L C QUÁN TÍNH

L C QUÁN TÍNH
1. H quy chi u không quán tính Các nh lu t Newton ch úng trong các h quy chi u quán tính. chương trình l p 10, chúng ta ã nghiên c u các h này, ó là các h chuy n ng th ng u i v i h Copernic có g c tâm M t Tr i và ba tr c hư ng theo ba ngôi sao c nh. Chúng ta cũng bi t r ng h g n v i Trái t không ph i là h quán tính, nhưng i v i các hi n tư ng v t lí x y ra trong m t kho ng th i gian không dài l m, thì có th coi m t cách g n úng h g n v i Trái t là h quán tính. Dư i ây ta s coi h quy chi u g n v i Trái t là h quán tính. Nhưng n u xét m t h không chuy n ng th ng u i v i Trái t thì không th coi nó là h quán tính. Chuy n ng không th ng u, t c là chuy n ng có gia t c, v y: M t h quy chi u chuy n ng có gia t c m t h quy chi u không quán tính. i v i h quy chi u quán tính là

Các nh lu t Newton không nghi m úng trong các h quy chi u không quán tính. Ch ng h n, chúng ta ng i trong m t toa tàu h a chuy n ng th ng v i gia t c a0 so v i m t t, và trư c m t ta là m t cái bàn có m t r t nh n, ma sát nh n m c không áng k . N u ta t m t cái ĩa, ch ng h n, lên m t bàn thì ta th y nó chuy n ng ngư c chi u ch y c a tàu h a v i gia t c −a0 (l y h quy chi u xOy g n v i toa tàu, chi u dương c a Ox là chi u ch y c a tàu). Phân tích các l c tác d ng lên ĩa ta th y (hình 1) nó ch u hai l c tr c i, th ng ng, là tr ng l c P và ph n l c N c a m t bàn. Không có l c nào theo phương c a tr c x (n m ngang) tác d ng lên ĩa. V y n u áp d ng nh lu t II Newton Fx = max thì:
Fx = 0 và ax = 0

Nhưng th c t thì ax = − a0 ,

nh lu t II Newton không nghi m úng.

V n t ra là: c n s a i hay b sung các nh lu t Newton th nào v n có th áp d ng chúng trong các h quy chi u không quán tính ? 2. L c quán tính Trong ba nh lu t Newton thì cái ch y u là nh lu t th II. T nh lu t II có th suy ra nh lu t I. Ta hãy th b sung nh lu t này nó v n úng trong các h quy chi u không quán tính. Mu n v y, ngư i ta ã th y r ng ph i nêu thêm m t lo i l c m i g i là l c quán tính. l p 10, chúng ta ã xác nh l c là i lư ng v t lí di n t nh lư ng tương tác gi a các v t. L c quán tính, trái l i, không di n t tương tác gi a các v t, 1

L C QUÁN TÍNH mà xu t hi n ch do h quy chi u mà chúng ta s d ng, chuy n v i M t Tr i và các ngôi sao. ng có gia t c i

Tương tác gi a các v t bao gi cũng là tương h , nghĩa là v t A tác d ng l c lên v t B, thì ngư c l i v t B tác d ng ph n l c lên v t A, và theo nh lu t III Newton thì l c và ph n l c là hai l c tr c i. i v i l c quán tính thì nó không do tương tác gi a các v t, nên nó không có ph n l c. nh lu t III Newton không úng i v i l c quán tính. Ta mu n gi nh lu t II (có b sung) thì ph i b nh lu t III. Ngư i ta ã làm như v y và th y là cách làm này ph n ánh úng th c t và thu n l i, vì ngoài i m khác l c thư ng là không có ph n l c thì l c quán tính gi ng h t các l c thư ng v m t gây ra gia t c, bi n d ng,… t thêm vào v t l c quán tính thì ta có th áp d ng trong h quy chi u không quán tính các nh lí là h qu c a nh lu t II Newton, và nói riêng, các i u ki n c n và m t v t ng cân b ng (ch n h quy chi u g n v i v t thì nghi m nhiên trong h y v t ng yên). Bài toán ng l c h c rút v bài toán tĩnh h c có th d gi i hơn. C n chú ý r ng, i v i h quy chi u không quán tính thì không có h v t cô l p, vì ph i coi các l c quán tính là các ngo i l c. Do ó không th áp d ng các nh lu t b o toàn ư c. 3. H không quán tính chuy n ng th ng v i gia t c không i Ta hãy xác nh giá tr c a l c quán tính trong h này nh lu t II Newton v n úng. Ta tr l i ví d trên ây. H quy chi u không quán tính ây là toa tàu, nó chuy n ng v i gia t c a0 i v i h quy chi u quán tính là m t t ( a0 còn g i là gia t c kéo theo). Ta hãy th a nh n r ng m i v t trong toa tàu, và nói riêng là cái ĩa, ch u thêm l c quán tính Fq = −ma0 , m là kh i lư ng c a v t. Áp d ng nh lu t II Newton trong h quy chi u toa tàu, ta có, như trư c ây:
Fx = max

Nhưng:

Fx = Fq = −ma0 = max

V y ax = − a0 , ó chính là k t qu quan sát ươc. V y: N u h quy chi u không là quán tính mà chuy n ng th ng v i gia t c không i a0 i v i h quy chi u quán tính, thì nh lu t II Newton v n úng v i i u ki n thêm vào các l c thông thư ng Fi tác d ng lên v t có kh i lư ng m, l c quán tính Fq = −ma0 . nh lu t II Newton s có d ng:

∑F +F
i

q

= ma

a là gia t c

i v i h không quán tính.

Thí d 1: M t hòn bi kh i lư ng m ư c treo vào tr n toa tàu. N u toa tàu ng yên ho c chuy n ng th ng u thì dây treo th ng ng vì không có l c nào 2

L C QUÁN TÍNH

tác d ng lên bi theo phương n m ngang; theo phương th ng ng thì tr ng l c P b tri t tiêu b i l c căng T c a dây (hình 2). N u toa tàu chuy n ng th ng v i gia t c a0 thì ta th y bi cân b ng v trí mà dây treo làm v i ư ng th ng ng m t góc α. Trong h quy chi u g n v i toa tàu (không quán tính) ta gi i thích s nghiêng góc c a dây treo như sau (hình 3). Bi ch u tác d ng c a tr ng l c c a P = mg , l c căng c a dây treo T và ch u thêm l c quán tính Fq = −ma0 . H p l c c a P và Fq là m t l c Q nghiêng góc α so v i ư ng th ng ng (tgα = Fq/P = a0/g). Khi hòn bi cân b ng thì T ph i tr c i v i Q ; v y T , và do ó dây treo, cũng ph i nghiêng góc α. Như v y, n u b sung thêm l c quán tính thì nh lu t II Newton v n úng trong h quy chi u toa tàu: P + T + Fq = 0 , a0 = 0 , bi ng cân b ng. T t nhiên, n u ta v n dùng h quy chi u quán tính là m t t thì ch có các l c thông thư ng và ta s gi i thích như sau, i v i hai thí d trên ây: 1) Không có l c nào tác d ng lên ĩa, nó ng yên so v i m t t, nhưng vì toa tàu chuy n ng v i gia t c a0 so v i m t t nên ĩa chuy n ng so v i toa tàu theo chi u ngư c l i v i gia t c - a0 . 2) Bi ch u tr ng l c P và l c căng T c a dây treo (hình 3), h p l c c a chúng gây ra cho bi gia t c a theo nh lu t II Newton.
P + T = ma = ma0 ; a = a0 vì khi hòn bi ã ng yên so v i toa tàu thì nó có ma a gia t c c a toa. Góc α ư c xác nh b i tgα = 0 = 0 . mg g

Thí d 2. Bu ng thang máy i lên ho c i xu ng có gia t c là m t thí d n a v h quy chi u không quán tính. Gi s ngư i ng trong thang máy ang i lên v i gia t c a0 (chi u dương hư ng lên trên). Ngư i y ch u các l c sau ây: tr ng l c P = − mg , ph n l c Q c a sàn thang máy hư ng lên trên và l c quán tính Fq = −ma0 . Ngư i y ng yên so v i thang máy, v y h p l c các l c theo nh lu t 3

L C QUÁN TÍNH Newton ph i b ng không:
P + Q + Fq = 0

,

hay:

− mg + Q + −ma0 = 0

.

Q = m( g + a0 ) > mg . Ph n l c Q tr c

i v i l c ép c a ngư i lên sàn, t c là tr ng

lư ng P ' . V y tr ng lư ng c a ngư i ã tăng m t lư ng b ng ma0. ó là hi n tư ng tăng tr ng lư ng: ch ng h n các phi công vũ tr ph i ch u ng, khi tên l a xu t phát, m t gia tr ng t i 9, 10 l n tr ng lư ng bình thư ng.

L p lu n tương t như trên, ta th y r ng n u bu ng thang máy i xu ng v i gia t c − a0 thì:
Q = m( g − a0 ) < mg

Tr ng lư ng c a ngư i gi m. Và n u thang máy có gia t c − g , t c là rơi t do, thì ngư i trong tr ng thái không tr ng lư ng. 4. H quy chi u quay. L c quán tính li tâm Bây gi ta xét m t h quy chi u quay quanh m t tr c c nh v i v n t c góc không i ω so v i m t t. Gi s v t ng yên trong h này, và kho ng cách t v t n tr c quay là R. i m g n v i h quy chi u quay và trùng v i v t, có gia t c i v i m t t (gia t c kéo theo), là gia t c hư ng tâm a0 = −ω 2 R (bán kính vectơ R hư ng t tâm ra ngoài). Tương t như trên ây, ta th a nh n r ng l c quán tính có bi u th c:
Fq = −ma0 = mω 2 R

m là kh i lư ng c a v t. L c quán tính này g i là l c quán tính li tâm, và t vào v t quay (không nên l n l n nó v i l c li tâm là l c thông thư ng mà v t tác d ng lên v t khác gi nó trên qu o tròn và là ph n l c c a l c hư ng tâm). N u thêm l c quán tính li tâm, ta có th áp d ng quy chi u quay. nh lu t Newton trong h

Thí d . M t bàn quay quanh tr c ng th ng v i v n t c góc ω có g n m t cái giá treo m t hòn bi kh i lư ng m (hình 6). Ta th y bi ng yên so v i bàn

4

L C QUÁN TÍNH nhưng dây treo nghiêng m t góc α so v i phương th ng hi n tư ng trong h quy chi u g n v i bàn. Hòn bi ch u tác d ng c a tr ng l c P = mg , l c căng dây T và l c quán tính li tâm Fq = mω 2 R . Hòn bi cân b ng, v y:
P + T + Fq = 0 .

ng. Ta hãy gi i thích

H p l c c a P và Fq làm v i ư ng th ng ng m t góc α xác
tgα =
T tr c

nh b i:
ω2R
g

Fq P

=

i v i h p l c này, v y nó cũng ph i nghiêng góc α so v i ư ng th ng ng. N u dùng h quy chi u m t t thì ta s gi i thích như sau (hình 7). Hòn bi ch u tr ng l c P và l c căng dây T , h p l c c a chúng chính là l c hư ng tâm làm bi quay tròn v i gia t c hư ng tâm −ω 2 R . nh lu n 2 Newton cho ta P + T = ma = − mω R . ng, n u chi u ng th c vectơ này xu ng bán kính thì ta có Tr = -mω2R ≠ 0. Nghĩa là T ph i nghiêng góc so v i ư ng th ng ng, mω 2 R ω 2 R góc nghiêng α ư c xác nh b i tgα = . =
mg g
P có phương th ng

Trong m t s bài toán, dùng h quy chi u không quán tính có l i hơn là dùng h quy chi u quán tính. Trong thí d v bàn quay trên ây thì khi dùng h quy chi u g n v i bàn, hòn bi ng yên, bài toán rút v m t bài toán tĩnh h c. 5. Bi n i theo vĩ c a gia t c tr ng trư ng Trên ây ta coi h quy chi u g n v i Trái t là h quán tính. Th c ra, như chúng ta ã bi t, ó là m t h quay so v i h Copernic. B qua s quay c a Trái t quanh M t Tr i, ta hãy xét nh hư ng c a s t quay quanh tr c B cNam c a Trái t. Gi s v t có kh i lư ng m ng yên vĩ ϕ (hình 8). Nó ch u l c hút Q c a Trái t hư ng vào tâm O, và l c quán tính li tâm Fq theo phương c a bán kính r c a vòng trong vĩ tuy n: Fq = mω2r. N u R là bán kính Trái t thì r = Rcosϕ. H p l c P c a Q và Fq chính là tr ng l c c a v t, phương c a nó là 5

L C QUÁN TÍNH phương c a dây d i. Ta th y r ng tr i qua tâm c a Trái t. Gia t c g = xích o và hai a c c, phương này không

P mà tr ng l c gây ra cho m i v t rơi t do m

m t nơi trên m t t g i là gia t c tr ng trư ng. Nó có phương nói trên ây và mô un g c a nó cũng bi n i theo vĩ . Vì Fq gi m t xích o lên a c c, nên g tăng t xích o lên a c c. xích o, Fq là c c i : Fqmax = mω2R, P = Q - Fqmax, suy ra g = 9,780m/s2. a c c, Fq = 0, P = Q, suy ra g = 9,832m/s2. Như v y, khi l y h quy chi u g n v i m t t và dùng giá tr c a g làm thí nghi m thì t c là ta ã k n l c quán tính r i. nơi

Trong th c t Fq r t nh so v i Q nên trong nhi u bài toán, có th coi là tr ng l c trùng v i Q, nghĩa là luôn có giá i qua tâm Trái t và gia t c tr ng trư ng có giá tr trung bình g = 9,8m/s2. Sai s tương i v g nh hơn 0,5%. 6. L c quán tính Coriolis Trên ây ta xét v t ng yên trong h quy chi u quay và th y r ng áp d ng nh lu t Newton, ta ph i t thêm vào v t l c quán tính li tâm. Nhưng n u v t chuy n ng trong h quy chi u quay thì còn m t l c quán tính n a tác d ng lên v t, ó là l c quán tính Coriolis có bi u th c ph c t p hơn. Ta không nghiên c u l c quán tính này, nhưng nên bi t r ng, chính nó gây ra m t s hi n tư ng v v t lí a c u như: b c bán c u n u m t dòng sông ch y t b c xu ng nam thì nư c sông thúc vào b tây làm l b này, n u sông ch y t nam lên b c thì b phía ông b l . nam bán c u thì ngư c l i. Gió tín phong b c bán c u áng l th i t b c xu ng nam thì l i l ch v tây nam do tác d ng c a l c Coriolis,… 7. H p l c các l c quán tính Nêu coi v t là ch t i m thì ta tính l c quán tính theo các công th c Fq = −ma0 ho c Fq = + mω 2 R . Nhưng n u không th coi v t là ch t i m thì ph i xét t ng ph n t c a nó. a) V t chuy n ng t nh ti n v i gia t c a0 . L y h quy chi u g n v i v t thì trong h này xu t hi n các l c quán tính. M i ph n t có kh i lư ng mi ch u l c quán tính Fi = -mia0. T t c các l c quán tính u song song, cùng chi u và t l v i kh i lư ng c a ph n t v t ch t, nên chúng có h p l c Fq = ∑ f i = − M a0 , v i
M = ∑ mi là kh i lư ng c a c v t, h p l c này

t vào kh i tâm c a v t.

b) N u v t không chuy n ng t nh ti n thì các ph n t c a v t có gia t c ai khác nhau. C n nghiên c u xem h th ng các l c quán tính có th rút v m t h p l c hay không, n u có thì i m t c a nó âu. N u các l c quán tính u song song thì ngư i ta ch ng minh r ng chúng rút v m t h p l c cùng phương, có giá tr Fq = −maG , m là kh i lương c a v t, aG là gia t c kéo theo c a kh i tâm G, nhưng i m t c a Fq có th không trùng v i kh i tâm y. Thí d 1. Trên xe chuy n ng th ng v i gia t c a0, có m t hình l p phương ng ch t. Sàn xe có m t cái g A gi không cho hình l p phương trư t i. V i giá tr nào c a a0 thì hình l p phương s quay quanh A và l n nhào ? (hình 9) 6

L C QUÁN TÍNH Dùng h quy chi u g n v i xe ta gi i d dàng bài toán này. Hình l p phương ch u thêm l c quán tính Fq = − M a0 t vào kh i tâm G. Nó s l n nhào n u mômen c a l c quán tính Fq hơn mômen c a tr ng l c P = mg nghĩa là n u:
Ma0 b b > Mg 2 2

i v i tr c A l n i v i tr c y,

b là c nh c a hình l p phương. Ta suy ra a0 > g. Thí d 2. M t khung thép ABC kh i lư ng không áng k , v i BC n m ngang và có chi u dài l, quay quanh c nh ng th ng AC v i v n t c góc ω. Hai hòn bi kh i lư ng u b ng m ư c g n ch t vào i m B và trung i m D c a AB (hình 10). Tìm h p l c các l c quán tính. Gi i. Hòn bi B ch u l c quán tính li tâm có mô un: fB = mω2l Hòn bi D ch u l c quán tính li tâm có mô un:
f D = mω 2 l 2
3 2

Hai l c song song cùng chi u này có h p l c Fq v i mô un Fq = mω 2l và t vào i m M sao cho MD = 2MB. Như v y M không trùng v i kh i tâm G c a hòn bi (G là trung i m c a DB). Ta có th ki m l i công th c G cách tr c quay kho ng trên:
3 3 l nên nó có gia t c hư ng tâm aG = lω 2 . H p 4 4

l c các l c quán tính Fq là m t l c li tâm có mô un:
3 3 Fq = 2m lω 2 = mω 2l 4 2

8. Th năng li tâm.

ng d ng

N u kho ng cách t v t m n tr c quay không c nh mà là bi n s r thì bi u th c c a l c quán tính li tâm là hàm c a r (chi u dương là chi u li tâm) Fq = mω2r. Áp d ng công th c
dU = − F ( r ) , ta d dàng tìm ư c th năng li tâm: dr

7

L C QUÁN TÍNH
Uq = 1 mω 2 r 2 (quy ư c U = 0 khi r = 0) 2

Áp d ng: Cùng v i các th năng khác, ta có th tính th năng t ng c ng U nghiên c u cân b ng tương i c a v t trong h quy chi u quay b ng quy t c: U c c ti u ng v i cân b ng b n, Uc c U không i ng v i cân b ng không b n, i ng v i cân b ng phi m nh.

Thí d . Thanh OA chi u dài L quay quanh tr c th ng ng Oz v i v n t c góc không i ω: góc AOz = α không i (hình 11). Tìm l = OM c a v trí cân b ng c a m t ch t i m M có th di chuy n không ma sát trên OA. Cân b ng là b n hay không ? Gia t c tr ng trư ng là g. L y h quy chi u g n v i thanh OA. G i M là kh i lư ng c a ch t i m; l y cao c a O làm m c tính cao. Ch t i m có th năng tr ng trư ng:
U z = mgl cos α

Và th năng li tâm:
1 U q = − mω 2l 2 sin 2 α 2

Th năng t ng c ng là:
1 U = m(lg cos α − ω 2l 2 sin 2 α ) 2

L y

o hàm

i v i bi n s l, ta có:
U ' = m( g cos α − lω 2 sin 2 α )

Cho U’ = 0 ta tìm ư c v trí cân b ng:
l= g cos α g cos α , v i i u ki n l < L, hay ω 2 > 2 2 ω sin α L sin 2 α

Nó không ph thu c kh i lư ng m. o hàm b c 2 là: U '' = −mω 2 sin 2 α < 0 ch ng t cân b ng là không b n. Cũng có th gi i bài toán b ng cách chi u các l c xu ng OA. BÀI T P 1. Trên m t t m ván nghiêng m t góc α so v i m t ph ng n m ngang (hình 11) có m t v t nh . Ván ng yên thì v t cũng ng yên. Cho ván chuy n ng sang ph i v i gia 8

L C QUÁN TÍNH t c a song song v i phương n m ngang (góc α không v t v n ng yên trên ván. S: a = g
k cos α − sin α k sin α − cos α

i). Tính giá tr c c

ic aa

2. M t con l c kh i lư ng m (chi u dài c a dây b t kì) ư c th không có v n t c ban u t góc ban u α0. L y h quy chi u g n v i con l c, tính l c căng dây T khi con l c có v trí xác nh b i góc α (hình 12). Tính T c c i. S:
T = mg (3cos α − 2 cos α 0 ) Tmax = mg (3 − 2 cos α 0 ) khi i qua B

3. M t toa goòng chuy n ng n m ngang nhanh d n u v i gia t c a (hình 13); m t thanh ng ch t AB = 1m có th quay quanh tr c n m ngang A và tì lên thành trư c c a toa i m B. B qua ma sát. Thanh có kh i lư ng m = 0,5kg và làm v i ư ng th ng n m ngang góc α = 30o. 1/. Tính: a) Ph n l c c a thanh B b) Ph n l c c a tr c A lên thanh; cho bi t a = 6m/s2, g = 10m/s2. 2/. V i giá tr nào c a a thì thanh không tì vào thành n a. Hư ng d n: Ph n l c v i A. S: 1/. 2/. RB = 2,83N RA = 7,65N a = 17,3m/s2 4. M t hòn bi A kh i lư ng m = 0,1kg có th trư t không ma sát trên m t thanh Ox n m ngang quay quanh tr c th ng ng Oy v i t n s f = 3,2Hz. A ư c n i v i O b ng m t lò xo có c ng k = 158N/cm, chi u dài t nhiên l = 12cm (hình 14). a) Tìm v trí cân b ng c a A. b) Lò xo s b h ng n u dãn quá 2 l n chi u dài t nhiên. Tính t n s gi i h n. S: 16cm; 4,45Hz 5. M t u tàu kh i lư ng m = 20 t n i vào m t ư ng tròn có bán kính R = 300m (tính cho kh i tâm c a u tàu) v i v n t c v = 72km/h. 1/. Hai ray cao b ng nhau. Tính l c n m ngang tác d ng lên chúng. 2/. M t ph ng hai ray nghiêng góc α so v i m t ph ng n m ngang. 9 B n m ngang, A i qua A. L y mômen các l c i

L C QUÁN TÍNH a) Tính α hai ray không ch u l c song song v i m t ph ng c a chúng.

b) Dây treo (trong u tàu) m t hòn bi làm m t góc b ng bao nhiêu so v i ư ng th ng ng. Dùng h quy chi u g n v i u tàu; l y g = 10m/s2. S: 2,7.104N; α = 7,6o (Theo Tài li u chuyên giáo khoa V t lí 11, Dương Tr ng Bái, Vũ Thanh Khi t) 01/02/2007

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful