P. 1
GLUCK- Che Faro Senza Euridice

GLUCK- Che Faro Senza Euridice

|Views: 6|Likes:
Published by jverdiere

More info:

Published by: jverdiere on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

Che farò senza Euridice?

What is life to me without thee?
ARIA (Orfeo)
English text: Claude Aveling Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
ă
Piano
Orfeo
I
G
G
S
S
S
>
dolce espressivo
-
ˇ
-
ˇ
Andante con moto.
>
‰ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ`
-
ˇ ˇ
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
V sf
ˇ
ˇ ˘
sf
ˇ
V
à
à
ˇ
=

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŘŘ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
W
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŰŰ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
V
š
š
ˇ
=
ă
5
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ
ĎĎ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
6
Ê
Ê
ˇ
=
‰ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
Y
ˇ
ˇ
<
ıˇ
>
>
>
p
ˇ
6
ĹĹ
ˇ
p
Che
What
ˇ
6
ĹĹ
fa
is
ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ`
-
ˇ ˇ
ˇ
- r ` o
life
ˇ
`
sen
to
( ˇ
-za

Eu
me
ˇ
`
\
- ri
with
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ê
Ê
ˇ
W fp
ˇ
ˇ ˘
ˇ
X
à
à
ˇ
- di
- out
ˇ
ˇ
x
- ce?
thee?
ˇ
? >
do
What
ˇ
à
à
-ve

an
is
ˇ
-
ă
9
I
G
G

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ř
Ř
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
X
ˇ
dr ` o
left
( ˇ
v
ˇ
sen
if
( ˇ
-za

il
thou
ˇ
W
mio
art
ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
W
Ű
Ű
ˇ
ben?
dead?
ˇ
w
( ˇ ?
Che
What
ˇ
ˇ
fa
is
ˇ
Z
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
Ű
Ű
ˇ
- r ` o
life,
ˇ
x
O
ˇ
do
life
ˇ
ˇ
X
- ve

an
with
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
ˇ
`
- dr ` o
- out
ˇ
x
O
thee?
ˇ
che
What
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ`
cresc.
fa
is
ˇ
Ł
Ł
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
-
ă
13
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
`
r ` o
life,
ˇ
ˇ
ˇ
ÓÓ ÕÕ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
sen
with
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ŊŊ
ŔŔ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ`
- za
- out
ˇ
ˇ
Z
il
ˇ
ÍÍ
ÏÏ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
mi
my
ˇ
ˇ
v
ÄÄ
-o
ˇ
ŊŊ
ŔŔ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
-
ˇ
?
f
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ben,
love?
ˇ
( ˇ ?
do
What
ˇ
ˇ
- ve

an
is
ˇ
e
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
ıˇ
ˇ
ˇ
rit. colla voce
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ð
Ð
ˇ
- dr ` o
life
ˇ
O
à
à
ˇ
poco riten.
sen
if
ˇ
Ť
Ť
ˇ
- za
thou
ˇ
il
ˇ
mi
art
ˇ
Ð
Ð
-o
ˇ
‰ˇ
‰ ˇ
‰ˇ
ˇ

ć
ć
ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
˘
<
x
ben?
dead?
˘
<
J
1 Che far senza Euridice? Christoph Willibald Gluck icking-music-archive.sunsite.dk avr@pandora.be
ą
17
I
I
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
<
>
ˇ
ˇ
ĎĎ
ˇ
H
p
ˇ
ă
ă
ˇ
Eu
Eu
ˇ
ă
ă
-ri
-ri
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
X
ˇ

>
ˇ
V
ˇ
- di
- di
ˇ
4
- ce!
- ce!
( ˇ
? >
Eu
Eu
ˇ
Ô
Ô
-ri
-ri
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ĹĹ
ˇ
x
ˇ
>
W
ˇ
- di
- di
ˇ
ˇ
- ce!
- ce!
ˇ
? >
Oh
Ah,
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

>
ˇ
V
ˇ

Di
hear
ˇ
4
- o!
me!
ˇ
>
Ri
Make
ˇ
Ô
Ô
ˇ
-
ą
21
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ĹĹ
ˇ ˇ
>
ˇ
V
š
š
ˇ
spon
an
ˇ
v
ĹĹ
ˇ
-di!
- swer!
ˇ <
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
cresc.
ˇ
ÈÈ
ˇ ˇ
>
ˇ
V
ˇ
<
>
p
Ri
Make
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
f
ˇ
4
ÈÈ
ˇ ˇ
>
ˇ
ò
ò
ˇ
- spon
an
¯

`
ˇ
`

`
P
?
˘
P
ˇ
P
?
p
ˇ
ˇ
( ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4
ÊÊ
ˇ
f
d
P
ˇ
ò
ò
ˇ
Adagio
O
P
- - - di!
- - - swer!
ˇ
p
I
Thy
ˇ
- o
ˇ
son
dear
ˇ
4
ÊÊ
ˇ
ą
25
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
4
pu
lord
ˇ
ˇ
- re
am
ˇ
il
ˇ
tu
I
ˇ
- o
ˇ
fe
so
ˇ
ÊÊ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ 4ˇ
ˇ ˇ
ĎĎ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ŁŁ
ˇ
4
- de
faith
ˇ
ĹĹ
ˇ
- le,
-ful,
ˇ
>
son
thy
ˇ
V
ň
ň
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
fp
ˇ
y
˘
˘
X

ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
Ł
Ł
ˇ
pu
faith
ˇ
ˇ
- re
- ful
ˇ
z
ÊÊ
il
ˇ
tu
lord
ˇ
- o
ˇ
fe
who
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
fp
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
4
ÊÊ
ˇ
- de
lo
ˇ
-ves
ˇ
O
- le,
thee,
ˇ
poco rit.
ÊÊ
il
ˇ
tuo
who
ˇ
ˇ
fe
doth
ˇ
4
ÊÊ
ˇ
-
ą
29
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ

ĹĹ
ˇ
de
love
ˇ
ÈÈ
ˇ
P
ˇ
P
>
ˇ
ˇ
P
ˇ
P
>
P
- le,
thee!
ˇ
P
>
>
pp
ˇ
6
ĹĹ
ˇ
pp
Che
What
ˇ
Tempo I.
6
ĹĹ
fa
is
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ`
-
ˇ ˇ
ˇ
- r ` o
life
ˇ
`
sen
to
( ˇ
-za

Eu
me
ˇ
`
-ri
with
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
V fp
ˇ
ˇ ˘
ˇ
X
æ
æ
ˇ
- di
-out
ˇ
ˇ
- ce?
thee?
ˇ
? >
do
What
ˇ
V
æ
æ
-ve

an
is
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŰŰ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
X
ˇ
-dr ` o
left
( ˇ
v
ˇ
sen
if
( ˇ
-za

il
thou
ˇ
W
mio
art
ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
IJIJ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
W
IJIJ
ˇ
ben?
dead?
ˇ
w
( ˇ ?
Che
What
ˇ
ˇ
fa
is
ˇ
X
IJIJ
ˇ
-
avr@pandora.be icking-music-archive.sunsite.dk Christoph Willibald Gluck Che far senza Euridice? 2
ą
34
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
Ű
Ű
ˇ
r ` o
life,
ˇ
y
O
ˇ
do
life
ˇ
ˇ
- ve

an
with
ˇ
Z
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
- dr ` o
- out
ˇ
x
O
thee?
ˇ
che
What
ˇ
ˇ
cresc.
fa
is
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
- r ` o
life,
ˇ
ˇ
sen
with
ˇ
ÄÄ
ˇ
- za
- out
ˇ
il
ˇ
mi
my
ˇ
ÄÄ
- o
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
‰ ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
-
ˇ
?
f
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ben,
love?
ˇ
( ˇ ?
f
do
What
ˇ
ˇ
- ve

an
is
ˇ
ÄÄ
ˇ
-
ą
38
I
G
G
ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
‰ ˇ ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
ıˇ
ˇ
dim. e rall.
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÐÐ
ˇ
dr ` o
life
ˇ
dim. e rall.
O
æ
æ
ˇ
sen
if
ˇ
ŤŤ
ˇ
- za
thou
ˇ
il
ˇ
mi
art
ˇ
ÐÐ
-o
ˇ
˘
˘
˘
˘
ben?
dead?
˘
P
>
P
>
P
>
>
>
Moderato.
Eu
Eu
ˇ
V
ÔÔ
-ri
-ri
ˇ
>
ˇ
‰ˇ
mf

ˇ

2
Ť
Ť
ˇ >
ˇ

ı
- di
- di
ˇ
v

- ce!
- ce!
ˇ
?
ˇ
‰ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
P
>
P
>
P
>
Eu
Eu
ˇ
2
Ť
Ť
-ri
-ri
ˇ
P
>
P
>
f
P
- di
- di
ˇ
ˇ
ı ˇ
‰ˇ

ę
ę
ˇ
ˇ
- ce!
- ce!
( ˇ
?
ˇ
ıˇ
P
>
‰ˇ
ˇ
P
>
P
<
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

ĎĎ
ˇ
<
?

ˇ
ÊÊ
ˇ
Adagio
<
?
2
Ah!
In
ˇ
non
my
ˇ
y
ÊÊ
m’a
dread
ˇ
-
ą
43
I
G
G
‰ˇ
‰ 2ˇ
ˇ
‰ ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ĎĎ
ˇ

ˇ
W
2
š
š
ˇ
fp
ˇ
ˇ
ÈÈ
ˇ

2
van
am
ˇ
- za
- guish
ˇ

2
più
none
ˇ
ˇ
ÈÈ
soc
can
ˇ
‰ˇ
‰ 2ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ĎĎ
ˇ

ˇ

ˇ
ÈÈ
ˇ

2
-cor
com
ˇ O
- so,
-fort,
ˇ
2
più
none
ˇ
ˇ
ÈÈ
spe
can
ˇ
‰ˇ
‰ 2ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
X
‰ˇ
ˇ

˘
‰ˇ

2
-ran
aid
ˇ
- za,
me.
ˇ
>
n` e
Earth
ˇ
V
dal
is
ˇ
‰ 6ˇ
‰ 2ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ŤŤ
ˇ
f
ˇ
4
ÈÈ
ˇ ˘
mon
cru
ˇ
v
4
ÈÈ
ˇ
-do,
- el,
ˇ
<
ˇ
ˇ
2 ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P 2¯

2 ˘`
4 ˘
`
P ˘
`
˘`
n` e
heaven
ˇ
V
P

>
4
dal
is
ˇ
ą
48
I
G
G
ˇ

ˇ
>
P
>
ˇ
ˇ
‰ 6ˇ

>
P
>
x
P
ciel!
cold!
˘
Tempo I.
P
>
>
p

6
ĹĹ
ˇ
p
6
Che
What
ˇ
6
ĹĹ
fa
is
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
‰ˇ
ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ
‰ˇ
ˇ`
-
ˇ ˇ
W
ˇ
- r ` o
life
ˇ
`
sen
to
( ˇ
-za

Eu
me
ˇ
`
- ri
with
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
fp
ˇ
ˇ ˘
ˇ
Y
æ
æ
ˇ
- di
-out
ˇ
ˇ
w
- ce?
thee?
ˇ
? >
do
What
ˇ
V
æ
æ
-ve

an
is
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŰŰ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
W
ˇ
-dr ` o
left
( ˇ
v
ˇ
sen
if
( ˇ
-za

il
thou
ˇ
W
mio
art
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
IJIJ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
W
IJIJ
ˇ
ben?
dead?
ˇ
w
( ˇ ?
Che
What
ˇ
ˇ
fa
is
ˇ
Y
IJIJ
ˇ
-
3 Che far senza Euridice? Christoph Willibald Gluck icking-music-archive.sunsite.dk avr@pandora.be
ą
53
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
Ű
Ű
ˇ
r ` o
life,
ˇ
y
O
ˇ
do
life
ˇ
ˇ
Y
- ve

an
with
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
- dr ` o
- out
ˇ
y
O
thee?
ˇ
che
What
ˇ
ˇ
fa
is
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
- r ` o
life,
ˇ
ˇ
sen
with
ˇ
ÄÄ
ˇ
- za
- out
ˇ
il
ˇ
mi
my
ˇ
ÄÄ
- o
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
mf
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
X
ˇ
ˇ
ben,
love?
ˇ
x
( ˇ ?
do
What
ˇ
ˇ
X
- ve

an
is
ˇ
Ű
Ű
ˇ
-
ą
57
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
cresc.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
[
ˇ
ˇ
dr ` o
life,
ˇ
x
O
ˇ
che
life
ˇ
Ť
Ť
ˇ
fa
with
ˇ
Y
Ť
Ť
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ ( ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
p
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
- r ` o,
- out
ˇ
O
thee?
ˇ
p
che
What
ˇ
ˇ
fa
is
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
( ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ
ˇ
ˇ
cresc.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
cresc.
- r ` o
life
ˇ
ˇ
sen
if
ˇ
ÄÄ
ˇ
- za
thou
ˇ
il
ˇ
mi
art
ˇ
_
ÄÄ
- o
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
( ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
f
ˇ
ÈÈ
ˇ
f
ben,
dead,
˘
`
O
sen
if
ˇ
Ť
Ť
ˇ
-
ą
61
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
ff
ˇ
ˇ
-
ˇ
za
thou
ˇ
il
ˇ
mi
art
ˇ
ÊÊ
-o
ˇ
ff
ben,
dead,
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
rit. colla voce
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
ˇ
f
ritenuto
O
sen
if
ˇ
ŽŽ
ˇ ffi
-za
thou
ˇ ffi
il
ˇ

mi
art
ˇ

ÊÊ
-o
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
IJIJ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ŁŁ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Y
ˇ
ˇ
ben?
dead?
˘
<
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
cresc.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Z
ˇ
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ ( ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
=
ą
66
I
G
G
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
( ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ
ˇ
ˇ
cresc.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÄÄ
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
( ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ˘
˘
sf
ˇ
ÈÈ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
sf
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ÊÊ
ˇ
=
˘
˘
˘
<
˘
˘
˘
<
=
avr@pandora.be icking-music-archive.sunsite.dk Christoph Willibald Gluck Che far senza Euridice? 4

who doth Ê Ê Ê Ł Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇˇ ˇ ˘˘ ˇ ˇ X fp y fp ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ Væ v æ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ æ æ ˇ(ˇ ˇ ˇ W ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ w Ê Ê ˇˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇˇ ˇ X ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ IJ ˇ ˇ(? ˇ ˇ ˇ Che fa What is de .le. zˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê pu .le.ce! Eu -ri .re il tu .o fe so lord am I de .sunsite.ce! ˇ ˇ > HăăX ą ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ pˇ ˇˇ I ˇ ˇ ˇĎ Ď 21 v ĹĹ G ˇ ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĹĹ > šš ą ˇ ˇ ˇ ˇ V I ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ 25 spon-di! an .swer! ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 4ˇˇ ˇ ˇ < > ˇ ˇ ˇ ÈÈ p ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ > W x ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ¯ d - Oh Ah. È P P ppĹ È Ĺ ` G ˇ ˇ ˇ > ˇ 6ˇ ˇ ˇ ( ˇ` 29 pu .o faith .ce? to me with -out thee? ˇ ˇ Ĺ Ĺ P P ˇ 6ˇ ˇ` G 4ˇˇ ˇ ˇˇ > ĹĹ ˇ ˇ pp ą ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ‰ˇ ˇ ‰ˇ ˇ P P I ‰ˇ ˇ > > avr@pandora.di .re il tu .ro ` love thee! What is life sen-za Eu -ri .o! hear me! ˇ ˇ V ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ 4ˇ ˇ f ˇ Ri Make P òò PAdagioÊ pÊ ˇ ˇ ˇ ˇ O ˇ ˇ 4ˇ di! swer! spon an - - òòˇ V cresc.be ˇ ˇ ˇ ˇ .di . il tuo fe lo-ves thee.ce! Eu -ri . Che fa .o son Thy dear Ê ĹĹ Ê G 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ê Ď Ê Ď G 4ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ą I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Tempo I.le.di .dk 2 .? IJ V fp ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ Xˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ W ˇ ‰ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ Xˇˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇˇ Ű Ê Ű Ł IJ Ł IJ Christoph Willibald Gluck Che far senza Euridice? do-ve an-dro sen-za il mio ` What is left if thou art ben? dead? icking-music-archive. Ê ˇ ˇ ˇ ˇ pocoÊ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÊO Ê de . Di . faith -ful.di .ful lord fe who rit.di .17 G < > I ˘ ăă ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ( ? > 4ˇ > ˇ ˇ ÔÔ ˇ ˇ V ˇ ˇ ˇ ? > ˇ ffi ˇ ˇ 4ˇ > 4ˇ > ˇ ˇ ÔÔ Ri Make Eu -ri .ce! Eu -ri . ˇ ˇ ˇ f ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 4ˇ``Pˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ `ˇ 4ˇˇ ˇ ˇ ˇ > > > V ˇ ˇ ňň Ł Ł ˇˇˇ ˇ ˇˇ ˇ W ˇ ˇ˘ ? > son thy ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ÈÈ ˇ Pˇ Ê P ˇÊ ˇ ( ? ˇ ˇ ˇˇ 4ˇ p P ˘ ? I .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->