You are on page 1of 2

‫טופס אי‪-‬הסכמה‬

‫לגבי גישה ושימוש במחשבים אלחוטיים‬

‫שם התלמיד‪ ______________________________________ :‬כיתה‪___________ :‬‬

‫בית ספר‪_________________________________________________________ :‬‬

‫תאריך‪__________________ :‬‬

‫אל‪ ___________________________ :‬תפקיד‪____________________________ :‬‬

‫לידיעתך‪ ,‬אני אינני מסכים שילדי‪ ,‬הרשום למעלה‪ ,‬ישתמש בכל מחשב המחובר לרשת באמצעים‬
‫אלחוטיים )‪ ,Wi-Fi, WLAN, Bluetooth‬וכו'( במהלך שהותו בבית ספר‪ .‬אני אינני מסכים שילדי‬
‫יהיה חשוף לגלי רדיו נושאי נתונים )‪ (Information Carrying Radio Waves‬בבית הספר ובכיתה‬
‫בפרט שמקורם במכשירים אלחוטיים המותקנים בבית הספר או בכיתה‪ .‬אני אינני מסכים שילדי‬
‫ישהה בכיתה או בכל מקום אחר בשטח בית הספר בשעה שאחרים )תלמידים‪ ,‬מורים‪ ,‬צוות(‬
‫משתמשים במחשבים או מכשירים אלחוטיים‪ ,‬בכלל זה כל מכשיר אלחוטי הנתון במצב דלוק או‬
‫מושהה )‪.(standby‬‬

‫לידיעתך‪ ,‬אני כן מסכים שילדי ישתמש במחשבים המחוברים לרשת באמצעות כבלים במהלך שהותו‬
‫בבית ספר כל עוד אין מכשירים אלו נמצאים בקרבת )אותו החדר או קיר נגדי( מכשיר אלחוטי‪ .‬אני‬
‫כן מסכים שילדי יקח חלק בשיעורים ועבודות כיתה בחדרים בהם אין קרינה א‪-‬תרמית‪ ,‬בלתי‪-‬מייננת‪,‬‬
‫הנפלטת ממכשירים אלחוטיים‪.‬‬

‫אודה על פעולה מתאימה מצידך‪.‬‬

‫תשובה יש לשלוח להורה‪/‬אפוטרופוס חוקי של הילד המצויין כאן‪:‬‬

‫שם)ות(‪___________________________________________________________ :‬‬

‫כתובת‪___________________________________________________________ :‬‬

‫___________________________________________________________‬

‫טלפונים‪_____________________________ ____________________________ :‬‬

‫חתימות‪__________________________________________________________ :‬‬
‫העתק‪___________________________________________________________ :‬‬