Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISCED I.

ISCED I.

Ratings:
(0)
|Views: 1,488|Likes:
Published by SukromnaZS
SZŠ
SZŠ

More info:

Published by: SukromnaZS on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
OBSAH
OBSAH.......................................................................................................................................1PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED I.................................................................................2SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA.................................................................................3ANGLICKÝ JAZYK..................................................................................................................3KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU..........................................................................3PRÍRODOVEDA........................................................................................................................3VLASTIVEDA...........................................................................................................................3ETICKÁ VÝCHOVA.................................................................................................................3 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA....................................................................................................3MATEMATIKA.........................................................................................................................3INFORMATICKÁ VÝCHOVA.................................................................................................3VÝTVARNÁ VÝCHOVA.........................................................................................................3HUDOBNÁ VÝCHOVA............................................................................................................3TELESNÁ VÝCHOVA..............................................................................................................3TELESNÁ VÝCHOVA1
 
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED I.
Základné informácie
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Nevyhnutné vstupné požiadavky naštúdium
Na povinnú školskú dochádzku sú prijímaní žiaci, ktorých rodič alebo zákonný zástupcaprejavil záujem, aby sa dieťa vzdelávalo nasúkromnej škole.Do 1.roč. prijímané deti, ktoré splnilipodmienky na začatie plnenia povinnejškolskej dochádzky.
Spôsob ukončenia štúdia
Žiak získal primárne vzdelanie, ak úspešneabsolvoval posledný ročník pre I. stupeňzákladnej školy.
Doklad o dosiahnutom vzdelaní
Doklad o získanom stupni vzdelania jevysvedčenie s doložkou: „ Žiak získalprimárne vzdelanie“.
Poskytnutý stupeň vzdelania
ISCED 1
Možnosti ďalšieho štúdia, príp.pracovného uplatnenia absolventa
Pokračuje vo vzdelávaní v ISCED 2
Ciele primárneho vzdelávania
1) poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho aprírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,2) umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť sizáklady spôsobnosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,3) podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom skavania vlastnej poznávacej skúsenosti a akvnym rienímproblémov,4) vyvážene rozvíju žiakov spôsobilosti dorozumievsa porozumieť si, hodnotiť  /vyberať, rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,5) podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorenevstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť acitlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodom, ďalším ľuďom obce ak svojmu širšiemukultúrnemu a prírodnému okoliu,6) viesť žiakov k tolerancii ak akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,7) nažiakov uplaovsvoje práva a časne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať.
2
 
Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti /akokombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov/ žiakov na úrovni,ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.
Charakteristika absolventa primárneho vzdelávania
Absolvent prvého stupňa našej školy vie:
pracovať samostatne podľa písomných inštrukcií,
tvoriť písomné materiály,
získať informácie z rôznych zdrojov a meniť ich na poznatky,
využívať IKT ako zdroj informácií a komunikačný kanál,
rozpoznať problém a navrhnúť spôsob riešenia
(kognitívne zru
č
nosti),
pomenovať svoje pocity (pozitívne aj negatívne),
nájsť svoj efektívny spôsob učenia sa,
zaujať a prezentovať svoje stanovisko pri každej učebnej a životnej situácii,
argumentovať na základe získaných vedomostí a skúseností 
(personálne zru
č
nosti),
nadviazať priateľské vzťahy a vedome ich rozvíjať,
učiť sa s inými aj od iných (práca v tíme),
rešpektovať názor iných (rodiča, kamaráta, učiteľa...),
prijať spoluzodpovednosť,
oceniť svoju prácu aj prácu iných (dôležitá – pozitívna orientácia),
aktívne a otvorene komunikovať 
(sociálne zru
č
nosti).
Naši absolventi primárneho vzdelania majú osvojené základy čitateľskej, pisateľskej,matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudli základy pre osvojenieúčinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získali predpoklady pre to, abysi vážili sami seba, i druhých ľudí, dokázali ústretovo komunikovať a spolupracovať Majú osvojené základy používania slovenského jazyka a dvoch cudzích jazykov.Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetenctvobázu pre ďalší rozvoj v následnýchstupňov vzdelávania.Absolvent nášho vzdelávacieho programu má
osvojené tieto kľúčové kompetencie:Sociálne komunikačné kompetencie
-vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemustupňu vzdelávania,- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumentya vyjadriť svoj názor,
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->