[BhŒva PrakŒsh

]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;vp[k;x…n`<$u"
d=' p[j;pit' SvSqm…ên* v;KymUctu"
k⁄to hrItk° j;t; tSy;Stu kit j;ty" 1
rs;" kit sm;:y;t;" kit coprs;" SmOt;"
n;m;…n kit coˇ_;…n …k' v; t;s;' c l=,m( 2
kÉ c v,;R gu,;" kÉ c k; c k⁄] p[yJu yte
kÉn {Vye, s'yˇu _; k;'í rog;NVypohit 3
p[Xnmet¥q; pO∑' .gvNvˇ_⁄mhR…s
a…ênovRcn' ≈uTv; d=o vcnmb[vIt( 4
pp;t …bNdumiRe dNy;' x£Sy …pbtoåmOtm(
tto idVy;TsmuTp•; s¢j;ithRrItk° 5
hrItKy.y; pQy; k;ySq; pUtn;åmOt;
hwmvTyVyq; c;…p cetk° ≈eysI …xv; 6
vySq; …vjy; c;…p jIvNtI roih,Iit c 7
…vjy; roih,I cwv pUtn; c;mOt;å.y;
jIvNtI cetk° ceit pQy;y;" s¢j;ty" 8
al;buvˇO ; …vjy; vOˇ; s; roih,I SmOt;
pUtn;å‚SqmtI sU+m; k…qt; m;'sl;åmOt;" 9
pçre%;å.y; p[oˇ_; jIvNtI Sv,Rv…,RnI
i]re%; cetk° Dey; s¢;n;…mym;’it" 10
…vjy; svRrogeWu roih,I v[,roih,I
© 2003 Cosmic Software and Vedic Engineering. This text is made available exclusively for on-line use, and for printing individual copies for personal use. Distribution of hard copies, or distribution of electronic files via the internet is
expressly prohibited. For licensing, and for an editable text version on CD-ROM, please contact cssetzer@yahoo.com.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

p[lpe e pUtn; yoJy; xo/n;qeåR mOt; iht; 11
a…=rogeå.y;xSt; jIvNtI svRrogO˙t(
cU,;RqRe cetk° xSt; yq;yuˇ_˘ p[yojyet( 12
cetk° i√…v/; p[oˇ_; êet; ’„,; c v,Rt"
W@©ül;yt; xuKl; ’„,; Tvek;©ül; SmOt; 13
k;…cd;Sv;dm;]e, k;…cÌN/en .edyet(
k;…cTSpxenR Î∑‰;åNy; ctuı;R .edyeÆCzv; 14
cetk°p;dpCz;y;mupspR≤Nt ye nr;"
….¥Nte tT=,;dev pxup…=mOg;dy" 15
cetk° tu `Ot; hSte y;v…ˇœit deihn"
t;v≤∫¥et vegSw tu p[.;v;•;] s'xy" 16
nOp;,;' sukm⁄ ;r;,;' ’x;n;' .eWji√W;m(
cetk° prm; xSt; iht; su%…vrecnI 17
s¢;n;m…p j;tIn;' p[/;n; …vjy; SmOt;
su%p[yog; sul.; svRrogeWu xSyte 18
hrItk° pçrs;ålv,;tuvr; prm(
Â=o„,; dIpnI me?y; Sv;dup;k; rs;ynI 19
c=u„y; l`ur;yu„y; bOh' ,I c;nulo…mnI
ê;sk;sp[mhe ;xR" k⁄œxoqodr’mIn( 20
vwSvyRgh[ ,Irog…vbN/…vWmJvr;n(
guLm;?m;ntOW;zidRih‘;k<@U˙d;my;n( 21
115

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;ml;' xUlm;n;h' PlIh;nç y’ˇq;
aXmrI' mU]’Cz^ç mU];`;tç n;xyet( 22
Sv;duitˇ_kW;yTv;≤Tpˇ˙Tkf˙ˇu s;
k$uitˇ_kW;yTv;dMlTv;√;t˙ÆCzv; 23
…pˇ’Tk$uk;MlTv;√;t’• kq' …xv; 24
p[.;v;∂oWhNtOTv' …sı' yˇTp[k;Xyte
het…u ." …x„ybo/;q| n;pUv| …£yteå/un; 25
km;RNyTv' gu,"w s;My' Î∑m;≈y.edt"
ytStto neit …cNTy' /;]Ilk⁄cyoyRq; 26
pQy;y; m∆…n Sv;du" ò;Yv;mMlo Vyv‚Sqt"
vONte itˇ_STv…c k$ur‚SqSqStuvro rs" 27
nv; ≤òG/; `n; vOˇ; guvIR …=¢; c y;åM.…s
…nm∆eTs; p[xSt; c k…qt;åitgu,p[d; 28
nv;idgu,yuˇ_Tv' tqwv;] i√kWRt;
hrItKy;" fle y] √y' tCz^œπ muCyte 29
c…vRt; vıRyTy…¶' peiWt; mlxo…/nI
‚Sv•; s'g;[ ih,I pQy; .O∑; p[oˇ_; i]doWnut( 30
¨NmI…lnI bu≤ıble≤N{y;,;' …nmU…R lnI …pˇkf;…nl;n;m(
…vß'…snI mU]x’Nml;n;' hrItk° Sy;t( sh .ojnen 31
a•p;n’t;NdoW;Nv;t…pˇkfo∫v;n(
hrItk° hrTy;xu .uˇ_Syop·r yo…jt; 32
116

rs.mlkm.åmOt.u " 37 vySy.rI …vmuˇ_rˇ_STv.ynm( 39 h≤Nt v.‚S]doW…jt( 40 ySy ySy flSyeh vIy| .mOtfl' SmOtm( i]„v.Rid„v..tO$z( idRkfv.. 33 …s'/TU qxkúr.]Ifl' ≈Ifl' c tq.:y.Tfl' /./uyx R Tw yt" kf˘ Â=kW. 34 a?v.mlk° vO„y. p[.Itk‚S]…l©' Sy.vIy| ihmSpx| .vit y.Îxm( tSy tSywv vIYye.sStq.Itk˘ Sv.xu<#Ik.]Im∆.k˘ kW.en kf˘ h≤Nt …pˇ' h≤Nt sxkúr.tj.}y.R m∆.yngu.' n %.å…p td(g.edn' k.NsvRrog.]I it„yfl.xnm( …v.nm…p …nidRxte ( 41 117 [BhŒva PrakŒsh] .‚Nvt.tIflrs' …xvm( /. j.≤Tpˇ' m.n( rog. `Otne v.Ngu@.y' kf…pˇnut( ¨„.sn.t' tdMlTv.q /. 38 hrItk°sm' /.d=" kWRflStu s" k…l&mo .Utv.]Ifl' …kNtu …vxeWt" rˇ_…pˇp[mhe fl' pr' vO„y' rs.xnm( 36 Â=' ne]iht' kÉXy' ’…mvwSvyRn.Xy.yo md’∞. k…lyug.det( 35 …v.thrI l`u" kW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ lv.it≤%•o blv…jRtí Â=" ’xo lÏnk…xRtí …pˇ.t' /.…/ko g.dup.ly" …v.Itm∆.y.iw W.yTv.m/ug@u "Ÿ £m.t( vW.y.RvtI c n.

49 k$uk. v.n( h≤Nt XlIpdxoq.{ç Í©ver' mh(W( /m( 44 xu<#I ®Cy.vet( x…ˇ_…vRbN/.It/.' flw" Sy.tflI p.g[e sd.e Jvre 118 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .¥to n mlp.o„.mv..s˙d.…xnI 43 xu<#I …vê." 50 . tu s.. a..ih.tkf.hodrm. smw" fli]kç i]fl. l`u" ≤òG/o„.tno 48 a. SvYy.ojn.{Rk. pQy' lv. m/ur.{'tq. s. vr. p..Tk$u. 47 …vbN/..t( toy.gr' …vê.Steå…p sNTy.kÉ kfv.n( 46 a.®t. m/ur. c …vêç n.my.xs'iht.vp[k.mye ’Cz^π rˇ_…pˇe v[.xR a.eidnI y.<@±v. pQy. .'xp·rxoiW yt( s'g O .k<#…vxo/nm( 51 k⁄œp. kf…pˇflI mehk⁄œhr. c=u„y. 42 i]fl.kÉ Â=.…v.dyo yq.sxUlk.…T]fl. …vWmJvrn. dIpnI ®Cy.ph.n.åi{k.U…yœ." k…qt. c p[k°itRt.m( a…¶sNdIpn' ®Cy' …j◊.eidnI guvIRtI+. xu<#‰.ede Sy.t…vbN/nut( 45 vO„y.it ml' tˇu g[.{RkåÉ ≤%l..]I.. kq' g[.=.eWjm( ËW. dIpnI mt. ye gu. p.i{Rk.Rv…mê.[BhŒva PrakŒsh] .' k$u.I .ih xu<#‰.cnI k$uk.{Rk˘ Í©ver' Sy. sr.¶eygu.

xItl.gu.s.' mt" 58 m·rc' veLlj' ’„.t…jt( ¨„. ≤òG/.d…pˇlm( 61 …vêopk⁄Ly. vwdhe I cpl.sk.' dIpn' kfv.t<@ül. …pˇp[ko…p.xR" PlIhxUl.' /mRpˇnm( 59 m·rc' k$uk˘ tI+.' VyoW ¨Cyte 62 119 [BhŒva PrakŒsh] .. 53 …pPplI dIpn.k. m/ur.{Rkm( 52 …pPplI m.kÉ n.sk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ d.dup.I 56 …pPplI m/usy' ˇu _. med" kf…vn. k$uk.sxUl’mINhret( 60 td.R kfp[d.mUW.sodrJvr.sJvrhrI vO„y. x*<@I kol.g/I ’„.R®…cê. k.<@ü’…mrognut( i√gu.tXle„mhrI l`u" 54 …pPplI recnI h≤Nt ê. tu xu„k. v..{. Sv.…xnI ê.®t." …pPplIcU.Rd( gu@oå] ….Wj.n( 55 a..å…¶v…ıRnI 57 jI.he …nd.ˇI+..Tyu„. gu®" …pˇp[xmnI s.{| m/ur' p.jI.`xrdonwvR pU…jtm. vO„y.mm. m·rc' ]y' i]k$u kQyte k$ui]k˘ tu i]k$u }yUW.' …pˇkr' Â=' ê. Sy..' k$uk˘ gu® …k…çˇI+.RJvreå…¶m.ynI anu„.' Xle„mp[s…e k Sy.s˙Tp. ¨pk⁄LyoW..Nd(ye c xSyte gu@…pPplI k. ≤òG/. me?y. rs.n( k⁄œp[mhe guLm.

#I Vy.grw" pç….todr.hPlIhguLmfl' ’…mê..kÉ k$uk˘ ®…c’Nmtm( 120 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . gj…pPplI k…pvLlI kolvLlI ≈eysIv…xrí s.ítuÂW. 68 gj’„.Ik⁄œxoq.ve∞Vy' tu c…vk." kolm.[BhŒva PrakŒsh] .Ìudj.' dIpn' h≤Nt ê.m..y.eid kfv.hI v.mUl' k…qt' ctuÂW.' c$k.phm( 65 }yUW.cn' l`u 64 Â=' …pˇkr' ..vp[k.m( VyoWSyev gu.kÉ viˆ’Tp.lStqoW.phm( 67 c…vk.' sk.sTvg.…xr" dIpn' …pPplImUl' k$U„.s=y. k$uv. s.snut( v.n( guLmmehkfSq*Lymed"XlIpdpIns. a…/k. tqoW.phm( a.c p.r' ê.n.sk<#.mUlgu..." p[oˇ_.my. …nhNTytIs.tfl" Xle„m…pˇ˙t( 71 …pPplI …pPplImUl' cVy…c]kn.. }yUW.' p.n( 63 g[‚Nqk˘ …pPplImUlmUW.sk.e 66 . k.Dw" k…qt..tXle„mhro g[.o g[h.my’mIn( 69 …c]koånln." …c]k" k$uk" p.xs'iht.xR" ’…mk.' cVy' …vxeW.RtXlePm˙√iˆv…/RnI ¨„. k…qt." fl' p[.]' yTpçkol' tduCyte 72 pçkol' rse p.cno l`u" 70 Â=o„.

…pˇl.jIr" sugN/í tqwvoÌ."w …vxeW.Råjmoidk.◊y.ihnI ˙¥. …vd.n.yUro dIPykStq.hguLmPlIh’…mp[.cnI ®Cy. dIpnI kfv.mud. 82 pOQvIk. k$uk. Sy.opk⁄…çk.' …vW.…lk.ih...oåj.. ¨pk⁄çI c k⁄çI c bOh∆Irk îTy…p 83 121 [BhŒva PrakŒsh] .nI p.o„. k$uStI+.rsIkyv.¥vs. xu£xUl˙t( v. blkrI l`u" ne].˙tm( pçkolgu.my ’…mCzidRih‘. 78 ajmod.…lk. vO„y.tu ( 77 ajmod.idnI gu®" 80 jIrko jr. 75 swvoˇ_.tnut( guLmPlIhodr.I m.phm( 74 yv.nIsÎxI gu.nI tu yv.tnut( ¨„. tq.jI k.j. g[.cn' ≈eœ' dIpn' kfv.Tp. l`u" 76 dIpnI c tq. tq.rxo/n" k.jI tu suWvI k. p[oˇ_.. k.o„. dIPy.hxUlfl' …pˇkopnm( 73 pçkol' sm·rc' W@UW. c m. yv.tXle„modr.l. dIPyk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ tI+.n. b[˜k⁄x.cnI ®Cy.∂I`RjIrk" 81 ’„.' p.…nkog[gN/.v‚St®jo hret( 79 p. itˇ_.rvI pOQvI pOq’ u „.ê. k. Sy.' tˇu Â=mu„.rvI locmStk. tI+.. %r. c b[˜d. copk.

du …vxeW. p[oˇ_. …pˇ’∂IpnI k$u" 90 ¨„. k⁄n$I /enk u .cnI k.. l`uStI+.◊. …m…s" xtpu„p.vp[k.xnm( 88 xtpu„p.[ hI …pˇl' me?y' g.~m. jIrki]ty' Â=' k$U„.…nl.≤Tpˇn.cn' vO„y' bLy' ®Cy' kf. z]..xs'iht.n.Ny' /. p.phm( c=u„y' pvn.d.xUl.u ' Sv. me…qnI meqI dIpnI b¸pi]k. Jvr.. 93 122 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . c JyoitgRN/fl.neyk˘ tq..Rxy…vxu≤ı’t( 84 Jvrfl' p.…nlXle„mv[.nguLmCz¥Rits.…k i]doWnut( tO„.tu ( a. …vxeW.n(hret( 92 me…qk.ih Sv.sv…mXle„m. k.rvI …m…s" aitlMbI …stCz]. xt.sk..cn' SmOtm( 87 Jvrfl' rock˘ g[.Nyk˘ /.dup..…=rog˙t( …m≈ey.leyx.vIyRç dIpn' p. /.¥o…nxUlnut( 91 a…¶'m.r ˙t( 85 /.nk˘ /. bı…v$(’…mxu£˙t( Â=o„. k⁄StuMbu® …vtu•km( 86 /. tÌu.lIno …m≈ey.. s'ihtCzi]k.Nyk˘ tuvr' ≤òG/mvO„y' mU]l' l`u itˇ_˘ k$U„. m/ur.XyR’…mp[. c m/ur.{RNtu td(g.sk.' dIpn' l`u s'g.å…p c 89 z].[BhŒva PrakŒsh] .Nd(yhrI ˙¥. tq. bo…/nI b¸bIj. x.hv…mê.

…nk. itˇ_o„. suv.its. W@^g( Nq.…=t' …nTy' …nh≤Nt pvn. n≤NdnI k. hwmvtIit s. xuKl.tXle„m. 94 me…qk.?m.UtjNTv…nl.mym( ajI. k$uk. b¸p. j…$log[.êRxl U ' k…$Vyq. v. v.m( asOGv.| .l. tu pU…jt.v.d. p[oˇ_.tbl. c kìrvI k⁄…çk.vNy.åj.spu„p.' s.cn' ®Cy' tI+.?m.…jn.rsIk vc.…xnI tt" SvLpgu.rvI . =u{p]I c m©Ly.m( 99 shßve…/ jtuk˘ b. mNq. 102 vcog[gN/.≤Ntviˆ’t( …vbN/. cN{xUrí k.jI yv. 96 cN{xUr' iht' ih‘.rkfoNm.v.Nhret( 103 p.. v.' v. Et∞tu∑y' yuˇ_˘ ctubIRj…mit SmOtm( 98 t∞U.tgd√ºiW blpui∑…vvıRnm( 97 me…qk. cmRhN]I c pxumhe nk. …m≈pu„p.h’…mfl' …pˇvıRnm( 101 vcog[gN/..' p.{. golomI xtp…vRk.txmnIXle„mflIJvrn. 123 [BhŒva PrakŒsh] .n..n' p.·r.sr.| xUlm.snut( xUlguLmodr.·rk.ÒIk˘ ih©ü r. mu…nCzd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ vLlrI c≤N{k. 95 c≤N{k.m#m( 100 ih©U„. c lomx.nxUlflI x’NmU]…vxo…/nI apSm.IR c pItbIj.

Ntrvc. suvIYy.m( Vypohit …vxeW.åPyugg[ N/.R ih©ün.t' h≤Nt …vxeWt 104 sugN/. gu®" …pˇodrsmIr. …vß.xs'iht..PlIhhN]I …vWflI ?v.. mTSygN/.rmuNm.nujoåN/k" 113 tuMbu® p[…qt' itˇ_˘ k$up.t…vbN/nut( 112 n. hbuW.x. c …vxeW.snut( suSvrTvkrI ®Cy.kÉå…p tTk$u 124 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . mt.." s*ro vnj" s. jNtuk.tVy.o„.xn" t<@ülí tq.[BhŒva PrakŒsh] .d' tnuvde n. t√√.nxUlflI x’NmU]…vxo…/nI 107 v. viˆdIi¢’t( …vbN/. SmOt.ˇto hIngu.e ifr©. mOd„U .xoRgh[ .Tkfk. 106 √Ip.nodrXle„m’…mv. Âp. ˙Tk<#mu%xo…/nI 105 SqUlg[‚Nq" sugN/.'=n.…xnI 108 hpuW. v'xp]I c …p<@.m#I c s. pr.edo √yor…p 110 pu…' s KlIve …v@©" Sy. tuMbu®" s*r. hwmvTyuidt.?m.' Â=' viˆkr' l`u xUl. veLlmmo`. Sy..åPyetÌu.IguLmxUl˙t( pr.:y.…@k. dIpnI itˇ_.?m. r.…xnI 109 hpuW./InpSm. …c]t<@ül" 111 …v@©' k$u tI+. …k…ç…ˇˇ_o„..vp[k. p[oˇ_. tuvr.myn.◊.@I ih©ü pl.T’…mflo jNtun.åêTqfl.

tu ( 122 jIvkWR.{RVyw" k…qtírk. v. vOh' . Sv.®…cê..<@ü' kW.o vOW Í©vt( jIvko m/ur" Í©o ÓSv.[ v'x=IrI c vw.koLy* A≤ıvO≤ıkÉ 120 a∑vgoRå∑….’mIn( k⁄œxUl. tO„.t…pˇ.sblvıRn" v.k* mede k.R®‘f˙Tsr" 119 jIvkWR. n." hreTk⁄œ' v[.t’Cz^…jt( 117 smu{fÉn" fÉní ih<@Iroå‚B/kfStq.ml.k* bLy* xIt* xu£kfp[d* 125 [BhŒva PrakŒsh] .*Rœ…xro®Ggu®t.ih c 114 v.hJvrmeh=yp[.' p.√÷xrocn.y.¶sN/." xu£lo gu®" .tXle„m.'xI tug.id…..k* Dey* ihm.n’Tk.xyet( 115 Sy.dubh|O . TvKKWIrI v'xj.I vO„y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ Â=o„.yo …vW…pˇfl" k.k.mbl.' ®Cy' l`u …vd.k. bLy.vI 116 v'xj." 121 a∑vgoR ihm" Sv.….©" kÀcx R IWRk" 124 jIvkWR. xu.ßtO@d± .ßk.i{…x%ro∫v* rsonkNdvTkNd* …n"s.r AW. v.=IrI tug.s=y…pˇ.r* sU+mp]k* 123 jIvk" kÀck R .…=k.' dIpn' tI+. xu.sPlIh’Cz^.√I c xItl.sJvrê. 118 smu{fÉní=u„yo le%n" xItlí s" kW..

yug' gu® Sv.kolI v. py‚SvnI 136 126 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .kolI k.y‚Sqk.Sy.medo∫vSqle 132 y] Sy.{Rk…n. mh..kolI k.med. tq.' xItl' …pˇrˇ_v.vet( 134 EW.koLy…p tq.yor…p k. k…qt. i]dNtI devt.tTprwjnR "w 129 xLyp. =IrvÆLlk.du vO„y' StNykf.vhm( vOh' .kolI t] j.j.….yte pIvrIsÎx" kNd" s=Ir" ip[ygN/v.ph* 125 mh. Sy. =IrxuKl.T=Irk.yte 126 mh.kolI k.s.tJvrp[. p[oˇ_.<@ür" mh. vnImed. m/ur* …pˇd.I /Ir./" kNdo mor©.kolI mh.kolI…l©muCyte yq.xs'iht. vsuÆCz{.med. xuKl.n( 133 s. …k…ç∫veT’„. med.l=.ysolI c vIr.m….T=Irk.med..XyRv.tu ( 131 j.[BhŒva PrakŒsh] . k.vp[k.yte =Irk. =I·r.med.t=y..d* p[j.?vr.t" sup.å….edoåymu. .ßk." kNdo lt. =Irk. .muCyte 128 xuKlkNdo n%Czº¥o medo/.IR m….ÆCz{.idTyuˇ_˘ munIêrw" 127 xuKl.tu…mv ßvet( y" s medie t …vDeyo …jD.=Irk.v.h./o Deyo med. med.kolI vySq. 135 s." 130 med.

j. m/ur.ß…pˇxoWJvr. aNyTKlItnk˘ tˇu .wêyRkrI mUCz..t( …=pet( 144 y∑Im/u tq. A≤ıv. 145 y∑I ihm.v. mhiWR…. 139 vO≤ıStu d…=.◊y.Wk™ 143 med.phm( 137 A≤ıvO≤R ıí kNd* √* .vˇRfl..h.vt" koxleåcle êetlom. gu®" Sv.t" srN/[k" 138 s Ev A≤ıvO≤R ıí .veˇoye m/U…lk. SmOt. i]doWflI xu£l. blv.yRêgN/. 142 r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ k. y∑Im/uk˘ KlItk˘ tq.ßxmnI =tk. kÉXy.u ' ….edmPyetyob[vRu e tUlg[‚Nqsm.I m/ur." A≤ıyoRGy' …s≤ıl+My* vOıre Py.s=y.ß…jt( v[.…nl.R’t( su≤òG/.Rm.D.ˇd(g.kolIyugl' xIt' xu£l' m/ur' gu® vOh' .ph. c s. vOh' . …pˇ.ph.Gl.mPy∑vgRStu ytoåymitdul.dSy p[it…n…/' gO Iy. xIt. jIvk k. xu£l. p[oˇ_.√I c=u„y. Svy. 146 127 [BhŒva PrakŒsh] .td.kolI A≤ı √N√eå…p c.pR d[ .vˇRfl.hI'í £m.. vO„y.‚Nvt" kNdo lt. gu®" p[.…xnI 141 vO≤ıgR.Rrˇ_…pˇ…vn. xoq …vW CzidR tO„.R " tSm.sit vrI…vd. îme 140 A≤ıbRLy.r.…n=y.R …pˇ.' v.

.ß’…mguLmodrv[. roih.…pˇ.t" k$uitˇ_" …kr.skf…pˇ.revto Vy." a.Rk" 148 k….©I xk⁄l.U…nMbo r.n( h≤Nt recI k$U„.ro dI`Rfl" Sv.í meh.tu ( 152 …kr.ph.[BhŒva PrakŒsh] .du" xItl" ß'snoˇm" 149 Jvr˙{og.©o rocnoå…p c k.ßd.t" ’tm.hk⁄œ’…mp[.rko Â=" xItl‚Stˇ_ko l`u" s…•p.rGbv/o r.msenk" …kr.vp[k. k$M. Â=.yRitˇ_o .xs'iht.R..I k$uroih. ’„. axok.Ntk" 154 …kr. k.kítur©ül" a.eidnI dIpnI ˙¥. k.tu ( 155 128 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .tk" 153 k.<@itˇ_oån.tkoåNyo nwp..ßd.Rk.tod.k⁄œJvrv[.rGv/ogu®"Sv..s.hnut( k.ßv.‚MpLl" kkúxíN{o rˇ_.<@®h.h…vW.r.l" suv. mTSyxkl.n.phm( Jvre tu stt' pQy' koœxu≤ıkr' prm( 150 k$(vI tu k$uk.jvO=" xMp.I 151 k$(vI tu k$uk.ed. c£.sxoqtOW. itˇ_.’…mp[. p.R©" Sv.titˇ_" kìr.vˇRxl U nut( tTfl' ß'sn' ®Cy' k⁄œ…pˇkf. p[mhe ê.t" s.tJvrê.Xmnut( 147 a.‚MpLl" kf…pˇ.kÉ itˇ_. ihm. l`u" .sk.dnI mTSy…pˇ.WU .l" soåıitˇ_o Jvr. kf…pˇJvr.…/`.

$o m®vk" xLyko …vWpu„pk" 160 mdno m/ur‚Stˇ_o vIyoR„.txUlodr.IR c surs.t…jt( 163 xoqê.Ntk" Â= k⁄œkf.. yuˇ_rs.hxoqguLmv[.vO…ík. itˇ_. rsn..ßv.[ ih k$u xItlm( 158 Jvr. ≈eysI tq.gsugN/.my…s?m˙t( 164 n.xIitv.tIs.xoRv…mvIspRkœ⁄ nut( dIpn' gudk°l.itk. k…l©' c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ¨ˇ_˘ k⁄$jbIj' tu yv…mN{yv' tq.p.xyet( . krh.n.{yv. k$uko„. kfv. n. a…p 156 Kv…cidN{Sy n.sJvr…vW. k.yv[.ph" 161 r.uj©.{yv.StSy tq. a…p 157 îN{yv' i]doWfl' s'g./.o…glUt. .. .…xnI 165 n.≤Nt’i√{…/hr" p[itXy.rrˇ_.t. rs.ykm( fl.…l©' tq. …vn.ò.R©I …vWn. .k⁄lI surs.ssmIr.ò. 162 r..nIN{yv.o le%no l`u" v.k⁄lI tuvr.…p k. sugN/.=I sp.%u…vWJvr’…mv[.mwv . suvh.ph. gu„. gN/n.…cnI itˇ_.ßXle„mxUl…jt( 159 mdnXzdRn" …p<@o n$" …p<@ItkStq.n( 166 129 [BhŒva PrakŒsh] .veˇd….åmp. El.k⁄lI nk⁄l∑e .ßv.. rSy.

t˙t( p.·r.êRxl U nut( 175 k$up.åMl.Vy' tqoTplm( k⁄œmu„.t.n( 173 ¨ˇ_˘ pu„krmUl' tu p*„kr' pu„krç tt( pµp]ç k.ed…mm' jgu" 174 p*„kr' k$uk˘ itˇ_muˇ_˘ v.·r..åMbœ.[BhŒva PrakŒsh] .®…cviˆp[dI…pnI 170 Jyoit„mtI Sy. c.IR hwmvtI hem=IrI ihm. sr.myv. l`u" pKv. 172 k⁄œ' rog.Mb.◊.Tp.s.I Jyoit„k.Sy.vtpdI …p<y. pItduG/.'å…bk. tq.kÉ kW.k$u‚Stˇ_.◊y' v.ph.‚NvxeW.…ck.Py' p.…lk.sk.' k$u Sv. recnI itˇ_. b. myUr…vdl.y. c tNmUl' cokmuCyte 176 hem. lt.du xu£l' itˇ_k˘ l`u h≤Nt v.. . v.ßvIspRk.®…cê. kÉxIshß.vp[k. k©ünIit c p..vtI hem.ßkfk<#. kfsmIr…jt( aTyu„. kk⁄NdnI 171 Jyoit„mtI k$u‚Stˇ_.r. tejnI tq.r…pˇ.…ck.xs'iht.sk⁄œm®Tkf. viˆbu≤ıSmOitp[d. rse p. p[oˇ_.p[‚Sqk. xItl..cNyu„.I 130 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .my.XmIr' k⁄œ.mnI tI+.◊.s.n( h≤Nt xoq.lmU…lk. m.eidNyuTKlexk.tIs. 169 tej‚SvnI kfê. 167 m. 168 tej‚SvnI tejvtI tejo◊.Tk$.tkfJvr.

=.n( h≤Nt ê. b¸pu„pI c viˆJv.Rk..kí h…Ôk. 178 Í©I kW.˜<y©. ajÍ©I c c£.sk<#.k. .xyed( /[vu m( xoqk.Og.˜.Tk⁄lIr…vW.gIR .å…p c ≈Ip…. itˇ_o„. guLmrˇ_nu•.n( ê.≤∫•yo…jnI aXm.W. 182 . 186 /.:y.yi∑k.'í PlIh xUl v[..tk° k$uk.edo ihm‚Stˇ_" kW.gIR Â=.edno h≤Nt doW. ..my.edkoåXmflo …g·r…. ®Cyo„. fÔI b[.RtkfJvr. l`u" 131 [BhŒva PrakŒsh] ..yo v‚Stxo/n" 184 ... SmOt. su….u v. c s.sih‘. c kkú$. p.xR" k.spInsJvrm. k$u‚Stˇ_.Xm˙d(&j" yo…n rog. k⁄miu dk.l.ttO$k ( . kfv.y.®t.m[p„u pI c k⁄Ôr. c k°…ˇRt.tup„u pI c t.sp[mhe .n( 183 p.cnI l`u" dIpnI tuvr.tk° /.rvLlI c %rx.….t=yJvr. mOd’ u ˇuvr.®cI" 181 . b[. xIt.skfê.{.ßk⁄œnut( 177 Í©I kkú$Í©I c Sy.k.…n c 185 /.{vtIit c 180 k$(flStuvr‚Stˇ_" k$uv.so?vRv.Np[mhe ..hkf…pˇ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ’…mk<@U…vW.n. pµ.å®…cvmINhret( 179 k$(fl" somvLkí kì$YyR" k⁄‚M.xoRgLu m’Cz^.

k. …nx.R ihm..tIs.. bLy. m/ur. c sur. c h…Ôk. kf…pˇnut( v<y.Sw t√i√xeW.IR .=. …vWXle„mxoqyoNy…=k. 197 d. vrv….R’t( 190 gu®®„.√‰©n.ß…vW’…m…vspR…jt( 187 m…Ôœ.R TvGdoWmeh.ßxoqp.Id. Â=o„. c tuvr. kW. l`u" 193 ·b[.l.. tO„.ßih‘.r…pˇ.tu ( 194 v[.˜<y©.myo jtu" l.[ .<@IrI .vIR med.ph. pl'kW.phm( 192 l. 189 . k.[ mehnut( 191 Sy.%.…snI 196 h·r{. …j©I sm©. …vks. anu„. k.r k⁄œ.k.<@üv.Tk⁄sMu . ≤òG/. Svrv.rvLlI c %rx.xs'iht. itˇ_.åtIs.sJvrp[.vp[k.=.tl' ’Cz^rˇ_…pˇkf.RnI ’…mflI hldI yoiW≤Tp[y. alˇ_ko gu.<@Itk° c g<@IrI mÔUW.xn" 195 h·r{.or"=tvIspR’…mk⁄œgd.[BhŒva PrakŒsh] . kf…pˇ.åm[gN/.<@I yojnvLLy…p rs. rˇ_..R®k™ rˇ_.lmeiWk.çnI pIt.® c 132 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vo vO=..yNy®. k$uk.lˇ_o y.ph.©I rˇ_yi∑k. vS]r…ÔnI m…Ôœ. itˇ_..' viˆ…x%' vS]rÔk…mTy…p k⁄sMu . v<y. hØ…vl.y. 188 m<@Ukp.ß vIspRv.® d.å:y.' v.

k. svRk<@U…vn.ynI 207 …v∑M.k⁄cI m/ur.˙≤ım. k.sk⁄œmehJvr’…mp[. 198 a.k⁄cI Sy. x…xle%.ß…pˇnut( Â=..doW˙t( 205 avLgujo v.vIRKv. som. v.+yRxl w ' rsg.rnut( 204 ¨„.fl. c .yn' itˇ_˘ zπdn' v[. s.qsm' =Ir' p.m[g…' /hR·r{.Rk.Rí t.…xnI 199 ar<yhldIkNd" k⁄œv.xn" 200 d.jI sup…. pUitflIit c 206 somvLlI k. pjRnIit c k$˚$erI pIt.vIR d.rk. `nm( td.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ kpUrR . itˇ_.d' pKTv.Ôn' k$u Xle„m…vWne]…vk. ’„.Ôn' t. itˇ_.Ôn. c pjRNy.veTswv pcMpc.tu ( 208 tTfl' …pˇl' k⁄œkf. yd.leykoå…p c 201 pIt&í h·r&í pItd.RSyrognut( 202 d.t. rs. Sy. ê. mt.:y' t•e]yo" prm' ihtm( 203 rs.vIR …nx.® c pItkm( d.+yRjm( rs. xIt.lmeWI k⁄œflI c p[k°…ˇRt. Xle„m.gu. …pˇ˙Nm/ur.…nlhr' k$u 133 [BhŒva PrakŒsh] .tl.®h·r{.' rs. …kNtu ne] k. b. rs. y. swv k. ˙¥. k$up.ßn. ®Cy. sr.Tsomr. pµp].lIyk" p[oˇ_Stq..TsurImTsurt.

ph" ˙¥o ihm" kfê.…nl.r sursˇm.sOGJvr.Rp]o bOhTp]" pØI l.v∫ë…v 218 pç….dugg[ N/o mh*W/m( a·r∑o MleCzkNdí yvne∑o rsonk" 217 yd.yo rˇ_…pˇ.de@gjí£° pu•.r.lo/[" £muk" SqUlvLkl" jI.its.í rswyˇRu _o rsen. cop…vW. i√tIy" piØk.vp[k.$o d&flo meWlocn" pµ.cnI dIpnI hret( kf…pˇ.' tTfl' k⁄œk<@Ud&…vW. xuKlkNd.dn" 215 lo/[o g[.©ür.vro g.t( td. …vê. so„.m…vWk.rxoq˙t( 216 lxunStu rson" Sy.$ îTy…p 110 c£mdoR l`u" Sv.sxoq..…nl.sk. . p. kÉXy' TvCy' ’…mê.n( guLmk.=.vLl. ttoåptd( …vNdu" s rsonoå.tIs. 213 …vW.Mlen v…jRt" 134 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..xn' k$uk˘ SmOtm( 212 …vW.p[s.[BhŒva PrakŒsh] .sk⁄œd&’mINhret( 211 hNTyu„..xs'iht.dU Â=" …pˇ.<@üntu ( 209 c£mdR" p[p•u . `u.åmOt' vwnteyo jh. Í©I p[it…vW.s’…mê.mp..lvStq. k$u‚Stˇ_.å®. Tvit…vW.hI l`u" xItí=u„y" kf…pˇnut( kW.$" Sy.sn.sv…m’mIn( 214 lo/[‚StLv‚StrI$í x.

LlI vIrvO=í xof’t( 228 .y.¶sN/.kÉ rseånu„." kf’•.dup.…¶mu%I .Rkro me/.'í h≤Nt 223 m¥' m.Rmk⁄œ.åMlç iht' lxunse…vn."w 226 Sv.RJvrk⁄…=xUl…vbN/guLm.djNtusmIr." 219 k$ukí.veid….y' p.veid….yn" 222 ˙{ogjI.ednm( 229 135 [BhŒva PrakŒsh] .l.krs' l`u kW.nls.<@üyvR ne∑í dugNR /o mu%dUWk" pl.ßvO≤ıd" blv.{son îTyuˇ_o {Vy.<@üStu bu/Dw yRe o rsonsÎxo gu..'s' tq.du" p." 220 rsono vOh' .le kW.o vO„y" ≤òG/o„.cn' ≤òG/' tI+.cn" sr" rse p.y ¨i∂∑o n.ê.sxof." p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ tSm.' zπid .n( …nrNtrm( 225 pl.ihto ne}yo rs.o m/urko mt" 221 .n’Tk<#‰o gu®" …pˇ.Ll.t' blvIyRkro gu®" 227 .kÉ c k$ukStI+.it…pˇl" hrte kÉvl' v.' gu.o„.tk˘ i]Wu p[oˇ_m®„ko®„kroå…¶k" tqwv.®…ck.tkfl' pKv' Sv.skf.g[e lv.n( dun.m( Vy." SmOt" bIje tu m/ur" p[oˇ_o rsStÌu.mm..Ll.…p mUlWe u itˇ_" p]eWu s'‚Sqt" n.tp' roWmitnIr' pyo gu@m( 224 rsonmXnn( pu®WSTyjedte .

m/ur. vONtm.ih.Ll.yo„.xoRgh[ . a…p 239 %sbIj.du …pˇfl' kÉXym…¶’t( 231 . 233 .Gviˆv…ıRnI 234 itl.©.' g[.©.xoRgh[ . gÔ.t…pˇlm( tq. %sflo∫UtvLklp[.ed" %sitl" %.ih Xle„mfl' v.n( 232 .fÀk˘ xoW.‚Gvv/Rnm( mu¸moRhkr' ®Cy' sevn.TpuS' Tvn.%sitl.hk⁄œ.®„kr' Sv.Igd.tXle„modr.n..tv[.Nd(y’…mv[.' xoWk˘ Â='md’√.…n xmy≤Nt smIr. jy.….idnI …vjy.xs'iht.…n vO„y.IguLmxof..%sí. c jny≤Nt kf˘ t.tk" kW.tul.…nbLy.t…pˇh.n( h≤Nt guLmJvr…ê]viˆm.y…mTy…p 238 ¨CyNte %sbIj.I v.s˙t( 236 /. kf hrI itˇ_. bOh' .…n te %.n.fÀkmihfÉnkm( a.m( 240 136 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .[BhŒva PrakŒsh] . g[. vO„y.yç v. m. sug u …." xu£lo m/uro l`u" v.odrm( k⁄œ. me?y' viˆkr' h≤Nt kfv.o„.…p s SmOt" Sy.nI m.ih itˇ_˘ kW.cnI l`u" tI+.I p. …pˇl.tUn.hJvr’mIn( 230 tNm∆.t( %.%sflo∫Ut' vLkl' xItl' l`u 235 g[.xnm( 237 ¨ˇ_˘ %sfl=Irm. mohmdv.t’t( kfk..vp[k.

surm( …b@' s=.:y' romk˘ tq.eid…pˇlm( tI+.rxu≤ıd' sU+m' …vbN/.eid s=.tn.kÉ sitˇ_˘ m/ur' gu® n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ swN/voåS]I xIt…xv' m….Tyu„.cn' prm( 248 sòeh' v.' dIpn' .Kyç ’tk˘ tq.o„.t.' y∆.…k c 243 s.…p sU+mç.du dIpn' p.rIy' k…qt' g@.' Â=' ®Cy' Vyv.˙&Gg*rvxUlnut( 247 s*vcRl' Sy.n.kç tNmtm( ®ck˘ rocn' .o„.tnuˇI+.tnu•.nulomnm( 246 dIpn' l`u tI+.mu{' m/ur' p.' Sv.U…mt" Svym( =.hxUl…jt( 249 a*≤∫d' p.vm( 244 s.ih c Xle„ml' v.grj' lv.'xl u v. {.cn' l`u ≤òG/' ®Cy' ihm' vO„y' sU+m' ne}y' i]doW˙t( 241 x.mu{' yˇulv.rm…vd.:y' l`u v.mÂ=' n.' c.…y c …vbN/.kM.„y≤Ndk$up.R/" kfv.eid dIpn' p.od…/sM.h…v∑M.xnm( 250 137 [BhŒva PrakŒsh] .n.&ck˘ mNqp.t' .mNqç …sN/ujm( swN/v' lv.rmU?v.it…pˇl' …vxd' l`u ¨Ì.r' gu® k$u ≤òG/' xItl' v.tflmTyu„.' .m=Iv' v…xrç tt( smu{j' s.itxItlm( 245 …b@' p. 242 g@.….…v@m.

<@±vxoRgh[ .Oxm( 259 cu£s˘ hßve…/ Sy.nurs' ®Cy' xUl.ro y..r]ymudI·rtm( 257 …m…lt' tUˇ_gu.k." 258 yvj" Sv…jRk. tSm.Ky' =.' viˆ’{U=' kf˙√.en yut' tˇu =.xs'iht.r" k.mXle„mê.my.ç dIpn' p.vp[k. y.vd( boıVy.IguLm.n( 254 Sv…jRk.to jnw" 255 s*.pot" su%vcRk" 252 k…qt" Sv…jRk. ceit =.n.MlkmTyu„..R…vbN/nut( 251 p.ÌuLm˙Tprm( pl.vxUko yv.å…p SmOt" =.Ml' xuˇ_…mTy…p cu£mTyMlmu„.jI.{s.r' /.my. c.i√Dey.vxUkí =.ro yv=.edo …vxeWDw" suv…cRk.sgl..' =. Eteå…¶n.Gy' $˚.t…pˇ’t( 256 Sv…jRk.r√ymud.r.’i√xeW.hPlIh˙d.' dIpn' dNthWR.x v…j[ …x%·r …cç.lj. gu.m( lv.vkmuCyte $˚. Sv…jRk.mv.ro l`u" ≤òG/" sus+U mo viˆdIpn" 253 …nh≤Nt xUlv.åLpgu.˙tm( $˚.åkitln. yv=..tXle„mhr' srm( 138 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . .[BhŒva PrakŒsh] .r.˙tm( =.tu{.cn' prm( 260 xUlguLm…vbN/.g[j" Sv…jRk.. guLmxUl˙t( suv…cRk.t. guLmxUlhr.n( p.∑kmud. tuLy.

luk" `ns. 6 k..XmIrI k…plCz. ihm. kStUrI i]…v/.xn" kpUrR o i√…v/" p[oˇ_" pKv.ks'D" kpUrR " kf=ykr" SmOt" k⁄œk<@Uv…mhrStq. =. l`u" 139 .…..Ut.viˆm. c kStUrI ve/mu:y.√I vO„y.mOgR md" k…qtStu shß….. gu®" kfv.e i√tIyo hrItKy.vet( k. SmOt. ’„..åSyvwrSymedod*gRN?yn.XmIrdexsM.idvgR" sm.pKvp[.ro„.¸rpKv' gu. 5 k. k$u‚Stˇ_.vˇrm( 3 cIn.lI m?ym.ríN{s'Do ihmn.vp[k.TkpUrR t" p[.åSyvwrSy˙TpI@.t( kStU·rk.htO„. Sv.t…vWCzidRxItd*gRN?yxoW˙t( 8 lt.y. mt.. nwp.m. ≈eœ.mR/ru ‚Stˇ_" kf…pˇ…vW. itˇ_rsí s" 4 mOgn. kStU·rk. 7 kStU·rk.Ryk u ™ k.mÂpo∫v.å…p s SmOt" 1 kpUrR " xItlo vO„yí=u„yo le%no l`u" sur….de t" pKv. nwp. ..[o ihmv.. c s.mÂpo∫v.lI nIlv.v …vr…cte .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] v…mtO„.idvgR" pu…' s KlIbe c kpUrR " …st.xe …m≈p[kr. SmOt. itˇ_. xu£l.ph" 2 d.Nd(y˙t( 261 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.¢" aq kpUrR . kStUrI Á/m.

.phm( 17 pt©' rˇ_s.j.:y.R….r' tTp[v.åß…pˇ˙t( itˇ_˘ ne]iht' vO„y' Jvrv[.duCzidRt„O ..d( Vy©n.…n tu sv..r' tq.©' =u{cNdnm( itlp. c=u„y.dn' l`u ≈mxoW…vWXle„mtO„.d(d.' h·rcNdnm( 14 h·rip[y' k.lIyk˘ rˇ_gu.Ò.…pˇ.Syrog˙t( 9 gN/m.id….t˙t( k<@Ukœ⁄ hr' ne}y' sugN/' SvedgN/nut( 10 ≈I%<@' cNdn' n S]I .{≈IStwlp….nus.RrvIyRNtu vIyR’Tkfv. cN{¥uití s" 11 Sv." 140 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .yRkm( k.xnm( 19 cNdn.bSTy.ls.:y.de itˇ_˘ kWe pIt' zπde rˇ_˘ tn* …stm( g[‚Nqko$rs'yˇu _˘ cNdn' ≈eœmuCyte 12 cNdn' xItl' Â=' itˇ_m.ßd. sÎx..| rˇ_s..xs'iht.t' rˇ_.hn.ro mljyStq. zπidnI Xle„mtO„. k. pØrÔkm.lIyk˘ tu k.hnut( 13 k.[BhŒva PrakŒsh] .lfl' SmOtm( 16 rˇ_˘ xIt' gu® Sv..ßnut( h·rcNdnv√º¥' …vxeW.vp[k.' …vxeW.t' pˇUrç k⁄cNdnm( 18 pt©' m/ur' xIt' …pˇXle„mv[.xnm( 15 rˇ_cNdnm.Rk" gN/s.l.lIy' pIt.…n rs.…vW.rç sur©' rÔn' tq.

' Sy. pµ.® c mStd.[ .ph" 27 k.hk.Rk<#.å…p ’…mjG/mn.TSv.phm( 29 pµk˘ pµg‚N/ Sy.ih‘.◊y' SmOtm( 141 [BhŒva PrakŒsh] .." k.…=rogdoW]y.® SmOt' d..' k$up. v'…xk˘ ’…mj' v.R…=rogfl' xItv.ˇq."w 20 agu® p[vr' loh' r.m( 28 tgr√ymu„..?m.®.d.pSm.mtN{.U®h" 24 devd.nus.Jvr.…k c …vbN/.…vRN{d.…nlSvedd.' k$u TvCy' itˇ_˘ tI+.yRkm( 21 agu„.ˇq.gu®sm" SmOt" 23 devd.v" òeh" ’„.' gu.® &…k…lm' …k…lm' sur.sk<@UsmIrnut( 25 srl" pItvO=" Sy.rxUl.du ≤òG/' l`u SmOtm( …vW.krso l`u" 26 ≤òG/o„.h| yogj' tq.ß…jt( p[mhe pInsXle„mk.smUz.Rv.®k" srlo m/ur‚Stˇ_o k$up.ç …pˇlm( l`u k.nxoq. sur….y| tgr' k⁄…$l' n¸W' ntm( apr' …p<@tgr' d<@hStI c bihR.® l`u ≤òG/' itˇ_o„.·r m∆it agu®p[.…/k˘ tˇu lohv√.l.…=rogr=ohr" SmOt" kf.{' d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ gN/en tu …vxeWoå‚St pUv"R ≈eœtmo gu.j.tkfp[.tu ( 22 ’„.

" Sy.=o mh.¶sN/.roGykr* pr* 36 …vxeW.:yStu hem.xs'iht.Xmv.[BhŒva PrakŒsh] ." ihr<y." pç. pµk˘ tuvr' itˇ_˘ xItl' v.ty" 33 ..p[.’mIÔyet( 40 142 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .X(gR <@m.t.ß…pˇnut( g..n.= îit SmOt" mh..RStu mihW..y" k$uk" p..=o mh.=" pl˚W" 32 mihW.mm.' iht.Ônsv.®t.g[‚Nqxof.msml=..olU%lk˘ KlIbe mihW.yn" dIpn" …pÆCzlo bLy" kfv." …pˇl" sr" kW.nIlo gjeN{..'í Kledk⁄œ.yu" k*…xk" pur" k⁄M.* hy.tu ( 31 guGguldevR /Upí j$.Kys…•.n.RsS' q.nIlStu …vDey" Svn.n’d( vO„y" sU+m" SvyoR rs.nIl" k⁄mdu " pµ îTy…p ihr<y" pçmo Deyo guGgulo" pç j.pcI" 39 medomeh.tOW.pn' ®Cy' v…mv[.' …l©mI·rtm( 35 mihW.…cNmihW.' k⁄mdu " pµ" SvSTy.O©.m…p 37 guGgul…u vRxd‚Stˇ_o vIyoR„.vp[k.kÉ k$U Â=o l`u" pr" 38 .vu.' knk" p·rk°…ˇRt" kd.=í mt" kì…í•O.." 34 k⁄mdu " k⁄mdu .….n( …p@k.tl' l`u 30 vIspRd.e mnu„y..Tpµo m.l.tv[.h…vSfo$k⁄œXle„m.

k<@Uv.'í xUl.tpm( m¥' roW' TyjeTsMyg( gu.s" srlß." s tu …vDeyo guGgulvu IRyvR …jRt" 44 aMl' tI+..yo g[.l+mImu%rogkf.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ m." g[h.TsugN/" k⁄Nd îTy…p 50 k⁄Ndu®mR/ru ‚Stˇ_StI+.∞ …pˇh. svRrsí s" 48 r.rn.…¶dG/.lStu x.¶.tmUı. itˇ_Tv.…vp.l…ny.R…=Svrrogkf.o vO„y" pur.idk. 41 s nvo bOh' .x" pKvjMbUflopm" nUtno guGgul"u p[oˇ_" sug‚N/yRStu …pÆCzl" 43 xu„ko dugNR /kíwv Tyˇ_p[’itv.n( 51 143 [BhŒva PrakŒsh] .…nl.qIR pursevk" 45 ≈Iv.so m/ur‚Stˇ_" ≤òG/o„.Rç Vyv.tIs.RsStq.Stuvr" sr" 46 …pˇlo v.d( kf…jˇen guGgul"u svRdoWh.STvitle%n" 42 ≤òG/" k.v" ≈Ive∑o vO=/Upk" ≈Iv.yTv.mjI.y' ≈mm.RCzmye√.xn" 49 k⁄Ndu®Stu mukN⁄ d" Sy.ßSvedvIspRJvrv[.. s∆Rrs" SmOt" dev/Upo y=/UpStq.çns˚.STvCy" k$uhrR te ( JvrSvedg[h./uy.tu ( 47 r..Rk" pur.lo ihmo gu®‚Stˇ_" kW.hko hret( doW.[ p[.t' kW.ph" r=ofl" Svedd*gRN?yyUk.

WGvrw" 56 j.s' ê.mk" 52 …sÒk"k$uk"Sv.ßk<@Uê.kÉ rse c.xs'iht.…nl.du" ≤òG/o„.R’t( kfk.n' xUlm.xu …vn.o„.tIp]I l`u" Sv. p.tIp]I …. Xle„m…pˇ.tIfl' j.¥to yvndexj" k…ptwlí s':y. SqUl.ih Svy| Xle„m. j.' rocn' l`u k$uk˘ dIpn' g[. pOQvIk. 57 lv©' devk⁄smu ' ≈Is'D' ≈Ip[snU km( lv©' k$uk˘ itˇ_˘ l`u ne]iht' ihmm( 58 dIpn' p."xu£k.sv…mê..åph." ’…mk.tIflSy Tvk™ p[oˇ_. k$uk.xyet( k.{wl.ltIfl…mTy…p j.phm( 54 …nh≤Nt mu%vwrSy' mld*gRN?y’„.vp[k.ph.stOW.nl’Ll`u" 61 Â=o„.l.≤Nt’t( vO„y" k<#‰" Svedk⁄œJvrd.sv…mê.stO„.hg[h. 144 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . c …n„k⁄…$" SqUll w .ph" 53 j.t.x’t( tO„. i]pu$.tIfl' rse itˇ_˘ tI+. c cN{b..itkox' m. ®…cv.' zid| tq.’…m…vW.tStq.[BhŒva PrakŒsh] .ç =y' =pyit /[vu m( 59 El.sç ih‘. …sÒkStu tu®„k" Sy.cn' ®Cy' kf…pˇ. c b¸l. c k…pn.å…p c 60 ..du" k$U„..å?m.ßn..sxoWpIns˙&j" 55 j. bOhdel.

®…st.®…cpIns. kor©I {.tuj.lp]ç tq.SvedCzidR˙Ll.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ˙Ll.s. 67 p]' tm.√I tu tnuTvKSy.ˇq.ph. mt.…nl…pˇ˙t( sur….bLy.g…kÔLk" k…qt" k.t.tkm( n.xnm( d*gRN?yk⁄œvIspRkf…pˇ…vW.c.thrI mt.s…vWbSTy.' k$uk˘ Sv.xR" ’…mpInsxu£˙t( 65 TvKSv. d.Sy…xro®Gv…mk. d.sk.®…cn.' …pÆCzl' l`u …nh≤Nt kfv.sn.xoRm]U ’Cz^˙t( rse tu k$uk. Sy. kfê.g" kÉxro n.gpu„p SmOto n.snut( 62 sU+mopk⁄…çk.gkÉxr" c. 66 ¨ˇ_.xnm( ˙ä‚Strogv.◊y" 69 n.mkm( p]k˘ m/ur' …k…çˇI+.√I itˇ_.n( 68 n.d( . l~vI v." xu£l.O©' coc' tqoTk$m( Tvc' l`U„.yo„. 63 TvKp]ç vr.©' Sy.gkÉxrs'yˇu _˘ c. sU+m.p]kìStuLyw‚S]sug‚N/ i]j.xoR˙Ll.Tp]n.cnm( 70 Jvrk<@UtWO . mu%xoWtOW.phm( 71 Tvgel.RtkmuCyte 72 145 [BhŒva PrakŒsh] .…v@I ]u…$" El.s.m.Mpeyo n.tfl' k<@±v.o„.' Â=' l~v.çn. xIt.gpu„p' kW. Sv.®…st.t.mp.du itˇ_ç Â=km( 64 …pˇl' kfv. tuTq.

v=t. hnuhØR …vl.jNtu…jt( itˇ_˘ v…mhr' v<y| Vy©doW]y. vXy.…¶’√<y| kfv.l' ÓIberbihRœodICy' kÉx. tu m©Ly.' mu%gN/˙t( l`u…pˇ./m( 74 k.phm( 73 k⁄õk ± m⁄ ' `us.…snI n%√y' g[hXle„mv.t…vW.≤Ntd.vp[k.ß˙t( 79 n%' Vy.rsIk˘ yNm/ug‚N/ tdI·rtm( ÈWTp. …vW.phm( al+mImu%d*gRN?y˙Tp. g*rI c rocn.xs'iht.| td/m' SqUlkÉxrm( 77 k⁄õk ± m⁄ ' k$uk˘ ≤òG/' …xro®GVr..XmIrdexje =e]e k⁄õk ± m⁄ ' y∫ve≤ı tt( sU+mkÉxrm. m©lk.phm( 78 gorocn.….Rß.t' k⁄õk ± m⁄ ' p.krsyo" k$u" 82 b.t.t.XmIr' pItk˘ vrm( s'koc' …pxun' /Ir' b.m c 146 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ÒIk˘ xo….rkm( 80 n%' SvLp' n%I p[oˇ_. gorocn.l+mIg[hoNm.dg.[BhŒva PrakŒsh] .<@ür' SmOtm( kÉtk°gN/yuˇ_˘ tNm?ym' sU+mkÉxrm( 76 k⁄õk ± m⁄ ' p. itˇ_. vNd(y.rˇ_˘ pµg‚N/ tduˇmm( 75 b.ßJvrk⁄œ˙t( 81 l`U„.yu/' t∞£k.ÒIkdexsÔ.o„. ihm.' xu£l' v<y| Sv.<@ürv.…vW.O ' rˇ_˘ k.`[.`[n%' Vy. td( √y' rocn' Â=' tI+.Mbun.du v[.

cnm( 93 147 [BhŒva PrakŒsh] . i]doW.ih itˇ_˘ dIpnp.mkm( k⁄®…vNdí s':y. Sv.toåpr" £o@kse®k" 92 ..·rdn.h’Cz(r[ v..cn' xIt' v.lk˘ xItl' Â=' l`u dIpnp.åß…vWvIspRd.åß…vWvIspR’Cz^d..pu„p' vOı' k.√Ir.'sI .n' Jvrnud( .®…cvIspR˙{og.≤Nt˙Ll`u itˇ_km( 84 StM.duxIr' nldç tt( amO.grmuStk" muSt' k$u ihm' g[.'sI itˇ_. c tp‚SvnI m. k.XmrId.l.h…vW ˙d( gudrˇ_˙t( 91 muStk˘ n ‚S]y...its.m.cnm( ˙Ll.hvIspRkœ⁄ nut( 89 xwlye Ntu …xl.n' l`u itˇ_km( 87 m/ur' Jvr˙√.hv[.≤Ntmd…jTkf…pˇ˙t( tO„. c tq.≤NtmdnuTkf…pˇ˙t( tO„.y.[.{muStç guN{.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ b.phm( 85 vIr.lç seVyç smg‚N/k…mTy…p 86 ¨xIr' p.' vIrt®vIRrç b¸mUlkm( vIr.Utj$.m.√I ihm.≤Ntblp[d.' muSt' i]Wu v.' p.ßd.cn' xIt' StM. c me?y.s. j…$l. kW.nus.r…jt( 83 Sy. n.Sy tu mUl' Sy.YyRkm( 90 xwlye ' xItl' ˙¥' kf…pˇhr' l`u k<@Ukœ⁄ .phm( 88 j$.

[.lp…. c mihl..[BhŒva PrakŒsh] .s' guLmv.k" Sy. 100 ip[y©ü" f…lnI k. suvt[ . lt.NTyits.t' muStk˘ tTp[xSyte t].å…nl…pˇ˙t( 102 rˇ_.xI tu kW.ih.ph. Sv.√I l~vI …pˇ.…nl. sur….Tk⁄œ. gN/v/Uv/R "U pOqpu l.vedg( N/pl.I l`u" itˇ_.…p mu…n….o l`uhrR ze v± .ånu„.Utr=oflI k⁄œk. kW. 97 mur.©n. 103 148 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ip[y.grmuStkm( 94 kcUrR o ve/mu:yí {.tkf’mIn( 96 mur. tuvr..s…vn.sOG. …v„vKsen.hJvr.xs'iht. itˇ_.Nt.[ k.y' kf…pˇ. ·v. 99 .Rk. ihm.åSymln.y.rd*gRN?ySvedd.sv[.sxUl…s?mg[h.ph.snut( ¨„." x. ip[y©ü" xItl.ph. tI+.xI W@±gN[ q.m.vp[k. g[.…xnI xoqk. gN/k⁄$I dwTy.ê.xoRv.®…cjNtu˙t( anUpdexe y∆. gN/fl.…xnI 98 x#I pl.tIs.…v@" kLpk" x$I kcurR o dIpno ®Cy" k$uk‚Stˇ_ Ev c 95 sug‚N/" k$up.. c k$uk.rflI vK]j. Xy." p[oˇ_˘ vr' n.…xk.ßtO@J± vr.≤Nt.å◊y.@‰…vn. itˇ_.·rk. 101 guN{. gN/mU…lk. Jvr. gN/.…xnI guLmtO@…± vWmohflI t√d( gN/ip[y©ük.

SmgN/.n( 113 149 [BhŒva PrakŒsh] .ånu„.nbl’Ts'g. k$ul`R "u …pˇl.[ ih kf…pˇ…jt( 104 re.?m.sv.t’∞wv tO$k ( <@U…vWd.…nl. k*NtI hre.hd*gRN?yitlk.k u .r.lk.cro /nhr" …ktvo g.Rromxukç.kpuCzç guCzkm( nIlpu„p' sugN/ç k…qt' twlp.cnI g.kÉ itˇ_.jpu]I c n≤NdnI k…pl. . p.ßtO@d± .k u .' dIpn' l`u kfv.t…vWê.sk" cork" xi˚tí<@o du„p]" =emko ·rpu" corko m/ur‚Stˇ_" k$u" p.…p xukpu„p' xukCzdm( 109 Sq*.| g[‚Nqkç k.o ˙¥o ihmo h≤Nt k⁄œk<@Ukf. dIpnI me?y. k$uk..k u . p.Rp.n( 111 …nx.itnI bl.. i√j. p.n( r=oå≈ISvedmedoåßJvrgN/…vWv[.h. 105 re.Rkm( 107 g[‚Nqp.hnut( 106 g[‚Nqp.xu£kr' ®Cy' r=ofl' JvrjNtu…jt( h≤Nt k⁄œ.' k$U„.y' xItl' gu® …vbN/.<@üp]u I SmOt.du itˇ_˘ ≤òG/' i]doWnut( 110 me/.kÉ k$ul`R "u 112 tI+.| itˇ_tI+.sk<@Ud*gRN?yn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ tTfl' m/ur' Â=' kW.eyk˘ k$u Sv.xnm( 108 Sq*.eyk˘ bihRbh| xu£bhRç k⁄‘r⁄ m( xI.

lukmwlye ' sug‚N/ h·rv.lIs' l`u tI+.mySved’Cz^d.lukm( Elv.my.lukmel.vd.l' Sy.ß…jt( Tvg.' Sy. tuLy.ley' p·rpelvm( PlvgopurgondRkvì tIRmSu tk.n( …nhNTy®…cguLm.spur' b.ßk⁄œmU]gd’mIn( 121 k⁄$•$' d.'¥=y. gN/ko…kl.vTpelvpur' xuk.' ê.t.xs'iht.Syd*gRN?y˙{ogkfv.iätu•k˘ 123 …vtu•k˘ ihm' itˇ_˘ kW. koWfl' SmOtm( k˚ol' l`u tI+.N?y˙t( 116 ≤òG/o„.ltI 117 l.[BhŒva PrakŒsh] .lu k…pTqTvcmI·rtm( 120 El.…n c 122 muSt. gN/ko…kly.s…vW…pˇ.m∆k˘ sun.' itˇ_˘ ˙¥' ®…cp[dm( a.skf.lIsmuˇ_˘ p].!‰' /.l' lv' l`u î∑k.mviˆm.n( 115 k˚ol' kolk˘ p[oˇ_˘ tq.y' xItl' l`u h≤Ntk<@Uv.y' k$u k.pqk˘ seVy' nldç.[ CzidRt$O k ( ..]Ip]ç tTSmOtm( 114 t.ßrognut( 119 Elv. gN/m.o„.®…c˙&j" bl.vp[k.h…pˇ. t.kÉ kW.…nl.. sugN/. kf˙…ˇˇ_.o„.lu k$uk˘ p.tkm( 118 l.my.m∆k˘ ihm' itˇ_˘ l`u doW]y.s.≤Ntdm( 150 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .dmO..sk.. …vDey.

kÉ v<y| …pˇkfp[.=s.' jh.r mdn.Nt.. l~vI c=u„y.åsOg( b[.åßk⁄œk<@UJvr.tur" 1 151 . xItl.TsIt.h. vO„y.vp[k.ßvIspRkœ⁄ k<@U…vWp[.ph.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] kf…pt. Sv. n$I /mNyÔnkÉxI c …nmR?y.y' xu£l' ihmm( c=u„y' m/ur' p.nI r. kpotcr.ßk⁄œnut( 128 n…lk.l.xe vgRpk [ r.v …vr…cte .≈I Jvrrˇ_˙t( 126 ppR$I rÔn.…/p" r.hrI k<@Ukf…pˇ.. itˇ_. jnnI jnI jtu’„.tu ( 131 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈. ’„.e tOtIy" kpUrR . v. …x…xr. …n≤%ldoWnut( k⁄œk<@U…vWSvedd. …v&mlt.R l˚o…pkÉTy…p 125 SpO‘.Xmv.o r.å…¶s'Spx.idvgR" sm.I devI m®Nm. v/U" ko…$vW.mpàI' bl.v. jtuk. suiWr.R jtu’∞£v…ˇRnI 127 ppR$I tuvr.ttO„.˜.R’Ll`u" …vWv[. lt. nlI 129 n…lk...tu ( 124 SpO‘.. itˇ_. 130 p[p*<@rIk˘ p*<@y| c=u„y' p*<@rIykm( p*<@y| m/ur' itˇ_˘ kW.. l`u" smu{. kf…pˇ˙t( ’Cz^.¢" 3 aq gu@CU y.idvgR" aq l˚ºêro m.√I ihm.

n r.t.m( vOto b.xs'iht.e t.].MbUlvLlI t.=sw…nRht.hmehk.dnIit c 6 jIvNtI t≤N]k.å…¶dI…pnI doW]y.`ve 3 t] ye v.r. …z•®h." kì…c{.s.hI Â=oå…¶…pˇ’t( v. gu@cU I k$uk. …vxLy.…gnI n.Tp·rCyut. gu@…U ck. 5 gu@cU I m/up.dmOt.sk.t. somvLlI c k⁄<@lI c£l=….r' rˇ_…pˇkr' l`u bLy' Xle„m.s s'…sCy.nrswNyen j`.'í p.cn" 13 152 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . vTs. Sv. c m<@lI dev…n…mRt. vySq.nr.MbUlI n.gvLlrI t. /Ir.ynI 8 s'g.tnut( 10 t.vp[k. itˇ_.mU/…R n 2 hte t‚SmNsur.ml.åph..[BhŒva PrakŒsh] .IR Sy.yo„.lUr≈Ifl.ynI 7 cN{h. rs. som.k.y.m.m( 9 k.v.Syd*gRN?ymlv.tXle„mhro bLyo l`u®„.e blg…vRte devr..s.åmOtvLlrI …z•.v…p ≈IflStuvr‚Stˇ_o g[.' tuvr' srm( 11 vXy' itˇ_˘ k$u =.…nN{o jIvy.k⁄œv.I kW.phm( 12 …bLv" x.n( r.mOtvOi∑….dup. l~vI bLy.t* r.·r.mtO@d± .<@üt.s.[ ih.í p. c rs.ßJvr’…mvmINhret( ·p[mhe ê." pIyUW…bNdv" petSu te>yo j.Æ<@LyxwlWU * m.k.mo ·rpu' j." 4 tto yeWu p[dx e We u k…pg.j" shß. …z•o∫v.t≈m.o„.=" p·rtu∑ír.MbUl' …vxd' ®Cy' tI+. ttSt' vlv.xR" ’Cz^˙{ogv. r.

XmrI hIr.åmo`.Ml' …vxu≤ı’t( hNy. a®…cê.IR g….k." m<@Ukp.xoR…vWd.kÉ k$ukStuvro ihm" g[.sk⁄$•$.å…p c k.ßnut( …pˇ.l' Â=' v. 23 a…¶mNq" êyqun√u IyoR„..∑p.$l. m/urs.du p. m/ur.…p pOq…u xMb" k$M.. itˇ_.xn" 26 $u<$ukSy fl' b. k.=I k.ynm( v. 20 p.IR m/up….$l.IR c ≈Ip.tkf. jy. 19 t.hrI 21 pu„p' kW. …st. k⁄bre . mh.lSq.RrI n.rˇ_=ymU]…vbN/nut( 17 Sv. vIyoR„.åß…pˇ˙t( 22 a…¶mNqo jy" sSy.$…l p.<@ünTu k$uk‚Stˇ_Stuvro m/uroå…¶d" 24 Xyon. mu„kko mo=ko `<$.cnI me?y.í Sy.vONt.. ’„.ßCzidRih‘.trˇ_…pˇ=t=y.r" Xyon.sxoq.$…lk.phm( 27 ˙¥' kW.•$k$(v©$u<$uk.v...[mxoW…jt( doWtO„.Tp.·rk.p." kfv.t…pˇtOW.ånu„.Cz^Ip. tuvr.deyI vwjy≤Ntk. 16 tTfl' bOh' .m[p„u pI c k…qt. doW]y.tOW.åpr.Rxk u n.k" xoW. m/udtU o fle®h.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ gM.y' m/ur' rocn' l`u dIpnm( guLm.kÉ ihm' ≤òG/' tuvr." 25 dI`RvNO toårluí.vONt.xR"’…m˙t( p[*!' gu® v.Ly…lvLl.XmIrI k.$l.{p.hJvr.XmIrI tuvr.' vO„y' gu® kÉXy' rs. gu®" 15 dIpnI p. jyNtI tk. .∂.ph.its.XmyR" pItroih.k⁄s…u mk.I 14 ’„.ko dIpn" p.rI .y' m/ur' ihm' ˙¥' kf.Rp]o. k.$l. itˇ_.eidnI ..r˙Tk<#‰' fl' ih‘.m( 28 153 [BhŒva PrakŒsh] .tp[kop.Rk.sp[.hI itˇ_oå…nlXle„m…pˇk.åmxUl. Sy.t˙t( p.n( 18 p.htOW.ph.

n( 42 t√Tp[oˇ_. rs. Xyon.eid itˇ_˘ …pˇ.·rk.íwt"w pçmUl' mhNmtm( 29 pçmUl' mht( itˇ_˘ kW.ˇ.ih.smed" ’…mJvr. …s'hI mho∑^I du„p[/iWR.R©I dI`Rp].hJvrê. l+m.lp.IR gu®XzidRJvrê.tIs. …vxeW. i]p. ip[y˚rI 39 k<$k.. =u{.s’…mp[.…¶m.IR ‚Sqr. =u{.vp[k.<$.k" pç….`[I …nid…G/k.s.ynI itˇ_.’…m˙d.·rgN/.its. …vWhrI Sv.n( 41 tyo" fl' k$u rse p. p. k<$…knI /.Nd(y…jt( 37 k<$k.åsr.srˇ_.s.…¶’Ll`u hNy. cN{I cN{pu„p.[BhŒva PrakŒsh] .IR pOqKp. dI`. =e]dUitk.k.tnut( m/ur' ê.r…jt( 32 xoWdoW]yhrI bOh' <yuˇ_.cnI k.rI tu du"Spx. dIpnI l`u" 40 Â=o„.·r. k⁄œJvrê.duk<$k" 154 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..åSyvwrSyml.R =u{. cN{h.i∑^k. p.sJvrkf.lp.I ˙¥.…lk. k<$.IR pIvrI guh.$l.sk. g.' l~v…¶dIpnm( 30 x.xs'iht. 34 pO‚Xnp.Rk° =u{.Rk.sê.k° mhtI bOhtI k⁄lI ih©ülI r.I 43 go=ur" =urkoå…p Sy..Rd. k$uk.{. cN{m.I bOhtI g[.'åxumTy…p 31 x.sflmu„. …st. g….IR i]doWflI vO„yo„.…xnI ¨„.v…nguhR .IR …c]p<yRihp<yR…p £o∑ü…v•.s. ≈Ifl" svRto.…T]k<$" Sv.sxUlk.n( …nh≤Nt pIns' p.cnI kfv. m/ur. 38 êet. itˇ_.y\ kfv.êRpI@.vet( xu£Sy recn' .rockn.kÉ c k$uk˘ . …s'hpuCzI klxI /. …vd..d( g.rI sr.my.rtO@v± mI" 35 v.du" =tk. h≤Nt d.…nl.Tkfm®Tk<@Uk..Vy. s*My. p.tu ( 33 pO‚Xnp.vnI bOhtI tq.t˙t( 36 k$uitˇ_.

m. go=ur" xItl"Sv. itˇ_.IR sUypR <yR‚Lpk.t…pˇJvr.©Lyn." p[oˇ_" xu£’d( bOh' .êRpI@.å®cIhRrte ( 49 jIvNtI jIvnI jIv.sk.id=ug‚N/k.ˇ. xu£bl. Sy. Sv.XmrIp[. itˇ_.j.Rk.s…xro®j" tN{.. rs. jIvnIy.s’t( m/ur.ph.lp.I l`u" 51 muÌp.du" ≤òG/.<@ülomxp.ih.kmuÌ. êd'∑.íwt"w k…nœ' pçmUlkm( 47 pçmUl' l`u Sv.oåy tu jIvnIy îit SmOt" 57 jIvno m/urí. go=ur" pç….˙tm( dxmUl' i]doWfl' ê.I Jvrd.IR k. m/ußv.…p n.I xoqv.k≈eœ.dubl R ’ä‚Stxo/n" 45 m/uro dIpno vO„y" pui∑dí.IR ihm.IR g. tq.ih. c s.MbojI hypuÆCzk.IR sUypR . Sv.Tyu„. doW]y.' dxmUlmud. 52 k.Wp.Rrg‚N/k.ih.r…jt( 54 m.^ c tq.o ihm" 58 gu®gR.s.s.tnut( 46 x.kp.du bLy' …pˇ. 53 c=u„y.' g[.IR v. g[.IR ihm. muÌp. g[. p.Wp.IR k.Rk° k<$k. Â=. py‚SvnI 50 jIvNtI xItl. m.ynI blkrI c=u„y.XmrIhr" p[mhe ê.tu ( 48 ¨.vONt.xoqJvr.xR" ’Cz^˙{ogv.pR d[ " StNykf’≤Tpˇrˇ_˙t( 155 [BhŒva PrakŒsh] .duí xu£l.sk.ª. c x.…nl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ gok<$ko go=urko vnÍ©.>y.IR pO‚Xnp.Wp.ih Jvrê. sh. 55 m. s p·rk°…ˇRt" jIvnIyg.hnut( doW]yhrI l~vI g[h<yxoRåits.hp. m. Â=. mh.m/ey.phm( n.IR c ’„.ß…jt( 56 a∑vgR" sy∑Iko jIvNtI muÌp….·rk.>y. =txoqflI g[. p[oˇ_.' pçmUl.sh.n.$ îTy…p 44 pl˚W.' bOh' .

vp[k.m( v. 61 Vy.koR g. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tO„.sk⁄œ.√j[I vj[&moå…p c su/.xoRfl' k$uk˘ dIpn' prm( t√Nm∆.ps" 67 rˇ_oåproåkn.xnm( mU]’Cz^hr' c.…p …pˇrˇ_p[kop.n( 63 Er<@p]' v..…nl.åSfo$" p[k°…ˇRt" 68 akú√y' sr' v.ph" 66 êet.' ≤òG/' slv.' l`u k⁄œguLmodrhr' ≈eœmeti√recnm( 72 se¸<@" …s'htu<@" Sy.©ülo vıRm.[BhŒva PrakŒsh] .NmNd.pu„p" s c.skf. c …v@.yRgd[ l' guLmb‚StxUlhr' prm( 64 kfv.tk⁄œk<@U…vWv[.np]k" Er<@yuGm' m/urmu„.m<@…í]o gN/vRhStk" pç.s…nv.Âp" Sy.t’mINh≤Nt vO≤ı' s¢…v/.xR" k.xnç axoR …vW' h≤Nt c rˇ_…pˇ' s'g.' Sy.cnm( arockp[sk e .no dI`Rd<@o Vy@Mbk" 60 v.í.tfl' kf…£…m…vn.xyet( 62 xUlx*qk$Ib‚St…xr"pI@odrJvr.t.·rSt®.xs'iht.' xoW' Jvr' d.ro vsukoå…p c êetpu„p" sd..n( …nh≤Nt PlIhguLm.du®bUko ®buStq.hk.¢m.lkú" p[t.TòuhI gu@.. 73 156 .sê.tXle„modr.kúp„u p' m/ur' sitˇ_˘ k⁄œ’…mfl' kfn.phm( 65 y’TPlIhodr." rˇ_pu„p" xuKlflStq.n( v[flê.h' rˇ_…pˇ' Vypohit 59 xuKl Er<@ a.m…p Er<@flmTyu„.`[pCu zí v.·ríçu®ˇ.r.edI v.' gu® …vn.t.m( 70 rˇ_. c òuk‚™ S]y.[ ih guLme êyq* iht' tt( 71 =IrmkúSy itˇ_o„.t.n.oR …vk°r.smNtduG/.dkúp.®t.m.' guLmxUl.…p ®bUkí …ng¥te rˇ_oåpro ®bUk" Sy. Sy.xR"Xle„modrx’T’mIn( 69 alkúks⁄ mu ' vO„y' l`u dIpnp.

[ xUl…jt( 80 s=. c s. …vml.…=t' …vWvNmtm( 84 /ˇUr/Uˇ/R ˇu rU .. l`u" itˇ_.r.o dIpn" k$uko gu®" xUl.å?m.ånNt..<@üt.sko v.…vn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ se¸<@o recnStI+. Xle„m…j…ˇˇ_. …vdul. ¨Nmˇ" knk." 77 x.s.rk" i√tIyo rˇ_pu„pí c<@.q| ye c.Sy fle m. xoqkf.Rí s SmOt" 157 [BhŒva PrakŒsh] . …ktvStUrI mh.to lgu@Stq.phm( 83 vIyoR„.rI sr. …s'h.h…pˇod.U·rfÉn.oåêm.œI…lk.tulpu]k" /ˇUro mdv.Syo v. c …s'ihk. tq.mohI …xvip[y" 85 m.itnI 81 krvIr" êetpu„p" xtk⁄M.m( 76 ihtmeti√rek.o gu®v[.t’JJvrk⁄œnut( 86 kW. k⁄œxof. ….m.. cmRkWeTy…p 78 x.©lI x£pu„Py…p …vxLy.nkfguLmodr.rI tu h…lnI l. …ngidt.k$uk.Rntu ( k…lh. c g.g.d.$ÂWoå$ÂWk" 88 a$ÂWo vOWSt.å…p c tI+.t.y' k$ukç tt( v[. s. xItl.…jdNt. Sy.tl.m[" …s'hp. p.◊y" devt. ." v[.' k⁄iœn.tl.xoRv.o„. tuvr. s¢l.tl. ’…m˙Ll~vI …pˇl.`v’•e]kopk⁄œv[.vˇRrˇ_…jt( 79 k…lh.Rp.yo m/ur‚Stˇ_o yUk.…sk.ph" 87 v. k$uk.ç.' ’…mk<@Ufl' .Nye dI`Rro…g.xR" xoqmedoåXmp.xoqJvrPlIh…vWdUWI…vW' hret( 75 ¨„. 82 krvIr√y' itˇ_˘ kW.kÉ v.…p tqwvodrro…g.r. v.xk" ¨„.n.n( 74 ¨Nm.viˆvK].å…¶…x%.R Xle„mk<@U’…m…vW.l.R…¶v.dmohk⁄œ.tulo mdní.…l=.Wõ±m.…nl.vIy| òuhI=Ir' ≤òG/ç k$uk˘ l`u guæLmn..

tk" p.çn.sguLm.kç sv.tu ( tTp]' …pˇrogfl' k.m[p„u pí.r" k.{oå…nlXle„mxoqmed" ’…mp[.…vWn.hnu√.…/…vn.tu ( v.XmNtk" SvLpkÉxrI 102 k.xnm( 100 k.hI tuvr" Xle„m…pˇnut( ’…mk⁄œgud.·r" xo.xn" 99 p.ph" 90 ppR$o vritˇ_í SmOt" ppR$kí s" k…qt" p.…nMb" SmOto {ek.xs'iht.smehnut( 94 …nMbp]' SmOt' ne}y' ’…m…pˇ…vWp[. v.[mtO„.t’TSvyR" kf…pˇ.vp[k.ßn.kfJvr. rMyko …vWmui∑k" kÉxmui∑…nRMbkí k.'xpu y.l.hI kW.xR"’…mmehnut( 96 mh.[x ' g<@m.rí m·rk" k⁄∂.®…c’…mp[.r" p.mk" 91 ppR$o h≤Nt …pˇ.çnko g<@.xoRmiU Wk. kvcn.v[.ro ihmo g[.n( s'g.yk" 98 kf…pˇ.ß.[mCzidRkœ⁄ ˙Ll.RVy.…pˇkfCzidRkœ⁄ ˙Ll.sko v.·r.tl' k$up.de nm( ≤òG/' l`U„.' k⁄œfl' guLm.ph" 103 ko…vd.koå…¶v.srˇ_…jt( p[mhe ê.çn.sJvrCzidRmhe k⁄œ=y..…nMbo ihmo Â=‚Stˇ_o g[.muk R o jIv îTy…p 97 mh.lo yugp]k" k⁄<@lI t.tlo l`u" 92 …nMb" Sy.[ hR I k$up.{o …nMbt®mRNd.{í ih©ü…ny.[BhŒva PrakŒsh] .·rj.ˇyo" pu„p' l`u SmOtm( 158 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .≤TpcumdRí …pcumNdí itˇ_k" a·r∑" p.tnut( a˙¥" ≈mtO$k ( .·r.Rs îTy…p 93 …nMb" xIto l`ug.xn" 89 itˇ_Stuvrko ˙¥o l`uxItStO@…ˇR˙t( ê.roå…p t√TSy..sk.tu ( v[.kÉ tu k$u.[ hI xItl‚Stˇ_o d.RyStq.pu„pk" 101 ko…vd..sJvr.Rrockk⁄œnut( 95 …nMbfl' rse itˇ_˘ p.·r.

i√„.∂Ipn" sr" 108 …xg[vu Lklp].rk" nIlpu„pI tu …ngu<R @I xef.Sfot.åpr.=Ivmock.kÉ tI+.IRSy.y" k$uko l`u" kÉXyo ne]ihto h≤Nt xUlxoq.lI suvh.xnm( avO„y' kfv.o„.n' …v{…/' h≤Nt v[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ Â=' s'g.åmk⁄œnut( 118 krÔo nˇ_m. 116 k.…vW.…ˇR˙t( 109 c=u„y' …xg[ju ' bIj' tI+. 114 …sNduv.[ ih …pˇ." täIj' êetm·rc'm/u…xg["u sloiht" …xg["u k$u" k$u" p.[ hI xu£lo ˙¥" …pˇrˇ_p[kop.r…pˇ.òkftO„.…jt.<@ür&m" 117 k⁄$j" k$uko Â=o dIpnStuvro ihm" axoRåits.®…cXle„mJvr.h’∫vet( PlIh.lí krj…ír…bLvk" 159 [BhŒva PrakŒsh] ..%I c mÆLlk.o„.' Svrs" prm. apr.ye k$ukÉ p.o m/uro l`u" 105 dIpno rocno Â=" =.•Il." 106 c=u„y" kfv..…l©" x£x.o Deyo …vxeW. 113 …sNduk" SmOitd‚Stˇ_" kW..rdl' jNtuv.u£.snut( 104 xo.Nhret( 107 êet" p[oˇ_gu.mxoqv[.gN/k..r‚Stˇ_o …vd.kÉ itˇ_É c SmOitbu≤ıde 112 …sNduv.ßp[dr=yk.o …vxeW.Nt. c s.tfl' t•Syen …xroå…ˇnut( 110 a.…jte k$U me?ye xIte k<#‰esÎu i∑de 111 k⁄œmU]i]doW.Ôn" …xg[tu I+.tflo …v{…/êyqu…£mIn( medoåpcI…vWPlIhguLmg<@v[.pu„p îTy…p îN{o yvfl" p[oˇ_o vO=k" p.®t.n( ’…mk⁄œ.' …vWn.tXle„mhr' l`u 115 k⁄$j" kÀ$j" k*$o vTsko …g·rmÆLlk.mm.r" êetpu„p" …sNduk" …sNduv.phe kW.∂.fl" …pˇrˇ_˙t( m/u…xg["u p[oˇ_gu.h’t( s'g.. …g·rk.…p ti√/.

vOˇ."w 122 ¨dk°yRStOtIyoåNy W@±gN[ q.jIkr' prm( 131 m.t…pˇJvr.md…vn.'sroih<yit®h.nI itˇ_.xR" ’…mk⁄œp[mhe …jt( 124 êet.®.vˇRgLu m.I mkú$I v.…Ôk.stO„.I 129 l. h‚Stv. rˇ_..k…cçI Sy.…n rˇ_. SmOt.dnI k. p[oˇ_.rvLlI …vkx. tuvr. k$up.vOW.xnm( ne].å…p c 128 k…pCzUr.k R rÔoåNy p[k°yR" pUitkoå…p c 119 s coˇ_" pUitkrÔ" somvLkí s SmOt" krÔ" k$ukStI+. s.l.kÉ vIyoR„. 123 krÔI StM.xs'iht.R p[.…knI vIyoR„.Nm.I vO„y. k. ’„.ph.' hret( 127 ’mIN{lu¢k⁄œ.x RO ' vO„y. m/ur.Rr" Xle„mflo /.I gu®" itˇ_.kpIlu" s.. c. sr. Vy©. SmOt. cmRkW. k<@ür. mhiWR….√.kvLlrI guÔ.√yNtu kÉXy' Sy.edn' k$uk˘ p.k.[ …£…mkf.xR"’…mk⁄œ…jt( `OtpU. k. p[oˇ_. bOh' .[mê.[BhŒva PrakŒsh] .xoRv.t…nh. c mkú$I aj@.' …pˇl' l`u" 121 tTfl' kfv. p[h.vp[k.xR" ’…mxoqhr' prm( . du"Spx. c /vl.tfl' meh. 125 k.…p krÔI kr.phm( 126 mu%xoW. vO„y.Tmgu¢. vIrvTy…p kQyte Sy. doW]y.¶eyo …vWv¥Sy fl' mTSy…nWUdnm( 133 160 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .NtI c r…ˇ_k. kf…pˇ.txmn' SmOt' v. v…m…pˇ. v. vs.Tk.'sroih.thrI bLy. `OtpU.k R rÔoå…p krÔsÎxo gu.myhr' vO„y' bLy' k<@U' v[." k…pkCzU.o vIyoR„.©lI xUk…xMbI c swv p[oˇ_.…p s.t.ysI c.…xnI 130 täIj' v..ßn.k. guÔo∞$.y.ph" 120 tTp]' kfv.tupiu ∑’t( a. 132 …cÒkov.o yo…ndoW˙t( k⁄œod.

nulo…mnI hNy.deyo jlvets" jljo vets" xIt" k⁄œ˙√. smm( 146 pu]k.t…j…ˇˇ_.tu ( h≤Nt vIspR’Cz^. g.$‰. 142 ttoåNy. ÓSvgve/k u . pu]d.r' hrit Î∑met• s'xy" 145 hreNmh.ß…pˇ.ph" 140 tTfl' xItl' Sv.ß…jt( 141 bl.ßmUWk.ß…pˇ.rI v.k. 143 bl.Lp…bNdu….≤Nt’t( ≤òG/' g[.$‰. mu…npu©vw" 148 Sv.du Xle„mfl' bOh' .bl.RÆHztCzd.©º®k° n. a. pItpu„p.v. jlvetsv√º¥o ih∆loåy …vW.h=y.gbl.ditvl. k˚itk.ß=tn. SmOt.Xm·rkf. c s. pI#…vsipR.mxofg[h…vW.d˚olí …nkock" a˚o$k" k$uStI+..' gu® bLy' …vrecn' v. A„yp[oˇ_.åvXy.RvLlIrˇ_fl.xoRyo…n®Kp[.xnm( 144 bl.bl.k.ctu∑y' xIt' m/ur' blk.. v.MbujStq.n( 136 …nk⁄Ôk" p·rVy.rrˇ_.t.[p„u pí …vdulo rq" xItí k°…ˇRt" 135 vets" xItlo d.nIro vÔulStq. meh' pys.$‰. swv v.…nl.’it. pu]jnnI vStgN/. ’Cz^m( .lk. shdevI c s.yu" k.…p …nculí./o n.ih…vW.Stuvro l`u" 139 recn" ’…mxUl.å…p c mh. ZW.m( 134 vetso nm[k" p[oˇ_o v.ve√." ≤òG/o„.ph" 138 a˚o$o dI`Rk°l" Sy. l+m.hN]I iht. 147 l+m.l.t…pˇd.ph" …vspRkf…pˇ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ $˚.…lk.| pIt' s=Irxkúrm( mU].its.tkopn" 137 î∆lo ih∆lí.mUlTvcíU.åitbl.hxoq. …sty.kvLlrI 161 [BhŒva PrakŒsh] ..ih smIr. Xle„mflI dIpnI l`u" xoqodrVyq.Rvte ( k…qt. k.

sUpyuJyte 160 k.Rsk° l`u ko„.ph.htO„.o ˙√‚StyoNy…ˇRd..y.mUlk" guN{" kW.ß=y…pˇjrog…jt( 162 guN{" p$erko guLm" Í©ver.R yvflo ve.ko ihm" %r" mU]’Cz^.kÉ rse Â=o gu®" sr" kW.t…pˇl" 155 t¥v.y" kfrˇ_…jt( ¨„." xtpv.h.Nm/ur‚Stˇ_" Sv.hI v.ß.rkm.t…pˇkr.Nt.se=®u i∂∑" s Sy.rtO.Nh≤Nt duG/d..Stu sr.n.…xnI 150 tTpl. v.. ¨„.xnm( 151 td(bIj' StNyd' vO„y' ≤òG/' kfkr' gu® 152 v'xSTvKs.…lkÉ=gu N/." 153 v'x" sro ihm" Sv.ßv[." 156 nl" po$gl" xUNym?yí /mnStq.…vsp. c …x…vguNR {.dpUy. c tq.…kn" v.mu Skrtejn.xs'iht. î+v.du…vRd..v…vn.vp[k.tn.RvLlI …xr" pI@. po$gl" SmOt" 161 k. 159 d.…=rog…jt( doW]yhr' vO„y' me%l. nlStum/ur‚Stˇ_" kW.tko b.RsI tu<@kÉxI c smu{.yo v‚Stxo/n" zπdn" kf…pˇfl" k⁄œ.x' smIrfl' rˇ_’NmU]vıRnm( tTk.R" sum% e l" muÔ√yNtu m/ur' tuvr' …x…xr' tq. bımU].[BhŒva PrakŒsh] .du" kW.s" k.?vj. 149 k.." kf.h…pˇ…vspR˙t( 157 . m/ur.dup.p. guN{mUl..Xmd.R…p@k.xoq…jt( 154 tTkrIr" k$u" p.id=ursStq.{muÔ" xro b." SqUld.' i]doW.Stejníe=vu ∑e n" 158 muÔo muÔ.s" Sy.RßmU]’Cz^. Â=..yo m/ur" …x…xr" …pˇrˇ_…jt( StNyxu£rjomU]xo/no mU]’Cz^˙t( 163 Erk. ckQyte kp.y" kf’TSv. Sv." kW.RrTv…cs. xrIit c 162 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." k$up.

UW.hIkNd Ev. bihR" sUCyg[o yD.O ' tu .h…pˇxo…. m.RStq.I g[.I l`u" 175 itˇ_. 172 nIldUv. c=u„y.luko mt" 177 anUpsM.T=urp]Stqwv c 165 d. 176 v.dnI g<@dUv." ttoåNyo dI`Rp]" Sy.ß…jt( 166 kˇO.r..XmrItO„. x„p' shßvIy.tn.gRvI xtp…vRk..R ihm.o„.…knI d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ Erk. hret( kf…pˇ.n( 168 guÁbIj' tu .RßtO$…( pˇkfd.Uitk˘ ?y.=I xk⁄l.bl.my.R kW.R c xtvLlI c k°…ˇRt..hvdn.R√y' i]doWfl' m/ur' tuvr' ihmm( mU]’Cz^.n( v.y.s.k˘ Vypohit ˙Tk<#Vy.Ut.r.h˙t( 174 g<@dUv.…v. kW.ßk⁄œ…pˇJvr.' r*ihW' devjG/' s*g‚N/k˘ tq.v‚St®Kp[dr.R ®h. v.TSv.k…mTy…p 169 . itˇ_.R c kQyte êet.y.R xuKl.' recn' l`u …vd.mk˘ /Upg‚N/km( 167 r*ihW' tuvr' itˇ_˘ k$up.ßvIspRt„O .ve dexe vr.d.Ut.R ihm.tko…pnI mU]’Cz^.r.ånNt.ph.ih. …x…xr.h îv lomv.l. m/ur. . c jIvnI itˇ_.tO. v.mp*rç Xy. loh{.UtIk˘ sugN/' jMbukip[ym( . tu golomI xtvIy. m/ur.htO„. dUv. tuvr.O ' k$uk˘ itˇ_˘ tI+.…/…pˇ. vO„y.lI mTSy. gOi∑vRrdeTy…p kQyte 178 163 [BhŒva PrakŒsh] .t’Tk$up.R tu g<@.hIkNds'DStu p…íme gOi∑s'Dk" v.r.hTvg.veCz].…xnI 164 k⁄xo d. ihm.NywímRk.m( 171 nIldUb.XmrId. …vsp.n( 173 dUv.. Sy.ih dIpn' Â=mne}y' mu%xo/nm( 170 avO„y' b¸…v$(kç …pˇrˇ_p[dWU . .√I v[<y.skfJvr.ßxUlk.

guLm.r. c jIvnI blv. rs. tI+.vp[k.yu"Svrv. kW. bOh' .i#k. rs.rI m/ur.ßpvnd. shßvIy. v. . Ek. v. vr.n( h≤Nt rs. SmOt. muxlI m/ur.Inyn. p.. bOh' ..ph.Nt.h.xt. mhodrI 185 xt. 191 p.r˙&j" d.tXle„mhrI l`u" h≤Nt xUlJvrCzidRkœ⁄ .R mU]l.I StNyxu£d.I xtpdI xtvIy.R…¶bl…pˇ…vv…ıRnI kfk⁄œm®Nmeh’…m˙∞ rs.its. bld.√I itˇ_. k⁄œg‚N/nI 189 aêgN/..t…pˇ.idrêgN/...r. vrit…ˇ_k. ≤òG/. Svy. ≤òG/.œIl.R c pIvrI 184 mh.my. v. p. vO„y. gu®" …pˇ.ynI h≤Nt gudj.I®·rNdIvrI vrI n.xt.Ny…nl' tq.åitxu£l. itˇ_.◊y. p[oˇ_. vIyoR„.ph.hk. rs..n( 193 164 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . 183 xt.vrI gu®" xIt. p. v.IR vrd.y.dukNd.ynI 187 xItvIy.kÉ pun" k$u" xu£.å…nlXle„m…ê]xoq=y. tu £o∑^I…st.ynI itˇ_. 190 p.R hetíu A„yp[oˇ_.R …nhNTyxoRgh[ .cIn. ne}y..s’…mguLmgrv[.ßxoq…jt( mh.hI tu rse Sv. c s. 188 gN/.#o„.å…¶pui∑d.ynI 179 …vd. py‚SvnI 180 …vd. k$uk.yo„.vrI c.hk<@U…vWê.vrI buhsut.…jn.vrI me?y.åMbœk° c p[. =IrvLlI =IrxuKl.ynI me/. î=ugN/. xtmULyU?vRk‚<$k. ˙¥. Sv. 181 xIt.r…jt( 186 xu£StNykrI bLy.åMbœ.[BhŒva PrakŒsh] .√I rs.xs'iht.rI Sv. rs.#.I gu®" itˇ_.n( tdõ±kr⁄ ≤ßdoWflo l`urxR"=y.Rd.m. vO„y.ynI 182 t. bLy.tIs.Ny. hy.pce…lk.lmUlI tu …v√≤∫mux R lI p·rk°…ˇRt.

…nk⁄M.k.[.·r.õ±kr⁄ .r.ßk<@Ukœ⁄ …vd.Rn. 203 êetpu„p.=I c mOgvw .=I c gv.hnut( tI+. mh. k. rÔnI ≈IflI tuCz.ml.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ êet. …nxo].. smIr˙t( Â=.kÉ k$u sr' l`u 204 vIyoR„.u iU t" srl.tu ( p[mhe mU!g.I c EN{IN{v.R®mOgR ..å…p c sv.…pˇkfPlIhodr. c p.<@I Sy. i]vOtR ( i]. s.p[.I k.lmeiWk.åıcN{. k. 197 v.…lNdI c suW…e .dnI v.s.sk.I mheN{v. p[Tyk™p<y. g[.XmxUl.phm( 206 nIlI tu nI…lnI tU.≤Ntk<#oTkWR. …pˇJvrXle„m…pˇxoqodr.ßkfxoqodr…£mIn( 200 =u{dNtIfl' tu Sy.' k.I c pr.i]pu$. tIv[…vre…cnI mUCz.kyo" xItl' sO∑…v<mU]' grxoqkf.åPyuˇ_.Rmg<@.mI.I …c].®.k˘ rse c k$u dIpnm( 199 gud. c nI…lk. 194 i]vOCz(y. …vx. mOg.t' it≤Nt@Iflm( jyp.k.®.®. 195 Xy. i]vOˇto hIngu.phm( 205 ê.hmd.l. msUr…vdl.Nm/ur' rsp. m/up….lo gu®" ≤òG/o recI …pˇkf.©I c k…qt.í mkÀlk" {vNtI xMbrI …c].' h≤Nt …pˇ.m. i]vO{ce nI Sy.ph" 202 aqeN{v.o„.ip[y.h. gv. ≈ut≈o. êet`<$.R%pu <yR…p 198 ¨p…c].phm( 201 jyp.dnI gv.lI kìiWk..ph. dol.m. `u.du®„.lo d≤NtbIj' …v:y.my…vW.dudMu brp<yR…p tqwr<@fl. xI`[.®. 207 165 [BhŒva PrakŒsh] .I 196 l`udNtI …vxLy.dnI√y' itˇ_˘ p. dNtI√y' sr' p.fl.t( i]vOt.l.I Nyg[o/I c tq.Rk.Rd.TSv.. vOW. recnIit c 193 êet. c Sy.ph' k⁄œguLmg[‚Nqv[.

mv." k$u‚Stˇ_o rs.vˇ| md' c …vWmuıtm( 209 xrpuƒ" PlIhx]unIRlIvO=. .Ukd‚Mbk. 214 mu<@I ….ånNt.so du"SpxoR /Nvy.Nt. c s.rI kCz⁄r.lM.cno rocnXzidRkfmedoå…nl.ph.s. m/ur.vp[k.tmud.…nl.≤Nt…pˇ.g.ph" 166 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .≤Ntkr"sr" 2 q.[BhŒva PrakŒsh] .[.yubl R me/.y. ≈v.åittp‚SvnI 216 mu<@itk.y" k. tu s.®CypSm.m.lkÉxI c nIlpu„p. c roidnI 211 g.yn" 1 vO„yo v.v.. ≈v.N/.[m. g<@.yo„.gRStu …x%rI Á/" xLyo myUrk" mkú$I dughR[ .ßv…mJvrhr" SmOt" 213 yv. tq. dur.®w ˇ_.s" k⁄n. gu.<@üntu ( 217 XlIpd. mhiWR….sSy gu.itR˙t( mh.t.du" sr‚Stˇ_Stuvr" xItlo l`u" 212 kfmedomd.I c tpo/n.pcI’Cz^’…myoNy…ˇRp.tu ( xu£..rPlIhmedogud. 208 ¨„. mu<@itk. bu/®w ˇ_.t.. k.xk" dur..v….sO‘œ⁄ k. ≈.. l`u" me?y.®" kW. SmOt.…p …k….ph" itˇ_" kW.≈.o dIpn‚Stˇ_k" k$u" p.trˇ_kf.kÉ vIyoR„.W. 215 mh.. kdMbpu≤„pk. kÉXy. k.mu<@I c tˇuLy. smu{..l. y.l.so yv.s…jt( tO„.xs'iht. hNTyudrPlIhv.gR" srStI+.t.vegI z.…vspRv.dVyq.å…¶Svrk. c.xIWRk. SmOt.N]I vO„yg‚N/k.xR" xoqmehkfp[.åNy.=ur…p p[oˇ_.…vW.k.mv.◊.sJvrhro l`u" 210 ·vOıd. k$u" p.hI %rmÔrI 219 ap. c Sy.ßê.m.n( a. KlItk.®k a. dur. vOı√." 218 ap.s" Sv. h·r…vg[h.SRw tuLy. nI…lnI recnI itˇ_. moh.’ití s" xrpuƒo y’TPlIhguLmv[..

xoqflI =u{vW. g[.å‚Sq̓l.th.tl.dul`R vu „RO y" p. itˇ_.…lk. xof. bOh' .my.pcI" 220 rˇ_oåNyo v…xro vOˇflo /.jbl.kÉ c dujrR m( …v∑‚M.·rk.r. itˇ_.<@üflI dIpnI pr.Rmfloå…=rog…jt( Â=" Sv. `Otk⁄m. rˇ_.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] …nh≤Nt ˙&j. v.y. k$up.t…v∑M. l`u" v.o v.m.<@' Tvg(…vrihtm‚Sq̓l.=u" k.W.I r.t.Î∑‰…nl. êetmUl. ne}y.I kf˙≤ım" Â=" pUvgR .I Xle„m…pˇrˇ_…vn." 222 ap.=Stu k.tu ( guLmPlIhy’d(v≤O ıkfJvrhrI hret( g[NQy…¶dG/…vSfo$…pˇrˇ_Tvg. c kNy.y.k." sr" ’…mflídun.veid….…nlgrXle„mhrI b[flodrp[.t…vWp[.m.IR kÉxp.kÉ=·u r=ur" =urk" =ur" ….tl' Â=' rˇ_…pˇp[s.ß…jt( 225 g[‚Nqm.nurs.?m. rs.rk" p[oˇ_o v.mxoq.…nnI 167 .…$k.gRfl' Sv.tXle„mhroå‚Sqyuk™ 226 ¨„.{Ri√dlmkçuk˘ tdıRm( s'…p∑' sutnu tt‚StlSy twlse p' Kv' v$kmtIv v. .å®.m. xoqflI dI`Rpi]k. rˇ_pu„p. k$u kW.xR" k<@Uxl U odr. …xl.rIvj[. vO„y.tu ( 231 punnRv.n( 230 punnRv.R.ih.m.goRå®.vU WR k R tÉ "u ki#Llk" 232 punnRv.<@º=ru Pyuˇ_ î=ugN/e=bu .du rse p.rI gOhkNy.cn" …pˇl" SmOt" 227 k.…xnI 233 p[s.XmtO„. k…p…pPplI 221 ap. p.©Iv.√Ml" …pÆCzlStq..I bLy. ihm.{p.. itˇ_o v.u Nw yUnR " k…qto gu.gRvoå…p c p[Tyk™p.ednI xIt. v.n‚Sqs'h. k⁄m.·r 228 k⁄m.ynI 229 m/ur. a‚Sqs'h.rI .IR p[t.åpr.IR k…qt.dnm( 223 ko…kl. 224 =urk" xItlo vOPy" Sv.

rk" kÉxr. gop. v. …pˇ.kn.O©r.s.{.R sr." 245 k. c cNdn. c. ].I . x.xoRJvrmeh…jt( k$un]Re iht.©I k.tu ( 243 mUv. gopkNy.km.’it" x.ßmehnut( i]doWtO„. x. c s.I s.yno bLy" k⁄œne]…xroå…ˇnut( 241 x.pu„pI k$u‚Stˇ_.m.IR pIlup<yR…p 244 mUv. 246 itˇ_. 236 /vl. m/u≈.CzidR˙{ogn.I gu®vO„R y.e I gok. m/u…lk.yNtI …g·rj.. xoq.s.·rv..pu„pI SmOt. ].r" kÉxrÔn" 239 . `<$..Nd(y.r.du‚Stˇ_.o Â=o„.yo„. bl.·rv.mnI itˇ_.R m/urs. Xy.ph.ph.sk.ktu<@fl. rsp..{. …pˇkf.xR…ê]k⁄œ˙t( 249 168 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . Xy.ym. sr.åSfot.yugl' Sv.O©. gopI gopv/Uí s. 248 k. tejnI ßuv.ynI xoqk⁄∑.k.◊. v.k. devI mor$.ysI k. 237 s. v.xs'iht. gu®" Sv. Jvr˙{ogguLm. k$uk. gopvLlI lt.t˙…ˇˇ_.. ]. Svrxu£d.˙{ogk<@Ukœ⁄ Jvr.m…vWn.cI ?v.…mnI kf…pˇ…jt( 242 bl.trˇ_kf.xnm( doW]y.O©..<@üntu ( dNTyo rs.ph. rs.jo .du ≤òG/' xu£kr' gu® a…¶m.kúvo .n’Tsr.®…cê. itˇ_.sk. cwv v. kW. vIyoR„.m.ånuj. tu k. 235 ’„.cI i]doWflI ≤òG/o„.xoR. vlsN/.s. 234 p[s.ßp[drJvr.Õm..…xnI 247 k.. ih‘.sxoq.tIs.tnut( 240 kÉXySTvCy" ’…mê.pu„psm.·rv.O© Ev c a©.vp[k. sr.jo .kyo" kfflI v.r.r" k$ukStI+.…p k$M.yNtI tuvr. tu x.m[ xUl…vWp[.rn.xnm( 238 .kn.r.[BhŒva PrakŒsh] .cI k.O©rjo m. ’xodrI Sfo$.mp." kfv.km.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

k;kjÏ; ndIk;Nt; k;kitˇ_; sulomx;
p;r;vtpdI d;sI k;k; c;…p p[k°…ˇRt; 250
k;kj'`; ihm; itˇ_; kW;y; kf…pˇ…jt(
…nh≤Nt Jvr…pˇ;ßv[,k<@U…vW…£mIn( 251
n;gpu„pI êet pu„p; n;…gnI r;mdUitk;
n;…gnI rocnI itˇ_; tI+,o„,; kf…pˇnut(
…v…nh≤Nt …vW' xUl' yo…ndoWv…m…£mIn( 252
meWÍ©I …vW;,I Sy;NmeWvLLyjÍ…©k;
meWÍ©I rse itˇ_; v;tl; ê;sk;s˙t( 253
Â=; p;kÉ k$u" …pˇv[,Xle„m;…=xUlnut( 254
meWÍ©Ifl' itˇ_˘ k⁄œmehkfp[,tu (
dIpn' ß'sn' k;s…£…mv[,…vW;phm( 255
h'sp;dI h'spdI k°$m;t; i]p;idk;
h'sp;dI gu®" xIt; h≤Nt rˇ_…vWv[,;n(
…vspRd;h;tIs;rlUt;.Ut;…¶roih,I" 256
somvLlI somlt; som=IrI i√jip[y;
somvLlI i]doWflI k$u‚Stˇ_; rs;ynI 257
a;k;xvLlI tu bu/"w k…qt;åmrvLlrI 258
%vLlI g[;ih,I itˇ_; …pÆCzl;å+y;my;ph;
tuvr;å…¶krI ˙¥; …pˇXle„m;mn;…xnI 259
…z…lih<$o mh;mUl"p;t;lg®@;◊y"
…z…lih<$" pr' vO„y" kffl" pvn;ph" 260
vNd; vO=;dnI vO=.+y; vO=®h;å…p c
vNd;k" Sy;≤ım‚Stˇ_" kW;yo m/uro rse
m©Ly" kfv;t;ßr=ov[,…vW;ph" 261
v$p]I tu k…qt; moihNywr;vtI bu/"w
v$p]I kW;yo„,; yo…nmU]gd;ph; 262
ih©üp]I tu kvrI pOQvIk; pOqk
u ; pOq"u 263
ih©üp]I .ve&Cy; tI+,o„,; p;cnI k$u"
˙ä‚St®‚GvbN/;xR"Xle„mguLm;…nl;ph; 264
169

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

v'xp]I ve,pu ]I …p<@; ih©ü…xv;…$k;
ih©üp]Igu,; …vDwvx
| p]I c k°…ˇRt; 265
mTSy;=I b;…Òk; mTSygN/; mTSy;dnIit c
mTSy;=I g[;ih,I xItk⁄œ…pˇkf;ß…jt(
l`u‚Stˇ_; kW;y; c Sv;√I k$u…vp;…knI 266
sp;R=I Sy;ˇu g<@;lI tq; n;@Ikl;pk" 267
sp;R=I k$uk; itˇ_; so„,; ’…m…n’NtnI
vO…íkoNdu®sp;R,;' …vWflI v[,ro…p,I 268
xõ(:npu„pI tu xƒ;◊; m©Lyk⁄smu ;å…p c
xƒpu„pI sr; me?y; vO„y; m;nsrog˙t( 269
rs;ynI kW;yo„,; SmOitk;≤Ntbl;…¶d;
doW;pSm;r.Ut;≈Ik⁄œ…£…m…vWp[,tu ( 270
akúp„u pI £Àrkm;R pySy; jlk;muk;
akúp„u pI ’…mXle„mmeh…pˇ…vk;r…jt( 271
l∆;lu" Sv;CzmIp]; sm©; jlk;·rk;
rˇ_p;dI nmSk;rI n;ª; %idrkÉTy…p 272
l∆;lu" xItl; itˇ_; kW;y; kf…pˇ…jt(
rˇ_…pˇmtIs;r' yo…nrog;n( …vn;xyet( 273
alMbuW; %rTvk™ c tq; medogl; SmOt;
alMbuW; l`u" Sv;du" …£…m…pˇkf;ph; 274
du…G/k; Sv;dup,IR Sy;T=Ir; …v=I·r,I tq;
du…G/ko„,; gu Â=; v;tl;g.Rk;·r,I 275
Sv;du=Ir; k$u‚Stˇ_; sO∑mU]; ml;ph;
Sv;du…v∑‚M.nI vO„y; kfk⁄œ…£…mp[,tu ( 276
.UMy;ml…kk; p[oˇ_; …xv; t;mlk°it c
b¸p]; b¸fl; b¸vIy;Råj$;å…p c 277
.U/;]I v;t’…ˇˇ_; kW;y; m/ur; ihm;
…pp;s;k;s…pt;ßkfk<@U=t;ph; 278
b[;˜I kpotv˚; c somvLlI srSvtI
m<@Ukp,IR m;<@Uk° Tv;∑^I idVy; mh*W/I 279
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

b[;˜I ihm; sr; itˇ_; l`um?R y; c xItl;
kW;y; m/ur; Sv;dup;k;åyu„y; rs;ynI 280
Svy;R SmOitp[{; k⁄œp;<@ümhe ;ßk;s…jt(
…vWxoqJvrhrI t√Nm<@Ukp…,RnI 281
{o,; c {o,pu„pI c flep„u p; c k°…ˇRt;
{o,pu„pI gu®" Sv;dU Â=o„,; v;t…pˇ’t( 282
stI+,lv,; Sv;dup;k; k$(vI c .eidnI
kf;mk;ml;xoqtmkê;sjNtu…jt( 283
suvcRl; sUy.R ˇ_; vrd; bdr;å…p c
sUy;Rvˇ;R r…vp[It;åpr; b[˜sudl
u .R ; 284
suvcRl; ihm; Â=; Sv;dup;k; sr; gu®"
a…pˇl; k$u" =;r; …v∑M.kfv;t…jt( 285
aNy; itˇ_; kW;yo„,; sr; ®=; l`u" k$u"
…nh≤Nt kf…pˇ;ßê;sk;s;®…cJvr;n(
…vSfo$k⁄œmeh;ßyo…n®‘é…mp;<@üt;" 286
vN?y;kkoR$k° devI kNy; yogIêrIit c
n;g·rnR£dmnI …vWk<$…knI tq; 287
bN?y;kkoR$k° l~vI kfnud( v[,xo…/nI
spRdpRhrI tI+,; …vspR…vWh;·r,I 288
m;kúÆ<@k; .U…mvLlI m;kú<@I mOdru ce nI 289
m;kúÆ<@k; k⁄œhrI Ë?v;R/"k;yxo…/nI
…vWdugN| /k;sflI guLmodr…vn;…xnI 290
devd;lI yu ve,I Sy;Tkkú$I c gr;grI
devt;@o vOˇkoxStq; jImUt îTy…p 291
pIt; pr; %rSpxR …vWflI grn;…xnI
devd;lI rse itˇ_; kf;xR"xofp;<@üt;"
n;xye√;mnI tI+,; =yih‘;’…mJvr;n( 292
devd;lIfl' itˇ_˘ ’…mXle„m…vn;xnm(
ß'sn' guLmxUlflmxoRfl' v;t…jTprm( 293
jl…pPpLy….iht; x;rdI xk⁄l;dnI
171

[BhŒva PrakŒsh]

n.IR k$u‚Stˇ_.[ ih. sudxRn. kfxoq.ßv.dup. g[.du"%d.tkf.…xnI jy' svR] k⁄®te /nd. kW.kÉ k$uk. xIt.viˆ…pˇ’t( v. tI+.[ .. a. Sv. l`u" …vp.ph.…ˇR…jt( 303 …zKKnI =v’ˇI+.{| …n…=¢' vdne mu%xoW˙t( 306 sudxRn.Rk.ph.m[c@U " sU+mp]o mOdCu zd" 305 k⁄kN⁄ dr" k$u‚Stˇ_o Jvrrˇ_kf.UdrI.sumitp[d.m( 300 svRgh[ p[xmnI …n"xeW…vWn.dnI mTSygN/.xye∆.ph" mU]. l.IR p….Rk. 304 k⁄kN⁄ dr St.. 301 veLlNtro jgit vIrt®" p[…sı" êet. …z‘nI k$uk.◊. mh.t.t…jt( 307 a. rˇ_d.JvrhrI l`u" koml. %rp….y.[ hI yo…nmU]. go.kf..krs. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSy.…st.Xm…jd(g.…vRk.∆.ittuLyk⁄smu " x…msU+mp]" Sy.lgdR.. kW.RnI go…j◊. m/up…. p[mhe k.gdmnI blmod.gpu„pI n.n( r=o n.…vloihtnIlpu„p" Sy. somvLlI c£. …z…‘k.du®„.o„.®.%uk.trˇ_hrI k⁄œ…£…mv..ph.%uk.…nl.ßv[.s.v. c=u„y. `[.kÉ itˇ_StO„.%up. 294 jl…pPp…lk.ph" tNmUlm.y. itˇ_. .vp[k. l`u" 295 s'g. xu£l.`.[BhŒva PrakŒsh] .ph.I ihm.xs'iht.hv[.yogeêrIit c 299 bl.I kf…pˇnut( 297 ˙¥. n. tuvr. SmOt. 298 …vDey. Sv.krs. k$up.I d. v.gp]. ®+y. mU]’Cz^v.ih. ˙¥. …vW. k$u‚Stˇ_. l`u" …pˇkf...tu ( 308 172 . mU]kf.IR Tv.my’…mp[. xItl.mo$. viˆv…ıRnI 296 go…j◊.©lITy…p k°…ˇRt. go…jk. Â=. ®Cy.Tk<$k° …vjldexj Ev vO=" 302 veLlNtro rse p.tl.

h.◊…x%.ˇq.ß…vSfo$…vWvIspRn. v.id c s. guvIR m/ur.yo g[.….…xnI 9 pµSy k…..y.hkoå…ps" kf…pˇtOW.dLpgu. itˇ_. nIlk<#…x%. mu%vwx¥’Ll~vI tO„. c s. itˇ_. nvdl' bIjkoxStu k…. 6 p…µnI xItl..htO$p( .·r. c 2 kml' xItl' v<y| m/ur' kf…pˇ…jt( tO„. kW.ihmR/Cu zd.Rk. pu…' s pµ' n…lnmr…vNd' mhoTplm( shßp]' kml' xtp]' k⁄xx e ym( 1 p˚º®h' t.d.xoR…vWxoq…jt( 11 173 .its.xe pUv% R <@º …m≈p[kr. shß.rs' srsI®hm( …bsp[snU r. …pˇ. …bs…mit SmOtm( 8 s'v…ˇRk.' …k…çdNy{ˇ_oTpl.vp[k. p[oˇ_.o®h.r…jt( 309 îit ≈I…m≈l$kntny≈I…m≈.t…v∑M.Rk. pun" p…µnI p[oCyte p[.v…vr…cte .M.hrˇ_.k. l~vI …pˇXle„m.idvgR" sm..l' mO.¢"4 aq pu„pvgR" v. SmOt...åßkf…pˇnut( 10 …kÔLk" xItlo vO„y" kW. d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] myUr.e ctuqoR gu@CU y. lv.d. kW.sO‘fnu{=U .idkm( 5 mUln. ihm.I 7 s'v…ˇRk. m/ur.[ tu ( mU]’Cz^gdu Vy.Dw…bR…sNy.jIvpu„kr. ihm.…/rˇ_…pˇ…vn.mrs' s.ldloTf⁄Llflw" smuidt.y.l' Sy.xnm( 3 …vxeWt" …st' pµ' pu<@rIk…mit SmOtm( rˇ_˘ koknd' Dey' nIl…mNdIvr' SmOtm( 4 /vl' kml' xIt' m/ur' kf…pˇ…jt( tSm. …kÔLk" kÉxr" p[oˇ_o mkrNdo rs" SmOt" pµn..

·r<yitcr.m( 18 v. bu/"w p…µNy.=. xwv.IR ihm..itj.R k$(vI itˇ_. k$u‚Stˇ_.sNtI xItl.l' tuvr' itˇ_˘ m/ur' xItl' l`u ≤òG/' d. k…. mh.y. kW.…nlkfp[dm( s'g.vp[k. 25 v.dup.…lk. nvm.r' hLlk˘ rˇ_sN?ykm( kLh.ih …v∑‚M. smuidt.I xu£l. tJDw" s¢l.tJvrxoW’t( 20 xwv.id xItlm( 15 k⁄m√u tI kìr…vk.pu„p. åitmÔul.cnI 23 nep.sk. xo…. k⁄miu dnIit c 16 s. 14 êet' k⁄vly' p[oˇ_˘ k⁄mdu ' kìrv' tq. pIt.IR k⁄‚M. kfv. ye gu.[BhŒva PrakŒsh] .ß…jd( gu® 12 dujrR ' Sv. mO.lUkm…p td(g..rd.Cz¯vl' jljç tt( 19 v. l`u" doW]y.lI k…qt. Sy. tu mUl.…pˇrˇ_Jvrhr' prm( 21 xtp]I t®<yuˇ_.r' xItl' g[.idsv. l~vI itˇ_. l. k.[ ih m/ur' Â=' x.ß…jt( 24 ≈IpdI W$(pd.htOW.Rj. ˙¥. l~vI itˇ_. pµ.·rp.s…vW. tq. c x.ß…j√<y.√. v.itk. 27 174 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Rk.xs'iht.u m( 13 pµc. l~vI Sv.k..k⁄m. gu® Â=.jpui]k. c p. Sv.ph.iWRk° muˇ_bN/n.kç StNy.åVyq.. m. c s. k⁄mdu ' …pÆCzl' ≤òG/' m/ur' Ò.RtI c sumn.·rp.iWRk° xItl.l' xItl' vO„y' …pˇd.√I sr. 22 xtp]I ihm. itˇ_.®kÉxr.·rmUlI %mU…lk." p[oˇ_.ih. doW]y.t…jt( mU]’Cz(X( mxUlflo ê.ånu„.!‰.nNd. doW]y.u ' SmOtm( 26 j.." 17 s*g‚N/k˘ tu kLh.R…=mu%rogflI tˇwl' td(g. g[. c.ltI r.í te SmOt.rI gN/.h. v. pµ. ˙¥gN/." k⁄miu dNy.ph. k$u" doW]yhrI Â=.l' jlnIlI Sy. ceitk.R©®Ÿ ˇ_.

yUqIyug' ihm' itˇ_˘ k$up.R c s SmOt" 38 mÆLlk.yo m/uro ihm" …vW…£…mhr" ’Cz^kfv.ß…jt( 28 yU…qk.sNtI pu<@^ko m<@koå…p c aitmuˇ_o …vmuˇ_í k. 41 kÉtk" sU…ck.…/k⁄œ.tlm( v[.. mdyNtI c xIt.ßn.n( 40 m.{t®. hret( v.ph" yo…nxUltOW.nurs" sr" i]doWxmno vO„y" xIthˇ.…=…xrorog…vW./vI m/ur.phm( 30 c." k$u‚Stˇ_" kf…pˇ…vW.ph.åMbœ. bu/"w 31 cMpk" k$uk‚Stˇ_" kW.yo lv.t…pˇ.d.[mroTsv" m..krso gu®" kf…pˇ…vW…ê]’…mdNtgd.o gu®" sro …v∑M.œIlo vko vsu" 34 vkoånu„. 37 k⁄Bjk" sur…. xIt. k<$k.ò…pˇ…jt( 32 bk⁄lo m/ugN/í …s'hkÉsrkStq.’{U=" kfStNy. s.krs' l`u 29 m/ur' tuvr' ˙¥' …pˇfl' kfv.du" kW. gN/fleit k…qt.…nlp[d" 36 k⁄Bjko ." k$up.xupt Ek.!‰. c k$uk.hk⁄œxoq.' tuvr' l`u doW…jt( …xroå…=mu%dNt.xn" 35 kdMb" ip[yko nIpo vOˇpu„po h…lip[y" kdMbo m/ur" xIt" kW. nIl.ph" 33 …xvmLlI p.k.…ˇR…vWk⁄œ..t.I vOˇpu„poåitkÉsr" mh. l`uv„RO y. hempu≤„pk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ j./vI Sy.y.MpeyíMpk" p[oˇ_ohempu„pí s SmOt" EtSy k…lk. itˇ_.pu„po jMbuk" £kcCzd" 175 [BhŒva PrakŒsh] .…lk⁄ls'kl ⁄ .I®í .tIyug' itˇ_mu„. g…." Sv.sh.®…c…vWv[.SyÎg(Vy. l~vI doW]y.UpdI 39 mÆLlko„.ßmu%dNt. bk⁄lStuvroånu„.muko . pIt.ˇu v.…nl.

$n" p[oˇ_Stq.Nd(y…p kQyte 51 k⁄r<$koå]pIte Sy. 47 axok" xItl‚Stˇ_o g[..uk" muck u N⁄ d" …xr"pI@.sh" aMl.Rk.to ihm‚Stˇ_" kW.{k" 44 …ki˚r.…pˇ.yn" kfk⁄œ…£mINv‚Stmu%dNtgd. Dey.xn" 55 itlk" =urk" ≈Im.r" k$u‚Stˇ_Stuvro xo/no l`u" rÔn" su%d" xoqXle„m. √yo®ˇ_o d. suv.k⁄œ…jt( 46 axoko hempu„pí vÔulSt.ph" itˇ_o„.cr" shcr" s c ….yí hreds* kf…pˇ…pp.ˇRglí s" 52 swyR( " k⁄œv.?y' sd.?y.pcItOW.dpoTpl îTy…p k….o rs. c=u„y. sh.iˆkoå…p c 176 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . sug‚N/nI 42 kÉtk" k$uk" Sv.ß…jt( 48 aMl./" p.dul`R ‚u Stˇ_" kf.{ˇ_ k⁄rbk" SmOt" nIle b.kÉ rse co„.yk" doW.hI v<yR" kW." ≤òG/" Sv..Nhret( 56 bN/Uko bN/ujIví rˇ_o m..RktÉ k° TvNy.xs'iht.yo„.åMl.Rp„u p" s Evoˇ_o mh. l`up„u p.vp[k.t.ßv[.tk îTy…p 49 k⁄r<$ko v.d.[BhŒva PrakŒsh] .åßd.·rk.r" p·rVy. itˇ_rs.ph" ¨„.toåMl.pu„pç tTSmOtm( k⁄Nd' xIt' l`u Xle„m…xro®‚GvW…pˇ˙t( 54 muck u N⁄ d" =]vO=…í]k" p[it…v„.m[pLlv" k˚º…l …p<@pu„pí gN/pu„po n$Stq..$n" kW.Npu®WæXz•pu„pk" itlk" k$uk" p.Rk.ß…vWn.sI c.hxoWv…m…£mIn( 45 k….to hemg*r" pItk" pIt.ßkfk<@U…vW. hemkÉtk° 43 …ki˚r.o m/uroånMl" su≤òG/" kÉxrÔn" 53 k⁄Nd' tu k…qt' m.s.duí itˇ_k" 50 swrye k" êetpu„p" swrye " k$s.h’…mxoW…vW.

.ßk<@U’…m…vW. c rˇ_pu„p.=sI g*rI .RxSt] ’„. ’„.Sw tuLy.ih c 70 tI+.I kÉXy.e pçm" 177 .Nto mu…npu]Stpo/n" gN/oTk$o b[˜j$o …vnIt" klp]k" 67 dmnStuvr‚Stˇ_o ˙¥o vO„y" sug‚N/k" g[h. itˇ_.ßp. sukoml.phm( 71 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.…p p[Sqpu„p" smIr.t. s'g.vp[k.tk⁄œ…£…mp[." 64 m®d…¶p[do ˙¥StI+.tu ( k$up. …sNdUrI …vW…pˇ. …st.êR®‘fv.å®.…k c …pˇl' kfv. c.v." …pˇlo l`u"65 vO…ík.≤NthrI ihm.UtflI devduNd…. ˙¥o„. s..' ®…ckr' ˙¥' dIpn' l`up.ßtO„.[ ih.gSTyo v©seno mu…npu„po mu…n&m" 60 ag‚St" …pˇkf…j∞. d.t…jt( 58 …sNdUrI rˇ_bIj. kfv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] bN/Uk" kf’d( g[.. jp.y…nv..My." 62 tulsI k$uk... p[k°…ˇRt." 61 tulsI surs.tu…qRkhro ihm" Â=o v.d( …vWk⁄œ.q i]sN?y. 63 m. 59 aq.t…pˇhro l`u" 57 ao@^p„u p' jp.hI v. i]sN?y..id…vWXle„mv.e tu ki#Llkk⁄#rº k* 69 t] xuKleåjk" p[oˇ_o v$p]Sttoåpr" bbRrIi]ty' Â=' xIt' k$u …vd.åjg‚N/k.. p. g[. sul. b¸mÔrI apetr.t…jt( xuKl.∆kí.o„.krso ®Cy‚Stˇ_o Â=" sug‚N/k" 66 ¨ˇ_o dmnko d..v …vr…cte .I f….tkr‚Stˇ_" p[itXy.ßKledk<@Ui]doW…jt( 68 bbRrI tuvrI tu©I %rpu„p.xe …m≈p[kr.®toås* m®bko m®Nm®r…p SmOt" f.h…pˇ’t( dIpnI k⁄œ’Cz^. c tulsI gu.r.

<@" kNdr.ß…jt( m/urStuvro v<yoR v[. mlyu" StM.ed" p[rohI gjp.xí k…pcUt" km<@lu" gdR.so b¸p. jyet( kf…pˇv[.hR I kf…pˇv[.hfl" kW.êRk* 4 p.h…pˇkf.ß…jt( gu®Stuvrko Â=o v<yoR yo…n…vxo/n" 3 p.xs'iht.ß…jt( 7 ¨duMbro jNtuflo yD. rˇ_…pˇ˙t( 12 …xrIWo .idvgR" v$o rˇ_fl" Í©INyg[o/" SkN/jo /[vu " =IrI vw≈v.y" …x…xro v[.l" kpItnsup.¢"5 aq v$.‚Stˇ_í tuvro l`u" 178 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ml.m…p 11 Pl=" kW...©o hemduG/k" 8 ¨duMbro ihmo Â=o gu®" …pˇkf.yo yo…ndoW˙t( 2 bo…/&" …pPploåêTqílp]o gj.dp" Sq.hI …vW…pˇkf. fLguml R yUj`R nefl.koduMb·rk.do vnSpit" 1 v$" xIto gu®g[.krso g[.rIWoåNy pl.rIWo dujrR " ≤òG/" ’…mxu£kfp[d" fleåMlo m/uro mUle kW. pu„pvgR" sm." 9 k.’…ˇˇ_.…ê]k⁄œp.lIvO=" =yt®" =IrI c Sy." 10 Pl=o j$I pkúrI c pkú$I c ‚S]y.k" k$up..vp[k.du‚Stˇ_Stuvr ¨„.Æ<@lo .xn" …pPplo dujrR " xIt"…pˇXle„mv[. xItl.dum∆k" 5 nNdIvO=oåêTq.o v.ßfl" xoqh.<@I .<@±vxRk.ySv.<@Irí kpItn" xukpu„p" xukt®mOdR pu „u p" xukip[y" 13 …xrIWo m/uroånu„.xo/nrop. tuvr.ph" d.ph" v<yoR …vspRd.√nSpit" 6 nNdIvO=o l`u" Sv..yo…ngd.[BhŒva PrakŒsh] .

xoWh.RSmg.R hreNmed" k⁄œ…ê]v…m…£mIn( b‚St®GVr.:yo ndIsjRí k°…ˇRt" îN{&vIRrvO=í vIrí /vl" SmOt" 26 k⁄k.¶.lStu sjRk.·r. xIt.ih v[. sur.hrI pui∑’TsmudI·rt.n…j…ˇˇ_˘ kW.n( h≤Nt tuvr" kf…pˇ˙t( 27 bIjk" pIts.lo m·rcp]k" 20 ajk. k⁄Ndu®k° vLlk° c b¸ßv. …pˇXle„m.t.vIy.ph.⁄ " xItlo ˙¥" =t=y…vW.…vW.R" kW.its.+y.y.' Tvk™pçvLklm( 15 =I·rvO=." pçwte =I·r. kW.r. c s. mhe®. …pÆCzl.s." kW.Rp. gu® k…pl.rIWPl=p.Rmqn. .dp. 24 …x'xp.Rgd.n( g." xSyxMbr" aêk.Cz. itˇ_.I ¨„. k$uk." Â=.…/yRyo…nk.' p]' ihm' g[.Xy.eiR tk°…ˇRt.Rk.êTqp.o Vypohit kfp. c suvh.R" Sy.d.‚Sqyojk" TvKpçk˘ ihm' g[.y.Svedkf…£mIn( b[›…v{…/b.yo„. 22 xLlk° tuvr.R yo…nrogv[..s.Rêk..SteW.I rs.sv[. ihm.itnI 25 kk⁄.xoq…vspR…jt( 17 teW.ß…jt( medomehv[.~m. …vsp.y" Sy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ doWxoq…vspRfl" k. Xy..n( mehk⁄œ…vWv[.ih kfv. medofl.y' l`u le%nm( 18 x. 23 …x'xp.lk îTy…p 179 [BhŒva PrakŒsh] .xn. swv mu…n….m..oåjunn.R" k$u‚Stˇ_" kW.d( v[.r…jt( rˇ_…pˇv[.<@ü≈iu tgd.n( 21 xLlk° gj.m.rí pItx.ßnuLl`u …v∑M.n( hret( 19 sjRkoåNyoåjk.ßbl.. v<y.o vO=. ’„." StNy.ph" 14 aq =I·rvO=pçk˘ TvKpçkç Nyg[o/oduMbr.h.." 16 xoq…pˇkf.ßfl.

Rkro y∑Ipu„poåqs.[BhŒva PrakŒsh] . bN/Ukpu„p" ip[yk" sjRkí.n( hret( 32 %idr" êets.ß…jt( 33 î·rmedo …v$(%idr" k.n( 34 rohItko roihtko rohI d.xs'iht.t..Rs./n" rˇ_bIj" pItfÉn" fÉ…nlo g.tu ( 31 itˇ_" kW.t" Sy.rvO=í itˇ_kSt.®…cp[.yn" 29 %idro rˇ_s.Rp. p[moidnI 42 …j…©nI m/ur..t˙t( sO∑mU]mlo Â=o ihm" Sv.…vW…£mIn( hNTyu„.lSkN/oå·rmedk" î·rmed" kW.hI k⁄œ…£…m…vW.Rd" Xle„mv.sn" SmOt" 28 bIjk" k⁄œvIspR…ê]mehgud …£mIn( h≤Nt Xle„m.oRåqs.ÆTki˚r.…@mpu„pk" rohItk" PlIh`.vn" k<$k° b.yo„.˙{ogv.n( …ê]xoq. so„.o mu%dNtgd.kv.m…pˇ.Ut.<@ükœ⁄ kf.lp]í b¸xLyí y…Dy" 30 %idr" xItlo dNTy" k<@Uk.vp[k.tn" a·r∑k‚S]doWflo g[h…jd( g.r˙t( p$u" 43 180 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..yo medofl" ’…mmehJvrv[.ßp.ß…jt( h≤Nt k<@U…vWXle„m’…mk⁄œ…vWv[. kW.idg[hv[.tIs.W$(pdmoidnI bBbUl" kfnud( g[.$" spItk" 36 s Ev k…qtStJDwr.s." …ê]xUlfl‚Stˇ_k" k$up.y.n( 41 …j…©nI …Z…©nI …Z©I su…ny.tI ®Cyo rˇ_p[s.. v[.v.du" p$u" k$u" 40 î©üdoå©./k" 39 pu]jIvI gu®vO„R yo g.tn" 38 pu]jIvo g.Rp.y]I dNt/.rí g.ps&m" î©üd" k⁄œ.ß…pˇç TvCy" kÉXyo rs. yo…nxo…/nI k$uk..ph" 37 a·r∑kStu m©Ly" ’„.roåNy kdr" somvLkl" kdro …vxdo v<yoR mu%rogkf..dn" 35 bBbUl" …ki˚r.

Lm…l kÀ$x.ß.·r.ph" 181 [BhŒva PrakŒsh] .pInStu….r.l" x.¶s'/. Sv.ynI Xle„ml.kÉ k$uk˘ Â=' k⁄œ' guLmodrp[.xo dIpno vO„y" sro„.lí s SmOt" tm.hI ihmo vO„yo v[. k⁄#rº k" k.phm( …vp.l ¨ˇ_St.vo ihmo g[.n’d( doWg[h<yxR" …£mIn( hret( 50 tTpu„p' Sv.Utg[hXle„mk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ tm.Lmle" …pCz.kÉ rs.lSkN/oå…mt&m" lokSkN/o nIl?vjo nIlt.ßd.Lm…l p[oˇ_o rocn" kÀ$x.I rˇ_…pˇ…jt( 55 …ny.yuí k<$k.veNmoc.UjpR ]" SmOto .I rˇ_" k$u" p.hxmk˘ v.hnut( 57 k⁄‚Tst" x.ß’Cz^…jd( g[.r≈eœo v.h…vSfo$˙t( pun" 44 tU. …pˇv.tkf.!‰.yo m/uro l`u" itˇ_o g[.yk" p[v.e¥„u .UjíR mIR b¸lvLkl" . pUr.Rs" x.ß.tu ( 53 x.kÉ kW.hI ≤òG/o vO„y" kW. …pÆCzl.yo r.ihk.lv√º¥o d.LmlIve∑koå…p c moc.Rs îTy…p 56 moc.k" kCzkStq.R®ÆKpˇrˇ_…jt( 47 kW.guLm…jt( .kÉ tu k$u itˇ_˘ kW.LmlI xItl.tnut( 58 . c tU…lnI 54 x.ßh.ykm( 51 v. x.tl' kf…pˇ.x" …k'xk u " p.oR y…Dyo rˇ_pu„pk" =.åits.=sflí medo…vWhr" pr" 48 pl.√I rse p.t.Lm…lk‚Stˇ_" k$uk" kfv.mkf…pˇ.trˇ_k⁄œhr' prm( 52 fl' l`U„.ih xItlm( tO@d± .tpoqo b[˜vO=" s…m√r" 49 pl.…pCz" k.vomocrso moc…ny.Ntlko nNdIvO=í nNdk" 45 tU.Iit c rˇ_pu„p.du p.ß…pˇ…jt( 46 ." PlIhj#ry’d(gLu m…vW.o v[.I tu•k a.Lm…lStu .UjoR .xR"’…mv. ‚Sqr.k⁄œ.' meh.

p[..oå…¶dIpn" kW.Ut.edn" SmOt" dun.t˙t( …vWmedoguLmk<@Ub‚St®‘é…mxu£nut( 70 …xrIiWk. c k°itRt.k" k⁄m. kW.ph" m/urStuvrStSy flç m/ur' mn. c tq.yo m/ur‚Stˇ_" k$ukoÂ=ko l`u" 66 k$. tTfl' tuvr' Dey' …vxeW.…vW…£mIn( 67 hNTyu„.xs'iht.its.n.ßk. SmOt.s" %rCzd" x. tu©.ßmed" xUlkf.y. l+mI" xmIr" s.®t.h…vbN/." 62 krIr" £krIp]o g[‚Nqlo m®.åMbu…xrIiWk.Xmm.tXle„m.o .I tu p[mhe ." set‚u Stˇ_x.xoRhrI v.o bl’{U=" s‚N/’d( v[.xR" p.k" 69 mo=k" k$uk‚Stˇ_o g[.U®h" krIr" k$uk‚Stˇ_ Sve¥„u .[BhŒva PrakŒsh] . =.r≈eœ" =.xoRv. …$‚<$…nk. kfk⁄œflI k$U Â=.%o$" pItflko .e "u k$M.d( golI!ogo…lhStq.k™ 60 /Nv©Stu /nuv=RO o go]vO=" sutje n" 61 /Nv©" kf…pˇ.Ut. i]doW…vWk⁄œ. 72 xmI itˇ_.edIXle„m’Cz^.rop.rk" v®.xR" ’…m…jt( SmOt.r…jt( 64 v®.xoRn.Áu„.r" k$.s.v.s˙ˇuvro l`u" bOh' .rvO=o i√…v/" êet’„.[mê.ß’mI'ío„.ph" 59 /vo /$o n≤Ndt®" ‚Sqro g*ro /urN/r" /v" xIt" p[mhe .I Sv.sk⁄œ.@Iv[. m'gLy.mgrxoqv[. dubl R .t.%o$o rˇ_…pˇ.Tkfxu£˙t( 68 mo=Stu mo=koå…p Sy." …pˇlo . k$u" xIt.tu ( 63 x. 73 182 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . ..fl.vp[k. recnI l`u" kfk.Rmkfv. 71 xmI xˇ_⁄fl.<@ü…pˇkf.å‚Lpk.t.dup„u pí m/ur.o vr." kfv. kÉxhN]I …xv.·r…xrIiWk.n( 65 …nh≤Nt guLmv.

m[.oR …vx.©o m/udtU í m.thr' prm( m/ur.Mlrs' …k…ç∫ve≤Tpˇp[kop.sguLmfl" ≤òG/o„.m' b.®" %rCzd" .xnm( rsSy.m[p„u pmtIs.MlSy hInStu m.xe …m≈p[kr.<@ü’…mp[.tk⁄œ.ß’t( 3 a.nurs' viˆXleXmxu£…vvıRnm( 5 tdev vO=sMpKv' gu® v.UmIshStu …x…xro rˇ_…pˇp[s.du kW.' tu tdTyMl' Â=' doW]y. it…nx" Xle„m…pˇ." k.ßmed"k⁄œp[mhe …jt( tuvr" …ê]d.m.ßjNtu…jt( dIpn" ê.v …vr…cte .tlm( 2 a.idflvgR" a.¢" 6 aq a.thr' ˙¥' v<y| xItm…pˇlm( kW.y./uy.Xle„mv.t…jt( 4 pKv' tu m/ur' vO„y' ≤òG/' blsu%p[dm( gu® v.rd.Rthr" sr" 183 .…lto bLyo gu®v.l' kW.Stuvr" sr" 75 it…nx" SyNdno nemI rq&vRÔl u Stq.kNd" …pkvLl.…k Sy.y' Sy.m( 6 a.t…pˇhr' srm( 8 t{so g..idvgR" sm.dn" 77 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.UmIsho √.Ml' ®Cy' m.®vRrd.m[' ’i]mpKvç t∫ve≤Tpˇn.hflo v[.√.lTvk™ x." 1 a.lí shk.y.tu ( 76 .ih v.vp[k.p.roåits*r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] s¢p.R∞ …vxeWt" 7 cUiWt' tTpr' ®Cy' blvIyRkr' l`u xItl' xI`[p.rkkf…pˇp[mhe nut( asOGdui∑hr' xIt' ®…c’d( g[.m[m.∫edn' kfv..rdo …vWmCzd" 74 s¢p.e Wœo v$.tpeåit…vxoiWtm( aMl' Sv.m' Tvc.oR v[.m[ítU o rs.hInm.®t…pˇ’t( t®.

m[.my' v.. bOh' .tflmMlo„.' kfv. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a˙¥StpR.m[" ’…mvO=" sukoxk" kox.m[" k⁄œxoq.vˇRStOW.m[.m[ gu® xItlm( 11 mNd.¥.CzidR v.m[.·rto rs" `mRx„u ko mu¸dRˇ a.tfl' gu„.hnut( 17 a.n' Sy.t( 12 EtdMl.kÉ ihm' SmOtm( tpR.Cz¥RtIs.' gu® …pˇlm( pKvNtu dIpn' ®Cy' l`U„.ih v.h=y.y' Sy.vˇR îit SmOt" 15 a.xs'iht.tk" pItní mkú$.?mv.d.rSy p$e …vSt.m[' tuvr' Sv.Mlpr' n tu m/urSy pr' ne]ihtTv.ih Â=' …vbN/.soånup." p.jpu]k" 21 r.vp[k.m.m[…vWy' m/ur.Ll`uí s ih k°…ˇRt" 16 a.' Xle„ml' ≤òG/' vO„y' …v∑‚M.=.◊o r.xnm( ÈWdMlç m/ur' tq.t…pˇhr' ®Cy' bOh' . kroit tSm.tn.rn.dit t.m[bIj' kW.du rse p.ph" 23 tTfl' g[.du …vxd' xItl' gu® g[. yt" 13 xu<#(yM.tmMl' v.…n n.…k c m/ur' bOh' . ˙dyd.|x…u .oåtIv bOh' .m( gu® bLy' m®≤Tpˇ=td.mit..nlTv' …vWmJvr' c rˇ_.¥.xn" 18 a.m[.k.m[.xnm( 10 v.t…pˇhr" sr" ®Cy" sUy.tnut( 24 184 .j.ß…jt( 20 r..m[∑˚ a.my' bıgudodr' c a.' ®…c’Tsrm( 19 pKvNtu tuvr' Sv.ityogo nyn.kf.du duG/..t" k.' blvıRnm( vO„y' v.ß…pˇv[.Rkr' Sv.[BhŒva PrakŒsh] .m[ ¨ˇ_" =u{.m[Sy pLlvo ®Cy" kf…pˇ…vn.e jIrk˘ v.t’Tkf…pˇnut( 22 kox.m[" kpItn" a.m[." kfvıRn" 9 tSy %<@' gu® pr' rocn' …crp.' bLy' xItl' v.j. gu.m[. p[yoˇ_Vy' sh s*vcRlne c 14 pKvSy shk.

ih …v∑‚M.’ˇq." 29 lk⁄c" z⁄{pnso …lk⁄co @¸…rRTy…p a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] pnx" k<$…kfl" plsoåitbOhTfl" pns' xItl' pKv' ≤òG/' …pˇ.v≤Nt …ndoRWt.·rkÉlo Î!flo l.tU bIj. bı…v$(k.ç …pˇlm( 37 n.ç gu® …v∑M.ph" …vxeW.m' tdev …v∑‚M. gu.t…pˇ.' g[..åMlç doWi]tyrˇ_’t( xu£.ßtO@d± .…n sO∑mU].r. m/ur. pnsjo vO„yo v. Sy.du xIt' …v∑‚M.Ll`ut.….h=t=ysmIr…jt( pKv' Sv..du vO„yç bOh' .·rkÉlfl' xIt' dujrR ' b‚Stxo/nm( …v∑‚M.R$' m/ur' Â=' gu® …pˇkf.'åxumtIfl.' bLy' v.ed..r." kdLy.å…p ne]yoriht' SmOtm( 31 supKv' tˇu m/urmMl' c. c teW.'sl' Xle„ml'.fl" 38 n. bhvoå…p s≤Nt ¨ˇ_.n( 26 a. pKv' tU„. c guÂ…. moc.mRNdviˆ….tl' tuvr' gu® d. s'vdet( 28 m∆.…n vO„y. moc.RmtO cMpk.….…nl…pˇ˙t( kfviˆkr' ®Cy' vO„y' …v∑M.du ihm' p.ßd.åMbus.Ste„v…/k. bOh' .t…pˇkf. 30 m/urí tq.x O m( bLy' xu£pd' h≤Nt rˇ_…pˇ=tv[.' bOh' .hnut( 39 185 .'s’t( 34 m. gor=kkú$I 36 …c….phm( 25 tpR. kf’d( gu® 33 ≤òG/' …pˇ.phm( anu„.fl' Sv.Tpnso vJyoR guæLm….xn' v.….KymTy.du m.…. .j" sd.' Sv.m( =uˇ„O ..h’Nm/ur' bLy' kfmedo…vvıRnm( 27 pnsod(.kç tt( 32 kdlI v.m' lk⁄cmu„.¥. v.ne]gd˙Nmehfl' ®…cm.kÉ Sv.…¶n.©lI kÀcXR W( k R " tu©" SkN/flíwv tO. .m( 35 …c….…nl.R$' /endu Gu /' c tq.r.

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…vxeWt" komln;·rkÉl' …nh≤Nt …pˇJvr…pˇdoW;n(
tdev jI,| gu® …pˇk;·r …vd;ih …v∑‚M. mt' ….W‚G." 40
tSy;M." xItl' ˙¥' dIpn' xu£l' l`u
…pp;s;…pˇ…jTSv;du b‚Stxu≤ıkr' prm( 41
n;·rkÉlSy t;lSy %jUrR Sy …xr;'…s tu
kW;y≤òG/m/urbOh' ,;…n guÂ…, c 42
k;…lNd' ’„,bIj' Sy;Tk;…l©ç suvˇul
R m(
k;…lNd' g[;ih ÎÆKpˇ xu£ ˙CzItl' gu®
pKvNtu so„,' s=;r' …pˇl' kfv;t…jt( 43
dx;©ül' tu %bUjR ' kQyNte td(g,u ; aq 44
%bUjR ' mU]l' bLy' koœxu≤ıkr' gu®
≤òG/' Sv;dutr' xIt' vO„y' …pˇ;…nl;phm( 45
teWu y∞;Mlm/ur' s=;rç rs;∫vet(
rˇ_…pˇkr' tˇu mU]’Cz^kr' prm( 46
]pus' k<$…kfl' su/;v;s" suxItlm(
]pus' l`u nIlç nv' tO$K( lmd;h…jt( 47
Sv;du …pˇ;ph' xIt' rˇ_…pˇhr' prm(
tTpKvmMlmu„,' Sy;≤Tpˇl' kfv;tnut(
td(bIj' mU]l' xIt' Â=' …pˇ;ß’Cz^…jt( 48
`or<$" pUgI pUgí guv;k" £mukoåSy tu
fl' pUgIfl' p[oˇ_mu√gº ' c tdI·rtm( 49
pUg' gu® ihm' Â=' kW;y' kf…pˇ…jt(
mohn' dIpn' ®Cym;SyvwrSyn;xnm( 50
a;{| td( guv…R .„y≤Nd viˆÎi∑hr' SmOtm(
‚Sv•' doW]yCzºid Î!m?y' tduˇmm( 51
t;lStu le:yp]" Sy;ˇO,r;jo mho•t" 52
pKv' t;lfl' …pˇrˇ_Xle„m…vvıRnm(
dujrR ' b¸mU]ç tN{;å….„yNdxu£dm( 53
t;lm∆; tu t®," …k…çNmdkro l`u"
Xle„mlo v;t…pˇfl" sòeho m/ur" sr" 54
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

t;lj' t®,' toymtIv md’Nmtm(
aMlI.Ut' td; tu Sy;≤Tpˇ’√;tdoW˙t( 55
…bLv" x;Æ<@LyxwlWU * m;lUr≈Ifl;v…p
b;l' …bLbfl' …bLvkkú$I …bLvpe…xk;
g[;ih,I kfv;t;mxUlflI …bLvpeiWk; 56
b;l' …bLvfl' g[;ih dIpn' p;cn' k$u
kW;yo„,' l`u ≤òG/' itˇ_˘ v;tkf;phm( 57
pKv' gu® i]doW' Sy;d( dujrR ' pUitm;®tm(
…vd;ih …v∑M.kr' m/ur' viˆm;Nd(y’t( 58
fleWu p·rpKv' yd( gu,vˇdud;˙tm( 59
…bLv;dNy] …vDeym;m' t≤ı gu,;…/km(
{;=;…bLv…xv;ådIn;' fl' xu„k˘ gu,;…/km( 60
k…pTqStu d…/Tq" Sy;ˇq; pu„pfl" SmOt"
k…pip[yo d…/flStq; dNtx#oå…p c 61
k…pTqm;m' s'g;[ ih kW;y' l`u le%nm(
pKv' gu® tOW;ih‘;xmn' v;t…pˇ…jt(
Sy;dMl' tuvr' k<#xo/n' g[;ih dujrR m( 62
n;r©o n;gr©" Sy;ÊvKsugN/o mu%ip[y" 63
n;r©o m/ur;Ml" Sy;{ocno v;tn;xn"
apr' TvMlmTyu„,' dujrR ' v;t˙t( srm( 64
itNduk" SfÀjk
R " k;lSkN/í;…stk;rk"
Sy;d;m' itNduk˘ g[;ih v;tl' xItl' l`u
pKv' …pˇp[mhe ;ßXle„mfl' m/ur' gu® 65
itNduko yStu k…qto jldo dI`Rp]k" 66
k⁄pIlu" k⁄lk" k;kitNduk" k;kpIluk"
k;kÉNdu…vRWitNduí tq; mkú$itNduk" 67
k⁄pIlu" xItl' itˇ_˘ v;tl' md’Ll`u
pr' Vyq;hr' g[;ih kf…pˇ;ßn;xnm( 68
fleN{; k…qt; nNdI r;jjMbUmhR ;fl;
tq; sur….p]; c mh;jMbUr…p SmOt;
187

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

r;jjMbUfl' Sv;du …v∑‚M. gu® rocnm( 69
=u{jMbu" sU+mp]; n;deyI jljMbuk;
jMbU" s'g;[ ih,I Â=; kf…pˇ;ßd;h…jt( 70
pu…' s ‚S]y;ç kkúN/UbdR rI kol…mTy…p 71
fÉ…nl' k⁄vl' `o<$; s*vIr' bdr' mht(
ajip[y; k⁄h; kolI …vWmo.yk<$k; 72
pCym;n' sum/ur' s*vIr' bdr' mht(
s*vIr' bdr' xIt' .edn' gu® xu£lm( 73
bOh' ,' …pˇd;h;ß=ytO„,;…nv;r,m(
s*vIr' l`u sMpKv' m/ur' kolmuCyte 74
kolNtu bdr' g[;ih ®Cymu„,ç v;t˙t(
kf…pˇkr' c;…p gu® s;rkmI·rtm( 75
kkúN/U" =u{vdr' k…qt' pUvsR ·U r…."
aMl' Sy;T=u{vdr' kW;y' m/ur' mn;k™ 76
≤òG/' gu® c itˇ_ç v;t…pˇ;ph' SmOtm(
xu„k˘ .e¥…¶’Tsv| l`u tO„,;Klm;ß…jt( 77
p[;cIn;mlk˘ lokÉ p;nIy;mlk˘ SmOtm(
p[;cIn;mlk˘ doW]y…jJJvr`;it c 78
sugN/mUl; lvlI p;<@ü" komlvLkl; 79
lvlIflmXm;xR"kf…pˇhr' gu®
…vxd' rocn' Â=' Sv;√Ml' tuvr' rse 80
krmdR" suW,e " Sy;T’„,p;kflStq;
tSm;Ll`ufl; y; tu s; Dey; krmidRk; 81
krmdR√y' Tv;mmMl' gu® tOW;hrm(
¨„,' ®…ckr' p[oˇ_˘ rˇ_…pˇkfp[dm(
tTpKv' m/ur' ®Cy' l`u …pˇsmIr…jt( 82
ip[y;lStu %rSkN/í;ro b¸lvLkl"
r;j;dnSt;pse∑" s•k&/Rn„u p$" 83
c;r" …pˇkf;ßflStTfl' m/ur' gu®
≤òG/' sr' m®≤Tpˇd;hJvrtOW;åphm( 84
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

•' pµbIj.nIyfl…mTy…p m%.jNy.m( blxu£kr' p[oˇ_˘ v.Nm/up„u po m/ußv" v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ip[y.dn" fl.Iflm( .m' …pˇkr' l`u 98 tTpKv' m/ur' p.du kW.•' pµbIjSy gu.n( 97 pÂWk˘ tu p®WmLp.ph" ˙¥oåitdujrR " ≤òG/o …v∑M.Sw tuLy' …v…nidRxte ( 91 Í©.hnut( 90 m%.duk<$k" s Ev y=vO=í k<$k° Vy.s=t=y.du xu£l' v.Mlm..tkr' bLy' g[. vO„y' Â=ç g.® c 189 [BhŒva PrakŒsh] .t…pˇ…vn.…nlXle„mp[d' …pˇ.mvıRn" 85 r.' p.hê.du Â=' ihm' gu® 94 m/Uko gu@pu„p" Sy.mUCz.å…p c 86 =I·rk.≤Nt=ydoW]y.vO=o g[‚Nql" Sv. bOh' .[.Rmd.ß…jt( 87 …vk˚t" ßuv.m( ˙¥Ntu …pˇd.veTk⁄m√u tIbIj' Sv.ßd..pk˘ prm( kfv.y.np[Sqo m/uœIlo jljeå] m/Ulk" 95 m/Ukpu„p' m/ur' xItl' gu® bOh' .=' g.åßd. =I·rk.y' itˇ_k˘ gu® 89 …v∑‚M.I c.$k˘ jlfl' i]ko.ßJvr=ysmIr˙t( 99 tUtStUlí pUgí £muko b[˜d.kÉ xIt' …v∑‚M. m/uro vO„y" …pˇ.j.RsS' q.…nl.hnut( 93 ¨ˇ_˘ k⁄mdu bIjNtu bu/"w kìr…v.fl…mTy…p 92 Í©.lm∆.du gu® vO„y' kW.?y=o r.xnm( 96 fl' xIt' gu® Sv.ßd.d…p …vk˚tfl' pKv' m/ur' svRdoW…jt( 88 pµbIj' tu pµ.‚Sq c pr.hI xu£.lo@‰' pµkkú$I pµbIj' ihm' Sv.ih …pˇ.prm( pÂWk˘ kW..`[p." fl' vO„y' bLy' ≤òG/' ihm' gu® tO„.h.t…pˇnut( a˙¥' h≤Nt tO„.y.$k˘ ihm' Sv.ykm( g[.

…p k°…ˇRt. pvRtj.xnm( ˙Tk<#mu%gN/fl' tpR.m' gu® srmMlo„.Ml…pˇ’t( 190 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…n b¸v.hxoWmd.r" ·…lso@.å…p c mO√Ik.du ihm' …pˇ.dI ktk" ktk˘ tTfl' c tt( ktkSy fl' ne}y' jl…nmRlt.Jcrê.krm( v.dufl.du Sv. p[oˇ_.I gu®" Sv.bl.mNtu …v∑‚M.√Ml' dIpn' ®Cy' …k…ç≤Tpˇkr' l`u aMlNtu …pˇjnkm. c=u„y..tv.ro …vWSfo$v[. Sy." ’Cz^.rk" xel"u Xle„m. m/urs.' rˇ_…pˇ’t( 100 d.tkf.xs'iht. kfpui∑®…cp[d.…p …pÆCzlo .Mlkm( 101 tˇu Sv. 111 h≤Nt tO„.Tyy.[BhŒva PrakŒsh] .vIspRkœ⁄ nut( m/urStuvr‚Stˇ_" kÉXyí kf…pˇ˙t( 106 flm. Xle„m. bOh' . tq.m' v.krs. rˇ_…pˇ’t( vO„y.m."w {.du i]doWfl' tO@d± .n( 112 a.ß…jt( tTpKv' m/ur' ≤òG/' Xle„ml' xItl' gu® 107 py" p[s.ßk.rStu xIt" Sy. c goStnI c.UtvO=k" 105 b¸v.hJvrn. SvLptr. l~vI s. 109 {.r˛r. Â=' …pˇkf. pKv.ß…pˇs'mohd.=.tkí.du∂. h.vp[k.vhm( 103 Sv.√Ml' kÉvl.'‚ tSy n.=.åMl.phm( 104 aq b¸v.åNy.dup.Sv.tXle„mhr' xIt' m/ur' tuvr' gu® 108 {. tUt' pKv' gu® Sv.®t’d( vO„y.m.phm( tdev.R tuvr.ml.sv. guvIR c kf…pˇnut( 113 abIj. SvLpgu. Svy.…nl.d( goStnI {.ih ≤òG/' me/.Ml.…@m" krko dNtbIjo loihtpu„pk" tTfl' i]…v/' Sv... xIt.lo b¸v.t. goStnIsÎxI gu.=. sO∑mU]…v$( 110 koœm. sr.' xu£l' l`u 102 kW.=.y.nurs' g[. guvIR swv.

' rˇ_…pˇfl' pui∑…v∑M.Råß…pˇ˙t( 122 v.gt.' i]doW˙t( 128 pIlu" xwl. k.=. 120 %jUrR It®toy' tu md…pˇkr' .Rm®≤Tpˇm¥od(." mOdCu zd. v.' kf’d( gu® rse p.√I dur.r=uˇ„O .phm( Jvr. dexe p…íme . xItfloå…p c pIlu Xle„msmIrfl' …pˇl' .du ]INhre∂oW. pvRtj.voå=o$" kpRr.U…m%jUrR Ik.reit k°ˇyRte %jUrR Ii]ty' xIt' m/ur' rsp.≤Ntd.eid guLmnut( Sv.tvwrI Sy. SmOt.t.kyo" 117 ≤òG/' ®…ckr' ˙¥' =t=yhr' gu® tpR.ph" ≤òG/o„.dm∆.®t˙d( bLy' v. Sv.' gu.t.its.t.Nt’t( mhtI>y.r. y.. SkN/fl.≤Ntv.tfl" xu£’d( gu®" 123 v.flm( 125 sev' smIr…pˇfl' bOh' .…nl.nI tu mOdl u .yte p…íme dexe s. TvNy.kÉ c m/ur' …x…xr' ®…cxu£’t( 126 amOtfl' l`u vO„y' suSv.Tyu„.rkm( 119 mdmUCz. pr√Ip. s.rw Lp. m/uro vO„y" …pˇ.d* v.k.du itˇ_ç yTpIlu t•.ÎxI krmidRk. dlhInfl.vet( %jurR I goStn.idh. 115 …p<@%jU·R rk.k. tq.hmUCz.' bdr' sev' …s…vitk.xu£dm( 118 koœm.•e]opmflStq." kf’•e∑o rˇ_…pˇ…vk.tXle„mhr' ®Cy' dIpn' blxu£’t( 121 sulme .vet( v. 116 j. c s.kkkú$I Sv.roh.m( 124 mui∑p[m.n( dexWe u muÌl.tU gd.sê. sulme .Îk™ t.lí k°itRt" 191 [BhŒva PrakŒsh] . 114 .[.dumStk.d" ¨„.s…nv." su≤òG/o v.n.·r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ {.'-b¸l' tLl>yte lokì" 127 pIlug@Ru fl" ß'sI tq.tkf.nI ≈m.. zoh.SvLp%jU·R rk..

[m.sk. a=o$ko…p v.xn' tI+.IrjM. gu®v.phm( v.s.√I rocnI xItl.ph..' munyo vd≤Nt 138 …m∑…nMbUfl' Sv. kfv.. sro„.t." jMbIrmu„.hr' SmOtm( 131 bIjpUroåpr" p[oˇ_o m/uro m/ukkú$I 132 m/ukkú…$k.xs'iht.®…ctOW.ih Sv.vp[k. Sv.dMlvetsíu£˘ xtve…/ shßnut( aMlvetsmTyMl' . c …c…çk.·r.CzidRhr' bLyç bOh' .l.n.krm( kmRr©' ihm' g[.˙dyxo/nm( ê.nle bıgude p[dye ' …vWU…ck.t…pˇkfxU…lne iht' k∑n∑®…crocn' prm( 137 i]doWviˆ=yv.' …vW…v◊l.du gu® m.jM. tu dIpnI Â=.n.®t…pˇnut( 139 glrog…vW?v'…skfoTKle…x c rˇ_˙t( xoW. cu…£k..sih‘.åmdoW…jt( a. dNtx#..å…p c aMl.RthrI …pˇkf. c it≤Nt@I 142 aÆMlk.tXle„m…vbN/nut( 134 xUlk.skfoTKlexCzidRt„O ..m( 140 kmRr©' …xr.dsÎx" kf…pˇ’t( 129 bIjpUro m. t√ˇO„.åMlI c cuk.tul©u o ®ck" flpUrk" bIjpUrfl' Sv. it≤Nt@Ik.åMl.CzidR…nv.SyvwrSy˙TpI@.trog…npI…@t.Nd(y…£mIn( hret( SvLpjMbI·rk.∆MbIro dNtx#o jM.t˙t( 141 aÆMlk.viˆm.cn' l`u 136 …nMbuk˘ ’…msmUhn.m( mNd.[BhŒva PrakŒsh] . …cç.edn' l`u dIpnm( 144 192 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .tfl' dIpn' p.du rseåMl dIpn' l`u 130 rˇ_…pˇhr' k<#…j◊.mMlmudrg[h.®…chr' ˙¥' tO„. 133 Sy.ß’t( pKv. gu®" rˇ_…pˇ=yê.√Ml' kfv.' guvMR l' v.l' c bOhdMl' ®j..sk.tnut( 143 Sy.y.I 135 …nMbU" S]I …nMbuk˘ KlIbe …nMbUkm…p k°…ˇRtm( …nMbUkmMl' v.

=.ådIn.idflvgR" sm.s.vˇdud.my..˙tm( 151 {.e s¢m a.tfl' kf…pˇlm( 147 pKvNtu gu® s'g.' …jt.' rocn' Â=' dIpn' kfv.lk°$.∑mo /.dMlvO=km( vO=.RbLy jr..tUp/.lj' k⁄." 3 193 .Tmn.my?v'…sCz.m( pàI…vRloKy l.mmMlo„.m( Â=' …v<mU]doWfl' PlIhod.mU Ij' p.n( …nv.jI.'s{vTv’t( c.Tv.[ ih k$uk˘ tuvr' l`u 148 aMlo„.…/km( fltuLygu.tvo mt.' s¢WIR.tIt' n .åxog[h.˙tm( …bLv..nm…p …nidRxte ( 152 fl' ihm.' tı.¢" 7 aq.…bLv…xv.dNy] …vDeym.Mlm.…/km( fleWu srs' yTSy.ån.m[.Rv…mp[.tvo …g·rsM..' Dey' lohsUcI{vTv’t( 146 vO=.≈mSq.Ml' bIjpUryut.h.t’t( tO„.v …vr…cte .' sv| m∆.v" 1 vlI p…lt %.' fl' xu„k˘ gu.mko /. …nj." 2 pur.vˇRn..xnm( 145 ih‘.tu ( kfv.| ÂPyç t.d( gu.RtVy.vˇdud.=yet( 153 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.…lTy k.k.m' t≤ı gu.IguLmxUl˙{ogjNtu…jt( 149 aMlvetsvO=.m[' c r©' yxdmev c sIs' l*hç s¢wte /.…¶duv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] ˙{ogxUlguLmfl' …pˇl' lomhWR.Mlgu.k..v<yl+mIsMp•y*vn.tursoprsràoprà…vWop…vWvgR" Sv.Ml' it≤Nt@Ikçcu£˘ Sy.' v.gm.idvgoRprn.t.vp[k.MlbOh∆MbIr…nMbuk"ì cturMl' ih pç.xe …m≈p[kr.sk.Xy.iddUiWtm( ak.yR deh' d/it nO.w vR te ( 150 fleWu p·rpKv' yd( gu..n.®…cê.

du …pÆCzlm( 10 p…v]' bOh' .' ne}y' me/.| suv.rjt…mTy…p 7 d.rxuLvoÆJZt' ≤òG/' koml' gu® hem st( 8 tCz±vte ' ki#n' Â=' …vv.| xItl' vO„y' bLy' gu® rs.ye as*:y’∞.m( 194 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m( 18 gu® ≤òG/' mOdu êet' d.Rt( 12 asMyõ±m.pOœe retStıemt.mg. k..…p .| sml' dlm( d.' xu.mk.idrsyogt" 17 ÂPy' tu rjt' t.n( poWytIh k..Jy' l`u Sf⁄$m( 9 suv.vd( vwê.…p sd.$km( 5 tpnIy' c g.dpt•e].| knk˘ ihr<y' hem h.ynm( Sv.tveds" pitt' yır.yu„kr' k.kÉ c Sv..du itˇ_˘ c tuvr' p.[BhŒva PrakŒsh] .ˇRSvr' c tt( 6 j.çnm( c.MbUnd' j.r' cN{k.mIkr' x.t( tto ®{" sm.di]doWJvrxoW…jt( 11 bl' svIy| hrte nr.he zπde `n=mm( v. suv.©ºy' kl/*tç k.{jtmuTp•muˇ_kmRsu yojyet( 16 ’i]m' c .veˇ≤ı v©.Ry …n…nRmWe …w vRlocnw" …nrI=y.SmOitmitp[dm( ˙¥m.xyet( kroit rog.q.vp[k.n( mOTyu' c tıNy.he rˇ_˘ …st' zπde …nkWe k⁄õk ± m⁄ p[.R!‰' cN{vTSvCz' ÂPy' nvgu.| bl' vIYyRç n.‚Gvxu≤ı‚SqrTv’t( …vW√y=yoNm. kNdpRdpR…v?vStcetso j.he zπdåe …st' êet' kWe Ty.tk⁄M.lmptˇSykSm.t( ’i]mç.vit t{seN{Sy ve/t" 4 Sv.' tq.t( tSm.¥àtStt" 13 i]purSy v/.ç k⁄y.' rogv[j.s …xv" £o/en p·rpU·rt" 14 a…¶StTk.m.tÂp' mh.m( t.·rt' Sv.i√locn.≤Nt …stp[.xs'iht.d≈u…bNduStu v.RmxuımetNmr.nr îv Jvln( 15 i√tIy..≤Ntv.

krs' srm( vys" Sq.ph' Xle„mhr' c xIt' t{op.¸" pre bOh' .' …nh≤Nt tqwv v©oå≤%lmehvgRm( dehSy s*:y' p[ble≤N{yTv' nrSy pui∑' …vd/.gyutçeit xuLb' du∑' p[k°…ˇRtm( 25 t.' mehkf…£mIn( …nh≤Nt p.<@Udr.rk˘ c …pˇ.…p i√…v/' v© muCyte 29 ¨ˇm' =urk˘ t] …m≈k˘ Tvvr' mtm( 30 r©' l`u sr' Â=mu„.s=y. …p∞$…mTy…p =urk˘ …m≈k˘ c.y' m/ur' c itˇ_mMl' c p.idkrog.Ll`u le%nç 26 p.Ml' Sv.sê.m[Te vsMyõ±m.m[' kW.p' …v?v'sn' yCzit xu£n.[mR " 28 r©' v©' ]pu p[oˇ_˘ tq.ˇ.d( /[vu m( 20 t.…vd" 22 t.NpoWyit Áxuım( 21 xu£˘ yt( k.t…pˇ…jt( p[mhe .shm( l*hn.Ryn.it nUnm( 32 yxd' r©sÎx' rIithetíu tNmtm( yxd' tuvr' itˇ_˘ xItl' kf…pˇ˙t( 195 [BhŒva PrakŒsh] .kÉ k$u s.m[' m.x' ≤òG/' mOdu `n=mm( l*hn.…p `n.y p[xSyte 24 ’„.s' c=u„y' …pˇl' mn. h‚Stg.n( pInsmMl…pˇm( xoq' ’…m' xUlmp.pn' ≤òG/' le%n' v.' Â=mitStB/' êetç.goÆJZt' t..mkm( 23 jp.…ˇRkyÉ Sy pitt' /r.xm( vIy| bl' h≤Nt tnoí pui∑' mh.·rteå∑te d.Itle tSm.m[' smuTp•…mdm.' Sy.'í n.<@ü' sê.r' xrIrSy kroit t.xoRJVrk⁄œk.m[m*duMbr' xuLvmudMu brm…p SmOtm( r…vip[y' MleCzmu%' sUypR y.k™ 31 …s'ho yq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ki#n' ’i]m' Â=' rˇ_˘ pItdl' l`u d.kroit p[.¸" pur.hCzºd`nwn∑R ' ÂPy' du∑' p[k°…ˇRtm( 19 ÂPy' xIt' kW.r.h" Svedoå®…cmUCR z.gd.y.k⁄smu s˚.xyTy…cr.dup.RKledo reko v…m.mLpmett( 27 Eko doWo …vWe t.

rkm( 46 aı| sv." medomeh’mIn( k⁄œ' tÆTkØ' t√dev ih 42 W<!Tvk⁄œ.s' k. p[kop' kroit ˙Ll.l.' …nht.•' r. m¥Mlrs' c.hk.k.o…gsut. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION c=u„y' prm' meh.m( 34 sIs' b[›' c vp[' c yoge∑' n.r.rm….xyet( 33 ÎÇ.s' c n.' suryw …Ru / ¨Tp•./Iyte l*h' s.'í tq.' tq.tl' jyet( 41 kf˘ …pˇ' gr' xUl' xoq.vp[k.…n …v…v/.xyit sNttse…vt" s"37 p.' v.' rMy.dxoq.Imits.mjm( zid| c pIns' …pˇ' ê..NyMlen le…pte l*he Syuy]R sU+m.it Vy.gStu n.…jk.xyit jIvnm.…n c lohoåS]I xS]k˘ tI+.ysI 39 gu®t.ys' cedxu≤ımds'S’t' /[vu m( p.[BhŒva PrakŒsh] .su…kStummu oc yt( vIy| j.g" svRrog..gn.smxuılohm( 43 jIvh.…n guLm.n.n.®.·r c.…n xrIre>yo loh.gxttuLybl' dd..ç tq.…/' …vn. tTs.n( k<@Upm[ he . Î!toTKled" kXml' d.mbl' kroit mOTyu' c n.$v' n tnute xrIrkÉ d.·rt.ved( ˙{ogxUl* k⁄®teåXmrIç n.kÉn hIn* …kl v©n.W.<y©.®j.·r mdk.n.t' xUl' c p·r.<@' itltwlç m.tStto n.xs'iht.s' Vypohit 47 yTp.…p TyjeLlohSy sevk" 45 =m." s¢.<@üt.dIn( k⁄®t" p[yˇu _* 38 pur. lo…mndwTy.]e n p[srit jle twl…vNdu" p[t¢e 196 .gNdr.tnoit biˆ' p[dIpyit k.xR" PlIhp.R©j' v.Nmehn.<@ü' ê.r.g* k⁄œ.d( g[h..OÆCz%r.…nls..◊y' hNy.n( p. nO.n. aXmdoW" sudgu NR /o doW.mymOTyud' .mkm( 35 sIs' r©gu. .ph.xnm( 36 n.åitk∑.' ˙id ®j.' …p<@' k.ys.' Dey' …vxeW.ç yCzit 44 kÀ„m.ysSy tu 40 loh' itˇ_˘ sr' xIt' m/ur' tuvr' gu® Â=' vySy' c=u„y' le%n' v.….

Nsk⁄œ.tuí s SmOt" …k…çTsuv.ym.Rm.| s.' ne]gd.ÆTk…çdUngu.tuWu sveWR u tˇı.' v[.…n =y' k.tug.Rm.…=k˘ tuTq' k.U…m' ’„.:y.rm.…=k/.Rn( rog.ve dIyte Sv.…=km( 55 t.mm.RTsNTyNyeå…p gu.n( axR" xoq' …vW' k<@U' i]doWm…p n.…nmug.Stt" n kÉvl' Sv.…nk.vit …x%r.xoqk⁄œ.n( tqwv m. c k.xyet( 60 mNd.pIjmxuımett( 61 t.tu" suv.TSv.rm.ynm( 59 c=u„y' b‚St®‘⁄œp.ˇ..Ntloh'tduˇ_m( 48 guLmodr.Rm. a…p s≤Nt …kNTveWu te g*.Rm.u p' o[ ˇ_˘ tÆTkØm…p td(g.gNdrm( k.Rg.mv.t' .l.nlTv' blh.' c kroit t..nukLpTv..ihTy.pU…vRk.…=km( 57 …kNtu tSy.nSy lohSy ml' m<@Ur muCyte loh…s'h. yt" suv.Rg..<@ümhe …vWodr.rk˘niw t .tv" Sv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ih©ügNR /' Tyjit c …nj' itˇ_t.NtrSy s'sg.u m( 52 s¢op/.n( …vjyte k. …kØI …s'h.…=kmNyˇu t∫ve{jtopmm( …k…ç{jts.nç …ng¥te yLloh' yd(g.Rm.…=k˘ t.Rm.…p …xro®jm( 50 sv.‚Nvtm( tq.Stˇd'x.' …nMbvLk" t¢' duG/' .[ ' …v∑‚M.tuí m/u/..du itˇ_˘ vO„y' rs.©" Sy.t.Ntloh' n s'xy" bl' vIy| vpu"pui∑' k⁄®teå…¶ …vvıRyte ( 51 ?m. vˇRNte Sv.u .jtu 53 ¨p/.vt" 54 Sv.…=kmI·rtm( 56 ¨p/.rm.…=kmI·rtm( 62 197 [BhŒva PrakŒsh] .…=km.ihTy.nmMl…pˇç y’∞.k" k.ml.Lp.xR"xUl.RSy …k…çTSv.pIj' m/um.'Sy' c rIití …sNdUrç …xl.u .çn.t( sjlc.Ntmyo hret( 49 PlIh.t' t.…=kÉ 58 {Vy..k.u ..Py' m.…=k˘ Sv.

jnw" s'yogjp[.rm.…nmug.'Sy' √yoStr….m( 68 t.r' kW.Nyeå…p gu.ˇ.Sw tTsIsvNmtm( 76 s'yogjp[. yt" Sy.' vIspRkœ⁄ k<@U…vW.ynm( c=u„y' v‚St®‘⁄œp.m[. tSy tto hIngu.…p …x≤%g[Iv' myUrkm( tuTq' t.PyNye gu.<@ürogfl' ’…mfl' n.nlTv' blh..[BhŒva PrakŒsh] ." 70 k.t' k.ve.ve.t.íu n.du p.tu" Sy.rkÀ$' Sy.e t∫vet( 66 …k…çˇ.'SySy tu gu.u ' tSm.tu" …sNdUr' gu." …sNdUrmu„.ˇ.…p tÌu.' rse xo/n' p...pIj…mdç t√t( 65 tuTq' …vtu•k˘ c.' c tt( tuTqk˘ k$uk˘ =." SmOt.√+ym.l.vp[k..tuihR …k…çˇ.ve.m[]pujm.pU…vRk..xyet( 64 mNd. tSy." SmOt.n( axR" xoq' =y˚<@U' i]doWm…p n.'Sy' kW.kÉ rse …k…ç…ˇˇ_˘ vO„y' rs. Dey.y' itˇ_o„.xs'iht." n kÉvl' ÂPygu.itle%nm( 75 …sNdUr' rˇ_re.edn' xIt' c=u„y' kf…pˇ˙t( …vW." Svyo…nsÎx.m[g.' ne]gd.m[Sy yxdSy c …pˇlSy gu.' v[. anukLpty. Dey.Rí sIsjm( sIsop/..…p c 72 rIitrPyup/.Nsk⁄œ.. …p©l." Svyo…nsÎx.r©yo" 69 k. jnw" 73 s'yogjp[.y' v.." SmOt.yugl' Â=' itˇ_ç lv.' le%n' …vxd' srm( gu® ne]iht' Â=' kf…pˇhr' prm( 71 …pˇl' Tv.Xmk⁄œk<@Ufl' %pRr' c. tSy." SmOt.m[op/.tu." 74 rIitk..d.gu.mk˘ l`u 67 le%n' ..[ ' …v∑‚G.ç kroit t.vR Te k.…=km( 63 Sv.phm( 198 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .<@ümhe …vWodr.Nyeå…p gu.'Sy' `oW' c k˘skm( ¨p/.n( tqwv m.gg..:y.ro rIití kQyte r.jrIitb[˜R rIit" k…pl. tSy..

kÉ k$uk˘ xIt' sv| ≈eœmud.jtu k°…ˇRtm( 78 s*v.rs" 90 cpl" …xvvIyRí rs" sUt" …xv.' tI+.r' /r.jt' p. Îi∑blp[d" sv.' c j.t( m/ur' k$u itˇ_˘ c xItl' k$up.…p …g·rj' xwl/.njnn' v[.| tu jp.vit t{s.m[' myUrk<#.tur…p SmOt" 86 …xv." =i]yo vwXy" xU{í %lu j.xe rˇ_˘ …kl rs." …ny.U∞ tt( 87 =e].ynm( 80 zπid yogvh' h≤Nt kfmeh.veT£m./r.dup.tTv.j' k$u itˇ_o„.| .tuv.RsvTp[mçu ≤Nt tÆCzl..' k$up.mu„.' s…ˇˇ_˘ lv.hI mh.| r.Rs îTy…p 79 gwrye mXmj' c.Tp[Cyut' ret" pitt' /r.…k c 83 r. pIt' ’„.yn" 91 yogv.m( 77 …nd.itt" 88 êet' xSt' ®j.¶sN/.r' tqoNm.rdo rs/.rj.tujm( …xl.edne …vDey' …xvvIy| ctu…vR/m( êet' rˇ_˘ tq.Itle t∂ºhs.◊y" p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ .yne /.…qR….rd" W@±rs" ≤òG/‚S]doWflo rs.k˘ rs.yte 84 l*h' j$.TsvRkœ⁄ nut( 92 199 [BhŒva PrakŒsh] .<@ür' xIt' k$uk˘ Sv.m( 81 apSm.t.Xmxkúr.yn." mU]’Cz^÷ =y' ê.˙tm( 85 rs.vet( …vp.pu„pv.de tu tTpIt' %e gt* ’„.s' v.<@üt.d' xoqk⁄œodr’mIn( 82 s*v. /.' tˇu ..xo/nrop.' .rdo rSyte yt" tto rs îit p[oˇ_" s c /.tus.loRk"ì p.yup=.Rmyhr" p[oˇ_o …vxeW.jt' t.|…s c p.jTvi{jtu c xwl…ny.ys' t∞tu…vR/m( …xl.x.Cz⁄KlmCzm.vO„y" sd.`e `mRsNt¢.mev c 89 p.' n.tuí rseN{í mh.©.˜.m[m.…k c t.t( b[.

…/j* √* ]pun.…p s.[t.lk…xl.| nO. tu @m®y']p.ved( b[˜.…ctm( ih©ül' tSy sUt' tu xuımev n xo/yet( 106 200 .. d./..rhIn' %lu sUtr.ml.vedtoås* p·rxo/nIy" 97 viˆ…vRW' ml' ceit mu:y.m( 100 gN/o ih©ülm.j.gyogj* doW* rseN{e k…qt* munIêrw" 96 mlen mUCz. amI ¨prs.nuˇroˇrm( 103 cm.=. xƒ" %$I gw·rkm( k.xs'iht. k∑tr" xrIre dehSy j.sk⁄œJvrk.v. doW.∑^I c mt.y' k$u ih©ül' Sy.m( dehSy n.it nUn' k∑.m( 95 ml' …vW' viˆ…g·rTvc.ujgen W<!o .m( v©ºn k⁄œ' .…mtí.pl' nws…gRk˘ doWmux≤Nt p. ….' r." sUtSy …k…çd(g.W‚G.k⁄smu s˚.‚St …c…k‚Tstm( rseN{o h≤Nt t' rog' nrk⁄Ôrv.dStOtIy" Sy..yU %e git' k⁄®te ajrIkroit ih mOt" koåNy k®.xo h'sp.Rr" xuKlv.dRn" r…Ôt" k.í k⁄˚œk˘ s*r.R mr. …vxeWt" 99 s'Sk. sd.·r ˙Ll.•e].çLyto vIyR˙ití pus' .hr.Rr" xuktu<@k" 102 h'sp.j' y" sevte tSy kroit b.rde yid tq.rde ¨p. doW.' £m.rdm( drd‚S]…v/" p[oˇ_ím.bol.@‰' …g·r.åPyete ]yo doW.p' mOit' mUCz.'í rog.tnyuKTy.…jn.t( 94 as..hoå…¶n.vtRkcuMbk* Sf…$ky.åkr" sUt. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION SvSqo rso .mv.t* c gr' …nh≤Nt 105 ¨?vRp." p.?yo yo .R" Sy.∂ºvo mheêr" 93 mUÆCz≥to hrit ®j' bN/nmnu.do mhoˇm" 104 itˇ_˘ kW.vp[k.." ßotoåÔn' $˚.ve{ogo ySy n.myfl' kf…pˇh.sIs' rsk˘ kpdR…skt.pR .x' …vd/.Ts pIt" xuktu<@k" jp.u "w 101 ih©ül' drd' MleCz…m©ül' cU.. Syuí.d( gu.Ônye•r.í PlIh.Iy.t( 98 aNyeå…p k…qt.[BhŒva PrakŒsh] .S]yo rse Ete k⁄v≤R Nt sNt.' …vWe. bıo Deyo jn.

vj[mdu /( tO m( …vSf⁄…l©.ßm( 112 pur." ≈eœ" sudl u .ˇTSy.åPlutm( dukl À ' ten vS]e. deVy.t..n.y vO]Sy v…j[.[km( 114 t√j[' vj[j.yn" 111 axo…/to gN/k Ev k⁄œ' kroit t.t( ggn.idlepne êet" ’„.g' vj[' ceit ctu…vR/m( mu∞Ty¶* …v…n…=¢' …pn. rjs.y.m( te>y Ev smuTp•' tˇiÌ·rWu c.' tu gdeWu &tyeå…p c 117 …pn.k⁄œp[d.r' p·rmuçit 120 t∫…=tmvXy' tu …vd/.' c v.Rt" 116 p[xSyte …st' t..sUˇ_" pItíwv rs.n( rs.R " 110 gN/k" k$uk‚Stˇ_o vIyoR„.ykm( dudrR ' Tv…¶…n…=¢' k⁄®te dudrR ?v…nm( 119 golk.tTv.p' …vWm' xrIre s*:y' c Âp' c vl' tq*j" xu£˘ …nhNTyev kroit c.Ot.R gN/k" p[oˇ_o rˇ_" pIt" …stoå…st" 109 rˇ_o hem…£y.SttStSy ggne p·rsipRt.Uˇt" gN/ko g.kÉ jNtuk<@U…vspR…jt( h≤Nt k⁄œ=yPlIhkfv.TS%…lt' ySm." 113 te …npet`u nR ?v. ò.NmOTyupd[ .ed.…p gN/p.it . v/.W..n.d.d(gN/k" sm.gvä◊* fÀTk.yk" n.. îTy…p 108 s*g‚N/kí k…qto b…lbRlrsoå…p c ctu/.∫=.g' tu n.[rvo∫v.t.vw …st' rˇ_˘ pIt' ’„.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] êet√Ipe pur." =IrnIr/* 107 p[stO ' y{jStSm. s Sy.yne v[.Ìgn' c tto mtm( 115 …vp[=i]y…v$(x{U .Stuvr" sr" …pˇl" k$uk" p." £°@NTy.∞tu…vR/m( £me.' tSy mh.Nb¸x" ’Tv.gNdrm( 201 .k˘ dlsçym( 118 aD.‚N/kí.ÆCz%reWu mhI.[m.yne pIt' hem…n ’„.k˘ ddurR ' n.re rˇ_˘ tˇu rs.

t( 126 h·rt.¶* …v’it' v[jte ( 121 sv.!‰' rmyit xt' yoiWt.l' tu t.v' SvLpsTvmLpgu.d.l' t..[' Tv…sı' gu® t. idVy*W…/" SmOt.R sro„. mNdbl' kroit jNtu' /[vu ' xo/nmNtre.l' k$u ≤òG/' kW. …vWê.Syrog.R.…/v.' hrei√Wm( k<@Ukœ⁄ .ßnut( 133 mn" …xl.!‰' t{s.ynm( …n„p]' …p<@sÎx' SvLpsÊv' tq. gu®vR<y.n( mOTyo.[m( 125 pI@.g…ji◊k. gu® 129 S]Ipu„ph.sk.<@ügd' c xoqm( ˙Tp..mehk⁄∑PlIhodrg[‚Nq…vW’mI'í 124 rog.t( îdm…xtmxuı' m.s.Utkf..' c kroTyxuım..:y' t.y' m/ur' suxItm. ≤òG/.…T]doW' v[.®<y.êRpI@.[BhŒva PrakŒsh] .' sOjit c b¸t.ıRKymOTyu˙t( 122 a.p[dm( 123 a. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vj[' tu vj[v…ˇ∑eˇ•.t* k⁄œrog' …vd?y.m( …vtrit kfv.lk…mTy…p h·rt.l' Sy.pç.:y' …p<@s'Dkm( 127 tyor. p[oˇ_˘ p].d( gu.IRit' hrit stt' seVym..[p]vt( 128 p].xs'iht..tu…vvıRn' c hNy. le%nI k$u" itˇ_. nwp..Nh≤Nt {!yit vpuvIRyvR ≤O ı' …v/ˇe t.yu„kr' /.' nr.n( 130 hrit c h·rt.l' i√/.We[ u vr' vj[' Vy. n.| gu® ≤òG/' sp]' c.[' kW.' t≤Tp<@t.rk˘ SvLpgu.n' mOt.lk˘ …v¥.…/km( d…=...ßkf…pˇkcv[.yo„.nubN/' …kl 202 .Ry„u k.lkm( h·rt.' …nTymev dI`.·rt' c. ml. 132 mn"…xl. mnogu¢. …xl.pd' Sy..PysMyk™ 131 mn"…xl.[mˇu rxwloTq' b¸sÊv' gu.' …v/ˇe …v…v/.Rv.' prm( Sv.' k⁄œ' =y' p. mno◊.¥' gu.vp[k.t.lI k⁄n$I gol.Ônyit sut.®t.l' c."w ≈eœ' tto hIngu.‚Nv£mw" …s'htuLy.i{.©s˚ocpI@.' dehj.

ß…jCzIt. p[oˇ_. xu.s'Dí Á.Ôn…mTy…p tˇu ßotoåÔn' ’„. %$I g*r%$I √º c gu.tuí gwrye ' …g·rj' tq.vˇoR nOp.y' le%n' ≤òG/' g[. suv.Rt( 134 aÔn' y.n( …nh≤Nt …ê]vIsp.h.Ntp.·r.Rg·w rk˘ TvNyˇto rˇ_tr' ih tt( 146 gw·rki√ty' ≤òG/' m/ur' tuvr' ihmm( c=u„y' d.sm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ mU]ro/' sxkúr' ’Cz^gd' c k⁄y.Sw tuLye p[k°…ˇRte 149 203 [BhŒva PrakŒsh] .…vW.vˇRm….W.k.<@ürm( ßotoåÔn' SmOt' Sv.jNy.…p c kQyte 141 Sf…$k.detÌu.vˇR" p[mhe flXzidRih‘.…p k.... bu/"w 138 ßotoåÔngu.Nto l*hkWRk" cuMbko le%n" xIto medo…vWgr.rmetTßotoåÔn' SmOtm( 136 ßotoåÔnsm' Dey' s*vIr' tˇu p.m( `O∑' tu gw·rk.vˇoR r.t…pˇ’t( 140 Sf$I c Sf…$k.ß˙CzIt' sevnIy' sd.oå…¶kro Â=" kfflo v.j.." 144 cuMbk" k.yo„. Î!r©.mun' c.vˇoRå…p tqwv c 143 r.j.…=t.t…pˇkfv[.r.. bu/"w …kNtu √yorÔnyo" ≈eœ' ßotoåÔn' SmOtm( 139 $˚. r©Î!. a.h…pˇ.ih CzidR…vW.ph" 145 gw·rk˘ rˇ_/. v. p[oˇ_.k.vˇ| k$u‚Stˇ_" …x…xr" …pˇn.vˇRkStq..j.I 142 r. m/ur.' s*vIr' êetmI·rtm( 135 vLmIk…x%r.…p le%nI c …ng¥te %$I d. r©.oåySk.phm( …s?m=y.du c=u„y' kf…pˇnut( 137 kW.©.re …. . ki#nI c." sveR s*vIreå…p mt.xn" r.Rn( yo…ns˚ock.[ c r©d. êet.ßkfih‘.pot.•mÔns…•.phm( 147 %…$k. mO…ˇk.…nv. tu kW. …vWxoq…jt( 148 lep.

’„.∑^I tuvrI k.mO…ˇk. k.…p<@goprs.d" p.." bol' rˇ_hr' xIt' me?y' dIpnp.tXle„mhr' kÉXy' ne]k<@U…vWp[.mOt( =td..$í kpdIR c vr.…xnI 150 %pRrI tuTqk˘ tuTq.' c itˇ_ç tuvr' tq.…¶m.…p s.!k° c. p[oˇ_.ßp[drXle„m…pˇnut( 156 p˚Stu jlkLkí culk u " kdRmo ml" …c…kl" p…lto {.hSvedi]doW…jt( Jvr." sm.. rskÉ SmOt. 151 k.v.kk⁄œ' c …vr©' kolk.t.∑^‰." 155 mONmOd. …skt. v.ßxoqfl" xItl" sr" 157 kpdRko vr.xIx' /. :y.dNyˇ{sk˘ SmOtm( ye gu.h.xn' p·rk°…ˇRtm( 153 s*r.m' pIt' l`u Tyˇ_sÊv' ne∑' tq.xs'iht.vp[k." sveR s*r..idmm( Xy. ’„.∑^je 154 a. mOTò.Ste gu. b.y.Rß.d…x%re kõ±kœ⁄ mupj.vn?v…n" xƒo ne}yo ihm" xIto l`u" …pˇkf.h…pˇ.Rxy…vxu≤ı’t( 160 ihmvTp.. mO…ˇk.luk. =e]j.xIxmuCyte 152 k.xIx…mTy…p tdev …k…çTpIt' tu pu„pk.gu.Nd(yflI …pˇ.l' Sy.' gu® ≤òG/' ≈eœ' kõ±kœ⁄ m.k⁄lm( 163 204 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .[BhŒva PrakŒsh] . mOTò. xkúr.lI mOˇ. retj.å…p c v.xIxmMlmu„.cnm( m/ur' k$u itˇ_˘ c d.or"=tn.yte t]wk˘ rˇ_k.…$k.lksur. a…p k°…ˇRt. le%nI xIt.tu ( mU]’Cz^. c surmO…ˇk.ßkfn. Sf…$k.luk.ˇdNy∂<@k˘ SmOtm( 161 pItp[.xIx' p.rk⁄œfl' g.XmrI…ê]n.StuTqkÉ p[oˇ_.å<@km( 162 kõ±k∑⁄ ' k.…xnI 158 xƒ" smu{j" kMbu" sun.pSm.ß…jt( 159 bolgN/rsp[.tuk.'xk u ..p" pllí …nW√r" kdRmo d. v[.

tVy.' v.go m.RTmkí s" 170 rs.m.…vNdusm." 174 i]ko."sveR rmNteå‚Sm•tIv yt( tto rà…mit p[oˇ_˘ xBdx.…n vw nv 167 muˇ_.vrí s" s tu êet" SmOto …vp[o loiht" =i]y" SmOt" pIto vwXyoå…st" xU{ítuv.rkm( ’…mxoqodr./In( vy"StM.≤Nt' S]I.STvvIy.phm( 164 /n.…vNdu …vv…jRt." npus' k.…qRno jn.·r. re%.dey..rdw" 165 rà' KlIbe m….hkf.Kymev c îN{nIlí gomedStq." ≈eœ.' su%p[d. p[v." 177 205 [BhŒva PrakŒsh] .t( i]…v/Sy tSy puS' ]Inpus' k." KlIb' KlIbe p[yojyet( sve>R y" svRd.…n vw nv 169 hIrk" pu…' s vj[oåS]I cN{o m…. dehSyd.fl' hIrk˘ c vwdyU | pµr.yuˇ_..rà." teWu Syu" pu®W.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ kõ±kœ⁄ ' recn' itˇ_˘ k$U„.Ste sm.í sudI`.edoå‚St muˇ_.w" suvˇO .®Tmt' tq.id c tduCyte 166 rà' g. rsbN/nk.yk" =i]yo Vy." pu…' s ‚S]y.Iy." W@ß. vwdyU …R mTy…p m*…ˇ_k˘ …v&míeit rà.g' c gomed' nIl' g.n..gkm( 168 pu„pr. bOhˇr.yne mto …vp[" svR…s≤ıp[d.:y.ySy k.RSte …vDey. vIyRv/Rn.lyuˇ_.…n l=.Nyet.mOTyuhr" SmOt" 171 vwXyo /np[d" p[oˇ_Stq.nguLm.…n mh.xyit Vy.….í npus' k.R" Syurk.Rk." flsMpU.!‰R’t( xU{o n." 175 ‚S]y" k⁄v≤R Nt k.R .…/…v?v'sI jr.®Tmt' pu„pr.t. sTvv…jRt." pu®W."176 ‚S]y" S]I>y" p[d.S]…vx..?m.m…p …ng¥te tˇu p.nIh l=.ed." re%.Ste ‚S]y" SmOt.' kroit c 172 aq puS' ]Inpus' k.Nyuˇ_." 173 pu®W.W..RStejoyuˇ_.

m( m.Ky' tr." Sy.yRSy vj[' xne nIRl' …nmRlmNyyo…nRgidte gomedvwdyU k R É 188 ¨prà.Xm. tqwv c muˇ_.h¯ ràm.StJDwm*R…ˇ_kyony" m*…ˇ_t' xItl' vO„y' c=u„y' blpui∑dm( 185 pu…' s KlIbe p[v.tmml' muˇ_." 182 nIl' tqeN{nIlç gomed" pItràkm( 183 vwdyU | dUrj' rà' Sy.….hre vTsn.gmsur.ryet( 178 a.m( 184 m*…ˇ_k˘ x*itˇ_˘ muˇ_.˙t" 190 …vW' tu grl" =ve@StSy .I mTSyí ddurR " ve.TkÉtgu h[ vLl.®Tmtm( devJe ySy c pu„pr.·r{" sˇ_⁄kí p[dIpn" s*r. …kNtu …k…çˇto hIn.®Tmt' mrktmXmg." 180 m. xƒ îTy.…. yqwv rà.g" Sy.ed.<@üt. c 187 …k' rà' kSy g[hSy p[Iitk.y.mupràeWu te tq.ru te e sm. tq.nev tu …v&m" 186 rà.| s*:y' kroit c se…vt' svRrogfl' mOt' vj[' n s'xy" 179 g.vp[k.cSpitvLl.·rTven doWhr' .nud.[BhŒva PrakŒsh] .….…n mnoD. …vxeWoåymud.…=t.yu" pui∑' bl' vIy| v.:y.fl' xItgo m.….e" suj.l.flç tt( xu…ˇ_" xƒo gj" £o@" f.oR h·rNm…. muˇ_.go mÔum….Ky' pµr.xu…ˇ_Stq.' p©ülTv' c tSm.l" Sy.√.. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION axuı' k⁄®te vj[' k⁄œ' p.ràç loihtm( 181 pu„pr..Ts'xo?y m.vtIit p[Xne tduˇrm.lkÀ$Stqwv c 206 .…n g[hdoWhr.dI…n b˛Ny…p 189 gu. sr.….Czo.n. c xIt.i∑^k" Í…©kí k.Rhye Sy tu …v&mo …ngidt" s*MySy g.…. p.t.c.êRVyq.cí kpUrR .…n .…n Syum/R ru .' tq. c c=u„y.xs'iht." sh.…n …vWfl.Tpum.…n k.…n /Ot.…n c m©Ly..

tuLymUlo yo h. ySy dÁNte smIpSq.’itStq.rsÎKp]o vTsn.˜.flo guCzSt.n( dhnp[. …vWeåxuıe te SyuhIRn.vit loihtm( s Í…©k îit p[oˇ_o {VytÊv…vx.hr' p[oˇ_˘ Vyv.…ln" dwTySy ®…/r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ h. yTp.tSt®rêTqs…•.vet( 198 goStn.rt" b[˜pu]" s…vDeyo j.ih i]doWfl' bOh' .yne …vW' …vp[' =i]y' dehpu∑ye vwXy' k⁄œ…vn.…y rs.' vIyRvıRnm( 204 ye dug.iWt" 192 h·r{.l." p. p[yojyet( 205 207 [BhŒva PrakŒsh] .∑^…vWye y" Sy. tejs.rdw" 197 dev.<@ürSteWu =i]yo loihtp[.hkr" pUv"Rw k…qt' s p[dIpn" 195 sur.Rt" k…plo y" Sy.." p·rk°…ˇRt" soåih=e]e Í©vere ko˚.¶ey' v.ynm( yogv. ." s .Ts s*r.y.." mh.‚B/t$e dexe ko˚.dy" as* h.êeR n trovO≤R ıvRTsn.>y..cle 200 b[.Ru .yte mly.hlo b[˜pu]o …vW. &m.y ih 202 …vW' p[.tkf˙¥ogv.d.mR ?y" s sˇ_⁄k" 194 v.x.…x c a..yte 199 v. …vxo/n." vwXy" pItoå…st" xU{o …vW ¨ˇ_ítu…vR/" 201 rs.∂Ii¢m.ih md.Rs" k.Rto loihto y" Sy.…y c …vk.lkÀ$oåSy mu…n….e devhw tR Sy pOqmu .e mlye .lye d…=.t( tSm..i√W' p[yogeWu xo/…yTv." …ny.eå…p c j.∆..·r{" s ¨d.lp]CzdStq.vhm( 203 tdev yu…ˇ_yuˇ_˘ tu p[. amI nv 191 …sNduv.y xU{' d¥.ˇq.√/.vit s.d.surr.ed.' ihm.˙t" 193 yd(g‚[ Nq" sˇ_⁄knÉ vw pU.i∑^k ¨Cyte 196 y‚Smn( goÍ©kÉ bıe duG/' .l.hlo Dey" …k‚„kN/.

" …k…ç…ˇˇ_.y.˙t" sugN/k" kdRmko mh." Xle„ml.ty" 206 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.dv" …pˇkffl." 9 Sqlj.çnko h. v[Ihy" Wi∑k. gurv" kfxu£l. l`up.í Â=. n.Ny…mTyuˇ_˘ /.¥.LpvcRs" kW." …pˇfl." 6 x." …pˇp[.¥'…x‚Mb/." 11 v.í. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION akú=Ir' òuhI=Ir' l.…l sklm" p.[BhŒva PrakŒsh] .] .y.ly" s≤Nt bhvo b¸dexj.¥." 8 kìd.Ny' xUk/." kW.lyo dG/mO∆.Ny' tOtIykm( …xMbI/.…pt.R vO„y.idk˘ =u{/."w …k…çıIn. gurvo ihm.LpvcRSk.í …vp.Ny' =u{/.iWt." x.…pte>yo gu./. a…p 10 v.IteSte smSt." x.<@k" pu<@rIkStq. v.dy" yv.xe …m≈p[kr.©lI krvIrk" guÔ.v …vr…cte ." Xle„m.idk˘ xUk/.í.Nyç tTSmOtm( 2 k<@nen …vn." kW.yno lo/[p„u pk" 5 îTy." Sv." kW." aLp.kÉ k$uk. av.…lí dUWk" 4 pu„p.vh.Nypçkm( 1 x... hwmNt.t..lyo rˇ_x.Ny' v[Iih/.y.ly" SmOt.lyo m/ur." kW.…kn" sO∑mU]purIW.…l/. mU]l. me?y." p[oˇ_.. bı.xn.e a∑m" /. v.Nykm( kõ±Gv.t…pˇfl. bLy.Ly." xIt.Tv..y. 7 x. xuKl.í bOh' .t…pˇd.…nlkf. bLy. ≤òG/." g[Nq…vStr." 12 208 .y.vp[k.idvgR" sm. l`vo ®Cy.¢" 8 aq nvmo /.åihfÉno /ˇUr" s¢op…vWj.<@ük" xk⁄n. m/ur." Svy.r.pkWR.NyvgR" x.Ny' tO."3 rˇ_x.vp[k.x..…pt..íwv bl.LpvcRSk. vO„y.Stq.xs'iht.Ny' mudg( . mihWmStk" dI`Rxk U " k.

…l….…lgu.$lí k⁄‘$⁄ . tt" SvLpgu. m/ur. Ev ye p. xIt. v[Ihy" SmOt.y." x.l.k.Uy" xI`[p.=.. gu." Eteå…p v[Ihy" p[oˇ_.kÉ m/ur." bı…v$(k." x.„yidno bıvcRSk.. l`v" SmOt.dLp.√I mO√I g[. i]doW…jt( 25 Sv.v[IihvRrSteW.| mu%' ySy Deyo jtum% u Stu s" 20 v[Ihy" k…qt." ’„..…kn" ’„.pu„pv. vIyRto ihm.RSq.$l.¥.mu%" ’„.Sw tuLy." te>ySturo…pt. teW.ph" 15 …vWv[." Wi∑k." xuKl." 22 Wi∑k" xtpu„pí p[modkmukN⁄ dk* mh.I rˇ_x.ê.<@.≤Nt te Wi∑k.·r." …pˇkf. gu.Lpitˇ_k.…•"xUkoåityv" SmOt" toKySt√Ts h·rtStt" SvLpí k°…ˇRt" 27 209 [BhŒva PrakŒsh] .’itv[Iih" k⁄‘$⁄ .b[Iih" s …vDeyo yT’„.t<@ül ¨Cyte l. l`vo bıvcRs" v. .sk.mu%o jtum% u îTy..Stu nv. vO„y.Ntrgu.…/k.sd." ’„. p[vr." smud.…lvRrSteWu bLyo v<yR‚S]doW…jt( c=u„yo mU]l" SvyR" xu£lStO@J± vr.dLpgu.dxRn.ph.hnud( viˆpui∑d" tSm." 13 …z•Â!.<@k ¨Cyte 19 x.¥.xUk" ’„..ih.<@k îTy…p 17 x.. v[Ihy…írp.$l" p." sÎx. ihm." pre 26 yvStu …stxUk" Sy.k˘ y." pre 21 g."w 24 Wi∑k.Wi∑k îTy. pur." aLp." p.v." 14 rˇ_x.….iWRk." kÆ<@t.í l`ví. Jvrh. bLy.tuWt<@ül" 18 p.lyo mhd. Â=.l.v[Iih" p.I c bld.' tSm.Rko b[Iih®Cyte k⁄‘$⁄ ." kW.˙t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ ro…pt.t…pˇp[xmn.t( 23 Wi∑k. mt.dy" 16 v." Wi∑kì" sm.' l~vI ≤òG/. v[Iihl=.

…nlo ne}yo Jvrflo vnjStq. …n" xUko dI`Rgo/Um" Kv…c•NdImu%. …pˇflI m/ur. l`u" xu£l." k$up.so®StM.rPyuˇ_ EW Ev gu.." 37 muÌo Â=o l`ug.loihttO$p( .[BhŒva PrakŒsh] ." kW.xs'iht.yo m/ur" xItlo le%no mOd"u v[.n’Tsr" 33 jIvno bOh' ." pr" 41 ….…/k" 40 m. ≤òG/.∂ºx.tl. Â=.t…pˇhro gu®" kfxu£p[do bLy" ≤òG/" sN/.Ntu pUv"R pUvoR l`u" SmOt" 39 su≈tu ne pun" p[oˇ_o h·rt" p[vro gu.k" ≤òG/o ®Cyoå…nl.[ tu ( aSm.…n n.mo h·rt" pItkStq." 36 vwdl.koån….gt" 31 m/UlI tu tt" …k…çdLp.dityvo NyUnStoKyo NyUntrStt" 30 go/Um" sumnoå…p Sy. t√•NdImu%" SmOt" 35 xmIj. s." …xMbI.….dup.mNye Tv.•mU]ml" StNyo med"…pˇkfp[d" gudk°l." kf…pˇfl.Wo gu®" Sv."w crk. bımU]ml.Tsm.:y" pí.I pQy.xyet( 42 210 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vp[k.o v<yoR v[<yo ®Cy" ‚SqrTv’t( 34 m/UlI xItl.myXle„m…pˇmed"p[.>y." …x‚Mbj.idRtê.`" 32 go/Um" m/ur" xIto v. m/ur." Ate muÌmsUr..sp…ˇ_xUl.durLp.o bLy" xu£lo vOh' .xn" pInsê. yv" kW.RSqwyk R ." sUPy. 38 muÌo b¸…v/" Xy.tmlo v. êeto rˇ_í teW.…kn" v.[ hR I kf…pˇhro ihm" Sv.ph" ß'snStpR.·r. ihm..…T]…v/" s c k°…ˇRt" mh.y.å…¶v/Rn" 28 k$up.„yNdI SvyoR blkro gu®" b¸v.id….rI c …pÆCzl" 29 k<#Tvg.sk.v.We u itlvTpQyo Â=o me/. vOh' .?m.í vwdl. m?ydexj.go/Um îTy.nk.

j…x‚Mb" Sy.yo …v∑M.O∑Stwl.∑O o blkro rocní p[k°…ˇRt" 54 xu„k. l`u" g[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ kf…pˇkr.!k° tuvrI c.R …pˇkf." kf…pˇkr' d…/ kf…pˇkr.tlo Jvrn. xItl. msUro m/ur" p.ß…j{U=o v." sr" 44 Â=o v. Â=.Tsklip[y îTy…p c.tjnnI v<y.[ hI xItlo l`u" kf…pˇ.o …vWXle„mxoq˙Cz⁄£n.duStuvrStpR.t…vbN/’t( …vd.k u " 211 [BhŒva PrakŒsh] .O∑oåitÂ=í v.ph" l`u" kW. mTSy. p[oˇ_.tlo g[.xn" 53 s c.m.{oRåitkomlo ®Cy" …pˇxu£hro ihm" kW.…p s.kÉåMlo gu®" sr" 46 kW. 51 a.©.Wo mh.xn" 47 mk⁄œo vnmuÌ" Sy.pu≤„pk.√Llk" êet…x‚Mbk" …n„p.U·rblp[d" êeto rˇ_Stq.I v.Áu„.ko h·rmNq" Sy.W.tlo Jvrn.ßmU]v.{R. ’„.‚S]…v/" s p[k°…ˇRt" yo mh.jm.hI kf…pˇhro l`u" viˆ…jNm/ur" p.vo r.yo vˇul R " p[oˇ_" stIní hre.ih.tkro ®Cy" StNyo ..kÉ s'g.…/k" 45 …n„p.Nm©Ly.t( sUp" =o. sM.!k° tuvr.Nmk⁄œkmukœ⁄ k* 48 mk⁄œo v." ‚Sv•" …pˇkf* hNy.vit s Evoˇ_o gu.k˘ kf…pˇ’t( 43 r.'SteWu .jm.y" StNy…pˇ.k" xItlo Â=" …pˇrˇ_kf.kro mt" 55 a.ß…jt( 52 c.I v.hI kf…pˇhro l`u" 56 kl. c msU·rk.xn" 50 a.xn" 49 m©Lyko msUr" Sy. m. x.Wíplí bl" SmOt" r.u " a.tk⁄œp[kop. vONt.tlo g[.yo v.kÉ ’…m’JJvrn. m/ur.O∑í td(g.Wo gu®" Sv.vo m/uro Â=o …vp.re.

skf.Ik.…nl.Oxm( 58 kf…pˇhro ®Cyo g[..u .kÉ k$ug®Ru " ¨„.hI vIyoR„.vp[k. p. 66 atsI m/ur.…jk.du" ≤òG/o„. tI+. aq i]pu$o m/ur‚Stˇ_Stuvro Â=." ≈eœtmSteWu xu£lo m?ym" …st" aNye hIntr. g*r" …kNtu g*ro vro mt" 71 r.sk.ß…jt( tI+. kl.itkopn" 59 k⁄lÆTqk.n( Sveds'g..…¶v/Rn" 70 r=ohro jyeTk<@U' k⁄œkoœ’…mg[h.åXmrIxu£d.o ." p[oˇ_. =um." ê.I p[oˇ_.dy‚Stl.o„. viˆd.h. l~vI kf…vW.n( 61 h≤Nt ih‘.hk" xItlStq. rˇ_Stq.h. aq 60 k⁄lTq" k$uk" p." kf…pˇnut( bLy" kÉXyo ihmSpxRSTvCy" StNyo v[.dum.kÉ k$uk" Sv.jnk" ’„.qR îit kQyte 69 sWRpStu rse p.t.rI v. k⁄lTqí kQyNte td(g.tu ( 68 sWRp" k$uk" òehStuNtu.sWRp" 72 212 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .tflI kf…pˇ…vn.n( spIns.hI v.[BhŒva PrakŒsh] .åsurI =v" =ut.vRtI Sy.du" p.TkQyNte td(g. ’„.….í kdMbk" g*rStu sWRp" p[.yo m/ur" Sv.ih. =u∆…nk..Dw" …sı. ≤òG/.kÉ Â=í xItl" 57 i]pu$" %Æ<@koå…p Sy.StJDw rˇ_.y" …pˇrˇ_’t( l`u…vRd.…xnI 67 tuvrI g[.tflo rˇ_…pˇ.n.e iht" 64 dNTyoåLpmU]’d( g[.[ hko medoJvr’…mhr" sr" 62 itl" ’„. k<@Ukœ⁄ koœ’…mp[." 65 atsI nIlpu„pI c p." …sto rˇ_" s vNyoåLpitl"SmOt" itlo rse k$u‚Stˇ_o m/urStuvro gu®" 63 …vp." kfv.xs'iht. ÎKzu£v.u .gN/.kÉ k$u" ≤òG/" sitˇ_k" tI+.n( yq.o„.jItu r.tfloå…¶mitp[d" ’„. itˇ_. …kNtu %ÔTvp©üTvk.kÉ kW.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

r;…jk; kf…pˇflI tI+,o„,; rˇ_…pˇ’t(
…k…çt( Â=;å…¶d; k<@Ukœ⁄ koœ’mINhret(
aittI+,; …vxeW,e t√T’„,;å…p r;…jk; 73
=u{/;Ny' k⁄/;Ny' c tO,/;Ny…mit SmOtm(
=u{/;Nymnu„,' Sy;TkW;y' l`u le%nm( 74
m/ur' k$uk˘ p;kÉ Â=' c KledxoWkm(
v;t’d( bı…v$(k˘ c …pˇrˇ_kf;phm( 75
‚S]y;' k©üip[y©ü √º ’„,;rˇ_; …st; tq;
pIt; ctu…vR/; k©üSt;s;' pIt; vr; SmOt; 76
k©üStu .¶sN/;nv;t’d( bOh' ,I gu®"
Â=; Xle„mhr;åtIv v;…jn;' gu,’d( .Oxm( 77
cIn;k" k;kk©üí suXl+," Xl+,k" SmOt"
cIn;k" k©ü.de oå‚St s Dey" k©üvd( gu,"w 78
Xy;m;k" Xy;mk" Xy;m;‚S]bIj" Sy;d…vip[y"
sukm⁄ ;ro r;j/;Ny' tO,bIjoˇmí s"
Xy;m;k" xoW,o Â=o v;tl" kf…pˇ˙t( 79
ko{v" kordUW" Sy;du∂;lo vnko{v"
ko{vo v;tlo g[;hI ihm" …pˇkf;ph"
¨∂;lStu .ved„u ,o g[;hI v;tkro .Oxm( 80
c;®k" xrbIj" Sy;TkQyNte td(g,u ; aq
c;®ko m/uro Â=o rˇ_…pˇkf;ph"
xItlo l`uv„O yí kW;yo v;tkopn" 81
yv; v'x.v; Â=;" kW;y;" k$up;…kn"
bımU];" kffl;í v;t…pˇkr;" sr;" 82
k⁄sMu .bIj' vr$; swv p[oˇ_; vriØk; 83
vr$; m/ur; ≤òG/; rˇ_…pˇkf;ph;
kW;y; xItl; guvIR Sy;dvO„y;å…nl;ph; 84
gve/k
u ; tu …v√≤∫gRv/e "u k…qt; ‚S]y;m(
gve/"u k$uk; Sv;√I k;XyR’Tkfn;…xnI 85
p[s;…/k; tu nIv;rStO,;•…mit c SmOtm(
213

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nIv;r" xItlo g[;hI …pˇfl" kfv;t’t( 86
y;vn;lo ihm" Sv;duloRiht" Xle„m…pˇ…jt(
avO„yStuvro Â=" Kled’Tk…qto l`u" 87
/;Ny' sv| nv' Sv;du gu® Xle„mkr' SmOtm(
tˇu vWoRiWt' pQy' yto l`utr' ih tt( 88
vWoRiWt' svR/;Ny' g*rv' p·rmuçit
n tu Tyjit vIy| Sv' £m;NmuçTyt" prm( 89
EteWu yvgo/Umitlm;W; nv; iht;"
pur;,; …vrs; Â=; n tq; gu,k;·r," 90
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
nvmo /;NyvgR" sm;¢" 9
aq x;kvgR"
p]' pu„p' fl' n;l' kNd' s'Svedj' tq;
x;k˘ W@±…v/muÎ∑' gu®' …v¥;¥qoˇrm( 1
p[;y" x;k;…n sv;R…, …v∑M.I…n guÂ…, c
Â=;…, b¸vc;|…s sO∑…v<m;®t;…n c 2
x;k˘ ….n…ˇ vpur‚Sq …nh≤Nt ne]' v,| …vn;xyit rˇ_mq;…p xu£m(
p[D;=y' c k⁄®te p…lt' c nUn' h≤Nt SmOit' git…mit p[vd≤Nt tJD;"3
x;kÉWu sveWR u vs≤Nt rog;Ste hetvo deh…vn;xn;y
tSm;d( bu/" x;k…vvjRn' tu k⁄y;Rˇq;åMleWu s Ev doW" 4
v;StUk˘ v;Stuk˘ c Sy;T=;rp]' c x;kr;$(
tdev tu bOhTp]' rˇ_˘ Sy;d(g*@v;Stukm( 5
p[;yxo yvm?ye Sy;¥vx;kmt" SmOtm(
v;StUki√ty' Sv;du =;r' p;kÉ k$Uidtm( 6
dIpn' p;cn' ®Cy' l`u xu£blp[dm(
sr' PlIh;ß…pˇ;xR" ’…mdoW]y;phm( 7
potKyupoidk; s; tu m;lv;åmOtvLlrI
potk° xItl; ≤òG/; Xle„ml; v;t…pˇnut( 8
ak<#‰; …pÆCzl; …n{;xu£d; rˇ_ …pˇ…jt(
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

bld; ®…c’TpQy; bOh' ,I tOi¢k;·r,I 9
m;·rWo v;„pko m;WR êeto rˇ_í s'SmOt"
m;·rWo m/ur" xIto …v∑M.I …pˇnud( gu®" 10
v;tXle„mkro rˇ_…pˇnud( …vWm;…¶…jt(
rˇ_m;WoR gu®n;Rit s=;ro m/ur" sr"
Xle„ml" k$uk" p;kÉ SvLpdoW ¨dI·rt" 11
t<@ülIyo me`n;d" k;<@ºrSt<@ülre k"
.<@IrSt<@ülIbIjo …vWflí;Lpm;·rW" 12
t<@ülIyo l`u" xIto Â=" …pˇkf;ß…jt(
sO∑mU]mlo ®Cyo dIpno …vWh;rk" 13
p;nIyt<@ülIy' tu kç$' smud;˙tm(
kç$' itˇ_k˘ rˇ_…pˇ;…nlhr' l`u 14
plKy; v;Stuk;k;r; z⁄·rk; cI·rtCzd; 15
plKy; v;tl; xIt; Xme„ml; .eidnI gu®"
…v∑‚M.nI mdê;s…pˇrˇ_kf;ph; 16
n;…@k˘ k;lx;k˘ c ≈;ıx;k˘ c k;lkm(
k;lx;k˘ sr' ®Cy' v;t’Tkfxoq˙t(
bLy' ®…ckr' me?y' rˇ_…pˇhr' ihmm( 17
pØx;kStu n;@Iko n;@Ix;kí s SmOt"
n;@Iko rˇ_…pˇflo …v∑M.o v;tkopn" 18
klMbI xtpvIR c kQyNte td(g,u ; aq
klMbI StNyd; p[oˇ_; m/ur; xu£k;·r,I 19
lo,;lo,I c k…qt; vOhLlo,I tu `o…$k;
lo,I Â=; SmOt; guvIR v;tXle„mhrI p$u" 20
axoRflI dIpnI c;Ml; mNd;…¶…vWn;…xnI
`o…$k;åMl; sr;co„,; v;t’Tkf…pˇ˙t( 21
v;GdoWv[,guLmflI ê;sk;sp[mhe nut(
xoqe locnroge c iht; tJDw®d;˙t; 22
c;©ºrI cu…£k; dNtx#;Mbœ;åMllo…,k;
aXmNtkStu xfrI k⁄xlI c;Mlp]k" 23
215

[BhŒva PrakŒsh]

me?y. c 37 ppR$o h≤Nt …pˇ.xs'iht.[BhŒva PrakŒsh] . Sv.Ml.©ºrIsÎx" p]wítudl R îtI·rt" x. p. Sy.tnut( …pˇl.pu„pIdl' Sv. cçu" xIt.tkfp[. g[h<yxR" k⁄œ.' dIpn' recn' hret( a. 27 b[.smehk⁄œ.phm( k<@Uk. k⁄œmeh.n( s'g. rocnI xtve…/nI 25 cu£.kÉ vONt.ˇu p].rn.‚Nvte dexe ctu„p]Iit coCyte 30 su…nW<.rI mTSy.[m p[.k" ≈Iv. TvMltr.åc.nIx.hnu√.Lu l`u 36 se¸<@Sy dl' tI+.du" kW. /. xoq' k⁄œ' kf˘ …pˇ' hrte ihlmo…ck.ßJvrtO„.¶ey' ®Cy' v.xoqmehJvrhr' k$u 34 yv.yo Â=dIpn" vO„yo ®CyoJvrê.n.….ko jl.=I ihlmo…ck. ®=o„..sd&k⁄œp[.tu ( ¨„.itrocnI 26 …cç..o ihmo g[.guLmxUlxoqodr.©ºrI dIpnI ®Cy. SmOt.åMl.km.' p]' mUlkj' nvm( òeh…sı' i]doWflm…sı' kf…pˇ’t( 33 {o. …pÆCzlk. l`utr.kÉn. cçuíçuk° c dI`Rp].ß’Cz^JvrhrI l`u" 39 216 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..' k$u c itˇ_˘ c …pˇl' l`u xUl˙t( 35 d&flp]' doWflmMl' v.√I v.kf.tupiu ∑krI bLy.tflI kf…pˇ’t( ®Cy.…xnI 24 cu…£k.?m.vp[k.edn' k.Rk" k⁄‘$⁄ " …x%I 29 c.ph" 31 a…vd.hI l`u" Sv. sr.ml.tu ( 32 p.√I doW]y.tIs.r" …xitvr" Sv‚Stk" su…nW<.tkf.ph.hI medodoW]y.tlo l`u" 38 go…j◊.˜I xƒ/r.œI…lk. c. 28 …xitv.[ hI xItl‚Stˇ_o d. kfv.du Â=' gu® c …pˇ’t( . Sv. sitˇ_k. ®Cy.[m.s…£…mê.rk" sU…cp]" p.cn' l`u ®Cyo„.

o„.cn' k<#xo/nm( …vxeWt" k.…k c pInsXle„m…pˇfl' v.ml.ih v.y' xItl' gu® kf…pˇ.dup.s…£…mp[.tfl' p.dnm( 50 x.<@üt.m( nˇ_.·r" kkúxStq.…/tm( p[dr' n.tu ( 40 gu@cU Ip]m.k˘ .k⁄œp.hp[mhe v.k˘ …vd.LmlIpu„px.tfl' …v{…/PlIhguLm…jt( m/u …xg[oSTv…=iht' rˇ_…pˇp[s.tl' c p[k°…ˇRtm( 52 îit pu„px.s…vW.k˘ b¸mU]ml' gu® aMlp.ynm( 41 bLymu„.m( d.kÉ c m/ur' kW.∂oW]y' tOW.Ll`u itˇ_˘ i]doW…jt( 46 k$uk˘ s.' c s'g.cn' l`u ≤òG/' vO„y' tqo„.…n aq flx.jnk˘ …pˇnuÎNtxoq˙t( 45 kl.kÉWu …n≤Ndtm( 47 ag‚Stk⁄smu ' xIt' c.y' k$uitˇ' c Sv.' Sv.rlv.¶ey' svRJvrhr' l`u kW.N?yn.k˘ Sy.eid Sy.t…pˇhr' xIt' rˇ_…pˇ=yp[.r.ß…jd( g[.ih Sy.hk˘ l`u 44 ®Cy' c.tu ( 49 …xg[o" pu„p' tu k$uk˘ tI+.yx.…n 217 [BhŒva PrakŒsh] .k˘ rs." 42 k.k˘ tu `OtswN/vs.mRtm( 48 kdLy.WRp' x.' Â=' i]doW’t( s=.' ò.du„.kx.s.ßnut( 43 m/ur' kfv.xn' itˇ_˘ kW.d( dujrR ' kfv.' tI+.smdRdl' ®Cy' vO„y' k.tu…qRk…nv.tfl' mu…n….yuxoqnut( ’…m˙t(kfv.t.k.' c Jvrk. k.du x.?y' c n s'xy" 51 rse p.k.t’t( aMl' …v∑M.xyTyev du"s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ p$olp]' …pˇfl' dIpn' p.[ ih hNy.sO‘." k⁄smu ' ≤òG/' m/ur' tuvr' gu® v.smdoRå·rmdRí k.shr' …pˇfl' g[.y' k$up.

˙¥.ßv.Tk.itihm' Sv.u .ßfl' p.<@' bOh' . aq 60 kkú$I xItl. tUMbI c mh.ph' gu® vO„y' ®…ckr' p[oˇ_˘ /.rveLlI ttol`u" k. …pˇhr. k$utMu bI ihm.k⁄" k$utMu bI Sy.Rí s SmOt" mh..R®r…p k°…ˇRt.fl.tk°≤òG/.@' Sy.kÉ c v.gRvo `oWkí h‚Stp..ph.kox. 65 /.m.ih. r.ph' xIt' m?ym' kfk. 66 /. rˇ_…pˇhr.rveLl' k…$Ll' Sy.tlm( 63 Jvr…pˇkf.m.…j" Sy.t…pˇJvr.fl. rˇ_…pˇ.R c vtul R .ih.Ts.l' …pˇ.m.u . r.s…vW.t’t( 218 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .xs'iht. kÀ„m.oåitiht" …k…çd( gu.eid l`uitˇ_mv. …pˇk. itˇ_.rveLl' ihm' . tuMbI i√/. itˇ_. g[.å…¶jnnI s=.r. s.tnut( 56 al.Tpu„pfl' pItpu„p' bOhTflm( 53 kÀ„m. pKv.tk° p[oˇ_.vp[k.I xIt.r' dIpn' l`u b‚Stxu≤ıkr' cetorog˙TsvRdoW…jt( 55 kÀ„m. 67 r. gu®" ®Cy. kfv. tO„. k. mh. m/ur.<@ümhe ’mIn( hret( td(g. 57 …m∑tuMbIfl' ˙¥' …pˇXle„m.jkox.t…pˇflo bLy" pQyo ®…cp[d" xoW.å…¶…pˇ’t( 61 …c…c<@" êetr.∂IpnI l`u" 64 mh.<@I tu .bU" k…qt. Â=.ph.i√xeW. k$u…vRp.tk° ceit tqoˇ_.jkox. kfv.…nl.gRv" pItpu„po j. gu®" pKv.rveLlI Sy.Nw yUnR " p$olt" 62 k.[BhŒva PrakŒsh] .tk° xIt.…lnI ’tve/n.TsudI`oR gOhkÀlk" …c…c<@o v.du s=.tnut( b. kk. dI`.…jmTfl.kox. kQyNte td(g.Ox' l~vI kk.tu pui∑…vv/Rnm( 58 î+v.R®g[.R®" kkú$I p[oˇ_.rkm( 54 bOın' .Nt’t( 59 Ev. h‚St`oW.' vO„y' gu® …pˇ.I m/ur.

k˘ Sv.' k$up.mflmTyq| l`u dIpnm( 81 tdev ih gu® ≤òG/' stwl' lv.' h≤Nt k.IR c kQyte 73 …bMbIfl' Sv.?m.t…pˇ…jt( 75 kol…x‚Mb" ’„.Ôn" p$ol' p.tbl.vet( tdxR"su …vxeW..n' le%n' ®Cy' …vbN/.s’…mp[.R" p[tIkí k⁄œh.k˘ …pˇl' …k…çd©.rI fl' pun" doW]yhr' p[oˇ_˘ t√itˇ_.. pyR˚piØk.hkr' p[oˇ_˘ Xle„ml' v.…ctm( kfmedoå…nl.du xIt' gu® …pˇ.veNmUl' …vrecnkr' su%.ˇ.km…pˇlm( Jvrv. 76 kol…x‚Mb" smIrflI guVyu„R .e iht' hIn' c pUvtR " 82 219 [BhŒva PrakŒsh] . pIlup.<@ük" kkúxCzd" r. ®…c’d( bı…v@± gu®" 77 xo.k˘ S]I tu v. kf…pˇ’t( xu£. p$o…lk.rkm( 74 …x‚Mb" …xMbI puSt…xMbI tq. tu<@I tu<@IkÉrI c …b‚Mbk.Ônfl' Sv.ßJvrdoW]y…£mIn( 70 p$olSy .…¶s. 72 …bMbI rˇ_fl.l' kf…pˇfl' vOı' …pˇkr' gu® 80 vONt.du tI+.kÉ ihm' gu® bLy' d.mOtfl" 69 bIjg.s. …xMbI√y' c m/ur' rse p.t( 71 n.du kW.d’t( vO„y.sguLm˙d( dIpn' prm( 78 vONt.Rk. tq.å…p c vONt. p[oˇ_.cn' ˙¥' vO„y' l~v…¶dIpnm( ≤òG/o„. k.t…jt( St.<@sm' . aoœopmfl.sJvrk.k˘ k⁄‘$⁄ .ßv.tu ( 68 p$ol" k⁄lk‚Stˇ_" p.jeyí.‚<$k.sfl' dIpn' xu£l' l`u 79 td(b.y' kf…pˇnut( xUlk⁄œ=yê.<@üflo r.o„.k° .⁄ <R $. puStk…x‚Mbk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ …ptflI dIpnI ê.jIfl" p.nk.s..fl..rp·rp.‚Nvtm( apr' êetvONt.l' Xle„mhr' p]' …pˇh.

' s.WRp' n.luk˘ tTk…qt' vIrsenkm( 94 k.' sUr.rkm( 90 îit n.…n coˇ_. 87 @o…@k.sk. mh.sfl' Jvr. …vWmui∑í @o…@Ty…p sumiu ∑k.tXle„mv[.I …vxdo ®Cy" kf.sJvr.…n sUr.…xnI ê.…nlkf.k.…n 95 a.luk.n( 88 k<$k.rIfl' itˇ_˘ k$uk˘ dIpn' l`u Â=o„.lukm~v.Nh≤Nt k$up.®kmPy." ≈eœ ¨Cyte d{U.¢" sUr." kNd aolí kNdloåxofl îTy…p sUr.®…cn.lIit coCyte kkoR$I ml˙Tk⁄œ˙Ll. m/ur' gu® 96 220 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .phm( k<@U’…mhr' d&k⁄œfl' ®…ck.my.xR" ’Ntno l`u" …vxeW.≤Ntkr' SmOtm( 85 kkoR$k° pItpu„p.k.' ê.y" k<@ü’t( k$u" 91 …v∑M. ®Cy. c dIpnI 86 @o…@k. vO„y.vˇr" 93 a.x.k.kÉ l`u …vxeW. a.tlo Â=o mU]lí..s..xs'iht.lx.[BhŒva PrakŒsh] . …@Æ<@xo romxflo mu…n…n…mRt îTy…p 83 …@Æ<@xo ®…c’∫edI …pˇXle„m.phm( 89 îit fl x.vp[k.®k˘ tq.luk˘ xItl' sv| …v∑‚M.k.o dIpno Â=" kW.nyog' sMp[.' k⁄iœn.sk.luk.' n ihto ih s" sN/.o„.' kNdx.e …vWx.…n tI+.luk rˇ_.XmrIhr" 84 …p<@.…n aq kNdx.ph" SmOt" suxIto v.lukxƒ.xn" 92 sveWR .lukhSTy..|…s ’…mguLm…vW.Âk˘ vIrsenç vIr' vIr.rkm( p.n. pui∑d.œ.dxRse pQy" PlIhguLm…vn.k.o gu.l' v.j. l`u" h≤Nt …pˇkf.…n kQyNte …p<@.' rˇ_…p…ˇn.r' xItl' bLy' …pˇfl'®…ck. viˆp[d.

phm( k⁄œk.rk" 105 m.Ikfv.Nmh.myn. n. k$(vI itˇ_. 107 gjk.yu"xu£.d( doW]y…vn. aq m.lu. nep.n.luk° bl’ÆTòG/.cn' ˙¥' kf…pˇJvr.ßn.' dIpn' l`u s'g.…xnI …v∑M.vm( 99 c.…¶vıRnm( 97 rˇ_..mkú$k˘ …vß' x. tq.åluk° a.nk" Sy.xn' v.ih ihm' l`u 110 dIpn' p.du" p.KymUlk˘ tI+.t…jt( 104 xItl" kdlIkNdo bLy" kÉXyoåMl…pˇ…jt( viˆ’d(d.p]" kQyNte td(g. dI`.&Cy' l`u c p.Rkm( g.…sk.xnm( 101 n.de o y.tl' k$u 111 221 [BhŒva PrakŒsh] .·r.jr' m/ur' tI+.nk" xoq˙CzIto rˇ_…pˇhro l`u" 106 v.rflI vnsUr.xnm( 102 mhˇdev Â=o„.ph.rI c m/uro ®…ck.k.' Sy.Nyˇ∫veÌjdNtvt( 100 l`uml U ' k$U„.…nl.R tu itˇ_o„.…nlkr' bLy' vO„y' SvLp. 98 mUlk˘ i√…v/' p[oˇ_˘ t]wk˘ l`uml U km( x.hh.l.kÉ itˇ_˘ g[..åit®…cp[d. rs.' itˇ_o„.r.hodr.sp[mhe . mUlkpoitk.cnm( doW]yhr' Svy| Jvrê.tkf.s…vn.Stu kNdk" 108 p.kNdvt( 109 kÉmk u ˘ k$uk˘ p..u .[ ih rˇ_…pˇ.kÉ tSy.ynI a. guvIR ˙Tkfn.Ôyet( xItJvrhrI Sv.xoRgh[ . v.ph" g[h<yxoR…vk.k<#rogfl' nyn.ley' m®sM.…¶’Nmehkfk⁄œ.xnm( 103 gOÔn' g.' tq.I twle t…lt.<@üxoq’…mPlIhguLm.R tNvI c p[…qt. bLy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ sO∑mU]ml' Â=' dujrR ' rˇ_…pˇnut( kf.lmUlk˘ c.' gu® doW]yp[ds( òeh…sı' tdev Sy.r©v.hI …pˇl.jr' p[oˇ_˘ tq.

©l.$í kQyte 114 mO.dup.Ss.XnIy." 121 îit ≈Il$kn tny ≈I…m≈.k˘ n.jkse®km( muSt.xu…cSqlIk.idkNd" x.…nlXle„m.id…vdUiWtm( aitjI.loTq' Â=…sımdexjm( 117 kkúx' koml' c.vp[k.¥ˇ…∞co!…mit SmOtm( 112 kse®k√y' xIt' m/ur' tuvr' gu® …pˇxo….' blpui∑’t( p[I.®…cStNykr' SmOtm( 113 pµ.'s' v.Rmk.v.Ste Syu" xeW.kí StNy.…/t' ’…m..’it l`u Sy..åGNy.ˇRv' jI.lUk˘ krh.k˘ ." 120 êet.ßnud( gu® 115 dujrR ' Sv." …pÆCzl.| Vy." xIt.kvg| sm.…=tm( kNd' …vvjRyTe sv| y√.td.Ste>yo …vgihRt.hfl' nyn.[ ih m/ur' Â=' ….U…mCz]' …xlIN/[km( …=itgomyk.h.í te gurvXz¥RtIs.rJvrXle„m.Ss." n.xnm( g[.…mW' pll' plm( m.vp[k.NmUlk˘ …vn.xe …mßp[kr.'svgoR i√/.œeWu vO=.…n ¨ˇ_˘ s'Svedj' x.lUkç kQyte x. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kse® i√…v/' tˇu mh{.nUp.myn.<@' jl.xs'iht.l.thr' sv| bOh' .v …vr…cte ..itdoWkr.¢" 10 aqwk. doWl.dxo m.k.edt" 2 222 .'svgR" m.idWu tdu∫vet( 119 sveR s'Svedj.n' gu® ˙¥ç m/ur' rsp.myp[d.l' Án.<@m…p td(g.itxItVy.iddUiWtm( s'x„u k˘ skl' x.u m( 116 b.lUk˘ xItl' vO„y' …pˇd. Deyo j. 118 îit kNd x.œv'xgomysM.s' tu …p…xt' £Vym.[BhŒva PrakŒsh] .lmUl' ….e dxm" x..kyo" 1 m.…nlkfp[dm( s'g.ih xu£.

ty" j.thr.%uxLlKy. Dey. 5 b. m/ur. …v‚„kr.í p[k°…ˇRt.…p l`vo blvıRn. dIpn.kyo" bOh' .' …m‚NmnTv' c gÌdTv. bı…v<mU].n( 12 r.idRte tq." h·r.m[" Sy. a∑* j. …blSq.my.'spui∑p[d.l.…j….R" Sy.n( A„yo nIl.n( XlIpd' glg<@ç n." Xle„ml. v.jIvoå…p c mu<@I ceTy." SmOt" …k…ç√.My." mUkt.·r." 9 r. îTy. Â=. vIyoR„." p.å….de. p. mTSy.uj©.¥. v. …blexy." 14 go/. b. ." …pÆCzl." ’„. rsp.j.Rr.thr.'svgeåR ] jÏ. m/ur. doWh.Oxm( tq. gurvo viˆs.xy.’itmRh.oåq xMbro gvyo mh.í.idnStq.tkr.í." 16 guh.ånUpj.yx" sveR …pˇXle„mhr..©lj." …blexy." tq.n( gd.xyTy…nl. m/ur." p·rtovOt" yo mOg" Í©hIn" Sy.…p m.y" pQytm." SmOt.RmgO .St.' vO„y." SyughRu .ty" 7 anUp.ı·r.t.jIvStu mOgo Deyo r.l..tuLy.w.xx. jÏ. Ete sm. Å=tr=u√I…pnStq." p[tdu Stq..©ko lokÉ s roZ îit k°…ˇRt" 11 pOWtíN{…bNdu" Sy. 3 p[sh. gu„.¥.ÆTk…çdLpk" Nyõ±kb⁄ ¸R …vW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ m.dn.í te 223 [BhŒva PrakŒsh] .:y.Ste bOh' ." 8 h·r.í.xy.`[vk O .m[v.xy.©l.de. aq c g[.„y≤NdnSte ih p[.k⁄r©„yRpWO tNyõ±kx ⁄ Mbr." Plv." 15 …s'hVy." p[." ≤òG/..…p koxSq. m/ur." pç/..í guh.…/YyRm®…cCzidRpm[ he mu%j.ls'Dk.¥." p[k°…ˇRt" 10 k⁄r©ÈWˇ.[ju MbUkm. l`vStq.n( 6 kÀlce r. 4 bLy.Stuvr.Ts mu<@Iit …ng¥te 13 jÏ.

xR" k.r." 19 vˇRk." p[oˇ_." k$up.dy" Ete kÀlce r. l.=y≤Nt ye te xoW." ê.=yNTyete ySm." p[t¥u .rsk." su≈tu ." p[oˇ_. v. smud.le p[.¥wmhR iWR….˙t." 25 p[sh. m/ur." …pˇkffl.yg<@v.. vO„y.' g.y. ihm.m( 29 kÀlce r.hcmrIv.'s' .thr.Dw" k…qto g*rit…ˇ·r" 21 …v‚„kr.ko gO/[ ¨lUkí …cLlí xx`. vO„y.vh.rItkpotxtp]k." …k…ç√." m/ur.mU]l.gmeWvOW.ˇSm.." p.vt" %ÔrI$" …pk." ≤òG/." k°…ˇRt. ≤òG/." xItl.tkr.Ste l`v" SmOt.¥. mhiWR…." 20 …vk°yR .m( 17 aq p.t( 26 p[sh." ·vO=o' pr c!ne v. rsp.…kn" bLy.dxu£=I. 30 h'ss.¥.RmgO ." p.. …nTy' ne] gud …vk." sO∑ mU] purIWk." g[.j.s..>y.My." kf…pˇl. g[.¥. m®≤Tpˇhr." pQy.ådy" Ete p. yt" kÀle crNTyp.·r." k…pÔl îit p[.r<@bk£*çxr." Xle„m v/Rn." p[tdu .¥.s xmn." k⁄…l©k⁄‘$⁄ .ê. vO„y." sveR dIpn.SmkoNm.vvˇIRrk…pÔlkit…ˇr.n." l`vo bıvcRSk." 24 k. .v≤Nt ih 27 z." p[sh...R mOg."SmOt. Ete p[sÁ.r." m/ur." SmOt.≤ßdoWfl.RmgO .=. bl.r." 28 lul.[BhŒva PrakŒsh] .sí k⁄rr îTy." 31 224 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." p[oˇ_.·rk.≤ı …v‚„kr. bLy." 22 k.vp[k. vO=m." %lu vIyoR„..k.Wo .' bOh' .í=u„y. iht.tk" c.My.í …v‚„kr.Rro vO=mkú…$k.. blvıRn.' vn*k. xoiW.lk<#kh.=yNTyete tu<@ºn p[tdu ." xIt..Stt" 23 p[tdu ." SmOt.e iht.Stuvr.xs'iht." 18 SmOt. m/ur.StNm.I‚ teW." kW.ÆCz¥ .

vO„y. gu%o ihm.dy" p.ç pU…jt.dnoå…p c ye tetu koxSq.<@kí.o bLy" xItl" …pˇ˙d( gu®" m/uro v.sJvrdoW]y. ihm.dug." v." 32 Plv. bOh' ." m¥Vyv." 40 h·r." 37 mTSyo mIno …vs.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ nNdImu%I sk.Ste mTSy. b¸vcRSk.veTSv.dMb. bl." Plv."≤òG/.ß…jt( 45 Nyõ±k"⁄ Sv.n.t…pˇhr.kÉ c m/ur" sug‚N/" s…•p.í. blvıRn.…p bl xu£ kr.m/ur.idn" SmOt.IrkÀmnR £." ≤òG/o„.Stu ye jIv.t˙t( s'g.kÉ c m/ur' kfd' rˇ_…pˇ˙t( 47 225 [BhŒva PrakŒsh] .th.k." jIv.NyekoxSq.TPlv." ≤òG/." kW.hI …k…çTkfkr" SmOt" 43 A„yo nIl." bOh' .yo m/ur" …pˇ. vO„y.t Xle„m p[d." 34 koxSq.' dI¢." p·rk°…ˇRt.oå<@j" xk⁄lI pOqru om.ríeTy.[ hI rocno bLyo Jvrp[xmn" SmOt" 42 k⁄r©o bOh' ." mTSy.' gu.·r.[ hR k" xItlo l`u" dIpno rocn" ê. gurv" kf…pˇl." sr." p·rk°…ˇRt." 33 xƒ" xƒn%í.dete tSm.¥."w sm." 36 p." …pˇhr. v." Plv≤Nt s…lle ySm.ph" 46 s.n.ysˇ_." SmOt.sO‘fv.br' pll' ≤òG/' xItl' gu® c SmOtm( rse p." 39 v." 35 k⁄M..¥." SmOt. 41 E.¶In." kf…pˇl" 44 pOWtStu . Ev'…v/.dul`R bu LR yo vO„yo doW]y.í blvıRn. rock.tfl. m/ur.…p gvyo roZ îTy…p gvyo m/uro bLy" ≤òG/o„.mkrx˚v `‚<$k" …xxum.. m/ur.…pxu…ˇ_xMbUkkkú$.í go/.t˙d( g[. c s sudxRn îTy…p 38 roiht.í." xItlo bı…v<mU]o dIpno l`u" rse p.rí ZWo vws.

s.sk. vˇRk.'xl u og*rkoåNyStu p*<@^ko d.ts.xs'iht. tu xLyk" ê.myhrí s" 50 se/.o…nln.ß=yê.R" xx" xUlI lomk." SmOt" Jvr. vˇRkoå…¶kr" xIto JvrdoW]y.rI i]doW…jt( 56 p*<@^k" …pˇ’ÆTk…çLl`uv.thro veXmc$kí.Rro rˇ_…pˇflo ˙d.s. …v„krvgeWR u te ctu/.s.R" Sy. viˆkr.Dw yRe " pOWten smo jnw" 48 mu<@I tu Jvrk.lk<#k" 60 k⁄…l©" xItl" ≤òG/" Sv.doW]y.ˇIRkíwv s SmOt" vˇIRko m/ur" xIto Â=í kf…pˇnut( 58 it…ˇ·r" ’„.du" sd.' m. r.myhro ihm" 57 vˇIRko v…ˇRc$ko v.v.nUp' bl’Nm.vp[k.ph" d.'xl u " Xle„mlSteWu vIyoRå„. aq xLyk" ê." 55 p.sk.ßxoWdoW]y.'s' ≤òG/' gu®tr' SmOtm( 52 vtIRko vˇRk…í]SttoåNy.åLpgu.xn" g*rol`utro Â=o viˆk.v.itxu£l" 61 226 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .oR …blexy" xx" xIto l`ug.r. l."w 59 c$k" kl…v˚" Sy. SmOt.…vTkQyNte td(g./.hk.du" xu£kfp[d" s…•p..s.'s' l`Uˇmm( a.v.pho ihm" 49 lMbk.R mt.ph" 51 p=I %go …vh©í …vhgí …vh©m" xk⁄…n…vR" pt]I c …v‚„kro …v…kroå<@j" /.RrStq.hI ih‘.Rtkf.[BhŒva PrakŒsh] .ph" su®Cy" xu£do bLyo vˇRk. grfl.[ hR I Â=" Sv." ≤òG/..Tk⁄…l©" k.Ny.rxoW. g[. iht.ph" ê. iht" viˆ’Tkf…pˇflo v.tIs.õ±kr⁄ cr. yeå] teW.Ì*roå…/ko gu.u .sJvrhrStSm. bu/"w 54 p. tt" 53 l.Ts tu g*r" k…pÔl" it…ˇ·rbRldo g[.ßê.jIvStu gu.

' vIyRvıRnm( 75 aj.ı·rtoå…p s kQyte h.<@ü®d(id∑o rˇ_…pˇhro ihm" rse p.uk™ …x%I …x%.krs.it≤òG/.r.t…pˇ=yv…m…vWmJvrn.…n c v.tkrí s" 65 p.Tk.Nyitxu£.kÉ c m/ur" s'g.xnm( pr' blkr' ®Cy' bOh. c glStnI z.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ k⁄‘$⁄ " ’kv.…nl.[ hI v.[ hI xItlStJDw" k…qto vIyRvıRn" 71 n.[ hI v.go bStoåjXzºlk" Stu.d. guÂ<y<@.p.y.<@üStu i√…v/o Dey…í]p=" kl?v…n" 66 i√tIyo /vl" p[oˇ_" s kpot" Sf⁄$?v…n" …c]p=" kfhro v.…n vO„y.pI c me`n..lDír.yk" 63 a.ih Sy.tfl.©" kl.du pInsn..….yu/" t.Ip[.tx.dup.tflo g[h.r<yk⁄‘$⁄ " ≤òG/o bOh' .r.….xn" 64 h.tu ( 67 /vl" p.seå®c* xoWe ihtm¶eí dIpnm( 76 227 [BhŒva PrakŒsh] .…n p…=.m[c@U Stq.k⁄" Sy.gm.itxItmd.dI …x%Æ<@k" 62 k⁄‘$⁄ o bOh' .Sy…p rse p.'s' l`u ≤òG/' Sv.y.glo bkúrXz. m.vlo bhIR …x%<@I nIlk<#k" 69 xuKl.k˘ i]doWnut( 74 n.rIto Â= ¨„.kÉ c m/ur" s'g." Xle„mlo gu®" v. z.≤Nt’t( 68 myUríN{k° kÉk° me`r..xnm( xu„kk.í rˇ_…pˇkf.uj©.m( 72 z.rIto rˇ_pIt" Sy.STvp[stU .ph" s'g. Sv.…p zπ…lk.vo ." ≤òG/o vIyoR„.mn.dup.ph" SvedSvrkr" p[oˇ_" ÈW√.TSv.'s' pInsn.≤Nt’t( 70 p.vt" klrv" kpoto rˇ_locn" p. d=o y. c." 73 aj.gI Stu.vto gu®" ≤òG/o rˇ_…pˇ.tx.nul.oå…nl˙d( gu®" c=u„y" xu£kf’d( bLyo vO„y" kW.

ßn.<@…vhInSy m.<@Sy z.˙t.'s' pu∑* Sy..h.…mWsm' gu.Nmed" puCzStu duMbk" E@kSy pl' Dey' meW.tu ( 85 `o$kÉåPyêturg.lSy m.…st.…/…vn.gmu<@' ®…cp[dm( 79 aq meW" ·me!.sutSy b.u .'sd' v.yo ymv.eyI c m.xu£p[d' bLy' tnud.rfl' z.‚ tSy n.í tur©.vp[k." s*r.m.í tq.Ny<@…vhInSy tSy c me!o^ me!o ¸@o meW ¨r." AW. .t…pˇ.m.Stur©m..vRgN/vRhyswN/vs¢y" 86 aêm.s'…n„k.phm( …pˇXle„mkr' …k…ç√.'sNtu tuvr' viˆ’Tkf…pˇlm( v.t…pˇnut( 78 vOıSy v.de Sy c E@k" pOqÍu ©" Sy.…n td(.·r" Sy.srí rjSvl" 88 pInSkN/" ’„.…/mOtSy c Ë?vRj]u…vk.yo lul.du ≤òG/o„.tn.tVy. aq 80 meWSy m.!≠yk R r' gu® vO„yç sO∑…v<mU]' v.'s' …k…çLl`u SmOtm( 81 aqw@k" ·duMb.Ns*r.heyI g*®d.nm( 83 blIvdRStu vOW.{ îTy…p 84 sur….' bLy' c=u„y' m/ur' l`u 87 mihWo `o$k.' v. aj.' v."w 82 med" puCzo∫v' m.Tk.Ry"u kQyNte td(g.≤TpˇXle„mkr' gu® tSywv.'s' sug®u ≤òG/' …pˇXle„m…vvıRnm( bOh' .k. gom.x.t˙t( bLympQy' pInsp[.'s' l`utr' SmOtm( ˙¥' Jvrhr' ≈eœ' su%d' bld' .'s' ˙¥' vO„y' ≈m.tl' Â=' tq.…mW' Sv.Stqo. Vy. me!. vOW" an@±v.t˙d( bOh." b.xnm( 89 …n{.gSy kf’d( gu® ßot"xu≤ıkr' bLy' m.xs'iht.‚ tSy n.oåPye@koå…p c a…vvOæR „.Oxm( 77 m.hn" mihWSy.xnm( 90 228 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .eyoå…p g*®=.…jv.[BhŒva PrakŒsh] .

rkr' gu® 94 vOı.puCzo ZW" ≈eœo roiht" k…qto bu/"w 104 roiht" svRmTSy.åmOtm( vySy' bOh' .t…pˇnuTpuS' Tvk.m( toypU.n." aLpdehWe u xSyNte tqwv SqUldeihn. mh.n.m( 102 tuLyj.y.Ih yqoˇrm( 100 l`uv.n.Nyc.idxet( dehm?y' gu®p[.tp[kop.| …xr.' bld' l`u 95 spRd∑Sy m.R.bLymtIs.' s..'s i]doW’t( i]doW’d( Vy.n.Hz(rœe " S]I ctu„pdj.=o rˇ_p=it" ’„.i√h©.tkr' m.' /.eko vW.I k$I tq.' p[.mev pl.RımR .' pUv.it…pˇ’t( 229 [BhŒva PrakŒsh] .dehWe u pU…jt.' gu® v.' SmOtm( 98 p==ep.…xn.tfl' teW.duv. c p…=.….nurs" Sv.krm( ÆKl•muTKlexjnk˘ ’x' v.…..r. td( …vvjRyte ( 93 Svy' mOtSy c.Rtflo n.TSTrI.√‰.n..' Xle„mkr' l`u Â=mudI·rtm( bOh' .…/`.it yq.'s' %g.Mbu®õ±mtO SywtNmOTyudoW®j.rk" 92 s¥ohtSy m.tfl' gu® k°…ˇRtm( 101 fl.' guvIR g[Iv.' vro vO„yoåidt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ m<@Uk" Plvgo .it„vLpdeh.' tdev l`u kQyte guÂ<y<@.m( mTSy.·r..TMymNyq.…xn.' …pˇkr' v.'sç xu„km.l." 103 rˇ_odro rˇ_mu%o rˇ_. guÂ.j' mOtmPsu i]doW’t( 97 …vh©ºWu pum.…ˇR…jt( kW. pOœTvGy’dN].' doWl' m.n.itWu pr.…xn.y' sveWR .dU dR rRu o h·r" m<@Uk" Xle„mlo n.rk" 91 kCzpo gU!p.'s' b.' Sy.'s' Sq.ld∑' xu„k˘ xUlkr' prm( 96 …vW.it…pˇlo blk.d* p.TkÀm"R km#o Î!pOœk" kCzpo bldo v.ı| l`u pus' .…n sveWR .m( 99 ¨r" SkN/odr' k⁄=I p.

jnkí.txmnI ≤òG/.·r. 108 p. Xle„mp[kop.¶ye iht. m/ur. itˇ_.…p rˇ_…pˇhr" SmOt" 107 mo…ck.lu" …p…xt.mv. ≤òG/.t…pˇ˙t( kfflI ®…c’Ll~vI dIpnI blvIyR’t( 119 md(gru o v.bu/"w 110 îLlIso m/ur" ≤òG/o rocno viˆvıRn" …pˇ˙Tkf’ÆTk…çLl`uv„RO yoå…nl.y. v.I ˙¥.t…jt( ≤òG/..ts.åSyk<#rogflI rocnI c l`u" SmOt. kW. vO„y. 122 230 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .r.. bOh' .I rse itˇ_.t' …pˇ' ®…ckro l`u" 115 d<@mTSyo rse itˇ_" …pˇrˇ_˘ kf˘ hret( v.I xItlo l`u" 117 mh. SmOt.r.I k…ç≤TpˇkrI v. 112 ggRr" …pˇl" …k…ç√.ih.xn" dUWye&…/r' …pˇ' k⁄œrog' kroit c 109 Í©I tu v.t˙d( bLyo vO„y" kfkro l`u" 120 sp. dI¢." SmOt" 118 grflI m/ur. tuvr.t…pˇhro ˙¥" a.t…jTkfkopn" 113 k…vk. k$u" Sv.du" xu£d.ts. v./." p[oˇ_" xu£lo blvıRn" 116 Er©o m/ur" ≤òG/o …v∑M. Ë?vRj]ugt.I m/ur.…p ®…c’Tprmo mt" 121 p[oœI itˇ_.ph" …x…xro m/uro ®Cyo v. kfflI ®…ck. c l~vI ®Cy.t˙d( bLy.{oihtmu<@km( 105 …xlIN/[" Xle„mlo bLyo …vp. m/ur.xs'iht.n( hNy. SmOt./.tn. gu®" …pˇ˙Tkf’&Cy.n( rog. kfv.dmTSyo me/.t…pˇkrí.ph" 111 x„k⁄lI g[.kÉ m/uro gu®" v.xfrs'DStu itˇ_" …pˇkf.vp[k. tuvr.tkrí s" 106 .k⁄ro m/ur" xIto vO„y" Xle„mkro gu®" …v∑M.#In" Xle„mlo bLyo …n{.’Nmed" =ykrí s" v.[BhŒva PrakŒsh] .…xnI viˆv…ıRnI 114 v…mRmTSyo hre√.

Ntrmpe=te kd•' gu® sipRí td(yˇu _˘ supc' .gj.ˇ_˘ l`u pur." ≤òG/. bOh' .dx" ’t.Ss. gu.v …vr…cte ." xu£mU]k⁄œXle„m…vvıRn.yeåR …p teå≤%l.edne gu.." 1 Kv…cTs'Sk. mTSy." rˇ_…pˇkr.leSt…∞…p$o gu®" 2 Kv…c¥ogp[.…nl.…y…n het* ye mu…n….." Sv..Ste iht..t…vn.rs. …vxeWoåymud..ve¥t" ." ≤òG/. iht.…n’Nmehn. gurvo vO„y.¢" 11 aq √.t.vp[k..dey.yumiR tΑr.. …v@±…vb‚N/n" 126 dG/mTSyo gu.oR . m/ur. doW]y…vn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] =u{mTSy.s." t@. xrid ≈eœ.. nv.xn." t.ˇ_m•' tq.edo ." t@.Rsu t." k.iWt" 4 231 . dujrR .. g[I„me c*HJysmu∫v. l`vo ihm.xn" 125 xu„kmTSy.Dey. ®…ckr."w ≈eœ" pui∑’d( blvıRn" 127 k*pmTSy.•vgR" smv.dxo m. mTSy. mt.xe …m≈p[kr.gR…. ndI.t.r.'svgR" sm.Weit ." k." sroj." …x…xre s.dey.k.Ox' vO„y" ≤òG/" pui∑kro l`u" kfmed"p[do bLyo Gl. m/ur." p·r." vsNte te tu n. v.ve.Syx.vet( 3 ." 123 aitsU+m. bLy.SvpQy. vO„y.åN/í Kv…cTkÀr' c k°…ˇRtm( aodnoåS]I ≤ßy.v.ph. gurvoå…nln. ®Cy.xn.@.˙t" 129 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈." l`up." SvLpvcRs" c*HJy.g.. bLy. vW." puS' Tvhr. bl." 124 mTSyg.xn. mlmU]d.' …." nwZrú ." 128 hemNte kÀpj. bld." ≤òG/o„.durs.gv…•Zúrj..." n. dIid…v" pu…' s .iWt." xItl." …pˇkr. gu.e Ek.

{Rkihõ±g…U n m.•' Sy..Nshwv p·r.'St<@ül.Npcet( 15 te …sı.Wj.jRyte ( …sıyoGy' jl' t] p[…=Py k⁄xl" pcet( 12 lv.nI hret( …pˇ' rˇ_…pˇ. 10 vOte h·r{.e d. guvIR …pˇhrI SmOt.å…p tduCyte xuıı e åR pKve duG/e tu `Ot. sus+U m. bu≤ı…v∑M.Jys'yˇu _É tTpceNmOdnu .[BhŒva PrakŒsh] .. 18 s…mt. =IrI ≤òG/.'St<@ül. d. yvs…•.ªI Sy. dujrR ..å…¶n. =I·rk. bu/"w 9 ’xr. lv.åJyyutoˇm.I tpR." 7 s'yˇu _.Ny' d. xu£l.ˇ_. bLy.ˇ_˘ viˆkr' pQy' tpR.' …vxd' gu.' v[jte ( 8 t<@ül.e pcet( tduˇ_˘ p[ßtu ' co„.…ls'…m≈.…p …n/*Rt.·rkÉr' tnU’Ty …z•' py…s go" …=pet( …st.'í." =I·rk. k…qt.gVy.n( 16 n.ko Â=" xItStu s …vxeWt" …nStuWo .n( Sf°t..ph.I blv…ıRnI …v∑‚M. …s≤ı sm. xIt. p[oˇ_.{Rkih©ü….lI tu s…lle …sı.åitpui∑d." ’xr. lv. bOh' ." s'yˇu _.' rocn' l`u a/*tmßut' xIt' guv®R Cy' kfp[dm( 6 d…ltNtu xmI/.…¶m." s…st..phrI bLy.RlI ‚S]y.{Rkihõ±g…u .ys' prm.'Stoye pçgu. p[oˇ_.. 14 p.u . 17 n.phrI bu/"w 13 .t.O∑s'…sıo l.mu.s'yˇu _É m. su/*t." s…lle …sı. rˇ_…pˇ.jRy√e $Im( 11 t<@ül.`v' sutr.I ®Cy.T=I·rk.TkQyNte td(g." ’Tv. . 232 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . gu®" …pˇkfp[d.…ld. t] …n…=pet( EW. :y. dujrR .veˇ. Xle„m.t.]y.vNmtm( 5 . aq sUpo …v∑M.vp[k.m.·rkÉro∫v.y.xs'iht.cret( bOh' .v…ˇRk. t. guvIR sum/ur.vO„y.®t.…nl. vO„y.mlmU]krI SmOt. sUpn.

' jgdub/Ru .…lt.NR tu s. bOh' ." t.itm.o vO„yo bLyo ®…ckro .Stt" p[o…=t." k⁄iØt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ xu„k. …sıo m<@k ¨Cyte 23 duG/en s.Uy©R .t." =Ire.·r. s…mt.å‚Nvt." 27 s…mt.' xkúr. bLy. m<@kvd( gu.reå…p t. ≤òG/.Mbu g.' %. pInsê. koml..y v$k.Oxm( p.I prm( 29 xu„kgo/UmcU. tpR.Jy%<@ºn m<@k˘ .I xu£l.s's.ç po…lk.nRe …k…çTpu∑.!' …vmdRyte ( …v/.I /. .…nl." s…mt. guvIR …pˇ.ryet( 22 a/omu%`$SywtiäStOt' p[…=ped( bih" mOdnu .' ’Tv.' s.' tu po…lk.ph.' tSy." SmOt.' pcet( …sıwW.kÉå…p m/uro g[..k. l`u" dIpnI kf’äLy.'sne st£v$kÉn v.' p[p…U jt. /*t.Myhm( 28 l‚Psk.m( 30 t¢kÉ SvedyeT’Tv.' sipRW.de•." p[c+mhe 31 ro…$k.lny. 32 xu„kgo/UmcU.r' …n/UmR åe ¶* xnw" pcet( 33 a©.ih." 19 se…vk. viˆn.åtIv tNvI ppR…$k. gu.ph. .?y." xoiWt. loPTr¥' sMyKp[s.I bLy. l‚Psk." 21 v. …pˇ.yuˇ_.…nl.I s‚N/’&Cy.nSy. p[oˇ_.O∑.?y.rkkú$I ÁeW.¶In. tt" 26 Svedyeˇ¢kÉ t.RTs…mty.í.tuvıRnI v.ro…$k.. bOh' .ph"25 k⁄y. bl’&Cy. :y. /vl. 20 go/Um.oJy. s. g[. .vOˇ…st.' py…s …=pet( t‚SmN`nI’te NySyeLlv©' m·rc.deLl‚Psk. bOh' .yN]…n„p∑..tflI kf’d( guvIR dI¢.idkm( …sıW.=ye•r" aqv. …sım. t.sk.s…jt( 34 233 [BhŒva PrakŒsh] . Xle„mkrI guvIR rocnI tpR.nSy.I vO„y.' %. vd.]y./u mdRyte ( hStc. tSy. 24 m<@ko bOh' . gu.hI l`udoRW]y.

vO„y. ro…$k." p[oˇ_.St. ih©üh·r{. ’t po…lk.R go/UmcU.Ky. yvj. …xl.lyStoye Sy. ro…$k." prmrock." jIrkSv…jRk.tl." òeh.' sup…U jt.' s.wytRu . 36 m..I guvIR bOh' ." p. td(g. gurv" …k…çdI·rt.veymu ?R ym.O∑.yw ˇRu _.dI gu®" ≤òG/. Xle„m…pˇ."w 47 m. sNtpR. cwv p[oˇ_.í.ßnudg( ®u " …v∑‚M. StNymed"…pˇkfp[d. 48 ttStwlne pKv.xs'iht.r.STyˇ_kçuk." ty." a.>y. …vxd. swv p[oˇ_.idRtê. s. pU.' cmsI s.W…pi∑ky. m/ur.RLlv.. ®Cy..…n n.{Rkihõ±g…u . Sv. bLy.í td(g.. pU·rk..ko∫v. Â=. bu/"w 40 m..…l s'Sq.. 49 234 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . …pt.W.." 46 c. l`u" mlxu£. gudk°l." 44 ppR$. pU.R s…mt.veä!e …mk.nI n c=u„y.tR " r…ct.vp[k. bu/"w 41 .u .u .O∑.[BhŒva PrakŒsh] . dI¢.•mU]ml.ßdUiWk.n( 35 cU." dIpn.I xu£l. Â=o„.xyet( 43 /UmsIr…ct.ph.ç tnU’Ty c veÆLlt. k…qt.W.' d.' pUy." Â=. be!…mk.kSy gu.y." 45 m*Ì. ro$I kQyte bl. bLy." ppR$.i{k. ZZú·rk.. v. ®Cy. h≤Nt kf.å©.…pt.¶In.Ste sd./Iyte cmsIr…ct.' …pi∑k. k…qt.lv. bLy. ¨„.. prm( 42 ….W. 37 /UmsIr…ct. …vxeW. gu.gR . c.my.cn.ro…$k.Ll`vo iht. …pi∑ky.…p x„k⁄lI 39 d. /UmsI SmOt.å….Stu te sveR .tkrI SmOt.…pt. 38 c. …pi∑k..R yCz⁄„km./u s‚Mp∑.tpe xoiWt. toye ttoåp˙tkçuk. bu/"w ®Cy. bu/"w ZZúrI kf…pˇflI …k…ç√. yN]e …p∑..…nlkrI bLy.sp…ˇ_xUl.å…nl.

'Stu ..’tm( 56 …n…=pe√$k.R k$utl w ne le…pt.…jRt.…Ôk. bLy. m.' Sved…yTv.√$k..Nskl.y. v$k.t…vn.' yuˇ_.Ste tu ®Cy...MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ c=uStejohrI co„.kÉ v." 52 …vbN/.ph.Nm∆ye∆n" 59 aÆMlk.ve.hI c Xle„ml" pvn.dU?vRmMl. /[vu m( 57 k." 62 .n…p m∆yet( xu£lSt] v$ko bl’{ocno gu®" 54 …vbN/˙i√d. rocn.'…pi∑k. . D.v$ko ®Cyo v.åpUyR tSy. …vd?y. vS]e v…$k.' cU.v$k..' t] v$k.·r. rˇ_…pˇ˙t( 50 aq v$k" xu„k" srsí sU%.…jk. tu jlen sh mdRyte ( t•Ire ’ts'Sk.W.'St] ." s'Sk.r br.' …pi∑k." v$kSy gu. ihõ±gl u v.…xnI tqwv `OtpKv.rk" xUlfloåjI. ty. /.ihõ±gx u <u #I…nx." Syuv$R k.ph" r..re v$k." v.tfl" Xle„mk.eidn" Xle„mk.{Rkihõ±g…u .didRt.St¢twlSw t."w pUvRw retåe …p c sm‚Nvt.åMbupy[ ogt" v$kSy gu. viˆp[dIpn. ®Cy.t.' lv.n.=yet( 55 mNqnI nUtn. p.| …v…n…=pet( r." 61 m." s.jIrklv.{Rks'S’t. v rsd. …vr…ct..hnud( ne]roge tu no iht" 58 aÆMlk.O∑' jIrkihõ±gu c 53 lv." 60 muÌ.St£É m…∆t.myhr.Rd..oåTy…¶pU…jt.'St. bOh' .tVy.å…p c=u„y.' v$k./u xoiWt. l`vo ihm." ’Tv.åitrocNy.cNy. t.. vIYyRvıRn. …nmRlne .Mbun.'StwlWe u pceCznw" 51 …vxu„k. aqv.rjp[.yw ˇRu _. iht..W. …vxeW.Syç mu{yet( tto idn]y. i]doWxmn. p.Jyˇ_y.Oxm( 63 235 [BhŒva PrakŒsh] ." s'c<U yR…n…=peˇ£É .<@Sy.

Sy t' %<@‰' ttStwlne . ®Cy. Kv…qty.lyí... tq. kÀ„m. ®Cy.…/t. t√{…ct.‚S]Wu doWeWu pU…jt. l~vo blk.n.U | …v…n…=pet( 73 ." xu„k.{Rkv$.r" p. …nMbUrs' yv.nI' c yuKTy. …vxeW. …k' v. v. Kv…qt.." dIpn.jRyte ( 67 alIkmTSy ¨ˇ_oåy p[k. Sq. vO„y. sv| …v…m≈yet( 74 muÌ…pi∑ pceTsMyk™ Sq. …=pet( 75 twle t.RˇNm?ye pUr.' v…$k. v.' `Ote v.'Stwlp. p." pQy. pun" bOh' . yN]peiWt.Ly.{Rkv$." 72 muÌ…p∑I…vr…ct....Ste Tv. pQy.…ct. 65 m." 77 d.e …vxeW..vp[k.' tu …nStuW." SmOt.Ly.Stu golk˘ k⁄y.m.…$]e.k ." aidRte shnuStM.rkop·r tSy.<@kv$I Dey.e iht. v.tgd.' …nm∆yet( golk.W…pi∑ky. tq.y.rdw" 78 236 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ngolk.…vbN/flI …k…ç≤Tpˇp[kop.StUknÉ c . l~vI muÌsUpgu.yR Te sMyk™ t‚Sm'í.rkop·r tto …n„k. bLy.St.n( hSten cU. sm·rc."p.St.{Rk˘ sU+m' m·rc' jIrk˘ tq. SmOt.k." t∞U. pUvoRˇ_v…$k.[BhŒva PrakŒsh] .…nl. bu/"w 69 Kv…qt.NpKTv. …l¢' n. k…qt.cnI ®Cy. twle v.Ly. l~vI viˆp[dIpnI kf.xs'iht.n..ph" 71 koœxu≤ıkr.' ih©ü .gvLlIdl' mht( 66 tˇu s'Svedye¥Ku Ty.StpR. h·r{.gu.k pÆ<@tw" t' vONt.n( v$k.S]…vx.cK( p[oˇ_.I 70 alIkmTSy.≤Tpˇrˇ_flI l~vI c k…qt. s. …sı. rocn." …k…ç≤Tpˇp[kop. Kv…qt.| vesn' p[oˇ_˘ p.=yet( 68 Sq.rk.kx. bu/"w 64 mUÌ. a…p 76 muÌ.O∑' ihõ±Gv.jRyte ( avlehns'yˇu _˘ t£˘ t]wv …n…=pet( EW." xu„k.

xu£d.tuvıRnm( 85 z. jIrk.'s%<@.Rd"e k⁄iØt' %Æ<@t' pun" xuım. vStU…n supKv.m.]e `Ot' dÊv. 92 EW.ˇwlç td.de" sklSy. sv.rSy n.' …nm…∆t.kp.cnm( 89 p.vyet( 88 t£m.]e `Ot' d¥.'sNtu v. pceˇu …npu.n( b˛n( 91 yq. sr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ v…$k.'s…mit SmOtm( 84 xuım. sN/.tU ' ih©ü jIrkm( 90 h·r{.ph.I 93 237 [BhŒva PrakŒsh] .·r.. vexv. 79 p.…n m·rc. pui∑krI SmOt..|smUv. …sı' xuım.'í.'s' tT%Æ<@t' /[vu m( /*t' …ng.st" 83 anen …v…/n.g.vt" t] ih©üh·r{.' SmOtm( 86 p.jRyˇe dnNtrm( 80 z.dem.r' p·r…=pet( 82 {Vy.nIy' p[cru ' sipR" p[.…p %<@.í lv©.Rh. lv.Ntu pceˇt" …sıe jlen s‚Mp„y vexv.…n .…n c t<@ül.ÔMbIr.jRyte ( z.' ih©ü .R….'s%<@. gu®" xIto„.y.' c .gw NR[ qe xuım.v≤Nt ih tq. hrIs. bl’√.…n sm.….…n …n…=pet( p.…p Kv…qt. pceNmOdtu r' tq.' m·rc.gvLlIdl.jRyte ( 87 …sıyoGy' jl' dÊv. ≤òG/.g.jnnI bLy.g.R…lt' t‚SmN`Ote t∫jRyCe znw" 81 …sıyoGy' jl' dTv.]e tu bOhit m.'s…v/..vesnSy.m( i]doWxmn' ≈eœ' dIpn' /.…p go/Um.der‚Sqriht' m.Ny…p c ..kp. …v∑M..rSy p.t…pˇ.tfl' l`u ®Cy' blp[dm( kffl' …pˇl' …k…çTsv.{Rk˘ xu<#I' lv.'s' pr' vO„y' bLy' ®Cyç bOh' .…n .…n c t<@ül.o b¸m<@‚SqityRq. h·r{.'sgu.idyute t£É m.nk.kp. ®Cy.nen pcedte Tsh{km( sh{k˘ gu.' rs.

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

xuım;'s…v/;nen m;'s' sMyKp[s;…/tm(
punStd;Jye sM.O∑' t…lt' p[oCyte bu/"w 94
t…lt' blme/;å…¶m;'s*j"xu£vO≤ı’t(
tpR,' l`u su≤òG/' rocn' Î!t;krm( 95
k;l%<@;idm;'s;…n g[…qt;…n xl;ky;
`Ot' slv,' dÊv; …n/UmR e dhne pcet( 96
tˇu xULy…mit p[oˇ_˘ p;kkmR…vc=,w" 97
xULy' pl' su/;tuLy' ®Cy' biˆkr' l`u
kfv;thr' bLy' …k…ç≤Tpˇkr' ih tt( 98
xuım;'s' tnU’Ty k…ˇRt' Sveidt' jle
lv©ih©ülv,m·rc;{Rks'ytu m( 99
El;jIrk/;Ny;k…nMbUrssm‚Nvtm(
`Ote sugN/e td( .O∑' pUr,' p[oCyte bu/"w 100
Í©;$k˘ s…mty; ’t' pUr,pU·rtm(
pun" sipRiW s.O∑' m;'sÍ©;$k˘ vdet( 101
m;'sÍ©;$k˘ ®Cy' bOh' ,' bl’d( gu®
v;t…pˇhr' vO„y' kffl' vIyRv/Rnm( 102
…sım;'srso ®Cy" ≈mê;s=y;ph"
p[I,no v;t…pˇfl" =I,;n;mLprets;m(
…vÆXl∑.¶sN/In;' xuı;n;' xu≤ık;…Õ,;m( 103
SmOTyojoblhIn;n;' Jvr=I,=tors;m(
xSyte SvrhIn;n;' Î∑‰;yu"≈v,;…qRn;m( 104
p[k;r;" k…qt;" s≤Nt bhvo m;'ssM.v;"
g[Nq…vStr.IteSte my; n;] p[k°…ˇRt;" 105
ih©üjIryute twle …=peCz;k˘ su%Æ<@tm( 106
lv,' c;] cU,;Rid …sıe ihõ±gdU k˘ …=pet(
îTyev' svRx;k;n;' s;/neå….ihto …v…/" 107
s…mt;' mdRyde ;Jywjl
R ne ;…p c s•yet(
tSy;Stu v…$k;' ’Tv; pceTsipRiW nIrsm(
El;lv©kpUrR m·rc;¥wrlõ±’te 108
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

m∆…yTv; …st;p;kÉ ttStç smuıret(
ay' p[k;r" s'…sı* m<# îTy…./Iyte 109
m<#Stu bOh' ,o vO„yo bLy" sum/uro gu®"
…pˇ;…nlhro ®Cyo dI¢;¶In;' sup…U jt" 110
s…mt;xkúr;sipR…nR…mRt; apreå…p ye
p[k;r; amun; tuLy;Steå…p ceˇd(g,u ;" SmOt;" 111
ppR$‰" s;Jys…mt; …n…mRt; `Ot.…jRt;"
k⁄iØt;í;…lt;" xuıxkúr;….…vRmidRt;" 112
t] cU,| …=pedl
e ;lv©m·rc;…n c
n;·rkÉr' skpUrR ' c;rbIj;Nynek/; 113
`Ot;ˇ_s…mt; pu∑ro…$k; r…ct; tt"
tSy;Nt"pUr,' tSy k⁄y;RNmu{;' Î!;' su/I" 114
sipRiW p[cru e t;Ntu supce…•pu,o jn"
p[k;rDw" p[k;roåy sMp;v îit k°…ˇRt" 115
m<#kÉn smo Dey" sMp;voå…p gu,jw nR "w 116
`Ot;!‰y; s…mty; lMb' ’Tv; pu$' tt"
lv©oW,kpUrR yuty; …sty;å‚Nvtm( 117
pced;Jyen …sıwW; Dey; kpUrR n;…lk;
sMp;vsÎx; Dey; gu,"w kpUrR n;…lk; 118
s…mt;y; `Ot;!‰;y; vˇIRdIR`;R" sm;cret(
t;Stu s…•iht; dI`;R" pI#Syop·r /;ryet( 119
veLlye√Lº lnentw ; yqwk; ppR$I .vet(
ttXzu·rky; t;Ntu s'l¶;mev kˇRyte ( 120
ttStu veLlyed.( yU " sØkÉn c lepyet(
x;…lcU,| `Ot' toy' …m…≈t' sØk˘ vdet( 121
tt" s'vTO y tLloPTr¥' …vd/It pOqKpOqk™
punSt;' veLlyyeLloPTr¥' yq; Sy;Nm<@l;’it" 122
ttSt;' supced;Jye .veyíu Sf⁄$;" Sf⁄$;"
sugN/y; xkúry; td(/l
U nm;cret( 123
…sıwW; fÉ…nk;n;ªI m<#kÉn sm; gu,"w
239

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

tt" …k…çLl`u·ry' …vxeWoåymud;˙t" 124
s…mt;y; `Ot;ˇ_;y; loPTr¥' ’Tv; c veLlyet(
a;Jye t;' .jRy‚e Tsı; x„k⁄lI fÉ…nk;gu,; 125
vOt;!‰y; s…mty; ’Tv; sU];…, t;…n tu
…npu,o .jRyde ;Jye %<@p;kÉn yojyet(
yuˇ_Én modk;n( k⁄y;Rˇe gu,mw <R #k; yq; 126
mudg( ;n;' /UmsI' sMyG`olye…•mRl;åMbun; 127
k$;hSy `OtSyo?v| ZZúr' Sq;pyeˇt"
`UmsINtu {vI.Ut;' p[…=peJZZúrop·r 128
pt≤Nt …bNdvStSm;ˇ;NsupKv;Nsmuıret(
…st;p;kÉn s'yoJy k⁄y;RıSten modk;n( 129
l`ug;[ hR I i]doWfl" Sv;du" xIto ®…cp[d"
c=u„yo Jvr˙äLyStpR,o muÌmodk" 130
Evmev p[k;re, k;y;R vesnmodk;" 131
te bLy; l`v" xIt;" …k…ç√;tkr;Stq;
…v∑‚M.no Jvrfl;í …pˇrˇ_kf;ph;" 132
t<@ülcU,…R v…m…≈tn∑=Ire, s;N{…p∑en
Î!kÀ…pk;' …vd?y;ˇ;ç pceTsipRW; sMyk™ 133
aq t;' ko·rtm?y;' `npys; pU,gR .;Rç
sØkmui{tvdn;' t¢`Ote supKvvdn;ç
aq p;<@ü%<@p;kÉ òpyeTkpUrR v;…ste k⁄xl"
aq duG/kÀ…pk; s; bLy; …pˇ;…nl;ph;cwv 134
vO„y; xIt; guvIR xu£krI c tpR,I ®Cy;
…vd/;it k;ypui∑' Îi∑' dUrp[s;·r,I' su…crm( 135
nUtn' `$m;nIy tSy;Nt" k⁄xlo jn"
p[Sq;ıRp·rm;,en d›;åMlen p[lpe yet( 137
i√p[Sq;' s…mt;' t] d?yMl p[Sqs‚Mmtm(
`OtmıRxr;vç `ol…yTv; `$e …=pet( 138
a;tpe Sq;pyeˇ;vd( y;v¥;it tdMlt;m(
ttStTp[…=peTp;]e sÆCz{e .;jne tu tt( 139
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.d* m..' d.lv©kpUrR m·rcwí sm‚Nvt.d.xIt. El. /.' blm( 144 g[I„me tq.xrid ye r…vxoiWt.My susNt¢e `Ote …=pet( pun" pun" Std.gRp·rspR. 148 xkúrodkn.ojnen r…ct.Imsenne …n…mRtm( s¥o ®…ckr' bLy' xI`[…m≤N{vtpR.:y.surt." ye c.l.[.t…pˇ…jt( 146 dIpnI bOh' . vLy. sr.. ce≤N{ytpR. Î!m( 241 .t' xu£l' …x…xr' srm( 149 bLy' ®Cy' l`u Sv.' `Ot.…. k⁄<@…lnI n.k…md' ≈eœ' .' xu…cp$e …k…ç∞ …k…çÆT=pet( duG/en.' xu.p.SteW. xu£l.h' p[itXy.Mbusy' ˇu _˘ kpUrR m·rc.xnm( mUCz.m[m.du v.' supKv.Sv.xyet( 147 jlen xItlenvw `o…lt. EW.‚Nvtm( 151 p[p.!k˘ xkúr.xI.≤Ntblp[d.Rt( 145 rs. …st.•ITv.en pur.bIjlv©cN{m·rcwyoRGywí t¥ojyet( 143 . pun" pun·ry' p[ITy. n.y.hJvrx.l.Nm<@l.Imen ip[y.[ ' p[Sqyugo‚Nmt.y' …vn. rs.ditvIYyRv≤O ır…nx' sve≤R N{y.tuv≤O ıkrI vO„y.RzidRtWO .…my' vpuiW poW.idsugN/e c ò.I 142 a.ª.My p·r.m' jle ‚Sv•' midRt' Î!p.ª. …vd?y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] p·r. rocnI v.I ≤òG/.kÉ tnu{ve kpUrR .Ly.[.m.' Î!' ß. …st.]. yen vsNtv…jRtidne s'sVe yte …nTyx StSy Sy.m( 152 aÆMlk.idt." fl' pKv' midRt' v...’itm( 140 t.n.ª.…p m. Svy' ≈I’„.' mu%"w xkúrodkm.p…yTvoıreˇt" 141 EW. pui∑k. sm. …x…xr. m/ur. ®Cy. tTp[…sı' …vduW. ye c p[mˇv…nt.©.ihWmMlmMburiht' d?y.Rg.vye del.xu k⁄y.vOÊy.it≤%•.ıR`$en mO<mynv'Sq. xu.t…pˇp[.x [ kúr.·r.≤Ntkr' prm( 150 a. rˇ_…pˇ' tOW..

g' xkúrodkm( lv©m·rcw…mR≈' p.Ut' p.uõˇ± _É ih m. tpR. l`v" sr. ®Cy.xs'iht.h.‚Nvtm( mO∑ih©üytu ' pUt' `o…lt' j.…stm( 153 aÆMlk.yom.y.' t] …v…m≈ye∫vit tˇ£˘ n kSy ip[ym( 162 t£˘ ®…ckr' viˆdIpn' p.Ny." p·r.n.ojn..m·rcw…mR≈' lv©ºNdusvu .…n y.me bl./u s‚Mp∑' /." kf…pˇhr. Â=.xnm( viˆdIi¢kr' ®Cy' smSt.O∑' ih'gcu jIrkçlv.mm. dIpn..rkm( 163 …vd.∑O .R…vbN/fl' koœxu≤ıkr' prm( n .…Ôk˘ rocn' ®Cy' p.∑^.cn' prm( ¨dre ye gd.hINy•p.…n .vp[k..lyet( .cn' viˆdIpnm( 158 xUl.' r." k⁄<#Tv' k<#xo…/nI mNd' mNdNtu pIt.xn' tOi¢k.SteW.…n sˇ_v" 165 yvj.lv." 167 242 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…n ." 166 te pIt. rocnI viˆbo…/nI 161 tuy.jI.jIç …k…ç‚Nmt.NTyq| .k˘ vS]g.nk˘ v.. vO„y." sˇ_v" xIt.' …p∑.…n yN]…p∑.Nte py" …pbet( 164 /.í p[k°…ˇRt.nkmuˇmm( 155 …nMbUkfl.Ny.…l p[dIyte 159 a.edn.rp.…Ôk˘ y] t] j.veTk.nmTyMl' v.tn.ihWmMbuknÉ …vmle mO∫.v' p. bOh' .gwk˘ …nMbuj' toy' W@±.jne g.]e ‚Sqt' …pˇhr' prm( 157 k.[BhŒva PrakŒsh] . s.…lhRrit …j◊..m[fl' …p∑' r.n' p.y.' n.nv" ti√d. m/ur.|xne jlen s'ytu mitSqUl' sdMl' d…/ p[.. bld.vh. .[.…ltm( xkúrodks'yˇu _˘ kpUrR .ckm( 156 …xl.tn.flsM..Stq.hp[x.…l®Cyte 160 j.idsusS' ’tm( nUtne mO<mye p. le%n.…jk.' s.xnm( …pˇXle„mkr' …k…çTsu®Cy' viˆbo/nm( 154 . xkúr.

Rj." SyudjRu rR .k.n.í blxu£d. /. vO„y.ph" .O∑.. a…p 176 pOqk u .|xíw yvw" ’t. l~vI …pˇ.∑O .O∑.•ml. bLy.j.…mW' pys. g[I„meå…p pU…jt. gurví t.y.m.…í…p$." 173 yeW. b˛n( njl.o ®Cy..NywStO. ®=. v.…. gurvo v. `mRd." pOqk u ." pQy.' SyuSt<@ül.ph.StO$p( d[ .åph. îit ‚S]y. aSf⁄…$t.St.…n Sf⁄…$t." tq." Syum/R ru . .W.tn." SmOt.¸l. SmOt. n …nx.Stt" k⁄iØt..Ste SmOt.Stu …nStuW.…nl.[ ne].…nlo" med" kfdoW]y." xIt.• kÉvl.S]eWu pÆ<@tw" 243 [BhŒva PrakŒsh] . g[.Nt·rt. …n…x dNtCzºdnmu„. îit kQyNte xBdx.ßmehmedStOW. ËcI kfp[d.…xNy" sMp[k°…ˇRt.kì. 169 sˇ_v" x.Ny.Rn' s.rd. bOh' .nlen s'. bu/ w cIit s. 170 n .ih.…n stuW.vet( 178 mÔrI TvıRpKv.sipRyˇRu _. viˆd. îit mnIiW.xn.. l`vo ihm.' n v.uKTv." sˇ_v" xkúr.í te 177 aıRpKvw" xmI/.ˇRxrI·r.n' pund." 174 l.n( 171 pOqk™p.n. l`vo dIpn.my.O∑íw holk" holkoåLp.m( 168 …nStuWíw . c .n≤∫" sˇ_Àn¥.∑RO Sw tuy.{. mehkfCzidRn. a…p s=Ir. bLy.ved( yo holko ySy s c tˇd(g." p[xSt.ph." 175 x.ly" stuW. …." …pˇkfÆCzd" z¥RtIs.ç s¢ sˇ_⁄Wu vjRyte ( 172 yv.…lsM."p[oˇ_." Xle„ml. 179 a/R‚Sv•.O∑. yvgo/Umyo.h. bLy.y." m/ur. a.?vVy. Â=.h. n rdwæXzTv.dy" 180 k⁄Lm. aNyeå…p c.m( /.u o .Ut.R .Ny.Stu go/Um.Rvte ( tO.…n /.í te SvLpmU]ml.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ kf…pˇ≈m=uˇ@O v± .

…pt' /.m( ˙¥' gu¢rs' ÁjI.dx" ’t.•vcRs" 181 pllNtu sm. itl%…l SmOt.y.hr' tpR. 3 idVy' ctu…vR/' p[oˇ_˘ /.oå." p[oˇ_˘ idVy' .xn' Klmhr' mUCz.e √.d.vp[k.y.r.vm( t*W.jte t.¢" 12 aq v.·rvgR" p.Tp[.jne mO<mye v.….rmuCyte 6 /.eR r.©s.yn' bLy' tpR.' hrit tt( pQy' …vxeW.' vsu/.cn' mit’NmUCz.ss.r' nIr' i]doWflm…ndeXR yrs' l`u s*My' rs.l' jlmMbu c a.nIy' ≈mn.r.RtN{.W.n( tO„." pitt' toy' gOhIt' Sf°tv.' pittç tt( 5 s*v.I Îi∑dUW..edt" 9 244 .v..c…n…mRte .h≈mKlm.r.v …vr…cte ..ph' tN{.mu{.j' krk.tfl' kf…pˇ’t( bOh' .m[e Sf.R…pp. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k⁄Lm.vp[k.•vgR" sm.vOiW SmOtm( 8 /.' v." 183 tu<@ülo mehjNtufl" s nvSTvitdujrR " 184 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.tl.å…p Sq.:y.R·r k˘ toy' py" p.*m…mit i√/. ….y.' c gu® ≤òG/' mU].…$kÉ k.ko le%no Â=o …v∑M.xe …m≈p[kr. hwm' teWu /.xs'iht.r.[BhŒva PrakŒsh] . …xl.rç tq.CzidR…vbN/˙älkr' …n{.gurvo Â=.' Ò.po v.kStq.id jIvnm( 7 p..…/Ky…nvˇRkm( 182 itl…kØNtu …p<y.qStqodkm( jIvn' vnmM. v.s. /*t. …p<y..t' sw=v' itl…p∑km( pll' ml’d( vO„y' v...jl' c i√…v/' g.…/km( 4 /.nIy' mu…n….nIy' s…ll' nIr' k°l.Rxmk˘ …nTy' iht' xItl' l~vCz' rsk.oåmOt' `nrsoå…p c 1 p.r' gu.' …ngidt' pIyUWv∆Ivnm( 2 p.

mu{mNyq.·rd" svRq. x.' Vyomc.' xItl' s.©m.d.sMb‚N/jlm.m( 10 g." /Um.t( pt≤Nt y.n. tˇu s=. vOi∑' k⁄vNR tIit vc" st.…ên' …vn.…s gu.Ntu t.ten n." %.( v.Stu yt( t…T]doW.' p·rk°…ˇRtm( 17 idVyv.' t≤ım…mit kQyte s≤∫" 23 245 [BhŒva PrakŒsh] .©' svRdoWfl' Dey' s.n.pSt.k. 16 an.gw .Yv…¶s'yog.…pte hemje p. t∆l' Dey' tqwv crkÉ vc" 11 Sq.….m( vW.Rvt( 12 td(g." 18 krk.U®h.Stu t.rlv." me`rw Nt·rt.idrognut( 21 ihmvÆCz%r.tlm…pˇlm( kfo®StM.g.yo .k<#.√.N{' …pˇ˙Tkfv." tuW.xg©.Nte viˆr..Uy.t( s'ht.…¶mehg<@.êyuje m.Rsu s…vW' toy' idVymPy.r.Utm( pvn.t…vvıRnm( 22 a*v." k.®.:y." smu{.Mbu xIt' …pˇfl' gu® v.StuW.ddoWlm( 15 fÀTk.j' jl' Â=' …vxd' gu® c ‚Sqrm( d.R©vd.…s p[.phm( 13 …vßç doWl' tI+.jte mO<myeå…p v.vedKleid v.mu{' Tv.Ly•' yen s'…sˇ_˘ .vyv…nmuˇR _." p.' p[.id>yo {vI.ˇRv' p[mçu ≤Nt v.Mbu ihm' Â=' Sy..t’t( 19 a…p n¥.Tskl' jlm( …nmRl' …n…vRW' Sv. iht.…êne m.yo vWRit v.·r v.¸mRnIiW.y sveWR .y idGgj.r…vWv.….' svRkmRsu no ihtm( s.·r." p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ a.pStdud." SmOt.idxet( 14 ytoågSTySy idVyWe®R dy." 20 apQy.' deihn." ihm.rKyoåmOtopm..vWRit yˇdev ihm' hwm' jlm.r.' xu£Îi∑bl.%<@v∞.du xu£l' Sy.W.nItmudICy.]e r.·r/r..Rnl/Um·e rtmMbu smu{Sy yd(`nI.

/.htp.du ≤òG/' `n' gu® viˆ˙Tkf’d(˙¥' …vk.my.o …ngidt' p[qm' i]…v/' bu/"w j. ndSy v.r..í y.oˇm.t' n c …pˇ' n v.idje ¨dkÉ dex.r." 36 ndIsrSt@.d.‚Nvt" D." k⁄v≤R Nt p[.r. l~Vy" sv.vh./.vrImu%.v.my.' yNmhTy.yR….nUp' tt" s.tkf. nIr' n..U…m' …nª.tXle„m.©l' jlm( 26 v◊Mbub¸R vO=í v.tVyo j.qs" g©.„y≤Nd …vxd' k$uk˘ kf…pˇnut( 33 n¥" xI`[vh.nUp' t∫v' jlm( 27 …m≈…cˆStu yo dex" s ih s.xt&sryUymun.R y.©l' prm.ÁitxItlm( 246 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .god. n¥o ve..„y≤Nd Sv. ßvet( tˇoym*≤∫d' n.' sU+m…mTy…p n td( dUWyte v.dey…mit k°…ˇRtm( 32 n.r. mNdg. ihmNtu xItl' Â=' d.' £m." 35 sÁxwl.ry.·r …pˇflm…vd.edne gu.í.[BhŒva PrakŒsh] .‚Nvt" dexoånUp îit :y." SmOt" t‚SmNdexe ydudk˘ tˇu s.t a.'í l=yet( 37 …vd. n¥oåXm. gu.' tu m/ur' dIpn' xItl' l`u tpR.tl' l`u dIpnm( an…." guVyR" xwvls'z•.vp[k./.mlodk.å¥..hdoW]yp[./. kfm( 24 .gSqe kÀpp[ßv.' l`u …pˇnut( viˆ’Tkf˙TpQy' …vk.' SmOtm( 28 j.NdoW.nUp' v.®.xs'iht." 34 ihmvTp[.Nk⁄®te b˛n( 30 s.tu ( 31 n¥.yR .v.©l' s…ll' Â=' lv..r.' rocn' tO„.t( 25 aLpodkoåLpvO=í …pˇrˇ_.m vdNtIit mhWRy" 38 a*≤∫d' v.©lo dexSt]Ty' j.r.yx" k⁄œmIW√.Nhrte b˛n( 29 a." pQy./.deymudk˘ Â=' v.*mmM." kluW.

gmudk˘ Sv.ns'Cz•' c*HJy…mTy….¥] cN{=Rge rv* 53 n itœit jl' …k…çˇ]Ty' v.tl' bı…v<mU]msOÆKpˇkf.Py' v.k°.Ônsmodkm( lt.nußv√.rbı' yˇ∞*HJy…mit v." xwl.…p t]Ty' nwZrú ' jlm( 40 nwZrú ' ®…c’•Ir' kffl' dIpn' l`u m/ur' k$up.." s.gSqo b¸s'vTsroiWt" jl.…vt.rs' SmOtm( 42 s.·r yid =.r' kfv.g" Sy.R bı" kÀpo bOhˇr" ssop.@.w·r∑k." k*pmuCyte 48 k*p' pyo yid Sv.du kW.ve√.…k c v.n' m/ur' bLymIW√.du i]doW’t( 54 247 [BhŒva PrakŒsh] .ˇ.yR….fl' m/ur' l`u rocn' tuvr' Â=' bımU]ml' SmOtm( 43 p[xSt.’it" bıoåbı" s kÀp" Sy.ˇdM. pre t]Êymudk˘ c*HJy' mu…n….„y≤Nd gu® Sv./Iyte 50 aXm.k˘ c v.r' …pˇ’Tkfv.cn' …vxd' SmOtm( 52 aLp' sr" pLvl' Sy.no .t˙t( tdev …m∑' kf’√.˙tm( 51 c*HJy' viˆkr' nIr' Â=' kfhr' l`u m/ur' …pˇnu&Cy' p.t…pˇhr' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ p[I." y] s'ßTu y itœit tTsro jljCz•' tdM.id®ı.W.PymuCyte 46 v.phm( 45 p.ho …nZúro Zr" s tu p[ßv.v.rs' s…ll' bLy' tO„...[' nIl.vet( 47 .Stdud.Um* %.í.tkr' l`u 49 xwls.Lvl' v.Iro m<@l.tl' Sy.U…m.·r p.@.Lvlm( p.toåLp…vSt.d…pˇlm( 41 n¥.xySt@.y' k$up.g' t∆l' SmOtm( 44 t.….id….tfl' dIpn' …pˇ’Tprm( 49 …xl.pI t∆l' v.y.| Svy' ê.du i]doWfl' iht' l`u tT=.ro gM.·rp[v.

myI ¨∫.[BhŒva PrakŒsh] .…ˇRkÉ m. n¥.¥wdiRU Wt' yt" a*≤∫d' v.*m.dey' v.n..„y≤Nd m/ur' gu® doW’t( 57 v.dey' nIrm'xdU k˘ prm( 61 idv.U·r 69 248 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m ≤òG/' doW]y.d≤%l' ihtm( 64 p*We v. iht' SmOtm( hemNte …viht' toy' …x…xreå…p p[xSyte 59 vsNtg[I„myo" k*p' v.W.'x…u .du …pˇfl' =.·r n.Py' v.vOiW SmOtm( xSt' xrid n.@." 68 aTyMbup.gjm( f. p[.v.s.„y≤Nd …ndoRWm.r" =e]mui∂∑' kìd.' mto gu.n.yn' me?y' xIt' l`u su/.r' t∆l' SmOtm( kìd.Nt·r=jlopmm( bLy' rs.n.xs'iht.t·r„yte xItTv' …nmRlTvç ytSteW.r' v.g' v.vp[k.dgSTy.e idVymev c 66 .ve√.R .mM.' p[.!e xSyte k*p' ≈.U…my.∞ s Ev doW" tSm.Lgune kÀpsM.•ro viˆ…vvıRn..{e k*p' py" xStm..luk.gRxIWeR c jlm.rs' toy' t.phm( 62 an…. k*p' v.yo g[h.smm( 63 xrid SvCzmudy.]muiWt' tˇu p[s•mmOtopmm( 58 hemNte s.• …pCyteå• …nrMbup." Deym'xdU k˘ n.r' t≤TpRˇl' mn.`e tˇu t@.' p].·r sroj.]' p[xSyte 67 .R·r …pbed.k™ 56 kÉd.' p[.iWRk˘ tdhvO∑R ' .åNt·r=' v.Vyte tto yˇu t∆l' …v…kr' …vdu" 55 …v…kr' xItl' SvCz' …ndoRW' l`u c SmOtm( tuvr' Sv.Ut' cw]e c*HJy' ihtm( mtm( 65 vwx.y mu¸mu¸R v.…êne c*HJymev c k..U…mSqmiht' jlm( i]r.%e nwZrú ' nIr' Jyeœe xSt' tq*≤∫dm( a.t' m. nwZrú ' jlm( n.yR….id…nk$e . r…vkrwj∑Ru ' …n…x xItkr.dey' vsNtg[I„myobu/R "w 60 …vWv√nvO=.

' jIvo jgt( svRNtu tNmym( n.gp.it moh.…ptm( suv.idk˘ tq.…¶m.ojp..m( 80 tt( k⁄y.IguLmê.Rxvw .Mbu p·rvjRyte ( 72 arockÉ p[itXy.…xnI tSm.RnIlItO.U…mgm( Vy.n…crJvr.' …skt.seWu …v{/* ih‘.…vn. d.YyRte 74 tO„. s.y..…p p.vduCyte 77 …pÆCzl' ’…ml' ÆKl•' v.R…pˇo„.·r v.‚Nvmuçit at" sv.nIy' p[.np.„yNdk<@Ug<@.idsuv.…c√./.åˇ.| rjt' l*h' p. 81 …n≤Ndt' c.nIy' Kv…qt' sUytR .Tyye ≈me .ˇRv' v.êRxl U e p[itXy.….id…..' òehp.ryet( 76 agN/mVyˇ_rs' suxIt' tWRn.?m.W.heWu …vWe rˇ_É md.Py …nv.m( 75 tOiWto mohm..y.sk.N{' dugNR /' n iht' jlm( 78 kluW' z•mM.RTò...RSvvSq.Nd(y.ne ‚St…mte koœe s¥"xuı* nvJvre 71 a®…cg[h. kpUrR j.n( k.n.>y.ye v.p•' p·rhˇRVy' svRdoWp[kop.e c m/umhe e c …pbeTp." p[xSyte 70 p.toåTyNt…nWe/ne kd.ne c xIt.N{mrI…c…." 79 an.$l.d( dey' tOW.·r v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ mUCz.troge glg[he a...mye Jvre v[.RPy s¢/.s.nIymLpkm( 73 jIvn' jI…vn.ye mNdeå¶* êyq* =ye mu%p[sk e É j#re k⁄œe ne]. Ë?vRge rˇ_ …pˇe c xItmM.m…p 82 .su n Kv…c√.iWRk˘ tu p[qm' t∞ .Ox' sNt.Tp[." du"SpxRnms'SpO∑' s*rc.itpu•.y p. s¥"p[.…stm( 83 249 [BhŒva PrakŒsh] .å?m.xnm( SvCz' l`u c ˙¥ç toy' gu.| …vrs' s.…/t' tq.r.lkdRm"w …vv.[me …vdG/eå•etmkÉ vmq* tq.' tO„. grIysI `or.

R.' seVymojo…vvıRnm( 3 jI...y.pnm..≤NtvStIn.t˙t( 10 250 .dnm( 85 pIt' jl' jIYyRit y.∂oWv…jRtm( 84 p.l.¢ 13 aq duG/vgR" duG/' =Ir' py" StNy' b.y’x..yu„y' s‚N/k.' bLy' me?y' v.xs'iht. c v..' x.·r rs.' py"p[p..<@üroge c d.e ]yodxo v.vet( Xle„ml' gu® xuKl..[BhŒva PrakŒsh] . hrte …pˇ' tq.·rvgR" sm.mwkm.ßn.å¥w xuı' Sy.RdMbups[ .kyo" doW/. …c].åitx…yt' ihtmetdud. v.ynm( 2 …vrekv.y." 86 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.xe …m≈p[k.vp[k.TMy' svRxrI·r.y.]. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xu…cs.…/km( 9 pIt.≤Nt’t( se…vn.vˇRgLu meWu v‚Stroge gud. 8 ’„.t…pˇhr' srm( 1 s¥" xu£kr' xIt' s. go.˙tm( 6 gVy' duG/' …vxeW.t…pˇ.m[ We u c g[h<y.thr' .jIkr' prm( vy"Sq. rˇ_.e m/ur' rsp.' sd.myuGm.…v =u{jNtu…vv…jRtm( SvCz' knkmuˇ_..Rml U …vsg[‚Nqmuˇ_.¥.knkxwvlw" gomedne c vS]e.v …vr…cte .he tOiW ˙d.Rvde ( duG/' v.õ±kr⁄ e rˇ_…pˇeåits.kÉ ]y Ev k." =u√‰v.smStrog. k⁄Yy.vp[k.·r gu.]e.RJvre mnoroge xoWmUCz.tumlßot" …k…çTKledkr' gu® 7 xItl' StNy’ÆTòG/' v.ljIvn…mTy…p duG/' sum/ur' ≤òG/' v.CzOtxItlç td/Rm. Ít' kdu„..Rß.' p.lvOı=t=I.N{p$ß.xnm( jr.í ye te>y" sd.m( jIvn' bOh.th.mye 4 xUlod.re c yo…nroge ≈me Klme 5 g.ve c stt' iht' mu…nvrw" SmOtm( b.

…x…xr' Tyjet( 24 /.' j.mj.g' kW. 20 a*∑^' duG/' l`u Sv.ro„.n.m.' h‚StnIduG/' m/ur' tuvr' gu® vO„y' bLy' ihm' ≤òG/' c=u„y' ‚Sqrt.…nl.t' =Ir' gu® kfp[dm( tˇu bLy' pr' vO„y' SvSq.m.du ≤òG/o„.ÆTòG/' xu£kr' gu® …n{.=.t( Stok.n.Tk$uitˇ_…nWev.r' p[vˇRte 13 SvLp.•..' Sv.phm( aMl' p$u l`u Sv.√‰.©loTq.XCyotnyovRrm( 23 /.n.…nlod(.r.„y≤Nd gu® Xle„m..its.ih tq.' yqoˇrrm( pyo gu®tr' òeho yq.sJvr. ’…mk⁄œkf.„y≤Nd =u/.' duG/' i]doW’t( 11 v„k…y<y.….smm( dIpnç i]doWfl' tı.RsbIjj' ro…g..ro„.k.y.…vk˘ lv.xItNtu m.©l.n.mvıRnm( 251 [BhŒva PrakŒsh] .p.m' =Irm….ph' py" 17 mOgI.hxoqodrhr' srm( 21 bOh' .‚S]doWfl' tpR.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ b.ykm( pl.' gopyo bLy' l`u xIt' su/.' py" 18 a.tfl' nSy.t…pˇ…jt( c=u" xUl.…nle vrm( 19 Â=o„.n.n.∆.å…/Kyhr' ihmm( 15 z.y.e ihtm( 14 m.tU e kÉvle c.v.py" 25 a.du lv.XmrIp[.R l`u py" xIt' dIpn' v.du svRmk e xf˘ tq.lvTs…vvTs.' xSyte gVy' /.=Irgu.' v@v.TsvRrog.ihWm( Íto„.ihW' m/ur' gVy.krm….=Ir' bLy' xoW.' dIpn' tq.mLpk.rfl' =yk.' c.r.' gu.åh.' bl’Tpy" 12 j.d.ltO.Mbup.…vk˘ pQy' ÍtxItmj.nUpxwlWe u crNtIn.phm( 16 aj.' gv.y' m/ur' xIt' g[.yTv. l`u rˇ_…pˇ.s.tu ( a˙¥' tpR.krm( 22 ..' kÉXy' xu£…pˇkfp[dm( gu® k.

le pyo m?y. bl.‚Tst.doW. blvıRn.$ç =Irx.I ≤òG/.ˆe tu bl.]* cN{gu. gu®" xIt.. v..ph' dIpnm( b.rI=Ir' Tv. gu® ≤òG/' vO„y' bl…vv/Rnm( 28 =Ir' tTk..I vOh' .itk˘ py" p[.√‰.ßv.le bO≤ıkr' =yeå=ykr' vOıWe u retovh' 252 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..[BhŒva PrakŒsh] . …pˇ.…/Ky.Rˆk.ˇq.`.mmev iht' n tu Ít' ihtm( Íto„.kr.y. bOh' .lsUt." 33 dI¢.tu ( l`ubl R kro ®Cyo mor$" Sy.m.tnut( tpR.¶In.tkf. 35 %<@ºn siht' duG/' kf’Tpvn.…. p[.√‰.' kfv." mu%xoW tOW.sblxu£l.$k" 29 apKvmev y•∑' =Irx.d( gu® xItlm( 37 idv.y.v' nIr' mor$' je∆$oåb[vIt( pIyUWç …kl. ˙¥. `n' pIyUWmuCyte n∑duG/Sy pKvSy …p<@" p[oˇ_" …kl.tfl' ÍtxItNtu …pˇnut( 27 aıoRdk˘ =Ir…x∑m.itk.t…pˇ…vn.. tq.krkr.phm( sgu@' mU]’Cz^fl' …pˇXle„mkr' prm( 36 r.m.yuˇ_˘ xu£l' i]ml.h rˇ_ …pˇ Jvrp[.ss.m…¶dIpnkr' pUv.m. tq.Ll`utr' py" jlen riht' duG/mitpKv' yq.. n∑' duG/' bı' suv. v." gurv" Xle„ml.phm( 38 vO„y' bOh' . vO„y. Dey' svRmpQy' tu gVym.t( p[.y" p[. yq.…nlsevn.ven siht' t£…p<@" s ¨Cyte 31 n∑duG/.k˘ ih tTpy" 30 dfl.ihWv…jRtm( 26 n..yut" 34 sNt.vp[k. t£É.vh' kfhr' …pˇ.xs'iht.pU…jt.doW' l`u v.y.ˇu p[.. {v.…nk.. d.' …v…n{.t.xn.phm( …st..k˘ tqwv c 32 t£…p<@ îme vO„y.' …v{/* c.…stopl..

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] r.d* mNd' tt" Sv.e ctudx R o duG/vgR" sm.…n idv.]* =Ir' sd.¢" 14 aq d…/vgR" d?yu„.nurs' gu® p.t…pˇkf. ko„.Mlrs' tˇu Sv.oJy' n tenhe sh*dn. 3 mNd' duG/vdVyˇ_rs' …k…çd(`n' .TsO∑…v<mU]' doW]y…vd.nle ’xe pu…' s b.hINy•p.v …vr…cte .vhm( 253 .hp[x..du Sy.id’d( yt" 46 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.Ml' dugNR /' g[…qt' py" vjRyde Mllv.h’t( 4 yTsMyG`nt.n.vet( mNd' Sy.vp[k.du Sv. z.yuˇ_˘ k⁄œ.kÉåMl g[.]* pQymnekdoWxmn' c=uihRt' s'SmOtm( 39 vd≤Nt pey' …n…x kÉvl' pyo .vet( fÉn' i]doWfl' rocn' blvıRnm( 44 viˆbO≤ıkr' vO„y' s¥StOi¢kr' l`u atIs.' y.le vOıe py"ip[ye mt' ihttm' duG/' s¥"xu£kr' yt" 42 =Ir' gVymq.idkm( .eR p[xSyte 45 …vv.uõˇ± _É ih y•r" ti√d.Nd(ye c Jvre jI.√Mlç tt"prm( aMl' ctuqmR TyMl' pçm' d…/ pç/.ye xItge …vWmJvre atIs.du …vDw®d.phm( 43 goduG/p[. .gIduG/smu∫vm( .| …vrs' c.y.˙tm( 5 Sv.v' …k' v.ih …pˇ. …pbet( 41 dI¢.„y≤Nd vO„y' med"kf.ht' …pbet( l`u vO„y' Jvrhr' v.reå®c* k.t' Vyˇ_Sv.XyeR xSyte blxu£’t( 2 a.| n xyIt xvRrI' =IrSy pItSy n xeWmuTsOjte ( 40 …vd.ßxoqmed" kfp[dm( 1 mU]’Cz^π p[itXy.dTy….vet( aVyˇ_.' d<@..NTyq| r.reå…¶m.j' v.xe …m≈p[kr.vTyjI.' dIpn' ≤òG/' kW.durs' .

r' d…/ sõ±g.kÉ rˇ_…pˇp[s.…pˇ. Dey.vp[k.tfl' m/ur' p.s.mlkì…vRn.' tpR.…/km( 10 m.muÌsUp' n.„y≤Nd vO„y' guvß R dUWkm( 11 a.…nl.ml.phm( ¨ˇ_˘ d›.tl' l`u …v∑‚M.y.mxeW.ih l`u doW]y. 17 hemNte …x…xre c.tnud( vO„y' bOh' .v' ®Cy' d…/ ≤òG/' gu.uÔIt n c...ßd.' cog[.' …v…/' hTv.sOÆKpˇ vIspRkœ⁄ p.h’t( aTyMl' dIpn' rˇ_v.…lt' d…/ su≤òG/' v.Tk.j' d?yuˇm' g[.[ ih xItl' v.ph' svR/.√Ml' c ®…cp[dm( p…v]' dIpn' ˙¥' pui∑’Tpvn.N{m/ur' kW..“uy.[m./uy| Vyˇ_.ihW' d…/ su≤òG/' Xle„ml' v..n( p[.' gu® 16 n nˇ_˘ d…/ .' m?ye gVy' gu.my..<@±v.m.vet( Sv.tfl' kf’d( gu® blpui∑kr' ®Cy' m/ur' n.xR" =yk.Nyd…/v∆nw" 7 y…ˇroihtm.sk. v. dIpn' ®Cy' g[h.=*{' no„.it…pˇ’t( 15 sxkúr' d…/ ≈eœ' tO„.yxSti√gihRtm( 18 Jvr.xs'iht.km….Py`Otxkúrm( n.nurs' .t…pˇnut( Sv.phm( xSyte ê.h…jt( sgu@' v.Irogn.e Sv.dnm( 6 Sv.dup.' n. d…/ip[y" 19 d›StUp·r yo .XyeWR u dIpnm( 12 pKvduG/.MlTv' tdMlkm( aMl' tu dIpn' …pˇrˇ_Xle„m…vvıRnm( 8 tdTyMl' dNtromhWRk<#.oˇmm( …pˇ.√Ml' s. s..Tv…¶blvıRnm( 13 as.idd.[BhŒva PrakŒsh] .Rsu d…/ xSyte xrd(gI[ „mvsNteWu p[.…p vW.xnm( 14 g.t…pˇkr' prm( 9 gVy' d…/ …vxeW.√MlSy gu.go `n" òehsm‚Nvt" s lokÉ sr îTyuˇ_o d›o m<@Stu mÆSTvit 20 254 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..

¸" 7 ¨d…êt( kf’d( bLym.tviˆp[.veTs'g.å…p c ssr' …njRl' `ol' m…qt' Tvsrodkm( 1 t£˘ p.tn. 8 smuıtO `Ot' t£˘ pQy' l`u …vxeWt" 9 StokoıOt`Ot' tSm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] sr" Sv. xItl.v …vr…cte .tnut( kf’t( s.{*+y..xnm( kW.' pQy' .mmOt' su%.…vk.krs' l`u vIyoR„.mfl' prm' mtm( zÆCzk.N{' gu®pui∑kfp[dm( 10 v.t( …kç Sv.…c• t£dG/.…nl. l~vI …pˇ≈mtOW." p[.TSvCz.v≤Nt rog.[ ih l.teåMl xSyte t£˘ xu<#IswN/vs'ytu m( 255 .t…pˇhr' Ò.rhIn.…p kf.·rk..id m…qt' kf…pˇnut( 3 t£˘ g[.‚Nvt..' dIpn' vO„y' p[I.u…v t£m.phm( avO„y' p[I.phm( anuıtO `Ot' s.Dw yRe ' rs..l.hrI v.·rkm( zÆCzk.id kftO„.y tq.ˇ_.• c …pˇp[kop.n' v.y.xn" soåMlo v‚Stp[xmn" …pˇXle„m…vvıRn" 21 mStu Klmhr' bLy' l`u .m( 5 aMlo„. sur.W’t( 22 ßoto…vxo/n' Ò. tu dIpnI lv.dup.yuˇ_˘ gu.…kTv.tn.Ml' Sv.lvt( 2 v.dug®Ru vO„R yo v.….vp[k.xnm( 4 g[h<y.' .idmt.n' xI`[' ….ih kW..∞.' dIpn' vO„y' p[I.yo„.. p[cru v. s.n…ˇ mlsçym( 23 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.d( gu® vO„y' kf.djl' p[oˇ_mud…êÊvıRv.¢" 15 aq t£vgR" `ol' tu m…qt' t£mud…êCzÆCzk.xe …m≈p[kr. nr.e pçdxo d…/vgR" sm. `ol' tu xkúr." yq.…xTv..n' v.`v. Sy.phm( 6 n t£sevI Vyqte kd.du…vp...

du …st..r˙Tprm( 12 ®…cd' pui∑d' bLy' v‚StxUl…vn.<@ümde og[h<yxoRm]U g[h.Nyuˇ_.sOKKWy.•o„.s˙t( t≤ıt' b./In( k⁄œxoqtOW.vp[k.lkÉ vOıe …vxeW.v …vr…cte .t.sk.e Wo@xSt£vgR" sm.n( 15 meh' guLmmtIs.xs'iht.…n d/INy∑* td(g..m[ d.[BhŒva PrakŒsh] .'x sõ±£m.Nd(ye c tq.leå…¶m.' srj' hwy©vIn' nvnItkm( nvnIt' iht' gVy' vO„y' v.ryut' kfÉ 11 ih©üjIryut' `ol' swN/ven c s'ytu m( .n( p.idxet( 18 îit ≈I…m≈l$k ntny ≈I…m≈.¢" 16 aq nvnIt vgR" m[=.t…pˇ.dmOtopmm( tˇu h≤Nt grCzidRps[ k e …vWmJvr.’mIn( 16 nwv t£˘ =ye d¥. v.t( 5 256 .k.du g[.m' kf˘ koœe h≤Nt k<#º kroit c pInsê.vp[k.R.le n dubl R e n mUCz.y.ih xItlm( 4 nvnIt' tu s¥Sk˘ Sv.MlmIWˇ£.Stu v.tflmxoRåtIs.tXle„mkr' gu® d.Rbl.d* pKvmev p[yJu yte 14 xItk.r' xUlPlIhodr.gNdr.heWu n roge rˇ_…pˇje 17 y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION …pˇe Sv.' ro/e t£˘ Sy.dmOt' …xxo" 2 nvnIt' mih„y.ih ihm' l`u me?y' …k…çTkW.®cI" …ê]koœgtVy.vedtIv v..<@üroge s…c]km( 13 t£m.[ ih v.s.xe …m≈p[kr.yuˇ_˘ VyoW=.h…pˇ≈mhr' med" xu£…vvıRnm( 3 duG/oTq' nvnIt' tu c=u„y' rˇ_…pˇnut( vO„y' bLymit≤òG/' m/ur' g[.u ' t£m.xnm( mU]’Cz^π tu sgu@' p.myeWu c a®c* ßots.xoRåidtk.…¶’t( 1 s'g.

pr=ofl' vys" Sq.v<yvO≤ı’t( 2 SvrSmOitkr' me?ym.vˇRJvroNm.Jy' kroTy…¶' c=u„y' blvıRnm( k.e s¢dxo nvnItvgR" sm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] s=.åphm( c=u„ym…¶s'/+u y' v.vp[k.SQn.tfl' k⁄œguLmodr.phm( aLp.Jy' S]I.Jy' h…v" sipR" kQyNte td(g.xe …m≈p[kr.n( hret( ≤òG/' kfkr' r="=yvIspRrˇ_nut( 3 gVy' `Ot' …vxeW.u . sipR" Sy.du …vpCyte 7 a.….t…pˇkf..dxUl.phm( xItl' Xle„ml' vO„y' gu® Sv.NTyojStejovO≤ıkr' prm( al+mIp.kÉ xoW’…m…vW.. aq `Ot' rs..…vk˘ sipR" svRrog…vn. aXmrIxkúr.l+mIp.…/km( 6 m.® sv.vet( k$u 8 a*∑^' k$u `Ot' p.hv[.jm.v<yk.kÉ .¢" 17 aq `OtvgR" `Otm.xnm( 10 vO≤ı' kroit c.Cz¥Rx"R k⁄œk..pk˘ gu® 5 bLy' p…v]m.MlTv.yu„y' sum©Ly' rs.v …vr…cte .…p iht' p.…nl.se ê.…nl.RJyeWu gu.kkr' xIt' v.se =ye c.NTyojStejol.m( 11 kfÉå…nle yo…ndoWe …pˇe rˇ_É c t≤ıtm( cDü„ym.du …pˇrˇ_.' v.r.ihWNtu `Ot' Sv.rkm( Xle„ml' gu® medSy' nvnIt' …crNtnm( 6 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.phm( dIpn' kfv.dmOtopmm( 12 257 .yn' Sv.p…pˇ.tdoW…nv.du c=u„y' viˆdIpnm( 1 xItvIyR…vW.rk$uk.„y≤Nd k.kÉ l~v.l.n.yu„y' bl’d(g®u ¨d.phm( 4 me/.phm( 9 p.du p.ynm( sugN/' rocn' c.e c=u„y' vO„ym…¶’t( Sv..' v.

toå…/km( atoå…vxeW.R.m[ ..sgdxUlmu%.ßmdmUCz.pSm.s' sk⁄œj#r’…mp..sê.ph' xoqk.' tt( i]doWnut( mUCz.xnm( k.sk.n.sgdv.' =.xs'iht.ml.ved.hk<@±v…=mu%rog…jt( …kl.s..t˙t( 1 xUlguLmodr.…nl.Rd?U v| .e ≈me bl=ye p.NgomU]mekm…p pItmp. yq.ml.ojne tpR.Jy' pur.p.' ne]rogfl' d.' vO„y' …vxeW.its.vet( tq.hnud( v@v.le c vOıe Xle„m’te gde 19 roge some …vWUCy.xnm( 15 bW..phm( 16 yq.ne]rogyo" 18 r.ıwy©vInkm( hwy©vIn' c=u„y' dIpn' ®…c’Tprm( bl’d( bOh' .¢" 18 aq mU]vgR" gomU]' k$u tI+.v' g[. tq.Tyye Jvre c dhne mNde n sipRb¸R mNyte 20 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.mv‚St®‘⁄œn.ykm( l~v…¶dIpn' me?y' …pˇ’Tkfv.eå∑.<@üroge k.phm( 5 258 .[BhŒva PrakŒsh] .phm( tpR.d. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vO≤ı' kroit deh.Tkqne mU]' gomU]muCyte 4 PlIhodrê.Jy' .mymU]ro/.vp[k. b..t.m…/k˘ . å≤%l' sipR" pur.¶el`R u p.jy+m….ih xItl' ne]rog˙t( …nh≤Nt …pˇd.JJvrn.rm®d.ç …vbN/e c md.n( k.n( 14 h…vÁRStnduG/oTq' tTSy.˙tm( 17 yojye•vmev.<@ürog˙t( 2 k<@U…kl.kÉ …vW.o„.h.NguLm.v …vr…cte .…=rog.kroit 3 sve„R v…p c mU]We u gomU]' gu.xe …m≈p[kr."w Svw" Svwr…/k˘ tdud.rit…mr. gu.<@ürog.sxoqvcoRgh[ .`Otm( 13 `Ot' duG/.Rkœ⁄ …vWoNm.r' itˇ_kW.vp[k.dxo `OtvgR" sm.

ojneåNyq.¢" 19 aq twlvgR" itl.' ihm' SpxeR bOh' .Xy| k⁄y.tkf.¶Sf⁄…$t…vı.R{ˇ_.…ˇlsM.n.' rˇ_…pˇ’t( 3 le%n' bı…v<mU]' g.thr' sv| …vxeW.re nSye k.xe …m≈p[kr.˙tm( tˇu v.rlv.mehnut( 4 ≈o]yo…n…xr"xUln.xn' l`ut.vm( 1 itltwl' gu® SqwybR lv. 5 …z•….' pus' .ê..•Cyuto≤Tp∑m…qt=t…p…∞te .dRv"w twl' =m' rs' net'u ’x.hr' tI+.' mU]' p[xSyte %ro∑^.NyvıRyn( 8 teWu p[v∑e 'ü srt.o„.p.' tu S]I.·rte 6 tq.R…=pUr.srTvwmdRe s" =ym( 259 .phm( vIye..vg.…y v[.ån.Rxl U ˙t( 6 nrmU]' gr' h≤Nt se…vt' t{s.ht…n.s*+My≤òG/Tvm..å….v …vr…cte .ml.R o„.krm( TvCy' kÉXy' c c=u„ym>y©º .…x …vxd' m/ur' rsp.e Eko…n…v'xo mU]vgR" sm.' s=.' c pUr.iddu∑" pvn" ßot" s'kocyed( yd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] xUlguLm®j.' mU]' iht' SmOtm( 8 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.kyo" 2 sU+m' kW.…¶dG/…vÆXl∑d.vp[k.Rkr' srm( vO„y' …vk.e sek.y' itˇ_tI+.id≤òG/vStUn.m( 9 Vyv.u¶R mOgVy.neå•s'Sk.e nr.<@ürog˙t( kW..m.' òehStwlmud.id…v=te vSt* p.heWu itltwl' p[xSyte 7 Â=.ynm( rˇ_p.…ysU+mtI+. rsoåsMyGvhn( k...`[.å…vmihWI.' ten bOh' .>y©..nurs' itˇ_˘ v.n.Rxy…vxo/nm( dIpn' bu≤ıd' me?y' Vyv.' SmOtm( 7 goåj.y.Tk.hk.

' gu®…vd.n. …crSq.twlmMl' Sy.yte twl' pKvmpKv' v.kmc=u„y' bLy' v.m…v{/In( a.nurs' sU+m' yo…nxu£…vxo/nm( …vß' Sv.tu ( 14 t√{.e anup.…p v[.du g[.ph' c.du„.ß…jt( biˆ’i√W˙Tk<@Ukœ⁄ ko#’…mp[.' tuvrI twl' l`u g[.n( 24 v.œIl.Tpr' pKv' hInvIy| p[j.…y gu.…p ten twlmudI·rtm( 11 `OtmBd.hk˘ s.WRp' twl' k$up.dup.txo….RSy pUr..xoqhr' prm( 16 atsItwlm.' bLy' vO„y' gu®SmOtm( v.ih kf..krs' c tt( 21 Er<@twl' tI+.' tI+.thr' gu® 17 ml’{st" Sv.kÉ sitˇ_˘ k$uk˘ rsm( 23 …bWmJvr˙{ogpOœguÁ.n…v/* c.…p me/.Ntye 19 k⁄sMu .o„.it S%…lt' tTp[vˇRyte ( g[..tu ( medodoW.·r.ne tq.k…$g[h.¶ey' ≤òG/o„.n.' …pˇ.ih TvGdoW˙d( `nm( 18 vSt* p. xnw" p[k®⁄ te twl' ten le%nmI·rtm( 10 &t' purIW' b›.…jkyoStwl' …vxeW.ih c c=u>y.' dIpn' …pÆCzl' gu® vO„y' TvCy' vy"Sq.≤Ntblp[dm( 22 kW.Rmiht' bLy' rˇ_…pˇkfp[dm( 20 twl' tu %sbIj.du rse p.mv." 260 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .t…v@±bN/v[flxoq.vp[k.idxUlnut( h≤Nt v.NmU]’Cz^’t( 15 tI+.krs' l`u le%n' SpxRvIYyoR„.todr.rkç.y.t˙Tkf˙CzIt' Sv.Rmy.ßdUWkm( 13 kfmedoå…nl.tgjeN{Sy xrIrvnc.xoRfl' …xr"k.phm( k<@Ukœ⁄ ’…m…ê]ko#du∑’…mp[.' kf…pˇ’t( k$up.…/km( 12 dIpn' s.tx.k.xs'iht.[BhŒva PrakŒsh] .hguLm.…p p[yoJy' v.o„.å>y©º nSye k.

n.’…mhr' v.id’t' .R.vˇ.' n iht' p[oˇ_˘ k." Svyo…nvt( 27 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.√.Nym<@.turWe u c =t=I. Dey.nvgR" s‚N/t' /.' rocn' p.my.≤%l' mtm( at" xeWSy twlSy gu.…Ôk˘ n p[xSyte 4 p.R©md..idv$kìyˇR u …£yte td( gu.xnm( k⁄œp.…Ôk˘ doWk.phm( m.rkm( 5 tuWodk˘ yvwr.Nte mNdJvr…npI…@te EteW.Ml' x.ˇ.v …vr…cte .o„.heWu xSyte 9 a.$en. xoW. ≈.c.…lcU.eid tI+.vet( 261 .W.e tq.<@üroge y+m….…Ôk˘ .Ny."w 10 /.cn' prm( xUl.R‚SqxUl.' rˇ_…pˇIn.cn' l`u 1 d.' p.Rn..l' tu go/Umrw .R" kÉ…cdU…cre 8 s*vIr' tu g[h<yxR"kffl' ..y.mw" stuW"w xklI’tw" 6 tuW.RTp.xn' v‚Stxo/nm( 3 xoWmUCz.jI. c tq.phm( 26 twl' Svyo…ngu.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] Ek Ev …nhNt..eid dIpnm( ¨d.R…vbN/.Mbu dIpn' ˙¥' p.…/km( 2 l`u v.mn.id k.mw" Sy.n.e …v'xStwlvgR" sm.hJvrhr' Spx.m[ .R s‚N/twStˇu s*vIrsÎx' gu.m( k⁄iœn.vp[k.tXle„m.| c ko{v.phm( tI+.<@ü’…mgd.tkf.R …nStuW"w ’tm( go/Umrw …p s*vIrm.n.G.cn' …pˇrˇ_’√‚StxUlnut( 7 s*vIr' tu yvwr.' mdk<@U…vxoiW.m..…Ôk˘ kQyte jnw" k.åymwr<@òehkÉsrI 25 twl' sjRrso∫Ut' …vSfo$v[.o„.¢" 20 aq sN/.’√.…•StuWI’tw" pKvwv.' k.rn.thr' tˇu rocn' p.xe …m≈p[kr.mw" pKvwv.

/.vp[k.[BhŒva PrakŒsh] .thr' l`u …vxeWt" 16 m¥Ntu sI/umrw ye …mr.id’t' m¥' sur.cn' v. sI/ur.I xoqguLm.…xl. v.xoRgh[ .tn.å…p blvLl. s'ihtwSt. guvIR blStNypui∑med"kfp[d..®. bIj{Vygu.cn' l`u p.' …pˇ’√. SmOt.pne ihtm( 11 …x<@.I l~vI pIns.I SmOt.…/km( a·r∑Sy gu." 22 x.k° r.edn' rˇ_…pˇ’t( 15 kNdmUlfl.I sur.dI…n sòehlv.®.v√..Nyyo…nTv.Sq.Tp[I.<@ü’…mhr' Â=' .·r c tI+..d·r∑km( 21 a·r∑' l`up. sur. g[.NmUlkdl{vw" sWRpSvrswv.®.…n c y] {veå…. 18 m¥' sv| . c midr.R s.' sU+m' c …vxd' Vyv./Iyte 14 xuˇ_˘ kffl' tI+.¥mnek/.."w sm.ved„u .xs'iht. k.l.k° rocnI guvIR …pˇXle„mkrI SmOt. 13 kNdmUlfl.xuk.ImU]’Cz^ntu ( 23 punnRv.WUyNte tCz⁄ˇ_m….edn' xI`[p.Ml' /.n' l`u dIpnm( a®c* v.. sur.nxUlnut( 24 î=o" pKvw rsw" …sı" sI/u" pKvrsí s" a.dk˘ lokìStNm¥m….…y c …vk.Ny.o„.mwStwrve y" sI/u" s c xItrs" SmOt" 25 262 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…p∑w…vRiht.…x c 20 pKv*W/.å…p v.I c h.!‰' yˇˇu …vDeym.…jk.Mbu…sı' yNm¥' tTSy.sv./Iyte yq.ih.yuˇ_ì" Sy.xnm( .Rå…p x.…lWi∑k…p∑. 17 pey' yNm.?m.kÉn svRtí gu.l%jUrR rswy.sutm( t&Cy' p.…l…p∑ks'ytu "w 12 …x<@.k˘ c Â=' kfhr' prm( 19 aMl' c dIpn' ®Cy' p.' rocn' p.®.å·r∑' sur.dMbrI v.trogeWu sve„R v. Dey.cn' c.

svSy gu.y.id p[s.ven yqwv.…nl.åcret( 32 …v…/n.dLpgu.djnk˘ prm( 3 v<y| me/.nvgR" sm. yívRyNsd…s v.yRkr' sU+m' pr' ßoto…vxo/nm( kW.du Â=' g[.]y.id ..xo/nrop.mse …nNd(ykm." xItrs" s'l% e n" SmOt" 27 ydpKV(W/..…=k m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] sI/u" pKvrs" ≈eœ" Svr.' d.„y≤Nd i]doWjnk˘ srm( a˙¥' bOh' ..vp[k.v …vr…cte .vç nUnm( 35 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.m( 2 s*k⁄m. 33 …kNtu m¥' Sv.Sy.idkm( t.blm( p[˙∑o y" …pbeNm¥' tSy Sy.n( tSm.r`mI·rtm( m…=k. m.id r.u ’…mXle„m.kr' vO„y' …vxd' rocn' hret( k⁄œ.s.Mbu>y.cm….y yu…ˇ_yuˇ_˘ yq.xe …m≈p[kr.h.Nykìl.?vIk=*{s.O©v..R….my.ß kf meh Klm’mIn( 4 263 . k.xR"k.e Ek…v'x" sN/.R’t( v.lugdjIrk/.xR" xofodrkf.Nt' pu„prso∫vm( 1 m/u xIt' l`u Sv. bIj{Vygu.| tdev ro…c„." 29 m¥' nvm….ih dugNR /' …vxd' gu® 30 jI. Dey..' …sı' m¥' s a.ih …vle%nm( c=u„y' dIpn' Svy| v[.…¶blv.sv" 28 a.ç midr.vLl`u ßoto…vxo/nm( 31 s.ÆÊvkÉgIth.le ihtwr•wyqR ."w sm..åmOtm( 34 muStwlv.•' tq. SmOtm( ayu…ˇ_yuˇ_˘ rog.jse s.s …pˇ.t…pˇkr" s¥" òehno rocno hret( 26 …vbN/med" xof.nurs' Ò.phm( ˙¥' sug‚N/ gu.…vk˘ mu%jmuHZit pUitgN/' gN/ç m¥lxun.¢" 21 aq m/uvgR" m/u m. …n{.Vyn…ˇ_ Sv.dmOt' yq.vr$I.

"k…pl.." pIt.å:y.dup.R≈.…/km( 16 m/UkvO=…ny.r' t∆' z.„y≤Nd …vxeW." t.ßv.≤TpÆCzl' ihmm( 10 m…=k.:y." k…pl.s=y…vn.t' êetk˘ m.n( d.[.@‰kr' gu® Sv." =*{…mTyuˇ_˘t√.' …pˇd.[BhŒva PrakŒsh] ." a~y." W$(pdopm.åx=tê.xs'iht.sv' k⁄vtR e t.l…mTy∑* m/uj.…=k˘ p·rk°…ˇRtm( 7 m.RStu mhTyo m/um…=k.ÁLpv..RSt.R…=kvT=*{' …vxeW." …p©v.~y| td.'Stˇu yogv.pI…@k.s ih‘. tuLy' yNm/u t√necrjnw" s'k°itRt' p*…ˇkm( 12 p*…ˇk˘ m/u Â=o„.ml." ’t' twlv." ’t' sipRW.' pOqk u o$r.yo mh.….t’t( …vd..Nmehn.mw .tu<@.…=k˘ m/uWu ≈eœ' ne].. …ngidt.~yR…mTypre jgu" 18 264 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…=k˘ ..sk.v.vet( gu.RTk…pl' .çgu.xnm( 11 ’„. mxkopm.h=t=y.]' k…plpIt' Sy.…ít' …nmRl' Sf…$k.' yˇNm/u .[mtO<moh…vW˙ˇpR." pu„p.id=txoiW c 13 vr$.~yRm*∂.≤TpÆCzl' xItl' gu® 15 Sv.lk˘ d.ty" 6 m…=k.km….…. y.ih meh’Cz^fl' g[NQy. vO=.o∫vm( ßvTy.]…mTy…p a.r…v@±gh[ .StT’t' m/u mu…n…..St.lve pun" 17 tI+.Stu y.mr' =*{' p*…ˇk˘z.k˘ ’…m…ê]rˇ_…pˇp[mhe …jt( .xnm( 8 …k…çTsU+mw" p[…sıe>y" W$(pde>yoå…l…. m…=k. medStO„.mr' SmOtm( 9 ..åtIs.k.h." p[. l`utr.vp[k.Ntrgt.Rs' jrTk.StJDw·rh pu…ˇk.yo ihmvto vne 14 k⁄v≤R Nt Cz]k.| m.[." =u{." pIt..dup.[..tlm( 5 m.]' m/u SmOtm( z. v…mê." sU+m.mr' rˇ_…pˇfl' mU]j.StT’t' yˇd.myhr' l`u k." p[.

[mr.…v'xo m/uvgR" sm.í gu@Sy.yç t∂.Tv' SmOt' bu/"w 26 …vWpu„p.phm( kp." 265 .e √..Utfl' v[..MlkW. m/u k⁄v≤R Nt tCzIt' gu. .nurs' Â=' ®Cy' zidRpm[ he …jt( 23 a…/k˘ m/ur' ≤òG/' bOh' .~y| m?vitc=u„y' kf…pˇhr' prm( kW.ˇRSyo„.' g[.ro mdnk˘ m/UiWtmit SmOtm( 29 mdn' mOdu su≤òG/' .v …vr…cte ./. bLy.phm( kW.mMlç k$up.rop.veTpu∑yw n.lk˘ ®…ckr' Svy| k⁄œ…vW.¢" 22 aq î=uvgR" î=udIR`CR zd" p[oˇ_Stq.k.U·rrsoå…p c gu@mUloå…sp]í tq.N’√.¥ˇu p]op·r ‚Sqtm( m/ur.vp[k. m/ut..en v..O " SmOt" 1 î=vo rˇ_…pˇfl.hk˘ Â=' medoflmitle%nm( 25 m/un" xkúr..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] a.kÉ itˇ_ç blpui∑’t( 19 p[." SvLpk°$k.lk˘ m/u 20 a*∂.Nvy." k…pl." k⁄v≤R Nt k…pl' SvLp' tTSy.·rkm( 24 nv' m/u.¶sN/.le c SmOt' …vWsm' m/u 28 myn' tu m/UÆCz∑' m/uxWe ' c …sKqkm( m?v.d*∂." kfp[d.dy" gOhITv. .d…p rs' s…vW.ˇdu„.y.…p …vxeWt" Eks'vTsre vOˇe pur.l' m/u k°…ˇRtm( 22 d.y' k$uk˘ p.vNm/u 27 …vW.tk⁄œvIspRrˇ_…jt( 30 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.m( . vO„y.kç …pˇ’t( 21 s'ßTu y pitt' pu„p.' gu® .itXle„mhr' srm( pur.yo vLmIkm?ySq.xe …m≈p[kr.l' m/u l`u p[oˇ_˘ dIpnIy' kf.o„.ymu„. sh ¨„.y..Ntu {Vye.

I®kí. …vd.…p v'xk" xtpork" k.hI kfp[d" 16 mUl.i√d.Nt. c blk.re=gu ®Ru vO„R y" Xle„mlo vOh' .I®kStq.u vR Ne mO√I m/ur..I 10 Ev' gu.r" pvn.g[jNtugN[ Qy.it y.·r.I gu®" Sy." sr" 7 dI`Rpor" suki#n" s=.veÆTk…çTkoxk.d( …k…çTk.smvIyR" Sy.I ®…c’∞.≤N]k" tSm." 11 sUcIp]o nIlporo nwp.ro v'xk" SmOt" 8 xtpv.RNmedomehkrí s" yuv.hI …v∑M.lo dI`Rp]í nIlporoåq kox’t( mnogu¢..Nt.xs'iht." gurvo mU]l.åtIv rˇ_…pˇp[.tl..Sw tu k.l…v/OTy.<@º="u s tu v. Sv.t…pˇp[xmno m/uro rsp.t.krs.dup.thrI tO„." 4 v.tySt] k°…ˇRt.t˙t( Sv.ÆTk…çdu„.pse=íu k. c …v’it' y.R . 5 koxk.Nmls˚r.ph" 9 t.durIWˇI+.≤N]ko rs" 17 rs" pyuiR Wto ne∑o ÁMlo v.ro gu®" xIto rˇ_…pˇ=y..‚Nvt" …vxeW." skW.o bLy" p*<@^ko ." 2 p*<@^ko .idpI@n.í s=. tu v.<@º="u sU…cp]k" 3 nwp.rgu.…xnI suxIt. m/ur.xn" xkúr.ph" 6 k.¥.[BhŒva PrakŒsh] .…xnI 13 b.tp[kop.pho gu®" 266 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . j.ßn.kyo" suxIto vOh' .pse=.y.vp[k.í …pˇnut( rˇ_…pˇhro vOı" =t˙älvIyR’t( 14 mUle tu m/uroåTyq| m?yeå…p m/ur" SmOt" ag[e g[‚NqWu …vDey î=u" p$ursojnw" 15 dNt…n„pI…@tSye=o rs" …pˇ." ≤òG/. Xle„mkopnI tpR.lo dI`Rp]k" v." kf…pˇfl.…p vO„y.d…vd.rt.lî=u" kf˘ k⁄Yy. v.åmy…vn. c îTyet.ihn" 12 mnogu¢. ihm.

≤Nthr' prm( 29 %<@Ntu …skt.t…pˇhr' ≤òG/' bLy' v.y nmo gu@.s’…mkroå…¶’t( 27 Xle„m. …st.R…pˇ. 31 267 .I 30 .Nh≤Nt mU]v‚St…vxo/nm( 21 î=o rso y" sMpKvo `n" …k…çd({v. ®Cy.tfloåsOKp[s.ˇNmTSy<@I …ng¥te mTSy<@I .r.reWu :y.sk.tmxeW…mTq' doW]y=ykr.ßn.‚Nvt" 22 mNd' yTSyNdte tSm.·r.hmUz. …vWh.t…pˇ.ední..ph. v. SmOt.eidnI bLy.Âp' suête ' xkúr.oR l`u" pQyoån….ßd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv% R <@ [BhŒva PrakŒsh] kf…pˇkr" xoWI .tflo mU]xo/n" n.·r.thr.yte lo∑vd( Î!" 24 s gu@o g*@dexe tu mTSy<@‰ev gu@o mt" gu@o vO„yo gu®" ≤òG/o v.É …pˇ' …nh≤Nt c tdev hrItk°….…nl.m.veTpu„p…st. l~vI v.' kfxu£’t( v.I vO„y.h˙t( mUCz. bLy." 20 î=o rsStu y" pKv" …k…çÌ.tnut( guLm.….n.„yNd(y…¶pui∑’t( …pˇflo m/uro vO„yo v.y 28 %<@Ntu m/ur' vO„y' c=u„y' bOh' ." sr. f.t" f. l~vI …pˇ." xIt. rˇ_doW.ph..….dn" 26 gu@o nv" kfê.' ihmm( v.t…pˇhrI ihm.xn" gurvo m/ur. xu£k.xu …v…nh≤Nt sh. sm' hrit v. sr. 23 î=o rso y" sMp•o j.it…pˇhro med"kf’…mblp[d" 25 gu@o jI.ts'Dy." vO„y. bOh' ." ≤òG/.t' guv…R . vOh' .itmU]l" 18 pKvo rso gu®" ≤òG/" sutI+.StO@d± .Nh≤Nt suxIt.{Rk.RCzidRJvr." kfv.„y≤Nd vOh' . xIt. rˇ_…pˇhrI l`u" …stopl.!o b¸{v" s Eve=…u vk." xu<#‰. sum/ur.t…pˇ≈m. …st. m/ur. mohhr. v.hp[xmn" …k…ç≤Tpˇkr" SmOt" 19 î=o…vRk.

M.koduMb·rk.vp[k.vp[k.v …vr…cte . Ved Vyakaranacharya. ihm.:y" k.A..=®{.' sm.'s{e ve ce=ru se p. xkúr.xe …m≈p[kr. edited by Brahmashankar Mishra.å…p c s¢SvqeWR u k…qt" k.id srTvç tq.=xk$e≤N{yp.qRvgR"sm.km.e ]yo…v'x î=uvgR" sm.w" 2 spRi√rdmeWWe u sIskÉ n.kolI k. tq. gu®" z¥RtIs..' nwmLR y' m/urTv' yq. 32 yq.p[kr.xe …m≈p[kr.' n.gxBd" p[yJu yte 3 m. 33 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈. òehl. by Bhav Mishra.ItkÉ kWRpµ.[BhŒva PrakŒsh] .vp[k.xe pUv% R <@º p[qm.gdNTy.¢" 23 a=xBd" SmOtoå∑.¢" 24 îit . k.kxBdo …vc=. k.g" Bhåva Prakåßha. Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection.y' …n`<$u.xkÉ 1 k. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m/uj. 268 .≤Ntk. yqwW.rtO@d± .v …vr…cte . k...rde m/ur.prn. Proofread by Maya Nand Sastri.¢í.hrˇ_˙ˇuvr.. kf…pˇhr. yq.s..k.e ctu…v|xoånek. Typed by Pramod Sharma. 1969 edition.k.gbLLy.mk˘ Wœ' …m≈p[kr..ge {Vygu.kn.¢m( 6 sm.`vxwTy.gkÉsre n. Font conversion by Claude Setzer and Ralph Bunker.xs'iht. Â=.idWu bole r...cI c k.kjõ±`.su s*vcRl…b.ge …vWe nIre rso nvsu vˇRte 4 îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.vp[k.' n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful