SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ

Heu d'omplir, amb lletra clara, tots els camps d'aquesta fitxa No oblideu signar als dos llocs reservats a l’efecte

COGNOMS

NOM

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

DATA NAIXEMENT

NIF

TELÈFON

TEL. TREBALL

MÒBIL

e-mail
EMPLENEU-HO TOT AMB CLAREDAT, LES DADES NO INTEL·LIGIBLES NO SÓN APROFITABLES

COMUNICACIÓ

Ús preferent del correu

electrònic

postal

Amb l’ús preferent del correu electrònic estalviem paper. Només les comunicacions més importants les rebràs també per correu postal.

PROFESSIÓ / OCUPACIÓ MOVIMENTS CÍVICS/CULTURALS

SINDICAT

COL·LECTIU

Data de sol·licitud

Autoritze el BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ a fer ús de les dades que faig constar en el present document per tal que m’envie informació sobre la seua activitat política i convocar-me als actes que organitze, així com, excepcionalment, a altres activitats que pogueren interessar-me per la seua temàtica política, social i/o cultural. Les comunicacions es podran fer per qualsevol mitjà dels ací facilitats. Així mateix, accepte la condició de persona militant del BLOC JOVE NACIONALISTA VALENCIÀ. La persona militant es compromet a actualitzar les dades si se’n produeixen canvis, a fi de garantir l’eficàcia dels canals comunicatius amb el BLOC JOVE. Així mateix, té dret a accedir, corregir i cancel·lar les dades. Les comunicacions caldrà fer-les per escrit i adreçar-les a la Seu Nacional del BLOC JOVE , per correu postal, en mà o per fax. La cancel·lació de les dades implica la pèrdua de la condició de militant, sense perjudici que això també puga ocórrer en els altres supòsits que en cada moment així ho regulen els Estatuts del BLOC JOVE.
SEU NACIONAL

: C/Sant Jacint, 28-entr. 46.008 – València – Tel.: 96 382 66 06 Fax: 96 382 62 76 info@blocjove.org

SIGNATURA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful