Berdasarkan rajah di atas, bincangkan bidang-bidang pendidikan Islam sekolah rendah mengikut susunan.

Pendidikan Islam sekolah rendah adalah perkara pertama yang dipelajari. Sukatan pendidikan Islam sekolah rendah merangkumi asas-asas fardhu ain, menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim dan selaras dengan perkemabangan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bermula dari tahun satu sehingga tahun enam, mereka wajib mempelajari asuhan tilawah al-Quran yang mengandungi 3 pembahagian iaitu bacaan,hafazan dan kefahaman ayat, asas Ulum asSyariah Islamiyah yang meliputi akidah, ibadat dan sirah, asas-asas akhlak Islamiyah yang meliputi adab dalam kehidupan harian, adab dengan ibubapa, adab bersama guru, adab menuntut ilmu dan sebagainya serta pelajaran Jawi Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan.

Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai cita-cita yang tinggi, daya tahan dan semangat juang dan mampu menyumbang kepada asas tamadun, bangsa dan negara.

Senaraikan Objektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.

Objektif Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan generasi muslim yang berilmu, berktrampilan, berakhlak mulia dan bertakwa. Namun begitu setiap bidang Pendidikan Islam sekolah rendah mempunyai objektif yang khusus. 1) Asuhan Tilawah al-Quran

Al-Quran merupakan sumber rujukan dan pegangan umat Islam. Oleh itu, semua orang Islam diwajibkan mempelajari isi al-Quran dan memahami isi kandungannya. Antara objektif bidang asuhan tilawah al-Quran ialah : membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih

1

-

memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan menghafaz ayat-ayat terpilih untuk bacaan solat dan ibadat harian memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dengan menghayati beberapa surah sebagai rujukan petunjuk Allah. Murid-murid juga dapat mengambil pengajaran yang terdapat didalam surah-surah yang dipelajari. Murid-murid dapat mengetahui sebab dinamakan sesuatu surah serta bilangan ayat bagi sesuatu surah.

-

2)

Asas Ulum Syariah Islamiyah

Asas ulum syariah dibahagikan kepada pelajarn akidah, ibadat dan sirah. Bidang akidah lebih menumpukan kepada aspek asas akidah menerusi pemantapan iman, pemupukan sikap tanggungjawab murid sebagai manusia yang sedar dan insaf akan tanggungjawab terhadap Allah dan rasul, diri sendiri, keluarga, masyrakat, alam sekitar dan negara. Bidang ibadah pula merupakan komponen kurikulim pengajaran dan pembelajaran yang banyak mengandungi unsure amali meliputi fardhu Ain dan fardhu Kifayah. Ia bertujuan melahirkan muslim dan mukmin yang bertakwa, beramal soleh, bertanggungjawab dan berakhlak mulia serta beristiqamah sebagai hamba dan khalifah Allah. Manakala bidang pelajaran sirah pula lebih memaparkan sirah hidup Rasulullah s.a.w sebagai iktibar bagi membangun diri individu, masyarakat dan negara. Objektif bidang ini ialah : memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai

pegangan akidah dan benteng keagamaan memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia mengamalkan ibadah-ibadah asas fardhu ain serta memahami fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam murid-murid dapat mengetahui rukun iman dan rukun islam murid-murid dapat menyatakan hikmah yang tersirat di sebalik rukun iman

-

murid-murid dapat menyatakan dalil-dalil tentang wajibnya beriman dengan rukun-rukun iman 2

3)

Murid-murid

dapat

menyatakan

bukti-bukti

tentang

keadilan,kekuasaan dan lain-lain sifat bagi Allah
Asas Akhlak Islamiyah

Asas akhlak Islamiyah menumpukan kepada : mengamal adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dan hubungannya dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara

-

murid-murid dapat menyatakan adab-adab dalam Islam yang meliputi cara hidup manusia keseluruhannya

-

murid-murid dapat mencontohi adab dan mengamalkan adab tersebut dalam kehidupan sepenuhnya

4) Jawi Objektif bidang Jawi ini ialah : membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa menulis tulisan jawi dengan baik membaca jawi dengan lancar serta mempelajari seni tulisan jawi Membaca dan menulis sukukata terbuka dan tertutup

-

Mengelaskan jenis-jenis ayat

3

Berpandukan kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Tahun 1-6 bagi tahun 2002, anda dikehendaki mencerakinkan semula agihan sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah mulai tahun 1 hingga tahun 6 mengikut bidangbidang yang di tentukan. Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan islam tersebut. Sekarang anda dikehendaki membina objektif pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut bidang mata pelajaran tersebut.

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 Tilawah Al-Quran Bidang Pembelajaran 1. 2. Mengenal huruf hijaiyyah tunggal dari ‫ي- ا‬ Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang mengandungi pelbagai baris:1- Fathah (baris atas) 2- Kasrah (baris bawah) 3- Dhommah (baris depan) 3. 4- Tanwin :(baris dua atas) (baris dua bawah) 4. 5. 6. (baris dua depan) Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang mengandungi tanda:1- Tanda mati. 2- Tanda sabdu Mengenal huruf hijaiyyah bersambung yang 4-Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk amma (juzuk 30) dan menghayati pengajarannya. 3-Menghafaz ayat-ayat AlQuran tertentu dengan betul dan fasih. 2-Mengenal,menyebut dan membaca huruf –huruf hijaiyyah yang berbaris Objektif 1-Membaca ayat-ayat AlQuran dengan betul dan fasih.

7.

4

mengandungi pelbagai baris dan tanda. Membaca kalimah dan potongan ayat. 8. Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris. Membaca surah berikut dengan betul dan 9. fasih :a) Surah Al Fatihah b) Surah An Nas c) Surah Al Falaq d) Surah Al Ikhlas

Hafazan. Menghafaz surah-surah berikut:a) b) c) d) Kefahaman:Memahami surah-surah berikut secara umum: a)Surah Al Fatihah 1-7 Surah Al Fatihah Surah An Nas Surah Al Falaq Surah Al Ikhlas.

Asas Ulum Syariah.

5

Akidah Bidang Pembelajaran 1 Rukun Iman:1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 Rukun Islam:1) Mengucap dua kalimah syahadah 3 Asma’ Al husna :1) Ar Rahman. 2) Ar Rahim. Beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada Hari Qiamat Beriman kepada Qada’ dan Qadar. a) Objektif memahami pegangan

asas-asas keimanan sebagai akidah dan benteng keagamaan. b) n asas serta fardhu sebagai Islam. Mengamalka ibadah-ibadah fardhu ain memahami kifayah tuntutan

Ibadat. Bidang Pembelajaran Konsep ibadah:a) b) 2. Bersuci: a)Pengertian b)Istinjak c)Bersuci daripada hadas kecil 3. Solat: a)Pengertian Pengertian Jenis-jenis ibadah Objektif a) dapat mengetahui asasasas dalam ibadah yang dilaksanakan setiap hari. wajib

1.

6

b)Solat fardhu c)Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya d)Perlakuan solat (rukun fii’li) dan hikmah-hikmahnya.

Sirah

Bil Bidang pembelajaran 1 Tanda-tanda kenabian 2. Salasilah keturunan Nabi 3. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi

Objektif a) mengetahui tanda-tanda kenabian dan salasilah serta kisah hidup Nabi.

Adab dan Akhlak Islamiah Bil Bidang pembelajaran 1 Adab di dalam kehidupan: a)Adab makan dan minum b)Adab qadak hajat c)Adab tidur dan bangun tidur d)Adab mandi dan bersugi Adab terhadap ibubapa dan keluarga: a)Adab bercakap dengan ibubapa Adab dalam kehidupan bersosial: Objektif a)Mengamal adab-adab dan menghayati nilai-nilai akhlak seharian dalam kehidupan

7

a)Adab bergaul dengan rakan Adab menuntut ilmu: a)Adab bercakap dengan guru

Pelajaran Jawi Bil 1. 2. Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi 3. bersambung Mengenal,membaca dan menulis suku kata terbuka Bidang pembelajaran Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi tunggal Objektif a) Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

Huraian sukatan tahun 2 Asuhan tilawah al-Quran Bil Bidang pembelajaran 1. Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Masad b)Surah Al Nasr c)Surah Al Kafirun d)Surah Al Kawthar e)Surah Al Maun f)Surah Al Quraisy 2. Hafazan:a)Surah Al kafirun b)Surah Al Kawthar c)Surah Al Maun Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa. Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

8

d)Surah Al Quraisy. 3. Kefahaman: Memahami surah-surah berikut secara umum:a)Surah Al Kawthar b)Surah al Maun ayat 1-7

Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya. Asas ulum Syariah Akidah

Bil 1. 3.

Bidang pembelajaran Beriman kepada Malaikat Allah bersifat:    Wujud Qidam Al-‘Afuw

Objektif Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

2. Beriman kepada Rasul

Ibadah Bil Bidang pembelajaran 1. Konsep ibadah:a)Fardhu Ain dan fardhu Kifayah Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t.

9

2. Bersuci:Bersuci daripada najis : a)Ringan b)Sederhana c)Berat

dan melaksanakannya. Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul Mengamalkan ibadat-ibadat

3. Solat: Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya:a)Takbiratul Ihram b)Surah Al fatihah c)Doa Iftitah d)Ketika rukuk e)Ketika Iktidal f)Ketrika sujud g)Duduk antara dua sujud h)Tahiyat awal dan akhir

asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

Sirah Bil 1. Bidang pembelajaran Penyusunan dan pemeliharaan Nabi objektif Percontohan dan pengambilan iktibar

10

2.

Nabi dibesarkan dikampung dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa

daripada sirah Rasulullah s.a.w. Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

3. 4. 5.

Kematian bapa dan ibu nabi Kematian datuk nabi Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya.

Adab dan akhlak Islamiah Bil 1. Bidang pembelajaran Adab di dalam kehidupan:a)Adab berpakaian b)Adab berkenderaan c)Adab masuk dan keluar rumah 2. Adab dalam kehidupan bersosial a)Adab di masjid dan surau 3. Adab menuntut ilmu: a)Adab ke sekolah b)Adab belajar Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Pelajaran jawi Bil 1. Bidang pembelajaran Mengenal,membaca dan menulis suku kata tertutup Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai

11

warisan budaya bangsa 2. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. Menulis tulisan jawi dengan baik Membaca tulisan Jawi dengan lancar. Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

Huraian sukatan tahun 3 (Asuhan tilawah Al-Quran) Bil Hasil pembelajaran Objektif

12

Membaca surah-surah 1 Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Humazah b)Surah Al Asr c)Surah Al Takathur d)Surah Al Qariah e)Surah Al Adiat f)Surah Al Zalzalah Membaca ayat-ayat al 2 Hafazan:a) b) c) d) 3 Kefahaman: a)Sejarah ringkas Al-Quran b)Memahami Surah-surah berikut secara umum: 1- Surah Al Ikhlas 2- Surah Al Khawthar Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya. Surah Al Fil Surah Al Humazah SurahAl Asr Surah Al Takathur. Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih quran dengan betul dan fasih Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa. terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

Asas Ulum Syariah Akidah Bil Hasil Pembelajaran Objekjtif

13

1 2 3

Beriman kepada kitab-kitab Penanaman akidah, Beriman kepada Hari Akhirat Allah Bersifat:a) b) c) Baqa’ Mukhalafatuhu lil hawadith Qiamuhu bi nafsih Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.

4

Nama-nama Allah (Asma Al Husna) yang berikut: a)Al-A’dl b) Al Shakur

Ibadah Bil Hasil Pembelajaran 1 Konsep ibadah:a)Jenis-jenis hukum (wajib,sunat,makruh,haram dan harus) b)Bersuci daripada hadas: 1-Hadas kecil 2-Hadas besar. 2 Solat:Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya:a)Doa Qunut Perkara-perkara yang membatalkan solat Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Sirah Bil Hasil Pembelajaran 1 Pekerjaan Nabi: Objektif Percontohan dan Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

14

a)Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga b)Semasa dewasa menternak kambing dan 2 berniaga 3 Perkahwinan Nabi Peristiwa Hajar al Aswad

pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

Adab dan Akhlak Islamiah Bil Hasil Pembelajaran 1 Adab dalam kehidupan harian: a)Adab menghidang makanan dan minuman 2 Adab dalam kehidupan bersosial: a)Adab bercakap dengan rakan b)Adab melayan tetamu c)Adabmenziarahi orang sakit d)Adab menziarahi orang tua Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

Pelajaran Jawi Bil Hasil Pembelajaran 1 Mengenal,membaca dan menulis perkataan pinjaman. 2 Mengenal.membaca dan menulis perkataan Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

15

berimbuhan dan ayat pendek Menulis tulisan jawi dengan baik Membaca tulisan Jawi dengan lancar. Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan Khat.

Huraian sukatan tahun 4

Asuhan tilawah Al-Quran

Bil 1

Hasil Pembelajaran Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih: a)Surah Al Bayyinah b)Surah Al Qadr c)Surah Al Alaq d)Surah Al Tin

Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa. Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih

2

Hafazan: a)Surah Al Qariah b)Surah Al Adiyat c)Surah Al Zalzalah

3

Kefahaman: Memahamisurah-surah berikut secara umum: a)Surah Al maun ayat 1-7 Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih

16

Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya.

Asas Ulum syariah Akidah Bil Bidang Pembelajaran 1 Beriman kepada Qada’ dan Qadar 2 Allah bersifat:a)Wahdaniah b)Qudrat 3 Nama-nama Allah (Asma al Husna) yang berikut:a)Al Salam b)Al Hadi 4 Pengertian dosa dan pahala. Objektif Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

Ibadah Bil 1 Bersuci:a)Beristinjak 2 Bersuci daripada hadas:a)Hadas kecil Bidang pembelajaran Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

17

Perlaksanaan ibadah dapat 3 Solat: a)Rukun-rukun b)Syarat-syarat wajib c)Syarat-syarat sah Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam Sirah Bil Bidang Pembelajaran 1. Peristiwa di gua Hira; 2. Mukjizat Al quran 3. Dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit dan terang 4. Hijrah ke Habsyah. 5. Pembesar di Makkah menerima seruan Rasulullah s.a.w. 6. Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w. Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda. Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. dilakukan dengan betul

Adab dan Akhlak Islamiah. Bil 1 Bidang pembelajaran Adab di dalam kehidupan harian a)Adab berjalan b)Adab bertanya 2 Adab dalam kehidupan bersosial:a)Adab dengan orang tua b)Adab menziarah jenazah dan kubur Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

18

c)Adab makan dan minum dimajlis keramaian 3 d)Adab berjiran e)Adab berkumpul Adab menuntut ilmu: a)Adab semasa disekolah b)Adab berhujah

muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Pelajaran jawi Bil Bidang pembelajaran 1 Menggunakan tanda baca Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa Menulis tulisan jawi dengan baik Membaca tulisan Jawi dengan lancar. Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

Huraian Sukatan tahun 5 Asuhan Tilawah al_Quran. Bil 1 Bidang pembelajaran Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Syarh b)Surah Al Dhuha c)Surah Al Lail Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

19

d)Surah Al Syams e)Surah Al Balad 2 Hafazan:a)Surah Al Bayyinah b)Surah Al Qadr c)Surah Al A’laq 3 Memahami surah-surah berikut secara umum:a)Surah Al Qadr ayat 1-5 Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya. Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa.

Asas Ulum syariah Akidah Bil 1. Bidang pembelajaran Allah bersifat:a)Iradah b)Ilmu c)Hayat Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. Objektif

20

2.

Nama-nama Allah (Asma al-Husna) yang berikut:a)Al Sabur b)Al Hakim Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

Ibadah Bil Bidang pembelajaran 1 Tayammum:a)Tatacara tayammum b)Syarat-syarat tayammum c)Perkara-perkara yang membatalkan tayammum. 2 Sunat ab’adh dan hai’ah. 3 Azan dan Iqomah Mengamalkan ibadat-ibadat 4 Solat berjemaah 5 Solat Jumaat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya. Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

Sirah Bil Bidang pembelajaran 1 Israk dan Mikraj 2. Perjanjian Aqabah Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah

21

s.a.w. 3. Hijrah ke Madinah Mengenali Rasulullah 4. Pembinaan masjid yang pertama dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda. 5. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar 6. Pembentukan Negara Madinah 7. Mempertahankan Madinah

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil Bidang pembelajaran 1. Adab di dalam kehidupan seharian: a)Adab mengurus diri 2. Adab terhadap ibubapa dan keluarga: a)Adab menolong ibubapa

Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Kepatuhan terhadap

3. Adab dalam kehidupan bersosial: a)Adab berjual beli

peraturan dan cara hidup muslim dalam

22

b)Adab bekerja c)Adab menziarahi jiran d)Adab ketika bermain e)Adab dengan pemimpin 4. Adab menuntut ilmu: a)Adab menolong guru.

hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Pelajaran Jawi Bil Bidang pembelajaran 1 Menulis pelbagai jenis teks Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa Menulis tulisan jawi dengan baik Membaca tulisan Jawi dengan lancar. Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

23

Huraian sukatan tahun 6 Asuhan Tilawah Al-Quran. Bil Bidang pembelajaran 1 Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Fajr b)Surah Al Ghasyiyah c)Surah al A’la d)Surah Al Toriq Memupuk minat membaca 2. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf Membaca ayat-ayat al 3. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin 4. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim syaddah,nun syaddah dan mim sakinah 5. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-sirah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. quran dengan betul dan fasih Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya. 6. Hafazan: Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa. Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

24

a)Surah Al tin b)Surah Al syarh c)Surah Al Dhuha 7. Kefahaman: a)Surah Al Dhuha ayat 1-11

Asas Ulum Syariah Akidah Bil 1. Allah bersifat:a)Sama’ b)Basar c)Kalam 2. Nama-nama Allah (Asma Al Husna) a)Al Hasib b)Zu al Jalali wa al Ikram. 3. Pengertian dosa kecil dan besar 4. Pengertian Syirik 5. Sam’iyyat: a)Pengertian b)Perkara-perkara sam’iyyat Bidang pembelajaran Objektif Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

Ibadah

25

Bil

Bidang pembelajaran

Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya. Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

1. Ibadah puasa Ramadhan:a)Konsep puasa b)Syarat-syarat wajib c)Rukun-rukun d)Syarat-syarat sah e)Perkara-perkara yang membatalkan puasa. 2. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan AidilAdha.

Mengamalkan ibadat-ibadat 3. Solat jenazah. asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

Sirah Bil 1. 2. 3. 4. 5. Haji Wida’ Bidang pembelajaran Piagam Madinah Perjanjian hudaibiyah Pembukaan kota Mekah Perkembangan islam pada zaman Rasulullah s.a.w. Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

26

6. Kewafatan Rasulullah s.a.w.

Adab dan Akhlak Islamiah Bil Bidang pembelajaran Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup 2. Adab Menuntut Ilmu:a)Adab menjaga harta benda sekolah b)Adab menjaga kebersihan sekolah. muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

1 Adab dalam kehidupan bersosial:a)Adab terhadap tempat dan harta benda awam b)adab kecintaan kepada Negara c)Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar d)Adab rehlah e)Adan dengan manusia dan makhluk lain

Pelajaran jawi Bil Bidang pembelajaran 1 Mengenal dan menulis khat nasakh dan khat rik’ah. Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa Menulis tulisan jawi dengan baik Membaca tulisan Jawi

27

dengan lancar. Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

Cuba semak buku teks lama dan baru. Buat perbandingan

Bil 1 • Contoh sedikit

Buku teks lama Cabang bidang yang sedikit : sahaja Surah-surah jika •

Buku teks baru Lebih menyeluruh yang Contoh : Bidang pengajaran huruf hija'iyah lebih

difokuskan dalam buku teks lama sistematik dan menyeluruh. Peringkat-peringkat dibandingkan pengajaran lebih jelas. dengan buku teks baru. Buku teks lama : 3 Surah Buku teks baru : 4 Surah 2 • Banyak gambar membuatkan • Banyak aktiviti-aktiviti dan latihan-latihan

ia lebih menarik.

yang boleh memupuk minat pelajar untuk menerokanya.

28

3

Semua bidang-bidang

Buku Pendidikan Islam dibukukan dalam

dihimpunkan dalam satu buku.

2 jilid. Jilid 1 : - Asuhan Tilawah al-Quran + Pelajaran jawi. Jilid 2 : Asas Ulum Syariah + Adab dan Akhlak Islamiah. Bidang- bidang pengajaran ialah:

4

Bidang-bidang pengajaran

ialah : i) Asuhan Tilawah ii) Asas Ulum Syariah iii) Asas Akhlak Islamiah iv) Pelajaran Jawi 5 Ejaan lama

i) Asuhan Tilawah al-Quran ii) Pelajaran Jawi iii) Asas Ulum Syariah iv) Adab dan Akhlak Islamiah Ejaan baru

Dapatkan maklumat dari pelajar mengenai perasan mereka apabila menggunakan buku teks.tentu ada pro dan kontranya. Bincangkan. Buku teks merupakan bahan rujukan utama bagi murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di sekolah, buku teks sentiasa digunakan di samping bahan bantu mengajar yang lain. Banyak ilmu dapat disampaikan melalui buku teks. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan peruntukan yang besar untuk Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah yang diberikan kepada murid-murid yang layak.

Perasaan pelajar apabila menggunakan buku teks :

29

- Lebih suka buku teks sebab ia lebih menarik dan berwarna-warni. Selain itu, ia lebih ringkas dan tidak memeningkan kepala. - Ketika berada di tahap 1 (tahun 1,2 dan 3 ) lebih suka kepada buku teks kerana ia menarik dan mudah difahami. Tetapi, setelah naik ke tahap 2 ( tahun 4,5 dan 6 ) lebih suka kepada buku aktiviti. Ini kerana buku teks terlalu padat. - Tidak suka kepada buku teks kerana tidak menarik. Tambahan pula, adakalanya buku sudah lama, yang mana buku itu sepatutnya telah lama dilupuskan. Apatah lagi, buku teks mengikut sukatan pelajaran lama. - Kurang suka kerana latihan-latihan di dalam buku teks tidak mencabar. - Lebih suka menggunakan buku teks kerana bahasanya lebih mudah.

Pro dan kontra penggunaan buku teks. Pro 1- Penambahan ilmu pengetahuan kerana buku teks lebih banyak mengandungi maklumat. Buku teks amat penting kerana isi kandungan buku teks pasti sama dengan Kurikulum Pendidikan Islam. Buku rujukan lain yang boleh didapati di kedai tidak menjamin sepenuhnya bertepatan dengan kurikulum di sekolah. Selain itu, kebanyakkan SOALAN PKSR dari Pejabat Pelajaran Daerah lebih berpandukan dalam Sukatan Pelajaran yang diedarkan kepada guru-guru sekolah.

30

2- Buku teks lebih menarik kerana mempunyai gambar yang berwarna-warni,
dialog-dialog kehidupan yang menarik perhatian pelajar. Kandungan buku teks yang baru diperkenalkan kementerian mudah difahami isinya, isinya ringkas dan memudahkan kefahaman murid, Isi yang mudah difahami tentunya menarik minat murid-murid untuk membacanya. Sebagai contohnya, kandungan cerita yang tidak terlalu panjang, isi kandungan yang penuh dengan fakta-fakta penting dan hiasan gambar-gambar yang berwarna- warni akan menjadikan para pelajar tidak merasa jemu dan bosan untuk membacanya. Sekiranya kandungan buku teks ini tidak menarik dari segi warna dan tidak ada gambar-gambar serta kandungan cerita yang panjang lebar malah tidak ada fakta-fakta penting maka kandungan buku teks itu akan membosankan murid yang membacanya. Maka dengan ini objektif untuk menarik minat muridmurid mempelajari pendidikan islam tidak akan tercapai seratus peratus.

3- Penggunaan bahasa yang mudah difahami,terus kepada isi-isi penting.
Kandungan buku teks yang baru diperkenalkan kementerian mudah difahami isinya, isinya ringkas dan memudahkan kefahaman murid, Isi yang mudah difahami tentunya menarik minat murid-murid untuk membacanya. Sebagai contohnya, kandungan cerita yang tidak terlalu panjang, isi kandungan yang penuh dengan fakta-fakta penting dan hiasan gambar-gambar yang berwarnawarni akan menjadikan para pelajar tidak merasa jemu dan bosan untuk membacanya. Sekiranya kandungan buku teks ini tidak menarik dari segi warna dan tidak ada gambar-gambar serta kandungan cerita yang panjang lebar malah tidak ada fakta-fakta penting maka kandungan buku teks itu akan membosankan murid yang membacanya. Maka dengan ini objektif untuk menarik minat muridmurid mempelajari pendidikan islam tidak akan tercapai seratus peratus.

Kontra

31

1- Kurangnya latihan. 2- Ada sesetengah buku teks masih belum dikemaskinikan agak ketinggalan dengan silibus yang terkini. 3- Fizikal buku agak teruk ada yang telah kehilangan muka surat,koyak dan sebagainya.Ini menyebabkan minat dikalangan pelajar hilang. 4- Latihan di dalam buku teks kurang mencabar.

Senaraikan 10 aktiviti yang difikirkan menarik dan menyeronokkan murid yang boleh diperolehi di dalam buku teks. Buku teks merupakan antara bahan rujukan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Di dalam buku teks terdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kelas. Di bawah disenaraikan 10 aktiviti yang menarik dan menyeronokkan.

1. Mencari dan menyebut huruf-huruf yang tersembunyi di sebalik daun-daun pada sebatang pokok.

32

2. Menyusun dan menyebut huruf-huruf mengikut urutan. Disediakkan petak-petak yang menjadi seperti gerabak keretapi. Pelajar dikehendaki menulis huruf-huruf di dalam petak tersebut mengikut susunan. 3. Membaca dan menyambung titik-titik mengikut nombor menjadi bentuk bintang. 4. Melorek menggunakan warna kuning pada petak-petak yang mempunyai 2 kalimah dan warna merah pada petak-petak yang mempunyai 3 kalimah. 5. Bermain secara kumpulan. Permainan ini adalah seperti permainan ular. 6. Memerhati dan melakukan rukun dan sunat wudhu. Aktiviti ini memerlukan pelajar melakukan amali wudhu secara individu. 7. Menulis nama-nama solat dalam bentuk peta minda. 8. Melengkapkan silang kata berkenaan dengan salasilah keturunan nabi Muhammad. 9. Menekap dan mewarnakan ayat yang berupa ucapan pada kertas. 10. Mewarnakan bentuk-bentuk huruf. Baca buku panduan pendidikan islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan teknik yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru.

1- Bersoal jawap menggunakan carta dan kad imbas 2- Membunyikan kalimah 3- Memaparkan dan membaca potongan-potongan ayat secara talaqqi dan musyafahah 4- Murid-murid menyebut sebutan secara kelas,kumpulan dan individu 5-Latih tubi menyebut 6-Latihan-mengedarkan lembaran kerja bertulis 7-Pemulihan –latih tubi menyebut - Dibimbing oleh guru dan rakan sebaya yang lebih mahir

33

8- Aktiviti tasmik- senarai rekod bacaan - Murid yang baik memperdengarkan bacaan - Murid menyalin ayat atau huruf dalam buku latihan 9- Bernasyid 10- Mengimbas kembali

Senaraikan juga teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ia menarik dan menyeronokkan pelajar. Teknik yang jarang digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ialah teknik audio visual. Teknik ini jarang digunakan mungkin kerana kekurangan bahan yang berkaitan dan juga disebabkan ada bahan-bahan yang lebih canggih.

Baca Buku Panduan Pendidikan Islam 6 bulan pertama tahun satu, kemudian terangkan pelaksanaan kaedah Iqra’ dalam tilawah al-Quran di sekolah rendah.

34

Senaraikan kelebihan pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran dengan menggunakan kaedah talaqqi musyafahah.

Talaqqi-Musyfahah :

Surah Iqra’ : 1-5 Penurunan surah iqra’ kepada Nabi Muhammad S.A.W adalah dalil yang paling nyata bagaimana Jibril A.S mengajar Nabi Muhammad S.A.W secara talaqqi dan Musyafahah

35

ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َِ ‫فإذا قرأناه فاتبع قرءانه‬
Maksudnya : “ Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu dengan perantaraan Jibril) maka bacalah menurut bacaannya itu.” Surah Al-Qiyaamah : 18

ً ْ ِ ْ َ ُ َ ْ ّ َ َ ٍ ْ ُ َ َ ِ ّ َ َ ُ ََ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ َ ‫وقرءانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل‬
Maksudnya : “ Dan Al Quran itu Kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang dan Kami menurunkannya beransur-ansur.” Surah Al-Isra' : 106

Kelebihan kaedah talaqqi musyafahah Bil 1 2 3 4 5 6 7 Kelebihan Dapat mempercepatkan tahap pemahaman para pelajar Guru dapat mengesan kesilapan pelajar semasa membaca al-Quran Guru dapat membetulkan kesilapan pelajar secara terus Dapat menilai dan mengenal pasti tahap penguasaan para pelajar Mengutamakan sebutan dan bacaan yang tepat Murid-murid dapat menguasai ilmu tajwid semasa membaca alQuran Membina keyakinan dalam diri pelajar untuk membaca al-Quran di hadapan guru

36

Dengan menggunakan grafik buatkan banding beza antara kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam dengan kurikulum j-Qaf.

37

KURIKULUM J-QAF KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM Terbahagi kepada 4 bidang Asas tilawah al-Quran Ulum syariah Akhlak islamiyah Pelajaran jawi -menumpukan kepada 4 perkara asas iaitu : 1) Fardhu Ain -ramai ibubapa yang tidak berpuas hati dengan tahap pencapaian dan penguasaan amalan anak-anak mereka terhadap amalan Fardhu Ain 2) Al-Quran -menekan pembelajaran sehingga khatam al-Quran 3) Jawi -pemulihan jawi -menjadi keutamaan khasnya murid tercicir supaya boleh menguasai jawi 4) Bahasa Arab -mata pelajaran bahasa tambahan dan diajar di sekolah yang terpilih dan terhad -6 bulan pertama menumpukan kepada al-quran dan jawi manakala 6 bulan yang kedua menumpukan kepada al-quran, jawi dan ulum syariah.

38

‫إينستيتوت فركوروان تون عبد‬ ‫الرزاق‬ ‫فنديديقكن القرأن‬ ‫فنشرح :‬ ‫فوان عجيبة بنت كاين‬

‫جولياني بت إسماعيل‬ ‫6875-30-034018‬ ‫بهاس عرب 1601‬

‫93‬