P. 1
Nikos Valkanos - Odhgos Politistikon Ekdhloseon - Gymnasio - Oedb

Nikos Valkanos - Odhgos Politistikon Ekdhloseon - Gymnasio - Oedb

|Views: 18|Likes:
Published by Nikos Valkanos
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

More info:

Published by: Nikos Valkanos on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

Sections

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡

¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞
O‰ËÁfi˜
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ∂ΉËÏÒÛˆÓ
µπ µ§π O ∂∫¶∞π ¢∂À∆π ∫OÀ
A’, µ’, °’ °Àª¡∞™πOÀ
O

Ë
Á

˜


Ô
Ï
È
Ù
È
Û
Ù
È
Î
Ò
Ó


Î

Ë
Ï
Ò
Û
Â
ˆ
Ó
A

,

µ

,

°


°
À
ª
¡


π
O
À
∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√
∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™
ISBN 960-06-1912-3
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ µ·ÏοÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÔ˙›Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÁÂÚ·˜
0362_COVER 4/11/2005 10:45 ™ÂÏ›‰·1
δηγς
Πλιτιστικν Εκδηλσεων
A’, µ’, °’ °Àª¡∞™πOÀ
µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·1
™À°°ƒ∞º∂π™ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ µ·ÏοÓÔ˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜
°ÂÒÚÁÈÔ˜ µÔ˙›Î·˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ – §·ÔÁÚ¿ÊÔ˜
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÁÂÚ·˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™ ∂ϤÓË ™·ı¿ÚË-ªÂÁÏ›ÙË, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
÷ڿϷÌÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘, °Ï‡ÙÚÈ·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ™˘Ú›‰ˆÓ °Ô‡Û˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ª˘ÚÙÒ µ¤ÈÎÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜
À¶∂À£À¡√™ ∆OÀ ¶.π. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÈÁ¿Ï·˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
À¶∂À£À¡∏ ∆OÀ À¶O∂ƒ°OÀ ª·Ú›· ∞ÏÈÊÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∂•øºÀ§§O ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚ¤·˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™
°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·2
δηγς
Πλιτιστικν Εκδηλσεων
A’, µ’, °’ °Àª¡∞™πOÀ
µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À
À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ µ·ÏοÓÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÔ˙›Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÁÂÚ·˜
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·3
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·4
[ 5 ]
¶ÚÔÏÔÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·
°È· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· – ÚfiÎÏËÛË Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈ-
ÙÔ‡ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ù˘ Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙËÓ Ù¤-
¯ÓË Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÎ-
ÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ì·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË
‰È΋ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›· (Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿), ·ÏÏ¿
Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ·
Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì·, fi¯È
ηٷÏËÎÙÈο ·ÏÏ¿ ·ÊÂÙËÚȷο. ¢˘ÛÎÔÏÂ˘Ù‹Î·Ì Ì' ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Â-
Ù·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ıÈ·ÛًηÌ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ηٷϋͷÌ Û ϛÁ·, Ì›-
Ó·Ì ÂÎÎÚÂÌ›˜ Û ÔÏÏ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡-
ÓË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ÌfiÓÔ ÎÔÌ-
Ì¿ÙÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ı· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ‹ ı· ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ
fiÙÈ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì fiÏ· Ù· ̤ÚË
Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.
∞˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ΢ÔÊÔÚ›·˜ ‹Úı·Ì Û Â·Ê‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ
ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∆Ô˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜.
Oπ ™À°°ƒ∞º∂π™
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·5
[ 6 ]
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞’ ∂π™∞°ø°π∫∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
1. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. ∆Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. ∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. ∏ ¢¤ÏÈÎÙË ˙ÒÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8. ∆Ô «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
µ’ ∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ ∆∏™ π™∆√ƒπ∫∏™ ª¡∏ª∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-80
I. ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
·) ∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
‚) ∆· ÂÈηÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Á) ∆Ô ı¤·ÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
‰) √ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Â) ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ÛÙ) ∆· ÎfiÌÈΘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Iπ. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÔÚÙÒÓ: Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 25
˘
ª·ÚÙ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . 62
°’ ∂£πªπ∫√™ ∫À∫§√™ ∫∞π §∞´∫√™ ¶√§π∆π™ª√™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-110
I. §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È Û¯ÔÏÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ππ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
¢’ ™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™ ™∆√¡ ∂¶∂∆∂π∞∫√ ∫À∫§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111-156
I. ™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Iπ. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶ÚfiÛÊ˘Á·-ªÂÙ·Ó¿ÛÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Iππ. ŒÙÔ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ‹ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
∂’ £∂ª∞∆π∫∞ ™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™ – ¶√§π∆π™∆π∫∂™ ¶∞ƒ∞°ø°∂™ . . . . . . . . . . . . . 157-222
I. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (project) – ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË . . . . . . . . . . 158
Iπ. §›ÛÙ· ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·Ó¿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· . . . . . . . . . 160
1. √ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. ∏ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3. ∞fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4. ∆· Ù¯ÓÈο – ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
5. ∏ Â·Ê‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛËw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
6. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ – Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . 191
7. ∏ «√‰‡ÛÛÂÈ·» ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·6
[ 7 ]
Iππ. ™¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
1. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
2. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
IV. ª¤Û· Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . 212
™∆’ ∏ ¶√§π∆π™∆π∫∏ ∆∞À∆√∆∏∆∞ ∆√À ™Ã√§∂π√À. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223-262
I. ¶ÚfiÙ·ÛË Î·ıȤڈÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
II. ∆ÔÌ›˜ ¤Ú¢ӷ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
1. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2. ∆Ô ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
3. ∆ÔÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
4. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
5. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ıÂÛÌÔ› . . . . . . . . . . 235
6. √È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ – Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
7. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
8. √ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
∑’ ¶∏°∂™ À§π∫√À. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263-342
I. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
1. ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
2. §·ÔÁÚ·Ê›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
3. £ÂˆÚ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ – ÔÏÈÙÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
4. £ÂˆÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
5. ªÔ˘ÛÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
6. ÃÔÚfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7. £¤·ÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
8. ∂ÈηÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
9. ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
10. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
11. ∫fiÌÈΘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
12. ™¯ÔÏÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
II. ºÈÏÌÔÁÚ·Ê›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
1. ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
2. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
III. ¢ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
1. ªÈÎÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. √È ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
¶π¡∞∫∞™ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·7
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·8
∂π™∞°ø°π∫∞
1. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·
2. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË
3. ∆Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
4. ∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
5. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
6. ∏ ¢¤ÏÈÎÙË ˙ÒÓË
7. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ
8. ∆Ô «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ»
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·9
[ 1 0 ]
∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌfi fiˆ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Ù›ıÂÙ·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛËØ ˆ-
ÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌËÓ ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘
Ù˘ÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÔÌÔÈÔÁÂÓÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. O
¿ÏÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ·˘Ù¤˜ ÎÈ-
ÓÔ‡ÓÙ·È Û ÌÈ· ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÌÂÈÚ›·
ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ‚Ȉ̤ÓÔ ÂÚ›Á˘Úfi ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·-
fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ, ȉÂÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ™’ ·˘-
Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
ÂÚ›Á˘ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ˆıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜,
ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Â›ÛË-
ÌÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î.Ï.
∆Ô ÛÎÂÙÈÎfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰È·ÌfiÚʈ-
Û˘ ÂÓfi˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, Ù˘ ÁÂÈ-
ÙÔÓÈ¿˜, Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜, Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È-
¯Ó›‰È Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘ Û fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯Ò-
ÚÔ, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÊÚÔÓԇ̠fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜
οÓÂÈ ÚËÙ‹ ÙËÓ ¿ÚÚËÎÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÚÔ-
ÊÔ‰ÔÙ› Ì ȉ¤Â˜ ÙË ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹, ȉ¤Â˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜
Î.Ô.Î. ∂¿Ó ·˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ÔÚÁ·-
ÓÈÛÌÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Á‡Úˆ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Á›ÓÂÈ ¤ÏÏÔÁË, Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙ· ·È‰È¿, ÙfiÙ Û ‰Â‡ÙÂÚË
Ê¿ÛË Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ,
ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ó·ÓÂ-
ÒÓÂÙ·È, Ó· ÌËÓ ÌÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ÎÂχÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ¤ÎÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi Î·È Ó· ÌËÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÏËı˘ÛÌÈ·-
ο, ËÏÈÎȷο Î·È ÔÈÔÙÈο ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi.
∆Ô ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ηıȤڈÛ˘ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂ-
ˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÛÙËÓ ÚÔ-
1. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·
2. ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·10
[ 1 1 ]
Û¿ıÂÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ‰È·‡ÏÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙËÓ Î·Ï-
ÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙËÓ
·Ó·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÌÔ˘ÛÂȷ΋ ·Í›· Î·È ÚÔÛ·ıÒ-
ÓÙ·˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ Î·È ÔÈΛ·, ·Ó·˙Ë-
Ùԇ̠ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜
‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘. ª’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÔÈ ·-
Û΋ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÎÈ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈÎÚÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ
Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ë ·-
Ú·ÁˆÁ‹, ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯¿-
ÂÓÈÓÁÎ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ÂÈÙ˘¯¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ì¿ıË-
Ì·, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÌÓ‹ÌË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜, ۯ‰fiÓ Ûˆ-
Ì·ÙÈ΋˜, ÂÌÏÔ΋˜ Ì ٷ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË
ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ' ·˘Ù¿, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ‰›Ô ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Û fi, ÙÈ
·ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Ì ÙÔÓ Îfi-
ÛÌÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ∞ÔÌ˘ıÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Â·ÓÔÈÎÂÈÔÔÈÔ‡ÌÂ-
ÓÔÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·,
ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ¤‰·ÊÔ˜ fi¯È ηÙ' ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÊÂÚ¤Ïȉ˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· Ó¤Ô, ηÏfi Î·È ÈÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ˘¿Ú-
¯ÔÓ ÎÔÈÓfi.
™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È
ÙÈ ¯ÚfiÓÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·, ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜: ·) Ì ÙÔ ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ,
Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓÔ, Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‚) Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ‰ÚfiÌˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›-
Ô˘˜ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÈËıÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ú¿Í˘.
∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ì¿ıËÌ·,
‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈıˆÚȷ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ›ӷÈ
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·È‰-·ÁˆÁÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿-
Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∆Ô Ó¤Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·-
ÙÈ΋˜ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓÈ·›·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘
ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚÈıˆ-
ÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ – ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏
›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, οÓÂÈ ÁÈ· ÚÒ-
ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿ı ۯÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÓÙ·Ï-
Ï·Á‹˜ ·fi„ÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆ËÓ ÔÚÁ¿-
3. ∆Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·11
[ 1 2 ]
ÓˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ – ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÔÂÈÚÒÌ·ÛÙ ے ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.
OÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÔÏ˘Ô›ÎÈÏ·
·ÈÛıËÙÈο Ú‡̷ٷ, Â›Ó·È ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ fiψÓ
ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∞’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÔÈ¿ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
‰›Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ-
΋˜ ‡Ï˘.
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· οÓÂÈ ÌÂ: ·) ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË
Ì ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ‚) ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó
ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË
˙ˆ‹, Á) ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ‰‡Ô Â-
›‰·: ·) ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘, ‚)
ÛÙË ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚ›Á˘-
ÚÔ, ÙÔÈÎfi Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ.
∆Ô Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛ˘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¿ÓıËÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙÂ-
¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ.
∆Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2003-2004, Ì ÙËÓ À.∞. °7/69259/10-07-03, ıÂÛ›ÛÙËÎÂ
Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ À¢ı‡ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ∞ÁÒ-
ÓˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË
ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ˘' ·ÚÈıÌfi 106137/°7/30-
09-03 ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·ıÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
∂›¯·Ó ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈı› Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ·, Ë ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘, fiÙ·Ó Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÙË Û‡ÌÙˆÛË ·fi„ˆÓ
ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈË̤ÓÔ (ÛÙȘ 17.11.03) ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢’ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ -
∞ÈÛıËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£, Ì ı¤Ì·, “™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ”. ∂Λ «ˆ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÚ›˙ÂÙ·È
οı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË
Î·È ÚÔÒıËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜: Û‡ÓıÂÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈ΋
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ȉ¤Â˜ (ÎÔÈÓˆ-
Ó›·, ȉÂÔÏÔÁ›·, ıÚËÛΛ· Î.Ï.), ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË – ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÏÒÛ-
Û·, ‹ıË - ¤ıÈÌ·, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û¯Ô-
Ï›Ô, ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ۈ̷Ù›Ô, ÍÂÓÔÊÔ‚›· – Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ,
·ÛÙ˘ÊÈÏ›·, ‚›·, ·ÓÂÚÁ›·, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·Ù·, ηÏ-
4. ∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·12
[ 1 3 ]
ÏÈÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘». ∏ ÂÈÏÔÁ‹
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜
(̤ıÔ‰Ô˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¤Ú¢ӷ ‰›Ô˘, ¤Ú¢ӷ ‰Ú¿Û˘, ·ÓıÚˆÔÏÔ-
ÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ), fiÏ· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Û˘-
ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌ„˘¯ˆÙÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ.
∏ ηıȤڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÊÔÚ›˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ‹‰Ë ηıÈÂڈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ Â-
ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ (ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈο Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈο) ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿-
ÛÙÈÔ Î‡ÎÏÔ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ,
ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi ‹ ‰ÈÂıÓ¤˜. ∂˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó
·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â-
›Â‰Ô (.¯. ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Comenius). ∆· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ
¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ηıËÁËÙÒÓ Î·È Ì·-
ıËÙÒÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÙÔ ¶.π. Î·È ÙÔ À¶∂¶£ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó Ì ÙÔ
Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ, «Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·”, ‰›ÓÂÈ
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ÁÓÒÛˆÓ
Î·È ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÌÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ô˘ ı· ÙÔ˘
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ‰È-
Îfi ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔ›‰ˆÏÔ, ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔıˆڛ·. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·fiÎÙË-
Û˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· οı ÁÓˆ-
ÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ı· ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜».
OÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
(·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÌÔÓ¿‰·-Û‡ÓÔÏÔ, Ô-
ÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Û‡ÛÙËÌ·) Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ¤ÓÓÔȘ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ¤ÓÙ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ
ÁψÛÛÒÓ (ÂÈηÛÙÈο, ı¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·-‚›ÓÙÂÔ), ·ÏÏ¿
Î·È Ì ÙȘ ÔÏ˘ÌÂÛÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ªÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‹
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓÙ¿Û-
5. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·13
[ 1 4 ]
ÛÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË
Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
∏ ηıȤڈÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ù˘ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ˙ÒÓ˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ˆÚÒÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜, «ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜» ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ÙȘ ·-
·ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂‰Ò ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙËÓ ·Úˆ-
Á‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ, ΢ڛˆ˜ Û Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Â-
ÓÔÙ‹ÙˆÓ Û οı ̿ıËÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ‚·ı‡ÙÂÚ· ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ‹ Ù˘.
∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ‹ ȉȈÙÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜
˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ÊÈÏÔ-
ÛÔÊ›· Î·È ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ¯¿ÚÙË Û¯Â‰›ˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÚfiÛÊÔÚÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.
™¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ÂÎÔÓÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ʤÚÔ˘Ó Û Â·Ê‹ ÙÔ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ
Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈηÛÙÈο ηÈ
Ï·ÔÁÚ·ÊÈο ÌÔ˘Û›·, ‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ·Ú¯Â›·, È-
ÛÙÔÚÈÎÔ› Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ıÂÛÌÔ› ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ÂÚ-
Á·ÛÙ‹ÚÈ·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î.Ï.
ŒÓ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÊÔ-
Ú¤ˆÓ Î·È ˘Ú‹ÓˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Û¯Ô-
Ï›· ÂÚ¢ÓÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È-
‚Ï›Ô. O ¯¿ÚÙ˘ ·˘Ùfi˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ·ÓÔȯً˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘
‚¿Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
∆Ô «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ» Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆ-
̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Œ¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› Î·È ÁÈ· ÙȘ
6. ∏ ¢¤ÏÈÎÙË ˙ÒÓË
7. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ
8. ∆Ô «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ»
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·14
[ 1 5 ]
ÙÚÂȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙÔÓ
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ Î‡ÎÏÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô.
«TÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ME§INA - EÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” ·ԂϤÂÈ
ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ·-
Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ì ÙËÓ ·Î·-
Ù¿Ï˘ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. H ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ-
΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓË ‡ÏË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ìfi-
ÓÔ ˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ηٷÁÚ·Ì̤ÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·, ˆ˜
ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙÂÏÈÎÒÓ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛˆÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ, ‰ÂÓ
ÏËÚÔÊÔÚ› ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Û ÌÈ· ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·È-
ÛıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì οı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ AÈÛıËÙÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜ ›ӷÈ: ·) ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜
¤ÎÊÚ·Û˘, ‚) ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷ ·-
fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË, Á) ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘»
(‚ϤÂ: http://www.prmelina.gr/a1/a12.htm).
°È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û οÔÈ· Û¯ÔÏ›· ‚ϤÂ:
http://www.prmelina.gr (∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ)
http://www.culture.gr/2/23/235/index_gr.html (À¶¶O – ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ)
http://www.musicportal.gr/iema/melina.asp (OÈ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜)
http://www.hri.org/E/1998/98-03-09.dir/keimena/art/art3.htm (¿ÚıÚÔ)
http://alex.eled.duth.gr/Htmlfiles/xronos/xronos4.htm (4Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô
∫ÔÌÔÙËÓ‹˜)
http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/melina/melprogr.html (11Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi
∫·‚¿Ï·˜)
http://70dim-athin.att.sch.gr/Melina.html (7Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ı‹Ó·˜)
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·15
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·16
∏ ¶ƒO™∂°°π™∏ ∆∏™
π™∆Oƒπ∫∏™ ª¡∏ª∏™
µ

µ

I. ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘
1. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜
2. ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·) ∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·
‚) ∆· ÂÈηÛÙÈο
Á) ∆Ô ı¤·ÙÚÔ
‰) O ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
Â) ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋
ÛÙ) ∆· ÎfiÌÈΘ
II. O ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÔÚÙÒÓ:
Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 25
˘
ª·ÚÙ›Ô˘
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·17
[ 1 8 ]
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ¤¯ÂÈ Â‰Ò ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÈ·˜ ÂÈÛ·-
ÁˆÁÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘, Î·È Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛ‹˜ Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó·
‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ·ÊÂÓfi˜ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÚfiÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ˜, Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË.
∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÌÈ· ‚Ȉ-
Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ-
¤‰Ô˘ ·Ï‹ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
οı ٤¯ÓË ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi (Ì ÔÈΛϘ ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔ-
Á˜ Ì ٷ ·ÈÛıËÙÈο Ú‡̷ٷ) ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ Â›Ó·È ‰ÈÏ‹: ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÌÂ
ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¯Ù›˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È
Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ·È¯Ó›‰È· ÂÍÔÈΛˆÛ˘ Ì' ·˘ÙfiØ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó·
ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ˘ÏÈÎfi ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¿ÓÙÏËÛ˘
¯Ú‹ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
OÈ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘, ·Ó ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙÔÓ
ÂÂÙÂÈ·Îfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi ˆ˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ۯ‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË
·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ·ÙÚȈÙÈÎÒÓ ÛÎÂÙ˜. ¢fiıËΠÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ·Ú¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ οı ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡. ¶ÂÚÈÔÚÈÛًηÌÂ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘-
ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ '21 ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi
·ÎÏÔ. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜: ÙÔÓ Â-
ıÈÌÈÎfi, Ì ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Î·È ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂ-
ıÓÒÓ ÂÂÙ›ˆÓ, Ì ÙËÓ ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶ÚfiÛÊ˘Á·.
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·18
[ 1 9 ]
™ÙË Û˘ÓÂȉËÛȷ΋ Îϛ̷η ÂÓfi˜ 13¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÌÔ-
Ú› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û’ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ¤ÓÙ ÛËÌ›ˆÓ:
1. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘. ∏ ηχÙÂÚË Î·È ÈÔ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Ì¤-
ıÔ‰Ô˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ (Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜) Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∆Ô ·È‰›, ηıÒ˜ ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ı· ÂÚ-
Ó¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ·fi ÎÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË
Î·È ÙËÓ ¤ÌÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘, ı· ÓÈÒıÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ Ó·
‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ªÈ· ÁÂÓÈ¿ ÚÈÓ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶Ô-
Ï˘Ù¯Ó›Ô, ‰˘Ô ÁÂÓȤ˜ ÚÈÓ ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ '40, ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ù˘-
¯ÂÚfi, ¤ÍÈ ÁÂÓȤ˜ ›Ûˆ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛȤӷ. ∂Λ ı· ‰ÂÈ
Ì ¤ÎÏËÍË fiÙÈ Ô ·Ô‡˜ Ù˘ ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.
2. ™Â ÌÈ· ÚÒÙË ‰È·ÛÙÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ ·È‰› ı· Û˘-
Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÙÔÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ∫¿-
ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘, ÎÈ ·Ó fi¯È ·˘Ùfi˜, οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ
·ÎÏÔ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ë Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ Ó· Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂ-
ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û' ·˘Ùfi. ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Î·È ÙËÓ Î·-
Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ ·È‰› ı· Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓfi˜ ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ™' ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ı· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹
Ì ÙȘ ηٷÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·˘-
ÙÔ‚ÈÔÁڷʛ˜ ‹ ÂÈÛÙÔϤ˜. (¢ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ η-
Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ.)
3. ∆Ú›ÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi. ∂‰Ò Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ ı· ·Ó·Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ‰È‰¿¯ıËΠÛÙËÓ Ù¿-
ÍË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Û' ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂ-
ÁÔÓfi˜. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÙÔÈÎfi ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›·
̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È Ë ·ÚfiÛˆË ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfi-
ÙˆÓ ı· ¿ÚÂÈ ÛÒÌ· Î·È ÔÛÙ¿.
4. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Â-
ÚÈfi‰Ô˘ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ı· ‚ÚÂÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ı·
‚ÈÒÛÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi.
I. ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘
1. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·19
[ 2 0 ]
5. ™ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ÂÍ·Á¿ÁÂÈ ÙȘ ·È-
‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤Û· Ù˘ Ë ¤Ú¢ӷ
ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Îϛ̷η ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡. ∫·ıÂÌÈ¿ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ·Ú¯ÂÙ˘ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ –
¤ÓÓÔȘ. ∂‰Ò ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ı· ÂÂÍÂÚÁ·-
ÛÙ› Ë Ù¿ÍË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹.
£· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÂÁÔ-
Ófi˜, ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∂Λ Ô˘ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η ÛÙË ÌÈÎÚ‹,
·fi ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi, ·fi ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi.
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·:
∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÈ· „ËÊȷ΋
‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÔÏÏ¿ ‰›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó·
«Î·Ù‚¿ÛÂÈ» ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÁÂÓ·ÏÔÁ›·˜
(.¯. http://www.legacyfamilytree.com, http://ourworld.compuserve.com/
homepages/Brothers_Keeper) ‹ Ó· ÙË ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
(˘fi ηٷÛ΢‹), ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜ Î·È ÌÂ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ‰›· ÙÔ˘ ‹ ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
ı· ¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 1 (‰Â˜ ÛÂÏ›‰· 21).
1. ∏ Ù˘È΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÒÓ ı· Û˘ÓÔ-
‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·Ú-
¯Â›Ô: ÌÈÎÚ¿ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ÚÙ˘-
ڛ˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ʈÙÔÁڷʛ˜. ∆Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰¤ÓÙÚÔ
ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ¿Ú·
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛȇÛÈÌÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÔÛȇÛÈÌÔ Â›Ó·È ÔÈ
·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ Î·È Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ηÈ
‰ÈÂıÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› ı· ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ.
2. ¶¿Óˆ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ·-
Ê‹ÁËÛ˘, Û’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙÔ ·È‰› ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈο
ÁÂÁÔÓfiÙ· (ÙÔÈο, ÂıÓÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹) Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
˙ˆ‹˜ οı ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ηıÒ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚfiÓ
ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (‚Ϥ ›Ó·Î· 2, ÛÂÏ›‰· 22).
3. ™’ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Î·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ÙˆÓ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
Ï·›ÛÈÔ (›Ó·Î·˜ 3, ÛÂÏ›‰· 23).
4. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘
·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Îϛ̷η fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·: ÌÂ
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·20
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·21
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·22
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·23
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·24
[ 2 5 ]
‚¿ÛË ÙËÓ ÔÏ˘Â›Â‰Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë
ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›, ı· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ¯¿ÚÙË (‰Â˜ ›Ó·Î· ÛÂÏ. 24) ÙÔÔ-
ıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ï·›-
ÛÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ·ÊËÁ‹-
ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÁÓÒÛË. O ‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜
ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÁfiÓÔ˘ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ
·È‰›, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰È·ÏfiÁˆÓ Î·È ·ÊËÁ‹ÛˆÓ.
À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ·
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Û ٤¯ÓË, fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘
ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∞fi ÙËÓ O‰‡ÛÛÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË µ›‚ÏÔ, ·fi ÙÔÓ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ
ÙÔÓ ™ÂʤÚË ÎÈ ·fi ÙÔÓ ƒÔ˝‰Ë ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∆·¯ÙÛ‹, ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ó·
·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ›ٷÈ, Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì·ÚÙ˘Ú›·, ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ηٿıÂÛË, ‚ÈÔÁÚ·Ê›·,
Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ‰È‹ÁËÌ·, ·Ú·ÙËÚԇ̠ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ì¤Û· ·fi Ï‹ıÔ˜ Û˘-
ÓÂȉËÙÒÓ Î·È ÌË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ê‹ÁËÛË. µÂ‚·›ˆ˜, ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋
·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ƒÔ˝‰Ë Î˘Ï¿ Ôχ ÓÂ-
Úfi ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ, ÂÓÒ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋˜ ·fi-
„ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú·‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì ¿·ÓÙ˜, ÂȉÈÎÔ› Î·È ÌË: fiÙÈ Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÓ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ Ô-
χ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁÔËÙ›· ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ·’ fiÛÔ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË Û¯Ô-
ÏÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ. ∆· ÌÔÙ›‚· Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ì¤-
Û· ·fi ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ôχ ÈÔ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÔ¯ÒÓ, ËıÒÓ, ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ù‡ˆÓ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚıÔÊÚÔÛ‡ÓË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ - ‰ÔÎÈÌȷ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ
ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‰È·-
·‚Â˘Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘.
∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì οÙÈ Ôχ ÔÈΛÔ: Ù· OÌËÚÈο ¤Ë. ∏ O‰‡ÛÛÂÈ· (ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ) ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ-
΋˜ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘. O ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ‹ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ı·
ÎÏËı› Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯¤Ù˘Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘
‹Úˆ·, ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·. ∫È ¤ÙÛÈ, ˆ˜ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘-
ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ˆ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÔ¯‹.
∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÎÏËı›, ÏÔÈfiÓ, Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı› ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ŸÌË-
ÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ §. ∆ÔÏÛÙfiÈ ‹ ÙÔ˘ ª·Ï˙¿Î, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹-
ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ‹ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔ˘ 18
Ô˘
·ÈÒÓ·. ªÂ ·-
ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ¤ÏıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙˆÓ
·) ∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·
∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·25
[ 2 6 ]
·ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÂÓÒ ı· ·ÔÂÈÚ¿Ù·È Ó· ÂÚÈÏ·-
ÓËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 19
Ô˘
·ÈÒÓ·, Î·È Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ‰ÂÈ ÙËÓ ·-
Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ 20
Ô‡
̤۷ ·fi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ™ÂʤÚË. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÈÏÂÁ̤ӈÓ
·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ¿ÚıÚ· Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ı· ›ӷÈ
ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘Ø ˆÛÙfi-
ÛÔ, Ë Â‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ› ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÒ‰Ë (‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ – ‰È·-
‰›ÎÙ˘Ô) Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ‡. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÏÔÁÔÙÂ-
¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ÌÈÎÚ‹˜
ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·ÓÙ› Ù˘ ÂȂ‚ÏË̤Ó˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÒÚ·˜.
∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ·Ú¯Èο, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì¿ıËÛ˘ ¯·-
̤ÓË ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·: ÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ Ì¿-
ıËÛË. ∞ÓÙ› Ù˘ ÂÚÈÏËÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜
·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ÌÔÓ·¯È΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ – ¤-
ÛÙˆ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓË – ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÚÔ-
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·Ô‰Ôı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘,
ÙÔ˘ storytelling, Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. Ÿˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó o ƒfiÙ˙ÂÚ ¶ÔÏ
¡ÙÚÔ˘¿ (Roger Pol Droit
1
), ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ȉ›ˆÌ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó‹-
ıÂÈ· ÂΛÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈı˘Ìԇ̠ÂχıÂÚ· Ó· Û˘Ó·ıÚÔÈ˙fiÌ·ÛÙ ‰›-
¯ˆ˜ Ó· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ú¯‹ Î·È Ó· ÌÔÚԇ̠¤ÙÛÈ «Ó· Ì·ı·›-
ÓÔ˘Ì ÌÈÏÒÓÙ·˜», ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ ‰˘-
ÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ù˘ ÛȈËÏ‹˜ ·ÎÚfi·Û˘ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË. ªÂ-
Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ
ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î.Ï. ∑ÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â-
Ô¯‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡-
ÛÎÔÏÔ Ô‡Ù ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ Î·È ‰··ÓËÚfi Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. “ªfiÓÔ˜ ÙÔ˘” ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù' ·Ó¿ÁÎË Î·È ·ÚÔ-
ÏÈṲ̂ÓÔ˜, ‚¤‚·È·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Ô Û˘-
ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Û’·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÓfi˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ Ì ‚·ÛÈΤ˜, ıÂÌÂÏÈÒ-
‰ÂȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ.
ªÂÙ¿ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ÏÔ΋, ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË
ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
Á›ÓÔ˘Ó – ·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È – Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù·
ÁψÛÛÈο, ˘ÊÔÏÔÁÈο, ·ÊËÁËÌ·ÙÔÏÔÁÈο, fiÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ
1. Droit Roger-Pol, OÈ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÎÈ ÂÌ›˜, Ë ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Îfi-
ÛÌÔ˘, ÂΉ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1992, ÛÂÏ. 10.
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·26
[ 2 7 ]
ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„ÈÓ fiÙÈ Ë
‰È·‰Èηۛ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜
Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ ıÂ̤ÏÈ· ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÎÈ fi¯È ÌÈ·˜ Û˘ÛÛÒ-
Ú¢Û˘ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰È·‚·ÛÌ¤ÓˆÓ ¿·Í Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ï‹ıË, ›-
Ó·È Î·Ïfi Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
™ÙÔȯ›· Ô˘ ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÊ˂›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË
Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì οÔÈÔÓ ‹Úˆ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¿ÏψÛÙ ηٿ Îfi-
ÚÔÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ·-
ÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜.
∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋
¤ÌÊ·ÛË ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÂȉÒÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤-
¯Ó˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔ-
Ô›ËÛË Î·È ÙÔ ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘-
Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘
ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË», «ÎÚÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË», «ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷».
OÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ¤-
Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ï‹ ·fiÏ·˘Û‹ ÙÔ˘. O ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÙÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ÁÓÒÛË Î·È ÎfiÔ, Ë ‰Â ‰Â‡ÙÂÚË ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÈÓË-
Ûȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ô ÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜.
ÕÊıÔÓÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈΤ˜ ηÈ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ˘ˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ.
Œ¯Ô˘Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÚÈÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·-
fi ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÎÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÙÈ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ
ÎÚÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ô˘Û›· ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÚÔ-
ÛÊ˘Á‹ ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔÁÂÓ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ (¤ÚÁ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·, ¤ÚÁ· – Û¯fiÏÈ·). ¶¤Ú·
·fi ÙÔ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ô‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·Ó·-
Ï˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘, Ì’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛ·-
Á¿ÁÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ Úfi-
ÏÔ˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ô˘ ·-
Í›˙ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¢Ù› Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÈÛıËÙËÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·ÊËı› ÂÈÙ˘-
¯Ò˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÈϤÍÔ˘Ì ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂ-
Ù·ÊÂÚı› ÂÈÙ˘¯Ò˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıfiÏÔ˘
·ÚÓËÙÈο ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ‹ ÎÔÓÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈο ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÂÊfi-
ÛÔÓ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·27
[ 2 8 ]
ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ, Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ ¢ÎÔϛ˜
ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘-
˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô “¤ÚÁÔ – Û˘ÁÁڷʤ·˜ – ÂÔ¯‹”,
Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÈ-
¯Â›Ô˘ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘. ∂¿Ó ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙÂÚË
·Ó¿ÁÓˆÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ
ÛÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÛÙË ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ
ıÂÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜, ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙËÓ ÏÔ΋, ÛÙËÓ ÎÏÈ-
̿Έۋ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÛÙ· Ù¯ÓÈο ÂÓ Ù¤-
ÏÂÈ Ì¤Û·, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË. º˘ÛÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ë ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛÎÏËÛ˘ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›-
ˆÓ ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰Â›ÁÌ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â¿Ó ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ÌËÓ ·ÚÎÂÛÙԇ̠۠ÌÈ· ·Ï‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘ÌÂ
Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ï›ÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¤ÛÙˆ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û‡ÓÙÔÌˆÓ ·Û΋-
ÛˆÓ, ÂÚˆÙ·ÔÎÚ›ÛˆÓ.
∞fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÙÈ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ·ÓıÔÏfiÁÈÔ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ó·
Ù˘ˆı›, Ó· ‰Âı› Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÒ-
Ù˘ ÂÍÔÈΛˆÛ˘ Ì ÙËÓ Â˙ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË, ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·-
ÓÙÏËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. O
ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ
ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ 25
˘
ª·ÚÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË
ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÌÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ fiˆ˜ «Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ηÈ
ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ™ÂʤÚË» Û·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤Ú¢ӷ˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
Û ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ì’ ·˘Ù¿ Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› ÌÈ· Ù˘Ô-
ÔÈË̤ÓË ÂıÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹.
ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ∏
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎË ˘fiıÂÛË. ∞Ú¯È-
ο, ›̷ÛÙ ÂÍfi¯ˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â¿Ó Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘Ó Ì ¯·Ú¿ ÎÈ ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ·Ó¿-
ÁÓˆÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó fiÏÔÈ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË «ÂÍÔÈΛˆÛË» Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ-
΋˜ ÌÓ‹Ì˘, fiˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÊÈÏ-
Ì¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó’ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓÙ· ·-
ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·-
ÓfiÙËÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓÂÚÁÔÔÈfi˜ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ıÂÙÈο. ªÔÚ›
Ë ¿ÌÂÛË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ
ηχÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ó· ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, ÁÈ· ÁÓˆ-
ÚÈÌ›· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ÁÚ·Ê‹˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ·, Ì ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜.
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·28
[ 2 9 ]
(™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ƒÔÓÙ¿ÚÈ ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·-
ÙÈ΋ Ù˘ º·ÓÙ·Û›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ·Û΋-
ÛÂȘ Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÔıÂÚ·›·˜, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓË ·fi ΛÓËÛË. O Ù‡Ô˜ Ù˘ ¿-
ÛÎËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Û ı·ÙÚÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ô˘ÁÎÔ‡-
ÛÙÔ ªfi·Ï –ı¤·ÙÚÔ ÂÓËϛΈÓ, ÔÏÈÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋
Ú¿ÍË).
¢›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÈ· ϤÍË ‹ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ
ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ∆Ô ÚÒÙÔ ·È‰› ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì ÙË Ï¤ÍË ÌÈ· ÊÚ¿ÛË. ∆Ô
‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È΋ ÙÔ˘ Î.Ô.Î., ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ
ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·˘-
ıfiÚÌËÙ˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë Û˘ÓÔ¯‹, Ë ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î.Ù.Ï. ∑ËÙ¿ÌÂ
ÌfiÓÔ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ›‰È·.
∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎÏÔ, ˙ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fi-
Û˜ ÈÔ ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıË-
Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∆ËÓ ÊˆÙÔÙ˘Ô‡ÌÂ Î·È ÙË ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÛÂ
οı ·È‰›. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ¤ÂÈÙ· Ó· ÙËÓ “ÂÎÏÔÁÈ·ÛÔ˘Ó": ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· È-
ÛÙÔÚ›· ÌÂ Û˘ÓÔ¯‹, ÚfiÛˆ·, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜.
(¶·Ú·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘). ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ‹
ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔ-
Ú›·, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È‹ÁËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ‰È΋ ÙÔ˘˜
Ô˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÌ·ÙÔ˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, Ó·
ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.
∑ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· „¿ÍÔ˘Ó Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ-
¿˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ·Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Î·È Ó· “ÍÂ-
ÙÚ˘ÒÛÔ˘Ó” ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, Û˘Ì‚fiÏ·È·, ÚÔÈÎÔÛ‡Ìʈӷ, ·ÏÈ¿
ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ŒÂÈÙ· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ·È‰È¿ Û ÔÌ¿‰Â˜, Û˘-
Ó‹ıˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÔ˘˜. (∂‰Ò ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ
Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ ›Ù Ì ‚¿ÛË Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ‹
Ô˘ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì Û ÔÌ¿‰Â˜ “·‰‡Ó·Ì·” ̤-
ÏË, ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ˘ÏÈÎfi ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ï›ÁÔ ˘ÏÈÎfi ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È
Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó. ªÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÓÙÈıÂ-
ÙÈο ›ÙÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.) ∑ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÁÚ¿-
„Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÂÈ-
Ù· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· οı ÔÌ¿‰· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜
Î·È Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜: ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Û ·Ó·ÊÔ-
Ú¿ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚԇ̠ӷ
Ù· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔÓ ÂÓÔÔÈËÙÈÎfi ·-
ÕÛÎËÛË 3
ÕÛÎËÛË 2
ÕÛÎËÛË 1
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·29
[ 3 0 ]
Ú¿ÁÔÓÙ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ
Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· ÁÚ·ÊÙ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· (·˜ Ô‡ÌÂ
50 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏÔȈı›, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÌÂ Ê·ÓÙ·Û›· Î.Ï.)
(¶·Ú·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘). ∫¿ı fiÏË, ¯ˆÚÈfi, ÁÂÈÙÔ-
ÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÓËÌ›Ô, ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›·, ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¿Óˆ Û' ·˘Ùfi. ∆Ô ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó·
Á›ÓÂÈ Ì ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ̇ıÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏË-
ÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ (.¯. ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹) ‹ ̇ıÔ˘˜ ¿Ï-
ÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ.
∑ËÙ¿Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· Ô›ËÌ· ÁÈ· ÌÈ· fi-
ÌÔÚÊË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Á›ÓÂÈ ·ÊÔ‡
ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ¤¯Ô˘Ì ‚ÔËı‹-
ÛÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ·, Ù· ¤¯Ô˘Ì Â›Û˘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· “ÔÛÌÈÛÙÔ‡Ó”
¤ÛÙˆ ÙËÓ ÔÈËÙÈÎfiÙËÙ· (ÙÔ Â˙fi ÂÚ·Ù¿ÂÈ ÂÓÒ ÙÔ Ô›ËÌ· ¯ÔÚ‡ÂÈ, ηٿ
ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ™ÂʤÚË).
∆Ô Î›ÌÂÓÔ – ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·
™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ··ÚÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ
Û¯ÔÏ›Ô. ŒÓ· Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË «ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ·Ú·Ì˘-
ıÈÒÓ» Ô˘ ›¯Â ÂʇÚÂÈ Ô µÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ¶ÚÔ, ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30 (‚Ï.
http: / / www. brown. edu/ Courses/
FR0133/ Fai ryt al e_Generat or/
gen.html).
∏ Û˘Ó‹ı˘ Ú·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ‡-
ÛÂÈ ¤Ó· Ï›ÁÔ ˆ˜ Ôχ ÁÓˆÛÙfi ·fiıÂ-
Ì· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· οıÂ
ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ Ô
‰¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÌÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜. ∏ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ Ë-
ÁÒÓ, Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÛÙËÓ ·Ó·-
˙‹ÙËÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÂÙÔÈ-
Ì·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∏ ÂÓ·Ï-
Ï·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· Ì·ıËÛÈ·-
Îfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÏÔÁÔÙÂ-
¯Ó›·˜, Ì ÎÚÈÙÈ΋ ÂÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÕÛÎËÛË 5
ÕÛÎËÛË 4
1-222 04/11/2005 14:43 ™ÂÏ›‰·30
[ 3 1 ]
Á›·, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌÂÚÈο ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈο Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Î›ÌÂÓÔ: ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÌÈ·
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ÏfiÁÔ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Û˘Ì‡-
ÎÓˆÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÈÛ¯˘Ú‹ ËÁ‹ Û˘ÓÂÈÚÌÈÎÒÓ ·-
Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. O ηıËÁËÙ‹˜
ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ Î·È Ó· Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ËÁ¤˜ ÁÈ’
·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó: Ù· ›‰È· Ù· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈ-
Ú›‰È· – ·ÓıÔÏfiÁÈ·, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ 500 ÂÚ›Ô˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ô˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ À¶∂¶£ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∂∞∂∫ Î·È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È-
¢ı‡ÓÛÂȘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – ÌÔÙ¤Ú Ó· ·›ÍÂÈ Î·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÊÔÚÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ Ù·
›‰È· Ù· ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ (·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ¿ Ù˘).
¡ÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ ÎÂÈ̤ӈÓ
∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÓÔË-
Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È ÛËÌ·ÙÔ-
‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. ∞Ó ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Û¯Â-
‰fiÓ Û˘ÓıËÌ·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Û˘ÓÂÈÚ-
ÌÈΤ˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∞Ó ‰ÔÎÈÌ¿˙·-
Ì ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ٤ÙÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÓËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÈÚÌÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ÌÔ-
ÓÙ¿˙ (·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi, ÏÔÁÈÎfi, ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î.Ï.), ı· Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ÔÏÏ·Ϥ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ô˘ Ë Î·ıÂÌÈ¿ «·ÊËÁ›ٷȻ Ì ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ÂÂÙ›Ԣ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÌÈ·˜
ÁÈÔÚÙ‹˜ ·Ô¯Ù¿ÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ù¤ÌÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÏÔÁÔ-
Ù¯ӛ·˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È-
Τ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÓfiÌÈÌÔ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î·È ‰Èο
ÙÔ˘˜ ΛÌÂÓ·.
¶Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜
O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù›ÓÂÈ ÈÔ Ôχ Û ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‡ÊÔ˜ ·ÓÔȯً˜
Úfi‚·˜. ™Â οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘-
ÁÎÚÔÙË̤ӷ ÈÓÙÂṲ́‰È· – ¯¿ÂÓÈÓÁΘ. ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ÙÔ
·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÚÒÓÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ·ıËÙÈÎÔ‡ ı·ً. ∫ÂÓÙÚÈ-
Îfi ÚfiÏÔ ·›ÚÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜, Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜
̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ Î·È ÚfiÏÔ.
™ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· ‰Ô-
ÌÈο ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÁψÛÛÈο, ÌÂÙÚÈο,
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·31
[ 3 2 ]
Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο, ÈÛÙÔÚÈο Î.Ï. ¡· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù¿Ó οı ϤÍË
ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ˘ÏÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ ÁÈÔÚ-
Ù‹˜ Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÂÈÏÂÁ› ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ô˘ ı· ÌÂ-
ÏÂÙËı› Û ‚¿ıÔ˜ Î·È ı· ηٷÛÙ› ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·-
Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜
·Ïfi ˘fiÛÙڈ̷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÈÛfiÙÈÌË Î·È ·˘-
ı‡·ÚÎÙË ı¤ÛË Û ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. ∫·È Â‰Ò Ë
·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÙ· ‰ÔÌÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· (ÌÔÙ›‚·, Ú˘ıÌÈο ÛÙÔÈ-
¯Â›·) Î·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì’ ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ
ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜
˯ËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.
∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÔËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. OÈ ÂÈ-
ÎÔÓÔÔÈË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜
ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì ·ÏÔ‡˜ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜.
∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡, ÔÈ
Ì·ıËÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÔχÙÈÌË ‚¿ÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘
ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ˘ÏÈÎÔ‡. ∆Ô ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ηÈ
̤ۈ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿-
ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ıÂÛÌfi: ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋
ÁÈÔÚÙ‹ – ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ οı ۯÔÏ›Ԣ (Ô˘ ı· Û˘-
˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô). ∏ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Ô-
ÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÓÙfiÈˆÓ ÏÔÁÔÙÂ-
¯ÓÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Û˘-
ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ÂÍÔÈ-
ΛˆÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î.Ï.
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹ Î·È Ó· ·ÂÌϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
·fi ÙË ÌÔÓfi‰ÚÔÌË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ô-
χÙÈÌË ÂıÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
∞fi ÙÈ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ
·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ; ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ˘Ê‹˜, ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘
˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ·Ϥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈ-
ÎÔ‡ ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹ Ù· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙȘ ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜
‚) ∆· ÂÈηÛÙÈο
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·32
[ 3 3 ]
ÛÙȘ ÛËÏȤ˜ Ù˘ ∞Ïٷ̛ڷ ˆ˜ ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Anselm Kiefer ηÈ
ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÔÈ
ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Ú‹Á·Á·Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ›¯·Ó ˆ˜ Û˘Ó‹ıË ÚÒÙË ÙÔ˘˜
‡ÏË, Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË. OÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ, ÔÈ
·ÈÛıËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘-
Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÂÈÚ¿ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Û¯ÔϤ˜.
∏ Ù˘ÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
∫¿ÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ·
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi:
ñ OÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔ ÛÒÌ· (ÛËÌ¿‰È· ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· Ó‡¯È·, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜,
Ë ÊˆÓ‹ Î.Ï.)
ñ ∏ ¿ÌÌÔ˜, Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È Ë ÁÚ·Ê‹ ¿Óˆ Ù˘ Ô˘ ÙÔ Î‡Ì· Ù· Û‚‹ÓÂÈ,
‹ Ë ¿ÌÌÔ˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ¯Ô‡ÊÙ· Ì·˜
ñ ∆· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘
ñ ŒÓ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̷
ñ ∆· ÛËÌ¿‰È· ÛÙË Ê‡ÛË, ¤Ó·˜ ‚Ú¿¯Ô˜ Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ó·˜
ÍÂÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ˜ ÎÔÚÌfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘
ñ ∆· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ë ¿ÚÙ fi‚ÂÚ· (arte povera)
ñ ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ fiÏ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜
ñ ŒÓ· Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ, Ë ÊÏfiÁ· Ô˘ ÙÔ Î·›ÂÈ, Ë ÛÙ¿¯ÙË
∆Ô ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÒÓ Ì·˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Û¯‹Ì·, ¯ÚÒÌ·, ¿ÚˆÌ·,
Á‡ÛË Î·È ‹¯Ô. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ÂÈ-
ÎfiÓ·, Û ÌÔ˘ÛÈ΋, Û Á‡ÛË ÎÈ ·ÚÒÌ·Ù·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜,
·˘Ù‹Ó Ô˘ ÔÈ ıˆÚËÙÈÎÔ› ÙÔ˘ '60 ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ˆ˜ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Î·È Ì ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· È· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ
Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË, Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, ·ÙÔÌÈÎfi ‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi Ì·˜ ÊÔÚÙ›Ô, Â›Ó·È ÚÈÓ ·-
fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÂÈÎfiÓ·. ∞Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÎÂÊÙԇ̠fiÛÔ ·Ï‹ ÌÔ-
Ú› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·-
Á¿ÁÔ˘Ì ÛÂÈÚ¿ ÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηٷÛ΢ÒÓ, ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÔÙ˘ÒÛÂ-
ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Û˘-
Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È-
‰ÈÒÓ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÔÈΛˆÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘
Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘-
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·33
[ 3 4 ]
Ù‹˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ›Ù ˆ˜ ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈ-
Îfi ÛÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ›Ù ˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ·˘Ùfi-
ÓÔÌ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ.
To ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi χΈ̷ – ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ
ÚfiÛˆÔ, ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ
∞Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi
ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ χΈ̷ Î·È Ó· ÙȘ ‚¿ÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈ-
Ú¿. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÈηӋ ¯ÚÔ-
ÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·-
ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¿„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. ∞ÊÂÓfi˜,
‰ËÏ·‰‹, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÒÌ·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰ËÏ·‰‹
ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ (·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Â›ψ-
Û˘, ÛÙ· ΢ڛ·Ú¯· ¯ÚÒÌ·Ù· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜) ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÈÁÚ·-
ʤ˜ Î.Ï. ∫·ÚÊÈÙÛÒÓÔ˘Ì οı ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û ÌÈ· –fiÛÔ ÎÚ›ÓÔ˘-
Ì– ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∆· ·È‰È¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و· Ì ¤Ó· ·˙Ï ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂȷ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ fiÏÔ Ì·˙› ¤ÛÙˆ Î·È Úfi¯ÂÈÚ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ,
ÌÔÚ› ÔÚȷο Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÙÔ ·˙Ï Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â-
ÚÈÔ¯‹˜ (Û˘ÓÔÈΛ·˜, ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÂÚÈʤÚÂÈ·˜) ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô,
ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙËÓ
ÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì·˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ·-
ıËÙÒÓ Ì·˜. ∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, fiÛÔ ·˘Ùfi ›-
Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì Ò˜ Ù· ·È‰È¿ ÚÔÛÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ™˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, ÂÍÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¤-
ÛË «·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜», ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜;
∏ ·›ÛıËÛË Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ì ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ·
ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÔ˘ÌÂ
ÛÙÔȯ›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›·˜, (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ÂÈı˘Ì› η-
Ó›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ, Ó· ÌË ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ
Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ ‰ÂηÂÙ›·˜, Î.Ï.) ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈϤÍÔ˘ÌÂ
οÔÈÔ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ∂¿Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·-
Ì· ¢ÊÚÔÛ‡Ó˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, Û·ÊÒ˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›-
ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Û ÌÈ· ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË
ÊÔÚ¿ (ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞3, 4 ·ÎfiÌ· Î·È 5) Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ·›ÛıËÛ˘ Ô˘ ¿ÊËÛÂ
ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·) Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘ χΈ̷ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤-
Àfi‰ÂÈÁÌ· ÚÒÙÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·34
[ 3 5 ]
ˆÛË ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‚) Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÌ·-
‰ÈÎÔ‡ ·˙Ï - ÎÔÏ¿˙. °È’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ê‹ÓÔ˘Ì Ï‹ÚË ÂÏ¢ıÂÚ›·
ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ∆fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ë Ô-
ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ (ÂχıÂÚË Ë ¯Ú‹ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹Ô-
Ù ˘ÏÈÎÔ‡), Ù˘ÔÁÚ·Ê›· (ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È ÌË), ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Î·Ù·Û΢‹ (Ï·-
ÛÙÈ΋, ÁÏ˘Ùfi, Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ), „ËÊȷ΋ ÁÈ· fi-
ÔÈÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÌÂÚ·, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ¢ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ·˘Ù‹˜
Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, fiϘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ηÈ
·Ú·¿Óˆ ›Ù ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ›Ù ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó¿-
‰ÂÈ͢ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘.
∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û’ fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠ‰Ò, ›ӷÈ
Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· «·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘» Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ
·ÈÁÓÈÒ‰Ë Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ıˆÚԇ̠ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Û ÌÈÎÚ‹ Îϛ̷η Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ
ηıÈÛÙ¿ ÔÈΛ·: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜,
ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈ· ¤Ó· ¿Ù˘Ô ¯ÚÔÓÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Ì·˜.
∂›Ó·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÚÔÙÔ‡ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹
Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙË-
Ù¿˜ Ì·˜ ‰›¯ˆ˜ ÂÌ¿˜. ∞˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, Ë ÌÓ‹ÌË Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ì ·fi ·ÊËÁ‹ÛÂȘ,
·˘Ùfi ÙÔ «ÂΛ» ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·Ù›Û·ÌÂ
·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·ÏÏ¿ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ÓÈÒıÔ˘Ì ÎÔÓÙÈÓfi
Ì·˜, Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË (Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔ-
ÛˆÈ΋ Ì·˜ ·˘ÙÔ¤ÎıÂÛË) ÌÂÙ·Ï¿ıÂÙ·È ·fi ˘ÏÈÎfi ·Û·-
ÊÔ‡˜ ·Ó¿ÌÓËÛ˘ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ŸÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi ıˆÚԇ̠ے ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ «ÚfiÛˆÔ Ì Úfi-
ÛˆÔ» Ì ÙȘ ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ Ì·˜ ·ÔÛ΢¤˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ıˆÚԇ̠ÙË Û˘Ó›‰ËÛË
Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Íˆ ·fi οı ÙÔÈÎÈÛÙÈ΋ ÎÔ-
ÚfiÓ·, ηıÒ˜ Â‰Ò Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÂÓ Â›‰ÂÈ Á¤-
Ê˘Ú·˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿÎÙËÛ˘, ¤-
ÛÙˆ Î·È Ì›·˜ ˙ÒÛ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
πÛÙÔڛ˜ ÙÔ›ˆÓ
ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ fiÏ˘, ‹ ¤ÛÙˆ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ Èı·-
Ófiٷٷ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÏ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ¤ÎıÂÛË, Û’
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ʤÚÂÈ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ó·
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Ê‡ÛË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ì ÙÚfiÔ Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ ٷ ›-
¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â˘ÎÚÈÓ‹, .¯. ¤Ó·˜ ‚Ú¿¯Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÈ ÂÈ‚ÏË-
ÙÈÎfi˜ Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ¤Ó·Ó ‚Ú¿¯Ô Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. §‹„Ë Â-
Àfi‰ÂÈÁÌ· ‰Â‡ÙÂÚÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·35
[ 3 6 ]
Ófi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜ Ì ¯·Ú·Á̤ӷ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Ï‹„Ë ÙÔ˘ ȉ›Ô˘
ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ›Ù ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ›Ù ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÂÚÈ·-
ÙËÙÒÓ. ŒÓ·˜ ÎÔÚÌfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ó¤Ô˜ Î·È ÁÂÚfi˜ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¤Ó·Ó ÍÂ-
ÊÏÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ ÎÔÚÌfi. ªÈ· ʈÙÈ¿ – ·Ó¿ÌÓËÛË ·fi Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÛÙËÓ ·Ú·-
Ï›· – Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÔÈ ÛÙ¿¯Ù˜ Î·È Ù· η̤ӷ ͇Ϸ.
∆· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‹ ηÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÂÈÎfiÓˆÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›
Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÊfiÚÌ· ·fi ÙËÓ ÈÔ Ì›ÓÈÌ·Ï ¤ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ Ì¿ÍÈÌ·Ï, ·fi
ÂΛÓË Ù˘ ÏÂ˙¿ÓÙ·˜, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘,
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ·fi ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·-
ÙÔ˜, ¤ˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÌÈ·˜ ÛÙȯÔÌ˘ı›·˜ Ô˘ ı· Û˘ÓÈÛÙ¿
ÙÌ‹Ì· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÓÔ˘‚¤Ï·˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È ·-
ÎfiÌ· Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÌÈ·˜ „ËÊȷ΋˜ ÂΉԯ‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ È-
ÛÙÔÚ›·˜, Û web site, cd rom, dvd rom, video. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¢ÓÔ›
Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÏ· Ù·
·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÎÏ›ÛË ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ, ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÈÛÙÔÚÈÒÓ.
ªÔÚÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋, ·-
ÊÔ‡ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ (·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ȉ¤·˜ ̤¯ÚÈ
ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË) Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜
·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô. ª’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÌÓ‹-
ÌË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË Ê‡ÛË Á›ÓÂÙ·È ÔÈΛ· ̤ۈ Â-
Ófi˜ ·ÏÔ‡ Ù¯ӿÛÌ·ÙÔ˜.
∂›Û˘, ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓÒ ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi,
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û‡˙¢͋˜ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ η-
Ù·ÁˆÁ‹˜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹. ¶Ô‡ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹-
ÛÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· Î·È Ë Ê·ÓÙ·Û›·; ¶fiÛÔ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ›̷ÛÙÂ; ∆¤ÏÔ˜, ÂȉÈο ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÙÔ-
›Ô Î·È ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ·˘Ù‹ Ë ¿ÛÎËÛË ÌÔÚ›
Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ˆ˜ ·fiÂÈÚ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ¤ÛÙˆ ˘fi ÌÔÚ-
Ê‹Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜, ı·ÙÚÈ΋˜ Î.Ï. ۇ̂·Û˘. OÈ È-
ÛÙÔڛ˜ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÙÂÏÈο, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ÌÈ· ηıÈÂڈ̤ÓË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·Ó ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È ·˘ÙfiÓÔÌ· Û ÌÈ· ÂÈ-
‰È΋ ÂΉ‹ÏˆÛË.
∆· ÛÎÔ˘›‰È· – Ì¿ÚÙ˘Ú˜
™ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ÂÎ-
ÌÂÙ·ÏχıËÎ·Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. H “arte povera”, Ë
“junk sculpture”, ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë “cheap art”, ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ì ÙÔ Â-
Ï¿¯ÈÛÙÔ, ÙÔ ÊÙËÓfi, ÙÔ «·Ó˘fiÏËÙÔ» ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, fiÛÔ
Àfi‰ÂÈÁÌ· ÙÚ›ÙÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·36
[ 3 7 ]
Î·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÎÔ˘›‰È, ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi, Ì ÙÔ «·fiÚÚÈÌÌ·», ÙÔ ·ÔÚÚÈ-
Êı¤Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓfi˜ ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ ·ÚfiÓÙÔ˜. «O ¯Ú˘Ûfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·Í›· Ô˘
¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘», ı· ÂÈ Ô ∫Ô˘Ó¤Ï˘, ËÁÂÙÈ΋ Ê˘-
ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ “ÊÙˆ¯‹˜ Ù¤¯Ó˘” Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̠ΤÓÙÚÔ ÙËÓ πÙ·Ï›·
ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '60. “ªÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤۷ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ‚Á‹Î·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î¿‰ÚÔ, ·ÎÔ‡-
ÌËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Í›· Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ì ·˘Ù‹ ηı·Ú¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÂÁ¿Ï˘
Îϛ̷η˜ ¤ÚÁ·, ÌÓËÌÂȷΤ˜ ηٷÛ΢¤˜”.
∆Ô ÙÚ›ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi‰ÔÛ˘ ÚfiÏÔ˘ Î·È Êˆ-
Ó‹˜ ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∆Ô ¿¯ÚËÛÙÔ Û·Ú·‚·ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ ÌÂÙ·-
¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ‚È‚Ï›Ô, Ë ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓË ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ë Âٷ̤ÓË Ù¯ÓËÙ‹ Ô‰Ô-
ÓÙÔÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÎÚ·Û›, ÙÔ ÎÔ˘Ù› Á¿Ï·, Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ù·
·ÏÈ¿ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ¤ÈÏ·, fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȷ-
ʤÚÔ˘Û· ÈÛÙÔÚ›·. ∫È Â‰Ò ÏÔÈfiÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÊÙÈ¿-
ÍÔ˘Ó ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÁËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙÔ-
ÔıÂÙËıÔ‡Ó, ηÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
ÛÙ¿Û˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÔÌ˯·Ó‹˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰›Ô‰Ô ÂÓfi˜ Âٷ̤ÓÔ˘ Ú¿Á-
Ì·ÙÔ˜. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË «ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·» Â›Ó·È Ô Î¿‰Ô˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿-
ÙˆÓ. ø˜ Â‰Ò ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË.
ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ ‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÚfiÎÏËÛË Î·Ù·Û΢-
‹˜ ÌÈ·˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ο‰Ô˘ ·ÔÚ-
ÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ – ·Ê‹ÁËÛ˘ ›ӷÈ
Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ª¿Úı·˜ ºÚÈÓÙ˙‹Ï· Ì ÙÔÓ
Ù›ÙÏÔ “OÓfiÌ·Ù·” Ô˘ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚ڋΠÎÏÂÈṲ̂ÓÔ Û' ¤Ó·
ÎÔ˘Ù› ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ◊Ù·Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·
ÌÈ·˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤Ó˘ Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ËıÔÔÈÔ‡, Ô˘
η٤ÁÚ·Ê ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡-
‰È· ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
∆· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÙÚÈۉȿ-
ÛÙ·ÙË Î·Ù·Û΢‹ ·’ fiÔ˘ Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó fi¯È ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù˘ Ì‹Ó˘Ì·. ∞fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÁ-
¯Â›ÚËÌ· ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙË ÏÂ-
ÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÈÌÔ‰ÔÙԇ̠΢ڛˆ˜ ÙËÓ Â͈ÏÂÎÙÈ-
΋, ÔÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÔÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ. O ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ·-
Ê‹ÁËÛË ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ·Ô‡, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÊËÁËÙ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤-
ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ¿ÏÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, Ë ÙˆÚÈÓ‹
ÂÈÎfiÓ·, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Â‡ÁψÙÙË, Ó· Ì·ÚÙ˘Ú¿
fiÛ· Ë ÁÏÒÛÛ· ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÊfiÚ̘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ.
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·37
[ 3 8 ]
∫Ú›ÓÔ˘Ì ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ı· ‹Ù·Ó
¯Ú‹ÛÈ̘ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô ÂȉÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜. ªÔÚ› ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· Ó· ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·fi ¤Ó· ÙÚ‡ÈÔ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ; ªÔÚ› ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Â-
ÁηٿÏÂȄ˘ Ó· ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ηڤÎÏ· ¯ˆÚ›˜ Ù·›-
ÚÈ, Û’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ‰˘Ô; ªÔÚ› ¤Ó· ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÂÙ·-
̤ÓÔ Î·È ÙÛ·Ï··ÙË̤ÓÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÁψÙÙÔ ·fi ÙËÓ ·Ê‹-
ÁËÛË ÂÓfi˜ ·È‰ÈÎÔ‡ Ù۷ΈÌÔ‡; ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› ÎÈ ·˘Ù‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔ-
ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÚfiÛÏ˄˘ Ù˘ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙ· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Û¯Ô-
Ï›Ԣ. °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜-
¿ÛÎËÛ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ fi, ÙÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.
∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÓ‹ÌË
∆· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ÔÙÈο Î·È ¿ÏÈ Û¯‹Ì·Ù· ÙË ‰È·-
‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Û›ÙÈ. ∑ˆÁÚ·ÊÈΤ˜, ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·-
ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ, ÎÔÏ¿˙, „ËÊȷΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ‚›ÓÙÂÔ, ¯ÒÌ·Ù·, ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈ-
Ú¤˜, Ù˘ÔÁڷʛ˜, fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ·ÚΛ Ë ÔÙÈÎÔÔ›Ë-
ÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ˆ˜ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ Â›Ù Û ¤ÓÙ˘Ë Â›Ù Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋
ÌÔÚÊ‹ Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È Â‡ÏËÙ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› ÌÂÓ, ˆ-
ÛÙfiÛÔ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·È-
¯Ó›‰È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·ÏÏ¿ Ì ·È¯Ó›‰È ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ
‚¤‚·È· ˘fi ÌÔÚÊ‹Ó ÏÂ˙¿ÓÙ·˜ ‹ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ‡ÛÙÔ¯Ë Î›ÓËÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·ÔÎÏ›ԢÌÂ. ªÂ
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù· ·È‰È¿ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fi‰ÔÛ˘ ÛËÌ·Û›·˜
Û οÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó·
Â›Ó·È ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Ë ¿ÛÎËÛË
¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·Ï‹˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÓ‹ÌË ÎÈ Â-
·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ‰È·-
‰Èηۛ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Î·È ÎÔÓÙÈÓ‹ ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÛÔ ·ÓÔ›ÎÂÈÔ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚfiÓ Ì·˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È fiÛÔ ·-
ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·˜, fiÛÔ «ÎÔÈÌ¿Ù·È» ÙÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Ì·˜
̤ÚÔ˜, fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÍÈÔ‰ÔÙԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ·. °È·
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, ÈÛ¯‡ÂÈ fi, ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Û΋ÛÂȘ.
Àfi‰ÂÈÁÌ· ٤ٷÚÙÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·38
[ 3 9 ]
∂Ê‹ÌÂÚË Ù¤¯ÓË ·fi ¢·ı‹ ˘ÏÈο
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›ÔÓË Î·È
‰‡ÛÎÔÏË. ∏ ÌÓ‹ÌË, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈο Ì·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔ-
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙËÚËı› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÛÎËÛË. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÔÌÔ›ˆ˜. ∏ Û˘-
ÓÙ‹ÚËÛË ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÌÔÚ› ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎfi ‰›Ô Ó· ·˘ÙÔÓÔÌ‹ıËΠۯÂÙÈ-
ο ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ‹ÚË-
Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Áڷʤ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi Ôχ ·ÏÈ¿. ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜
fiÙ·Ó Ù· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢·ı‹; ∏
Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤ÚÁ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ˙¿¯·ÚË, „ˆÌ›, ÏÂ-
Ùfi ‡Ê·ÛÌ·, ¯ÒÌ· Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó ˘ÏÈÎÒÓ.
¶Ò˜ ··ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfi-
ÙÔ˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘;
™’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ·, Ù· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Úfi-
ÎÏËÛ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ηٷÛ΢ÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· ›‰È·, ·ÙÔ-
ÌÈο ‹ Û ÔÌ¿‰Â˜, Ì ˘ÏÈο ÂÊ‹ÌÂÚ· Î·È Â˘·ı‹. ∏ ¿ÌÌÔ˜, ÙÔ ¯ÒÌ·, Ù· Ì·-
Ϸο ÌÔχ‚È·, ÙÔ Ú‡˙È, Ë ˙¿¯·ÚË, ÙÔ „ˆÌ›, fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ë ÂÊ‹ÌÂÚË Î·Ù·Û΢‹
ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
ηıÂÓfi˜: ÎÔ‡ÎÏ· ·fi Ú‡˙È ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ „ˆÌ› ÁÈ·
ÙË ÓËȷ΋, ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚÙÈ Î.Ï. ∞Ú¯Èο Ú¤-
ÂÈ Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÛËÌ·-
Û›·˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÌÈ· ÂÊ‹ÌÂÚË Î·Ù·Û΢‹. Œ¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ·Û¯›ÛÔ˘ÌÂ
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ‡ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ì Ì ٷ ÎÔ˘‚·‰¿-
ÎÈ·; ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜, ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ·Û¯›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ˙¿-
¯·ÚË; O ¯ÚfiÓÔ˜ Â·Ó·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÈÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ù· ·È‰È¿ Â‰Ò ‰ÂÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È
·ÏÒ˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙË ÌÓ‹ÌË, ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÈÔ ÈÛÙ¿ ÌÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ-
ÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ‰ÂÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ó· ¯ÂÈÚÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÍÂ-
¯·ÛÙ› Î·È ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÚÙ˘Ú›· – ·Ú¿ ÌfiÓÔ, ›Ûˆ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ – ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ì’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÛÙÂ-
Ó‹ ‰È¯·ÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ «¯Ú‹ÛÈÌÔ – ¿¯ÚËÛÙÔ» «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi – ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ-
Îfi» «‚ÔÏÈÎfi – ÌË ‚ÔÏÈÎfi», «·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi – ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi» Û’ fi, ÙÈ ·-
ÊÔÚ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∆· ·È‰È¿ Ì ·Û΋ÛÂȘ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÂ-
ÙÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ ·Ô‰›‰ÂÈ (ÁÓÒÛÂȘ, ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÌÂÈڛ˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË
‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘.
ªÈ· ¿ÌÂÛË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Î·È Î·Ù' ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘, Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋ Ú·-
Àfi‰ÂÈÁÌ· ¤ÌÙÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·39
[ 4 0 ]
ÎÙÈ΋ Ù˘ ª·ÓÙ¿Ï· ·fi ¿ÌÌÔ Ô˘ ηٷ-
Û΢¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘‰ÈÛÙ¤˜ ÌÔÓ·¯Ô› ÛÙ· ÌÔÓ·-
ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ £È‚¤Ù Î·È Ù˘ πÓ‰›·˜. ∂›Ó·È ÌÈ·
ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ‰Ò‰Âη ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›-
˙ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÔÔ›·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÙÂ›ÏÂÙÔ Ìˆ-
Û·˚Îfi ·fi „ÈÏ‹ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹ ¿ÌÌÔ, ‰È·Ì¤-
ÙÚÔ˘ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô È¯ÓÔ-
ÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó, fiˆ˜ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ 722
ÂÔÚÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ·-
fiÏ·˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ,
ۯ‰›ˆÓ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ, Ì' ¤Ó· ʇ-
ÛËÌ· Ë ÂÚ›ÏÔÎË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ‰È·Ï‡ÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ¿ÌÌÔ˘ Ô˘ ¯‡ÓÔ-
ÓÙ·È Û' ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ ‹ Ú˘¿ÎÈ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ù·ÍÈ-
‰¤„ÂÈ Û' ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™ÙȘ
ÙÚÂȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ê·›ÓÔÓÙ·È: ·)
ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜
Ù˘ ª·ÓÙ¿Ï·, ‚) Ë ÙÂÏÂȈ̤ÓË Ù˘ ÌÔÚÊ‹, Á)
Ë ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘.
™ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÊ‹ÌÂÚ˘ ÙÂÏÂÛÙÈ-
΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ Á˘-
Ó·ÈÎÂ›Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∆· ÎfiÏÏ˘‚· (ÁÈ· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· ‹ ¯·ÚÔ‡ÌÂ-
Ó˜ ÂÂÙ›Ԣ˜) Î·È ÔÈ ÂÚ›Ù¯Ó˜, Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ù¯ÓÈΤ˜
‰È·ÎfiÛÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÏ˘ÛfiÚÈ·, Ô ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˘ ‹ Ù· ÂÔÚ-
Ù·ÛÙÈο „ˆÌÈ¿, Û·Ó ÙËÓ ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· Á¿ÌÔ˘, Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù·.
∂Ê‹ÌÂÚË Ù¤¯ÓË ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ
ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›Ô Â›Ó·È Ë ÂÊ‹ÌÂÚË Ù¤¯ÓË ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ¤Ó·˜
ÙÚfiÔ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜
ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ‹ οÓÔÓÙ·˜ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ. £· ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂ
‰˘Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ·) ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÌÈ· ÔχÙ¯ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ·
“¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο” Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ‚) ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “land
art” (Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÙÔ›Ô).
ñ ∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2003, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ (Ë “§¿ıÔ˜ ΛÓËÛË”, ÙÔ˘ ∫ˆÓ-
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·40
[ 4 1 ]
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª›¯Ô˘), ÌÈ· ‰ÂηÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·-
ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ (·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™˘Ìˆӛ-
‰Ë˜, Ô ∆˙Ô ∆ÔÚÓ·Ì¤ÓÂ, Ë ¢fiÌÓ· ™·Ì›Ô˘, Ë ™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘, Ë ™ˆÙË-
Ú›· §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘) Î·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ηÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó
ÌÈ· ‰Âη‹ÌÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ “¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ”, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
“¶ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·” Î·È ˘fiÙÈÙÏÔ “OÈ ÌӋ̘ Â›Ó·È ·fi ¿ÓÂÌÔ, Ù· fiÓÂÈÚ·
·fi ¯ÒÌ·”, Ô˘ ÙÂÏÈο Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌ›ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜,
fiˆ˜ ۯ‰ȷ˙fiÙ·Ó, Î·È ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤-
ˆÓ. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘,
ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·Á̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ fiÏË ÙË Û‡Á¯ÚÔ-
ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ¤ÙÛÈ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÈÛ΢·-
ÛÙÔ‡Ó. ÃÙÈṲ̂ӷ ÁÈ· ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ›‰·Ó ·fi Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ·
ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ù· ÂÁÁϤ˙Èη Ù·ÓΘ ÙÔ˘ ¢Â-
ÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Î·È Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Óˆ¿ ·ÎfiÌ· ¿Óˆ ÙÔ˘˜.
¶ÔÏÏ¿ ·' ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ, ÁÂÌ¿Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ¿ÏÏˆÓ ÂÔ-
¯ÒÓ. ª' ·˘Ù¿ ‰Ô‡Ï„·Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ›, ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ÁÈ· Ï›Á˜
̤Ú˜ Û ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘: ·) “¿ÁˆÛ·Ó” οÔÈ· ·' ·˘Ù¿ (ÌÈ· ÁÚ·ÊÔÌ˯·-
Ó‹, ÌÈ· ·ÏÈ¿ ‚·Ï›ÙÛ· Î.Ï.), Ù˘Ï›ÁÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ¤Ó· ¯ËÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Ù·
ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÛÈÙÈÒÓ, ‚) “Ù·-
ÎÙÔÔ›ËÛ·Ó” ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÛÎÔ˘›‰È· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Ù· ¤-
Î·Ó·Ó “¤ÎıÂÛË”, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ¤Ó· Â›ÛËÌÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔÚ-
‰fiÓÈ Û ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ “¤ÚÁˆÓ” ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÈÓ·-
Λ‰Â˜ Ì ÏÂÙ¤˜ ψڛ‰Â˜ ·fi ÙËÓ Ù·ÂÙÛ·Ú›· Ô˘ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÙË ÁÚ·Ê‹, Á)
·Ó¤Û˘Ú·Ó Î·È Úfi‚·Ï·Ó ·ÏÈ¿ ›¯ÓË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ (ÚˆÁ̤˜, Û˘Óı‹Ì·Ù·,
˙ˆÁÚ·ÊȤ˜), ‰) ¤ÎÔ„·Ó ¤Ó· ·ÏÈfi ÙÚ·¤˙È ÛÙ· ‰‡Ô, ÙÔ ¤‚·„·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ
Î·È ÎfiÏÏËÛ·Ó ÙÔ ÌÈÛfi ̤۷ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi ·¤Íˆ ·fi ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ÛÈÙÈÔ‡,
Â) ¤ÛÙËÛ·Ó Î·ıÚ¤ÊÙ˜ Î·È Û·Ṳ̂Ó˜ ηڤÎϘ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ. OÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜
·˘ÙÔۯ‰›·Û·Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ÛÙȘ ·˘Ï¤˜, ÛÙȘ ÛοϘ Î·È ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙˆÓ
ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÂÙÔÈÌfiÚÚÔ· Ú›ıÚ· ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈη-
ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û ·Úfi‚ÏÂÙ· ¯¿ÂÓÈÁΘ, ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ
ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ “ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘” Î·È “µ¿Î¯Â˜”. O ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ – Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ı·-
ÙÒÓ ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
·˘Ï¤˜, ¯·Ï¿ÛÌ·Ù·, ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, Î·È ÛοϘ ˆ˜ ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ,
¤‰ÂȯÓ ٷ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ‰È·ÏÂÁfiÙ·Ó Ì ÙȘ ÚˆÁ̤˜ ÙˆÓ ÎÙÈ-
Ú›ˆÓ Û·Ó Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· O ı·ً˜ ¤Ê¢Á ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ
Ì ‚Ȉ̤ÓË Î·È ·Ù‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∫¿ı ۯÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙÔ˘ οÔÈÔ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡-
„Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÊËÁËıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂ
ÂÊ‹ÌÂÚ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‹ ‰ÚÒÌÂÓ·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙËÓ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·41
[ 4 2 ]
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ
ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ‹ Ù˘ ÁηÏÂÚ›.
ñ ◊Ș ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÔ›Ô Î·È Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ›-
‰ÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ land art (Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÙÔ-
›Ô˘), Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ, Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔ-
ÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, Ì ÙË
Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ Ù˘È΋˜ Û¯¤Û˘
ηÏÏÈÙ¤¯ÓË - ı·ً. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi Ú‡̷ ÙË ‰ÂηÂÙ›·
ÙÔ˘ '60, ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ÙÔ›Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·-
ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (Û ΋Ô˘˜, ¿Ú-
η Î.Ï.). ¶ÔÏÏÔ› ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¿ÊËÛ·Ó ¤ÚÁ·-·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¤Ú-
Á· Ô˘ Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. O ÕÁÁÏÔ˜ Richard Long
(1942, http://www.richardlong.org), οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚ›˜ ÛÙË Ê‡ÛË,
ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· πÌ·Ï¿È·, Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·-
Ó·‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ¤ÙÚ˜, ΢ڛˆ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù·
·Ú¯ÂÙ˘Èο Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ‹ Ù˘ ·Ï‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ –
ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÚÔ˜ ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì ÙË Û¯¤-
ÛË Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË. O ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ Robert Smithson (1938-
1973, http://www.robertsmithson.com) Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ·-
¯·Ó‹ ·ÌÂÚÈοÓÈη ÙÔ›·. ¶ÈÔ ÂȉÂÈÎÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙ·Ú Ô µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Christo
(1935, http://christojeanneclaude.net) Ô˘ ÓÙ‡ÓÂÈ Ì ˘Ê¿ÛÌ·Ù·
ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ ÙÔ˘ ™ËÎÔ˘¿Ó·, ¤Ó· ڈ̷˚Îfi Ù›¯Ô˜ ‹ ÌÈ· ·Ú·Ï›·. ∆·
·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â‰Ò ¤Ó· Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi, Î·È ÛÙ· ̤-
ÙÚ· ÙÔ˘˜, ‰›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘
ʇÛ˘, ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ‹, ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÂ
ÌÈ· ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÌËÛË. ªÔÚÔ‡Ó, Â›Û˘, Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â‰Ò
ÌÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË Ì¤ıÔ‰Ô Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ÙÔ›Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·
ÛÎÔ˘›‰È· Û „ËÊ›‰Â˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜.
¢ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ
¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Û˘Ú-
ÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ:
°ÂÓÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ:
∂ÈÎÔÓÈο ÌÔ˘Û›·:
http://www.artcyclopedia.com
http://pro.corbis.com
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·42
[ 4 3 ]
http://www.abcgallery.com
http://www.wga.hu
http://artchive.com/ftp_site.htm
http://www.globalgallery.com/index.htm
http://wwar.com/artists/index.html
http://www.allposters.com
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/index/index3.html
http://cgfa.sunsite.dk
http://www.artfacts.net
http://www.artincontext.org
ªÔ˘Û›· Î·È ÈÓ·ÎÔı‹Î˜:
http://icom.museum/vlmp
http://vlmp.museophile.com/world.html
http://www.123world.com/museumsandgalleries
http://www.culture.gr/2/21/toc/museums.html
http://www.culture.gr/2/21/214/21406m/e21406m.html
http://www.benaki.gr
http://www.cycladic-m.gr
http://www.greekstatemuseum.com
http://www.cact.gr
http://www.frissirasmuseum.com
http://www.icomoshellenic.gr
http://www.cultureguide.gr
http://www.thebritishmuseum.ac.uk
http://www.louvre.fr
http://www.hermitagemuseum.org
http://www.moma.org
http://www.metmuseum.org
http://www.guggenheim.org
http://www.si.edu
http://americanart.si.edu
http://www.getty.edu/museum
http://www.nga.gov
http://www.africanart.org
http://www.tate.org.uk/home/default.htm
http://www.nationalgallery.org.uk
http://www.centrepompidou.fr
http://museoprado.mcu.es
http://www.uffizi.firenze.it
http://www.mmkslw.or.at
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·43
[ 4 4 ]
∞Ó Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡Û·Ì ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ È-
ÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ı· ‚Ϥ·Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈ-
Ï›·: Ô ÂÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜, Ë ÙÚ·Áˆ‰›·, ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ Ï·-
ÒÓ, ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› Ù˘ ÂıÓÔÁ¤ÓÂÛ˘, Ô ™¤ÍÈÚ, ÙÔ ËıÔÁÚ·ÊÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ
ªÚ¯ÙÈÎfi, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi
ÙÔ˘ °ÎÚÔÙfiÊÛÎÈ Î·È ÙÔ˘ ª¿ÚÌ·, ÙÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi Û·Ó ÙÔ §›‚ÈÁÎ £›·ÙÂÚ
µ¿ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ÈӿΈÓ:
http://community.webshots.com
http://rubens.anu.edu.au
http://archnet.org/library/images
http://www.artlex.com
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_art
http://www.webshots.com
http://www.getty.edu/artsednet/images/date.html
http://www.ibiblio.org/wm/paint
http://www.barewalls.com/index_style.html
http://www.thinker.org/index.asp
http://www.artrenewal.org/asp/database/contents.asp
http://www.theartgallery.com.au
http://virtualology.com/virtualmuseumofart
http://www.lbwf.gov.uk/wmg/home.htm
http://www.art.com
http://tlfe.org.uk/imart
http://www.arts.ouc.bc.ca/fiar/glossary/gloshome.html
http://www.artguide.org/uk
http://www.masters-of-photography.com
http://www.sculptor.org
http://www.art-connection.com
http://www.artonline.it/eng/default.asp
http://www.allposters.com
http://www.ocaiw.com
http://www.artmovements.co.uk
http://art-and-photography.com
http://the-artists.org
http://www.artforschools.com
http://www.askart.com/Artists/r.asp
Á) ∆Ô ı¤·ÙÚÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·44
[ 4 5 ]
(Living Theater), Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÏ˘ı¿̷ٷ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
Ù¤¯Ó˜…
ø˜ ˘fi‰ÂÈÁÌ·, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ «£Â¿ÙÚÔ˘
Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜», ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ fiÏË ¡Ù¤‚ÔÓ (Devon) Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÁÁÏ›·˜,
fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
«∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È £¤·ÙÚÔ» (http://www.de.sch.gr/theatro/EandT_frame_
educ.htm).
O ∆˙ÔÓ ∑fiÌÂÚ˜ (John Somers), ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ŒÍÂÙÂÚ (Exeter), ۯ‰›·Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ˆ˜ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.
∆· ÛÙ¿‰È· ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ú·Û ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‹Ù·Ó Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı·:
- ∞fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¡Ù¤‚ÔÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰È¿ÏÂÍ οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘Ó·-
Ê›˜ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Â-
Ófi˜ ÈÂÚ¤· ̤۷ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ 1650, ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÙÈ̈ÚÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ 1920, Ù· ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘Ï· ÙÔ˘ µ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›-
Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÂ-
Ú·Ú¯›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ 1860 ̤۷ Û’ ¤Ó· ·ÏÈfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÎÚ·ÛÈÔ‡,
ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û’ ¤Ó· ·ÏÈfi Áηڿ˙ Î.Ï.
– ªÂ Û˘Ó¯‹ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·
‰ÚÒÌÂÓ·, fiˆ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ
ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÔÈ ı·ÙÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó‡ԢÓ.
– ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÂÌ‚fiÏÈ-
̘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ‹ Ì ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÈÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.
– ∆Ë Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÔÈ ı·٤˜ – Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÚÒÌÂÓ·.
– O ·ÎÏÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆ-
ÚÈÔ‡ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Û·Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÁÓÒÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘.
∆ËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ
ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ı·٤˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔ-
Ú¿ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó·
Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· « ÈÛÙÔÚÈ-
Îfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú». ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù·Èӛ˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Ô˘
‰) O ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·45
[ 4 6 ]
¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‹ ÁÈ· Ù·Èӛ˜ Ô˘ ̤۷ ·fi ÌÈ·
ÂÈÓÔË̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Ù· ‹ıË, Ù· ¤ıÈÌ· Î·È ÙÔ ¿ÚˆÌ· ÌÈ·˜ ÂÔ-
¯‹˜. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ı· ·Ó·ÌÈÁÓ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜
Ù·Èӛ˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Ì ÈÛÙÔÚÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÊÂ-
ÙËÚ›· ÁfiÓÈÌˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ôχ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ù·
·È‰È¿ ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÏË„›·,
ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙ Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ‰˘Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ·fi ÙË ÌÈ· Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÎÈ ·-
fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÈÛÙÔÚ›·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘
Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘.
OÈ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË
·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∂›Û˘ ÔÈ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ
ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜. µÏ¤Ô-
ÓÙ·˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›·, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù¿Û-
ÛÂÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜, fiˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜, Ì ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ‹Úˆ·, ‹ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Œ¯ÂÈ Â›Û˘
ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ·Ó Î·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë
ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi
ÛˆÚ›˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚÒÓ ÛÂ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¯·ÚÙ› ÚÔ˜ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Î·È Â-
ͤٷÛË ·ÏÏ¿ ·fi ÛÂÏÈÏfiÈÓÙ. O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ›, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ó· ‰›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Ú·ÁÌ·-
ÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘
ÙfiÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂٿٷÈ.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë Ù¿ÍË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ-
΋ ÁÏÒÛÛ·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
ÎÚÈÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ: ·) ·Ó¿Ï˘ÛË
Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ È-
ÛÙÔÚÈ΋ ‡ÏË, ‚) ÎÚÈÙÈ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ¿ÏÏˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÛÎËÓÔı¤ÙË ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· (.¯. Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÙȘ ™Ù·˘ÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ªfiÓÙÈ ¶¿ÈıÔÓ˜ Î·È ÔÈ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¤˜ Ù·Èӛ˜), Á)
·fiÂÈÚ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÈÓ›· Û ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ÂÓfiÙË-
Ù· (ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋), ‰) Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi
ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ¿Ô„Ë ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·-
Í›·˜ Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ›‰·Ó, ηٷÓÔÒÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ·
Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, Â) ÌÈ· ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·ÌÊÈÛËÌ›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «·Ï‹ıÂÈ·» ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ηÈ
ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.
∏ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ʤÚÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·46
[ 4 7 ]
˘ÏÈÎfi Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ·’ fiÛÔ
ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ. ∞fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù· Ù· ·È‰È¿ ‚ÔËıÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·
ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, Ó· ηٷ-
ÓÔÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ó· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÓËÌÂڈ̤-
Ó·, ÎÈ fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Û ÚÒÈÌÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ¯ˆÚ›˜ Â-
·Ú΋ ÂÍÔÏÈÛÌfi.
∞Ó ÔÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó Û Î›ÌÂÓ·, ̤۷ ÛÙÔ
·È¯Ó›‰È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÌÔÚ› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÂÈÚ¤˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ
Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Û‡-
ÓÙ·Í˘ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ıÈÂڈ̤ӈÓ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÔÚÙÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·Óˆı›
Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Â͈·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÙÚfiÔ.
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ù·Èӛ˜
∂ÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ (¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο)
∞‰ÂÏÊÔ› ª·Ó¿ÎÈ·, fiϘ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 1906 (‰Â˜
ÙÔ CD-ROM, ∞‰ÂÏÊÔ› ª·Ó¿ÎÈ·, ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·,
∞ı‹Ó·, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1997)
°·˙È¿‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∂ÏÏËÓÈÎfi ı·‡Ì·, 1922
§ÂÏÔ‡‰·˜, ∫ÒÛÙ·˜, §¿‚·ÚÔ ÙÔ˘ '21, 1929
¶··Ìȯ¿Ï˘, µ›ˆÓ, ∞‰Ô‡ÏˆÙÔÈ ÛÎÏ¿‚ÔÈ, 1946
∫·Ú·Á¿ÙÛ˘ ª, ∫·Ù·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›ÔÓ, 1946
°ÚËÁÔÚ›Ô˘, °ÚËÁfiÚ˘, ¶ÈÎÚfi „ˆÌ›, 1951
∆·Ù·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜, ª·‡ÚË ÁË, 1952
∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ¶·Ú¿ÓÔÌÔÈ, 1958
∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ∆Ô ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ Ï¢ÙÂÚÈ¿˜, 1959
∆·Ù·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜, ∆Ô Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 1959
ª·ÓıÔ‡Ï˘, ƒÔ‚‹ÚÔ˜, æËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÏÂÚ, 1962
°ÚËÁÔÚ›Ô˘, °ÚËÁfiÚ˘, ¢ÈˆÁÌfi˜, 1964
∫‡ÚÔ˘, Õ‰ˆÓȘ, ∆Ô ªÏfiÎÔ, 1965
¢·ÌÈ·Ófi˜, ∞Ϥ͢, ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÏÔ›Ô, 1966
∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∆¿Î˘, ∂ΉÚÔÌ‹, 1966
™Ù·ÌÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜, ∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹, 1969
∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, ∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, 1970
∫·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë˜ ¡Ù›ÓÔ˜, ∆È ¤Î·Ó˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ £·Ó¿ÛË, 1971
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·47
[ 4 8 ]
∫·ÙÛÔ˘Ú›‰Ë˜, ¡Ù›ÓÔ˜, £·Ó¿ÛË ¿Ú ÙÔ fiÏÔ ÛÔ˘, 1972
ª·Ú·ÁÎfi˜, £fi‰ˆÚÔ˜, §¿‚ÂÙ ı¤ÛÂȘ, 1973
∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜, ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, 1973
∆¿ÛÈÔ˜, ¶·‡ÏÔ˜, √È ÚÔÛٿ٘, 1973
÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∆¿Î˘, °¿˙ˆÚÔ˜ ™ÂÚÚÒÓ, 1974
£¤Ô˜, ¢‹ÌÔ˜, ∫ȤÚÈÔÓ, 1974
ª·ÎÚ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∂‰Ò ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, 1974
ª·Ú·ÁÎfi˜, £fi‰ˆÚÔ˜, √ ·ÁÒÓ·˜, 1975
ª·˘Ú›ÎÈÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Polemonta, 1975
∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ªÈ¯¿Ï˘, ∞ÙٛϷ˜ '74, 1975
÷ڈӛÙ˘, §Â˘Ù¤Ú˘, 24 πÔ˘Ï›Ô˘ '74, 1975
∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, £›·ÛÔ˜, 1975
∆ÛÂÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ – ª·ÓÈ¿Ù˘, ª¤Á·Ú·, 1975
ª·ÓÈ¿Ù˘, ™¿Î˘, ª¿ÓË, 1975
∫·‚ԢΛ‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜, ª·ÚÙ˘Ú›Â˜, 1975
¶··‰ËÌËÙÚ¿Î˘, §¿ÌÚÔ˜ – ∫›ÙÙÔ˘, £¤ÎÏ·, ∫‡ÚÔ˜ Ë ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·, 1976
æ·Ú¿˜, ∆¿ÛÔ˜, ª¿Ë˜, 1976
µÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ÿÈ ¡Ù¤È, 1976
¶··ÏÈÔ‡ – ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ª·›ÚË, √ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ, 1977
∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜, ª·ÓÙÔ‡‰È, 1977
ª·ÏÈ¿Ú˘, ÕÁÁÂÏÔ˜, ÀfiıÂÛË ¶ÔÏÎ, 1978
∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜, ¡›ÎÔ˜, 1922, 1978
°ÚËÁÔÚ¿ÙÔ˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘, ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ, 1978
§Â‚ÂÓÙ¿ÎÔ˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∂ÌʇÏÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜, 1979
∆˙‹Ì·˜, ¡›ÎÔ˜, √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔ Á·Ú›Ê·ÏÔ, 1980
∆¿ÛÈÔ˜, ¶·‡ÏÔ˜, ¶·Ú·ÁÁÂÏÈ¿, 1980
¶··ÛÙ¿ı˘, §¿Î˘, √ ηÈÚfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, 1981
µÂÚÓ›ÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, °È¿ÓÓ˘ ∆Û·ÚÔ‡¯Ë˜, 1981
£ÂÔ‰ÔÛfiÔ˘ÏÔ˜, £ÂÔ‰fiÛ˘, ¢›ÎË Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, 1981
ÃÚÈÛÙÔÊ‹˜, ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ƒfi˙·, 1982
∞ÏÎÔ˘Ï‹, ¶fiË, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, 1984
™ÈÔ·¯¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∏ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÓÓ¤·, 1984
µÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¶¤ÙÚÈÓ· ÃÚfiÓÈ·, 1985
æ·Ú¿˜, ∆¿ÛÔ˜, ∫·Ú·‚¿Ó ™ÂÚ¿È,1986
•·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘, ∫·Ï‹ ·ÙÚ›‰· Û‡ÓÙÚÔÊÂ, 1986
¶··Ù¿Î˘, ¡›ÎÔ˜, ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, 1986
¶··ÛÙ¿ı˘, §¿Î˘, £ÂfiÊÈÏÔ˜, 1987
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·48
[ 4 9 ]
µÚÂÙÙ¿ÎÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜, ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÂÏȉfiÓ·˜, 1987
∫Ô˘ÙÛÔ̇Ù˘, ∫ÒÛÙ·˜, √ ÎÏÔÈfi˜, 1987
°ÚËÁÔÚ¿ÙÔ˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘, √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¶ÔÏÎ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, 1988
™‡ÚÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, √ „‡ÏÏÔ˜,1990
∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, ∆Ô ÌÂÙ¤ˆÚÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÂÏ·ÚÁÔ‡, 1991
∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜, ¡›ÎÔ˜, §fiÚ‰Ô˜ µ‡ÚˆÓ, 1992
°ÎÔÚ›ÙÛ·˜, ™ˆÙ‹Ú˘, ∞' ÙÔ ¯ÈfiÓÈ, 1993
∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜, ™Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÎÔÈÌ¿Ù·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜,
1993
¶·˘Ï›‰Ë˜, ™Ù¤ÏÈÔ˜, ŒÓ·˜ ‡ÔÙÔ˜ ÔÏ›Ù˘, 1994
∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, ∆Ô ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, 1995
§·ÌÚÈÓfi˜, ºÒÙÔ˜, °Ï¤ÓÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ – ªÈ· ‚Ô˘‚‹ ‚·ÏηÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, 1995
™Â‚·ÛÙ›ÎÔÁÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜, ÕÓÂÌÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË, 1996
™Ì·Ú·Á‰‹˜, °È¿ÓÓ˘, ∫·‚¿Ê˘, 1996
µÔ‡Ô˘Ú·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ – ∫fiÚÚ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ªÈÚÔ˘¿ÊÛÈÌ, ηϋ ·Óٿ̈ÛË,
1997
÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË-¶··ÏÈÔ‡, ª·Ú›·, ◊ÂÈÚÔ˜ – ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˜ ∂ÏÏ¿˜, 1997
™È·ÊÏÈ¿ÎË, ∏ÚÒ, ∫Ô˘ÏÌ¿Û˘ ∆›ÌˆÓ, ™ÈÓ·Ûfi˜ – ÙÔÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘,
1997
∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, ªÈ· ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ̤ڷ, 1998
µ·Ú‰¿ÚÔ˜, §ÂˆÓ›‰·˜, √‡ÏÔÈ ÂÌ›˜ ·Ê¤ÓÙË, 1998
™Ù·ÛÈÓfi˜, ™ÙÚ¿ÙÔ˜, ◊ÂÈÚÔ˜, 1998
∫Ô˘ÙÛÈ·Ì·Û¿ÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙËÚ˘, ⁄„ˆÌ· 33, 1998
∫Ô˘ÙÛ·ÊÙ‹˜, º›ÏÈÔ˜, ∞Á¤Ï·ÛÙÔ˜ ¤ÙÚ·, 2000
§Ô˘Ï¤˜ µ·Û›Ï˘, ŒÓ·˜ Ï·ÌÂÚfi˜ ‹ÏÈÔ˜, 2000
¶··ÛÙ¿ı˘, §¿Î˘, ∆Ô ÌfiÓÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ù·Í›‰ÈÔÓ, 2001
ª·˘Ú›ÎÔ˘, ª·Ú›·, √È ·ÂΛ, 2001
√ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ∆Ô Û¯ÔÏ›Ô, 2001
∫·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË, 2003
ªÔ˘Ï̤Ù˘, ∆¿ÛÔ˜, ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, 2003
¶··ËÏÈÔ‡, ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶·ÙÚ›‰· Â›Ó·È Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ· (Et in Arcadia
ego), 2003
µÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¡‡Ê˜, 2004
∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, ∆Ô ÏÈ‚¿‰È Ô˘ ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ, 2004
∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜, ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ¯·Ì¤ÓË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ (£ÂÔÊ¿Ó˘
Ô ŒÏÏËÓ·˜), 2004
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·49
[ 5 0 ]
∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘
http://www.gfc.gr: ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿-
ÊÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹ Û˘Ì·Ú·-
ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ 1981 ΢ڛˆ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹
·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ οı ٷÈÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘. ∆Ô Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ fiÙ·Ó ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚ-
Á·Û›·˜ ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Û ‚›ÓÙÂÔ Î¿ÔÈ·˜ ·fi ÙȘ Ù·È-
ӛ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘. ™Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ì·˜ ‰È·-
‚‚·›ˆÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ì ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù·ÈÓÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·-
ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·-
χÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 210 3648007, 210 3631733, Ê·Í 210 3614336, email
info@gfc.gr
¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
Altman, Robert (ÕÏÙÌ·Ó, ƒfiÌÂÚÙ) MASH, 1970
Attenborough, Richard (∞Ù¤ÓÌÔÚÔ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ), A Bridge Too Far, (∫Ú·˘-
Á‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜) 1977
Attenborough, Richard (∞Ù¤ÓÌÔÚÔ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ), Gandhi (°Î¿ÓÙÈ), 1982
Benigni, Roberto (ªÂÓ›ÓÈ ƒÔÌ¤ÚÙÔ) La Vita è bella,(∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·),
1997
Bertolucci, Bernardo (ªÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ, ªÂÚÓ¿ÚÓÙÔ), 1900, 1976
Bertolucci, Bernardo (ªÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ, ªÂÚÓ¿ÚÓÙÔ), The Last Emperor (√
∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜), 1987
Bresson, Robert (ªÚÂÛfiÓ, ƒÔÌ¤Ú), Le Procès de Jeanne d'Arc (∆Ô Ì·Ú-
Ù‡ÚÈÔ Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ Ù˘ §ÔÚ¤Ó˘), 1962
Brook, Peter (ªÚÔ˘Î, ¶›ÙÂÚ), Marat/Sade (∏ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ª·Ú¿), 1967
Bunuel, Luis (ªÔ˘ÓÈÔ˘¤Ï, §Ô˘›˜), Los Olvidados, 1950
Chaplin, Charles (∆Û¿ÏÈÓ, ∆Û¿ÚÏÈ), The Great Dictator (√ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜),
1940
Chukhraj, Grigori (∆ÛÔ˘¯Ú¿È, °ÚÈÁfiÚÈ), Ballad of a Soldier (∏ Ì·Ï¿ÓÙ·
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË), 1959
Coppola, Francis Ford (∫fiÔÏ·, ºÚ¿ÓÛȘ ºÔÚÓÙ, Apocalypse Now (∞Ô-
Î¿Ï˘„Ë ÙÒÚ·), 1979
Curtiz, Michael (∫¤ÚÙÈ˙, ª¿ÈÎÏ), Casablanca (∫·˙·ÌÏ¿Óη), 1942
DeMille (¡Ù ªÈÏ, ™ÂÛ›Ï), Cecil B. Cleopatra, 1934
Dovzhenko, Alexander (¡ÙÔ‚˙¤ÓÎÔ, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ), Arsenal (∞ÚÛÂÓ¿Ï – ∆Ô Ô-
ÏÔÛÙ¿ÛÈÔ), 1928
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·50
[ 5 1 ]
Dovzhenko, Alexander (¡ÙÔ‚˙¤ÓÎÔ, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ), Earth (∏ °Ë), 1930
Dragojevic, Srdjan, (¡ÙÚ·ÁÎfiÁÈ‚ÈÙ˜, ™¤ÚÙ˙È·Ó), Pretty Village, Pretty Flame
(ŸÌÔÚÊ· ¯ˆÚÈ¿, fiÌÔÚÊ· η›ÁÔÓÙ·È), 1996
Dreyer, Carl Theodor (¡ÙÚ¿ÁÈÂÚ, ∫·ÚÏ £›ÔÓÙÔÚ), The Passion of Joan of
Arc (∆Ô ¶¿ıÔ˜ Ù˘ ∑·Ó ÓÙ'∞ÚÎ), 1927
Egoyan, Atom (∂ÁÎÔÁÈ¿Ó, ∞ÙfiÌ), Ararat (∞Ú·Ú¿Ù), 2002
Egoyan, Atom (∂ÁÎÔÁÈ¿Ó, ∞ÙfiÌ), Diaspora (¢È·ÛÔÚ¿), 2001
Eisenstein, Sergei (∞˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ, ™ÂÚÁΤÈ), Alexander Nevsky (∞ϤͷӉÚÔ˜
¡È¤ÊÛÎÈ), 1938
Eisenstein, Sergei (∞˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ, ™ÂÚÁΤÈ), Battleship Potemkin (∆Ô £ˆÚË-
ÎÙfi ¶ÔÙ¤ÌÎÈÓ), 1925
Eisenstein, Sergei (∞˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ, ™ÂÚÁΤÈ), Ivan the Terrible, Parts I and II
(π‚¿Ó Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜), 1945 and 1958
Eisenstein, Sergei (∞˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ, ™ÂÚÁΤÈ), October (√¯ÙÒ‚Ú˘), 1927
Eisenstein, Sergei (∞˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ, ™ÂÚÁΤÈ), Strike (∞ÂÚÁ›·), 1924
Fassbinder, Rainer Werner (º·ÛÌ›ÓÙÂÚ, ƒ¿ÈÓÂÚ µ¤ÚÓÂÚ), Berlin
Alexanderplatz (µÂÚÔÏ›ÓÔ, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚÏ·Ù˙), 1979-80
Fellini, Federico (ºÂÏ›ÓÈ, ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ), Roma, 1972
Flaherty, Robert (ºÏ¿ÂÚÙÈ, ƒfiÌÂÚÙ), Nanook of the North (¡·ÓԇΠÙÔ˘
‚ÔÚÚ¿), 1922
Flaherty, Robert (ºÏ¿ÂÚÙÈ, ƒfiÌÂÚÙ), Tabu (∆·ÌÔ‡), 1931
Fleming, Victor (ºÏ¤ÌÈÓÁÎ, µÏ›ÎÙÔÚ), Gone With The Wind (ŸÛ· ·›ÚÓÂÈ
Ô ¿ÓÂÌÔ˜), 1939
Ford, John (ºÔÚÓÙ, ∆˙ÔÓ), Rio Grande (ƒ›Ô °ÎÚ¿ÓÙÂ), 1950
Gance, Abel (°Î·Ó˜, ÕÌÂÏ), Napoleon (¡·ÔϤˆÓ), 1927
Gavras, Costas (°Î·‚Ú¿˜ ∫ÒÛÙ·˜), Z, 1969
Gavras, Costas (°Î·‚Ú¿˜ ∫ÒÛÙ·˜), État de siège (∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÏÈÔÚΛ·˜),
1973
Greenaway, Peter (°ÎÚ›Ó·ÁÔ˘Â˚, ¶›ÙÂÚ), Prospero's Books (∆· ‚È‚Ï›·),
1991
Griffith, D. W. (°ÎÚ›ÊÈı), The Birth of a Nation (∏ Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜),
1915
Güney, Yilmaz (°ÎÈÔ˘Ó¤È, °ÈÏÌ¿˙), The Herd (∆Ô ÎÔ¿‰È), 1978
Gutiérrez Alea, Tom_s (°ÎÔ˘ÙȤÚÂ˙, ∞Ϥ·) Stories of the Revolution (πÛÙÔ-
ڛ˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘), 1960
Herzog, Werner (äÚÙ˙ÔÎ, µ¤ÚÓÂÚ), Aguirre: The Wrath of God (∞ÁΛÚÂ, Ë
Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡), 1972
Herzog, Werner (äÚÙ˙ÔÎ, µ¤ÚÓÂÚ), Where the Green Ants Dream (∆Ô ÓÂ-
ÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ Ì˘ÚÌËÁÎÈÒÓ), 1984
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·51
[ 5 2 ]
Hawks, Howard (ÃÈΘ, Ã¿Ô˘·ÚÓÙ), Red River (√ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜), 1948
Huston, John (ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ, ∆˙ÔÓ), Prizzi's Honor (∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ¶Ú›Ù˙È), 1985
Huston, John (ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ, ∆˙ÔÓ), The Maltese Falcon (∆Ô ÁÂÚ¿ÎÈ Ù˘ ª¿Ï-
Ù·˜), 1941
Janco, Miklos (°È¿ÓÙÛÔ, ª›ÎÏÔ˜), Red Psalm (√ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ „·ÏÌfi˜), 1971
Kazan, Elia (∫·˙¿Ó, ∏Ï›·˜), America, America (∞̤ÚÈη – ∞̤ÚÈη), 1963
Kazan, Elia (∫·˙¿Ó, ∏Ï›·˜), Viva Zapata (µ›‚· ∑·¿Ù·), 1952
Keaton, Buster (∫›ÙÔÓ, ª¿ÛÙÂÚ), The General (√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜), 1926
Kramer, Stanley (∫Ú¤ÈÌÂÚ, ™Ù¿ÓÏÂ˚), Judgment at Nuremberg (∏ ‰›ÎË Ù˘
¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘), 1961
Kubrick, Stanley (∫ÈÔ‡ÌÚÈÎ, ™Ù¿ÓÏÂ˚), Dr. Strangelove or: How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb, 1964
Kurosawa, Akira (∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·, ∞Λڷ), Kagemusha (∫·ÁÎÂÌÔ‡Û·, Ô ›-
ÛÎÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹), 1980
Kurosawa, Akira (∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·, ∞Λڷ), Ran (ƒ·Ó), 1985
Kurosawa, Akira (∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·, ∞Λڷ), Rashomon (ƒ·ÛÔÌfiÓ),1950
Kurosawa, Akira (∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·, ∞Λڷ), Seven Samurai (√È 7 ™·ÌÔ˘Ú¿È), 1954
Kurosawa, Akira (∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·, ∞Λڷ), Throne of Blood (√ ıÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·›-
Ì·ÙÔ˜), 1957
Kusturica, Emir (∫Ô˘ÛÙÔ˘Ú›ÙÛ·, ∂Ì›Ú), Underground (ÕÓÙÂÚÁÎÚ¿Ô˘ÓÙ), 1995
Lang, Fritz (§·ÓÁÎ, ºÚÈÙ˜), Metropolis (ªËÙÚfiÔÏË), 1926
Lean, David (§ÈÓ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ), Lawrence of Arabia (√ §fiÚÂÓ˜ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜),
1962
Lean, David (§ÈÓ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ), The Bridge On The River Kwai (∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ∫‚¿È), 1957
Lee, Spike (§È, ™¿ÈÎ), Malcolm X (ª¿ÏÎÔÏÌ Ã), 1992
Leone, Sergio §ÂfiÓÂ, ™¤ÚÙ˙ÈÔ, Duck, You Sucker (∫¿Ùˆ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ·), 1971
Leone, Sergio §ÂfiÓÂ, ™¤ÚÙ˙ÈÔ, Once Upon a Time in America (∫¿ÔÙ ÛÙËÓ
∞ÌÂÚÈ΋), 1984
Leone, Sergio §ÂfiÓÂ, ™¤ÚÙ˙ÈÔ, Once Upon a Time in the West (∫¿ÔÙ ÛÙËÓ
¢‡ÛË), 1968
Levinson, Barry (§¤‚ÈÓÛÔÓ, µ¿ÚÈ), Good Morning, Vietnam, 1987
Loach, Ken (§fiÔ˘Ù˜, ∫¤ÓÂı), 11.09.01 - September 11, 2002
Loach, Ken (§fiÔ˘Ù˜, ∫¤ÓÂı), Bread and Roses (æˆÌ› Î·È ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·),
2000
Loach, Ken (§fiÔ˘Ù˜, ∫¤ÓÂı), Land and Freedom (°Ë Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·), 1995
Losey, Joseph (§fiÔ˘˙È, ∆˙fi˙ÂÊ), Galileo (°·ÏÈÏ·›Ô˜), 1974
Marker, Chris (ª·ÚÎ¤Ú ∫ÚȘ), Fond de l'air est rouge (∆Ô ‚¿ıÔ˜ Ù' Ô˘Ú·-
ÓÔ‡ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ), 1977
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·52
[ 5 3 ]
Méliès, Georges (ªÂÏȤ, ∑ÔÚ˙), Jeanne d'Arc (πˆ¿Ó· Ù˘ §ÔÚ¤Ó˘), 1900
Mészaros, Marta (ªÂ˙¿ÚÔ˜, ª¿Úı·), The Girl (∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ), 1972
Milestone, Lewis (ª¿ÈÏÛÙÔÔ˘Ó, §ÈԇȘ), All Quiet on the Western Front
(√˘‰¤Ó ÓÂfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ), 1930
Mizoguchi, Kenji, Ugetsu monogatari (√˘ÁΤÙÛÔ˘ ªÔÓÔÁηٿÚÈ), 1953
Montaldo, Giuliano (ªÔÓÙ¿ÏÓÙÔ ∆˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ ), Sacco e Vanzetti (™¿ÎÔ Î·È
µ·ÓÙÛ¤ÙÈ), 1971
Monty Pythons (ªfiÓÙÈ ¶¿ÈıÔÓ˜), Life of Brian (∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó), 1979
Monty Pythons (ªfiÓÙÈ ¶¿ÈıÔÓ˜), Monty Python and the Holy Grail (∆Ô ÈÂ-
Úfi ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ), 1975
Monty Pythons (ªfiÓÙÈ ¶¿ÈıÔÓ˜), The Meaning of Life (∆Ô ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ-
‹˜), 1983
Moore, Michael (ªÔ˘Ú, ª¿ÈÎÏ), Bowling for Columbine (√ ·Î‹Ú˘¯ÙÔ˜ fi-
ÏÂÌÔ˜), 2002
Moore, Michael (ªÔ˘Ú, ª¿ÈÎÏ), Fahrenheit 9/11, 2004
Parajanov, Sergei (¶·Ú·Ù˙¿ÓÔÊ, ™ÂÚÁΤÈ), Shadows of Forgotten Ancestors
(™ÙȘ ÛÎȤ˜ ÙˆÓ Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ), 1964
Parajanov, Sergei (¶·Ú·Ù˙¿ÓÔÊ, ™ÂÚÁΤÈ), Legent of Suram fortress (√
ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ ™Ô˘Ú¿Ì), 1984
Parajanov, Sergei (¶·Ú·Ù˙¿ÓÔÊ, ™ÂÚÁΤÈ), Sayat Nova (™·ÁÈ¿Ù ¡fi‚· - ∆Ô
¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÚÔ‰ÈÔ‡), 1968
Pasolini, Pier Paolo (¶·˙ÔÏ›ÓÈ, ¶ÈÂÚ ¶¿ÔÏÔ), Edipo re (µ·ÛÈÏÈ¿˜ √ȉ›-
Ô˘˜), 1967
Polanski, Roman (¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, ƒÔÌ¿Ó),, The Pianist (√ È·Ó›ÛÙ·˜), 2002
Polonsky, Abraham (¶ÔÏfiÓÛÎÈ, ∞‚Ú·¿Ì), Tell Them Willie Boy Is Here (√
‰Ú·¤Ù˘), 1969
Pontecorvo, Gillo (¶ÔÓÙÂÎfiÚ‚Ô, ∆˙›ÏÔ), La Battaglia di Algeri (∏ Ì¿¯Ë Ù˘
∞ÏÁÂÚ›·˜), 1965
Pudovkin, Vsevolod (¶Ô˘ÓÙfi‚ÎÈÓ, µÛ¤‚ÔÏÔÓÙ), Hunger (√ÚÁ‹), 1921
Pudovkin, Vsevolod (¶Ô˘ÓÙfi‚ÎÈÓ, µÛ¤‚ÔÏÔÓÙ), Mother (∏ Ì¿Ó·), 1905
Pudovkin, Vsevolod (¶Ô˘ÓÙfi‚ÎÈÓ, µÛ¤‚ÔÏÔÓÙ), Storm Over Asia (£‡ÂÏÏ·
ÛÙËÓ ∞Û›·), 1928
Ray, Nicholas (ƒ¤È, ¡›ÎÔÏ·˜), 55 Days at Peking (55 ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ),
1963
Renais, Alain (ƒÂÓ¤, ∞ϤÓ), La Guerre est finie (√ fiÏÂÌÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ), 1966
Resnais, Alain (ƒÂÓ¤, ∞ϤÓ), Hiroshima mon amour (ÃÈÚÔ̷ۛ,·Á¿Ë
ÌÔ˘),1959
Riefenstahl, Leni (ƒ›ÊÂÓÛÙ·Ï, §¤ÓÈ, Olympia (√Ï˘ÌÈ¿‰·), 1936
Romm, Mikhail (ƒÔÌ, ªÈ¯·‹Ï), Ordinary Fascism (√ ·ÏËıÈÓfi˜ Ê·ÛÈÛÌfi˜, 1965
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·53
[ 5 4 ]
Rosi, Francesco (ƒfi˙È, ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ), Salvatore Giuliano (∆˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ Ô
∞Ú¯ÈÏËÛÙ‹˜), 1961
Rosi, Francesco (ƒfi˙È, ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ), Il caso Mattei (∏ ˘fiıÂÛË ª·Ù¤È),
1972
Rossellini, Roberto (ƒÔÛÂÏ›ÓÈ, ƒÔÌ¤ÚÙÔ), Roma, città aperta (ƒÒÌË ·ÓÔ-
¯‡ÚˆÙË fiÏË), 1945
Schlöndorff, Volker (™Ï¤ÓÙÔÚÊ, ºfiÏÎÂÚ), The Lost Honor of Katharina
Blum (∏ ¯·Ì¤ÓË ÙÈÌ‹ Ù˘ ∫·Ù·Ú›Ó· ªÏÔ‡Ì), 1975
Schlöndorff, Volker, Le Tambour (∆Ô Ù·ÌÔ‡ÚÏÔ), 1979
Sheridan, Jim (™¤ÚÈÓÙ·Ó, ∆˙ÈÌ), In the Name of the Father (∂Ș ÙÔ fiÓÔÌ·
ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜), 1993
Spielberg, Steven (™›ÏÌÂÚÁÎ, ™Ù›‚ÂÓ), Schindler's List (∏ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ™›-
ÓÙÏÂÚ), 1993
Stone, Oliver (™ÙfiÔ˘Ó, ŸÏÈ‚ÂÚ), Alexander (ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜), 2004
Stone, Oliver (™ÙfiÔ˘Ó, ŸÏÈ‚ÂÚ), JFK, 1991
Stone, Oliver (™ÙfiÔ˘Ó, ŸÏÈ‚ÂÚ), Nixon (¡›ÍÔÓ), 1995
Szabo, Istvan (∑¿ÌÔ, ÿÛÙ‚·Ó), Budapest Tales (πÛÙÔڛ˜ Ù˘ µÔ˘‰·¤-
ÛÙ˘), 1976
Tarkovsky, Andrei (∆·ÚÎfiÊÛÎÈ, ∞ÓÙÚ¤È), Andrei Rublev (∞ÓÙÚ¤È ƒÔ˘-
ÌÏÈfiÊ), 1971
Taviani, Vittorio - Paolo Taviani (∆·‚È¿ÓÈ µÈÙfiÚÈÔ Î·È ¶¿ÔÏÔ),
Allonsanfan (∞ÏÏÔÓ˙·ÓÊ¿Ó), 1973
Taviani, Vittorio - Paolo Taviani, La Notte di San Lorenzo (∏ Ó‡¯Ù· ÙÔ˘
Û·Ó ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙÛÔ), 1982
Trotta, Margarethe von (∆ÚfiÙ·, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ºÔÓ), Rosa Luxemburg (ƒfi˙·
§Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ), 1986
Truffaut, François (∆Ú˘ÊÒ, ºÚ·ÓÛÔ˘¿), Fahrenheit 451 (º·ÚÂÓ¿ÈÙ 451),
1965
Varda, Agnès (µ·ÚÓÙ¿, ∞ÓȤ˜), Loin du Vietnam (µÈÂÙÓ¿Ì), 1967
Vertov, Dziga (µÂÚÙfiÊ, ∆˙›ÓÁη), Man with a Movie Camera (√ ¿ÓıÚˆÔ˜
Ì ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹) , 1929
Vidor, King (µ›ÓÙÔÚ, ∫ÈÓÁÎ), Big Parade (∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË), 1925
Vidor, King (µ›ÓÙÔÚ, ∫ÈÓÁÎ), War and Peace (¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ÂÈÚ‹ÓË), 1956
Visconti, Luchino (µÈÛÎfiÓÙÈ, §Ô˘Î›ÓÔ), Morte a Venezia (£¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙË µÂ-
ÓÂÙ›·), 1971
Visconti, Luchino (µÈÛÎfiÓÙÈ, §Ô˘Î›ÓÔ), Terra trema (∏ ÁË ÙÚ¤ÌÂÈ), 1948
Wajda, Andrzej (µ¿ÈÓÙ·, ∞ÓÙÚ¤È), Danton (¢·ÓÙÒÓ), 1982
Wang, Wayne (°Ô˘¿ÓÁÎ °Ô˘¤ÈÓ), Smoke (√ ηÓfi˜), 1995
Welles, Orson (°Ô˘¤Ï˜, ŸÚÛÔÓ), Citizen Kane (√ ÔÏ›Ù˘ ∫¤ÈÓ), 1941
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·54
[ 5 5 ]
Welles, Orson (°Ô˘¤Ï˜, ŸÚÛÔÓ), The Stranger (√ ͤÓÔ˜), 1946
Wenders, Wim (µ¤ÓÙÂÚ˜, µÈÌ), Lisbon Story (§›ÛÌÔÓ ÛÙfiÚÈ), 1994
Wilder, Billy (°Ô˘¿ÈÏÓÙÂÚ, ª›ÏÈ), Stalag 17, 1952
Wong Kar-Wai (°Ô˘fiÓÁÎ, ∫·Ú-µ¿È), Ashes of Time (™Ù¿¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘),
1994
Wyler, William (°Ô˘¿˚ÏÂÚ, °Ô˘›ÏÈ·Ì, Ben Hur (ªÂÓ ÃÔ˘Ú), 1959
Yimou, Zhang (°ÈÌÔ‡, ∑·ÓÁÎ), Not One Less (√‡Ù ¤Ó·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ), 1999
Yimou, Zhang (°ÈÌÔ‡, ∑·ÓÁÎ), The Road Home (√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ),
1999
Yimou, Zhang (°ÈÌÔ‡, ∑·ÓÁÎ), To Live (¡· ˙ÂȘ), 1994
∏ ÏÔ‡ÛÈ· ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË
ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ (ªÂÓ ÃÔ˘Ú, ∫‚Ô µ¿ÓÙȘ, ∂Ï ™ÈÓÙ,
™¿ÚÙ·ÎÔ˜, πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·›Û·Ú, O‰‡ÛÛÂÈ·, ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
¿ÏÏ·) ˆ˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙ· Û›ÚÈ·Ï Û·Ó ÙËÓ ∑‹Ó· Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹,
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Û’ fi, ÙÈ ·-
ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fi¯È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙËÓ Î·-
Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘Ó-
ÛË Ù˘ ηı˘fiÙ·Í˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë Ù˘È΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Ï·ÔÊÈÏÔ‡˜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ –
‚Ï. ÌÂÏfi, ÂÈÎfi ‰Ú¿Ì· Î.Ï.
O ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔ-
ÚÈÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÍ‹˜:
·) ™Â ¿ÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∂‰Ò ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈ-
Τ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î›ÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·
Û ÈÛÙÔÚÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ·. ∆¤ÙÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È .¯. Ù· ÙÚ·ÁÔ‡-
‰È· Ù˘ ÕψÛ˘ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ˘fi‰Ô˘ÏˆÓ ÂıÓÒÓ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
ÔÌ¿‰ˆÓ (£Ô‡ÚÈÔ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ), Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
(.¯. ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821, ÎϤÊÙÈη, ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈο Î.Ô.Î.), ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È· ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ (.¯. ƒÒÛÈ΢ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ∫ÈÏÂϤÚ), ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È· ÂÈο Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· (.¯. ·ÎÚÈÙÈο), ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô-
ÏÈÙÈ΋˜ ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ (.¯. ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÌÊ˘Ï›Ô˘, ·ÙÚȈ-
ÙÈο), ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
‚) ™Â ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‹ ˆ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. ∂‰Ò
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· fiÔ˘ Ô ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Â) ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·55
[ 5 6 ]
Áfi˜ Â͢ÌÓ›, ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ‹
ÚfiÛˆÔ. ¶.¯. ∆Û·˚ÎfiÊÛÎÈ (∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 1812), ∫·ÏÔÌÔ›Ú˘ (™˘Ìʈӛ·
Ù˘ Ï‚ÂÓÙÈ¿˜), ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜ (™˘Ìʈӛ· ¡Ô 7, ÙÔ˘ §¤ÓÈÓÁÎÚ·ÓÙ), §Ô˘-
ÙÔÛÏ¿‚ÛÎÈ –Lutoslavsky– (ÃÈÚÔ̷ۛ), ƒ˙¤‚ÛÎÈ –Rzefsky– (º˘Ï·Î¤˜
ÕÙÙÈη).
Á) ™Â ¤ÌÌÂÛÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜.
∫·È Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ̠ΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·-
ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÏÏ¿ Û ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (.¯. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ-
‰ˆÚ¿ÎË), ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ̠ΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¤ÌÌÂÛ· Û ÈÛÙÔÚÈο
Û˘Ì‚¿ÓÙ· (.¯. ™ÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ÛÙÔ ∞˚‚·Ï› ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ‡ÙÛË ¤¯Ô˘ÌÂ
¤ÌÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÛÙÔ ª·Ô˘Ù¯¿Ô˘˙ÂÓ
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ¤ÌÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ).
¶·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Ë
ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰¤ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·, ۯ‰fiÓ ÛˆÌ·ÙÈο:
·) ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘Óı¤ÙË OÏȂȤ ªÂÛÈ¿Ó (Olivier Messiaen,
1908 - 1992), ∫Ô˘·ÚÙ¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (Quatuor pour la fin du
temps), Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1940 Û ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆ-
Û˘ ÛÙË ™ÈÏÂÛ›·, fiÔ˘ Ô Û˘Óı¤Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˆ˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÔϤÌÔ˘.
∆Ô ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ‚ÈÔÏ›, ÎÏ·ÚÈÓ¤ÙÔ,
ÙÛ¤ÏÔ Î·È È¿ÓÔ (Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÌÔÚ-
Ê‹ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· ÙÚ›Ô), ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ̤۷ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó
Ù· ÌfiÓ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‚ڋΠ۠¯¤ÚÈ· ¤ÁÎÏÂÈÛÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
ÙÔ˘ 1941, ·' ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ
ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ™Ù¿Ï·ÁÎ VIII, ÌÚÔÛÙ¿ Û 5.000 ·È¯Ì·ÏÒ-
ÙÔ˘˜. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ηÈ
ηٷÓfiËÛË”, ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. ∆Ô ¤ÚÁÔ, Ô˘ ıˆÚ›-
Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ηıfiÚÈÛ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË
ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 49 ÏÂÙÒÓ Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ
Ô¯ÙÒ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì ٛÙÏÔ˘˜ fiˆ˜: °È· ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ Ô˘ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ∏ ¿‚˘ÛÛÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Î.Ï.
‚) ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ªÔÚ›˜ ƒ·‚¤Ï (Maurice Ravel, 1875-1937) ¶È¿ÓÔ ÎÔÓ-
Û¤ÚÙÔ ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ (Piano Concerto for the Left Hand), ÁÚ¿ÊÙËÎÂ
ÙÔ 1930 ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· ¶ÔÏ µÈÙÁÎÂÓÛÙ¿ÈÓ (Paul Wittgenstein,
1887-1961, ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Ludwig Wittgenstein), Ô˘
¤¯·Û ÙÔ ‰ÂÍÈfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶Ô-
ϤÌÔ˘. ∏ ËÚˆÈ΋ ›Ûˆ˜ Î·È ÈÔ Ôχ ·fi Ù· ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔϤ-
ÌÔ˘ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ ÂȉÈο
1-222 04/11/2005 14:44 ™ÂÏ›‰·56
[ 5 7 ]
ÁÈ' ·˘ÙfiÓ Û·Ó ÙÔ˘˜ ™ÂÚÁÎ¤È ¶ÚÔÎfiÊÈÂÊ (Sergei Prokofiev), ª¤Ó˙·ÌÈÓ
ªÚ›ÙÂÓ (Benjamin Britten), ¶ÔÏ Ã›ÓÙÂÌÈı (Paul Hindemith), ƒ›¯·ÚÓÙ
™ÙÚ¿Ô˘˜ (Richard Strauss).
ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ
Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ ˆ˜ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘
·Úfi‚ÏÂÙ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜
Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·Ó·ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi
ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Â·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ˆ˜
ÚÔÛˆÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ
˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÔÚ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ›
‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·Ó ·˘Ùfi, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â-
Ï¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜.
∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˆ˜ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î
ŸÙ·Ó Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ‡ÂÈ ‹ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ùfi-
Ù ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÌfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿
΢ڛˆ˜ ˆ˜ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Œ¯Ô˘Ì Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÚÁÔ
‰‡Ô, Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ê‹ÁËÛ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ê‹ÁË-
Û˘ Ô˘ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î,
Î·È ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·-
ÎÙÈÎfi Ù˘. £· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì οÔȘ ·' ·˘Ù¤˜,
ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ˆ˜ Û˘Óԉ¢ÙÈ-
΋˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ, Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ó‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜,
ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È‰·Ûηϛ· ̤۷
ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ Î·È ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹
Â›Ó·È ÙÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÁÈ· οı ·Ó¿ÁÎË Î·È Ò˜.
ñ ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÁÚ·Ì̤˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó· ·ÎÔ˘-
ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ (ÏÔÁÈÎfi ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi),
¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂډ‡ÂÙ·È, Ó· “ÏÂÚÒÓÂÈ”, Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ·.
ñ ∞Ó Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›-
˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ·Ê‹ÁËÛ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ÌÂÙ·ÎÈ-
ÓÒÓÙ·˜ ÌÚÔ˜ - ›Ûˆ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ
Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ó· ˘Ô¯ˆÚ›.
ñ ŒÓ· ÈÔ Û¯ËÌ·ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÙÚ·-
Áˆ‰›·, ·fi ÙË Û¯¤ÛË ∏ıÔÔÈÒÓ Î·È ÃÔÚÔ‡. O ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ ÚÔ-
ÛÒˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ô ¯ÔÚfi˜ Û¯Ô-
ÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ·: Û˘ÌʈÓ›, ÂÈÎÚÔÙ›, ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È, ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È,
¯·›ÚÂÙ·È, ÔÚÁ›˙ÂÙ·È, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ÂÎÙÔÓÒÓÂÈ, ÂÎ-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·57
[ 5 8 ]
ÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈ-
ΛӉ˘ÓË ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙË ÌÔ›Ú·, ÂÈηÏ›ٷÈ
ÙÔ £Â›Ô Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ÛÔÊ›·. ¶ÚfiÛÊÔÚË Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
‰ÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, fiÔ˘ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ
Û Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.
ñ ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ – ¯·-
Ï¿ÚˆÛ˘ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘.
ñ ∏ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÌÔÚ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·›ÍÂÈ
‡Ô˘ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ·Ó¤ÏÈÍË Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¡· ·Ó·ÈÚ›, Ó· ÍÂ-
ÛÙÚ·Ù›˙ÂÈ ‹ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·›ÙÈ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ∂›Ó·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· È· ÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È ·ÏÏ¿ ¿Óˆ Û ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË
ÂÎʤÚÂÙ·È. ∆Ô ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ófi ÌÂÏfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Ôχ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋.
ñ ªÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ı· Û˘ÓÔ-
‰Â‡ÛÂÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÊfiÚÌ·˜, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎË-
ı› Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘. ªÔÚ› Ë ËÁ‹ ¤-
ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ›· Ó· Â›Ó·È Ë ÊÈÏÙÚ·ÚÈṲ̂ÓË, Û ‰Â‡-
ÙÂÚÔ Â›‰Ô, Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì·, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷, ÙȘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈÓˆ-
ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ,
·ÏÏ¿ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ¤¯ÂÈ Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ù˘
ÊfiÚÌ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Ë ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ÊfiÚÌ· Ù˘ Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∫¿Ï-
‚Ô˘ ı· ·Ú¤ÂÌ Û ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi, ÏÈÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘, ·Îfi-
Ì· Î·È ·ÙÔÓÈ΋˜, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù‡Ô˘ ™¤ÓÌÂÚÁÎ, ·Ú¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ-
ÌË Û˘Ìʈӛ·, Ù‡Ô˘ ∫·ÏÔÌÔ›ÚË. °È' ·˘Ùfi Î·È Ë ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ £ÂÔ-
‰ˆÚ¿ÎË Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÈÔ ‰ˆÚÈÎfi Î·È ÏÈÙfi ›Ûˆ˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™Â ¤Ó· ‰Â‡-
ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ı· ·Ú·¤-
Ì·Ì ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÛÙË ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÎÈ ¡Ù ªÔ·Û¿Ó, ∏ ÎÏË-
ÚÔÓÔÌÈ¿, ¢fiÌÔ˜, 2003): ∆Ô ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·-
Û‡ÌÌÂÙÚ·, fiˆ˜ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ·˘ÛÙËÚfi Û¯¤‰ÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó¤ÏÈÍË Û˘¯Ó¿,
Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·ıfiÚ˘‚· ("Û' ¤Ó· Ô˘Ê”, ηٿ ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿), ¯ˆ-
Ú›˜ Ú¿ÍÈÓ ÛÔ˘‰·›·Ó, Ú¢ÛÙfi, Ï˘ÚÈÎfi. ∞Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÙfiÙ ÌÈ· ÊfiÚÌ·
Û˘Ìʈӛ·˜ Ë ÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘ (Ì ·Ú¯‹, ̤ÛË Î·È Ù¤ÏÔ˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì·
Î·È ¤Í·ÚÛË ÚÈÓ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË), ı· ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ô-
‰ÒÛÂÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘. ∆fiÙÂ, ›Ûˆ˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi
¤Ó· ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ‹ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘), ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˙·˙,
Ô˘ Û ÚÒÙË ÛΤ„Ë ı· ˯ԇÛ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ, Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ.
∞Ó ‰Â ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ú›˙˜ Û Ϸ˚ÎÔ‡˜ Ô-
ÏÈÛÌÔ‡˜ (.¯. ∆˙ÔÓ ∫ÔÏÙÚ¤ÈÓ), ı· ÂͤÏËÙÙÂ Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ¿ ÙÔ˘.
ñ ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ȉȷ›-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·58
[ 5 9 ]
ÙÂÚ· ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô›ËÌ·. ∂‰Ò ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÏÈfi ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙË ı·-
ÙÚÈ΋ ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÎÚfi·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆ-
Û˘ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∫¿ÌÈÓÁΘ (e.e.cummings) ı· Û·˜
›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹, fiÓÙ·˜ Ë ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË, ›Ûˆ˜, ÚfiÙ·ÛË.
ªÔÚ›Ù ӷ ÙË ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (οÔÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È
ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ http://www.gvsu.edu/english/cummings/EECreads.html
Î·È http://www.ubu.com/sound/cummings.html), ‹ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·Ï‹ η-
Û¤Ù· e.e.cummings, Reading his poetry, ·fi ÙËÓ Caedmon, 1953, Î·È ·fi
ÙËÓ HarperAudio, 2001 (http://www.harpercollins.com). ∞Ó·ÁÓÒÛÂȘ
ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ “∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ·-
Ó·ÁÓÒÛˆӔ ÙÔ˘ ™Ô˘‰·ÛÙËÚ›Ô˘ ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (http://www.snhell.gr) Î·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ‰›ÛÎˆÓ “∂ÏÏËÓÈο
ÔÈ‹Ì·Ù·” Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë “§‡Ú·” (http://www.lyra.gr), Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›·
ÌÂÁ¿ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ (™ÂʤÚ˘, ∂ÌÂÈÚ›-
ÎÔ˜, ∂ÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∂χÙ˘, µ¿ÚÓ·Ï˘, ¶·Ï·Ì¿˜, ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜, ∞Ó·ÁÓˆ-
ÛÙ¿Î˘, ƒ›ÙÛÔ˜ Î.Ï.).
ñ ªÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·ÔÙ‡ˆÛË
ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·-
ÊÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∞Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ
ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¯¿ÚÙË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ·-
Ê‹ÁËÛ˘. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ‚ˆ‚Ô‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¤Ó·˜ È·Ó›-
ÛÙ·˜ ¤·È˙ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û¯¤ÛË
Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ οÔÈÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Ôχ
ÁÈ' ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ .¯. ·fi ÙÔÓ ™¿ÎË ¶·-
·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Ô˘ ·›¯ÙËÎ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ηÈ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ‚ˆ‚Ô‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. OÈ
ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ›ӷÈ: ·) Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Û¯¤-
ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó Ì·ÎÚÈÓ‹ ˘fi-
ÎÚÔ˘ÛË Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ê¢Á·Ï¤· Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ‚) Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÂÎ-
ÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ÎÂÓfi Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹, fiˆ˜ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·-
ÓÒÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ÎÏ·ÁÁ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›
ÌfiÓÔ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Á) Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÌÈ· Ï‹ÚË Û¯¤ÛË, ›ÙÂ
¢ı‡ÁÚ·ÌÌË Â›Ù Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË – ·˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ó·˙›, fiÔ˘ ÔÈ ÔÈ̈Á¤˜ ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈ-
˙fiÌÂÓˆÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ Ô˘
·›˙ÔÓÙ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜.
ñ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ ‹¯Ô˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó
οÔÈ· ‰Ú¿ÛË, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹
·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·59
[ 6 0 ]
Ù· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈο ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶Ô-
Ï˘Ù¯Ó›Ԣ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘,
Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÙÔÈÌ¿-
ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÎÚÔ˘ÛÙ¿, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ (fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· Ù· Ù¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· – ÔÚÁ·ÓÔÔÈ›·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ÛÂÏ.
184). ™ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ó· ·ÏÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÓÙÔ˘Ï¤ ¯·ÚÙ› Û' fiÏÔÓ ÙÔÓ
·˘ÏfiÁ˘ÚÔ, ¿Óˆ ÛÙ· οÁÎÂÏ·, Î·È Û' fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ó·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó (Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜, ÛÚ¤È, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î.Ï.)
Û˘Óı‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÌÔ-
Ú› Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
ªÔÚ›, Â›Û˘, οÔÈÔ˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·-
ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹, ηıÈṲ̂ÓÔÈ Û' ¤-
Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, Ì ٷ ÎÚÔ˘ÛÙ¿ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. ™¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ÎÚÔ‡ÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó
ÎÔÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ı˘Ìfi ÙÔ˘˜
Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÔÌ·‰Èο ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ‹ Ó· Â-
ÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¤Í·ÚÛË, Ó· οÓÔ˘Ó ·fiÂÈÚ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó
ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ‹ fi¯È. ªÈ· ¿ÏÏË Ë-
Á‹ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Âχ-
ıÂÚÔ˘ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·È‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿-
ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Û˘Óı‹Ì·Ù·, ÎÚÈÙÈΤ˜, fi¯È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÏÏ¿
Ì ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó
·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁ¤-
ÓÂȘ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ù˘ Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Û Ôχ
¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
∆· ÎfiÌÈΘ, ·Ú¿ÏÏËÏË, ‹ ÚÔÛÙ¿‰ÈÔ, ÁÏÒÛÛ· Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔ-
ÁÚ¿ÊÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË, Û fiÏË
ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ì fiϘ ÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ ÙÔ˘˜ (‰Â˜ ·Ó·Ï˘-
ÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÛÂÏ. 179). ∞fi Ù· ∫Ï·ÛÈο ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·-
ÊË̤ӷ, ÙÔÓ ªÈÎÚfi ‹Úˆ·, ÙÔÓ ∞ÛÙÂÚ›Í Î·È ÙÔÓ §Ô‡Î˘ §Ô˘Î ˆ˜
ÛÙÔÓ ∫¿ÙÂÓ ¡¤ÌÔ ÙÔ˘ ¶Ú·Ù Î·È ÙÔ˘˜ 300 ÙÔ˘ ª›ÏÂÚ. O O‡ÁÎÔ
¶Ú·Ù Ì ԉËÁfi ÙÔÓ ‹Úˆ¿ ÙÔ˘ ∫fiÚÙÔ ª·ÏÙ¤˙ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ
ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ƒ·ÛÔ‡ÙÈÓ ˆ˜ ÙȘ §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Â-
·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ™ÎÔÚÈÔ‡˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ È-
ÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ “¡·ÔϤÔÓÙ·” Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. O §¿ÚÈ °ÎfiÓÈÎ ÂȯÂÈ-
Ú› Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ¿Ï·ÛË fiÏ˘ Ù˘ ÈÛÙÔ-
ÛÙ) ∆· ÎfiÌÈΘ
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·60
[ 6 1 ]
Ú›·˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. O ŒÓÎÈ ªÈÏ¿Ï, ÛÙËÓ ¶·ÚÙ›‰· ΢ÓËÁÈÔ‡ ·Ó·Ï‡ÂÈ
ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙË º¿Ï·ÁÁ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ù¿Í˘ ÙÔ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¡·˙ÈÛÌÔ‡. O ™›ÁÎÂÏÌ·Ó ÛÙÔ ª¿Ô˘˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ-
¤‰ˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ô ∆˙Ô ™¿ÎÔ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ÂͤÁÂÚÛË, Ô ∫·Ì
Î·È Ë ıÚ˘ÏÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ '68 Ì ÙÔ˘˜ ºÚÈÎ ªÚ¿‰ÂÚ˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Û ‰›ÛÎÔ Ù˘ ∆˙¿ÓȘ ∆ÛfiÏÈÓ.
•Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜: ÙÔÓ ªÔÛÙ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫·Ï·˚Ù˙‹.
O ªÔÛÙ (ª¤ÓÙ˘ ªÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘) ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·ÓÔÚıfiÁÚ·-
ÊË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛΛÙÛÔ fiÏË ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÏÏË-
ÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ì ÙË ª·Ì¿ ∂ÏÏ¿˜, ÙÔÓ ¶ÂÈӷϤÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ∞ÓÂÚÁ›ÙÛ·, ÙËÓ
∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Î·È ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ º·‡ÛÙ·.
ÀÔ‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂϤÙ˘ ηÈ
·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔ-
Ú›·˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘
ª·‡ÚÔ˘ ›‰ˆÏÔ˘ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, ÙÔ˘
°È¿ÓÓË ∫·Ï·˚Ù˙‹. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÔÚ-
Á¿ÓˆÛÂ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ
¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘, ÂͤıÂÛ fiÏÔ ÙÔ
˘ÏÈÎfi Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚË̢ۛ۠ˆ˜ ‚¿ÛË Î·È
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ۠·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ
ηڤ Î·È Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘: ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ηÈ
ÌÂ۷ȈÓÈο ‚È‚Ï›·, Ï·˚Τ˜ Ê˘ÏÏ¿‰Â˜,
∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, ʈÙÔÁڷʛ˜ ˘·ÚÎÙÒÓ
ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘, Û·Ó ÙÔÓ ∫·˙·Ù˙›‰Ë ‹ ÙÔÓ
ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ.
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·61
[ 6 2 ]
∆Ô Î›ÌÂÓÔ – ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·
™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋
ÌÓ‹ÌË ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (ÛÂÏ. 25) ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ÙÚfi-
Ô˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ËÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Á-
ÁÂÓÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË (ÛÂÏ. 30). ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ’21 Ô Î·ıËÁË-
Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¿ÂÈÚ· ΛÌÂÓ· Ô˘
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ, ·-
Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘Ó-
ÛË Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ªÂ
ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰Ò, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·˘Ùfi
ΛÌÂÓÔ ·Ó·˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫·Ï‚È΋˜
Ô›ËÛ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· Ô›ËÛË Ô˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ
·ÙÚȈÙÈÎfi Ú›ÁÔ˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË, ÛÙÈ-
‚·Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È «ÈÛÙÔÚÈÎÔÔ›ËÛË». ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë Ô›ËÛË ÙˆÓ ø‰ÒÓ ÎÈ-
ÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ «˘„ËÏÔ‡» ¯ˆÚ›˜ Ó· ˯› ÎÚ·˘Á·Ï¤· ‹ ÛÙÔÌÊ҉˘. ™Ë-
Ì·ÓÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÁψÛÛÈ΋ «ÚfiÎÏËÛË» Ô˘
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÔÈ ∫·Ï‚ÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ΛÌÂÓÔ – ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ
ø‰‹ ÂȘ £¿Ó·ÙÔÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Ï‚’, ÏÁ’ Î·È Ï‰’. ¶ÚÔÎÚ›ıËΠ¤-
Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ ·˘Ù‹ Ë ø‰‹, ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙfiÛÔ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ Â-
·Ó¿ÛÙ·Û˘. ∂ÓÒ, ‰ËÏ·‰‹, Ë ø‰‹ ÂȘ £¿Ó·ÙÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘
¤¯ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ۯ‰fiÓ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡, ‚ÈÒÌ·ÙÔ˜,
ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÚÔʤ˜ Â΂¿ÏÏÂÈ ·ÈÊÓ›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÎÔÈ-
ÓÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ’21.
¶ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÔÈËÙ‹:
∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘, Õ·ÓÙ·. ∞ı‹Ó·, OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ-
‚Ï›ˆÓ, 1979. (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∆Û¿ÙÛÔ˘)
ø‰·›, ∂È̤ÏÂÈ· °È¿ÓÓË ¢¿ÏÏ·. ∞ı‹Ó·, øηӛ‰·, 1997
Iπ. O ∫‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÔÚÙÒÓ:
Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·62
[ 6 3 ]
OÈ æ·ÏÌÔ› ÙÔ˘ ¢·¸›‰ Àfi ∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘Ø ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ – ™¯fiÏÈ· °È¿ÓÓË ¢¿Ï-
Ï·, ∞ı‹Ó·, ∫›ÌÂÓ·, 1981
∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∫¿Ï‚Ô˘ πˆ·ÓÓ›‰Ô˘, ∏ πˆÓÈ¿˜, ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· °È¿ÓÓË ¢¿ÏÏ·,
∞ı‹Ó·, ™˘Ó¤¯ÂÈ·, 1992
∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘, ø‰·›Ø ∫ÚÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Filippo Maria Pontani, ∞ı‹Ó·, ÿη-
ÚÔ˜, 1970
µ·ÁÂÓ¿˜ ¡¿ÛÔ˜ (ÂÈÌ.), OÈ ø‰¤˜ ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘Ø ∂ÈÏÔÁ‹ ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ,
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘, 1992
¢¿ÏÏ·˜ °È¿ÓÓ˘, ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ˙‡ÌˆÛË Î·È Ë ÁψÛÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·
ÙˆÓ ø‰ÒÓ, OÈ æ·ÏÌÔ› ÙÔ˘ ¢·¸›‰Ø Àfi ∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘, Û. 7-73, ∞ı‹Ó·, ∫›-
ÌÂÓ·, 1981
∂χÙ˘ O‰˘ÛÛ¤·˜, ∏ ·ÏËıÈÓ‹ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È Ë Ï˘ÚÈ΋ ÙfiÏÌË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·
∫¿Ï‚Ô˘, ∞ÓÔȯٿ ÷ÚÙÈ¿, ∞ı‹Ó·, ∞ÛÙÂÚ›·˜, 1974
∫·„¿Û΢ ™ˆÎÚ¿Ù˘, ªÔÓ·¯ÈÎÔ› Ì·˘ÚÔÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜ Ù˘ ∫¤Ú΢-
Ú·˜, ™ÔψÌfi˜ – ∫¿Ï‚Ô˜, ∞ı‹Ó·, ∆˘ˆı‹Ùˆ, 1997
¶·Ï·Ì¿˜ ∫ˆÛÙ‹˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫¿Ï‚Ô˜ (1792-1869). ∞ı‹Ó·, ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡Ï-
ÏÔÁÔ˜ «¶·ÚÓ·ÛÛfi˜», 1969
™ÂʤÚ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÚfiÏÔÁÔ˜, ∫¿Ï‚Ô˘: ∏ §‡Ú·, Û. 11-54, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÂÎ-
‰fiÛÂȘ ¡ÂÔ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÒÓ, 1942
™ÎÔÂÙ¤· ™ÔÊ›·, ¶¤ÓÙ ̷ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô. ∞ı‹Ó·, ÿ‰Ú˘Ì·
°Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ – ÃÔÚÓ, 1985
™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘, ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ·
∂Ô¯‹, ∫·ÏÔη›ÚÈ, 1960
Vitti Mario, O ∫¿Ï‚Ô˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, ∞ı‹Ó·, ™ÙÈÁÌ‹, 1995
¡¤· ∂ÛÙ›· 40, ÂÙ. ∫’, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 1946, ·Ú. 467
∆Ô ¢¤ÓÙÚÔ 9, 4–5/1992, ÂÙ. π¢’, ÂÚ.°’, ·Ú. 67–68
¢È·‚¿˙ˆ 140, 26/3/1986
¶fiÚÊ˘Ú·˜ 64–65 (∫¤Ú΢ڷ), 1–6/1993
∆ÂÙÚ¿‰È· ∂˘ı‡Ó˘ 24
http://www.snhell.gr/lakeim.html
http://www.cslab.ece.ntua.gr/~phib/hellas/kalvos.htm
http://www.philology.gr/bibliographies/nef_kalvos.html
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·63
[ 6 4 ]
·) ∂ͤÁÂÚÛË (∂ÁÒ ÙÒÚ· ÂÍ·ÏÒÓˆ…). ∏ ÂͤÁÂÚÛË Â‰Ò Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÂÁ·Ó¿
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ ·Ú·‰fi͈˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·-
ηÚÈ·›· Û˘ÓÙÚÈ‚‹ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∏ ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ıÈ-
Á› ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Î¿ÔȘ
‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ «ÔÈËÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·», ÙË
«Ì·ÁÁ·Ó›·» Ù˘ Ô›ËÛ˘, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Û ÈÛÙ¢Ùfi,
ÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋ ›ÛÙË ÛÙËÓ “ÚÔÌËıÂ˚΋” ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡
·ÓıÚÒÔ˘, ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ÚÔÊËÙÈÎÔ‡ – ËÁÂÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘
ÔÈËÙ‹, ÙË ÛÙÂÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·ÙÔÌÈ΋˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂ-
Ú›·˜ Î·È ÙËÓ Â΂ȷÛÙÈ΋ Î·È Î¿ˆ˜ ·ÊÂÏ‹ ÂΉԯ‹ ˆ˜ Ë ÌËÙ¤Ú· ›ӷÈ
Ë ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô Ï·fi˜.
‚) ∆˘Ú·ÓÓÔÎÙÔÓ›· (Î·È ÙËÓ ¿ÙÈÌÔÓ ÛÊ›ÁÁˆ…). ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘-
Ú·ÓÓÔÎÙÔÓ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓfi ÙfiÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·Ì-
Ì·Ù›·˜. µ¤‚·È·, Ë ¿ÌÂÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÂÓfi˜
Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË – ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ›‰È· ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Û ÌÈ· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. O ÛÙ›¯Ô˜, ÂÔ̤-
Óˆ˜, ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ.
Á) ∆· ‰ÂÈÓ¿ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ (EÁÒ Ù· Û΋ÙÚ· ÛÙ¿˙ÔÓÙ·…). µ·ÛÈÎfi ȉÂÔ-
ÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÛÙ· ‰ÂÈÓ¿ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜, Ù· ÔÔ›·, ¿ÏψÛÙÂ, ÙË ‰ÈηÈÒ-
ÓÔ˘Ó. ∏ ÛÙÂÓ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‰ÂÈÓÒÓ Î·È Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË
ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹.
‰) ∫·Ù¿ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜ – ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ (Î·È Î·›ˆ Ù˘ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜…). ∏
Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ›¯Â ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ ›ÛÙˆ˜ ÙËÓ
ηıÔÏÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ··ÁΛÛÙÚˆÛ˘ ·-
fi ÙÔ ¶·ÏÈfi ∫·ıÂÛÙÒ˜ ÙË Ó›ÎË Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË
Â›Ó·È Â‰Ò Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ù·‡ÙÈÛË ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜ Î·È ‚¿ÎÙÚÔ˘. ∏ ‰ÂÈÛȉ·È-
ÌÔÓ›· Â›Ó·È ¤Ó· ‚·Ú‡ ‚¿ÎÙÚÔ, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ο-
ÔȘ Ófiı˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ
ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ, ÙÔÓ Î·ıËÏÒÓÂÈ. ∆Ô ÔÈËÙÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘Ú¿
ÙÔ˘˜ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˘˜ ˙ˆÙÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ·Ôηı·›ÚÂÙ·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο.
Â) ∫·ı·ÚÙ‹ÚÈ· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· (E¿Óˆ ÂȘ ÙÔÓ
‚ˆÌfiÓ…). ∏ ω’ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÏÂ’ ÛÙÚÔÊ‹ ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ Ï·ÙˆÓÈ΋
·Ó·ÊÔÚ¿. ∏ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ «ÂÚˆÙÈ΋» ÚÔۋψ-
ÛË Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ∏ ·ÊȤڈÛË ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·
·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ı˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÚËÛ΢ÙÈο, ·-
Á·ÓÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÔÁÔÎÚ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·.
OÈ ÓÔËÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·64
[ 6 5 ]
∂‰Ò ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ¤ÓÙ ‰È·ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·-
¿Óˆ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜, fiˆ˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈ-
Îfi ΛÌÂÓÔ.
ÕÍÔÓ·˜ ÚÒÙÔ˜: ·) ¢¤Ûˆ (ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È - ∫ϤÊÙÈη, ¡¤·
∂ÏÏËÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ∂ΉfiÛÂȘ ∂ÚÌ‹˜, 1981, ÛÂÏ. 45 ), ‚) ª¿¯Ô˘ ˘¤Ú
¶›ÛÙˆ˜ Î·È ¶·ÙÚ›‰Ô˜ (∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ À„Ë-
Ï¿ÓÙË – πÛÙÔÚ›· °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, O∂¢µ, 1991, ÛÂÏ. 156), Á) ∂ÏÏ¿‰· ∂·Ó·-
ÛÙ¿ÙÈÛÛ· (Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶Ô‡ÛÎÈÓ – ™fiÓÈ· πÏ›ÓÛηÁÈ·, ∏ ∂ÏÏË-
ÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ∫·ıÚ¤ÊÙË Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ ¶Ô›ËÛ˘, ∂ΉfiÛÂȘ ∂ÛÙ›·,
2001, ÛÂÏ. 19), ‰) ∆Ô ∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ (Ô›ËÌ· ÙÔ˘ µ›ÎÙˆÚÔ˜ O˘ÁÎÒ, Û ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿, ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ∞’ °˘ÌÓ·Û›-
Ô˘, O∂¢µ, 1999, ÛÂÏ. 183), Â) ∂›ÛÙ ÔÏÏ¿ ÔÏ›ÁÔÈ - ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ª·-
ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (·fiÛ·ÛÌ· - ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ °’ °˘ÌÓ·Û›-
Ô˘, O∂¢µ, 2000, ÛÂÏ. 84), ÛÙ) ªÔÏÈ‚¿Ú (Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∂ÁÎÔÓfiÔ˘-
ÏÔ˘, ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Â›ÎÏËÛȘ, ÛÂÏ. 31, ∂ΉfiÛÂȘ ÿηÚÔ˜, 1968), ˙) µÈÙÛ¤-
ÓÙ˙Ô˘ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘, ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ (ª¤ÚÔ˜ ∆¤Ù·ÚÙÔ, ÛÙ›¯ÔÈ 489–520, ÎÚÈÙÈ΋
¤Î‰ÔÛË ™Ù. ∞ÏÂ͛Ԣ, ∂ΉfiÛÂȘ ∂ÚÌ‹˜, 1980 ).
ÕÍÔÓ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜: ·) æ‹ÊÈÛÌ· ¢ËÌÔÊ¿ÓÙÔ˘ (ÛÙ‹ÏË ¢ËÌÔÊ¿ÓÙÔ˘, fiˆ˜ ·-
ӷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ÛÙÔÓ OÏ˘ÓıÈ·Îfi), ‚) ∂› ∞Û·Ï¿ıˆÓ (Ô›-
ËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË, ¡¤· ∫›ÌÂÓ· 2, ∫¤‰ÚÔ˜, 1971, ÛÂÏ. 17), Á) ∂ÏÏË-
ÓÈ΋ ¡ÔÌ·Ú¯›· (·fiÛ·ÛÌ· – ∂ΉfiÛÂȘ ∫¿Ï‚Ô˜, 1968, ÛÂÏ. 16), ‰) ª·Û-
Û·ÏÈÒÙȉ· (Ô ‡ÌÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘), Â) ∂ÓÎ º·Ó µÔ‡ÚÓÙÂÓ,
∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ (·fiÛ·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù˘Ú·ÓÓÔÎÙfiÓÔ ¢Ë-
Ì‹ÙÚÈÔ ∆۷ʤÓÙ·, Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ŒÓÙÚÈÎ ºÂÚ‚Ô‡ÚÙ, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘
··ÚÙ¯¿ÈÓÙ ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋, ÙÔ 1966 – ∂ΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜, 2001, ÛÂÏ.
218–220).
ÕÍÔÓ·˜ ÙÚ›ÙÔ˜: ·) ⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ÔψÌÔ‡ (·-
fiÛ·ÛÌ·, ÛÙÚÔʤ˜ 3-9, Õ·ÓÙ·, ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ΉfiÛˆÓ, 1967),
‚) ¢È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘ (·fiÛ·ÛÌ· – πÛÙÔÚ›· °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, O∂¢µ,
2002, ÛÂÏ. 184-185), Á) ∂˘ÚÈ›‰Ë ∆Úˆ¿‰Â˜ (·fiÛ·ÛÌ·, ÛÙ›¯ÔÈ 466-510, ·-
fi ÙȘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ OÍÊfiډ˘, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ÙfiÌÔ˜ ππ), ‰) ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙ¤ÏË µ·Ï·ˆÚ›ÙË, ∂¤Û·Ó ٷ °È¿ÓÓÂÓ· (∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙÂ-
¯Ó›·˜, µ’ ∆¿Í˘, O∂¢µ, 2002, ÛÂÏ. 312).
ÕÍÔÓ·˜ ٤ٷÚÙÔ˜: ·) ∆È Â›Ó·È ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ (ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ‰ÔΛÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ,
ÛÙÔ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· – ∫·ÓÙ Î·È º›¯ÙÂ, ÙÔ˘ §ÈÎ µÈÓÛ¤ÓÙÈ, ÌÙÊÚ. °È¿Ó-
Ó˘ ¶ÚÂÏÔÚ¤ÓÙ˙Ô˜, ¶·Ù¿Î˘, 1997), ‚) ¢È‰·¯¤˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÙˆÏÔ‡
(·fiÛ·ÛÌ·, ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, O∂¢µ,
2002, ÛÂÏ. 64), Á) ¢Ú¿Í·Ûı ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ˘ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ ∫ÔÚ·‹ (·fiÛ·-
OÈ Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ ÎÂÈ̤ӈÓ
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·65
[ 6 6 ]
ÛÌ· - ∞. ∫ÔÚ·‹ Õ·ÓÙ·, ÙfiÌÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, O ∫ÔÚ·‹˜ Î·È ÙÔ 21, ∂ΉÔÙÈÎfi˜
O›ÎÔ˜ ª›ÚË, 1969), ‰) ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, º˘ÛÈ΋˜ ∞¿ÓıÈÛÌ· (·fiÛ·ÛÌ·
- ºˆÙÔ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, Ì ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ∂È-
ÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ «ºÂÚÒÓ – µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ – ƒ‹Á·», ∞ı‹Ó· 1991,
http://www.rhigassociety.gr/default.htm).
ÕÍÔÓ·˜ ¤ÌÙÔ˜: ·) O ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘ (¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, ¶ÔÏÈÙ›·, ·fi-
Û·ÛÌ·, 514·), ‚) OÌ‹ÚÔ˘ O‰‡ÛÛÂÈ· (Ú·„ˆ‰›· Ï’, ¡¤Î˘È·, ·fiÛ·ÛÌ·,
ÛÙ›¯ÔÈ 25–54, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¢. ª·ÚˆÓ›ÙË, OÌËÚÈο ŒË 1, O∂¢µ, 2001,
ÛÂÏ. 236–238), Á) ŸÚÎÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÈÎÒÓ (πÛÙÔÚ›·, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, O∂¢µ,
2002, ÛÂÏ. 154–155), ‰) ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜, ÁÈ· ÙË °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË (·fi-
Û·ÛÌ· - ª·Ú¿, ™ÂÓ ∑ÈÛÙ, ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜, ∫›ÌÂÓ·, ÂÈÏÔÁ‹ ª¿ÚÈÔ˜ µÂÚ¤-
Ù·˜, ∂ΉfiÛÂȘ ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹, ÛÂÏ. 273), Â) O ·fi ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ηı·ÚÌfi˜
(°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞. ª¤Á·˜, ∑ËÙ‹Ì·Ù· §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ı‹Ó·, 1975, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∆·
ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·Ê‹Ó, ÛÂÏ. 189–190).
1. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡:
ÀÔ‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Î·È Û ۇӉÂÛË Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ’21 ı· ÂÂÍÂÚÁ·-
ÛÙԇ̠ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ÿ‰È· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÂÙ›ˆÓ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ‹
ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·.
∏ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Â‰Ò ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ 25
˘
ª·ÚÙ›Ô˘ ·ÚıÚÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, Î·È ÌÔ-
Ú› Ó· ·Ó·Ï˘ı› ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙȘ ÂÍ‹˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜:
·) πÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË – ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
‚) §·˚΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (fiˆ˜ ΢ڛˆ˜ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÎϤ-
ÊÙÈη ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÛÙ· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ)
Á) ∏ ˙ÒÛ· Ï·˚΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (fi, ÙÈ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Ï·˚΋ ÌÓ‹ÌË
·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ’21)
‰) ∏ ÏfiÁÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (fiˆ˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ·
Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·)
Â) ∏ ı˘ÌÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ηÈ
ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ηÏÏȤÚÁËÛÂ Ë ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·
ÚÔ˜ ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜)
ÛÙ) OÚıÔÏÔÁÈ΋ – ÎÚÈÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË («ÂıÓÈÎfiÓ Ù’ ·ÏËı¤˜», ¢. ™ÔψÌfi˜)
ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, Ë ·ÚÔ‡Û· ÚfiÙ·ÛË
∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·66
[ 6 7 ]
ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔ-
Ô›ËÛË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 25
˘
ª·ÚÙ›Ô˘, ηıÒ˜
Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù˘¯‹ Ù˘ «ÏfiÁÈ·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘». ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ Û˘Ó-
ıÂÙÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ‰ÈÙÙ¿:
·) ªÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ‹
Î·È ÈÔ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ı· ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·-
ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏϘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ‡ÏÔÁ˜ ·ÊÔṲ́˜.
‚) ªÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁ› ÌÈ· Ù˘¯‹ ÙÔ˘, ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË, Ô˘ ı·
ÙÈÙÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹. ∞ÓÙ›, ÏÔÈfiÓ, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÁÂÓÈο Î·È ·fiÚÈÛÙ· ÙÔ
1821, ı¤Ì· ·¯·Ó¤˜ Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì Û ÌÈ·
ÂȉÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿, Ì›˙ÔÓ· (Ë ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ’21, ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi
’21, Ô «ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜» ·ÁÒÓ·˜ Î.Ï.), ‹ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· (Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ‡Û· ηÈ
ÙÔ ’21, Ù· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ¤Ó‰ÔÍÔÈ
Î·È ¿‰ÔÍÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ, ÙÔÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ Ì¿¯Â˜
Î.Ï.).
∏ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Â͢ËÚÂÙ› ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘: ·) ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·¤Ó·Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ «¯ÚÔÓÈÎfi» ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ·Ú·-
Ï‹ÛÈ· ‰ÔÌ‹, ‚) ÙËÓ Â˘¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ô ÂÚÈÔ-
ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÈÔ Â˘Û‡ÓÔÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ηÈ
ÈÔ Â‡Î·ÌÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Á) ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÁÂÓÈ-
Îfi Ó‡̷ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÂÏÂÛÊÔÚfiÙÂÚ· Ë Â·ÁˆÁÈ-
΋ ΛÓËÛË ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÛÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ
Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ó›˜ Û’ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
·) πÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË – ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ªÓ‹Ì˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË §‹ıË
ªI§∞¡ ∫√Y¡∆∂ƒ∞
∂›Ó·È ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË «Û˘-
ÁÎÚ¿ÙËÛ˘» ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ
Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ fï˜ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ ÛÂ
‚·ıÌfi ·ÂÏÈÛÙÈÎfi. ∫·È Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘,
ÂÊfiÛÔÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÚÒÙË ‡ÏË ÛÙ¤ÚÂË ÒÛÙ ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Ì ·˘Ù‹Ó
ˆ˜ ıÂ̤ÏÈÔ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÓÒÛË, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜, Ë
ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ· (fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜), ÁÂÓÈο Ë ÈÛÙÔÚÈ-
΋ Û˘Ó›‰ËÛË.
¶Ú·ÎÙÈο, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·67
[ 6 8 ]
°’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È‰·ÎÙ¤· Ù˘ ‡ÏË Î·È ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ¤-
¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ›ˆÚÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È:
·) ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ: Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηٷÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È Î·È Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ¿ÍÔÓ· (ηٿ ¤ÙÔ˜) Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ·-
ÛÈÎfi ÙÚÈÌÂÚ‹ ¿ÍÔÓ· (ÔÏÂÌÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È ‰Èψ̷ÙÈο). ™ÙË ‰È·‰È-
ηۛ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ·fiÚÚȄ˘ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.
‚) ∞Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË: Û ÏÂ˘Î¿ ‰ÂÏÙ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù˘Èο ‹ ηÏÏÈÁÚ·-
ÊÈο – ÂÈηÛÙÈο, ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ (ÕψÛË Ù˘ ∆ÚÈÔÏÈÙÛ¿˜),
¤Ó·Ó fiÚÔ (º·Ó·ÚÈÒÙ˜), ‹ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ (∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜). ™ÙËÓ ›Ûˆ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜,
fiÚÔ˘ ‹ ÚÔÛÒÔ˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯÙ› ÛÙË Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔıÂÛ›·: ¤ÁÈÓ – ÙÈ; Ô‡; fiÙÂ; ˆ˜; ÁÈ·Ù›; ÔÈÔÈ; Û˘Ó¤ÂȘ; ∫¿ı ̷ıË-
Ù‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Ù·˘ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·-‰˘Ô ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiÚÔ˘˜ ‹ ÚfiÛˆ-
·. ∆· Û‡ÓÙÔÌ· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ÈÔÚ-
ıÒÓÔÓÙ·È, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· Â˘Û‡ÓÔÙË Û˘ÓıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË Ô˘ η-
Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘. ŒÙÛÈ, ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ
ÂÚ›Ô˘ 100 ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘: ÚÒÙË ÏÂ˘Ú¿ «ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·» -
‰Â‡ÙÂÚË ÏÂ˘Ú¿ «ª˘ÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·-
ÛË – O‰ËÛÛfi˜ 1814, ™ÎÔ˘Ê¿˜ ∆۷οψÊ, •¿ÓıÔ˜, À„ËÏ¿ÓÙ˘».
Á) ¶·È¯Ó›‰È· Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›: Ù· ‰ÂÏÙ›· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ Î¿ı ·È‰› ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓË «ÙÚ¿-
Ô˘Ï·» ÙÔ˘ 1821. ∞˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚¿ÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÈ-
Î›ÏˆÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÓÒÛˆÓ: οÔÈÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙË ÌÈ·
ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË.
‰) ªÓËÌÔÙ¯ÓÈο ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: οı ÔÌ¿‰· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (.¯.
fiÏ· Ù· ÔÏÂÌÈο Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷و-
ıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÌÓËÌÔÙ¯ÓÈÎfi Ô›ËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË.
∆ËÓ Â˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ∫Ú‹Ù˜ Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ ÂÔ-
¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· Ì¿ı·ÈÓ·Ó «ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿» Û ÌÓËÌÔÙÂ-
¯ÓÈο ·ÛÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÌÔ˘ÛÈο Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÌÂψ‰›Â˜ ‹ Ó· Û˘Óԉ¢-
ÙÔ‡Ó ·fi ÌÈ· Ú˘ıÌÈ΋ ۈ̷ÙÈ΋ ΛÓËÛË. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘
ÙÔ 1822 (ı¿Ó·ÙÔ˜ ∞Ï‹ ¶·Û¿, ¶¤Ù·, ¡¿Ô˘Û·, ÛԘ, ∫·Ó¿Ú˘, ¢ÂÚ‚ÂÓ¿-
ÎÈ·, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, ∫¿ÓÈÓÁÎ, πÂÚ¿ ™˘ÌÌ·¯›·) ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÓËÌÔ-
Ù¯ÓÈÎfi ÛÙȯԇÚÁËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ πÛÙÈ·›·˜ ∂˘‚Ô›·˜:
ÃÔ˘ÚÛ›Ù Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ∞Ï‹ ¶·Û¿/ Î·È ¿ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ™Ô‡ÏÈ/ Î·È ÂȘ ÙÔ˘ ¶¤Ù·
Ó›ÎËÛÂ/ Î·È ÙÔÓ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ. ∂‰¿Ì·ÛÂ Ô §Ô˘ÌÔ‡Ù ¶·Û¿˜/ ÙËÓ ÎÏÂ-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·68
[ 6 9 ]
ÊÙÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ OχÌÔ˘/ Î·È Ô ∫·Ú¿-∞Ï‹˜ η٤ÛÊ·ÍÂ/ ÙÔ˘˜ ¤ÚËÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÃÈÒÙ˜. ∫·Ó¿Ú˘ ‹Ú ÂΉ›ÎËÛË/ Î·È Î·›ÂÈ ÙË Ó·˘·Ú¯›‰·/ ·ÏÏ¿ ÎÈ Ô °¤-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿/ ÙÔÓ ¢Ú¿Ì·ÏË ÂÍÔÓÙÒÓÂÈ. O ∫ÈÔ˘Ù·¯‹˜ Î·È Ô ªÂ¯Ì¤Ù/
˙ÒÓÔ˘Ó ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ/ Ô ∫¿ÓÈÓÁÎ Á›ÓÂÙ·È ˘Ô˘ÚÁfi˜/ Ì· Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜
ʇÁÂÈ/ Î·È ÛÙË µÂÚfiÓ· ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜/ «‰Èο˙Ô˘Ó» ÙÔÓ ∞ÁÒÓ·.
Â) ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢Û˘
– ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜.
– ¶Ï·ÈÛ›ˆÛË Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ‹ ¯¿ÚÙ˜, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
Ì Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ÛÏ¿ÈÓÙ˜ ‹ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·, ̤ۈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
– ŒÎıÂÛË Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÚ¿Ô˘Ï˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. £· ¿ÍÈ˙ ӷ ·ÂÈ-
ÎÔÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Úfi-
Ûˆ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Û ÌÔÚÊ‹ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÌÂ
ÎfiÌÈΘ: ÁÈ· ÙÔ 1822, Ô ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÚÂfiÌÂÓÔ˜
ÛÂ Ê˘Á‹ ÛÙÔ ¶¤Ù·, ÌÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ¡ÙÂÏ·ÎÚÔ˘¿
ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ Ù˘ Ã›Ô˘, ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫·Ó¿ÚË, ¤Ó· ˘ÚÔÏÈ-
Îfi, Ô ∫¿ÓÈÓÁÎ – ηÚÙÔ‡Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ıÒÎÔ, Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÌÂ
¤Ó· ‰ÈÛ¿ÎÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ƒˆÛÈÎfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ,
ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ µÂÚfiÓ·˜. ∂›Û˘, ÌÂÁ¿Ï· ÈÛÙÔÚÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·-
Ù· .¯. Ì ٷ ‰Èψ̷ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ù· Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ·, ÙȘ
·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ Ì ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ Ì¿¯Â˜ Î.Ï.
‚) §·˚΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË
O ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi˜, ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ï·˚΋˜
ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔ 1821 Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô›ËÛË Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÎϤÊÙÈη
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È,
Û ··ÁÁÂÏ›· ‹ ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹.
ªÈ· ¿ÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Â›Ó·È Ù· ·ÔÌÓË-
ÌÔÓ‡̷ٷ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ fiÔ˘ ·Ú' fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·, ÙȘ ÂÌʇÏȘ ‰È·-
ʈӛ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÔÙÈΤ˜ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·ÙfiÊ˘· Ë ÛÙڈ̷ÙÔ-
ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ’21.
Á) ∏ ˙ÒÛ· Ï·˚΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË
∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ï·˚΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÂÓ‰ÂÈ-
ÎÙÈο ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ:
– OÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂ-
ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Û ‰Â›ÁÌ· Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÌË. ∆Ô
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ˆ˜ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁËÙÈÎfi
ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜
Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË, Ì ÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ù·
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·69
[ 7 0 ]
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó Â›Ó·È: ·) ™Ù· ÙÔÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ· ·ÎÔ‡-
ÁÔÓÙ·È ‰ËÌÔÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ ’21; ‚) ™ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ
Î·È Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È Ï·˚ÎÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜
ıÚ‡ÏÔ˘˜ ‹ ¿ÏÏ· «Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙÂÚ·» ·ÊËÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ’21; Á) ™ÙȘ Û‡Á¯ÚÔ-
Ó˜ Ï·˚Τ˜ ÛÙȯÔÏÔ˘, .¯. ÛÙȘ ∫ÚËÙÈΤ˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙË ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›·
Î·È ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÂΛӷ ÙÔ˘ ’21 ‹
˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÚfiÛˆ· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘;
– ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Û‡Ó‰ÂÛË Ì οÔÈ· Û¯ÔÏ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
fiÏÂȘ Ì ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, Ë ∆Ú›ÔÏË, Ë Ã›Ô˜,
Ù· æ·Ú¿, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Û¯ÔÏ›· ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È
·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ.
– ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ‹Úˆ· ‹ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ’21 ·ÏÏ¿
Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ı¤Ì· ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜.
‰) §fiÁÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·
ªÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ 25
˘
ª·ÚÙ›Ô˘.
Â) ªÓ‹ÌË ı˘ÌÈ΋
ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ
‚·ÛÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ÛËÌ·ÛÈÒÓ, ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ·ÚÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙËÓ Â-
ıÓÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡. ∆·ÍÈÓÔÌÒÓÙ·˜ ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Ù·
ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ÌÔ-
Ú› Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, Ó· οÓÂÈ
ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ – ·ÍÈÒÓ, ·˘Ù¤˜ Ô˘
ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ, ıÂÙÈÎÒÓ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡-
ˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.
™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ’21, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ – ·Í›Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÍÔÓ˜:
·) O ÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ – ƒ‹Á·˜, ∫ÔÛÌ¿˜ Ô ∞ÈÙˆÏfi˜
‚) O ÌÂÈÔ„ËÊÈÎfi˜ ηٷχÙ˘ – ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ¶··ÊϤÛÛ·˜
Á) O ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÂÈÓÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ◊Úˆ·
‰) ∏ ¿ÓÈÛË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË – ÿÓÈ Ù˘ °Ú·‚È¿˜, ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ·
Â) O Ô›ÛÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ – ™Ô‡ÏÈ, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, ¢È¿ÎÔ˜
ÛÙ) «¶Ô‡ ·˜ ·ÏÈοÚÈ ˆÚ·›Ô Û·Ó Ì‡ıÔ˜ ÎÈ ÔÏfiÈÛÈ· ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÎÔÏ˘-
Ì¿˜» (™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ú·˚ÛοÎË)
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·70
[ 7 1 ]
˙) O Ê˘ÛÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘–ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ – O ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘
Ë) OÈ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ – ∫ÔÙ˙·Ì¿Ûˉ˜, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜
ı) ∏ ÚÔ‰ÔÛ›·
È) O ·Ó·fi‰Ú·ÛÙÔ˜ ÂÌʇÏÈÔ˜
È·) ∏ ıÏ›„Ë Ù˘ «·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ» – ∏ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Ë
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈ ‰ÈˆÁÌÔ› ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ
È‚) ∏ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË – ∆Ô ÏËÛÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ·
ÛÙ) OÚıÔÏÔÁÈ΋ – ÎÚÈÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË
∏ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Â›Ó·È Ë
ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂͤٷÛË, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜, ÔÈ ·Ó·ıˆ-
Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ «ÎÔÈÓÒÓ ÙfiˆÓ», Ë ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ-
΋ ˘¤Ú‚·Û‹ ÙÔ˘˜, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.
ø˜ ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ì·ÙÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ’21, ıÂÙÈ΋˜ ‹ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙÈ΋˜,
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ·ı› Ë ÂÍ‹˜ ‰¤ÛÌË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ú‹ÓˆÓ:
·) O ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜, ‰ÈÂıÓ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘
‚) ∏ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ¤Ó·˘ÛÌ·, ‰ÈÂıÓÒ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË Ù˘
˘ÓÒÙÙÔ˘Û·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÔ-
ÎÚ·ÙÈ΋˜ ȉ¤·˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ
‰ÈηȈ̿وÓ
Á) ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ù· Û˘-
ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÁÚ·Ì̤˜ ‰Ú¿Û˘
‰) ∆Ô Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÚÔ‰fiÙË
Â) OÈ º·Ó·ÚÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ
ÛÙ) ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ
˙) ∏ Û˘¯Ó‹ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Û ·ÓıÂÏÏËÓÈÛÌfi Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘
µ‡ÚˆÓ·
Ë) O ∂ÌʇÏÈÔ˜ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë
ı) ∆· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù·, Ô «£Ô‡ÚÈÔ˜» ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ë ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘
’21
2. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
¶ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘:
ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÏÂÍÈÎÔ‡
ÙˆÓ ø‰ÒÓ. ∞˘Ùfi ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ∫·Ï‚ÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ›ÙÂ Â›Ó·È ÓÂÔÏÔÁÈΤ˜
›ÙÂ Â›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ›ÙÂ Â›Ó·È Û¿ÓȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆ-
ÛȷΤ˜. ∆Ô ÏÂÍÈÎfi ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› Ì ÂÈηÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Û ÏÂ˘Î¿
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·71
[ 7 2 ]
‰ÂÏÙ›·: ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ë ∫·Ï‚È΋ ϤÍË Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Î·È ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘. ∆Ô ÏÂÍÈÎfi Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË ÂÚ-
Ó¿ ·fi οı ÙÌ‹Ì·, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‰‡Ô ‰ÂÏÙ›· Û οı ̷ıËÙ‹ ηÈ
Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ.
3. ªÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
ªÂϤÙË Ù˘ ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ø‰ÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ∂ÈÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘
∫¿Ï‚Ô˘ (∞Ó‰Ú¤·˜ ∫¿Ï‚Ô˜, ø‰·›, ÿ‰Ú˘Ì· O˘Ú¿ÓË, 1988, ÛÂÏ. 190–197).
∞fi Â‰Ò ÌÔÚ›, Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ó· ÚÔ-
·„ÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÊÔÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ø‰ÒÓ. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔÈ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ Ì·ÎÚÒÓ, ‚Ú·-
¯¤ˆÓ, ‰›¯ÚÔÓˆÓ ÛÙÔÓ ÛÙ›¯Ô, ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÚ›· fiÚÁ·Ó·
Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ (¤Ó· Ó¢ÛÙfi ÁÈ· Ù· Ì·ÎÚ¿, ¤Ó· ÎÚÔ˘ÛÙfi
ÁÈ· Ù· ‚Ú·¯¤· Î·È ¤Ó· Ó˘ÎÙfi ÁÈ· Ù· ‰›¯ÚÔÓ·) Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ϥ-
ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÊÔÚ›˜ ˯ËÙÈ΋˜ Î·È fi¯È ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ Û‹Ì·ÓÛ˘, ÊÙ¿-
ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ ÙË Û˘ÏÏ·‚‹. ªÈ· ÔÌ·‰È΋ ÌÂÙÚÈ-
΋ ··ÁÁÂÏ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË ÂÎÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·-
ÍÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.
OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜ ··ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ-
̤ÓÔ˘. ÃÚ‹ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ··ÁÁÂϛ˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ‹
Â˙ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ¶·Ï·Ì¿, ÙÔÓ ™Â-
ʤÚË, ÙÔÓ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ Î.Ï. (™Ô˘‰·ÛÙËÚ›Ô˘ N¤Ô˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - http://www.snhell.gr/apagelia.html – ¢ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋
∂Ù·ÈÚ›· §‡Ú· – http://www.lyra.gr/eshop.asp?code=739793358487812
38200331941&lng=GR&cat=13). ∂‰Ò Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›
ÙÚfiÔÈ ÂÎÊÔÚ¿˜ (ÌÔ˘ÛÈ΋, ı·ÙÚÈ΋, ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Ô˘-
‰¤ÙÂÚË, ÛÙÔÌÊ҉˘, Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÓfiËÌ· ‹ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ú˘ıÌfi).
∂›Û˘, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ʈӤ˜, ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ Ú·‰Èfi-
ʈÓÔ, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ˘˜ DJ, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆÏËÙ‹, Ù˘ Ï·˚-
΋˜ Î·È ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡, ÙÔÓ ·ÏÈfi ÓÙÂÏ¿ÏË, ÙÔÓ „¿ÏÙË
Î·È ÙÔÓ ·¿. ∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Û’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ˘Ô‰˘fiÌÂÓÔÈ Î·È ·Ï-
Ï¿˙ÔÓÙ·˜ ÚfiÏÔ˘˜. ªÔÚÔ‡Ó, Â›Û˘, Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤Ó·
Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ (.¯. ÙÔÓ ∞ϤÍË ∫ˆÛÙ¿Ï·, ÙÔÓ
„¿ÏÙË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÎʈÓËÙ‹ οÔÈ·˜
ÂÎÔÌ‹˜ Î.Ï.), ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ÂÎÊÒÓËÛ˘, ‹ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˘˜ ÛÙË
ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘
ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÈÏ, Ô˘ ÚÔÛÈ-
‰È¿˙ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂÎÊÂÚfiÌÂÓÔ Î›ÌÂÓÔ. ªÔÚÔ‡Ó, Â›Û˘, Ì „ËÊȷο
̤۷ (ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: wavelab, soundforge, cooledit, cubase) Ó· ·-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·72
[ 7 3 ]
ӷχÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜, ‹ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ʈӋ ηÈ
Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜, ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‹, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ê›ÏÙÚˆÓ, ÛÙÔ Ë¯fi-
¯ÚˆÌ·, ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÙÔÓ Ù‡Ô ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞˘-
Ùfi, ΢ڛˆ˜, ı· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ì ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜.
ŒÓ· ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ∫·Ï‚ÈÎfi ‡ÊÔ˜ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
ÔÈ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ÃÔÚÔ› ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™Î·ÏÎÒÙ· (1904 - 1949 – ¡›ÎÔ˜ ™Î·ÏÎÒÙ·˜,
¤Î‰ÔÛË MINOS - EMI, 1999). ∫·È ‰Ò, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô ‹¯Ô˜
·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙ· ‰ÔÌÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÌÔÙ›‚· Î·È Ù· Ú˘ıÌÈο
Û¯‹Ì·Ù·. ™ÙÔ˘˜ ÃÔÚÔ‡˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· Î·È Ù· ‰‡Ô. ∆· ·È‰È¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·-
ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÌÔÙ›‚· Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÃÔÚÒÓ, ·ÈÁ̤ӷ Ì ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ηÈ
Ó¢ÛÙ¿ fiÚÁ·Ó·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ٤ÙÔÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ
ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ.
ÕÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ËÁ¤˜ ‹¯ˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ: ·) ª›Î˘ £Â-
Ô‰ˆÚ¿Î˘, ø‰¤˜, ‚) ¡›ÎÔ˜ ª·Ì·Áο΢, ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È ªÔÏÈ‚¿Ú, Á)
¢‹ÌÔ˜ ªÔ‡ÙÛ˘, ∆ÂÙÚ·ÏÔÁ›·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ™ÂʤÚË, ‰) π¿Ó˘ •ÂÓ¿Î˘, ¶ÔÏ-
Ï¿ Ù· ‰ÂÈÓ¿, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∞ÓÙÈÁfiÓË (http://www.iema.culture.gr/iema). ∆Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô‰ËÁËÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿-
ÁÓˆÛ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜.
4. ∂ÈηÛÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
∂Âȉ‹ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ۯ‰fiÓ ·Ùfi – ˘ÏÈ-
Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÂÈηÛÙÈο Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË
ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ϥ͢. ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÈÔ ·‚·Ó-
ÁοÚÓÙ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ «ÏÂÙÚÈÛÌÔ‡» ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ô-
ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¤ÚÁ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÌÂ
ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘ (°È· ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË,
ÔÙÈ΋, ‰È·ÛÙËÌ·ÙÈ΋, ʈÓËÙÈ΋ Ô›ËÛË ‰Â˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
¶È¤Ú °Î·ÚÓȤ: ¢È·ÛÙËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ∂ΉfiÛÂȘ ¢›ÊÚÔ˜, 1967 ηÈ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ubu.com/). H ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÔÚ›
Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÔÌ¿‰· 10 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜
Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ.
ªÂϤÙË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ Ù˘ ·fi-
‰ÔÛË ·fi Ì·ıËÙ¤˜. ¶ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÔÈËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ù›ÙÏÔ˜,
Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈο ÛÙÔȯ›· (.¯. ÛÙË Ï‚’
ÛÙÚÔÊ‹, ‰ÂÍÈfi ÛÊÈÁ̤ÓÔ ¯¤ÚÈ, ÏÂÍ›‰· Ì·ÏÏÈÒÓ, È¿ÛÈÌÔ Ù˘
ÏÂÍ›‰·˜, ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘, ÔÈËÙ‹˜). ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·-
ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÛÎÈ-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·73
[ 7 4 ]
ÙÛÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ (ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂȈ-
Ì·Ù¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ, fiÔ˘ ·˘Ùfi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ٷ ÛΛÙÛ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜
Ù˘ °ÎÔ˘¤ÚÓÈη). ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛËÌÂȈ̷ٷڛˆÓ
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿-
ÛÙËÌ·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ·˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜
‚ÔËıÔ‡Û ӷ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
5. ÃÚ‹ÛË ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ
ªÂϤÙË ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ø‰ÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯¿ÚÙË Ù˘
∫·Ï‚È΋˜ Ô›ËÛ˘, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ
ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÔÈ ∫·Ï‚ÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Ì ¤ÓıÂÙ· ÂÈηÛÙÈο
ÛÙÔȯ›· (›Ó·Î˜, ÛΛÙÛ·, ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ËÚÒˆÓ Î.Ï.) Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
Ì ÈÛÙÔÚÈο ‹ ÔÈËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· (.¯. Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ã›Ô˘ Ì ÙÔÓ ÔÌfi-
ÙÈÙÏÔ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ¡ÙÂÏ·ÎÚÔ˘¿).
¡· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙȘ ø‰¤˜ (.¯.
£¤ÏÂÈ ·ÚÂÙ‹Ó Î·È ÙfiÏÌË Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·), Ó· ‰Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÚÁ·-
Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó Û ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó ‹ Û ·Ófi. ™Â ÌÈ· ÈÔ
ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÛ·¯ı› Ë ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·
(Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ÛÂÏ. 217).
6. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· – ˘ÏÔÔ›ËÛË
Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜
™ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÌÈ· ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔ-
ÓÈÛÙ‹ ηıËÁËÙ‹ (Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈÏÂÁ-
̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·ıËÙ‹˜), fiÔ˘ ·˘Ùfi˜ Â-
ÍËÁ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Î·È ‰›ÓÂÈ Ù· ‚·ÛÈ-
ο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·-
Ù·ÓfiËÛ‹ Ù˘. ∂›Û˘, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î¿ÔÈ·
ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ
ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜.
∞·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ∆· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÂÍÂÚ-
Á·ÛÙ› ÙÚfiÔ˘˜ ··ÁÁÂÏ›·˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎ-
ÊÔÚ¿. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·ÊÔ-
Ú¿˜ ÌÔÚ› Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÌÈ· ۈ̷ÙÈÎfi-
ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó‡̷ ÙÔ˘
∫¿Ï‚Ô˘, ·Ó Ù· ·È‰È¿ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ΢-
ÎÏÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓË ··ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ø‰ÒÓ
Ì ÔÌ·‰È΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ Â·Ó·-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·74
[ 7 5 ]
Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Û ·Ï¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‚·Ú¤ÏÈ· ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¯ÔÓÙÚ¿
ÛÙÈΘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÎÚÔ‡ÛÙ˜ Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ Ì¿ÓÙ·˜ ÌÂ
ηÓÔÓÈο Ù‡Ì·Ó·, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÎÚÔ˘ÛÙ¿.
™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ··ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙÌËÌ·ÙÈο Û˘ÓÔ-
‰Â˘fiÌÂÓÔ ·fi ÂÎÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘Û›·Û˘
ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙfi Ù˘
ۇ̂ÔÏÔ (.¯. ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘ ’21, ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈ΋ ηٿ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓ‰˘Ì·Û›·, ÙȘ Û˘ÓıËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Â-
ÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î.Ï.).
∆Ô ˘fiÏÔÈÔ ˘ÏÈÎfi
∫¿ı ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ Û¯Ô-
ÏÈ·ÛÌÔ‡: ·) ÌÔ˘ÛÈÎfi (ÛÔψÌÈÎfi Â›ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù· æ·Ú¿ – ›Ó·Î·˜ ¡ÙÂ-
Ï·ÎÚÔ˘¿ – ·ÓÙ¿Ù˙ÈÔ ∞ÏÌÈÓfiÓÈ), ‚) ÚËÙfi (fiÚÎÔ˜ ºÈÏÈÎÒÓ – ÔÌfiıÂÌÔ˜ ›-
ӷη˜ ∆ÛfiÎÔ˘ – ·Ó¿Ï˘ÛË ·fi Ì·ıËÙ‹ ηٿ fiÛÔÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ›Ó·Î·˜ Ù·
‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘), Á) ·ÌÔÈ‚·›Ô ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ÌÂ Û˘-
ÓÂÈÚÌÈ΋ ÚÔ‹, ÏÔÁÈ΋ ‹ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ٷ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ΛÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ· (ÂÈÎfiÓ˜
ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÔ˘) ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠·) Ì ÏÔ-
ÁÈ΋ ÚÔ‹ Û ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÂÔ¯‹˜, ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜, ·fi È-
ÛÙÔÚÈΤ˜ ‹ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘ ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ), ‚) ÌÂ
Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋ ÚÔ‹ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ O˘ÁÎÒ, ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘
ÎÏ·›ÂÈ, Û‡ÓÓÂʈÓ, ÔϤÌÔ˘, ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ì ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔ‹ ÛÙÔ
Ô›ËÌ· ÙÔ˘ µ·Ï·ˆÚ›ÙË ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ‰È·‰Ô¯Èο, ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÌÈ·˜
¿‰ÂÈ·˜ Ù¿Í˘, ÌÈ· ·Á¯fiÓË.
ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÁ¤˜ ˘ÏÈÎÔ‡:
http://www.culture.gr/4/42/421/42103/42103e/g42103e1.html,
http://www.parliament.gr/1821, http://www.ime.gr,
http://www.makriyannis.gr,
http://www.culture.gr/2/21/214/21406m/g21406m.html,
http://www.benaki.gr,
http://www.ocaiw.com/index.htm,
http://www.louvre.fr,
http://www.artcyclopedia.com/artists/delacroix_eugene.html
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·75
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·76
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·77
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·78
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·79
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·80
°

°

I. §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·ÔÁÚ·Ê›· ηÈ
Û¯ÔÏ›Ô
Iπ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·
Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿
∂£πªπ∫O™ ∫À∫§O™
∫∞π §∞´∫O™ ¶O§π∆π™ªO™
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·81
[ 8 2 ]
¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Îfi ˘fi‚·ıÚÔ Û ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ‰È‰·-
Ûηϛ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ٷ ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÏÂÙ¿, Ù˘ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜, Â-
ÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û οÔȘ ÂÚÈÛÙ·ÛȷΤ˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜.
ŒÓ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ›
Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›-
ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÈ
Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi.
∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ¤-
¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·-
Îfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏ Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ηÈ
ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ·fi Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú-
ÁfiÙÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉË-
ÏÒÛÂˆÓ Â›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ËÌÂÚ›‰·˜, ‚È‚Ï›ˆÓ, Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ¿Ú-
ıÚˆÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Û˘Óı¤ÛÂˆÓ Î.Ï.
O ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚Ȉ̷ÙÈ-
΋ Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÒÛÙ Ì ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì›· ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ηÈ
Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÌÈ· ıˆÚËÙÈ΋ ÁÓÒÛË.
OÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„È-
ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Û ÙÔÈÎfi - ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÛÙËÓ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·
ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ÛÙfi¯ˆÓ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
°ÓˆÛÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ:
·) ª¤Û· ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‚Ȉ̷ÙÈο, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â-
I. §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È Û¯ÔÏ›Ô
∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ
™ÎÔfi˜
™Ùfi¯ÔÈ
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·82
[ 8 3 ]
ÚȯfiÌÂÓÔ, ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈ-
΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘.
‚) ÕÏÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-
ÁÈο fiÚÁ·Ó· ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ËÁÒÓ ·Ï-
Ï¿ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·‰È-
ηۛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‰È·‰È-
ηۛ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÏÏË-
ÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ÙfiÛÔ Û ÙÔÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô.
Á) ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ʇ-
ÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·Ú·Ï-
Ï¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ó· ÌÂÙÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È.
∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ:
·) ŒÓ·˜ ÚÒÙÔ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ηÈ
ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ-
·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.
‚) ª¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜
ηٿ ÙËÓ ÂÈÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÙÔ Ï·Ô-
ÁÚ·ÊÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÔÏÏÒÓ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜,
Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÓfiËÌ·, Ó· ÙȘ ηٷÓÔ› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ηÈ
Ó· ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ.
Á) ∏ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜
Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ù˘ ˘fi‚·ıÚÔ Û˘ÓÙÂÏ› ÒÛÙ ÔÏϤ˜ ‚‚·È-
fiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ
·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-
ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÓÂÔÙÂÚÈÎfiÙË-
Ù· Î·È ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ï-
ÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·.
O ηıËÁËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· Â-
ȂϤ„ÂÈ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ı¤Ì· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÚÈÓ ÙÈ
Â›Ó·È Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘, Ì ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· Â-
ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È Ò˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. °È’ ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈ-
ÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηÈ
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÏÂÙ¿, ÙË §·ÔÁÚ·Ê›·.
Œ¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË»,
µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·83
[ 8 4 ]
Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. ∫·È
Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡ ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜
ηÏÏȤÚÁÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Ô-
ÏÈÙÈÛÌfi˜. ªÂÙ¿ ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔ-
Á›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘
Á˘ Î·È È‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î‡Ì· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜
ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘Ô¯ÒÚËÛË. O ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Î·È ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ fiÏË ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ
˙ˆ‹˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¿ÏϘ ·‰Ú·ÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ¿ÏϘ Â-
È‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈ-
ÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ οÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÓfiËÌ·. ∞ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Û˘Ó¯ԇ˜ Î·È ÂÓfi˜
‰È·‡ÏÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‡·ÈıÚÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi. ¶·-
Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
fiÏË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘, Î·È ÌÈ· «·Ú¿‰ÔÛË» Ë ÔÔ›·, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ì·-
ÎÚfi¯ÚÔÓË, fï˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋.
™‹ÌÂÚ·, ÏÔÈfiÓ, fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÛÙÔÓ Ï·˚Îfi Ô-
ÏÈÙÈÛÌfi, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ Û¯ËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ
Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÁÚÔ-
ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘.
§¤ÁÔÓÙ·˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÂÓÓÔԇ̠ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi
ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÎÌ·Û ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17
Ô˘
Î·È ÙÔ 18
Ô˘
·È., ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ªÂÙ¿ ·-
fi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÔÈ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÚÈ-
˙ÈΤ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
Îfi ÙÔ̤·, Î·È ÂÁηÈÓ›·Û·Ó Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·-
Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ·ÛÙÈÎfi Ï·˚Îfi ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi ÂÓÓÔԇ̠΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ô Ô-
Ô›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 18
Ô˘
·È. Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤-
¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÔÚʤ˜ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÛÙÈΤ˜. ™‹ÌÂÚ· Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÁÓˆ-
Ú›˙ÂÈ Ì›· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÂÍ¿ψÛË Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ
·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜.
∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Â›Ó·È Ë §·ÔÁÚ·Ê›· – ÛÙÔ Â͈-
ÙÂÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ Folklore (∞ÁÁÏ›·, ∞ÌÂÚÈ΋), Volkskunde
(°ÂÚÌ·Ó›·) Î.¿. – Î·È È‰Ú‡ıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19
Ô˘
·È. π‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ-
΋˜ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô ¡. °. ¶ÔÏ›Ù˘ (1852 - 1921). ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Ï·Ô-
1-222 04/11/2005 14:45 ™ÂÏ›‰·84
[ 8 5 ]
ÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, ÂΛӈÓ, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ‚·ıÌ›‰· ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÙÂ-
¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. ∆Ô ‰›Ô ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÌÂϤÙ˘ Ù˘ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ›ӷÈ
ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ – ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ï·Ô-
ÁÚ¿ÊÔ˜. ∞fi ¿Ô„Ë ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÂÏÂ-
Ù¿ Ë Ï·ÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ë ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·
ÙˆÓ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó, Ì·˙› Ì’ ÂΛӷ Ô˘
Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ·, Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÓÂÔÙÂÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ·ÚΛ, ‚¤‚·È·, Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë ÔÌ·-
‰ÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (.¯. ÔÈ ¿Ù˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜
ÂΉÚÔ̤˜, Ë Ìfi‰·, ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË Î.Ï.).
O ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô Ï·fi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË
Ï·ÔÁÚ·Ê›·, Ô «Ï·fi˜» Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔ-
Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÌfiÓÔ
ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (.¯. ·ÁÚÔÙÈο ‹ ηÙÒÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο), ·ÏÏ¿ Û˘-
ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·ÁÚÔÙÈο, ÂÚÁ·ÙÈο Î·È ·ÛÙÈο
ÛÙÚÒÌ·Ù·). O Ï·fi˜, ‰ËÏ·‰‹, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ÔÏ˘Ù·ÍÈ΋ Î·È ÔÏ˘-
ÛÙڈ̷ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜, Ô ÙÚfiÔ˜, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ¤Ó·
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ̛· ̤ıÔ‰Ô Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ, ı· Ú¤-
ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘.
™ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· ˘fi-
„Ë Ì·˜ ˆ˜ Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·-ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·Ï-
Ï¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
ÎÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ù· ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÌË-
Ó‡ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘ÌÂ
¿ÓÙ· ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï·›ÛÈÔ, Ó· Ù· ÂÍÂÙ¿-
˙Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô.
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi Ù· ̤ÏË
Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ˆ˜ Ë ıÂÙÈÎÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, ÔÛÔÛÙÒÛˆÓ, ‰ÂÈ-
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·85
[ 8 6 ]
ÎÙÒÓ, ۯ‰ȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î.Ï. ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞ÓÙ› Ù˘ ıÂÙÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·-
Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙȘ
ÔÛÔÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÔÛÔÛÙÒÛÂȘ fiÛÔ ÛÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ÙËÓ, fiÛÔ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi ‰˘Ó·Ùfi, ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.
¶ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ
̤۷ Ì·˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÈ ˙ËÙ¿Ì ӷ
‚ÚÔ‡ÌÂ. ∞˘Ùfi ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿
Ì·˜, Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚËÙ¤˜ Ì·˜
Î·È ı· Ì·˜ ÚÔÛٷهÛÂÈ ·fi ÂÏ·ÁÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ.
ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙ·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ-
‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù˘ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·. ∆· Ú¿ÁÌ·-
Ù· fï˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡˜ Î·È Û ¿ÏϘ Îϛ̷Θ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ Ì·˜ Â›Ó·È Ë
fiÏË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜,
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì fiˆ˜ ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙·Ì ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ fi-
ÏË ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌfiÚʈ̷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ηٷÎÂÚÌ·-
ÙÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È Û ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi. ∂Ô-
̤ӈ˜, fiÙ·Ó ÌÂÏÂÙԇ̠ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ
˘fi„Ë Ì·˜ ˆ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ù¿-
ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
Ù˘ fiÏ˘.
∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ›ӷÈ
Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ì·˜ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜
Ì·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÛÙÔ ¯ˆÚÈÎfi, ÈÛÙÔÚÈÎfi
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È Ì ÙËÓ Î·-
Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ì ·‡ÂÈ Ó· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÏËÌÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο
Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚ›-
Á˘ÚÔ.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆Ô ÔÈÔ ÙÚfiÔ
ı· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ۯÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ,
ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. ∏ Ï·ÔÁÚ·-
Ê›· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ ÂÌÂÈÚÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ÂÈÙfi-
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·86
[ 8 7 ]
È· ¤Ú¢ӷ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ‚·ÛÈο ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο Ù˘ ÂÚÁ·Ï›·. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ‰›-
ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤-
Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‚¿ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ.
∏ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË
(‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ÙËÓ fiÛÔ Â›-
Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢-
ÍË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚËÙÒÓ. ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚԂϤÂÈ ¤Ú¢ӷ ηÈ
Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÙÔ-
È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÙÂ-
¯ÓÈο ̤۷ fiˆ˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÏËÚÔÊÔÚËÙÒÓ, ‚ÈÓÙÂ-
ÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ·Ú-
ÁfiÙÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ηٿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘-
ÏÈÎÔ‡. ∆Ô ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓË̤ÓÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ
ηÏfi Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚËÙÒÓ.
∞ÎfiÌË, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ
·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· (‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·, ·Ú-
¯Â›· Î.¿.) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÛÔÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı·
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ (fiˆ˜ ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Á‡Úˆ
·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î.Ï.). °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔÈÎÒÓ ÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›-
˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜. ∏ Ê¿ÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Ô-
Ú›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Â·-
Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË «‰Ú¿ÛË ·fi ÙÔ ·-
Ú·Û΋ÓÈÔ», ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â-
Ó·ÚÁ¤ÛÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘.
∆· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ·-
Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˆ˜
ÂÍ‹˜: ·) ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ °’, Ë ÂÓfiÙËÙ· Ì ٛÙÏÔ «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·ÔÁÚ·-
Ê›· Î·È Û¯ÔÏ›Ի, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·-
Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ıˆÚËÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‚)
∏ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ
∆· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·87
[ 8 8 ]
ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ °’, Ë ÂÓfiÙËÙ· «∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶Úˆ-
ÙÔ¯ÚÔÓÈ¿», Á) ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂’, Ë ÂÓfiÙËÙ· «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», ‰) ÛÙÔ ÎÂ-
Ê¿Ï·ÈÔ ™∆’, Ë ÂÓfiÙËÙ· Ì ٛÙÏÔ «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» Î·È Â) Â›Û˘ ÛÙÔ ÎÂ-
Ê¿Ï·ÈÔ ™∆’, Ë ˘ÔÂÓfiÙËÙ· «∆Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜».
1. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È Û¯ÔÏ›Ի ÙÔ˘ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ °’, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘
Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Û˘Ó¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Â-
ÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ˘-
ÏÈÎfi Ì ۯÂÙÈ΋ «ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‚È‚Ï›·
‹ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ¿ÚıÚ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ Ï·Ô-
ÁÚ·Ê›·˜, ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ì ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Ï·ÔÁÚ·Ê›· (ıˆÚË-
ÙÈο ΛÌÂÓ· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜). ∞˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈ-
̇ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Â¿Óˆ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·-
Ù· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ú·Ù›-
ıÂÓÙ·È ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ù· ÙËϤʈӷ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‹ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ô˘
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· ηıÒ˜ Â›Û˘ Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Î·Ù¿
ηÈÚÔ‡˜.
2. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿»
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ °’, ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÂıÈÌÈÎfi ·ÎÏÔ. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∏ ¤Ó-
ÓÔÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·-
ÛË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÏÂ-
¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ ηÈ
Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡-
ı˘ÓÛË Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Úfi-
Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.
∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰Ô-
ÛË Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∏ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È
Ó· ‰Ôı› ÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
·˘ÙÔ‡ÛÈˆÓ ÔÏÏÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜
Ì·˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ˆ˜ Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘, Û ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-
΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹, Ó·
‰Ô‡Ì ›Ù Ò˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÙ›‚· ·fi ÙË Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯Ô˘Ó
Êı¿ÛÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ·, ‹ ·Ú·ÏÏ·Á̤ӷ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ÛÙËÓ Î·ıË-
ÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜, ›Ù Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·88
[ 8 9 ]
Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ó· ·Ô-
ÙÂϤÛÂÈ Î·È Ì›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â-
¿Óˆ ÛÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘.
3. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ∂’, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘
ÌÂıfi‰Ô˘ ۯ‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÈÎÈ-
Ï›· ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Î·È ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ (ÂÈÙfiÈ·, ·Ú¯Âȷ΋, ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋, Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î.¿.) ηıÒ˜
Î·È ·fi Ì›· ¢ڇÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
ı¤Ì·ÙÔ˜.
4. ∏ ÂÓfiÙËÙ· «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ™∆’ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó·
Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‚·ÛÈΤ˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÔÈÎÈÛÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋
˙ˆ‹, Ï·˚΋ Ï·ÙÚ›·, ¤ÓÙ¯ÓÔ˜ Ï·˚Îfi˜ ÏfiÁÔ˜). ™Â οı ̛· ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·-
χÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ¤Ó· ı¤Ì·.
™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔ-
Á¤· ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ¤Ú· Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ
ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ, Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ηıÒ˜ ηÈ
Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ë
‰È΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·.
5. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ™∆’ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·
ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· «∆Ô ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜», ˘¿Ú¯ÂÈ
Ì›· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ («ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È»),
ˆ˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹, Û¯Â-
ÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘-
ÏÈÎÔ‡ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÂÓfi˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ (.¯. Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ù· ÛÙ¿‰È· ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜ Î·È ÌÂϤÙ˘ Î.Ï.).
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·89
[ 9 0 ]
ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
·) °ÂÓÈ Î¿ – £ÂˆÚËÙÈ Î¿
∞˘‰›ÎÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °Ú., «∞ÛÙÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·: O˘ÙÔ›· ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË-
Ù·;», ∂ıÓÔÏÔÁ›· 3, (1994), ÛÛ.163 - 187.
∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜, ªËÓ¿˜ ∞Ï., ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÓÔÌ·ÙÔıÂ-
Û›· Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ı‹Ó·: ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, 1988.
∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ - ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, ÕÏÎË, ∏ ıˆڛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜. ∫ÚÈ-
ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ∞ı‹Ó·: ∂Ù·ÈÚ›· ™Ô˘‰ÒÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηÈ
°ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, 1978.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ. ™., ¶·Û¯·ÏÈÓ¿ Î·È Ù˘ ÕÓÔÈ͢, ∞ı‹Ó·: ºÈÏÈfiÙË,
2
1988.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ. ™., ∆· ηÏÔηÈÚÈÓ¿, ∞ı‹Ó·: ºÈÏÈfiÙË,
2
1992.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ. ™., ∆· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¿, ∞ı‹Ó·: ºÈÏÈfiÙË, 1982.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ. ™., ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη Î·È ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ∞ı‹Ó·: ºÈÏÈfi-
ÙË,
2
1984.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·, ∞ı‹Ó·: ª.
π. ∂. ∆.,
4
1992.
ª¤Á·˜, °. ∞., ∂ÏÏËÓÈη› ÂÔÚÙ·› Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ Ï·˚΋˜ Ï·ÙÚ›·˜, ∞ı‹Ó·:
1979.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ °., ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·, §·˚΋ ∆¤¯ÓË, ∞ı‹Ó·:
O‰˘ÛÛ¤·˜, 1992.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ °., ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·. ◊ıË Î·È ŒıÈÌ·, ∞ı‹Ó·:
O‰˘ÛÛ¤·˜, 1986.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ °., ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË,
∞ı‹Ó·: O‰˘ÛÛ¤·˜, 1984.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ °., §·ÔÁÚ·ÊÈο ∑ËÙ‹Ì·Ù·, ∞ı‹Ó·: Ã. ªÔ‡Ú·,
1989.
¡ÈÙÛÈ¿ÎÔ˜, µ·Û›Ï˘ °., ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ∞ı‹Ó·: O‰˘ÛÛ¤-
·˜, 1991.
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢È·‚¿˙ˆ 245 (1990) [¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÊȤڈ̷ ÛÙË §·ÔÁÚ·Ê›·
Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ıˆÚËÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘].
¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ - ∫·ÌËÏ¿ÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË, £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ °Â-
ÒÚÁÈÔ˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË, ∞ı‹Ó·: ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈ-
ÙÔ‡ÙÔ - ∂ΉÔÙÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È‚¿ÓË ∞µ∂, 2000.
¶Ú·ÎÙÈο ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∫›ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹ - «OÈ
ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·», (µfiÏÔ˜, 10 - 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
1997), µfiÏÔ˜: ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ∞گ›-
ˆÓ Î·È ∂ÎıÂÌ¿ÙˆÓ µfiÏÔ˘, 1998.
™·ı¿ÚË - ªÂÁÏ›ÙË, ∂ϤÓË, «∏ §·ÔÁÚ·Ê›· Û Ӥ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ»,
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·90
[ 9 1 ]
∞ÓıÚˆÔıˆڛ· 7, (1994), ÛÛ. 157 - 176.
∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, (ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈ-
Ûً̘) Ù. 22, ∞ı‹Ó·: ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, 1997.
‚) ∂È ‰È Τ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ – ¶·È ‰·ÁˆÁÈ Î‹ §·ÔÁÚ·Ê› ·
∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, µ. ¢. (ÂÈÌ.), §·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ·È‰›, ∞ı‹Ó·: ∫·-
ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1999
∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, µ. ¢. (ÂÈÌ.), §·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Û¯ÔÏ›Ô, ∞ı‹Ó·:
∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1999.
∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, µ·Û›Ï˘ ¢. – §È¿˘, ∫ÒÛÙ·˜ (ÂÈÌ.), §·˚Îfi ·Ú·Ì‡-
ıÈ Î·È ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜, ∞ı‹Ó·: ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1995.
∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚ., «∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û¯¤‰È·
ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘», ÛÙÔ:
O‰ËÁfi˜ ۯ‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (¶ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË, ¢È·ıÂÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ·), °È· ÙÔÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi, ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜
Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ – ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2002, ÛÛ. 49 – 66. [ªÂÚÈΤ˜
·fi ÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ
ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∆¤¯Ó˘ (Ï·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ı¤·-
ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ), Ù˘ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜.]
∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó·, «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», ÛÙÔ: O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛˆÓ, (µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıË-
ÁËÙ‹), ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ – ¶·È‰·-
ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2001, ÛÛ. 69 - 70. [¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ
Û¯ÔÏ›Ô.]
∞˘‰›ÎÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ °Ú., ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi…·ÏÏ¿ …ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
Î·È ÙÒÚ·: ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ, ∞ı‹Ó·:
∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 1999.
°ÎÈ˙ÂÏ‹, µ›Î· ¢., «°È· ÌÈ· ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡», ÛÙÔ, ªÂÓ‰ÒÓË,
§›Ó· °. - ª¿ÚÁ·Ú˘, ¡›ÎÔ˜ (ÂÈÌ.), ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÙÔ-
ÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∞fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ›Ô, ∞ı‹Ó·: ∫¤-
ÓÙÚÔ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÚˆÌ·˚΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜ – ∂ıÓÈÎfiÓ ÿ‰Ú˘Ì· ÂÚ¢ÓÒÓ –
∆Ì‹Ì· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ - ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, 1998, Û. 487 – 494.
∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, ƒ¤·, «°ÏˆÛÛÈο Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· ÛÙËÓ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË: ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·ÍÈÔ-
Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘˜», ÛÙÔ: ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑Ò-
http://alex.eled.duth.gr/dromena/palies/index.html (¶Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ∞’ ™˘ÓÂ-
‰Ú›Ô˘ (1994) «§·˚ο ‰ÚÒÌÂÓ·. ¶·ÏȤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ»,
∫ÔÌÔÙËÓ‹: ¢‹ÌÔ˜ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, ∫¤ÓÙÚÔ §·˚ÎÒÓ ¢ÚÒÌÂÓˆÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, 1996)
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·91
[ 9 2 ]
ÓË (∞’ – µ’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ - ¢È‰·Ûη-
Ï›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ - ∂Ó‰˘Ì·Û›· - §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi˜), ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ – ¶·È-
‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2001, ÛÛ. 90 – 98.
∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, ƒ¤·, «¢Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ï·˚ÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ ÛÙÔ Û¯Ô-
Ï›Ի, ÛÙÔ: ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË (∞’ –
µ’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ - ¢È‰·Ûηϛ· Ù˘
∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ - ∂Ó‰˘Ì·Û›· - §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜), ∞ı‹-
Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ – ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2001, ÛÛ. 99 – 108.
∫·Î¿ÌÔ˘Ú·, ƒ¤· (ÂÈÌ.), ¶·È‰·ÁˆÁÈο Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ (º¿ÎÂÏÔ˜ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡), ∞ı‹Ó·: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ¶.∆.¢.∂., 2002.
∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹ - ¶··ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ԇϷ (ÂÈÌ.), ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘,
∞ı‹Ó·, ÂΉ. ¶·Ù¿Î˘, 1997.
ª¤Á·˜, °ÂˆÚ. ∞., «∏ §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÂȘ ÙÔ
¤ÚÁÔÓ ·˘Ù‹˜», §·ÔÁÚ·Ê›· ∫∂’, ∞ı‹Ó·, 1967, ÛÛ. 43 – 56.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª. °. (ÂÈÛÙËÌ. ˘‡ı˘ÓÔ˜), Î·È ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·, ƒ¤· (Û˘ÓÂÚÁ¿-
Ùȉ·), «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡» ÛÙÔ: ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË (∞’ – µ’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
™¯ÔÏ›Ԣ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ - ¢È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜
ÁÏÒÛÛ·˜ - ∂Ó‰˘Ì·Û›· - §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜), ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ – ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2001, ÛÛ. 55 – 89.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª. °., ¶·È‰·ÁˆÁÈο Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ı‹Ó·: πˆÏÎfi˜, 2001.
™¤ÚÁ˘, ª·ÓfiÏ˘ Î·È Ã·Ù˙ËıÂÔ¯¿ÚÔ˘˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, «∂ÏÏËÓÈÎfi ·Ú·‰Ô-
ÛÈ·Îfi Ï·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë», ÛÙÔ: O‰ËÁfi˜ ۯ‰›ˆÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ (¶ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË, ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·), °È·
ÙÔÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi, ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿-
ÙˆÓ – ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2002, ÛÛ. 86 – 87.
™·ı¿ÚË – ªÂÁÏ›ÙË, ∂ϤÓË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ∞ı‹Ó·:
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ – πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·ÚÎÔ‡˜
∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËϛΈÓ, 2000.
Á) ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ · – ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ› ·
µ·Ú‚Ô‡Ó˘, ª. °., ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÈÙfiÈ·˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜
¤Ú¢ӷ˜, ∞ı‹Ó·: O‰˘ÛÛ¤·˜, 1994.
http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin/ (∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ-
ÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿ÍÔÓ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ
Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi.)
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·92
[ 9 3 ]
◊ÌÂÏÏÔ˜, ™Ù¤Ê. ¢. Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ – ∫·ÌËÏ¿ÎË, ∞ÈÎ., ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ˘ÏÈ-
Îfi˜ ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ (ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ), ∞ı‹Ó·: ∞η‰ËÌ›· ∞ıË-
ÓÒÓ. ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜,
1983. [¢È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜.]
™˘Úȉ¿Î˘, °ÂÒÚÁ. ∫., O‰ËÁ›·È ÚÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹Ó Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡Ï˘, ∞ı‹-
Ó·, ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, 1962. [¢È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘
∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜.]
§˘‰¿ÎË, ÕÓÓ·, ¶ÔÈÔÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ∞ı‹Ó·: ∫·-
ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 2001.
ª·˙·Ú¿Î˘, ∂. ¢., ∏ Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹
Ù˘, ∞ı‹Ó·È 1964.
2. ÕÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜
·) ÀÔ˘ÚÁ› Ô ¶ÔÏÈ ÙÈ ÛÌÔ‡ – ¢È ‡ı˘ÓÛË §·˚ ÎÔ‡ ¶ÔÏÈ ÙÈ ÛÌÔ‡
∏ ¢È‡ı˘ÓÛË §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ï·›-
ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ª∂§π¡∞ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÚ›-
Ô˘ 50 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Ì ı¤Ì· ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi.
°È· Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡:
http://www.ekpaideutika.culture.gr/site/main2.html
∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û¯Â-
ÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ‚) Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Á) ÂÈη-
ÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‰) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜
‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î.¿.
∞ÎfiÌË, ÛÙË «¢È‡ı˘ÓÛË ¡ÂfiÙÂÚ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜» ηٷ¯ˆÚÔ‡-
ÓÙ·È ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ¤-
ÓÙ˘· - ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜.
http://alex.eled.duth.gr/dromena/a'drom/index.htm (¶Ú·ÎÙÈο ·fi ∞’ ¢ÈÂ-
ıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ¢ÚÒÌÂÓ·: ™‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜,
∫ÔÌÔÙËÓ‹: ∫¤ÓÙÚÔ §·˚ÎÒÓ ¢ÚÒÌÂÓˆÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, 1996)
http://alex.eled.duth.gr/DUTH/Laografiki/ (§·ÔÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘)
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·93
[ 9 4 ]
‚) ∂ÏÏËÓÈ Î‹ ƒ·‰È Ôʈӛ · ∆ËÏÂfiÚ·ÛË
∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ· ∆ËÏÂfiÚ·ÛË ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ-
Τ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ô
ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ı¤ÏÂÈ ÒÛÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ƒ∆, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·-
Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÎÔ˜
∫ÙÂÓ¿˜ – ÙÌ‹Ì· ∆·ÈÓÈÔı‹Î˘, ÙËÏ. 2106066000, ∂ƒ∆ - ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ú·Áˆ-
Á¤˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ «§·˚ο ‰ÚÒÌÂÓ·»:
1. ∞Ó·ÛÙÂÓ¿ÚÈ· (∞Á›· ∂ϤÓË ™ÂÚÚÒÓ)
2. °¤ÚÔ˜ Î·È ∫ÔڤϷ (™Î‡ÚÔ˜)
3. ∆· ηÚÓ·‚¿ÏÈ· ÙÔ˘ ™Ô¯Ô‡ (™Ô¯fi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢)
4. OÈ ∞Ú¿ˉ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÁ·›Ô˘
Á) ∫¤ÓÙÚÔÓ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ Î‹˜ §·ÔÁÚ·Ê› ·˜
Ù˘ ∞η‰ËÌ› ·˜ ∞ıËÓÒÓ
∏›ÙÔ˘ 3, ¶Ï¿Î· 10558, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ. 2103318042 – 43
º·Í: 2103313418
∆Ô ∫.∂.∂.§. Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1918 ˆ˜
·˘ÙÔÙÂϤ˜ ›‰Ú˘Ì· («§·ÔÁÚ·ÊÈÎfiÓ ∞گ›ÔÓ») Î·È ·fi ÙÔ 1926 ˘¿ÁÂÙ·È
ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ. ™ÙÔ ∫.∂.∂.§. ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì›· ·fi ÙȘ
ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi η-
ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿-
‰·˜ (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ∫.∂.∂.§. ·ÏÏ¿ Î·È Â-
Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ï·ÔÁڿʈÓ). °È· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ∫.∂.∂.§.
ªÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜:
∞fi ÙÔ ∫.∂.∂.§. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÔÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏȤ˜ –
¶ËÏ›Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡Ø ˆÛÙfiÛÔ Ì ÌÈ·
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.academyofathens.gr
e-mail: keel@academyofathens.gr
[¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: η ∞ÓıԇϷ ª¿ÎÔÏË ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹
(09.00 - 14.30)]
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·94
[ 9 5 ]
ηٿÏÏËÏË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó: ·) ∏ ∂ÏÈ¿ Î·È ÙÔ Ï¿‰È ‚) O Âٷψً˜ Á) ∞fi ÙÔ ÛÙ¿ÚÈ ÛÙÔ æˆÌ›. OÈ
ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi,
ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÁÈ· ÚÔ-
‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Î.¿.
‰) ∂ÏÏËÓÈ Î‹ §·ÔÁÚ·ÊÈ Î‹ ∂Ù·È Ú› ·
¢È‰fiÙÔ˘ 12, ∞ı‹Ó·, 10680
∆ËÏ. 2103633110
π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1908 ·fi ÙÔ ¡. °. ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ (¶·‡ÏÔ ¡ÈÚ‚¿Ó·, °ÚË-
ÁfiÚÈÔ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ, °. ÷Ù˙ˉ¿ÎÈ Î.¿.). ∂Ή›‰ÂÈ ·fi ÙÔ 1909 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒ-
ÛÂȘ (ÔÌÈϛ˜, Û˘Ó¤‰ÚÈ·) ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏË-
ÓÈ΋ Ï·ÔÁÚ·Ê›·.
Â) ∆ÔÈ Î¤˜ §·ÔÁÚ·ÊÈ Î¤˜ ∂Ù·È Ú› ˜
∫·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Û¯Ô-
ÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â-
‰ÚÂ‡Ô˘Ó ‹ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂΉ›‰Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ۯÂÙÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙfiÔ.
3. ªÔ˘Û›· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο)
·) ªÔ˘Û› Ô ∂ÏÏËÓÈ Î‹˜ §·˚ ΋˜ ∆¤¯Ó˘
∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 17, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 2103229031, 2103239813
∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
1) ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ˙ˆ‹ 2) £¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ 3) ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›· 4)
∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ô˝· 5) ÀÊ·ÓÙÈ΋ 6) §·˚΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ 7) ∆Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô 8) ∫ÂÚ·-
ÌÈ΋ 9) ∆Ô Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˘ 10) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏË-
Ó˜ ∆ÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ 11) ∆· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ· 12) ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞ÔÎÚÈ¿
13) ∏ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË (ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ) 14) £¤·ÙÚÔ
ÛÎÈÒÓ (ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ).
e-mail: tep@melt.culture.gr
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·95
[ 9 6 ]
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜
1) «∆Ô˘ ÌÔ˘Û›Ԣ Ù· ÌÈÏ‹Ì·Ù·» (ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË) 2) «∆Ô Ì·Ô˘Ï¿ÎÈ Ù˘
¶·Ó‰ÒÚ·˜» (·Ú·‰ÔÛȷο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·) 3) «∫·ÏËÛ¤Ú· Û·˜ ¤Ú· ÁÈ· ¤-
Ú·! ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ...» (∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘) 4) «ŒÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÙÔ
’ϤÁ·Ó ·ÚÁ·ÏÂÈfi» (˘Ê·ÓÙÈ΋) 5) «™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ·. ∆Ô ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡» 6)
«O ÎÚ˘ÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ë Î˘Ú¿ ÊÔ˘ÊÔ‡» (ÎÂÚ·ÌÈ΋) 7) «∆Ô Î¤ÓÙËÌ· Â›Ó·È ÁϤ-
ÓÙËÌ·» 8) «OÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘» 9) «∫¿-
ı ·ÁÒÓÈÛÌ· Î·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹!» (§·˚ο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Û ÂıÈÌÈΤ˜ ÂΉËÏÒ-
ÛÂȘ) 10) «OÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘» (∂Î·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ – Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË) 11) £¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ (ÁÈ· ÔÌ¿-
‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ)
∂ΉfiÛÂȘ
1) «∆Ô Ï·ÏÔ˘Û¿ÎÈ»: (ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó·) 2) «OÈ ÌÈÎÚÔ› §·ÔÁÚ¿ÊÔÈ»: ÛÂÈÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ·È-
‰È¿ Ì ı¤Ì·Ù·: ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, µ·˝ˆÓ, ∞fiÎÚȘ, ¤ıÈÌÔ ¯·ÚÙ·Â-
ÙÔ‡, ÎÂÚ·ÌÈ΋, ÏÈıÔÁÏ˘ÙÈ΋, ‚ÔÙ۷ψٿ, Ï·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔ‡ÎϘ, ÎÂ-
ÓÙËÙÈ΋, ÛÙ·ÌˆÙfi ‡Ê·ÛÌ· Î.¿. fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. 3) ŒÓÙ˘· Ì ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋, ÙËÓ
ÛÔÁÁ·ÏÈ›·, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ, Ù· Ï·˚ο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· (∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜,
º˘ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘), Ï·˚ο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·.
‚) ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ ·Îfi §·ÔÁÚ·ÊÈ Îfi ÿ‰Ú˘Ì·
µ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, 21100 ¡·‡ÏÈÔ
∆ËÏ.: 0752028379, 0752028947
º·Í: 0752027960
∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı›: 1) O ÂıÈÌÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ 2) §·˚Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ 3)
∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ 4) ∏ Ìfi‰· 5) ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ „ËÊȉˆÙÒÓ 6) ∆ÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·
7) ∫ÂÚ·ÌÈ΋ 8) ∫·Ù·Û΢‹ ·ÈÁÓȉÈÒÓ 9) ÀÊ·ÓÙÈΤ˜ ‡Ï˜
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
1) «ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ» (Ï·˚΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›·) 2) «∆Ô ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ Ù˘
∞Ó¿ÛÙ·Û˘» 3) «∆Ô Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ªԇϷ˜» (∞ÔÎÚÈ¿) 4) «°Â‡ÛÂȘ ·fi Á¿-
Ï·» (ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ·Ú¿ÁˆÁ· ÚÔ˚fiÓÙ·) 5) «∆È ¯ÔÚfi Ó· οӈ ÂÁÒ Ô˘
·Ô‡ÙÛÈ· ‰Â ÊÔÚÒ» (˘fi‰ËÛË) 6) «£¿Ï·ÛÛ·. O ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜» (·ÎÙÔ-
ÏÔ˝· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘) 7) «∏ Ì·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù·» (ÌÔ˘ÛÈ΋)
e-mail: pff@otenet.gr, education@pli.gr
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·96
[ 9 7 ]
ªÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜
«ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ» (Ï·˚΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›·)
Á) ªÔ˘Û› Ô ªÂÓ¿ÎË
∫Ô˘Ì¿ÚË 1 Î·È µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 17, 10674 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 2103671043 – 4 (ÒÚ˜ 9:30 – 14:30)
º·Í: 2103622547
∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› Ù· ÂÍ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·:
1) §·˚΋ ∆¤¯ÓË (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋) 2) ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ (ÊÔÚÂÛȤ˜ –
η¤Ï·) 3) ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ 4) ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· 5)
ÀÊ·ÓÙÈ΋ (Ù·ËÙÔ˘ÚÁ›·) 6) ¡·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 19
Ô˘
·È. 7) ∂ıÈÌÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ (¶¿-
Û¯· – ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· – ∞ÔÎÚȤ˜) 8) ∞ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ (ÂÏÈ¿ – ÛÈÙ¿ÚÈ – ·Ì¤-
ÏÈ) 9) ¡ÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹ 10) ™ËÚÔÙÚÔÊ›· 11) ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈ΋ 12) ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·
(ÁÂʇÚÈ· – ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜) 13) ∫¿Ï·ÓÙ· 14) ∫·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ 15) ÷ÚÙ·Â-
Ùfi˜ 16) §¿˙·ÚÔ˜
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
1) ∂ıÈÌÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· – ¶¿Û¯· - ÃÂÏȉÔÓ›ÛÌ·Ù·) 2) §·˚΋ Ù¤-
¯ÓË (∫ÂÓÙËÙÈ΋, ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÔÈ›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î.¿.) 3) §·˚΋
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ 4) ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿ 5) ∞ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ (∫·ÏÏȤÚÁÂȘ
Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·) 6) ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ 7) OÈÎÈÛÙÈ΋ 8) ÀÊ·ÓÙÈ΋ (Ù·Ë-
ÙÔ˘ÚÁ›·) 9) ¡ÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹ 10) ™ËÚÔÙÚÔÊ›· 11) ∫ÂÚ·ÌÈ΋ 12) ªÂÏÈÛÛÔÎÔ-
Ì›· – ∫ËÚÔÏ·ÛÙÈ΋ 13) ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· (ÁÂʇÚÈ· – ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜)
ªÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜
1) «∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÎÂÊ·Ïfi‰ÂÛÌÔÈ» 2) «∆Ô Î·ÛÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÁÈÔ-
ÁÚ¿ÊÔ˘» 3) «∂ÏÏËÓÈο Ï·˚ο ·È¯Ó›‰È·» 4) «°ÏÒÛÛ· Î·È ÁÚ·Ê‹» 5) «ºˆ-
ÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∞ı‹Ó· 1833 – 1933» 6) «∏ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿
∞ı‹Ó·» 7) «ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙË ªÓ‹ÌË – ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙË ªÔÚÊ‹».
∂ΉfiÛÂȘ
1) ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂϛӷ 2) º¿ÎÂÏÔÈ
Î·È º˘ÏÏ¿‰È· Ì ı¤Ì·Ù·: ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ¶¿Û¯·, ÃÂÏȉÔÓ›ÛÌ·Ù·, ¶·Ó·-
Á›·, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ∆¤¯ÓË Î.¿.
e-mail: education@benaki.gr
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·97
[ 9 8 ]
‰) ∫¤ÓÙÚÔ ªÂϤÙ˘ ¡ÂfiÙÂÚ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ Î‹˜
ªÂÏȉÒÓË 4 – 6, 10553 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 2103318491 - 5
º·Í: 2103318490
∂Î·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
1) ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ËÏÔ‡ 2) ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ÛÙ¿ÌÓ· (Î·È ÁÈ· ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹) 3)
∫È ·fi ÙÔ Ï·‰Ô›ı·ÚÔ Î·ÌÈ¿ ÛÙ·ÏÈ¿ Ï·‰¿ÎÈ
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
1) «∆’ ¿ÛÙÚÈ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÂÁÈӋηÓ ٷÈÚ¿ÎÈ» (·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Á¿ÌÔ˜
Î·È ·ÁÁ›·) 2) «™Ù˘ ‚ÂÓ٤̷˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi» (·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÁÁÂÈÔ-
Ï¿ÛÙ˜) 3) «OÈ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘» (ÂÏȤ˜ – ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Èı¿ÚÈ·) 4)
«™ÙÔ Û›ÙÈ Ì ٷ ‹ÏÈÓ·» (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÁÁ›·) 5) «∆Ô
ÏÔ˘ÌÈÛÙfi ÓËÛ›» (‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÁÁ›ˆÓ) 6) «æ¿¯Óˆ ÁÈ· Ù· ‹ÏÈÓ·» (ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔÈ – ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜) 7) «O Î˘Ú – ∫ˆÛÙ‹˜ Ô ÙÛÔ˘-
ηϿ˜ ÎÈ Ô Ì·ÚÌ· – °È¿ÓÓ˘ Ô Î·Ó·Ù¿˜» (∫ÂÚ·ÌÈ΋ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔ ª·-
ÚÔ‡ÛÈ)
ªÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜
1) «∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ËÏÔ‡» (ηٷÛ΢‹ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ) 2) «ªÂ ·-
ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ÛÙ¿ÌÓ·» (Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ÛÙ¿ÌÓ· ˆ˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ)
e-mail: kmnk@ath.forthnet.gr
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·98
[ 9 9 ]
∞fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÔÚÙÒÓ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ˆ˜ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™Ùfi-
¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ̤۷ ·fi ÌÈ·
Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›-
˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û¯Â‰›Ô˘ ÂÚÁ·-
Û›·˜ (project).
™ÎÔfi˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋
·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ô-
Ï‹ Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ‹ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Î·È Ë ·ÔÙ›ÌËÛ‹ Ù˘.
ø˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ηٿ
ÚÔÙ›ÌËÛË, ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈο ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙË
ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈϤÁÂÙ·È ÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¡ÈÚ‚¿Ó·: «∆Ô ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊÏÔ˘Ú›» (¶·‡ÏÔ˜ ¡ÈÚ‚¿Ó·˜,
«ªÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜», Õ·ÓÙ·, ÙÔÌ. ‚’, ∞ı‹Ó·: ÃÚ. °ÈÔ‚¿ÓË˜Ø °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚË-
ÁÔÚÈ¿‰Ô˘ – ™Ô˘Ú¤ÏË, ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), ∂ÏÏËÓÈο ‰ÈËÁ‹-
Ì·Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔÌ. ·’, ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘, 2000, ÛÛ. 11
– 15.) ™Â Ì›· ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙˆÓ
ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı›ÁÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ·˘Ùfi ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™Â ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·-
ηχ„Ô˘Ì ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘
ı›ÁÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›-
˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÔÙ›‚· ÛÙË Ï·˚΋ ‹ ÏfiÁÈ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ‹ Û ¿ÏϘ ÌÔÚ-
ʤ˜ Ù¤¯Ó˘ (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋, ı¤·ÙÚÔ Î.Ï.). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ˆ˜
ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÙȘ «Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜» ˆ˜ ÌÈ· ·-
ÚfiıÂÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, fiÛÔ Î·È Ù· «‰ÚÒÌÂÓ·» ˆ˜ ÌÈ· ȉȿ˙Ô˘Û· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.
∞fi ÙË Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ Ï·ÔÁÚ·-
ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈο Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ
Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi οıÂ
ÂÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ, ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ
·Ú·‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶ÂÚÈÔÚ›-
˙ÂÙ·È Û Ϸ˚ο Î·È ÏfiÁÈ· ΛÌÂÓ· Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋
Iπ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·
Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿
∏ ÂÈÏÔÁ‹
∆Ô Î›ÌÂÓÔ - ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·99
[ 1 0 0 ]
ÌÔÚÊ‹, ηıÒ˜ Î·È Û ¤ÚÁ· ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ
ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÊÂÙËÚ›·˜. OÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·-
Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙfiÔ˜ ·’ fiÔ˘
ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÌÔÙ›‚ˆÓ Ô˘ ˘-
¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÊfiÚÌËÛ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
Ê·Ó› Ô ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÌÔÙ›‚ˆÓ (·fi ΛÌÂÓ· Û ‰ÚÒÌÂ-
Ó· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ) ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÎ-
Ê¿ÓÛÂˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜.
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È «µ·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋)», Ë ÔÔ›·
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹-
ÙˆÓ. ™ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË, ΢ڛˆ˜ ·fi
ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
µ·ÛÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋)
°È·ÓÓ·Ú¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∂ÔÚÙÔÏÔÁÈο ·ÏÈÓˆ‰Ô‡ÌÂÓ·, ∞ı‹Ó·: ∞ÎÚ›Ù·˜.
◊ÌÂÏÏÔ˜, ™Ù¤Ê. ¢., Î·È ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ – ∫·ÌËÏ¿ÎË, ∞ÈÎ., ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ˘-
ÏÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ (ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ), (∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ. ¢Ë-
ÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ·Ú. 17),
∞ı‹Ó· 1983.
∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ – ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, ÕÏÎË, OÈ 12 Ì‹Ó˜. ∆· Ï·ÔÁÚ·ÊÈο, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-
ÎË: ª·ÏÏÈ¿Ú˘ – ¶·È‰Â›·, ¯.¯.
§·ÌÓ¿ÙÔ˜, µ·Û›Ï˘, OÈ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÔÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡
Ì·˜, ∞ı‹Ó· - °È¿ÓÓÈÓ· 1987.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ. ™., «∆Ô ¤ıÈÌÔ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜», ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ηÈ
ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ, ∞ı‹Ó·: ºÈÏÈfiÙ˘,
2
1984, ÛÛ. 124 – 133.
ª¤Á·˜, °. ∞., ∂ÏÏËÓÈη› ÂÔÚÙ·› Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ Ï·˚΋˜ Ï·ÙÚ›·˜, ∞ı‹Ó·È:
1979.
ª¤Á·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞., ∑ËÙ‹Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, Ù‡¯. ÙÚ›ÙÔÓ, ·Ó¿-
Ù˘ÔÓ ÂÎ Ù˘ ÂÂÙËÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ 1942 – 1943 – 1944 –
1945 – 1949, ∞ı‹Ó·È: ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª. °., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·˚Îfi˜ ‚›Ô˜, ∞ı‹Ó·: §È‚¿ÓË, 2001.
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª. °., ¶·È‰·ÁˆÁÈο Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ı‹Ó·: πˆÏÎfi˜, 2001.
¶ÔÏ›Ù˘, ¡ÈÎ. °., ¶·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔÌ. ‚’, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ «πÛÙÔÚÈ΋ ŒÚ¢-
Ó·», ¯.¯.
¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ - ∫·ÌËÏ¿ÎË, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË & ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË, Î·È £·ÓfiÔ˘-
ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË, ∞ı‹Ó·: ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ - ∂ΉÔÙÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È‚¿ÓË ∞µ∂, 2000.
§·ÏÔ˘Û¿ÎÈ (ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘).
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·100
[ 1 0 1 ]
∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚԂϤÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Û ¢ڇÙÂÚÔ ·-
ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ.
∏ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ηٷگ‹Ó, ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ı¤Ì·-
ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ. ™ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı›ÁÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ
ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ› ÙÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÌÏË-
ÚˆıÔ‡Ó ÓÔËÌ·ÙÈο ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ·Ú¿ıÂÛË Î·È ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË
‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Î·È ÏfiÁÈˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜.
OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÊÂÙËÚ›·˜ Ï·˚ο ·-
ÊËÁËÌ·ÙÈο ÌÔÙ›‚· Î·È Ó· Ù· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÔÙ›‚· Ô˘ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó, ˆ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, ÛÙË Ï·˚΋ Î·È ÏfiÁÈ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ
ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ‰ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηÈ
ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÌÔÙ›‚ˆÓ.
∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË
Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ fiÛÔ Î·È ·fi ÙË
ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰Ô-
ÌËı› Ë ÁÈÔÚÙ‹.
™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ̤-
ÚÔ˘˜ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ï¤ÍÂȘ – ÎÏÂȉȿ Ô˘ ·-
ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê·›ÓÂÙ·È Ë ˘fi-
ıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈË-
Á‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ - ÎÏÂȉȿ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ-
̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¡ÈÚ‚¿Ó· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ:
·ÏÏ·Á‹ ¯ÚfiÓÔ˘, ‚·ÛÈÏfiÈÙ·, ÊÙˆ¯fi˜, ÊÏÔ˘Ú›. ª¤Û· ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÌÂ
‚¿ÛË Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô,
Ó· ·Ó·Á¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ - ÎÏÂȉȿ Û ¢ڇÙÂÚ˜ ¤ÓÓÔȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ô-
ԛ˜ ‰ÔÌÂ›Ù·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ·-
Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È
ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›-
ÙˆÛË, ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ¤ÓÓÔȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÈÛıÔ‡Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ηÈ
Ë ÂÙÂÚfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∆· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Î·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·˘Ù¿ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó
ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∆Ô ı¤Ì· Ô˘ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó·
·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ¤Ó·
Û‡ÓÔÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÔÚÈÛıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹.
∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·101
[ 1 0 2 ]
∂ÓfiÙËÙ· 1Ë: ÃÚfiÓÔ˜
O ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ë
ÔÔ›· ˆ˜ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·
Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. O ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈ-
ӈӛ˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfi˜, ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜, ΢ÎÏÈÎfi˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜,
Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÔÛÔÙÈ-
Îfi˜, ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜, ÁÚ·ÌÌÈÎfi˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÂÈÚÔ.
·) O ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ÌË ÎÔÈӈӛ˜
O Ì‹Ó·˜ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÔηÏ›-
Ù·È ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ 24
Ë
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈ-
ÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ) ¤ˆ˜ 6
Ë
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (£ÂÔÊ¿ÓÈ·) Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ (οϷÓÙ·, ÎÔ‹ ›Ù·˜, Ì¿ÓÙÂÌ· Ù˘ Ù‡¯Ë˜) Ô˘
·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜.
ÀÏÈÎfi
OÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ, ·ÚÔÈ̛˜, ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·, ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ,
ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.
™¯ÂÙÈο ‚Ϥ ÛÙË «‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) ª·Ú›·
ªÈ¯·‹Ï – ¢¤‰Â, 360 ÂÏÏËÓÈο ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·, ∞ı‹Ó·: ªÔÁÈ¿ÙË, 1980, ÛÂÏ. 61
– 62. 2) ªÂӤϷԘ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, OÈ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜, ∞ı‹Ó·: ™›ÁÌ·, 1996. 3)
º·Ó‹ ¶··ÏÔ˘Î¿, «OÈ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜», πÛÙÔڛ˜ Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ·, ∞ı‹Ó·:
∞ÛÙ‹Ú, 1974, ÛÂÏ. 118 – 120.
‚) ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Î·È π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜
O ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Âԯȷο ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·
·ÁÚfiÙË. O Ì‹Ó·˜ ·˘Ùfi˜ ÛËÌ·‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô Ï·-
fi˜ ¤¯ÂÈ Ï¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÚÔÈ̛˜ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ÙȘ
ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎÚ‡Ô. O Ì‹Ó·˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÔÏϤ˜
ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È
Î·È «ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓ¿Ú˘». ∆Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û˘ÓÔ-
‰Â‡Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ·fi ¤ıÈÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Ó-
ÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÂÚÌÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ù· ο-
Ï·ÓÙ· (¤ıÈÌ· ¢ڤˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ
˘fiÏÔÈˆÓ µ·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ), ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤Ó‰ÚÔ (¤ıÈÌÔ Ô˘
ÙÔ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ µ·˘·ÚÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â› ŸıˆÓ·), Ô ÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡
http://www.benaki.gr/publications/gr/full/children.asp
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·102
[ 1 0 3 ]
Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ÔÙÚÂÙÈο ۇ̂ÔÏ·. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ η-
Ù¤¯ÂÈ Ô ÕË-µ·Û›Ï˘. ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
·ÛÎËÙÈÎÔ‡ ÕË-µ·Û›ÏË ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi, ‡ۈÌÔ Î·È ÚÔ‰ÔÌ¿ÁÔ˘ÏÔ ÕË-µ·Û›-
ÏË Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÛÙÔÏ‹. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô
ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ˙¢ÁÔÏ¿Ù˘ Î·È fi¯È fiˆ˜ ÙÔÓ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó Ù· ÁÓˆÛÙ¿ οϷÓÙ·, ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
ÀÏÈÎfi
∫›ÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· (ÔÓÔ̷ۛ˜ - ·-
ÚÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›Â˜, ·ÚÔÈ̛˜, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, ÂıÈÌÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÏfiÁÈÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿-
ÊÔ˘˜ Î·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜). ™¯ÂÙÈο ‚Ϥ ÛÙË «‚·ÛÈ΋ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∆ÛÔÙ¿ÎÔ˘ – ∫·Ú‚¤ÏË,
§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. OÈ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜, ∞ı‹Ó·: ¶·-
Ù¿Î˘, 1991, ÛÂÏ. 11 Î·È 241 – 243. 2) ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ §‡ÙÚ·˜, «∆· οϷÓÙ·»,
(1875), Û˘ÏÏÔÁ‹: π. ™ÂÚȤÚ˘. 3) ™˘Ú›‰ˆÓ µÈοÙÔ˜, «∆Ô ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿-
ÙÈÎÔ ¢¤Ó‰ÚÔ», (1915), Û˘ÏÏÔÁ‹: ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. 4) ª·Ú›· ∞ÚÁ˘ÚÈ¿-
‰Ë, ª·Ú›· – ÃÚÈÛÙ›Ó· ¢ÂÛÙÔ‡ÓË – °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÙÔ˘, ¡›ÎË æ·Ú¿ÎË – ªÂÏÂ-
ÛÈÒÙË, ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜, ∞ı‹Ó·: 2000,
ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË – ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
O ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË
Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ηıÒ˜ ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ›ӷÈ
ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÔÈ Ó‡¯Ù˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÂÁ¿Ï˜ («ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË Ë Ì¤Ú·, ηÏË̤-
Ú· – ηÏËÛ¤Ú·»), ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ Á›-
ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∆Ô
ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,
ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ¤ÓÙ¯ÓË ÏfiÁÈ· Ô›ËÛË. O π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Â-
ı› Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔ Êˆ˜ ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· È· ÙÔ Êˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ («°È·Ù› ÙÔ °ÂÓ¿ÚË
ÙÔ Ï¤Ó °ÂÓ¿ÚË; —°È·Ù› ÁÂÓÓ¿ Ë Ì¤Ú· Î·È Ù’ ·ÚÓÈ¿»). ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ‹ÏÈ-
Ô˘ Ì ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰·ÈÌÔÓÈο fiÓÙ· Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÙ·‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÈο-
ÓÙ˙·ÚÔ˘˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÈÔÓ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Îfi„Ô˘Ó ÙÔ
‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ.
∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁË Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â¿Óˆ fiÏÔ ÙÔ ¢ˆ-
‰Âη‹ÌÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· £ÂÔÊ¿ÓÈ·, ÔfiÙÂ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ΢ÓË-
Á¿ÂÈ Ô «·¿˜ Ì ÙËÓ ·ÁÈ·ÛÙÔ‡Ú· ÙÔ˘».
ÀÏÈÎfi
∫›ÌÂÓ· (·Ú·Ì‡ıÈ·, ‡ÌÓÔÈ, ·Ú·‰fiÛÂȘ) Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ıÂÌ·-
ÙÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙË «‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·Îfi-
ÏÔ˘ıË: 1) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞. ª¤Á·˜, ∑ËÙ‹Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, Ù‡¯.
‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó¿Ù˘ÔÓ ÂÎ Ù˘ ÂÂÙËÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ 1941 –
1942, ∞ı‹Ó·È: ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ÛÂÏ. 141 – 142. 2) «∞Ó¤ÙÂÈÏ·˜, ÃÚÈÛÙ¤, ..»,
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·103
[ 1 0 4 ]
ÙÚÔ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÛÂÚÈÓÔ‡ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. 3) ∑ˆ‹ µ·Ï¿ÛË, ∆Ô ÙÂÛÛÂÚÔ-
ʇÏÏÈ, ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜, 1996, ÛÂÏ. 120 – 122. 4) ™ÙÚ·Ù‹˜ ªÔÏ›ÓÔ˜, OÈ Î·Ï-
ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ, ∞ı‹Ó·: ºÈÏÈfiÙË, 1996. 5) π. ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, «∆Ô ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ», ÛÙÔ: ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), ¢ÈËÁ‹Ì·Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘-
Á¤ÓÓˆÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ºÒÙˆÓ, ∞ı‹Ó·: ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1985, ÛÂÏ. 124 -
128. 6) ÃÚ‹ÛÙÔ˜, °È·ÓÓ·Ú¿˜, ∂ÔÚÙÔÏÔÁÈο ·ÏÈÓˆ‰Ô‡ÌÂÓ·, ∞ı‹Ó·: ∞ÎÚ›-
Ù·˜, ÛÂÏ. 135 – 137. 7) OÚʤ·˜ ¶ÂÚ›‰Ë˜ «∫·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ» ·fi ÙÔ cd: ™ÙÔ
ÚÒÙÔ ÚÒÙÔ ¤Ù·ÁÌ· 8) X¿Ú˘ Î·È ¶¿ÓÔ˜ ∫·ÙÛÈÌ›¯·˜ ÛÙÔ cd: ∏ ·Á¤Ï·-
ÛÙË ÔÏÈÙ›· Î·È ÔÈ ∫·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ.
O ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Î·È Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ˆ˜ ÌÂ-
Ù·‚·ÙÈΤ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ì¤Û· ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ˘Ò-
ÓÂÙ·È ÛÙ· οϷÓÙ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â›Ó·È ÊÔÚ-
ÙÈṲ̂ÓË Ì ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¿Ó-
ıÚˆÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÌ·ÓÙ¤„ÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì·ÓÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ηÈ
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì ̷ÁÈÎÔıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ÂͤÏÈÍË
ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (ηϋ Ù‡¯Ë, ˘Á›·, ÏÔ‡ÙÔ). ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È
ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÊÏÔ˘ÚÈÔ‡ ÛÙË ‚·ÛÈÏfiÈÙ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋
·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘. O Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı·
‚ÚÂÈ ÙÔ ÊÏÔ˘Ú› ı· ¤¯ÂÈ Ì›· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿.
ÀÏÈÎfi
°È· ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· – οϷÓÙ· ‚Ϥ ۯÂÙÈο ÛÙË «‚·ÛÈ΋ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∆ÛÔÙ¿ÎÔ˘ – ∫·Ú‚¤ÏË,
fi.., ÛÂÏ. 12 – 17. 2) ¢Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·-
·‰È·Ì¿ÓÙË «°Ô˘ÙÔ‡ – ÁÔ˘·ÙÔ‡», ÛÙÔ: Õ·ÓÙ· ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔÌ. ‚’,
∞ı‹Ó·: º˘ÙÚ¿ÎË – ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡, 1966, ÛÂÏ. 205 – 211.
°È· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ Î·È ÙÔ ÊÏÔ˘Ú›, ηıÒ˜
Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆ-
ӛ˜ Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‚Ϥ ÛÙËÓ «‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) ∑ˆ‹ µ·Ï¿ÛË, fi.., ÛÂÏ. 42 – 43. 2) ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
§˘ÎÔ‡‰Ë˜, «ªÈ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿», ÛÙÔ: °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ – ™Ô˘Ú¤ÏË Î·È
ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), ∂ÏÏËÓÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,
¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔÌ. ‚’, ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘,
6
2001, ÛÂÏ. 17 – 41. 3) ÃÚ‹ÛÙÔ˜,
°È·ÓÓ·Ú¿˜, ∂ÔÚÙÔÏÔÁÈο ·ÏÈÓˆ‰Ô‡ÌÂÓ·, ∞ı‹Ó·: ∞ÎÚ›Ù·˜, ÛÂÏ. 167 – 169.
http://www.culture.gr/2/21/214/21401m/g21401m.html
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·104
[ 1 0 5 ]
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
∆· ·È‰È¿ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈÓˆ-
ӛ˜ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. °Ú¿ÊÔ˘Ó Û ‰ÂÏÙ›· ÙË Ï·˚΋ ÔÓÔÌ·-
Û›· ÙˆÓ ÌËÓÒÓ Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓ›·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ›-
Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ
·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì‹Ó·. °Ú¿ÊÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔÓ Î·ıËÌÂ-
ÚÈÓfi Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ù˘ fiÏ˘. ∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È
ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ (ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi). ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·-
ʛ˜ ‹ ÛÏ¿ÈÓÙ˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó ‚›-
ÓÙÂÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó
ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·-
Á¤˜ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î¿Ï·ÓÙ· (ÌÔ˘ÛÈ΋, ÏfiÁÔ, fiÚÁ·Ó·) ·fi
‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û˘Ï-
ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û Ӥ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Â-
¿Óˆ ÛÙ· οϷÓÙ·. ∂Ú¢ÓÔ‡Ó ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi
ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (Vivaldi). ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Â-
Ófi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Âı›ÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ (.¯. ηϿÓÙÈÛÌ·) ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙfiÈ·
Î·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ.
ÃÒÚÔÈ ¤Ú¢ӷ˜: ∆ÔÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ¤Ú¢ӷ ‰›Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ‹, ·Ó ˘-
¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜.
∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ·-
Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. µ·ı‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
∂ÓfiÙËÙ· 2Ë: ¢È·ÙÚÔÊ‹
OÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂȘ Ù˘
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘.
·) ∆Ô „ˆÌ›
∆Ô „ˆÌ› Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·.
∆Ô „ˆÌ› ›ӷÈ, Â›Û˘, ‚·ÛÈÎfi ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ÂÚÈfi-
‰Ô˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ› Î·È ÙËÓ Âͤ¯Ô˘Û· –
¤ˆ˜ ÈÂÚ‹ – ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ÁÚfiÙË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·-
΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·105
[ 1 0 6 ]
ÀÏÈÎfi
™¯ÂÙÈο Ì ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÔÓÔ̷ۛ˜ „ˆÌÈÔ‡, ·Ú·Ì‡ıÈ·, ·-
ÚÔÈ̛˜, fiÚÎÔ˘˜ ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ηÈ
Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ „ˆÌ› Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ηıÒ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÓfiË-
Ì· Ô˘ ·˘Ùfi ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ‚Ϥ ÛÙË
«‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) ÕÁÁÂÏÔ˜ ¡. ¢Â˘ÙÂÚ·›Ô˜,
∆Ô „ˆÌ› ÛÙ· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Î·È Ì·ÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·fi
ÙÔ˘˜ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜, ∞ı‹Ó·: Legato, 2000. 2) §ÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ÛÙÔ: ∂‡Ë µÔ˘ÙÛÈÓ¿, ∆Ô æˆÌ›, ∞ı‹Ó·: ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘
2000. 3) ŸÌËÚÔ˜, O‰‡ÛÛÂÈ·, Ú·„ˆ‰›· È’ (§ˆÙÔÊ¿ÁÔÈ). 4) «O ∑·¯·Ú¿-
΢», ÛÙÔ: ∑ˆ‹, µ·Ï¿ÛË, ¢Â›ÓÔ Ì ̿ÁÈÛÛ˜ Î·È ÎÔÏ·ÙÛÈfi Ì ‰Ú¿ÎÔ˘˜.
ªÈ· Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙ· Ï·˚ο ‰ÚÒÌÂÓ·, ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο
°Ú¿ÌÌ·Ù·, ÛÂÏ. 207 – 215. 5) ¡ÈÎ. °‡˙Ë, «æˆÌÈ¿» (∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË).
6) £fi‰ˆÚÔ˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓË, «∆Ô „ˆÌ›».
‚) OÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ› ¿ÚÙÔÈ
™Â ÂȉÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· „ˆÌÈÔ‡ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È: ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ› ¿ÚÙÔÈ (΢-
Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ §·ÌÚ‹˜), ÔÈ ¿ÚÙÔÈ Ô˘
‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ÒÚ· (ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô, ÛÙË Ó‡ÊË, ÛÙÔ Á·ÌÚfi, ÛÙÔ ‰¿ÛηÏÔ)
Î·È ÔÈ ¿ÚÙÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ∏ ÛÙÂÓ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ¿ÚÙˆÓ ·˘-
ÙÒÓ Ì ÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ù˘ Û˘-
ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙÔ ÛÙÔ-
ÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ∏ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·, ˆ˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ ¿ÚÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜, ·ÔÙÂ-
Ï› ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÚÔÊ‹ Î·È Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ™˘-
Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Û¯ÔÏ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔ-
Á¤ÓÂÈ·˜ (·Ï¤ÙÚÈ, Ì·ÓÙÚ›, ÁÎÏ›ÙÛ·, ıË̈ÓÈ¿ Î.¿.). ∫fi‚ÂÙ·È, ·ÎfiÌË Î·È Û‹-
ÌÂÚ·, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‹ ·fi ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚË Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜, ÛÙÔ˘˜
ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÕË - µ·Û›ÏË, ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi,
ÛÙÔ Û›ÙÈ Î.¿.
ÀÏÈÎfi
°È· Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¿ÚÙÔ˘˜,
ÙȘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜, ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÔÈ̛˜, Âˆ‰Ô‡˜, ÔÓÔ̷ۛ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏfi-
ÈÙ·˜, ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÛÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ›Ù·˜, ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, Î.¿., ‚Ϥ ۯÂ-
ÙÈο ÛÙË «‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §Ô˘Îfi-
Ô˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÈο Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘, ∞ı‹Ó· – °È¿ÓÓÈÓ·: «¢ˆ‰ÒÓË», 1983, ÛÂÏ.
http://www.academyofathens.gr/keel/index.htm
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·106
[ 1 0 7 ]
171 - 173. 2) ∞˘Á‹ ¶·¿ÎÔ˘ – §·ÁÔ‡, «°È· ÙËÓ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú›ÙÛ· ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ¿-
ÎË», ÛÙÔ, ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), fi.., ÛÂÏ. 106 - 112. 3) ÃÚ‹-
ÛÙÔ˜ °. ¡È΋ٷ˜, «∆Ô ·Ú·ÔÛ›ÙÈ Ù˘ ıÂÔÌËÓ›·˜», ÛÙÔ, ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘
(·ÓıÔÏfiÁËÛË), fi.., ÛÂÏ. 129 – 140. 4) ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·ÏÈfiÙÛÔ˜, «O ηÏfi˜
ºÚ·ÓÙ˙ÔÏ¿Î˘», ÛÙÔ: °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ – ™Ô˘Ú¤ÏË, ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤ-
ˆÓ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), ∂ÏÏËÓÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜,
ÙÔÌ. ·’, ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘, 2000, ÛÂÏ. 96 – 103.
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
∞fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÏfiÁÈ· ‹ Ï·˚ο
ΛÌÂÓ·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘
ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÊÔÚÈ-
Τ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ÁÔÓ›˜, ·Ô‡, ÁÈ·ÁÈ¿) Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰È·ÙÚÔÊÈο ¤ıÈÌ·
ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. °Ú¿-
ÊÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË (Ù· οϷÓÙ·, ÙËÓ ÚÔ-
ÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È, ÙÔ ÃÚÈÛÙfi„ˆÌÔ, ÙË µ·ÛÈÏfiÈÙ·, Ù·
ÁÏ˘Î¿, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜). ∂ÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÊÔ‡Ú-
ÓÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi „ˆÌ›. ™˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ¯ÚÈÛÙfi„ˆÌÔ Î·È ÙË ‚·ÛÈÏfiÈÙ·. µÈÓÙÂÔÛÎÔ-
Ô‡Ó ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ (˙‡ÌˆÌ·, ÛÙfiÏÈÛÌ·, „‹ÛÈÌÔ) ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ¿ÚÙˆÓ.
∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÕÚÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÌÊ›-
ÎÏÂÈ· ºıÈÒÙȉ·˜ ‹ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÙÔÈÎfi Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∆ÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏȤ˜
¶ËÏ›Ô˘: «∞fi ÙÔ ÛÙ¿ÚÈ ÛÙÔ „ˆÌ›» (‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ∫.∂.∂.§. ™˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ¤ÎıÂÛË ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ‹ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¿ÚÙÔ˘˜.
ªÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ·fi ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÚÈÛÙfi„ˆÌÔ˘.
ÃÒÚÔÈ ¤Ú¢ӷ˜: ÙÔÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙË Û˘-
ÓÔÈΛ·, Â¿Ó Ì¤ÓÔ˘Ó Û fiÏË, ‹, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·-
ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜.
∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
ÛÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜.
∂ÓfiÙËÙ· 3Ë: ∂ÙÂÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
∆Ô ÙÚ·¤˙È ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÓÙÔÓ·
ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ٷ ·ÚÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ÁÈÎÔıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ
Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡.
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·107
[ 1 0 8 ]
·) ∆Ô ÙÚ·¤˙È
∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηÈ
ÛÙ· Ê·ÁËÙ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÚˆı›. ∏ ÏËÛÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÚÔÂÍÔÊÏ› ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ·-
Á·ıÒÓ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∆ËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ
¤Ó· Û˘ÌfiÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ·Ú¢ڛ-
ÛÎÔÓÙ·È Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο (fiˆ˜ ·˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÔ›Ú·-
ÛÌ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ›Ù·˜) ‰È¿ÊÔÚ· ÈÂÚ¿ ÚfiÛˆ· (Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô
ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘) ηıÒ˜ Î·È Ô ÊÙˆ¯fi˜ ‹ ͤÓÔ˜. ∆Ô ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È Ì ÙË
‚·ÛÈÏfiÈÙ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó· ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Û˘Ì-
‚ÔÏÈο, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë
‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ʇÛË (ÊÙˆ¯fi˜ - ÏÔ‡ÛÈÔ˜) Î·È Ô ‰ÈÛ˘fiÛÙ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ (ÈÂ-
Úfi - ÎÔÛÌÈÎfi) Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.
ÀÏÈÎfi
§ÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ʇÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ì Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi
ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·¤˙È. ™¯ÂÙÈο ‚Ϥ ÛÙË «‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ
·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) °È¿ÓÓ˘ µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, «∆˘ ÊÙүȷ˜ Ù· ÛÙÂÚÓ¿», ÛÙÔ: ÿ-
Ú˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), fi.., ÛÛ. 71 – 78. 2) ∫ˆÛÙ‹˜ ª·ÛÙÈ¿˜,
«∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ªÂÚٛη», ÛÙÔ, °·Ï¿ÙÂÈ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ –
™Ô˘Ú¤ÏË, ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ (·ÓıÔÏfiÁËÛË), ∂ÏÏËÓÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘-
Á¤ÓÓˆÓ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔÌ. ‚’, ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘, 2001, ÛÛ. 255 – 280. 3)
µÏ¤ ·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈο ÙË Û¯¤ÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ - ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË Ì·-
ÙÈ¿ fï˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ͤÓÔ˘, Û ¤Ó· «ÙÚ·¤˙È» Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜:
∞Ó‰Ú¤·˜ ª‹ÙÛÔ˘, «∏ ÚfiÔÛË», πÛÙÔڛ˜ Û˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡,
∞ı‹Ó· 1990.
‚) ∏ ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
™ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÎÔÈ-
ÓˆÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ô Í¤ÓÔ˜, ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡
›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰È·‚·Ù¿ÚË, ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÂÓÒ Ë ÊÈ-
ÏÔÍÂÓ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. O ͤÓÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡-
ÙÂÚË ÂÚÈÔ›ËÛË. ™ÙËÓ πηڛ·, fiÙ·Ó Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ê¿ÓÂ, Ô ÓÔÈ-
ÎÔ·Ú˘ ͯÒÚÈ˙ ·fi ÙÔ „ˆÌ› Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ê·ÁËÙ¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ
«¿ÚÙ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡» Î·È ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· Ê·ÓÔ‡Ó.
ÀÏÈÎfi
°È· ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÓÂÔÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂıÈÌÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ·
ÙËÓ Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ‚Ϥ ÛÙË
«‚·ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·» Î·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË: 1) LÔuis Gernet, ∞ÓıÚˆÔÏÔ-
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·108
[ 1 0 9 ]
Á›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÙÊ. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞. ªÂıÂÓ›ÙË - ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢.
™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘, 2000, ÛÂÏ. 39 – 47 (Ì ۯÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜
Û ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ËÁ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó·
‚ÚÂÈ ·Ú·ı¤Ì·Ù·). 2) ÷Ә ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ, ∆Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ٷ Û›Ú-
Ù·, ÌÙÊÚ. ª›ÏÛÂÓ ª˘ÚÙÒ, ∞ı‹Ó·: ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1996.
™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÚ·¤˙È Î·È Ì ÙËÓ ÂÙÂÚfiÙËÙ· fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÍÂȉÈ·Â-
Ù·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË, ‚ϤÂ: 1) ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢¿ÊÓ˘,
«O ͤÓÔ˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ», ÛÙÔ: ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (·ÓıÔÏfiÁËÛË),
fi.., ÛÂÏ. 63 - 70. 2) ø˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙÚ·-
¤˙È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ £ÂÔ‡ ·fi ıÓËÙfi (∆ËϤ̷¯Ô˜ – ∞ıËÓ¿) Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê·-
ÓÂÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ‚Ï. ŸÌËÚÔ˜ O‰‡ÛÛÂÈ·, Ú·„ˆ‰›· ·’. 3)
∂›Û˘, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÙ›‚Ô˘ ‚Ï. ºÒÙ˘ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘,
«°È¿ÓÓ˘ Ô ‚ÏÔÁË̤ÓÔ˜», ÛÙÔ: ∫·Úη‚›ÙÛ·˜ – ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ – ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘ –
¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, ¢ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ∞ÚÌfi˜,
1994, ÛÂÏ. 102 – 107. 4) °. ∞. ª¤Á·˜, ∂ÏÏËÓÈη› ÂÔÚÙ·› Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ Ï·˚-
΋˜ Ï·ÙÚ›·˜, ∞ı‹Ó·È: 1979 (ÛÂÏ. 62 – 69 Î·È 75).
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ,
ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·.
«O ͤÓÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË»: ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÔÚÊÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÙÂ-
ÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì¤Û· ·fi ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ. «∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜
ÛÙËÓ fiÏË». ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ÂÈηÛÙÈ΋ ·-
fi‰ÔÛË Â›Ù Û ›Ó·Î· ›Ù Û ÌÔÚÊ‹ ηÚÙ – ÔÛÙ¿Ï ÛÎËÓÒÓ, ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ-
ÒÓ Î·È Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ›-
Ù·, ÙÔ ÊÏÔ˘Ú›, Ô ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜). °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÂ-
¯ÓÈΤ˜ Î·È ˘ÏÈο (ÎÔÏ¿˙, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔÓÔÎÔÓÙ˘ÏÈ¿, ·ÎÔ˘·Ú¤Ï·, ÛÙ¿Ì·,
¿¯ÚËÛÙ· ˘ÏÈο, ÌÈÎÙ¤˜ Ù¯ÓÈΤ˜), ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈ-
ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘.
ÃÒÚÔÈ ¤Ú¢ӷ˜: ÙÔÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ·.
∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ ̤۷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ÔÏÈÙÈÛÌÈο Ï·›ÛÈ· (·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ – ÓÂÔÙÂÚÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜).
http://www.childrensartmuseum.gr
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·109
[ 1 1 0 ]
∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ·Ó·-
ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û’ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÛÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi
Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ··ÈÙ› Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯‹-
ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯÓԇ̠ÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜
ı· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ηٿ ÙË ‰È·‰È-
ηۛ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·
̤۷, fï˜, Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÁÈÔÚÙ‹˜. ∆Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ıˆÚ›ٷÈ
ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÈÛ›ˆÛË ·ÏÒ˜ ÙˆÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ, ·ÏÏ¿
Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÈÔ ¤Ú·, Ó· Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÛÎËÓÈο ÙÔ ı¤-
Ì· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë
·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ̤۷ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ Î·È ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË
ÎÂÈ̤ӈÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ı· ÚÔˆı› ÙÔ ÓfiË-
Ì· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÔÙÈÎÔ‡, ˯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÌÔ˘ÛÈ-
΋˜. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÎËÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÓıÂÙË Î·È Ô-
χÙÚÔË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› ÛÎËÓ‹˜ ‹ ı· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Â¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜. ∆· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÚÔ˘-
ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, Â¿Ó Â›Ó·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÔÚˆ‰›·Ø Â¿Ó Â›Ó·È ‰È·ÏÔ-
ÁÈο ̤ÚË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ˆ˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜Ø Â¿Ó Â›Ó·È ÔÈ‹-
Ì·Ù· ‹ ÌÔÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˆ˜ ··ÁÁÂÏ›Â˜Ø Â¿Ó Â›Ó·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤Ó˜
‹ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤Ó˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ˆ˜ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ˯ÔÁÚ·ÊË-
̤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ cd, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÏ¿ÈÓÙ˜.
∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÊÂÙËÚ›·˜ ÌÔÚ› ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘
Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÙ˘ ÌÔÚÊ‹˜ – ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂ
ÛÙÔȯ›· ·Ê‹ÁËÛ˘ –, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·-
ʤ·. °È· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ù˘ ·ÊÂÙËÚ›·˜ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜
ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û οı ÂÓfiÙËÙ· ηıÒ˜ Î·È ÌÈÎÚÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·.
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË
™ÎËÓÔıÂÛ›·
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·110
¢

¢

I. ™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜
ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘
II. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘
¶ÚfiÛÊ˘Á· – ªÂÙ·Ó¿ÛÙË
III. ŒÙÔ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·
ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ‹ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË
™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™
™∆O¡ ∂¶∂∆∂π∞∫O ∫À∫§O
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·111
[ 1 1 2 ]
∆Ô˘ ·ÎÏÔ˘ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘
Î·È ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ Ô˘ ÒÚ˜ „ËÏ¿ ÎÈ ÒÚ˜ ÛÙ· ‚¿ıË Ë·›ÓÔ˘,
Î·È ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ù’ ·ÏÏ¿Ì·Ù· Ô˘ ·Ó··ËÌfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘,
Ì· ÛÙÔ Î·Ïfi Î’ ÂȘ ÙÔ Î·Îfi ÂÚÈ·ÙÔ‡ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘...
µπ∆™∂¡∆∑√™ ∫√ƒ¡∞ƒ√™, ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜
∏ ¿ÓÙÏËÛË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÂÂ-
ÙÂÈ·Îfi ·ÎÏÔ ·ÊÂÓfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› Û ¤Ó· ¢ڇ ‰›Ô Û‡ÁÎÏÈÛ˘
ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ·
¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ̤ڷ ·ÔÎÙ¿
ÌÈ· ¿ÏÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ‹Á·ÈÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ›-
Ó·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÙÔ Ï¿È, ÂΛ fiÔ˘ Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ŸÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÔ˘Ó
‚·ı‡ÙÂÚ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‚ÈÒÓÔÓÙ·È Ì’ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ó· ÂÓÙ·-
¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÙfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ›ٷÈ
Ë Ô˘‰¤ÙÂÚË Ì¿˙· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ·-
ÚfiÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â-
·Ê‹ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ú¿ÍÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ·Ó·Ó-
ıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ë ·Ó¿ÌÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È Û οı ̤ڷ ÙÔ˘ Ë-
ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË Ì ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË.
OÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ›ӷÈ:
·) ‰ÈÂıÓ›˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‚) ÂıÓÈΤ˜ Ë̤Ú˜ - Â¤ÙÂÈÔÈ, Á) ÙÔÈΤ˜
ÂÍ·›ÚÂÙ˜ Ë̤Ú˜, ‰) ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔ-
ÛÒˆÓ (ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘).
∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ¤Ó·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó·
Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο Ì·-
ı‹Ì·Ù·, Û·Ó Ó· ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÈԇϘ Û ηٷÎÙË̤Ó˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜. ∞˘-
Ù‹ Ë ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡, Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
·ÈÙ›· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
Ù· ·È‰È¿ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
™ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:
·) ¢ÈÂıÓ›˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∂‰Ò ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ‰ÈÂ-
ıÓ›˜ Ë̤Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚˆı› ·fi Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Î·È ÙËÓ O˘-
Ó¤ÛÎÔ, fiˆ˜ Â›Û˘ Ù· ¤ÙË Î·È ÔÈ ‰ÂηÂٛ˜. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›·
I. ™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜
ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·112
[ 1 1 3 ]
ηıÈÂÚÒıËηÓ, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤-
ÓÙ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ (Û˘Ó‰¤ÛÂȘ) links Ô˘ ·Ú·Ù›-
ıÂÓÙ·È. À¿Ú¯ÂÈ, ·ÎfiÌ·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÁÂÁÔÓfi-
ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÂÙÂȷ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘.
‚) ∂ıÓÈΤ˜ Ë̤Ú˜ – Â¤ÙÂÈÔÈ. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤Ó˜ Â¤ÙÂÈÔÈ,
·ÏÏ¿ ÙÔ ‰›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ‰Èο ·Ó·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓ˜ Â-
ÂÙÂȷΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘
Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ οÔÈˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‹
Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ¿Óˆ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È Ô-
ÏÈÙÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÁÈ·
Ù· ηÙÔÈΛ‰È· ˙Ò·, .¯. ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÏÂÍ›· Î.Ï.
Á) ∆ÔÈΤ˜ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ Ë̤Ú˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿,
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÈÚÌÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ, ÂÂÙ›ˆÓ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔ-
Ú›·˜ Î·È Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘ Û ·ÓÂÏ-
Ï‹ÓÈÔ Â›‰Ô, ÌÈ· Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ Îϛ̷η.
‰) ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘). ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÂÎı¤Û·Ì ·Ú·¿-
Óˆ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Â¤ÙÂÈÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ, ηÏÏÈÙÂ-
¯ÓÒÓ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Ë-
ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÂÓı‡ÌËÛ˘ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ.
ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ Û·Ó ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ·
ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ‹Ù·Ó Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ: ÛÙÔÓ
›Ó·Î· ‹ Û ÌÈ· ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÂȉÈ΋ ÔıfiÓË ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ Ù˘ ̤ڷ˜. Œ¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ô-
Ì¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· οı ̋ӷ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó
Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ, Ë ›‰È· ÔÌ¿‰· ÂÈϤ-
ÁÂÈ Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË (ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› Î·È ‰¤¯ÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋
ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Ù¿Í˘) ÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹ ÚfiÛˆÔ ı· ·Ó·ÁÚ·Ê›
οı ̤ڷ ÛÙËÓ ÔıfiÓË – ÌÓ‹Ì˘. ªÈ· ÌÈÎÚ‹, ‰ÂοÏÂÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi
ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂϤÙ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÂ-
ÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î¿ı ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ·Ó·˙‹ÙËÛË. ∏ Û‡Ó‰Â-
ÛË, fï˜, Ù˘ Ù¿Í˘ Ì ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ.
¶ËÁ¤˜ ÁÂÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ΢ڛˆ˜ ÂÂÙ›Ԣ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·-
Ó›˜ Î·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=7588&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·113
º

µ
ƒ
O
À

ƒ
π
O

π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
∏ª 1346
1
9
8
1
,


Ï
Ï
¿

·
,

1
0
Ô

Ì
¤
Ï
Ô
˜


O

2
0
0
2
,

Î
·
ı
È
¤
Ú
ˆ
Û
Ë


˘
Ú
Ò

·
Û
Ù
Ô
Ú
È
¿
:


Ô

Î
·
Ú
Ó
·
-

¿
Ï
È

(
ƒ
·
Á
Î
Ô
˘
Ù
Û
¿
Ú
È
·
)
.


Ù
Ë


È
¿
Ú
Î
Â
È
¿

Ù
Ô
˘

·
Ó
·
-

È
Ò
Ó
Ô
˘
Ó

¤
ı
È
Ì
·


Ô
˘

¤
¯
Ô
˘
Ó

Ù
È
˜

Ú

˙
Â
˜
Ù
Ô
˘
˜

Û
Ù
È
˜


È
Ô
Ó
˘
Û
È
·
Î
¤
˜
Á
È
Ô
Ú
Ù
¤
˜
.

Á

·


·
Ú
·
Û
Î
Â
˘

,

§
¤
-
Û

Ô
˜
:

°
È
Ô
Ú
Ù


Ù
Ô
˘


·

-
Ú
Ô
˘

(

·
˘
Ú
Ô
Î
·
ı
¿

È
·
)
Œ

Â
Û
Û
·
:˙
·
Ì
·
Ï
¿
-
Ú
È
·


-


·
Ú
·

Ô
Û
È
·
Î

¤
ı
È
Ì
Ô

°
¿
Ì
Ô
˘
1
9
2
6
,

°
¤
Ó
Ó
Ë
Û
Ë

Œ
Ï
Ï
Ë
˜

§
·
Ì

¤
Ù
Ë
1
9
1
2
,

Á
.

µ
Ú
Â
Ù
Ù
¿
Î
Ô
˘
1
9
1
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜


·

·
-

È
·
Ì
¿
Ó
Ù
Ë
1
9
5
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜

¢
Ú
Ô
Û

-
Ó
Ë
1
9
0
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜

°

˙
Ë
1249
°
Ô
˘
Ì
¤
Ó
È
Û
Û
·
:


·
Ó
Ë
Á

-
Ú
È

Ù
Ô
˘


Á

Ô
˘


Ú

Ê
ˆ
-
Ó
·
,

ı
˘
Û

·

Ù
Ô
˘

Ù
·

Ú
Ô
˘


Ú
È
Ó
ı
Ô
˜
:

O
È

'

Ï
Î
˘
Ô
Ó


Â
˜

Ì
¤
Ú
Â
˜
Ï

Á
Ô
˘

Î
·
È

Ù
¤
¯
Ó
Ë
˜
'
1
8
4
3

ı
.


Ô
Ï
Ô
Î
Ô
Ù
Ú
Ò
Ó
Ë
1
8
5
7

ı
.


Ô
Ï
ˆ
Ì
Ô


ª
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·114
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
134
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
134
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
º

µ
ƒ
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
78
1
1
1
3
1
9
8
1
,


Ï
Ï
¿

·
,

1
0
Ô

Ì
¤
Ï
Ô
˜


O

2
0
0
2
,

Î
·
ı
È
¤
Ú
ˆ
Û
Ë


˘
Ú
Ò
ª
Ô
Ó
Ô
Î
Î
Ï
Ë
Û
È
¿
,


¤
Ú
-
Ú
Â
˜
:


Ô

¤
ı
È
Ì
Ô

Ù
Ë
˜

'
Á
˘
-
Ó
·
È
Î
Ô
Î
Ú
·
Ù

·
˜
'
"


Á
È
Ô
Ú
Ù


Ù
Ë
˜

ª

¿
-
Ì

ˆ
˜
"
1
9
0
4
,

ı
.

ƒ
Ô


Ë
1
9
2
6
,

Á
.

Î
·
È

1
9
7
0
,

ı
.
°
È
¿
Ó
Ó
Ë

Ã
Ú

Û
Ù
Ô
˘
1
9
1
0
,

Á
.


·


·


·
1
8
5
9
,

Á
.


·
Ï
·
Ì
¿
1
9
1
3Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
π
ˆ
·
Ó
Ó

Ó
ˆ
Ó

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
ª
Ë
Ù
Ú
È
Î

˜

°
Ï
Ò
Û
Û
·
˜

h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
e
d
u
c
a
t
i
o
n
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
-
U
R
L
_
I
D
=
2
8
4
9
7
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
5
.
h
t
m
l


Ì
¤
Ú
·


Î
¤

Ë
˜

Î
·
È
º
È
Ï

·
˜
1
9
8
7

ı
.


·
Ú

Ï
Ô
˘


Ô
˘
Ó
1
9
1
4
,

Á
.


Ò
Û
Ù
·

ª

Ó
Ù
Ë
1
8
2
1
2
2
1
4
1-222 04/11/2005 14:46 ™ÂÏ›‰·115
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª
º

µ
ƒ
O
À

ƒ
π
O

π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
∏ª
1
8
2
1
2
7

Ì
¤
Ú
·

ª
Ó

Ì
Ë
˜

Ù
ˆ
Ó

Ï
Ï

Ó
ˆ
ÓÚ
·

ˆ
Ó
ª
·
Ú
Ù

Ú
ˆ
Ó

Ù
Ô
˘

O
Ï
Ô
-
Î
·
˘
Ù
Ò
Ì
·
Ù
Ô
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘
ª
¿
Ú
Ù
È
Ó

§
Ô

ı
Â
Ú


È
Ó
Á
Î
1
9
8
4
,

ı
.


Û
È
Ù
Û
¿
Ó
Ë
1
9
1
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜


·

·

È
·
Ì
¿
Ó
Ù
Ë
1
9
5
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜

¢
Ú
Ô
Û

Ó
Ë
1
9
8
0
,

ı
.


Ù
Ú
·
ÙÛ

Ú
-
Î
·
1
9
6
6


Ú
Ò
Ù
Ô


Ú

Á
Ú
·
Ì
-
Ì
·

Â
Ï
Ï
Ë
Ó
È
Î

˜


Ë
Ï
Â

-
Ú
·
Û
Ë
˜


ƒ

1
8
2
1


Ï
.

À

Ë
Ï
¿
Ó
Ù
Ë
˜
Î
Ë
Ú

Û
Û
Â
È

Ù
Ë
Ó·
Ó
¿
-
Û
Ù
·
Û
Ë

Û
Ù
Ô

π
¿
Û
È
Ô
1
9
0
6
,

Á
.

Ã
·
Ù
˙
Ë
Î
˘
Ú
È
¿
-
Î
Ô
˘°
Î

Î
·
1
9
4
3

ı
.


·
Ï
·
Ì
¿
1
9
5
6
,

ı
.

¡

Î
Ô
˘

¡
È
Î
Ô
-
Ï
·
˚

Ë

Ù
Ë
˜
Ú
Ô
˘
2
4
2
3
2
6
2
7

ª
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·116
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
9
1
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜


·

·
-

È
·
Ì
¿
Ó
Ù
Ë
1
9
5
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜

¢
Ú
Ô
Û

-
Ó
Ë
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
1
9
8
1
,


Ï
Ï
¿

·
,

1
0
Ô

Ì
¤
Ï
Ô
˜


O

2
0
0
2
,

Î
·
ı
È
¤
Ú
ˆ
Û
Ë


˘
Ú
Ò
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
9
1
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜


·

·
-

È
·
Ì
¿
Ó
Ù
Ë


ƒ
π
§
π
O

ª

ƒ

π
O

468
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Î
·
Ù
¿
Ù
Ë
˜

ı
·
Ó
·
Ù
È
Î

˜


Ô
È
Ó

˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Ù
ˆ
Ó
Á
˘
Ó
·
È
Î
Ò
Ó
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
c
i
/
e
v
.
p
h
p
?
U
R
L
_
I
D
=
1
4
2
6
6
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1

Ã
Â
Ï
È

Ô
Ó

Û
Ì
·
Ù
·
·
Ó
Ô
È
-
Í
È
¿
Ù
È
Î
·

Î
¿
Ï
·
Ó
Ù
·
˘
Ú
È
·
Î


Ù
Ë
˜Ô
-
Î
Ú
È
¿
˜

Û
Ù
Ë

¡
¿
Ô
˘
Û
·

Ô
È
ª

Ô

Ï
Â
˜

Î
·
È

°
Â
Ó

Ù
Û
·
-
Ú
Ô
È

Ù
Ë


Î

Ú
Ô

Ô
È


Ô
˘

Ô
˘
-
Ó
¿
Ù
Ô
È

Ù
Ë


¿
Î
˘
Ó
ı
Ô

Ë


Ë
-

Â

·

Ù
Ë
˜

ª
¿
Û
Î
·
˜
1
9
1
0
,


Í
¤
Á
Â
Ú
Û
Ë

Ù
Ô
˘

È
Ï
Â
Ï
¤
Ú
1
9
9
4
,

ı
.

ª
Â
Ï

Ó
·
˜

ª
Â
Ú
-
Î
Ô

Ú
Ë


Ú
È
Ó
ı
Ô
˜
:

O
È

'

Ï
Î
˘
Ô
Ó


Â
˜

Ì
¤
Ú
Â
˜
Ï

Á
Ô
˘

Î
·
È

Ù
¤
¯
Ó
Ë
˜
'
1
8
4
3

ı
.


Ô
Ï
Ô
Î
Ô
Ù
Ú
Ò
Ó
Ë
1267

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

·
È

È
Î
Ô


µ
È

Ï

Ô
˘
h
t
t
p
:
/
/
d
i
m
-
r
i
z
o
u
.
p
e
l
.
s
c
h
.
g
r
/
p
a
p
e
r
s
/
0
4
a
p
r
2
0
0
3
/
p
a
p
e
r
7
.
h
t
m

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
b
b
y
.
o
r
g
/

O
Ï
˘
Ì

È
·
Î


Ë
Ì
¤
Ú
·

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
O

È
Î

˜


Û
Ê
¿
Ï
Â
È
·
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
À
Á
Â

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
w
h
o
.
i
n
t
/
w
o
r
l
d
-
h
e
a
l
t
h
-
d
a
y
/
2
0
0
4
/
e
n
/
1
9
5
5


Ú
¯


·
Á
Ò
Ó
·

O


¡
Â
˘
Ú
Ô
Î


È
,

¢
Ú
¿
Ì
·
:

·
-
Ó
·

·
Ú
¿
Û
Ù
·
Û
Ë

Ù
Ë
˜

Ì
¿
-
¯
Ë
˜

Ù
Ô
˘

1
9
4
1

·
Ú
·
Ì
Ô
Ó


Î
·
È

Ù
Ë
Ó

Ë
-
Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘

§
·
˙
¿
Ú
Ô
˘
Û
Ù
Ë
Ó


È
·
Ó

:


§
·
˙
·
Ú

-
Ó
Â
˜
"
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·117
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª


ƒ
π
§
π
O

ª

ƒ

π
O

1
3
1
4
1
5
1
9
8
1
0
1
2
1
4
1
9
5
9


Î
Ù
¤
Ï
Â
Û
Ë


˘
·
Á

-
Ú
·


·
Ï
Ï
Ë
Î
·
Ú


Ë
1
9
0
5Ú
˘
Í
Ë

Â

·
Ó
¿
-
Û
Ù
·
Û
Ë
˜


Ú

Ù
Ë
˜

Á
È
·

¤
-
Ó
ˆ
Û
Ë
1
9
4
5Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
¢
ˆ

Â
Î
·
Ó

Û
ˆ
Ó
1
9
0
0
,

Á
.


Â
Ê
¤
Ú
Ë

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
ª
Ó
Ë
Ì
Â

ˆ
Ó
1
8
2
6
,

Œ
Í
Ô

Ô
˜

ª
Â
Û
Ô
-
Ï
Ô
Á
Á

Ô
˘


¤
Ù
Â
È
Ô
˜

Î
¿
ı
Â


¿


·
-
Ù
Ô

Ù
Ô
˘

§
·
˙
¿
Ú
Ô
˘
§
ÂÈ
,


Ú
Î
·


·
˜
,

Ú
Ò
Ù
Ë

Ó
È
Î
Ë
Ê

Ú
·

Ì
¿
¯
Ë
Ù
Ë
˜·
Ó
¿
Û
Ù
·
Û
Ë
˜

Ù
Ô
˘

2
1
1
9
6
1

°
Î
·
Á
Î
¿
Ú
È
Ó
,

Ú
Ò
Ù
Ô
˜

¿
Ó
ı
Ú
ˆ

Ô
˜
Á

Ú
ˆ

·Ù
Ë

Á
Ë
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·118
π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
9
2
6
,

°
¤
Ó
Ó
Ë
Û
Ë

Œ
Ï
Ï
Ë
˜

§
·
Ì

¤
Ù
Ë
π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
9
0
1
,

£
¿
Ó
·
Ù
Ô
˜

°

˙
Ë
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª


ƒ
π
§
π
O

ª

ƒ

π
O

1
5
2
1

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·


·
È
-

È
Î
Ô


£
Â
¿
Ù
Ú
Ô
˘

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜
°
Ë
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
a
r
t
h
s
i
t
e
.
o
r
g
/

¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Á
È
·

Ù
Ë
Ó

Í
¿
Ï
Â
È

Ë

Ù
ˆ
Ó

º
˘
Ï
Â
Ù
È
-
Î
Ò
Ó

¢
È
·
Î
Ú

Û
Â
ˆ
Ó

(

·
Ù
¿
Ù
Ô
˘

ƒ
·
Ù
Û
È
Û
Ì
Ô

)
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
s
h
s
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
-
U
R
L
_
I
D
=
3
9
8
0
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1
.
h
t
m
l
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·


Ô

Ë
Û
Ë
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
p
o
e
t
r
y
/
b
i
e
n
v
e
n
u
e
.
p
h
p
?
i
n
i
t
i
a
=
e
n
g
l
i
s
h

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘
¡
Â
Ú
Ô


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
w
a
t
e
r
/
w
a
t
e
r
_
c
e
l
e
b
r
a
t
i
o
n
s
/


·
Ï
¿

Ú
˘
Ù
·
:

Â

¤
Ù
Â
È
Ô
˜
Ù
Ë
˜

·

Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
˜

·
-Ù
Ô
˘
˜


Ô

Ú
Î
Ô
˘
˜
1
8
2
1
,

Î

Ú
˘
Í
Ë

Ù
Ë
˜

Â

·
-
Ó
¿
Û
Ù
·
Û
Ë
˜

Û
Ù
Ë
Ó


·
Ï
·
-
Ì
¿
Ù
·

˘
Ú
È
·
Î


Ù
Ô
˘

£
ˆ
Ì
¿
,

Ù
Ô

Ô
Ó
Ù
È
·
Î


Ù
·
Ê
È
Î


¤
ı
È
Ì
Ô
Û
Ù
Ô

Ó
Â
Î
Ú
Ô
Ù
·
Ê
Â

Ô

Û
Ù
·

Ô

Ú
Ì
Â
Ó
·
1
8
9
6

ı
.

µ
È
˙
˘
Ë
Ó
Ô

2
0
2
1
2
2
2
3
1
9
6
7

¢
È
Î
Ù
·
Ù
Ô
Ú

·
2
2
2
3

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜
°
Ë
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

µ
È
-

Ï

Ô
˘
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
c
u
l
t
u
r
e
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
@
U
R
L
_
I
D
=
5
1
2
5
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1
.
h
t
m
l

1
9
8
8


·
Ó
¤
Ï
Ï
Ô
˜


·
Ó
Â
Ï
-
Ï


Ô
˘
Ï
Ô
˜

7
4

Ì

Ï
È
·

Ù

Û
Ë


Ú
¿
Î
Ï
Â
È
Ô
·
-
Ó
Ù
Ô
Ú

Ó
Ë

-


·
Ó
Ë
Á

Ú
È

Ù
Ô
˘


Á

Ô
˘
°
Â
ˆ
Ú
Á

Ô
˘

-

«

Ô
˘
Ú
-
Ì

¿
Ó
È
»

Î
·
È

Ï
·
˚
Î
¤
˜

È

-

Ô

Ú
Ô
Ì

Â
˜

Û
Â


Ô
Ï
Ï
¤
˜

Â
Ú
È
Ô
¯
¤
˜
,

«

Â
¯
Ï
È

¿
Ó
Ë

Â
˜
»

Û
Ù
Ë
£
Ú
¿
Î
Ë
1
8
2
1

ı
.

¢
È
¿
Î
Ô
˘
1
8
2
7

ı
.


·
Ú
·
˚
Û
Î
¿
Î
Ë
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·119
π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
π

¡
O
À

ƒ
π
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
8
4
3

ı
.


Ô
Ï
Ô
Î
Ô
Ù
Ú
Ò
Ó
Ë
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª


ƒ
π
§
π
O

ª

ƒ

π
O

2
5
2
6
2
7
3
1
2
4
2
6


·
Ó
¿
Û
Ù
·
Û
Ë

1
8
2
1

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘
£
Â
¿
Ù
Ú
Ô
˘
1
9
3
4

ı
.

£
Â

Ê
È
Ï
Ô
˘

Ì
¤
Ú
·

Ì
Ó

Ì
Ë
˜

Ù
Ë
˜

Á
Â
Ó
Ô
Î
Ù
Ô
Ó

·
˜

Ù
ˆ
Ó

Ú
Ì
Â
Ó

ˆ
Ó
1
9
3
7


·
Ù
·
Û
Ù
Ú
Ô
Ê


Ù
Ë
˜
°
Î
Ô
˘
¤
Ú
Ó
È
Î
·
1
9
8
6


Û
¤
Ú
Ó
Ô
Ì

È
Ï
1
8
2
2


Ê
·
Á


Ù
Ë
˜

Ã

Ô
˘
2
7
2
9
1
9
4
1


·
Ù
¿
Ï
Ë

Ë


ı

-
Ó
·
˜

·Ù
Ô
˘
˜

¡
·
˙


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
Ã
Ô
Ú
Ô

1
8
6
4

ı
.

ª
·
Î
Ú
˘
Á
È
¿
Ó
Ó
Ë
1
9
4
1
,

·
˘
Ù
Ô
Î
Ù
Ô
Ó

·


Ë
Ó
Â
Ï


Ë
˜

¢
¤
Ï
Ù
·
1
9
3
3

Á
.

Î
·
È

ı
.


·

¿
Ê
Ë
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·120
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
ª

´
O

¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
1
π

À
¡
π


235
45
1
5

Ú
Á
·
Ù
È
ÎÚ
ˆ
Ù
Ô
Ì
·
Á
È
¿
1
8
8
6


È
Î
¿
Á
Ô

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜

Ï
Â
˘
ı
Â
Ú

·
˜

Ù
Ô
˘
Ô
˘
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
c
i
/
e
v
.
p
h
p
?
U
R
L
_
I
D
=
1
2
0
4
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
v
e
n
t
s
/
p
r
e
s
s
d
a
y
/

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Á
È
·
Ù
Ô
Ó


Ï
È
Ô

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
p
.
o
r
g
/


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ô
Ï
È
Ù
È
Û
Ì
Ô

1
9
4
4

Ô
È

2
0
0

Ù
Ë
˜


·
È
Û
·
-
Ú
È
·
Ó

˜Á

·


Ó
Ó
·
,Ô
È
·
:
'

È

Â
Ú
È
¿
'
,


·
Ó
¿
Ú
¯
·
È
Ô
¤
ı
È
Ì
Ô

Ù
Ë
˜


Ú
ˆ
Ù
Ô
Ì
·
-
Á
È
¿
˜

Ù
Ë
Ó


¿
Ï
˘
Ì
Ó
Ô

Ë

Ù
Â
Ï
Â
-
Ù


·
Ó
·
¯
Ò
Ú
Ë
Û
Ë
˜

Ù
ˆ
Ó
Û
Ê
Ô
˘
Á
Á
·
Ú
¿

ˆ
Ó


Ì
Ë
:

Ù
Ô

¤
ı
È
Ì
Ô

Ù
Ô
˘
'
Î
Ô
˘
Î
Ô
˘
Ì
¿
'
¢
Â

Ù
Â
Ú
Ë

Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜


Â
Ó
Ù
Ë
Î
Ô
Û
Ù

˜
,

ª
Â
Û
Ô
Ï

Á
Á
È
:

¤
ı
È
Ì
·

Ù
Ô
˘

·
Ó
Ë
Á
˘
Ú
È
Ô


Ù
Ô
˘

Õ
È
-

˘
Ì
È
Ô

1
9
0
9
,

Á
.

ƒ

Ù
Û
Ô
1
9
7
6

ı
.


·
Ó
·
Á
Ô

Ï
Ë
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Á
È
·

Ù
·
·
ı
Ò
·


·
È

È
¿
,

ı

Ì
·
Ù
·
Â

È
ı
Â
Ù
È
Î

Ù
Ë
Ù
·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
c
p
p
.
o
r
g
/
s
e
v
e
n
t
s
/
0
6
0
4
.
h
t
m
l

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
o
u
n
t
m
e
i
n
c
a
l
e
n
d
a
r
.
i
n
f
o
/
c
o
u
n
t
m
e
/
C
M
I
C
a
m
p
a
i
g
n
s
.
n
s
f
/
0
/
4
3
B
8
1
3
3
E
2
0
0
F
1
B
4
6
8
5
2
5
6
E
2
4
0
0
5
3
D
C
5
7
?
O
p
e
n
D
o
c
u
m
e
n
t
&
s
u
b
=
C
h
i
l
d
r
e
n
+
%
7
C
+
Y
o
u
t
h

¿
Û
Ô
˜
:

Ù
Ô

Ô
Ï
Ô
Î
·

Ù
ˆ
-
Ì
·

Ù
Ô
˘

1
8
2
4
Õ
Ú
Ù
·
:

Â

¤
Ù
Â
È
Ô
˜

·

Â
-
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
˜

Ù
Ë
˜Ï
Ë
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·


¿
-
Û
Ô
˘
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Á
È
·
Ù
Ô


Â
Ú
È

¿
Ï
Ï
Ô
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
p
.
o
r
g
/
w
e
d
/
2
0
0
4
/

1
9
9
4

ı
.

Ã
·
Ù
˙
È

¿
Î
È
1
9
4
5

ı
.

Õ
Ú
Ë

µ
Â
Ï
Ô
˘
¯
È
Ò
Ù
Ë
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·121
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1
9
8
1
,


Ï
Ï
¿

·
,

1
0
Ô

Ì
¤
Ï
Ô
˜


O

2
0
0
2
,

Î
·
ı
È
¤
Ú
ˆ
Û
Ë


˘
Ú
Ò
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
π

À
¡
π


ª

´
O

789
1
0
1
7
1
9
2
0
2
1
1
8
2
1

ª
¿
¯
Ë

°
Ú
·

È
¿
˜
1
9
3
6

ª
¿
Ë
˜

Ù
Ô
˘

'
3
6
£
Â
Û
Û
·
Ï
Ô
Ó

Î
Ë
1
9
0
5

Œ
Ó
ˆ
Û
Ë


Ú

Ù
Ë
˜
1
9
5
6

·

·
Á
¯
Ô
Ó
È
Û
Ì

˜

·
Ú
·
Ô
Ï


-

¢
Ë
Ì
Ë
Ù
Ú

Ô
˘
°
È
Ô
Ú
Ù


Ù
Ë
˜

ª
Ë
Ù
¤
Ú
·
˜
(
2
Ë


˘
Ú
È
·
Î


ª
·
˝
Ô
˘
)

Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜


˘
Ú
Ò

Ë
˜
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Î
·
Ù
¿
Ù
Ë
˜

Í
Ë
Ú
·
Û

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
c
c
d
.
i
n
t
/
p
u
b
l
i
c
i
n
f
o
/
j
u
n
e
1
7
/
m
e
n
u
.
p
h
p

1
9
5
1

ı
.


È
Î
Â
Ï
È
·
Ó
Ô


È
Ï
Î

˜
:

·
Ó
·

·
Ú
¿
Û
Ù
·
-
Û
Ë

Ù
Ë
˜

Ì
¿
¯
Ë
˜

Ù
Ô
˘


È
Ï
-
Î

˜
-
§
·
¯
·
Ó
¿

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ú
Ô
Û
Ê

Á
ˆ
Ó

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
ª
Ô
˘
Û
È
Î

˜
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·122
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
π

À
¡
π


ª

´
O

1
2
1
4
1
5
1
8
2
2
2
3
2
6
2
8
1
8
2
1

µ
·
Ï
Ù
¤
Ù
Û
È

-


Ô
Ï
Ô
-
Î
Ô
Ù
Ú
Ò
Ó
Ë
˜
1
9
2
0Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë

Ô
Ì
Ô
Ù
Ë
Ó

˜


Ï
Â
Í
·
Ó
-

Ú
Ô


Ô
Ï
Ë
˜
,

'

Ï
Â
˘
ı
¤
-
Ú
È
·
'
Œ
Ó
ˆ
Û
Ë

Ù
ˆ
ÓÙ
·
Ó

-
Û
ˆ
Ó


¤
Ù
Â
È
Ô
˜

Ù
Ô
˘

Ô
Ï
Ô
Î
·
˘
-
Ù
Ò
Ì
·
Ù
Ô
˜

Ù
ˆ
Ó

æ
·
Ú
Ò
Ó
O
È

Ê
ˆ
Ù
È
¤
˜

Ù
Ô
˘

Õ
È
-
°
È
·
Ó
Ó
È
Ô


Ù
Ô
˘


Ï


Ô
Ó
·

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Â
Ó
¿
-
Ó
Ù
È
·

Û
Ù
·

Ó
·
Ú
Î
ˆ
Ù
È
Î
¿
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
o
d
c
.
o
r
g
/
u
n
o
d
c
/
e
v
e
n
t
_
2
0
0
3
-
0
6
-
2
6
_
1
.
h
t
m
l

¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

˘

Ô
-
Û
Ù

Ú
È
Í
Ë
˜

Ù
ˆ
Ó

ı
˘
Ì
¿
Ù
ˆ
Ó

·
Û
·
Ó
È
Û
Ù
Ë
Ú

ˆ
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
o
g
.
c
h
/
n
e
w
s
2
/
d
o
c
u
m
e
n
t
s
/
n
e
w
s
e
n
/
h
r
0
2
0
6
0
e
.
h
t
m

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
h
c
h
r
.
c
h
/
h
t
m
l
/
m
e
n
u
2
/
6
/
c
a
t
/

1
9
4
6

Œ
Ó
ˆ
Û
Ë

¢
ˆ

Â
Î
·
-
Ó

Û
ˆ
Ó
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

O
È
Î
Ô
-
Á
¤
Ó
Â
È
·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
s
a
/
s
o
c
d
e
v
/
f
a
m
i
l
y
/
I
n
t
O
b
s
/
I
D
F
/
I
D
F
F
r
a
m
e
s
/
I
D
F
2
0
0
3
.
h
t
m
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Ù
ˆ
Ó
ª
Ô
˘
Û
Â

ˆ
Ó
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·123
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª
π

À
§
π


ª

´
O

1
9
2
0
2
1
2
2
1
1
1
7
2
0
°
Â
Ó
Ô
Î
Ù
Ô
Ó

·

Ù
ˆ
Ó


Ô
-
Ó
Ù

ˆ
Ó
§
·
Á
Î
·

¿
˜
,


Á

·


Ï
¤
-
Ó
Ë
,


Â
Ú
Î

Ó
Ë
:


Ó
·
Û
Ù
Â
-
Ó
¿
Ú
È
·


O

Á
È
Ô
Ú
Ù
·
Û
Ì

˜

Ù
Ë
˜

Ó
ˆ
Û
Ë
˜

Ù
Ë
˜Ù
·
Ó

-
Û
Ô
˘

Ì
Â

Ù
Ë
Ó


Ï
Ï
¿

·
1
9
6
3

¢
Ô
Ï
Ô
Ê
Ô
Ó

·

§
·
-
Ì

Ú
¿
Î
Ë
1
9
8
0
,

ı
.

¡

Î
Ô
˘


˘
Ï
Ô

-
Ú
Ë
1
8
2
5

ª
·
Ó
È
¿
Î
È
·
-

·
Ê
Ï
¤
Û
Û
·
˜
1
9
4
1
,

ª
¿
¯
Ë

Ù
Ë
˜


Ú

-
Ù
Ë
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜

Ô
Ï
È
Ù
È
Û
Ù
È
Î

˜


Ó
¿

Ù
˘
-
Í
Ë
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
d
e
p
t
s
/
d
h
l
/
c
u
l
t
u
r
a
l
_
d
i
v
e
r
s
i
t
y
/
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·


È
Ô

Ô
È
-
Î
È
Ï

Ù
Ë
Ù
·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
i
o
d
i
v
.
o
r
g
/
d
e
f
a
u
l
t
.
a
s
p
x

Ì
¤
Ú
·


·
Á
Î

Û
Ì
È
Ô
˘

Ï
Ë
ı
˘
Û
Ì
Ô

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
f
p
a
.
o
r
g
/
w
p
d
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m

1
9
2
3
,

ı
.


ˆ
Ó
Û
Ù
·
Ó
Ù

Ó
Ô
˘
£
Â
Ô
Ù

Î
Ë
1
9
1
2Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
π
Î
·
Ú

·
˜

-

π
Î
·
Ú
È
ÎÔ
-
Ï
È
Ù
Â

·
1
9
6
9


Ú
Ì
Û
Ù
Ú
Ô
Á
Î

Û
Ù
Ô
º
Â
Á
Á
¿
Ú
È
1
9
7
4


È
Û

Ô
Ï


Û
Ù
Ë
ÓÚ
Ô
1
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·124
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
π

À
§
π


ª

´
O

2
5
2
9
3
0
3
1
2
1
2
3

Ú
¯


Ù
Ë
˜
Ô
Ì
¿

·
˜

Ï
Ï
Ë
Ï
Â
Á
Á

Ë
˜

Û
Ù
·

Ó
Ù
È
·

Ô
È
Î
È
Ô
Î
Ú
·
Ù
È
Î
¿

È
Ó

Ì
·
Ù
·
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
N
e
w
s
/
P
r
e
s
s
/
d
o
c
s
/
2
0
0
1
/
g
a
s
m
2
5
0
.
d
o
c
.
h
t
m
1
4
5
3

Õ
Ï
ˆ
Û
Ë

Ù
Ë
˜-
Ï
Ë
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Î
·
-
Ù
¿

Ù
Ô
˘

Î
·

Ó

Û
Ì
·
Ù
Ô
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
m
r
o
.
w
h
o
.
i
n
t
/
t
f
i
/
A
b
o
u
t
W
N
T
D
.
h
t
m

ª
˘
Û
Ù
Ú
¿
˜
:

'

·
Ï
·
È
Ô
Ï

-
Á
Â
È
·
'
1
9
4
1

°
Ï
¤
˙
Ô
˜

-


¿
Ó
Ù
·
˜
Û
Ë
Ì
·

·


Î
Ú


Ô
Ï
Ë
˜
1
9
2
1
,

Á
.

π
¿
Ó
Ó
Ë


Â
Ó
¿
Î
Ë
1
9
7
3


·
Ù
¿
Ú
Ú
Â
˘
Û
Ë

Ù
Ë
˜
Ã
Ô

Ó
Ù
·
˜
1
9
2
8
,

·
˘
Ù
Ô
Î
Ù
Ô
Ó

·


·
-
Ú
˘
ˆ
Ù
¿
Î
Ë
1
9
1
1
,

Á
.


Ù
Ú
·
ÙÛ

Ú
-
Î
·
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·125
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª

ª
µ
ƒ
πÀ
°

À
49
1
2
1
8
38
1
3
1
4
1
8
8
1
,Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë

·
Ú


Ù
Û
·
˜
1
9
7
5
,

£
.


Ì

Â
È
Ú

Î
Ô
˘
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Á
È
·

Ù
Ë
Ó
Â
Í
¿
Ï
Â
È

Ë

Ù
Ô
˘

·
Ó
·
Ï
Ê
·
-

Ë
Ù
È
Û
Ì
Ô

h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
e
d
u
c
a
t
i
o
n
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
-
U
R
L
_
I
D
=
2
2
4
1
6
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1
.
h
t
m
l

¢
È
Â
ı
Ó

˜


Â
Î
·
Â
Ù

·

Î
·
Ù
¿
Ù
Ô
˘

·
Ó
·
Ï
Ê
·

Ë
Ù
È
Û
Ì
Ô

2
0
0
3
-
2
0
1
2


Á
È
Ó
·
:

¤
ı
È
Ì
Ô

Ù
Ë
˜

Î
Ë
-

Â

·
˜

Ù
Ô
˘

§
Â
È

È
Ó
Ô

,

Ô
˘

¤
¯
Â
È

Ù
È
˜

Ú

˙
Â
˜

Ù
Ô
˘
Û
Ù
Ë
Ó

·
Ú
¯
·
È

Ù
Ë
Ù
·
1
8
7
3
,

Á
.


ˆ
Ó
Û
Ù
·
Ó
Ù

Ó
Ô
˘

·
Ú
·
ı
Â
Ô

ˆ
Ú


Ì
¤
Ú
·

Ì
Ó

Ì
Ë
˜

ª
È
Î
Ú
·
-
Û
È
·
Ù
È
Î

˜


·
Ù
·
Û
Ù
Ú
Ô
Ê

˜
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Ù
ˆ
Ó
·
˘
Ù
Ô
¯
ı

Ó
ˆ
Ó

Ï
·
Ò
Ó

Ù
Ô
˘
Î

Û
Ì
Ô
˘
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
c
u
l
t
u
r
e
/
a
d
m
i
n
/
e
v
.
p
h
p
?
U
R
L
_
I
D
=
2
9
4
6
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
r
i
g
h
t
s
/
i
n
d
i
g
e
n
o
u
s
/
m
e
d
i
a
a
d
v
.
h
t
m
l

¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

¡
Â
Ô
-
Ï
·

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
s
a
/
s
o
c
d
e
v
/
u
n
y
i
n
/
i
y
o
u
t
h
d
a
y
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
y
o
u
t
h
/

1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·126
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª

À
°

À
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª

ª
µ
ƒ
π


2
3
1
6
1
7
1
9
2
0
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Â
Ó
ı

-
Ì
Ë
Û
Ë
˜

Ù
Ô
˘


Ô
˘
Ï
Â
Ì

Ô
Ú

-
Ô
˘

Î
·
È

Ù
Ë
˜

Â
Í
¿
Ï
Â
È


˜
Ù
Ô
˘
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
c
u
l
t
u
r
e
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
@
U
R
L
_
I
D
=
5
4
2
0
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1
.
h
t
m
l

¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Á
È
·

Ù
Ë
Ó

Ú
Ô
Û
Ù
·
Û

·

Ù
Ô
˘


˙
Ô
-
Ó
Ù
Ô
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
p
.
o
r
g
/
o
z
o
n
e
/
o
z
o
n
e
_
d
a
y
2
0
0
3
/
i
n
d
e
x
.
s
h
t
m
l

1
9
7
7

ı
.

ª
·
Ú

·
˜


¿
Ï
·
˜
1
9
8
2
,

ı
.

ª
¿
Ó
Ô
˘

§
Ô
˚
-
˙
Ô
˘
1
9
7
0


˘
Ù
Ô

˘
Ú

Ô
Ï
Â

-
Ù
·
È

Ô


Ò
Û
Ù
·
˜

°
Â
ˆ
Ú
Á
¿
-
Î
Ë
˜

Û
Ù
Ë

°
¤
Ó
Ô

·
1
9
7
1
,

£
.


Â
Ê
¤
Ú
Ë
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·127
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
1


Ú
È
Ó
ı
Ô
˜
:

O
È

'

Ï
Î
˘
Ô
Ó


Â
˜

Ì
¤
Ú
Â
˜
Ï

Á
Ô
˘

Î
·
È

Ù
¤
¯
Ó
Ë
˜
'
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
6

ª
µ
ƒ
π

ø
µ
ƒ
π


45
2
1
2
2
2
3
2
6

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜

Ú

Ù
Ë
˜


Ï
È
Î

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
D
e
p
t
s
/
d
h
l
/
o
l
d
e
r
p
e
r
s
o
n
s
/


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
ˆ
Ó

Ò
ˆ
Ó
4
-
1
0

O
Î
Ù
ˆ

Ú

Ô
˘

¢
È
Â
-
ı
Ó

˜

Â


Ô
Ì
¿

·

Ù
Ô
˘
¢
È
·
Û
Ù

Ì
·
Ù
Ô
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
o
o
s
a
.
u
n
v
i
e
n
n
a
.
o
r
g
/
w
s
w
/

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
w
o
r
l
d
a
n
i
m
a
l
d
a
y
.
o
r
g
.
u
k
/

¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘

Î

·
È

Â
˘
Ù
È
Î
Ô

h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
e
d
u
c
a
t
i
o
n
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
-
U
R
L
_
I
D
=
2
7
3
8
9
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
-
2
7
9
.
h
t
m
l
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Ô
È
Î
È
Û
Ù
È
-
Î
ÔÂ
Ú
È

¿
Ï
Ï
Ô
Ó
Ù
Ô
˜
(
Î
¿
ı
Â


Ú
Ò
Ù
Ë

¢
Â
˘
Ù
¤
Ú
·
Ù
Ô
˘

O
Î
Ù
ˆ

Ú

Ô
˘
)
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
h
a
b
i
t
a
t
.
o
r
g
/
w
h
d
/
2
0
0
3
/
d
e
f
a
u
l
t
.
a
s
p
Â
Ú

Â
Ú
Ô

Ó
·
,

Ù
Ô

¤
-
ı
È
Ì
Ô

Á
È
·

Ù
È
˜


Ú
Ô
¯
¤
˜
Î
·
È

Ù
Ë

Û

Ô
Ú
¿
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Á
È
·
Ù
Ë
Ó


È
Ú

Ó
Ë
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
v
e
n
t
s
/
p
e
a
c
e
d
a
y
/
2
0
0
3
/


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
¯
ˆ
Ú

˜

·
˘
Ù
Ô
Î

Ó
Ë
Ù
Ô

˘
Ú
ˆ

·
˚
ÎÌ
¤
Ú
·
Ù
ˆ
Ó

Á
Ï
ˆ
Û
Û
Ò
Ó
1
8
2
1
,Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
Ù
Ë
˜


Ú
È

Ô
Ï
È
Ù
Û
¿
˜
1
9
3
7
,

·
˘
Ù
Ô
Î
Ù
Ô
Ó

·

π
ˆ
-
¿
Ó
Ó
Ë


˘
Î
Ô
˘
Ù
Ú

1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·128
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¡


ª
µ
ƒ
π

ø
µ
ƒ
π


3 289
1
9
1
1
,

Á
.


Ï

Ù
Ë
1
8
6
9

ı
.


¿
Ï

Ô
˘
1
8
9
7

Á
.Ó
Ù
Ô
Á
Ï
Ô
˘
O
Ï
Ô
Î
·

Ù
ˆ
Ì
·

Ù
Ë
˜

ª
Ô
-
Ó

˜


Ú
Î
·


Ô
˘

Ó
Ù
È
Ê
·
Û
È
Û
Ù
È
Î


Ì
¤
Ú
·
8
1
0
1
3
1
5
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·
Á
È
·


Â
Ú
È
Û
Ù
Ô
Ï


Ù
ˆ
Ó

Î
·
-
Ù
·
Û
Ù
Ú
Ô
Ê
Ò
Ó

Ù
Ë
˜

Ê

Û
Ë
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
D
e
p
t
s
/
d
h
l
/
d
i
s
a
s
t
e
r
/

Ì
¤
Ú
·


˘
¯
È
Î

˜

˘
Á
Â

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
w
f
m
h
.
o
r
g
/


Ì
¤
Ú
·


Á
Ú

Ù
È
Û
Û
·
˜
Î
·
È


˘
Ê
Ï
Ò
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
r
u
r
a
l
-
w
o
m
e
n
s
-
d
a
y
.
o
r
g
/

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
f
a
p
.
o
r
g
/

1
9
0
4

ı
.


·

Ï
Ô
˘

ª
Â
Ï
¿
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·129
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π
¡


ª
µ
ƒ
π

ø
µ
ƒ
π


1
6
1
7
1
8
2
0

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

Â

È
-
Û
È
Ù
È
Û
Ì
Ô

/
Ù
Ú
Ô
-
Ê

˜
/
Á
Â
-
ˆ
Ú
Á

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
a
o
.
o
r
g
/
w
f
d
/
i
n
d
e
x
_
e
n
.
a
s
p


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘
OÎ
·
Ù
¿

Ù
Ë
˜

Ê
Ù
Ò
¯
Â
È
-
·
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
s
a
/
s
o
c
d
e
v
/
p
o
v
e
r
t
y
/
p
o
v
e
r
t
y
_
l
i
n
k
3
.
h
t
m

1
9
1
2
,Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
Ù
ˆ
Ó

°
È
·
Ó
Ó
È
Ù
Û
Ò
Ó
1
9
7
9

¡

Ì

Â
Ï


Ï

Ù
Ë
1
0
1
1
1
6
1
7
ª
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜

Â

È
Û
Ù

Ì
Ë
˜
Á
È
·

Ù
Ë
Ó

Â
È
Ú

Ó
Ë

Î
·
È

Ù
Ë
Ó
·
Ó
¿

Ù
˘
Í
Ë
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
s
c
i
e
n
c
e
/
i
n
d
e
x
_
w
s
d
.
s
h
t
m
l


Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë

Ù
Ë
˜
Ã

Ô
˘

Ô
Ï
˘
Ù
Â
¯
Ó
Â

Ô
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Î
·
Ù
¿
Ù
Ë
˜

Ì
È
Û
·
Ï
Ï
Ô

Ô
Í

·
˜

(
·
-
Ó
Â
Í
È
ı
Ú
Ë
Û
Î

·
˜
)
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
D
e
p
t
s
/
d
h
l
/
t
o
l
e
r
a
n
c
e
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
1
9
3
6
,

ı
.


Ï
Â
Í
¿
Ó

Ú
Ô
˘

·

·
Ó
·
Û
Ù
·
Û

Ô
˘
1-222 04/11/2005 14:47 ™ÂÏ›‰·130
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª

Á

·


·
Ú
·
Û
Î
Â
˘

,

§
¤
-
Û

Ô
˜
:

°
È
Ô
Ú
Ù


Ù
Ô
˘


·

-
Ú
Ô
˘

(

·
˘
Ú
Ô
Î
·
ı
¿

È
·
)
¡


ª
µ
ƒ
π

ø
µ
ƒ
π


2
1
2
3
2
4
2
5
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Û
¯
Ô
Ï
È
-
Î
Ò
Ó


È

Ï
È
Ô
ı
Ë
Î
Ò
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
l
a
.
o
r
g
.
u
k
/

1
9
1
0
,

Á
.


Á
Á
Ô
Ó


Ô
˘
-
Ï
Ô
˘
1
9
5
9
,

ı
.

°
È
Ò
Ú
Á
Ô
˘
ª

Ô
˘
˙
È
¿
Ó
Ë
1
9
2
5
,

Á
.

ª
¿
Ó
Ô
˘

Ã
·
Ù
˙
È
-

¿
Î
È
1
9
2
2

ı
.


·
Ú
Î
·


Ù
Û
·

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
Ù
Ô
˘

O


h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/

2
4
-
3
0
Ô
Ì
¿

·

Á
È
·
Ù
Ô
Ó


Ê
Ô

Ï
È
Û
Ì

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
d
e
p
t
s
/
d
h
l
/
d
i
s
a
r
m
a
m
e
n
t
/
2
0
2
1
2
5
2
6

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘

·
È

È
Ô

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
D
e
p
t
s
/
d
h
l
/
c
h
i
l
d
r
e
n
_
d
a
y
/

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
i
c
e
f
.
o
r
g
/
g
m
f
c
/


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ë
˜

º
È
Ï
Ô
Û
Ô
Ê

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
s
h
s
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
-
U
R
L
_
I
D
=
3
0
8
8
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1
.
h
t
m
l

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Á
È
·
Ù
Ë
Ó


Ë
Ï
Â

Ú
·
Û
Ë
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
w
e
b
w
o
r
l
d
/
n
e
w
s
/
9
9
1
1
1
9
w
o
r
l
d
t
v
.
s
h
t
m
l

Œ
ı
È
Ì
·

Ù
Ë
˜


·
Ó
·
Á

·
˜
Ù
Ë
˜

ª
Â
Û
Ô
Û

Ô
Ú

Ù
È
Û
-
Û
·
˜
,

Á
Â
ˆ
Ú
Á
È
Î


¤
ı
È
Ì
Ô

ª

Ô
˘
Ú
Ì

Ô
˘
Ú
¤
-
Ï
È
·

Ô
Ï
˘
Û


Ú
È
·
»
1
9
4
2
,


Ó
·
Ù

Ó
·
Í
Ë

Ù
Ô
˘
°
Ô
Ú
Á
Ô


Ù
·
Ì
Ô
˘
¢
È
Â
ı
Ó

˜

Ë
Ì
¤
Ú
·

Á
È
·

Ù
Ë
Ó
Â
Í
¿
Ï
Â
È

Ë

Ù
Ë
˜·
˜

Î
·
-
Ù
¿

Ù
ˆ
Ó

Á
˘
Ó
·
È
Î
Ò
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
d
e
p
t
s
/
d
h
l
/
v
i
o
l
e
n
c
e
/

1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·131
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢ª
µ
ƒ
π

ø
µ
ƒ
π


2
6
3
0
3
1
1
9
1
2
,Â
Ï
Â
˘
ı
¤
Ú
ˆ
Û
Ë
£
Â
Û
Û
·
Ï
Ô
Ó

Î
Ë
˜

·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·

·
-

Ô
Ù
·
Ì

Â
˘
Û
Ë
˜
1
9
5
7

ı
.


·
˙
·
Ó
Ù
˙
¿
Î
Ë
1
9
0
8
,

Á
.


Â
Ó
Ù
˙

Î
Ë
1
8
9
6
,

Á
.


·
Ú
˘
ˆ
Ù
¿
Î
Ë
1235

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Î
·
-
Ù
¿

Ù
Ô
˘

¤
È
Ù
˙
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
v
e
n
t
s
/
a
i
d
s
/
w
o
r
l
d
a
i
d
s
d
a
y
2
0
0
3
.
h
t
m
l
1
9
1
3
,

Œ
Ó
ˆ
Û
Ë

Ù
Ë
˜


Ú

-
Ù
Ë
˜
1
9
4
4
,

Á
.

¢
È
o
v

Û
Ë


·
o
˘
Ï
o
˘
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Á
È
·
Ù
Ë
Ó

Î
·
Ù
¿
Ú
Á
Ë
Û
Ë

Ù
Ë
˜

Ô
˘
Ï
Â

·
˜
h
t
t
p
:
/
/
p
o
r
t
a
l
.
u
n
e
s
c
o
.
o
r
g
/
c
u
l
t
u
r
e
/
e
n
/
e
v
.
p
h
p
@
U
R
L
_
I
D
=
1
3
9
7
4
&
U
R
L
_
D
O
=
D
O
_
T
O
P
I
C
&
U
R
L
_
S
E
C
T
I
O
N
=
2
0
1
.
h
t
m
l

¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·


Ù

-
Ì
ˆ
Ó

Ì
Â


È

È
Î
¤
˜


Ó
¿
-
Á
Î
Â
˜
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
s
a
/
s
o
c
d
e
v
/
e
n
a
b
l
e
/
d
i
s
i
d
2
0
0
3
.
h
t
m

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
d
p
i
.
o
r
g
/
e
n
/
r
e
s
o
u
r
c
e
s
/
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
h
t
m


·
Á
Î

Û
Ì
È
·

Ë
Ì
¤
Ú
·


·
-
Ù
¿

Ù
ˆ
Ó

¡
·
Ú
Î
Ò
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
l
a
n
d
m
i
n
e
a
c
t
i
o
n
.
o
r
g
/
d
e
f
a
u
l
t
.
a
s
p


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

ı
Â
Ï
Ô
Ó
Ù
È
Û
Ì
Ô

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
w
o
r
l
d
v
o
l
u
n
t
e
e
r
w
e
b
.
o
r
g
/
e
v
e
n
t
s
/
i
v
d
/
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·132
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡
¢
π

£
¡

πª

ƒ£
¡
π

ª

ƒO

π

π
O
π

π
O
π


ƒ
O

ø

ø
¡

ª

ª
¢ª
µ
ƒ
π


¢ª
µ
ƒ
π


1
0
1
1
1
3
1
5
1
6
1
8
2
6

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
ˆ
Ó

Ó
ı
Ú
ˆ


Ó
ˆ
Ó

¢
È
Î
·
È
ˆ
-
Ì
¿
Ù
ˆ
Ó
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
u
n
.
o
r
g
/
e
v
e
n
t
s
/
h
u
m
a
n
r
i
g
h
t
s
/

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
r
e
a
.
o
r
g
/
e
r
c
/
L
i
b
r
a
r
y
/
d
i
s
p
l
a
y
.
p
h
p
?
d
o
c
_
i
d
=
4
4
5
&
c
a
t
e
g
o
r
y
_
i
d
=
2
4
&
c
a
t
e
g
o
r
y
_
t
y
p
e
=
3


·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·

Ù
ˆ
Ó

Ô
˘
Ó
Ò
Ó

·
Á
Î

Û
Ì
È
·


Ì
¤
Ú
·
º
˘
Ï
·
Î
È
Û
Ì
¤
Ó
Ô
˘
1
9
4
3
,

¡
·
˙Ô
Ï
Ô
Ê
Ô
Ó

·
1
1
0
0

Û
Ù
·


·
Ï
¿

Ú
˘
Ù
·
1
9
6
3

¡

Ì

Â
Ï


Â
Ê
¤
Ú
Ë
1
9
7
4

ı
.

µ
¿
Ú
Ó
·
Ï
Ë
¢
È
Â
ı
Ó

˜


Ì
¤
Ú
·

Ù
Ô
˘
ª
Â
Ù
·
Ó
¿
Û
Ù
Ë
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
d
e
c
e
m
b
e
r
1
8
.
n
e
t
/
w
e
b
/
g
e
n
e
r
a
l
/
s
t
a
r
t
.
p
h
p
1
8
8
3
,

Á
.

ª
·
Ó
Ò
Ï
Ë


·
-
Ï
Ô
Ì
Ô

Ú
Ë
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·133
[ 1 3 4 ]
1997-2006 – ¢ÂηÂÙ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂Í¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜
2001-2010 – ¢ÂηÂÙ›· ÂÍ¿ÏÂȄ˘ Ù˘ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ – ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋
2001-2010 – ¢Â‡ÙÂÚË ‰ÂηÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜
2001-2010 – ¢ÈÂıÓ‹˜ ‰ÂηÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È
ÙË ÌË ‚›·
2003-2012 – ¢ÂηÂÙ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡:
¶·È‰Â›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜
ŒÓ·˜ ÂÂÙÂÈ·Îfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ì ‚·Ú‡ÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Âη-
Ùfi ¯ÚfiÓˆÓ ·fi οÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Û ¤Ó·Ó ·Î¤Ú·ÈÔ Î‡-
ÎÏÔ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ۯ‰fiÓ Ì·ÁÈÎfi.
·) ŒÏÏËÓ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜:
∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ƒÔ˝‰Ë˜: 1904 (ı¿Ó·ÙÔ˜) – 2004
§Â˘Î¿‰ÈÔ˜ ÃÂÚÓ: 1904 (ı¿Ó·ÙÔ˜) – 2004
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ µÈΤϷ˜: 1908 (ı¿Ó·ÙÔ˜) – 2008
∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘: 1911 (ı¿Ó·ÙÔ˜) – 2011
°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ª·ÚÎÔÚ¿˜: 1911 (ı¿Ó·ÙÔ˜) – 2011
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Â‚¿ÓÙ·˜: 1904 (Á¤ÓÓËÛË) – 2004
°ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓfi˜: 1904 (Á¤ÓÓËÛË) – 2004
¡›ÎÔ˜ ™·Ú¿‚·˜: 1904 (Á¤ÓÓËÛË) – 2004
∞Úο‰ÈÔ˜ §Â˘Îfi˜: 1905 (Á¤ÓÓËÛË) – 2005
ª·Ú›· ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË: 1905 (Á¤ÓÓËÛË) – 2005
™ÔÊ›· ª·˘ÚÔÂȉ‹ – ¶··‰¿ÎË: 1905 (Á¤ÓÓËÛË)– 2005
∫ÒÛÙ·˜ µ¿Ï‚˘: 1906 (Á¤ÓÓËÛË) – 2006
ªÂӤϷԘ §Ô˘ÓÙ¤Ì˘: 1906 (Á¤ÓÓËÛË) – 2006
¢. π. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘: 1906 (Á¤ÓÓËÛË) – 2006
ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆ÂÚ˙¿Î˘: 1907 (Á¤ÓÓËÛË) – 2007
¡·ÔϤˆÓ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘: 1907 (Á¤ÓÓËÛË) – 2007
°ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ú·ÓÙ¿Ú˘: 1907 (Á¤ÓÓËÛË) – 2007
OÚ¤ÛÙ˘ §¿ÛÎÔ˜: 1907 (Á¤ÓÓËÛË) – 2007
¡›ÎÔ˜ - °·‚ÚÈ‹Ï ¶ÂÓÙ˙›Î˘: 1908 (Á¤ÓÓËÛË) – 2008
¢ÈÂıÓ›˜ ‰ÂηÂٛ˜
∂¤ÙÂÈÔÈ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ›·˜
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·134
[ 1 3 5 ]
£¤ÌÔ˜ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜: 1908 (Á¤ÓÓËÛË) – 2008
§Ô˘Î‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜: 1908 (Á¤ÓÓËÛË) – 2008
ª. ∫·Ú·Á¿ÙÛ˘: 1908 (Á¤ÓÓËÛË) – 2008
∫ϤˆÓ ¶·Ú¿Û¯Ô˜: 1908 (Á¤ÓÓËÛË) – 2008
¢È‰Ò ™ˆÙËÚ›Ô˘: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÙ˙ÈԇϷ˜: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
°È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
™Ù·‡ÚÔ˜ ∆۷ΛÚ˘: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
¶›Ó‰·ÚÔ˜ ªÚ‰‹Ì·˜: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶Ú‚ÂÏ¿Î˘: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
°È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÏ‹˜: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
¡›ÎÔ˜ ∆ÛÈÊfiÚÔ˜: 1909 (Á¤ÓÓËÛË) – 2009
¡›ÎÔ˜ ∂ÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜: 1910 (Á¤ÓÓËÛË) – 2010
ªÂÏÈÛÛ¿ÓıË: 1910 (Á¤ÓÓËÛË) – 2010
¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜: 1911 (Á¤ÓÓËÛË) – 2011
™ÙÚ·Ù‹˜ ∆Û›Úη˜: 1911 (Á¤ÓÓËÛË) – 2011
ø˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Û Â›Â‰Ô ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰ÂηÂÙ›·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ı› Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÒÙ˘
∂ÏÏËÓ›‰·˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ªÔ˘Ù˙¿Ó-ª·ÚÙÈÓ¤ÁÎÔ˘ (1801–1832),
ηıÒ˜ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ Ù˘. O ÚÒÙÔ˜ Û˘-
ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜ Á˘Ó·ÈΛԘ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿Ì-
Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÏÏÈÒ˜ ·Ó·˙ËÙËı› Î·È ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤Ú-
ıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ËÁ¤˜. °È· ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘, Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi
ÙÔÓ ∫. ¶ÔÚʇÚË, ÂΉ. ¢ÈÁÂÓ‹˜, 1956, Î·È Û ÓÂfiÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙËÓ øÎÂ-
·Ó›‰·, 1997, Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÚfiÛÊÔÚ· ÁÈ·
Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜
Î·È ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÏfiÁÔ˘ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
¿ÏÏ·, Î·È ‰˘Ô Û‡Á¯ÚÔÓ· ΛÌÂÓ·: ·) O °¿ÌÔ˜ Ù˘ µ¿ÛÈ·˜ ™ÔψÌÔ‡ – •·Ó-
ı¿ÎË (∂ÚÌ‹˜, 1994) ‹ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·-
ÛË Ù˘ ÕÓÓ·˜ µ·ÁÂÓ¿, ‚) Flora Mirabilis, Ù˘ ∫Ï·›Ú˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ÂΉ. ƒÔ-
‰·ÎÈfi, 1996. ŒÓ· ¢ڇ ‰›Ô Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Î·È ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ô Á˘Ó·ÈΛԘ Ïfi-
ÁÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ηÈ
ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ˆ˜ ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· Î·È ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋.
µÂ‚·›ˆ˜, Ë ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ·Ó‹ÎÂÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ÛÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Â·Ê‹
Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì È· ÌÈ· ·fi-
ÛÙ·ÛË ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (1911).
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·135
[ 1 3 6 ]
∞fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Ë ‰ÂηÂÙ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ µÂÚÓ, ηıÒ˜ ÙÔ
2005 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ∫·È Â›Ó·È Û·ÚÙ·-
ÚÈÛÙ¿ Â›Î·ÈÚÔ˜ ηıÒ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÎÚ·›Ô Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜
Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·,
Ù· video - games, ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ™Ù·Ú ∆ÚÂÎ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ
ÕÛÙÚˆÓ. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â‰Ò ÙÔÓ ÚÔ-
ÓÔÌÈ·Îfi Ù˘ ¯ÒÚÔ. ∏ Û‡ÌÙˆÛË Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·-
fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË (1905) Ù˘ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ·ÓÔ›-
ÁÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›Ô ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È º·ÓÙ·Û›·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜
Î·È ÔχÙ¯Ó˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∞Ó Â‰Ò ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 500
¯ÚfiÓˆÓ (Ì ÔÚfiÛËÌÔ ÙËÓ ∆˙ÔÎfiÓÙ·, 1507) ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê·ÓÙ·Ûȷο Ù·Í›-
‰È· ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡Ù· µ›ÓÙÛÈ Ì ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ·ÂÚfiÛٷٷ Î·È ˘Ô‚Ú‡¯È· ·˘-
Ù‹ Ë ‰ÂηÂÙ›· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
ªÈ· ¿ÏÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÂÂÙÂȷο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ı· ‹Ù·Ó
Ë ¤Î‰ÔÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Ïfi-
ÁÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ 1907 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ Ïfi-
ÁÔ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ÌÈ· Î·È Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ µÏ·-
¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘. ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, Â›Ó·È Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙˆÓ ÎÂÈ̤-
ÓˆÓ ÙÔ˘ ºÚfiÈÓÙ, ÌÈ· Î·È ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ù· ‚·ÛÈο ÙÔ˘ Λ-
ÌÂÓ·, fiˆ˜ Ë ∂ÚÌËÓ›· ÙˆÓ OÓÂ›ÚˆÓ (1900). ∂›Û˘, Ë Á¤ÓÓËÛË Î·È ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ÔÚfiÛËÌÔ Î¿ÔÈ· ¤Î-
‰ÔÛË, οÔÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ‹ ¤ÎıÂÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ºÔ˘-
ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (1909).
‚) §ÔÁÔÙ¤¯Ó˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ:
πÔ‡ÏÈÔ˜ µÂÚÓ - Jules Gabriel Verne (1828 - 1905)
§¤ˆÓ ∆ÔÏÛÙfiÈ - Leo Nikolayevich Tolstoy (1828 - 1910)
ª·ÚÎ ∆Ô˘¤Ó - Mark Twain (1835 - 1910)
∑·Ó ¶ÔÏ ™·ÚÙÚ - Jean Paul Sartre (1905 - 1980)
∂Ï›·˜ ∫·Ó¤ÙÈ - Elias Canetti (1905 - 1994)
ÕÚıÔ˘Ú ∫¤ÛÏÂÚ - Arthur Koestler (1905 - 1983)
™¿ÌÔ˘ÂÏ ª¤ÎÂÙ - Samuel Beckett (1906-1989)
§ÂÔfiÏÓÙ ™ÂÁÎfiÚ - Leopold Senghor (1906 - 2001)
µÈÛÙ¿Ó ŸÓÙÂÓ - A.W. H. Auden (1907 - 1973)
ª›ÚÙÛ· ∂ÏÈ¿ÓÙ - Mircea Eliade (1907 - 1986)
™ÈÌfiÓ ¡Ù ªÔ‚Ô˘¿Ú - Simone de Beauvoir (1908 - 1986)
√˘›ÏÈ·Ì ™¿ÚÔÁÈ·Ó - William Saroyan (1908 - 1981)
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·136
[ 1 3 7 ]
Á) ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜:
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ µÔÏ·Ó¿Î˘ (1837 - 1907)
ª¿ÚÎÔ˜ µ·Ì‚·Î¿Ú˘ (1905 - 1972)
¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜-°Î›Î·˜ (1906 - 1994)
∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó (1908 - 1987)
°È¿ÓÓ˘ ∆Û·ÚÔ‡¯Ë˜ (1910 - 1989)
¡›ÎÔ˜ ∂ÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ (1910 - 1985)
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·Ó›ÙÛ·˜ (1910 - 1987)
OÚ¤ÛÙ˘ ∫·Ó¤ÏÏ˘ (1910 - 1979)
‰) ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ:
ºÚ·Ó˜ °Èfi˙ÂÊ Ã¿È‰Ó - Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
¶ÔÏ ™Â˙¿Ó - Paul Cezanne (1839 - 1906)
∞ÓÚ› ƒÔ˘Ûfi - Henri Rousseau (1844 - 1910)
O˘Ì ∫Ô˘ÏıÔ‡Ì - Um Kalthum (1904 - 1975)
∆ÛÈ·ÙÛ›ÓÙÔ ∆Û¤ÏÛÈ - Giacinto Scelsi (1905 - 1988)
¡ÙÌ›ÙÚÈ ™ÔÛÙ·Îfi‚ÈÙ˜ - Dmitry Shostakovich (1906 - 1975)
ºÚ›ÓÙ· ∫¿ÏÔ - Frida Kahlo [de Rivera] (1907 - 1954)
OÏȂȤ ªÂÛÈ¿Ó - Olivier Messiaen (1908 - 1992)
äÚÌÂÚÙ ºÔÓ ∫¿Ú·ÁÈ·Ó - Herbert von Karajan (1908 - 1989)
ª·ÏÙ›˜ (Balthus) (1908 - 2001)
∞ÓÚ› ∫·ÚÙȤ ªÚÂÛfiÓ - Henri Cartier Bresson (1908-)
ºÚ¿ÓÛȘ ª¤ÈÎÔÓ - Francis Bacon (1909 - 1992)
ª¤ÓÈ °ÎÔ‡ÙÌ·Ó - Benny Goodman (1909 - 1986)
°Î·Ï›Ó· O˘Ï¿ÓÔ‚· - Galina Ulanova (1910 - 1998)
Â) ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚ¢ÓËÙÒÓ: ·) ÙÔ˘ ™›ÌˆÓÔ˜ ∫·Ú¿ (1905-
1999), ‚) ÙÔ˘ ™¿ÌÔ˘ÂÏ ªÔ-ªÔ‚› (Samuel Baud-Bovy) (1906-1986)
Î·È Á) ÙÔ˘ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘ ª·ÓfiÏË Ã·Ù˙ˉ¿ÎË (1909).
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·137
[ 1 3 8 ]
™Â ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ӈ-
fi ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ Î·È ·ÚfiÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘,
Ì ÏËı˘ÛÌfi Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·ÚÎÂÙ¿ Ôχ¯Úˆ-
ÌÔ Ê˘ÏÂÙÈο, Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ª¤Ú·˜
ÙÔ˘ ¶ÚfiÛÊ˘Á· – ªÂÙ·Ó¿ÛÙË ·ÔÎÙ¿ÂÈ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·-
χÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. °È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÂÍÔÈ-
ΛˆÛË Ì ÙÔÓ «¿ÏÏÔÓ», Ì ÙÔÓ «Í¤ÓÔ», Â›Ó·È ÌÈ· Ô-
ÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ È-
ÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ηÈÓÔ‡-
ÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·
Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ÌÈ·˜ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·
Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÙË ‚›ˆÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ «Í¤ÓÔ˘», ÙÔ ¿ÓÔÈÁ-
Ì· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞Ó Î·È Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·fi ÙÔÓ O∏∂
̤ڷ (20 πÔ˘Ó›Ô˘) Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ÂÂ-
ÙÂȷ΋ ¢ηÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔÓ ¯·-
Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·-
ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. À¿Ú¯ÂÈ,
‚‚·›ˆ˜, ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë ∏̤ڷ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ
Ú·ÙÛÈÛÌfi (21 ª·ÚÙ›Ô˘), Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› ˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹. ∂›Û˘, ÔÈ
‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ú·ÎÙÈο Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó
ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ô ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜, ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· οı ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÂÁηٷÏ›-
ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ÛÙ· “ͤӷ”. ∆˘Èο,
ÚfiÛÊ˘Á·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ (ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ), ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·˘Ùfi˜
Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜
ÏfiÁÔ˘˜. ∂Ì›˜, Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚ›·
Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜
Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ›-
‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÒÚ·.
Iπ. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶ÚfiÛÊ˘Á·-ªÂÙ·Ó¿ÛÙË
∏ ÂÈÏÔÁ‹
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·138
[ 1 3 9 ]
∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¿ÓÙÏËÛ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ô˘ ÚÔ-
Ù›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÊÂÙËÚȷο ÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ·Ù‹ ¢Ô‡Î· (·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ∂Ófi˜ ∞ȯ̷ÏÒÙÔ˘)
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙÂ-
¯Ó›·˜ Ù˘ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (O∂¢µ, 2000, ÛÂÏ. 167 – 170). ŒÓ· ΛÌÂÓÔ ÛÙ·ı-
Ìfi˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ÙÔÓ Û·Ú·ÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘
¿ÌÂÛ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, «‰ÔṲ̂Ó˘ ÛÙÔ ÛÙÔȯÂȈ‰¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÁÚ·Ù‹˜
¤ÎÊÚ·Û˘» (∫. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘), Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ Ì ˘„ËÏ‹ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·
fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á·. ∞’ ·˘Ù‹ ÙË
ÛÎÔÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ıÔ‰ËÁËÙÈο Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο ÁÈ·
ÙÔÓ Ù‡Ô ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÌÂÛˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È
Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏
‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, ÌÔÚ› Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ
ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË. OÈ Î·ı·Ú¤˜, Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ú¯¤-
Ù˘Ô˘, ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ-
ÎfiÙËÙ·. ∫·È, Ù¤ÏÔ˜, Ë Û¯Â‰fiÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ‚ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û ÌÈ· ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.
·) ∏ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ - Ì ÙÔ fiÏÔ ÛÙËÓ Ï¿ÙË: ∞Ó ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘
™ÙÚ·Ù‹ ¢Ô‡Î· Â›Ó·È Ë Ì‹ÙÚ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ë ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÈ-
ÎËÙ‹ Ô˘ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó Ù· ηڷ‚¿ÓÈ· ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙȘ
·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÏÔ Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÎ·ÙÚÈ˙fiÌÂ-
ÓÔ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÊÙүȷ, ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ, ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·
ÌÈ·˜ ·‰È¤Íԉ˘ ˙ˆ‹˜.
µÏ¤ ۯÂÙÈο: ·) £·Ó¿Û˘ µ·ÏÙÈÓfi˜, ™˘Ó·Í¿ÚÈ ∞Ó‰Ú¤· ∫ÔÚ‰Ô¿ÙË,
ÂΉ. ÕÁÚ· 1990, ‚) ºÒÙ˘ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘, ∆Ô ∞˚‚·Ï› Ë ¶·ÙÚ›‰· ÌÔ˘, ÂΉ.
∞ÛÙ‹Ú - ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, 1975, Á) ¢È‰Ò ™ˆÙËÚ›Ô˘, ª·ÙˆÌ¤Ó· ¯ÒÌ·Ù·,
ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ‰) ∫¤ÓÙÚÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (ÂΉ.), ∏ ŒÍÔ‰Ô˜,
∆fiÌÔ˜ ∞' & µ', ∫.ª.™., ∞ı‹Ó· 1980 - 1982, Â) ™˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙË §›ÓÙ·,
Ù˘ ∂ϤÓ˘ ™˘Ú›ÁÔ˘, ÂΉ. ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ ªÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ, 2000, http://users.hol.gr/~diktio/).
‚) ∏ ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ – ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË:
µÏ¤ ۯÂÙÈο: ·) µÈ˙˘ËÓfi˜, ªÔÛÎÒ‚ ™ÂÏ‹Ì, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈο ¢ÈËÁ‹Ì·Ù·,
ÂÈ̤ÏÂÈ· ¶. ªÔ˘Ï¿˜, ÂΉfiÛÂȘ ∂ÚÌ‹˜, 1980, ÛÂÏ. 238-240), ‚) ∫.¶.
∫·‚¿Ê˘, ¶ÔÛÂȉˆÓÈ¿Ù·È, ∞ӤΉÔÙ· ÔÈ‹Ì·Ù·, ·fi Ù· ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔ-
ÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Á) ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ô˘ÚÔ‡Ó˘, ªÂÚfi-
∆Ô Î›ÌÂÓÔ – ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·
OÈ ÓÔËÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ – ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·139
[ 1 4 0 ]
Ó˘¯Ù· ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1988 ‰) ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ - Û˘ÓÂ-
ÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÚfiÛÊ˘Á˜, ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ƒÈ-
˙Ô‡, http://dimrizou.pel.sch.gr/ergasies/mnhmes/1.htm, Â) ª·ÚÙ˘Ú›Â˜
ÚÔÛʇÁˆÓ, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, O ¢ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË, ÂΉ
ªÂÙ·›¯ÌÈÔ 2001, http://www.omadatechnis.gr/index_gr.html.
Á) O Êfi‚Ô˜ ÛÙËÓ Â·Ê‹ Î·È ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô «¿ÏÏÔÓ»:
µÏ¤ ۯÂÙÈο: ·) ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜ ªËÙÚÈ¿ ¶·ÙÚ›‰·, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘
1989, ‚) ∆Û¤¯ÔÊ, ™Ù· ͤӷ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. £Â̤-
ÏÈÔ, 2000, ÛÂÏ. 152-156, Á) ™ˆÙ‹ÚË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∆Ô˘˜ Ù· ϤÂÈ Ô £Âfi˜, ÂΉ.
ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2002, ‰) ∫¿ÙÈ· °¤ÚÔ˘, ∂›Ì·È ·fi ÎÂÈ, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿-
΢, O ¢ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË, ÂΉ. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ 2001, http://www.omada
technis.gr/index_gr.html, Â) ∏ ª¿ÁÈÛÛ·, ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜
ÛÙÔ: ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÏ›ÙË, ¢ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÂΉ. °Ú¿ÌÌ·Ù· 1991.
‰) ∏ ·ÌÔÈ‚·›· η¯˘Ô„›· - ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ¯ıÚÔًوÓ:
µÏ¤ ۯÂÙÈο: ·) ™ˆÙ‹Ú˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¡’ ·ÎÔ‡ˆ ηϿ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘,
ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, 1983, ‚) ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ª., ªÈÎÚfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ¿ ÙÔÓ Â-
·Ó··ÙÚÈÛÌfi, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, 1976, Á) ∏Ï›·˜ µÂÓ¤˙˘, ∆Ô ÓÔ‡ÌÂÚÔ
31328, ÂΉ. ∂ÛÙ›·, 1978 ‰) °ÎÔ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ µ., ∆Ô ·ÛËÌfi¯ÔÚÙÔ ·Óı›˙ÂÈ,
ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1996 Â) ª·Ú›· πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘, ™·Ó Ù· ÙÚÂÏ¿ Ô˘ÏÈ¿,
ÂΉ. ∂ÛÙ›·, 1991.
Â) ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË – οı·ÚÛË:
µÏ¤ ۯÂÙÈο: ·) ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, O ÍÂÂṲ̂ÓÔ˜
¢ÂÚ‚›Û˘, ‚) ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì‡, •¤ÓÔ˜, ÂΉ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Á) °ÈÒÚ-
ÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ∏ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, 1984,
‰) °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘, O ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ·fi ÙȘ ¢ÔÎÈ̤˜, ÂΉ. ÿη-
ÚÔ˜, 1990, Â) ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙‹˜, O Á˘ÚÈÛÌfi˜, ·fi ÙÔ ¢ÈÏfi µÈ‚Ï›Ô,
∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, O∂¢µ, 2000,
ÛÙ) OÌ‹ÚÔ˘ O‰‡ÛÛÂÈ·, Ú·„ˆ‰›· „’, ÛÙ›¯ÔÈ 190-280, ÌÙÊÚ. ¢. ª·-
ÚˆÓ›Ù˘, ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.
·) O ÏfiÁÔ˜
∏ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓË-
ı› Û ÙÚÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È Ù· ·-
Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÈ
ÌÈ· ÔÌ¿‰· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·-
∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·140
[ 1 4 1 ]
Ú·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó. ∑ˆ-
ÓÙ·ÓÔ› ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÚÔÛʇÁˆÓ – ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ. ∂ÓÓÔԇ̠‰Ò, Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ Â-
ıÓfiÙËÙ˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ-
΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ‹ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ηÈ
·È‰È¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ӈ¤˜ ÌӋ̘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ Ù·
ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ∫·È ÌfiÓÔ Ë Û‡ÓıÂÛË ÌÂÈÎÙÒÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fi-
Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÔÌÔÏÔÁ›, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ηٷÁˆ-
Á‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÚ·Ù‹ ·Ê‹ÁËÛË È-
¯ÓÒÓ Ù¤ÙÔÈ·˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ-
¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ Î·È Ï˘-
ÙÚˆÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ÂÍÔÈΛˆÛ˘ Ì ÙÔÓ «¿ÏÏÔÓ», fiÙ·Ó Ë ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·
‹ Ù· ›¯ÓË ÓÙÚÔ‹˜ ı· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹.
∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Î·È ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ·
ΛÌÂÓ· ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ÂÎÙ¤ıËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙË ÏÔ-
ÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (ÛÂÏ. 25) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙËÓ ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÂÙ›ˆÓ.
∏ ÔÌ¿‰· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ı· Û˘-
ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ·Ú¯Èο, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ¤Ó· Â-
ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¤Ú¢ӷ˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. ªÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹, ı·
ÌÔ˘Ó Û Û›ÙÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ ı· „¿ÍÔ˘Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂȘ, ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ·ÊËÁ‹ÛÂȘ – Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷: Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ, ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·, ʈ-
ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ∆Ô ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ı·
ÙÔ „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜: Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Û ÔÏ˘ÌÂÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹.
∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ-
ϤÍÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ, Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ı· ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ Î·È ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ¤Ú¢ӷ ÚÔÛˆÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ô‰ËÁ›ٷÈ
·fi ·È‰È¿ Ì ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ – ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ (.¯. ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¤Ó·Ó ∞Ï‚·Ófi, ¤Ó·Ó ƒÒÛÔ, ¤Ó·Ó ƒÔ˘Ì¿ÓÔ, ¤Ó·Ó πÚ·ÎÈÓfi, ¤Ó·
·È‰› Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË ‹ ÔÓÙȷ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î.Ï.). ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ
ÔÌ¿‰· ÔÙÈÎÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë
ÔÌ¿‰· ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ¯ÒÚ˜ Î·È ÂÔ¯¤˜, “ηÙ‚¿˙ÔÓÙ·˜” ¯¿ÚÙ˜ Î·È ‚·-
ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ‹ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡-
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·141
[ 1 4 2 ]
ÛˆÓ, Ù· ‰È·Û˘ÓÔÚȷο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÚfiÛÊ˘Á· .¯.
·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÚÁ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÏÔ-
ÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ˙ˆÁڿʈÓ, ı· Û˘ÏϤÍÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ·-
Ú¿‰ÔÛË, ı· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ‹ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¿ÏψÓ
ÁψÛÛÒÓ. £· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô ÚfiÛÊ˘Á·˜ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜.
‚) ∏ ÂÈηÛÙÈ΋ ÔÙÈ΋
™Ùfi¯Ô˜ Â‰Ò Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÌÈ· ۈ̷ÙÈ΋ - ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË
Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á· ̤۷ ·fi ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ŒÓ·˜ Úfi-
ÛÊ˘Á·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ›ÛÎÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ›Ûˆ˜ ¤Ó· ·-
ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ‹ Ù· ‰·ÎÙ˘ÏÈο ÙÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Û’ ¤Ó· ·-
ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛÊ˘Á·˜ – ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ
˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ.
ª’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ÛÙÔȯ›· (›ÛÎÈÔ˜, ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰·ÎهψÓ)
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ¤Ó· ÂÈηÛÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÌÂÈ-
Ú›·˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÌÈ· ·Ï‹ „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ó· ʈ-
ÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ›ÛÎÈÔ˘˜, fiÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Ì ÙÔ ÊfiÓÙÔ Ô˘
·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó (¤Ó·Ó Êı·Ṳ́ÓÔ ÙÔ›¯Ô, ÌÈ· ‚ÚfiÌÈÎË ÛοϷ, ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi
Û‹Ì· Î.Ï.). ∂›Û˘, Ì ·Ϥ˜ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó (Ì ÙË ‚Ô‹-
ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜) ¯ÒÚÔ˘˜ ηÙÔÈΛ·˜, Ï·Ù›˜ ‹ ÛÙ¤ÎÈ· Û˘ÁΤ-
ÓÙÚˆÛ˘ ÚÔÛʇÁˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ë
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰·.
∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ·ÏÒÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÔÓÙÔ˘Ï¤ ¯·ÚÙ› ηÈ
·ÙÒÓÙ·˜ Û ¯ÚÒÌ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó ÂΛ Ù· ¤ÏÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÚfiÔ Ó· Ù˘ÒÛÔ˘Ó Ì ٷÌfiÓ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ Ù· ‰·ÎÙ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·.
ÕÏÏ· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·ÔÎfiÌÌ·Ù· Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ·Ó·-
ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆‡Ô. ∫¿ÔÈÔÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜ Ì ı¤Ì· ÙË ÁÚ·Ê‹ ¿ÏÏˆÓ ÁψÛ-
ÛÒÓ (.¯. Ì ÁÔËÙ¢ÙÈο ΢ÚÈÏÏÈο, ·Ú·‚Èο ‹ ÎÈÓ¤˙Èη).
ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÈ¿˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜
·Ê‹ÁËÛ˘: ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙÈÓÔ
‰È¿‰ÚÔÌÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÚÒÙÔ ÛÙÚÒÌ· Ì ÎÔÏ¿˙ ·ÔÎÔÌÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿. ¶¿Óˆ
Û’ ·˘Ùfi, ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ ∆‡Ô˘, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ∫·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi, ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ì ‰È·‰ÚÔ̤˜
ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ¶ÔÏÏ·Ϥ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Û·Ó Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂȘ ÙË ÌÓ‹ÌË.
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·142
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·143
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·144
[ 1 4 5 ]
Á) ∆Ô ÔÙÈÎÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
∆Ô ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÙÔ „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘. ∫›ÌÂÓ·, ÂÈÎfiÓ˜ ηÈ
ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ-
ÓÙ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·
ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹, ‹ ı· ÂÓÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ªÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
‚¿ÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›·
Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi. ªÔÚÔ‡Ó, Â›Û˘, Ó· «·‰ÂÚ-
ÊÔÔÈËıÔ‡Ó» ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ Ì ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Û ¯ÒÚ˜ ηٷÁˆ-
Á‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ.
OÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·:
™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ «∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ» ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ
Ù˘ ⁄·Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜ ÙÔ˘ O∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ - ÙËÏ. 210 6726462, 3
Î·È 210 6756801 – (ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘ Î·È Î. ÷ڷϷÌ›‰Ô˘), ‹
ÛÙËÓ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ O∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, ∆·¸Á¤ÙÔ˘ 23-15452,
¶·Ï·Èfi æ˘¯ÈÎfi, ÙËÏ. 210 - 67 26 462/3, http://www.unhcr.gr/, ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÀÔ-
ÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙËÏ. 210 3813928- 210 3304901, Fax:
210 3840390, http://users.hol.gr/~diktio/diktio1.htm, ÛÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ Èڛ˜
™‡ÓÔÚ·, •ÂÓ›·˜ 15, 11527, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ. 210 5200500, http://www.msf.gr/, ÛÙÔ
∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, ÙËÏ. 210 3802508, 210 3806054,
http://www.gcr.gr/. ∂›Û˘, ̤ۈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó
Â·Ê‹ Ì ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‹ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛʇÁˆÓ – ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.
£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·‚ÏËı› fiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ Û ¯ÒÚÔ ‚›ˆÛ˘
Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á·, ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈο Î·È ÂÈη-
ÛÙÈο Û’ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÔÛʇÁˆÓ. ∞Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘-
ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¤ÍÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤ÍÈ ÌÂ-
Á¿Ï˜ ÛÎËÓ¤˜ (.¯. Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡,
http://www.army.gr/n/g/structure/synthesis/, ‹ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÌÂ-
Á¿Ï˜ ÛÎËÓ¤˜ οÌÈÓÁÎ). ™Â οı ÛÎËÓ‹, οı ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘, Ì ΢ÎÏÈΤ˜ ÂÈ-
ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÚfiψÓ. ™ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô˘
Ì ‹Ș ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (.¯. Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ‹ Ï·‚˘ÚÈÓ-
ıÈ΋˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Û ηıÂÌÈ¿, ‹ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÎËÓÒÓ «ÂϤÁ¯Ô˘» ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘
ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ Î.Ï.) ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÚÔ-
‚ÔϤ˜, ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ‹ ·ÓÔȯ٤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ.
∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·145
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·146
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·147
[ 1 4 8 ]
°È· ˘ÏÈÎfi ÚÔ‚ÔÏÒÓ, ¤Ú·Ó ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿, ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó: ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË O
‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË (http://www.omadatechnis.gr/index_gr.html), ÙÔ
ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ¶·È‰È¿ ›̷ÛÙ·Ó ÙfiÙÂ…ÔÈ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ·Ú·Áˆ-
Á‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, 1999, Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ 96 ÚÔÛʇ-
ÁˆÓ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ (http://www.ime.gr/), °È· Ï›ÁË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿, ŒÓÙ·ÍË ÙˆÓ
ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ·fi
ÙËÓ ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ O∏∂, (‰È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÏËÚ. 210-6726 296).
OÈ ÛÎËÓ¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ˘ fiÔ˘
Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË Ë Ì·ÎÚÈ¿ ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Î·È Ì ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ì ÙÔ˘˜
·ψ̤ÓÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÔÓÙÔ˘Ï¤ ¯·ÚÙ› ÙˆÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓˆÓ ÂÏÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ. ∞’ ·˘Ù¿ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Ô‰ËÁ›-
Ù·È Ì ۋ̷ٷ ·fi ÛËÌÂ›Ô Û ÛËÌÂ›Ô ÛÙ· ¯¿ÂÓÈÓÁΘ ÙÔ˘ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ˘ ‹ ÙˆÓ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∆Ô Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘-
ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜
ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·148
[ 1 4 9 ]
ŒÓ·˜ ·ÎÏÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈ-
ÎÔ‡ ÌÈ·˜ ÙÂÏÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
1. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‚·ÛÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹Î˜ Â›Ó·È Â·ÚΛ˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi
Ì·ıËÙ¤˜.
2. ∞ÁÔÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË, ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ӈÓ
ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì ̷ıËÙÈ΋ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË
·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (¡ÔÌ·Ú¯›·, ¢‹ÌÔ Î.Ï.).
3. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈÎÚ‹˜, ‰È·ÚÎÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË,
ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ù‹ Û¯¤ÛË, ¤ÛÙˆ Î·È Û Â›Â‰Ô Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜ ‹
·ÏÔ‡ ÎÔÈÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Û' ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Î¿ÔÈ·
¤ÚÁ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (ÙÚfi-
Ô˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ – ÎÈfiÛÎÈ, ηÚÔÙÛ¿ÎÈ Î.Ï.).
4. ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÔÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¤-
¯ÓË, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (‰Â˜ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÂÈÚ¿˜ °. ™Ì·Ú·-
Á‰‹ ÁÈ· ∂∆, - ·ÊÈÂڈ̤Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜) ›Ù ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈ-
΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ (ºfiÓÈÛÛ·, °˘ÊÙÔԇϷ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) ›Ù ÁÈ· ÎÈ-
ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fi‰ÔÛË (∫ˆÓ. £ÂÔÙfi΢ - ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Á¿˘, ∞Ϥ͢
∑ÔÚÌ¿˜ - ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘, ¡·ÔϤˆÓ §··ıÈÒÙ˘ - ªÂÙ¤ˆÚÔ Î·È
™ÎÈ¿). ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó¿-
ÁÓˆÛË, ηْ ÂÈÏÔÁ‹Ó ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
5. OÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘
OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹,
ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜). ∫¿ı ÔÌ¿‰· ·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ‹ Î·È fiÏË Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·‰Èο Ì ·ÚÔ˘Û›· ‹ fi¯È ÙˆÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ Î·ıËÁË-
ÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ô “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜” ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÈ·˜ ‰È·‰È-
ηۛ·˜ Ô˘ Ë ÛȈ‹ Î·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Î¿ˆ˜ ‚·ÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ
·È‰È΋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó
Â›ÌÔÓ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ›Ù ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οıÂ
ÂÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË. ∞Ó, fiˆ˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ, ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ˆ-
ÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ‹ Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi
ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ. ªÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë
Iππ. ŒÙÔ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·
ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ‹ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·149
[ 1 5 0 ]
·ÓıÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈ‹Ì·Ù· ‹
‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
¶ÔÏÏ·Ï¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô‰Âȯı› Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓÒÛˆÓ.
™' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÒÙÔ˜ ‰È‰¿Í·˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ıˆÚËı› Ô ƒÔ˘Ûfi
(Rousseau), Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ “ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ” ÙÔ˘ Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·-
ÔÏ·˘ÛÙÈÎfiÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ·È‰È΋˜ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ‚·-
ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·˘ÙÔÌfiÚʈۋ˜ ÙÔ˘ (ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‹Á ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô) ‹Û·Ó
ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ – Û˘¯Ó¿ ÔÏÔÓ‡¯ÙȘ – Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘. £· ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·ÚÔÙÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÂ
ÎÔÈÓ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› οˆ˜ ÙÔ ÌÔ-
ÓÔÒÏÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË.
¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÁÓÔËı› Î·È Ë ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·,
Èı·ÓfiÓ ·fi οÔȘ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ıˆÚËÙÈΤ˜ ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›-
ÛÂȘ. ∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ Û˘ÁÎÈÓ› ÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ËÏÈ˘ Ë ·Ó-
ıÚÒÈÓË ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ÂÈο ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ fi-
ÓÙÔ˜, fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ª·¯Ù›Ó (Bachtin). O “η‚Á¿˜” ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË
Ì ÙÔÓ ıÂÔÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·ıËÙÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ‰˘ÛÚ·-
Á›·, Ô ·È‰ÈÎfi˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÔÛ›ÓË ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, Ô
·ÙÚȈÙÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·‚›ÏË, Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÙÔ˘ ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË, Ë ÂÍ·Ê¿-
ÓÈÛË ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘ Î·È Ë ÛȈËÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ™ÔψÌfi ÛÙÔ˘˜ η-
ıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ·Ó·ÚÚÈ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ›-
‰È· Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‚ÈÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤-
Û· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù˘¯‹ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜.
∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ, Ì ٷÎÙÈΤ˜ ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ì ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜
Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Èı·ÓfiÓ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ οÔÈˆÓ ÂȉÈÎÒÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÛË-
Ì·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜.
6. ∆ÂÏÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË
∞Ó ÚÔÎÚÈı› Ë Ï‡ÛË ÌÈ·˜ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
·) ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÙÈ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ·fi ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
¶ÚÔËÁÂ›Ù·È ·Ó¿ıÂÛË ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓÙ˘-
ÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÌÏÔ-
΋˜ Û'·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË,
fiÔ˘ οÔȘ ·' ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·150
[ 1 5 1 ]
ÚËÙ¤˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ·ÚÔÙÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘
‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢, ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓ Â›‰ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ηٷ-
ÁÚ¿ÊÂÈ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û˘ÌÂÚÈ-
Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÛˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È, ·ÎfiÌË, ¿Ó
˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ë ÊˆÙÔÙ‡-
ËÛË, Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Û ¯·ÚÙ› ∞3 .¯. ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ,
ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˘ ÎÔÏ¿˙ Ì fiÏ· ·˘-
Ù¿, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ÈÙÛÈÏȤ˜ ÌÂÏ·ÓÈÒÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.
‚) ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜
Û fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‹ οÔÈÔ ·-
fiÛ·ÛÌ¿ ÙÔ˘.
¢È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ (·), ηıÒ˜ Â‰Ò Ë ÂÛÙ›·ÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ
Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô‡Ù Á›ÓÂ-
Ù·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ fiÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· ˆ˜ ·›ÁÓÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó·Ó Û˘ÁÁڷʤ·, ·-
ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙˆÓ ÎÂÈ-
Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÊË‚Èο Ì·ıËÙÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ-
ÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û·˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÎÈ Â‰Ò ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÌÈ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó¿ıÂÛË
ÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˘ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÙË ı¤·ÛË ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ
·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Â›Ù ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·
ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ›Ù ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÓ Û˘Ófiψ, ›Ù Û ο-
ÔÈ· ηْ ÂÈÏÔÁ‹Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó
ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋, ȉÂÔÏÔÁÈ΋,
ÔÏÈÙÈ΋, ËıÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· ÛÙ¿ÛË. ¶·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¶··-
‰È·Ì¿ÓÙË, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙË
ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·,
ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ı›Ô, ÙË ÁË, ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘, ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜,
ÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ™ÙËÓ ›‰È· fï˜ ÏÔÁÈ΋, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ·
ÙÔ ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ̤۷ ·fi ÙËÓ
ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
¤ÏÍË, ÙË ÁÔËÙ›· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¿ÛÎËÛÂ Ë ÙÚÈ‚‹ Ì ÙÔÓ ¶··‰È·Ì·ÓÙÈÎfi
ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ¿ˆÛË ‹ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·.
Á) ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓ Â›‰ÂÈ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.
¢›¯ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÚÒÍÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚÁ·Û›·˜,
Â¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ÂχıÂÚÔ˘, fi¯È ‰ÔÎÈÌÈ·ÎÔ‡ Ô‡Ù ۯÔ-
ÏÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
Û˘ÁÁڷʤ·, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ˘. ∂¿Ó
˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÂÈ-
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·151
[ 1 5 2 ]
ı˘Ì› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ë ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ¤ÌÓ¢ÛË
ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘ÌÂ.
∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ì’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ – ÈÛÙÔ-
ÚÈÒÓ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ·˘-
Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÊË‚È΋ Ê·ÓÙ·Û›· fi-
ÛÔ Î·È Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÎÈ ÂϤÁ¯Ô˘Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÌfiÓÔ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂͤÏÈ͢ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÏ›Û˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Ù˘
·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ȉÂÒÓ. ªÔÚ›, ¤ÙÛÈ, Ó· ·Ôη-
Ù·ÛÙ·ı› ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ηÈ
Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÁÂÓÈο.
‰) ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË (ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ-
ÎÔ‡ ‹ ı·ÙÚÈÎÔ‡, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡) Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¤ÚÁÔ,
ÚÔ˚fiÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·.
¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ‹ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÂÌ‚fiÏÈÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ٷ
·È‰È¿, Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ·, ‚, Î·È Á. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı›
Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú·˜ ÌÈ·˜ ¤ÙÔÈÌ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÂÚ› ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, ÚÔÙ›-
ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘, ÌÈ·˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÌÂÏÂ-
ÙËÙ‹ – ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È Ù· ·È‰È¿, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÔÈ ÚÔΛÌÂÓ˜
ÂÓfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ê˘ÛÈο ÌÈ· ÂΉ‹Ïˆ-
ÛË Ì ÙËÓ Û‡ÌÚ·Í‹ ÙÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
Â) AfiÂÈÚ· ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÛÎËÓÒÓ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ÔÏfi-
ÎÏËÚˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·fiÂÈÚ· ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ó‡-
Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.
™ËÌ·ÓÙÈ΋ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂ-
ÏÂÙËÙ‹-ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô Û˘-
Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿. OÈ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. Ÿˆ˜
Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ Â‰Ò Ù· ·È‰È¿ ›ӷÈ
ÂχıÂÚ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·’ fiÏ· Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ̤۷ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó Ù· ›-
‰È· ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Âȉ¤ÍÈ·. ∞fi ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ÌÔχ‚È, Ù·
¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ
·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙÔ ÎÔÏ¿˙, ÙËÓ Ï·-
ÛÙÈ΋ ̷Τٷ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Î·Ù·Û΢‹ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÊÙËÓ¿
ÎÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ˘ÏÈο (¯ÒÌ·, ËÏfi, Ï·ÛÙÂϛӘ, ÎψÛÙ¤˜ Î.Ï.),
fiÏ· Â›Ó·È ‰ÂÎÙ¿. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ Ù·È-
ÓÈ¿ÎÈ Û ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÊÙÈ¿-
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·152
[ 1 5 3 ]
¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi – Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜
ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÁÔÓÈfi – Â›Ó·È ‰ÂÎÙfi, ·ÚΛ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıË-
Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
ªÔÚ›, ·ÎfiÌ·, Ó· ÛÙËı› ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ
Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·-
ʛ˜ ‹ ÔÚÙÚ¤Ù· Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ ÂÔ¯‹˜ ÔÌÔÙ¤¯ÓˆÓ ÙÔ˘.
∆¤ÏÔ˜, Â¿Ó Ë Û¯¤ÛË Ì ÙË ¯ÂÈÚˆÓ·Í›· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÙÈÎÔ-
Ô›ËÛ˘ ‰ÂÓ Â˘Ô‰Ôı›, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÚÎÂÛÙԇ̠۠ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ ı·ÙÚÈÎÔ‡
·ÈÁÓ›Ô˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÔÚ› Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ù˘ ηٷ-
ÓfiËÛ˘. ¢ÈËÁ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ °Ô˘ÙÔ‡ °Ô˘·ÙÔ‡, O Ù˘ÊÏÔÛ‡ÚÙ˘, ∏ ‰·Ûη-
ÏÔÌ¿Ó·, ø¯ ‚·Û·Ó¿ÎÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏ·, È-
‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÊËÁËÙ‹˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Á¤Ê˘Ú·
Î·È ÂÓÔÔÈ› Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ªÔÚ›, fï˜, Ó· ηٷ-
ʇÁÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Û ·Ú¿ÏÏËÏ· ı·ÙÚÈο ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Â-
Ô¯‹ Î·È ÙÔ Ó‡̷ (.¯. ∆Û¤¯ÔÊ).
ÛÙ)¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ
ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤-
Ú¢ӷ, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÎÔ-
Ì›ÛÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Û˘Á-
Áڷʤ·, Ô‰ËÁ› ÂÈϤÔÓ Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜
Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˘fi
·Ê‹ÁËÛË ÈÛÙÔÚ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·-
·‰È·Ì¿ÓÙË, ÙÔ ªÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ ‹‰Ë Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÁÚÈ¿ §Ô‡Î·ÈÓ· ̤ÏÂÈ ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
ıÔÚ˘‚Ò‰Ô˘˜ ÎÔÂÙÔ‡ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ “‚·Ú‡” ÌÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ª¿Ó˘ ηÈ
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∆Ô Ú‹Ì· “̤Ïˆ” ÛËÌ·›ÓÂÈ Â‰Ò, ÏÔÈfiÓ, ÎÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÙÚfiÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯Ô˘ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙË ÊÏÔÁ¤Ú· ÙÔ˘ ‚ÔÛÎÔ‡ Î·È ÙÔ
“ÌÏÔ˘Ì” Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ∞ÎÚȂԇϷ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÔ-
Ú› ηÓ›˜ Ó· ÛÙ·ı› Â‰Ò Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘
Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì' ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·fi ÌÔ˘-
ÛÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·fi ÂÁÁÚ·Ê‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ
‹¯ˆÓ. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·˘Ù¿ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ù¯ÓÈ-
ο Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·-
›ηÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
∞ÎfiÌ·, ÛÙÔÓ •ÂÂṲ̂ÓÔ ¢ÂÚ‚›ÛË, Ô ‡ÌÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙÔ Ó¤È ÙÔ
ÁÏ˘Î‡ ÙÔ Ú¿ÔÓ Ô‰ËÁ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·153
[ 1 5 4 ]
ÛÙ· ∞ıËÓ·˚ο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, O Á›ÙÔÓ·˜ Ì ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘.
ªÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì·ÎÚ‡ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi ÛÂ Ó¤È ‹ Û·ÎÔ˘¯¿ÙÛÈ (‰ÂÚ‚›-
ÛˉˆÓ ‹ ˙ÂÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ) ı· ‰È‡ڢÓ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ‹¯Ô Ô˘ Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ∂›Û˘, ›Ûˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È Ù· ηË-
ÏÂÈ¿ Ó· ˙ËÙ¿ ÌÈ· ÈÔ “·Ì·Úوϋ” ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎˆÓ ÏÈ-
ÎÓÈÛÙÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ. ∞Ó ‰Â ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ Ï·˚΋ ·˘Ï‹ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜
ˆ˜ ¯ÒÚÔ ‰Ú¿Û˘ ÛÙ· ∞ıËÓ·˚ο ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ·-
ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÂÔÚ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ,
Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‰Ú¿Û˘.
øÛÙfiÛÔ, ¤Ú· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ “·ÎÔ‡ÁÂÙ·È” Î·È ÚÔ‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·-
Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· „¿ÍÂÈ ·Ú·¤Ú· ÙȘ Èı·ÓfiÙË-
Ù˜ ‡ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∏
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘, Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘, ÔÈ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ ·˘ÙÔ‚ÈÔ-
ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯Úfi-
ÓÔ Î·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ¡· „¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19
Ô˘
·ÈÒÓ·, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¶·-
·‰È·Ì¿ÓÙË, Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Û‡¯Ó·˙ ÛÙ· “ηʤ ·Ì¿Ó” Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ·
‹Ù·Ó Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ù·ÎÙÈ-
Îfi˜ ÂÏ¿Ù˘. ªÔÚ› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌÔÙ¤¯ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È Ó· ‚Úԇ̠·˘Ù¤˜ ÙȘ χÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ™ÂʤÚ˘ ÛÙȘ ª¤Ú˜
ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚËÙ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹-
ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹-
ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¡ÙÂÌÈÛ› Î·È ÙÔÓ ª·¯. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ·Ó ηٷ-
ʇÁÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙȘ ¢ÔÎÈ̤˜, ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi ∂ÏÏË-
ÓÈÛÌfi Î·È ÙË ™Ì‡ÚÓË ÌÔÚ› Ó· “·ÎÔ‡ÛÂÈ” ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙȘ
™Ì˘ÚÓ·›ÈΘ ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ·ÓÙ›Ó˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘. ∆Ô ›‰ÈÔ ·Ó ÙÔÓ
‰ÂÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔ ∂ÏÌ·Û¿Ó Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ı· “·ÎÔ‡ÛÂÈ” ÔÏ˘ÊˆÓÈο
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÈÌÂÓÈΤ˜ ÊÏÔÁ¤Ú˜, Ô˘ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ŸÏ· ·˘Ù¿, Ì'
¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¿˙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ
ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡Ì·Ó ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
˙) ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ηÙfiÈÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÈ-
ηÛÙÈÎfi - ÛÎËÓÈÎfi, Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ Î·È ˆ˜ ÚÔÔÌfi˜ ‹ Û˘Ó‰ÂÙÈ-
Îfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ì ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ηٷÁˆÁÈ΋˜
ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÂÈ-
ηÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰·˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ù· ΢-
Ú›·Ú¯· ·ÈÛıËÙÈο Ú‡̷ٷ Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓ-
ÓÈ¤Ù·È Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ηϋ˜ ÈÛÙÔÚ›·˜
Ù¤¯Ó˘ (.¯. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ Ù¤¯Ó˘, E.H. Gombrich, ªπ∂∆, 1998) ˘Ôı¤-
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·154
[ 1 5 5 ]
ÙÔ˘Ì ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ›¯Â ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ, ÙÈ ·' fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÓ-
‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ Â›¯Â Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ, Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙË-
Ù˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÙfiˆÓ fiÔ˘ Ù·Í›‰Â„Â, ·ÓȯÓ‡ԢÌ ÙÔ
‰˘ÓËÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘’ fi„ÈÓ Ì·˜ fi, ÙÈ ÌÔ-
Ú› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ Ê‡ÛË
Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ Î·È ·fi Ù· ¤Ú-
Á· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘
Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ›ıÈÛÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂΛ.
¢ÔÌԇ̠ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË – ÎÔÏ¿˙ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘
ÂÓËÏÈΛˆÛ˘. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÎÈ-
ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Â¿Ó ‚‚·›ˆ˜, ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÂ
οÔÈÔÓ ÙfiÛÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ŒÏÏËÓ· ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤-
ÎÚËÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÌÂ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, Ù·Èӛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜.
ªÔÚÔ‡ÌÂ, ¤ÙÛÈ, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì – Ì ̤ıÔ‰Ô ·ÚfiÌÔÈ· Ì'ÂΛÓË Ô˘ ·-
ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÛÙÔ ªÔÈÚÔÏfiÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ – Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋
Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ, ·ÊËÁËÌ¿ÙˆÓ, Ì˘ıÈ-
ÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡.
∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ‚·ıÌ›‰·˜ (Â). øÛÙfiÛÔ, Â‰Ò ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·-
ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÂı›ÛÌ·-
ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi fi-
ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂΛ, ·ÏÏ¿ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ ÔÙÈÎfi Û‡-
Ì·Ó ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘.
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·155
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·156
£∂ª∞∆π∫∞ ™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™ –
¶O§π∆π™∆π∫∂™ ¶∞ƒ∞°ø°∂™
I. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜ (project) –
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
II. §›ÛÙ· ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜
·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·Ó¿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·
1. O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
2. ∏ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·
3. ∞fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ
4. ∆· Ù¯ÓÈο – ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
5. ∏ Â·Ê‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘
6. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ – Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
7. ∏ «O‰‡ÛÛÂÈ·» ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡
III. ™¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹
Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË
1. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜
·Ó·ÊÔÚ¿˜
2. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
3. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡
ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜
IV. ª¤Û· Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘,
ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·157
[ 1 5 8 ]
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ project (ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜) ˆ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚȯÔ-
̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÂ-
ıfi‰ˆÓ. ∫·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ Ô fiÚÔ˜ ·fi ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ projicere, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯Â-
‰È¿˙ˆ, ÛÎÔ‡ˆ, ‚¿˙ˆ οÙÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÚˆÙÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·'
ÙÔ˘˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì·˜. ∆ËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÚÒÙÔ˜
Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ ∫ÈÏ¿ÙÚÈÎ (Kilpatrick) ÙÔ 1918, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ-
‰Ô project, ˆ˜ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ô˘ ¤ÚÓ·Á ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË.
∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô ∫. ºÚ¤È (K. Frey) ϤÂÈ:
«ªÈ· ÔÌ¿‰· ·ÙfiÌˆÓ (.¯. Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘) ·ÔÊ·Û›-
˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· (.¯. Ì ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Î·-
Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜), ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÙËÓ Ô-
Ú›· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (ηٷÓÔÌ‹ ÂÚÁ·Û›·˜, ‡ÚÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ËÁÒÓ, η-
ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fï˜ ı·
Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ù˘ Î.Ï.) Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·Ì-
Ì·Ù›ÛÂÈ. ∫·Úfi Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ .¯.
Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ‹ ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ì ı¤-
Ì· ÙËÓ Ï·ÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
∏ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË, ·fi ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ Ù¿-
͢ ‹ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·fi ¤Ó· Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‹ ·fi
Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È Â›Û˘ Èı·Ófi ÔÚÈṲ̂ӷ ¿-
ÙÔÌ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰· Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘.
∂Ú¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ·-
ÛË ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÏ·
Ù· ̤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ó ¿Ô„Ë ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Ó· ·-
ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿-
ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰ËÏ. Ë Â-
Ï¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ı¤Ì·, Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰È·ÌfiÚʈÛË
ÙÔ˘ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ۯ‰›-
Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (project) ηÈ, ·Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿, ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜
‰È·‰Èηۛ˜ Ì¿ıËÛ˘, ÁÈ·Ù› Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ Ì¿ıËÛ˘. ∞ÎfiÌË ÙÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ
ηıÈÂڈ̤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË Ë-
I. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (project) –
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·158
[ 1 5 9 ]
Á‹ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ë ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›-
Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ «¤Íˆ ÎfiÛÌÔ». ™ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈ Úԉȷı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔ-
ÓÙ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. °È·Ù› ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿
˘fi„Ë, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·-
fi ¤Ó·Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ – ηıÔ‰ËÁËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚ-
Á·Û›·˜ ‚ÔËı¿ ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰‡-
ÛÎÔÏˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È
fï˜ ¿ÓÙ· Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ·Ó·Áη›·. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ó· Û˘Óԉ‡-
ÂÙ·È Î·È ·fi ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ (.¯. ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË)».
ŒÙÛÈ Ôχ ·Ï¿ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ project ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·-
‰Èηۛ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó· ÙÚfiÔ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·-
ÔÊ·ÛÈÛÙÈο fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ù¿Í˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ë
›‰È· Ë ‰È‰·Ûηϛ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ·-
ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ‚‹Ì·-
Ù· Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡-
ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·Ó·ıˆÚÔ‡Ó Èı·Ó¤˜ ·Ú-
¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÛΤ„ÂȘ, ηٷϋÁÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ Û ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ Ù· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó
ηÈ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó, Ù· ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Ù·
‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙÔ
·Ó ı· ·Ú·¯ı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı· ’ Ó·È
·˘Ùfi. °È·Ù› Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ˆ˜ ‰Ò, ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È
Ë ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ™ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹, fï˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛË-
Ì·Û›· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ fiÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜
Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ηÓ›˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÎÔfi ÙÔ˘. °È·Ù› ̤۷ ·-
fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ηÈ
ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ê˘ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î‡-
ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·, ËÁ¿˙ÂÈ ÙÂÏÈο Ë ÌfiÚʈÛË Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ÔÈΛψÓ
‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (°ÚfiÏÏÈÔ˜, °. - ∫ÔÙ›Ó˘, Ã. - ™Ì‹ÏÈÔ˜, ∏. - ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞.
¶Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ Project: ıˆÚËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ-
ÔÙÈΤ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ù‡¯Ô˜ 46, 1998).
ÃÚ‹ÛÈÌ· ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Û¯Â-
‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ›ӷÈ:
Kilpatrick, W.H., The project Method, Teacher’s College Record 19, 1918 (ÛÂ
„ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ÛÂÏ›‰· http://historymatters.gmu.edu/search.php?
function=print&id=49540)
Frey, K., ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ project – ªÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
ˆ˜ ıˆڛ· Î·È Ú¿ÍË (ÌÙÊÚ. ∫. ª¿Ù˙ÈÔ˘), ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, 1986.
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·159
[ 1 6 0 ]
∆·Ú·ÙfiÚË – ∆Û·Ïηٛ‰Ô˘, ∂ϤÓË, ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ project ÛÙË ıˆڛ· Î·È ÛÙËÓ
Ú¿ÍË, ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, 2002
ÃÚ˘Û·Ê›‰Ë˜, ∫., µÈˆÌ·ÙÈ΋–ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰È‰·Ûηϛ· – ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘
ÌÂıfi‰Ô˘ Project ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Gutenberg, 1994
ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, ∏.°., OÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, °ÚËÁfiÚ˘, 1995
∫·Ó¿Î˘, π.¡., ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜-Ì¿ıËÛ˘ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜,
∞ı‹Ó·, 1987
°ÚfiÏÏÈÔ˜, °. - ∫ÔÙ›Ó˘, Ã. - ™Ì‹ÏÈÔ˜, ∏. - ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞. ¶Ú·ÎÙÈΤ˜
·Û΋ÛÂȘ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ Project: ıˆÚËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ù‡¯Ô˜ 46, 1998
∞fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2003-2004 Ì ÙËÓ À.∞. °7/69259/10-07-03 ıÂÛ›-
ÛÙËÎÂ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ À¢ı‡ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ-
ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ «Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ˘' ·ÚÈıÌ.
106137/°7/30-09-03 ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·ıÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
™‡Ìʈӷ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, «ˆ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ıÂ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È
ÚÔÒıËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜: Û‡ÓıÂÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈ΋
ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ȉ¤Â˜ (ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·, ȉÂÔÏÔÁ›·, ıÚËÛΛ· Î.Ï.), ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË – ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·,
ÁÏÒÛÛ·, ¤ıÈÌ·, ‹ıË, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,
Û¯ÔÏ›Ô, ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ۈ̷Ù›Ô, ÍÂÓÔÊÔ‚›· – Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô
ʇψÓ, ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·, ‚›·, ·ÓÂÚÁ›·, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹-
Ì·Ù·, ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘”.
O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Â‡ÚÔ˜ Î·È ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘-
Êı› Â·ÚÎÒ˜ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ∫·Ï›ٷÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜, Î·È Î¿ÔÙ ÎÚ˘Ê¤˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi
ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,
Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜.
Iπ. §›ÛÙ· ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ
·Ó¿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·
1. O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·160
[ 1 6 1 ]
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÓfiÙËÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜
ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ project, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÎ-
‰ËÏÒÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ηÈ
ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Î·È Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ·˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ÙÌ‹Ì·Ù· ٿ͈Ó) Ì·ıËÙÒÓ.
OÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋
ηÙËÁÔÚ›· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ì›· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ì›· Û˘Ó-
ıÂÙfiÙËÙ· ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¿-
ÓÙÔÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∏
ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ
ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ¯Ú‹ÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂ-
ıfi‰ˆÓ (·Ú¯Âȷ΋ ¤Ú¢ӷ, Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÊÈÏÔÏÔÁÈ-
΋ ¤Ú¢ӷ). ∫¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÌÔ˘Û›· Î.Ï.).
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÚfiÙ·Û˘ ¤Ú¢ӷ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›· Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·ÏÏ¿ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ
·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤Ú¢ӷ˜.
·) ∞Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤۷
·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· (¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘,
ªÔ˘ÏÒÙ˘, ∫·Úη‚›ÙÛ·˜, ™ÔψÌfi˜ Î.¿.)
O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
‰È·ÊfiÚˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Â͇ÚÂÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÔÏÏÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·˜ ÏÔÁÔ-
Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∫¿ı ̋ӷ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÊÈÂÚˆı› Û ¤Ó· Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiψÓ
ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
ªÂÚ·ÎÏ‹˜, ª. °., ¶·È‰·ÁˆÁÈο Ù˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ı‹Ó·: πˆÏÎfi˜, 2001,
ÛÂÏ. 143 – 219.
¶Ô‡¯ÓÂÚ, µ¿ÏÙÂÚ, O °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈ˙˘ËÓfi˜ Î·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ. §ÔÁÔÙ¯ӛ·
Î·È Ï·ÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù˘ ÌÂÏ ÂfiÎ, ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, 2002.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·, ∞ı‹Ó·: ª.
π. ∂. ∆., 1992, ÛÂÏ. 286 - 291.
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·161
[ 1 6 2 ]
‚) ∏ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË
Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÓ‰˘Ì·Û›·
∆Ô ÚÔ‡¯Ô Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ÊÔÚÂ-
ÛÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË §·ÔÁÚ·Ê›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙË-
Ù·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂ-
ÚÈ¿ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÒ-
ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÊÔÚÂ-
ÛÈ¿˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÁÈ· Ó·
‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›· Î·È ÛÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÚÔ‡¯Ô.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
¶ÂÚ. ∂ıÓÔÁÚ·ÊÈο, (·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·), Ù. 7 (1989).
µÚ¤ÏÏË – ∑¿¯Ô˘, ª·Ú›Ó·, ∏ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ŒÓˆÛË
(1864 – 1910). ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔ-
Á›·˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜, πˆ¿ÓÓÈÓ·, 1985.
Á) OÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ·: ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜
Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ ‰È·ÈÙËÙÈ΋
∏ ÙÚÔÊ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ¤Ó· ÈÂÚfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-
Îfi ۇ̂ÔÏÔ. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Û ‚·ÛÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ‡·Ú͢
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜
ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ·fi ¿ÏÏ· ¿-
ÙÔÌ· ‹ ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.
ŒÓ· ÚÒÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈ-
ÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ· Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛÈ·-
ο Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ٷ ‹ıË Î·È ¤-
ıÈÌ· Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ, Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· οı ¤Ó· Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ì ÙË Û˘-
ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î.¿. ™ÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Î·È
Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ›Ù Û Â›Â‰Ô ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ›Ù Û Â›Â‰Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (Û˘ÌfiÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fi-
ÏË Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·).
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·162
[ 1 6 3 ]
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
◊ÌÂÏÔ˜, ™ÙÂÊ. ¢., ∑ËÙ‹Ì·Ù· ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ (∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Â-
ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ), ∞ı‹Ó·: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛÈÓ ˆÊ¤ÏÈÌˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, 1993,
ÛÂÏ. 65 – 108
¢Â˘ÙÂÚ·›Ô˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ¡., ∆Ô „ˆÌ› ÛÙ· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋
Î·È Ì·ÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜, ∞ı‹Ó·: Legato, 2000
µÔ˘ÙÛÈÓ¿, ∂‡Ë, ∆Ô „ˆÌ›, ∞ı‹Ó·, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 1999
µÔ˘ÙÛÈÓ¿, ∂‡Ë, °Â‡ÛË ÂÏÏËÓÈ΋, ÙfiÌÔÈ 1-4, ∞ı‹Ó·: ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, 2000
“O ¿ÚÙÔ˜ ËÌÒÓ” - ·fi ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÛÙÔ „ˆÌ›, °’ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ¶‹ÏÈÔ
1992, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂∆µ∞, 1994
πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡, µ’ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ™·ÓÙÔÚ›ÓË 1990,
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂∆µ∞, 1994
∏ ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ Ï¿‰È, ¢’ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ∫·Ï·Ì¿Ù· 1993, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi
∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂∆µ∞, 1996
∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ï¿ÙÈ, ∏’ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ª˘ÙÈÏ‹ÓË 1998, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∆Â-
¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂∆µ∞, 2001
‰) ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ‡ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (˘ÏÈÎfi˜,
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜) ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘
O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂΛÓË ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù·
ÔÔ›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ‚ȈıÔ‡Ó.
ŒÓ·˜ Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi Â›Ó·È Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ Ê˘-
ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.
ª›· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÈηÓÔÔÈË-
ÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ô Û˘ÏÏÔÁ¤·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ, Ò˜ ı· ÙÔ Û˘ÏϤÍÂÈ Î·È
Ù¤ÏÔ˜ Ò˜ ı· ÙÔ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¯ÚËÛÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜
Î·È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
µÏ. ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·: «ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ·
ÙÔÓ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ï·˚-
Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì ٛÙÏÔ: «§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È Û¯ÔÏ›Ի.
1-222 04/11/2005 14:48 ™ÂÏ›‰·163
[ 1 6 4 ]
Â) ∆Ô Ï·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙË
ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ.
∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ̤۷
·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜
ηڷÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË Ù˘ fiÏ˘ ÌÔ˘.
∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÂÍÂÚÁ·-
Ṳ̂ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ¶Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È, Ì·˜ ‹Úı ·fi ¤Íˆ ·ÏÏ¿ fï˜
ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÎÔÛÌÈ·-
ÙËΠ̠ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÛÙÈο Τ-
ÓÙÚ·. ∏ ÂÈÚˆÓ›·, Ô ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ ηÈ
·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ηڷÁÎÈfi-
˙Ë ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ¤Ó· Ï·˚Îfi
ı¤·Ì·. ™ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ¤ÚÁ· Ì ¤ÓÙÔÓ· ·Ó·ÙÚÂ-
ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢-
Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, fiˆ˜ ηÂÙ¿Ó °ÎÚ˘, Ô ∞ı·Ó¿-
ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜ Î.¿.
ªÈ· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË Ù˘ fiÏ˘, ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘, ÛÙÔ ÚÂ-
ÂÚÙfiÚÈfi ÙÔ˘, ÛÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘, ÛÙȘ ÚÂÎϿ̘ ÙÔ˘, ÛÙ· ÛÎËÓÈο ÙÔ˘, ÛÙ·
Ï·˚ο Ê˘ÏÏ¿‰È·, ÛÙË ‰È·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË Î·È ÙÔ˘˜ ı·٤˜ (: ÌÂϤÙË
ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·È̷͛ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηڷÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË, Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡,
ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ), ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÙË
ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∫ÈÔ˘ÚÙÛ¿Î˘, °È¿ÓÓ˘, ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ Î·È ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. OÈ Ú›˙˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·-
ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Á¤ÏÈÔ˘, ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜, 1985.
¶Ô‡¯ÓÂÚ, µ¿ÏÙÂÚ, §·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· µ·ÏοÓÈ· (Û˘ÁÎÚÈ-
ÙÈ΋ ÌÂϤÙË), ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿ÎË, 1989.
µÏ. Û¯ÂÙÈο Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ (¡Ô 6) ÁÈ· ÙË Ì¿Ûη Î·È ÙÔ
ηÚÓ·‚¿ÏÈ.
ÛÙ) ∏ Ì¿Ûη ÛÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘
∏ Ì¿Ûη Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™˘Ó‰¤Â-
Ù·È Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙËÓ, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË
ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘ Û ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË. ∞Ó Î·È Û‹-
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·164
[ 1 6 5 ]
ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ‡ı˘ÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤-
ÓË Ì ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ÛÎÔfi, ÙËÓ Â˘ÂÙËÚ›·, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ ·›ÛÈ· ¤Î-
‚·ÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜.
ªÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÂϤÙË Ù˘ Ì¿Ûη˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¢ӋÛÂÈ
ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ (ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜, Ù˘¯fiÓ, ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜ ÌÂ
ÙȘ Ì¿ÛΘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜), ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·˙› Ì ٷ ˘ÏÈο η-
Ù·Û΢‹˜ Ù˘, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ (fiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, Ò˜ ‰Ú· Ô ÌÂ-
Ù·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Î.¿.).
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∞ÈηÙÂÚÈÓ›‰Ë˜, °. ¡., «ªÂÙ·ÌÊȤÛÂȘ ¢ˆ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘», ÛÙÔ, ¶Ú·ÎÙÈο µ’
™˘Ó‰ڛԢ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ µÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: π.ª.Ã.∞.,
1976, ÛÂÏ. 13 – 27.
˙) ∏ ˘Ê·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÌÔ˘
∏ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ˘Ê·ÓÙÈ΋ (ÔÈÎȷ΋ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ Ù¤¯ÓË) ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ
̤۷ Ù˘ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ˘-
¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂ-
Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ
̤۷ Ù˘ Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠηÈ
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘.
ªÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ·) ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ‚)
ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Á) ÛÙ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ı¤Ì·Ù· ‰) ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ – ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, ∞. ∆· ˘Ê·ÓÙ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘,
(∂.O.∂.Ã.), ∞ı‹Ó·, 1965.
ª·ÎÚ‹˜ ∫., «ÀÊ·ÓÙÈ΋», ÛÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ· (∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙·
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ∞ı‹Ó·, 1969.
http://alex.eled.duth.gr/DUTH/Laografiki/yfanta.htm
http://alex.eled.duth.gr/dromena/a'drom/index.htm
http://alex.eled.duth.gr/dromena/palies/index.html
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·165
[ 1 6 6 ]
Ë) ∏ ÎÂÓÙËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÌÔ˘
∆Ô ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ΤÓÙËÌ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‚ÂÏfiÓ·˜ Â¿Óˆ Û ‡Ê·ÛÌ· ÙÔ Ô-
Ô›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÓ‰˘Ì·Û›· ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ì›·
ÛÔ˘‰·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË. Afi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ·) ÌÂÙÚËÙ‹ ‹ ÍÔÌÏÈ·ÛÙ‹ Î·È ‚) ÛÙË ÁÚ·ÊÙ‹ ‹ ÏÔ˘ÌÈÛÙ‹. Ÿˆ˜ ηÈ
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Ë ÎÂÓÙËÙÈ΋ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ÛÙÔȯ›·
Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘.
Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ë ÌÂϤÙË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ·) ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ‚) ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Á) ÛÙ· ‰È·-
ÎÔÛÌËÙÈο ı¤Ì·Ù·, ‰) ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∑ÒÚ·, ∫·ÏÏÈfiË, ∫ÂÓÙ‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÔÚÂÛÈ¿˜, ∞ı‹-
Ó·, 1981.
°Ô˘‹Ï - ª·‰ÈÂÚÈÙ¿ÎË, ÕÓÓ·, ∆Ô Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ù˘
ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∞ı‹Ó·, 1980.
ı) ∏ ·ÚÔÈÌ›· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·
∏ ·ÚÔÈÌ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›·, Â›Ó·È Ì›· ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿-
ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÂÌ¿˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ΢ڛˆ˜ ·Ú¿‰ÔÛË Û ̛· Ù˘Ô-
ÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ÔÔ›· ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ËıÈΤ˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·Í›Â˜.
ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚfiÛÊÔÚÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÌÂϤÙË Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÔÈ̛˜ ̤۷ ÛÙ·
‰È¿ÊÔÚ· ÚÂÔÚÙ¿˙ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Â-
ÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜, ªËÓ¿˜ ∞Ï., «¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È ·ÚÔÈÌ›·», ÛÙÔ, ÷-
Ù˙ËÙ¿ÎË - ∫·„ˆÌ¤ÓÔ˘, ÃÚ˘ÛԇϷ (ÂÈÌ.), ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¶ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi˜: §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È πÛÙÔÚ›·, ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÕÏ΢ ∫˘ÚȷΛ-
‰Ô˘ - ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜, 2001, ÛÂÏ. 284 - 296.
§Ô˘Î¿ÙÔ˜ ¢ËÌ. ™. «∏ ·ÚÔÈÌ›· ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË» ÛÙÔ ™‡Á¯ÚÔÓ· §·ÔÁÚ·ÊÈ-
ο (Folklorica Contemporanea), ∞ı‹Ó·È, 1963, ÛÂÏ. 33 – 37.
http://alex.eled.duth.gr/DUTH/Laografiki/kentimata.htm
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·166
[ 1 6 7 ]
È) ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰›ÁψÛÛÔ˘ «ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡»
Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ CD – Rom ÁÈ· ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË (ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔ-
Ú›·, ÂÈÛΤÙ˜), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÙÔ-
ÈÎÔ‡ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÙÔÈÎfi˜ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi˜.
È·) ∂›ÛÎÂ„Ë Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ.
∫·Ù·Ú¯¿˜ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. £· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙÔÓ fi-
ÚÔ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ù· ÚfiÛˆ-
· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Â-
ͤÏÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈ-
ÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È:
∂Âȉ‹ Ë °ÂÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÁÓÒÛË ·ÊËÚË̤ÓË (ÁÈ' ¿ÏÏÔ˘˜
ÙfiÔ˘˜, ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ), Ë ∆ÔÈ΋ πÛÙÔÚ›·
ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˆ˜ ‰›Ô ÌÂϤÙ˘ ÔÚ·Ùfi Î·È ÂÚ¢ӋÛÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÂȉȈ¯ıÔ‡Ó
ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙfi¯ÔÈ:
1. ¡· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ÂÚ¢ӋÛÈÌ· ηÈ
ηٷÓÔËÙ¿.
2. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë πÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ·Ó-
ıÚÒÈÓ· ΛÓËÙÚ·, ÂÓÙ·Á̤ÓË Ì¤Û· Û ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ·.
3. ¡· ÂıÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ Î·È ·fi
ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi.
4. ¡· ÂıÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ
›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·fiÊ·ÓÛ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi.
5. ¡· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷
ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË
χÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ.
6. ¡· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜
πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
∆· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ-
ο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û Ôχ ¢Ú›· Îϛ̷η: ÙÔ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘, Ë ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙ¢ÛË, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ë Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ-
2. ∏ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·167
[ 1 6 8 ]
Û¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ (Û¯ÔÏÈÎfi˜
ÏËı˘ÛÌfi˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÈ-
̈ÚËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ·Ú¯Â›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡), Ô Ï·˚-
Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÂÚÁ·Ï›· ¯·Ì¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Ë ·-
ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÔÈ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ, Ë Ï·˚΋ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·, Ô Á˘Ó·ÈΛ-
Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·˚Τ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘
ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜), Ë ÙÔÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋
˙ˆ‹ (ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÓËÁ‡ÚÈ· ηÈ
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·Ú¯Â›· ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ¤-
Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË), Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ˙ˆ‹ (ÂÎ-
‰ÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ·Ú¯Â›· ÂÓÙ‡ˆÓ Î·È ¯ÂÈ-
ÚÔÁڿʈÓ, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜), Ù· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÙÔÌ›˜, Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ¤Ú¢ӷ Û fiÏ· Ù· ‰›·.
™ÙÔ Î·ıÔ‰ËÁËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ
∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË (¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â˘¤ÏÈÎÙË ˙ÒÓË
ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÙfiÌÔ˜ ∞’, 2001) ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ OÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô
Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜.
£˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· fiÏ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ Â-
Λ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Û˘ÓıÂÙÈÎfi˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂‰Ò ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ıÂÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂΉËÏÒ-
ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÂÂÙ›ˆÓ.
·) ∆Ô ¢ÈÎÙ˘·Îfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ
∞Ó Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÂÚÙÔ‡˙Ô˜, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ªπ∆ (∆¯ÓÔ-
ÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘), ‚¿ÛÈÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·-
ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 „¿-
¯ÓÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ı-
ÌÔ‡˜, ÙÒÚ· Ì ÙË Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂʇÚÂÛË Ì·˜ Í·Ó·‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ‡ÎÔÏ· Î·È ·Ó¤ÍÔ‰· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔ-
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ì·˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ.
3. ∞fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ
ªÔ˘ÛÈ΋
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·168
[ 1 6 9 ]
ª’ ¤Ó· ÎÔÈÓfi PC Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ software, οı ۯÔÏ›Ô, οı ٿÍË ‹
·Ú¤· ÌÔÚ› Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Û Â›Â‰Ô Û¯Â‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‚‹Ì· Ô˘ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿
ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó.
O fiÚÔ˜ ¢ÈÎÙ˘·Îfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ (web radio ‹ Internet radio) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
˘ËÚÂÛ›· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ‰Â¯Ù› Î·È Ó·
·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi Û‹Ì· ÌÂÙ·-
ʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ Úfi-
Û‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ªÔÚ› .¯. Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÔ‡˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ∂˘ÚÒË ‹ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∞˘Ùfi ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘-
Ù‹ Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú·-
‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ (.¯. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘). OÈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ›
ÛÙ·ıÌÔ› ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›Â˜ fiˆ˜ Ó¤·, ·ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹-
ÛÂȘ, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ËÏ·‰‹ ÂÎ¤ÌÂ-
Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÂÌÊı› Î·È ·fi
ÙÔ˘˜ ‰È΢·ÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜.
∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌË Â‡ÎÔÏ·
Û οı ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË. OÈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ› ›Ù Â·ÓÂÎ¤ÌÔ˘Ó
ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÒÓ Â›ÙÂ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ›
Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÈÎÔ‡˜. ∏ ÂÎÔ-
Ì‹ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ˆ˜ ÈÛÙÔÂÎÔÌ‹ (webcasting).
ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÎÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ MP3 ÚÔ‹˜ (streaming MP3) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Ôχ ÁÓˆÛÙfi
Ù‡Ô Û˘Ì›ÂÛ˘ ‹¯Ô˘ MP3. OÈ Ë¯ËÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ˆ˜
ÚÔ‹ ·fi bits ̤ۈ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ˘ TCP/IP Ù· ÔÔ›· Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
Î·È ·›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ MP3 ÚÔ‹˜ ¤-
¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÚ›Ô˘ 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∆ÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘
MP3 ÚÔ‹˜: ·) Ë ËÁ‹ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÚÔ‹˜, ‚) Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜
ÚÔ‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ - Â͢ËÚÂÙËÙ‹˜ - server), Á) ∆Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÚÔ‹˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ËÁ‹˜ ˯ËÙÈ΋˜ ÚÔ‹˜. ŒÓ·˜ ·fi
ÙÔ˘ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ
Ë ‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· Live365 (http://www.live365.com) Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÂ
¯Ú‹ÛÙ˜ Ì Ôχ Ï›Á˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÓfiÌÈ-
ÌˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ Û MP3 ‹ MP3Pro ÌÔÚÊ‹ ̤۷ Û ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿. OÈ
ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
SOUTcast (http://www.shoutcast.com) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Winamp Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· (DSP plug-in) Ù˘ SHOUTcast ÁÈ·
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·169
[ 1 7 0 ]
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ MP3 ‹¯Ô˘ ηχÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ÕÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÎÒ‰Èη fiˆ˜ Ù· Streamcast, stream-db, ηÈ
IceS. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔ‹ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÎÒ‰Èη ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
¯Ú‹Û˘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ ÙÔ
phpStreamcast.
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÏÔÈfiÓ ‰˘Ô ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ Ú·‰ÈÔ-
ʈÓÈο ‰›ÎÙ˘· Â›Ó·È Ù· Live365 Î·È SHOUTcast. OÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÎÒ‰Èη Â›Ó·È Ù· Icecast Î·È Xiph.org, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
Î·È Ù‡Ô ÚÔ‹˜ Ogg Vorbis (Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ·fi Ù· Winamp Î·È Zinf). ∞˘Ù¿
Ù· ‰›ÎÙ˘· ¤¯Ô˘Ó ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘
ηχÙÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ. O ÚÒÙÔ˜ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜
Ú·‰ÈfiʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Internet Talk Radio ·Ó·Ù‡¯ıË-
Π·fi ÙÔÓ Carl Malumud ÙÔ 1993 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÈfiÙÂÚË Ù¯ÓÔ-
ÏÔÁ›· MBONE. ∆ÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ1995 ÍÂÎÈÓ¿ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰È·-
‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÎÔÌ‹˜, ÙÔ Radio HK, Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ
ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô Radio HK ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÙËÏÂÛ˘Ó‰È¿Û΄˘ CU-SeeMe. ∞ÚÁfiÙÂÚ·
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· RealAudio.
ª¤Û· ·fi ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
ÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎÔÌ¤˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›Â˜. ∆¤ÙÔȘ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ:
– £ÂÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ (ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ, Ù˙·˙, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È Ì ·Ú¿ÍÂÓ˜ ʈӤ˜, ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·Ú·‰fiÛˆÓ) Ì ÂÈ-
Û·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· οı ÊÔÚ¿ (ËÁ¤˜ – Ocora, Unesco, Rough guide ‹
ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ). ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi
ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ì οÔÈ· ÂÔÚÙ‹ ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ÂÎÔ-
Ì‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ٷ ηٿÏÏË-
Ï· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ Â-
ÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÎÔ-
Ì‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ‡ÌÓÔÈ, ÙÔÈο ‹ ÂıÓÈο ¤ıÈÌ·, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ
Ì ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ·Û¯·ÏÈÓ¿ ÙÚ·ÁÔ‡-
‰È· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Ë ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·Ó·ÌÂ-
Ù¿‰ÔÛË ÌÈ·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÂÎÔÌ‹˜ ·fi ¤Ó· ÙÔÈÎfi Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi
Î.Ô.Î.
ÕÏϘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜: ¶.¯.
– ∂ÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
οı Ϸԇ Â›Ó·È ÛÙËÚÈÁ̤ÓË Û οÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤Ô˜: °ÎÈÏÁ·Ì¤˜ ÁÈ· ÙË
ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ŸÌËÚÔ˜ ÁÈ· Ì·˜, ª·¯·Ì·Ú¿Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜, ª·-
Ó¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÈÚÁ›ÛÈÔ˘˜, ∫·Ï‚¿Ï· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ºÈÓÏ·Ó‰Ô‡˜ Î.Ï. ∞ÊÚÈ-
οÓÔÈ °ÎÚ¿ÈÔÙ, ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Ú·„ˆ‰Ô›, ∆Ô‡ÚÎÔÈ ∞Û›Îˉ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·170
[ 1 7 1 ]
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È – ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ Î¿ı Ϸԇ Î·È Ù·
ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘.
– ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ï·˚Τ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ·Ó·ÛÙÂÓ¿ÚÈ· Û ̷˜, ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ÛÂ
·ÊÚÈοÓÈΘ ÙÂÏÂÙ¤˜, ÙÂÏÂÙ¤˜ ¤ÎÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¢ÂÚ‚›ÛˉˆÓ, ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ·-
Û¯Ôϛ˜ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜ (ıÂÚÈÛÌfi˜, ÙÚ‡ÁÔ˜, ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ·, ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ Î·È Ó‹-
Ì·Ù· ÛÙË ™ÎÔÙ›·), ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜
(΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ Î·È ÙȘ ÙÂ-
ÏÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜).
– ∞ÛÙÈο ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ·Ú·‰fiÛÂȘ (.¯. Ù˙·˙ ηÈ
Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË – ÛÎ˘Ï¿‰ÈÎÔ Î·È ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ – ÚÔÎ Î·È ÌÏÔ˘˙).
ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ú·‰ÈÔʈÓÈο
ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ Î.Ô.Î.
µÂ‚·›ˆ˜, fiϘ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂȉÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÔÌÈϛ˜,
·ÚÔ˘Û›·ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ ‹ ‹¯Ô, Â›Ó·È ‰˘-
Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È, ›Ù ˙ˆÓÙ·Ó¿ ›Ù ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÔ-
ÓÙ¿˙. ∆Ë ‰È·‰Èηۛ· „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘ (ÌÔ˘ÛÈ-
΋˜, ÏfiÁÔ˘, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Î.Ï.) ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË
ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹
ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ·Ï‹ (Ì ÙË ¯Ú‹ÛË .¯.
ÙÔ˘ wavelab) ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ Ôχ ˘„ËÏ‹
Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ∂‰Ò ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›Ô ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÂÎÔÌÒÓ, Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ› ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÛÔ Î·È ¤Ú· ·’ ·˘Ù‹ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ô¯Ù‹ÛÂÈ ‰È·-
‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜.
∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÔÈfiÓ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ·
·Ï‹ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Û οı ۯÔÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Ó-
‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÒ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÚÔ-
ÛʤÚÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÎÚÔ·ÙÒÓ.
http://www.live-radio.net/info.shtml
http://www.radio-directory.com/
http://www.live365.com/listen
http://www.radio-locator.com/cgi-bin/home
http://teacher.scholastic.com/teacherradio/index.htm
http://www.assoa.nt.edu.au/how_it_began.html#top
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·171
[ 1 7 2 ]
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_stations
http://www.e-radio.gr
‚) OÈ ‹¯ÔÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜
™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ µÈÌ µ¤ÓÙÂÚ˜ “Lisbon story” (1994), ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÁÈ΋
̤ıÔ‰Ô˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ fiÏ˘ ̤۷ ·fi
ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘. ∂Λ, Ô ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ ÛÙË §ÈÛ·‚ÒÓ· ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û˘-
ÓÂÚÁÂ›Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‹¯Ô˘ ÌÈ·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚÈÏ·ÓȤ-
Ù·È ÛÙËÓ fiÏË Î·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓfi ÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ˯ËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜
οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “Madredeus”.
∂›Ó·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·Ó ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· Ó· «‰Ô‡Ì» ÙËÓ „˘¯‹
ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ·ÎÔ‹ ÂÓfi˜ Ù˘ÊÏÔ‡, Ô˘ Ù·Íȉ‡-
ÂÈ Ì ԉËÁfi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÙÔ˘. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÎϤÙ˘ÓÛË ÙÔ˘
·ÈÛıËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚ-
Á·Û›·˜. ∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó “ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜” ˯ËÙÈο ÁÂÈ-
ÙÔÓȤ˜, ‹ ÛËÌ›· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ (ÌÈ· Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÛȉÂÚ¿‰ÈÎÔ ˆ˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ô, ÛËÌ›· ÂÚÈ¿ÙÔ˘, ¤Ó·Ó ·-
ıÏËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î.Ï.) Î·È Ì ·Ï¿ ̤۷ Ó· ηٷ-
ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, Ó· ÌÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ηÈ
Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È·, Û ˙‡ÁË ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ·-
ÊËÁ‹ÛˆÓ. £· Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ‹ ı· ÍÂÛÙÚ·Ù›-
˙Ô˘Ó Û ÁÓˆÛÙ¿ ‹ ¿ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤ÚË.
Á) °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜
∞˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ۯ‰›Ô˘
ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜,
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÌÈ· ηϋ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ È-
ÛÙÔÚ›· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ô ‹¯Ô˜ .¯. ÂÓfi˜ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ÛÈÙ¿Ú. £· ÚÔÙ›ӷÌ ÙÚ›· ‚·-
ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘:
·) ÙÔ CD-ROM Ù˘ Microsoft, “Musical Instruments”, ‚) ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÍÈ-
Îfi, “Grove dictionary of music and musicians”, Î·È Á) ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫Ú›-
ÛÙÔÊÂÚ ™ÌÔÏ, “ªÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·È‰Â›·” (¡ÂʤÏË, 1983). ∆Ô ÚÒ-
ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó
‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Ì ٷ fiÚÁ·Ó· οı ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÂÚ›Ô˘
200), ʈÙÔÁڷʛ˜, ˯ËÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ
Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ··ÓٿٷÈ. ∂›-
Ó·È ÌÈ· ηϋ ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù·Í›‰È ÛÙȘ ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ ‹ ÛÙ· ÈÔ Û¿ÓÈ· fiÚÁ·Ó·. ªÔÚ› Â›Û˘ ÙÔ
·È‰› Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È Ó· ·›ÍÂÈ ·È¯Ó›‰È· ·Ó·ÁÓˆ-
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·172
[ 1 7 3 ]
Ú›ÛˆÓ. ∆Ô ÏÂÍÈÎfi Grove Â›Ó·È Ô ÂÈÎÔÛ¿ÙÔÌÔ˜ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜
ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο (·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÎÈ-
ÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û „Ë-
Êȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÌÔÚ› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Ì¤Ûˆ ›Ûˆ˜
ÌÈ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ (www.grovemusic.com). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
™ÌÔÏ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi ÂÁ¯ÂÈ-
Ú›‰ÈÔ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜,
ηıÒ˜ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È Î·ÙÂÛÙË̤Ó˜ ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂȘ, οÓÔ-
ÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·.
‰) °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÂÈÎÔÓÈÎfi ‹ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ-
Îfi. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹ η-
ÏÂṲ̂ÓÔ ·fi ¤Íˆ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿-
ÁÎË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË:
– ¡· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜
– ¡· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î›ÌÂÓ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ·Ê›-
Û· ‹ ÌÈÎÚfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤۷ ÂÎÙ‡ˆÛ˘
– ¡· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ (Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ú·‰ÈÔ-
ʈÓÈÎfi ÛÔÙ¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ı-
Ìfi, Ó· οÓÔ˘Ó ¯·ÚÈو̤Ó˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û ÙÔÈο ¤ÓÙ˘·, Ó· ¿-
ÚÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÂṲ̂ÓÔ)
– ¡· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÊÙËÓfiÙÂÚ· ˯ËÙÈο
– ¡· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÎËÓ‹
– ¡· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó Ë¯ËÙÈο Î·È ÔÙÈο ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Î·È Ó· Ù· ÂÂÍÂÚ-
Á·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ·
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ CD ̤ۈ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ fi-
ÏË ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Â͈ʇÏÏÔ˘, ÎÂÈ̤ӈÓ
ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î.Ï.
∏ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÌÈ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ¿ÓÔÈÁ ›Ûˆ˜ Û οÔÈ· ·È‰È¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈ·˜ ÌÂÏÏÔ-
ÓÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿-
ÛÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Â›Â‰Ô Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜,
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË. ¶.¯. Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È
Â·Ê‹, Ó· οÓÔ˘Ó ÚËÙ¿ ÂÈÎÔÓÈ΋ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È Û˘Ìʈӛ·, Ó· ÊÙÈ¿-
ÍÔ˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È·, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÍÂÓԉԯ›·, Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·-
Ù¢ÙÔ‡Ó ¯ÒÚÔ, ÛÎËÓ‹ Î·È Ë¯ËÙÈο, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿-
ÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÚÔ‚ÔÏ‹˜.
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·173
[ 1 7 4 ]
·) ™ËÌÂ›Ô – ÁÚ·ÌÌ‹ – ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˜
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Â‰Ò ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Â·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙË-
Û˘ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÂȉÒÏÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ˘ÏÈÎfi Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈη-
ÛÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ì ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ·
ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ‚Ȉ̷ÙÈο –
ۈ̷ÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó
Û˘ÓÂȉËÛȷο Ì ‚¿ÛË ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
™Â ÌÈ· ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙȘ ÙÚÂȘ
ÂÓfiÙËÙ˜ – ¤ÓÓÔȘ, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi
ÙÔ˘˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
∆Ô ÛËÌ›Ô
ø˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi, ·‰È¿Û·ÛÙÔ, ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ı ÂÈÎfiÓ·˜, οı ÌÔÚÊ‹˜,
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ˆ˜ ··Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‹
ˆ˜ ηٿÏËÍË, ·Ó ·Ô‰ÔÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ıˆÚÒ-
ÓÙ·˜ Ù˜ Û‡ÓÔÏÔ ÛËÌ›ˆÓ. ∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó
Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› ÙÂÏ›ÙÛ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ‹
¿¯Ô˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔχ‚È, ÙÔÓ Ì·Úη‰fiÚÔ ÙÔ Î¿Ú-
‚Ô˘ÓÔ Î.Ï. ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ‹‰Ë fiÙÈ, ·Ó ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó
·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Û Â›Â‰Ô ÔÙÈ΋˜ „¢‰·›ÛıËÛ˘, ·˘Ù¤˜
·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù›ÓÔÓÙ·˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÌÔÚʤ˜.
∞Ó ÙȘ ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÌÈ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó
ÁÚ·ÌÌ‹Ø ·Ó ÙȘ ‚¿ÏÔ˘Ó Û ΢ÎÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ı· Û¯ËÌ·Ù›-
ÛÔ˘Ó Î‡ÎÏÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘
ÛËÌ›Ԣ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÔÏÏ·Ï¿: ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ
ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿
·ÓÙÈΛÌÂÓ· (.¯. ‚fiÏÔ˘˜, ÈfiÓÈ· ÙÚ›ÏÈ˙·˜) Î·È Ó· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ™ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÈ-
ÎÚÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜
ÙÔ ÛÒÌ· ˆ˜ ·Ú¯ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¿Ù·ÎÙÔ˘˜, Ù˘-
¯·›Ô˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù¿ÍÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.
∆Ô ›‰ÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· ˆ˜ ÛËÌ›· ÌÈ·˜
fiÏ˘, ÔÈ fiÏÂȘ ˆ˜ ÛËÌ›· ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË, Ù· ‰¤ÓÙÚ· ˆ˜ ÛË-
Ì›· ÂÓfi˜ ‰¿ÛÔ˘˜, Ë ›‰È· Ë °Ë ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¿ÂÈÚˆÓ
Ï·ÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜.
•·Ó·Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi Â›‰Ô, Ù· ·È‰È¿ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÔ-
ÓÙ·˜ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ «Ô˘·ÓÙÈÏÈÛÌÔ‡», Ô˘
[ 1 7 4 ]
∂ÈηÛÙÈο
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·174
[ 1 7 5 ]
·Ó·Ù‡¯ıËΠˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙËÓ Ôχ
ηı·Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË. ∫‡ÚÈÔÈ ÂÎ-
ÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘ ‹Û·Ó ÔÈ: ∑ÔÚ˙ ™ÂÚ¿ (Georges Seurat, 1859-1891), ∫·Ì›Ï ¶È-
Û¿ÚÔ (Camille Pissaro, 1830-1903), ∞ÓÚ›-ŒÓÙÌÔÓÙ ∫ÚÔ˜ (Henri-Edmond
Cross, 1856-1910), ¶ÔÏ ™ÈÓÈ¿Î (Paul Signac, 1863-1935). ™ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›-
ӷη ÙÔ˘ ™ÂÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· ÙÔ›Ô ˆ˜ Û‡ÓıÂÛË Â˘ÎÚÈÓÒÓ ÛËÌ›ˆÓ. ø˜
ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó
ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ì ÛËÌ›·. ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ú˘˙fi-
¯·ÚÙÔ ·fi ¿Óˆ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ÙÂÏ›ÙÛ˜ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜
Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘. ™’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô,
ÌÔÚÔ‡Ó, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· (.¯. ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ô˘-
Ú·Ófi ‹ ÙˆÓ ÌÏ ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ) Î·È ·Ú·¤Ú·, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·-
ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ·fi ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÌÔÚ-
ʤ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù·.
ªÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË, Â›Û˘, ¿ÛÎËÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ÌÂ-
ÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÙÂÙÚ·¯ÚˆÌ›·˜ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
fiÏ· Ù· ·ÙÂÏȤ) ÌÈ· Ù˘ˆÌ¤ÓË Û ¯·ÚÙ› ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÁÈ·
Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔ˘ÎΛ-
‰Â˜ (pixels, ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ) ÙˆÓ ÙÂÛ-
Û¿ÚˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ (Ì·‡ÚÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ, ΛÙÚÈÓÔ,
ÌÏÂ). ∆· ·Ú·¿Óˆ ·È¯Ó›‰È· ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Û‡ÓıÂÛ˘
Ì ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· Ù· οÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘-
ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ›ÍÂϘ.
∏ ÁÚ·ÌÌ‹
∂›‰·Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∞˘-
Ù‹ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ΛÓËÛ˘. ªÈ·˜ ΛÓËÛ˘
Û ¢ı›· ‹ Û ηÌ‡ÏË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Û ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ‹ ΢ÎÏÈ΋. ª’
·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÔÚ›·, ‰ÚfiÌÔ˜, ÙÚԯȿ, Ù·Í›‰È, Ú˘ıÌfi˜.
∞Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó ÎÈÓËı› ˆ˜
ÔÓÙfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¯ÒÚÔ. ª·˙› Ì ٷ ÛËÌ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÚÒÙË ‡-
ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ Ì·˜. ¶·Ú¿ÏÏË-
Ï·, ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi˜
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜: ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·È ÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ. O ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜
Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ì·ÙÈ¿˜ Ì·˜, Ô Î¿ıÂÙÔ˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ ÛÙËÓ fiÚıÈ· ÛÙ¿ÛË
(¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ·Ù› Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜).
∞Ó ‰Ô‡Ì οÔȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ (fiˆ˜
ÔÈ ∫·ÓÙ›ÓÛÎÈ, ∫ÏÂ, ªÈÚfi, ªÔÓÙÚÈ¿Ó Î.Ï.), fiÔ˘ ·fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·Ê·ÈÚ›-
Ù·È Î·ıÂÙ› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ϤÁÌ· ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ›· Î·È ÔÈ
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·175
[ 1 7 6 ]
ÁÚ·Ì̤˜, ı· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ Â›Ó·È ›Ûˆ ·fi οı Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË.
OÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ, ÔÈ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ›
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ô ˙ˆ-
ÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î¿ ÙÔ˘.
ŒÙÛÈ, ‚ϤÔ˘Ì (Ì ÙË ÛÂÈÚ¿) ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÓÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ fiˆ˜:
«∂Ï·ÊÚ¿ ›ÂÛË» (Kandinsky), «ºˆÙÈ¿ ÛÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi» (Klee), «™‡ÓıÂÛË ÛÂ
ηʤ Î·È ÁÎÚ›˙Ô» (Modrian), «ºıÈÓÔˆÚÈÓfi˜ Ú˘ıÌfi˜» (Pollock).
∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ οӷÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ›Ô, ı·
‰Ô‡Ì ÙÔ ϤÁÌ· ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› οı ÌÔÚÊ‹ (ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔ ÛÒ-
Ì·, ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Î¿‰ÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·-
ı‡ÚÔ˘ Ì·˜), ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο ¤Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ, ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ, ÙȘ
ı·Ï¿ÛÛȘ ·ÎÙ¤˜, ÙȘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·Ì̤˜, ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË, οıÂ
ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ¯ÔÚ¢-
ÙÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ¢Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û˘ÓıÂÙÈ-
ο Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ (ÂÈηÛÙÈο,
ΛÓËÛË, ÏfiÁÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋) ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ۈ̷ÙÈο ·È¯Ó›‰È·
Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÙÔ˘
ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘:
·) ÛËÌÂ›Ô – ÁÚ·ÌÌ‹
‚) ·ÔÙ‡ˆÛË Ì ÁÚ·Ì̤˜
Á) ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·È Î¿ıÂÙÔ ¿ÍÔÓ·
O ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˜
∞Ó ‰‡Ô ÛËÌ›· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹, ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÔÚ›˙Ô˘Ó ¤-
Ó· Â›Â‰Ô Î·È ¤Ó· Â›Â‰Ô ÎÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ¯Ò-
ÚÔ. ∏ ٤ٷÚÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜. ªÈ· Û˘ÓıÂÙÈ΋
‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ó· Ù· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ.
‚) ŒÓ· Û˘ÓıÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ: Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ï¿ÓÔ˘
O ¯ÒÚÔ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ Ì·˙›
ÙÔ˘. °È· Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÂÈηÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÂ
ÛÙ·ıÂÚfi ÙÚ›Ô‰Ô Î·È ÁˆÓ›· Ï‹„˘ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋
Ì˯·Ó‹ Î·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜,
ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÒÚ˜, ̤Ú˜ Î·È ÂÔ¯¤˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∆Ș ›-
‰È˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘
ÔÚÙÚ¤ÙÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚›ÓÙÂÔ-οÌÂÚ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ê‹ÁËÛË Û˘Ì‚¿-
ÓÙˆÓ ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¿˙ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ,
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·176
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·177
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·178
[ 1 7 9 ]
·ÏÏ¿ Ì Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ï¿ÓˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ·
ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÔÚ›
Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜:
·) ÌÈ· Û¯ÔÏÈ·Ṳ̂ÓË Ì Î›ÌÂÓ· ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ʈÙÔ-·Ê‹ÁËÛË, ηٿ ÙÔÓ Ù‡-
Ô ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ «ÊˆÙÔÚÔÌ¿ÓÙ˙ˆÓ» Û Ϸ˚ο ÂÚÈÔ‰Èο,
‚) ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ÎfiÌÈΘ, Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ·
Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Û οı Ï¿ÓÔ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ó· Û˘Ó·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ·-
ÊËÁ‹ÛÂȘ,
Á) ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÛÎÔÈ¿˜ Î·È ÙËÓ
Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÏfiÁˆÓ,
‰) ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ
Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¿Óˆ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜,
Â) ÙË Û‡ÓıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¤˜ ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ·ÔÙÂ-
ϤÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÌÂÈÎÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ ›Ó·Î· (Û’ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÚÈ˙fi¯·ÚÙÔ ÎÔÏÏË-
̤ÓÔ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ο‰ÚÔ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ¤Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ¤Ó· ϤÁÌ·
ÁÚ·ÌÌÒÓ, ¤Ó· ÎÂÈÌÂÓ¿ÎÈ ‹ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ϤÍË),
ÛÙ)Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì Ú·ÎÙÈο ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ
ÙÚfiÔ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÈÔ ¿Óˆ ·È¯Ó›‰È· („ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›·, ÌÔÓÙ¿˙, ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Î·È ÂÓı¤ÛÂȘ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÌÂÙ·-
ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ì pixel Î·È ÁÚ·Ì̤˜ Î.Ï.).
ÿÛˆ˜ Ë ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹,
ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È ÚÔÓÔ-
Ìȷ΋, ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ Â-
ÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÈΘ.
™Â fiÏ· Ù· Û¯¤‰È· ÂÚ-
Á·Û›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ·
¤Ó· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ˘-
ÏÈÎfi. ∞ÏÏ¿ ı· ¯ÚÂÈ·-
˙fiÙ·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ
Ë ›‰È· Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ
‚·ÛÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙÔȯ›-
∆· ÎfiÌÈΘ
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·179
[ 1 8 0 ]
ˆÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â-
Ófi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤-
ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚ-
Á·Û›·˜ Î·È ÂÚÁ·-
ÛÙËÚ›Ô˘.
∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Îfi-
ÌÈΘ (Ë ¤Ó·ÙË fi-
ˆ˜ ϤÁÂÙ·È È· -
Ì fiÁ‰ÔË ÙË Êˆ-
ÙÔÁÚ·Ê›·) ÔÚÈÔ-
ıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙȘ
‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜
Ù˘ Ù¤¯Ó˜ – ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ – ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÛÙË ˙ˆÁÚ·-
ÊÈ΋ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿˜ ηÈ
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ôηı›ÛÙ·-
Ù·È Ì ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ı·ً. O ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ
ÙÔ ÎfiÌÈΘ: ÛÙÔ ÓÙÂÎÔ˘¿˙. ∫¿ÓÂÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÙȘ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÙËÓ ·Ï-
ÏËÏÔ˘¯›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È ÂͤÏÈÍË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
™ÙÔ ÎfiÌÈΘ οı ο‰ÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ, ÚÔ-
¸Ôı¤ÙÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÂfiÌÂÓÔ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›
ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ı·ً. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë Ì·Á›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.
∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ÎfiÌÈΘ Â›Ó·È Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿ ηڤ (ο-
‰Ú·) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ÂÈÎfiÓ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù·
ÔÈ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÓÔ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì Ϥ-
ÍÂȘ. ∫¿ı ηڤ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ¿Ï·ÁÌ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ Ô-
Ô›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ›. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î¿‰ÚˆÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·
Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. OÈ ÂÈ-
ÎfiÓ˜ ̤۷ ÛÙ· ο‰Ú· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Û¯Â-
ÙÈο Ì ÙȘ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ù˘ οÌÂÚ·˜: ÁÂÓÈÎfi Ï¿ÓÔ, ÌÂÛ·›Ô, ÎÔÓÙÈÓfi.
°È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ Î·Ú¤ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó
ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÌÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο ÛÙȘ
˘Ú·Ì›‰Â˜ ‹ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· οÔÈÔ˘ ‹Úˆ· ‹ ıÂÔ‡ ÛÙ·
·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈο ·ÁÁ›· ‹ ·ÎfiÌË ÈÔ ›Ûˆ ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÈÔ‡ ÛÙȘ
ÛËÏȤ˜ Ù˘ ∞Ïٷ̛ڷ (Altamira) ‹ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∞˘-
Ùfi¯ıÔÓ˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÌÈ·˜ ÂÎÎÏË-
Û›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·-
fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë.
ÀÔ‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫ÚȘ
°Ô˘¤·Ú (Chris Were), ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ‰Ò:
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·180
[ 1 8 1 ]
∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·-
ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∂›Ó·È, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘
Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ŸÏ· Ù· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÈÔÚ-
Ù¤˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.
∏ ϤÍË Ù¤¯ÓË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏË-
ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛΤ„Ë. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ϥ͢ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›·
·˘ÙÔ‡ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ı· ϤÁ·Ì Ù¯ÓÈ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ›-
Ó·È ÔÈËÙÈ΋ ¤ÍȘ, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi Ù˘ Â›Ó·È Ë ·Ù¯ӛ· (Ë ÌÂÓ Ô˘Ó Ù¤¯ÓË ¤ÍȘ ÙȘ
ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ·ÏËıÔ‡˜ ÔÈËÙÈ΋ ÂÛÙÈÓ, Ë ‰' ·Ù¯ӛ· ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘
„¢‰Ô‡˜ ÔÈËÙÈ΋ ¤ÍȘ... ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, 1094a), ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË
ʇÛË (¿Û· Á·Ú Ù¤¯ÓË Î·È ·È‰Â›· ÙÔ ÚÔÛÏ›ÔÓ ‚Ô‡ÏÂÙ·È Ù˘ ʇÛˆ˜ ·-
Ó·ÏËÚÔ‡Ó - ¶ÔÏÈÙÈο, 1337a- Î·È Ù¤¯ÓË Á·Ú ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ, ˆÓ ʇÛÂÈ ÓÈÎÒÌÂ-
ı·, ÛÙ· ªË¯·ÓÈο, 847a ) Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë (·Ó ¿Ú· ¤ÓÂο ÙÔ˘ Á›ÁÓÂÙ·È ÙÔ Î·-
Ù¿ Ù¤¯ÓËÓ, Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔÓ, ÙÔ Ì¤ÓÙÔÈ ‰È· Ù‡¯ËÓ Ô‡ Á›ÁÓÂÙ·È
¤ÓÂο ÙÔ˘, ¶ÚÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ £Â̛ۈӷ, 12.1). ∆¤¯Ó˜, ÏÔÈfiÓ, ‹Û·Ó Ë
ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ÚËÙÔÚÈ΋, Ë ÔÚ¯ËÛÙÈ΋, Ë ÎÈı·ÚÈÛÙÈ΋, Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ηÈ
4. ∆· Ù¯ÓÈο – ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·181
[ 1 8 2 ]
Ë È·ÙÚÈ΋, Ë Ô„ÔÔÈËÙÈ΋, Ë Ì˘Ú„È΋, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋, Ë ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋, Ë ˘-
ÏÔÙÔÌÈ΋, Ë ¯·Ï΢ÙÈ΋, Ë ÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ë ÔÏÂÌÈ΋ Î.Ï. ∏ ÂÚ›ÊËÌË Ì·È¢-
ÙÈ΋ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÎÈ ·˘Ù‹ Ù¤¯ÓË ‹Ù·Ó.
™Ùfi¯Ô˜ ηıÂÓfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì οÔÈ· Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯Èο Ë ÁÓÒ-
ÛË Î·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙ· ̤۷, fiˆ˜ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ·, ‹ fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁ Ô
∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘: ÒÛÂÚ ‰Â Ù· ˘fi Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÈÓfiÌÂÓ· Á›ÁÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÔÚÁ¿-
ÓˆÓ, ¤ÛÙÈ ‰' ·ÏËı¤ÛÙÂÚÔÓ ÂÈÂ›Ó ‰È· Ù˘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ·˘ÙÒÓ (ªË¯·ÓÈο, 847).
ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÙÈ΋, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ™Ô‡‰·, ÛÙÔ Ï‹ÌÌ· ∞ÛÎÏËÈfi‰Ô-
ÙÔ˜, ¤Ó·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi ‡ÌÓÔ ÛÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡ Â-
Ê‹‚Ô˘, Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Û·Ó ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘, ÎÈ ›Ûˆ˜ ı·
¤ÚÂÂ Î·È ÛËÌÂÚÈÓfi: Ô‡ÙÔ˜ ÂÎ ·›‰ˆÓ ¢ı‡˜ ˆÌÔÏÔÁ›ÙÔ Ô͇ٷÙÔ˜ Î·È Ô-
Ï˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙˆÓ ËÏÈÎȈÙÒÓ, ÒÛÙÂ Î·È ÔÏ˘Ú·ÁÌÔÓÒÓ Ô˘‰¤Ó Â·‡Â-
ÙÔ ÂÚ› ÂοÛÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÈÙfiÓÙˆÓ, ˆÓ Ë Ù ʇÛȘ ·ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ı·˘Ì·Û›ˆÓ
Î·È Ù¤¯ÓË ÂοÛÙË ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù·ÁÈÓfiÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ì Ù˘
ʇÛ˘ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù· ¤ÚÁ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜
Ô˘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó: Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙȘ Ì›ÍÂȘ
ÙÔ˘˜, Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ‚·Ê¤˜ ÁÈ· Ó‹Ì·Ù· Î·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ó· ͤÚÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ
͇ÏÔ Î·È ÙȘ ̇ÚȘ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÈÓÒÓ
ÙÔ˘, Ó· ͤÚÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ (·Ó·-
ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ·fi ÙËÓ fi„Ë ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜), ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È
‚ÔÙ¿ÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο Ù· ›‰Ë ‰ÂÓ ¤·˘Â Ó· ÚˆÙ¿
Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÌÔÓ‹ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˘˜, fiÛ·
Ù ÙÔȘ ÚÂÛ‚‡Ù·È˜ ·Ó·Á¤ÁÚ·Ù·È ÂÚ› ÙÔ‡ÙˆÓ ·Ó·ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜. ª' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋
Î·È ÙËÓ Ô›ËÛË. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈΛ·, ͯڤˆÛ ٷ ¯Ú¤Ë Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ Ô
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙË ÏÔÁÈÛÙÈ΋
(µ·Û›Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÁÂÚ·˜, ·fi ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Û ̿ıËÌ¿ ÙÔ˘).
∞˘Ù‹ Ë È‰·ÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ‰È·Û¿ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªÂ-
Û·›ˆÓ· ÛÙË ÚÈ˙È΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Ì·ÛÙfiÚˆÓ, Ô˘ ÔÈ ÌÂÓ ÚÒ-
ÙÔÈ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÓÂÔÛ‡Ûٷٷ ÙfiÙ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÔÈ ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÛÙ·
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ. ∆ËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·È‰Â›·˜
Âȯ›ÚËÛÂ, Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ÁÈ· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÚfiÔ, ÙÔ Ú‡̷ ÙÔ˘
ª·Ô˘¯¿Ô˘˜ (Bauhaus). ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘, 1919-1933, ÌÈ·
ÔÌ¿‰· ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ (ÿÙÂÓ, °ÎÚfiÈÔ˘˜, ªÔ¯fiÏÈ ¡¿ÁÎÈ, ∫·ÓÙ›Ó-
ÛÎÈ, ∫ÏÂ), ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ú‡̷ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘ Ì ηıÔ‰ËÁËÙÈΤ˜
·Ú¯¤˜: ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ó· Í·-
Ó·Á›ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÙ¤¯Ó˘. ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯Ë-
Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ̤۷ Û Ú·ÎÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ
‚·ÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ÌË Ù·ÍÈÓÔÌË̤ÓÔ ÎÔÈÓfi Ì·ıËÙÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Û'
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·182
[ 1 8 3 ]
¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì' ¤Ó·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚-
Îfi. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Â›-
ηÈÚË fiÛÔ ÔÙ¤, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË ˆ˜ ηıÔ‰ËÁËÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ – ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô.
ªÂ Ô‰ËÁfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Â-
Ê‹‚Ô˘ ∞ÛÎÏËÈfi‰ÔÙÔ˘, ı· ÚÔÙ›ӷÌ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· οÔÈ-
ˆÓ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ù¯ÓÈο – ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∆ËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË
ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ ¯·ÚÙ›, ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ, ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙÔÓ ËÏfi, ÙȘ ¯ÔÚ-
‰¤˜. ªÂ ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Ù· ÌÂ-
Ù·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Û‡ÏÏ˄˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È „ËÊ›‰·-
„ËÊ›‰·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜.
∆· ˘ÏÈο Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ù·ÂÈÓ¿, ÊıËÓ¿,
‰È·ı¤ÛÈÌ·. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ (ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Ù¯ӛÙË) ηÈ
ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Û΋ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ·˘Ù‹, ı· ·-
ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›Ô ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·ÚÔÚÌËÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·183
[ 1 8 4 ]
Ì ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiψÓ
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˆÛÌÒÛˆÓ, ı· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÚÁ·-ÙÂÎÌ‹ÚÈ·
Ù˘ ÎÚ˘Ì̤Ó˘ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÊË‚È΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜.
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ˘ÏÈο, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Â›Ó·È: ·)
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇ÏÔ˘ ‚) ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜, Á) ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜
‰) ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜, Â) ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÛÙ) ÔÚÁ·ÓÔÔÈ›·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ˙) Ó‹Ì·ÙÔ˜ – ˘-
Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ë) ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ı) ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔ‡ÎÏ·˜,
È) ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, Ô˘
ı· ÂÓۈ̿وÓ οÔÈ· ·fi Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ‚·-
ÛÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ - ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ,
ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÁÈ· ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÙÛÈ
ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ¤ÎÙ·ÎÙ· Î·È ¿Ù˘· Û οı ¢ηÈÚ›· ÛÙ‹ÓÂÙ·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚ-
Á·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó·
¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·È ıÂÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. µÂ‚·›ˆ˜, ¤Ó· ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ı· ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ÔÏ˘Ì¤Û· Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜
Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜.
™ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¿ÍÔÓ·, “Ù˘ ʇÛ˘ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·”, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù˘-
¯ıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ıÂÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ (·˘Ù¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘-
Ì ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “¡· Û˘ÁÁÂÓ¤„Ô˘Ì Ì ÙÔ ¯ÒÌ·"), ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. ∂‰Ò, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈο: ·) ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‚ÈÔÔÈ-
ÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ‚) ÁˆÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ. ∂ÈϤÔÓ, ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜
ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Ê˘ÙÒÚÈÔ - ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
¶·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, Î·È ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ı· ı¤Ï·Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Â-
ÚȯfiÌÂÓÔ Î¿ÔÈˆÓ ·' ·˘Ù¿.
ªÂ ·Ï¿ ̤۷ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ηٷÛ΢-
¿˙Ô˘Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· fiÚÁ·Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ˯ËÙÈÎÒÓ Ë-
ÁÒÓ: ¤Ó· Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÛÙÔ ·˘Ù› Ô˘ ‰ÔÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ, ¯¿ÚÙÈÓÔ˜ ۈϋӷ˜ ·-
fi ¯·ÚÙ› ÎÔ˘˙›Ó·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ‹¯Ô Ì ÙË ÊˆÓ‹
Ì·˜ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙfiÌÈfi ÙÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÓÂÚfi Û Á˘¿ÏÈÓ·
ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÔÙ‹ÚÈ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌË ÓÂÚÔ‡ Î·È ‹¯Ô˜ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ,
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ‹ ͇ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô ÌÂ
ÎÚÔ‡ÛË, ÌÈ· ÓÙ›˙· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‰¤Ï˜ Ô˘ ÙȘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·Ú-
Á¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‹¯Ô Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘Ì ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ÌÈ·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÏÂοÓË Ì ¤Ó· ÙÂÓو̤ÓÔ ‰¤ÚÌ· ‹ Ú˘˙fi¯·ÚÙÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘,
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔÈ Â‡Î·ÌÙÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ Ô˘ ·Ó ÙÔ˘˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ì ΢ÎÏÈο ÛÙÔÓ ·¤Ú·
∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÔÚÁ·ÓÔÔÈ›·˜ Î·È ‹¯Ô˘
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·184
[ 1 8 5 ]
·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘, ·È¯Ó›‰È· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÁÓ‹Ù˜ Î·È ËÓ›· Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈ-
ÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˯ËÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÓÂÚÔÎÔÏÔ·ı˜ ˆ˜
ȉ·ÓÈÎfi Ë¯Â›Ô ·Ó Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÙÂÓو̤ÓË ¯ÔÚ‰‹, ÙÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ Ì¿ÛÔ
Ù˘ ¡¤·˜ OÚÏ¿Ó˘ –ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÂÓو̤ÓË ¯ÔÚ‰‹ Ô˘ ·ÔÏ‹ÁÂÈ Û ÌÈ· ·-
Ó·Ô‰ÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÏÂοÓË-Ë¯Â›Ô Î·È ·Ó·ÚÙ¿Ù·È Û ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ Ùfi-
ÍÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó¿Ô‰Ô˘ ¿ÙÔ˘ Ù˘. µÂ‚·›ˆ˜,
Ë Áο̷ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ·ÙÂÏ›ˆÙË
(‰Â˜ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ∆Û·ÊÙ·Ú›‰Ë, ∞˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· -
ηٷÛ΢¤˜, NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, 1996).
∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂ-
ϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ˯ËÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Â›Ó·È Ó· ÛÙËı›
Ì ٷ ÈÔ ·Ï¿ ̤۷, fi¯È ÁÈ·
ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹ ¢ÎÔ-
Ï›·˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· Û˘-
ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿
ÙȘ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·‰Èη-
ۛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¿ÓıÚˆ-
Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË ÊˆÙÈ¿
ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ
‡ÏË Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·fi ¯ÚË-
ÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ
ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ ˆ˜ ¤Ú-
Á· Ù¤¯Ó˘.
∂Ï¿¯ÈÛÙ· ·Ó·Áη›· ÂÚÁ·Ï›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢ڇ¯ˆÚÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ (ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜
·fi Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Í˘ÏÔ˘ÚÁÈ΋˜), ·fi ‰‡Ô ÙÚ›Ô‰· ηÈ
ÌÂÚÈΤ˜ Ù¿‚Ϙ ͇ÏÔ˘, ¤Ó·˜ Ô‰ÔΛÓËÙÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜, ‰˘Ô Ï·ÛÙÈΤ˜ ÏÂοÓ˜
ÁÈ· ÓÂÚfi Î·È ·Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ËÏÔ‡ Î·È Ô ·Ó·Áη›Ô˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Î·È ¿ÛÚÔ˜
ËÏfi˜.
™›ÁÔ˘Ú· Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙ·
Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, ÙËÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ËÏÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Á˘¿-
ψ̿ ÙÔ˘, Ô˘ ÌfiÓÔ Ú·ÎÙÈο Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó.
∂ΛÓÔ Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ϛÁÔ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Â›Ó·È Ë ·Ú-
∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·185
[ 1 8 6 ]
¯¤ÁÔÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ʈÙÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ-
ΛÌÂÓÔ˘. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¿Ú-
ÎË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿-
ÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜, Î·È Ó· Ù· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÔ‡˜ ÛÙȘ
·Ó¿Ú¯·È˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ È-
ÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ʈÙÈ¿ Î·È Ù· ÎÂÚ·ÌÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ù·
‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ‹Û·Ó
Î·È Ù· ‚·ÛÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Î·È ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜
Â‰Ò Î·È 5.500 ¯ÚfiÓÈ·. ª’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô „‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÎÂÚ·ÌÈο
Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙ· ÌÔ˘Û›·, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ¯ÙÈÛÙ¿ η̛ÓÈ· ηÈ
ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜.
∞˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ Î·Ì›ÓÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËı› Û ÌÈ· ·ÓÔȯً ¤ÎÙ·ÛË Ì ¯Ò-
Ì· ‹ ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Û ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ.
∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÌÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚· ‚¿ıÔ˘˜ 10-20 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ÌÂ
‰È¿ÌÂÙÚÔ ÈηӋ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ Ù· ‹ÏÈÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÙÔÈ-
Ì¿ÛÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯ÒÌ· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfi-
ÙÂÚÔ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Û˘Ì·Á‹ ÙÔ‡‚Ï·, fi¯È
Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ·ÏÏ¿ Ù· ·ÏÈ¿, Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·-
χÙÂÚ· ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·. ª¤Û· ÂΛ ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂ-
Ó· Û ˘Ú·Ì›‰·, ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∆· È¿Ù· ‹
·ÚfiÌÔȘ ·ÓÔȯ٤˜ ÊfiÚ̘ Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠οıÂÙ·. ™˘-
ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì Û ÙÚÂȘ ÛˆÚÔ‡˜ ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ͇-
Ï· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÏÂÙ¿ ÎÏ·‰È¿, ÌÂÛ·›Ô˘ ¿¯Ô˘˜ ηÈ
ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ η˘ÛfiÍ˘Ï· Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ™Â ·fi-
ÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ï·ÎÎÔ‡-
‚·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÏÂÙ¿
ÎÏ·‰È¿. ∆· ·Ó¿‚Ô˘Ì ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÚÈÓË ÂÚÈ-
ʤÚÂÈ·. ◊‰Ë ·˘Ù‹ Ë ÚÒÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙÂ-
ÁÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ËÏfi. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙԇ̠ÙË ÊˆÙÈ¿ fiÏÔ
Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÏ·‰È¿ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‡ÚÈÓÔ Î‡ÎÏÔ
ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ¿ Ì·˜, Ò-
ÛÔ˘ Ó· ·Ó¿„Ô˘Ì ٷ ÎÏ·‰È¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ·
ÎÂÚ·ÌÈο.
™˘ÓÔÏÈο Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, ‰˘fiÌÈÛÈ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ʈÙÈ¿ Î·È ÌÈ¿ÌÈÛË ¿Óˆ ÛÙË ˘Ú·Ì›‰· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤-
ÓˆÓ. ™Â ÌÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 700 - 900 ‚·ıÌÔ‡˜
∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜
¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÍ›‰È· Î·È ¿Ï·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ ¤-
¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔÓ ËÏfi ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‹ ¿ÏϘ ·Ô¯ÚÒ-
ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÂÚ·ÌÈÎfi.
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·186
[ 1 8 7 ]
¡· Û˘ÁÁÂÓ¤„Ô˘Ì Ì ÙÔ ¯ÒÌ·
¡π∫∏º√ƒ√™ µƒ∂∆∆∞∫√™
∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÂÓÈο ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂‰Ò ı· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ο-
ÓÂÈ Ì ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘.
∏ ‰È·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: Ë Ê·ÓÙ·Û›·, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ë ÛΤ„Ë
·ÓıÔ‡Ó ÂΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·, ÔÚ-
Á·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈο ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ô ˘Ú‹Ó·˜ οı ·Â-
Ï¢ıÂÚˆÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·È‰Â›·˜. ™ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÎÔÈ-
ӈӛ˜ ·˘Ù‹ Ë ·Í›· ‹Á·˙ ÛÙËÓ ·ÚÁ‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÁ›·, ÛÙÔ
¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔıËÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·È¯Ó›‰È, ÛÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ηÏÔ-
ηÈÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈÔ‡. ™ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÏ· ·˘Ù¿ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ··È-
ÙÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ôηχ„ˆÓ, ·ÓÙÈÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÚÓ‹ÛˆÓ
ÁÈ· Ó· ͉ȷχÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ¿¯ÚËÛÙˆÓ, Â›Ï·ÛÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ
Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙÔ Í¤ÊˆÙÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘: ÚÔÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ù¯ÓÈΤ˜ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ (meditation),
ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜-ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÁÒ.
∏ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ – Ë ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: ηÈÚÈο Ê·È-
ÓfiÌÂÓ·, ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Á˘, ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ, ÙÂÏÂÙ¤˜
ÛÙ· ÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ¢ÂÙËÚÈο ¤ıÈÌ·, Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ë ‰È-
‰·¯‹ Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜, ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ê˘-
٤̷ÙÔ˜ – ·Ó¿Ù˘Í˘ – ηÚÔÊÔÚ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ıˆڛ·
Ù˘ °·›·˜, Ù· ·ÏÈ¿ Ì·ıËÙÈο «Ê˘ÙÔÏfiÁÈ·».
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ¤Ó· Ôχ ·Ïfi Î·È ÊÈ-
Ïfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ˆ˜
·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ¿Ú· Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ∂›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÈÚ·-
Ì·ÙÈÎÔ‡ Ê˘ÙÒÚÈÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. °È· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Ó·È ·Ïfi Ó·
·¢ı˘Óı› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ‹ ·ÎfiÌ· ηÈ
Û' ¤Ó·Ó ηÏԉȿıÂÙÔ ÎÙËÌ·Ù›· ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘
Ô˘ ı· ˘ÈÔıÂÙËı› Î·È ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi
·È¯Ó›‰È. °È· ÙÔ˘˜ ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ¿Úη, ·ÓÂÎÌÂ-
Ù¿ÏÏ¢ÙÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Î¿Ï˘ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‹ Ù·Ú¿ÙÛ˜
ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∂›Û˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ȉȈÙÈο Ê˘ÙÒÚÈ· (·¢ı˘Óı‹Î·-
Ì ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ οÔÈˆÓ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÙËÓ Â˘ÌÂÓ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfi-
5. ∏ Â·Ê‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘
¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Ê˘ÙÒÚÈÔ
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·187
[ 1 8 8 ]
ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜). ∞ÛÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁˆfiÓÔÈ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈÎÒÓ
Û¯ÔÏÒÓ ı· ‹Û·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË. ¶Ôχ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‚¤‚·È·, ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ı· ›¯·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙ·
·È‰È¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜.
¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ Ù¤-
ÙÔÈÔ˘ Ê˘ÙÒÚÈÔ˘. ∞Ó ¿ÚÔ˘Ì ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜
‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ ı· ‰Ô‡Ì ӷ ÔÏÏ·-
Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∆· ·È‰È¿ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘
ÙfiÔ˘ ηıÒ˜ Ù· ‚ϤÔ˘Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.
∞˜ ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi “Ê˘ÙÔÏfiÁÈÔ” Î·È ÙÔÓ “Ê·Û›ÔÏÔ” ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ-
ο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ·¯ÙÔ‡Ó Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÌÂ
·ÔÍËڷ̤ӷ ʇÏÏ·, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ·›˙Ô˘Ó ÌÂ
Ù· ·ÏÈ¿ ˘ÏÈο (ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÏ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ Óه̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ,
ÙÔ ÛÙÚ·ÙÛfi¯·ÚÙÔ, Ô Û¿ÁÎÔ˜, Ë ÂÙÈΤٷ Î.Ï.).
¶¤Ú· ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ·Ú·¤Ú· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â·Ê‹ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹
ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Ì·ÙÈ¿˜
ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÂӉȷʤ-
ÚÔÓ ·È¯Ó›‰È ı· ‹Ù·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, Ó·
Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘Í‹
ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÁÈ· ÙË ‰›‰˘ÌË
ÊÙÂÏÈ¿ ÛÙË ºÚ˘Á›·, fiÔ˘ Ô ºÈÏ‹ÌˆÓ Î·È Ë µ·˘Î›˜, ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ
ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ηÏÔ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¢›· ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÈηÓÔ-
Ô›ËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó Ì·˙›, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ
‰˘Ô ‰¤ÓÙÚ· Ì Âӈ̤ӷ ÎÏ·‰È¿.
1-222 04/11/2005 14:49 ™ÂÏ›‰·188
[ 1 8 9 ]
ªÈ· ÔχÙÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ∂Λ Ô˘ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ηÈ
Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ È-
ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (‰È·ÙÚÔÊ‹, Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
Î.Ï.), ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ıÂ-
ˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞ÏÏ¿
‚Ú›ÛÎÂÙ·È, fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘, ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ó-
ıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÚԯȿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfi-
ÓÙˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·, Ù˘ÔÔÈË̤ӷ, Î·È ÙÒÚ· È· ÁÂ-
ÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·
·ÁÔÚ¿. ∏ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ¢ÊÔÚ›·
Ù˘ Ôχ¯ÚˆÌ˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ Î·È, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÚÔʛ̈Ó
Î·È Û˘ÓËıÂÈÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·
ÙÔ˘ ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Î·È fiÛ· ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È.
∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙË ÏÂοÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ
Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘, ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ Û˘-
ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔϤ̈Ó, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ
ªÚÔÓÙ¤Ï (ºÂÚÓ¿Ó ªÚÔÓÙ¤Ï, ∏ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜, ÙÚÂȘ ÙfiÌÔÈ, ÂΉfiÛÂȘ
ª.π.∂.∆., 1993-1998) ÛÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ô-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ı· ‰Ô‡Ì ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡ Ì ÙȘ Âη-
ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÔ˘ Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘, Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÙ›· ÔϤ-
ÌˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ Â-
ÏÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡, ÎÈ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¡¤Ô ∫fiÛÌÔ Ó· Â-
ÁÎÏÈÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¯ÒÌ·Ù· Ë ÓÙÔÌ¿Ù·, Ë ·Ù¿Ù·, Ô Î·-
Ófi˜, ÙÔ ·Ú·ÔÛ›ÙÈ.
O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÏË Î·È Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Ì ÙÔ
ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ·Ó¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÂÈ. ∆È ·¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ›-
Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·; ∆· ÂÚ›ÊËÌ· £ÂÛÛ·ÏÈο ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ
πÏÈ¿‰·, Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ µÔ˘ÎÂ-
Ê¿Ï·, ÌÈ· Û¿ÓÈ· Ú¿ÙÛ· Ô˘ Ù·Í›‰Â„ “ˆ˜ ̤۷ ÛÙË µ·ÎÙÚÈ·Ó‹”
˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ.
∞Ó ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·È‰› ÁÈ· Ù· ÛٷʇÏÈ· ÙÔ Ôχ Ó· Ì·˜ ÂÈ fiÙÈ
Â›Ó·È Ì·‡Ú· ‹ ¿ÛÚ·. ∞Ó fï˜ ÌÂÈ Û ÁÔËÙ¢ÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜
∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·189
[ 1 9 0 ]
·ÂÙÔÓ‡¯È, ÚÔ˙·Î›, ÊÚ¿Ô˘Ï·, ·ÛÚÔ‡‰·, ·ÏÂÔ‡, ÊÈϤÚÈ, Î.¿. ÎÈ ·fi ÎÂÈ
ÛÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó, Î·È ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ›Ûˆ ·’
·˘Ù¿ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ
ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘ ÙÚ‡ÁÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ·ÙËÙ‹ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÌÔ‡ÛÙÔ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÈÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ Ì·Ó¿‚Ë Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
¿ÛÚÔ ÛٷʇÏÈ Ì›˙ÂÚÔ Î·È ÊÙˆ¯fi ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜.
∞Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ıÏÈÔ ¿ÛÚÔ Î·È Ì·‡ÚÔ, ¿ÏÈ, „ˆÌ› ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ È·
·Ï¢ÚÈÔ‡ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÂÏ›ˆÙË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎÒÓ ÛÙ·ÚÈÒÓ Ô˘ ÔÏÔ¤Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ·-
ÂÈÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓ·ÚË Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ –
ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜, ηÏÔ˘Ù˙¿˜ (Ô˘ ηÏ-
ÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙË £Ú¿ÎË ·fi ÙÔ 9.000 .Ã. ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· – ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·
·‡ÚÈÔ), Ì·˘Ú·Á¿ÓÈ, ‰ÈÌËÓ›ÙÛ·, ÁÚÂÌÌÂÓÈ¿, ÌÔÓÔÏfiÁÈ Î.¿. ÌÔÚ› οÔÈ·
·' ·˘Ù¿ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ›-
Ûˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜.
°È· ÙËÓ ÔÈËÙÈÎfiÙÂÚË ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì·Á›·˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (·ÊËÁËÌ·ÙÈο, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÌÌÂÙÚË
··ÁÁÂÏ›· Î.Ï.) Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ∫·ÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÈÛ¿ÚÈÔ˘ ¢·fiÓÙ (1713-
1784), Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÙˆÓ (§¤Û¯Ë, 1991, ÂÈ̤ÏÂÈ· ™·‚‚›‰Ë˜).
ŒÓ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ – Û˘ÏÏÂÎÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfi-
ÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ ı· ‹Ù·Ó ÔχÙÈÌË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÛÙË Û¯¤ÛË ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Î·È ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂ-
ÚË ˙ˆ‹) Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.
OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ›‰È· ¯·Ú¿ Î·È Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÁÚ·Ì-
Ì·ÙfiÛËÌ· ‹ οÚÙ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
ÛfiÚˆÓ ÛÙ·ÚÈÔ‡ ‹ ηϷÌÔÎÈÔ‡, ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ ·ÏÏ¿ Ì fi-
Ϙ ÙȘ ÔÈΛϘ Ú¿ÙÛ˜ ÙÔ˘˜, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î.Ï. ¢ÔÎÈ̤˜ ÛÙÔ ÂÈÚ·Ì·-
ÙÈÎfi Ê˘ÙÒÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·Ó ¤¯ÂÈ ÊÙÈ·¯Ù›, ‹ Û ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·-
ÛÙ‹ÚÈÔ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÙË ¯·Ú¿ Ó· ‰Ô˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ Ó· ÁÂÓÓÈÔ‡-
ÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË Ì‡ıˆÓ Î·È ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤-
ÔÓÙ·È Ì' ·˘Ù¿.
∫¿ÔÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ‹ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· η-
ıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Û' ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ (http://www.aua.gr, ÙËÏ. 210 529
4842, 210 529 4901). ∂›Û˘, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¡¤· OÈÎÔÏÔÁ›· – º›ÏÔÈ Ù˘
°Ë˜” (ecologia@hol.gr) Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô˘
Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÈÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂΉÒÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô O‰‡ÛÛÂÈ· (www.odyplus.net) ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∏ O‰‡ÛÛÂÈ· Ù˘ ÂÏ-
ÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ (∞ı‹Ó· 2001). À¿Ú¯ÂÈ, Â›Û˘, ÙÔ ∂£π∞°∂
(∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, http://www.ethiage.gr, ÙËÏ. 210
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·190
[ 1 9 1 ]
8175410) Ì ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ,
Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ∆Ú¿Â˙· °ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÀÏÈÎÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
(ÙËÏ. 2310 471110) Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ Û·Ó ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ
™·Ì·Ú¿. ∂›Û˘, Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ª¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ Ê˘ÏÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ˙ÒˆÓ” Î·È Ì ÙÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ-
·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ “º‡ÛË 2000”. ¢Â˜, Â›Û˘, Ù·
‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· Ú·ÎÙÈο ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘
∂∆µ∞ ÙˆÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È, ÙÔ ÎÚ·Û› ÎÈ ÙÔ „ˆÌ› ηÈ
ÙÔ ·Ï¿ÙÈ.
ÿ‰È·˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ – ÂÎıÂ-
Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∆· ·È‰È¿ ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÂÙÚÒÌ·Ù·
Î·È ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ οÔÈ· ·' ·˘Ù¿ οÓÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ªÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi-
ÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÁˆÏÔÁÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, Ë fi͢ÓÛË
Ù˘ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ÂÚÈ¿-
ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ∞ÏÏ¿ ¤-
Ú· ·fi ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ¯ÒÌ·-
ÙÔ˜, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋
ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ì ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ÂÚÈ‚·Ï-
ÏÔÓÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.
O ηχÙÂÚÔ˜ ·ÚˆÁfi˜ ÁÈ· ÔÈΛϷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÙÔ̤· Â›Ó·È ÙÔ π°ª∂ (πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢-
ÓÒÓ http://www.igme.gr). ∆Ô π°ª∂ ȉڇıËΠÙÔ 1976 Î·È Â›Ó·È Ô ıÂÛÌÔ-
ıÂÙË̤ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Û ı¤Ì·Ù· ÁˆÂÈÛÙËÌÒÓ.
µ·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ë ÁˆÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ˘ÔÁ›ˆÓ ÓÂÚÒÓ.
∞fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿-
‰·˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ì ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ
ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ:
∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ì·˜
Î·È Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ.
∫·È Â›Ó·È ÂÈÚˆÓ›·˜ ¿ÍÈÔ fiÙÈ ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ∞˘Ùfi¯ıÔÓ˜,
Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ıÚËÛΛ· ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ,
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ.
(http://www.eniar.org)
°ÂˆÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ
6. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ – Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·191
[ 1 9 2 ]
∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ›‰·Ì ӷ ·Ô˘ÛÈ¿-
˙ÂÈ, ۯ‰fiÓ ÂÓÙÂÏÒ˜, ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ Ù· ·È‰È¿ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο
ÚÔÓfiÌÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô: ·) οı ٿÍË ¤¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·Ó Ì·-
ıËÙ‹ ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ·, ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‚) οı ̷ıË-
Ù‹˜ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ, ¤ÛÙˆ ηÈ
¤Ó·Ó ÚfiÁÔÓÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ‹ ÚfiÛÊ˘Á·, ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ· ̤-
ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Á) Î·È Ë ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¤¯ÂÈ ‰È-
ÎÙ˘·Î‹ ÚfiÛ‚·ÛË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈÎÔÓÈ΋ Â·Ê‹ Ì fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘
Ï·Ó‹ÙË.
∫¿ı ۯÔÏ›Ô, οı ٿÍË ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Î·È Ó· ÌÂÏÂ-
Ù‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, ÙȘ ·-
Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘˜ Î.Ï.) Ì ÙÔÓ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÚfiÔ Ô˘ Â›Ó·È Ë Û¯Â‰fiÓ ˙ˆÓÙ·-
Ó‹ Â·Ê‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
∆Ô Û‡ÓıËÌ· ›ӷÈ: ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô – ŒÓ·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ™Ùfi¯Ô˜, οı ۯÔÏ›Ô
Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙËı›, Ì’ ¤Ó· ۯ‰fiÓ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓÔ ÙÚfiÔ,
·fi ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (Û ÌÈ· ‚¿ÛË ÙˆÓ 450 ÂÚ›Ô˘ ·-
Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂıÓÔًوÓ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÚ›Ô˘ 2.500 ÔÏÈÙÈÛÙÈο
ÁÎÚÔ˘, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 7.000 ˙ÒÛ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÏÒÛÛ˜).
£· ÚÔÙ›ӷÌ ˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÙË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ª¿ÁÈ·˜ ∆ÛfiÎÏË (ÂÎÔÌ‹
“∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜”, ¡∂∆). ∞Ó ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô‰ËÁfi ÛÂ, ÂÈÎÔÓÈΤ˜
̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÌ›˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
ÎfiÛÌÔ˘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜.
∞fi Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ·˙¿ÚÈ·, ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ÙȘ Á‡ÛÂȘ ηÈ
ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ˆ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ηÈ
·Ú·‰fiÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ¤Ó· ·È‰› Û' ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Îfi-
ÛÌÔ˘. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÔÓ¿ÂÈ ‹ ¯·›ÚÂÙ·È, Ó· Û˘ÁÎÈ-
ÓËıԇ̠·fi ÙËÓ ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Ù˘ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜, ÙˆÓ È¿ÙˆÓ
Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘ Î·È Â·Ê‹˜
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ Â-
ÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ Ï·ÒÓ ·fi ÙË ‰fiÍ· ÛÙËÓ ‹ÙÙ·, ·fi ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·,
Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ ÛÙÔ ÎÏ¿Ì· ‹ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ê·Îfi
Ù˘ ÎÈ fi¯È Ì ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÛÔ‚·ÚÔÊ¿ÓÂÈ· ‹ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÊ·-
ÓÂÈ·ÎfiÙËÙ·.
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ηٿ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ı¤Ì·Ù· (Ë Û¯Ô-
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·192
[ 1 9 3 ]
ÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, Ù˘ ∞Û›·˜, ÙˆÓ ·˘Ùfi¯ıÔÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ÙˆÓ
Ï·˚ÎÒÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î.Ï.).
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ‡ÏË Â·Ê‹˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Û˘Ó›-
‰ËÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·Ú¿ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘ÎΛ‰· Û' ·˘ÙfiÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ·˜
ÌÈÎÚ‹˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜.
∆Ô ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ÔÈ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹-
ÙˆÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ¶·-
ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ.
∞˘Ù‹ Ë ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ïȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô-
ÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ÂÓfi˜ Ù¤-
ÙÔÈÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Û¯Ô-
Ï›ˆÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÏÔ ÙÔ Î·ı¤Ó·, Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯È΋ ‚¿ÛË Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Â·Ê‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË
‚¿ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Â·ÊÒÓ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ, Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ı· ÌÂÈ Û’ ¤Ó· Ì·ÎÚ‡
Ù·Í›‰È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ‹¯ˆÓ, ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÏfiÁˆÓ ·fi ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜ Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó ‰È·ÓÔÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ı’ ·Ú¯›-
ÛÔ˘Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÔÈΛÔÈ Ê›ÏÔÈ. OÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÙÚfiˆÓ Î·È ıÂÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¢ӷ˜, Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ Â-
·ÊÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ı· Û˘Ì-
‚¿ÏÔ˘Ó Ì ·ÏÏËÏԉȉ·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ
Ù·Í›‰È Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ì·˜ ÌÈ· ·ÓÔȯً ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ ÛÙ¿ÛË.
£· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠‰˘Ô ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Â-
·Ê‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ‰˘Ô “Ì·ÎÚÈÓ¤˜” ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ̤ۈ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ Û¯Ô-
Ï›Ԣ Û οı ÂÚÈÔ¯‹. ªÈÏ¿ÌÂ: ·) ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
∆ÛÈ¿·˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∑··-
Ù›ÛÙ·˜ Î·È ‚) ÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫·Ï¿˜, ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi ∫·‡Î·ÛÔ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ‰Ò, ı· ›¯Â ȉȷ›ÙÂ-
ÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· οÔÈˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì' ·˘-
Ù¤˜ ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÔÏ›·
Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂΛ.
·) ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ·
¯ÚfiÓÈ·, Ì ۇÓıËÌ· “ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∆ÛÈ¿·˜”, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍÂÁÂṲ́-
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·193
[ 1 9 4 ]
ÓÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ Ï·Ô‡˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â-
ÚÈÔ¯‹˜. ∆ÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÙÂ-
Ï›ˆÛÂ Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ “∫¤-
ÓÙÚÔ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ¢·ÛοψӔ Ô˘
¯Ù›ÛÙËΠÂΛ Ì ¤ÍÔ‰· Ô˘ Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙÔÓ Û¯Â-
‰È·ÛÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘-
Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆ-
È΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÏÏÒÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ.
O Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
“Enlace Civil” (¢ÂÛÌfi˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ,
http://www.enlacecivil.org.mx), Ô˘
‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ™·Ó ∫ÚÈÛÙfiÌ·Ï Ù˘
∆ÛÈ¿·˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ
˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓÔ-
ًوÓ. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ù· ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛˆÓ:
“ª¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ Ë ÂıÓÈ΋ Î·È Ë ‰ÈÂ-
ıÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÚ›-
˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ Ï·Ô‡˜ ÛÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙËÓ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó È‰¤Â˜, Â-
ÌÂÈڛ˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ”. °È· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηÈ
ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ “ŒÓ· Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∆ÛÈ¿·˜” (http://www.escuelazapatista.gr, e-mail:
escuelapara@yahoo.com, ÙËÏ. 210 3303991, 210 3304901, 210 7522248).
‚) ∏ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫·Ï¿˜ ˙ÂÈ ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi ∫·‡Î·ÛÔ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Û 30 ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙ˜ Î·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 2.500 ̤ÙÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ
ÙÔ˘˜, ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘ Ô˘
¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙË µ·ÎÙÚÈ·Ó‹, ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ, ıÚË-
Û΢ÙÈΤ˜ Ï·ÙÚ›˜, ۇ̂ÔÏ· Î·È Î˘ÎÏÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ˆ˜ Ù· Û‹ÌÂÚ·. ∆Ô
1994, ¤Ó·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ §ÂÚÔ‡Ó˘ (http://www.poa.gr/
periodiko/no13/kalas.htm), ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ˘˜ ∫·Ï¿˜ Î·È ‹Ú ÙËÓ
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÛÙÔ ¯ˆ-
ÚÈfi ∫Ú·Î¿Ï ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋
ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¢O∂ Î·È Ù˘ O§ª∂, ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜
Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 1995 Î·È 1996 ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ô-
ÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ù· ·Ó·Áη›· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ 1997 ÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ÙfiÙÂ, ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›· ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹
Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∆Ô 3
Ô
¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ºÈÏÈ·ÙÚÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
‰· ÙÔ˘ (http://3dim-filiatr.mes.sch.gr), fiÙÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÁÚ¿ÌÌ· Û ·È‰È¿
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·194
[ 1 9 5 ]
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙˆÓ ∫·Ï¿˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘”. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ƒÈ˙Ô‡, ¡ÔÌÔ‡
¶¤ÏÏ·˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰¤¯ÙËηÓ
·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ∫·Ï¿˜, ÙÔ 2001 (http://dim-rizou.pel.sch.gr/index.html).
°È· ÌÈ· ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·Ú·-
ı¤ÙÔ˘Ì ÙË Ï›ÛÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “Smithsonian Institute”
(http://www.si.edu). º˘ÛÈο, οو ·fi οı fiÓÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ
ÎÏ¿‰ÔÈ Î·È Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· οı Ϸԇ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·-
Ù· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οو ·fi ÙÔ fi-
ÓÔÌ· ¶ÔÏ˘Ó‹ÛÈÔÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· 700 ÂÚ›Ô˘ ÎÏ¿‰ˆÓ,
Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó
·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ™’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· Ù›ÓÂÈ Ó·
ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ·ÂÈÏ› ‚¤-
‚·È· Î·È ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›·. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ Â-
ÈÎÔÈÓˆÓ› È· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, Â›Ó·È ›‰È·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÌÂ
ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ‹ Ù˘ Ê¿Ï·ÈÓ·˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË
Î·È ÂÈ‚›ˆÛË .¯. Î·È ÙˆÓ 700 ÔÌÈÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÙˆÓ ¶·Ô‡·
Ù˘ ¡¤·˜ °Ô˘ÈÓ¤·˜. ∫·È ÌfiÓÔ Ô ‹¯Ô˜ οÔÈˆÓ ·' ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·-
Ù· (¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô) ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ
οÔÈˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
∞ÊÚÈ΋
Afars, Afrikaners, Amhara, Ashanti, Azande, Bantu, Baqqarah, Barotse,
Bemba, Bushmen, Dinka, Edo, Efik, Ewe, Fang, Galla, Ganda, Hausa,
Herero, Hottentot, Ibo, Ik, Issas, Kabyle, Khoisan, Kikuyu, Lozi, Lunda,
Luo, Malinke, Mandingo, Masai, Nguni, Nyoro, Pondo, Pygmies, Rif,
Somali, Sotho, Swazi, Teuso, Xhosa, Yoruba, Zulu
∂˘ÚÒË
Angles, AngloSaxons, Aryans, Basque, Belgians, Bosnians, Bretons, Britons,
Bulgar, Catalonians, Celts, Croatians, Czechs, Dorians, Estonians, Etruscans,
Flemings, French, Frisians, Gauls, Germans, Ghegs, Goths, Gypsies,
Hellenes, Iberia, Jutes, Lapps, Lithuanians, Magyars, Picts, Poles, Saxons,
Scots, Serbs, Slavs, Tosks, Visigoths, Walloons
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·195
[ 1 9 6 ]
ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹
Amalekites, Amorites, Arabs, Armenians, Babylonians, Bakhtyari, Bedouin,
Cumans, Fulani, Hittites, Hurrians, Israelis, Jews, Kassites, Kazakh, Kurds,
Palestinians, Phoenicians, Semites
∞Û›·
Ainu, Andamanese, Bashkir, Bengalis, Burmese, Chinese, Chukchi, Cossacks,
Dards, Georgians, Hui, Kaffirs, Karen, Khmer, Maratha, Mon, Munda,
Pashtuns, Samoyed, Sherpas, Sinhalese, Tai, Talaing, Tamils, Tatars,
Turkmen
∞˘ÛÙÚ·Ï›·
Aborigines, Dayak, Maoris, Melanesians, Polynesians, Tagalog
∂ÛÎÈÌÒÔÈ
Aleut, Inuit, Yupik
πӉȿÓÔÈ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜
Algonquin, Apache, Arapaho, Arikara, Assiniboine, Athapascan, Bannock,
Blackfoot, Caddo, Cherokee, Cheyenne, Chickasaw, Chinook, Chippewa,
Chitimacha, Choctaw, Comanche, Coushatla, Cree, Creek, Crow, Goshute,
Haida, Hidatsa, Hopi, Hupa, Huron, Illinois, Iowa, Iroquois, Karok,
Kickapoo, Kiowa, Kutenai, Kwakiutl, Lummi, Maliseet, Mandan,
Miccosukee, Mohawk, Mohican, Narraganset, Natchez, Navaho, Nez,
Percé, Nootka, Ojibwa, Olmec, Omaha, Oneida, Onondaga, Osage,
Ottawa, Paiute, Papago, Passamaquoddy, Pawnee, Penobscot, Pequot,
Pima, Potawatomi, Powhatan, Pueblo, Quinault, Seminole, Seneca,
Shoshoni, Siletz, Sioux, Tiwa, Tlingit, Tsimpshian, Tunica, Biloxi,
Umatilla, Ute, Washoe, Winnebago, Yakima, Yavapai, Yurok, Zun
~
i
πӉȿÓÔÈ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜
Araucanians, Aymara, Aztec, Cashinahua, Chibcha, Chimu

, Ge, Guarani,
Inca, Makuna, Maya, Mixtec, Toltec, Tupi, Zapotec
∫·Ú·˚‚È΋
Arawaks, Carib
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·196
[ 1 9 7 ]
ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ›· ·È¯Ì‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈ-
ÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹
Ì·˜ Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜.
™Ùfi¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ
ı¤Ì· ›ӷÈ:
1. Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË
ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È
ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,
2. Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ˆ˜ Â-
Ê·ÏÙ‹ÚÈÔ ÚÔ˜ ÌÈ· ÙÚÈÏ‹ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÈÎÔ˘-
ÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜: ·) ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙË-
Ù¿˜ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÛÙÔÏ‹, ‚) Ó·
Â›Û·È ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂȘ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÛÔ˘, Á) Ó· ·Ô‰¤¯ÂÛ·È ÙÔÓ «¿ÏÏÔÓ», Ì ٷ
ÛÙÔȯ›· Ô˘ ʤÚÓÂÈ, ˆ˜ ËÁ‹ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÂȉÒÏÔ˘ ÛÔ˘.
∞Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ-
ÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ – ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚԤ΢„ ·fi ÌÈ· ‚›·ÈË Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÍ·ψ̤ӈÓ
ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ
¤ÓȈÛÂ Û·Ó ÛÙÂÓfi ÚÔ‡¯Ô Ô˘ ¿ÓÙ· ‹ıÂÏ ӷ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ ·fi ·˘Ùfi. ∞fi
ÎÂÈ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·ıÂÚ¿¢ÙË ·fiÂÈÚ· ‰È·ÛÙÔÏ‹˜ ÛÙË ÁˆÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ.
∫¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó «·’ ¤Íˆ», ÂÚÈÛÛ‡ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÎÚÔ‡-
ÛÙÂÈ· ÎÏ›ÓË Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ÂοÛÙÔÙ «ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ», ÎÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ,
Û ÙfiÔ˘˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Í¤ÓÔÈ, ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈ-
ÛË Ì fi, ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÓ ÂÏÏËÓÈÎfi: Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, ÙË ÁÏÒÛÛ·, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÙȘ
Á‡ÛÂȘ. OÈ ¿ÏϘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È Ú›˙ˆÛ·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú·˙¿ÏË ÙˆÓ ÌÂ-
Á¿ÏˆÓ ÌËÙÚÔfiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÈˆÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ·Ï¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Ú¯·ÈË
Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË
¯ˆÚ›˜ ÌÈ·, ¤ÛÙˆ ÌÈÎÚ‹, ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.
∞Ó ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜
Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Â›‰ˆÏfi Ì·˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÊÙˆ¯Ô› Î·È ·Ó¿Ë-
ÚÔÈ ˆ˜ Ï·fi˜. ∆Ô Û¯ÔÏ›Ô, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ù· ·È‰È¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÔχÙÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ·-
ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜ Î·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛËÌ›· ÂÓfi˜ ·fiÚ·ÙÔ˘ Û˘ÓÂÎÙÈ-
ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙȘ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘.
7. ∏ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·197
[ 1 9 8 ]
∂Ì›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¢È·ÛÔ-
Ú¿˜, Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù·
ıÂÛÌÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·, ÙȘ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜.
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ÎÈÓËı› Û ‰‡Ô
·ÎÏÔ˘˜: ·) ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ‚) ÙÔÓ ÙÔÈÎfi (ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜,
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ÒÚÔ˘).
¶ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Â‰Ò, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ, Â›Ó·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘
ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ›ӷÈ
ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, Û ‰˘Ô ÙÚÂȘ ÁÂÓȤ˜ ›Ûˆ, ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ô˘ Ó·
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÛÔÚ¿. ªÈÎÚ¿ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Ì ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜,
ÚÔÛˆÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜
‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ οıÂ
Ì·ıËÙ‹ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¢È·ÛÔÚ¿. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË, ηٷÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ·Ú¯ÂÈÔ-
ı¤ÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ª˘ıÔÏ·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· ۠ΛÌÂÓ· ‹ ı·ÙÚÈ-
ÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Û¯¤ÛË.
°È· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Îfi ‰¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË Ô˘ Â›Ó·È ‹ ‹Û·Ó ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ¢È·-
ÛÔÚ¿˜. ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘. ∞Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ˙ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ·˘Ù¿
Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ì ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË (ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ù˘ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ
Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹). ∞Ó ˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹
ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰ÈÏ¿: ·) ·fi ¿ÏÏ· ̤ÏË
Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È
‚) ·fi ¿ÌÂÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì·˙› ÙÔ˘ (ÁÚ¿ÌÌ·, ÙËϤʈÓÔ, e-mail).
∞Ó, fï˜, ‰ÂÓ ˙ÂÈ ‹ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈο ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·-
ÚfiÓ, ÙfiÙÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÈÔ
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·198
[ 1 9 9 ]
ÂÚ›ÏÔÎË. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ (ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘, Û˘ÁÁÂÓÒÓ, Ê›-
ψÓ) ÌÈ· ËÁ‹ Â›Ó·È Ù· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘
∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ªÈ· ¿ÏÏË Â›Ó·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ‹ ÔÈ Â˘Ú‡ÙÂÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜.
∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (™∞∂) ‰Ô˘Ï‡ÂÈ
ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÓfi˜ ÏËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ-
ÛÌÔ‡ Ô˘, fiÙ·Ó ÂÍÂÏȯı›, ı· Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ËÁ‹.
™ËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‹Á·Ó
ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·fi ÙÔ 1892 ˆ˜ ÙÔ 1924, Â›Ó·È Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ Ellis Island (Ù˘
¡‹ÛÔ˘ ŒÏȘ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ô‡ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ¡¤·˜
ÀfiÚ΢ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÓÔ‡Û·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂΛÓË
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· È·ÙÚÈÎfi Î·È Ù˘ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. OÈ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıË-
Î·Ó ÂΛ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·-
Ó·‰È·ÌÔÚʈı› Û ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.
∆· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.ellisisland.org. ªÂ ÙËÓ ·Ï‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Î·È Ó· ‚Ú›Ù ÛÙÔȯ›· ηٷÁˆÁ‹˜,
ËÏÈΛ·˜, ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ¿ÊÈ͢, fiÓÔÌ· ÏÔ›Ô˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Í›‰Â„Â, ÏÈÌ¿ÓÈ ·-
Ó·¯ÒÚËÛ˘, ÙÔ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈ‚›‚·Û˘ ÛÙÔ
ÏÔ›Ô, ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ.
∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™∞∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎ-
‰ËÏÒÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ È‰¤Â˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›-
Ô˘ Ì ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÓÔÈ-
¯Ù‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜. ∆Ô email Â·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ
hellenes@saeamerica.org. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™∞∂ Â›Ó·È www.saeworld.org
Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË http://sae.gr. ∏ °ÂÓÈ΋
°Ú·ÌÌ·Ù›· ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.ggae.gr.
™Â ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô, Ë Â›ÛËÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ı¤Ì·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¢ڇ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û’ ·˘Ùfi.
O ÓfiÌÔ˜ 2413/96 (º∂∫ 124 Ù. ∞'/17.6.96) ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÌÂ
Ù›ÙÏÔ «∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ë ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∂Î·›-
‰Â˘ÛË», ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ô-
ÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∏
ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜
™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Â˘Ú›· ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›-
·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·199
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·200
[ 2 0 1 ]
∫‡ÚÈÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓfiÌÔ˘ ›ӷÈ:
1. ∏ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ Ù˘.
2. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ë˜ Ô-
ÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·.
3. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηÈ
Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ˙ÂÈ
Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È.
4. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÔÌÔ-
ÁÂÓÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛÒÌÂÓˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.
™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ:
ñ ∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÌÔÚ› Ó·
ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ Ì ̷ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‹ ͤ-
Ó˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.
ñ OÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ
ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÂ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ‹ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ηıÒ˜ ηÈ
‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È-
‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ∞fi‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi
ÛÙԯ‡ÂÈ:
ñ ™ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â-
ÛÌÒÓ ÙˆÓ ∞fi‰ËÌˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ
ÁÂÓÂÒÓ Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË.
ñ ™ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜
ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È.
ñ ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ∞fi‰ËÌˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ
Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙË
¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÂıÓfiÙËÙ˜.
ñ ™ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓ·ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·-
͇ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ӷ ÔÈÔÙÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
(http://www.government.gr/world/1_2.html).
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·201
[ 2 0 2 ]
∏ ÊÈÏÔÏÔÁ›· Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜ – ∏ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË ¢È·ÛÔÚ¿
∏ ·Ô‰ËÌ›· Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡, ‹Û·Ó ¿ÓÙ·, ÌÂ
·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ ¤Ô˜ Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜, Ù· ·ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔ-
ÁÔÙ¯ӛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ:
∆· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ •ÂÓÈÙÈ¿˜, ∫·‚¿Ê˘ – πı¿ÎË, µÈ˙˘ËÓfi˜ – ∆Ô Ìfi-
ÓÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ù·Í›‰ÈÔÓ, ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ – ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙȘ, µÈΤϷ˜ –
§Ô˘Î‹˜ §¿Ú·˜, ™ÂʤÚ˘ – ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· – ∫›¯ÏË, µ·ÏÙÈÓfi˜ – ∆Ô Û˘Ó·Í¿ÚÈ
ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫ÔÚ‰Ô¿ÙË, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ – ∂ÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÔ˘, £ÂÔÙÔ-
ο˜ – ¢ÔΛÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, µÂÓ¤˙˘ – ∞ÌÂÚÈοÓÈÎË ÁË, µ·Û›Ï˘ ∞ÏÂ-
Í¿Î˘ – ªËÙÚÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜ – ªËÙÚ›· ·ÙÚ›‰·, ™ÒÙË
∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ – ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ fiÏ˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ¢ËÌË-
ÙÚ›Ô˘ – ¡’ ·ÎÔ‡ˆ ηϿ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÚÔÌËÏ¿ – ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂-
ÓÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ê›Ú˘ – µ·ÏοÓÈÔ˜
Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜, π. ÷ÛÈÒÙ˘ – ∂ÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜
¢È·ÛÔÚ¿˜, ™˘ÏÏÔÁÈÎfi ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (2002) – O ¿ÙÏ·˜ Ù˘ ÂÏ-
ÏËÓÈ΋˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜ – Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·fi‰ËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, µÏ¿ÛÛ˘ ∞ÁÙ˙›-
‰Ë˜ – ¶·Ú·Â˘Í›ÓÈÔ˜ ¢È·ÛÔÚ¿ – ¶ÔÓÙÈ·Îfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÌÔ˘-
ËÏ›‰Ë˜ – πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ∫. µ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ - O ÂÏÏËÓÈ-
ÛÌfi˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘ Î·È ÙÔ˘ £Ú·ÎÈÎÔ‡ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ∫·ÛÛÈ·Ó‹
¶·ÓÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ – ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.
£ÂÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜
– ∏ ‡ÏË ÙÔ˘ Ellis Island ·) Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÊÈÏÌ,
‚) Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, Á) ÌӋ̘
– Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜.
– ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Saheti Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋˜
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ¤Ó·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ¤ÏÏËÓ· Ì·¯ËÙ‹ ÙÔ˘ ··ÚÙ¯¿ÈÓ٠ηÈ
Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ M·Ó٤Ϸ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª›˙Ô (http://www.saheti.co.za).
– ∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ¯ÒÚ·˜
‰È·ÌÔÓ‹˜. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘
Û¯¤Û˘ Ì ÙÔÓ Â‰Ò ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË.
– O ·ÏÈÓÓÔÛÙ‹Û·˜ ÔÌÔÁÂÓ‹˜ – Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‰˘Ô ·Ú¿ÏÏË-
Ϙ ÈÛÙÔڛ˜
– ∞‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ۯÔÏ›· ÔÌÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜
Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·202
[ 2 0 3 ]
¶ÏËı˘ÛÌȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘
∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡
∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ (Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ °°∞∂ Î·È ÙÔ˘ ™∞∂) ¤¯Ô˘Ì 2877
ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, 38 ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È 50 Ô-
ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÂıÓÈÎÔÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.
http://dim-sapon.rod.sch.gr/ (¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™·ÒÓ ƒÔ‰fi˘ –
ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞fi‰ËÌÔ)ÃÚ‹ÛÈ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜:
http://www.ggae.gr/gabroad/nodes.el.asp (∆ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ∫fiÌ‚ÔÈ)
http://www.ggae.gr/diaspora/edu-main.el.asp (∂ÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· ÛÙË ¢È·-
ÛÔÚ¿)
http://www.sae.gr/gr/default.asp (™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡)
http://www.ime.gr (ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡)
Ãøƒ∞ ¶§∏£.
∏¶∞ 3.000.000
∞À™∆ƒ∞§π∞ 700.000
°∂ƒª∞¡π∞ 354.500
∫∞¡∞¢∞™ 350.000
OÀ∫ƒ∞¡π∞ 250.000
µƒ∂∆∞¡π∞ 212.000
ƒø™π∞ 150.000
°∂øƒ°π∞ 120.000
¡. ∞ºƒπ∫∏ 120.000
∫∞∑∞∫™∆∞¡ 50.000
°∞§§π∞ 35.000
µƒ∞∑π§π∞ 25.000
µOÀ§°∞ƒπ∞ 25.000
µ∂§°πO 25.000
π∆∞§π∞ 21.000
∞ƒ°∂¡∆π¡∏ 20.000
™OÀ∏¢π∞ 20.000
∞ƒª∂¡π∞ 15.000
ƒOÀª∞¡π∞ 14.000
OÀ∑ª¶∂∫π™∆∞¡ 10.500
¡. ∑∏§∞¡¢π∞ 10.000
§∂∆O¡π∞ 10.000
∂§µ∂∆π∞ 8.340
∞À™∆ƒπ∞ 6.500
∞π°À¶∆O™ 5.000
∑∞´ƒ 5.000
¶O§ø¡π∞ 4.300
O§§∞¡¢π∞ 4.000
ªO§¢∞µπ∞ 4.000
∑πª¶∞ª¶OÀ∂ 4.000
µ∂¡∂∑OÀ∂§∞ 2.500
Ãøƒ∞ ¶§∏£.
OÀ°°∞ƒπ∞ 2.500
∆™∂Ãπ∞ 2.500
§πµ∞¡O™ 1.500
Oª∞¡ 1.500
π™ƒ∞∏§ 1.500
™. ∞ƒ∞µπ∞ 1.300
§OÀ•∂ªµOÀƒ°O 1.200
∫∞ª∂ƒOÀ¡ 1.200
ª∂•π∫O 1.000
OÀƒOÀ°OÀ∞∏ 1.000
Ãπ§∏ 1.000
™Àƒπ∞ 1.000
¶∞¡∞ª∞™ 800
ª∞§∞OÀπ 800
∑∞ª¶π∞ 700
∞π£πO¶π∞ 700
™OÀ¢∞¡ 700
∞∑∂ƒª¶∞´∆∑∞¡ 580
¢∞¡π∞ 500
πOƒ¢∞¡π∞ 400
¡Oƒµ∏°π∞ 350
ª¶∞Ã∞ª∂™ 300
π™¶∞¡π∞ 300
¡π°∏ƒπ∞ 300
∆∞¡∑∞¡π∞ 300
§π£OÀ∞¡π∞ 250
∫O§Oªµπ∞ 200
πƒ§∞¡¢π∞ 200
∫∂¡À∞ 200
∏.∞.∂. 200
ª∞ƒO∫O 180
Ãøƒ∞ ¶§∏£.
¶∂ƒOÀ 150
¶Oƒ∆O°∞§π∞ 150
ºπ§∞¡¢π∞ 150
∆∑πª¶OÀ∆π 150
ª¶O∆™OÀ∞¡∞ 150
∫OÀµ∂´∆ 150
ª¶∞Ã∂´¡ 150
ÃO¡°∫ - ∫O¡°∫ 150
µO§πµπ∞ 100
π∞¶ø¡π∞ 100
∫O™∆∞ ƒπ∫∞ 80
¶∞¶OÀ∞ 70
ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 60
∞∫∆∏ ∂§∂º. 60
πƒ∞¡ 60
∆À¡∏™π∞ 50
™∂¡∂°∞§∏ 50
∫∞¡∆. ∞º. ¢∏ª. 40
∫∞∆∞ƒ 40
∫OÀµ∞ 30
∞§°∂ƒπ∞ 30
∂ƒÀ£ƒ∞π∞ 30
¶∞ƒ∞°OÀ∞∏ 20
°OÀ∞∆∂ª∞§∞ 20
π™∏ª∂ƒπ¡O™ 20
∆O°∫O 20
∆™∞¡∆ 20
ªO∑∞ªµπ∫∏ 20
¡∞ªπª¶π∞ 20
∫O°∫O 10
™À¡O§O 5.607.950
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·203
[ 2 0 4 ]
http://dim-sapon.rod.sch.gr/ (¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™·ÒÓ ƒÔ‰fi˘ –
ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞fi‰ËÌÔ)
http://dim-sapon.rod.sch.gr/ERGASIES/APODHMOI/apodimos.htm
http://www.scholeio.dk
http://hellenic-education
uk.europe.sch.gr/sch/schools/hellenicSch/hellenicSch.html (∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯Ô-
ÏÂ›Ô §ÔÓ‰›ÓÔ˘)
http://www.metanastis.com/SAE_TO_IDIO_SYNEDRIO.htm (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·fi‰ËÌÔ ÂÏÏËÓÈÛÌfi)
http://www.ggae.gr/ggae/studies/intro/default.el.asp (ªÈ· ÌÂϤÙË ‰È· ÙÔÓ
∞fi‰ËÌÔ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙËÓ °°∞∂)
http://www.ggae.gr/default.el.asp (°°∞∂)
http://www.pio.gov.cy/greek/cyprusmag/may_aug2002/p17.htm
(¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «Ô›Î·‰Â» ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ∫‡-
ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ)
http://durabond.ca/gdouridas (§ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∫. ¢Ô˘-
Ú›‰· ·fi ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿)
http://europe.sae.gr
http://2opseis.neolaia.de/DaneiaeeU/Oay_io_1i/_eeciao_aduaciie/_eeciao_a
duaciie.html (¡¤ÔÈ ·fi‰ËÌÔÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·)
http://www.e-yliko.sch.gr/index.html (∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ À¶∂¶£)
http://www2.sch.gr/index.jsp
http://stuttgart.europe.sch.gr/indexgr.htm (∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ÙÔ˘ÙÁοډ˘)
http://dim-neapol-italy.europe.sch.gr (¡Â¿ÔÏË πÙ·Ï›·˜)
http://ticino.europe.sch.gr (∂Ï‚ÂÙ›·)
http://contest.csd.auth.gr/2002/index.html (¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ “µÂÚÁ›Ó·” ÁÈ· ·-
fi‰ËÌÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜)
http://www.apodimos.com (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi)
http://www.apodimosstudents.com
http://www.kalami.net (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi)
http://www.patrides.com (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙˆÓ ∏¶∞)
http://www.koutouzis.gr/logotexnes.htm (ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ-
™˘ÁÁڷʤˆÓ 5 ∏›ڈÓ)
http://www.koutouzis.gr/metanastes.htm (¶ÚÒÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜)
http://yourope.gr (™∞∂ ¢›ÎÙ˘Ô ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂˘ÚÒ˘)
http://www.greekvillage.com/commun/commun.htm (Links ¢È·ÛÔÚ¿˜)
http://www.emoreiro.com/GAFS//about.htm (Greek-American Folklore
Society)
http://www.ahepa.org (O ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ∞Ã∂¶∞)
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·204
[ 2 0 5 ]
http://www.hri.org/hri (Hellenic Resources Institute, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÛÔ-
Ú¿˜ - ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜)
http://www.coopkama.com/index.html (∂ÏÏËÓfiʈÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ÏË̤ڷ ÙÔ˘
™·Ï¤ÓÙÔ)
http://www.poa.gr/periodiko/no13/kalas.htm (°È· ÙÔ˘˜ ∫·Ï¿˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó)
http://www.mani.org.gr/periodikomani/2/metanastes.htm (¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ª¿-
ÓË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª·ÓÈ¿Ù˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÚfiÔ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙ·
·Ú¯Â›· ÙÔ˘ Ellis Island)
http://www.daddezio.com/grekgen.html (Greek Genealogy)
http://memory.loc.gov (™ÙÔȯ›· Î·È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∫Ô-
ÁÎÚ¤ÛÔ˘)
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/8777/Ta_Grika1.html (™˘ÓÙÔÓÈ-
ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓfiʈÓÔ˘ ™·Ï¤ÓÙÔ)
http://groups.yahoo.com/group/magnagraecia (∆Ô mailing list Ù˘ ∂ÏÏËÓfi-
ʈÓ˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜)
http://www.grikamilume.com (∂ÏÏËÓfiʈÓÔ ™·Ï¤ÓÙÔ)
http://www.gruppoghetonia.it (∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ∂ÏÏËÓfiʈÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·ÏË̤ڷ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜ “Ghetonia”)
http://atlante.clio.it (∂ÏÏËÓfiʈÓÔ portal)
http://www.diaspora-net.org
http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=03.03&langid=1 (∞گ›· ÙÔ˘
∂§π∞)
http://www.greeklanguage.gr (∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜)
http://www.archives.gov/research_room/genealogy/index.html (°ÂÓ·ÏÔÁÈ-
΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ∂ıÓÈο ∞گ›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜)
http://metanastis.com (∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi)
http://metanastis.com/indexlogos.htm («ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ
™˘ÁÁڷʤˆÓ ÙˆÓ ¶¤ÓÙ ∏›ڈӻ «¢Â‡ÙÂÚË ∞ÓıÔÏÔÁ›· Ù˘ •ÂÓÈÙÈ¿˜»)
http://www.omhros.gr/kat/p/km/txt/od (∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ O‰‡ÛÛÂÈ·˜)
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/vergeti/text/books.htm (µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ·
ÙËÓ ¶·ÏÈÓÓfiÛÙËÛË)
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·205
[ 2 0 6 ]
™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· «ÂÍfi‰ˆÓ»
·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∆Ô ıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÁÈ· ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘, Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ
ηıÔ‰ËÁËÙÈÎfi Ó‹Ì· Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·È‰·Áˆ-
ÁÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÚˆÙ‡ÔÓ.
∞Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿-
ÙˆÓ, ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ı· ‹-
Ù·Ó ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó· Á›ÓÂÙ·È, ÂÈÙfiÈ·, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ Â-
ÈÙfiÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ı· Ù· οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ‰ÈÎfi
ÙÔ˘˜ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘.
°È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ó· ÌÂÈ
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó· ÔÚÁ·-
ÓÒÛÂÈ Û ÙÚ›· Â›‰· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô: ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÙË ‚Ȉ-
Ì·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË, Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
∫·ıÂÌÈ¿ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∫·Ù·Ú¯¿˜ Ë ÂÈ-
ÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· Ù˘ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ô
‰¿ÛηÏÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ ›-
‰ÈÔ ÙÔ ı¤Ì· ÂÓfi˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ «ÛÚÒ¯ÓÂÈ» ÙËÓ Ù¿ÍË ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ∆È Ó· ÂȘ
ÁÈ· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, fiÙ·Ó ÙË ‚ϤÂȘ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·Ó ‰ÂÓ
ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ¤ÚıÂȘ Û Â·Ê‹ Ì ٷ Ì¿ÚÌ·Ú¿ Ù˘;
¶Ò˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÁˆÁÚ·Ê›· Î·È Á‹ÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ·Ó ‰ÂÓ ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ
ÛÙȘ fi¯ı˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡, ‰ÂÓ Ì˘Ú›ÛÂȘ ÙÔ ıÂÈ¿ÊÈ ÂÓfi˜ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ Î·È ‰ÂÓ
Ì·˙¤„ÂȘ ÂÙÚÒÌ·Ù·; ∆È Ó· ÂȘ ÁÈ· ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, fiÙ·Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÁÂÓ-
Ó‹ıËÎÂ Ô ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ
ÙÔ ¤¯ÂȘ ÂÈÛÎÂÊı›; £· ¯ÚÂÈ·˙fiÛÔ˘Ó ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ
ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ Î·È ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ §¿‰ˆÓ· ‹ ÙÔÓ
∞¯ÂÏÒÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÎÙ‹Ì· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. £· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ
Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ‚È-
‚Ï›Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‰Ô˘Ó Î·È Ì˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÚÂÛÎÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ.
∞Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘, ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜.
Iππ. ™¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·206
[ 2 0 7 ]
∏ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ Â-
ÊË‚ÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ηıÈÂ-
ڈ̤Ó˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È ÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
¯ÒÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË ‰¤Ô˘˜ ηÈ
ı·˘Ì·ÛÌÔ‡. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, ›Ù ÁÈ·
ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi, ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ›Ù ÁÈ· ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, ›Ù ÁÈ·
ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÈÒÓ ¤ÎıÂÛË ÂÓfi˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡, ›Ù ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·˘-
Ï›·, ›Ù ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂÓfi˜ ¯·Ú¿ÎÙË, ›ıÈÛÙ·È ·fi ÚÈÓ Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›-
˙Ô˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ı¿Ì‚Ô˘˜. OÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ı·Ì-
‚ˆıԇ̠·fi ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi οÏÏÔ˜, ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ·ÁÈÔÁڷʛ˜, Ó·
·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙԇ̠·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎχÂÈ ÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ÙÔ˘
∞ÙÙÈÎÔ‡, Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ οı ηÏÏÈ-
Ù¤¯ÓË Ô˘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì Î.Ï. ∆È ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ, ˆÛÙfi-
ÛÔ, ÙÂÏÈο ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÎÔÈÓfi ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË Ï·ÙÚ›·˜ ÙÂ-
¯ÓÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ; ∆Ô ϤÔÓ Û‡ÓËı˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÈÎfi-
ÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¯ı¤ÓÙˆÓ Ì ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ÚÔ-
¯Â›ÚÔ˘ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹, ˆ˜ ÒÚ· Û¯fiÏ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¿-
ıËÌ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ.
∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ¯Ï¢¿ÛÔ˘Ì ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ Ó· ÙËÓ ··ÍÈÒÛÔ˘ÌÂ. øÛÙfiÛÔ, ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Â-
ÛÊ·Ï̤ÓË Î›ÓËÛË Â¿Ó Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·˜ ÁÈ' ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÍÂ-
ÎÈÓÔ‡Û Ì ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË – ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi – ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘Ì-
ÊÚ·˙fiÌÂÓ·. ∂¿Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚÈԉ›· Ì ÌÈ· Â-
ÈÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·», Ò˜ ÙÔ ·-
ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿, Â¿Ó Á›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÚÔ-
Û¿ıÂȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ Ô˘ ηٿ ηÈ-
ÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ÙfiÙ ›Ûˆ˜
Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·-
ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ı¿Ì‚Ô˘˜, ÎÔÛÌÈÎfiÙËÙ·˜,
‰¤Ô˘˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË ¿ÎÚÈÙ˘ ˘ÂÚ·Ô‰Ô-
¯‹˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì¿¯Ë˜, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È
Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚfiÏÔ˘ οı ÊÔÚ¿, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÈÛÙÔÚÈÎfi
Ï·›ÛÈÔ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜.
∂Ó Û˘Ó¯›· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ È‰Ú˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÙÔ ¢ÔΛÌÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÈ‚¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÔÓÙ¤Ó, (¢ÔΛÌÈ·, ÌÙÊ. º›ÏÈÔ˜
1. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·207
[ 2 0 8 ]
¢Ú·ÎÔÓÙ·Âȉ‹˜, ∂ÛÙ›· 1999), ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÛÈΤ˜ ∂ÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ªÔÓÙÂÛÎȤ
(ÌÙÊ. ¡›ÎË ªÔÏʤٷ, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘ 1998), Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÚ›Ô˘˜ Î·È ¶ÔÏÈ-
ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÓ›˜ ¡ÙÈÓÙÂÚfi (ÌÙÊ. ∑‹Û˘ ™·Ú›Î·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, µ¿-
ÓÈ·˜ 1994). ∫·ÙfiÈÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÎÂÈ̤ӈÓ, ı· ÙÂı› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi Î·È ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. ∆›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ «¿ÏÏÔ˘», ÂȉÈο Û fiÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡.
∆· ·È‰È¿ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ‹ıË Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ «ÔÏÈÙÈ-
Ṳ̂ӈӻ ‰˘ÙÈÎÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ «·ÔÏ›ÙÈÛÙˆÓ» ÌË ‰˘ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·
Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘Ó Ì Â¿ÚÎÂÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı¤Û·ÌÂ Î·È ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓ·, Ù˘ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ Ï·ÙÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ı¿Ì‚Ô˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.
ªÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·-
ÊÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ Ì ¤Ó· Î·È Ìfi-
ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì›·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ∞4 ÂÚ› ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘
ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋
‰È·¯Â›ÚÈÛË, Â¿Ó ‚‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û˘Á΢ڛ· ( µÏ. ªÔ˘Û›·, ·Ú¯·›·
ı¤·ÙÚ·, ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, Û¯ÔϤ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î.Ï). ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ
Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â›Û΄˘, ·ÏÏ¿ Ë ÁfiÓÈÌË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÙÂ-
ÎÙ·ÈÓfiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÔ̤ÓË ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∞Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ
·È‰È¿ ÂχıÂÚ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó. ∆· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-
ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Â¿Ó Î¿ÙÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓ›, ÙÈ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÙÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο, Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
ÙÔ˘ οı ¯ÒÚÔ˘ (ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, ÙÔÓ ÍÂÓ·Áfi, ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙÔÓ
ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ À.¶Ô. Î.Ï.), ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÙÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó, Ò˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó
Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Â¿Ó ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ·Ì˯·Ó›·, ·fi Ù¿ÛÂȘ
‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡ Î.Ï.
∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛˆÓ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È Ì ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ·ڈÛ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂ
ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ ÎÈ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∆ÂÏÈ-
ο Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
¯¿ÚÙË Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·Ú¿ Ë ·Ú¯È΋ Ì·˜ Û‡ÏÏË„Ë.
∂¿Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ·È‰È¿ Û ÌÈ· ˘·›ıÚÈ· ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó Û ¿ÚÎÔ, ·ÁÓÔÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÌÔÓÔÌÂ-
ÚÒ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‚fiÏÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ΢ÓËÁËÙÔ‡, ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ì·˜
Ô‰ËÁ› ·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ (‰Â˜ ÂÓfiÙËÙ· «Ë Â·Ê‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘») ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó·
ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜
Û ‰›· ÈÔ Â‡ÎÔÏ· fiˆ˜ ÔÈ ÎÏÂÈÛÙÔ› ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ. ∂¿Ó Â›Û˘ Â-
ÈϤÍÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ›Ù ˙ˆÓÙ·Ó¿ (Â¿Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È) ›Ù Û ÌÈ·
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·208
[ 2 0 9 ]
ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÚÁ· “‚·Ó‰·ÏÈṲ̂ӷ”, ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ¿Ó
οÔÈ· ·’ ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ «ÂÏ΢ÛÙÈο» ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚›-
·ÈË Î›ÓËÛË, Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì Ò˜ «ÚÔ¿ÁÂÙ·È» ·˘Ù‹ Ë ÁÔËÙ›·,
Â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·ÈÛıËÙÈÎfi ‹ ·ÎfiÌ· Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ-
ÎÔÔÏÈÙÈÎfi (‰Â˜ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ¤ÎıÂÛË “Athina by art”, ‰ÈÔÚÁ¿Óˆ-
ÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ OÏ˘ÌÈ¿‰·˜, Ì ÙÔÓ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈ-
ÎÔ‡ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™ÎÔ‡ÚÙË Ô˘ ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‰È·-
Ê·Ó›˜ Û·ÎԇϘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜, ¢ı›· ·Ú·ÔÌ‹ Û ÂÈÎfiÓ˜ ‚·Û·ÓÈ-
ÛÙËÚ›ˆÓ).
∫Ú›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Û˘-
ÁÎÚfiÙËÛË Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘
ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È fi¯È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘. ∏ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘
ÌÓ‹Ì˘, Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ·˘-
ıfiÚÌËÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ıÂ̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡-
ı˘ÓÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ ˘ÁÈÔ‡˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜
ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi οı ¤ÓÓÔÈ· «Û¯ÔÏÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜»,
ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÌÓ‹ÌË Î·È Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ·
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ‰›¯ˆ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›· (™ÔÊ›· ∆ÛÔ‡ÚÙË, ·fi ‰È¿ÏÂÍË ÛÙË ™¯ÔÏ‹ µ·Î·Ïfi).
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· – ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi:
ªÚÔÓÙ¤Ï ºÂÚÓ¿Ó, ∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ª.π.∂.∆., ∞ı‹Ó· 2001
ÿÁÎÏÂÙÔÓ ∆¤ÚÈ, ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ¶fiÏȘ 2003
ÿÁÎÏÂÙÔÓ ∆¤ÚÈ, OÈ ·˘Ù·¿Ù˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘ 2003
¡ÙÈÓÙÂÚfi ¡ÙÂÓ›, ∞ÁÚÈÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ, µ¿ÓÈ·˜ 1993
ªÈÛ¤Ï ÓÙ ªÔÓÙ¤Ó, ¢ÔΛÌÈ·, ∂ÛÙ›· 2003
ªÔÓÙÂÛÎȤ, ¶ÂÚÛÈΤ˜ ∂ÈÛÙÔϤ˜, ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘ 1998
ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È, ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ı· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÎÏ·ÛÈ΋
ÂÚÒÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, «ÙÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· Á›ÓÂȘ Û·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ». ∞Ó ÔÈ ··-
ÓÙ‹ÛÂȘ ÔÌ·‰ÔÔÈËıÔ‡Ó (.¯. ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜, Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜, ۯ‰ȷÛÙ‹˜, ÛÂ
ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜), ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏÂÁ› Û˘ÏÏÔÁÈο ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È Ó· ÊÙÈ·¯Ù›
ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ªÈ· ÚÒ-
ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ı· ‹Ù·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛˆÓ
2. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·209
[ 2 1 0 ]
(fiÛÔÈ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ›, ÁÈ· ‰¿ÛηÏÔÈ ‹ ÈÏfiÙÔÈ) Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ù¿Í˘ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜.
∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ˘ ı· ¤‰ÈÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜: ·fi Ô‡ ¤Ì·ı˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔ-
Ó›˜ ÛÔ˘, ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÙ˘fi ÛÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÔÈ-
Ô˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·Ï¤ÁÂȘ, ÔÈÔ˜ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤Ï-
ÏÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÛÔ˘, ÓÔ-
Ì›˙ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ÙÔ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÚˆÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘, ÔÈ-
ÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÓ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ‰È¿ÏÂ͘ Î·È ÁÈ·-
Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ, Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ·Ó ¤¯ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Â-
¿ÁÁÂÏÌ· (ÂÚ›ÁÚ·„Â Û˘ÓÔÙÈο ÌÈ· ̤ڷ). ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÛÙËÌ·-
ÙÔÔ›ËÛË Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏ-
Ì¿ÙˆÓ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó· ·-
Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙȘ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ·Ú-
¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
(.¯. ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›·, ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ‚ÈÔÁڷʛ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÎ-
ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘), ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Û’ ·˘Ùfi (ÛÔ˘‰¤˜, Â-
ÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÊfi‰È·, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·), ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ô˘ ÌÔÚ› ηӤ-
Ó·˜ Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.
¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ·ÛΛ οÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÈÛΤ-
„ÈÌˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ fi¯È ÙfiÛÔ
ÁÓˆÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· (Û·Ó ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡),
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fi¯È Ù˘ ·-
ÁÔÚ¿˜ (ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ
Ì¿ÚÎÂÙ Î·È Ù· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ) ·ÏÏ¿ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (.¯. οÔÈÔÈ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ
Î·È Ô‡ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÙÚÒÌÂ, ÁÈ· ÙÔ Ì¤-
Ù·ÏÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ì·˜, ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ÂÙ¿ÌÂ, ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú-
Ù› Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜
ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ı¿̷ÙÔ˜, ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·Îԇ̠Î.Ï.).
ŒÙÛÈ, ÙË Ì¤Ú· Ù˘ Â›Û΄˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÚˆÙËÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ·Ó·˙ËÙ¿ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.
™˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: Ë ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË Î·È ·Î·ıÔ‰‹ÁËÙË ·-
Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‹ Ë ·fi ηı¤‰Ú·˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÚÔ˘Ù›Ó·. ¢‡Ô Â-
Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ: Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
3. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·210
[ 2 1 1 ]
ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜
ÚÈÓ ·’ ·˘Ùfi – Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË – ·ÔÙ›ÌËÛË ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ. ™ÙË
‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÂȯÂÈ-
ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ·ÓÙÈıÂÙÈΤ˜ ÛÎÔȤ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ. ∫È ·˘Ùfi fi¯È ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙ· (ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “¤ÛÙ ̷˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û·˜
·fi ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù”) ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔ-
ÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. O ηıËÁËÙ‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌÂ
ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ·
ÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ó·-
Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ÌÂÙ·-ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÓÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤-
ÛÂȘ Ô˘ ·ÓıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ·
Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ¿ ¿ıÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î¿ÔÈˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ
ȉÂÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ·È-
ÛıËÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ .¯. ¤Ó· ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÌÂٷ͇ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘
¯ÔÚÔ‡ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·-
Û˘ ¯ÔÚÔ‡), ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ·Ú¯ÈÎfi ·‰È·-
ÊÔÚÔÔ›ËÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î¿ÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÌ¿‰·, ‹ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÈÊÔ-
ÚÔ‡ÌÂÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË. µ·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡-
Û·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ̤۷
ÛÙËÓ ›‰È· ·ÈÛıËÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÁÂʇڈÙ˜ ·fi ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÓÙ›-
ıÂÛË. ¶.¯. Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÎÚ¿¯·Ì (Graham) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ
ÓÂfiÙÂÚ· Ú‡̷ٷ Û·Ó ÙÔ contact improvisation. ª¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈ-
·Ú·ı¤ÛÂȘ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ù· ·ÈÛıËÙÈ-
ο Ú‡̷ٷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ù·
Á¤ÓÓËÛ·Ó, ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·-
ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û ÌÈ· Ù¤¯ÓË Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÈÛıËÙÈ-
Îfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ.
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·211
[ 2 1 2 ]
∞Ó Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛًηÌ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÚÁ¿Óˆ-
Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Â‰Ò ı· ÚÔÛ·ı‹-
ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÂÎÌËÚȈ-
ı› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·
Î·È ¤Íˆ ·’ ·˘Ù‹Ó.
™’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Ë «ÏËÚÔÊÔÚ›·» ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ·fi ̤ÛÔ Û ·Á·ıfi
Ì ·Í›· ηı·˘Ù‹, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÂÈÚÚÔ‹˜ ÛÙȘ Û˘-
ÓÂȉ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜, οı ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô, ۯ‰fiÓ È-
ÛfiÙÈ̘, Ï¢ڤ˜: ·) ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÒÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, ‚) ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘. ªÂ ÙȘ ¡¤Â˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ë «ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·» ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi ÙÔ ¿˘ÏÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰›¯Ù˘ Ù‡ÏÈÍ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË,
Û·Ó ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹, Ó¤· ÛÙÈ‚¿‰· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∂Λ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È È·
Ù· Ú‡̷ٷ ÛΤ„˘, Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Î·È ÛÙ·
ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÛËÌ›·.
∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÔÈ-
ΛˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ӥ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ‰È·-
ÓÔÌ‹˜ Ù˘ «ÏËÚÔÊÔÚ›·˜», ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Ï-
Ê·‚ËÙÈÛÌÔ‡, ›‰È·˜ È· ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ì’ ÂΛÓÔÓ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ™’
¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ Ë «ÏËÚÔÊÔÚ›·» ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙË
ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Ù˘ ·Í›·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó
Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ, Ó· «·›˙Ô˘Ó» Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈ-
ÎÈÏ›· ˘ÏÈÎÒÓ, Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜, Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È «˘Ô„È·Ṳ̂ӷ» ÁÈ· ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜
‰È·‰Èηۛ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ̤۷ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Â˘Ú‡ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Ï¢ڤ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ¤¯Ô˘ÌÂ
Ó· οÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ì ÙËÓ
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË, ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. OÈ ÊfiÚ̘ Ô˘ ÌÔ-
Ú› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ›ӷÈ:
– ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô (fiÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜)
– Ô ‹¯Ô˜
– Ë ÂÈÎfiÓ·
– Ù· ÔÏ˘Ì¤Û·.
∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ·Ê› Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ ›ӷÈ:
πV. ª¤Û· Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘,
ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·212
[ 2 1 3 ]
– Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
– ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‹ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
– ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ·ÎÏÔ Ì¿ıËÛ˘ ‹ ÛÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË
– ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ .¯. Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·-
ı¤ÛÂȘ
– Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ·
– ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
– ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘.
ŸÏÔ˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÔÚ›, Ì ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ
ÙÚfiÔ Î·È Ì¤Û·, Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi
Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. Ÿ, ÙÈ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ù‹˜
Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ, ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ - ‹¯Ô˜,
ÂÈÎfiÓ· Î·È ÔÏ˘Ì¤Û·. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÌÔ-
Ú› Ó· ·Ó··Ú·¯ı› Î·È Ó· ‰È·ÓÂÌËı› ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÊÂÓfi˜ Ì ٷ ·-
Ú·‰ÔÛȷο ̤۷ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘.
¶·Ú·‰ÔÛȷο ̤۷ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ‡ˆÛË Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηÈ
ÂÈÎfiÓ·˜) Î·È Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. ŒÙÛÈ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÌÂ
fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó: ¤ÓÙ˘Ô, Ì·ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›·, ηۤٷ,
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ
ÌÔÚʤ˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË, Ì ‚·ÚÈ¿ Î·È ·ÎÚÈ‚¿ Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó
ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜.
∞fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ (ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, ·Ê›Û·, ÂÊËÌÂÚ›‰·,
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ‚È‚Ï›Ô), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂ
ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂΛӘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, Ì ÙȘ
ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ·ÏȤ˜ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ∏ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Ì ٤ÙÔȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ù‹ Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ηÈ
ÙÔ˘ ÌÂÏ·ÓÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·È‰Â˘ÙÈο ÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÎÔ-
ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ Ôχ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È. ∏ ÚfiıÂÛ‹
Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ‰È¿ıÂÛË ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Û fi,ÙÈ ¯¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿
Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¤¯Ô-
ÓÙ·˜ ‚ÈÒÛÂÈ ÛˆÌ·ÙÈο ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó
ÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó
Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ
Ú‡̷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ (Ù·ÙÔ˘¿˙, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÛÙ¿Ì˜ ÛÙȘ ÌÏÔ‡˙˜ ÙÔ˘˜, ÛÎÔ˘Ï·Ú›-
∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË
1-222 04/11/2005 14:50 ™ÂÏ›‰·213
[ 2 1 4 ]
ÎÈ· ·ÓÙÔ‡), ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÈÔ ¿ÌÂÛ·
ۈ̷ÙÈο ‚ÈÒÌ·Ù·.
∏ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÔ-
ÓfiÊ˘ÏÏ·, Ê˘ÏÏ¿‰È·, ·Ê›Û˜, ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓÈΤ˜
ÌÂıfi‰Ô˘˜, ‹ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜.
·) ÷ڷÎÙÈÎfi – ÛÙ¿Ì·: οÔÈ· Û¯¤‰È· ‹ ÌÈÎÚ¤˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÌÂ-
Á¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó Û ÌÔÓfiÊ˘ÏÏ·, ·ÊÔ‡
ÚÒÙ· ¯·Ú·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈÔ Ì·Ï·Îfi ˘ÏÈÎfi (·fi ·Ù¿Ù· ÎÔÌ̤-
ÓË ÛÙË Ì¤ÛË ˆ˜ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÏÈÓfiÏÂÔ˘Ì). ∏ ¯¿Ú·ÍË ÛÙÔ ÏÈ-
ÓfiÏÂÔ˘Ì Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË Î·È ı· ÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿. ªÂ
‰˘Ô – ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÙÔÌÒÓ ÎÔ›‰È· ¯·Ú¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ-
ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ ÛΛÙÛÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÛÒÁÏ˘ÊË ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË. ∆Ô ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÏÏÈ¤Ù·È Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ
ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ó ÛÊÚ·Á›‰·. ∏ Â¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ ı· οÓÂÈ
Ù· ÂÍÒÁÏ˘Ê¿ ÙÔ˘ ̤ÚË Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ∏ ÂÎÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘
Á›ÓÂÙ·È ˘fi ›ÂÛË, ›Ù ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ›Ù Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
ÏÈÓfiÏÂÔ˘Ì Û ¤Ó· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û˘ÛÊ›ÁÁÂÙ·È Ì ¤-
Ó·Ó Ô‰ÔÓÙˆÙfi ÙÚÔ¯fi. ªÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ fi¯È
Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Û¯ÂÙÈο ÊÙËÓ¿.
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·214
[ 2 1 5 ]
‚) ∆˘ÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ·fi ÙÔÓ °Ô˘ÙÂÌ‚¤ÚÁÈÔ ÙÔÓ
15
Ô
·ÈÒÓ· ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 19
Ô˘
·È. Ô˘ ÂÊ¢ڤıËÎÂ Ë ÏÈÓÔÙ˘›· fiϘ ÔÈ Â-
ÎÙ˘ÒÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘
ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Â›‰Ԣ ÈÂÛÙËÚ›Ô˘. ∫ÈÓËÙ¿ ÛÙÔȯ›· ‹-
Û·Ó ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ „ËÊ›‰Â˜ Ì ¯·Ú·Á̤ӷ ÂÍÒÁÏ˘Ê· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Ï-
Ê·‚‹ÙÔ˘. O Ù¯ӛÙ˘ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘Óı¤ÛÂÈ ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¤Ó·
- ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ÛÙ¤ÚÂÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ì ÙÔ ÌÂϷӈ̤ÓÔ Â›Â-
‰Ô ÈÂÛÙ‹ÚÈÔ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË. ™‹ÌÂÚ·, ÂÂȉ‹ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ·-
¯ÚËÛÙ›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ï‹ÚÂȘ
οÛ˜ ÌÂ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο, fiˆ˜ Î·È ·ÏÈ¿ ¯ÂÈÚÔΛÓË-
Ù· ÈÂÛÙ‹ÚÈ·. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ
ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ê˘ÏÏ¿‰È· ‹ ÌÈÎÚ¤˜
ÂÊËÌÂÚȉԇϘ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÚ·Ì-
Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
¯·ÚÙ› ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô,
Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›·. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ⁄ÌÓÔ Ì’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÎÙ‡ˆÛ˘.
Á) ªÂÙ·ÍÔÙ˘›·: Â‰Ò ÂÚÓ¿Ì ÛÙËÓ ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎË ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ
‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¤-
¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂٷً͈ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· (Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ‹ ʈÙÔ-
ÁÚ·ÊÈ΋) Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ fiÚÔÈ Ù˘, ¿Ú· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ ‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÚ-
Ó¿ Î·È Ó· Ù˘ÒÓÂÙ·È ˘fi ›ÂÛË ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ∆Ô ÙÂÏ¿ÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂ-
ÓÙÒÓÂÙ·È Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÙË Û˘ÁÎÚ·Ù› Î·È Û˘ÏϤ-
ÁÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, fiˆ˜ Î·È Ô Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ ·ÏÒÓÂÈ, Â›Ó·È Î¿-
ˆ˜ ÂÚ›ÏÔÎË Î·Ù·Û΢‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ·fi ÂȉÈÎfi ‹ Ó· ·ÁÔ-
Ú·ÛÙ›. ∂›Û˘, Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¯Ú‹Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚ-
Á·ÛÙËÚ›Ô˘, ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‹ ÂȉÈÎfi ÚÔÛÎÂÎÏË-
̤ÓÔ. ∞Ó Î¿ÔÈ· ·È‰È¿ ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô, ÌÔÚ› ÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙȘ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ‹ Ó· Ù˘ÒÓÂÈ Ù· ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ, Ì Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜. ∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó ·fi οÔÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›· ÎÈ ·Ó
Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì-
‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ì ٷ ¤ÚÁ· .¯. ÙÔ˘ ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ-
¯ÔÏ (Andy Warhol) Î·È ÙÔ˘ ƒfiÈ §›¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ (Roy Lichtenstein).
‰) ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË Ì˯·Ó‹ ŸÊÛÂÙ: ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· fiÊÛÂÙ Â-
ÎÙ‡ˆÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔËÁËı› ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ Û „ËÊȷ΋
ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÊÈÏÌ, ÙÛ›ÁÎÔ˜ Î·È Ó· ÌÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Ù˘ Ì˯·-
Ó‹˜ Ô˘ ı· Ù˘ÒÛÂÈ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó·
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·215
[ 2 1 6 ]
ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ
ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙ‡Ô˘ (“Corel”, “Quark”, “In design”
Î.Ï.) Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚ›ÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ·.
∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ÂÚÓ¿Ì ÛÙËÓ
∂Ô¯‹ (fiˆ˜ ϤÁ·Ì ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡ Î.Ï.) ÙÔ˘ æËÊÈ·ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ŸÏÔ
ÙÔ ÚÔ˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ˘ÏÈÎfi, Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜, ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ „Ë-
Êȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˆ˜ ÂÈÎfiÓ· Î·È ‹¯Ô, ›Ù ·ÙÔÌÈο ÛÙËÓ
ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ›ÙÂ Û˘ÏÏÔÁÈο ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ¤Ó·Ó ‚ÈÓÙÂÔ-ÚÔ-
‚ÔϤ· ‹ Ó· ÙÔ Ù˘ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹-
ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘, fiÏÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û ÌÂÚÈο DVD Ô˘
Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ·.
O ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ „ËÊȷ΋˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ÁÈ· οı هÔ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂ-
Ï› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÚ-
Á·Ï›ˆÓ (Word, OCR, Photoshop, Wavelab Î.Ï.). µ¤‚·È·, ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ›
Ì·ıËÙ¤˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁ·Ï›·, ·ÚΛ Ó· ÙÔ˘˜
‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹.
∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èη-
Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹ ¤Íˆ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. O ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙÔ˜
Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÈÛÙfiÙÔÔ˘. ∆· ÂÚȯfiÌÂ-
Ó· ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ
·Ú·Î¿Ùˆ ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ·. ∆Ô ˘fi‰ÂÈÁÌ· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘
ˆ˜ ÂÓÂÚÁ‹ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:
http://www.musicportal.gr/politistika/vivlio (·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÌÂ
¤ÙÔÈÌ· ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ¢¤ÏÈÎÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Ù· ·Ó·Áη›· ÂÚÁ·Ï›·, ı·
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘).
∆∂∫ª∏ƒπø™∏
ÀÏÈÎfi ۯ‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
ÀÏÈÎfi Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·
∞Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û¯ÔÏ›Ԣ
∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜
OÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·216
[ 2 1 7 ]
¶ÚfiÙ˙ÂÎÙ «¶∞¡¢∂∫∆∏™»
ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙÂÎÌËÚȈı› Î·È Ó· ·Ú¯ÂÈÔıÂÙËı› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏÔ‡-
ÙÔ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ
ÙÔ˘˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ (Û ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›-
Ô˘ ÔÈ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ), ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ηÈ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ıË ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÌÔÛȇ-
ÔÓÙ·È Û οÔÈÔ ÙÔÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ‹ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Û οÔÈ· ÛÎÔÓÈ-
Ṳ̂ӷ ÎÔ˘ÙÈ¿.
∂¶π∫Oπ¡ø¡π∞
¢ÈÎÙ˘·Î¤˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜
Project «¶∞¡¢∂∫∆∏™»
Project «¶∆O§∂ª∞πO™»
FORUM
NEWSLETTER
EXPERTS
¶ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
™¯ÔÏ›ˆÓ ‹ ٿ͈Ó
∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡
¢ÈÂıÓ›˜
£ÂÌ·ÙÈΤ˜
¶§∏ƒOºOƒ∏™∏
Project «¶∞¡¢∂∫∆∏™»
Project «¶∆O§∂ª∞πO™»
ŒÓÙ˘·
◊¯Ô˜
∂ÈÎfiÓ·
¶ÔÏ˘Ì¤Û·
∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·217
[ 2 1 8 ]
OÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·-
ıÔ‡Ó ÛˆÙ‹ÚȘ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. ∞Ó Î¿ÔÙ ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ‹Ù·Ó Ùfi-
Ô˜ ·ÚfiÛÈÙÔ˜, ÂΛ ·’ fiÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Ë «·Ú¯‹» (ÂÍÔ˘Û›·) ¿Ú·
Î·È ÂΛ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÙË ÛÙ‹ÚÈ-
˙·Ó, Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋» ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· οıÂ
ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ› Î·È Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘
ηٷÁÚ·Ì̤ÓË ÌÓ‹ÌË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiϘ ÙȘ ¿Ï-
Ϙ.
∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ
«¶·Ó‰¤ÎÙ˘» ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. µ·ÛÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ οı ۯÔÏ›Ԣ. ∂Λ, Û ÌÈ· ‚¿ÛË
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ – ·Ú¯Â›Ô ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ fiÏ· ÂΛӷ
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÓ‹ÌË, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË.
∆· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË Â›Ù ¤¯Ô˘Ó
ÌÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ›Ù Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÎ
ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ. °È’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· ˘‡ı˘ÓË ÌÔÚ› Ó· ›-
Ó·È Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ.
∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô „ËÊÈ·ÎÒÓ
ÚfiÙ˙ÂÎÙ (¶·Ó‰¤ÎÙ˘ Î·È ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜), ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹
Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙˆÓ
ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰·
6-10 ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯Ô-
Ï›Ԣ.
∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ, Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiÏ· Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù· ·Ú¯ÂÈÔıÂÙ› ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. ∂›Û˘,
Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÂÎ-
ÌËÚ›ˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ (¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Î›ÌÂÓÔ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·,
‹¯Ô˜ Î.Ï.). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ı· ηٷÏÔÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È
·˘Ù¿ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ϤÍÂȘ – ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË
ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ·Â-
ÚfiÛÙ·ÙÔ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·:
∂›‰Ô˜: ª·ıËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
∆›ÙÏÔ˜: ∆Ô ∞ÂÚfiÛÙ·ÙÔ
™˘ÁÁڷʤ·˜: ∞.µ., °.¢.
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 1.1.2004
ª¿ıËÌ·: º˘ÛÈ΋
™¯ÔÏ›Ô: 1
Ô
∞ıËÓÒÓ
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·218
[ 2 1 9 ]
¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘: ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÙÙÈ΋
æËÊȷ΋ ·Ôı‹Î¢ÛË: ¶ÚfiÙ˙ÂÎÙ «¶·Ó‰¤ÎÙ˘»
§¤ÍÂȘ ÎÏÂȉȿ: ª·ıËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, º˘ÛÈ΋, ∞ÂÚfiÛÙ·ÙÔ, ¶Ù‹ÛË, ÕÓˆÛË,
∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜…
ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ì ·Ó·˙ËÙ‹ÛÈ̘ ÙȘ ϤÍÂȘ ÎÏÂȉȿ (ˆ˜ ˘ÂÚ-
Û˘Ó‰¤ÛÂȘ) ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ï-
Ï¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Ù·-
ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜,
Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÂÓfiÙËÙ˜ «Ê˘ÏÏÔ̤ÙÚËÛ˘ (browse) ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
(search):
™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯Ô-
Ï›ˆÓ, Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ÙfiÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ æËÊÈ·Îfi ™¯ÔÏÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô
(http://www.school.gr), Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1999 ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶·È‰Â›·˜ & ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ (http://www.hienet.com/about/
indexgr.htm) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔ-
Á›·˜ (http://www.grnet.gr). £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
Ô˘ οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ÌÈ·
ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜
ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
¶ƒ√∆∑∂∫∆ “¶∞¡¢∂∫∆∏™”
ÀÏÈÎfi ۯ‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ – ™¯ÔÏÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ –
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· – ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
ÀÏÈÎfi Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ – ∞Ó¿ Ì¿ıËÌ·
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜
∂ΉËÏÒÛÂȘ – ∂ÈÛΤ„ÂȘ – ∂ΉÚÔ̤˜
∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·
∂ÈηÛÙÈο – ÌÔ˘ÛÈ΋ – ʈÙÔÁÚ·Ê›· – ‚›ÓÙÂÔ – ÔÏ˘Ì¤Û·
∞Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Û¯ÔÏ›Ԣ
∂ÂÙËÚ›‰· – ∂ȉfiÛÂȘ – µÚ·‚›·
∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
∫·Ù¿ÏÔÁÔÈ – Project «¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜»
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·219
[ 2 2 0 ]
Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·-
Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
¶ÚfiÙ˙ÂÎÙ «¶∆O§∂ª∞πO™»
∞Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤·ÚÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤-
¯ÂÙ ·Ú¿ «·›ÍÂÙ» Ï›ÁÔ Ì ٷ, ÌË Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ‚¤‚·È·, ÌÂÁ¤ıË (ÙˆÓ ¯ÂÈÚfi-
ÁÚ·ÊˆÓ ·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ): ÔÈ 500.000 ÂÚ›Ô˘ ¿˘ÚÔÈ
ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ¤Ó· ·Ïfi DVD ·Ó ¿ÚÔ˘Ó „Ë-
Êȷ΋ ÌÔÚÊ‹. ŒÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1972, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó· ·Ïfi CD-
ROM ÙÔ 1985, Ë „ËÊȷ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ·fi
ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ TLG (Thesaurus Linguae
Graecae – http://www.tlg.uci.edu). 80 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϤÍÂȘ, 3.500 Û˘ÁÁڷʤ-
ˆÓ, οÓÔ˘Ó ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÏfiÁÔ.
ªÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙÔ Project Gutenberg,
(http://www.gutenberg.net) „ËÊÈÔÔÈ› Î·È ı¤ÙÂÈ Û ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË
ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 10.000 ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆ-
ı› ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ŒÓ· Â›Û˘ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
ÂÈÌÂÏËÙÒÓ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ΛÌÂÓ· ·fi Èı·Ó¿ Ï¿ıË
(http://dp.rastko.net/default.php).
ªÂ Ô‰ËÁfi ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÛÙË
Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰˘ÛÚfiÛÈÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, È-
ÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ¤Ú¢ӷ˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ „Ë-
Êȷ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ŸÏ· Ù· ΛÌÂ-
Ó· Ô˘ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi 70 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó
·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘
µÈ˙˘ËÓÔ‡, ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ‹ Ù· ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·-
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÔÚ›Ù ӷ
‰Â›Ù ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ:
http://www.spin.gr/static/sections/schools/mathites/intro.html (∏ ‡ÏË ÂÈÛfi-
‰Ô˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜)
http://www.hellenic-schools.gr/pages/Exemplary_school_works_via_internet
(ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ e-¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·)
http://19dim-ioann.ioa.sch.gr/lexico (19Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ –
§ÂÍÈÎfi ¡ÙÔÈÔÏ·ÏÈ¿˜)
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·220
[ 2 2 1 ]
ÛË. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ̤ÏÂÈ·˜
(ÂÈÛ·ÁˆÁÈο, Û¯fiÏÈ·, ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î.Ï.) Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ۇÁ¯ÚÔ-
Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ.
∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË ÌÔÚ› Ôχ ·Ï¿ Ó· Á›ÓÂÈ
Ì ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÔÙÈ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ (OCR) Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È È· ÂÊÔ-
‰È·Ṳ̂ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜ (scanner). ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Û¿ÚˆÛË Î·È ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌÈ· ÂÈ̤ÏÂÈ· ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡
ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ Word.
∏ Ì·ıËÙÈ΋ ÂÎÏÂÁ̤ÓË ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ
ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ‹Û·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ „Ë-
ÊÈÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ‹ ¤ÚÁÔ˘. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ú¯ÂÈÔıÂ-
ÙÂ›Ù·È ‰ÈÏ¿: Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ˘fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «¶Úfi-
Ù˙ÂÎÙ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜», Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ „ËÊȷ΋ ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ¢È-
ÎÙ‡Ô˘. °È· Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÙÙ¤˜, ‰ÈϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ı· Ú¤ÂÈ Î¿ı ۯÔ-
Ï›Ô, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘
‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ∂›Û˘, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ù· ‹‰Ë „ËÊÈÔÔÈË̤ӷ ¤ÚÁ· Î·È Ó· Ù· Û˘Ï-
ϤÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙·.
ŒÙÛÈ, Î·È ¤Ó· ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ Ó· „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ۯÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ̤۷ ÛÙË
¯ÚÔÓÈ¿ ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· „ËÊȷ΋ ÙÚ¿Â˙· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ôχ-
ÙÈÌˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∏ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙ›ÓÂ-
Ù·È ÁÈ· ÙÚÂȘ ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˘˜: ·) οı ϤÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·Ó·˙Ë-
Ù‹ÛÈÌË, ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ì ÙÔ ı¤Ì·
Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ôχ ‡ÎÔÏ· ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ‚)
ΛÌÂÓ· ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ̤۷ ·fi ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ·Ú¯Â›ˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÚÔÛÈ-
Ù¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Á) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·-
ı¤ÛÈÌ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÛÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ:
http://www.snhell.gr/home.html (ÙÔ ™Ô˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ºÈ-
ÏÔÛÔÊÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢),
http://alex.eled.duth.gr (ıÚ·ÎÈÒÙÈÎË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·),
http://members.tripod.com/~sarant_2/nka.html (ȉȈÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹),
http://users.otenet.gr/~lost (ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË),
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·221
[ 2 2 2 ]
http://durabond.ca/gdouridas/poetry.html#elytis (Û˘ÏÏÔÁ‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔ-
ÁÔÙ¯ӛ·˜),
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html (ÂÏÏËÓÈ΋ Ô›ËÛË Î·È ÂÚÈÔ‰Èο),
http://www.omhros.com/Makr (∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË),
http://www.papaki.panteion.gr/teuxos1/_private/kalvos/index.htm (∫¿Ï‚Ô˜).
1-222 04/11/2005 14:51 ™ÂÏ›‰·222
∏ ¶O§π∆π™∆π∫∏ ∆∞À∆O∆∏∆∞
∆OÀ ™ÃO§∂πOÀ
™Ù

™Ù

π. ¶ÚfiÙ·ÛË Î·ıȤڈÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘
ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
ππ. ∆ÔÌ›˜ ¤Ú¢ӷ˜
1. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
2. ∆Ô ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
3. ∆ÔÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË
4. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
5. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ıÂÛÌÔ›
6. OÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ – Û˘ÁÁÚ·Ê›˜,
ÂÚ¢ÓËÙ¤˜
7. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
8. O Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·223
[ 2 2 4 ]
∏ ηٷÏËÎÙÈ΋, ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘-
Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û' ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ë ıÂÛÌÈ΋ ηıȤڈÛË ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ›, ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ
Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÈο, ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· οı ۯÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ¤ÙÛÈ
fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÏÏË-
ÏÂ›‰Ú·Û‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.
™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ı¤ÙÔÓÙ¿˜ Ù˜ Û Â-
·Ê‹ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô – ‚¿ÛË ¤Ú¢ӷ˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È Û˘ÛÙË-
Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ˙ˆ‹ Ù˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û·˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
OÈ ¿ÓˆıÂÓ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‚Ô‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·Ó ‰ÂÓ ÛÙË-
Ú›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ŒÙÛÈ, ·Ó οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙ·
Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ›Ù Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË
¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË Â›Ù Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· ˆ˜ ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ı· ÂÎÏ·Áԇ̠·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋˜
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ÎÔÈÓÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈ›
·˘Ù‹ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÁ·-
ÛÙ‹ÚÈ ¤Ú¢ӷ˜, ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈ-
ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂÒÓ ÙÔ˘.
°È· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜, ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ·
·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ۯ‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, fi¯È ÁÈ·Ù› ÂΛ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·
‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ,
Ô˘ ·fi ʤÙÔ˜ Â›Ó·È È· ÁÂÁÔÓfi˜:
ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛË (°˘ÌÓ¿-
ÛÈÔ ƒ·Ê‹Ó·˜), ŒıÈÌ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ-¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜-∞ÔÎÚÈ¿˜ (§‡ÎÂÈÔ
ƒ·Ê‹Ó·˜), ∞ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· Î·È Ê˘Ù¿ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ì‡ıÔÈ (°˘-
ÌÓ¿ÛÈÔ ∆˘Ì·Î›Ô˘), §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›-
Ô˘ ª‡ÚˆÓ· ª·Ï‚˘˙›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞Á›Ô˘ ª‡ÚˆÓ·), °ÓˆÚÈÌ›·
Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ (13
Ô
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ), ∫·-
∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
π. ¶ÚfiÙ·ÛË Î·ıȤڈÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·224
[ 2 2 5 ]
Ù·ÁÚ·Ê‹, ÌÂϤÙË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·È ‰È·ÙËÚËÙ¤ˆÓ ηÙÔÈ-
ÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (3
Ô
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ), ◊ıË, ¤ıÈÌ· ηÈ
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™ÎÈÓÈ¿ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈÓÈ¿), ¶·Ú·‰ÔÛȷο
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ·Û¯Ôϛ˜ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∂ÈÛÎÔ‹˜), ∏ ÷ÏΛ‰· Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È
(4
Ô
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ã·ÏΛ‰·˜), §·ÔÁÚ·ÊÈο - ∞ÚÁ·ÏÂÈfi˜ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ πÛÙÈ·›·˜), ∆·
∆·Ì¿ÎÈη Ù˘ ™¿ÌÔ˘ (2
Ô
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™¿ÌÔ˘), ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÙÈÚ›ˆÓ – ·-
Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ™¿ÌÔ˘ – ¶·ÏȤ˜ ‚Ú‡Û˜ - ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ª·ÁÂÈÚÈ΋ ηÈ
∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ™¿ÌÔ˘ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ª·Ú·ıfiηÌÔ˘), ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
·Ô‡ ÌÔ˘ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·ÚÏÔ‚·Û›Ô˘ ™¿ÌÔ˘), ∫Ù›ÚÈ· ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘ (°˘-
ÌÓ¿ÛÈÔ §·˘Ú›Ô˘), ªÈ· ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ̤۷ ·-
fi ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫‡Ì˘ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫‡Ì˘), ∆· ∂ÓÂÙÈο ÌÓËÌ›·
ˆ˜ ÛÙÔȯ›· ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (5
Ô
°˘ÌÓ¿-
ÛÈÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ), ªÂϤÙË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ ∞Á›·˜ µ·Ú‚¿Ú·˜ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞Á. µ·Ú‚¿Ú·˜), ∆Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ™ÎÈÓÈ¿: ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ £Ú‡ÏˆÓ-·Ú·‰fi-
ÛˆÓ-ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈÓÈ¿).
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÌÈ· ‰ÂηÌÂÏ‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ-
‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ (ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi οı ٿÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ¤Ó·˜ ÂÌ„˘-
¯ˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜). ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ›ӷÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¯È΋ ¤Ú¢ӷ Ó· ηٷ-
ÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó·
‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÎÈÓËı› Ë ¤Ú¢-
Ó· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ· ·È‰È¿ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó·
ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯÙ› Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ-
˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘-
ϛ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÔȘ ÔÈ Û¯Â‰È·˙fiÌÂ-
Ó˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ÂΉÚÔ̤˜.
™ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÈο ÁÂÁÔ-
ÓfiÙ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÌÓËÌ›·,
ÔȘ ÔÈ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ, ÔÈÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ıÂÛÌÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ÊÔ-
Ú›˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ıˆÚËÙÈÎÔ› – ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î.Ï.
∞˘Ùfi˜ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ (Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Â›‰·) ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ı·
·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·È ı· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÁ·-
Ï›ˆÓ Û οı ÔÌ¿‰·.
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·225
[ 2 2 6 ]
∆· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜:
·) ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ – Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (·Ó·-
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¤ÙÔÈÌˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Ì ÚÔÛı‹ÎË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ
‹ ÚˆÙfiÙ˘Ë Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿),
‚) ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË (ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‹ÚˆÂ˜, ΛÌÂÓ·, ÌÔ˘Û›· Î.Ï.),
Á) Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ (‹ıË, ¤ıÈÌ·, ÙÂÏÂÙ¤˜, ·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·,
Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ¯ÒÚÔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· – ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ÂÚÁ·Ï›·, ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È·, ·È¯Ó›‰È· Î.Ï.),
‰) Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ıÂÛÌÔ› (ÌÔ˘Û›·, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÔÏÈÙÈÛÙÈο Τ-
ÓÙÚ·, ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î.Ï.)
Â) ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·-
Ù·, ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ı·ÙÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î.Ï.)
ÛÙ)ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› (ÂȉÈο Û¯ÔÏ›·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Î.Ï.)
˙) Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ – ÂÚ¢ÓËÙ¤˜
Ë) ÂȉÈΤ˜ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ÚfiÛÊ˘Á˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Î.Ï.)
ı) ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
°È· οı ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-
Á›· Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·fi ·˘Ù¿ ı· Ù˘ÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÌÔÚÊ‹ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ (·ÓÔȯٿ ÛÂ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË) ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. OÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Â›Û˘ Ì ÌÔÚ-
Ê‹ ·ÓÔȯÙÒÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ∏ ÙÂÏÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯Ô-
Ï›Ԣ, ÚfiÙ˘· cd-rom ‹ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ηٿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·.
∂Âȉ‹ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÏÏ¿ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ
·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·Ï›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ·Ó·ÓÂÔ‡ÌÂÓ˜ Ë-
Á¤˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ, ηı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘.
∏ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ô˘
ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ¤-
¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ‹ Ù˘ Û fi-
ÏË ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÒÓ Î·È È-
‰ÂÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘.
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·226
[ 2 2 7 ]
∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Â›ÛËÌË ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘
ۯ‰›Ô˘, Ô˘, ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÂÌ„‡¯ˆÛ˘, ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÔ-
ÓÈÛÌfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰Â-
‰Ô̤ӈÓ. ∞ÚΛ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ı· ÛËÎÒÛÂÈ Î·È ı· οÓÂÈ ÚÔÛÈÙ‹ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘ÏÈÎÔ‡.
¶¤Ú·Ó Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ·Ôı‹Î¢Û˘, Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, οı ۯÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û‹˜ ÙÔ˘: ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰· ‹ Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
¤Î‰ÔÛË Ì ٷ ̤۷ ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ
ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ù‡Ô ‹ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Û ÂȉÈΤ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ο-
ÔÈÔÓ ÊÔÚ¤· Ô˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ·fi Ù· ·È‰È¿.
∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ÛÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜.
∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÈ·˜ ÚÔ·ÈÚÂ-
ÙÈ΋˜, Ì ÙË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· οı ۯÔÏ›Ԣ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘, ÁÈÔÚÙ‹˜ (Ô˘ ¤ÙÛÈ
ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ), ‹ Ó· ¿ÚÂÈ ÈÔ ıÂÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜
ηٷÏËÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ™Â ¤-
Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰È‹ÌÂÚÔ, Ë ÌÈ· ̤ڷ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ Â-
ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.
™' ·˘Ù‹ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜
¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ̤-
ÚÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∂È̤ÚÔ˘˜
ÙÚfiÔÈ Î·È ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› Û fiÏ· Ù·
ÛËÌ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.
∂‰Ò, ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó ÈÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛ˘
Ù˘ ·ÓÔȯً˜, ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÛÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÂÈηÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÔÏÏ·ÏÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈ-
ÎfiÓ·˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηÏÂṲ̂ÓÔÈ
·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ Û˘ÓÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Â·Ê‹˜ ÙÔ˘˜
Ì ٷ ·È‰È¿ Î.Ï. ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·fi Ù· ÙÔ-
Èο ̤۷ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘-
ϛ˜ Î·È Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ.
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·227
[ 2 2 8 ]
∏ ÁÂÓÈ΋ ·›ÛıËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Â‰Ò Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ·-
fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ˙Ô˘Ì Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÁÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹
ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈ-
Ó‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·Ê›·
Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Ô˘
ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙË °Âˆ-
ÁÚ·ÊÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡
(∂˘ÂÏ›‰ˆÓ 4 - ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜,
∞ı‹Ó·, 210 – 8206631, 32, 33,
h t t p : / / w w w . g y s . g r ,
GYS@HOL.GR). ∫·ÙfiÈÓ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó
¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ-
¯‹˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ·fi
Ù· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. £· ·Ú¯›-
ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÔÓfi-
Ì·Ù· ‚Ô˘ÓÒÓ, ÏfiʈÓ, ÔÙ·ÌÒÓ ‹
¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Ô˘
¿ÏÏ·Í·Ó Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· (.¯. ·ÔÍËڷ̤ÓÔÈ ‹
Ì·˙ˆÌ¤ÓÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ). ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÌÂ
ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÚfiÔ È¯ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ (͇ÏÈÓ˜ ÌÔÁȤ˜ ηÈ
‚·Ì‚¿ÎÈ) ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÍÒÁÏ˘Ê˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ì·Î¤Ù·.
ŒÓ· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·
Ù˘ °Ë˜ ·fi ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, ÙÔ Google Earth (http://earth.google.com).
∏ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ù· Ê˘ÛÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·-
Ú·¤Ú· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ· ÙË ¯ÏˆÚ›-
‰· Î·È ÙËÓ ·Ó›‰· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂ-
Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë Û¯ÔÏ‹ ÁˆÔÓÈ΋˜, Ô ÙÔÈÎfi˜ ÁˆfiÓÔ˜, Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Û˘-
ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ Î.Ï. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Ê˘ÙÒÚÈÔ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ, ‹ ̤۷ Û' ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷: ·) ÛÙȘ
ÌÂÓ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙Ò-
ˆÓ, Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÂΛӷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜
(.¯. ÎÚfiÎÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘), Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·
Î·È Ù· È·Ì·ÙÈο Ê˘Ù¿, ‚) ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó-
‰ÂÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (‰˘Ô ‡η ÛÙËÓ Ï·Ù›·, οÔȘ “‰È·-
πI. ∆ÔÌ›˜ ¤Ú¢ӷ˜
1. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·228
[ 2 2 9 ]
ÎÔÛÌËÙÈΤ˜” ÌÔ˘ÚȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜) Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ¿Ú-
ÎÔ ‹ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∂ӉȷʤÚÔÓ Â›Û˘
ı· ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó.
∞fi Â‰Ò ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ Ù·Í›‰È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ̤۷ ·fi ·-
ÊËÁ‹ÛÂȘ, ̇ıÔ˘˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, Ù·Èӛ˜ ‹ ʈÙÔÁڷʛ˜. ∞fi ÙÔ
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‹ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ·-
Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ·˘Ùfi
ÙÔ ˘ÏÈÎfi, Ó· ÙÔ „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó (ÁÚ¿„ÈÌÔ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÛηӿÚÈÛÌ· ¤ÓÙ˘Ô˘
‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡) Î·È Ó· ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Û ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹
Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÔıË·ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û˘ÛÙË-
Ì·ÙÈο. ÃÚ‹ÛÈÌË ı· ‹Ù·Ó Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜: ÕÚ˘ º·Î›ÓÔ˜, O
ÚfiÁÔÓÔ˜, ∂ÛÙ›· 1985.
¡· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·‰ÚÔ̤˜ .¯. Ó· ÂȂ‚·ÈÒ-
ÛÔ˘Ó ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·fi ÛËÌÂ›Ô ÛÂ
ÛËÌÂ›Ô ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ Ô‰ËÁËÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ÔÓfiÌ·-
Ù·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ (Ô
‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ – ·fi ÙÔ ·Ì¤ÏÈ ˆ˜ ÙÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô – Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ „ˆ-
ÌÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ˆ˜ ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÈÔ‡ Î.Ï.).
¡· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ·Á·¿ÓÂ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È Ó·
ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÈ· ÎÂÚ·ÛÈ¿, Ô˘ Û‹ÌÂ-
Ú· ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÈËÁËı› ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿
ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛÂ. ¡· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙȘ ÛËÏȤ˜ Ù˘ Â-
ÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÔ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì οÔÈÔÓ ∫‡Îψ-
· ‹ ÂÈÚ·Ù‹.
¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ›· Î·È ÙȘ ·Èٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¡· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfi-
Ô˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È (ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î.Ï.)
∞ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋
˘ËÚÂÛ›· οı ‰‹ÌÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜, Û·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÚÙÈ, ‹ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ì·-
ΤÙ˜ ηٿ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ó· ÙȘ Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó. O ÎÔÌ›ÛÙ·˜ ∫ÚȘ °Ô˘¤·Ú
(Chris Were) ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ˆÚ·›· Û˘ÓÙ·Á‹:
¶¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ‹ ÙË Ì·Î¤Ù· ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¯Ù›ÚÈ·,
2. ∆Ô ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·229
[ 2 3 0 ]
ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù·, Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔ-
ÁÈο Ï›„·Ó·. ŒÓ·˜ ‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· Ôχ ηٷÙÔÈ-
ÛÙÈ΋ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·ÔÙ‡ˆÛË Â›Ó·È Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛfi„ÂȘ
ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (.¯. οı ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ‰Úfi-
ÌÔ), Ó· ÙȘ Ù˘ÒÛÔ˘Ó, Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Û ·Ï¿ ÙÂ-
ÙÚ¿ÁˆÓ· ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·. ∆Ô ›‰ÈÔ ÌÈ· Ï·Ù›·,
ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi ¤Ó· „ËÏfi ÎÙ›ÚÈÔ. ªÂ
ÌÈÎÚ¤˜ ‡ÎÔϘ ηٷÛ΢¤˜ ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ÂÓfi˜
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÓfi˜ ¿ÁÎÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÂÓfi˜
ηÛÙ·Ó¿ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤-
„Ô˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô.
ŒÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÚ¢-
ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ∫›-
ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂ-
ÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘
¶ËÏ›Ô˘ (‰Â˜, ∫›ÙÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, ∏ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ª¤ÏÈÛÛ·, 1976).
∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹
ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈ-
ÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. O ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤-
Ú¢ӷ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ·-
ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
O ‚·ıÌfi˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÈΛÏÏÂÈ
Î·È Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚ¤ıÈ-
ÛÌ· Û οÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ú·¤-
Ú·. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Î·ÌÈ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ Û ٤-
ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË. O ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Ô AÚ˘
KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ «BHMA» ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-
˙Â: ¶ÚfiÏ·‚· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë
ÚÒÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· Ì·˜.
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ì ·-
Ú¿ÏÏËÏË ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶.¯. ¤Ó· ÚÒÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÌÔÚ›
Ó· ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ›¯ÓË ÛÙÔ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤Ó·
‰Â‡ÙÂÚÔ Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙȘ Ï·Ù›˜, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÈ-
Ófi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ (‚Ú‡Û˜ Î.Ï.), Î·È Ì' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÙ›ÚÈ·. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ϥ˜ Î·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ Ó· ÎÂÓÙÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ¢ÓË-
ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Û·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È.
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·230
[ 2 3 1 ]
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ÌÈ· ÂÍfiÚÌËÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó·
ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÊ·ÓÂȷο Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·-
ÛÙÈÎÔ‡ ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Û·Ó Ó· ÛηӿÚÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ÙÔ›Ô ÁÈ· Ó· ·-
Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ Û' ·˘Ùfi. ™ËÌ·ÓÙÈο ‹ ÌË ÎÙ›ÚÈ·, ÂÚ›È· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÂÔ¯¤˜, ̤ÏË ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ‹ ÂÚÁ·Ï›·
(Ô ¤ÙÚÈÓÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ ÂÓfi˜ ÂÙÚfiÌ˘ÏÔ˘ Û ÌÈ· ·Ï¿Ó· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡), fiÏ· ·˘Ù¿
Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜
ÙfiÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ŒÚ¢-
Ó·˜, ÌÔÚԇ̠¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ó·Ûηʤ˜ Ì ۯ¤‰ÈÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ıÚ·‡-
ÛÌ·Ù·, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÙˆÓ ÎÂ-
Ú·ÌÈÎÒÓ (“fiÛÙڷη”) ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·
Û·Ṳ́ӷ ¿Óˆ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ì·˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜
˙ˆ‹˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ·˜ Û' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ. ™Â ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·ÎÙ›Ó· Û' ¤Ó·Ó Ïfi-
ÊÔ ÛÙÔ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì·˙¤„·Ì ¤Ó· ηϿıÈ “fiÛÙڷη”. ∆· ·È‰È¿
Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂΉÚÔ-
Ì‹ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î·ÙÔÈ-
˘ Î·È ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.
™Â ¤Ó·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ ÁÈ· ηı¤Ó· ·' ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, Â›Û˘ Û ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÛÙÚÒÌ·Ù·:
Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˙ÂÈ ‹ ¤˙ËÛ Û' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Ô Á›ÙÔÓ·˜, οÔÈÔ˜ Ô˘
‰Ô‡Ï„ ÂΛ, Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ˘-
ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ÔÈ ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜. ™Â οı Â·Ê‹, Ë ÚÔÂ-
ÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ οÔÈ·˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘‰¤ÙÂÚË
Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· “͇ÛÔ˘Ó” ÈÔ ‚·-
ıÈ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ “ÏËÚÔÊÔÚËÙ‹” ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜.
∞Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜, Î·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÁÈ' ·˘Ùfi ÛÙËÓ
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘˜, fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·Ï¿ ÔÈ Â-
›ÛË̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÂÓÈÎÒ˜ ϤÁÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÚÔ-
ÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÊËÁËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ
ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi, ÛÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘
ÈÚÈÎÔ‡” ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¤ÎıÂÌ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ-
Á·ÓÒıËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙ·˘ÚˆÙfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÌÈ·˜ ÁÎÚÂÌÈṲ̂Ó˘ ÔÈ-
ÎÔ‰ÔÌ‹˜, fi¯È ÁÈ· ÙË Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘
Ô˘ ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘Â: Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ › ÛÙËÓ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ô˘ ÙÔ Ì¿-
˙„ ·fi Ù· ÁÎÚÂÌ›ÛÌ·Ù· fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ·Ô¯ˆÚÈÛÙ› ÁÈ·Ù› ̤۷ ·'
·˘Ùfi ›‰Â ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·231
[ 2 3 2 ]
°È· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Î·È ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ Û‹ÌÂÚ· ̤ıÔ‰ÔÈ: ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È Ë ÊˆÙÔ-
ÁÚ·Ê›·, ÙÔ Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ, Ë ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·, ÙÔ ÛοÓÂÚ. µÂ‚·›ˆ˜, Ì fiÔÈ-
ÔÓ ÙÚfiÔ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯È΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Ë ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂ
„ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∆· ·Ó·Áη›· ÁÈ' ·˘Ùfi „Ë-
Êȷο ÂÚÁ·Ï›· (ÁÈ· ΛÌÂÓÔ, ‹¯Ô Î·È ÂÈÎfiÓ·) Â›Ó·È ·Ï¿ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Û οı ۇÛÙËÌ·.
∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ .¯. ÁÈ· ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ¯Ù›-
ÚÈÔ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ Ì ¤Ó·
‰ÚÒÌÂÓÔ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· “¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο” (ÛÂÏ. 38) ‹ ÛÙÔ ıÂ-
·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¡Ù¤‚ÔÓ (ÛÂÏ. 42). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï¿ ̤۷,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· ˙ˆ-
ÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÔÈ ‹¯ÔÈ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÂΛ ̤۷
fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi (ÙÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙfiÙ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ
‹ ÁÚ·ÌÌfiʈÓÔ, Ò˜ ˯ԇÛÂ Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÙÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· È-
ÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î.Ï.), Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤-
¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËı› Ë ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓË ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, Ó·
ηϤÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂΉ‹-
ψÛ˘ ·ÔÙÂÏ›, ‚‚·›ˆ˜, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¯Ò-
ÚÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ô˘ ÁÂÓ-
Ó¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙÔȯ›·.
π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ Â‡ÏËÙË ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹ ÌÈ·˜ ΈÌfiÔÏ˘,
Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·Ó Êı›ÓÔÓÙ· ‹ Î·È ÂÁηٷ-
ÏÂÈÌ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Î·È ¿Óˆ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ù˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·
ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ı· ÚÔÙ›ӷÌ ÌÈ· ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ „ËÊȷ΋ ·-
ÔÙ‡ˆÛË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. O ηı¤Ó·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï›Á· Û›ÙÈ·, ·ÓÔȯٿ ‹ ÎÏÂÈÛÙ¿
(ÁÈ·Ù› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ʇÁ·Ó fiÏÔÈ) Î·È Ù· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË
‰È·‰Èηۛ·: ·) ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ (Â͈ÙÂÚÈο – Ë ·˘ÏfiÔÚÙ·, Ô ‰Úfi-
ÌÔ˜, Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ ÎÙ›ÚÈ· – Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο) Ì ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ, ‚) ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰¤ÓÙÚÔ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÁÂÓȤ˜, ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ‹ ÙÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Î·È
ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ‹ ¯ÒÚ˜ Î·È ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜, Á) Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ‹ ÙÔ ÛηӿÚÈÛÌ· οÔÈˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ
Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ (·ÏȤ˜ ʈÙÔÁÚ·-
ʛ˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿, ÂÚÁ·Ï›·, ÛÎÂ‡Ë Î.Ï.), ‰) ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË ‹
‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÙȘ ÌӋ̘ ÙÔ˘˜. ∞Ó ·˘-
Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ‹ Â-
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·232
[ 2 3 3 ]
Ófi˜ CD-ROM, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ·È-
¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›: ÂÚÈËÁÂ›Ù·È ÂÈÎÔÓÈο ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ¤Ó· “ÙÛ¤ÚÎÈ” Ô˘
ÙÔ Ô‰ËÁ› ·fi ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ï·Ù›˜, “ÎÏÈοÚÂÈ” ÛÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· ÂÓfi˜ ÛÈ-
ÙÈÔ‡, “‚ϤÂÈ” ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ì·ı·›ÓÂÈ ÙȘ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ ηÈ
ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ηÈ
ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ, ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ (ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ ÏÈÁfiÛÙ„·Ó ÛÙ·
Û›ÙÈ·), ‚ϤÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÏÈ¿ ÂÚÁ·Ï›· ÎÈ ›Ûˆ˜ ·-
ÎÔ‡ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ı· ÙÔ ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘ ÚÂÌ›Í. ∞Ó
ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ ÙÔ˘ Ì·-
ı·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ.
∏ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘
¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÔÏÏÒÓ ÂȉÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚ-
Á·Û›·˜. ∂‰Ò Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘,
Û fiÏ· Ù˘ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ̤۷ ·fi Ù˘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·-
ÊËÁ‹ÛÂȘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ‹ ÌË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘.
™˘Ó‹ıˆ˜, Û οı ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯Ô˘Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ·, ‹ ̤ÏË ÙÔ˘˜, Ì¿ÚÙ˘-
Ú˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ›ÙÂ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÈÛÙÔÚÈο
ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ì ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ›-
Ù ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ÿ, ÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì' ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÒÙÔ ÛÙÚÒÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ˘ˆı› ˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Û›-
ÙÈ Ô˘ ÔϤÌËÛÂ Î·È ¤ÂÛ ¤Ó·˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ '21 Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÏ-
ÏÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ·Ê‹ÁËÛ˘: ÁÈ· Ù· ›‰È· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÔÏϤ˜ ÛÎÔȤ˜
Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Î·ıÂÓfi˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Á-
ÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ‹ÚÂ Ô ¯Ò-
ÚÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘
˘¤ÛÙË, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ˘-
ÏÈÎfi Ô˘ ÙȘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ (ʈÙÔÁڷʛ˜, Ì·ıËÙÈο ÙÂÙÚ¿‰È· Î.Ï.).
ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ıÚ‡ÏˆÓ ÁÈ· ÚfiÛˆ· ηÈ
ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂΉÔÙÔÏÔ-
ÁÈο ÛÙ· ηÊÂÓ›· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. OÈ ·Ï¿Ó˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ·È¯ÓÈ-
‰ÈÒÓ Î·È Ë ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ Û ¯ÒÚÔ˘˜
Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, Ô “ÙÚÂÏfi˜” ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ηÈ
ÔÈ Î·˘ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ Î·È Ô ÓÙÂÏ¿Ï˘, Ë ÌÂÁ¿ÏË
˘ÚηÁÈ¿ ‹ Ë Ì¤Ú· Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘, ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÔÈ
·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ '50 Î·È ÙÔ˘ '60, ÔÈ “Ì¿¯Â˜”
3. ∆ÔÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·233
[ 2 3 4 ]
Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ ¯ˆÚÈ¿ ‹ Û˘ÓÔÈ˘, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘, Ù· “Ê·ÓÙ¿-
ÛÌ·Ù·” Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Ò˜ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Û ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‹Úı·Ó Ù· ¿Óˆ οو ̤۷
Û ‰˘Ô ÁÂÓȤ˜, Ò˜ ¯fiÚ¢·Ó Ô ·Ô‡˜ ÙÛ¿ÌÈÎÔ Î·È Ô Ì·Ì¿˜ ÚÔÎ, ÔȘ
‹Û·Ó ÔÈ ÊËÌÈṲ̂Ó˜ Ì·Á›ÚÈÛÛ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·
ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ηÙ¢ı‡Ó-
ÛÂȘ, ·ÚΛ Ó· “ÍÂÌÏÔοÚÂÈ” ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ-
΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈ-
ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.
ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ (Û ÏfiÁÔ, ‹¯Ô, ÂÈÎfi-
Ó·) ËÁ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜
ÊÔÚ›˜, ÌÔ˘Û›·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ·Ú¯Â›· Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÂÊËÌÂÚ›-
‰Â˜ Î·È ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó·
‚ÚÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔÔıÂ-
ÙÔ‡Ó Û ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó.
ªÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔÁڷʛ˜ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜
ÌÓ‹Ì˘, Ó· ηٷÏÔÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ù‡Ô, Ó· ÂÓÙÔ›-
ÛÔ˘Ó ËÁ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ·Ú¯Â›·
·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Îϛ̷ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·È‰Â›·˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ.
O ÛÎÔfi˜ Â‰Ò Â›Ó·È ‰ÈÏfi˜: ·) ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜,
‚) Ë “·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·” ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ·ÚÈÔ
Î·È ¿ÏÈ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›·.
™ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·-
ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (http://www.statistics.gr) ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ·
ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∆ÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Û' ·˘-
ÙfiÓ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ·) ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi
(ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÛÙÔȯ›· Ê˘ÛÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ˘Ú·-
Ì›‰· ËÏÈÎÈÒÓ), ‚) ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· – ··Û¯fiÏËÛË (Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, Ë
ÌÂÙ·Ô›ËÛË, Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ – ˘ËÚÂۛ˜), Á) ÀÔ‰Ô̤˜ (Ù¯ÓÈ΋ ˘-
Ô‰ÔÌ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜). µÂ‚·›ˆ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰‡ÛÎÔ-
Ï· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Â˘ÎÔÏfi-
ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÌÂ
·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ΢ڛˆ˜ ÛËÌ·Û›·. ªÔÚÔ‡Ó, Â›Û˘, Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó Û ÂȉÈ-
Τ˜ Ï¢ڤ˜, fiˆ˜: Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÏËı˘-
ÛÌfi˜ Î·È ·ÓÂÚÁ›· Û ‚·ÛÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ, ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿-
4. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
223-348 04/11/2005 14:54 ™ÂÏ›‰·234
[ 2 3 5 ]
ÛÙ˜ ÛÙË ¢È·ÛÔÚ¿ Î·È Í¤ÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜,
¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ıÂÛÌÔ› ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜, Î.Ï. ¶ËÁ¤˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ, ¤Ú·Ó Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Â›Ó·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο
ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜,
ÔÈ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ù· ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