Turizam BiH

BESPLATAN PRIMJER AK Č ASO P I S Z A TU R I Z AM I K ULTURU Ž I V L JENJA
Broj 3 • srpanj 2010. • Godina II.

9 771986 505001

ISSN 1986-5058

Ljetna turistička sezona u Bosni i Hercegovini • Summer tourist season in Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak www. turizam-bih.com info@turizam-bih.com Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Grgo Mikulić Majo Harmandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić grgomi@gmail.com Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Harmandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Senaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Fotografije / Pictures: Dejan Jazvić Grgo Mikulić Arhiv Turizma BiH Frano Matić Sabit Hrustić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude
Časopis Turizam BiH upisan je u Registar javnih glasila u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke pod rednim brojem 19. stranica 0019. dana 26. listopada 2009. godine.

4. GASTRO SUSRETI “OKUSI S KAMENA” ODRŽAT ĆE SE U ŠIROKOM BRIJEGU NA TERASI HOTELA PARK U ČETVRTAK 2. 9. 2010. GODINE
HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam Adresa: Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški, BiH E-mail: info@hotelhum.com Telefon: +387 (0)39 83 94 00 Fax: +387 (0)39 83 94 20 www.hotelhum.com

LJUBUŠKI

Gral d.o.o. Široki Brijeg Stjepana Radića 18a 88220 Široki Brijeg
Telefon: Tel./faks: E-mail: 00387 39 706 113 00387 39 703 036 gral@gral.ba www.gral.ba

Cijena 5 KM

Djelatnost: • nakladništvo • trgovina • usluge: izrada tiskanica, pečata, graviranje itd.

ISSN 1986-5058

Cijena 25 KM

Cijena 30 KM

Cijena 39 KM

Broj 3 • srpanj 2010. • Godina II

Kazalo / Contents
3rd issue • July 2010 • Year II

4 6

Riječ urednika / Editorial Ljetna turistička sezona u Bosni i Hrtcegovini Summer tourist season in Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
64
Vijesti / News
64 ...... Sajam Turizma, Mostar 2010. .......... Tourism fair, Mostar 2010 72 ...... Dinarski luk povezao šest zemalja u regiji .......... Dinaric Arc connects six countries in the region 76 ...... Kupres 2010. - Dani kosidbe .......... Kupres 2010 - The days of haymaking 80 ...... Glavni tajnik UNWTO u Mostaru .......... The secretary general of UNWTO in Mostar 84 ...... Kratke vijesti i najave .......... Short news and announcements

8 ..........Otvaranje ljetne turističke sezone u Neumu Opening of the summer tourist season in Neum 14 .......Niske cijene i preporuke turističkih vodiča napunile Baščaršiju ............Low prices and recommendations of the tourist guides filled Baščaršija 18 ........Tuzla - grad otvorenih vrata ............Tuzla - the opened door town 24 ...... Ljubuški - Rajski prizori „Oaze u kamenu“ .......... Ljubuški - Heavenly sights of the „Oasis in the rock“

Tema Broja
92 32
Iz turizma - O turizmu From tourism - About tourism Život kulture i kultura života The life of the culture - The culture of life

92 ........Turizam i kultura ............Tourism and culture

32 ...... Vinski turizam na “škrtom” hercegovačkom kršu .......... Vine tourism on the “sordid” Herzegovinian rocky grounds 38 ...... Bosanskohercegovačke rijeke su pravi mamac za raftere ............Bosnian-Herzegovinian rivers are real lure for the rafters 46 ........Vjetrenica / Vjetrenica 52 ...... Nacionalni park “Sutjeska” / Sutjeska National Park 58 ...... Mostarska turistička dijagnoza još čeka pravu terapiju 62 ...... Jugoistočna Hrvatska kao turistički prozor Hercegovine u svijet .......... South-eastern Croatia as the tourist window of Herzegovina on the world

96

Znanstveno-istraživačke i stručne teme Scientifical-research and proffesional topics

96 ........Suvremeni turizam - Popularni oblici turizma ............Contemporary tourism - Popular types of tourism 112 ......Identitet Bosne i Hercegovine ............The identity of Bosnia and Herzegovina

Riječ urednika

Kad je stvorio svijet, „vidje Bog da je dobro“. Kad je stvorio i čovjeka u svijetu, vidje Bog da „bijaše veoma dobro“. No, čovjek pogriješi i bi protjeran iz Raja. Čovjek je dakle bio nesavršeno biće. Ta čovjekova nesavršenost osjećala se i osjeća se posvuda: u njegovim tragovima koje ostavlja u prirodi, u djelima njegovih ruku; ta nesavršenost vidi se na samom čovjeku i u njegovu ponašanju, u njegovu odnosu spram drugim ljudima, prema prirodi i samom sebi.

S

ve na ovom svijetu podložno je čovjeku. No to njemu nije dovoljno. On bi htio sebi podložiti i druge. Podložnost prirode kao cilj nije mu dovoljno velik. On se osjeća velikm samo kada podloži sebi druge ljude. I tada doživljava pad. Veličina čovjekova ogleda se u pojedincu, a sreća tek u zajednici s drugim ljudima. Nema sretna pojedinca. Za minimalnu sreću potrebno je minimalno dvoje. Dvoje je temelj suživota. Budući da na svijetu živi mnogo više ljudi od onih minimalnih dvoje, ni sreća tog svijeta ne može se zadovoljiti minimumom. Sreća raste s rastom broja sretnih pojedinaca. Suživot kao životno načelo temelj je za sretnu zajednicu, bilo da se radi o manjoj ili većoj zajednici. U većim zajednicama samim tim je potrebno učiniti mnogo više na stvaranju minimum preduvjeta za suživot. Bosna i Hercegovina, ukoliko želi opstati i biti jedinstvena država, 

a kako stvari stoje tome nema alternative, morat će učiniti te korake i stvoriti minimum preduvjeta za suživot njezinih građana. Koliko god mi okretali leđa od rješavanja baš tog problema, stvari u Bosni i Hercegovini neće krenuti na bolje. Odgađanje rješavanja temeljnih problema, parola kao što je okrenimo se ekonomiji, gospodarstvu – ostavimo politiku, opet neće riješiti temeljni problem. Turizam, neće doživjeti svoj puni procvat i razvoj, niti će u tome mnogo pomoći iako za to ima sam po sebi ugrađene mogućnosti sve dok se taj temeljni problem ne riješi. Svi smo toga duboko svjesni, ipak, pomaka ima, ali čini se gotovo da i nema, kao da se bojimo i opet odgađamo rješavanje tog pitanja. A ono je pitanje svih pitanja: promjena Ustava i konačno rješenje političkog pitanja u Bosni i Hercegovini. Kad se to dogodi, istog trenutka mnoge stvari će biti jasnije.

Identitet Bosne i Hercegovine više ne bi bio upitan. A on je temelj opstojnosti svake države. U turizmu identitet je temelj svake vizije, stožer oko koga se sve vrti. Suživot tako može biti taj stožer oko koga će se sve vrtjeti, pa i turizam, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Bez tog stožera nema stožera, niti će ga biti. Vratimo se na početak: Hoće li se i ovdje i sada kao i na početku, u trenutku stvaranja čovjeka, nakon toliko tisuća godina, naša nesavršenost osjećati posvuda: u našim tragovima u prirodi, u djelima naših ruku, na nama samima i u našem ponašanju, u našem odnosu spram drugim ljudima, prema prirodi i prema samima sebi, ili ćemo pokazati da smo ponešto i naučili, pa će i Bog vidjeti da „bijaše veoma dobro“ te nas osloboditi novih progonstava. Što će se od toga dogoditi, na nama je i u vremenu koje je pred nama.

Turizam BiH • srpanj 2010.

E

verything in this world is subordinate to the human being. But that’s just not enough for him. He would like to subject others, too. Inferiority of the nature as a goal is not big enough for him. He feels big enough only when he subjects other people. And then, he experiences the fall. The greatness of a human being is reflected in an individual and the happiness only in the community with other people. There’s no happy single person. Two people at least are needed for the minimal happiness. Two is the basis for coexistence. Since there is much more people in the world than those minimal two, the happiness of the world can’t be satisfied with that minimum. The happiness increases with the increase of the number of the happy individuals. The coexistence as the principle of life is the basis for the happy community, regardless of whether it’s a smaller or bigger community. Thereby, a lot more should be done in creation of the minimal preconditions for coexistence in bigger communities. If it wants to survive and be an unique country, and the way things are now this has no alternative, Bos-

Editorial

When he created the world “the God saw it’s good”. When he created the man in the world God saw it was “very good”. But, the man did wrong and was banished from the Paradise. Still, the man was imperfect being. This imperfection of humans was and is felt everywhere: in the traces he leaves in the nature, in the work of his hands, this imperfection is seen in the man himself and his behaviour, in his relation to other people, nature and himself.

nia and Herzegovina has to take those steps and make minimal preconditions for the coexistence of its citizens. The situation in Bosnia and Herzegovina won’t become better as much as we turned our back from solving this problem. The postponement of the solving the basic problems, the slogans like “Let’s turn to economy – leave the politics” will not solve the basic problem. The tourism won’t go through its full flourishing and development, nor will it be much of a help, even though it has the possibilities for that, until this basic problem is solved. We are all aware of that deep down inside. Still, there is some progress, but it seems as if there’s no, as we’re afraid and again postpone the solution to this question. And that’s the question of all the questions: the change of the Constitution and final solution of

the political question in Bosnia and Herzegovina. When this happens, some things will be clearer at the same moment. The identity of Bosnia and Herzegovina will no longer be questionable. And it’s the basis for the existence of each country. In tourism, the identity is the basis for every vision, the linchpin around which everything spins. Therefore, when the question is Bosnia and Herzegovina, the coexistence can be that linchpin around which everything is going to spin and even the tourism. Let’s go back to the beginning: Is our imperfection going to be felt everywhere, here and now, as it was in the beginning, in the moment of creation of humans, after these thousands of years: in our traces in the nature, in the work of our hands, on ourselves and in our behaviour, our relation to other people, the nature and to ourselves, or we’re going to show that we’ve learned something, and the God will see that “it was very good” and set us free from new banishments. What will happen of all that is up to us and the time ahead of us. 

Tourism BiH • July 2010 

Turizam BiH • srpanj 2010.

Tourism BiH • July 2010 

Neum se bori protiv recesije ali gubi bitku protiv ratnih brodova koji donose lošu reklamu ovdašnjem turizmu.

Z

a razliku od ranijih godina ljetna turistička sezona u Neumu, jedinom bosanskohercegovačkom gradiću na moru, otvorena je uz puno više sadržaja. Sve je to u cilju ostvarenja što boljih rezultata u sezoni koja je opet obilježena svjetskom krizom i recesijom. No, općinske vlasti i turistički djelatnici u Neumu ne žele se prepustiti jadikovanju kako je sve teško i kako je nemoguće ostvariti planirane projekte. Dakle, moglo bi se reći da se Neum ne plaši recesije i da se ulažu maksimalni napori kako bi privukao što veći broj domaćih i stranih gostiju. U sve to odlično se uklopila i nedavna manifestacija „Prijateljima u susret NEUM 2010“ kojom se prvi put nizom kulturno-zabavnih i turističkoekoloških sadržaja svečano otvorila ljetna sezona u Neumu. Organizatori manifestacije bili su Općina Neum, 

Turistička zajednica HNŽ-a, Udruga hotelijera Neum i medijsko poslovni koncept „Turizam plus“, a generalni pokrovitelj bilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Manifestaciju je u hotelu „Zenit“ svečano otvorio federalni ministar okoliša i turizma dr. sc. Nevenko Herceg a uz domaćina, načelnika Općine Neum, dr. Živka Matuška još su govorili i direktor hotela „Zenit“ Ivan Lakić te u ime Udruge turističkih djelatnika općine Neum, Davor Krešić. Ministru Hercegu je uručena i prestižna međunarodna turistička nagrada „PREMI ALLA CARRIERA“ kao izuzetno priznanje za mnogostruku i iznimno veliku aktivnost te sjajna postignuća u domeni okoliša i turizma. I načelnik Matuško je u znak dobrodošlice ministru Hercegu uručio prigodan poklon a onda je uslijedilo otvaranje izložbe turističkog plakata

Turizam BiH • srpanj 2010.

Neum fights the recession but loses the battle against the war ships that bring bad publicity for the tourism here

Frano Matić

I

n distinction from recent years, the summer tourist season in Neum, the only Bosnian-Herzegovinian town at the sea coast, was opened with lot more of events. All of this is with the goal of realizing better results in the season Neum

which is marked with the world crisis and the recession. But the municipality authorities and the tourist workers in Neum don’t want to give themselves up to the moaning “that everything is hard and how it’s impossible to realize the planned proj-

ects”. So it could be said that Neum is not afraid of the recession and that maximum efforts are being invested in order to attract as many home and foreign guests as possible. Besides all that, the recent event “Meet the friends NEUM 2010” excellently

Tourism BiH • July 2010 

„Neum- povijest, kultura, turizam“ se u Neumu čine ogromni napori autora Dragana Ressnera. Prve kako bi se izvukao maksimum iz ove večeri manifestacije također u ho- ljetne sezone, na drugoj je strani i telu „Zenit“ održan je okrugli stol na dosta stvari koje tome baš i ne idu u temu „Master plan razvoja turizma prilog. Točnije, svjedoci smo nekih Općine Neum“, a moderatori su bili aktivnosti koje nemaju baš nikakve čelni ljudi Fakulteta za ugostiteljsveze s turizmom. To se prije svega ki i turistički menadžement iz odnosi na učestalo uplovljavanje Opatije i Inženjerijskog biroa iz Zagreba.“Ovo je velika promidžba ratnih brodova u vode Neuma a što Neuma i neumskog turizma. Uložili kod građana, općinske vlasti i svih smo dosta truda i odricanja u osigu- institucija u ovom gradiću izaziva ranje novih i poboljšanje postojećih ogroman bijes i protivljenje. Na sam kapaciteta u našem gradu koji je Ljetni detalj • Summer detail spreman za jednu obećavajuću sezonu. Razlog za optimizam je dobra popunjenost hotela ali i privatnog smještaja u lipnju, a to se nastavilo i u srpnju. Svi smo u Neumu počašćeni da se baš u našem gradu organiziraju ovakvi događaji koji promoviraju turizam cijele regije,“ poručuje neumski načelnik dr. Živko Matuško. „Već niz godina činimo ogromnu promidžbu turizma u BIH pa svakako i Neuma. Svi dobri rezultati ne dolaze preko noći a bez svježeg kapitala i sredstava nema ni razvoja turizma. Prvi put smo pokrenuli investicijsko kreditnu liniju za turizam sa razvojnom bankom. Reformirali smo zakonodavstvo, donijeli dva nova Zakona a u završnoj je fazi još i Zakon o turističkim zajednicama u FBiH. Harmonizirali smo zakonodavstvo i prilagodili ga svim europskim standardima te smo na dobrom putu za osiguranje tog kvalitetnog turističkog proizvoda. Bez kvalitetnog i visokoobrazovanog kadra nema ni poboljšanja turističke slike jer gosti danas za svoj novac traže veću vrijednost“, riječi su federalnog ministra okoliša i turizma dr. sc. Nevenka Hercega koji je čest i rado viđen gost na krajnjem jugu Hercegovine. I dok
10

dan svečanog otvorenja ljetne sezone u Neum su uplovila dva turska ratna broda, a početkom ovog mjeseca srpnja nadomak neumske obale bio je i francuski ratni brod. Svoje protivljenje uplovljavanju ratnih brodova u Neum jasno je izrazilo i Općinsko vijeće Neuma koje je usvojilo i zaključak o ovom problemu te ga proslijedilo svim nadležnim institucijama vlasti u BiH. Protiv uplovljavanja ratnih brodova u Neumu su

Turizam BiH • srpanj 2010.

fitted in, with what the summer season was festively opened for the first time in Neum with the line of cultural-entertainment and touristecological programs. The organizers of the event were the Municipality of Neum, Tourist board of HN Canton, the Association of hoteliers Neum and the media-business concept “Tourism plus”, and the general sponsor was the Federal ministry of the environment and tourism. The event was solemnly opened in the “Zenit” hotel by the federal minister of the environment and tourism ScD Nevenko Herceg, and besides the host, the chairman of the municipality of Neum Dr Živko Matuško, the speakers were Ivan Lakić, the director of the “Zenit” hotel and Davor Krešić, on the behalf of the Association of the tourist workers of the municipality of Neum. The prestigious international tourist award “PREMI ALLA CARRIERA” was presented to the minister Herceg as an exceptional award for the great activities and accomplishments in the field of the environment and tourism. The chairman of the municipality of Neum had also presented minister

Herceg with a welcoming gift and after that the opening of the exhibition of the tourist poster “Neum – history, culture, tourism”, by the author Dragan Ressner, followed. The round table conference on the subject “Master plan of the development of tourism of the municipality of Neum” was held on the first night of the event in the “Zenit” hotel, and the managers were the leading personnel of the Faculty of tourism and hospitality management from Opatija and the Engineer bureau from Zagreb. “This is the great promotion of Neum and Neum’s tourism. We have put a lot of effort and sacrifice to ensure new and improve the existing capacities in our town, which is ready for one promising season. The reason to be optimistic is in good occupancy rate of the hotels and private accommodation in our town in June and this continued to be so in July, too. All of us in Neum are honoured that events like this, which promote the tourism of the entire region, are being organized in our town.” – says the chairman of the municipality of Neum Dr Živko Matuško.

“We have been working on the promotion of the tourism of BiH and Neum, of course, for many years now. All the good results don’t come over night and with no fresh capital and funds there’s no tourism development. We have started the investment credit line for tourism with the development bank for the first time. We reformed the legislature, enacted two new Laws and the Law on the tourist boards in F BiH is in its final phase. We harmonized the legislature and adjusted it to all the European standards and we are on a good way to ensure this quality tourist product. Without the quality and highly educated staff, there’s no improvement of the tourist image, because today the tourists search for higher value for their money.” – were the words of the federal minister of the environment and tourism ScD Nevenko Herceg, who is often and welcomed guest of the very south of Herzegovina. While the biggest efforts are being made in Neum to get the most out of this summer season, on the one hand, on the other there are lot of things that don’t benefit this. More precisely, we are witTown beach in Neum

Gradska plaža u Neumu •

Tourism BiH • July 2010

11

Otvaranje ljetne turističke sezone • Summer tourist season opening Ratni brodovi u Neumu - neumski turizam će morati sačekati vrijeme bez ovakvih prizora War-ships in Neum - Neum’s toursim will have to wait the time without the scenes like this

i građani te ekolozi ali svi su oni, na žalost, nemoćni jer se te stvari planiraju i dogovaraju daleko od Neuma, tj. u institucijama vlasti u Sarajevu. Tako je u Neumu na snazi jedna nova “turistička ponuda” a to je kupanje i odmor na plaži a sve u blizini ogromnih ratnih plovila koja godinama zagađuju neusmki zaljev i donose glavobolju ribarima i građanima Neuma. Inače, u Neumu ovog ljeta održava se niz vrijednih kulturnozabavnih i turističko-ekoloških manifestacija što će umnogome obogatiti ovdašnju turističku ponudu. Nakon manifestacije “Prijateljima u susret” održani su Festival animiranog filma NAFF Neum 2010, te 3. Adria Navis Exibea (Sajam nautike). Slijede i brojna druga događanja, a posebno će biti svečano u vrijeme proslave Dana općine Neum kada se u kolovozu priređuju Sajam vina i meda, te Smotra folklora, likovne kolonije, športski susreti...Sve će to biti okrunjeno tradicionalnim festivalom etno glazbe „Etno Fest Neum 2010.“ koji će kao i svake godine okupiti brojna poznata imena iz svijeta glazbe BIH i Hrvatske.

Pogled na neumski zaljev

• The view of Neum bay

12

Turizam BiH • srpanj 2010.

nesses of some activities that have nothing to do with tourism. First of all this is related to frequent sailing in of the warships into the waters of Neum, what causes huge anger and protesting of the citizens, municipality’s government and all the institutions in this town. On the very day of the festivity of the summer season opening two Turkish warships sailed into the Neum’s waters and at the beginning of July a French warship was near the Neum shore. The Municipal council of Neum has expressed its protest against the warships sailing in Neum, and it adopted the agreement on this problem and passed it on to all the authorized government institutions in BiH. The citizens and the ecologists are against the sailing in of the warships in Neum, but unfortunately all of them are powerless because these things are planned and arranged far away from Neum, in the institutions of government in Sarajevo. So, in Neum there is one new “tourist offer”, and that is bathing and rest on the beach and all of that close to the big warships which have been polluting the Neum bay and bring headache to the fishermen and the citizens of Neum. Anyway, a whole line of worthy cultural-entertainment and tourist-ecological events is going to be held in Neum this summer, what will enrich the tourist offer here. The Festival of animated film NAFF Neum 2010 and 3rd Adria Navis Exibea (nautical fair) were held after the event “Meet the friends”. Numerous other happenings are following and especially solemn will be in the time of celebrating the Day of the municipality of Neum in August, when the Fair of wine and honey, Folklore festival, art colonies, sport meetings, etc are being prepared. All of this will be finished with the traditional festival of ethno music “Ethno Fest Neum 2010” which every year gathers a large number of famous names from the world of music from BiH and Croatia. Tourism BiH • July 2010
13

Usprkos globalnoj krizi Sarajevo ovog ljeta bilježi povećan broj turista

S

trahovanja sarajevskih turističkih djelatnika da bi globalna financijska kriza mogla rezultirati smanjenjem broja turista u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pokazala su se neutemeljenima. Niže cijene smještaja, ishrane, prijevoza i svega drugog što treba turistima u BiH su znatno niže nego u mnogim drugim europskim zemljama, pa i većini zemalja u okruženju. Sve to je sigurno pomoglo da u proljetnim i ljetnim mjesecima statistika pokazuje rast broja turista u Sarajevu. Mjesečni broj registriranih turista kreće se oko 50 tisuća i veći je za nekoliko postotaka u odnosu prema prethodnoj godini. Turistički djelatnici kažu da je to povećanje rezultat međunarodne promocije na sajmovima, koja je rađena tijekom prošle i ranijih godina. Nema dvojbe da je turističkoj popularnosti Sarajevo pridonijelo i to što je glavni grad BiH uvršten među top 10 najprivlačnijih destinacija po izboru poznatog turističkog vodiča Lonely Planet. Ono što brine turističke djelatnike je dužina boravka gos-

tiju u cijeloj BiH, pa tako i u Sarajevu, gdje se gosti u prosjeku zadržavaju tek dva do tri dana. Problem je izvanpansionska ponuda koja je ranijih godina bila vrlo skromna. Zapravo, turisti su uglavnom bili prepušteni sami sebi i potrazi za sadržajima koji će im boravak u Sarajevu učiniti zanimljivijim i sadržajnijim. Uz Sarajevo film festival, koji je središnji kulturni događaj u cijeloj regiji, turistima se nude i neki drugi programi, poput Baščaršijskih noći, koje traju tijekom cijelog srpnja. Ova kulturna manifestacija je prepoznatljiva po glazbenim, likovnim i drugim sadržajima koji se organiziraju na nekoliko lokacija u gradu, a najpopularnija je otvorena scena u blizini popularne Vijećnice. -Vjerujemo kako će u srpnju zbog Bašačršijskih noći, a u kolovozu zbog Sarajevo film festivala, strani turisti imati dovoljno kulturnih i zabavnih sadržaja. Naravno, ne zapostavljamo ni brojne druge koncerte i ostale manifestacije koje Sarajevo nudi u ljetnom razdoblju, kažu u sarajevskoj turističkoj zajednici. Na poboljšanje turističke ponude utjecalo bi i organiziranje sajmova i specifičnih događaja, ali i ovdje je glavni problem novac, kojeg kronično

Dejan Jazvić

Sarajevo u ljetnoj noći
1

Sarajevo in the summer night

Turizam BiH • srpanj 2010.

Sarajevo records increased number of tourists this year, in spite of the global crisis

T

he fears of the Sarajevo’s tourist workers that global financial crisis could result with the decrease of the number of tourists in the capital of Bosnia and Herzegovina turned out to be unfounded. Lower prices of accommodation, food, transport and everything else that tourists need are much lower in BiH than in many other European countries, and in most of the countries in the surroundings. For sure, all of that helped that statistics show the increase of the number of tourists in Sarajevo during the spring and summer months. The number of registered tourists is about 50 thousand a month and is higher for a few percents in relation to previous years. Tourist workers say that this increase is the result of the international promotion on the fairs done during the last few years. There’s no doubt that the fact the capital of BiH was included among the top 10 most attractive destinations by the choice of the famous tourist guide the Lonely Planet contributed to the tourist popularity of Sarajevo. The thing that worries the tourist workers is the length of the guests’ stay in the entire BiH, so in Sarajevo,

where guests stay only two to three days on the average. The problem is the extra offer that was very modest in the past years. Actually, the tourists were left to their own resources and search for the programs that would make their stay in Sarajevo more interesting and eventful. Besides the Sarajevo Film Festival, which is the central cultural event in the entire region, some other programs are offered to the tourists, like the Baščaršija nights that last during the whole July. This cultural event is recognizable by musical, arts and other programs that are organized on a few locations in the town, and the most popular one is the opened scene near the popular Town-hall.

We believe that foreign tourists will have enough cultural and entertainment events, in July because of the Baščaršija nights, and in August because of the Sarajevo Film Festival. Of course, we don’t want to disregard many other concerts and events Sarajevo offers in the summer period, said in the Sarajevo tourist board. Organizing fairs and specific events would influence on the improvement of the tourist offer, but again the money is also the main problem here, which chronically lacks to Bosnian-Herzegovinian tourism. Still, some things tourist complained about in the past years are improved. So, the info-point in the centre of Baščaršija was opened, where tourists can get all the informa-

Tourism BiH • July 2010

1

nedostaje bosanskohercegovačkom tur- da se u Sarajevu jede jeftinije nego u otkriveno i uhićeno nekoliko osoba izmu. Ipak, neke stvari na koje su se tur- većini drugih europskih glavnih gra- kojima su pljačke stranih turista bile isti žalili ranijih godina su popravljene. dova. „glavni posao“. Tako je otvoren info punkt u središtu Veliki problem Sarajeva i razvoja Sve do prije nekoliko godina turisti Baščaršije, gdje turisti mogu dobiti sve turizma u ovom gradu i dalje ostaje loša su se u Sarajevu žalili i na neodgovarajući podatke o ponudi u gradu. Postavljene su informativne ploče pored značajnijih prometna povezanost s ostatkom svi- smještaj. U zadnje dviej godine tu je kulturnih spomenika, te veliki panoi s jeta, te učestale pljačke turista. Kada je načinjen ogroman napredak. Otvoreno kartom Sarajeva i obilježenim objekti- u pitanju prvi problem, rješenje se nas- je nekoliko luksuznih hotela, poput ma na njoj. U odnosu na ranije godine, toji postići kroz stvaranje jedinstvene obnovljene „Evrope“ i „Centrala“, ali i više je i putokaza do kulturnih spome- ponude sa susjedima za treća tržišta, mnoštvo manjih hotela u starom dijelu nika i prirodnih ljepota. poput kineskog ili japanskog. Nedav- grada, koji su turistima i najprivlačniji. Još uvijek je problem prijevoz do no su u Sarajevu održani i razgovori Cijene smještaja, naravno, variraju ovisokolnih planina, kao i skromne ponude bosanskohercegovačkih i hrvatskih no o lokaciji hotela i onoga što nude. jednodnevnih izleta do okolnih gra- turističkih djelatnika, kako bi se Ipak, u Sarajevu se smještaj može naći dova. Situaciju bi u tom smjeru mogle pokušao osmisliti zajednički nastup na već od 15 eura, dok će oni koji vole lukpopraviti aktivnosti nekih nevladinih dalekim tržištima. To bi u praksi značilo suz morati izdvojiti preko 100 eura za organizacija, koje kroz svoje projekte da se Kinezima, Japancima i drugim polupansion u nekom od boljih hotela. stvaraju jedinstvenu regionalnu ponu- zainteresiranim turistima ponudi jeNapravljen je pomak i u čistoći du, što turiste itekako interesira. dinstven program koji bi uključivao bo- gradskih ulica. Primjetno je znatno Najbolji primjer je Fondacija Mo- ravak i u Hrvatskoj i u BiH. Također se bolje održavanje središnjih dijelova zaik, koja je krajem lipnja i početkom planira i uvođenje još nekoliko zračnih grada kojima se kreću turisti, a uređeni srpnja organizirala „Sedmicu bosanskih linija iz i prema Sarajevu, te oživljavanje su i parkovi koji su svuda u svijetu zrkraljeva“, turistički projekt koji povželjezničkog prometa. calo grada. Uz minimalna ulaganja ezuje 10 gradova na području središnje Problemu sigurnosti turista u Sa- Sarajevo je, ipak, napravilo pomake Bosne. Ovim projektom se želi promovirati bh. povijest, ali i ukazati na rajevu već se poklanja veća pozornost. koji mogu utjecati na povećanje broja turističke potencijale regije, od Sarajeva Nakon učestalih pljački stranih turista stranih turista u ljetnim mjesecima. No, na istoku do Jajca na zapadu. U iduće u gradu, policija je pojačala ophodnje, nema mjesta pretjeranom zadovoljstvu, dvije godine „Mozaik“ planira objedi- a turistički djelatnici počeli ozbiljnije jer je brojka od pedesetak tisuća turniti turističku ponudu koja će uključiti skretati pozornost turistima na ovu ista mjesečno znatno ispod mogućnosti minimalno deset sarajevskih muzeja, a pojavu. Rezultat nije izostao, jer je glavnog grada BiH. najavljuju i rad na turističkim vodičima i drugim promoKada bi se ovakav prizor mogao vidjeti češće u Sarajevu!? Stavrnost je ipak nešto drugačija. tivnim materijalima, kako bi If only a sight like this could be seen more often in Sarajevo!? The reality is still somewhat different. inozemni turisti kada dođu u Sarajevo imali konkretne rute za obilazak muzeja. Najveću pozornost turista u ljetnim mjesecima privlači stara jezgra grada – Baščaršija, sa svim svojim prepoznatljivim sadržajima. To znači mnoštvo starih vjerskih objekata, brojni spomenici kulture, preplitanje osmanskog i austrougarskog utjecaja, karakteristične zanatske radnje i suvenirnice, te nezaobilazna gastronomska mjesta, aščinice, buregdžinice, ćevabdžinice i slastičarnice s orijentalnim kolačima. Iako su u zadnje dvije godine povećane cijene u ugostiteljskim objektima, one još uvijek omogućavaju
1

Turizam BiH • srpanj 2010.

tion about the offer in the town. The they still make it possible to eat cheap- place, because several persons, whose information boards are placed next er in Sarajevo than in most of the other “main job” was robbing the foreign to the important cultural monuments European capitals. tourists, were found and arrested. and the big billboards with the map of Until a few years back, the tourists The big problem of Sarajevo and Sarajevo and the surrounding objects the development of tourism in this were complaining about the problem on it. In relation to the earlier years town is bad traffic connection with the of inadequate accommodation in Sathere are more sign-posts to cultural rest of the world and frequent robber- rajevo. A huge progress was done with monuments and natural beauties. ies of the tourists. When the question this in the past two years. Several luxThe problem of the transport to the is about the first problem, the solution urious hotels were opened, like renosurrounding mountains is still present, is trying to be found through making vated “Evropa” and “Central”, and lot as well as the modest offer of one-day a unique offer with the neighbours for of smaller hotels in the old part of the trips to the surrounding towns. The the third markets, like the Chinese or town that is the most attractive to the situation in this direction could be im- Japanese. Recently, there were meet- tourists. Of course, the prices of acproved by the activities of some non- ings between Bosnian-Herzegovinian commodation vary depending on the governmental organizations, which and Croatian tourist workers held in location of the hotel and what it offers. make unique regional offer through Still, the accommodation in Sarajevo Sarajevo in order to try to create mutheir projects, what interests the tourcan be found already for 15 euros, tual appearance on the distant marists very much. while those who like luxury would kets. In practice this would mean that The best example is the Mosaic a unique program, that would include have to give over 100 euros for halffoundation that organized the “Week stay in Croatia and BiH, would be of- boarding at some of the better hotels. of the Bosnian kings” at the end of fered to the Chinese and Japanese and The step forward was made in the June and the beginning of July, a tour- other interested tourists. The launch- cleanness of the town’s streets. Much ist project that connects 10 towns of better maintenance of the central parts ing of few more air lines to and from the Central Bosnia. BiH history wants of the town, where the tourists move, Sarajevo is also planned and the revivto be promoted through this project is noticeable and with minimal investal of the railway traffic. and the attention drawn to the tourist ments Sarajevo has still made some A bigger attention is already being steps forward that can influence on potentials of the region, from Sarajevo in the east to Jajce in the west. In the paid to the problem of the safety of the increase of the number of foreign following two years, “Mosaic” plans to the tourists in Sarajevo. After frequent tourists during the summer months. unite the tourist offer that would in- robberies of the foreign tourists in the But, there’s no place for excessive satclude minimal ten Sarajevo museums, town, the police intensified the patrols, isfaction, because the number of fifty and they give notice of the work on and the tourist workers more seriously thousands of tourists a month is conthe tourist guides and other promo- started to warn the tourists about this siderably under the possibilities of the tional materials for the foreign tour- problem. The result didn’t fail to take capital of BiH. ists to have concrete routs to Turisti na Baščaršiji • Tourists at Baščaršija visit the museums when they come to Sarajevo. The most attention of the tourists in the summer months is drawn by the old core of the town – Baščaršija, with all of its recognizable contents. That means a great number of old religious buildings, number of cultural monuments, interlacing of the Ottoman and Austro-Hungarian influence, characteristic handicrafts’ shops and souvenir shops and unavoidable gastronomic places – ašćinica, meat-pie shops, buregdžinica and pastry shops with oriental cakes. Even though the prices in the catering places are somewhat higher in the last two years, Tourism BiH • July 2010
1

Sabit Hrustić

Tuzla je grad parkova i zelenih površina; Tuzla je grad romana i romanopisaca, grad kulture, teatra i glumaca, a iznad svega i prije svega, Tuzla je grad soli, slanih jezera i slanih slapova

G

rad Tuzla smješten je na pitomim planinskim padinama Majevice u središnjem dijelu sjeveroistočne Bosne. Prostire se prema zapadu sa obje strane rijeke Jale, okolnim uzvišenjima Ilinčicom i Trnovcem, nudeći predivne vidikovce, posebno za zaljubljenike u fotografiju, slikare i sve one koji za nekoliko minuta iz gradske vreve žele izaći u svijet tišine, predivnog ugođaja i opuštenosti. Jugozapadno od ovoga grada je planina Konjuh sa predivnim izletištima, stazama za šetanje i skijalištem, poznata kao raj za ljubitelje eko-turizma. Kao centar regije koja broji oko 650.000 ljudi Tuzla je atraktivno mjesto za turiste jer u prečniku od pedeset kilometara posjetiocima se nude kupališta na jezerima Hazna i Vidara u Gradačcu, Snježnica u Teočaku, Modrac i Ontario kod Lukavca, Bašigovci kod Živinica i na Panonskim jezerima, jedinim slanim jezerima u Evropi, smještenim u samom centru Tuzle. Posljednju deceniju Tuzla je doživjela izuzetan preporod, značajnim investiranjem u projektiranje turističkih kapaciteta i njihovu gradnju, tako da je ovdje sagrađen najveći i jedan od najljepših trgova u Regionu, uvećane su parkovske površine za duplo, te
1

osmišljen zabavno-rekreacioni centar Panonika, koji u ljetnim mjesecima dnevno privlači više od sedam hiljada ljudi. Generator ovakvoga preporoda i orijentacije grada iz rudarske sredine u turističku je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, Tuzla, koji je sa ekipom suradnika strateški Tuzlu iz grada uglja i soli, orijentirao ka centru regije u koji mogu doći turisti i biti zadovoljni: „Mi smo bili svjesni da je taj proces dug, skup i da zahtijeva sve naše snage i energije. Ali istovremeno smo znali, da u gradu u kojem imate kupalište, gdje se ljudi relaksiraju, raduju, vesele, ta energija će se prenositi na grad. I od najgoreg dijela grada napravili smo najbolji – izgradili Panonska jezera i Slane slapove. Sa-

gradili smo sojenice i uredili kompleks Slana Banja. To je već bio preporod, ali sada idemo dalje i Tuzla će iz godine u godinu dobijati obrise centra kongresnog turizma i već je grad u koji je lijepo doći“, kazao je za “Turizam BiH” gradonačelnik Imamović. gradski trg • Tuzla, town square

Turizam BiH • srpanj 2010.

Tuzla is the town of parks and green areas; Tuzla is the town of novels and novelists, town of culture, theatre and actors, and above all and first of all, Tuizla is the town of salt, salt lakes and salt cascades.

T

he town of Tuzla is located has experienced an exceptional revival on gentle mountain slopes in the last decade, through significant of the Majevica in the cen- investment in planning the tourist catral part of the North-east- pacities and its construction, so the ern Bosnia. It covers an area to the biggest and one of the most beautiful west on both sides of the Jala River, squares in the Region was built here, surrounding hills Ilinčica and Trno- the park surfaces are doubled, and vac, offering beautiful belvederes, es- the entertainment-recreational centre pecially to the lovers of photography, Panonika was created that has been painters and all of those who want attracting more that seven thousand get out of the swarming streets to people every day during the summer the world of silence, beautiful atmo- months. sphere and relaxedness in just a few The generator of this revival and minutes. The mountain Konjuh is lo- the town’s orientation from the mining cated south-west of this town Tuzlu, detalj • Tuzlu, detail with beautiful resorts, walking paths and ski grounds, known as the paradise for the lovers of ecotourism. As the centre of the Region that numbers about 650,000 inhabitants, Tuzla is an attractive place for tourists because in the diameter of some fifty kilometres the bathing-places are offered to the visitors on the lakes Hazna and Vidara in Gradačac, Snježnica in Teočak, Modrac and Ontario near Lukavac, Bašigovci near Živinice and on the Pannonian lakes, the only salt lakes in Europe, located in the very centre of Tuzla. Tuzla

environment to tourist is the mayor of Tuzla Jasmin Imamović, who strategically directed Tuzla, with the team of associates, from the town of coal and salt to the centre of region where tourists can come and be satisfied: “We were aware that this is a long and expensive process and that it demands all of our efforts and energy. And at the same time we knew that in the town with the bathing-place, where people relax, are delighted and enjoy, this energy would be transmitted to the town. Even from the worst

Tourism BiH • July 2010

1

U okolnim općinama bogata je Tuzla je grad sa najvećim parkovs- tobru se svake godine organizira INponuda za lov, od sitne do krupne kim površinama u Bosni i Hercego- TERBIFEP, bijenale portreta u kome divljači, za ribolov, a svi koji provedu vini. Kompleks Slana Banja, do kojega sudjeluju slikari iz cijeloga svijeta. Na nekoliko dana u Tuzli imaju priliku da se od dva gradska hotela (u toku je oz- Slanoj Banji su i teniski tereni, uređeni posjete historijske lokalitete u samom biljnija rekonstrukcija hotela Bristol, a prostori za košarku i mali nogomet, te gradu, kao što je Soni trg, Muzej so- Hotel Tuzla je u novom sjaju i očekuje Kuća plamena mira koja može odgovlarstva i Muzej Sjeveroistočne Bosne, kategorizaciju pet zvjezdica) i tri panoriti organizaciji najzahtjevnijih kulte stare gradove Srebrenik, Stari siona gdje turisti mogu prenoćiti, turnih događaja. Teočak, Soko-grad kod Gračanice, te može laganom šetnjom doći za deset Gurmani, koji pamte gradove Kulu Zmaja od Bosne u Gradačcu i minuta, posjetiocima nudi čitavo boi predjele po hrani, njenom ukusu Kula-grad kod Zvornika. Do svih ovih gatstvo sadržaja. Staze za šetanje sa lokacija vozilom se iz Tuzle može doći prekrasnim pogledom sa namjenski i načinu serviranja, u Tuzli će biti za manje od jednoga sata. Vožnja do uređenog vidikovca «Bosanski ćilim», oduševljeni tradicionalnim jelima boSrebrenice traje manje od sat i pol. dječji zabavni park, restorani sa bo- sanske nacionalne kuhinje. Svakako Od samoga postanka nasLjetna gužva na ulicama Tuzle • Summer crowd on the streets of Tuzla elja Tuzla, koje se mjeri hiljadama godina i seže do neolita, ovaj prostor je vezivan za eksploataciju soli. Ovdje su najzorniji ostaci Panonskog mora, a brojni eksponati koji se čuvaju u Muzeju sjeveroistočne Bosne svjedoče o tome, hronološki prikazujući razvoj civilizacije na ovom prostoru. Na prostoru Tuzle Panonsko more je, nakon povlačenja, ostavilo ogromne naslage soli. Arheolozi, na osnovu nalaza do kojih su došli decenijskim istraživanjima, tvrde da se u samom središtu grada so eksploatirala još prije sedam hiljada godina. Na Sonom trgu sačuvani su ostaci posuda u kojima se prvobitno uparavala slana voda, a so prodavala u cijelom regionu. To je Tuzlu činilo svojevrsnim središtem u kome su se ukrštali karavanski putevi i gdje su trgovci obavezsanskom nacionalnom kuhinjom, ne treba izostaviti ćevape, koje možete no dolazili. plaža i šetalište oko Panonskog jezera, dobiti poslužene u lepinjama ili zemlNaslage soli odredile su razvoj daju Tuzli primat u turističkoj ponudi janoj posudi sa kajmakom. Za sladoovoga grada, koji je u prošlom stoljeću kusce tu je sagan-dolma, jedno od bio jedan od najznačajnijih industri- u regionu. Slani slapovi su jedinstven najatraktivnijih domaćih jela, koje jskih bazena, sa razvijenom hemijskom industrijom, a dodatno vanredna doživljaj, koji pored posebnog ugođaja se spravlja tako što se lukovice pune nalazišta uglja dala su Tuzli primat u posjetiteljima nudi oplemenjen zrak u posebnim nadjevom čije se recepture proizvodnji energije. Krajem prošloga široj okolini, koji služi kao prirodni ljubomorno čuvaju u Bosni i Hercestoljeća Tuzla je, odustajući od razvoja inhalator, što je posebno interesantno govini stotinama godina. Ipak, Tuzlaci bazne hemijske industrije, orijentirala za plućne bolesnike. Kompleks Slana se ponose autohtonim jelom, bosansvoj razvoj prema novim tehnologija- banja čuva vrhunske skulpture velikog skim loncem, koji u svakom slučaju ma i razvoju turizma. Time je kvaliteta tuzlanskog kipara Franje Ledera, a ne- treba kušati kada se dođe u ovaj grad, života, čistoća zraka i voda, podignuta daleko odavde nalazi se i Međunarodna jer ukus desetak vrsta povrća i nekona visok nivo. Danas Tuzla broji oko galerija portreta, koja posjeduje liko vrsta mesa, uz ugođaj kuhanja i 200.000 stanovnika, sa dnevnom mi- neprocjenjive postavke slika najvećih serviranja u zemljanim posudama, gracijom od oko 100.000 ljudi. bosanskohercegovačkih slikara. U ok- uvijek posjetioce vraća Bosni i njen20

Turizam BiH • srpanj 2010.

part of the town we made the best – we built the Pannonian lakes and the Salt cascades. We built the lake dwellings and arranged the Salt spa complex. That was the revival, the renaissance, but now we’re going further and Tuzla will get the contours of the congress tourism centre year by year and it already is the town where it’s nice to come”, said the mayor Imamović for Tourism BiH. There’s a big hunting offer in the surrounding municipalities, from

years and goes back to the Neolithic, this area has been related to the exploitation of salt. The remains of the Pannonian Sea are the most vivid here, and numerous exhibits kept in the Museum of the North-eastern Bosnia witness that, chronologically showing the development of the civilization in these area. The Pannonian Sea left huge sediments of the salt in the area of Tuzla after its withdrawal. Based on the finds they got in decade long researches, the archaeologists state that the salt was exploited in the very cen-

small to big game, fishing offer, and all of those who spend few days in Tuzla have the opportunity to visit historical localities in the very town, like the Salty square, Museum of salt production and the Museum of the North-eastern Bosnia, and to visit old towns Srebrenik, Stari Teočak, Sokograd near Gračanica, the Tower of the Dragon of Bosnia in Gradačac and the Kula grad near Zvornik. You can get to all these locations in less than one hour drive. The drive to Srebrenica lasts less than an hour and a half. Since the origin of the Tuzla settlement, that is counted in thousands of

tre of the town even seven thousand years ago. The remains of the vessels which were used for steaming the salty water and salt sold in the entire region are preserved on the Salt Square. This made Tuzla specific centre where the caravan routes crossed and where the traders obligatory came. The sediments of salt determined the development of this town, which was one of the most important industrial basins in the last century, with developed chemical industry, and additional exceptional coal deposits gave Tuzla the dominance in the production of energy. At the end of the last

century Tuzla gave up from the development of the basic chemical industry and oriented its development towards new technologies and the development of tourism. With this the quality of life, the cleanness of the air and waters is raised to a high level. Today Tuzla has about 200,000 inhabitants with daily migration of about 100,000 people. Tuzla is the town with the biggest park surfaces in Bosnia and Herzegovina. The complex Salt spa offers abundance of programs to the visitors, and you can get to it in 10 minutes easy walk from the two town hotels (the reconstruction of the Bristol hotel is in process and the Tuzla hotel has new splendour and expects the five stars categorization) and three pensions where the guests can stay overnight. Walking tracks with the beautiful view from the belvedere “Bosanski ćilim”, entertainment park for the children, restaurants with Bosnian national cuisine, the beach and the walk around the Pannonian lake give Tuzla the primacy in the tourist offer of the Region. The Salt cascades are unique experience, which, besides the special atmosphere, offers grafted air in the wider surroundings that serves as natural inhaler especially interesting for the pulmonary patients. The complex Salt spa keeps the first-rate sculptures from the great Tuzla’s sculptor Franjo Leder, and there is the International gallery of portraits not far from here, which owns priceless exhibits of the greatest Bosnian-Herzegovinian painters. Every year, in October, the INTERBIFEP is being organized, the biennale of portraits, where the painters from all over the world participate. There are tennis courts, basketball courts and indoor soccer at Salt spa, and the House of the peace flame that can organize the most demanding cultural events. The gourmands, who remember the towns and areas by the food, its taste and the serving technique, will
21

Tourism BiH • July 2010

oj kuhinji. Svakako, neizostavna je i sarma, razne vrste pita, prebranac, gulaš, a za desert svakako se poslužite atraktivnim tufahijama ili baklavama. Veliki broj restorana nudi kompletnu ponudu ovih jela, tako da će boravak u Tuzli biti svakako nezaboravan. Hercegovačka i mediteranska vina u tuzlanskim restoranima visoko su rangirana, ali su favorit piće domaće rakije: šljivovica i viljamovka, koje se služe kao izvrsni aperitivi. Pored toga, Slana jezera • Salt lakes

govine. Književne večeri i pozorišne predstave, promocije knjiga i izložbe slika, samo su neki od sadržaja koji se nude posjetiocima susreta Cum grano salis. Narodna i univerzitetska biblioteka sa svojim odjelima: Američki, Iranski, Turski i Austrijski kutak, te tradicijom održavanja kvalitetnih skupova i bogatim knjižnim fondom, u suradnji sa Domom mladih i Narodnim pozorištem Tuzla, organizira iz godine u godinu sve kvalitetniju reviju

područje sjeveroistočne Bosne, kome je centar Tuzla, obiluje velikim zasadima voća i povrća, koje se vrlo često uzgaja po ekološkim standardima i zadovoljava stroge kriterije zdrave hrane, tako da na tržnicama u ovom gradu možete pronaći brojne vrste autohtonih sorti voća i povrće uzgajano po tradicionalnim domaćim principima bez upotrebe hemijskih sredstava. Tuzla je prepoznatljiva kao grad romana. Od 2001. godine u prvoj sedmici septembra u gradu soli održavaju se književni susreti Cum grano salis, u okviru kojih se dodjeljuje nagrada «Meša Selimović» za najbolji roman objavljen u protekloj godini na južnoslavenskom govornom području. U tim danima u čast slavnog tuzlanskog pisca Meše Selimovića, autora remek djela «Derviš i smrt» i «Tvrđava», ovdje se okupljaju pisci i književni kritičari iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Herce22

romana, koja je već postala referentna na prostoru Balkana. Narodno pozorište Tuzla prvo je ustanovljeno pozorište u Bosni i Hercegovini. Pod imenom «Prvo bosanskohercegovačko pozorište» počelo je s radom 1898. godine. Danas Narodno pozorište Tuzla ima bogat repertoar i kvalitetan glumački ansambl, a raznovrsnost ponude postiže se i čestim gostujućim rediteljima i glumcima iz Sarajeva, Zagreba, Beograda, Podgorice... Tradicionalno, ovdje se svake godine u novembru održavaju «Pozorišni dani», a u dvije sedmice trajanja manifestacije tuzlanskoj publici se predstavljaju pozorišta iz cijelog regiona. U prvoj sedmici juna organiziraju se Dani monodrame, koji također donose izuzetnu ponudu zaljubljenicima u teatar. Privatno pozorište Teatar Kabare svoju scenu ima u Hotelu Tuzla, a pored redovitih pred-

stava svake godine u posljednjoj sedmici marta organizira TKT Fest, koji ugošćava desetak pozorišnih skupina sa Balkana. Izvrsne pozorišne predstave povremeno se mogu pogledati i u Bosanskom kulturnom centru, koji pored toga nudi u svojim galerijskim prostorima izložbe slika i fotografija, promocije knjiga i okrugle stolove, kojima posjetioci mogu prisustvovati. UBKC-u se tokom godine organizira više od 300 događaja, tako da i slučajan dolazak u Tuzlu može biti ispunjen atraktivnim sadržajem. Najuži centar grada odnedavno krasi rekonstruirani Trg slobode sa prelijepom fontanom, izdvajajući se posebnošću od deset tuzlanskih trgova. Spoljašnji zidovi fontane oslikani su ornamentima stećaka. Nedaleko od ovoga mjesta, postavljena je i skulptura koja simbolizira stećak, a na mermernim pločama kojima je obložena lokacija uklesani su i epitafi sa srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Kompletnom turističkom ponudom Tuzla se izdvaja kao jedan od najatraktivnijih gradova u Bosni i Hercegovini i svakako dolazak u ovu zemlju bio bi svakoj turističkoj grupi ili pojedincu nepotpun ukoliko ne bi sadržavao i posjetu Tuzli. Tuzlaci se ponose daleko poznatom svojom gostoprimljivošću. Kako bi turistima bilo što ljepše u ovome gradu Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, osim što sudjeluje u financiranju i organiziranju, manje ili više, svih manifestacija, opremila je i otvorila u strogom centru Tuzle jedan od najkvalitetnijih turističkih informativnih centara u ovom dijelu Evrope, tako da stoji na raspolaganju svim turistima koji dolaze u Tuzlu. Posljednjih godina potvrda dobrog domaćinskog odnosa i kvalitetnih smještajnih kapaciteta jeste sve veći broj kongresnih sadžaja koji se organiziraju u Tuzli. Za te namjene pored Hotela Tuzla već su se osposobili i Hotel Rudar, Dramar centar, te hotel Senad od Bosne, na plaži jezera Modrac. Zasigurno, dolazak u Tuzlu na nekoliko dana bit će poseban doživljaj.

Turizam BiH • srpanj 2010.

be thrilled with the traditional dishes of Bosnian national cuisine in Tuzla. We can’t leave out the kebabs, which you can get served in flat unleavened bread or the earthen pot with cream. There is the sogan-dolma for the gourmands, one of the most attractive homemade dishes made in the way that the onion bulbs are filled with special stuffing whose recipes are jealously kept in Bosnia and Herzegovina for hundreds of years. The people from Tuzla are proud of their original dish, Bosnian hotpot, which you must try when you come to this town, because the taste of about ten kinds of vegetables and several kinds of meat, with the atmosphere of cooking and serving in the earthen pots, always bring the visitors back to Bosnia and its cuisine. We must not leave out sarma (stuffed cabbage leaves), different kinds of pies, goulash and for the dessert you must have attractive baklava or tufahija. A great number of restaurants have the complete offer of these dishes so your stay in Tuzla will be unforgettable, for sure. Herzegovinian and Mediterranean wines are highly ranked in the Tuzla’s restaurants, but the favourites are homemade brandies: plum brandy and pear brandy served as excellent appetizers. Besides, the area of the North-eastern Bosnia with Tuzla as the centre of it, is abundant in big plantations of fruits and vegetables, very often cultivated by the ecological standards and meet the rigorous criteria of healthy food, so you can find numerous kinds of indigenous sorts of fruit and vegetables cultivated by the traditional local principles without the use of chemical pesticides on the markets in this town. Tuzla is recognizable as the town of novels. Since 2001, in the first week of September, the literary meetings “Cum grano salis” are being organized in the town of salt and the award “Meša Selimović” is given for the best novel published in south Slavic speaking area in the last year. The writers and literary critics from Serbia, Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina gather here in these days in the honour of famous writer from Tuzla Meša Selimović, the author of the master pieces “Dervish and the death” and “The fortress”. The literary evenings and theatre plays, books’ promotions and art exhibitions are just some of the programs

offered to the visitors of the meetings “Cum grano salis”. The National and University library with its departments: American, Iranian, Turkish and Austrian corner, and the tradition of organizing the quality meetings, rich library holdings, in cooperation with the House of youth and the National theatre Tuzla, organizes more and more quality novel review year after year, and it already became referent in the area of Balkans. The National theatre Tuzla is the first founded theatre in Bosnia and Herzegovina. It started to work in 1898 under the name “The first Bosnian-Herzegovinian theatre”. Today, the National theatre Tuzla has rich repertoire and quality actor’s ensemble and the variety of the offer is accomplished by guest directors and actors from Sarajevo, Zagreb, Belgrade, Podgorica…Traditionally every year in November, the “Theatre days” are being organized, and in two weeks as this lasts the theatres from all over the region present themselves to the Tuzla’s audience. The Days of monodrama are organized in the first week of June with exceptional offer for the lovers of theatre. The private theatre “Theatre Cabaret” has its stage in the Tuzla Hotel, which, besides the regular plays, organizes TKT Fest in the last week of May every year, and it hosts about ten theatre groups from the Balkans. Bosnian cultural centre sometimes gives great theatre plays, which also offers the art and photo exhibitions in its gallery space, the book promotions and round table conferences. More 300 events are being organized in BCC over the year, Jezero Modrac • Modrac Lake

so even the accidental visit to Tuzla can be filled with attractive programs. The very centre of the town is decorated with the reconstructed Square of liberty with the beautiful fountain and this square singles out among the ten squares in Tuzla. The external walls of the fountain are illustrated with the stećak ornaments. The sculpture that symbolizes the stećak is placed near this place, and the epitaphs from these medieval tombstones are carved in on the marble plates this location is covered with. Tuzla is singled out as one of the most attractive towns in Bosnia and Herzegovina with its entire tourist offer and the visit to this country would be incomplete for all the tourist groups and individuals without visiting Tuzla. The people from Tuzla are very proud of their famous hospitality. In order for the tourists to have the best time in this town, the Tourist board of Tuzla Canton, besides it participates in financing and organizing almost all of the events, has equipped and opened in Tuzla one of the most quality info-centres in this part of Europe to be available for all the tourists that come to Tuzla. The confirmation of good host relations and quality accommodation capacity in recent years is greater number of congress programs that are organized in Tuzla. The Rudar hotel, Dramar centre and Senad od Bosne hotel on the beach of the Modrac Lake have also qualified for these purposes besides the Tuzla hotel. The arrival to Tuzla for a few days will be a special experience, that’s for sure.

Tourism BiH • July 2010

23

Dubravka Mijatović

Najbolji dokazi da je „Rajski vrt“ postojao jesu prizori iz Ljubuškog
biljuga, dok povrćke rastu iz zemlje pjeskulje. Iz njih izviru brda kao zaštitne gromade i ograde našeg mjesta pritom stvarajući kotlinu sa iskrčenim parcelama i obradivim površinama. Kad u to gledate sa našeg brda Buturovice, pomislite da je okolica Ljubuškog prekrivena ručno tkanim tepisima i rutama u bojama koje nose određeno godišnje doba. Zapravo, to i jeste tako! Ruke su tkale s materijalima poput raštike, paprike, rajčice, krumpira, kukuruza, pšenice i ostalih kultura i dobile spektar nekoliko jestivih boja. Ako, pak, želite gledati naše rijeke, onda ćete vidjeti prirodu u svojoj snazi, ljepotu koja vas ostavlja iznenađenima i spokoj koji vam s ritmom toka, daje rijeka. Njeno ime je Trebižat s vodopadima i bukovima: Kravice, Čeveljuša, Koćuša, Božjak. Ovi prirodni fenomeni je čine posebnom i stvaraju ambijent koji će vas vratiti sebi. Volimo svoju rijeku. Uz nju nas vežu uvijek osvježavajuća ljetna sjećanja, ma što god da smo radili prije toga. Ona je odnosila i čistila sav teret. Okusite i vi njezinu mirnoću laganim veslanjem u kanuima, a njenu uzburkanost i pjenu raftingom. Dolina ove rijeke bilježi plodnu zemlju, floru i faunu, mjesto gdje se otkriva srž postojanja prirode u njezinom izvornom obliku. Uz vinske podrume, gastro ponudu i smještajne kapacitete, Trebižat će Vas sigurno zaustaviti na vašem putu odmora. Predlažem da zastanete i osjetite. Ako volite vraćanje u prošlost, osim najstarijeg muzeja u BiH, smještenog u Ljubuškom u samostanu Humac, „Stari grad „ Ljubuški će „Ni Turistička zajednica ŽZH nije ništa zaostajala kako kao izravni organizator, odnosno kao suorganizator ili u sufinanciranju pojedinih manifestacija, u sufinanciranju čišćenja ili uređenja pojedinih mjesta u samom gradu tako i izvan njega. Samo za obnovu stare samostanske crkve na Humcu, s računa Turističke zajednice od 2006. do 2010., otišlo je 295.000,00 KM; za uređenje i obnovu tvrđave H. S. Kosače 25.000,00 KM; za župu Veljaci 20.000,00 KM,; za izradu plana grada Ljubuškog 7.000,00 KM; za zamjenu dotrajalih otvora na Domu kulture „Sveti Ante“ na Humcu 12.000,00; za postavljanje urbane turističke signalizacije, te sufinanciranje i uređenje mnogih drugih mjesta u općini Ljubuški. Sve te aktivnosti, nemalo, su pridonijele novom izgledu Ljubuškog“, riječi su predsjednika Turističke zajednice ŽZH gospodina Ivana Matića.

Lj

ubuški-sinonim za sunce i užareni kamen, ljetnu vrelinu i cvrčke. Sinonim za izvore vode i zelenila, vrtove i njive povrća i žitarica, miomirise endemskih ljekovitih biljaka. Ljubuški nas odvodi u daleku povijest zidinama staroga grada iz 15. stoljeća, a ovdje ćete zaviriti i u najstariji muzej u BiH koji i danas čuva predmete sa šireg područja Hercegovine iz starijeg kamenog doba (paleolitika), mlađeg kamenog doba (neolitika), preko bakrenog, brončanog i željeznog doba, prapovijesti i srednjeg vijeka. Ovdje je kamen gdje se god okrenete i kamo god krenete. Kamen na ovaj ili onaj način čini ovaj kraj čvrstim i tvrdim, a njegova energija je razvila i čvrstu volju u namjerama ovdašnjih ljudi „raditi i imati“. Njihove ruke o tome bi imale puno toga ispričati. S druge strane, izvori pitke vode na svakom koraku čine oprečnost suhoći tvrdog nam brda i upravo ona, ta životna, svjetlucava i čista tekućina, umiruje i ublažava žeđ ispucale zemlje, opet s kamenom u njoj ili oko nje. To je pomirba oprečnosti, nadopunjavanje, sklad koji ovo mjesto nudi. Imati i jedno i drugo, jednako vrijedno. Zanimljivi su pejzaži ljubuškoga kraja. Prekriven je sa nekoliko vrsta tla. Neka područja imaju crvenu podlogu, neka crnu, a neki vinogradi rastu iz zemlje koja se zove
2

Turizam BiH • srpanj 2010.

The best proofs that “Heavenly garden” existed are the sights from Ljubuški

Lj

ubuški – the synonym for the sun and glowing hot stone, summer heat and the cicada; the synonym for the water springs and the greenery, gardens and the fields of vegetables and cereal crops, scents “The Tourist Board of West Herzegovinian Canton also didn’t fall behind as the main organizer, coorganizer or in co-financing of certain events, cleanings or arranging some places in the very town and outside of it. Just for the renovation of the old monastery church at Humac The Tourist board gave 295,000 KM; for adopting and renovation of the Herceg Stjepan Kosača fortress 25,000 KM; for the parish of Veljaci 20,000 KM; for the creation of the Master plan of Ljubuški 7,000 KM; for the replacement of the worn out windows and doors on the Cultural Home “St Anthony” at Humac 12,000 KM; for placing the urban tourist signalization, and co-financing and arranging many other places in the municipality of Ljubuški. All of these activities have significantly contributed to the new looks of Ljubuški”, said the chairman of the Tourist Board of WHC, Mr Ivan Matić.

of the endemic medicinal herbs. Ljubuški takes us to the faraway history with the walls of the old town from 15th century, and you can take a look into the oldest museum in BiH that still preserves the exhibits from the wider Herzegovina area from the Palaeolithic and Neolithic, over the Copper, Bronze and Iron Ages of the prehistory and the Middle Ages. The rock is here wherever you turn around and wherever you go. In this or the other way, the rock makes this area firm and solid, and its energy had developed the strong will in the intentions of these people “to work and to have”. Their hands would have had a lot to tell about that. On the other hand, the springs of poIvan Matić

table water at every step make the oppositeness to the dryness of the hills, and precisely the water, this existential, shimmering and clean liquid sooths and quench the thirst of the cracked earth with the rock in it or around it. This is the conciliation of the oppositeness, completion, the harmony that this place offers: having both, equally valuable. The landscape of the Ljubuški area is very interesting. It is covered with several types of soil some areas have red soil, some black, and some vineyards are growing from the soil called biljuga (whitish soil), while the vegetables grow from the sandy soil. The hills are growing from

Tourism BiH • July 2010

2

vam ispuniti želju. Ljubitelji povijesti mogu promatrati ovaj arhitektonski uradak iz 15. stoljeća koji se nalazi na istaknutom vrhu brda Buturovice na nadmorskoj visini od 396 metara. Stari grad se sastoji iz dva dijela. Prvi je nastao u doba Hercega Stjepana Kosače, a dodatno su ga proširivali i utvrđivali Turci oko 1477. godine. Vjerujem da ste znatiželjni što se sve može vidjeti unutar zidina ove stare tvrđave. Kako se tada živjelo, govore mnogi zanimljivi ostaci. Stoga, brdski put pod noge ili pod točkove automobila i zakoračite u stari grad i zamislite se u 15. stoljeću. Znam da imate dobru maštu!

Vratit ću se opet na rijeku Trebižat i njen vodopad Kravice. Ovo morate 2. Je li on prethodnica, ali i vidjeti kako bi u sebi probudili i 1. Kako biste ukratko prezentirali Master plan siguran pokazatelj budućeg arhivirali osjećaj veličanstva prirode. turističkog razvoje općine turističkog učinka u našoj Ljubuški je ponosan na ovaj dio Ljubuški? općini? prirode koji se nalazi na istočnom dijelu naše općine. Vodopad je visok Master plan je u stvari poduzetPrethodnica svakako jeste, a 28 metara, a širok oko 120 metara u nički okvir za razvoj turizma u op- koliko će biti potvrda značajnijeg polukružnom obliku. Omiljeno je ćini Ljubuški. Cilj mu je definirati turističkog učinka u Ljubuškom mjesto i kupalište brojnih Kupalište Čeveljuša • Bathing place Čeveljuša turista koji odmah fotografiraju ovo čudo koje mnogi zovu Nijagara u malom. Ljubuški je, također, poznat i po hercegovačkim stećcima, kao spomenicima kulture koji zavrjeđuju dragocjeno mjesto u turističkoj ponudi Ljubuškog koji na 45 lokacija ima oko 700 stećaka. Pronalaze se i novi stećci, a neke od njih je potrebno i zaštititi. Pridodamo li ovome arheološki lokalitet Gračine u Ljubuškom, onda imamo cjelovitiju sliku antičke povijesti ovog mjesta. Mogla bih još! Ali ponekad je potrebno istražiti, vidjeti i uvidjeti sam. To je pustolovina koja rađa osjećaj radosti i užitka, a to je smisao
2

življenja i prepuštanja životu ma gdje god se nađete. Iako s ovakvim turističkim potencijalima Ljubuški do sada nije imao jasnu viziju svog turističkog razvoja, kažem do sada, jer ove godine Master plan razvoja turizma općine Ljubuški je urađen, javne rasprave održane i nakon toga ga usvojilo Općinsko vijeće. Master plan je izradio Institut za turizam Republike Hrvatske, a financiralo ga je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Tim povodom smo i razgovarali s dr. sc. Nevenkom Hercegom, ministrom Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

potrebne investicije u opću i turističku infrastrukturu područja, te odgovarajućom valorizacijom nesumnjivih turističkih potencijala dizajnirati turističke proizvode kako bi do 2020. općina Ljubuški postala konkurentna turistička destinacija, privlačna podjednako izletnicima, obiteljima i tržištu specijalnih interesa. Master plan pozicionira Ljubuški kao “zelenu dolinu Trebižata u srcu hercegovačke kamene oaze”, poznatu po očuvanom prirodnom ambijentu, suvremenim turističkim proizvodima utemeljenim na hercegovačkoj tradiciji i kulturi života i rada, ali i bogatoj ponudi aktivnosti prilagođenih zahtjevima suvremene potražnje.

Turizam BiH • srpanj 2010.

these landscapes as the protective blocks and fences and making the basin with cleared plots and cultivable areas. When you look at all that from the Buturovica hill, you think that the Ljubuški surroundings are covered with hand-woven carpets and rugs in the colours of a certain season of the year. Actually, this is so! The hands weaved with the materials like the kale, paprika, tomato, potato, corn, wheat and other crops and got the spectrum of several eatable colours. If you want to look at our rivers, than you’ll see the nature in all its strength, the beauty that makes you amazed and the serenity that the river gives you with the rhythm of its flow. The name of this river is Trebižat with the waterfalls and cascades: Kravice, Čeveljuša, Koćuša and Božjak. These natural phenomena make it special and make the atmosphere that will get you back to the nature. We love our river. Always refreshing summer memories

relate us to the river, no matter what we did before. The river took away and cleared the entire burden. Everybody can feel its calmness with light paddling in the canoes and its roughness and foam with rafting. The valley of this river has fertile land, flora and fauna, the place where the core of the existence of the nature in its original shape is discovered. Trebižat will surely stop you on your way to rest with its wine cellars, gastro offer and accommodation capacities. I suggest you to stop and feel this atmosphere. If you like to return to the past, besides the oldest museum in BiH, located in Ljubuški, in the monastery Humac, the Old town Ljubuški will meet your wish. The lovers of history can visit this architectural work from 15th century located on the prominent top of the hill Buturovica at the altitude of 396 metres. The Old town consists of two parts. The first built in the time of Herceg Stjepan Kosača, and it was additionally expanded and fortified by the Turks around the year 1477. I believe that you are curious about the things you can see inside the walls of this ancient fortress. A lot of interesting remains speak about the then way of life. Therefore, hit the hill road and step into the Old town and imagine yourself in the 15th century. I know you have a rich imagination! Let’s go back to the Trebižat River and its waterfalls Kravice. You have to see this in order to wake and archive the feeling of the magnificence of the nature in yourself. Ljubuški is proud of this part of the nature, which is located in the eastern part of the municipality. The waterfall is 28 metres high and about 120 metres long in a semicircular shape. It is favourite location and a bathing place for numerous tourists who immediately take a photo of this wonder called the little Niagara. Ljubuški is also known by the Herzegovinian stećaks, as the cultural monuments that deserve a precious

place in the tourist offer of Ljubuški, which has about 700 stećaks at 45 locations. The new ones are being found and some of them need to be protected. If we add the archaeological locality Gračine in Ljubuški then we have more complete image of the ancient history of this place. Even though with these tourist potentials, Ljubuški didn’t have a clear image of its tourist development until now. I say “until now”, because the Master plan of the development of tourism of the municipality of Ljubuški was created this year, and after the public debate the Municipal council adopted it. The Institute for tourism of the Republic of Croatia created the Master plan, and it was financed by the Federal ministry of the environment and tourism. We talked to ScD Nevenko Herceg, federal minister of the environment and tourism, on this occasion.

1. Could you shortly present us the Master plan of the development of tourism of the municipality of Ljubuški?
Master plan is really an entrepreneurial framework for the development of tourism in the municipality of Ljubuški. Its objective is defining the necessary investments in general and tourist infrastructure of the region, and by adequate valorisation of indubitable tourist potentials design the tourist products in order for the municipality of Ljubuški to become competitive tourist destination until 2020, equally attractive for the excursionists, families and the special interests’ market. The Master plan positions Ljubuški as “the green valley of the Trebižat in the heart of Herzegovinian rocky oasis”, known for preserved natural ambiance, modern tourist products based on Herzegovinian tradition and the culture of life and work, and the rich offer of the activities adjusted to the requests of modern demand.
2

Tourism BiH • July 2010

ovisi isključivo o tome koliko će on uspješno zaživjeti u praksi. Točnije koliko će lokalna zajednica, koja načelno ima pozitivan stav prema razvoju turizma, prihvatiti ovim dokumentom identificirane projekte i mjere u čiju se implementaciju trebaju uključiti sve političke, gospodarske i društvene snage ne samo na razini Ljubuškog nego i Županije Zapadnohercegovačke. Njegovom implementacijom u praksu osigurat će se podizanje turističke ponude na višu razinu, pri čemu treba uvažavati potrebe ljudi koji žive i rade na ovim prostorima što ujedno znači i povećanje kvalitete života domicilnog stanovništava. U svakom slučaju dobro očuvana i diversificirana resursna osnova omogućava kreiranje različitih turističkih doživljaja osobito u segmentu etno-eko, ruralnog, vjerskog,izletničkog i turizma tzv. specijalnih interesa. S druge strane dobra lociranost u odnosu na tradicionalna i nova emitivna turistička tržišta te sve bolja prometna povezanost jamče da ovim dokumentom zacrtana vizija turističkog razvoja ima dobre izglede za oživotvorenje u praksi.

Novo lice Ljubuškog - središte • vijesnim atrakcijama koje kroz proizvode etno-eko, ruralnog, vjerskog, izletničkog i turizma tzv. specijalnih interesa može ponuditi turističkom tržištu. Po resursnoj osnovi Ljubuški je vrlo dobro pozicioniran u odnosu na susjedne destinacije. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, prepoznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil destinacije i aktivan odmor odnosno traži dobru vrijednost za novac. Problem je još uvijek nedostatna turistička infrastruktura, ali i nedovoljna svijest lokalne zajednice o turizmu kao vrlo potentnoj gospodarskoj grani kroz koju se plasiraju i proizvodi drugih gospodarskih grana poput poljoprivrednih proizvoda po kojima je ovo područje nadaleko poznato.

New looks of Ljubuški - centre meni turisti sve više traže proizvode koji daleko veću pažnju posvećuju okolišu, kulturnom identitetu destinacije, aktivnom odmoru, kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. A to je upravo ono što mi možemo ponuditi tržištu.

3. Što je to što jedno mjesto, grad ili općinu čini dobrim turističkim odredištem?
U prvom redu to je turistička resursna osnova koju čini niz atrakcija poput prirodnih ili kulturno-povijesnih atrakcija iz kojih se razvijaju turistički proizvodi koji nude vrhunski doživljaj, visoku kvalitetu usluge i konačno oni koji nude dobru vrijednost za novac. Jednom riječi, dobro turističko odredište je sveukupnost ponude i doživljaja koje destinacija pruža gostu…

6. Uz turizam se veže i briga o okolišu. Možemo li ovdje ponuditi ekološku svjesnost koja će poštovati prirodne zakone i posebnost našeg kraja te na taj način pokazivati sklad što u mnogim zemljama, ali i kod nas nije primjer?
Bez kvalitenog okoliša i razvoja metoda njegove zaštite i očuvanja nema niti razvoja turizma, to je danas više nego jasno. Imamo izuzetno vrijedne potencijale za održivi razvoj turizma i namjeru da postanemo jedna od značajnijih visokokvalitetnih destinacija regije i Europe. Ministarstvo intenzivno radi na jačanju okolišne svijesti s ciljem da ubuduće ne samo glas struke nego i javnsoti bude jači, posebno u određivanju turističke politike, a najviše pri očuvanju prostora i prirode, što je najvažniji domaći resurs za razvoj turizam

4. Što Ljubuški može ponuditi i gdje smo po potencijalima u odnosu na druge okolne gradove kako kod nas, tako i u susjednim državama?
Upravo kako sam rekao, Ljubuški ima dobru turističku resursnu osnovu u prirodnim i kulturno-po2

5. Na počecima smo turističkih razmišljanja i djelovanja u svojoj općini. Koliko smo uopće turistički orijentiran narod ovog podneblja?
Nije točno da narod ovog podneblja nije turistički orijentiran. Prije bih rekao da je dugi niz godina uvjeravan kako su jedino “sunce i more” turistički primamljivi proizvodi. Na sreću, to vrijeme je iza nas, a potražnja na turističkom tržištu promijenjena je nama u korist jer suvre-

7. Što je po vama najpotrebnije za transformaciju Ljubuškog u turistički prepoznatljivo

Turizam BiH • srpanj 2010.

ation, distinguishes the values like the good accommodation, food, cultural profile of the destination and active rest, i.e. he looks for the good value for his money. Inadequate tourist infrastructure is still a problem, but also inadequate awareness of the local community about the tourism as very potent economical branch, through which the products of other economical branches could be placed, like the agricultural products by which this area is far known.

Uređen trg žrtava rata

The war victoms square

2. Is it the forerunner, but reliable indicator of the future tourist effect in our municipality?
It is definitely the forerunner, and is it going to be the confirmation of significant tourist effects in Ljubuški depends exclusively on its successful realization in practice. More precisely, in what degree is the local community, which has positive attitude about the development of tourism, going to accept the projects identified by this document and measures in whose implementation all the political, economical and social forces should be included, and not only on the level of Ljubuški but also the West Herzegovinian Canton. Raising the tourist offer on the higher level will be ensured by its practical implementation, in which process the needs of the people who live and work in these parts should be taken into consideration, what also means raising the quality of life of the local population. Anyway, well preserved and diversified resource base enables creation of various tourist experiences, especially in the segment of ethno-eco, rural, religious, excursion tourism and the tourism of so called special interests. On the other hand, good location regarding the traditional and new emissive tourist markets and better traffic connection guarantee that the vision of tourist development defined by this

document has good chances for realizing in practice.

5. We are in the beginnings of tourist thinking and actions in our municipality. How much tourist oriented people are we?
It’s not the truth that the people of this area are not tourist oriented. I would rather say that the people were persuaded that only “the sun and the sea” are tourist attractive products. Fortunately, this time is behind us, and the demand on the tourist market has changed in our favour, because the modern tourists look for the products that pay greater attention to the environment, cultural identity of the destination, active rest, the quality of services and the selective forms of the development of tourism. And this is exactly what we have to offer to the market.

3. What is the thing that makes one place, town or municipality good tourist destination?
First of all it’s the tourist resource basis made up of a line of attractions, like natural or cultural-historical attractions that can develop tourist products, which offer first-rate experience, high quality service and finally those which offer a great value for the money. Briefly, good tourist destination is the totality of the offer and the experience that the destination offers to the guest.

4. What Ljubuški has to offer and where do we stand with our potentials as compared to other surrounding towns and neighbouring countries?
Exactly as I said, Ljubuški has good resource basis in natural and cultural-historical attractions, which could be offered through the products of ethno-eco, rural, religious, excursion tourism and the tourism of so called special interests to the tourist market. By the resource basis, Ljubuški is very well positioned as compared to the neighbouring destinations. However, mentioned advantages are not enough to please more and more demanding foreign guest who prefers peace and relax-

6. The care for the environment is related to the tourism. Can we offer the ecological awareness here that will respect the laws of the nature and the particularity of our region, and in this way show the harmony which is not an example in many countries and in our too?
It’s more than clear today that there‘s no development of tourism without the quality environment and the development of the methods for its preservation and protection. We have exceptionally valuable potentials for the sustainable development of tourism and the
2

Tourism BiH • July 2010

mjesto? Je li to dug put i imamo li stručnjake za to?

Potrebno je što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta, te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove tu9. Koliko sami možemo rističkog prosperiteta. Naravno, to razvijati turizam u svojoj je dug put, ali svaki pa i najduži put općini? počinje prvim korakom, a u slučaju Ljubuškog taj prvi korak je impleIako bez državne asistencije niti mentacija projekata i mjera identi- jedna zemlja koja je današnji turificiranih u Master planu Novo lice Ljubuškog - Trg fra Lovre Šitovića • New looks of Ljubuški - Friar Lovro Šitović square turističkog razvoja Ljubuškog. Naravno, kvalitetni turizam, kakav želimo i kakav trebaju potencijalni turisti, nužno traži kvalitetan kadar koji posjeduje znanja i vještine odnosno ima razvijene kompetencije za obavljanje poslova osmišljavanja turističkih proizvoda kojima se uspostavlja ravnoteža između razvoja turizma i zaštite okoliša, tj. osigurava održivi razvoj. Trenutno je taj kadar deficitaran, ali vjerujem da će i tu vrlo brzo biti značajnijih pomaka na bolje budući da Mostarsko sveučilište već školuje prvu generaciju studenata turizma i zaštite okoliša. stički lider nije uspjela izdignuti svo- kladnost županijskih strategija koje 8. Odakle ste u svojim ju turističku ponudu na višu razinu, moraju biti u funkciji ostvarivanja putovanjima ponijeli dobar činjenica je da destinacijski razvoj specifičnih razvojnih programa svoprimjer dobro uređenog ipak najviše ovisi o lokalnoj zajed- jih mikro destinacija. Konačno, kao turističkog središta? Zbog nici. Naravno da država, u našem što sam već rekao, najveći dio posla čega? slučaju Federacija i Županija, jer na je na samim mikro destinacijama Ne treba uopće ići daleko, Istra je razini države ne postoji ministarstvo odnosno na lokalnoj zajednici koja sigurno primjer dobre, čak izvrsne koje bi isključivo skrbilo o razvo- mora u turizmu pronaći priliku za turističke destinacije, koja uključuje ju turizma, mora stvoriti zakonske svoj gospodarski razvoj. U slučaju i dobar turistički proizvod i dobro pretpostavke za turistički razvoj. Ljubuškog, turistički razvoj kakav destinacijsko upravljanje. Ovdje pri- Kroz provedenu reformu zakono- je prepoznat u ovom master planu je svega mislim na dio ponude koji davstva mi smo to dobrim dijelom odgovornost je na lokalnoj zajednici se nudi kao “Zelena Istra” u unu- učinili. Preostalo je još reformiranje kojoj svakako pomoć treba pružiti i trašnjem dijelu Istre gdje je veći broj zakonodavstva u oblasti djelovanja Županija Zapadnohercegovačka.
30

agroturističkih punktova, objekata tradicionalne istarske gradnje u kojima se, uz tradicijsku gastro i enološku ponudu, te ponudu smještaja u autentičnim ruralnim ambijentima, nude i raznovrsni rekreacijski sadržaji koji su mogući samo u ruralnim područjima. Upravo ono na čemu bi i ovo područje trebalo graditi svoj turistički proizvod i prepoznatljivost.

turističkih zajednica i promocije turizma koje treba osigurati učinkovitiju promociju koja mora biti uvezana u jedan koordiniran lanac u koji su uključeni svi, počevši od nositelja turističke ponude, turističkih agencija, jedinica lokalne uprave, turističkih zajednica pa do resornih ministarstava. Strategijom smo zacrtali opći okvir za razvoj turizma, dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je, uz očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. Tako postavljena, ova za sada krovna strategija, treba omogućiti konvergenciju odnosno su-

Turizam BiH • srpanj 2010.

intention to become one of the significant high-quality destinations of the region and Europe. The Ministry intensively works on strengthening the environmental awareness with the objective that not only the voice of the profession but also of the public becomes stronger, especially in determining the tourist politics, and mostly in preserving the environment, which is the most important home resource for the development of tourism.

8. From where did you bring a good example of well arranged tourist centre during your trips? Why?
There’s no need to go far, Istria is, for sure, one of the examples of good, and even excellent tourist destination that includes good tourist product and good destination management. Above all, I’m thinking of the part of the offer that’s offered as “The green Istria” in the inland part of Istria, where is the great number of agro-tourist points, buildings of traditional Istrian architecture where besides the traditional gastro and oenological offer, and the offer of the accommodation in original rural ambiance, the various recreational programs possible only in rural areas are offered. Exactly the things this area should build its tourist product and recognizability too.

7. At your opinion, what is the most needed for the transformation of Ljubuški into tourist recognizable place? Is that a long road and do we have the experts for that?
It’s necessary to enrich the tourist offer more planned in terms of constant innovation of the tourist product and continuing improvement of the quality of all of its components, and creation of recognizable and quality tourist product, creation of our own identity, and destination consideration of tourism as the basis of the tourist prosperity, as the primary goal. Of course it’s a long road, but each, even the longest one starts with the first step, and in the case of Ljubuški, this first step is the implementation of the projects and measures identified in the Master plan of the development of tourism of Ljubuški. Of course, the quality tourism as we want and as the potential tourists need, looks for the quality personnel with knowledge and skills, in other words which possesses developed competences for doing the jobs of creating the tourist products by which the balance between the development of tourism and the preservation of the environment would be established, i.e. the sustainable development ensured. At the moment this personnel is in short supply, but I believe that there will be significant progress soon since the Mostar university already educates the first generation of the students of the tourism and the environment protection.

9. In what measure can we develop the tourism in our municipality on our own?

Even though none of today’s tourist leading countries did succeed to raise their tourist offer to a higher level without the assistance of the state, Novo lice samostana Humac the fact is that the des- New looks of Humac monastery tination development mostly depends on the local community. The state has to create legal prerequisites for the tourist development; in our case the Federation and the Canton, because there’s no ministry that would take care exclusively of the development of tourism on the level of the state. Through the conducted reform of the legislature we have done a big part of that. What remained is the reform of the legislature in the field of tourist boards’ activities and the promotion of tourism that should ensure more efficient promotion which has to be connected into one Tourism BiH • July 2010

coordinated chain where everybody is involved, starting from the holders of the tourist offer, tourist agencies, local government units, tourist boards to the relevant ministries. We have defined the general framework for the development of tourism by the Strategy, with taking of the particularities of every canton into consideration, what was one of our basic conditions during its creation, besides the preservation of natural and cultural values. Set in this way, this umbrella strategy for now, has to enable the convergence, i.e. consistence of the cantonal strategies that have to be in the function of realizing the specific developmental programs of their micro destinations. Finally, as I already mentioned, the most of the work is up to the micro destinations, the local community which has to find the chance for its economical development in tourism. In the case of Ljubuški, the tourist development, as it’s recognized in this Master plan, is the responsibility of the local community, and the West Herzegovinian Canton too has to offer help to it.

31

dr. sc. Nevenko Herceg

na “škrtom” hercegovačkom kršu
Sama priroda vinarstva dovodi do sjedinjenja s turizmom pružajući turistu mogućnost da iskusi povijest, hranu, kulturu, nove mirise, zvukove i okuse, kombinaciju kulture, životnog stila i područja.

IZ TURIZMA - O TURIZMU

I

ako većina znanstvenika dijeli mišljenje da se vinova loza počela uzgajati prije otprilike sedam tisuća godina na području između današnje Turske, Armenije i Gruzije, ipak, nitko točno ne zna kad su naši drevni preci počeli uzgajati vinovu lozu i kad su proizveli prvo vino. Vino je kroz povijest bilo sastavni dio svih važnih događaja u ljudskom životu, služilo je kao prehrambena i ljekovita namirnica, ali i kao dio vjerskih obreda pa su ga ljudi oduvijek smatrali Božjim darom. Uz vunu, vino je bilo najluksuzniji europski proizvod srednjeg vijeka i do XVIII. stoljeća nije imalo ozbiljnije konkurencije budući da je bilo jedino piće koje se moglo čuvati. Na područje našeg Mediterana vinovu su lozu donijeli Feničani i Grci dok su za njezino širenje i podupiranje uzgoja zaslužni Rimljani. Hercegovina - zemlja svjetlosti, kako je od milja nazivaju autori istoimene monografije, od davnina je protkana vinskom pričom te se s pravom diči da je baštinik civilizacije koja ima svoje korijene u biblijskim vremenima. Povijest bilježi kako su vinsku fascinaciju i plemeniti bùké Žilavke i Blatine, poznavali i priznavali na mnogim europskim dvorovima počevši od dvora kralja Tvrtka i engleske kraljice Viktorije pa do naših suvremenika poput pape Ivana Pavla II. Vinova je loza
32

oduvijek u Hercegovini bila hraniteljica, povezivala ovdašnje ljude te stvarala novi život i potencijale za budućnost. Hercegovački je težak srastao s vinovom lozom i njezinim životom na škrtoj zemlji, razvijao se zajedno s njom, izdržao uspone i padove, blagostanja i krize. U mnogim hercegovačkim domaćinstvima i danas se njeguje kult domaćeg vina koje je zaštitni znak pojedinih obitelji počevši od odabira, uzgoja sorti, pa sve do tehnologije pripreme vina.

Vino i turizam
Danas je vino nezaobilazni dio hercegovačke kulture i jedan od najvažnijih ovdašnjih gospodarskih proizvoda. Posljednjih godina proizvodnja vina u Hercegovini doživjela je svoju renesansu, a napravljen je veliki pomak u kvaliteti vina. Sama priroda vinarstva dovodi do sjedinjenja s turizmom pružajući turistu mogućnost da iskusi povijest, hranu, kulturu, nove mirise, zvukove i okuse, kombinaciju kulture, životnog stila i područja. Hercegovina, koju mnogi nazivaju Kalifornijom jugoistočne Europe, ima izuzetan potencijal za razvoj vinskog turizma koji je na vrijeme prepoznalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Važnost vinskog turizma u Hercegovini prepoznata je i u

Turizam BiH • srpanj 2010.

on the “sordid” Herzegovinian rocky grounds
The nature of wine business leads to the union with tourism by offering the possibility of experiencing the history, food, culture, new scents, sounds and tastes, combination of culture, lifestyle and area to the tourists.

E

ven though the most of the scientists hold the opinion that the vine started to be cultivated about seven thousand years ago in the area between today’s Turkey, Armenia and Georgia, however, nobody exactly know when was it that our ancient ancestors started to cultivate vine and produced the first wine. Through the history, the wine was the component of all the important events in human life. It was used as the nutritional and curing victuals, but also as the part of religious ceremonies, so people have always considered it a God’s gift. Along with the wool, the wine was the most luxurious European product of the Middle Ages and until the 18th century it had no serious competition since it was the only beverage that could be kept. Phoenicians and Greeks brought the vine to the area of our Mediterranean, and the Romans deserve the credit for its expansion and supporting its cultivation. Herzegovina – the land of light, as it is being called by the authors of the same name monograph, has been interwoven with the wine story since the ancient times, and it has the right to be proud of the inheritance of the civilisation that has its roots in the biblical times. The history registers that the wine fascination and the noble bùké of Žilavka and Blatina was known and recognized at many of the European courts, starting from the king Tvrtko’s court

and English queen Victoria, to our contemporaries like the pope John Paul II. The vine has always been the fostress in Herzegovina, connected the people and made the new life and the potentials for the future. The Herzegovinian labourer has grew into one with the vine and its life on the miserly land, developed together with it, endured the ups and downs, prosperities and crises. Many of the Herzegovinian households still nurse the cult of the homemade wine which is being the trademark of certain families, starting from the selection and cultivation of sorts, to the technology of preparing the wine.

The wine and the tourism
Today, the wine has been unavoidable part of Herzegovinian culture and one of the most important economic products of these parts. The production of wine in Herzegovina has gone through its renaissance in the recent years, and a big progress was made in the quality of wine. The nature of wine business leads to the union with tourism by offering the possibility of experiencing the history, food, culture, new scents, sounds and tastes, combination of culture, lifestyle and area to the tourists. Herzegovina, called the California of the south-eastern Europe by many people, has an exceptional potential for the development Tourism BiH • July 2010
33

FROM TOURISM - ABOUT TOURISM

Strategiji razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2008. do 2018., prema kojoj je na području Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke županije definiran visoki potencijal i prioritet razvoja vinskog turizma koji treba pratiti adekvatna autohtona gastronomska ponuda. Zbog brojnih promjena koje su se početkom XXI. stoljeća dogodile u turizmu (odmor traje kraće, na njega se odlazi tijekom cijele godine) destinacije svoju ponudu prilagođavaju promjenjivoj potražnji, a sve u cilju zadovoljavanja zahtjevnih potreba turista. Zbog toga se hrana i vino sve češće kombiniraju s ostalim elementima kulture kako bi se razvili različiti specifični oblici turizma od kojih vinski turizam postaje sve popularniji. Turistički potencijal raznih vinarskih praznika i svetkovina uz koje se vezuju živopisni običaji i tradicija, zatim, berba u uvjetima hercegovačkog krša mogu biti mali kamenčići u mozaiku priče o hercegovačkoj vinskoj tradiciji koja zahvaljujući modernim tehnologijama ponovo postaje važan segment turističke ponude, i, što je važnije, – način života. Kako bi snažnije potaknulo razvoj vinskog turizma u Hercegovini te ovu regiju približilo zemljama koje imaju znatno dužu tradiciju vinskog turizma (Kalifornija-SAD, Kanada, Čile, Australija, Novi Zeland), Federalno ministarstvo okoliša i turizma podržalo je tri velika projekta koji su u izravnom interesu razvoja vinskog turizma – projekt “Vinska cesta Hercegovine” festival vina “Vino fest” u Ljubuškom i “Dani berbe grožđa” u Brotnju.

“Vinska cesta Hercegovine”
Vinska je cesta poseban oblik nuđenja i prodaje poljoprivrednih proizvoda nekog vinorodnog područja, na kojem proizvođači, udruženi pod etiketom vinske ceste,
3

nude svoje specijalitete, a posebice vino. Uz turističku i ugostiteljsku ponudu, sastavni dio vinske ceste su i posebnosti okoliša i prirodne ljepote kojima cesta prolazi, kao i povijesne i kulturne znamenitosti. Projekt “Vinska cesta Hercegovine” pokrenut je 2006. godine u suradnji s Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanske županije. Projektom su mnoga obiteljska gospodarstva u spoju vina i turizma prepoznala svoju priliku za osiguranje egzistencije. Iako tematski određene, vinske ceste u svom sadržaju, osim posjeta podrumima i kušanja vina, pružaju usluge autentične gastronomske ponude, te mogućnost cjelodnevnog programa s posjetom zanimljivim turističkim odredištima u blizini. U vinorodnim regijama, što Hercegovina svakako jeste, vinski turizam s jedne strane može postati jedan od glavnih pokretača razvoja ruralnog turizma, ali i mehanizam promocije kulture vina i vinarstva u regijama koje se kao takve tek trebaju etablirati. Da je taj proces dugotrajan, i da zahtijeva visoku uključenost svih dionika, pokazuje činjenica da su se u Španjolskoj, zemlji s dugom tradicijom u vinogradarstvu i razvijenim turizmom, tek 2000. godine pojavile prve službene vinske ceste. Španjolska dugo nije uspijevala učiniti vinski turizam profitabilnim te je koncept vinskih cesta pokrenut s ciljem razvoja ruralnih područja, u kojima je proizvodnja vina izrazito važna, a koja mogu postati alternativa tradicionalnom turizmu sunca i mora. U ovom trenutku “Vinska cesta Hercegovine” još uvijek nije

2. VINOFEST 200. 2 WINEFEST 200 Hercegovački suvremeni vinograd Herzegovinian modern wineyard

dobila konture prepoznatljivog i osmišljenog turističkog proizvoda već predstavlja tek jedno zaokruženo vinsko područje sa označenim vinskim itinererima odnosno punktovima u kojima se vrši promocija vina, ali ne i prodaja turističkog proizvoda. Osmišljavanje vinske ceste kao cjelovitog turističkog proizvoda, ali

Turizam BiH • srpanj 2010.

of wine tourism, which was recognized in the Federal ministry of environment and tourism on time. The importance of wine tourism in Herzegovina was also recognized by the Strategy of the development of tourism of the Federation of Bosnia and Herzegovina for the period from 2008 to 2018, according to which the high potential and priority of the development of the wine tourism was defined in the area of HerzegovinaNeretva and West Herzegovinian Canton, and it should be followed by the adequate indigenous gastronomical offer. Because of the numerous changes that happened in tourism at the beginning of the XXI century (vacation lasts shorter and is being used throughout the year), the destinations adjust their offer to changeable demand, and all of that with the goal of satisfying the needs of the tourists. Because of that the food and the wine are being combined with other elements of culture to develop different specific forms of tourism, out of which the wine tourism is becoming more popular. Tourist potential of various wine holidays and feasts related with picturesque customs and traditions, then grapegathering in Herzegovinian rockery conditions can be small parts in the mosaic of the story about Herzegovinian wine tradition, which, thanks to the modern technologies, is starting to be important segment of the tourist offer again, and what is more important – the way of living. In order to stimulate the development of the wine tourism in Herzegovina more strongly, and to bring this region closer to the countries that have much longer tradition of wine tourism (California-USA, Canada, Chile, Australia, New Zeeland), Federal ministry of environment and tourism supported three big projects which are of direct interest of the development of wine tourism – the project “Herzegovina wine route”, the festival of wine “Wine fest” in Ljubuški and “Days of grape-gathering” in Brotnjo.

“Herzegovina wine route”
Wine route is a special form of offering and selling the agricultural products of some winegrowing district, at which the producers, united under the label of wine route, offer their specialties, particularly the wine. Besides the tourist and catering offer, the components of the wine route are also the particularities of the environment and natural beauties through which the route passes, as well as the historical and cultural sights. The project “Herzegovina wine route” was started in 2006 in cooperation with the Tourist board of Herzegovina Neretva Canton. A lot of the family farms found their opportunity for ensuring the existence in the combination of the wine and tourism. Even tough thematically defined, besides visiting the wine cellars and wine tasting, Wine routes offer the services of the authentic gastronomic offer and the possibility of the whole day programs with visits to the interesting tourist destinations in the surroundings. In the winegrowing regions, as Herzegovina for sure is, the wine tourism can become one of the main originators of the development of rural tourism on the one

hand, and also the mechanism of the promotion of wine culture and wine business in the regions that still need to establish themselves as the wine regions. This is the long lasting process and it requires high involvement of all the participants, what is shown by the fact that in Spain, the country with a long tradition in wine business and developed tourism, the first official wine routes didn’t show up until the year 2000. For a long time Spain couldn’t succeed to make wine tourism profitable and the concept of the wine routes was started with the goal of the development of the rural areas, where the production of wine is very important, and which can become the alternative to the traditional sun and sea tourism. In this moment, “Herzegovina wine route” still hasn’t got the contours of recognizable and meaningful tourist product, and it represents just one encircled wine area with marked wine itinerary, in other words points where the promotion of wine is being done, but

Tourism BiH • July 2010

3

i briga o njegovom održavanju i stalnom nadograđivanju, mora uključiti ne samo vinare nego i turističke agencije koje najbolje znaju kako “vinska iskustva i doživljaje” dobro ukomponirati s gastronomijom, prirodnim ljepotama i kulturno-povijesnim znamenitostima područja kroz koje prolazi vinska cesta. Takvim osmišljenim turističkim proizvodom, pod etiketom vinske ceste, stvorili bi se bolji uvjeti za mnogobrojna obiteljska gospodarstva koja u spoju vina i turizma traže priliku za osiguranje egzistencije, ali i ispunili uvjeti za članstvo u Vinotour-u i mjesto na karti vinskih cesta Europe.

grožđa” u Brotnju trodnevna su manifestacija s više od pedeset godina dugom tradicijom, a posvećeni su početku “trganja” – berbe autohtonih vinskih sorti grožđa žilavke i blatine u najvećem vinogorju u Bosni i Hercegovini. Cilj ove tradicionalne manifestacije jeste upoznavanje, zbližavanje i povezivanje građana Brotnja i njihovih gostiju, očuvanje narodne baštine kroz prezentiranje izvornog narodnog stvaralaštva, njegovanje i širenje amaterizma u kulturi, poticanje jačanja kulturnog i športskog stvaralaštva u cjelini.

Vino kao turistički proizvod
Prirodne ljepote, povijesna baština, bogatstvo tradicijskih običaja i autentična gastronomska ponuda, izniman su potencijal koji traži intenzivnije valoriziranje s ciljem stvaranja prepoznatljivog identiteta naše turističke ponude. Cilj je Federalnog ministarstva okoliša i turizma kroz prepoznatljiv turistički proizvod s jedne strane, štititi prirodno i kulturno naslijeđe, a s druge strane omogućiti kontrolirano ostvarivanje svekolike gospodarske koristi. Vino, vinske ceste i bogata gastronomska ponuda uvelike doprinose stvaranju prepoznatljivog turističkog identiteta. Gotovo je izvjesno da će se budućnost zajedničke poljoprivredne politike, a time i vinarstva i vinogradarstva, temeljiti na višeznačnoj ulozi koju poljoprivre-

Fešte koje slave vino
Međunarodni festival vina “Vino fest” prvi put je održan početkom 2008. godine u Ljubuškom. Organiziran je upravo u čast dobrih vina, zemlje koja ih rađa i ljudi koji ih s ljubavlju spravljaju spojem tradicije i novog razmišljanja o vinarstvu. Cilj je festivala promoviranje tradicionalne enologije i gastronomije te poticanje pozitivne konkurencije među vinarima. U organizaciju “Vino fest-a” uključeno je Federalno ministarstvo okoliša i turizma i ukupna turistička struktura BiH, dok su nositelji aktivnosti Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke, medijsko-poslovni koncept Turizam plus te javni emiteri, televizije Federacije BiH i Republike Srpske. “Vino fest” je izuzetna prilika ne samo za predstavljanje vinogorja i plemenitih vina nego i za usmjeravanje domaće javnosti na drugačije poimanje i odnos prvenstveno spram vina, ali i drugih domaćih proizvoda poput sira i pršuta. Domaća vinogradarska i vinarska proizvodnja u vlastitom turizmu mogu imati veliko tržište i siguran put razvoja, samo ukoliko se vodi računa o domaćem proizvođaču i proizvodu. Za razliku od “Vino fest-a” koji nema dugu tradiciju održavanja, “Dani berbe
3

da danas ima i imat će je u budućnosti, a što podrazumijeva očuvanje tradicije, stila i načina življenja, te krajobraza što su ujedno i odlike dobre turističke destinacije. Važno je istaknuti da su ulogu vinarstva i njegova utjecaja na turizam i gospodarski razvoj prepoznale i institucije vlasti na svim razinama, od lokalnih zajednica i županija do entitetskih i državnih institucija, pokrećući čitav niz reformi koje obuhvaćaju institucionalno-zakonodavni okvir, čime se stvaraju preduvjeti i osiguravaju kvalitetni pomaci koji jamče daljnji gospodarski razvitak. Međutim, nesmiljeno tržište, novi zahtjevi i uvjeti prilagodbe pravilima Europske Unije kojoj težimo traže još brže reagiranje u usklađivanju zakonodavstva, pristupu proizvodnji, usvajanju novih znanja i tehnologija i promišljanju strategija razvoja, kako u turizmu tako i u vinogradarstvu i vinarstvu. U svemu tome, bitno je znati sačuvati stoljetnu vinarsku tradiciju naših predaka, a primjenom suvremenih znanja i tehnologija stvoriti nove vrijednosti za naraštaje koje dolaze. U konačnici, u Hercegovini postoji velik potencijal za razvoj različitih oblika turizma. Mogućnosti vinskog turizma zasad su poznate uglavnom zaljubljenicima i poznavateljima vinske scene u Hercegovini. Međutim, stvari se pokreću, i uskoro će, nadajmo se, vinski turizam postati važan segment hercegovačke turističke ponude.

Turizam BiH • srpanj 2010.

not the selling of the tourist product. Organizing the wine route as a complete tourist product, but also the care of its keeping up and constant adding on, has to include not only the vintners but also the tourist agencies that know the best how to integrate “wine experiences” with the gastronomy, natural beauties and cultural-historical sights of the areas through which the wine route passes. With the tourist product organized like this, under the label of wine route, better conditions would be made for numerous family farms that search for the chance of ensuring the existence in the combination of wine and tourism, but also the requirements for the membership in Vinotour would be satisfied and the place on the map of the European wine routes.

Feasts that celebrate the wine
International festival of wine “Wine fest” was held for the first time in the beginning of 2008 in Ljubuški. It was organized in the honour of good wines, the land that gives birth to them and the people who prepare it with love and the combination of tradition and new approach to wine industry. The goal of the festival is the promotion of traditional oenology and gastronomy, and stimulation of the positive competition among the vintners. Federal ministry of environment and tourism and entire tourism structure in BiH are involved in the organization of “Wine fest”, while the holder of the activities is the Tourist board of West Herzegovinian Canton, media and business concept Tourism plus and public broadcast networks, televisions of the Federation of BiH and the Republic of Srpska. “Wine fest” is an exceptional opportunity not only for the presentation of wine-growing places and precious wines, but also for directing the local public to different understanding and relation, first of all to wine, and other homemade

products like the cheese and smoked ham. Local wine-growing and winemaking production can have big market and reliable way of development in tourism only if the local producer and the product are taken into account of. In distinction from the “Wine fest”, which hasn’t got the long tradition, “Days of the grapeharvesting” in Brotnjo is a three-day event with more than fifty-years long tradition, and is dedicated to the beginning of grape-harvesting – harvesting of the autochthonous sorts of grapes žilavka and blatina in the biggest wine-growing hills in Bosnia and Herzegovina. The purpose of this traditional event is meeting, bringing closer and connecting the people of Brotnjo and their guests, preservation of national heritage through the presentation of authentic national creativity, care for and spreading the amateurism in culture, stimulating the strengthening of cultural and sports creativity.

Wine as a tourist product
Natural beauties, historical heritage, wealth of the traditional customs and authentic gastronomic offer are the exceptional potential that requests more intensive valorisation with the goal of creating recognizable identity of our tourist offer. The goal of the Federal ministry of environment and tourism is to protect the natural and cultural heritage

Vinoteka Sivrić Wine boutiquue Sivrić

through recognizable tourist product on the one hand, and on the other to enable controlled realization of general economic benefits. Wine, wine routes and rich gastronomic offer contribute a lot to creation of recognizable tourist identity. It is almost certain that the future of mutual agricultural politics, and with that wine and wine-industry politics, will be based on the multiple role that the agriculture has today and will have in the future, what includes preservation of tradition, style and the way of living and the landscape, which are the characteristics of a good tourist destination at the same time. It is important to point out that the role of wine-industry and its influence on tourism and economic development was recognized by the institutions of government at all the levels, from local communities to cantons, entity and state institutions, by initiating a line of reforms which include institutional-legislative frame, by what the preconditions are created and quality progress is ensured that guarantee further economical development. However, cruel market, new demands and conditions of the adjustment to the regulations of the European Union to which we aspire, request even faster reaction in coordination of legislation, approach to production, acquiring new knowledge and technologies, and analyses of strategies of development, as in the field of tourism, so in the field of wine-growing and wine-industry. In all of this, it is important to know to preserve the hundred years long winemaking tradition of our ancestors, and with the use of new knowledge and technologies create new values for the arriving generations. In the end, there is a great potential for the development of various forms of tourism in Herzegovina. The possibilities of the wine tourism are known mostly to the lovers and experts of the wine scene in Herzegovina for now. However, things are moving, and let’s hope soon the wine tourism will become an important segment of Herzegovinian tourist offer.
3

Tourism BiH • July 2010

S

uvremeni turisti sve su zahtjevniji i puko izležavanje na plažama više im, jednostavno, nije dovoljno za vrhunski ljetni užitak. Aktivni odmor zauzima sve bitnije mjesto, kako u zahtjevima turista, tako i u ponudama za ljetovanje. A istaknuto mjesto u sklopu aktivnog odmora u Bosni i Hercegovini zauzima splavarenje divljim vodama, odnosno rafting. Nekadašnje splavove sastavljane od balvana u posljednje vrijeme su gotovo u potpunosti s rijeka potisnuli gumeni čamci – raftovi, po kojima je ova adrenalinska sportsko-rekreacijsko-turistička disciplina dobila današnje ime. Mnogi se pripadnici današnje srednje generacije često našale kako u djetinjstvu nisu ni bili svjesni da su na raftingu, dok su se spuštali niz riječne brzake, najčešće na unutarnjim gumama, uglavnom kamionskih točkova. No, šalu na stranu, svladavanje riječnih bukova u specijalnim, gumenim čamcima, i u Bosni i Hercegovini ima sve više pristalica. Ali ovdje treba razlikovati sportski od rekreacijskog, odnosno turističkog raftinga. Sportska nadmetanja odvijaju se u organizaciji različitih rafting klubova u BiH, posljednjih godina uz koordinaciju Rafting saveza BiH, a discipline u kojima veslači u gumenim čamcima odmjerevaju svoje vještine su, osim utrke u spustu, i slalom, te sprint “head to head” (čamac na čamac). Za posmatrače je slalom najzanimljviji, jer staza nije dugačka, a ekipe trebaju pravilno svladati 12 kapija, i to neke uzvodno. Bosna i Herce3

Rafting nije samo avanturizam – On u prvom redu predstavlja jedan oblik aktivnog povratka prirodi

Turizam BiH • srpanj 2010.

Vanja Iličić

Rafting is not just the adventurism; first of all it is one of the active ways of the return to nature

M

odern tourists are getting more demanding and only laying on the beach is simply not enough anymore for the toplevel summer pleasure. Active rest takes more important place, as in the demands of the tourists, as well in the offers for summer vacations. And floating on wild waters, in other words rafting, takes prominent place within the framework of the active rest in Bosnia and Herzegovina. Former rafts made of beams are almost completely pushed aside from the rivers by the rubber rafts, after which this adrenalin sport-recreationaltourist discipline got its name. A lot of members of the middle generation often make jokes about how they weren’t aware in their childhood that they were rafting while they were getting down the river rapids on the tubes of trucks. Joking apart, conquering the river cascades in special, rubber boats has more and more fans in Bosnia and Herzegovina, too. But we have to differentiate the sports from recreational, i.e. tourist rafting. Sport competitions take place in the organization of various rafting clubs in BiH, and in recent years with the coordination of the Rafting association of BiH, and the disciplines in which the paddlers in rubber boats compete are, besides the race in downhill, also slalom and sprint “head to head”. Slalom is the most interesting for the spectators, because the track is not long and the teams have to correctly conquer 12 gates, out of which some upstream. Tourism BiH • July 2010
3

govina prošle godine je bila domaćin Svjetskog prvenstva u raftingu, organizacija je dobila najviše ocjene, a gosti i takmičari su se vratili kućama zadovoljni. Rafting je u Bosni i Hercegovini dobio nove fanove. i danas smo tu gdje jesmo: sve je veći broj rafting klubova, ne samo na Uni, Tari, Neretvi, Vrbasu nego i na ostalim rijekama, poput Krivaje, Sane, pa čak i Bosne. Ovdje treba reći još da, bilo da su sportisti ili tek rekreativci-turisti, rafteri su zaljubljenici u prirodu i pobornici njezinog očuvanja te često organiziraju i akcije čišćenja rijeka. Prije nego nastavimo priču o raftingu na takozvanim divljim vodama, treba pojasniti tu divljinu i njezinu gradaciju. Zapravo, “težina” plovidbe pojedinom rijekom određena je njenom kategorizacijom, odnosno stupnjevanjem: skala od 1- 6 ocjenjuje težinu pojedinih elemenata i rijeke u cjelini, a mijenja se zbog promjena u vodostaju i samom koritu rijeke. S većim stupnjem težine raste adrenalin, ali i vjerojatnoća da će veslač morati iskazati svoje

plivačke sposobnosti. Naravno, rijeke s istom ocjenom, mogu imati različlite teškoće – a šesti stupanj je gotovo neprolazan za raft. No, ne brinite, u BiH su rijeke ipak nešto pitomije, tako da nema bukova šestog i petog stupnja. No, kako je sve počelo? Nećemo se vraćati u daleku prošlost i priče o prapočecima veslanj . Spomenut ćemo tek da se nekada plovidba na rijekama odvijala na splavovima načinjenim od uvezanih balvana. Svojevremeno je to bila najveća atrakcija na Tari, a u BiH splavarenje se zadržalo još uglavnom na Drini. Svako ljeto Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona organizira splavarenje od Ustikoline do Foče, koje privuče svaki put veliki broj gostiju. A rafting? Za vrijeme Drugog svijetskog gumeni čamci su korišteni za prevoz vojnika po morima i rijekama. Kasnije su ovi čamci dobili i drugu upotrebnu vrijednost – i u prevozu ljudi i robe. Današnji gumeni čamci - raftovi napravljeni su

od materijala na naduvavanje, puno bolje i kvalitetnije od vojnih raftova, tako da je veslanje na njima sigurno, pouzdano, zabavno, čisto uživanje. i tako, od upotrebe u vojne svrhe, gumeni čamci su danas omiljeno sredstvo prijevoza u različitim rafting turama i regatama. U Bosni i Hercegovini služe prvenstveno za rekreaciju i uživanje u ljepotama bh. rijeka. Najpoznatija je u BiH Unska regata, ove godine se organizira 38. put. Prva je organizirana još davne 1964. godine, po uzoru na čuvenu međunarodnu veslačku regatu na Dunavu, koja je prvi put vožena na trasi dugačkoj 225 kilometara, a danas je to najduža veslačka staza na svijetu – 2028 kilometara. Organizatori Unske regate usklađuju svoj kalendar održavanja i programske sadržaje sa Dunavskom regatom i drugim sličnim priredbama u Evropi putem Međunarodne kajakaške federacije (IFC). U vrijeme nastanka, Unskoj regati je pripisivana simbolika oslobodilačke antifašističke borbe,

Svjetko prvenstvo u raftingu, Vrbas 2009. World championship in rafting, Vrbas 2009 

0

Turizam BiH • srpanj 2010.

Last year Bosnia and Herzegovina was the host of the World championship in rafting, the organization got the highest marks, and the guests and the competitors went home satisfied. Rafting got new fans in Bosnia and Herzegovina. And today we are here: the number of rafting clubs is increasing, not only on Una, Tara, Neretva, Vrbas, but also on other rivers like the Krivaja, Sana, and even Bosna. It is necessary to mention that no matter they are the sportsmen or the recreation tourists, the rafters are lovers of nature and initiators of its preservation and they often organize the actions of cleaning of the rivers. Before we continue the story about rafting on so called wild river, there is a need to explain this wilderness and its gradation. Actually, the “difficulty” of the navigation on the river is determined by its categorization, i.e. gradation: scale 1-6 marks the difficulty of certain elements and the entire river, and is changed because of the change in water level and the water channel.

The adrenalin grows with the higher level of difficulty, and the probability that the paddlers would have to show their swimming skills. But, the rivers with the same mark can have different difficulties – and the sixth level is almost unable to pass for the rafts. But, no need for worrying, the rivers in BiH are somewhat tame, so there is no fifth and sixth level. But, how all this started? We won’t go far back in the history and the story about the ancient beginnings of paddling. We’ll just mention that the navigation on the rivers used to be on the rafts made of pieces of wood tied together. In the old days it was the biggest attraction on Tara, and in BiH log-floating remained mostly on the Drina. The Tourist board of Bosnian Drina Canton every year organizes log-floating from Ustikolina to Foča, and this attracts a great number of guests. And rafting? During the Second World War rubber boats were used for the transport of the soldiers over the rivers and seas. Later •

on, these boats got second use – in the transport of people and goods. Today’s rubber boats, rafts are made of the materials for inflating, much better and much quality than military rafts, so the paddling in them is safe, reliable, fun and pure enjoyment. And so, from the military use the rubber boats are the favourite means of transport in various rafting tours and regattas. In Bosnia and Herzegovina they serve primarily for recreation and enjoying in the beauties of BiH rivers. The most famous regatta in BiH is the Una regatta, organized for the 38th time this year. The first one was organized in 1964, on the model of famous international paddling regatta on Danube, which was first time sailed on the track 225 kilometres long, and today it’s the longest paddling track in the world – 2028 kilometres. The organizers of the Una regatta coordinate their calendar of events and the programs with the Danube regatta and other similar events in Europe through the International kayaking

Državno prvenstvo BiH u raftingu 200.

BiH state championship in rafting 200

Tourism BiH • July 2010 

1

te je nezina organizacija vezana uz Posljednjih desetadašnji Dan ustanka naroda BiH i tak godina rafting je Hrvatske, 27.7. pa je startala upravo na Neretvi doživio na taj dan. Tada su učesnici unskih naglu akspanziju i regata bili uglavnom iskusni plivači i popularizaciju. Orgakajakaši. Nakon rata „Una regata“ po- nizirano je i nekoliko lako postaje istinski turistički brend natjecanja u okviru USK i BiH, a i danas se organizira Prvenstva BiH, ali je krajem jula. Od prošle godine „Una gornji tok Neretve regata“ dobila je i internacionalni ipak prvenstvano imidž jer se u organizaciju uključila vrhunski turistički i Hrvatska Kostajnica Vesla se u šest užitak. Od Glavatičeva etapa, a za učesnike regate organi- do Konjica vozi se nazatori svake godine pripreme bogat jinteresantnija raftizanimljiv prateći, kulturno-zabavni ing tura na Neretvi, a program. Naravno, posebna šmek sve je veći broj onih ovoj avanturi daje i noćenje u speci- koji žele doživjeti ovu jalno za tu priliku organiziranim avanturu na zelenoj kampovima. Najveći broj učesnika ljepotici, koju su još regate zabilježen je 2002. godine, stari Rimljani prozvali kada je više od 700 raftera uživalo u “kraljicom”. Najveći ljepotama i ćudima jedinstvene Une. broj skipera koji upStotine gumenih čamaca, u vrijeme ravljaju čamcima trajajna regate, iz vode osiguravaju obučeni su profeprofesionalni ronici, a u čamcima sionalci i sigurno će su i specijalno obučeni skiperi. Pa, prevesti “putnike” od iako manifestacija Una regata iz go- starta do cilja. Naravdine u godine privlači sve veći broj no, prevrtanja čamaca turista, često stranih, Una je pravi nisu isključena, mada magnet i u ostalim periodima. Up- se u najvećem broju ravo zbog toga su, kao gljive poslije slučajeva dešavaju kiše, na obalama Une nikli različiti i namjerno, po želji rafting kampovi, koji nude različite rafting ture, Na brzacima • Rapids noćenje, a tržište ih tjera i na različite animacijske programe. Ono što privlači najveći broj zaljubljenika u adrenalinsku rekreaciju je ujedno i najinteresantnija dionica na Uni – od prelijepog Štrbačkog buka do Bihaća. Ko je jednom probao taj rafting – ostaje zaljubljenik ove avanture zauvijek! No, vrijeme je napustiti Unu, jer i druge rijeke u BiH, naročito poslije posljednjeg rata, privlače sve veći broj turista iz same Bosne i Hercegovine, regiona, pa i iz ostalih dijelova Evrope. A nađe se i onih iz ostalih kontinenata. 
2

U mirnim vodama

Still waters

Turizam BiH • srpanj 2010.

federation (IFC). When it started, the symbolic of the antifascist liberation movement was attributed to the Una regatta, and its organization is related to the then Day of the rebellion of the people of BiH and Croatia, 27 July and it started on that day. In those days the participants of the Una regattas were mostly experienced swimmers and kayakers. After the war, Una regatta started to become a true tourist brand of the UnaSana Canton and BiH, and today it is being organized Rafting na Neretvi • Rafting on Neretva at the end of July. Since the last year Una regatta got the international image, because But, the time is to leave Una, beCroatian Kostajnica involved into cause other rivers in BiH, especially the organization. It has six laps, and after the last war, attract greater the organizers every year prepare number of tourists from Bosnia and rich accompanying cultural and Herzegovina, the region and the entertainment program for the par- other parts of Europe. And there are ticipants of the regatta. A special atfew of those from other continents. mosphere is given to this adventure Rafting on the Neretva has gone by spending the night in specially organized camps for this event. The through fast expansion and popularbiggest number of the participants ization in the last ten years. A few of of this regatta was recorded in 2002, the competitions of BiH Championwhen 700 rafters enjoyed the beau- ship were organized, but the upper ties and tempers of the unique Una. flow of the Neretva is primarily a top During the regatta, hundreds of rub- tourist pleasure. The most interestber boats are secured by the profes- ing rafting tour on the Neretva is sional divers and in the boats are from Glavatičevo to Konjic, and the number of those who want to expespecially trained skippers. Even though Una regatta year rience the adventure on the green after year attracts larger number of beauty, which was called the “queen” tourists, often foreign, The Una is by the ancient Romans, is increasa real magnet in other periods too. ing. The biggest number of skippers That’s the reason why different raft- that navigate the boats is trained ing camps sprang up on the banks professionals, and they will take the of the Una, offering various rafting “passengers” safely from the start to tours, stay overnight and the mar- the end. Of course, the rolling of the ket makes them to have various boats is not excluded, but that hapanimation programs. The thing that pens on purpose in most cases, as attracts the biggest number of the the passengers desire for the advenlovers of this adrenalin recreation is ture to be complete. Dozen of entrethe most interesting lap on the Una preneurs are engaged with rafting from beautiful Štrabac cascade to on the Neretva, and in choosing the Bihać. When you try rafting once agency by which they’ll go down the – you remain lover of this adventure Neretva, the tourists need to pay atforever! tention if the agency has all the nec-

essary equipment: neoprene suits and shoes, rescue PFD, helmets… The rafting track from Glavatičevo to Konjic is 23 km long, and the tourists often choose the shorter section that finishes right in front of the most interesting Džajić cascade. There’s a need to point out that rest in the Small and Big Neretva canyon is a true pleasure to the eye, with the untouched nature and the sights not viewable from the road. For those who are searching for more adrenaline, the right time for rafting is April and May, and the others have to wait until the water level lowers. But don’t go too far with waiting, because it can happen that after a lot of dry days the level of the river can be so low that the tourists have to paddle hard all the time of the rafting, so the top pleasure can turn into a bitter memory of the muscle pain because of the hard paddling. And those who choose to go rafting in July, often choose the day when the traditional “Dives to Kazan” is organized in Konjic – the dives from the rock on the town beach in special part of the Neretva. This event every year gathers a great number of guests. And that’s not all when the word is about the summer on the Neret3

Tourism BiH • July 2010

oputnika, kako bi avantura bila potpuna. Raftingom se na Neretvi bavi desetak poduzetnika, a turisti pri odabiru agencije preko koje će se spuštati niz Neretvu trebaju voditi računa o tome da li agencija raspolaže potrebnom opremom: neoprenska odijela i obuća, prsluci za vodu, kacige…Inače, rafting staza od Glavatičeva do Konjica je dugačka 23 kilometra, a turisti često biraju i kraću dionicu, koja završava neposredno ispred, inače najinteresantnijeg, Džajića buka. Treba istaknuti da je pravi praznik za oči odmor u Malom i Velikom kanjonu Neretve, uz netaknutu prirodu i prizore koji nisu vidljivi sa puta. Za one koji traže viša adrenalina pravo vrijeme za rafting su april i maj, a ostali ipak trebaju sačekati da nivo vode malo spadne. No, ne treba ni pretjerati sa čekanjem, jer se može desiti da, nakon puno sušnih dana, nivo rijeke bude tako mali da i turiste moraju vrijedno veslati sve vrijeme rafting, pa se vrhunski užitak lako može pretvoriti u gorko sjećanje na bolove u mišićima zbog napornog veslanja. A oni koji se na rafting odluče u julu, često odaberu upravo danm kad se u Konjicu organiziraju tradicionalni “skokovi u Kazan” – skokovi sa stijene na gradskoj plaži u posebno određeni dio Neretve – ova manifestacija svake godine okupi veliki broj gostiju na gradskoj plaži u Konjicu. i to nije sve kad je ljeto na Nretevi u pitanju. Jer nikako ne smijemo zaboraviti ni Mostar i tradskokovecionalne skokove sa Starog mosta – atraktivnost ovog specifičnog nadmetanja u vještini skokova svake posljednje nedjelje u sedmom mjesecu privuče hiljade ljudi u staru jezgru Mostara i na proctor oko Satrog mosta. Ali, vratimo se ipak raftingu. Desetljećima je splavarenje na Tari privlačilo veliki broj znatiželjnika, zaljubljenika u prirodu i ljubitelja adrenalinskih disciplina. Čuven po svojoj ljepoti, jedan od najdubljih kanjona na svijetu, kanjon Tare i danas privlači veliki broj turista sa raznih strana svijeta. Najinteresantnija rafting dionica 

vozi se od Brštanovice do Šćepan Polja, na samoj granici BiH i Crne Gore, odnosno do mjesta gdje se Tara iPiva sastaju, rašajući tako još jednu zanimljivu rijeku, Drinu. U novije vrijeme, kada je rafting doživio ekspanziju i u našoj zemlji, rafting Tarom završava na Drini – vozi se sve do kampova u Bastasima, gdje je odlično osmišljeno i organizirano veliko kamp naselje, Upravo tu su, na obali Drine, turističke organizacije bh. općine Foča i crnogorske općine Plužine početkom petog mjeseca organizirale svečano otvaranje ovogodišnje turističke sezone na Tari! Na bh. obali Tare samo je jedan kamp, “Encijan”, ali pravi raj za one koji vole ugođaj netaknute prirode. Smješten je u Brštanovici, na samom startu najinteresantnije dionice rafting niz Taru. A rafting na Tari – vrhunski užitak, nariočito u četvrtom i petom mjesecu, kada do izražaja dolazi ćud prirode i opasnost bukova na ovoj tirkiznoj ljepotici. Nažalost, pokazalo se I ove godine, da treba biti krajnje oprezan, voditi računa o uputama skipera, o svoj potrebnoj opremi, ali i vlastitoj spremnostio i sposobnosti za jednu takvu avanturu – nedostatak nekog od ovih preduvjeta, uz ćudi prirode, koštali su početkom juna života dvoje stranih turista – u dva odvojena prevrtanja u pola

nizirano na Tari i Vrbasu, u BiH. Ta je manifestacija na obale ovih rijeka, naročito Vrbasa, u kanjonu Tijesno na ulazu u Banju Luku, dovela desetke hiljada ljudi. Bilo je fantastično tih nekoliko dana na Vrbasu, a ne zna se ko je više uživao: takmičari ili posjetioci, od kojih su mnogi prvi put imali priliku vidjeti kako izgleda, recimo, rafting slalom ili sprint. Posebnu atrakciju predstavlja, specijalno tim povodom osmišljena rasvjeta – koja je omogućila noćni rafting, kako u vrijeme Svjetskog prvenstva, tako i danas. Tih su dana prošle godine, među desecima hiljada gledatelja na obalama Vrbasa bili i mnogi turisti, ne samo iz drugih dijelova BIH nego i svijeta. Domaćini, Rafting klub “Kanjon “ iz Banje Luke, na najbolji su mogući način u svijet poslali priču o Bosni i Hercegovini kao zemlji prelijepih, čistih rijeka, na kojima je moguć vrhunski adrenalinski odmor. Rafting je dobio i nove poklonike i u Bosni i Hercegovini, a staza za noćni rafting itekako se koristi i godinu dana kasnije. Projekt “četiri rijeke” – Una, Neretva, Tara i Vrbas osmislili su osnivači Rafting saveza BiH, s ciljem promocije raftinga na ovim, ali idrugim rijekama u BiH. i nije to bila samo priča zbog priče – rafteri su redovno i zaljubljenici u prirodu, pa redovno rade na akcijama

s at a ! Priroda daje, ali i uzima i treba biti pažljiv! Za kraj priče o Tari treba spomenuti da je na dionici od Brštanovice do Bastasa prošle godine vožen spust u okviru Svjetskog prvenstva u raftingu koje je orga-

čišćenja rijeka, a broj turista na rafting turama na ovim rijekama odavno se mjeri hiljadama. Rafteri su uradili svoje. Na vlastima je da urede zakonsku regulativu, a tu ima još puno posla.

Turizam BiH • srpanj 2010.

va. We must not forget Mostar, and the traditional dives from the Old Bridge. The attractiveness of this specific competition in the diving skills, the last Sunday in July, attracts thousands of people in the old core of Mostar and the area around the Old Bridge. But, let’s go back to rafting. The rafting on the Tara has attracted a great number of curious, lovers of nature and the fans of adrenalin disciplines, for decades. Famous for its beauty, one of the deepest canyons in the world, the Tara canyon attracts a great number of tourists from all over the world. The most interesting rafting section is from Brštanovica to Šćepan field, on the border of BiH and Montenegro, i.e. the place where the Tara and the Piva meet. Recently, when rafting has gone through the expansion in our country, rafting on the Tara finishes on the Drina – it is navigated all the way to the camps in Bastasi, where the big camp settlement is organized. Right there, on the banks of the Drina, the tourist organizations of BiH municipality of Foča and the Montenegrin municipality of Plužine at the end of May organized the cele b r at i o n of opening this year’s tourist season on the Tara. There is only one camp on BiH bank of the Tara, but it’s a true paradise for those who like the atmosphere of the untouched nature. It is located in Brštanovica, on the start of the most interesting section of rafting on the Tara. And rafting on the Tara is a top pleasure, especially in April and May, when

the temper of the nature comes to expression and the danger of the cascades on this turquoise beauty. Unfortunately, it proved this year too that you should be extremely careful, take account of the skipper’s instructions, of all the necessary equipment, and your own preparedness and capability for an adventure like this. Lack of a prerequisite like this, with the temper of the nature took the lives of two tourists at the beginning of June, in two separate tumbles in half an hour! The nature gives, but it also takes, so there’s a need to be careful. For the end of the story about the Tara, there’s a need to mention that last year, the dive was navigated on the section from Brštanovica to Bastas, within the World rafting championship that was organized on the Tara and the Vrbas. This event brought dozens of thousands of people on the banks of these rivers, especially the Vrbas, in the canyon Tijesno at the en-

for the first time how rafting slalom or sprint looks like. A special attraction is the lighting specially made for that – it enabled the night rafting during the World rafting championship. Among the dozens of spectators at those days of the last year, there was a lot of tourists, and not only from other parts of BiH, but also the world. The hosts, Rafting club “Canyon” from Banja Luka in the best way sent the story about Bosnia and Herzegovina as the country of beautiful, clean rivers, where one can have top adrenaline rest. The rafting got new fans in Bosnia and Herzegovina, and the track for the night rafting is still being used. The project “four rivers” – Una, Neretva, Tara and Vrbas is created by the founders of the Rafting association of BiH, with the goal of the promotion of rafting on these and other rivers in BiH. And this wasn’t a story just because of the story – the rafters are in love with the nature, so they regularly work on the actions of cleaning the

trance to Banja Luka. It was great those few days on the Vrbas, and the question is who enjoyed better: the competitors or the visitors, out of which many had the chance to see

rivers, and the number of tourists on rafting tours on these rivers is counted in thousands for a long time now. Rafters have done their job, and it’s up to the authorities to arrange the legal regulations, and there’s a lot of work more. 

Tourism BiH • July 2010

Ove godine, prvi put u posljednjih 20 godina, spilja Vjetrenica je postala nezaobilazan dio turističkih aranžmana kako u Bosni i Hercegovini tako i u Hrvatskoj a nerijetko i u Crnoj Gori. „Dobar dan i dobro nam došli! Nalazimo se ispred špilje Vjetrenice, jedne od najvećih i najljepših kraških špilja u Europi.“
predstavljaju lov na jelena i viteški turnir.

O

vako svakodnevno, naši ljubazni vodiči pozdravljaju mnogobrojne radoznale posjetitelje, koji žele upoznati jedan novi čudesni grad, sagrađen, ne rukama stručnih zidara po kojima je ovaj kraj poznat, nego rukama jedne savršene, nepredvidive, velike i moćne Prirode! Špilja Vjetrenica, spomenik prirode od 1950., smještena je u općini Ravno, tristotine metara od sela Zavale, ispod brda Brekovac. Naziv „Vjetrenica“ dobila je po vjetru koji puše na ulazu u špilju. Za nj su vezane mnoge priče od kojih je najzanimljivija ona o popovskom velikašu koji je izgradio ljetnikovac na samom ulazu u špilju, te tako koristio prvu prirodnu klimatizaciju u svijetu. Tomu svjedoče ostaci te građevine ispred Vjetrenice. Na samom ulazu, na desnoj strani, dva su srednjovjekovna reljefa koji 

Vratit ćemo se na ovu sjajnu i zagonetnu pojavu vjetra koja nam svima oduzima dah. Naime, vjetar u zimskim danima pojavljuje se s naglim padom temperature izvan Vjetrenice ispod one koja vlada unutar Vjetrenice (temperatura u Vjetrenici je stalna i iznosi 11,4°C) i pojačava se što je ta razlika veća, i puše iz unutrašnjosti prema vani Vjetrtenice kao i u ljetnim mjesecima, kada temperature u ovom ljutom kršu dosegnu i do preko 40° C. Budući da je ta razlika, između unutarnje temperature koja vlada u Vjetrenici i temperature izvan Vjetrenice, daleko veća u ljetnim mjesecima nego u zimskim, vjetar koji puše u ljetnim mjesecima je daleko jači, a tako se i daleko bolje osjeća na njezinom ulazu, od onog koji puše u zimskim mjesecima. U unutrašnjost špilje vodi kamenom popločana staza duga tisuću i dvije stotine metara, kroz prostrane dvorane ukrašene bogatim i raznovrsnim špiljskim ukrasima. Odrazi sa stropova bljeskaju u bistrim sigastim kamenicama, a pjesme popovskih vila i danas

Turizam BiH • srpanj 2010.

Ana Soldo

Iz ovih priča i legendi naslućujemo koliko je zapravo Vjetrenica istodobno čarobna i misteriozna, topla i hladna ljepotica.

This year, for the first time in the last 20 years, Vjetrenica has become unavoidable part of the tourist arrangements as in Bosnia and Herzegovina, as well in Croatia and even Montenegro “Hello and welcome! We are now in front of the Vjetrenica cave, one of the biggest and the most beautiful Karst caves in Europe.”
the very entrance, on the right side, there are two medieval reliefs that represent deer hunting and a chivalry tournament. These stories imply that Vjetrenica is actually magical and mysterious at the same time, and worm and cold beauty. Let’s go back to this magnificent and mysterious breathtaking phenomenon. That is, in the winter days, the wind appears with the sharp temperature fall outside the Vjetrenica under the temperature that’s in it (the temperature inside the Vjetrenica is constant and it’s 11.4º C), and it roses as the temperature difference is higher, and it blows from the inside to the outside of the cave, as well as in the summer months, when the temperatures in this craggy ground reach over 40º C. Since this difference between the temperature in Vjetrenica and outside it is much bigger during the summer months than the winter, the wind that blows in the summer months is much stronger, and is felt more at its entrance, than the one that blows during the winter months. Stone-paved path 1200 meters long leads through the spacious halls, ornamented with rich and various cave decorations, to the inside of the cave. The reflections 

T

his is the way our kind hosts meet numerous curious visitors every day who want to meet one new magical town, not built with the hands of expert masons this area is known for, but with the hands of one perfect, unpredictable, big and mighty Nature! Vjetrenica cave, natural monument science 1950, is located in the municipality of Ravno, 300 m away from the village Zavale, under the Brekovac hill. “Vjetrenica” got its name after the wind that blows on the entrance to the cave. A lot of stories are related to it and the most interesting one is about the nobleman who built a summer house on the very entrance to the cave and in that way used the first natural airconditioning in the world. This is witnessed by the remains of that building in front of Vjetrenica. At

Tourism BiH • July 2010

Zahvaljujući sredstvima i pomoći Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlade Republike Hrvatske i općine Ravno, izvršena je rekonstrukcija već postojeće rasvjete u špilji, a staza osigurana novim rukohvatima. Isto tako treba istaći izgradnju ceste Zavala-Ravno, čiju su važnost za turističku valorizaciju Vjetrenice, mnogi prepoznali kao jako bitnu. Ovi projekti su pridonijeli da Vjetrenica i općina Ravno postanu zanimljive i bogate turističke destinacije. Vjetrenica je okružena i spomeničkim blagom, rijetko očuvanim srednjovjekovnim crkvama poput crkvice sv. Dimitrija u Ravnom iz predturskog razdoblja, crkve sv. Roka na Trebinji, a u neposrednoj blizini špilje Vjetrenice smješteni su ostaci crkvice sv. Petra iz XI. stoljeća i manastir Zavala iz XIX. stoljeća. Bogatstvo ovoga kraja je i u plodnom Popovu polju, kroz koje protječe rijeka Trebišnjica, nekad najveća ponornica u svijetu, a danas najveća betonska ploča na svijetu. Raznovrsno ljekovito bilje, među kojima prednjači kadulja i vrijesak, mirisima upotpunjuje ljepotu ovog krškog kraja.

Manastir Zavala Detalj iz Vjetrenice

• •

Monastery Zavala Detail from Vjetrenica

KROZ VJETROVITI PROLAZ, KAMENITOM STAZOM U MISTIČNI SVIJET VJETRENICE
Probijajući se kroz vjetar koji snažno i neumoljivo juri u želji da se stopi s vrelim hercegovačkim zrakom, tražimo utočište u ugodnom i svježem ambijentu Vjetrenice. I tako prolazimo prirodnim erozivnim Vratima koja spajaju vanjski svijet s ovim nepoznatim podzemnim i mističnim svijetom. Zastanemo na Vilinom guvnu, slušajući priču vodiča o važnosti guvna u našem kamenjaru i važnosti 

Turizam BiH • srpanj 2010.

from the ceiling flash in clear dripstones, and the songs of the Popovo’s fairies still amuse its visitors. Thanks to the funds and the help of the Federal ministry of environment and tourism, the Government of the Republic of Croatia and the municipality of Ravno, the reconstruction of the existing lighting in the cave is done, and the path is secured with new handholds. The same, we should emphasise the construction of the road ZavalaRavno, whose importance for the tourist valorisation of Vjetrenica was recognized by many people as very important. These projects contributed for the Vjetrenica and the municipality of Ravno to become interesting and prosperous tourist destination. Vjetrenica is also surrounded by the monumental treasure, rarely preserved medieval churches like the St Dimitrije’s church in Ravno from the pre-Turkish period, St Roko’s church in Trebinje and next to the Vjetrenica cave the remains of the St Peter’s church from the XI century and the monastery Zavala from the XIX century are located. The wealth of this region is also in the fertile Popovo field, through which the Trebišnjica River flows, that used to be the biggest sinking river in the world, and today the biggest concrete plate in the world. A range of medicinal herbs completes the beauty of this Karst area and among these the sage and heather are leading.

Ulaz u Vjetrenicu

Entrance to Vjetrenica • Turkish grave yard and the Leaning tower - Vjetrenica

Tursko groblje i Kosi toranj - Vjetrenica

Detalj iz Vjetrenice - zavjese •

Detail from Vjetrenica - curtains

THROUGH THE WINDY PASSAGE, OVER THE STONE-PAVED PATH INTO THE MYSTICAL WORLD OF VJETRENICA
Getting through the wind that strongly and relentlessly hurries with the desire to become one with Tourism BiH • July 2010 

Detalj sa stećka na ulazu u Vjetrenicu

Detail from stećak at the entrance to Vjetrenica blja i Kosog tornja, a strop začuđujuće uranja u jezero, ostavljajući dojam nepregledne dubine. Na Hajdučkom stolu, ako je iza hajduka ostalo koje piće, okrijepimo se, slušajući šaptaj kapi koje donose priče s površine zemlje. S novim spoznajama i jednim novim osjećajem poštovanja prema ovakvom Kreatoru, od Hajdučkog stola do kojeg je i predviđena turistička tura u spilji Vjetrenici, vraćamo se s vjetrom ususret suncu.

ovog guvna u utrobi zemlje odakle su dopirale milozvučne pjesme popovskih vila, a i danas se mogu čuti njihove prekrasne pjesme. Oduševljeni vilinskom pjesmom prolazimo kroz Vjetrenik. Opraštajući se sa snažnim vjetrom, ulazimo u topliji i mirniji dio kamenite staze, u kojoj se otvaraju prve prostrane dvorane s nakapnim stupcima i velikim saljevima, na kojima sjene stvaraju samo mašti moguće oblike. Ispod sigastih zavjesa kakve samo Priroda zna krojiti, vodi staza u Donju Vjetrenicu koja se spušta još dublje u utrobu zemlje, skrivajući ljubomorno svoja jezerca, bljeskave kamenice i tajnovite prolaze, pružajući dom čovječjoj ribici. Idemo dalje, očarani, odolijevajući porivu da dotaknemo zlaćana tkanja i uronimo u bistre kamenice Velikih i Malih Pjata koja nas uvode u Zlatnu dvoranu, pitajući se po čemu je svijet zaslužio ovakvu zlatnu medalju. Uvjereni da je ovo vrhunac ljepote, zanosno nastavljamo našu šetnju nailazeći na velike, osamljene stalagmite čudesnih oblika i kristalne saljeve. Zastajemo kraj jezerca u kojem se bljeskaju odrazi Turskog gro0

Čovječja ribica

Proteus anguinus

Turizam BiH • srpanj 2010.

the hot Herzegovinian air, we’re searching for the resort in the pleasant and fresh ambiance of Vjetrenica. So, we’re passing through the natural erosion Doors that connect the external world with this unknown underground and mystic world. We stop at the Vilino guvno (Fairy’s yard), listening the story of our guide about the importance of guvno in our rocky grounds and the importance of this one in the bowels of the earth, from which melodious songs of Popovo fairies used to come and their beautiful songs can be heard even today. Thrilled with the fairy songs we’re passing through the Vjetrenik. Saying goodbye to the strong wind, we’re entering warmer and calmer part of the stone path, where the first spacious halls are opening with the big columns and dripstones, where the shadows make shapes only possible in the imagination. Under the dripstone curtains that can be made only by the Nature, the path leads to Lower Vjetrenica which is going deeper to the bowels of the earth, hiding jealously its lakes, flashing rocks and secret passages, giving home to the Human fish (Proteus anguinus). Let’s go further, enchanted, resisting the impulse to touch the golden weaving and to dive into the clear waters of Veliki and Mali Pjat that lead us to the Golden hall, wondering how did the world deserve a golden medal like this. Convinced that this is the culmination of the beauty, we’re continuing our walk coming across the big, lonely stalagmites with magical shapes and crystal dripstones. We stop by a little lake where the reflections of Turkish graveyard and the Leaning tower flash, and the ceiling dives astonishingly into the lake, and so leaving the impression of immense depth. Let’s refresh at the Hajduk’s table, listening the whisper of the drops that bring the stories from the surface of the earth. With new knowledge and a new feeling of respect towards the Creator like this, from the Hajduk’s table, to which the tourist tour in the Vjetrenica cave is scheduled, with the wind we’re going back towards the sun.

Vjetrenica, detalj Vjetrenica, detail Hajdučki stol • Hajduk ‘s table

Tourism BiH • July 2010 

1

Nacionalni park ekstremnih raznolikosti
Prašuma Perućica – jedina prašuma u Europi • Maglić – najviši planinski vrh u BiH • glečerskih jezera • vodopad Skakavac – vodopad visok m.

B
Mirjana Radović Ljeposava Džajić

„Ako ste neodlučni koju destinaciju odabrati da biste se potpuno prepustali magiji prirode, onda je najbolje da dođete i posjetite najveći i najstariji nacionalni park u BiH i da uživate u njegovim nebrojenim ljepotama.“ 
2

ezbroj puteva vodi do nas - čak i ako žurite ka nekim drugim ,toplijim krajevima, hitate u susret radnim obavezama ili ste krenuli u posjetu prijateljima, planine Vas privlače ka nama u želji da Vam svojom visinom prepriječe put kako biste odahnuli, odmorili se, pa onda tako svježi i opijeni ovom ljepotom nastavili dalje. Ali nisu one jedine pred kojima ćete izgubiti dah, već su samo kao najvisočije uspjele da se istaknu, dok se na njihovim pitomim padinama, u njihovim gustim šumama i na šarenim proplancima kriju ostala blaga koja sami morate otkriti. Kad malo bolje zavirite u ovu raskošnu škrinju, svako će otkriti nešto drugačije i posebno, ali je jedno sigurno - ostaćete zapanjeni ekstremnom raznolikošću pejzaža: od pitomih dolina, gustih šumskih kompleksa, prostranih planinskih pašnjaka do visokih, stjenovitih planinskih vrhova. Ako ste ljubitelji visina, a pokreće vas avanturistički duh, onda ćete sigurno poželjeti da osvojite Maglić (2.386m) koji nadvisuje sve druge planine u Bosni i Hercegovini. Nešto manja visina, ali ništa manja ljepota krasi i Volujak, Vučevo, Zelengoru. Zelegora je, po mnogima, najljepša planina ovih prostora. Nije ni čudo, jer je krasi osam prelijepih glečerskih jezera koja su po njoj, kao biseri rasuta: Crno i Bijelo jezero, jezera Donje i Gornje bare, Kotlaničko, Orlovačko, Borilovačko i Štirinsko.

Turizam BiH • srpanj 2010.

National Park of extreme diversities
Perućica primeval forest – one of European rarities • Maglić – the highest mountain peak in BiH • glacier lakes • Skakavac waterfalls – m high.

T

here’s no end to the roads leading to us – even if you’re hasting to some other, warmer parts, hasting towards the work engagements or you’re on your way to visit your friends, the mountains are attracting you, with the desire to obstruct your way so you can catch your breath, have rest and then, refreshed and intoxicated with this beauty, you can go on. They are not the only one to take your breath away, but as the highest they succeeded to stand out, while the other treasures that you have to discover by yourself hide on their gentle slopes, in their thick woods and colourful glades. When you look stealthily into this luxuriant box, each of you will find something different and special, but one thing is for sure – the extreme variety of the landscape will leave you amazed: from gentle valleys, thick woods, spacious mountain pastures to high, rocky mountain peaks. If you are a fan of heights, and moved by the adventurous spirit, then you would want to scale the peak of Maglić (2386m) for sure, which overtops all other mountains in Bosnia and Herzegovina. Not that high, but not less beautiful are also the Volujak, Vučevo and Zelengora mountains. By many people, Zelengora is the most beautiful mountain of these parts. That’s no wonder, because it’s

“If you are indecisive about which destination to choose in order to give yourself up totally to the magic of nature, then it’s the best for you to come and visit the biggest and the oldest National Park in BiH and enjoy in its innumerable beauties.”
Tourism BiH • July 2010 
3

Kad se spustite niz planine, raširenih ruku dočeka vas prašuma Perućica, jedna od rijetkih sačuvanih prašuma u Evropi. U njoj još uvijek rastu smrče i jele koje su se rađale u vrijeme kad su Mocart, Bah i Betoven komponovali svoje najljepše simfonije. Zato je valjda prepuna neke magije koja vas privlači i opčinjava svojim skrivenim tajnama. Poseban zvuk vas vodi ka vodopadu Skakavac koji se, sa visine od 75 metara baca u samo srce prašume. Slaba nastanjenost i teška pristupačnost su glavni razlozi što veoma mali broj ljudi ima priliku da iskusi sva čuda kojima je priroda u izobilju darovala ovo područje. U gotovo nedostupnom kanjonu rječice Perućice, gdje ljudska noga teško da je ikada kročila, zapremina, visina stabala i ljepota šuma je bez premca u Dinaridima.Neki primjerci jele i smrče dosežu visinu preko 50 metara i prečnik od 150 cm. U Perućici kao i u cijelom Nacionalnom parku Sutjeska krije se Maglić

ogromno blago biljnog i životinjskog svijeta tako da je ovo područje otvorena knjiga naučnicima: botaničarima, geolozima, zoolozima, šumarskim stručnjacima… U gustim šumama i po planinskim vrletima obitavaju gotovo sve vrste tipične za balkanski planinski sistem, registrovano je 2.600 vrsta vaskularnih biljaka ( od kojih su brojne endemske), veliki broj beskičmenjaka, posebno iz reda leptira, vodozemaca, gmizavaca i riba, 36 vrsta i 18 familija sisara, te oko 140 vrsta ptica. Bogatstvo divljači (divokoza, srna, tetrijeb, medvjed, vuk i divlja svinja) raznovrstnost slatkovodnih riba, kao i prostranstvo lovišta od preko 53.000 ha, duboki kanjoni i raznovrsnost terena prijaju pogledu lovaca i strpljivosti ribolovaca, a najviše istinskim ljubiteljima prirode u kojima će doživljeno iskustvo ostaviti neizbrisiv trag. Kad se spustite sa visokih padina i iza sebe ostavite magičnu Perućicu,

na planinarskoj stazi za Maglić i Trnovačko jezero, prije samog povratka u stvarnost dočekuje Vas odmorište Suha smješteno u samom kanjonu rijeke Sutjeske, ušuškano u prirodi i kompletno uređeno u planinskom, tradicionalnom stilu. Prelijepo uređen drveni palisad sa kapacitetom od 100 mjesta koji okružuje kameno ognjište je idealno mjesto za izlet i ručak u prirodi koji uz izbor tradicionalnih jela NP „Sutjeska“ nudi svojim gostima. Tu prirodnu atmosferu i osjećaj spokoja i savršenstva upotpunjuje pogled na lanac prelijepih osunčanih planinskih vrhova Volujaka, Zelengore i Maglića koji okružuju mjesto dok u blizini „divlja“ prelijepa planinska rijeka Sutjeska. Ujedno ovo mjesto je i „osmatračnica“ odakle se može i golim okom vidjeti plemenita divljač NPS-a, divokoze i srndaći, a šum rijeke Sutjeske prepune pastrmke i lipljena naprosto mami da se oproba vještina ribolova na brzim planinskim rijekama. 

Turizam BiH • srpanj 2010.

ornamented by eight beautiful glacier lakes scattered like the pearls all over it: Crno and Bijelo Lake, Donje and Gornje bare, Kotlaničko, Orlovačko, Borilovačko and Štirinsko Lakes. When you come down the mountains, the primeval forest Perućica welcomes you with opened arms, which is one of the rare preserved primeval forests in Europe. Juniper and fir trees still grow there, which grew even in the times when Mozart, Bach and Beethoven composed their most beautiful symphonies. That’s probably why it’s full of some magic that attracts you and charms you with its hidden secrets. A special sound leads you towards the Skakavac waterfall, which is rushing down to the heart of the forest from the height of 75 m. Low population density and hard accessibility are the main reasons why a very small number of people had the chance to experience all the wonders that nature gave to this area in abundance. In almost unreachable canyon Hotel u nacionalnom parku •

of the Perućica rivulet, where the human foot almost never stepped, the size, the height of the trees and the beauty of the forests has no equal in the Dinarides. Some exemplars of fir and juniper tree reach the height over 50 m and the diameter of 150 cm. A huge treasure of plant and animal life is hidden in Perućica and the Sutjeska National Park, so this area is an opened book for the scientists: botanists, geologists, zoologists, forest experts… In the deep forests and over the mountain craggy grounds almost every species typical for the Balkan mountain system abide; 2.600 species of vascular plants are registered here (many of those endemic), big number of invertebrates, especially butterflies, amphibians, reptiles and fish, 36 species and 18 families of mammals and about 140 species of birds. Wild game resources (chamois, roe-deer, grouse, bear, wolf and wild boar), the diversity of the freshwater

fish, as well as the wide spaces of the hunting grounds of over 53.000 hectares, deep canyons and the diversity of the grounds are congenial to the look of the hunter and the patience of the fishermen, and most of all to the true lovers of nature, who will have indelible impression on them after this experience. When you come down the high mountain slopes and leave magical Perućica behind you, on the mountain path to Maglić and Trnovačko Lake, before you come back to reality, a resting place Suha welcomes you, which is located in the canyon of the Sutjeska River, in the nature and arranged completely in mountain, traditional style. Beautifully arranged wooden palisade with the capacity of 100 places surrouded by stone fireplace is the ideal place for picnic and lunch in nature, which is offered in the Sutjeska National Park to its guests with the big menu of traditional dishes. This natural atmosphere and the feeling of

Hotel in the National park

Tourism BiH • July 2010 

Ako ste pak rekreativac i dajete prednost fizičkim aktivnostima, da bi uvijek bili u dobroj formi, onda idealna nadmorska visina, svjež vazduh i sadržaji sportsko-rekreativnog centra na Tjentištu sa terenima za veliki i mali fudbal, košarku, rukomet, odbojku, tenis i atletiku, kao i otvoreni bazen-jezero veličine 16.000m2 su pravo mjesto za Vas. U sklopu ovog centra smješten je i kamp, kao i restoran „Jezero“ što posjetiocima i izletnicima pruža idealne uslove za odmor i relaksaciju i bavljenje sportom. Želite li da prenoćite u Nacionalnom parku Sutjeska kako biste nastavili da ga istražujete i narednih dana, onda su vam na raspolaganju smještajni kapaciteti hotela „Mladost“ sa 167 ležajeva u udobnim jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, kao i 3 komforna apartmana. U hotelu se nalazi sala za ručavanje, kao i separe, kafana, prostorije za sastanke, predavanja, projekcije, kao i terasa odakle se pruža pogled na sve ono što ćete tokom boravka poželjeti da istražite. U neposrednoj blizini hotela nalaze se i paviljoni sa 180 ležajeva u višekrevetnim sobama namijenjeni prvenstveno omladinskom turizmu. Nacionalni park nudi i smještaj u planinskim kućama na Orlovačkom jezeru, Donjim barama, Bogunovcu i Dobrim vodama. U sklopu ovog turističkog kompleksa nalazi se i Omladinski centar sa salom za ručavanje koja prima 350 osoba i koja je pored ishrane namijenjena za organizovanje raznih vrsta zabava. Postoji bezbroj aktivnosti kojima se gosti mogu baviti u parku, od planinarenja, pješačenja, rekreacije, posjeta prašumi Perućici, izleta na mnogobrojne atraktivne lokacije u Parku, ali i obilazaka kulturno-istorijskih spomenika starije i novije istorije. Brojni su spomenici i materijalni ostaci koji 

govore o prisustvu čovjeka od najstarijih vremena. Tu su i katuni, planinska stočarska naselja koja su dio vjekovne tradicije stočarstva u ovim krajevima, kao i spomenici iz novije istorije među kojima je najpoznatiji spomenik Bitke na Sutjesci koja se na ovim prostorima odigrala tokom Drugog svjetskog rata, a koji predstavlja centralno mjesto memorijalnog kompleksa. U okviru ovog centra je i spomen-kosturnica, kao i spomen-kuća Bitke na Sutjesci. O Nacionalnom parku Sutjeska je dosta toga do sada napisano i rečeno, međutim, uvijek postoji još nešto novo što se može dodati, a posebno odgonetnuti i otkriti. Slika govori više od hiljadu riječi, a dolazak i doživljaj sopstvenim čulima se ne može ni opisati, tako da predlažemo da sami dođete i sve ovo doživite na svoj način. Vidikovac • Belvedere

Vodopad Skakavac • Skakavac cascade

Turizam BiH • srpanj 2010.

serenity is completed with the view over the chain of beautiful sunbathed mountain peaks of Volujak, Zelengora and Maglić, which surround the place, while the beautiful mountain river Sutjeska “ramps” nearby. At the same time, this place is an “observation post” from which the wild game of the Sutjeska National Park, chamois and roe-buck is visible to the naked eye, and the roar of the Sutjeska River full of the trout and grayling simply allures to try the skills of fishing on the quick mountain rivers. If you are a recreationist perhaps, and you give advantage to physical activities in order to be in a good shape always, then the ideal altitude, fresh air and the programs of the sport-recreational centre on Tjentište with the grounds for football, basketball, handball, volleyball, tennis and athletics, as well as the swimming pool-lake in the open air with the size of 16.000 m² are just the place for you. The camp is also placed within this centre, as well as the restaurant “Jezero”, which offer ideal conditions for rest, relaxation and sports to the visitors and excursionists. If you want to stay overnight in the Sutjeska National Park to continue exploring it the following days, then you have the accommodation capacity of the hotel “Mladost” at your disposal with 167 beds in comfortable single, double and three-bed rooms, as well as three comfortable suites. There is also the restaurant, the private dining room, café, conference room, and the terrace from where there is the view over all of the things you would want to explore during your stay here. Next to the hotel there are the pavilions with 180 beds in multi-bed rooms, first of all intended for the youth tourism. The National Park offers the accommodation in the mountain houses on the Orlovačko Lake, Donje bare, Bogunovac and Dobre vode.

Within this tourist complex there is the Youth Centre with the room for lunch for 350 people, and which is, besides the lunch, intended for organizing various parties. There are number of activities that guests can be occupied with in the park, from mountaineering, hiking, recreation, visiting the Perućica primeval forest, visiting numerous attractive locations in the Park, but also visiting the cultural-historical monuments of older and recent history. There are numerous monuments and material remains that winess about the human presence since the ancient history. The katuns are also here – the mountain cattle-raising settlements that are the part of age-long tradition of cattle-raising in these parts, the monuments from recent history are here as well, among which the most known the monument of the Battle over the Sutjeska that took place in these areas during the Second World War, and which represents the central place of the memorial complex. Within this centre there are the memorial mausoleum and the memorial house of the Battle over the Sutjeska. There are a lot of things written and said about the Sutjeska National Park until now, but there is always something new that could be added and especially figured out and discovered. A picture speaks a thousand words, and coming here and experiencing with your own senses can’t be described, so we suggest you to come and experience this in your own way.

Pinus nigra • Pinus nigra

Orlovačko jezero • Orlovačko Lake

Spomenik na Sutjesci • Monument at Sutjeska 

Tourism BiH • July 2010

Dragan Marijanović

Uspostaviti ispravnu i iskrenu dijagnozu, bez obzira na što se ona odnosila, nikada nije lak ni ugodan posao. Za to je uvijek potrebna hrabrost, odvažnost i odlučnost, ali i dobronamjernost, bez obzira na to kako to, možda, nekima i apsurdno zvučalo. Ona nerijetko u sebi sadrži i zahtjeve i za nemilosrdnim kirurškim zahvatima i za dugoročnim polaganim, vrlo osjetljivim i stručnim, liječenjem. No, zbog Mostara, zbog njegove ljepote, zbog njegovih općesvjetskih vrijednosti, zbog Mostaraca i njihove budućnosti, zbog budućnosti turizma u Mostaru, njegovu turističku dijagnozu, koja nije uvijek identična sa slikama i kadrovima koje možemo vidjeti u njemu, potrebno je uspostaviti bez tereta prošlosti, bez maske i šminke sadašnjost, puni poštovanja spram njegove budućnosti. Nakon uspostavljanja dijagnoze o bolesti, slijedi vrijeme određivanja terapije i njezine primjene, te vrijeme ozdravljenja i zdravlja.
Urednik 

M

ostar se s početka srpnja, uz redovitu vrelinu, pretvara u jedno od najnaseljenijih mjesta u ovoj zemlji, pa makar se uglavnom radilo i o njegovim jednodnevnim gostima – turistima. Čak bi i bez njih grad za ljetnih mjeseci ionako bio življi i ulice mu teško prohodne, jer ljeto je vrijeme dolaska Mostaraca i uopće Hercegovaca iz iseljeništva, koji ovdje također imaju status turista, jer ovdje provode godišnje odmore, a na godišnjim odmorima se – troši! Dodamo li tomu i ranoljetne ekskurzije školaraca iz cijele zemlje, Mostar vam se može učiniti gradom koji vječito živi u ludom ritmu, pa se ne dajte olako zavesti zakrčenim prolazima, punim baštama lijepih restorana, kolonama turista ispred kojih idu njihovi vodiči s uzdignutim nacionalnim zastavama; oni se kreću otprilike onako kako smo se mi nekada kretali na školskim izletima, samo što smo se mi držali za ruke, a mostarski, uglavnom izvankontinentalni gosti drže bočice vode za osvježenje i uglavnom nose fotokamere. Jer Mostar s prvim žutim listovima opusti, ali nikada baš onako kako opusti Dubrovnik i otočne jadranske destinacije. Jer ujesen se Mostaru vraćaju njegovi studenti, pa grad i tijekom izvanljetnih mjeseci ipak bude najživlji grad u Hercegovini, i ima ritam života kakvog imaju Zenica, Tuzla ili Bihać. Kakva je situacija s ovom gospodarskom granom u gradu koji uglavnom očekuje dobre prihode od

turizma, makar ni grad ni država ne pokazuju vidljivo ulaganje u poticaje koji bi trebali uvećati prihode? Pola odgovora već je u pitanju, i to nije tek formalna opaska; ona ima duboke i dalekosežne posljedice, jer turizam u svijetu već odavno nije biznis improvizacije i kampanjskog shvaćanja tako ozbiljnoga posla koji mnogim svjetskim nacijama, državama i gradovima, a koji nemaju ni približno dobre mogućnosti ponude (naglasak na ‘mogućnosti’’ op.p.), no svejedno pune svoje proračune i razvijaju svoja društva zahvaljujući pravilnom shvaćanju turizma. Ako bih htio biti ‘ludo objektivan’, Mostar bi, makar u budućnosti trebao biti na razini turističkog blagostanja jednoga, pa recimo San Marina, jer, izuzmemo li tragične posljedice rata u našoj zemlji te već navedene ‘sitnice’ oko improvizacijskog tretiranja turizma koji funkcionira pod parolom: „Daj sad, daj odmah, daj više, za ljeto vrati uloženo, turisti su jednokratna ‘roba’, i ako se ovi više ne vrate, doći će nagodinu neki drugi!’’, te državno ‘cijeđenje suhe drenovine’, onda Mostar ima objektivno bolje mogućnosti od prelijepoga San Marina! Prvo, otprilike su to isti gabariti, Mostar ima i nešto veći teritorij, stanovnika je ‘tu negdje’, a ono što je adut San Marina jeste tradicija u ovom poslu, u Mostaru ignorirana još prije ovoga rata; San Marino ima burovitu povijest i njezinu baštinu, Mostar nema ništa manje značajnu, dapače, ali Mostar ne brine o svojoj baštini. Da se slučajno nije ponovo

Turizam BiH • srpanj 2010.

napravio Most, Mostar bi bio pusto biljnije potrebe turista da vide Grad bojište razmjene loših političkih i Most, nego li je sam grad spreman poteza preko dvije mentalne obale. tomu na pravi način odgovoriti. I, On je to i danas, samo ima Most, još samo jedna usporedba: San Maplus još šest, i nije baš pust. Srednjo- rino ima uobičajenu, ničim izdvovjekovne utvrde San Marinu donose jenu religijsku povijest, jednolično hrpe Eura, a bivša socijalistička Ju- je religijski ‘obojen’, najoriginalniji goslavija, niti današnja demokrats- dio tamošnje vjerske priče je onaj ka Bosna i Hercegovina nisu ura- srednjovjekovni, kada su tamošnji dile baš ništa na kakvoj-takvoj biskupi mudro vagali opasnost restauraciji povijesnih toponima od španjolskog osvajača i njihov oko grada i regiji koja mu gravitira. strah od Vatikana i diplomatski Gastronomska ponuda San Marina respekt spram njega, pa je još od temelji se na ponudi sireva i vina, te tog vremena tako mudro stečene mediteranskoj kuhinji, i dobro je to neovisnosti u San Marinu na vlasti, tamo, doduše pet puta skuplje nego uz ‘civilnoga’ kneza obvezno i jeli ovdje, ali Mostar i Hercegovina dan crkveni, ‘dupli’ knez, biskup... imaju puno više sira i vina nego li ta E, Mostar ima mnogo originalnije mala kneževina, ali sve je to nekako religijske povijesti, njihove baštine, neorganizirano, netipizirano, a što ali to se jednostavno nikada nije se kuhinje tiče Mostaru gravitiraju pretvorilo u bogatstvo razlika, nego utjecaji kuhinja za kakve u San Marinu nikada isu čuli, uključivo sa srednjoeuropskom, klasičnom mediteranskom, bosanskom i ponajprije autohtonom, ali, eto, opet slabo ide priča s turizmom. Mostar samo naoko ima tradiciju, ali zapravo ni nema do pojave Austro Ugarske, onda su došli još neki ratovi, pa socijalizam koji je donio zabludu o tome da je turizam moguć samo na moru, pa se i Mostar, baš kao i mnogi drugi gradovi posljednjih godina trsi razbiti tu zabludu i kolikotoliko nastoji biti ozbiljna turistička destinacija, s “Suveniri” u starom gradu tim da su još uvijek oz-

je latentni izvor nevolja među ljudima! Dobro, to baš i ne mora imati pretjerane veze s turističkom ponudom, ali sam siguran da bi se San Marino vjerojatno odrekao jednog od svojih bajkovitih dvoraca u zamjenu za blizinu međugorske priče ili za blagajske derviške rituale, koji i nisu tako masovni kao međugorska okupljanja, ali bi se od toga dala napraviti dodatna i moćna ponuda u religijskome turizmu, ali tomu se baš i nije nadati, jer ni blizina Međugorju, Mostaru nije donijela neku preveliku korist, s tim, da odgovornost nije na Međugorju... Počitelj je možda najtužnija priča prihodovnog turističkog beznađa mostarskoga okružja, generalno zasnovanog na psihologiji ‘brzoga protoka’. A kad turisti brzo prolaze u

Tourism BiH • July 2010 

tim kolonama, stvara se lažni dojam o izvanrednom utršku! E, dodamo li tomu i rijeke kojima je Mostar opasan, jezero koje još nije vidjelo nikakvo županijsko kajakaško ili slično natjecanje, a kamoli balkansko, mediteransko, europsko i svjetsko, dodamo li tomu i sjajan položaj Mostara na tromeđi između Dubrovnika, Sarajeva i Splita, San Marino bi se moglo tretirati kao malu i zabačenu kneževinu, koja doduše živi isključivo od turizma. Stoga nećemo više o tom ´vražjem´ San Marinu! Istražujući ovu temu, malo sam zaobišao službene turističke institucije, jer nisam tragao za suhim podatcima, nego htjedoh malo ući u suštinu, vidjeti kako se sa sezonom ‘nose’ ovdašnje turističke agencije, pa nabasah na Miloga Bijavicu, starog turističkog vuka, vlasnika ovdje najuglednije – i ne samo ovdje – turističke agencije Fortuna Tours; uradio sam to svjesno, jer ta je agencija uz tri Zlatne ruže dobila još niz priznanja za kvalitetu turističkog djelovanja, pa me razgovor s njim samo učvrstio u uvjerenju da su činjenice do kojih sam otprilike bio već došao, posve točne: - Svake godine Mostar bilježi vidno značajniji turistički posjet u odnosu na proteklu godinu, s tim da uvećanje prihoda od turizma nije analogno uvećanju gostiju grada, a ove godine Mostaru je došlo ili će do konca sezone doći gotovo pol milijuna gostiju!; - Mostar ne čini dovoljno da tim gostima ‘proda’ i naplati usluge. Posljedica je to dezorganiziranosti i površnog pristupa potencijalno najznačajnijoj dugoročno prihodovnoj mogućnosti u gradu i njegovom okruženju, koje je, izuzimajući Aluminij, proizvodno već mrtvo; - Nema dugoročne stručne strategije otklanjanja rečenoga, jer da je ima – već bismo vidjeli njezine pozitivne učinke; premda je jedan od uspješnih pomaka svakako vizualni internetski vodič kroz Mo0

star i kroz svaki njegov kutak; to je doista izvrsno i analogno logici kakvu nameću nove tehnologije, a prihvaćaju ambiciozne turističke destinacije; - Mostar ima samo tri funkcionalna hotela, s oko 400 ležaja, a s tim se ne može graditi turistička budućnost niti se može dugoročnije zadržati goste, pa samim tim im ni ne prodati izvanpasionsku ponudu; - Mostar i njegova stara gradska jezgra, dakle prostor oko Mosta, primjer su nepoštivanja osnovnih uzusa tipske turističke ponude; restoranske se stolice iznose pred same prolaznike, a odasvud izbijaju razne table s ponudom, što bi bilo normalno da Mostar ima široke ulice, no radi se o uskim sokacima čiju ljepotu zbog rečenoga i mase tendi, kičastih i raznobojnih, sa svakojakim reklamama i porukama stvaraju kič i vizualni užas, pa bi se, složit ću se s Bijavicom, napokon trebalo razmisliti o donošenje tendskih propisa, pa da tende budu tipske, onakve kakve su u Dubrovniku, a tamo se sve iste u bež boji pa takvo što treba primijeniti i ovdje, ako se i o boji tendi ovdje može postići konsenzus!; - Stara jezgra grada u večernjim satima kada bi restoranske bašče trebale biti pune, a nakon vrelog dana zaudara na kanalizaciju, i teško ćete primorati gosta da u takvom ambijentu večera, pa uzalud tako jedinstven pogled na Most i

Neretvu i na ušće Radobolje. A dosta je mjesta u privatnim pansionima, no teško je izračunati koliko ih je zapravo i koliko grad i država o toga imaju koristi, pa je to samo jedan od važnih detalja koji ometaju izračun stvarnih turističkih prihoda u Mostaru; - Nekada ponos grada, glavna ulica koja vodi iz stare jezgre grada, još se zove ulicom Maršala Tita, koju su osmislile Bečlije i u njoj izgradile više povijesnih objekata za ovaj grad i njegovo trajno naslijeđe, a koji su se izvanredno uklopili s osmanlijsko-orijentalnom kulturom građenja, na što su austrougarski arhitekti jako pazili, danas je primjer nereda svake vrste: od parkiranja pa do već rečenih problema s tendama i i zakrčenosti, a valja tomu dodati i neke nove pojave u gradu koje ne želimo vidjeti, a odnose se i na vehabijske skupine koje provode vrijeme odmah preko puta narodnog pozorišta, što je svakako njihovo pravo, ali imaju pravo i oni kojima se takvi prizori, u biti nepripadajući ovom gradu, jedino da ih se uvrsti u vizualnu turističku ponudu! Uza to, neke stare građevine u središtu stare jezgre i s početka spomenute ulice nagrđene su neadekvatnim ponašanjem predstavnika nekog novog poslovnog svijeta, a koji se eto dosjetio izrezati stara željezna vrata iz vremena Austro Ugarske, i u njih umetnuti – bankomat! Nevjerojatno, nedopustivo...ta je ulica

Turizam BiH • srpanj 2010.

puna neobnovljenih i zapuštenih povijesnih građevina iz kojih se širi šikara i smrad i izvorima su potencijalne zaraze, tomu naravno nisu krivi turistički djelatnici, ali su im zato djelomice žrtvom. Jer takav ambijent svatko želi što prije zaobići, a turisti se dotle već izmrcvare hodajući u ljetnoj obući po kaldrmi od riječnih oblutaka i to je van svake pameti, to jednostavno treba urediti onako kako su Sarajevo ili Dubrovnik uredili svoja središta, treba to popločati kamenom, a staze od oblutaka ostaviti sa strane po metar ili manje širine, da se ne zagubi povijest i originalnost; - Nekada glavne turističke uzdanice grada, bivši hotel Ruža, a danas betonski kazamat u izgradnji za koji se ne zna hoće li i treba li biti ikada izgrađen, te prostor na Musali oko bivšeg hotela Neretva, mjesta su ilegalnih parkirališta gdje gostima parking skupo naplaćuju predstavnici ilegalnih ‘službi’, neuredni, neizbrijani, drski i neljubazni! To vidi svatko i svi se ovdje žale na to, ali nitko ništa ne poduzima. Uza svu tu neugodu, goste već po izlasku iz automobila ili autobusa ( parkiranje autobusa s turistima već se može tretirati pravom pljačkom, pa se svi parkiraju na golemi prostor iza franjevačke crkve, gdje i kamp-prikolice imaju priključke za struju), čekaju ih dobro organizirane skupine prosjaka, koji će ih, ako ne tu, onda sačekati na bilo kojem kutku grada ili pješačkom prijelazu, i to je jedna od velikih sramota grada, te izgleda da je policija tu nemoćna; - Mostar ima dobro organizirane službe turističkih vodiča, stvarno dobre, ali nitko ne može spriječiti čitavu vojsku ilegalnih ‘vodiča’ koji govore bauštelske jezike i neobaviještenim turistima pričaju svoje verzije mostarske i opće

povijesti ovdje. Užas! A, primjerice, samo Turistička agencija Fortuna u Mostaru ima vodičku službu koju povremeno posuđuje dubrovačkim i drugim hrvatskom turističkim agencijama, jer se radi o vrsnim poznavateljima turističkih destinacija; sve su to mladi o obrazovani ljudi s poznavanjem u prosjeku tri strana jezika; - Mostar i njegova zračna luka izravnom su kolateralnom tragedijom nečasnih dogovora među politikama Sarajeva, Dubrovnika ili Splita, a koje preko ovdašnjih lobista čine sve da ta luka ovdje ne profunkcionira, pa se zbog zarade pojedinaca na drugim destinacijama žrtvuju veliki prihodi koje bi Mostar aktivnom zračnom lukom dobio. U tu luku zasada ‘slijeću’ samo golemi gubitci...; - Mostar je zadnjih godina, i u samoj staroj jezgri, osobito u kvartu Jusovina, dobio niz izvrsnih restorana, konoba i sličnih gastronomskih ambijenata, ima ih puno na svim prilazima gradu, i to je ljepši dio mostarske turističke priče, no nije dovoljan..itd, itd.. Kako bih trebao napraviti korektan zapis o lijepoj turističkoj ponudi u gradu, sami odvagnite što je dobro i normalno a što nije i nenormalno

je, ja ću razmisliti i tome ima li smisla da se usred sezone raskopavaju ulice i šetališta, bruje strojevi i agregati, teški šleperi nastoje se probiti kroz samo središte Mostara koji dovoljno ne koristi postojeću, a ne zna se hoće li ikada novu zaobilaznicu; hoće li Mostar – i cijela država - ikada shvatiti turizam kao ‘tihi izvoz’ , koristeći regionalna iskustva, hoće li ikada u Kujundžiluku umjesto noževa, sablji, jatagana, kaciga iz svih prošlih ratova, kineske, turske i ine bižuterije i suvenirskoga smeća osvanuti neki autohtoni suvenir? Za sada su to samo umjetničke slike i lijepi likovni pokušaji da se po već spomenutim oblutcima naslikaju ovdašnji prizori. I, je li se napokon vrijeme zapitati: koja zastava je službena na volti ispod koje se ulazi na most sa zapadne strane; državna, entitetska, županijska ili gradska? Nijedna! Jedino kada dođe neka međunarodna delegacija tu osvane državna, a sve drugo vrijeme ovdje je istaknuta zastava s ljiljanima. Protiv nje nemam ništa, kao ni protiv zastave ferijalnoga društva ili udruženja ribara. Ali zastave služe i tomu da ljudi znaju u kojoj državi prelaze taj jedinstven most, a ne u kojoj ideologiji.

Kujundžiluk Tourism BiH • July 2010 

1

Zašto hercegovački hoteli ne bi bili baza turistima koji dnevno autobusima idu kupati se u Dalmaciju?
Mirjana Šutić
frekventnim mjestima, uz naknadu prodavačima tih aranžmana. Drugi način povezivanja Hercegovine sa Dalmacijom u očima turista je putem touroperatera. Svjetske turističke agencije su zasićene standardnim ljetnim aranžmanima skoro identičnih proizvoda. Programi interesantog imena i intirgirajućeg sadržaja koji turistu serviraju multikulturalne prednosti Hercegovine i ljepotu prirode na putu prema dalmatinskom suncu i moru, prezentirani od strane agencija, dat će osvježavajuću notu svakoj ponudi, te pružiti mogućnost dokazivanja hercegovačkim turističkim djelatnicima. Navedeni koncept uvezivanja dalmatinskog ljetovanja i raskoši hercegovačke prirode i kulturne raznolikosti obogaćuje ponudu Dalmacije ali i nudi mogućnost produžetka turističke sezone. Za Hercegovinu, s druge strane, ovakva je suradnja prozor u turistički svijet i prilika za dokazivanje kvalitete i spremnosti za igranje na svjetskom turističkom tržištu.

Tri su krucijalna aspekta koja Hercegovini kao turističkoj destinaciji ne idu u prilog:

1. Destinacija Hercegovina trenutno se direktno nadmeće sa jačim suparnikom, Dalmacijom, za isti ili vrlo sličan segment tržišta.
Trenutno je Hercegovina pozicionirana toliko nejasno da njena ciljna skupina ne prepoznaje poruke koje joj se šalju putem promotivnih aktivnosti, što se često događa kada destinacija pokušava biti ili nuditi sve za svakoga, odnosno kada nema jasno definiranu ciljnu skupinu i vlastiti identitet.

2.

3. Hercegovina nema snažan identitet i ima negativni poratni imidž u očima turista, te time samostalno ne generira potražnju. Sve navedene nedostatke moguće je preobratiti u prednosti, u korist Hercegovine ali i njenog trenutno najjačeg konkurenta, Dalmacije. 1. Umjesto nadmetanja sa Dalmacijom, potrebno je kreirati interesantne i kvalitetne programe koji će nadopuniti ponudu dalmatinskog sunca, kamena i mora. Da bismo to mogli, prvenstveno je potrebno investirati u ponudu i uslugu koja će biti na odgovarajućoj razini. Konkretno, to znači očisiti smeće s Kravice, osigurati pristojne uvjete vožnje jezerima Hutova blata, urediti cestu prema Međugorju… I, naravno, to znači njegovati kulturu ugostiteljskog mentaliteta, kao i održavanja prostora čistim i prohodnima. Nadalje, potrebno je ciljanim tržištima približiti kreirane programe koji komplementiraju dalmatinskoj ponudi. To se postiže prisustvom promotivnih materijala na info-punktovima, recepcijama, plažama, 
2

2. Kako se odlučiti za ciljani tržišni segment? Stručno proučiti segmente hercegovačke ponude i odlučiti se za usavršavanje i promociju onih koji najbolje komplementiraju dalmatinskom odmoru. Razraditi strategiju pozicioniranja Hercegovine kao vrlo slične regije Dalmaciji, sa izvrsnom geografskom lokacijom i povoljnijim cijenama. Istaknuti poznate turističke destinacije poput Mostara i Međugorja kao brandove, ali ne zaustaviti se na Mostu u Mostaru, nego zaviriti u park prirode Hutovo blato, Počitelj i Mogorjelo. Imati jasnu predodžbu o tome kako želimo da nas svijet percipira, i u svakom trenutku se tako ponašati, kroz kanale promotivnih aktivnosti, i poruke koje se uklapaju u karakter koji želimo dati Hercegovini. 3. U slučaju da smo kvalitetno obavili točke 1. i 2., nećemo imati velikih problema sa dokazivanjem turistima da kod nas nema više rata i da živimo u harmoniji kultura, običaja i religija. Naravno, svjesni smo da je potrebno dodatno raditi na njegovanju poštovanja prema međusobnim različitostima koje treba prihvatiti kao bogatstvo, komparativnu i kompetitivnu prednost.

Turizam BiH • srpanj 2010.

Why the Herzegovinian hotels wouldn’t be the base for the tourists that go to bathe in Dalmatia every day by buses?
There are three crucial aspects that don’t go in the favour of Herzegovina as the tourist destination: programs with interesting name and intriguing contents that serve the multicultural preferences and the beauty of the nature to the tourists on their way towards Dalmatian sun and the sea, presented by the agencies, will give refreshing note to every offer and give the possibility to the Herzegovinian tourist workers to prove themselves. Afore mentioned concept of connecting the Dalmatian summer vacations and the gorgeousness of Herzegovinian nature and cultural diversity enriches Dalmatian offer and offers the possibility of lengthening the tourist season. On the other hand, for Herzegovina this cooperation means window on the tourist world and the opportunity for demonstrating the quality and readiness for playing on the world tourist market. Professionally study closer the segments of Herzegovinian offer and decide for perfection and promotion of those that are best complementary with Dalmatian vacation. Develop a strategy of positioning Herzegovina as the region very similar to Dalmatia, with excellent geographic location and more suitable prices. Emphasise the famous tourist destinations like Mostar and Međugorje as brands, but not to stop on the bridge in Mostar, but to take a peek in the Hutovo blato Nature Park, Počitelj, Mogorjelo. Have the clear idea of how we want to world to perceive us and to act like that in every moment, through the channels of promotional activities and the messages that fit in the character we want to give to Herzegovina. and 2 quality, we wouldn’d have big problems with proving the tourists that there’s no more war and that we live in the harmony of cultures, customs and religions. Of course, we are aware that it is necessary to work additionally on nourishing the respect to differences between each other that should be accepted as wealth, comparative and competitive advantage. Tourism BiH • July 2010 
3

1. Destination Herzegovina is competing with much stronger competitor Dalmatia at the moment, for the same or very similar market segment. 2. At the moment Herzegovina is positioned so vaguely that its target group doesn’t recognize the messages sent to it over the promotional activities, which often happens when a destination tries to be, or offers everything for everybody, in other words when it doesn’t have clearly defined target group and own identity.
Herzegovina doesn’t have strong identity and has negative post-war image in the eyes of the tourists and by that doesn’t generate demand independently. It is possible to turn all the mentioned deficiencies into advantages, to the benefit of Herzegovina but also of its strongest rival Dalmatia.

3.

2. How to decide for the target market segment?

1. Instead of competing with Dalmatia, it’s necessary to create interesting and quality programs that would supplement the offer of Dalmatian sun, stone and the sea. In order to be able to do that, first of all it is necessary to invest into the offer and the service that will be on the proper level. Specifically, this means clean the rubbish from Kravica, ensure proper conditions for riding on the lakes of the Hutovo blato, and adopt the road to Međugorje… And, of course, this means to nourish the culture of catering mentality, as well as keeping the space clean and practicable. Furthermore, it’s necessary to bring the created programs that complete Dalmatian offer closer to the target markets. This is achieved by the presence of the promotional materials on the info-points, reception desks, beaches, busy places with the compensation to the sellers of those arrangements. Other way of connecting Herzegovina with Dalmatia in the eyes of the tourists is through the tour-operators. World’s tourist agencies are saturated with the standard summer arrangements of almost identical products. The

3. In the case that we have completed the points 1

Sajam Turizma, Mostar 2010.

U Mostaru je održan 13. gospodarstva dan od najznačajnijih gospodarskih događaja u regiji. Na sajmu se predstavilo oko 800 izlagača iz 30 zemalja svijeta, a zemlja partner ove godine bila je Republika Srbija. Osim Srbije i BiH, najzastupljeniji gospodarstvenici ovogodišnjeg sajma bili su iz Mađarske, Italije, Španjolske, Austrije, Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja. Tijekom pet dana trajanja manifestacije upriličeni su brojni stručni skupovi, konferencije, bilateralni susreti, okrugli stolovi, revije, gastronomska natjecanja, te brojni kulturno-zabavni sadržaji, a opću sajamsku manifestaciju pratile su i dvije jako značajne podsajamske manifestacije: Sajam turizma i Sajam knjige i grafičke industrije. 

rugu godinu za redom, u suradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, turističkim zajednicama i Udruženjem STAP, u sklopu mostarskog Sajma gospodarstva organiziran je Sajam turizma, koji je već posta prepoznatljiv ne samo turističkim djelatnicima nego i široj javnosti. Sajam turizma i ove je godine bio mjesto spajanja i poslovnog umrežavanja turističkih djelatnika, ponude i potražnje cijele regije. Na inicijativu federalnog od 13. do 17. travnja ministra okoliša i turizma Međunarodni sajam Nevenka Hercega, u Mostaru - „Mostar 2010.“, je- je održan radni sastanak bh.

Gordana Šimović

D

turističkog sektora s regionalnim predstavnikom Svjetske turističke organizacije - UNWTO-a za Europu Eduardom Fayosom Solom, a tijekom kojega su razmijenjena mišljenja o svjetskim turističkim trendovima i izgledima BiH na svjetskom turističkom tržištu. Prigodom sastanka, ministar Herceg upoznao je visokog gosta s naporima koje ulaže turistički sektor u BiH da tržištu ponudi konkurentan turistički proizvod koji će zemlji osigurati uravnotežen razvoj turizma. Ministar Herceg u svom se obraćanju zahvalio Svjetskoj turističkoj organizaciji na interesu koji iskazuje za bh. turizam, istaknuvši da je kao

Visoki dužnosnici na sajmu u Mostaru • High-ranking officials at the Mostar Fair

Turizam BiH • srpanj 2010.

Tourism fair, Mostar 2010

In spite of the crisis and the recession, Mostar fair 2010, has again enriched the economy scene in Bosnia and Herzegovina and the region, and gave new stimulation for businessmen in conclusion of new business arrangements and partnerships.

13th International economical fair – “Mostar 2010” was held from April 13 to 17 in Mostar, one of the most important economic events in the region. About 800 exhibitors from 30 countries of the world presented themselves at the fair, and this year’s partner country was the Republic of Serbia. Besides Serbia and BiH, the most represented businessmen of this year’s fair were from Hungary, Italy, Spain, Austria, Slovenia, Croatia and other countries. During the five days that this event lasted, number of professional and other conferences, bilateral meetings, round-table conferences, fashion shows, gastronomic competitions, and a lot of other cultural and entertainment programs were held, and the general fair event was accompanied with two very significant events – Tourism fair and the Books and graphic industry fair.

S

econd year in a row, in the cooperation with the Federal ministry of environment and tourism, tourist boards and the STAP association, the Tourism fair was organized within the Mostar economical fair, which has

already became recognizable not only to the tourist workers, but also to general public. This year too, the Tourism fair was a place of connecting and business interaction of tourist workers, supply and demand of the entire region. On the initiative of the Federal minister of environment and tourism Nevenko Herceg, the working meeting was held between BosnianHerzegovinian tourist sector and the regional representative of the World tourist organization – UNWTO for Europe Eduardo Fayoso Sola, and during which the opinions about the world tourist trends and BiH prospects on the world tourist market were exchanged. On the occasion of this meeting, minister Herceg introduced the eminent guest with the efforts made by the tourist sector of BiH to offer a competitive tourist product, which would ensure balanced development of the tourism for the country. In his speech, minister Herceg thanked the World tourist organization for the interest that it shows for BiH tourism, pointing out that as the result of that a visit of the secretary general of UNWTO, Taleb Rifai to Bosnia and Herzegovina was arranged during the 5th tourist forum in Madrid. On the occasion of mentioned forum, Rifai showed a great interest for the last year’s tourist results in BiH, considering that the tourist turnover even better than the European average, was realized. During the meeting in Mostar, Eduardo Fayoso Sola said that Bosnia and Herzegovina has been the member of the UNWTO from 

Tourism BiH • July 2010

rezultat toga, tijekom 5. turističkog sljednje vrijeme stižu iz Federalnog regionalni predstavnik UNWTO-a foruma u Madridu dogovoren pos- ministarstva okoliša i turizma. Eduardo Fayos Sola. jet glavnog tajnika UNWTO-a „U ime ministarstva kojem sam U okviru Sajma turizma održana Taleba Rifaija Bosni i Hercegovini. na čelu i koje je jedan od partnera je i radionica „Gastro Hercegovina: Prigodom spomenutog foruma, bh. turističkog sektora, mogu kazati Tradicionalna kuhinja i turizam“. Rifai je iskazao veliki interes za da nizom aktivnosti nastojimo dati Organizatori ove radionice na koprošlogodišnje turističke rezultate u snažan poticaj ne samo pozicioni- joj je prezentirana tradicionalna BiH, s obzirom na to da je ostvaren ranju i razvoju turizma, nego i po- hercegovačka kuhinja su: Regionturistički promet koji je čak bolji i dizanju kvalitete domaće turističke alna razvojna agencija REDAH i od europskog prosjeka. ponude i domaćih turističkih Udruga „Hercegovački STAP“, pod Tijekom sastanka u Mostaru, kadrova, koje će prepoznati domaći pokroviteljstvom Federalnog miniEduardo Fayoso Sola je kazao kako i internacionalni gosti, a što će postarstva okoliša i turizma. Posjetitelji je Bosna i Hercegovina članica UN- kazati ozbiljnost naše namjere da se sajma imali su prigodu kušati janWTO-a od 1993. godine te da se u svrstamo u red poželjnih turističkih jetinu na razne načine, kuke - divovih 17 godina nije pozicionirala ni odredišta“, kazao je ministar Her- lje šparoge, kruh ispod peke, puru u jednom tijelu organizacije, a što ceg. „Naši su razvojni ciljevi tur- i raštiku, koju su pripremali kuhari treba promijeniti ostvarujući stalnu izma ne samo produljenje sezone i najboljih hercegovačkih restorana komunikaciju putem sastanaka poprazvoj specifičnih oblika turizma i i hotela. Gastronomski stručnjak i ut ovoga u Mostaru. „To je početak turističke ponude, već i traženje raz- književnik Veljko Barbieri govorio svih daljnjih struktura, i sljedeći bi vojnih pomaka koji će biti rezultat je o hercegovačkim jelima kroz pokorak mogao biti organiziranje jedsuradnje sa Svjetskom turističkom vijest, istaknuvši kako se Hercegovnog tehničkog sastanka UNWTOorganizacijom“, kazao je ministar ina po kuhinji ne izdvaja od drugih a u Bosni i Hercegovini“, kazao je Herceg tijekom sastanka. regija po tom što bi bila isključivo auSola. On je istaknuo kako je za razTreba napomenuti kako je u or- tohtona i izdvojena, jer takav primjer voj turizma, osim usklađivanja zakonodavnog okvira sa standardima ganizaciji Federalnog ministarstva praktično i ne postoji u svijetu. „U Europske Unije, važan i marketing, okoliša i turizma i Fakulteta priro- golemom kotlu vremena i miješanju odnosno stvaranje strateškog pristu- doslovno-matematičkih i odgo- naroda Hercegovina je izdvojila pa razvoju turizma kroz ulaganje u jnih znanosti Sveučilišta u Mostaru nekoliko općih mjesta. To je, recimo, ljudske resurse, obuku i educiranje i upriličeno predavanje na temu „Sv- japrak koji je iz Mađarske, vjerouključivanje BiH u tzv. umrežavanje jetski turistički trendovi i turistički jatno s Osmanlijama, došao na ovo znanja. „Namjera je Svjetske trendovi u Federaciji BiH“, a tijekom područje, a hercegovački se japrak turističke organizacije restrukturi- kojega je gost predavač bio upravo razlikuje po tome što je on inače ranje tijela koja će postati mreža znanja u okviru kapaciteta zemalja članica, gdje će u svakoj zemlji imati predEduardo Fayos Sola, ministar Nevenko Herceg i direktorica Sajma Dalfina Bošnjak - Eduardo Fayos Sola, minister Nevenko Herceg and directress Dalfina Bošnjak stavnika koji će biti dopisni član UNWTO-a, ali i biti od pomoći vama kako biste na taj način zajedničkim snagama ulagali u turizam, kapacitete i rješavanje problema. Stoga je opredjeljenje naše organizacije rad na dva kolosijeka, na političkom planu i na planu umrežavanja znanja“, poručio je Sola bh. turističkom sektoru, podsjećajući kako turizam nije važan samo na političkoj razini nego je važno ponuditi kvalitetan sadržaj i predstaviti zemlju. Sola je izrazio zadovoljstvo inicijativama za suradnju koje u po

Turizam BiH • srpanj 2010.

1993, and in these 17 years haven’t positioned itself in any of the organization bodies, which should be changed by making the constant communication through the meetings like this in Mostar. “This is the beginning of all further structures, and the next step could be organizing one technical meeting of UNWTO in Bosnia and Herzegovina”, said Sola. He emphasised that, besides the coordinating the legislation with the standards of the European Union, the marketing is also important for the development of tourism, in other words creation of the strategic approach to the development of the tourism through the investment into human resources, training and education, and involving BiH into so called knowledge networking. The intention of the World tourist organization is the restructuring of the bodies that would become the network of the knowledge within the scope of the member countries’ capacity, where each country would have a representative that would be a corresponding member of UNWTO, but would also be helpful for you in mutual investing in tourism, capacities and problem solving. That’s why the orientation of our organization is working on two tracks, the political level and the level of the knowledge networking”, said Sola to BiH tourist sector, reminding that tourism is not important just on the political level, but it’s also important to offer quality program and represent the country. Sola expressed the satisfaction with the initiatives for cooperation that have been coming lately from the Federal ministry of environment and tourism. “On the behalf of the Ministry I’m a head of and which is one of the partners of BiH tourist sector, I can say that, with the line of activities, we’re trying to give strong encouragement not only to the positioning and development of tourism, but also to raising the quality of home tourist offer and tourist personnel, which would be recognized by home and international guests, and

Gastro ponuda •

Gastro offer DAH and the association “Herzegovinian STAP”, sponsored by the Federal ministry of environment and tourism. The visitors of the fair had the chance to try the lamb prepared in different ways, kuke – wild asparagus, bread made under a baking lid, pura and raštika prepared by the chefs of the best Herzegovinian restaurants and hotels. Gastronomic expert and writer Veljko Barbieri talked about Herzegovinian dishes through the history, pointing out that Herzegovina with its cuisine isn’t separated from other regions by the fact that it would be exclusively autochthonous and separated, because practically there is no such an example in the world. “In a huge kettle of time and mixture of nations, Herzegovina singled out few commonplaces. For example, that is japrak that came from Hungary, probably with the Ottomans, and Herzegovinian japrak is different by the thing that it was usually stuffed with rice or even barley, while here it is stuffed with meat”, said Barbieri. The other typical examples of Herzegovinian cuisine are various dishes made under a baking lid and 

that would show the seriousness of our intention to line up among the desirable tourist destinations”, said minister Herceg. “Our developmental goals in tourism are not only the lengthening of the season and development of the specific forms of tourism and tourist offer, but also search for developmental progresses that would be the result of the cooperation with the World tourist organization”, said minister Herceg during the meeting. It should be mentioned that a lecture on the subject “World tourist trends and tourist trends in the Federation of BiH” was organized by the Federal ministry of environment and tourism and the College of science and educational sciences of the Mostar University, and the guest lecturer was the regional representative of UNWTO Eduardo Fayos Sola. A workshop “Gastro Herzegovina: Traditional cuisine and tourism” was held within the Tourism fair. The organizers of this workshop, where the traditional Herzegovinian cuisine was presented, were the Regional development agency RE-

Tourism BiH • July 2010

bio punjen rižom ili čak geršlom, dok se ovdje puni mesom“, kazao je Barbieri. Drugi tipični primjer hercegovačke kuhinje su razna jela ispod peke te suhomesnati proizvodi. „Vjerojatno se nigdje drugdje u svijetu ne suši toliko mesa koliko u Hercegovini, od divljači do drobova, ili tipičnih suhomesnatih proizvoda poput pršuta“, kazao je Barbieri. Predsjednik Udruge „Hercegovački STAP“ Davor Medić naglasio je da se Hercegovina ima čime dičiti, te da institucije trebaju pružiti potporu proizvodnji kako domaće hrane, tako i domaćih rukotvorina.

odnijelo je pobjedu i u kategoriji blatine s vinom Blatina berba 2008. U kategoriji ostala crna vina zlatnu medalju također je osvojila Vinarija Čitluk s Cabaret Sauvignonom iz 2008. godine, koje je zavrijedilo i najveću ocjenu 87,60. Pobjedu u kategoriji ostalih bijelih mirnih, suhih i polusuhih vina odnio je Sauvignon vinarije Ignac Šardi iz Međumurja, dok je pobjedu u kategoriji poluslatkih, slatkih i predikatnih vina odnijela Graševina Feravina iz Ferića. Priznanja najboljim vinarima uručivali su dopredsjednik Vlade Federacije BiH i federalni ministar

Dio ponude sajma •

A part of the fair’s offer financija Vjekoslav Bevanda, federalni ministar okoliša i turizma Nevenko Herceg, pomoćnik ministra u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo Nedjeljko Babić, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić te direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak. Ministar Herceg je naglasio da su vino i vinarstvo nešto po čemu se Hercegovina prepoznaje te kako je ovo prigoda da na najbolji način promoviramo naš turizam i predstavimo našu turističku ponudu. „Vino je svakako dominantan sadržaj našeg turizma i upravo na tome možemo graditi naš imidž turističke ponude“, kazao je Herceg, istaknuvši kako je

Središnja manifestacija Mostarskog sajma bila je dodjela vinarskih i turističkih priznanja, održana u sklopu Sajma turizma. Sajam vina i ove je godine okupio brojne vinare iz zemlje i regije, te su u sklopu Sajma turizma za najbolja vina dodijeljena priznanja. Apsolutni pobjednik je Vinarija Čitluk, koja je odnijela čak tri, od četiri, prestižne nagrade. Ove godine na mostarski sajam pristiglo je blizu stotinu uzoraka vina i to iz Hercegovine Mađarske, Hrvatske i Crne Gore, a vina su ocjenjivana po skupinama. Pobjednik u kategoriji žilavke je Kameno vino, berba 2008., Vinarije Čitluk, a vino iste vinarije 

u teškom gospodarskom vremenu ovogodišnji sajam u cjelini otišao za ljestvicu više. Po riječima ministra Bevande, Sajam gospodarstva u Mostaru je gospodarsko čudo, u vrijeme recesije kada se mnogo sajmova u regiji otkazuje, te dokaz da se sinergijom, upornošću i voljom svih može napraviti nešto što prelazi okvire regije. Turistička priznanja dodijeljena su u različitim kategorijama. U kategoriji turističkog promotivnog materijala priznanje je dobila Turistička zajednica Hercegbosanske županije za turistički film „Ničiji i svačiji", a u kategoriji turoperatora/turističkih agencija priznanje je pripalo GTour d.o.o. Međugorje. U kategoriji turistički projekt godine priznanje je osvojila Udruga Stećak za projekt Turizam BiH-časopis za turizam i kulturu življenja, dok je u kategoriji turističkih zajednica nagrađena Turistička zajednica Hercegovačkoneretvanske županije. U kategoriji turističkih eko-etno manifestacija priznanje je osvojila Turistička zajednica Zapadnohercegovačke županije za manifestaciju „Okusi s kamena", u kategoriji doprinos razvoju i promociji ruralnog turizma Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine REDAH, a u kategoriji doprinos razvoju i promociji ruralnog turizma priznanje je otišlo u ruke Davorinu Mediću, predsjedniku upravnog odbora Udruge Hercegovački STAP. Priznanje za dugogodišnji doprinos stručnom i kvalitetnom educiranju kadrova u ugostiteljstvu i turizmu pripalo je Srednjoj turističko-ugostiteljskoj školi Mostar. Eksperti Instituta za turizam Republike Hrvatske održali su tijekom Sajma turizma predavanje o temi istraživanje u turizmu, tijekom kojega je prezentiran rad toga instituta, a s ciljem približavanja istraživanja turističkih statistika za koje se smatra da su važan čimbenik u planiranju razvoja turizma. Istaknuto je kako su rezultati istraživanja nezaobilazne podloge koje nositeljima turističke aktivnosti olakšavaju procese plani-

Turizam BiH • srpanj 2010.

smoked and cured meats. “There is probably no place in the world that this much meat is being smoked as in Herzegovina, from wild game meat to insides, and the most typical product like smoked ham”, said Barbieri. The chairman of the association “Herzegovinian STAP” Davor Medić pointed that Herzegovina has a lot to be proud of, and that the institutions should give support to the production of homemade food and handicrafts, as well. The central event of the Mostar fair was the award presentation ceremony for the winemakers and tour-

of blatina with Blatina, vintage 2008. In the category of other red wines the Čitluk winery also won the gold medal with the Cabernet Sauvignon from 2008, which got the biggest mark 87.60. In the category of other still, dry and semidry wines the award went to Sauvignon from the Ignac Šardi winery from Međimurje, while in the category of semisweet, sweet and predicated wines the award went to Graševina Feravina from Ferić. The awards for the best winemakers were presented by: the vice-president of the Federation of BiH Government and the federal minister of

Dio ponude sajma • A part of the fair’s offer ism awards, held within the Tourism fair. This year too, the Wine fair gathered a number of winemakers from the country and the region, and the best wines got awards within the program of the Tourism fair. The absolute winner is the Čitluk winery, which got even three out of four prestigious awards. At this year’s Mostar fair almost a hundred specimens of wine came from Herzegovina, Hungary, Croatia and Montenegro, and the wines were evaluated in groups. In the category of žilavka the winner is Kameno wine, vintage 2008 from the Čitluk winery, and the wine from the same winery won in the category finance Vjekoslav Bevanda, federal minister of environment and tourism Nevenko Herceg, Nedjeljko Babić the assistant minister in the Tourism and hotel industry department, the mayor of Mostar Ljubo Bešlić and Dalfina Bošnjak, the directress of the Mostar fair. Minister Herceg stressed that the wine and wine-industry are something that Herzegovina is recognized by, and that this is the chance for best promotion of our tourism and to present our tourist offer. “Wine is definitely a dominant content of our tourism and this is exactly where we can build the image of our tourist offer”, said Herceg, pointing out that in

this hard economical time this year’s fair went up the scale. According to minister Bevanda, the Mostar economical fair is an economical wonder in the time of recession when a lot of fairs in the region were cancelled, and is a proof that with the synergy, persistence and willingness of everyone a thing can be made which goes beyond the borders of the region. Tourist awards were presented in different categories. In the category of the tourist promotional materials the award went to the Tourist board of Herzeg-Bosnian Canton for the tourist film “Nobody’s and everybody’s”, and in the category of tour operators / tourist agencies the award went to G-Tour Međugorje. In the category of the tourist project of the year the award went to the Stećak association for the project Tourism BiH – the magazine for tourism and the culture of living, while in the category of tourist boards the award was presented to the Tourist board of Herzegovina-Neretva Canton. In the category of tourist eco-ethno events the award was given to the Tourist board of West Herzegovinian Canton for “The tastes from the stone”, in the category of contribution to the development of rural tourism the award went to Association for regional economical progress of Herzegovina REDAH, and in the category of personal contribution to the development of rural tourism the award was presented to Davorin Medić, the chairman of the management committee of the association Herzegovinian STAP. The award for the long-standing contribution to professional and quality education of personnel in catering industry and tourism was presented to the Tourism and Catering industry High school Mostar. During the Fair, the experts from the Institute for tourism of the Republic of Croatia held the lecture on the subject “Researches in tourism”, during which the work of this institute was presented and with the goal of approaching of the researches of tourist statistics, which are considered to be important fac

Tourism BiH • July 2010

ranja i upravljanja suvremenim turističkim razvojem. Institut za turizam provodi različita primarna istraživanja, a najpoznatija su tržišna istraživanja pod imenom TOMAS koja se provode još od 1987. godine i obuhvaćaju stavove i potrošnju turista u hrvatskim turističkim destinacijama za vrijeme ljeta, na jedrenju, kružnom putovanju, u tranzitu, posjet gradu Zagrebu ili nacionalnom parku. Kao najvažnija područja primijenjenih istraživanja hrvatski eksperti istaknuli su: konkurentnost hrvatskog turizma, stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, turistička aktivnost domaćeg stanovništva, trendovi turističke potražnje i tržišna segmentacija, potrošnja stranih turista u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu, evaluacija promocijskih materijala (brošure, web, mediji), vrednovanje javnog dobra u turizmu, kvalitativna istraživanja (fokus grupe, panel diskusije stručnjaka) te istraživanja i analize za potrebe prognoziranja potražnje. Primijenjena istraživanja podlogom su dugoročnih znanstveno-istraživačkih projekata Instituta za turizam i to Turizam i gospodarski razvoj i Prostorno-ekološki i socio-kulturni aspekti turizma. Tijekom predavanja bilo je riječi i o mogućnostima i potrebama istraživanja turističkog tržišta u Federaciji BiH. Kada je u pitanju pristup naglašeno je kako je sustav turističke statistike u nadležnosti Federalnog ministarstva kao pretpostavka kvalitetnog monitoringa i vođenja uspješne turističke politike, a na osnovi uspostavljenog sustava svjetski prihvaćenih pokazatelja, te da je uspostavljanje sustava turističke statistike prepoznato kao jedna od prioritetnih aktivnosti u „Strategiji razvoja turizma u FBiH za razdoblje 2010.-2019.“ Prijedlog je da se fokus stavi na danas najznačajnije oblike turizma u Federaciji BiH, a to su gradski (Sarajevo, Mostar), hodočasnički (Međugorje), planinski (zima, ljeto), ljetno0

kupališni, ruralni, izletnički, kulturni, tranzitni i drugo. Kao osnovne ciljeve Instituta za turizam, gosti iz Zagreba naveli su znanstveni rad u funkciji održivog razvoja turizma u Hrvatskoj, jačanje međunarodne suradnje u sklopu koje je planirano osnivanje centra za međunarodnu suradnju u turizmu, razvoj posebnih metoda u istraživanju, te kontinuirano obrazovanje istraživačkog tima. Institut za turizam vodeća je istraživačka i savjetodavna kuća na području turizma i ugostiteljstva u Hrvatskoj. Osnovan je 1959. godine, a tijekom godina razvio se u instituciju s izuzetnim praktičnim iskustvom u razvoju i upravljanju turizmom. Inače, što se tiče stanja u turizmu u 2009. godini, podaci pokazuju kako su u Hrvatskoj noćenja domaćih turista pala za 10 posto, no da su noćenja inozemnih turista ostala na razini 2008., a ukupna potrošnja domaćih i inozemnih turista iznosila je 7,3 milijarde eura. Kada su u pitanju očekivanja za tekuću godinu, istaknuto je kako će potrošnja ovisiti o cjenovnoj politici i sposobnosti ponude konkurentnog turističkog proizvoda, tj. povoljnog odnosa „ponuđene vrijednosti za novac“ Sigurno, među značajnijim događajima tijekom sajma bio je Sporazum o turističkoj suradnji između Srbije i BiH, a koji su potpisali ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević i ministar, ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić. Sporazu-

mom je predviđeno jačanje suradnje u oblasti turizma, unapređenje turističkog prometa između dvije zemlje kao i poticanje distribucije turističkih publikacija i materijala. Također, sporazum predviđa i razmjenu iskustava i informacija koje se odnose na turističko poslovanje, a koje će imati pozitivan utjecaj na nacionalne i lokalne turističke organizacije i poduzeća. Mostarski sajam 2010. unatoč krizi i recesiji ponovno je obogatio gospodarsku scenu Bosne i Hercegovine i regije te dao novi poticaj poduzetnim ljudima u sklapanju novih poslovnih aranžmana i partnerstava. "O konkretnim poslovnim pokazateljima i učincima moći ćemo govoriti u narednom razdoblju. No, ako je suditi po reakcijama izlagača i posjetitelja, koje su više nego pozitivne, možemo i moramo biti zadovoljni. Već sad imamo načelne dogovore o njihovu ponovnom dolasku u Mostar naredne godine", izjavila je direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak, dodavši kako je Sajam dobio potvrdu da će Republika Italija dogodine biti zemlja partner 14. Međunarodnog sajma gospodarstva, što će dodatno pridonijeti jačanju uloge i značenju ove manifestacije. Po cjelokupnoj organizaciji, sadržaju, posjetu, broju sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji i medijskoj popraćenosti, ovogodišnji je sajam zasigurno potvrdio svoje liderstvo među sajmovima u zemlji.

Turizam BiH • srpanj 2010.

tor in planning the development of tourism. It is stressed that the results of the research are unavoidable basis, which make the processes of planning and managing the modern tourist development easier for the bearers of the tourist activity. The Institute for tourism carries out different primary researches, and the most familiar are the market researches named TOMAS, which have been carried out since 1987 and include the attitudes and consumption of the tourists in Croatian tourist destinations during the summer, on sailing, round trips, transit, visiting Zagreb city or the National Park. As the most important fields of practical researches Croatian experts emphasised: Competitiveness of Croatian tourism, Attitudes and expenditure of the tourists in Croatia, Tourist activities of local population, Trends of tourist demand and market segmentation, Expenditures of foreign tourists in Croatia and home tourists abroad, Evaluation of promotional materials (brochures, web, and media), Evaluation of public good in tourism, Qualitative researches (focus groups, experts’ panel discussions) and Researches and analyses for the needs of the demand prediction. Practical researches are the base for the long-term scientific-research projects of the Institute for tourism, specifically: Tourism and economical development and Regional-ecological and socio-cultural aspects of tourism. During the lecture the subject was also about the possibilities and needs of the researches of tourist market in the Federation of BiH. When the question is about the approach, it was emphasised that the system of tourist statistics is within the authorities of the Federal ministry as a prerequisite of quality monitoring and conduction of successful tourist policy, and based on established system of globally accepted indicators, and that setting up the system of tourist statistics is recognized as one of the priority activities in the “Strategy of the development of tourism in FBIH for the period 2010-2020”. The suggestion is to bring the focus on the most important forms of tourism in the Federa-

tion of BiH today, and those are: city tourism (Sarajevo, Mostar), pilgrimage (Međugorje), mountain (winter, summer), summer-bathing, rural, one-day trip, cultural, transit tourism and others. As the basic objectives of the Institute for tourism, the guests from Zagreb mentioned the scientific work in the function of sustainable development of tourism in Croatia, strengthening of the international cooperation within which the foundation of the centre for international cooperation in tourism is planned, development of special methods in research and continuing education of the research team. The Institute for tourism is the leading research and consulting house in the field of tourism and catering industry in Croatia. It was founded in 1959, and with the years it has become an institution with exceptional practical experience in the development and conduction of tourism. Else, regarding the situation in tourism in 2009, the information show that overnights of home tourists in Croatia decreased for 10 percent, but that overnights of foreign tourists stayed on the level from 2008, and the total expenditures of home and foreign tourists made 7.3 milliards of Euros. When the question is about the expectations for the current year, it was emphasised that the expenditures would depend on the price policy and the ability of offering the competitive tourist product, in other words favourable relation of “offered value for the money”. One of the significant events of the fair was the Agreement about the tourist cooperation between Serbia and BiH, signed by Mladen Zirojević, the minister of foreign trade and economic relations in BiH and Mlađan Dinkić, minister of economy and regional development of Serbia. Strengthening the cooperation in the field of tourism, improvement of the tourist trade between the two countries and the stimulation of the distribution of tourist publications and materials is expected by this agreement. The agreement also expects the exchange of experiences and information related to the tourist business, and which would have positive

Dodjela nagrada najboljim vinarima Award presentation to the best vintners impact on national and local tourist organization and companies. In spite of the crisis and the recession, Mostar fair 2010, has again enriched the economy scene in Bosnia and Herzegovina and the region, and gave new stimulation for businessmen in conclusion of new business arrangements and partnerships. “We would be able to talk about the specific business indicators and efficiencies in the further period. But, judging by the reactions of the exhibitors and visitors, which are more than positive, we can and we need to be satisfied. We already have principle agreements about their next year’s coming to Mostar”, said the directress of the Mostar fair Dalfina Bošnjak, adding that the Fair got the confirmation that the Republic of Italy will be the partner country at the 14th International economy fair, what would contribute more to strengthening of the role and importance of this event. This year’s Fair has confirmed its leadership among the fairs in the country by the entire organization, program, attendance, number of business cooperation agreements made and the media reports. 
1

Tourism BiH • July 2010

Frano Matić

Kako sačuvati krš, zajednički je problem svih zemalja Dinarskog luka

M

eđunarodna konferencija o prekograničnoj suradnji u regiji Dinarskog luka(International Conference on Transboundary Cooperation in the Dinaric Arc) okupila je u Čapljini od 29. lipnja do 1. srpnja brojna domaća i strana izaslanstva iz oblasti turizma i ekologije. Cilj ove trodnevne konferencije bio je predstavljanje potencijala u šest odabranih područja Dinarskog luka koji je povezao i šest država u regiji. Uz sve na ovom su se skupu podijelila dosadašnja iskustva Otvaranje konferencije o Dinarskom luku

te tražila nova rješenja u cilju očuvanja okoliša i biološke raznolikosti ove eko dinarske regije. Na to obvezuje i sporazum potpisan 2008. godine na 9. konferenciji stranaka potpisnica Konvencije o

• The Dinaric Arc conference opening 

2

Turizam BiH • srpanj 2010.

How to preserve the rocky grounds is mutual problem of all the countries of the Dinaric Arc

Konferencija o Dinarskom luku • The conference about the Dinaric Arc on June 29 till July 1. The objective of this threeday conference was representing the potentials of the six chosen areas of the Dinaric Arc which connected six countries in the region. The experiences so far were shared on this meeting and the new solutions for the goal of preserving the environment and biological diversity of this eco Dinaric region were discussed. The agreement signed in 2008, on the 9th conference of the signatories of the Convention about the Biological diversity (CBD COP9) obliges to this. On this occasion the Big Win agreement was signed too, by which the Governments of the countries of southeastern Europe have ap-

I

nternational Conference on Transboundary Cooperation in the Dinaric Arc has gathered number of foreign and local delegations from the field of tourism and the ecology in Čapljina Tourism BiH • July 2010 
3

biološkoj raznolikosti(CBD COP9). Tom je prigodom potpisan i Big Win sporazum kojim su se Vlade zemalja jugoistočne Europe približile viziji velike prekogranične mreže zaštićenih područja a koja se proteže kroz ovu ekološki značajnu regiju. Konferenciju u Čapljini zajednički su organizirali agencije IUCN, WWF i SNV, Eko udruga „Lijepa naša“ Čapljina, te Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao pokrovitelj, a uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Finske. Na otvaranju međunarodne konferencije u ime domaćina skupu se prvi obratio čapljinski načelnik dr. Smiljan Vidić koji je istaknuo kako Čapljina ima veliku sreću što pripada baš tom Dinarskom luku.“Živimo u vremenu kada profit ruši sve pred

sobom pa i ovakve eko sustave. No, zahvaljujući vama i ovakvim konferencijama sazrela je svijest o očuvanju okoliša i biološke raznolikosti pa se mogu pronaći rješenja kojima se zadovoljavaju potrebe gospodarstva ali i turizma kojeg opet nema bez očuvanog okoliša. Stoga imate našu maksimalnu potporu“, istaknuo je čapljinski načelnik Vidić. “Temeljna vrijednost ove konferencije je očuvanje i promocija krša kao jednog od najugroženijih eko sustava. Stoga želimo afirmirati svekoliku biološku vrijednost Dinarskog luka koja je neprocjenjiva. Važna je činjenica kako je u ovu prekograničnu suradnju uključeno šest zemalja i svima nam je prioritet očuvanje okoliša i te biološke raznolikosti. U projektu je odabrano šest područja tog Di-

narskog luka a ogromni su turistički potencijali cijele regije. Zato smo se i opredijelili za filozofiju održivog razvoja, a pri čemu je očuvanje okoliša najvažniji zadatak“, istaknuo je uz ostalo federalni ministar okoliša i turizma dr.sc. Nevenko Herceg koji je u hotelu „Mogorjelo“ u Čapljini i službeno otvorio ovu trodnevnu Međunarodnu konferenciju. Uz načelnika Vidića i ministra Hercega skupu su se obratili još i Boris Erg(IUCN) te Deni Porej (WWF). Prve večeri konferencije upriličena je izložba fotografija i stručne literature a koju su priredili Martin Schneider Jacoby i EU „Lijepa naša“ Čapljina. U završnom dijelu, u Parku prirode Hutovo blato, predstavljen je i projekt „Eko-kocke i šumske vrijednosnice“.

Organizatori konferencije: Martin Schneider Jacoby, Nevenko Herceg i Smiljan Vidić (s desna na lijevo) 

Turizam BiH • srpanj 2010.

proached to the vision of big transboundary net of protected areas and which spreads through this ecologically important region. The conference was mutually organized by the agencies IUCN, WWF and SNV, Eco-association “Lijepa naša” Čapljina, and the Federal ministry of environment and tourism as the sponsor, and with the financial support of the Foreign Affairs Ministry of the Republic of Finland. The mayor of Čapljina Dr Smiljan Vidić was the first one on the behalf of the host that addressed at the International Conference opening, pointing out that Čapljina is very lucky to belong right to this Dinaric Arc. “We live in the time when the profit destroys everything in front of it and these eco-

systems such as also. But, thanks to you and the conferences like this the consciousness about the preservation of the environment and biodiversity has developed, so the solutions can be found with which the needs of the economy and the tourism that can’t exist without preserved environment are pleased. That’s why you have our maximum support”, said Čapljina’s mayor Vidić. “The basic importance of this conference is the preservation and the promotion of the rocky ground as one of the most endangered eco systems. Therefore, we want to establish the total biological diversity of the Dinaric Arc which is priceless. The important fact is that six countries are involved in this trans-

boundary cooperation and the priority to all of us is the preservation of the environment and this biological diversity. Six areas of this Dinaric Arc are chosen in the project and the tourist potentials of the entire region are huge. That’s why we have decided on the philosophy of the sustainable development and in all that the preservation of the environment is the most important mission”, said the Federal minister of the environment and tourism, ScD Neveko Herceg who also officially opened this three-day International conference in the “Mogorjelo” hotel in Čapljina. Besides the mayor Vidić and the minister Herceg, Boris Erg (IUCN) and Deni Porej (WWF) have also addressed to the gathering. On the first evening of the conference the exhibition of photographs and professional literature was held, arranged by Martin Schneider Jacoby and EU “Lijepa naša” Čapljina. In the final part of the conference, the project “Eco-cubes and the forest values” was represented in the Hutovo blato Nature Park.

The conference organizors: Martin Schneider Jacoby, Nevenko Herceg and Smiljan Vidić (with right to left)

Tourism BiH • July 2010 

N

Željka Mihaljević

a prostranom tepihu od cvijeća i lelujavih trava Strljanice na Kupreškoj visoravni reski zvuk kosa u rukama kosaca obilježio je završni dan manifestacije Dani kosidbe – Kupres 2010. Britka oštrica rastavlja nadzemlje bilja od korijena, a iza raskoračenih nogu kršnih momaka, u opancima ili suknenim čarapama, liježu široki, debeli otkosi. Miriše trava oporo, zeleno, kupilice grabljama ‘rede’ otkose da ne smetaju koscima, a pred njima netko od rodbine, ili prijataelja, ‘vodi’ kosce i bodri ih. „De, još malo. Udahni! Duboko udahni, nastavi. Stani, istupila ti se kosa! Naoštri je, predahni, a onda tjeraj sve do kraja! Ajde još malo, udahni…“ Tako je bodrio Ivu Ivkovića – Ćibaru, ovogodišnjeg kosbašu, pobjednika u viteškom nadmetanju u košenju, njegov brat koji ga je izvrsno vodio. Vrijeme mu je bilo drugo, ali je parcelu iskosio u tri otkosa, dok su drugi kosci za istu površinu morali napraviti četiri, ili četiri i pol. Uredno ‘obrijano’ do same zemlje ostade polje iza njega, i već smo znali da je pobijedio i prije službene objave rezultata. Za natjecanje se prijavili kosci iz Kupresa, Livna, Tomislavgrada, Bugojna, Posušja, Mrkonjić Grada i susjedne Hrvatske. A svi oni u narodnim nošnjama svoga kraja, bodreni od gledatelja, junački odradiše parcele do kraja, bez obzira na to što znaju da ne mogu biti prvi. Malena, crnoputa curica u narodnoj nošnji baci se svome ocu u zgrljaj, također Kuprešaku, koji je među trojicom prvih, a prije toga je s majkom nestrpljivo čekala kad će ‘ćaća’ završiti. Sunce nesmiljeno prži, vjetar pomalo puše, a oblaci putuju u visini nošeni njegov

Dani kosidbe ove godine pokazali su i po svojoj izvedbi i po svome sadržaju da je to najbolji i najdjelotvorniji doprinos razvoju kulturnog turizma, ne samo Kupreškog kraja, nego i cijele regije, što je i bila vizija pokretača ovoga projekta, vizija kojom se željelo naglasiti uvjerenje o važnosti kulture i kulturne baštine za opći društveni, socijalni i gospodarski razvoj.

Turizam BiH • srpanj 2010.

T
The days of haymaking by its performance and its program showed this year too that it’s the best and the most efficacious contribution to the development of cultural tourism, not only for the Kupres area, but for the entire region, what was the vision of the starters of this project, the vision by which the conviction about the importance of culture and cultural heritage for the entire public, social and economical development tried to be emphasized.

he sharp sound of the scythes in the hands of the haymakers on the spacious rug of flowers and swaying grass of Strljanica on the Kupres plateau marked the final day of the event of The days of haymaking – Kupres 2010. Sharp edge divides the overhead part of the plants from the root, and wide and thick swaths are falling behind the legs of the strong men. The grass scents acridly, green; the collectors are setting the swaths in order, not to disturb the haymakers, and in front of them relatives and friends “lead” and encourage them. “Come on, just a little more. Take a breath! Take a deep breath, go on. Stop, your scythe is blunt! Sharpen it, catch your breath, and go all the way to the end! Come on, just a little more…” – this is the way brother of Ivo Ivković – Ćibara, this year’s “kosbaša”, the winner in this year’s haymaking competition, encouraged him and lead excellently. He had second lap time, but he mowed the plot in three swaths, while other haymakers had to make four, four and a half swaths for the same plot. The field behind him was left neatly “shaved” to the ground, and we already knew that he was the winner even before the official announcement of the results. The haymakers from Kupres, Livno, Tomislavgrad, Bugojno, Posušje, Mrkonjić Grad and Croatia applied for the competition. And all of them in the folk costumes of their region, cheered from the spectators, done 

Tourism BiH • July 2010

im krilima. Ne, nije bilo kiše, samo dvije-tri kapi, kao da je i vrijeme bilo naklonjeno ovoj stoljetnoj tradiciji kupreškoga kraja. Na radost, ručne kose i kršne gorštake odavno su zamijenili strojevi. No, mnogi se sa sjetom prisjećaju tih težačkih, ali mirnijih i zadovoljnijih dana. Na vašarima su se kupovale kose varcarke, skovane rukama kovača iz nekadašnjeg Varcar Vakufa, današnjeg Mrkonjić Grada. Takva kosa iskovana od majstora svog zanata, pok. Pave Duvnjaka, kosa – munja pripitomljena, odnose pobjedu u Ivinim rukama. Ljubav prema kosidbi naslijedio je od oca, sjeća se vremena od prije 30-tak, pa i više godina, kada su se kosci pri svakoj koševini natjecali, radilo se po nekoliko dana u sebe i u drugih, a veličina livada se računala po broju kosaca i dana za koje se mogu pokositi, npr. četiri kosca za dva dana i sl. Najbolji tijekom dana sutradan stane prvi, a iza njega ostali. Biti kosbaša bila je čast, priča Ivo i sa žaljenjem konstatira da današnja mladost to ne poznaje, tu i tamo ima još ljudi srednjih godina koji će se s uživanjem uhvatiti u koštac s planinskom travom, a stariji to već ne mogu. Tradicija jednog kraja prepliće se s drugim, na vašaru, ili derneku, kako god da ga nazovemo, mogu se kupiti drvena kosišta, grablje, brus, kose, vile, sve što koscu treba, kovani noževi ‘sklopci’, lanci, tronošci, sačevi, kovane tepsije za peku… obilje šarenila, narodnih rukotvorina, ali i čuvene janjetine s ražnja. Da bi sve to dobilo na punoći, pobrinuli su se grleni glasovi Kupreški i Kuprešaka iz KUD Napredak. Njima su se, petu godinu za redom, u sklopu CIOFF, Međunarodnog festivala izvornog folklora, pridružila i društva iz Drvara, Livna, Šujice, Tomislavgrada, Lukavca kod Tuzle, Orašja, Bugojna, Prozora-Rame, Stoca, susjedne Hrvatske, te Mađarske 

i orijentalne Turske. Pomalo u sjeni nekih drugih ‘razvikanijih’ festivala, ovogodišnje, peto izdanje CIOFF, Međunarodnog festivala na Kupresu zablistalo je obiljem boja, zvukova različitih instrumenata, plesom lelujavih velova (marama), lupom mađarskih i slavonskih čizama, lepezom širokih suknji, koje se nisu ‘stidjele’ pokazati podsuknje i noge plesačica. Bilo je više od 600 izvođača, organizirali su se okrugli stolovi, etnografske izložbe, sve što je sastavni dio projekta zaštite nematerijalne kulturne baštine naroda svijeta. Nekoliko tisuća posjetitelja pratilo je i ostala sportska nadmetanja, potezanje konopa, skok s mista, bacanje kamena s ramena, konjičke utrke…

Kosbaše - Haymaker

Smotra folklora - Folclore festival

Različite dobne skupine na smotri folklora

The folclore festival gathers all age groups

Turizam BiH • srpanj 2010.

their plots bravely to the end, regardless of knowing that they couldn’t be the winners. A little dark-skinned girl in the folk costume fell into her father’s hug, also a man from Kupres, who was among the first three haymakers, and before that waited impatiently for her father to finish. The sun mercilessly burned, the wind blew a little bit, and the clouds passed in the heights carried with the wings of the wind. There was no rain, just a few drops, as if the weather was inclined to this hundred years old tradition of this area. Fortunately manual scythes and the strong highlanders are replaced by the machines a long time ago. But, many people remember those hardworking, but more peaceful and content days. People used to buy the “varcar” scythes on the fairs, forged by the hands of blacksmiths from former Varcar Vakuf, today’s Mrkonjić Grad. A scythe like that forged by the master of his craft, late Pavo Duvnjak, the scythe – the tamed thunder, won the victory in Ivo’s hands. He inherited the love for the haymaking from his father and he remembers the time about 30 years ago when the haymakers used to compete at every mowing; they used to work at their plots and at other’s, and the size of the meadows was counted in the number of the haymakers and the days that were needed for the meadow to be mowed, four haymakers for two days, etc. The best one during one day comes first on the second day and all the others behind him. To be the haymaker was an honour, says Ivo, and states with regret that today’s youth has no knowledge of this and there is still some middle aged people who would delightedly face the mountain grass, and the older ones can’t do that anymore. The tradition of a region interweaves with another. On the fair or the parish fête, whatever we call it, one can buy wooden scythe pole, rake, whetstone, scythes, hay-fork, all the things a haymaker needs,

Natjecanje u potezanju konopa - Tug of war competition

forged knifes, chains, tripods, forged baking dishes…abundance of variety, folk handicrafts and famous roasted lamb. Guttural sounds of the women and men from Kupres’ KUD Napredak provided for this event to be complete. The cultural clubs from Drvar, Livno, Šujica, Tomislavgrad, Lukavac near Tuzla, Orašje, Bugojno, Prozor-Rama, Stolac, neighbouring Croatia, Hungary and the oriental Turkey joined them for the fifth time within the CIOFF International original folklore festival. Somewhat in the shadow of some other “notorious” festivals, this year’s, fifth edition of the CIOFF International festival at Kupres glittered with abundance of colours, various instruments sounds, the dance of swaying scarves, the banging of the Hungarian and Slavonian boots, the range of the wide skirts, which weren’t “ashamed” to show the underskirts and the legs of the dancers. There were more than 600 performers; the round tables were organized, ethnographic exhibitions, all the things that are components of the project of protection of unmaterial cultural heritage of the world’s nations. Several thousands of visitors attended other sports competitions too, the tug of war, long jump, stone throwing, horserace…

Bogatstvo narodne nošnje The richness of the folk costume

The first haymaker (Ivo Ivković Ćibara) sharpens the scythe

Prvi kosbaša (Ivo Ivković Ćibara) oštri kosu

Tourism BiH • July 2010 

GLAVNI TAJNIK UNWTO U MOSTARU

U

sklopu prvog službenog posjeta Bosni i Hercegovini Taleb Rifai, glavni tajnik Svjetske turističke organizacije (UNWTO) boravio je u Mostaru gdje mu je domaćin bio dr. sc. Nevenko Herceg, ministar okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. Na poziv ministra Hercega u zgradi Vlade Federacije u Mostaru upriličen je zajednički radni sastanak na kojem su se s glavnim tajnikom UNWTO-a susreli i predstavnici turističkih zajednica, udruga i privatnog sektora. Zajedničko je stajalište da je pitanje razvoja turizma i stvaranja pretpostavki za razvoj respektabilne i konkurentne turističke

Radni sastanak s glavnim tajnikom UNW TO-a Working meeting with the secretary general of UNW TO industrije od velike važnosti za Federaciju BiH te da kao takvo traži koordiniran pristup koji se temelji na kolektivnoj viziji i snažnom partnerstvu. Izražavajući zadovoljstvo sastankom, glavni tajnik UNWTO-a ponovio je da u BiH mora biti osigurana jedna vrsta izbalansiranosti između razvoja turističkih proizvoda, turističke ponude i promocije jer je, kako je rekao, “turizam budućnost ove zemlje”. Svjetska turističke organizacija posebnu pažnju poklanja razvoju održivog sektora turizma s jačim naglaskom na zemlje u razvoju kao što je Bosna i Hercegovina. Globalna turistička scena brzo se kreće ka razvoju novih, zanimljivih odredišta za turiste. Imajući u vidu izvanrednu prirodnu ljepotu zemlje

Mia Martina Barbarić 

0

Turizam BiH • srpanj 2010.

THE SECRETARY GENERAL OF UNWTO IN MOSTAR

T

aleb Rifai, the secretary general of the World tourism organization (UNWTO) visited Mostar within the first official visit to Bosnia and Herzegovina, where his host was ScD Nevenko Herceg, minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH. At the invitation of minister Herceg a joint working meeting was held in the building of the Government of the Federation in Mostar, where the representatives of the tourist boards, associations and the private sector met with the secretary general of UNWTO. Common viewpoint is that the question of the development of tourism and creating the preconditions for the development of respectable and competitive tourist industry is of big importance for the Federation of BiH and as that it demands coordinated approach based on the collective vision and strong partnership. Expressing his satisfaction with the meeting, the secretary general of UNWTO repeated that

Šetnja Mostarom

Walking through Mostar with stronger emphasis on the developing countries like Bosnia and Herzegovina. Global tourist scene is moving fast towards the develop-

one kind of good balance has to be provided in BiH between the development of tourist products, tourist offer and the promotion because as he said, “tourism is the future of this country”. The World tourism organization gives special attention to the development of sustainable tourist sector

Tourism BiH • July 2010 

1

i jedinstvenost njezinog kulturnog tup razvoju turizma kroz ulaganje u ni tajnik Svjetske turističke organaslijeđa, Bosna i Hercegovina je ljudske resurse, obuku i edukaciju, nizacije, kazao je da je nije očekivao upravo jedna od najkvalificiranijih naglasio je ministar Herceg u ime toliku razinu dostignuća ističući da i najatraktivnijih destinacija koja turističkog sektora Federacije BiH. je pravo vrijeme za promociju, jer mora zauzeti svoje pravo mjesto u U nastavku posjeta Mostaru, “ljudi širom svijeta moraju saznati budućnosti turizma, kazao je glav- o novim tehnološko-obrazovnim za turističke proizvode koje nudi ni tajnik Rifai na sastanku s minis- trendovima i planovima UNWTO- BiH”. – Posjet glavnog tajnika Svtrom Hercegom i s predstavnicima a na umrežavanju znanja u okviru jetske turističke organizacije s turističkog sektora Federacije BiH. kapaciteta zemalja članica, glav- jedne je strane potvrda naših veZahvaljujući UNWTO-u i glavnom ni tajnik Rifai i ministar Herceg likih turističkih mogućnosti, a s tajniku Rifaiu na velikoj podršci, razgovarali su na sastanku s prof. druge strane doprinos daljnjoj o kojoj svjedoči ne ova posjeta u dr. sc. Vladom Majstorovićem, promociji BiH kao turističke destijeku ovogodišnje turističke sezone rektorom Sveučilišta u Mostaru i nacije. Turistička struka diljem svinego i siječanjski susret u Madridu, prof. dr. sc. Zoranom Primorcem, jeta s pozornošću prati aktivnosti ministar Herceg posebno je nagla- dekanom Fakulteta prirodoslovnoglavnog tajnika, i sasvim je sigurno sio značenje suradnje s UNWTO- matematičkih i odgojnih znanosti da će nakon ovog posjeta percepcija om osobito oko prilagodbe novim na kojem se školuje prva generBosne i Hercegovine kao poželjne tržišnim svjetskim turističkim, ali acija studenata turizma i zaštite turističke destinacije znatno poi tehnološko-obrazovnim trendo- okoliša. Nakon sastanka u Rekrasti. Naši razvojni ciljevi ostaju vima. - Turistički sektor Feder- toratu Sveučilišta u Mostaru, glavni acije BiH opredijelio se za razvoj tajnik UNWTO-a sa suradnicima i isti, ne samo produljenje sezone kvalitativnog turizma na temeljima u pratnji domaćina ministra Her- i razvoj posebnih oblika turizma i održivog razvoja, što u prvi plan cega, veleposlanice Željane Zovko i turističke ponude već i traženje razstavlja potrebu očuvanja očiglednih gradonačelnika Ljube Bešlića, pos- vojnih pomaka koji će biti rezultat prirodnih ljepota i ekoloških vri- jetio je Stari most i staru gradsku suradnje sa Svjetskom turističkom jednosti, odnosno stvaranje takvih jezgru Mostara koji su upisani na organizacijom koja je potvrđena turističkih proizvoda koji će biti UNESCO-u listu zaštićene kulturne tijekom prvog službenog posjeta u suglasju s prirodom, istaknuo baštine. Impresioniran onim što je glavnog tajnika Bosni i Hercegoje ministar Herceg naglašavajući u tri dana vidio Taleb Rifai, glav- vini, zaključio je ministar Herceg. kako je kroz StrateSkok sa Starog mosta za doček glavnog tajnika UNWTO-a giju razvoja turizThe dive from the Old Bridge to welcome the secretary general of UNWTO ma Federacije BiH jasno definirano što želimo prodati i kome, ali i koliko trebamo uložiti da bi smo zadovoljili sve zahtjevnije turiste. – Svjesni smo da se turističko tržište mijenja i da je došlo novo doba razvoja turizma. Osim harmoniziranja zakonodavnog okvira sa standardima EU bitan je i marketing tj. kako stvoriti pravi strateški pris2

Turizam BiH • srpanj 2010.

ment of new, interesting destinations tant, i.e. how to create the right strafor tourists. Having exceptional nat- tegic approach to the development ural beauty of the country and the of tourism through investing into uniqueness of its cultural heritage the human resources, training and in mind, Bosnia and Herzegovina education, said minister Herceg on is exactly one of the most qualified the behalf of the tourist sector of the and most attractive destinations that Federation of BiH. In the continuation of visiting has to take its proper position in the Mostar, the secretary general Rifai future of tourism, said the secretary general Rifai at the meeting with the and minister Herceg talked about technological-educational minister Herceg and the representa- new tives of the tourist sector in the Fed- trends and the plans of UNWTO on eration of BiH. Thanking UNWTO the knowledge networking within and the secretary general Rifai on the capacity of the member countries at the meeting with ScD Vlado the great support, that is not only Majstorović, head of the University witnessed by this visit in the midst of Mostar and ScD Zoran Primorac, of the tourist season but also by the the dean of the Faculty of natural meeting in January in Madrid, min- sciences and mathematics and eduister Herceg specially emphasised cational sciences where the first genthe significance of the cooperation eration of the students of tourism with UNWTO, especially in the ad- and environment protection is being justment to new world tourist mar- educated. ket and technological-educational After the meeting in the prestrends. ident’s office of the University of The tourist sector of the Federa- Mostar, the secretary general of UNtion of BiH has decided upon the WTO, with his associates and acquality tourism development based companied with the host minister on the foundations of the sustain- Herceg, the ambassadress Željana able development, what brings the Zovko and the mayor Ljubo Bešlić, need of preservation of evident nat- visited the Old Bridge and the old ural beauties and ecological values town nucleus of Mostar which are to the fore, in other words creation registered among the UNESCO’s list of such tourist products that will be of protected cultural heritage. Imin the harmony with the nature, said pressed with what he saw in the three minister Herceg emphasising that it’s clearly Radna večera • Working dinner defined, through the Strategy of the development of tourism of the Federation of BiH, what we want to sell and to whom, and how much do we have to invest in order to please more and more demanding tourists. – We are aware of the fact that the tourist market is changing and that the new period of the development of tourism has come. Besides harmonizing the legal framework with the standards of EU, marketing is also impor-

days of his visit, Taleb Rifai, the secretary general of the World tourism organization said that he didn’t expect this level of accomplishments, stressing that it’s just the right time for the promotion because “the people all over the world have to learn about the tourist products that BiH offers”. The visit of the secretary general of the World tourism organization is confirmation of our great tourist possibilities on the one hand, and on the other contribution to further promotion of BiH as a tourist destination. The tourist profession all over the world very attentively follows the activities of the secretary general, and it’s most certain that the perception of Bosnia and Herzegovina as desirable tourist destination will considerably increase after this visit. Our developmental goals remain the same, not only the lengthening of the season and development of specific forms of tourism and tourist offer, but also searching for new developmental progresses that would be the result of the cooperation with the World tourism organization which is confirmed during the first official visit of the secretary general to Bosnia and Herzegovina, concluded minister Herceg.

Tourism BiH • July 2010 

3

Vijesti
• • • •

12. siječnja 2010. godine u Mostaru je predstavljen projekt virtualne prezentacije staroga dijela Mostara, „Virtualna prezentacija staroga Mostara, UNESCO zone“. Projekt je realizirala tvrtka „Innovattivo“ iz Sarajeva. 1. siječnja 2010. godine u Hotelu „Bristol“ u Mostaru održan je znanstveni skup o temi „0 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru“. Na skupu su priređena izlaganja uglednih znanstvenika iz mnogih područja znanosti vezanih za muzejsku djelatnost: povijesti, arheologije, etnologije, povijesti umjetnosti, književnosti, itd. 21. siječnja 2010. godine u Mostaru, u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače, predstavljena je knjiga „Priče i legende iz Hercegovine“, autora Grge Mikulića. Ova zbirka priča predstavlja iznimno vrijedno štivo svima, a osobito turističkim vodičima u Hercegovini. . veljače 2010. godine u Sarajevu je otvorena tradicionalna međunarodna kulturno-turistička manifestacija „Sarajevska zima“, Sarajevo 2010. pod motom “Što sad?” To je, kako se u Sarajevu voli reći, ¨tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta¨. U utorak 1. veljače 2010.godine održan je završni dio manifestacije „Pokladni dani Čapljina 2010.“. Karnevalska povorka prvi dan (u nedjelju, 1. veljače), kretala se iz Trebižata do u Čapljinu, drugog dana ulicama Čapljine, a treći, završni, dan organiziran je bal pod maskama. 20. veljače 2010. godine u Mostaru je održana dodjela Međunarodne nagrade „Grozdanin kikot“ za doprinos u razvoju dramskoga odgoja u Mostarskom teatru mladih. Nagrade su ravnopravno podijelili: Juliana Mabwa (glumica iz Kenije), Dinka Špiček (kulturna djelatnica), Dino Mustafić (redatelj), Tintta Karppinen (dramska pedagoginja iz Finske). 2. veljače 2010. godine u Mostaru je održana godišnja skupština HPD-a Prenj 133. Priređena je i prigodna izložba fotografija u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače. 2.veljače 2010. godine u Mostaru je održana tradicionalna manifestacija „Večernjakov pečat“. Na toj manifestaciji dodijeljene su nagrade istaknutim osobama na različitim područjima ljudskog djelovanja i života u Bosni i Hercegovini i okruženju, kao i proglašena ¨Osoba godine¨ po izboru čitatelja Večernjeg lista. U sklopu Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar 2010., koji je održan od 13. do 1. travnja, održan je i Sajam turizma Mostar 2010. MOSTAR – Mostarsko proljeće – XII. Dani Matice hrvatske. Svečano otvaranje priređeno 1. travnja. Otvaranju su nazočili i visoki pokrovitelj, predsjednik RH dr. Ivo Josipović i član Predsjedništva BiH gosp. Željko Komšić. Manifestaciju otvorio predsjednik Saveza europskih festivala Darko Brlek. U sklopu dana manifestacije (zatvorena 31. svibnja izložbom arhitekta Zlatka Ugljena), gostovali su vrhunski umjetnici poput Lovre Pogorelića, Monike Leskovar, Edina Karamazova, Kaliopi, Ratimira Martinovića, Zorana Todorovicha, Valentine Fijačko, Ivice Turizam BiH • srpanj 2010.

Kratke vijesti i najave 

News
• • •

On January 12, 2010, the project of virtual presentation of the old part of Mostar: “Virtual presentation of the old Mostar, UNESCO zone” was presented in Mostar. The project was realized by the company “Innovattivo” from Sarajevo. On January 1, 2010 in the “Bristol Hotel in Mostar, a scientific congress about the subject “0 years of the Museum of Herzegovina in Mostar” was held in Mostar. Prominent scientists’ presentations from many fields of science related to museum work: history, archaeology, ethnology, art history, literature, etc, were prepared on this congress. On January 21, 2010, the book “Tales and the legends from Herzegovina”, from the author Grgo Mikulić, was presented in Mostar, at the Croatian home of Herceg Sjepan Kosača. This collection of stories represents exceptional reading material for everybody, and especially for the tourist guides in Herzegovina. On February , 2010, the traditional international cultural-tourist event “Sarajevo winter”, Sarajevo 2010 was opened under the title “What now?” As the people from Sarajevo like to say, this is the traditional meeting of the artists and the citizens of the world. On Tuesday, February 1, 2010, the final part of the event of “Carnival days - Čapljina 2010” was held. On the first day (Sunday, 1 February) the Crneval procession was going from Trebižat to Čapljina, on the second day through the streets of Čapljina and on the third, final day the masked ball was organized. On February 20, 2010, the international award ceremony “Grozdanin kikot” for the contribution in the development of theatre education was held in the Mostar youth theatre. The awards equally shared: Juliana Mabwa (the actress from Kenya), Dinka Špiček (cultural worker), Dino Mustafić (director) and Tintta Karppinen (theatre pedagogue from Finland). On February 2, 2010 , the Annual assembly of HPD (Mountaineering club) Prenj 13 was held in Mostar. Occasional photo exhibition was prepared at the Croatian home of Herceg Sjepan Kosača. On February 2, 2010, the traditional event “Večernjakov pečat” was held in Mostar. The awards for prominent persons in various fields of human activities and life in BiH and surroundings were presented at this event, and the “Person of the year “ was pronounced, selected by the readers of Večernji list. Within the International economy fair Mostar 2010, which was held from April 13 to 1, the Tourism fair Mostar 2010 was held too. MOSTAR – Mostar spring – XII Days of Matica Hrvatska. The ceremonial of the opening was on April 1. The high sponsors, the President of the Republic of Croatia Dr Ivo Josipović and the member of the BiH presidency Željko Komšić were present on the opening. The festival was opened by the president of the European festivals association Darko Brlek. The top artists were guests on the th festival (closed on May 31 with the exhibition of architect Zlatko Ugljen) like Lovro Pogorelić, Monika Leskovar, Edin Karamazov, Kaliopi, Ratimir Martinović, Zoran TodoSusreti klapa - Harmony-singing groups’ meetings

Short news and announcements

Tourism BiH • July 2010 

Vijesti
• • •

Šarića; Dubrovačke ljetne igre i HNK Zagreb predstavili su se Shakespearovim „Hamletom“, Festival dalmatinskih klapa Omiš donio je večer klapske pjesme posvećene Ljubi Stipišiću Delmati; Pjesnici iz cijeloga svijeta predstavili su se na Mostarskom književnom proljeću, u suradnji sa Sarajevskim danima poezije; Dramska umjetnica Tatjana Feher, u povodu gotovo pola stoljeća na daskama koje život znače, priredila je scenski kolaž „Sjećanja iz garderobe“ dramaturga i redatelja Dragana Komadine; Pjesnik Ilija Ladin oživljen je zahvaljujući Miri Petroviću i mladome redatelju Segoru Hadžagiću i to u kratkome igranom filmu „Kako je Ilija Ladin predavao njemački“; Davorin Briševac predstavio se samostalnom izložbom, priređen je i tradicionalni Dječji dan u suradnji s Cvitkom i Školarcem… Gledatelji su, u dana, mogli vidjeti 30-tak različitih kazališnih, glazbenih, književnih, likovnih i dječjih programa. MOSTAR – . međunarodni festival „Mostarska liska“. Veliku lisku dobio Mirvad Kurić, glumac iz Sarajeva, te Snežana Štiklić iz Banje Luke kao najbolja glumica na festivalu. Apsolutni pobjednik festivala, po odluci žirija i publike, jest predstava „SHAKEspeare na EXit“ zagrebačkog teatra EXIT, readtelja Matka Raguža. Festival je održan od 21. – 2. travnja 2010. godine. Međunarodni festival zabavne glazbe „Melodije Mostara“ održan je 2. travnja 2010. godine. Ovaj festival se održava od 1. godine i nametnuo se kao najprestižniji festival zabavne glazbe u Bosni i Hercegovini. MOSTAR – Festival frankofonog teatra TETEF u organizaciji Francuskog kulturnog centra (Pozorište lutaka Mostar, 2.travnja – 30. travnja) LUKAVAC – Lukavački sajam turizma, lova i ribolova, LIST 2010. otvoren je . svibnja i trajao je do . svibnja 2010. godine. Kao i dosadašnjih godina, generalni pokrovitelj ovoga sajma je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. STOLAC – Stolačko kulturno proljeće, u organizaciji Matice hrvatske Stolac otvoreno je 1. svibnja 2010. godine. Na toj manifestaciji upriličeno je niz kulturnih sadržaja, od predstavljanja učeničkih radova do predstavljanja zbornika Stolačko proljeće. JAJCE - Pozorišne/kazališne igre u Jajcu, najstariji kazališni festival u BiH. Otvoren je . i trajao je do 11. lipnja 2010. godine. POČITELJ – Međunarodna likovna kolonija u Počitelju ove godine je otvorena . lipnja i zbog nedostatka novca trajala je samo jedan dan. ČAPLJINA - U Čapljini je 12. lipnja održana Županijska smotra folklora „Lijera diple nadigrala“. MOSTAR – U Galeriji kraljice Katarine u Mostaru, 1. lipnja, predstavljen je Turistički vodič Regija Hercegovina (hrvatska i engleska verzija), autora Grge Mikulića. NEUM – Otvaranje ljetne turističke sezone u BiH ove godine upriličeno je1. i 1. lipnja u Hotelu „Sunce“ u Neumu. MEĐUGORJE – Međunarodna hodnja mira, održana je tradicionalno i ove kao i svake godine, od Humca do Međugorja, uz obljetnicu ukazanja Blažene Djevice Marije 2.lipanj. MOSTAR –Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u suradnji s Klinikom za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Udrugom psihijatara Bosne i Hercegovine, organizirali su u Hotelu „Ero“ 2. lipnja Sedmu mostarsku psihijatrijsku subotu, s međunarodnim sudjelovanjem. Tema: Psihosomatska medicina - kad duša kroz tijelo govori.

Kratke vijesti i najave 

• •

Turizam BiH • srpanj 2010.

News

rovich, Valentina Fijačko, Ivica Šarić; Dubrovnik Summer Festival and HNK Zagreb presented with Shakespeare’s “Hamlet”, the Festival of Dalmatian harmony-singing groups Omiš had the night of close-harmony singing dedecated to Ljubo Stipišić Delmata; The poets from all over the world presented themselves on Mostar literary spring in the cooperation with Sarajevo poetry days; The theatre artist Tatjana Feher, marking almost half a century on the theatre stage presented the stage collage “Memories from the dressing-room” from the dramaturge and the director Dragan Komadina; The poet Ilija Ladin was revived thanks to Miro Petrović and the young director Segor Hadžagić in the short film “How Ilija Ladin lectured German”; Davorin Biševac presented himself with the exhibition, the traditional Child’s day was organized in the cooperation with Cvitko and Školarac… In days as it lasted, the audience could see about 30 different theatre, musical, literary, arts and children programs. MOSTAR – international festival “Mostar liska”. The Grand Liska went to Mirvad Kurić, the actor from Sarajevo and Snežana Štiklić from Banja Luka as the best actress on the festival. The absolute winner of the festival, according to the jury and the audience, is the theatre play “SHAKEspeare na Exit” of the theatre EXIT from Zagreb, directed by Matko Raguž. The festival was held April 21 – 2 2010. International festival of music “Mostar melodies” was held on April 2, 2010. This festival is being held since 1 and imposed itself as the most prestigious festival of popular music in Bosnia and Herzegovina. MOSTAR – The festival of francophone theatre TETEF organized by French cultural centre (The puppet theatre Mostar, April 2 – 30) LUKAVAC – Lukavac fair of tourism, hunting and fishing, LIST 2010 was opened on May , and lasted until May 2010. The main sponsor of this fair, as it was all the years before, was Federal ministry of environment and tourism. STOLAC – Stolac cultural spring, organized by Matica hrvatska Stolac was opened on May 1, 2010. A line of cultural events was organized at this festival, from presentations of student’s works to presentation of the Anthology of Stolac spring. JAJCE – Theatre plays in Jajce, the oldest theatre festival in BiH. It was opened on June , and lasted until June 11, 2010. POČITELJ – International art colony in Počitelj was opened on June , and because of the lack of money lasted only one day. ČAPLJINA – Canton’s folklore festival “Lyre outplayed shepherd’s flute” was held on June 12, in Čapljina. MOSTAR – The tourist guide Region of Herzegovina (Croatian and English version) from the author Grgo Mikulić was presented in the Gallery of the queen Katarina in Mostar on June 1. NEUM – The BiH summer tourist season opening was held in the “Sunce” hotel in Neum on 1 and 1 June 2010. Međugorje – The international walk of peace was traditionally held this year too, from Humac to Međugorje, along with the anniversary of the Blessed Virgin Mary’s appearance on June 2. Tourism BiH • July 2010 

Short news and announcements

Vijesti
• • • • •

NEUM- Peti festival animiranog filma (NAFF 2010). Održan je od 2. lipnja do 2. srpnja 2010. godine. ČAPLJINA – Pustolovna utrka Čapljina 2010. – Sudjelovalo deset ekipa - vožnja biciklima u dužini od 200 metara (relacija Počitelj-Trebižat), trčanje u dužini od 1300 metara (relacija Trebižat-Matica) te vožnja kanuima rijekom Trebižat u dužini od 100 metara (relacija MaticaStruge)- (Održana 2. lipnja) „Drina i Prača – Turističke destinacije“ 2010. Tradicionalna manifestacija splavarenja održana je od 2. lipnja do 2. lipnja ove godine. Međunarodna konferencija o prekograničnoj suradnji u regiji Dinarskog luka održana je u Hotelu „Mogorjelo“ u Čapljini od 2. lipnja do 1. srpnja. U završnom dijelu, u Parku prirode Hutovo blato, predstavljen je i projekt „Eko-kocke i šumske vrijednosnice“. Sve se to dogodilo pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma. KUPRES – Dani kosidbe Kupres 2010., Strljanica 2010., CIOFF Međunarodni festival izvornoga folklora, manifestacija održana od 1. srpnja – . srpnja na Kupresu. Dane kosidbe svečano je otvorila predsjednica Federacije BiH Borjana Krišto. Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2. srpnja 2010. godine u Novome Travniku otvoren je IV. međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma – Dani maline 2010. ČITLUK/MEĐUGORJE – Herceg Etno selo „Hercegovačko kulturno ljeto 2010.“. Održava se od lipnja do kolovoza i predviđen je čitav niz kulturno-zabavnih manifestacija, koje će se održati u amfiteatru Etno-sela Herceg.

Kratke vijesti i najave 

Zajednički koncert: Zoran Todorović - tenor, Valentina Fijačko - sopran i Ivica Šarić - bariton Mutual concert: Zoran Todorović - tenor, Valentina Fijačko - sopran and Ivica Šarić - baritone

Turizam BiH • srpanj 2010.

News
• • • •

The department for psychiatry of the Faculty of medicine in Mostar, in the cooperation with the Psychiatry clinic of the University clinical hospital Mostar and the Association of psychiatrists of Bosnia and Herzegovina organized the Seventh Mostar’s psychiatric Saturday in the “Ero” hotel on June 2, with the international character. The topic: Psychosomatic medicine – when the soul speaks through the body. NEUM – The fifth animated film festival (NAFF 2010). It was held from June 2 until July 2, 2010. ČAPLJINA – Adventurous race Čapljina 2010. 10 teams participated in the bicycle ride 200 metres long (between Počitelj and Trebižat), running on the track 1300 metres long (between Trebižat and Matica) and canoe ride on the Trebižat river in the length of 100 metres (between Matica and Struge) – held on June 2. “The Drina and the Prača – Tourist destinations” 2010. Traditional event of rafting was held from 2 to 2 June this year. International conference about trans-border cooperation in the region of Dinaric arc was held in the “Mogorjelo” hotel in Čapljina from June 2 until July 1. In the finishing part of the conference the project “Eco-cubes and forest stocks” was presented in the Hutovo blato Nature Park. All this was organized under the sponsorship of the Federal ministry of environment and tourism. KUPRES – Days of haymaking Kupres 2010, Strljanica 2010, CIOFF International festival of original folklore held from 1 to July on Kupres. The president of the Federation of BiH Borjana Krišto opened the Days of haymaking. The IV international fair of organic production and ecotourism – Days of raspberry 2010 was opened under the sponsorship of Federal ministry of environment and tourism in Novi Travnik. ČITLUK/MEĐUGORJE – Herceg Ethno village “Herzegovinian cultural summer 2010”. It’s being held from June until August and the whole line of cultural-entertainment events is scheduled. All this will be held in the amphitheatre of Herceg Ethno village.

Short news and announcements

Sve je spremno za Sarajevo film festival 2010. Everything is prepared for Sarajevo Film Festival 2010

Tourism BiH • July 2010 

Najave događanja
• • • • • • •

MOSTAR – Mostar World Music Festival (srpanj) POSUŠJE – Seoska olimpijada „Ilijino brdo“, kao i svake godine, i ove godine će se održati na Ilindan, 20. srpnja. BIHAĆ - Međunarodna turistička „Una regata“, ove godine će se održati od 1. do 2. srpnja. Ove godine Una regata starta u Kulen Vakufu i završava u Hrvatskoj Kostajnici. SARAJEVO – Sarajevo film festival ove godine održat će se od 23. do 31.srpnja. To je najveći filmski festival u ovom dijelu Europe i ove godine se održava 1. put. Najbolji film dobiva nagradu „Srce Sarajeva“.

• LJUBUŠKI – Tradicionalna manifestacija „Ljubuško silo“ već tradicionalno se održava zadnje subote mjeseca srpnja. ŠIROKI BRIJEG - Festival amaterskog stvaralaštva „West Hercegovina Fest“ ove godine održat će se u Širokom Brijegu od 2. do 31. srpnja. MOSTAR – Mostarski ljetni festival (Šantićeve večeri poezije, Annale crteža Grand prix Mostar i Mostar blues festival) – srpanj/kolovoz. MEĐUGORJE – Međunarodni molitveni susret mladih ove godine će se održati od 1. do . kolovoza. Na ovaj molitveni skup već tradicionalno dođe nekoliko desetaka tisuća mladih ljudi iz cijelog svijeta. ČAPLJINA – Međunarodni ljetni karneval 2010. održat će se u Čapljini ove godine . kolovoza. Na ovaj karneval već tradicionalno dolaze karnevalske skupine iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i cijele Europe. Čapljina je jedini grad u BiH član Udruženja karnevalskih gradova Europe. MOSTAR – Tradicionalni skokovi sa Staroga mosta (održavaju se u kolovozu svake godine). Etno fest Neum 2010. – Hrvatski festival etno-glazbe ( održava se već tradicionalno krajem kolovoza svake godine). ŠIROKI BRIJEG – Mediteran film festival održat će se od 1. do . rujna. Ove godine prijavljen do sada rekordan broj filmova, preko 230 filmova iz svih mediteranskih zemalja. ŠIROKI BRIJEG – IV. gastro susreti „Okusi s kamena“, u organizaciji Turističke zajednice ŽZH, ove godine će se održati u Hotelu Park, u četvrtak, 2. rujna. ČITLUK - . dani berbe grožđa – Brotnjo 2010. tradicionalno se već održavaju u drugoj polovici rujna. Tako će biti i ove godine. SARAJEVO – „Dani turizma 2010.“ Ove godine će se održati od 2. do 2. rujna u centru Skenderija, u sklopu kojih će biti priređen i 3. međunarodni sajam turizma i turistička burza, te 1. međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa. U organizaciji medijsko-poslovnog koncepta „Turizam plus“ 2. rujna u Brčkom, održat će se „Zlatna turistička ruža 2010.“. To je manifestacija na kojoj se dodjeljuju najprestižnije nagrade istaknutim osobama i organizacijama za izniman doprinos razvoju turizma u Bosni i Hercegovini. Turizam BiH • srpanj 2010.

Kratke vijesti i najave 
0

• •

Events announcements
• • • • • • • • • •

MOSTAR - Mostar World Music Festival (July) POSUŠJE – Village Olympics “Elias’ hill” will be held this year too on the St Elias’ Day, July 20. BIHAĆ – International tourist “Una regatta” will be held from 1 to 2 July. This year, Una Regatta starts in Kulen Vakuf and ends in Croatian Kostajnica. SARAJEVO – This year Sarajevo film festival will be held from 23 to 31 July. This is the biggest film festival in this part of Europe and this year it’s 1th. The best film wins the “Heart of Sarajevo”. LJUBUŠKI – Traditional festival “Ljubuški come-together” has been traditionally held in the last Saturday of July. ŠIROKI BRIJEG – Festival of amateur creativity „West Herzegovina Fest“ will be held in Široki Brijeg from 2 to 31 July. MOSTAR – Mostar summer festival (Šantić poetry evenings, Drawing’s annale Grand prix Mostar and Mostar blues festival) July/August. MEĐUGORJE – International prayer gathering of youth will be held from 1 to August. Several dozen of young people from all over the world traditionally come to this prayer gathering. ČAPLJINA – International summer carnival 2010 will be held on August . The carnival groups from Bosnia and Herzegovina, Croatia and entire Europe traditionally come to this carnival. Čapljina is the only town in BiH that is member of the Association of carnival towns of Europe. MOSTAR – Traditional diving from the Old Bridge held every year in August. Ethno fest Neum 2010 – Croatian festival of ethno music traditionally held every year at the end of August. ŠIROKI BRIJEG – Mediterranean film festival will be held from 1 to September. Record number of films applied for this year’s festival, over 230 films from all the Mediterranean countries. ŠIROKI BRIJEG – IV gastro meetings “Flavours from the stone”, organized by the Tourist board of West Herzegovinian Canton, will be held in the Park hotel, on Thursday, September 2. ČITLUK – th days of the grape harvesting – Brotnjo 2010 have been traditionally held in second half of September and this year too. SARAJEVO – “Days of tourism 2010” will be held in the Skenderija centre from 2 to 2 September, and 3th international tourism fair and tourist market will be organized within that and the international fair of hotel-catering equipment. The “Golden tourist rose 2010” will be held on September 2 in Brčko, organized by the mediabusiness concept “Tourism Plus”. This is the event where the most prestigious awards are presented to the prominent persons and organizations for exceptional contribution to the development of tourism in Bosnia and Herzegovina. Tourism BiH • July 2010 
1

Short news and announcements

Misijana Brkić Milinković

Tamo gdje se njeguje kultura i turizam će se razvijati – Tamo gdje se razvija turizam, kultura života se stalno podiže na višu razinu
u našoj zemlji još nije dovoljno iskorišteno. Istina, pomaka ima, ali, rekli bismo, još sve djeluje pomalo „sramežljivo“. Uzmimo Mostar kao primjer. Od proljeća do konca ljeta, ovaj je grad potencijalno odredište turista koji ne žele samo prošetati i obići starine nego i pogledati neki zanimljiv kazališni komad, čuti nekoga od svjetskih glazbenika, upoznati se s kulturnim naslijeđem ovoga područja, zaviriti dublje u baštinu. Odličan primjer za to je festival Mostarsko proljeće, od prošle godine i punopravni član Saveza europskih festivala, na kojemu, u četrdeset pet dana trajanja, ne samo Mostarac već i svaki gost, turist, može pronaći ponešto za sebe. Baš kao što Dubrovačke ljetne igre na najbolji način čitavom lepezom i bogatstvom kulturnih sadržaja, uz ostalo, pronose glas o Dubrovniku kao svjetskoj turističkoj hit destinaciji. A što se Mostara tiče… Ima li bolje turističke i svake druge promocije od, primjerice, ansambla Dubrovačkih ljetnih igara s jednom od svojih kultnih klasičnih predstava podno Staroga mosta, ili Pogorelića, Todorovicha, Maksima Mrvice, na programu Mostarskog proljeća. Izvrstan prijedlog turistu željnom bogatijih sadržaja – provesti ugodnu večer na jednom takvom programu. Vodstvo Mostarskog proljeća već je prepoznalo značenje uvezivanja festivala s turističkim djelatnicima i turističkom ponudom grada Mostara, pa se, u suradnji s nekim turističkim agencijama, pristupilo i postupnoj realizaciji takvih planova. Ako bi te ideje i prijedlozi s vremenom i u potpunosti oživjeli u praksi, Mostarsko proljeće moglo bi se brendirati kao kulturno-turistički proizvod, i kao takvo predstavljati se na stranim tržištima. Spomenimo još i Mostar blues festival, Mostar World Music Festival, Šantićeve večeri poezije, Skokove sa Staroga mosta… A u Sarajevu… Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić koristi se svakom prigodom istaknuti izvrsnu suradnju s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, koje na pravi način s ministrom dr. Nevenkom Hercegom na čelu promovira čovjeka i svekolike prirodne i kulturne ljepote naše zemlje, svojim zaokruženim djelovanjem kroz strategiju turizma. Ima li većega mamca za turiste, u jeku sezone, na samome vrhuncu ljeta, u Sarajevu, na već etabliranom Sarajevskom filmskom festivaluosigurati dolazak zvijezda tipa Juliette Binoche, Morgana Freemana, Mickeya Rourkea, pa možda i Brangeline (Brada Pitta i Angeline Jolie, op.a.), i tako na jednostavan način zajamčiti dobar posjet i zanimanje posjetitelja/turista koji bi se sigurno, borili za mjesto što bolje pozicionirano u odnosu na crveni tepih. Samo za jedan pogled na svoju omiljenu zvijezdu. Jasno je da bi, naravno uz točno definiranu strategiju turizma, svaka ovah manifestacija festivala i arheoloških i povijesnih lokaliteta,

K

ulturni turizam je specifični oblik turizma koji obuhvaća posjete turista izvan njihovog stalnoga mjesta boravka motiviranih zanimanjem za kulturu, što obuhvaća povijest, umjetnost, naslijeđe ili stil života ljudi na nekom lokalitetu ili u nekoj regiji. Tako teoretičari definiraju kulturni turizam o kojemu se, i na našim područjima, posljednjih godina, sve ozbiljnije promišlja. Bosna i Hercegovina danas ima zavidan broj kulturnih manifestacija koje se mogu izvrsno uvezati s turističkom ponudom nekoga mjesta i kraja, baš kao i zanimljivih arheoloških nalazišta, povijesnih lokaliteta, ostataka baštine i kulturnoga naslijeđa na čijoj bi promociji, istina, za neke vidljivije rezultate, trebalo još raditi. Jasno je da bi manifestacije poput Mostarskoga proljeća-Dana Matice hrvatske, Sarajevske zime, Sarajevo film festivala, i sličnih događanja diljem BiH, trebalo posebno brendirati i ponuditi kao svojevrstan kulturno-turistički „suvenir“ koji bi posjetitelju ili turistu upotpunio doživljaj kraja koji posjećuje, ali ga i obogatio i u onom drugom – edukacijskom, spoznajnom smislu. Sliku o Bosni i Hercegovini lakše je mijenjati zajedničkom promocijom njezinih kulturno-povijesnih i turističkih potencijala, nego pojedinačnim djelovanjima svakoga segmenta posebno. No, činjenica je da upravo to bogatstvo kulture, prirodnih i turističkih potencijala, 
2

Turizam BiH • srpanj 2010.

Where the culture is cherished, the tourism is developed too – where the tourism is developed, the culture of life is constantly raised to a higher level

T

he cultural tourism is a specific form of tourism that includes tourists’ visit outside their permanent residence motivated by the interest for the culture, what includes history, arts, heritage or the lifestyle in some locality or a region. This is the way the theoreticians define cultural tourism, which has been seriously considered in the past few years in our parts too. Bosnia and Herzegovina today has enviable number of cultural events that could be successfully connected with the tourist offer of some place and region, as well as interesting archaeological finding places, historical localities, heritage remains and cultural heritage, but more should be done on the promotion of these for some more visible results. It’s clear that the events like the Mostar spring – Days of Matica Hrvatska, Sarajevo’s winters, Sarajevo Film Festival and similar events all over Bosnia and Herzegovina, should be specially branded and offered as a kind of cultural-tourist “souvenir” that would complete visitor’s or tourist’s experience of the area he visits, and would enrich him in that other – educational, cognitive sense. At the same time, it’s easier to change the image about Bosnia and Herzegovina specifically with mutual promotion of its cultural-historical and tourist potentials, than individual actions of each segment separately. But, the fact is that this

richness of culture, natural and tourist potentials in our country hasn’t still been exploited enough. The truth is that there are some moves, but that still seems a bit “shy”. Let’s take Mostar for example. Particularly from the spring until the end of the summer, this town is a potential destination of the tourists that don’t just want to take a walk around the town and see the sights, but also to see an interesting theatre play, listen some of the world’s musicians, meet the cultural heritage of this area, take a deeper peek into the inheritance. Great example for that is the festival Mostar spring, since the last year full member of the Association of European festivals, where in 45 days as it lasts, not only the people from Mostar, but each guest, tourist can find something for himself. Just like it’s done at the Dubrovnik summer festival and in the best way spread the image of Dubrovnik as the world’s top tourist destination through the wide range and abundance of cultural programs. And considering Mostar…Is there any better tourist and every other promotion than, for example, the company of Dubrovnik summer festival with one of its classical plays under the Old Bridge, or the concerts of Pogorelić, Todorović, Maksim Mrvica within the program of Mostar spring. Great proposal to the tourist eager for richer programs – spend a pleasant evening at the event like this. Management of the Mostar spring has already recognized the importance of connecting

the festival with the tourist workers and the tourist offer of the town of Mostar, so in the cooperation with some tourist agencies the realization of such plans gradually started. If these ideas and suggestions in time became reality in practice, Mostar spring could be branded as a cultural-tourist product, and as that represent itself on the foreign markets. Let’s mention also: Mostar blues festival, Mostar World Music Festival, Šantić’s poetry nights, Diving from the Old Bridge… And in Sarajevo…the director of the Sarajevo winter, Ibrahim Spahić uses every opportunity to highlight the excellent cooperation with the Federal ministry of environment and tourism, which in the right way, with the minister Dr. Nevenko Herceg as the head of it, promotes human creativity and general natural and cultural beauties of our country, with its work through the strategy of tourism. Is there better bait for the tourist at the height of the season, at the highest point of the summer in Sarajevo, at already established Sarajevo Film Festival, but to provide arrival of celebrities like Juliette Binoche, Morgan Freeman, Mickey Rourke, maybe even Brangelina (Brad Pitt and Angelina Jolie) and in that way simply guarantee good attendance and interest of the visitors/tourists that would surely struggle for a better positioned place close to the red carpet. Just for one look at their favourite movie stars. It is clear that, with precisely defined strategy of tourism, each of 
3

Tourism BiH • July 2010

moglia predstavljati izvrstan mamac za turiste, naravno upakiran u zanimljivu ponudu. Jer nije samo bogata gastronomska ponuda, malo sunca i „kamena“ ono što bi trebalo zadovoljiti turista. On će na takav „turistički meni“ doći jedanput, ali za dolazak idući put ili preporuku, tražit će zasigurno veći i bolji izbor. A od kulturnih sadržaja ničega boljega i nema. Još jedan problem naših turističkih djelatnika i općenito turističke industrije (ako se o tome može govoriti) jest što nemaju dovoljno sluha, primjerice arheološka nalazišta i ostatke naše starine ponuditi na pladnju kao gotov turistički proizvod. Primjera radi, spomenut ću samo, po mome mišljenju, u turističke svrhe nedovoljno iskorišten stari grad Daorson, lokalitet Desila u Hutovu blatu, a nadasve Priceovu teoriju o Iliju/Troji. Ne mogu se oteti dojmu da se, primjerice, nešto takvo nalazi u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji koja pametno promišlja o plasmanu povijesnih i kulturnih potencijala kao dijela turističke ponude, da bi turisti prosto hrlili u ta mjesta. A blagajne se, dakako, punile. O ostalim pozitivnim efektima neću govoriti… Dolazak i zanimanje turista za određenu destinaciju trebalo bi potaknuti odgovorne na više razmišljanja o tomu – što ponuditi gostu, kako njegov boravak u vašem mjestu učiniti nezaboravnim, kako ga nagnati da nakon boravka ondje o tome i dalje priča i , na kraju krajeva, zajamči svoj povratak na destinaciju koja mu je mnogo toga pružila i obogatila ga novim spoznajama. Jasno je da simbioza kulture i turizma utječe općenito na podizanje razine opće kakvoće života ne samo domaćeg stanovništva već i turista općenito. Jer – domaćin će se truditi – što bolje osmisliti, organizirati i na kraju ponuditi zanimljive sadržaje i u turista proizvesti efekt korisnosti i nadogradnje spoznaja o svim segmentima života toga kraja, naravno s naglaskom na kulturu, tradiciju, 

baštinu i, na kraju krajeva, stil života vio član Predsjedništva BiH Nebojša jednoga podneblja. Radmanović: Jezik kulture je univerzalan. -Kulturno-povijesno naslijeđe Stoga bi i primarni cilj trebao biti nije samo izraz našega identiteta već i – približiti to kulturno bogatstvo snažan pokretač ekonomskog razvitsvima – bez obzira na vjerske, kul- ka i turističke ponude naših zemalja. turne, civilizacijske i ine razlike, koje Stručnjaci smatraju da će u procesu se, možda, u nekom trenutku čine globalizacije budućnost turizma biti preprekom u razumijevanju. Ponu- upravo u kulturnoj ponudi, jer ljudi dite li vi primjerice gostu iz Irske i vole ono što je različito i originalno, Malezije, susret licem u lice s jednim ali i autohtono. Jugoistočna Europa od najvećih svjetskih pijanista ili sa svojim bogatim kulturnim i ponjegovu omiljenu filmsku zvijezdu vijesnim naslijeđem prepoznata je na korak od sebe, ili mu omogućite kao važna turistička destinacija, no upoznati sve bogatstvo vašega folk- u Bosni i Hercegovini kulturni turlora i običaja, zasigurno će to značiti izam još ne zauzima mjesto koje dodatne poene u vašoj ponudi, u zaslužuje. vašem iskoraku prema svijetu. UniNišta se ne događa preko noći. verzalnim jezikom kulture zaobilaze Ali imamo vrijeme, sadržaje i bogatse barijere, ljudi se lakše sporazustvo Bogom nam dano. Potez je na mijevaju, toleriraju i shvaćaju jedni turističkim i kulturnim djelatnicima. druge, na kraju krajeva i prihvaćaju Udruženim snagama naprijed: kulnešto što ni u kojem pogledu nije bilo tura će obogatiti turističku ponudu, u njihovu dotadašnjem djelokrugu i a turizam će poticati razvoj kulture. zanimanja. Bosna i Hercegovina Hamlet, ulomak još je dojenče na tome putu i Hamlet, fragment za poboljšanje ponude i pristupa turističkim tržištima trebalo bi stati na loptu, okrenuti se oko sebe, promijeniti dosadašnje loše navike, prihvatiti nove standarde, ali i dodatno educirati i turističke i kulturne djelatnike. Činjenica je da kultura u najširem smislu te riječi danas predstavlja važan segment turističke ponude mnogih razvijenih zemalja. Kao što je nedavno jednom prigodom, izja-

Turizam BiH • srpanj 2010.

these events, festivals and archaeological and historical localities could represent great bait for the tourists, packed in an interesting offer, of course. Because only the rich gastronomic offer, a little bit of the sun and the “stone” are not the things that should satisfy the tourist. He will come once for this “tourist menu”, but to come another time or to recommend it, he would require bigger and better choice. And there’s nothing better than cultural programs. Another problem of our tourist workers and tourist industry in general (if this could be spoken about as such) is that they don’t have an ear for example to offer the archaeological sites and the remains of our antiquities as a tourist product. Let’s mention, for example, for the purposes of tourism insufficiently used old town Daorson guarded by the proud Venetian lion (Gabela/Čapljina), the locality Desila at Hutovo blato and above all the Price’s theory about Iliad and the Troy. I cannot get rid of the impression that if something like this was in any other European country, which intelligently ponders upon placing the historical and cultural potentials as the part of the tourist offer, the tourists would just hurry to these places. And the cash-desk would be filled. There’s no need to talk about other positive effects. The arrival and the interest of the tourists for certain destination should stimulate the authorities for more consideration about it – what to offer to the guest, how to make his stay in your place unforgettable, how to make him to talk about it after his stay there, and in the end, to guarantee his return to a destination that offered him much and enriched him with new cognitions. It’s clear that the symbiosis of the culture and tourism generally influences on the level of the quality of life, and not only of the local people but the tourists also. Because the host will try the best to think of, or-

ganize and offer interesting program and that would cause at the tourists the effect of usefulness and expansion of cognition about all the segments of life of that place, with the emphasis on the culture, tradition, heritage, and, in the end, the life of an area. The language of the culture is universal. That’s why the primary goal should be making that cultural treasure closer to everybody, regardless of religious, cultural, civilizational and other differences, which in some point seem like an obstacle for the understanding. For example, if you offer to the guest from Ireland or Malaysia face to face meeting with one of the best world’s pianists, or his favourite movie star just a step away from him, or to make it possible for him to meet all the wealth of your folklore and customs, that would mean extra points in your offer, and your step forward to the world. With the universal language of the culture the barriers are bypassed, people communicate easier, tolerate and understand each other, and finally, accept something that wasn’t within their scope and field of occupation in any way until then. Bosnia and Herzegovina is still an “infant” on this way, and for the improvement of the offer and the access to the foreign markets, we should restrain the Susreti klapa

game, take a look around, change the present bad habits, except new standards and to educate additionally the tourist and cultural workers. The fact is that the culture, in largest sense, represents today a very important segment of the tourist offer of many developed countries. Nebojša Radmanović, member of the Presidency of BiH, recently said: “Cultural-historical heritage is not just the expression of our identity; it is also a strong moving force of the economical development and tourist offer of our countries.” The experts consider that in the process of globalization, the future of tourism will be in cultural offer, because people like the things that are different and original, but also indigenous. With its rich cultural and historical heritage the South-eastern Europe is recognized as an important tourist destination, but the cultural tourism still doesn’t take the deserving place in Bosnia and Herzegovina. Nothing happens over night, but we have the time, the programs and the God-given wealth. The next move is up to the tourist and cultural workers. With the united forces ahead the culture would enrich the tourist offer and the tourism would stimulate the development of the culture.

Harmony-singing group’s meetings

Tourism BiH • July 2010 

dr.sc. Damir Krešić

ZAGREB

Katarina Miličević MBA

S
u službi održivog razvoja

1. Uvod

Izidora Markovicć, mag. geo.

ve intenzivnija konkurencija među turističkim destinacijama jedno je od najvažnijih obilježja suvremenog turističkog tržišta. Da bi opstale na vrlo konkurentnom turističkom tržištu, destinacije moraju kontinuirano inovirati i razvijati nove proizvode i usluge odnosno diverzificirati svoj proizvodni portfolio. Samo one destinacije koje se, razvojem novih i poboljšanjem postojećih turističkih proizvoda i usluga, uspiju prilagoditi novim tržišnim trendovima, mogu računati na stabilan i dugoročno održiv turistički rast i razvoj. Imperativ diverzifikacije proizvoda u zadnjem je desetljeću rezultirao transformacijom turističkog tržišta iz tzv. tržišta masovnog turizma u cijeli niz manjih tržišnih segmenata ili tržišnih niša koji se zajedničkim imenom nazivaju specijalni ili posebni oblici turizma.

Specijalni oblici turizma mogu se definirati kao one vrste turističke aktivnosti kojima se bave osobe čiji je izbor destinacije za odmor u najvećoj mjeri motiviran njihovim specifičnim interesima i kod kojih je stupanj zadovoljstva turističkim proizvodima i uslugama u najvećoj mjeri određen kvalitetom iskustva koje dožive u destinaciji kao i stupnjem u kojem destinacija uspije zadovoljiti njihove specifične potrebe i interese. Zbog činjenice da se tržište turizma posebnih interesa temelji na uskoj specijalizaciji interesa turista (npr. promatrači ptica će ići u močvarna područja koja nastanjuje što veći broj ptičjih vrsta), pojam posebnih oblika turizma u znanstvenoj se i stručnoj literaturi često koristi kao antonim za pojam masovnog turizma kao vrste turizma koju neselektivno prakticira veći broj osoba, bez obzira na njihove specifične sklonosti ili interese. Na ubrzani razvoj turizma posebnih interesa u velikoj mjeri utječe i činjenica da moderni turisti postaju sve informiraniji i zahtjevniji te se tijekom boravka u destinaciji žele baviti sve većim spektrom aktivnosti. Stoga je vrlo važno da destinacije razvijaju takve turističke proizvode i usluge koje su u mogućnosti zadovoljiti sve specifičnije potrebe suvremenih turista. Nastavak teksta daje kratki pregled trenutno popularnih posebnih oblika turizma u svijetu te mogućnost njihovog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Turizam BiH • srpanj 2010.

O

1. Introduction

ne of the most important features of contemporary tourism market is ever more intensive competition among the tourism destinations. In order to survive on very competitive market, destinations have to continuously innovate, develop new products and services, or in other words, they have to diversify its product portfolio. Only those destinations, which succeed to adjust to new market trends, by developing new and by improving existing tourism products and services, can count on stabile and long-term sustainable tourism growth and development. The imperative of diversification of the products in the last decade has resulted with the transformation of the tourism market from so called mass tourism market in the wide range of smaller market segments or market niches, commonly called special interest tourism (SIT). Special interest tourism can be defined as those types of tourist activity done by the people whose choice of the destination for holiday is mostly motivated by their specific interests and whose level of satisfaction with tourism products and services is mostly determined by the quality of the experience in a destination and by the degree in which the destination succeeds to satisfy their specific needs and interests. Because of the fact that the market of special interest tourism is based on the narrow specialization of the tourist’s interests (e.g. the bird’s watchers will go to the bat land areas that are inhabited with large number of bird’s species), the term of special interest tourism is often being used as the antonym for the term of mass tourism as the type of tourism practiced unselectively by a large number of people, regardless their specific tendencies and interests, in the scientific and professional literature. The fact that modern tourists are becoming more informed and demanding, and that they want to be occupied with wide spectra of activities during their stay in a destination has largely influenced the accelerated development of the special interest tourism. That’s why it’s very important for the destinations to develop those tourism products and services that have the possibility of satisfying specific needs of modern tourists. Further text gives a short overview of currently popular special types of tourism in the world and the possibility of their development in the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Tourism BiH • July 2010 

2. Popularni oblici turizma
Gradski turizam

G

radski se turizam odvija u urbanim područjima1 te ga karakteriziraju putovanja posjetitelja i turista u gradove ili mjesta velike gustoće naseljenosti. Putovanja koja uključuju posjet gradovima mogu se svrstati u tržište kratkih putovanja jer je prosječna duljina ovakvih putovanja između jednog i tri dana2. Osim ekonomske važnosti, gradski turizam pridonosi revitalizaciji gradova, obnovi urbane arhitekture i razvoju turističke infrastrukture koja osim turistima koristi i stanovništvu gradova. Europa je najrazvijenije tržište gradskog turizma, prvenstveno zbog tradicije urbanog života na Starom kontinentu, te međusobne blizine gradskih područja. Veličinu tržišnog segmenta gradskog turizma nije jednostavno odrediti, u prvom redu zato što mnogi turisti kombiniraju ovaj oblik turizma s drugim oblicima poput ljetnog odmorišnog turizma, što otežava evidentiranje

Poslovni turisti gradove posjećuju radi sastanaka, konferencija, sajmova i ostalih aktivnosti vezanih uz poslovne oaveze. Ovih se pet tržišnih segmenata razlikuje i prema potrošnji, pa su tako samci i poslovni turisti najbolji potrošači, koji kao i umirovljenici, preferiraju smještaj visoke kategorije za razliku od obitelji i parova bez djece koji preferiraju cjenovno prihvatljiviji smještaj. Međunarodna turistička putovanja u gradove motiviraju u prvom redu posjeti kulturnim i povijesnim znamenitostima, zatim specifični programi poput tematskih parkova, festivala, kulturna, športska i druga specifična događanja, te različite poslovne aktivnosti (konferencije i sajmovi)4. Pojava niskobudžetnih aviokompanija uzrokovala je trend porasta popularnosti kratkih gradskih odmora, čime je avionski promet uz prijevoz osobnim automobilom, postao jedan od najpopularnijih prijevoznih
1 2 3 Law, C.M. (2002), Urban Tourism, 2nd edition, Continuum, London, str. . Tourism 2020 Vision (2001), Volume , World Tourism Organization, Madrid, str. 10. Prilagođeno prema Tourism 2020 Vision (2001), Volume , World Tourism Organization, Madrid. Prilagođeno prema: Ashworth, G., Page, S.J. (2010), Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, Tourism Management, doi: 10.101/j.tourman.2010.02.002.

sredstava do gradskih destinacija.

Vjerski turizam

V
turista i jednodnevnih posjetitelja koji su najčešće u tranzitu. Svjetska turistička organizacija procjenjuje da se oko 60% svih međunarodnih turista u nekoj fazi njihovog putovanja može svrstati u gradske turiste odnosno među posjetitelje i turiste koji posjećuju urbana područja. Iz toga proizlazi da je veličina tržišnog segmenta gradskog turizma 2009. godine bila oko 528 milijuna turista (60% od ukupno 880 milijuna registriranih međunarodnih turističkih dolazaka, procjena Svjetske turističke organizacije). Pet tržišnih segmenata predstavlja osnovno tržište gradskog turizma – samci, obitelji s djecom, parovi bez djece, umirovljenici i poslovni turisti3. Noćni život u gradovima i obilazak glavnih turističkih atrakcija glavni su motivi samaca, obitelji privlače gradovi sa tematskim parkovima i muzeji, dok su parovima bez djece i umirovljenicima najzanimljivije kulturne i povijesne znamenitosti gradova. 

jerski turizam je, uz zdravstveni, jedan od najstarijih specifičnih oblika turizma koji se počeo javljati još u najranijoj povijesti kada su ljudi zbog obavljanja različitih religijskih obreda posjećivali za to namijenjena mjesta, tj. svetišta. Danas se vjerski turizam može definirati kao posjet svetištima, sakralnim građevinama, te događajima povezanima s vjerom5. Vjerski je turizam izuzetno dinamičan i brzorastući segment turizma koji u zadnjih 30 godina bilježi konstantan rast. Tržišni potencijal vjerskog turizma procjenjuje se na oko 18 milijardi US$, odnosno na oko 300 milijuna turista godišnje6. Velik porast interesa za ovim oblikom odmora pripisuje se sve većoj potražnji za putovanjima tijekom kojih turisti mogu prakticirati duhovnu obnovu te sve većoj integraciji vjerskih uvjerenja u svakodnevni život, što se ne manifestira samo kroz povećanje vjerskih putovanja, već i u rastućem tržištu različitih proizvoda povezanih s vjerom, npr. vjerskih filmova, knjiga i glazbe. Osim posjeta svetištima, sakralnim građevinama i događajima povezanim s vjerom, vjerski turizam u zadnjih 10-ak godina karakterizira 12 tržišnih segmenata. To

Turizam BiH • srpanj 2010.

2. Popular types of tourism
City tourism
he city tourism is developed in urban areas1 and is characterized by the travels of the visitors and the tourists to cities or places with big population density. The travels that include visit to the cities can be included into the market of short travels because the average length of these journeys is between one and three days2. Besides the economic importance, the city tourism contributes to the revitalization of cities, renovation of the urban architecture and the development of tourist infrastructure, which is also useful for the inhabitants of the cities, not only for the tourists. Europe is the most developed market of the city tourism, first of all because of the tradition of urban living on the Old continent and the mutual proximity of the city areas. The size of the market segment of the city tourism is not simple to determine, in the first place because a lot of tourists combine this type of tourism with other forms like summer vacation tourism, what makes it difficult to register the tourists and because of the one-day visitors who are mostly in transit. The World tourist organization estimates that about 60% of all the international tourists in some phase of their journey can be aligned among city tourists, in other words among visitors and tourists that visit urban areas. From this derives that the size of the market segment of city tourism in 2009 was about 528 millions of tourists (60% of total 880 millions of registered international tourist arrivals, the estimation of the World tourist organization). Five market segments represent basic market of city tourism – singles, families with children, couples without children, pensioners and business tourists3. The night life in cities and tours around the main tourist attractions are the main motives of the singles, the families are attracted by the cities with the thematic parks and museums, while the couples without children and pensioners find cultural and historical sights the most interesting. Business tourists visit cities because of meetings, conferences, fairs and other activities related to business engagements. These five market segments also differ according to expenditure, so the singles and business tourists are the best consumers who, as well as

T

popularity of short city vacations, with what the air traffic, besides car transport became one of the most popular means of transport to city destinations.

Religious tourism

B
1 2 3 

esides the health tourism, religious tourism is one of the oldest specific types of tourism, which started to appear even in the earliest past when people, because of performing different religious ceremonies, started to visit places intended for that, the sanctuaries. Religious tourism today can be defined as a visit to sanctuaries, sacral buildings and events related to religion5.
Law, C.M. (2002), Urban Tourism, 2nd edition, Continuum, London, p. Tourism 2020 Vision (2001), Volume , World Tourism Organization, Madrid, p. 10 Adjusted to Tourism 2020 Vision (2001), Volume , World Tourism Organization, Madrid Adjusted to: Ashworth, G., Page, S.J. (2010), Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes, Tourism Management, doi: 10.101/j.Tourman 2010 02 002

Religious tourism is exceptionally dynamic and fastgrowing segment of tourism that records constant growth in the past 30 years. Market potential of religious tourism is estimated to approximately 18 milliards of US$, in other words about 300 millions of tourists per year6. Big increase of the interest for this kind of rest is attributed to increasing demand for travels during which the tourist can practice spiritual renewal and increasing integration religious beliefs in daily life, what is not only manifested through the increase of religious travels, but also in growing market of various products related to religion, e.g. religious films, books and music. Besides visiting the sanctuaries, sacral building and events related to religion, in the past 10 years, religious tourism is characterized by 12 market segments. Those are: pilgrimages, missionary trips, cruises whose destinations include visits to sanctuaries and sacral buildings, leisure trips that include visits to sanctuaries, trips motivated by religious conferences and events, trips that include visits to the attractions of religious character (museums, performances), trips that include spiritual renewal, i.e. psycho-physical recovery, furthermore trips that include stay in Christian camps, adventurous trips with religious character, volunteer trips, organized religious trips for youth and organized family religious trips7. Even though religious reasons are in the centre of these travels, they can be exclusive, but also just secondary reason for taking a trip. Finally, certain segment of religious tourist market doesn’t differ much from classical trips, but it differs in so far as the main motive for the trip is the religion and

Tourism BiH • July 2010 

su: hodočašća, misionarska putovanja, brodska kružna putovanja čija odredišta uključuju posjet svetištima i sakralnim građevinama, putovanja iz razonode koja uključuju posjet svetištima, putovanja motivirana vjerskim konferencijama i događanjima, putovanja koja uključuju posjet atrakcijama vjerskog karaktera (posjet muzejima, predstavama), putovanja koju uključuju duhovnu obnovu, tj. psihofizičku rekuperaciju, zatim, putovanja koja uključuju boravak u kršćanskim kampovima, pustolovna putovanja koja imaju vjerski karakter, volonterska putovanja, organizirana vjerska putovanja mladih, te organizirana obiteljska vjerska putovanja7.

Iako su vjerski razlozi u srži svih putovanja, oni mogu biti isključivi, ali i tek usputni razlog poduzimanja putovanja. Konačno, određeni segment vjerskog turističkog tržišta ne razlikuje se puno od klasičnih putovanja, ali se razlikuje utoliko što je glavni motiv putovanja vjera i što se putovanje odvija u društvu ostalih vjernika.

športsku rekreaciju, razonodu i posjete znamenitostima, ugostiteljski objekti s ponudom domaćih jela, dobra cestovna i infrastrukturna povezanost, te opskrbljenost sela9. Rastom urbane populacije raste i popularnost ruralnog turizma. Odvojenost od prirode, fizičkog obavljanja poslova, te nedostatak tradicije i domaćeg duha u urbanim područjima, stvara sve veći kontingent turista željnih doživljaja ruralnog područja. Prema podatcima Svjetske turističke organizacije, 3% ili 23 milijuna svih međunarodnih turističkih putovanja bazirano je na ruralnom turizmu10 te prema procjeni iste potražnja za ruralnim turizmom kroz zadnjih 10-ak godina raste godišnje oko 6%. Tržišni segmenti koji dominiraju u ruralnom turizmu su jednodnevni posjetitelji (izletnici), posjetitelji na kratkom odmoru, obitelji s malom djecom, turisti treće dobi, te turisti posebnih interesa (biciklisti, gastronomi, promatrači ptica, itd.)11. Aktivnosti kojima se najčešće bave u destinaciji su planinarenje, ribolov, obilazak vinskih cesta, jahanje, te posjet kulturnim i prirodnim atrakcijama. Budući da u ruralnim područjima borave relativno kratko, za to vrijeme žele iskusiti jednostavan, miran i opušten tradicionalni način života koji je daleko od užurbane svakodnevice. Trendovi u ruralnom turizmu su daljnja diversifikacija ponude u sklopu ruralnog turizma, povećanje skrbi o okolišu zbog mijenjanja općih stavova o našem planetu, te ponuda različitih i kvalitetnih vrsta smještaja u ruralnom području12.
Haldar, P. (200), Rural Tourism- Challenges and Opportunities, International Marketing Conference on Marketing and Society, - 10..200., str. 112. Kušen, E., Hendija, Z. (200), Konkurentnost hrvatskog ruralnog turizma, Institut za turizam i HGK, Zagreb, str.11. 10 Obrazovanjem za kvalitetan Panonski turizam, www.pannoniantourism.hu, pristupljeno 12..2010. 11 Obrazovanjem za kvalitetan Panonski turizam, www.pannoniantourism.hu, pristupljeno 12..2010. 12 Kušen, E. (200), Plavo Bijelo Zeleno: Ruralni turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, str. 10. 

 

Mintel, (200), Religious Tourism, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, str. 1. Wright, K. (200), Religious Tourism, Leisure Group Travel Special Edition, str. . Ibid., str. 1-1.

Ruralni turizam

R

uralni turizam je složena vrsta turizma, koja obuhvaća vrste turizma koje se odvijaju u ruralnom prostoru (turizam na seljačkim gospodarstvima, agroturizam, ekoturizam, lovni turizam, itd.). Svojim neposrednim djelovanjem ruralni turizam pridonosi ekonomskom, ali i socijalnom, razvoju lokalne zajednice koja se nalazi u stalnoj interakciji s turistima. Posebnosti ove vrste turizma su orijentacija prema iskustvu posjetitelja, rijetka naseljenost prostora na kojem se odvija i dominacija lokacija u prirodnom okruženju8. Da bi neko područje bilo atraktivno za razvoj ruralnog turizma ono nužno treba zadovoljavati sljedeće uvjete: zdrava klima, nezagađeni zrak, tlo i voda, odsutnost buke i vibracija, odsustvo potencijalnih opasnosti od elementarnih nepogoda, očuvana priroda, graditeljsko naslijeđe, te socio-kulturne značajke, slikoviti krajobraz, mogućnost slobodnog kretanja turista po okolici, uvjeti za
100

Planinski turizam

P

laninski turizam u svom širem smislu je vrsta turizma u kojem se odredišta nalaze u planinskim područjima13. Ovakva definicija daje općenito poimanje ove vrste turizma, koja nije nužno toliko vezana uz aktivnost koliko uz lokaciju. Usprkos tome mogu se izdvojiti glavni oblici aktivnosti unutar planinskog turizma koji pak svaki za sebe mogu oblikovati zasebnu specijaliziranu vrstu turizma. To su prije svega zimski športovi, osobito skijanje, planinarenje i šetanje. Naravno ovo nisu jedine aktivnosti koje se odvijaju u planinskom području, brojne druge aktivnosti dobivaju sve više na popularnosti, primjerice paragliding, brdski biciklizam, daskanje po snijegu, rafting, promatranje ptica, treking, penjanje po stijenama i ledenjacima, a sve učestaliji su i wellness i spa sadržaji koji se obično integriraju s navedenim aktivnostima.

Turizam BiH • srpanj 2010.

that the trip is in the company of other believers.

has been growing about 6% annually. Market segments that dominate in rural tourism are one day visitors (excursionists), visitors on short vacation, families with small children, pensioners and special interests tourists (bicyclists, gastronomes, birds’ observers, etc.)11. The activities they usually perform at a destination are hiking, fishing, wine tours, horse riding and visiting the cultural and natural attractions. Since they stay relatively short in rural areas, during that time they want to experience simple, calm and relaxed traditional way of life, far away from the busy everyday life. Trends in rural tourism are further diversification of the offer within the rural tourism, increase of the care of the environment because of the changes of general attitudes about our planet, and the offer of various and quality types of accommodation in rural areas12.

Mountain tourism Rural tourism

R 
 

ural tourism is a complex type of tourism, which comprises types of tourism that take place in rural environment (tourism at farms, agro-tourism, ecotourism, hunting tourism, etc). With its direct impact, rural tourism contributes to economical and social
Mintel, (200), Religious Tourism, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, p. 1 Wright, K. (200), Religious Tourism, Leisure Group Travel Special Edition, p. Ibid. p. 1-1

M 

ountain tourism, in its larger sense, is a type of tourism in which the destinations are located in mountain areas13. A definition like this gives general comprehension of this type of tourism that is not as much connected with the activity as with the location.
Haldar, P. (200), Rural Tourism- Challenges and Opportunities, International Marketing Conference on Marketing and Society, 10..200, p. 112. Kušen, E., Hendija, Z. (200), Konkurentnost hrvatskog ruralnog turizma, Institut za turizam i HGK, Zagreb, p.11. 10 Obrazovanjem za kvalitetan Panonski turizam, www. pannoniantourism.hu, pristupljeno 12..2010. 11 Kušen, E. (200), Plavo Bijelo Zeleno: Ruralni turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, p. 10. 12 Obrazovanjem za kvalitetan Panonski turizam, www. pannoniantourism.hu, pristupljeno 12..2010.

development of the local community, which is in the constant interaction with the tourists. Special features of this type of tourism are oriented towards the visitors’ experience, rare population density of the area where it takes place and the domination of the location in the natural surroundings8. In order to be attractive for the development of rural tourism, an area necessarily needs to satisfy the following criteria: healthy climate, unpolluted air, grounds and water, absence of noise and vibrations, absence of potential danger of natural disasters, preserved nature architectural heritage and socio-cultural features, picturesque landscape, ability of free moving of the tourists around the countryside, conditions for sport recreation, amusement and seeing the sights, catering places with the offer of home made dishes, good road and infrastructural connection and adequate supply level of the villages9. Along with the growth of the urban population, the popularity of rural tourism increases. Separation from the nature, physical jobs and lack of tradition and home spirit in urban areas increases contingent of tourists eager for the experience of rural environment. According to the information from the World tourist organization, 3% or 23 millions of all the international tourist travels is based on rural tourism10, and according to the estimation of the same, the demand for rural tourism over the past 10 years

In spite of that, main forms of activities can be singled out within the mountain tourism, where each can form a separate specialized type of tourism. First of all those are winter sports, especially skiing, hiking and walking. Of course, these are not the only activities that can be done in the mountain area, many other activities gain more and more popularity, e.g. paragliding, mountain cycling, snowboarding, rafting, birds’ observing, trekking, rock and glacier climbing, and the wellness and spa programs are getting to be more popular, usually combined with

Tourism BiH • July 2010

101

Planinski je turizam vezan uz lokaciju planinskih masiva i lanaca, s tim da se veličinom i sadržajima izdvaja nekoliko regija u svijetu. To su prije svega Alpe s najdužom tradicijom, Stjenjak, Ande i Himalaje kao najveći potencijal planinskog turizma. Uz njih se ističu pojedine lokacije poput vulkana (Etna, Vezuv, Kilauea), planina uz gusto naseljena područja (Fuji, Pão de Açúcar, Ben Nevis), te zanimljiva uzvišenja (Ayers rock, Olimp, Shilin). Suvremena uspješna planinska destinacija mora svoj razvoj, ponudu i kvalitetu podvrgnuti ciljevima koji će osigurati mnoštvo opcija u ponudi, snijeg u zimskoj sezoni, doživljaj i transformaciju koju turisti žele i koje su motiv putovanja, smanjenje rizika i troškova, veću vrijednost za cijenu, brzu dostupnost, atmosferu i povezanost s određenom društvenom grupacijom14. Samo destinacije koje će se pridržavati tih načela i koje će imati olakšanu dostupnost radi što efikasnije raspodjele vremena moći će se nametnuti na svjetskom tržištu.
13 Vrdoljak-Šalamon, B.. (200), Plavo Bijelo Zeleno: Planinski turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, str. 20. 1 Ibid., str. 22.

uvijek ima relativno malen udio u ukupnom svjetskom tržištu. Prema podatcima Svjetske turističke organizacije uz godišnju stopu rasta od 5% u svijetu, ekoturizam predstavlja 6% svjetskog bruto domaćeg proizvoda, te 11,4% ukupne potrošnje u turizmu19. Ekoturizam ima relativno mali udio u ukupnom turizmu, no taj podatak odnosi se samo na ekoturiste entuzijaste. Međutim, kad bi se ekoturističko tržište sagledavalo kao skup svih turista s određenim interesom za prirodu to bi tržište bilo puno veće. Ekoturist je u svojoj biti novi tip putnika koji želi doživjeti nova iskustva aktivnim sudjelovanjem u načinu života mjesta koje posjećuje, a koja su doživjela minimalnu transformaciju pod antropogenim utjecajima. Ekoturisti, bez obzira na zemlju podrijetla, u najvećem dijelu samostalno organiziraju svoje putovanje, jer smatraju da organizirana putovanja ograničavaju njihovu mogućnost izbora. Njihove osnovne aktivnosti povezane su s ruralnim turizmom, a turizam orijentiran prema prirodi kombinira se s edukacijom, rekreacijom, športom i avanturom.
1 FNNPE-Federation of Nature and National Parks of Europe (13), Loving them to death? Sustainable tourism in Europe’s Nature and National Parks, Grafenau, str. 23. 1 Špirić, Z. (2000), Ekoturizam i Biomonitoring, Turizam, Vol. (), Zagreb, str . 1 The International Ecotourism Society, www. Ecotourism. Org, 10..2010. 1 The Global Development Research Center, www.gdrc.org, 1..2010. 1 Klarić, Z. i Gatti. P.,(200), Plavo Bijelo Zeleno: Ekoturizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, str. 1.

Ekoturizam

P

ostoje brojne definicije ekoturizma, no možda je jedna od najsveobuhvatnijih ona u kojoj se ekoturizam definira kao putovanje i posjet krajevima s relativno očuvanom ili netaknutom prirodom, uz odgovornost prema okolišu15. Briga za okoliš, kao i isticanje ekoloških značajki i postignuća, postala je dio poslovne strategije i temelj zamisli ekološki i ekonomski djelotvornog poslovanja, a u turizmu sve više ključna točka turističke promidžbe16. Osnovni principi ekoturizma su minimiziranje utjecaja, izgradnja ekološke i kulturne osviještenosti i poštovanja, omogućavanje pozitivnog iskustva i za gosta i za domaćina, osiguranje financija za daljnju zaštitu prostora, te podizanje svijesti lokalnog stanovništva o političkim, sociološkim i ekološkim temama17. Premda je ekoturizam jedan od najpopularnijih i najpropulzivnijih segmenata turističkog tržišta, on još

Agroturizam

S

vjetska turistička organizacija definira agroturizam kao svaku turističku aktivnost koja se odvija na farmi20. Glavni zadatci agroturizma su održivi ruralni razvoj i generiranje dodatnog prihoda za farmere i seoske zajednice, uz brojne dodatne koristi poput stvaranja novih radnih mjesta, pozitivan utjecaj turizma na pokretanja drugih novih poslova, očuvanje ruralnog stila života koji je tradicijski baziran na poljoprivredi, konzervacija prirodnih krajobraza i obnova starih propalih imanja21. Kao takav agroturizam koji je dobro koordiniran i upravljan može utjecati na pokretanje cjelokupne ruralne ekonomije. Samim svojim karakteristikama farme su smještajni objekti malog kapaciteta, pa tako agroturizam unatoč rastu ima mali udio na ukupnom svjetskom tržištu. Svjetska turistička organizacija predviđa godišnji rast ovog tržišta za 6%22. Tipični agroturist ima visoke prihode, visoko je educiran, ima veliki interes za okoliš i kulturu, te traži turistički proizvod koji je unikatan s izrazitim individualnim pristupom. Najveći udio agroturista čine domaći turisti starosti od 25 do 45 godina23. Ova skupina turista sklona

102

Turizam BiH • srpanj 2010.

mentioned activities. Mountain tourism is related to the location of mountain massifs and chains, and a few regions in the world are singled out with the size and importance. First of all these are the Alps with the longest tradition, the Rocky Mountains, Ands and Himalayas as the biggest potential of the mountain tourism. Besides them, certain locations also single out, like the volcanoes (Etna, Vesuvius, and Kilauea), mountain next to areas of high population density (Fuji, Pão de Açúcar, Ben Nevis) and interesting high grounds (Ayers rock, Olympus, Shilin). Modern, successful mountain destination has to undergo its development, offer and the quality to the goals that ensure plenty of options in offer, snow during the winter season, experience and the transformation that tourists want and which are the motive for the travel, reduction of the risk and expenses, higher value for the price, quick accessibility, atmosphere and connection with certain social group14. Only the destinations that will hold on to these principles and will have facilitated accessibility with the purpose of more efficient time distribution will be able to impose on the world market.

experiences with active participation in the way of life of the places he visit, which have gone through minimal transformation under the anthropogenic influences. Regardless of the country of origin, eco-tourists mostly organize their trips by themselves because they believe that organized trips limit their possibility of choice19. Their elementary activities are related to rural tourism, and tourism oriented towards the nature is combined with the education, recreation, sports and adventure.

Agro-tourism

T

he World tourist organization defines agro-tourism as each tourist activity performed on a farm20. The main tasks of agro tourism are sustainable rural development and generating extra income for the farmers and village community, beside numerous extra benefits
1 FNNPE-Federation of Nature and National Parks of Europe (13), Loving them to death? Sustainable tourism in Europe's Nature and National Parks, Grafenau, p. 23 1 Špirić, Z. (2000), Ekoturizam i Biomonitoring, Turizam, Vol. (), Zagreb, p. 1 The International Ecotourism Society, www. Ecotourism. Org, 10 2010 1 The Global Development Research Center, www.gdrc.org, 1 2010 1 Klarić, Z. i Gatti. P.,(200), Plavo Bijelo Zeleno: Ekoturizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, p. 1.

Ecotourism

T

here is a number of definitions of the ecotourism, but maybe one of the most comprehensive ones is the definition where ecotourism is defined as a journey and visit to the areas of relatively preserved or untouched nature, with the responsibility to the environment15. Care for the environment, as well as emphasizing the ecological
13 Vrdoljak-Šalamon, B.. (200), Plavo Bijelo Zeleno: Planinski turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, p. 20 1 Ibid. p. 22

features and accomplishments, has became part of the business strategy and bases for the idea of ecologically and economically efficient business, and in tourism crucial point of tourist promotion16. Basic principles of ecotourism are minimizing the impact, creation of ecological and cultural awareness, enabling the positive experience for the guest and the host, providing the finance for the further environment protection and raising the awareness of the local population about the political, sociological and ecological issues17. Even though the ecotourism is one of the most popular and the most propulsive segments of the tourist market, it still has relatively small share in total world market. According to the data of the World tourist organization, with the annual rate of growth of 5% in the world, the ecotourism represents 6% of the world gross domestic product, and 11.4% of total consumption in tourism.18 Ecotourism has small part in total tourism, but this information is related only to the eco-tourists enthusiasts. However, if the ecotourism market would be observed as a set of all the tourists with certain interest for nature, this market would have been much bigger. Eco tourist is essentially a new type of the traveler who wants to try new

like opening new workplaces, positive influence of tourism on starting new jobs, preservation of rural lifestyle, which is traditionally based on the agriculture, preservation of natural landscapes and renovation of old ruined estates21. As such, agro tourism that is well coordinated and managed can influence on activation of the entire rural economy. With its characteristics farms are the accommodation facilities of small capacity, so agro tourism has small share in total world market, in spite of its growth. The World tourist organization predicts the annual growth of this

market for 6%22. Typical agro tourist has high incomes; he is highly educated, has great interest for the environment and culture

Tourism BiH • July 2010

103

je putovanjima u parovima, a često su to i parovi s malom djecom. Glavni motivi agroturista za posjet farmama i ruralnim područjima su blizina prirode, mirnoća okoline, doživljaj tradicionalnog ruralnog stila života, iskustvo lokalne tradicije, običaja i kulture, kušanje tradicionalne kuhinje, te sudjelovanje u aktivnostima na otvorenom (poljoprivreda, rekreacija, jahanje, itd.). Svi ovi motivi posljedica su ubrzanog života u gradu i potrebe za pronalaskom unutrašnjeg mira.
20 World Tourism Organization, www.unwto.org, 11..2010. 21 Mintel, (200), Agritourism in Europe, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, str. 2. 22 Ibid., str. 3. 23 Ibid., str. 13.

Prema podatcima Svjetske turističke organizacije26 ovaj segment je 2003. godine dosegao oko milijun turista godišnje te je u konstantnom porastu. U svjetskim razmjerima, ovo je jedan od najbrže rastućih oblika turizma. Najveće svjetske turističke agencije za organizaciju pustolovnih putovanja (Intrepid, Wild Frontiers i KE Adventures) procjenjuju rast ovog segmenta oko 30% godišnje. Najveća tržišta pustolovnog turizma su Europa i Sjedinjene Američke Države27. Turisti koji se odlučuju na ovaj oblik turizma, naročito pustolovni turizam višeg intenziteta, visokoobrazovani su pojedinci, prosječne dobi 40 godina, često putuju i imaju iznadprosječna primanja. Za pustolovni turizam nižeg intenziteta sve češće se odlučuju i oni u dobi od 40 – 60 godina, kao i dobrostojeći umirovljenici. Trend duljine boravka povećava se, pa tako turisti u destinaciji umjesto vikend boravka sve češće ostaju i po tjedan dana.
2 Mintel, (200), Adventure Tourism - Europe, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, str. . 2 Tourism 2020 Vision (2001), Volume , World Tourism Organization, Madrid, str. 2. 2 Ibid. 2 Mintel, (200), Adventure Tourism - Europe, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, str. .

Pustolovni turizam (Avanturizam)

P

rema US Adventure Travel Trade Association, pustolovni turizam je oblik turizma koji karakteriziraju putovanja na kojima su turisti prvenstveno motivirani određenim fizičkim aktivnostima, kulturnom interakcijom i boravkom u prirodi, a naročito u nedovoljno istraženim područjima. Prilikom definiranja pustolovnog turizma bitno je naglasiti podjelu na pustolovni turizam višeg intenziteta i pustolovni turizam nižeg intenziteta.

Zdravstveni turizam

U

stručnoj praksi zdravstveni se turizam locira u vrlo široko područje koje se proteže od wellness turizma do bolničkog turizma, te od ugostiteljskih tvrtki do zdravstvenih ustanova, koje pružaju zdravstveno turističke usluge28. Šire gledano, gotovo svaki je oblik turizma u jednom svojem segmentu i zdravstveni turizam, jer odmor sam po sebi znači oporavak od fizičkog stresa, te prije svega oporavak duha. Uz vjeru, zdravlje je najstariji i najjači motiv turističkih kretanja29. Stotine lječilišta i toplica postoje širom svijeta, nude specijalizirane tretmane ljepote i fitness usluge, te proširene programe za poboljšanje zdravlja. Toplice igraju glavnu ulogu u zdravstvenom turizmu, ali sve su važnija i polja poput tretmana gubitka težine, odvikavanja od različitih ovisnosti, itd. Ovaj turistički segment nije vezan uz neke specifične destinacije, gotovo sve vrste destinacija sadrže neke elemente koji ih čine zdravstvenom destinacijom. Osnovni trend u zdravstvenom turizmu je njegov rast koji je uvjetovan nizom društvenih promjena koje bitno mijenjaju razvijeno zapadno društvo, u prvom redu starenjem stanovništva, a zatim i sve većom potrebom za zdravim životom i činjenicom da državna zdravstvena osiguranja ne mogu više kvalitetno pratiti potrebe svojih osiguranika30. Nadalje, očekuje se daljnji pad klasičnih zdravstveno turističkih proizvoda i destinacija, te okretanje

Pustolovni turizam višeg intenziteta (hard adventure) karakteriziraju aktivnosti na otvorenom koje su specifične, uzbudljive i koje zahtijevaju određenu razinu fizičke spremnosti sudionika. To su najčešće aktivnosti poput zahtjevnog planinarenja, ronjenja, raftinga na brzacima, speleologije ili paraglidinga24. Za razliku od pustolovnog turizma višeg intenziteta, pustolovni turizam nižeg intenziteta (soft adventure) podrazumijeva manje fizičke napore, udobniji smještaj i aktivnosti poput promatranja biljnog i životinjskog svijeta, vožnje balonom na zrak, biciklizma, manje zahtjevnog planinarenja, te raftinga na blažim brzacima25.
10

Turizam BiH • srpanj 2010.

and is looking for a unique tourist product with marked individual approach. The biggest share of agro tourists is made up of home tourists aged 25 to 45 years23. This group of tourists is inclined to travelling in pairs, and these are often couples with little children. The main motives of agro tourists for visiting farms and rural areas are the closeness of the nature, the quietness of surroundings, experiencing the traditional rural lifestyle, experience of local tradition, customs and culture, trying the traditional cuisine and taking part in the open air activities (agriculture, recreation, horse riding, etc.). All these motives are the consequence of the speedy way of life in cities and the need for finding the inner peace.

getting to decide for adventurous tourism of lower intensity more often. The trend of the length of the stay is growing, so instead of a weekend stay at a destination, tourists more often stay a whole week.

Health tourism

I

n the professional practice, health tourism is located in a very wide range that extends from wellness to hospital tourism, and from catering companies to health institutions that give health-tourist services28. In a
2 Mintel, (200), Adventure Tourism - Europe, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, p. . 2 Tourism 2020 Vision (2001), Volume , World Tourism Organization, Madrid, p. 2 2 Ibid. 2 Mintel, (200), Adventure Tourism - Europe, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London p. 

Adventure tourism (Adventurism)

A

ccording to the US Adventure Travel Trade Association, adventurous tourism is the type of tourism characterized by the travels where the tourists are primarily motivated by specific physical
20 World Tourism Organization, www.unwto.org, 11 2010 21 Mintel, (200), Agritourism in Europe, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, p. 2. 22 Ibid. p. 3 23 Ibid. p. 13

activities, cultural interaction and stay in nature, and especially in not enough explored areas. When defining adventurous tourism, the essential point is to emphasize the division on adventurous tourism of higher intensity and adventurous tourism of lower intensity. Adventurous tourism of higher intensity (hard adventure) is characterized by the activities in the open air that are specific, exciting and that demand certain level of physical preparedness of participants. The most often activities like this are demanding hiking, diving, rafting on rapids, caving or paragliding24. In distinction from the adventurous tourism of higher intensity, adventurous tourism of lower intensity (soft adventure) imply less physical efforts, more comfortable accommodation and activities like observing the plant and animal life, riding in the air balloons, cycling, less demanding hiking, and rafting on mild rapids25. According to the information from the World tourist organization26, this segment has reached about a million tourists a year in 2003 and is constantly increasing. On a global scale, this is one of the fastest growing types of tourism. The largest world tourist agencies for the organization of adventurous trips (Interpid, Wild Frontiers and KE Adventures) estimate the growth of this segment at about 30% a year. The biggest markets of adventurous tourism are Europe and the United States of America27. The tourists who decide for this type of tourism, especially adventurous tourism of higher intensity, are highly educated individuals, 40 years old on the average; they travel often and have over the average income. Those aged 40-60 years, as well as the well off pensioners, are

wider view, almost each type of tourism is health tourism at one of its segments, because vacations have a great role in recovery from the physical stress and above all recovery of spirit. Besides the religion, health is the oldest and the strongest motive for tourist travels29. There are hundreds of health resorts and spas all over the world; they offer specialized beauty treatments and fitness services and extended programs for health enhancement. SPAs have the main role in health tourism, but the programs like the treatments of losing weight, different addictions treatments,

etc. are becoming very important. This tourist segment is not related to some specific destination; almost all kinds of destinations contain some elements that make them a health destination. Basic trend in health tourism is its growth determined by a line of social changes, which considerably change developed western society, first of all by aging of the society and bigger need for a healthy life and the fact that the national health insurance can’t keep up with the needs of their policyholders30. Moreover, further decrease of the trends of classical health and tourist products and destinations is expected, and turning towards modern types of in new destinations – wellness, holistic health

Tourism BiH • July 2010

10

modernijim oblicima u novim destinacijama – wellnessu, holističkim zdravstvenim tretmanima i tretmanima ljepote, te sve popularnijim klimatskim lječilištima.
Kušen, E. (2006), Plavo Bijelo Zeleno: Zdravstveni turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, str. 215. 2 Pecikoza, A. (2009), Uloga zdravstvenog turizma u turističkoj ponudi, Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu Prirodna lječilišta – Hrvatski brand, Veli Lošinj, 4.6. 9.2009., str. 183. 30 Kušen, E. (2006) Plavo Bijelo Zeleno: Zdravstveni turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, str. 220.
2

Omladinski turizam

O

mladinski turizam najjednostavnije se može definirati kao turizam u kojem sudjeluju mladi ljudi31. Radi se o turistima koji zbog mlađe životne dobi imaju potrebe i preferencije glede turističkih putovanja djelomično drugačije od onih što ih imaju turisti drugih dobnih skupina. Iz toga proizlazi da i aktivnosti kojima se bave kao i smještajni kapaciteti koji su im namijenjeni imaju određene specifičnosti. Iako se na prvi pogled čini da je pojam „mladi ljudi“ sam po sebi jasan, ipak ne postoji njegova jednoznačna i općeprihvaćena definicija. U većini domaće i inozemne literature, pojam „mladi ljudi“ odnosi se na osobe starosti između 15 i 29 godina32.

roditeljski dom, te se osamostaljuju i započinju vlastitu profesionalnu karijeru. Osim mlađe životne dobi, postoji i cijeli niz drugih obilježja po kojima je turiste iz segmenta omladinskog turizma moguće razlikovati od drugih turista. Za razliku od klasičnih turista, kod kojih je glavni motiv turističkog putovanja odmor i sudjelovanje u tzv. dokoličarskim aktivnostima, motivi putovanja mladih mnogo su raznovrsniji. Glavni motivi putovanja mladih, osim dokolice i razonode, uključuju i upoznavanje novih kultura i običaja, duhovni rast i razvoj, školovanje, učenje stranih jezika te doživljaj destinacije u kojoj borave kroz intenzivnu komunikaciju i kontakte s domicilnim stanovništvom. Turistička putovanja u omladinskom turizmu uobičajeno traju nekoliko tjedana, a ponekad mogu potrajati i nekoliko mjeseci ili čak cijelu godinu. Važno obilježje mladih turista je njihova sklonost jeftinijim vrstama smještaja. Stoga ovaj tip turista većinom odsjeda u hostelima, privatnom smještaju ili hotelima niže kategorije. Mladi turisti češće sudjeluju u različitim vrstama fizički zahtjevnijih aktivnosti poput bungee jumpinga, paraglidinga, planinarenja, ekstremnog biciklizma i sl.
31 Vukonić, B. i Čavlek, N. (2001). Riječnik turizma. Zagreb: Masmedia, str. 2. 32 Vodeća svjetska organizacija za omladinski turizam (WYSETC - World Youth Student & Educational Travel Confederation) mlade ljude definira kao osobe između 1 i 2 godina života. 33 Mintel, (200), Youth Travel Accommodation International, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, str. . 3 Ibid., str. .

3. Potencijali za razvoj posebnih oblika turizma u Federaciji Bosni i Hercegovini
Potražnja za omladinskim turizmom u zadnjem je desetljeću rasla mnogo brže od potražnje za drugim oblicima turizma. Prema podatcima Svjetske turističke organizacije, omladinski turizam čini oko 20-25% svjetskog turističkog tržišta. Istraživanja33 pokazuju da je 2007. godine realizirano oko 180 milijuna međunarodnih omladinskih putovanja, što je porast od 12,5% u odnosu na 2005. godinu kada je taj broj iznosio 160 milijuna. Vrijednost tržišta omladinskog turizma 2005. godine iznosila je 7,4 milijarde USD, a procjenjuje se da će njegova vrijednost do 2020. godine narasti na 12 milijardi USD. Prosječno trajanje putovanja mladih turista u 2007. godini bilo je 53 dana34. Osobe uključene u omladinski turizam obično su osobe koje su u prijelaznom životnom razdoblju, odnosno osobe koje završavaju svoje formalno obrazovanje, napuštaju
10

N

avedeni, trenutno u svijetu popularni oblici turizma, većim su dijelom prepoznati i u Strategiji razvoja turizma Federacije BiH za razdoblje od 2008 do 2018. godine, kao oblici turizma koje treba razvijati u skladu sa strateškom vizijom turizma Federacije BiH. Tako Strategija razvoja turizma prepoznaje sljedeće oblike turizma koji imaju najveći potencijal za razvoj u F BiH: kulturni, etno, zdravstveni, poslovni, ruralni turizam, zatim, eko, sportsko-rekreativni, vjerski, pustolovni turizam, kao i razvoj eno-gastro ponude35. Sukladno prethodno u tekstu navedenim posebnim oblicima turizma, u nastavku su definirana područja u F BiH na kojima bi se pojedini oblici turizma mogli razvijati.
3 Prilagođeno prema: Strategija razvoja turizma Federacije BiH za period 200. – 201. (200), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Inženjerski biro d.d., Zagreb, str. .

Turizam BiH • srpanj 2010.

treatments and beauty treatments, and more popular climatic health resorts.

Youth tourism

Y

outh tourism can be simply defined as the tourism in which young people participate31. We are talking about the tourists who, because of their age, have partly different needs and preferences regarding the tourist travel than the tourists of other age groups. This
2 Kušen, E. (200), Plavo Bijelo Zeleno: Zdravstveni turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, p. 21 2 Pecikoza, A. (200), Uloga zdravstvenog turizma u turističkoj ponudi, Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu Prirodna lječilišta – Hrvatski brand, Veli Lošinj, .-. .200, p. 13 30 Kušen, E. (200) Plavo Bijelo Zeleno: Zdravstveni turizam, Znanstvena edicija Instituta za turizam, Zagreb, p. 220

weeks, and sometimes can last a few months or even a whole year. Important feature of young tourists is their inclination to cheaper kinds of accommodation. That’s why this type of tourists mostly stays in the hostels, private accommodation or the lower category hotels. Young tourists more often take part in various kinds of physically demanding activities like bungee jumping, paragliding,

means that the activities they are occupied with, as well as the accommodation capacities intended for them have certain specificities. Even though the term “young people” seems clear at the first sight, there’s still no unambiguous and generally accepted definition. In most of the home and foreign literature, the term “young people” is related to people aged between 15 and 2932. The demand for youth tourism has been increasing in the past decade much faster that the demand for other types of tourism. According to the information from the World tourist organization, youth tourism makes about 20-25% of the world tourist market. The researches33 show that about 180 millions of international youth travels was realized in 2007, what is increase of 12.5% in comparison with the year 2005, when this number was 160 millions. The value of the youth tourism market in 2005 amounted 7.4 milliards of US dollars, and it’s estimated that its value until the year 2020 will increase to 12 milliards of US dollars. Average length of young people trips in 2007 was 53 days34. People involved in youth tourism are usually people who are in transitional period of life, i.e. people who are finishing their formal education, leave parent’s home, becoming independent and starting their own professional career. Besides the younger age, there is also a whole line of other characteristics by which it’s possible to differentiate the tourists from the segment of youth tourism from other tourists. In distinction from classical tourists, whose main motives for the tourist trip are relaxation and taking part in so called leisure activities, the motives of young people’s trips are much more various. Besides leisure and fun, main motives for the young people trips also include learning about new cultures and customs, spiritual growth and development, education, foreign language learning and the experience of a destination they stay at through the intensive communication and contact with domicile population. Tourist travels in youth tourism usually last for a few

hiking, extreme cycling, etc. bove mentioned, popular types of tourism in the world at the moment are mostly recognized in the Strategy of the development of tourism in the Federation of BiH for the period from 2008 until 2018, as the types of tourism that should be developed in accordance with the strategic vision of the tourism of the Federation of BiH. The Strategy of the development of tourism recognizes the fallowing types of tourism that have

A

31 Vukonić, B. i Čavlek, N. (2001). Riječnik turizma. Zagreb: Masmedia, p. 2. 32 Vodeća svjetska organizacija za omladinski turizam (WYSETC - World Youth Student & Educational Travel Confederation) mlade ljude definira kao osobe između 1 i 2 godina života. 33 Mintel, (200), Youth Travel Accommodation International, Travel and Tourism Analyst, Mintel International Group Limited, London, p. 3 Ibid. p. 

3. Potentials for the development of special types of tourism in the Federation of Bosnia and Herzegovina
the biggest potential for the development in BiH: cultural, ethno, health, business, rural tourism, then eco, sportsrecreational, religious, adventurous tourism as well as the development of oenological-gastro offer35. In accordance with afore mentioned special types of tourism, the areas in F BiH where certain types of tourism could be developed are defined hereafter.

City tourism: This type of tourism has exceptionally
Tourism BiH • July 2010
10

Gradski turizam: Ovaj oblik turizma ima izuzetno visok potencijal za razvoj u Sarajevu i Mostaru, dva najveća grada na području F BiH. Unutar gradskog turizma na području ovih destinacija moguće je razvijati oblike turizma koji su dio gradskog turizma, prije svega kulturni, poslovni, izletnički. Svojom kulturnom baštinom i arhitekturom oba se grada ističu kao najvrjedniji primjeri urbanih cjelina u F BiH. Trenutno ove destinacije nude prepoznatljiv proizvod gradskog turizma s visokim potencijalom za daljnji razvoj, a istraživanje TOMAS FBiH 'pilot' koje je u tijeku treba prepoznati glavne prednosti i slabosti proizvoda kako bi se mogli odrediti prioriteti razvoja. Vjerski turizam: Najposjećenija destinacija u F BiH je Međugorje, središte vjerskog turizma od 1981. godine i jedno od najpoznatijih i sve posjećenijih katoličkih svetišta. Iako ima odlične predispozicije za dugoročno održivu turističku aktivnost, turistički razvoj na ovom području već niz godina odvija se relativno stihijski te stoga postoji visok potencijal za planski razvoj turizma koji osim vjerskog može ponuditi i cijeli niz drugih specifičnih oblika turizma (eko, ruralnog, agroturizma, te etno turizma). S obzirom na multireligioznost F BiH, osim Međugorja, u ističu se i druge destinacije (Fojnica, Travnik, Sarajevo, Bihać, Ajvatovica, Blagaj) koje, iako u znatno manjoj mjeri, imaju potencijal za razvoj vjerskog turizma. S obzirom na specifičnost vjerskog tržišta rezultati anketnog istraživanja TOMAS FBiH 'pilot' omogućit će bolje prepoznavanje preferencija i potreba ovog tržišta.

Planinski turizam: Razvoj planinskog turizma u F BiH bilježi intenzivniji razvoj u razdoblju organizacije Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu, ali zbog ratnog razdoblja dolazi do stagnacije i devastacije do tada sagrađene infrastrukture. Budući da planinski turizam svoju aktivnost bilježi u ljetnom i zimskom razdoblju, a najveći dio teritorija F BiH čine planinska područja gotovo jednako atraktivna u oba razdoblja, s obzirom na prirodnu atraktivnost velik je potencijal za razvoj turizma, dok je s obzirom na izrađenost infrastrukture potencijal nizak do srednje visok. Najvažnija područja za razvoj planinskog turizma su Jahorina, Igman, Bjelašnica, Kupres, Vlašić i Čvrsnica. Ekoturizam: U svojoj ukupnosti F BiH je destinacija zdravog i očuvanog okoliša. Tu se prednost treba i može iskoristiti za razvoj ekoturizma kao i različitih eko turističkih proizvoda. Čiste rijeke poput Une, Neretve, Trebišnjice, Vrbasa i Trebižata, ali i očuvani krajobrazi Visočice, Bjelašnice, Konjuha, Veleža, Kupresa i brojnih drugih planina, kao i područja Hutovog blata i Livanjskog polja daju savršenu scenografiju za razvoj eko turizma. Prvi korak u uspostavljanju turističkih proizvoda eko orijentacije je eko certificiranje turističkog smještaja kao temelja pružanja turističke usluge na koji se poslije može nadovezati splet turističkih proizvoda i usluga, kao što su suveniri, interpretacija baštine, gastronomija, koji bi se u daljnjem razvoju trebali kombinirati u „palete doživljaja“ te plasirati na tržišta zainteresirana za ovaj oblik turizma. Službenim certificiranjem smještajnih objekata u Europskoj Uniji uspjela bi se povećati kvaliteta smještaja u destinacijama koje svoju reputaciju grade na temeljima eko turizma.
Gastronomsko i enološko bogatstvo F BiH temelj su na kojem se može razviti kritična masa autohtonih proizvođača koji svoje proizvode mogu plasirati izravno izletnicima i turistima, što će potaknuti višestruki dolazak posjetitelja u potrazi za prirodno i ekološki uzgojenim poljoprivrednim proizvodima koji su temelj agroturizma. Kako bi se potaknuo razvoj ove vrste turizma koja u F BiH ima izuzetan potencijal, potrebno je prije svega potaknuti poljoprivrednu proizvodnju, prezentaciju tradicije kulture, života i rada na ovim prostorima, potaknuti obitelji s poduzetničkim talentom, te im osigurati odgovarajuće obrazovanje i razvoj vještina kako bi njihov agroturistički proizvod bio tržišno konkurentan. Područja F BiH koja imaju visok potencijal za razvoj agroturizma su Posavina, dijelovi srednje Bosne, područje jugozapadne i južne

Agroturizam:

Ruralni turizam: Područje F BiH slabo je urbanizirano te je preko 90% prostora izrazito ruralnog karaktera. To je uvjetovalo očuvanost ruralnog krajolika što predstavlja veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma koji ima vrlo značajnu ulogu u razvoju ruralnih područja, očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja. Iako veličina tržišta ruralnog turizma u F BiH još uvijek nije poznata, svaka županija u F BiH ima visok potencijal za razvoj ruralnog turizma, a stupanj razvijenosti istoga u konačnici će ovisiti o suradnji lokalne vlasti i zajednice te o poduzetničkoj aktivnosti lokalnog stanovništva.
10

Turizam BiH • srpanj 2010.

high potential for the development in Sarajevo and Mostar, the two biggest cities in F BiH. It is possible to develop types of tourism that are a part of city tourism in the area of these destinations, first of all cultural, business and excursion tourism. With their cultural heritage and architecture, both cities single out as the most valuable example of urban cores in F BiH. These destinations offer recognizable product of city tourism with a high potential for further development at the moment, and the ‘pilot’ TOMAS F BiH research that is underway, should recognize the main advantages and weaknesses of the product in order to define the priorities of the development.

Religious tourism: the most visited destination in the F BiH is Međugorje, the centre of religious tourism since 1981, and one of the most famous and visited catholic sanctuaries. Even though it has great predispositions for long-term sustainable tourist activity, the tourist growth in this area has been developing relatively disorganized for a number of years and that’s why there is a high potential for systematic development of tourism, which can offer a whole line of other specific types of tourism besides the religious tourism (eco, rural, agro-tourism and ethno-tourism). With regard to the multiethnicity of F BiH, there are other destinations that single out, besides Međugorje (Fojnica, Travnik, Sarajevo, Bihać), which have the potential for the development of religious tourism, even though to a lesser degree. Regarding the specificity of religious market the results of the poll research of the ‘pilot’ TOMAS F BiH will enable better recognition of the preferences and the needs of this market.

Rural tourism: The area of F BiH is weakly urbanized and over 90 % of the territory is of markedly rural character. This caused the preservation of the rural landscape what represents great potential for the development of rural tourism, which has a very important role in the development of the rural areas, preservation of local identity, tradition and customs. Even though the size of the rural tourism market in F BiH is still not known, each canton in F BiH has a great potential for the development of rural tourism, and the state of the progress of the same will depend in the end on the cooperation of the local government and the community and on the entrepreneurial activity of the local population. Mountain tourism: The

development of the mountain tourism in F BiH recorded intensive development in the period of the Winter Olympics in Sarajevo in 1984, but because of the war period the stagnation and devastation of the infrastructure built until then occurred. Since mountain tourism records its activity during the summer and winter period, and the largest part of the F BiH territory is mountain area almost equally attractive during both periods, the potential for the development of tourism is big regarding the natural attractiveness, while regarding the infrastructure the potential is low to medium. The most important areas for the development of the mountain tourism are Jahorina, Igman, Bjelašnica, Kupres, Vlašić and Čvrsnica.

3 Adjusted to: Strategija razvoja turizma Federacije BiH za period 200. – 201. (200), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Inženjerski biro d.d., Zagreb, p. 

Ecotourism: F BiH is in its entirety a destination of healthy and preserved environment. This advantage should and can be used for the development of ecotourism and various ecotourist products. Clean rivers like the Una, Neretva, Trebišnjica, Vrbas and the Trebižat, as well as preserved landscapes of Visočica, Bjelašnica, Konjuh, Velež, Kupres and many other mountains, Hutovo blato and Livanjsko polje areas offer perfect scenery for the development of ecotourism. The first step in setting up the eco oriented tourist products is the eco certification of the tourist accommodation as the basis for offering the tourist service, on which a line of tourist products and services can be added later, like souvenirs, heritage interpretation, gastronomy, which should be combined in the “palettes of experiences” in further development and placed on the
Tourism BiH • July 2010
10

Hercegovine (doline rijeka Trebižat i Neretva, Mostarsko vinogorje koje zatvara krug koji čine Bijelo Polje Domanovići - Stolac - Čapljina - Ljubuški - Međugorje, Popovo polje…).

Pustolovni turizam: Bogatstvo planinskim područjima i brzim brdskim rijekama čini vrhunsku resursnu osnovu za razvoj različitih aktivnosti koje su dio pustolovnog turizma (zahtjevno i manje zahtjevno planinarenje, rafting na brzacima, paragliding, biciklizam, speleologija). Područja u F BiH s najvećim potencijalom za razvoj pustolovnog turizma su rijeke Una, Sana, Neretva, Trebižat, zatim brojna planinska područja, te spilje u krškim područjima od kojih svakako valja istaknuti jedinstvenu Vjetrenicu. Ovaj se oblik turizma nadopunjuje na eko i agroturizam. Zdravstveni turizam: U doba kada je zdravlje najveće bogatstvo sve je veća potražnja za destinacijama koje će pružiti ne samo fizičku rekuperaciju i odmor već i rekuperaciju duha. U tom kontekstu F BiH ima potencijala u svojim topličkim destinacijama poput Fojnice, Kiseljaka i Tuzle. Nadalje, zbog planinskog reljefa i klime u većem dijelu F BiH postoji visok potencijal za razvoj klimatskih lječilišta koja postaju svjetski trend. Za razliku od prethodno navedenih oblika zdravstvenog turizma koji mogu samostalno nuditi svoju ponudu, wellness turizam u F BiH još uvijek je moguće razvijati jedino u kombinaciji s nekim drugim oblicima turizma (npr. gradski, ljetni odmorišni).

4. Zaključak
Omladinski turizam: Činjenica da omladinski
Jedan od najvažnijih trendova suvremene turističke potražnje je promjena u trendovima i preferencijama modernih turista tako da se može reći da moderni turisti sve više traže one oblike turističke ponude koji im omogućavaju aktivno provođenje odmora, nova iskustva i doživljaje, te sudjelovanje u tzv. dokoličarskoj edukaciji. Ti proizvodi i usluge trebali bi biti u skladu s glavnim značajkama resursno-atrakcijske osnove destinacije, trebaju uvažavati vrijednosti i životni stil lokalnog stanovništva, trebaju biti međusobno komplementarni s ciljem stvaranja sinergijskog učinka, te biti dugoročno održivi i u funkciji podizanja kvalitete životnog standarda lokalnog stanovništva. S obzirom na ranije izneseno, jasno je da će razvoj posebnih oblika turizma u F BiH u budućnosti imati sve veću ulogu u postizanju zadovoljavajuće tržišne pozicije na svjetskom turističkom tržištu.

turizam čini oko 20-25% svjetskog turističkog tržišta otvara cijeli niz mogućnosti za razvoj ovog oblika turizma u F BiH. Imajući u vidu glavne motive putovanja mladih (upoznavanje novih kultura i običaja, duhovni rast i razvoj, školovanje, učenje stranih jezika, doživljaj destinacije u kojoj borave kroz intenzivnu komunikaciju i kontakte s domicilnim stanovništvom) ovaj oblik turizma je moguće razvijati u cijeloj F BiH i kombinirati ga s drugim oblicima turizma (npr. pustolovni, ruralni). Kao preduvjet za kvalitetan razvoj omladinskog turizma potrebno je investirati u određeni broj smještajnih kapaciteta u kojima mladi najčešće borave (hosteli, hoteli i kampovi) i definirati različite proizvode za mlade koji svoje višetjedno putovanje provedu u ovom dijelu Europe.
110

Turizam BiH • srpanj 2010.

markets interested in this type of tourism. Accommodation quality in the destinations in European Union that build their reputation on the bases of ecotourism was upraised with the official certification of the accommodation. Gastronomic and oenological wealth of F BiH are the foundations on which the critical mass of indigenous producers who can place their products directly to the excursionists and tourists could be developed, and that would stimulate multiple comings of the visitors in search for the natural and ecologically cultivated agricultural products, which are the base for the agro-tourism. In order to stimulate the development of this type of tourism, which has exceptional potential in F BiH, first of all it is necessary to stimulate the agricultural production, presentation of the tradition of culture, life and work in these areas, motivate families with the entrepreneur talent and enable proper education for them and the skills development in order for their agro-tourist product to be competitive on the market. The areas in F BiH that have high potential for the development of agro tourism are Posavina, parts of Central Bosnia, area of south-western Herzegovina (the Trebižat and Neretva river valley, Mostar wine-growing hills that closes the circle made up of Bijelo polje – Domanovići – Stolac – Čapljina – Ljubuški – Međugorje, Popovo polje…).

Agro tourism:

makes 20-25% of the world tourist market opens a whole line of possibilities for the development of this type of tourism in F BiH. Having in mind the main motives of the travels of young people (meeting new cultures and customs, spiritual growth and development, education, foreign language learning, the experience of the destination they stay in through the communication and contacts with the domicile population), this type of tourism is possible to develop in entire F BiH and combine it with other types of tourism (e.g. adventure, rural). As the precondition for the quality development of the youth tourism, it is necessary to invest in certain number of accommodation capacity where young people usually stay (hostels and camps) and define different products for the young people who spend their weeks-long journey in this part of Europe.

Youth tourism: The fact that the youth tourism

Adventure tourism: The wealth of the mountainous areas and quick mountain rivers makes excellent resource base for the development of various activities that are a part of the adventure tourism (demanding and less demanding mountaineering, rafting on rapids, paragliding, cycling, caving). The areas in F BiH with the biggest potential for the development of adventure tourism are the rivers Una, Sana, Neretva, Trebižat, then numerous mountain areas and caves in the karst areas out of which the unique Vjetrenica should be singled out. This type of tourism complements the eco and agro tourism. Health tourism: In the times when the health is the biggest treasure, the demand for the destinations that would offer not just physical recovery and rest, but also the recovery of spirit is more and more increasing. In this context F BiH has the potential with its spa destinations like Fojnica, Kiseljak and Tuzla. Further on, because of the mountain relief and the climate in the largest part of F BiH there is a great potential for the development of climatic health resorts, which are becoming the world’s trend. Unlike the afore mentioned types of health tourism that can independently give their offer, wellness tourism in F BiH is still possible to develop only in the combination with some other type of tourism (e.g. city, summer vacation).

4. Conclusion
One of the most important trends of contemporary tourist demand is change of the trends and preferences of modern tourists, so we can say that modern tourists search increasingly for tourist offer that enable them active rest, new experiences and taking part in so called leisure education. These products and services should be in accordance with the main features of tourist attraction basis of the destination, should respect the values and lifestyle of the local population, should be mutually complementary with the goal of making a synergy effect and should be long-term sustainable and in the function of raising the quality of life standard of the local population. Considering the earlier mentioned, it is clear that the development of special types of tourism in F BiH will have a big role in accomplishing satisfying market position on the world tourist market in the future.
Tourism BiH • July 2010
111

Opstaju identiteti koji se žive a umjetno kreirani identiteti kratkog su daha
Ali kad čujemo da inozemni turistički stručnjaci kažu za Bosnu i Hercegovinu kako je to stvarno lijepa zemlja s velikim potencijalom, onda se obično malo zamislimo. Zapitamo se – kako je moguće da zemlju koju poznajemo po ratu, genocidu, protektoratu, podjelama i siromaštvu, netko percipira kao «lijepu»?
Isto tako nisu svi Švicarci bankari i ne provode vrijeme jodlajući po tamošnjim planinama. Bečani zasigurno imaju drugog posla osim plesanja bečkog valcera. Međutim, to je nešto po čemu su oni prepoznatljivi u drugim zemljama i što na razini asocijacije vežemo uz njih. Zato se često pitamo - kakva vrsta informacija je kreirala takav njihov imidž i mogu li oni takvu sliku o sebi izmijeniti. Odgovor na to pitanje je prilično kompleksan i o tome su napisane knjige i knjige. Međutim, svima njima je zajedničko stajalište da se u temelju njihova imidža, reputacije ili ugleda u svijetu nalazi identitet tih zemalja, odnosno ono što su oni sami stavili u prvi plan kao nešto svoje i originalno, što ih predstavlja i što govori o njima, njihovoj povijesti i sadašnjosti, načinu života i kulturi. Miljenko Jergović svojedobno je napisao

I

ako identitet i imidž države nastaju prilično kompleksno, oni se u praksi često svode na simbole, pa tako kad čujemo za koridu ili flamenco, pomislimo na «temperamentnu» Španjolsku, kad vidimo tulipan ili klompu, pomislimo na «uređenu» Nizozemsku, kad u kalendaru vidimo blagdan svetog Patricka pomislimo na pivo i «zelenu» Irsku, kad jedemo tjesteninu ili pizzu, obično nam je u mislima barem dijelom i «simpatična» Italija... Obično o svakoj od tih zemalja imamo jasnu sliku, imamo mišljenje o tamošnjim ljudima, iako možda tamo uopće nismo bili. Informacije o njima primili smo različitim komunikacijskim kanalima – od razglednica i medija do posjeta ili susreta s građanima tih zemalja. To je rezultat njihova izgrađenog i učvršćenog identiteta te prepoznatljivog imidža. Očito je kako nisu svi Škoti škrti, ne nose svi kilt i ne sviraju svi gajde.
112

kako je Titova Jugoslavija u prvi plan isticala sljedeća obilježja identiteta: najljepše i najčistije more, Tito, socijalističko samoupravljanje, nesvrstanost, Tesla, Trebišnjica – najduža ponornica u Europi, Perućica – jedina europska prašuma, čovječja ribica, runolist, Pančićeva omorika... Isti autor podsjeća kako se tijekom «Tuđmanove Hrvatske» u prvi plan isticalo: nogometnu reprezentaciju, najljepše i najčistije more, najstariji europski narod i drevnu kulturu, Gorana Ivaniševića, Ivu Majoli, košarkaše, kravatu, penkalu... Malo je poznato kako je drugi hrvatski predsjednik Stipe Mesić u prvoj godini svoga mandata utemeljio Radnu skupinu za izradu imidža i identiteta Hrvatske, koja je okupila mnogobrojne stručnjake sa zadaćom da „izbistre“ hrvatski identitet te naprave prijedlog njegove promocije u svijetu. Mostar Oni su u prvi plan is-

Turizam BiH • srpanj 2010.

Dr. sc. Božo Skoko

The identities that are being lived survive and artificially created identities are short-term
When we hear that foreign tourist experts say for Bosnia and Herzegovina that it’s really beautiful country with great potential, then we usually get to thinking. We wonder – is it possible that the country that we know by the war, genocide, protectorate, divisions and poverty someone perceives as “beautiful”?
It is obvious that all the Scotsmen are not stingy, they all don’t wear the kilt and they all don’t play the bagpipes. The same, all the Swiss are not bankers and don’t spend their time yodelling over the mountains there. The Viennese have other things to do, for sure, than just dancing the Viennese waltz. However, this is something by which they are recognizable in other countries and we relate to them on the level of association. That’s why we often wonder – what kind of information created that kind of their image and can they change this picture of themselves. The answer to this question is pretty complex and many, many books were written about this. However, all of them have common viewpoint that the identity of those countries is in the base of their image, reputation and status in the world, or the things they have put to the foreground as something of their own and original, what represents them and speaks about them, their history and presence, way of life and the culture. Miljenko Jergović once wrote that Tito’s Yugoslavia put to the foreground the following features of identity: the most beautiful and cleanest sea, Tito, socialistic self-management, nonalignment, Tesla, Trebišnjica – the longest sinking river in Europe, Perućica – the only European primeval forest, the human fish (Proteus anguinus), edelweiss, Serbian spruce… The same author reminds that during the “Tuđman’s Croatia”the following was put to the foreground: football national team, the most beautiful and cleanest sea, the oldest European nation and ancient culture, Goran Ivanišević, Iva Majoli, the basketball players, the tie, penkala… It is not much known that the second Croatian president Stipe Mesć, in the first year of his mandate, fouded the Working group for creation of the image and identity of Croatia, which gathered a great number of experts with the mission of “clarifying” the Croatian identity and make the suggestion of its promotion in the world. They have put to the foreground the following elements of identity: Tito, Tesla, Marko Marulić, Faust Vrančić, tie, summamed, penkala, truffles, dalmatian dog… From today’s point of view, we have to admit that these were subjective attempts of imposing badly chosen “positive stereotypes”. It’s understandable that few recognizable terms of different categories can’t present a country with its

E

ven though the identity and the image of a country are created pretty complexly, in practice they are usually brought down to symbols, so when we hear of bullfight or flamenco we think of “temperament” Spain, when we see a tulip or wooden clog we think of the “organized” Netherlands, when we see the St Patrick’s holiday in the calendar we think of beer and the “green” Ireland, when we eat pasta or pizza usually we think, at least partly, of “amiable” Italy… Usually we have a clear image of each of these countries, we have an opinion about people there, although maybe we haven’t been there at all. We received the information about them through different communicational channels – from postcards and media to visits or meetings with the citizens of those countries. This is the result of their completely developed and established identity and recognizable image.

Baščaršija

Tourism BiH • July 2010

113

taknuli sljedeće elemente identiteta: Tito, Tesla, Marko Marulić, Faust Vrančić, kravata, summamed, penkala, tartufi, pas dalmatiner... S današnje točke gledišta moramo priznati kako su to bili subjektivni pokušaji nametanja loše izabranih «pozitivnih stereotipa». Razumljivo je da nekoliko prepoznatljivih pojmova različitih kategorija ne može svijetu, opterećenom tisućama informacija o najrazličitijim državama, prezentirati jednu zemlju s njezinim cjelokupnim bogatstvom. Međutim, s vremenom trud i nastojanja različitih hrvatskih institucija urodili su plodom pa se Hrvatska sve više prepoznaje u svijetu po svome moru i 1246 otoka i otočića, bogatoj kulturi, gastronomiji, članstvu u NATO-u i skorom članstvu u Europskoj uniji. Iako Hrvati još nemaju jasan konsenzus o svome identitetu, Hrvatska se sve više prepoznaje kao zemlja velike raznolikosti na susretištu Srednje Europe, Mediterana i Balkana. Hrvatska je lijepa zemlja. To znaju svi koji su obišli barem dio njezinih raznolikosti, od plodne Slavonije, preko šumovitog Gorskog kotara do njezinih otoka zaronjenih u plaventnilo Jadrana. U to su se uvjerili i oni najskeptičniji njezini stanovnici kad su posljednjih godina vidjeli hrpe hvalospjeva tom «biseru Mediterana» u prestižnim svjetskim magazinima. A u prilog tome govori i sve veći broj turista te mnogobrojna priznanja Hrvatskoj, kao jednoj od najpoželjnijih svjetskih destinacija ne samo za odmor već i življenje... I više nije čudo kad čujemo hvalospjeve svjetskih uglednika na račun njezinih otoka, mora, obale, gradova, povijesnih spomenika... Ali kad čujemo da inozemni turistički stručnjaci kažu za Bosnu i Hercegovinu kako je to stvarno lijepa zemlja s velikim potencijalom, onda se obično malo zamislimo. Zapitamo se – kako je moguće da zemlju koju poznajemo po ratu, genocidu, protektoratu, podjelama i siromaštvu, netko percipira kao «lijepu»? Jedan svjetski turistički stručnjak, koji je nedavno obišao Hercegovinu i Bosnu uzduž i poprijeko ostao je iznenađen ljepotom njezinih šuma i planina, kanjona i vodopada, povijesnih gra11

Ivo Andrić, nobelovac

Ivo Andrić, Nobel prize winner
Hoće li ova država jednog dana postati najpoželjnije turističko odredište na svijetu, kao što su to proteklih godina bile Hrvatska, Argentina i Novi Zeland? Iskreno govoreći - to isključivo ovisi o njezinim stanovnicima i političarima! Bog ili Allah su ovdašnjim narodima podarili sve preduvjete za to. Ali očito toga još nismo svjesni, već čekamo da nas drugi «prosvijetle»... Upravo zbog svega navedenoga nameće se pitanje - što je to što bi moglo simbolizirati suvremeni identitet Bosne i Hercegovine i što bi se pojavilo u mislima jednog stranca na spomen ove države, a da nije rat? Što je to po čemu je posebna, odnosno što njezini narodi nastoje iskomunicirati prema inozemstvu kao svoje simbole, prednosti ili karakteristike, kao zajednički državni identitet? Na to pitanje zasigurno ne možemo odgovoriti tako jednostavno, ni simbolično. Razlog tome je što još uvijek očito nemamo jasno definiran bosanskohercegovački identitet, po kojem bi drugi mogli doživljavati sve njezine građane, a očito ne postoji ni nacionalni «konsenzus» oko tog pitanja među narodima koji ovdje žive. Međutim, to nije čudno kad se zna da neovisna Bosna i Hercegovina egzistira jedva dva desetljeća te da se njezini građani još oporavljaju od krvavih sukoba. No, to nipošto ne znači da ljudi u inozemstvu bez obzira je li riječ o potencijalnim turistima, investitorima ili donositeljima

dova i pustih polja, gotovo idelanih za filmske spektakle... «Zašto nitko u svijetu ne zna da je ova država tako lijepa?» - iznenađeno se pitao. Odgovori se logično nameću. Ponajprije nismo svjesni ljepote okružja u kojem živimo i uvijek nam je tuđe ljepše. Da smo svjesniji, onda bismo kraj u kojem živimo ljubomornije čuvali od zagađenja i devastacije i ponosno svima pokazivali. Uz to, konkurencija je velika; svaka zemlja ističe svoje prednosti i bori se za naklonost globalne javnosti i turista, i ako ništa ne činimo da nas svijet upozna u drugačijem svjetlu, kako možemo očekivati bolji imidž i veće prihode od turizma. I na koncu, turisti i inozemni gosti, koji svijetom mogu pronijeti glas o ljepotama ovog podneblja, očekuju i bolje sadržaje, poput vrhunskih hotela, restorana s tradicionalnim jelima, uređenih muzeja, atraktivnih izleta, dobrih putokaza i ljubaznih domaćina. Korist od turizma nemaju samo država i vlasnici hotela i restorana... Od turizma mogu profitirati svi koji su kreativni. Novac čak nije presudan. Često su inozemni gosti najzaninteresiraniji za ono domaće, izvorno, obično, svakodnevno... Milijuni inozemnih turista ove će godine ljetovati na Mediteranu. Dio njih će prijeći granicu i tradicionalno posjetiti Mostar i Međugorje. Zašto se ne bismo potrudili i zainteresirali ih i za druge krajeve Bosne i Hercegovine?

Turizam BiH • srpanj 2010.

Na Drini ćuprija
entire wealth to the world loaded with thousands of information about different countries. However, the efforts and endeavours of various Croatian institutions brought fruit in time, so Croatia is becoming more and more recognizable in the world by its sea and 1246 islands and islets, rich culture, gastronomy, the membership in NATO and soon membership in the European Union. Even though the Croatians still don’t have a clear consensus about their identity, Croatia is getting more and more recognizable as the country of great diversity at the meeting point of Central Europe, Mediterranean and the Balkan. Croatia is a beautiful country. All those who visited at least one part of its diversities, from fertile Slavonia, over the wooded Gorski kotar to its islands immersed into the blue of the Adriatic, know that. Even the most sceptic citizens of it assured of that when they saw piles of praises to this “pearl of the Mediterranean” in the world’s prestigious magazines in recent years. And this is supported by the bigger and bigger number of tourists and numerous acknowledgments for Croatia as one of the most desirable world destinations not only for vacation, but also for the living… And its no longer a wonder when we hear the praise of the world’s notables on the behalf of its islands, sea, shore, towns, historical monuments…

• The bridge over the Drina

But, when we hear that foreign tourist experts say for Bosnia and Herzegovina that it’s really beautiful country with great potential, then we usually get to thinking. We wonder – is it possible that the country known by the war, genocide, protectorate, divisions and poverty someone perceives as “beautiful”? One world’s tourist expert, who had recently visited Herzegovina and Bosnia all over, was surprised with the beauty of its woods and mountains, canyons and waterfalls, historical towns and empty fields, almost ideal for the movie spectacles… He surprisingly wondered: “Why anybody in the world doesn’t know that this country is so beautiful?” The answers logically pose. First of all, we are not aware of the beauty of the environment we live in, and someone else’s is always nicer. If we were more aware, then we would jealously keep the space we live in from the pollution and devastation and showed it proudly to the world. Besides, the competition is big; each country gives emphasis to its advantages and fights for the sympathy of global public and the tourists, and if we don’t do anything for the world to meet us in a different light, how can we expect a better image and higher profit from the tourism. And in the end, the tourists and foreign guests that can spread the word about the beauties of these areas over the world, expect

better programs, like top-quality hotels, restaurants with the traditional dishes, arranged museums, attractive trips, good signposts and kind hosts. Not just the state and the owners of the hotels and the restaurants benefit from the tourism… All those who are creative can make profits out of tourism. The money is even not crucial. The foreign guests are often the most interested in the homemade, original, common, daily… Millions of foreign tourists will spend their summer on the Mediterranean this year. Part of them is going to cross the border and traditionally visit Mostar and Međugorje. Why wouldn’t we make an effort and get them interested for other parts of Bosnia and Herzegovina, too? Is this country going to become the most wanted tourist destination in the world some day, as in the recent years were Croatia, Argentina and New Zeeland? Honestly – this is strictly up to its citizens and politicians! The God or Allah gave all the prerequisites for that to people here. But we’re obviously still not aware of that, and we wait for someone else to “enlighten” us… Right because of all the mentioned a question poses itself – what is the thing which could symbolise the contemporary identity of Bosnia and Herzegovina and which would appear in the mind of a stranger when this country is mentioned, and that it isn’t the war? What is the thing it’s special for, the thing its nations are trying to communicate abroad as their symbols, advantages or the characteristics, as mutual national identity? There’s no simple or symbolical answer to this question, that’s for sure. The reason for this is because we still obviously don’t have clearly defined Bosnian-Herzegovinian identity by which others could see all of its citizens, and there’s obviously no national “consensus” about this question among the nations that live here. However, this is no wonder when it’s known that independent Bosnia and Herzegovina has existed for barely two decades and its citizens still recover form the war fights. But this no way means that people form abroad, regardless of whether they are potential tourists, investors or the
11

Tourism BiH • July 2010

odluka nemaju stajalište ili percepciju ove države. Imaju je, ako ništa drugo na temelju informacija koje čuju putem medija, od prijatelja, pa čak i na temelju dezinformacija. Zapravo jedno pravilo o nužnosti brendiranja kaže – ako vi ne ispričate priču o sebi ispričat će ju netko drugi, mimo vaših interesa. Identitet postoji, samo ga treba otrkiti i predstaviti svijetu. Korijene nacionalnog identiteta možemo prije svega tražiti u svjesnosti samih sebe i svoga postojanja, te onoga što smatramo svojim, domaćim, izvornim i autentičnim. To je ono što pokazujemo drugima i ono što je prvorazredno i originalno; po čemu nas drugi prepozanju. To je ono nešto što drugi nemaju. Elemente vlastitog identiteta možemo crpsti iz vlastite povijesti, mitova i legendi... Međutim, pritom moramo voditi računa da ne upadnemo u zamku kreiranja identiteta isključivo na temelju vlastitih želja i dnevno-političkih potreba. Naime, paralelno sa svojevrsnim osvješćivanjem za vlastite korijene i vrijednosti, u čemu se ponekad zna malo i pretjerati, treba razvijati i «izvozni» identitet, odnosno ono što iz cjelokupne narodne baštine kao dobro, originalno, prepozantljivo i privlačno možemo ponuditi i prodati svijetu, koji sve više traga za autentičnim i drugačijim. S druge strane identitet koliko nam god bio privlačan ne smije biti «zacementiran», određen ili ograničen. Potrebno je zadržati cjelokupno bogatstvo i raznolikost i stalno ih razvijati i oplemenjivati. Međutim, služeći se komunikacijskim, promotivnim i drugim sredstvima svijetu treba ponuditi «simboliku» svega toga, nešto što se može jednostavno «konzumirati» u svijetu opterećenom mnogobrojnim informacijama ali i ponudom svake vrste. Pritom treba imati u vidu kako je bit brendiranja suvremenih država posebnost i originalnost. Naime, država koja želi privući globalnu pozornost nipošto ne smije kopirati druge već ponuditi ono što nitko drugi ne može, što je isključivo njezino i drugačije. Jasno, pritom treba zaigrati na emocije a ne izgubiti se u povijesnim fragmentima i suhoparnim činjenicama.
11

Prema tome pokušajmo tragati za time što bi moglo činiti temelje identiteta Bosne i Hercegovine. - Narodi u BiH stoljećima su u vlastitom krilu gajili one vrijednosti kojima se Europa danas diči, a to su zajedništvo u različitosti i snošljivosti... Bosna i Hercegovina stoga ne smije i ne može zaboraviti to svoje identitetsko bogatstvo, jer se njime ističe i prepoznaje pred desecima drugih država koje može smatrati konkurencijom na globalnom političkom, gospodarskom, turističkom i kulturnom tržištu. Rat je donekle ugrozio to bogatstvo identiteta, ali BiH ima sve preduvjete ali i obvezu da nastavi graditi svoj identitet u tom smjeru, jer su povijest i „puti Gospodnji“ prislili tri naroda da žive i grade budućnost zajedno na ovom malom prostoru. Takav identitet Bosne i Hercegovine opisivao je Ivo Andrić u svojim djelima, predstavljali su ga svijetu mnogobrojni putopisci, a rat je dodatno iskristalizirao u globalnoj javnosti nužnost zajedničkog suživota različitih kultura, civilizacija, religija i naroda. Ono što je devedesetih godina pojedinim političkim vođama bila prepreka danas ponovno mora postati magnet, jer je to jedini način da BiH uspije i da se jasno pozicionira u svijetu. Strani turisti godinama posjećuju Sarajevo i Mostar kako bi osjetili „djelić“ Orijenta u srcu Europe. Stoljećima se dive crkvama, džamijama i sinagogama koje stasaju jedne pored drugih i pozivaju ljude na molitvu i činjenje dobra... Nažalost, neki upadaju u zamku razmišljanja kako jedan nacionalni identitet isključuje drugi, bez obzira je li riječ o bošnjačkom, hrvatskom ili srpskom... Prava je istina da identitet Bosne i Hercegovine postaje prepoznatljiv jedino ako svi njezini identiteti žive u punini svojih posebnosti te se u stvarnosti nadopunjuju a ne isključuju. Identitet Bosne i Hercegovine je mozaik različitosti, poveznica drugih i drugačijih.... Druga važna odrednica bosnakohercegovačkog identiteta je prožimanje tradicije i modernog načina života, kakvu ćete rijetko pronaći u Europi. Na samo nekoliko kilometara udaljenosti pronaći ćete ljude i vidjeti njihov način života, koji

se stoljećima ne razlikuje od života njihovih predaka, i istodobno moderno bilo života koje ovu zemlju povezuje s razvijenim svijetom, bez obzira na to je li riječ o modi, glazbi, flmu, plesu ili arhitekturi. Bez obzira na to je li riječ o Bošnjacima, Hrvatima ili Srbima, kad su u pitanju tradicija i običaji, malo gdje u Europi se očuvalo toliko izvornosti, i malo gdje se tako ljubomorno i pažljivo prenosi s koljena na koljeno. To bogato naslijeđe se prožima kroz njihove manifestacije i proslave, gastronomiju i proizvode... Raznovrsna tradicija i narodni običaji ovdje žive punim plućima, a ne čuvaju se samo u starim muzejima i knjigama. To je posebnost koju Bosna i Hercegovina mora njegovati i razvijati. S tim u svezi je i čuveno gostroprimstvo i ljubaznost ovdašnjih ljudi, koje je gotovo identično srdačno bez obzira na vjeru i naciju. Kava, rakija, puno zabave i smijeha te priče iz života nešto je što jednostavno osvaja zapadnog gosta. Stari zanati su zasebna priča, koja predstavlja snažan potencijal tzv. izvoznog identiteta. Nema dvojbe kako je i tradicionalna gastronomija neizostavan dio suvremenog bosanskohercegovačkog identiteta. Primjerice burek i pita, koji datiraju još iz otomanskih vremena nacionalno su jelo, a ne pojesti ćevape u Bosni ili Hercegovini svojevrsni je grijeh suvremenog turista. Danas kad cijeli suvremeni svijet traga za iskonom, Bosna i Hercegovina koja spaja tradiciju i suvremenost svakako može biti IN. - Snažna odrednica identiteta Bosne i Hercegovine koja se tiče tradicije jest i snažna religioznost, koja prožima sve sfere života bez obzira o kojim religijama i vjerama je riječ. Ovdje se stoljećima dodiruju i prožimaju kršćanstvo i islam kao dvije velike religije, odnosno tri vjere – muslimani, pravoslavni i katolici. Iako suvremena globalna politika između dviju velikih religija nastoji staviti golemi jaz nerazumijevanja, ovdje kao malo gdje drugdje u svijetu te religije i vjere surađuju i međusobno se nadopunjuju, jer vjernici koji su odrastali između crkve i džamije te međusobno čestitali Božić ali i Bajram drugačije ne mogu i ne znaju. Da međusobnom poštovanju i uvažavanju nema alterna-

Turizam BiH • srpanj 2010.

decision makers don’t have the viewpoint or the perception of this country. They do, if nothing else based on the information they hear over the media, from friends, and even based on the misinformation. Actually, the only rule about the necessity of branding says – if you don’t tell a story about yourself, someone else will, without your interests. The identity exists, it just needs to be discovered and presented to the world. We can look for the roots of the national identity first of all in the selfawareness and awareness of our existence, and the things we consider to be our, local, original and authentic. This is what we show others and what is first-class and original, by what others recognize us. This is something that others don’t have. We can draw the elements of our own identity from our history, myths and legends… Though, in the process we have to take into account that we don’t fall into the trap of creating the identity exclusively based on our own wishes and currentpolitics needs. Namely, parallel with specific restoring to consciousness for own roots and values, in what things can be a bit exaggerated sometimes, “export” identity should be developed, in other words the things from the entire national heritage as something good, original, recognizable and attractive that we could offer and sell to the world, which more and more searches for something authentic and different. On the other hand, the identity, as much as it’s attractive, mustn’t be “cemented”, definite of limited. It is necessary to keep the entire wealth and diversity and to develop and improve it constantly. However, the world should be offered the “symbolics” of all this, something that could be easily consumed in the world burdened with numerous information and all kinds of offer, using communicational, promotional and all other means. In this we should have in mind that the essence of branding of the modern countries is special quality and originality. That is to say, the country that wants to attract the global attention must noway copy others, but offer something that nobody else can, what is exclusively its own and different. Of course, in this we should play by the emotions and

not to get lost in the historical fragments and dull facts. Therefore let’s try to search for the things that could make the base of the identity of Bosnia and Herzegovina. - The nations in BiH have nourished for centuries, in their bosom, the values that Europe is proud of today, and these are differences and tolerance… That’s why Bosnia and Herzegovina can’t and mustn’t forget this identity wealth, because it stands out and is recognizable by it in front of dozens of other countries, which could be considered as the competition on the global political, economical, tourist and cultural market. The war has endangered this wealth of identity to certain extent, but BiH has all the prerequisites and the obligation to continue building its identity in that direction, because the history and the “Lord’s ways” forced the three nations to live and build the future together in this small space. The identity of Bosnia and Herzegovina as such was described by Ivo Andrić in his works, represented in the world by numerous travel-writers, and the war additionally crystallized in the global public the necessity of common coexistence of different cultures, civilizations, religions and nations. The thing that was an obstacle for certain political leaders during the nineties, today has to become the magnet again, because it’s the only way for BiH to succeed and clearly position itself in the world. The foreign tourists visit Sarajevo and Mostar for years to feel the “little part” of the Orient in the heart of Europe. For centuries, they have been admiring the churches, mosques and synagogues that grow one next to another and call people for prayer and making good deeds… Unfortunately, some people fall into trap of thinking that one national identity excludes the other, regardless of whether it’s Bosniac, Croatian or Serbian…The real truth is that the identity of Bosnia and Herzegovina becomes recognizable only if all of its identities live to the full of their particularities and supplement each other in reality and not exclude. The identity of Bosnia and Her-

Potencijalni gastro brendovi Potential gastro brands

Bosanski ćevap s lukom Bosnian kebab with onion

Ovčiji sir iz mišine Sheep cheese

zegovina is the mosaic of differences, the connection of others and different ones… - The second important determinant of Bosnian-Herzegovinian identity is penetration of tradition and the modern way of life that is hard to find anywhere in Europe. At only a few kilometres of distance you’ll find the people and see their way of life that hasn’t been differed from the life of their ancestors for centuries, and at the same time a modern pulse of life that connects this country to the developed world, regardless of whether the word is about fashion, music, film, dance or the architecture. Regardless of whether the word is about Bosniacs, Croats or the Serbs, when the question is about the tradition and the customs, this much of authenticity hasn’t been preserved in many places in Europe, and hardly anywhere is it this jealously and carefully carried from genera11

Tourism BiH • July 2010

tive, koliko god to nekome bilo i teško prihvatiti, nažalost pokazao je i nedavni rat. Takvo bogatstvo i isprepletenost vjera uistinu je bosnakohercegovačka posebnost i treba ju čuvati i razvijati kako dominacija bilo koje strane ne bi narušila taj sklad. Sarajevo se s pravom naziva europski Jeruzalem a Bosna i Hercegovina u religijskom smislu europski je biser, koji treba prepoznati i čuvati. Vjera u Bosni i Hercegovini na poseban način povezuje tradiciju i moderan život. Da je uistinu tako moguće se uvjeriti u svetištu Majke Božje u Međugorju u Hercegovini, regiji koja stoljećima svjedoči vjernost Katoličkoj crkvi a koje je postalo jedno od najvećih katoličkih središta modernog svijeta nakon što je šestero djece posvjedočilo kako im se ondje ukazala Gospa. Ondje milijuni vjernika i nevjernika punih 30 godina pronalaze utjehu, mir, snagu i duhovno zdravlje. O snazi tradicije svjedoči na svoj način i Ajvatovica, najstarije dovište Bošnjaka u BiH, u blizini mjesta Prusac, poznatog kao duhovno i vjersko središte osmanlijske Bosne. Za Ajvatovicu je vezano kazivanje o milosti Allaha koji je vodom darivao žedni Prusac, nakon što je četrdeset jutara ondje klanjao sabah-namaz derviš Ajvaz-dedo. Od tada ondje hodočaste tisuće muslimanskih vjernika iz BiH i svijeta. Ovim svjedočanstvima bismo mogli dodati još desetke priča o vjeri i nadi, pouzadnju u nadnaravne moći i zadobivene milosti Stvoritelja (ma kako ga zvali u pojedinim religijama), koje žive u narodu i prenose se u budućnost. O prožetosti vjere u svakodnevnom životu govore i mnoge vjerske institucije koje pomažu općedruštvenom dobru i napretku Bosne i Hercegovine, promičući kulturu, obrazovanje, znanost... - Treća važna odrednica identiteta Bosne i Hercegovine jest ljepota i raznolikost prirode. Malo gdje u svijetu ćemo danas pronaći tako ekološki očuvano bogatstvo flore i faune. Ova država i njezini narodi posjeduju planinska prostranstva neopisive ljepote, divlje rijeke i brzake, nepregledna polja i šume te čak i vlastiti djelić Jadranskoga mora. Inozemni gosti obično
11

ostanu zatečeni kad prvi put posjete Bosnu i Hercegovinu i vide to bogatstvo. Njezina zemljopisna pozicioniranost naprosto je jedinstvena – ova relativno malena zemlja proteže se od dalekog juga Jadranskog mora do plodnih ravnica na sjeveru ispod rijeke Save, koja je uglavnom prirodna granica s Hrvatskom. Ovdje u jednom danu možete uživati u mediteranskom i planinskom ugođaju. Središnji Dinaridi, koji se protežu ovom zemljom predstavljaju raj za ljubitelje prirode. Taj južni produžetak Alpi jedan je od najneistraženijih u Europi. To prostranstvo netaknute prirode i divljine pruža goleme potencijale u razvoju turizma. Ovdje se nalazi jedina preostala europska prašuma u Europi. Ovdje je smješteno i najveće europsko kraško polje a i jedna od posljednjih močvara u Europi. A gotovo ravnomjerno svi prostori su bogati golemim zalihama čiste pitke vode, što će u budućnosti biti neprocjenjivo bogatstvo. Bosanskohercegovačke rijeke su posebna priča koja nam omogućava goleme mogućnosti, imajući u vidu njihovo simboličko značanje u narodu ali i uvjete za razvoj turizma. Una, Vrbas, Tara, Neretva... svaka je zasebni brend. Bosankohercegovačka jezera, prirodna i umjetna također su izvrsne destinacije za razvoj turizma. Većina tih iznimnih prirodnih potencijala, nažalost još je neiskorištena ali snažno određuju identitete ove države. - Četvrta važna odrednica identiteta Bosne i Hercegovine jest bogato kulturno naslijeđe, koje opet prožima i povezuje različita razdoblja, kulture i civilizacije, koliko god pojedini narodi nastojali prezentirati bosansku povijest kao svoje ekskluzivno pravo. Zapadni i

Međugorje

istočni utjecaj koji proistječe iz latinskih, odnosno rimskih a kasnije franačkih tekovina te s druge strane grčki, odnosno bizantski stoljećima su se susretali upravo na području Bosne i Hercegovine. Turska okupacija te stoljetno djelovanje Turskog Carstva na ovim prostorima dodatno su utjecali na kulturnu, političku i religijsku sliku države. Također ne smijemo zanemariti činjenicu kako je srednjovjekovno Bosansko kraljevstvo nekad bilo među najvećim i najutjecajnijim kraljevstvima na Balkanu. Većina bosanskohercegovačkih srednjovjekovnih tvrđava sagrađena je na prvobitnim strukturama iz ilirskog i rimskog razdoblja, koje datiraju iz prvog stoljeća, a kasnije su ih, nakon pada Bosanskog kraljevstva u 15. stoljeću, dogradile Osmanlije. Zapravo svaka značajnija povijesna građevina nosi pečate različitih kultura i utjecaja... Primjerice kameni grad Počitelj, biser na rijeci Neretvi nekada je bio strateški utvrđeni grad koji je čuvao deltu Neretve još od rimskih vremena, kasnije su ga dograđivali hrvatski vladari a danas predstavlja neke od najupečatljivijih primjera briljantnosti i ljepote otomanske kulture. Jajce je živi spomenik različitih razdoblja burne i živopisne bosanske povijesti, a među ostalim bio je i posljednje uporište srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva prije pada pod tursku vlast. Mjesto Kraljeva Sutjeska također je bilo sjedište bosanskih kraljeva a utvrđeni zidovi tvrđave Bobovac služili su za obranu od invazije Osmanlija. Danas se ondje nalazi spomenik posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini, koja je izbjegla nakon turskog osvajanja, najprije u Dubrovnik a potom u Rim. Cijeli kompleks danas predstavlja spomenik kulturnog naslijeđa. Sarajevski Stari Grad bio je snažan trgovački centar još od 15. stoljeća. Očuvan je u svojoj izvornosti a krasi ga otomanska i bečka arhitektura. Mostar je najzapadniji biser Orijenta, koji tisućama turista nudi duh starih vremena i tradicionalne zanate. Zapravo Stari most u Mostaru iz 1566. i Ćuprija na Drini u Višegradu, čiju je gradnju opisao nobelovac Ivo Andrić, naljepši su očuvani mostovi iz otomanskog razdoblja u Bosni

Turizam BiH • srpanj 2010.

tion to generation. This rich heritage is penetrated through their festivities and celebrations, gastronomy and products…Diverse tradition and popular customs live their life to the full here and are not just kept in the old museums and books. This is the particularity that Bosnia and Herzegovina has to nourish and develop. The famous hospitality and the kindness of people here are connected to that too, and that is almost identical regardless of the religion and the nation. Coffee, brandy, lot of fun and laughter, and the stories from life is something that just charms the western guest. Old handicrafts are a separate story that represents a strong potential for so called export identity. There’s no doubt that the traditional gastronomy is an obligatory part of the modern Bosnian-Herzegovinian identity. For example, burek (meat pie) and pie, which date from the Ottoman times, is the national dish, and not to eat ćevap (kebab) in Bosnia and Herzegovina is a kind of a sin of the modern tourist. Today, when the whole modern world searches for the origin, Bosnia and Herzegovina, which connects the tradition and modernity, can definitely be IN. - The strong determinant of Bosnia and Herzegovina that considers the tradition is also the strong religiousness, which penetrates to all the spheres of life regardless of religions and faiths. The Christianity and Islam, as two big religions have been adjoined and penetrated mutually here for centuries, i.e. three faiths – the Moslems, Orthodox Christians and Catholics. Even though contemporary global politics tries to create a wide gap of misunderstanding between the two big religions, here, as nowhere else in the world these religions cooperate and supplement each other, because the believers grown up between the church and the mosque and wished marry Christmas and Bayram to each other don’t know and can’t do differently. Unfortunately, the recent war proved that mutual respect and appreciation have no alternative, regardless of how hard it is to accept to somebody. The wealth and the interlacement of religions like this is surely Bosnian-Herzegovinian particularity and it needs to be nourished and developed as domination in order not to

be disrupted by any of the sides. With all the right Sarajevo is called European Jerusalem and Bosnia and Herzegovina is a European pearl in terms of religion, and this pearl should be recognized and preserved. The religion in Bosnia and Herzegovina connects tradition and the modern life in a special way. It is possible to assure that this is really so in the sanctuary of the Mother of God in Međugorje, in Herzegovina, the region that has been for centuries the witness of the loyalty to the catholic church and that has become one of the biggest catholic centres of the modern world after six children witnessed that Our Lady appeared to them there. Millions of believers and unbelievers find their comfort, peace, strength and spiritual health there, for 30 years now. Ajvatovica, the oldest dovište (Muslim pilgrimage site) of Bosniacs in BiH, near the place called Prusac, known as the spiritual and religious centre of Ottoman Bosnia, also witnesses about the strength of tradition. The saying about the mercy of Allah who gifted the thirsty Prusac with the water, after dervish Ajvaz-dedo prayed the Fajr (Morning Prayer) for forty mornings, is related to Ajvatovica. Since that time, thousands of Muslim believers from BiH and the world have pilgrim there. We could add to these testimonies dozens of stories about faith and hope, confidence in the transcendental powers and the mercies got from the Creator (no matter what we call him in certain religion), which live in the people and are carried to the future. Number of religious institutions that help the general public welfare and the progress of Bosnia and Herzegovina by promoting the culture, education science, speak about the penetration of religion into the everyday life. - The third important determinant of Bosnia and Herzegovina is the beauty and the diversity of the nature. In few places of the world we can find this ecologically preserved richness of flora and fauna today. This country and its nations own mountain spaces of immense beauty, wild rivers and rapids, immeasurable fields and forests and even a part of the Adriatic sea. Foreign guests usually stay astonished when they visit Bosnia and Herzegovina for the first time and see this wealth. Its geographical loca-

tion is simply unique – this relatively small country spreads from the far south of the Adriatic Sea to the fertile lowlands in the north under the Sava River, which is mostly the natural border with Croatia. In just one day, you can enjoy the Mediterranean and the mountainous atmosphere here. Central Dinarides that spread over this country represent a real paradise for the lovers of nature. This southern extension of the Alps is one of the most unexplored in Europe. This width of untouched nature and wilderness offers great potentials for the development of tourism. The only remained European primeval forest is located here. The biggest European Karst field and one of the last marshes in Europe are located here too. And all the areas are almost equally rich in the immense potable water resources, which will be inestimable wealth in the future. Bosnian-Herzegovinian rivers are a special story that enables huge possibilities, having in mind their symbolical meaning in the people and the conditions for the development of tourism. The Una, Vrbas, Tara, Neretva…each is an individual brand. Bosnian-Herzegovinian lakes, natural ones and artificial, are also great destinations for the development of tourism. Most of these exceptional natural potentials are still unfortunately unused but they strongly define the identity of this country. - The fourth important determinant of Bosnia and Herzegovina is the rich cultural heritage, which again penetrates and connects different periods, cultures and civilizations, as much as certain nations tried to present Bosnian history as their exclusive right. The western and eastern influence that comes from the Latin, i.e. Roman and later on French achievements, and from the other side Greek and Byzantine influences, have been meeting right in the area of Bosnia and Herzegovina for centuries. Turkish occupation and centuries-old Turkish Empire activities in these parts had additionally influenced on the cultural, political and religious image of the country. Likewise, we mustn’t neglect the fact that medieval Bosnian kingdom used to be among the biggest and the most influential kingdoms in the Balkans. Most of the Bosnian-Herzegovinian medieval fortresses were built on the
11

Tourism BiH • July 2010

i Hercegovini. U ovoj državi prirodno i kulturno naslijeđe je nerazdvojno. Mnogobrojni gradovi, tvrđave i svetišta građeni su u netaknutom prirodnom okruženju i još svjedoče o mudrosti svojih graditelja.

Posebnu vrijednost čine vjerski objekti, koji su stoljećima poznati kao kulturne i umjetničke riznice. Primjerice, pravoslavni manastir Tvrdoš građen je još u 15. stoljeću dok njegovi temelji pripadaju ranokršćanskoj crkvi iz 4. stoljeća, a iz tog razdoblja još je moguće vidjeti freske. Franjevački katolički samostan na Humcu kraj Ljubuškog čuva najstariji muzej na prostoru Bosne i Hercegovine s bogatim uspomenama na rimsko razdoblje. Džamije u Sarajevu, Mostaru i drugim gradovima, od kojih su neke izgrađene još u 15. stoljeću svojom ljepotom izazivaju ljubomoru cijelog islamskog svijeta. Gazi Husrev-begova džamija u Sarajevu iz 1530. najveća je džamija u ovoj zemlji i ujedno najznačajnije osmansko arhitektonsko ostvarenje tog doba. Ako bismo tražili istinski simbol povijesne baštine Bosne i Hercegovine, onda bi to s pravom mogli biti mistični stećci ili kameni bilizi, nadgrobni spomenici isklesani u razdoblju od 11. do 15. stoljeća. Običaj podizanja takvih kamenih nadgrobnih ploča jedinstven je u svijetu i svjedoči o stvaralačkom duhu ovdašnjih ljudi u srednjem vijeku. Kad je u pitanju novija bosanskohercegovačka povijest, onda je neizostavan dio suvremenog identiteta BiH i tzv. narodnooslobodilačka borba tijekom Drugog svjetskog rata pod vodstvom partizanskog vođe Josipa Broza Tita. Naime, upravo na prostoru BiH vodile su se odlučujuće bitke za oslobođenje, o kojima su učili naraštaji mladih u bivšoj državi a s njima je bio upoznat i cijeli svijet, zahvaljujući kultnim partizanskim filmovima. Destinacije poput Neretve, Sutjeske, Kozare, Drvara... nekada su bile atraktivne turističke destinacije i kriju golem potencijal i u budućnosti. Također ne zaboravimo kako je u Jaj120

Etno selo Herceg

Ethno village Herzeg
Možda bi netko mogao postaviti pitanje – čemu onda prepoznatljiv identitet Bosne i Hercegovine ako se sva tri naroda bore za jačanje vlastitih posebnosti? Zato što pojedini narodi mogu „prodati“ svoj identitet suvremenom i zahtjevnom svijetu jedino ako ih upakiraju pod zajednički brend kišobran zvan Bosna i Hercegovina, odnosno ukoliko sebe „umreže“ s drugima. Jedino na taj način do izražaja može doći njihova regionalna ili narodna posebnost. Pritom ne bi smjelo biti „kopiranja“ matičnih država pojedinih naroda, jer uz svoju nacionalnu odrednicu imaju dovoljno bogatstva koje su stvorili na ovom prostoru i koje zaslužuje da se prezentira drugima. S druge strane, identitet nužno ne ovisi o političkom ustrojstvu zemlje. Za formiranje identiteta dovoljno je biti dio zajednice koja obitava na određenom prostoru. Turisti ionako ne doživljavaju umjetno stvorene granice, i tijekom svoga posjeta će nastojati upoznati što više različitosti na malom prostoru. Također koliko god se u budućnosti unutarnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine mijenjalo, zemljopisne i povijesne regije koje su se očuvale stoljećima ostat će i u budućnosti. Jačanjem njihova identiteta jačamo identitet i Bosne i Hercegovine. A jačanjem zajedničkog bosanskohercegovačkog brenda opet će svi koji ovdje žive imati koristi.

cu na Drugom zasjedanju AVNOJ-a rođena socijalistička Jugoslavija. Nakon svega navedenog, što bi trebalo predstavljati svojevrsni temelj suvremenog bosanskohercegovačkog identiteta, ipak bi se netko mogao zapitati – može li država koja je trenutačno podijeljena na dva entiteta i tri naroda a koja živi u nekoj vrsti protektorata, imati jasan i prepoznatljiv identitet. Koliko god to zvučalo na prvi pogled gotovo nemoguće, svjetska iskustva i praksa pokazuju kako je moguće. Zapravo život će nas natjerati da podržimo i promoviramo takav „zajednički“ identitet, koji nipošto ne isključuje jasne i prepoznatljive identitete Hrvata, Srba i Bošnjaka. Dapače, zajedničkom identitetu pomaže jačanje identiteta tri naroda, koliko god to zvučalo paradoksalno. Naime, jedino na taj način Bosna i Hercegovina se može promovirati kao država koja okuplja različitosti, koja spaja religije i narode te tradiciju i moderni način života. Jedino tako će se očuvati njezino bogatstvo u različitosti za budućnost. Na koncu, opstaju identiteti koji se žive a umjetno kreirani identiteti kratkog su daha. Stoga, prilikom stvaranja suvremenog identiteta BiH itekako treba imati u vidu zatečeno stanje, iz kojeg treba izvući ono najbolje što je svima zajedničko i što ih povezuje.

Turizam BiH • srpanj 2010.

initial structures from the Illyrian and Roaman period, which date from the first century, and later, after the fall of the Bosnian kingdom in the 15th century, were added on by the Ottomans. Actually, almost each important historical building is marked by different cultures and influences… For example, the stone town of Počitelj, the pearl on the Neretva River used to be the strategic fortified town that protected the delta of the Neretva even since the Roman times, later it was added on by the Croatian rulers and today it represents one of the most impressive examples of brilliance and the beauty of the Ottoman culture. Jajce is a living monument of different periods of eventful and lively Bosnian history, and among other things it was the last outpost of medieval Bosnian kingdom before it fell under the Turkish rule. The place called Kraljeva Sutjeska was also the headquarters of Bosnian kings and the fortified walls of the fortress Bobovac served for the defence from the invasion of the Ottomans. Today, there is the monument to the last Bosnian queen Katarina, who took refuge after the Turkish conquest first to Dubrovnik and then to Rome. The entire complex today represents the monument of cultural heritage. The Sarajevo’s Old Town has been a strong mercantile centre since the 15th century. It is preserved in the original and is distinguished by the Ottoman and Viennese architecture. Mostar is the most western pearl of the Orient, which offers the spirit of the ancient times and the traditional handicrafts to the thousands of tourists. Actually, the Old Bridge in Mostar from 1566 and the Bridge over the Drina in Višegrad, whose construction was described by the Nobel Prize winner Ivo Andrić, are the most beautiful preserved bridges from the Ottoman period in Bosnia and Herzegovina. The natural and the cultural heritage are inseparable in this country. Numerous towns, fortifications and the sanctuaries were built in the untouched natural environment and still witness about the wisdom of their builders. Religious buildings have the special value, they have been known as the cultural and art treasuries for centuries. For example, the Orthodox monastery Tvrdoš was built in 15th century, while its foundations belong

to the early Christian church from 4th century, and the frescos from that period can still be seen. The Franciscan monastery in Humac near Ljubuški preserves the oldest museum in the area of Bosnia and Herzegovina with the rich memories of the Roman period. The mosques in Sarajevo, Mostar and other towns, some of which were built in the 15th century, provoke jealousy of the entire Islam world with their beauty. Gazi husrev-beg’s mosque in Sarajevo from 1530 is the biggest mosque in this country and at the same time the most important Ottoman architectural creation of that time. If we would search for the genuine symbol of historical heritage of Bosnia and Herzegovina, than all the right for that belongs to the mystical stećak, medieval standing tombstones carved in the period from 11th to 15th century. The custom of raising these stone gravestones is unique in the world and witnesses about the creative spirit of people from here in the Middle Ages. When the question is about more recent history of Bosnia and Herzegovina, then unomittable part of the identity of BiH is the so called national liberation struggle during the Second World War under the leadership of the partisan leader Josip Broz Tito. Namely, the crucial fights for liberation were fought right on the territory of BiH, about what the generations of young people in the former state used to learn and the entire world was familiar with it thanks to the cult partisan movies. Destinations like the Neretva, the Sutjeska, Kozara, Drvar…used to be attractive tourist destinations and hide a huge potential in the future. Likewise, let’s not forget that in Jajce, on the Second conference of AVNOJ, the socialist Yugoslavia was born. After all the things mentioned, which should represent a kind of base of the Bosnian-Herzegovinian identity, still someone might have wonder – could a country divided on two entities and three nations, and which lives in a kind of protectorate at the moment, have clear and recognizable identity. As much as it seemed almost impossible in the first look, the world’s experience and the practice show that it’s possible. Actually, life is going to make us to support and promote this

“mutual” identity, which by no means exclude clear and recognizable identities of Croats, Serbs and Bosniacs. On the contrary, the strengthening of the identity of the three nations helps the strengthening of mutual identity, as much as it seemed paradoxically. So to speak, this is the only way Bosnia and Herzegovina can be promoted as the country that gets the differences together, that connects the religions and nations and the tradition and the modern way of life. In the end, the identities that are being lived survive and artificially created identities are short-term. Therefore, in creation of modern identity of BiH the situation caught have to be taken into consideration, and the best what is common to everybody and what connects them should be extracted. Someone might ask the question – what is the recognizable identity of Bosnia and Herzegovina for, if each of the three nations fights for the strengthening of their own particularities? Because single nations can “sell” their identity to the modern and demanding world only if they pack it under the mutual brand umbrella called Bosnia and Herzegovina, in other words if they interact with others. Only in this way their regional or national particularity can become prominent. In this, there shouldn’t be “copying” of the mother countries of certain nations, because besides their national determinant they have enough wealth that they have created in this area and which deserves to be represented to others. On the other hand, the identity doesn’t necessarily depend on the political structure of the country. For forming the identity it’s enough to be the part of the community that lives in certain space. The tourists anyway don’t feel the artificially created borders, and during their visit they’ll try to meet as many of the differences in a small area. Likewise, as much as the internal structure of Bosnia and Herzegovina changes in the future, the geographical and historical regions that have survived for centuries will remain in the future. By strengthening their identity we strengthen the identity of Bosnia and Herzegovina too. And by strengthening the mutual Bosnian-Herzegovinian brand all those who live here will have benefit.
121

Tourism BiH • July 2010

godina u službi održivog razvoja turizma

I

nstitut za turizam je jedini znanstveni javni institut specijaliziran za istraživanje i savjetovanje u turizmu i ugostiteljstvu u Hrvatskoj. Svoje znanje temelji na znanstvenom radu, kontinuiranim istraživanjima, praćenju poslovnog okruženja, te stalnom usavršavanju multidisciplinarnog radnog tima koji broji 22 znanstvenika i suradnika uz podršku 10-ak administrativnih djelatnika. Institut za turizam kontinuirano prati i unapređuje razvoj turizma u Hrvatskoj, njegovi djelatnici prate svjetska dostignuća na određenim područjima struke, te objedinjuju specijalistička znanja iz različitih domena važnih za razvoj i upravljanje turizmom, primjerice ekonomije, marketinga, upravljanja, prometa, zaštite prostora i suvremenih tehnologija, a sve s ciljem unapređenja turizma u Hrvatskoj. U svom radu Institut se može pohvaliti kontinuiranim razvojem čiju prepoznatljivost određuju istraživački projekti koji su postali temeljem vođenja turističke politike u zemlji, suradnjom s drugim specijaliziranim institucijama u zemlji i inozemstvu, te pružanjem kvalitetne i individualizirane usluge svojim klijentima, što ga čini pouzdanim partnerom. Najvažnije područje primijenjenih istraživanja Instituta je TOMAS - grupa tržišnih istraživanja turističke potražnje. Istraživanje pod nazivom „Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“ obuhvaća više različitih istraživanja – TOMAS Ljeto, TOMAS Nautika, TOMAS Nacionalni parkovi, TOMAS Zagreb i TOMAS Tranzit. U lipnju ove godine je potpisan ugovor između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Instituta za turizam o provedbi pilot projekta Istraživanje turističkog tržišta u Federaciji BiH u 2010. godini pod nazivom „Stavovi i potrošnja turista u Federaciji BiH – TOMAS FBiH 'pilot'“ koji će se provoditi tijekom ljeta u Sarajevu, Mostaru, Međugorju i Neumu.

izvodljivosti projekta kao i mnoge druge konzultantske usluge u turizmu. Suradnici Instituta vrlo često održavaju edukacijske radionice te prema potrebi i edukaciju za potrebe naručitelja. Institut za turizam je početkom svibnja ove godine završio izradu Turističkog master plana općine Ljubuški.

Korištenje naprednih informacijskih tehnologija
Unutar Instituta djeluje Informacijsko-dokumentacijski centar (INDOK) u čijoj bazi podataka se pohranjuju rezultati istraživanja Instituta, turistička statistika iz različitih domaćih i inozemnih izvora. Institut je pokrenuo razvoj BIST sustava koji je od 2004. godine online dostupan svim korisnicima. BIST kao menadžment sustav za turističke destinacije Hrvatske korisniku nudi informacije o razvoju turizma, tržišnim trendovima i smještajnim kapacitetima te omogućava brzu analizu konkurentnosti hrvatskih turističkih destinacija i druge vrste online analize. BIST se temelji na najsuvremenijoj tehnologiji za izgradnju informacijskih sustava u sustavu poslovne inteligencije (Business Intelligence) čije su glavne prednosti - mogućnost integracije podataka iz različitih izvora, online analitička obrada podataka, te vizualizacija podataka.

Biblioteka, časopis TURIZAM i znanstvena edicija
Djelovanje Instituta za turizam upotpunjava i biblioteka (BIT) specijalizirana za područje turizma i ugostiteljstva. Ono što biblioteku čini jedinstvenom u zemlji je sustavna izgradnja međunarodno relevantne jedinstvene bibliografske baze podataka koja pruža uvid u sadržaje članaka eminentnih znanstvenih i stručnih časopisa te domaćih i inozemnih skupova s područja turizma. Jedinstvena bibliografska baza podataka broji više od 27.000 bibliografskih jedinica. Biblioteka je putem međubibliotečne suradnje, dostupna i vanjskim korisnicima, a bibliotečni fond je online dostupan i može se pretraživati primjenjujući napredne tehnike pretraživanja. Izdavačka djelatnost Instituta za turizam usmjerena je na tri najvažnije aktivnosti; kontinuirano izdavanje domaćeg i engleskog izdanja međunarodnog časopisa TURIZAM/TOURISM, znanstvenu ediciju Instituta za turizam i edukacijsko-promotivne publikacije kroz koje Institut nastoji popularizirati znanstveno-istraživački rad na području turizma. Institut je u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom izdavač znanstveno-stručnog časopisa TURIZAM koji je već preko 50 godina forum stručnjaka i znanstvenika iz Hrvatske i svijeta..

Planiranje i razvoj u turizmu
U svojoj dugogodišnjoj praksi Institut za turizam je stekao vrlo bogato iskustvo u planiranju i razvoju turizma. Na tom području rada danas se najčešće bavi planovima razvoja i upravljanja turističkim destinacijama, razvojem i implementacijom pojedinih turističkih proizvoda, zatim planovima razvoja turističkih poduzeća, kao i planiranjem i vođenjem niza operativnih aktivnosti. Područja najčešće izrade projekata su strateška razvojna pitanja i glavni planovi razvoja turizma na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Djelatnost uključuje i strateške marketinške planove turizma na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, konkurentno pozicioniranje turističke destinacije, komunikacijske strategije što uključuje i promociju, strateško planiranje, poslovne planove, studije ekonomske
122

Turizam BiH • srpanj 2010.

years in the service of sustainable development of tourism

T

he Institute for tourism is the only public scientific institute specialized for the research and consultation in tourism and catering industry in Croatia. It bases its expertise on an extensive research programme, regular market research and environmental scanning activities as well as continuous education of its multi-disciplinary team of 22 scientists and associates and supporting administrative staff. The Institute for tourism continuously monitors and improves the development of tourism in Croatia; its employees follow the world’s accomplishments in certain fields of the profession, and integrate the specialized knowledge from various domains important for the development and managing the tourism, e.g. economy, marketing, managing, circulation, environment protection and modern technologies, and all of that with the goal of improvement of the tourism in Croatia. The Institute can be proud of the continuous development, whose recognizability is determined by research projects that became the basis for conducting the tourist policy in the country, cooperation with other specialized institutions in the country and abroad, and offering quality and individualized services to its clients, what makes it a reliable partner. The most important fields of practical researches of the Institute are TOMAS – group of market researches of tourist demand. The research named “Attitudes and expenditures of tourists in Croatia” includes various researches – TOMAS Summer, TOMAS Nautical, TOMAS National parks, TOMAS Zagreb and TOMAS Transit. In June this year, an agreement was signed between Federal ministry of environment and tourism and the Institute for tourism about the implementation of pilot project: research of the tourist market in the Federation of BiH in 2010 named “Attitudes and expenditures of tourists in the Federation of BiH – TOMAS FBIH ‘pilot’” that would be implemented during the summer in Sarajevo, Mostar, Međugorje and Neum.

consulting services in tourism. Associates of the Institute very often hold educational workshops and, if needed, education for needs of the clients. In the end of May this year, the Institute for tourism finished making the Tourist master plan of the municipality of Ljubuški.

The use of advanced informational technologies
The Institute’s research results, tourism statistics from a variety of domestic and international sources as well as information systematically collected from a variety of sources on a broad range of topics are all stored in the data-bases of the Institute’s Centre for Information and Documentation (INDOC). The Institute started the development of the BIST system, which is been available online for all the users since 2004. As a management system for Croatian tourist destinations BIST offers the information to users about the development of tourism, market trends and accommodation capacities, and enables quick analysis of the competitiveness of Croatian tourist destinations and other kinds of online analysis. BIST is based on the up-todate technology for creation of information systems in the system of Business intelligence, whose main advantages are – the possibility of the data integration from different sources, online analytic data processing and the visualization of data.

Library, the magazine TOURISM and the scientific edition
The work of the Institute for tourism is also completed with the library (BIT) specialized for the field of tourism and hospitality. The thing that makes the library unique in the country is the systematic creation of internationally relevant, unique bibliographic database that gives the insight into the contents of the articles from eminent scientific and professional magazines, and home and foreign conferences in the field of tourism. Unique bibliographic database numbers more than 27 000 bibliographic units. The library is available to external users through interlibrary exchange, while its bibliographical database can be searched over the Internet. Publishing work of the Institute for tourism is directed to the three most important activities: continuous publishing of national and English issue of the international magazine TURIZAM/ TOURISM, scientific edition of the Institute for tourism and educational-promotional publications through which the Institute tries to popularize the scientific-research work in the field of tourism. In cooperation with Croatian Tourist board, the Institute is the publisher of scientific-professional magazine TURIZAM/ TOURISM, which has been the forum of experts and scientists from Croatia and the world for over 50 years.

Planning and development in tourism
In the course of its activity the Institute has gained a wealth of experience in tourism planning and development. Most frequently engaged in activities in this area encompass development and management plans for tourism destinations, development of specific tourism products, restructuring and development of hospitality enterprises, as well as planning and implementation of operational solutions. The fields in which the projects are being made most often are the strategic issues in tourism development and the master plans of tourism development at the national, regional and local levels. The activity also includes strategic tourism marketing plans on the national, regional and local level, competitive destination positioning, communication strategies and promotion plans, strategic planning, business plans studies of economic executability of the project, as well as many other

Tourism BiH • July 2010

123