p ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ

ϪϧϷ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϘΑ ϲϤγ Ϊϗϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ εήϋ ϰϠϋ ϲλϮϟ΍ ϪϟϹ΍ΪΒϋ ήϴϣϷ΍ ϪϨϜδϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΏΎΣήϟ΍ ήμϗ Ϯϫ
ϲϓ ϲϜϠϤϟ΍ ΪϬόϟ΍ ΔϳΎϬϧ ΪϬη
Δδϴϔϧ ΔϜϠϤϟ΍ ϪΗΪΟϭ ϪϟϹ΍ ΪΒϋ ϪϟΎΧϭ ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϴϓ ϚϠϤϟ΍ Ϫϴϓ ϞΘϗ Ϋ· ˬ 14 1958
)
..Ε΍ήϴϣϷ΍ ξόΑϭ (ϪϟϹ΍ΪΒϋ ϡ΍
ϲϓ ϢγΎϗ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ Ϊο Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ΪόΑ ϞϘΘόϤϛ ϞϤόΘγ΍ϭ
0 
ϲϠϴϘόϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ Ϧϛήϟ΍ ˯΍ϮϠϟ΍ϭ (ϖΑΎγ ˯΍έίϭ βϴ΋έ ·ϰϴΤϳ ήϫΎσϭ (ϖΑΎγ Γέ΍ίϭ βϴ΋έ
)
ΔϴϨϓ ΓΰϬΟ΄Α ϪϓϮϨλϭ ϲδϔϨϟ΍ϭ ϱΪδΠϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϰΘη Ϧϣ Ϫϴϓ ϱήΠϳ ϥΎϛ ΎϤϣ ϪΗήϬη ΐδΘϛ΍ϭ ήμϘϟ΍
ΎϴϧΎϤϟ΃ Ϧϣ ΎϫΩ΍ήϴΘγ΍ ϢΗ ΔϣΪϘΘϣ
ΔΜϳΪΤϟ΍ ΐϳάόΘϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϰϠϋ
Ζϴλ ω΍Ϋϭ ϥϭήϴΜϛ ϢϫήϴϏϭ (ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Δϳήτϗ ΓΩΎϴϗ ήγ Ϧϴϣ΃ ϝϭ΃ ·ϲΑΎϛήϟ΍ Ω΍Άϓϭ (ϖΑΎγ ωΎϓΩ ήϳίϭ
.΍˱ΪϴΟ ΏέΪϣ κμΨΘϣ ίΎϬΟ ΐϳάόΘϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘϳϭ .νήϐϟ΍ ΍άϬϟ (Δϴϗήθϟ΍)΍άϫ

ϲΑϮΒΤϟ΍ ΪϤΣ΍
Œ

1970
20 ϡϮϳ έΎϬϧ
1

νΎΒϘϧϻ΍ϭ ϖϴπϟ΍ βϔϨϟ΍ ϲϓ ϊϴθϴϓ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ΔΤϴΒλ βϤθϟ΍ ιήϗ ΐΠΤϳ Ύ˱ϔϴΜϛ ΏΎΒπϟ΍ ϥΎϛ
.
ϲΘϨϬϣ Δϟϭ΍ΰϤϟ ΡΎΒλ Ϟϛ ϲΗΩΎόϛ ΔόγΎΘϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϲϟ΍ϮΣ ϢϛΎΤϤϟ΍ ήϘϣ
Δϓήϐϟ΍ ϩάϫ ϲϓ έϭΪϳϭ ˬϢϬϟΎϤϋ΍ ϰϟ΍ ΏΎϫάϟ΍ ϞΒϗ ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ΔϓήϏ ϲϓ ΍ϭΪΟ΍ϮΘϳ ϥ΍ ϥϮϣΎΤϤϟ΍ ˯ϼϣΰϟ΍ ΩΎΘϋ΍
ΔϴγΎϴγ ΚϳΩΎΣ΍ ΎϬΒϠϏ΍ϭ ΎϬϤϬΗ ϻ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϨϬϤϟ΍ ϢϬΗ ϲΘϟ΍ ΚϳΩΎΣϻ΍ ϒϠΘΨϣ
.ϰϟ΍ ΖϠλϭ « ΔϠθϘϟ΍ » Ϊϗϭ ˬ(ΓΎϣΎΤϤϟ΍)
ϡϭΪϗ έΎψΘϧ΍ϭ αϮϠΠϟ΍ ϰϠϋ ΎϫϮϠΧ ϲϨόΠθϳ Ϣϟ ˬΓΩΎόϟ΍ ϑϼΧ ϰϠϋ ΩΎϜΗ ϭ΍ ΔϴϟΎΧ ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ΔϓήϏ ΕΪΟϭ
ΖϴϴΣ ˬ˯ϼϣΰϟ΍
ϦϴϴόΘϟ΍ ϰϟ΍ ϻ ΎϬΠΗ΍ ΎϤΜϴΣ ϲΑ ϥ΍ήϴδΗ ϥΎϨόϟ΍ ϱ ¨ ϕΎδϟ ΖϛήΗ ϢΛ ˬΓΩΎόϟ΍ ϢϜΤΑ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ΖΌΟ
.ΎϤϧ΍ϭ ˬΎϫήηΎΑ΃ ϯϮϋΩ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϲϟ ϦϜϳ ϢϠϓ (ΔϠθϘϟ΍) ΖϛήΗϭ Δϓήϐϟ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ (Ω΍Ϯϋ)
Ϣϟ ϱέΪλ ϲϓ ϖϴο Ϧϣ ΪΑΎϛ΃ ΎϤΑ ϢϬϨϋ ϻ ˱ Ϯϐθϣ ΖϨϛ ΪϘϓ ˬαΎϨϟ΍ ϩϮΟϭ ϲϓ αήϔΗ΍ Ϣϟ ˬωέ΍Ϯθϟ΍ ΏϮΟ΍ ΖΣέϭ
έάΘόϳ Ϣϟϭ ˬνέϻ΍ ϰϠϋ ϲΑ ϲϘϠΗ ΕΩΎϛ ωήδϣ ϒΘϛ Ϧϣ ΔϣΪλ ϰϠϋ ϻ΍ ˬϲϧΎΣήγ Ϧϣ ϖϓ΍ Ϣϟϭ ˬϪϬϨϛ ϑήϋ΍
1
ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϘΒσ ήΜϛ΍ Ϧϣ έΎΠΘϟΎϓ ˬΔϴγΎϴγ ΍˱έΎΒΧ΍ ϊϤγ΍ϭ ΓϮϬϘϟ΍ Ώήη΍ ˬΎϬϴϓ Ύ˱ϳέΎΠΗ ϻ ˱ ΢ϣ ϚϠϤϳ ϲϟ Ύ˱ϘϳΪλ
ϲΑ ΍Ϋ΍ϭ ϲϤϓ Ϧϣ ΓϮϬϘϟ΍ ϥΎΠϨϓ ΖϴϧΩ΍ ˬΔϳέΎΠΘϟ΍ ϪϧϭΆηϭ ϕϮδϟ΍ ϲϓ ήϴΒϛ ήϴΛ΄Η Ϧϣ ΎϬϟ ΎϤϟ ΔγΎϴδϟΎΑ Ύ˱ϣΎϤΘϫ΍

ϪϨϣ ϒθΗέ΍ ϥ΍ ϥϭΩ ΓϮϬϘϟ΍ ϥΎΠϨϓ Ζϟΰϧ΍
ˬ ϙΎΒΗέϻ΍ ϪϴϠϋ ϥΎΑ Ϊϗϭ ϞΟήϟ΍ ΏΎΟ΍
ϑήϋ΍ ϻ
ϝΎϗ ϞΟήϟ΍ « ϢϳΎϧ ζϴϟ ..ϚϧϮϴϋ ΢Θϓ »ˬ Ώήϗ ϲϧ΍ ϲδϔϧ ΕΪΟϭ « ΔΟέϮθϟ΍ » ( έϭί΍ ϥ΍ ϲδϔϧ ϲϨΘΛΪΣ (
ϮΤϧ ΖϔΘϟ΍ϭ « Γήϣ΍Άϣ ϱ΃ ˮ»ϝ΄δϳ Ϧϣ ϊϤγ΍ « ϻ ˱ ϲϟ ΔΣέΎΒϟ΍ ΖΛΪΣ ϲΘϟ΍ Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ϢΘόϤγ Ϟϫ «ϲϟ
ΖϠμΣ Γήϣ΍Άϣ ϥ΍ ϥϮϟϮϘϳϭ ..ϥϮΛΪΤΘϳ αΎϨϟ΍ ΖόϤγ ϲϨϨϜϟ ..ϻ ˱ ΉΎδΘϣ (ΔΟέϮθϟ΍ Ϧϣ ήΟΎΗ Ϯϫϭ) Ϟ΋Ύδϟ΍
«ΖϜδϣ ΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ˬΖϠθϓϭ ˬΔΣέΎΒϟ΍
ϞΟήϟ΍ ΖϜγϭ
Ϳ΍
ϥ΍ Ύϣ ήΧ΁ «Ϧϳήϣ΂ΘϤϟ΍».. ήΟΎΗϭ Ϟ΋Ύδϟ΍ϭ Ύϧ΍ϭ ϞΤϤϟ΍ ΐΣΎλ ˬϱέΎΠΘϟ΍ ϞΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ιΎΨη΍ ΔόΑέ΍ ΎϨϛ ..
ϪϟϮϘΑ ϞΤϤϟ΍ ΐΣΎλ ϲϘϳΪλ Ϫότϗ ΖϤλ ϥ΍έϭ ˬΎ˱ΟέΎΧ ϥΫ΄Θγ΍ ϰΘΣ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ϢγΎΑ ϊϤγ

ˬΓήϣ΍ΆϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΍˱έΎΒΧ΍ ΎϬϴϓ ΃ήϗ΍ ϲϨϠϋ αΎϨϟ΍ ϩϮΟϭ κΤϔΗ΍ ϲθϣ΍ ΪϳΪΟ Ϧϣ ωέΎθϟ΍ ϰϟ΍ ΖΟήΧϭ ΖϧΫ΄Θγ΍
ΓέΎδϟ΍ ήϴϏϭ ΓέΎδϟ΍ έΎΒΧϻ΍ ΎϬϴϓ ΃ήϘΗ ΔϠϘϨΘϣ Ϊ΋΍ήΟ αΎϨϟ΍ ϩϮΟϮϓ
.ήΘδϳ
ϪΑ ΍ϮηΎϋ ΪϘϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ Ϟϫ΍ ϰϠϋ ΍˱ΪϳΪΟ ϦϜϳ Ϣϟ ϑϮΨϟΎϓ ˬΕέϮμΗ ΍άϜϫ ϭ΍ ˬϩϮΟϮϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϤδΗήϣ ϑϮΨϟ΍ Ζϳ΃έ
ΦϳέΎΗ ϕ΍ήόϠϟ ϑήϋ ϥ΍ άϨϣ Ϫόϣϭ
.

.ϲϴΤϳ (ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϭ Δϋ΍Ϋϻ΍ ήϳΪϣ) ωΎϳάϤϟ΍ ) ϪΗΎττΨϣϭ ϩΫϮϔϧϭ έΎϤόΘγϻ΍ ΓήϴψΣ ϰϟ΍ ϕ΍ήόϟ΍ ΪϴόΘϟ .ϲϛήϴϣϻ΍ ..^ ϑΎΤμϟ΍ ΕϮμΑ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ Ϣϟϭ ΖϴΒϟ΍ ϰϟ΍ ΐϫΫ΍ ϥ΍ Ζϣΰϋϭ ˬ΍˱ήϬχ ΔϴϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ΏήΘϘΗ ΔϋΎδϟ΍ϭ ϲΗέΎϴγ ϲϓ Ύϧ΍ Ύϫϭ ˬΖϴθϣ Ϣϛ ϱέΩ΍ ϻ ΓέΎϴδϟ΍ ϮϳΩ΍έ ΖΤΘϓ ϚϟΫ Ϧϣ ϲϨόϨϣ Ύ˱ϔΗΎϫ ϥ΄ϛϭ ˬΓήϣ΍ΆϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΪϳΰϤϟ΍ ΔϓήόϤϟ ϦϴϴϣΎΤϤϟ΍ ΔϓήϏ ϰϠϋ Νήϋ΍ ϑΎΤμϟ΍ Ϊϴόγ ΪϤΤϣ ΕϮμΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ έΎΒΧ΍ Γήθϧ ϰϠϋ ϰϠϋ έΎΒΧϻ΍ ΢ΘΘϔϳ ϪδϔϨΑ ϑΎΤμϟ΍ Ϯϫ ΎϬϓ ˬϪϠΤϣ ϲϓ ΔΟέϮθϟ΍ ϞΟέ ϝ΅ΎδΗ ϥ΍ ϱΪϟ Ϊϛ΄Θϓ ϡ΍ήϜϟ΍ ϦϴόϤΘδϤϟ΍ ϱέϮϬΠϟ΍ ϑΎΤμϟ΍ ΕϮλ ˯ΎΟϭ ϊϤδϟ΍ ΖΨλ΍ ήϴδϟ΍ Ε΄τΑ΍ ˬ΍˱ΪΟ ήϣϻ΍ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΪΑ ϻ ΍Ϋ΍ ˬΩΎΘόϤϟ΍ ήϴϏ ϥϮϨσ΍ϮϤϟ΍ ΎϬϳ΍ ϲϓ Υήμϳ « ΔϴόΟήϟ΍ϭ Δϴϛήϴϣϻ΍ ΔϴϟΎϳήΒϣϻ΍ ΎϬΗήΑΩ Ϊϗ ΔδϴδΧ Γήϣ΍Άϣ ϥ΍ ..ΎϬΗΎΒδΘϜϣϭ ΓέϮΜϟΎΑ ΔΣΎσϺϟ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΔϴόΟήϟ΍ ϊϣ (Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΩΎλήϤϟΎΑ ΔΌϴϧΪϟ΍ Γήϣ΍ΆϤϠϟ ΖϧΎϛ ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ϲΑήόϟ΍ ΚόΒϟ΍ ΏΰΣ ΓΩΎϴϘΑ ΓέϮΜϟ΍ ϦϜϟϭ .« ϲοΎϘϟ΍ ϱϭ΍έΰΠϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ΔϳήϜδϋ ϞϴϜθΗ Ϧϋ ϦϠόϴϟ .

'ΎΛϼΜϟ΍ ϞϘΘϋ΍ϭ βϯ΋ήϠϟ ϥϮϧΎϗ ϭ΍ ωήη ϱϻ ΎϓϼΧ Ϧόσ ήϴϏ Ϧϣ ΍έϮϓ ΎϫάϴϔϨΗϭ ϡΎϜΣϻ΍ έ΍Ϊλ΍ ΎϬΘϴΣϼλ ϦϤϓ ˬΔλΎΨϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ˬϑΎΤμϟ΍ ΖϜγϭ ˬΔϓϭΰόϤϟ΍ ήΧ΁ ϰϟ΍ !ϡέΎμϟ΍ ΎϬ΋΍ΰΟ ϝΎϨΘγ ΔϨ΋ΎΨϟ΍ ΓήΑΪϤϟ΍ αϭ΅ήϟ΍ ϥ΍ϭ ΎϫΪϬϣ ϲϓ ΎϬΘτΒΣ΄ϓ ΕϮλ ϊϠσ ΪϘϓ ϱέΎψΘϧ΍ Ϟτϳ Ϣϟϭ ϦϴΣ ΪόΑ ΔϣΩΎϗ ΔϤϬϣ ˯ΎΒϧ΍ ϥ΍ ΍άϫ ϰϨόϣϭ .Ϣϟ ϲΘϟ΍ (Γήϣ΍ΆϤϟ΍) ϩάϫ ϲϓ ϢϬΘϳ ϰϟ΍ Ζϳϭ΄ϓ ϡΎότϟ΍ ϲδϔϧ ΖϓΎϋϭ ΏΎΒϟ΍ ϝϮϐθϣ ϢΟ΍ϭ Ύϧ΍ϭ ΖϴΒϟ΍ ΖϠΧΩ ΔϳϮϣΩ ϑήϋ΍ Ύϧ΄ϓ ˬΙΪΤϳ Ϊϗ Ύϣ ϝϮϫ ΎόθΒΘδϣ ϥΎϨόϟ΍ ϱήϜϔϟ ΖϛήΗϭ Δϓήϐϟ΍ ϒϘγ ϲϓ ΎϗΪΤϣ ΖϴϘΑϭ ˬϡϮϨϟ΍ ήϣϻ΍ ϰϠϋ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ϲϨΑ΍ ϲΘΟϭί ϲϨΘϘϓ΍έϭ ..ϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫσ ΔγΎ΋ήΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϳέϮΜϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍)ΪϳΪΟ Ϧϣ ϑΎΤμϟ΍ ϥ΍ ϦϜϤϳ ϥϮϟ ϱ΍ Ϧϣϭ ˬϥΎδϧ΍ Ϟϛ ϥ΍ .Ϣϛ :Ϧϋ ϲϨΑΎΘϨΗ ϙϮϜθϟ΍ϭ ϲϨϓΫΎϘΘΗ βΟ΍ϮϬϟ΍ϭ ΖϴΒϟ΍ ϰϟ΍ ΖϠλϭ<"ΎΒ΋Ύϧ .ϰϘϴγϮϣ ΚΒΗ Δϋ΍Ϋϻ΍ ΕάΧ΍ ϢΛ ϢΛ ϚϟΫ ΪόΑ ΍ήϳίϭ ΢Βλ΍ ϱάϟ΍ ...ϲϧΎϓΎΠϓ ήϬψϟ΍ ΪόΑ ϲΗΩΎόϛ (ΔϟϮϠϴϘϟ΍ · ϥ΍ ϥϭΩ ΔϓήϏ ϰϟ΍ ΔϓήϏ Ϧϣ ϞϘΘϧ΍ ΖΣέϭ ˯Ύδϣ ϒμϨϟ΍ϭ ΔγΩΎδϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϲϟ΍ϮΣ ΖϴΒϟ΍ ϰϟ΍ ΕΪϋ ΎϫΪόΑ ϦϠόϳ Δϋ΍Ϋϻ΍ ήϳΪϣ ΖϴΒϟ΍ ϰϟ΍ ϲϘϳήσ ϲϓ Ύϧ΍ϭ ΖόϤγ ϥ΍ ΪόΑ ˬΔλΎΨϟ΍ ϲδΑϼϣ ϞϣΎϜΑ Ύϧ΍ϭ ϡΎϘϣ ϲϟ ήϘΘδϳ ΔΒΟϭ ϝϭ΍ ˯ΎϤγ΍ ϲΑΎϨΠϟ΍ ϦδΤϤϟ΍ΪΒϋ Ϊϴηέ ΖΛΪΤΗ ϒμϨϟ΍ϭ ΔόΑΎδϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ΕίϭΎΠΗ ϰΘΣ ϖϴπϟ΍ϭ ϖϠϘϟ΍ Ϧϣ ΔϟΎΣ ϲϓ έ΍Ϊϟ΍ ϲϓ ΖϴϘΑ ˬΔόΒγ ϭ΍ ΔϴϧΎϤΛ .

« ϝΎϗϭ ϲΑ ΐΣήϓ Ϊϟ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ « ϥϭήψΘϨϣ Ύϧ΍ ϥϮτϗΎδΘϳ ρΎΒπϟ΍ ϲΗέΎϴγ ϮϳΩ΍έ ήϛΫ ΓΪϳΪΟ ΔΒΟϭ ϲϓ ϡ΍Ϊϋϻ΍ ϡΎϜΣ΍ άϴϔϨΗ ΄Βϧ ΐϟΎϏ Υϻ΍ ΖϴΑ ϰϟ΍ ϲϘϳήσ ϲϓ Ύϧ΍ϭ ΖόϤγ ˬΔϘϓέϭ Δϗ΍Ϊλ ϪΑ ϲϨτΑήΗ Ϋ΍ ΍˱ΪϳΪη Ύ˱ϧΰΣ ΖϧΰΤϓ ˬ Ω΍ΪΣ ϦδΣ ήΑΎΟ ϡϮΣήϤϟ΍ Ϣγ΍ ΎϬϨϤο Ϧϣ ϥΎϛϭ Ϣϫ˯ΎϤγ΍ Ϋ΍ ˬΔϴμΨη Δϓήόϣ ϰΘΣ ϭ΍ ΃ΪΒϣ ϭ΍ ΓΪϴϘϋ ΔτΑ΍έ ϢϬΑ ϪτΑήΗ ϻ ˯ΎϤγ΍ ϊϣ ΍˱έϮθΤϣ ϪΗΪΟϭ Ϋ΍ ΖθϫΩ ϲϨϜϟϭ ΰΘόϤϟ΍ ˬϑήτΘϤϟ΍ ϲϣϮϘϟ΍ Ϯϫϭ Δϴϧ΍ήϳ΍ Δϴϛήϴϣ΍ Γήϣ΍Άϣ ϲϓ ˮϪΘΑϭήϋϭ ϪϣϼγΈΑ ϡϮΟϮϟ΍ϭ ϑϮϴπϟ΍ ΔϓήϏ ϲϓ ϦϴδϟΎΟ ϲϠϴΟΪϟ΍ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ ΫΎΘγϻ΍ϭ εϮϠόϟ΍ Ϊόγ έϮΘϛΪϟ΍ ϩΎΧ΍ϭ ϩΪϟ΍ϭ ϡϮΣήϤϟ΍ ΖϠϗ ΍ϮϟΎϘϓ ˬΩ΍ΪΣ ϦδΣ ήΑΎΟ ϡϮΣήϤϟ΍ ΎϬϴϓϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΒΟϮϟ΍ ϡ΍Ϊϋ΍ ήΒΧ ϢϜϴϟ΍ ϲϘϳήσ ϲϓ Ύϧ΍ϭ ΖόϤγ ϲϨϧ΍ .Ϧϋ Ύ˱Όϴη ϑήϋ΍ϭ ϲΗϮλ ήϴϏ ΕϮλ ωΎϤγ ϰϟ΍ ΔΟΎΤΑ ΖϨϛ ΪϘϓ ˬεϮϠόϟ΍ ΐϟΎϏ ΫΎΘγϻ΍ ϖϳΪμϟ΍ ϰϟ΍ ΎϴϧϮϔϠΗ ΐϟΎϏ Υϻ΍ ϲϧήΒΧ΄ϓ ϲδϔϧ ϊϣ ϻ΍ ΙΪΤΗ΍ ϻ ΡΎΒμϟ΍ άϨϣϭ Ύϧ΄ϓ ˬϮϳΩ΍ήϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϨϋ ϊϳΫ΍ Ύϣ ήϴϏ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ϩΪϨϋ ΩϮΟϮϣ Ϯϫϭ ϪΗΎϴΤΗ ϲϨϐϠΒϳϭ ˬΔϋΎγ ϞΒϗ ΐϴδϤϟ΍ Ϧϣ Ϟλϭ Ϊϗ ϢϠγϷ ΔϋΎδϟ΍ ϢϜϴϟ΍ ϡΩΎϗ Ύϧ΍ Ϫϟ ΖϠϘϓ ˬϪόϣ ΖϗϮϟ΍ ξόΑ ˯Ύπϗϭ ϪϴϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ ϪΗέΎϳί ΔΒϏέ ϲϨΗΩϭ΍ήϓ ΖϴΒϟ΍ ϲϓ ϱΪϬϣ ΢ϟΎλϭ (¢ )Ϧϣ Ϟϛ Ϣγ΍ ϢϬϴϓϭ ϡ΍Ϊϋϻ΍ ϢϜΣ ΎϬϴϓ άϔϧϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΖϨϳΩ΃ Ϊϗ (Ϧϳήϣ΂ΘϤϟ΍ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ) ϩΪϟ΍ϭ ϥ΍ « εϮϠόϟ΍ έΎΒΠϟ΍ΪΒϋ ϡϮΣήϤϟ΍»ΎϫΩΪϋ ώϠΑ ϲΘϟ΍ ΔΒΟϮϟ΍ ϲϗΎΑ ιΎΨη΍ ϑήϋ΍ Ϣϟϭ ϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ .

ΎΒΣήϣ Ύϳ .ϪϘΒδϳ ϥϭΪόδϟ΍ ϢΠϧ Υϻ΍ ΕϮμΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬΖϨϠϋ΍ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤγϻ΍ϭ ΎϫΩΎόΑ΍ϭ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ϥϭΆθΑ ΚϳΪΤϟ΍ ΎϧάΧ΍ϭ ˬΎϨόϤγ ΎϨϫ ϥΎδϏ ϮΑ΍ ΍άϫ βϠΠϳ ϥ΍ ϞΒϗ ϝΎϗ ϢΛ ΎόϴϤΟ ΎϨϤΣήΗϭ Ϫϔγ΍ ϩΎϨϛέΎηϭ ϪϬΟϭ ϰϠϋ ΩΎΑ ϢϟϷ΍ϭ ϪΣϭέ ϰϠϋ ϢΣήΘϳϭ ΍ΪϳΪη Ύϔγ΃ Ϫϣ΍Ϊϋ΍ ϰϠϋ ϒγ΄Θϳ Ρ΍ήϓ ϊϣ Ύϣ ϞϤόΑ ϪσέϮΗ ΩΎόΒΘγ΍ϭ ϪΘϴϣϮϗϭ ϪΘϴϨσϭ ϕΪλϭ ϪϫΎΠΗ΍ ϦδΣϭ ϞΟήϟ΍ ΔϓΎψϨΑ ΎϨΘϓήόϤϟ ϪΣϭέ ϰϠϋ ϥ΍ήϳ΍ϭ Ύϛήϴϣ΍ Υϻ΍ έ΍Ω ϰϟ΍ ΖϠλϭ ϰΘΣ ϩΩϻϭ΍ϭ ϪΘϠ΋Ύϋ ϲϓ ήϜϓ΍ ΖΣέϭ .ΎΒΣήϣ Ύϳ » ˬΎϨόϤγ Ϣόϧ :ϩΎϨΒΟ΄ϓ ˮΩ΍ΪΣ ϦδΣ ήΑΎΟ Υϻ΍ ήΒΨΑ ϢΘόϤγ Ϟϫ :ΡΎλ ϰΘΣ Ϟϫϭ ˬΐμόΘϣ ϲϧΎϤϛήΗ Ϯϫϭ ϩΩϮΟϭ ήγϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΒΟϮϟ΍ ϊϣ ϡΪϋ΍ ϱάϟ΍ ϑέΎϋ ϡΎψϧ έϮΘϛΪϟ΍ Ϧϋ Ζϟ΄γ ΎϨϫϭ ˮϯήΧϻ΍ ϲϫ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ϲϓ ΍Ϊϳ ΎϴϛήΘϟ ϥ΍ ϲϨόϳ Ü ήΠϔϟ΍ έ΍ϭί ϥήϳ ΏΎΒϟ΍ αήΠΑ ΍Ϋ΍ Ϛϟάϛ ϦΤϧ ΎϤϨϴΑϭ ΚϳΪΤϟ΍ ΐόθΗϭ ζόΗήϣ ΕϮμΑ ΡΎλϭ Δϓήϐϟ΍ ΏΎΒΑ ϒϗϭϭ ΩΎϋ ϢΛ ΖϗϮϟ΍ Ώ΍ήτοϻ΍ϭ βΒΤϧ΍ Ϊϗ ϪΗϮλ ϦϜϟϭ ΎΣϮΘϔϣ ϪϤϓ ϥΎϛ Ϫδϔϧ ϚϟΎϤΗϭ ϪϘϳέ ϊϠΑ .ήλΎϨϋ ϊϣ ϥϭΎόΘϟ΍ Ϫϟ ϰϨδΘϳ ϒϴϛ « ΔσέϮΘϣ » Ϧϋ ϢϬΘϟ΄γ ˬϢϬϫϮΟϭ ϰϠϋ ΩΎΑ « ϮϳΩ΍ήϟ΍ Ϧϣ ϊϤδϧ ΎϤϣ ήΜϛ΍ ΎϧΪϨϋ βϴϟ ϥ΍ »ΕΪΟϮϓ έϮμϨϤϟ΍ ϲϓ ΐϟΎϏ ϲϨΤϤϟϭ ΎϨϴϠϋ Ϟϫ΍ ϥ΍ Ύϣϭ ˬΔΒΒΤϤϟ΍ ϪΗΩΎόϛ ΐΣήϳϭ ϢϠδϳϭ ϲΟέΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍ Ϧϣ «Ϣόϧ :ΐϟΎϏ Υϻ΍ ΏΎΟ΍ έΎΒΧϻ΍ ..

« ΓέΎϴδϟ΍ ϲϓ Ϟχ ϱάϟ΍ ϖ΋ΎδϠϟ ϝΎϗϭ ϡΎϣϻ΍ ϲϓ ςΑΎπϟ΍ ΐϛέ ϢΛ ΎϤϬϨϴΑ ΍˱έϮμΤϣ Εήλϭ » ζ ˶ ϣ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϰϟ΍ ΍άϛ Ϣϗέ Ύϧ΍ ϱΪϴγ ϮϠϫ ϮϠϫ ˬ ϪΠΘΗ ΓέΎϴδϟΎΑ ΍ΫΈϓ ˬϪϨϴΒΗ΍ Ϣϟ Ύ˱Όϴη ϝϮϘϳ ΢ο΍ϭ ήϴϏ Ύ˱ΗϮλ ΖόϤδϓ ˬϱήϴμϣ ΓέϮτΧ Ζϓήόϓ ˬϪϘϳήσ Ϯϫ ΍άϬϓ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϰϟ΍ ϲΑ ϥϮΒϫ΍Ϋ ϢϬϧ΍ ΖϤϠόϓ ήΨϟ΍ ήδΟ ϮΤϧ ϱήϣ΍ ϪΘοϮϓϭ ͿΎΑ ΕάόΘγ΍ϭ ϪΒΟ΃ Ϣϟ : «ˬΔϳήϜδϋ ΔΒΗέ (ΚόΒϟ΍)ΓέΎηΈΑ ϰϨϤϴϟ΍ « ϒϗ » ϲδϔϧ ϲϓ ΖϠϘϓ ˬϯήΧ΍ Γήϣ ΓέΎϴδϟ΍ ΖϔϗϮϓ « ϥ΍ .ϕέΎτϟ΍ Ϧϣ ϑήόϴϟ ΐϟΎϏ Υϻ΍ ϡΎϘϓ .ϲϓ ϦϴδϟΎΠϟ΍ ϖϠϘΑ ήόη ϥ΍ ΪόΑ ˬΏΎΟ΍ ϲϓ ϥϮδϟΎΠϟ΍ ήόηϭ ˬϲϔτόϣ άΧϷ ϲϧΎϜϤϟ ΕΪϋ ϲΟ΍ ΍Ϋ΍ϭ ˬϲΟέΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ϰϟ΍ ΐϟΎϏ Υϻ΍ ϊϣ ΖΟήΧϭ Ϫϟ ΎϧΎϨΘϣ΍ ΖϤδΘΑ΍ϭ ϪΗήϜηϭ Ϫϴϟ΍ ΖϔΘϟΎϓ ΎϨϬΒΘϧ΍ ϥΎδϏ ϮΑ΍ . ΖϤϘϓ ..ξόΑ ΏΎϏ .ϥΎδϏ ϮΑ΍ . Ύ˱Α΍ϮΟ ήψΘϧ΍ Ύϣϭ «ϲϬΟϭ ϲϓ ΢ϴμϳ άΧ΃ϭ βϠΟ΃ ΚϴΣ ϒϠΨϟ΍ ϰϟ· ΖϔΘϟ΍ ϰΘΣ « ϮϨϣ Ζϧ΃ Ϛϟϭ »ˬ ϻ ˱ ΉΎϗ ΡΎμϓ ....ϪϴϠϋ ΩΎΑ «ϚϴΒη΍ ΐϨϳί ϮΑ΍ Ϣόϧ »ϰϨόϤΑ ϩΪϴΑ ϲϟ΍ έΎη΄ϓ ϪΗϮλ ΔΟήθΣϭ « ϝΎόΗ ...ϝΎόΗ »ϪΑ΍ήτοϻ Ζϧ΍ ˮ ϙϭΪϳήϳ ΏΎΒϟΎΑ ΔϋΎϤΟ Ϯϛ΍ »ˬ ϪΘϟ΄δϓ « ϲϧΪϳήϳ ϮϨϣ «ϪΘΒΟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ήϴϏ ϩήϬψϤΑ ΍ΫϮΧ΄ϣ Ύϋήδϣ Ϟϛ ϮϛΎϣ »ϼ΋Ύγ ϢϫΪΣ΍ ϲϧέΩΎΒϓ ˬέ΍Ϊϟ΍ ΔϘϳΪΣ ϲϓ ϥϮϔϘϳ ΔϳήϜδόϟ΍ βΑϼϤϟ΍ ϥϭΪΗήϳ ιΎΨη΍ ΔΛϼΜΑ « ΫΎΘγϻ΍ ΍άϫϭ ΓέΎϴδϟ΍ ϩάϫ «ˬ Ϫϟ ΖϠϗ ΎϨϫϭ «ςΑΎπϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓ ˬϥ΍ϮΧ΍ Ύϳ ςϠϏ ήϣϻ΍ ϲϓ «ϪΗέΎϴγ Ϣϗέ ΎϨόϣ ςϠϏ ϱΎΟ ϲϧ΁ ΍ϮϠπϔΗ Υϻ΍ »ˬ ˬήϴΧ ϰϠϋ ΢ΒμΗ :ϲϟ΍ϭ ΓέΎϴδϟ΍ ϰϟ΍ ΍˱ήϴθϣ ϑΎο΍ ϢΛ ϲϤγ΍ϭ ϲΗέΎϴγ« Ϯϫ ϝΎϗϭ ϲϔϠΨϟ΍ ΓΪΠϨϟ΍ ΓέΎϴγ ΏΎΑ ΢Θϔϓ νϮϔϤϟ΍ ϡΪϘΗϭ Ωήϳ ϢϠϓ : « ϚϴΑ ΎϨϫ Ϧϣ ϞπϔΗ »ϢϛΎϳϭ ..

ήΜϛ΃ ϰϠϋ ΔϨγ ¢0 18 ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘΗ ϢϫέΎϤϋ΃ ϥ· ˬΕϮϤϟ΍ ϢϬϫϮΟϭ ϲϓ ΃ήϗ΃ ϲϧ· ϝϮϬϠϟ Ύϳ .« ϼ΋Ύϗ ΓέΎϴδϟ΍ ΏΎΑ ςΑΎπϟ΍ ΢Θϓ : « ΫΎΘγ΃ ϞπϔΗ ϡ΍ήΟϹ΍ » ΔϋΎϨλ « ΕΎηΎηήϟΎϛ ΔΤϠγϷ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ω΍Ϯϧ΄Α ϦϴΤϠδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪόΑ ΎσΎΤϣ ϲϨΗΪΟϮϓ ΓέΎϴδϟ΍ Ϧϣ Ζϟΰϧ ˬέ΍ήϬϔϛϻ΍ϭ ΐϴτϘΘϟ΍ ήϴϏ ΕΪΟϭ ΎϤϓ ˬΎϬμΤϔΗ΃ ϩϮΟϮϟ΍ ϰϟ· Εήψϧϭ ˬΔϋϮϨΘϣ ϡΎΠΣ΃ϭ ϝΎϜη΄Α ΕΎγΪδϤϟ΍ϭ ήϣϷ΍ ΖόθΒΘγ΍ϭ ΓέΎπϨϟ΍ϭ ΔϣΎδΘΑϻ΍ ΎϬϨϣ ΕΩήηϭ ΖϨπϐΗϭ ΖΧΎη Ϊϗ ΓήπϨϟ΍ ΔΑΎθϟ΍ ϩϮΟϮϟ΍ ϩάϫ ϥ΄ϛ ΓέΎπϨϟ΍ϭ ΔϣΎδΘΑϻ΍ ϢϬϫϮΟϭ Ϧϣ ΖϋΎο ϒϴϛ ˮΥϮϴη ϰϟ· ΏΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϝϮΤΗ ϒϴϛ ϱήγ ϲϓ ϼ΋ΎδΘϣ ΕϮϣ Ϟγέ ϰϟ· ήϴΧϭ ΐΣ Ϟγέ Ϧϣ ΏΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϝϮΤΗ ϒϴϛ ˮΎϬϋΎϴο Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ Ϧϣϭ ˮΓΎϴΤϟ΍ϭ ˯ΎϣΩ ϲϛΎϔγϭ ήϳΪϘΗ ˮΕϮϤϟ΍ ΔΒόϟ Ϫϴϓ ϥϮγέΎϤϳ ΍άϬϛ ϥΎϜϣ ϲϓ ΔϴΘϔϟ΍ ˯ϻΆϬΑ ΝΰΗ ϥ΄Α ΢ϤδΗ ϩάϫ ΓΪϴϘϋ ϱ΍ ˮΓΎϴΤϟ΍ ήϴϤόΗ Ϧϣ ϻΪΑ ΪϳήΗ Ύϫέήηϭ ΎϬϧ΍ήϴϨΑ ϲϨϔτΨΘΗ ΎϬΑ ΍Ϋ·ϭ ϥϮϴόϟ΍ ϰϟ· ΖόϠτΗ ˬϢϬΑ έήϏ ϱάϟ΍ Ϧϣ .«Ρ΍ϭέϷ΍ ΍ϭΪμΤϳ ϥ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ϧϣ ϻΪΑ ΕϮϤϟ΍ ΍Ϯϋέΰϳ ϥ΃ ϢϬϟ ΖΤϤγ ΓΪϴϘϋ ϱ΃ϭ « ΔϟΎγέ ϢϬϟ ΖϧΎϛ .ϲϬΘϨΗϭ ΔϋΎγ ϊΑέ . ϥ· ϢϬΘϟΎγέ βϴϟ ϞΘϘϟ΍ ϥ΍ .Ϧϣ ήΜϛ΃ άΧΎΗ Ρ΍έ Ύϣ ϪΘϧ΍ »ήϣ΂ΘϤϟ΍ ϡήΠϤϟ΍ » ϪΗϮλ ϰϠϋ΄Α Υήμϳϭ ϲϬΟϭ ϲϓ ϩΪϴΑ ΡϮϠϳ άΧ΃ ϞΑ ˬϪϟ΍Άγ ϰϠϋ ϡήΠϣ ...

άΧ΄Η ςΑΎπϟ΍ Ϊϳϭ ϻ· ήόη΃ Ϣϟϭ ˬϚγήΘϔΘϓ ΎϨΒϴμϧ Ϧϣ ϥϮϜΘγ ΐϳήϗ ΎϤϋϭ ϱήϴμϣ ϞΠόΘδΗ ΎϬϧ΄ϛ ϲϨϗήΤΗ ϥ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ϻ΅ΎδΗϭ ΔϤϬϤϫ ΖόϤγ ϰΘΣ ϢϠδϟ΍ ϰϠϋ΃ ϰϟ΍ ΖϠλϭ ϥ΍ Ύϣϭ Ϣϟϼδϟ΍ ϮΤϧ ϲΑ ήϴδΗϭ ϖϓήΑ ϱΪϴΑ ϲϨϓήϋ Ϊϗ ϢϬπόΑ ϥ΍ ϭΪΒϳϭ ˬϡϮΘΤϤϟ΍ Ύϫήϴμϣ ϰϟ· ΎϬϴϠΟήΑ ϲθϤΗ Ε˯ΎΟ ϲΘϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴΤπϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ˬΔϴΘϔϟ΍ ΍άϫ Ϫϴϔϓ ˬΎϤΣΩΰϣ ϥΎϛϭ ˬήμϘϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍ Ϫϧ΍ ϭΪΒϳ ϞϜθϟ΍ ϞϴτΘδϣ ΎΤϴδϓ ΎϧϮϟΎλ ςΑΎπϟ΍ ϊϣ ΖϠΧΩ ϥϼϓ »ϞΧΩ΍ ϥ΍ ϞΒϗ Γήψϧ ϢϬϴϠϋ ϲϘϟϷ ϢϠδϟ΍ ϰϠϋ΃ ϲϓ Ύϧ΍ϭ ϢϬϴϟ΍ ΖϔΘϟ΍ ΪϘϓ « ήμϘϟ΍ » ϝϮϘϳ ϢϬπόΑ ΖόϤδϓ « ϑϮϗϭ ϲϓ ϞΜϤΘϳ ˬΐϳήϏ ήψϨϤΑ Ϋ·ϭ ˬ΍έΎδϳϭ ΎϨϴϤϳ ϱήψϧ ΖϠΟ΄ϓ ˬΔΒ΋΍Ω ΔϛήΣϭ ˬΓήϴΒϛ Ω΍Ϊϋ΄Α ϥϮΤϠδϣ ΏΎΒη ς΋ΎΤϟ΍ ϰϟ· ϢϬϫϮΟϭϭ αΎϨϟ΍ ξόΑ ΍Ϯόϓέ Ϊϗϭ ˬϞϘόϤϟ΍ϭ ˬϱΪϨϓϷ΍ ϢϬϨϣϭ ˬΔη΍ΪηΪϟ΍ ϱΪΗήϳ Ϧϣ ϢϬϨϣϭ ˬΔϣΎΠϴΒϟ΍ ϱΪΗήϳ Ϧϣ ϢϬϨϤϓ ˬΔϔϠΘΨϣ ˯Ύϳί΄Α ϕϮϓ ϰϟ΍ ϢϬϳΪϳ΃ ˬϒϠΨϟ΍ ϰϟ΍ ΕΎϔΘϟϻ΍ Ϧϣ ϢϬϨϣ Ύ˱ϳ΍ ϊϨϤϳϭ ˬΩ΍ΪόΘγϻ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϪηΎηέ ϞϤΤϳ ΏΎη ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΐϧΎΠΑϭ ϰϟ΍ ΩϮόϴϓ εΎηέ ΐόϛ Ϧϣ ΔΑήο ϪϠΟΎόΗ ˬϻ ˱ ϲϠϗ ϪϬΟϭ ήϳΪϳ ϥ΍ ϝϭΎΣ ϭ΃ ΐόΘϟ΍ Ϧϣ ϞϤϠϤΗ Ύϣ Ϋ· ϪϳΪϳ ϝΰϨϳ ϭ΃ ˬϚϘϳήσ ϲϓ ήγ ϥ΍ ςΑΎπϟ΍ ϲϧΰϜϟϭ ˮ΍άϜϫ ϥϮϔϘϳ ΍ΫΎϤϟϭ ˯ϻΆϫ Ϧϣ Ζϟ˯ΎδΗ ˬς΋ΎΤϟ΍ Ύ˱ϬΟ΍Ϯϣ ϝϭϷ΍ ϊοϭ ϪΘϳ΃ήϓ βϴϋΎΘϤϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϰϟ΍ ΔΗΎϔΘϟ΍ ϲϨϣ ΖϧΎΣϭ ϥϮϟΎμϟ΍ Ϧϣ ϦϤϳϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϠϋ ΔϓήϏ ϮΤϧ ΎϨϬΠΗ΍ϭ ΔϴόϴΒσ ΖϧΎϛ ϥ΍ ϢϠϋ΍ ϻ ˬΓήϔλ ϪΑϮθΗ ϪϬΟϭ α΃ήϟ΍ ήγΎΣ ˬΓήΘγ ήϴϏ Ϧϣ ϪΗΎγ΄ϣ ϖϤϋ ΎϬϴϓ Ε΃ήϘϓ ϪϨϴόΑ ϲϨϴϋ ΖϘΘϟ΍ ήψϨϟ΍ ΩέΎη ήμΒϟ΍ ώ΋΍ί ϮϬϓ ˬϪϴϓ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ϝϮϫ Ϧϣ ϡ΍ .

ΐόθϟ΍ Ϊο Γήϣ΍Άϣ ήϴΑΪΘΑ ϪϣΎϬΗϻ 197¢ ϡΎϋ ϲϓ ϞΘϗϭ ˬϡΎόϟ΍ Ϧϣϸϟ ΍ήϳΪϣ Ϧϴϋϭ ˯΍Ϯϟ ΔΒΗέ ΢Ϩϣt ¢ ϖΑΎγ ςΑΎο 0 ϥϮϴϣ΃ ΓΎπϗϭ ϥϮϘϘΤϣ ϥϭήψΘϨϳ ϢϬϧ΄ϛϭ ΎϨϋ ΍˱ΪϴόΑ βϴϟ ϥϮϔϘϳ ΏΎΒθϟ΍ ξόΑϭ ΐΘϜϣ ˯΍έϭ βϟΎΟ κΨθϟ΍ϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ςγϭ Ζϔϗϭ ϝΎϗϭ ϱϮΤϧ ϪΠΗ΍ ϢΛ ΏΎΒϟΎΑ Ϧϴϔϗ΍ϭ ϼχ ϦϴϨΛ΍ ΍Ϊϋ ΍ϮΟήΨϓ ˬ΍ϮΟήΧ΃ ϥ΍ ϩΪϴΑ κΨθϟ΍ ϢϬϟ ΄ϣϭ΄ϓ ήϣ΍ϭϷ΍ .ϱΪΗήϳ Ύ˱ϔϴΤϧ ϻ ζϣΎϬϟ΍ -0 - ίέΎΑ ϲΜόΑ.βϠΠϳ ΏΎη ΎϬϴϓ ϥΎϛϭ Δϓήϐϟ΍ ΏΎΒΑ ϢϬπόΑ ϒϗϭ ΏΎΒθϟ΍ ξόΑ ϲϔϠΧ ϞΧΩϭ ˬΔϓήϏ ϰϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ϲΑ ϞΧΩ ςΑΎπϠϟ ϝΎϗ ϢΛ ϲϨμΤϔΗϭ Ϫγ΃έ ϊϓήϓ ϱϮΤϧ ϩΪϴΑ έΎη΃ϭ ϪϧΫ΄Α βϤϫϭ ςΑΎπϟ΍ ϪϨϣ ϡΪϘΗ ˬϲϧΪόϣ ΐΘϜϣ ˯΍έϭ ΔϔϴϔΧ ΔϣΎδΘΑ΍ ϊϣ ϕΎϔη΍ ΎϬϴϓ ΓήψϨΑ ϲϨϋΩϭ ϥ΍ ΪόΑ ΝήΧ ϢΛ ΔϴΤΘϟ΍ ϯΩ΄ϓ ˱ Ϫϛ ϻ ˱ Νέ « ΎϧϮΑί »ˬΎ˱ΒϳήϘΗ έΎΘϣ΍ ΔόΑέ΍ ήΧϵ΍ϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϦϴΑ ϞμϔΗ (ΔγέΪϤϟ΍ ϲϓ ϩάϴϤϠΗ ΫΎΘγϷ΍ ΐϗΎόϳ ϥΎϛ ΎϤϛ) « Ζϧ΍ ϞπϔΗ ΐϴσ » .

ΪϘϓ ˬΔϔη ΖϨΒΑ βΒϧ΃ ϥ΍ ϥϭΩ ϪϔϠΧ ΖδϠΟϭ ΖϬΟϮΘϓ Ύ˱πϳ΍ ϲϧΪόϣ ΐΘϜϣ ϰϟ΍ έΎη΍ϭ « ϙΎϨϫ βϠΟ΍ ϞπϔΗ » ϲΘϣ΍ήϛ ϰϠϋ Ύ˱χΎϔΣ ΚϳΪΤϟ΍ ΐϨΠΗ΃ ϥ΍ϭ ˬήϣϷ΍ ϩΪϴΑ Ϧϣ ϊϣ ϻ΍ ΙΪΤΗ΃ ϻ΍ ϲδϔϧ ΕΪσϭ ϲγ΍ήϛ ΎϬϴϓ βϴϟϭ ΔϴϧΪόϣ ΐΗΎϜϣ ΔΛϼΛ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ ˬΐΘϜϤϟ΍ ˯΍έϭ ϰϟ΍ Ώήϗ΍ Ϫϧ΍ ϪΘΌϴϫ Ϧϣ ϲϟ ϭΪΒϳϭ ˬΎ˱ϣΎϋ ϦϴΛϼΜϟ΍ ίϭΎΠΘϳ ϻ ϩήϤϋ ϥ΍ ˬϪμΤϔΗ΍ ΖΣέϭ ϱϮΤϧ ΖϔΘϠϳ ϥ΍ ϥϭΩ ϑϭήΤϟ΍ Ύ˱ϴΠϬΘϣ ϥΎϤΘϤΘΗ ϩΎΘϔηϭ ΔΑϮόμΑ ΃ήϘϳ Ϫϧ΍ ΖψΣϻ ΪϘϓ ˬϒχϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ϪϨϣ ϞϣΎόϟ΍ ϥ΍ ϥϭΩ κΨθϟ΍ ϡΎϣ΃ ΎϬϨϣ ΓΪΣ΍ϭ ϊοϭ ϱΎθϟ΍ Ϧϣ ΕΎϧΎϜΘγ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΎϬϴϠϋ ΔϴϨϴλ ϞϤΤϳ κΨη ΎϫΪόΑ ϞΧΩ ΝήΧϭ ΔμΤϔΘϣ ΓήψϨΑ ϲϨϘϣέϭ ΔϤϠϜΑ ϖτϨϳ ϰϠϋ ϊΒτϳ άΧ΍ϭ ϪϔϠΧ βϠΟϭ ΚϟΎΜϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ϮΤϧ ϪΠΗ΍ϭ ˯ΎδϤϟ΍ ΔϴΤΗ ϰϘϟ΍ϭ κΨη ϞΧΩ ϢΛ ˬΔϠΧ΍ΪΘϣ Ε΍Ϯλ΃ϭ ΃ήϘϳ ΍˱ΪΣ΍ϭ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ ϥΎγέΎΤϟ΍ϭ ΔΛϼΜϟ΍ ϦΤϧϭ ΔϋΎγ ϒμϧ Εήϣ ˬϪΒϴΟ Ϧϣ ΎϬΟήΧ΃ Δϗέϭ Ϧϣ ΔΒΗΎϜϟ΍ Δϟϵ΍ ϲΑ Ϟόϔϴγ ΍ΫΎϣ ΔΒΗήΑ ϱΪϟ ΎϓϮϟ΄ϣ ϪϬΟϭ ϥΎϛ ˬϲϧΎϜϣ ϲϓ Ύ˱δϟΎΟ ΖϴϘΑϭ Ύ˱ϣ΍ήΘΣ΍ ϥΎμΨθϟ΍ Ϫϟ ϒϗϭ ςΑΎο ϞΧΩϭ ϩήϤόϓ ϪΘΒΗέ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ήΒϛ΍ ϭΪΒϳϭ ˬήϘη΍ ϩήόηϭ ΓήϤΤϟ΍ ϰϟ΍ ϞϴϤϳ ξϴΑ΍ ϪϧϮϟ ˬϝϭ΍ ϡίϼϣ ϥ΍ ϖΒγ ΪϘϟ ˬήϜΒϟ΍ ϦδΣ ΪϤΣ΍ ϖϓ΍ήϣ Ϫϧ΍ ˬϪΗήϛάΗ ˬΓήψϨΑ ϲϨϘϣέϭ ϲΑήϗ Ϟλϭ ϰΘΣ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ ϰθϤΘϳ Ρ΍έ Ϣϟ ΕΎϤϠϜΑ ϙ΍Ϋ ϪΑΎΟ΄ϓ βϟΎΠϟ΍ κΨθϟ΍ ϥΫ΃ ϲϓ βϤϫ ϢΛ ϻ ˱ ϲϠϗ ϰθϤΗ ˬήϜΒϟ΍ ˯΍έϭ ϒϘϳ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϲϓ ϪΘϳ΃έ Ύ˱ηΎηέ ϞϤΤϳ ΏΎη Γήϴμϗ ΓήΘϓ ΪόΑ ϞΧΩϭ ΝήΧ ϢΛ ˬΎϬϨϴΒΗ΍ .

ˬΪϳΰϳ ϭ΍ ΔϨγ 45˯ϻΆϫ ˮ»ϱήϴμϣ ϝ΍ΆδΑ ϲϧΎΜϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϲϓ ϥϮϟΎμϟ΍ ϰϟ΍ ΎϨΟήΧϭ ˬϲϋ΍έΫ ςΑ΄Η ϢΛ ˬϲϔϠΧ ϰθϣϭ ΖϴθϤϓ ϱΫ ϥϮΑΰϟ΍ ΐΣΎλ Ϧϋ ΖθΘϓ ˬς΋ΎΤϟ΍ ΏϮλ ϢϬϫϮΟϭϭ ϱΪϳϻ΍ Ϯόϓ΍έ ιΎΨηϻ΍ Ϫδϔϧ ήψϨϤϟ΍ ϰϠϋ ϥΎϛϭ ήμϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϲϓ ˬϢϠϜΘϳ ϥ΍ ϥϭΩ Ύ˱ϤϠγ ΏΎθϟ΍ ϲΑ Ϊόλ ˬϢϬϨϴΑ ϩΪΟ΍ ϢϠϓ ΐΣΎθϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ξόΑ ΎϬΑΎΑ ϰϠϋ ϒϘϳ Δόγ΍ϭ ΔϓήϏ ϰϟ΍ ϲϨϠΧΩ΍ϭ ˬΓήϴΜϛ ϑήϏ ϪϴΒϧΎΟ ϰϠϋ ήθΘϨΗ ξϳήϋ ϞϳϮσ ϕ΍ϭέ Ϧϛέ ςΑΎο Δϓήϐϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΖόϟΎσ Ϧϣ ϝϭ΍ ϥΎϛϭ ˬϦϴΤϠδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϝ΍ ΏέΎϘΗ ϪϨγϭ ˬήϤγ΍ ϪϧϮϟ Ωήϳ Ϣϟ Ϫϧ΍ ϲϨϴϘϳ Ϧϣ Ω΍ίϭ ˬΔΒΗέ Ϫϴϧ΍Ϊϳ Ύ˱τΑΎο ϑΩΎλ΍ ϢϠϓ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ ήϴΒϛ ϝϭΆδϣ ςΑΎπϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ήΧϵ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ϰϟ΍ ϱήψϧ ΕέΩ΍ ˬΔϓήϐϟ΍ ϞΧΩ΍ Ύϧ΍ϭ ϪΘϴϘϟ ΎϣΪϨϋ ϡϼδϟ΍ ˬΔϨγ ¢5ϲϧΪόϣ ΐΘϜϣ ϒϠΧ βϠΠϳ ˬ(Ϊ΋΍έ ΔΒΗήΑ)ϲϓ ΎϨϴθϣ .ϲϧΎϜϣ ϲϓ ΖδϠΟ .ϪϣΎϣ΍ ϕ΍έϭ΃ ϲϓ ΃ήϘϳ κΨθϟ΍ άΧ΍ .ˬϖ΋ΎϗΩ ήθϋ Εήϣϭ .. ϡΪτμϳϭ έΎϜϓϻ΍ ϊϣ ΢Βδϳ ήϴΧϻ΍ϭ ˬΔΒΗΎϜϟ΍ Δϟϵ΍ ϰϠϋ ϊΒτϳ ήΧ΁ϭ ΔΑϮόμΑ «ΪόΘΒΗϭ ΏήΘϘΗ ϡ΍Ϊϗ΍ ˬϥϮϟΎμϟ΍ .ϲϓ ΓήϤΘδϣ ΔϛήΣ ϙΎϨϫ .ϝΎϗϭ ϲϣΎϣ΍ ϒϗϭϭ ϱϮΤϧ ϡΪϘΗ : « ΫΎΘγ΍ ϞπϔΗ » ϲϟ ϢδΘΒϳ ϪΟϮΑ ΍ΫΈϓ (Δϓήϐϟ΍ έΎδϳ)ϊοϭ Ϊϗϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ϦϴϤϳ ϰϠϋ ήϴΒϛ « ϪΗέ΍Ϊγ » Ϛη ϻ ϱήγ ϲϓ ΖϠϘϓ 00 ϲΗήϛ΍Ϋ ϦϜϟϭ ˬϪΒΣΎμΑ ΖϴϘΘϟ΍ϭ ˬϪΘϳ΃έ ϥ΍ ϖΒγ ΪϘϓ ˬϱΪϨϋ Ύ˱ϓϮϟ΄ϣ ϪΟϮϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ˬΔΛΎϐΘγ΍ ΎϬϴϓ ΔϣΎδΘΑ΍ ϰΘΣ Δϓήϐϟ΍ ςγϭ ϲϓ ϲϧΪόϣ ΐΘϜϣ ˯΍έϭ ΏΎθϟ΍ ϲϘϓ΍ήϣ ϲϨδϠΟ΍ ϥ΍ Ύϣϭ ˬϮϫ Ϧϣ ϑήϋ΍ ϢϠϓ ϥϵ΍ ϲϨΘϧΎΧ ˬ Ϫϧ΍ Ϛη ϼϓ ϪΘϴΤΘΑ ΖΣήϓϭ ϲΒΠϋ Ω΍ΰϓ .

ϊϤδϳ ΩΎϜϳ » ϲϫ΍έ Ύϧ΍ »ΔϤϠϛ ϞϤόΘγ΍ ΎϣΪϨϋ ϲϨϓήόϳ » ΎϧΪϴγ » ϪΘΒΟ΍ϭ « ήϴΨϟΎΑ ϲϫ΍έ ϲϨϴϤϳ ϰϠϋϭ ˬΔϓήϐϟ΍ έΪμΘϳ ϱάϟ΍ ϲϧΪόϤϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ˯΍έϭ ΖδϠΟ ˬϻ ˱ Υ΍Ω ϲϧ΁έ ΎϤϨϴΣ ϥ΄Ϥσ΍ Ϊϗϭ ΏΎΒη Δϓήϐϟ΍ ΏΎΒΑϭ ˬϲϧΪόϣ ΐΘϜϣ ˯΍έϭ ΎϤϬϨϣ Ϟϛϭ ˬΖϣΎμϟ΍ ήϴΒϜϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ϱέΎδϳ ϰϠϋϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΒϋ ˮϮϫ Ϧϣ ϱέΎδϳ ϰϠϋ βϠΠϳ ϱάϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ϝϮΣ ϱήϴϜϔΗ Ϟϐθϧ΍ϭ ˬέϮΘγΰϧ΍ήΗ ϮϳΩ΍έ ϢϬπόΑ ϞϤΤϳ ˬϥϮΤϠδϣ ϡΎϤΘϫ΍ ϱ΃ ϱΩϮΟϭϭ ϲϟϮΧΩ ήόϳ Ϣϟϭ ΖϤμΑ ΫϮϠϳ ˮϩΰϛήϣ Ϯϫ Ύϣϭ .ˬ ϻ ξϴϔΧ ΕϮμΑ ϲϨΑΎΟ΄ϓ ˬα΃ήϟ΍ ήγΎΣ ϥΎϛϭ ήϜγ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ϦΑ΍ ϲϫ΍έ Ϫϧ΍ ˬϪΗήϛάΗ ΎϨϫϭ ϖϠϘϟ΍ ϪϴϠϋ ϭΪΒϳϭ ˬΔη΍ΪηΩϭ ϥϮΑΰϟ΍ ϕϮϓ ΓήΘγ ϱΪΗήϳ Ϳ΍ » ϪΘϟ΄γ ϢΛ « ϪΘϧ΍ ϮϨϣ »ϲϟ ϻ ˱ ΉΎϗ ϑϭήόϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ΐΣΎλ ϱϮΤϧ ΖϔΘϟ΍ » ΎϧΪϴγ ήϴΨϟΎΑ Ϳ΍ » .ΏΎθϟ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ϢΘϳ Ϣϟ :ΏΎΒθϟ΍ ξόΑ « ϯήΧϷ΍ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϧϼϓϭ ΓέϭΎΠϤϟ΍ 0 ωΎοϭ΄Α ˬιΎλήϟ΍ ΎϬϗΰϣ ϥ΍ ΪόΑ ΓήΛΎϨΘϣ ΚΜΠϟ΍ Ζϳ΃ήϟ ήμϘϟ΍ ΔϘϳΪΣ ϲϓ ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ΔΣΎγ ϰϠϋ ϲϧΎϜϣ ΪόΑϭ ˬιΎλήϟ΍ ΕΎΧί ΖΘϜγ ˬιΎλήϟ΍ ϥΎΧΪΑ ϮΠϟ΍ ϸϤΗ ΩϭέΎΒϟ΍ ΔΤ΋΍ήΑ ΔσϮϠΨϣ ϡΪϟ΍ ΔΤ΋΍έ Ϣη΃ϭ ΔϔϠΘΨϣ . ϡ΍ΪϋϹ΍ ϝΎϗ ΏΎθϟ΍ ϪΤϤϟ ΎϣΪϨϋϭ ϰϠϋ΃ ϰϟ΍ ϩΪϳ ϊϓήϳ ςΑΎπϟ΍ ΍άϬΑ ΍Ϋ΍ϭ Ϛϟάϛ ϦΤϧ ΎϨϴΑϭ « ΪϳήΘη Ϣόϧ ˮ» ήϳΪϫ » ϪΑΎΟ΃ ˮϞϫΎΠΘϟ΍ϭ ήΒϜΘϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϠϓ Ύ˱ϣΎϤΗ ΎϨόοϮϛ ΎϨΒΣΎλ « ϞπϔΗ »ςΑΎπϟ΍ « Ζϴϟ΍ϮΘϟ΍ Ρϭέ΃ ϲϟ ΍ϮΤϤδΗ ».Ϫϟ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϧϼϓ ϥ΍ »ϪΑΎΟ΃ϭ Γ˯΍ήϘϟ΍ Ϧϣ ύήϓ ϥ΍ ΪόΑϭ ˯ΎϤγ΍ ΎϬϨϣ ΃ήϘϳ άΧ΃ϭ Δϓήϐϟ΍ ςγϭ ϲϓ ϒϗϭ .

ΎϬϧ΍ ΖϤϠόϓ ϯήΧ΃ϭ ΔψΤϟ ϦϴΑ αΪδϣ Ϧϣ ΕΎϗϼσ΍ ΖόϤγ ΕΎψΤϟ « ΔϤΣήϟ΍ ΕΎλΎλέ » Ώ΍ϮΟ ϻϭ ϝ΍Άγ ϻ ΕΎϋίΎϨϤϟ΍ϭ ΙΩ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΕΪϫΎη ϥ΍ ϖΒγ ΪϘϟ ˬϲϠϋ ΐϳήϏ ϪϧϷ ϻ ϒϗϮϤϟ΍ ϝϮϬϟ ϲμ΋΍ήϓ ΖϔΠΗέ΍ ΪϘϟ ϕϮϔϳϭ ϒϠΘΨϳ ˯ϲη ΎϨϫ ϱήΠϳ Ύϣ ϦϜϟϭ ˬΔϬϓΎΗ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΏΎΒγϷ ϰϠΘϗϭ ϰΣήΟ ΎϬΘϴΤο Ρϭήϳ Δϳή΋Ύθόϟ΍ ϥϭΩ ˬΓϮϗ ϻϭ ΎϬϟ ϝϮΣ ϻ ΓΎθϟ΍ ϕΎδΗ ΎϤϛ Ύ˱ϣΎϤΗ ΢ΑάϤϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϗΎδϳ Ύ˱γΎϧ΍ ϯέ΍ ϲϧ΍ ˬΪϤϋ ϞΘϗ Ϫϧ΍ ϒλϮϟ΍ ΍Ϋ·ϭ ϱέΎϜϓ΍ ϲϓ Ύ˱ϗήϐΘδϣ Ϛϟάϛ Ύϧ΍ ΎϤϨϴΑϭ ˮϥΎδϧϻ΍ ϢϠχ΃ Ύϣϭ ˬϥΎδϧϻ΍ βόΗ΃ Ύϣ ΔϤϛΎΤϣ ϭ΃ Ώ΍ϮΟ ϭ΃ ˬϝ΍Άγ » Ϊϗϭ ˬ ϙήΘη΍ ΖϨϛ ϲΘϟ΍ ΔϴΑϼτϟ΍ Ε΍ήϫΎψΘϟ΍ ϥΎΑ΍ ΍˱ήϴΜϛ ΩΩήΘΗ ΎϬΘόϤγ Ϊϗ ΖϨϛ ΪϘϓ ήΧ΁ ϡϮϬϔϤΑ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΩϮόΗ ϥϵ΍ ϲϫ Ύϫϭ ˬΔόϣΎΠϟ΍ϭ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΒϟΎσ ΎϬϴϓ ϱέΎϜϓ΍ ϲϋ΍ΪΗ ϊτϘϳϭ ϮϳΩ΍ήϟ΍ Ϧϣ ϖϠτϨϳ ϊϳάϤϟ΍ ΕϮμΑ « Ϣϫ˯΍ΰΟ ΍ϮϘϟ Ϊϗ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ ΓΪϳΪΟ ΔΒΟϭ ϥ΍ ϖϴϠόΘΑ ϢΛ .ΔΒΟϮϟ΍ ϩάϫ ˯ΎϤγ΍ ΩΪόϳ άΧ΍ ϢΛ « έΎόϟ΍ϭ ϱΰΨϟΎΑ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΍ϮΒϫΫ Ϊϗ ΔϧϮΧ ϢϬϧ΍ »Ύ˱ϨϠόϣ .α΃έ ϰϟ· ϪΟϮΗ ήϣϷ΍ ϲϬΘϨϳϭ ΕΎλΎλήϟ΍ ϩάϫ ϪϴϠϋ ΰϬΠΘϓ ϞΘϘϤΑ ΎϬΒμϳ Ϣϟ ϭ΃ ˬϖϣέ ΎϬϴϓ ϭ΃ ˬωίΎϨΗ Ζϟ΍ί Ύϣ ϲΘϟ΍ ΔϴΤπϟ΍ ϪΘϣϼχ ϪΑέ ϮϜθϳ ΚϴΣ ϰϟ΍ ϡϭΪόϤϟ΍ ΐϫάϳϭ Ϟόϓ ΎϤΑ Ύ˱ϴθΘϨϣ ϞΗΎϘϟ΍ ΐϫάϳϭ .ΓέΎΒϋ ϲϨΘϣΪλ « ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ »ϝϮϘϳ ˬ Ϧϣ ϲδϔϧ ϚϟΎϤΗ΃ Ϣϟϭ ˬ ΍έΎϣ ΖϟΎΘϏ΍ ϲΘϟ΍ ΕϮϟέΎη ΔϤϠϛ ΕήϛάΗϭ .

˯ϻΆϫ ϲϓ ήϜϓ΍ ΖΣέϭ ˬΎοέ ϲϠϋϭ ˬέ΍ΰϛ ϢχΎϧϭ ˬϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫσ Ϧϣ ήϣ΄Α ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΔϬϴϨϫ άϨϣ ΍ϮϠγέ΃ Ϧϳάϟ΍ ϦϳέϭΰΠϤϟ΍ Ύ˱ΣΎΒη΍ ϻ΍ Ϣϫέ΍ Ϣϟ ˬΕϮϤϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ Ϯϫϭ ϪϬΟϭ έ΍ Ϣϟϭ ˬϢϬϨϣ ΍˱ΪΣ΍ ϑήϋ΍ Ϣϟ ˬϢϬϴϠϫ΍ϭ ϢϫΩϻϭ΍ ήϴμϣ ϲϓ ήϜϓ΍ ϢϬϨϣϭ ϪΗΎΣ΍ήΟ Ύ˱ϜδϤϣ Ϫδϔϧ ϰϠϋ έϮϜΘϳ Ϧϣ ϢϬϨϤϓ ˬϢϫήλΎΤϳ ιΎλήϟ΍ϭ ΎϬΣ΍ϭέ΄Α ΩϮΠΗϭ ΐϠϘΘΗϭ ˬϯϭΎϬΘΗ ˯ΎϤδϟ΍ ϮΤϧ ΐπΨϤϟ΍ ϪϬΟϮΑ ϪΠΘϳ Ϧϣ ϢϬϨϣϭ ϪϬΟϭ ϰϠϋ ΊϔϜϨϳ Ϧϣ ϱ΃ϭ ϖΣ ϱ΃ !ϚΑάϛ΃ Ύϣ ˮ!»Ϣϫ˯΍ΰΟ ΍ϮϘϟ Ϊϗ ΔϧϮΨϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΍ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϖϠόϣ ϑΎο΍ ϢΛ « ΔϳήΤϟ΍ϭ ϖΤϟ΍ ϢγΎΑ » ϑήϋ΍ ΖϨϛ Ϯϟ ϱΩϮΑ ϥΎϛ ϲϧ΁ » ϝΎϋ ΕϮμΑϭ έΎϜϨΘγΎΑ ΏΎθϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓΩΩέ΍ ϱήγ ϲϓ ΖΣέϭ ϚΤπϟ΍ « ΔϳήΣ « Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ΔϟϭΆδϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϡϼϋ΍ ϰϟ΍ έΩΎΑ΃ ϰΘΣ ϪϬϴΑ ϑήϋ΍ ϱΩϮΑ ϥΎϛ Ϣόϧ ΎϬΤπϓϭ ΓέϮΛ ΪόΑϭ ϕ΍ίήϟ΍ΪΒϋ ϑέΎϋ ΔϛήΤΑ ϲϓ ΖϋΩϭ΃ϭ Ω΍ΪϐΑ ϰϟ΍ ϲΑ ˯ϲΟ ϡΎϳ΍ Γήθϋ άϨϣ ϙΎϨϫ ΖϨϛ Ύϧ΍ϭ ˬϙϮϛήϛ ϰϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϲϨϠϘϧ Ϊϗϭ ˬ˯ϲη Ϣϗέ ϦΠγ ϪΑΎΟ΄ϓ ΎϬϓήόϧ ϥ΍ Ϊϳήϧ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ΏΎΟ΍ ˬΎπϳ΍ ΍ϮΘμϧ΃ Ϊϗ α΍ήΤϟ΍ ϰΘΣ ϡΎϤΘϫΎΑ έ΍ϮΤϟ΍ ΍άϫ ϊΑΎΘϧ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ Ϧϣ ϊϴϤΟϭ ΎϨϛ ϰϠϋ ϢϤϋϭ ωΎϓΪϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϣ έΪλ Ϊϗ ϥΎϛ Ύ˱ϳέ΍Ω΍ ΍˱ήϣ΍ ϥ΍ Ϯϫ ΎϨϫ ϰϟ΍ ϲΒϠΟϭ ϙϮϛήϛ ϲϓ ϲϟΎϘΘϋ΍ Δμϗ .

..Ϊϴηέϭ ϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ ΢ϟΎλ ϞΜϣ ΔϋΎϤΠΑ ϲϨτΑήΗ Δϗϼϋ Δϳ΍ ϢΛ .ϩϮϟ΄δΗ ϥ΃ ϢϜϨϜϤϳϭ ΩϮΟϮϣ ϦϴδΣ ϡ΍Ϊλ Ϊϴδϟ΍ϭ ϲϧϮϗΪλ ΔϋΎϤΟ Ύϳ.« ϦϤΑ ϦϴόϣΎδϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ήΛ΃ Ϊϗ ϪΜϳΪΣ ϥ΃ ϰΘΣ ϥΎϨΌϤσ΍ϭ ΔϘΜΑ ΖϠϗ ΎϤϛ ϢϠϜΘϳ ϥΎϛϭ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ Δϳ΍ϭέ ΖϬΘϧ΍ ϢϬϴϓ ϻ΃ ϒϴΨγ ΔϤϠϜΑ ήϣϷ΍ ϰϠϋ ϖϠόΗ ϒϴϛϭ ϰϠϋ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ΪόΘδϣϭ ˬΕ΄τΧ΃ ϲϧ΃ ϑήΘϋ΍ϭ ˬ΍άϫ Ϧϋ έάΘϋ΃ 'ΎπϴΑ ΏΎϜδϠϓ Δϗέϭ ϊοϭ Ϊϗϭ ΏΎθϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓ ϙέϭΩ Ϧϋ ΐΘϛ΍ ΏΎθϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓ ΎΟέΎΧ έ΍ΪΘγ΍ ϢΛ ΍άϫ ήΒΘόϳ ˮ» έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϪΑΎΟ΄ϓ «ϱέΎϜϨΘγ΍ ϝ΍ΆδΑ ΏΎθϟ΍ ϩέΩΎΑ ΎϨϫϭ ˬΖϤμϟΎΑ ΍ϭΫϻ ΚϴΣ ˬα΍ήΤϟ΍ «ϥϮϧΰΤϳ ΍ΫΎϣ ˮ» Ϫϟ ϝΎϘϓ «ζϳϮϟϭ ˮήϣ΂Η΃ Ϧϣ ϊϣϭ ͿΎΑ ΫϮϋ΄ϓ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬϩάϫ ϲΘτϠϏ ».Ϛ΋Ύγ΅ήϟ Ύ˱ϳΪΤΗ ΎϬϟϭ΃ Ϧϣ ΔϳΎϜΤϟ΍ Ϛϟ ΖϴϜΣ Ϯϣ »ϼ΋Ύϗ ιΎλέ ϢϠϗ ϊϣ ΐΘϜϤϟ΍ ϰϠϋ ϪϣΎϣ΃ « ΐΘϛ΍ » έΎΘδϟ΍ΪΒϋ Ϫϟ΄δϓ » ΐΘϛ΃ .ΎϨϫ ϰϟ· ϲΑ ΍ϭ˯ΎΟ ϥϵ΍ϭ ˬϢϜΗήΒΧ΃ ΎϤϛ ϡΎϳ΃ Γήθϋ άϨϣ ΏΎθϟ΍ ϪΑΎΟ΍ « ϰϠϋ ΐϴΠΗ ΔϳΎϜΤϟ΍ Ϟϛ ϩάϫϭ ϻϭ Γήϣ΍Άϣ ϼϓ ..ΎϬϴϜΣ΍ . ϲΑΎϨΠϟ΍ ΍ϭ˯ΎΟ ΍ΫΎϤϟϭ ˮ»ϙήΘθϣ Ύϧ΍ Γήϣ΍Άϣ Δϳ΄ϓ ΐΒδϟ΍ ϢϠϋ΍ ϻϭ ΎϨϫ ϰϟ΍ ϲΑ ˯ϲΟ ΔϠϴϠϗ ΕΎϋΎγ ϞΒϗϭ ˬΪϴηήϟ΍ ήϜδόϣ ϥ΍ ΐΠϳϭ ˬϝϭΆδϣ Ύϧ΍ ..ϪϬϴΑ » ΏΎθϟ΍ Ϫϟ΄δϓ ΕΎΒΛϭ ΔϘΜΑ ϢϠϜΘϳ ϥΎϛ « ϦΠδϟΎΑ ϙϮόοϭϭ ϙϮϛήϛ Ϧϣ ϚΑ ..Γήϣ΍ΆϤϟ΍ « έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ςΑΎπϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓ « ϲϓ 1ΎϨϨϴΑ βϴϟϭ ϱέϮϬϤΠϟ΍ ήμϘϟΎΑ ήϜΒϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΪϴδϟΎΑ ΖϴϘΘϟ΍ ίϮϤΗ 17ΖϛήΘη΍ϭ ϲϣϮϗ ΏΎη ϲϧ΁. .

