You are on page 1of 3

B.Sc.,

Ph.D. ,סאבאה הדגמ 'רד

הדנק ,וירטנוא ,ורוברטפ ,טנרט תטיסרבינוא ,הביבסו םיבאשמ ידומיל mhavas@trentu.ca :ליימיא 705-748-1569 :סקפ 705-748-1011 x 7882 :ןופלט

9002 ,יאמב 5

ךוניחה תוקלחמו םירומ ,םירוהל חותפ בתכמ רפס יתבב )Wi-Fi( תויטוחלא תותשר אשונב

הדבועהמ רתויו רתוי תגאדומו תיטנגמורטקלא הנירק לש תויתואירבה תועפשהה תא תרקוחה תינעדמ ינא רפסה תיב חטש תא תוכפוהו )Wi-Fi( תויטוחלא םיבשחמ תותשר םיניקתמ רפס יתב לש לדגו ךלוה רפסמש .םייראלולס םינופלט רובע תונטנא תונקתומ וב חטשל

תותשרה יתוריש יקפס ןהו )הדנק לש הישעתה תושרו הדנק לש תואירבה תושר( תילרדפה הלשממה ןה תויחנהל תחתמ תאצמנ וידרה רדתב הנירקל הפישחה דוע לכ החוטב וזה היגולונכטהש ךל ורמאי תויטוחלאה .]6 תוחיטב תויחנה[ תויתלשממה

תובוגת לע םיחוודמה םימרענו םיכלוהה םייעדמה םימוסרפה לע ססבתהב ,ןוכנ ונניאו ןכדועמ ונניא הז עדימ ןכו )www.bioinitiative.org האר( 6 תוחיטב תויחנהמ הכומנ ]הפישח תמרב םג[ תוילילש תויגולויבו תויתואירב .רתוי תורימחמ תויחנה לש ןתפיכאל םיארוקה םייאופרו םייעדמ םינוגרא לש לדגו ךלוהה םרפסמ לע

לגורקימ תנירקל רפסה יתבב םוי לכב תובר תועש םילבמה םיריעצ םידלי ףושחל יארחא הז ןיא ולא תוביסמ .תיטוחלא

:תודבוע

השימח ידכ דע תונוש )תויטוחלא םיבשחמ תותשר תושמשמה( לגורקימ תנירקל תויחנה :תויחנה םג התעו ,הירטסוא ,גרובצלזב תומייק רתויב תוכומנה תויחנהה .םלועב תונוש תונידמ ןיב לדוג ירדס היחנהה ץיוושב .רצק ןוטרסב הפצ .ר"מס\טאוו-ורקימ 1.1 לע תדמוע ולא תונידמב היחנהה .ןייטשנטכילב .]ר"מס\טאוו-ורקימ 45 לע תדמוע היחנהה לארשיב[ ! ר"מס\טאוו-ורקימ 1,111 :הדנקבו 1 הניה

.1

טקפא לע תוססובמ הדנקב תויחנהה ?תורחא תונידמל האוושהב ךכ לכ תוהובגה תויחנה הדנקב עודמ איה ,ךלש תומקרה תא תממחמ הנניא וז הנירק םא יכ הניה החנהה .)תוקד 6( חווט-רצק םומיח םמחל ןתלוכיב רשא ולאמ תיתועמשמ תוכומנ תומרב םג תודעותמ תועפשה .ןוכנ הז ןיא ."החוטב" ןסב Earthlink תיטוחלא תשר לש תויתביבסו תויתואירב תועפשה חותינ :ח"וד האר .ףוג תומקר

תומרב תוביצי-יא ,חומ-םדה םוסחמ תורידחב הילע תוללוכ ולא תויגולויב תועפשה .

1 )9002( וקסיסנרפ

1 Analysis of Health and Environmental Effects of Proposed San Francisco Earthlink Wi-Fi Network (2007)

יוניש םע הרושק וז היגרנאל הפישח .יבצע קזנו חתמ ינובלח זוריז ,DNA תריבשו ןטרסב הילע ,ןדיסה הבוגת ןמז ,תוירוטומה תולוכיב העיגפ ;םידלי לצא הימקול ;רפס תיב ידלי לש תונבלה םדה תוירודכב .הניש ידודנו השלוח ,תופייע ,תרוחרחס ,שאר יבאכ ;ןורכיזו

.ולא םייטנגמורטקלא םירדת ידי לע ילילש ןפואב תעפשומ הלדגו תכלוה היסולכוא :תילמשח רתי-תושיגר תוכנכ תרכומו ,EHS וא ,)electro-hyper-sensitivity( "תילמשח-רתי-תושיגר" םשב הנוכמ הלחמה :אבה ןפואב EHS רידגמ ימלועה תואירבה ןוגרא .הידבשב

.2

תודש םיטלופה םירישכמל הבריק וא שומיש ןמזב תילילש תיתואירב העפשה הווח םדאה הב העפות

םדאה תא השילחמ םיתיעלו תיתימא היעב הניה EHS

הפישחה .תוליגר םירוגמ תוביבסב תמייקה וזמ ההובג הנניאש ותביבסב EMF תמרל הפישחב עגפנה ".םילבוקמ םיימואלניב םינקתב םיעובקה תולובגל תחתמ לדוג ירדיס המכב כ"דב הניה םהלש

) EMF( םייטנגמורטקלא וא םייטנגמ ,םיילמשח

"

היגרנאל רתוי םישיגר םימייוסמ םישנאש הדבועב הריכמ ,6 תוחיטב תויחנהב ,הדנק לש תואירבה תושר .תויחנהה יוניש י"ע ךכל וסחייתה םרט תושרב ךא ,וז

םיינזאבו םייניעב תויעב ,תוירוע תוערפה ,הליחב ,באכ ,תופייע ,הניש תוערפה םיללוכ EHS ינימסת םינימסתמ םילבוס 35% דועו השק ןפואב םיעפשומ 3% כ הכרעהה יפל .'וכו ,תרוחרחס ,)סוטיניט( תנירקל םידלי תפישחש ינויח הז ןכלו תושיגרל םרוגה תא הווהמ תכשוממ הפישחש רשפא .םינותמ .רשפאה לככ תחפות )םייראלולס םינופלטו םיבשחמ תותשר( לגורקימ

טראויטס ח"וד .לגורקימ תנירק ללוכ הזו םייתביבס םימהזמל רתוי םישיגר םידלי :םידלי תושיגר .3 ןופלטה .םוריח ירקמב טעמל םייראלולס םינופלטב ושמתשי אל םידליש ץילממ )2111( )Stewart( םאו ןוילעה ףוגה גלפ לכ תא ףשוח )Wi-Fi( יטוחלא בשחמ .לגורקימ תנירקל שארה תא ףשוח יראלולסה םיריעצ םידלי ברקב דחוימב ,יוצר הז ןיא חטבל .]הנירקל[ םיפושח היברה ירבא םג יזא םייכריה לע חנומ רפס יתבב דחוימב ,םידלי ידי לע תויטוחלא תויגולונכטב שומישה תקספה דדועל ונילע ןכל .רעונ ינבו הכירצ טנרטנניאל השיגהש רמוא קר הז .טנרטניאל תשגל םילוכי םניא םידימלתהש רמוא הז ןיא .םיידוסי .)Wi-Fi ,יטוחלא( ריוואה תועצמאב אלו םילבכ תועצמאב תויהל

םיבשחמ תותשר תונטנא וא תויראלולס תונטנא תבריקב רוגל םיברסמ םישנאה תיברמ :טוחלא תרסה .4 ךותב הנטנא תבצהכ והומכ םינבמ ךותב םייטוחלא םיבתנב שומישש אלא .תויתואירב תוששח לשב התאו רחאמ ,הפישחמ האצותכ רתוי הברה הובג העיגפ לאיצנטופל איבמש המ ,ול הצוחמ אלו הנבמה .הנירקה רוקמל רתוי בורק

,תיעדמה הליהקה דצמ ששחה רואל תויטוחלאה תותשרה תא םיריסמ תפרצב תוירוביצ תוירפסב .םהילע םינוממהו םידבועה

לש חווטב תויראלולס תונטנא תנקתה לע תרסואה 2115 ראוניב הנקת הריבעה רבוקנווב ךוניחה תקלחמ .רפס תיב חטשמ רטמ 311

תויראלולס סיסב תונחת תנקתה לע לע ורסא דנליז-וינבו הינרופילק ,סל'גנא סול ,הדירולפ 'ץיב-םלאפב רפס יתב תבריקב תונטנא ביצהל אלש הטלחהה .יתוחיטבה ששחה לשב רפס יתב תברקב תונטנאו יתב "דיל" תונטנא םיצור אל ונחנא םא .הנירק לש הז גוסל רתוי םישיגר םידליש תוריבסה לע תססובמ השיג רשפאל אוה רתויב חוטבה ןורתפה !רפס יתב "ךותב" תונטנא םיצור אל יאדווב ונא ,רפס

איה ,רצקה חווטב רתוי הרקי וז הפולחש דועב .יטוחלא ןפואב אלו תרושקת ילבכ תועצמאב טנרטניאל .דחאכ םידליו םירומ לש תואירבה תויולע תא ןובשחב איבנ םא ,ךוראה חווטב הרקי תוחפה

םינוש םינוגראו תונידמ ידי לע ומסרופ םייראלולס םינופלטב שומישה תלבגהל תויחנה :תוליבגמ תויחנה .5 תואירבה תדעו ידי לע ןכו )2118( היגלב ,ודוה ,היסור ,תפרצ ,)2117( הינמרג ,)2111( הילגנא תוברל שומישל תוסחייתמ הלא תויחנהש םג המ .)2118 ילוי( גרובסטיפב ןטרסל ןוכמהו )2118 ילוי( וטנורוט לש שומיש תושוע ןהיתשו ליאוה )Wi-Fi( תויטוחלא תותשרל הפישחל םג תופקת ןה ,םייראלולס םינופלטב האוושהב וז הנירקל ונלש ףוגב םירוזא רתוי םיפשוח םייטוחלא םיבשחמ ,הרקמ לכב .לגורקימ תנירקב .םייראלולס םינופלטל

תוילילש תויגולויב תועפשה הארמה עדמה תא "םילבקמ" םניאש ולא לע םג :תענומה תוריהזה ןורקע :עבוקה ,תענומה תוריהזה ןורקע תא ונל שי ךכ םשל .םידלי לש םתואירב םע םיריהז תויהל ךרוצב ריכהל

.6

םימייק רשאכ .ןתלוכיל םאתהב ]תונושה[ תונידמה י"ע םשוית תוריהזה תשיג ,הביבסה לע ןגהל תנמ לע" תעינמב םיליעי תונורתפ תייחדל הביס הווהת אל תיעדמ תואדוו-יא ,םיכיפה יתלב םירומח םיקזנל םימויא ".הביבסה תקיחש

םתואירב לע תוטלחה םילבקמה םיפוגהו ךוניחה תוקלחמל הניה "]תונושה[ תונידמ" ב הנווכה ,הז הרקמב .םידלי לש

יחרכה הז ךכיפל .רפסה תיבו )ולש הנישה רדח דחוימב( ותיב םה דלי לש וייחב רתויב תובושחה תוביבסה יתש .תוריהזה לש הדיצב תועט וז אהתש ,ונדיב תועט םא .רשפאה לככ תוחוטב ולא תוביבס לע רומשל

,הבר הכרעהב

,סאבאה הדגמ 'רד רבח רוספורפ טנרט תטיסרבינוא 2119 ,יאמב 5