You are on page 1of 1

SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ

Heu d'omplir, amb lletra clara, tots els camps d'aquesta fitxa
No oblideu signar als dos llocs reservats a l’efecte

COGNOMS NOM

ADREÇA

POBLACIÓ CODI POSTAL

DATA NAIXEMENT
NIF

TELÈFON TEL. TREBALL MÒBIL

e-mail
EMPLENEU-HO TOT AMB CLAREDAT, LES DADES NO INTEL·LIGIBLES NO SÓN APROFITABLES

COMUNICACIÓ Æ Ús preferent del correu Æ electrònic postal


Amb l’ús preferent del correu electrònic estalviem paper. Només les comunicacions més importants les
rebràs també per correu postal.
PROFESSIÓ / OCUPACIÓ SINDICAT

MOVIMENTS CÍVICS/CULTURALS

Data de sol·licitud
COL·LECTIU

Autoritze el BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ a fer ús de les dades que


faig constar en el present document per tal que m’envie informació sobre la
seua activitat política i convocar-me als actes que organitze, així com,
excepcionalment, a altres activitats que pogueren interessar-me per la seua
temàtica política, social i/o cultural. Les comunicacions es podran fer per
qualsevol mitjà dels ací facilitats. Així mateix, accepte la condició de persona
militant del BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ.

La persona militant es compromet a actualitzar les dades si se’n produeixen


canvis, a fi de garantir l’eficàcia dels canals comunicatius amb el BLOC JOVE.
Així mateix, té dret a accedir, corregir i cancel·lar les dades. Les
comunicacions caldrà fer-les per escrit i adreçar-les a la Seu Nacional del
BLOC JOVE , per correu postal, en mà o per fax. La cancel·lació de les dades
implica la pèrdua de la condició de militant, sense perjudici que això també
puga ocórrer en els altres supòsits que en cada moment així ho regulen els
Estatuts del BLOC JOVE.

SEU NACIONAL : C/Sant Jacint, 28-entr. 46.008 – València – Tel.: 96 382 66 06


Fax: 96 382 62 76
info@blocjove.org SIGNATURA

Rate