ˬϪϨϋ ΐΘϜΗ ΪϳήΗ ϱάϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΐΘϛ΍ ˬϑήϋ΃ Ύϣ Ύϧ΃ »ΓέάϘϟ΍ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ϲϓ » ϖϴπΑ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϪΑΎΟ΄ϓ « ΎϫήΧ΁ ϰϟ· « ˯ΎθΗ Ύϣ ΐΘϛ΍ ϢϠϗ ΍άϫϭ ϕ΍έϭ΃ ϱΎϫ ΓήϴΣ ϲϓ ϢϠϘϟ΍ϭ ϕ΍έϭϷ΍ ϊϣ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϙήΗϭ Δϓήϐϟ΍ Ϧϣ ˬϱϮΤϧ Γ΄Πϓ ΖϔΘϟ΍ϭ ˬϢϠϘϟ΍ ϰϣέ ϢΛ Ϧϳήτγ ΐΘϛϭ ˬϢϠϘϟ΍ ϝϭΎϨΗ ϢΛ Γήδϳϭ ΔϨϤϳ Ϫγ΃έ ϙήΤϳ άΧ΃ϭ ˬϪϟΎΣ ϰϠϋ ϩάϫ Ϧϣ Ϫϟ ΝήΨϣ ΩΎΠϳϹ ΔϧϮόϤϟ΍ ΎΒϟΎσ ΪΠϨΘδϳ Ϫϧ΄ϛϭ ˬϲϨϓήόϳ Ϫϧ΃ ϲϟ ΍ΪΑ ˬΔϘϴϤϋϭ ˬΔϠϳϮσ Γήψϧ ϲϟ· ήψϧ ϲϫ ΎϤϛ ϚΘμϗ ϲΧ΃ Ύϳ ΐΘϛ΍ Ÿ ' ˮ»ˬ ξϴϔΧ ΕϮμΑ Ϫϟ ϼ΋Ύϗ ΎόΠθϣ Ϫϟ ΖϤδΘΑΎϓ «ΎϘϔθϣ ˬέΎΘδϟ΍ΪΒϋ ΐϗέ΃ Ύϧ΃ϭ ΖϤλ ΕΎψΤϟ Εήϣ . ϢΘϤΗ ϢΛ ˬΔσέϮϟ΍ « ΐΘϛ΃ ΍ΫΎϣ 0Œ ˬ ϪΗήϳήΟ ΖϧΎϛ ϥΎϓ ˬΪΣ΍ϭ ΎϧήϴμϤϓ ϪΗΪϋΎδϣ ϭ΃ ϩΩΎΠϧ· ϊϴτΘγ΍ ϻ ϲϧ΃ ϑήϋ΃ Ύϧ΄ϓ ˬΩί΃ Ϣϟϭ ϸϣϭ ΐΘϜϳϭ ΐΘϜϳ Ρ΍έϭ ϕέϮϟ΍ ϰϠϋ ΐϜϧ΍ϭ ΩΎϋ ˬϲΗήϳήΟ ϲϫ Ύϣ ϢϠόϳ ϩΪΣϭ ͿΎϓ ˬϱέ΍Ω· ήϣ΃ ϰϠϋ ΎϘϴϠόΗ ˬϲγήϜϟ΍ ϰϟ· ϩήϬχ ΍ΪϨδϣ ˯΍έϮϟ΍ ϰϟ· ϪϤδΟ Ρ΍έ΃ϭ ϕέϮϟ΍ ΐϧΎΠΑ ϢϠϘϟ΍ ϊοϭ ύήϓ ϥ΍ ΪόΑϭ ˬΎϬϴϬΟϮΑ ΔϗέϮϟ΍ Ϳ΍ ϰϠϋ ϞϜΗ΍ϭ » . ˬΔϓήϐϟ΍ ϰϟ΍ ΏΎθϟ΍ ΩΎϋϭ ˬϝϮϬΠϤϟ΍ ήψΘϨϧ ΖϤλ ϲϓ ϦΤϧϭ ˬΔϓήϐϟ΍ Ϧϣ ΏΎθϟ΍ ΝϭήΧ ϰϠϋ ΔϋΎγ Εήϣ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ Ϫϟ ϝΎϘϓ Ϧϣ ΝήΧϭ ˬϢϠϘϟ΍ϭ ΔϗέϮϟ΍ ϪϨϣ άΧ΄ϓ ˬέΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϊϗϮϓ ˬΔϗέϮϟ΍ ϰϠϋ Ϫϟ έΎη΍ϭ Ϫϟ ϼ΋Ύϗ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϰϟ΍ ϩΪϴΑ ήηΆϳϭ Δϓήϐϟ΍ ΏΎΒΑ ϒϘϳ ΏΎθϟ΍ βϔϨΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬΎΒϳήϘΗ ΔϋΎγ ϊΑέ Εήϣϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ..

ΏΎθϟ΍ ˯΍έϭ Ύϋήδϣ ΝήΧϭ ˬΐΘϜϤϟ΍ ϰϠϋ Ϧϣ ϪΗέ΍Ϊγ ςϘΘϟ΍ϭ ξϬϧ ϥ΍ ϻ΍ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤϓ ϝϭΎϨΗϭ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϰϟ΍ ϪΟϮΗϭ « ϙΪϨϋ Ύϣ Ϟϛ ΍άϫ ˮ « :ωϮϤδϣ ϝΎϋ ΕϮμΑ ϝΎϗϭ ΎϘϴϤϋ Ύδϔϧ άΧ΃ϭ « Ώέ Ύϳ « « ϞπϔΗ »ΏΎθϟ΍ Ϫϟ ϝΎϘϓ Ϣόϧ « ΎϨϫ ϊϗϭ »Ϫϟ΄γ ΎϫΪόΑϭ ΎϬϴϓ ΃ήϘϳ ΩΎϋϭ ˬΔϗέϮϟ΍ ˯ΎϤγ΍ ΎϬϴϓ ϥ΍ ΖϨϤΧ Γήϴϐλ Δϗέϭ ϩΪϴΑ ϞϤΤϳ ΏΎη Δϓήϐϟ΍ ϞΧΩ ΕΎψΤϟ ΪόΑϭ ˬέΎψϧϻ΍ Ϧϋ ΎΑΎϏϭ ˬϪϘΒγ ϱάϟ΍ Ϟϛ Ϣγ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓ ϥΎϛϭ ˬϲϤγ΍ ωΎϤγ ΐϗήΗ΍ ϲϧ΄ϛ ˬϪϤϔΑ ΔϘϠόϣ ϲϨϴϋϭ ˯ΎϤγϻ΍ ΃ήϘϳ ΏΎθϟ΍ άΧ΍ϭ ΓΪϳΪΟ ΔΒΟϭ ΝήΧ ϢΛ ˯ΎϤγ΍ ΔϴϧΎϤΛ ϭ΍ ΔόΒγ ΃ήϗ ˬΎϤϬϓήϋ΍ ΖϨϛϭ ˬϥΎΒϐϟ΍ Ρϼλϭ ϲϠϴϤΠϟ΍ έϮϧ΍ ϦϳέΎϴτϟ΍ ϦϴτΑΎπϟ΍ Ϧϣ ΎϬΟΎΟί ϝϼΧ Ϧϣ ήψϨϟ΍ βϠΘΧ΍ ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ΔΣΎγ ϰϠϋ ΔϠτϤϟ΍ ΓάϓΎϨϟ΍ ΚϴΣ ϲ΋΍έϭ ϰϟ΍ ΖϔΘϟ΍ ˬΔϓήϐϟ΍ Ϧϣ ϢϫΩΪϋ ϯΪόΘϳ ϻ Ω΍ήϓ΍ ΔόπΑ Ζϳ΃έ ΔΑϮόμΑϭ ΓάϓΎϨϟ΍ ΖΤΗ ˯ΎοϮοϭ ΔΒϠΟ ΖόϤγ ΪϘϓ ΎϬϴϓ ϱήΠϳ Ύϣ ϦϴΒΗϷ ϒϠΨΘϳ ϻ ϰΘΣ ˬϢϬϧϮόϓΪϳϭ ϡΎϣϻ΍ ϰϟ΍ ΎϗϮγ ϢϬϧϮϗϮδϳ ΢ϠδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϋϮϤΠϣ ϢϬΑ ςΒΤΗ ΔϴϧΎϤΜϟ΍ ϥ΍ ϕήϔϟ΍ϭ ˬϥϼΛΎϤΘϣ ϥ΍ήψϨϤϟΎϓ ˬ΢ΑάϤϟ΍ ϰϟ΍ Ύόϴτϗ ϕϮδϳ έ΍ΰΟ ήψϨϣ ΎϣΎϤΗ ϪΒθϳ ήψϨϣ ˬβϋΎϘΘϳ ϭ΍ ΪΣ΍ ˬ ϡΎϨϏ΍ ϙΎϨϫ έϭΰΠϤϟ΍ϭ ˬήθΑ έ΍ΰΟ ΎϨϫϭ ˬϢϨϏ έ΍ΰΟ ϙΎϨϫ ΔϘϠΣ ϞΧ΍Ω ϥϭήϴδϳ ΔϔϠΘΨϣ ˯Ύϳί΄Α ιΎΨη΍ ΔϴϧΎϤΛ ϭ΍ ΔόΒγ ˬϪϣΩ Ϳ΍ ϡήΣ ϥΎδϧ΍ ΎϨϫ έϭΰΠϤϟ΍ϭ ΎϬΤΑΫ Ϳ΍ ϞΣ΍ ΔϘϳΪΤϟ΍ ϰϟ΍ ϢϬϧϮόϓΪϳ ΕΎγΪδϤϟ΍ϭ ΕΎηΎηήϟΎΑ ΢ϠδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ˬήτϤϟ΍ ΎϬϧ΄ϛ ΕΎΧί ιΎλήϟ΍ ϖϠτϧ΍ Γ΄Πϓϭ ˬϒϨόΑ ΏήπΗ ϲΒϠϗ ΕΎϗΩ ϯϮγ ΎϬϴϓ ϊϤγ΍ Ϣϟ ΕΎψΤϟ Εήϣϭ Ϫϋήμϳϭ ϪϘΣϼΗ έΎϨϟ΍ ϦϜϟϭ ˬέΎϧ Ϧϣ ΏέΎϫ Ϫϧ΄ϛ ˬϊϘϳϭ ϡϮϘϳ ˬϙΎϨϫϭ ΎϨϫ ΔϘϳΪΤϟ΍ ϲϓ ϱήΠϳ ΎΤΒη Ζϳ΃έϭ ήϬη Ϊϗϭ ΔϘϳΪΤϟ΍ ϮΤϧ ϥϮϣΪϘΘϳ ϥΎΒη ΔΛϼΛ Ζϳ΃έ ΕΎψΤϟ ΪόΑϭ ˬϒϗϮΗ ϢΛ ˬϖ΋ΎϗΩ ϊϠόϠϳ ήϤΘγ΍ ϱάϟ΍ ιΎλήϟ΍ ΪϤΨΗϭ ΔϴΤπϟ΍ α΃έ ϰϠϋ ϖϠτΗ ΔϤΣήϟ΍ ΕΎλΎλέ ΎϬΘΒδΣ ΕΎλΎλέ ϕϼσ΍ ΖόϤγ ϢΛ ΎγΪδϣ ϢϬϨϣ Ϟϛ .

ΎϨϫϭ ϢϨϐϟ΍ Ϧϣ Ύόϴτϗ ϙΎϨϫ « ήθΒϟ΍ Ϧϣ ϊϴτϗ » ϲϓ ϞϴϠϗ άϨϣ άϔϧ Ϊϗ ϢϜΤϟ΍ ϥ΍ »ΓέΎΒόΑ ϢΘϤΗ΍ ϲδϔϧ ΕΪΟϭ ˬϪγΎϔϧ΍ « ΎϬ΋έΎΑ ϰϟ΍ ϢϬΣ΍ϭέ΍ ΕΪόλϭ Ϣϟϻ΍ϭ Ώ΍άόϟ΍ « ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ϭ ήϣ΂Θϣ Ϧ΋ΎΧ Ϟϛ ˯΍ΰΟ ΍άϫϭ ϦϴϣήΠϣ Ϋ΍ϭ ˬϱΩϮΒόϟ΍ έΎΒΠϟ΍ΪΒϋ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ Ϧϛήϟ΍ Ϊ΋΍ήϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ Ϣγ΍ ήϛΫϭ ΍ϮϣΪϋ΍ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎϤγ΍ ΩΪόϳ ϊϳάϤϟ΍ άΧ΍ϭ ϱ΍ ΔϤϠϜΑ ϩϮϔΗϭ έΎϜϨΘγϻ΍ϭ Ώ΍ήϐΘγϻ΍ Δϣϼϋ Ϫγ΃έ ΰϫϭ ϰϠϔδϟ΍ ϪΘϔη ςϣ ϥ΍ ϻ΍ ϪϨϣ ϥΎϛ ΎϤϓ ϩάϫ ϕΪμϳ Ϣϟ ΎϨΘγ΍ήΤΑ ϒϠϜϤϟ΍ ϲΑΰΤϟ΍ ΏΎθϟ΍ ΍άϫ ϰΘΣ ΔϟΰϬϤϠϟ ϻ ϱήγ ϲϓ ΖϠϘϓ ˬΖϜγϭ ϝϮϘϳ ΎϨΘγ΍ήΤΑ ϦϴϔϠϜϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ΪΣ΄Α » ΎϨϫ ΪϋΎϗ ϥΎϛ ϲϠϟ΍ ςΑΎπϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ ˮ» ϲϫ΍έ ϪΑΎΟ΍ « « ΐϴΠϋ »Ϯϫ ϲΗΎϏ΍ »Ώ΍ήϐΘγΎΑϭ 0^ ϡϮΣήϤϟ΍ ςΑΎπϟ΍ ϥΎϛ ΔϋΎγ ϒμϨϟ΍ ίϭΎΠΘϳ Ϣϟ ήϴμϗ Ζϗϭ άϨϣϭ ϻ ϒϴϛ ˬΔϴϠϤόϟ΍ ήϜϨΘγ΍ϭ ˬΔϟΰϬϤϟ΍ ήΒϘϟ΍ ϰϟ΍ Ϟγήϳ ϪΑ ΍ΫΎϓ ΔόϨϘϣ Ϧϴϫ΍ήΑϭ ΞΠΤΑ ϪΗ˯΍ήΑ ΍ΪϛΆϣ ˬϕΪλϭ ˬΔϳϮϴΤΑ ϊϓ΍Ϊϳϭ ˬϢϠϜΘϳ ΎϴΣ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϡ΍Ϊϋ΍ ΪόΑ ΎϤϫΎγ ΏΎθϟ΍ Ϟχ ϢΛ ˬϚη ϼΑ ΏΎθϟ΍ ϞϘόΑ έϭΪϳ Ύϣ ΍άϫ ϥΎϛ ˬϪϟΎϔσϻϭ ϪϠϫ΍ ϰϟ΍ Ϟγήϳ ϥ΍ Ϧϣ ϻΪΑ ϭΪΒϳϭ Ύ˱γΪδϣ Ϫτγϭ ϲϓ ϊπϳϭ ˬΎηΎηέ ϞϤΤϳ Γήθϋ ΔϨϣΎΜϟ΍ ίϭΎΠΘϳ Ϣϟ ϩήϤϋ ϥ· ˬϪΒϧΆϳ ϩήϴϤο ϥ΄ϛϭ ςΑΎπϟ΍ ϰϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΚϳΪΣ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ ˬϝΎΤϟ΍ ήϴϘϓ Ϫϧ΃ ϪγΎΒϟ Ϧϣ ϝΪϳ ˬϥϮϠϟ΍ ήϤγ΃ ήόθϟ΍ ϒϴΜϛ ˬϱϮϧΎΛ ΐϟΎσ Ϫϧ΃ .ΖΤη΍ ϝϮϘϳ ϞϴϠϗ ϞΒϗ ΕέΰΟ ϲΘϟ΍ ΔΒΟϮϟ΍ ˯ΎϤγ΍ ϦϠόϳ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΕϮμΑ ΍Ϋ΍ϭ Δϓήϐϟ΍ ϮΟ ϰϟ΍ ΕΪϋϭ ΓάϓΎϨϟ΍ Ϧϋ ϲϬΟϮΑ ΔϓϭΰόϤϟ΍ ήΧ΁ ϰϟ΍ϭ Ϧϣ ΍ϭέήΤΗ ΪϘϟ »ˬϡϼψϟ΍ ΓΪη Ϧϣ ήψϨϤϟ΍ ϦϴΒΗ΍ Ϊϋ΍ Ϣϟϭ ..

ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ΕΎψΤϠϟ΍ Ϊόγ΍ ΖϧΎϛϭ ˬϲ΋ΎϤϨϴγ ςϳήη Ϫϧ΄ϛ ΎϬϴϓ ΃ήϗ΍ϭ ϪΗΎΤϔλ ΐϠϗ΍ ϲοΎϤϟ΍ ϊϣ Ζθϋ ΍άϜϫϭ ΓϮΧϷ΍ ΔϳΎϋέϭ ˬϦϳϮΑϷ΍ ϥΎϨΤΑ ρΎΤϣ ˬΔΠϬΒϣ ΔϜΣΎο ϲϟϮΣ Ϧϣ ΎϴϧΪϟ΍ϭ ΔΌϳήΒϟ΍ ϲΘϟϮϔσ ϰϟ΍ ΎϬϴϓ ΕΪϋ .Ϫϧ΄ϛ « ΓΪϟΎΧ ΔϟΎγέ » ΖΧήλ ˮΔϤϛΎΤϤϟ΍ϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ Ϧϳ΃ ϦϜϟϭ ϖΣ ΕϮϤϟ΍ : Ύϣ ΍άϫϭ ˬΎϬϗΎϤϋ΍ ϲϓ ιϮϐϟ΍ϭ βϔϨϟ΍ ϰϟ΍ ϡΎμΘϋϻ΍ Ϯϫϭ ˬέΎψΘϧϻ΍ Ώ΍άϋ Ώ΍άόϟ΍ Ϣϟ΃ Ϧϣ ϒϔΨϳ ϱάϟ΍ ϥ΍ Ϊϗϭ ˬϢϬγϮϔϧ έ΍ϮϏ΃ ήΒγϭ ΎϨϧϮγήΤϳ Ϧϳάϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϕΎϤϋ΃ ϩΎϨϜΘγ΍ ΖϟϭΎΣ ϞΑ ΐδΤϓ ϲδϔϧ ϊϣ ϻ ˬϪΘϠόϓ ˬϩάϬϛ ΔϤγΎΣ ΔϋΎγ ϲϓ Ϫδϔϧ ϰϟ· ϥΎδϧϹ΍ ΪϠΨϳ ϥ΃ ϊΘϤϣ ˯ϲθϓ ϖϧΎΨϟ΍ ϮΠϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϴϠδΘϟ΍ ξόΑ ΕΪΟϭ ΏΎδΣ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫϭ ˬΎϴγΎϗ ϲδϔϧ ϊϣ ϲΜϳΪΣ ϥΎϜϓ ˬϦϴΣ ΪόΑ ΎϬϴϓ Ύϣϭ ΎϴϧΪϟ΍ ωΩϮϴγ ϪϧΎΑ ϦϗϮϣ Ϫϧ΍ϭ ΔλΎΧ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΍ Ϯϟ ΖϴϨϤΗϭ ϲΗΎΌϴγ ΓήΜϛ ϰϠϋ ΖϣΪϧϭ ϚϠΗϭ ϩάϫ ϲμΣ΃ ˬϪΗΎΌϴγϭ ϪΗΎϨδΤΑ Ρ΍έ ϱάϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ Ϧϋ ϝΎπϨϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ϊϓ΍ΪΑ ˯ΎϗΪλϷ ΎϬϴϓ Ε΄γ΍ ϒϗ΍Ϯϣ ϰϠϋ ΖϧΰΣϭ ˬϞϗ΍ .ΎϤϋ ϻ ˱ ϩ΍Ϋ ΏΎθϟ΍ Ϟχϭ ˬαήϤΘϣ ϲΑΰΣ Ϧϣ έΪμϳ ϻ ϱάϟ΍ ϱϮϔόϟ΍ ϪϘϴϠόΗ Ϧϣ ήϫΎχ ΍άϫϭ ˬΚόΒϟ΍ ΏΰΣ ϥϮϜΣΎπΘϳϭ ϥϭήΛήΜϳ ϥϭήΧϵ΍ ϩ΅ϼϣί Ρ΍έ ϦϴΣ ϲϓ ˬϪΘόΟϭ΍ Ϊϗ ϩήϴϤο ΓϮΤλ ϥ΍ Ϯϟ ΎϤϛ ϪϟϮΣ ϱήΠϳ ϭ΍ ΔϴϧΎδϧ΍ ήϋΎθϣ ϢϬϴϓ ϙήΤϳ ϻϭ ˬϑϮϟ΄ϣϭ ϲόϴΒσ ήϣ΃ ˯ΎϳήΑϻ΍ ϕΎϫί΍ ϥ΄ϛϭ ΙΪΤϳ Ϣϟ ΎΌϴη ϥ΄ϛϭ ϥϮϨΧΪϳϭ ϪϣϮΟϭ ϰϠϋ ΏΎθϟ΍ Ϟχϭ ˬϡΪϟΎΑ ΔδϤϐϣ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ Ε˯ΎΟ Ϯϟ ϰΘΣ ˬΚόΒϟ΍ ΔϟΎγέ ϲϫ ϱέϭΩ ˯ϲΠϳ ϥ΍ ϰϟ΍ ΎϬόϣ ϰϋ΍ΪΗ΍ϭ ϩέΎϜϓ΍ ΃ήϗ΍ ϥ΍ ΖϟϭΎΣϭ .

ΓήϴΜϛ Ε΍ϮτΧ ϊϗϭϭ ˯ΎοϮο ϰϠϋ ΖϘϓ΍ ϲϨϜϟϭ ΔϴδϔϨϟ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΖϗήϐΘγ΍ Ϣϛ ϱέΩ΍ ϻ ˬ˯ΎΑήϗϻ΍ϭ ϡΎϤϋϷ΍ϭ
ϞόΘϨϳϭ ϥϮΑίϭ ΓήΘγ ϱΪΗήϳ α΃ήϟ΍ ήγΎΣ ˬϞϬϛ ϞΟήΑ ϥϮτϴΤϳ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ΍Ϋ·ϭ Δϓήϐϟ΍ ϢΤΘϘΗ
Ύδϛ Ϊϗϭ ˬΏϮΤδϤϟ΍ α΃ήϟ΍ ήγΎΤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΍Ϯϔϗϭ΍ϭ ˬΔϴϘΒϟ΍ Ϧϣ ΎϨγ ήΒϛ΍ ήψϨϤϟ΍ ϖϴϧ΍ ΏΎη ϪΑ ϚδϤϳ ˬϻΎόϧ
Ϯϣ
ΪόΑ ΍άϫ ΐϴΠϴϓ ˬϪϴϨϴϋ ϲϓ ϕΪΤϳ ϒΠΗήϤϟ΍ έϮϋάϤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϰϟ΍ ΖϔΘϠϳ ϢΛ
Ωήϴϓ
ΖϜδϴϓ
ϢϬΘϴΑ ϰϟ΍
΍άϫ »ϲϫ΍έ ϰϟ΍ ϩΪϴΑ ήϴθϳϭ Ϫϟ΄δϳ ϖϴϧϻ΍ ΏΎθϟ΍ άΧ΍ ϢΛ ˬήϜγ ΝΎΤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΒϋ ϲϫ΍έ ϡΎϣ΍ ϊϠϫϭ ϑϮΧ ϪϬΟϭ «
ΕϮμΑϭ ΩΩήΗ « ϩϮϫ ϚϴΑ ϱ΍ » ΔϴϧΎΛ ΏΎθϟ΍ ϪΑ Υήμϴϓ» ϊϤγ΍ Ύϣ ϞϴΣ ΢ϴΤλ »ήϜγ ΝΎΤϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΒϋ ϲϫ΍έ
ϞΟήϟ΍ « ϩϮϫ ϚϴΑ ϱ΍ » ΔϴϧΎΛ Γήϣ Ϫϟ΄δϴϓ « ϢϬΘϴΑ ϰϟ΍ ϙΪϴΑ ΔϟΎγέ ϪϠΘϳΩϭ Ϯϣ Ζϧ΍ ˮ»ϊϤδϳ ϻ ΩΎϜϳ ξϴϔΧ
ϪΑ Υήμϳϭ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϲϓ ΩΩήΘϳϭ ϞΟήϟ΍ « ϲϜΣ΍ « ϞϬϜϟ΍ Ωήϴϓ ϪϠΘϳΩϭ ϚϴΑ ϱ΍ ϞϬϜϟ΍ ΐϴΠϴϓ «ωϮϤδϣ ΕϮμΑ
ΏΎθϟ΍

ϚϴΑ

0
ϝϮϫάϤϟ΍ ϢϬΘϤϟ΍ 

ϞϘϋ Ϊϗϭ ˬΎΑ΍ϮΟ Ωήϳ Ϣϟϭ ϞϬϜϟ΍ ΍άϫ ϦϴΑϭ ϖτϨΘδϤϟ΍ ϖϴϧϻ΍ ΏΎθϟ΍ ϦϴΑ ϩήμΑ ϞϘϨϳ ϝϮϫάϣ ϲϫ΍έϭ ΍άϫ Ϟϛ
ϞϬϜϟ΍ ΐΤδϳ ϥ΍ ϞΒϗϭ Δϓήϐϟ΍ ΝέΎΧ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ άΧ΄Α Ϣϫήϣ΄ϳϭ ϦϴΤϠδϤϟ΍ ϰϟ΍ ϖϴϧϻ΍ ΏΎθϟ΍ ΖϔΘϠϳ ϢΛ ˬϪϧΎδϟ
ΐσΎΨϳ
Δϓήϐϟ΍ ΝέΎΧ ϰϟ΍ ΐΤδϳ ϥ΍ ϞΒϗ ϞϬϜϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϰϟ΍ Ϫϟ΍Άγ ϲϫ΍έ ϪΟϭϭ ˬϪΑ ϢΘϬϳ ϭ΍ ΎΗΎϔΘϟ΍ ϩήόϳ Ϣϟ ϦϜϟϭ ΏΎθϟ΍
ϰϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΐΤγϭ ΔΒϠΠϟ΍ ϊϣ ωΎο ϲϫ΍έ ϡϼϛ ϦϜϟϭ
ϲΗΎϏ΍ ˮ»ζΟ΍ ΕϮμΑ ΡΎλϭ ˬϪΘθϫΩ Ϧϣ ϕΎϓ΍ Ϫϧ΄ϛϭ ϲϫ΍έ ϞϤϠϤΗ ˬΝέΎΨϟ΍ ϰϟ΍ « ϲΗΎϏ΍ ϚϠϛ΍ ϲΗΎϏ΍ ϒϗϭ΍ »
« Ϧϳϭ ϲΘϴΑ ϑήόΗ Ϧϳί ˮϲϨϓήόΗ Ϛϓήϋ΍ Ύϧ΍
ΏΎθϟ΍ Ϧϣ ϻϭ ˬΏϮΤδϤϟ΍ ϞϬϜϟ΍ ϞΟήϟ΍ Ϧϣ ϻ Ώ΍ϮΟ ϥϭΩ ΔϘϠόϣ ϪΘϠΌγ΍ϭ ˬΎΘϫΎΑ ϲϫ΍έ Ϟχϭ Δϓήϐϟ΍ ΝέΎΧ
΍άϫ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ ϲΗΎϏ΍
΍ϮΒϴΟ ΍ϮϟΎόΗ ΍ϮϟΎόΗ
ΖΣέ Ϯϣ Ζϧ·
ϲϫ΍έ ϚΤο ΎϨϫϭ ϑήΤΑ ϖτϨϳ ϥ΍ ϥϭΩ
Ϯϣ ϲΘϴΑ ϲϧ΁ ϚϴΑ Ύϳ ΏάϜϳ ϞΟήϟ΍ ΍άϫ
ϞΟήϟ΍ ΐΤδϓ ϩΪϴΑ έΎη΍ ϢΛ
Ύϳ ΢ϤδΗ
Ϫϧ΁
ΔϴϠϴΜϤΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΖϘϔη΃ Ϊϗϭ Ϫδϔϧ ϊϣ ΙΪΤΘϳ

ϲΘϴΑ ϝΪϨϳ ϞΟήϟ΍ «ϼ΋Ύϗ Ϫϴϟ΍ Ϫϣϼϛ ϪΟϮϳ άΧ΍ϭ ΏΎθϟ΍ ϰϟ΍ ϲϫ΍έ ΖϔΘϟ΍ ϢΛ ˬΔϓήϐϟ΍ ϲϓ Ύϔϗ΍ϭ Ϟχ ϱάϟ΍ ϖϴϧϻ΍ «
ΎϣΪϨϋϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ΝέΎΧ ΍ϮτΧ Ϊϗ ΍ϮϧΎϛϭ «ϖϴϧϻ΍ ΏΎθϟ΍ ΡΎλ ΎϨϫϭ ˬϲϧϮϣΪϋ΍ϭ ˯ϲη ϞϜϟ ΪόΘδϣ Ύϧ΍ ϲΑ ϞΧ΍Ωϭ
ΕϼγϮΗ ϰϟ΍ ΖϔΘϠϳ ϥ΍ ϥϭΩ Ϣϫ˯΍έϭ ΝήΧ ϢΛ Δϓήϐϟ΍ ΝέΎΧ ϪΟήΧ΍Ϯϟ΍Άδϟ΍ ΍άϬΑ ΏΎθϟ΍ ϩέΩΎΑ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϞΧΩ΍
ϪδΟ΍ϮϬϟ ϪϛήΗϭ ˬϚϴΒϟ΍ ϪόϤδϳ ϢϠϓ « ..Ώ΍άϛ ˮΓΩ΍ήϜϟΎΑ ΖϴΑ ..ΔϟΎγέ ..Ϫ΋΍έϭ Ϧϣ ϪΣΎϴλϭ ˬϲϫ΍έ
Ώ΍άϛ .» .ϚϴΑ ϙϮΟέ΃ ..ϚϴΑ» ϪΗΎϤΘϤΗϭ
ϖϴϧϻ΍ ϱΪϨϓϻ΍
ϥϮϠϟ΍ ˯΍ήϔλ ΔΤΒδϣ ϩΪϴΑ ϚδϤϳ ϖϴϧ΃ ϱΪϨϓ΃ ϝϮΧΪΑ ϊτϘϧ΍ ϲδϔϧ ϊϣ ϲΜϳΪΣ ϦϜϟϭ ˬϲδϔϧ ϊϣ ΚϳΪΤϠϟ ΕΪϋϭ
ϲϟ΍ ήψϨϳ άΧ΍ϭ ˬΕ΍ϮτΧ ϊπΑ ΪόΑ ϰϠϋ ϲΘϟΎΒϗ ϒϗϭϭ ϱϮΤϧ ϪΠΗ΍ϭ ΔϔϴϔΧ ΔϣΎδΘΑ΍ ϪϬΟϭ ϰϠϋϭ ΏήϬϛ ΎϬϧ΄ϛ
ΫΎΘγ΍ ήϴΨϟ΍ ˯Ύδϣ
Ϧϣ ϝϭ΍ Ϫϧ΍
ΚϳΪΣ ήϴϏ ΪΣ΃ ΙΪΤΘϳ Ϣϟ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϰΘΣϭ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ϰϠϋ ΕΎϋΎγ έϭήϣ άϨϤϓ ˬϲόϣ ΙΪΤΘϳ
ϦϤϟ΍ Ζϧ· ΫΎΘγ΃
ΫΎΘγϻ΍ ΎϬΑ ίΎϓϭ ϡΎϳ΍ ϞΒϗ ΖϬΘϧ΍ Ϊϗ ΔΑΎϘϨϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ ΖϧΎϛϭ
ΕήπΣ Ύϣ Ύϧ΃ ΫΎΘγ΍ Ϳ΍ϭ
ΖόσΎϗ ϲϨόϳ
ΎϨϫϭ
ϝ΄δϳ ΩΎόϓ
ΔΠϬϠΑ « ήϴΨϟ΍ ˯Ύδϣ»ϪϟϮϘΑ ϲϧέΩΎΑ ΕΎψΤϟ ΪόΑϭ ϪϟΎΤϟ ΖΒΠόΘϓ ϢϠϜΘϳ ϥ΍ ϥϭΩ ϩΪϴόϳ ϢΛ ˬϲϨϋ ϩήψϧ ϝϮΤϳ ϢΛ »
ϲϧΩΪϫ ϱάϟ΍ ΓέΎψϨϟ΍ ΐΣΎλ ςΑΎπϟ΍ «ΪϤΣ΃» ϪΘΒΟ΄ϓ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϰϟ΍ ϲϟϮΧΩ άϨϣ ΎϬϠΜϣ ϊϤγ΃ Ϣϟ ϒτϟϭ Δϗέ ΎϬϴϓ

βΑϼϤϟ΍ ϱΪΗήϳ ξϳήϋ ϞϳϮσ κΨη ΎϨϴϠϋ ϞΧΪϳ ˬΏΎθϟ΍ ΍άϫ « ϲϧΎΛ ϡίϼϣ ΔΒΗήΑ » û  p"΄γϭ ϲ ˷ ϟ· ήψϧϭ ϪϧϮϠτϨΑ ϲΒϴΟ ϲϓ « ϥϼϓ Ζϧ΃ ΫΎΘγ΍ » ϪΘΒΟ΄ϓ « Ϣόϧ » ϝ΄δϓ «ΔϳήϜδόϟ΍ » ϦϴδΣ Ύϳ ΔλϮϴϠϣ<" » ϲϨΗΪΟϭϭ ϥϵ΍ ϲϓ ϕΩΎλ Ϯϫ Ϟϫϭ ϲϨΤμϨϳ ϥ΃ ϩ΍ΪΣ ϱάϟ΍ ϊϓ΍Ϊϟ΍ Ϧϋ Ζϟ˯ΎδΗ ϢΛ ˬΏΎθϟ΍ ΍άϬϟ ΩϮόϳ Ϟπϔϟ΍ϭ ΎϫΎϨόϣ Ζϓήϋ ϰϟ΍ϭ ϪηΎηέ Ϧϣ ΔΧΰΑ ϲϨϴϣήϳϭ ΕϮϤϟ΍ ΔϘϳΪΣ ϰϟ· ϲϨΒΤδϳ ϥ΃ ϦϴΤϠδϤϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΃ ϊϨϤϳ Ύϣϭ ˬϪΤμϧ .ϲϨϨϜϟϭ «ϦϴϣΎΤϤϟ΍ ΔΑΎϘϧ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ ϲϓ ϚΗϮλ Ζϴτϋ΃ ˮ»ϲϨϟ΄γϭ ϦϴΗϮτΧ ϱϮΤϧ ΎτΧ ϢΛ ˬϞΘϘϟΎΑ ϲϧΪϋϮΗϭ ϲτϋ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ ϻ ϲϧϷ » ϝ΄δϓ »ϱήγ ϲϓ ΖϠϘϓ ˬΩϮϤΤϣ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ « Ϧϳϭ ΓέϮΒϨσϭ Ϧϳϭ Ώήϋ » ϪΘΒΟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϮΟ ϲϓϭ ΔδϓΎϨΘϤϟ΍ Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ ϲϓ ϱ΃έ ϲϟ »ΕΎΑΎΨΘϧ΍ » ϝ΄δϓ « ήπΤΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ ˮ» ΖΒΟ΄ϓ « ϲΗϮλ ϚϟΎϣ ΫΎΘγϷ΍ ϥϮϠη· ˮ» ϪΘΒΟΎϓ« ήϴΨΑ Ϧϳί »ζϳϮϟ :ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ˮ» ΖΒΟ΄ϓ « έϮπΤϟ΍ ϡΪϋ ΖϠπϓϭ ϝΎϘϓ ΪϳΪΟ ϥϮϟϭ ΪϳΪΟ ϝ΍ΆδΑ ΚϳΪΤϟ΍ ή˷ϴϏ « ϥΎϫϭΩ 0Ü » « ϪϓϮθΗ΃ ˮ» ϪΘΒΟ΄ϓ ϦϴϠϋ΍ΰΘϣ ϢϛΪόΑ ζϴϟ ϝ΄δϳ ΩΎόϓ ΎϧΎϴΣ΃ ΖΒΟ΄ϓ « Ϟϋί ΎϨϨϴΑ βϴϟ » ϝ΄δϓ « ϦϴϤδϘϨϣ ϲϨόϳ ϚΤπϓ Ϫϟ΍Άγ ΖϠϫΎΠΘϓ . ..

ϻϭ ϢϬϜΤπϟ ϚΤπϳ ϻ ϮϬϓ Ϫ΋ϼϣί ΪϨϋ ϱάϟ΍ αΎϤΤϟ΍ ϪϴϠϋ ϭΪΒϳ ϻ ˬϪϣ΍ΰΤΑ 0 ϥ΍ ϥϭΩ Ύ˱ϜγΎϤΘϣ Ϟχ΃ ϥ΃ ϲδϔϧ ϰϠϋ Ύ˱ϴϟϮϣ ΏΎθϟ΍ ΍άϫ ΔΤϴμϨΑ ϻ ˱ ϡΎϋ ˬΖϤμϟΎΑ ΍˱ά΋ϻ ϲϧΎϜϣ ϲϓ ΖδϠΟ ϻ ˱ Ϯόϔϣ ϥΎϛ ΍ήϣ΃ Ϳ΍ ϲπϘϳ ϥ΍ ϰϟ· ˬΪΣ΃ ϲϧΰϔΘδϳ ϙΎϨϫϭ ˬΖϴϟ΍ϮΘϟ΍ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍ ΖΠΘΣ΍ϭ ˬϞϴϠϟ΍ ϒμΘϨϣ ΪόΑ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ΕίϭΎΠΗ ΪϘϓ ϲΘϋΎγ ϰϟ· Εήψϧ ˬ ϥ΍ Ύϣϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ϲϓ ϲϧΎϜϣ ϰϟ΍ ΕΪϋ ϢΛ ϚΑ Ε˯ΎΟ ϱάϟ΍ ϥϼϓ Ζϧ΍ ˬ ΪόΑϭ ˬϲϫ΍έ ϊϣ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ Ϯϫ Ϟχϭ ˬα΍ήΤϟ΍ ϊϣ ϕ΍ϭήϟ΍ ϲϓ Ζϔϗϭϭ ΖΟήΧ΄ϓ ˬϕ΍ϭήϟ΍ ϰϟ΍ ϩΪϴΑ έΎη΍ϭ .ΏΎθϟ΍ ϰϟ΍ Εήψϧ ˬαΎΑΩϭ ˬαΎΒϋ ΪϴΑ ˬ˯ϻΆϫ ΪϴΑ ΔϨϴϫέ ϲΗΎϴΣ ϥ· ˮϊϧΎϤϟ΍ Ϯϫ Ύϣ ˬ΢ϴΤλ ˮΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϑϮϘόϣ ϒϴΜϛ ΏέΎθΑ ˬϦϳήθόϟ΍ϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ίϭΎΠΘϳ ϻ ϩήϤϋ ϥ· ˬϪμΤϔΗ΃ ΖΣέϭ ˬϪϧΎϜϣ ϰϟ· ΩΎϋ ϥ΍ ΪόΑ ΢λΎϨϟ΍ Ϣϗήϛ έϮπΤϟ΍ ϰϠϋ ϩήϜϣ Ϯϫ΃ ϪΑ ˯ΎΟ ϱάϟ΍ ΎϤϓ ΔϴΣήδϣϭ ΔϟΰϬϣ ϱήΠϳ Ύϣ ϥ΄Α Ύ˱ϨϣΆϣ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ ˬϢϬΗΎϘϴϠόΗ ϢϬϛέΎθϳ ςΑέ΃ ΖΣέϭ ˬϡΪϋ΃ ΎϤϨϴΣ ϱΩϮΒόϟ΍ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ ϡϮΣήϤϟ΍ ϞΘϗ ήϜϨΘγ΍ ϱάϟ΍ ϪϠϴϣί ΕήϛάΗ ϢΛ ˬϲΑΰΣ ΐΟ΍Ϯϟ ΔϴΒϠΗ ϱήΠϳ ΎϤϟ ϝϮΒϗ ϡΪϋϭ ˬέΎϜϨΘγ΍ ΎϤϬόϤΠϳϭ ˬΪΣ΍ϭ έΪμϣ Ϧϣ ωΰϨϳ ΎϤϬϨϣ ϞϜϓ ΎϤϬϨϴΑ ϲϓ ήϜϓ΍ ΖΣέ «ΔλϮϴϠϣ » ΔϟΰϬϣ Ϧϣ ΎϬϟ Ύϳ ˬΎϬϤγΎΑ ΖϘϫί΃ ΔΌϳήΑ Ρϭέ Ϣϛ ϩάϫ « ΔλϮϴϠϣ ΔϴπϘϟ΍ ϥϷ ΔλϮϴϠϣ »ϰΘϣ ϱέΩ΃ ϻϭ ϝίΎϬϣ Ϧϣ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϱήΠϳϭ ϯήΟ ΎϤϋ ήϴΒόΗ Ϧϣ ϪϐϠΑ΃ Ύϣ « ϲ ˷ Ϡϋ ιϼϨΗ »ΔϤϠϛ Ύ˱γΪδϣ ϖτϨϤΘϳ 8ϥϮϴϗ΍ήόϟ΍ ΎϫΩΩήϳ ϲΘϟ΍ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔγϮϬϟ΍ ΕήϛάΗ Ϊϗϭ ϱήγ ϲϓ ϚΤο΃ « ϲϓΎμϟ΍ ϦϴδΣ Ύϳ .

α΍ήΤϟ΍ ϰϠϋ ΡΎλ ϖ΋ΎϗΩ βϤΧ « ϩϮΒϴΟ ΍ϮϟΎόΗ »ΓΪΠϨϟ΍ ΓέΎϴγ ΫΎΘγ΍ ϱ΍ «ϲϧϮτϧ΍ ϢϛΪόη΍ ϲθόΘϣ Ϯϣ ϥΎϋϮΟ Ϫϧ΍ »ϝϮϘϳ ζΟ΍ ΕϮλ έΪλϭ ϪϨϣ ͿΎΑ ΕάόΘγΎϓ tϝΎϗϭ ϱϮΤϧ ΖϔΘϟ΍ ϪΑέΎη« ϚϧϮϠη΍ .. ϲϧέΩΎΑ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ ϢϬϣΪϘΘϳ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΎϨϴϠϋ ΖϠΧΩ ϰΘΣ ΖδϠΟ «ϻ ˱ ΉΎϗ ΔΤϴμϨϟ΍ έήϛ « ΫΎΘγ΍ ˮ» ϪΘΒΟ΄ϓ « Ϣόϧ » ϢϬϟ ϻ ˱ ΉΎϗ ΏΎΒθϟ΍ ξόΑ ϰϟ΍ ΖϔΘϟΎϓ « ϢϜϠΤϴλ΍ ϥ΍ ϰϟ΍ ϙΎϨϫ ϩϮϔϗϭ ˬϩήΑ ϩϭάΧ΍ »ϝ΍ΆδΑ ˬΓΩΎΣ Ε΍ήψϨΑ ϲϨϘΣϼϳ Ϟχ ϪϨϜϟϭ « ήΗ .ˬ Ϊϗϭ Ύ˱ϔϗ΍ϭ Ϟχϭ ϲϧΎϜϣ ϲϓ ΖδϠΟϭ ˬΔϴϧΎΛ Γήϣ ϲΑ ΍ϭ˯ΎΠϓ ϲϫ΍έ ϰϟ΍ Εήψϧ ϢΛ ˬϞόϔϳ Ϣϟ ϪϨϜϟϭ ˬϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϭ΍ Ύ˱ϘϴϘΤΗ ϭ΍ ΍˱έ΍ϮΣ ϭ΍ Ύ˱ηΎϘϧ ϲόϣ ήηΎΒϳ ϥ΍ ΖόϗϮΗ ΪόΑ ˬέΎδϜϧΎΑ ϱΪϨϓϻ΍ ϰϟ΍ ήψϨϳ ˬΎ˱ϫϭΪθϣ ϻ ˱ ϩ΍Ϋ ϝ΍ί ΎϤϓ ˬΎ˱Όϴη Ϫδϔϧ ϲϓ ΃ήϗ΍ ϢϠϓ ˬΎ˱Όϴη ΔϬΟϭ ϲϓ ϊϠτΘγϻ ΪϘϓ ˬνΎΒϘϧΎΑ Εήόηϭ ΔΤϴμϨϟ΍ ΐΣΎλ ϢϬόϣ ΝήΧϭ ˬϪόϣ ΍ϭ˯ΎΟ Ϧϳάϟ΍ α΍ήΤϟ΍ ϊϣ ΏΎθϟ΍ ΝήΧ ΕΎψΤϟ ˬΏέΎθϟ΍ϭ ήόθϟ΍ ϒϴΜϛ ˬΔΜΠϟ΍ ϢΨο ήΧ΁ ΏΎη ϪϧΎϜϣ ϞΣϭ ˬϲόϣ ϩΩϮΟϮϟ ϥΎϨΌϤσϻ΍ ξόΒΑ ήόη΍ ΖϨϛ ˬΔϨϴϤΜϟ΍ ΔΤϴμϨϟ΍ ΍˱ήϛάΘϣ ˬϪϨϋ ϻ ˱ ύΎθΘϣ ϪΗ΍ήψϧ ΖϴηΎΤΘϓ ˬΖϔϠϣ ϞϜθΑ ϲΑ ϕΪΤϳ άΧ΍ ˬ΢ϳήϣ ήϴϏ ϪϠϜηϭ ϮΘϴθόΗ΍ ϢΘϧ΍ ΔϋΎϤΟ Ύϳ ΕΎθϳϭΪϨδϟ΍ ξόΑ ϞϤΤϳ ΩΎϋϭ ˬΔϓήϐϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ΟέΎΧ ΏΎΒθϟ΍ ΪΣ΍ ϡΎϘϓ ΢δϣ ϥ΍ ΪόΑϭ ˬΕΎθϳϭΪϨδϟ΍ Ϟϛ ϰϠϋ ϰΗ΍ ϰΘΣ ˬϪΟ΍Ωϭ΍ ΖΨϔΘϧ΍ϭ ϪϤϓ ϸΘϣ΍ϭ ϢϬϨΑ ϢπϘϳ άΧ΄ϓ ˬϪϟ ΎϬϣΪϗϭ ˬ ΔϋΎδϟ΍ ΖϨόϟϭ ˬϥΎτϴθϟ΍ ΖϨόϟϭ ˬϪΒΟ΍ ϢϠϓ ˬΔϜΤπΑ ΎϬΒϘϋ΍ϭ ϻ Ύϧ΄ϓ ˬϲΟήϓ ϞΠόϳϭ ˬϲ΋ΎΟέ ΐϴΠΘδϳϭ ˬϩήη ϲϨϴϔϜϳ ϥ΍ Ϳ΍ ΕϮϋΩϭ ˬΝϮϫϻ΍ έϮΜϟ΍ ΍άϫ ϡΎϣ΍ ϲϨΘόοϭ ϲΘϟ΍ ϥ΄Α ϙϮϠόμϟ΍ ΍άϬϟ ΢Ϥγ΍ Ϧϟϭ ΎϬΘϨλϭ ΎϬϴϠϋ ΖψϓΎΣ ˬϲΘϣ΍ήϛ ήϴϏ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϭ ϩάϫ ϱΎϴϧΩ Ϧϣ ϚϠϣ΍ ϲΒϨΘϤϟ΍ ϝϮϗ ϱήγ ϲϓ ΩΩέ΍ ΖΣέϭ ˬ˷ϲϠϋ ϝϭΎτΘϳ ϭ΍ ΎϬδϤϳ ϚΘϴλϭ Ύϣ ϞΜϣ » Ϫϟ ΖϠϘϓ « Ϳ΍ ˯Ύη ϥ΍ »ˬΔϛήΤϟ΍ ϡΪϋϭ αϮϠΠϟ΍ ϝϮσ Ϧϣ ϕΎϫέ·ϭ ΐόΘΑ Εήόη .

ϰΘΣ ˬϲΑΎμϋ΍ ϚϟΎϤΗ΍ϭ ϲΒπϏ ϰϠϋ ήτϴγϷ Ύ˱ϘϴϤϋ Ύ˱δϔϧ ΕάΧ΄ϓ ˬϱΩέ ϥϭήψΘϨϳ ϢϬϧ΄ϛ ϱϮΤϧ ϢϫέΎμΑ΄Α κϳήΣ ˬϚϨσϮϟ κϠΨϣ Ϧσ΍Ϯϣ Ϛϧ΍ ΍άϫ Ϛϟ΍Άγ Ϧϣ ϭΪΒϳ Ϛη ϻ ΖϋΩϭ΍ϭ ΕϮϴΒϟ΍ ΖϴϨΑϭ ΐόθϟ΍ ϝ΍Ϯϣ΍ϭ ΐόθϟ΍ Ζϗήγ Ϊϗ ΖϨϛ ϥ΍ ϑήόΗ ϥ΍ ϚϘΣ ϦϤϓ ϚΒόη ϝ΍Ϯϣ΍ ϰϠϋ ˬ ϼϋϭ ϪϗΎϓέ ϚΤο ΎϨϫϭ ϻ ˱ ϭ΍ ϚϠϐη ϮϨη Ζϧ΍ ˬΥϻ΍ ΎϬϳ΍ ϲϟ Ϟϗ ϚΑήΑ ϦϜϟ ˬϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΩϮϘϨϟ΍ »Ϫϟ ΖϠϘϓ ˬϪϠϘόϛ Ύ˱τϴδΑ Ϫϟ ϲΑ΍ϮΟ ϥϮϜϳ « ϚΒϴΟ΍ ϰΘΣ » ϚϠϐθΑ έΎϛ ϲϟΎϣ ζϴϟ ϻ ˱ ΉΎϗ ΐπϐΑ ϢϬϴϟ΍ ΖϔΘϟΎϓ ϢϬϜΤο « ϥϮϜΤπΗ ϢϜϴΒη΍ »ˬ ΏΎΟ΍ ϢΛ « Ξϴδϧ ϞϣΎϋ ΖϨϛ ΍Ϋ΍ ΐϴϋ ϲϨόϳ ˮ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ϪΘΒΟ΄ϓ « ΐϴϋ Ϯϣ Ϳ΍ϭ ϻ » ϝΎϗ ϢΛ « ϲϠϐθΑ έΎϛ ϚϠη ϝ΄δΗ Ζϧ΍ » ϪΘΒΟ΄ϓ «ϢϬϟ » ϰϠϋ ϚΒϴΟ΍ ϥϵ΍ ϪΑ Ύ˱Τ΋Ύλ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϯήΒϧ΍ ϞϤϛ΍ ϥ΍ ϞΒϗϭ ΖϤμϟΎΑ Εάϟϭ .ΪΑ ΕϮϤϟ΍ Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ΍ϭ Ύ˱ϧΎΒΟ ΕϮϤΗ ϥ΍ ΰΠόϟ΍ ϦϤϓ .

ϲΠΤΗ Ϧϣ Ϊϗϭ ˬϞϴϠϟ΍ ϒμΘϨϣ ΪόΑ ΔϴϧΎΜϟ΍ Ϧϣ ΏήΘϘϳ άΧ΍ϭ Ύ˱ΌϴτΑ Ϧϣΰϟ΍ έΎγϭ ˬΐπϐϟ΍ ϪϴϠϋ ϥΎΑϭ ϞϣΎόϟ΍ ΖϤλ ΎϤϛ ϢϬϧϮϴϋ ΐϟΎϐϳ αΎόϨϟ΍ϭ ˬϥϮΑ˯ΎΜΘϳ ΍ϮΣ΍έϭ ˬα΍ήΤϟ΍ ΔϛήΣ Ε΃Ϊϫ ..ϮϨη Ζϧ΍ ϑήϋ΍ ϲϨϤϬϳ ˬϲϨσϮϟ κϠΨϣ ˬ΢ϟΎλ Ϧσ΍Ϯϣ Ϣϫ Ϫϧ΁ »ˬ ϪΘϟ΄γ ϢΛ « ΐΘϜΗϭ ΃ήϘΗ ϑήόΗ Ζϧ΍ ˮ Ϛϟ΍Άγ »ˬ :Ϫϟ ΖϠϗ ϢΛ ˬέ΍ήϤΘγΎΑ ήδΨΗϭ ΎϬϠϤϋ ϲϓ ΞϴδϨϟ΍ ϞϣΎόϣ ϞθϔΗ ΍ΫΎϤϟ ΕήϛάΗ Γ΄Πϓϭ ˬϻ ΏΎΟ΄ϓ «ϮϨϣϭ Ύϳϭ ϑήόΗ Ζϧ΍ ϢϠϜΘΗ ϻ ϙϮΟέ΍ »ˬ ϝΎϗϭ ϲϟ ΖϔΘϟ΍ ϢΛ « ΫΎΘγ΍ Ϯϔόϟ΍»ϦΌϤτΗ ϰΘΣ ϱΪϴλέϭ ϲΗϮϴΑϭ ϲΗΎϗήγ Ϧϋ «ϥϼϓ ΍άϫ . ϩΪϴΑ ϢϫΪΣ΍ έΎη΍ϭ ˬΎϨΘϓήϏ ϰϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞΧΪΗϭ ˬΎϨΘϓήϏ ϩΎΠΗΎΑ ΎϨϣ ΏήΘϘΗ ΓήϴΜϛ ϡ΍Ϊϗ΍ ϊϗϭ ΎϨόϤγ Δϓήϐϟ΍ ϲϓ Ϊόϳ Ϣϟ Ϋ΍ ΖϧΩ Ϊϗ ΎϨΘϋΎγ ϥ΍ ΎϨϔϗϮϣ ϲϧΎϜϣ Ϧϣ ΖϤϗ ϲδϔϧ ϊϣ ΃ήϗ΍ Ε΃ΪΑϭ ˬ˯ΎΟ Ϊϗ ΎϧέϭΩ Ϯϫ Ύϫϭ ˬΓέϭΎΠϤϟ΍ ϑήϐϟ΍ ϲϓ ΍ϮϧΎϛ Ϧϣ ϡΪϋ΍ ϥ΍ ΪόΑ ϲϫ΍έ ήϴϏϭ ϱήϴϏ Ϳ΍ ϕΪλ νέ΍ ϱ΄Α βϔϧ ϱέΪΗ Ύϣϭ ΍˱ΪϏ ΐδϜΗ ΍ΫΎϣ βϔϧ ϱέΪΗ Ύϣϭ »ϻ ˱ ΉΎϗ ϲϫ΍ήϟϭ ϲϟ « ΍ϮϣϮϗ ͿΎϳ .Ζϧ΍ ..Ζϧ΍ » « ΕϮϤϟ΍ ΔϘ΋΍Ϋ βϔϧ Ϟϛ »ˬ ϭ « ΕϮϤΗ ΐϳήϗ ΎϤόϓ ήϬσ΍ϭ ˬϰϘϧ΍ϭ ΐΣέ΍ ˬήΧ΁ ϢϟΎϋ ϲϓ ήΧ΁ ϥΎδϧ΍ ϲϧ΄ϛϭ ˬΔϴδϔϧ ΔΣ΍ήΑ Εήόηϭ ˬϢϴψόϟ΍ ϲϠόϟ΍ ϲϠΧΩΎϓ Δϴοήϣ Δϴο΍έ ϚΑέ ϰϟ΍ ϲόΟέ΍ ΔϨΌϤτϤϟ΍ βϔϨϟ΍ ΎϬΘϳ΍ Ύϳ ˬϲΘϴϓΎϋϭ ϲΗϮϗ ϞϣΎϜΑ Ύϧ΍ ˬϦϴΣ ΪόΑ ˯ϲΠΗ ϥ΍ Ϧϣ ήϴΧ ˬΔϋΎδϟ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΍ϭ ˬϪ΋ΎπϘϟ Ω΍έ ϻϭ ˬͿ΍ ˯Ύπϗ ΍άϫ ˬν΍ήϣϻ΍ ϒϠΘΨϣ ϲΑ ϚΘϔΗ ϭ΍ ˬΔΧϮΨϴθϟ΍ νήϣ ϲϨϋήμϳ ϥ΍ Ϧϣ ήϴΧ ΖϧΎϛ ..

ϱ΍ .ΔϤϜΤϤϟ΍ ˮ» ϝϮϘϳ Ϯϫϭ Ύϋήδϣ ˬήμϘϟ΍ ...»ϼ΋Ύϗ Ϧϣ ΎϨϴϠϋ ϊϠτϳ ΏΎθΑ ΍Ϋ΍ϭ : « ΢ϴμΗ ζϴϟ ΫΎΘγ΍ ήϴΧ Ύϫ » ϱ΍ :ΡΰΣΰΗ΍ ϻϭ ϢϬϴϓ ΢ϴλ΍ Ύϧ΍ϭ ΎϨϧΎϜϣ ϲϓ ϲϫ΍έϭ .ϝϭΎΣ ΎϤϠϛϭ ˬΎϬϠϤΣ ϊτΘδϳ ϢϠϓ ˬϒη΍ήηϭ ˬΕ΍ΪΨϣϭ ˬΕΎϴϧΎτΑϭ ˬΔΒΗήϣ Ϧϣ ΔϧϮϜϣ ˬΔϓήϐϟ΍ ΏΎΑ ϲϓ ΔϋϮοϮϣ ϰϠϋ ΚόΒϳ ήψϨϤϟ΍ ϥΎϛ ˬϒηήθϟ΍ ςϘδϴϓ ΎϬϠϤΤϳ ˬΓΪΨϤϟ΍ ςϘδΘϓ ΔϴϧΎτΒϟ΍ ϞϤΤϳ ˬήΧ΁ ΐϧΎΟ ςϘγ ˬΐϧΎΟ Ϧϣ Ϫϟ ΊϴϬϳϭ ΩήΒϟ΍ ϪϴϘϴϟ ήϴΛϮϟ΍ ε΍ήϔϟ΍ ΍άϫ ϰϟ΍ ΝΎΘΤϳϭ ˬϝϮτΘγ ϪϔϴϗϮΗ ΓΪϣ ϥ΍ ϦϴϜδϤϟ΍ ΍άϫ Ϧχ ΪϘϟ ˬ˯ΎΛήϟ΍ ˬϞόϓ΍ ϲϨϛήΘϓ ˬϪη΍ήϓ ξόΑ ϞϤΣ ϰϠϋ ϪΘϧϭΎόϓ ˬϩήϴϐϟ ϪϛήΘϴγϭ ϪϠϤόΘδϳ Ϧϟ ϑϮγ Ϫϧ΍ ϯέΩ Ύϣϭ ˬΎΤϳήϣ ΎϣΎϨϣ ˬΓήϴΒϜϟ΍ ΔϔϠϟ΍ Ϯϫ ϞϤΤϳ Ύϧήγ ϢΛ ϰϟ΍ ΎϨϳΪΑϭ ˬ΍ήϴμϗ ϥΎϛ ˬϪϔϠΧ Ύϧ΍ϭ ϲϣΎϣ΍ ϲθϤϳ ϲϫ΍έ ϥΎϛϭ ˬϢϟϼγ ΎϨΑ ΍ϮϟΰϨϓ ˬα΍ήΤϟ΍ ϲθϤϳ ΎϨϔϠΧϭ ΎϨϣΎϣ΍ϭ ϲοέϻ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϰϟ΍ ΎϨϠλϭ ΎϤϟϭ ˬα΃ήϟ΍ ήγΎΣ ˬϥϮΑΰϟ΍ ϕϮϓ ΓήΘδϟ΍ϭ ˬΔη΍ΪηΪϟ΍ ϕϮϓ ˬϥϮΑΰϟ΍ ϱΪΗήϳ ˬΪΣ ΪΟ΍ ϲΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬΕ΍ϮτΧ ϊπΑ Ύϧήγ ϲϓ ΎϨϫ άϔϨϴγ ΎϨϣ΍Ϊϋ΍ ϥ΍ϭ ΖϧΩ Ϊϗ ΔϋΎδϟ΍ ϥ΍ ΖϨϘϳ΄ϓ ˬΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ Ϫϴϓ άϔϨΗ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ϱ΍ ˬΔϘϳΪΤϟ΍ ϲϓ ϲδϔϧ α΍ήΤϟ΍ ϲΑ ρΎΣ΍ϭ« ΓήϴΒϛ Δϔϟ »ϲΘϨΟ ϲϠΧΩ΍ϭ ϱΩΎΒϋ ϲϓ »Γ˯΍ήϘϟ΍ ΖϠλ΍ϭϭ ˬΪΑϻ΍ ϰϟ΍ ϲΑ΍άϋ ϲϬΘϨϳ « ˬΔϴϧΎτΑ ΖϠϤΣ ϲϧ΍ ήϛΫ΍ϭ « ΎϧϻϮϣ ΎϧΪϴγ Ϯϔόϟ΍ »ϰϠϋ ϲϨΤϨϳ ϲϫ΍ήΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬΔϓήϐϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣ ΎϨΑ ΍ϮΟήΧϭ ˬϲϫ΍ήΑϭ α΍ήΤϠϟ ϼ΋Ύϗ ˯ΎϨΒϟ΍ ΝέΎΧ ϰϟ΍ ϱΩΆϳ ΏΎΑ ϰϟ΍ ΏΎη έΎη΍« ΎϨϫ Ϧϣ ΍ϮΗϮϓ «ϼ΋Ύϗ ήΜϛ΍ ϞϤΣ΍ ϥ΍ ξϓέϭ «<"Ϟϛ ΕΪϬη ϲΘϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ ϩάϫ ˮΔϤϜΤϤϟ΍ Ϧϳ΍ Δϔϴτϟ ΔΠϬϠΑ ήϴδϟ΍ ΎΒϟΎσ α΍ήΤϟ΍ ΪΣ΍ ϢϠϜΗ ΎϨϫϭ « ϑΎΨΗ ϻ ϲθϣ΍ ΫΎΘγ΍ ϞπϔΗ » Ϫϟ ΖϠϘϓ «ϰϣέ ϰΘΣ ϲϣϼϛ ΖΜΒθΗ ΪϘϓ ˬϯϭΪΟ ϥϭΩ ΓϮϘϟΎΑ ήϴδϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣ ϦϴΒϟΎσ ˬ «ϲϠϫϻ Δϴλϭ » ϲϫ΍έ ϝΎϗ ΎϨϫϭ « ϱ΍ .

΍άϬΑ ϲϨϴϘϳ ϢϏέ ϦϜϟϭ ˬΔϴϠϜηϭ ˬΔϳέϮλ ΎϬϧ΍ ΍ΪϴΟ ϢϠϋ΍ Ύϧ΍ϭ ˬ΍ΪϳΪη ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ϱέ΍ήλ΍ ϥΎϛ Ϣϟ ϱέΩ΍ ϻ ˬ΃ήϘΗ ϥ΍ ΕΩ΍έ΍ ϥ΍ ˬϱΪόΑ Ϧϣ ϝΎϴΟϼϟϭ ΦϳέΎΘϠϟ ΎΌϴη ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϞΠγ΍ ϥ΍ Ϊϳέ΍ ϲϧ΄ϛϭ ˬΎϬϴϠϋ ήλ΍ ΖϨϛ ϼ΋Ύϗ ϲϧΫ΍ ϲϓ βϤϫϭ ˬα΍ήΤϟ΍ Ϧϋ ΍ΪόΘΒϣ ˬΓϮτΧ ϲΑ ΎτΧϭ ˬϲϋ΍έΫ Ϛδϣϭ ΏΎθϟ΍ ϲϨϣ ϡΪϘΗ Ύϣ ϥΎϋήγϭ t ήΧ΁ ϥΎϜϣ ϲϓ ΔϠϴϠϟ΍ ϡΎϨΗ Ρ΍έ Ζϧ΍ Ϧϳί Ϛϓήόϧ ϦΤϧ Ϳ΍ ˯Ύη ϥ΍ ϡ΍Ϊϋ΍ ϮϛΎϣ ϥϼϓ ΫΎΘγ΍ » ϱήΠΗ ΍ΪϏϭ . Ϧϋ ΪόΘΑ΍ ˬϲϫ΍έ ϰϟ΍ Εήη΍ϭ ˬϦϴϜδϤϟ΍ ΍άϫ ϭ΃ Ϫϧ΁ ϪϬϴΑ ϙήΘη΍ ϲΧ΍ Γήϣ΍Άϣ Ϫϳ΍ ˮ ΏΎΟ΄ϓ »ˬ ϲϫ΍έ ϰϟ΍ ϩΪϴΑ ΍ήϴθϣ ΍ήϴΧ΍ ϲϟ ϝΎϗ ϢΛ « ΕϮϤϟ΍ ΔϘϳΪΣ ˬΕϮϤϟ΍ ΔϘϳΪΣ ΎϧΰΘΟ΍ϭ ΎϨϔϠΧ ΍ϭέΎγϭ ϲϫ΍έ ΍ϮόϓΪϓ ϩϮόΒΘϳ ϥ΍ α΍ήΤϠϟ έΎη΍ϭ ˬϲόϣ έΎγϭ ϲϋ΍έΫ ςΑ΄Η ϢΛ ϢϠχ΍ Ύϣ ˬϝϮϗ΍ Ύϧ΍ϭ ΎϬϴϠϋ Γήψϧ ΖϴϘϟ΄ϓ ϡΪϟ΍ Ϧϣ ϙήΑϭ ˬϙΎϨϫϭ ΎϨϫ ήθΘϨΗ ΚΜΠϟ΍ ξόΑ ΎϬοέ΍ ϰϠϋ Ζϳ΃έϭ 0 ˬΕΎϗήσ ΓΪϋ ϩΪϴΑ ΏΎθϟ΍ Ϫϗήσ ϥ΍ ΪόΑϭ ˬϖϠϐϣ ϱΪϳΪΣ ΏΎΑ ϰϟ΍ ΎϨϠλϭϭ ˬϢϬϴϠϋ ΖϤΣήΗϭ ˬϩΎδϗ΍ Ύϣϭ ϥΎδϧϻ΍ ςϋ΍ ˬ ϰϨΒϤϟ΍ ΍άϫ αέΎΣϭ ϲϫ΍έ ϲόϣϭ ϲδϔϧ ΕΪΟϮϓ ˬαήΤϟ΍ ΔϴϘΑϭ Ϯϫ Ύϋήδϣ ΝήΧ ϢΛ .

ϲϨϟ΄γ ΏΎΒϟ΍ ϖϠϐϳ ϥ΍ ϞΒϗϭ ϲϫ΍έ ΔϴϧΎτΑ ϲόϣ ΖϧΎϛϭ ˬνέϻ΍ ϰϠϋ ΎϤϬΘηήϓ « ΫΎΘγ΍ ήΧ΁ ˯ϲη ΐϠτΗ ˮ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ΖϜΤπϓ « έϮϧ»Ϫϟ ΖϠϘϓ ϪΘϔϟ ϞϤΤϳ ϲϫ΍έ ϲΒϧΎΠΑ ϒϘϳ ϥΎϛϭ « ϚΘϴϧΎτΑ άΧ΁ ΄Βϧ ΔπϳήϤϟ΍ ίϮΠόϟ΍ ϲΗΪϟ΍ϭ ϢϠϋ ϰϟ΍ Ϟμϳ ϻ ϰΘΣ ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϪΘϗΎΒϠΑ ήϣϻ΍ ϯέ΍Ω Ϊϗ εϮϠόϟ΍ ΐϟΎϏ Υϻ΍ ϥϮϜϳ ϲϣΎϣ΍ ΎϬΗέϮλ ΖϠΜϤΗϭ ˬΎϬΗΎϴΣ ϰϠϋ ΎϓϮΧ Δθϋέ ϲϨΗήΘϋ΍ϭ ΔϣΪμϟ΍ ϩάϫ ϝΎϤΘΣ΍ ϰϠϋ ϯϮϘΗ ϻ ϲϬϓ ˬϲϟΎϘΘϋ΍ ˬΕΎΒϴτϟ΍ ΕΎϬϣϻ΍ ϥ΄η ϚϟΫ ϲϓ ΎϬϧ΄η ΎϫΩϻϭ΃ ϞΟ΍ Ϧϣ ΎϬΘϗϭ Ϟϛ ΖϘϔϧ΍ ˬΔϴϧΎΣ ϑϭ΅έ ϡ΃ ϲϬϓ ˬΔϴϛΎΑ ΔϴϛΎη Ε΍ϮϨγ ϲϧΎϤΜϟ΍ ϩήϤϋ ίϭΎΠΘϳ ϻ ϢϫήΒϛ΍ϭ ϲϟΎϔσ΍ϭ ˬϲΘΟϭίϭ ϲΗ΍ϮΧ΍ϭ ˬϲΗϮΧ΍ έϮλ Ύπϳ΍ ΕήπΣϭ .ϲϣΎϣ΍ϭˬ˯ΎϤϟΎΑ ΔϠϠΒϣ νέ΍ ϰϠϋ Γήϴϐλ ΔΣΎΑ ϲϓ ϒϗ΍ ϲϨΗΪΟϮϓ ϥΎϜϤϟ΍ ϊϠτΘγ΍ ϲϟϮΣ ΕήψϨϓ ˬΪϳΪΠϟ΍ ΔϓήϏ »Ϫϟ ϼ΋Ύϗ αέΎΤϟ΍ ϢϠϜϓ ˬα΍ήΤϟ΍ ΔϴϘΑϭ ϲϫ΍έ ΎϧΪόΑ ϞΧΩϭ Ϫόϣ Ύϧ΍ϭ ϞΧΪϓ ˬΎηΎηέ ϞϤΤϳ αέΎΣ ϪΤΘϓ : « ΫΎΘγϼϟ ΔϨϳί » ϞγΎϐϤϟ΍ ξόΑϭ Ϧϣ ΫΎΘγ΍ ϞπϔΗ΍ »ΕϻϮΒϣ » ήΧϵ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϧϣ ΎϬϣΎϣ΍ϭ ˬς΋ΎΤϟ΍ ϰϠϋ ΔΘΒΜϣ ˬήθόϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΰΗ « ξϴΣ΍ήϤϟ΍ ϢϬΘΟΎΣ »ϝϮϘϳ ΪϳΪΠϟ΍ αέΎΤϟ΍ ΕϮμΑ ΍Ϋ΍ ˬϪϴϓ ϡΎϧ΄γ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ϊϠτΘγ΍ Ύϧ΍ ΎϤϨϴΑ » ΎϨϫ ΪΣ΍ ϡΎϣ΍ αέΎΤϟ΍ « ΫΎΘγ΍ ϞπϔΗ »˯ΎπϘϟ ΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ Ϧϣ ΝϭήΨϟΎΑ ϢϬϟ ΡΎϤδϟ΍ ϡΪϋ Ϧϣ ϥϮϘϳΎπΘϳϭ « ΔϳήθΒϟ΍ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ « ΔϴϧΎτΑ ϮϛΎϣ » ϝΎϘϓ « ήψΘϧ΍ »ϩΪϴΑ έΎη΍ϭ ϪΒϴΟ Ϧϣ ϪΟήΧ΍ ΡΎΘϔϤΑ ΏΎΒϟ΍ ΢Θϓϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ Ώ΍ϮΑϻ΍ Ϫϟ ΖϠϘϓ ΎϣΎϤΗ ΔϳέΎϋ ΎϬΗΪΟϮϓ » ΍ήϜη Ϫϟ ΖϠϘϓ ϙΎϫ ».

.ˮϥϵ΍ ΎϬϴϓ Ϣϫ ΔΒϴμϣ ϱ΍ϭ ˬϢϬϟΎΣ ϲϫ ΎϤϓ ˬϲϟΎϘΘϋΎΑ ΍ϮϤϠϋ ϥ΍ϭ ˬϥΎΘϨγ ϩήϤϋ Ϣϫήϐλ΍ϭ ΖϠϣήΗ ΔΟϭί Ϣϛϭ ˬΎϬϨΑΎΑ ΖϠϜΛ˵ ϡ΃ Ϣϛϭ ˬΎϬϠ΋ΎόΑ ΖΒϜϧ ΔϠ΋Ύϋ Ϣϛϭ ˬΔϠϴϠϟ΍ ϢΘϳ Ϟϔσ Ϣϛ ϩΎΑέ ΓϮϬη ωΎΒη· ϞΟ΃ Ϧϣ ˬ˯ΎϣΪϟ΍ ϕήϬϳϭ ˬΎϳΎΤπϟ΍ έΰΠϳϭ ˬήΒΠΘϳϭ ϰϐτϳ ˬϥΎδϧϹ΍ ϢϜΤϳ ϥ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ΃ ˮϢϠψϟ΍ ˮϢϜΤϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ Ϣϟ ϩΎΑέ . . ήΒΟ ΢ϟΎλ ΔϳΪόγϭ ΏΎΒϟ΍ ήϳήμΑ ΍Ϋ·ϭ ˬϲΘΒϛέ ϦϴΑ ϲγ΃έ Ζόοϭ Ϊϗϭ ϝΎΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Ύϧ΃ϭ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϰπϣ Ϣϛ ϱέΩ΃ ϻ ήϴΒϜϟ΍ ϱΪϳΪΤϟ΍ Γ΄Πϓ ϱέϭΪϟ΍ ϦδΤϣ Ϯϣ Ζϧ΃ ϲϓ ΎϨϴϠϋ Ύϔϴο ϞΣ Ϊϗ ϱέϭΪϟ΍ ϦδΤϤϟ΍ΪΒϋ ΫΎΘγϷ΍ ΍άϫ ϲδϔϨϟ ΖϠϘϓ ΫΎΘγϷ΍ ϞΧΩ΃ ΍άϜϫϭ ˬϖϠϐϳ ϢΛ ΢Θϔϳ Δϧ΍ΰϧί ΏΎΑ ΕϮλ ΖόϤγϭ ˬΎπϳ΃ ήϣ΂Θϟ΍ ΔϤϬΘΑϭ ΓήΧ΄ΘϤϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΍άϫ ήΠϔϟ΍ ή΋΍ί ϲϓ ήϜϓ΃ ΖΣέϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΖϤμϟ΍ ϥ΍έ ϢΛ ˬϝϮϬΠϤϟ΍ ϩήϴμϣ ήΧϵ΍ Ϯϫ ήψΘϨϳ ΎϬϴϓ ϱέϭΪϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓ « Ϣόϧ »»ˬΓΪθΑ νέϷ΍ ϰϠϋ ϊϘϳ ϢδΟ ϡΎτΗέ΍ ΕϮλ ΖόϤγϭ ˬϪΤΘϓ ΪϨϋ ϥϮϜδϟ΍ ΩΪΒϳ (ϰϨΒϤϟ΍ ΏΎΑ) ϲϣΎΤϤϟ΍ ˮ» ζΟϷ΍ ΕϮμϟ΍ ..

Ϧ΋ΎΨϟ΍ ήΒΟ ˮ»ΪϴόΑ Ϧϣ ϲΗ΄ϳ Ύϴ΋Ύδϧ ΎΗϮλ ϊϤγ΍ϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΢Θϔϳ « ϡϷ΍ ΕϮλ ϼϋϭ ˬϪϣ΄Α ϞΣ Ύϣ ϰϠϋ Ϫ΋ΎϜΒΑ ΞΘΤϳ Ϫϧ΄ϛϭ » ϩάϬΑ ήϜϓ΃ ΖΣέϭ ˬϪδϔϧ Ώ΍ϮΠϟΎΑ ΎϬϧϮΌϴΠϳϭ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΩΎΠϨΘγϻ΍ ϡϷ΍ ΩϭΎόΗϭ ˬϪΧ΍ήλ ϲϓ ήϤΘδϣ Ϟϔτϟ΍ϭ Δϴϛήϴϣϻ΍ Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ΎϬϧ΄η Ύϣ ϼ΋ΎδΘϣ Γ΃ήϤϟ΍ ˬϡϮϨϟ΍ ϪϨϴϋ Ϧϣ Ώήϫϭ ϥΎϨόϟ΍ ϩήϜϔϟ ϖϠσ΍ Ϧϣ ϰϠϋ ΢ϠΗ ΓήϴΜϛ Γή΋ΎΣ ΔϠΌγ΍ϭ ˮΎϬϟΎϔσ΍ ΖϛήΗ Ϧϣ ΪϨϋϭ ˮΎϬΟϭί ξϳϮϘΗ ϰϠϋ ΪϋΎγ ϱάϟ΍ Ϯϫ ήΤϟ΍ ήϜϔϟ΍ϭ ˬϪϟΎΘϐϳ ϭ΍ ˬϪδΒΤϳ ϥ΍ ΔϴϏΎσ ϱ΍ ϯϮϘϳ ϻϭ ˬ΍ήΣ Ϟψϳ ήϜϔϟ΍ ϥ· ΓήΑΎΒΠϟ΍ϭ ΓΎϐτϟ΍ ΕϻϭΎΤϣ ΖΒϫΫϭ ˬήΒΘόϳ ϥ΍ Ϊϳήϳ ϦϤϟ ήΒόϟΎΑ ϞϓΎΣ ΦϳέΎΘϟΎϓ ˬϥΎϴϐτϟ΍ϭ ϢϠψϟ΍ Ϣ΋ΎϋΩ ήΤϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϡΎϣ΍ ˬέΎδϜϧϻ΍ϭ ˬϥ΍ήδΨϟΎΑ ϞϔτϠϟ έΎΣ ϲϣ ΔϳϮη Ϊϳέ΃ .ΓϭΪϓ ϲϨϴϋ »ˬ ΰϴϠϫΪϟ΍ Ϧϣ ΕϮλ ΎϬΒϴΠϴϓ « ϲϣ ϮϛΎϣ ϲϣΎϧ ϲΘϜγ΍ ϰϟ΍ ΍ϭ΄Πϟ ΎϤϟΎσ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϣήΠϤϟ΍ϭ ΔϠΘϘϟ΍ϭ ΓΎϐτϟ΍ϭ ˬϦϳήϣΎϘϤϟ΍ϭ ˬϦϴϳίΎϬΘϧϻ΍ ϢϜΤϟ΍ ϰϟ΍ ϞμΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΑϼϘϧϻ΍ϭ ..) ήϴΒϜϟ΍ ϱΪϳΪΤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ήϳήμΑ ΍Ϋ·ϭ ˬϩέ΍ΪϘϣ ϑήϋ΃ ϻ Ζϗϭ ήϣϭ ˬΔϴϧΎΛ ϥϮϜδϟ΍ ϞΣ ϢΛ ˬήθΒϟ΍ Ϧϣ βϧΎΠΘϣ ΢ϟΎλ ΖϨΑ ΔϳΪόγ Ζϧ΃ ˯ΎϜΑ Ϟχ ϦϜϟϭ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ΖϠΧΩ΍ ϢΛ ˬΎϬόϣ ϪϠϤΤΗ ΎϬϧ΃ ϭΪΒϳ ˬϞϔσ ˯ΎϜΑ ϼϋ Ϋ· Γ΃ήϤϟ΍ ϪΒΠΗ Ϣϟϭ ϰϠϋ Ϊϳΰϳ ϻ ϩήϤϋ ϥ΍ ϭΪΒϳ Ϋ· ˬϪϟΎϤΘΣ΍ ϦϜϤϳ ϻϭ ˬΐϠϘϟ΍ ρΎϴϧ ϊτϘϳ ˬϢϟΆϣ ϩ˯ΎϜΑ ϥ΍ ˬϞϴϠϟ΍ ϥϮϜγ ΩΪΒϳ Ϟϔτϟ΍ ήϬθϟ΍ ϩ΅ΎϜΑ ϲϨϤϟΆϳ Ϣϛ ˮϞϔτϟ΍ ΍άϫ ΐϧΫ Ύϣ Ώέ .

.ϰϟ΍ έΩΎΒΘϓ ΎϬϠϔσϭ Γ΃ήϣ΍ Ϧϣ ϑΎΨΗ ϲΘϟ΍ ϩάϫ ΓέϮΛ Δϳ΍ έ΍ϮΜϟ΍ βΌΑϭ ΓέϮΜϟ΍ ϩάϫ ΖδΌΑ ˮΎϤϬϟΎϘΘϋ΍ ϪΗΎϜγ΍ ˮϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϝϭΎΤΗ ΎϤϬϣ ΖϜδϳ ϻ ωϮδϠϣ Ϫϧ΄ϛ Υήμϳ Ϟϔτϟ΍ Ϟχϭ .ϡϻ΍ Ϊόϟ΍ ςϠΘΧΎϓ ϥϮϣΩΎϘϟ΍ ήΜϛ ΎϬΑ΍ϮΑ΍ ˯΍έϭ ΐϴϐϳϭ ˬϖϠϐΗϭ ΢ΘϔΗ ΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ Ώ΍ϮΑ΍ϭ ΰϴϠϫΪϟ΍ ϲϓ ΏΪΗ ϡ΍Ϊϗ΍ϭ ˬΪϳΪΟ Ϧϣ ϱΪϳΪΤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΢Θϔ˵ϳϭ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ϰϟ΍ έ΍ϭΰϟ΍ ϝΎΧΩ΍ ΔϴϠϤϋ ΕήϤΘγ΍ Ϋ΍ ˬϥϮϣΩΎϘϟ΍ ήΜϛ ΪϘϓ ˬΏΎδΤϟ΍ϭ Ω¨ϊϟ΍ ϲ ˷ Ϡϋ ςϠΘΧ΍ϭ ˬΩΪΟ έ΍ϭί ΓήΘϓ ϪΧ΍ήλ έΎμϓ ˬΐόΘϟ΍ ϪϴϠϋ ΍ΪΑ Ϊϗϭ ˬϞϔτϟ΍ ΕϮλ Ϧϣ ϻ· ΪϳΪΟ Ϧϣ ϥϮϜδϟ΍ ΩΎϋ ˬΔϋΎδϟ΍ ΏέΎϘΗ Ϧϣΰϟ΍ Ϧϣ Ϊϳέ΃ ϢϜΗϭήϣ΍ ΔϋΎϤΟ Ύϳ Ωήϟ΍ ϩ˯ΎΟ ΍ήϴΧ΍ϭ ˬϪ΋ΎΟέ ϲϓ ήϤΘδϳ ϪϨϜϟϭ ˬΩέ ϥϭΩ ΩΎΠϨΘγϻ΍ ΩϭΎόϳ ϢΛ ˬΪΣ΍ ϪΒΠϳ ϢϠϓ ΖϟϭΎΣϭ ˬΪΠϨΘδϤϟ΍ ΍άϫ ΕϮλ ϑήϋ΍ ϲϧ΍ ϲϨϠϳΎΧϭ ˬΪΠϨΘδϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΖϜδϓ ϲϧ΍ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϱΪϟ Ω΍ί Ϫδϔϧ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϰϘϠΘϳϭ ˬΪϳΪΟ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍ ΐϠτϳ ΕϮμϟ΍ ΩϭΎϋϭ ˬ΢Ϡϓ΍ ϢϠϓ ϪΒΣΎλ ήϛάΗ΍ ϥ΍ βϠΠϤϟ΍ ϲϓ ΖϨϛ ΎϣΪϨϋ ϢϜϴϟ· ϲϔϗ΍Ϯϣ ϮΘϴδϧ΍ ΔϋΎϤΟ Ύϳ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ ΍˱Ϋ΍ ˬΔϣϮΘϜϣ ΔΧήλ ϲΘϔη Ϧϋ ΕΪϧϭ ϮϛΎϣ ϚΣϭέ ϰϠϋ ϱ ˷ ήΧ .ϰϤδϣ ΖΤΗ ΏΎϫέϻ΍ϭ ϥΎϴϐτϟ΍ « ΓέϮΜϟ΍ ΔϳΎϤΣ » ϲϓ Ϫϣ΍ϭ ϩΩϮΟϭ ϰϠϋ ΝΎΠΘΣ΍ ϡ΍ ˬνήϣ ϡ΍ ˬϲϜΒϳ ωϮΟ Ϧϣ΍ ˬΞϨθΘϟ΍ϭ ˯ΎϜΒϟ΍ ΩϭΎόϳ ϢΛ ϼϴϠϗ ΢ϳήΘδϳ .

ϲϬϓ ˬϢϴΟήϟ΍ ϥΎτϴθϟ΍ Ρϭέ Ϫϴϓ ΖϠΣ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϬόϴο΍ Ύϣ ˬΔϴϧΎδϧϼϟ Ύϳ ώϴϠΒϟ΍ Ώ΍ϮΠϟ΍ ΍άϫ ϡΎϣ΍ Ϟόϔϳ ϩΎδϋ ΎϤϓ ˬΓΪϋΎδϤϟ΍ ΐϠτϳ Ϊόϳ Ϣϟϭ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ ΖϜγϭ ˬϢϜΤΘΗϭ ϢϜΤΗ ϲΘϟ΍ ϊϠσ΃»ΪΠϨΘδϳ ΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ ϯΪΣ΍ Ϧϣ ϲΗ΄ϳ ϞΟέ ΕϮλ ΖόϤγϭ ˬΞϴθϨϟ΍ ϭ΃ ΪϬϨΘϟ΍ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ˬ « Ύϳ ˬϲϓήόϟ΍ ˮ»ϪΗϮλ ϰϠϋ΄Α ΡΎλ ΍ήϴΧ΍ϭ ˬΕϮμϟ΍ ΍άϫ ϑήϋ΍ «ϝϮϘϳ « ϡΎϧ ΐΠϧ· ϪόϠσ ϮϛΎϣ »ξϴΣ΍ήϤϠϟ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϩ˯ΎΠϓ ˬϪΘΟΎΣ ˯ΎπϘϟ ΝήΨϳ ϰΘΣ ΍ήϴΧ΍ ΪΠϨΘδϳ ˬΩϮόδϟ΍ ΖΣΪϣ «ΩϮόδϟ΍ ΖΣΪϣ ήϛΎη ϲϧ΁ ΔϋΎϤΟ .ΔόϠσ ϮϛΎϣ ϲϨόϳ ΔόϠσ ». ϑήϋ΍ ϻϭ ΩΎΠϨΘγ΍ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ Υϼϟ ϻϭ ˬ˯ΎϜΑ ϞϔτϠϟ ϊϤδϳ Ϣϟϭ ˬϥΎϜϤϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϜδϟ΍ ϢϴΧϭ ˬΖϤλ ϥ΍έϭ ˬ έήϘΘϴγ ϩήϴμϣ ϥ΍ Ύ˱ϨϴϘϳ ϑήόϳ Ϧϣ ϥϮϴϋ ΐϋ΍Ϊϳ ϥ΍ ϡϮϨϠϟ ϰϧ΄ϓ ϡϮϨϟ΍ ϲϧΎϓΎΟϭ ϥϮϔΟ ΐϋ΍Ϊϳ ϡϮϧ ϱ΍ϭ ˬΩήΒϟ΍ ΔλέΎϗ ˬΔΒσέ ˬε΍ήϔϟ΍ Ϧϣ ΔϳέΎϋ Δϧ΍ΰϧί ϰϟ΍ ϞΧΪϳ ϡϮϧ ϱ΍ϭ ˬΐϳήϗ ΎϤϋ ϡϼψϟ΍ ϲϓ ϕΪΣ΍ ΖΣέϭ ϮτϟΎΒϟ΍ϭ ˯΍άΤϟ΍ ΕΪγϮΗϭ ˬΔϧ΍ΰϧΰϟ΍ νέ΍ ϰϠϋ ϱήϬχ ΖΣέ΍ ˮΔϳϭΎΧ ϥϮτΑ Γ˯ΎϔϏ΍ ϲϓ ΖΣέϭ ˬϲϨϴϋ ΖπϤϏ΍ ϢΛ ˬϪϴϓ Εήλ ϱάϟ΍ ϝ΂Ϥϟ΍ ϰϠϋ Ζϔγ΍ϭ ˬϲΗΎϴΣ ςϳήη νήόΘγ΍ ˬβϣ΍Ϊϟ΍ Ε΍ϮτΧ Ύ˱ΑΎϳ΍ϭ Ύ˱ΑΎϫΫ ΰϴϠϫΪϟ΍ ϊτϘΗ ϡ΍Ϊϗ΍ ϊϗϭ ϰϠϋ ΖϬΒΘϧ΍ ϲϨϨϜϟϭ ˬϕΎϫέϻ΍ϭ ˬΐόΘϟ΍ϭ ˬϖΒτϤϟ΍ ϥϮϜδϟ΍ ϞόϔΑ ϊϣ ϑήμΗ ϒϴϛ « ϪΘΟΎΣ »! ) ΕϮϔϏϭ ˬ΍˱ήΘϣ ϦϴδϤΨϟ΍ Ϧϋ Ϊϳΰϳ ϪϟϮσ ϥ΍ ϰϟ΍ ΖϠλϮΗϭ ϪϟϮσ ΔϓήόϤϟ ϲϣΎϤΘϫ΍ ϥΎϛ Ϣϟ ϱέΩ΍ ϻϭ ˬΰϴϠϫΪϟ΍ .Ύόϳήγ ΔόϴΒτϟ΍ ˯΍ΪϨϓ Ϛη ϥϭΩ ϥϵ΍ Ϣϟ΄Θϳ ϦϴϜδϣ Ϧϣ Ϫϟ Ύϳ Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ϪϣΎϬΗ΍ Ϧϋ ϻ ˱ ΉΎδΘϣ Ύ˱πϳ΍ ϩήϣ΄Α ήϜϓ΍ ΖΣέϭ ϪϟΎΤϟ ΖϴΛήϓ ϪΘϣϭΎϘϣ ϦϜϤϳ ϻ ΏϼϏ .

.. .΍ϮϤϛϮΣ ^ ϦϴΣ ΪόΑ ϪϨϠόϴδϓ ϥϵ΍ ϱΩΎϨϤϟ΍ ϩ΍ΪόΗ ϥΈϓ ˬϪϤγ΍ ϊϤδϳ ϥ΍ ϊϗϮΘϳ ϞϜϟΎϓ ˬήϋΎθϤϟ΍ ΏήτπΗϭ ˯ΎϤγϻ΍ϭ .ΐϴΗέ ϊϗϮΑ ΓϮϘΑ νέϻ΍ ΏήπΗ ˬ(ϞϴϘΛ ϝΎτδΑ Œ ϦΑ΍ ϥϼϓ »ϝϮϘϳ Ύ˱ΗϮλ ΖόϤγϭ ˬΔϋΎϤδϟ΍ Ζόϓέ ϢΛ ˬ΍˱ήϤΘδϣ ϥϮϔϠΘϟ΍ Ϧϴϧέ Ϟχ ˬΎϨϫ : « ϱΪϴγ Ϣόϧ .ϱΪϴγ Ϣόϧ ϱϮΧ΍ Ϛϔϴϛ ϰϠϋ »ήΧ΁ Ϣγ΍ Ϧϋ ωϮϤδϣϭ Ύ˱πϳ΍ ϝΎϋ ΕϮμΑϭ ϱΩΎϨϤϟ΍ « ϥϼϓ ϦΑ΍ ϥϼϓ »κΨη Ϣγ΍ « ϥϼϓ ˬΔΠπϟ΍ ΕΪόΘΑ΍ ϢΛ ...ϦϜϟϭ<"û  p "ΝϮϟ΍ ϩάϫ ΕΪϴΘϗ΍ ϱήϜϓ ϖϠόΗ ϒϴϛ ϱέΩ΍ ϻϭ ..ϝϮσ ΔϓήόϤϟ ΪόΘΒΗϭ ϲϨϣ ΏήΘϘΗ ˬΕ΍ϮτΨϟ΍ Ϊϋ΍ ΖΣέϭ .΍ϮϠϘϧ ΪϘϟ ˮϒϴϛϭ ϢϬΘϤϛΎΤϣ ΕήΟ ϰΘϣϭ ..ΔϴϟΎϋ« ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ »ΰϴϠϫΪϟ΍ Ϧϣ ΕϮλ Ϫότϗ ϱάϟ΍ ϥϮϜδϟ΍ « ΦϳέΎΘϟ΍ .ΓέΎΒόΑ βϴϋΎΘϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϢπΗ Ζϟ΍ί Ύϣ ΕΎϧ΍ΰϧΰϟΎϓ ˬΕΎΒΟϭ ΎϬΒϘόΘγϭ ΎϬΣ΍ϭέ΍ ΕΪμΣ ϯήΧ΍ ΔΒΟϭ ϩάϫ . ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΐϫάΗ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΍ ΔΒΟϭ ϩάϫ »ϥ΍έ ϢΛ .ΏΎΒϟ΍ ήϳήλ ΖόϤγϭ ϑϭήΤϟ΍ ΎϬϴϓ ςϠΘΨΗ ˬΔϘϫήϣ ΔϴϠϤϋ ΎϬϧ΍ . ϪϨϴϧήϟ ΍έΎψΘϧ΍ ϥϮϔϠΘϟ΍ αήΠΑ ωΎϤγϻ΍ ΖϘϠόΗϭ ιΎλήϟΎΑ Ύϴϣέ ΎϬϣ΍Ϊϋ΍ ϢΘϳϭ ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ϥΎϜϣ ϰϟ΍ ϻϭ ˬΎϔϠγ Ϊόϣϭ ΐΗήϣϭ ΄ϴϬϣ ˯ϲη ϞϜϓ ˬάϴϔϨΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϦϴΑϭ ϥϮϔϠΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΕϮμϟ΍ ωΎϤγ ϦϴΑ ΔϋΎγ ϒμϧ ΔϤϛΎΤϣϭ ΔϤϜΤϣ ϲϓ ΖϗϮϟ΍ ϊϴϴπΘϟ ϲϋ΍Ω .ϊΘϤΘΑϭ ˬΎϬϴϟ΍ ΐϫάϳ ϦϤϋ Ζϟ˯ΎδΗϭ ˬϪδϔϧ ϖτϨϤϟ΍ ΐδΣ Ύπϳ΍ ..ϝϮϘϳ ΍˱ΪΣ΍ϭ ΖόϤγ ΪϘϓ ˬϲΘϧ΍ΰϧί ϡΎϣ΍ Ϧϣ ϢϬπόΑ ήϣ Ϊϗϭ ˬϦϴΑϮϠτϤϟ΍ « ϱΪϳ΍ Εέ˷Ϯϋ Ϟϫ :ΕϮλ ϰϠϋ΄Α ΢ϴμϳ « ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΖΒϫΫ Ϊϗ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ ΔΒΟϭ ϩάϫ »...Ϊϋ΍ ΖϨϛ .

ΔσΎδΑ ϞϜΑ ΍άϜϫ.ΕϮλ : « ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ . ..Ϧϣ ϥϭϮΗήϳ ϻ ϥϮϣήΠϣ ϞϤΤΘϳ ϥ΍ ϊϴτΘδϳ ϮϬϓ ΍˱ήϴΜϛ ΏάόΘϳ ϻ Ϫϧ· ˬΕϮϤϟΎΑ ϪϴϠϋ ϡϮϜΤϤϟ΍ ϰϠϋ ϞϳϮτϟ΍ ΖϗϮϟΎΑ Ζδϴϟ ΔϋΎγ ϒμϧ ϥ΍ ιϼΨϟ΍ ϥϮϜϳϭ ˬΔϳΪΑϷ΍ ΔΣ΍ήϟ΍ ˯ϲΠΗ ΎϫΪόΑϭ ˬϩάϫ ΔϋΎδϟ΍ ϒμϧ ωΎϤγϻ΍ ΖϘϠόΗϭ ˬϥϮϔϠΘϟ΍ αήΟ ϥέϭ ! » ΕϮϤϟ΍ ϞΒϗ ϖϫΰΗϭ Ρ΍ϭέ΃ ΩήΗ Ϣγϻ΍ ΔϴϘΑ ϱΩΎϨϤϟ΍ ϞϤϜϳ ϥ΍ ϰϟ΍ϭ ˬΪϤΤϣ ϝϭϻ΍ ϪϤγ΍ ϥΎϛ Ϧϣ Ϟϛ ΐϠϗ ΕΎϣ Ώ΍άϋ Ϧϣ ϩΎδϗ΃ ΎϤϓ ˬΡ΍ϭέ΍ ΏΎΒϟ΍ ϖϠϏ΍ϭ ˬΝέΎΨϟ΍ ϰϟ΍ ΕΪϴΘϗ΍ϭ ˬΎϬΗΎϧ΍ΰϧί Ϧϣ ΔΒϛϮϛ ΖΟήΧ΃ϭ ˬϢγ΍ ˯΍έϭ Ύ˱Ϥγ΍ ΕϮλ ϰϠϋ΄Αϭ ϱΩΎϨϤϟ΍ ΰϴϠϫΪϟ΍ Ϧϣ ΡΎλ ϰΘΣ ΖϜγ ϥ΃ Ύϣϭ ˬϖ΋ΎϗΪϟ ήϤϬϧΎϓ ˬΎϧέΎψΘϧ΍ Ϟτϳ Ϣϟϭ ˬιΎλήϟ΍ ϱϭΩ ΎϧήψΘϧ΍ϭ ήϴΒϜϟ΍ ΐΣΎλ ϡϮϘϳ ϢΛ ˬΔϴϟΎϋ ΔϬϘϬϘΑ ΎϬΒϘόϳ ϢΛ ήψΘϨϤϟ΍ ήϴμϤϟΎΑ Ύϧήϛάϳ ˬΓϮϘΑ νέϷ΍ ϪϣΪϘΑ Ώήπϳ ˬΰϴϠϫΪϟ΍ ϲϓ ϰθϤΘϳ ΕϮμϟ΍ ΔΒΟϮϟ΍ ϊϣ ϲϟΎϴΧ Ρήδϳϭ ˬϪΘϧ΍ΰϧί Ϧϣ ϱέϭΪϟ΍ ΝήΨϳϭ ˬϩήϴμϣϭ ϪϟΎΤϟ Ζϔγ΄Θϓ ϱέϭΪϟ΍ ϦδΤϣ Ϣγ΍ ϊϤγ΍ϭ ΩΎϬΘΟ΍ ΎϨϣ ϞϜϟ ϥΎϛ ϥ΍ϭ ˬΔϨϬϣ Ϟϴϣί Ϯϫϭ ˬΖϨϠϋ΍ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤγϻ΍ ϦϴΑ Ϧϣ Ϫϓήϋ΃ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ Ϫϧ΃ ϊϣϭ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ Ύϣϭ !Ϣγ΍ ϱΩΎϨϤϟ΍ ϖτϧ Ύϣ ΍ΫΈϓ ϪΑΎθΘΗ Ϊϗϭ ϑϭήΣ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ˯ΎϤγϻ΍ ϥ΍ ˬϝϭϻ΍ Ϣγϻ΍ϭ ϝϭϻ΍ ϑήΤϟΎΑ « ΪϤΤϣ ΐϫάΗ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ ΓΪϳΪΟ ΔΒΟϭ ϩάϫ »ϖτϧ ˬΎϤϬδϔϧ ΏϮϠγϷ΍ϭ ϖδϨϟ΍ ϰϠϋϭ !ΓΎϴΣ Ϧϣ ΎϬϟΫ΃ Ύϣϭ !ήϫΩ Ϧϣ ϪϟϮσ΃ ϥϮϔϠΘϟ΍ αήΟ ϥήϳϭ .ΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ Ϧϣ ϕΎδΗ ˬ˯ΎϤγϻ΍ ϰϠϋ ϯΩΎϨϳ ˬΏϮϠγϻ΍ ϑήϋ ...ήΜϛ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϕήϐΘδϳ ϻϭ .

ΪΣ ϱ΍ ϰϟ΍ϭ ˬΪϳΰϤϟ΍ ΐϠτΗ Ζϟ΍ίΎϣ ΎϬϧ΃ ϡ΃ ..ΕϮμϟ΍ : « ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΖΒϫΫ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΍ ΔΒΟϭ ϩάϫ » Ϟϫ ˬ˯ΎΟέ ϪΑϮθϳ ˬϖϠϗ Ϫϴϓ έΎψΘϧ΍ ˬΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϱέΎψΘϧ΍ ϝΎσϭ ˬΩΎΘόϤϟ΍ ϥϮϔϠΘϟ΍ αήΟ Ϧϴϧέ ήψΘϧ΍ ΕΪϋϭ ϢϬγϮϔϧ ΕϮΗέ΍ Ϟϫ ˮ΍ϮϔΘϛ΍ . ΡΎλϭ ˬ˯ϲη Ϟϛ ϰϬΘϧ΍ϭ ιΎλήϟ΍ ϊϠόϟ ΪϘϓ ˬέΎψΘϧϻ΍ Ϟτϳ Ϣϟϭ ΓήϴΒϜϟ΍ ΔΑ΍ϮΒϟ΍ ΖϘϠϏ΍ϭ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ΪϴΘϗ΍ϭ ήϴΜΗϭ ΏΎμϋϻ΍ ϕήΤΗ ΔϬϘϬϘΑ ΎϬΒϘόϳϭ ΐπϐϟ΍ . ΪϘϓ ϱέΩ΍ Ζδϴϟϭ ˬ΍ϭέΰΟ ΎϤΑ ΍ϮϔΘϛ΍ Ϊϗ ΎϤΑήϠϓ ˬϝΎϣϵ΍ ζόϧ΍ έΎψΘϧ΍ ϪϨϜϟϭ ˬ΍ήϫΩ ϪΘΒδΣ ϰΘΣ έΎψΘϧϻ΍ ϝΎσ Ϯϫϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎΒΟϮϟ΍ ϲϓ ϪϤγ΍ Ωήϳ ϢϠϓ ϲϫ΍έ ΕήϛάΗ ΎϨϫϭ ˬΰϴϠϫΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϲϘΑ ϦϤϣ ΪϴΣϮϟ΍ ϲΤϟ΍ Ύϧ΃ ϥϮϛ΍ ϦϳήψΘϨϤϟ΍ ϊϣ ήψΘϨϳ ϪΘϧ΍ΰϧί ϲϓ ϊΑΎϗ ϥϵ΍ ˬϪϠΜϣϭ ΍άϫ ϲϓ ΖϨϛ ˮΓΪΣ΍ϭ ΔΒΟϭ ϦϴϗΎΒϟ΍ ϥϭάΧ΄ϴγ Ϟϫϭ ˮϥϮϔϠΘϟ΍ Ϧϳ΃ϭ ΏϮϠγϻ΍ ϝΪΒΗ Ϟϫ Ζϟ˯ΎδΘϓ ϲΘϧ΍ΰϧί ˬ ΎΌϴη Ζϳ΃έϭ ˬνέϻ΍ ϰϠϋ Ύ˱δϟΎΟ ΖϨϛϭ ˬϱΪϳ Ϊϣ Ϧϋ Ε΄ϜϠΘϓ ˬϩΰϴϤΗ΍ ϥ΍ ϊτΘγ΍ Ϣϟ ΔΤΘϔϟ΍ Ϧϣ ΍ΩϭΪϤϣ ϒϜϟ΍ ϢΠΤΑ ˬΩϮγ΍ . ΖϴΛέϭ ϪϴϠϋ ΖϤΣήΗϭ ˬϪϠΟ΃ Ϧϣ ΖϧΰΣϭ ˬϪΑέ ϪΟϭ ϰϘϠϳ ΐϳήϗ ΎϤϋϭ ΕϮϤϟ΍ ϪΟ΍Ϯϳ ϥϵ΍ Ϯϫϭ ˬϖϳήσϭ ϪΘϠ΋Ύόϟ .

« ϡήσ΃ ˮ ΩϮγϻ΍ ϢϬϣ΍Ϊϋ΍ ϞΒϗ ϢϫΎϳΎΤο ϥϮϤότϳ ϢϬϧ΍ Ϋ· Ϛη ϥϭΩ ˬ˯Ύϣήϛ .ϱάϟ΍ ϪϳήϜϟ΍ Ϫδϔϧ ΕϮμϟ΍ Ϫϧ΍ . ϰϠϋ΍ ΕϮμΑ ϯήΧ΍ Γήϣ ϲΑ ΡΎλ ˬϲΌσΎΒΗ ϝΎσ ΎϤϟϭ «ΏΎΒϟ΍ ˯΍έϭ Ϧϣ ΢ϴμϳ ΕϮλϭ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ΏΎΑ ϰϠϋ΍ Γήϣ΁ ΔΠϬϠΑϭ .ΔϬϘϬϘΑ ΎϬΒϘϋ΍ϭ ( ΎϤϨϴΣ έ΍ΰΠϟ΍ Ϟόϔϳ ΎϤϛ ΎϣΎϤΗ Ü ΎϤϓ Ύό΋ΎΟ ΖϨϛ ˬΔΤ΋΍έ ΎϬϟ ΪΟ΍ ϢϠϓ ΎϬΘϤϤη ˬΞϠΜϟΎϛ ΓΩέΎΑ ΎϬΗΪΟϮϓ ΔδΑΎϴϟ΍ ΔϧϮϤμϟ΍ ΖϟϭΎϨΗ ˬΔϘϔθϟ΍ϭ ˬΔϤΣήϟ΍ ϲϧΎϨγ΄Α ΎϬΘΠϟΎϋϭ ϲϤϓ ϲϓ ΔϧϮϤμϟ΍ Ζόοϭ ˬΔϋΎδϟ΍ ϰΘΣ βϣ΍ ΡΎΒλ Ϧϣ ˬ ϲϓϮΟ ϰϟ· ϡΎόσ ϞΧΩ ϝϭΎϨΗ Ϧϣ ΖϣήΣ ΍άϜϫϭ ˬΎδ΋Ύϳ ΎϬϧΎϜϣ ϰϟ΍ ΎϬΗΪϋ΄ϓ ˬΓήδϛ ΎϬϨϣ Ϣπϗ΍ ϥ΍ ϊτΘγ΍ Ϣϟϭ ˬήδϜϟ΍ ϰϠϋ ΖμόΘγΎϓ ϊ΋ΎΟ Ύϧ΍ϭ ϢϳήϜϟ΍ ϪϬΟϭ Ζϴϗϻ Ϯϟ ϦϳΩϼΠϠϟϭ ϲϟ Ϳ΍ ήϔϐϴγϭ ˬΕϮΒϨϗΰϟ΍ αϮϠΠϟ΍ Ϧϣ ΖΒόΗ ˮΪόΑ ΎϬϣΎόσ Ϧϣ ϪΘϨΗ Ϣϟ αΎϨϟ΍ϭ ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ϭ ΕΎϤϛΎΤϤϟ΍ ήϤΘδΗ ϥ΍ ϝΪόϟ΍ Ϧϣ βϴϠϓ ΎΘϛΎγ Ϟϛ ϰϟ΍ ΔΑϮσήϟ΍ Εήγ ΪϘϓ ϖ΋ΎϗΩ Ϧϣ ήΜϛ΍ ϞϤΘΣ΍ Ϣϟϭ ς΋ΎΤϟ΍ ϰϟ΍ ϱήϬχ ΕΪϨγ΄ϓ ˬΓΩέΎΒϟ΍ νέϻ΍ ϰϠϋ Δότϗ ϰϟ΍ ϱϼΟέ ΖϟΎΤΘγ΍ Ϊϗϭ ˬΔϴϧΎτΒϟ΍ ϰϠϋ ΕΩΪϤΘϓ ϡΎϧ΍ ϥ΍ ΖϠπϓϭ ΓήϳήόθϘΑ Εήόηϭ ˬϲϤδΟ ˯Ύπϋ΍ ΔΑϮσήϟ΍ϭ ΩήΒϟ΍ Ϧϣ ϲϫ΍έ ΔϴϧΎτΑ ϲϨϘΗ ϢϠϓ ˬΪϴϠΠϟ΍ Ϧϣ .Ζϧ΍ ϊϤδΗ Ύϣ ϚΗϮΒϨϗί άΧ΃ ϚϠϛ΃ ϲϓ Γήϴϐλ ΔΤΘϓ Ϧϣ ΪΘϤΗ ΪϴΑ Ϋ· « άΧ΃ »ΏΎΑ ΪϨϋ ϒϘΗϭ ΰϴϠϫΪϟ΍ ϲϓ ΏΪΗ ΓήϴΜϛ Ύ˱ϣ΍Ϊϗ΍ϭ ˬ˯ΎοϮο ΖόϤγϭ .

ϰΘΣϭ ˬϢϬϣΎότΑ ϦϴϟϮϐθϣ ΍Ϯϟ΍ί Ύϣ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϥ΍ ϭΪΒϳϭ ˬΰϴϠϫΪϟ΍ ϰϠϋ ϢϴΨϳ ΐϴϬϤϟ΍ ΖϤμϟ΍ϭ ϼϴϘΛ ΖϗϮϟ΍ ήϣ ˬϢψΘϨϣ ωΎϘϳΈΑ Ώήπϳ ϱάϟ΍ ϲΒϠϗ ΕΎϗΩϭ ˬϱήϴϓίϭ ϲϘϴϬη ΕϮλ ήϴϏ ϊϤγ΍ ϻ Ύϧ΄ϓ ˬΏΪΗ ΪόΗ Ϣϟ ΔϠϴϘΜϟ΍ ϡ΍Ϊϗϻ΍ ˬΎΒϏΎθϣ ϥΎϛ Ύϣ έΪϘΒϓ ΐϠϘϟ΍ ΍άϫ ήϣ΍ Ϧϣ ΖΒΠϋϭ ˬΎϤ΋΍Ω Ϟόϔϳ ϥΎϛ ΎϤϛ Ώήπϳ ϭ΍ ˬΐϠϘϟ΍ ΍άϫ ΞϠΘΨϳ ϢϠϓ Ϳ΍ ΕΪϤΤϓ ˬΞϋΰϣ Ώ΍ήτο΍ ϻϭ ˬΓΪ΋΍ί ΔΑήο ϼΑ ˬ΢ϳήϣ ϢψΘϨϣ ϥϵ΍ ϪΑ Ϋ΍ ˬΎΒϠϘΘϣ ˬΎϳϮοϮϓ ϒϴο΍ ϥ΍ Ϯϫϭ ϞΜϣϻ΍ ϞΤϟ΍ ϰϟ΍ ΖϠλϮΗ ΍ήϴΧ΍ϭ ˬΎϬΗΩήσ ϲϨϜϟϭ ΩΎΠϨΘγϻ΍ ΓήϜϓ ϲϨΗΩϭΎϋϭ ˬΔΌϠΘϤϤϟ΍ ΔϧΎΜϤϟ΍ ϲϧ΄ϛ ˬΎϫΪόΑ ΖΣήΘγ΍ϭ ˬϊϨλ΍ ϥ΍ ϱΎδϋ Ύϣϭ ˬϲΘϠϴΣ ΎϤϓ ˬΖϠόϓ Ύϣ ΍άϫϭ ˬϲΘϧΎΜϣ ˯Ύϣ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ˯Ύϣ ϰϟ΍ ΎϤϠΜϣ Ϟόϓ Ϊϗ Ϫϧ΍ ΪΑ ϻ ΖϠϘϓ ΩΎΠϨΘγϻ΍ Ϧϋ ΖϜγ ϱάϟ΍ ήϛΎη Υϻ΍ ϰϟ΍ ϱήϜϓ Ρ΍έϭ ˬϲϠϫΎϛ Ϧϋ ϼΒΟ ΖΣί΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΝήΨϤϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ΖϠόϓ ϲϬΘϨΗϭ ΔϳήϜδϋ ΓήΒϨΑϭ ϡΎψΘϧΎΑ ˬήϫΪϟ΍ ΎϬϧ΄ϛ ˬΎϫήμϗ ϰϠϋ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϬϓ ˬΕϮϤϟ΍ ϥϮϜγ Ϫϧ΄ϛϭ ˬΐϴϫέ ϥϮϜγ ϢϴΨϳϭ ϕΎϨϋϻ΍ ΐ΋ήθΗϭ ΔϤϟΎϜϤϟ΍ ˬ ΐϘϋ΍ ϢΛ Ϫϓήϋ΍ ΍ΪΣ΍ϭ ϻϭ ΏϮϠτϤϟ΍ Ύϧ΍ Ϧϛ΍ Ϣϟ ϻ΍ ˬΖϠϘϓ ˬϲΛϼΜϟ΍ Ϣγϻ΍ ϥϭΩ ςϘϓ ΐϘϠϟ΍ϭ Ϣγϻ΍ ήϛΫ Ϊϗ ϱΩΎϨϤϟ΍ ϥ΍ Ϧϣ ΖΒΠόΘϓ ˬξόΑ ϡ΍Ϊϋ΍ ϢΗ ΪϘϓ ϼόϓ ϞμΣ Ύϣ ΍άϫϭ ˬήΧ΁ ΔϴΤο ˯ϱήΑ ϥΎδϧ΍ Ρϭήϳϭ ςϠΘΨΗϭ ˬ˯ΎϤγϻ΍ ϪΑΎθΘΗ ϥ΍ ϞϤΘΤϳ .. Ώ΍ϮΟ ΕήϛάΗ ΎϣΪϨϋϭ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ Υϻ΍ Ϟόϓ ΎϤϛ αέΎΤϟΎΑ ΪΠϨΘγ΍ ϥ΍ ΕήϜϓϭ ˬϝϮΒΘϟ΍ ϰϟ΍ ΔΟΎΤΑ Εήόη ΝήϔϠϟ ΍έΎψΘϧ΍ ήΒμΗ΍ ϥ΍ ΕήΛ΁ϭ ˬΓήϜϔϟ΍ ΕΩήσ Ϫϟ αέΎΤϟ΍ .ϥϮϔϠΘϟ΍ Ϟχϭ ˬ˯΍Ϊϐϟ΍ ΓήΘϓ ΖϟΎσϭ .

Ύπϳ΍ ϱέΎψΘϧ΍ Ϟτϳ Ϣϟϭ : « « ϲϧϼϔϟ΍ ϥϼϓ ϦΑ ϥϼϓ »Ωήϳ ϱΪϴϠϘΘϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΖόϤγϭ ˬΏΎΘϛ ϞΟ΍ ϞϜϟϭ « ϱΪϴγ ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ ΐϫάΗ ΔϧϮΨϟ΍ »ϝϮϘϳ ϪϳήϜϟ΍ ΕϮμϟ΍ « ΓέϮΛ΄Ϥϟ΍ ϪΗέΎΒϋ » ΢ϴμϳ Ϯϫ ΎϬϓ ˬϦϴϧήϟ΍ ΍άϫ ϊϣ Ε΁ Ϯϫ Ύϫϭ ˬ˯ϲΠϳ ϥ΍ ΪΑ ϻϭ ˬϡίϼϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΍ ϱέϭΩ ήΧ΄Η ΪϘϓ ΔϟΎΤϣ ϻ Ϧϴϧήϟ΍ ΍άϫ ϊϣ ϢΛ ˬΕϮμϟ΍ ΎϬΑ ϖτϨϳ ϥ΍ ϞΒϗ ΎϬΘϠϗ ϲϨϧ΍ ϰΘΣ ΖϠϘϓ ˬΚϟΎΜϟ΍ Ύϧ΍ ΖϠϘϓ ˬϲϧΎΜϟ΍ Ϣγϻ΍ ήϛΫϭ ˬϝϭϻ΍ Ϣγϻ΍ ήϛΫϭ ˯ΎϤγϻ΍ ϱΩΎϨϳ ΕϮμϟ΍ ΃ΪΑϭ ΔϋΎϤδϟ΍ Ζόοϭ ΍άϫ Ϟϛ Ϣϟϭ ˮϲϤγ΍ Ϧϳ΍ ˬΩήϳ Ϣϟ ϲϤγ΍ ϥϻ ΖΒπϏ ˬ˯΍ΪϨϟ΍ ϰϬΘϧ΍ϭ ˬϊΑΎδϟ΍ Ϣγϻ΍ ϰΘΣ ˬβϣΎΨϟ΍ ήϣϭ ˬϊΑ΍ήϟ΍ ϰΘϤϓ ˬΔΒΟϭ ˯΍έϭ ΔΒΟϭ ϖΣϼΘΗ ΕΎΒΟϮϟ΍ ϩάϫϭ ˮϡ΍Ϊϋϼϟ ΎϨϫ ϰϟ΍ ϲΑ ΕΆϳ Ϣϟ΃ ˮΏ΍άόϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟϭ ˮήϴΧ΄Θϟ΍ ˬΏήτπϣ ϭ΍ ˬϒ΋ΎΧ ϲϧ΍ Ϣϫ΍έΩ΍ Ύϣϭ ˬϲΒϳάόΘΑ ΫάϠΘϟ΍ϭ ˬϲΑΎμϋ΍ ϖΤγ ϥϭΪϳήϳ΍ ˬϲϨϧϭήΧΆϳ ΍ΫΎϤϟϭ ˮϱέϭΩ ΓΩΎϳίϭ ΔϠπϓ ϻ΍ ϲΗΎϴΣ Ύϣϭ ˬβϣ΍ άϨϣ Ζϴϣ Ύϧ΍ .ϲϠϋ ΖΤϟ΍ .ϥ΍ϭϻ΍ Ε΍Ϯϓ ΪόΑ ϻ΍ ΄τΨϟ΍ ΍άϫ ϒθΘϜϳ Ϣϟϭ ˬ˯ΎϤγϻ΍ ϪΑΎθΘϟ ξόΑ ϝΪΑ Ύϧ΍ϭ ˬϼϴϘΛ ΖϗϮϟ΍ ήϣϭ ήψΘϧ΍ ΖΣέϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ ΔΑ΍ϮΒϟ΍ Ϧϣ ΍ϮΟήΧ΍ϭ ϢϬΘϧ΍ΰϧί Ϧϣ ΍ϭΪϴΘϗ΍ϭ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ Ϟόϓ ΎϤϛ ϊτϘϨϳ ϢΛ ϖ΋ΎϗΩ ήΠϣΰϳϭ ϊϠόϠϳ ιΎλήϟ΍ Ϯϫ ΎϬϓ ϱέΎψΘϧ΍ Ϟτϳ Ϣϟϭ ˬιΎλήϟ΍ ΕϮλ ΐϗήΗ΍ Ϧϣ ϯήΧ΍ ΔΒΟϭ ϩάϫϭ ˬ ϢΘϳ ΔΒΟϭ Ϟϛ ϊϣ Ϫϧ΄η ΰϴϠϫΪϟ΍ ϲϓ ϪϟΎτδΒΑ ήτΨϳϭ ΔϬϘϬϘΑ ΎϬΒϘόϳ ϢΛ ϥϮϜϴγ ϲϤγ΍ ϥ΍ Ϊϴϛ΍ έϮόη ϲϨϠΧ΍Ωϭ ˬΪϳΪΟ Ϧϣ ϥήϳ ϥϮϔϠΘϟ΍ αήΟ Ϯϫ ΎϬϓ Ύπϳ΍ έΎψΘϧϻ΍ Ϟτϳ Ϣϟϭ ˬΎϬϣ΍Ϊϋ΍ Ϣόϧ ϱΪϴγ Ϣόϧ »Ε΁ έϭΪϟ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ ήϳάϧ Ϫϧ΍ ˬϝΎϣϵ΍ ϝΎΒΣ ΖότϘϧ΍ϭ ϥϮϔϠΘϟ΍ αήΟ ϥέ ΎϨϫϭ .

ήΜϛ΍ Ϟόϔϳ « ΕϮΒϨϗΰϟ΍»ϲϨϣ ΍ϮϠόΠϳ « ϡΎΘΨϟ΍ Ϛδϣ.ϡΎότϟ΍ ΪόΑ ϦϴΘϨΛ΍ ϦϴΘΒΟϭ ϡ΍Ϊϋ΍ ˬΩΎΘόϤϟ΍ Ϧϣ « βΒϠϳ ΎϣΪόΑ ϪΒϴΟ »ΔΛϼΜϟ΍ : « ϲϧϼϔϟ΍ ϥϼϓ Ζϧ΍ ˮ» ϪΘΒΟ΄ϓ : « Ϣόϧ « ϝΎϘϓ « ΪόΘγ΍ϭ ϚϣϭΪϫ΍ βΒϟ΍ ˬΰϴϠϫΪϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϲϠΒϗ έΎγ ΎϤϛ ΕϮϤϟ΍ ϰϟ· ή΋Ύγ Ύϧ΃ Ύϫ ˬΐϳέ ϻ ΔϳΎϬϨϟ΍ ΎϬϧ΍ ϲδϔϧ ϲϓ ΖϠϘϓ ˬϲϧΩΎϗϭ ˬϲϋ΍έΫ ϲϟ Ώήτπϳ ϭ΃ ˬϮπϋ ϲϟ ΞϠΘΨϳ Ϣϟ ˬΕΎϣ΍ΪϋϹ΍ ΔΣΎγ ΚϴΣ ϰϟ· ϲϟ ΓέΪϘϤϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϒμϧ ΐδΣ΃ Ε΃ΪΑϭ ϻ ϊϗ΍ϭ ϡϮΘΤϤϟ΍ ήϴμϤϟ΍ ϥ΃ ϑήϋ΃ Ύϧ΄ϓ ˬΆσΎΒΗ ϭ΃ ˬΆϜϠΗ ϥϭΩ ϱΪϨΠϟ΍ ϊϣ ήϴγ΃ ΓϮτΨϟ΍ ΖΑΎΛ ΖϨϛ ˬΩ΍Άϓ ˯ϻΰϧ Ϧϣ ϲ΋ϼϣί ΎϬϴϓ ΕΪΟϭ ˬΓήϴϐλ ΔΣΎΑ ΚϴΣ ˬΰϴϠϫΪϟ΍ ϝϭ΃ ϰϟ· ΖϠλϭ ˬϊϗ΍ϭ Ϛη ϻ έΪϘϤϟΎϓ ˬΔϟΎΤϣ ΔψΤϟ ϦϴΑϭ ˬϦϴϗΎΒϟ΍ ϊϤΠΘϟ ΍˱έΎψΘϧ΍ Ϧϴϔϗ΍Ϯϟ΍ ϊϣ Ζϔϗϭ ˬϱΪϨΟ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ω΍έάΑ Ϛδϣ΃ Ϊϗϭ ˬΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ ΔΣΎΒϟ΍ ϰϟ· ΰϴϠϫΪϟ΍ ϝϭ΃ Ϧϣ ΪϳΪΟ ϡΩΎϗ ΎϨΘϘϠΣ ϰϟ· ϢπϨϳ ϯήΧ΃ϭ ξϴΣ΍ήϤϟ΍ϭ ΍Ϋ· ˬϞϴϠϘΑ ΔόΑ΍ήϟ΍ ΪόΑ Ύϣ ϰϟ΍ ήϴθΗ ΖϧΎϛ ΔϋΎδϟ΍ϭ ˬήΒϤδϳΩ ϡΎϳ΃ Ϧϣ ΎϣϮϳ Ϫϋϭέ΃ Ύϣ ˬβϤθϣ έΎϬϧ Ϫϧ΍ ˬΔϴϓΎλ ϩϮΟϮϟ΍ ϲϓ αήϔΗ΃ ΖΣέϭ ˬϪϨϣ ϥϮΒϳήϗ ϭ΃ ˬήμόϟ΍ ϲϓ ϦΤϧ ϪϨϜϟϭ ˬϥϮϠτϨΒϟ΍ϭ ΓήΘδϟ΍ βΒϠϳ ΍άϫϭ ˬϝΎόϨϟ΍ϭ Δη΍ΪηΪϟ΍ βΒϠϳ ΍άϫϭ ˬ˯΍άΤϟ΍ϭ ΔϣΎΠϴΒϟ΍ ϱΪΗήϳ ΍άϬϓ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϮΤϧ ϱήμΑ Ζόϓέ ˬέΎϬϨϟ΍ ˯Ϯο Ζϳ΃έ ϒϘδϟ΍ ΔϓϮθϜϤϟ΍ ΔΣΎΒϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ ˬ(ΕϻϮΒϤϟ΍ ΎϬϴΒϧΎΟ ϰϠϋ ήθΘϨΗ ϲΘϟ΍) ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϲ΋ϼϣί ϩϮΟϭ ·ΎϬΗΪΟϮϓ ˯ΎϤδϟ΍ ϢϫϭΩΎΘϗ΍ ΍άϜϫ ΎϬϴϠϋ ΍ϮϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΔϟΎΤϟΎΑ ϢϫΪΟ΍ϮΗ ϦϛΎϣ΃ ϭ΃ ϢϬϟίΎϨϣ Ϧϣ ΍ϭΪϴΘϗ΍ Ϊϗ ϢϬϧ΍ ϰϠϋ ϝΪΗ ϩάϫ ϢϬδΑϼϣ ΔΌϴϫ ϥ΍ ΎϬΑΎΤλ΃ ϑήϋ΃ ϲϨϠϋ ΎϬμΤϔΗ΍ϭ ϩϮΟϮϟ΍ ϲϓ αήϔΗ΃ ΕάΧ΍ϭ ΔΒγΎϨϤϟ΍ βΑϼϤϟ΍ ˯΍ΪΗέ΍ Δλήϓ ϢϬϟ ςόΗ Ϣϟϭ ..ΔϓϮϟ΄Ϥϟ΍ ΓέΎΒόϟ΍ ΕέήϜΗϭ ΔϋΎϤδϟ΍ Ζόϓέϭ « ϱΪϴγ Ϣόϧ « ϡϮϛ »ϞΧΪϳϭ ˬ΢Θϔϳ ήϴΒϜϟ΍ ϲΟέΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΖόϤγ Ϛϟάϛ Ύϧ΍ ΎϤϨϴΑϭ.

Γή΋΍Ω ϞϜη ϰϠϋ ϒϘϧ ΎϨϛϭ ΎμΨη ήθϋ ΔόΒγ ΎϧΩΪϋ ϥΎϛ ˬ΍ΪΣ΍ϭ ΍ΪΣ΍ϭ ϢϬϴϓ ϱήψϧ Ε ˵ ϞΟ ¨ ΃. Ϣϟ Ύϧ΍ήϬγ ΕΎΑ ϊϴϤΠϟ΍ ϥ΍ Ϛη ϼϓ ˬϡϮϨϟ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍ Ϧϣ ΓήϤΤϣϭ ˬΔϣέϮΘϣ ΎϬϧϮϴϋϭ ˬΓήϔμϣ ΔΒΣΎη ϩϮΟϮϟ΍ ΖϧΎϛ ϡϮϨϟ΍ Ϣόσ ϕάϳ . ΩϮόδϟ΍ ΖΣΪϣ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϥΎϛϭ ˬϪϓήϋ΃ ϢϠϓ ϪϴϠϳ ϱάϟ΍ ϢΛ ˬϪϓήϋ΃ ϢϠϓ ϲϨϴϤϳ ϰϠϋ ϒϗ΍Ϯϟ΍ ΖμΤϔΗ ϲϠϴϜόϟ΍ ϦδΣ ΥϷ΍ Ζϓήϋ ϢΛ ήΧϵ΍ ϑήϋ΃ Ϣϟϭ ˬϖϨϋ ΔτΑέ ϥϭΩ ϥϮϠτϨΒϟ΍ϭ ΓήΘδϟ΍ βΒϠϳ ϥΎϛϭ ΔϴϤχΎϜϟ΍ ΔϧϮϤϛ ϦϴδΤϟ΍ΪΒϋ ΥϷ΍ Ζϳ΃ήϓ ϩϮΟϮϟ΍ ΔϴϘΑ ΖοήόΘγ΍ ϢΛ ˬΓήϤΤϟΎΑ Ϧϣ ¢ Ϧϣ)Ύ˱Αήθϣ ϪϬΟϭ ϥΎϛϭ ˬϝΎϘόϟ΍ βΒϠϳ Ϣϟϭ ύΎϤθϟ΍ϭ ΔϳΎμϟ΍ϭ ΓήΘδϟ΍ ϱΪΗήϳ ϥΎϛϭ ΔϘΑΎγ Δϓήόϣ ϪΑ ϲϟϭ ( έΎη΍ϭ ΔϴϧΪϣ ΔϟΪΑ ϱΪΗήϳ ΏΎη ϞΧΩϭ ˬήϴΒϜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΢Θϓ « ϢϫϮΒϴΟ ΍ϮϟΎόΗ »ϕϮϓ ϒτόϤϟ΍ ϱΪΗήϳ ϥΎϛϭ (˯ϼΑήϛ ΎϬϧ΍ ˬΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ΔΣΎδΑ Ύϧέήϣϭ ˬέϮΑΎσ ϲϓ Ύϧήγ ..α΍ήΤϟ΍« ΪΣ΍ϭ ΍έϭ ΪΣ΍ϭ ΍Ϯθϣ΍ Ϳ Ύϳ »ϥ΍ ϩΪϴΑ α΍ήΤϠϟ ΔΤο΍ϭ ϥϵ΍ ϭΪΒΗ κΨθϟ ϻ ˱ ϲϠϗ ϦϴΘΜΠϟ΍ Ϧϋ ΪόΒΗ ΔΜΟ ϩάϫϭ ˬϦϴϣΪϘϟ΍ ϲϓΎΣϭ Δη΍ΪηΪϟ΍ βΒϠϳ ΎϬΒΣΎλ ϥΎϛϭ ˬΎϬϬΟϭ ϰϠϋ ΔΜΟ ΔΜΟ ϚϠΗϭ ˬϩέΪλ ϲϓ Ϫγ΃έ ϞΧΩ΍ϭ ˬΎϤϬϴϟ΍ ϪϳΪϳ Ϣοϭ ˬϪϨτΑ ϲϓ ϪϴϠΟέ ϞΧΩ΍ Ϊϗϭ ΍˱έϮϜΘϣ ˬϪΒϨΟ ϰϠϋ ϡΎϨϳ ˬϪϴϓ ϦϳΩϼΠϠϟ ϞΧΩ ϻ ήϣ΍ ΍άϫϭ ˬϪΤϳήϳ ϱάϟ΍ ΐϨΠϟ΍ ϰϠϋ ΕϮϤϳ ϭ΍ ϡΎϨϳ ϞϜϓ ήΧ΁ ϊοϮΑ ΍˱έΎΘϣ΍ ΪόΒΗ ϯήΧ΍ Ϫϴϓ ϪΑέ ϲϗϼϴγ ϱάϟ΍ ϊοϮϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΔϳήΣ Ϫϟ ϙήΘϳ ϢΛ ˬΔϴΤπϟ΍ ϰϠϋ ιΎλήϟ΍ ϖϠτϳ ΩϼΠϟΎϓ .

ήμϗ ϞΧΪϣ ϰΘΣ ΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ ΔϬΟ Ϧϣ ΔϘϳΪΤϟ΍ ϝϭ΍ ϦϴΑ ΔϓΎδϤϟΎϓ ˬϼϳϮσ έ΍ϮθϤϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ ΍ΩΪΠϣ ϡΎϣ΍ ΎϨϠλϭ ϲΘΣ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϰπϣ Ϣϛ ϢϠϋ΍ ϻϭ ˬϲϬΘϨΗ ϥ΍ ΪϳήΗ ϻ ΎϬϨϜϟϭ ΍ήΘϣ ϦϴόΒδϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΰΗ ϻ ΔϳΎϬϨϟ΍ ΕΎηΎηήϟΎΑ ϦϴΤϠδϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞΧΪϤϟ΍ Ϣϟϼγ ϰϠϋ βϠΠϳ ϥΎϛϭ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϘϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϞΧΪϤϟ΍ ϢϬϧ΄ϛϭ ΔϴγΎϗ Ε΍ήψϨΑ ΎϨϧϮϠΒϘΘδϳ Ϣϫ Ύϫ ˬΎϨϠΘϘΑ ϥϮϔϠϜϤϟ΍ϭ ΎϧϭΩϼΟ Ϣϫ ˯ϻΆϫ ϥΎΑ έϮόη ϲϠΧ΍Ωϭ ˬΕΎγΪδϤϟ΍ϭ ήϴΒϜϟ΍ ϥϮϟΎμϟ΍ ϰϟ΍ ΎϨϠΧΩϭ ˬΔϔϠΧ ΎϧΪόλϭ ΎϧέϮΑΎσ ϡΪϘΘϳ ϱάϟ΍ αέΎΤϟ΍ Ϊόλ ˬΎϨΣ΍ϭέ΍ ϕΎϫί΍ ϥϮϠΠόΘδϳ ΎϨϣ ΪΣ΍ϭ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ αέΎΣ Ϟϛ ϒϗϭϭ ϥϮΤϠδϣ α΍ήΣ ΎϨΑ ςϴΤϳ Γή΋΍Ω ϞϜη ϰϠϋ ΔϟΎμϟ΍ ϒμΘϨϣ ϲϓ ΎϨϔϗϭ΍ϭ ΎϬϧ΄ϛ ˬΝΎϬΘΑ΍ϭ έϭήγ Ϧϣ ϢϬγϮϔϧ ϲϓ ΎϤϋ ΢μϔΗ ϢϬπόΑ Ε΍ήψϧ ΖϧΎϛ ˬΏΎΒθϟ΍ ϩϮΟϭ ϲϓ αήϔΗ΍ ΖΣέϭ .Ϊϗ έϮΑΎτϟ΍ ΔϣΪϘϣ ϲϓ ήϴδϳ ϱάϟ΍ αέΎΤϟ΍ ϥΎϛϭ ˬέϮΑΎτϟ΍ Ϟϛ ϚϟΫ Ϟόϓ ΪϘϓ ˬΎϳΎΤπϟ΍ ϲϓ ϦόϤΘΑϭ ήψϨϳ ϱάϟ΍ ϲϫ΍έ ϥΎϛϭ ˬ΢ο΍ϭ νήϐϟ ϪΒϋϮΘδϧϭ ˬήψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΎϨϧϮϴϋ ϲϠϤϨϟ ϝϮσ΍ Ύ˱Θϗϭ ΎϨϴτόϴϟ ΄τΑ΍ϭ ϪΘϴθϤΑ ϞϬϤΗ ϥΎϛ ήψϨϤϟ΍ ϥ΍ ϑήΘϋ΍ϭ ˬΎ˱ΒΤγ ϪϴϠΟέ ΐΤδϳ ϥΎϛϭ ˬΐϋήϤϟ΍ ΪϬθϤϟ΍ ΍άϬΑ ΍˱ΫϮΧ΄ϣ Ύ˱ϫϭΪθϣ ϲϣΎϣ΍ ϲθϤϳ ϻϭ ˬΓήΜόΒϣ ˬΔΒπΨϣ ΚΜΟ ϰϟ΍ ήψϨϟ΍ ϰϠϋ ϯϮϘϳ ϯήΗ Ύϳ ϦϤϓ ˬΏϮϠϘϟ΍ ϪϟϮϬϟ ϊθΨΗϭ ϥ΍ΪΑϻ΍ Ϫϟ ήόθϘΗ ΎΒ˱ ϋήϣ ϱΪΣϭ Ϧϛ΍ Ϣϟ .ϰϟ΍ ϢΘϧ΍ ΎϬϓ ˬϥϭή΋Ύλ ΎϨϴϟ΍ ϢϜϧ΍ ΎϨϟ ϝϮϘΗ ϰϠΘϘϟ΍ ΚΜΟ ϥ΄ϛϭ Εήόη ˬΔϔΟέ ϭ΍ Δθϋέ ϪϳήΘόΗ « έ΍ΰΠϟ΍ ΍ήΘϣ ϥϮόΒγ ϲϬΘϨΗ ϻϭ .. » ϲΣΎοϻ΍ ϩάϬΑ ήϤϧ ϦΤϧϭ ϒϗϮΗ Ϊϗ Ϧϣΰϟ΍ ϥ΍ Εήόηϭ ˬϞϴϠϗ ΪόΑ ΎϨϴϟ΍ ϢϜϧϮϠγήϴγϭ ˬϥϮϬΠΘϣ .

ˬϑήΤϨϣϭ ˬΪΗήϣ)ϲϓ » ήμϘϟ΍ » .ΎϬϧ΄ϛϭ ˬΓΎγ΍Ϯϣϭ ˬϢϟ΃ ΎϬϴϓ ϢϬπόΑ Ε΍ήψϧ ϥ΍ ϱήψϧ Ζϔϟϭ ˬϞΘϘϟ΍ ϥϮϘΤΘδΗ ΔϧϮΧ ϢϜϧϻ ϢϜϠΘϘϨγ ΎϨϧ΍ ϝϮϘΗ ϩάϫ ϰϠϋ ϦϴϘϓ΍Ϯϣ ΏΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϟϛ βϴϠϓ ˬϡήτπϳϭ αϮϔϨϟ΍ ϲϓ ΞϠΘΨϳ ΎϤΑ ϲθΗ ϥϮϴόϟΎϓ ˬΎϨΘϟΎΣ ϰϠϋ ϖϔθΗ ϥ΍ ΪΑ ϻϭ ϩήϣ΍ϭ΍ϭ ΏΰΤϟ΍ ΓΩ΍έ΍ ΎϬϨϜϟϭ ˬϢϬπόΑ Ε΍ήψϧ ϲϓ Ε΃ήϗ ΍άϜϫ ˬϢϬϧϮϴϋ ϡΎϣ΍ ϱήΠΗ ϲΘϟ΍ ΓέΰΠϤϟ΍ ΔϤϬΗ ϪϘϔϠΘΗϭ ˬϑϭήόϣ ϩήϴμϤϓ άϴϔϨΘϟ΍ Ϧϋ ΄σΎΒΘϳ ϭ΍ βϋΎϘΘϳ ϦϤϟ ϞϳϮϟ΍ϭ ˬάϔϨΗϭ ωΎτΗ ΏήΨϣϭ ΔόϴϨθϟ΍ ϢϬΘϟ΍ ϩάϬΑ ϢϬϔΘΣ ΍ϮϘϟ ϦϴϴΑΰΤϟ ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ήϴΜϛ ϼόϓ ϞμΣ Ϊϗϭ). ήϴϤπϟ΍ υΎϘϴΘγϻ ΎϨϤΛ ϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫϧ΍ ΔϓήϏ Ϧϣ ΎϨϴϠϋ ϥϮΟήΨϳ ϦϴϴϧΪϣϭ ϦϴϳήϜδϋ Ϧϋ ΔϋϮϤΠϤΑ ΍Ϋ·ϭ ΕΎψΤϟ Εήϣϭ ˬήψΘϨϧ ΔϟΎμϟ΍ ςγϭ ΎϨϔϗϭ ϝϮϘϳ ΔϋΎϘϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ΎϧΩΎϗ ϱάϟ΍ αέΎΤϟ΍ ΖόϤγϭ ˬΎϧϮΤϧ ϥϮϬΠΘϳϭ ΔϴΒϧΎΟ ϙήΤΘϳ ˬα΃ήϟ΍ ήγΎΣ ϥΎϛϭ ˬαΪδϣ Ϫτγϭ Ϧϣ ϰϟΪΘϳϭ ˬΓήϔμϟ΍ ϰϟ΍ ϞϴϤϳ ϪϧϮϟ ˬϢδΠϟ΍ ΊϠΘϤϣ ΔϣΎϘϟ΍ ωϮΑήϣ ˬϥϮϠϟ΍ ςΑΎο ϪΑ Ϋ·ϭ ˬΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϡΪϘΘϳ ϥΎϛϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ϮΤϧ ΎϧέΎψϧ΍ ΖϬΠΗ΍ϭ)ΪΤϟ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ΓΩΎϴγ ΍άϫ) ήϤγ΍ ˬϝϭ΍ βϴ΋έ ΔΒΗήΑ ¢0 Ϯϫ ΍άϫ ˬΎϨϤϛΎΤϴγ ϱάϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ΍˱Ϋ· ΍άϫ ϯϮγ ϢϬϨϣ ΍ΪΣ΍ ϑήϋ΍ Ϣϟϭ ˬρΎΒπϟ΍ϭ ΔϳΪϨϓϻ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϪϔϠΧϭ ϪΒϧΎΠΑ .

.΍ϮϓήΘόΗ ϰΘΣ ΔϋΎγ ϊϣ ΩΩέ΃ ϲϨΗΪΟϭϭ ˬαΎτδϘϟ΍ϭ ϝΪόϟΎΑ ΎϨϤϛΎΤΘγ ϲΘϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ϪΑ ϖτϧ Ύϣ ΍άϫ «΍ϮΘόϤγ· .ϻ ˱ ΉΎϗ ˬϦϴϤϬΘϤϟ΍ ΪΣ΍ ϥΎϛϭ ϲϠϴϜόϟ΍ ϦδΣ ϯήΒϧ΍ ΎϨϫϭ ˬΎ˱ΘϛΎγ: « ΐΘϛ΍ ϑήϋ΍ Ύϣ ϲϣ΃ ϲϧ΁ ΔϋΎϤΟ Ύϳ ».ϲϓ ΍Ϯπϋ ϥΎϛ ϱάϟ΍ (ϞοΎϓ ΪϤΤϣ)ϒϗϭϭ ΎϨΗή΋΍Ω Ϧϣ ΪϴόΑ ήϴϏ ϒϗϭ !(ϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫσ) ϦδΣ΃ ΍ϮϓήΘϋΎϨϣ ΔϋϮϤΠϣ ϊϣ ΎϬϴϓ ϢϬΗ΍ ϯϮϋΩ ϝϮϘϳ ϥ΍ ϪϘΣ ϦϤϓ ˬΓήϣ΍ΆϤϟ΍ ϲϓ ϙήΘθϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϞϘϳ Ϣϟ Ϫϧ΍ ˬϪδϔϧ Ϧϋ Ϫϴϓ ϊϓ΍Ϊϳ ϡϼϜΑ ϪϤϓ ΢Θϔϳ ϻϭ Ύϣ ΍άϬϛ ϒϗϮϣ ϲϓ 'Ύθϳ ΖϤδΘΑΎϓ Ύϓ΍ήΘϋ΍ Ϊϳήϳ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋ήϓ ˬΔϤΤϔϣϭ ΔΌϳήΑϭ ΔϗΩΎλ ΖϧΎϛ ΎϬϧϷ ϕΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ϲϨΗΰϫ ΪϘϓ ˬϪΘϤϠϜϟ ϱήγ ϲϓ Γ'΍ήϘϟ΍ ϑήόϳ ϻ ϞΟήϟ΍ϭ ˬΎ˱ϴτΧ Ύ˱ϓ΍ήΘϋ΍ Ϊϳήϳ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋ήϓ ˬΔΑΎΘϜϟ΍ϭ Γ'΍ήϘϟ΍ ϑήόϳ ϻ ϞΟήϟ΍ϭ ˬΎ˱ϴτΧ ϢϫΎδϋ ΎϤϓ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ ϰϠϋ ϯΪΘϋ΍ ΎϤϛ ΪΣ΃ ϪϴϠϋ ΪΘόϳ Ϣϟϭ ˬϲϨΘΒΠϋ΍ ˬΔΤϳήλϭ ΔΌϳήΟ ΎϬϨϠϋ΃ϭ ˬΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ϢϬϴϠϋ ήμΘϧ΍ Ϊϗ Ϫϧ΃ Εήόηϭ ˬϢΤϔϤϟ΍ ϪΑ΍ϮΟ ϡΎϣ΍ ΍ϮΘϜδϓ ˮϲϣ˵΃ ϪϧϷ Ώήπ˵ϳ Ϟϫ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϡΎϣ΍ ϥϮϠόϔϳ ϊΑέ ϢϜϣΎϣ΍.Δόϳήγ ΕΎΑήο ϪϬΟϭ ϰϠϋ ϪϧϮΑήπϳ ΍ϭάΧ΃ϭ Ϧϴϔϗ΍Ϯϟ΍ ˬϪδϔϧ ϢϠϤϟϭ ˬΏήπϠϟ ˯˱ ΎϘΗ΍ ϒϠΨϟ΍ ϰϟ· ϊΟ΍ήΘϓ ˬΔϋήγϭ ΓΪθΑ ϞΟήϟ΍ Ώήο..ϱϭ΍ήϟ΍ ϱΩΎϬϟ΍ΪΒϋ ΪϴϤόϟ΍ ΖϤϛΎΣ ϲΘϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΔϤϜΤϣ ΚόΒϟ΍ ϡΎψϨΑ ΔΣΎσϻ ήϣ΂ΘϟΎΑ ϦϴϴϧΪϣϭ ϦϴϳήϜδϋ ϲϓ ˬϪϨϋ ϼϴϛϭ ΖϨϛϭ.ϒϗϭϭ ...ϪΗήπΣ ϲϓ ΏΩ΄Θϳ ϥ΍ ϪϴϠϋ .. ϦϴϣϭΪόϣ ϥϵ΍ ϢϫϮΘϔη ϲϠϟ΍ Ϫϟϭάϫ ϞΜϣ ϑήΘόϳ ˮ» Ύϣ ϲϠϟ΍ ήϴμϣϭ .ΎϨϴϟ· Ϫϣϼϛ ΎϬΟϮϣ ϝΎϘϓ ˬϱϭ΍έΰΠϟ΍ ΍˱ήϴΧ΃ ϖτϧϭ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ϰϟ΍ ήψϨϳ ϞϜϟ΍ϭ ΕΎψΤϟ Εήϣ « ..ΔΣΎδϟΎΑ Ϳ΍ϭ ˬϪϴϣ ΔΑήθΑ ΎϨΣέ » Ϫϟ ϝΎϗϭ ϞοΎϓ ΪϤΤϣ ϰϟ΍ ϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫσ ΖϔΘϟ΍ ϢΛ : « ϕέϮϟ΍ ϢϬϴϠϋ ωίϭ »ϲδϔϧ ξόΑ « ΕΎϤϜϟϭ Ε΍ήτγ «ΩϮόδϟ΍ ΖΣΪϣ ήϛΎη ΪϴϤόϟ΍ ΡΎλ « Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ϙήΘθϣ Ύϣ ϲϧ΁ ˬΔϋΎϤΟ Ύϳ »ΎϨϤΣήϳ ϥΎϛϭ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ϡΎϣ΍ Ύ˱Όϴη ϝΎϗϭ ΃ήΠΗ ϪϧϷ Ώήπ˵ϳ .

ˮΎϨϫ Ύϧ΃ ΍ΫΎϤϟ ϢϠϋ΃ ϻ ΐΘϛ΍ ΍ΫΎϣ ϝ˯ΎδΗ΍ ΖΣέϭ ϱΪϴΑ ΔϗέϮϟ΍ ΖϜδϣ ˬ ϲΘϟ΍ ϲΗήϳήΟ ϯήΗ Ύϳ ϲϫ ΎϤϓ ϥ΍ϭ ˬϲϨϣ κϠΨΘϟ΍ϭ ˬϲϣ΍Ϊϋ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ΎϨϫ ϰϟ΍ ϲΑ ΍ϭ˯ΎΟ Ϊϗ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϥ΍ ϦϴϘϳ ϰϟ΍ ΖϠλϮΗ ˮΎϬϠΟ΃ Ϧϣ ϡΪϋ΍ ΢ϴΤλ ˬέΎΘδϟ΍ΪΒϋ Ϊ΋΍ήϟ΍ ϊϣ ΍ϮϠόϓ ΎϤϛ ΎϣΎϤΗ ˬήϴϏ βϴϟ ήϳήΒΗ Ϯϫ ΎϤϧ· ΔϣϮϋΰϤϟ΍ Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ϲϣΎϬΗ΍ϭ ϲΟί ˮϡ΍Ϊϋϻ΍ ΍άϫ ϲϔϗϮϣ ϰϠϋ ϖΤΘγ΍ Ϟϫ ϦϜϟϭ ˬϪΘγΎϴγϭ ˬΚόΒϟ΍ ΏΰΣ Ϊο ϲϨϧ΍ .ϑ΍ήΘϋϼϟ ΔϋΎγ ϊΑέ ϢϜϣΎϣ΃ » ϥ΍έΪΟ ϰϟ΍ ΎϨϧϮόϓΪϳ α΍ήΤϟ΍ ΎϧϮΤϧ ϊϓΪϧ΍ϭ ˬΔϴΒϧΎΠϟ΍ ϑήϐϟ΍ ϯΪΣ΍ ϰϟ΍ ΍ϮϠΧΩϭ ˬϪόϣ ΍ϭ˯ΎΟ ϦϤϣ ξόΑϭ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΐϧΎΠΑ ϒϗϭϭ ˬΎΒϳήϘΗ έΎΘϣ΍ ΔΛϼΛ ήΧϵ΍ Ϧϋ ΪόΒϳϭ ˬς΋ΎΤϟ΍ ϰϟ΍ ϪϬΟϭϭ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϒϘϳ ΚϴΤΑ ΔϟΎμϟ΍ ϒϠΨϟ΍ ϰϟ΍ ϭ΍ Γήδϳ ϭ΍ ΔϨϤϳ ΕΎϔΘϟϻ΍ Ϧϣ ΎϨόϨϤϳ ˬΎγΪδϣϭ ΎηΎηέ ϞϤΤϳ αέΎΣ ΎϨϣ ΍άϫ ϰϟ΍ ϲΑ ˯ϲΟ ΎϤϨϴΣ βϣϻ΍ ΔϋΎϤΟ ΕήϛάΗϭ ˬϪγ΃έ ϰϠϋ ΕΎΨϔϛ ϭ΍ ϪΘηΎηέ ΐόϛ Ϧϣ ΔΑήπΑ ϪΠϟΎόϳ ΓήΘδϟ΍ϭ ϥϮΑΰϟ΍ ΐΣΎλ ΐΣΎθϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΕήϛάΗϭ ˬΔΣέΎΒϟΎΑ ΔϠϴϠϟ΍ ϪΒη΍ Ύϣϭ ˬϢϬϧΎϜϣ ϲϓ ϒϘϧ ϦΤϧ ΎϬϓ ˬϥΎϜϤϟ΍ ϰϔΘΧ΍ ϱάϟ΍ .ϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫσ ϝΎϗ ϕ΍έϭϻ΍ ϊϳίϮΗ Ϧϣ ϰϬΘϧ΍ ϥ΍ ΪόΑϭ ˬΎϨϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ ˯ΎπϴΑ Δϗέϭ ϞοΎϓ ΪϤΤϣ ϰτϋ΃ ¢ Ϯϫ ϰΗ΃ ΚϴΣ Ϧϣ ΍˱Ϊ΋Ύϋ ΐΤδϧ΍ ϢΛ « ϢϜϟ΍ ϦδΣ΃ ΍ϮϓήΘϋ΍ Ϳ Ύϳ ϕ΍έϭϷ΍ ϢϛΪϋϭ .ˬϚϟΫ ΎϧΪΣ΍ Ϟόϓ ϥ΍ϭ ..

Ρ΍έϭ ϩΪϴΑ ϢϠϘϟ΍ϭ ΔϗέϮϟ΍ Ϛδϣ ΪϘϓ ΎΌϴη ΐΘϜϳ ϻ Ϫϧ΍ ΖψΣϻϭ ˬϲΒϧΎΠΑ ϒϘϳ ϲϫ΍ήΑ ΍Ϋ·ϭ ΔΗΎϔΘϟ΍ ϲϨϣ ΖϧΎΣϭ ˯΍έϮϟ΍ ϰϟ· ΖϔΘϠϳ ϥ΃ ϑΎΨϳϭ ˬϲϔΧ ϑήτΑ ϱϮΤϧ ήψϨϳ ΪϘϓ ˬϩήϴμϣ ϥΎϛ ϒϴϛϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ « ϒϴΨγ »ϊϣ ϩέ΍ϮΣϭ έΎΘδϟ΍ΪΒϋ Ϊ΋΍ήϟ΍ ϡϮΣήϤϟ΍ ΕήϛάΗϭ !ϑήΘϋ΍ ϢΑϭ ! ϒϘϳ ϱάϟ΍ αέΎΤϟ΍ ϪΑ ΡΎλ ˬ(ΕΎΨϔϜϟ΍ Ϧϣ ΎϓϮΧ)ˬϢϬΗΎϓ΍ήΘϋ΍ ϥϮΒΘϜϳ ΍ϭ΃ΪΑϭ .ϪΑΎΟ΄ϓ « ϲΗΎϏ΃ Ϧϣ ΪϨϋ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϊϔϨΗ ΍ΫΎϣ ˬ ΐΘϛ΍ ϻ Ϣϟ ϲδϔϧ ϲϓ ΖϠϗϭ ˬΖόΟ΍ήΗ ϢΛ ˬΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϋ ϊϨΘϣ΍ ϥ΍ Εέήϗϭ ΔϟΰϬϣ Ϧϣ ΎϬϟ Ύϳ ΖΒΘϛϭ ϢϫΪόΑ Ϧϣ ΃ήϘϳ ϥ΍ Ϊϳήϳ ϦϤϟ ΐΘϛ΍ ϲϨϜϟϭ ˬϥϭ΃ήϘϳ ϻ ΍ϮϧΎϛ ϥ΍ϭ tΐΘϜϳ ϻϭ ΃ήϘϳ ϻ »ϝϮϗ΍ϭ ˬϞϗϮΣ΃ϭ ˬϊΟήΘγ΍ Ύϧ΃ϭ ς΋ΎΤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϗέϮϟ΍ ΕΪϨγ΍ ˬΓήϴΣϭ ϞϳϮσ ήϴϜϔΗ ΪόΑϭ « Γήϣ΍ΆϤϟ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ϥΈϓ ˬϥϵ΍ ϰΘΣ ˯ϲΠϤϟ΍ ΍άϬϟ ΎΒΒγ ϢϠϋ΍ ϻϭ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϰϟ΍ ϲΑ ˯ϲΟ ϲϧϼϔϟ΍ ϥϼϓ Ύϧ΍ » ϑϭήόϣ ϞΟέ Ύϧ΄ϓ ˬΔϋ΍Ϋϻ΍ Ϧϣ ΎϬϨϋ ϥϼϋϻ΍ ΪϨϋ ΖόϤγ ΎϤϛϭ ˬΖϔλϭ ΎϤϛ Δϴϧ΍ήϳϻ΍ ΔϴόΟήϟ΍ ΔϴϟΎϳήΒϣϻ΍ ϥϮϛ΍ϭ ˬρέϮΗ΍ ϥ΍ ˬϲϓήηϭ ϲΗΪϴϘϋϭ ϲδϔϨΑ ΄Αέ΍ϭ ˬϲϛ΍ήΘη΍ ϱϭΪΣϭ ϞΟέ Ύϧ΍ ˬϱΪ΋ΎϘόϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ϩΎΠΗϻ΍ .ΔϤϠϜΑ ήϣ΍ ϰϠϋ ϖϠϋ ϪϧϷ ϡΪϋ΍ » ϪΒϧΎΠΑ « Ϛϟ ΎϤη΍ ΐΘϜΗ Ύϣ »ˮ ξϴϔΧ ΕϮμΑ ϪΑΎΟ΄ϓ » ΐΘϜη ϲΗΎϏ΃ » ϪϴϠϋ Ωήϓ « Γήϣ΍ΆϤϟΎΑ ϙέϭΩ Ϧϋ ΐΘϛ΃ » νήϣ ϚΒτϳ ΐΘϜΗ Ύϣ ΐΘϜΗ ϪΑ ΡΎμϓ ΎϋέΫ αέΎΤϟ΍ ϪΑ ϕΎο ΎϨϫϭ Γήϣ΍Άϣ Ύϳ » ΍άϫ ϪΑΎΟ΄ϓ « Ϊόϟ ϚϴΒϳΎΟ ζϳϮϠϋ ΐϳΎΠϋ »ˮ ϦϴϜδϤϟ΍ ϪΑΎΟ΄ϓ « ϱέΩ΃ Ύϣ ϲΗΎϏ΃ Ϳ΍ϭ .

Ϧϳί .ϕήϔϟ΍ ϮϨη » ΏΎΟ΄ϓ « Ϧϳί .΍άϫ ϰϬϧ΃....ϚΘΜΟ ϱΩϮϧ ϦϳϮϟ ˮϪϟ΄δϓ ϲϫ΍έ ϰϟ· Ϟλϭ « ςΒπϟΎΑ ϚΘϴΑ Ϣϗέϭ Ϛϧ΍ϮϨϋ ϮϨηϭ ϦϜδΗ Ϧϳϭ ˮ» ΪόΑ ΦϠμΗ ϥ΃ ΓΎθϟ΍ ϢϬϳ ϲϨόϳ ..» ϢϜϬΗϭ ΐΠόΗ ΎϬϴϓ ΓήΒϨΑ ϝΎϗ Ϣϗ ΎϬϴϓ ήψϧϭ ¢¢ ˬ Ϫϧ΍ϮϨϋ Ϫϟ ήϛΫ ϢΛ ϲϫ΍έ ϢΜόϠΘϓ ϲΤΑ ϦϜγ΃ ϲϧ΃ ϪΘΒΟ΄ϓ ˬ ϻ΍ ϥΎϛ ΎϤϓ ˬϲΘΑΎΟ΍ Ϧϣ Ξϋΰϧ΍ ˬϪϓήϋ΃ ϻ ϲϧ΃ ΔϘϴϘΤϟΎϓ ΔϋήδΑ Ϫϟ ϼ΋Ύϗ ϚΤπϟ΍ Ϧϣ ϲδϔϧ ϚϟΎϤΗ΃ Ϣϟ ϲϓ έΎγ ϢΛ ϥ΍ ϼόϓ ϞμΣ Ϊϗϭ ˬϖϳήτϟ΍ ϲϓ ϰϣήΗ ϻ ϰΘΣϭ ϢϬϣ΍Ϊϋ· ΪόΑ ϢϬΜΜΟ ϞγήΗ ΎϤϴϛ ϦϴϗΎΒϟ΍ ϦϳϭΎϨϋ ΐΘϜϳ ϪϘϳήσ ϦϴΣ ΪόΑ ΖϤϠϋ ΎϤϛ ΎϬϧ΍ϮϨόΑ ϪΒΘη΍ έ΍Ω ϡΎϣ΍ Ζϴϣέϭ ϥϮϠϳΎϧ βϴϜΑ ΔϓϮϔϠϣ ϦϴϣϭΪόϤϟ΍ ΪΣ΍ ΔΜΠΑ ˯ϲΟ ϑήϐϟ΍ ϯΪΣ΍ ϞΧΩ ϢΛ ΎϨϴϠϋ ϪΘϟϮΟ ΏΎθϟ΍ ΎϬϴϣήϧ Ϊόϟ .ΔϳήΨδΑϭ « ΎϬΤΑΫ .ΐϳΎΠϋ »ΔϴΒμόΑ ΏΎΟ΍ ϥ΍ « ΏέΪϟΎΑ .ϱάϟ΍ ϲΒϧΎΠΑ ϒϗ΍Ϯϟ΍ αέΎΤϟ΍ ϰϟ· ΔϗέϮϟ΍ ΖϤϠγ ϢΛ Γ˯ΎϤϳΈΑ ϪΘΒΟ΄ϓ Ζϳ΃έ ΎϨϫϭ ˬϕΪμϣ ήϴϏ Ϫϧ΄ϛ ϲ ˷ ϟ· ήψϨϳϭ ΎϬΗ˯΍ήϗ Ϊϴόϳ ΔϗέϮϟ΍ ΎϜγΎϣ Ϟχϭ ΖϜδϓ ˬϡϼϛ ϥϭΩ ϲγ΃έ Ϧϣ ϥ΍ ϰϟ· ΔϗέϮϟ΍ ϲϓ ϪΒΘϜϳ ϢΛ ΎΌϴη Ϫϟ΄δϴϓ ΎϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΪϨϋ ϒϘϳϭ ϢϠϗ ϊϣ ˯ΎπϴΑ Δϗέϭ ϞϤΤϳ ΎϧϮΤϧ ϼΒϘϣ ΎμΨη ΎϫάΧ΄ϓ ˬϲΘΑΎΘϛ ΐϗ΍ήϳ ϥΎϛ : « Ϛϓ΍ήΘϋ΍ Ϯϫ ΍άϫ ˮ»ΪϴϬη ϝϮϗ΍ Ύϣ ϰϠϋ Ϳ΍ϭ ˬΓήϣ΍ΆϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤΑ ΎόϟΎο ..

ϥϮϠϤΤϳ ήϴΒϜϟ΍ ϥϮϟΎμϟ΍ ϥϮϠΧΪϳ ˬϢϋΎτϤϟ΍ ϝΎϤϋ Ϧϣ ϞϳϮσ « ϲϧ΍Ϯλ »έϮΑΎτΑ ΍Ϋ΍ (ϦϴϤϬΘϤϟ΍) .ˬϲΘΜΟ ήϴμϣ Ϧϋ Ζϟ˯ΎδΗϭ ˬϲϧ΍ϮϨϋ Ϫτϋ΃ Ϣϟ ϱάϟ΍ ΏΎθϟ΍ ΍άϫ ϪϟΎϗ ΎϤΑ ήϜϓ΃ ΖΣέϭ ς΋ΎΤϟ΍ ϰϟ· ϲϬΟϭ ΕέΩ΃ ΖϗϮϟ΍ ϑήϋϷ ϲΘϋΎγ ϲϓ Εήψϧϭ ϥ΍ ΖϤϤϫ ˬϲϣΪϗ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ΔϋΎδϟ΍ ΔΟΎΟί ΕΪΟϮϓ νέϷ΍ ϰϟ· Εήψϧ ˬΎϬϧΎϜϣ Ϧϣ ΔϋϭΰϨϣ ΎϬΘΟΎΟΰΑ ΍ΫΈϓ ϻϭ ΎϤΘΣ ϲϣ΍Ϊϋ· ΪόΑ ϲϨϣ άΧΆΘγ ΔϋΎδϟΎϓ ˬΔΟΎΟΰϟ΍ Ϧϣ ΓΪ΋Ύϔϟ΍ ΎϤϓ ˬϞόϓ΃ ϻ ϥ΄Α ϒΗΎϫ ϲϧ˯ΎΟ ϦϜϟϭ ˬΎϬτϘΘϟ΃ ωϮοϮϤΑ ΎϬϨϋ ΖϠϏΎθΗϭ ˬνέϷ΍ ϰϠϋ ΎϬϧΎϜϣ ϲϓ ΔΟΎΟΰϟ΍ ΖϛήΗϭ ˬΔΟΎΟί ϥϭΩ Ϧϣ ΔϋΎδϟ΍ άΧΆΗ ϥ΃ α΄Α ΖϤϤϫϭ ˮΎϬϧΎϜϣ ϲϓ ΎϬϛήΗ΃ ϡ΃ νέϷ΍ Ϧϣ ΎϬτϘΘϟ΍ Ϟϫ ΓήϴΣ ϲϓ ΖΣέϭ ˬΔΟΎΟΰϟΎΑ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϟ΍ ΕΪϋ ϢΛ ˬήΧ΁ ΖϤδΣ ϥ΍ ϰϟ΍ ˬϙήΘϟ΍ ϭ΃ ˬρΎϘΘϟϻ΍ ϦϴΑ ΍ΩΩήΘϣ ˬϡΎΠΣ·ϭ ϡ΍Ϊϗ· ϦϴΑ ω΍ήλ ϲϓ ΖϴϘΑ ΍άϜϫϭ ˬΎπϳ΃ ΖϟΪϋ ϢΛ ΔϠϜθϤϟ΍ ΖϠϠΣϭ ϲΒϴΟ ϲϓ ΎϬΘόοϭϭ ΔϋΎδϟ΍ ΔΟΎΟί ΖτϘΘϟ΍ Δόϳήγ ΔϛήΤΑϭ ήϣϷ΍ .ω΍Ϯϧ΍ϭ ίήϟ΍ϭ ϚϤδϟ΍ϭ ΡΎϔδϟ΍ ΕήϛάΗ .ϝϮϗ΃ Ύϧ΃ϭ ϲΘϔη ΖττϤϓ . Ϧϴϔϗ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϕ΍έϭϷ΍ ϥϮόϤΠϳ α΍ήΤϟ΍ Ρ΍έ ϥ΍ ΪόΑϭ ˬήϴμϤϟ΍ ήψΘϨϧ ϑϮϗϭ ϦΤϧ ΎϤϨϴΑ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ ϥ΍ϭ΍ ΎϬϴϠϋ ΎλϮλήϣ ϑήϐϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϋίϮΗ ˬϡΎψϨΑ ήΧϵ΍ ˯΍έϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ήϴδϳ Γήθϋ ϢϫΩΪϋ ώϠΒϳ ˬΔϤόσϻ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ϑΎϨλ΍ ΝΎΟΪϟ΍ ϕΎΒσ΍ ϞϤΤϳ ϥΎϛ ˬϲϣΎϣ΍ Ϧϣ ϢϬπόΑ ήϣϭ ΔϟΎμϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΏΎσϭ άϟ Ύϣ Ϟϛϭ ΕΎτϠδϟ΍ϭ ϕήϤϟ΍ ϱίϮϘϟ΍ϭ .ΏέΪϟ΍ ϲϓ ϰϣήΗ Ϟϫ « Ϳ΍ ϩΎϴΣ Ϳ΍ ϪΒϳΎΠϟ΍ »..

ϥ΍ Ϧϣ ϻΪΑ ˬϪϨϣ φόΘϧ ϻ ϩΎϧ΃ήϗ ϥ΍ϭ ˬΦϳέΎΘϟ΍ ΃ήϘϧ ϻ ΍ΫΎϤϠϓ ΔΣέΎΒϟΎΑ ΔϠϴϠϟ΍ ϪΒη΍ Ύϣ ˬΎπϳ΍ ΖϠϗϭ ΖϜΤπϓ ˬϥ΍ΪϴϤϟ΍ βΑϼϣ ϱΪΗήϳ ϞΒϗ Ϧϣ ϩέ΍ Ϣϟ ΎτΑΎο Ζϳ΃ήϓ ϱέΎδϳ ϰϟ΍ Εήψϧ ˬϥϵ΍ ϪϴϠϋ ϚΤπϧ ΎϤϛ ϪϴϠϋ ϚΤπϧ Ϧϛήϟ΍ ΪϴϘόϟ΍ ϪΑ ΍ΫΈϓ ΍ΪϴΟ Ϫϴϟ΍ ΕήψϨϓ ˬϞϴϠϗ ϞΒϗ ϪΑ ˯ϲΟ Ϊϗ Ϫϧ΍ ϭΪΒϳϭ ϢϬΘϣ Ϫϧ΄ϛϭ ϒϘϳ ˬϦϛέ ΪϴϘϋ ΔΒΗήΑ ϱϭ΍ήϟ΍ Ϊϴόγ ΪϤΤϣ ΪϴϘόϟ΍ ϊϣ ϪϴϠϋ ΖϓήόΗ ϥ΍ ϲϟ ϖΒγ Ϊϗϭ ΩϮΒϋ ϝΎϤϛ . ϱέϮϬϤΠϟ΍ ήμϘϟ΍ ϰϟ΍ ΖϬΠΗ΍ ΎϬϧ΍ ϭΪΒϳ ΓήϫΎψϣ ϲϓ ήϜΒϟ΍ ϦδΣ ΪϤΣ΍ ΏΎτΧ ϪΗϮλ ϰϠϋ΄Α ϊϳάϳ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϥΎϛ ΕήϛάΗϭ ˬϡΎϘΘϧϻ΍ϭ ϡΪϟΎΑ ΐϟΎτΗϭ ΥήμΗϭ ϱϭΪΗ ΕΎϓΎΘϬϟ΍ϭ ˬΪϋϮΘϳϭ ΩΪϬϳ ήϜΒϟ΍ ϥΎϛ ˬΓήϣ΍ΆϤϟ΍ ΓήϜϨΘδϣ ».ϝϭϻ΍ ϲγΎΒόϟ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ Δμϗ ϲϨϫΫ ϰϟ΍ Εΰϔϗ Ϊϣ ϢΛ ˬϢϬΑΎϗέ ΍ϮότϘϳ ϥ΍ ϦϴϓΎϴδϟ΍ ήϣ΍ ˬϡΎότϠϟ ΍έΎψΘϧ΍ ˬϡΎϘϤϟ΍ ϢϬΑ ήϘΘγ΍ ϥ΍ ΪόΑϭ ϥΎϨΌϤσϻ΍ϭ ϥΎϣϻ΍ ϢϫΎτϋ΍ ϩάϫ ΕήϛάΗ ˬΝϭΎϤΘΗϭ ˬΝήΟήΘΗ ϢϬΘΤΗ Ϧϣ ΩΎδΟϻ΍ϭ ˬϥϮϠϛ΄ϳ ϪΑΎΤλ΍ϭ Ϯϫ βϠΟϭ ˬϢϬΜΜΟ ϰϠϋ ρΎϤδϟ΍ ΡΎϔγ ϙΎϨϫ ˮϕήϔϟ΍ Ϯϫ ΎϤϓ ϦϴϟΎΤϟ΍ ϦϴΑ ϥέΎϗ΍ ΖΣέϭ ˬΎϬϨϣ ϪΒϘϟ ΡΎϔδϟ΍ άΧ΃ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΎϬϨϋ ΎϨΛΪΣ ϲΘϟ΍ ΔΛΩΎΤϟ΍ ˬϢϬϣΎόσ ϥϮϠϛ΄ϳ ϢϫΎϳΎΤο ΩΎδΟ΍ ϰϠϋ ϥϮδϠΠϳ ήμϘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϫϭ ˬϪϣΎόσ Ϟϛ΄ϳ ϩΎϳΎΤο ΩΎδΟ΍ ϰϠϋ βϠΟ Ύϣϭ ΎϤϳΪϗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϯήΟ Ύϣ ΍άϫ ˬϥϮϠϛ΄ϳϭ ΎϬϴϟ΍ ϥϭήψϨϳ ΔϘϳΪΤϟ΍ ϲϓ ΔϟΪϨΠϣ ΎϫϭέΰΟ ϲΘϟ΍ ΩΎδΟϻ΍ ϦϜϟϭ ϥ΍ ΪόΑ ˬΔϤϴϟϭ ϰϟ΍ ϢϫΎϋΩ ΎϤϨϴΣ ˬΔϴϣ΍ ϲϨΑ ΎϳΎϘΑ ϊϣ (ΡΎϔδϟ΍) ¢Œ ϡϮϴϟ΍ Ϫϴϓ ϱήΠϳ .

Ϫϟ ΍ϮϟΎϗϭ « Ρϭέ ϞπϔΗ »ϪΘόϤγ ΕϮμΑ Ϫϟ ΍ϮϟΎϗϭ ˬΎϬΒΘϛ ϲΘϟ΍ ΔϗέϮϟ΍ « ΢ϴΤλ ΕήϛΫ Ύϣ Ϟϛ »Ϫσ ΔϓήϏ ϰϟ· ˮ΍άϫ ϑήόΗ΃ ϩΪϴΑ ΍ήϴθϣ ϪΒΣΎλ ϝ΄δϳ ΎϤϫΪΣ΍ ϝΎϗ ˬΎΣϼγ ϥϼϤΤϳ ϻϭ ˬϲΒϧΎΠΑ ϥΎϔϘϳ ϦϴϴΘϓ ϦϴΑΎθΑ Ϋ· ϑϮϗϭ ϦΤϧ ΎϤϨϴΑϭ ..» ϲΒϧΎΟ Ϧϣ ΍ήϣ ϢΛ ΎϤϫέ΍ϮΣ ϰϬΘϧ΍ .ϡΪϋ΍ Ζϛϭ ϱΪϨϋ Ύϣ ϝϮϜΘϟ ϡΪϋ΍ ..ϡΪϋ΍ ΍ϮϠΧΩϭ ϪϨϣ ΔϗέϮϟ΍ ΍ϭάΧ΃ ϢΛ ˬΔϘΛϭ ϥΎϨΌϤσ΍ ϞϜΑ ΔΛϼΜϟ΍ ϊϣ ϢϠϜΘϳ ϥΎϛ .Δϗέϭ ϰϠϋ ΐϜϧ΍ Ϫϧ΍ ϲϫΎΒΘϧ΍ έΎΛ΍ϭ ˬϡϼϜϟ΍ ϭ΍ ϑέΎόΘϟ΍ ϞϤΘΤϳ ϻ ϒϗϮϤϟΎϓ ˬϱέϭΪΑ Ύϧ΍ ϪΘϠϫΎΠΘϓ ˬϲϨϠϫΎΠΗ ΎϤϣ Ε΍ήϘϓ ξόΑ ϢϬϴϠϋ ΃ήϘϳ άΧ΄ϓ ˬϪόϣ ΍Ϯϔϗϭϭ ιΎΨη΍ ΔΛϼΛ ϩ˯ΎΟ ΕΎψΤϟ ΪόΑϭ ˬΎϬϴϓ ΐΘϜϳ Ρ΍έ ϩΪϴΑ ΖϧΎϛ Ϫϧ΍ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϰϬϧ΍ ϥ΍ ΪόΑ ϝϮϘϳ ϪΘόϤγϭ ˬΔϗέϮϟ΍ ϲϓ ΎϬΒΘϛ Ϊϗ ϥΎϛ Φϳέ΍ϮΗϭ ϡΎϗέ΍ ϰϟ΍ ΍ήϴθϣ ΖϓΎΧ ΕϮμΑ ΐΘϛ Ϣϗέ ΖΤΗ ϢϠϘϟΎΑ έΎη΍ ϢΛ ˬΓήϣ Ϧϣ ήΜϛ΍ ϪϤγ΍ έήϛϭ ˬήϜΒϟ΍ ϦδΣ ΪϤΣ΍ βϯ΋ήϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴϗήΑ Ϟγέ΍ ϥ΍ ϖΒγ Ϧϴόϣ ΦϳέΎΗϭ ΩΎϋ ϖ΋ΎϗΩ ΪόΑϭ ˬϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϫ ϱΩϮΟϭ ήγ Ϧϋ Ϫδϔϧ ϊϣ ϼ΋ΎδΘϣ ϱϮΤϧ ήψϨϟ΍ ϕήΘδϳ ϲϘΑϭ ˬϱϭ΍έΰΠϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ Ϟϛ ϰϠϋϭ ˬϪϟϮϗ ϰϠϋ ΍ϮϨϣ΃ ΪϘϓ ˬΔΟήϔϨϣ ϢϫήϳέΎγ΃ ΖϧΎϛϭ ΩϮΒϋ ϝΎϤϛ ϰϟ· ΔΛϼΜϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ˬ Ϫϴϟ΍ ΍ϮΘϔΘϟ΍ ϢΛ ΎΣήϓ ϩήϳέΎγ΃ ΖΟήϔϧΎϓ ϢΛ ΔϋΎϘϟ΍ ΝέΎΧ ϰϟ· Ϫόϣ ΍ϭέΎγϭ ˬΎϨϨϴΑ Ϧϣ ΐΤδϧ΍ϭ ˬϪγ΃έ ϰϠϋ ϪΗέ΍Ϊγ ϊοϮϓ βϴϋΎΘϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ϰϟ΍ϭ ϲδϔϧ ϰϟ΍ ΕΪϋϭ ˬ˯ΎϴΣϷ΍ ϢϟΎϋ ϰϟ· ΓέΎϴγ ϪϠϘΗϭ ˬϢϟϼδϟ΍ Ϧϣ ϝΰϨϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϢϬΤϓΎλ ΎϧήϴμϤΑ ϑήμΘϟ΍ ήψΘϨϧ ϢϳήϜϟ΍ΪΒϋ « ΔγϮϫϭ» ΓέϮϬθϤϟ΍ ϦϴϴϋϮϴθϟ΍ ΎϨϧ΍ϮΧ΍ « ϡΪϋ΍ .ϢγΎϗ .ϪϨϜϟϭ ˬϱϮΤϧ ήψϧϭ ϱΩϮΟϮϟ ϪΒϨΗ .

.ϝΪϋ ήϳίϭ Ϯϫ ˮ» ϪΒϴΠϴϓ « ϞϤϋ ήϳίϭ ϻ .» « ήϳίϭ ϪϧϷ ήϣ΂Θϣ ΍άϫ ¢^ k Ϣόϧ k ΎϬϨϣ ΖΟήΧϭ ˬϱέ΍Ω ϰϟ΍ ΍ήϬχ ΕΪϋϭ 'ΎϗΪλϷ΍ ξόΒΑ Εέήϣϭ ΎϬϨϣ ΖΟήΧ ϢΛ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΖϨϛ ΎΣΎΒλ έϮΘϛΪϟ΍ ΓΩΎϴϋ ϰϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ϲϨΑ΍ ϊϣ ΍ήμϋ ϩέ΍Ω k έϮμϨϤϟ΍ ϲϓ ϦϜδϳϭ εϮϠόϟ΍ ΐϟΎϏ ΫΎΘγϷ΍ Ϫϧ΍ k βϣ΃ ϩέ΃ Ϣϟ .Ύϓήμϧ΍ϭ ϥΎϜΣΎπΘϳ ΎϬΑΎΤλ΃ νήόΘδΗϭ ˬΎϬμΤϔΘΗ ˬΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ϭ ˬϕ΍έϭϷ΍ Γ˯΍ήϘΑ Ϣϟϭ ˬ΢ϳήΘγ΃ ϰΘΣ ΎΘϴϣ ϭ΃ ΎϴΣ ϱήϴμϣ ϑήϋ΃ ϥ΍ ϼΠόΘϣ ΖϨϛ ˬϞϤϠϤΗ΃ ΖΣέϭ ˬˮΎϨϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ ΎϘΒδϣ ΓέήϘϣ ϲϧΪμϘϳ Ϫϧ΍ ˬΔϋΎϘϟ΍ ςγϭ Ϧϣ ϱϮΤϧ ϞΒϘϣ ϒϴΤϧ ϞϳϮσ ΏΎη Ϯϫ ΎϬϓ ϲϠϤϠϤΗ Ϟτϳ ϝ΄γ ϢΛ ϲΒϧΎΠΑ ΏΎθϟ΍ ϒϗϭ t « Ϯϣ ..

ϲϓ ΎϘϳΪλ Εέί ˮϱϭ΍ήϟ΍ ϱΩΎϬϟ΍ΪΒόΑ ϚΘϗϼϋ ϮϨη.ˮϱϭ΍ήϟ΍ ϱΩΎϬϟ΍ΪΒϋ ΪϴϤόϟ΍ ήΗ Ϣϟ΃. ˮςϘϓ) ˮβΑ...ˮ˯ΎδϤϟ΍ ϰΘΣ ΡΎΒμϟ΍ Ϧϣ βϣ΃ ϞόϔΗ ΖϨϛ ΍ΫΎϣ. ϥ϶ϟ ϩέ΍Ω ΏΎΒΑ Δϔϗ΍ϭ ϝΰΗ Ϣϟ ϲΗέΎϴγ ϥ΍ϭ ˬεϮϠόϟ΍ ΐϟΎϏ ϲϘϳΪλ έ΍Ω Ϧϣ ΕάΧ΍ ϲϨϧ΍ ϞϴϟΪΑ Ϫϴϟ΍ ΐϫΫ΍ Ϣϟ .k ήϬη΃ ΔΘγ Ϧϣ ήΜϛ΃ k ˯Ύδϣϭ ˬέ΍Ϊϟ΍ ϰϟ΍ ΕΪϋ ϢΛ ϲΘΟϭί ϲόϣϭ .. ϖϳΪλ Ϯϫϭ ϲϣϮϘϟ΍ ϪϫΎΠΗΎΑ ϑϭήόϣ ϞΟέ Ϫϧϻ Ϫϓήϋ΍ Ϣόϧ).ˮϲϧϼϔϟ΍ ϥϼϓ Ζϧ΃ ΪϜη΃.ϞϴϠϟΎΑ .ˮϩήΗ Ϣϟ Ζϧ΃ϭ Ϧϣΰϟ΍ Ϧϣ Ϣϛ ˮϪΘϔη Ύϣ Ϛϟ έΎλ k k ϪΘϔη Ϟϫ. Δϴπϗ ϲϓ ϪϴϣΎΤϣ ΖϨϛ ˮΔΣέΎΒϟ΍ ϚϨϴΒϗ΍ήϣ ΎϨϛ ϪϨΣ΍ ΍ήΗ. βϣ΍ k βϣ΍ ΖϨϛ Ϧϳϭ Ϊόϟ.ˮϦϜδϳ Ϧϳ΃ϭ ˯Ύδϣ ϪΗέί ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ΍άϫ Ϣγ΍ Ύϣ.ϦΠδϟ΍ Ϧϣ ΝήΧϭ ϪϨϋ Νήϓ΍ ΎϣΪϨϋ ήϬη΍ ΔΘγ άϨϣ ϪΘϳ΃έ Ϛϟ ΖϠϗ ΎϤϛϭ βϣ΍ ϩέ΍ Ϣϟ ϲϧ΍ ˮέϮμϨϤϟΎΑ ϩΪϨϋ ΖΣέ Ύϣ .

ΕϮϤϟ΍ ϦΛ΍ήΑ Ϧϣ ΔϴΒϧΎΟ ΔϓήϏ ϰϟ΍ ϞΧΩϭ ϰΗ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ΩΎϋϭ ϲϨϛήΗ ϢΛ ˬϪόϣ ΎϬϠϤΤϳ ϥΎϛ Δϗέϭ ϲϓ ΎϬϟϮϗ΍ ΔϤϠϛ Ϟϛ ϞΠδϳ ϥΎϛ ϑϮϗϮϣ Ϫϧ΍ ΕΪϘΘϋ΍ Ϋ΍ ϱϭ΍ήϟ΍ ϱΩΎϬϟ΍ΪΒϋ ΪϴϤόϟΎΑ ϲϟΎΑ Ϟϐθϧ΍ϭ ϲϟ ΎϬϬΟϭ ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϻ΍ Ϟϛ ϲδϔϧ ϊϣ ΕΪϋ΍ϭ Ύϳ Ϛόϣ ΎϨΑέ ˯Ύϴη΍ϭ Ύϗ΍έϭ΍ ϩΪϴΑ ϞϤΤϳϭ ϱϮΤϧ ΎϬΠΘϣ ΪϴόΑ Ϧϣ ϞΒϘϳ ϲϨΑϮΠΘγ΍ ϱάϟ΍ ΏΎθϟΎΑ ΍Ϋ΍ϭ ϖ΋ΎϗΩ Εήϣϭ ϲΘϟ΍ ϲϗ΍έϭ΍ϭ ˬϲΘϳϮϫ ΎϬΑ ΍ΫΎϓ ΎϬϴϟ΍ Εήψϧ ϢΛ ϲΒϴΟ ϲϓ ΎϬΘόοϭϭ ϪϨϣ ΎϬΗάΧ΄ϓ ˬΎϫάΧ ϞπϔΗ ϝΎϘϓ ϼ΋Ύϗ ϲϟ ΖϔΘϟ΍ ϢΛ ˬωέΎθϠϟ ϪϠλϮΗ ΓέΎϴγ ϩϮΒϛήϳ ϲϠΧ ˬϊϠτϳ ΍άϫ Ϫϟ ϝΎϗϭ ϲΒϧΎΠΑ ϒϗ΍Ϯϟ΍ αέΎΤϟ΍ ϰϟ΍ έΎη΍ ˬ ΍ήϴΧ΍ ΎϘϴϠσϭ ΍ήΣ ΖΤΒλ΍ ϲϨϧ΍ ϕΪλ΍ Ϣϟϭ ˬϩήϴϏ ϭ΍ ΏΎθϟ΍ ΍άϫ ϲΘϔθΑ ΔϘϠόϣ ΖϧΎϛ ϥ΍ ΪόΑ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϟ ΖΒϫϭ ˮ»Ϊϳί ϮΑ΍ »ΩΩέ΍ ΖΣέϭ ϪϟΎϘΘϋ΍ ΪϛΆϳ ϪϟϮΣ ϲόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ϭ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ Ύϣ ϥΎϜϣ ϲϓ ϥϵ΍ Ϫϧ΍ϭ « ϲθϴΘϔΗ ΪϨϋ ˬβϣϻΎΑ ϲϨϣ ΕάΧ΍ « ϲΘϟΎϣ Ϣόϧ»ϲϟ ϝΎϗ Ϟλϭ ΎϣΪϨϋϭ ˬΎϬϨϴΒΗ΍ Ϣϟ ϯήΧ΍ : « ϚΘϟΎϣ ˯Ύϴηϻ΍ ϩάϫ ΔϟϼΠϟ΍ ΔϤϠϛ ϲΘϔη Ϧϣ ΕΪϧ ˬϩΎϳϭ Ρϭέ ΫΎΘγ΍ ϞπϔΗ « ϦϴϣϮϠψϤϟ΍ Ώέϭ ϦϴϤϟΎόϟ΍ ΏέΎϳ ΪϤΤϟ΍ Ϛϟ Ϳ΍ »Ϫϟ ΖϠϘϓ ¢ ΖϠΧΩ ΎϤϛ ˬϲϠΟέ ϰϠϋ ϲθϣ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ Ϧϣ ΝήΧ΄γϭ Ζϟ˯ΎδΗϭ ˮΔψϘϳ ϲϓ ϡ΍ ϢϠΣ ϲϓ Ύϧ΍ Ϟϫ ˬΖόϤγ Ύϣ ΢ϴΤλ Ϟϫ ˬϲϨόϠΘΒϳ ϥ΍ ϞΒϗ ΕϮϤϟ΍ ϦΛ΍ήΑ Ϧϣ Ύϋ΍ΰΘϧ΍ ϒϗ΍Ϯϟ΍ ϲϫ΍έ ϰϟ΍ ΔΗΎϔΘϟ΍ ϲϨϣ ΖϧΎΣϭ ˮϖϴϠσ ϲϨϧ΍ϭ ϲΣ΍ήγ ϕϼσΎΑ ΍ϮϤϠϋ Ϟϫ ϯήΗ ˮϦϴϔϗ΍Ϯϟ΍ ˯ϻΆϫ ήϴμϣϭ ϲϨϣ ϡΪϘΗϭ ΏΎθϟ΍ ΐϫΫϭ ˬΔϟΎΣ ϲϓ ζϴόϳ Ϫϧ΍ ϊϤδϳ Ϣϟ ϭ΍ ˬΏΎθϟ΍ ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ έ΍Ω Ύϣ ϢϬϔϳ Ϣϟ ΎϫϭΪθϣ ϲΒϧΎΠΑ .

ΎϨϴϧΎϬΗ » ϢϬΘΒΟ΄ϓ « ΍ήϜη...΍ήϜη »ϥϮϟϮϘϳϭ ϥϮϔϘϳ ϢϠδϟ΍ ϰϠϋ Ϧϳάϟ΍ ΏΎΒθϟΎΑ ϥΎΒθϟ΍ ΪΣ΍ αέΎΤϟ΍ ήϣ΃ϭ ˬΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ « ϊΟήΗϭ ωέΎθϠϟ ΫΎΘγϻ΍ ϞλϮΗ »Ε ˵ ϞΟ΃ϭ ˬΕϮϤϟ΍ ΔϘϳΪΣ ϡΎϣ΍ Ζϔϗϭϭ Ϫϟ ϼ΋Ύϗ ϦϴΤϠδϤϟ΍ » ήΧ΍ ΖϴϘϟ΍ ˬΕϮϤϟ΍ ΔϘϳΪΣ ϝϮΣ ϒϠΗϭ ˬήϴδΗ ΓέΎϴδϟ΍ ϥ΍ ˬΓέΎϴδϟ΍ ϲϓ Ύϧ΍ Ύϫ ˬΏάϜϣϭ ϕΪμϣ ϦϴΑ ΕΪόμϓ ϰϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ϰϟ΍ ϲϘϳήσ ϲϓ ϥϵ΍ Ύϧ΍ ήϴΧϻ΍ Ύϫ΍ϮΜϣ ϰϟ΍ ΖϠγέ΃ϭ Ζόϓ˵έ ΪϘϓ ΚΜΠϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ΖϧΎϛ ΎϬϴϠϋ Γήψϧ ϰϟ΍ ΓέΎϴδϟ΍ ϞμΗϭ ˬΕϮϤϟ΍ ήμϗ ˬΐϋήϤϟ΍ ήμϘϟ΍ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ΏΎΑ Ϧϣ ΓέΎϴδϟ΍ ΝήΨΗϭ ˬϲϠϫ΃ϭ ϲΘϠ΋Ύϋ ϡΎϜΣ αΎϨϟ΍ ϚΌϟϭ΍ Ϧϋ ϥϮϔϠΘΨϳ ϲϟϮΣ Ϧϣ αΎϨϟ΍ ϥ΍ ˬΓΎϴΤϟ΍ ϯέ΍ϭ ˬΕ΍έΎϴδϟ΍ ϊϣ ςϠΘΨΗϭ ˬήΨϟ΍ ήδΟ ωέΎη Ϧϣ ΍ϮδϴϠϓ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ ϥϮϤϜΤΘϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ Ύϣ΃ ˬήθΑ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϥϮθϤϳ Ϧϳάϟ΍ αΎϨϟ΍ ˯ϻΆϬϓ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϢϬϨϋ ΍˱έΎΘϣ΍ ΪόΒϳ ϱάϟ΍ ήμϘϟ΍ ϚϟΫ έ΍Ϯγ΍ ϒϠΧ έϭΪϳϭ ϱήΠϳ Ύϣ ϥϮϓήόϳ ϻ ωέΎθϟ΍ ϲϓ αΎϨϟ΍ ˯ϻΆϫϭ ήθΒϟ΍ ΎϬϳ΍ .ϲϟ ϝΎϗϭ ϲϣΎϣϻ΍ ΏΎΒϟ΍ αέΎΤϟ΍ ΢Θϓϭ αΪϴγήϣ ΓέΎϴδΑ ˯ΎΟϭ Ε΍έΎϴδϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϫϴϓ Ώ΁ήϣ « ϞπϔΗ Ϫδϔϧ ΙΪΤϳ ΍άϫ ϥϮϨΠϣ΍ :ΕϮϤϟ΍ ϥϮϬΟ΍Ϯϳ ˯ΎϳήΑ΍ Ύ˱γΎϧ΍ ϙΎϨϫ »ΖϛήΗϭ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ Ϧϣ ϥϵ΍ ΝέΎΧ Ύϧ΍ αΎϨϟ΍ ϒϛ΍ϭ Ϯη ϥΎδϏ ϮΑ΍ Ύϫ ˮ»ΏήΘϘϳ ϞΟέ ΎϬϨϣ ϞΟήΘϳϭ ˬϲϨϋΓ ΪϴόΑ ήϴϏ ϒϘΗ ΓέΎϴγϭ ϻ΍ ήόη΍ Ϣϟ ˮϲϜΒϳϭ Ζϧ΍ ˮ«ˬ ΔϣΎδΘΑΎΑ ϪΘΒΟ΄ϓ «<" û  p "Œ">΢ϴμϳϭ ϩΪϴΑ ΡϮϠϳϭ ϲϨϣ « ΎϨϫ ΐϛέ΍ϭ ϲδϜΗ ϲΠϳ »ΔϴϧΎΛ ϝ΄δϓ ˬΔϴΤϠϟ΍ « ΓΪϋΎδϣ ˯ϲη ΪϳήΘϣ Ϊϛ΄Θϣ » ΖϠΧΩ ˬΎ˱ΣϮΘϔϣ ΔϘϳΪΤϟ΍ ΏΎΑ ΕΪΟϭ ˬϰθϤΗ΍ Ζϟΰϧ ϑϮϗϮϟΎΑ ϪϴϠϋ Εήη΄ϓ ˬέ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ϲΑ ΍ΫΈϓ Εήψϧ ϲΘΧ΍ ΔϨΑ΍ ϲϨΘΤϤϠϓ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ϰϟ΍ ΖϬΠΗ΍ϭ ΪΣ΍ ϲΑ ήόθϳ ϥ΍ ϥϭΩ .ˬήϴμϤϠϟ ΍˱έΎψΘϧ΍« ϲΗΎϏ΃ ϲϧ΁ϭ<"ΓΎϴΤϟ΍ ϮΤϧ ϮτΧ΍ ϩ˯΍έϭ Εήγϭ ˬϲϣΎϣ΍ έΎγϭ ΫΎΘγ΍ ϞπϔΗ ϼ΋Ύϗ αέΎΤϟ΍ Ϋ΍ϭ Ϣϟϼδϟ΍ ϝΰϧ΍ Ε΃ΪΑϭ ˬΔϋΎϘϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣ ΖΟήΧϭ «ΡΎλϭ Ϫδϔϧ ϚϟΎϤΘϳ ϢϠϓ ΏΎΒϟ΍ ϮΤϧ ήϴγ΍ ϲϫ΍έ ϲϧ΁έ ˬ˯ΎϳήΑϻ΍ Ϧϣ ϱήϴϏ ϢΘϠΘϗ ΎϤϛ ..

ϖ΋Ύδϟ΍ ΕϮλ ϰϠϋ ΖϘϓ΃ϭ !ˮΎϬΗΎϔϋΎπϣϭ ΎϫΩϭΩήΑ » ΦϴϠμϟΎΑ ϪϨΣ΍ .ϲϟΎΧ .ΫΎΘγ΍ ...ΦϴϠμϟ΍ ϲϓ ωέΎη ϱ΍ ...ϲϟΎΧ ΖΣΎμϓ (ϡΎδΘΑ΍)ϝ΄δϳ ˬϲγ΃έ Ϧϣϭ ˬϲϬΟϭ Ϧϣ ϲϨϠΒϘϳ ΍άϫ ˬϦϴϘΑΎδΘϣ ϱϮΤϧ ϥϮϋήϬϳ ϊϴϤΠϟΎΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬεΎϫΪϧ΍ϭ ΡήϔΑ ΎϬΗϮλ ϰϠϋ΄Α ΔϠϴϘΜϟ΍ ΎϬΘϴθϤΑ ΔϠΒϘϣ ΎϬΑ ΍Ϋ΍ϭ ˬϲϣ΍ Ϧϋ ζΘϓ΍ ϢϬϫϮΟϭ ϲϓ ήψϧ΍ϭ ˬέΪΨϣ ϲϧ΄ϛϭ ˬϝϮϫάϣ Ύϧ΍ϭ ˬϱέΪλ Ϧϣϭ ˬΎϫέΪλ ϰϠϋ ΖϴϤΗέΎϓ ˬϲδϔϧ ϚϟΎϤΗ΍ Ϣϟϭ ˬϮϋΪΗ ΖΣ΍έϭ ˬ˯ΎϤδϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬϳΪϳ Ζόϓέϭ ϥ΁ήϘϟ΍ ΎϫΪϳ ϲϓ ϞϤΤΗ ϦΑ΍ ϲϨϠΒϘΘγ΍ϭ ˬϰϟΎϜΜϟ΍ ΕΎϬϣϻ΍ ϥϮϋ ϲϓ Ϳ΍ ϥΎϛ ˬϊϴϤΠϟ΍ ΎϬ΋ΎϜΒϟ ϰϜΑϭ ˬΎϬΒϴΤϧ ϼϋϭ ˬΎϨϋϮϣΩ ΖτϠΘΧ΍ϭ ΔΑϮμϟ΍ ϰϠϋ ϊϗϮϓ ˬϪϧίϭ ϞϘΛϭ ϪϤΠΣ ΔϣΎΨο ϢϏέ ˬΡήϔϟ΍ Ϧϣ ΰϔϘϳ άΧ΄ϓ ϪϴϨϴϋ ϕΪμϳ Ϣϟϭ ˬϥΎδΣ΍ ϮΑ΍ ϲϟΎΧ ) ˬΔΣ΍ήϟ΍ϭ ϡϮϨϟ΍ ϑήόΗ Ϣϟ ΔΒΣΎη ΎϬϧ΍ ˬϩϮΟϮϟ΍ κΤϔΗ΍ Ε΃ΪΑϭ ΪόϘϤϟ΍ ϰϠϋ ΖϳϭΎϬΗϭ ˬϚΤοϭ ˯ΎϜΑ ϦϴΑ ϊϴϤΠϟ΍ Ύϫϭ ˬϚϟάϛ ΔϋΎγ ϞΒϗ ΍ϮϧΎϛ ˬϰϣΎΘϳ ϢϬϧ΄ϛ ϢϬγϭ΅έ ϰϠϋ ΢δϣ΍ϭ ϢϬϫϮΟϭ βδΤΗ΍ ΔόΑέϻ΍ ϲϟΎϔσ΍ ϲϟϮΣ ϒΘϟ΍ϭ ΎϨϫ Ύϣ΍ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ Ύϧ΍ϭ Ύ˱ϜγΎϤΘϣ ΖϨϛ ΪϘϓ ˬΐόΘϟ΍ϭ ϒόπϟ΍ Ϧϣ ϱ΍Ϯϗ ΕέΎϬϧ΍ϭ ˬϢϬϨϴΑϭ ϢϬόϣ ϢϫϮΑ΍ Ϯϫ ΍˱ΩέΎη ΖϨϛ ˬήΛϻ΍ ΔϳΎϏ ϲΑ ήΛ΍ ΪϘϓ ˬϲϔσΎόϟ΍ ϮΠϟΎΑ ΍˱ΫϮΧ΄ϣ ϱ΍Ϯϗ ΕϭΎϬΗ ΪϘϓ ϲΘϠ΋Ύϋ ςγϭϭ ϲϠϫ΍ ϦϴΑ Ύϧ΍ϭ ϢϫέΎΒΧ΍ ϊϤγϷ ϮϳΩ΍έ ΖΒϠσ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ ϢϬΘϛήΗ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΍ ΪϨϋ ϝΎΒϟ΍ ϝϮϐθϣ ΖΨλ΄ϓ ˬϰϘϴγϮϤϟ΍ ΚΑ ϒϗϮΗϭ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ Ϧϣ έΎΒΧ΍ Ϧϣ ϩΩήϳ ΎϤϟ ΍˱έΎψΘϧ΍ ΔϳήϜδϋ ϰϘϴγϮϣ ΚΒϳ ϥΎϛϭ ϊϳάϤϟ΍ ϊϠσϭ ˬήϣϻ΍ ΓέϮτΧ ϥϭήόθΘδϳ ϢϬϧ΄ϛ ΐϴΠϋ ϥϮϜγ ϢϬϴϠϋ ςΒϫ ϝΎϔσϻ΍ ϰΘΣ ϲόϣ ϞϜϟ΍ϭ ˬϊϤδϟ΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΒϋ ΝΎΤϟ΍ ϲϫ΍έ ϡϮΣήϤϟ΍ ϢγΎΑ ϖτϧϭ ˬ˯ΎϤγϻ΍ ΩΪόϳ Ρ΍έϭ ˬϥϵ΍ ΎϬϣ΍Ϊϋ΍ ϢΗ ΓΪϳΪΟ ΔΒΟϭ Ϧϋ ϦϠόϴϟ ˬΡΎϳήϟ΍ Ν΍έΩ΍ ΎϬϠϛ ϪΗΎϓΎτόΘγ΍ϭ ϪΗϼγϮΗ ΖΒϫΫ ˬͿ΍ ϪϤΣέ ˬϥΰΤϟ΍ Ϊη΍ ΖϧΰΣϭ ˬϱΪϳ Ϧϣ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ςϘγϭ ήϜγ .

΍˱ήϴϛάΗϭ ˬή΋Ύθόϟ΍ϭ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ ϞϜϟ Ύ˱ϔϳϮΨΗ ˬΏΰΤϟ΍ ΓΩ΍έ΍ ϩάϫ ˬΎ˱ϔϠγ ΔϧϮΨϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΍ ΔΒΟϭ ϩάϫϭ ϡ΍ ϲΘΧ΍ ΖΣΎλϭ ˬωϮδϠϤϟΎϛ Ύ˱ϔϗ΍ϭ ΖΣήϓ ˬϲϧΪΑ ήόθϗ΍ϭ ˬΖϔΠΗέΎϓ ˬΔϴϟΎϋ ΔϬϘϬϘΑ ΎϬΒϘόϳϭ ˮΎϬΒϴΟ΍ ΍ΫΎϤΑ ˬΏ΍ϮΟ ϥϭΩ ΎϬϴϟ΍ Εήψϧ ήϣ΃ ϥΎϛ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϰϟ΍ ϪΑ ˯ϲΟ Ϧϣ Ϟϛ ϥ΍ Ϛη΍ Ϣϟ ˬΔΤϴΑΫ ϥϮδϤΧϭ ϊΒγ ΎϬϴϓ ήΤϧ ΔϋΎγ ϥϭήθϋϭ ϊΑέ΍ ήϣ΍ Ϫϣ΍Ϊϋ΍ ϥ΍ ϱΪϨϋ Ϛη ϻ Ϯϫϭ ϝ΍Άγ Ϟψϳϭ ϰϟ΍ ϱάΧ΍ ϥ΍ϭ ˬΔϣ˯ϼϣ ήΜϛ΍ ϑήψϟ ΍έΎψΘϧ΍ ˬϲϠΘϘϟ ΪόΑ ϦΤϳ Ϣϟ ΖϗϮϟ΍ ϥ΍ ϯήϳ ϥΎϛ ΏΰΤϟ΍ ϥ΍ ϼΒϗ Ϧχ΍ ΖϨϛ ϦϴϴϣϮϘϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϔϳϮΨΗϭ ΎϨΑΎϫέϻ ˬϙΎϨϫ ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ϲϨϴόΑ ΪϫΎη΍ ϲϛ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϚϴΒη΍ Ύϫ ˮ»ΦϳέΎΘϟ΍ ΔϠΑΰϣ ϰϟ΍ »ϪϳήϜϟ΍ ϪΗϮμΑ ϦϠόϳ ΕΎϧ΍ΰϧΰϟ΍ αέΎΣ ΕϮλ ϊϤγ΍ ϲϧ΄ϛϭ ˬϪδϔϧ ήϴμϤϟΎΑ » ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ϥ΍ ϝϮϗ΍ .ϲϓ ΕΎϤϛΎΤϤϟ΍ ϢΘΗ ϥ΍ (ϲϋϮϴθϟ΍ ΏΰΤϟ΍)ˬϲϗ΍ήόϟ΍ ϲϋϮϴθϟ΍ ΍έΎψΘϧ΍ ϲΣ΍ήγ ϖϠσ΄ϓ ˬϢϫήψϧ « Γήϣ΍Άϣ»ϚϟΫ ήϴϏ Ε˯Ύη έ΍Ϊϗϻ΍ ϦϜϟϭ ΚόΒϟ΍ ΏΰΣ ΓΩΎϴϗ Ϫϟ ΖττΧ .ϡήΠϤϟΎΑ Ϫϔλϭ ΎϤϨϴΣ..ΕΪμΣ « ΔϔϳΰϤϟ΍ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ »ήϴΑΪΘϟ ϥϻ΍ ϰΘΣ ϲϨϫάΑ ΔϘϟΎϋ ˬΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ˬιϮΨηϭ ˬΙ΍ΪΣ΍ϭ ˬϊ΋Ύϗϭ Ζϟ΍ί Ύϣϭ ...ΎϔϠγ ΍έήϘϣ ϥΎϛ ϲϫ΍έ ϡ΍Ϊϋ΍ ϥ΍ ϰϠϋ Ϊϴϛ΍ ϞϴϟΪϧΎδΣ΍ « ΎϬγ ϮΑ΍ ˬΪϴϬη ϲϧ·)ϰϠϋ ϢϟΎόϟ΍ ϖϴϔϳ ϥ΍ ϞΒϗ .ϞλΎϔϟ΍ ϥΎϛ ΚϴΣ ˬϡ΍Ϊϋϻ΍ ΕΎϴϠϤϋ άϴϔϨΗ Δϋήγ ϚϟΫ ΪϛΆϳ Ύϣϭ ΓέήϘϣ ΖϧΎϛ ΏΰΤϟ΍ ϥ΍ ΖϤϠϋ Ϊϗϭ ˬΔϴϧΎΑΰϟ΍ ϱΪϳ΍ ϦϴΑ Ϳ΍ ϪϤΣέ ˬΓήϴΧϻ΍ ϪγΎϔϧ΍ φϔϟ ϥ΍ ϰϟ΍ (ϰϠϋ ϲΗΩΎϬη ϥ΍ ϲϨϓήθϳϭ Ϊϗ ΖϧΎϛ Ύϣ ΍άϫ « έ΍Ϊϗϻ΍ ϚΤπΘϓ ϥϭέΪϘΗϭ ». ϢϬϤΘηϭ ΍ΪϣΎλ ϥΎϛ ϪϨϜϟ ϪϨτΑ ΍ϭήϘΑϭ ϪϴϧΫ΍ ΍Ϯότϗϭ ήΟΎϨΨϟ΍ϭ ϦϴϛΎϜδϟΎΑ Ω΍ΪΣ ήΑΎΟ ΍ϮΑάϋ .

ϡΪόϳ Ϣϟϭ ΔϗΎθϟ΍ ϝΎϐηϷΎΑ ϱέϭΪϟ΍ ϦδΤϣ ϲϣΎΤϤϟ΍ ϰϠϋ ϢϜΣ .ΩΎόΑ΃ Ρήθϟ ΎϴϔΤλ ΍˱ήϤΗΆϣ ΍ΪϘϋ ϙΎϨϫϭ « Γήϣ΍ΆϤϟ΍ » .ϡΪόΑ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ϊϣ ˬϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ έΎϴΘϟΎΑ ΎϘόλ Ϫϣ΍Ϊϋ· ΪόΑ ήϜγ ϝ΁ ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΒόϟ΍ ϲϧήΒΧ΍ ΎϨϘϧΎόΗ ϥ΍ ΪόΑϭ « ΔϋΎϤΠϟ΍ »ϲΒΘϜϣ Ϧϣ ϲΟϭήΧ ΪϨϋ Ϊϴηήϟ΍ ωέΎη ϲϓ ϱήϳήϐϟ΍ ΔΣΎγ ϲϓ ΩϮόδϟ΍ 70 ϲϓ ήϓΎγ 6 /1/ ΕϭήϴΑ ϰϟ· (ΔϓΎϘΜϟ΍ ήϳίϭ) ϲϟΎϤϜϟ΍ ϖϴϘηϭ (ωΎϓΪϟ΍ ήϳίϭ) ϲΘϳήϜΘϟ΍ ϥ΍ΩήΣ Ϧϣ Ϟϛ. 1 ϲϓ ΎϨϣΎϣ΃ ϡΪϋ΃ϭ ΖΣΪϣ ήϛΎη ΥϷΎΑ ϡΎϳ΃ ΪόΑ ΖϴϘΘϟ΍ .ϥ΍ ΕΎηΎηέ Ϧϣ ΔΤϠγϻ΍ ξόΑ νήϋ ϢΗϭ ΔϣϮϋΰϤϟ΍ Γήϣ΍ΆϤϟ΍ Ϟθϓ ΪόΑ ΔϴϣήΠϟ΍ ΔϟΩϻ΍ ΎϬϧ΍ έΎΒΘϋΎΑ ΕΎγΪδϣϭ ΝέΎΨϟ΍ϭ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϲϓ Ύϫ΍Ϊλϭ ΎϫΩΎόΑ΍ϭ ΕΎϣ΍Ϊϋϻ΍ ΕΎϴϠϤϋ .ϢϜϳΪϳ΍ ϰϠϋ ϲΗΩΎϬη ϥ΍ ϲϨϓήθϳϭ ϲΗϵ΍ ϞΠγ΃ ωϮοϮϤϟ΍ ΐϧ΍ϮΟ ϞϜΑ ϢϳήϜϟ΍ ΉέΎϘϟ΍ ςϴΤϳ ϥ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ αήΤϟ΍ ήϣ΁ (Ωϭϭ΍Ϊϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϮΧ΃) Ωϭϭ΍Ϊϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋ ςΑΎπϟΎΑ ˯ϲΟ t 19970 ϲϫ΍έ ϡϮΣήϤϟ΍ ΔΜΟ ΖϤϠγ.ΖϨΠϬΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΓήϴΜϜϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ΩϭΩήϟ ΎόϳϮτΗ ϚϟΫϭ ..

ϲΑϮΒΤϟ΍ ΪϤΣ΃ ΎϬϨϋ ϻϭΆδϣ ΎϴμΨη ϱϭ΍έΰΠϟ΍ Ϫσ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΎϫάϴϔϨΗ ήϣ΍ϭ΍ έΪμϳϭ ήμϗ ϲϓ ήϳήϬϟ΍ ΔϠϴϟ Ϫσ Ϊϳ ϰϠϋ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍ Ϧϣ Ε΍ήθόϟ΍ ϡ΍Ϊϋ΍ ΐΜϛ Ϧϋϭ ΪϫΎθϴϟ ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ ΎϫΎπϗ ϲΘϟ΍ ΔϠϴϠϟ΍ ϲϫϭ ΚόΒϟ΍ Ε΍ΩΎϴϗ Ϧϣ ϩήϴϏϭ ϱϭ΍έΰΠϟ΍ 2 ΔϣΪϘϤϟ΍ ΎϤϴϋί ϥΎϛϭ ϑέΎϋ ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ ϢΛ ϡϼδϟ΍ΪΒϋ ϱΪϬϋ ϲϓ ˬΔϳέ΍ίϭ ΐλΎϨϣ ΓΪϋ ΪϠϘΗ ϲΑϮΒΤϟ΍ ΪϤΣ΍ ΫΎΘγϻ΍ άϨϣ εΎϋ ˬϲϣϮϘϟ΍ ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ΏΰΤϠϟ .

ΩϮγϷ΍ ϩήμϋ ϒϠΨΗϭ έΎϣΩϭ ϙϼϫϭ έΎδϜϧ· Ϧϋ ϝϮΌδϤϟ΍ ϮϬϓ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϓϭ... ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϥΎϣΰϟ΍ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϗ Ϧϴϧήϗ ΓΪϤϟ ϰϗ΍ήόϟ΍ ΐόθϟ΍ p Δτγ΍ϮΑ ϖϴϠόΗ ϦϴδΣpΔθ΋Ύϋppppp p2010-02-06p ϥϮΠδϟ΍ ΏΩ΃ Ϧϣ ϲϫ Ϟϫ ...... ΔϴϨϳϮϴϬλϭ ΔϴϟϭΩ ΔϴΗ΍ήΑΎΨϣ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ϪΒόηϭ ϪϠϫ΃ϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϢϬΘϳΎϬϧϭ ϪΘϴϧΎΑίϭ ϩ˯ΎϨΑϷϭ Ϫϟ ΙΪΣ ΎϤϟ ΍˱έΎΒΘϋ·ϭ Ύ˱χΎόΗ· Ώήόϟ΍ ΓΎϐσ Ϧϣ Ϫϧ΍ϮΧ· Ϧϣ ϯήϧ Ϣϟ ΎϨϧ΍ ΏήϏϷ΍ϭ. ωέ΍Ϯθϟ΍ϭ ΔΑΎϐϟ΍ ΕΎϧ΍ϮϴΣ έάϗ΃ϭ ςΣ΃ ΎϫΎϨϤΘΗ ϻ ΔϳΎϬϧ Ϳ΍ ϪΤϣΎγ ϼϓˬ..Ύ˱πϳ΃ ϥ΍ϮϴΤϟ΍ ΔόϴΒσϭˬ ΔϳήθΒϟ΍ ΎϬΘϓήϋ ϰΘϟ΍ ϡ΍ήΟϹ΍ϭ ΔϴθΣϮϟ΍ϭ ήΠ˵ϔϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ Ϟϛ ΡΎϔδϟ΍ ϚϟΫ ϕΎϓ ΪϘϠϓ. ήϳήϬϟ΍ ΔϠϴϟp ΔϴϋϮϨϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϝ΄γ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ϭ ˬ ΓΩϮμϘϣ ήϴϏ ϡ΃ ΓΩϮμϘϣ ϲϫ΃ ϱέΩ΃ ϻ ϑϭήΤϟ΍ ϲϓ ΔϜϜϔϣ ΕΎϤϠϛ ϙΎϨϫ ΔΤϔμϟ΍ έήΤϣ ΥϷ΍ ϥΎϛ ΎϤϟ ϢϫήϛάΗ ΪϨϋ ϪΟέΎΧ ϭ΃ ϦΠδϟ΍ ϞΧ΍Ω ϢϬϟΎϤϋ΃ ΍ϭΪϋ΃ Ϧϳάϟ΍ ϪΑΎΘϛ Ϫϟ ϥϷ ˬ ϥϮΠδϟ΍ ΏΩ΄Α ϰϤδϳ ΎϤϟ ΔόΑΎΗ ϲϫ Ϟϫ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ϪϨϜϤΗ ΕΎϜϠϣϭ Δϔϫήϣ βϴγΎδΣ· ϪϳΪϟ ϦϜϟϭˬ Γήϣ Ϯϟϭ ϦΠδϟ΍ ϞΧΪϳ Ϣϟ Ϯϫϭ ϥϮΠδϟ΍ ΏΩ΃ ϲϓ ΐΘϜϳ Ϧϣ ϙΎϨϫϭ ˬ Ϫϴϓ ϢϬϟ ΙΪΤϳ ϪϴϟΎϴϟϭ ϪϣΎϳ΃ ΎϨϟ ϒμϳ ϦΠδϟ΍ ϲϓ ϊΑΎϗ Ϫϧ΄ϛϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ϧϣ p ....( ϪΘϴϧΎΑίϭ Ύ˱Βόη Ύϫ˯΍έϭ Ϧϣ ΖϔϠΧ Ϊϗϭ ˬ Ύϫ˯΍έϭ Ϧϣ Ϟ΋Ύσ ϻϭ ΎϬϟ έήΒϣ ϻ ΏϭήΣ ϰϓ ϪΒόη ϞΧΩ΃ ΪϘϓ ϚϠΗ ΔϴϏΎτϟ΍ ϪΗΎϓήμΗ ΐΒδΑϭ ΏΎΒγϷ΍ ϪϔΗϷ ϪϟϮΣ ϦϤϴϓ έΎΠϔϧϹ΍ ΓΪϳΪη ΔΗϮϗϮϣ ΔϠΒϨϗ ϰϟ· ϢϬϨϣ Ϟϛ ϝϮΤΗϭ ˬ ήΧϵΎΑ ϢϬϨϣ Ϟϛ κΑήΘϳ ˬ ϝΎλϭϷ΍ ϊτϘΘϣ ϰϘΒΗ ϦϤΑ ϦϴΒϋϼΘϤϟ΍ ϞϜϟ ΓΰϫΎΟ ΔΣΎγ ΎϬοέ΃ ΖϛήΗ ΪϘϣ ΍άϫ ˬ ΔϳΩΎμΘϗ· ϭ΃ ΔϴγΎϴγ ϭ΃ ΔϴϨϳΩ ϭ΍ Δϴϗήϋ ΏΎΒγ΍ ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγˬ Ϧϋϭ ϪϨϋ ϊϓ΍Ϊ˵ϳ ϦϤϟ ΃ήϘϧϭ ϯήϧ ΎϨϟί ϻ ΎϨϧ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ.ΔϳΎϬϨϟ΍ ήμϗ ϲϓ ήϳήϬϟ΍ ΔϠϴϟ 0 p !) ΕΎϘϴϠόΘϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ϖϴϠόΗ ϲϠϋpΪϤΤϣpϥΎϤΜϋppppp p2010-02-04p ϰϬΘϨΗ ϻ ϰΘϟ΍ ϦϴδΣ ϡ΍Ϊλ Ϣ΋΍ήΟp ˬ ϥϮϋήϓ ϪϠόϓ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ϪϠϫ΄Α Ϟόϓ ΪϘϓ ( ϦϴδΣ ϡ΍Ϊλ) ϯϮγ ΔτϴδΒϟ΍ ήϬχ ϰϠϋ ΎϤϛΎΣ ϥϮϋήϓ Ϧϣ ΃Ϯγ΃ Ε΄ϳ Ϣϟ Ϫϧ΍ ΪϘΘϋ΃ ϪϨΑ· ϞΘϘΑ ΏϷ΍ ήϣ΄ϳ ϥ΃ ϰϓ ϪϨϣ ήΠϓ΃ Ϧϣ ΪΠϧ Ϣϟϭ ˬˬ ΎόϴϤΟ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ϊϤδϣϭ ϯ΃ήϣ ϰϠϋ ϩ˯Ύδϧ ϰϴΤΘγ·ϭ ϩΪϠΑ ˯ΎϨΑ΃ ϞΘϗ ΪϘϓ ϡ΍Ϊλ ήψϧ ϰϓ Ϧ΋ΎΨϟ΍) ϢϬϨΑ· Ϧϣ ΍ϮμϠΨΗ ϢϬϧϷ Ρ΍ήϓϷ΍ϭ ϞϴϟΎϬΘϟ΍ϭ ΪϳέΎϏΰϟ΍ ϕϼσΈΑ ϪΘΟϭίϭ Ϫϣ΃ ήϣ΄ϳϭ ΎϧΎϴϋ ΍˱έΎϬΟ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful