GEOFREY HODSON

A HÉT EMBERI VÉRMÉRSÉKLET

1

TARTALOM

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

A számok jelentősége Az első sugár A második sugár A harmadik sugár A negyedik sugár Az ötödik sugár A hatodik sugár A hetedik sugár Kevert sugarak A személyes sugár

2 5 8 11 13 15 17 18 19 23 27

Összehasonlító táblázat

2

alsó kar. a harcost és a remetét. mindenekelőtt ismernünk kell a világ teremtésének számok szerinti fejlődésére vonatkozó teozófiai tanításokat. az ember az Egy sokféle kifejezése közé kerül. ami az anyagban mint az életerő princípium. a szervezett anyag. a pont. hét bolygóláncból álló rendszer Logosza. A megnyilvánulásban a Szellemi Egy anyagi sokféleséggé válik. A soktól azután ön-tudatosan tér vissza az Egy-hez. amelynek segítségével meg lehet érteni az emberi természetet. pozitív és negatív. ez a megnyilvánult mindenhatóság. a judaizmusban a hét Szefira-ként és a teozófiában a Hét Planetáris Logosz-ként ismerünk. A Logoszban ez a világegyetem. akik kifelé tevékenykednek a világban. egyesítő princípiuma. Először is három részből áll: kéz. Így az emberi lényeknek hét fő csoportja van. és átszíneződik annak jellemző színével. Ez a kettő egymásra hat és létrehozza a hármas megnyilvánulású Logosz harmadik személyét. így a felső és alsó karral együtt hét részt tesz ki. A kar maga egyetlen végtag és mégis hétszeres. Szám szerint minden élet és forma aktív forrását az egy. a szellemi Nap. de a hét fő csoport mindegyikében van egy uralkodó tulajdonság. az örökkévaló. Így az egy-ből kettő. Mindegyikben megvan az összes képesség és tulajdonság. mindegyik hang a legfőbb megnyilvánulásának egy módját és egy örök igazságot képvisel. A Logoszban az Ő „teste” a Világegyetem. és fel lehet-e fogni és rendszerbe foglalni az embernek ezt a végtelen változatosságát és roppant lehetőségeit? A teozófia igennel válaszol erre. a Logoszban a mindenütt jelenlét. A hét hangot különbözően írják le. amiből az együttérzés és az önzetlen szolgálat ered. tűz-szívével – a Nappal – amelynek életadó princípiuma 1 2 Monád: az egy. A Logosz e három (az isteni Erő. és akkordjának hét hangja van. a természetben és a fizikai Napban mint az éltető princípium fejeződik ki. és a passzív forrását a nemlét (negatív lét). Az ember fizikai karját használhatjuk a megnyilvánulás ilyen számszerűségének szemléltetésére. A világegyetemben a második hang az Élet. a bolygók és minden. a szerzetest és a világtól elvonultat. külön-külön képviselve az életet és annak kifejezését. Ez az erő a működésben. Élet és Öntudat. Ennek a hét csoportnak és azok megfelelő jellemzőinek ismerete adja a kulcsot az emberi természet megismeréséhez. Az első hang az elsődleges forrás. Elválik az Egy-től. amelyet egy-egy szefira képvisel. a világegyetem pozitív ereje. nem kerülhetjük el az emberi egyéniségek nagy gazdagságának. ráhangolódik annak rezgésszámára vagy hangjára. amint kutatásaikban elmerülnek. ezért uralkodó a benne meglévő többi hat felett. A második és hatodik hang. ami ezeken belül kifejlődött. amelyen áthalad. az Egy-et öntudatlanul őrizve a sokba megy. szintén párban van. halhatatlan és elpusztíthatatlan szellem. felső kar. Az élet a világegyetem mindent átható. Élet. mégis a kettő egy. mindegyik a saját szembetűnő természetes tulajdonságaival és képességeivel. szellemi emberben a bölcsesség és az egyetemes szeretet. az uralkodó szám pedig a hét. A hetedik hang megfelel az elsőnek. a semmi képviseli. hogy minden megnyilvánult isteni Erő. és azt is mondja. a kar mégis háromféle. Mindezek és más különféle és ellentétes típusok alkotják az emberiséget. De létezik-e valami kulcs. Öntudat) kiáradására a hármon és a héten való áthaladása során a három „személy” egyikének jellegzetes tulajdonsága nyomja rá bélyegét. ez az első és az utolsó. az alak. lehetőségek előbukkanása. Az első és hetedik a megnyilvánult élet kezdete és vége. Az emberiség egyesíti magában a rettenthetetlen kutatót és a szelíd apácát. A kéznek pedig öt ujja van. hasonlóan a hét szefirá-hoz. A Logoszban ez a mindenhatóság. az akarat a mozgásban. három másikban kettő uralkodik és a hetedikben valamennyi egyformán nyilvánul meg. Bár egy. és így minden emberi monád 1 vagy szellem egyetlen forrásból árad ki és áthalad a hármon és a héten. és ami hangsúlyozott. fejezetben. A hatodik hang a világegyetemben a forma. FEJEZET A SZÁMOK JELENTŐSÉGE Amint nő a tudásunk az emberi természetről. az emberben a szeretet. annak legvégső kifejezése. a megfelelő feladatokkal. A Szentháromság három személyéből keletkezik a Hét. az oszthatatlan Én – az egység. az emberben az akarat. Mivel az isteni öntudat e kiáramlások mindegyikében összpontosul és tevékeny. és a hét szefira. akiket a keresztény teremtéstanban a Hét Trónálló Szellemként. Az okkult teremtéstan szerint a teremtő folyamatban a következő lépés az egy-ben bennrejlő aktív és passzív. a fejlett. a politikust. A világegyetemben a hetedik a fizikai anyag. hímnemű és nőnemű oldalak. Mivel ez a kulcs szám-jellegű. a tudóst és tanítványát. az emberben a fizikai test. Maga a világegyetem is hétszeres. 3 . A viszonylag statikus központ aktív körré válik. Ez a három pedig minden lehetséges összetételében egyesülve hozza létre a háromnak hét csoportját.I. Ebből a hét csoportból háromban a három egyike uralkodó. az Abszolút. hogy ez a kulcs számokkal fejezhető ki. az üzletembert és -asszonyt. vagy hím-nő (androgyn) lesz. Mivel a sok ismerete az Egy ismeretéhez vezet. az egész középpontja és a kerülete. hogy ezek megismerése révén megtalálja és megismerje az egyedüli Egy-et. a zéró. az emberi lények szinte végtelen változatosságának és az emberi természet bonyolultságának hatását. a Nap. mindenütt jelenlevő. ezeket meghatározott lényeknek vagy „Személyeknek” lehet felfogni. A teozófia azt tanítja. Ez utóbbiak mindegyike egy-egy. Lásd a X. Minden egyes levetített monádi sugárban2 van a színképnek egy adott színe és egy isteni tulajdonság.

az elsőt „személyiség”-nek. a teljesen tiszta sugár-jellem ritka. merészség és szervezőképesség. függetlenség. nyugalom. Ebben a tanulmányban az Egy. Ez a teremtés törvénye. bár bizonyos utalásokat teszünk a színekre. és öntudata beleolvad abba. Az ötödik hang időbeli kifejezése annak. ahhoz az igazsághoz. a birodalomalapító és gyarmatosító. Végül rajtuk át Egésszé válik. A harmadik és ötödik hang szintén kiegészítő tulajdonságokat képvisel. annál jobban meg lehet különböztetni személyiségében a fő sugarat. bolygóról. Amint a tanítvány a hét hang mindegyikén kontemplál. Az ide tartozó ember uralkodó tulajdonságai az akarat. meditációban mindegyiket meghallgatja. az eszmék. a számokra. Mindegyik sugarat külön-külön tárgyaljuk és a teozófia megvilágításában utalunk kapcsolatukra a Szentháromság személyeihez. vagy személyes és a magasabb. a halandó. a fejlett emberben hasonló a kristálylencséhez. Csak ha a művész megtalálta ezt az állapotot és be is lépett abba. A világegyetemben a harmadik a teremtő erő. a vérmérséklet és a módszerek változásainak következtében a sugarak keveredése az általános. az Atya Istennek. Megismeri azokat. amit az Egyetemes Elme irányít. a másodikat „egyéniség”-nek nevezik. hogy befedje a sötétség leple. a nyugalmi pont. az isteni és személytelen. amelynek kiegyensúlyozott csendjében teremtését véghezviszi. a Három és a Hét megnyilvánulásait főleg. a hadvezér. tudatosan eggyé a hétszeres világegyetemmel. amely testetölt és fokozatosan fejlődik a végső célig – a nirvánáig. A világegyetemben ez a természet szépsége. a fejlett emberben az ihletett áhítat és odaadás. hogy az emberben két egó van.rózsaszínű tűzként jelenik meg. hatalom. Az emberben ez az egy pontra irányulás. aki a kontempláció által megismeri és megérti ezt a hétszeres világegyetemet. Ebben az értelmi csendben valósul meg az igazi meglátás. FEJEZET AZ ELSŐ SUGÁR Az első sugár az első személynek. a fejlett emberben az a képesség. a legalsó pont az élet ingájának a három eredeti ellentétpár közötti lengésében. amely nélkül minden művészet élettelen. Ez a tökéletes kapcsolat. A hétszeres osztályozást nyomon követhetjük a természet összes birodalmában. Így például az igazi művész a művészi munka végzése közben visszavonja tudatát a nappali fényből önmaga teremtő éjszakájának sötétségébe. erő. Utalunk a módszerre. ami a Természet templomába van bezárva. és a Földön a Napból eredő életerő atomjával. Amint majd látjuk. és mindegyikben elmerül. vezetői képesség. naprendszerről. drágakövekre és jelképekre. az anyaméh. a 3 Ego: az „Én”. Ez a nyugalom pontja. mint az emberi vérmérsékletet és képességeket tárgyaljuk. A negyedik hang a középpont. A negyedik hang alapvető jellemzője a sötétség. az egyesült az atma-buddhi-manasz hármasság. de az ismertetés céljából mégis viszonylag tiszta sugár-jellemeket írtunk le. bátorság. 4 . amelyen át a harmadik hang princípiumai sugarakként vetülnek ki és általuk az agyban megvilágosodásként. a Logoszban a szépség önmagában. az értelmi vagy szellemi csírázásnak szüksége van arra. A világegyetemben ez a fejlődési folyamat a növekedés. Ezután mind a hét hangon áthalad. egyensúly. azonosul az egész hetedrészével. a támaszpont. a drágakövekre és egyéb összefüggésekre is. női princípium. Ezek a princípiumok kormányozzák a szellem és az élet megnyilvánulását az anyagon és formán át. mint a teremtő virradat előtti teremtő éjszakáé. amivel a különböző sugarak típusai eredményt érnek el. az államférfi. A végső szilárdságnak. Ilyen vérmérsékletű ember a természetes uralkodó és vezető. Az emberben a lelkiismeret és az idealizmus. Általános szabály szerint minél előrehaladottabb az Én. amelyben az összes forma megfogan és amelyből előjön. mint az élet hét kulcsát. amelyből a szellemi intuíció születik. lángészként és inspirációként összpontosulnak. A harmadik a kölcsönhatás a szellem és anyag. a Logoszban az idő. Ez a cél. beleértve az emberfeletti és az angyali birodalmakat is. őstípusai minden eredő formának. az embernek az a halhatatlan része. a jellemnek az ember testeivel kapcsolatos fogyatékosságaira. amelyben a sugár tulajdonságai és erényei megmutatkoznak és a fogyatékosságokat leküzdeni képes. az egyéniség. az egyensúly. A teremtő művésznek a művészet bármely ágában el kell érnie az egyensúlyt. a fordulópont. a hétszeres emberré. az élet és forma között. az igazságnak és a tudás kulcsának – a harmadik mindezeket jelenti. Az emberben a szépség szeretetévé válik. A szellemi Én. az élet és a forma. Ugyancsak egó az emberben lévő tudatosság – „én vagyok én” – vagy az „én-lét” érzése. az Egyéniség3 fejlődési helyzete vagy „kora” határozza meg rendszerint azt a szintet. száll le rá a szellem tüze teljes pünkösdi erejében. a fejlett emberben megértésként és elvont értelemként jelenik meg. akár emberről vagy emberi művészetről legyen szó. az eszköz és a tudat közti harmónia állapota. vagy a kettős atma-buddhi. határozottság. az emberiség fő csoportjaihoz és tulajdonságaihoz a legmagasabb és a legalsóbb megnyilvánulásokban. ami örökké tart. az egyetlen őstípusból fokozatosan kifejlődő forma. hogy felfogja és megjelenítse a Legfőbb szépségét. a hét nagy hangot külön-külön és mint összecsengő akkordot. A fizikai. amelyben a megnyilvánult élet ingája látszólag szünetet tart a Szellem és az anyag közti örökké tartó lengésében. a Teremtőnek felel meg. A Logoszban ez a passzív. amely esetenként a fenségességig emelkedhet. akár világegyetemről. az erkölcsiség és az igazságérzet. II. a tökéletes egyensúlynak ebben a „pillanatnyi szünetében” a Legfőbb szépsége nyilatkozik meg. ami az igazsághoz vezető minden ajtót megnyit. Az igazán bölcs az. Az ezoterikus filozófia azt tanítja. méltóságteljesség. az önkifejezés legmagasabb formájának állapota. Az emberben az ész és az elemző elme.

Az első sugár drágaköve a gyémánt és jelképe az. ha azon az erő minősége világlik át. Atma: az ember hetedik princípiuma. A fejlődés korai szintjein ezek a tevékenységek nagyrészt fizikaiak. zsarnokság. az egyénit meg kell tagadnia az Isteni Akaratért. Az első sugár eszményképe az erő. egyénieskedés. a világ teremtése. az helytálló valamennyi sugár esetében. szellemi bölcsesség. hogy viselkedésének és tetteinek értékét az azokra fordított erő szerint ítélje meg. a mások véleménye. A színkép megfelelő színe. hogy letörje az ellenzéket és helyreállítsa a személyes tekintélyt és uralmat. sokkal inkább befolyásolhatók a tánccal. sőt megvetés. és azok. dölyfösség. A 4 5 Ezeket többféleképpen írják le. hogy ezek ellenkezőjének is léteznie kell. gőg. Ezután az akarat nem annyira a személyes erőfeszítésekre. alárendeltség és száműzetés. A világ nagy vallásai közül a hinduizmusban találhatók meg az első sugár jellemvonásai. hogy személyes helyzetét és dogmáját használja a további kutatások megtiltására. akár tudatlanul azért teszi meg. vétségek és az azt követő szenvedések szakaszain a bölcsesség. önzés. A hindu írásokban Istent egyik megjelenésében az isteni táncos jeleníti meg.kutató és a felfedező. Nagy Sándor jellemzően első sugarú ember volt. hogy szellemi vezetésben töltsön be magas tisztséget a nemzetek. bármilyen alakban jelenik meg. Ezt akár tudatosan. fenntartása és megújítása pedig állandó kozmikus tánc. Miközben már nagyszerű tulajdonságokat és kiváló eredményeket is felmutatott. hatalomvágy. de ugyanakkor magukra hagyja őket. akaratosság. az erő és a zavartalan boldogság és béke eléréséig: „Az első felvonás. A későbbi fázisokban értelmiekké és szellemiekké válnak. Az első sugár hibái között a fejlődés korai szakaszaiban a következők mutatkoznak meg: könyörtelenség. és ellenséges bírálatra és megbélyegzésre gondolnánk. és ha szükséges. vitathatatlan. A legfőbb cél a győzelem és a legnagyobb belső tapasztalat az erő. Nem ismer fáradságot és egészen a végkimerülésig fejt ki nagy értelmi és fizikai nyomást mind önmagára. akár gyakorolják a táncot. mert amint az ilyen ember felemelkedik a szellemi magasságokba. hogy a tanított igazságokat bevésse a tanítványok elméjébe. mit jelent ez a vad dráma. A művészetek közül a tánc képviseli az első sugarat. a hivatali lefokozás. A játék szerzője talán az ötödik Felvonásban megmutatja. különcködés. ahogy a művészi eszközt és módszert ennél a sugárnál kiválasztottuk.” Ebben a könyvben a hét sugár mindegyike embereinek a fejlődés korai fokozataiban elkövetett hibáit is felsoroljuk. amikor szinte könnyezett. akár nem. merev gondolkodás és végleges kijelentések vitatható kérdésekről. elmozdítás. hogy minden áron sikert arat és a kudarc minden lehetőségét. bolygók vagy naprendszerek életében. makacsság. csak személyes érdekeiért hajlandó dolgozni. egy ponttal a közepén. mint a művészetek egyéb ágaival. fölényesség. Az ilyen embernek nagy szenvedést okoz a vereség. A végsőkig harcol és majdnem minden tettet képes megbocsátani. a kékesfehér az Én szintjén és ragyogó cinóbervörös a személyes aurában. Erőteljesen igyekszik arra. az alkalmazkodóképesség hiánya. telítődik azzal az elhatározással. ez a Föld szomorúsággal beárnyékolt színpad. A legnagyobb rossz a gyöngeség és a megadás. amennyire az csak lehetséges. az „Egyedüli Egy” jelképe is: a kör. erőszakosság. Úgy érzi. hogy az ember tudatosan eggyé váljon az Isteni Akarattal. A tekintély elismerésének fontossága a rend fenntartásában arra késztetheti az első sugár emberét. Számára Isten. a Teremtő. tehetetlenség. A hajtóerő valamit sikerre vinni és meghódítani. Az ilyen emberek gyakran a balsorsban mutatják meg legjobb oldalukat. De mégis légy türelmes. Minden csak szenvedés a változó jelenetekben. anélkül. az ide tartozó ember főleg ennek a tulajdonságnak jelenlétét értékeli nagyra és hajlamos arra. Mint tanító az önbizalmat hangsúlyozza a tudás megszerzésében és életmódjában egyaránt. antahkarana vagy híd. akiknél ez a sugár az uralkodó. 5 . Ezért valamennyi élete gyakorlás és előkészület a jövőben elfoglalandó tisztségekre. mind másokra. nem lehet eltűrni és hajlamos az ilyen természetű emberek megvetésére. A mód. mentális. minden gondolatát elutasítja. vagy a legfőbb jó a hatalom princípiuma mindenben. hogy a gyöngeséget. ami a Logosz első személye. mint inkább az Egy Akarat minden erőfeszítés és súrlódás nélküli kifejezésére törekszik. érzelmi és fizikai. A dogmát vagy egy állítólag hiteles kijelentést gyakran a lényeges igazságra vagy ésszerűségre való tekintet nélkül bunkósbotként használja a kutató elmék lecsendesítésére és elkábítására. megalázás. az emberben az isteni monád legmagasabb megnyilvánulása. hogy valaki nagy akaraterőt ébreszt fel magában. értelmi és fizikai fejlődés a tökéletes ember állapotáig és az első sugarú ember végső célja az. Az emberiség csak kevéssel van túl fejlődésének felén ezen a bolygón. hogy még több világot meghódíthasson. Az ember hét princípiuma4 közül a Szellemi Akarat vagy Atma5 befolyásolja az első sugár emberének jellemét és magatartását. kérkedés. E sugár mentén a beteljesülés a mindenhatóság – az. szellemi intelligencia (értelem). ami általában az aurájában is megvan. Minden emberi lét közvetlen célja a szellemi. Tennyson következő szavai utalnak az ember áthaladására a tudatlanság. a királyi rang és az uralkodás felett érzett öröm. jogai. az ebben a műben használt felsorolás: szellemi akarat. viták lezárása további vizsgálatok megadásának lehetősége nélkül. kegyetlenség. könyörtelenül semmibe vesz vagy lerombol minden akadályt és korlátot. Az első sugár legtermészetesebb módszere az eredmények elérésére az. érzései iránti közömbösség. hogy a legkisebb mértékben is elítélnénk. A világ és az ember legbelsőbb lényege.

a második világháború kezdetén. amikor Nagy-Britannia hadiszerencséje a legmélyebb ponton állott. a kettes vagy a hármas számúnak a négyes. de meglepetve látta. megnyilvánult Churchill-nek ama híres szavaiban. azért. Harcolunk a tengerpartokon. jellemző az első sugárbeli magatartásra. hármas vagy négyes személy helyzetét. találni és sohasem elcsüggedni és lemondani. az első és a hetedik sugár oszlopai egymást fedik és a sugarak közti természetes összefüggések felismerhetők. és senki sem kényszeríthet arra. „Fel a kezeket”. „Én az Egyesült Államok hadseregének dandártábornoka vagyok. vagy az erő cselekvésben történő megjelenítését. gyerünk” – és Oates bátor tette. mert megpróbáltam a háború fontos és sarkalatos műveletét alárendelt helyzetből végrehajtani. amíg Istennek tetsző időben megjelenik az Új-világ minden erejével és hatalmával. Shackletonról. mint legyőzhetetlen. szó nélkül visszalépett és becsapta a kocsi ajtaját. keresni. Akkoriban. De a hatalom a nemzeti válság idején. rettenthetetlen és derűs sportembert. ötös. hogy uralkodjunk embertársainkon. 6 . A hetedik sugarat úgy tekinthetjük. ami helyes lehet. borulj térdre és könyörögj Shackletonhoz”. Georg Patton tábornokról írták a következőket. Tovább megyünk a végsőkig. aki nem habozott 6 7 Mantrák: az erő tudományosan kiválasztott és összerendezett szavai és mondatai. hatos vagy akár a teljesen kívülálló húszas számúra is figyelemmel kell lennie. A támadót ezek a szavak nyilván megzavarták. Íme néhány példa: Az 1920-as évek egyik éjszakáján történt. segédtisztjével együtt autózott vissza az akadémiára. harcolunk a dombok között és a hegyekben. Ez a lecke beleivódott a lelkembe. mondta lassan. milyen rendelkezéseket kell kiadni. amikor az ember azt hiszi. kettes. Manu: a nagy indiai törvényhozó. Artúr király képviseli Krisztust. mint inkább a hírnévért. amelyeket akkor mondott. hogy a végső célig harcolnak. akkor birodalmunk tengeren túli részével a brit hajóhad segítségével folytatjuk a harcot. hanem azt is. nemcsak azt. Az embernek nem tanácsos ilyen kockázatot vállalni. hanem főnökének gondolkodásmódját is. aki.hinduizmus hittételeiben és erkölcstanában az első. a kikötőkben. ami célszerű. Az út egyik elhagyatott részén két álarcos állította meg a kocsit. Mindig többféle nézőpont van. A becsvágy. mint az első sugár formákban történő megnyilvánulását. ami szintén jellemző az első sugárra: sok más katonaemberhez hasonlóan ő is vallásos. a kötet végén) a negyedik mentén összehajtjuk.” Scott kapitányt. növekvő bizakodással és erővel harcolunk a levegőben. Az mindig baj. Jellemző az első sugárra a kutatók és felfedezők eszménye: küzdeni. nincs kiút. amelyeket az Arany Szabályok könyvében és a Manu7 Törvényében nyilvánosságra is hoztak. hogyan fogadtassa el azt. hogy McArtur tábornok. minden elmében felbukkan olykor. mert leengedte a fegyvert. annak első sugárbeli szellemi király megnyilvánulásában. hanem azt is. Az első sugár tulajdonságait ismert közéleti személyek szavaiban és tetteiben mutatjuk be. A segédtiszt ösztönszerűleg felemelte a kezét. bármibe kerüljön is. hogy annak helyzetében milyen megfontolás lesz előnyös számára. amikor hatalmával és tudásával lecsillapította a vihart e szavakkal: „Hallgass. hogy a tábornok nyugodtan ült. de mi nem bukunk el. mind az első sugár befolyását és működését mutatja. kiáltotta fenyegetően az útonálló. vagy hogy személyes pompát fejthessünk ki. Harcolni fogunk Franciaországban. és ha – amit egy percig sem hiszünk – a szigetet. A hatalom. mit kell tanácsolnia. némulj el” (Márk. amikor annak megfagyott és használhatatlanná vált a lába – „Gyerünk. Ha a hét sugár ábráját (l. 1940 derekán: „Bár Európa nagy része és sok ősi és hírneves állam a Gestapo és a náci uralom egyéb gyűlöletes eszközeinek szorításába került és kerülhet még. A tevékenység egyik területén sem lehet összehasonlítani a hivatali láncban az egyes. nem annyira közönséges célokért.) az.) és véghezvitte a helytelenül csodáknak nevezett jelenségeket. kirohant a hóviharba és ott pusztult el. 39. ami a legjobban megfelel nekem. Dr. kezét keresztbe téve a mellén. Az egyes számú személyen kívül az összes többiek kötelességei és gondjai teljesen különbözők és sok tekintetben nehezebbek. az a valódi áldás. Neki nemcsak annak előnyeit kell megfontolnia.” Az első sugárra jellemző tulajdonság. ha a kettes vagy a hármas számúnak kell elindítania egy fontos tervet vagy eljárást. Winston Churchill háborús emlékirataiban érdekesen ír a politikai hatalom helyes használatáról: „Hosszú politikai pályafutásom alatt sok magas állást viseltem az államnál. megvédjük szigetországunkat. McArtur nem mozdult. és meg sem adjuk magunkat. Olyan ellentmondást nem tűrő parancsnok volt. és sokféle. a méltányos megítélés alapja. IV. mit tegyen. szertartásaiban és mantráiban6 a hetedik sugár az uralkodó. a tengereken. és hogyan vigye keresztül. de készséggel beismerem. 1915-ben a Dardanelláknál elbuktam és a végső vállalkozás elveszett. vagy annak nagy részét leigáznák. a másik neves sarkkutatóról írták: „Ha reménytelen helyzetben vagy és úgy látszik. csaknem isteni lény. a mezőkön és a városok utcáin. amelyek éneklése hatalmas energiákat szabadít fel. hogy mostani hivatalom (a háborús miniszterelnökség – a ford. A szellemi erő lehívása és továbbadása és a ragaszkodás a magas erkölcsi törvényhez vagy dharmához. Krisztus vitte tökélyre e két sugár tulajdonságait. Wilson tanácsa Oates-nek. hogy a kezemet felemeljem”. hogy megmentse és felszabadítsa a Ó-világot. aki akkor a West Point-i katonai akadémia főhadbiztosa volt. nemcsak azt. hogy ne legyen társainak komoly terhére. de egyúttal káromkodós természetű is volt. a Déli Sark kutatót úgy írták le. Előreszegezett pisztolyokkal kinyitották a kocsi ajtaját és „Kezeket fel”-t kiáltottak. hogy tudja. Soha sem adjuk meg magunkat. Sőt mi több.

György király életében is.tudatni a Mindenhatóval. mint a hajóskapitány az alá tartozókat. hogy úgy érzem. ki akarok adni egy imát a jó időért. amennyire azok hallgatnak tanácsaira és egyetértenek véleményével. hogy milyen együttműködést vár el tőle. hívatta a hadsereg fő tábori lelkészét és így szólt hozzá: „Káplán. Amikor egy ütközet előtt rossz idő akadályozta a hadműveleteket. ami az embereket aszerint ítéli meg. Életrajzírója szerint a néhai V. Ebből kiviláglik az első sugárnak az a magatartása. 7 . Lássuk. hogy engem teológiára oktasson. vagy maga a harmadik hadsereg tábori lelkésze? Imát akarok!” – Az imát egy karácsonyi üdvözlettel együtt kinyomtatták és szétosztották a csapatok között.” A lelkész akadékoskodott. mire Patton rákiáltott: „Káplán. hogy mellénk álljon. György sok nagyszerű tulajdonsága között volt az is. atyja a következőket írta neki: „Te mindig olyan finom lelkű voltál és kész arra. a yorki herceg (a későbbi VI. maga azért van itt. Első sugárhoz tartozó tulajdonságok mutatkoztak V. György) feleségül vette Lady Elisabeth Bowes-Lyon-t. hogy tanácsaimat meghallgasd és egyetérts véleményemmel az emberekről és dolgokról. mindig jól megvoltunk egymással”. Amikor fia. hogy nagy családját úgy irányította. rávehetjük-e az Úristent.

a kegyetlenség és a hűtlenség. és Montessori asszony a XX. jótékonyság. megszorítások vagy az úgynevezett rosszaságok nélkül nyilvánulhat meg. Az ilyen megvalósítás és kifejezés határainak kiterjesztése a második sugár emberének legfőbb elfoglaltsága. az intuíció. és így meg tud bocsátani a bűnösnek is. Ez a fajta a bölcs. Előnyben részesíti azok gyűlölködésének szétoszlatását. mások belső megvilágosítására. A nevelés feladataira vonatkozó következő meghatározások jól példázzák a második sugaras megközelítést. mint igazi elhivatást és nem pusztán mint a megélhetés eszközét. egyetértés és védelmezés tulajdonságait.III. A második sugár embere számára Isten a bölcsesség. személyes természetét és indítékait úgy lehet felfogni. részvét. jóindulat.” Arisztotelész: „A boldogságért és hasznosságért. hogy felébressze a tanítványaiban lappangó képességeket. kifinomultság. ami gyakran kiárad a természet alsó birodalmaira is. amit. Isten visszavezeti szentjei körébe. akit elér. önként megoszt minden tudást. ahogy most még nem teszik. mint jó erőket a legmagasabb szintre fejlessze. kiváló példái a második sugárhoz tartozó nevelőknek. Ez az ember az isteni teremtő tevékenységet folyamatos. megosztani. Mindig kész az egyezkedésre. amit még nem tudnak. E sugár jellegzetes tulajdonságai a bölcsesség. mint a szeretetben. hogy minden élhessen. önismeret. amelyekben az emlékezőtehetséget és utánzást hangsúlyozzák.” Ezekhez a nevelési eszmékhez még hozzátehetjük a következőket: 8 . gyógyítani. A második sugár emberének eszménye a személytelen. boldogságot adni. részben kifejezi a második sugár eszményét a szeretetről. A barátság valóságos hitvallása és a hűség. ami segítő lehet. Ha magasan fejlett. Az intuitív belátást és felfogást gyakorolja és a saját maga felvilágosítására törekszik még a gyűlölködés és akadályoztatás esetén is. Hűség a barátságban éppúgy. hanem hogy megtanítsa őket úgy viselkedni. Mint tanító. hogy bölcsességet és szeretetet sugározzon a világba. sürgősen együttműködésre szeretne változtatni. Arra is indíttatást érez. különösen a hajlamot. hogy megtanítsa az embereket arra. az emberszeretet. bár messze vándorolhatnak. akik szeretettel járnak. az önzés. együttérzésüket megnyerni. Állandóan arra törekszik. önkéntes és megszentelt áldozatnak tekinti. bár mindkettőjükben más sugarak tulajdonságai is bőven megvannak. az emberséges. ha annak szeretet az indítéka. a gyógyító és az emberiség szolgája. amely az élet egységének felismerésén alapul. Hajtóerői: megvédeni. Az igazi tanító óva int az olyan zavaros tanítási módszerektől. Mindezt jól fejezik ki a következők: „Azokat. hangsúlyozza a belülről jövő megvilágosodás értékét. önuralom. században.” Ruskin: „A nevelés nem arra való. ha lehetséges.” Valóban. a szeretet. a belátás. Minden magatartást és teljesítményt aszerint ítél meg. egységérzet. A második sugár emberének legmagasabb eredménye az egység megvalósítása és kifejezése. különösen a balsikerekben és a hűtlenségben. az egyetemes sugárzó szeretet és önfeláldozás princípiuma. szolgálni. mindig képes szeretni. hogy azt alkossák. és nagylelkűség. a szellemi együttérzés. a nagyszerű nevelő és újító a XIX. szelídség. Az ellenszegülés hiánya és másik arcának odatartása természetesek számára. amelybe például a gyermekben duzzadó határtalan tetterő árad. minden viszonzás vagy ellenszolgáltatás nélkül. bátorít az intuíció használatára és boldogságot akar adni. Megítélése szerint a legnagyobb ilyen bűnök a gyűlölködés. Az a mondás: „nem szeretet az. mint annak leverése. a fenntartónak felel meg. és barátokká tenni. jóakarat. a lelkesítő. egyike a legnagyszerűbb erényeinek. összhangot teremteni és fenntartani. Eredményesen törekszik a bölcsesség átadására. és a tisztaság. mint eszményt választotta. és a megegyezéses megoldást előnyben részesíti a kierőszakolttal szemben. amelyben Isten lemond saját életéről. ha nagyon fejlett. A második sugár embere nem törekszik felsőbb erőkkel az ellenfél legyőzésére. gyöngédség. Csak ez a három vezeti az életet a legfőbb hatalomhoz. Az ilyen ember még a rossz tetteket is képes megbocsátani. és harci módszere inkább küzdelem az ellenféllel. ami megváltozik. hűség. az újító. Froebel. FEJEZET A MÁSODIK SUGÁR Ez a sugár a Szentháromság második személyének. ha körülötte valami változik”. Hisz abban. mint annak jelét. bár magát a bűnt elítéli és ellenzi. az emberszerető. az elkülönülés. A lélektani beilleszkedést a nevelésben lényeges résznek tekinti. a tanító. egyetemes szeretet. a Fiú Istennek. ami mindenkit lelkesít és felemel. intuitív lesz és arra törekszik. században. elnyomására vagy összezúzására. az ösztönző. hogy az érdeklődés kielégítése és az elegendő mértékű megengedhető tevékenység. hogy a szolgálat szellemét. akinek nevéhez fűződik az óvodák megalapítása. A tanító tulajdonságait. tanítani. amennyire azok ezeken a tulajdonságokon alapulnak és megnyilatkoznak.” Tennyson: „Önbecsülés. hogy ezt a hivatást. telítve az egyetemes szeretettel. Herbert Spencer: „A tökéletes élet eléréséért. ami szép. annak a legmagasabb kifejezése.

A teremtő fogalomalkotás egyike jellemző képességeinek. Montgomery. amikor az az idősebb gyereket szigorúan megfeddte: „Mama. Rommel tábornok. Smuts (a Dél-Afrikai Unió volt miniszterelnöke – a ford. legfőképpen a második sugárhoz tartozó vallás. megváltásos és tanító oldalai a második sugár befolyását képviselik. ami jellemző a második sugárra. lehangoltság. a ridegségből. a hasonlatokat kedvelő.7) „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben. egyetemes szeretetében. IV. Olyan vezetők. aki téged gyűlöl. akikben az első és a harmadik sugár erősen fejlődött ki. hogy reggelre „vakon” ébred. maguk is voltak már ilyen „vakok”. a taktikus. önsajnálat. Az Angliában működő úgynevezett Együttműködő Iskola (Sympathy School) nagyon szépen példázza a második sugárra jellemző tanítási módszerek egyikét. FEJEZET A HARMADIK SUGÁR Ez a Szentháromság harmadik személyének. a stratéga. mert nem tudják. az elszigeteltségből és kirekesztettségből. A legnagyobb szenvedés a szívet tépő fájdalomból. Róm. a téves megítélésből. akik érdekében az áldozatot hozták. akik segítenek neki.Hozzásegíteni a benső Én-t a legteljesebb önkifejezés eléréséhez. 23-34) „Ha éhezik. kitűnik egy kislány szavaiból. A világ-vallások tételes. a szervező. az elhagyatottságból és mellőzöttségből eredhet. milyen is igazában vaknak lenni. teológikus (ahol a teológia az igazságon alapul). Az emberi változatok: a bölcselő (filozófus). Roosevelt. a bíró. túlzott érzékenység. ne haragudj Mary-re. Lukács. és a csend erejének és értékének felismerése. aki elnézésre kérte az anyját. A második sugárhoz tartozó ember princípiuma a bölcsesség és a szellemi intuíció vagy buddhi 8 a Krisztus-öntudat eszköze. ami néha aláássa az önállóságot és megnöveli azok önzését. Segítségre szorul és a többi gyermek adja ezt neki. Hajlamosak munkájuk élet-oldalának túlhangsúlyozására és megfeledkezni arról. A művészetek közül a zene a harmonizáló hatásával képviseli ezt a sugarat. amelyen keresztül egyénibb és érzelmesebb módon nyilvánul meg az egyetemes szeretet és az önfeláldozás és ön-lemondás képessége a vezető és az ügy iránti odaadásban. Az Úr Krisztus az ő tökéletes bölcsességében. szelídségében és könyörületességében minden élő. (Máté. hogy a formák tökéletességére ugyanakkora szükség van. 25:40) „Én sem kárhoztatlak”. Az elsötétíti a szobát. 35) „Atyám. Az ítélkezést gyakran veszélyezteti az. Sztálin. a bankár. a méltóságteljesség (ez a tulajdonság igen erős). Ennek a sugárnak a hatodik sugár a megfelelője. a világ jólétéért dolgozókat. a megújítónak és átalakítónak megnyilvánulása. mint a neve is mutatja. a „béna” napja. (János 8. amennyiben megteszitek eggyel emez én legkisebb atyámfiai közül.) azok. a sakkjátékos. mint Churchill. a közgazdász. a vélt vagy valódi sérelmek feletti töprengés és azok ápolása és a második sugár szabályai elleni bűnök megbocsátásának nehézsége. Színei az aranysárga és az azúrkék. És azok. a megtört bizalomból és hűségből. 18:20) „Szeressétek ellenségeiteket is” (Máté. ami kifejeződik Krisztus következő szavaiban: „Bizony mondom néktek. hogy tudatosan azonosul az egész természettel és minden lény isteni életével és így misztikusan jelen van. Így fogalmat alkothat arról. a tudós. bocsáss meg nekik. kinevelni megvilágosodott embereket. 8 Buddhi: az ember hatodik princípiuma. 12-20) E csoport hibái között találhatók az érzelmesség és érzékiség. Drágaköve a zafír. ami azt jelenti. Ebben az iskolában a tanítás folyamán mindegyik gyermeknek megvan a „világtalan” napja. ami jellemző erre a sugárra. az alkalmazkodó-képesség. 9 . ami bölcsességként és szellemi intuícióként fejeződik ki. Krisztus és az Úr Buddha e tökéletesség nagy példaképei. embertársaik fennkölt gondolkodású segítőtársait. a diplomata. (János 8-11) „Aki közületek nem bűnös. Az együttérzés tulajdonsága. bárhol nyilvánul is meg ez az élet. velem tettétek meg”. adj neki kenyeret” (Példabeszédek 2521. a tolmács és a karikaturista. A világtalan nap előtti este bekötik a gyermek szemét úgy. de különösen a szenvedők iránt. A buddhizmus. az atma eszköze. a tapintat.” A második sugár emberei sokszor nem gyakorlatiasak és hajlamosak a végtelen önfeláldozásra másokért. határtalan együttérzésében. különösen a részvét és a szeretet. (Máté. 6:27. a „süket” napja és a „néma” napja. mit tesznek” (Lukács. jelképe a latin kereszt. az vesse rá az első követ”. Jellemző tulajdonságok: a megértés – különösen az alapelvekben – a felfogóképesség. hogy elhomályosítják az érzelmek. a szoros emberi kapcsolatok rendezetlenségéből. A második sugarú ember számára a beteljesülés a mindenütt jelenvalóság. a legnagyobb példaképe a második sugár tulajdonságainak. a mélyreható és értelmező elme. képesek megértéssel vezetni és irányítani a vakokat. önbíráskodás. én ott vagyok közöttük”. 5:44. a Szentléleknek.

amely által a balsors boldogsággá válik és minden. drágaköve a smaragd. hogy nincs élő ember. a cselszövés. 10 . és ott mereng és elmélkedik. ön azt mondta. Hibái a ridegség. hogy nincs élő ember. Színe a smaragdzöld. ami részben a bőséges kontemplációból ered. sőt zavart is keltők. Mialatt a harmadik sugár embere értelmi alapon az élet nagy törvényszerűségeivel. jellemzők lehetnek egy mai diktátor szavai: „A diplomata szavainak nem szabad összefüggeni tetteivel. asztrológus vagy csillagász. a tökéletességet pedig a stratégiával és taktikával. a Dél-Afrikai Unió volt miniszterelnökéről írták le a következőt: Miniszterelnökségének első napjaiban felszólalást tervezett az országgyűlésben. ami az emberi természetben alsórendű. a korlátoltság. amellyel Krisztus urunk legyőzte – különösen az adó-garas fizetése és a házasságtörő asszony esetében – a neki csapdát állítókat és amikor vádolták. a megértés hiánya a legfőbb rosszak. hogy azok vezetőül szolgáljanak viselkedésében. és úgy véltem. a harmadik sugár tulajdonságai magas fokon mutatkoztak meg. amely eszköz képessé teszi az elvont gondolat megjelenítésére. a hallgatással is. Szólt a titkárának. rendszerek és eszmék világában éljen és ezért ne legyen gyakorlatias és eltávolodjon a világtól. mint a hálót és kész használni bármilyen alkalmas módszert. az emberi szellem a kauzális testében működve. Mint tudós éppúgy lehet alkimista vagy vegyész. mert különben miféle diplomata az ilyen? A szép szavak az álarc a rossz tettek elrejtésére. a kétszínűség. Az eredményeket hosszas és következetes gondolkodással éri el. metafizikus vagy fizikus és matematikus. bátorítja a tanítványait. mint a száraz víz vagy a fából vaskarika. Megtanulja úgy megérteni és felhasználni a körülményeket. a kegyetlenség. Ez a sugár összefügg az ötödik sugárral. hogy bizonyos fajta viselkedés szükséges bizonyos eredmények eléréséhez. Magyarázatai gyakran hiányosak. bölcsességgé és erővé alakul át. az egyensúly. az elkülönültség. 11 Kauzális test: az ember eszköze a testet öltő lény vagy egyéniség elvont gondolkodásának szintjén. a közöny. határozatlanság a túl sok szempont meglátása miatt. Ez az embertípus nagyon érzi. beleértve „arca elvesztését”. Ez az igazi ember. az ötödik sugár embere sokkal könnyebben követi a részletes tudományos ismereteket és 9 Karma: az ok-okozat. Arra. a problémától vagy az akadályoktól az elvont gondolatok világába. ha megfosztják méltóságától. A titkár hét óra múlva jött vissza és közölte. a Harmadik Logosz teremtő aspektusának képmása az alsóbb világokban. A harmadik sugárhoz tartozó ember princípiuma az elvont gondolkodás vagy felső manasz10 a kauzális test11 az emberi Én eszköze. a kiegyenlítődés törvénye. ha értelmi sötétségbe süllyed és vereséget szenved. hogy Istent főleg az igazság princípiumaként kell tekinteni. hogy milyen kétszínűek lehetnek a harmadik sugár emberei. képtelenség egy indok őszinte elfogadására. Saját életében megtanulja „elégetni karmáját9 a tudás tüzében”. hogy az élet minden dolgában tökéletes megértésre van szükség és kevésbé hat rá valami előírt erkölcsi törvénykönyv. Így elnyeri az összes. a titkár megkérdezte. semmibe véve az élet szellemét és magasabb rendeltetését. ha bebizonyosodik a hozzá nem értése és tévedése. Ügyesen használja a csapdát éppúgy. A hajtóerő. Így megközelítő becsléseket végeztem. amelynek beteljesedése a mindentudás a Felső Elmével való egységen keresztül. amelyekről szólni akart.” A néhai Smuts tábornagyról. mint annak belső felismerése. Abban az értelmi (ha szabad így mondani) ügyességben és bölcsességben. legalább ugyanaddig tart bárkinek is adataim ellenőrzése. tökéletesen kifejezi ennek a sugárnak álláspontját. Az igazságtalanság. válságban a segítség-adás elmulasztása. A legmagasabb szintű megvalósulás az igazság teljes és tökéletes felfogása és a lángész. eredményként pedig felismeri a kérdés megoldását. hogy teljességében és személytelenül fogja fel az adott tárgyban az összes alapvető elvet és tényezőt. és azokat teljes értelmükben és felhasználásukban egyesítse és alkalmazza. és bölcsen megvárja az események logikus lefolyását. hajlamos rá. Néha fordítva.Eszménye a teljes megértés. Az első és második sugár típusaitól eltérően az eredmények elérésében a harmadik sugár embere hajlamos a kérdéstől értelmileg visszavonulni. a részletekre és a rendszerre. honnan vette azokat a nagyszerű statisztikai adatokat? A válasz az volt: „Nos. A személytelenség hozzátartozik az igazság megközelítéséhez. hogy azok alkalmazását saját értelmi erőfeszítéseikkel dolgozzák ki. amely által minden ok okozatot hoz létre és a tettes a hasonló tett áldozata lesz. Mint tanító megmagyarázza az alapelveket. Amikor a miniszterelnök visszatért a hivatalba. amíg a teljes megvilágosodás be nem következik. és kutatásra ösztönözzön. hogy túlságosan az elvek. mint azt a remete fizikailag teszi. Az értelem vagy megértés teste. aki öt évnél előbb összegyűjtené azokat. a filozófiával és metafizikával foglalkozik. aki öt évnél hamarabb felvilágosítást tudna adni a kívántakról. hogy felébressze az érdeklődést. menjen el a könyvtárba és keressen ki bizonyos számú statisztikai adatot. tekintet nélkül minden személyes hajlamra.” A legnagyobb szenvedést az okozza neki. Az őszinte diplomata olyan. Göbbels tette). a kérdésbe foglalt tényező megértését és összegezését. az önzés. A mondás: „Megértést adj nekem és megtartom törvényed” (Zsoltárok könyve 119:34). A legnagyobb hatást azonban a titkárra gyakorolta. a szándékos és gátlástalan félrevezetés (mint azt a náci propaganda-miniszter. a konkrét értelemmel és jelképe a háromszög. felismeri és alkalmazza ennek a szellemi alkímiának elveit. nagy távlatú tervek. 10 Manasz: a gondolkodó – az Egyetemes Elme. a ravaszság és a túl nagy figyelem a formára. A következő napon a miniszterelnök szólásra emelkedett és mély hatást keltő beszédet tartott és a beszédének minden pontját sok statisztikai adattal támasztotta alá. amelyekre a beszédhez szükséges volt és alátámasztja azokat a pontokat.

hogy a művészeteknek az az ága. meggyőzzék. az összhang. színlelni – az összes sugár tulajdonságait. különös tehetség valamennyi művészetben. Tanítókként illusztrálnak és dramatizálnak. Az ilyen ember általában nagyon sokoldalú és néha megvan az utánzó képessége. Némelyik művész el tud nézni minden olyan viselkedést. beleértve a légi fölényt is. a művészetekben és az életben egyaránt. A művészi kifejezés módját és az eszköz megválasztását az uralkodó alsugár befolyásolja.alkalmazza az eredményeket a fizikai életre. A mai idők hadvezéreinek nemcsak az első sugár harcos tulajdonságaival kell rendelkezniük. és ezek a szervezőkészségükre vonatkozó utalások elősegítették bennük a harmadik sugár fejlődését. viszont Amundsent a gyors és hatásos utazások miatt dicsérték. már a hadműveletek megkezdése előtt biztosította a győzelemhez szükséges összes haderőt és utánpótlást. és ha szükséges volt. Tanulmányozta ellenfele jellemét (a sivatagi hadjárat alatt lakókocsijában tartotta nagy ellenfele. hogy elbűvöljék. A kínos pillanat tetőpontján a katolikus pap körülnézett és így szólt: „Ha nincs ellenükre. a tétovázás. közvetíteni a tiszta szépség birodalma és annak tökéletlen kifejezése között. ami a mindenségen átragyog. Képesek felemelkedni a szárnyaló lelkesedésbe és lezuhanni a levertségbe és kétségbeesésbe. a szépség és a ritmus. az afrikai győző a példa erre. képesek arra. az egyensúly. hogy mestere legyen a művészetnek. Montgomery tábornagy. FEJEZET A NEGYEDIK SUGÁR Úgy tudjuk. ahogy a következő történet is. „a szépség princípiuma minden dologban”. A negyedik sugár embere eredményeit kifejezetten egyéni módszerekkel éri el. A negyedik sugár mértéke és próbája az embereknél. ötödikkel. Mindenki zavartan nézett a tányérjára. Az ilyen emberek erősen igénylik az összhang és a szépség jelenlétét környezetükben. elmondanék egy ősi zsidó imát. Még ha nem is birtokolja azokat. Eredményeiket dramatizálással. akinek számára az Isten vagy a Legfőbb Jó a szépség princípiuma a világegyetemben. az élvhajhászás. az egymást követő életekben egy alsugár befolyására megváltozhat. tulajdonlás. hogy ki mondja el az asztali imát. A hangulatváltozástól szenvednek. a meggondolatlanság. szüleim keresgélték a szavakat. A negyedik sugár hibái az állhatatlanság. tökéletességhez és bájhoz fordulással érik el. akik rendelkeznek a ritmikus beszéd művészetével. és nagyon tudnak szenvedni ezek hiányától. akikben a negyedik sugár az uralkodó. a nyugtalanság. meghódítsák és magukkal ragadják a hallgatóságot. mégis képes bemutatni – majdnem azt mondhatnánk. az önteltség. mint a világi hatalom. annak asztrológiai alapjaival és gyakorlatával. Az ilyen ember a természetes közvetítő és tolmácsoló. szembekerültek a látszólag áthághatatlan akadállyal. ami számára magában foglalja a teljes önkifejezést és a tökéletes kapcsolatok fenntartását. illusztrálással és a szépséghez. és a csúfat a legfőbb rossznak tekinti. kimondottan harmadik sugarú. Ez az ember az a művész. hanem a harmadik sugár stratégiai és szervező képességével is. Az ilyenek megérzik és minden gondolatban. 11 . hogy a negyedik sugár a harmadikkal. V. Bizonyított tény. A hadosztályok megfelelő helyre és megfelelő időben történő átcsoportosítása és a tökéletes önbizalom eredményezte a minden lehetséges fegyverrel elért gyilkos csapást. mint tudományos vezetőt. a nemzeteknél és a civilizációknál sokkal inkább a szépség. Tulajdonságai a teremtő gondolat. a cinizmus. amelyen átsüt a szépség fénye és képtelen megbocsátani a rútságot. Készen volt mindenféle hadi cselfogásra. főképpen az élet művészetében. Egy katolikus pap bemutatta a harmadik sugár taktikai ügyességét és gyors alkalmazkodóképességét. fegyverkezés és hitelképesség. a természetben és az életben. amit Paul Marcus írt le: A szüleim által rendezett vacsora vendégei között volt egy katolikus pap és egy rabbi is. A siker az alkalmazott technika tökéletességétől függ a művészetben és az életben egyaránt. A kaldeus vallás. Minden hadműveletet a legpontosabban és leggondosabban készített elő. Rommel német tábornagy fényképét). A Cavendish család jelmondata: „Cavendo tutus” („Biztonság óvatossággal”). A negyedik sugárhoz tartozó ember egyedi adottsága a felfogó és ábrázoló képesség. Azok a szónokok.” Mindenki lehajtotta a fejét és a pap elmondta az asztali áldást – héberül. a szimmetria és az egyensúly iránt és érzékeny minden szépségre a művészetekben. Erős az érzéke a formák. hatodikkal és hetedikkel együtt a Szentháromság harmadik személyének megnyilvánulása. különösen a nála sikeresebbekkel szemben és a felsőbbségérzet a kevésbé tehetségesekkel szemben. A felfedezők közül Scott kapitányt. ritmushoz. az egész haditerv gyors megváltoztatására. A hajtóerő kiárasztani a szépség befolyását a világra. és a művészet kapcsolatként szolgáljon a kettő között. a pózolás. szóban és tettben megkísérlik ábrázolni az isteni szépséget. az érzékiség. A művészetek közül a költészet – amit értelmi zenének is nevezhetnénk – és a tökéletes nyelvi kifejezésmód képviseli a harmadik sugarat. jellemző a harmadik sugárra. A világ nagy vallásaiban a filozófiai és metafizikai oldal képviseli a harmadik sugarat. Beteljesülése az. A lenyűgöző szónokok képviselik a negyedik sugár tulajdonságait. amit azok választottak. Amikor a társaság asztalhoz ült.

amelynek vezérelve a szépség volt.” Rousseau: „Vedd el szívünkből a szépség szeretetét és elveszed az élet minden igézetét. akit az emberek Szépségnek neveznek. a képzelet világában élni. akikben az ötödik sugár az uralkodó. spontán módon jelentkezhet. amit egy festmény nem tud kifejezni. amit sohasem valósítanak meg. A művészetek közül az opera képviseli a negyedik sugarat. mert nem lehet sokáig fenntartani. amit a földről tudtok és minden. A negyedik sugarat lencsének is tekinthetjük. Halvány látomás ez a tökéletes. a legmesszebbmenő alapossággal és rendszerességgel különösen a megismételt vizsgálatok elvégzésére és a bonyolult és aprólékos részletek osztályozására. E sugár színe a világos bronz. a pontatlanság és az elfogult elme a legnagyobb rossz a számára. az ügyvéd és a nyomozó. büszkén és egyszerűen. Az érzelem kapkodó gondolat. Az orfikus vallás. a pontosság a megfigyelésben. Hacsak az első sugár akaratereje nem tevékeny bennük. a ténybeli tudás terjesztése. elemző. Istent az igazság alapjának tekinti és a valótlanság. magányos helyeken láttam látomásaimban annak szivárvánnyal koszorúzott arculatát. Emberi princípiumuk a híd a felső és alsó között. A legnagyobb szenvedés általában annak következménye. műszaki. Az ötödik sugarú elme ragyogó. következtető. Ebben a tevékenységben azok. ami a megszerzett adatokon alapul. Minél nagyobb a lelkesedés. Így az igazi művész papként és közvetítőként szolgál Isten és ember között. együttrohanás a gondolatteli pillanatokkal. A fejlődés korai fokán a fő érdeklődés a fizikai tudomány. határozott és rendelkezik a szakosodás és a részletek megragadásának átlagon felüli képességével. mivel ez a művészetek többféle ágának összegzése. megtapasztalják a bizonytalan sóvárgást nagy dolgok után. formális elmére. kísért a világon és az emberek csavaros gondolatait bájosabb álmokká változtatja… „ „Oh az Isten által alkotott világ! Minden csupa szépség!” Keats: Óda egy görög vázához: „A Szép: igaz és az Igaz: szép – ez minden. Ez a princípium szolgálja az alsó és felső én közötti kapcsolatot és szállítja az alsótól a felső énhez az ember mindazon személyes benyomásait és gondolatait. és amiben a második sugár is jól fejlett.Minden művész ismeri és rettegi az eredményeket követő kétségbeeséssel teljes alkotási szüneteket. hibátlan arcról. a következtetésben és az ismertetésben. A negyedik sugár emberei hajlamosak ébren álmodozni. vagyis az antahkarana. az értelmi elfogulatlanság. hogy önmaguk tökéletes kifejezésének elérése meghiúsul és sikertelen lesz.” Shakespeare: „A szépség maga is meg tudja győzni az embert. Az ötödik sugár emberének hajtóereje megtalálni a tudást. szobrászat). sziporkázó. amelyek jellemzőek az elemző. Ez a felgyorsulás csak a sugallat szokatlan teljességének idején. A következő idézetek a művészek életfelfogását fejezik ki: Robert Browning: „Magányos órákon.” VI. például pontos előrejelzéssel. szónok nélkül is. Ez a sugár fejeződik ki a vallások istentiszteleteinek minden színgazdag tartozékában és díszítésében és általában a művészetek használatában (festészet. amelyen át az összes sugár fénye összefut. pontos. amit kimerültség és kiábrándultság követ. A szenvedélyes hangulat a tapasztalat egyfajta besűrítése.” „Mindig hittem. E sugár emberének fő érdeklődése és eszménye a megszerzett tudás. hogy a szépség eszközeivel az ember öntudatát felemelje a a természet és Isten szépségének és nagyszerűségének megvalósulásához. Így vele együtt ezek is halhatatlanok maradnak. annál szörnyűbb a visszaesés. isteni szökevény. ami a szabadkőművességre utal. A művész küldetése ezek szerint az lenne. Az ilyen emberek a tudós. képesek lankadatlan türelem kifejtésére. amelyeket természetüknél fogva ez a halhatatlan entitás asszimilálni és elraktározni képes. Ez azonban bizonyítható legyen. a matematikus. és a halandó személyiségnek azokat az elemeit alkotják. zene. ami később kiterjed az okkult és metafizikai területre is. amit tudnotok szükséges. elérni az igazságot. hogy Isten csakis a tevékenységben kifejezett szépség!” Bacon: „A szépségnek az a legjava. drágaköve a jáspis és jelképe a négyszög és körző. gyors. szellemes. túlnyomóan a negyedik sugárhoz tartozott. Eszméi főleg az igazság. Eredményeit elméjének erőteljes és türelmes használata révén éri 12 . a tudatlanság. amelyek megmaradnak az időn és halálon túl. FEJEZET AZ ÖTÖDIK SUGÁR Az ötödik sugár jellegzetes tulajdonságai azok.

és amikor nevetségessé vagy gúny tárgyává válik. amelyeket tárgyilagosan. hogy ne lássa meg a megnyilvánulások mögött rejlő elveket és érzéketlen legyen a sugalmazással és az intuícióval szemben. amint hozzá tartozik az összes világvallás skolasztikus oldala is. az értelmi merevség és az egyoldalú. kimeríti a részleteket. a romboló bírálat. néha esetleg a közmondásos szórakozottság következtében. Más hibák: az ön-központúság. Carlson ismételt kísérleteknek. a fizikaiban és az azon túliban. Színe a citromsárga. a tolakodó kíváncsiskodás és kérdezősködés. hittételekbe. Az ilyen mentális vereség és szégyen mélyen megsebzi az ötödik sugár emberének lelkét. Ez a típus életvezetésében alkalmanként a bölcsesség és a hatékonyság csaknem gyermekes hiányát mutatja. Azonban ha a természetben a harmadik sugárhoz tartozó oldala. türelmesen megfigyel és kiértékel. és túlzott érzéketlenség az ütéseket enyhíteni vagy igyekezni tapintatosnak lenni. amelynek tulajdonságait és képességeit kézzelfoghatóan fejezi ki. Testvérével. mint nagy felfedezőét és az emberi tudás feltárójáét. A barát figyelmét felkeltették a legelő birkák és megszólalt: „Azokat a birkákat frissen nyírták”. a szűk látókör. A fejlett második és hatodik sugarú ember éppen ellenkezőleg.J. hogy a teljes megvalósítás elmarad. Beteljesülése a tudományok mesterévé válni. Az ötödik sugár összefügg a harmadikkal. a gőg. kutat. a félreértést kiváltó kicsinyesség. ami általában hangsúlyozott az ötödik sugár emberében. hogy behatoljon a kérdés szívébe. uralkodóan az ötödik sugárhoz tartozik. az anyagelvűség. Hibái közé tartozik az elkülönülés. különösen. ha tévedést bizonyítanak rá. diagrammokat használ és pontosságra nevel. Szélsőségesen belemélyedve a hagyományokba. tanokba.el. amelynek legmélye és jelszava az igazság. 13 . ami a gondolkodás uralásának öröméhez vezet. vagy alsó manasz. tökéletes becsületességgel. keres. a harmadik sugárral eggyé válik a legfelsőbb elmével. hogy mások hibáit azonnal észrevegye és méltatlanul kihangsúlyozza. jelképe az ötágú csillag. Az ötödik sugár szellemileg fel nem ébredt emberének a boncolgató folyamatokba és a szemléltető bizonyítékokba vetett bizalma hajlamossá teszi őt arra. misztikus és intuitív dologgal szemben. gyakran elveszti a benső élet meglátását és a benső tapasztalat és megvilágosodás igényét. Ez a belefeledkezés az elmét néha annyira rugalmatlanná és a módszereit annyira merevvé és alkalmatlanná teheti. A művészetek közül a festészet képviseli az ötödik sugarat. élvezet az illúzió-rombolásban (gyakran hasznos a nagyzolás esetén). a képrombolás. de mindig ragaszkodik a tudományos módszerekhez. a kételkedés. megvizsgál. örömmel osztja meg minden felfedezését és tehetségét. félelem és részrehajlás nélkül jegyeznek fel. türelmetlenség minden érzelmi. a hajlam. siker az utóbbiban. harmadik és hatodik tulajdonságainak jelenléte nem módosítja. amihez nem járul az alkotás készsége vagy képessége. Lincoln kinézett és hozzátette: „Ezen az oldalukon”. Elméjét fúróként használja. ha azt elfogadja. az ötödik sugár embere hajlamos a dogmatizmusra és a különös ésszerűtlenségekre. hajlamos a felfedezéseit. ha hibázáson érik. A vallásban. ami láthatóan sok mai tudósnál megtörtént. ez – párosulva a már ismertetett nagyszerű tulajdonságokkal – biztosítja sikerét. és így tökéletességet ér el mind a tudásban magában. Ezt nevezi A. pontos gondolkodása példák a formális elme működésére. Tanítóként logikusan és teljesen megvilágítja az előadottakat. hogy „jók neked a hibáid is”. például találmányait magának megtartani. Gondolkodik. drágaköve a topáz. néha az előbbiben is. hitvallásba és formaságba. Végső fokon e kettő a tudat egyetlen eszközévé olvad össze és mindkét eszköz és mindkét sugár legmagasabb rendű tulajdonságait jeleníti meg. amely elveken a világegyetem alapul. Az ilyen ember legtevékenyebb és legtöbbet használt eszköze a mentális test. az alkalmazkodóképesség és a filozófusi gondolkodás képessége elkezdi befolyásolni a konkrét értelmet. Az egyiptomi vallás és a hermeszi bölcselet. Sherlock Holmes és más detektívek ragyogó következtetései és a jogászi elme hideg. az érzelmi hidegség. „szemellenzős” gondolkodásmód. mind a tudományos elvek gyakorlati alkalmazásában. kísérletezik. lángésszé a tudományok minden ágában. különösen a második. Az ilyen ember számára a legnagyobb szenvedés. Egy történet szerint Abraham Lincoln együtt utazott a vonaton egy barátjával. a szélsőséges aprólékosság és a formaságok túlhangsúlyozása az élet figyelmen kívül hagyásáig. Ez a típus gyakran igen önző és kapzsi és hacsak jellemét másik sugarak. sértegetés azzal. felfedezéseiből pedig pontos következtetéseket von le. mert a világ jóléte minden kutatásának és törekvésének mozgatója.

A beteljesülés Isten akaratának önzetlen és tökéletes szolgálata. a vértanú. Ilyen példák Lőrinc barát. Drágaköve a rubin. hogy eszményében önmagát is elveszti és annak valóságos megtestesülésévé válik. a fogékonyság a káprázatra. a koronázásokban. a fanatizmus. egészen az élet feladásáig. a mély együttérzés a mások szenvedése iránt akár azok megismétlésével egészen a stigmák megjelenéséig. Heves szenvedést okoz a szeretett és bizalmas barátok hűtlensége és ha félreértik és tévesen ítélik meg. Mégis a hetedik sugár is jelen van. A második sugárral való összefüggése az. Szent Ferenc. odaadását olyan fennkölt magasságokba emeli. Az ilyen ember a misztikus. jelképe az egyenlőszárú kereszt alakjában elhelyezett négy rózsaszirom. „a tisztelet párja”. Hibái az érzelmesség. a megszállottság. a lángoló rajongás valami ügy iránt. különösen misztikus és odaadó megjelenési formájában. Mint tanító ösztönöz. amelyek eszményi beteljesülésének útját állják. A hatodik sugár embere eredményeit a szélsőséges „egy pontra irányultság” (egyhegyűség) által éri el. 14 . A hatodik sugár jellemzőit képviselő ismert személyekről a Kevert sugarak c. és a külső akadályokat. a türelmetlenség és a szélsőséges. az imádat. Szent Klára. FEJEZET A HATODIK SUGÁR Ennek jellegzetes tulajdonságai az önfeláldozó szeretet. a vallásos rajongó. a hittérítő. fejezetben lesz szó. meghatározóan hatodik sugarú. a gyakorlati szolgálatban kifejezett idealizmus és a lojalitás. a hűtlenség. Akár katona. a szenvedélyes lelkesedés. a reformátor. a szent. filozófus vagy tudós. A művészetek közül az építészet – a megfagyott zene – képviseli a hatodik sugarat. az eszményhez „hű marad mindhalálig”. ami az oltári szentség legfőbb ünnepléseiben. Eszménye az élet teljes megszentelése. és a pappá és püspökké szentelésekben éri el tetőpontját. az igehirdető. 12 Asztrális test: az emberi érzelmek eszköze. Rajongásának tüzében felégeti saját jellemének hibáit. A hatodik sugár fejlett embere életének hajtóereje az önzetlen szolgálat a világ hevesen átérzett szenvedéseinek enyhítéséért. felgyújt és tanítványaiban más tulajdonságok mellett a hősök tiszteletét és a hűséget ébreszti fel. a megosztott lojalitás. A keresztény vallás. amit jól képvisel az istentisztelet szertartásos alakjában. Szent Teréz (harmadik és hatodik sugár) és Booth tábornok (hatodik és első sugár). ügyért vagy vezetőért. Emberi princípiuma az asztrális test12 színe a tüzes rózsaszín. Legfőbb rosszak az ő szemében az önzés. az önzetlen odaadás. akár szerető lény. az érzékiség. Asztrálisnak nevezik. vak hős-tisztelet. mert önmagától sugárzik. az egyén vagy a köz bizalmának elárulása és a gyűlölet. a tevékeny emberbarát. különösen az indítékait. az egyetlen cél szem előtt tartása. az egyénieskedés. az önfeláldozás az eszméért. hogy ennek sok tulajdonsága a hatodikban aktívan fejeződik ki. ami a fizikai éternél finomabb anyagból épül fel. Szemében Isten az önfeláldozás.VII. az egy-pontra irányultság („egyhegyűség”). szeretet és jóság princípiuma.

míg végül teljesen megvalósítják azokat az eszméket. különösen. a hetedik sugár növekvő befolyása növeli a hajlandóságot. éspedig hogy szellemi mágussá váljon. jóindulat. az UNESCO és más nemzetközi szervezetek alapjai. általában azt tapasztalják. hogy egynél több sugár tulajdonságai vannak bennük jelen. jelképek. vagyis a Vallások Parlamentjé-t (2. ha az náluk alsóbb fokon állóktól ered.VIII. A sugár hibái a hivalkodás. ügyesség. lovagiasság a jellemben és a viselkedésben egyaránt. színművekben és operákban a példák erre a módszerre. FEJEZET A HETEDIK SUGÁR A hetedik sugár jellegzetes tulajdonsága a nemesség. a művészetek. sugár összehangolása). halott-idézésben és a papi mesterkedések alsó formáiban való teljes elmerülésre. Az első sugárral való összefüggése az. és hajlam a fekete mágiában. és egyik sugár sajátos jellemzőit sem találták uralkodónak. IX. az okkultista és a szertartásos rendek papja. Amint a sugár befolyása erősebb lesz és ezt kiegészíti az emberek magasabbrendű. a látványosságokban. Az embercsoportok alakítása. pontosság. Eszményei a képesség a dolgok tökéletes és ellenállhatatlan kifejezésre juttatására.” Ez éppúgy érvényes egy fogadásra vagy egy látványosságra. hogy pl. és a hatalom jeleinek és szavainak használata. hogy a hetedik jeleníti meg az első erejét a fizikai tevékenységben. a szertartásos látványok. a zűrzavar pedig a legfőbb rossz. Eredményeit sok tényező összegzésével éri el. hogy jól megtegyék. egy harcjátékra vagy egy mágikus szertartás bemutatására. További befolyása a felekezetek közötti együttműködés mozgalma és az a törekvés. Sokkal jobban kezdik felismerni a szertartások szellemi jelentőségét és hatékonyságát. a természet rejtett erőinek irányítása és működtetése és az azokkal kapcsolatban lévő tudatos lényekkel történő együttműködés iránt. a „holt betű” formalizmusa és a szertartások gépies végrehajtása szellemi jelentőségük elhanyagolásával. az anglikán egyházban a római katolikus valláshoz közelebb álló rész felé irányuló mozgalom került előtérbe. a hencegés. Az első sugár módszereit is alkalmazza. Színei a bíbor és a zafírkék. A hetedik sugár emberei nagyon szenvednek a megaláztatástól. amelyek például az ENSZ. nagy érdeklődés a politika. és a durva bánásmódtól. Az ilyen ember a politikus – a szó igazi értelmében –. mind gyakorlati megnyilvánulásaiban jelképe a hetedik sugárnak. a szertartásmester. a hetedik sugár általános hatása az emberiségre az. A hajtóerő a természet erőinek és tudatos lényeinek pontos terv szerinti felhasználása és megnyilvánulásra bírása. A beteljesülés kettős. és az egész embert ellenállhatatlanul inspirálja és átitatja a viszonylag mindenható akarat ereje. A nemzetközi ügyekben. ezek a törekvések még erősebbek lesznek. hogy az 15 . a hatalom és a hivatal szeretete. mind az iskolai oktatásban. Mint tanító. a tudomány következetes módszereivel kikutassa a rendes körülmények között láthatatlan világot. a színjátékokat teljes mértékben felhasználja mind a személyes megjelenítésekben. begyakorlása és összehangolt tevékenységre vezetése a politikában. vizsgálja az ember különleges érzékelő képességeit és érzéken túli érzékeléseit és a pszichoszomatikus gyógyítást. a gyakorlatiasság és rend az egész életvitelben. Azt mondják. amely sugár jelen van valamennyi világvallás szertartásaiban is. FEJEZET KEVERT SUGARAK Azok az olvasók. A hetedik sugár embere számára Isten a Rend princípiuma mindenben. vitán felüli erő saját személyiségének és a természet rejtett erőinek irányításában és vezetésében. hogy létrehozzák a nagy világvallások testvériségét. egy színdarabra vagy egy díszszemlére. a művészetek különböző ágaiban. a lelkiismeretlenség. jelképe az óramutató járásával egyezően forgó szvasztika (tüzes kerék) és a hétágú csillag. sugár együttműködése. és a legapróbb részletekig tökéletes életet éljen. az ellenséges bírálattól. az emberek játékszerként való használata. a mágus. A mindennapi életben ez a befolyás megfigyelhető a látványosságok és szertartások mindinkább terjedő népszerűségében. például a rádiótávcsövekkel. a rendezett tevékenység. az arra is érdemes. összefoglaló elméjének megfelelő fejlődése. a pompakedvelés. a külső hatalom elvesztésétől. a test és az elme igazi előkelősége. a mágia. a színházigazgató. a tökéletesség. színek. A hetedik sugár jelmondata lehetne: „Ha valamit érdemes megtenni. mint pl. a felfedezések. varázslatban. a szertartásosan viselkedő ember. A keresztény vallásban a hetedik sugár befolyása abban figyelhető meg. A művészetek közül a szobrászat – a megfagyott tánc – képviseli a hetedik sugarat. kapcsolatba kerüljön a természet rejtett erőivel és használja azokat. drágaköve az ametiszt. hogy a vitás kérdés elintézésének eszközéül a döntőbíróság és együttműködés szolgáljon. hogy felváltsa a hatodikat. mivel a második és harmadik sugár tulajdonságai is fejlődnek. valószínűleg tapasztalták. egy világosan elgondolt eredmény megvalósítása érdekében. akik az eddigi információkat igyekeztek önmaguk személyiségére alkalmazva felfedezni saját sugarukat. Emberi princípiuma a fizikai test. méltóság. ha gondosan megvizsgálják önmagukat. Mégis. a maghasadást. a fizikai eredményesség. 7. úgyszintén az az öltözetek. A szabadkőművesség mind szertartásos.

ezért szükséges a földi életek hosszú során13 át mindegyik sugárnak fejlődnie. többnyire egyenes vonalakból. és 3. sugár). 30 évvel előbb. 5. Nagy humanista volt. hogy ezeket a célokat elérje. kapcsolatok vagy összefüggések vannak a sugarak között. Ahhoz. Egész életét az emberi faj megújulásának szentelte. golyóscsapágyat. Ehhez járul még. Az okkult hagyomány szerint Wagner Szophoklész. 6. sugár). Munkáiban a bölcsesség és szépség kincsei találhatók (2. sugár). Művész volt. Terveket készített fegyverek és lőszer tömeges gyártására és egy olyan hadigépre. hogy pirosnak látsszon. Da Vinci gondosan tanulmányozta a madarak életét. Szerkesztett lapátkerekes hajót. feltaláló és látnok is volt. egyetértek. hogy operáiban a kívánt hatást elérje. egy konzolra felfüggesztett hidat.. Ezt példázza a történelem vezető alakjainak élete is. A mai repülőgépek szerkezete nem tér el lényegesen az általa megállapított elvektől. Leveleiben elbűvölő utalásokat olvashatunk kedvenc állataira. mint azt Kopernikusz nyilvánosságra hozta (5. sugár). az orvostudományban. a festményeimben nincs érzelem. amelyekkel elérik a kívánt eredményeket. hogy alkotásaim működjenek és elveszítsék egyformaságukat. ezeket az ellentétes képességeket egységbe olvasztotta (7. amelyben két. már ismerte a napközpontú rendszert is. és megépített zsilipes rendszerű csatornákat. a meteorológiában. és 5. és így ezek az életek az összes sugár jellemzőit magukba foglalják. Költő. a pontosság mindenkit megőrjíthet. Járatos volt a filozófiában (3. át kellett törnie a fennálló korlátokat és felszabadítania a zenét az addigi béklyóitól (1. néha több sugár kevert tulajdonságai nyilvánulnak meg. hogy olyasmit tegyenek. sugár). de ezek ösztökélnek engem. sőt még a színek is különböző árnyalatokat mutatnak. A világ fáraói. sőt az aviatikában is – ezek mind az 5. Járatos volt az építészetben (6. Ezekben a 4. szeretete az állatvilágra is kiterjedt. 4. Az ellentétek és távlatok ügyes alkalmazásával festményeiben a körvonalak a néző számára eltolódottnak és változónak tetszenek. Az emberiséget az emberi életnek. főleg a negyedik sugár tulajdonságai mutatkoztak meg. mint a lélek tökéletességre emelkedésének (3. sugár). ugyanígy a második és hatodik.. filozófus és ragyogó prózaíró is volt (3. Leonardo da Vinci (1462-1519) leginkább festőként ismert – különösen a Louvre-ban látható Mona Lisa képe révén – de igen kiváló tudós. hogy mindegyik egyéni lélek egy a Világ-lélekkel és végül meg kell valósítania ezt az egységet (2. sugár). Azt mondom.eszközökben. sugarak összegződésének egyetlen nagyon fejlett egyénben. sugár) fennkölt felfogásával gazdagította.. új művészi formákat kellett felfedeznie és bemutatnia. azonban még sincs bennük semmi határozottság. mint a három utolsó szellemi életre keltőit. hogy az első hármat. sugár). ‘Tudják. sugár) és a hadviselésben is (1. sugár). Úgy látszik. Minden munkám kísérlet. tiszta színekkel festve. szárnyait és repülését. és 4. és figyelemreméltó erővel rendítette meg az emberi szíveket (2. sugárhoz tartozó tevékenységek. és igyekezett ellesni tőlük repülésük titkát. hogy megalkossa a művészetek nagy testvériségét (2. a nagy görög drámaíró újra testetöltése volt. Amint már említettük. Cézárai és Napóleonjai például főleg az első sugár hatalmi oldalát nyilvánították ki. Például úgy akarom megnyomni a zöldet. amelyeket ma is használnak Milánóban és a Panama-csatornán. sugár). amelyet a mai harckocsi ősének lehet tekinteni. az 1889-ben született absztrakt festő munkássága és gondolatai szemléltetik a 3. sugár). sugár). aszerint. sugár tulajdonságait jelenítette meg. Ezek területén nagy eredményeket ért el és olyan ismereteket hagyott az utókorra. úgy látszik. Az első és hetedik sugár közvetlenül kapcsolódik egymáshoz. Mélyen áthatotta az eszme. Ő volt az. mint ahogy az odométere – távolságmérő a kerék fordulatszámának megszámlálása alapján – és a gépi emelője is. és nem volt híján a többi négy sugár erőinek és képességeinek sem.. halvány. sugár). és 6. Ahhoz. aki a művészetek többféle ágát egyesítette az okkult és szellemi igazságok szertartásos ábrázolásával. Josef Albers. Életük tanulmányozása azonban feltárja a különbségeket közöttük. rá árasztotta dallamainak és harmóniáinak szépségét (4. 4. amit önmaguktól nem akarnak megtenni. a természettudományban. Ezért kiemelkedő példája a 3. sugár). a csillagászatban. sugár) 13 Az ember szellemi kibontakozásának tana az egymást követő földi életeken át. a növénytanban. és van egy tanulmánya az élveboncolás ellen (2. az anatómiában. Azt várom el színeimtől és formáimtól. a harmadik és az ötödik. színműíró. Richard Wagnernél. sugár). hogy más sugarak tulajdonságai milyen mértékben keveredtek össze az elsővel. aki – mint azt a Tristan és Izolda szerelmi kettősében láthatjuk – az elsők között ábrázolta az emberi szerelem felemelkedését az egység szellemi megtapasztalásáig (2. Utóbbiak a formák sugarai. A misztikus ösztönzés bele volt ágyazva szenvedélyes lelkületébe (6. amelyeket még ma is használnak a tudósok. az élet-sugarakat úgy lehet tekinteni. és 4. A negyedik sugár pedig a természetes hídnak vagy ösvénynek felel meg a felsorolt párok és a két hármas csoport között. 16 . motorkocsit. az optikában. az újraszületés ebben az írásban hallgatólagosan elfogadott. Egyik vízturbinája ma is szinte korszerű. azt akarom. Első látásra festményei az unalomig mereveknek és határozottaknak tűnnek. és 5. sugár). Munkáiról írták egy 1949-ben megjelent tanulmányban: „érzelem nélküli elvontságok. a művészeteket eszközül használva annak megvalósításához (6. A mozdonynak sincs érzelme. derékszögekből alkotva. és 7. Mivel a cél az összes sugár valamennyi tulajdonságának kifejlesztése. Zenéje és közlései azt az igazságot tárták fel. Ha az emberek azt mondják. Nagy Sándorai. hajlamosak meglehetősen következetesen alkalmazni egyik vagy másik sugár módszereit.’ ” (5. mint egy matematikai könyvnek sincs. a zenében (4. sugár összeadódó hatását egy művészben.

Attlee – lojálisan (6. aki hivatalát nem a saját pozitív tulajdonságainál fogva tartja meg. Alapvető elhatározásaiban még belső barátainak (akik valójában kevesen voltak) tetszése vagy nemtetszése sem befolyásolta (1. sugár). sugár) – pontosan a szükséges tulajdonságok birtokában volt. Mindkettőjük élete vértanúsággal fejeződött be. 3. és 7. olthatatlan lelkesedésű és mérhetetlen odaadással rendelkező ember volt. főként figyelemreméltó időhúzással – tudva. és 6. és 6. sugár). Hypatia14 (megh. Egészen természetes tehát. sugár). sugár). és közösség-vállalása az East End-del életének legmelengetőbb és legboldogabb része volt (2.e. az Üdvhadsereg alapítója. hogyan is váltak végül legyőzötté (3.. bebizonyította Newman igazát és Manning tévedését. mint például Newmann bíboros – a tanítvány és remete jellem (5. 17 . Ő maga elköltözött a londoni szegények közé (a londoni East End-be) és azonnal „magára talált” az akkor még kezdetleges munkásmozgalomban. eszményképeit és vezetőképességét érintetlenül vitte magával (6. sugár). eredeti gondolkodó. amit nem zavartak meg a körülötte levők érzései. Szenvedélyes. míg Manning-ban és Newmann-ben az első és harmadik uralkodott a hatodik felett.. mint velünk közölték. abban a képességében.. görög filozófus és a pythagorasi iskola alapítója. 4. sugár)… mégis manapság tökéletes ura kormányának és nyugodtan viszi keresztül a változtatásokat a kormány szerkezetében. sugár). Kr. sugár). 5. a gonoszság elleni aktív hadjáratban fejeződött ki (1. mindenütt jelenvaló lelkének és a természetet Isten élő öltözékének tekintette. és követőit – „hadsereg”-ként szervezve és annak is nevezve – bevonta a zászlókkal. Pythagoras (Kr. A virágzó katolikus alapok Oxfordban bizonyítják Newman hitének igazát a tudásban (5. cintányérokkal és a háború teljes vértezetével folytatott tevékenységbe. R. zenekarral. kitűnő példája az első és hatodik sugár tulajdonságai keveredésének. elhatározásokra képesen (1. dobokkal. Szellemi gyarmatosítónak is nevezhetnénk. 580-500). Úgyszólván kivándorolt a maga választotta új világba (1. Hajlamánál fogva nem volt teológus. Booth tábornok. sugár). hogy Booth tábornokban a 6. sugár). és 7. amelyekkel háborút lehet viselni a rossz ellen. Híres volt kiváló tudásáról. hogy az eseményeket egészen a logikus befejezésükig tudta követni. és 5. sugár). sugár). sugár). és 3. sugár) és a vallásos tapasztalatban (2. Hatalmat követelt. sugár). zárt rendben mindenféle kutatással szemben. és 5.. mert az gyöngíti az eltökéltséget (1. (1. Folyóiratát „Háborús Kiáltás”-nak nevezte el. félelmei vagy hiúságai sem (1. Mi több. sugár keveredésére. Attlee itt is meglepően jól felkészült volt. és 3. sugár). és 1. sugár) és személyes bátorságával (1. 3. sugár). hogy ebben a hadseregben az egyenruhák és a zászlók színe többnyire piros. hogy kész mindent kiállni. sőt még saját érzései. aki Istent a világ élő. sugár). így az egyházat hadseregnek tekintette.u. mind a legnagyobb erőkben. hogy mindkét nagy lélek rendelkezett a negyedik sugár nagyszerű szónoki képességével és írói készségével. és 3. az egyházat egyetemnek tekintette. A Munkáspárt abban az időben majdnem reménytelen zűrzavarban volt. sugár) … volt valami ezen elhatározásainak milyenségében. Booth tábornok nagy csodálója. A lázadásokat még saját pártjában is eredményesen használta ki. és 3. mérsékelten. hanem keresztes vitéz (6. szépségéről és életének tisztaságáról. Az egykorú újságok többek között ezt írták róla: „alkalmas és békülékeny elnök. Született hadvezér volt és a katolicizmus terjeszkedéséért folytatandó erőszakos hadjáratért szállt síkra (1. A népszerűtlenség nem okozott neki szenvedést. Newmann. bár elismeri Manning nagyságát. Több városban az Üdvhadsereg központjait „Citadellá”-nak nevezik. mindketten határozott hatodik sugárhoz tartozó tulajdonságokat mutattak. sugár). E három egyén élete és jelleme azt látszik igazolni. hogy a hadjáratot eredményesen viselhesse és a szabályok iránti elkötelezettség megszállottja volt. hanem mint közvetítő (3. kiegészülve és mérsékelve a harmadik és ötödik sugár képességeinek és tulajdonságainak szokatlan fejlettségével. Booth tábornokhoz hasonlóan a vallást Manning is háborúnak tekintette a lelkek megmentésére. és 2. 5. sugár volt az uralkodó és az első erősen fejlett. Akik megtámadták. mikor kell nyugodtan maradni és mikor kell a kérdéseket erőltetni (3. mint előtte valaha is volt bármelyik brit miniszterelnöknek békeidőkben (1. és 5. bemutatva a hatodik sugár jellemző tulajdonságát. sugár) Attlee családja ellenzése dacára lett szocialista (apja liberális párti volt) és saját eszméit keresztülvitte egészen logikus végkifejlődésükig (3. Ehhez járult még. 415) és Giordano Bruno 15 (1548-1600). (2. Az idő viszont. szinte ösztönszerűen megérezte a véleményeket pártjában és általában az egész országban is. szenvedélyesen szeretve az igazságot és a szabad kutatást (3. Attlee – 1945 után Nagy Britannia miniszterelnöke – példa az első és a harmadik sugár keveredésére. Attlee hatalmának titkát gyakran nagy becsületességében keresték. szintén példa a 6. amelyek több hatalmat adtak kezébe. mindent – még az életet magát is – feláldozni az eszméért és az ügyért. sohasem tudták egészen biztosan. Attlee ereje a fegyelmezett függetlenség sajátos formájából eredt. Érdekes a sugaraknak megfelelő színekről megemlíteni.C. sugár). sugár) Tökéletesen kitartó természet volt. sugár). Manning szenvedélye a győzelem volt. a heliocentrikus 14 15 Alexandriában görög bölcseletet tanított. és 3. neki tulajdonítják a róla elnevezett tételt – a derékszögű háromszög átfogójának négyzete egyenlő a két másik oldal négyzetének összegével –.. sugár). ami a veszendő lelkek megmentésére irányult (6. hogy tüzes hite és lobogó lelkesedése. Lojalitását. a megértésben (3. különösen a nehéz indiai kérdés meglepő megoldásával (3. De ez a titok mélyebben rejlett. pártatlanul (3. Be is bizonyította államférfiúi képességét. és 5. Manning bíboros. aki nagy befolyású. egyenruhákkal. A politikusnak szüksége van taktikai ügyességre és nyugodt gyorsaságra (3. és 5. ugyanazon egyéniség testetöltései voltak. sugár). végképpen megbukva és egymással civakodó klikkekre osztódva. sugár) –. tiszta fejjel (5.

hogy azt másokban is felébresszék. majd a hét arkangyali lény valamelyikén. magában foglalva a szülő fa összes képességének lehetőségét. részleges megnyilvánulásának egész ideje alatt. természetesen az irodalomhoz és a festészethez is vonzódnak. sugár). Más elnevezések: az Egy Isteni Láng szikrája. Mindezek. A harmadik és ötödik sugár értelmi képességeinek jelentékeny szintjét képviselte. míg az ötödik sugárhoz tartozó jobban szereti az utóbbit.e. a fennkölt idealizmus tökéletes megtestesítői voltak. misztikus tapasztalatokat szereztek (2. Az absztrakt művész erős harmadik sugarú hajlamokat mutat.. mint a bonyolult részletekkel. mint egy világegyetem kiárasztója és építésze. Szolgálatuk egész ideje alatt a második sugarat jellemző bölcsesség. az emberi szellem. akiknél a harmadik és ötödik sugár befolyása a másodlagos. míg a szóló tánc az első sugarat jelzi. különösen minden mágia legszebbikében. aki számára életében első a szépség szeretete és a törekvés. Az igazi szépséggel elbűvöli és gyönyörködteti azokat. Viktória angol királynőről azt állítják. Nagy elődjükkel. amelyeken át önkifejezést nyer és tapasztalást szerez az a szellemi létező. Gladstone (neves angol államférfi) egyéniségét Cicero-val (105-42 Kr. hétszeres emberi lény forrásának tekintjük. és ezek bemutatásának képességével (5. a közvetítő eszköznek és a teremtő önkifejezés és megjelenítés módjának megválasztását valószínűleg az alsugár befolyása határozza meg. 3. tanításaikban és a kifejezésmódban. a fáét. Ezek között a tánc és a szobrászat az első és a hetedik sugár hatását mutatja. Egy napon minden ember eljut majd az ehhez hasonló hétszeres fejlődéshez. A monádról azt mondják. sugár). a Lélek igéje. Ez a monádi sugár ragyog át a hármas Istenség három aspektusának egyikén. sugár) és művész (4. A tiszta művész képes elvarázsolni közönségét. FEJEZET A SZEMÉLYES SUGÁR Az emberi egyéniségnek hét princípiumát vagy összetevőjét közvetítő eszközöknek tekinthetjük. A balettet például a hetedik sugárhoz tartozó művészetként írták le. a bölcs és a tudós a szabadabb prózai műfajt részesítheti előnyben. Amint a „halhatatlan csíra” elnevezés mutatja. A művészek. Az ember isteni szelleme hétszeres emberi lényként az őt szülő lángban marad. a zene és az építészet felé fordulnak. Egy erősen negyedik sugarú író kitűnhet a költészetben. Mindegyik művészeti ágat más-más sugáron kifejlődött hajlam befolyásol. Az okkult hagyomány szerint elérte a mester fokot és most magas fokon nyilvánítja ki a második sugár nagyszerű tulajdonságait. szeretet és a minden emberrel állandóan érzett egység legmagasabb szintjéről tettek tanúságot. sugár). Azok a művészek. sugár tulajdonságait. akik rendelkeztek a fizikai és a fizikain túli világ mélységes ismeretével. Mindketten nagy uralkodók. sugár). Az egy sugár mentén történő tökéletes kifejlődés kifogástalan példáját Krisztus és Buddha élete és személye mutatja.). vagy belevetíti saját erejének. hogy sohasem hagyja el „az Atya kebelét”. Az első sugarú festő inkább a nagy tömegekkel foglalkozik. azzal a képességgel. a bölcsességet. sugár). Shri Krishnával együtt ezek a fennkölt személyiségek a legmagasabb szinten képviselték a többi öt sugár tulajdonságait és képességeit. akit néha monádnak nevezünk. hogy azok biztosítsák az elvont eszmék felfogásának képességét és a matematikai törvényeknek megfelelő kifejezésüket.u. az emberek jellemének és életének átalakításában (7. szeretetet. A tudományok mesterei voltak. a Halhatatlan Csíra. bár tökéletlenül. együttérzést. Minden sikeres művész. a Nagy Lélegzet lehelete.. vagy már nagymértékben kifejlesztette ennek a sugárnak a tulajdonságait. A művészeti ág vagy ágazatok valamelyikének. Tennyson angol költőt hasonlóképpen Vergilius újraszületésének tartják – mindkettő költő (3. akik birtokában voltak a teljes megértésnek (3. különösen a felebaráti szeretet és önfeláldozás igazságáért.világképet és a zene matematikai elveit. aki mindkét születésében megvalósította az 1. a legbensőbben lakozó misztikus létező tulajdonságait írják le. és 7. életének és fényének sugarát az objektív világegyetembe. X. akik befolyására fogékonyak. mesterei a művészeteknek életük szépségében. amelyeken keresztül ez az istenség külsőleg is megnyilvánul. viszont belesugározza. sugár) volt. amelynek során életét áldozta fel az igazságért. 18 . ami fejlődésének tere. ő az isteni „élet-fa” magja. bár a monádi sugár tulajdonságai mindig uralkodók maradnak. sugár). és 6. de mindegyikükben ki kell fejlődnie a harmadik és ötödik sugár tulajdonságainak. míg a nyilvánvaló egyértelműség és szándék az ötödik sugár befolyására utal. A monádot az objektív. államférfivel és sok mű szerzőjével azonosítják. 4. mert ők voltak az emberiség vezető mesterei (1. 849-899). míg a gondolkodó. és mindketten fennkölt. hogy Alfréd (angliai) király újraszületése volt (Kr. hogy azt tökéletesen ábrázolja. A hatodik sugárral való kapcsolat mutatkozik meg Krisztus halálának módjában. ragyogó első sugár típusok voltak. amelybe e tanításokat öltöztették (4. A nagy zeneszerzők művei jelentősen különböznek. együttérzés. amely a szellemi és a mindenben bennrejlő Istenség. vagy a negyedik sugárhoz tartozó egyéniség. amely képességek egyesültek a tanító nagyszerű tehetségével. amelyet hirdetni eljött. mester-bölcsei. ez a választásuk pedig egyéb sugarak befolyása szerint nyilvánul meg. ha jellemükben a második és hatodik sugár fejlődik. mester-mágusok voltak. a Szellemi Nap villanása. a római szónokkal. aki egyszerre egység és az Egyetemes Szellem elválaszthatatlan része.

Ha az ötödik faj emberének következő tulajdonságai vannak meg egy ember jellemében. képes részt venni hosszú elmélkedésben. Az idő. Ezt a vizsgálatot csak a magasan fejlett okkultista és tisztánlátó képes elvégezni. az önelégültség. tervezni és utasítani és elég jól sakkozik. hogy azok barátokká és munkatársakká váljanak. Mivel azonban a sugár-tulajdonságok a mai fejlődési korszakban már elég világosan kezdenek az emberekben megmutatkozni. mások túlzott bírálata. alkalomadtán határozatlan. Csak a jól fejlett. a törekvés. fejlődését majdnem mindig egyenetlenségek jellemzik. amelyek a legnehezebben semmisíthetők meg. Nagyon sok. hogy mennyire képes a gyengeségeket leküzdeni. a hajlam. egyébként nagy embernél kicsinyesség vehető észre egyes személyes ügyeikben. a kínos aprólékosság. de még nem tökéletes emberek jellemében. ha a tanításnál és tanulmányozásnál előszeretettel használ térképeket és diagrammokat. ami. a szefirot-i megjelölés. gyakran mások érzelmeire tekintet nélkül és hajlam a duzzogásra. mert ott nyilvánvaló a sugár-színezés. hogy miközben a hét sugár mindegyikének tulajdonságai minden egyedben jelen vannak. körültekintően tud szervezni. azt helyesen tekinthetjük a második sugárhoz tartozónak. mégis felismerhetők meghatározott korlátok is. inkább a bűnök. Az Egyéniség fejlettsége. szenvedélyes vágy hatalommal járó tisztségek megszerzésére. a hajtóerő vagy az élet legfőbb célja. ugyancsak a fejlettségtől függ. mint a sugár kívánatos tulajdonságai. Amíg az ember egészen meg nem közelíti a mesteri szintet. kedveli a filozófiát. hogy kiárassza a szépséget a világba. az összes későbbi önkifejeződésben egy jellegzetesség lesz hangsúlyozott. sokoldalúság a gyengédségben. hogy igen kiváló az egyik irányban. ha a folytonos kísérletezés és az alapvető tények kutatása közben az elemző értelmet használja. fontos arra emlékeznünk. Akik a korai fejlődési szakaszokon haladnak át. csodálja a nagy bölcseket és hadvezéreket. hogy valaki biztosan felfedezhesse saját vagy egy másik ember sugarát. Ha a szembetűnő tulajdonságok a szépség és összhang szeretete. gyengeségei pedig az önzés. Így a nagyon nagy. vagy mint néha mondják a „lélek kora” döntő abban. hogy így tegyenek vagy megszerezzék a képességet a siker eléréséhez. alkalmazkodó és tapintatos. hogy a boldogság a gondolat és cselekvés szabadságától függ. mint az erények. miközben minden monádban az összes lehetőség jelen van. a hajtóerő pedig a vitathatatlan tények megállapítása. Mégis vannak bizonyos jelek. tudatosságában fel kell emelkednie magához a monádhoz. erős vágy megmenteni. Annak felismerése. érzésekben és tettekben. a módszer. 19 . akik időnként magasrendű államférfiúi képességet mutatnak. a külső személyiség uralkodó sugara és sugártevékenysége életről-életre. Ahhoz. Ennek következtében gyakran igen nehéz eldönteni egyik vagy másik ember monádi sugarát. vagy legalábbis jelen egyéniségének legfelsőbb kifejeződéséhez. mint gyengeség – ha ezek mutatkoznak valakiben. a kicsinyesség. azoknál általában inkább a hibák jelennek meg. vajon az erősségek vagy a gyengeségek. az egyik vagy másik művészetnek szentelt élet. Ha a jellemző tulajdonságok az elemző és jogászi elme. a sugár jó vagy rossz oldalai fejeződnek ki uralkodóan a megszokott gondolkodásban. amellyel az elérni kívánt eredményeket megszerzi és a szembetűnő gyengeségek. a természetes ritmikai és egyensúlyi érzék. zárkózott és hajlamos cselszövésekre egészen mások gátlástalan becsapásáig – az ilyen ember valószínűleg a harmadik sugárhoz tartozik. kivételesek a képességei és nemesek a tulajdonságai a másikban. és természetes képesség az irányításra és vezetésre. ha már felismerték. képes különféle jelenségeket egy alapvető elvre visszavezetve megérteni és megmagyarázni. hogy első sugarú egyénről van szó: akaraterő.Ezen közvetlen kapcsolatok következményeként az emberi monád objektív megnyilvánulását megszínezik vagy megjelölik az Istenség és azon arkangyal tulajdonságai. ha akadályba ütközik. a szellemi akarathoz vagy atmához. Ezek között van a jellemben uralkodó tulajdonság. sőt még egy élet alatt is változhat. törekvéseit és jellemét megérteni. megvan a képessége pártatlan vizsgálatra. ami mindenek felett a logikát értékeli. Más szavakkal a földi életek száma és az ezekben elért haladás dönti el. Tévedés és butaság homályosíthatja el az ítélőképességet és csökkentheti a hatékonyságot azoknál. mondhatni akadnak hullámhegyek és hullámvölgyek. határozottság. felemelni másokat és boldogságot adni nekik. amelyek az ember sugarának felderítéséhez vezethetnek. valamely hiba legyőzéséhez szükséges. és az érzelgősség és érzékiség. Ha kipróbáljuk ezt a vizsgálatot. bár bizonyos alkalmakkor ez utóbbiak is feltűnhetnek. hogy a sokoldalú fejlődést elérje. hogy bölcs elhatározásokra jusson és bölcs terveket készítsen. ha erősen megmutatkozik a gondolkodás tudományos módszere. amelyeken a monád sugara átragyog. a mások jellemében leginkább megcsodált vonás. hajlam arra. az élvhajhászás. különösen azok. magasabb rendű erő használata a legtöbb vészhelyzetben. képesség. a kiszolgáltatottság a hangulatoknak – ezek a negyedik sugarat jelzik. egy tulajdonság lesz túlsúlyban. a jellem gondos vizsgálata általában elég megbízhatóan mutatja ki egy adott ember sugarát. akkor feltehető. hogy túl tegye magát mások kívánságain és korlátozza szabadságukat. indítékokban. hogy a kifejtett eszméket ritmikus formákban jelenítse meg és mutassa be. azért. bizonyos képesség vonzerő kifejtésére. Lehetséges. gyengeségei pedig az önteltség. a tanítás adománya és az ellenség meggyőzésének előnyben részesítése úgy. Így. készség e szabadság megadására. Akinek természetére jellemző a készség az elvont eszméket és az emberek nézeteit. a materializmus és a tolakodó kíváncsiskodás – ezek az ötödik sugár tulajdonságait jelzik. A haladottabbak gyakran azonnal képesek elfojtani a nem kívánatos jellemvonás megnyilvánulását és gyorsan elérni annak megszüntetését. „idős lelkek”-et érdekli. az erények vagy a hiányosságok.

Ha valakiben állandóan megmutatkozik a tüzes lelkesedés. anyagáról. mint például megmagyarázza. de fejlődésének során az egyéniség az egymásra következő személyiségeken át fejezi ki sugárról sugárra a tulajdonságokat és képességeket és ezért mutatkoznak meg azok láthatóan és uralkodóan. különösen a legjobban csodált megválasztása és a vágyott eredmény elérésének módszere általában kimutatja a monádi sugarat. ami átragyog minden jelentős tevékenységen és eredményen és ez jelzi a monádi sugarat. Ha ráadásul erőszakosan tolakodik a pulthoz. sem balra. Bár vásárlásaiban bármely sugár módszerét tudja alkalmazni a tervezés. ha erősen hatnak rá a báj. nem hajlandó az árról alkudozni és választását nem befolyásolja a gondolat. az erős hűségérzet. Ha az ember vonzódik az okkult tudományokhoz és azok szertartásos és mágikus kifejezéséhez és erősen fejlett érzéke van a rend. ezek a jelek megerősítik döntésünket a sugárról. Ügyesen keveri a különféle színárnyalatokat. Amennyire csak lehet. Az ötödik sugarúak a részletekre fordítanak nagy figyelmet. a döntő tényező mégis az áru szépsége és vonzereje lesz. természetét és befolyását. képesség az odaadásra és önfeláldozásra. ahol az adott áru kapható. akkor nem sokat törődve az érzelmeikkel. Az al-sugarak valószínűleg befolyásolják a színek kiválasztását. vagy még inkább a lehető legjobb helyre a sorban. alakját és méretét is. Ha megtalálta a megfelelő tárgyat. a harmadik sugarú vevő rendszerint kész megfizetni a kért árat. akiket az első és hetedik sugár kombinációja képessé tesz a gyors elhatározásokra. minden felkínált áru elfogadása vagy elutasítása annak alkalmasságától függ. különösen az olyan kísérőtársaknak. 20 . hogy a kívánt árut milyen célra akarja használni. hogy alkudni kellene. Például kövessünk hét különféle típusú embert az áruházba és nézzük meg vásárlási módszerüket. nem nézve sem jobbra. A harmadik sugarú egyénnek valószínűleg különös kívánságai is vannak az áru külsejével kapcsolatban. Világos elgondolása van az áru külsejéről. a legbelsőbb lakóét. gyengeségei pedig az érzelgősség. képességek és gyengeségek nagy változatosságát. és eredményesen fordul az érzékekhez és értelemhez. amíg azt megkapja és becsomagolják. vagy ha a kívánt tárgy nem kapható és ezzel gondot okozott az eladóknak. bár az igazi művész vélhetően hajlandó bármilyen színt használni. például a belsőépítészeti célúaknál vagy a ruhánál. Másfelől pedig minden személyiséget befolyásolnak mind az egyes sugarak. vásárlási eljárása szigorúan személytelen lesz. aki elsőnek kapja meg a Trón előtt álló Hét hatalmas Szellem valamelyikének megjelölését és színét. ami nagyon bosszantó lehet. a vevő eltekint a vásárlástól. Valószínűleg összehasonlítják más üzletek hasonló áruit és a legolcsóbbat részesítik előnyben. Viselkedése az eladóval majdnem kizárólag a vásárló pillanatnyi fizikai állapotától függ és a megnyerő barátságosságtól egészen a sajátján kívül minden más érzés figyelmen kívül hagyásáig terjedhet. észreveszi az eladók fáradtságát vagy zaklatottságát és együtt érez velük. és amennyire csak lehetséges. Ha az árusok nem tudják előadni a kívánt tárgyat. ha tiszteletben tartja a többi vevő kívánságait és elsőbbségét. Az egyéniség sugara is a monádé. a lobbanékonyság. ha hajlamos a láthatatlan erők felhasználására az emberi szükségletek beteljesítéséhez. akkor benne a hatodik sugár uralkodik. Nem csak a vásárlás általános tervét dolgozzák ki világosan. hogy a megfelelő termékeket összehasonlítsák. Ha csak az 5. rendszer és módszer iránt. Az eredmény határozatlanság és zűrzavar. ahol a venni kívánt áru a legvalószínűbben kapható és oda belépett. udvariatlanul viselkedik. sugár nem erős benne. A mintát vagy a méretet mind a mintázatnál. Az ár fontos és a választást néha az áruk olcsósága vagy az alku lehetősége is befolyásolja. akkor az első sugárhoz tartozó jellemzők mutatkoznak meg. A bevásárló körutak alaposan igénybe veszik azok türelmét. pár szóval előadja kívánságát. a pompa és a lovagiasság eszményei. utána mentegetőzik vagy kárpótlásul valami szükségtelent vásárol – az ilyen személy valószínűleg a második sugárhoz tartozik. mind a színnél gyakran használja vezérfonálként. Ha kiválasztotta az üzletet. miután pontosan megismertük a monád saját tulajdonságát. hogy eszméket fejezhessen ki. stílusáról és színéről. Ennek ellenére az alapvető hajlamok megmaradásának tökéletesen tárgyilagos megfigyelése. Másrészt. bizonyos céltudatosság mindenben. ami gondolat és tett. Még ha a kívánt árut meg is találják az első üzletben. ha szívesen kombinál számos hatást azért. más üzletekbe is el kell menniük. Emlékezzünk azonban arra. különösen a szolgálatban. és létrehozzák az emberi jellemek. gyengeségei pedig a formalizmus. hogy a megfelelő hatást elérje. csak kevéssé törődik vásárló társai és az eladók igényeivel. a megvalósítás és a vásárlás befejezése során. amelyet meglátogattak. fizet és kilép az üzletből. hogy a valódi sugár csak akkor ismerhető meg. a pontos árat adják át és ha van. ha az eltökéltség ellenállhatatlan szellemi erőként ég benne. a visszajáró pénzt gondosan megszámolják. A negyedik sugarú embert valószínűleg a megvásárolni kívánt tárgyak szépsége érdekli. nyugodtan vár. a hatalom és a hivatal szeretete. ha megkísérli megnyerni együttműködésüket és segítségüket. szövéséről. ilyen esetekben ragaszkodva a pontossághoz. amelyek természetét jellemzik. hogy abból hatásos színösszeállítás kerüljön ki. hanem az áruk vagy anyagok pontos színét. A színek egyéni kiválasztásakor lényeges a háttér milyensége. mind azok kombinációi. akik az ötödik sugár embereinek segítenek keresni a megveendő termékeket. akkor ő – legalábbis jelenleg – a hetedik sugáron fejlődik. a fanatizmus és az érzékiség. közvetlenül odamegy a pulthoz. Ha a vevő előre elhatározott szándékkal lép be. Az egyéniség tanulmányozása bizonyos számú ilyen megtestesülésen át kétségtelenül feltár egy központi tulajdonságot vagy fénysugarat.

mint aprólékosak és valószínűleg befolyásolja őket az. az ötödiknél a tudás. Ilyen dolgokban sokkal kevésbé határozottak. A hetedik sugárhoz tartozók jellemében és viselkedésében van bizonyos előkelő nagyvonalúság. Valóban jogosan lehet őket maximalistának nevezni. Az áruk és üzletek megválasztásában inkább nagyvonalúak. ami más nemzetek és egyének eszményeinek és tetteinek mély megértéséből fakad. kivéve. még arra is. a negyediknél a szépség. dísztárgyakban és otthonuk berendezési tárgyaiban.) 21 . akik rendelkeznek a legfőbb erények valamelyikével. a Szentháromság második személyének megtestesüléseként szólott így: „Sokféle úton jönnek Énhozzám és Én minden úton eléjük megyek. a báj. hogy a tökéleteset keressék mindenben. Egy sajátos tulajdonságot általában alapvetően fontosnak tartunk minden egyes sugárhoz tartozó embernél. hogy vásárlásaik során befolyásolja őket. Az árak alig befolyásolják őket. Hajlamosak arra. különösen azokéban. hasonlóan a második sugarú emberhez. természetesen udvariasak.A hatodik sugarú valószínűleg a meleg színeket keresi. IV. és arra is hajlamosak. a harmadiknál a megértés. Ezt az erényt gyönyörűen fejezik ki Krishna szavai. akik az első. Az eladókhoz kedvesek és megértők. különösen az eladók és a többi vevő viselkedése velük szemben. mert az út. A társaikkal való viselkedésben első sugarú testvéreikre hasonlítanak. hogy magasabb árat ajánljanak a kértnél és a visszajáró pénzt számlálatlanul tegyék el. az Enyém. a másodiknál a bölcsesség. harmadik és az ötödik sugár befolyása alatt állnak. a kívánt dolgok elérésére használt módszereik és végső sorsuk különbözik a sajátunktól.11. Ez az elsőnél az erő. ha igen határozott elképzelésük van. Az ilyen tudáshoz azok jutnak. a használhatóság és bizonyos pompa-kedvelés.” (Bhagavad Gîtâ. amit vesznek. hogy mit látnak a kirakatban vagy mire beszéli rá őket egy megnyerő eladó. aki Vishnu-nak. hogy csupán sértődöttségből ne vegyék meg az egyébként megfelelő árut. A hét sugár ismerete segítségünkre van mások megértésében. figyelmesek és méltányosak azokkal. mint azok. ezért aztán nehéz őket kiszolgálni. akikkel dolguk van. a hatodiknál az összpontosított odaadás és a hetediknél a rend. Ez a tudás a nagy türelmesség. ha közben valami történik. különösen a ruházati cikkekben. vagy éppen rabul ejti őket egy vágy. akiknek az élettel szembeni magatartásuk. Bosszantó körülmények egészen ésszerűtlen tettekre is ragadhatják őket. amelyen jönnek minden irányból. A hetedik sugarú emberek hajlamosak rá. Említésre méltó tulajdonságuk a szépség.

a ritmus és az élet az uralkodó. Erély Gyengeség Feladás Meghódítani Felemelkedni Megtalálni a végső valóságot Gyakran megtalálható az ellenkezője is. Azúrkék Zene A harmóniát őrző művészet Zafír 3 3 Teremtő elképzelés Értelem Megértés Kutató és értelmező képesség Alkalmazkodó képesség Tapintat Méltóság Pártatlanság Filozófus Tudós Követ és diplomata Szervező Stratéga Sakkozó Asztrológus Igazgató Közgazdász Bankár Bíró Megértés Szellemi vakság Teremtő tevékenység Megértésre törekvés Külsőleg: Igazság. Az egység tapasztalatának folytonos bővítése. következetes gondolkodás. aláásva azok önbizalmát és növelve önzésüket. Az igazság hangsúlyozá sa Visszavonulás A tanítvány magára hagyása. TANÍTÓ MÓDSZER TELJESÍTÉS MÓDSZERE Az akaraterő összpontosítása Leigázás Rombolás A saját akarat. Lángész. Az élet kihangsúlyozás a és a formák tagadása. mint legfőbb tekintély és a saját út. Hosszú. Fegyver: birkózás Érzelgősség Érzékiség Gyakorlatiatlans ág Oktalan önfeláldozás másokért. A helyes megértés. A módszer alkalmazása az egyéni szükségletek szerint. A bölcsesség sikeres továbbadása. Az alárendeltek fegyelmezése. Belsőleg: Mindenütt jelenvalóság. Határozatlanság Túl sok szempont figyelembevéte le Hidegség Cselszövés Zárkózottság Kegyetlenség Segítés elmulasztása vészhelyzetben Hozzá nem értés Tudatos csalás Gátlástalanság Ravaszkodás Változékonyság Lelkesedés és kétségbeesés hangulatváltoz ásai Érzékiség Alakoskodás Öncsalás Önsajnálat Gondatlanság GYENGESÉGE K A SZENVEDÉS FORRÁSAI VALLÁS SZÍN MŰVÉSZE T DRÁGAKŐ JELKÉP Az idő. ami helyes tettekre vezet. hanem az Egy Akarat önzetlen. a forma alárendelt Zsarnokság Akaratosság Gőg Uralkodás Megvetés Önzés Hatalomvágy Szeszélyesség Egyénieskedés Merevség Vereség Lefokozás Leváltás Megalázás Függés Számkivetés Hinduizmus Izzó fehér Ragyogó kék Cinóbervörö s Tánc Koreográfia Gyémánt 2 2 Egyetemes szeretet Bölcsesség Belátás Intuíció Emberszeretet Az egység érzése Szellemi együttérzés Együttműködő képesség Bölcs Gyógyító Tanító Újító (reformáto r) Emberszeret ő Bölcsesség és szeretet Gyűlölet A tudás megosztása A belülről történő megvilágosít ás A boldogság átadása Lesújtottság Magány Elkülönülés Kizártság Elhidegülés Hidegség Igazságtalan ítélet Hűtlenség Buddhizmu s Aranysárga. Belsőleg: Mindentudás. Belsőleg: Mindenhatóság Az erő kiáradása Királyság Uralom a természet és a külső én felett Akarat – nem mint erőlködés. Hasznosság. mint egyetlen út kinyilvánítása. csábítás Csalódottság Sikertelenség a tökéletes kifejezésébe n Orfikus Egyiptomi Világos bronz Opera Egybefoglalás Jáspis 22 .AH T S G R É U Á SUGÁR A HÁRO MSÁG SZEMÉ LYE TULAJDONSÁ GOK TÍPUSOK LEGFŐBB JÓ LEGFŐBB ROSSZ KÜLDETÉS ÉS HAJTÓERŐ LEGFŐBB BETELJESÜLÉS Külsőleg: A győzelem 1 1 Erő Akarat Bátorság Vezetőképesség Önbizalom Katona Felfedező Uralkodó Államférfi Vezető Erő. Fegyver: buzogány Intuitív meglátás és érzékelés Megvilágosodás Meggyőzés Megtárgyalás Nem-ellenállás Másik arcának odatartása. Fegyver: stratégia. erőkifejtés és súrlódás nélküli kifejeződése Külsőleg: Az egység teljes és töretlen megvalósítása. Személytelens ég. háló Megaláztatás A hozzá nem értés rábizonyítás a Tájékozatlansá g Kaldeai Egyiptomi Smaragdzöl d Irodalom Költészet (mentális zene) Szónoklat Smaragd A forma körbefogja az életet 4 3 Állandóság Összhang Egyensúly Szépség Ritmus Művész (a kifejezésm ód és az eszköz kiválasztá sa az alsugár befolyását ól függ) Közvetítő Összekötő Tolmács Szépség Széppé tenni Rútság Külsőleg: Összhang Egyensúly Tökéletes ábrázolás Belsőleg: A érzékelése szépség Megjelenítés Megmagyaráz ás Felemelés a szépséggel és a ritmikus beszéddel Megjelenítés A szépség elérése a fizikai tökéletesség és báj segítségével Fegyver: leláncolás. csapda. Az elvek megmagyará zása. Az igazság felfogása. mint a túlcsorduló kontempláció eredménye.

a tudományos módszer 6 3 Összpontosultság Lelkesedés Tüzes rajongás Odaadás Önfeláldozó szeretet Hűség Lojalitás Szent Misztikus Odaadó Vértanú Evangélista Szolgáló Hűséges barát Egység az Okkal Hűség az ügyhöz Becsületesség Elkülönülés Egyénieskedé s Hűtlenség Külsőleg: Önfeláldozás Szolgálni és imádni Tisztelni az Okot Belsőleg: Az imádat izgalma Vértanúság Szolgálat Barátság A hősök tiszteletének felébresztése Lelkesítés Feltüzelés Összpontosság Fegyver: vadság „ellenállhatatlan szellemi erő” Önzés Szűklátókörűség Időérzék hiánya Gőg Zsugoriság Eszmék szétzúzása Bírálat Pedantéria a gondolkodásba n és viselkedésben Egyoldalúság Ravaszkodás Csűrés-csavarás Materializmus Hidegség Kíváncsiskodás Kutakodás Középszerűség Elkülönülés Ellenszolgáltatás elvárása A forma hangsúlyozása és az élet semmibevétele Túlérzékenység Ingerlékenység Szűklátókörűség Türelmetlenség Fanatizmus Vak odaadás személyek iránt Az értelem megvetése Érzékiség Megvetés Annak bebizonyoso dása. hogy nincs igaza Értelmi vereség Zoroaszteri Citromsárga Festészet Topáz „A mennyorszá g illúziójának összeomlása ” Hűtlenség azok részéről. akiket szeret.Az anyag és a forma az uralkodó – a ritmus és az élet alárendelt 5 3 Elemző és logikus elme Pontosság Türelem Matematiku s Tudós Jogász Alkimista Igazság Tudás Tények Valótlanság Tudatlanság Téves állítások Külsőleg: Tudás Felfedezés Tudásszomj Belsőleg: Lelkesedés az értelem uralmáért Megmagyaráz ás Térképek Diagrammok Részletezés A pontosság kifejlesztése Gondolkodás Kutatás Nyomozás Kísérletezés Türelmes megfigyelés A tények kiszámítása és pontos levezetése Alapos kutatás Fegyver: fúró. vagy akikben bízott Félreértettség vagy téves megítéltetés Levertség Megalázás A külső hatalom elvesztése Kielégületlens ég Az alárendeltekt ől kapott elítélő bírálat Udvariatlanság Gorombaság Kereszténys ég Tüzes rózsaszín Építészet (megfagyo tt zene) Rubin 7 3 Kecsesség Pontosság Rendezett szépség és cselekvés Lovagiasság Ügyesség Méltóság Nemes viselkedés A részletek. a rend és a módszer gondos figyelembevéte le Katonás módszerek Pompa kedvelése Pap Szertartásmester Egyházi szertartáso k rendezője Mágus Látványossá gok rendezője Lovag Politikus Filmrendező Rend Rendetlenség Feldíszíteni Összefogni Megnyilvánítani Külsőleg: Rendezett pompa Belsőleg: Lelkesedés az atmától a fizikaiig terjedő tökéletes középpontért Megjelenítés (dramatizálá s) Szent nyelv Rendezett összefogás Fegyver: vívótőr Formalizmus A hatalom és hivatal szeretete Politikai játék Az emberek játékszerként történő használata Bürokrácia Különcködés Tetszelgés Gépies szertartásosság Katonáskodás Minden vallás szertartás os oldala Szabadkőm űvesség Bíbor Szobrászat Ametiszt 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful