Termička obrada metala

- Predavanje –

TERMIČKA OBRADA ČELIKA

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

1

Termička obrada je tehnološki proces koji se sastoji iz zagrevanja metala do odredjene temperature, zadržavanja na toj temperaturi i hladjenja do sobne temperature

Progrevanje Temperatura Temperatura
Za gr ev an je

Progrevanje
anj e Za gre v

Hladje

je jen ad Hl

nje

Zagrevanje Vreme Vreme

Zamrzavanje

Tok termičke obrade

Tok termičke obrade sa hladjenjem ispod 0°C

Cilj termičke obrade metala i legura jeste da se promene neke njihove mehaničke i fizičko-hemijske osobine, pre svega faznim i strukturnim promenama u čvrstom stanju; te su promene uglavnom funkcija temperature, vremena
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 2

Vrste termičke obrade čelika

U postupke obične termičke obrade spadaju: Žarenje (difuziono, normalizaciono, meko, potpuno, rekristalizaciono, za otklanjanje napona); Kaljenje (zapreminsko ili potpuno, površinsko); Otpuštanje (nisko, srednje, visoko).

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

3

Žarenje čelika
Žarenje je vid termičke obrade u toku koje se čelični delovi zagrevaju do odredjenih povišenih temperatura, drže izvesno vreme na tim temperaturama i zatim lagano hlade. Time se postiže uspostavljanje strukturne ravnoteže koja je poremećena nekim prethodnim postupkom termičke ili mehaničke obrade. Posle žarenja se dobija perlitno-feritna, perlitna, ili perlitno-cementitna struktura (zavisno od sastava čelika). Cilj žarenja je da se popravi obradljivost čelika, da se homogenizuje neujednačena struktura, uklone unutrašnji naponi, smanji tvrdoća, poveća plastičnost i žilavost itd.

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

4

Metodi žarenja

dele se na postupke sa faznim promenama: difuzno, normalizaciono, meko i potpuno žarenje i postupke žarenja bez faznih promena rekristalizaciono žarenje i žarenje radi popuštanja napona.
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 5

Žarenje sa faznim promenama
Difuziono (homogenizaciono) žarenje
Zasniva se na zagrevanju čelika (visoko u austenitnom području), nešto ispod solidus linije, dugotrajnom progrevanju na toj temperaturi i sporom hladjenju. Primenjuje se radi: smanjenja nejednorodnost hemijskog sastava kod čeličnih odlivaka, poboljšanja mikrostrukture koja umesto neujednačene (dendritne) postaje homogena.
Temperatura
1200 1100 1000 Temperatura, °C
A
Cm

1050 - 1200°C 10 - 40 h
Vh = 50

A C3 AC1
°C

Austenit 900
AC
3

00 -1 /h

800 AC1 700 Perlit + Ferit Cementit + Perlit AC1,3 723°C

500°C

600 500

0

0.4

0.8 1.2 1.6 Sadržaj C, maseni %

Vreme

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

6

Normalizaciono žarenje (normalizacija)
Izvodi se zagrevanjem čelika ili čeličnog liva do temperature oko 30 do 50°C iznad gornje kritične temperature A3 za podeutektoidne, odnosno iznad ACm za nadeutektoidne čelike, zatim progrevanjem pri toj temperaturi i najzad hladjenjem na mirnom vazduhu. Cilj normalizacije je da se dobije ravnomerna i sitnozrnasta struktura. Uglavnom se normalizuju valjaonički proizvodi, čelični odlivci, otkovci i zavareni spojevi od debelih čeličnih delova rdjave zavarljivosti.
Temperatura
1200 1100 1000 Temperatura, °C 900
AC
3

Austenit
Cm

30-50°C

Na

AC3 (A Cm)
mi rno m va zd uh u

A

AC1

800 AC1 700 Perlit + Ferit Cementit + Perlit AC1,3 727°C

600 500

0

0.4

0.8 1.2 1.6 Sadržaj C, maseni %

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

Vreme

7

Meko (sferoidalno) žarenje
Izvodi se zagrevanjem oko donje kritične temperature (A1), zadržavanjem nekoliko desetina sati na toj temperaturi i zatim se delovi sporo hlade do sobne temperature. Kao rezultat ove obrade dobija se struktura mekšeg-zrnastog (globularnog) cementita, umesto lamelarnog koji je tvrdji. Primenjuje se radi poboljšanja obradljivosti rezanjem, naročito otkovaka od visokougljeničnih i legiranih čelika. Pri obradi rezanjem lamelarnog perlita, nož seče tvrde lamele Fe3C, a kod globularnog razmiče zrna i seče mekšu feritnu osnovu.
Temperatura
1200 1100 1000 Temperatura, °C 900
AC
3

Austenit
Cm

AC3 (A Cm) AC1 18 - 24 h
Na va zd uh u

800 AC1 700 Perlit + Ferit Cementit + Perlit AC1,3 727°C

600 500

0

0.4

0.8 1.2 1.6 Sadržaj C, maseni %

A

Vreme

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

8

Potpuno žarenje
Zasniva se na zagrevanju čelika do austenitnog područja (30-50°C iznad tačke AC3 ACm), zatim zadržavanju na odabranoj temperaturi i veoma sporom hladjenju u peći u intervalu faznih promena (A3, ACm,- A1). Dalje hladjenje od A1 do sobne temperature može biti na vazduhu. Svrha potpunog žarenja jeste usitnjavanje zrna, otklanjanje nepovoljne Vidmanšetenove strukture, ujednačavanje strukture, kao i otklanjanje sopstvenih napona, tako da čelik postane mekši i kovniji. Primenjuje se kod niskougljeničnih čelika kao priprema za duboko izvlačenje i za poboljšanje mašinske obradljivosti kod visokougljeničnih čelika.

Kad se kaže samo žarenje bez bližeg odredjenja, misli se na potpuno žarenje.
Temperatura
1100 1000 Temperatura, °C 900
A

Austenit
Cm

30 - 50 °C

1200

Up

A

eći

AC3 (ACm) AC1
Na

800 700

C3

AC1

AC1,3

723°C

u uh zd va

600 500

Perlit + Ferit

Cementit + Perlit

0

0.4

0.8 1.2 1.6 Sadržaj C, maseni %

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

Vreme

9

Izotermalno žarenje
Deo se zagreva 30-50°C iznad gornje kritične temperature AC3, zatim brzo hladi do temperature nešto iznad 550ºC, zadržava pri toj temperaturi do završetka perlitne promene i najzad hladi na vazduhu. Izotermalno žarenje ima prednost u odnosu na potpuno žarenje jer obezbeđuje skraćeno vreme procesa i dobijanje jednorodnije strukture.
Temperatura
1200 1100 1000 Temperatura, °C 900
AC

Austenit
Cm

30 - 50 °C

AC3 (ACm)
Brz o

A

AC1

800 700

3

AC1

AC1,3

723°C

Iznad 550°C

Na u uh zd va

600 500

Perlit + Ferit

Cementit + Perlit

0

0.4

0.8 1.2 1.6 Sadržaj C, maseni %

Vreme
10

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

Žarenje bez faznih promena
Rekristalizaciono žarenje
Zasniva se na zagrevanju metala, prethodno plastično deformisanog na hladno, do temperature više od temperature rekristalizacije, zadržavanju na toj temperaturi i hladjenju proizvoljnom brzinom. Temperatura rekristalizacije (Tr) metala i legura zavisi pre svega od njihove temperature topljenja (Tt, K). Za tehnički čiste metale, ona približno iznosi Tr ≈ 0.4 ⋅ Tt , a za legure tipa čvrstog rastvora Tr ≈ 0.6 ⋅ Tt ; niskougljenični čelici imaju Tr ≈ 650 C , što predstavlja granicu prerade na toplo i hladno. Na ovaj se način otklanjaju posledice deformisanja na hladno niskougljeničnih čelika. Ovim vidom žarenja omogućuje se dalja prerada presovanjem, valjanjem i vučenjem. Rekristalizaciono žarenje je kratkotrajno kod tankih preseka, a veoma dugo kod debelih preseka zbog potrebe jednolikog progrevanja i rekristalizacije po celom preseku.
Temperatura AC3 (ACm) AC1 650 - 700 °C Vreme zavisi od preseka dela
Pr oi zv ol jn o

Vreme

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

11

Žarenje za otpuštanje napona
Otpuštanje napona ostvaruje se laganim zagrevanjem dela do temperature ispod tačke A1 (A1,3), zadržavanjem pri toj temperaturi i potonjim još sporijim hladjenjem nego pri zagrevanju. temperaturi 500-600°C

Čelične odlivke i odlivke od livenog gvoždja treba žariti radi otpuštanja napona pri Čelični delovi, obradjeni plastičnom deformacijom na hladno žare se radi smanjenja napona
na znatno nižim temperaturama (250-300°C ispod temperature rekristalizacije).

Ponekad se žarenjem pri temperaturi od 150°C izvodi tzv. stabilizaciono otpuštanje, uglavnom kod mernih i kontrolnih alata, da bi se postigla neophodna dimenziona stabilnost.
Temperatura AC3 (ACm) AC1 150-650°C

Vreme
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 12

Kaljenje čelika
Kaljenje čelika je termička obrada koja se izvodi zagrevanjem radnog predmeta iznad temperature Ac3, za podeutektoidne i A1,3 za nadeutektoidne čelike, progrevanjem na toj temperaturi i hladjenjem brzinom većom od kritične.
1200

600
1100 1000 Temperatura, °C 900
A
C3

Austenit

Temperatura, °C

400

A

Cm

30-50°C

Ms 200

800 AC1 700 Perlit + Ferit AC1,3

723°C

0
Cementit + Perlit

Mf

600 500

-200
0 0.4 0.8 1.2 1.6 Sadržaj C, maseni %

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

Sadržaj C, maseni %

Kaljenje može biti zapreminsko i površinsko.

Zapreminsko kaljenje može biti martenzitno (M) (kontinualno, stepenasto) i bejnitno (B) (izotermičko). Redje se koriste i varijante prekidno martenzitno i kontinualno bejnitno kaljenje, kao i taložno kaljenje i "zamrzavanje".
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 13

Kontinualno (obično) kaljenje
AC3 AC1

Izvodi se neprekidnim hladjenjem komada iz austenitnog područja do temperature ispod martenzitne promene Ms. Brzina hladjenja se bira tako da se spreči difuziona promena austenita sve do temperature martenzitnog preobražaja, gde on potpuno ili delimično prelazi u martenzit.

A

Temperatura, °C

A→F

A →P

Površina

Ms

Jezgro

A→B

A→M Mf Martenzit

Vreme (log)

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

14

Stepenasto martenzitno kaljenje (martempering)

AC3 AC1

Primenjuje se kod ugljeničnih čelika tankih preseka (10-12 mm) ili malih prečnika 8-10 mm. Stepenastim kaljenjem smanjuju se unutrašnji naponi, deformacije i mogućnost pojave prslina.
Temperatura, °C

A

A→F

A→P

Površina

Jezgro

A→B

Ms A→M Mf Martenzit

Vreme (log)

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

15

Izotermičko bejnitno kaljenje (austempering)

AC3 AC1

Čelik bejnitne strukture ima manju tvrdoću (40-58 HRC) od martenzitne, ali je znatno duktilniji (plastičniji) i žilaviji od čelika zakaljenog na martenzit i otpuštenog na istu tvrdoću. Izotermički se kale uglavnom delovi malih preseka, izradjeni od ugljeničnih i niskolegiranih čelika.

A Ferit + perlit (krupni) Temperatura, °C A→F Površina Ferit + perlit (sitni) Gornji bejnit
ro Jezg

A→P

A→B Donji bejnit

Ms A→M Mf Martenzit

Vreme (log)
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 16

Kontinualno bejnitno kaljenje

AC3 AC1
šina Po vr gro Jez

A

jedino za neke čelike čiji KH dijagram ima istureno koleno. Kao rezultat kaljenja dobija se bejnitno-martenzitna struktura

Temperatura, °C

Ovaj vid kaljenja moguć je

A→F

A→P

T1 A→B Ms Bejnit + martenzit Mf

Vreme (log)
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 17

Prekidno kaljenje

Prekidno kaljenje omogućuje da se deformacije delova pri kaljenju svedu na minimum, izbegnu prsline i dimenzijske greške.

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

18

Kaljenje na niskim temperaturama
Ovim postupkom postiže se odgovarajuće povećanje tvrdoće i bolja stabilizacija strukture, smanjuju se unutrašnji strukturni naponi i time umanjuje sklonost ka spontanoj promeni specifične zapremine u toku vremena (tzv. starenje), što je u nekim slučajevima veoma značajno. Na primer, pri izradi preciznih mernih alata potrebno je ostvariti dimenzijsku stabilnost, koja neće biti poremećena u toku vremena, pa se oni često kale na niskim temperaturama. Pri termičkoj obradi čelika na sniženim temperaturama povećava količina martenzita u strukturi, što dovodi, pre svega, do: povećanja tvrdoće, stabilizacije dimenzija.

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

19

Otpuštanje
Martenzit je suviše krt da bi se čelični delovi sa takvom strukturom mogli uspešno primeniti u mašinstvu. Osim toga, u njima zaostaju znatni unutrašnji naponi. Zato se uvek posle kaljenja, izvodi naknadno zagrevanje i

sporo hladjenje - otpuštanje.
Ako se okaljeni (zakaljen) čelik zagreva, aktivira se difuzija atoma, posebno ugljenika utoliko više, ukoliko je temperatura zagrevanja viša i duže vreme držanja na toj temperaturi. Ovakav proces termičke obrade, tj. naknadnog zagrevanja do ispod kritične temperature A1, držanja kraće vreme na toj temperaturi i zatim laganog hladjenja (na primer, na mirnom vazduhu), naziva se otpuštanje.

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

20

Zavisno od temperature zagrevanja pri otpuštanju ugljeničnih čelika, razlikuju se: nisko, Austenit 700 srednje i
Temperatura, °C

∼750 Otpušteni martenzit ∼500

visoko otpuštanje.
Pri niskom otpuštanju sopstveni naponi nastali pri kaljenju opadaju uz neznatno poboljšanje plastičnosti i održavanje visoke tvrdoće, jačine i otpornosti na habanje. Uglavnom se koristi za alate, opruge, kontrolnike. Isto tako, nisko se otpuštaju delovi posle površinskog kaljenja, cementacije, cijanizacije ili karbonitriranja.

600 500 400 300 200 100 0 10 102 Ms Mf Martenzit 65HRC ∼250

Sorbit Visoko otpuštanje

Trustit Srednje otpuštanje

Martenzit Nisko otpuštanje

103

104

105

106

Vreme, (logt), s

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

21

Pri srednjem otpuštanju jačina i napon tečenja ostaju isti kao i posle kaljenja, ali raste granica elastičnosti, otpornost na relaksaciju i dinamička izdržljivost (zbog pojave spoljašnjih pritiskujućih napona pri hladjenju u vodi). Zato se na ovaj način otpuštaju delovi kao što su opruge (lisnate, zavojne), poluge za balansiranje, matrice i sl.

Austenit 700 Temperatura, °C 600 500 400 300 200 100 0 10 102 Ms Mf Martenzit 65HRC ∼250 Otpušteni martenzit ∼500 Trustit Srednje otpuštanje ∼750 Sorbit Visoko otpuštanje

Martenzit Nisko otpuštanje

103

104

105

106

Vreme, (logt), s

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

22

Austenit 700 Temperatura, °C 600 500 400 300 200 100 0 10 102 Ms Mf Martenzit 65HRC ∼250 Otpušteni martenzit ∼500 Trustit Srednje otpuštanje ∼750 Sorbit Visoko otpuštanje

Pri visokom otpuštanju postiže se najbolja duktilnost i žilavost.

Martenzit Nisko otpuštanje

103

104

105

106

Vreme, (logt), s

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

23

Poboljšanje

Kaljenje i visoko otpuštanje zajedno se nazivaju poboljšanje. U poredjenju
sa čelikom u normalizovanom ili žarenom stanju, kaljenje praćeno visokim otpuštanjem dovodi do istovremenog povećanja jačine i napona tečenja, istegljivosti, suženja i naročito udarne žilavosti. Pošto se sve osobine popravljaju, to se termička obrada kaljenje + visoko otpuštanje zove poboljšanje.

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

24

Reaustenitizacija

uobičajene temperature kaljenja, naknadno se zagreva do nešto više temperature i odmah potom kali. U toku zagrevanja jedan deo ugljenika difunduje na granice zrna i obrazuje fini cementit, a drugi deo (oko 0.3% C) ostaje rastvoren u austenitu. To znači da se kao konačna struktura dobija martenzit sa 0.3% C i fini cementit, što predstavlja najbolju kombinaciju svojstava otpornosti (Rm, R0.2) i svojstava deformacije (A5 i Z).

Temperatura

Mašinski deo, koji je prethodno okaljen sa

AC3 (A Cm) AC1

Prvo kaljenje

Drugo kaljenje

Vreme

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

25

Termo-mehanička obrada (TMO) i reaustenitizacija
Termo-mehanička obrada
TMO je zasnovana na plastičnom deformisanju austenita i potonjoj martenzitnoj promeni. U poredjenju sa konvencionalnim poboljšanjem dobija se viša granica tečenja, te povećanje jačine na kidanje i duktilnosti. Na osnovu temperature na kojoj se TMO izvodi razlikujemo: visokotemperatursku termo-mehaničku obradu (VTMO) i niskotemperatursku termo-mehaničku obradu (NTMO).

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

26

Površinsko kaljenje
Temperatura AC3 AC1 I II III

Površinsko kaljenje je termička obrada kojom se zakaljuju samo površinski slojevi komada, dok njegovo jezgro zadržava početnu strukturu. Tako se dobija velika površinska tvrdoća uz veliku žilavost i delova od kojih se traže sledeće osobine: velika otpornost površine protiv habanja, povećana otpornost protiv udarnog dinamičkog opterećenja i visoka granica zamaranja površine.
Tvrdoća HRC

Udaljenost od površine

manju tvrdoću jezgra što je poželjno kod

60

40

20 0 0 2 4 6 8 Udaljenost od površine, mm

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

Raspodela temperature i tvrdoće na različitim udaljenostima od kaljene površine
27

Površinski okaljen sloj zupčanika

Površinsko kaljenje se sastoji iz brzog zagrevanja površinskih slojeva do temperature kaljenja i zatim brzog hladjenja; pri tome se austenit u površinskim slojevima preobražava u martenzit. Prema izvoru toplote razlikujemo: površinsko kaljenje plamenom i indukciono površinsko kaljenje.

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

28

Površinsko kaljenje plamenom
Površinsko kaljenje plamenom može se izvesti na postupan način ili izjedna.

a)

b)

Primeri površinskog kaljenja cilindričnih površina: a) postupno kaljenje, b) kaljenje izjedna
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 29

Površinsko kaljenje plamenom

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

30

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

31

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

32

Indukciono površinsko kaljenje
Pri indukcionom zagrevanju se na površini komada generiše struja (Ik) iste frekvencije ali suprotnog smera od struje koja protiče kroz induktor (Iind). Površinski slojevi se najpre zagrevaju sekundarnim strujama, a zatim se zakaljuju prskanjem vodom ili potapanjem u kadu. Za utvrdjivanje dubine prodiranja struje važi izraz: ρ δ = 5.03 ⋅ 10 4 ⋅ , mm f ⋅μ gde je: f – frekvencija naizmenične struje, ρ - specifični električni otpor i μ - magnetni permeabilitet. Za čelik se gornji izraz može svesti na: , mm. Pošto je dubina sloja obrnuto srazmerna frekvenciji, znači da će dubina progrejanog sloja opadati sa porastom frekvencije.
Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic 33

δ = 60 /

Induktor za površinsko indukciono kaljenje

f

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

34

Indukciono kaljenje

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

35

Termička obrada metala - Dr Dragan Adamovic

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful