OBSAH

OBSAH.......................................................................................................................................1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED I.................................................................................2 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA.................................................................................3 ANGLICKÝ JAZYK..................................................................................................................3 KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU..........................................................................3 PRÍRODOVEDA........................................................................................................................3 VLASTIVEDA...........................................................................................................................3 ETICKÁ VÝCHOVA.................................................................................................................3 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA....................................................................................................3 MATEMATIKA.........................................................................................................................3 INFORMATICKÁ VÝCHOVA.................................................................................................3 VÝTVARNÁ VÝCHOVA.........................................................................................................3 HUDOBNÁ VÝCHOVA............................................................................................................3 TELESNÁ VÝCHOVA..............................................................................................................3 TELESNÁ VÝCHOVA

1

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED I.
Základné informácie
Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium 4 roky denná slovenský Na povinnú školskú dochádzku sú prijímaní žiaci, ktorých rodič alebo zákonný zástupca prejavil záujem, aby sa dieťa vzdelávalo na súkromnej škole. Do 1.roč. prijímané deti, ktoré splnili podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiak získal primárne vzdelanie, ak úspešne absolvoval posledný ročník pre I. stupeň základnej školy. Doklad o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „ Žiak získal primárne vzdelanie“. ISCED 1 Pokračuje vo vzdelávaní v ISCED 2

Spôsob ukončenia štúdia Doklad o dosiahnutom vzdelaní Poskytnutý stupeň vzdelania Možnosti ďalšieho štúdia, príp. pracovného uplatnenia absolventa

Ciele primárneho vzdelávania
1) poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie, 2) umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobnosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, 3) podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom problémov, 4) vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa porozumieť si, hodnotiť /vyberať, rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 5) podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce ak svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 6) viesť žiakov k tolerancii ak akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 7) naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať. získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením

2

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti /ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov/ žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Charakteristika absolventa primárneho vzdelávania
Absolvent prvého stupňa našej školy vie: pracovať samostatne podľa písomných inštrukcií, tvoriť písomné materiály, získať informácie z rôznych zdrojov a meniť ich na poznatky, využívať IKT ako zdroj informácií a komunikačný kanál, rozpoznať problém a navrhnúť spôsob riešenia (kognitívne zručnosti), pomenovať svoje pocity (pozitívne aj negatívne), nájsť svoj efektívny spôsob učenia sa, zaujať a prezentovať svoje stanovisko pri každej učebnej a životnej situácii, argumentovať zručnosti), nadviazať priateľské vzťahy a vedome ich rozvíjať, učiť sa s inými aj od iných (práca v tíme), rešpektovať názor iných (rodiča, kamaráta, učiteľa...), prijať spoluzodpovednosť, oceniť svoju prácu aj prácu iných (dôležitá – pozitívna orientácia), aktívne a otvorene komunikovať (sociálne zručnosti). Naši absolventi primárneho vzdelania majú osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, na základe získaných vedomostí a skúseností (personálne

matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudli základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získali predpoklady pre to, aby si vážili sami seba, i druhých ľudí, dokázali ústretovo komunikovať a spolupracovať Majú osvojené základy používania slovenského jazyka a dvoch cudzích jazykov. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania. Absolvent nášho vzdelávacieho programu má osvojené tieto kľúčové kompetencie: Sociálne komunikačné kompetencie vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

3

-

uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií.

Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií – – – – – – – – vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, vie používať rôzne vyučovacie programy, získal základy algoritmického myslenia, chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

Kompetencia učiť sa učiť sa – – – má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

– vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v
iných činnostiach,

– uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.

Kompetencia riešiť problémy

4

-

vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

-

pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom.

Osobné, sociálne a občianske kompetencie má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym trávením voľného času dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Učebný plán pre ISCED 1 - šk. rok 2010/2011

5

Štátny vzdelávací program /ŠVP/
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Predmet slovenský jazyk a literatúra SJL anglický jazyk ANJ prírodoveda PDA vlastiveda VLA etická výchova ETV náboženská výchova NBV matematika MAT informatická výchova IFV výtvarná výchova VYV hudobná výchova HUV telesná výchova TEV

Školský vzdelávací program 1. 2. 3. 8 0,5 0,5 4 1 1 2 17 6 1 1 1 4 1 1 1 2 18 6 3 1 1 1 3 1 1 1 2 20

Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty

Matematika a práca s informáciami

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb Spolu povinná časť Školský vzdelávací program /5 hodín/ Slovenský jazyk a literatúra Prírodoveda Vlastiveda Matematika Nábož. vých./NAV/ Etická výchova/ETV Anglický jazyk /ANJ Konverzácia v ANJ KAJ SPOLU Spolu :

1 0,5 0,5 2 1 5 22

2 2 1 5 23

2 1 1 1 5 25

Poznámky k učebnému plánu ISCED 1
1. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. 2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 3. Športové triedy majú zvýšený počet hodín v každom ročníku o 3 vyučovacie hodiny na predmet športová príprava. 4. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 je možné riešiť ako 1 – hodinové, každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 5. Pracovné vyučovanie: možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 6. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky.

6

7. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 8. Na cirkevných školách sa vyučuje náboženstvo ako samostatný predmet. 9. Predmet výtvarná výchova možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. 10. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy na počítačoch, delíme triedu na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. Slovenský jazyk a literatúra /SJL/ Základnou funkciou vyučovania Slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku, rozvíjať komunikačné schopnosti na úrovni ústnej aj písomnej. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli posilniť oblasť Jazyk a komunikácia v 1. ročníku o 1h Slovenského jazyka a literatúry, v 2. ročníku o 2h a v 3. ročníku rovnako o 2h Slovenského jazyka a literatúry.

Anglický jazyk /ANJ/ Prvým cudzím jazykom na našej škole je Anglický jazyk. Dnešná multikultúrna spoločnosť vyžaduje dokonalé zvládnutie cudzieho jazyka, preto Anglický jazyk vyučujeme už od prvého ročníka. V rámci ŠkVP sme rozšírili oblasť Jazyk a komunikácia v 1. ročníku o 2h Anglického jazyka a 1h Konverzácie v anglickom jazyku, rovnako v 2. ročníku o 2h Anglického jazyka a 1h Konverzácie v anglickom jazyku. Konverzácia vo 4. ročníku je vzhľadom na povahu predmetu vyučovaná v dvoch skupinách, v rozvrhu je kombinovaná s informatickou výchovou. Matematika /MAT/ Vzhľadom na obsah učiva a malú dotáciu v ŠVP predmetu Matematika v 3. ročníku sme využili 1 hodinu na posilnenie tohto predmetu. Prírodoveda /PRI/ Vzhľadom na zapojenie školy do projektu Zelená škola i na veľmi malú dotáciu predmetu Prírodoveda v ŠVP (0,5 hod.) sme posilnili 0,5 hodiny PRI v 1. ročníku a 1 hodinu PRI v 3. ročníku. Vlastiveda /VLA/ Formovanie ľudskej osobnosti ako plnohodnotného občana nášho štátu je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania. Poznať svoju krajinu, jej krásy a históriu je najlepší spôsob ako už v detskom veku rozvíjať princíp občianstva. Vzhľadom na to sme rozšírili časovú dotáciu predmetu VLA v 3. ročníku o 1 hodinu. Etická výchova /ETV/ - Náboženská výchova /NAV/

7

Oba predmety boli v 1. ročníku posilnené 0,5 hodinovou dotáciou čisto z organizačných dôvodov – vzhľadom na spojené skupiny žiakov 1. a 2. ročníka roč., vyučované v spojených skupinách aj v 3. a 4. ročníku. Telesná výchova /TEV/ Vzhľadom na nedostatok hodín, ktoré nám poskytol prenajímateľ telocvične, sme boli nútený zlúčiť jednu hodinu telesnej výchovy do skupín, v ktorých sa spájajú spolu žiaci 1. a 2. ročníka, a žiaci 3. a 4. ročníka do jednej skupiny. /v ŠVP 0,5 hod. v 1. v 2. roč. 1 celá hodina/. Rovnako z organizačných dôvodov sú tieto predmety

8

Kritéria hodnotenia práce žiakov prvého stupňa
Kontrola vyučovacieho procesu je proces, ktorým sa budú zisťovať a posudzovať výsledky vyučovania, ako určitý stupeň dosiahnutia jeho cieľov, čo sa žiaci naučili a to v oblasti kognitívnej, afektívnej i psychomotorickej. Posúdenie výsledkov vyučovania chápeme ako hodnotenie.

Hodnotenie budeme prevádzať:
slovne – ústne skúšanie /klasické dlhé skúšanie pred tabuľou bude obmedzovať/,  klasifikáciou – známkovaním podľa metodických pokynov.  sa postupne

Metódy a formy hodnotenia používané v škole:
1. podľa spôsobu vyjadrovania žiakov: a. ústne /priama ústna odpoveď/, b. písomné /správa, výkres, test, diktát, projekt a ďalšie/, c. praktické – vykonaná praktická činnosť /jednoduchý výrobok, počítačová grafika, pokusy, a pod./. 2. podľa počtu súčasne skúšaných žiakov: a. individuálne – 1 žiak, b. skupinové – 3-5 žiaci, c. hromadné/frontálne – celá trieda /ročník, 3. podľa časového zaradenia a funkcie hodnotenia: a. priebežné skúšanie /z učiva jednej a viac hodín/, b. súhrnné skúšanie /z učiva tematického celku, za polrok, celý rok, celý stupeň/, c. opravné skúšky /z učiva celého ročníka pri neprospechu/.

Podľa cieľa budeme používať formatívne a sumatívne hodnotenie:
1. formatívne hodnotenie – cieľom je momentálna spätná väzba, získanie informácií ako sa žiaci učia, nájdenie chýb, nedostatkov a ich okamžité odstránenie učiteľom, napr. overovanie naučeného učiva na vyučovacej hodine, 2. sumatívne hodnotenie – cieľom je určenie výsledkov vyučovania, úroveň vedomostí v priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení, napr. vstupné, polročné, výstupné testy. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi samému a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, na akej úrovni zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, aké sú jeho pokroky. Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z § 55 Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z.z. a platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov: Metodický pokyn č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Škola v rámci svojho vlastného jednotného sebahodnotenia – autoevalvácie bude hodnotiť žiakov podľa vlastných kritérií a sledovať vývoj prospechu žiakov individuálne v rámci tried a ročníkov nasledovne:

9

Spoločná stupnica klasifikácie testov, školských úloh, kontrolných prác, diktátov:
Roč. 1. – 2. Diktáty 15-25 slov chyby/známka 0–1=1 2–4=2 5–7=3 8 – 10 =4 Nad 10 = 5 3. – 4. Diktáty 35 – 45 slov chyby/známka 0–1=1 2–4=2 5–7=3 8 – 10 = 4 Nad 10 = 5

Jednotné hodnotenie úrovne pravopisu:
Úroveň pravopisu Výborná Veľmi dobrá Dobrá Slabá Nevyhovujúca Ročníky 1. – 4. 1,00 – 1,40 1,41 – 1,80 1,81 – 2,30 2,31 – 2,70 Nad 2,71

Jednotné hodnotenie dosiahnutej úrovne vyučovacích výsledkov v ročníkoch 1. – 4. v %-tách úspešnosti:
Vyučovacie výsledky Výborné Veľmi dobré Dobré priemerné slabé Dosiahnuté % Nad 90 89 – 75 74 – 50 50 – 30 29 - 0

Jednotná stupnica hodnotenia štandardných testov v ročníkoch 1. – 4. /základné učivo – žiaci ho musia ovládať/. Meranie absolútneho výkonu žiaka /násobilka, základné počtové úkony,.../
Percent á 100 99 – 90 89 – 63 62 – 50 49 - 0 Známka 1 2 3 4 5

Skóre testu
Používať pomôcky výpočtu známok zo skóre testu. Celkovú štandardného učiva triedou budeme hodnotiť spoločne, nasledovne: Ovládanie štandardného učiva Nadštandardné Štandardné Percentá 100 – 90 89 – 75 úroveň ovládania

10

Priemerné Veľmi slabé Nevyhovujúce

74 – 54 53 – 34 33 - 0

Zásady hodnotenia
V hodnotení budeme uplatňovať zásadu individuálneho prístupu teda nerozdeľovania žiakov na úspešných a neúspešných. Každé hodnotenie bude mať motivačný charakter. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP budeme rešpektovať možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon a budeme postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov základných škôl 7/2009-R. Pri hodnotení žiakov všetci pedagogickí zamestnanci budú dodržiavať tieto jeho zásady: 1. individuálny prístup k hodnoteniu – spočíva v hodnotení žiaka podľa jeho možností a schopností v porovnávaní so sebou samým v čase, 2. komplexnosť hodnotenia – hodnotiť všetky stránky rozvoja osobnosti žiaka – kognitívnu, afektívnu, psychomotorickú, nielen vedomosti, ale aj zručnosti, postoje a ostatné schopnosti, 3. pozitívna orientácia hodnotenia – vychádzať z kladov a predností žiaka, hodnotiť to, čo žiak vie, najprv ho pochváliť až potom zhodnotiť nedostatky s povzbudením, dať žiakovi príležitosť prežiť pocit radosti a úspechu, 4. umožniť sebahodnotenie – priestor na vlastné zhodnotenie, zhodnotenie spolužiakov, vyvodiť kritické závery a urobiť potrebné korekcie, 5. otvorenosť hodnotenia – brať do úvahy zmenu žiaka, každý žiak môže byť nielen slabý ale aj úspešný 6. sústavnosť a variabilnosť foriem hodnotenia – zmena metód foriem skúšania a hodnotenia, 7. oboznámiť žiakov s kritériami hodnotenia vopred, 8. učivo najprv prebrať, zopakovať, až tak hodnotiť, 9. pri zistených nedostatkoch tieto čo najskôr opakovaním odstrániť.

Predpísané počty diktátov a ich zameranie:
1. ročník: 1 - záverečný na konci školského roka 2. ročník: 6 – Diktát č.1 – rozlišovacie znamienka Diktát č.2 – krátke a dlhé samohlásky Diktát č.3 – dvojhlásky Diktát č.4 – slová s „ä“ Diktát č.5 – tvrdé a mäkké slabiky Diktát č.6 – vety 3. ročník: 8 - Diktát č.1 – vybrané slová po „B“ Diktát č.2 – vybrané slová po „M“ Diktát č.3 – vybrané slová po „P“ Diktát č.4 – vybrané slová po „R“ Diktát č.5 – vybrané slová po „S“ Diktát č.6 – vybrané slová po „V“ Diktát č.7 – vybrané slová po „Z“ Diktát č.8 – záverečný na konci školského roka

Kontrolné práce
Kontrolné práce v počte 2 v každom ročníku vždy po polročnom prebratí a zopakovaní učiva/ teda v 1. polroku a na konci školského roka/. Tematické písomné práce vždy po prebratí daného tematického celku v každom ročníku. Učiteľ systematicky odkladá všetky práce žiaka, testy, výkresy, projekty, referáty, slohové práce, záznamy učiteľa z pozorovania, výsledky rozhovorov s ním, poznámky rodičov a pod.

11

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu žiaka za jednotlivý ročník budú:  vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,  napísané a opravené testy od vstupu až po výstup,  výsledky zo súťaží žiaka,  zapojenie do ročníkového projektu,  príspevky do školského časopisu, ➢ prezentovanie ľubovoľnej témy.

Forma hodnotenia výtvarnej výchovy na prvom stupni ZŠ
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch prác žiaka. Túto formu budeme kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch vyučovaných v škole. Hodnotíme škálou od 1 do 5 a taktiež slovným hodnotením. Nebudeme známkovať každú prácu a každý výkon žiaka.

Kritériá hodnotenia
Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: a) priebeh vytvárania postojov: - prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, - otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení, - cieľavedomosť riešení, - záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, - schopnosť spolupracovať, - schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov; b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: - technické zručnosti ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi, - formálne zručnosti vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka, - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, - mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky; c) priebeh získavania vedomostí: - znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami, - pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, - znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania; d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.

Forma hodnotenia hudobnej výchovy na prvom stupni ZŠ
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, hudobná výchova vyžaduje osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi.

Forma hodnotenia:
– ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka na základe pozorovania,

12

– hodnotenie známkou -nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi iprostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Hudobná výchova v 1. ročníku je priebežne a výsledne hodnotená takým istým spôsobom ako iné predmety. Od 2. ročníka žiakov hodnotíme škálou od 1 do 5 a taktiež slovným hodnotením.

Kritériá hodnotenia:
Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami. Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: a) priebeh vytvárania postojov: – záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, – schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, – schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: – žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, – orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, – hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou na telo, – orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií, – pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, – integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií hudobnodramatických činností, – aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, c) priebeh získavania hudobných vedomostí: – vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami, – poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, slovenské zvykoslovie, – poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období.

13

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín 8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín 8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Slovenský jazyk

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: – osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) – poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči – osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej – osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma – získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka – osvojiť si návyky správnej výslovnosti – poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme – prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa – jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme – viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)

14

Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí: – čitateľskú gramotnosť (klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text a využívať rôzne techniky a druhy čítania s porozumením) – komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať jazyk v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové komponenty, – adekvátne interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať schopnosť ústnej a písomnej komunikácie)

Kľúčové kompetencie
sociálne komunikačné kompetencie - vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie programy kompetencia učiť sa učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, kompetencia riešiť problémy - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie osobné, sociálne a občianske kompetencie - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, - uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, - dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, - má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr

15

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. A formy práce: -individuálna, práca vo dvojiciach, skupinová práca B metódy práce: -ústne, slovné, dialogické, monologické -riešenie praktických úloh, písomné -pozitívna motivácia pochvalou -rozprávanie, rozhovor, názorno - demonštračná, opis, vysvetľovanie, reprodukovanie -výkladovo – ilustračná, heuristická a Sokratovská, pojmové mapy -zážitkové učenie, hra, tvorivá dramatika -individuálneho prístupu

Učebné zdroje
Na podporu a efektivitu vyučovania využijeme tieto dostupné učebné zdroje: 1.ročník: Nemčíková, M.: Šlabikár Lipka 1. a 2. časť, Aitec, 2010 Nemčíková, M.: Pracovný zošit k šlabikáru, Aitec, 2010 Sada písaniek k šlabikáru č. 1-6 Časopis Vrabček 2.ročník: Dienerová, E.: a kol.: Slovenský jazyk pre 2. roč.ZŠ, Aitec, 2010 Dienerová, E.: a kol.:Pracovný zošit pre slovenský jazyk 2. roč. ZŠ, Aitec, 2010 Nosáľová, M.: Čítanka pre 2. roč. ZŠ, Aitec, 2010 Časopis Zornička 3.ročník: Slovenský jazyk pre 3. ročník (nová z konkurzu) Čítanka pre 3. ročník (nová z konkurzu) Palenčárová, Kesselová, Kupcová: Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo, SPN, 2010 Časopis Slniečko Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra a slovníky, encyklopédie. Materiálno – výučbové prostriedky: -edukačné CD, maňušky Didaktická technika: -počítač, CD prehrávač, interaktívna tabuľa

16

Slovenský jazyk a literatúra 1.ročník
Tematický celok Hláska a písmeno 28 Obsahový štandard
• rozlišovanie hlásky a písmena • rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky) • delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky • slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ, samohláska ä • písanie i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov • písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez neho pred e, i, ia, ie, iu • písanie veľkých písmen v menách osôb, zvierat a v zemepisných názvoch • analýza a syntéza slabík, slov a viet • spájanie samohlások, a dvojhlások so spoluhláskami do slabiky • jedno a viacslabičné slová • striedanie krátkych a dlhých slabík v slove • rozdeľovanie slov na konci riadka • spájanie slov do viet • písanie veľkých písmen na začiatku vety • interpunkčné znamienka na konci vety (bodka, otáznik, výkričník) • druhy viet (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia) • písanie a nácvik melódie opytovacích, oznamovacích, rozkazovacích, želacích a zvolacích viet

Výkonový štandard

Prierezová téma OSR
- cvičenia zmyslového vnímania - rozvoj slovnej zásoby - cvičenie pamäti - kreativita (tvorenie viet) - spolupráca v skupine a v dvojiciach - vzťahy v rodine

GRAMATIKA
- vie rozlíšiť hlásku a písmeno - vie používať rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky) - vie rozdeliť a vymenovať samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky - vie písať i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov - vie písať ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu. - vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a zemepisných názvov - vie z hlások tvoriť slabiky, zo slabík slová a zo slov vety - vie tvoriť jedno a viacslabičné slová - vie, že po dlhej slabike najčastejšie nasleduje krátka slabika - vie rozdeliť viacslabičné slovo na konci riadku na základe slabičného princípu - vie písať veľké písmená na začiatku vety - pozná interpunkčné znamienka, ktoré sa používajú na konci vety - vie správne vysloviť, zapísať a rozlíšiť oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie vety

MUV , RLK
- zvyky a tradície - rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom

Slabika, slovo, veta 20

ENV

- ochrana životného prostredia - energia a jej zdroje

MEV
- práca s detskými časopismi

Veta 20

OŽZ
- správne reagovanie v krízových situáciách

17

PÍSANIE
Písmená a číslice 8 Vety 14 Vlastné mená 4
• malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy • arabské číslice • písanie jednoduchých viet - vie písať správne tvary veľkej, malej, písanej a tlačenej abecedy - vie písať správne tvary arabských číslic - vie odpisovať, prepisovať jednoduché vety - vie písať vety podľa diktátu - vie správne napísať začiatok vety - vie použiť vhodné interpunkčné znamienko - vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a zemepisných názvov

OSR
- cvičenia zmyslového vnímania - rozvoj slovnej zásoby - kreativita (tvorenie viet) - cvičenia sebakontroly - relaxácia, psychohygiena

• písanie vlastných mien osôb, zvierat a zemepisných názvov

DOV ENV

- bezpečnosť pr cestovaní - vzťah k domácim zvieratám

OŽZ
- správne držanie tela, poriadok pri práci

SLOH
Formy spoločenského kontaktu 48
• osvojenie základov spoločenského kontaktu (zdvorilosť v každodennej komunikácii) • pozdrav • oslovenie • tykanie / vykanie • predstavenie sa • privítanie • rozlúčenie • prosba / želanie • poďakovanie • ospravedlnenie • blahoželanie (ústne a písomne) • vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu • osvojenie si základov písomného kontaktu • adresa, adresa odosielateľa, pohľadnica, súkromný list • moderná komunikácia (SMS, e-mail) - osvojuje si základy spoločenského styku (učí sa byť zdvorilý) - vie sa pozdraviť - vie osloviť iných - vie vhodne použiť tykanie / vykanie - vie sa predstaviť - vie privítať iných - vie sa rozlúčiť - vie poprosiť, poďakovať - vie sa ospravedlniť - vie zablahoželať - vie vyjadriť svoje stanovisko súhlas / nesúhlas - vie napísať adresu na list, pohľadnicu - vie sformulovať krátky list - vie napísať krátku SMS správu na mobilnom telefóne a e-mailovú správu na internete

MUV , RLK
- zvyky a tradície - rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom, zvláštnosti rôznych kultúr

OSR

Formy písomného kontaktu 12

- vzájomné spolužitie - dramatizácia - cvičenie zmyslového vnímania, vzťahy v rodine - využitie voľného času, vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými deťmi - kultúra pri stolovaní

OŽZ

- hygiena tela - pohyb a pobyt v prírode

18

Formy rozhovoru 26 Práca s textom (slohovým útvarom) 20

• tvorba otázok • žiadosť o informáciu • rozhovor • zásady telefonovania (začiatok a koniec telefonického rozhovoru ) • ústne rozprávanie podľa osnovy • tvorenie nadpisu • ústny opis predmetu, ilustrácie, obrázka • rozlíšenie nápisu a nadpisu • tvorba nápisov

- vie správne sformulovať a klásť otázky - vie odpovedať na otázky - vie požiadať o informáciu - vie sa na začiatku telefonického rozhovoru pozdraviť a predstaviť, viesť rozhovor a na záver sa pozdraviť - vie podľa osnovy vyrozprávať dej - vie podľa obsahu utvoriť nadpis - vie ústne opísať predmet, ilustráciu, obrázok - vie rozlíšiť nápis a nadpis - vie na určený výrobok, tému vymyslieť nápis

MEV
- využitie internetu vo vyučovaní

ENV

- sme súčasťou prírody

DOV
- bezpečnosť pri cestovaní

LITERÁRNA VÝCHOVA
Práca s textom (kniha, časopis, noviny) 22
• pojmy - autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica, text, zdrobnenina, nadpis, dej • rozdiel medzi detským časopisom a novinami • práca s textom – čítanie s porozumením, dokončenie príbehu, tvorenie nadpisu, hlavné postavy, obsah textu, dej - pozná pojmy: autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica, text, zdrobnenina, nadpis, dej - pravidelne navštevuje knižnicu, vie sa v nej orientovať - pozná aspoň piatich spisovateľov alebo básnikov - vie rozlišovať časopisy a noviny, pozná niektoré detské časopisy - vie pracovať s textom (čítať s porozumením, dokončiť príbeh, tvoriť nadpis, vymenovať hlavné postavy, porozprávať stručný obsah) - navštívi predstavenie v bábkovom divadle - vie porozprávať obsah, vyjadriť svoje dojmy rozprávaním, ilustráciou - pozná pojmy bábka, bábkoherec - pozná a rozlišuje žánre (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka) - vie pochopiť ich pointu - naučí sa naspamäť aspoň tri vyčítanky, hádanky, básne, ľudové piesne - vie vyrozprávať obsah rozprávky - pozná niektoré ľudové rozprávky

OSR
- dramatizácia rozprávky, rozlíšenie dobra a zla - spolupráca v dvojiciach - rešpektovanie, podpora, pomoc

DOV
- bezpečné správanie sa v premávke

OŽZ
- bezpečnosť pri používaní elektrických spotrebičov

Bábkové divadlo 22 Literárne žánre 20

• pojmy – divák, bábkové divadlo, bábka • návšteva bábkového divadla - ako vzniká bábka, bábkoherec, dojmy z predstavenia • druhy literárnych žánrov (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka)

ENV
- vzťah medzi človekom a životným prostredím

MEV
- kritický prístup k reklame - pozvánka na kultúrnu akciu - príspevky do školského časopisu - práca s detskými časopismi

MUV, RLK

- poznávať históriu, zvyky a

19

tradície

PPZ
- projekt Moje zvieratko

Legenda:

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj ENV – Environmentálna výchova MEV – Mediálna výchova MUV – Multikultúrna výchova DOV – Dopravná výchova OŽZ – Ochrana života a zdravia PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti RLK - Regionálna výchova a tradičná kultúra

20

Slovenský jazyk a literatúra 2.ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy

Žiak vie: -rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, rozvoj slovnej zásoby -žiak vie postrehnúť hlásku v slove - žiak vie artikulovať hlásky -pomenovať obrázky, formulovať krátke vety na základe ilustrácií, naučiť sa krátke veršovanky, používať verbálnu a neverbálnu komunikáciu -určovať prvú hlásku v slove, rozlíšiť hlásky na základe zrakovo-hlasovosluchovej analýzy a na základe kontrastov

Žiak vedel: -pomenovať obrázky, formulovať krátke vety na základe ilustrácií, naučiť sa krátke veršovanky, používať verbálnu a neverbálnu komunikáciu -určovať prvú hlásku v slove, rozlíšiť hlásky na základe zrakovo-hlasovosluchovej analýzy a na základe kontrastov

-slovná, názorná, demonštračná -pozitívna pochvala, rozprávanie -pozorovanie, fixácia -opis, vysvetľovanie -hra, tvorivá dramatika -individuálna, skupinová -manipulačná VV, HV, P, TD Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Ochrana života a zdravia

Prípravné obdobie Čítanie 45 hodín

Tvorba viet

➢ Analýza a syntéza slabík a slov

21

➢ Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy ➢ Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove Nácvičné obdobie Čítanie 57 hodín ➢ Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky ➢ Čítanie textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovo u skupinou ➢ Čítanie textov s viacnásobno u spoluhláskovo u skupinou

-slovná, názorná, demonštračná -poznať a čítať všetky písmená slovenskej abecedy - v praktických činnostiach , pri čítaní vedieť spájať hlásky do slabík - chápať význam prečítaného slova bez tichého hláskovanie - rozlišovať pojmy text, riadok, článok, nadpis - v praktických činnostiach poznať funkciu interpunkčných znamienok - intonačne správne čítať oznamovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie a opytovacie vety Žiak vie: - rozlišovať a zamieňať samohlásky, a potom spoluhlásky - vie spájať hlásky do slabík a slabiky do slov, viet - vie rozlišovať interpunkčné znamienka - vie si osvojiť výslovnostnú normu pri prezentácii textu s uplatnením suprasegmentálnych javov - vie čítať slabiky, slová, vety a krátke texty Žiak vedel: -zamieňať dve písmená, najprv dve samohlásky a potom spoluhlásky - detailnú analýzu slov a určovať pozíciu hlásky v slove -pozitívna pochvala, rozprávanie -pozorovanie, fixácia -opis, vysvetľovanie -hra, tvorivá dramatika -individuálna, skupinová -manipulačná VV, HV, P, TD Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Ochrana života a zdravia

22

Čítankové obdobie Čítanie 45 hodín

➢ Hromadné čítanie ➢ Kombinácia hromadného a individuálneh o čítania ➢ Dramatizácia, prednes

-upevňovanie čítacieho návyku, dodržiavanie intonácie vo vete -dodržovať individuálny prístup -vyjadriť pocity z prečítaného textu, rozvíjať emocionálne a estetické cítenie

Žiak vie: -upevňovať čítací návyk, dodržiavať intonáciu vo vete, číta celé vety -vyjadriť pocity z prečítaného textu, rozvíjať emocionálne a estetické cítenie

Žiak vedel: -upevňovať čítací návyk, dodržiavať intonáciu vo vete, číta celé vety -vyjadriť pocity z prečítaného textu, rozvíjať emocionálne a estetické cítenie

-slovná, názorná, demonštračná -pozitívna pochvala, rozprávanie -pozorovanie, fixácia -opis, vysvetľovanie -hra, tvorivá dramatika -individuálna, skupinová -manipulačná -slovná, názorná, demonštračná -pozorovanie, fixácia VV, HV, P, TD

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Ochrana života a zdravia

Prípravné obdobie Písanie 45 hodín ➢ Uvoľňovacie cviky

-osvojiť si uvoľňovacie cviky zápästia, zvládnuť písanie prípravných cvikov

Žiak vie: -a ovláda uvoľňovacie cviky zápästia, zvládnuť písanie prípravných cvikov

Žiak vedel: -osvojiť si uvoľňovacie cviky zápästia, zvládnuť písanie prípravných cvikov

-opis, vysvetľovanie -hra, tvorivá dramatika -individuálna, skupinová -manipulačná pozitívna pochvala VV, HV, P, TD

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Ochrana života a zdravi a, Osobný a sociáln y rozvoj

23

Žiak vedel: -osvojiť si písanie písmen veľkej a malej písanej abecedy ➢ Veľké a malé písmená, slabiky, slová a vety -správne podľa predlohy opísať krátke slabiky, slová, text -požívať správne spoje písaných písmen, správne napísať mená blízkych osôb Žiak vie: -písať písmená veľkej a malej písanej abecedy -správne podľa predlohy opísať krátke slabiky, slová, text -požívať správne spoje písaných písmen, správne napísať mená blízkych osôb -písať písmená veľkej a malej písanej abecedy -správne podľa predlohy opísať krátke slabiky, slová, text -požívať správne spoje písaných písmen, správne napísať mená blízkych osôb

-slovná, názorná, demonštračná -pozorovanie, fixácia -opis, vysvetľovanie -hra, tvorivá dramatika -individuálna, skupinová -manipulačná ozitívna pochvala VV, HV, P, TD

Nácvičné obdobie Písanie 60 hodín

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Ochrana života a zdravi a, Osobný a sociáln y rozvoj Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Ochrana života a zdravi a, Osobný a sociáln y rozvoj

Žiak vedel: Čítankové obdobie Písanie 45 hodín ➢ Veta, text -opísať podľa predlohy jednoduchý písaný text -podľa predlohy prepísať jednoduchý tlačený text -písať podľa diktovania Žiak vie: -opísať podľa predlohy jednoduchý písaný text -podľa predlohy prepísať jednoduchý tlačený text -písať podľa diktovania -opísať podľa predlohy jednoduchý písaný text -podľa predlohy prepísať jednoduchý tlačený text -písať podľa diktovania

-slovná, názorná, demonštračná -pozorovanie, fixácia -opis, vysvetľovanie -hra, tvorivá dramatika -individuálna, skupinová -manipulačná ozitívna pochvala VV, HV, P, TD

24

Slovenský jazyk a literatúra 3.ročník
Tematický celok GRAMATIKA • Tlačené a písané písmená abecedy • Radenie slov podľa abecedy • Názvy písmen • Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy pojmy: abeceda, slovník, druhy slovníkov, encyklopédia, telefónny zoznam • Slovo, slabika • Rozdeľovanie slov na slabiky • Vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných slabík pojmy: slabikotvorné hlásky l,ĺ,r,ŕ, písanie a výslovnosť spol. I,ĺ,r,ŕ Žiaci vedia/ovládajú: - tlačenú a písanú podobu abecedy - zoradiť slová v abecednom poradí - správne pomenovať všetky písmená - vyhľadať v slovníku, encyklopédii alebo v tel. zozname slovo podľa abecedy Žiaci vedia/ovládajú: - rozdeliť slová na slabiky, zo slabík utvoriť slová - že slabiky l,ĺ a r,ŕ môžu nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiku Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 7 Časo vá dotá cia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

1. Abeceda

Osobnostný a sociálny rozvoj,

10

2. Delenie slov na slabiky

25

3. Obojaké spoluhlásky

• Delenie spoluhlások- tvrdé, mäkké, obojaké • Názvy obojakých spoluhlások • Pravopis po obojakých spoluhláskach pojmy: obojaké spoluhlásky b,m,p,r,s,v,z,f • Vybrané slová • Pravopis vybraných slov vo všeobecnom ponímaní • Príbuzné slová pojmy: vybrané slová, príbuzné slová

Žiaci vedia/ovládajú: - rozoznať obojaké spoluhlásky - vymenovať obojaké spoluhlásky - že po obojakých spoluhláskach píšu i,í alebo y,ý Žiaci vedia/ovládajú: - zadefinovať vybrané slová - rozoznávať vybrané a príbuzné slová - že vo vybraných slovách píšeme y alebo ý Žiaci vedia/ovládajú: - pravopis vybraných slov - správne uplatniť pravopis v príbuzných slovách - vybrané slová používať nielen izolovane, ale aj v slovných spojeniach a v textoch - vysvetliť význam vybraných slov - nahradiť slová a slovné spojenia vybraným slovom a Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 8

4. Vybrané slová

8

5. Vybrané slová po b Vybrané slová po m Vybrané slová po p Vybrané slová po r Vybrané slová po s Vybrané slová po v Vybrané slová po z

• Vybrané slová po jednotlivých obojakých spoluhláskach (okrem spoluhlásky f) • Odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov • Pravopis vybraných a príbuzných slov pojmy: vybrané slová po obojakých spoluhláskach b,m,p,r,s,v,z, príbuzné slová

Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova

60

26

naopak - triediť príbuzné slová Žiaci vedia/ovládajú: - zadefinovať podstatné mená (PM) - pýtať sa na PM správnou otázkou - nájsť a vyhľadať PM v textoch a cvičeniach - rozlišovať všeobecné a vlastné PM - rozoznávať podstatné mená pomocou ukazovacích zámen ten, tá, to, tí, tie - uplatniť správny pravopis vo vlastných PM – osôb, zvierat, vecí, miest a obcí, vrchov, riek, potokov, štátov, svetadielov... Žiaci vedia/ovládajú: - zadefinovať slovesá - funkciu slovies v texte - pýtať sa na slovesá správnou otázkou - nájsť a vyhľadať slovesá v textoch a cvičeniach - tvoriť synonymá - zadefinovať prídavné mená

6. Ohybné slovné druhy Podstatné mená

• Podstatné mená - konkréta • Rozdelenie podstatných slov na všeobecné a vlastné • Pravopis vlastných podstatných mien pojmy: podstatné mená, všeobecné a vlastné podstatné mená

Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova

11

7. Slovesá Prídavné mená

• Slovesá • Synonymá • Prídavné mená • Antonymá pojmy: slovesá, akostné prídavné mená, slová s podobným (synonymá) a opačným (antonymá) významom

Environmentálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

11

27

- pýtať sa na prídavné mená správnou otázkou - vyhľadať akostné prídavné mená v textoch a cvičeniach - tvoriť antonymá • Zámená Žiaci vedia/ovládajú: • Vyhľadávanie zámen v cvičení alebo v texte - krátko zadefinovať zámená - vymenovať bežne používané pojmy: zámená zámená - ja, ty, on, ona, ono, my, vy, - vyhľadať zámená v texte oni, ony - používať zámená pri - ten, tá, to, tí, tie komunikácii s inými osobami - moje, tvoje, naše, vaše Žiaci vedia/ovládajú: - povedať jednoduchú definíciu čísloviek - vyhľadať základné a radové číslovky, s ktorými sa už stretli alebo ich poznali v texte - v bežnej komunikácii používať slovný druh – číslovky - správne napísať číslovky do 1 000 - usporiadať/napísať číslovky (slovom) od najmenšej po najväčšiu a naopak

8. Zámená

Osobnostný a sociálny rozvoj

11

9. Číslovky

• Číslovky • Vyhľadávanie základných a radových čísloviek v cvičení alebo v texte pojmy: základné a radové číslovky

Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 6

SLOH 28

Žiaci vedia/ovládajú: • List, písanie listu • Písomné členenie listu (úvod, jadro, záver) • Oslovenie, podpis pojmy: list, oslovenie, podpis • Ústne a písomné rozprávanie • Rozprávanie vlastných prežitých zážitkov • Osnova -úvod, jadro, záver • Rozprávanie príbehu podľa osnovy • Časová postupnosť pojmy: osnova, úvod, jadro, záver, časová postupnosť Žiaci vedia/ovládajú: • Písomné odovzdávanie informácií prostredníctvom mobilu (SMS), písomne (oznam, korešpondenčný lístok) a elektronicky (e-mail) pojmy: oznam, SMS, e-mail, korešpond. lístok - napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS správy, emailom alebo klasicky prostredníctvom korešpondenčného lístka - sformulovať správu tak, aby obsahovala základ. informácie - rozoznať časti listu - zoštylizovať jednoduchý list - pravopis oslovenia - podpísať sa svojím menom, prípadne priezviskom

1. List

Osobnostný a sociálny rozvoj

5

Žiaci vedia/ovládajú: - porozprávať udalosť alebo zážitok podľa osnovy - dodržiavať pri rozprávaní a písaní časový sled/postupnosť Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 7

2. Rozprávanie ústne, písomné

3. Oznam SMS E-mail

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova

6

29

Žiaci vedia/ovládajú: • Inzeráty v tlači • Vyhľadávanie inzerátov v tlači • Písanie inzerátov - vyhľadať inzerát v časopise, novinách alebo v reklamných tlačovinách pojmy: inzeráty nachádzajúce sa - sformulovať písomne krátky v tlači inzerát • Reklama. Druhy reklamy. • Analýza reklamných textov • Tvorba reklamných textov • Reklamný plagát pojmy: reklama, druhy reklamy Žiaci vedia/ovládajú: - vlastnými slovami charakterizovať pojem reklama - rozlíšiť druhy reklamy - posúdiť hodnovernosť reklamy - sformulovať krátky reklamný text Žiaci vedia/ovládajú: - písomne sformulovať text pozvánky na podujatie - ovládať prvky, ktoré v pozvánke nesmú absentovať (miesto, čas, program, kto pozýva) - pozvánku primerane graficky ozvláštniť Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

4. Inzerát

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova

2

5. Reklama

4

6. Pozvánka Písomné odovzdávanie informácií

• Pozvánka a jej písomná formulácia • Obsah pozvánky pojmy: pozvánka

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova

3

30

7. Opis predmetu Opis obrazu Opis ilustrácie

• Opis konkrétneho predmetu – základné prvky, funkcie, využitie... • Členenie opisu na odseky – úvod, jadro, záver pojmy: opis, odsek • Vizitka. Druhy vizitiek • Tvorba vizitky • Predstavovanie sa pomocou vizitky

Žiaci vedia/ovládajú: - opísať predmet (jeho využitie, funkciu) - opísať detskú príp. umeleckú ilustráciu (z čítanky, knihy) Žiaci vedia/ovládajú: - predstaviť sa prostredníctvom vizitky - vyrobiť si vlastnú vizitku Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova 2 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 4

8. Vizitka, druhy vizitiek

pojmy: vizitka, druhy vizitiek ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA • Práca s textom - literárne texty zamerané na zvládnutie techniky čítania, na porozumenie prečítaného textu (témy obsahujúce prírodné motívy spojené s jeseňou a 1. Škola tematikou školy Jeseň pojmy: literatúra pre deti

Žiaci vedia/ovládajú: - vymenovať knihy pre deti a mládež, ktoré poznjú z domu alebo knižnice - niektorých významných detských autorov - porozprávať krátky dej z prečítanej knihy alebo povedať jej obsah

Environmentálna výchova

27

31

2. Rodina

• Rozdelenie literatúry na poéziu a prózu, v súvislosti s Žiaci vedia/ovládajú: poéziou vyvodenie pojmu verš • Práca s textom – literárne texty - rozoznať poéziu od prózy s tematikou rodiny a rodinných - v literárnom texte identifikovať vzťahov verš - v prozaickom útvare rozoznať pojmy: poézia, próza, verš, odseky odsek - vyhľadať detskú literatúru v knižnici, orientovať sa v nej Žiaci vedia/ovládajú: • Krátke ľudové útvary • Pranostika, oboznámenie sa so známymi pranostikami • Prirovnanie, vyhľadávanie prirovnaní v literárnych útvaroch pojmy: ľudová slovesnosť, pranostika, ľudová rozprávka, prirovnanie - čo je ľudová slovesnosť a ktoré literárne útvary obsahuje - svojimi slovami pranostiku charakterizovať - pranostiky vyhľadať, niektoré známejšie si zapamätať a povedať ich - pojem ľudová rozprávka, vedia ju odlíšiť od autorskej rozprávky - pojem prirovnanie, vedia ho v texte vyhľadať

Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova

21

3. Zima Zimné sviatky- Vianoce Tradície spojené so zimou

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 15 Multikultúrna výchova

32

Žiaci vedia/ovládajú: • Čítanie rozprávok v učebnici, v časopisoch, v knižnici, doma • Členenie rozprávok ako literárneho útvaru • Mená svetových rozprávkarov a ich tvorba pojmy: autorská rozprávka, hlavná postava, vedľajšia post - pojem autorská rozprávka - rozdiel medzi ľudovou a autorskou rozprávkou - prakticky nájsť príklady autorskej rozprávky - členenie textu rozprávky a vedia pomenovať jej výchovný cieľ - hlavné a vedľajšie postavy rozprávky - rozprávku zdramatizovať Žiaci vedia/ovládajú: - pojem príslovie a porekadlo - vyhľadať príslovia a porekadlá v čítanke, knižnici a v časopiseckej literatúre - povedať výchovný cieľ príslovia

4. Autorská rozprávka- výber z domácej i svetovej tvorby Hlavná a vedľajšia postava

Environmentálna výchova

20

5. Príslovia a porekadlá

• Nové literárne útvary ľudovej slovesnosti – príslovie, porekadlo • Výchovné využitie poučenia v porekadle pojmy: príslovie, porekadlo

Osobnostný a sociálny rozvoj

7

33

Žiaci vedia/ovládajú: • Jednoduchá povesť a jej druhy • Hlavná myšlienka povesti pojmy: povesť, hlavná myšlienka - pojem povesť - že existuje viacero druhov povestí - v povesti určiť hlavnú myšlienku, vedia ju výchovne využiť - sformulovať krátke otázky k textu

6. Povesť Výber zo slovenských povestí

Osobnostný a sociálny rozvoj

9

34

ANGLICKÝ JAZYK
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu Anglický jazyk
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Anglický jazyk 2 hodiny – 66 hodín ročne 2 hodiny- 66 hodín ročne 3hodiny- 99 hodín ročne Škola v ktorej to myslí. Prvý, druhý, tretí ISCED 2 4 roky denná slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Anglický jazyk sa na škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk. Vedie žiakov jednak k dosiahnutiu komunikatívneho cieľa na úrovni A2 podľa spoločného európskeho jazykového rámca, na druhej strane tiež sleduje ďalšie vzdelávacie a výchovné ciele. Základom pre úspešné zvládnutie predmetu nie sú len partikulárne výsledky, ale proces osvojovania si jazykových zručností, ktorý je kľúčový pre pokrok nielen v oblasti jazyka, ale i pri formovaní osobnosti, pretože významne prispieva k rozvoju intelektu, pracovnej a mentálnej disciplíny. Je úzko spojený so sociálnymi zručnosťami, vyžaduje sebareflexiu, sebakritiku, prekonávanie prekážok v komunikácii a v neposlednom rade vytrvalosť. Systematické odovzdávanie primeraných poznatkov z oblastí reálií anglicky hovoriacich krajín vhodne dopĺňa učivo dejepisu, geografie, prehlbuje kultúrne a historické znalosti žiakov o Európe, Severnej Amerike, Austrálii a Novom Zélande. Každá hodina sleduje konkrétny výchovný a vzdelávací cieľ, obsahuje precvičovanie štyroch jazykových zručností (rozprávanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav, čítanie s porozumením) a automatizáciu jazykových prostriedkov. Nové učivo gramatického charakteru sa odvodzuje induktívne, používané metódy umožňujú prácu všetkých žiakov súčasne. Vzhľadom na to, že osvojenie si a používanie jazyka je dlhodobý cieľ, na ktorý po skončení základnej školy nadväzuje vyučovanie stredných škôl, je podstatné, aby vyučovanie anglického jazyka udržalo motiváciu žiakov a obsahovalo dostatočné 35

množstvo kompetencií, ktoré napomáhajú autonómnemu učeniu, riešeniu problémov, rozvoju sociálnych, personálnych a pracovných kompetencií a zároveň ponúkajú možnosť vytvárania a upevňovania kognitívnych štruktúr. V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. Správne zvolenými metódami sa vytvára atmosféra, v ktorej sa žiak bez stresu učí a experimentuje, je motivovaný, učí sa pomocou všetkých zmyslov, postupne reaguje v anglickom jazyku, aktívne ho používa a v neskoršom štádiu sa môže postupne osamostatniť. Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania. Preto je cieľom jazykovej výučby dosiahnuť kontinuitu už od 1.stupňa, realizovanej v cieľovom modeli zaradením Anglického jazyka ako povinného od 3.ročníka.

Ciele vyučovacieho predmetu:
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného východiskového dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SEER) (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na strane druhej stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môže učiaci sa pri presne stanovených podmienkach dosiahnuť. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z

36

konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:. • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. Na 1.stupni pri predstavení nového jazyka základnými cieľmi sú: - prostredníctvom hier a veku primeraných aktivít vzbudiť záujem o jazyk a kultúru - vytvárať jazykové prostredie, na ktoré si žiak postupne zvyká - umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom - byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti - umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie Z hľadiska požadovaných kompetencií, kľúčovými sú: - počúvanie s porozumením - hovorenie s porozumením - čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (najčastejšie slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje) - základy práce s partnerom, v skupinách - osvojenie si výslovnosti správnej podľa noriem u hlások, ktoré sa v slovenskom jazyku w [w], th [đ] - [θ]; [∂], [r] - porovnávanie zvykov, sviatkov, jedál s cieľovou krajinou - osvojovanie si sociálnych zručností – pozdravy, zdvorilostné frázy

Kľúčové kompetencie žiakov
Vo vyučovacom predmete Anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie jednotlivých kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: Sociálne a komunikačné spôsobilosti – ovládať slovnú zásobu a gramatické štruktúry s dôrazom na syntaktické štruktúry a tvorbu správnych viet – tvoriť rozličné texty 37

– poznať vybrané a použité jazykové prostriedky v danom prostredí, spoločenské zvyky, ovládať rečovú etiketu – pochopiť správanie sa ľudí rozličného kultúrneho pôvodu, realizovať vlastné presvedčenie – tvoriť, prijať a spracovať informácie – vyhľadávať a odosielať informácie – formulovať svoj názor a argumentovať – verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti – má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, – uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti, – dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, – uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym trávením voľného času – dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, – uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, – má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, – dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, – uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním – prispieva k dobrým medziľudským vzťahom Spôsobilosť riešiť problémy – rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácií, – hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia , – formulovať a riešiť problémy, – riešiť intrapersonálne a interpersonálne problémy, – prežívanie, rozvíjanie seba samého, vysporiadanie sa s vlastnými nedostatkami, – myslieť tvorivo a uplatniť výsledky tvorivého myslenia. Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológiách – vedieť tvorivo využívať dostupné informačno-komunikačné technológie – rozumieť a vedieť komunikovať v jazyku informačno – komunikačných technológií (sms, chat...) – orientovať sa v školskej a verejnej knižnici – vedieť využívať rôzne výučbové programy. Spôsobilosť učiť sa učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry – uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, – cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 38

– – – –

ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Učebné zdroje
1.ročník: Mini Magic 1, Ku každej učebnici je pracovný zošit. K dispozícii sú aj pracovné listy vyrobené vyučujúcim, sady plagátov Poster Pack, jazykové počítačové programy, karty s obrázkami Flashcards, Big Book - veľká kniha s obrázkovými príbehmi, rôzne materiálnotechnické a didaktické prostriedky a informačno–komunikačné technológie. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici. 2.ročník: Mini Magic 2. Ku každej učebnici je pracovný zošit. K dispozícii sú aj pracovné listy vyrobené vyučujúcim, sady plagátov Poster Pack, jazykové počítačové programy, karty s obrázkami Flashcards, veľkú knihu s obrázkovými príbehmi Big Book, rôzne materiálnotechnické a didaktické prostriedky a informačno–komunikačné technológie. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici. 3.ročník: English World 1. Ku každej učebnici je pracovný zošit a pracovné listy vyrobené učiteľom. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici. 4.ročník: English World 2. Ku každej učebnici je pracovný zošit a pracovné listy vyrobené učiteľom. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici.

39

Kritériá a stratégie hodnotenia:
Na 1. stupni je anglický jazyk klasifikovaný pri nastúpení na cieľový model od 3.ročníka. Hodnotenie aj v prvých dvoch ročníkoch je ale veľmi dôležitou súčasťou vyučovania ako motivačný prostriedok, a zároveň aj ako prostriedok k sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. Dôraz sa kladie predovšetkým na: - sledovanie pokroku u jednotlivých žiakov - slovné hodnotenie, ktoré zohľadňuje žiakove vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti - uspokojenie prirodzenej potreby dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez dotknutia sa osobnosti dieťaťa - učiteľovo vedenie dieťaťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov

40

Anglický jazyk 1. ročník
Učivo Téma/y
(obsahový štandard)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Tematický celok
(počet hodín)

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtém

➢ Pozdravy ➢ Zvieratá 1. Malý slon (11) ➢ Farby ➢ Čísla 1-6

-na základe posluchu reprodukovať jednoduché slová a vety -oboznámiť sa so štruktúrou jazyka, zopakovať po učiteľovi nové slová -pozdraviť sa , predstaviť sa -pracovať s obrázkovým slovníkom - reagovať na príkazy učiteľa

Žiak vie: -na základe posluchu reprodukovať jednoduché slová a vety - sa oboznámil so štruktúrou jazyka, zopakovať po učiteľovi nové slová - pozdraviť sa, predstaviť sa - pracovať s obrázkovým slovníkom -reagovať na príkazy učiteľa Žiak vie: - vymenovať a ukázať časti tela a tváre -vyjadriť čo má a nemá rád -počítať od 1 - 10

Žiak vedel: -na základe posluchu reprodukovať jednoduché slová a vety - zopakovať po učiteľovi nové slová - pozdraviť sa, predstaviť sa - pracovať s obrázkovým slovníkom -reagovať na príkazy učiteľa Žiak vedel: - vymenovať a ukázať časti tela a tváre -vyjadriť čo má a nemá rád -počítať od 1 - 10

-slovné, dialogické, ústne -individuálne, skupinové Osobnos tný a sociáln y rozvoj

EV, VV

➢ Množné
číslo a p0ríkazy

2. Doktor Opica (11)

➢ Časti tela, časti tváre ➢ Číslovky do 10

-vymenovať a ukázať časti tela a tváre -vyjadriť čo mám a nemám rád -počítať od 1 - 10

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -individuálne, skupinové a vo dvojiciach

EV, VV, P

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Environ mentáln a výchova

41

Žiak vedel: Žiak vie: ➢ Darčeky 3. Všetko najlepšie k narodeninám (11) Vianoce ➢ Farby ➢ Domáce zvieratá a ďalšie zvieratá ➢ Predmety v triede -tvoriť jednoduchý dialóg -použiť základnú slovnú zásobu z minulých vyučovacích hodín -vymenovať a určiť domáce zvieratá - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Vianoce -tvoriť jednoduchý dialóg -použiť základnú slovnú zásobu z minulých vyučovacích hodín -vymenovať a určiť domáce zvieratá - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Vianoce -utvoriť jednoduchý dialóg -použiť základnú slovnú zásobu z minulých vyučovacích hodín -vymenovať a určiť domáce zvieratá - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Vianoce

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P Environ mentáln a výchova

4. Čarodejník jašterica (11)

➢ Ja viem... ➢ Magické zaklínadlo ➢ Športy

-tvoriť vety pomocou slovesa „can“ -využívať osvojenú slovnú zásobu pri tvorbe jednoduchých dialógov

Žiak vie: - tvoriť vety pomocou slovesa „can“ -využívať osvojenú slovnú zásobu pri tvorbe jednoduchých dialógov

Žiak vedel: - tvoriť vety pomocou slovesa „can -použiť osvojenú slovnú zásobu pri tvorbe jednoduchých dialógov

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach P

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravia

42

- vymenovať členov rodiny 5. Malý sloník mešká Veľká noc (11)

Žiak vie: - vymenovať členov rodiny -v komunikácií utvoriť a používať zdvorilostné frázy - použiť predložky vo vetách - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Veľkú noc

Žiak vedel: - vymenovať členov rodiny - utvoriť a používať zdvorilostné frázy - použiť predložky vo vetách - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Veľkú noc

➢ Predložky
„in, on, under“ – v, na, pod

-v komunikácií tvoriť a používať zdvorilostné frázy - použiť predložky vo vetách - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Veľkú noc

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P, VV

➢ Členovia rodiny

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

➢ Leto ➢ Slovná zásoba spojená s letom a plážou

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh Žiak vie: - porozprávať o lete, dovolenke Žiak vedel: - porozprávať o lete, dovolenke -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach HV, P

6. Na pláži (11)

- porozprávať o lete, dovolenke

43

Anglický jazyk 2. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy

1. Veľký medveď (11)

➢ Domáce práce ➢ Vzájomná pomoc ➢ Nový kamarát ➢ Časti tela

- zapájať sa aktívne do príbehu, prerozprávať príbeh v rôznych formách -spievať pieseň a porozumieť jej významu -zopakovať si pozdravy, zvieratá, farby, čísla, časti tela -ovládať činnosti pri domácich prácach

Žiak vie: -vedieť zapájať sa aktívne do príbehu, prerozprávať príbeh v rôznych formách -spievať pieseň a porozumieť jej významu -zopakovať si pozdravy, zvieratá, farby, čísla, časti tela -ovládať činnosti pri domácich prácach Žiak vie: - vymenovať a ukázať časti tváre -zapájať sa aktívne do príbehu, piesní a hier -spievať pieseň a porozumieť jej významu

Žiak vedel: -zapájať sa aktívne do príbehu, prerozprávať príbeh v rôznych formách -spievať pieseň a porozumieť jej významu -zopakovať si pozdravy, zvieratá, farby, čísla, časti tela -ovládať činnosti pri domácich prácach Žiak vedel: - vymenovať a ukázať časti tváre -zapájať sa aktívne do príbehu, piesní a hier -spievať pieseň a porozumieť jej významu

-slovné, dialogické, ústne -individuálne, skupinové Osobnos tný a sociáln y rozvoj

EV, VV

2. Ponáhľaj sa malý slon! (11)

➢ Každodenné činnosti

- vymenovať a ukázať časti tváre -zapájať sa aktívne do príbehu, piesní a hier -spievať pieseň a porozumieť jej významu

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -individuálne, skupinové a vo dvojiciach EV, VV, P

➢ Časti tváre

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Environ mentáln a výchova

44

-rozpoznať jednotlivé časti oblečenia 3. Prší Vianoce (11) ➢ Oblečenie ➢ Počasie ➢ Vianoce -naučiť sa a zopakovať si farby -čítať a písať slovnú zásobu o oblečení -rozprávať o počasí -spolupracovať s ostatnými

Žiak vie: -rozpoznať jednotlivé časti oblečenia -naučiť sa a zopakovať si farby -čítať a písať slovnú zásobu o oblečení -rozprávať o počasí -spolupracovať s ostatnými Žiak vie: - pomenovať hlavné miestnosti v dome -naučiť sa niektoré výrazy k nábytku -zopakovať si predložky in, on, under - čítať a písať slová izieb -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /b/ a /t/

Žiak vedel: -rozpoznať jednotlivé časti oblečenia -naučiť sa a zopakovať si farby -čítať a písať slovnú zásobu o oblečení -rozprávať o počasí -spolupracovať s ostatnými Žiak vedel: - pomenovať hlavné miestnosti v dome -naučiť sa niektoré výrazy k nábytku -zopakovať si predložky in, on, under - čítať a písať slová izieb -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /b/ a /t/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P

Environ mentáln a výchova

- pomenovať hlavné miestnosti v dome ➢ Izby v dome 4. Had (11) ➢ Nábytok ➢ Predložky -naučiť sa niektoré výrazy k nábytku -zopakovať si predložky in, on, under - čítať a písať slová izieb -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /b/ a /t/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach P

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravia

45

Žiak vedel: -naučiť sa predmety v parku -poznať činnosti a pohyby -čítať a písať predmety v parku -používať „ I want“ -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o hračkách -naučiť sa, ako britské a americké rodiny slávia Veľkú noc Žiak vie: -naučiť sa predmety v parku -poznať činnosti a pohyby -čítať a písať predmety v parku -používať „ I want“ -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o hračkách -naučiť sa, ako britské a americké rodiny slávia Veľkú noc -naučiť sa predmety v parku -poznať činnosti a pohyby -čítať a písať predmety v parku -používať „ I want“ -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o hračkách -naučiť sa, ako britské a americké rodiny slávia Veľkú noc Žiak vedel: -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o jedle -zopakovať si čísla -čítať a písať slová o jedle -naučiť sa tri hlavné jedlá dňa -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P, VV

5. Kde je malý slon? Veľká noc (11)

➢ Predmety v
parku ➢ Čo chceš? ➢ Veľká noc

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

-naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o jedle 6. Poďme na piknik (11) ➢ Jedlo ➢ Hlad a smäd ➢ Čísla -zopakovať si čísla -čítať a písať slová o jedle -naučiť sa tri hlavné jedlá dňa -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/

Žiak vie: -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o jedle -zopakovať si čísla -čítať a písať slová o jedle -naučiť sa tri hlavné jedlá dňa -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach HV, P

46

Anglický jazyk 3. ročník
Učivo Téma/y
(obsahový štandard)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Tematický celok
(počet hodín)

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtém

Žiak vedel: 1. Ahoj pán Jolly - Farby a hračky (8) ➢ 2. Obchod pána Jollyho – Školské potreby (8) 3. Dobré ráno – Doprava (9) ➢ ➢ Farby a hrač ky Škols ké potreb y Dopra va -na základe posluchu identifikovať objekty a predmety, rozpoznať veci a predmety -na základe posluchu zistiť podstatu a detaily - pomenovať a opísať hračky -používať veľké písmená a bodky vo vetách, otáznik a otázky - priradiť obrázky, vybrať si z ponúkaných možností, pýtať sa a nadviazať kontakt -vyjadriť svoje schopnosti Žiak vie: -na základe posluchu identifikovať objekty a predmety, rozpoznať veci a predmety - na základe posluchu zistiť podstatu a detaily - pomenovať a opísať hračky -používať veľké písmená a bodky vo vetách, otáznik a otázky -priradiť obrázky, vybrať si z ponúkaných možností, pýtať sa a nadviazať kontakt -vyjadriť svoje schopnosti - na základe posluchu identifikovať objekty a predmety, rozpoznať veci a predmety - na základe posluchu zistiť podstatu a detaily - pomenovať a opísať hračky - používať veľké písmená a bodky vo vetách, otáznik a otázky -priradiť obrázky, vybrať si z ponúkaných možností, pýtať sa a nadviazať kontakt -vyjadriť svoje schopnosti

-slovné, dialogické, ústne -individuálne, skupinové

EV, VV

Osobnos tný a sociáln y rozvoj

47

4. Bella a Biffo – Prídavné mená (8) 5. Pán Goody a pirát Jack – Jedlo, 1-10 (8) 6. Všetko najlepšie k narodeninám – Príroda (9) ➢ Prídavné mená ➢ Číslovky do 10 ➢ Jedlo ➢ Príroda

- vyhľadať rôzne objekty, obrázky - vyjadriť svoj názor - vyhľadať rovnaké objekty, obrázky - vyjadriť svoje schopnosti - nadviazať kontakt s komunikačnou situáciou

Žiak vie: -vyhľadať rôzne objekty, obrázky -vyjadriť svoj názor - vyhľadať rovnaké objekty, obrázky - vyjadriť svoje schopnosti - nadviazať kontakt s komunikačnou situáciou

Žiak vedel: -vyhľadať rôzne objekty, obrázky -vyjadriť svoj názor - vyhľadať rovnaké objekty, obrázky - vyjadriť svoje schopnosti - nadviazať kontakt s komunikačnou situáciou Žiak vedel: -hľadať chýbajúce veci na obrázku - na základe posluchu zaraďovať podľa sledu udalostí -vnímať a prejavovať svoje city -hľadať chýbajúce časti viet - identifikovať osoby - reagovať pri prvom stretnutí -zatrieďovať veci do kategórií -vyjadriť svoju vôľu

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -individuálne, skupinové a vo dvojiciach

EV, VV, P

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Environ mentáln a výchova

-hľadať chýbajúce veci na obrázku 7. Kde je kráľ Tub? – Izby v dome (8) 8. Toto je moja rodina – Rodina (8) 9. Slečna Strieborná – 1120 (8) - na základe posluchu zaraďovať podľa sledu udalostí - vnímať a prejavovať svoje city -hľadať chýbajúce časti viet - identifikovať osoby - reagovať pri prvom stretnutí - zatrieďovať veci do kategórií - vyjadriť svoju vôľu

Žiak vie: -hľadať chýbajúce veci na obrázku - na základe posluchu zaraďovať podľa sledu udalostí -vnímať a prejavovať svoje city -hľadať chýbajúce časti viet - identifikovať osoby - reagovať pri prvom stretnutí -zatrieďovať veci do kategórií -vyjadriť svoju vôľu

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P Environ mentáln a výchova

➢ Izby v dome ➢ Rodina ➢ Číslovky do 20

48

10. Vesmírna raketa – Slovesá v priebehovom čase (9) 11. Vo vesmíre – Počasie (8) 12. Vitaj doma – Slovesá (8)

Žiak vedel: -zatrieďovať veci do kategórií ➢ Pohybové aktivity ➢ Počasie ➢ Aktivity - stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti -zoradiť vety a obrázky do správneho poradia - pýtať sa a odpovedať na otázky o počasí Žiak vie: - zatrieďovať veci do kategórií -stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti -zoradiť vety a obrázky do správneho poradia - pýtať sa a odpovedať na otázky o počasí - zatrieďovať veci do kategórií -stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti -zoradiť vety a obrázky do správneho poradia - pýtať sa a odpovedať na otázky o počasí

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach P Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravia

49

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Konverzácia v anglickom jazyku 1 hodina -33h ročne 1 hodina -33h ročne Škola,v ktorej to myslí Prvý, druhý ISCED 1 4 roky Denná Slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Cieľom predmetu je naučiť žiakov komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Je doplnením predmetu anglický jazyk, ktorý sa na škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk. Vedie žiakov jednak k dosiahnutiu komunikatívneho cieľa na úrovni A2 podľa spoločného európskeho jazykového rámca, na druhej strane tiež sleduje ďalšie vzdelávacie a výchovné ciele. Základom pre úspešné zvládnutie predmetu nie sú len partikulárne výsledky, ale proces osvojovania si jazykových zručností, ktorý je kľúčový pre pokrok nielen v oblasti jazyka, ale i pri formovaní osobnosti, pretože významne prispieva k rozvoju intelektu, pracovnej a mentálnej disciplíny. Je úzko spojený so sociálnymi zručnosťami, vyžaduje sebareflexiu, sebakritiku, prekonávanie prekážok v komunikácii a v neposlednom rade vytrvalosť. Systematické odovzdávanie primeraných poznatkov z oblastí reálií anglicky hovoriacich krajín vhodne dopĺňa učivo dejepisu, geografie, prehlbuje kultúrne a historické znalosti žiakov o Európe, Severnej Amerike, Austrálii a Novom Zélande. Každá hodina sleduje konkrétny výchovný a vzdelávací cieľ, obsahuje precvičovanie štyroch jazykových zručností (rozprávanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav, čítanie s porozumením) a automatizáciu jazykových prostriedkov. Nové učivo gramatického charakteru sa odvodzuje induktívne, používané metódy umožňujú prácu všetkých žiakov súčasne. Vzhľadom na to, že osvojenie si a používanie jazyka je dlhodobý cieľ, na ktorý po skončení základnej školy nadväzuje vyučovanie stredných škôl, je podstatné, aby vyučovanie anglického jazyka udržalo motiváciu žiakov a obsahovalo dostatočné množstvo kompetencií, ktoré napomáhajú autonómnemu učeniu, riešeniu problémov, rozvoju 50

sociálnych, personálnych a pracovných kompetencií a zároveň ponúkajú možnosť vytvárania a upevňovania kognitívnych štruktúr. V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. Správne zvolenými metódami sa vytvára atmosféra, v ktorej sa žiak bez stresu učí a experimentuje, je motivovaný, učí sa pomocou všetkých zmyslov, postupne reaguje v anglickom jazyku, aktívne ho používa a v neskoršom štádiu sa môže postupne osamostatniť. Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania. Preto je cieľom jazykovej výučby dosiahnuť kontinuitu už od 1.stupňa, realizovanej v cieľovom modeli zaradením Anglického jazyka ako povinného od 3.ročníka.

Ciele vyučovacieho predmetu:
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného východiskového dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SEER) (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na strane druhej stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môže učiaci sa pri presne stanovených podmienkach dosiahnuť. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. 51

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:. • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. Na 1.stupni pri predstavení nového jazyka základnými cieľmi sú: - prostredníctvom hier a veku primeraných aktivít vzbudiť záujem o jazyk a kultúru - vytvárať jazykové prostredie, na ktoré si žiak postupne zvyká - umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom - byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti - umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie Z hľadiska požadovaných kompetencií, kľúčovými sú: - počúvanie s porozumením - hovorenie s porozumením - čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (najčastejšie slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje) - základy práce s partnerom, v skupinách - osvojenie si výslovnosti správnej podľa noriem u hlások, ktoré sa v slovenskom jazyku w [w], th [đ] - [θ]; [∂], [r] - porovnávanie zvykov, sviatkov, jedál s cieľovou krajinou - osvojovanie si sociálnych zručností – pozdravy, zdvorilostné frázy

Kľúčové kompetencie žiakov
Vo vyučovacom predmete Konverzácia v Anglickom jazyku využívame pre utváranie a rozvíjanie jednotlivých kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: Sociálne a komunikačné spôsobilosti – ovládať slovnú zásobu a gramatické štruktúry s dôrazom na syntaktické štruktúry a tvorbu správnych viet – tvoriť rozličné texty – poznať vybrané a použité jazykové prostriedky v danom prostredí, spoločenské zvyky, ovládať rečovú etiketu – pochopiť správanie sa ľudí rozličného kultúrneho pôvodu, realizovať vlastné presvedčenie 52

– – – –

tvoriť, prijať a spracovať informácie vyhľadávať a odosielať informácie formulovať svoj názor a argumentovať verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti – má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, – uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti, – dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, – uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym trávením voľného času – dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, – uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, – má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, – dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, – uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním – prispieva k dobrým medziľudským vzťahom Spôsobilosť riešiť problémy – rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácií, – hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia , – formulovať a riešiť problémy, – riešiť intrapersonálne a interpersonálne problémy, – prežívanie, rozvíjanie seba samého, vysporiadanie sa s vlastnými nedostatkami, – myslieť tvorivo a uplatniť výsledky tvorivého myslenia. Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológiách – vedieť tvorivo využívať dostupné informačno-komunikačné technológie – rozumieť a vedieť komunikovať v jazyku informačno – komunikačných technológií (sms, chat...) – orientovať sa v školskej a verejnej knižnici – vedieť využívať rôzne výučbové programy. Spôsobilosť učiť sa učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry – uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, – cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, – ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, – pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), – správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 53

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Učebné zdroje:
1.ročník: Mini Magic 1, Ku každej učebnici je pracovný zošit. K dispozícii sú aj pracovné listy vyrobené vyučujúcim, sady plagátov Poster Pack, jazykové počítačové programy, karty s obrázkami Flashcards, Big Book - veľká kniha s obrázkovými príbehmi, rôzne materiálnotechnické a didaktické prostriedky a informačno–komunikačné technológie. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici. 2.ročník: Mini Magic 2. Ku každej učebnici je pracovný zošit. K dispozícii sú aj pracovné listy vyrobené vyučujúcim, sady plagátov Poster Pack, jazykové počítačové programy, karty s obrázkami Flashcards, veľkú knihu s obrázkovými príbehmi Big Book, rôzne materiálnotechnické a didaktické prostriedky a informačno–komunikačné technológie. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici. 3.ročník: English World 1. Ku každej učebnici je pracovný zošit a pracovné listy vyrobené učiteľom. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici.

Kritériá a stratégie hodnotenia:
Na 1. stupni je Konverzácia v Anglickom jazyku je klasifikovaný rovnako ako predmet Anglický jazyk. Hodnotenie je veľmi dôležitou súčasťou vyučovania ako motivačný prostriedok, a zároveň aj ako prostriedok k sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. Dôraz sa kladie predovšetkým na: - sledovanie pokroku u jednotlivých žiakov - slovné hodnotenie, ktoré zohľadňuje žiakove vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti - uspokojenie prirodzenej potreby dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez dotknutia sa osobnosti dieťaťa - učiteľovo vedenie dieťaťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov

54

Konverzácia v Anglickom jazyku 1. ročník
Učivo Téma/y
(obsahový štandard)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Tematický celok
(počet hodín)

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtém

➢ Pozdravy ➢ Zvieratá 1. Malý slon (6) ➢ Farby ➢ Čísla 1-6

-na základe posluchu reprodukovať jednoduché slová a vety -oboznámiť sa so štruktúrou jazyka, zopakovať po učiteľovi nové slová -pozdraviť sa , predstaviť sa -pracovať s obrázkovým slovníkom - reagovať na príkazy učiteľa

Žiak vie: -na základe posluchu reprodukovať jednoduché slová a vety - sa oboznámil so štruktúrou jazyka, zopakovať po učiteľovi nové slová - pozdraviť sa, predstaviť sa - pracovať s obrázkovým slovníkom -reagovať na príkazy učiteľa Žiak vie: - vymenovať a ukázať časti tela a tváre -vyjadriť čo má a nemá rád -počítať od 1 - 10

Žiak vedel: -na základe posluchu reprodukovať jednoduché slová a vety - zopakovať po učiteľovi nové slová - pozdraviť sa, predstaviť sa - pracovať s obrázkovým slovníkom -reagovať na príkazy učiteľa Žiak vedel: - vymenovať a ukázať časti tela a tváre -vyjadriť čo má a nemá rád -počítať od 1 - 10

-slovné, dialogické, ústne -individuálne, skupinové Osobnos tný a sociáln y rozvoj

EV, VV

➢ Množné
číslo a p0ríkazy

2. Doktor Opica (5)

➢ Časti tela, časti tváre ➢ Číslovky do 10

-vymenovať a ukázať časti tela a tváre -vyjadriť čo mám a nemám rád -počítať od 1 - 10

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -individuálne, skupinové a vo dvojiciach

EV, VV, P

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Environ mentáln a výchova

55

Žiak vedel: ➢ Darčeky 3. Všetko najlepšie k narodeninám (5) Vianoce ➢ Farby ➢ Domáce zvieratá a ďalšie zvieratá ➢ Predmety v triede -tvoriť jednoduchý dialóg -použiť základnú slovnú zásobu z minulých vyučovacích hodín -vymenovať a určiť domáce zvieratá - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Vianoce Žiak vie: -tvoriť jednoduchý dialóg -použiť základnú slovnú zásobu z minulých vyučovacích hodín -vymenovať a určiť domáce zvieratá - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Vianoce -utvoriť jednoduchý dialóg -použiť základnú slovnú zásobu z minulých vyučovacích hodín -vymenovať a určiť domáce zvieratá - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Vianoce Žiak vedel: - tvoriť vety pomocou slovesa „can -použiť osvojenú slovnú zásobu pri tvorbe jednoduchých dialógov

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P Environ mentáln a výchova

4. Čarodejník jašterica (5)

➢ Ja viem... ➢ Magické zaklínadlo ➢ Športy

-tvoriť vety pomocou slovesa „can“ -využívať osvojenú slovnú zásobu pri tvorbe jednoduchých dialógov

Žiak vie: - tvoriť vety pomocou slovesa „can“ -využívať osvojenú slovnú zásobu pri tvorbe jednoduchých dialógov

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach P

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravia

56

5. Malý sloník mešká Veľká noc (6)

➢ Predložky
„in, on, under“ – v, na, pod

- vymenovať členov rodiny -v komunikácií tvoriť a používať zdvorilostné frázy - použiť predložky vo vetách - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Veľkú noc

Žiak vie: - vymenovať členov rodiny -v komunikácií utvoriť a používať zdvorilostné frázy - použiť predložky vo vetách - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Veľkú noc

Žiak vedel: - vymenovať členov rodiny - utvoriť a používať zdvorilostné frázy - použiť predložky vo vetách - naučiť sa ako britské a Americké rodiny slávia Veľkú noc

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach M, P, VV

➢ Členovia rodiny

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

➢ Leto 6. Na pláži (6) ➢ Slovná zásoba spojená s letom a plážou - porozprávať o lete, dovolenke Žiak vie: - porozprávať o lete, dovolenke Žiak vedel: - porozprávať o lete, dovolenke

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach HV, P

57

Konverzácia v Anglickom jazyku 2. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?) - zapájať sa aktívne do príbehu, prerozprávať príbeh v rôznych formách -spievať pieseň a porozumieť jej významu -zopakovať si pozdravy, zvieratá, farby, čísla, časti tela -ovládať činnosti pri domácich prácach Žiak vie: -vedieť zapájať sa aktívne do príbehu, prerozprávať príbeh v rôznych formách -spievať pieseň a porozumieť jej významu -zopakovať si pozdravy, zvieratá, farby, čísla, časti tela -ovládať činnosti pri domácich prácach Žiak vie: - vymenovať a ukázať časti tváre -zapájať sa aktívne do príbehu, piesní a hier -spievať pieseň a porozumieť jej významu

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy

Žiak vedel: -zapájať sa aktívne do príbehu, prerozprávať príbeh v rôznych formách -spievať pieseň a porozumieť jej významu -zopakovať si pozdravy, zvieratá, farby, čísla, časti tela -ovládať činnosti pri domácich prácach Žiak vedel: - vymenovať a ukázať časti tváre -zapájať sa aktívne do príbehu, piesní a hier -spievať pieseň a porozumieť jej významu

-slovné, dialogické, ústne -individuálne, skupinové ETICKÁ VÝCHO VA, VÝTVAR NÁ VÝCHO VA

1. Veľký medveď (6)

➢ Domáce práce ➢ Vzájomná pomoc ➢ Nový kamarát ➢ Časti tela

Osobnos tný a sociáln y rozvoj

2. Ponáhľaj sa malý slon! (6)

➢ Každodenné činnosti

- vymenovať a ukázať časti tváre -zapájať sa aktívne do príbehu, piesní a hier -spievať pieseň a porozumieť jej významu

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -individuálne, skupinové a vo dvojiciach

➢ Časti tváre

ETICKÁ VÝCHO VA, VÝTVAR NÁ VÝCHO VA

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Environ mentáln a výchova

58

-rozpoznať jednotlivé časti oblečenia 3. Prší Vianoce (6) ➢ Oblečenie ➢ Počasie ➢ Vianoce -naučiť sa a zopakovať si farby -čítať a písať slovnú zásobu o oblečení -rozprávať o počasí -spolupracovať s ostatnými

Žiak vie: -rozpoznať jednotlivé časti oblečenia -naučiť sa a zopakovať si farby -čítať a písať slovnú zásobu o oblečení -rozprávať o počasí -spolupracovať s ostatnými Žiak vie: - pomenovať hlavné miestnosti v dome -naučiť sa niektoré výrazy k nábytku -zopakovať si predložky in, on, under - čítať a písať slová izieb -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /b/ a /t/

Žiak vedel: -rozpoznať jednotlivé časti oblečenia -naučiť sa a zopakovať si farby -čítať a písať slovnú zásobu o oblečení -rozprávať o počasí -spolupracovať s ostatnými Žiak vedel: - pomenovať hlavné miestnosti v dome -naučiť sa niektoré výrazy k nábytku -zopakovať si predložky in, on, under - čítať a písať slová izieb -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /b/ a /t/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach

Matemat ika, Prírodov eda

Environ mentáln a výchova

- pomenovať hlavné miestnosti v dome ➢ Izby v dome 4. Had (5) ➢ Nábytok ➢ Predložky -naučiť sa niektoré výrazy k nábytku -zopakovať si predložky in, on, under - čítať a písať slová izieb -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /b/ a /t/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach Prírodov eda

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravia

59

Žiak vedel: -naučiť sa predmety v parku -poznať činnosti a pohyby -čítať a písať predmety v parku -používať „ I want“ -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o hračkách -naučiť sa, ako britské a americké rodiny slávia Veľkú noc Žiak vie: -naučiť sa predmety v parku -poznať činnosti a pohyby -čítať a písať predmety v parku -používať „ I want“ -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o hračkách -naučiť sa, ako britské a americké rodiny slávia Veľkú noc -naučiť sa predmety v parku -poznať činnosti a pohyby -čítať a písať predmety v parku -používať „ I want“ -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o hračkách -naučiť sa, ako britské a americké rodiny slávia Veľkú noc Žiak vedel: -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o jedle -zopakovať si čísla -čítať a písať slová o jedle -naučiť sa tri hlavné jedlá dňa -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach Matemat ika, Prírodov eda, VÝTVAR NÁ VÝCHO VA

5. Kde je malý slon? Veľká noc (5)

➢ Predmety v
parku ➢ Čo chceš? ➢ Veľká noc

Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj Environ mentáln a výchova, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

-naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o jedle 6. Poďme na piknik (5) ➢ Jedlo ➢ Hlad a smäd ➢ Čísla -zopakovať si čísla -čítať a písať slová o jedle -naučiť sa tri hlavné jedlá dňa -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/

Žiak vie: -naučiť sa a zopakovať si slovnú zásobu o jedle -zopakovať si čísla -čítať a písať slová o jedle -naučiť sa tri hlavné jedlá dňa -rozlišovať medzi slovami začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/

-slovné, dialogické, ústne, monologické, riešenie praktických úloh -demonštračné a výkladové -individuálne, skupinové a vo dvojiciach HUDOB NÁ VÝCHO VA, Prírodov eda

PRÍRODOVEDA
60

Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Prírodoveda

1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Škola, v ktorej to myslí prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.

Ciele vyučovacieho predmetu
61

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať prírodovedné poznanie dieťaťa s rešpektovaním dosiahnutej kognitívnej úrovne dieťaťa. Prírodoveda má detí viesť k: – – – – – – – – – – poznaniu ľudského tela a jeho fungovania, k rozvoju zdravého životného štýlu, uvedomeniu si potreby aktívne prírodu a životné prostredie chrániť, tvorbe a modifikácií pojmov, hľadaniu problémov, nazeraniu na problémy z rôznych uhlov pohľadu, rozvoju schopnosti realizovať prírodovedné experimenty, identifikovaniu, opisovaniu, porovnávaniu, klasifikácií informácií, rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením, skúmaniu prírody, spoznávaniu životného prostredia, aktívnej ochrane a tvorbe životného prostredia.

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby: sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy), sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov), vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo), sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie), sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie). Tretí ročník je v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách. Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby • si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,... • si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...

62

• • •

si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ... si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,... si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: • Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu). • Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce). • Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom). • Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia). • Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí, rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.

Kľúčové kompetencie
sociálne komunikačné kompetencie - vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,

63

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, - v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie programy, - získal základy algoritmického myslenia, - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, kompetencia učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, kompetencia riešiť problémy - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, - pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom, osobné, sociálne a občianske kompetencie - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, - uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi

64

kultúry - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, - rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, - pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, - má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovaní Prírodovedy v prvom ročníku sa budú využívať slovné metódy rozhovor, diskusia, vysvetľovanie, presviedčanie, výklad prednáška a názorno – demonštračné metódy. Ďalšie výchovno - vzdelávacie stratégie ktoré rozvíjajú kritické myslenie u žiaka Brainstorming, kúty, pojmová mapa, situačné hry kooperatívne učenie. V predmete Prírodoveda a Environmentálna výchova v prvom ročníku sa budú využívať najmä metódy pozorovanie, skúmanie, praktické činnosti a zážitkové učenie. V závislosti od fáz vyučovania to budú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a klasifikačné metódy práce. Pri hodnotení sa bude využívať najmä slovné hodnotenie, príp. znakové hodnotenie.

Učebné zdroje
1.ročník: Wiegerová, A.: Prírodoveda pre 1.roč.,SPN 2010 2.ročník: Wiegerová, A.: Prírodoveda pre 2.roč.,SPN 2010 Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (podľa novej školskej reformy) a ďalšie odborné publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy, webové stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii ( PC, IKT, interaktívna tabuľa, CD).

65

Prírodoveda 1. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?) Žiak vie vymenovať členov rodiny. Žiak pozná a dodržiava pravidlá fungovania vo svojej rodine.

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy

➢ Moja rodina Rodina 3 hodiny – Predstavím vám svojich najbližších

Vedieť vymenovať všetkých členov rodiny. Poznať pravidlá fungovania rodiny.

Žiak vedel vymenovať členov rodiny. Žiak poznal a dodržiaval pravidlá fungovania v rodine.

– – – –

rozhovor pojmová mapa diskusia situačné hry

➢ Moja rodina - Každý má svojich najbližších

Poznať vzťahy v rodine v rámci jednotlivých kultúr. Viesť deti k tolerancii k ľuďom iných rás a kultúr.

Žiak pozná vzťahy v rodine v rámci jednotlivých kultúr. Žiak rozlišuje kultúrnu a jazykovú inakosť rodín v rôznych kultúrach

Žiak poznal vzťahy v rodine v rámci jednotlivých kultúr. Žiak rozlišoval kultúrnu a jazykovú inakosť rodín rôznych kultúr.

Slovens ký jazyk a literatú ra – čítanie o rodine, Výtvarná výchova – výtvarné osvojova nie postáv, Etická výchova – úcta k rodičo m Anglický jazyk – názvy členov rodiny

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Multikult úrna výchova

66

Plynutie času 4 hodiny

➢ Môj čas - Čo mi vravia ručičky

Porovnať a identifikovať rozdiely medzi dňom a nocou. Porovnať objektívny a subjektívny čas. Určovať celé hodiny.

Žiak identifikuje a porovnáva rozdiely medzi dňom a nocou Žiak porovnáva objektívny a subjektívny čas, napr. u rastliny a človeka. Žiak určuje na ciferníku celé hodiny Žiak rozpoznáva časti dňa nie ako izolované celky, ale ako súčasti časovej následnosti Žiak popisuje a identifikuje činnosti súvisiace s jednotlivými časťami dňa Žiak pozná vonkajšie orgány ľudského tela, príp. rozpoznáva aj ich funkcie Žiak pozná zásady hygieny človeka. Žiak vie vysvetliť význam osobnej hygieny. Žiak prakticky ovláda správne používanie zubnej kefky.

Žiak dokázal identifikovať a porovnávať rozdiely medzi dňom a nocou. Žiak porovnal objektívny a subjektívny čas. Žiak určil na ciferníku celé hodiny.Žiak rozpoznával časti dňa ako súčasti časovej následnosti. Žiak popísal a identifikoval činnosti súvisiace s jednotlivými časťami dňa. Žiak vedel vymenovať a ukázať vonkajšie orgány ľudského tela, rozpoznával ich funkcie. Žiak vymenoval zásady hygieny človeka. Žiak vedel vysvetliť význam osobnej hygieny. Žiak dokázal ukázať správne používanie zubnej kefky.

- rozhovor - diskusia - praktické činnosti Slovens ký jazyka a literatú ra – čítanie, mimočít anková literatúra , Matemat ika – číselný rad

➢ Môj čas - Môj školský deň

Vnímať časti dňa ako časové celky, ktorým iná časť predchádza a ďalšia po nich nasleduje. Porovnávať a klasifikovať výsledky pozorovania jednotlivých časti dňa. Poznať jednotlivé vonkajšie orgány ľudského tela. Poznať zásady hygieny človeka. Vedieť správne použiť zubnú kefku. Vedieť vysvetliť význam hygieny človeka.

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Tvorba projektu

Osobná hygiena a psychohygie na 5 hodín

➢ Ja a moje zdravie - Poznám svoje telo - Čistota tela

- diskusia - práca s detskými encyklopédiami - rozhovor - výtvarné techniky

Slovens ký jazyk a literatú račítanie, Výtvarná výchova – kresba postavy, zážitky z prázdn in, zimné hry detí

Ochrana života a zdravi a, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

67

➢ Ja a moje zdravie: Čo je pre mňa šťastie

Hľadať a popisovať situácie vyvolávajúce pocit šťastia.

Žiak popisuje situácie vyvolávajúce pocit šťastia. Žiak v rámci podpory duševného a sociálneho zdravia tieto situácie vyhľadáva.

Žiak identifikoval situácie vyvolávajúce pocit šťastia, ktoré podporujú duševné a sociálne zdravie. - rozhovor - situačné hry Výtvarná výchova – dekoratí vne práce Etická výchova – význam sviatkov - pokus - experiment - pozorovanie - rozhovor - diskusia

➢ Vianoce

Popisovať a poznávať vianočné zvyky a tradície typické pre našu kultúru.

Žiak identifikuje a popisuje vianočné zvyky a tradície vlastnej rodiny

Žiak popísal vianočné zvyky a tradície.

Osobnos tný a sociáln y rozvoj

➢ Ja a veci okolo mňa Hmota 3 hodiny - Aké druhy hmoty poznám? - Ľudia a veci

Prostredníctvom zmyslov opisovať a hľadať spoločné znaky plynného, kvapalného a pevného skupenstva hmoty. Na základe aktívnej manipulácie s predmetmi určovať vlastnosti hmoty.

Žiak vychádzajúc zo zmyslovej skúsenosti rozpoznáva spoločné znaky plynného, kvapalného a pevného skupenstva hmoty. Žiak identifikuje rôzne vlastnosti hmoty.

Žiak vedel rozpoznať spoločné znaky plynného, kvapalného a pevného skupenstva hmoty prostredníctvom zmyslového vnímania. Žiak vedel identifikovať rôzne vlastnosti hmoty.

Výtvarná výchova – modelov anie a organi zácia priestoru

Tvorba projektu

68

➢ Ja a príroda Zmeny v prírode 3 hodiny - Ako sa príroda počas roka mení - Cyklus stromu

Pozorovať a popisovať zmeny v prírode, ktoré sa dejú počas jednotlivých ročných období. Poznať druhy stromov, identifikovať stromy podľa listov v regióne. Porovnávať zmeny listnatého stromu počas roka. Sledovať a popisovať prírodné javy. Vedieť si zaznamenať počasie podľa znakov : vietor, dážď, slnečno.

Žiak vie popísať zmeny prírodných javov v rámci ročných období. Žiak poznáva druhy stromov podľa listov v regióne. Žiak identifikuje stromy podľa listov. Žiak vie porovnať a identifikovať zmeny listnatého stromu počas roka. Žiak vie pozorovať, identifikovať a zapísať informáciu o prírodných javoch Žiak zaznamenáva počasie. Žiak vie uvádzať ako sa menia ročné obdobia a ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku. Žiak rozpoznáva druhy zeleniny. Žiak vie identifikovať spoločné a rozdielne znaky zvierat. Žiak vie na základe zovšeobecnenia vytvárať skupiny zvierat s podobnými znakmi.

Žiak popísal zmeny prírodných javov v rámci ročných období. Žiak identifikoval druhy stromov podľa listov v regióne. Žiak porovnal a identifikoval zmeny listnatého stromu počas roka. Žiak na základe pozorovania identifikoval a zapísal informáciu o prírodnom jave. Žiak vedel uvádzať ako sa menia ročné obdobia a ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku. Žiak určil druhy zeleniny. Žiak vedel identifikovať spoločné a rozdielne znaky. Žiak zovšeobecňoval, vytváral skupiny zvierat s podobnými znakmi.

    

- pojmová mapa - pozorovanie - rozhovor Výtvarná výchova – výtvarné osvojova nie prírody, Slovens ký jazyk a literatú ra – čítanie v Čítanke SJL,Vv

- diskusia - praktická - manipulácia - kooperatívne učenie

Tvorba projektu, Ochrana života a zdravia

➢ Ja a príroda - Môj kalendár prírody

Uviesť ako sa menia ročné obdobia. Uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku. Rozpoznať druhy ovocia a zeleniny.

Zvieratá 4 hodín

➢ Zvieratá a človek -Viem rozoznať zvieratá voľne žijúce a domáce

Identifikovať spoločné a rozdielne znaky zvierat. Vytvárať skupiny zvierat na základe spoločných znakov.

- práca s encyklopédiami - projektové metódy - učenie v skupinách - rozhovor - diskusia - pozorovanie

Anglický jazyk – názvy zvierat Telesná výchova -

Tvorba projektu, Ochrana života a zdravi a,

69

➢ Zvieratá a človek - Učíme sa pozorovať zvieratá

Pozorovaním, porovnávaním a zovšeobecnením hľadať základné charakteristické vlastnosti skupín zvierat – nižšie živočíchy, vyššie živočíchy Pozorovaním, porovnávaním a zovšeobecnením hľadať základné charakteristické vlastnosti skupín rastlín – nahosemenné a krytosemenné rastliny. Vedieť zasadiť semeno. Opísať pri pozorovaní ako klíči semeno. Uvedomiť si, na základe pozorovania zmien konára ovocného stromu, ako z kvetu vzniká plod

Žiak vie na základe pozorovania zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti zvierat v skupinách

Žiak vedel zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti zvierat v skupine na základe pozorovania. Žiak vedel zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti rastlín v skupinách na základe pozorovania. Žiak vedel zasadiť semeno. Žiak vedel opísať ako klíči semeno. Žiak vedel popísať, porovnať , identifikovať zmeny konára ovocného stromu od kvetu k plodu. - práca s encyklopédiami - projektové metódy - učenie v skupinách - rozhovor - aktívna manipulácia - pozorovanie - diskusia - pojmová mapa

vychádz ky, cvičenie v prírode

Dopravn á výchova

Rastliny a semená 5 hodín

➢ Rastliny okolo nás - Učíme sa pozorovať rastliny

Žiak vie na základe pozorovania zovšeobecniť a identifikovať charakteristické vlastnosti rastlín v skupinách. Žiak vie sadiť semeno. Žiak vie opísať ako klíči semeno.

➢ Rastliny okolo nás - Od kvetu k plodu

Žiak vie porovnať a identifikovať zmeny konára ovocného stromu od kvetu k plodu

Výtvarná výchova – výtvarné osvojova nie prírody, Slovens ký jazyk a literatú ra – čítanie v Čítank e, Matemat ika – počítam es fazuľka mi

Ochrana života a zdravi a, Tvorba projekto v

70

➢ Voda v prírode Voda 4 hodiny - Život rastlín a zvierat s vodou

Pozorovaním detailov hľadať spoločné a rozdielne znaky vodných rastlín a zvierat. Porozprávať ako sa treba starať o rastliny v zime.

Žiak vie pozorovaním a prácou s encyklopédiou identifikovať rozdielne spoločné znaky vodných rastlín a vodných zvierat. Žiak vie rozprávať o spôsobe starostlivosti o rastliny v zime.

Žiak vedel identifikovať rozdielne a spoločné znaky vodných rastlín a zvierat. Žiak vedel porozprávať o starostlivosti o rastliny v zime. Žiak vysvetlil potrebu ochrany a rozumného využívania vodných zdrojov. Žiak sa aktívne zapojil do ochrany vodných zdrojov. Žiak vedel vysvetliť, prečo musíme dodržiavať pitný režim.

- práca s encyklopédiou - pozorovanie - rozhovor - diskusia - vychádzka s aktívnou účasťou na ochrane vodných zdrojov - kooperatívne učenie Matemat ika – vyvodeni e pojmu liter

Uvedomiť si potrebu chrániť a rozumne využívať vodné zdroje. ➢ Voda v prírode - Potrebujeme čistú vodu

Žiak rozumie potrebe ochrany a rozumného využívania vodných zdrojov. Žiak sa aktívne zapája do ochrany vodných zdrojov. Žiak vie vysvetliť, prečo musíme dodržiavať pitný režim.

Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova, Tvorba projektu

Aktívne sa zapojiť do ochrany vodných zdrojov.

Vysvetliť, prečo musíme dodržiavať pitný režim.

71

Škola v prírode 2 hodiny

Uvedomiť si potrebu chrániť prírodu prostredníctvom priamych aktivít v prírode a poznávať rastliny a živočíchy v regióne. Opakovanie Pozorovať ekosystematické vzťahy. Vyhľadať možné environmentálne problémy.

Žiak poznáva rastliny a živočíchy v regióne rozumie potrebe ochrany prírody.

Žiak poznával a chránil prírodu v priamych aktivitách. Žiak vedel pozorovať ekosystematické vzťahy.

– – – –

kooperatívne učenie exkurzia vychádzka priame pozorovanie Telesná výchova – Orientáci a v prírode v teréne, značky z prírodn ín, Ochrana života a človek a, Osobnos tný a sociáln y rozvoj , Tvorba projektu

Žiak vie pozorovať ekosystematické vzťahy. Žiak vyhľadáva možné environmentálne problémy. Žiak vedel vyhľadať možné environmentálne problémy.

72

Prírodoveda 2. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?) Opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie, Vedieť sa orientovať v kalendári. Porovnať ročné obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu obliekania, činnosti žiakov Na základe záznamov zo sledovania počasia v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do merania zvolenými znakmi zmeny oblakov, zmeny oblohy,

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?) Žiak vie: - opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie, Vedieť sa orientovať v kalendári. Porovnať ročné obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu obliekania, činnosti žiakov Žiak vie: na základe záznamov zo sledovania počasia v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do merania zvolenými znakmi zmeny oblakov, zmeny oblohy,

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy

(2h)

Ročné obdobie, zmeny ročných období, kalendár, vietor, padanie lístia, zmeny teploty

Žiak vedel : opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie, Vedieť sa orientovať v kalendári. Porovnať ročné obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu obliekania, činnosti žiakov Žiak vedel: vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do merania zvolenými znakmi zmeny oblakov, zmeny oblohy,

– – – –

rozhovor pojmová mapa diskusia situačné hry SJL, MAT

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Tvorba projektu

(4h)

Obloha, počasie, oblaky, pranostika, prvky počasia, predpoveď počasia Slnko, mesiac, hviezdy

-diskusia - práca s detskými encyklopédiami - rozhovor SJL, MAT, VYV

Ochrana života a zdravi a, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Regionál na

73

Žiak vedel: príroda, stromy v prírode, druhy stromov listnaté, ihličnaté, Rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteristík Žiak vie: rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteristík Žiak vie: Vzduch, vlastnosti vzduchu hmota, Teplota Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch je hmota, zaznamenávať teplotu vzduchu - s pomocou učiteľa/-ky pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch je hmota, zaznamenávať teplotu vzduchu rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteristík Žiak vedel: - s pomocou učiteľa/ky pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch je hmota, zaznamenávať teplotu vzduchu Žiak vedel: Žiak vie: -opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia podľa obrázkov popísať rastliny. - Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb alebo listov stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť. - Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj v kvetináčoch,, mať svoj kvet – triedny. -opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia podľa obrázkov popísať rastliny. - Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb alebo listov stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť. - Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj v kvetináčoch,, mať svoj kvet – triedny.

diskusia - práca s detskými encyklopédiami - rozhovor - výtvarné techniky výchova a tradičn á ľudová kultúra

-rozhovor -pojmová mapa -diskusia -situačné hry

(2h)

(2h)

Rastliny, kvety, koreň, stonka, kvet, list, druhy kvetov v okolí školy a obce pestovanie kvetu v škole, správne polievanie a staranie sa o kvet

Poznať základné kvety, rastúce v okolí školy a v obci, v parku , na lúke. Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia podľa obrázkov popísať rastliny. Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb alebo listov stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť. Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj v kvetináčoch,, mať svoj kvet – triedny

- diskusia - práca s detskými encyklopédiami - rozhovor - výtvarné techniky Ochrana života a zdravi a, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Tvorba projektu

VYV, SJL

74

(2h)

Ovocné stromy – ovocie, druhy ovocia

Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov. Poznať základné druhy plodov a čím sa líšia

Žiak vie: -rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov. Poznať základné druhy plodov a čím sa líšia Žiak vie:

Žiak vedel: rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov. Poznať základné druhy plodov a čím sa líšia Žiak vedel: -navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je možné pestovať v danej oblasti, vypestovať zeleninu Žiak vedel : -navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, na školskom dvore, kvety a vieratá v parku, spolužitie. Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si údajov o stave počas roka.

diskusia - práca s detskými encyklopédiami - rozhovor - výtvarné techniky - rozhovor - situačné hry VYV, SJL Osobnos tný a sociáln y rozvoj

(2h)

Zelenina, semená, druhy zeleniny, pestovanie zeleniny

Navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je možné pestovať v danej oblasti, vypestovať zeleninu Navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, na školskom dvore, kvety a zvieratá v parku, spolužitie. Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si údajov o stave počas roka.

-navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je možné pestovať v danej oblasti, vypestovať zeleninu Žiak vie: -navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, na školskom dvore, kvety a zvieratá v parku, spolužitie. Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si údajov o stave počas roka.

- rozhovor - situačné hry Osobnos tný a sociáln y rozvoj Tvorba projektu

(2h)

Rastliny v lese, v parku, v okolí školy starostlivosť o rastliny

VYV, SJL

75

Žiak vedel: Voda v prírode Voda na zemskom povrchu, voda v ovzduší, rieky, jazerá, oblaky, dážď, rosa, sneh, pozorovanie oblakov, druhy oblakov Opísať v akých formách sa môže voda nachádzať v prírode vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom, poznať aká rieka tečie v okolí obce pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy oblakov, a akým počasím sa spájajú jednotlivé druhy oblakov Žiak vie: -opísať v akých formách sa môže voda nachádzať v prírode vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom, poznať aká rieka tečie v okolí obce pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy oblakov, a akým počasím sa spájajú jednotlivé druhy oblakov -opísať v akých formách sa môže voda nachádzať v prírode vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom, poznať aká rieka tečie v okolí obce, pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy oblakov, a akým počasím sa spájajú jednotlivé druhy oblakov Žiak vedel: Žiak vie: -vysvetliť význam vody pre človeka, navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu Pripraviť experiment, čo sa vo vode rozpustí, čo sa nerozpustí Žiak vie: Pripraviť návrhy ako chrániť vodu -vysvetliť význam vody pre človeka, navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu Pripraviť experiment, čo sa vo vode rozpustí, čo sa nerozpustí Žiak vedel: Pripraviť návrhy ako chrániť vodu

       - pojmová mapa - pozorovanie - rozhovor Tvorba projektu, Ochrana života a zdravi a, Regionál na výchova a tradičn á ľudová kultúra

(2h)

- diskusia - praktická manipulácia - kooperatívne učenie SJL, VYV

-rozhovor -situačné hry

(2h)

Význam vody pre človeka, znečistenie vody, rozpustné a nerozpustné látky vo vode. Vlastnosti vody – chuť, farba

Vysvetliť význam vody pre človeka, navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu Pripraviť experiment, čo sa vo vode rozpustí, čo sa nerozpustí Pripraviť návrhy ako chrániť vodu

(2h)

-diskusia -práca s detskými encyklopédiami -rozhovor -výtvarné techniky

SJL, VYV, MAT

Tvorba projektu, Ochrana

76

(2h)

Život v prírode Zvieratá v prírode Zvieratá v lese, v prostredí okolo školy Človek v prírode Život človeka v prírode Prispôsobenie sa človeka životu v prírode. Ochrana prírody. Nevhodné zasahovanie človeka do prírody

Pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť ako žijú , získať informácie z encyklopédie alebo internetu

Žiak vie: -pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť ako žijú , získať informácie z encyklopédie alebo internetu Žiak vie: -uviesť príklady ako využíva človek prírodu.

Žiak vedel: -pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť ako žijú , získať informácie z encyklopédie alebo internetu Žiak vedel: -uviesť príklady ako využíva človek prírodu. Žiak vedel:

-diskusia -práca s detskými encyklopédiami -rozhovor -výtvarné techniky

života a zdravi a

(2h)

Uviesť príklady ako využíva človek prírodu.

- učenie v skupinách - rozhovor - diskusia SJL, VYV

(2h)

Vysvetliť, kedy už človek nevhodne využíva prírodu a začne ju ničiť.

Žiak vie: -vysvetliť, kedy už človek nevhodne využíva prírodu a začne ju ničiť.

-vysvetliť, kedy už človek nevhodne využíva prírodu a začne ju ničiť. Žiak vedel: -navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý spôsob života, starať sa o seba, Žiak poznal: návyky správnej životosprávy, vedieť sa správne obliecť podľa počasia, dávať si pozor na ceste, osvojiť si správne hygienické návyky..

rozhovor - diskusia

Ochrana života a zdravi a, Tvorba projekto v

(2h)

Zdravá príroda, zdravý človek

Navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý spôsob života, starať sa o seba,

Žiak vie: -navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý spôsob života, starať sa o seba,

- práca s encyklopédiou - pozorovanie - rozhovor - diskusia - kooperatívne učenie rozhovor - diskusia Ochrana života a zdravi a,

(2h)

Správna životospráva

Poznať návyky správnej životosprávy, vedieť sa správne obliecť podľa počasia, dávať si pozor na ceste, osvojiť si správne hygienické návyky..

Žiak pozná: návyky správnej životosprávy, vedieť sa správne obliecť podľa počasia, dávať si pozor na ceste, osvojiť si správne hygienické návyky..

SJL

77

- rozhovor Opísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých častiach školy, resp. cesty do školy alebo v obci sú nebezpečné miesta. Žiak vie: Opísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých častiach školy, resp. cesty do školy alebo v obci sú nebezpečné miesta. Žiak vedel: Opísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých častiach školy, resp. cesty do školy alebo v obci sú nebezpečné miesta. - situačné hry

(1h)

Úrazy – v prírode, v škole, doma, nebezpečné miesta

SJL

Ochrana života a človek a, Osobnos tný a sociáln y rozvoj , Dopravn á výchova

78

Prírodoveda 3.ročník
Tematický celok a jednotlivé témy/počet hodín Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch/25 Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich vlastnosti Zmeny vlastnosti látok Voda – vlastnosti vody Vzduch- čistota, pohyb vzduchu Porovnávanie a meranie Meranie objemu kvapalín podľa valca Meranie hmotnosti Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové tematiky

Vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov

Určiť vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov Vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti látok -topenie, tuhnutie, vyparovanie, kondenzácia Environmentálna výchova

Meranie kvapalín, odmerný valec, filter na vodu, hmotnosť, fyzikálne veličiny, čas, teplota, sila Medzinárodné jednotky fyzikálnych veličín.

Odmerať objem kvapalín podľa odmerného valca Odmerať hmotnosť Odmerať teplotu vody a vzduchu laboratórnym teplomerom Odmerať teplotu ľudského tela lekárskym teplomerom Odmerať silu silomerom Zosumarizovať výsledky merania do tabuľky Pripraviť experiment na zistenie podmienok zmeny látok Porovnávať vlastnosti látok, sily, hmotnosti žiakov v triede Zostrojiť filter na čistenie vody Poznať jednotky objemu a hmotnosti Poznať meradlo času Poznať jednotku teploty, rozumieť znamienku : + a – pri označovaní teploty Uviesť tri príklady pôsobenia sily v našom živote Poznať meradlo sily, jej jednotku a značku. Zdôvodniť význam techniky v našom živote Poznať princíp fungovania jednoduchých strojov Zostrojiť pri modelovaní funkčný model zariadení, ktoré obsahujú jednoduché stroje Vysvetliť význam elektrickej energie Zostaviť jednoduchý elektrický obvod Vyhľadávať informácie

Medzipredmetové vzťahy s matematikou

Osobnostný a sociálny rozvoj

Technika, technické objavy/ 20 Technika okolo nás Jednoduché stroje Projekty: premiestňovanie nákladu Ako Egypťania stavali pyramídy Prevody ozubených kolies v domácnosti Vytvor svetelný pútač pre.... Elektrická energia

Dopravná výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra

Páka , kladka, naklonená rovina, prevody ozubených kolies

Multikultúrna výchova

79

Environmentálna výchova Živé organizmy/ 21 Človek Hlavné vonkajšie časti ľudského tela Podmienky pre život človeka Vonkajšie časti živočíchov, pohyb živočíchov podmienky života živočíchov, Poznať pojmy, hlava, telo, atď...schematicky to znázorniť Vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch, pôda. Poznať vonkajšie časti živočíchov. Ochrana života a zdravia Regionálna výchova a tradičná kultúra Osobnostný a sociálny rozvoj

Živočíchy

80

VLASTIVEDA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 2.ročník 3.ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 2hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Vlastiveda

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by ma la byť činnostným obsahom. Odporúčame aj vychádzky s vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy ale tieto vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede. (Cestujeme po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Realizácia je prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, každý z nich znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy .

Ciele vyučovacieho predmetu
Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou

81

oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach. Poznámka: témy nie je nutné preberať v postupnosti ako sú uvedené v učebnej osnove. Je potrebné prispôsobiť sa aktuálnym situáciam, napríklad stalo sa niečo významné na Slovensku, udalosť a preto je potrebné sa venovať tejto téme, pretože žiaci sami prinášajú do školy veľa otázok a chcú na ne odpovede. Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu: • komunikatívnej kompetencie tým, že umožňuje prezentáciu slovnú alebo písomnú navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne viažucej sa k regiónu alebo ku Slovensku, • Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť tým, že jednak žiaci majú možnosť interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborného textu ale taktiež majú možnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb apod. Ďalšou dôležitou kompetenciou je: • rozvíjanie kultúrnej kompetencie, personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet dáva predpoklad i pre tvorbu projektov a tímovej práce.

Kľúčové kompetencie
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) - vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, - chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, - v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie programy, kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovaní Vlastivedy v 2.-3. ročníku sa budú využívať slovné metódy rozhovor, diskusia, vysvetľovanie, presviedčanie, výklad prednáška a názorno – demonštračné metódy. Ďalšie výchovno -

82

vzdelávacie stratégie ktoré rozvíjajú kritické myslenie u žiaka Brainstorming, kúty, pojmová mapa, situačné hry kooperatívne učenie. V závislosti od fáz vyučovania to budú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a klasifikačné metódy práce.

Učebné zdroje
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, atlasy, mapa SR, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Ďalšie zdroje si každý vyučujúci určí podľa potreby (encyklopédie, práca s časopisom, práca s edukačnými programami v rámci IKT, s internetom, exkurzie, vychádzky s pozorovaním ap.) Pre tretí ročník budeme používať: Prof. PhDr. M. Kožuchová, CSc.,Mgr. R. Matušková, Mgr. M. Šimunková – Vlastiveda pre 3.roč. ZŠ. Pre druhý ročník budeme používať: Prof. PhDr. M. Kožuchová, CSc.,Mgr. Mgr. M. Šimunková – Vlastiveda pre 2.roč. ZŠ.

83

Vlastiveda 2. ročník
Učivo Vzdelávací výstup
M ed zi pr ed m et ov é vz ťa hy

Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Výkonový štandard
(ako?)

Kompetencie žiakov
(čo?)

Kritéria hodnotenia

Metódy a prostriedky

Prierezové témy

podtémy

Trieda Škola (6 hodín)

Moja trieda, škola, okolie školy Správanie sa v škole, bezpečnosť v triede, v škole

Opísať prostredie triedy, školy. Zakresliť na plánik rozloženie tried na chodbe, v triede rozloženie stolov, tabule a pod. Vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede a v škole a určiť pravidlá správania sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov. Nakresliť schému cesty do školy, vyznačiť na nej objekty, zaujímavé miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta, zakresliť na ceste priechody, križovatky, dopravné značky, semafory.

Žiak vie: Opísať prostredie triedy, školy. Zakresliť na plánik rozloženie tried na chodbe, v triede rozloženie stolov, tabule a pod. Vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede a v škole a určiť pravidlá správania sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov. Žiak vie: Nakresliť schému cesty do školy, vyznačiť na nej objekty, zaujímavé miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta, zakresliť na ceste priechody, križovatky, dopravné značky, semafory.

Žiak vedel: Opísať prostredie triedy, školy. Zakresliť na plánik rozloženie tried na chodbe, v triede rozloženie stolov, tabule a pod. Vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede a v škole a určiť pravidlá správania sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov. Žiak vedel: Nakresliť schému cesty do školy, vyznačiť na nej objekty, zaujímavé miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta, zakresliť na ceste priechody, križovatky, dopravné značky, semafory.

- Pochvala, rozhovor učiteľa so žiakmi Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

M, SJ L

Cesta do školy a domov Poznávanie cesty do školy

-pochvala, rozhovor M, SJ L

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

84

Okolie školy

Opísať prostredie školy, určiť čo sa nachádza pred školou, za školou – budovy, stromy... Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia, podľa obrázkov popísať rastliny. Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb listov alebo stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť materiál. Vyhodnotiť miesta v obci alebo v škole, ktoré sú znečistené a navrhnúť vylepšenie stavu v škole. Na základe vlastného prieskumu zistiť, v ktorých častiach obce sú zdevastované lavičky, cesty, zničené a pokreslené budovy, vyrúbané stromy. Rozpoznať, ktoré časti krajiny tvorila príroda, ktoré človek.

Žiak vie: Opísať prostredie školy, určiť čo sa nachádza pred školou, za školou – budovy, stromy... Žiak vie: Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vie ich porovnať, v čom sa líšia, podľa obrázkov popísať rastliny. Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb listov alebo stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť materiál. Žiak vie: Vyhodnotiť miesta v obci alebo v škole, ktoré sú znečistené a navrhnúť vylepšenie stavu v škole. Na základe vlastného prieskumu zistiť, v ktorých častiach obce sú zdevastované lavičky, cesty, zničené a pokreslené budovy, vyrúbané stromy. Žiak vie: Rozpoznať, ktoré časti krajiny tvorila príroda, ktoré človek.

Žiak vedel: Opísať prostredie školy, určiť čo sa nachádza pred školou, za školou – budovy, stromy... Žiak vedel: Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedel ich porovnať, v čom sa líšia, podľa obrázkov popísal rastliny. Urobil si atlas z fotografií alebo kresieb listov alebo stromov. Tvoril zbierku, analyzoval, triedil materiál. Žiak vedel: Vyhodnotiť miesta v obci alebo v škole, ktoré sú znečistené a navrhnúť vylepšenie stavu v škole. Na základe vlastného prieskumu zistil, v ktorých častiach obce sú zdevastované lavičky, cesty, zničené a pokreslené budovy, vyrúbané stromy. Žiak vedel: Rozpoznať, ktoré časti krajiny tvorila príroda, ktoré človek.

Pochvala, rozhovor učiteľa so žiakmi

P, H V

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

Okolie školy a bydliska (orientácia v okolí). Čo rastie v našom okolí, rieka, potok ako sa mení okolie školy.

Pochvala, rozhovor so žiakmi M, PS JL Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

Rozhovor, beseda, pochvala Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

Ako sa staráme o naše okolie (a o životné prostredie)..

M, P

Okolie obce (5 hodín)

Príroda

Rozhovor, beseda, pochvala

M, PS JL

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

85

Obec (6 hodín)

Orientácia v náčrte alebo pláne mesta

Zakresliť do náčrtu alebo plánu obce budovy. Orientovať sa na náčrte alebo pláne obce, mesta, ktoré domy sú na akej ulici, ktorá cesta vedie k vybranej lokalite, cez aké ulice a okolo ktorých budov prechádza.

Žiak vie: Zakresliť do náčrtu alebo plánu obce budovy. Orientovať sa na náčrte alebo pláne obce, mesta, ktoré domy sú na akej ulici, ktorá cesta vedie k vybranej lokalite, cez aké ulice a okolo ktorých budov prechádza.

Žiak vedel: Zakresliť do náčrtu alebo plánu obce budovy. Orientovať sa na náčrte alebo pláne obce, mesta. Vedel na akej ulici sa nachádza, ktorá cesta vedie k vybranej lokalite, cez aké ulice a okolo ktorých budov prechádza.

Rozhovor, beseda, pochvala Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj

M, PS JL

Obec (5 hodín)

Naša obec, jej história a súčasnosť. Obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a iné história, povesti, piesne, šport a kultúra)

Vytvoriť zbierku informácií o významných ľuďoch obce, vytvoriť portfólio významných miest alebo zaujímavých miest – nakreslených alebo odfotografovaných Opísať spôsob života obyvateľov obce, povedať názov svojej obce (i presnú adresu), vysvetliť zásady slušného správania sa na ulici a k obyvateľom obce.

Žiak vie: Vytvoriť zbierku informácií o významných ľuďoch obce, vytvoriť portfólio významných miest alebo zaujímavých miest – nakreslených alebo odfotografovaných.

Žiak vedel: Vytvoriť zbierku informácií o významných ľuďoch obce, vytvoriť portfólio významných miest alebo zaujímavých miest – nakreslených alebo odfotografovaných.

Rozhovor, beseda, pochvala M, P, SJ L

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociálny rozvoj Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Ľudia v mojom okolí, správanie sa k ľuďom, úcta k starším.

Žiak vie: Opísať spôsob života obyvateľov obce, povedať názov svojej obce (i presnú adresu), vysvetliť zásady slušného správania sa na ulici a k obyvateľom obce.

Žiak vedel: Opísať spôsob života obyvateľov obce, povedať názov svojej obce (i presnú jej adresu), vysvetliť zásady slušného správania sa na ulici a k obyvateľom obce.

Rozhovor, beseda, pochvala P, SJ L

Osobný a sociálny rozvoj Ochrana života a zdravia,

86

Bydlisko (6 hodín)

Ochrana miesta pred nebezpečenstvo m (požiar Kam volať o pomoc a kto nám pomáha (tiesňové linky). Tradície Zvyky a tradície Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov).Veľkonoč né sviatky

Poznať čísla pre záchranu (112). Vypracovať zoznam nebezpečenstiev a ako sa pred nimi chrániť – neznámi ľudia, prírodné nebezpečenstvá – blesk, búrka, silné slnečné žiarenie.

Žiak vie: čísla pre záchranu (112). Vypracovať zoznam nebezpečenstiev a ako sa pred nimi chrániť – neznámi ľudia, prírodné nebezpečenstvá – blesk, búrka, silné slnečné žiarenie.

Žiak vedel: čísla pre záchranu (112). Vypracoval zoznam nebezpečenstiev a ako sa pred nimi chrániť.

Rozhovor, beseda, pochvala M, P, SJ L Ochrana života a zdravia,Osob ný a sociálny rozvoj

Vymenovať známe sviatočné dni na rozhraní kalendárnych rokov opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich rodine, v ich obci.

Žiak vie: Vymenovať známe sviatočné dni na rozhraní kalendárnych rokov opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich rodine, v ich obci.

Žiak vedel: Vymenovať známe sviatočné dni na rozhraní kalendárnych rokov opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich rodine, v ich obci.

Rozhovor, beseda, pochvala S JL Osobný a sociálny rozvoj

Okolie obce (5 hodín)

Čo sa mi v našom kraji najviac páči

Napísať, nakresliť príbeh na tému čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči.

Žiak vie: Napísať, nakresliť príbeh na tému čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči.

Žiak vedel: Napísať, nakresliť príbeh na tému čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči.

Rozhovor SJ L Osobný a sociálny rozvoj

87

Vlastiveda 3.ročník
Tematický celok Obsahový štandard Krajina Výkonový štandard Charakterizovať typy krajiny, vytvoriť si vlastný obraz krajiny Poznať hlavné a vedľajšie svetové strany a určovať ich. Vedieť sa orientovať podľa poludňajšieho tieňa a kompasu. Pozorovať okolitú krajinu, ovládať pojem obzor. Získať predstavu o pláne – triedy, školy. Definovať pojem mapa, pomocou mierky určiť vzdialenosť miest. Spoznať druhy máp. Vedieť sprevádzať po okolí podľa vopred vypracovaného plánu, určiť trasu prehliadky a miesta obhliadok podľa plánu obce Získať predstavu o zemeguli – glóbus alebo Google Earth Spoznať pohoria a chránené územia na Slovensku Spoznať rieky, priehrady, jazerá a plesá. Rozdelenie a charakteristika lesov Prírodné výtvory na Slovensku, jaskyne a kúpeľné mestá Ovládať jednoduché značky turistických máp. Vedieť vytvoriť časovú priamku. Pomenovať základné znaky osídľovania a život ľudí v krajine. Spoznať pojmy – archeológia, múzeum a význam historických predmetov. Získať predstavu o historicky podložených príbehoch – Svätopluk, Veľkomoravská ríša Prierezové témy Enviromentálna výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra Multikultúrna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Multikultúrna výchova

Ako sa orientovať podľa svetových strán Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora Význam plánu Ako vzniká mapa I

1. Ako sa
vyznať vo svojom okolí /16

Ako vzniká mapa II

Obraz okolitej krajiny

Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra Multikultúrna výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra Enviromentálna výchova Enviromentálna výchova Enviromentálna výchova Enviromentálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Regionálna výchova a tradičná kultúra Multikultúrna výchova Multikultúrna výchova Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka

Kde sa nachádza Slovensko Krásy našich hôr, chránené územia

2. Objavuj

Rieky – dar života Lesy – naše pľúca Slovensko plné záhad Po turistických chodníčkoch Ako chápať časové súvislosti

eme Slovens ko/13

3. Spozná
vame dejiny Slovens ka /19

Prečo sa ľudia usadili na našom území Predmety, ako svedkovia doby

Svätopluk a jeho sláva

88

Prečo chodíme do školy Ako vznikol slovenský jazyk Ako vznikla slovenská hymna Prečo M. R. Štefánik veľa cestoval Slovensko v súčasnosti Ako vznikali mestá

Ovládať významné zmeny počas panovania M. Terézie Postupnosť vývinu jazyka. Vzbudenie záujmu o vlastenecké cítenie. Spoznať osobnosť človeka a oboznámiť sa s faktami o jeho živote. Ovládať štátne symboly a uvedomiť si význam členstva v EÚ Význam vzniku miest a spoznávanie života ľudí v meste Získať základnú predstavu o Trnave, Bratislave, Kežmarku a Košiciach Získať základnú predstavu o Trenčíne, Nitra, Martin a Banská Bystrica Spoznať povesti – Levočská biela pani a Jašteričky Oboznámiť sa s hradmi a zámkami na Slovensku. Porovnať význam hradov v minulosti a dnes. Spoznať povesti – Stolček a Studňa lásky Vedieť vymenovať a porozprávať o pamiatkach zapísaných do UNESCA

Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka Mediálna výchova Mediálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Multikultúrna výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra Mediálna výchova

Slávne mestá I

4. Naše
starobyl é pamiatk y a ich krása/1 8

Slávne mestá II

Mediálna výchova

Povesti o mestách

Mediálna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Regionálna výchova a tradičná kultúra Mediálna výchova Regionálna výchova a tradičná kultúra Multikultúrna výchova Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Hrady a zámky

Povesti o hradoch Svetoznáme pamiatky I Svetoznáme pamiatky II

89

ETICKÁ VÝCHOVA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Škola v ktorej to myslí. Prvý, druhý, tretí ISCED 2 5 rokov denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Etická výchova

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Etická výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Úlohou tohto predmetu v rámci primárneho vzdelávania je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Cieľom vyučovaného predmetu Etická výchova je: klásť dôraz na impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu u žiakov, 90

dať možnosť žiakom osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania sa, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch, objasniť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie, viesť žiakov k osvojeniu si ďalších sociálnychzručností, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie, umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie, spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg, umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou, rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie, vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami, umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom, vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia, učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život, naučiť žiakov kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka, na základe rozvíjania povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti.

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Sociálne komunikačné kompetencie V predmete Etická výchova sa tieto kompetencie rozvíjajú predovšetkým vo výchovno-vzdelávacom procese druhého ročníka, kde hlavnou úlohou Etickej výchovy je rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti žiakov. Naučiť ich vyjadrovať svoje city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád iných. Učia sa efektívne komunikovať s rovesníkmi. Osobné, sociálne a občianske kompetencie V danom vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakov vedú k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia. Vytvárajú prosociálne spoločenstvo detí. Žiaci si osvojujú sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi ako je asertivita a empatia. Spoznávajú a učia sa uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti. Osvojujú si sociálne normy, rozvíjajú mravný úsudok. 91

Stratégie vyučovania Pri vyučovaní vo všetkých tematických okruhoch budú využívané rôzne metódy a techniky ako je hra, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia … Dôraz sa pri tom kladie na reflexiu a predovšetkým na transfer, teda prenos z hodiny do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje. Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete. Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Na hodine etickej výchovy žiaci nebudú hodnotení známkou, počas hodín alebo na ich konci budú ale jednotlivci slovne hodnotení. Sami žiaci budú mať tiež priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.

Učebné zdroje
Odborná literatúra: Žiaci nepoužívajú učebnice, pracujú s pracovnými listami a materiálmi ktoré pripravuje vyučujúci k daný témam. Didaktická technika: Tabuľa, nástenky, obrazový materiál, fotografie, ilustrácie v knihách, spätná projekcia, film, magnetofónový záznam, rozhlas, výpočtová technika. Materiálne výučbové prostriedky: spätný projektor, DVD prehrávač, prezentácie v PowerPointe, tabuľa, videokamera. Ďalšie zdroje: Internet, knižnica, návšteva kultúrnych pamiatok a podujatí...

92

Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

podtémy

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

Postoje a zručnosti medziľudsk ých vzťahov 7hodin

➢ Vízia
spolupracujúc eho spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie
sedenie v kruhu, formulova nie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru, nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných...

Aktivita: Na mená Kompót.

Vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov. Zoznámiť sa so spolužiakmi. Poznať pravidlá skupiny a vedieť ich vysvetliť. Ovládať rôzne typy pozdravov. Poznať spôsob ako vyjadriť vďačnosť a prosbu. Vysvetliť význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve. Uvedomovať si potrebu vzájomnej úcty a

Žiak pozná spolužiakov po mene. Pozná pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť. Ovláda rôzne typy pozdravov. Pozná spôsob ako vyjadriť vďačnosť a prosbu. Chápe význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve. Uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti. Chápe gestá neverbálnej komunikácie.

Žiak spoznal spolužiakov po mene. Zreprodukoval pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť. Predviedol rôzne typy pozdravov. Vyjadril vďačnosť a prosbu. Zhodnotil potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti. Pochopil gestá neverbálnej komunikácie. Reagoval na neverbálnu komunikáciu.

Vysvetľovanie, rozhovor so žiakmi. Kolektívna práca v triede.

Environ mentáln a výchova, Slovens ký jazyk, Prírodov eda

Osobnos tný a sociáln y rozvoj

93

➢ Prvé kontakty v triede a škole zoznámen ie, oslovovani e, pozdrav. ➢ Komunikácia zameraná na sebaprezentáci u a sociálne vzťahy ➢ Pravidlá podporujúce spolužitie v skupine

Aktivita: Klbko Spoznajme sa navzájom.

dôležitosť vďačnosti. Pochopiť gestá neverbálnej komunikácie. Reagovať na neverbálnu komunikáciu. Učiť sa prezentovať sám seba, hovoriť pravdu.

Vie reagovať na neverbálnu komunikáciu. Učí sa prezentovať sám seba, hovoriť pravdu.

Dialóg, Hranie scénky. Práca vo dvojiciach. Slovné hodnotenie

Od prezentoval sám seba.

Aktivita:. Autoportrét, Demonštračná met., vysvetľovanie. Dramatizácia Slovné hodnotenie Aktivita: Moje obľúbené veci Slovné hodnotenie

Environ mentáln a výchova, Slovens ký jazyk, Prírodov eda

Osobnos tný a sociáln y rozvoj

Prvky prosociáln eho správania v detskom kolektíve 7 hodin

➢ Vzájomná úcta pri komunikácii pekne sa pozdraviť, osloviť, navzájom sa počúvať ➢ Úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem)

Viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia. Vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom. Vymenovať prvky úcty k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom. Vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom. Vyjadriť vlastnými slovami aké má prvky úcta k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom. Vhodne používať pozdrav, prosbu a vyjadrovať vďačnosť.

Žiak vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom. Vie aké má prvky úcta k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom. Vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom. Vie aké má prvky úcta k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom. Vhodne používa pozdrav, prosbu a vyjadruje vďačnosť. K spolužiakom sa správa ústretovo.

Žiak vysvetlil a zdôvodnil svoje chápanie úcty k ľuďom. Vymenoval prvky úcty k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom. Vysvetlil, čo je to úcta k ľuďom. Vyjadril vlastnými slovami aké má prvky úcta k vlastným rodičom, spolužiakom a učiteľom.

Problémové vyučovanie Slovné hodnotenie

Výtvarná výchova, Regionál na výchova a tradičn á ľudová kultúra

Osobnos tný a sociáln y rozvoj

Aktivita: Tri zázračné slová. Slovné hodnotenie

94

➢ Vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta 9 hodin

Aktivita: Špagátiky Slovné hodnotenie K spolužiakom sa správať ústretovo. Viesť žiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia. Mať slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný, nahnevaný, radostný, vďačný, nevšímavý...). Pomenovať svoje dobré vlastnosti. Poznávať seba samého, uvedomovať si vlastnú hodnotu. Cítiť potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými. Snažiť sa o sebaovládanie a znášanie námahy pri prekonávaní prekážok. Žiak má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný, nahnevaný, radostný, vďačný, nevšímavý...). Vie pomenovať svoje dobré vlastnosti. Poznáva sám seba, uvedomuje si vlastnú hodnotu. Cíti potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými. Sebaúcta mu prináša pokoj (nepotrebuje žalovať, vyvyšovať sa nad iných, ponižovať ich...). Snaží sa o sebaovládanie a znášanie námahy pri prekonávaní prekážok. Vhodne používal pozdrav, prosbu a vyjadroval vďačnosť. Žiak vymenoval slová, ktoré vyjadrujú základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný, nahnevaný, radostný, vďačný, nevšímavý...). Pomenoval svoje dobré vlastnosti. Poznával seba samého, uvedomoval si vlastnú hodnotu. Snažil sa o sebaovládanie a znášanie námahy pri prekonávaní prekážok.

➢ Uvedomo
vanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatný m svetom),

Môj erb Vysvetľovanie, demonštrácia, samostatná práca žiakov Slovné hodnotenie Slovens ký jazyk, Tvorivá dramatik a, Regionál na výchova a tradičn á ľudová kultúra

sebaúcta žiakov

➢ Poznanie
a postupné zvnútorňo vanie povedomi a jedinečno sti a nedotknut eľnosti.

Obkresľovanie rúk, zážitková metóda, samostatná práca žiakov, rozhovor Slovné hodnotenie

Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Multikult úrna výchova

95

➢ Vedenie

Slovné hodnotenie

k sebaovlá daniu a znášani u námahy pri prekonáv aní prekážok.

sebahodn otenie Pozitívne hodnotenie iných 5 hodin ➢ Človek a jeho hodnota spoznáva nie pozitívny ch vlastností svojich najbližšíc hv rodine, v triede, v škole, v rovesníck ych vzťahoch … (Čo sa mi najviac páči na mojej mamičke, ockovi, starkých …) Naučiť sa hodnotiť. Zaujímať vlastné stanoviská. Rozlišovať dobro od zla. Slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom a zlom na ľuďoch zo svojho okolia. Tešiť sa z dobra a odmietať zlo vo svojom okolí (na svojich najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch). Oceniť dobro na iných, prijať ocenenie, rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí. Snažiť sa prispieť osobnou aktivitou pri vytváraní pozitívnych vzťahov a klímy v spoločenstve. Žiak vie slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom a zlom na ľuďoch zo svojho okolia. Teší sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí (na svojich najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch). Je schopný oceniť dobro na iných, vie aj prijať ocenenie, rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí. Snaží sa prispieť osobnou aktivitou pri vytváraní pozitívnych vzťahov a klímy v spoločenstve. Žiak zaujal vlastné stanoviská. Rozlišoval dobro od zla. Slovne vyjadril rozdiel medzi dobrom a zlom na ľuďoch zo svojho okolia. Ocenil dobro na iných, prijal ocenenie, rozvíjal postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí. Snažil sa prispieť osobnou aktivitou pri vytváraní pozitívnych vzťahov a klímy v spoločenstve. Anketa: Robím ti reklamu, Loptičky. Hra, hranie roly. Individuálna práca, práca vo dvojiciach Slovné hodnotenie Hudobn á výchova, Regionál na výchova a tradičn á ľudová kultúra Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova

96

➢ Verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých.

Aktivita: Spolužiak týždňa, Po pravej ruke miesto mám Slovné hodnotenie

➢ Prehodno
covanie negatívny ch skutočno stí (dobro
– zlo, napr. branie si vecí nazájom, posudzovan ie a ponižovanie , urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie, klamanie a žalovanie… ).

Aktivita: Sympatia strašiak, Hra, Hranie scénky, rozhovor so žiakmi

97

postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympat ickí, spôsobuj ú nám alebo druhým zlo (úmyseln e, neúmysel ne). Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. Identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy (mama, otec, brat, sestra, súrodenec, starí rodičia, teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica). Poznať svoje postavenie v rodine. Reflektovať dobro plynúce z rodiny, vyjadriť, čo ho na rodinných vzťahoch teší, čo je v rodine najdôležitejšie. Zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany Žiak vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy (mama, otec, brat, sestra, súrodenec, starí rodičia, teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica). Pozná svoje postavenie v rodine. Reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie vyjadriť, čo ho na rodinných vzťahoch teší, čo je v rodine najdôležitejšie. Vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany a lásky, ktoré mu rodina poskytuje. Dobro zažité v rodine prenáša do žiackeho kolektívu. Žiak Identifikoval a slovne vyjadril rodinné vzťahy (mama, otec, brat, sestra, súrodenec, starí rodičia, teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica). Opísal svoje postavenie v rodine. Reflektoval dobro plynúce z rodiny, vyjadril, čo ho na rodinných vzťahoch teší, čo je v rodine najdôležitejšie. Zo svojho pohľadu ohodnotil dobro ochrany a lásky,

Brainstorming, Vysvetľovanie Slovné hodnotenie

Naša rodina 5 hodin

➢ Hodnota rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť. ➢ Príbuzenské vzťahy ➢ Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa. ➢ Úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny.

Aktivita: Mama sliepka, Dom v ktorom bývam Dialóg, Slovné hodnotenie Aktivita: Moja rodina. Inštruktáž, samostatná práca Slovné hodnotenie Aktivita: Reťaz, Vysvetľovanie, skupinová práca žiakov Slovné hodnotenie Aktivita: Čím budem. Inštruktáž, samostatná práca Slovné hodnotenie Slovens ký jazyk, Prírodov eda, Matemat ika, Environ mentáln y výchova Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a, Multikult úrna výchova

98

➢ Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.

Aktivita: Komu sa chcem podobať, inštruktáž, rozhovor Slovné hodnotenie a lásky, ktoré mu rodina poskytuje. Hovoriť o pekných veciach v rodine. Opätovať dobro v rôznych situáciách (príprava darčeka, Hovorí o pekných veciach v rodine. Vie členom rodiny opätovať dobro v rôznych situáciách (príprava darčeka, slovné vyjadrenie...). ktoré mu rodina poskytuje. Hovoril o pekných veciach v rodine. Opätoval dobro v rôznych situáciách (príprava darčeka,

99

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2.ročník 3.ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí Prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Vlastiveda

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom: ○ formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania ○ konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet ○ hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu ○ formovať svedomie ○ prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie ○ spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom ○ oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova ○ rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.

Ciele vyučovacieho predmetu

10 0

Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: komunikačné kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spolu diskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak sa učí dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života kompetencie k učeniu sa – žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje o nich kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti kultúrne – žiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty) rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia, osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) žiak si osvojuje kritický prístup k médiám sociálne a interpersonálne – žiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje, objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť celku, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: Kompetencie k učeniu sa ○ rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote Komunikačné kompetencie ○ porozumieť rôznym textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich posolstva ○ vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť neverbálnej komunikácie Kompetencie k riešeniu problémov ○ rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a kladením filozofických otázok ○ hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu Sociálne a interpersonálne kompetencie ○ pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny spôsob práce

10 1

prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri vytváraní vlastného sebaobrazu ○ rozvíjaním empatie a návštevou charitného domu, zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom Občianske kompetencie ○ porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie ○ prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili o ich nápravu ○ postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah k Božej autorite Kultúrne kompetencie ○ prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry ○ integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom prejave ○ rozvíjať vzťah k sakrálnemu umeniu prostredníctvom exkurzie chrámu Existenciálne kompetencie ○ prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou vnímať transcendentnú skutočnosť ○ filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku ○

Stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory. Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).

10 2

Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.

Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre piaty ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti. K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.

Kritéria hodnotenia

10 3

Náboženská výchova 1. ročník
Základné tematické okruhy sú: 1. téma: Som na svete z lásky 2. téma: Rodina – ohnisko lásky 3. téma: Dar lásky 4. téma: Moc života a lásky 5. téma: Spoločenstvo lásky Ročníková téma: CESTA LÁSKY Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky. Tematický celok: SOM NA SVETE Z LÁSKY Téma Svet – Božie dielo Človek – Božie dielo Môj anjel strážny Pán Boh stvoril mňa Boh mi dáva rodinu Boh mi dáva kamarátov Pamiatka zosnulých • • • • • • Obsahový štandard spoznáva milujúceho Boha Otca, ktorý všetko stvoril z lásky poznáva, že sme Božie dielo každý človek má svojho anjela strážneho uvedomuje si, že je Božie dieťa aj rodinu aj kamarátov má od Boha je oboznámený , že náš vzťah k zosnulým smrťou nekončí • • • • • • • Výkonový štandard vie sa správne prežehnať slovne vyjadrí poďakovanie rodičom, učiteľom, kamarátom… vie na príklade rozlíšiť dobro od zla vie formilovať odprosenie citlivo vníma krásu prírody a stará sa o ňu vie sa pomodliť k anjelovi strážnemu vie modlitbu za duše v očistci,

Modlitba v rodine Modlitba Otče náš Komunikácia v rodine

RODINA - OHNISKO LÁSKY dôveruje rodičom a vie sa s • nimi rozprávať • modlí sa v kruhu rodiny • • učí sa modlitbu „Otče náš“ • DAR LÁSKY

vie vymenovať aspoň 3 vlastnosti rodiny vie s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš

Svätý Mikuláš – hrdina lásky Zvestovanie Narodenie Pána Ježiša Poklona troch mudrcov Vianoce v našej rodine Obetovanie Pána Nájdený v chráme Ježišov krst

• • •

pozná život sv. Mikuláša oboznámený s biblickým pojmom Zvestovania pozná príbeh narodenia Pána Ježiša, príchodu troch mudrcov, obetovania a nájdenia v chráme, a Ježišovho krstu je oboznámený s povolávaním prvých Ježišových učeníkov

• • • • •

vie, že sv.Mikuláš je dobrý, má dobré srdce a rád obdarúváva vie modlitbu Zdravas Mária vie nakresliť aspoň 2 symboly Vianoc vie pripraviť darček pre obdarovanie vie vyjadriť vonkajšiu úctu Bohu - poklona

10 4

Povolanie prvých učeníkov

Ježiš priateľ detí Vzkriesenie Jairovej dcéry Oslava Ježiša Posledná večera Ježišova smrť Víťazstvo nad smrťou Ježiš dáva nový život Božie milosrdenstvo

• • • •

MOC ŽIVOTA A LÁSKY oboznámený s príbehom vzkriesenia Jairovej dcéry pozná zmysel Kvetnej nedele a Veľkonočných tajomstiev učí sa vnímať nedeľu ako oslavu Ježišovho Zmŕtvychvstania pozná podobenstvo o Dobrom Pastierovi

• • • •

opísať biblický príbeh vzkriesenia Jairovej dcéry vie vysvetliť Veľkonočné sviatky ako slávnosť Ježišovho zmŕtvychvstania vie nakresliť Veľkonočné symboly vníma premeny v prírode v jarnom období a pokúša sa ich prepájať s Veľkonočnými sviatkami vie prerozprávať príbeh o pastierovi a ovečke

Ježiš odchádza k Otcovi Zoslanie Ducha Svätého Ježiš nám dáva lásku

• • •

SPOLOČENSTVO LÁSKY pozná udalosť Nanebovystúpenia Pána pozná udalosť Zoslania Ducha Svätého pozná legendu o sv. Jurajovi

• • •

vie reprodukovať udalosti Nanebovystúpenia a Zoslania Ducha Svätého vie reprodukovať modlitbu Sláva Otcu vie opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúša sa ho prepojiť so svojím životom

10 5

Náboženská výchova 2. ročník
Základné tematické okruhy sú: 1. téma: Boh mi dôveruje 2. téma: Dôverujem Bohu 3. téma: Dôvera v rodine 4. téma: Dôverujeme si navzájom 5. téma: Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere
6. téma: Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery

Tematický celok: Téma Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody Svet – prejav dôvery Boha voči človeku Obraz rajskej záhrady Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie • • • • •

BOH MI DÔVERUJE Obsahový štandard učí sa kráse stvorenia, účelnosti a veľkoleposti prírody objavuje svet ako prejav dôvery Boha voči človeku učí sa reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade učí sa rozlišovať medzi dobrom a zlom spoznáva a učí sa realizovať triedny enviroprojekt DÔVERUJEM BOHU učí sa reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi učí sa spoznávať potrebu modlitby ako posväcovanie života učí sa spoznávať a žiť Desatoro spoznáva 1.BP učí sa prejavovať úctu a používanie Božieho mena spoznáva dôležitosť prežívania nedele ako Božieho daru pre človeka učí sa zapájať do slávenia svätej omše • • • • Výkonový štandard vníma stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti reprodukuje biblický príbeh o rajskej záhrade vie rozlišovať medzi dobrom a zlom realizuje triedny enviroprojekt reprodukuje biblický príbeh o Abrahámovi jednoduchým spôsobom formuluje modlitbu pozná a snaží sa žiť Desatoro vie vysvetliť dôležitosť 1.BP má úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha vie opísať nedelu ako Boží dar pre človeka zapája sa do slávenia svätej omše

Povolanie Abraháma Modlitba, posväcovanie života Boh a jeho meno – 1. BP Oslavujem Boha – 2.BP Sviatočný deň s TV a bez TV – 3. BP Desatoro - DVD

• • • • • • • •

• • • • •

• • DÔVERA V RODINE spoznáva legendu o Lucii oboznamuje sa s krstnými symbolmi a sviatosťou krstu učí sa opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery učí sa vnímať svoje jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine učí sa úcte k človeku učí sa formulovať modlitbu za rodičov spoznáva príbeh o Jakubovi a Ezauovi učí sa spoznávať vzťah medzi pravdou a

Božie pozvanie do ľudskej rodiny – Legenda o Lucii Pozvanie do Božej rodiny /krst/ Človek ako neopakovateľné Božie dielo Rodina ako spoločenstvo; úlohy a role v rodine

• • • • • • • •

• • • • •

pozná príbeh o sv. Lucii vie aké nakresliť krstné symboly a opísať ich význam vie prejaviť lásku a úctu k svojim rodičom používa zdvorilé oslovenie formuluje modlitbu

10 6

Jakub a Ezau

dôverou

• •

za rodičov reprodukuje príbeh o Jakubovi a Ezauovi vie rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom je citlivý voči vyslovenému slovu váži si čisté srdce rozlišuje osobný majetok od spoločného vie si chrániť osobný a spoločný majetok reprpdukuje biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi reprodukuje príbeh o Mojžišovi reprodukuje obsah jednotlivých prikázaní Desatora vie definovať pojem svedomie rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia reprodukuje biblickú udalosť o milosrdnom otcovi dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie formuluje vlastnými slovami ľútosť vníma sviatosť zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca

Schopnosť hovoriť ako Boží dar Čisté srdce Osobný majetok Boháč a Lazár

• • • • •

DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM učí sa k citlivosti voči vyslovenému slovu učí sa spoznávať potrebu čistého srdca učí sa rozlišovať osobný majetok od spoločného učí sa chrániť osobný a spoločný majetok spoznáva biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi

• • • • •

DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE • spoznáva biblický príbeh o Mojžišovi • • spoznáva obsah pojmu zmluva • učí sa reprodukovať obsah jednotlivých • prikázaní Desatora • učí sa definovať pojem svedomie Svedomíe – Boží hlas • učí sa rozvíjať vnímanie a načúvanie hlasu • svedomia • Uzatvorenie zmluvy na Sinaji Desatoro ako pravidlá Mojžiš DVD POZVANIE NA HOSTINU – OBNOVENIE DÔVERY • spoznáva biblickú udalosť o milosrdnom • otcovi • objavuje rozmer ľútosti a odpustenia • učí sa vyjadrovať radosť z odpustenia a • priznania si chyby • učí sa formulovať vlastnými slovami ľútosť • učí sa spoznávať sviatosť zmierenia • • objavuje hodnotu odpustenia •

Milosrdný otec /márnotratný syn Umenie povedať zlu “nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom Hostina lásky – sviatosť zmierenia Márnotratný syn DVD

Medzipredmetové vzťahy Biológia
○ Príroda a život

Dejepis ○ Priestor a čas, sviatky
○ ○

Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr. Pamäť ľudstva – písmo, kníhtlač, náboženstvo, legendy, mýty

Geografia
○ ○ ○ Objavovanie Zeme a vesmíru Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - kultúrne stavby, chrámy Moja rodina – komunikácia v rodine

Občianska náuka 10 7

Literatúra
○ Legenda o Lucii

Začlenenie prierezových tém

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja nasledovné kompetencie: Environmentálna výchova Žiak • má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete • oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode • vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v Bohu

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Žiak • • Žiak • je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine

Mediálna výchova •
začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou

Osobnostný a sociálny rozvoj
Žiak • • • • rozvíja sebareflexiu rešpektuje potreby a práva ostatných je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov rešpektujúcich práva druhého človeka

Ročníková téma: CESTA DÔVERY
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie. Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.

Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom. a s človekom.

10 8

Náboženská výchova 3. ročník
Základné tematické okruhy sú: 1. téma: Veriť Bohu

2. 3. 4. 5.

téma: Ježiš uzdravuje téma: Ježiš nám odpúšťa téma: Ježiš nás oslobodzuje téma: Ježiš nás pozýva na hostinu

Kritéria hodnotenia Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. Medzipredmetové vzťahy Biológia ○ Príroda a život Dejepis


○ ○

Priestor a čas, sviatky Časová priamka, obdobie pred Kr. po Kr. Pamäť ľudstva – písmo, kníhtlač, náboženstvo, legendy, mýty

Geografia ○ Objavovanie Zeme a vesmíru ○ Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - kultúrne stavby, chrámy Občianska náuka ○ Moja rodina – komunikácia v rodine Literatúra ○ Vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva Začlenenie prierezových tém Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak rozvíja nasledovné kompetencie: Environmentálna výchova Žiak • má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete • oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode • vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v Bohu Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Žiak • je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu • dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine Mediálna výchova Žiak • začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje • rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou

10 9

Osobnostný a sociálny rozvoj Žiak • rozvíja sebareflexiu • rešpektuje potreby a práva ostatných • je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia • rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov rešpektujúcich práva druhého človeka Ročníková téma: CESTA VIERY Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka. Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do svojho života v Eucharistii. Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.

11 0

MATEMATIKA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Matematika

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet matematika 1.- 4. roč. ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa • elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) • vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia • súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka • informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. Vzdelávací obsah matematika v 1.- 4. roč. ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, Geometria a meranie , Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. V ďalšom tematickom okruhu: Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.

11 1

V tematickom okruhu: Geometria a meranie žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality. Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulačnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvajú, zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. Tematický okruh : Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1- 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: Veku primerané, presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. – V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov. – Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. – Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností, postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. – Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi. – Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov, používať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. – Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. – Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo vlastné schopnosti a vedomosti a možností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. – Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. – Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku spoločenským európskym hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi, medzi inými a našim Slovenskom. Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku, celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. –

Kľúčové kompetencie žiaka
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

11 2

Kompetencie, ktoré má žiak získať: pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie, vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov, rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Kompetencie, ktoré má žiak získať: vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito údajmi, interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Kompetencie, ktoré má žiak získať: pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie, vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov, rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Kompetencie, ktoré má žiak získať: vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito údajmi, interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. Geometria a meranie Kompetencie, ktoré má žiak získať: rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu, pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary, rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Kompetencie, ktoré má žiak získať: prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria, v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav, zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí jednoduché závery, v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia.

11 3

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovaní matematiky v 1.-3. ročníku sa budú využívať také metódy a formy práce, ktoré nenásilnou, ale prirodzenou motiváciou vyvolali radosť z učenia sa a z osvojeného poznatku,. Budú to metódy, ktoré sa blížia k heuristickemu postupu a ktoré rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov. Postupne budeme zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v zošitoch a pracovných zošitoch. Účinným prostriedkom pre pochopenie učiva budú aj učebné pomôcky, ktoré pomáhajú pri vytváraní matematických pojmov a upevňovaním učiva. Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácií sa budeme riadiť zásadou, že zistiť a hodnotiť je potrebné to, čo žiak vie a nie to aké sú jeho nedostatky. Počas celého školského roka budeme tiež upozorňovať žiakov na možnosť získania ďalších matematických poznatkov a vedomostí z detských časopisov.

Učebné zdroje
Odborná literatúra: v 1.roč.: Lehoťanová, B.: Matematika pre 1. ročník ZŠ časť prvá a druhá, Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.2007 Dienerová, E.: Počítajme hravo, SPN 1997 Melichar, J, Melicharová, A.: Matematická písanka a veršovanky, ALVA Sivoková, R.: Matematika pre 1.ročník, Maquita spol. s r. o. 2007 v 2.roč.: Černek, P.: Matematika pre 2.roč. prvá a druhá časť, Aitec, s.r.o. 2010-10-20 V 3. ročníku používame : pracovný zošit a učebnicu, ktorá je určená MŠ SR. Didaktická technika: počítač s pripojením na internet Materiálno – výučbové prostriedky: tabuľa, desiatkové počítadlo, stovkové počítadlo, sada geometrických tvarov, výučbové CD

11 4

Matematika 1. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

podtémy ➢ Prirodzené čísla 0-5, čísla 6, 0, 7, 8, 9, 10

Med zipr edm etov é vzťa hy

Prierez ové témy

➢ Prirodzené čísla do 20 ➢ Počítanie počtu vecí, utváranie skupín vecí ➢ Porovnávanie čísel, čítanie a písanie čísel 0 -20, rozklad čísel, vzťahy medzi číslami: veľkosť, susediace čísla ➢ Riešenie úloh na porovnávanie: viac, menej, rovnako

-Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 1- 20 -Vedieť vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad -Vedieť písať a čítať čísla 0 - 20 -Vedieť porovnávať čísla do 20 podľa veľkosti -Riešiť úlohy charakterizované vzťahmi „viac“ , „menej“

Žiak vie: -utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 1- 20 - vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad -písať a čítať čísla 0 - 20 - porovnávať čísla do 20 podľa veľkosti -riešiť úlohy charakterizované vzťahmi „viac“ , „menej“

Žiak vedel: -utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu predmetov 1- 20 - vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad -písať a čítať čísla 0 20 - porovnávať čísla do 20 podľa veľkosti -riešiť úlohy charakterizované vzťahmi „viac“ , „menej“

-rozvoj pozorovacích schopností - pozitívna motivácia - vysvetľovanie -názorná ukážka -reprodukčná metóda -hodnotenie a sebahodnotenie SJL, VV, P, HV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravia

Prirodzené čísla 1 až 20 40 hodín

11 5

➢ Sčítanie a odčítanie v etapách v obore do 5, do 10, do 20 bez prechodu cez základ ➢ Zameniteľnosť sčítancov, rozklad sčítancov na súčet, doplnenie chýbajúceho čísla, vzťah medzi sčítaním a odčítaním ➢ Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie na základe obrázku a textu, tvorba číselnej úlohy ➢ Tvorba matematického textu k numerickým úlohám, riešenie úloh v tíme, zber vhodných údajov

-názorná metóda -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie SJL, VV, P

-Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a odčítania do 10 bez prechodu cez základ -Zručnosť v praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov -Objasnenie jednoduchej slovnej úlohy činnosťou, voľbou vhodného modelu -Záznam textovej súvislosti medzi číslami a počtovými výkonmi

Žiak vie: - spamäti všetky spoje sčítania a odčítania do 10 bez prechodu cez základ -použiť zručnosť počítania v praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov -objasniť jednoduchú slovnú úlohu činnosťou, voľbou vhodného modelu - pozná záznam textovej súvislosti medzi číslami a počtovými výkonmi

Žiak vedel: - spamäti všetky spoje sčítania a odčítania do 10 bez prechodu cez základ -použiť zručnosť počítania v praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov -objasniť jednoduchú slovnú úlohu činnosťou, voľbou vhodného modelu - pozná záznam textovej súvislosti medzi číslami a počtovými výkonmi

Sčítanie a odčítanie 65 hodín

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a

11 6

➢ Zoznámenie sa s niektorými geometrickými tvarmi, ich triedenie na základe vlastností ➢ Stavba telies z kociek na základe modelu, pozorovanie niektorých vlastností geometrických útvarov ➢ Orientácia a určovanie polohy smerov, kreslenie otvorených a uzavretých čiar, rysovanie priamych čiar ➢ Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou obrázkových úloh a s matematickými výrokmi ➢ Dichotomické triedenie predmetov podľa jedného znaku ➢ Zber a usporiadanie údajov z domova a okolia za účelom riešenia úloh

Žiak vie: -Poznať niektoré priestorové a rovinné geometrické tvary -Vedieť vybudovať z kociek teleso na základe modelu -Určiť polohu na základe preberaných výrazov( nad, pod, pri, medzi,...) - správne pomenovať niektoré priestorové a rovinné geometrické tvary - vybudovať z kociek teleso na základe modelu -určiť polohu na základe preberaných výrazov( nad, pod, pri, medzi,...)

Žiak vedel: - správne pomenovať niektoré priestorové a rovinné geometrické tvary - vybudovať z kociek teleso na základe modelu -určiť polohu na základe preberaných výrazov( nad, pod, pri, medzi,...)

-budovanie priestorovej predstavivosti a orientácie v rovine a priestore -triedenie, výber, usporiadanie -zručnosť práce s rysovacími pomôckami -pozitívna motivácia -vysvetľovanie -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca SJL, P, VV, HV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

Geometria 12 hodín

-triedenie, výber, usporiadanie -pozitívna motivácia -Vedieť rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov -Vedieť triediť predmety podľa spoločného znaku Žiak vie: - rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov - triediť predmety podľa spoločného znaku Žiak vedel: - rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov - triediť predmety podľa spoločného znaku -vysvetľovanie -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -názorná ukážka -reprodukčná metóda -hodnotenie a sebahodnotenie SJL, P, VV, HV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 15 hodín

11 7

11 8

Matematika 2. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Výkonový štandard
(ako?)

Kompetencie žiakov
(čo?)

Kritéria hodnotenia

Metódy a prostriedky

podtémy -Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 (aj pomocou znázorňovania).

Med zipr edm etov é vzťa hy

Prierez ové témy

-rozvoj pozorovacích schopností - pozitívna motivácia - vysvetľovanie -názorná ukážka Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20. -reprodukčná metóda Žiak vie: -vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20. Žiak vedel: -spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20. -hodnotenie a sebahodnotenie SJL, VYV, PDA, HUV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravia

Prirodzené čísla 1 až 20 (25h)

-Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov (aj ako propedeutika k budúcemu násobeniu prirodzených čísel). -Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.

11 9

-Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20. -Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: - určenie súčtu, keď sú dané sčítance - zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek - určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec - zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek - porovnávanie rozdielom. -Zložené slovné úlohy: (a + b + c).

Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: porovnávanie rozdielom. Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b + c).

Žiak vie: Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: porovnávanie rozdielom. Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b + c).

Žiak vedel: Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: porovnávanie rozdielom. Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b + c).

-názorná metóda -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie SJL, VYV, PDA Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a

Prirodzené čísla 1 až 20

12 0

Prirodzené čísla 1 až 20

-Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. -Tvorenie textov k numerickým príkladom.

-Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20. -Samostatne tvoriť k primeranej situácii (podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20.

Žiak vie: - Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20. -Samostatne tvoriť k primeranej situácii (podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20.

Žiak vedel: Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20. -Samostatne tvoriť k primeranej situácii (podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v obore do 20.

názorná metóda -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie -triedenie, výber, usporiadanie -pozitívna motivácia -vysvetľovanie -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -názorná ukážka -reprodukčná metóda -hodnotenie a sebahodnotenie SJL, P, VV, HV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

SJL, PDA, VYV, HV

Vytváranie predstáv o prirodzenýc h číslach v obore do 100 (17h)

-Prirodzené čísla 20 – 100. -Predstavy o prirodzenom čísle do 100.

-Určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento počet v obore do 100. -Priradiť príslušný počet predmetov k danému číslu v obore do 100. -Vedieť usporiadať čísla od 20 do 100.

Žiak vie: - Určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento počet v obore do 100. -Priradiť príslušný počet predmetov k danému číslu v obore do 100. -Vedieť usporiadať čísla od 20 do 100.

Žiak vedel: - Určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento počet v obore do 100. -Priradiť príslušný počet predmetov k danému číslu v obore do 100. -Vedieť usporiadať čísla od 20 do 100.

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

12 1

-Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100. -Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 (od 10 do 99) na desiatky a jednotky. -Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť. -Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou znázornenia).

Žiak vie: - Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100. -Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 (od 10 do 99) na desiatky a jednotky. -Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť. -Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou znázornenia).

Žiak vedel: - Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100. -Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 (od 10 do 99) na desiatky a jednotky. -Zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť. -Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou znázornenia).

-triedenie, výber, usporiadanie -pozitívna motivácia -vysvetľovanie -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -názorná ukážka -reprodukčná metóda -hodnotenie a sebahodnotenie SJL, P, VV, HV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

Vytváranie predstáv o prirodzenýc h číslach v obore do 100

-Čítanie a písanie čísel 20 – 100. -Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100.

12 2

-Vedieť sa orientovať v číselnom rade v obore do 100. -Vedieť porovnať dvojciferné čísla pomocou radu čísel. -Porovnať pomocou znázornenia a zapísať dvojice dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov <, >, =. -Vedieť určiť správne poradie čísel a poznať vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď za, atď.). -Riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou znakov.

Žiak vie: -orientovať sa v číselnom rade v obore do 100. - porovnať dvojciferné čísla pomocou radu čísel. -porovnať pomocou znázornenia a zapísať dvojice dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov <, >, =. - určiť správne poradie čísel a poznal vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď za, atď.). -riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou znakov.

Žiak vedel: -orientovať sa v číselnom rade v obore do 100. -porovnal dvojciferné čísla pomocou radu čísel. -porovnal pomocou znázornenia a zapísal dvojice dvojciferných čísel v obore do 100 pomocou znakov <, >, =. -určiť správne poradie čísel a pozna vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď za, atď.). riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou znakov.

-triedenie, výber, usporiadanie -pozitívna motivácia -vysvetľovanie -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -názorná ukážka -reprodukčná metóda -hodnotenie a sebahodnotenie SJL, P, VV, HV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

Vytváranie predstáv o prirodzenýc h číslach v obore do 100

-Určovanie počtu,..., po jednom, po dvoch, desiatich, utváranie skupín vecí, o danom počte. -Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie. Slovné úlohy na porovnávanie.

12 3

-Bod, priamka, úsečka. -Rysovanie priamok a úsečiek. -Vyznačovanie úsečiek na priamke a na danom geometrickom útvare. Geometria (20h) -Jednotky dĺžky – cm, dm, m. -Meranie dĺžky Úsečky. -Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky. -Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka. -Stavba jednoduchých telies.

-Vedieť vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Označovať ich veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.) -Narysovať a označovať úsečku a priamku. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a označovať ju. -Odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na centimeter. -Porovnať úsečky podľa ich dĺžky. -Zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka. -Vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek.

Žiak vie: - vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Označovať ich veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.) -narysovať a označovať úsečku a priamku. -narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a označovať ju. -odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na centimeter. -porovnať úsečky podľa ich dĺžky -zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka. -vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek

Žiak vedel: - vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Označovať ich veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.) -narysovať a označovať úsečku a priamku. -narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a označovať ju. -odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na centimeter. -porovnať úsečky podľa ich dĺžky -zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka. -vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek

-budovanie priestorovej predstavivosti a orientácie v rovine a priestore -triedenie, výber, usporiadanie -zručnosť práce s rysovacími pomôckami -pozitívna motivácia -vysvetľovanie -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca SJL, PDA, VYV, HUV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj

12 4

-Sčítanie a odčítanie v obore do 100. -Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do 100. -Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu cez základ 10 a s prechodom cez základ 10 v obore do 100. -Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť). -Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie spamäti a písomne. -Vzťah medzi sčítaním a odčítaním,skúška správnosti. -Vedieť sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v obore do 100. -Vedieť spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s prechodom cez základ 10 v obore do 100. -Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel spamäti (náročnejšie písomne). -Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich správne použiť pri riešení príkladov (komutatívnosť, asociatívnosť). -Vedieť urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh. Žiak vie: -sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v obore do 100. -spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s prechodom cez základ 10 v obore do 100. -riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel spamäti (náročnejšie písomne). -pozná vlastnosti sčítania a vie ich správne použiť pri riešení príkladov (komutatívnosť, asociatívnosť). -urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh. Žiak vedel: -sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v obore do 100. -spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s prechodom cez základ 10 v obore do 100. -riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel spamäti (náročnejšie písomne). -pozná vlastnosti sčítania a vie ich správne použiť pri riešení príkladov (komutatívnosť, asociatívnosť). -urobiť skúšku správnosti pri riešení jednoduchých slovných úloh.

názorná metóda -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie SJL, PDA, VYV, HUV Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a

Sčítanie a odčítanie prirodzenýc h čísel v obore do 100 (50)

12 5

názorná metóda -Riešenie jednoduchých, zložených úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c. -Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100. -Vedieť riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c; v obore do 100. -Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Žiak vie: -riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu a + b + c; a + b -c; a – b – c; v obore do 100. -vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. Žiak vedel: -riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu a + b + c; a + b -c; a – b – c; v obore do 100. -vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie názorná metóda -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie

Sčítanie a odčítanie prirodzenýc h čísel v obore do 100

SJL, PDA, VYV, HUV

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (20)

-Názorný úvod k učivu z logiky. -Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti. Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemožný jav (pravdivý, nepravdivý). Žiak vie: -primerane rozlíšiť istý a nemožný jav (pravdivý, nepravdivý). Žiak vedel: -primerane rozlíšiť istý a nemožný jav (pravdivý,nepravdivý).

SJL, PDA, VYV, HUV

12 6

názorná metóda -Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti podľa daného pravidla. -Objavenie a sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel. -Triediť predmety (veci, prvky) podľa jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a pod.). -Vedieť nájsť jednoduché pravidlo postupnosti. Vedieť pokračovať vo vytvorenej postupnosti. Žiak vie: -triediť predmety (veci, prvky) podľa jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a pod.). -nájsť jednoduché pravidlo postupnosti. -pokračovať vo vytvorenej postupnosti. Žiak vedel: -triediť predmety (veci, prvky) podľa jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a pod.). -nájsť jednoduché pravidlo postupnosti. -pokračovať vo vytvorenej postupnosti. -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel. názorná metóda -Hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov). -Vedieť vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti zapísať. -Vedieť urobiť zo získaných a znázornených udalostí jednoduché závery. Žiak vie: -hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov). - vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti zapísať. -urobiť zo získaných a znázornených udalostí jednoduché závery. Žiak vedel: -hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov). - vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti zapísať. -urobiť zo získaných a znázornených udalostí jednoduché závery -formovanie zovšeobecňovanej schopnosti a schopnosti riešenia matematických problémov -rozvoj pamäti, vytrvalosti -práca vo dvojiciach -skupinová práca a samostatná práca -pozitívna motivácia -vysvetľovanie

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

SJL, PDA, VYV, HUV

Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a Environ mentáln a výchova, Dopravn á výchova, Osobnos tný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravi a

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

SJL, PDA, VYV, HUV

12 7

Matematika 3.ročník
Tematický celok / počet hodín Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Geometria (4) Obsahový štandard Orientácia v číselnom rade od 0 po 100, sčítavanie, odčítavanie Geometrické útvary Výkonový štandard Prierezové témy

Žiak vie spamäti sčítavať Multikultúrna a odčítavať čísla do 100, výchova zoraďovať ich vzostupne a zostupne. Žiak vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú čiaru. Pozná priestorové a rovinné geometrické útvary. Žiak vie riešiť nepriamo sformulované úlohy. Žiak vie vyznačiť bod, narysovať priamku a úsečku. Žiak vie riešiť nepriamo sformulované úlohy. Žiak vie porovnať úsečky, vie odmerať dĺžku úsečky, vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm. Žiak chápe súvislosť medzi sčítavaním rovnakých sčítancov a násobením. Žiak vie násobiť do 20. Environmentálna výchova Environmentálna výchova Dopravná výchova

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Geometria (4) Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie

Používanie pojmov sčítanec a súčet Základy správneho rysovania Používanie pojmov menšenec, menšiteľ, rozdiel

Dopravná výchova

(4) Geometria Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Dĺžky úsečiek Sčítavanie rovnakých sčítancov

Odčítavanie Žiak chápe súvislosť rovnakých menšencov medzi odčítavaním rovnakých menšencov a delením. Žiak vie deliť do 20.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Žiak chápe súvislosť medzi delením a násobením. Pojmy: činiteľ, súčin, delenec, deliteľ Žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti. Žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti.

Primárna prevencia sociálnopatologických javov Osobnostný a sociálny rozvoj Ochrana života a zdravia Mediálna výchova

12 8

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (4) Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Geometria

Žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti. Prirodzené čísla v obore do 10 000 Žiak vie čítať a písať prirodzené čísla v obore do 10 000. Žiak vie odmerať vzdialenosť približne, ale i presne. Žiak vie čítať a písať prirodzené čísla v obore do 10 000. Žiak vie porovnávať prirodzené čísla v obore do 10 000. Žiak vie usporadúvať čísla vzostupne, zostupne v obore do 10 000. Žiak vie zaokrúhľovať čísla na desiatky, stovky. Zapísanie rozvoja dvojciferného čísla v desiatkovej sústave Hľadanie čísel na číselnej osi Riešenie nerovníc Slovné úlohy Mediálna výchova Primárna prevencia sociálnopatologických javov

meter Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Prirodzené čísla v obore do 10 000

Osobnostný a sociálny rozvoj Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4)

Environmentálna výchova

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4)

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4)

Osobnostný Žiak vie rozkladať číslo a sociálny rozvoj na tisícky, stovky, desiatky a jednotky. Žiak vie rozložiť číslo v desiatkovej sústave. Žiak sa vie pohybovať na Osobnostný číselnej osi, vie riešiť a sociálny rozvoj jednoduché nerovnice. Žiak vie riešiť slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000. Žiak vie tvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000. Žiak pozná jednotky dĺžky a vie ich správne premieňať. Žiak pozná jednotky dĺžky a vie ich správne premieňať. Žiak vie sčítavať čísla do 10 000 spamäti.

Environmentálna výchova Dopravná výchova

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

Jednotky dĺžky a ich premieňanie Jednotky dĺžky a ich premieňanie

Ochrana života a zdravia Osobnostný a sociálny rozvoj

Žiak vie sčítavať čísla do 10 000 spamäti.

Primárna prevencia sociálnopatologických javov

Algoritmus písomného Žiak vie sčítavať sčítavania písomne čísla do 10 000

12 9

v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (4) Geometria (4) Geometria (4)

bez prechodu. Algoritmus písomného Žiak vie sčítavať sčítavania písomne čísla do 10 000 s prechodom. Žiak vie odčítavať čísla do 10 000 spamäti. Primárna prevencia sociálnopatologických javov Primárna prevencia sociálnopatologických javov

Žiak vie odčítavať čísla do 10 000 spamäti.

Algoritmus písomného Žiak vie odčítavať odčítavania písomne čísla do 10 000 bez prechodu. Algoritmus písomného Žiak vie odčítavať odčítavania písomne čísla do 10 000 s prechodom. Práca s kalkulačkou Žiak vie sčítavať a odčítavať pomocou kalkulačky. Žiak vie riešiť rôzne typy úloh v obore do 10 000. Výchova k ľudským právam

Rôzne typy slovných úloh

Environmentálna výchova

Rôzne typy slovných úloh

Žiak vie riešiť rôzne typy úloh v obore do 10 000.

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Osobnostný a sociálny rozvoj

Jednotky dĺžky Štvorcová sieť

Geometria (4)

Stavby z kociek

Žiak vie odhadnúť kratšie i dlhšie dĺžky (v cm, mm, m) Žiak vie narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti, vie ich v sieti aj zmenšiť, príp. zväčšiť. Žiak vie postaviť z kociek stavbu na základe plánu. Žiak vie aj nakresliť plán stavby z kociek.

Dopravná výchova

13 0

INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Škola, v ktorej to myslí druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Informatická výchova

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch, výchova k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy na prvom stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzi predmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.

13 1

Kľúčové kompetencie
sociálne komunikačné kompetencie - vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia - používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie programy, - získal základy algoritmického myslenia, - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. kompetencia učiť sa učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, kompetencia riešiť problémy - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, osobné, sociálne a občianske kompetencie - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:

13 2

• • • • • • • • • •

riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) výklad učiteľa problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) heuristická metóda (učenie sa riešením problémov) samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) projektové, zážitkové vyučovanie

Kritériá a stratégie hodnotenia:
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci školského roka sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č. CD-2009-24230/13795-1:911 dňa 28.4.2009 s platnosťou od 1.5.2009.

Učebné zdroje
Odborná literatúra: 2. ročník: Blaho, A. a kol.: Informatická výchova pre druhý roč. ZŠ, Aitec, 2010 Mosná, M.: Pracovný zošit z informatickej výchovy pre druhý roč. ZŠ s edukačným CD, Aitec, 2010 Chalachánová, M.: V kráľovstve počítačov–pracovný zošit a metodická príručka, Mapa Slovakia plus, s.r.o. Ako na to – počítač ľahko a rýchlo, Príroda 3. ročník: Chalachánová, M.: V kráľovstve počítačov–pracovný zošit a metodická príručka, Mapa Slovakia plus, s.r.o. Ako na to – počítač ľahko a rýchlo, Príroda Učebnica informatickej výchovy MŠ nová z konkurzu Program Drawing for Children, Logomotion, Tuxpaint Program Skicár Program Baltík Prezentácie v PowerPointe Edukačné DVD a CD (Softík, Ferdova matematika, Detský kútik a iné)

www.alik.cz www.rexik.zoznam.sk www.infovekacik.infovek.sk

13 3

Informatická výchova 3.ročník

13 4

Učivo Tematický Obsahový celok štandard (počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
-naučiť sa samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, samostatne, ale aj podľa návodu nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje. Obrázok vie uložiť a otvoriť.Upravuje a dotvára fotografie v graf. Editore. - Pracovať s textom – napísať alebo prepísať text, uložiť a otvoriť, uprovovať, kopírovať, mazať, presúvať, upravovať text. Vie vytvoriť pozvánku, oznam, plagát. - naučiť sa narábať s multimediálnou informáciou, prehráva zvuk, spustí a zastaví zvuk, pracuje s multimediálnym softvérom

Metódy a prostriedky
-rozhovor, vysvetľovanie, výklad, názorná metóda, reprodukčná metóda, motivačná metóda

Kompetencie žiakov
-Žiak vie samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, samostatne, ale aj podľa návodu nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje. Obrázok vie uložiť a otvoriť.Upravuje a dotvára fotografie v graf. Editore. - Pracuje s textom – napísať alebo prepísať text, uložiť a otvoriť, uprovovať, kopírovať, mazať, presúvať, upravovať text. Vie vytvoriť pozvánku, oznam, plagát. - Žiak vie narábať s multimediálnou informáciou, prehráva zvuk, spustí a zastaví zvuk, pracuje s multimediálnym softvérom

hodnotenia
Žiak vedel: - samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, samostatne, ale aj podľa návodu nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje. Obrázok vie uložiť a otvoriť.Upravuje a dotvára fotografie v graf. Editore. - Pracovať s textom – napísať alebo prepísať text, uložiť a otvoriť, uprovovať, kopírovať, mazať, presúvať, upravovať text. Vie vytvoriť pozvánku, oznam, plagát. - narábať s multimediálnou informáciou, prehráva zvuk, spustí a zastaví zvuk, pracuje s multimediálnym softvérom - Žiak porozumel odkazom, vedel sa pohybovať po

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

Informácie okolo nás (7)

-Základy práce s grafickým editorom -Základy práce s textovým editorom -Základy práce s mutimédiami

SJL

Osobný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravia

Komunikáci

- porozumieť odkazom, pohybovať sa po

- Žiak vie porozumieť odkazom, pohybovať sa

Vysvetľovanie, výklad, motivácia a názorná metóda

Dopravn á výchova, Environ

13 5

13 6

Informatická výchova 2.ročník
Učivo Vzdelávací výstup Kritéria Tematický Obsahový celok (počet hodín) štandard Výkonový štandard Kompetencie žiakov
Žiak vie: - vymenovať a dodržiavať základné pravidlá správania sa v PC učebni -žiak vie pomenovať časti počítača -vie pracovať s myšou, pozná klik a dvojklik -vie spustiť a ukončiť program

Metódy a prostriedky

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

➢ základné pravidlá v PC učebni Základné zručnosti (7) ➢ časti PC ➢ nácvik práce s myškou ➢ spustenie a ukončenie programu

-Oboznámiť žiakov so zákl. pravidlami v PC učebni -Oboznámiť žiakov s časťami PC zostavy -Nacvičiť prácu s myšou -Naučiť sa spustiť a ukončiť program

Žiak vedel: -vymenovať a dodržiavať základné pravidlá správania sa v PC učebni -vymenovať časti počítača -pracovať s myšou -spustiť a ukončiť program

-rozhovor, vysvetľovanie, výklad, názorná metóda, reprodukčná metóda, motivačná metóda

SJL

Osobný a sociáln y rozvoj, Ochrana života a zdravia

13 7

Žiak : ➢ Kreslenie, farby a vyfarbovanie ➢ Geometrické tvary ➢ Zväčšovanie, zmenšovanie, naťahovanie a kopírovanie, premiestňovani e obrázkov a ich otáčanie ➢ Kreslenie obrysov a drobností, lupa ➢ Tlač a ukladanie obrázkov -Naučiť sa zábavnou formou pracovať s programom maľovanie, poznať prostredie programu, vedieť pracovať s nástrojmi z panelu, vytvoriť vlastný obrázok, pracovať s obrázkami Žiak : -ukáže nástroje programu maľovanie, nakreslí krivé a rovné čiary, podľa predvolených farieb vymaľuje obrázok, vytvorí vlastný obrázok -pozná a vie vytvoriť geometrické tvary, vytvorí obrázok z geometrických tvarov, určí ich počet -zväčší a zmenší obrázok, časť obrázku skopíruje, premiestní a otočí -vie použiť lupu, dokáže kresliť obrysy a drobnosti -vytlačí a uloží obrázok -ukázal nástroje programu maľovanie, nakreslil krivé a rovné čiary, podľa predvolených farieb vymaľoval obrázok, vytvoril vlastný obrázok -poznal a vedel vytvoriť geometrické tvary, vytvoril obrázok z geometrických tvarov, určil ich počet -zväčšil a zmenšil obrázok, časť obrázku skopíroval, premiestnil a otočil -vedel použiť lupu, dokázal kresliť obrysy a drobnosti -vytlačil a uložil obrázok Žiak vedel: Žiak vie: Práca s edukačným CD (4) ➢ Práca s CD - Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša, Baltík -Naučiť sa pracovať s dostupnými výučbovými programami - Vedieť pracovať s CD mechanikou -pracovať s CD mechanikou, vie ju vložiť, spustiť, ukončiť program vybrať CD -pracovať s dostupnými CD programami a pozná možnosti ich poškodenia -pracovať s CD mechanikou, vedel ju vložiť, spustiť, ukončiť program vybrať CD -pracovať s dostupnými CD programami a poznal možnosti ich poškodenia

Vysvetľovanie, výklad, motivácia a názorná metóda

Práca s programom maľovanie (10)

SJL, VYV, MAT, PDA

Dopravn á výchova, Environ mentáln a výchova, Regionál na výchova a tradičn á ľudová kultúra

Motivácia, vysvetľovanie, rozhovor, výklad, reprodukcia SJL, MAT Osobný a sociáln y rozvoj

13 8

Žiak sa naučí: Práca s textom (7) ➢ Text v grafickom programe -Naučiť sa pracovať s textom v grafickom editore -používať na veku primeranej úrovni textový editor, vie vložiť písmená alebo slová, vie vytvoriť slovo, opraviť a vymazať chybný text, napísať malé a veľké písmená Žiak vie: -poskytnúť informácie o internete, pozná riziká práce s internetom -načítať, otvoriť a pracovať s www stránkou

Žiak sa vedel: -používať na veku primeranej úrovni textový editor, vložiť písmená alebo slová, vytvoriť slovo, opraviť a vymazať chybný text, napísať malé a veľké písmená Žiak vedel: -poskytnúť informácie o internete, poznal riziká práce s internetom -načítať, otvoriť a pracovať s www stránkou

Motivácia, vysvetľovanie, rozhovor, výklad, reprodukcia SJL

Osobný a sociáln y rozvoj

Internet (5)

➢ Základné informácie o práci s internetom ➢ Práca s internet. stránkou

-vedieť poskytnúť informácie o internete, poznať riziká práce s internetom -vedieť si načítať, otvoriť a pracovať s www stránkou

Motivácia, vysvetľovanie, rozhovor, reprodukcia

SJL

Osobný a sociáln y rozvoj, Mediáln a výchova

13 9

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výtvarná výchova primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem, ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti. Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. Edukačný proces, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo výtvarnej výchove prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.

14 0

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: Kognitívne ciele Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia. Senzomotorické ciele Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. Socioafektívne ciele Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. Osnovy výtvarnej výchovy okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.

Kľúčové kompetencie
Žiak ma po absolvovaní primárneho vzdelania mať následovne vedomosti, ovládať zručnosti a byť schopný zaujímať postoje: vedomosti – vo výtvarnej výchove je väčšina vedomosti získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činnosti žiaka; časť vedomosti o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačne DVD, knihy, časopisy); zručnosti a spôsobilosti – formálne zručnosti a technické zručnosti vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalosti vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry); mentálne spôsobilosti – rozvoj schopnosti a získavanie zručnosti v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania fantázie, predstav a nápadov (vlastných koncepcii), rozumového posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia; postoje – hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je apriori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastne, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj esteticky (vkus) i hodnotiaci názor.

14 1

Výchovné a vzdelávacie stratégie
Na hodinách výtvarnej výchovy budeme rozvíjať nielen estetické cítenie, ale aj komunikatívne a sociálne spôsobilosti žiaka formou zaraďovania skupinových prác. V predmete výtvarnej výchovy sa budú rozvíjať aj spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie a tvorivé riešenie problémov. Okrem formy skupinovej práce sa budú využívať prevažnej miere formy samostatnej práce, ďalej aj vychádzka, beseda. Z metód sa budú využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analytickosyntetická metóda, heuristická objavná metóda, výklad učiteľa, rozhovor, diskusia.

Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi budú ilustrácie, encyklopédie, internet, časopisecká literatúra, edukačné CD.

14 2

Výtvarná výchova 1. ročník
Učivo Vzdelávací výstup Kritéria hodnotenia Metódy a prostriedky
Me dzi pr ed me to vé vz ťa hy

Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Výkonový štandard
(ako?)

Kompetencie žiakov
(čo?)

Prierez ové témy

podtémy

➢ škvrna a tvar
výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovani a 3 hodiny /vyhľadávanie a dopĺňanie ➢ obrys /pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov rôznych tvarov ➢ farba /lokálny tón, zoznámenie s farbami a farebnou hmotou -získať vedomosti o farbách a tvaroch -poznať výrazové vlastosti línie -vedieť vyhľadávať a objavovať tvarovo a farebne zaujímavé formy Žiak vie: -získať vedomosti o farbách a tvaroch -poznať výrazové vlastnosti línie - vyhľadávať a objavovať tvarovo a farebne zaujímavé formy Žiak vedel: -získať vedomosti o farbách a tvaroch -pozná výrazové vlastnosti línie - vyhľadať a objavovať tvarovo a farebne zaujímavé formy

-rozhovor učiteľa so žiakmi, kognitívna, improvizačná -beseda, individuálna práca SJ L, P Environ mentáln a výchova,

14 3

➢ plocha a
výtvarný jazykkompozičné princípy a možnosti kompozície tvar/vyhľadávanie zvoleného tvaru v neartikulovanej textúre

-vedieť radiť prvky vo formáte vpravo, vľavo, hore, dole, stred voči sebe -základné operácie s mierkou(výtvarné zobrazenie predmetu dennej potreby) -pri priestorovom modelovaní vedieť vyjadriť vzťah časí a celku, veľkosť a pohľad zo strán

Žiak vie: - radiť prvky vo formáte vpravo, vľavo, hore, dole, stred voči sebe - použiť základné operácie s mierkou(výtvarné zobrazenie predmetu dennej potreby) -pri priestorovom modelovaní vyjadriť vzťah časí a celku, veľkosť a pohľad zo strán

Žiak vedel: - radiť prvky vo formáte vpravo, vľavo, hore, dole, stred voči sebe - použiť základné operácie s mierkou(výtvarné zobrazenie predmetu dennej potreby) -pri priestorovom modelovaní vyjadriť vzťah časí a celku, veľkosť a pohľad zo strán

-rozhovor, zážitkové učenie predvádzanie, dialógová - skupinová, individuálna SJ L, P, M Tvorba projektu a prezen tačné zručnosti

➢ vytváranie
kompozície z tvarov písmen ➢ uvedomenie si formátu ➢ mierka: zmenšovanie a zväčšovanie predmetných tvarov ➢ akčná maľba / ge sto , šk vrn a ➢ ilustráci a

3 hodiny

podnety výtvarného umenia 3 hodiny

-vedieť výtvarne zobraziť predstavy a fantáziu -vedieť výtvarne zobraziť zaujímavý úsek deja

Žiak vie: - výtvarne zobraziť predstavy a fantáziu - výtvarne zobraziť zaujímavý úsek deja

Žiak vedel: - výtvarne zobraziť predstavy a fantáziu - výtvarne zobraziť zaujímavý úsek deja

-demonštrácia, kognitívna, improvizačná - individuálne i skupinové, projektové SJ L, P

Environ mentáln a výchova

rozprávky podnety výtvarného umenia /výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 3 hodiny

➢ inšpirácia
pravekým umením / témami, procesmi, technikami a materiálmi ➢ / alt.: inšpirácia umením prírodných národov -vedieť emocionálne vnímať výtvarné ukážky ilustrácií a výtvarného diela -vedieť uplatňovať rytmus pri dekoratívnom riešení plochy

Žiak vie: - emocionálne vnímať výtvarné ukážky ilustrácií a výtvarného diela - uplatňovať rytmus pri dekoratívnom riešení plochy

Žiak vedel: - emocionálne vnímať výtvarné ukážky ilustrácií a výtvarného diela - uplatňovať rytmus pri dekoratívnom riešení plochy

- prednáška, návšteva múzea, kognitívna - dialóg a diskusia, beseda, improvizácia SJ L, M Multikult úrna výchova

14 4

podnety fotografie 3 hodiny

➢ koláž / montáž z fotografií

-tvorivo spracovať fotografiu

Žiak vie: -tvorivo spracovať fotografiu Žiak vie:

Žiak vedel: -tvorivo spracovať fotografiu Žiak vedel: - pomenovať rôzne druhy výrazu človeka(smiech, smútok) - vybrať situáciu z ukážok filmov a spracovať ju s dôrazom na pohyb

-názoru a omylu, predvádzanie, imitačná - imitačná, individuálnej práce -prednáška, rozhovor učiteľa so žiakmi - zážitková, informačno-receptívna, skupinová práca

P

podnety filmu a videa 3 hodiny

➢ pohyblivý
obraz - akcia a atrakcia

-vedieť pomenovať rôzne druhy výrazu človeka(smiech, smútok) -vedieť vybrať situáciu z ukážok filmov a spracovať ju s dôrazom na pohyb

- pomenovať rôzne druhy výrazu človeka(smiech, smútok) - vybrať situáciu z ukážok filmov a spracovať ju s dôrazom na pohyb

SJ L

Mediáln a výchova, Informati cká výchova

➢ architektúra
podnety architektúry 3 hodiny ako skladačka, stavebnica, stavba konštrukcia; zodpovednos ť a hra -vedieť stvárniť rôzne typy priestorov a vymyslieť nové novotvary v architektúre Žiak vie: -stvárniť rôzne typy priestorov a vymyslieť nové novotvary v architektúre Žiak vedel: -stvárniť rôzne typy priestorov a vymyslieť nové novotvary v architektúre

-prednáška, návšteva kina - skupinová, individuálna M, P

Environ mentáln a výchova, Tvorba projektu a prezen tačné zručnosti

➢ dizajn a
podnety dizajnu 2 hodiny podnety tradičných remesiel 3 hodiny

ľudské telo /telo a jeho doplnky, maska

-vedieť pochopiť úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo je funkčné a užitočné -aplikovať techniku ozdobovania- kraslice, modrotlač

Žiak vie: - pochopiť úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo je funkčné a užitočné Žiak vie: -aplikovať techniku ozdobovania- kraslice, modrotlač

Žiak: - pochopil úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo je funkčné a užitočné Žiak vedel: -aplikovať techniku ozdobovania- kraslice, modrotlač

-dialóg a diskusia, kognitívna - individuálna

SJ L

➢ striedanie tvaru a farby

-skúsenostné, beseda, praktickej činnosti - beseda, individuálna práca

SJ L, P

Multikult úrna výchova

14 5

porovnávaci e, kombinačné a súhrnné cvičenia 1 hodina

➢ poznávanie a

porovnávanie rôznych médií

-chápať špecifické a spoločné prvky rôznych druhov médií -oboznámiť sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania

Žiak: -chápe špecifické a spoločné prvky rôznych druhov médií -oboznámil sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania Žiak vie: -aktívne výtvarne reagovať na hudbu, stvárniť hudobnú náladu Žiak vie: -spracovať podnety iných zmyslov – vníma plochu prostredníctvom hmatu

Žiak: -pochopil špecifické a spoločné prvky rôznych druhov médií -oboznámil sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania Žiak vedel: -aktívne výtvarne reagovať na hudbu, stvárnil hudobnú náladu Žiak vedel: -spracovať podnety iných zmyslov – vnímal plochu prostredníctvom hmatu

-beseda Mediáln a výchova, Informati cká výchova -prednáška, rozhovor učiteľa so žiakmi - zážitková, informačno-receptívna, skupinová práca, individuálna práca -kombinovaná -individuálna práca P

➢ výtvarné
podnety hudby 2 hodiny

stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby

-vedieť aktívne výtvarne reagovať na hudbu, stvárniť hudobnú náladu

HV

synestetické podnety 1 hodina

➢ hmat/tvar,
povrch, vo vzťahu navzájom a k motívu

-vedieť spracovať podnety iných zmyslov – vnímanie plochy prostredníctvom hmatu

Environ mentáln a výchova Ochrana života a zdravi a, Environ mentáln a výchova Osobnos tný a sociáln y rozvoj

tradícia a identita /kultúrna krajina 2 hodiny škola v galérii /galéria v škole 1 hodina

➢ výtvarná
reakcia na prostredie školy

-vedieť výtvarne dotvoriť prostredie vlastnej triedy a školy

Žiak vie: -výtvarne dotvoriť prostredie vlastnej triedy a školy

Žiak vedel: -výtvarne dotvoriť prostredie vlastnej triedy a školy

-dialóg a diskusia, improvizácia - individuálna práca, informačno-receptívna P

➢ portrét
v galérii/ výraz tváre

-výtvarne vyjadriť charakterové vlastnosti spolužiaka

Žiak vie: -výtvarne vyjadriť charakterové vlastnosti spolužiaka

Žiak: -výtvarne vyjadril charakterové vlastnosti spolužiaka

- diskusia, kombinovaná - beseda, individuálna práca

SJ L

14 6

Výtvarná výchova 2.ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?) -získať vedomosti o farbách a tvaroch -poznať výrazové vlastnosti línie -vedieť vyhľadávať a objavovať tvarovo a farebne zaujímavé formy Žiak vie: -získať vedomosti o farbách a tvaroch -poznať výrazové vlastnosti línie - vyhľadávať a objavovať tvarovo a farebne zaujímavé formy

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

podtémy -línia /hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich vzťahmi a charakterom -farba, výraz farby -kompozícia – umiestňovanie vo formáte -rytmus a pohyb /arytmia a nehybnosť -symetria a asymetria /tvarov, farieb, plôch (objektov) -land art /výtvarné hry v krajine -surrealizmus /fantastický portrét /použitie surrealistickej metódy

Med zipr edm etov é vzťa hy

Prierez ové témy

výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovani a 4 hodiny

Žiak vedel: -získať vedomosti o farbách a tvaroch -pozná výrazové vlastnosti línie - vyhľadať a objavovať tvarovo a farebne zaujímavé formy Žiak vedel: - radiť prvky vo formáte vpravo, vľavo, hore, dole, stred voči sebe - použiť základné operácie s mierkou(výtvarné zobrazenie predmetu dennej potreby) -pri priestorovom modelovaní vyjadriť vzťah časí a celku, veľkosť a pohľad zo strán

-rozhovor učiteľa so žiakmi, kognitívna, improvizačná -beseda, individuálna práca SJL, PDA

Environ mentáln a výchova,

výtvarný jazykkompozičné princípy a možnosti kompozície 5 hodín

-vedieť radiť prvky vo formáte vpravo, vľavo, hore, dole, stred voči sebe -základné operácie s mierkou(výtvarné zobrazenie predmetu dennej potreby) -pri priestorovom modelovaní vedieť vyjadriť vzťah časí a celku, veľkosť a pohľad zo strán

Žiak vie: - radiť prvky vo formáte vpravo, vľavo, hore, dole, stred voči sebe - použiť základné operácie s mierkou(výtvarné zobrazenie predmetu dennej potreby) -pri priestorovom modelovaní vyjadriť vzťah časí a celku, veľkosť a pohľad zo strán

-rozhovor, zážitkové učenie predvádzanie, dialógová - skupinová, individuálna SJL, PDA, MAT Tvorba projektu a prezen tačné zručnosti

14 7

podnety výtvarného umenia /výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 4 hodiny podnety fotografie 3 hodiny podnety filmu a videa 3 hodiny

-inšpirácia archaickými písmami /hieroglyfy, piktogramy, transformácie zobrazujúceho znaku na symbol, tajná abeceda... -koláž / montáž z fotografií

-vedieť výtvarne zobraziť predstavy a fantáziu -vedieť výtvarne zobraziť zaujímavý úsek deja

Žiak vie: - výtvarne zobraziť predstavy a fantáziu - výtvarne zobraziť zaujímavý úsek deja

Žiak vedel: - výtvarne zobraziť predstavy a fantáziu - výtvarne zobraziť zaujímavý úsek deja

-demonštrácia, kognitívna, improvizačná - individuálne i skupinové, projektové SJL, PDA

Environ mentáln a výchova

- tvorivo spracovať fotografiu

Žiak vie: - tvorivo spracovať fotografiu

Žiak vedel: tvorivo spracovať fotografiu Žiak vedel:

- názoru a omylu, predvádzanie, imitačná - imitačná, individuálnej práce prednáška, rozhovor učiteľa so žiakmi - zážitková, informačnoreceptívna, skupinová práca

PDA

Multikult úrna výchova

-filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo

-vedieť pomenovať rôzne druhy výrazu človeka(smiech, smútok) -vedieť vybrať situáciu z ukážok filmov a spracovať ju s dôrazom na pohyb

Žiak vie: - pomenovať rôzne druhy výrazu človeka(smiech, smútok) - vybrať situáciu z ukážok filmov a spracovať ju s dôrazom na pohyb

- pomenovať rôzne druhy výrazu človeka(smiech, smútok) - vybrať situáciu z ukážok filmov a spracovať ju s dôrazom na pohyb

SJL

Mediáln a výchova, Informati cká výchova

podnety architektúry 3 hodiny

-architektúra ako skladačka /stavebnica, stavba konštrukcia; zodpovednosť a hra

-vedieť stvárniť rôzne typy priestorov a vymyslieť nové novotvary v architektúre

Žiak vie: -stvárniť rôzne typy priestorov a vymyslieť nové novotvary v architektúre

Žiak vedel: -stvárniť rôzne typy priestorov a vymyslieť nové novotvary v architektúre

-prednáška, návšteva kina - skupinová, individuálna PDA, MAT ,SJL

Environ mentáln a výchova, Tvorba projektu a prezen tačné zručnosti

14 8

elektronické médiá 2 hodiny

-hry s písmom a s textom na počítači

chápať špecifické a spoločné prvky rôznych druhov médií -oboznámiť sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania

Žiak: -chápe špecifické a spoločné prvky rôznych druhov médií -oboznámil sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania Žiak vie:

Žiak: -pochopil špecifické a spoločné prvky rôznych druhov médií -oboznámil sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania

-beseda MAT , PDA, INF

Environ mentáln a výchova, Tvorba projektu a prezen tačné zručnosti

porovnávaci e, kombinačné a súhrnné cvičenia 3 hodiny

-triedenie /zobrazenie predmetov podľa kategórii /porovnávanie -miešanie (hybridácia) tvarov /zvierat a vecí -hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite

-vedieť pochopiť úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo je funkčné a užitočné

- pochopiť úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo je funkčné a užitočné -vie vytvoriť nový tvar, druh vecí a zvierat Žiak vie: -spracovať podnety iných zmyslov – vníma plochu prostredníctvom hmatu

Žiak: - pochopil úžitkové predmety vo svojom prostredí ako niečo čo je funkčné a užitočné

-dialóg a diskusia, kognitívna - individuálna SJL, PDA

synestetické podnety 3 hodina podnety rôznych oblastí poznávania sveta 3 hodiny

-vedieť spracovať podnety iných zmyslov – vnímanie plochy prostredníctvom hmatu

Žiak vedel: -spracovať podnety iných zmyslov – vnímal plochu prostredníctvom hmatu Žiak: -pochopil špecifické a spoločné prvky rôznych častí tela -oboznámil sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania

-kombinovaná -individuálna práca PDA

Environ mentáln a výchova

- podnety prvouky: časti tela možnosť spojiť s edukačnými úlohami triedenie /zobrazenie predmetov podľa kategórii /porovnávanie -miešanie (hybridácia) tvarov /zvierat a vecí

-chápať špecifické a spoločné prvky -oboznámiť sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania

Žiak: -chápe špecifické a spoločné prvky rôznych častí tela -oboznámil sa so šírkou možností vizuálneho zobrazovania

-beseda, dialóg a diskusia, kognitívna - individuálna SJL, PDA, MAT Informati cká výchova

14 9

15 0

Výtvarná výchova 3.ročník
ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY – BOD, LÍNIA, TVAR, ŠKVRNA/2 plošné geometrické tvary a) žiaci rozkladajú tvar na na jeho geometrické časti a tie spájajú do celku hra: zakliate predmety (skryštalizovali, zgeometrizovali sa a pod.) následné ukážky: analytický kubizmus b) žiaci hľadajú tvary predmetov, hra na „stvorenie“ ktoré je možné priradiť k jednotlivým predmetov zo základných základným geometrickým tvarom a tvarov vkresľujú ich do nich následné ukážky: syntetický kubizmus a) objekt z geometrických tvarov príbehy o vzájomných vzťahy základných geometrických vzťahoch tvarov tvarov; každému geometrickému následné ukážky: tvaru pripísať charakteristiku (farbu geometrická abstrakcia alebo materiál) – vytvárať variácie zoskupení tvarov, hry s mierkou tvarov na ploche alebo v priestore b) ku geometrickým tvarom priradiť prírodné tvary a) kresba b) kolorovaná kresba c) maľba d) modelovanie

pri est oro vé ge om etri cké tva ry Dopravná výchova, Tvorba projektu a prezentač né zručnosti VÝTVARNÉ HRY /2 a) kreslenie na pokračovanie

a) modelovanie b) objekt z kartónu...

b) spoločenská hra Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova KOMPOZIČNÉ PRINCÍPY/4

žiaci si poskladajú pozdĺžny pás spoločenská hra, hádanie papiera a prvý začne kresliť časť ľubovoľnej kresby na prvú založenú časť pásu; body, ktorými sa kresba končí na dolnom okraji, prevedie na nasledujúcu časť papiera, potom svoju časť založí a v kresbe pokračuje spolužiak, ktorý nevie, čo je nakreslené na prvej časti; to sa opakuje, pokiaľ celý pás nie je dokončený, potom ho žiaci rozprestrú a vznikne prekvapenie a) žiak vymýšľa spoločenskú hru, jej hracia plocha pre pravidlá, počet hráčov... spoločenskú hru a následne komponuje hraciu plochu, vymýšľa symboly pre polia a figúry...

a) lineárna kresba, b) šrafovaná kresba c) kolorovaná kresba

a) rozvíjanie vizuálnej fantázie a domýšľavosti b) moment prekvapenia v umení

kolorovaná kresba

rozvoj obrazotvornosti pri špecifickom druhu zobrazovania

15 1

komponovan ie novotvaru na základe prienikov obrysov / kumulácie tvarov

žiaci kreslia figúry (zvieratá) alebo predmety rôzneho tvaru; na inej ploche tieto tvary kreslia tak, že sa vzájomne prekrývajú; vzniká obrys, ktorý je súčtom všetkých zobrazených tvarov; možnosť kolorovať každý tvar inou transparentnou farbou – vzniká lazúrny efekt žiaci kreslia jednotlivé predmety, vystrihnú ich; následne z reálnych predmetov vytvoria zátišie (predmety stoja tak že sa čiastočne prekrývajú); z vystrihnutých predmetov zostavia na formáte papiera podobnú kompozíciu; následne kreslia zátišie podľa skutočnosti zátišie žiaci kreslia figurácie 3 rôznych geometrických tvarov alebo troch postavičiek, zvieratiek, predmetov) a variujú ich vzájomný priestorový vzťah (hore-dole = nad-pod, vpravovľavo = vedľa seba, blízko a ďalej, vpredu-vzadu = prekrývanie a zmenšovanie)

a) superzviera praveké zvieratá (podľa atlasu) b) superpredmet predmety rôzneho tvaru

a) kresba (tuš, ceruza) b) kolorovanie (farebný tuš, akvarel)

a) uvedomiť si vnútornú stavbu vonkajšieho obrysu b) pozorovať základy lazúrneho miešania farebných tónov pochopiť priestorové vzťahy videné v skutočnosti, prekrývanie predmetov a ich vzájomnú mierku

komponovan ie predmetov vo vzájomných vzťahoch a vo vzťahoch k priestoru

mierka a zoskupovani e predmetných tvarov vo variáciách

kompozícia dopredu sú dané pravidlá: sú určené ako hracia miesta (pásma, polia, body...) na plocha ploche papiera, cez ktoré kresba Dopravná nesmie prechádzať, a miesta, cez výchova, ktoré prejsť čiarou znamená získať Tvorba bod; do takéhoto terénu žiak kreslí projektu zobrazujúcu kresbu podľa vlastnej a prezentač predstavy (podmienkou né je obsadiť kresbou celý formát) zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmen tálna výchova PODNETY VÝTVARNÉHO UMENIA / PROCESY, TECHNIKY a TÉMY /4

pozorovanie a porovnávanie predmetov (dôraz na tvar a mierku) – hry s ich vzájomným postavením následné ukážky: vybrané ukážky zátiší z rôznych období umenia motivácia rozprávkou (napr. o magnetických tvaroch, ktoré sa priťahujú a odpudzujú a vznikajú medzi nimi vzťahy v priestore); pozorovanie predmetov v reálnom priestore a rozhovor o ich vzájomnom umiestení, porovnávanie pozn.: nadväzuje na 3.5 následné ukážky: vytipované obrazy ako ukážka riešenia priestorového zobrazenia vo viacerých plánoch (antika, renesancia, moderné umenie...) hra podľa pravidiel určených dohodou medzi učiteľom a žiakmi následné ukážky: vytipované kresby založené na linearite a štylizácii tvaru

kresba obrysov (tuš, ceruza), strihanie, koláž a následne kresba (maľba) zátišia

a) kresba (ceruza, tuš, uhlík...) s dôrazom na zvýraznenie bližších tvarov b) kolorovaná kresba (tuš, farebné tuše alebo akvarel)

farebná kresba uvedomiť si celú (rôzne materiály) plochu formátu a možnosť rôzneho vedenia zobrazujúcej čiary v nej

15 2

paketáž

žiaci obaľujú pruhmi alebo plochou papiera predmety alebo časti tela; tvar fixujú lepidlom alebo lepiacou páskou; predmety „vyslobodia“ (napr. rozstrihnutím) a ostáva im vonkajší skelet tvaru

skrýše, schránky pre predmety následné ukážky: umenie paketáže

priestorové objekty (vytvorené obaľovaním baliacim papierom a lepidlom, páskou)

materiálový reliéf

žiaci si prinesú predmety (výrazného tvaru), ktoré odtláčajú do hlinenej plochy a odlievajú do sadry

nájdené predmety následné ukážky: vybrané ready made a diela pop artu a nového realizmu

a) copy art

hry s kopírkou: kopírovanie predmetu, ruky, deformovaného (krčeného, skladaného) obrázku

b) tlač z výšky Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj

návrh, rozkreslenie na tmavé a biele plochy; realizácia: rezanie tvarov z linolea (kartónu); navalčekovanie farby a odtláčanie na papier

prekvapujúce spôsoby zobrazovania; pozn.: realizovať v prípade technického vybavenia následné ukážky: copy art zvierací (figurálny) motív a) linorez pozn.: jedná sa b) kartónorez o lino(kartóno)rez, t.j. vyrezanie (vystrihnutie) častí ktoré budú otláčané a ich nalepenie na plochu; rytie do linolea (linoryt) je vhodný až vo vyšších ročníkoch následné ukážky: čiernobiela a farebná grafika (linoryt, drevoryt, drevorez...)

a) pochopenie umenia paketáže b) haptické a optické vnímanie tvaru, povrchu c) rozvíjanie manuálnych zručností odtláčanie do a) objavovanie hliny, odlievanie odtlačku – do sadry negatívneho tvaru b) radosť z technického postupu c) rozvíjanie manuálnych zručností kopírka pochopenie nových technických možností zobrazovania a) kontrastné riešenie plôch b) oboznámenie sa s technikou c) rozvíjanie manuálnych zručností

PODNETY DEJÍN UMENIA /1 umenie antického Grécka Multikultúrn a výchova a) kompozícia labyrintu (bludiska), štruktúrovanie do geometrických a organických tvarov, komponovanie celku do zobrazujúceho obrysu (hlava, figúra...) b) figurálny reliéf z hliny; možnosť vlysu (opakovaným vtláčaním tvaru vznikne jednoduchý ornament) labyrint, mýtus o Minotaurovi a Tézeovi následné ukážky: ukážky krétskej kultúry a) kresba (tuš, ceruza, fixka) b) kolorovaná kresba b) plytký reliéf

podnety z gréckej a) modelovanie mytológie, z hliny ukážky maľby na keramike; b) vtláčanie vlysu posúdenie tvaru keramiky, pohybu figúr, deja následné ukážky: grécka maľba na keramike

PODNETY FOTOGRAFIE /1

15 3

dopĺňanie chýbajúcich častí fotografie Tvorba projektu a prezentač né zručnosti, Mediálna výchova

a) žiaci dostanú neúplný fotografický obraz a dopĺňajú chýbajúce časti kresbou alebo maľbou

a) hra na detektíva (rekonštrukcia situácie) b) reštaurovanie starého obrazu ukážky: reakcie na fotografiu v maľbe

a) kresba (tuš, tempera) b) maľba (vosk., olejový pastel, tempera) c) kombinácia kresby a maľby

a) rozvoj rekonštrukč nej fantázie b) konfrontácia , dopĺňanie, nadväznosť rôzneho materiálové ho spracovania jednotného výjavu (motívu)

PODNETY FILMU a VIDEA /2

priestor filmu, rám, filmová scénografia Tvorba projektu a prezentač né zručnosti, Mediálna výchova

žiaci si zhotovia rôzne formáty rámov (štvorec, obdĺžnik - na výšku a na šírku) a pozorujú cez ne výseky skutočnosti (krajina, akcia spolužiaka, činnosť učiteľa v triede ...), vyberú si čo je pre zobrazované charakteristické a vybrané „zábery“ nakreslia komiksovou formou; žiaci sa zoznámia s poľom obrazu, s tým čo môžu vidieť v obraze a s mimoobrazovým poľom – s tým čo ostáva mimo obraz, mimo ich pozornosť (čo nevidia) naučia sa rozlišovať a sledovať to čo je vo filmovom obraze dôležité a v prvom pláne a čo je nevyhnutne vedľajšie, doplnkové, druhoradé (významotvorné zväčšovanie či zmenšovanie vecí)

hra na filmára: filmár ako pozorovateľ, ktorý si vyberá čo zo svojho okolia zobrazí; prechádzky s rámom ako s kamerou - trieda, park, mesto, pohľad z okna a pod. ukážky: A. Kiarostámí, Five G. de Graaff, More, ktoré myslí V. Kubal, Mikroskop, Zbojník Jurko, M. Struss, Kocka seriál Arabela

a) rôzne formáty rámov (na výšku a na šírku) - pozorovanie výseku skutočnosti c) „strihanie“ (fragmentácia) obrazu podľa dôležitosti, dôrazu (výber 3-4 záberov, t.j. pohľadov cez rámik tvoriacich súvislý„dej“)

a) žiaci sa zoznámia s ďalšími dôležitými pojmami (pole obrazu, rám), ktoré sú potrebné pre dostatočné vnímanie hlbších filmových (mediálnych ) pochopiť filmové prechody od blízkeho (detailu) k ďalekému súvislotí b) obrazom a jeho výberom určovať pre seba význam zobrazovan ého

PODNETY ARCHITEKTÚRY/3

15 4

výraz architektúry Tvorba projektu a prezentač né zručnosti, Mediálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

a) mimikri: vytváranie tvarovej symbiózy a farebnej kamufláže pre fiktívne architektúry

prírodné odevy a obydlia v rôznych prostrediach, nové odevy na staré domy, staré šaty na nové domy, nová architektúra do historického prostredia. ukážky: Diiler Scofidio hmlovinová architektúra

a)zhotovovanie tabuliek pre zápis vlastností b) kolorovaná kresba a maľba odevov pre dom c)koláž: vkladanie farebných tvarov domov do prostredí na fotografii

a) rozvoj komparatívnych schopností b) kultivácia fantázie a vízie c)uvedomovanie si vzťahov objektu a okolia architektúry a prostredia d) precvičovanie orientácie v prostredí kľúčové slovo: mimikry, historické a pamiatkové prostredie

b) vytúžený dom, vysnívaná krajina, mesto; kedy je dom alebo mesto domovom kedy je cudzie, nehostinné a hrôzostrašné; domy a mestá ako priatelia, susedia, cudzopasníci ...

architekt ako pamiatkár a vizionár ukážky: gorgona medúza na antických štítoch, levy pri chrámoch, púšte, pralesy, mestá bez dominánt, orientačných bodov, prístavby, nadstavby, dostavby, súmestia, metropolis a megapolis, lietajúce, plávajúce domy a mestá, mestá v kozme

PODNETY DIZAJNU/2 grafický dizajn / symbol, znak a) žiaci vytvárajú grafický symbol – erb heraldické znaky pre svoju rodinu, pre spolužiaka (postavenie, funkcia, tradícia), charakterizačný prvok (predmet, figúra, živočích, symbol) následné ukážky: šľachtické erby b) žiaci navrhujú vlastné logo pre seba hra na firmu: reklama, alebo svoju firmu značka následné ukážky: logá známych firiem, vtipné logá a) kresba b) kolorovaná kresba c) grafika (monotypia, linorez) a) hľadanie skratky – symbolu b) grafické vyjadrenie jednoduchého a výrazného tvaru

novotvar / skladanie tvaru objektu z iných konkrétnych tvarov Environment álna výchova

žiaci skladajú návrh predmetu z iných tvarov (obrázky, odliatky vecí...) tak, aby obrys (vnútorný tvar) vytvorený skladaním vytváral novotvar umožňujúci funkčné použitie (možnosť prekrývania tvarov alebo ich dopĺňania kresbou, maľbou)

a) stvorenie nového tvaru zo známych vecí b) príbeh – detektívka: rekonštrukcia záhadného tvaru následné ukážky: problematika novotvaru v umení a v dizajne

a) koláž z vystrihnutých obrázkov vecí (figúr) z časopisov b) koláž dopĺňaná kresbou(maľbou) c) skladaný tvar vytvorený obkresľovaním obrysov

a) hľadanie novotvaru spájaním tvarov b) rozvíjanie konštrukčnej fantázie

PODNETY TRADIČNÝCH REMESIEL /1

15 5

bábkarstvo /príprava bábok

žiaci si zhotovia bábku na jeden prst alebo zo starej rukavice bábky na všetky prsty; určia si charaktery postáv, riešia ich výraz, vymýšľajú doplnky

bábkové divadlo ukážky: rôzne typy bábok

šitie, strihanie, lepenie, farbenie, vyšívanie

a) oboznámenie sa s možnosťami tvorby bábok b) hľadanie výrazu postavy v jednoduchých materiálových znakoch

PODNETY ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ /2 kreslenie prostredníctvo m počítača Tvorba projektu a prezentačn é zručnosti, Mediálna výchova voľné, figuratívne i nezobrazujúce kreslenie; hľadanie analógií s kreslením pomocou iných kresliacich materiálov pozn.: výtvarný problém možno vyučovať len ak je škola vybavená počítačovou učebňou a softvérom ukážky: počítačová grafika POROVNÁVACIE KOMBINAČNÉ A SÚHRNNÉ CVIČENIA /2 skicár – zbierka záznamov zvierat, vtákov, lietadiel, minerálov, klobúkov... žiaci kreslia, zaznamenávajú si zvieratá (v Zoo, podľa obrázkových kníh...) tvary vtákov, zvierat, hmyzu, motýľov... alebo (podľa atlasov, encyklopédií, preparátov z prírodopisného kabinetu) rôzne typy historických odevov, doplnkov alebo automobilov, dopravných prostriedkov... kresby sú robené rôznymi kresliacimi materiálmi; dôraz je na porovnávaní, hľadaní typického a zvláštneho a) žiaci kombinujú svoj autoportrét s opisom svojej osoby a vytvárajú jednotnú kompozíciu z písma a z obrazu hra na výskumníkov, pozorovateľov následné ukážky: vybrané ukážky skíc a kresieb pohybu z dejín umenia; fotografie pohybu žiaci sa cvičia v kreslení pomocou myši alebo tabletu, nacvičujú si základné operácie vypĺňania plochy, zmazávania, nastavenia farby, tlače obrázku a pod. kresliaci program, kresba, vypĺňanie plôch

a) objavovanie možností kreslen v počítači b) lepšie chápani vlastností kresby tradičnými materiálmi pri porovnávaní s počítačovou kresbou c) rozvíjanie manuálnych zručností

zbierka / vlastný atlas

a) kresby ceruzou (tušom, fixkou, pastelkami) b) usporiadanie kresieb do malej knižky, atlasu

a) porovnávanie, skúmanie rozmanitosti a príbuznosti vecí b) porovnávanie výrazu kresliacich materiálov

syntéza východiskom môže písma byť opis udalosti, a obrazu hľadanie ťažiskového Tvorba slova, ktoré ju projektu vyjadruje, a jeho a prezentačn syntéza so é zručnosti, zobrazením udalosti Environment následné ukážky: álna lettrizmus, vizuálna výchova poézia PODNETY HUDBY, LITERATÚRY - SYNESTETICKÉ PODNETY/2

a) kresba b) maľba

a) hľadanie vzťah tvaru písmena a obrazu b) spontánna kombinácia významu ikonického a symbolického zobrazenia

15 6

výtvarné stvárnenie slova, vety, súvetia

žiaci sa snažia o výtvarné vyjadrenie slovných druhov (napr. k vecnému zobrazeniu podstatného mena namaľovať prídavné meno a sloveso) a tak maľbou (bez textu) nájsť svoje zodpovedajúce výtvarné vyjadrenie hovorenej alebo písanej vety

komunikácia správy, informácie vlastným výtvarným jazykom následné ukážky: rôzne formy vizuálnej poézie

hľadanie analógií medzi zvukmi a tvarmi, textúrami, farbami Environment álna výchova, Ochrana života a zdravia

a) výtvarné vyjadrenie (kresba, maľba – tvar, farba, usporiadanie zvuku rôznych nástrojov, syntetického zvuku)

a) ukážky zvuku nástrojov (klavír, husle, flauta...) a hľadanie ekvivalentov - možnosť zobraziť hráča alebo samotný nástroj a vyjadriť jeho zvuk b) zvuky kreslenia ako súčasť kresbovej performancie následné ukážky: kinetická hudba, konkrétna hudba

a) kresba b) maľba (tempera, akvarel, pastel) c) reliéf s možnosťou odtláčania konkrétnych predmetov (hlina, možnosť odliatku do sadry) a) kresba b) maľba c) kombinovaná technika

a) hľadanie možností prepisu verbálneho preja do vizuálnej form b) uplatnenie fantázie pri zobrazovaní abstraktných pojmov

ponímanie proce kresby ako akustickej performancie

PODNETY Z RÔZNYCH OBLASTÍ / POZNÁVANIA SVETA /2 a) po zmeny dn látok ety a ich prír výtvarné od využitie ov b) ed materiálovoy: technické podnety pracovného vyučovania Environment álna výchova, Ochrana života a zdravia zmena látky zmenou teploty: žiaci vytvárajú kompozíciu z vosku (farebné sviečky, voskové pastely), ktorým kreslia v studenom stave (oterom), v zahriatom stave (špachtľou) alebo v tekutom stave a) kresba zo stehov: žiaci kreslia čiarami predstavujúcimi rôzne stehy; vzniká rukopisne členitý obrázok figuratívna kompozícia následné ukážky: enkaustiky, procesuálne umenie a) enkaustika b) topený voskový pastel

využitie fyzikálny vlastností látky vo výtvarnom prejav

b) socha z geometrických tvarov: žiak si pripraví rôznofarebné geometrické tvary z kartónu a komponuje z nich (príp. so spolužiakom) objekt - sochu c) socha z krčeného /skladaného papiera: žiaci skladaním alebo krčením papiera vytvárajú objekty

a) zobrazujúca predmetná alebo naratívna kresba b) nezobrazujúca kresba („strihy“) následné ukážky: rukopis čiary v moderných kresbách a) figuratívny objekt z geometrických tvarov b) objekt - architektúra následné ukážky: geometrické sochárstvo, geometria v architektúre

kresliace materiály

uvedomenie si a využitie materiálových vlastností a technických postupov

kartón rôznej kvality (lepenie, rezanie, farbenie, skladanie) papier rôznej kvality (rezanie, strihanie, krčenie, lepenie...)

TRADÍCIA A IDENTITA / KULTÚRNA KRAJINA /3

15 7

výtvarná reakcia na charakter okolitej krajiny Environment álna výchova, Ochrana života a zdravia

žiaci na vychádzke pozorujú a komentujú charakter okolitej krajiny, zaznamenávajú jej rytmy (kresba), zaznamenávajú detaily, dominanty; prinesený materiál spracúvajú v triede ako cyklus záznamov, koláž postrehov a komentárov, atlas... (možnosť kombinovania individuálnej a kolektívnej práce)

a) obraz našej krajiny b) atlas našej krajiny (možnosť kombinovania individuálnej a kolektívnej práce) ukážky: rôzne typy krajiny, konfrontácia s krajinou vlastného regiónu

a) kresba b) koláž z kresieb d) maľba, kombinácia techník

a) rozvíjanie pozorovacej schopnosti, vizuáln fantázie a domýšľavosti b) moment prekvapenia v umení

15 8

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Charakteristika predmetu vyučovacieho predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze

Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Hudobná výchova 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský

hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov sú časne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobnodramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spája ť hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. V treťom ročníku primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť , aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť , stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.

15 9

Ciele vyučovacieho predmetu
Rozvíjať chuť učiť sa. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať. Uplatňovať svoje vedomosti pri vnímaní umeleckých diel nadviazať na hrové činnosti v predprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich hudobné experimentovanie - poznávanie zákonitostí hudby. Osvojiť si hudobný materinský jazyk (interpretácia, poznanie ľud. piesní, riekaniek, pochopenie úlohy ľud. piesne v živote človeka) → formovanie kultúrnych kompetencií žiakov. Získať základy národnej identity a vlastenectva (poznanie slov. zvykoslovia, vlastenec. piesní, umeleckého spracov. ľud. piesní hud. skladateľmi...). Postupne poznávať umelecké artefakty, chápať ich ako prirodzenú súčasť svojho života.

Kľúčové kompetencie
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, - pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom, osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, - uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, - dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

16 0

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj - má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kult

Výchovné a vzdelávacie stratégie
○ ○ ○ ○ ○ rozvíjanie citového sveta žiakov, formovanie mravných vzťahov žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívnych vzťahov k prírode, ku všetkým prejavom života, vychovanie žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, vhodné a nenásilné spájanie hudby s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, vychovávanie vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.

Učebné zdroje
V 1.ročníku: Langsteinová, E.: Hudobná výchova pre 1. roč.ZŠ, SPN 2005 V 2.ročníku: Langsteinová, E.: Hudobná výchova pre 2. roč.ZŠ, SPN 2006 Učebnica HV pre 3. ročník ZŠ, Bratislava, SPN 2001, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 9.6.2001 Orffove hudobné nástroje CD prehrávač

16 1

Hudobná výchova 1. ročník
Učivo Tematic ký celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Metódy a prostriedky Výkonový štandard
(ako?)

Téma/y
(obsahový štandard)

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

podtémy

Med zipr edm etov é vzťa hy

Prierez ové témy

Vokálno – intonačné činnosti 18 hodín

➢ Hry so spevom,
jednoduché slovenské ľudové piesne, detské piesne v rozsahu c – a, umelecké úpravy ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti.

Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové piesesne spievať čisto a rytmicka presne, adekvátne nálade.

Žiak vie: primerane veku a svojim schopnostiam získať základné spevácke zručnosti a návyky.

Žiak vedel: Čisto a so správnym výrazom primeraným piesni zaspievať minimálne 12 detských ľudových piesni, hier so spevom.

- Pochvala, rozhovor učiteľa so žiakmi, intonačná metóda, kombinovaná metóda osvojovania si piesni M,SJ L

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

Inštrument álne činnosti 5 hodín

➢ Sluchová príprava intonácie v durovej tónine, rytmizácia slov a riekaniek, rytmické a melodické hry, realizácia rytmu pozostávajúceho zo štvrťových a osminových hodnôt, vyjadrenie obsahu piesni a skladbičiek pohybom.

Skúsenostné metódy, zážitkové metódy Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne. Žiak vie: Hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových nôt a pomlčiek. Žiak vedel: Hrať jednoduché rytmické motívy. M, SJL Regionál na výchova

16 2

Melodická otázka, melodická ozvena, stratená melódia

➢ Jednoduché rytmické
Hudobno – pohybové činnosti 6 hodín cvičenia, vytlieskavanie, vydupávanie, riekanky, motivovaný pohyb, dramatizácia , tanečná improvizácia. Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Žiak vie: Pohybom správne reagovať na hudbu. Žiak vedel: Pohybom správne reagovať na hudbu. P,HV

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

Žiak vie: Percepčné činnosti ➢ Zvuk, tón, reč, spev Poznať krátke, veku primerané hudobné skladby a pohybom reagovať naň. Poznať minimálne štyri hudobné skladby a ich autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.

Žiak vedel: Poznať minimálne štyri hudobné skladby a ich autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.

Počúvanie hudby Návšteva koncertu M,P SJL

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

Hudobnodramatické činnosti 4 hodín ➢ Pohybom vyjadriť náladu, tempové a dynamické ➢ Kontrasty ➢ Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Žiak vedel: Žiak vie: Uskutočniť minimálne jedno hudobno – dramatické vystúpenie Uskutočniť minimálne jedno hudobno – dramatické vystúpenie

Hranie rolí, intonačná metóda

M,P

Regionál na výchova

16 3

Hudobná výchova 2. ročník
Učivo Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Vzdelávací výstup Kritéria Výkonový štandard
(ako?)

Metódy a prostriedky

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy

Vokálno – intonačné činnosti 12 hodín

➢ Jeednoduch
é slovenské ľudové piesne, detské piesne v rozsahu c1 – c2, umelecké úpravy ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti. Žiak vie: Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade. Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným piesni zaspievať minimálne 15 detských a ľudových piesní, podľa taktovania učiteľa a hier so spevom. Žiak vedel: Čisto a so správnym výrazom primeraným piesni zaspievať minimálne 15 detských ľudových piesni, hier so spevom.

- Pochvala, rozhovor učiteľa so žiakmi, intonačná metóda, kombinovaná metóda osvojovania si piesni M,SJL, ETV Regionál na výchova

Inštrumentáln e činnosti 5 hodín

➢ Vyvodenie a intonácia v priestore 1. -6. Stupňa na solmizačné slabiky, tvorivá práca s nimi. Sluchová identifikácia rôznych tónin.

Poznať a správne realizovať hodnoty nôt, (štvrťová, osminová, polová + pomlčky).Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne.

Žiak vie: Hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových, polových nôt a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam.

Žiak vedel: Hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových, polových nôt a pomlčiek.

Skúsenostné metódy, zážitkové metódy Regionál na výchova

M, SJL

16 4

➢ Verbalizácia
Hudobno – pohybové činnosti 6 hodín nálady piesní a skladbičiek.

Melodická otázka, melodická ozvena, stratená melódia Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Pohybom vyjadriť náladu hudby. Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

Rytmizácia slov a riekaniek, rytmické a melodické hry.

Žiak vie: Pohybom správne reagovať na hudbu.

Žiak vedel: Pohybom správne reagovať na hudbu. P,HV

Počúvanie hudby Návšteva koncertu Poznať krátke, veku primerané hudobné skladby a verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom. Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, medzihru, dohru, ukončenú a neukončenú melódiu, základné sláčikové a dychové nástroje, klavír. Verbalizovať svoj názor.

Žiak vie: Poznať minimálne štyri hudobné skladby a ich autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.

Žiak vedel: Poznať minimálne štyri hudobné skladby a ich autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby. Osobný a sociáln y rozvoj

Percepčné činnosti 4 hodiny

➢ Zvuk, tón, reč, spev

16 5

Hudobnodramatické činnosti 6 hodín ➢ Pohybom vyjadriť náladu, tempové a dynamické ➢ Vyjadrenie obsahu piesní a skladbičiek pohybom.

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si jednoduché hudobno – dramatické vystúpenie.

Hranie rolí, intonačná metóda

Žiak vie: Uskutočniť minimálne jedno hudobno – dramatické vystúpenie

Žiak vedel: Uskutočniť minimálne jedno hudobno – dramatické vystúpenie M,P Regionál na výchova

16 6

Hudobná výchova 3. ročník
Kľúčové kompetencie/ Prierezové témy
VV1 Vokálnointonačné činnosti Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentáln a výchova

Obsahový štandard

Výchovné Výkonový štandard a vzdelávacie stratégie
Zdokonaľovať spevácke návyky, vyrovnávať vokály, výslovnosť koncoviek, artikuláciu, dýchanie. Rozvíjať spevácke zručností, mäkké nasadzovanie tónu, artikuláciu, delenie slov, kultivovaný spev v rozsahu c1 - d2. Reagovať pri speve na taktovacie gestá učiteľa: nástup, odsadenie, zmena taktu, tempa, dynamiky. Intonovať v priestore 1. - 8. stupňa na solmizačné slabiky a tvorivo s nimi pracovať. Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade. Poznať tónový systém, pomenovanie nôt (c1 – c2). Chápať a používať pojmy: takt, prízvuk, taktové označenia, rytmus, pochod, piano, forte, husľový kľúč, hodnoty nôt a ich pomlčky, opakovacie znamienko. Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky. Hrať ostinátnych sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch. Štylizovať zvuky na detských hudobných nástrojoch. Tvorivo rytmizovať a tvoriť jednoduché sprievody na detských hudobných nástrojoch v 2/4, 3/4, 4/4 takte s využitím polových, štvrťových, osminových nôt a príslušných pomlčiek. Poskytnúť radosť z kolektívneho muzicírovania. Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré sú základom ovládania hudobného materinského jazyka. Intonovať podľa ruky diatonické durové postupy. Poznať tónový systém. Aktívne používať základné pojmy v hudbe.

Slovenské ľudové piesne (najmä detské, tanečné, ţartovné), piesne susedných národov, detské tanečné piesne súčasných autorov v rozsahu c¹ – d². Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové cvičenia, hudobné hry (hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické a melodické doplňovačky). (15)

VV2 Inštrumentálne činnosti Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia. (5)

Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam, správne zvoleným detským hudobným nástrojom zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe. Zdokonaliť sa v technike hrania na hud. nástrojoch. Vedieť vytvoriť jednoduchý ostinátny sprievod. hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt nôt.

16 7

VV3 Hudobnopohybové činnosti Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Jednoduché tance. (5)

Pohybovo vyjadriť obrys melódie (stúpanie, klesanie). Vyjadriť pohybovým, tanečným, dramatickým gestom rôzne hudobné podnety (v dvoj a trojdobom takte), Vyjadriť rytmom pohyb (nota celá, polová, štvrťová osminová a príslušné pomlčky). Taktovať v 2/4 a 3/4 takte. Pohybovo vyjadriť hudobný výraz, náladu. Realizovať hudobnopohybové hry so spevom. Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné pohyby. Aktívne využívať hmatovo-akustické pohyby a hudobno-pohybovú tvorivosť.

Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku. Pohybom správne reagovať na hudbu.

VV4 Percepčné činnosti Multikultúrna výchova

Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21. storočia. (3)

Sluchovo rozlíšiť hudbu podľa žánru, spoločenskej funkcie (hudba na zábavu, slávnostná hudba) a vyjadriť rozdiely medzi nimi. Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe Vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť dominujúce výrazové prostriedky (rytmus, dynamika, tempo, melódia, chápať pojmy prima volta, secunda volta, ukončenosť a neukončenosť melódie). Sluchovo rozlíšiť niektoré hudobné nástroje. Využiť vhodné miesta v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom, kreslením, recitovaným slovom a pod. Verbalizovať hudobné zážitky, vzájomne konfrontovať svoje stanoviská.

Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť ich náladu a odhaliť dominujúce výrazové prostriedky.

16 8

VV5 Hudobnodramatické činnosti Osobnostný a sociálny rozvoj

Hudobnodramatické etudy, hry, jeden hudobnodramatický celok. (5)

Improvizovať v štvor a pättónovom priestore. Posúvať motív, hudobnú charakteristiku (Hra na stratenú melódiu). uplatňovať rytmus ako prostriedok charakterizácie osôb a prostredia. Vytvoriť jednoduchý príbeh s využitím hry na stratenú melódiu. Integrovať dramatický text, pieseň, pohyb (Dračie trampoty).

Realizovať minimálne 1 hudobno-dramatickú etudu (celok).

16 9

TELESNÁ VÝCHOVA
Škola Názov predmetu Časový rozsah výučby 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov ŠkVP Ročník Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Škola, v ktorej to myslí prvý, druhý, tretí ISCED 1 4 roky denná slovenský Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Telesná výchova

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. Na prvom stupni je potrebné obohacovať obsah telesnej výchovy o najjednoduchšie formy, postupy a metódy sebazdokonaľovania, sebakontroly a sebahodnotenia. Prvý ročník je adaptačný a tomu teda zodpovedá aj zastúpenie spontánnych a pohybových činností a pohybových hier, v ktorých sa uplatňujú prirodzené pohyby ako chôdza, beh, skoky, hody lezenie a pod. Vo všetkých ročníkoch prvého stupňa sa značná pozornosť venuje aj cvičeniam správneho držania tela. Do obsahu tohto predmetu môžeme zaradiť aj riekanky, piesne a vyčítanky, ktoré majú značnú pozitívnu motiváciu pre žiakov.

Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú: – – – stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,

17 0

– – – – –

formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu, kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Ďalšie ciele sú: Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. Cieľ zameraný na zdravie Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. Cieľ zameraný na motoriku Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. Cieľ zameraný na postoje Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.

Kľúčové kompetencie
komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch: - vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, - vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami, - interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, - dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i významných športových súťažiach a sviatkoch ako sú OH, MMM atď matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky: - pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom, - rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, - rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach, - využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch. digitálna kompetencia: - využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými aktivitami. naučiť sa učiť: - aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase - mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. spoločenské a občianske kompetencie: - vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap., - vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách, - vedieť kooperovať pri športových aktivitách, - byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich názorov. iniciatívnosť a podnikavosť: - vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom prostredí

17 1

- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu kultúrne povedomie a vyjadrovanie: - mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka

Výchovné a vzdelávacie stratégie
V predmete telesná výchova budeme uplatňovať tieto metódy a formy práce: -praktické cvičenia a hry, rytmické cvičenia -manipulačné hry, praktické cvičenie -praktické ukážky, -hry na rozvoj pohybových vlastností, hry na koncentráciu a vytrvallosť -uplatňovanie správnej techniky behu, hodu, skoku -manipulácia so športovým náradím -vnímanie pohybov vlastného tela -zladiť pohyby tela s rytmom -porozumieť terminológii v predmete telesná výchova -metódy názorné, skupinové -metóda individuálneho prístupu -vychádzka, výlet

Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania využijeme všetky dostupné učebné prostriedky a telocvičné náradie, ktoré má škola k dispozícii. Vyučovací proces bude prebiehať podľa možností vždy v niektorej z telocviční alebo na školskom dvore.

17 2

Predmet:

Rozpis učiva
Učivo Vzdelávací výstup Kritéria

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice

Metódy a prostriedky

Tematický Téma/y (obsahový štandard) celok
(počet hodín)

Výkonový štandard
(ako?)

Kompetencie žiakov
(čo?)

hodnotenia

Medzip redmet ové vzťahy

Prierez ové témy

podtémy ➢ Beh, bežecká abeceda, kotúle, poskoky, skoky, výskoky, zoskoky, poradové cvičenia, súťaže, hod, lezenie, plazenie.

Základné lokomócie a nelokomoč né pohybové zručnosti 15 hodín

- Pochvala, rozhovor učiteľa so žiakmi Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technický vykonávať základné lokomócie Žiak vie: primerane veku a svojim schopnostiam správne technický vykonávať základné lokomócie Žiak vedel: primerane veku a svojim schopnostiam správne technický vykonávať základné lokomócie M,SJL Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

Žiak vedel:

pochvala Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

➢ Pohybové
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 15 hodín hry, (skákačky, naháňačky,triaf ačky),hry pre zábavu a zdravie, riekanky, futbal,

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technický manipulovať s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny

Žiak vie: primerane veku a svojim schopnostiam správne technický manipulovať s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny

primerane veku a svojim schopnostiam správne technický manipulovať s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny

M, SJL

17 3

Predmet:

Rozpis učiva
Žiak vedel:

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Pochvala, rozhovor učiteľa so žiakmi Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

➢ Jednoduché
Kreatívne a estetické pohybové činnosti 13 hodín rytmické cvičenia, vytlieskavanie, vydupávanie, riekanky, motivovaný pohyb, dramatizácia , tanečná improvizácia. ➢ Hry na správne držanie tela, poznávanie vlastného tela, relaxačné a dychové cvičenia, hry zamerané na rozvoj hmatového, optického či akustického vnímania a na rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich

Žiak vie: primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich

primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich Žiak vedel: primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia, poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie(atistresové cvčenia)

P,HV

Psychomotori cké cvičenia a hry 13 hodín

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia, poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie(atistresové cvčenia)

Žiak vie: primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia, poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie(atistresové cvčenia)

Pochvala, rozhovor so žiakmi

M,PSJL

Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

17 4

Predmet: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 10 hodín

Rozpis učiva
Žiak vedel: ➢ Cvičenia v prírode, sánkovanie, turistika, pohyb v zimnej prírode, kĺzanie, hry na ľade, otužovanie detí Vedieť základy elementárnych pohybových zručnosti súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými činnostiami a vnímať ich význam v živote i športe Žiak vie: pozná základy elementárnych pohybových zručnosti súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými činnostiami a vníma ich význam v živote i športe základy elementárnych pohybových zručnosti súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými činnostiami a vnímal ich význam v živote i športe

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Rozhovor, beseda, pochvala Ochrana života a zdravia, Osobný a sociáln y rozvoj

M,P

17 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful