egyáltalán miért kellene túljutnod? Ha fele olyan egyéniség. Különb vagy te sok pacáknál. ha ehhez hazudnia kell. De én az vagyok. márpedig annak kell lennie.

egy Linda Harcourt nevű szexuálterapeuta. attól nem lesz kevesebb ennek az asszonynak a szemében.Miért nem? . úgyszólván semmi remény. aki bizonytalan érzéseket ébresztett benne. valamiért mégis törődött. hogy hazudni fog. akik mindent megtettek a pácienseikért. mint Cynthia emlékeztette. Feltűnően dekoratív. hogy mégse tette. és annyira elfáradt a foglalkozásokon. Egy okot se tudott. A többségük okos. Bill rengeteget dolgozott. Már az első megbeszélésen közölte vele. és nyugodtan nézett rá az asztal másik oldaláról. hogy lemond a szexről? . Kedvelte a terapeutákat. hogy észre sem vette az idő múlását. Repültek a hetek a rehabilitációs központban. . értelmes arcú nő volt. Nem akart beszélni nem létező nemi életéről. de valami azt súgta. . körülbelül egy idős a férfival. hogy nem óhajtja pertraktálni a szexualitását. amiért törődnie kellene ennek az orvosnak a véleményével. Lourdes-ha kellett volna mennie.pülőgépről. Harcourt figyelmet és tiszteletet parancsoló jelenség 365 . Ha ezt akarta volna. Arra pedig. . hogy ha megteszi.Vagy minden oké? . Egy volt csak. de a nő olyan becsületes nyíltsággal figyelte. energikus fiatal volt.érdeklődött mosolyogva.kérdezte dr. Dr.Azt tervezi. Harcourt. akikkel dolgozott.Bill arra gondolt.

már felelt is neki. Ám Bill gyorsan megrázta a fejét. . . azután ismét megrázta a fejét.Olvastam az anyagában. . .közölte elutasító tömörséggel.Közösült a baleset óta. talán a felesége hajlandó lesz. Szerepet játszott a baleset a döntésében? .Válok . akárcsak a szanatórium többi orvosából. mielőtt észbe kapott volna. Megszokta. Az ember néha közelebbjuthatott hozzájuk. Harcourt doktornő átment céltudatosabb stílusba.Ez érdekes. hogy nős -jegyezte meg könnyedén.Igen. vagy tett rá kísérletet? kérdezte olyan hanyagul.Bill elfordította a tekintetét. . Nagyon józannak látszott. hogy a baleset károsan befolyásolta a páciens potenciáját.Ebben az egy szóban semmi sem utalt a kísérlet sikerére.kérdezte Linda Harcourt kedve366 .Milyen volt? . nem lenne hajlandó beszélni velem a felesége? Linda Harcourt úgyszólván biztosra vette. A baleset csak felgyorsította a dolgot.Mit gondol.volt. . . . hogy a férfiaknak kezdetben nem akaródzik beszélni szexuális témákról.Nem igazán. ha szót értett a feleségükkel. egy percig nem válaszolt. . Évek óta meg kellett volna tennünk. hogy Bill. ugyanakkor áradt belőle a gyengédség és törődés. és ha ő nem hajlandó ezt megvitatni.

Bill csak hallgatta.. . akitől távol állt mindenféle szánakozás. hogy viszonylag normális nemi életet élhessen.Határozott. hogy mit érez ezzel kapcsolatban. Elmosódott. Gyakorlatias. vagy átfogalmazni elképzelését a "sikerről". mint gondolta. Ezt szokták mondani a férfiak. . . Bár nem volt erekcióm. .sen. földön járó teremtés volt. . éreztem mindent. Előre tudta.. . Sok múlik azon. vagy határozott? . de minden sajnálat nélkül. és egyre csüggedtebb lett. A siker nagyon kreatív tényező lehet. Harcourt. vagy egyik se? . Függetlenül attól.Erekció nem volt. még mindig javulhatnak a dolgok addig.Milyen volt nekem? . Nemjutottunk odáig. mintha az után érdeklődne.Bill megint bólintott. illetve majdnem mindent. És nemt akart újra próbálkozni. az orvosnő mosolygott. mi következik.Semmilyen se volt.kérdezte tárgyilagosan dr.Bill fölnevetett. ejakuláció. . De akkor se működött. Nem akart "kreatív" lenni.Volt valamilyen érzet? . és Billnek könnyebb volt válaszolnia. Egyébként kivel próbálkozna: 367 . amit mondott. ha nem sikerül. hogy Bill tejszínnel vagy cukorral óhajtja-e a kávét.Gyakran időbe kerül.Egyik se.

Harcourt. Odaadott Billnek egy könyvet. szól az orvosának. hogy úgyse működik. A férfi némi habozás után elvette. doktornő. . . még megalázóbb lenne a próbálkozás. . .Isabelle-lel? Ő Párizsban van.Kötelező olvasmány.Nem hinném. ahhoz pedig nincs kedve. amely nagyon józannak és nagyon tudományosnak látszott.Néha így alakulnak a dolgok. akibe már nem szerelmes. .kérdezte hanyagul Harcourt doktornő. hogy mit érez és hogyan teljesít.Vagy bármikor? .Van partnere? .mondta Bill nyersen. Különben sem akarna rátukmálni egy újabb fiaskót. Nem csinálok magamból hülyét. hogy nem akarja látni többé ezt a szexuálterapeutát.nézett vele farkasszemet az orvosnő. hogy életfontosságú lenne jelen pillanatban! . Úgy határozott. . Vele. .Sehogy se akarom kezelni! . Majd még megbeszéljük. Ez nem csak azon múlik. . tudván.Igen.mosolygott dr.Engem is . hogy áll hozzá és miként kezeli. Következő héten 368 . Leköt a munkám.És ha mégis? Túl fontos része ez az életnek. . . hanem azon is. Nyugodtan végezzen egy kis kísérletezést.Rendben van. hogy a maga korában lemondjon róla.Nincs. Bili bólintott. hogy Cindyvel háljon.

Ha mást nem is. ami drága neki. Harcourt jóval derűlátóbb volt Billnél. szanatóriumi életének ez volt az egyetlen részlete. képes lesz-e merevedést produkálni. Dr. hogy kell "kreatívnak" lenni.tesztelünk. akkor lemond mindenről. ellátta értelmes olvasnivalóval. Még mindig nem csillapodott le a szexuálterapeutával folytatott beszélgetés után. nem akarta megtanulni. amikor a legközelebb beszéltek telefonon. . . egyszeri tapasztalatát a baleset óta. hogy lássa.l Ezek szerint az ő első élményében nem volt semmi 369 .Bill annyira megrémült. De talán érdekesnek találja. Az elkövetkező hónapokban bőven lesz idejük a munkára. Bizonyosan nem kezd most randizni. Ezzel véget is ért a kezelés. legalább a méltóságát megakarta menteni.Nem komolyan mondtam. Nem akart szexterápiát. és meglepődött. mikor visszatért a szobájába. legalábbis Isabelle-ről. Férfi akart lenni. hogy Linda Harcourt elnevette magát. hogy milyen sokat lehet tanulni belőle. csak azért. aki. Isabelle-nek nem számolt be Linda Harcourtról. dühösen az ágyra dobta a könyvet. és ha nem lehet. amelyet titkolt az asszony elől. Napokkal később vette csak kézbe a könyvet. Az orvosnő megismerte Bill álláspontját. ennyi éppen elég volt első alkalomra. azután sokáig bámult ki az ablakon.

mert szeretné hallani a véleményét a könyvekről. kudarcot és csalódást. csak még egyszer találkozzanak. hogy jobb neki. de nem eléggé tudják irányítani őket. Amikor egy héttel később találkozott Linda Harcourttal. Továbbra is hitte. Ketten repülőgéppeljöttek át hozzá Washingtonból. Inkább lesz egyedül. Így per370 . folytatódik a gyógyulás. Nem óhajt megaláztatást. Úgy látszott. Addigra politikus cimborái is fölfedezték. Harcourt adott neki két újabb könyvet. már egymásnak adták a kilincset a látogatók. a modora is közvetlen és nyílt. mások New Yorkból érkeztek oda. hogy a központban van. Nagyon értelmes asszony volt. Bili tulajdonképpen kedvelte. csak a nemi életét nem akarta megvitatni vele. Nem is törekedett javulásra. hogy nem akar találkozni vele többé. és az is akar maradni. se egyedül. se partnerrel. hogy a férfiaknak ahhoz a kiterjedt osztályához fog tartozni. csak a tanácsaira kíváncsiak. egyáltalán nem érdekli őket Bill testi állapota. ha életének erre a részére egyszerűen rácsukja az ajtót. még látványos javulás következhet be. akiknek vannak gerjedelmeik. Azt is megmondta az orvosnőnek. Dr. Ő eunuch lett. makacsul hangoztatta.különös. Karácsony táján. Bili szkepszisén azonban nem változtatott az olvasmány. és az erekciójuk gyorsan lehervad. majd arra kérte.

hogy köszönjön a lányainak. és Cynthia évek óta nem nézett ki ilyen pompásan. és ötre már be is kanyarodott a régi ház ismerős felhajtójára. és megígérte a lányoknak. amely majd elviszi Greenwichbe a Szentestén. Örült neki. nyugodtan megalhat az emeleti két vendégszoba valamelyikében. hogy eredményeket érhessenek el. hogy éjszakára is marad. hogy a greenwichi házban karácsonyozik Cynthiával és a lányokkal. A sztereóból karácsonyi dalok szóltak. de Cynthia azt mondta. Éppen a fát díszítették. mi a stratégiájuk és a taktikájuk. Ám ahogy meglátta a lányokat. méltóságteljes ház volt. mit remél. de az öreg harcostársak mindenáron vissza akarták vonszolni az arénába. és tágra 371 . ki mit csinál. mert feltámadt benne a múlt. Ez azért hízelgett neki. Bili hallotta a lányoktól. Négykorjött érte a kocsi. Minden a legjobban alakul. Ők pedig segítséget akartak tőle. Érdekelte. rögtön felderült a kedve. Bili megfordult. de most furcsán érezte magát.sze elég nehéz volt a különböző terápiákra összpontosítani. hogy Cindynek új barátja van. Kicsit feszélyező érzés volt. Bill mindig szerette. Rendelt magának egy limuzint. Beleegyezett. Nagy. amikor begördült a nappaliba. Bili megpróbálta háttérzajjá tompítani a politikát.

Láthatólag rajongott Cynthiáért.Meglepetést akartunk szerezni neked. Joe egyetlen szóval sem említette Jane-t az első találkozás óta. mert Joe Andrews-t pillantotta meg a nappaliban.mondta mosolyogva. . Bíllnek sejtelme sem volt róla. Bíll örült. Három hónap alatt szépen előrehaladtak a dolgok. .Meg is vagyok lepve! . . értelmes ember. Jane a szék mellé állt. az egyetemről jövet . Vacsora után templomba mentek. .álmélkodott. Cynthia már elkészitette a reggelit.magyarázta a fiú. hogy találkoznak-e vajon. Joe szégyellős megkönnyebbüléssel vigyorgott. négy felnőtt gyerekkel. Ez is azt bizonyította. A két fiatal ragyogott. Remek srácnak tartotta Joe-t. Délután még a szanatórium ebédlőjében találkozott a fiúval. Ő is örült. Reggel Bill és Joe éppen akkor kerekeztek be a nappaliba. Karácsony estéjén együtt tértek vissza Joe-val a sza372 .Jane szedett föl.Hát te hogy kerülsz ide? . Cseppet sem volt féltékeny a feleségére. és megfogta a fiú kezét. hogy Bill nem haragszik. Ebédre átjött az új barátja.nyílt a szeme. mikor az emeletről lejöttek a lányok. Özvegy volt. Bill álmélkodott. mikor látta. hogy helyes dolog volt elválniuk. egy nagyon kellemes.

Bili mosolyogva megcsóválta a fejét. hogy szomorú és ideges. így nem aggódott.natóriumba. mégpedig Isabelle. se Joe nem veszik komolyan a kapcsolatukat.Jane megérdemel egy hozzád hasonló jó fejet. és arról beszélgettek. hogy se Jane.Mindketten elnevették magukat az emlékre. Bili bizonyos volt benne. Még mindig büntette a feltételezett viszonyért.puhatolózott Joe hazafelé menet. de így olyan kedvesek. Teddynek pedig fokozatosan fogyott az ereje. . Különben is túl fiatalok. átadták egymásnak apró ajándékaikat. Többször telefonált az asszonynak. hogy komoly kapcsolatot fontolgassanak.Nem zavar. amikor Helena össze akarta boronálni Joe-t a testvérével. mint egy béka. Bilinek egyetlen dolog hiányzott az ünnepből. aki mindannyiszor azt mondta. Gordon nagyon komiszul bánt vele az utóbbi két hónapban. . hogy jó együtt 373 . milyen csodálatos ünnepük volt. mintha a baleset nem lett volna elég büntetés. hogy náluk minden a legnagyobb rendben. . Sophie hazajött az ünnepekre. ám a férfi hallotta a hangján. te pedig sokkal jobbat érdemelsz egy olyan lánynál. aki úgy néz ki. hogy találkozgatok Jane-nel? . És karácsony után Courchelles-be megy síelni a barátaival. Mielőtt elment volna. Helena New Yorkban karácsonyozott a vőlegényével.

Azt a hangját használta. . Örökre megváltozott az élete. Másnap Jane jött ki hozzá. Joe azonnal elhúzott a barátaival. mint második gimnazistaként. amikor összetörte az apja autóját. hogy úgy látszik. Még mindig szerelmes Isabelle-be. hogy neki is új udvarlója van: egy szenátor titkára. Bili fölkacagott. . a háznál történtt volna meg ez a beszélgetés.Bill kezdte azt kívánni.Dehogy haragszom! Miért haragudnék rád? . hogy bár inkább otthon.kérdezte óvatosan. Bili döbbenten állapította meg. de elkalandozott a figyelme. Jane-nek komoly volt a hangja. mikor késő este felhívta a lánya. mit fogsz szólni Joe-hoz és hozzám. a menyasszonyát és az ikertestvérét. Elveszítette ajáráskészségét. a gyerekei mellett.Én is kedvelem. mindenkinek van valakije.Marhára szeretem.Haragszol rám. Még sose találkoztam ilyen valakivel. .Nem tudtam. Gordon párizsi házában. Hosszú idő óta először érezte magát szomorúnak és magányosnak. Ahogy visszaér tek a szanatóriumba. Nagyon csúnya dolgokon ment át. Bili ágyban feküdt. .látni őket. akkor láthatná a lánya arcát.Mit érzel iránta? . Megkönnyebbülés volt. és olvasni próbált. Olívia megsúgta. 374 . . apu? . csak neki nincs. aki azonban fényévekre van tőle.

- Tudom, apu. Mindent elmesélt. Azt is, hogy a karjaiban halt meg a menyasszonya. Azt mondja, ezt sose fogja megbocsátani magának. - Amennyire megítélhetem, nem az ő hibája volt a baleset. Ez csak a túlélő lelkifurdalása a halottakkal szemben. Idővel túljut rajta. - Mellette akarok állni, apu. Hosszú csend lett, miközben Bill azt próbálta felfogni, amit hallott. - Mit akarsz mondani, Janie? - Csak nem azt akarja közölni, hogy összeházasodnak? Nem tartotta jó ötletnek. Túl fiatalok, és Joe-nak még nagyon tövises utat kell megtennie. Arra semmi remény, hogy még egyszer járni fog. Ez túl nagy felelősség Jane-nek. Románcnak hagyján, akár több évig is, ha jól érzik benne magukat, de ennél komolyabb, az már hiba lenne. - Azt hiszem, apu, azt akarom mondani, hogy ez komoly. - Kezdem fogni az üzenetet. Ő is ezt érzi? - Így gondolom. Igazából még nem beszéltűnk róla, de az a típus. - Bill is ezt kedvelte Joe-ban. Jelleme az van. De ez akkor sem helyes. - Nem gondolom, hogy máris át kellene térnetek a komoly részére. Te még tanulsz, és... najó, ezt majd megbeszéljük. - Témát változtatott, dicsérték a kará375

csonyt, hogy milyen szép volt, épp, mint régen, sőt még annál isjobb. Cseppet sem feszélyezték egymást Cynthiával, és Bill rokonszenvesnek találta az új barátot. Azután Jane azt mondta, hogy holnap majd beköszön, amikor kijön Joe-hoz. Bilit nagyon elgondolkoztatta ez a beszélgetés. Később felhívta Isabelle-t, és beszámolt neki. - Nem akarom, hogy Jane házasságról álmodozzon! - mondta őszintén. - Mi értelme lenne áltatni ezt a klassz srácot? - Akkor miért ne házasodhatnának össze? Sokan kötnek házasságot ebben a korban. Fiatalok, és amennyire megítélhetem, Jane nagyon érett a korához képest, azt a szegény fiút meg igazán megedzette az élet. - Jane szerencsétlenné tenné magát, Isabelle. Neki olyasvalaki kell, aki tartja vele a lépést. Jane szeret síelni, futni, biciklizni. Gyerekeket is akar. Joe élete végéig hozzá lesz kötve a tolószékhez. A lányom ennél különbet érdemel. Joe is, de neki nincs választása. Jó Jane-nek van. - Rettenetes dolgokat beszélsz! - mondta indulatosan Isabelle. - Mit számít az, ha Jane a barátaival síel, vagy valaki mással táncol? Azt akarod mondani, hogy ha szeretik is egymást, te tiltakoznál a házasságuk ellen, csak mert a fiú nem tud biciklizni? Ez roppant
376

szűklátókörűségre vall. Nem tudom elhinni, hogy te beszélj ilyen butaságot. - Tudom, mit beszélek - mondta Bill konokul, és összevonta a szemöldökét. - Nem tudod! - csattant föl az asszony. Amióta ismerték egymást, ez volt az első vitájuk. - Remélem, Jane anyja okosabb, mint te. Még sose hallottam ehhez fogható butaságot. Remélem, Jane-nel nem közlöd. Sose bocsátaná meg neked, és igaza is lenne. Ezek után áttértek más témákra, és mindketten lehiggadtak. Bili elmesélte, hogy együtt karácsonyozott Cynthiával meg a lányokkal, de persze nem említette Cynthia új barátját, mert Isabelle úgy tudta, hogy még házas ember. Az asszony elmesélte; hogy Gordon másnap utazik Sankt-Moritzba síelni a barátaival. Ő Párizsban marad Teddyvel, kettesben szilvesztereznek. Sophie már elment. Billnek a sohasem szűnő döbbenet forrását jelentette, hogy milyen félvállról bánik a bankár a feleségével. De meg is könnyebbült, mert Gordon nem lesz otthon, hogy gyötörje az asszonyt. Kész ajándék, ha nincs jelen. Még sokáig beszélgettek. Bili nagyon megindult, és egy kicsit szomorkodott. Négy hónapja nem találkoztak, rettenetesen hiányoztak egymásnak. Még csak szó sem lehetett újabb találkozásról, mert Billt még hónapokig igénybe vette a rehabilitáció.
377

A telefonbeszélgetés után sokáig töprengett még azon, amit Isabelle mondott Jane-ről és Joe-ról. Továbbra sem értett egyet az asszonnyal. Isabelle nem tudja, mit beszél, vagy hogy milyen próbát jelentene a fiataloknak ez a házasság. Akármennyire kedveli Joe-t, a lányának sokkal egyszerűbb sorsot kívánt. Most az egyszer nagyon nem osztotta Isabelle nézetét. Ő túlságosan jó és idealista, semhogy felfogja annak a horderejét, amit mond. El volt szánva rá, hogyha kell, Jane-nek is kifejti a véleményét. De legalább nem sürgős dönteniük a fiataloknak. Remélhetőleg észhez térnek. A karácsonyfájukról álmodott, és hosszú idő óta először ismét látta a fehér fényt. Isabelle kezét fogva ment a fény felé. Az asszony ránézett, ő megcsókolta és még az álomban is megrendítő volt látni, hogy Jane és Joe közelednek feléjük ugyanazon az ösvényen. Joe a kerekes székében ült, Jane elgyötört arccal vánszorgott mellette. Aztán megállt, az apja felé fordult, és azt kérdezte: Miért nem figyelmeztette Bill, hogy ez ilyen nehéz lesz? Gordon elutazott Sankt Moritzba, Sophie Courcelibe ment. Nagy csend borult a házra. Isabelle a fia szobájában ült egész délután, és olvasott neki. Sötét égbolttal borult rájuk a szokatlanul hideg tél. Hideg volt a házban. Isabelle még egy pulóvert is ráadott
378

Teddy pizsamájára, és fűtött takaróba bugyolálta a gyereket. Teddynek boldog karácsonya volt: rengeteg könyvet kapott és új játékokat. Isabelle vásárolt neki egy nagy plüssmackót, hogy legyen társasága. Bárcsak egészséget is adhatott volna neki, hogy ne kelljen örökösen szorongani érte! Bili gyakrabban - naponta kétszer - telefonált, amióta tudta, hogy Gordon nincs otthon. Az asszony is felhívta egyszer kétszer. Vágyakozott a kórház után, ahol bármikor beszélhettek. Nem kívánt kimenni a házból, nem akart barátokat látni. Rögtön Gordon távozása után jött a postában egy meghívó, amely meglepő módon mindkettejüknek szólt. Egy közismert házaspár küldte: a feleség egy divatházat vezetett, az aggastyán és főrendű férj az egyik nagybankot vezette valamikor régen. Isabelle nem emlékezett, hogy találkozott volna velük valaha. Nyilván Gordon kötött ismeretséget velük valamilyen társasági eseményen, ahová nem szokta magával vinni a feleségét, vagy még régebbről ismerte a férjet a bankszakmából. A meghívó nagyon szép volt, és a házaspár leányánakjanuári esküvőjére szólt. Isabelle gondolatban följegyezte magának, hogy nászajándékot kell küldeni a menyasszonynak, azután el is felejtette a dolgot. Ilyen eseményekre egyébként sem járt, és
379

Gordon se hívta már, hogy tartson vele. Teddy ápolásával és a telefonbeszélgetésekkel telt néhány nap. A férfi a szanatóriumban szándékozott szilveszterezni, ahol mindenféle mulatságot terveztek. Megbeszélték, hogy Bill harmincegyedikén felhívja, amikor Párizsban éjfél van, Isabelle pedig akkor hívja vissza, mikor New Yorkban lesz éjfél. Éppen a férfi hívását várta, amikor megcsörrent a készülék. Egy nő szólt bele, akit hallhatóan meglepett, hogy Isabelle van a telefonnál. - Jaj de buta vagyok! - mentegetőzött. - Borzasztóan sajnálom, mellétárcsáztam. Csak azért telefonáltam, mert lemaradtam a gépről - mondta zavartan és kissé részegen, majd letette. Rejtély, hogy ki lehetett vagy hová akart repülni. Isabelle úgy vélte, valóban félrekapcsolás lehetett. Bili időben telefonált, ahogy ígérte, és együtt köszöntötték az újévet. Teddy már aludt. Isabelle hajnali hatkor visszahívta a férfit, akkor, amikor New Yorkban volt éjfél. Vicces volt, nagyokat nevettek rajta. A beszélgetés után Isabelle lement a földszintre, ivott egy csésze teát, elolvasta az újságot, majd visszatért az emeletre. Újév napjára szabadságot adott Teddy ápolónőjének; neki öröm volt, ha maga láthatta el a fiát. A gyerek tovább aludt a szokásosnál. Isabelle elöl380

ről kezdte az újságot, és meglepetten fedezte föl Gordon nevét a pletykarovatban. Azt írták, hogy Sankt Moritzban időzik a barátaival - itt felsoroltak egy csomó közismert nevet, köztük Aga kánt és Károly herceget. Egy másik néven is megakadt Isabelle szeme: de Ligne grófnéén, akit a kolumnista szerint szilveszterre várt a társaság. Ez a nő küldte a meghívót a lánya esküvőjére. Isabelle ebből csak arra gondolhatott, hogy a grófné barátságban van Gordonnal. Azután eszébe jutott a tegnap esti hívás, a nő, aki azt mondta, hogy lekéste a repülőgépet. Egyetlen pillanatig felborzolódtak a pihék a tarkóján. Miért telefonált az a nő Gordon házába? És mi az ördögért feltételezi ő, hogy de Ligne grófné volt, akinek a keresztneve Louise? Isabelle nem tudta elképzelni, hogy bármi köze legyen Gordonhoz, valószínűbb, hogy valaki másnak a barátja azok közül, akik Sank Moritzban tartózkodnak. Ám egész nap nem tudta kiverni a fejéből a különös véletlent, és este hatkor teljesen őrült elhatározásra jutott. Úgyse volt más dolga: hallani akarta Louise de Ligne hangját. Felhívta a tudakozót, könnyen megkapta a számot, aztán hosszú ideig bámult maga elé, majd tárcsázott. Azonnal fölvették. - Halló, tessék! - De Ligne asszony? - kérdezte Isabelle, szándéko381

san mellőzve a címet. - Igen. - Csak azért hívom, hogy megerősítsem a sankt moritzi jegyét - mondta vaktában Isabelle. Fogalma se volt, mit mondhatna következőnek. - Egy órája már közöltem, hogy csak holnap mehetek! A férjem nagyom beteg - mondta a grófné ingerülten. Ám Isabelle már megtudta, amit tudni akart. Ugyanez a hang közölte tegnap este, akkor enyhe zavarral és hallhatólag ittasan, hogy lekéste a gépet. - Ó, bocsánatot kérek! Nyilván a munkatársammal beszélt. Hát persze. Elnézést, de Ligne asszony. - Netán még egyszer meg kell erősítenem? - kérdezte dölyfösen a grófné. Érdekes, ugyanolyan lekezelően pökhendi a hangja, mint Gordoné. Mintha ikertestvérek lennének. - Nem, nem! Kellemes utat kívánok! - mondta nyájasan Isabelle, és letette. Maga sem értette, miért reszket. Próbálta megfogalmazni magában, mit tudott meg. Nem is tudta, miért gyanakodott a grófnéra, de gyanakodott, és már nem szabadulhatott többé a kérdéstől, hogy miért telefonált a grófné előző este Gordonnak. Nem akart elhamarkodottan következtetni, de ez akkor is nyilvánvaló. Az ösztöne azt súgta, hogy Gordonnak viszonya van a grófnéval. Louise de Ligne Sankt-Moritzba akart telefonálni, hogy közölje, misze382

rint lekéste a repülőgépet, de mivel ivott, a párizsi házat hívta fel. - Ki volt az? - érdeklődött Teddy. Ama ritka alkalmak egyike volt ez, amikor őjött be az anyja szobájába. Megdöbbent, mikor ránézett Isabelle arcára. - Valami baj van? - Nem. Csak... csak most telefonáltam papának Sankt-Moritzba, de nem találtam. - Nyilván síel, vagy vacsorázni ment - vélte Teddi józanul. Isabelle bólintott. Később telefonált Bill. Az asszony neki is megemlítette a dolgot. - Nekem ez elég erőszakoltnak tűnik - felelte óvatosan a férfi - bár az asszonyoknak elképesztő megérzéseik vannak. Jobban bízom a te orrodban, mint a saját fejemben, bár én is mindig tudtam, ha Cynthi lefeküdt valakivel. Akkor mindig más lett: barátságosabb, kedélyesebb. Nyilván szórakoztatóbb volt, mint velem. - Sokszor megtörtént, és Bill úgyszólván egyszer sem tévedett, mikor erre tippelt. - Magam sem értem, miért telefonáltam. Tényleg lehetett félrekapcsolás, de ahhoz túlzottan udvariaskodott. Ha mellétárcsázik, egyszerűen csak letette volna. És miért invitál mindkettőnket a lánya esküvőjére? - Ha megalapozott az elméleted, a férjed valószínűleg azt mondta neki, hogy te úgyse jössz, viszont az
383

Ez ugyan nem valami fennkölt szemlélet. de Gordon a kórház óta egyfolytában a meghurcolt erényt játszotta. hogy elfogadom a meghívást .Rájuk kellene ijesztenem azzal.Bánt a dolog? . hogy Forresterék évek óta nem hálnak egymással. Gordon nem fogja bevallani. mit művel. Megkönnyebbűlés lehet. . de Isabelle akkor is a felesége Gordonnak. . Majd bolond is lenne. sértettséget.kérdezte a férfi kíváncsian.Hogyan deríthetném ki? Ha igazam van. 384 . . Gordon évek óta nem beszélt meg vele semmit. Tudta. megkönnyebbülést. hogy úgy kezelik a tulajdon házában.asszony azt akarja. ha Gordont invitálja.Nem tudom. mint akit megbosszultak? Lehet. hova megy. és csak barátok. Hogy haragot-e. . megaláztatást? Vagy úgy érzem magam. hogy vég az ő kezében is van valami a férje ellen. hogy tévedek. amit érzek . hogy Gordon mindenképpen ott legyen.Elég lett volna. mint egy bűnözőt. Betette magának az ajtót a jó modorral . amióta az asszony kijött a kórházból. kikkel találkozik. Fogalmam sincs.állapította meg Bill szárazon. .vallotta be. Az pedig rendkívül komiszul bánik vele. és Isabelle már halálosan unta. mi az.Ezt érdekes lenne tudni -jegyezte meg Bill halkan. .mondta Isabelle.

amikortól illik telefonálni. Volt egy ismerőse a nagy divatszalonok világában. Nathalie maga vette föl. hogy a saját bűnét leplezze. 385 . Nathalie nem ment férjhez. . Isabelle úgy érezte. ki hívja. . mikor meghallotta. . kamaszkorukban nagyon közel álltak egymáshoz. Egyűtt jártak iskolába. És Gordon dühöngene. és jelentős erőt képviselt a divat világában.. gyakorlatilag ugyanakkorát. hogy ez bizony valószínűleg igaz.Gordon túlságosan eszes ahhoz. . Isabelle várta az időt. aki tizenkét órája valóságos rögeszméje lett. Most már mindent tudni akart de Ligne grófnéról. hogy így kiszolgáltassa magát . és jó barátnők voltak. de Isabelle azóta nem találkozott vele.tanácsolta Bill praktikusan. és még kegyetlenebbül kínozna. amióta Teddy megszületett.Hát akkor fülelj. Miután bontották a vonalat. azután felhívta Nathalie-t. Talán a sajtó megszellőztet valamit. és megkérdezte Nathalie számát. Ismét felhívta a tudakozót. Szombat volt. ha az asszony elmegy Sankt-Moritzba. Nathalie Vivier nek hívták.mondta eltűnődve Isabelle.Bill egyetértett. mint Louise a rivális szalon élén. támadt egy új gondolata. idő előtt és betegen. mintha egy titok szálait gombolyítaná le. és megdöbbent.Az olyan otrombaság lenne. ha megtudná.Fogadj föl egy nyomozót .

aki most visszament a haldokló feleségéhez. . de tudnom kell valamit. A legjobb barátnők voltak az iskolában.Most valami szörnyű dolgot kell kérdeznem tőled. . . hogy valóságos remete lettél. és még mindig imádja a munkáját.Volt egy olyan érzésem. hagyta. Nathalie anyja meghalt. évek óta nem beszéltem veled! Hogy van a kisfiad? . .Nincs időm. és meg volt győződve róla.Úristen. mennyire lehet őszinte. hogy ez történhetett. mintha tegnap találkoztak volna utoljára. Festesz még? .Hosszú csönd lett a vonal másik végén. akkor távolodtak el egymástól. és tizennégy éve ő tölti ki az életét. hogy a társadalmi összeköttetései miatt vette feleségül Isabelle-t. Nat.Egy darabig kicserélték a híreket. és nem egészen lepő386 . pökhendi.Isabelle elmagyarázta. és nem látok más módot. Sose bízott benne. de ezt most nem dörgölte Isabelle orra alá. felfújt hólyagnak tartotta. ő tíz évig élt együtt egy szenátorral. Úgy beszélgettek. Nathalie azt fontolgatta. Többé-kevésbé várta ezt a telefont. az apja másodszor megnősült. amivel kideríthetném. Nathalie utálta a bankárt. Mindenki azt mondja. nincsenek gyerekei.. hogy Teddy a születése óta beteg. amikor Isabelle hozzáment Gordonhoz. Nem tartozol nekem semmivel. Nem ment férjhez. hogy ő hozza szóba.

kellemes külsejű. komplett agyalágyult.Ez nagyon érdekes információ volt. Mit tudsz Louise de Ligne-ről? Rövid sóhaj. néha nagyon bárdolatlan tud lenni. . És roppant nagyravágyó. a férje vásárolt meg neki a cégből egy szép nagy darabot. hogy téged kérdeztelek. nagyon okos.Mit akarsz hallani? . . és nagyon beteg. . hogy nyílt kártyákkal játszik. ennyi idő után. ha az igazat mondanád. Neki viszont van annyi esze. Maga hőzöngött vele. Elég hideg. akik megfojtanák a grófnét egy kanál vízben. Louise örököli a pénzét. A férj egyébként legalább százéves. Övé Franciaország egyik legnagyobb vagyona. és gyorsan biztosította a jövőjét egy sráccal. hogy annyira kitúrja őket az örökségből. bár egy kicsivel idősebb nálunk. Senkinek sem árulom el. de szeretném. hogy már meg is tette.Nagyon tehetséges. amennyire lehetséges. nagyon nehéz természetű. hogy épp most kérdezi. Akkor ment feleségül a grófhoz. aztán Nathalie úgy döntött.dött meg Isabelle hívásától. . Állítólag ő hozza a pénzt a szalonnak.kérdezte halkan. már nem húzza sokáig. Úgy tudom.Valakiről akarok. amikor az megvolt vagy nyolcvan. ahol dolgozik. A férjnek már vannak gyerekei az első házasságából. Ha meghal. Bár furcsa. de 387 . De Ligne a kilencvenes évei végét tapossa.

Mert tudni akarom. Fél Párizs tudja.kérdezte végül. Csak hát föl kell nőnie. Azt hiszem. Gordon ékszereket vesz neki. amelyek fájni fognak. Anélkül is elég fájdalmas az élet. Tudsz valamit. újabb sóhaj. Akárki megmondhatja. ugye? Hosszú csend.nem egészen az. ezért a megindító ártatlanságért. amelyről Isabelle semmit sem tu388 . . . . van egy lakásuk valahol a bal parton.Isabelle. . Meg vagyok lepve. hogy neked még senki sem szólt róla.Nagyjából tíz-tizenkét éve a szeretője. Nyaranta az Hotel du Capban szállnak meg. Ugyszólván nyíltan mutatkoznak évek óta. Talán most van itt az idő. Mindenhová együtt mennek.Komolyan beszélsz? .Komolyan.Egy teljes élete. . Miért kérdezed ezt tőlem? . a Bac utcában.Isabelle szívverése megugrott ezektől a szavaktól. egy külön világa volt Gordonnak. Milyen naív még mindig ez az Isabelle! Nathalie pont ezért szerette az iskolában. amit Isabelle hallani akart. . Nathalie fölkacagott. ne akarj olyan dolgokat tudni.Köze van a grófnénak Gordonhoz? .Nem egészen titok. Tavaly összefutottam velük Saint-Tropez-ben. és vásárolt neki egy autót.Én már nem ismerek senkit . .Mit tudsz még? . .mondta kábultan Isabelle.

lehet. Láttam.dott: Ez még rosszabb volt. mint amitől tartott. akkor elintéz. . Valami hatodrendű varrodában volt masamód. amíg a gróf él. mert harapós dög. hogy Gordon mindenképpen el akarja happolni az özvegyet. akiket régen ismertél.kérdezte a gyakorlatias Nathalie. A grófnénak meg van kötve a keze.Ott akar hagyni a férjed? .Egyelőre nincs oka elhagynia. iszonyú tartásdíjat kéne kicsikarnod belőle! Mint hallom.Csak tegnap támadt ez az érzésem vagy sejtésem. mialatt ő otthon ápolta a fiát. ugyanazt fogják mondani. Ha fenyegetést lát benned. amikor megcsinálta az haute couture-ben.Abszolúte. Ha nekem nem hiszel. . . . amikor megismerkedett a vénemberrel 389 . Sötét gengszter. Befolyásos és gazdag. Bár ki tudja. futó viszonyra gondolt. de semmi esetre sem egy tizenkét éve tartó másik életre. Mindenesetre vigyázz vele.Legrosszabb esetben új keletű félrelépésre. . . Sose lehet tudni. de az én feltételezéseim meg se közelítették ezt. Hogy lehet ez? Biztosvagy benne? . . Férjed és a grófné évek óta téma.Ezt én nem tudom elhinni. Nathalie. egy vagyont költött a grófnéra.Ha igen.Nem akar elhagyni . akkor az a spúrom. De ha meghal.töprengett Isabelle. hogy mostanra már beleunt Gordonba. hívj fel tíz embert.

hogy utálja a nőket. Isabelle beszámolt a balesetről. Nathalie nagyon utálta. Isabelle.Mellesleg a grófnénak is jobb lenne. hogy ért ahhoz. hogy neki kellett közölnie a rossz hírt. kerül. és vásárolta neki ezt a puccos szalont. Döbbenetes elgondolni. Sültbolondnak érezte magát. Gordon teljes mértékben önellátó. . amibe kerül. Nekem mindig az volt a véleményem. amit csinál.mondta őszintén Nathalie. mert annyira beletemetkezett a fia ápolásába.Én nem jelentek fenyegetést . Isabelle .mondta keserűen Isabelle. Ha Gordont akarja. ha úgy dönt.Jobb lenne neked nélküle. . . nem említve Billt. De nem az a fajta. Kinyír egy szempillantás alatt. Sajnálom. Már meg is tette. akkor a szemed láttára fogja elszipkázni. hogy ő nem így látja. hogy Gordon ennyire öszszekösse magát egy másik asszonnyal! Isabelle-nek természetesen az jutott az eszébe. akivel érdemes ujjathúzni. Nathalie azt mondja. hogy nem az ő hibája az egész. Gordon pont az idő tájt zárta ki őt az életéből és a szobájából. Mindig szerette Isabelle-t. És akkor még Gordon komiszkodott vele éveken át! Ezt az aljasságot! . 390 .aki grófnét csinált belőle. Stimmel minden.Lehet. tíz-tizenkét éve tart. hogy fenyegetéstjelentesz. Bár azt meg kell adnom.

hogy megtudta az igazságot. Szerinted mit kellene tennem? .Neki sem szólt senki Cynthia ügyeiről. . akármennyire fájjon. a férfi is ülő helyzetbe tornázta magát. Az Államokban nem tartanak szeretőt egy évtizeden át. Miért nem szólt nekem senki? . bámult maga elé. Elhadarta az álomittas Billnek. ha nem rázzák a csónakot. Mély álmából ébresztette. majd fölhívta Billt.Ez is a gyanúját igazolta. hogy te is tisztában vagy vele. hogy a legközelebbi telefonnal már nem várnak ilyen sokáig. amit megtudott. magától tudta. . és mire befejezte. hogy micsoda aljas fráter Gordon. Biztos. sokáig ült. Felénk is ez a szokás. . Persze.Fogalma se 391 .Nyilván azt képzelték. hogy igaz? . Isabelle hálás volt.Nathalie mindig tud mindent.Olyan megalázó.azután megfogadták. .Ocsmány história. Olyan ostobának érezte magát tőle. nem csak Európában. hogy bezsebelhesse a férje után az örökséget.Most már nem gyakori az ilyesmi. és jobbnak látták. amit Nathalie-tói hallott. de mindenképpen el akarta mondani neki. a grófné arra vár. Miután letette a kagylót. inkább elválnak az emberek. és az elképedéstől kikerekedett szemmel bámult maga elé. amióta lehet válni. . hogy egész Párizs tudja. Az egész dolog rendkívül franciásan hangzott.

ha csendben marad és vár. vagy inkább már Sankt-Moritzban felhívnám de tudom. nem teheti. még 392 . lenne. ugye? . mihelyt hazaér. vagy ha mégis elválna. ha titkolod.De igen. ahogy Bill tanácsolta.Nem tudom.Ha mindenki tud mindent.volt. amíg eljön a megfelelő alkalom. egyenesen a szeme közé. és amikor legközelebb beléd köt. egyáltalán nem lenne nagylelkű Isabellehez.Isabelle ezt akarta. mire használja a frissen megszerzett információt. Különben is. .Hát most legalább van egy kis muníciód. Sok mindenről kellett gondolkodnia. . Teddynek így is nagyon nagy törés lenne a változás.kérdezte óvatosan Bill. . tehát Gordonnak sem sürgős a válás. arra pedig nincs garancia. ami elegendő lenne a fiúra. Szeretném az arcába vágni. sok mindenben kellett döntenie. ha elválnánk. . nehogy beszennyezze makulátlan hírnevét. és aztán lősz.Szerintem várnod kellene. ha ezt merné tenni. Talán az a legokosabb. Más dolog szeretőt tartani. Botrányt az ő helyzetében nem akarna. hogy ez nem okos dolog. de úgy gondolta. hogy Gordon juttatna neki annyit. Ott akarod hagyni? . akkor vágd a szemébe. Okosabb. . akkor nem is lenne akkora botrány. a barátnője egyelőre nem mehet férjhez.Gordon úgy esne neki. akár egy tigris. .Mit akarsz tenni? .

és ez csak rajtad múlik. ha mindenki erről pletykál. ha az asszony még nem szabad. nem hinném. nehogy kitálalj. mindenféle szörnyűséggel fog fenyegetni. amennyire lehet. nyilatkozik a sajtónak. akkor is olyan szőrmentén.játssza a feddhetetlen tisztességest. nyilvánosan megbélyegzi a férjét. Gordon majd csak akkor akar kiszállni. amit Gordon nem szeretne: botrányt és válást. annál gonoszabb lesz. Megint más dolog egy dühös feleség. ha nősülhet. egy perccel se hamarabb. iszkoljon fedezékbe. kezdjen el árvákat etetni. Két dolog van. megmutatja. egy rakás pénzt követel. A végén mindig téged próbál meg hibáztatni. szerelmem. mennyire aljas bír lenni. Minél több a titkolnivalója. ha valamelyik pártfogoltam ilyen zűrbe keveredne.akkor is. Elég régen foglalkozom politikával. és igyekszik annyira megrettenteni. Nagyon óva393 . De azt bizonyosan nem mondanám. hogy borítsa föl az asztalt. mint a Madonna. hogy túl sokat mentegetőzne vagy nyájaskodna. azt mondanám neki. tálaljon ki és váljon el. Gordon minél hamarabb a szőnyeg alá akarja söpörni ezt a piszkot. Ha szembeszállsz vele. A labda most a te kezedben van. vagy adoptáljon vak apácákat. maradjon házas. aki skandalumot csinál. a férj ellen fordítja a közvéleményt. úgy nézel ki. És az egyéniségét ismerve. beteg gyermekkel. Főleg. Az ég áldjon meg.

Utazások jutottak eszébe.tos légy. mint ő valaha is volt. tehát nem fogja tűrni. amelyekre Gordon a barátaival ment. csak még nem tudott mit kezdeni az információval. körülbelül tizenkét éve tart.Hát ez nagyon érdekes . Ez nem fog lefalcolni. Bölcs tanács volt. Mélységesen ostobának érezte magát. mint egy évtizeden 394 . hányszor hagyhatta itt őket éjszakára Gordon. hogy ne váljatok. ez nem sűllyed el méltósággal. hogy belekavarj.mondta hűdötten. hogy ezt csinálhatták több. Louise de Ligne pedig biztosan sokkal rafináltabb és nagyvilágibb. Ezzel a házassággal neki mit tudom én milyen céljai voltak. mert így megmarad a reputációja. Jól mondta Nathalie. Isabelle tudta is. amelyre Nathalie célzott Ő és Sophie még csak most kezdtek gyanítani. amikor a férje nem aludt itthon. előbb öl meg téged. elharapja a torkodat. Talán a grófné óhaja. . házak. "magányos" vakációk. szívem. összejövetelek. és nehogy megszorongasd Gordont. úgyhogy nagyon vigyázz. hanem elment a grófnővel a lakásba. Hány éjszaka lehetett. amíg a vénember meg nem hal. Ha sarokba szorítod. hogy a férfinak igaza van. Ismerem ezt a típust. ahová meghívták. Szerintem sok minden foroghat itt kockán. csendben nem lép át az éjszakába. Gordon hirtelen vadidegenné változott. amiről te nem is tudsz.

aztán hanyagul megemlítette. Teljesen üres volt az arca.Nem teszek. de nemjutottak új következtetésre. . . amikor átnyújtotta a postáját. Még azt is megkérdezte.Isabelle száz százalékig egyetértett vele. . mire Isabelle megnyugtatta. Aztán hazajött Gordon. hiszen egészen szórakoztatónak ígérkezik.kérte Bill. ha sarokba szorítod Gordont. Gordon hihetetlenül aljas tudott lenni. amelyet kettejüknek címeztek.Hadd gondolkozzam rajta még egy kicsit. Ne tégy semmit . elégedetten. Isabelle akkor engedte meg magának az egyetlen csípést. marní fog! Ez biztos! . naptól barnán. . Hozzátette ártatlan arccal. De Ligne grófnéről egyetlen szót sem szólt. hogy de Ligne gróf és grófné szívesen látnák őket egy esküvőre. Gordonnak a szeme se rebbent. ha támadták. Az asszony évek óta fölfedezte ezt a tulajdonságát. hogy többet kellene ki395 . hogy ő elfogadta mindkettejük nevében. Kivette belőle a meghívót. hogy az asszonyt bántsák. márpedig az könnyen megeshet.át az orra előtt. Nem akarta. és meglepően barátságos kedvében. A következő néhány napban is beszélgettek a témáról. hogy van Teddy.Teddy orvosa azt mondja.Ne feledd. hogy nagyon jól.

hanem valószínűleg egy csúnya aggszüz. és igaza van. mert nagyon öregek. mulatott rajta. Isabelle.Habár .érdeklődött Isabelle ártatlanul. és mivel a meghívó kettőnknekjött. Ha ismét el akarsz járni hazulról. hogy nem haragudnál. Arra gondoltam. Azt hiszem. Szólok a titkár396 . hogy nem mehetünk. unatkoznál.Az asztalomon. hogy Isabelle egy pillanatra kételkedni kezdett Nathalie jólértesültségében.járnom.magyarázta édesen kerek szemekkel.Egyáltalán nem . mint nyugtalanul. . valóban nem szórakoztató. Nem hangzik szórakoztatónak.folytatta Gordon valahogy furcsa pillantással . . vagy az túlságosan neveletlen dolog lenne? . Különben hol a meghívó? . . .Igazad van.Ezt majd én elintézem.de Ligne-ék egy kicsit unalmasak. Akkor írjam meg nekik.Milyen öregek ezek. Gordon vállat vont.Nyilván nem ifjú hajadon. évek óta először. ha én is mennék . feltételeztem. Látszott rajta. .mondta inkább figyelmesen. hogy mindenképpen vissza akarja tartani a feleségét az esküvőtől.felelte Gordon olyan egykedvüen. valami mulatságosabbal kellene kezdened . hogy a te ismerőseid.Kifelé menet magamhoz veszem. ha eladó lányuk van? . .

Köszönöm. Megerősödött. . Isabelle cukorédes hangon mondott köszönetet. amikor Isabelle beszámolt neki a történtekről. Gondolhatja. ám nemhogyjárni. de még állni sem tudott. Vigyázz Gordonnal. Isabelle és Gordon a következő hónapokban is folytatva a bújócskázást. hogy mit teszel. A nyaka szinte nem is okozott már gondot. és évek óta nem érezte magát ennyire egészségesnek. amit a barátnőd mond. Mostantól figyelhet. a lakása. A lába se volt már annyira érzéketlen. kezében a meghívóval. Mint ahogy az asszony is Billt érezte az igazi férjének. nem ostoba ember. Gordon távozott a bankba. hogy hallottál valakitől valamit. Bizonyos értelemben sokkal inkább volt a férje deLigne grófnénak. Bili már öt hónapja volt a szanatóriumban.nőmnek. amit mondtam. Úszásnál olyan volt széles vállával.Elisabeth azt is elintézi. ha igaz. Gordon. 397 .Te bestia! Ezzel együtt emlékezz arra. és egész Párizs ezen csámcsog. és ügyesebben közlekedett a tolókocsival. . Semmi sem változott. Van neked elég dolgod. nehogy megsértődjenek. mint Isabelle-nek. . hogy intézkedjék. keskeny csípőjével. mint egy fiatalember. Bili hahotázott. a nője. Majd küldök nekik valami szép ajándékot. a kapcsolata. Gordonnak megvolt a maga élete.

hogy ez így marad. mint a borotva.Apu. Utoljára Jane-t vette elő. mit vállalok. vágott az esze. . így hetekig vitatkoztak. Ősztől fölvették a jogi karra. ha rácsatolták. noha kedvelte Joe-t. nem bírt el semmiféle súlyt. és csak az egyik karját tudta használni. aki folyamatosan ellátta érdekes könyvekkel. Sokkal súlyosabban megsérült. mikor Isabelle-lel nem működött és meg volt győződve róla. tisztában vagyok vele. Linda elmagyarázta 398 . Hét hónapjajárok ide. Még mindig erősködött.Joe-t pelenkázni kellett. A járógép sem segített. Túlságosan megrázta. aki sokkal megértőbbnek bizonyult. bár ezek nem győzték meg Billt. Hogy még bonyolultabb legyen az élet. Ezzel együtt szórakoztatták a beszélgetések Linda Harcourttal. mint Bill. Kezdeti viszolygása ellenére továbbra is találkozgatott Harcourt doktornővel. márciusban beállított Jane és Joe. Bili egészen megrendült. amelyet önmagával kötött Isabelle-ről. mikor látogatóbajött a Newyork Egyetemről. hogy ő túl van a szexen. tudjuk. a szexuálterapeutával. Bill még hamarabb elesett. gyógyszereket szedett. és hoszszas telefonbeszélgetések sokaságát folytatta Cynthiával. Fenyegetően lógott a feje fölött az egyesség. mit teszünk. Az orvosok szerint akár még gyereke is lehet.Nem volt erő a lábában. . hogy el akarnak jegyezkedni. Nem vagyunk gyerekek.

bár nem képesek az aktusra.Nem tudod. Ám Joe legalább fiatal.Billnek.Ez nem igaz! Joe törődik velem. rajtad kívül. . hogy holtig tartózkodni fog a szextől. . a balesetből kapott kártérítés befektetéséből máris keresett egymillió dollárt. pedig akkor még tudtál járni! Miért annyira más ez? Miért vannak nekünk eleve rosszabb esélyeink. hogy egyes férfiak.Mert Joe fogyatékos! . aki valaha is törődött.Neked és anyunak sejött össze.Fizikailag is. Tudomásul vette. El volt szánva rá. orvosi segítséggel megtermékenyíthetik a feleségüket.makacskodott Bill. vagy bolondot csinálni magából. Az pedig nem érdekel. . ő az egyetlen férfi. és ezenkívül is van néhány nagyon jó részvénye. Anyu tőzsdei ügynöke megnézte. és azt mondja. Joe a lehető legokosabban csinált mindent. . hogy nem tud sziklát mászni és keringőzni. mikor összeházasodtatok? . érzelmileg is neked kell támpillérnek lenned! . . Jogász lesz. mibe mész bele! . Harcourt páciense volt.Az pedig iszonyú teher lesz a válladon! Anyádnak és ne399 . hogy Joe. Kérdés. hogy ez a sorsa. mint nektek. aki ugyancsak dr. ezek közé a férfiak közé tartozik-e.vitatkozott a lányával. de Bill az ő korában már nem volt hajlandó kísérletezni.Egy napon talán érdekelni fog.

Tudom. hogy nem az. mintjane. hogy Jane-t és engem különleges kötelék kapcsol öszsze. mindketten tudjuk.Siralmas vagy! Hihetetlen.folytatta köny400 . szökjenek meg. és ő megismertette Joe-val. . hogy sörmeccs lesz. De mivel hiszem.Nem mondhatom. . hogy aztjavasolta. hogy megkérjem a kezét. Bill . Azonkívül fiatalok vagyunk. ami tőlem telik. amiért Jane egyszer is meglátogatta a kórházban. . amit Joe mondott. végül pedig leült. türelmetlen nyomásra számított. hogy te gondolkozz így! . de most eszembe se jutna. mit érzel. hogy oltalmazzam. Én mégjobban látom ezt. Leplezetlen. A szüleim ugyanúgy elváltak. Ám Joe ehhez túlságosan tisztelte leendő feleségét és apósát. ezért meggyőződésem. ártatlan dolog. Az életben semmire sincs garancia. és gondot viseljek rá . mint te és Cynthia.Az apja hirtelen nagyon megbánta.szólt halkan. aki annyira dühöngött az apjára. hogy nekünk bejöhet. szeressem. eleve indulatosan ült neki a beszélgetésnek. Nem mondhatom.kem nemjött össze. Mindent hallott Jane-től. ahogy te fogalmaztál. ám arra nem volt felkészülve. és beszélt Joe val. de tévedett. hogy nincs igazad. mikor még tudtam járni. Két héten át vitatkozott Isabelle-lel. Megteszek mindent. Azt hitte. A házasság egyetlen korban sem könynyü. Cynthiával és a két lányával.

hogy olyat tegyek. amit nem akarsz. hogy feleségül vegyem a lányodat. Olyan férfit akart Jane-nek.Bill szédelegve hallgatta. ha nemet mondasz.És ha kiderül. és ő meg akarta védeni a kislányát. hogy túl nehéz sors ez a két fiatalnak. nem akart meginogni. és tudta. aki a saját lábán ballag majd mellette. hogy neked és nekem ugyanúgy jogunk van a teljes életre és a jó házasságra. Mennyire szerette volna. mégse lehetnek gyerekeitek? . Hány meddő házaspár van. hogy ebben nincs igazad. Csak mert nem tudok járni. Csak egy szavadba kerül. hogy nincs jogom szeretni. amit 401 . Bízom az ítéletben.Ez életbe vágó kérdés volt Billnek. ha ez igaz lenne. akkor inkább gyűlöljön engem. mert az apja vagy. . Ha ezt akarod.Akkor örökbe fogadunk. te is így hiszed. De ha nem akarod. de akkor is azt gondolta. és nem használhatom mindkét karomat. holott semmijük sem sérült? Majd azt tesszük.nyes szemmel. hogy meggondoltam magam. még ha hiszem is. De téged is túlságosan tisztellek ahhoz. ez nem jelenti azt. . mint téged. És nem akarok a családotokhoz tartozni. hogy Janenek is az lesz egy napon. . Bili elfordult. szüksége van rád. ha ellenzed. mint rám. Megbeszéltük Jane-nel. Semmire sincs garancia. mint másnak. a hegyről le a völgybe. talán még jobban. akkor közlöm Jane-nel. Az a véleményem. Remélem.

de mások is kötöttek már házasságot ebben a korban. hogy fiatalok. Joe huszonhárom.helyesnek látunk mindketten. De megöllek. Összeölelkeztek. tisztességes. .kérdezte. miközben töltött két pohárba. hogy amíg élek. Jane ősszel lesz húszéves és másodéves. művelt ember.Jól van. Megtörülték a szemüket. te kis szarházi . . hogy ennél többet nem várhat egy férfitól. amit tudok! . elmosolyodtak. Joe imádja Jane-t. de holtáig tolószékben fog ülni.Esküszöm. eszes. Élete legsúlyosabb döntése volt. Úgy érezték magukat. A New Yor Egyetemen tanulok majd jogot. és Bill elővette a szobai hűtőszekrényből az egyik palack bort. ha egyszer is megszomorítod Jane-t! . és sikerült nekik. így Jane is akadálytalanul tanulhat. aki kérőként jelentkezik. Remélhetőleg Jane és Joe a szerencsések között lesznek. mindent megteszek érte.Júniusra vagy júliusra gondoltunk. az anyagi helyzete is jó. Sokáig hallgatott. és kaphatunk házat elszállásolást.Lányos apa ennyit várhat el attól a férfitól.Mikor akartok összeházasodni? . Persze. . Semmi mást nem kíván nekik. Vágjatok bele. mint akik fél óra alatt mászták meg az Alpokat. jól nevelt. azután könnyes szemmel kitárta a karjait. udvarias. Bili tudta. melegszívű.mondta remegő szájjal. 402 .

Ők ennyit kérhetnek.Mitől vagy ebben olyan biztos? . csak majrézol. Bili bólintott. ami helyes . leendő apósa talán ugrált volna a boldogságtól.Gratulálok! Kicsit aggódtam miattad. de végül azt tetted. Se ő. De legalább beleegyezett. úgy gondolják. . de ők is felnőtté értek az utolsó évben. sírva-nevetve hálálkodott.mondta feltűnően higgadt nyugalommal. . Arra gondoltam.Egy-két hónap múlva. A fiú teljesen ki volt facsarva. aztán Joe visszament a szobájába. A világon mindennél fontosabb volt a számára az apai áldás. Egy kicsit becsíptek. hogy Bill mit fog mondani. aki továbbra is nyugtalankodott. Olyan okosan hangzott az egész. amikor meghallotta a vőlegénye hangját. Te is tudod. Öt perccel Joe távozása után Jane felhívta az apját. . Nem csak a gyerekek. és felhívta Jane-t. Jane örömkönnyekben tört ki.kérdezte Bill. .Mert tudom. A többit eldönti a sors. se Joe nem akartak házasságot kötni Bill akarata ellenére. majd átadta a kagylót Cyntthiának.. Ha Joe nem tolókocsiban ül. Joe nagyon jó lesz Jane-hez.kérdezte. most már kész vagyok. Egy évet voltam itt. annyira rettegett attól. 403 .Innen mikor távozol? . hogy egy időre hazamegyek Minneapolisba.

A jelleme változott meg. mit tudott meg. ám a bankár eddig még nem fogott gyanút. Ez egy ismeretlen ember volt. . és Jane meg Joe bizonyosan szerették egymást. . amióta tudomást szerzett Louise-ról. különben nekem kell felelnie. hogy nem tudtam nemet mondani. mi újság.Büszke vagyok rád .Örülök neki. mikor telefonált. Már nem érezte bűnösnek szerelmét Bill iránt. . Nincs ellenállhatatlanabb erő. . hogy az élet is jól bánik majd velük. Párízsba beköszöntött a tavasz. és hajnali négykor kelt. nehogy Gordon megérezzen valamit ebből a változásból. Isabelle élete két hónapja holtponton stagnált.Ugyanezt mondta Isabelle is. Joe már busásan megfizette az árát hogy élhet.Sose bocsátottam volna meg neked. Nem kért elnézést.szólt hevesen. Egész éjszaka ezért izgult. hogy megérdeklődje. mint a szerelem.Jobban is teszi. Joe olyan helyes srác. Nem árulta el Gordonnak. várta. semmit sem várt Gordontól. Tehát mindenki a szerelmespárnak szurkolt. Bili csak azért aggódott.mondta Cynthia. hogy telefonálhasson. hogy eljöjjön az ő ideje. és lehetőleg kitért a férje elől. bár tisztában 404 .Ne legyél. Bili még mindig naponta telefonált. akivel történetesen egy lakásban élt. . ha nemet mondasz! .. Bili már csak abban reménykedett.

Hetedik hónapját töltötte a rehabilitációs központban. hogy Bill az az ember.volt vele. hogy vállalja eljúniusban a kampányát. egészségesebb lett. Inkább meghal. és bár eredetileg egy évre tervezte a szanatóriumi tartózkodást. Fogadalmat tett. ha Isabelle-t halálra gázolja a busz. hogy nincs tovább. Washingtoni barátai továbbra is látogatták. hogy nem látja többé az asszonyt. egyet jelentett azzal. A szenátorjelöltnek tervei voltak a négy év múlva esedékes elnökválasztást illetően. és ilyen marad. hogy az élete ilyen. nem kecsegtethetik műtétekkel. minthogy ráakaszkodjon Isabelle-re a nyomorékságával. hogy májusban megy el. és tudta. de tudta. Végre közölték vele. Ez. nem következett be érdemi változás. és egy fontos szenátori poszt várományosa megkérte. Meg kell békélnie a gondolattal. hogy vége. A teste meggyógyult. aki fölrepít405 . hogy a közeljövőben sort kerít a csendes búcsúzásra. hogy hamarosan meg kell tennie. Holtáig a tolószékhez lesz láncolva. nehogy meggondolhassa magát. mikor közölték vele. hogy nem tudottjárni. orvosai megmondták. hogy ennél többet nem tehetnek. Úgy érezte. most halt meg. Csodák nincsenek. Isabelle-nek egyelőre nem mondta meg. és noha erősebb. hogy hamarosan távozhat. Ennél brutálisabb csapás már csak akkor érhette volna. hogy hamarosan döntenie kell neki is. Fontolgatta.

Bili is ezen emésztette magát. de tudta. Azt is jól sejtette. már ritkán fájt a feje. de remélte. ha folytatja a munkát. amely a kórházban született. Minden megváltozott. hogy segíteni fog. mint egy hosszú. és az asszony is meg volt győződve róla. hogy Billnek nehezére esik a továbblépés. hogy nem lenne helyes. Borzasztóan hiányolta Billt. hogyjót fog tenni neki.heti a csúcsra. hogy még korai lenne útiterveket készítenie. holott a központban igazán mindent elkövettek érte. hogy jöjjön el hozzá. Isabelle tudta. vékony forradás a balkarján. ami egy örökkévalóságnak tűnt mindkettőjüknek. amióta felfogta és megértette a tényt. Megérezte. Vizsgálatainál eredményei jók voltak. és nem maradt más következménye a balesetnek. ahol az elszakadt artériát összevarrták. hogy annak is eljön az ideje. hogy Billt néha elcsüggeszti. Meg a kapcsolat. amiért nem halad gyorsabban a gyógyulással. Megbeszélte Isabelle-lel. mihelyt elbocsátják a szanatóriumból. és kérte. állapota feltűnőenjavult. Elhagyni a rehabilitációs központot kicsit olyan volt mint kibújni a gubóból. Bili már úgyszólván meg is ígérte. Addigra Isabelle is meggyógyult. Látni akarta az aszszonyt. Hét hónapja nem találkoztak. Bili ilyenkor mindig határozatlan válaszokat adott. 406 .

hogy ez lehetetlen. Az asszony érdeke ezt kívánja. hogy hosszú távon mégis ez a legjobb. az örökkévalóságig várt volna Isabelle-re. ha azt képzeli. Annál inkább. hogy most szakít. megszakad a szíve. Azt nem viselte volna el. De valahányszor arra gondolt. amilyet akart. hogy Billnek szüksége van rá. És egy dolgot nem akart: Isabelle szánalmát. akkor az aszszonynak azt kell hinnie. de ő nem teheti ezt Isabelle-lel. Most már naponta birkóznia kellett a lel407 . Ennyire már ismerte. Mert ha nem. Amíg Isabelle férjes asszony. Ha adhatott volna jövőt az aszszonynak. de úgy okoskodott.hogy nem fog járni többé. Joe és Jane lehet olyan bolond. de most. olyat. mikor tudta. hiszen még szeretni sem tudja. mint szavakat. hogy az asszony mindenkitől elhagyatottnak érezze magát. vagy nem telefonál többé. hogy szakít. hogy ő egészséges. félrevezeti az asszonyt. Isabelle érdekében. hogy fejest ugranak a jövő kalandjába. mert tolószékben fog ülni. azt mondta magának. hogy el kell engednie. úgy érezte. Úgy érezte. Ha úgy dönt. se a beteg gyermeket. és nem védheti meg Gordontól. nem biztosíthatja a jövőjét. Nem adhat mást. Telefonbeszélgetéseik már nem tűntek olyan ártatlanoknak. Nem akarta. akkor sohasem engedi el. sem őt. amíg él. Ő az érzelmein és azon az évenkénti néhány lopott pillanaton kívül semmit sem kínálhatott Isabelle-nek.

Az anyja nem tudta. Gordon hónapok óta békén hagyja a feleségét. Bili május másodika délutánján kezdte előkészíteni a terepet ahhoz. A Jardin d'Acclimatationnál megálltak egy fagylaltra. amit most akar tenni. de Teddy erősebbnek és egészségesebbnek látszott. telefonálta dobogó szívvel Isabelle-nek. Annyira szereti. kocsikázni vihette a Bois de Boulogne-ba. Bill tudta. Fantasztikus híre van. Teddy kicsi kora óta! Május elsején. A hazugság hosszú és kemény fejtörés eredménye volt. A bankár úgyszólván sose volt otthon. hogy az aszszonyért teszi. Isabelle életének egyetlen öröme a férfin kívül az volt. hogy ahhoz. Áprilisban Isabelle. hogy az évszaknak vagy a szerencsének tulajdonítsa.kiismeretével. mint egy éve bármikor. és akármilyen rettenetesnek tűnt. Ekkor hazudott Isabelle-nek először. Bili tudta. hogy méltónak találta tizenöt éve erre az ajándékra. Többször még vacsorázni is lejött hozzá az ebédlőbe. Teddy születésnapján megköszönte Istennek. hogy feláldozza magát Isabelle-ért. nem létezik megfelelő pillanat. és nagyon igyeke408 . évek óta először. amit meggyőződése szerint tennie kellett. de ez még mindig különb volt a többinél. Teddyjobban van. hogy Teddy állapota ugrásszerűen javult az utóbbi két hónapban. Ilyen nem fordult elő. Isabelle ujjongva telefonált Billnek.

aztán sírva fakadt boldogságában.zett. vagy csodálatos? Bili pedig a végtelenségig részletezte a témát. márpedig nem hajlandó tönkretenni az asszony életét azzal. Ijesztő volt-e. el kellett hitetni vele. Isabelle faggatta. milyen érzés volt az első lépés. Sokáig beszélgettek. hogy természetesen csengjen a hangja. Neki több esze van. Attól félt. hogy Isabelle. Ez az első hazugság lesz az első lépés azon az úton. Nem engedheti. semmi keresnivalója az asszony életében. hogy aznap járt. hogy szárazdajkát csinál belőle. Már csak ennyit ajándékozhat neki. hogy ő ép és egészséges. Most már való409 . amely Isabelle szabadulásához vezet. el kellett engednie az asszonyt. Ha netán történne Gordonnal valami. hogy Isabelle szánakozzon fölötte. ebben az állapotában ő semmit sem adhat Isabelle-nek. Olyan ez. De valami csoda folytán az asszony elhitte. mint Jane-nek és Joe-nak. végre létrejött a kapcsolat az agy és a lába között! Isabelle egy pillanatig döbbenten hallgatott. amilyen jól ismeri. fölismeri a hazugságot. mintha egy csodaszép madarat engedne szabadon. Ha nem áll meg a két lábán. hogy még Bill is kolonc legyen a nyakán. nincsen szüksége arra. amitől Bill még rosszabbul érezte magát. De hát nem tehetett semmit. Ott van Isabelle-vel Teddy. Ezután minden nap csiszolt a mesén. gondoskodjon róla. megmentse.

más részei sohasem fognak. hogy nincs választása. érzékeny asszony. Az orvosok diagnózisa örökre szétzúzta azt. ami a közös jövőjük lehetett volna. és a greenwichi házba tervezték a fogadást háromszáz személyre. hogy kilép az életéből. annyira utált hazudni. és ő annyira szereti! Annyira szereti. Joe és Jane úszott a boldogságban. Isabelle melegszívű. Megígérte a szenátorjelöltnek. Dúltak az előkészületek. akiket az első pázsiton fölvert sátor alatt akartak vendégül látni. Addig még lakást kellett kerítenie. Jane elutazott Minneapolisba a vőlegénye szüleihez. de a hazudozás akkor is beszennyezte beszélgetéseiket. hogy júniusban kezdi a munkát. Olívia lett a nyoszolyó. és semmit sem adhat egy asszonynak. Minél több időt szeretett volna a jelölttel tölteni. Még ha egyes részei működnek is. Tudta. mikor telefonált.sággal rosszul volt. vagy annál is kevesebb. Júniusra volt kitűzve Joe és Jane esküvője. vashingtoni életét szervezte. ahol a lányokkal próbálta az esküvői toaletteket. csodálatos. Kaptak családi elhelyezést az egyetemtől. hogy alaposan megismerje. Ő most már félember. Jane fél tucat koszorúslányt szervezett be. Olaszországba tervesz410 . Amikor Bill nem az asszonnyal beszélt. Cynthia örökös ámokfutásban volt a szállítók virágkereskedők és ruhaszalonok között.

. Már csak az volt hátra. Lemondott róla.Joe aggódott leendő apósa miatt. Nem volt mit mondania. de ezzel nem oszlatta el Joe aggodalmait. Május végén Bill összefutott Helenával. hogy Bill számára véget ért a gyógyulás folyamata.kérdezte Joe az egyik délutánon. amikor szembe kell nézniűk az igazsággal. Sok dolgom lesz az esküvő után .Úgy elhallgattál az utóbbi időben. elcsendesedett. Előbb-utóbb valamennyien eljutnak ehhez a falhoz. Gondolatban ő már kiköltözött.Jól vagy? . aki az ebédlő411 . de minden lelkesedés nélkül. amit Isabelle-lel művel. Szórakozott volt. hogy még egy hónapig marad a rehabilitációs központban. De már döntött. Beletörődött. Ahogy hallgatta leendő vejét. ami mostanában gyakran előfordult. hogy közölje az asszonnyal.ték a nászutat. . hogy ez az egyetlen helyes dolog. és már nem járt Linda Harcourthoz. és biztos volt benne.Készülődöm vissza a való világba. Olyan különösnek tűnt. és nem érdekelték az orvosnő könyvei. . . Tudta róla. és ez aggasztotta.magyarázta Bill. hogy Isabelle-lel éljen. és ha éppen nem figyelt a környezetére. amikor visszafelé kerekeztek a szobájukba. Leendő apósa az utóbbi hónapban csaknem teljesen elveszítette érdeklődését a terápia iránt. kiütközött rajta mélységes csüggedése. Bill egyre rosszabbul érezte magát attól.

Ezután könnyű volt kitalálnia. . a cserbenhagyásos gázolás bűncselekmény! kiáltott rá Bill. még toloszékben is. és megérintette Helena vállát.Gyönyörű volt még ilyen agyonsírt állapotban.. Elkerekeztek a férfi szobájába.. Pár hónappal elhalasztottuk az esküvőt. hogy beszélgessünk egy kicsit? ..Roncs vagyok! . mi történt.. . Francba. amikor Helena elkerekezett a férfi mellett. . és zokogni kezdett. . Szerintem 412 . mert azt gondolta. Bill. Milánóban dolgozott.. de rá se nézett. . és sírt.mentegetőzött. azután leengedte a kezét. ránézett a férfira vörösre sírt szemével. egy percig nem felelt. Helena kifújta az orrát. ahol Bill először is a lány kezébe nyomott egy marék papír zsebkendőt. Bili a lány mellé kormányozta a székét.Segíthetek valamit? .ből jött.. hat éve jártunk együtt.Helena bólintott. hogy szükségünk van még egy kis időre. Helena lassított. az utóbbi időben kicsit furcsán voltunk egymással.Sergio.Helena csak a fejét rázta.Hé. de csak a baleset után jegyezrűk el egymást. és sokat elvolt. csak a tenyerébe temette az arcát. . telefonált.. és könnyes mosollyal köszönetet mondott.Találgassak. vagy te akarod megmondani? . Majdnem összeütközött a két tolókocsi. és Bill kilenc hónapja először nem látta a lány ujján a hatalmas gyémántgyűrűt.Nem akarod..Elnézést .

. . ha nincs ereje hozzá. Bili átkarolta a vállát.Isabellenél is ez volt az elmélete. túl sok figyelemre van szükségem. aki függetlenebb. mielőtt az aszszony meggyűlölné azért. Helena. . aki nem ül tolókocsiban. és. Ezért! . és nem lehet az. amit Helenának ígért. hogy azután hagyjon ott. és a végén leestem a lépcsőn. neki olyasvalaki kell. akkor ez a leghelyesebb. Azon a napon egyre csak mondta. amit tehetett. mert az. mikor már összeházasodtatok? Jobb neked most megtudnod. hogy lépjek hátrébb. olyat.. de az állapota minden másban ugyanaz maradt. Azt mondja.próbálta magyarázni. és megint sírva fakadt. mikor vele dolgoztam. de.csapott rá a tolószéke oldalára. még hátrébb. bár róla tudta.. aki volt. azt nem akarod. túlságosan nehéz. mondta Bill.Valószínűleg megijedt . Bili pontosan ettől félt Jane-nél és Joe-nál.. ha teljesíti. Nagyon rendes lett volna tőle. akit akart.csak azért csinálta. mert bűntudata volt. ezért akarta visszaadni Isabelle szabadságát. Ugye. hogy az asz413 . ez még mindig jobb. nem bírja megcsinálni. .Nézd. azt a modellt kaphatta meg. hogy nem lesz megfelelő társad. mert akkor estem le. azt mondta. A huszonkilenc éves Sergio a legsikeresebb fiatal fotosok egyike volt a szakmában. Helena kásás kiejtésejelentősenjavult kilenc hónap alatt. hogy most vallott színt. aki.

. Nem is lehetünk. megrendelte a fotóst és a zenekart. aki a baleset előtt voltam! Ugyanaz! Joe és Jane megtapsolták volna. amelyeket soha többé 414 .Mert nem akarhatsz kolonc lenni a nyakán. majd lesz neki. amiért ez történt! . Neki pont ellentétes volt a véleménye. . Korlátaink vannak.vigasztalta.Helena. Sergio viselkedése csak az ő teóriáját iga-zolta. Olyan eszelős elszántsággal hajszolta bele magát a rögeszméjébe. Ha pedig Isabelle-nek nincs elég józan esze hozzá. hogy ez történt? kérdezte értetlenül. Már megvolt a menyasszonyi ruhája.háborodott föl Helena. hogy Sergio is szereti őt. bár Bill véleménye szerint ez lenne az ésszerű viselkedés.Én nem vagyok kolonc! . megegyezett a szállítókkal. Szerette Sergiót. főleg ilyen körülmények között. . Leperegtek rola az észérvek. mire a lány még keservesebben kezdett zokogni. Vannak dolgok. . Ám a házasság több ennél. Így csak meggyűlölne. de Bill nem tapsolt.Miért kellene örülnöm annak. és azt hitte. .Egyikünk sem ugyanaz.szony sohasem hagyná faképnél. egy nap még örülni fogsz. hogy most már feltétlenül hitt az igazában. -Az vagyok. hogy az ép embereknek semmi közük a fogyatékosokhoz. még ha ez a fogyaték a legcsekélyebb mértékű is. hidd el.

Akkor mi van? Addigra lesz egy két srácuk. . hogy tudod. amit Sergio most tett.Ismét kifújta az orrát. gyerekeket. élni akart. soha többé nem fog szeretni bennünket. Azért vagyunk itt. .mellettünk. mint min415 .Helena huszonnyolc éves volt.Micsoda? A tánc? A síelés? A gőrkorcsolyázás? Kit érdekel? . férjet akart. hogy több eszed legyen. ami feljogosítaná. Ő legalább becsületes volt. és ezért megérdemli a tiszteletedet. csak balszerencséd volt. . Jogunk van ugyanazokhoz a dolgokhoz.Elég idős vagy. hogy faképnél hagyjon! .Nem. mert ilyenek vagyunk? Mert ha igen. . vagy nem kér belőlünk? Ez vadbaromság.Továbbra is az a véleményem. és rohadt dolog ilyet mondani. csak azért. mint nekik.Sergiót nyilvánvalóan érdekli.Azt akarod mondani. és mindenkinek elcseszték az életét. hogy senki.mondta halkan. Egy napon Jane talán ugyanazt teszi.Nem tisztelem! Szar pali! Semmi olyat nem tettem. . akkor nincs igazad.nem tehetünk meg . és Isabelle-re gondolt. Hát Joe és Jane? Nézd meg őket! . . hogy hibát követnek el. . és egy napon meg kell fizetniük érte.Te ezt gondolod? Hogy többé senki se marad . Mindannyiunknak balszerencsénk volt. ugye tudod? Vagy legalábbis remélem.

és sohasem fogok. Helena dühösen nézett rá. hogy ez jobb. akik fütyülnek rá.mutatott a tolószékére . Én csak a magam nevében beszélhetek. Bill. hogy igazam van! .Nincs! Összevissza beszélsz. hogy szeret-e vagy sem. Sergio egy seggfej. De nem hinném.Ugye.mutatott a tolószékére. Én nem hiszek ebben. mint saját magáért. amikor tolószékben kötöttünk ki.Bill. Én sem szeretem ezt az állapotot. Talán azt gondolja. De nem lehet. Túl sokjó ember van a világon. hogy szeressenek. hogyjogom lenne rátukmálnom ezt . és abban talán igazad van. mintha később tűnt volna el a balfenéken. milyen feleség lesz belőlem.Legalábbis nekem nincs. . azon a napon.Talán mégse . mint a férfi . . és mit gondol. Azt hiszed.mondta Bill sötéten. .Szerintem beszélned kellene. ugyanazzal a mozdulattal. Helena mégjobban felháborodott. mert nekem büdös ez a te álláspontod. hogy neki nem vagyok elégjó. 416 . de nem hinném.hanem inkább ahhoz.valakire. hogy ehhez lenne köze .denkinek! .mondta Bill. elveszítettűk a jogunkat arra. hogy ülünk-e vagy állunk. . Sokkal szívesebben futkosnék és viselnék tűsarkút. beszéltél te mostanában a pszichológussal? Hirtelen sokkal jobban kezdett aggódni a férfiért. .

A többi. akkor is alaposan fontolóra kell venned. De itt nem erről van szó. hogy van abban valami igazság. vagy tudsz-e annyira szeretni. és ez mindent megér. akkor a többieknek nem kellene tisztességesen viselkedniűk.Talán csak azt akarom mondani. talán még jobban. Legalábbis nekem nem. hogy lemondj róluk? . az kutyafülét sem számít. bár kénytelen volt elismerni. vagy mankó. hogy te nem szeretnél egy nőt. kidobhatnák a részvétet. akihez feleségül megyek. Ha Isabelle kényszerülne tolószékbe.Magáról beszélt. De még ha meg is van. hogy szék.Talán nem .mondta szúrós pillantással. amit Helena mond. vak. attól ő ugyanúgy szeretné. hogy erre akarod-e kényszeríteni őket. Ide figyelj. hogy nem minden emberben van meg az ehhez szükséges erő. vagy se szék. és szeressük egy417 . ha tolószékben ülne? Ilyen pitiáner vagy? Nem hiszem el rólad . . . és igazuk van! Szeretik egymást. .Akkor miért ne rakjanak ki bennünket egy jégtáblára? Az megoldaná a problémát.És akkor mi van? Azt akarod mondani. hogy az ürge. amit tesznek! Hisznek egymásban. én marhára csodálom Jane-t és Joe-t azért. Helena értetlenül bámulta. legyen rendes ember. se mankó. még fel se kellene nőniűk. süket és néma.tért ki az egyenes válasz elől Bill. Engem nem érdekel.

. mert Helena akarta is. akkor gyere hozzám feleségül! ugratta Bill. mint ahogy ők sem foszthatnak meg minket a szabad akarattól. . Tisztelnünk kell egymást. nekem ez elég. Nagyon okos lány volt. Miért nem bízod rájuk a döntést? Nincsjogod megszabni. . és a nézeteid is kovászosak mondta nevetve. és a pszichiáternek nagyon szépen sikerült följavítania.Joguk van hozzá. . azt önmagától is meg akarod védeni. .Te rémes alak vagy.kérdezte védekezve Bill. Ne te határozz helyettük. . akivel jól összebarátkozott.Beszélned kellene a pszichológussal. különben valami nagy marhaságot fogsz csinálni a szabadulás után. Helena hátradőlt.mondta Helena csengő hangon.Például? . Ezt ugyanúgy nem veheted el tőlük. hogy segítsenek rajta.Ő is Linda Harcourt páciense volt.Például. hogy lelépsz azoktól. és nem én! . ha más ülne benne. Köpnék én erre a tolókocsira is. 418 . és a könnyein keresztül mosolygott.mást.Talán én tudom jobban. mit gondoljanak. mert azt hiszed. Ha szeretsz valakit.Nagyon helyes. . akik szeretnek. Kedvelte Helenát.Az embereket nem védheted meg . púp vagy a hátukon. . hogy maguk döntsenek.

De ha az. azt nem érdeklik a szeretett lény korlátai. akkor direktjobb neked nélküle. A te korodban talán én is bátrabb lennék.tűnődött Bill. csak kérdéseim. Jobb minél előbb megszabadulni tőlük.mondta a lány szomorúan . de csak majdnem.bólogatott Bill . akiktől csakis csalódásra számíthatsz. aztán a lány visszatért a szobájába. Azonkívül sokkal öregebb vagyok nálad. . Az élet szenvedés. Késő este telefonált Isabelle. hogy aki szeret.de akkor is fáj.Egyetértek . .. Annak se volt semmi köze a tolószékhez.Helena bólogatott.Talán igazad van .Nincsenek válaszaim.fáj. .Legközelebb talán kisebb gyűrűt kapsz. távozása előtt. . Helena bólintott. Talán abban is igazad van. Beszélgettek még egy darabig. Végűlis 419 . és elég zavartnak találta a férfi hangját. .Ja . de egy klasszabb pasastól.mondta sztoikusan. . hogy Sergio eleve szar alak. hogy Bill hite majdnem megingott. Vannak emberek. el kellene mennie a pszichológushoz. hogy Billnek. Rengeteg dolog történik benne. amelyek fölzaklatták Billt. A lány olyan csökönyösen ragaszkodott hozzá. de előbb még megismételte. annál jobb. méghozzá minél előbb szabadulsz tőle. Helena olyan dolgokat mondott. ami istentelenül fáj.Cynthiára gondolt.Szerintem Sergio is ilyen . .

. . akármit mondjon Helena. és Bill épp a szabad akarattól fosztja meg. ha egy férfi gondoskodni akar egy nőről. és neki ennél többet kell nyújtania. Már túl messzire mentek a dologban. Már csak az a kérdés. nehogy olyan terhet kelljen cipelnie. Ha le is tévedt az egyenes útról. .válaszolta. Helena most azt mondaná.Fáradtnak tűnsz -jegyezte meg Isabelle. gondolom.mondta Isabelle. hogy baj van. Bili a tolószékére pillantott. Ő azonban férfi. biztató hangon. olyan gyöngéd. amely tönkreteszi az életét. De épp ez volt vele a célja. Olyan volt. mint a méreg. hogy a helyes dolgot cselekszi. mielőtt távoznék . és ő továbbra is hitte.Remek munkát végeztek! . Most már nem tántorodik meg. hogy Billnek majd megszakadt a szíve. hogy mikor. aki rögtön megérezte. hogy ismét tud járni. De az asszonynak feltűnt. Rengeteg dolgom van. hogy az lesz a legjobb. és bűntudatosan hallgatta. ő a szabadságát akarja visszaadni Isabelle-nek. ha elhagyja Isabelle-t.Feltétel nélkül elhitte Billnek.Ja.Helena fiatal nő. Most már a hazugság miatt nem láthatja viszont az asszonyt. 420 .Túlzásba vitted a mászkálást. és az egész más. . Ám ő meg volt győződve róla. és kifáradtál? . hogy Isabelle-nekjoga van dönteni. hogy bizonyosan nem hagyná ott. Isabelle olyan jóságos lélek.

. ha a gyerek állapota hanyatlik.A nehéz része az volt.Cynthia ámokot fut. .felelte. de az asszony ezt nem tudhatta.hogy Bill már napok óta valahogy furcsán beszél: olyan szórakozott és boldogtalan a hangja.tért át fürgén másik témára. Soha sem lett volna képes szakítani. amit Isabelle-lel szándékozott tenni. mert ki kell lépnie a rehabilitációs központ üvegházából. mikor azt válaszolta. Isabelle maga pecsételte meg a sorsát. Csak azzal tudta magyarázni. Mekkora megkönnyebbülés volt ez Isabelle-nek! . .Még soha nem 421 . Ez megnyugtatta Billt. ami nyugtalanítja. De most már legalább tud járni. hogy elterelheti a férfi gondolatait arról. mintha váratlanul elment volna a kedve attól. abban a reményben. ami a könnyebb része. hogy alaposan megtárgyaljon bármit is. . Ez annyira nem volt jellemző rá és csaknem öt éve tartó dialógusaikra. mint Bíll gondolta. és amennyire örült volna neki. hogy a férfi ideges. Nekem csak a számlákat kell fizetnem. Isabelle azt is észrevette.Hogy halad az esküvő? .Hogy van Teddy? . . én meg próbálok félreállni az útjából. Jobban ismerte ő a férfit.kérdezte. hogy a fiújól van. és új életet kell kezdenie. hogy Bill mostanában gyakran szökdécsel témáról témára. ami nagyon megkönnyíti a dolgát.Pompásan! .

és nem értette. lakást keresni. A kampány csakjúnius végén kezdődött. . miért.Ennek utána kell néznem.Majd elmesélte. Isabelle persze nem tudhatta. ezt pedig nem árulhatta el az asszonynak. és sohasem találkozik vele. Ettől Isabelle megint szóba hozta Párizst.Átjöhetnél az esküvő után. hogy a következő héten Washingtonba megy. Csak úgy elkezdődött. mielőtt belekezdenél a munkába! . . ha nem vagy túl fáradt. hogy soha többé nem fogjárni. csak éppen tolószékben. . hogy az igazi kezdet az a pillanat volt.Remek. Bili megfogadta magának. .Majd kitalálunk valamit! Aztán letették. hogy Billnek később nem lesz ideje a rengeteg munkától. Ezúttal Isabelle már aggódott. Maga tette lehetetlenné magának a látogatást. Csak néhány napra. Ám a telefonokról képtelen volt lemondani. Lehet. nem hívja többé az asszonyt. hogy épp azon a héten kezdődik a kampány. amikor az orvosok közölték szerelmével.volt jobban! . hogy hátha 422 . .Ez is hazugság volt. bőven lett volna idő a párizsi útra. Isabelle-t az nyugtalanította. Határozottan az volt az érzése. hogy ha ez bekövetkezik. hogy Bill kertel.Nagy kérés volt. de Isabelle attól félt. a szó szoros értelmében egyik napról a másikra.

Egymás mellett ültek. Leírhatatlanul megindító látványt nyújtottak: Joe a tolószékben. Pár nap múlva el423 . Kilenc hónapja nem látták egymást. amikor Joe és Jane hűséget esküdött egymásnak. az első padsor szélén ült a tolószékben. Isabelle-en elhatalmasodott a pánik. A férfi váratlanul falakat emelt közéjük. .kérdezte az asszony a fogadáson. . Az esküvő utáni második napon Bill egyáltalán nem telefonált. és Jane. Bili néhányszor elmulasztotta felhívni. De Bill nem tűnt haragosnak. De senki sem sírt keservesebben. Cynthia feltűnően hallgatagnak találta volt férjét. Mire beköszöntött az esküvő napja.ő mondott valamit. akinek a kampányát elvállalta. amivel megbántotta a férfit. és mindenki sírt. Lakást keresett Washingtonban. aki Cinthia mellett. . Lelkesen csengő hangon beszélt róla. és amikor ő rákérdezett. mint Bill.Csak a munkajár az eszemben.Idegesnek tűnsz. Isabelle pedig nem mehetett hozzá Washingtonba vagy New Yorkba. és Isabelle valamilyen ösztönös félelemből nem merte felhívni. csak távolinak. Olyan hosszú időre nem hagyhatta magára Teddyt. ahogy a szék mellett állva fogja a férje kezét.Jól vagy? . ki tudja. és megbeszélést folytatott a fiatal szenátorral. azt felelte. hogy rengeteg dolga volt. Bill mikor utazik Párizsba. Gyönyörű esküvő volt.

Odajött Olívia. . két napig még tornára sem ment. hogy ez a szorongás 424 . . de Billt igen. Ám ő csak Isabelle-re tudott gondolni. Mikor pedig eljött az idő.Már azt hittem . aztán csak összegyűlt a bátorsága a telefonáláshoz. milyen vagyok. . Bili két napon át nem vette föl a kagylót. mikor Bill végre telefonált.Külsőre szenzációsan festett.Végül Cynthia annak tulajdonította a feldúltságot. . Gyönyörű esküvő volt. Tudod. Joe és Bill pedig mosolyogva nézte.Ám a férfi hallhatta a hangjában a sebzett nyugtalanságot és utálta magát miatta. Tudta. és leült egy kis időre az apja mellé.csipkelődött vele . és utazom Washingtonba. Feküdt az ágyán. amikor az apának táncra kell kérnie a lányát. hogy csak az asszony keresheti. hogy most ment férjhez Bill kisbabája. hogy zavarja valami. Tudta.Feldúltnak látszol. Addigra Isabelle már nagyon ideges volt.Hol voltál? . Jane a nagyapjával táncolt. Nagyon.kérdezte riadtan az asszony. de Cynthia látta rajta. Joe-t egyáltalán nem zavarta. a vendégek istenien érezték magukat. és szeretett volna meghalni. pompásan sikerült a fogadás.hogy te is elkísérted őket a nászútra! .hagyom a központot. . Elbújt a szobájában. mikor este a rehabilitációs központ felé vitte az autó. Isabelle-re gondolt.

. .Gyönyörű. Aztán mély lélegzetet vett. Úgy gondoltuk. Ám ezzel a búcsúajándékkal még tartozik neki. mostanában tovább aludt. a következő csapást.Pontosan mit jelent ez? . .Miért van az. és az anyjának több ideje volt. hogy nem lesz több Isabelle. utána pedig remekül érezték magukat.Igyekezett udvarias lenni.Cynthia és én megújítottuk a fogadalmunkat. mint leugrani a toronyból. amióta a rehabilitációs központban voltam.Mesélj róla! .A dolgok megváltoztak. -Szorosabbra fonjuk házastársi kapcsolatunkat.Milyen volt az esküvő? . . amelyet mindjárt érezni fog.Az asszony szíve kihagyott egy ütemet. amelyet Isabelle-nek mondott. . hogy nem tetszik nekem a hangod? . Az első az volt. így lesz jó a lá425 . mint régen. Hosszú csend lett a vonal másik végén. hogy rettenetes baj van. hogy ismét tud járni. . de legszívesebben sikított volna. Ez a második legrosszabb hazugság volt. .Lélegzet visszafojtva várta. A szertartáson mindenki sírt. Bili sóhajtott. .kérdezte az asszony ártatlanul. Olyan volt.semmi a kínhoz képest. Bill mesélt. van itt valami.Isabelle. amit el kell mondanom neked. Tudta. .Teddy még aludt. mielőtt Bill egy szót szólt volna. Öt év után elképzelhetetlen. Ám szokott jólneveltségével várta a magyarázatot.

kivéve ezeket a beszélgetéseket. Annyira össze volt törve. Nem kapott levegőt. hogy elájul.Most már megértette.Az utóbbi hetekben .Ezért nem foglalkoztál a párizsi utazás terveivel? .Tudtam.Ezek a szavak hatalmasabb erővel zúdultak az asszonyra. Erre nem számított.Mikor döntöttétek ezt el? .Akik közül az egyik férjes asszony. ha a férfi újra közeledett Cynthiához. Mit jelent ez ránk nézve? .Elég jól megismerhette öt év alatt. és a baleset óta először fájdult meg a szíve.Egész testében reszketett. hogy megtették. . hogy a szüleik megújítják-e a fogadalmukat? De Isabelle nem kérdezte.nyoknak.Azt hiszem. pedig tudta. Neki csak az számított. Egy darabig szóhoz se jutott. Tudta. . Mit számít két érett nőnek. . Érthető. csak az okát nem ismerte. be kellene szüntetnünk a beszélgetéseket. Ő nem volt hajlandó elhagyni Gordont. és attól félt. hogy mondania kell valamit. de a hangja megtévesztően nyugodt volt. hogy nem bírt felelni. . . . a másik huszonegy éves. . és Isabelle szerette annyira Billt. Oly keveset adhat Billnek. mert mi lesz akkor Teddyvel. Neki ígyjobb. hogy Bill szorong valamitől. akármilyen fájdalmat okoz is ezzel Isabelle-nek. hogy csakis a legjobbat 426 . De nem hibáztathatja a férfit.vágta rá a férfi mímelt hazugságát. Mintha egy malomkövet zúdítottak volna rá. mint a busz. hogy valami baj van.

Nem tudom. Honnan tudhatná ezentúl. ez volt az egyetlen. Bili hallotta.kívánja neki: . mikor bántja Gordon a feleségét: Semmivel sem tudná megvédeni Isabelle-t.Igazság szerint házasságukat 427 . hogy Gordon basáskodjon veled. a saját szívéből is szétroncsolt egy darabot: Ez a végső áldozat. Azzal.mondta Isabelle összetörten.Nem csak a lába jött rendbe.Nem értem. mi is úgy éreztük. Tartalékold a muníciót. . Talán mikor a srácok eldöntötték. ha most még nem is tudja. ami aggasztotta. Pedig Isabellenek így lesz a legjobb.Vigyázz magadra.. hogy az asszony sír. Ne engedd. hogy közted és Cynthia közöttjobbra fordultak a dolgok. Hogyan történt ez? És mikor? . hogy tisztázni kell a helyzetünket.Sokat gondolkozol rajta. Csupán forró szerelme vehette rá erre a szörnyűségre. Amíg Louise férje él. amit megtehetnek egymásért. és akkor használd. hogy összeházasodnak. nem is említetted.. csak a szerelmével. de a házassága is.Kedves tőled. amit mondott. Gordon a te férjed akar maradni. és meg akart halni. hogy aggódsz értem . Ezután csak jót kívánhat neki.Nem tudom. Örülök a boldogságodnak. ha gyötörni akar. . . Bill. . . mit mondjak. amely ebben a pillanatban oly csekélységnek tűnt. .

Pedig ő kilépett.mondta hősiesen Isabelle .De azt akarom.Borzasztóan hiányozni fogsz . hogy a hangján is hallatsszék a sírás.Szeretném. boldog. Úgy tűnt. Mindig itt leszek neked. . amelyet ad. nagyobb ennél a mostani fájdalomnál. amit most művel az asszonnyal. hogy jól bánj magaddal. telefonálj.Vigyázz magadra. Isabelle. rögtön azután. és zokogní kezdett. . aminek Bill örült. de még mindig meg volt győződve róla.mondta az asszony.. . hogy Cynthia örülne. de nem engedte. de ezt nem tehette. és az övé is marad. Ám ezt csak ő tudhatja..Harminc év hosszú idő.Könnyek peregtek Bill arcán. Cynthiát ezúttal nagyon komoly kapcsolat fűzi kilenc hónapja megismert barátjához.Azt akarta mondani. Ha bármire szükséged lenne.A férfi tudta. De a szíve Isabelle-é. ha boldog lennél . Annyira megérdemled. Bill. 428 . . . hogy boldog légy.. .Én is szeretlek. .Tudom. . Most Isabelle szabadsága múlik azon. hogy mennyire tudja meggyőzni. Én továbbra is teljes szívemből foglak szeretni. . . mikorjoe és Jane bejelentették házassági szándékukat. Hasonló okokból. hogy az ajándék.márciusban felbontották.akármitjelentsen is ez neked.Nem hiszem. Abból nehéz kilépni csak úgy. hogy a pokol lángjait érdemli azért. . Jól akarta csinálni.. . hogy örökre szeretni fogja.

amelyikben Bill nem telefonál? Mintha kimondták volna rá a halálos ítéletet. Most már csak a gyerekei vannak. kabátot vett. hogy össze kell szednie magát.Isten veled .Isabelle is belátja egy napon. . Elmegyek. mami? . Az asszony egy darabig nem bírt szólni. Milyen élet lesz az.Visszakísérte a fiát a szobájába. hogy nélküle éljen. .Nem tudta. . sétálok egy kicsit. Madame Forrester? . Még Teddy ápolónője is megrémült tőle. Isabelle is a helyére tette a kagylót. Meg is halt. Alig kapott levegőt. aztán elment és órákig járkált.Meghalt egy régi barátom. de tudta. mi mást mondhatna. Az arca halálsápadt volt. Felállt. mintha meghalt volna valakije. majd gyengéden letette. majd odament a gyerekhez. A folyosóról hallotta meg a hangot. Örökre elveszítette. Semmi bajom.Mi a baj. . mire oda ért Isabelle-hez. a gyerek kedvéért.rontott be a szobába a rémült Teddy. és átölelte. és Bill valóban meghalt a számára. . ágyba fektette. . Elment. Majdnem ebédidő volt.Rosszul érzi magát. El sem tudta képzelni. csaknem szürke. holott így is alig van már valamije az életben.kérdez429 .mondta egyszerűen. mire visszatért. Még sose látta ilyennek az anyját. és fuldokló zokogásban tört ki. csak szomorú vagyok.

Amikor Isabelle este. de még sose látta ilyen aggasztó állapotban. a szerelmet.mondta gyöngéden a gyerek és hozzásimult.Sajnálom. Bili feküdt a szanatóriumi szoba sötétjében.Én is sajnálom.felelte gépiesen. amióta beszélt az asszonnyal. hogy szolgálja Teddyt és Sophie-t. bágyadt mosollyal bólintott.Semmi bajom . . apró csermelyekben csörgedeztek az arcán a könynyek. a nevetést. Most már nincsen senkije és nem is lesz többé. min Billre.te tisztelettel. kicsim. Nem mozdult. Isabelle némán. miután 430 . Isabelle szomorú mosollyal bólintott . Semmi sem érdekelte. mami . de már ez sem érdekelte. Azért fog élni. Két szeme olyan volt. Évek óta ismerte Isabelle-t. sötét napok vigasztalását. és valahogy majd csak elvergődik a sírig. Bill elvette tőle a reményt. Végeérhetetlen napok következtek Isabelle-re. Gordon rabjaként fog meghalni. . búcsúzóul megölelte. Ezen az éjszakán nem tudott másra gondolni. Mást nem bírt mondani. mit mondjon. Ám délután. Teddy szótlanul megpaskolta a kezét. Soha életében nem volt még ennyire összetörve. De akko-r is így helyes. mint a kín két kútja. csak feküdt és sírt. A tudás és a hit volt minden vigasza. majdnem kitört belőle a zokogás. miközben a fiának olvasott. Nem tudta. Szemhunyást sem aludt egész éjszaka.

nem a baleset utóhatása-e a felesége hanyatló egészsége. Sophie elszörnyedt. és most ő látszott betegnek. nem aludt. nem volt olyan napszak. Anyja úgy nézett ki. de már azt se tudta hol lehet a férfi. hogy Isabelle tud az ő házon kívül töltött éjszakáiról. ahogy szokott. Végül Gordon is megkérdezte a reggelinél: . ahol nincs napfény. hogy a ruhái jobban lógtak rajta. Ezúttal a lelke kapta az ütést. Sose volt az.Beteg vagy? . Ideiglenes ajándék volt. Ezt sokkal nehezebb volt túlélni. már nem az övé. Mintha szakadékba zuhant volna. nem volt végük.Nem érzem jól magam. amelyet hálával kellett fogadni. Állapota még Gordonnak is szemet szúrt a kurta időben.Kivételesen otthon aludt. Nem tudta. alig szólt. bele fog halni. Nem evett. amely enyhülést hozott volna. Azt tudta. bár Teddy kedvéért igyekezett erőt venni magán. Nem volt kezdetük. Bili hangjára vágyott. Az asszony annyira lefogyott. mint a buszt. hogy Washingtonba utazott. Vajon vele ment Cynthia is? De akárhol legyen. mikor hazatért az egyetemről. . Még mindig nem sejtette. mint a baleset után. Gondoskodott Teddyről.Bill kilépett az életéből. Sokszor vannak migrén431 . mint aki halálán van. amit a házban töltött. Annyira fájt a férfi elveszítése. hogy minden nap azt hitte.

Honapok óta először érdeklődött a felesége iránt.Isabelle fejében megfordult.Még ma hívd föl az orvost . hogy Sophie hazajött néhány napra: .Hívd fel az orvost. Ez is csak egy tartozéka az életüknek. . Isabelle már nem törődött vele. hogy nem volt otthon a felesége. és megpróbált érdeklődést tettetni.jeim . . . hogy az "ügyfelek" Louise-t jelentik.mondta. hogy ellátta Teddyt. hogy amikor tavaly ő és Bill a kórházban feküdt. És nem azért nemjött át Londonba látogatni. . hogy Louise lesz-e vajon az útitárs. .Hová mész? . hanem mert ki akart használni minden percet. Tudta ő. mielőtt elment volna. Ő is észrevette magán. A szíve szakad 432 . -Jövő héten elutazom.mondta Gordon lanyha aggodalommal. mert haragudott Billre vagy Isabelle-re. amit a szeretőjével tölthet.intette Gordon.Isabelle bizonyosra vette.Nyilván a baleseted szövődménye . mi a baja. de akkor se bírt enni vagy aludni. mielőtt elmegyek.Ügyfelekhez. hogy megindokolja valamivel ónos sápadtságát.kérdezte. a férje valószínűleg Louise-zal töltötte az egész nyarat. Régóta rájött. és azt hiszem. Isabelle nem hívta. Dél-Franciaországba. Annyit bírt tenni. Kész áldáskéntjött. Semmi sem érdekelte. . és megkönnyebbült. de persze nem kérdezte. meg kellene mutatnod magad orvosnak. .

de tudta. akkor megmenekül ettől a fájdalomtól.kérdezte aggódva Sophie. . Már nem is az egészségét féltették. hogy a mama azóta ilyen beteges külsejű. Nem is hívta fel. Minden nap rosszabb volt az előzőnél. ami már egy éve volt. Olyan volt. drágám. Teddy azt mondta. mit kívánnia. Elmúlik-e valaha? Kételkedett benne. hogy még csak nem is haragszik rá. Nem volt mire várnia. mint egy állat. nem várta. . hogy a férje úgyse fogja ellen433 . Csak fáradt vagyok. Sophie és Marthe.Mi a baj. amióta megtelefonálták neki. amely elveszítette a párját. ahol zavartalanul meghalhat. És a legrosszabb. hogy egy barátja meghalt. Semmi köze nincs a tavalyi balesethez. csak az emlék és a gyász. és most egy zugot keres. mama? .Rettenetesen nézett ki.meg. és örökre szeretni fogja. Nehezen hihető. hanem az életét. nem hitt semmiben. Bili elvitt magával mindent és neki nem maradt.Semmi. Teddy ápolónőjével. és komolyan aggódtak. csak szereti. Isabelle azt felelte. Amikor Gordon érdeklődött az este. . amikor délután összefutottak Teddy szobája előtt. hogy kíméletes legyen hozzá az élet. erről beszéltek ma délután. hogy Bill kilépett az életéből. hogy Isabelle bánata ennél mélyebben gyökerezik. hogy az orvos szerint nincs semmi baja. Ám Sophie és Marthe érezték. miben reménykednie. Bár meghalt volna a balesetben.

Gordon. 434 . mikor beszámolt az apjának. Nem kell indokolnia.őrizni. Sokkal könnyebb egyedül. megtört szív. hogy esetleg még egy magatehetetlen lesz a házánál. Ennél többet nem is akart tudni. Sophie sírt. Három hétig akart lent időzni. hogy az anyja néhány hete járt orvosnál. Ugyanolyan betegnek látszott. Örült. Az asszony úgyse merné elölről kezdeni. aki három hét után fitten és naptól barnán tért haza. mint aki valami halálos kórtól szenved. és az egészségesnek találta. Ám Gordon azt felelte.Isabelle nem kérdezett semmit. Másnap Gordon príma hangulatban elutazott Dél-Franciaországba. hogy a felesége állapota rosszabbodott. azok után. hogy talán valami heves érzelem lehet az ok. . A fejében megszólaló vészcsengő eszébe juttatta Bill Robinsont. miért van rosszul. egy boldogtalan hirtelem. Fogalma sem volt a szerelem erejéről és a felesége egyéniségéről. Olyan volt. mint a fia. és gondolni sem akart rá. Az Hötel du Cap telefonszámát hagyta meg. megdöbbenten konstatálta.nem lesz otthon. A bankárnak megfordult a fejében. vagy miért fest ilyen siralmasan. de rögtön elvetette ezt a gondolatot. . hogy a férje . hogy ő figyelmeztette.

Augusztusban ismét elment egy hosszú üzleti útra Olaszországba és Spanyolországba. mint Bill elvesztéséből. Sophie a bretagnei-i barátaihoz utazott néhány hétre. de ráment a tüdejére. A betegség ötödik napján az orvos bevitette a kórházba. Ekkor történt. hogy Teddyt rosszindulatú nyári influenza támadta meg. Minden reggel a férfi volt az első gondolata. hogy felhívja Gordont. Olvasott a fiának. és igyekezett erőt venni magán.Meg fogok halni? . és szeretett volna meghalni. Gondolt rá. hogy kettesben lehet Teddyvel. de nem tudta elképzelni. ahová Isabelle is elkísérte. azok mindig rá maradtak. Isabelle örült. hogy a doktor megriadt. A harmadik napon Teddy már alig kapott levegőt. Újabb két nap után kitört rajta a tüdőgyulladás. Belázasodott. . Kezdetben nem tűnt többnek náthánál. Különben is. de aztán nem akarta háborgatni. és olyan apatikus volt. Isabelle és az ápolónő semmivel sem tudta lenyomni. hogy ne nyugtalanítsa a gyereket. és az orvos antibiotikumokat adott neki. a férjét sose érdekelték Teddy nyavalyái. hogy a régi Isabelle lehetne még valaha. 435 . Ám a láz egyre magasabbra szökött. nehogy tovább romoljon az állapota. Könnyebb volt magához térnie a balesetből. Óriási szeme lázasan ragyogott.kérdezte Teddy.

Intravénáson adták neki az antibiotikumokat. .bosszankodott Gordon. . Nem törődött vele. Az ápolónők hálásak voltak a segítségéért. és másnap Isabelle telefonált Gordonnak. Ám Teddynek estére negyvenegy fokra szökött fel a láza. és hideg borogatást tett a homlokára meg a csuklójára. és Isabelle pánikba esett. hogy ő mit mond. . Valamilyen vírus lehet. de ak436 . de most már meg kell gyógyulnod.Örökké beteg .Csak arra gondoltam. . miféle üzleti ügye lehet ott. mint hogy segítséget kérjen. .felelte az asszony. .mondta még a szokottnál is kimerültebb hangon. hátha tudni akarod . és csodálkozott. Teddy addigra félrebeszélt. Még két napot várt.Hívj fel. Ha Teddy meghal. Épp eleget voltál már beteg ettől a csúnya bacitól. ha rosszabbodna az állapota.Isabelle megsimogatta a fejét. Inkább udvariasságból. Toscanában volt.Innen úgyse tehetek semmit. És akkor mi lesz? tűnődött Isabelle. akkor is telefonáljak? Vagy ne terheljem ezzel? De nem mondott semmit. hogy egyáltalán minek fárasztotta magát a telefonálással. mert a gyerek már azt se értette. Nyilván most is Louise-zal van.Dehogy halsz. mi ez. Isabelle el nem tudta képzelni. aztán telefonált Sophie-nak.Nem tudom. Nagyon beteg .

Isabelle hirtelen megréműlt. A gyerek néha beszélt álmában. hogy Teddy felépült. hogy elérkezett a rettegett pillanat. Egy iszonyatos hét telt el ugyanígy. Ezt Isabelle is tudta. Majdnem olyan rosszul néztek ki.kor meg a tüdeje kezdte felmondani a szolgálatot. hogy az orvosok semmit sem tudnak tenni érte. . az ápolónők ellátták a gyereket. mégis keserű csalódás volt a számára. és csak este szólalt meg. Az orvosjött-ment. Másnap reggel végre magához tért. Egymást követték a 437 . Teddy teste valósággal égett. mégis azt hajtogatta. A harmadik hét elején Teddy öntudatlanságba esett. Majd elhallgatott. hogy fázik. Sophie és Isabelle akkor már túl voltak a kimerültség határán. Teddy nagyon gyönge. hogy ő majdnem két hete értesítette a fia betegségéről. Isabelle elszörnyedésére Gordon egyszer sem telefonált azóta. Órákig ültek álmatlanul. egymás kezét fogva a szendergő Teddy mellett. Apjával ellentétben Sophie még este megérkezett Bretagneból. hogy a gyerek állapota aggasztóan romlik. de alig lehetett érteni. Rekkenő. Nem bírja a nagy megterhelést. Teddy élet és halál között lebegett.Aggódom a fia szíve miatt.Hogy érti ezt? . mit mond. Nyilván azt képzeli. Az orvos a szívéért is aggódott. mint a fiú. fülledt nap volt. Késő este a doktor megmondta Isabellenek.

és mosolygott. bár gondterhelt volt. Kiült a folyosóra sírni. Eljött a pillanat. hogy azt kellene? . Teddy mégis beszélt hozzájuk. . . Gordon. hogy ezjójel.Döntsd el. Azt hitték. A helyzet sokkal jobban elfajult. Összetörten.Nem látszott ujjongani az ötlettől. Gordon azt mondta a feleségének. hogy a fiának kutya baja.lázrohamok. és meghökkenve hallotta. aztán visszatért a fia mellé. A szív kezdte felmondani a szolgálatot. de csak rázta a fejét. haza akarsz-e jönni. hogy élhetett idáig. mintvárta. Teddy nagyon beteg.Csak azért szólok. ahogy Isabelle feltételezte. . Az orvos megvizsgálta. és az orvos kételkedett benne. Isabelle azt sem tudta. Anyja és nővére sírt a megkönnyebbüléstől.A gyermek az előző este óta nem tért magához. mennyire beteg. Isabelle és Sophie egész éjszaka virrasztott Teddy mellett. hogy hívja föl másnap. . Hajnali ötkor a fiú kinyitotta a szemét. a tüdőgyulladás rosszabbodott. Ám az ápolónő mérése szerint a láz negyvenkét foknál magasabbra szökött. mert nem tudom. Este megint felhívta Gordont. hogy egyáltalán felocsúdik-e még. amelytől Isabelle tizenöt éve rettegett. de különös nyugalommal vár438 . természetesen azt hitte.Gondolod.

türelmes. mit tartogat számukra a sors. miközben ők fogták a kezét.ta a fia mellett. mégsem panaszkodott soha. Teddy tisztán érthetően szólt hozzá. Gondolni se bírt rá. Teddy ránézett. Isabelle magához szorította és sírt. . Egész életében szenvedett. Teddy gyönyörű volt. hogy elveszíti a fiát. Szakadatlanul folytak a könnyei. Sophie. gyöngéd gyermeke volt mindig. száraz arcát. és elmosolyodott. és hol felébredt. és akkor az anyja őt is magához ölelte. kicsim. hogy Teddy itthagyta őket. . majd a nővéréhez fordult. Most sem.Milyen szerető szívű.Szeretlek. Ám ez ellen tehetetlen volt. Isabelle nem lelte a helyét. ahol egyensúlyozott. Ilyen egyszerűen és békésen szabadult ki a lélek a testből. és fogta a kezét. Anyja és nővére még egyszer megölelte-megcsókolta.Szeretlek. Nem hitte el. hihetet439 . Forró.Boldog vagyok. Elképzelhetetlen. . hogy visszarántsa a szakadék széléről. -Aztán alig hallható sóhajjal elment. mama! . amikor kilépett az utcára. Isabelle megcsókolta. hol elszenderedett. amely egész életében gyötörte. fényes nap volt. Isabelle szeretett volna belekapaszkodni. Csak fogta az anyja kezét. Angyalian mosolygott Sophie-re. ahogy feküdt az ágyon. . Sophie zokogva nézte őket. könnyeiben fürösztötte forró.szólt halkan. aztán csendesen kimentek a szobából.

amikor meglátta Teddy szobáját. ahonnan sohasem lett volna szabad eljönnie. Egyszerű fehér koporsót választottak. és hazavitették magukat. Leintettek egy taxit. Állt az utcán. de a hivatá440 . Bilit el kell engednie. Nincs többé joga föltelefonálni. elviselhetetlen! Milyen szép volt! Isabelle a holta napjáig emlékezni fog erre az utolsó arcára. Azt mondta. nem mondta. hogy semmi értelme. Isabelle gyöngyvirágot. Férje meghökkent. Nem sírt. de tudta. és betolakodni az életébe. de rövid élete alatt mennyi örömet adott az anyjának! Készített Sophie-nak egy csésze teát. zokogott. Sosejárt iskolába. estére otthon lesz.len. Isabelle gondolt rá. hogy szőrnyű. csak ők. és sose találkozott a fiúval. azután felhívta Gordont. Valóban olyan volt. Úgyszólván semmit se mondott. Csak ők ismerték és szerették. mint Saint-Exupéry Kis Hercege. nem voltak barátai. amelylyel közölte a hírt. és tudta. és megrendelték a temetést. és szorította magához Sophie-t. Bili már nem az övé. Nem csak az élete és a lelke volt. Isabelle-ből ismét kitört a zokogás. Az anyja is remeteéletet élt mellette. Délután elment Sophie val a ravatalozóba. mihez fog kezdeni nélküle. Elképesztően higgadt volt a hangja. csak letette. és az ápolónői. Isabelle nem tudta. hogy felhívja Billt. fehér rózsát rendelt. hogy senki sem lesz Teddy temetésén. és most elment a saját világába.

Isabelle hálás volt a sorsnak. amiért egyáltalán szerethette és ismerhette. Nem bírta volna elviselni. Teddyt senki sem hozta szóba. Isabelle kérte. rá akarta vetni magát a koporsóra. bár holtában is olyan gyönyörű volt. Teddyt másnap temették a templomuk kápolnájából. Gordon sose bírta elviselni Teddy törékenységét. akár egy pillangó. komoran és nyomott hangulatban. Isabelle hallgatott. hogy itt kell hagynia a gyerekét. Olyan volt. A szentbeszédet egy olyan pap írta. hogy a koporsót zárják le. alig ismerte. amely végül otthagyta őket és elszállt. noha az apja volt. Isabelle megértette. Éltében nem volt hajlandó megismerni. ledőlt az ágyra. Másnap ő is elment Isabelle-lel és Sophie-val a ravatalozóba. mint életében. Este Gordon is megérkezett Rómából. és a törékeny gyermekre gondolt. Az ebédlőben vacsoráztak. Sophie vigasztalhatatlanul zokogott. mert túlságosan fájt. éveken át. amikor ki kellett menni a temetőbe. és most már késő. nem akarja látni. aki sose ismerte Teddyt. és rosszul ejtette ki a nevét. Isabelle halkan sírt. Sophie és Gordon beszélgetett. Nem bírta.sa is. betegességét. Isabelle akkor roppant össze majdnem. Gordon azt mondta. Vacsora után Isabelle fölment a szobájába. Százszor is 441 . hogy így lássa Teddyt. akit a testében hordott.

Kezdte azt hinni. Késő délután Gordon bejött a szobába. Kezdte nagyon utálni a felesége közelségét.megérintette.Úgy festesz. aki az ágyon feküdt. . fehér rózsát. ha Gordon kimenne. hogy lepréselje.Most veszítettem el a fiamat. .Sophie-t megviseli. és olyan volt azt arca. Úgy érezte. hogy ilyennek kell látnia. Isabelle pe442 . . és elkomorodva nézett le a feleségére. Isabelle? Az asszony nem hitt a fülének.mondta inkább bosszúsan. . hogy elveszítettem a fiamat felelte Isabelle fahangon.Valóban? Sajnálom. . Egy idő óta folyton betegnek látszik.mondta megtört tekintettel. a tavaly elszenvedett sokk után. és magával vitt egy szál bimbózó.Évek óta számítottunk erre . mielőtt elment volna. hogy megrázkódtatás. hogy a felesége sose gyógyul meg. és nagyon szerette volna. mi bajod . Külön fájt minden pillanat.emlékeztette Gordon . . De te már két hónapja így nézel ki. .Elfordította az arcát. . mintha a víz alatt mozogna. mintha téged kellett volna eltemetnünk Teddy helyett.Nagyon megvisel.bár belátom. főleg neked. vagy egy másik kómából lábadozna. . akár a fehér márvány. . Mire hazaértek.Nem tudom. Mi bajod. mint aggodalmasan. alig bírt lélegezni és mozogni.Én is.

Mivel? . Olyan gondoskodónak mutatkozott. mint egy gyászoló apa.Komolyan mondod? .dig csak nézte döbbenten. Sophie az egyetlen értelme az életének. . és valami furcsát kérdezett: . könnyen indokolható Teddy halálával. neked is oda kellene költöznöd Grenoble-ba. Senki sem hinné el róla. Jót fog tenni neked Sophie társasága.Teddy szobájával? A saját életével? A fia ruháival? Gondolni se bírt rá. Isabelle abban a pillanatban megértette. Ki kell végre tenned a lábadat ebből a házból. . hogy ő is most veszítette el a fiát. .Azt gondolom. egyenesen briliáns! .Most mihez kezdesz? .Sophie két hét múlva visszamegy az egyetemre folytatta Gordon ezt az elképesztő beszédet.Majdnem elnevette magát a férje arcától.Tizenöt éve mást se tettél. Fürkészőn nézte Isabelle-t. mint családtagnak. 443 . Sokkal inkább tűnik látogatónak. csakugyan meg fog halni. Ha van egy kis szerencséje. hogy milyen rideg és érzéketlen ez az ember. Miért ne? De ezt nem mondta ki. Ez kiváló ötlet. Miután elveszítette Teddyt és Billt. mi a célja ennek a vidéki száműzetésnek: hogy a férje Louise-val lehessen. mint Teddyt ajnároztad. és bizonyosan nem olyan. Nagyon ügyes terv volt. Nem temetkezhetsz mellé.

de olyan eszeveszetten akarta. nekem te ne írd elő. amikor a baleseted volt. Mutass egy kis tiszteletet iránta. . . Gordonnak nem is tetszett. a túl sok éve tartó komédiázásból.Szerinted azt szoktam tenni? . de akkor sem lesz púp a lánya hátán.Az a gyerek a te fiad volt. Ennél több józanság és önérzet van benne.Ez volt az utolsó. hogy Teddy halála után ő esetleg megpróbálja visszafoglalni a hitvesnekjáró helyet.bosszankodott Gordon. amit tenni akart.Isabelle. és meghalt.Mi az ördögöt keresnék én Grenoble-ban? Sophie el is ájulna. . . Nem hagyja lerázni magát csak azért. Elege volt a tettetésből. mit szoktál tenni. és minden oka meglenne rá.Fogalmam sincs róla. hogy a gyereked istápoltad. . .kérdezte Isabelle veszedelmesen villo444 . mert Gordon kitalálta.Hát pedig itt nem heverhetsz örökké . hogy ne lásson át Gordon szándékán.kérdezte Isabelle élesen. Ahhoz pedig túl sok esze van. hogy ő távozzék! Nyilván attól fél. én elnéztem az impertinenciádat tavaly.Valóban? . de a továbbiakban nem tűröm az ostobaságaidat. hogy neki Sophie mellett a helye. Ha elfelejtetted volna. hogyan viselkedjem. . azonkívül. ha a nyakán lógnék. És irántam.Először merészelt így beszélni a férjével. Összeroppantotta Teddy elvesztése. . .

és az sem érdekelte. Isabelle. hogy viszonyod volt Bill Robinsonnal. . de végül nem merte. Ezer szerencséd. .Hát kimutatta a foga fehérét. .Tudod te azt nagyon jól. Gordon villámsebességgel lépte át a tűrőképessége határát. hogy húsz évig lenyeltem a modorodat. és talán nem is lesz többé.Nem maradt veszítenivalója. Lenyeltem.Ezt nem fogom tűrni tőled.Miféle impertinenciáról beszélsz? .Ez már élethalál-küzdelem volt. hogy rögtön Teddy halála után sor kerül erre az összecsapásra. .Neked pedig ezer szerencséd. Teddy halálával Gordonnak nem volt hatalma fölötte. Teddy temetésének napján. Gordon úgy nézett rá. Vigyázz. amit Bill mondott: spóroljon a lőszerrel addig. és azt az ocsmány bánásmódot. Ami undorító kíméletlenség és bárdolatlanság.Már nem félek tőled. Végső soron 445 . hogy nem váltam el tőled. amelyet a fiad iránt tanúsítottál tizenöt éven át. az utcán találhatod magadat! . Isabelle nem számított rá. Már nem kellett megvédenie Teddyt. amíg Gordon támad. . mintha arcul akarná ütni. de nem tért ki előle. Most legalábbis nem. Arra gondolt.gó szemmel. ha Gordon kidobja. Csakhogy Isabelle most az egyszer nem félt tőle. Gordon. Végre támadott. . de tőle nem meglepő.

Nincs. Párizs lakosságának fele tudja körülbelül tíz éve. de úgy tűnik. de neki egy pisszenéssel sem árulta el. akkor ő költözik ide? .vágta oda.Egyáltalán nem félek. Gordon még mindig szédelgett attól. Szilveszterkor tévedésből ide telefonált a grófné.Én talán nem. Kibillentette az egyensúlyából. Gordon. amit évekkel ezelőtt meg kellett volna látnom. A férje látta. . mint a sebzett oroszlán. Úgyhogy. . neked annál inkább közöd van a grófnéhoz.Nem volt joga ezt kérdezni.És hová mész.örülne neki. miről beszélsz! . amelyre nem számított. Ő nem tartozik a tárgyhoz. . de legalább felnyitotta a szememet arra.Még mindig közöd van hozzá? . be volt rúgva. Gordon elbődült. . te ne emlegesd nekem Bill Robinsont. olyan közel. Olaszországban 446 .üvöltötte. . és reszketett haragjában.Te nem tudod.kérdezte úrias halksággal.Talán te és de Ligne grófné lesztek oly kegyesek beengedni a Bac utcai lakásotokba? Gondolom. hogy Isabelle még a pórusokat is látta a bőrén. Ez olyan taglócsapás volt. Azt hiszem. hogy az asszony tudott Louíse-ról. Odarontott. de gondolom. hogy komolyan mondja. ha engem kidobsz. ha én kidoblak? . de Isabelle azért felelt neki. . . Isabelle egykedvűen nézett vele farkasszemet. Feltételezem.

Eszelős vagy! Beleőrültél a fiad elveszítésébe! Nem is hallgatom tovább ezt a zagyvaságot! . amiért évekig nem vettem észre. . Hát ennek az időnek vége . ha a gróf megboldogul? Hogy akartatok megszabadulni tőlem? Csak úgy. Sophie-hoz? . hogy a férje otthagyta. Nehéz életetek lehet. elveszítette Billt. Gordon kicsörtetett a szobájából.Azt teszem. ha felkészültem. de nem eszelős.mondta az asszony higgadtan.Úgy tett.is együtt voltatok. mintha ki akarna menni a szobából. . Bár annak tarthattál. hogy elfuvaroztok Grenoble-ha. de majd csak akkor. és én. Annyí mindent veszített.Takarodj a házamból! . Nem is kevés ember tudott róla. A távozó Gordon is megszabadította valamitől: 447 . Javasolom. Még csak itthon sem aludtál. miket művelsz. nem maradt mit elveszítenie Sophie-n kívül.förmedt rá Gordon Reszketett dühében. Mit terveztetek akkorra. Mintha Teddy halála végre megszabadította volna. és egy perccel később csapódott a kapu. nem mehet feleségül hozzád. nem is tudtam róla olyan buzgón terrorizáltál. ostoba.Szomorú vagyok. . amíg a férje meg nem hal.Úgy hallottam. Isabellet egy cseppet sem érdekelte. ugye? -Jól feltételezte.Nem . Rémes jelenet volt. . elveszítette Teddyt. hogy te addig is tartózkodj a grófnénál.

. .Gondolom.Felszólított. Az apám. . Anyja észre sem vette. A lány rémült volt. .Most? . . Még sohasem hallotta veszekedni a szüleit. és igazából ekkor fogta föl. igen. . Réges-rég meg kellett volna tennem. és visszaült az ágyára.Nem fontos .Sophie szeme hatalmasra nyílt a rémülettől. hogy tovább komiszkodjon veled.felelte Isabelle. Végre vége. keresek egy lakást. .Hová mész? . Bizonyos értelemben így helyes.Gondolom. Isabelle ránézett a lányára. 448 . . . Ez végképp a teteje mindennek. Ő tökéletesen nyugodt volt.Iszonyú. de akkor se akarom.mondta Sophie. . ha apád nem fizeti. Főleg ma. Ám Isabelle egyáltalán nem félt. hogy költözzek el .mondta furcsa higgadtsággal. hogy bánik veled.Mit mondott neked. Ez az ő háza. Teddy temetése után. . és szeretem is.kérdezte halkan Sophie. mi történt. de meg is könnyebbült. mama? .A házasságuk véget ért Teddy temetésének napján. de Teddyről nem gondoskodhattam volna. Sophie-nak végül is tudnia kell. Összetört volt. nyomorúságos hazudozástól.Fontos .a többéves. mama. amikor Gordon távozása után beosont a szobájába.Sophie bólintott.kérdezte Sophie könnyes szemmel.

az otthonát. hogy mindennek vége. amint örvendezik. és a nyakába borult. hogy de Ligne grófnéval van. Szinte érezte maga mellett a gyermeket. Gordon napokig nem mutatkozott a Grenelle utcában. Egy darabig céltalanul ténfergett a házban. Szótlanul kapaszkodtak egymásba. Isabelle tudta. amiben hitt és amire számított. Milyen sokat elveszített: Teddyt. Billt. amit az tizenöt éven át tett érte. Különben is biztos. Semmit se mondhattak már egymásnak.Isabelle megértette. amit ismert. Bili nem volt képes rá. Ez volt a búcsúajándéka az anyjának. hogy ezt milyen jól megcsinálta. szeretett. amikor megszabadult a földi test kínpadjától. ha akarná. és próbálta megemészteni. elölről kell kezdenie mindent. azok után. amely kínszenvedés volt Isabelle-nek. Isabelle szabad volt végre. majd váratlanul elmosolyodott a könnyein át. mikor eszébe jutott. az anyját is megszabadította az élettől. Nem tehet mást. Neki pedig sose lett volna bátorsága hozzá. de nem akarta. Sophie odajött hozzá. Órákig üldögélt Teddy szobájában. Ám Teddy. Teddy kézen fogta. és sírt. Vége mindennek. mi történt. Hát végül Teddy szabadította meg Gordontól. a házasságát. és kihozta a házasságból. Mintha kívül került volna a vilá449 . azért is hagyta el. hogy megtalálhatná. Nem volt rá oka. amiket a fia tett vagy mondott.

Isabelle. mikor Sophie fölkelt. mielőtt elcsomagolta volna őket. mert ennyi tiszteletjár egy szeretett gyermeknek. Milyen kevés kellett Teddynek. el is készült a munkával. . Ő sose szeretett mást önmagán kívül. Eddig csomagoltam Teddy holmiját. de Gordon ezt sose értené meg. Tulajdonképpen csak az anyja és Sophie fotóihoz ragaszkodott. Gordon késő délután jelentkezett. hosszú hálóingek. És volt egy nagyon szép fényképe is. Isabelle egész éjszaka csomagolt. miután végzett. gyerekkori játékok. Tudni akarta. néhány kegytárgy. Teddy holmija takarosan feltornyozott dobozokba került. Isabelle megszagolgatta a ruháit és a párnáját. mit szándékozik tenni. Olyan kevés holmija volt. És egy estén elkezdte összecsomagolni Teddy dolgait. és lefeküdt aludni. kirakósok.Azért tette. Isabelle nem tudta elképzelni. amelyeket az ápolónőktől kapott. mintha csak átutazóban lett volna ebben a világban: könyvek. amely Isabelle-ről és Gordonról készült az esküvőjük napján.gon. visszament a szobájába. .Még nem gondolkoztam rajta. hogy a tár450 . Biztos.Hogy foglalkozhatsz ilyen beteges dologgal? Miért nem bíztad az ápolónőkre? . és reggelre. miféle kapcsolata lehet ennek Louise-zal. Teddy nem is akart más képet az apjáról.

Ha veszed a fáradságot. . . Gordon leginkább attól szörnyedt el. ennyi év után. Megkérdezte Louise-t. és a rájellemző módon Isabelle-t vádol451 .felelte Gordon. nem feleltem meg az elvárásaídnak. Egyszerűen nem akartál itthon lenni. Egészen elképedt. Magamat hibáztattam. . és megpróbálsz tisztességes feleség lenni. ami egykor Isabelle-hez vonzotta.Az egész a te hibád . Ártalmatlan tévedés volt. csak éppen leleplezte és halomra döntötte a tíz éven át nagy műgonddal szövögetett hazugságokat. De végre rájöttem. .Mindig azt hittem. csakugyan felhívta-e szilveszterkor a házukat. mert annyira beletemetkeztem Teddy ápolásába. hogy semmi köze hozzám vagy a fiamhoz. mire a grófné elismerte. De Gordon az embert már nem bírja elviselni. . hogy az bizony valószínű. hogy már lepergett róla. akkor ez sohasem következett volna be. amikor lekéste a repülőgépet SanktMoritzba. mert nem veszi hasznát. .felelte Isabelle szárazon.A helyzet volt ocsmány . Persze Louisenak nem mert szemrehányást tenni.sasági szerep és a rang játssza benne a főszerepet.Ocsmányul viselkedtél múltkor este! próbálta megrémíteni a feleségét. Isabelle annyiszor hallotta. hogy az asszony merészelte szóba hozni az ő viszonyát Louise-zal. azért vagy rideg hozzám. hogy Isabelle mégis rájött. Ugyanaz.Semmit sem ismert el.

nem is érdekelte. Önmagát imádja mindhalálig. Ám ebből semmi sem miattam történt. Amint sikerült megvetnie a lábát Isabelle szintjén. Gordon. azután Louise-t is eldobhatja. és beilleszkedhetett a felesége kapcsolatainak rendszerébe.ta mindenért. te emeltél falakat közénk. Isabelle évekig ugrotta neki a hátraszaltókat a gerendán. . dúsgazdag nőt. aki tudatja Isabelle-lel. hogy egy grófnét vezetett oltárhoz. ha kezdettől tudod.Tisztességes feleséged voltam. hogy csúfosan megbukott a vizsgán. valószínűleg a szeretője sem. mi a kötelességed. Kezdetben még szerettelek is. . jósága. sikeres. és ő is kedvére kihasználja az új asszonyt. Te zártál ki az életedből.Szerintem te máig nem heverted ki a balesetben 452 . . Mindig melletted álltam. Mihelyt a világ tudomásul vette. Gordonnak senki sem számít. Neki semmi volt a felesége szerelme. te költöztél ki a hálószobánkból. Gordon. Nem ismerte azt. amivel te is tisztában vagy. miközben ő csak ordított: "Fürgébben! Magasabbra! és semmi se volt neki elégjó. se a felesége. hogy ezt fogja tenni Louise-zal is. attól fogva nem volt szüksége az asszonyra. se a gyerekei. Egyiket se tettem volna. becsülete. Isabelle tudta.Nem mentheted föl magadat ilyen könnyen. a professzor. a tanítvánnyal. akivel élt.

hogy minél előbb kiköltözz . Mindent kitervezett. tehát el kell távolítani. amint találok egy lakást mondta fáradtan.Elvárom. Isabelle abban a pillanatban látta a képet. de most már nem.szenvedett agykárosodásodat . Vajon 453 .közölte Gordon fagyosan. mindig furcsán viselkedett egy kicsit. Végzett az aszszonnyal. . és a továbbiakban semmit sem hajlandó elhinni. amelyekben kétségtelenül szerepet játszott az agykárosodásod. . Hát ez tényleg briliáns. mert tűrhetetlen. hogy leleplezte.Majd megmondom nekik. mert Teddy holmiját csomagolta.Elköltözöm. A feleségnek nincs több haszna. Egész éjszaka nem aludt. Valamikor megrettent volna. amelyet a férje fog festeni róla: hogy nem ugyanaz a kóma óta. az emberek mindenféle csúnyát mondanak majd rólad? . nyűg lett belőle. és előttem ismeretlen okokból.mondta Gordon hidegen. hogy ha közvetlenül Teddy halála után dobsz ki a házból. Semmi köze többé a szörnyeteghez. akinek már csak el kell tűnnie.Nemdebár azt tudod. amelyben egy szörnyeteg lakik. Milyen kézenfekvő. Tökéletes indok az ő elparentálására. Hirtelen föltárult előtte a sötét mély verem. hogy végül teljesen összeroppantsa a fia halála. reflektorfénybe állította. hogy beleőrültél Teddy halálába. Gordon. magad szöktél el hazulról. .

akit megcsaltál. és végül minden jóra fordul. De akárhonnan nézi. Már nem is várta. elhagyja Gordon. Engem sem tudtál. márpedig ez kétséges. . miként fogja tönkretenni az ő jó hírét. hogy készítse el a szerződést a tartásdíjról. hanem olyan asszony. hogy hinni fognak neked. Ma felhívtam az ügyvédemet. hogy ki vagy. 454 . őt év után. Az ő világában nincs boldog vég. Ez örökre széttépte a hitét abban. Teddy halála után. csak tájékoztass róla. akinek hazudtál. bár ő igazából már évek óta elszakadt tőle. Nagyon fájdalmasak.Te abból indulsz ki.Bár még mindig szörnyű csapásnak érezte Gordon árulását. és akivel nagyon rosszul bántál. az tudja. aki hisz. még az eddigieknél is szörnyűbb.töprengett Isabelle. Ez pedig. hogy az élet szép.Költözz. . Az embereket nem lehet örökké bolonddá tenni. Elhagyta Bill. mint ahogy végül a gyerekeid is meglátták. Egy napon meglátják az emberek. amint ecseteli. hogy nem a padláson bujkáló Chaillot bolondja vagyok. Hallgatta a férjét.Hát nem vesztegette az időt. de aki engem ismer. mert nem volt más választása. ezek fájó ütések. amikor akarsz. Ő már csak békét akart. . Lesz. amit most művel. és már tudta. hogy sohasem lesz képes kiheverni egészen a valamikor olyannyira szeretett emberek árulását.Louise is besegített? . és elhagyta Teddy. .

hogy Sophienak adhassa. csak a ruhái. Sürgősen találnia kell egy ügyvédet. Az ékszereit is csak azért akarta elvinni. A többi az enyém. ami rögtön könnyebb lett. Úgyszólván akármit mondhatna. Csakhogy Isabelle nem lesz hajlandó megkönnyíteni a dolgát. amit te hoztál a házasságba. ami a tiéd. amelyben Gordonnal 455 .Csak nem fordult rosszabbra de Ligne gróf állapota? Egyszerre de sietős lett Gordonnak. és az a pár ékszer. miután Sophie visszament az egyetemre. Szeptember végén azonban talált maguknak egy nagyon kellemes lakást a Varenne utcában. vagy megőrült. Néhány hétig lázasan kutatott lakás után. Mondhatná.fenyegette meg Gordon. . A lányt annyira kétségbe ejtették a történtek. amelyeket Gordontól kapott. Isabelle! .Jól vigyázz a csomagolásnál. vagy depressziós. Teddy holmija. . ha a felesége hajlandó lenne eltemetkezni Grenoble-bon.Ezt akartam tenni . hogy Isabelle szanatóriumban van. szüleinek néhány festménye és antik műtárgya. Milyen tökéletes is lenne. . Akár sose lássa a többit. nem messze a Grenelle utcai háztól.Majd közlöm. Milyen hamar letisztult a helyzet az osztozkodásra! Neki nem kellett más.válaszolta hidegen. ha az asszony nem lenne szem előtt. hogy Isabelle nem akarta mégjobban fölzaklatni.Csak azt viheted. . ha találtam lakást.

természetesen a Grenelle utcában fog aludni. és egy pici lift. napfényes nappali. egy kissé régies konyha és tálaló. A garázs egészen jó állapotban volt. Amint aláírta a bérleti szerződést. ám a hajdan elegáns ház karbantartására. Egy arisztokrata család volt a tulajdonos. egy apró ebédlő.lakott. itt sem volt pénzük a tulajdonosoknak. Ha az apját meglátogatja. hogy tisztességesen be is rendezkedhet. de kopott parkettek. azután telefonált Sophie-nak. A lakásjó helyen volt jó környéken. hogy két héten belül költözik. terasza a Rodin-múzeumra nézett. felhívta Gordon ügyvédjét. A szüleitől annyi bútort örökölt. egy autóra méretezett garázst a hajdani istállóban alakították ki. de ez már előre nyomasztotta most. a bal part sok kis gyönyörű tizennyolcadik századi palotájának zöméhez hasonlóan. akikkel Isabelle valamikor régen már találkozott. és közölte. Csekély összeget kínált. akár egy madárkalitka. olyan. gyönyörű. Egy régi palota második emeletét foglalta el. Volt benne két szoba. egy tágas. hogy az anyja és Teddy nem lesz ott. Boldog volt. amely egyáltalán nem volt 456 . hogy itt biztonságban lesz. de akkor is furcsa lesz másutt lakni. A lány vegyes érzelmekkel fogadta a hírt. a hozzá tartozó. Tudta. Magas szobák voltak benne. hogy az anyja talált lakást. Isabelle megkapta a tartásdíj okmányait Gordontól.

Még egyszer visszanézett. hogy az asszony harcolja ki. a házvezetőnő sírt. és igazolta Isabelle összes félelmét. Gordon simán halálra éheztette volna őket. baleset vagy betegség esetén.arányban az együtt leélt huszonegy évvel. Josephine. aztán elment. amennyi a legszorosabb lét fenntartásra kell. hogy meglátogatja az új címén. amelyek miatt nem merte otthagyni a férjét. Neki elég lesz annyi. Az ajánlat. Isabelle megígértette vele. ahol Teddy egész élete eltelt. mihelyt egy kicsit rendbe hozatta. próbálja meg elperelni még a Grenelle utcai házat is. Október közepén beköltözött a Varenne utcába. A lakás nagyon csinos lett. Ám Isabelle tudta. ami neki jár. sőt. hogy az emlékeket úgyis magával viszi. és azt akarta. Csak azért fájt megválnia a régi háztól. Ám ez értelmetlen győzelem lett volna Isabellenek. csak annyi. hatalmas pofonnak volt szánva.mintsem Gordontól kérjen támogatást.Isabelle-nek különben is ez volt a szándéka . Isabelle-nek nagyon kevés kellett. mert el kellett hagynia a szobákat. amíg Teddy élt. Még Sophie is elámult. amennyiből eltarthatja magát. Ügyvédje felháborodott a könyöradományon. mikor először látta a lakást Mindenszentek napján. Az ügyvédje aztjavasolta. amely mindenben a volt férjnek kedvezett. amikor négy nap tanítási szü457 . inkább menjen állásba .

. csak Teddy. A saját szobájában a sárga uralkodott. nagyrészt Louis quinze és Louis seize stílusú.Ez csodálatos. tanácsadója. mert azt nem viselte volna el. hogy azokban a szobákban kelljen üldögélnie és azokon a folyosókon kelljen végigmennie. csodaszép régiségeket a nappaliban helyezte el. de máris otthonná varázsolta a lakást. félretett selymet használt Sophie szobájának díszítésére. Az új lakás egy időre elterelte a figyelmét. hogy soha többé nem láthatja a férfit. hogy új lakásba került. akiért viszont állandóan fájt a szíve. hogy Bill csak úgy hátat fordított és elment. Meglepően könnyen alkalmazkodott új életéhez.dicsérte ragyogó szemmel a szobáját. De nemcsak a fia fölötti gyász követte az új lakásba. mert ez az övé volt. levendulalila szegéllyel. Még csak két hete lakott itt. Tulajdonképpen szerencsés volt. Isabelle egy levendulalila alapon orgonákkal és ibolyákkal mintázott. miután öt évig volt a beszélgetőpartnere. legjobb barátja. Az anyjától örökölt. mentora. Gordon egyáltalán nem hiányzott. vékony. Ez volt 458 . hanem a Bill utáni vágyakozás is. és végül a szerelme. Sokkal otthonosabb volt. mama! . A falakat elefántcsontszínre festtette. Nem bírta felfogni. hogy a fia meghalt. ahol Teddy élt ésjárt. mint a Grenelle utcai ház. vigasztalója. ám nem menekülhetett a ténytől.netet kaptak.

A Herald. hogy még egyszer szerethessen valakit. ha ugyan elfelejtheti. miszerint remekül tudjárni. hogy milyen szerepet játszik Bill egy fontos szenátori poszt betöltésében. Bili pompásan festett. csaknem végzetes londoni balesete után. és még a korábbinál is erősebben tért vissza a politikába. De tudta. akinek a kampányát szervezte. Nagyon hízelgően emlegették. ám Bill nagyon megbántotta. hogy ezzel kell élnie.az. amit a férfi valaha művelt. noha nem írt sétákról vagy maratoni kocogásokról. vagy megbízhasson valakiben. Mellette állt a szenátorjelölt. mert őt szerette és bízott benne. Az Államokban esedékes választásokról írott cikk arról is szólt. az egyetlen kegyetlenség. Nem tudta elképzelni. Bill azon hazugságát látszott alátámasztani. Isabelle sokáig bámulta a képet. hiszen évek óta semmit sem várt tőle. mikor látott egy fényképet a férfiról a Herald Tribune bon. és nem törte össze a hitét. Egy egész élet kell hozzá. de mintha állt volna egy embercsoport közepén. hogy Robinson látványosan felépült tavaly óta. amire a legkevésbé számított tőle. amibe kerül. kerül. Gordon tulajdonképpen nem okozott fájdalmat neki. hogy elfelejtse. Az újságíró még azt is megemlítette. Két hete lakott az új otthonban. Ezt nem lehetett egészen tisztán látni. Tehát tökéle459 . ahol Sophie még nem is járt.

Még mindig nagyon fájt neki.tes formában van megint. Egy hosszú asztalnál ült Washingtonban. hogy remekül tud járni. és bekapcsolta a televíziót. Ezt nem érdemelte! Annyira szerette. és olyan boldogok voltak! Kínszenvedés volt erre emlékezni. de nem bírt. Még emlékezett minden szóra. amikor közölte vele. amikor Isabelle meglátta Billt a CNN-en. a kamera hátrált. hogy vége. egy szenátusi meghallgatáson. és akkor látta. Leesett az álla. mintha az asszonyhoz szólna. hanem arra a megbabonázó arcra. hogy kerekes székben ül! De miért mondta. A beszéd véget ért. és végül föl is hagyott az önvidító kísérletekkel. hogy a képet nézegette. Szeretett volna minden szépet kívánni a megújított házastársi fogadalmakhoz. itt pedig azt lehetett látni.mormolta Isabelle. aki szenvedélyesen érvelt és gesztikulált. . ha egyszer 460 . Nem bírta levenni a szemét Billről. hogy tudjárni.Te gazember! . Bili azt mondta. Sophie alig utazott el az egyetemre a mindenszenteki szünet után. és a szenátusi költségvetésről tett előterjesztést egy bizottságnak. amit a férfi tett vele. Lefeküdt. Isabelle két napig kínozta magát azzal. hogy Billt kitolják. Nagyon rossz napja volt Teddy miatt. Isabelle nem a rendkívül szakszerű és unalmas dolgokra figyelt. majd a kamera felé fordult. aztán kidobta az újságot.

hogy jár.nem tud? Mi lehet ennek a célja? Majd miközben nézte. Bill csak túldramatizálja a helyzetét. és fölhívta volna Billt. Isabelle teljesen össze volt zavarodva. Legszívesebben fogta volna a telefont. és fölkapta a kagylót. este hat. hogy jobban összpontosíthasson. eszébe jutott valami. mert nem akar púp lenni a hátán. Ezt így sose mondta ki. hogy ha nem tanul megjárni. ám csak a depressziónak tulajdonította. mi történt valójában. Nem is hitte el. de az asszony anélkül is tudta. Rohant a konyhába. Bili már Londonban célzott rá. mit tegyen. itt. Olyan tisztán hallotta a szavait. és nem hazudik. hogy hátha mégis komolyan gondolta. törte a fejét. Kiugrott az ágyból és fel-alá járkált. de most beléhasított. Washingtonban dél volt. Párizsban. Ám ha a férfi az igazságot akarta volna tudatni vele. Támadt egy ötlete. hiszen Bill egyértelműen közölte. töprengett. mintha a férfi mellett lenne. miközben mellette mormolt a televízió. Kikapcsolta. akkor öt hónapja megmondja. majd az órájára pillantott. miként nyomozhatná ki. Tárcsázta a washingtoni tudakozót. Még nem döntötte 461 . Azóta se gondolkozott el ezen. akkor eltűnik az életéből. ahol azonnal megadták Bill irodájának számát. miként tűnik el Bill a képernyőről az integető sokaság sorfala között. azt hitte. És ha másban is hazudott? Sokáig ült az ágyban.

és minden protezsáltját arra buzdítja. de. Robinson titkárát kérte.. Mrs. hogy igaza legyen. Szeretnénk felkérni tiszteletbeli elnökünknek a feleségét. . de mikor beleszólt egy elfoglalt hang. hogy Mr.Szeretnénk. ellenőrizném az előjegyzési naptárát. ők elváltak.Bizonyos vagyok benne... Robinson elvált felesége a jövő hónapban szándékozik új házasságot kötni. .Mr. . Amikor átvette egy férfi. Robinson és a felesége megtisztelnék decemberi rendezvényünket. hogy Billnek szívügye az írni-olvasni tudó Amerika. és imádkozott.Állok rendelkezésére . A titkár azonnal felvillanyozódott.el. Isabelle tudta.mondta készségesen a titkár. hogy Mr.Rövid szünet. Robinsonnak nem áll majd módjában elnökölni a rendezvényen. .. hogy.magyarázta kissé feszélyezetten . Robinson szíves bátorítására telefonál a bizottsága nevében. ha Mr. . Mr. nos.. Illetve talán megtehetné. és.. hogy így is érdekelné a rendezvé462 . hmm. hogy erre fokozott hangsúlyt helyezzenek.. Isabelle előadta. amely a déli analfabetizmus felszámolásával foglalkozik. De attól félek. Ha megadja a dátumot.. Robinson boldogan elmegy. Isabelle pedig összeszedte magát. mit tegyen következőnek. amelyben a titkárnak egy pillanatra elállt a lélegzete. Bár abban biztos vagyok.

és tudatom Mr.Mi is volt a dátum? .. . és egyre biztosabban tudta. ha küld anyagot az eseményről.Isabelle behunyt szemmel állt. . Mellesleg Mr. ült. és megadja az időpontot. Köszönjük. és tolókocsiban él. Sally Jones. Tehát mindkét dologban hazudott. Miss Jones. vagy talán nem is szereti már. Billre gondolt. . ám két dolog biztos: nem a férje Cynthiának. . Nincs együtt Cynthiával.Köszönöm. ha fel szeretné hívni. de nem értettem tisztán:.Köszönöm. . . Most már azt is megértette. hogy most mít tegyen. miért tette ezt Bill.Beírom önöket. . Robinson is boldogan betölti az elnöki tisztet. valami agyalágyult. Őt akarta szabadon engedni.December tizenkettő.Nagyon szépen köszönöm .Szabad a nevét? Elnézést. hogy mit és miért tett a férfi. Megadhatom a telefonszámát. hogy ha szereti. . kezében reszketett a telefonkagyló.Semmi gond.nyük.rebegte a telefonba.Feltétlenül! Még ma postázom önnek! . és nem tud járni. és töprengett. Robinsonnal. 463 . . ezzel tartozik neki. hogy telefonált. Isabelle sokáig kuporgott az ágyában. kerge rögeszme miatt..

Szempillantás alatt megváltozott a világ. Felhívta a légitársaságot. . szomorú.Így is van. Billnek valószínűleg minden másodperce foglalt.Ismerem? .Miért? . . Van két lánya és egy helyes felesége. Most feltámadt. főleg mióta Teddy meghalt. Együtt ért bennünket a baleset mondta Isabelle. . Aztán telefonált Sophie-nak.Nagyon kedves volt hozzám Londonban. . mama .mosolygott a lány.Tudom. . és megmondta. mint az eltelt öt hónapban.Bill Robinson.magyarázta Isabelle.kérdezte a lány. ha utazni akar valahová. de Isabelle akkor se bírt várni.kérdezte meglepetten Sophie. Holnap kettőkor indul.Meglátogatom egy régi barátomat . . hogy pár napra elutazik Washingtonba.Csak felesége nincs. De most nem akart meghalni. . és helyet foglaltatott magának délutánra. 464 . mikor téged látogattalak meg a kórházban. Az anyja olyan szürke. halotti életet élt hónapok óta. A választás négy nap múlva lesz. boldog és hüledező. hogy már az is megkönnyebbülés. . noha örült a hírnek. Anyja kissé hóbortosan viselkedett. Éjfélre tudta. mí a teendője. és furcsa volt a hangja: egyszerre izgatott.

Éjszaka nem bírt aludni. miközben vitte a gép az óceán fölött.Én is kedvelem. mondogatta magában Isabelle. Délre lesz Washingtonban. Isabelle behunyt szemmel néma imát rebegett. Csak karácsonykorjövök legközelebb.. már megkereste volna. amiért kinyomozta. hogy megtalálja Billt. ha találkoznak. Még tisztán emlékezett. Egyfolytában ezen győzködte magát. Miközben leszálltak a Dulles repülőtéren. Ezt nem kellett volna tennie. Oké? Vigyázz magadra.mondta Isabelle. Nem lesz könnyű. mennyire tiltakozott Jane és Joe házassága ellen. nem kellett volna föláldoznia magát őérette. Az anyja elmosolyodott. és már délelőtt tizenegykor elindult a repülőtérre. Majd megtelefonálom. Ez a lényeg. hogy Bill hall465 . Ordítóan nem volt igaza. Alig bírt egy helyben ülni a gépen.Ne siess túlságosan. Teljesen egyértelműen fogalmazott. hogyan találkozhat a férfival. Most csak az a dolga. fog-e mégjárni.folytatta az ártatlan Sophie. Csakhogy Billnek nem volt igaza.Nagyon dicsért téged . szívem. és letette. és közölje vele ezt. Bili talán dühös lesz. Nemsokára jövök. Bili borzasztó keményfejű ember. .Köszönöm . hol vagyok és mikor leszek itthon. . Isabelle fütyül rá. Fogalma sem volt. Ha Bill meg akarta volna keresni. . vagy mit mondjon majd. Mulassjól.

Most pedig fel kell hívnia Bill irodáját. hogy Bill egyszerűen kiszeretett belőle. . Ki az már megint? . és ő nem tudta. hogy megtudja. A hidegtől vacogva sietett egy taxihoz. . Lehet. Mikor érkezik Mr. melyiket válassza. Még egy félórán át emésztette magát halálos félelemmel. Most már csak meg kell találnia Billt. de ő mindenesetre megpróbálja. Vagy talán be kell sétálnia az irodájába. Robinson? . aztán fölemelte a kagylót. mi a programja ma estére a férfinak.Jesszuskám. Tudja. ahol tegnap szobát foglalt. Egy recepciós vette föl. Nem sejthette. hogy idejött.Igyekezett amerikaias kiejtéssel beszélni. 466 . nem is tudom! .Üdv. a biztonságiaktól vagyok. a vacsorához. Vagy pedig teljesen megbolondult. mire Isabelle kicsomagolt a szállodai szobában. így fog-e történni.Hat eseményre mennek. nehogy a recepciós észrevegye.gassa meg. Ezernyi lehetséges forgatókönyv cikázott az agyában. aki még Isabelle-nél is idegesebb volt. . hogy rettentő hibát követett el.Biztonság. Mereven bámulta a telefont. Isabelle roppant elfoglaltra és idegesre vette a hangot.mondta a lány. Majdnem négy óra volt. és megadta a georgetowni Four Seasons Hotel címét. A zsebében volt Bill irodájának címe. hogy francia. és kezdte azt hinni.

. de Isabelle már nem figyelt oda.. oké.Tudnia kellett.Estélyhez öltözik?. De gondolom.. hogy ilyen későn.Ó. kilencre megy magukhoz... Még tíz percig tárgyalták a részleteket. ugye? . A Kennedy Központ oldalkapujánál találkoznak magukkal.. Kennedy Központ. . hol lesz a vacsora.. mit viseljen..felelte Isabelle.. hogy tolószékben érkezik...Igen. azt tudja. és ugyanúgy távoznak. Neki 467 .Egyáltalán nem az. És nem maradhat sokáig.. hogy odaférjen a tolószék.. persze. Maguk lesznek a negyedik ma este. De még mindig nem tudta. . hogy fényképezzék a székben! Semmi feltűnés! Egy mellékajtón érkeznek Johnson szenátorral.felelte Isabelle. És nem akarja. és nem kérdezhette meg. csak hogy rögtön észrevegyük. . ..Elnézést kér. . Hála neked.Johnson szenátor a saját testőreivel érkezik.. tájékozott és hivatalos hangon. mint a múltkor. nem baj. úgy. . mit mond a recepciós... azt hittem. elnézést kér. mégse..Helyes . de nem. a fenébe. Nem szereti a feltűnést.. azt lemondta. feljegyeztem .. de egyszerűen nem tud hamarabb.. suttogta némán Isabelle. . Nem. Istenem.Vegyék el a széket az asztaltól.. na már most..

vagy kifeléjövet. a vacsora után. de azt tudta. nem akarja látni többé. Életének leghosszabb hat órája. De most már értette. Az tíz órátjelent. miközben a férfi mellett 468 . Csak azt nem tudta még. tud járni. Ezért nem akart találkozni vele Párizsban. Vagy befelé menet kell elébe állnia. hogyan csinálja. el kell bújnia az asztala alá. és a legtöbb abszolút reménytelennek tűnik. pisztolyt kell fognia rá. hogy ne legyen kolonc a nyakán. Utána azon töprengett. hogy Bill lerázza magáról. de hazudott. Alig néhány percük lesz.annyit kellett tudnia. hogy tudott Bill így elvágni minden szálat. Isabelle-nek teljes öt hónapig nem fért a fejébe. hogy kint várja meg Billt. végtelen a lehetőségek száma. hogy mit mondjon Billnek. hogy Bill este kilenckor a Kennedy Központban lesz. Tisztán állt benne a kép. hogy nem képes járni. Felhívta a portát. és kibékült Cindyvel.. mivel térítse jobb belátásra a férfit. és rendelt estére egy limuzint. Minden csak érte volt.. Azt mondta. Fogalma sem volt. Ugyanis fennáll a lehetősége. valószínűleg sohasem lesz képes. mert nincs miről beszélniük. Végül úgy döntött. és tízkor indul a következő eseményre. hogy meg kell próbálnia. Azt mondta. már ha a férfi meghallgatja. Addig még hat óra. vagy a vacsoránál kell jelenetet csinálnia. mert akkor az asszony megtudta volna.

mikor annyira erőlteti a mai találkozást. Nem tudja. Most miért tartaná vissza? Mennyi mindent nem tud Bill. hogy ő elhagyta Gordont és elköltözött tőle. hogy Teddy meghalt. de Bill akkor elhagyhatja a várost. Eleget vártak. Neki csak Bill kell. és láthatta. Dermesztően hideg volt. és elhajtana. 469 . de kínzóan éber volt. amíg lezajlik a választás. Miközben ült és a férfin töprengett. hogy összetörte az ő szívét. Nem akart várni. Főleg pedig azt nem tudja. mire kiszállt és félrehúzódott oda. Fél kilenckor a limuzin repítette a Kennedy Központ felé. nem tudja. Inkább az irodában kellene próbálkoznia. ahonnan figyelhette a bejáratot. Megpróbált szundítani egyet. ez a tudat mégsem akadályozta meg a szakításban. mikor szakított vele. A kapunál pánikba esett. mikor jön ki a férfi. az is eszébejutott. hogy őt nem érdekli a tolószék. Aztán. felöltözött. és hogy szerethesse. mielőtt Bill beülne a kocsijába. Mit mondjon? Szeretlek? Bili egyébként is tudta. Tudta. vagy telefonálnia kellene. hogy hátha téved. amikor elment. Este egy falatot sem bírt enni. Megfürdött. amíg élnek. Bili egyébként is agyonfeszült idegállapotban lehet a választás miatt. És ha Bill már elment? Teljesen eltompult a szorongástól. de ő észre se vette.egyébként is ott fog állni a szenátor. Kivárhatná.

Negyed tizenegy volt. aki hosszú léptekkel sietett a mintegy a semmiből odapottyant autó felé. de még így is vacogott a havazásban. Fél tizenegyre feladta a reményt. majd feltűnt egy jóképű férfi. Vagy talán változott a program. Valamilyen más módon kell próbálkoznia. Valami mást kell kitalálnia holnapra. de nem következett más. csipkés pelyhek hullottak. hogy egy másik ajtón távozott. Homályosan emlékeztetett a szenátorra. cobolykucsmát. hogy Bill ide se jött. vagy úgy döntött. utánuk egy biztonsági őr. Bill még mindig sehol. kesztyűt viselt. a hajra. megeredt a hó. 470 . hogy tizenegy óráig vár. Isabelle vastag. a szempillákra. Elhatározta. Ám tizenegy előtt tíz perccel nyűzsgés támadt az ajtónál. noha biztosra vette. fekete nagykabátot. de ebből a szögből nem lehetett jól látni. az a fajta. és a csípős szél minden irányban hordta a pelyheket. Isabelle bizonyosra vette. Kijött két szolgálaton kívüli rendőr. Nagy. meleg fekete velúrcsizmát.mintha az ég küldene baljós figyelmeztetést. Isabelle várt még egy darabig. hogy Bill és a szenátor akkor már rég ott lesznek a következő társadalmi eseményen. Minden átmenet nélküljött ez a havazás. fejét lehajtva a szél miatt. fülhallgatóval. egyenruhában. ami rá szokott ragadni a ruhára. Lehet.

ő pedig bólogatva figyelt rájuk. Micsoda véletlen! . A szenátor és emberei már a limuzinban ültek és csak Billre vártak. És ahogy figyelt. odament a rámpához. 471 .Szervusz. sötét kabátot viselt. Még nem vette észre az asszonyt. És akkor Isabelle. Bili a lépcsőhöz kormányozta magát. és azt hitte. Isabelle. és alig bírta összeszedni magát.hogy még marad. Elállta a tolókocsi útját.Elnézést . Nem magyarázta meg. majd beállt egy rézsűhöz. hogy a két kezében tartja azt életét. és elindult Bill felé. mint aki érzi. Ez volt az a pont. ezért csak egy kabátot és két lábat látott. Pillantása fölemelkedett Isabelle arcára. ám Isabelle nem húzódott félre. Bill lehajtotta a fejét a szél miatt.mondta.Rögtön arra gondolt. Maga hajtotta a székét. amelyről Bill öt hónapja álmodott.Hazudtál nekem! . és a felesége elkísérte. Félúton találkoztak. egyszer csak előgördült egy tolószék. Nem bírt szólni. . hogy ne érje őket a hó. amely egyenesen Isabelle irányába vezetett. Döbbenten bámulta az asszonyt. . Isabelle szíwverése meglódult. A többiek futottak vissza az épületbe. hogy Gordon érkezett Amerikába üzleti ügyben. Emberek beszéltek Billhez. sohasem hallja többé.mormolta szórakozottan. mit keres a tolószékben. . Vastag sálat.

Szél korbácsolta az arcukat.Azért jöttem ide Párizsból.Bill nem tudta. . de a szeme elárulta. Ha megint elküldi. .mondta Isabelle. Cinthia az autóban vár. mint egy karácsonyi képeslap. Isabelle kucsmáján meggyűlt a hó.Csak ezt az űrügyet tudta kitalálni a gyors meneküléshez. De Bill arca semmit sem árult el. .Miért vége? .Nem véletlen . Ebben is hazudtál. . legalább hadd nézzen a szemébe.Elváltatok.Nem vár .. vagy egy orosz hercegnő.Isabelle nem engedte lerázni magát. hogy lássalak. mielőtt megroppan az elszántsága.vágta rá az asszony Késő már a hazugságokhoz.Mennem kell. sok dologban hazudtam. 472 . . hogy nem szereti. mit válaszoljon. és valamivel elterelje Isabelle figyelmét.Egész lényéből sugárzott az elutasítás. Mert minél hamarabb el kellett tűnnie. akkor örökre távozik.Azt hiszem. és összehúzta magán a kabátját. Ez igaz volt. hogy részemről vége. Hogy van Teddy? .Szokott az így lenni. hogy hűvösen egykedvű legyen. . kivéve azt az egyet. Olyan volt. Kényszerítette magát. hogy megtörje a közöttük vibráló feszültséget. . . és semmit se áruljon el az érzéseiből. Ezért vállalta a kockázatot. Ehhez mesterien értett. Szívszorítóan gyönyörű volt. . .kérdezte Bíll. de még egyszer látnia kellett. Ha Bill képes lesz azt mondani.

. megbánta-e Bill. hogy mehetnékje van.Jól vagyok. . de úgy gondolta.mondta Isabelle. Kínos. Hogy vagy? . Nagyon hiányzik. de a férfin látszott. . amiért nem állt Isabelle mellett ebben a fájdalmas pillanatban. 473 . amit tett.Őszinte részvétem . és az asszony nem tudja meg az igazságot. következő eseményről. hát ő hiányzott-e. nagyon súlyos influenzában. Soha jobban. hogy sohasem találkozhattál vele mondta szomorúan. .Szerette volna megkérdezni. Mentegetőzve nézett az asszonyra. Nem akarta rázúdítani a férfira a gyászát. Sajnálom.. Alig bírta megőrizni az önuralmát. és Isabelle ebben a székben látja. hogy útjaik soha többé nem keresztezik egymást. de majdjól leszek.Jól vagy? .Mennem kell.Szerette volna magához ölelni.Három hónapja meghalt.Még mindig szeretlek. . hogy kiderültek a hazugságok. Máris egy órát késtek a program szerint esedékes. Három nap múlva választás.mondta lágy. Bill! . De Isabelle-nek ez volt az egyetlen esélye. Bili feltétlenül meg volt győződve róla. Egy percre valósággal megsemmisült a bűntudattól.Az órájára pillantott. A szenátorék is őt várták. szomorú hangon. de nem merte.Most még nem. .mondta a férfi halkan. Te is hiányzol . Ismét dolgozom. . Billnek ezt tudnia kell.

ha nem tudsz görkorcsolyázni vagy táncolni! Magam se vagyok a parkett ördöge. hogy ehhez láncolod magad .Kétségbeejtően kiszolgáltatottnak érezte magát.Még ha ott is hagynád Gordont. hogy nem .Téged sohasem érdekelt. Erre kidobott. hogy ezt tedd magaddal. Teddy halálakor. Túlságosan szeretlek ahhoz.Ellőttem a muníciót.Csakugyan azértjöttél. és megérintette az asszony kezét. azután kinyújtotta a karját. . hogy ezt megmondja. . ahogy tanácsoltad. hogy sehol. Isabelle mosolygott. hogy nézzem. Sohasem engedném. . Közölni akarom veled.Nem érdekel. De engem igen. Telefutott a szeme könnyekkel.Tudom.pillantott a székére. és már értem. miként teszed tönkre az életedet azzal. És ez az. Tisztességesen bánik veled? Körül is nézett. . Bili nosztalgikusan mosolygott. Letörülte őket kesztyűs kezével. A Varenne utcában 474 . és néhány csöpp végigszánkázott az arcán. aztán látta. hogy nem érdekel. hol a bankár. de végül is azért jött. sose voltam. Bólintott.mondta halkan Bill. ami számít. . úgy. hogy engem láss? Isabelle nagyon jól emlékezett erre a gyöngéd hangra. Isabelle nyilván a szállodában hagyta. miért hazudtál nekem. akkor sem. . .Láttalak a CNN-en tegnap este.

. de nem tette.Ennél többet nem volt hajlandó mondani.lakom Sophie-val. Isabelle. . . Most már e szerint kell élnünk: . .Rengeteg változás történt mindkettőjük életében. én akkor is szeretni foglak. . Az asszony megrázta a fejét. Mindkettőnk érdekében. a lehető legrosszabb volt.Vigyázz magadra. azt mondta. és lesöpörte pilláiról a hópelyheket. Szeretlek. hogy menned kell . . Már semmit sem mondhatott. A férfi hosszan. Még ha kiléptél az életemből. Azt tettem. amit tettél. de ez nem változtatott Bill érzésein vagy elhatározásán. Bili. Mindkettőnk ellenére. . amíg élek. Lekerekezett a rámpán.Szerette volna megismételni.szólt az asszony.Nem foglak felhívni.Idővel elfelejtesz .Nem értek egyet veled. Bill csak a fejét rázta. és beült az autóba. és többet érdemel annál.A Four Seasonsben szálltam meg. hogy jól vagy. Biztosan fázhat. hogy sajnálja Teddyt. . Haját belepte a hó. ami helyes. jogunk van szeretni egymást. az asszony látványa még meg is acélozta az eltökéltségét. komolyan nétett rá. Öt hónapja azt tettük.mondta Bill. amit ő adhat. véletlenül találkozott egy régi 475 .Tudom. Isabelle szabad. ha beszélni szeretnél velem. Elnézést kért a szenátortól a késésért. . Hívj fel.Örülök. és félreállt. Sőt. hátra sem nézett.

Legmélyebb álmából riasztotta föl az éjjeliszekrényén megcsörrenő telefon.barátjával. Alig bírt elaludni. Porba sújthatta a halála. mikor Isabelle hazaért a szállodába. és egyébként is késő volt. Akkor is esett a hó. ráerőszakolta volna magát. Bili akarta. hogy el kellett veszítenie a fiát. anynyira sajnálta. Bili csak éjfél után került haza. Hitte. Hajnalí 476 . ahol leült. hogy nem tesz ilyet. csak tanulság van és veszteség. amíg meg nem érkeztek a következő helyre. Biztos hamarosan talál valaki mást. De legalább megszabadult Gordontól. hogy amit tett. hogy Mr. De most már bele kell törődnie a helyzetbe. mint most. Robinson egymillió mérföldrejár tőlük. Csak a tekintete árulta el. Az egész arcából sugárzott a törhetetlen elhatározás. hogy Bill nem telefonál többé. és amikor végre sikerült. azt Isabelle-ért tette. még ha nem is mondott igazat. szerelemből tette. és nem telefonált az asszonynak. Tényleg nem létezik a boldog vég. Megfogadta. akkor a férfiról álmodott. A szenátor érezte. Neki bőven kijutott mindkettőből. Ezután egy szót sem szólt. hogy így legyen. és a férfira gondolt. hogy nem kezdi elölről a kapcsolatot. Tudta. Tudta. Ha kevésbé szeretné. Még sose volt olyan gyönyörű és szomorú. milyen sokat jelentett Isabelle-nek a gyerek. Vérzett a szíve. ahogy állt a havazásban.

inkább megindította.Hol vagy? . akkor talán mégis beszélnünk kell.Ám ez láthatóan nem szomorította el. de nem merte. Szerette volna megérinteni Billt. Miért nem jössz fel? Megfésülködött. . mikor a férfi bekerekezett. hogy ilyenkor jövök ide. . Egyiküket sem zavarta a képtelen időpont.Örülök. hogy idejöttél.Elnézést. fogat mosott. és nekem holnap New Yorkban kell lennem.négy óra volt.felelte Bill kissé tétován. Isabelle kitárta az ajtót. amelyek 477 .A szállodád előcsarnokában. . mielőtt sikerült végre elaludnia. . Bíll telefonált.kérdezte halkan. Öt perccel később kopogtattak.Lent .Tűstént éber lett attól a szívfájdítóan ismerős hangtól. de nem tudtam. Arra gondoltam. hogy ilyen későn hívlak. . de nem bírtam aludni. Isabelle még az álom ködében is megismerte a hangját. majd halkan becsukta. amilyennek Isabelle érezte magát. hogy itt vagy. Aludtál? Olyan elgyötört volt a hangja. Bili nézett föl rá a székéből. mint te. Szendergő érzések tucatjait ébresztette föl. mikor utazol el. Ugyanolyan őrült vagyok. . Azonkívűl nagy esztelenség is volt tőled. Isabelle. . és az arcát is megmosta. . hogy ha idáig jöttél Párizsból.Ne haragudj. Csak egy kicsit. Nagy megrázkódtatás volt látnom téged az este. bár föl is zaklatta.

Bili megérintette a kezét.Az alkalmazkodás időbe telik. . Csak most látom. akik azt mondják. Úgy gondoltam. megváltás volt Teddynek. . hogy viszont látjuk egymást. nem szabad. Sophie pedig az egyetemen van. Sokkal többet érdemelsz.Sajnálom . Isabelle.suttogta.mosolygott az asszony a könnyein át. nincs jogom tönkretenni az életedet.Sose hittem.elől hónapok óta próbált menekülni. . . Hatalmas változás ez a számodra. a havazásban. de azért voltak szép percek is a fiam életében. mennyire körülötte forgott az életem. . elveszítette Billt. és röviden elmesélte fia utolsó napjait. elvált. Megváltozott a lakása. hogy ő elment. mikor meglátta Isabelle-t a Kennedy Központ előtt. mit mondjak neked szólt a férfi keserű arccal. meghalt a fia. Letörőlte azt az egyetlen cseppet. Úgy gondoltam. . Mi történt? Isabelle leült vele szemközt a díványra. mint alkalmazkodott a változásokhoz.Nem tudom. de újra rázúdultak. gondolom. mint amennyit én 478 . Majd megszokod.Én is . el nem sírt könnyektől párás szemmel. igazuk is van. El-elcsukló hangon beszélt.Isabelle egyebet sem tett egy éve. amely végigszaladt az arcán. Vannak. Nem tudom mit kezdjek magammal most.Annyira sajnálom Teddyt. . Nagyon hiányzik.

.. kimagyarázkodjék.mondta az asszony halkan. mielőtt elindult volna a Four Seasonsba. amit igaznak érez. főleg most. Pillantása nem engedte el a férfit. Tudta. A vejével ellentétben. vagy ürügy.adhatok. ő leküzdhetetlen akadálynak érezte a fogyatékosságait. hogy Bill miért nem lehet vele. legyen az bármennyire torz. ennél kevesebbet pedig nem kínálhat neki. Nagyon olyannak tűnt.Te ép vagy . hogy találkozzon az asszonnyal. Nem ezt érdemli. hogy gyere át 479 . Nem egészen fogta föl. de Helena is fiatal volt és idealista. Neked valami csodálatos társra van szükséged. mondta magának.Csak el akartam búcsúzni.. Talán csak a fiataloknak való a szerelem. De most legalább nem hazudik. Homályosan fölmerült benne Helena szavainak emléke. Nem akarta balul végződött szeretkezésükre emlékeztetni a londoni kórházban. . hogy ne haragudj. amikor még Teddyt is elveszítette. hogy rendkívül kegyetlenül szakított Isabelle-lel. Azértjött ide éjszaka. hogy nem arról van szó. olyasvalakire. Soha sem lett volna szabad rábeszélnem téged. és tisztességgel elbúcsúzzon tőle. .Mindketten tudjuk. és nem nagyon akarta hallani. amelyek mellett nem veheti feleségűl Isabelle-t. Legalább ennyivel tartozik neki. és arra akarlak kérni. csak azt mondja. aki ép. mint egy újabb istenhozzád. nem úgy. mit hall. mint én.

A férfi a másodperc töredékéig tétovázott.. és szájon csókolta a székben ülő férfit. Ahogy Bill ölelte magához az asszonyt. Könnyes szemmel nézett az asszonyra. zihálva váltak le egymás szájáról. . amiben reménykedtek.Te adtad nekem az egyetlen. és csókolóztak. Isabelle az ölébe ült. igaz szerelmet.Sajnálok mindent . hogy nem lehetek az. minden porcikája éhezte Isabelle-t.. Bili gyengéden magához vonta. aki voltam. és egy vakító pillanatra Bill nem félt többé. kezdettől az én hibám volt minden. mikor 480 . és gyengéden levetkőztette.Londonba. de már nem parancsolhatott magának. ellenállhatatlan erő kerítette hatalmába őket.mondta szomorúan.Ezért nem tartozol bocsánatkéréssel. most először elfelejtette elveszített férfiasságát. miközben Bili róla fejtette le a szaténpongyolát. . Nem emlékezett. amit férfitól kaptam . amit épphogy megízleltek. Úgy érzem. Villámként nyilallt beléje a vágy.Sajnálom. . Teste-lelke. amely a padlóra hullott. Csókjaikat átfűtötte a szenvedély és annak az emléke. . és szorosan fogta a kezét. Sokáig csókolóztak. Isabelle előrehajolt. és túlságosan korán elveszítettek.mondta gyengéden Isabelle. Isabelle egyetlen szó nélkül a díványhoz segítette a férfit.

A szeretkezés 481 . mint amit ő adhat neki. Minden volt. szerelme szertefoszlatta legszörnyűbb félelmeit. Bili mosolygott. és felperzselte őket a vágy.Egy órával később Isabelle kitolta a fürdőszobába. .Hú! . ahonnan Bíll negyven perc múlva felöltözve és olyan tekintettel került elő. Még mindig sziklaszilárdan meg volt győződve róla. hogy Bill tökéletesen meggyógyult.Te is az vagy. Még ha nem járhat. . . forró szenvedélyt. Visszavarázsolta férfivá. se ifjúként nem élt át ilyen őszinte. amiről álmodtak. . hogy Isabelle különb életet érdemel. Isabelle gyengédsége. Suhancnak érezte magát az asszony karjaiban. hogy az asszony megriadt.Ez döbbenetes volt! . Bili sem a balesetet megelőző férfikorában. és Bill mosolygott. csalóka reményekben sem akarta ringatni. Most megtudták.kívánt ennyire nőt. Egymás karjaiban hevertek. Isabellehez senki sem volt fogható. Már megint a karmaiba kerítette a bűntudat és a szorongás.mondta sötéten a férfi. .mondta halkan Isabelle. amit reméltek. hogy idejöttem . akkor is ép és férfi.Őrültség volt. Nem akarta félrevezetni az asszonyt.Nem lett volna szabad ezt tennem. vagy melyikkel szeretkezett így. Valami elképzelhetetlenül jó dolog történt most közöttük.

.Két ember élete. de a férfiassága feltámadt. Isabelle . én rövidesen az leszek.Nem értem. akik tiltakozhatnának. amíg él. Nem kell fölöslegesen gerjeszteni a problémákat.Én nem áldás vagyok.Az élet egy tolókocsis ember mellett semmi esetre sem áldás.joguk van egy darabkára a mennyben. Mellette akart lenni. amilyen. igenis áldás. ami még rosszabb. sőt. . fenntartás nélkül. Te elvált vagy.Nem engedhetem. Nincsenek kisgyerekeink. . A lába oda. Meg is halhattunk volna Londonban. Szerette Billt. olyannak. szabadok vagyunk. minek tovább bonyolítani? Azonkívűl mondta komolyan .Megjárták a poklokat. . akik szeretik egymást. Elég bonyolult az élet. . odaadón. nem lenne szabad elpazarolnunk. bár ugyanakkor hatalmasan megkönnyebbült a közös élménytől. Nem ez történt.csak még kuszábbá tette a helyzetüket. Ha már ebben az áldásban részesűltünk. hogy ezt tedd magaddal. .Nem engedem. Akármi történt is közöttünk.az élet drága és rövid. hogy csak egyikünk hal meg. . és visszatértek. alakulhatott volna úgy. Isabelle .felelte Isabelle higgadtan. Nem lett volna szabad 482 . . miért ne tettük volna . Isabelle úgy érezte. Fél óráig ázott a zuhany alatt.mondta Bill elszántan.Felnőttek vagyunk.makacskodott a férfi. és átkozta magát.

és ő tudta.Tizenöt éven át gondoztam Teddyt.De tudom! -vitatkozott az asszony. Erős vagy. Te az emberséget sose veszed számításba? Miért nem engedsz magadnak néha-néha egy kis boldogságot. amit tennünk kell. . hogy halálra ostorozod magadat érte? .mondta Bill.Ez ostobaság és tékozlás! Nem engedem. Miért nem elég az neked? . . Az se érdekelne. amit az asszony mondott. . amikor nem az. anélkül. ha többé nem tudnál szeretkezni. Kellemes prémium volt.Úgyse engedném . .És ember. Te nem vagy beteg. . Felelőtlen és ostoba voltam. Nem tudsz járni. az sokkal többet jelent számomra. egészséges és ép. . Egyre jobban elkomorodott. .Azért jöttem ide. mint a férfi. Ami közöttünk van. Isabelle. hogy ezt tedd! 483 . mit vállalsz. Tudom.megengednem. hogy nem elég a szerelem.Bill elmosolyodott.Van úgy. . Ez az. hogy elbúcsúzzak. hogy Billnek hamarosan távoznia kell. de én anélkül is tudnék élni.Sokkal józanabbul gondolkodott. mit jelent szeretni és ápolni egy súlyos beteget. Volt egy kis igazság abban. és nem kell annak lennie? Szeretjük egymást. Már majdnem hat óra volt. Nekem az nem számít.Miért kell ezt megnehezítened. Nem tudod.

Nem kereslek meg többé. majd az ajtóhoz kormányozta magát. .És aztán mi lesz? Élethossziglani magányra ítélsz mindkettőnket. Megcsókolta az asszony feje búbját. ha nem vagy olyan konok? Minek? Hol itt a győzelem? Jutalmaznak azért a mennyben.. és ott megfordult.Miért tetted ezt? . mikor olyan boldogok vagyunk 484 .. Az isten szerelmére.. Véleményem szerint ez.Sajnálom . hogy éljünk holtig sötétségben és bánatban? Miért. amit akarunk és amit megérdemlünk? Eléggé megbűnhődtél már. mennyi nyomorúságot akarsz még zúdítani magadra és rám? Épp eleget veszítettem. gondolkozz márjózanul. Mindketten tudták. Miért nem engeded. lehet. amit elvesztettünk. De az életben semmi sem az. hogy legyen időnk azon töprengeni. amink volt.suttogta. . hogy nem lesz mindig könnyű. . hogy Bill erre is képes. amennyire egyáltalán az lehet az ilyesmi. Nem lesz "tökéletes".Nincs választásod. hogy megkapjuk. de a férfi nem indult meg tőlük. olyan tökéletes.Könnyek patakzottak az arcán. ami közöttünk történt.Mi értelme volt? Csak hogy gyötörj mindkettőnket? Emlékeztetőül. . . hogy mennyire szeretjük egymást? Aztán elveszel mindent.kérdezte sírva Isabelle. és amit megkaphattunk volna. ha bűntetjük magunkat és egymást? Jó. de te még megvagy.

A szenátort megválasztották.Az a lényeg. Hadd döntsem el én. hogy átölelje Isabelle-t. aztán kikerekezett a szobából. és annyira szeretjük egymást? Miért nem kaphatjuk meg ezt? Olyan nehéz ez neked? . Legszívesebben visszajött volna.Ne bonyolítsd már agyon! Nem bonyolult ez. Szeretlek.mondta Bill halkan. ahogy félrehúzódva ül a tolószékben. . Ez az. Egyszer sem telefonált Isabelle-nek. hogy helyettem döntsél! . Látta a férfit a híradóban. hogy nem vagyok elég neked mondta Bill. Isabelle négy napot töltött Washingtonban.vagy magamat nem szeretem. mint gondolom.Ebben hadd határozzak én. ami számít. Még egyszer ránézett az asszonyra. Csapódott az ajtó. de nem engedte meg magának. . Most már hitt Billnek. Isabelle nem mozdult. Elgyötörten nézte az asszonyt az ajtóból. a hatalom szürke eminenciása. Nincsjogod. és az asszony sem hívta többé.Talán mert nem szeretlek eléggé . és sírt.De van . kit szeretek és kit nem. Tarthatja bármilyen tévesnek 485 .együtt. Nekem pedig elég annyi szerelem.felelte a férfi szomorúan . Vagy te nem lennél képes annyira szeretni engem. és Isabelle örült Bill sikerének. amennyivel szeretsz. . csak ült a díványon.

tisztelnie kell. Hát akkor éljen akarata szerint. Bele kellett nyugodnia Bill döntésébe. Bár te is. Elég rossz formában volt. hogy csodálatos életük lehetett volna.kérdezte. elszánta magát. joga van hozzá. Mit számít neki a tolószék. . Végül is Billnekjoga volt hozzá.Tud márjárni? .a férfi álláspontját. Több mint elég okuk volt mostanában a szomorúságra. mint ahogy neki is joga van azt hinni. ugyanúgy. ami az övék. hogy eldobja magától a közösjövő lehetőségét. hogy Bill ennyire konok. Isabelle-nek vérzett a szíve. hogy térjen vissza hozzá. megpróbálva felvidítani valamivel Isabelle-t. a férfinak számít. a választás után fölhívta Sophie-t.Nem is gondoltam. . A lány nem kérdezte.Remekül néz ki. amit érez. .Találkoztál a barátoddal? . és képes föláldozni mindent. hogy megy haza. Kedden este. . úgy látszik. de nem kényszeríthette a férfit. és megmondta. akármennyire nem értett egyet. 486 . ő büszkén állt volna Bill mellé. Nos. mikor a kórházban láttam. Sophie-t legalább annyira megviselte az öccse elvesztése.Nem. Nehéz volt tudomásul venni.felelte halkan az asszony. mint az anyját. miért olyan szomorú a hangja. .Találkoztam . de úgy tűnik.

vallotta be Isabelle .. hogy a következő évben visszatér a restauráláshoz. a Harry's Bar. kénytelen volt tudomásul venni azt. szívem. 487 . Ez azoknak az éveknek az utóhatása volt. ha szükséged lenne rám. ha Sophie tud minden percéről.de azért örülök. Holnap este otthon vagyok. .Viszontlátásra néhány hét múlva. . .A hétvégén majd felhívlak. Az anyja olyan szárnyaszegetten beszélt. Azt tervezte. Minden Billre emlékeztette. szabad levegő. Egy napon talán majd elmúlik. Londoni napjai jártak az eszében. viszont eljutott múzeumokba és galériákba is. Egy napon talán elmúlik a szerelem is.Sophie legalább ebben szeretett volna reménykedni. Festmények. Megváltás lenne. múzeumok. Remélhetőleg.Nem igazán . akkor minél hamarabb el kell felejtenie Billt.Igaz. zene. . Jól szórakoztál? . mama. Ha nem lehet közös életük. táncolás. de azért mindketten biztonságban érezték magukat tőle. hogy eljöttem.Szerette. ehhez pedig ismét bele kellett dolgoznia magát a művészetekbe.Minden más értelemben kiváló egészségnek örvend. mint egy éve történt. Igazság szerint Sophie-nak nem volt szüksége erre a percekre lebontott számadásra. amikor minden idejét lekötötte Teddy. amit mindmostanáig elutasított. . Több.

Végre elengedte Billt. Éppen bezárta az ajtót. de mire a készülékhez ért. hogy az vagy. . Isabelle tízkor távozott a szállodából. Kényszerítette magát. amit vásárolt. ő szerette volna megkérdezni. Egy percébe került. a recepciós azt mondta. hogy vigye le a poggyászát. a csengés elhallgatott. és bizonyos értelemben szabadnak érezte magát. Csendes szomorúság töltötte el. Ez nem lehet igaz! Nem igaz! Pedig az volt. hogy ismét elforgathatta a kulcsot. Megfordult. mikor távozik Isabelle a szobából. mert már várják a következő szállóvendéget. Isabelle bejelentkezett. . Nem is számított ilyen békességre.Isabelle behunyta a szemét. Mikor rákérdezett. Kifizette az újságokat meg a könyvet. hogy legyen mit olvasnia az úton. Washington gyönyörű volt a hópaplan alatt.Nemcsak bolond vagy. és éppen a visszajárót köszönte meg a kiszolgálónőnek. Éjszaka megint havazott. és hívatta a londinert. azután elment. Olyan ismerős és megnyugtató 488 . A repülőgépe egy órakor indult. mikor megszólalt a telefon.De nagy bolond vagy te! Mindig is tudtam. Csakugyan Billt látta. hogy ne gondoljon a férfira. Örült. hogy eljött. Szótlan és hosszú volt az út a repülőtérre. de tévedsz is mondta halkan a férfi. mikor mögötte megszólalt egy hang: .Szerda reggel becsomagolta a néhány holmit. vásárolt képeslapokat és egy könyvet.

De ennél nincs jobb. amiért kerülgetniük kell őket.Telefonáltam a hotelba.. . . és a szívébe ismét belehasított a fájdalom.Engem követsz. kivéve Sophie-t. és nézte. . amit tettem. Tekintetük összekapcsolódott. hogy az asszonynak mosolyognia kellett. Bill mintha napok óta nem aludt volna. hogy jól tettem.jelenség volt.Tudom. ami a sorstól kapható. gondolta Isabelle. Nem tudta. Tejobbat érdemelsz. Az emberek nem látszottak neheztelni.Akkor én közvetlenül utána telefonálhattam. . Ez a legjobb. Vagy hogy el kellene dobni.Majd kiugrott a szíve csak attól. de a kezében reszketett az újság és a könyv .Tudom. legalábbis amit én kaphatok. Nem hiszem. Elveszítettelek téged.Félrekormányozta a székét az útból. de akkor miért van itt? . véletlen-e vagy csoda.. Nyilván azért. de már elmentél. és nem merte megkérdezni. Hányszor akarja még Bill elmondani ugyanazt? . Isabelle földbe gyökerezett lábbal állt. hogy látja. Isabelle sápadt volt.felelte az asszony. egy hajszálon múlott.Érdekes. vagy máshová utazol? .A recepciós azt mondta. mire gondolsz . ő keresett a szoba miatt. . hogy el lehet dobni a szerelmet. Félvállról próbált beszélni. Nincs több veszítenivalóm. Elveszítettem Teddyt. hogy elbúcsúzzon.felelte Isabelle. . Ahhoz túlságosan becses és rit489 . hogy nem találtál ott .

Tisztában volt vele.Már belenyugodott a sorsba.Miért tetted ezt? .Nekem meg több kell. Tudod. . Te. akire lehet vigyázni.ka. Bili azt teszi. vagy az istenhozzád? . Bili egyetlen szót sem szólt.Akkor nagyon kevésre taksálhatsz.Ez most a szervusz volt. akit tudok tisztelni. magához ölelte. ha én ülnék itt. . egy olyan hapsival. és aki szeret. . Olyan férfit akarok. Szeretlek. . aki körbe tud kergetni a szobában. és megtáncoltat Szilveszter éjszakáján. akivel el tudok nevetgélni.Tudnálak.rebegte Isabelle könnyes szemmel. mit gondolok. . és olyan sokáig csókolta. és nem te? . hogy én nem tudlak. amíg élek.Mitől vagy ebben ilyen biztos? . . . amit akar. Az ölébe húzta az aszszonyt. úgy látom. Te talán nem. 490 . hogy Isabelle-nek elakadt a lélegzete. de csak nagyon sokára mondta ki: . mégis ezt teszed. szájon csókolta. És ő is azt teszi. hogy igazi életed legyen. ránézett.Te döntöd el. Bili bólintott. . akit szeretek.Tudnál szeretni. Én egyformán tudok szeretni ülő és álló helyzetben. ha azt hiszed. amelyet Bill választott kettejüknek.Azt akarom.kérdezte. hogy semmivel sem téríthetijobb belátásra a férfit.

4 (A/5) ív ISBN 963-203-061-3 789632 030616 491 .Szervusz .a Kft. és megcsókolta a férfit.Helena mondta ezt valamikor régen. Belesimult a szorosan ölelő karokba. hogy te döntsél. és ezúttal talán Bill Robinsonéról is. Maecenas Könyvkiadó. Ő megpróbálta oltalmazni Isabelle-t. .Jogod van. és a férfi csak most értette meg. Budapest Felelős kiadó: a Maecenas Könyvkiadó igazgatója Tipográfia és műszaki szerkesztés: Szakálos Mihály Szedte és tördelte az Aline. mennyire igaza volt.súgta Isabelle mosolyogva. Nyomta és kötötte a Kinizsi Nyomda Kft. Debrecen Felelős vezető: Bördös János ügyvezető igazgató Teriedelem: 21. de nem ment. .. Az asszonynakjoga van határozni a sorsáról.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful