Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2009
(C«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 411 /Q§- Bxd ngµy 31/03/2010 cña bé x©y dùng)

H Néi, th¸ng 03 n¨m 2010

bé x©y dùng

céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

Sè : 411 /Q§-BXD H Néi, ng y 31 th¸ng 3 n¨m 2010
QuyÕt ®Þnh

V/v C«ng bè TËp suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2009
Bé tr−ëng bé x©y dùng

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ng y 04/02/2008 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ng y 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, NghÞ ®Þnh sè 03/2008/N§-CP ng y 07/01/2008 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP . Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng v ViÖn tr−ëng ViÖn Kinh tÕ X©y dùng.
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. C«ng bè tËp SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2009 kÌm theo QuyÕt ®Þnh n y ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tham kh¶o, sö dông v o viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t−, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t− v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh n y cã hiÖu lùc tõ ng y ký.
N¬i nhËn: - Nh− trªn; - V¨n phßng Quèc héi; - Héi ®ång d©n téc v c¸c Uû ban cña Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc; - C¬ quan TW cña c¸c ®o n thÓ; - To ¸n Nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - V¨n phßng ChÝnh phñ; - C¸c Së XD, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh; - C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD; - L−u VP, Vô KTXD, ViÖn KTXD, M.230 -1kt. bé tr−ëng Thø tr−ëng

§ ký

TrÇn V¨n S¬n

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2009

(Kèm theo Quy t ñ nh s 411 /Qð- BXD ngày 31/03/2010 c a B Xây d ng v vi c công b Su t v n ñ u tư xây d ng công trình năm 2009)
phÇn I ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (SuÊt vèn ®Çu t−) l chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh x©y dùng míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt c«ng nghÖ trung b×nh tiªn tiÕn. N¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh l kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch hîp. 2. SuÊt vèn ®Çu t− l c«ng cô hç trî cho c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng, chñ ®Çu t− v nh t− vÊn ®Çu t− x©y dùng trong viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, lËp kÕ ho¹ch v qu¶n lý vèn ®Çu t−, x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng. Ngo i nh÷ng néi dung trªn suÊt vèn ®Çu t− cã thÓ ®−îc sö dông trong mét sè tr−êng hîp kh¸c theo môc ®Ých, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. 3. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së LuËt X©y dùng n¨m 2003, qui chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ViÖt Nam, tiªu chuÈn ng nh trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng gi¸ ®Çu t− x©y dùng t¹i thêi ®iÓm quý 4 n¨m 2009 v tû gi¸ ngo¹i tÖ 1USD = 17.886 VN§. 4. TËp suÊt vèn ®Çu t− n y ®−îc tÝnh to¸n v bè côc th nh hai phÇn chÝnh gåm : PhÇn 1 : ThuyÕt minh v h−íng dÉn sö dông. PhÇn 2 : B¶ng suÊt vèn ®Çu t− cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh. Trong phÇn 1 giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n, ph¹m vi, ®èi t−îng sö dông ; c¸c kho¶n môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®−îc tÝnh trong chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t−, chi tiÕt nh÷ng néi dung chi phÝ ® tÝnh v ch−a ®−îc tÝnh ®Õn trong chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t−, h−íng dÉn sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− trong viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
-2-

.Cô thÓ: 6. ph©n lo¹i theo 5 lo¹i c«ng tr×nh l c«ng tr×nh d©n dông.Trong phÇn 2 l c¸c b¶ng suÊt vèn ®Çu t− v ®−îc s¾p xÕp. . yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n (®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng.Chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngo i. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. 6. qui ®æi l¹i c¸c chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− n y cho phï hîp.1 SuÊt vèn ®Çu t− bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng.KiÓm ®Þnh v chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ n y ®−îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. ®iÒu chØnh.Chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã).2 Néi dung chi phÝ trong chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ch−a bao gåm chi phÝ cho mét sè c«ng t¸c nh−: .Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t−. c«ng tr×nh thñy lîi . Néi dung chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− 5. h−íng dÉn hiÖn h nh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.2 (kh«ng h¹n chÕ theo c¸c néi dung nh− ® nªu). 5.2 §iÒu chØnh chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− trong mét sè tr−êng hîp nh− : Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn ®−îc lùa chän trong danh môc TËp suÊt vèn ®Çu t−. 6. . t¸i ®Þnh c−. c«ng tr×nh giao th«ng.§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng v xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr−êng . Khi sö dông c¸c chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− trong tËp n y ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cÇn c¨n cø v o tÝnh chÊt. tiÕn ®é thùc hiÖn) ®Ó tÝnh bæ sung. -3- .Gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh.L i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).§¨ng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ. . c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ. kinh doanh). 5.Vèn l−u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. qu¶n lý dù ¸n. . t− vÊn ®Çu t− x©y dùng v c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c v thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.1 Bæ sung c¸c chi phÝ nh− môc 5. tÝnh chÊt nguån vèn. . . .

Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng cã c«ng tr×nh ch−a n»m trong danh môc TËp suÊt vèn ®Çu t− n y th× cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu vÒ suÊt chi phÝ x©y dùng cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh cã chØ tiªu kinh tÕ .- - - Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së víi ®¬n vÞ ®o ®−îc sö dông trong TËp suÊt vèn ®Çu t−. Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng sö dông c¸c nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) khi cã nh÷ng néi dung chi phÝ kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− n y. C«ng tr×nh cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. MÆt b»ng gi¸ ®Çu t− v x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng cã sù thay ®æi so víi thêi ®iÓm c«ng bè TËp suÊt vèn ®Çu t− n y.kü thuËt t−¬ng tù ®Ó lËp tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n. -4- . ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng.

phÇn II SuÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng tr×nh -5- .

Ch−¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh d©n dông -6- .

450 7.840 III 1 5.890 5.800 a.. t−êng bao x©y g¹ch.240 3.830 5. kÕt cÊu. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. s n.870 1.v.250 5.320 5.750 4.420 950 2. m¸i BTCT ®æ t¹i chç Nh biÖt thù Nh kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.v. c¸c yªu cÇu v quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.440 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh ë nªu t¹i B¶ng I. m¸i BTCT ®æ t¹i chç.840 6. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I.030 4. Nguyªn t¾c chung”.300 4.1. m¸i BTCT ®æ t¹i chç Nh tõ 2 ®Õn 3 tÇng. s n.730 6.050 2. II. m¸i BTCT ®æ t¹i chç 1000®/m2s n 1000®/m2s n - 4. v theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nh ë. m¸i t«n. cã sè tÇng 1000®/m2s n Sè tÇng ≤ 5 tÇng 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng Nh ë riªng lÎ Nh ë 1 tÇng t−êng bao x©y g¹ch. t−êng bao x©y g¹ch.1 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp I. -7- . Nh 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn. t−êng bao x©y g¹ch. s n. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.180 7. III. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nh v c«ng tr×nh d©n dông. Nguyªn t¾c chung”. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.500 410 380 350 610 690 730 3 - 4.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh ë SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT I Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 2 3 4 5 6 II 1 2 Nh chung c− cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT). kÕt cÊu t−êng g¹ch chÞu lùc. ®iÖn.

SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I. tr¹m biÕn ¸p v c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn h nh. m¸y b¬m cÊp n−íc. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.20 . d.b. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch s n x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng s n tÇng hÇm.18 .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nh ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch s n x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh ë ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt v chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngo i c«ng tr×nh.14 -1. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ® bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. l¾p ®Æt thang m¸y. c.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nh ë chung c− cao tÇng ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. -8- .1.10 -1.13 1.16 1.

2.180 8.630 2.760 13.950 21.960 2.800 17.270 1.960 13. C«ng tr×nh c«ng céng 2.480 7.060 1.930 6.triÓn l m Th− viÖn Nh th− viÖn 1000®/chç ngåi _ _ 17.750 2.500 5.460 1.220 5.400 13. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi B¶o T ng Nh b¶o t ng TriÓn l·m Trung t©m héi chî .620 5.280 16.590 7.140 12.170 -9- .2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ I 1 2 3 4 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi 1000®/chç ngåi _ _ _ 21.440 20.910 20.380 II 1 2 3 III 1 IV 1 V 1 Nh h¸t ca nh¹c t¹p kü.500 1000®/m2 s n 1000®/m2 s n 1000®/m2 s n 11.100 13.490 13.380 5.1 C«ng tr×nh v¨n hãa: B¶ng I.580 14.730 9.

phßng tr−ng b y. nh h¸t bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt v chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngo i c«ng tr×nh.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nh b¶o t ng. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa nh− sau: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim.. c. triÓn l m..a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o t ng..10% . .. th− viÖn bao gåm: .Chi phÝ trang. qu¹t ®iÖn v c¸c thiÕt bÞ kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o t ng. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. nh h¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶. th− viÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch s n x©y dùng. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. nh vÖ sinh.Chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 . gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.).90% . phßng ®äc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. triÓn l m. qu¹t ®iÖn.2 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp I... Chi phÝ trang. b. Nguyªn t¾c chung”. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. f. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim... theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.Chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 . c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.. thiÕt bÞ phôc vô nh−: m¸y ®iÒu ho nhiÖt ®é.10 - .) v c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ v phßng l m viÖc cña nh©n viªn nh−: m¸y ®iÒu ho nhiÖt ®é. d. e.

.330 II 1 2 3 4 1000®/hs _ _ _ 33.970 a. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: kho ®Ó ®å. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp II... chiÕu s¸ng. c¸c yªu cÇu.410 33. III.190 1...Chi phÝ trang.990 23.Chi phÝ x©y dùng nh líp häc. khu gi¶i trÝ.11 - ..3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh trÎ..2. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh). c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh−: trang trÝ s©n ch¬i.590 2.750 28. b n ghÕ.2. tr−êng mÉu gi¸o bao gåm: . .970 1.590 2. nh chÕ biÕn thøc ¨n. m¸y .800 24. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.v. qu¹t ®iÖn.3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.750 27.590 STT I 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh Nh trÎ Nh trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 1000®/ch¸u nhãm líp (75-125 ch¸u) Nh trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nh trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) Tr−êng mÉu gi¸o.1 Nh trÎ.970 1. nh giÆt quÇn ¸o. tr−êng mÉu gi¸o B¶ng I. s©n v−ên.. tr−êng mÉu gi¸o §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng 28.970 1.630 ThiÕt bÞ 2. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:1984 “Nh trÎ.780 34. b. nh ®Ó xe. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh trÎ. tr−êng mÉu gi¸o. thiÕt bÞ néi thÊt: gi−êng tñ.2 C«ng tr×nh tr−êng häc 2.750 29.940 28. kü thuËt ®iÖn. Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ _ 34. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” v c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.610 27. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh trÎ.610 26. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.750 31.v. tr−êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.

nh ®Ó xe. phßng nghØ cña gi¸o viªn. v−ên v khu vui ch¬i : 75 . phßng y tÕ. ..12 - .Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. v−ên v khu vui ch¬i. c. phßng nghØ. d.5% .Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. .. bao gåm: . phßng ¨n. nh chuÈn bÞ thøc ¨n. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô l 25 häc sinh/líp. giÆt quÇn ¸o.®iÒu ho nhiÖt ®é. nh kho. phßng vÖ sinh. phßng giao nhËn trÎ. C«ng tr×nh nh trÎ.10% : 10 .. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô Chi phÝ cho s©n..85% : 15 . tr−êng mÉu gi¸o ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. phßng ngñ.. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.S©n.v. v.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc bao gåm: .940 15. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan...4 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp II.270 18. b. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc nªu t¹i B¶ng I. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh v c¸c yªu cÇu. gi¶i trÝ.2.. thùc h nh.. diÖn tÝch.590 2..2.930 1.300 17. v quy ®Þnh trong TCVN 3978:1984 “Tr−êng häc phæ th«ng.970 1.450 häc sinh) Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) Tr−êng trung häc c¬ së (cÊp II) v phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 16.700 22. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.Chi phÝ x©y dùng nh líp häc. ... thÓ dôc thÓ thao.320 20.970 1. khu ®Êt x©y dùng.13 - ..620 14.520 II 1 2 3 1000®/hs _ _ 25.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc STT I 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Tr−êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250.390 18. yªu cÇu thiÕt kÕ. thÓ thao.860 2. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp.910 17.850 19. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp.970 1000®/hs _ _ _ 20.2 Tr−êng häc B¶ng I.150 23. c¸c h¹ng môc phôc vô. .970 1.400 a. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh..Chi phÝ vÒ trang. vui ch¬i.640 13.590 2.

Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô l 50 häc sinh/líp. th− viÖn. phßng tiÕp kh¸ch. .Khèi h nh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng.14 - .c. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh h nh chÝnh qu¶n trÞ : 50 . : 15 . bao gåm: . . . .55%.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . nh ®Ó xe.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. . ®iÖn. kho cña c¸c x−ëng.Khèi lao ®éng thùc h nh gåm c¸c x−ëng thùc h nh vÒ méc. d. phßng nghØ cña gi¸o viªn.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. : 15 .10%. c¬ khÝ.20%. phßng truyÒn thèng.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô .10%. : 15 .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . phßng gi¸m hiÖu.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc h nh . §éi. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. : 5%. v¨n phßng §o n.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr−êng.

560 77.180 5.500 32. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. tr−êng nghiÖp vô STT I 1 2 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh Tr−êng ®¹i häc.830 41. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.510 ThiÕt bÞ 1000®/hs _ _ _ _ 92.210 74.570 4.350 34. trung häc chuyªn nghiÖp. tr−êng nghiÖp vô B¶ng I.190 36.180 4. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.800 69.2. gi¶i trÝ. cao ®¼ng cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1000 < qui m« ≤ 2000 häc sinh 2000 < qui m« ≤ 3000 häc sinh 3000 < qui m« ≤ 5000 häc sinh Qui m« > 5000 häc sinh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng 79.5 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp II. cao ®¼ng.730 5.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. mÆt b»ng tæng thÓ.340 87. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.. Nguyªn t¾c chung”.480 84.320 II 1 2 3 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. . vui ch¬i.cao ®¼ng.. Qui m« ≤ 500 häc sinh 500 < qui m« ≤ 800 häc sinh 800 < qui m« ≤ 1200 häc sinh 1000®/hs _ _ 45..870 71. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. tr−êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh.320 4. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.. tr−êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. cao ®¼ng.860 43.3 Tr−êng ®¹i häc. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr−êng ®¹i häc.940 90.570 a. TCXDVN 60:2003 “ tr−êng d¹y nghÒ – tiªu chuÈn thiÕt kÕ” v TCXDVN 275 2002 “Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.320 4.15 - .2. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ quy m« c«ng tr×nh.550 4. nghiªn cøu v thùc h nh.090 81.570 4.

s©n bãng ®¸. tr¹m biÕn thÕ. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. gi¶ng ®−êng.30 5 häc. tr−êng nghiÖp vô ®−îc tÝnh cho 1 häc sinh. % 40 . cao ®¼ng bao gåm: . kho. líp viÖn.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x−ëng söa ch÷a.. y tÕ. tr−êng nghiÖp vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. phßng gi¸m hiÖu. nh h nh chÝnh.. . bãng ræ. d.Khèi häc tËp v c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®−êng. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. phßng gi¸o viªn. l m viÖc. tr¹m biÕn thÕ. . th− thÓ thao phôc vô t«. chç ®Ó xe). % 50 . cao ®¼ng.16 - . c. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr−êng nghiÖp vô ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. nh (quÇy gi¶i kh¸t. khu ký tóc x¸ sinh viªn. cao ®¼ng. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®¹i häc. .Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt.25 5 . c«ng tr×nh ngo i trêi.10 30 .Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. nh ®Ó xe « b¬m. bÓ b¬i.15 35 .b. . nh ¨n. héi tr−êng. bao gåm: . trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao.60 15 . bãng chuyÒn. tr¹m y tÕ. tr¹m STT 1 2 3 4 C¸c kho¶n môc chi phÝ Khèi c«ng tr×nh häc tËp v nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt Tr−êng ®¹i häc. thiÕt bÞ tr¹m b¬m.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh v phôc vô cña tr−êng.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nh ë cho sinh viªn. cao ®¼ng. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. th− viÖn.50 20 .

phßng kh¸m v ®iÒu trÞ.014.630 979.2. kho. khu vÖ sinh.760 Trong ®ã X©y dùng 396. phßng nghiÖp vô. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. ch÷a ch¸y. ch÷a bÖnh.. phßng nghiÖp vô.330 ThiÕt bÞ 565. khoa d−îc. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y.. nh giÆt. .Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i v ®ång bé phôc vô kh¸m. phßng cÊp cøu. . c. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m.049.110 528. phôc vô sinh ho¹t.970 547.730 1. chiÕu s¸ng. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n v c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh−: + Khèi kh¸m bÖnh v ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê. phßng cÊp cøu. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. n−íc. bè côc mÆt b»ng.17 - . c¸c yªu cÇu. phßng nghiÖp vô. phßng vÖ sinh. th«ng giã.740 343.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ STT I 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh BÖnh viÖn ®a khoa BÖnh viÖn qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn qui m« trªn 550 gi−êng bÖnh §¬n vÞ tÝnh 1000®/ gi−êng _ _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 1. xÐt nghiÖm. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. + Khèi h nh chÝnh. nh th−êng trùc.. nh ®Ó xe. nghØ ng¬i cña nh©n viªn.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. ®iÖn. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. x−ëng.140 369. b. h−íng dÉn thiÕt kÕ " v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan..240 490. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . bÖnh nh©n. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô. Nguyªn t¾c chung”.510 a.150 385. qu¶n trÞ gåm bÕp. phßng h nh chÝnh.6 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp II.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I. theo Tiªu chuÈn x©y dùngViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa.740 909. thùc nghiÖm..

7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan..4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. trô së c¬ quan bao gåm: . kho v¨n phßng phÈm. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. chç ®Ó xe. phßng kh¸ch..2. kü thuËt ®iÖn. m¸y ph« t«. v¨n phßng. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh l m viÖc. . TØnh. héi tr−êng. trô së c¬ quan t¹i B¶ng I. kho dông cô. c¸c yªu cÇu.. c¸c phßng phôc vô c«ng céng v kü thuËt nh−: phßng l m viÖc.. _ QuËn. vÖ sinh.780 5.350 3. Nguyªn t¾c chung”. v¨n phßng. m¸y tÝnh. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. ThÞ x a. v¨n phßng l m viÖc B¶ng I. Th nh phè trùc thuéc Trung −¬ng Trô së c¸c c¬ quan trùc _ thuéc Bé. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.Chi phÝ thiÕt bÞ v trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh− ®iÒu ho . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh l m viÖc. phßng häp. th− viÖn. phßng th«ng tin. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 7.830 860 610 Trô së c¬ quan Trung −¬ng.480 4. qu¹t ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh l m viÖc. . y tÕ. .760 4.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî v phôc vô gåm: th−êng trùc. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. khu vÖ sinh.18 - . c¨ng tin. trô së c¬ quan ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s n x©y dùng. 1000®/m2s n cÊp Bé. quÇy gi¶i kh¸t.Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng l m viÖc. v¨n phßng l m viÖc. v¨n phßng.570 1. th nh phè trùc thuéc TØnh Trô së c¸c c¬ quan HuyÖn.950 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 5. TØnh.. c.7 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp II. m¸y Fax. ®iÖn tho¹i. l−u tr÷.

5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao.qu¶n trÞ .910 115. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.470 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 72. phßng tiÕp kh¸ch.980 623. hÖ thèng cøu ho¶.500 233.810 95..19 - . . phßng ®iÖn. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. ®iÖn tho¹i. . tr¹m cung cÊp n−íc.. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” v c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: .Chi phÝ thiÕt bÞ v trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t..940 21.. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n STT 1 2 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* §¬n vÞ tÝnh 1000®/ gi−êng _ _ _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 105.75% 25 -20% 5% 50 . c. bao gåm: Khèi phßng ngñ: phßng ngñ.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I.75% 20% 10. phßng trùc cña nh©n viªn .Khèi h nh chÝnh qu¶n trÞ: phßng l m viÖc.. tr¹m b¬m ¸p lùc.5% Kh¸ch s¹n 5* 70 . nh bÕp. phßng giÆt l ph¬i sÊy.5% Kh¸ch s¹n 3* 60 . .Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.30% 15. nh ®Ó xe.. .090 a.800 33.310 108. kho.050 307.8 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ng y 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. d. khu thÓ thao. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch.. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT 1 2 3 Khèi chøc n¨ng Kh¸ch s¹n 1* Kh¸ch s¹n 2* 60 .30% 15 . vui ch¬i gi¶i trÝ.620 445.25% c«ng céng Khèi h nh 20% chÝnh .65% 25 .. thÓ dôc thÓ thao. phßng gi¶i trÝ.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. phßng y tÕ.2.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n.800 159. th«ng tin liªn l¹c. x−ëng söa ch÷a.65% 25 .5% Kh¸ch s¹n 4* 70 .55% Khèi phßng ngñ Khèi phôc vô 30 . thang m¸y. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô. b. c¸c phßng phôc vô kh¸c.400 448. XÕp h¹ng” v TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n.850 324. phßng ¨n. l¸i xe.850 58..

kh«ng cã kh¸n ® i.740 8.580 220 80 30 160 160 160 II 1 2 3 1000®/m2bÓ _ _ .6 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.5x6 m BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m 1000®/m2 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 850 880 870 1.580 2.270 4.460 1. kÝch th−íc s©n 30x19m S©n quÇn vît.980 7.840 1.020 1.540 4. kÝch th−íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.020 3. qui m« 40. cÇu l«ng. ®−êng ch¹y vßng S©n nh¶y xa. kh«ng cã kh¸n ® i.000 chç ngåi S©n bãng ®¸ cã kh¸n ® i. kh«ng cã kh¸n ® i. kÝch th−íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.20 - 4. nh¶y 3 b−íc S©n nh¶y cao S©n nh¶y s o S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.2.000 chç ngåi S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.220 220 220 530 .200 460 2. qui m« 20. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ® i. kÝch th−íc s©n 40x20m BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ® i) BÓ b¬i kÝch th−íc 12. kh«ng cã kh¸n ® i.950 5.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao SuÊt §¬n vÞ tÝnh vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 2 3 4 5 6 7 8 S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §−êng ch¹y th¼ng.210 3.410 540 3.750 2.040 390 450 390 390 720 740 730 890 300 350 300 300 60 60 60 60 60 60 60 60 1 2 3 4 5 6 1000®/chç ngåi _ 1000®/m2 s©n _ _ _ 1.

850 8. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: . thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. ph©n lo¹i c«ng tr×nh.830 220 220 530 1000®/m2bÓ _ _ 7. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.600 9. ®iÖn. phßng thay quÇn ¸o. phßng huÊn luyÖn viªn. cã kh¸n ® i Nh thi ®Êu bãng chuyÒn. bãng ræ. tenis.810 4. phßng träng t i.21 - . cÇu l«ng. chiÕu s¸ng. cã kh¸n ® i Nh thi ®Êu bãng chuyÒn.C¸c chi phÝ trang. phßng nghØ cña nh©n viªn. phßng phô tr¸ch s©n.640 122. cã kh¸n ® i Nh thi ®Êu ®a n¨ng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 6. phßng vÖ sinh. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. 2000 chç ngåi. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng h nh chÝnh. phßng cÊp cøu.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ.640 11. phßng th−êng trùc. bãng ræ. n−íc. tenis. .9 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. . tenis.340 186. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”.530 5. x−ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. khu vÖ sinh.114 4 a. kh¸n gi¶. cÇu l«ng. 1000 chç ngåi. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I.850 200 200 200 43.890 7. kho. phßng y tÕ. b¶o vÖ. bãng ræ. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. kh¸n ® i. b. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” v TCXDVN 289:2004 “Nh thi ®Êu thÓ thao” v c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.720 5.STT III 1 2 3 IV 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh BÓ b¬i cã kh¸n ® i BÓ b¬i kÝch th−íc 12.5x6 m BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m Nh thi ®Êu thÓ thao Nh thi ®Êu bãng chuyÒn.450 1000®/chç ngåi _ _ _ 5. phßng c¨ng tin.990 4.650 4. 3000 chç ngåi. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. cÇu l«ng.

-

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ® i) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o, nh t¾m), thiÕt bÞ läc n−íc.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh− bãng ræ, quÇn vît, bãng chuyÒn, cÇu l«ng, bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ® i, phßng nghØ (h nh lang), phßng b¸n vÐ, phßng vÖ sinh, phßng c¨ng tin. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nh thi ®Êu, nh göi v thay quÇn ¸o, phßng nghØ, phßng vÖ sinh, phßng y tÕ, c¨ng tin, kho, c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. + Khèi h nh chÝnh qu¶n trÞ: phßng l m viÖc, phßng nghØ cña nh©n viªn, phßng trùc kü thuËt, phßng b¶o vÖ, kho dông cô vÖ sinh. - Chi phÝ trang, thiÕt bÞ phôc vô nh− qu¹t ®iÖn, m¸y ®iÒu ho nhiÖt ®é, thiÕt bÞ y tÕ, dông cô thi ®Êu, tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. c- SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ® i) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ® i). SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i ®−îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh thi ®Êu thÓ thao ®−îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô.

- 22 -

2.7 C«ng tr×nh ® i, tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng I.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ® i tr¹m, ph¸t thanh truyÒn h×nh STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh ® i, tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao lo¹i: 64m 75m 100m 125m M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao lo¹i: 5 6 7 75m 100m 125m M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao lo¹i: 100m 125m C«ng tr×nh ® i, tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao lo¹i:
- 23 -

§¬n vÞ tÝnh

SuÊt vèn ®Çu t−

Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng

1 2 3 4

Tr®/hÖ -

11.990 13.320 14.720 15.160

4.400 5.320 6.440 6.760

6.300 6.600 6.705 6.764

-

15.610 17.430 17.960

5.360 6.470 6.880

8.618 9.118 9.181

8 9 II

-

19.940 20.680

6.580 6.930

11.287 11.598

10 11 12

75m 100m 125m M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao lo¹i: 75m 100m 125m 145m

Tr®/hÖ Tr®/hÖ -

16.170 17.520 17.740

5.490 6.590 6.680

8.770 8.830 8.940

13 14 15 16

19.810 22.140

5.620 6.740 7.160 7.210

11.890 12.810 13.080 13.330

-

22.930 23.270

a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ® i, tr¹m thu, ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng I.10 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998; tiªu chuÈn ng nh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998; c¸c yªu cÇu, qui ®Þnh vÒ chèng sÐt v b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 v c¸c qui ph¹m vÒ an to n kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 v c¸c qui ®Þnh chuyªn ng nh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, cét cao v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh kh¸c liªn quan. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nh ®Æt m¸y l cÊp IV, cÊp c«ng tr×nh cét An ten l cÊp II, III. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu, ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nh ®Æt m¸y v cét an ten. - Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm to n bé chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®−îc nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn. c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu, ph¸t sãng truyÒn h×nh ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ v th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu, ph¸t sãng truyÒn h×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu, ph¸t h×nh v cét an ten.

- 24 -

cao 60 m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 20 W.090 65.190 251. cét anten tù ®øng thÐp trßn.540 527. cao 30m 2.160 404.270 931. cao 30 m 3 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 651.460 c«ng suÊt 200 W.230 971.304. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n−íc.8 C«ng tr×nh ® i.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ® i tr¹m thu. cét anten tù ®øng thÐp trßn.930 c«ng suÊt 50 W. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng I. cao 50 m 1.340 c«ng suÊt 100 W.240 127.460 108.800 544. cao 30 m 2 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 381. cao 45 m 7 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 771.2. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.763 289.080 411.340 41.537. cao 45 m 5 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 720. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.040 c«ng suÊt 150 W. cao 45 m 4 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 710.25 - .790 527.302. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.570 343.320 1. cao 50 m 10 11 12 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 kW.410 43. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.460 117.020 52.060 1000®/hÖ c«ng suÊt 20 W. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L. cao 45 m 6 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 743.610 c«ng suÊt 300 W.430 c«ng suÊt 1 kW.490 9 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 749. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.940 c«ng suÊt 30 W.470 c«ng suÊt 500 W . 1 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 364. cao 30m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 30 W. ph¸t sãng ph¸t thanh Trong ®ã §¬n vÞ SuÊt vèn STT Lo¹i c«ng tr×nh X©y tÝnh ®Çu t− ThiÕt bÞ dùng I C«ng tr×nh ® i tr¹m thu.790 286.210 144.510 52. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.310 519.750 422. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.710 335.940 . cao 45 m 8 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh 611.870 537.

430 935.980 104.350 10.475. cét anten tù ®øng thÐp trßn.152.000 1.26 - .790 121.166.310 II 21 22 23 III 24 25 1000®/ hÖ - 3. cét anten tù ®øng thÐp trßn.060 610.400 112.870 1. cao 45 m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 500 W.060 282.540 4. cao 50m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 kW. cét anten tù ®øng thÐp trßn.420.710 .930 285. cét anten tù ®øng thÐp trßn.674.539.STT 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 W. cét anten cao 100 m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 kW. cét anten cao 100m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 20 kW.320 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 520. cao 45 m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 W.810 629.840 361.073. ph¸t sãng FM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW.431.711.090 2.500 703.590 4.280 853.541. cao 45 m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 300 W.790 10.023.990 2. ph¸t sãng trung AM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 kW §¬n vÞ tÝnh 1000®/ hÖ - SuÊt vèn ®Çu t− 652.460 439.440 536.260 65.400 9. cao 45m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 200 W.210 - 5.370 251. cét anten tù ®øng thÐp trßn.240 404. cao 45m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 150 W.260 343.880 144. cét anten tù ®øng thÐp trßn.250 1.290 12.980 432.570 226. cét anten cao 100 m C«ng tr×nh thu.460 4.340 412. cét anten tù ®øng thÐp trßn. cao 50m HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 1 kW .423.986. cét anten tù ®øng thÐp trßn.220 763.659. cao 60m C«ng tr×nh ® i tr¹m thu.610 439.

250 704. cÊp c«ng tr×nh cét An ten l cÊp II. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: Chi phÝ x©y dùng nh ®Æt m¸y v cét an ten. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm to n bé chi phÝ mua v l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. III. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ® i. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n−íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n−íc. b. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh l thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. tiªu chuÈn ng nh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ® i.11 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.047.490 a. c. c¸c yªu cÇu.603. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng I. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nh ®Æt m¸y l cÊp IV. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ® i. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt v b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001.350 13. ph¸t sãng ng¾n SM HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 kW §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/ hÖ 16. thiÕt bÞ m¸y ph¸t v cét an ten. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nh ®Æt tr¹m ph¸t.STT IV 26 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh thu.27 - . cét cao v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh kh¸c liªn quan. c¸c qui ph¹m vÒ an to n kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 v c¸c qui ®Þnh chuyªn ng nh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. .

9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng I. .2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: . cÊp c«ng tr×nh cét An ten l cÊp II. b. chi phÝ ph¸ v th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nh ®Æt m¸y l cÊp IV. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS.Chi phÝ x©y dùng nh ®Æt m¸y v cét an ten d©y co. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng I. c. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt v b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. d. c¸c yªu cÇu. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng v c¸c qui ph¹m vÒ an to n kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 v c¸c qui ®Þnh chuyªn ng nh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.12 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. tiªu chuÈn ng nh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998.000 a.28 - . cét cao v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh kh¸c liªn quan. III. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten.028 STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t− 214.12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 186.

29 - .Ch−¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp .

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1000®/TSP SuÊt vèn ®Çu t− 1.620 Trong ®ã X©y dùng 210 310 ThiÕt bÞ 1 2 Nh m¸y luyÖn ph«i thÐp.1. : 80 .1 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn h nh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh . C¬ cÊu chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh v c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y luyÖn kim bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. . : 30 . d. cÊp ®iÖn. phô trî Chi phÝ thiÕt bÞ: . chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. c.000 tÊn/n¨m. kÐo thÐp x©y dùng. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. c«ng suÊt 300. b.000 tÊn/n¨m Nh m¸y luyÖn c¸n. m¸y mãc v d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh v c¸c thiÕt bÞ phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.C¸c c«ng tr×nh phôc vô. c«ng tr×nh phô trî v phôc vô.30 - : 70 . C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II.15%. hoÆc tÊn thÐp qui −íc.25%. 780 1. phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: .85%.ThiÕt bÞ s¶n xuÊt . cÊp n−íc.150 a. phô trî .75%. : 20 . hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y luyÖn kim ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngo i h ng r o nh m¸y nh−: ®−êng giao th«ng.090 1. c«ng suÊt 250. Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ. e.ThiÕt bÞ phôc vô. tr¹m biÕn ¸p. phôc vô.

Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nh m¸y nh−: nh tua bin. hÖ thèng ®iÖn tù dïng.31 - . ®o l−êng v b¶o vÖ v c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.560 17.860 ThiÕt bÞ 1 2 Nh m¸y nhiÖt ®iÖn. hÖ thèng ®iÒu khiÓn. hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc . v chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî . C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2. c«ng suÊt 600.610 10. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. .2 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604: 1988 v TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y v ch÷a ch¸y cho nh v c«ng tr×nh. b..1 C«ng tr×nh nh m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.400 a. c¸c quy ph¹m an to n kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 v tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 17.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm to n bé chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nh m¸y. hÖ thèng th¶i tro xØ. c. . hÖ thèng cÊp dÇu. §−êng d©y v tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh ®iÖn. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p. c«ng suÊt 330.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y nhiÖt ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW).2.140 4.000 kW Nh m¸y nhiÖt ®iÖn.000 Trong ®ã X©y dùng 5. hÖ thèng cung cÊp than. nh ®iÒu khiÓn trung t©m.000 kW 1000®/kW - 10.

820 9. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nh c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 v c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh ®iÖn. .670 7. b.2.700 a. c«ng suÊt tõ 200. ®Ëp tr n).740 Trong ®ã X©y dùng 9. thiÕt bÞ c¬ ®iÖn . c«ng suÊt tõ 500.. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nh m¸y. kªnh x¶.860 18.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm to n bé chi phÝ mua s¾m. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh− : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y thuû ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t− 1000®/kW 21.. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t. hÖ thèng chiÕu s¸ng... c«ng suÊt tõ 60.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nh m¸y. C¸c h¹ng môc t¹m v dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. nh m¸y. hÖ thèng ®iÒu ho . chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. c.000 ®Õn 700. l¾p ®Æt.000 kW Nh m¸y thuû ®iÖn.2 C«ng tr×nh nh m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.000 kW Nh m¸y thuû ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y thuû ®iÖn bao gåm: .32 - . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. hÖ thèng b¸o ch¸y v ch÷a ch¸y. thÝ nghiÖm v hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh. hÖ thèng chèng sÐt. th¸p ®iÒu ¸p.000 ®Õn 150..3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiªt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l−îng. th«ng giã..000 kW 9. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. ®−êng hÇm dÉn n−íc.000 ®Õn 400. .700 6. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y thuû ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW).070 6.790 14.450 ThiÕt bÞ 1 2 3 Nh m¸y thuû ®iÖn..).Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh− tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt.. ®−êng èng ¸p lùc. tuyÕn n¨ng l−îng (cöa lÊy n−íc.).

33 - .4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT I 1 2 3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lo¹i c«ng tr×nh Tr¹m biÕn ¸p trong nh cã cÊp ®iÖn ¸p 22kV/0.890 5.490 a.4kV Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 1000®/ KVA 1.170 4.190 2.300 1.240 5.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.500 1.820 3.4 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh ®iÖn. c¸c qui ph¹m an to n kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh liªn quan kh¸c.480 3. b.990 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.410 3.300 1.070 1.2.770 2.220 6.4kV Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA Tr¹m biÕn ¸p ngo i trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22kV/0.260 980 490 380 370 290 1010 810 790 620 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 9.470 3.100 950 700 670 580 430 6.210 2.610 7.980 1.330 4.300 1.460 2.620 1. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: Chi phÝ x©y dùng: .

Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua v l¾p ®Æt thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y. ®−êng. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p. chi phÝ thÝ nghiÖm v hiÖu chØnh. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. d. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng v hÖ thèng tho¸t n−íc ngo i nh . chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt. chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p.34 - . m¸y biÕn ¸p v thiÕt bÞ phô trî. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc ngo i c«ng tr×nh tr¹m nh− s©n. + §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngo i trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr−êng hîp tr¹m treo). hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu. c. hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu.v. . v.- + §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nh : chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng nh ®Æt tr¹m biÕn ¸p.

840 608.7500 196.408.2.410 218.930 145.850 79.700 160.360 512.480 820. III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.230 217.5 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp II.400 124.091. d©y nh«m lâi thÐp AC .490 149.080 568.95 §−êng d©y trÇn 22 kV.340 763.270.220 688.185 AC .530 SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 168.50 AC .120 §−êng d©y trÇn 110kV. 1 m¹ch AC . SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm: .185 AC .470 151.70 AC .570 1.290 1. d©y nh«m lâi thÐp.260 1. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.50 AC .350 178.95 §−êng d©y trÇn 35 kV.510 909.150 AC .35 - . d©y hîp kim nh«m AAC . d©y nh«m lâi thÐp AC .240 §−êng d©y trÇn 110kV.900 88. c¸c qui ph¹m an to n kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh liªn quan kh¸c. d©y nh«m lâi thÐp.920 197.350 64.240 §¬n vÞ tÝnh 1000®/km _ _ _ _ 1000®/km _ _ 1000®/km _ _ _ _ 1000®/km _ _ _ 1000®/km _ _ _ 71.95 AC .5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn STT 1 a b c d 2 a b 3 a b c d 4 a b c 5 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §−êng d©y trÇn 6-10-22 kV. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. 2 m¹ch AC . b.70 AC .430 121.010 134.150 AC .35 AC .070 135.70 AAC .060 137.190 161.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn B¶ng II.160 a.610 984.590 674.

v chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu.36 - . d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn v thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ v c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng ®−êng d©y. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2).- Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. c. chØ dÉn ®−êng d©y. c¸ch ®iÖn v c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu d i ®−êng d©y. cét bª t«ng ly t©m. mãng cét. . x . chi phÝ thÝ nghiÖm v hiÖu chØnh.

4kV nªu t¹i B¶ng II.860 467. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.5 §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.990 445. chi phÝ thÝ nghiÖm.2.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh 1000®/km c¸p _ _ _ 524. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c¸c qui ph¹m an to n kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh liªn quan kh¸c.780 397.6 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm.4 kV B¶ng II. mãng cét. cét bª t«ng ly t©m.240 SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng a b c a. cét bª t«ng ly t©m cao 8.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC. c¸ch ®iÖn v c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt.37 - .4kV STT 1 Lo¹i c«ng tr×nh §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu d i c¸p. hßm v c«ng t¬ ®o ®Õm.4kV ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. .560 442. b. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d.120 376.4kV bao gåm: . c. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. chØ dÉn ®−êng d©y. v chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu.

hÇm nèi c¸p. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV ®−îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt l c¸p kh« ruét ®ång.800 a. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p). c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.2m v chiÒu d i 19m.450 1. 2 m¹ch.7 ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu d i tuyÕn ®−êng c¸p. mét sè chç qua cÇu c¸p. èng luån c¸p.800 43. 6 sîi c¸p. b. kÐo r¶i c¸p trong èng v æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) v chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi v b¶o vÖ ®−êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh− chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa – c¸p quang.7 ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ng nh l−íi ®iÖn . tiÕt diÖn sîi c¸p 1.630 38.7 cã quy m« ®−îc m« t¶ nh− sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng h o c¸p. 6 sîi c¸p. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. 6 sîi c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. 2 m¹ch.670 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 48.800 1. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n.SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë b¶ng II.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th−íc h×nh hép 5.200mm2 §¬n vÞ tÝnh TriÖu ®ång/km _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 56. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th−íc 3.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV khu vùc th nh phè B¶ng II.800 1. .74m. c.38 - . vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn to n bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.21m x 0.170 50.600mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV. 2 m¹ch.18 x 0.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 KV. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu d i sîi c¸p.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m−¬ng c¸p. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th−íc 1. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c quy ph¹m an to n kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991 .000mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV. hè c¸p.6m .74m x 0. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §−êng c¸p ngÇm 220kV. C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë b¶ng II. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE.TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®−êng giao th«ng néi ®«. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994. 2 m¹ch.420 44.95m x 3. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë b¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë b¶ng II.2.

Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô v phô trî nh− sau: .85%. phô trî : 20 . n−íc. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé. may B¶ng II.3. cÊp ®iÖn..880 8. Chi phÝ mua thiÕt bÞ v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.540 a. . tr¹m biÕn ¸p.C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui −íc. e. c. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. C«ng tr×nh dÖt.000 28..8 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn h nh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.620 15.15%. .39 - .C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.000 s¶n phÈm/n¨m §¬n vÞ tÝnh ®/SP _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 30. b. phôc vô v chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.720 Trong ®ã X©y dùng 7.760 25. phôc vô.730 ThiÕt bÞ 19. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm to n bé chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c¸c nh s¶n xuÊt chÝnh.290 17..8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh X−ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m X−ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m X−ëng may thªu c«ng suÊt 850. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.510 7. d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may t¹i B¶ng II. c¸c thiÕt bÞ phô trî.

.25%. phô trî : 20 .710 Trong ®ã X©y dùng 170 660 2.270 10. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.15%. Chi phÝ thiÕt bÞ: . Chi phÝ thiÕt bÞ v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. thùc phÈm B¶ng II. c. . c¸c thiÕt bÞ phô trî.320 7.000tÊn/n¨m Nh m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m v 5 triÖu lÝt n−íc ngät/ n¨m a. thùc phÈm ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm qui −íc.160 ThiÕt bÞ 600 2.9 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c c«ng tr×nh phô trî v phôc vô.85%.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm to n bé chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. b.40 - .ThiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y s¶n xuÊt r−îu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: .9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc. c«ng suÊt 15. cÊp ®iÖn.ThiÕt bÞ phôc vô. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II. tr¹m biÕn ¸p . . e.000tÊn/ n¨m Nh m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n.. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô v phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: .C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .4. cÊp n−íc.75%. phô trî : 30 . thùc phÈm §¬n vÞ tÝnh 1000®/ TSP ®/lÝtSP SuÊt vèn ®Çu t− 850 3. .C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. d. bia.570 STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh Nh m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70.. n−íc gi¶i kh¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1lÝt s¶n phÈm qui −íc. phôc vô v chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.

hÖ thèng kü thuËt phô trî. thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má.5.5 triÖu tÊn/n¨m Nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. tr¹m biÕn thÕ.030 1. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. ®−êng ra c¶ng.300 1.5 triÖu tÊn/n¨m a. d.1 Nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.550 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.530 2. c. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng qui ®æi.30% .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh :70 .2 triÖu ®Õn 1. phô trî : 35 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.. Chi phÝ thiÕt bÞ v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. c«ng suÊt tõ 1.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn _ SuÊt vèn ®Çu t− 2. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh. vËn chuyÓn. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.270 STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 Nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. phô trî :30 .000 1..70% • C«ng tr×nh phôc vô. hÖ thèng phôc vô kü thuËt.75% • ThiÕt bÞ phôc vô. thiÕt bÞ phôc vô.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .25% . b..10 bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh v c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. phô trî.41 - .

800 c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m II G¹ch èp. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1.300 23.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt : 70 . l¸t Granit 110.100 a. èp l¸t Ceramic. c. l¸t Ceramic.960 _ 74. g¹ch Granit B¶ng II..560 33.410 44. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II..90% • ThiÕt bÞ phôc vô. phôc vô. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m _ _ 104. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch.190 60.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. l¸t Ceramic. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ v d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n−íc Ch©u ¢u.860 _ 75. l¸t Granit 1 Nh m¸y g¹ch èp. phô trî : 15 .940 ®/m2 SP 2 c«ng suÊt 1 triÖu m SP/n¨m 2 3 Nh m¸y g¹ch èp.470 2 c«ng suÊt 1 triÖu m SP/n¨m 2 Nh m¸y g¹ch èp.25% . cÊp ®iÖn..570 62. b.Chi phÝ mua s¾m.490 c«ng suÊt tõ 1. g¹ch Granit ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: c¶ng. phô trî : 30 .670 44.11 bao gåm: . c¸c thiÕt bÞ phô trî.150 36. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.360 47.75% • C«ng tr×nh phôc vô.880 99. l¸t ®−îc qui ®æi. l¸t Ceramic 23.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m 3 Nh m¸y g¹ch èp.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nh m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic v g¹ch Granit Trong ®ã §¬n vÞ SuÊt vèn STT Lo¹i c«ng tr×nh X©y ThiÕt bÞ tÝnh ®Çu t− dùng I G¹ch èp.2 Nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.940 34.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.200 57. l¸t Ceramic ®/m2 SP 1 Nh m¸y g¹ch èp.5. d. tr¹m biÕn thÕ. phô trî..10% . l¸t Ceramic 22. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp. l¸t Ceramic 78.. ®−êng giao th«ng.42 - . l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. n−íc.

ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II.060 1.130 1. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II.12 bao gåm: .90% • ThiÕt bÞ phôc vô.10% .030 990 Trong ®ã X©y dùng 550 500 490 480 ThiÕt bÞ 1 2 3 4 Nh m¸y g¹ch c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m Nh m¸y g¹ch c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m Nh m¸y g¹ch c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m Nh m¸y g¹ch c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m 470 450 430 420 a. phô trî : 15 . phôc vô.... SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. phô trî.. d.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . cÊp ®iÖn. tr¹m biÕn thÕ. n−íc. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. ngãi ®Êt sÐt nung STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh ®/viªn _ _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 1.75% • C«ng tr×nh phôc vô. ®−êng giao th«ng. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . Chi phÝ mua s¾m. phô trî : 30 ..3 Nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch. c¸c thiÕt bÞ phô trî..43 - . b.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.25% . SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch nung ®−îc qui ®æi. c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.5. ngãi ®Êt sÐt nung ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.

phô trî : 40 .000 s¶n phÈm/n¨m §¬n vÞ tÝnh 1000®/SP _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 450 420 330 Trong ®ã X©y dùng 120 110 60 ThiÕt bÞ 280 260 240 a.4 Nh m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh B¶ng II..13 bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.. b.13 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh STT 1 2 3 Tªn c«ng tr×nh Nh m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 300. phô trî.000 ®Õn 500. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. d.10% . SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi. n−íc. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.44 - . c.000 s¶n phÈm/n¨m Nh m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 400..5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng..000 s¶n phÈm/n¨m Nh m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. phôc vô.35% . Chi phÝ mua s¾m. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.90% : 15 . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. phô trî : 85 .65% • C«ng tr×nh phôc vô.. cÊp ®iÖn. l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. phô trî.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 60 .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.

620 16. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 .... phô trî : 35 .5.130 45.000 ThiÕt bÞ 43.570 Trong ®ã X©y dùng 17.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phô trî : 80 .45 - . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.15%. b.14 bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II. : 20 . . SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi. .5 Nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng B¶ng II. c. phô trî.. tr¹m biÕn thÕ.270 STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh Nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn thuû tinh/ng y) Nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500 tÊn thuû tinh/ng y) a. cÊp ®iÖn.30%.. 14 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng §¬n vÞ tÝnh ®/m2SP ®/m2SP SuÊt vèn ®Çu t− 67. d. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. n−íc.070 67.70% • C«ng tr×nh phôc vô.85%. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.. phô trî. Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. phôc vô. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé c¸c n−íc Ch©u ¢u. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.

410 1. phô trî.. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.15 bao gåm: .990 221.170 a.000 m3/n¨m D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng xèp c«ng suÊt 120. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.46 - . tr¹m trén bª t«ng nªu t¹i B¶ng II. tr¹m trén bª t«ng ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. tr¹m biÕn thÕ.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .290 221. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n..860 45. tr¹m trén bª t«ng B¶ng II.010 1.360 284. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.000 m3/n¨m C«ng tr×nh tr¹m trén bª t«ng Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê 1000®/m3 _ _ _ 2. phô trî : 30 . .5.6 Nh m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.290 44.330 286.25% . phô trî.15 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n v tr¹m trén bª t«ng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 2 3 4 II 5 6 7 Nh m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n Nh m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 30.000 m3/n¨m Nh m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 100.C¸c c«ng tr×nh phôc vô.630 41.360 234. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.000 950 900 520 1.Chi phÝ mua s¾m. d.050 990 940 780 1000®/m3 _ _ 302.. b. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.110 2.230 2.75% . c.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nh s¶n xuÊt chÝnh. c¸c thiÕt bÞ phôc vô.000 m3/n¨m Nh m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 50.

c. c«ng suÊt tõ 6.7 Nh m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng Nh m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II.16 bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.. phô trî . phô trî. Chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.400 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 5.16 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa §¬n vÞ tÝnh 1000®/T _ SuÊt vèn ®Çu t− 21.000 ®Õn 13.440 STT 1 2 Lo¹i c«ng tr×nh Nh m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin.90% : 15 .800 12. phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. b. d.25% .950 1. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .260 4..000 tÊn/n¨m..10% : 70 .5. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh v d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ to n bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. phô trî.140 6. c«ng suÊt 16.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô.47 - .75% : 30 . phô trî : 85 . tr¹m biÕn thÕ. a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngo i c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.

170 1.6.120 1.640 2. m¸i t«n Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.510 1.560 2.740 1.010 1.370 2. m¸i t«n Cét kÌo thÐp. m¸i t«n T−êng g¹ch.210 1. bæ trô. t−êng g¹ch.630 1. t−êng g¹ch.840 2.390 2. m¸i b»ng Cét bª t«ng. t−êng g¹ch.610 1.290 1.220 .630 2.090 1. t−êng g¹ch.48 - . cao ≤ 6m. t−êng g¹ch.920 1.17 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh x−ëng v kho th«ng dông SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT I Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1 2 3 4 5 6 7 Nh s¶n xuÊt Nh 1 tÇng khÈu ®é 12m. m¸i t«n _ _ _ _ _ 3. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.580 2.010 1. m¸i t«n Cét bª t«ng. cao ≤ 9 m. kÌo thÐp liÒn nhÞp. t−êng g¹ch. kÌo thÐp.450 2. C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng.120 1. t−êng bao che t«n. m¸i t«n Cét kÌo bª t«ng. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.330 2. kh«ng cã cÇu trôc T−êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD T−êng g¹ch thu håi m¸i t«n T−êng g¹ch.720 2. t−êng g¹ch. m¸i t«n _ _ _ _ _ _ 1. 1000®/m2XD m¸i t«n Cét bª t«ng kÌo thÐp. t−êng g¹ch.010 2. kÌo thÐp.470 1 2 3 4 5 6 Nh 1 tÇng khÈu ®é 15m.

850 1 2 3 4 5 6 7 8 Nh 1 tÇng khÈu ®é 18m.030 2. m¸i r¨ng ca bª t«ng Cét bª t«ng.600 . s n gç hay bª t«ng.STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 2.100 1.240 2.780 1.610 940 4. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng. t−êng g¹ch.430 4. t−êng g¹ch. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.070 3. m¸i t«n Kho l−¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch.600 2.930 3. kÌo thÐp.150 _ _ _ _ _ _ _ 1 2 1000®/m2XD _ 4.100 4.050 1. cao 9 m.210 3.600 II 1 2 3 4 5 _ _ _ _ _ 1.890 3. t−êng g¹ch.990 3.710 2. m¸i t«n Nh 1 tÇng khÈu ®é 24m. t−êng bao che b»ng t«n.740 1. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l−¬ng thùc.640 2. t−êng g¹ch.920 1. t−êng g¹ch.040 5. m¸i t«n Cét bª t«ng.160 1. t−êng g¹ch. khung thÐp.910 5.730 2. m¸i r¨ng ca bª t«ng Cét kÌo bª t«ng.770 3.49 - 3. m¸i t«n Cét kÌo thÐp. kÌo thÐp.400 3. cao 9 m. m¸i t«n Cét kÌo thÐp. m¸i ngãi hay Fibro Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch v bª t«ng søc chøa 100 tÊn . cã cÇu trôc 5 tÊn Cét bª t«ng. m¸i t«n Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. t−êng g¹ch. t−êng g¹ch. m¸i t«n 1000®/m2XD Cét kÌo bª t«ng. kÌo thÐp liÒn nhÞp. kÌo thÐp.070 2.

900 1. hoÆc 1 tÊn h ng ho¸ tuú thuéc v o lo¹i nh s¶n xuÊt.500 1. lo¹i kho chøa h ng. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn.17®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y v ch÷a ch¸y cho nh v c«ng tr×nh”.190 3. . b.50 - . nh kho. th«ng giã. trang thiÕt bÞ kü thuËt. tho¸t n−íc.850 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch v bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 1 2 3 4 5 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l−¬ng thùc søc chøa 500 1000®/tÊn tÊn Kho l−¬ng thùc søc chøa 1. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nh s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh s¶n xuÊt v kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II. vËn chuyÓn h ng ho¸.650 a. c. th«ng khÝ.520 1.480 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 5.000 tÊn Kho muèi søc chøa 1.000 3. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh s¶n xuÊt.060 2.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.630 5. cÊp. nh kho th«ng dông bao gåm: .000m3 _ _ _ 1000®/m3 1... s©n bèc dì h ng ho¸.500 tÊn Kho l−¬ng thùc søc chøa 10. phßng thay quÇn ¸o. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: nh vÖ sinh.Chi phÝ x©y dùng nh s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho.470 1.380 260 360 420 310 1.530 1. .STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 6. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ..000 tÊn Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngo i trêi søc chøa 20.890 2. bèc dì.

ch−¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh giao th«ng .51 - .

630 84. 80 m < L ≤ 100 m CÇu bª t«ng cèt thÐp.000 87.840 92. nhÞp L > 2. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 26. khæ 7x2x1.530 58. réng 43.990 191.310 1 2 3 4 5 CÇu mè nhÑ.750 76. 20m<L<40m CÇu bª t«ng cèt thÐp.550 698. 4m ≤ L ≤ 7 m CÇu dÇm bª t«ng cèt thÐp mè nÆng nhÞp L ≤ 25 m CÇu dÇm I liªn hîp.570 55. t¶i träng H30XB80. khæ 7x2x1 t¶i träng H30xXB80. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 26. t¶i träng H30XB80 khæ 8 m. t¶i träng H30-XB80.290 96.52 - .090 89.160 163.730 160.5 m.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh 1000®/m _ _ _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 55. 25m < L ≤ 100 m CÇu dÇm d n thÐp. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé B¶ng III.290 Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ 49.370 628.320 50. t¶i träng H30XB80 khæ 8 m.420 152.5 m.030 75. khæ 7x2x1. nhÞp L 6 m CÇu I liªn hîp.5 m. trô cäc dÇm bª t«ng cèt thÐp CÇu dÇm bª t«ng cèt thÐp.7 m. nhÞp L 4 m CÇu mè nhÑ.950 137. mè nÆng CÇu I liªn hîp.150 677. nhÞp L > 100 m CÇu b¶n. nhÞp L ≤ 2.5 m ≤ L ≤ 100 m.970 609.820 99. nhÞp L ≤ 25 m CÇu dÇm I liªn hîp 25 m < L ≤ 100 m CÇu dÇm bª t«ng cèt thÐp.570 755. 25m < L ≤ 100 m CÇu dÇm bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n. khæ 7x2x1.950 52. 40m<L<60m 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _ _ _ - 212. mè nÆng.850 178. t¶i träng H30XB80.500 679. mè nÆng CÇu dÇm bª t«ng cèt thÐp.5 m.930 83.1.750 182.810 . 2.210 85.

mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 33m. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 25.260 1.170 525.013.250.5m. 20m<L<40m CÇu bª t«ng cèt thÐp.53 - . 1. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 12m.205. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 42 m.081.990 . 600m<L<800m CÇu v−ît bª t«ng cèt thÐp.650 455.5m.720 27 _ 1. dÇm d n thÐp chiÒu réng 3m. 400m<L<600m CÇu v−ît bª t«ng cèt thÐp.750 1.350 116.080 556.380 1. 400m<L<600m CÇu v−ît bª t«ng cèt thÐp. 20m<L<40m CÇu bª t«ng cèt thÐp. cao 25 m. 600m<L<800m CÇu v−ît bª t«ng cèt thÐp. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 33m.160 495.710 620. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 42 m. 600m<L<800m CÇu v−ît qua ®−êng d nh cho ng−êi ®i bé.090 507.5 m.830 21 22 23 24 25 26 _ _ _ _ _ _ 297.640 1.190 444.129. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 29 m.410 484.040 266. 30m<L<50m CÇu d©y c¸p cã nÐo ®èi xøng.810 471.190 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 579.860 305.370 1.000 m (CÇu v−ît s«ng) §¬n vÞ tÝnh 1000®/m _ _ _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 645. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 25.000m < L ≤ 14.122.160 130. t¶i träng H30-XB80. 40m<L<60m CÇu v−ît bª t«ng cèt thÐp.STT 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh CÇu bª t«ng cèt thÐp.150 540. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 12m.090 273. mãng cäc khoan nhåi chiÒu réng 29 m. 400m<L<600m CÇu v−ît bª t«ng cèt thÐp. 40m<L<60m CÇu bª t«ng cèt thÐp. réng 22.

. c. biÓn ch¾n v hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« ch−a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. phï hîp víi cÊp cÇu v cÊp ®−êng « t« theo qui ®Þnh hiÖn h nh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ho n chØnh mét c¸i cÇu bao gåm c¶ ®−êng dÉn ë hai ®Çu cÇu v ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m d i cña cÇu theo tõng lo¹i kÕt cÊu.54 - . b.1 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn ng nh 22 TCN 200: 1989.a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« nªu t¹i B¶ng III.

1 l n « t« 1 l n t u ho¶.070 98.55 - .2.850 1 2 3 1000®/m _ 141.2 ®−îc tÝnh to¸n víi ®−êng s¾t cÊp II. b.26 CÇu thÐp d n hoa t¶i träng T13-14 1 l n t u ho¶ 1 l n t u ho¶. C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t B¶ng III.14 T¶i träng T22 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.708 125.110 194.580 216.930 1 2 3 1000®/m _ _ 193. 2 l n « t« CÇu thÐp d n hoa t¶i träng T22-26 1 l n t u ho¶ 1 l n t u ho¶.460 204. v phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng s¾t cÊp II.040 1 2 1000®/m _ 163.680 154.26 1000®/m _ 81.400 146.770 72.26 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 . .720 227.190 227. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m d i cÇu theo kÕt cÊu v t¶i träng cña cÇu.840 a. 1 l n « t« 1 l n t u ho¶.14 T¶i träng T22 .450 1 2 1000®/m _ 139. III theo qui ®Þnh hiÖn h nh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh liªn quan kh¸c.830 174.260 224.830 127. 2 l n « t« CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 .850 201.®−êng s¾t khæ 1435mm” v theo Tiªu chuÈn ng nh 22 TCN 200: 1989.873 176.14 CÇu t¶i träng T22 .450 243.940 195.920 88.940 171.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .

. biÓn ch¾n. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. .56 - ...c. c¸c biÓn b¸o. trªn cÇu.

630 27. l r ng 2x3.840 15m.630 37.5m. m t ñư ng láng nh a. l r ng 2x3. l r ng ñ ng/km 2x3.090 II 1 1.300 32. l r ng ñ ng/km 2x3m (trong ñó l gia c r ng 2x2.5m. m t ñư ng r ng 22.5 kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm N n r ng ñư ng 31m.820 2 3 _ 41. m t ñư ng g m 2 l p bê tông nh a dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm N n ñư ng r ng 32.5m.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« Su t v n ñ u tư Trong ñó Xây d ng Thi t b TT I 1 Tên công trình ðơn v tính ðư ng c p I khu v c ñ ng b ng Tri u 42.5m.5m. l r ng 2x3.5m (trong ñó l gia c r ng 2x3m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m. m t ñư ng r ng Tri u 30.580 N n ñư ng r ng 32. d i phân cách gi a r ng 1.5 kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm _ 36. d i phân cách gi a r ng 1. d i phân cách gi a r ng 3m.57 - . m t ñư ng láng nh a.5m (trong ñó l gia c r ng 2x3m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng) m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm N n ñư ng r ng 31m.5m.5m.5m.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng) m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm . tiêu chu n nh a 4. d i phân cách gi a r ng 3m. d i phân cách gi a r ng 1. m t ñư ng r ng 22.5m (trong ñó l gia c r ng 2x3m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).840 4 _ 35. tiêu chu n nh a 4. m t ñư ng r ng 22. m t ñư ng r ng 22.5m.5m (trong ñó l gia c r ng 2x3m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).110 32.3.440 38.1 ðư ng c p II Khu v c ñ ng b ng N n ñư ng r ng 22. c«ng tr×nh §−êng « t« B¶ng III.

m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.400 N n ñư ng r ng 22.770 25.5m. d i phân cách gi a r ng 1.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ðư ng c p III Khu v c ñ ng b ng N n ñư ng r ng 12m.300 31.210 N n ñư ng r ng 22.830 26. d i phân cách gi a r ng 1.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng) m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ 25. m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm .5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).270 Su t Trong ñó v n Xây Thi t ñ u d ng b tư 27. d i phân cách gi a r ng 1. m t ñư ng r ng 15m.240 2.3 2 2.100 28. l r ng 2x3m (trong ñó l gia c r ng 2x2.320 14.5m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).3 III 1 1.180 15m.840 l r ng 2x2.m t ñư ng r ng Tri u 34. l r ng 2x3m (trong ñó l gia c r ng 2x2. Tri u 16. l r ng ñ ng/km 2x3m (trong ñó l gia c r ng 2x2. m t ñư ng r ng Tri u 15m. m t ñư ng r ng 7m. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.TT Tên công trình ðơn v tính 1.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng) m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm N n ñư ng r ng 22. l r ng 2x3m (trong ñó l gia c r ng 2x2.2 2.5m.2 1. m t ñư ng r ng 15m.5m.5m.5m. d i phân cách gi a r ng 1.5m.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng) m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ 31.5m.5m. m t ñư ng r ng 15m. l r ng ñ ng/km 2x3m (trong ñó l gia c r ng 2x2.58 - .5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm Khu v c trung du N n ñư ng r ng 22. d i phân cách gi a r ng 1.5m .1 N n ñư ng r ng 22.1 _ 28.740 23.

5m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm N n ñư ng r ng 12m.880 12. m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 12m .070 16.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ Su t Trong ñó v n Xây Thi t ñ u d ng b tư 14. l r ng 2x2.409 1. Tri u l r ng 2x2. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.250 18.5m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.090 .960 15.5m (trong ñó l gia c r ng 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n . l r ng 2x2. l r ng 2x2. l r ng 2x2.TT 1.4 2 2.4 _ N n ñư ng r ng 12m . m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n Khu v c trung du N n ñư ng r ng 12m . m t ñư ng r ng 7m.960 14.500 14. m t ñư ng r ng 7m.3 13. m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 12m.59 - 13. l r ng 2x2.5m (trong ñó l gia c r ng 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng r ng 7m.2 2.1 2. m t ñư ng r ng 7m.5m (trong ñó l gia c r ng 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). l r ng 2x2. m t ñư ng r ng 7m.480 12. m t ñư ng r ng 7m.510 15.5m (trong ñó l gia c r ng 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 12m.3 2.5m (trong ñó l gia c r ng 2x2m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).770 17. m t ñư ng r ng 7m.420 15.620 1.750 13.2 Tên công trình ðơn v tính Tri u N n ñư ng r ng 12m.

l 19.250 3 3.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).030 17. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.5m ñ ng/km ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5 Tên công trình ðơn v tính Tri u N n ñư ng r ng 9m. m t ñư ng r ng 6m.5m (trong ñó l gia c r ng 2x1m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).1 12. m t ñư ng r ng 6m. m t ñư ng r ng 7m.300 r ng 2x1.5m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x1m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).170 18.5m (trong ñó l gia c r ng 2x1m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). Tri u 20. m t ñư ng r ng 6m.5m (trong ñó l gia c r ng 2x1m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). l r ng 2x1. l r ng 2x1.1 3. m t ñư ng r ng 6m.910 9.4 18.60 - 3.590 IV 1 1. m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm.250 16. m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm Tri u N n ñư ng r ng 9m.920 . m t ñư ng r ng 7m.830 3.250 l r ng 2x1. Su t Trong ñó v n Xây Thi t ñ u d ng b tư 20. m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm . m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n ðư ng c p IV Khu v c ñ ng b ng N n ñư ng r ng 9m.2 10.5m (trong ñó l gia c r ng 2x1m ñ ng/km ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0. m t ñư ng r ng 6m.TT 2.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 9m. m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 9m .520 16. m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 9m.050 10. l r ng 2x1.960 1.070 18.2 Khu v c Mi n núi N n ñư ng r ng 9m .3 18. l Tri u r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.

l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 9m.820 15. m t ñư ng r ng 7m.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n Khu v c mi n núi N n ñư ng r ng 7.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m. m t ñư ng r ng 7m.140 11. m t ñư ng g m 1 l p BTN dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 9m .2 2.TT 1.5m.620 10. m t ñư ng r ng 7m.1 N n ñư ng r ng 9m.100 9.340 Trong ñó Xây d ng 9.050 9. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0. m t ñư ng g m 1 l p bê tông nh a dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm .400 Thi t b 10.140 10.180 10. m t ñư ng r ng 7m.290 . m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.61 - Su t v n ñ u tư 10. m t ñư ng r ng 7m. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.3 Tên công trình ðơn v tính 1.160 10.5m ñ ng/km ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng g m 2 l p BTN dày 12cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 9m.860 16.3 2.580 9.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0.1 2. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n Khu v c trung du Tri u N n ñư ng r ng 9m. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.4 2 2. m t ñư ng r ng Tri u 5.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 9m. m t ñư ng r ng 7m.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.4 3 3.850 9. Tri u l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0.

m t ñư ng r ng 5.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 7.2 Tên công trình ðơn v tính 3. m t ñư ng r ng Tri u 5. m t ñư ng r ng Tri u 5.5m.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n N n ñư ng r ng 7. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.300 1. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ Su t Trong ñó v n Xây Thi t ñ u d ng b tư 16.5m.1 8. m t ñư ng g m 1 l p bê tông nh a dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm _ N n ñư ng r ng 7.5m.5m.190 14.400 14.5m.3 7.5m.62 - .5m.2 8. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.720 5. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0. m t ñư ng g m 1 l p bê tông nh a dày 7cm trên l p móng c p ph i ñá dăm 7.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).1 Khu v c Trung du N n ñư ng r ng 7. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng). m t ñư ng r ng 16. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.090 2 2.5m. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n ðư ng c p V Khu v c ñ ng b ng Tri u N n ñư ng r ng 7.490 7.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m.3 N n ñư ng r ng 7.5m.720 1. m t ñư ng r ng 5. m t ñư ng r ng 5.800 7.020 .5m.910 V 1 1.TT 3. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0.030 7.720 7.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).

m t ñư ng r ng 5. m t ñư ng m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ _ Su t v n ñ u tư 7.3 7.5m.450 3 3.5m.5m.350 8.2 5.570 5.5m.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n N n ñư ng r ng 7.5m.5m.63 - . m t ñư ng r ng 3.5m.1 5.1 9.060 1. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng ñ ng/km 2x0. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n N n ñư ng r ng 6. m t ñư ng m t ñ ng/km ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.2 Tên công trình ðơn v tính tri u N n ñư ng r ng 7.5m.5m. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0.090 6. m t ñư ng r ng tri u 3.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m.5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5m (trong ñó l gia c ñ ng/km r ng 2x1m ñ ng nh t k t c u áo ñư ng).5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 7. m t ñư ng r ng 5.950 . l r ng 2x1.5m. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n Khu v c mi n núi N n ñư ng r ng 6. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n ðư ng c p VI Khu v c ñ ng b ng tri u N n ñư ng r ng 6. m t ñư ng r ng 3.5m. l r ng 2x1. m t ñư ng r ng 5.300 Trong ñó Xây d ng 6.TT 2.2 9. l r ng 2x1.330 VI 1 1. l r ng 2x1m (trong ñó l gia c r ng 2x0. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 4.5m.440 4.5m.170 8.640 Thi t b 2.500 3.

. h th ng công trình phòng h . m t ñư ng r ng 3.25m.5m. b sung cho phù h p.5m. Chi u dày bình quân l p móng ñư ng ñư c tính theo tr s mô ñun ñàn h i t i thi u tương ng v i t ng c p ñư ng. trung du. gi i phân cách gi a).330 a. mi n núi) và bao g m các chi phí c n thi t ñ xây d ng: N n ñư ng. Su t v n ñ u tư xây d ng chưa bao g m: Các tr m ki m soát. h th ng c ng k thu t.Su t v n ñ u tư xây d ng 1km ñư ng ñư c tính theo t ng c p ñư ng và tính cho t ng khu v c ñ a lý (ñ ng b ng. có tính ch t ph bi n. l r ng 2x1.5m. và các công trình kiên c ñ c bi t (x lý s t trư t. Su t v n ñ u tư xây d ng 1km ñư ng ñư c tính cho công trình xây d ng m i. sơn k v ch ñư ng. m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n 8. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®−êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®−êng (gåm nÒn ®−êng v mÆt ®−êng).5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ N n ñư ng r ng 6m.25m. hang castơ). tư ng h lan.590 Thi t b Khu v c trung du N n ñư ng r ng 6.430 8. ñi u ch nh. Nhà cung h t. m t ñư ng m t ñ ng/km ñư ng láng nh a tiêu chu n 4. . m t ñư ng r ng 3. vùng xa có ñi u ki n ñ a hình và ñi u ki n v n chuy n ñ c bi t khó khăn c n có s tính toán.470 3 3. h th ng an toàn giao thông (c c tiêu. b.5m. rãnh thoát nư c d c.TT 2 2. tr m d ch v . bi n báo. m t ñư ng r ng tri u 3.64 - . l r ng 2x1.5m.2 3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng « t« (TCVN 4054:2005) v c¸c qui ®Þnh hiÖn h nh kh¸c cã liªn quan. h th ng chi u sáng.060 7.5m. gia c mái ta luy. m t ñư ng láng nh a tiêu ñ ng/km chu n 4.5m. l r ng 2x1.820 3. d.5m. m t ñư ng m t ñư ng láng nh a tiêu chu n 3Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n _ 2.5Kg/m2 trên l p móng c p ph i ñá dăm ho c ñá dăm tiêu chu n n n ñư ng r ng 6. ð i v i các công trình xây d ng vùng sâu. c ng thoát nư c ngang.180 7. m t ñư ng r ng 3.950 Trong ñó Xây d ng 3.1 Tên công trình ðơn v tính Su t v n ñ u tư 3. c. m t ñư ng. tri u l r ng 2x1.2 Khu v c mi n núi N n ñư ng r ng 6m.1 3.

690 5.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1. ray P43.580 TriÖu ®ång/km - 5. t vÑt bª t«ng NÒn ®−êng. ray P43.960 4. t gç §−êng cÊp II. ray P43. t vÑt gç NÒn ®−êng.390 4.6 m.620 5.435m NÒn ®−êng. t vÑt gç .460 5.580 1 2 vÑt vÑt TriÖu ®ång/km - 4.080 4.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t Sè TT I 1 2 §¬n vÞ tÝnh Trong ®ã SuÊt vèn X©y ThiÕt ®Çu t− dùng bÞ Tªn c«ng tr×nh §−êng cÊp II. t vÑt bª t«ng NÒn ®−êng. t vÑt gç §−êng cÊp II.6 m. t vÑt gç §−êng cÊp II.060 1 2 1 2 3 4 NÒn ®−êng réng 5.6 m. ray P50.435m NÒn ®−êng.180 4. ray P50.020 4. ray P43.670 4. t vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5. ray P43.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5. t vÑt bª t«ng NÒn ®−êng. t bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.610 .MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1. ray P50.720 4.435m NÒn ®−êng.460 1 2 TriÖu ®ång/km - 5.180 5. ray P50.860 6.470 4. t vÑt bª t«ng NÒn ®−êng.060 4. t vÑt gç §−êng cÊp II. ray P43.550 5.000 5.830 4.120 1 2 TriÖu ®ång/km - 5.65 - TriÖu ®ång/km - 4. ray P43.4. t bª t«ng NÒn ®−êng réng 5. ray P50.6 m.180 5. c«ng tr×nh §−êng s¾t B¶ng III.000 4.470 5.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1m vÑt vÑt TriÖu ®ång/km - 4.6 m. ray P43.6 m.100 5. ray P50. t gç §−êng cÊp II.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5.690 4.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp II. biÓn ch¾n.®−êng s¾t khæ 1435mm” v c¸c yªu cÇu. b. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ng nh Giao th«ng vËn t¶i v c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.. . víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ . .HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung v ®ãng ®−êng .66 - . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®−êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ch−a bao gåm c¸c chi phÝ cho: . qui ®Þnh. miÒn nói)..HÖ th«ng ®iÖn chiÕu s¸ng.BiÓn b¸o.. III theo qui ®Þnh hiÖn h nh.a. trung du. c. tho¸t n−íc m−a.435m (gåm nÒn ®−êng v mÆt ®−êng).HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung v ®ãng ®−êng . v tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng.

ch−¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt .67 - .

000 m3/ng y-®ªm Nh m¸y cÊp n−íc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y cÊp n−íc bao gåm: . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” v tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Nh s¶n xuÊt. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y cÊp n−íc nªu t¹i B¶ng IV. n−íc kü thuËt v n−íc sinh ho¹t.v. c«ng suÊt 300. HÖ thèng thu n−íc th¶i. hÖ thèng tho¸t n−íc. Tæng mÆt b»ng. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t B¶ng IV. víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp I. BÓ l¾ng v bÓ läc. v¨n phßng. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an to n kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991.950 2.540 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1. c«ng suÊt 50. tr¹m ®iÖn v chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.1. c«ng suÊt 100. c. C¸c c«ng tr×nh nh− nh l m viÖc. BÓ chøa n−íc s¹ch.SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n−íc s¹ch/ng y-®ªm.. Tr¹m b¬m n−íc röa läc. trô së ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh l cÊp IV.000 m3/ng y-®ªm Nh m¸y cÊp n−íc.000 m3/ng y-®ªm Nh m¸y cÊp n−íc. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc v trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén v ph©n phèi.v. d.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nh m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t §¬n vÞ tÝnh 1000®/m3 _ _ _ SuÊt vèn ®Çu t− 2.380 1.570 1. .080 1. ®−êng èng dÉn n−íc th«. gara. .000 m3/ng y-®ªm a. II. kho x−ëng.570 1. tr¹m ®iÖn cao thÕ v c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nh m¸y nh− x©y dùng ®−êng c«ng vô.1 ®−îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nh m¸y xö lý n−íc mÆt. nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn v gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc. c«ng suÊt 40..610 2.070 970 940 1. b¶o vÖ.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm to n bé chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ.340 STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 3 4 Nh m¸y cÊp n−íc. nh ®iÒu h nh v phßng thÝ nghiÖm. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh− s©n.940 2. nh th−êng trùc. III theo qui ®Þnh hiÖn h nh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.68 - .SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nh m¸y cÊp n−íc ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nh m¸y nh−ng n»m ngo i khu vùc cña Nh m¸y nh− c«ng tr×nh thu v tr¹m b¬m n−íc th«. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− n y ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ v c«ng nghÖ tiªn tiÕn.

2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.870 4.200 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ B¶ng IV.220 4. TCVN 3989: 1985 .340 230 210 200 Tr. tho¸t n−íc. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .69 - . b. khu ®« thÞ bao gåm: . C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.480 3.570 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.®/ha _ _ 5.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. kÕt cÊu.®/ha _ _ 5. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp. khu ®« thÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 4.500 Tr.020 790 760 730 a.920 4.®/ha _ _ 4.070 3. cÊp ®iÖn giao th«ng..180 3.900 4.200 3.720 5.2.440 4.. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.M¹ng l−íi bªn ngo i v c¸c quy ®Þnh hiÖn h nh kh¸c liªn quan..340 4.HÖ thèng t i liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n−íc v tho¸t n−íc .840 260 250 240 STT I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d−íi 100 ha Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha Tr.460 5.2 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.

tr¹m b¬m. tr¹m xö lý). sinh ho¹t. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. tr¹m xö lý n−íc th¶i v trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. h¹ tÇng x héi ®Çy ®ñ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/2008/TT-BXD ng y 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. c. khu ®« thÞ. SuÊt vèn ®Çu t− tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu l tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ m ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé.Trang thiÕt bÞ.- - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh− hÖ thèng tho¸t n−íc (tuyÕn èng tho¸t n−íc. d. e. khu ®« thÞ ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . c©y xanh. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. khu ®« thÞ. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. tr¹m biÕn thÕ. ®−êng néi bé. tr¹m b¬m). . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.70 - . . ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) v c¸c c«ng t¸c kh¸c nh− san nÒn. hè ga. cÊp tho¸t n−íc trong nh .X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngo i khu c«ng nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ. cÊp ®iÖn. bÓ chøa. cÊp n−íc. hÖ thèng cÊp n−íc (tuyÕn èng cÊp n−íc.

ch−¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh thñy lîi .71 - .

c«ng tr×nh cÊp IV C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi. Chi phÝ mua s¾m v l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh.670 22. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.1.1 bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.690 a. phôc vô. phô trî. c«ng tr×nh cÊp III 1000 ®/ha 17. .460 18.830 12.72 - .280 STT I 1 2 II 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.400 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 11.880 2.480 2. b¬m tiªu §¬n vÞ tÝnh 1000 ®/ha SuÊt vèn ®Çu t− 15. c«ng tr×nh cÊp III C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi. b. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho mét ha. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi nªu t¹i B¶ng V.640 1. tiªu.

thuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông PhÇn II. v¨n phßng l m viÖc 2. tr−êng nghiÖp vô 2.6 Nh m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n v tr¹m trén bª t«ng 5.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2. C«ng tr×nh tr−êng häc 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.3 Tr−êng ®¹i häc. ngãi ®Êt sÐt nung 5. tr−êng mÉu gi¸o 2.2 Nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic.8 C«ng tr×nh thu. C«ng tr×nh nh m¸y luyÖn kim 2. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc. C«ng tr×nh nh ë 2.1 C«ng tr×nh nh m¸y nhiÖt ®iÖn 2.73 - Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 19 20 23 25 28 29 30 31 31 32 33 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 .5 §−êng d©y c¸p h¹ thÕ 0.3 Tr¹m biÕn ¸p 2. ph¸t sãng truyÒn h×nh 2.2 Tr−êng häc 2.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220kV 3.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn 2.1 Nh göi trÎ.5 Nh m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.3 C«ng tr×nh y tÕ 2.2.5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.2.2 C«ng tr×nh nh m¸y thuû ®iÖn 2.4kV 2.7 C«ng tr×nh thu.3 Nh m¸y s¶n xuÊt g¹ch.7 Nh m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6. C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2. B¶ng suÊt vèn ®Çu t− XDCT Ch−¬ng I. C«ng tr×nh nh x−ëng v kho th«ng dông Ch−¬ng III.6 C«ng tr×nh thÓ thao 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. g¹ch Granit 5.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS Ch−¬ng II.Môc lôc Néi dung PhÇn I. cao ®¼ng.1 Nh m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5.2. C«ng tr×nh dÖt may 4. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. C«ng tr×nh c«ng céng 2. thùc phÈm 5. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé .2.4 Nh m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5. ph¸t sãng ph¸t thanh 2.

C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t 3. khu ®« thÞ Ch−¬ng V.74 - . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 1.2. C«ng tr×nh ®−êng s¾t Ch−¬ng IV. C«ng tr×nh nh m¸y cÊp n−íc 2. C«ng tr×nh ®−êng « t« 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 53 55 63 65 66 67 71 . C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful